Sony | STR-DH550 | Sony STR-DH550 Receptor AV pe 5.2 canale Ghid de referinţă

4-488-937-71(2) (RO)
Receptor AV
multicanal
Ghid de referinţă
STR-DH550
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu
sau de electrocutare, nu expuneţi
acest aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi, nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la
priză se foloseşte ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal de
la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate
provoca pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire
la prezenţa unei suprafeţe
ce poate fi fierbinte dacă este
atinsă în timpul funcţionării
normale.
2RO
Pentru clienţii din Europa
Casarea bateriilor
şi echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi
bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse şi baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
a deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la
o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs.
Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările
referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie
să fie adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate de service
sau garanţie la adresele oferite în documentele
separate de service sau garanţie.
Cu privire la drepturile
de autor
Acest receptor încorporează sistemele Dolby*
Digital şi Pro Logic Surround şi sistemul
DTS** Digital Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
** Pentru brevetele DTS, a se vedea
http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
simbolul şi DTS şi simbolul împreună sunt
mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS,
Inc. Toate drepturile sunt rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie).
Termenii HDMI, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
şi iPod touch sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci
comerciale înregistrate aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora. În acest manual nu sunt
specificate mărcile ™ şi ®.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a
fost conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone şi
că respectarea standardelor de performanţă
Apple a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformitatea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau
iPhone poate afecta performanţa în regim
de funcţionare wireless.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui
subsidiar autorizat al Microsoft.
Tehnologia de codificare audio
MPEG Layer-3 şi brevetele sunt utilizate
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)” şi sigla „x.v.Color
(x.v.Colour)” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
„BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„PlayStation” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN" şi sigla „WALKMAN"
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
MICROVAULT este marcă comercială
a Sony Corporation.
3RO
MHL, Mobile High-Definition Link şi
sigla MHL sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
MHL Licensing, LLC.
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi receptorul de la priză
şi dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
Cu privire la sursele
de alimentare
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată
pe plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Unitatea nu este deconectată de la
sursa CA (reţea) chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată
la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru
o perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l
de la priza de perete. Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi continuu acest receptor la
un volum ridicat, temperatura carcasei
în părţile superioară, laterală şi inferioară
va creşte considerabil. Nu atingeţi carcasa,
pentru a evita arsurile.
4RO
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea
unor surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce
ar putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
• Nu amplasaţi receptorul lângă
echipamente precum un televizor,
un VCR sau un casetofon. (Dacă
receptorul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon
şi este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea
zgomote, iar calitatea imaginii poate avea
de suferit. Acest lucru este probabil, mai
ales când se utilizează o antenă de interior
(aeriană). Prin urmare, vă recomandăm
să utilizaţi o antenă de exterior (aeriană).)
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi
receptorul pe suprafeţe tratate special
(cu ceară, ulei, lustruite etc.), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente,
opriţi receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat
sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la receptor, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Secţiunea tuner FM
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Putere de ieşire RMS minimă1)
(6 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Putere de ieşire în modul stereo1)
(6 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Putere de ieşire în modul surround1)2)
(6 ohmi, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W per canal
1)
Măsurat în următoarele condiţii: Necesar
de putere: 230 V CA, 50 Hz
2) Puterea de ieşire de referinţă pentru boxele
frontale, centrală şi surround. În funcţie de
setările câmpului de sunet şi de sursă, este
posibil să nu fie scos niciun sunet.
Interval de frecvenţă
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Terminale antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă
531 kHz – 1.602 kHz (pas 9 kHz)
Antenă (aeriană)
Antenă cadru pentru AM (aeriană)
Secţiunea video
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
Răspuns în frecvenţă
Analogic
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(cu eliminare câmp de sunet
şi egalizator)
Intrare
Analogic
Sensibilitate: 500 mV/50 kiloohmi
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digital (Coaxial)
Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digital (Optic)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Ieşire (Analogică)
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V/1 kiloohm
Egalizator
Niveluri de modificare
±10 dB, pas de 1 dB
3) INPUT SHORT (cu eliminare câmp de sunet
4)
şi egalizator).
Reţea ponderată, nivel de intrare.
5RO
Video HDMI
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
3D
Împachetare
cadre
Unul lângă
altul
(jumătate)
Peste-Sub
(Sus și jos)
Format
2D
4.096 × 2.160p la 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p la 50 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p la 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p la 50 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p la 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p la 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p la 25 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p la 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1.920 × 1.080p la 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p la 50 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p la 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p la 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p la 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i la 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i la 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p la 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p la 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p la 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p la 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p la 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p la 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p la 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1) Acceptă doar formatul YUV 4:2:0 / 8 biţi.
2)
Acceptă doar formatul 8 biţi.
3)
Aceste formate sunt acceptate şi de o conexiune MHL.
6RO
Secţiunea MHL
Generalităţi
Versiune MHL acceptată
Încorporează MHL 2
Curent maxim
900 mA
Necesar de putere
230 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
200 W
Consum de energie (în modul standby)
0,3 W (Când funcţiile [Control for
HDMI] şi [Pass Through] sunt setate
la [Off].)
0,5 W (Când funcţia [Control for
HDMI] este setată la [On] şi [Pass
Through] este setată la [Off].)
Dimensiuni (lăţime/înălţime/adâncime)
(aprox.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
inclusiv părţile ieşite în afară şi
butoanele de comandă
Masă (aprox.)
7,6 kg
Secţiunea iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB funcţionează cu iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch (de la generaţia
a 2-a până la a 5-a ), iPod classic şi iPod nano
(de la generaţia a 3-a până la a 7-a ).
Secţiunea USB
Format acceptat*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
8 kHz – 48 kHz, 16 biţi PCM
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
* Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere,
dispozitivele de înregistrare şi suporturile
de înregistrare.
Viteză de transfer
Viteză completă
Dispozitive USB acceptate
Clasă de stocare în masă
Curent maxim
500 mA
7RO
4-488-937-71(2) (RO)
©2014 Sony Corporation
Download PDF