Sony | STR-DH130 | Sony STR-DH130 Receptor stereo pe 2 canale Instrucţiuni de utilizare

4-294-472-11(1) (RO)
FM Stereo
FM/AM Receiver
(Receptor FM/AM stereo FM)
Instrucţiuni de utilizare
STR-DH130
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat la
ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc. Nu plasaţi pe aparat surse de
flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
Pentru clienţii din Statele Unite
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află pe spatele
unităţii. Notaţi aceste numere în spaţiul de mai jos.
Folosiţi-le ori de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. de serie
Nr. model
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei „tensiuni periculoase” neizolate
în carcasa produsului, tensiune ce
poate avea o magnitudine suficientă
pentru a reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză se
foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire la
prezenţa unei suprafeţe ce poate
fi fierbinte dacă este atinsă în
timpul funcţionării normale.
2RO
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unor instrucţiuni importante de
utilizare şi întreţinere (intervenţii
de service) în documentaţia ce
însoţeşte aparatul.
Instrucţiuni importante pentru
siguranţă
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Citiţi aceste instrucţiuni.
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
Urmaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare. Instalaţi
aparatul în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropierea surselor de
căldură, precum radiatoare, grilaje de încălzire,
sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare)
ce produc căldură.
9) Nu alteraţi destinaţia de siguranţă a fişei
polarizate sau a celei de împământare. O fişă
polarizată are două lamele, una mai lată decât
cealaltă. O fişă de împământare are două lamele
şi un dinte de împământare. Lamela lată sau
dintele de împământare are drept scop siguranţa
dumneavoastră. Dacă fişa furnizată nu se
potriveşte în priză, apelaţi la un electrician
pentru a înlocui priza veche.
10) Protejaţi cablul de alimentare pentru a nu se călca
pe el şi pentru a nu fi ciupit, în special în zona
fişelor, a prizelor şi în locul în care iese din aparat.
11) Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile
specificate de producător.
12) Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul, suportul,
trepiedul, consola sau masa specificate de
producător sau vândute împreună cu aparatul.
Când se foloseşte un cărucior, manevraţi cu grijă
ansamblul cărucior/aparat, pentru a evita
eventualele vătămări cauzate de răsturnare.
13) Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizaţi
perioade mai îndelungate.
14) Toate intervenţiile de service trebuie efectuate
doar de către personal de service calificat.
Intervenţiile de service sunt necesare atunci când
aparatul a fost deteriorat în orice mod, dacă a fost
deteriorat cablul de alimentare sau fişa electrică,
dacă s-au vărsat lichide pe aparat sau dacă au
căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus
la ploaie sau la umezeală, dacă nu funcţionează
normal sau dacă a căzut.
Următoarea declaraţie FCC se aplică
doar pentru versiunea acestui model,
fabricat spre a fi vândut în S.U.A. Este
posibil ca alte versiuni să nu respecte
reglementările tehnice ale FCC.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele pentru aparatele digitale din Clasa B,
conform Părţii 15 din Regulamentul FCC. Aceste
limite sunt concepute să asigure o protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite energie de
radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat
în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi,
nu există nicio garanţie că nu vor avea loc interferenţe
în cazuri particulare. Dacă acest echipament
provoacă interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau
TV, lucru care poate fi stabilit prin oprirea şi pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să
corecteze interferenţa printr-una sau mai multe
dintre următoarele măsuri:
– Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
– Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
– Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit
diferit de cel la care este conectat receptorul.
– Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/
TV cu experienţă pentru ajutor.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări
neaprobate expres în acest manual vă pot anula
dreptul de a utiliza acest echipament.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, cablul
difuzorului trebuie conectat la aparat şi la difuzoare
conform următoarelor instrucţiuni.
1) Deconectaţi de la reţea cablul de alimentare CA.
2) Desfaceţi izolaţia de pe cablul difuzorului pe
o bucată de 10 până la 15 mm.
3) Conectaţi cu grijă cablul difuzorului la aparat şi
la difuzoare, astfel încât să nu atingeţi cu mâna
conductorul cablului. Înainte de a deconecta
cablul difuzorului de la aparat şi de la difuzoare,
deconectaţi, de asemenea, cablul de alimentare
CA de la reţea.
Pentru clienţii din Europa
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs
este casat în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
continuare
3RO
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele
ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele prevăzute în
documentele separate de service sau garanţie.
4RO
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelul STR-DH130. Numărul modelului
se află în colţul din dreapta jos al panoului frontal.
Ilustraţiile utilizate în acest manual sunt pentru
modelul din Europa şi pot diferi de modelul
dumneavoastră. Toate diferenţele de funcţionare
sunt marcate în manual cu textul „Doar pentru
modelul din Europa”.
• Instrucţiunile din acest manual descriu funcţionarea
receptorului cu telecomanda furnizată. Puteţi utiliza
în egală măsură butoanele sau butoanele rotative de
pe receptor, dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
Cuprins
Despre acest manual ......................................... 4
Accesorii furnizate ............................................ 6
Descrierea şi amplasarea pieselor.................... 7
Introducere....................................................... 13
Utilizarea telecomenzii
Realocarea butonului de intrare.....................27
Reiniţializarea butoanelor de intrare.............28
Conexiuni
Informaţii suplimentare
1: Instalarea difuzoarelor................................ 13
2: Conectarea difuzoarelor ............................. 14
3: Conectarea echipamentului
audio/video ................................................. 14
4: Conectarea antenelor (aeriene) ................. 17
5: Conectarea cablului de alimentare CA
(de la reţea) ................................................. 18
Măsuri de precauţie .........................................29
Depanare...........................................................30
Specificaţii.........................................................32
Index..................................................................34
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului ................................ 18
Selectarea sistemului de difuzoare ................ 19
Reglarea tonului............................................... 19
Operaţiuni de bază
Redare ............................................................... 20
Vizualizarea informaţiilor pe panoul
de afişaj........................................................ 21
Înregistrarea cu ajutorul receptorului........... 22
Operaţiuni tuner
Ascultarea de radio FM/AM.......................... 22
Presetarea posturilor de radio FM/AM
(Preset Tuning)........................................... 24
Recepţionarea de difuzări RDS...................... 26
(Doar pentru modelele din Europa)........ 26
Operaţii meniu
Utilizarea meniului de setări.......................... 26
5RO
Accesorii furnizate
• Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
• Ghid de configurare rapidă
• Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
Introducerea bateriilor
în telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
(furnizate), potrivind 3 şi # de pe baterii
cu diagrama din interiorul compartimentului
pentru baterii al telecomenzii.
• Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
• Telecomandă (RM-AAU130) (1)
Note
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
6RO
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau
cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri de
baterii.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la lumina
soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest
lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
scoateţi bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea electrolitului
din baterii şi de corodare.
• Atunci când înlocuiţi sau scoateţi bateriile,
este posibil ca butoanele telecomenzii să fie
reiniţializate la setările implicite. Dacă se întâmplă
acest lucru, alocaţi din nou butoanele de intrare
(pagina 27).
• Dacă receptorul nu mai reacţionează
corespunzător la telecomandă, înlocuiţi toate
bateriile cu unele noi.
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panoul frontal
1
qd
2 3
qs
4
qa
5
0
6
9
8
7
Indicatorii de pe panoul de afişaj
qg
qf
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qh
A ?/1 (pornire/standby) (pagina 18, 24)
B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (pagina 14, 19)
H DIMMER
Reglează luminozitatea panoului de afişaj
în 3 niveluri.
C INPUT SELECTOR (pagina 20, 22 – 25)
I DISPLAY (pagina 21)
D Panoul de afişaj
J BASS +/–, TREBLE +/– (pagina 19)
E Senzor telecomandă
Primeşte semnale de la telecomandă.
K TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (pagina 23, 25)
F MASTER VOLUME (pagina 20)
L FM MODE (pagina 23)
G MUTING (pagina 20)
M Mufă PHONES (pagina 30)
continuare
7RO
N SP A/SP B
Se aprinde în funcţie de sistemul de difuzoare
utilizat (pagina 19). În orice caz, aceşti indicatori
nu se aprind dacă ieşirea prin difuzor este oprită
sau dacă sunt conectate căşti.
O SLEEP
Se aprinde atunci când este activat
Temporizatorul de oprire (pagina 11).
P Indicatori de reglare
Se aprind atunci când receptorul prinde un
post radio.
MEMORY
O funcţie de memorie, precum Memorie
presetată (pagina 24) etc. este activată.
RDS (Doar pentru modelele din Europa)
Conectat la un post servicii RDS.
MONO
Difuzare monofonică
ST
Difuzare stereo
Număr post presetat (numărul se va modifica în
funcţie de postul presetat pe care îl selectaţi.)
8RO
Panoul din spate
1
2
3
A Secţiunea semnal audio (pagina 14, 16)
Alb (L)
Mufe AUDIO IN/OUT
Roşu (R)
Mufă PORTABLE IN
B Secţiunea ANTENNA (pagina 17)
Mufă FM ANTENNA
Borne AM ANTENNA
C Secţiunea SPEAKERS (pagina 14)
9RO
Pentru a controla receptorul
Telecomandă
Utilizaţi telecomanda furnizată pentru
a comanda acest receptor şi alte echipamente.
Telecomanda este programată pentru
a comanda echipamente audio/video Sony.
Puteţi realoca butoanele de intrare pentru
a se potrivi echipamentului conectat la
receptor (pagina 27).
wd
1
ws
2
3
4
5
w;
6
ql
7
8
9
0
qa
qk
H ENTER/MEMORY
Memorează un post în timpul funcţionării
tunerului.
I AMP MENU
Afişează meniul pentru a comanda receptorul.
K MUTING
Dezactivează temporar sunetul.
Apăsaţi butonul din nou pentru a restaura
sunetul.
L MASTER VOL +**/–
Reglează nivelul volumului tuturor difuzoarelor
în acelaşi timp.
N TUNING +/–
Scanează un post.
PRESET +/–
Selectează posturi presetate.
FM MODE
Selectează recepţia FM monofonică sau stereo.
qj
qs
P RETURN/EXIT O
Revine la meniul anterior.
qd
Q
qh
qf
qg
C Butoane de intrare
Selectează echipamentul pe care doriţi să-l
utilizaţi. Atunci când apăsaţi pe oricare dintre
butoanele de intrare, va porni receptorul.
Butoanele au atribuite funcţii pentru a controla
echipamente Sony.
G D.TUNING
Intră în modul de acord direct.
RM-AAU130
wa
B ?/1* (pornire/standby)
Porneşte receptorul sau îl trece în modul
standby.
, V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta setările,
apoi apăsaţi
pentru a introduce/confirma
selecţia.
R DISPLAY
Afişează informaţii pe panoul de afişaj.
T Butoane numerice**
Presetează sau acordează posturile presetate.
10RO
V SLEEP
Setează receptorul să se oprească automat după
o perioadă de timp specificată.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton, afişajul
se modifică ciclic, după cum urmează.
K MUTING
Activează funcţia de dezactivare a sunetului
televizorului.
L TV VOL +**/–
Reglează volumul televizorului.
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
M MENU/HOME
Afişează meniurile televizorului.
Când este utilizat Temporizatorul de oprire, pe
panoul de afişaj se aprinde indicatorul „SLEEP”.
N TV CH +/–
Caută canalele TV presetate.
Sfat
Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
receptorului, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas apare
pe panoul de afişaj. Dacă apăsaţi din nou SLEEP,
Temporizatorul de oprire va fi revocat.
P RETURN/EXIT O
Revine la meniul anterior al televizorului.
* Dacă apăsaţi AV ?/1 (A) şi ?/1 (B) în acelaşi
timp, receptorul şi echipamentele conectate vor
fi oprite (SYSTEM STANDBY).
Funcţia AV ?/1 (A) se modifică automat de
fiecare dată când apăsaţi butoanele de intrare (C).
** Butoanele numărul 5, MASTER VOL +/
TV VOL + şi N au puncte tactile. Folosiţi aceste
puncte drept referinţe, atunci când utilizaţi
receptorul.
Pentru a controla un televizor Sony
Ţineţi apăsat pe TV (O), apoi apăsaţi pe
butonul imprimat cu portocaliu pentru
a selecta funcţia dorită.
Exemplu: Ţineţi apăsat pe TV (O), apoi
apăsaţi TV CH +.
1
Ţineţi
apăsat
TV
2
Apăsaţi
TV CH +
R DISPLAY
Afişează informaţii legate de programul
TV curent.
S -/-Selectează modul de introducere a canalelor TV.
>10/
Selectează numerele canalelor terminalului
CATV digital.
De exemplu, pentru a selecta 2.1, apăsaţi 2,
>10/ şi 1.
x
x
T Butoane numerice**
Selectează canalele TV.
W TV INPUT
Selectează semnalul de intrare.
* Dacă apăsaţi AV ?/1 (A) şi ?/1 (B) în acelaşi
timp, receptorul şi echipamentele conectate vor
fi oprite (SYSTEM STANDBY).
Funcţia AV ?/1 (A) se modifică automat de
fiecare dată când apăsaţi butoanele de intrare (C).
** Butoanele numărul 5, MASTER VOL +/
TV VOL + şi N au puncte tactile. Folosiţi aceste
puncte drept referinţe, atunci când utilizaţi
receptorul.
A TV ?/1 (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte televizorul.
H ENTER/MEMORY
Introduce selecţiile.
J TOOLS/OPTIONS
Afişează opţiunile funcţiei TV.
continuare
11RO
Pentru a controla alte echipamente Sony
Nume
A
Player Blu-ray
Disc, DVD
Tuner pentru
VCR
satelit, tuner
pentru cablu TV
Player CD
Casetofon MD,
casetofon
AV ?/1a)
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentarec)
–
E
POP UP/MENU
Meniu
–
–
–
F
TOP MENU
Ghid pe ecran
–
–
–
–
H
ENTER/MEMORY
Introducere
Introducere
Introducere
Introducere
–
J
TOOLS/OPTIONS
Meniu opţiuni Meniu opţiuni –
–
–
M
MENU/HOME
Meniu
Meniu
N
./>
Ignorare piesă
Selectare canal Căutare index
REPLAY
/
ADVANCE
Redare din nou, –
derulare înainte
Redare din nou, –
derulare înainte
m/M
Căutare înainte, –
înapoi
Derulare
Derulare
Derulare
înainte,
înainte,
înainte,
derulare înapoi derulare înapoi derulare înapoi
Nb)
Redare
–
Redare
Redare
Redare
X
Pauză
–
Pauză
Pauză
Pauză
x
Oprire
–
Oprire
Oprire
Oprire
RETURN/EXIT O
Revenire
Revenire, ieşire –
–
–
Introducere
Introducere
Introducere
Introducerec)
P
Q
Meniu
Introducere
–
–
Ignorare piesă
Ignorare piesă
–
V/v/B/b
Selectare
Selectare
Selectare
–
–
R
DISPLAY
Afişare
Afişare
Afişare
Afişare
Afişarec)
S
-/--
–
–
–
–
–
>10/
–
(.)punctd)
Piesă > 10
Piesă > 10
–
CLEAR
Golire
Golire
–
–
–
Butoane numericeb)
Piesă
Canal
Canal
Piesă
Piesăc)
x
T
a)
Dacă apăsaţi AV ?/1 (A) şi ?/1 (B) în acelaşi
timp, receptorul şi echipamentele conectate vor
fi oprite (SYSTEM STANDBY).
Funcţia AV ?/1 (A) se modifică automat de
fiecare dată când apăsaţi butoanele de intrare (C).
b) Butoanele numărul 5, MASTER VOL +/TV VOL +
şi N au puncte tactile. Folosiţi aceste puncte drept
referinţe, atunci când utilizaţi receptorul.
c) Doar pentru casetofon MD.
d)
De exemplu, pentru a selecta 2.1,
apăsaţi 2, >10/ şi 1.
x
Note
• Explicaţia de mai sus are scop de exemplificare.
• În funcţie de modelul echipamentului conectat,
este posibil ca unele funcţii explicate în această
secţiune să nu fie executate cu telecomanda
furnizată.
12RO
Introducere
Instalarea şi conectarea difuzoarelor
(pagina 13, 14)
Conectarea echipamentului audio/
video (pagina 14, 16)
Conexiuni
Vă puteţi bucura de echipamentul audio/video
conectat la receptor, urmând paşii simpli de
mai jos.
Conexiuni
1: Instalarea difuzoarelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem
cu canale 2.0.
Exemplu de configurare
a sistemului de difuzoare
Difuzor
stânga
Difuzor
dreapta
Pregătirea receptorului
Consultaţi „5: Conectarea cablului de alimentare
CA (de la reţea)” (pagina 18) şi „Iniţializarea
receptorului” (pagina 18).
Selectarea sistemului de difuzoare
(pagina 19)
13RO
2: Conectarea difuzoarelor
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea).
3: Conectarea echipamentului
audio/video
Conectarea echipamentului audio
Difuzor stânga
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea).
A
Player Super
Audio CD,
Player CD
A
Borne SPEAKERS B*
A
1
10 mm
(13/32")
2
Difuzor dreapta
4
3
B
A Cabluri pentru difuzor (nefurnizate)
* În cazul în care aveţi un alt sistem de difuzoare,
conectaţi-l la bornele SPEAKERS B. Puteţi
selecta difuzoarele pe care doriţi să le utilizaţi
cu butonul SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) de pe
receptor (pagina 19).
A
Audio
portabil
Casetofon MD,
casetofon
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu fonograf cu mufă pentru căşti
stereo (nefurnizat)
* Dacă doriţi să înregistraţi, trebuie să efectuaţi
această conexiune (pagina 22).
14RO
Note
Conexiuni
• Când ascultaţi la un echipament conectat la mufa
PORTABLE IN, este posibil ca sunetul să fie
distorsionat sau întrerupt. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune şi comportamentul va depinde de
echipamentul conectat.
• Dacă sunetul provenit de la echipamentul conectat
la mufa PORTABLE IN este foarte încet, puteţi
creşte nivelul volumului. Totuşi, înainte de
a comuta la o altă intrare, nu uitaţi să reduceţi
nivelul volumului pentru a evita deteriorarea
difuzoarelor.
15RO
Conectarea echipamentului video
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Player Blu-ray Disc, Player DVD
Semnale
video
Semnale audio
La mufa VIDEO IN
a televizorului.
A
A
La mufa VIDEO IN
a televizorului.
Semnale
video
Semnale
audio
Tuner pentru satelit,
Tuner pentru cablu TV
A Cablu audio (nefurnizat)
* Dacă doriţi să înregistraţi, trebuie să efectuaţi
această conexiune (pagina 22).
16RO
A
La mufa VIDEO IN
a televizorului.
Semnale
video
Semnale
audio
VCR,
Înregistrator DVD
Note
4: Conectarea antenelor
(aeriene)
Conexiuni
• Setarea implicită pentru butoanele de intrare BD/
DVD şi VIDEO de pe telecomandă este următoarea:
BD/DVD: Player Blu-ray Disc
VIDEO: VCR
Asiguraţi-vă că modificaţi setarea implicită
a butonului de intrare BD/DVD (şi VIDEO), astfel
încât să puteţi utiliza butonul pentru a controla
playerul DVD (şi a înregistratorului DVD). Pentru
detalii, consultaţi „Realocarea butonului de intrare”
(pagina 27).
• Puteţi, de asemenea, să redenumiţi intrarea BD/
DVD şi VIDEO, astfel încât să poată fi afişată
pe panoul de afişaj al receptorului. Pentru detalii,
consultaţi „Denumirea intrărilor” (pagina 20).
Înainte de a conecta antenele (aeriene),
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (furnizată)
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (furnizată)
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote, ţineţi
antena cadru pentru AM (aeriană) la distanţă
de receptor şi de alte echipamente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM
(aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM
(aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi
în poziţie orizontală.
17RO
5: Conectarea cablului de
alimentare CA (de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea)
la o priză de perete.
Cablu de alimentare CA
(de la reţea)
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului
Înainte de a utiliza receptorul pentru prima
dată, iniţializaţi-l prin următoarea procedură.
Această procedură poate fi utilizată şi pentru
a reveni la setările implicite din fabrică.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
?/1
La priza de perete
18RO
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
Ţineţi apăsat ?/1 timp de
5 secunde.
Pe panoul de afişaj apare un timp mesajul
„CLEARING”, apoi se modifică în
„CLEARED”.
Modificările sau ajustările aduse setărilor
sunt acum reiniţializate la valorile
implicite.
Selectarea sistemului de
difuzoare
Puteţi ajusta calitatea tonului difuzoarelor.
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Apăsaţi în mod repetat pe TREBLE +
sau TREBLE – pentru a regla nivelul
înaltelor.
Apăsaţi în mod repetat pe BASS + sau
BASS – pentru a regla nivelul başilor.
Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) pentru a selecta
sistemul de difuzoare pe care doriţi
să îl utilizaţi.
Pentru a selecta
Aprindeţi
Difuzoarele conectate la bornele
SPEAKERS A.
SP A
Difuzoarele conectate la bornele
SPEAKERS B.
SP B
Difuzoarele conectate atât la bornele
SPEAKERS A, cât şi la bornele
SPEAKERS B (conexiune paralelă)
SP A
SP B
Puteţi regla de la –10 dB la +10 dB în paşi
de 1 dB.
Setarea iniţială este de 0 dB.
Pentru a opri ieşirea prin difuzor
Apăsaţi repetat pe SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) până când indicatorii „SP A” şi „SP B”
de pe afişaj nu mai sunt aprinşi.
Notă
Nu puteţi schimba sistemul de difuzoare apăsând
pe SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) atunci când sunt
conectate căştile.
19RO
Pregătirea receptorului
Puteţi selecta difuzoarele pe care doriţi să
le utilizaţi, dacă aţi conectat difuzoarele
la bornele SPEAKERS A şi B.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
Reglarea tonului
Pentru a activa funcţia de
dezactivare a sunetului
Operaţiuni de bază
Redare
Butoane de
intrare
Apăsaţi MUTING.
Funcţia de dezactivare a sunetului va
fi revocată când faceţi următoarele.
• Apăsaţi din nou pe buton.
• Creşteţi volumul.
• Opriţi receptorul.
Pentru a evita deteriorarea
difuzoarelor
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă că aţi
redus nivelul volumului.
AMP
MENU
Denumirea intrărilor
MUTING
,
V/v/B/b
1
2
3
MASTER
VOL +/–
Porniţi echipamentul conectat.
Puteţi să introduceţi un nume de până la
8 caractere pentru intrări (cu excepţia TUNER),
nume care să apară pe panoul de afişaj.
Echipamentele pot fi identificate mai uşor
dacă au numele afişate şi nu mufele.
1
Porniţi receptorul.
Apăsaţi butonul de intrare
corespunzător echipamentului
dorit.
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
Intrarea selectată apare pe panoul
de afişaj.
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
3
Notă
Dacă apăsaţi TUNER, „FM TUNER” sau „AM
TUNER” apare pentru un timp şi apoi apare
frecvenţa pe panoul de afişaj.
4
5
Redaţi sursa.
Apăsaţi MASTER VOL +/– pentru
a regla volumul.
Puteţi utiliza, de asemenea, MASTER
VOLUME de pe receptor.
20RO
Apăsaţi butonul de intrare
corespunzător pentru care doriţi
să creaţi un nume de index.
Apăsaţi AMP MENU.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „NAME IN”,
apoi apăsaţi
sau b.
Cursorul clipeşte şi puteţi introduce un
caracter.
4
Apăsaţi V/v pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi B/b pentru
a muta poziţia de introducere
înainte şi înapoi.
Sfaturi
•Puteţi selecta tipul de caractere, după cum
urmează, apăsând pe V/v.
Alfabet (majuscule) t Numere t Simboluri
•Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi b fără
a selecta un caracter.
Dacă aţi făcut o greşeală
Apăsaţi B/b până când caracterul pe care
doriţi să îl modificaţi clipeşte, apoi apăsaţi
V/v pentru a selecta caracterul corect.
5
Apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Butoane de
intrare
* Numele de index apare doar atunci când
aţi alocat unul intrării sau postului presetat
(pagina 20, 25). Numele de index nu apare
când au fost introduse doar spaţii goale sau
când acesta este identic cu numele intrării.
Notă
Este posibil ca unele caractere sau semne să nu fie
afişate pentru unele limbi.
AMP
MENU
DISPLAY
1
Apăsaţi butonul de intrare
corespunzător pentru care doriţi
să consultaţi informaţiile.
2
Apăsaţi AMP MENU, apoi apăsaţi
în mod repetat DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
afişajul se modifică ciclic, după cum
urmează:
Numele de index al intrării* t Intrarea
selectată t Nivelul volumului
Când ascultaţi radio FM şi AM
Numele postului presetat* t Frecvenţa,
banda şi numărul presetat t Nivelul
volumului
21RO
Operaţiuni de bază
Vizualizarea informaţiilor
pe panoul de afişaj
Când se recepţionează difuzări RDS
(Doar pentru modelele din Europa)
Numele de serviciu al programului sau
numele postului presetat* t Frecvenţa,
banda şi numărul presetat t Nivelul
volumului
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteţi înregistra sunet de pe un echipament
audio/video utilizând receptorul. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate odată cu
echipamentul de înregistrare.
1
Apăsaţi butonul de intrare
corespunzător echipamentului
de redare.
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
Pregătiţi echipamentul de redare
pentru redare.
De exemplu, introduceţi în CD player
CD-ul pe care doriţi să îl copiaţi.
3
Ascultarea de radio FM/AM
Puteţi asculta difuzări FM şi AM cu ajutorul
tunerului încorporat. Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că aţi conectat antenele FM şi AM
(aeriene) la receptor (pagina 17).
Sfat
Scala de acord pentru acord direct este prezentată
mai jos.
Zonă
FM
AM
S.U.A., Canada
100 kHz
10 kHz*
Europa
50 kHz
9 kHz
* Scala de acord pentru AM poate fi modificată
(pagina 24).
Pregătiţi echipamentul
de înregistrare.
Introduceţi o MD, o casetă sau o casetă
video goală în echipamentul de
înregistrare (conectat la mufele MD/
TAPE AUDIO OUT sau VIDEO
AUDIO OUT).
4
Operaţiuni tuner
Începeţi înregistrarea pe
echipamentul de înregistrare, apoi
porniţi echipamentul de redare.
TUNER
Butoane
numerice
D.TUNING
,
V/v/B/b
Note
• Unele surse conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea. În acest caz,
este posibil să nu puteţi înregistra de pe sursa
respectivă.
• Reglajele de sunet nu afectează ieşirea semnalului
prin mufele MD/TAPE AUDIO OUT sau VIDEO
AUDIO OUT.
• În timp ce sursa este înregistrată, funcţia de
standby automat a receptorului poate porni
şi întrerupe înregistrarea. În acest caz, setaţi
„AUTO.STBY” la „STBY OFF” (pagina 27).
• Puteţi înregistra sunetul de pe echipamentul
video conectat la acest receptor. Totuşi, nu
puteţi înregistra imaginea prin acest receptor.
22RO
TUNING
+/–
FM MODE
Acordarea automată a unui post
(Acordare automată)
1
Apăsaţi în mod repetat TUNER
pentru a selecta banda FM sau AM.
2
Apăsaţi TUNING + sau TUNING –.
Puteţi introduce direct frecvenţa postului,
cu ajutorul butoanelor numerice.
1
Apăsaţi în mod repetat TUNER
pentru a selecta banda FM sau AM.
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
3
Apăsaţi D.TUNING.
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce frecvenţa.
Operaţiuni tuner
TUNING + caută de la posturi cu
frecvenţă inferioară la posturi cu
frecvenţă superioară, iar TUNING –
de la frecvenţă superioară la frecvenţă
inferioară.
Scanarea se opreşte de fiecare dată când
se recepţionează un post.
Acordarea directă a unui post
(Direct Tuning)
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
• Doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada:
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5
• Alte modele:
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exemplul 2: AM 1.350 kHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
Utilizarea butoanelor de comandă
de pe receptor
1 Rotiţi de INPUT SELECTOR pentru
a selecta banda FM sau AM.
2 Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE,
pentru a selecta „AUTO”.
3 Apăsaţi TUNING + sau TUNING –.
Sfat
În cazul recepţiei FM stereo slabe
Dacă recepţia FM stereo este slabă şi pe panoul
de afişaj clipeşte „ST”, selectaţi modul audio
monofonic pentru a reduce distorsiunea
sunetului.
Apăsaţi repetat pe FM MODE până când
indicatorul „MONO” se aprinde pe panoul
de afişaj.
Pentru a reveni la modul stereo, apăsaţi repetat
pe FM MODE până când indicatorul
„MONO” nu mai este aprins pe panoul
de afişaj.
Dacă aţi acordat un post AM, reglaţi direcţia
antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru
o recepţie optimă.
4
Apăsaţi
.
Dacă nu puteţi acorda un post
„- - - .- - MHz” sau „- - - - kHz” apare şi
apoi ecranul revine la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Încercaţi să repetaţi paşii de la 2 la 4. Dacă
în continuare nu puteţi acorda un post, este
posibil ca frecvenţa respectivă să nu fie folosită
în zona dumneavoastră.
23RO
Modificarea scalei de acordare AM
(Doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada)
Puteţi modifica scala de acordare AM la 9 kHz
sau la 10 kHz, folosind butoanele de pe
receptor.
Presetarea posturilor de
radio FM/AM
(Preset Tuning)
Puteţi preseta până la 30 de posturi FM şi 30 de
posturi AM ca posturi preferate presetate.
?/1
TUNER
Butoane
numerice
ENTER/
MEMORY
TUNING MODE
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat TUNING
MODE, apăsaţi ?/1.
3
Modificaţi scala de acordare AM
curentă la 9 kHz (sau la 10 kHz).
Pentru a reiniţializa scala la 10 kHz (sau
9 kHz), repetaţi procedeul de mai sus.
Notă
AMP
MENU
,
V/v/B/b
PRESET
+/–
1
Dacă modificaţi scala de acordare, vor fi şterse toate
posturile presetate.
Apăsaţi în mod repetat TUNER
pentru a selecta banda FM sau AM.
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
Acordaţi postul pe care doriţi să-l
presetaţi, utilizând Acordarea
automată (pagina 23) sau
Acordarea directă (pagina 23).
3
Apăsaţi ENTER/MEMORY.
Puteţi utiliza, de asemenea, MEMORY/
ENTER de pe receptor.
4
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta un număr de
presetare.
Puteţi apăsa, de asemenea, PRESET + sau
PRESET – pentru a selecta un număr
de presetare.
24RO
5
Apăsaţi
.
Denumirea posturilor presetate
Postul este memorat cu numărul
de presetare selectat.
6
1
Pentru a preseta un alt post,
repetaţi paşii de la 1 la 5.
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
Acordarea posturilor presetate
1
Apăsaţi în mod repetat TUNER
pentru a selecta banda FM sau AM.
2
Acordaţi postul presetat pentru
care doriţi să creaţi un nume de
index (pagina 25).
3
4
Apăsaţi AMP MENU.
Apăsaţi în mod repetat PRESET +
sau PRESET – pentru a selecta
postul.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
puteţi selecta un post presetat, după
cum urmează:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
Cursorul clipeşte şi puteţi introduce
un caracter.
5
27
Sfaturi
•Puteţi selecta tipul de caractere, după
cum urmează, apăsând pe V/v.
Alfabet (majuscule) t Numere t Simboluri
•Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi b fără
a selecta un caracter.
Utilizarea butoanelor de comandă
de pe receptor
Dacă aţi făcut o greşeală
Apăsaţi B/b până când caracterul pe care
doriţi să îl modificaţi clipeşte, apoi apăsaţi
V/v pentru a selecta caracterul corect.
1 Rotiţi de INPUT SELECTOR pentru
a selecta banda FM sau AM.
2 Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE,
pentru a selecta „PRESET”.
a selecta postul presetat dorit.
Apăsaţi V/v pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi B/b pentru
a muta poziţia de introducere
înainte şi înapoi.
Puteţi introduce până la 8 caractere
pentru a denumi un post.
De asemenea, puteţi să apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce postul
presetat. Pentru a acorda postul selectat,
apăsaţi .
3 Apăsaţi TUNING + sau TUNING – pentru
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „NAME IN”,
apoi apăsaţi
sau b.
6
Apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Notă (doar pentru modelele din Europa)
Dacă denumiţi un post RDS (Sistem de date radio) şi
acordaţi postul respectiv, în locul numelui introdus
de dumneavoastră apare numele de serviciu al
programului.
25RO
Operaţiuni tuner
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
Apăsaţi în mod repetat TUNER
pentru a selecta banda FM sau AM.
Recepţionarea de difuzări RDS
(Doar pentru modelele din Europa)
Cu acest receptor puteţi utiliza RDS (Sistem de
date radio), care permite posturilor radio să
trimită informaţii suplimentare împreună
cu semnalul de programare obişnuit.
Acest receptor vă oferă caracteristici RDS
convenabile, precum afişarea numelui de
serviciu al programului. RDS este disponibil
doar pentru posturi FM.*
* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu serviciile RDS din zona
dumneavoastră, consultaţi posturile de radio
locale pentru a afla detalii.
Selectaţi, pur şi simplu, un post din
banda FM utilizând Acordarea directă
(pagina 23), Acordarea automată
(pagina 23) sau Acordarea cu post
presetat (pagina 25).
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
se va aprinde indicaţia „RDS”, iar pe panoul de
afişaj va apărea numele de serviciu al
programului.
Notă
Operaţii meniu
Utilizarea meniului de setări
Puteţi particulariza receptorul efectuând
diverse ajustări din meniul de setări.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Apăsaţi AMP MENU.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta setarea dorită,
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul
de meniu dorit, apoi apăsaţi
sau b.
Pentru a reveni la afişajul anterior
RDS poate funcţiona necorespunzător dacă postul
recepţionat nu transmite semnal RDS sau dacă
intensitatea semnalului este scăzută.
Apăsaţi B sau RETURN/EXIT O.
Sfat
Apăsaţi AMP MENU.
În timp ce este afişat numele de serviciu al unui
program, puteţi verifica frecvenţa apăsând în
mod repetat pe DISPLAY (pagina 21).
Notă
26RO
Pentru a părăsi meniul
Este posibil ca unii parametri şi unele setări să apară
cu o intensitate luminoasă redusă pe panoul de
afişaj. Aceasta înseamnă că sunt indisponibili sau
au setări fixe şi nu pot fi modificaţi.
Prezentare generală a meniurilor
Utilizarea telecomenzii
x BALANCE (balans difuzoare)
Vă permite să reglaţi balansul dintre
difuzoarele stâng şi drept.
Puteţi regla de la BAL. L+10 la BAL. R+10
în paşi de 1 dB.
Setarea iniţială este BAL. 0.
x NAME IN (Denumire)
Vă permite să setaţi numele intrărilor şi ale
posturilor presetate. Pentru detalii, consultaţi
„Denumirea intrărilor” (pagina 20) şi
„Denumirea posturilor presetate” (pagina 25).
x AUTO.STBY (Standby automat)
Note
• Această funcţie nu este disponibilă când
este selectată intrarea TUNER.
• Dacă utilizaţi modul Auto standby şi
Temporizatorul de oprire în acelaşi timp,
Temporizatorul de oprire are prioritate.
Puteţi modifica setările implicite ale butoanelor
de intrare pentru a se potrivi echipamentelor
din sistemul dumneavoastră. De exemplu, în
cazul în care conectaţi un player Blu-ray Disc la
mufa SAT de pe receptor, puteţi seta butonul
SAT de pe această telecomandă pentru
a controla playerul Blu-ray Disc.
Notă
Nu puteţi realoca butoanele de intrare TUNER şi
PORTABLE.
1
Ţineţi apăsat butonul de intrare
a cărui alocare doriţi să
o modificaţi.
Exemplu: Ţineţi apăsat pe SAT.
2
Consultând tabelul de mai jos,
apăsaţi butonul corespunzător
pentru categoria dorită.
Exemplu: Apăsaţi 8.
Acum puteţi utiliza butonul SAT pentru
a controla playerul Blu-ray Disc.
continuare
27RO
Operaţii meniu/Utilizarea telecomenzii
Vă permite să setaţi receptorul, astfel încât
să comute automat la modul standby, atunci
când nu utilizaţi receptorul sau când nu intră
semnale în receptor.
• STBY ON
Comută le modul standby după aproximativ
30 de minute.
• STBY OFF
Nu comută la modul standby.
Realocarea butonului
de intrare
Categorii şi butoane
corespunzătoare
Categorii
Apăsaţi
VCR (mod comandă VTR 3)a) 1
Player DVD
(mod comandă DVD1)
2
Înregistrator DVD
(mod comandă DVD3)b)
3
Player CD
4
Receptor digital satelit Euro
5
DVR (Terminal CATV
digital)
6
Reiniţializarea butoanelor
de intrare
TV INPUT
?/1
DSS (Receptor digital satelit) 7
Player Blu-ray Disc
(mod comandă BD1)c)
8
Înregistrator Blu-ray Disc
(mod comandă BD3)c)
9
Casetofon MD
0/10
Casetofon
-/--
a) Aparatele VCR Sony sunt comandate
cu setarea VTR 3, care corespunde VHS.
MASTER
VOL –
1
În timp ce ţineţi apăsat MASTER
VOL –, apăsaţi ?/1 şi TV INPUT.
2
Eliberaţi toate butoanele.
b) Înregistratoarele DVD Sony sunt comandate
cu setarea DVD1 sau DVD3. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare primite
cu înregistratoarele DVD.
c)
Pentru detalii despre setarea BD1 sau BD3,
consultaţi instrucţiunile de utilizare primite
cu playerul Blu-ray Disc sau cu
înregistratorul Blu-ray Disc.
28RO
Butoanele de intrare sunt reiniţializate
la setarea implicită.
Cu privire la amplasare
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide,
deconectaţi receptorul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
încontinuu acest receptor la un volum ridicat,
temperatura carcasei în părţile superioară,
laterală şi inferioară va creşte considerabil.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente, opriţi
receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor cu
o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun
fel de burete abraziv, praf de curăţat sau
solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
receptor, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
29RO
Informaţii suplimentare
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Unitatea nu este deconectată de la sursa CA
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru o
perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
• (Doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada)
Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi
nu va intra în priza de perete decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce
complet ştecărul în priză, contactaţi
furnizorul.
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct la
lumina soarelui, la praf excesiv sau la şocuri
mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
• Nu amplasaţi receptorul lângă echipamente
precum un televizor, un VCR sau un
casetofon. (Dacă receptorul este utilizat în
combinaţie cu un televizor, un VCR sau un
casetofon şi este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea zgomote,
iar calitatea imaginii poate avea de suferit.
Acest lucru este probabil, mai ales când se
utilizează o antenă de interior (aeriană). Prin
urmare, vă recomandăm să utilizaţi o antenă
de exterior (aeriană).)
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi receptorul
pe suprafeţe tratate special (cu ceară, ulei,
lustruite etc.), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
Depanare
Dacă în timpul utilizării receptorului
întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi,
utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony. Reţineţi că, dacă personalul
de service înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Alimentare
Receptorul se opreşte automat.
• „AUTO.STBY” este setat la „STBY ON”
(pagina 27).
• Funcţia Temporizator de oprire este activă
(pagina 11).
Sunet
Nu se aude sunet de la unul dintre
difuzoare.
• Conectaţi o pereche de căşti la mufa
PHONES pentru a verifica dacă sunetul
este scos prin căşti. Dacă prin căşti este
scos un singur canal, este posibil ca
echipamentul să nu fie conectat corect
la receptor. Verificaţi dacă toate cablurile
sunt introduse complet în mufele
receptorului şi ale echipamentului. Dacă
prin sunt scoase ambele canale, este posibil
ca difuzorul să nu fie conectat corect
la receptor. Verificaţi conexiunea
difuzorului care nu scoate sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea la
ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta)
ale unui echipament analogic, deoarece
echipamentele analogice necesită
conexiuni la ambele mufe, L (stânga) şi R
(dreapta). Utilizaţi un cablu audio
(nefurnizat).
30RO
Nu se aude sunet dintr-un anumit
echipament.
• Verificaţi dacă echipamentul este conectat
corect la mufele de intrare audio pentru
echipamentul respectiv.
• Verificaţi dacă cablul (cablurile) utilizat(e)
pentru conexiune este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
echipament.
Nu se aude sunet, indiferent de
echipamentul selectat, sau sunetul
are un nivel foarte redus.
• Verificaţi dacă toate cablurile de conectare
sunt introduse în mufele lor de intrare/ieşire
pentru mufele respective ale receptorului,
difuzoarelor şi echipamentului.
• Asiguraţi-vă că receptorul şi toate
echipamentele sunt pornite.
• Asiguraţi-vă că MASTER VOLUME
nu este setat la „VOL MIN”.
• Asiguraţi-vă că SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nu este setat la „OFF” .
• Asiguraţi-vă că nu sunt conectate căştile.
• Apăsaţi MUTING pentru a revoca funcţia
de dezactivare a sunetului.
• Încercaţi să apăsaţi butonul de intrare
de pe telecomandă sau să rotiţi de INPUT
SELECTOR de pe receptor pentru a selecta
echipamentul dorit (pagina 20).
• A fost activat dispozitivul de protecţie de
pe receptor. Opriţi receptorul, îndepărtaţi
problema scurtcircuitului şi porniţi din
nou alimentarea.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea fermă a difuzoarelor
şi a echipamentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt
plasate la distanţă faţă de un transformator
sau de un motor şi la cel puţin
3 metri distanţă faţă de un televizor sau
de o lampă fluorescentă.
• Îndepărtaţi echipamentul audio de
televizor.
• Fişele electrice şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită uşor cu
alcool.
Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Ajustaţi balansul difuzoarelor (pagina 27).
Se aude un bâzâit puternic, zgomot
întrerupt sau sunet distorsionat de la
echipamentul conectat la mufa
PORTABLE IN.
• Verificaţi conectarea fermă
a echipamentelor.
• Aceasta nu reprezintă o defecţiune
şi comportamentul va depinde de
echipamentul conectat.
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor.
• Selectaţi echipamentul sursă, utilizând
butoanele de intrare (pagina 20).
• Sursele conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea.
În acest caz, este posibil să nu puteţi
înregistra de pe sursele respective.
Funcţia Tuner nu poate fi selectată.
• Consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa
de 75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
receptorul la o antenă de exterior pentru
FM (aeriană), după cum se arată mai jos.
RDS nu funcţionează.*
• Asiguraţi-vă că aţi acordat un post FM RDS.
• Selectaţi un post FM cu semnal mai
puternic.
• Postul recepţionat nu transmite semnal
RDS sau intensitatea semnalului este
scăzută.
Nu apar informaţiile RDS dorite.*
• Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil
temporar. Contactaţi postul de radio şi
aflaţi dacă într-adevăr furnizează acest
serviciu.
* Doar pentru modelele din Europa.
Antenă de exterior pentru FM (aeriană)
Receptor
31RO
Informaţii suplimentare
Tuner
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor
(aeriene). Ajustaţi poziţia antenelor
(aeriene) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile
radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• Setaţi corect intervalul de acord
(la acordarea posturilor AM cu acord
direct) (pagina 23).
• Nu a fost presetat niciun post radio
sau posturile presetate au fost şterse din
memorie (atunci când procedaţi la acordul
pe frecvenţă prin căutarea posturilor
presetate). Presetaţi posturile (pagina 24).
• Apăsaţi în mod repetat DISPLAY, astfel
încât pe panoul de afişaj să apară frecvenţa.
Telecomandă
Specificaţii
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe receptor.
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă
cu unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTEREA EMISĂ ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
(doar model din S.U.A.)
Cu sarcini de 8 ohmi, pe ambele canale, de
la 20 Hz la 20.000 Hz; putere RMS minimă
90 waţi pe canal, maximum 0,09% distorsiune
armonică totală de la 250 mW la puterea
nominală.
Secţiunea amplificator
Mesaje de eroare
Dacă există o defecţiune, un mesaj apare
pe panoul de afişaj. Puteţi verifica starea
sistemului în funcţie de mesaj. Dacă oricare
dintre probleme persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
PROTECT
La difuzoare se transmite curent neregulat
sau receptorul este acoperit cu ceva
şi orificiile de ventilare sunt blocate.
Receptorul se va închide automat după
câteva secunde. Verificaţi conexiunea
difuzoarelor şi porniţi din nou alimentarea
receptorului.
Golirea memoriei
Secţiune de referinţă
Pentru golirea
Consultaţi
Tuturor setărilor memorate
pagina 18
32RO
Doar pentru modelele din S.U.A., Canada
şi Europa1)
Putere de ieşire RMS minimă (8 ohmi, 20 Hz –
20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Putere de ieşire în modul stereo (8 ohmi, 1 kHz,
THD 1%)
100 W + 100 W
1)
Măsurat în următoarele condiţii:
Zonă
Necesar de putere
S.U.A., Canada
120 V CA, 60 Hz
Europa
230 V CA, 50 Hz
Frecvenţă de răspuns
Analogică
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (cu BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB)
Intrare
Analogică (PORTABLE IN)
Sensibilitate: 1 V/
50 kiloohmi
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Intrări
Analogică (cu excepţia PORTABLE IN)
Sensibilitate: 500 mV/
50 kiloohmi
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Ieşiri
Analogică (AUDIO OUT)
Tensiune: 500 mV/
10 kiloohmi
Ton
Niveluri de modificare±10 dB, paşi de 1 dB
2) INPUT SHORT (cu BASS = 0 dB, TREBLE =
0 dB).
3) Reţea ponderată, nivel de intrare.
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă
Zonă
Scala de acordare
paşi de
10 kHz
paşi de
9 kHz
S.U.A., Canada
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Europa
–
531 kHz –
1.602 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
Generalităţi
Zonă
Informaţii suplimentare
Necesar de putere
Necesar de putere
S.U.A., Canada
120 V CA, 60 Hz
Europa
230 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată 200 W
Putere consumată (în modul standby)
0,3 W
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
430 mm × 132,5 mm ×
279 mm (17 in × 5 1/4 in ×
11 in), inclusiv părţile ieşite
în afară şi butoanele de
comandă
Masă (aprox.)
6,4 kg (14 lb 2 oz)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
La anumite plăci de conexiuni imprimate nu
se utilizează agenţi de ignifugare cu halogen.
33RO
Index
A
P
Acordare
automată 23
directă 23
la posturi presetate 25
AUTO.STBY 27
Player Blu-ray Disc
conectare 16
Player CD
conectare 14
Player DVD
conectare 16
Player Super Audio CD
conectare 14
B
BALANCE 27
BASS 19
C
Casetofon
conectare 14
Casetofon MD
conectare 14
Configurare iniţială 18
D
Denumire
intrări 20
posturi presetate 25
Dezactivarea sunetului 20
Difuzoare
conectare 14
instalare 13
G
Golire
memorie 18
telecomandă 28
Î
Înregistrarea 22
Înregistrator DVD
conectare 16
M
Mesaje de eroare 32
34RO
R
RDS 26
T
Telecomandă 10
Temporizator de oprire 11
TREBLE 19
Tuner
conectare 17
Tuner pentru cablu TV
conectare 16
Tuner pentru satelit
conectare 16
V
VCR
conectare 16
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising