Sony STR-DN840 Operating instructions

Sony STR-DN840 Operating instructions
4-454-467-51(1) (RO)
Receptor AV
multi-canal
Instrucţiuni de utilizare
STR-DN840
Pentru clienţii din Europa
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu
sau de electrocutare, nu expuneţi
acest aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la
priză se foloseşte ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal de la
priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu
baterii instalate la căldură excesivă, precum
lumina directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate
provoca pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire
la prezenţa unei suprafeţe ce
poate fi fierbinte dacă este
atinsă în timpul funcţionării
normale.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
2RO
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca deşeu menajer. În schimb,
acesta trebuie predat la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest
produs este casat în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui
produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună cu
produsul respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce
ar putea rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la
o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată
în mod corespunzător, predaţi produsul
la sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele
ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările
referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie să
fie adresate reprezentantului autorizat, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau garanţie la
adresele menţionate în documentele separate
de service sau garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelul STR-DN840. Numărul
modelului se află în colţul din dreapta jos al
panoului frontal. Ilustraţiile utilizate în acest
manual sunt pentru modelul din Europa
şi pot diferi de modelul dumneavoastră.
Toate diferenţele de funcţionare sunt
marcate în manual cu textul „Doar pentru
modelul din Europa”.
• Instrucţiunile din acest manual descriu
funcţionarea receptorului cu telecomanda
furnizată. Puteţi utiliza în egală măsură
butoanele sau butoanele rotative de pe
receptor, dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
Cu privire la drepturile
de autor
Acest receptor încorporează sistemele
Dolby* Digital şi Pro Logic Surround
şi sistemul DTS** Digital Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX şi simbolul
dublu-D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor
emise în S.U.A. cu numerele: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 şi alte
brevete din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare.
DTS-HD, simbolul şi DTS-HD împreună
cu simbolul sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS-HD Master Audio
este marcă comercială a DTS, Inc.
Produsul include software. © DTS, Inc.
Toate drepturile rezervate.
3RO
Acest receptor încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia
de înaltă definiţie).
Termenii HDMI, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci
comerciale înregistrate aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora. În acest manual nu sunt
specificate mărcile ™ şi ®.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod specific
la iPod sau, respectiv, la iPhone şi că
respectarea standardelor de performanţă
Apple a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa în regim de
funcţionare wireless.
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale,
mărci de servicii sau mărci de certificare
ale Digital Living Network Alliance.
Sigla „Sony Entertainment Network”
şi „Sony Entertainment Network” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
Wake-on-LAN este marcă comercială
a International Business Machines Corporation
în Statele Unite.
Windows şi sigla Windows sunt mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/
sau în alte ţări.
4RO
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui
subsidiar autorizat al Microsoft.
Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)” şi sigla „x.v.Color
(x.v.Colour)” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
„BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„PlayStation” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN” este marcă comercială
înregistrată a Sony Corporation.
MICROVAULT este marcă comercială
a Sony Corporation.
VAIO și VAIO Media sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
PARTY STREAMING și sigla PARTY
STREAMING sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.
InstaPrevue™ este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a Silicon Image,
Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
FLAC Decoder
Drepturi de autor (C) 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de
cod sursă şi sub formă digitală, cu sau fără
modificare, este permisă doar dacă sunt
respectate următoarele condiţii:
SITUAŢII SIMILARE), CARE AR PUTEA
REZULTA ÎN ORICE MOD DIN
UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE,
CHIAR DACĂ AR EXISTA INFORMAŢII
PRIVIND ASEMENEA PAGUBE.
– Redistribuirile codului sursă trebuie să
păstreze notificarea drepturilor de autor de
mai sus, prezentele condiţii şi următoarele
precizări legale.
– Redistribuirile în formă digitală trebuie
să reproducă în documentaţie şi/sau
în alte materiale furnizate în cadrul
distribuţiei notificarea drepturilor
de autor de mai sus, prezentele condiţii
şi următoarele precizări legale.
– Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru
a susţine sau a promova produse derivate
din acest software fără permisiune
prealabilă specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT
DE DEŢINĂTORII ŞI CONTRIBUITORII
DREPTURILOR DE AUTOR „CA ATARE”
ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND,
DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE
IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT
SCOP. FUNDAŢIA SAU CONTRIBUITORII
NU VOR FI ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ
RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO
PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,
INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, TIPICĂ SAU
CONSECUTIVĂ (INCLUZÂND, FĂRĂ A SE
LIMITA LA, PROCURAREA BUNURILOR
SAU SERVICIILOR DE SCHIMB,
ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA
DE DATE SAU DE PROFITURI SAU
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) DIN
NICIO CAUZĂ ŞI CONFORM NICIUNEI
TEORII A RESPONSABILITĂŢII,
INDIFERENT DACĂ ESTE DE TIP
CONTRACTUAL, DE RĂSPUNDERE
STRICTĂ SAU DE NATURĂ PENALĂ
(INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE
5RO
Cuprins
Despre acest manual ........................ 3
Accesorii furnizate ........................... 8
Descrierea şi amplasarea
pieselor ....................................... 9
Introducere ..................................... 17
Conexiuni
1: Instalarea boxelor ...................... 19
2: Conectarea boxelor .................... 21
3: Conectarea televizorului ........... 23
4a: Conectarea echipamentului
video .......................................... 24
4b: Conectarea echipamentului
audio ......................................... 28
5: Conectarea antenelor
(aeriene) ................................... 29
6: Conectarea la reţea .................... 29
Pregătirea receptorului
Conectarea cablului de
alimentare CA (de la reţea) .... 32
Pornirea receptorului .................... 32
Configurarea receptorului cu
ajutorul Easy Setup ................. 32
Configurarea setărilor de reţea
ale receptorului ........................ 35
Ghid de utilizare a afişajului
pe ecran (OSD) ........................ 38
Operaţiuni de bază
Redarea unui echipament
sursă de intrare ........................ 40
Redarea unui iPod/iPhone ............ 42
Redarea unui dispozitiv USB ........ 44
6RO
Operaţiuni tuner
Ascultarea de radio FM/AM ........ 47
Presetarea posturilor
de radio FM/AM
(Preset Memory) ..................... 48
Recepţionarea de difuzări RDS
(Doar pentru modelele
din Europa şi Australia) ......... 49
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet ....... 50
Utilizarea funcţiei
Sound Optimizer ..................... 53
Selectarea tipului de calibrare ...... 53
Ajustarea egalizatorului ................ 53
Utilizarea funcţiei Pure Direct ..... 54
Reiniţializarea câmpurilor de
sunet la setările implicite ........ 54
Utilizarea caracteristicilor
de reţea
Despre funcţiile de reţea ale
receptorului .............................. 55
Configurarea serverului ................ 55
Ascultarea de conţinut audio
stocat pe server ........................ 61
Bucuraţi-vă de Sony
Entertainment
Network (SEN) ........................ 64
Utilizarea funcţiei PARTY
STREAMING .......................... 66
Redarea de muzică în flux de
pe iTunes, cu AirPlay ............. 68
Actualizarea software-ului ............ 70
Căutarea unui articol utilizând
un cuvânt cheie ........................ 72
Caracteristicile
„BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync? .............. 73
Pregătirea pentru
„BRAVIA” Sync ...................... 74
One-Touch Play ............................. 75
System Audio Control .................. 75
Oprirea alimentării sistemului ..... 76
Selectarea scenei ............................. 76
Home Theatre Control ................. 76
Control rapid la distanţă ............... 77
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ....................... 98
Depanare ......................................... 99
Specificaţii ..................................... 111
Index .............................................. 114
Alte operaţiuni
Comutarea între audio
digital şi analogic
(INPUT MODE) ..................... 77
Utilizarea altor mufe
de intrare audio
(Audio Input Assign) ............. 78
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator ........................ 79
Revenirea la setările implicite
din fabrică ................................ 79
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului Settings ......... 80
Easy Setup ....................................... 82
Meniul Speaker Settings ............... 82
Meniul Audio Settings .................. 86
Meniul HDMI Settings ................. 88
Meniul Input Settings ................... 89
Meniul Network Settings .............. 89
Meniul System Settings ................. 90
Operare fără utilizarea OSD ......... 91
Utilizarea telecomenzii
Realocarea butonului
de intrare .................................. 97
Reiniţializarea butoanelor
de intrare .................................. 98
7RO
Accesorii furnizate
• Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
(Doar modelele din Australia şi Mexic)
• Ghid de configurare rapidă (1)
• Telecomandă (RM-AAU169) (1)
• Baterii R6 (dimensiune AA) (2)
• Ghid de referinţă (1) (doar pentru
modelul din Europa)
• Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
Introducerea bateriilor
în telecomandă
Introduceţi în telecomandă două baterii
R6 (mărimea AA) (furnizate). Respectaţi
polaritatea corectă atunci când instalaţi
bateriile.
• Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
Note
• Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)
8RO
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde
sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu
unele uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri
de baterii.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la
lumina soarelui sau la cea a corpurilor de
iluminat. Acest lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
scoateţi bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea electrolitului
din baterii şi de corodare.
• Atunci când înlocuiţi bateriile, este posibil ca
butoanele telecomenzii să fie reiniţializate la
setările implicite. Dacă se întâmplă acest lucru,
alocaţi din nou butoanele de intrare (pagina 97).
• Dacă receptorul nu mai reacţionează
corespunzător la telecomandă, înlocuiţi toate
bateriile cu unele noi.
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panoul frontal
A ?/1 (pornire/standby)
(pagina 32, 48, 54)
Indicatorul de deasupra butonului
se aprinde după cum urmează:
Verde: Receptorul este pornit.
Portocaliu: Receptorul se află în modul
standby, şi
– Fie „Control for HDMI” (pagina 88),
fie „Network Standby” (pagina 90)
este setată pe „On”.
– „Pass Through” (pagina 88) este
setată pe „On”* sau „Auto”.
Se stinge atunci când receptorul se află
în modul standby şi „Control for
HDMI”, „Pass Through” şi „Network
Standby” sunt setate pe „Off”.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(pagina 50, 51)
E Panoul de afişaj (pagina 10)
F SOUND OPTIMIZER (pagina 53)
G INPUT MODE (pagina 77)
H DIMMER
Reglează luminozitatea panoului de
afişaj pe 3 niveluri.
I DISPLAY (pagina 96)
J Senzor telecomandă
Primeşte semnale de la telecomandă.
K PURE DIRECT (pagina 54)
Indicatorul de deasupra butonului
se aprinde atunci când funcţia PURE
DIRECT este activată:
* Doar pentru modelele din Australia şi Mexic.
Notă
Dacă indicatorul clipeşte lent, actualizarea
software este în curs de desfăşurare (pagina 70).
Dacă indicatorul clipeşte rapid, a apărut
o eroare la actualizarea software (pagina 99).
B SPEAKERS (pagina 34)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Apăsaţi TUNING MODE pentru
a utiliza un tuner (FM/AM).
Apăsaţi TUNING+/- pentru a găsi
un post.
L
M
N
O
P
MASTER VOLUME (pagina 41)
INPUT SELECTOR (pagina 41)
Port (USB) (pagina 28)
Mufă AUTO CAL MIC (pagina 33)
Mufă PHONES
Se conectează la căşti.
9RO
Indicatorii de pe panoul de afişaj
A Indicator de intrare
Se aprinde pentru a indica
intrarea actuală.
HDMI
Receptorul recunoaşte echipamentul
conectat printr-o mufă HDMI IN.
ARC
Este selectată intrarea TV şi sunt
detectate semnalele Audio Return
Channel (ARC).
COAX
Intră semnal digital prin mufa
COAXIAL (pagina 78).
OPT
Intră semnal digital prin mufa
OPTICAL (pagina 77).
B PARTY
Se aprinde atunci când este activată
funcţia PARTY STREAMING
(pagina 66).
C S.OPTIMIZER
Se aprinde atunci când este activată
funcţia Sound Optimizer (pagina 53).
D D.C.A.C.
Se aprinde atunci când sunt aplicate
rezultatele măsurătorii funcţiei „Auto
Calibration”.
E
TrueHD*
Se aprinde atunci când receptorul
decodează semnalele Dolby True HD.
F Indicator DTS(-HD)*
Indicatorul respectiv se aprinde atunci
când receptorul decodifică semnalele
în format DTS corespunzătoare.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
G Indicator sistem de boxe (pagina 34)
H Indicator de acord
ST
Se aprinde atunci când receptorul
prinde o transmisie stereo.
MEM
Se aprinde când funcţia de memorie,
precum Preset Memory (pagina 48)
etc., este activată.
I SLEEP
Se aprinde atunci când este activat
Temporizatorul de oprire (pagina 14).
J EQ
Se aprinde atunci când este activat
egalizatorul.
K D.L.L.
Se aprinde atunci când este activată
funcţia D.L.L. Funcţia (Digital Legato
Linear) este activată (pagina 86).
L D.R.C.
Se aprinde atunci când este activată
compresia în interval dinamic
(pagina 87).
M NEO:6
Se aprinde atunci când este activată
decodarea DTS Neo:6 Cinema/Music
(pagina 51).
10RO
N Indicator Dolby Pro Logic
Indicatorul respectiv se aprinde atunci
când receptorul efectuează procesarea
Dolby Pro Logic. Această tehnologie
de decodare surround în matrice poate
îmbunătăţi semnalele de intrare.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
S USB
Se aprinde atunci când este detectat un
iPod/iPhone sau un dispozitiv USB.
* Atunci când se redă un disc în format
Dolby Digital sau DTS, asiguraţi-vă că aţi
efectuat conexiunile digitale şi că INPUT
MODE nu este setat pe „Analog” (pagina 77)
sau că nu este selectat „Analog Direct”.
Notă
Este posibil ca aceşti indicatori să nu se
aprindă, în funcţie de setarea modelului
de boxe.
O A.P.M.
Se aprinde atunci când este activată
funcţia A.P.M. Funcţia (Automatic
Phase Matching) este activată.
Puteţi seta funcţia A.P.M. doar în
cadrul funcţiei DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) (pagina 32).
P UPDATE
Se aprinde atunci când este disponibil
un software nou (pagina 70).
Q Indicator intensitate semnal LAN
wireless
Se aprinde pentru a indica intensitatea
semnalului LAN wireless (pagina 37, 38).
Lipsă semnal.
Semnalul este slab.
Intensitatea semnalului este
moderată.
Semnalul este puternic.
R Indicator Wired LAN
Se aprinde atunci când este conectat
un cablu LAN.
11RO
Panoul din spate
A Secţiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT
Alb (L)
Mufe OPTICAL IN
(pagina 23, 27)
Roşu (R)
Mufă COAXIAL IN
(pagina 28)
B Secţiunea TUNER
Mufă FM ANTENNA
(pagina 29)
Terminale AM ANTENNA
(pagina 29)
C Secţiunea NETWORK
Port LAN (pagina 31)
Antenă LAN wireless
(pagina 31)
D Secţiunea SPEAKERS (pagina 21)
12RO
E Secţiunea AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe HDMI IN/OUT*
(pagina 23, 26, 28)
Negru
Mufe AUDIO IN
(pagina 23, 27, 28)
Mufe SUBWOOFER
OUT (pagina 21)
F Secţiunea VIDEO INPUT/OUTPUT
(pagina 23, 27)
Galben
Mufe VIDEO IN/
OUT*
* Trebuie să conectaţi mufa HDMI TV OUT sau
MONITOR OUT la televizor pentru a viziona
imaginea de intrare selectată (pagina 23).
Telecomandă
Utilizaţi telecomanda furnizată pentru
a comanda acest receptor şi alte
echipamente. Telecomanda este programată
pentru a comanda echipamente audio/video
Sony. Puteţi realoca butoanele de intrare
pentru a se potrivi echipamentului conectat
la receptor (pagina 97).
Pentru a utiliza butoanele
imprimate cu roz
Ţineţi apăsat pe SHIFT (N), apoi apăsaţi
pe butonul imprimat cu roz pe care doriţi
să îl utilizaţi.
Exemplu: Ţineţi apăsat pe SHIFT (N), apoi
apăsaţi MEM (E).
2
Apăsaţi
RM-AAU169
1
Ţineţi apăsat
Pentru a controla receptorul
A ?/1 (pornire/standby)
Porneşte receptorul sau îl trece în
modul standby.
Economia de energie în modul
standby
Când funcţiile „Control for HDMI”,
„Network Standby” şi „Pass Through”
sunt setate pe „Off”.
B TV ?/11) (pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl comută în
modul standby.
C Butoane de intrare
Selectează echipamentul pe care doriţi să
îl utilizaţi. Atunci când apăsaţi pe oricare
dintre butoanele de intrare, va porni
receptorul. Butoanele au atribuite funcţii
pentru a controla echipamente Sony.
Butoane numerice/text1) 2)
Ţineţi apăsat SHIFT (N), apoi apăsaţi
butoane numerice/text pentru a
– preseta/accesa posturile presetate
(pagina 48).
13RO
– selecta numerele pieselor. Apăsaţi
0/10 /= pentru a selecta numărul
de piesă 10.
– selecta numerele canalelor.
– selectaţi literele (ABC, DEF, etc.).
– selectaţi [email protected] pentru semnele de
punctuaţie (!, ? etc.) sau alte
simboluri (#, % etc.) atunci când
introduceţi caractere pentru
caracteristicile de reţea.
Apăsaţi TV in (C), ţineţi apăsat
SHIFT (N), apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta canalele TV.
CHARACTER
Ţineţi apăsat SHIFT (N), apoi apăsaţi
CHARACTER pentru a selecta tipul de
caracter pentru caracteristicile de reţea.
De fiecare dată când apăsaţi
CHARACTER, tipul de caracter se
modifică în ordine, după cum urmează:
„abc” (litere mici) t „ABC”
(litere mari) t „123” (numere)
CLEAR1)
Ţineţi apăsat pe SHIFT (N), apoi
apăsaţi CLEAR pentru a
– şterge o literă pentru caracteristicile
de reţea.
– şterge o greşeală, atunci când aţi apăsat
pe butonul numeric/text incorect.
D ALPHABET SEARCH
Caută un articol utilizând un cuvânt
cheie (pagina 72).
ALPHABET PREV
Caută elementul anterior.
ALPHABET NEXT
Caută elementul următor.
E SLEEP
Apăsaţi AMP (X), apoi apăsaţi SLEEP
pentru a seta receptorul să se oprească
automat după o perioadă de timp
specificată. De fiecare dată când
apăsaţi SLEEP, afişajul se modifică
ciclic, după cum urmează:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
14RO
Sfaturi
• Pentru a verifica timpul rămas până la
oprirea receptorului, apăsaţi SLEEP.
Timpul rămas apare pe panoul de afişaj.
• Temporizatorul de oprire va fi revocat
când faceţi următoarele.
– Apăsaţi in nou SLEEP.
– Actualizaţi software-ul receptorului.
– Apăsaţi ?/1.
MEM
Ţineţi apăsat SHIFT (N), apoi apăsaţi
MEM pentru a memora un post în
timpul funcţionării tunerului.
F iPhone CTRL
Intra în modul de comandă iPod/iPhone,
atunci când utilizaţi un iPod/iPhone.
G POP UP/MENU1)
Deschide sau închide meniul pop-up
al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
TOP MENU1)
Deschide sau închide meniul principal al
suportului BD-ROM sau al DVD-ului.
H AMP MENU
Afişează meniul pentru a comanda
receptorul (pagina 91).
I OPTIONS1)
Afişează şi selectează elemente din
meniul de opţiuni.
J HOME1)
Afişează meniul de pornire pentru a
comanda echipamentele audio/video.
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Operaţia de derulare înapoi/înainte,
salt peste, redare, pauză, oprire.
TUNING +/–1)
Scanează un post.
D.TUNING2)
Intră în modul de acord direct.
PRESET +/–1)
Selectează posturi sau canale presetate.
L SOUND FIELD +/– 2)
Selectează un câmp de sunet (pagina 50).
M PURE DIRECT (pagina 54)
Intră în modul de Pure Direct.
N SHIFT
Notă
Modifică funcţia butonului
telecomenzii, pentru a activa butoanele
imprimate cu roz.
O
Funcţia „Preview for HDMI” este
disponibilă pentru intrarea HDMI BD,
DVD, GAME şi VIDEO.
+/–
Sfaturi
Reglează nivelul volumului tuturor
boxelor în acelaşi timp.
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Echipamentul nu este conectat la mufa
de intrare HDMI.
– Echipamentul conectat la mufa de
intrare HDMI acceptată nu este pornit.
– Intrarea curentă nu este intrare HDMI.
– Când „Fast View” este setată pe „Off”.
– Dacă se introduce un format video
HDMI neacceptat (480i, 576i, 4K, un
semnal video 3D un semnal de cameră
video sau semnal VGA).
• Examinarea picture-in-picture va fi
întunecată dacă se introduce un semnal
4K sau un semnal video 3D.
P
Dezactivează temporar sunetul.
Apăsaţi butonul din nou pentru
a restaura sunetul.
Q RETURN O1)
Revine la meniul anterior sau părăseşte
meniul în timp ce meniul sau ghidul pe
ecran este afişat pe ecranul
televizorului.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta
elementele de meniu, apoi apăsaţi
pentru a introduce/confirma selecţia.
W TV INPUT1)
Selectează semnalul de intrare (intrare
TV sau video).
S DISPLAY1)
Afişează informaţii pe panoul de afişaj.
X AMP
T SHUFFLE1)
Redă o piesă sau un folder în ordine
aleatorie.
REPEAT1)
Redă o piesă sau un folder în mod
repetat.
U PARTY START/CLOSE2)
Deschide sau închide o sesiune
PARTY (pagina 67).
PARTY JOIN/LEAVE
Accesează sau părăseşte o sesiune
PARTY (pagina 68).
V PREVIEW (HDMI)
Selectează funcţia „Preview for HDMI”.
Activează o examinare picture in
picture live a intrărilor HDMI
conectate la acest receptor. Apăsaţi
V/v în mod repetat pentru a selecta
fiecare examinare de intrare HDMI,
după care apăsaţi
pentru
a introduce/confirma selecţia.
(Această caracteristică este disponibilă
prin tehnologia Silicon Image
InstaPrevue™)
Activează funcţionarea receptorului.
1)
Consultaţi tabelul la pagina 16 pentru informaţii
cu privire la butoanele pe care le puteţi utiliza
pentru a controla fiecare echipament.
2)
Butoanele 5/JKL/VIDEO, PARTY START/
CLOSE, D.TUNING/N şi SOUND FIELD +
sunt prevăzute cu puncte tactile. Folosiţi
aceste puncte drept referinţă, atunci când
utilizaţi receptorul.
Note
• Explicaţia de mai sus are scop de exemplificare.
• În funcţie de modelul echipamentului conectat,
este posibil ca unele funcţii explicate în
această secţiune să nu fie executate cu
telecomanda furnizată.
15RO
Pentru a controla alte echipamente Sony
Nume
TV
B Televizor ?/1
z
C Butoane numerice
z
VCR
z
CLEAR
G POP UP/MENU
DVD
player
Player
Blu-ray Disc
CD player
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
16RO
z
z
z
z
z
Introducere
Vă puteţi bucura de echipamentul audio/video conectat la receptor, urmând paşii simpli
de mai jos.
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Instalarea şi conectarea boxelor
(pagina 19, 21)
Pregătirea receptorului
Consultaţi „Conectarea cablului de alimentare
CA (de la reţea)” (pagina 32) şi „Pornirea
receptorului” (pagina 32).
Verificarea conexiunii corespunzătoare
pentru echipamentul dumneavoastră
Conectarea televizorului şi a
echipamentului video (pagina 23, 24)
Calitatea imaginii depinde de mufa de
conectare. Consultaţi ilustraţia de mai jos.
Selectaţi conexiunea în funcţie de mufele cu
care este dotat echipamentul dumneavoastră.
Vă recomandăm să conectaţi echipamentul
video prin intermediul conexiunii HDMI,
dacă acesta este dotat cu mufe HDMI.
Digital
Analogic
Imagine de înaltă calitate
Setarea receptorului
Consultaţi „Configurarea receptorului cu
ajutorul Easy Setup” (pagina 32).
Configurarea setărilor de ieşire pe
echipamentul conectat
Pentru a configura o ieşire audio digitală multicanal, verificaţi setarea ieşirii audio digitale de
pe echipamentul conectat.
Pentru un player Sony Blu-ray Disc, asiguraţivă că „Audio (HDMI)”, „BD Audio MIX
Setting”, „Dolby Digital/DTS”, „Dolby Digital”
şi „DTS” sunt setate pe „Auto”, „Off”,
„Bitstream”, „Dolby Digital” şi, respectiv,
„DTS” (începând cu 1 august 2012).
Pentru un dispozitiv PlayStation 3, după
conectarea receptorului cu un cablu HDMI,
selectaţi „Audio Output Settings” din „Sound
Settings” şi apoi selectaţi „HDMI” şi „Automatic”
(cu versiunea 4.21 a software-ului de sistem).
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite cu echipamentul conectat.
Conectarea echipamentului audio
(pagina 28)
17RO
Formate audio digitale acceptate de receptor
Formatele audio digitale pe care le poate decoda acest receptor depind de mufele de ieşire
audio digitală ale echipamentului conectat. Acest receptor acceptă următoarele formate
audio.
Format audio
[Afişaj]
Numărul maxim
de canale
Conexiune între echipamentul
de redare şi receptor
COAXIAL/OPTIC
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
PCM linear multicanala)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a) Semnalele audio sunt transmise în
b)
alt format dacă nu există corespondenţă între echipamentul de
redare şi format. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de redare.
Semnalele cu o frecvenţă de eşantionare de peste 96 kHz sunt redate la 96 kHz sau 88,2 kHz.
18RO
Conexiuni
Conexiuni
1: Instalarea boxelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un
sistem cu până la 7.2 canale (7 boxe şi două
subwoofere).
Exemplu de configurare
a sistemului de boxe
A Boxă frontală (stânga)
B Boxă frontală (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
F Boxă surround spate (stânga)*
G Boxă surround spate (dreapta)*
H Boxă înaltă frontală (stânga)*
I Boxă înaltă frontală (dreapta)*
J Subwoofer
Sistem de boxe cu canale 7.1
utilizând difuzoare surround spate
Vă puteţi bucura de reproducerea de înaltă
fidelitate a sunetului înregistrat cu software
în format de 6.1 canale sau 7.1 canale
pe DVD-uri sau Blu-ray Disc.
• Amplasare sistem de boxe 6.1
Plasaţi boxa surround spate în spatele
poziţiei de ascultare.
• Amplasare sistem de boxe 7.1
Plasaţi boxele surround spate după cum
se indică în ilustraţia de mai jos. Unghiul
A trebuie să fie identic.
* Nu puteţi utiliza simultan boxele surround
spate şi boxele frontale înalte.
Sistem de boxe cu canal 5.1
Pentru a vă bucura complet de un sunet
surround multi-canal similar celui dintrun cinematograf este nevoie de cinci boxe
(două boxe frontale, una centrală şi două
surround) şi un subwoofer.
19RO
Sistem de boxe 7.1 cu boxe
frontale înalte
Vă puteţi bucura de efecte sonore verticale,
conectând 2 boxe frontale înalte
suplimentare.
Amplasaţi boxele frontale înalte
– la un unghi între 25° şi 35°.
– la un unghi de 20° ± 5° în înălţime.
20˚ ± 5˚
Sfat
Puteţi amplasa subwooferul oriunde doriţi,
deoarece acesta nu emite semnale puternic
direcţionate.
20RO
2: Conectarea boxelor
Conexiuni
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Boxă surround
Dreapta
Stânga
B
A
B
B
A
Dreapta
Subwoofer*
Boxă centrală
B
Stânga
Surround spate/
Bi-amplificator/ Frontal înalt/
Boxă frontală B**
Dreapta
Stânga
Boxă frontală A
A Cablu audio monofonic (nefurnizat)
B Cablu pentru boxă (nefurnizat)
21RO
*
Atunci când conectaţi un subwoofer cu
funcţie de standby automat, dezactivaţi
funcţia când urmăriţi filme. Dacă funcţia
de standby automat este setată ca activă,
trece automat în modul standby, în funcţie
de nivelul semnalului de intrare primit de
subwoofer şi este posibil ca sunetul să nu
mai fie redat.
** Note referitoare la conectarea terminalelor
SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT HIGH/ FRONT B.
– În cazul în care conectaţi o singură boxă
surround spate, conectaţi-o la terminalul L.
– În cazul în care aveţi un alt sistem de boxe
frontale, conectaţi-l la aceste terminale.
Setaţi „SB Assign” la „Speaker B” în meniul
Speaker Settings (pagina 84). Puteţi selecta
sistemul de boxe frontale pe care doriţi să
îl utilizaţi cu butonul SPEAKERS de pe
receptor (pagina 34).
– Puteţi conecta boxele frontale la aceste
terminale, utilizând o conexiune
bi-amplificator (pagina 22).
Setaţi „SB Assign” la „Bi-Amp” în meniul
Speaker Settings (pagina 84).
Conexiunea bi-amplificator
Dacă nu utilizaţi boxe surround spate şi
nici boxe frontale înalte, puteţi conecta
boxele frontale la terminalele SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B cu ajutorul unei
conexiuni bi-amplificator.
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
Notă
După ce aţi instalat şi conectat boxa asiguraţi-vă
ca aţi selectat modelul de boxe din meniul
Speaker Settings (pagina 82).
Conectaţi mufele de pe partea Lo (sau Hi)
a boxelor frontale la terminalele SPEAKERS
FRONT A şi conectaţi mufele de pe partea
Hi (sau Lo) a boxelor frontale la terminalele
SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT HIGH/ FRONT B.
Asiguraţi-vă că armăturile de metal de Hi/Lo
ataşate la boxe au fost îndepărtate de pe
acestea pentru a evita defectarea receptorului.
După ce aţi realizat conexiunea cu
bi-amplificatorul, setaţi „SB Assign” pe
„Bi-Amp” în meniul Speaker Settings
(pagina 84).
22RO
3: Conectarea televizorului
TV
Semnale audio
Semnale video
Semnale
audio/video
sau
A**
B**
ARC
C
A Cablu digital optic (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu HDMI (nefurnizat)
D*
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu
HDMI Sony.
23RO
Conexiuni
Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când conectaţi mufa HDMI TV OUT
sau MONITOR OUT la un televizor. Puteţi controla acest receptor utilizând un OSD
(Afişaj pe ecran), în cazul în care conectaţi mufa HDMI TV OUT la un televizor.
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Pentru a beneficia de transmisii
TV cu sunet surround multi-canal
de la receptor
* Dacă televizorul este compatibil cu funcţia
Audio Return Channel (ARC), conectaţi D.
Asiguraţi-vă că setaţi „Control for HDMI” pe
„On” în meniul HDMI Settings (pagina 74).
Dacă doriţi să selectaţi un semnal audio
utilizând altceva decât un cablu HDMI (de ex.,
prin intermediul unui cablu optic digital sau al
unui cablu audio), comutaţi modul de intrare
audio utilizând INPUT MODE (pagina 77).
**Dacă televizorul nu este compatibil cu funcţia
ARC, conectaţi A sau B.
Nu uitaţi să opriţi volumul televizorului sau
activaţi funcţia televizorului de dezactivare
a sunetului.
Note
• În funcţie de starea conexiunii dintre televizor
şi antenă (aeriană), imaginea de pe ecranul
televizorului se poate distorsiona. În acest caz,
amplasaţi antena (aeriană) mai departe
de receptor.
• La conectarea cablurilor optice digitale,
introduceţi fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Sfaturi
• Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
• Când conectaţi mufa de ieşire audio a
televizorului la mufele TV IN ale receptorului
pentru a scoate sunetul televizorului prin boxele
conectate la receptor, setaţi mufa de ieşire audio
a televizorului la „Fixed”, în cazul în care se
poate comuta între „Fixed” şi „Variable”.
Pentru a asculta sunetul de la
televizor
Dacă televizorul nu acceptă funcţia System
Audio Control, setaţi „HDMI Audio Out”
pe „TV+AMP” din meniul HDMI Settings
(pagina 88).
24RO
4a: Conectarea
echipamentului video
Utilizarea conexiunii HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) este o interfaţă ce transmite
semnale video şi audio în format digital.
Operaţiile pot fi simplificate prin conectarea
de echipamente compatibile cu funcţia de
sincronizare Sony „BRAVIA” utilizând
cabluri HDMI. Consultaţi „Caracteristicile
„BRAVIA” Sync” (pagina 73).
Caracteristici HDMI
• Semnalul audio digital transmis de
HDMI poate fi scos prin boxele conectate
la receptor. Acest semnal acceptă
Dolby Digital, DTS, DSD şi PCM linear.
Pentru detalii, consultaţi „Formate audio
digitale acceptate de receptor”
(pagina 18).
• Receptorul poate primi PCM linear
multi-canal (până la 8 canale) cu o
frecvenţă de eşantionare de cel mult
192 kHz cu o conexiune HDMI.
• Acest receptor acceptă transmisia cu rată de
biţi ridicată (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) şi 4K sau 3D.
• Pentru a vă bucura de imagini 3D,
conectaţi un televizor şi echipamente
video compatibile 3D (player Blu-ray
Disc, recorder Blu-ray Disc, PlayStation 3
etc.) la receptor utilizând cabluri HDMI
de mare viteză, puneţi-vă ochelarii 3D
şi apoi redaţi conţinut compatibil 3D.
• Pentru a vă bucura de imagini 4K (HDMI
BD, GAME şi intrare VIDEO), conectaţi
un televizor şi echipamente video
compatibile 4K (player Blu-ray Disc,
recorder Blu-ray Disc, etc.) la receptor
utilizând cabluri HDMI de mare viteză
şi apoi redaţi conţinut compatibil 4K.
• Puteţi vedea intrarea HDMI BD, DVD,
GAME şi VIDEO în ferestrele de
examinare picture in picture.
Note cu privire la conexiunile
HDMI
Consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
audio (Audio Input Assign)” (pagina 78).
Când conectaţi cabluri
• Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea).
• Nu este necesar să conectaţi toate
cablurile. Realizaţi conexiunile în funcţie
de disponibilitatea mufelor de pe
echipamentul conectat.
• Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
Dacă utilizaţi un cablu HDMI standard,
este posibil ca imaginile 1080p, Deep
Color (Deep Colour), 4K sau 3D să nu
fie afişate corespunzător.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu
de conversie HDMI-DVI. Când conectaţi
un cablu de conversie HDMI-DVI la un
echipament DVI-D, sunetul şi/sau
imaginea se pot pierde. Conectaţi un
cablu audio separat sau un cablu digital
de conectare, apoi setaţi „Audio Input
Assign” din meniul Input Settings
(pagina 78) dacă sunetul nu este scos
corect.
• La conectarea cablurilor optice digitale,
introduceţi fişele drept, până ce se aude
un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice
digitale.
Sfat
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, and 96 kHz.
25RO
Conexiuni
• În funcţie de televizor sau de
echipamentul video, este posibil ca
imaginile 4K sau 3D să nu fie afişate.
Consultaţi formatele video HDMI
acceptate de receptor (pagina 112).
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite cu fiecare echipament conectat
pentru a afla detalii.
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
echipamente digitale, dar nu
puteţi găsi o intrare care să nu
fie utilizată
Conectarea echipamentului cu mufe HDMI
Dacă echipamentul nu are o mufă HDMI, consultaţi pagina 27.
Player Blu-ray Disc
DVD player
PlayStation 3
VCR, DVD recorder,
Video game
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
A
A
A
A
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
Note
A
A
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
Tuner pentru satelit,
Tuner TV prin cablu
Player Super Audio CD
26RO
• Intrarea BD oferă o calitate mai bună a sunetului.
Dacă aveţi nevoie de o calitate mai bună a sunetului,
conectaţi echipamentul la mufa BD (pentru
AUDIO) şi selectaţi BD ca sursă de intrare.
• Setările implicite pentru butonul de intrare BD de pe
telecomandă sunt Blu-ray Disc player. Asiguraţi-vă
că modificaţi setarea implicită a butonului de intrare
BD de pe telecomandă, astfel încât să puteţi utiliza
butonul pentru a controla echipamentul. Pentru
detalii, consultaţi „Realocarea butonului de intrare”
(pagina 97).
• Puteţi, de asemenea, să redenumiţi intrarea BD,
astfel încât să poată fi afişată pe panoul de afişaj
al receptorului. Pentru detalii, consultaţi „Name In”
din meniul Input Settings (pagina 89).
Conectarea echipamentului cu alte mufe decât cele HDMI
Semnale audio
Semnale video
Conexiuni
Tuner pentru satelit, tuner TV prin cablu
VCR, DVD recorder, Video game
Semnale audio
Semnale video
sau
A
B
C
A Cablu digital optic (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
B
C
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
27RO
4b: Conectarea
echipamentului audio
Conectarea unui iPod,
a unui iPhone sau a unui
dispozitiv USB
Conectarea unui player
Super Audio CD, a unui
CD player
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Player Super Audio CD,
CD player
Semnale audio
sau
A
A
B
iPod, iPhone,
Dispozitiv USB
A Cablu USB (nefurnizat)
A Cablu coaxial digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
28RO
Înainte de a conecta antenele (aeriene),
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (furnizată)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (furnizată)
6: Conectarea la reţea
Dacă dispuneţi de o conexiune la Internet,
puteţi, de asemenea, să conectaţi receptorul
la Internet. Puteţi să îl conectaţi prin
intermediul unei conexiuni LAN wireless
sau prin cablu.
Cerinţe de sistem
Următorul mediu de sistem este necesar
pentru a utiliza funcţia de reţea
a receptorului.
O conexiune de bandă largă
Este necesară o conexiune de bandă largă
la Internet pentru a utiliza Sony
Entertainment Network (SEN) şi pentru
a actualiza software-ul receptorului.
Modem
Acesta este dispozitivul care este conectat la
linia de bandă largă pentru a comunica cu
Internetul. Unele dintre aceste dispozitive
sunt integrate cu routerul.
Router
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote, ţineţi
antena cadru pentru AM (aeriană) la distanţă de
receptor şi de alte echipamente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru
FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM
(aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi
în poziţie orizontală.
• Utilizaţi un router compatibil cu viteze
de transmisie de cel puţin 100 Mbps
pentru a vă bucura de conţinut în reţeaua
de domiciliu.
• Vă recomandăm să utilizaţi un router
prevăzut cu server încorporat DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Această funcţie alocă automat adrese IP
în reţeaua LAN.
• Utilizaţi un router/punct de acces LAN
wireless dacă doriţi să utilizaţi o conexiune
LAN wireless.
29RO
Conexiuni
5: Conectarea antenelor
(aeriene)
Cablu LAN (CAT5) (Doar pentru
conexiuni LAN cu fir)
• Vă recomandăm să utilizaţi acest tip
de cablu pentru o reţea LAN cu fir.
Unele cabluri LAN de tip plat sunt uşor
afectate de zgomot. Vă recomandăm
să utilizaţi cabluri de tip normal.
• Dacă receptorul este utilizat într-un
mediu în care există zgomot de
alimentare generat de produse electrice
sau într-un mediu de reţea cu zgomot,
utilizaţi un cablu LAN de tip blindat.
Server
Un server este un dispozitiv care livrează
conţinut (muzică, fotografii şi clipuri
video) unui dispozitiv DLNA dintr-o reţea
de domiciliu. Un dispozitiv care poate
fi utilizat drept server (un computer etc.)
trebuie să fie conectat la reţeaua de
domiciliu LAN wireless sau prin cablu*.
* Pentru detalii cu privire la serverele compatibile
cu acest receptor, consultaţi pagina 55.
30RO
Exemplu de configurare
Conexiuni
Următoarea ilustraţie prezintă un exemplu de configurare a unei reţele de domiciliu
cu receptorul şi un server.
Vă recomandăm să conectaţi serverul la router prin intermediul unui cablu.
Server
Internet
Modem
Router
Cablu LAN
(nefurnizat)
Cablu LAN
(nefurnizat)
A Doar pentru conexiuni LAN cu fir.
B Doar pentru conexiuni LAN wireless.
Asiguraţi-vă că utilizaţi un router/punct
de acces LAN wireless.
Notă
Redarea audio pe server poate fi întreruptă
ocazional dacă utilizaţi o conexiune wireless.
31RO
Pregătirea receptorului
Conectarea cablului de
alimentare CA (de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) la o priză de perete.
Cablu de alimentare CA (de la reţea)
La priza de perete
Pornirea receptorului
?/1
Apăsaţi ?/1 (pornit/standby) pentru
a porni receptorul.
32RO
Puteţi porni receptorul şi cu ajutorul
butonului ?/1 de pe telecomandă. Atunci
când opriţi receptorul, apăsaţi din nou ?/1.
„STANDBY” clipeşte pe panoul de afişaj.
Nu deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) în timp ce „STANDBY” clipeşte.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Configurarea receptorului
cu ajutorul Easy Setup
Puteţi ajusta cu uşurinţă setările de bază ale
receptorului, acţionând asupra
receptorului în conformitate cu
instrucţiunile de pe ecranul televizorului.
Comutaţi intrarea televizorului la intrarea
la care este conectat receptorul.
Atunci când porniţi receptorul pentru
prima dată sau după ce receptorul este
iniţializat, apare ecranul Easy Setup pe
ecranul televizorului. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a configura receptorul.
Puteţi configura următoarele funcţii cu
ajutorul opţiunii Easy Setup.
– Limbă
– Setări boxe
– Setări reţea
Note referitoare la Setările
pentru boxe (Calibrare
automată)
Acest receptor este echipat cu funcţia
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration),
ce vă permite să realizaţi calibrarea
automată urmând paşii de mai jos:
• Verificaţi conexiunea dintre fiecare boxă
şi receptor.
• Ajustaţi volumul boxei.
• Măsuraţi distanţa de la fiecare boxă până la
poziţia dumneavoastră de ascultare.1)
• Măsuraţi dimensiunile boxei.1)
• Măsuraţi caracteristicile de frecvenţă
(egalizor).1)
• Măsuraţi caracteristicile de frecvenţă
(fază).1)2)
1)
Rezultatul măsurătorii nu se utilizează când
este selectat „Analog Direct”.
2) Rezultatul măsurătorii nu se utilizează când se
primesc semnale Dolby TrueHD sau DTS-HD
cu frecvenţă de eşantionare mai mare de 48 kHz.
• Este posibil să nu se poată face măsurători
corecte sau să nu se poată efectua calibrarea
automată atunci când sunt utilizate boxe
speciale, cum ar fi boxele cu dipoli.
Pentru a configura Auto
Calibration
Înainte de realizarea calibrării
automate
Înainte de a realiza calibrarea automată,
verificaţi următoarele.
• Configuraţi şi conectaţi boxele
(pagina 19, 21).
• Conectaţi la mufa AUTO CAL MIC doar
microfonul de optimizare furnizat. Nu
conectaţi alte microfoane la această mufă.
• Setaţi „SB Assign” la „Bi-Amp” în meniul
Speaker Settings dacă utilizaţi o
conexiune bi-amplificator (pagina 84).
• Setaţi „SB Assign” la „Speaker B” în
meniul Speaker Settings, dacă utilizaţi
conexiunea B pentru boxele frontale
(pagina 84).
• Asiguraţi-vă că ieşirea boxei nu este setată
pe „SPK OFF” (pagina 34).
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi funcţia
PARTY STREAMING (pagina 66).
• Deconectaţi căştile.
• Îndepărtaţi orice obstacole situate între
microfonul de optimizare şi boxe
pentru a evita erorile de măsurare.
• Realizaţi măsurarea într-un mediu silenţios,
pentru a obţine o măsurătoare exactă.
Microfon de optimizare
1
Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat la mufa AUTO CAL MIC.
2
Configuraţi microfonul de
optimizare.
Plasaţi microfonul de optimizare în
poziţia în care staţi dumneavoastră şi
setaţi-l la aceeaşi înălţime cu cea la care
se află urechile dumneavoastră.
Confirmarea configurării
subwooferului activ
• Când este conectat un subwoofer, porniţi
subwooferul şi daţi mai tare volumul
înainte de a activa subwooferul. Rotiţi
butonul LEVEL la poziţia de dinainte
de punctul de mijloc.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de frecvenţă de trecere, setaţi
valoarea la maxim.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de standby automat,
dezactivaţi funcţia.
Note
• În timpul calibrării, din boxe se va auzi un sunet
foarte puternic, iar volumul nu poate fi reglat.
Fiţi atenţi la prezenţa copiilor sau la efectul
asupra vecinilor.
• Dacă funcţia de dezactivare a sunetului a fost
activată înainte de calibrarea automată, această
funcţie va fi dezactivată automat.
Notă
În funcţie de caracteristicile subwooferului
utilizat, este posibil ca valoarea distanţei de
configurare să fie diferită de poziţia efectivă.
33RO
Pregătirea receptorului
Sistemul DCAC este proiectat astfel încât să
obţineţi un balans corespunzător al
sunetului în camera dumneavoastră. Puteţi
regla, însă, manual nivelul şi balansul
boxei, după preferinţe. Pentru detalii,
consultaţi „Ton de testare” (pagina 86).
Configurarea boxelor
Pentru a configura boxele
surround spate
Puteţi comuta utilizarea boxei(elor)
conectate la terminalele SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
în funcţie de utilizarea avută în vedere.
Pentru a selecta boxa frontală
Puteţi selecta boxele frontale pe care doriţi
să le utilizaţi.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
SPEAKERS
Notă
Această setare este disponibilă doar dacă
„Speaker Pattern” este setat la o setare fără boxe
surround spate şi frontale înalte.
1 Apăsaţi HOME.
2
3
4
5
Meniul de pornire este afişat pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Settings”, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Speaker Settings”, apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „SB Assign”, apoi apăsaţi
.
Selectaţi configurarea boxelor dorită,
apoi apăsaţi
.
• Boxa B: În cazul în care conectaţi un
sistem de boxe frontale suplimentar
la terminalele SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B,
selectaţi „Speaker B”.
• Bi-Amp: În cazul în care conectaţi
boxe frontale la terminalele
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B utilizând
o conexiune bi-amplificator, selectaţi
„Bi-Amp”.
• Off: În cazul în care conectaţi boxe
surround spate sau frontale înalte
la terminalele SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B,
selectaţi „Off”.
Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS pentru
a selecta sistemul de boxe frontale pe
care doriţi să îl utilizaţi.
Puteţi confirma terminalele boxelor
selectate verificând indicatorul de pe
panoul de afişaj.
Indicatori
Boxe selectate
SP A
Boxa conectată la terminalele
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Boxa conectată la terminalele
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B.
SP A+B*
Boxa conectată la terminalele
SPEAKERS FRONT A şi
SPEAKERS SURROUND
BACK/ BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B (conexiune
paralelă).
Pe panoul de afişaj apare
„SPK OFF”.
Niciun semnal audio nu este scos
din niciun terminal al boxelor.
* Pentru a selecta „SP B” sau „SP A+B”, setaţi
„SB Assign” la „Speaker B” în meniul Speaker
Settings (pagina 84).
Notă
Această setare nu este disponibilă când sunt
conectate căştile.
34RO
Pentru revocarea calibrării
automate
Pentru a configura receptorul
manual
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Network Settings”,
apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Internet Settings”,
apoi apăsaţi
.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Wired Setup”, apoi
apăsaţi
.
Dacă pe ecranul televizorului apare
„Change Settings?”, selectaţi „OK”,
apoi apăsaţi
.
6
Pe ecranul televizorului apar
informaţiile despre setările IP.
Consultaţi „Ajustarea setărilor”
(pagina 80).
Când este utilizată o adresă IP fixă
Configurarea setărilor
de reţea ale receptorului
Setările de reţea pentru receptor trebuie
setate corect pentru a utiliza funcţiile
Home Network, SEN, AirPlay şi PARTY
STREAMING.
Utilizarea unei conexiuni
LAN prin cablu
7
DISPLAY
V/v/B/b,
HOME
1
Apăsaţi HOME.
8
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Settings”, apoi apăsaţi
.
Selectaţi „Custom”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apar setările
adresei IP.
Apăsaţi
. Apăsaţi V/v pentru a
selecta valoarea pentru „IP Address”.
Apăsaţi b pentru a tasta valoarea
pentru poziţia următoare. Apăsaţi
pentru a părăsi cursorul.
În continuare, introduceţi valoarea
pentru „Subnet Mask” şi „Default
Gateway”. Apăsaţi b pentru a accesa
pagina cu setările DNS. Apoi
introduceţi valoarea pentru „Primary
DNS” şi „Secondary DNS”.
Apăsaţi b.
Pe ecranul televizorului apare
„Connecting to the Internet”. După
finalizarea setărilor de reţea apare
„Network setup is completed”. Pentru
a reveni la meniul Network Settings,
apăsaţi
. (În funcţie de mediul de
reţea, este posibil ca setările de reţea
să dureze mai mult timp.)
Efectuaţi setările serverului.
Pentru a asculta conţinut audio stocat
pe server, trebuie să configuraţi
serverul (pagina 55).
Meniul de pornire este afişat pe
ecranul televizorului.
2
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Auto”, apoi apăsaţi
.
Sfat
Când verificaţi setările de reţea, consultaţi
„Information” (pagina 90).
35RO
Pregătirea receptorului
Funcţia de calibrare automată va fi revocată
când faceţi următoarele în timpul
procesului de măsurare:
– Apăsaţi ?/1.
– Apăsaţi pe butoanele de intrare de
pe telecomandă sau rotiţi de INPUT
SELECTOR de pe receptor.
– Apăsaţi
.
– Apăsaţi SPEAKERS de pe receptor.
– Modificaţi nivelul volumului.
– Conectaţi căştile.
3
Dacă reţeaua wireless de domiciliu
este securizată prin criptare, cheia
de securitate (cheia WEP, cheia
WPA/WPA2) pentru reţea**.
(Aceasta va fi necesară la pasul 8).
:
Utilizarea unei conexiuni
LAN wireless
Există câteva metode de conectare pe care
le puteţi utiliza pentru a configura o reţea
wireless: căutarea unui punct de acces,
utilizând o metodă de conectare WPS (fie
metoda cu o apăsare de buton, fie metoda
cu cod PIN), sau configurarea manuală.
Note
• Asiguraţi-vă că nu folosiţi funcţia LAN wireless
în spaţiile în care sunt utilizate echipamente
medicale(cum ar fi un stimulator cardiac) sau în
care utilizarea comunicaţiilor wireless este
interzisă.
• Înainte de a vă conecta la o reţea de domiciliu,
trebuie să pregătiţi un router/punct de acces
LAN. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului.
• În funcţie de mediul de reţea de la domiciliu,
este posibil ca routerul/punctul de acces LAN
wireless să fi fost configurat astfel încât să nu
poată fi conectat utilizând WPS, chiar dacă este
compatibil cu WPS. Pentru a afla detalii despre
compatibilitatea cu WPS a routerului/punctului
de acces LAN wireless şi despre configurarea
unei conexiuni WPS, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale routerului/punctului de acces
LAN wireless.
• Este posibil să întâmpinaţi dificultăţi la
configurare în cazul în care receptorul şi
routerul/punctul de acces LAN se află la distanţă
prea mare unul de altul. Dacă se întâmplă acest
lucru, mutaţi dispozitivele la o distanţă mai
mică unul de celălalt.
*
SSID (Service Set Identifier) este un nume ce
identifică un anumit punct de acces.
** Aceste informaţii ar trebui să fie oferite de o
etichetă de pe routerul/punctul de acces LAN
wireless, de instrucţiunile de utilizare, de
persoana care configurează reţeaua wireless
sau de furnizorul de servicii de Internet.
1
Dacă pe ecranul televizorului apare
„Change Settings?”, selectaţi „OK”,
apoi apăsaţi
.
2
36RO
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Access Point Scan”, apoi
apăsaţi
.
Receptorul începe să caute puncte de
acces şi afişează o listă cu până la 30 de
nume de reţa (SSID) disponibile.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta numele reţelei (SSID) dorite,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
pentru setările de securitate.
4
Căutarea unui punct de acces şi
configurarea unei reţele wireless
(metoda Sacanare punct de acces)
Puteţi configura o reţea wireless căutând
un punct de acces. Pentru a configura o
reţea utilizând această metodă de
conectare, va trebui să selectaţi sau să
introduceţi informaţiile următoare.
Verificaţi informaţiile următoare în avans
şi înregistraţi-le în spaţiul de mai jos.
Numele de reţea (SSID*) care
identifică reţeaua dvs**.
(Acesta va fi necesar la 7).
:
Selectaţi „Wireless Setup” la pasul 5
din „Utilizarea unei conexiuni LAN
prin cablu” (pagina 35).
Introduceţi cheia de securitate
(cheia WEP sau cheia WPA/WPA2),
apoi apăsaţi
.
În mod implicit, cheia de securitate
apare sub forma „*****”. Apăsaţi
DISPLAY în mod repetat pentru
a cripta sau afişa cheia de securitate.
Pe ecranul televizorului apare „IP
Settings”.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Auto”, apoi apăsaţi
.
Când este utilizată o adresă IP fixă
6
Apăsaţi b.
Pe ecranul televizorului apare
„Connecting to the Internet”.
După ce configurarea reţelei este
finalizată, apare mesajul „Network
setup is completed” şi pe panoul de
afişaj se aprinde „
”. Pentru a reveni
la meniul Network Settings, apăsaţi
.
(În funcţie de mediul de reţea, este
posibil ca setările de reţea să dureze
mai mult timp.)
7
Ce este WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS este un standard creat de către Wi-Fi
Alliance ce vă permite să configuraţi cu
uşurinţă şi securizat o reţea wireless.
Configurarea unei reţele wireless
prin utilizarea metodei WPS cu o
apăsare de buton
Puteţi configura cu uşurinţă o conexiune
wireless WPS prin simpla apăsare a unui
buton desemnat.
1 Selectaţi „WPS Push” în cadrul pasului 2
din „Căutarea unui punct de acces şi
configurarea unei reţele wireless
(metoda Sacanare punct de acces)”
(pagina 36).
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
apăsaţi butonul WPS de pe punctul
de acces.
Mesaj: Apăsaţi butonul WPS de pe
punctul de acces în decurs de 2 minute
Butonul WPS de pe
routerul/punctul de
acces LAN wireless
Efectuaţi setările serverului.
Pentru a asculta conţinut audio stocat
pe server, trebuie să configuraţi
serverul (pagina 55).
Notă
Dacă reţeaua nu a fost securizată prin criptare
(utilizând cheia de securitate), afişajul cu setările
de securitate nu apare la pasul 8.
Sfat
Când verificaţi setările de reţea, consultaţi
„Information” (pagina 90).
Configurarea unei reţele wireless
prin utilizarea unui punct de
acces compatibil cu WPS
Puteţi configura cu uşurinţă o reţea
wireless prin utilizarea unui punct de acces
compatibil cu WPS. Setarea WPS poate fi
realizată prin metoda de configurare cu o
apăsare de buton sau prin metoda cu cod
PIN (Număr de identificare personală).
După ce configurarea reţelei este
finalizată, apare mesajul „Setup with
WPS Push Button is completed” şi pe
panoul de afişaj se aprinde „
”. Pentru
a reveni la meniul Network Settings,
apăsaţi
.
(În funcţie de mediul de reţea, este
posibil ca setările de reţea să dureze mai
mult timp.)
3 Efectuaţi setările serverului.
Pentru a asculta conţinut audio stocat pe
server, trebuie să configuraţi serverul
(pagina 55).
Sfat
Când verificaţi setările de reţea, consultaţi
„Information” (pagina 90).
37RO
Pregătirea receptorului
Selectaţi „Custom”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apar setările
adresei IP.
Apăsaţi
. Apăsaţi V/v pentru a
selecta valoarea pentru „IP Address”.
Apăsaţi b pentru a tasta valoarea
pentru poziţia următoare. Apăsaţi
pentru a părăsi cursorul.
În continuare, introduceţi valoarea
pentru „Subnet Mask” şi „Default
Gateway”. Apăsaţi b pentru a accesa
pagina cu setările DNS. Apoi,
introduceţi valoarea pentru „Primary
DNS” şi „Secondary DNS”.
Configurarea unei reţele wireless
prin utilizarea metodei WPS cu
cod PIN
Dacă punctul de acces acceptă conexiunea
WPS cu cod PIN (Număr de identificare
personală), puteţi configura o conexiune
WPS wireless prin introducerea codului
PIN al receptorului în routerul/punctul
de acces LAN wireless.
1 Selectaţi „Manual Registration” în
2
3
4
5
cadrul pasului 2 din „Căutarea unui
punct de acces şi configurarea unei
reţele wireless (metoda Sacanare punct
de acces)” (pagina 36).
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „WPS PIN”, apoi apăsaţi
.
Apare lista cu nume SSID (puncte de
acces) disponibile.
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta numele reţelei (SSID) dorite,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare codul PIN
(8 cifre) al receptorului. Lăsaţi codul PIN
afişat până când conexiunea este finalizată.
(De fiecare dată când efectuaţi această
operaţie este afişat un cod PIN diferit).
Introduceţi codul PIN al receptorului
în routerul/punctul de acces LAN
wireless.
Receptorul iniţializează configurarea
setărilor de reţea.
După ce configurarea reţelei este
finalizată, apare mesajul „Completed”
şi pe panoul de afişaj se aprinde „
”.
Pentru a reveni la meniul
Network Settings, apăsaţi
.
(În funcţie de mediul de reţea, este
posibil ca setările de reţea să dureze mai
mult timp.)
Efectuaţi setările serverului.
Pentru a asculta conţinut audio stocat pe
server, trebuie să configuraţi serverul
(pagina 55).
Sfaturi
• Când verificaţi setările de reţea, consultaţi
„Information” (pagina 90).
38RO
• Pentru a afla detalii despre introducerea codului
PIN în routerul/punctul de acces LAN wireless,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
routerului/punctului de acces LAN wireless.
Dacă nu puteţi găsi numele de
reţea (SSID) dorit (metoda de
configurare manuală)
Dacă nu apare în listă, puteţi introduce
manual numele de reţea (SSID) dorit.
1 Selectaţi „Manual Registration” în
2
3
4
5
cadrul pasului 2 din „Căutarea unui
punct de acces şi configurarea unei
reţele wireless (metoda Sacanare punct
de acces)” (pagina 36).
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta „Direct Input”, apoi apăsaţi
.
Introduceţi numele reţelei (SSID), apoi
apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta setarea de securitate dorită,
apoi apăsaţi
.
Urmaţi paşii de la 4 la 7 din „Căutarea
unui punct de acces şi configurarea
unei reţele wireless (metoda Sacanare
punct de acces)” (pagina 36).
Ghid de utilizare a
afişajului pe ecran (OSD)
Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe
ecranul televizorului şi să selectaţi funcţia
dorită pe ecranul televizorului, apăsând
V/v/B/b şi
pe telecomandă.
Când începeţi să utilizaţi receptorul,
asiguraţi-vă că apăsaţi mai întâi butonul
AMP de pe telecomandă. În caz contrar,
este posibil ca operaţiunile care urmează
să nu fie primite de receptor.
3
AMP
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta meniul dorit, după care
apăsaţi
pentru a accesa meniul.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
Exemplu: Când selectaţi „Watch”.
RETURN O
OPTIONS
4
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta elementul de meniu pe care
doriţi să-l ajustaţi, apoi apăsaţi
pentru a accesa elementul de meniu.
5
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta
parametrul dorit.
HOME
Utilizarea meniului
1
Comutaţi intrarea televizorului,
astfel încât să fie afişată o imagine
a meniului.
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe
ecranul televizorului.
În funcţie de televizor, este posibil
să dureze un timp pentru ca meniul
de pornire să apară pe ecranul
televizorului.
Sfat
Când în partea din dreapta jos a ecranului OSD
apare „OPTIONS”, puteţi afişa lista de funcţii
apăsând OPTIONS şi selectând o funcţie asociată.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul de
pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
39RO
Pregătirea receptorului
V/v/B/b,
Prezentare generală a meniurilor
de pornire
Pictogramă
meniu
Descriere
Watch
Selectează sursa video care
va intra în receptor
(pagina 40).
Listen
Selectează muzica de pe
SA-CD/CD, dispozitivul
USB, Home Network sau
SEN (pagina 40). De
asemenea, vă puteţi bucura
de radioul FM/AM al
receptorului încorporat.
Sound Effects
Vă permite să vă bucuraţi
de sunetul furnizat de
diverse tehnologii sau
funcţii SONY (pagina 50).
Settings
Ajustează setările
receptorului (pagina 80).
Operaţiuni de bază
Redarea unui echipament
sursă de intrare
?/1
Butoane
de intrare
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe
ecranul televizorului.
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
40RO
3
Selectaţi echipamentul dorit,
apoi apăsaţi
.
4
Porniţi echipamentul şi începeţi
redarea.
5
Apăsaţi 2 +/– pentru a regla
volumul.
Puteţi utiliza, de asemenea, MASTER
VOLUME de pe receptor.
6
Apăsaţi SOUND FIELD +/– pentru a vă
bucura de sunet surround.
Puteţi utiliza, de asemenea, A.F.D./2CH,
MOVIE sau MUSIC pe receptor.
Pentru detalii, consultaţi pagina 50.
Sfaturi
Operaţiuni de bază
• Puteţi să rotiţi INPUT SELECTOR de pe
receptor sau să apăsaţi pe butoanele de intrare
de pe telecomandă pentru a selecta
echipamentul dorit.
• Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit,
utilizând butonul rotativ MASTER VOLUME
de pe receptor sau butonul 2 +/– de pe
telecomandă.
Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid
– Rotiţi rapid butonul.
– Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul.
Pentru a face ajustări fine
– Rotiţi încet butonul.
– Apăsaţi butonul şi eliberaţi-l imediat.
Pentru a activa funcţia de
dezactivare a sunetului
Apăsaţi
.
Funcţia de dezactivare a sunetului va
fi revocată când faceţi următoarele.
• Apăsaţi in nou
.
• Modificaţi nivelul volumului.
• Opriţi receptorul.
• Efectuaţi o calibrare automată.
Pentru a evita deteriorarea
boxelor
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă
că aţi redus nivelul volumului.
41RO
Redarea unui iPod/iPhone
Puteţi asculta conţinut muzical de pe un iPod/iPhone conectându-l la portul
de pe receptor.
Pentru detalii despre conectarea unui iPod/iPhone, consultaţi pagina 28.
(USB)
Modele de iPod/iPhone compatibile
Puteţi utiliza următoarele modele de iPod/iPhone cu acest receptor. Înainte de a-l utiliza,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai recentă versiune de software.
iPod touch
a 4-a generaţie
iPod touch
a 3-a generaţie
iPod touch
a 2-a generaţie
iPod nano
a 6-a generaţie
iPod nano
a 5-a generaţie
(cameră video)
iPod nano
a 4-a generaţie
(video)
iPod nano
a 3-a generaţie
(video)
iPod classic
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4S
iPhone 4
Note
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd
sau se deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone conectat la acest receptor.
• Acest produs a fost conceput în mod specific pentru a funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost certificată.
42RO
Pentru a utiliza dispozitivul iPod/
iPhone cu ajutorul telecomenzii
Selectarea modului de
comandă iPod/iPhone
Puteţi selecta modul de comandă iPod/
iPhone utilizând meniul iPhone CTRL
de pe telecomandă.
De asemenea, puteţi controla toate
operaţiunile, vizualizând informaţiile
pe panoul de afişaj atunci când ecranul
televizorului este stins.
USB
Operaţiuni de bază
iPhone
CTRL
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
HOME
m/M
1
N
./>
Apăsaţi HOME.
X
x
Meniul de pornire este afişat pe
ecranul televizorului.
2
3
Selectaţi „Listen”, apoi apăsaţi
Selectaţi „USB”, apoi apăsaţi
.
.
Când dispozitivul iPod sau iPhone este
conectat, pe ecranul televizorului
apare „iPod/iPhone”.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a selecta modul de control
iPod/iPhone.
Apăsaţi USB înainte de a utiliza
următoarele butoane.
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X, x
Întrerupe redarea.
m/M
Derulează înapoi sau înainte.
./>
Trece la piesa anterioară/
următoare.
REPEAT
Intră în modul repetare.
SHUFFLE
Intră în modul de amestecare.
iPhone CTRL Selectează modul de comandă
iPod/iPhone.
Note cu privire la iPod/iPhone
• Dispozitivul iPod/iPhone este încărcat
atunci când este conectat la receptor
şi receptorul este pornit.
• Nu puteţi transfera melodii pe
iPod/iPhone de pe acest receptor.
43RO
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone
în timpul funcţionării. Pentru a evita
avarierea sau deteriorarea dispozitivului
iPod/iPhone, opriţi receptorul atunci când
conectaţi sau deconectaţi un iPod/iPhone.
Puteţi utiliza următoarele dispozitive USB
Sony cu acest receptor.
Listă mesaje iPod/iPhone
Dispozitiv USB Sony verificat
Mesaj şi explicaţie
Reading
Dispozitive USB compatibile
Nume produs
Nume model
Walkman®
NWZ-A864
NWZ-B152F/B162F/B172
Receptorul recunoaşte şi citeşte informaţiile
de pe iPod sau iPhone.
NWZ-E053/E354/E363/
E373/E453/E463/E575
Not supported
Este conectat un iPhone sau un iPod
neacceptat.
NWZ-F805/F806N
Nu este conectat niciun dispozitiv
NWZ-S755/S764/S774/
S774BT
Nu este conectat niciun iPod sau iPhone.
NWZ-W262/W272
No music
NWZ-Z1040/Z1070
Nu a fost găsită muzică.
NWD-W253
Headphones not supported
Din căşti nu iese sunet când dispozitivul iPod
sau iPhone este conectat.
MICROVAULT USM1GL/4GL/8GL/32GL
USM16GLX/32GLX/
64GLX
USM4GN/8GN/32GN
Redarea unui dispozitiv USB
Puteţi asculta muzică de pe dispozitivul
USB, conectând dispozitivul la portul
(USB) de pe receptor.
Pentru detalii despre conectarea unui
dispozitiv USB, consultaţi „Conectarea
unui iPod, a unui iPhone sau a unui
dispozitiv USB” (pagina 28).
Formatele de fişiere muzicale ce pot fi
redate de acest receptor sunt următoarele:
Format fişier
Extensii
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
WAV
„.wav”
FLAC
„.flac”
* Receptorul nu redă fişiere codificate cu DRM.
44RO
USM4GM/16GM
USM8GQ/32GQ/64GQ
USM16GR/32GR
USM4GS/8GJ/8GT/16GS/
16GU/64GP/512J
Reportofon
digital
ICD-SX713/SX1000/
PX232/PX333F/FX8/
TX50/UX513F/UX523F /
UX532/UX533F
ICZ-R50/R51
Note
• Receptorul nu poate citi date în format NTFS.
• Receptorul nu poate citi date diferite de cele
salvate pe prima partiţie a unui hard disk.
• Nu se garantează funcţionarea modelelor
care nu sunt enumerate aici.
• Este posibil ca funcţionarea să nu fie întotdeauna
asigurată nici chiar atunci când utilizaţi aceste
dispozitive USB.
• Este posibil ca unele dintre aceste dispozitive
USB să nu fie disponibile spre a fi achiziţionate
în anumite zone.
• Când formataţi modelele de mai sus, asiguraţivă că formataţi utilizând modelul în sine sau un
software de formatare dedicat pentru modelul
respectiv.
• Când conectaţi un dispozitiv USB la receptor,
asiguraţi-vă că îl conectaţi după ce mesajul
„Creating Library” sau „Creating Database”
de pe dispozitivul USB a dispărut.
Pentru a utiliza dispozitivul USB
cu ajutorul telecomenzii
USB
Operaţiuni de bază
Utilizarea dispozitivului USB
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
N
N
./>
1
X
x
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe
ecranul televizorului.
2
3
4
Selectaţi „Listen”, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi USB înainte de a utiliza
următoarele butoane.
Apăsaţi
Operaţiune
Când dispozitivul USB este conectat,
pe ecranul televizorului apare „USB”.
Puteţi utiliza dispozitivul USB cu
ajutorul telecomenzii receptorului.
N
Porneşte redarea.
X
Întrerupe redarea.
x
Opreşte redarea.
Selectaţi conţinutul dorit din lista
cu conţinut, apoi apăsaţi
.
./>
Trece la fişierul anterior/
următor.
REPEAT
Intră în modul repetare.
SHUFFLE
Intră în modul de amestecare.
Selectaţi „USB”, apoi apăsaţi
.
Începe redarea conţinutului selectat,
iar pe ecranul televizorului apar
informaţii despre conţinutul
audio/video.
45RO
Note cu privire la dispozitivul USB
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau
deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
receptorul atunci când conectaţi sau
deconectaţi un dispozitiv USB.
• Nu conectaţi receptorul şi dispozitivul
USB printr-un hub USB.
• Când dispozitivul USB este conectat,
apare „Reading”.
• Poate dura aproximativ 10 secunde
înainte ca „Reading” să apară, în funcţie
de tipul de dispozitiv USB conectat.
• Când dispozitivul USB este conectat,
receptorul citeşte toate fişierele de pe
dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul
USB există mai multe foldere sau fişiere,
este posibil să dureze un timp mai
îndelungat pentru a termina citirea
dispozitivului USB.
• Receptorul poate recunoaşte până la
– 256 de foldere (inclusiv folderul
„ROOT”).
– 256 de fişiere audio pentru fiecare
folder.
– 8 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere, inclusiv folderul
„ROOT”).
Numărul maxim de fişiere audio şi
foldere poate varia, în funcţie de structura
fişierelor şi folderelor.
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau foldere
nenecesare pe un dispozitiv USB.
• Nu se poate garanta compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere,
dispozitivele de înregistrare şi suporturile
de înregistrare. Un dispozitiv USB
necompatibil poate produce zgomot sau
sunete întrerupte, sau este posibil să nu
fie redat deloc.
• Va fi necesar un timp pentru a porni
redarea atunci când:
– structura de foldere este complexă.
– capacitatea memoriei este excesivă.
• Receptorul nu acceptă neapărat toate
funcţiile furnizate de un dispozitiv
USB conectat.
46RO
• Ordinea de redare pentru receptor poate
diferi de cea pentru dispozitivul USB
conectat.
• Se sare peste foldere care nu conţin niciun
fişier audio.
• Atunci când se redă o piesă foarte lungă,
unele operaţii pot cauza întârzierea
redării.
Listă mesaje USB
Mesaj şi explicaţie
Reading
Receptorul recunoaşte şi citeşte informaţiile
de pe dispozitivul USB.
Device Error
Memoria dispozitivului USB nu a putut fi
recunoscută (pagina 44).
Not supported
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat,
un dispozitiv necunoscut sau dispozitivul
USB este conectat printr-un hub USB
(pagina 44).
No device is connected
Nu este conectat niciun dispozitiv USB sau
dispozitivul USB conectat nu este recunoscut.
No Track
Nu a fost găsită nicio pistă.
1
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM” sau „AM” din meniu
şi apăsaţi
.
Operaţiuni tuner
Ascultarea de radio FM/AM
Puteţi asculta transmisii FM şi AM cu
ajutorul tunerului încorporat. Înainte
de utilizare, asiguraţi-vă că aţi conectat
antenele FM şi AM (aeriene) la receptor
(pagina 29).
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri FM sau AM.
Ecranul FM/AM
Puteţi selecta şi comanda fiecare element
de pe ecran apăsând V/v/B/b şi .
Sfat
Scala de acord pentru acord direct este prezentată
mai jos.
FM
AM
Europa, Australia
50 kHz
9 kHz
Mexic
50 kHz
10 kHz*
* Scala de acord pentru AM poate fi modificată
(pagina 48).
1 Indicare frecvenţă (pagina 47)
2 Listă posturi presetate (pagina 48)
Acordarea automată a unui
post (Auto Tuning)
Butoane
numerice
Selectaţi „Tuning +” sau „Tuning –” şi
apăsaţi
.
V/v/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
Selectaţi „Tuning +” pentru a scana de la
posturi cu frecvenţă inferioară la posturi
cu frecvenţă superioară, selectaţi
„Tuning –” pentru a scana posturile de la
frecvenţă superioară la frecvenţă inferioară.
Scanarea se opreşte de fiecare dată când se
recepţionează un post.
În cazul recepţiei FM stereo slabe
1 Acordaţi postul pe care doriţi să-l
ascultaţi, utilizând Auto Tuning, Direct
Tuning (pagina 48) sau selectaţi postul
presetat dorit (pagina 48).
2 Apăsaţi OPTIONS.
3 Selectaţi „FM Mode”, apoi apăsaţi .
4 Selectaţi „Mono”, apoi apăsaţi .
SHIFT
47RO
Operaţiuni tuner
Zonă
Acordarea directă a unui
post (Direct Tuning)
1
2
Apăsaţi D.TUNING.
Ţineţi apăsat pe SHIFT, apoi apăsaţi
butoanele numerice pentru a
introduce frecvenţa, apoi apăsaţi
.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exemplul 2: AM 1.350 kHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
În timp ce ţineţi apăsat TUNING
MODE, apăsaţi ?/1 pe receptor.
Scala de acordare AM curentă este
modificată la 9 kHz (sau la 10 kHz).
Pentru a reiniţializa scala la 10 kHz (sau
9 kHz), repetaţi procedeul de mai sus.
Puteţi introduce direct frecvenţa postului,
cu ajutorul butoanelor numerice.
1
2
Apăsaţi ?/1 pentru a opri receptorul.
Note
• În funcţie de setări, este posibil să dureze mai
mult timp pentru ca receptorul să modifice scala
de acordare AM.
• Dacă modificaţi scala de acordare, vor fi şterse
toate posturile presetate.
Sfat
Dacă aţi acordat un post AM, reglaţi direcţia
antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru
o recepţie optimă.
Dacă nu puteţi acorda un post
„– – – .– – MHz” sau „– – – – kHz” apare
şi apoi ecranul revine la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa
corectă. Dacă nu, repetaţi pasul 2. Dacă
în continuare nu puteţi acorda un post,
este posibil ca frecvenţa respectivă să nu
fie folosită în zona dumneavoastră.
Presetarea posturilor
de radio FM/AM
(Preset Memory)
Puteţi preseta până la 30 de posturi FM şi
30 de posturi AM ca posturi preferate.
V/v/B/b,
OPTIONS
Modificarea scalei de
acordare AM
1
Acordaţi postul pe care doriţi să-l
presetaţi, utilizând Auto Tuning
(pagina 47) sau Direct Tuning
(pagina 48).
2
Selectaţi „Preset Memory”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
(Doar pentru modelele din Mexic)
Puteţi modifica scala de acordare AM la
9 kHz sau 10 kHz folosind butoanele de
pe receptor.
?/1
Postul este memorat cu numărul
de presetare selectat.
4
TUNING MODE
48RO
Pentru a preseta un alt post, repetaţi
paşii de la 1 la 4.
Puteţi memora posturi după cum
urmează:
• banda AM: de la AM 1 la AM 30
• banda FM: de la FM 1 la FM 30
Acordarea posturilor
presetate
1
Selectaţi „FM” sau „AM” din meniu
şi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Select Preset”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi postul presetat dorit şi apoi
apăsaţi
.
Sunt disponibile numere de presetare
de la 1 la 30.
1
Selectaţi „FM” sau „AM” din meniu
şi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Select Preset”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi numărul presetat pe care
doriţi să îl denumiţi, apăsaţi
şi
apoi apăsaţi OPTIONS.
(Doar pentru modelele din Europa
şi Australia)
Cu acest receptor puteţi utiliza RDS
(Sistem de date radio), care permite
posturilor radio să trimită informaţii
suplimentare împreună cu semnalul de
programare obişnuit. Acest receptor vă
oferă caracteristici RDS convenabile,
precum afişarea numelui de serviciu al
programului. RDS este disponibil doar
pentru posturi FM.*
* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici
nu furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu
sunteţi familiarizat cu serviciile RDS din zona
dumneavoastră, consultaţi posturile de radio
locale pentru a afla detalii.
Selectaţi pur şi simplu un post din
banda FM.
4
Selectaţi „Name Input”, apoi
apăsaţi
.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii
RDS, pe ecranul televizorului şi pe panoul
de afişaj va apăsarea numele de serviciu al
programului*.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta un caracter, apoi apăsaţi b.
* Dacă nu este recepţionată o transmisie RDS,
nu va apărea niciun nume de serviciu al
programului.
Puteţi deplasa poziţia de introducere
înapoi şi înainte apăsând
B/b. Puteţi introduce o denumire
formată din maxim 8 caractere.
6
Repetaţi pasul 5 pentru a introduce
caracterele pe rând, apoi apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Notă
Unele litere care pot fi afişate pe ecranul
televizorului nu pot fi afişate pe panoul de afişaj.
Note
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă
postul recepţionat nu transmite semnal RDS
sau dacă intensitatea semnalului este scăzută.
• Unele litere care pot fi afişate pe ecranul
televizorului nu pot fi afişate pe panoul de afişaj.
Sfat
În timp ce este afişat numele de serviciu al unui
program, puteţi verifica frecvenţa apăsând în
mod repetat pe DISPLAY (pagina 96).
49RO
Operaţiuni tuner
Denumirea posturilor
presetate (Name Input)
Recepţionarea de
difuzări RDS
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Transmite semnale în format cu 2 canale
(stânga/dreapta) de la toate boxele. În
funcţie de setările boxelor, este posibil ca
sunetul să nu fie transmis din anumite boxe.
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului
de sunet
1
Selectaţi „Sound Effects” din meniul
de pornire şi apăsaţi
.
2
3
Selectaţi „Sound Field” şi apăsaţi
x 2ch Stereo (2CH ST.)
.
Selectaţi câmpul de sunet dorit.
Receptorul scoate sunetul doar prin boxele
frontale, stânga şi dreapta. Nu se aude
sunetul prin subwoofer.
Sursele stereo standard cu 2 canale sar
complet peste prelucrarea câmpului de
sunet, iar formatele surround multicanal
sunt reduse la 2 canale.
Sfat
Pentru a selecta câmpul de sunet dorit, apăsaţi în
mod repetat SOUND FIELD +/– pe telecomandă.
Puteţi utiliza, de asemenea, A.F.D./2CH, Movie
sau Music pe receptor.
Mod de sunet Auto Format
Direct (A.F.D.)/2 canale
Modul Auto Format Direct (A.F.D.):
Acest mod vă permite să ascultaţi sunete de
fidelitate superioară şi să selectaţi modul de
decodare pentru a asculta un sunet stereo
în format pe 2 canale ca sunet în format
multicanal.
Modul de sunet pe 2 canale: Puteţi comuta
sunetul de ieşire pe 2 canale, indiferent de
formatul de înregistrare al software-ului pe
care îl utilizaţi, de echipamentul de redare
conectat şi de setările câmpului de sunet al
receptorului.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/
codificat, fără a adăuga efecte surround.
Totuşi, pentru modelele din S.U.A. şi Canada,
acest receptor va genera un semnal de
frecvenţă joasă ca ieşire pentru subwoofer,
atunci când nu există semnale LFE.
50RO
x Analog Direct (A. DIRECT)
Puteţi comuta sunetul intrării selectate
la intrarea analogică pe 2 canale. Această
funcţie vă permite să utilizaţi surse
analogice de înaltă calitate.
La utilizarea acestei funcţii, se pot regla
doar volumul şi nivelul boxei frontale.
Notă
Nu puteţi selecta „Analog Direct” în timp ce
utilizaţi funcţia BD, DVD, GAME, USB, Home
Network, SEN şi AirPlay.
Modul film
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin
simpla selectare a unuia dintre câmpurile
de sunet preprogramate ale receptorului.
Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi
de rezonant ca într-un cinematograf.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este
noua tehnologie inovatoare home theater de
la Sony şi utilizează cele mai recente
tehnologii de procesare a semnalului acustic
şi digital. Se bazează pe date de măsurare cu
răspuns precis ale unui studio de masterizare.
Cu acest mod vă puteţi bucura de filme Bluray şi DVD acasă, nu doar cu o calitate înaltă
a sunetului, ci şi cu cea mai bună ambianţă
sonoră, exact cum a intenţionat inginerul de
sunet în timpul procesului de masterizare.
Puteţi selecta tipul de efect pentru
HD-D.C.S. în felul următor.
• Dynamic: Această setare este adecvată
unui mediu ambiant reverberant, dar
căruia îi lipseşte senzaţia de spaţiu (unde
absorbţia sunetului nu este suficientă).
Setarea scoate în evidenţă reflexia sunetului
şi reproduce sunetul dintr-un cinematograf
mare, clasic. Astfel, senzaţia de spaţiu a unui
cinematograf este scoasă în evidenţă şi se
creează un câmp acustic unic.
• Theater: Această setare este adecvată
pentru o sufragerie obişnuită. Setarea
reproduce reverberaţia sunetului exact
ca într-un cinematograf. Este cea mai
adecvată pentru vizionarea de conţinut
înregistrat pe un Blu-ray Disc, atunci
când vă doriţi atmosfera dintr-un
cinematograf.
• Studio: Această setare este adecvată
pentru o sufragerie cu echipament de
sunet corespunzător. Setarea reproduce
reverberaţia sunetului oferit atunci când
o sursă de sunet cinematografic este
remixată pentru un Blu-ray Disc la un
nivel al volumului corespunzător utilizării
în casă. Nivelul reflexiei şi al reverberaţiei
sunetului este menţinut la minimum.
Cu toate acestea, dialogurile şi efectele
surround sunt reproduse în mod viu.
x PLIIz Height (PLIIz)
x PLII Movie
x Musikverein (MUSIKVEREI)
Execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic II Movie. Această setare este ideală
pentru filme codificate în Dolby Surround.
În plus, acest mod poate reproduce sunetul
în format cu 5.1 canale pentru a viziona
filme dublate sau vechi.
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei
săli de concert din Viena, Austria, care
prezintă un sunet rezonant şi cu
reverberaţii unice.
Execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic IIx Movie. Această setare extinde
Dolby Pro Logic II Movie sau Dolby Digital
5.1 pe canale separate pentru film 7.1.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Execută decodarea în modul DTS Neo:6
Cinema. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 canale este decodată în 7 canale.
Mod muzică
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin
simpla selectare a unuia dintre câmpurile
de sunet preprogramate ale receptorului.
Sunetul se va auzi la fel de impresionant
şi de rezonant ca într-o sală de concerte.
x Berlin P.Hall (BERLIN)
Reproduce caracteristicile de sunet ale
Filarmonicii din Berlin.
x Concertgebouw (CONCERTGEB)
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei
săli de concert din Amsterdam, Olanda,
care prezintă o scenă de sunet largă,
produsă de reflexivitate.
x Jazz Club (JAZZ)
Reproduce acustica unui club de jazz.
x Live Concert (CONCERT)
Reproduce acustica unei săli de concerte
live de 300 de locuri.
x Stadium (STADIUM)
Reproduce senzaţia dată de un stadion
în aer liber de mari dimensiuni.
51RO
Ascultarea de efecte de sunet
x PLIIx Movie
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
IIz. Această setare poate extinde un sunet
sursă de la 5.1 canale la 7.1 canale pe care
este aplicat un echipament vertical şi oferă
o dimensiune de prezenţă şi de adâncime.
x Sports (SPORTS)
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
x Portable Audio (PORTABLE)
Reproduce o imagine clară, accentuată
a sunetului de la dispozitivul dumneavoastră
audio portabil. Acest mod este ideal pentru
formatul MP3 sau alte fişiere muzicale
comprimate.
x PLII Music
Execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic II Music. Această setare este ideală
pentru sursele stereo normale, precum
CD-urile.
x PLIIx Music
Execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic IIx Music. Această setare este ideală
pentru sursele stereo normale, precum
CD-urile.
x PLIIz Height (PLIIz)
Execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic IIz. Această setare poate extinde un
sunet sursă de la 5.1 canale la 7.1 canale
pe care este aplicat un echipament vertical
şi oferă o dimensiune de prezenţă şi de
adâncime.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Execută decodarea în modul DTS Neo:6
Music. Sursa înregistrată în formatul cu
2 canale este decodată în 7 canale. Această
setare este ideală pentru sursele stereo
normale, precum CD-urile.
Când sunt conectate căştile
Puteţi selecta acest câmp de sunet doar
dacă la receptor sunt conectate căştile.
x HP 2CH
Acest mod se selectează automat dacă
folosiţi căşti (cu excepţia „Analog direct”).
Sursele stereo standard cu 2 canale sar
complet peste prelucrarea câmpului de
sunet, iar formatele surround cu canale
multiple sunt reduse la 2 canale, cu excepţia
semnalelor LFE.
x HP Direct (HP DIRECT)
Acest mod se selectează automat dacă
folosiţi căşti atunci când „Analog Direct”
este selectat.
Transmite semnalele analogice fără a fi
procesate de egalizor, câmp de sunet etc.
La conectarea unui subwoofer
Acest receptor va genera un semnal de
frecvenţă joasă pentru transmitere către
subwoofer când nu există semnal LFE, care
este un efect de sunet cu trecere joasă,
transmis printr-un subwoofer către un
semnal cu 2 canale. Semnalul de frecvenţă
joasă nu este generat însă pentru „Neo:6
Cinema” sau „Neo:6 Music”, atunci când
toate boxele sunt setate pe „Large”.
Pentru a beneficia integral de circuitele de
redirecţionare a başilor Dolby Digital, vă
recomandăm să setaţi frecvenţa de oprire a
subwooferului la o valoare cât mai ridicată.
Note cu privire la câmpurile
de sunet
• În funcţie de setarea modelului de boxe,
este posibil ca unele câmpuri de sunet să
nu fie disponibile.
• Nu puteţi selecta simultan PLIIx
Movie/Music şi PLIIz Height.
– PLIIx Movie/Music este disponibil doar
când modelul de boxe este setat la
o setare cu boxe surround spate.
52RO
Utilizarea funcţiei Sound
Optimizer
Sound Optimizer vă permite să vă bucuraţi
de sunet clar şi dinamic la niveluri reduse
ale volumului. Acesta calibrează automat
sunetul care nu poate fi auzit bine atunci
când reduceţi nivelul volumului. După ce
este efectuată calibrarea automată, nivelul
sunetului este optimizat pentru a
corespunde mediului în care vă aflaţi.
1
2
Apăsaţi „Sound Optimizer”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Normal” sau „Low”, apoi
apăsaţi
.
Funcţia Sound Optimizer este activată.
Pentru a efectua reglarea la nivelul de
referinţă al unui film, selectaţi
„Normal”. Dacă doriţi să efectuaţi
reglarea pentru un CD sau pentru
alt software, al cărui nivel al presiunii
fonice medii este procesat într-un
grad avansat, selectaţi „Low”.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Se utilizează „Analog Direct”.
– Sunt conectate căştile.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale
la o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor
de intrare, în funcţie de formatul audio.
Selectarea tipului de
calibrare
Puteţi selecta tipul de calibrare pe care
doriţi să îl utilizaţi după ce aţi efectuat
calibrarea automată. Pentru detalii,
consultaţi „Calibration Type” (pagina 84).
Ajustarea egalizatorului
Puteţi utiliza următorii parametri pentru
a ajusta calitatea tonală (nivel bas/înalte)
a fiecărei boxe.
Bas
Înalte
Nivel
(dB)
Frecvenţă (Hz)
Selectaţi „Sound Effects” din meniul
de pornire şi apăsaţi
.
1
Selectaţi „Sound Effects” din meniul
de pornire şi apăsaţi
.
53RO
Ascultarea de efecte de sunet
– PLIIz Height este disponibil doar când
modelul de boxe este setat la o setare cu
boxe frontale înalte.
• Câmpurile de sunet pentru muzică şi
filme nu funcţionează în următoarele
cazuri.
– Se primesc semnale DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution
Audio sau Dolby TrueHD cu frecvenţă
de eşantionare mai mare de 48 kHz.
– Este selectat „Analog Direct”.
• „PLII Movie”, „PLIIx Movie”, „PLII
Music”, „PLIIx Music”, „PLIIz Height”,
„Neo:6 Cinema” şi „Neo:6 Music” nu
funcţionează când modelul de boxe este
setat la 2/0 sau 2/0.1.
• Când este selectat unul din câmpurile
de sunet pentru muzică, nu se transmite
sunet din subwoofer dacă toate boxele
sunt setate la „Large” în meniul Speaker
Settings. Sunetul va fi însă transmis prin
subwoofer dacă
– semnalul de intrare digital conţine
semnale LFE.
– boxele frontale sau surround sunt setate
la „Small”.
– Este selectat „Multi Stereo”, „PLII
Movie”, „PLII Music”, „PLIIx Movie”,
„PLIIx Music”, „PLIIz Height”,
„HD-D.C.S.” sau „Portable Audio”.
2
Selectaţi „Equalizer”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Front”, „Center”, „Surround”
sau „Front High”, apoi apăsaţi
.
4
5
Selectaţi „Bass” sau „Treble”.
Ajustaţi nivelul modificării, apoi
apăsaţi
.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă când este
utilizat „Analog Direct”.
• Frecvenţele pentru Bass şi Treble sunt fixe.
• În funcţie de formatul audio, este posibil ca
receptorul să redea semnale la o frecvenţă de
eşantionare mai mică decât frecvenţa de
eşantionare originală a semnalelor de intrare.
Utilizarea funcţiei Pure
Direct
Pentru a revoca Pure Direct
Funcţia Pure Direct va fi revocată când
faceţi următoarele:
– Apăsaţi din nou PURE DIRECT.
– Modificaţi câmpul de sunet.
– Modificaţi setarea scenei pe televizor
(Scene Select).
– Modificaţi setarea pentru „Sound
OPtimizer”, „Equalizer”, „Auto Volume”
sau „D.Range Comp.”.
Reiniţializarea câmpurilor
de sunet la setările
implicite
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
?/1
MUSIC
Modul Pure Direct vă permite să ascultaţi
un sunet cu fidelitate ridicată. Când Pure
Direct este activat, panoul de afişaj se stinge
pentru a suprima zgomotul care afectează
calitatea sunetului. Puteţi utiliza funcţia
Pure Direct cu toate intrările.
1
Selectaţi „Sound Effects” din meniul
de pornire şi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Pure Direct”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „On” sau „Off”, apoi
apăsaţi
.
Notă
Când funcţia Pure Direct este selectată, „Sound
Optimizer”, „Equalizer”, „Auto Volume” şi
„D.Range Comp.” nu funcţionează.
Sfat
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul PURE
DIRECT de pe telecomandă sau receptor pentru
a activa sau dezactiva funcţia Pure Direct.
54RO
1
2
Apăsaţi ?/1 pentru a opri receptorul.
În timp ce ţineţi apăsat MUSIC,
apăsaţi ?/1.
„S.F. CLEAR” apare pe panoul de afişaj
şi toate câmpurile de sunet sunt
reiniţializate la setările implicite.
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Despre funcţiile de reţea
ale receptorului
Despre DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
este o organizaţie de standardizare,
compusă din producători ai unor produse
diferite, precum servere (computere etc.),
echipament audio/video şi dispozitive de
calcul mobile care fac schimb de conţinut
(muzică, fotografii şi clipuri video). DLNA
stabileşte standarde şi publică o siglă
autorizată ce urmează să fie afişată pe
dispozitive care satisfac standardele DLNA.
Pentru a asculta conţinut audio stocat pe
serverul dumneavoastră cu acest receptor,
trebuie să configuraţi mai întâi serverul.
Următoarele dispozitive server sunt
compatibile cu acest receptor.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 şi 2.1
• Sistem audio de reţea Sony HDD
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Receptor AV pentru reţea Sony
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instalat pe Windows 8 şi Windows 7
(pagina 56 şi 58)
• Microsoft Windows Media Player 11
instalat pe Windows Vista/Windows XP
(pagina 59)
* Nu este disponibil în unele ţări sau regiuni.
Dacă serverul are o funcţie care limitează
accesul altor dispozitive, trebuie să
modificaţi setarea pe server pentru a-i
permite receptorului să îl acceseze.
Această secţiune explică modul de
configurare a Windows Media Player
atunci când este utilizat ca server.
Pentru detalii cu privire la setarea altor
dispozitive server, consultaţi instrucţiunile
de utilizare sau fişierele de ajutor ale
dispozitivelor sau ale aplicaţiilor respective.
Note
• Elementele afişate pe computer pot fi diferite
de cele prezentate mai jos, în funcţie de versiunea
sistemului de operare sau de mediul
computerului. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
de Help (Ajutor) a sistemului de operare.
• Poate dura mai mult timp dacă redaţi muzică
cu o opţiune „Play To” din Windows în funcţie
de situaţie.
55RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
• Vă puteţi bucura de conţinut audio care
a fost stocat pe un dispozitiv compatibil
DLNA (produse DLNA CERTIFIED™)
care are afişată o siglă DLNA autorizată
(pagina 61).
• Puteţi utiliza receptorul pe post de
dispozitiv echivalent cu un dispozitiv
de redare media UPnP în reţeaua de
domiciliu.
• Cu ajutorul unei conexiuni la Internet
puteţi să ascultaţi servicii de muzică
(pagina 64) şi să actualizaţi software-ul
receptorului.
• Puteţi asculta aceeaşi muzică, în acelaşi
timp, în camere diferite, cu ajutorul
funcţiei PARTY STREAMING.
• Puteţi înregistra dispozitive Media
Remote pentru a comanda receptorul.
• Cu AirPlay puteţi reda conţinut audio pe
dispozitive iOS sau în iTunes Library.
Configurarea serverului
Selectaţi [Control Panel] (Panou de
control) din [Settings] (Setări).
La utilizarea Windows 8
Această secţiune explică modul de
configurare a programului Windows
Media Player 12 pentru Windows 8 instalat
de producător. Pentru detalii referitoare
la modul de operare a Windows Media
Player 12, consultaţi secţiunea Help
(Ajutor) pentru Windows Media Player 12.
1
Accesaţi Control Panel (Panou de
control).
Selectaţi [All Apps] (Toate aplicaţiile)
din meniul [Start]. Selectaţi [Control
Panel] (Panou de control).
2
Selectaţi [View network status and
tasks] (Vizualizare stare şi sarcini
reţea) din [Network and Internet]
(Reţea şi Internet).
Apare fereastra [Network Sharing
Center] (Centru reţea şi partajare).
Sfat
Dacă elementul dorit nu apare pe afişaj,
încercaţi să modificaţi tipul de afişaj al
Panoului de control.
Sfat
Dacă afişajul Windows 8 nu este identic
cu cel de mai sus, urmaţi paşii de mai jos.
56RO
3
4
Selectaţi [Choose media streaming
options…] (Alegere opţiuni de redare
secvenţe media în flux…) din Media
streaming (Redare secvenţe media
în flux).
Dacă [Media streaming is not turned
on] (Redarea media în flux nu este
activată) apare în fereastra [Media
streaming options] (Opţiuni de
redare media în flux), selectaţi [Turn
on media streaming] (Activare redare
secvenţe media în flux).
6
Selectaţi [Allow All] (Permitere
totală).
Se deschide fereastra [Allow All Media
Devices] (Se permit toate dispozitivele
media).
Dacă toate dispozitivele din reţeaua
locală sunt setate la [Allowed] (Permis),
selectaţi [OK] şi închideţi fereastra.
7
Selectaţi [Allow all computers and
media devices] (Se permit toate
computerele şi dispozitivele media).
8
Selectaţi [Next] (Următorul) and
[Finish] (Finalizare) pentru a închide
fereastra.
9
Reîmprospătaţi lista cu servere.
După ce aţi finalizat setările,
reîmprospătaţi lista cu servere
a receptorului şi selectaţi acest server
din lista cu servere. Pentru detalii
despre selectarea unui server,
consultaţi „Pentru a reîmprospăta
lista cu servere” (pagina 60).
57RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
5
Selectaţi [Change advanced sharing
settings] (Modificare setări de
partajare complexe).
La utilizarea Windows 7
Această secţiune explică modul de
configurare a aplicaţiei Windows Media
Player 12 instalate de către producător
pentru Windows 7.
Pentru detalii legate de modul de funcţionare
a Windows Media Player 12, consultaţi
Ajutorul pentru Windows Media Player 12.
1
2
4
Selectaţi [Home network] (Reţea de
domiciliu) sau [Work network] (Reţea
de lucru) în funcţie de mediul în care
este utilizat receptorul.
5
Urmaţi instrucţiunile care apar pe
afişaj, în funcţie de mediul în care
este utilizat receptorul.
După finalizarea setărilor, confirmaţi
faptul că elementul din [View your
active networks] (Vizualizare reţele
active) s-a modificat la [Home
network] (Reţea de domiciliu) sau
[Work network] (Reţea de lucru)
în fereastra [Network and Sharing
Center] (Centru reţea şi partajare).
Accesaţi [Start] – [Control Panel]
(Panou de control).
6
Selectaţi [Change advanced sharing
settings] (Modificare setări de
partajare complexe).
7
Selectaţi [Choose media streaming
options…] (Alegere opţiuni de redare
secvenţe media în flux…) din [Media
streaming] (Redare secvenţe media
în flux).
Selectaţi [View network status and
tasks] (Vizualizare stare şi sarcini
reţea) din [Network and Internet]
(Reţea şi Internet).
Apare fereastra [Network and Sharing
Center] (Centru reţea şi partajare).
Sfat
3
Dacă elementul dorit nu apare pe afişaj,
încercaţi să modificaţi tipul de afişaj al
Panoului de control.
Selectaţi [Public network] (Reţea
publică) din [View your active
networks] (Vizualizare reţele active).
Dacă afişajul prezintă altceva decât
[Public network] (Reţea publică),
treceţi la pasul 6.
Apare fereastra [Set Network
Location] (Setare locaţie de reţea).
58RO
8
9
Dacă [Media streaming is not turned
on] (Redarea media în flux nu este
activată) apare în fereastra [Media
streaming options] (Opţiuni de
redare media în flux), selectaţi [Turn
on media streaming] (Activare redare
secvenţe media în flux).
* Windows Media Player 11 nu este instalat de către
producător pe Windows XP. Accesaţi site-ul Web
Microsoft, descărcaţi fişierul de instalare şi apoi
instalaţi Windows Media Player 11 pe computer.
1
Accesaţi [Start] – [All Programs]
(Toate programele).
2
Selectaţi [Windows Media Player].
Selectaţi [Allow all] (Permitere totală).
Se deschide fereastra [Allow All Media
Devices] (Se permit toate dispozitivele
media). Dacă toate dispozitivele din
reţeaua locală sunt setate la [Allowed]
(Permis), selectaţi [OK] şi închideţi
fereastra.
Windows Media Player 11 porneşte.
3
10 Selectaţi [Allow all computers and
Dacă utilizaţi Windows XP, treceţi
la pasul 9.
4
Când este afişat
selectaţi
[Networking…] (Lucru în reţea…).
11 Selectaţi [OK] pentru a închide
fereastra.
12 Reîmprospătaţi lista cu servere.
După ce aţi finalizat setările,
reîmprospătaţi lista cu servere
a receptorului şi selectaţi acest server
din lista cu servere. Pentru detalii
despre selectarea unui server,
consultaţi „Pentru a reîmprospăta
lista cu servere” (pagina 60).
Apare fereastra [Network and Sharing
Center] (Centru reţea şi partajare).
5
Selectaţi [Customize]
(Particularizare).
La utilizarea Windows Vista/XP
Această secţiune explică modul de
configurare a aplicaţiei Windows Media
Player 11 instalate pe Windows Vista/XP*.
Pentru detalii legate de modul de
funcţionare a Windows Media Player 11,
consultaţi Ajutorul pentru Windows
Media Player 11.
Apare fereastra [Set Network
Location] (Setare locaţie de reţea).
59RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
media devices] (Se permit toate
computerele şi dispozitivele media).
Selectaţi [Media Sharing…]
(Partajare media…) din meniul
[Library] (Bibliotecă).
6
Bifaţi [Private] (Privat) şi selectaţi
[Next] (Următorul).
12 Reîmprospătaţi lista cu servere.
După ce aţi finalizat setările,
reîmprospătaţi lista cu servere
a receptorului şi selectaţi acest server
din lista cu servere. Pentru detalii
despre selectarea unui server,
consultaţi „Pentru a reîmprospăta
lista cu servere” (pagina 60).
Pentru a reîmprospăta lista cu
servere
7
Confirmaţi faptul că [Location type]
(Tip locaţie) s-a modificat la [Private]
(Privat) şi selectaţi [Close] (Închidere).
8
Confirmaţi faptul că [(Private
network)] (Reţea privată) este afişat
în fereastra [Network and Sharing
Center] (Centru reţea şi partajare)
şi închideţi fereastra.
9
Dacă opţiunea [Media Sharing]
(Partajare media) din fereastra
[Media Sharing] (Partajare media)
Este afişată o listă cu dispozitive ce pot
fi conectate.
10 Selectaţi [Settings…] (Setări…) care
apare în dreptul [Share my media to:]
(Partajare media la:)
11 Bifaţi [Allow new devices and
computers automatically] (Se permit
automat dispozitive şi computere
noi) şi selectaţi [OK].
Notă
Debifaţi acest element după ce confirmaţi
faptul că receptorul poate fi conectat la server
şi poate reda conţinut audio stocat pe server.
60RO
Atunci când adăugaţi un server nou la
reţeaua de domiciliu sau când nu puteţi
găsi serverul dorit în listă, reîmprospătaţi
lista cu servere.
1 Apăsaţi OPTIONS în timp ce este afişată
lista cu servere.
2 Selectaţi „Refresh”, apoi apăsaţi
.
Apare lista cu servere reîmprospătată.
Sfat
Receptorul păstrează un istoric cu ultimele cinci
servere conectate, iar aceste servere apar în partea
de sus a listei cu servere. Într-o listă cu servere pot
fi afişate până la 20 de servere.
Pentru a şterge un server dintr-o
listă cu servere
1 În timp ce este afişată lista cu servere,
selectaţi serverul pe care doriţi să îl
ştergeţi, apoi apăsaţi OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
2 Selectaţi „Delete”, apoi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de confirmare.
3 Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi .
Apare „Completed” şi serverul selectat
este şters.
Notă
Chiar dacă ştergeţi serverul din lista cu servere,
serverul va apărea din nou în listă dacă receptorul
îl găseşte în reţea (de exemplu, atunci când
reîmprospătaţi lista cu servere).
Dacă apare „No server is available” sau
dacă serverul din listă nu este
disponibil, apăsaţi OPTIONS. Selectaţi
„Refresh”, apoi apăsaţi
. Apare lista
cu servere reîmprospătată.
Ascultarea de conţinut
audio stocat pe server
Puteţi reda conţinut audio stocat pe server,
utilizând receptorul, în formate MP3, PCM
liniar, WMA, FLAC şi AAC*. Conţinutul
audio cu protejare a drepturilor de autor
DRM (Digital Rights Management) nu
poate fi redat pe acest receptor.
Sfat
De asemenea, puteţi selecta „HOME
NETWORK” din „Listen” din meniul
de pornire.
2
* Receptorul poate reda fişiere AAC doar
cu extensia „.m4a”, „.mp4” sau „.3gp”.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
conţinut.
Server
Notă
Dacă dispozitivul server acceptă standardul
Wake-on-LAN, receptorul porneşte serverul
automat. Dacă serverul nu acceptă
standardul Wake-on-LAN, porniţi mai întâi
serverul. Pentru detalii cu privire la setările
sau operaţiile funcţiei Wake-on-LAN a
serverului, consultaţi instrucţiunile de
utilizare sau fişierele de ajutor ale serverului.
Acest receptor
HOME
NETWORK
3
ALPHABET
SEARCH
RETURN O
4
HOME
.
Note
N
X
Selectaţi piesa dorită, apoi apăsaţi
Porneşte redarea.
Asiguraţi-vă că sunetul este scos prin
boxele receptorului.
OPTIONS
./>
x
Apăsaţi HOME NETWORK.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
servere.
Dacă ultimul element selectat (listă
de redare, album, folder etc.) apare pe
ecranul televizorului, apăsaţi în mod
repetat RETURN O până când apare
lista cu servere.
• Pe ecranul televizorului apar şi piesele pe care
receptorul nu le poate reda. Nu puteţi sorta
o listă de piese ce pot fi redate.
• Semnul „!” apare deasupra numelui unei piese
ce nu poate fi redată pe receptor, iar aceasta este
ignorată în timpul redării.
• Redarea nu este reluată de la ultimul element
selectat, dacă deconectaţi cablul de alimentare
de la priza de perete.
• Este posibil să dureze mai mult timp până ce
receptorul afişează elementele, atunci când
răsfoiţi un folder care include o cantitate
mare de conţinut audio. În acest caz, utilizaţi
Căutarea după cuvinte cheie (pagina 72).
61RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
DISPLAY
V/v/B/b,
Selectaţi elementul (listă de redare,
album, folder etc.) dorit, apoi
apăsaţi
.
Dacă apare un alt element, repetaţi
acest pas pentru a restrânge opţiunile,
până când apare elementul dorit.
Elementele afişate depind de serverul
conectat.
SHUFFLE
REPEAT
1
Selectaţi serverul pe care se află
conţinutul pe care doriţi să îl redaţi.
Sfaturi
• Dacă selectaţi un folder (precum un folder
de artist, un folder de gen etc.) şi apoi apăsaţi
butonul N, receptorul redă toate elementele
din folderul selectat.
• Receptorul reia redarea de la ultimul element
selectat, atunci când funcţia este modificată la
Home Network, până când receptorul este oprit.
Când „Network Standby” este setat la „On”,
redarea se reia de la ultimul element selectat,
chiar dacă aţi oprit receptorul.
Pentru a seta Access Settings
Puteţi seta restricţii sau permisiuni de acces
pentru dispozitivele din lista cu dispozitive.
1
2
3
Apăsaţi HOME NETWORK.
Apăsaţi OPTIONS.
Selectaţi „Access Settings”,
apoi apăsaţi
.
Pentru a seta permisiunea
de acces automat
1 Selectaţi „Auto Access” din „Access
Settings”, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Allow” sau „Not Allow”,
apoi apăsaţi
.
• Allow: Tuturor dispozitivelor din
reţeaua de domiciliu le este permis
accesul la acest receptor. Acest
receptor poate porni o sesiune PARTY
ca dispozitiv gazdă şi se poate alătura
unei sesiuni PARTY ca dispozitiv
oaspete, dacă se solicită.
• Not Allow: Receptorul restricţionează
un dispozitiv nou care accesează
receptorul. Atunci când conectaţi un
dispozitiv nou la reţeaua de domiciliu,
adăugaţi dispozitivul la lista cu
dispozitive şi setaţi permisiunea de
acces (pagina 62).
Notă
La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la 20 de
dispozitive. Dacă au fost deja înregistrate 20 de
dispozitive, apare mesajul „Device list is full” şi nu
mai poate fi adăugat în listă un dispozitiv nou.
În acest caz, ştergeţi dispozitivele inutile din listă
(pagina 62).
62RO
Pentru a adăuga dispozitive în
lista cu dispozitive
1 Selectaţi „Control Device” din „Access
Settings”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
dispozitive înregistrate.
2 Selectaţi „Add Device”, apoi apăsaţi .
3 Selectaţi dispozitivul dorit, apoi
apăsaţi
.
Dispozitivul selectat este adăugat la lista
cu dispozitive. Pentru detalii despre
setarea accesului, consultaţi „Pentru
a seta permisiunea de acces pentru
dispozitive” (pagina 62).
Pentru a seta permisiunea de
acces pentru dispozitive
Puteţi seta permisiunea de acces pentru un
dispozitiv din lista cu dispozitive. Doar
dispozitivele setate la „Allow” sunt
recunoscute în reţeaua de domiciliu.
1 Selectaţi „Control Device” din „Access
Settings”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
dispozitive înregistrate.
2 Selectaţi dispozitivul dorit, apoi
apăsaţi
.
3 Selectaţi „Access”, apoi apăsaţi .
4 Selectaţi „Allow” sau „Not Allow”, apoi
apăsaţi
.
Pentru a şterge un dispozitiv din
lista cu dispozitive
Selectaţi „Delete” la pasul 3, apoi apăsaţi .
Selectaţi „OK” în afişajul de confirmare,
apoi apăsaţi
.
Utilizarea TV SideView
TV SideView este o aplicaţie gratuită pentru
dispozitive mobile pentru dispozitivul la
distanţă (smartphone etc.). Utilizând TV
SideView cu acest receptor, puteţi să vă
bucuraţi cu uşurinţă de receptor
comandându-l de pe dispozitivul la distanţă.
4 Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi
Pentru a înregistra dispozitivul
TV SideView
1 Apăsaţi HOME NETWORK.
.
Dispozitivul selectat este şters din lista
cu dispozitive.
Sfat
De asemenea, puteţi selecta „HOME
NETWORK” din „Listen” din meniul de pornire.
2 Apăsaţi OPTIONS.
3 Selectaţi „TV SideView Device
Acest receptor nu poate reda fişiere în
format WMA cu protecţie a drepturilor
de autor DRM.
Dacă un fişier WMA nu poate fi redat
pe acest receptor, verificaţi proprietăţile
fişierului respectiv pe computer pentru
a vedea dacă fişierul este protejat prin
drepturi de autor DRM.
Deschideţi folderul sau volumul în care este
stocat fişierul WMA şi faceţi clic dreapta pe
fişier pentru a afişa fereastra [Properties]
(Proprietăţi). Dacă există o filă [License]
(Licenţă), fişierul este protejat prin drepturi
de autor DRM şi nu poate fi redat pe
acest receptor.
Registration”, apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi „Start Registration”,
apoi apăsaţi
.
Receptorul începe să detecteze
dispozitivul TV SideView pregătit
pentru înregistrare.
Pe ecranul televizorului apare
„Connecting”. Apăsaţi „Registration”
pe dispozitivul TV SideView. În orice
caz, receptorul va părăsi procesul de
înregistrare dacă nu detectează niciun
dispozitiv în 30 de secunde.
5 Selectaţi „Finish”, apoi apăsaţi .
Pentru a revoca înregistrarea
Selectaţi „Cancel” la pasul 4, apoi apăsaţi
.
La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la
5 dispozitive TV SideView. Dacă au fost deja
înregistrate 5 de dispozitive, apare mesajul
„Device full” şi nu mai poate fi adăugat în listă un
dispozitiv nou. În acest caz, ştergeţi dispozitivele
inutile din listă (pagina 63).
Pentru a vizualiza dispozitivul
TV SideView înregistrat
Selectaţi „Registered TV SideView Device”
la pasul 3, apoi apăsaţi
.
Pentru a şterge dispozitive TV
SideView înregistrate din lista
cu dispozitive
1 Selectaţi „Registered TV SideView
Utilizarea funcţiei Home
Network cu ajutorul
telecomenzii
Pentru
Faceţi următoarele
Întreruperea
redării*
Apăsaţi X în timpul redării.
Apăsaţi N pentru a relua
redarea.
Oprirea redării Apăsaţi x.
Trecerea la
Apăsaţi în mod repetat
începutul piesei ./>.
curente, al piesei
anterioare/
următoare
.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl
ştergeţi, apoi apăsaţi
.
3 Selectaţi „Delete”, apoi apăsaţi
.
63RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Notă
Device” la pasul 3, apoi apăsaţi
Verificarea protecţiei
drepturilor de autor
Pentru
Faceţi următoarele
Reselectarea
elementului pe
care doriţi să îl
redaţi
Apăsaţi în mod repetat
RETURN O, până când
apare directorul dorit.
Sau apăsaţi OPTIONS,
selectaţi „Server List”, apoi
selectaţi elementul dorit.
Pentru a reveni la afişajul de
redare, apăsaţi OPTIONS şi
selectaţi „Now Playing”.
Căutarea
articolului dorit
utilizând un
cuvânt cheie
În timp ce selectaţi
conţinutul de pe server,
apăsaţi ALPHABET
SEARCH şi apoi introduceţi
un cuvânt cheie (pagina 72).
Schimbarea
serverului
Apăsaţi x. Selectaţi „Server
List” şi apoi apăsaţi .
Selectaţi serverul dorit, apoi
apăsaţi .
Selectarea
Apăsaţi REPEAT în mod
redării repetate repetat până când „Repeat
All” sau „Repeat One” apare
pe ecranul televizorului.
Selectarea
redării
amestecate
Apăsaţi SHUFFLE în mod
repetat până când pe
ecranul televizorului apare
„Shuffle On”.
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai
multe informaţii despre SEN:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Acest receptor
Notă
Înainte de a utiliza serviciile de muzică, este
posibil să fie nevoie să înregistraţi receptorul, în
funcţie de furnizorul de servicii. Pentru detalii cu
privire la înregistrare, vizitaţi site-ul de asistenţă
pentru clienţi al furnizorului de servicii.
Butoane
numerice
SEN
ALPHABET
SEARCH
MEM
* În funcţie de server sau de piesă, este posibil să
nu poată fi întreruptă redarea atunci când este
selectată funcţia Home Network.
V/v/B/b,
Bucuraţi-vă de Sony
Entertainment Network
(SEN)
Cu acest receptor puteţi asculta serviciile de
muzică oferite pe Internet (funcţia SEN).
Pentru a utiliza această funcţie, receptorul
trebuie să fie conectat la reţea şi reţeaua
trebuie să fie conectată la Internet. Pentru
detalii, consultaţi „6: Conectarea la reţea”
(pagina 29).
64RO
RETURN O
OPTIONS
HOME
SHIFT
Următorii paşi explică cum se selectează
„vTuner”, ca exemplu de servicii de muzică
oferite pe Internet.
1
Pentru
Faceţi următoarele
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii. Dacă receptorul
afişează automat ultimul serviciu sau
post selectat, apăsaţi în mod repetat
RETURN O, până când apare lista cu
furnizorii de servicii.
Utilizarea
diverselor funcţii
atunci când
receptorul
selectează sau
redă un post sau
un serviciu
Apăsaţi OPTIONS.
Elementul afişat poate
diferi în funcţie
de elementul sau
directorul selectat.
Selectarea
opţiunilor
serviciului
Apăsaţi OPTIONS în
timp ce este selectat sau
redat conţinut în serviciul
respectiv. Selectaţi
„Service Options”, apoi
apăsaţi
. Conţinutul
opţiunilor serviciului
variază în funcţie de
serviciile selectate.
Căutarea
articolului dorit
utilizând un
cuvânt cheie
În timp ce selectaţi
conţinutul de pe server,
apăsaţi ALPHABET
SEARCH şi apoi
introduceţi un cuvânt
cheie (pagina 72).
Vizualizarea
informaţiilor
disponibile
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY pentru
a vizualiza numele
artistului, numele
albumului etc.
Sfat
De asemenea, puteţi selecta „SEN” din
„Listen” din meniul de pornire.
2
3
Selectaţi „vTuner”, apoi apăsaţi
.
Selectaţi folderul sau postul dorit,
apoi apăsaţi
.
• Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta elementul.
• Apăsaţi
pentru a trece la
următorul director sau pentru
a asculta postul.
• Apăsaţi RETURN O pentru
a reveni la directorul anterior.
Notă
Dacă apare „No service is available” şi nu puteţi
obţine o listă cu furnizorii de servicii, apăsaţi
OPTIONS şi selectaţi „Refresh”.
Sfat
Receptorul afişează ultimul serviciu sau post
selectat, atunci când funcţia este modificată la
SEN, până când receptorul este oprit. Dacă
„Network Standby” este setat la „On”, ultimul
serviciu sau post selectat este afişat chiar şi dacă
aţi oprit receptorul.
Pentru a comanda funcţia SEN
cu ajutorul telecomenzii
Pentru
Faceţi următoarele
Schimbarea
postului sau
serviciului
Apăsaţi RETURN O
pentru a reveni la lista cu
furnizorii de servicii, apoi
selectaţi din nou serviciul.
Pentru a reveni din nou la
afişajul de redare, apăsaţi
OPTIONS şi selectaţi
„Now Playing”.
Presetarea posturilor
Puteţi memora până la 20 de posturi ca
posturi preferate.
1
Selectaţi postul pe care doriţi să îl
presetaţi.
2
În timpul receptării, ţineţi apăsat
SHIFT, apoi apăsaţi MEM.
Apare lista cu memoria presetată.
3
Selectaţi un număr de presetare, apoi
apăsaţi
.
4
Pentru a preseta un alt post, repetaţi
paşii de la 1 la 3.
65RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Apăsaţi SEN.
Pentru a asculta postul presetat
1 Apăsaţi SEN.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii. Dacă receptorul
afişează automat ultimul post selectat,
apăsaţi în mod repetat RETURN O,
până când apare lista cu furnizorii de
servicii.
2 Selectaţi „Preset”, apoi apăsaţi .
În partea de sus a listei cu furnizori
de servicii apare „Preset”.
3 Selectaţi postul presetat dorit şi apoi
apăsaţi .
Notă
Este posibil să existe unele posturi care să nu
poată fi presetate, în funcţie de furnizorii de
servicii. Dacă încercaţi să presetaţi un astfel
de post, pe afişaj apare „Not available”.
Sfat
Utilizaţi butoanele numerice pentru a selecta
postul presetat. Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
butonul numeric corespunzător numărului de
presetare, apoi apăsaţi
pentru a selecta direct
postul presetat.
Ascultarea unei varietăţi
de servicii de muzică
Vă puteţi delecta, ascultând conţinutul
unei mari varietăţi de servicii de muzică
oferite pe Internet.
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru
mai multe informaţii despre serviciile
de muzică, despre cum puteţi asculta
serviciile şi despre codul de înregistrare
al receptorului.
2 Selectaţi „SEN”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii. Dacă receptorul
afişează automat ultimul serviciu sau
post selectat, apăsaţi în mod repetat
RETURN O, până când apare lista
cu furnizorii de servicii.
3 Selectaţi „Registration Code”, apoi
apăsaţi .
Apare codul de înregistrare al receptorului.
Utilizarea funcţiei PARTY
STREAMING
Conţinutul audio redat la un moment dat
pe acest receptor poate fi redat, de asemenea,
pe toate dispozitivele corespunzătoare
funcţiei PARTY STREAMING din reţeaua
dumneavoastră de domiciliu, în acelaşi timp.
Dacă se produce o întrerupere atunci când
utilizaţi o conexiune wireless, conectaţi
receptorul la router prin intermediul unui
cablu (pagina 31).
În timpul redării în flux PARTY, un
dispozitiv denumit „gazdă PARTY”
porneşte o sesiune PARTY şi redă muzică în
flux, iar un dispozitiv denumit „oaspete
PARTY” se alătură unei sesiuni PARTY şi
recepţionează muzică de la „gazda PARTY”.
Înainte de a utiliza funcţia PARTY
STREAMING, asiguraţi-vă că „PARTY
STREAMING” este setat la „On” (pagina 90).
Oaspete PARTY
Oaspete PARTY
http://munlimited.com/home
Verificarea codului de înregistrare
Este posibil să vi se solicite introducerea
codului de înregistrare al receptorului
pentru a vă putea bucura de un nou serviciu
de muzică.
1 Selectaţi „Listen” din meniu, apoi
apăsaţi
66RO
.
Gazdă PARTY
Oaspete PARTY
Pornirea unei sesiuni PARTY
Puteţi porni o sesiune PARTY, astfel încât
alte dispozitive care acceptă funcţia PARTY
STREAMING să poată reda aceeaşi muzică,
chiar dacă se află în camere diferite.
PARTY
START/
CLOSE
1
Asiguraţi-vă că dispozitivele oaspete
PARTY sunt pornite şi pregătite să se
alăture unei sesiuni PARTY.
2
Redaţi sursa de sunet dorită.
PARTY
JOIN/LEAVE
Poate fi redat în flux conţinutul audio
al tuturor surselor de sunet de pe acest
receptor.
Note
SHIFT
Vă puteţi bucura de funcţia PARTY
STREAMING cu alte dispozitive* care
prezintă sigla PARTY STREAMING de
mai jos.
* Dispozitivele compatibile cu PARTY
STREAMING disponibile pot diferi în funcţie
de ţară şi de regiune. Pentru detalii cu privire
la dispozitivele disponibile, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
3
Apăsaţi PARTY START.
Pe panoul de afişaj apare
„START.PARTY”.
Receptorul porneşte sesiunea PARTY
ca gazdă PARTY.
Pentru a închide o sesiune PARTY
Apăsaţi PARTY CLOSE.
67RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
• Poate fi redat în flux doar conţinut audio
de pe acest receptor. În timp ce este gazdă
PARTY, semnalele video nu sunt scoase pe
televizor, iar semnalele audio vor fi reduse
la 2 canale. În acest caz, puteţi selecta doar
„2ch Stereo” drept câmp de sunet.
• Dacă porniţi o sesiune PARTY ca gazdă
PARTY, este posibil să vă confruntaţi cu
un decalaj de timp între ieşirea audio şi
afişajul vizual în următoarele cazuri.
– Este utilizată funcţia Audio Return
Channel (ARC).
– Ieşirea video a echipamentului este
conectată la televizor, iar ieşirea audio
este conectată la mufele de intrare audio
digitale sau analogice de pe receptor.
• Este posibil să nu poată fi redate în flux
sursele protecţie de drepturi de autor.
Alăturarea la o sesiune
PARTY
Receptorul se poate alătura la o sesiune
PARTY care a fost pornită de un alt
dispozitiv, astfel încât să puteţi asculta
acelaşi conţinut audio care este redat într-o
cameră diferită.
Redarea de muzică în flux
de pe iTunes, cu AirPlay
Dacă utilizaţi o reţea wireless, cu ajutorul
acestui receptor puteţi reda conţinut audio
de pe dispozitive iOS, cum ar fi iPhone,
iPod touch, iPad sau iTunes Library pe PC.
În timp ce dispozitivul gazdă PARTY
rulează o sesiune PARTY, apăsaţi
PARTY JOIN iar receptorul se va
conecta la sesiunea PARTY pe post
de oaspete PARTY.
PC
iPhone/iPod
touch/iPad
Pentru a părăsi o sesiune PARTY
Apăsaţi PARTY LEAVE.
Note
• Nu vă puteţi alătura unei sesiuni PARTY în
următoarele cazuri:
– aţi iniţiat o sesiune PARTY pe acest receptor.
– v-aţi alăturat deja unei alte sesiuni PARTY.
• Dacă apăsaţi PARTY JOIN şi nicio sesiune
PARTY nu este pornită, însă un dispozitiv
compatibil cu funcţia PARTY STREAMING
redă muzică, dispozitivul respectiv va fi gazdă
PARTY, iar receptorul se va alătura sesiunii
PARTY ca oaspete PARTY.
• Funcţia de dispozitiv oaspete PARTY comută
automat la HOME NETWORK atunci când
dispozitivul se alătură unei sesiuni PARTY.
Chiar dacă dispozitivul oaspete PARTY
părăseşte sesiunea PARTY, funcţia rămâne
HOME NETWORK.
Sfat
Dacă „Network Standby” este setat la „On”,
receptorul porneşte şi se alătură automat sesiunii
PARTY atunci când dispozitivul gazdă PARTY
porneşte sesiunea PARTY.
68RO
Modele de iPod/iPhone/iPad
compatibile
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (a 2-a, a 3-a sau a 4-a generaţie), iPad,
iPad2, iPad a 3-a generaţie cu iOS 4.2 sau
mai nou şi Mac sau PC cu iTunes 10.1 sau
mai nou.
Note
• Consultaţi “Modele de iPod/iPhone/iPad
compatibile” de pe această pagină pentru detalii
privind versiunile de iOS sau iTunes acceptate.
• Înainte de a-l utiliza cu receptorul, actualizaţi
iOS sau iTunes la cea mai recentă versiune.
• Pentru detalii despre utilizarea dispozitivelor
iOS, iTunes sau AirPlay consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului respectiv.
• Nu puteţi utiliza acest receptor ca gazdă PARTY
în timp ce utilizaţi funcţia AirPlay.
1
Faceţi clic pe pictograma
din
dreapta jos pe ecranul dispozitivului
iOS sau în fereastra iTunes.
[iOS device] (Dispozitiv iOS)
3
Începeţi să redaţi conţinut audio
pe dispozitive iOS sau în iTunes.
AirPlay este automat selectat ca funcţie
a receptorului.
Sfaturi
• „******” reprezintă ultimele 6 cifre ale adresei
MAC a receptorului.
• Dacă redarea nu porneşte, reluaţi procesul
de la pasul 1.
Pentru a confirma/edita numele
de dispozitiv
Consultaţi „Device Name” (pagina 90)
pentru instrucţiuni de redenumire a
dispozitivului.
[iTunes]
2
Pentru a controla redarea AirPlay
[iTunes]
• Are prioritate cea mai recentă comandă către
receptor. Receptorul începe să redea conţinut
audio de pe alt dispozitiv atunci când acceptă
controlul de la respectivul dispozitiv echipat
cu AirPlay, chiar şi atunci când receptorul este
utilizat pentru AirPlay cu dispozitivul original.
• Este posibil ca receptorul să emită un sunet
foarte puternic dacă setaţi un nivel prea ridicat
al volumului pe dispozitivele iOS sau în iTunes.
• Pentru detalii cu privire la utilizarea iTunes,
consultaţi secţiunea Help (Ajutor) din iTunes.
• Este posibil ca nivelul volumului dispozitivelor
iOS sau al aplicaţiei iTunes să nu poată fi corelat
cu nivelul volumului receptorului.
Sfaturi
69RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Selectaţi „STR-DN840” din meniul
AirPlay al aplicaţiei iTunes sau al
dispozitivului iOS.
[iOS device]
Puteţi utiliza butoanele 2 +/–, N, X, x,
., >, SHUFFLE şi REPEAT.
Comandarea de la receptor şi telecomandă
este activă doar atunci când receptorul este
selectat ca sursă de ieşire.
Când utilizaţi iTunes, configuraţi un
dispozitiv iOS pentru a accepta controlul
de la receptor şi telecomandă, dacă doriţi
să utilizaţi acest receptor şi telecomanda
pentru a comanda un dispozitiv iOS.
Actualizarea software-ului
Descărcând cea mai recentă versiune a
software-ului, puteţi beneficia de cele mai
noi funcţii. Receptorul accesează serverul
Sony pentru a actualiza software-ul.
Dacă este disponibilă o actualizare nouă,
pe ecranul televizorului apare „[New
Software] Perform Software Update.”, iar
pe panoul de afişaj apare „UPDATE”
atunci când sunteţi conectat la Internet şi
utilizaţi funcţia Home Network sau SEN.
Asiguraţi-vă că aţi oprit toate celelalte
echipamente conectate la receptor înainte
de a actualiza software-ul.
Pentru detalii despre actualizarea software
disponibilă, consultaţi site-ul de asistenţă
pentru clienţi (pagina 110).
Note
• Nu opriţi receptorul, nu deconectaţi cablul de
reţea şi nu efectuaţi nicio operaţie de la receptor
în timpul actualizării.
• Dacă încercaţi să actualizaţi software-ul atunci
când Temporizatorul de oprire este activat,
Temporizatorul de oprire se va dezactiva automat.
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe
ecranul televizorului.
2
Selectaţi „Settings”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista de
meniuri Settings.
3
Selectaţi „System Settings”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „Network Update”, apoi
apăsaţi
.
5
Selectaţi „Update”, apoi apăsaţi
Receptorul începe să verifice
actualizarea software disponibilă.
70RO
.
6
Când apare „A new version of
software is found” pe ecranul
televizorului, selectaţi „Update
now”, apoi apăsaţi
.
Apare un mesaj care vă cere să
confirmaţi dacă sunteţi de acord sau
nu cu termenii actualizării software.
Confirmaţi mesajul şi citiţi, de
asemenea „ACORD DE LICENŢĂ CU
UTILIZATORUL FINAL PENTRU
SOFTWARE-UL SONY”
(pagina 117), apoi apăsaţi
.
Dacă actualizarea nu este disponibilă,
apare „No update is required”.
7
Selectaţi „Agree”, apoi apăsaţi
.
Receptorul începe să actualizeze
software-ul şi ecranul televizorului este
dezactivat automat. Indicatorul ?/1
(pornit/standby) clipeşte pe panoul
frontal în timpul actualizării. Poate
dura un timp (maximum 40 de
minute) pentru ca receptorul să
termine actualizarea. Timpul necesar
depinde de volumul de date conţinut
de actualizări, de tipul de linie de reţea,
de mediul de comunicaţii al reţelei etc.
După terminarea actualizării softwareului apare mesajul „Complete”.
Modificările sau ajustările aduse
setărilor sunt acum reiniţializate
la valorile implicite.
Notă
Dacă apare una dintre situaţiile de mai jos,
înseamnă că a apărut o eroare la actualizarea
de software.
– Indicatorul ?/1 (pornit/standby) clipeşte
rapid.
– Pe panoul de afişaj apare „ERROR”.
– Pe panoul de afişaj nu se aprinde niciun
indicator sau indicatorul ?/1 (pornit/
standby) se stinge.
– Receptorul nu finalizează actualizarea în
40 de minute şi pe panoul de afişaj clipeşte
mesajul „UPDATING”.
Deconectaţi cablul de alimentare şi apoi
reconectaţi-l. Receptorul va încerca să
actualizeze software-ul. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Pentru a revoca procedura
sau pentru a reveni la ecranul
anterior
Apăsaţi RETURN O în orice moment
înainte ca receptorul să înceapă
actualizarea software.
Nu puteţi revoca procedura sau reveni
la ecranul anterior după ce actualizarea
a început.
Listă mesaje caracteristici reţea
Network settings
Mesaj şi explicaţie
Connection failed
Conectarea receptorului la reţea a eşuat.
Input error
Mesaj şi explicaţie
Data error
Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate
fi redat.
Device list is full
Nu mai puteţi înregistra alte dispozitive în
lista de dispozitive.
No server is available
În reţea nu există niciun server la care să
se poată conecta receptorul. Încercaţi să
reîmprospătaţi lista cu servere (pagina 60).
No track is found
În folderul selectat de pe server nu se află
niciun fişier redabil.
Not found
Valorile introduse sunt incorecte sau nevalide.
Pe server nu există niciun element care să
corespundă unui cuvânt cheie.
Not in use
Not in use
Se execută o operaţie interzisă în momentul
respectiv.
Se execută o operaţie interzisă în momentul
respectiv.
Not supported
SEN
Punctul de acces nu acceptă metoda
WPS PIN code.
Mesaj şi explicaţie
Cannot connect
Receptorul nu poate fi conectat la serverul
selectat.
Cannot get info
Cannot connect to server
Receptorul nu poate fi conectat la server.
Cannot get data
Receptorul nu poate obţine conţinut de
pe server.
Cannot play
Receptorul nu poate regăsi informaţiile pe
server.
Receptorul nu poate reda un serviciu sau
un post din cauza unui format de fişier
neacceptat sau a restricţiilor de redare.
Cannot JOIN PARTY
Data error
Receptorul nu a reuşit să se alăture unei
sesiuni PARTY.
• Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate
fi redat.
• Receptorul nu recunoaşte datele de pe server.
Cannot play
Receptorul nu poate reda fişiere audio din
cauza unui format de fişier neacceptat sau
a restricţiilor de redare.
Cannot START PARTY
Receptorul nu a reuşit să pornească o sesiune
PARTY.
Software update is required
Serviciul nu este disponibil în versiunea
actuală a software-ului receptorului.
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai
multe informaţii despre actualizarea
software-ului:
http://munlimited.com/home
71RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Home Network
Mesaj şi explicaţie
Mesaj şi explicaţie
No preset station is stored
Nu există niciun post memorat pe receptor
pentru numărul de presetare selectat.
No service is available
Nu există niciun furnizor de servicii.
Not available
• Serviciul selectat nu este disponibil.
• Se execută o operaţie indisponibilă în
momentul respectiv.
Not in use
Căutarea unui articol
utilizând un cuvânt cheie
Dacă este afişată o listă pe ecranul
televizorului (precum o listă cu artişti, o listă
cu piese etc.), puteţi introduce un cuvânt
cheie pentru a căuta un element dorit.
Căutarea după cuvinte cheie este
disponibilă doar atunci când este selectată
funcţia Home Network sau SEN.
Se execută o operaţie interzisă în momentul
respectiv.
Actualizare software
Mesaj şi explicaţie
Butoane
numerice/
text
Cannot connect
Receptorul nu poate accesa serverul pentru
a descărca cea mai recentă versiune
a software-ului. Accesaţi meniul de setări şi
actualizaţi din nou software-ul (pagina 70).
ALPHABET
SEARCH
Cannot download
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
Receptorul nu a reuşit să descarce datele
de actualizare în timp ce efectua actualizarea
software-ului. Accesaţi meniul de setări şi
actualizaţi din nou software-ul (pagina 70).
SHIFT
1
Apăsaţi ALPHABET SEARCH în timp
ce o listă cu elemente (listă cu artişti,
listă cu piese etc.) este afişată pe
ecranul televizorului.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de introducere a cuvântului cheie.
2
Ţineţi apăsat SHIFT, apoi apăsaţi
butoanele numerice/text pentru
a introduce un cuvânt cheie.
Un cuvânt cheie poate avea până la
15 caractere.
72RO
Notă
Introduceţi un cuvânt cheie care se va potrivi
cu literele sau cu cuvântul de la începutul
numelui sau titlului unui element pe care
doriţi să-l căutaţi. Când receptorul caută un
element, cuvântul „The” de la începutul unui
nume şi spaţiul de după acesta vor fi ignorate.
3
Apăsaţi
.
Apare un element care corespunde
cuvântului cheie. Dacă elementul care
apare nu este cel pe care îl căutaţi,
apăsaţi ALPHABET PREV/
ALPHABET NEXT pentru a afişa
elementul anterior/următor.
4
Repetaţi paşii de la 1 la 3, până când
găsiţi elementul dorit, apoi
apăsaţi .
5
Selectaţi piesa dorită, apoi apăsaţi
Porneşte redarea.
.
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync?
Funcţia „BRAVIA” Sync permite
comunicarea între produse Sony, precum
televizoare, player Blu-ray Disc, DVD
player, amplificatoare AV etc., care acceptă
funcţia Control for HDMI.
Prin conectarea de echipamente Sony
compatibile cu „BRAVIA” Sync prin
intermediul unui cablu HDMI
(nefurnizat), utilizarea se simplifică astfel:
• Redare printr-o singură atingere
(pagina 75)
• Controlul audio al sistemului (pagina 75)
• Oprirea alimentării sistemului
(pagina 76)
• Selectarea scenei (pagina 76)
• Control Home Theatre (pagina 76)
• Control rapid la distanţă (pagina 77)
Comanda HDMI este un standard pentru
funcţii de control reciproc utilizat de
HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pentru HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Note
• Puteţi utiliza funcţiile „One Touch Play”,
„System Audio Control” şi „System Power-Off”
şi cu echipamente non-Sony. Totuşi, nu se
garantează compatibilitatea cu toate
echipamentele non-Sony.
• Funcţiile „Scene Select” şi „Home Theatre
Control” sunt funcţii proprietare ale Sony.
Acestea nu pot funcţiona cu echipamente
non-Sony.
• Echipamentele care nu sunt compatibile
cu „BRAVIA” Sync nu pot activa aceste
caracteristici.
73RO
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la
produse prevăzute cu „BRAVIA” Sync.
Pregătirea pentru
„BRAVIA” Sync
Receptorul este compatibil cu funcţia
„Control for HDMI-Easy Setting”.
• Dacă televizorul dumneavoastră este
compatibil cu funcţia „Comandă HDMI
– configurare simplă” puteţi seta funcţia
Comandă HDMI a receptorului şi
a echipamentului de redare în mod
automat prin setarea Comenzii HDMI
pe televizor (pagina 74).
• Dacă televizorul dumneavoastră nu este
compatibil cu funcţia „Comandă HDMI
– configurare simplă” puteţi seta
individual funcţia Comandă HDMI
a receptorului, a echipamentului de
redare şi a televizorului (pagina 74).
Dacă televizorul dumneavoastră
este compatibil cu funcţia
„Control for HDMI-Easy Setting”
1 Conectaţi receptorul, televizorul şi
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este compatibil cu funcţia
„Control for HDMI-Easy Setting”
V/v/b,
HOME
1 Apăsaţi HOME.
2
3
4
5
echipamentul de redare printr-o
conexiune HDMI (pagina 23, 24).
(Respectivul echipament trebuie să fie
compatibil cu funcţia Comandă HDMI.)
2 Porniţi receptorul, televizorul şi
echipamentul de redare.
3 Porniţi funcţia Comandă HDMI
a televizorului.
Funcţia Comandă HDMI a receptorului
şi toate echipamentele conectate sunt
activate simultan. Aşteptaţi până apare
„COMPLETE”. Configurarea este
finalizată.
6
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului.
9
74RO
7
8
Meniul de pornire este afişat pe ecranul
televizorului.
Selectaţi „Settings” din meniu, apoi
apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista de
meniuri Settings.
Selectaţi „HDMI Settings”, apoi
apăsaţi .
Selectaţi „Control for HDMI”, apoi
apăsaţi
.
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
.
Funcţia Control for HDMI este setată
la valoarea activat.
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul
de pornire, apoi apăsaţi din nou HOME
pentru a părăsi meniul.
Selectaţi intrarea HDMI a receptorului
şi a televizorului pentru a se potrivi
intrării HDMI a echipamentului
conectat, astfel încât să fie afişată
imaginea de la echipamentul conectat.
Setaţi funcţia de Comandă HDMI
pentru echipamentul conectat la
valoarea activat.
Dacă funcţia Comandă HDMI pentru
echipamentul conectat este deja activată,
nu trebuie să modificaţi setarea.
Repetaţi paşii 7 şi 8 pentru alte
echipamente cu care doriţi să utilizaţi
funcţia Comandă HDMI.
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului şi a echipamentului
conectat, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale echipamentului respectiv.
Note
Sfat
• Dacă deconectaţi cablul HDMI sau modificaţi
conexiunea, urmaţi paşii prezentaţi în „Dacă
televizorul dumneavoastră este compatibil cu
funcţia „Control for HDMI-Easy Setting””
(pagina 74) sau în „Dacă televizorul
dumneavoastră nu este compatibil cu funcţia
„Control for HDMI-Easy Setting”” (pagina 74).
• Înainte de a efectua „Control for HDMI-Easy
Setting” pe televizor, asiguraţi-vă că aţi deschis
mai întâi televizorul şi celelalte echipamente
conectate, inclusiv receptorul.
• Dacă, după ce aţi făcut setările pentru „Control
for HDMI-Easy Setting”, echipamentul de
redare nu funcţionează, verificaţi setarea
Comandă HDMI a echipamentului de redare.
• Dacă echipamentul conectat nu acceptă
„Control for HDMI-Easy Setting”, dar acceptă
Comandă HDMI, trebuie să setaţi funcţia
Comandă HDMI pentru echipamentele
conectate înainte de a realiza „Control for
HDMI-Easy Setting” de la televizor.
Puteţi selecta şi un echipament conectat, precum
un player Blu-ray Disc sau DVD player, din
meniul televizorului. În acest caz, receptorul şi
televizorul vor comuta automat la intrarea HDMI
corespunzătoare.
System Audio Control
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului
prin boxele conectate la receptor printr-o
operaţie simplă.
Puteţi comanda funcţia Control audio al
sistemului utilizând meniul televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului.
TV
Setează Controlul
audio al sistemului
la valoarea activat
One-Touch Play
Când începeţi redarea echipamentului
conectat la receptor printr-o conexiune
HDMI, funcţionarea receptorului şi a
televizorului este simplificată, după cum
urmează:
Receptor şi televizor
Comută la intrarea HDMI corespunzătoare
Dacă setaţi „Pass Through” la „Auto” sau
„On”* (pagina 88) şi apoi setaţi receptorul
în modul standby, sunetul şi imaginea vor
fi emise doar de televizor.
* Doar pentru modelele din Australia şi Mexic.
Note
• Asiguraţi-vă că funcţia System Audio Control
este activată utilizând meniul televizorului.
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu
apară, în funcţie de televizor.
• În funcţie de setări, este posibil ca receptorul
să nu poată fi pornit când „Pass Through” este
setat la „Auto” sau „On”.
Emite sunetul
televizorului
Puteţi utiliza, de asemenea, funcţia Control
audio al sistemului după cum urmează.
• Dacă porniţi receptorul în timp ce este
pornit şi televizorul, funcţia de Control
audio al sistemului va fi configurată
automat pentru a scoate sunetul
televizorului prin boxele conectate
la receptor. Dacă, însă, opriţi receptorul,
sunetul va fi transmis prin boxele
televizorului.
• Când sunetul televizorului este scos prin
boxele conectate la receptor, puteţi regla
volumul sau puteţi opri temporar sunetul
utilizând telecomanda televizorului.
Note
• În cazul în care funcţia System Audio Control
nu funcţionează conform configurării
televizorului dumneavoastră, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
75RO
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Porneşte (dacă se află în modul standby)
Reduce la minim
volumul televizorului
Receptor
• Porneşte (dacă se află
în modul standby)
• Comută la
intrarea HDMI
corespunzătoare
• Atunci când „Control for HDMI” este setat la
„On”, setările „HDMI Audio Out” din meniul
HDMI Settings vor fi configurate automat, pe
baza setărilor funcţiei System Audio Control
(pagina 88).
• Dacă televizorul este pornit înainte de pornirea
receptorului, televizorul va pierde pentru câteva
momente ieşirea sunetului.
Selectarea scenei
Calitatea optimă a imaginii şi câmpul
de sunet sunt selectate automat în funcţie
de scena selectată pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţionare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Notă
Oprirea alimentării
sistemului
Este posibil să nu se comute câmpul de sunet,
în funcţie de televizor.
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul de pornire de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi echipamentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda receptorului
pentru a opri televizorul.
TV ?/1
Apăsaţi TV ?/1.
Televizorul, receptorul şi echipamentele
conectate sunt oprite.
Note
• Activaţi funcţia de cuplare a alimentării
televizorului înainte de a utiliza funcţia de
oprire a alimentării sistemului. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
• În funcţie de starea echipamentului conectat,
este posibil ca acesta să nu fie oprit. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale echipamentului conectat.
Tabel de corespondenţă
Setarea scenei pe televizor Câmp de sunet
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Foto
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Home Theatre Control
Dacă un televizor compatibil cu „Home
Theatre Control” este conectat la receptor,
o pictogramă pentru aplicaţii bazate pe
Internet apare pe televizorul conectat.
Puteţi comuta o intrare a receptorului
sau puteţi comuta câmpurile de sunet
cu ajutorul telecomenzii televizorului.
De asemenea, puteţi să ajustaţi nivelul
boxei centrale sau al subwooferului sau să
ajustaţi setările pentru „Sound Optimizer”
(pagina 53), „Dual Mono” (pagina 87) sau
„A/V Sync.” (pagina 87).
Notă
Pentru a utiliza funcţia Home Theatre Control,
televizorul dumneavoastră trebuie să poată accesa
un serviciu de bandă largă. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
76RO
Control rapid la distanţă
Puteţi utiliza telecomanda televizorului
pentru a selecta funcţii din meniul
receptorului.
Alte operaţiuni
Comutarea între audio
digital şi analogic
Selectaţi receptorul (AV AMP) recunoscut
de televizor.
(INPUT MODE)
Note
Când conectaţi echipamentul la mufele
de intrare audio digitale şi analogice de pe
receptor, puteţi fixa modul de intrare audio
pe una dintre acestea sau puteţi comuta de
la una la alta, în funcţie de tipul de material
pe care intenţionaţi să îl vizionaţi.
• Receptorul este recunoscut de televizor ca
„Tuner (AV AMP)”.
• Televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu
meniul cu legături.
• În funcţie de televizorul dumneavoastră, este
posibil ca unele dintre operaţiuni să nu fie
disponibile.
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
2
Selectaţi „Input Settings” şi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Input Mode”, apoi
apăsaţi
.
77RO
Alte operaţiuni
Modul de intrare audio selectat apare
pe ecranul televizorului.
• Auto: Acordă prioritate semnalelor
audio digitale. Dacă există mai multe
conexiuni digitale, au prioritate
semnalele audio HDMI.
Dacă nu există semnale audio
digitale, sunt selectate semnalele
audio analogice. Când este selectată
intrarea TV, au prioritate semnalele
Audio Return Channel (ARC). Dacă
televizorul dumneavoastră nu este
compatibil cu funcţia ARC, sunt
selectate semnalele audio digitale
optice.
Dacă funcţiile Control for HDMI de
pe receptor şi de pe televizor nu sunt
activate, ARC nu funcţionează.
• OPT: Specifică semnalele audio
digitale care intră prin mufa
DIGITAL OPTICAL.
Exemplu:
Atunci când conectaţi DVD playerul la
mufa OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Alocaţi mufa OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) către „DVD”.
• COAX: Specifică semnalele audio
digitale care intră prin mufa
DIGITAL COAXIAL.
• Analog: Specifică semnalele audio
analogice care intră prin mufele
AUDIO IN (L/R).
1
Note
• În funcţie de intrare, pe panoul de afişaj apare
„------” şi nu pot fi selectate alte moduri.
• Când „Analog Direct” este utilizat, intrarea
audio este setată pe „Analog”. Nu puteţi selecta
alte moduri.
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
2
Selectaţi „Input Settings” şi
apăsaţi
.
3
Utilizarea altor mufe
de intrare audio
Selectaţi „Audio Input Assign”
şi apăsaţi
.
4
Selectaţi numele intrării pe care
doriţi să o alocaţi, apoi apăsaţi
.
(Audio Input Assign)
5
Selectaţi semnalele audio pe care
doriţi să le alocaţi intrării pe care aţi
selectat-o la pasul 4 utilizând V/v/B/b.
6
Apăsaţi
Puteţi realoca mufele de intrare digitale
către o altă intrare, dacă setările implicite
ale mufelor nu corespund echipamentului
conectat.
După ce aţi realocat mufele de intrare, puteţi
utiliza butoanele de intrare (sau INPUT
SELECTOR de pe receptor) pentru a selecta
echipamentul pe care l-aţi conectat.
.
Nume intrare
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
Mufe intrare OPT 1
audio
OPT 2
alocabile
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
None
SA-CD/CD
* Setare implicită
Note
• Atunci când alocaţi intrarea audio digitală, este posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice
automat.
• Este permisă o singură realocare pentru fiecare intrare.
78RO
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator
Revenirea la setările
implicite din fabrică
1
Puteţi să ştergeţi toate setările memorate
şi să aduceţi receptorul la setările implicite
din fabrică, efectuând procedura care
urmează. Aceasta poate fi utilizată, de
asemenea, pentru a iniţializa receptorul
înainte de prima utilizare.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
2
Selectaţi „Speaker Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Speaker Pattern”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi modelul de boxe
corespunzător, astfel încât să nu
existe boxe surround spate şi nici
boxe frontale înalte, apoi apăsaţi
5
Selectaţi „SB Assign”, apoi
apăsaţi
.
6
Selectaţi „Bi-Amp”, apoi apăsaţi
?/1
.
.
Aceleaşi semnale transmise prin
mufele SPEAKERS FRONT A pot fi
transmise prin terminalele SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
1
2
Apăsaţi ?/1 pentru a opri receptorul.
Ţineţi apăsat ?/1 timp de 5 secunde.
Pe panoul de afişaj apare un timp
mesajul „CLEARING”, apoi se
modifică în „CLEARED!”.
Modificările sau ajustările aduse
setărilor sunt acum reiniţializate
la valorile implicite.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME.
Notă
Golirea completă a memoriei durează aproximativ
câteva minute. Nu opriţi receptorul până când pe
afişaj nu apare „CLEARED!”.
Alte operaţiuni
Note
• Setaţi „SB Assign” la „Bi-Amp” înainte de
a executa calibrarea automată.
• Dacă setaţi „SB Assign” la „Bi-Amp”, setările
boxelor surround spate privind nivelul boxei
şi distanţa devin nevalide, folosindu-se cele ale
boxelor frontale.
79RO
3
Ajustarea setărilor
Selectaţi elementul de meniu dorit,
apoi apăsaţi
pentru a accesa
elementul de meniu.
Exemplu: Când selectaţi „Speaker
Settings”
Utilizarea meniului
Settings
Puteţi ajusta diverse setări pentru boxe,
efecte surround etc. utilizând meniul
Settings.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
HOME
1
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe
ecranul televizorului.
Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
.
Pentru a reveni la ecranul
anterior
Apăsaţi RETURN O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul
de pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
2
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
pentru
a intra în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
80RO
Lisă meniu Settings
Settings
Easy Setup
(pagina 82)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
A.P.M.
Center Lift Up
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(pagina 86)
D.L.L.
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(pagina 88)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(pagina 89)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
Network Settings
(pagina 89)
Internet Settings
Information
PARTY STREAMING
Device Name
Network Standby
System Settings
(pagina 90)
Language
Auto Standby
Network Update
Update Alert
Ajustarea setărilor
Speaker Settings
(pagina 82)
81RO
Notă
Parametrii de meniu afişaţi pe ecranul
televizorului variază, în funcţie de setările curente
sau de starea pictogramei selectate.
Easy Setup
Execută din nou configurarea rapidă
pentru a efectua setările de bază. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran (pagina 32).
• Save&Exit: Salvează rezultatele
măsurătorii şi părăseşte procesul
de configurare.
• WRN Check: Afişează avertismente
legate de rezultatele măsurării.
Consultaţi „Lista mesajelor de după
măsurătorile cu calibrarea automată”
(pagina 83).
• Exit: Părăseşte procesul de configurare
fără a salva rezultatele măsurătorii.
3 Salvaţi rezultatul măsurătorii.
Selectaţi „Save&Exit” la pasul 2.
Note
Meniul Speaker Settings
Puteţi regla fiecare boxă manual.
De asemenea, puteţi regla nivelurile
boxelor după finalizarea calibrării
automate.
Notă
Setările boxelor sunt valabile doar pentru poziţia
de ascultare curentă.
x Auto Calibration
Vă permite să executaţi funcţia de calibrare
automată.
1 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecranul
televizorului şi apoi apăsaţi
.
Măsurarea va începe în cinci secunde.
Procesul de măsurare va dura
aproximativ 30 de secunde cu un ton
de testare.
Când măsurarea ia sfârşit, se aude un
sunet şi ecranul se modifică.
Notă
Dacă pe ecran apare o eroare, consultaţi „Lista
mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea
automată” (pagina 83).
2 Selectaţi elementul dorit, apoi
apăsaţi
.
• Retry: Efectuează din nou calibrarea
automată.
82RO
• Funcţia A.P.M. Funcţia (Potrivire automată
a fazei) este activată după ce salvaţi rezultatul
măsurătorii.
• Funcţia A.P.M. nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Tipul calibrării este setat la „Off” atunci
când utilizaţi „Calibration Type”
(pagina 84).
– Atunci când se primesc semnale Dolby
TrueHD sau DTS-HD cu o frecvenţă de
eşantionare de peste 48 kHz.
• Dacă aţi repoziţionat boxa, vă recomandăm
să efectuaţi din nou calibrarea automată
pentru a vă bucura de sunet surround.
Sfaturi
• Puteţi să selectaţi tipul de calibrare după ce aţi
efectuat calibrarea automată şi aţi salvat setările.
• Puteţi modifica unitatea de distanţă din
„Distance Unit” din meniul Speaker Settings
(pagina 86).
• Dimensiunea unei boxe („Large”/„Small”) este
determinată de caracteristicile de frecvenţă
redusă. Rezultatele măsurătorilor pot varia în
funcţie de poziţia microfonului de optimizare
şi a boxelor, dar şi de forma camerei. Se
recomandă să aplicaţi rezultatele măsurătorilor.
În orice caz, puteţi modifica aceste setări în
meniul Speaker Settings. Salvaţi mai întâi
rezultatele măsurătorii, apoi încercaţi să
modificaţi setarea.
Pentru a verifica rezultatelor
calibrării automate
Pentru a verifica mesajul de avertizare sau
codul de eroare obţinut în timpul „Auto
Calibration” (pagina 82), procedaţi după
cum urmează.
Selectaţi „WRN Check” la pasul 2 din
„Auto Calibration” (pagina 82) şi,
apăsaţi
.
Dacă apare un mesaj de avertizare,
verificaţi mesajul şi utilizaţi receptorul fără
nicio modificare.
Sau, dacă este necesar, efectuaţi din nou
calibrarea automată.
Când apare „Error Code”
Verificaţi eroarea şi efectuaţi din nou
calibrarea automată.
1 Apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare „Retry ?”.
2 Selectaţi „Yes” şi apăsaţi apoi .
3 Repetaţi paşii 1-3 din „Auto
Calibration” (pagina 82).
Lista mesajelor de după
măsurătorile cu calibrarea
automată
Afişaj şi explicaţie
Error Code 30
Căştile sunt conectate la mufa PHONES pe
panoul frontal al receptorului. Îndepărtaţi
căştile şi efectuaţi din nou calibrarea automată.
Error Code 31
SPEAKERS este dezactivat. Alegeţi o altă
setare a boxelor şi efectuaţi din nou calibrarea
automată.
Error Code 32
Error Code 33
• Boxa surround spate este conectată doar
la terminalele SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B R. Atunci când conectaţi
o singură boxă surround spate,
conectaţi-o la terminalele SPEAKERS
SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
• Boxa frontală înaltă stânga sau boxa
frontală înaltă dreapta nu este conectată.
Microfonul de optimizare nu este conectat.
Asiguraţi-vă că microfonul de optimizare
este conectat corect şi efectuaţi din nou
calibrarea automată.
Dacă microfonul de optimizare este
conectat corect şi codul de eroare apare
în continuare, cablul microfonului de
optimizare poate fi deteriorat.
Warning 40
Procesul de măsurare s-a finalizat cu
detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Puteţi
obţine rezultate mai bune dacă repetaţi
procesul într-un mediu mai silenţios.
Warning 41
Warning 42
Intrarea de la microfon este prea mare.
• Distanţa dintre boxă şi microfon poate fi
prea mică. Depărtaţi-le şi efectuaţi din nou
măsurătoarea.
Warning 43
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot
fi detectate. Acest lucru poate fi cauzat de
zgomot. Încercaţi să efectuaţi măsurătoarea
într-un mediu silenţios.
No Warning
Nu există nicio informaţie de avertizare.
Sfat
În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele
măsurătorii pot varia. În orice caz, nu vor fi
probleme chiar dacă veţi utiliza în continuare
receptorul cu valoarea respectivă.
83RO
Ajustarea setărilor
Boxele nu au fost detectate sau nu sunt
conectate corespunzător.
• Nu este conectat nicio boxă frontală sau este
conectată doar o boxă frontală.
• Boxa surround stânga sau surround dreapta
nu este conectată.
• Boxele surround spate sau boxele frontale
înalte sunt conectate, chiar dacă boxele
surround nu sunt conectate. Conectaţi
boxele surround la terminalele SPEAKERS
SURROUND.
Afişaj şi explicaţie
x Calibration Type
Vă permite să selectaţi tipul de calibrare
după ce aţi efectuat calibrarea automată
şi aţi salvat setările.
• Full Flat: Aplatizează măsurarea
frecvenţei de la fiecare boxă.
• Engineer: Setează frecvenţa la cea
potrivită cu „standardul Sony pentru
camerele de ascultare”.
• Front Ref.: Reglează caracteristicile
tuturor boxelor în funcţie de
caracteristicile boxelor frontale.
• Off: Setează nivelului egalizorului de
calibrare automată la valoarea dezactivat.
x Speaker Pattern
Vă permite să selectaţi modelul de boxe în
funcţie de sistemele de boxe pe care le utilizaţi.
Notă
Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Sunt conectate căştile.
– Nu există o boxă centrală.
– Nu există boxe frontale înalte.
– Se utilizează „2ch Stereo”, „Analog Direct”
şi „Multi Stereo”.
– Este utilizat câmpul de sunet pentru muzică.
x SB Assign (Alocare boxă
surround spate)
Vă permite să setaţi terminalele SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B pentru o conexiune biamplificator sau boxe frontale B. Pentru
detalii, consultaţi „Pentru a configura boxele
surround spate” (pagina 34).
Note
x A.P.M. (Automatic Phase
Matching)
Vă permite să setaţi funcţia A.P.M. din
funcţia DCAC (pagina 32). Calibrează
caracteristicile fazei boxelor şi asigură
un spaţiu surround bine coordonat.
• Auto: Activează sau dezactivează
automat funcţia A.P.M.
• Off: Nu activează funcţia A.P.M.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Se utilizează „Analog Direct”.
– Sunt conectate căştile.
– Nu a fost realizată „Auto Calibration”.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale
la o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor
de intrare, în funcţie de formatul audio.
x Center Lift Up
Prin utilizarea boxelor frontale înalte, puteţi
ridica sunetele emise de boxa centrală la
o înălţime adecvată de pe ecran, ceea ce vă
permite să vă bucuraţi de o reprezentare
naturală a sunetului, fără dificultate.
• 1 – 10
• Off
84RO
• Asiguraţi-vă că setaţi „SB Assign” înainte de
a executa calibrarea automată.
• Atunci când modificaţi conexiunea de la
o conexiune bi-amplificator sau boxe frontale B
cu una cu boxe surround spate sau boxe frontale
înalte, setaţi „SB Assign” la „Off”, apoi configuraţi
din nou boxele. Consultaţi „Auto Calibration”
(pagina 82) sau „Manual Setup” (pagina 84).
x Manual Setup
Vă permite să reglaţi manual fiecare boxă
în ecranul „Manual Setup”. De asemenea,
puteţi regla nivelurile boxelor după
finalizarea calibrării automate.
Pentru a regla volumul boxelor
Puteţi regla nivelul fiecărui fiecărei boxe
(frontală stânga/dreapta, frontală stânga/
dreapta înaltă, centrală, surround stânga/
dreapta, surround spate stânga/dreapta,
subwoofer.
1 Selectaţi pe ecran boxa pentru care
doriţi să reglaţi nivelul, apoi apăsaţi .
2 Selectaţi parametrul de sub „Level” şi
apăsaţi .
3 Ajustaţi nivelul boxei selectate, apoi
apăsaţi .
Puteţi regla nivelul de la –10,0 dB la
+10,0 dB în intervale de 0,5 dB.
Notă
Când este selectat unul din câmpurile de sunet
pentru muzică, nu se transmite sunet din
subwoofer dacă toate boxele sunt setate la „Large”
în meniul Speaker Settings. Sunetul va fi însă
transmis prin subwoofer dacă
– semnalul de intrare digital conţine semnale LFE.
– boxele frontale sau surround sunt setate la „Small”.
– Este selectat „Multi Stereo”, „PLII Movie”, „PLII
Music”, „PLIIx Movie”, „PLIIx Music”, „PLIIz
Height”, „HD-D.C.S.” sau „Portable Audio”.
Pentru a regla distanţa de la poziţia
dumneavoastră de ascultare la fiecare
boxă
Puteţi regla distanţa de la poziţia de ascultare
a fiecărei boxe (frontală stânga/dreapta,
frontală stânga/dreapta înaltă, centrală,
surround stânga/dreapta, surround spate
stânga/dreapta, subwoofer).
1 Selectaţi pe ecran boxa pentru care
doriţi să reglaţi distanţa de la poziţia
de ascultare, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi parametrul de sub „Distance”
şi apăsaţi .
3 Setaţi distanţa pentru boxa selectată,
apoi apăsaţi .
Puteţi regla distanţa de la 1 m 0 cm
la 10 m 0 cm (3 picioare 3 inci la
32 picioare 9 inci) în paşi de 10 cm
(1 inci).
Note
• În funcţie de setarea modelului de boxe, este
posibil ca unii parametri să nu fie disponibili.
• Această funcţie nu este disponibilă când este
utilizat „Analog Direct”.
apoi apăsaţi .
• Large: În cazul în care conectaţi boxe
mari, care vor reproduce efectiv
frecvenţele de bas, selectaţi „Large”.
În mod normal, selectaţi „Large”.
• Small: Dacă sunetul este distorsionat
sau dacă simţiţi lipsa efectelor surround
când utilizaţi un sunet surround multicanal, selectaţi „Small” pentru a activa
circuitele de redirecţionare a basului şi
pentru a scoate frecvenţele de bas ale
fiecărui canal prin subwoofer sau alte
boxe „Large”.
Note
• Distance şi Size nu pot fi setate când sunt
conectate căştile.
• Această funcţie nu este disponibilă când este
utilizat „Analog Direct”.
Sfaturi
• Setările „Large” şi „Small” pentru fiecare boxă
stabilesc dacă procesorul de sunet intern va tăia
semnalul de bas de la canalul respectiv.
Când basul este tăiat de la un canal, circuitele
de redirecţionare a basului trimit frecvenţele
de bas corespunzătoare către subwoofer sau
către alte boxe „Large”.
Totuşi, din moment ce sunetul de bas prezintă
o oarecare capacitate de direcţionare, cel mai
bine este să nu fie tăiat, dacă este posibil. Prin
urmare, chiar şi când utilizaţi boxe mici, la puteţi
seta la „Large”, dacă doriţi să scoateţi frecvenţele
de bas prin boxa respectivă. Pe de altă parte, dacă
utilizaţi o boxă mare, dar preferaţi ca frecvenţele
de bas să nu fie scoase prin boxa respectivă
respectiv, setaţi-l la „Small”.
Dacă nivelul general al sunetului este mai redus
decât preferaţi, setaţi toate boxele la „Large”.
Dacă nu sunt suficienţi başi, puteţi utiliza
egalizorul pentru a creşte nivelul basului.
• Boxele surround spate vor fi setate la aceeaşi
setare ca cea a boxelor surround.
• Când boxele frontale sunt setate la „Small”,
boxele central, surround şi surround spate/
frontale înalte sunt setate automat la „Small”.
• Dacă nu utilizaţi subwooferul, boxele frontale
sunt setate automat la „Large”.
85RO
Ajustarea setărilor
Pentru a ajusta dimensiunea fiecărei
boxe
Puteţi ajusta dimensiunea fiecărei boxe
(frontal stânga/dreapta, frontal stânga/
dreapta înalt, centru, surround stânga/
dreapta, surround spate stânga/dreapta).
1 Selectaţi pe ecran boxa a cărui
dimensiune doriţi să o ajustaţi,
apoi apăsaţi .
2 Selectaţi parametrul de sub „Size” şi
apăsaţi .
3 Setaţi dimensiunea boxei selectate,
x Crossover Freq. (Speaker
crossover frequency)
Vă permite să setaţi frecvenţa de tranziţie
a basului pentru boxele a căror dimensiune
a fost setată la „Small” în meniul Speaker
Settings. Frecvenţa de tranziţie măsurată
a boxei este setată pentru fiecare boxă după
calibrarea automată.
1 Selectaţi parametrul pe ecran de sub
boxa pentru care doriţi să reglaţi
frecvenţa de tranziţie, apoi apăsaţi
.
2 Ajustaţi valoarea, apoi apăsaţi .
x Distance Unit
Vă permite să selectaţi unitatea de măsură
pentru setarea distanţelor.
• feet: Distanţa este afişată în picioare.
• meter: Distanţa este afişată în metri.
Meniul Audio Settings
Puteţi ajusta setările audio pentru a se
potrivi preferinţelor dumneavoastră.
x Test Tone
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Vă permite să selectaţi tipul tonului de
testare din ecranul „Test Tone”.
Funcţia D.L.L. reprezintă tehnologia
proprietară Sony care permite semnalelor
audio digitale şi a semnalelor audio
analogice de slabă calitate să fie redate
la o calitate înaltă a sunetului.
• Auto 1: Această funcţie este disponibilă
pentru formatele audio cu comprimare
prin eliminare şi pentru semnalele audio
analogice.
• Auto 2: Această funcţie este disponibilă
pentru semnalele PCM linear, precum
şi pentru formatele audio cu comprimare
prin eliminare şi pentru semnalele audio
analogice.
• Off
Sfaturi
• Pentru a regla nivelul volumului tuturor boxelor
în acelaşi timp, apăsaţi 2 +/–. Puteţi utiliza, de
asemenea, MASTER VOLUME de pe receptor.
• Valoarea ajustată este prezentată pe ecranul
televizorului în timpul ajustării.
Pentru a scoate un ton de testare prin
fiecare boxă
Puteţi scoate un ton de testare prin boxe,
pe rând.
1 Selectaţi „Test Tone”, apoi apăsaţi .
2 Selectaţi tipul de ton de test sau boxă
dorit, apoi apăsaţi
.
• Off: Tonul de testare este scos prin
fiecare boxă manual.
• Auto: Tonul de testare este scos prin
fiecare boxă, pe rând.
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: Puteţi selecta ce boxe
vor scoate tonul de testare.
3 Reglaţi volumul boxei pentru tonul
de testare manuală, apoi apăsaţi
.
* „Fix SB” apare când este conectată doar o boxă
surround spate.
86RO
Note
• Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă, în funcţie de conţinutul de pe un
dispozitiv USB sau dintr-o reţea de domiciliu.
• Această funcţie este disponibilă când este selectat
„A.F.D. Auto”, „Multi Stereo”, „2ch Stereo” sau
„Headphone (2ch)”. Totuşi, această funcţie nu
este disponibilă în următoarele cazuri.
– Este selectată intrarea „FM TUNER” sau
„AM TUNER”.
– Se primesc semnale PCM liniare cu o frecvenţă
de eşantionare diferită de 44,1 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio sau DTS-HD High
Resolution Audio.
– În timpul funcţionării reţelei se primesc
semnale PCM liniare cu o frecvenţă de
eşantionare diferită de 44,1 kHz.
x Sound Optimizer
x Auto Volume
Vă permite să vă bucuraţi de sunet clar şi
dinamic la niveluri ale volumului reduse.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea
funcţiei Sound Optimizer” (pagina 53).
• Normal
• Low
• Off
Acest receptor poate regla volumul automat,
în funcţie de semnalul de intrare sau de
conţinutul primit de la echipamentul
conectat.
Această funcţie este utilă, de exemplu,
atunci când sunetul unei reclame este mai
puternic decât cel al programelor TV.
• On
• Off
x Egalizator
Vă permite să reglaţi nivelul de bas şi
înalte pentru fiecare boxă. Pentru detalii,
consultaţi „Ajustarea egalizatorului”
(pagina 53).
x Sound Field
Vă permite să selectaţi un efect de sunet
aplicat semnalelor de intrare. Pentru
detalii, consultaţi „Ascultarea de efecte de
sunet” (pagina 50).
x A/V Sync. (Sincronizează ieşirea
audio cu cea video)
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio
pentru a minimiza diferenţa de timp dintre
ieşirea audio şi afişajul vizual.
Această funcţie este utilă atunci când
utilizaţi un monitor LCD sau cu plasmă
mare sau un proiector.
• HDMI Auto: Diferenţa de timp dintre
ieşirea audio şi afişajul vizual pentru
monitorul conectat prin intermediul unei
conexiuni HDMI va fi ajustată automat
în baza informaţiilor pentru televizor.
Această caracteristică este disponibilă
doar când monitorul acceptă funcţia
A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Puteţi ajusta întârzierea
între 0 ms şi 300 ms, în intervale de 10 ms.
x Dual Mono (Selectare limbă
pentru difuzare digitală)
Vă permite să selectaţi limba în care doriţi
să ascultaţi componenta audio duală a unei
difuzări digitale, când este disponibilă.
Această caracteristică funcţionează doar
pentru surse Dolby Digital.
• Main/Sub: Sunetul limbii principale va fi
scos prin boxa frontală stânga, iar sunetul
limbii secundare va fi scos prin boxa
frontală dreapta, în acelaşi timp.
• Main: Va fi scos sunetul limbii principale.
• Sub: Va fi scos sunetul limbii secundare.
x D.Range Comp. (Dynamic
Range Compression)
Vă permite să comprimaţi intervalul
dinamic al piesei audio. Această funcţie
poate fi utilă atunci când doriţi să vizionaţi
filme în timpul nopţii, cu volumul redus.
Compresia intervalului dinamic este
posibilă doar cu surse Dolby Digital.
87RO
Ajustarea setărilor
Note
• Această funcţie nu este disponibilă când este
utilizat „Analog Direct”.
• Timpul de întârziere poate varia în funcţie de
setările pentru formatul audio, câmpul de sunet,
modelul de boxe şi distanţa boxelor.
Note
• Nu uitaţi să reduceţi nivelul volumului înainte
de a activa/dezactiva această funcţie.
• Deoarece această funcţie este disponibilă doar la
intrarea de semnal Dolby Digital, DTS sau PCM
liniar, este posibil ca volumul sunetului să crească
brusc atunci când comutaţi la alte formate.
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Se primesc semnale PCM liniare cu o frecvenţă
de eşantionare de peste 48 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
sau DTS-HD High Resolution Audio.
• On: Intervalul dinamic este comprimat
aşa cum a avut în vedere inginerul de
înregistrare.
• Auto: Intervalul dinamic este comprimat
automat.
• Off: Intervalul dinamic nu este
comprimat.
• Off: Receptorul nu scoate semnale HDMI
când se află în modul standby. Porniţi
receptorul pentru a vă bucura de sursa
echipamentului conectat pe televizor.
Această setare economiseşte energie în
modul standby, prin comparaţie cu
setarea „On”.
* Doar pentru modelele din Australia şi Mexic.
Notă
Meniul HDMI Settings
Puteţi ajusta setările necesare pentru
echipamentul conectat la mufele HDMI.
Când este selectat „Auto”, este posibil să dureze
mai mult până când imaginea şi sunetul sunt
redate pe televizor, decât atunci când este
selectat „On”.
x HDMI Audio Out
x Control for HDMI
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi
funcţia Control for HDMI. Pentru detalii,
consultaţi „Pregătirea pentru „BRAVIA”
Sync” (pagina 74).
• On
• Off
Vă permite să setaţi ieşirea semnalelor audio
HDMI de la echipamentul de redare conectat
la receptor printr-o conexiune HDMI.
• AMP: Semnalele audio HDMI de la
echipamentul de redare sunt scoase doar
prin boxele conectate la receptor. Sunetul
multi-canal poate fi redat ca atare.
Note
Notă
• Când setaţi „Control for HDMI” la „On”,
„HDMI Audio Out” se poate modifica automat.
• Când receptorul este în modul standby,
indicatorul ?/1 (pornit/standby) de pe panoul
frontal se aprinde cu culoarea portocaliu în
cazul în care „Control for HDMI” este setat
pe „On”.
Semnalele audio nu sunt scoase prin boxa
televizorului atunci când „HDMI Audio Out”
este setat la „AMP”.
x Pass Through
Vă permite să scoateţi semnalele HDMI
prin televizor, chiar şi când receptorul
se află în modul standby.
• On*: Când receptorul se află în modul
standby, receptorul scoate în mod
continuu semnale HDMI prin mufa
HDMI TV OUT a receptorului.
• Auto: Când televizorul este pornit şi
receptorul se află în modul standby,
receptorul scoate semnale HDMI prin
mufa HDMI TV OUT a receptorului.
Sony vă recomandă această setare dacă
utilizaţi un televizor Sony compatibil cu
funcţia „BRAVIA” Sync. Această setare
economiseşte energie în modul standby,
prin comparaţie cu setarea „On”.
88RO
• TV+AMP: Sunetul este scos prin boxa
televizorului şi prin boxele conectate la
receptor.
Note
• Calitatea sunetului echipamentului de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
precum numărul de canale şi frecvenţa de
eşantionare etc. Dacă televizorul este prevăzut
cu boxe stereo, sunetul care iese din receptor
va fi tot stereo, ca cel al televizorului, chiar dacă
dumneavoastră redaţi o sursă multi-canal.
• Când conectaţi receptorul la un echipament
video (proiector etc.), este posibil ca sunetul
să nu iasă din receptor. În acest caz, selectaţi
„AMP”.
x Subwoofer Level
x Audio Input Assign
Vă permite să setaţi nivelul subwooferului
la 0 dB sau la + 10 dB, atunci când
semnalele PCM intră printr-o conexiune
HDMI. Puteţi seta în mod independent
nivelul pentru fiecare intrare căreia îi este
alocată o mufă de intrare HDMI.
• Auto: Setează automat nivelul la 0dB sau
la +10dB, în funcţie de transmisia audio.
• +10dB
• 0dB
Vă permite să setaţi mufele de intrare audio
alocate fiecărei intrări.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea altor
mufe de intrare audio (Audio Input
Assign)” (pagina 78).
x Fast View
Vă permite să setaţi funcţia Fast View.
Această funcţie de comutare rapidă HDMI
acceptă toate intrările HDMI.
• Auto: Puteţi selecta o intrare HDMI mai
repede decât prin selectarea normală.
• Off: Funcţiile Fast View şi de examinare
pentru HDMI nu sunt disponibile.
Meniul Input Settings
x Name In
Vă permite să setaţi numele afişat în meniul
Watch/Listen.
Puteţi să introduceţi un nume de până la
8 caractere pentru intrări şi să-l afişaţi.
Echipamentele pot fi identificate mai uşor
dacă au numele afişate şi nu mufele.
1 Selectaţi „Name In”, apoi apăsaţi .
2 Selectaţi intrarea pe care doriţi să
o denumiţi şi apăsaţi
.
3 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta un caracter şi apoi apăsaţi b.
Puteţi deplasa poziţia de introducere
înapoi şi înainte apăsând B/b.
4 Repetaţi pasul 3 pentru a introduce
caracterele pe rând, apoi apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Puteţi ajusta setările pentru conexiunile
receptorului şi ale altor echipamente.
x Input Mode
Meniul Network Settings
Vă permite să stabiliţi modul de intrare
audio atunci când conectaţi echipamente
la mufe de intrare audio atât digitale cât
şi analogice. Pentru detalii, consultaţi
„Comutarea între audio digital şi analogic
(INPUT MODE)” (pagina 77).
Puteţi ajusta setările pentru reţea. Meniul
Network Settings este disponibil doar
atunci când este selectată funcţia Home
Network sau SEN.
x Internet Settings
x Input Edit
Vă permite să efectuaţi setările de reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Configurarea
setărilor de reţea ale receptorului”
(pagina 35).
• Wired Setup
• Wireless Setup
89RO
Ajustarea setărilor
Vă permite să setaţi următoarele elemente
pentru fiecare intrare.
• Watch: Afişează o intrare în meniul
Watch.
• Listen: Afişează o intrare în meniul
Listen.
• Watch+Listen: Afişează o intrare în
meniul Watch, cât şi în meniul Listen.
x Information
3 Ţineţi apăsat SHIFT, apoi apăsaţi
Vă permite să consultaţi informaţiile
despre reţea pentru reţea.
1 Selectaţi „Information”, apoi apăsaţi .
2 Selectaţi elementul de setare pe care
doriţi să îl consultaţi, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apar
informaţiile despre setarea curentă.
Puteţi consulta setările* pentru „Physical
Connection”, „SSID”, „Security Settings”,
„IP Address Setting”, „IP Address”,
„Subnet Mask”, „Default Gateway”,
„DNS Settings”, „Primary DNS”,
„Secondary DNS” şi „MAC Address”.
butonul numeric/text pentru
a introduce numele dispozitivului.
4 Apăsaţi .
* Elementele de setare din timpul configurării
diferă în funcţie de mediul de reţea şi tipul
conexiunii.
x PARTY STREAMING
Vă permite să setaţi receptorul pentru
a utiliza funcţia PARTY STREAMING.
1 Selectaţi „PARTY STREAMING”, apoi
apăsaţi
.
2 Selectaţi „On” sau „Off”, apoi apăsaţi .
• On: Receptorul poate fi detectat de alte
dispozitive din reţeaua de domiciliu.
Receptorul poate porni sau închide o
sesiune PARTY şi se poate alătura unei
sesiuni PARTY sau poate părăsi o astfel
de sesiune.
• Off: Receptorul poate fi detectat de alte
dispozitive din reţeaua de domiciliu.
În orice caz, receptorul nu poate porni
sau închide o sesiune PARTY şi nu se
poate alătura unei sesiuni PARTY, nici
nu poate părăsi o astfel de sesiune.
x Device Name
Vă permite să atribuiţi receptorului un
nume de dispozitiv de maximum 30 de
caractere, pentru a putea fi recunoscut
cu uşurinţă de către alte dispozitive din
reţeaua de domiciliu.
Pentru a atribui numele de dispozitiv
1 Selectaţi „Device Name”, apoi
apăsaţi
.
2 Apăsaţi
pentru a selecta numele
curent al dispozitivului.
90RO
Sfat
Numele implicit al dispozitivului este
„STR-DN840 ******”.
„******” reprezintă ultimele 6 cifre ale adresei
MAC a receptorului.
x Network Standby
În timp ce modul „Network Standby” este
setat la „On”, receptorul poate fi conectat şi
comandat în orice moment prin
intermediul reţelei.
1 Selectaţi „Network Standby”, apoi
apăsaţi .
2 Selectaţi „Off” sau „On”, apoi apăsaţi .
• On: Funcţia de reţea este activă chiar şi
când receptorul se află în modul
standby, iar acesta îşi reia funcţionarea
atunci când este comandat prin
intermediul reţelei.
• Off: Funcţia de reţea se dezactivează
când receptorul se află în modul
standby. Durează mai mult până când
receptorul îşi reia funcţionarea atunci
când este pornit din nou.
Notă
Când receptorul este în modul standby,
indicatorul ?/1 (pornit/standby) de pe panoul
frontal se aprinde cu culoarea portocaliu în cazul
în care „Network Standby” este setat pe „On”.
Meniul System Settings
Puteţi ajusta setările receptorului.
x Language
Vă permite să selectaţi limba pentru
mesajele de pe ecran.
• English
• French
• German
• Spanish
x Auto Standby
Vă permite să setaţi receptorul, astfel încât
să comute automat la modul standby,
atunci când nu utilizaţi receptorul sau când
nu intră semnale în receptor.
• On: Comută în modul standby după
aproximativ 20 de minute.
• Off: Nu comută la modul standby.
Operare fără utilizarea OSD
Puteţi utiliza acest receptor cu ajutorul
panoului de afişaj, chiar dacă televizorul
nu este conectat la receptor.
DISPLAY
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Este selectată intrarea „FM TUNER”,
„AM TUNER”, „USB”, „HOME NETWORK”
sau „SEN”.
– Asiguraţi-vă că funcţia AirPlay sau PARTY
STREAMING nu este utilizată.
– Software-ul receptorului este în curs de
actualizare.
• Dacă utilizaţi modul Auto standby şi Sleep Timer
în acelaşi timp, Sleep Timer are prioritate.
x Network Update
Vă permite să actualizaţi software-ul
receptorului la cea mai recentă versiune.
Pentru detalii, consultaţi „Actualizarea
software-ului” (pagina 70).
Pentru a verifica versiunea software
1 Selectaţi „Network Update”, apoi
apăsaţi
.
2 Selectaţi „Version”, apoi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare versiunea
software.
x Update Alert
Vă permite să stabiliţi dacă să fiţi informaţi
cu privire la o nouă versiune a softwareului pe ecranul televizorului.
• On
• Off
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Utilizarea meniului de
pe panoul de afişaj
1
Apăsaţi AMP MENU.
Meniul este afişat pe panoul de afişaj
al receptorului.
2
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta meniul dorit şi apăsaţi
.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta parametrul pe care doriţi să
îl ajustaţi, apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta setarea dorită, apoi
apăsaţi
.
Pentru a reveni la afişajul
anterior
Apăsaţi B sau RETURN O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi AMP MENU.
Notă
91RO
Ajustarea setărilor
Este posibil ca unii parametri şi unele setări să
apară cu o intensitate luminoasă redusă pe panoul
de afişaj. Aceasta înseamnă că sunt indisponibili
sau au setări fixe şi nu pot fi modificaţi.
Prezentare generală a meniurilor
Următoarele opţiuni sunt disponibile în fiecare meniu. Pentru detalii despre navigarea prin
meniuri, consultaţi pagina 91.
Meniu
[Afişaj]
Parametri
[Afişaj]
Setări calibrare
automată
[<AUTO CAL>]
Pornire calibrare automată
[A.CAL START]
Setări nivel
[<LEVEL>]
92RO
Setări
Tip calibrare automatăa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
Potrivire automată a fazeia)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Ton de testareb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
Nivel boxă frontală stângab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB la FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel boxă frontală dreaptab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB la FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel boxă centralăb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB la CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel boxă surround stângab)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB la SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel boxă surround dreaptab)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB la SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel boxă surround spateb)
[SB LEVEL]
Sb –10,0 dB la SB +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel boxă surround spate stângab)
[SBL LEVEL]
SBL –10.0 dB la SBL +10.0 dB
(interval 0.5 dB)
Nivel boxă surround spate dreaptab)
[SBR LEVEL]
SBR –10.0 dB la SBR +10.0 dB
(interval 0.5 dB)
Nivel boxă frontală înaltă stângab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB la LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel boxă frontală înaltă dreaptab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB la RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nivel subwooferb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB la SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Parametri
[Afişaj]
Setări
Setări boxe
[<SPEAKER>]
Model boxe
[SP PATTERN]
Între 5/2.1 şi 2/0 (20 de modele)
Ridicare boxă centrală
[CNT LIFT]
între 1 şi 10, OFF
Dimensiune boxe frontaleb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Dimensiune boxă centralăb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Dimensiune boxe surroundb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Dimensiune boxe frontale înalteb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Alocare boxă surround spated)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Distanţă boxă frontală stângab)
[FL DIST.]
între FL 1,00 m şi FL 10,00 m
(între FL 3’3” şi FL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă frontală dreaptab)
[FR DIST.]
între FR 1,00 m şi FR 10,00 m
(FR 3’3” până la FR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă centralăb)
[CNT DIST.]
între CNT 1,00 m şi CNT
10,00 m (între CNT 3’3” şi
CNT 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă surround stângab)
[SL DIST.]
între SL 1,00 m şi SL 10,00 m
(între SL 3’3” şi SL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă surround dreaptab)
[SR DIST.]
între SR 1,00 m şi SR 10.00 m
(între SR 3’3” şi SR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă surround spateb)
[SB DIST.]
între SB 1,00 m şi SB 10,00 m
(SB 3’3” până la SB 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă surround spate stângab)
[SBL DIST.]
între SBL 1,00 m şi SBL 10,00 m
(între SBL 3’3” şi SBL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă surround spate dreaptab) între SBR 1,00 m şi SBR 10,00 m
[SBR DIST.]
(între SBR 3’3” şi SBR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă boxă frontală înaltă stângab)
[LH DIST.]
între LH 1.00 m şi LH 10.00 m
(între LH 3’3” şi LH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
93RO
Ajustarea setărilor
Meniu
[Afişaj]
Meniu
[Afişaj]
Parametri
[Afişaj]
Setări
Distanţă boxă frontală înaltă dreaptab)
[RH DIST.]
între RH 1,00 m şi RH 10,00 m
(între RH 3’3” şi RH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Distanţă subwooferb)
[SW DIST.]
între SW 1,00 m şi SW 10,00 m
(între SW 3’3” şi SW 32’9”)
(interval 0,01 m (1 inci))
Unitate de distanţă
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Frecvenţă de tranziţie a boxelor
frontalee)
[FRT CROSS]
De la CROSS 40 Hz până la
CROSS 200 Hz (interval 10 Hz)
Frecvenţă de tranziţie a boxei centralee) De la CROSS 40 Hz la CROSS
[CNT CROSS]
200 Hz (interval 10 Hz)
Frecvenţă de tranziţie a boxelor
surrounde)
[SUR CROSS]
De la CROSS 40 Hz la CROSS
200 Hz (interval 10 Hz)
Frecvenţă de tranziţie a boxelor
frontale înaltee)
[FH CROSS]
De la CROSS 40 Hz până la
CROSS 200 Hz (interval 10 Hz)
Mod intrare
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Intrări denumiri
[NAME IN]
Pentru detalii, consultaţi „Name
In” din meniul Input Settings
(pagina 89).
Atribuire intrare audio digitală
[A. ASSIGN]
Pentru detalii, consultaţi
„Utilizarea altor mufe de intrare
audio (Audio Input Assign)”
(pagina 78).
Setări surround
[<SURROUND>]
HD-D.C.S. Effect Typef)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER,
STUDIO
Setări egalizator
[<EQ>]
Nivel bas boxe frontale
[FRT BASS]
FRT B. –10 dB până la FRT B.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Nivel înalte boxe frontale
[FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB până la FRT T.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Nivel bas boxă centrală
[CNT BASS]
CNT B. –10 dB până la CNT B.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Nivel înalte boxă centrală
[CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB până la CNT T.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Nivel bas boxe surround
[SUR BASS]
SUR B. –10 dB până la SUR B.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Nivel înalte boxe surround
[SUR TREBLE]
SUR T. –10 dB până la SUR T.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Setări intrare
[<INPUT>]
94RO
Meniu
[Afişaj]
Setări tuner
[<TUNER>]
Setări audio
[<AUDIO>]
Parametri
[Afişaj]
Setări
Nivel bas boxe frontale înalte
[FH BASS]
FH B. –10 dB până la FH B.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Nivel înalte boxe frontale înalte
[FH TREBLE]
FH T. –10 dB până la FH T.
+10 dB (pas 1,0 dB)
Mod recepţie post FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
Denumirea posturilor presetate
[NAME IN]
Pentru detalii, consultaţi
„Denumirea posturilor presetate
(Name Input)” (pagina 49).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Optimizator sunet
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Sincronizează ieşirea audio cu cea video 0 ms până la 300 ms (interval
[A/V SYNC]
10 ms), HDMI AUTO
Setări HDMI
[<HDMI>]
Setări sistem
[<SYSTEM>]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Selecţie limbă de transmisie digitală
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Compresie în interval dinamic
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Comandă pentru HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Trecere
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
Ieşire audio HDMI
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Nivel subwoofer
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB,
SW 0 dB
Vizualizare rapidă
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Standby reţea
[NET STBY]
STBY ON, STBY OFF
Mod standby automat
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Ajustarea setărilor
Volum AUTO avansat
[AUTO VOL]
Afişaj versiune
[VER. x.xxx]h)
95RO
a)
Puteţi să selectaţi această setare doar după ce aţi efectuat calibrarea automată şi aţi salvat setările.
b)
În funcţie de setarea modelului de boxe, este posibil ca unii parametri sau unele setări să nu fie
disponibili(e).
reprezintă un canal al boxei (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Puteţi selecta acest parametru doar dacă „SP PATTERN” nu este setat la o configurare cu boxe
surround spate sau frontale înalte (pagina 84).
e)
Puteţi selecta acest parametru doar dacă boxa este setată la „SMALL”.
f)
Puteţi selecta acest parametru doar dacă selectaţi „HD-D.C.S.” drept câmp de sunet.
g) Doar pentru modelele din Australia şi Mexic.
h)
x.xxx reprezintă un număr de versiune.
c)
xxx
d)
Pentru a vizualiza informaţiile
pe panoul de afişaj.
Panoul de afişaj oferă diverse informaţii
despre starea receptorului, precum câmpul
de sunet.
1 Selectaţi intrarea pentru care doriţi
să consultaţi informaţiile.
2 Apăsaţi AMP, apoi apăsaţi în mod
repetat DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY,
afişajul se va modifica ciclic, după cum
urmează.
Numele de index al intrării1) t Intrarea
selectată t Câmpul de sunet curent
aplicat2) t Nivelul volumului t
Informaţii despre transmisie3)
Când ascultaţi radio FM şi AM
Denumire post presetată1) t Frecvenţă
t Câmp de sunet curent aplicat2) t
Nivel volum
Când se recepţionează emisii RDS
(Doar pentru modelele din Europa
şi Australia)
Numele de serviciu al programului sau
numele postului presetat1) t Frecvenţă,
bandă şi număr presetat t Câmp de
sunet curent aplicat2) t Nivel volum
96RO
1)
Numele de index apare doar atunci când aţi
alocat unul intrării sau postului presetat.
Numele de index nu apare când au fost
introduse doar spaţii goale sau când este acelaşi
cu numele intrării.
2)
„PURE.DIRECT” apare atunci când este
activată funcţia Pure Direct.
3) Este posibil ca informaţiile despre flux să nu
fie afişate.
Notă
Este posibil ca unele caractere sau semne să nu
fie afişate pentru unele limbi.
3
Realocarea butonului
de intrare
Puteţi modifica setările implicite ale
butoanelor de intrare pentru a se potrivi
echipamentelor din sistemul dumneavoastră.
De exemplu, în cazul în care conectaţi un
player Blu-ray Disc la mufa SAT/CATV de pe
receptor, puteţi seta butonul SAT/CATV de
pe această telecomandă pentru a controla
playerul Blu-ray Disc.
Notă
Nu puteţi realoca butoanele de intrare TV, FM,
AM, USB, HOME NETWORK, SEN.
Televizor
?/1
Exemplu: Apăsaţi 1, apoi eliberaţi
TV ?/1. Acum puteţi utiliza butonul
SAT/CATV pentru a controla playerul
Blu-ray Disc.
Categorii
Apăsaţi
Player Blu-ray Disc
(mod comandă BD1)a)
1
Recorder Blu-ray Disc
(mod comandă BD3)a)
2
DVD player
(mod comandă DVD1)
3
DVD recorder
(mod comandă DVD3)b)
4
VCR
(mod comandă VTR3)c)
5
CD player
6
a) Pentru detalii despre setarea BD1 sau BD3,
Butoane
numerice
1
Butoane
de intrare
În timp ce ţineţi apăsat pe butonul
de intrare a cărui alocare doriţi să
o modificaţi, ţineţi apăsat pe TV ?/1.
consultaţi instrucţiunile de utilizare primite
cu playerul Blu-ray Disc sau cu recorderul
Blu-ray Disc.
b)
Înregistratoarele DVD Sony sunt
comandate cu setarea DVD1 sau DVD3.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite cu înregistratoarele DVD.
c) Aparatele VCR Sony sunt comandate cu
setarea VTR 3, care corespunde VHS.
Exemplu: În timp ce ţineţi apăsat
SAT/CATV, ţineţi apăsat TV ?/1.
2
Cu butonul TV ?/1 apăsat, eliberaţi
butonul de intrare.
Exemplu: Cu butonul TV ?/1 apăsat,
eliberaţi SAT/CATV.
97RO
Utilizarea telecomenzii
Utilizarea telecomenzii
Consultând tabelul următor, apăsaţi
butonul corespunzător pentru
categoria dorită, apoi eliberaţi TV ?/1.
Reiniţializarea butoanelor
de intrare
TV INPUT
TV ?/1
?/1
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi receptorul de la priză
şi dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de
alimentare
2–
1
2
În timp ce ţineţi apăsat 2 –, apăsaţi
şi ţineţi apăsat ?/1, apoi apăsaţi TV
INPUT.
Eliberaţi toate butoanele.
Butoanele de intrare sunt reiniţializate
la setările implicite.
98RO
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi
ca tensiunea de alimentare să fie aceeaşi
cu cea a sursei locale de alimentare
electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată
pe plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Unitatea nu este deconectată de la sursa
CA (reţea) chiar şi atunci când este
oprită, atât timp cât este conectată la priza
de perete.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru o
perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi
de ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• (Doar pentru modelele din S.U.A. şi
Canada)
Una dintre lamelele ştecărului este
mai lată decât cealaltă din motive de
securitate şi nu va intra în priza de perete
decât într-un singur mod. Dacă nu puteţi
introduce complet ştecărul în priză,
contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Cu privire la încălzire
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea
unor surse de căldură sau în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce
ar putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
• Nu amplasaţi receptorul lângă
echipamente precum un televizor, un
VCR sau un casetofon. (Dacă receptorul
este utilizat în combinaţie cu un televizor,
un VCR sau un casetofon şi este amplasat
prea aproape de echipamentul respectiv,
pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. Acest lucru este
probabil, mai ales când se utilizează
o antenă de interior (aeriană). Prin
urmare, vă recomandăm să utilizaţi
o antenă de exterior (aeriană).)
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi
receptorul pe suprafeţe tratate special
(cu ceară, ulei, lustruite etc.), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente,
opriţi receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor cu
o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat
sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Depanare
Dacă în timpul utilizării receptorului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare
pentru a încerca să remediaţi problema. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony. Reţineţi că, dacă personalul
de service înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Alimentare
Receptorul se opreşte automat.
• „Auto Standby” este setat la „On”
(pagina 91).
• Funcţia de Sleep Timer este activă
(pagina 14).
• „PROTECTOR” funcţionează
(pagina 110).
Indicatorul ?/1 (pornit/standby) clipeşte
rapid.
• S-a produs o eroare la actualizarea
software-ului. Deconectaţi cablul de
alimentare şi apoi reconectaţi-l.
Receptorul va încerca să actualizeze
software-ul. Dacă indicatorul continuă
să clipească rapid, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Imagine
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare,
utilizând butoanele de intrare.
• Setaţi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
• Îndepărtaţi echipamentul audio de
televizor.
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt
conectate corect şi ferm la echipament.
99RO
Informaţii suplimentare
Receptorul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nefiind o defecţiune.
Dacă utilizaţi încontinuu acest receptor la
un volum ridicat, temperatura carcasei în
părţile superioară, laterală şi inferioară va
creşte considerabil. Nu atingeţi carcasa,
pentru a evita arsurile.
• În funcţie de echipamentul de redare,
este posibil să fie nevoie să configuraţi
echipamentul. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu fiecare echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu High
Speed HDMI atunci când vizualizaţi
imagini sau ascultaţi materiale audio,
în special pentru transmisia 1080p,
Deep Color (Deep Colour), 4K sau 3D.
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine 3D.
• În funcţie de televizor sau de
echipamentul video, este posibil
ca imaginile 3D să nu fie afişate.
Consultaţi formatele de imagine 3D
acceptate de receptor (pagina 112).
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine 4K
• În funcţie de televizor sau de
echipamentul video, este posibil ca
imaginile 4K să nu fie afişate. Verificaţi
funcţiile video şi setările televizorului
şi ale echipamentului video. De
asemenea, asiguraţi-vă că aţi conectat
echipamentul video la o mufă 4K
HDMI disponibilă pe acest receptor.
Când receptorul se află în modul standby,
pe televizor nu apare nicio imagine.
• Când receptorul intră în modul
standby, imaginea provine de la
ultimul echipament HDMI selectat
înainte de a opri receptorul. Dacă
utilizaţi alt echipament, redaţi
echipamentul şi efectuaţi operaţiunea
One-Touch Play sau porniţi receptorul
pentru a selecta echipamentul HDMI
pe care doriţi să îl utilizaţi.
• (Doar pentru modelele din Australia
şi Mexic)
Asiguraţi-vă că „Pass Through” este
setat la „On” în meniul HDMI
Settings, în cazul în care conectaţi
echipament care nu este compatibil
cu funcţia „BRAVIA” Sync pentru
receptor (pagina 88).
100RO
Meniul OSD nu apare pe ecranul
televizorului.
• Apăsaţi HOME.
• Verificaţi conectarea corectă
a televizorului.
• În funcţie de televizor, este posibil să
dureze un timp pentru ca meniul OSD
să apară pe ecran.
Panoul de afişaj este stins.
• Dacă se aprinde indicatorul PURE
DIRECT, apăsaţi PURE DIRECT
pentru a dezactiva funcţia (pagina 54).
• Apăsaţi DIMMER în mod repetat
pentru a regla luminozitatea panoului
de afişaj.
Sunet
Nu se aude sunet, indiferent de
echipamentul selectat, sau sunetul
are un nivel foarte redus.
• Verificaţi dacă toate cablurile de
conectare sunt introduse în mufele
lor de intrare/ieşire pentru mufele
respective ale receptorului, boxelor
şi echipamentului.
• Asiguraţi-vă că receptorul şi toate
echipamentele sunt pornite.
• Asiguraţi-vă că MASTER VOLUME
nu este setat la „VOL MIN”.
• Asiguraţi-vă că SPEAKERS nu este
setat la „SPK OFF” (pagina 34).
• Asiguraţi-vă că la receptor nu sunt
conectate căştile.
• Apăsaţi
de pe telecomandă, pentru
a revoca funcţia de dezactivare
a sunetului.
• Încercaţi să apăsaţi butonul de intrare
de pe telecomandă sau să rotiţi INPUT
SELECTOR de pe receptor pentru a
selecta echipamentul dorit (pagina 40).
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea fermă a boxelor
şi a echipamentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură
sunt plasate la distanţă faţă de un
transformator sau de un motor şi la
cel puţin 3 metri distanţă faţă de un
televizor sau de o lampă fluorescentă.
• Îndepărtaţi echipamentul audio de
televizor.
• Fişele electrice şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită uşor
cu alcool.
Nu se aude sunet din anumite boxe sau
sunetul are un nivel foarte redus.
• Conectaţi o pereche de căşti la mufa
PHONES pentru a verifica dacă sunetul
este scos prin căşti. Dacă prin căşti este
scos un singur canal, este posibil ca
echipamentul să nu fie conectat corect la
receptor. Verificaţi dacă toate cablurile
sunt introduse complet în mufele
receptorului şi ale echipamentului.
Dacă prin sunt scoase ambele canale,
este posibil ca boxa frontală să nu
fie conectată corect la receptor.
Verificaţi conexiunea boxei frontale
care nu scoate sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea
la ambele mufe L şi R (stânga şi
dreapta) ale unui echipament analogic,
deoarece echipamentele analogice
necesită conexiuni la ambele mufe,
L (stânga) şi R (dreapta). Utilizaţi un
cablu audio (nefurnizat).
• Ajustaţi volumul boxelor (pagina 84).
• Verificaţi dacă setările boxelor sunt
corespunzătoare pentru configurare,
utilizând meniul de calibrare automată
sau „Speaker Pattern” din meniul
Speaker Settings. Apoi, verificaţi dacă
sunetul iese corect prin fiecare boxă,
utilizând „Test Tone” din meniul
Speaker Settings.
• Unele discuri nu au informaţii
Dolby Digital Surround EX.
• Asiguraţi-vă că subwooferul este
conectat corect şi în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwooferul.
• În funcţie de câmpul de sunet selectat,
niciun sunet nu va fi disponibil de la
subwoofer.
• Când toate boxele sunt setate la „Large” şi
este selectat „Neo6 Cinema” sau „Neo6
Music”, nu se aude sunet din subwoofer.
Nu se aude sunet dintr-un anumit
echipament.
• Verificaţi dacă echipamentul este
conectat corect la mufele de intrare
audio pentru echipamentul respectiv.
• Verificaţi dacă cablul (cablurile)
utilizat(e) pentru conexiune este/sunt
introdus(e) complet în mufele de pe
receptor şi echipament.
• Verificaţi INPUT MODE (pagina 77).
• Verificaţi dacă echipamentul este
conectat corect la mufa HDMI pentru
echipamentul respectiv.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie să configuraţi setarea
HDMI a echipamentului. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu fiecare echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu High
Speed HDMI atunci când vizualizaţi
imagini sau ascultaţi materiale audio,
în special pentru transmisia 1080p,
Deep Color (Deep Colour), 4K sau 3D.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos
prin receptor în timp ce pe ecranul
televizorului apare OSD. Apăsaţi
HOME pentru a afişa meniul de
pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
101RO
Informaţii suplimentare
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul
prin boxa televizorului, setaţi „HDMI
Audio Out” la „TV+AMP” în meniul
HDMI Settings (pagina 88). Dacă nu
puteţi reda sursele audio cu canale
multiple, setaţi la „AMP”. Sunetul nu
va fi scos însă prin boxa televizorului.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
modificată frecvenţa de eşantionare,
numărul de canale sau formatul audio
al semnalelor de ieşire audio de la
echipamentul de redare.
• Semnalele audio (format, frecvenţă
de eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI
pot fi suprimate de echipamentul
conectat. Verificaţi configurarea
echipamentului conectat dacă
imaginea este de calitate slabă sau
dacă sunetul nu iese din echipamentul
conectat prin cablul HDMI.
• În cazul în care echipamentul conectat
nu este compatibil cu tehnologia de
protecţie a drepturilor de autor (HDCP),
imaginea şi/sau sunetul de la mufa
HDMI TV OUT pot fi transmise
distorsionat sau pot să nu fie scoase.
În acest caz, verificaţi specificaţia
echipamentului conectat.
• Setaţi rezoluţia imaginii echipamentului
de redare la mai mult de 720p/1080i
pentru a vă bucura de sunet cu rată de
biţi ridicată (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Este posibil să fie nevoie să ajustaţi
anumite setări ale rezoluţiei imaginii
echipamentului de redare înainte de a vă
putea bucura de DSD şi Multi Channel
Linear PCM. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a echipamentului de redare.
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil
cu funcţia Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul nu are funcţia Control
audio al sistemului, configuraţi setarea
„HDMI Audio Out” din meniul
HDMI Settings la
– „TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul prin boxa televizorului şi
receptor.
– „AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul prin receptor.
• Când conectaţi receptorul la un
echipament video (proiector etc.),
este posibil ca sunetul să nu iasă din
receptor. În acest caz, setaţi „HDMI
Audio Out” la „AMP” în meniul
HDMI Settings (pagina 88).
• Dacă nu puteţi asculta sunetul
echipamentului conectat la receptor
în timp ce pe receptor este selectată
intrarea televizorului
102RO
– Nu uitaţi să modificaţi intrarea
receptorului la HDMI atunci când
doriţi să urmăriţi un program
pe echipamentul conectat prin
intermediul conexiunii HDMI
la receptor.
– Schimbaţi canalul TV atunci când
doriţi să urmăriţi o difuzare TV.
– Nu uitaţi să selectaţi echipamentul sau
intrarea corectă atunci când urmăriţi un
program de pe echipamentul conectat
la televizor. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului cu privire
la această operaţiune.
• Dacă este utilizat „Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp
de sunet (pagina 50).
• Atunci când utilizaţi funcţia Control for
HDMI, nu puteţi controla echipamentul
conectat cu telecomanda televizorului.
– În funcţie de echipamentul conectat
şi de televizor, este posibil să fie
nevoie să configuraţi echipamentul şi
televizorul. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu
fiecare echipament şi cu televizorul.
– Modificaţi intrarea receptorului
la intrarea HDMI conectată la
echipament.
• Verificaţi dacă mufa de intrare audio
digitală selectată nu este realocată altor
intrări (pagina 78).
Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă
a boxelor şi a echipamentelor.
• Reglaţi parametrii nivelului sunetului
utilizând meniul Speaker Settings.
Sunetul Dolby Digital sau DTS multi-canal
nu este reprodus.
• Verificaţi dacă DVD-ul etc. redat este
înregistrat în format Dolby Digital
sau DTS.
• Când conectaţi playerul DVD etc. la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, asiguraţi-vă că setarea pentru
ieşirea audio digitală a echipamentului
conectat este disponibilă.
• Setaţi „HDMI Audio Out” la „AMP” în
meniul HDMI Settings (pagina 88).
• Vă puteţi bucura de High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD şi Multi Channel Linear
PCM doar cu o conexiune HDMI.
Nu se poate obţine efectul de surround.
Există o diferenţă de timp între ieşirea
audio şi afişajul vizual.
• Asiguraţi-vă că funcţia PARTY
STREAMING nu este utilizată. Pentru
a închide o sesiune PARTY, apăsaţi
PARTY START/CLOSE până apare
„CLOSE PARTY”. Pentru detalii,
consultaţi pagina 67.
Tonul de testare nu este scos prin boxe.
• Este posibil să nu fie conectate bine
cablurile boxelor. Asiguraţi-vă că sunt
conectate bine şi că nu pot fi
deconectate prin tragere uşoară.
• Cablurile boxelor pot avea probleme
de scurtcircuitare.
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi funcţia
PARTY STREAMING (pagina 66).
Un ton de testare este scos printr-o altă
boxă decât cea afişată pe ecranul
televizorului.
• Configurarea modelului de boxe este
incorectă. Asiguraţi-vă că modelul de
boxe şi conexiunile boxelor se
potrivesc corect.
Tuner
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa
de 75 Ohmi (nefurnizat), pentru
a conecta receptorul la o antenă de
exterior pentru FM (aeriană), după
cum se arată mai jos.
Antenă de exterior pentru FM (aeriană)
Receptor
Când receptorul se află în modul standby,
nu se aude sunet de la televizor.
• Când receptorul intră în modul
standby, sunetul provine de la ultimul
echipament HDMI selectat înainte
de a opri receptorul. Dacă utilizaţi alt
echipament, redaţi echipamentul şi
efectuaţi operaţiunea One-Touch Play
sau porniţi receptorul pentru a selecta
echipamentul HDMI pe care doriţi să
îl utilizaţi.
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor
(aeriene). Ajustaţi poziţia antenelor
(aeriene) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile
radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul
direct.
103RO
Informaţii suplimentare
• Asiguraţi-vă că aţi selectat câmpul
de sunet pentru film sau muzică
(pagina 50).
• Câmpurile de sunet nu funcţionează
când se primesc semnale DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio sau Dolby TrueHD
cu frecvenţă de eşantionare mai mare
de 48 kHz.
• (Doar pentru modelele din Australia
şi Mexic)
Asiguraţi-vă că „Pass Through” este
setat la „On” în meniul HDMI
Settings, în cazul în care conectaţi
echipament care nu este compatibil
cu funcţia „BRAVIA” Sync pentru
receptor (pagina 88).
• Setaţi corect intervalul de acord
(la acordarea posturilor AM cu acord
direct) (pagina 48).
• Nu a fost presetat niciun post radio sau
posturile presetate au fost şterse din
memorie (atunci când procedaţi la
acordul pe frecvenţă prin căutarea
posturilor presetate). Presetaţi
posturile (pagina 48).
• Apăsaţi AMP, apoi apăsaţi în mod
repetat DISPLAY de pe telecomandă,
astfel încât pe panoul de afişaj să apară
frecvenţa.
RDS nu funcţionează.*
• Asiguraţi-vă că aţi acordat un post
FM RDS.
• Selectaţi un post FM cu semnal mai
puternic.
• Postul recepţionat nu transmite
semnal RDS sau intensitatea
semnalului este scăzută.
Nu apar informaţiile RDS dorite.*
• Este posibil ca serviciul să nu fie
disponibil temporar. Contactaţi postul
de radio şi aflaţi dacă într-adevăr
furnizează acest serviciu.
* Doar pentru modelele din Europa şi Australia.
iPod/iPhone
Sunetul este distorsionat.
• Apăsaţi 2 - pe telecomandă în mod
repetat.
• Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului
iPod/iPhone la „Off” sau „Flat”.
Nu se aude sunetul de la iPod/iPhone.
• Deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone
şi conectaţi-l din nou.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
• Verificaţi dacă receptorul este pornit.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este conectat ferm.
Dispozitivul iPod/iPhone nu funcţionează.
• Verificaţi dacă aţi îndepărtat carcasa de
protecţie a dispozitivului iPod/iPhone.
• În funcţie de conţinutul dispozitivului
iPod/iPhone, este posibil să fie necesar
un timp pentru a porni redarea.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul iPod/iPhone. Porniţi din
nou receptorul şi reconectaţi
dispozitivul iPod/iPhone.
• Utilizaţi un iPod/iPhone neacceptat.
Consultaţi „Modele de iPod/iPhone
compatibile” (pagina 42) pentru a afla
tipurile de dispozitive acceptate.
Volumul soneriilor dispozitivului iPhone
nu se modifică.
• Ajustaţi volumul soneriei cu ajutorul
comenzilor de pe dispozitivul iPhone.
Dispozitiv USB
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
• În cazul în care conectaţi un dispozitiv
USB neacceptat, pot apărea
următoarele probleme. Consultaţi
„Dispozitive USB compatibile”
(pagina 44) pentru a afla tipurile
de dispozitive acceptate.
– Dispozitivul USB nu este recunoscut.
– Numele fişierelor sau ale folderelor
nu sunt afişate pe receptor.
– Nu este posibilă redarea.
– Sunetul se aude în salturi.
– Se aude zgomot.
– Se aude un sunet distorsionat.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
• Opriţi receptorul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi receptorul.
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
104RO
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 44).
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu începe redarea.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat
la portul (USB).
• Dispozitivul USB este conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB respectând
orientarea corectă.
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest receptor sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Minuscule (de la a la z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Este posibil ca alte caractere să nu fie
afişate corect.
Mesajul „Reading” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează mult
până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult
în următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
– Structura de fişiere este extrem de
complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
Astfel, vă recomandăm următoarele
îndrumări.
– Număr total de foldere pe un
dispozitiv USB: cel mult 256
(inclusiv folderul „ROOT”)
– Număr total de fişiere per folder:
cel mult 256.
• Fişierele MP3 în format MP3 PRO
nu pot fi redate.
• Fişierul audio este un fişier audio cu
mai multe piste.
• Este posibil ca unele fişiere AAC să
nu fie redate corect.
• Fişierele WMA în format Windows
Media Audio Lossless şi Professional
nu pot fi redate.
• Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16 sau
FAT32 nu sunt acceptate.*
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar fişierele
audio de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la maximum
8 niveluri (inclusiv folderul „ROOT”).
• Numărul de foldere a depăşit 256
(inclusiv folderul „ROOT”).
• Numărul de fişiere dintr-un folder
a depăşit 256.
• Fişierele criptate sau protejate cu
parole etc. nu pot fi redate.
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32,
însă este posibil ca unele dispozitive USB
să nu suporte toate aceste sisteme FAT.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau
contactaţi producătorul.
Conexiune la reţea
Receptorul nu poate fi conectat la WPS
prin intermediul unei conexiuni LAN
wireless.
• Nu vă puteţi conecta la o reţea utilizând
WPS atunci când punctul de acces este în
modul WEP. Configuraţi reţeaua după
ce căutaţi punctul de acces utilizând
funcţia de scanare a punctelor de acces.
Apare un mesaj de eroare.
• Verificaţi natura erorii. Consultaţi
„Listă mesaje caracteristici reţea”
(pagina 71).
105RO
Informaţii suplimentare
• Opriţi receptorul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi receptorul.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 44).
• Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Fişierul audio nu poate fi redat.
Nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi starea reţelei. Consultaţi
„Information”, apoi selectaţi „Physical
Connection” la pasul 2 (pagina 90).
Dacă apare „Connection Fail”,
configuraţi din nou conexiunea
de reţea (pagina 55).
• Dacă sistemul este conectat printr-o
reţea wireless, mutaţi receptorul şi
routerul/punctul de acces LAN
wireless mai aproape unul de celălalt şi
efectuaţi din nou configurarea.
• Verificaţi setările routerului/punctului
de acces LAN wireless şi efectuaţi din
nou configurarea. Pentru detalii
privind configurarea dispozitivelor,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivelor.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un router/
punct de acces LAN wireless.
• Reţelele wireless sunt influenţate de
radiaţiile electromagnetice emise de
cuptoarele cu microunde şi de alte
dispozitive. Mutaţi unitatea la distanţă
faţă de astfel de dispozitive.
• Asiguraţi-vă routerul/punctul de acces
LAN wireless este pornit.
Nu se poate comanda receptorul cu
dispozitivul TV SideView.
• Este posibil să dureze mai mult timp
pentru a vă conecta la reţea după ce
porniţi receptorul. Aşteptaţi câteva
momente şi apoi încercaţi să utilizaţi
din nou TV SideView.
• Asiguraţi-vă că „Network Standby”
este setat la „On” în meniul Network
Settings, astfel încât să puteţi utiliza
TV SideView imediat după ce aţi
pornit receptorul.
Nu puteţi selecta meniul Network Settings.
• Aşteptaţi câteva momente după ce aţi
pornit receptorul şi apoi selectaţi din
nou meniul Network Settings.
106RO
Home Network
Nu se poate conecta la reţea.
• Asiguraţi-vă că routerul/punctul
de acces LAN wireless este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul este pornit.
• Este posibil ca setările de reţea de pe
receptor să fie incorecte. Verificaţi
starea reţelei. Consultaţi „Information”,
apoi selectaţi „Physical Connection”
la pasul 2 (pagina 90).
Dacă apare „Connection Fail”,
configuraţi din nou conexiunea
de reţea (pagina 55).
• Este posibil ca serverul să fie instabil.
Reporniţi-l.
• Verificaţi dacă receptorul şi serverul
sunt conectate corect la routerul/
punctul de acces LAN wireless.
• Asiguraţi-vă că serverul a fost
configurat corect (pagina 55).
Asiguraţi-vă că receptorul a fost
înregistrat pe server şi că permite
redarea în flux a muzicii de pe server.
• Dacă sistemul este conectat la o reţea
wireless, mutaţi receptorul şi routerul/
punctul de acces LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
• Dacă funcţia ICF (Internet Connection
Firewall) este activă pe computer, acest
lucru poate împiedica receptorul să se
conecteze la computer (doar atunci
când computerul este utilizat ca server).
Este posibil să fie nevoie să modificaţi
setările paravanului de protecţie pentru
a permite receptorului să se conecteze.
(Pentru detalii cu privire la modificarea
setărilor paravanului de protecţie,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu computerul.)
• Dacă aţi iniţializat receptorul sau dacă
aţi efectuat o recuperare de sistem pe
server, efectuaţi din nou setările de
reţea (pagina 55).
Serverul (precum un computer) nu apare
în lista cu servere. (Pe ecranul televizorului
apare „No Server”.)
Nu se pot reda în mod normal date audio.
• Este selectată redarea amestecată.
Apăsaţi SHUFFLE în mod repetat
până când dispare „SHUF”.
Redarea nu porneşte sau nu trece automat
la următoarea piesă sau la următorul fişier.
• Asiguraţi-vă că fişierul audio pe care
încercaţi să îl redaţi este într-un format
acceptat de acest receptor (pagina 61).
• Fişierele WMA cu protecţie de drepturi
de autor DRM nu pot fi redate.
Pentru modul de a verifica protecţia
drepturilor de autor a fişierelor WMA,
consultaţi pagina 63.
Sunetul se aude în salturi în timpul redării.
• Este posibil ca lăţimea de bandă
a reţelei LAN wireless să fie prea mică.
Mutaţi receptorul şi routerul/punctul
de acces LAN wireless mai aproape
unul de celălalt, astfel încât să nu existe
obstacole între ele.
Apare mesajul „Cannot Play”.
• Nu puteţi reda decât fişiere audio.
• Asiguraţi-vă că serverul a fost
configurat corect (pagina 55).
Asiguraţi-vă că receptorul a fost
înregistrat pe server şi că permite
redarea în flux a muzicii de pe server.
• Verificaţi dacă fişierul audio de pe
server a fost deteriorat sau şters.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu serverul.
• Nu puteţi reda următoarele piese:
– O piesă care încalcă restricţiile de
redare.
– O piesă cu informaţii despre
drepturi de autor ilegale.
– O piesă pe care aţi achiziţionat-o
dintr-un magazin de muzică online
care nu permite redarea în flux în
reţeaua de domiciliu.
– O piesă într-un format neacceptat
de receptor (pagina 61).
• Asiguraţi-vă că piesa selectată nu a fost
ştearsă de pe server. Dacă piesa a fost
ştearsă, selectaţi o altă piesă.
• Asiguraţi-vă routerul/punctul de acces
LAN wireless este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul este pornit.
• Este posibil ca serverul să fie instabil.
Reporniţi-l.
• Verificaţi dacă receptorul şi serverul
sunt conectate corect la routerul/
punctul de acces LAN wireless.
Apare mesajul „No Track”.
• Dacă în folderul selectat nu există nicio
piesă şi niciun folder, nu puteţi extinde
folderul pentru a-i afişa conţinutul.
107RO
Informaţii suplimentare
• Este posibil să fi pornit acest
receptor înainte de a porni serverul.
Reîmprospătaţi lista cu servere
(pagina 60).
• Asiguraţi-vă routerul/punctul de acces
LAN wireless este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul a fost
configurat corect (pagina 55).
Asiguraţi-vă că receptorul a fost
înregistrat pe server şi că permite
redarea în flux a muzicii de pe server.
• Verificaţi dacă receptorul şi serverul
sunt conectate corect la routerul/
punctul de acces LAN wireless.
Consultaţi informaţiile despre setările
de reţea (pagina 90).
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale routerului/punctului de acces LAN
wireless şi verificaţi setarea multicast.
Dacă setarea multicast a routerului/
punctului de acces LAN wireless este
activată, dezactivaţi-o.
• Dacă utilizaţi computerul ca server, este
posibil ca acesta să execute multe
aplicaţii. Dacă software-ul antivirus este
activ pe computer, dezactivaţi temporar
software-ul, deoarece acesta necesită
o cantitate mare de resurse de sistem.
• În funcţie de mediul de reţea, este posibil
să nu se poată reda piese cu mai multe
dispozitive aflate în funcţiune în acelaşi
timp. Opriţi celelalte dispozitive pentru
a permite receptorului să redea piese.
Nu se poate reda o piesă în format WMA
protejată cu drepturi de autor.
• Pentru modul de a verifica protecţia
drepturilor de autor a fişierelor WMA,
consultaţi pagina 63.
Nu puteţi selecta o piesă selectată anterior.
• Este posibil ca informaţiile despre
piesă să se fi modificat pe server.
Reselectaţi serverul în lista cu servere
(pagina 60).
Dispozitive din reţeaua de domiciliu nu se
pot conecta la receptor.
• Este posibil ca „Network Standby” să
fie setat la „Off”. Porniţi receptorul sau
setaţi „Network Standby” la „On” din
meniul Network Settings (pagina 90).
• Asiguraţi-vă că reţeaua este
configurată corect. Dacă nu este,
conexiunea nu poate fi realizată
(pagina 90).
• Dispozitivul din lista cu dispozitive
este setat la „Not Allow” (pagina 62)
sau dispozitivul nu este adăugat la lista
cu dispozitive (pagina 62).
• A fost atins numărul maxim de 20 de
dispozitive ce pot fi conectate. Ştergeţi
dispozitive nenecesare din lista cu
dispozitive şi apoi setaţi „Auto Access”
la „Allow” (pagina 62).
• Funcţionarea ca server a receptorului
este suspendată dacă receptorul execută
una dintre următoarele operaţii.
– Redarea unei piese stocate pe server
(receptorul funcţionează ca player)
– Actualizarea software-ului
– Formatarea sistemului
Receptorul nu poate fi pornit automat
atunci când este accesat de alte dispozitive
din reţea.
• Receptorul nu acceptă standardul
Wake-on-LAN. Prin urmare,
receptorul nu poate fi pornit de Wakeon-LAN dacă „Network Standby”
este setat la „Off”. Setaţi „Network
Standby” la „On” din meniul Network
Settings (pagina 89) astfel încât
108RO
receptorul să poată răspunde la
operaţiile altor dispozitive prin
intermediul unei reţele (pagina 90).
Dispozitive din reţea nu pot porni
receptorul.
• Receptorul nu poate fi pornit cu o activare
de tip Wake-on-LAN comandată de alte
dispozitive dintr-o reţea.
Receptorul nu poate reda piesa redată în
momentul respectiv de către gazda PARTY.
• Gazda PARTY redă o piesă într-un
format audio ce nu poate fi redat pe
receptor.
• Poate dura un timp până când este
reprodus sunetul redării.
Receptorul se alătură accidental unei
sesiuni PARTY.
• Dacă au fost pornite mai multe sesiuni
PARTY în momentul în care
receptorul se alătură, este posibil
ca receptorul să nu se poată alătura
sesiunii PARTY pe care o doriţi.
Închideţi cealaltă sesiune PARTY şi
alăturaţi-vă sesiunii PARTY dorite.
AirPlay
Receptorul nu poate fi găsit de pe un
dispozitiv iOS.
• Verificaţi configuraţia paravanului de
protecţie a software-ului de securitate.
Pentru detalii, consultaţi site-ul Web
(pagina 110).
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iOS sau
computerul cu iTunes este conectat
la reţeaua de domiciliu.
• Actualizaţi versiunea software-ului
funcţiei AirPlay şi al dispozitivului iOS
la versiunea cea mai nouă (pagina 70).
Sunetul se aude în salturi.
• Atunci când utilizaţi o reţea wireless,
este posibil ca sunetul să se întrerupă,
în funcţie de diverşi factori, cum ar fi
mediul de reţea.
• Serverele sunt supraîncărcate. Opriţi
toate aplicaţiile de care nu aveţi nevoie.
Receptorul nu poate fi controlat.
Butoanele precum 2 +/–, N, X, x,
., >, SHUFFLE şi REPEAT nu
funcţionează.
• Asiguraţi-vă că setările ce permit
iTunes să accepte controlul prin
receptor sunt active.
• Receptorul nu este selectat ca difuzor la
distanţă pe dispozitivul iOS. Selectaţi
receptorul drept difuzor în reţea.
SEN
Nu puteţi conecta receptorul la un serviciu.
• Asiguraţi-vă routerul/punctul de acces
LAN wireless este pornit.
• Verificaţi starea reţelei. Consultaţi
„Information” (pagina 90), apoi
selectaţi „Physical Connection” la
pasul 2. Dacă apare „Connection Fail”,
configuraţi din nou conexiunea de
reţea (pagina 55).
• Dacă sistemul este conectat la o reţea
wireless, mutaţi receptorul şi routerul/
punctul de acces LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
• În cazul în care contractul
dumneavoastră cu furnizorul de servicii
de Internet limitează conexiunea la
Internet la câte un singur dispozitiv pe
rând, acest dispozitiv nu va putea accesa
Internetul atunci când un alt dispozitiv
este deja conectat. Consultaţi
operatorul sau furnizorul de servicii.
Sunetul se aude în salturi.
• Este posibil ca lăţimea de bandă a
reţelei LAN wireless să fie prea mică.
Mutaţi receptorul şi routerul/punctul
de acces LAN wireless mai aproape
unul de celălalt, astfel încât să nu existe
obstacole între ele.
„BRAVIA” Sync (Comandă
HDMI)
Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează.
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 24).
• Asiguraţi-vă că „Control for HDMI”
este setat la „On” în meniul HDMI
Settings (pagina 88).
• Asiguraţi-vă că echipamentul conectat
este compatibil cu funcţia Comandă
HDMI.
• Verificaţi setările Comandă HDMI
pe echipamentul conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Dacă deconectaţi cablul HDMI sau
modificaţi conexiunea, repetaţi
procedurile din „Pregătirea pentru
„BRAVIA” Sync” (pagina 74).
• Când „Control for HDMI” este setat
la „Off”, „BRAVIA” Sync nu
funcţionează corespunzător, chiar
dacă echipamentul este conectat la
mufa HDMI IN.
• Tipurile şi numărul de echipamente ce
pot fi controlate prin „BRAVIA” Sync
sunt restricţionate în standardul
HDMI CEC după cum urmează.
– Echipament de înregistrare
(înregistrator Blu-ray Disc,
înregistrator DVD etc.): până la
3 echipamente
– Echipament de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 echipamente
– Echipament asociat tunerului:
până la 4 echipamente
– Receptor AV (sistem audio): până
la 1 echipament
109RO
Informaţii suplimentare
• Actualizaţi software-ul dispozitivului
iOS la cea mai recentă versiune
(pagina 70).
• Actualizaţi software-ul receptorului la
cea mai recentă versiune (pagina 70).
• Asiguraţi-vă că nu mai există niciun
dispozitiv care să transmită simultan
conţinut în flux către dispozitivul
compatibil cu AirPlay.
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe receptor
(pagina 9).
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.
• Înlocuiţi toate bateriile din
telecomandă cu unele noi, dacă cele
existente sunt descărcate.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea
corectă de pe telecomandă.
Mesaje de eroare
Dacă există o defecţiune, un mesaj apare
pe panoul de afişaj. Puteţi verifica starea
sistemului în funcţie de mesaj. Dacă oricare
dintre probleme persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
PROTECTOR
La boxe se transmite curent neregulat sau
receptorul este acoperit cu ceva şi orificiile
de ventilare sunt blocate. Receptorul se va
închide automat după câteva secunde.
Îndepărtaţi obiectul care acoperă panoul de
deasupra al receptorului, verificaţi
conexiunea boxelor şi porniţi din nou
alimentarea.
USB FAIL
A fost detectat un supracurent de la portul
(USB). Receptorul se va închide automat
după câteva secunde. Verificaţi dispozitivul
iPod/iPhone sau USB, apoi deconectaţi-l şi
porniţi din nou alimentarea.
Pentru alte mesaje, consultaţi „Message list
after Auto Calibration measurement”
(pagina 83), „Listă mesaje iPod/iPhone”
(pagina 44), „Listă mesaje USB”
(pagina 46) şi „Listă mesaje caracteristici
reţea” (pagina 71).
110RO
Golirea memoriei
Secţiuni de referinţă
Pentru golirea
Consultaţi
Tuturor setărilor memorate
pagina 79
Câmpuri de sunet particularizate pagina 54
Despre informaţii de
asistenţă
Consultaţi următorul site Web pentru
detalii despre cele mai recente informaţii
privitoare la acest receptor.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Australia:
http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii din America Latină:
http://esupport.sony.com/LA
Specificaţii
Secţiunea Amplificator
Alte modele1)
Putere de ieşire RMS minimă1)
(6 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Putere de ieşire în modul stereo1)
(6 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Putere de ieşire în modul surround1) 2)
(6 ohmi, 1 kHz, THD 0,9%)
150 W per canal
1) Măsurat în următoarele condiţii:
3)
INPUT SHORT (cu eliminare câmp de sunet şi
egalizator).
4) Reţea ponderată, nivel de intrare.
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă
87,5 MHz – 108,0 MHz (pas 50 kHz)
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Terminale antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner AM
Zonă
Necesar de putere
Interval de frecvenţă
Mexic
127 V CA, 60 Hz
Zonă
Europa, Australia
230 V CA, 50 Hz
2)
Puterea de referinţă pentru boxele frontale,
central, surround, surround spate şi frontale
înalte. În funcţie de setările câmpului de sunet
şi de sursă, este posibil să nu fie scos niciun
sunet.
Frecvenţă de răspuns
Analogic
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(cu eliminare câmp de sunet şi
egalizator)
Scala de acordare
paşi de
10 kHz
paşi de
9 kHz
Mexic
530 kHz –
1,710 kHz
531 kHz –
1,710 kHz
Europa,
Australia
–
531 kHz –
1,602 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
Secţiunea video
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
111RO
Informaţii suplimentare
Modelul din Mexic1)
Putere de ieşire RMS minimă
(6 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Putere de ieşire în modul stereo1)
(6 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Putere de ieşire în modul surround1) 2)
(6 ohmi, 1 kHz, THD 0,9%)
140 W per canal
Intrare
Analogic
Sensibilitate: 500 mV/50 kilohmi
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digital (Coaxial)
Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digital (Optic)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Ieşire (Analogică)
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V/1 kilohm
Egalizator
Niveluri de modificare
±10 dB, pas de 1 dB
Video HDMI
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
3D
Format
2D
Pachete
cadre
Unul lângă
altul
(jumătate)
4096 × 2160p la 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz
a
–
a
a
Peste-Sub
(Sus şi jos)
1920 × 1080p la 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p la 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Secţiunea iPod/iPhone
DC 5V 1,0 A MAX
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM
8 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM
112RO
FLAC:
8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC
44.1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC
* Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere, dispozitivele
de înregistrare şi suporturile de înregistrare.
Viteză de transfer
Viteză mare
Dispozitive USB acceptate
Clasă de stocare în masă
Curent maxim
500 mA
Secţiunea NETWORK
Informaţii suplimentare
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
LAN wireless
Standarde compatibile:
IEEE 802,11 b/g
Securitate:
WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2PSK (TKIP)
Frecvenţă radio:
2,4 GHz
Generalităţi
Necesar de putere
Zonă
Necesar de putere
Mexic
127 V CA, 60 Hz
Europa, Australia
230 V CA,
50/60 Hz
Consum de energie
240 W
Consum de energie (în modul standby)
0,3 W (Când funcţiile „Control for
HDMI”, „Pass Through” şi „Network
Standby” sunt setate pe „Off ”).
Dimensiuni (lăţime/înălţime/adâncime)
(aprox.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm inclusiv
părţile ieşite în afară şi butoanele de
comandă
Masă (aprox.)
8,5 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
113RO
Index
Cifre
2 canale 50
A
A/V Sync. 87, 95
Adresă IP fixă 37
Advanced Auto Volume 87
AirPlay 68
AM 47
Antenă LAN wireless 12
Audio Input Assign 89
Audio Settings 95
Auto Calibration Settings 92
Auto Standby 95
Auto Tuning 47
Auto Volume 87
B
Bass 94
Bi-Amp 79
BRAVIA Sync
pregătire 74
C
Calibration Type 92
Canal 5.1 19
Canal 7.1 19
Căutare alfabetică 14
Câmp de sunet 50
CD player 28
Comandă HDMI 88
Comandă Home Theatre 76
Compresie interval dinamic 87
114RO
Conexiune
antene 29
boxe 21
Cu fir 31
Dispozitiv USB 28
echipament audio 28
echipament video 24
Reţea 29
TV 23
Wireless 31
Conexiunea bi-amplificator 79
Configurare manuală 84
Configurare rapidă 32
Control for HDMI 95
Controlul audio al sistemului 75
Crossover frequency 94
D
D.L.L. (Digital Legato Linear) 86
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 32
Device Name 90
Dezactivarea sunetului 41
Direct Tuning 48
Dispozitiv USB 44
Distance Unit 94
DLNA 55
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 87, 95
DVD player 26
Dynamic range compression 95
E
Effect level 94
EQ Settings 94
M
FM 47
FM Mode 47, 95
Frecvenţă de tranziţie 86
Meniu 80, 92
Meniu Settings 80
Mesaj
Calibrare automată 83
Caracteristici reţea 71
Eroare 110
iPod/iPhone 44
USB 46
Mod A.F.D. 50
Mod muzică 51
Model boxe 84
Modul film 50
G
Golire
câmp de sunet 54
memorie 79
telecomandă 98
H
HD-D.C.S. 50
HDMI 95
HDMI Audio Out 95
HDMI Settings 95
Home Network 61
I
Ieşire audio HDMI 88
Input Assign 77
Input Edit 89
INPUT MODE 77
Input Settings 89
Intensitate semnal LAN wireless 11
Intrare 40
IP Setting 90
iPod/iPhone
Încărcare 43
Modele compatibile 42
L
Level Settings 92
Listă servere 60
Listen 39
Informaţii suplimentare
F
N
Name Input 49
Network settings 89
Network Standby 90
Network Update 91
Nivel subwoofer 89
O
Oprirea alimentării sistemului 76
OSD (Afişaj pe ecran) 38
P
Panoul de afişaj 10
PARTY STREAMING 66
Pass Through 95
Player Super Audio CD 28
PlayStation 3 26
Potrivire automată a fazei 84
Preset Memory 48
Presetare posturi 48
PROTECTOR 110
Pure Direct 54
115RO
R
U
RDS 49
Redare printr-o singură atingere 75
Reiniţializarea 32
Reţea prin cablu 35
Reţea wireless 36
Ridicarea sunetului pentru boxa
centrală 84
Unitate de distanţă 86
Update Alert 91
USB FAIL 110
S
SB Assign 84, 93
Scanare punct de acces 36
Scene Select 76
SEN 64
Server 55
Servicii muzică 64
Setări audio 86
Setări boxe 82, 93
Setări egalizator 53
Setări HDMI 88
Software Update 91
Sound Effects 50
Speaker Pattern 93
SPEAKERS 34
Standby automat 91
Surround Settings 94
System Settings 90, 95
T
Telecomandă 13
Temporizator de oprire 14
Test Tone 86, 92
Treble 94
Trecere 88
Tuner 47
Tuner pentru satelit 26, 27
Tuner Settings 95
Tuner TV prin cablu 26, 27
TV 23
116RO
V
Vizualizare rapidă 89
Vizualizarea informaţiilor pe panoul
de afişaj 96
W
Wake-on-LAN 61
Watch 39
WPS
Apăsare buton 37
Code PIN 38
ACORD DE LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SONY
Citiţi cu atenţie următorul acord înainte de a utiliza SOFTWARE-ul SONY (definit mai jos). Utilizarea
SOFTWARE-ului SONY indică acceptarea acordului de către dumneavoastră. Dacă nu sunteţi de acord
cu acesta, nu sunteţi autorizat să utilizaţi SOFTWARE-ul SONY.
IMPORTANT - CITIŢI CU ATENŢIE: Acest Acord de licenţă cu utilizatorul final („EULA”) este un
acord juridic încheiat între dumneavoastră şi Sony Corporation („SONY”), producătorul dispozitivului
dumneavoastră hardware Sony („PRODUSUL”) şi licenţiatorul SOFTWARE-ului SONY. Toate
software-urile Sony şi software-urile unor terţe părţi (cu excepţia software-urilor care fac obiectul unei
licenţe proprii, separate) incluse în PRODUSUL dumneavoastră şi toate actualizările şi upgrade-urile
acestora vor fi denumite în prezentul „SOFTWARE SONY”. Puteţi utiliza SOFTWARE-ul SONY doar
cu PRODUSUL.
Utilizând SOFTWARE-ul SONY, sunteţi de acord să vă supuneţi termenilor acestui EULA. Dacă nu
sunteţi de acord cu termenii acestui EULA, SONY nu doreşte să vă licenţieze SOFTWARE-ul SONY.
Într-un astfel de caz, nu ar trebui să utilizaţi SOFTWARE-ul SONY.
LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE-UL SONY
SOFTWARE-ul SONY este protejat prin legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor,
precum şi de alte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-ul SONY este licenţiat,
nu vândut.
ACORDAREA LICENŢEI
Toate drepturile de proprietate, drepturile de autor şi alte drepturi în şi asupra SOFTWARE-ului SONY
sunt deţinute de SONY sau licenţiatorii săi. Acest EULA vă acordă dreptul de a utiliza SOFTWARE-ul
SONY exclusiv în scop personal.
DESCRIEREA CERINŢELOR, RESTRICŢIILOR, DREPTURILOR ȘI LIMITĂRILOR
Limitări. Nu vă este permis să copiaţi, să modificaţi, să aplicaţi tehnici de inginerie inversă, să
decompilaţi sau să dezasamblaţi SOFTWARE-ul SONY, în întregime sau în parte.
Separarea componentelor. SOFTWARE-ul SONY este licenţiat drept produs unitar. Părţile sale
componente nu pot fi separate.
Utilizarea pe un singur PRODUS. SOFTWARE-ul SONY poate fi utilizat doar cu un singur PRODUS.
Închiriere. Nu puteţi închiria sau oferi în regim de leasing SOFTWARE-ul SONY.
Transferarea software-ului. Puteţi transfera permanent toate drepturile deţinute în baza acestui EULA
doar atunci când SOFTWARE-ul SONY este transferat împreună cu PRODUSUL şi ca parte a acestuia, cu
condiţia să nu păstraţi nicio copie, să transferaţi întregul SOFTWARE SONY (inclusiv, fără limitare, toate
copiile, părţile componente, suporturile, manualele de instrucţiuni, alte materiale imprimate, documente
electronice, discuri de recuperare şi acest EULA) şi destinatarul să fie de acord cu termenii acestui EULA.
Terminare. Fără a prejudicia niciun alt drept pe care îl deţine, SONY poate termina acest EULA în
cazul în care nu respectaţi termenii acestui EULA. Într-un astfel de caz, la cererea SONY, trebuie să
trimiteţi PRODUSUL la o adresă indicată de SONY, iar SONY vă va trimite înapoi PRODUSUL cât mai
curând posibil, după ce SOFTWARE-ul SONY este şters din PRODUS.
Confidenţialitate. Sunteţi de acord să păstraţi confidenţialitatea informaţiilor conţinute în
SOFTWARE-ul SONY şi care nu sunt cunoscute public şi să nu divulgaţi astfel de informaţii altor
persoane fără aprobarea prealabilă, în scris, din partea SONY.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
SOFTWARE-ul SONY nu este tolerant la erori şi nu este proiectat, produs sau destinat utilizării sau
vânzării drept echipament de control online în medii periculoase ce necesită o funcţionare fără defecţiuni,
cum ar fi în exploatarea instalaţiilor nucleare, în sisteme de navigaţie sau control al aparatelor de zbor,
controlul traficului aerian, maşini de asistare directă a vieţii sau sisteme de armament, circumstanţe în care
117RO
defectarea SOFTWARE-ului SONY ar putea avea ca rezultat decese, vătămări personale sau daune fizice
sau de mediu grave („Activităţi de mare risc”). SONY şi furnizorii săi renunţă în mod specific la orice
garanţie expresă sau implicită privind caracterul adecvat pentru Activităţi de mare risc.
EXCLUDEREA GARANŢIEI PENTRU SOFTWARE-UL SONY
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord în mod expres că utilizarea SOFTWARE-ului SONY reprezintă
exclusiv riscul dumneavoastră. SOFTWARE-ul SONY este furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel de
garanţie, iar SONY, distribuitorii săi şi licenţiatorii SONY (denumiţi, în mod colectiv, doar în scopul
acestei SECŢIUNI, „SONY”) RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANŢIILE, EXPRESE
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE
ȘI POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE
DE SOFTWARE-UL SONY NU PREZINTĂ ERORI SAU DEFECŢIUNI ŞI NICI CĂ VĂ VOR
SATISFACE CERINŢELE, IAR SONY NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ FUNCŢIONAREA
SOFTWARE-ULUI SONY VA FI REMEDIATĂ. MAI MULT, SONY NU GARANTEAZĂ ŞI NU
FACE NICIO DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU LA REZULTATELE UTILIZĂRII
SOFTWARE-ULUI SONY DIN PUNCT DE VEDERE AL CORECTITUDINII, AL ACURATEŢEI, AL
FIABILITĂŢII SAU ÎN ALT MOD. NICIO INFORMAŢIE ȘI NICIUN SFAT, VERBAL SAU ÎN
SCRIS, DAT DE SONY SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL SONY NU VA CREA O
GARANŢIE ȘI NU VA CREȘTE ÎN NICIUN FEL SFERA DE ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII.
UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, CAZ ÎN CARE
EXCLUDEREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
Fără a limita nimic din cele de mai sus, se specifică în mod clar faptul că SOFTWARE-ul SONY nu este
proiectat şi nici destinat utilizării cu un alt produs în afara PRODUSULUI. SONY nu oferă nicio
garanţie cu privire la faptul că un produs, software, conţinut sau date create de dumneavoastră sau de o
terţă parte nu vor fi deteriorate de SOFTWARE-ul SONY.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY, FURNIZORII SĂI ȘI LICENŢIATORII SONY (denumiţi, în mod colectiv, DOAR în scopul acestei
SECŢIUNI, „SONY”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU
SECUNDARĂ LEGATĂ DE SOFTWARE-UL SONY ȘI CARE REZULTĂ SAU ARE LA BAZĂ
ÎNCĂLCAREA ORICĂREI GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI,
NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ. ASTFEL DE DAUNE
INCLUD, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE
DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP
INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, INDIFERENT DACĂ SONY AVEA CUNOŞTINŢĂ DE
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE CAZ, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A SONY
FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, ÎN BAZA ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA, SE VA LIMITA
LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV, CORESPUNZĂTOARE SOFTWARE-ULUI SONY.
EXPORTURI
Dacă utilizaţi sau transferaţi SOFTWARE-ul SONY într-o altă ţară decât ţara dumneavoastră de rezidenţă,
va trebui să respectaţi legile şi reglementările în vigoare legate de exporturi, importuri şi vamă.
LEGEA GUVERNANTĂ
Acest EULA va fi înţeles, guvernat, interpretat şi aplicat în conformitate cu legile Japoniei, fără a ţine cont
de niciun conflict dintre prevederile legale. Orice dispută care reiese din acest EULA se va supune forului
şi jurisdicţiei exclusive ale tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar dumneavoastră şi SONY consimţiţi prin
prezentul că sunteţi de acord cu forul şi jurisdicţia acestor tribunale. DUMNEAVOASTRĂ ȘI SONY
RENUNŢAŢI LA DREPTUL LA PROCES CU JURIU CU PRIVIRE LA ORICE PROBLEMĂ CE REIESE
DIN ACEST EULA SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACESTA.
SEPARABILITATE
Dacă orice parte a acestui EULA este considerată nevalidă sau neaplicabilă, celelalte părţi rămân valide.
Dacă aveţi întrebări cu privire la acest EULA sau la garanţia limitată furnizată prin prezentul, puteţi contacta
SONY în scris, la adresa de contact desemnată, menţionată pe cardul de garanţie inclus în ambalajul produsului.
118RO
4-454-467-51(1) (RO)
©2013 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement