Sony | ICD-BM1 | Sony ICD-BM1 Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiuni de utilizare
Declaraţie a proprietarului
Modelul şi seria aparatului sunt inscripţionate în
partea din spate a aparatului.
Notaţi aceste date în spaţiul subliniat de mai jos.
Ori de câte ori contactaţi dealerul Sony în legătură
cu acest aparat, menţionaţi şi această informaţie.
Model Nr. ICD-BM1 Număr de serie: ___________
Sunteţi atenţionaţi că orice modificare sau schimbare care nu este în mod expres aprobată în
acest manual poate conduce la anularea autorizării de a utiliza acest echipament.
Pentru clienţii din Statele Unite
Următoarea directivă PCC se aplică doar versiunilor acestui model produse în vederea
comercializării în Statele Unite. Alte versiuni este posibil să nu fie compatibile cu
reglementările tehnice ale FCC.
INFORMAŢII
Acest echipament a fost testat şi aprobat ca fiind compatibil cu limitele impuse de Clasa B a
dispozitivelor digitale, conform Regulamentului FCC, partea a 15-a. Aceste limite sunt
menite a furniza o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor care ar putea cauza răniri în
cadrul instalaţiilor rezidenţiale. Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie
de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor, poate cauza
interferenţe cu comunicaţiile radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că astfel de interferenţe nu vor apărea într-o anumită
instalaţie. Dacă acest echipament cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV, lucru care
poate fi verificat prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce
a corecta această interferenţă printr-una din următoarele măsuri:
Reorientarea sau relocarea antenei de recepţie.
Creşterea distanţei dintre echipament şi receptor
Conectaţi echipamentul într-o priză, pe un circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul
Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor în această
chestiune.
Pentru “Memory Stick”
Acest dispozitiv este compatibil cu Regulamentul FCC, partea a 15-a. Utilizarea sa este
condiţionată de îndeplinirea următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv poate cauza
interferenţe, şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte interferenţa primită, inclusiv acea
interferenţă care poate cauza funcţionarea nedorită.
Pentru orice întrebări cu privire la acest produs, puteţi suna la Centrul Sony de Servicii
pentru Informarea Clienţilor la numărul 1-800-222-7669 sau să consultaţi pagina de Internet:
http://www.sony.com/
Declaţie de conformitate
Nume comercial:
SONY
Model:
ICD-BMI
Responsabil:
Sony Electronics Inc.
Adresă:
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127, U.S.A.
Număr de telefon:
858-942-2230
Acest dispozitiv este compatibil cu Regulamentul FCC, partea a 15-a. Utilizarea sa este
condiţionată de îndeplinirea următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv poate cauza
interferenţe, şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte interferenţa primită, inclusiv acea
interferenţă care poate cauza funcţionarea nedorită.
2RO
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu sisteme
de colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest
produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
debarasarea de acest produs se realizează în mod corect, puteţi
împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Aviz pentru clienţii din ţări unde se aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste probleme la adresele
prevăzute în documentele separate de service sau garanţie.
Notă pentru utilizatori
Program © 1999,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Documentaţie a Corporaţiei Sony
©2007 Sony Corporation.
Toate drepturile rezervate. Acest manual sau software-ul descris în acesta, în întregime sau
parţial, nu poate fi reprodus, tradus sau transformat în orice formă citibilă de către vreun
dispozitiv fără aprobabrea prealabilă în scris a Corporaţiei Sony.
SUB NICI O FORMĂ CORPORAŢIA SONY NU VA FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU EVENTUALE DAUNE ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIFERENT DACĂ
SUNT BAZATE PE VREUN CONTRACT SAU ALTELE ASEMĂNĂTOARE,
SURVENITE DIN CAUZA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST MANUAL, APLICAŢIA
SOFTWARE SAU ALTE INFORMAŢII CONŢINUTE ÎN ACESTEA SAU ÎN URMA
FOLOSIRII ACESTORA.
Corporaţia Sony îşi rezervă dreptul de a efectua modificări acestui manual sau informaţiilor
conţinute în acesta oricând şi fără nicio notificare.
Software-ul descris aici poate fi de asemenea guvernat de termenii unei licenţe separate de
utilizare.
•
Acest software este dedicat sistemului de operare Windows şi nu poate fi folosit pe
calculatoarele Macintosh
•
Cablul de conectare furnizat este destinat doar pentru dispozitivul ICD-BM1A /
BM1AVTP. Nu puteţi conecta alte dispozitive IC recorder cu ajutorul lui.
Informaţii
ÎN NICI UN CAZ VÂNZĂTORUL NU VA FI FĂCUT RESPONSABIL PENTRU NICIO
DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ DE ORICE NATURĂ, SAU PENTRU
EVENTUALE PIERDERI REZULTATE ÎN URMA UNUI PRODUS DEFECT SAU A
UTILIZĂRII ORICĂRUI PRODUS.
3RO
Cuprins
Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Instalarea bateriilor …………………………………………………………..6
Înlocuirea bateriilor …………………………………………………………..…7
Pasul 2: Setarea ceasului ………………………………………………………………8
Pasul 3: Introducerea “Memory stick”-ului în IC Recorder …………………………10
Operaţiuni de bază
Înregistrarea mesajelor ……………………………………………………………….12
Înregistrarea sub forma unui mesaj nou …………………...………..…………15
Adăugarea unei înregistrări suprascrise ……………………………………….15
Folosirea funcţiilor practice în timpul înregistrării ……………………………16
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon extern sau a altui echipament ………………18
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon extern stereo …………………..……..18
Înregistrarea de la alt echipament ……………………………………………..19
Înregistrarea cu alt echipament ………………………………………………..19
Redarea mesajelor ……………………………………………………………………20
Folosirea ferestrei de afişare …………………………………………………………24
Selectarea modului de afişare ………………………………………………………..26
Editarea mesajelor
Ştergerea mesajelor ……………………………………………………….………….28
Ştergerea mesajelor unul câte unul ……………………………………………28
Ştergerea tuturor mesajelor dintr-un director …………………………………30
Divizarea unui mesaj în două părţi …………………………………………………..31
Adăugarea /Ştergerea directoarelor ……………………………………….………….33
Adăugarea directoarelor ……………………………………………………….33
Ştergerea directoarelor ………………………………………………………...34
Mutarea mesajelor într-un alt director ……………………………………………….35
Adăugarea semnelor de prioritate
- Funcţia de marcare a priorităţii ……………………………………………...36
Etichetarea directoarelor ……………………………………………………………..38
4RO
Alte Funcţii
Reglarea vitezei de redare – DPC
(Digital Play Control – Controlul Digital al Vitezei) ………………...……….39
Setarea modului de suprascriere …………………………………..…………………41
Redarea unui mesaj la o anumită oră cu o Alarmă …………………………..………43
Formatarea “Memory stick”-ului ………………………………………..…………...47
Schimbarea setărilor – MENU (MENIU) ………………………………..…………..49
Folosirea aplicaţiei software furnizate de editare digitală a vocii …………..……….52
Ce puteţi face cu ajutorul aplicaţiei software furnizate de editare
digitală a vocii …………………………………………………..52
Instalarea aplicaţiei software ………………………………………………….54
Conectarea IC Recorderului la calculatorul dvs. ……………………………...56
Folosirea fişierelor de Help (Ajutor) …………………………………………..57
Informaţii suplimentare
Precauţii …………………………………………………...………………...……….59
Ghid al problemelor de funcţionare ………………………………………………….61
IC Recorder ……………………………………………………………………61
Editorul de Voce Digital ………………………………………………………64
Mesajele de eroare ale IC Recorderului ……………………………………….67
Limitările sistemului …………………………………………………………..69
Specificaţii …………………………………………………………………………..71
Index al pieselor şi elementelor de comandă ………………………………………..72
Folosirea adaptorului de alimentare CA opţional …………………………….74
Index …………………………………………………………………………………75
5RO
► Operaţiuni
preliminare
Pasul 1: Instalarea bateriilor
1
Apăsaţi în jos capacul compartimentului de baterii. Apoi culisaţi-l în timp ce
apăsaţi în jos şi apoi ridicaţi-l.
Apăsaţi
aproximativ aici
2
Introduceţi două baterii alcaline LR03 (mărime AAA), respectând polaritatea
acestora şi apoi închideţi capacul.
Atunci când introduceţi bateriile pentru prima oară sau după ce unitatea a fost lăsată o
perioadă mai lungă fără baterii, va apărea ecranul de configurare a ceasului. Vă rugăm să
consultaţi paşii 3 – 6 din “Pasul 2: Setarea ceasului” de la paginile 8 şi 9, pentru a seta data şi
ora.
Folosirea alimentării de la reţea
Conectaţi adaptorul de alimentare de CA ACE30HG (care nu este furnizat) la mufa DC IN 3V
de pe unitate şi la priza de perete. Nu folosiţi un alt
adaptor de alimentare de CA.
6RO
Polaritatea mufei
Înlocuirea bateriilor
Indicatorul bateriei de pe afişaj vă arată starea acesteia.
Note
•
Nu folosiţi baterii pe bază de mangan pentru acest echipament.
•
Atunci când înlocuiţi bateriile, introduceţi-le pe cele noi în decurs de 3 minute după
îndepărtarea celor consumate. În caz contrar, ecranul va afişa meniul de setare a datei
şi orei sau va indica valori greşite ale acestora atunci când reintroduceţi bateriile. În
acest caz, setaţi din nou data şi ora. Mesajele înregistrate şi setările de alarmă se vor
păstra totuşi.
•
Nu reîncărcaţi bateriile.
•
Atunci când nu folosiţi echipamentul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateţi
bateriile pentru a preveni scurgerea acestora şi coroziunea.
Indicaţia de stare a bateriei
Înlocuiţi ambele baterii cu unele noi.
Mesajul “LOW BATERY” (Baterie consumată)
va fi afişat, iar unitatea se va închide.
Durata de viaţă a bateriilor (folosind baterii alcaline Sony LR03 (SG))
Mod înregistrare
Înregistrare continuă
În redare continuă*
•
•
ST
Aprox. 11 ore
Aprox. 6,5 ore
SP
Aprox. 14 ore
Aprox. 7,5 ore
LP
Aprox. 16 ore
Aprox. 8,5 ore
Atunci când redarea are loc prin difuzorul intern la un volum mediu
Durata de viaţă a bateriei poate fi mai scurtă în funcţie de modul de folosire al unităţii
7RO
Pasul 2: Setarea ceasului
Trebuie să setaţi ceasul pentru a putea folosi funcţia de alarmă sau pentru a înregistra data şi
ora.
Ecranul de afişare al ceasului apare atunci când introduceţi bateriile pentru prima oară, sau
când introduceţi bateriile după ce unitatea a stat fără baterii o perioadă mai lungă. În acest
caz, treceţi la pasul 4.
Buton setare
Increment
MENIU
PORNIRE
ENTER
ANULARE
1
Treceţi comutatorul POWER pe ON
(Activare).
2
Apăsaţi tasta MENU (Meniu).
Modul meniu va fi afişat în fereastra de
afişare.
3
Apăsaţi tastele de acţionare sus sau jos (
/
) pentru a selecta
“DATE&TIME” (Data&Ora).
8RO
Decrement
4
Apăsaţi ENTER.
Fereastra de setare a datei şi orei va fi afişată.
Digiţii corespunzători anului vor clipi.
5
Setaţi data şi ora.
Apăsaţi butoanele de acţionare sus sau
①
jos (
/
) pentru a selecta
digiţii anului.
Apăsaţi ENTER.
②
Digiţii corespunzători lunii vor clipi.
Setaţi luna, ziua şi ora pe rând, şi apoi
③
apăsaţi ENTER.
Modul meniu va fi afişat din nou.
6
Apăsaţi tasta MENU (Meniu).
Fereastra de afişare va reveni la ecranul normal.
Pentru anularea operaţiunii.
Apăsaţi tasta CANCEl (Anulare) pentru a reveni la pasul anterior al operaţiunilor.
Pentru afişarea orei curente
Apăsaţi ENTER în timp ce unitatea se află în modul
“stop” (pagina 27).
Ora curentă va fi afişată timp de trei secunde.
Notă
Atunci când nu este introdus nici un “Memory Stick”
sau alimentarea este oprită, ora curentă nu va fi
afişată.
9RO
Pasul 3: Introducerea unui “Memory Stick” în IC
Recorder
Note
•
Asiguraţi-vă că introduceţi sau scoateţi “Memory Stick”-ul doar când unitatea este
oprită.
•
Nu scoateţi niciodată acest dispozitiv “Memory Stick” în timp ce unitatea îl accesează
(indicatorul OPR clipeşte în portocaliu).
1
Culisaţi şi deschideţi capacul de protecţie al dispozitivului “Memory
Stick”.
2
Introduceţi un “Memory Stick” în slotul corespunzător cu partea
terminal înspre interiorul recorderului. Introduceţi-l în mod ferm până
se aude un mic click.
Note
•
Nu introduceţi un “Memory
Stick” într-o direcţie diferită.
Acest lucru poate conduce la
defectarea unităţii.
•
Pentru a introduce un “Memory
Stick Duo”, folosiţi adaptorul
furnizat.
3
Închideţi capacul de protecţie al dispozitivului “Memory Stick”.
10RO
Notă cu privire la mesajul “ACCESS” (Acces)
Atunci când mesajul “MEMORY STICK ACCESS” (Acces
Memory Stick) apare pe afişaj sau când indicatorul OPR
clipeşte în portocaliu, unitatea accesează date. În timpul
acestei accesări, nu scoateţi dispozitivul “Memory Stick”,
bateriile sau adaptorul de CA (care nu este furnizat).
Procedând astfel puteţi deteriora datele înregistrate.
Note
•
•
Unitatea începe să acceseze datele imediat după ce este pornită.
Dacă unităţii i se solicită să proceseze o cantitate mare de date, mesajul “MEMORY
STICK ACCESS” (Acces Memory Stick) poate fi afişat o perioadă mai lungă de timp.
Acest lucru nu reprezintă un defect al unităţii.
Scoaterea dispozitivului “Memory Stick”
Asiguraţi-vă că mesajul “MEMORY STICK ACCESS” (Acces Memory Stick) a dispărut şi
apoi închideţi unitatea. Apoi deschideţi capacul de protecţie al dispozitivului “Memory
Stick” şi apăsaţi dispozitivul în interiorul slotului, astfel încât acesta să poată fi eliberat.
Scoateţi dispozitivul “Memory Stick” din slot după cum este indicat mai jos.
Tipuri de dispozitive “Memory Stick” pe care le puteţi folosi cu acest IC
Recorder
Puteţi de asemenea folosi următoarele “Memory Stick” având o capacitate de 4 MB până la
128 MB în locul dispozitivului “Memory Stick Duo” furnizat. Timpul maxim de înregistrare
depinde de capacitatea “Memory Stick”-ului.
•
“Memory Stick”
•
“Memory Stick (cu funcţie de selectare a memoriei)” (încorporând două unităţi de
memorie de 128 MB)
•
“Magic Gate Memory Stick”
•
“Memory Stick Duo” (atunci când este inserat în adaptorul “Memory Stick Duo”)
Note
•
•
Unitatea nu suportă “Memory Stick PRO”.
“Magic Gate” reprezintă o tehnologie protejată prin drept de autor care foloseşte o
tehnologie de criptare a datelor. Această unitate nu suportă standardul MagicGate, şi
de aceea datele înregistrate cu ajutorul acestei unităţi nu sunt supuse legilor de
protecţie a drepturilor de autor referitoare la MagicGate.
11RO
► Operaţiuni
de bază
Înregistrarea mesajelor
Puteţi înregistra mesaje în oricare din directoare (denumite iniţial FOLDER01, FOLDER02
şi FOLDER03). Numărul maxim de mesaje ce se pot înregistra diferă în funcţie de
capacitatea dispozitivului “Memory Stick”.
Puteţi înregistra mesaje folosind următoarele trei funcţii:
•
Adăugare înregistrare la un mesaj înregistrat anterior (pagina următoare)
•
Adăugarea unei înregistrări ca un mesaj nou (pagina 15)
•
Adăugarea unei înregistrări suprascrise (pagina 15)
Această secţiune explică cum să adăugaţi o înregistrare unui mesaj înregistrat anterior.
Începere înregistrare la sfârşitul Mesajului 1
Înregistrare adăugată (cosiderată ca parte a Mesajului 1)
Timpul maxim de înregistrare şi numărul maxim de mesaje pentru un
“Memory Stick”
Timpul maxim de înregistrare pentru toate directoarele şi numărul maxim de mesaje sunt
prezentate mai jos. Puteţi înregistra mesaje pentru timpul maxim de înregistrare într-un
singur director.
*
ST
SP**
LP***
Număr de
mesaje
*ST
**SP
***LP
Note
4 MB
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
10 min.
30 min.
80 min
456
20 min.
60 min
170 min
950
40 min.
130 min.
345 min.
963
85 min.
260 min.
705 min.
1016
170 min.
530 min.
1415 min.
1016
350 min.
1065 min.
2845 min.
1016
Mod de înregistrare de calitate înaltă (sunet stereo cu un microfon extern care
nu este furnizat)
Mod de înregistrare standard (sunet mono)
Mod de înregistrare de lungă durată (sunet mono)
•
•
Pentru comutarea între modurile de înregistrare, consultaţi pagina 50.
•
Timpul maxim de înregistrare şi numărul maxim de mesaje pe care le puteţi creea
variază în funcţie de condiţiile de utilizare.
•
Pentru a evita înlocuirea bateriilor în timpul înregistrărilor lungi, folosiţi adaptorul de
alimentare de CA (care nu este furnizat).
12
RO
Înainte de a efectua o înregistrare lungă, asiguraţi-vă că aţi verificat indicatorul de stare
al bateriei (pagina 7).
Pornirea dispozitivului
Comutaţi pe ON (Pornire)
PORNIRE
Selectarea directorului
Buton de acţionare
①
Apăsaţi butonul FOLDER (Director)
②
Apăsaţi butonul de acţionare sus sau jos
((
/
) pentru a afişa directorul
în care doriţi să înregistraţi mesaje.
③
Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta
directorul.
Pentru anularea selecţiei, apăsaţi CANCEL
(Anulare).
Pentru a adăuga un director nou, consultaţi
informaţiile de la pagina 33.
Director selectat
DIRECTOR
13RO
Pornirea înregistrării
Microfon încorporat
Indicator OPR
(luminează în roşu în
timpul înregistrării)
① Culisaţi tasta de comandă în dreptul REC
Memorie rămasă
Sensibilitate
microfon
Mod
înregistrare
Numărul mesajului curent
Afişaj
cronometru *
② Vorbiţi la microfonul încorporat
* Apare ecranul selectat cu ajutorul butonului DISPLAY (pagina 26).
Note
•
Atunci când indicatorul OPR clipeşte sau se luminează în portocaliu, nu scoateţi
„Memory Stick”-ul, bateriile sau adaptorul de CA (care nu este furnizat). Procedând
astfel puteţi deteriora datele.
•
Se poate înregistra şi zgomot de fond, dacă un obiect, cum ar fi degetul
dumneavoastră, etc., freacă sau zgârîie unitatea în timpul înregistrării.
Oprirea înregistrării
Culisaţi tasta de comandă în dreptul STOP.
Unitatea se opreşte la sfârşitul înregistrării curente.
Dacă nu schimbaţi directorul după oprirea
înregistrării, data viitoare când înregistraţi, veţi
înregistra de la sfârşitul înregistrării curente.
Înregistrarea adăugată va fi considerată ca făcând
parte din mesajul curent.
14RO
Înregistrarea sub forma unui mesaj nou
Puteţi adăuga o înregistrare sub forma unui mesaj nou, după ultimul mesaj din cadrul
directorului.
Începere înregistrarea oricând prin apăsarea butonului NEW FILE (Fişier nou)
Înregistrat după ultimul mesaj sub forma unui mesaj nou
Înainte de începerea înregistrării în pasul 3 de la pagina
anterioară, apăsaţi NEW FILE (Fişier nou).
Pe ecran se va afişa “NEW FILE” (Fişier nou).
Apoi culisaţi butonul de comandă în dreptul REC pentru a începe
o nouă înregistrare sub forma ultimului mesaj din cadrul
directorului.
Înregistrarea sub forma unei înregistrări suprascrise
Atunci când începeţi înregistrarea într-un punct aflat în mijlocul unui mesaj înregistrat,
adăugaţi o înregistrare suprascrisă după punctul selectat.
Începeţi înregistrarea într-un punct aflat în mijlocul mesajului înregistrat
Partea ştearsă a Mesajului 2
Înregistrarea suprascrisă în cadrul Mesajului 2
Localizaţi punctul în care doriţi să începeţi înregistrarea
(pagina 14) şi apoi culisaţi butonul de comandă în dreptul
REC.
Pe ecran se va afişa “ADD REC” (Adăugare înregistrare)
şi dvs. puteţi adăuga o înregistrare suprascrisă la mesajul
curent.
Sfaturi utile
•
Puteţi selecta modul de înregistrare suprascrisă folosind meniul (Pagina 41).
•
Înregistrarea suprascrisă va fi adăugată în exact acelaşi mod de înregistrare ca şi
mesajul original, indiferent de modul de înregistrare setat.
Note
După înregistrarea suprascrisă, redarea începe de la începutul mesajului.
Redarea după stop porneşte din punctul în care aţi oprit redarea.
15RO
Înregistrarea mesajelor (continuare)
Folosirea funcţiilor practice în timpul înregistrării
Verificarea înregistrării
Culisaţi butonul de comandă în dreptul B.SPACE. Puteţi căuta înapoi în timp ce ascultaţi
sunetul redat cu viteză mare. După ce culisaţi butonul de comandă în dreptul PLAY
(Redare), redarea începe exact din acel punct. Puteţi adăuga de asemenea, o înregistrare
suprascrisă din acel punct.
Monitorizarea înregistrării
În timp ce înregistraţi, puteţi conecta nişte căşti furnizate sau nu, la mufa
(Căşti) şi să
monitorizaţi înregistrarea prin intermediul acestora. Puteţi regla volumul cu ajutorul
butoanelor VOL +/-, dar nivelul de înregistrare este deja fixat.
Notă
În cazul în care creşteţi foarte mult nivelul volumului sau plasaţi căştile lângă microfon în
timpul înregistrării, acesta poate prelua sunet de la căşti, cauzând un efect de reacţie acustică
(microfonie).
Pornirea automată a înregistrării ca răspuns la un stimul
sonor – Funcţia avansată VOR
Culisaţi comutatorul VOR (Voice Operated Recording
– Înregistrare Acţionată de Voce) în dreptul ON
(Acţionare) în timpul modului de lucru “stop” sau
“înregistrare”.
Fixaţi butonul de comandă în dreptul REC.
Înregistrarea începe atunci când unitatea detectează un
sunet, iar pe ecran va apărea mesajul “VOR”.
Înregistrarea se opreşte atunci când nu mai este detectat
nici un sunet, iar pe ecran va apărea mesajul “VOR
PAUSE” (Pauză VOR).
Note
•
•
16RO
Înregistrarea nu va începe decât dacă tasta de comandă este fixată în dreptul REC
(Înregistrare).
Funcţia VOR este influenţată de sunetele mediului ambiant. Fixaţi MIC SENS
(sensibilitatea microfonului) conform condiţiilor de înregistrare. Dacă înregistrarea nu
este satisfăcătoare după ce aţi schimbat sensibilitatea microfonului, sau pentru
înregistrări importante, setaţi comutatorul VOR în dreptul OFF (Dezactivare).
Selectarea sensibilităţii microfonului
Culisaţi comutatorul MIC SENS (sensibilitate
microfon) în timpul modului de funcţionare “stop” sau
“înregistrare” şi reglaţi sensibilitatea microfonului
conform condiţiilor de înregistrare:
•
•
CONF(H) (high - înaltă): pentru a înregistra
sunete slabe în cazul unei conferinţe sau într-o
locaţie liniştită şi/sau spaţioasă.
DICT(L) (low - joasă): Pentru a înregistra după
dictare.
Folosirea indicatorului de memorie rămasă (disponibilă)
În timpul înregistrării, indicatorul de memorie rămasă (disponibilă) descreşte pas cu pas.
Atunci când timpul de înregistrare rămas ajunge la 5 minute, acest indicator începe să
clipească.
Atunci când timpul de înregistrare rămas ajunge la 1 minut, indicatorul timpului de
înregistrare rămas va începe să clipească pe afişaj indiferent de modul de afişare (consultaţi
pagina 26).
Indicatorul de memorie clipeşte
Indicatorul timpului de înregistrare rămas clipeşte
Atunci când memoria este plină, înregistrarea se opreşte automat, iar pe afişaj va apărea
mesajul “NO MEMORY SPACE” (SPAŢIU DE MEMORIE INDISPONIBIL) şi se va auzi
un sunet de alarmare. Vă rugăm să culisaţi tasta de control în dreptul “STOP”.
Pentru a continua înregistrarea, ştergeţi câteva mesaje mai vechi (pagina 28) sau înlocuiţi
dispozitivul “Memory Stick”.
Notă
Atunci când setaţi BEEP (pagina 51) la OFF (Dezactivat), sunetul de alarmare nu se va auzi.
17RO
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon extern sau
a altui dispozitiv
Cu ajutorul acestui dispozitiv IC Recorder, puteţi înregistra sunetul provenind de la un
microfon extern sau de la alt echipament (casetofon, MiniDisc Player, etc.). În funcţie de
dispozitivul folosit, conectaţi IC Recorderul după cum urmează. Pentru accesorii disponibile,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon extern
Conectaţi microfonul stereo extern la mufa MIC (microfon). Vă puteţi bucura de un sunet
stereo, folosind un microfon stereo.
Mini-mufă (stereo)
Microfon stereo
Atunci când conectaţi un microfon extern, microfonul încorporat al dispozitivului este în
mod automat dezactivat. Atunci când este conectat un microfon cu alimentare de la sursă,
alimentarea este în mod automat furnizată acestui microfon de la IC Recorder.
Tipuri de microfoane recomandate
Puteţi folosi un microfon Sony model ECM-DS70P (care nu este furnizat).
Notă
Înainte de începerea înregistrării stereo cu ajutorul unui microfon extern stereo, setaţi modul
(MODE) la ST în cadrul meniului (consultaţi pagina 50 pentru detalii).
18RO
Înregistrarea de la alt echipament
Pentru a înregistra sunetul provenit de la un alt echipament cu ajutorul IC Recorderului,
conectaţi mufa MIC (microfon) a IC Recorderului la mufa de căşti a celuilalt echipament
(casetofon, etc.) folosind un cablu de conectare audio.
Note
•
Atunci când nivelul audio de înregistrare este mare, sunetul poate fi înregistrat
întrerupt dacă folosiţi un cablu de conectare audio fără registru. De aceea, folosiţi un
cablu de conectare audio cu registru.
•
Atunci când nivelul audio de înregistrare este mic, nu folosiţi un cablu de conectare
audio cu registru.
Înregistrarea cu alt echipament
Pentru a înregistra sunetul provenit de la IC Recorder cu un alt echipament, conectaţi mufa
de căşti
a IC Recorderului cu conectorul de intrare audio (mini-mufă, stereo) al celuilalt
echipament.
Mini-mufă (stereo)
Casetofon, etc.
Mini-mufă (stereo)
19RO
Redarea mesajelor
Atunci când doriţi să redaţi un mesaj înregistrat anterior, porniţi de la pasul 1.
Atunci când doriţi să redaţi mesajul pe care tocmai aţi terminat de înregistrat, porniţi de la
pasul 3.
Selectarea directorului
①
Apăsaţi FOLDER (Director)
②
Apăsaţi tasta de selecţie sus-jos (
/
) pentru a afişa directorul care conţine
mesajul pe care doriţi să îl redaţi.
Director
Director
selectat
ENTER
③
Apăsaţi ENTER (Introducere) pentru a
selecta directorul.
Pentru anularea selecţiei, apăsaţi CANCEl
(Anulare).
Selectarea numărului mesajului
Apăsaţi tasta de selecţie sus-jos (
/
) pentru a afişa
numărul dorit al mesajului.
Apăsaţi “sus” (
): pentru următorul mesaj.
Apăsaţi “jos” (
): pentru mesajul anterior.
Numărul mesajului selectat
Numărul de mesaje
din director
Cronometru
* Va apărea ecranul selectat cu ajutorul butonului DISPLAY
(Afişaj) (pagina 26)
20RO
Pornirea redării
Indicator OPR
(luminează în verde în
timpul redării)
mufă
① Culisaţi tasta de control în dreptul PLAY (Redare)
Cronometru *
② Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOL +/* Apare ecranul selectat cu ajutorul butonului DISPLAY
(pagina 26).
Unitatea redă ]n mod continuu toate mesajele din cadrul
directorului. La sfârşitul fiecărui mesaj se aude un beep.
Atunci când unitatea junge la ultimul mesaj din cadrul directorului, textul “MSG END”
(Sfârşit mesaje) va clipi de trei ori şi se va auzi un beep, iar redarea se va opri. Mutaţi tasta
de control în dreptul STOP.
Pentru a asculta la căşti
Conectaţi căştile furnizate la mufa (căşti). Difuzorul încorporat va fi deconectat în mod
automat.
Pentru a asculta la un difuzor extern
Conectaţi un difuzor activ sau pasiv (care nu este furnizat) la mufa (căşti).
Notă
Redarea după înregistrarea suprascrisă începe de la începutul mesajului.
Redarea după o oprire începe din punctul în care aţi oprit iniţial redarea.
Oprirea redării
Culisaţi tasta de control în dreptul STOP.
Unitatea se va opri în poziţia curentă. (Atunci când unitatea
ajunge la sfârşitul ultimului mesaj din pasul 3, aceasta se va
opri la sfârşitul ultimului mesaj).
Puteţi începe o înregistrare supra scrisă din acest punct
(consultaţi pagina 15 pentru detalii).
21RO
Redarea mesajelor (continuare)
Alte operaţiuni
Pentru a
reveni la începutul mesajului
curent*
reveni la mesajele anterioare*
sări peste mesajul următor
sări peste mesajele
următoare*
Efectuaţi următoarele operaţiuni
Apăsaţi tasta de selecţie jos (
) o singură
dată.**
Apăsaţi tasta de selecţie jos (
) în mod repetat.
(în timpul modului STOP, menţineţi tasta apăsată
pentru a reveni la aceste mesaje în mod
continuu.)**
Apăsaţi tasta de selecţie sus (
) o singură
dată.***
Apăsaţi tasta de selecţie sus (
) în mod repetat.
* Aceste operaţiuni pot fi efectuate atunci când EASY-S este setat pe OFF (Dezactivat).
Pentru operaţiuni care pot fi efectuate când EASY-S este setat pe ON (Activat), consultaţi
pagina 51.
** Dacă efectuaţi aceste operaţiuni la începutul primului mesaj din cadrul unui director în
modul STOP, unitatea va localiza sfârşitul ultimului mesaj.
*** Dacă efectuaţi aceste operaţiuni la sfârşitul ultimului mesaj din cadrul unui director în
modul STOP, unitatea va localiza începutul primului mesaj.
Redarea unui mesaj cu viteză mare sau redusă în ton natural –
DPC (Digital Pitch Control)
Atunci când reglaţi viteza de redare cu ajutorul DPC în cadrul meniului (paginile 39 şi 40),
puteţi reda un mesaj cu viteză mare sau redusă prin culisarea tastei DPC în drptul ON
(Activare). Atunci când setaţi viteza de redare mai mare sau mai mică decât viteza normală,
pe ecran va apărea “FAST PLAY” (Redare cu viteză mare) sau “SLOW PLAY” (Redare cu
viteză redusă). Puteţi modifica această setare în timpul redării.
Căutarea înainte/înapoi în timpul redării
•
•
Pentru a căuta înainte: Menţineţi apăsată tasta de selecţie sus (
) în timpul
redării şi eliberaţi-o în punctul în care doriţi reluarea redării normale.
Pentru a căuta înapoi: Menţineţi tasta de control în dreptul B.SPACE sau menţineţi
apăsată tasta de selecţie jos (
) în timpul redării şi eliberaţi-o în punctul în care
doriţi reluarea redării normale.
Unitatea caută la viteză redusă (unităţi de 4 secunde) cu sunet. Este foarte utilă pentru a
verifica un cuvânt înainte sau înapoi. Apoi, dacă veţi continua să menţineţi apăsate tastele de
selecţie sus sau jos, unitatea va începe să caute cu viteză mai mare.
Eliberaţi respectiva tastă în punctul în care doriţi reluarea redării normale.
22RO
Atunci când redaţi la sfârşitul ultimului mesaj
Atunci când unitatea localizează sfârşitul ultimului mesaj, pe ecran textul “MSG.END”
(Sfârşit mesaje) va clipi de trei ori şi se va auzi un beep, iar indicatorul OPR se va aprinde cu
verde.
•
•
•
•
Atunci când pe ecran apare “MOVE CONTROL KEY TO STOP POSITION” (Mutaţi
tasta de control în dreptul poziţiei STOP), culisaţi tasta de control în dreptul STOP.
Unitatea se va opri la sfârşitul ultimului mesaj.
Pentru a reveni la începutul primului mesaj din cadrul unui director în timpul modului
STOP, apăsaţi tasta de selecţie sus (
).
Dacă veţi comuta tasta de control în dreptul B.SPACE sau veţi menţine apăsată tasta
de selecţie jos (
), mesajele vor fi redate rapid, iar redarea cu viteză normală va fi
reluată din punctul în care eliberaţi această tastă.
Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi să porniţi redarea dintr-o porţiune aflată mai
încolo, menţineţi apăsată tasta de selecţie sus (
) pentru a merge la sfârşitul
mesajului şi apoi apăsaţi tasta de selecţie jos (
) pentru a merge înapoi la poziţia
dorită.
Localizarea rapidă a unui punct din care doriţi să porniţi redarea
(Easy Search – Căutarea Facilă)
Atunci când EASY-S este setat pe ON (Activat) (pagina 51) în cadrul meniului, puteţi
localiza rapid punctul din care doriţi să porniţi redarea prin apăsarea tastei de selecţie sus sau
jos (
/
) în mod repetat în timpul redării.
Puteţi merge înapoi cu aproximativ 3 secunde prin apăsarea tastei de selecţie jos (
)o
singură dată, sau să avansaţi cu aproximativ 10 secunde prin apăsarea tastei de selecţie sus (
) o singură dată. Această funcţie este folositoare atunci când localizaţi un anumit punct
din cadrul unei înregistrări mai lungi.
Redarea în mod repetat a unui mesaj – Repeat Play (Redare
Repetată)
Atunci când REPEAT este setat pe ON (Activat) în cadrul meniului
(pagina 50), puteţi reda un mesaj în mod repetat.
Culisaţi tasta de control în dreptul PLAY. Textul ”MSG.REPEAT”
(Redare.”MESAJ.REPETAT”) va fi afişat, iar mesajul selectat va fi
redat în mod repetat.
Pentru a opri redarea, culisaţi tasta de control în dreptul STOP.
Pentru reluearea redării normale, setaţi REPEAT pe OFF
(Dezactivat) în cadrul meniului.
23RO
Folosirea Afişajului
Elemente ale afişajului *
Indicator VOR (Voice Operated
Recording – Înregistrare acţionată
de voce) (16)
Indicator “Memory Stick”
Indicaţie director (13,20)
Semne de prioritate (36)
Numărul mesajului selectat /
Numărul total de mesaje din
director (14,20)
Indicatorul de memorie disponibilă
rămasă (17)
Indicatorul de stare al bateriei (7)
Atunci când adaptorul de CA (care
nu este furnizat) este conectat,
acest indicator nu apare.
Indicator alarmă (45).
Apare atunci când alarma este
setată pentru un mesaj.
Indicaţia modului de înregistrare
(50).
•
ST: mod de înregistrare de
mare calitate (sunet stereo cu
ajutorul unui microfon stereo
extern, care nu este furnizat)
•
SP: mod de înregistrare
standard (sunet mono)
•
LP: mod de înregistrare
pentru mesaje lungi (sunet
mono)
24RO
Indicaţie a sensibilităţii
microfonului (17)
Afişează sensibilitatea curentă a
microfonului setată cu ajutorul
comutatorului MIC SENS
(Sensibilitate microfon):
•
•
H (înaltă): poziţia CONF(H)
este selctată atunci când are
loc o înregistrare a unei
şedinţe sau într-o locaţie
liniştită / spaţioasă.
L (joasă): poziţia DICT(L)
este selctată atunci când are
loc o înregistrare a unei
dictări.
Cronometru / Indicaţie a timpului
rămas / Indicaţie a datei şi orei
înregistrării / Indicaţie a numelui
mesajului / Indicaţie a orei curente
(26, 27)
Note
Efectul iluminării ecranului poate fi redus
atunci când folosiţi unitatea într-o locaţie
foarte luminoasă.
■ Afişajul în timpul înregistrării şi
redării
■ Afişajul în timpul configurării
meniului
În timpul unei înregistrări obişnuite sau în
timpul modului de redare, sunt afişate pe
ecran numărul mesajului, modul de
înregistrare şi sensibilitatea microfonului în
timpul mesajului care este înregistrat sau
redat, precum şi cronometrul.
În modul de configurare a meniului,
elementul având cursorul (►) este cel
selectat.
Exemple de afişare
În modul meniu, este selectat modul de
înregistreare LP.
Un mesaj este înregistrat ca fiind al treilea
dintr-un total de 25 de mesaje, în modul SP
cu o sensibilitate a microfonului L (Low Joasă).
Într-un mod special de redare cum ar fi
redarea DPC, indicatorul modului clipeşte
pe ecran.
Atunci când DPC este setat pe ON (Activat)
redarea rapidă începe.
În cazul configurării alarmei sau a ceasului,
puteţi modifica elementul în timp ce acesta
clipeşte.
■ Indicaţiile de stare
Atunci când bateria sau memoria sunt pe
consumate, indicaţiile de stare ale acestora
clipesc pe afişaj.
■ Mesajele de eroare
Mesajele de eroare sunt afişate pe ecran.
Mesajul care apare atunci când spaţiul de
memorie este consumat.
25RO
Selectarea Modului de Afişare
Puteţi selecta modul de afişare pentru modurile stop, înregistrare şi redare.
Apăsaţi DISPLAY (Afişare) în mod repetat pentru
a afişa modul de afişare dorit.
Modul de afişare se schimbă conform ordinii
următoare:
TIMPUL SCURS (cronometru)
Timpul scurs de înregistrare / redare a unui mesaj.
TIMPUL RĂMAS
În modul de redare: indicaţia timpului rămas al
unui mesaj.
În modul stop sau de înregistrare a unui mesaj:
indicaţia timpului de înregistrare rămas
disponibil.
În timpul redării În timpul înregistrării
sau a modului stop
REC DATE (data înregistrării)
Data la care mesajul curent a fost înregistrat.
(Dacă ceasul nu a fost setat, se va afişa mesajul “---Y--M--D”).
REC TIME (data şi ora înregistrării)
Data şi ora la care mesajul curent a fost înregistrat. (Dacă ceasul
nu a fost setat, se va afişa mesajul “---Y--M--D”). În timpul
înregistrării va fi afişat timpul curent.
26RO
MSG.NAME (numele mesajului)
Numele mesajului va fi afişat pe ecran.
Dacă mesajul nu are nici un nume, se va afişa doar iconiţa
de mesaj
.
Modul de afişare On Sleep
Dacă unitatea nu este folosită pentru mai mult de 3 secunde
în timpul modului stop, afişajul va trece automat pe modul
de afişare On Sleep, aşa cum este indicat în imaginea din
dreapta, indiferent de setarea modului de afişaj.
Pentru afişarea orei curente
Apăsaţi ENTER în timp ce unitatea se află în modul stop.
Ora curentă va fi afişată împreună cu iconiţa de ceas
pentru un timp de 3 secunde.
Pentru închiderea afişajului
Asiguraţi-vă că aţi poziţionat tasta de control în dreptul
STOP şi apoi culisaţi comutatorul POWER (Alimentare) în
dreptul OFF (Închidere).
Tot ce se afla pe ecran va dispărea.
Dacă apăsaţi un buton în timp ce alimentarea este oprită,
mesajul “POWER IS OFF” (Alimentarea este oprită) va
clipi pe ecran. Dacă culisaţi tasta de control în orice poziţie
în afara celei de STOP, mesajul “MOVE CONTROL KEY
TO STOP POSITION” (Mutaţi tasta de control pe poziţia
STOP) va clipi de asemenea pe ecran.
27RO
► Editarea
mesajelor
Ştergerea mesajelor
Puteţi şterge mesajele înregistrate unul câte unul sau toate mesajele dintr-un director odată.
Notă
Odată ce aţi şters un mesaj, acesta nu mai poate fi recuperat.
ERASE
(Ştergere)
FOLDER
(Director)
Tastă de acţionare sus
sau jos
ENTER
CANCEL
(Anulare)
Ştergerea mesajelor unul câte unul
Asiguraţi-vă că ştergeţi doar mesajele de care nu mai aveţi nevoie.
Atunci când un mesaj este şters, mesajele rămase vor avansa şi vor fi renumerotate astfel
încât să nu existe spaţii între mesaje.
Ştergere mesaj 3
Înainte de ştergere
După de ştergere
Mesajele rămase sunt renumerotate
28RO
1
Apăsaţi ERASE (Ştergere) în timp ce redaţi
mesajul pe care doriţi să îl ştergeţi sau apăsaţi
butonul ERASE (Ştergere) pentru mai mult de o
secundă în timpul modului stop.
Mesajul “ERASE?” (Doriţi ştergerea?) va clipi pe
ecran în timp ce primele şi ultimele 5 secunde ale
mesajului sunt redate de 10 ori.
2
Apăsaţi ENTER în timp ce mesajul este redat iar
mesajul “ERASE” (Ştergere) clipeşte.
Mesajul este şters, iar mesajele rămase vor fi
renumerotate. (De exemplu, dacă ştergeţi mesajul 3,
Mesajul 4 va fi renumerotat astfel încât el va deveni
Mesajul 3. Atunci când ştergerea este terminată,
unitatea se va opri la poziţia curentă).
Pentru anularea ştergerii
Apăsaţi CANCEL (Anulare) înainte de pasul 2.
Pentru ştergerea altor mesaje
Repetaţi paşii 1 şi 2.
Pentru ştergerea parţială a unui mesaj
Mai întâi divizaţi mesajul (pentru aceasta consultaţi pagina 31) şi apoi urmaţi paşii descrişi
în această pagină pentru a şterge mesajul dorit.
29RO
Ştergerea mesajelor (continuare)
Ştergerea tuturor mesajelor din cadrul unui director
Aveţi posibilitatea de a şterge toate mesajele din cadrul unui director.
1
Selectaţi directorul care conţine mesajele pe care doriţi să le ştergeţi.
Pentru informaţii privind modalitatea de ştergere a directorului, consultaţi pasul 2 din
cadrul capitolului “Înregistrarea mesajelor” de la pagina 13.
2
În timp ce apăsaţi butonul FOLDER (Director),
apăsaţi şi butonul ERASE (Ştergere) pentru
mai mult de o secundă.
Mesajul “ERASE ALL?” (Ştergeţi toate mesajele?) va
clipi timp de 10 secunde.
Dacă în cadrul directorului nu se află nici un mesaj
înregistrat, mesajul “ERASE FOLDER” (Ştergere
director) va clipi, iar dumneavoastră puteţi şterge
directorul cu totul (pentru detalii consultaţi pagina 34).
3
În timp ce mesajul “ERASE ALL?” (Ştergeţi
toate mesajele?) clipeşte, apăsaţi ENTER.
Toate mesajele înregistrate conţinute în directorul
respectiv vor fi şterse. Directorul însuşi nu va fi şters.
Pentru modalitatea de ştergere a unui director, va rugăm
să consultaţi pagina 34.
Pentru anularea ştergerii
Apăsaţi CANCEL (Anulare) înainte de pasul 3.
30RO
Divizarea unui mesaj în două părţi
Puteţi diviza un mesaj în două părţi în timpul redării.
Divizând un mesaj puteţi identifica mai uşor un punct pe care doriţi să-l redaţi atunci când
efectuaţi înregistrări lungi, precum cele ale unor şedinţe.
Puteţi diviza un mesaj până când numărul total de mesaje dintr-un folder devine 999.
În timpul redării unui mesaj, apăsaţi DIVIDE în punctul din care vreţi să tăiaţi
mesajul respectiv în două părţi.
„DIVIDE” se afişează de trei ori intermitent.
Mesajul este tăiat în două părţi în locul în care aţi apăsat butonul, iar un
nou număr de mesaj este adăugat noului mesaj. Numerotarea mesajelor
creşte cu unu la fiecare astfel de operaţiune.
Numerotarea mesajelor creşte.
31RO
Divizarea unui mesaj în două părţi (continuare)
Redarea mesajului divizat
Apăsaţi tasta de selecţie pentru a afişa numărul mesajului întrucât şi mesajele divizate au
alocată numerotare.
Note
•
•
•
•
32RO
Pentru a putea diviza un mesaj aveţi nevoie de un anumit spaţiu liber în
memorie. Pentru mai multe informaţii, vezi capitolul „Limitările sistemului” la
pagina 69.
Dacă divizaţi un mesaj cu marcaj de prioritate, vor fi adăugate marcaje de
prioritate ambelor părţi rezultate în urma divizării.
Dacă divizaţi un mesaj cu configurare de alertă, alerta va rămâne activă doar
pentru prima parte divizată.
Dacă divizaţi un mesaj care are alocat un nume, cea de a doua parte a mesajului
divizat va avea acelaşi nume.
Adăugarea / Ştergerea directoarelor
Configurarea iniţială dispune de trei foldere, „FOLDER01”, „FOLDER02” şi „FOLDER03”.
Puteţi adăuga un maxim de 340 de foldere. Puteţi, de asemenea, şterge folderele care nu vă
sunt necesare.
Notă
Numărul maxim de foldere pe care le puteţi adăuga depinde de modul de utilizare. Atunci
când nu mai puteţi adăuga nici un folder, datorită limitărilor recorderului IC (vezi pagina
69), pe ecran se afişează „FOLDER FULL”.
Adăugarea directoarelor
1.
2.
3.
Apăsaţi MENU.
Se va afişa meniul.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta „NEW FOLDER”,
apoi apăsaţi ENTER.
Se va afişa fereastra de creare a unui nou folder.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta „YES” şi apoi
apăsaţi ENTER.
Pe ecran se va afişa intermitent „NEW FOLDER”, şi un nou folder va fi creat.
33RO
Adăugarea / Ştergerea directoarelor (continuare)
4.
Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniu.
Ecranul va reveni la afişarea informaţiilor iniţiale.
Despre numele folderelor adăugate
Folderul nou creat este denumit în mod automat cu o combinaţie de litere şi cifre de genul
„FOLDER04”. Dacă în denumirea folderelor lipseşte o literă sau o cifră, noul folder este
denumit automat utilizând cifra sau litera lipsă. Denumirile folderelor pot fi modificate (vezi
pagina 38).
Ştergerea folderelor
Puteţi şterge numai folderele care nu conţin mesaje.
1.
2.
3.
Selectaţi folderul pe care doriţi să-l ştergeţi.
Pentru informaţii ân legătură cu selectarea folderelor, vezi pasul doi din
„Înregistrarea mesajelor”, pagina 13.
Notă
Nu puteţi şterge un folder care conţine mesaje înregistrate. Mai întâi ştergeţi
toate mesajele din folder (vezi pagina 30) sau mutaţi-le în alt folder (vezi pagina
următoare).
În timp ce ţineţi apăsat butonul FOLDER, apăsaţi
ERASE timp de cel puţin o secundă.
Numărul mesajului şi „ERASE FOLDER” vor apărea
intermitent pe ecran timp de 10 secunde.
În acest interval de 10 secunde, apăsaţi ENTER.
Folderul va fi şters.
Anularea ştergerii
Apăsaţi CANCEL înainte de pasul 3.
Note
•
•
34RO
Nu puteţi şterge ultimul folder rămas pe un memory stick.
După ştergerea unui folder, numele celorlalte foldere rămase nu se schimbă.
Dacă „FOLDER03” a fost şters, numele folderului „FOLDER04” va rămâne
neschimbat.
Mutarea mesajelor într-un alt director
Puteţi muta mesajele înregistrate în timpul redării lor.
Exemplu: Mutarea Message 3 din FOLDER02 în FOLDER03.
1.
2.
3.
Porniţi redarea mesajului pe care doriţi să-l mutaţi.
Apăsaţi FOLDER.
Primele şi ultimele 5 secunde ale mesajului vor fi redate
de 10 ori în timp ce pe ecran se afişează intermitent
„MOVE MSG.?” iar folderul destinaţie este afişat pe fond
negru.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
folderul de destinaţie dorit şi apoi apăsaţi ENTER.
Mesajul este mutat în folderul de destinaţie. Mesajele sunt
sortate în funcţie de data şi ora înregistrării sau de numărul
de marcaje de prioritate existente în folder.
Anularea mutării mesajelor
Apăsaţi CANCEL înainte de pasul 3.
Notă
Mutarea mesajelor nu duce la duplicarea lor într-un alt folder. Atunci când mutaţi un mesaj
în alt folder, cel din folderul iniţial va fi şters.
35RO
Adăugarea marcajelor de prioritate – funcţia de
prioritate
În mod obişnuit, mesajele sunt ordonate în funcţie de momentul înregistrării. Prin adăugarea
de marcaje de prioritate ( ) mesajelor importante, puteţi reordona întreaga listă în funcţie de
prioritate. Există patru nivele,
(cel mai important), , şi mesajele nemarcate. Puteţi
adăuga marcaje de prioritate atât în afara cât şi în timpul redării.
1.
2.
3.
4.
Selectaţi sau redaţi mesajul pe care doriţi să-l marcaţi.
Apăsaţi PRIORITY.
Pe ecran se va afişa „PRIORITY”.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
numărul de marcaje de prioritate ( ) în timp ce pe ecran
se afişează intermitent „PRIORITY”.
Apăsaţi ENTER.
Configurarea este completă şi reordonarea mesajelor
finalizată.
Anularea marcării de prioritate
Apăsaţi CANCEL înainte de pasul 3.
36RO
Mesaje cu marcaj de prioritate
Mesajele sunt ordonate în funcţie de numărul de marcaje de prioritate dintr-un folder.
Mesajele fără nici un marcaj de prioritate sunt plasate după cele cu astfel de marcaje.
Sfat util
Dacă într-un folder sunt cel puţin două mesaje cu acelaşi număr de marcaje de prioritate,
mesajele sunt ordonate în funcţie de data şi ora înregistrării (cel mai vechi este afişat primul).
Ex.: Atunci când sunt 3 mesaje într-un folder
Notă
Puteţi adăuga marcaje de prioritate şi cu ajutorul software-ului care însoţeşte recorderul,
Digital Voice Editor. Însă, în această situaţie, ordonarea după numărul de marcaje de
prioritate nu se va mai face automat ci trebuie făcută manual tot prin intermediul acestui
software.
37RO
Etichetarea folderelor
Folderele sunt etichetate automat cu nume modelate după tiparul „FOLDER01”, însă pentru
denumirea folderelor puteţi utiliza şi alte tipare.
Sfat util
Puteţi de asemenea redenumi foldere sau mesaje cu ajutorul software-ului Digital Voice
Editor. Pentru informaţii suplimentare consultaţi documentaţia online.
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi MENU.
Se va afişa meniul.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta „FOLDER NAME”,
şi apoi apăsaţi ENTER.
Se va afişa fereastra de introducere a numelui. Puteţi alege numele unui folder
dintre următoarele tipare:
ACTION, APPOINTMT (ÎNTÂLNIRE), DICTATION, E-MAIL, FOLLOWUP, LECTURES, LETTERS, MEETINGS, MEMOS, NOTES, PERSONAL,
REPORTS, SCHEDULE, TO DO, TRAVEL, OTHERS.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta numele unui tipar şi
apoi apăsaţi ENTER pentru a stabili numele.
Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniu.
Ecranul va reveni la modul normal de afişare.
Anularea etichetării
Apăsaţi CANCEL înainte de pasul 3.
38RO
Alte funcţii
Reglarea vitezei de redare - DPC (Digital Pitch
Control)
Puteţi ajusta viteza redării între dublul vitezei normale (+100%) şi jumătatea acesteia (50%).
Mesajul este redat într-o tonalitate naturală, datorită funcţiilor de procesare digitală.
Redarea rapidă sau lentă
Comutaţi DPC pe ON. Pe ecran se afişează
intermitent „FAST PLAY” sau „SLOW PLAY” timp
de 3 secunde iar mesajul este redat la viteza
specificată cu ajutorul acestui meniu.
Revenirea la viteza normală de redare
Comutaţi DPC pe OFF.
Reglarea vitezei de redare
Puteţi specifica viteza de redare atunci când butonul DPC este comutat pe ON. Configurarea
vitezei de redare rămâne efectivă până la o modificare ulterioară.
1.
Apăsaţi MENU.
Se va afişa meniul.
39RO
Reglarea vitezei de redare - DPC (Digital Pitch
Control) (continuare)
2.
3.
4.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
„DPC”.
Viteza de redare activă este afişată sub formă de procente cu
referinţă la viteza standard afişată ca „0%”.
Apăsaţi ENTER.
Se va afişa configurarea curentă a vitezei de redare.
Pentru a reveni la pasul anterior, apăsaţi CANCEL.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a regla viteza
de redare.
•
•
5.
6.
40RO
Fast Play (până la +100% în paşi de 10%): apăsaţi
butonul de selecţie sus (
)
Slow Play (până la -50%, în paşi de 5%): apăsaţi
butonul de selecţie jos (
)
Apăsaţi ENTER.
Viteza de redare specificată este confirmată.
Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniu.
Ecranul revine la modul iniţial de afişare.
Setarea modului de suprascriere
Puteţi selecta modul de suprascriere atunci când adăugaţi o înregistrare peste una deja
existentă.
1.
2.
Apăsaţi MENU.
Se va afişa meniul.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a
selecta „OVER WT” (overwrite), apoi apăsaţi
ENTER.
Se afişează fereastra de selecţie a modului de
suprascriere.
•
OVER: porţiunea rămasă în continuarea suprascriereii celei curente
va rămâne parte din mesaj.
41RO
Setarea modului de suprascriere (continuare)
•
3.
4.
CUT: porţiunea rămasă în continuarea suprascrierii va fi ştearsă.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta „OVER” sau
„CUT”, apoi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniu.
Se afişează ecranul normal.
La adăugarea unei înregistrări prin suprascriere (vezi pagina 15), respectiva
înregistrare se va adăuga în modul de suprascriere selectat.
Anularea configurării
Apăsaţi CANCEL. Ecranul revine la afişarea pasului anterior.
42RO
Redarea unui mesaj la o anumită oră cu o alarmă
Puteţi alege să activaţi o alarmă şi redarea unui anumit mesaj la o anumită oră .Puteţi alege
ca mesajul să fie redat la o dată anume, săptămânal sau zilnic la aceeaşi oră.
Puteţi opta şi pentru activarea unei alarme fără redarea vreunui mesaj.
Notă
Atunci când ceasul nu este reglat sau nu există mesaje înregistrate, nu puteţi activa alarma.
1.
2.
Selectaţi mesajul pe care îl doriţi redat.
Pentru mai multe informaţii legate de selectarea
mesajului dorit, vezi paşii 1 şi 2 din „Redarea
mesajelor”, de la pagina 20.
Accesaţi meniul de configurare a alarmei.
a.
Apăsaţi MENU.
Pe ecran se va afişa meniul.
b.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a
selecta „ALARM OFF”. Dacă alarma a fost deja
activată, pe ecran se va afişa „ALARM ON”
c.
Apăsaţi ENTER.
Pe ecran se va afişa meniul de configurare a alarmei.
43RO
Redarea unui mesaj la o anumită oră cu o alarmă
(continuare)
d.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a
selecta „ON”. Dacă „ON” deja a fost selectat,
urmaţi ceilalţi paşi de mai jos.
e.
Apăsaţi ENTER.
Pe ecran se va afişa „DATE”.
3.
Reglaţi data şi ora la care doriţi să sune alarma.
Pentru alarmă la o anumită dată
a.
Apăsaţi ENTER când pe ecran este încă afişat
„DATE”.
Cifrele corespunzătoare anului vor începe să clipească.
b.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a
selecta anul dorit şi apoi apăsaţi ENTER.
Cifrele corespunzătoare lunii vor începe să clipească.
c.
Reglaţi luna, ziua şi ora una după cealaltă şi apoi
apăsaţi ENTER
Pentru alarmă săptămânală
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
ziua din săptămână (de la „SUN”, pentru duminică, până
la „SAT”, pentru sâmbătă) şi apoi apăsaţi ENTER.
Pentru alarmă zilnic la aceeaşi oră
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
„DAILY” şi apoi apăsaţi ENTER.
44RO
4.
Reglaţi ora alarmei.
a.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
cifrele corespunzătoare orei, apoi apăsaţi ENTER.
Cifrele corespunzătoare minutelor vor începe să
clipească.
b.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
cifrele corespunzătoar minutelor, apoi apăsaţi
ENTER.
5.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
sunetul alarmei, dintre „BEEP & PLAY” (pentru a
începe redarea unui fişier imediat după alarmă) sau
„BEEP ONLY” (pentru a activa numai alarma).
Apăsaţi ENTER.
Procesul de configurare este încheiat.
Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniu.
Ecranul revine la modul de afişare iniţial.
La selectarea unui mesaj care are asociată o alarmă, pe ecran
se afişează „ ”.
6.
7.
Pentru a reveni la pasul anterior
Pe parcursul paşilor de la 2 la 5, apăsaţi CANCEL pentru revenirea la pasul anterior.
Anunţarea datei şi orei configurate pentru alarmă
La atingerea datei şi orei configurate pentru activarea alarmei, aceasta va suna pentru
aproximativ zece secunde, după care va începe redarea mesajului selectat (dacă aţi ales
„BEEP ONLY” va suna numai alarma).
În timp ce alarma sună, pe ecran se va afişa intermitent mesajul „ALARM”
Ascultarea aceluiaşi mesaj
Comutaţi butonul de control pe PLAY. Redarea mesajului va fi reluată de la începutul
acestuia.
Anularea alarmei înainte de începerea redării
Apăsaţi CANCEL în timp ce alarma sună.
45RO
Redarea unui mesaj la o anumită oră cu o alarmă
(continuare)
Anularea alarmei
La pasul 2, descris la pagina 43, selectaţi „OFF” şi apoi apăsaţi ENTER.
Verificarea alarmei
Urmaţi paşii 1 şi 2 de la pagina 43 pentru afişarea configurării curente a
datei şi a orei pentru alarmă. Urmaţi apoi paşii de la 3 la 7, descrişi la
paginile 44 şi 45, pentru modificarea datei şi orei alarmei.
Note
•
•
•
•
•
•
46RO
Dacă data şi ora alarmei sunt atinse în momentul redării unui alt mesaj, mesajul
se întrerupe şi începe redarea celui configurat pentru alarmă.
Dacă data şi ora alarmei sunt atinse în momentul înregistrării unui mesaj,
alarma va suna după terminarea înregistrării. La momentul atingerii orei
respective, pe ecran se va afişa „ ”.
Dacă în timpul unei înregistrări sunt atinse dataşi ora mai multor alarme, numai
primul mesaj configurat va fi redat.
Dacă data şi ora alarmei sunt atinse în momentul în care echipamentul este în
modul de configurare a vreunui meniu, modul de configurare va fi anulat iar
alarma va suna.
Dacă divizaţi un mesaj configurat pentru a fi redat după o alarmă, configurarea
se va păstra numai pentru prima parte a respectivului mesaj.
Configurarea alarmei nu se anulează după ce alarma sună la momentul ales.
Formatarea unui Memory Stick
Puteţi formata un memory stick cu ajutorul Memory Stick IC Recorder. Procesul de
formatare va duce la ştergerea tuturor informaţiilor deja înregistrate pe respectivul stick.
Înainte de formatare, verificaţi ce informaţii există pe dispozitiv.
Având în vedere că memory stick-urile disponibile în comerţ sunt deja formatate în fabrică,
nu este nevoie ca, înainte de prima utilizare, să le formataţi.
Dispozitivul Memory Stick Duo furnizat cu aparatul este, de asemenea, deja formatat.
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi MENU.
Se va afişa meniul.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
„FORMAT”.
Apăsaţi ENTER.
Se va afişa ecranul de formatare.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta
„YES”.
47RO
Formatarea unui Memory Stick (continuare)
5.
6.
7.
Apăsaţi ENTER.
Pe ecran se va afişa „OK?”.
Apăsaţi din nou ENTER.
Procesul de formatare începe.
Pe ecran se afişează „FORMATTING”.
După încheierea procesului de formatare, ecranul de la
pasul 2 va fi din nou afişat.
Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniu.
Ecranul va reveni la afişarea normală.
După formatare, în memory stick vor fi create trei foldere
(procesul este similar celui de introducere a unui memory
stick pentru prima dată).
Anularea formatării
La pasul 4 selectaţi „NO” sau apăsaţi CANCEL în timp ce, la pasul 5, pe ecran apare „OK?”.
Note
•
•
48RO
Nu puteţi formata un memory stick în timp ce butonul de protejare la scriere al
acestuia este pe poziţia „LOCK”. (Dispozitivul Memory Stick Duo furnizat nu
are un astfel de buton)
Nu formataţi memory stick-ul pe computer. La formatare, folosiţi funcţia
corespunzătoare de pe IC Recorder.
Schimbarea setărilor – MENU
Puteţi utiliza meniul pentru a modifica setările IC recorderului. Meniul nu pate fi accesat în
timpul unei înregistrări. În timpul redării sau în standby fără un memory stick introdus în
aparat, categoriile de meniu disponibile sunt limitate. Pentru a afişa meniul şi a modifica
setările, urmaţi procedura de mai jos:
1.
2.
3.
4.
5.
Apăsaţi MENU.
Se va acesa modul de configurare.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a selecta categoria de meniu
pentru care doriţi să modificaţi setările.
Apăsaţi ENTER.
Se va afişa modul de configurare a categoriei selectate.
Apăsaţi butonul de selecţie sus sau jos pentru a accesa configurarea pe care
doriţi s-o modificaţi, apoi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi MENU pentru a ieşi din modul meniu.
Ecranul va reveni la modul de afişare anterior.
Pentru a reveni la pasul anterior
Apăsaţi CANCEL.
Notă
Dacă nu apăsaţi nici un buton timp de un minut, modul meniu se anulează automat iar
ecranul va reveni la modul de afişare normal.
49RO
Schimbarea setărilor – MENU (continuare)
Meniu
DATE & TIME
MODE
REPEAT
OVER WT
Configurări (*: configurare iniţială)
Afişează ecranul de configurare a
ceasului (03Y1M1D *). Vezi pagina 8.
Afişează ecranul de configurare a
modului de înregistrare:
ST: Puteţi înregistra în mod stereo
cu ajutorul unui microfon extern
(nu este furnizat). (La utilizarea
microfonului încorporat, puteţi
înregistra la calitate înaltă însă
numai monaural)
SP*: Puteţi înregistra sunet de calitate
mai bună (monaural).
LP: Puteţi înregistra o durată mai
mare (sunet monaural).
Afişează ecranul de configurare a
modului de repetare.
ON: Puteţi reda un mesaj în mod
repetat până când opriţi manual
redarea.
OFF*: După redarea unui mesaj se va
reda următorul mesaj (mod
normal de redare).
Afişează ecranul de configurare a
modului de suprascriere (OVER */
CUT). Vezi pagina 41.
NO-MS/STOP/PLAY**
OK / OK / -
OK / OK / -
OK / OK / OK
- / OK / -
** Precizează dacă respectiva configurare poate fi modificată în fiecare dintre modurile de
operare:
NO-MS: mod standby fără memory stick introdus în aparat
STOP: mod standby cu memorz stick introdus în aparat
PLAY: mod redare
„OK” indică faptul că respectiva configurare poate fi schimbată iar „-„ faptul că respectiva
configurare nu poate fi modificată
50RO
Meniu
NEW FOLDER
FOLDER
NAME
EASY-S
DPC
BEEP
ALARM
FORMAT
Configurări (*: configurare iniţială)
Afişează ecranul de configurare pentru
adăugarea unui nou folder (YES /
NO*). Vezi pagina 33.
Afişează ecranul de configurare pentru
modificarea numelui unui folder. Vezi
pagina 38.
Afişează ecranul de configurare pentru
funcţia de căutare uşoară.
ON:
Puteţi derula înapoi pentru
aproximativ 3 secunde,
apăsând butonul de
selecţie jos (
), sau
înainte pentru aproximativ
10 secunde, apăsând
butonul de selecţie sus (
).
OFF*:
Puteţi naviga înainte şi
înapoi printre mesaje
apăsând butonul de
selecţie sus sau jos (
/
).
Afişează ecranul de configurare pentru
modificarea vitezei de redare (ON /
OFF*). Vezi pagina 39.
ON*:
Se va emite un semnal
sonor pentru a confirma
realizarea unei operaţiuni.
OFF:
Nu se va emite nici un
semnal sonor, decât în
cazul alarmei.
Afişează ecranul de configurare pentru
alarmă (ON / OFF*). Vezi pagina 43.
Afişează ecranul de configurare pentru
formatarea unui memory stick (YES /
NO*). Vezi pagina 47.
NO-MS/STOP/PLAY**
- / OK / - / OK / -
OK / OK / OK
OK / OK / OK
OK / OK / -
- / OK / - / OK / -
51RO
Folosirea aplicaţiei software Digital Voice Editor
Ce puteţi face utilizând aplicaţia software Digital Voice
Editor
Aplicaţia software Digital Voice Editor vă permite transferarea mesajelor, memorarea lor în
computerul personal, redarea şi editarea lor.
•
Transferarea pe computer a mesajelor înregistrate cu IC recorderul.
•
Memorarea mesajelor pe hard discul computerului.
•
Vizualizarea, redarea şi editarea pe computer a mesajelor.
•
Transferarea de mesaje înapoi pe IC recorder. Fişierele MP3 pot fi adăugate ca
atare.
•
Trimiterea de mesaje e-mail vocale cu ajutorul unui software MAPI.
•
Utilizarea butoanelor de transcriere pentru redarea mesajului şi transcrierea lui cu
ajutorul unui procesor de text sau a unei ferestre de editare.
•
•
Transcrierea unui mesaj cu ajutorul software-ului de recunoaştere vocală Dragon
NaturallySpeaking® (numai dacă pe computer este instalat software-ul Dragon
NaturallySpeaking® versiunea 5.0 (sau mai nouă) Preferred sau Professional).
Redarea pistelor muzicale de pe un CD introdus în computer cu ajutorul CD
Recording Tool for DVE şi memorarea acestora în computer într-un format
recunoscut de către Digital Voice Editor. Fişierele astfel memorate pot fi ulterior
adăugate în IC recorder cu ajutorul Digital Voice Editor.
Utilizarea CD Recording Tool for DVE poate fi făcută numai în scopuri personale.
52RO
Cerinţe de sistem
Computerul dumneavoastră şi software-ul instalat pe acesta trebuie să îndeplinească
următoarele criterii.
•
IBM PC/AT sau compatibil
-
CPU: Procesor Pentium® II 266 MHz sau mai bun
RAM: 128 MB sau mai mult
Spaţiu pe hard disk: 70 MB sau mai mult, în funcţie de dimensiunile şi numărul
fişierelor audio pe care doriţi să le stocaţi.
CD-ROM drive
USB port (USB 2.0 Full Speed)
Sound board: compatibil Windows® XP Media Center Edition 2005,
Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Media Center
Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition,
Windows® 2000 Professional
Display: High color (16 bit) sau mai bun, cu rezoluţie cel puţin 800 x 480
Sistem de operare: Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2
sau mai nou/Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 sau mai
nou/Windows® XP Media Center Edition Service Pack 2 sau mai nou/Windows® XP
Professional Service Pack 2 sau mai nou/Windows® XP Home Edition Service Pack 2 sau
mai nou/Windows® 2000 Professional Service Pack 4 sau mai nou (Nu puteţi utiliza acest
software pe următoarele sisteme de operare: Windows® 95 / Windows® 98 / Windows® 98
Second Edition / Windows® Millennium Edition / Windows® NT)
-
Note
•
•
Acest software nu poate fi utilizat pe sisteme de operare Macintosh.
Computerele fabricate individual, ale căror sisteme de operare au fost instalate sau
actualizate de către utilizator sau computerele cu multiple sisteme de operare
instalate nu sunt suportate.
Notă despre trimiterea mesajelor e-mail vocale
Atunci când pentru trimiterea unui mesaj e-mail vocal utilizaţi Microsoft® Outlook Express
5.0 / 5.5 / 6.0, computerul trebuie să îndeplinească şi cerinţele solicitate de către Outlook
Express.
53RO
Folosirea aplicaţiei software Digital Voice Editor
(continuare)
Instalarea aplicaţiei
Instalaţi Digital Voice Editor pe computer.
Note
•
La instalarea Digital Voice Editor, puteţi crea toate tipurile de fişiere compatibile
cu excepţia fişierelor DVF (TRC). (Aceste tipuri de fişiere pot fi doar redate)
La instalarea ambelor tipuri de Digital Voice Editor, asiguraţi-vă că ultima
instalare recunoaşte toate tipurile de fişiere compatibile.
•
Nu conectaţi IC recorderul la computer înainte de a instala acest software. În cazul
în care aţi făcut-o, nu deconectaţi recorderul de la computer în timpul instalării
software-ului. Există posibilitatea ca recorderul să nu mai fie recunoscut ori
software-ul să nu se instaleze corespunzător.
•
Asiguraţi-vă că aţi închis toate programele deschise înainte de a instala software-ul.
•
La instalarea sau dezinstalarea acestui software în Windows 2000 Professional,
asiguraţi-vă că sunteţi logat ca „Administrator”.
•
•
•
•
•
54RO
La instalarea sau dezinstalarea acestui software în Windows® XP Media Center
Edition 2005 / Windows® XP Media Center Edition 2004 / Windows® XP Media
Center Edition / Windows® XP Professional / Windows® XP Home Edition, contul
de utilizator cu care sunteţi logat trebuie să fie membru al Computer
Administrators Group (pentru a verifica acest lucru, accesaţi “User Accounts” în
Control Panel şi verificaţi informaţiile afişate sub respectivul nume de utilizator).
Dacă pe computer a fost deja instalat software-ul “Memory Stick Voice Editor 1.0 /
1.1 / 1.2 / 2.0”, instalarea Digital Voice Editor va dezinstala software-ul Memorz
Stick. Mesajele nu sunt şterse.
După instalare, în funcţie de sistemul de operare al computerului se va instala şi
modulul DirectX. Acesta nu este şters încazul dezinstalării software-ului.
După instalarea Digital Voice Editor nu instalaţi şi software-ul “Memory Stick
Voice Editor 1.0 / 1.1 / 1.2 / 2.0”. Digital Voice Editor nu va mai funcţiona
corespunzător.
Cu ajutorul acestui software, puteţi stoca şi edita mesajele pe un memory stick.
1.
2.
3.
Asiguraţi-vă că IC recorderul nu este conectat, porniţi computerul şi
aşteptaşi pornirea sistemului de operare.
Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea optică.
Instalarea începe în mod automat, afişându-se ecranul de deschidere.
În situaţia în care instalarea nu porneşte automat, faceţi dublu clic pe fişierul
[DVE Setup.exe] din folderul [English].
Dacă aţi instalat deja o versiune anterioară a Digital Voice Editor sau orice
versiune de Memory Stick Voice Editor
Poate fi afişată automat interfaţa de dezinstalare a versiunilor anterioare.
Mesajele deja înregistrate nu vor fi şterse.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru dezinstalarea software-ului şi, după
aceea, va începe instalarea acestei versiuni.
Urmaţi instrucţiunile afişate.
Atunci când se afişează fereastra de [Restart], apăsaţi [OK] pentru a reporni
computerul.
Instalarea este completă.
La afişarea ferestrei de selectare a limbii
Selectaţi limba în care doriţi să fie afişat software-ul şi documentaţia asociată.
La afişarea ferestrei de introducere a datelor utilizatorului
Introduceţi numele utilizatorului pentru alocarea drepturilor asociate de folosire
a aplicaţiei.
Note
•
Odată introdus, numele utilizatorului nu mai poate fi modificat. Notaţi-l şi păstraţi-l
pentru orice nevoie ulterioară.
•
Un fişier înregistrat de pe un CD nu poate fi manipulat decât pe computerul pe care
a fost înregistrat.
Manipularea fişierelor este limitată la computerele pe care se află acelaşi nume de
utilizator introdus în timpul instalării Digital Voice Editor. În situaţia detectării unei
încercări ilegale de manipulare a unui fişier ori dacă fişierul este utilizat dincolo de
scopul folosinţei personale, respectivul fişier şi / sau software-ul Digital Voice Editor
pot deveni inutilizabile.
55RO
Folosirea aplicaţiei software Digital Voice Editor
(continuare)
Dezinstalarea software-ului
Atunci când doriţi să dezinstalaţi software-ul, urmaţi paşii de mai jos.
1.
2.
Apăsaţi [Start] şi selectaţi [Programs], [Sony Digital Voice Editor 3] şi apoi
[Uninstall].
Programul de dezinstalare porneşte.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Notă
Dacă doriţi să mutaţi software-ul într-un alt folder sau pe un alt drive, după instalare, trebuie
să-l dezinstalaţi şi să-l instalaţi din nou. Software-ul nu va mai funcţiona corespunzător dacă
doar mutaţi fişierele componente.
Sfat util
•
Puteţi, de asemenea, porni programul de dezinstalare şi apăsând [Start] şi apoi
selectând [Settings], [Control Panel] şi [Add / Remove Programs].
•
Dezinstalarea nu şterge şi mesajele înregistrate.
Conectarea IC recorderului la computer
Puteţi transfera informaţia din IC recorder în computer conectând aceste două echipamente.
Utilizaţi cablul de conectare USB furnizat cu IC recorderul pentru a realiza conexiunea cu
computerul.
IC recorderul este recunoscut de computer imediat după conectare. Puteţi conecta, respectiv
deconecta cablul atunci când IC recorderul şi computerul sunt pornite, respectiv oprite.
56RO
Note
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că instalaţi Digital Voice Editor înainte de a conecta IC recorderul la
computer. Altfel vi se va afişa un mesaj de tipul [Found New Hardware]. Într-un
astfel de caz, apăsaţi [Cancel].
Nu conectaţi simultan mai mult de două dispozitive USB la computer. Nu se poate
garanta funcţionarea normală.
Funcţionarea acestui IC recorder cu un hub sau cablu de extensie USB nu este
garantată.
Pot avea loc defecţiuni în orice moment în funcţie de echipamentele conectate
simultan.
Înainte de conectarea IC recorderului la computer, verificaţi ca bateriile să fie
introduse în recorder.
Se recomandă deconectarea cablului de la computer atunci când nu utilizaţi Digital
Voice Editor.
Folosirea documentaţiei electronice (Help)
Pentru detalii despre fiecare dintre operaţiuni, consultaţi documentaţia electronică.
57RO
Folosirea aplicaţiei software Digital Voice Editor
(continuare)
Înregistrarea după dictare (cu ajutorul software-ului de recunoaştere vocală)
•
Configuraţi MIC SENS pe DICT (L). (vezi pagina 17)
•
Pentru a transcrie un mesaj înregistrat cu ajutorul software-ului de recunoaştere
vocală (care nu este furnizat cu echipamentul), configuraţi „MODE” pe „ST” sau
„SP”. (vezi pagina 50)
•
•
•
•
•
•
58RO
Înainte de a putea să transcrieţi mesaje înregistrate, trebuie să creaţi fişiere de
utilizator adaptate specific mesajului pe care doriţi să-l transcrieţi. Această
procedură se numeşte „instruire”. Pentru detalii legate de procedura de instruire,
consultaţi documentaţia electronică a software-ului de recunoaştere vocală de care
dispuneţi.
Pentru a obţine o recunoaştere vocală de maximă acurateţe, ţineţi IC recorderul la
distanţă de maxim 2 – 3 cm de colţul gurii.
Pentru a micşora sunetul pauzelor pe care le faceţi în timpul vorbirii, nu ţineţi
recorderul direct în faţa gurii.
Pentru a obţine o recunoaştere vocală de maximă acurateţe, evitaţi înregistrările în
locuri zgomotoase.
Nu puteţi transcrie un mesaj înregistrat cu vocea a mai mult de o persoană.
Puteţi transcrie următoarele mesaje înregistrate cu ajutorul IC recorderului sau al
fişierelor stocate în computer:
o
Mesaje înregistrate în mod ST sau SP (DVF)
o
Fişiere WAV 16-bit, 44.1 / 16 / 11 kHz stocate în computer
► Informaţii
suplimentare
Precauţii
Alimentare
•
Operaţi echipamentul numai sub tensiunea de 3 V curent continuu. Folosiţi două
baterii alcaline LR03 (AAA).
Siguranţă
•
Nu operaţi echipamentul în timp ce conduceţi, mergeţi pe bicicletă sau controlaţi
orice alt tip de vehicul motorizat.
Manevrare
•
Nu lăsaţi echipamentul în acţiunea directă a surselor de căldură, a razelor solare, în
locuri cu praf excesiv şi nu îl supuneţi la şocuri mecanice.
•
În situaţia pătrunderii de lichide ori obiecte solide în interiorul echipamentului,
scoateţi imediat bateriile şi luaţi legătura cu persoane special autorizate pentru a-l
verifica înainte de o altă utilizare.
Zgomot
•
Operarea echipamentului lângă o sursă de curent alternativ, lampă fluorescentă ori
telefon mobil poate da naştere la zgomot de fond în timpul redării ori înregistrării.
•
Contactul cu degetele sau obiecte în timpul înregistrării poate avea ca efect
înregistrarea de zgomote de fond.
Întreţinere
•
Pentru curăţarea suprafeţelor exterioare, utilizaţi o cârpă moale înmuiată uşor în
apă. Nu folosiţi alcool, benzină sau diluant.
Dacă aveţi orice întrebări sau probleme referitoare la acest echipament, luaţi legătura cu cel
mai apropiat dealer Sony.
Copii de siguranţă
Pentru evitarea potenţialelor riscuri cauzate de pierderea datelor în urma unei utilizări sau
defecţiuni accidentale a IC recorderului, recomandăm efectuarea de copii de siguranţă ale
datelor existente pe acesta.
59RO
Precauţii (continuare)
Utilizarea unui memory stick
•
Nu atingeţi direct sau cu obiecte metalice părţile de metal ale conexiunilor.
•
Utilizaţi eticheta furnizată pentru memory stick numai în poziţia indicată. Nu
folosiţi alte etichete.
•
Nu îndoiţi, trântiţi sau supuneţi memory stickul la şocuri puternice.
•
Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi memory stickul.
•
Nu udaţi memory stickul.
•
Nu utilizaţi şi nu păstraţi memory stickul în locaţii:
o
Extrem de încălzite (maşini parcate în soare)
o
Sub directa acţiune a razelor soarelui
o
Extrem de umede ori în care se află gaze cu efect coroziv
•
La transportul şi stocarea unui memory stick, utilizaţi propria sa carcasă.
Despre protecţia la scriere a unui memory stick
Nu puteţi înregistra sau şterge informaţii atât timp cât comutatorul de protecţie al memorz
stickului se află în poziţia „LOCK”.
Notă
Memory stickul Duo furnizat nu este dotat cu un astfel de comutator.
60RO
Probleme de funcţionare
Înainte de a duce echipamentul la reparat, verificaţi informaţiile de mai jos. Dacă problemele
persistă şi după acţiunile recomandate aici, luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Sony.
IC Recorder
Simptom
Echipamentul nu
funcţionează.
Nu se aude nici
un sunet din
difuzor.
Din difuzor se
aude sunet chiar
şi cu căştile
cuplate.
Nu se pot face
înregistrări.
Remediu
•
Bateriile au fost introduse greşit (nu a fost respectată
polaritatea). (vezi pagina 6)
•
Bateriile sunt (aproape) consumate.
•
Sunt conectate căştile.
•
Volumul este redus la minim.
•
Dacă nu introduceţi mufa căştilor corect sau complet, se poate
auzi sunet şi din difuzor. Scoateţi-o şi reintroduceţi-o complet.
•
Memory stickul este plin. Ştergeţi unele dintre mesaje. (vezi
pagina 28)
În recorder nu este introdus nici un memory stick.
Comutatorul de protejare la scriere al memory stickului se află
în poziţia „LOCK”. (vezi pagina 60)
Au fost înregistrate 999 de mesaje în folderul selectat. Selectaţi
alt folder ori ştergeţi unele din mesajele înregistrate. (vezi
pagina 28)
Comutatorul de protejare la scriere al memory stickului se află
în poziţia „LOCK”. (vezi pagina 60)
Mesajul respectiv sau folderul în care se află au fost configurate
pe computer ca fiind „read only”. Accesaţi memory stickul prin
intermediul unui computer, cu Windows Explorer şi debifaţi
căsuţa „Read-only” din „Properties”.
•
•
•
Nu se pot şterge
mesaje.
•
•
61RO
Probleme de funcţionare (continuare)
Simptom
Nu se poate
efectua o
suprascriere.
Înregistrarea se
întrerupe.
Se aud zgomote
de fond.
Volumul
înregistrării este
redus.
Volumul
înregistrării este
instabil (la
înregistrarea de
muzică, etc.).
Înregistrarea se
întrerupe (la
înregistrarea
dintr-o sursă
externă).
Viteza de redare
este prea mare
sau prea mică.
62RO
Remediu
•
Memoria disponibilă este prea mică. Partea suprascrisă este
ştearsă numai după terminarea înregistrării. Puteţi, aşadar,
efectua o suprascriere numai în limita duratei rămase
disponibile.
•
Funcţia avansată VOR (vezi pagina 16) este activată. Comutaţi
butonul VOR pe OFF.
•
Aţi atins sau zgâriat accidental recorderul, în timpul
înregistrării, cu un deget sau cu un obiect şi respectivul zgomot
a fost înregistrat.
•
Recorderul s-a aflat în timpul înregistrării sau redării lângă o
sursă de curent alternativ, o lampă cu fluorescenţă sau lângă un
telefon mobil.
•
Mufa microfonului extern conectat era murdară. Curăţaţi mufa.
•
Mufa căştilor este murdară. Curăţaţi mufa.
•
Butonul MIC SENS este reglat pe „DICT (L)”. Comutaţi-l pe
„CONF (H)”. (vezi pagina 17)
•
Echipamentul este special creat pentru a ajusta automat nivelul
sunetului la înregistrarea de discuţii, întâlniri, etc., nefiind
aşadar potrivit pentru înregistrarea de muzică.
•
Dacă utilizaţi un cablu obişnuit pentru conectarea sursei de
sunet la IC Recorder, sunetul se poate înregistra cu întreruperi.
Asiguraţi-vă că folosiţi pentru conectare un cablu special creat
pentru conexiuni audio.
•
Viteza de redare este reglată din DPC. Comutaţi butonul DPC
pe „OFF” sau accesaţi meniul şi reglaţi viteza din DPC. (vezi
pagina 39)
Simptom
Remediu
Pe ecran se
•
Nu aţi reglat ceasul. (vezi pagina 8)
afişează „--:--”.
În ecranul REC
•
Data înregistrării nu va fi afişată dacă aţi înregistrat mesajul
DATE se
atunci când ceasul nu era reglat.
afişează „--Y-M--D"
Modul meniu
•
Există opţiuni de configurare care nu sunt afişate deoarece nu
afişează mult
este introdus un memory stick. (vezi pagina 50)
mai puţine
opţiuni de
configurare.
Un caracter din
•
Echipamentul nu suportă şi nu afişează anumite caractere
numele unui
introduse folosind software-ul Digital Voice Editor.
fişier sau al unui
folder este afişat
sub forma „□”.
Mesajele nu sunt
•
Cu excepţia situaţiei în care sortaţi mesajele cu ajutorul
sortate în ordinea
software-ului Digital Voice Editor, acestea sunt sortate în mod
numărului de
automat de către recorder la fel ca şi de către computer. Sortaţi
marcaje de
din nou mesajele în ordinea marcajelor de prioritate, cu ajutorul
prioritate din
software-ului Digital Voice Editor.
folderul în care
se află.
Timpul rămas
•
Echipamentul necesită o anumită cantitate de memorie pentru
disponibil, afişat
rularea sistemului intern. Aceasta se traduce în reducerea
pe ecran, este
spaţiului disponibil pentru fişiere şi, implicit, a duratei maxime
mai mic decât
de înregistrare.
cel indicat de
către Digital
Voice Editor.
Aparatul nu
•
Scoateţi bateriile şi introduceţi-le din nou. (vezi pagina 6)
funcţionează
corect.
Vă rugăm să aveţi în vedere că mesajele înregistrate se pot şterge în timpul operaţiunilor de
service sau reparaţie.
63RO
Probleme de funcţionare (continuare)
Digital Voice Editor
Consultaţi, de asemenea, şi fişierele de documentaţie electronică ale aplicaţiei.
Simptom
Software-ul
Digital Voice
Editor nu poate
fi instalat.
Remediu
•
Spaţiul disponibil pe computer este insuficient. Verificaţi
spaţiul disponibil pe hard disc.
•
Încercaţi să instalaţi software-ul pe un sistem de operare pe care
Digital Voice Editor nu îl suportă.
•
•
IC recorderul
sau memory
stickul nu pot fi
conectate
corespunzător.
IC recorderul nu
funcţionează.
64RO
În Windows® XP Media Center Edition 2005 / Windows® XP
Media Center Edition 2004 / Windows® XP Media Center
Edition / Windows® XP Professional / Windows® XP Home
Edition, sunteţi logat cu un cont de utilizator cu drepturi
limitate. Asiguraţi-vă că sunteţi logat cu un cont de utilizator
care este membru al grupului Computer Administrators.
În Windows® 2000 Profesional, asiguraţi-vă că sunteţi logat ca
“Administrator”.
•
Asiguraţi-vă că software-ul a fost instalat corespunzător.
Verificaţi, de asemenea, şi conexiunile, după cum urmează:
dacă utilizaţi un hub exern USB, conectaţi IC recorderul
direct la computer.
Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul de la recorder.
Conectaţi IC recorderul la alt port USB.
•
Computerul poate fi în standby / hibernare.
Nu lăsaţi computerul să intre în standby sau în hibernare în timp ce
este conectat la recorder.
•
Poate fi necesar să formataţi memoria IC recorderului. Folosiţi
funcţia internă de formatare pentru acest lucru.
Simptom
Mesajele nu pot
fi redate. /
Sunetul de
redare este prea
încet.
Mesajele stocate
nu pot fi redate
sau editate.
Contorul sau
indicatorul de
durată se
eplasează
incorect. Se aude
zgomot de fond.
Operarea este
greoaie atunci
când sunt multe
mesaje.
Ecranul nu
funcţionează în
timpul
transferării,
adăugării sau
ştergerii
mesajelor.
Convertirea unui
format de fişier
în altul durează
prea mult.
Remediu
•
Nu este instalată nici o placă de sunet.
•
Computerul nu are boxe încorporate sau conectate.
•
Volumul este redus.
•
Măriţi volumul computerului. Consultaţi manualul
computerului pentru instrucţiuni.
•
Volumul fişierelor WAV poate fi modificat şi memorat ca atare
cu ajutorul facilităţii „Increase Volume” din Microsoft Sound
Recorder.
•
Nu puteţi reda un fişier al cărui format nu este suportat de către
Digital Voice Editor. În funcţie de formatul fişierului, anumite
operaţiuni de editare pot să nu fie disponibile.
•
Aceasta se întâmplă atunci când redaţi mesaje pe care le-aţi
divizat, combinat, suprascris sau adăugat la alte înregistrări.
Stocaţi mesajul întâi pe hard discul computerului, apoi
transferaţi-l în IC recorder. Alegeţi formatul de fişier
corespunzător IC recorderului pe care îl utilizaţi.
•
Atunci când numărul total de mesaje este foarte mare, operarea
devine greoaie, indiferent de durata totală a înregistrărilor.
•
Copierea sau ştergerea mesajelor mari necesită timp. După
terminarea operaţiunii, ecranul va reveni la normal.
•
Durata necesară creşte odată cu dimensiunile fişierului.
65RO
Probleme de funcţionare (continuare)
Simptom
Software-ul se
blochează la
pornirea Digital
Voice Editor.
66RO
Remediu
•
Nu deconectaţi cablul dintre IC recorder şi computer atunci
când echipamentele comunică între ele. În caz contrar,
funcţionarea computerului poate avea de suferit ori se pot
deteriora informaţiile stocate în IC recorder.
•
Există posibilitatea ca software-ul să se afle în conflict cu un
driver sau o altă aplicaţie.
•
Nu instalaţi „Memory Stick Voice Editor” şi Digital Voice
Editor v 2.x după ce aţi instalat software-ul Digital Voice
Editor. Acesta din urmă nu va funcţiona corespunzător.
Mesaje de eroare ale IC recorderului
Eroare
„ACCESS
ERROR”
„ALREADY SET”
„BACK DATE”
„CLOSE MS
SLOT COVER”
„FILE
PROTECTED”
„FOLDER ERASE
PROHIBITED”
„FOLDER FULL”
„FOLDER
PROTECTED”
„FORMAT
ERROR”
Cauză / Remediu
•
Scoateţi şi reintroduceţi memory stickul. Dacă mesajul se
afişează din nou, atunci memory stickul trebuie formatat
(vezi pagina 47). Faceţi o copie de siguranţă a informaţiilor,
în computer, după verificarea conţinutului.
•
Aţi configurat alarma să redea un mesaj la o dată şi o oră la
care există deja o altă alarmă. Modificaţi alarma.
•
Aţi configurat alarma pentru o dată şi o orp deja trecute.
Verificaţi configurarea şi modificaţi-o.
•
Capacul fantei în care se introduce memory stickul nu este
închis. Asiguraţi-vă că este închis în timpl utilizării.
•
Mesajele au primit atribut „read only” în computer. Nu puteţi
şterge sau edita mesajele ori folderele care conţin mesaje
„read only”. Înlăturaţi acest atribut accesând „Properties”
pentru fiecare din fişierele respective, în computer, prin
intermediul Windows Explorer.
•
Nu puteţi şterge un folder atunci când este singurul folder
existent într-un memory stick.
•
Nu mai puteţi crea foldere noi, numărul maxim de foldere a
fost atins. Ştergeţi unele foldere pentru a mai putea adăuga
altele.
•
Folderele au primit atribut „read only” în computer. Nu puteţi
edita, şterge, adăuga sau muta mesaje în aceste foldere
marcate „read only”. Înlăturaţi acest atribut accesând
„Properties” pentru fiecare din folderele respective, în
computer, prin intermediul Windows Explorer.
•
Nu puteţi utiliza un memory stick formatat în alte
echipamente. Utilizaţi funcţia FORMAT a meniului pentru a
formata memory stickul.
67RO
Probleme de funcţionare (continuare)
Eroare
„LOW
BATTERY”
„LOW DC-IN” /
„HIGH DC-IN”
Cauză / Remediu
•
Bateriile sunt consumate. Înlocuiţi-le cu altele noi.
•
„MEMORY
STICK ERROR”
•
„MEMORY
STICK LOCKED”
•
„MOVE
CONTROL KEY
TO STOP
POSITION”
„FULL”
•
„NO MEMORY
SPACE”
•
„NO MEMORY
STICK”
„NO MESSAGE”
•
•
•
Utilizaţi un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu
IC recorderul. Asiguraţi-vă că utilizaţi adaptorul IC
recorderului.
Reintroduceţi memory stickul. Dacă, după ce îl introduceţi
din nou, mesajul se afişează iarăşi pe ecran, memory stickul
introdus poate fi defect.
Butonul de protejare la scriere al memory stickului introdus
se află în poziţia „LOCK” (vezi pagina 60). Nu puteţi
înregistra, edita sau formata în această situaţie. Schimbaţi
poziţia butonului şi reintroduceţi memory stickul.
Butonul de control se află în altă poziţie decât STOP chiar
dacă aparatul se opreşte. Pentru a continua operarea, comutaşi
butonul de control pe „STOP”.
Întrucât în folder sunt deja 999 de mesaje sau deoarece
memoria disponibilă a memory stickului este insuficientă, nu
mai puteţi adăuga încă un mesaj. Ştergeţi din mesaje înainte
de a putea continua.
Întrucât memoria disponibilă a memory stickului este
insuficientă, nu mai puteţi adăuga încă un mesaj. Ştergeţi din
mesaje înainte de a putea continua (vezi pagina 28).
Reintroduceţi memory stickul, dacă acesta este deja introdus.
Folderul selectat nu conţine mesaje. Din această cauză nu
puteţi efectua diverse operaţiuni, cum ar fi setarea alarmei.
„PLEASE SET
•
Dacă nu setaţi data şi ora, nu puteţi seta nici alarma. Pentru a
DATE & TIME”
seta data şi ora, vezi pagina 8.
„UNKNOWN
•
Aparatul nu poate reda sau şterge mesajul selectat datorită
DATA”
faptului că tipul fişierului nu este recunoscut.
Pentru mesajele de eroare ale Digital Voice Editor, consultaţi documentaţia electronică a
software-ului.
68RO
Limitările sistemului
Sistemul de operare al aparatului are anumite limitări. Problemele precum cele menţionate
mai jos nu reprezintă funcţionări defectuoase.
Simptom
Nu puteţi înregistra
mesaje până la
durata maximă de
înregistrare.
Nu puteţi diviza un
mesaj.
Nu puteţi adăuga
un folder.
Cauză / Remediu
•
Dacă înregistraţi mesaje într-o combinaţie de moduri ST, SP
şi LP, durata maximă de înregistrare variază de la durata
maximă în mod ST la cea maximă în mod LP.
•
Memory stickul poate conţine şi alte informaţii (spre exemplu
imagini)
•
Datorită unităţii minime de înregistrare, dacă lungimea
fiecărui mesaj nu poate fi împărţită la unitatea minimă de
înregistrare, atunci durata disponibilă de înregistrare poate
descreşte cu mai mult decât lungimea totală a mesajelor.
•
Durata maximă de înregistrare variază în funcţie de numărul
de foldere şi de mesaje în fiecare folder.
•
Nu puteţi diviza un mesaj aflat într-un folder care conţine 999
de mesaje.
•
Memoria disponibilă pe memory stickul introdus este
insuficientă. Dacă memoria disponibilă este mai mică decât
unitatea minimă de înregistrare, nu puteţi diviza mesajul.
•
Memoria disponibilă pe memory stickul introdus este
insuficientă. Dacă memoria disponibilă este mai mică decât
unitatea minimă de înregistrare, nu puteţi diviza mesajul.
69RO
Probleme de funcţionare (continuare)
Despre unitatea minimă de înregistrare
Durata unităţii minime de înregistrare este unitatea de măsură standard necesară pentru
înregistrarea unui mesaj, divizarea unui mesaj sau pentru crearea unui folder. Chiar dacă
lungimea reală a unui mesaj poate fi mai mică decât unitatea minimă de înregistrare,
dimensiunea mesajului este socotită a fi unitatea minimă de înregistrare. Dacă durata de timp
disponibilă pe memory stickul introdus în recorder este mai mică decât unitatea minimă de
înregistrare, nu puteţi diviza nici un mesaj şi nici crea vreun folder.
Unitatea minimă de înregistrare
Capacitatea
Mod ST
memory stickului
4 MB
2 secunde
8 MB
2 secunde
16 MB
2 secunde
32 MB
2 secunde
64 MB
2 secunde
128 MB
2 secunde
Mod SP
Mod LP
4 secunde
4 secunde
8 secunde
8 secunde
8 secunde
8 secunde
11 secunde
11 secunde
22 secunde
22 secunde
22 secunde
22 secunde
Durata maximă de înregistrare şi numărul maxim de mesaje şi foldere
Un memory stick înmagazinează nu numai mesajele înregistrate, ci şi informaţii despre
mesajele divizate şi numărul de foldere. Aşadar, cu cât creşte numărul de mesaje şi de
foldere, memoria disponibilă scade.
Durata maximă de înregistrare şi numărul maxim de mesaje şi foldere variază în funcţie de
acest lucru.
Numai în situaţia în care aţi înregistrat până la durata maximă de înregistrare puteţi diviza un
mesaj în trei şi puteţi şterge partea care nu este necesară.
70RO
Specificaţii
Suport media înregistrare
Durată înregistrare
Gama de frecvenţe
Difuzor
Ieşire
Intrări / Ieşiri
Controlul vitezei de redare
Alimentare
Dimensiuni
Accesorii furnizate
Accesorii opţionale
Memory Stick, înregistrare monaurală
Vezi pagina 12
ST: 60 Hz – 13.500 Hz
SP: 60 Hz – 7.000 Hz
LP: 80 Hz – 3.500 Hz
Diamentru aproximativ 28 mm
350 mW
- mufă căşti (minijack) pentru cască, impedanţa între 8
şi 300 ohmi
- mufă microfon (minijack, stereo)
Alimentare directă
Nivel minim de intrare: 0.7 mV, microfon de
impedanţă 3 kiloohmi sau mai mică
- mufă USB
- mufă DC IN 3V
+ 100% până la – 50% (DPC)
Două baterii alcaline AAA (LR03), 3 V curent
continuu
36.6 x 112.3 x 21 mm (fără părţile proeminente şi
butoane)
Memory Stick Duo (cu adaptor) x 1
Digital Voice Editor (CD ROM) x 1
Galenă x 1
Cablu conectare USB x 1
Gentuţă x 1
Protecţie cablu conectare x 1
Căşti stereo MDR-EX71SL / Boxe active SRS-T88,
SRS-T80 / Microfon ECM-DS70P, ECM-CS10 /
Cablu audio RK-G134, RK-G136 / Memory Stick
MSH-M128N (128 MB), MSH-M128A (128 MB,
include un adaptor MSAC-M2 Memory Stick Duo) /
Memory Stick Reader/Writer compatibil USB MSACUS40 / Adaptor alimentare AC-E30HG (excluzând
Australia şi Noua Zeelandă)
Dealerul dumneavoastră poate să nu comercializeze toate accesoriile opţionale menţionate
mai sus. Solicitaţi detalii suplimentare.
Designul şi specificaţiile se pot schimba fără o notificare prealabilă.
71RO
Index al pieselor şi butoanelor de comandă
Consultaţi paginile indicate în paranteză pentru detalii.
Faţă
72RO
1.
Mufă jack MIC (microfon) (18)
12.
Microfon încorporat (14)
2.
Mufă căşti (16, 19, 21)
13.
Buton NEW FILE (15)
3.
Buton ERASE (29, 34)
14.
Indicator OPR (operare) (14, 21)
4.
Ecran (24)
15.
Buton selecţie (derulare înainte şi
înapoi)
5.
Buton MENU (49)
16.
6.
Buton DISPLAY (26)
Buton control REC / STOP / PLAY
/ B.SPACE
7.
Buton FOLDER (13, 20)
17.
Comutator DPC (22, 39)
8.
Buton ENTER
18.
Buton POWER ON / OFF (8, 13)
9.
Buton DIVIDE (31)
19.
Butoane VOL (volum) + / -
10.
Buton CANCEL
20.
Boxă
11.
Buton PRIORITY (36)
Spate
21.
Capac fantă Memory Stick (10)
22.
Buton MIC SENS (microphone
sensitivity) (17)
CONF (H) (conference, high) /
DICT (L) (dictation, low)
23.
Buton VOR (voice operated
record) ON / OFF (16)
24.
Mufă DC IN 3 V
25.
Mufă USB (56)
26.
Compartiment baterii (6)
73RO
Index al pieselor şi butoanelor de comandă
(continuare)
Utilizarea adaptorului de alimentare AC opţional
La utilizarea adaptorului de alimentare AC opţional, asiguraţi-vă că ataşaţi la cablu clemafiltru de protecţie, urmând procedurile de mai jos. (Trebuie să ataşaţi şi miezurile de ferită,
pentru a respecta standardele în vigoare).
74RO
1.
Desfaceţi clema-filtru.
2.
Răsuciţi cablul în clema-filtru după cum se vede în ilustraţie.
Ataşaţi clema-filtru la unul din capetele cablului.
3.
Închideţi clema-filtru.
Index
A
Adăugare, foldere ..................................... 33
Adăugare, prioritate ................................. 36
Alarmă ...................................................... 43
Alimentare de la reţea ................................ 6
Alimentare directă .................................... 18
B
Baterie, durata de viaţă .............................. 7
Baterie, nivel .............................................. 7
Beep ......................................................... 51
C
Ceas, reglare ............................................... 8
Conectare, computer ................................ 56
Conectare, microfon extern ...................... 18
Conectare, alte echipamente …………… 19
Contor, afişare ………….......................... 26
Căutare ..................................................... 22
Căutare uşoară .................................... 23, 51
D
Data şi ora înregistrării, afişare ................ 26
Derulare înapoi ................................... 16, 22
Divizare, mesaj ........................................ 31
DPC (Digital Pitch Control) ............... 22, 39
E
Ecran ........................................................ 24
F
Folder, adăugare/ştergere ......................... 33
Folder, etichetare ...................................... 38
Folder, selectare ................................. 13, 20
Folder, nume ............................................ 38
Formatare ................................................. 47
Funcţionare, probleme.............................. 61
Î
Înainte / înapoi, căutare ……………….... 22
Înregistrare ............................................... 12
Înregistrare cu alt echipament .................. 19
Înregistrare, durată maximă ………... 12, 70
Înregistrare, mod ............................ 7, 12, 50
Înregistrare, suprascriere ……............ 15, 41
Înregistrare, unitate minimă de ................ 70
L
LP, mod .......................................... 7, 12, 50
M
Marcaj prioritate ....................................... 36
Mesaje, număr maxim ........................ 12, 70
Memorie disponibilă ................................ 17
“Memory Stick”, formatare ..................... 47
“Memory Stick”, introducere ................... 10
“Memory Stick“, note despre utilizare ..... 60
“Memory Stick”, tipuri ............................ 11
“Memory Stick“, buton protecţie la scriere
................................................................... 60
Meniu........................................................ 49
Mesaj “ACCESS“ .................................... 11
Mesaje eroare ........................................... 67
Mesaj, divizare ......................................... 31
Mesaj, ştergere ......................................... 28
Mesaj, mutare ........................................... 35
Mesaj, redare ............................................ 20
Mesaj, înregistrare .................................... 12
Mesaj, afişare nume ................................. 27
Mesaj, număr ...................................... 14, 20
Mesaj nou, înregistrare ………………..... 15
Microfon, încorporat .......................... 14, 58
Microfon, conectare ................................. 18
Microfon, extern ...................................... 18
Microfon, senzitivitate ....................... 17, 24
Mod afişare .............................................. 26
Monitorizare înregistrare ......................... 16
Mutare mesaj ............................................ 35
75RO
Index (continuare)
N
NEW FILE ............................................... 15
O
OPR, indicator .................................... 14, 21
Oră curentă, afişare .................................. 27
P
Pornire .................................................. 8, 13
POWER ................................................ 8, 13
R
Redare ...................................................... 20
Redare, repetare ................................. 23, 50
Redare, viteză ........................................... 39
S
Sistem, cerinţe .......................................... 53
Sistem, limitări ......................................... 69
SP, mod .......................................... 7, 12, 50
Specificaţii ............................................... 71
ST, mod .......................................... 7, 12, 50
Ş
Ştergere, foldere ....................................... 34
Ştergere, mesaje ....................................... 28
T
Timp rămas, afişare .................................. 26
U
USB, cablu ............................................... 56
V
VOR ......................................................... 16
VOR avansat ............................................ 16
76RO
Mărci comerciale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Memory Stick” şi
sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
“LPEC” şi
sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Outlook, DirectX sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Apple şi Macintosh sunt mărci comerciale ale Apple Computer Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări.
Pentium este marcă comercială înregistrată a Intel Corporation.
Intel Core este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Intel
Corporation.
Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 şi patentele sunt utilizate sub licenţă de
la Fraunhofer IIS şi Thomson.
“Memory Stick Duo” şi
Corporation.
sunt mărci comerciale ale Sony
“Memory Stick PRO Duo” şi
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
“MagicGate Memory Stick” este marcă înregistrată a Sony Corporation.
Patente SUA şi străine licenţiate de la Dolby Laboratories.
Tehnologia de identificare muzicală şi informaţiile associate vor fi furnizate de către
Gracenote®. Gracenote MusicID este standardul în domeniu pentru identificarea muzicii în
format digital, atât pentru CD-uri cât şi pentru fişiere individuale. Pentru detalii, vizitaţi siteul www.gracenote.com.
Gracenote® este marcă comercială înregistrată a Gracenote, Inc. Logoul, logotipul Gracenote
şi logoul “Powered by Gracenote” sunt mărci comerciale ale Gracenote. Pentru utilizarea
serviciilor Gracenote, vizitaţi următoarea pagină Web: www.gracenote.com/corporate.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari. Dincolo de aceasta, “TM” şi “®”
nu sunt neapărat menţionate de fiecare dată în prezentul manual.
“Digital Voice Editor” utilizează module software după cum este ilustrat mai jos:
Microsoft® DirectX®.
© 2001 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.
77RO
http://www.sony.net
Tipărit în proporţie de cel puţin 70%
pe hărtie reciclată cu ajutorul VOC
(Volatile Organic Compound) –
cerneală pw bază de ulei vegetal.
Tipărit în China
Download PDF

advertising