Sony | STR-DG820 | Sony STR-DG820 Instrucţiuni de utilizare

Receptor AV
Multi Canal
Manual de instrucþiuni
STR-DG820
© 2008 Sony Corporation
1
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile ºi
ºocurile electrice nu expuneþi
aparatul la ploaie ºi la umezealã.
Pentru a evita pericolul unui incendiu,
verificaþi ca fantele de aerisire ale aparatului
sã nu fie acoperite de o revistã, faþã de
masã, perdera, etc. Nu aºezaþi lumânãri
aprinse pe aparat.
Pentru a evita riscurile de incendiere sau
de electrocutare, nu aºezaþi recipiente
umplute cu lichide, cum ar fi vaze de flori,
deasupra aparatului.
Nu instalaþi aparatul în spaþii închise,
precum bibliotecã sau un dulap încorporat.
Instalaþi sistemul astfel încât sã puteþi
scoate imediat din prizã ºtecãrul cordonului
de alimentare în eventualitatea unui incident.
Bateriile, sau aparatele în care sunt instalate
baterii, nu trebuie expuse la cãldurã
excesivã precum în lumina directã a
soarelui, foc sau ceva asemãnãtor.
Pentru clienþii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice
vechi
(aplicabil în þãrile Uniunii
Europene ºi în alte þãri din
Europa care au sisteme de
colectare diferiate )
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
resspectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã vã dispensaþi de el. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclãrii
echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect de acest produs
veþi ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
2
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm contactaþi autoritãþile
locale, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi cumpãrat produsul.
Dezafectarea bateriilor
consumate (Valabil în
Uniunea Europeanã ºi în
celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalajul acesteia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã vã dispensaþi de el.
El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclãrii echipamentelor electrice
ºi electronice. Dezafectând în mod corect
de acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea bateriilor, vã rugãm consultaþi
biroul local, serviciul de preluare a deºeurilor
sau magazinul de unde aþi achiziþionat
produsul.
Notã pentru clienþii din þãrile în care
se aplicã directivele Uniunii
Europene
Fabricantul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Reprezentanþa autorizatã
pentru ECM ºi securitatea produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Pentru orice informaþii referitoare la service
sau garanþie, vã rugãm sã consultaþi adresele
menþionate separat pe documentele
referitoare la service sau garanþie.
În legãturã cu acest
manual
• Instrucþiunile din acest manual se referã la
modelul STR-DG820. Verificaþi numãrul
modelului dvs. care este notat în colþul din
dreapta jos al panoului frontal. În acest
manual, este utilizat în scop ilustrativ
modelul care are codul de zonã CEL, cu
excepþia cazului în care este altfel precizat
în mod expres. Orice diferenþe ce apar la
utilizare sunt clar precizate în text, ca de
exemplu, “numai modelele care au codul de
zonã CEK”.
• Instrucþiunile din acest manual descriu
funcþionarea telecomanzii livrate. Puteþi
utiliza ºi butoanele receptorului, dacã
acestea au nume identice sau similare cu
cele ale telecomenzii.
În legãturã cu codul regiunii
Player-ul dvs. are un cod de regiune
marcat în partea de jos, în spatele
aparatului (vezi imaginea de mai jos).
SURROUND
SURROUNDBACK
L
L
R
R
CENTER
SPEAKERS
FRONT B
FRONT A
L
R
L
R
SPEAKERS
Codul regiunii (cod de arie)
Toate diferenþele de funcþionare ce depind
de codul de regiune sunt indicate explicit
în text ; de exemplu : “Doar pentru modelele
care au codul de regiune AA”.
** Produs sub licenþã de la U.S. Patent
nr: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.226.616, 6.487.535 ºi alte
patente internaþionale emise sau în curs.
“DTS” ºi logo-urile DTS, Symbol, DTSHD ºi DTS-HD Master Audio sunt mãrci
comerciale înregistrate ale DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Toate drepturile
sunt rezervate.
Acest receptor încorporeazã tehnologie
High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM). HDMI, logo-ul HDMI ºi HighDefinition Multimedia Interface sunt mãrci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Acest produs este fabricat sub licenþã de
la Neural Audio Corporation ºi THX Ltd.
Sony Corporation garanteazã utilizatorului,
prin prezenta, dreptul de folosire limitat,
nonexclusiv, netransferabil al acestui
produs confrom patentelor SUA ºi a celor
strãine, a patentelor în curs de aprobare ºi
a altor tehnologii sau mãrci comerciale
deþinute de Neural Audio Corporation ºi
THX Ltd.
“Neural Surround”, “Neural Audio”, “Neural” ºi “NRL” sunt mãrci comerciale ºi logouri proprietate a Neural Audio Corporation,
THX este o marcã comercialã a THX Ltd.,
care pot fi înregistrate în unele
jurisdicþii.Toate drepturile sunt rezervate.
“x.v.Colour” ºi logo-ul “x.v.Colour” sunt
mãrci comerciale ale Sony Corporation.
“BRAVIA” ºi
sunt mãrci
comerciale ale Sony Corporation.
În acest receptor sunt încorporate sistemele
Dolby* Digital ºi Pro Logic Surround, precum
ºi DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenþã Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” ºi
simbolul dublu-D sunt mãrci înregistrate ale
Digital Laboratories.
3
CUPRINS
Descrierea pãrþilor
Pornire
Savurarea sunetului Surround
Descrierea ºi localizarea parþilor
Sound (sonor cu efect de
componente ........................................ 6 învãluire)
1: Instalarea boxelor audio .................... 16
2: Conectarea boxelor audio .................. 17
3: Conectarea televizorului .................... 19
4a: Conectarea echipamentelor audio .... 21
4b: Conectarea echipamentelor video ... 22
5: Conectarea antenelor ......................... 28
6 :Pregãtirea receptorului ºi a telecomenzii
..........................................................................29
7: Selectarea sistemului de boxe audio .. 30
8: Calibrarea automatã a reglajelor
(AUTO CALIBRATION) .................. 31
9: Ajustarea nivelului sonor al boxelor
audio ºi a balansului (TEST TONE) ... 37
Redarea
Selectarea unui echipament ................... 38
Ascultarea/vizionarea unui echipament 40
Utilizarea amplificatorului
Parcurgerea meniurilor .......................... 42
Ajustarea parametrilor meniului LEVEL
(meniului LEVEL) .................................. 47
Reglaje pentru boxele audio
(meniul SPEAKER) ............................ 48
Reglaje pentru sunetul surround
(meniul SURROUND) ........................ 51
Reglaje pentru egalizor (meniul EQ) ...... 52
Reglaje pentru tuner (meniul TUNER) ... 52
Reglaje pentru sunet (meniul AUDIO) .. 53
Reglaje pentru HDMI (meniul HDMI) ... 54
Reglaje de sistem (meniul SYSTEM) ..... 55
4
Audierea unei atmosfere sonore
predefinite .......................................... 56
Savurarea efectului surround la nivel
sonor redus (NIGHT MODE) ............. 61
Utilizarea doar a boxelor frontale (2 CH
STEREO) ............................................ 62
Ascultarea fãrã nici o ajustare a sunetului
(ANALOG DIRECT) .......................... 62
Readucerea atmosferelor sonore la
reglajele iniþiale .................................. 63
Utilizarea tunerului
Ascultarea programelor radio FM/AM . 63
Fixarea posturilor de radio în memorie ... 65
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS) (doar modelele care au cod de
zonã CEL, CEK, ECE) ......................... 68
Funcþia de comandã pentru
HDMI
Utilizarea funcþiei comandã pentru HDMI
pentru “BRAVIA” Sync ..................... 70
Pregãtirea funcþiei de comandã pentru
HDMI ................................................ 72
Vizionarea unui DVD (One-Touch Play) 73
Audierea sonorului televizorului prin
boxele audio conectate la receptor
(System Audio Control) ..................... 74
Oprirea receptorului de la televizor
(System Power Off) ............................ 75
Alte operaþii
Comutarea modului de intrare între digital
ºi analogic (INPUT MODE) ............... 75
Ascultarea sunetului digital de la alte
intrãri (DIGITAL ASSIGN) ................ 76
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ..... 78
Denumirea intrãrilor ............................... 80
Schimbarea modului de afiºare .............. 81
Utilizarea funcþiei de oprire automatã
(Sleep Timer) ...................................... 81
Înregistrarea cu ajutorul receptorului .... 82
Utilizarea telecomenzii
Configurarea telecomenzii ..................... 83
Informaþii suplimentare
Glosar .................................................... 88
Mãsuri de precauþie .............................. 91
Soluþionarea defecþiunilor ..................... 92
Specificaþii ............................................. 97
Index ..................................................... 99
5
Pornire
Descrierea ºi localizarea pãrþilor componente
Panoul frontal
Pentru a scoate capacul
Apãsaþi PUSH.
Când scoateþi capacul, nu îl lãsaþi la îndemâna copiilor
Starea butonului POWER
Off
Funcþionarea receptorului este opritã (setare iniþialã).
Indicatorul luminos ON/STANDBY nu este aprins.
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni receptorul.
Receptorul nu poate fi pornit folosind telecomanda.
On/Standby
Apãsaþi tasta ]/1 de pe telecomandã pentru a porni
funcþionarea receptorului, sau pentru a-l trece în standby.
Atunci când apãsaþi butonul POWER de la receptor,
funcþionarea acestuia va fi opritã.
Indicatorul luminos ON/STANDBY lumineazã în verde
atunci când receptorul funcþioneazã.
Indicatorul luminos ON/STANDBY lumineazã în roºu atunci
când receptorul este în modul standby.
6
Nume
1 POWER
Funcþie
Apãsaþi pentru a porni
sau opri receptorul
(pag. 6, 29, 40, 41, 98).
Indicã starea
receptorului (pag. 6)
Indicatorul
luminos
ON/STANDBY
2 TONE MODE Regleazã calitatea
tonului boxelor frontale
TONE +/(baºi/frecvenþe înalte).
Apãsaþi repetat butonul
TONE MODE pentru a
selecta nivelul de baºi
sau de frecvenþe înalte,
apoi rotiþi TONE +/pentru a regla nivelul
(pag. 29, 52 ).
3 TUNING
MODE
Apãsaþi pentru a selecta
modul radio (pag. 64, 67,
98).
4 TUNING +/- Rotiþi pentru a parcurge
posturile de radio (pag.
64, 67).
5 Senzor de
Recepþioneazã
telecomandã semnalele emise de
telecomandã.
6 Fereastra
Este afiºatã starea
display-ului curentã a echipamentelor selectate sau o listã
a elementelor ce pot fi
selectate (pag. 8).
7 DISPLAY
Apãsaþi repetat pentru
a selecta informaþia
afiºatã pe dispay
(pag. 81, 94).
8 INPUT MODE Apãsaþi pentru a selecta
modul de intrare atunci
când acelaºi echipament
este conectat prin
ambele tipuri de mufe,
analogice ºi digitale
(pag.75)
Nume
9 MASTER
VOLUME
0 INPUT
SELECTOR
Funcþie
Rotiþi pentru a ajusta
simultan nivelul sonor
al tuturor boxelor audio
(pag. 37, 38, 40, 41).
Rotiþi pentru a selecta
sursa de intrare pentru
redare (pag. 38, 64, 67,
75, 80, 82 ).
qa2CH/A.DIRECT Apãsaþi pentru a selecta
A.F.D
atmosferã sonorã (pag.
MOVIE
29, 57, 59, 62 )
MUSIC
qs DIMMER
Apãsaþi în mod repetat
butonul pentru a regla
luminozitatea afiºajului.
qd MEMORY/
ENTER
Apãsaþi acest buton
pentru a memora un
post de radio sau pentru
a activa elementul de
reglaj dorit (pag.65, 66).
qf Mufa AUTO
CAL MIC
Realizeazã conectarea la
microfonul de optimizare
pentru funcþia de
autocalibrare (Digital
Cinema Auto Calibration) (pag. 32).
qg Mufe
VIDEO 2IN/
PORTABLE
AV IN
Mufe pentru conectarea
la un echipament audio/
video portabil, precum o
camerã video sau un joc
video (pag.27, 38).
qh SPEAKERS Comutarea în starea
(OFF/A/B/A+B) OFF, A, B, A+B a boxelor
audio frontale (pag. 30).
qj Mufã
PHONES
Conectarea cãºtilor
(pag. 92).
7
Despre indicatorii de pe display
Nume
1 SW
Funcþie
Nume
Funcþie
Notã
Se aprinde atunci când
Atunci când este redat un
semnalul audio este redat la
disc în format Dolby Digital,
ieºire
prin
mufele
asiguraþi-vã cã au fost
SUBWOOFER.
efectuate conexiunile digitale,
Indicatorul devine luminos
iar pentru INPUT MODE este
2 LFE
când discul aflat în curs de
aleasã varianta “AUTO”
redare conþine un canal LFE
(pag.75)
(Low Frequency Effect) ºi 6 Neural- Ilumineazã atunci când
semnalul acestuia este
THX
receptorul aplicã semnalelor de
reprodus în acele momente.
intrare procesare Neural-THX.
3 COAX Indicatorul devine luminos 7 DTS/
“DTS” devine luminos atunci
când pentru INPUT MODE este
DTS-ES/ când receptorul decodeazã
semnale DTS.
aleasã varianta “AUTO” ºi
DTS96/24 “DTS-ES” devine luminos
sursa de semnal este una
atunci când receptorul
digitalã prin mufa de intrare
decodeazã semnale DTS-ES.
COAXIAL (pag. 75).
“DTS 96/24” devine luminos
Indicatorul devine luminos
când receptorul decodeazã
4 OPT
când pentru INPUT MODE este
semnale DTS 96 kHZ/24 biþi.
aleasã varianta “AUTO” ºi
Notã
sursa de semnal este una
Atunci când este redat un disc
digitalã prin mufa de intrare
în format DTS, asiguraþi-vã cã
OPTICAL (pag. 75).
au fost efectuate conexiunile
digitale, iar pentru INPUT
“;D”devine
luminos
când
5 ;D /
MODE este aleasã varianta
receptorul
decodeazã
;D EX/ semnale Dolby Digital.
“AUTO” (pag.75)
;D+/
“;D EX”devine luminos
Devine luminos atunci când
;D True când receptorul decodeazã 8D.RANGE este activatã compresia
semnale Dolby Digital
HD
registrul dinamic (pag. 48).
Surround EX.
“;D+”devine luminos când 9SP A/SP Ilumineazã corespunzãtor
receptorul
decodeazã
sistemul de boxe audio utilizat
B/SP
semnale Dolby Digital Plus.
(pag. 30). Reþineþi însã faptul
A+B
“; True HD” devine
cã aceste indicatoare nu sunt
luminos când receptorul
iluminate dacã ieºirea pentru
decodeazã semnale Dolby
boxe este dezactivatã sau dacã
True HD.
sunt conectate cãºtile.
8
Nume
Funcþie
Nume
Funcþie
0 SLEEP Devine luminos atunci când ql ANALOG Devine luminos când pentru
este activat cronometrul
INPUT MODE este aleasã
(pag.81).
varianta “ANALOG” sau
Devine luminos atunci când
dacã nu sunt detectate
qa
receptorul este utilizat pentru
semnale digitale când pentru
Indicatoare acordul pe frecvenþa staþiilor
INPUT MODE este aleasã
pentru
radio (pag. 63) etc.
varianta “AUTO” (pag. 75).
radio
Notã
“RDS” apare numai la modelele w0 DMPORT Devine luminos când este
conectat adaptorul DIGITAL
care au cod de zonã CEL, CEK,
MEDIA PORT ºi este selectat
ECE.
“DMPORT”.
qs A.DIRECT Devine luminos atunci când wa HDMI
Devine
luminos când
receptorul
prelucreazã
receptorul
recunoaºte un
semnale Analog Direct.
echipament conectat prin
Devine
luminos
atunci
când
qd MEM
mufa HDMI IN (pag. 23).
este activatã o funcþie de
memorie, precum Preset wsIndicatoriiLiterele (L, C, R etc.) reprezincanalului tã canalele care sunt redate.
Memory (pag. 65) etc.
Chenarele care înconjoarã
qf ; PL/
redat
“; PL” devine luminos când
literele devin luminoase
; PL II/ receptorul aplicã prelucrarea
pentru a indica faptul cã
; PL IIx PRO LOGIC semnalelor pe 2
receptorul mixeazã sunetul
canale, pentru a putea fi redate
sursei (bazat pe reglajele
semnale pe canalele central ºi
boxei audio).
surround.
Frontal stânga
L
“; PL II”devine luminos
Frontal dreapta
când este activatã decodarea
R
Central (mono)
Pro Logic II.
C
“; PL IIX”devine luminos
Efect de învãluire stânga
SL
când este activatã decodarea
Efect de învãluire dreapta
SR
Pro Logic IIx.
Efect de învãluire (compoS
Notã Decodarea Dolby Pro
nentele mono sau pentru
Logic II nu funcþioneazã penefect de învãluire obþinute
tru semnale cu o frecvenþã de
prin procesarea Pro Logic).
eºantionare de peste 48 kHz.
Efect de învãluire stânga
SBL
spate.
Devine luminos când
qg NEO:6
Efect de învãluire dreapta
decodarea DTS Neo:6
SBR
spate.
Cinema/Music este activatã
(pag. 59).
Efect de învãluire spate
SB
(componentele pentru efect
Devine luminos când
qh EQ
de învãluire spate sunt
egalizatorul este activat.
obþinute prin decodarea a 6,1
qj DTS-HD “DTS-HD MSTR” devine
canale).
luminos când receptorul
MSTR/
Exemplu:
DTS-HD decodeazã semnale DTS-HD
Model boxã audio: 3/0.1
Master Audio.
HI RES
Format de înregistrare: 3/2.1
“DTS-HD HI RES” devine
Atmosferã sonor: A.F.D.
luminos când receptorul
AUTO
decodeazã semnale DTS-HD
SW
High Resolution.
L C R
Devine luminos când
qk LPCM
receptorul detecteazã semnale
SL
SR
Linear PCM.
9
Panoul din spate
1 Secþiunea DIGITAL INPUT/
OUTPUT
Conectarea la un
Mufã
OPTICAL IN DVD player, etc.
Mufa COAXIAL
furnizeazã o mai
Mufã
bunã calitate a
COAXIAL IN sunetului.
Mufe HDMI
IN/OUT*
10
verde
Mufe IN/OUT* Conectarea la un
Y, PB/CB PR/PR DVD player, TV,
(Y)
tuner de satelit, etc.
(pag. 19, 25, 26, 27).
albastrã (P B/CB)
Conectarea la un
DVD player, tuner roºu (P /P )
R R
de satelit, sau la un
player Blu-ray.
Imaginea este redatã 4 Secþiunea SPEAKERS
de un televizor sau
Mufe ºi terminale
de un proiector, în
pentru conectarea
timp ce sunetul
boxelor audio (pag.
poate fi redat de
17).
televizor sau /ºi prin
boxele audio conectate la acest receptor
(pag. 23).
2 Secþiunea ANTENNA
Conectarea antenei
Mufã FM
cablu pentru FM,
ANTENNA
livratã cu acest
receptor (pag 28)
Mufã AM
ANTENNA
3 Secþiunea COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
Conectarea
antenei-cadru
pentru AM, livratã
cu acest receptor
(pag. 28).
5 Secþiunea AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe AUDIO Conectarea la un
player Super Audio
IN/OUT
alb (L)
CD, etc.
(pag. 19, 21).
roºu (R)
negru
Mufã AUDIO Conectarea la un
subwoofer
OUT
(pag. 17).
6 Secþiunea VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT
alb (L)
Mufe AUDIO Conectarea la un
aparat video, DVD
IN/OUT
player etc.
(pag. 25 -27)
roºu (R)
galben
Mufe VIDEO
IN/OUT*
7 Secþiunea DMPORT
Mufã
DMPORT
Telecomanda
Puteþi utiliza telecomanda livratã pentru a
comanda receptorul, precum ºi alte
echipamente audio / video marca Sony ce
pot fi acþionate cu aceasta. De asemenea,
puteþi programa telecomanda sã acþioneze
ºi alte mãrci de echipamente audio/video.
Pentru detalii, consultaþi “Programarea
telecomenzii” (pag. 83).
RM-AA P022
Conectarea la un
adaptor DIGITAL
MEDIA PORT
(pag. 79).
* Puteþi viziona imaginea de la intrarea
selectatã atunci când conectaþi mufa
MONITOR OUT sau HDMI OUT la un
televizor (pag. 19, 23).
Continuare
11
Nume
Funcþie
Nume
1 AV ]/1 Apãsaþi pentru a porni sau a 5 A.F.D.
opri funcþionarea echipamen- MOVIE
(pornit/
telor audio/video pe care
stare de
telecomanda este programatã MUSIC
aºteptare) sã le poatã acþiona.
6 NIGHT
Pentru a porni sau opri
MODE
televizorul, apãsaþi TV (3) ºi 7 SLEEP
apoi apãsaþi AV ]/1.
Dacã apãsaþi simultan ]/1
(2) va fi opritã funcþionarea
receptorului ºi a celorlalte 8 AMP
echipamente (SYSTEM
MENU
STANDBY).
9
Notã
Funcþia comutatorului AV ]/
1 se schimbã automat la
V/v/B/b
fiecare apãsare a tastelor de
intrare (wf).
Apãsaþi pentru a porni
receptorul sau pentru a-l trece
în standby (stare de aºteptare).
Pentru a opri funcþionarea
tuturor echipamentelor, apãsaþi simultan ]/1 ºi AV ]/1
(1) (SYSTEM STANDBY).
Pentru un consum economic
în modul standby, alegeþi
pentru “CTRL:HDMI” varianta “CTRL OFF” (pag. 46).
2 ]/1
(pornit/
standby)
3 TV
4 AMP
12
Apãsaþi pentru ca butonul sã
devinã luminos. Se schimbã
funcþia tastelor telecomenzii
activând tastelor inscripþionate cu galben. De asemenea,
sunt activate
(9), V/v/B/
b(9), OPTION TOOLS (0),
MENU/HOME (qa).
RETURN/ EXIT O (ql) ºi
DISPLAY(w; )butoane pentru
a executa operaþii din meniu ,
numai pentru televizoarele
Sony.
Apãsaþi pentru a ilumina
butonul ºi a activa acþionarea
receptorului. (pag. 33)
Funcþie
Apãsaþi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 57, 59).
Apãsaþi pentru a activa
funcþia Night Mode (pag. 61)
Apãsaþi pentru a activa
funcþia Sleep Timer ºi durata
de timp dupã care receptorul
se opreºte automat.
Apãsaþi pentru a afiºa meniul
receptorului.
Dupã ce apãsaþi AMP MENU
(4), apãsaþi MENU/HOME
(q a ) pentru a acþiona
receptorul, apoi apãsaþi V/v/
B/b pentru a selecta reglajul.
Dupã ce apãsaþi BD/DVD TOP
MENU (qg), sau BD/DVD
MENU (qg), apãsaþi V/v/B/
bpentru a selecta reglajul, ºi
apoi apãsaþi pentru a activa
selecþia fãcutã.
Apãsaþi de asemenea
pentru a introduce selecþia
pentru receptor, aparat video,
tuner de satelit, DVD player,
Blu-ray disc recorder, PSX,
DVD/VHS COMBO sau DVD/
HDD COMBO.
0
OPTIONS
TOOLS
Apãsaþi pentru a afiºa ºi
selecta articole din meniurile de
opþiuni pentru DVD player sau
Blu-ray disc player.
Pentru a afiºa opþiuni pentru
televizorul Sony, apãsaþi TV
(3) ºi apoi apãsaþi OPTION
TOOLS.
qa MENU/
HOME
Apãsaþi pentru a afiºa pe
ecranul TV meniurile pentru
receptor, aparat video, DVD
player, tuner de satelit,Blu-ray
disc recorder, PSX, DVD/VHS
COMBO sau DVD/HDD
COMBO. Apoi utilizaþi tastele
V/v/B/b ºi
pentru a
Nume
Funcþie
Nume
Funcþie
Apãsaþi pentru a opri redarea
x
la VCR, CD player, VCD player,
LD player, DVD player, MD
deck, DAT deck, casetofon,
Blu-ray disc recorder, PSX,
DVD/VHS COMBO sau DVD/
HDD COMBO.
TUNING +/- Apãsaþi pentru a cãuta staþii
radio.
D.TUNING Apãsaþi pentru gãsi staþia
radio prin tastarea directã a
frecvenþei.
efectua operaþiile din meniu.
Pentru a afiºa meniurile pentru
televizorul Sony, apãsaþi TV
(3) ºi apoi apãsaþi MENU.
Apãsaþi pentru a omite piste
în cazul unui aparat video, CD
player, LD player, DVD player,
MD deck, DAT deck,
casetofon, Blu-ray disc recorder, PSX, DVD/VHS
COMBO sau DVD/HDD
COMBO.
Apãsaþi pentru a relua redarea
scenei anterioare, sau pentru qd TV
a derula rapid înainte scena
CH+b)/curentã redatã de DVD player,
Blu-ray disc recorder, DVD/ PRESET
VHS COMBO sau DVD/HDD +b)/COMBO.
Apãsaþi pentru :
- a cãuta înainte/înapoi pistele
de pe CD player, VCD
player, DVD player, LD
player, MD deck, Blu-ray qf F1, F2
disc recorder, PSX, DVD/
VHS COMBO sau DVD/
HDD COMBO.
- a derula rapid înainte/înapoi
pe un VCR, DAT deck sau
casetofon.
a)
qs./
>a)
m/Ma)
Na)b)
Apãsaþi pentru a porni redarea
la aparatul video, CD player,
VCD player, LD player, DVD
player, MD deck, DAT deck,
casetofon, Blu-ray disc recorder, PSX, DVD/VHS
COMBO sau DVD/HDD
COMBO.
Xa)
Apãsaþi pentru ca redarea sau
înregistrarea sã facã o pauzã
la VCR, CD player, VCD player,
LD player, DVD player, MD
deck, DAT deck, casetofon,
Blu-ray disc recorder, PSX,
DVD/VHS COMBO sau DVD/
HDD COMBO. (De asemenea
iniþiazã înregistrarea efectuatã
de echipamente în stare de
aºteptare.)
Apãsaþi TV (3 ) ºi apoi
apãsaþi TV CH+/- pentru a
selecta canalele TV fixate.
Apãsaþi pentru:
- a selecta staþiile radio fixate.
- a selecta canalele fixate la
VCR, tuner satelit, Blu-ray
disc recorder, DVD player/
VHS COMBO, DVD/HDD
COMBO.
Apãsaþi F1 sau F2 pentru a
selecta o componentã a
echipamentului:
• DVD/HDD COMBO
F1: mod HDD
F2 : mod DVD
• DVD/VHS COMBO
F1: mod DVD
F2: mod HDD
qg BD/DVD Apãsaþi pentru a afiºa pe
ecranul televizorului meniul
TOP
pentru DVD sau Blu-ray disc
MENU
recorder. Apoi utilizaþi tastele
V/v/B/b ºi
pentru a
efectua operaþiile din meniu.
BD/DVD Apãsaþi pentru a afiºa pe
ecranul TV meniul pentru DVD
MENU
sau Blu-ray disc. Utilizaþi
tastele V/v/B/b ºi pentru
a efectua operaþiile din meniu.
TV
INPUT
Apãsaþi TV (3 ) ºi apoi
apãsaþi TV INPUT pentru a
selecta semnalul de intrare
(intrare TV sau intrare video).
continuare
13
Nume
Funcþie
Nume
Funcþie
Apãsaþi TV (3 ) ºi apoi wa INPUT Apãsaþi AMP (4 ) ºi apoi
WIDE
apãsaþi INPUT MODE pentru
apãsaþi WIDE pentru a selecta
MODE a selecta modul de intrare
modul panoramic.
atunci când aceleaºi echipaApãsaþi TV (3 ) ºi apoi
qh TV
mente sunt conectate atât la
VOL+/- apãsaþi TV VOL+/- pentru a
mufele analogice cât ºi la cele
ajusta nivelul volumului sonor
digitale (pag. 75)
al televizorului.
ws AUTO Apãsaþi pentru a activa
MASTER Apãsaþi pentru a ajusta
funcþia Digital Cinema Auto
CAL
VOL+/- simultan nivelul volumului
Calibration.
sonor la toate boxele audio.
Apãsaþi pentru a selecta
wd 2CH /
qj MUTING Apãsaþi pentru a suprima
atmosfera sonorã (pag. 62),
temporar sunetul. Apãsaþi din A .DIRECT sau pentru a comuta sursa
nou MUTING pentru a
audio a intrãrii selectate pe
restabili volumul sonor antesemnal analogic fãrã nici un
rior. Apãsaþi TV (3) ºi apoi
reglaj (pag. 62).
apãsaþi MUTING pentru a
activa funcþia de suprimare a wf Tastele Apãsaþi una dintre aceste
taste pentru a selecta echipade
sonorului TV.
mentul pe care doriþi sã-l
intrare utilizaþi. Atunci când apãsaþi
Apãsaþi pentru a omite discuri
qk DISC
redate de un CD player, DVD
oricare dintre tastele de
SKIP
player, VCR sau MD deck
intrare, porneºte funcþionarea
(doar pentru playere cu sistem
receptorului. Tastelor le sunt
de schimbare a discurilor).
atribuite din fabricã funcþii
pentru acþionarea echipamenql RETURN/ Apãsaþi pentru :
telor Sony, dupã cum urmeazã.
EXITO - a reveni la meniul anterior.
Puteþi programa telecomanda
- a pãrãsi meniul în timp ce pe
sã acþiozneze ºi alte mãrci de
ecranul TV este afiºat
echipamente în afarã de cele
meniul sau ghidul cu afiºare
marca Sony, urmând paºii
pe ecran al unui VCD player,
prezentaþi în “Programarea
LD player, DVD player, Blutelecomenzii” de la pagina 83.
ray disc recorder, PSX,
DVD/VHS COMBO sau
Tastã Echipament
tuner de satelit. Pentru a
Sony atribuit
reveni în meniul anterior al
televizorului Sony, apãsaþi
VIDEO 1 VCR (VTR mod 3)
TV (3) ºi apoi apãsaþi REVIDEO 2 VCR (VTR mod 2)
TURN/EXITO
BD
Blu-ray disc player
Apãsaþi pentru a selecta
w;
informaþiile din fereastra de
DVD
DVD player
DISPLAY
afiºare sau de pe ecranul TV,
SAT
Tuner de satelit
corespunzãtoare unui VCR,
VCD player, LD player, DVD
TV
Televizor
player, MD deck, Blu-ray disc
SA-CD/CD Super Audio CD/
recorder, PSX, tuner de satelit,
CD player
DVD/VHS COMBO sau DVD/
HDD COMBO.
TUNER Radio încorporat
Pentru a selecta informaþia
DMPORT Adaptor DIGITAL
televizorului Sony, apãsaþi TV
MEDIA PORT
(3) ºi apoi apãsaþi DISPLAY.
14
Nume
Funcþie
Nume
Funcþie
Apãsaþi SHIFT (wg) ºi apoi
Butoanele Apãsaþi SHIFT (wg) ºi butoa-/- apãsaþi -/- - pentru a selecta
nele
numerice
pentru
a
:
numerice
- selecta / acorda postul de
modul de introducere al
(numãrul
canalelor, cu o cifrã cu douã,
radio fixat
b)
5 )
pentru un VCR sau un tuner
- selecta numãrul pistei redate
de un CD player, VCD
de satelit.
Pentru a selecta modul de
player, DVD player, MD
inroducere al canalului TV,
deck, DAT deck sau
casetofon. Apãsaþi 0/10
apãsaþi TV (3) ºi apoi apãsaþi
pentru a selecta pista cu
-/- - .
numãrul 10.
wg SHIFT Apãsaþi pentru a ilumina
- selecta numãrul canalului la
tastele. Schimbã funcþia tastei,
un VCR, tuner de satelit,
activându-le pe cele marcate
Blu-ray disc recorder, PSX,
cu roz.
DVD/VHS COMBO sau whTHEATRE Apãsaþi pentru a vã bucura
DVD/HDD COMBO.
de o imagine optimã coresApãsaþi TV (3 ) ºi apoi
punzãtoare pentru film ºi a
apãsaþi butoanele numerice
scoate automat sunetul prin
pentru a selecta canalele TV.
boxele audio conectate la
acest receptor.
ENT/MEM Apãsaþi SHIFT (wg) ºi apoi
Notã:
apãsaþi ENT/MEM pentru a
Aceastã tastã va funcþiona
introduce valoarea, dupã
numai dacã televizorul este
selec-tarea unui canal, disc
compatibil Theatre Mode.
sau pistã, cu ajutorul tastelor
Pentru detalii, consultaþi
numerice de la un VCR, CD
instrucþiunile de utilizare
player, VCD player, LD player,
furnizate cu televizorul.
MD deck, DAT deck, casetoApãsaþi
pentru a seta
wj
RM
fon, tuner de satelit, Blu-ray
disc recorder sau PSX. Pentru
SET UP telecomanda.
a introduce valoarea pentru un a)
Aceastã tastã este disponibilã pentru
TV Sony, apãsaþi TV (3) ºi
operarea adaptorului DIGITAL MEDIA
apoi apãsaþi ENT/MEM.
PORT. Pentru detalii referitoare la
Apãsaþi SHIFT (wg) ºi apoi
funcþionarea tastei, consultaþi instrucapãsaþi ENT/MEM pentru a
þiunile furnizate cu adaptorul DIGITAL
memora o staþie radio în timpul
MEDIA PORT.
funcþionãrii tuner-ului.
b)
Tastele cu cifra 5/SAT, TV CH+/PRESET
CLEAR/>10 Apãsaþi SHIFT (wg) ºi apoi
ºi H au câte un punct tactil. Utilizaþi
apãsaþi CLEAR/>10 pentru a
punctele tactile ca referinþã în acþionarea
ºterge o valoare introdusã
receptorului.
incorect de la tastele numerice
pentru un DVD player, Blu-ray Note:
disc recorder, PSX, tuner de • În funcþie de model, este posibil ca unele
satelit, DVD/VHS COMBO
funcþii prezentate în aceastã secþiune sã
sau DVD/HDD COMBO.
nu poatã fi operaþionale.
Apãsaþi SHIFT (wg) ºi apoi
• Explicaþiile de mai sus sunt prezentate ca
apãsaþi CLEAR/>10 pentru a
exemplu. De aceea, în funcþie de
selecta o pistã cu numãrul mai
echipament, este posibil ca unele dintre
mare de 10 de la CD player,
operaþiile de mai sus sã nu fie posibile
VCD player, LD player, MD
sau ca acþiunea lor sã difere de cea
deck, casetofon, TV, VCR sau
descrisã.
de la un tuner de satelit.
15
1: Instalarea boxelor audio
Acest receptor vã permite sã utilizaþi un
sistem de 7,1 canale (7 boxe audio ºi un
subwoofer).
Realizarea unui sistem de
5,1 / 7,1 canale
Pentru a vã putea bucura pe deplin de un
sunet surround multicanal, ca cel dintr-o
salã de cinema, sunt necesare 5 boxe audio
(douã boxe frontale, una centralã ºi douã
boxe surround) ºi un subwoofer (5,1
canale).
Puteþi savura reproducerea cu înaltã
fidelitatea a sunetului înregistrat pe un
DVD în format Surround EX dacã veþi
conecta o boxã suplimentarã surroundspate (6,1 canale) sau douã boxe
suplimentare surround-spate (7,1 canale).
Exemplu de configuraþie cu 7,1
canale a sistemului de boxe audio
Exemplu de configuraþie cu 5,1
canale a sistemului de boxe audio
A Boxã frontalã (stânga)
B Boxã frontalã (dreapta)
C Boxã centralã
D Boxã surround (stânga)
E Boxã surround (dreapta)
H Subwoofer
16
A Boxã frontalã (stânga)
B Boxã frontalã (dreapta)
C Boxã centralã
D Boxã surround (stânga)
E Boxã surround (dreapta)
F Boxã surround-spate (stanga)
G Boxã surround-spate (dreapta)
H Subwoofer
Sfaturi utile
• Atunci când conectaþi un sistem de boxe
audio cu 6,1canale, amplasaþi boxa surround-spate în spatele poziþiei de
ascultare (pag. 49).
• Deoarece subwoofer-ul nu emite foarte
multe semnale direcþionale, acesta poate
fi amplasat oriunde doriþi.
2: Conectarea boxelor audio
Înainte de a conecta cablurile, aveþi grijã sã deconectaþi cablul de alimentare de la reþeaua
de tensiune electricã.
Bornele
boxelor frontalea)
A Cablu audio monofonic (nu este
furnizat)
B Cablu pentru boxe (nu este furnizat)
A Boxã frontalã A (stânga)
B Boxã frontalã A (dreapta)
C Boxã centralã
D Boxã surround (stânga)
10 mm
E Boxã surround (dreapta)
F Boxã surround-spate (stânga) b)
G Boxã surround-spate (dreapta) b)
H Subwoofer c)
continuare
17
Dacã aveþi un sistem suplimentar de boxe
audio frontale, acestea pot fi conectate
la bornele SPEAKERS FRONT B. Puteþi
selecta boxele frontale dorite, cu ajutorul
butonului SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
de la receptor (pag. 30).
b)
În cazul conectãrii unei singure boxe
surround-spate, cuplaþi-o la bornele
SPEAKERS SURROUND BACK L.
a)
În cazul conectãrii unui subwoofer care
are funcþie auto standby (intrare
automatã în stare de aºteptare),
dezactivaþi aceastã funcþie atunci când
vizionaþi filme. Dacã pentru funcþia auto
standby este aleasã variata ON, trecerea
în mod standby se face automat, în
funcþie de nivelul semnalului de intrare
în subwoofer, caz în care nu va mai fi
redat sunet la ieºire.
Notã
Înainte de a conecta cablul de alimentare,
asiguraþi-vã cã pãrþile dezizolate ale
cablurilor pentru boxe sã nu se atingã între
ele ºi sã nu atingã o altã bornã.
c)
Selectarea modelului de boxã audio
Dupã ce aþi instalat ºi conectat boxele audio, asiguraþi-vã cã aþi selectat modelul de boxã în
meniul SPEAKER (pag. 44).
Selectaþi modelul boxei conform cu reglajul acesteia. Pentru detalii legate de fiecare
parametru, consultaþi tabelul de mai jos.
Model boxã
3/4.1
3/4
3/3.1
3/3
2/4.1
2/4
3/2.1
3/2
2/3.1
2/3
2/2.1
2/2
3/0.1
3/0
2/0.1
2/0
18
Faþã
stânga/
dreapta
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Boxe audio conectate
Centru Surround
stânga/
dreapta
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Surround Surround
spate
spate
stânga
dreapta
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Subwoofer
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
3: Conectarea televizorului
Puteþi viziona semnalul de imagine de la un echipament conectat la acest receptor, atunci
când conectaþi mufele HDMI OUT sau MONITOR OUT la un televizor.
Nu este necesarã conectarea tuturor cablurilor.
Conectaþi cablurile audio ºi video corespunzãtoare mufelor echipamentelor dumneavoastrã.
Înainte de conectarea cablurilor, aveþi grijã sã decuplaþi cablul de alimentare.
Semnale audio
Semnale
audio / video
Semnale video
A Cablu optic digital (nu este furnizat)
B Cablu audio (nu este furnizat)
C Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vã recomandãm sã utilizaþi un cablu HDMI Sony.
D Cablu video pe componente (nu este furnizat)
E Cablu video (nu este furnizat)
continuare
19
Note
• Porniþi receptorul atunci când semnalele
video ºi audio ale unui echipament de redare
sunt transmise spre televizor prin
intermediul receptorului. Dacã alimentarea
receptorului nu este pornitã, nici semnalul
video, nici cel audio nu vor fi transmise.
• Conectaþi echipamentul pentru afiºarea
imaginii, cum ar fi un televizor sau un
proiector, la mufele HDMI OUT sau MONITOR OUT ale receptorului. Nu veþi putea
face înregistrãri, chiar dacã sunt conectate
echipamente de înregistrare.
• În funcþie de starea conexiunii dintre
televizor ºi antenã (aerianã), imaginea poate
fi distorsionatã. În acest caz, amplasaþi
antena mai departe de receptor.
• La cuplarea de cabluri optice digitale,
introduceþi conectorii corect în mufe, pânã
ce se aude un clic.
• Nu îndoiþi ºi nu înnodaþi cablurile optice
digitale.
Sfaturi utile
• Pentru a auzi sunetul de la televizor prin
boxele audio conectate la receptor,
asiguraþi-vã cã :
- mufele de ieºire audio ale televizorului sunt
conectate la mufele TV IN ale receptorului.
- volumul sonor al televizorului este oprit
sau este activatã funcþia suprimare a
sonorului televizorului
• Toate mufele audio digitale sunt compatibile
cu frecvenþele de eºantionare de 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz ºi 96 kHz.
20
4a: Conectarea echipamentelor audio
Conectarea unui Super Audio CD/ CD player sau CD recorder
Mai jos este ilustrat modul în care trebuie conectat la receptor un Super Audio CD / CD
player sau un CD recorder. Înainte de a conecta cablurile, asiguraþi-vã cã este deconectat
cablul de alimentare la reþeaua de tensiune.
Dupã conectarea echipamentului audio, treceþi la etapa “4b: Conectarea echipamentelor
video.”
A
A Cablu audio (nu este furnizat)
21
4a: Conectarea echipamentelor video
Instalarea echipamentelor
În aceastã secþiune este prezentat modul
în care sunt conectate echipamentele
dumneavoastrã video la acest receptor.
Înainte de a începe, consultaþi informaþiile
de la “Echipamente care pot fi conectate”,
de mai jos, pentru a gãsi paginile unde este
descris modul de conectare al fiecãrui
echipament.
Dupã conectarea tuturor echipamentelor
treceþi la “5: Conectarea antenelor” (pag.
28).
Mufe video de intrare/ieºire
la care se face conectarea
Calitatea imaginii depinde de mufa la care
se face conectarea. Studiaþi ilustraþia de
mai jos. Selectaþi conexiunea în funcþie de
mufele echipamentelor dumneavoastrã.
Echipamente ce pot fi conectate
Echipament
TV
Cu mufã HDMI
DVD player
Tuner de satelit / Decodor
VCR, DVD recorder
Camerã video, joc video, etc
Pagina
19
23
25
26
27
27
Imagini de înaltã calitate
Note
• Înainte de a conecta cablurile, asiguraþi-vã
cã este deconectat cablul de alimentare la
reþeaua de tensiune.
• Porniþi receptorul atunci când semnalele
video ºi audio ale unui echipament sunt
În cazul în care doriþi sã conectaþi
transmise spre televizor prin intermediul
mai multe echipamente digitale, dar
receptorului. Dacã alimentarea receptorului
nu puteþi gãsi o intrare de semnal
nu este pornitã, nici semnalul video, nici
neutilizatã
cel audio nu vor fi transmise.
Consultaþi “Ascultarea sunetului digital
provenit de la alte intrãri (DIGITAL
ASSIGN)” (pag. 76).
22
Conectarea echipamentelor
care au mufe HDMI
HDMI este abrevierea pentru HighDefinition Multimedia Interface. Aceasta
este o interfaþã care transmite semnale
video ºi audio în format digital.
Caracteristici HDMI
• Un semnal audio digital transmis prin
HDMI poate fi redat prin boxele audio
conectate la receptor. Acest semnal
acceptã Dolby Digital, DTS ºi PCM liniar.
• Utilizând mufa HDMI, acest receptor
poate recepþiona multi canal PCM liniar
(pânã la 8 canale) cu o frecvenþã de
eºantionare mai micã de 192 kHz.
• Acest receptor acceptã transmisie High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) ºi HDMI (Deep Color,
x.v. Color).
• Acest receptor acceptã funcþia HDMI
Control. Pentru detalii, consultaþi
“Funcþia HDMI Control” (pag. 70).
Tuner de
satelit
Player DVD
Player disc
Blu-ray
TV, proiector
etc
Semnale
audio / video
Semnale
audio / video
Semnale
audio / video
Semnale
audio / video
A Cablu HDMI (nu este furnizat)
continuare
23
Note referitoare la cablurile de
conexiune
• Vã recomandãm sã folosiþi un cablu
HDMI Sony.
• Vã recomandãm sã utilizaþi un cablu
HDMI care are logo HDMI (fabricat de
Sony) pentru mufa HDMI care
corespunde vitezei mari (un cablu HDMI
versiune 1.3, categorie 2) atunci când
vizionaþi imagini sau când ascultaþi
sunetul pe durata unei transmisii Deep
Color sau atunci când vizionaþi o imagine video de 1080p sau de rezoluþie mai
înaltã.
• Nu recomandãm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. Atunci când
conectaþi un cablu de conversie HDMIDVI la un echipament DVI-D este posibil
ca sunetul ºi/sau imaginea sã nu fie
transmise la ieºire. Conectaþi alte cabluri
audio sau cabluri de conexiune digitalã,
apoi setaþi “Digital Assign” atunci când
sunetul nu se aude corect.
Note referitoare la conexiunile
HDMI
• Semnalul audio de intrare cãtre mufa
HDMI IN este transmis la ieºire prin
mufele SPEAKERS ºi mufa HDMI OUT.
Nu este transmis la ieºire pe la nici o altã
mufã de ieºire audio.
• Semnalele video de intrare pe la mufa
HDMI IN pot fi transmise la ieºire numai
pe la mufa HDMI OUT. Semnalele video
de intrare nu pot fi transmise la ieºire
prin mufele VIDEO OUT sau mufele
MONITOR OUT.
• Atunci când doriþi sã ascultaþi sunetul
prin boxele televizorului, alegeþi în meniul
HDMI pentru “AUDIO OUT” varianta
“TV+AMP” (pag. 54). Dacã nu poate fi
redat software-ul multicanal, alegeþi
varianta “AMP”. Sunetul nu se aude
prin boxele televizorului.
• Semnalele DSD ale Super Audio CD nu
sunt primite ºi transmise la ieºire.
• Nu sunt transmise la ieºire la ieºire
semnalele audio din zona multi/stereo ale
unui disc Super Audio CD.
24
• Semnalele audio (frecvenþa de
eºantionare, lungimea ºirului de biþi etc.)
transmise de la o mufã HDMI pot fi
suprimate de echipamentul conectat.
Verificaþi reglajele echipamentului
conectat în cazul în care imaginea este
de slabã calitate ori sunetul nu este
transmis la ieºire de la echipamentul
conectat prin cablu HDMI.
• Sunetul poate avea întreruperi atunci
când frecvenþa de eºantionare sau
numãrul canalelor de ieºire a semnalului
audio de la echipamnetul de redare este
comutat
• Atunci când echipamentul conectat nu
este compatibil cu tehnologia de
protecþie a copyright-ului (HDCP), este
posibil ca imaginea ºi/sau sunetul de la
mufa HDMI OUT sã fie distorsionate sau
chiar sã nu fie scoase la ieºire. În acest
caz, verificaþi specificaþiile echipamentului conectat.
• Puteþi beneficia de High Bitrate audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), multicanal Linear PCM numai
prin intermediul unei conexiuni HDMI.
• Reglaþi rezoluþia player-ului pe mai mult
de 720p/1080i, pentru a vã delecta cu
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD).
• Rezoluþia imaginii de la player este posibil
sã necesite anumite reglaje care sã fie
efectuate înainte de a vã bucura de
facilitatea Linear PCM multicanal.
Consultaþi instrucþiunile de utilizare ale
player-ului.
• Nu orice echipament HDMI acceptã toate
funcþiile definite de versiunea HDMI
specificatã. De exemplu, echipamentele
care acceptã HDMI versiunea 1.3 este
posibil sã nu poatã suporta Deep Color.
• Pentru detalii, consultaþi instrucþiunile de
utilizare ale fiecãrui echipament
conectat.
Conectarea unui DVD player
Ilustraþia urmãtoare prezintã modul în care
trebuie conectat un DVD player .
Nu este necesarã conectarea tuturor
cablurilor.
Conectaþi cablurile audio ºi video în
conformitate cu mufele de pe
echipamentele dumneavoastrã.
Semnale audio
Notã
Pentru a primi la intrare semnale audiodigitale multicanal de la DVD player, alegeþi
ieºirea audio digitalã de la respectivul
echipament (DVD player). Consultaþi
manualul de instrucþiuni al DVD player-ului.
Sfat util
Toate mufele audio digitale sunt
compatibile cu frecvenþele de eºantionare
de 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz ºi 96 kHz.
Semnale video
A Cablu digital coaxial (nu este furnizat)
B Cablu audio (nu este furnizat)
C Cablu video (nu este furnizat)
D Cablu video pe componente (nu este furnizat)
25
Conectarea unui tuner de satelit/ set top-box (decodor)
Ilustraþia urmãtoare prezintã modul în care trebuie conectat un tuner de satelit sau un
decodor.
Nu este necesarã conectarea tuturor cablurilor.
Conectaþi cablurile audio ºi video corespunzãtor mufelor echipamentelor dvs.
Note
• În cazul conectãrii cablurilor optice digitale, introduceþi mufa drept, pânã când se
conecteazã cu un clic.
• Nu îndoiþi ºi nici nu înnodaþi cablurile optice digitale.
Sfat util
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu frecvenþele de eºantionare de 32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz ºi 96 kHz.
Tuner de satelit / Decodor
Semnale audio
Semnale video
A Cablu audio (nu este furnizat)
B Cablu optic digital (nu este furnizat)
C Cablu video (nu este furnizat)
D Cablu video pe componente (nu este furnizat)
26
Conectarea echipamentelor care au mufe analogice audio
ºi video
Ilustraþia urmãtoare prezintã modul în care trebuie conectat un echipament care are mufe
analogice, precum un VCR, DVD recorder, etc.
Nu este necesarã conectarea tuturor cablurilor.
Conectaþi cablurile audio ºi video îcorespunzãtor mufelor echipamentelor dvs.
Note
• Asiguraþi-vã cã aþi schimbat reglajul stabilit din fabricã pentru butonul de intrare VIDEO1
al telecomenzii astfel încât sã-l puteþi utiliza pentru a acþiona recorder-ul DVD. Pentru
detalii, consultaþi “Programarea telecomenzii” (pag. 83).
• De asemenea, puteþi redenumi intrarea VIDEO 1, astfel încât sa fie afiºatã pe display-ul
receptorului. Pentru detalii, consultaþi “Denumirea intrãrilor” (pag. 80).
• În cazul conectãrii cablurilor optice digitale, introduceþi corect mufa, pânã când se aude
un clic.
• Nu îndoiþi ºi nici nu înnodaþi cablurile optice digitale.
A Cablu optic digital (nu
este furnizat)
B Cablu audio (nu este
furnizat)
Semnale audio
Semnale video
C Cablu video (nu este
furnizat)
D Cablu video pe component (nu este furnizat)
E Cablu audo/video (nu
este furnizat)
Pe panoul frontal
Camerã video /
dispozitiv pentru
jocuri video
27
5: Conectarea antenelor
Conectaþi antena-cadru pentru AM ºi antena-fir pentru FM, furnizate cu receptorul.
Înainte de a conecta antenele, asiguraþi-vã cã aþi deconectat cablul de alimentare .
Antenã FM fir
(furnizatã)
Antenã AM cadru
(furnizatã)
TV
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
R
R
PB /
CB
VIDEO
OUT
SPEAKERS
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
L
CENTER
VIDEO 1NI MONITOR OUT
AM
FM
L
OUT
HDMI
VIDEO1
IN
DIGITAL
SURROUND
SURROUNDBACK
OPTICAL
IN
MONITOR
(ASSIGNABLE
)
FRONT B
COMPONENT
VIDEO
R
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
* Forma conectorului diferã, în funcþie de codul de zonã al acestui receptor.
Note
• Pentru a evita recepþionarea zgomotului, menþineþi antena-cadru pentru AM cât mai
departe faþã de receptor ºi de alte echipamente.
• Aveþi grijã sã extindeþi la maxim antena-fir pentru FM.
• Dupã conectarea antenei-fir pentru FM, menþineþi antena, pe cât posibil, în poziþie
orizontalã.
28
6 : Pregãtirea receptorului ºi a telecomenzii
Conectarea cablului de
alimentare
Introduceþi într-o prizã de perete ºtecãrul
cablului de alimentare.
Efectuarea operaþiilor de
reglaj iniþiale
Înainte de a utiliza pentru prima oarã
receptorul, iniþializaþi-l parcurgând urmãtoarea procedurã. Aceastã procedurã poate
fi de asemenea utilizatã pentru readucerea
reglajelor efectuate la valorile implicite
stabilite în fabricã.
Aveþi grijã sã utilizaþi butoanele receptorului
pentru aceastã operaþie.
Cablu de alimentare
SURROUNDBACK
SURROUND
L
L
R
R
EAKERS
FRONT B
FRONT A
L
R
L
R
1
SPEAKERS
Apãsaþi POWER pentru a opri
receptorul.
2 Þineþi apãsat TONE MODE ºi 2CH/
A.DIRECT ºi apoi apãsaþi POWER
pentru a porni receptorul.
Spre priza de perete
3
Eliberaþi TONE MODE ºi 2CH/
A.DIRECT dupã câteva secunde.
Dupã ce pe display apare pentru o vreme
“CLEARING”, va fi afiºat “CLEARED”.
Toate reglajele pe care le-aþi fãcut sau
le-aþi ajustat revin la valorile stabilite în
fabricã.
29
Introducerea bateriilor în
telecomandã
Introduceþi douã baterii R6 (mãrime AA) în
telecomanda RM-AAP022.
Respectaþi polaritatea corectã atunci când
introduceþi bateriile.
7:Selectarea sistemului
de boxe audio
Puteþi selecta boxele frontale pe care doriþi
sã le acþionaþi.
Pentru aceastã operaþiune se utilizeazã
butoanele de pe panoul frntal al
receptorului.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
ON/STANDBY
POWER
MASTERVOLUME
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
INPUTMODE
INPUTSELEC
TOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
MEMORY/
ENTER
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
VIDEO 2 IN/PO
RTABLEAV IN
PHONES
VIDEO
Note
• Nu lãsaþi telecomanda în locuri cu
temperaturã sau umiditate extremã.
• Nu utilizaþi o baterie nouã împreunã cu
una consumatã.
• Nu utilizaþi baterii cu mangan împreunã
cu baterii de un alt tip.
• Nu expuneþi senzorul telecomenzii în lumina directã a soarelui sau a aparatelor
de iluminat, pentru a nu cauza defecþiuni.
• Dacã nu intenþionaþi sã utilizaþi
telecomanda o perioadã mai lungã de
timp, scoateþi bateriile din telecomandã,
pentru a evita posibilele daune cauzate
de scurgerile din baterii ºi de coroziune.
• Atunci când înlocuiþi bateriile, este posibil
sã se ºteargã din memorie codurile
programate ale telecomenzii. Dacã se
întâmplã acest lucru, programaþi din nou
codurile telecomenzii (pag. 83).
Sfat util
În condiþii normale de utilizare, bateriile se
consumã în aproximativ 3 luni. Atunci când
telecomanda nu mai acþioneazã asupra
receptorului, înlocuiþi bateriile cu altele noi.
30
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
Apãsaþi repetat SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) pentru a selecta
sistemul de boxe frontale care
doriþi sã fie acþionat.
Pentru a selecta
Boxele conectate la bornele
SPEAKERS FRONT A
Boxele conectate la bornele
SPEAKERS FRONT B
Boxele conectate atât la
bornele SPEAKERS FRONT
A cât ºi B (conectare în
paralel)
Se aprinde
SP A
SP B
SP A+B
Pentru a dezactiva ieºirea spre
boxele audio
Apãsaþi repetat SPEAKER (OFF/A/B/
A+B) pânã când indicatorii “SP A”, “SP
B” ºi “SP A+B” dispar de pe display ºi
este afiºat pentru un timp mesajul “ALL
OFF”.
Notã
Nu puteþi comuta sistemul de boxe frontale
prin apãsarea SPEAKER (OFF/A/B/A+B)
atunci când la receptor sunt conectate
cãºtile audio.
8: Calibrarea automatã a
reglajelor
(AUTO CALIBRATION)
Acest receptor este echipat cu tehnologie
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
care vã permite sã efectuaþi calibrarea
automatã , precum:
• Verificarea conexiunii existente între
fiecare boxã audio ºi receptor.a)
• Ajustarea nivelului audio al fiecãrei boxe.
• Mãsurarea distanþei dintre fiecare boxã
audio ºi poziþia dvs. de ascultare.a)
• Mãsurarea dimensiunii boxei audio.a)
• Mãsurarea polaritãþii boxei audio.
• Mãsurarea caracteristicilor de
frecvenþã.a)b)
a)
Rezultatul mãsurãtorilor nu este utilizat
în urmãtorul caz:
- este selectat ANALOG DIRECT.
b)
Rezultatul mãsurãtorilor nu este utilizat
în urmãtoarele cazuri:
- Sunt recepþionate semnale Dolby
TrueHD a cãror frecvenþã de
eºantionare este mai mare de 96 kHz.
- Sunt recepþionate semnale PCM a cãror
frecvenþã de eºantionare este mai mare
de 96 kHz.
DCAC este conceput pentru a obþine
echilibrarea sonorã optimã în încãperea în
care are loc audiþia. Puteþi ajusta de asemenea manual nivelul audio al fiecãrei boxe ºi
balansul (echilibrarea sonorã stânga dreapta) în funcþie de preferinþele dvs.
Pentru detalii, consultaþi “9: Ajustarea
nivelului sonor al boxelor audio ºi a
balansului (TEST TONE)” (pag. 37).
Înainte de a efectua calibrarea
automatã, Auto Calibration
Inainte de calibrarea automatã, instalaþi ºi
conectaþi boxele audio (pag. 16, 17).
• Mufa AUTO CAL MIC este utilizatã numai
pentru microfonul de optimizare furnizat
cu acest receptor. Nu conectaþi alte
microfoane la aceastã mufã, deoarece
puteþi defecta receptorul ºi microfonul.
• În timpul procesului de calibrare, sunetul
care iese prin boxele audio este foare
puternic. Nivelul volumului sonor nu
poate fi reglat. Acordaþi atenþie prezenþei
copiilor sau efectului asupra vecinilor.
• Efectuaþi calibrarea automatã într-un mediu
liniºtit, pentru a evita efectul zgmotului ºi
pentru a obþine o mãsurãtoare mai precisã.
• Dacã între microfonul de optimizare ºi
boxele audio se aflã obstacole, calibrarea
nu poate fi efectuatã corect. Îndepãrtaþi
orice obstacol existent în zona de
mãsurare, pentru a evita erorile de
mãsurare.
Note
• Funcþia de calibrarea automatã nu este
operaþionalã atunci când :
– pentru SPEAKERS (OFF/ A/ B/ A+B)
este aleasã varianta oprit.
– sunt cuplate cãºti.
• Dacã activaþi funcþia muting (anulare a
sunetului) în timpul calibrãrii automate,
funcþia de suprimare a sonorului va fi
dezactivatã automat.
Microfon de optimizare
continuare
31
1
Conectaþi microfonul de optimizare furnizat la mufa AUTO CAL
MIC .
2
Instalaþi microfonul de optimizare.
Amplasaþi microfonul de optimizare în
poziþia audiþie. Utilizaþi un taburet sau
un trepied astfel ca microfonul sã se afle
la nivelul urechilor dvs.
La instalarea subwoofer-ului
activ
• Atunci când este conectat un subwoofer,
porniþi funcþionarea subwoofer-ului ºi
mãriþi în prealabil volumul sonor. Rotiþi
butonul de volum MASTER VOLUME
pânã la poziþia imediat înainte de punctul
de mijloc.
• Dacã subwoofer-ul conectat are ºi funcþie
de crossover, setaþi pe maxim valoarei
frecvenþei de crossover.
• Dacã subwoofer-ul conectat are ºi o
funcþie de auto standby, setaþi aceastã
funcþie pe off (dezactivare).
Notã
• În funcþie de carcateristicile subwoofer-
ului utilizat, valoarea distanþei de setare
poate fi mai mare decât poziþia curentã.
32
Efectuarea calibrãrii automate, Auto Calibration
Comutator
|/1
Butoane
de intrare
Apãsaþi AUTO CAL
Mãsurãtoarea porneºte în 5 secunde ºi pe
display este afiºatã numãrãtoarea inversã.
Procesul de mãsurare dureazã circa 30 sec.
În tabelul de mai jos apare mesajul afiºat
atunci când porneºte mãsurãtoarea.
Mãsurãtoare pentru
Mesaj afiºat
Existenþa boxelor audio
TONE
Nivelul acustic al boxelor
audio, distanþa, rãspunsul în frecvenþã
T.S.P
Nivelul acustic al
WOOFER
subwoofer-ului ºi distanþa
Sfaturi utile
• Pe durata operaþiunii de autocalibrare
sunt dezactivate toate celelalte
operaþiuni în afarã de pornirea ºi oprirea
receptorului.
• Este posibil ca mãsurãtoarea sã nu fie
corect efectuatã, sau sã nu poatã fi
efectuataã autocalibrarea când sunt
utilizate boxe speciale precum boxe
dipol.
Pentru a anula folosirea
funcþiei de autocalibrare (Auto
Calibration)
Funcþia Auto Calibration va fi anulatã
atunci când, pe parcursul procesului de
mãsurare, efectuaþi urmãtoarele:
- apãsaþi ]/1 sau POWER de la receptor.
- apãsaþi tastele pentru intrãri sau rotiþi
INPUT SELECTOR de la receptor.
- schimbaþi nivelul volumului sonor.
- apãsaþi MUTING.
- schimbaþi reglajul pentru SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B).
- conectaþi cãºtile audio.
- apãsaþi din nou AUTO CAL.
Confirmarea/salvarea
rezultatelor mãsurãtorii
1 Confirmarea mãsurãtorilor.
Atunci când se încheie procesul de
mãsurare, se va auzi un semnal sonor ºi
sunt afiºate rezultatele mãsurãtorilor.
Rezultatul
mãsurãtorii
Atunci când
procesul de
mãsurare este
finalizat corect.
Atunci când
procesul de
mãsurare
eºueazã.
2
Mesaj Explicaþie
afiºat
SAVE Treceþi la pasul
EXIT 2.
E-
xxx:xx
A se vedea
“Mesaje afiºate dupã efectuarea mãsurãtorii de autocalibrare” (pg. 35).
Apãsaþi AMP ºi apoi apãsaþi repetat
V/vpentru a selecta articolul. Apoi
apãsaþi
.
Articol
EXIT
Explicaþie
Ieºirea din procesul de
setare fãrã a reþine
rezultatele mãsurãtorilor.
LEVEL INFO Afiºeazã rezultatul mãsurãtorii pentru boxele audio.
DIST. INFO. Afiºeazã rezultatul mãsurãtorii pentru distanþa la care
sunt amplasate boxele audio.
PHASE INFO.Afiºeazã faza fiecãrei boxe
audio (sincron/ asincron).
Consultaþi “La selectarea
PHASE INFO” (pag. 34).
WARN
Afiºeazã un mesaj de averCHECK
tizare referitor la rezultatele
mãsurãtorii. Consultaþi
“La selectarea WARN
CHECK” (pag. 36)
SAVE EXIT Salveazã rezultatele mãsurãtorilor ºi iese din procesul de
reglaj.
RETRY
Executã din nou operaþiile
de autocalibrare.
33
3
Salvaþi rezultatul mãsurãtorilor.
Selectaþi “SAVE EXIT” la pasul 2.
Rezultatele mãsurãtorilor sunt salvate ºi
puteþi selecta tipul de calibrare în meniul
AUTO CAL. Pentru detalii despre tipul
de calibrare, consultaþi pag. 36.
Atunci când se încheie efectuarea
mãsurãtorilor, pe dislay este afiºat
“COMPLETE”, iar reglajele sunt
înregistrate ca numãr al poziþiei selectate.
Notã
Puteþi selecta numãrul poziþiei pentru a
memora rezultatele autocalibrãri. Selectaþi un
numãr de poziþie înainte de a executa
autocalibrarea. Pentru detalii, consultaþi pag.
36.
Dacã nu selectaþi un numãr al poziþiei,
rezultatul autocalibrãrii va fi memorat
automat ca POS.1 (reglaj iniþial).
Sfat util
Mãrimea unei boxe audio (LARGE/SMALL)
este determinatã de caracteristicile sale de
frecvenþã joasã.
Rezultatele mãsurãtorilor pot varia în funcþie
de poziþia microfonului de optimizare ºi a
boxelor audio, precum ºi de forma încãperii.
Este recomandat sã þineþi cont de rezultatele
mãsurãtorii. Totuºi, puteþi schimba toate
aceste reglaje în meniul SPEAKER (pag.48).
Salvaþi mai întâi rezultatele mãsurãtorii, apoi
încercaþi sã schimbaþi reglajele, dacã doriþi
acest lucru.
La selectarea “PHASE INFO.”
Puteþi verifica faza fiecãrei boxe audio (în
fazã/ în antifazã).
34
Apãsaþi repetat V/v pentru a selecta
o boxã, apoi apãsaþi
pentru a
reveni la pasul 2 în “Confirmarea/
salvarea rezultatelor mãsurãtorilor”.
Afiºare
xxx*- IN
Explicaþie
Boxa audio este conectatã în
fazã.
xxx*- OUT Boxa audio este conectatã
în antifazã. Bornele “+” ºi “” este posibil sã fie conectate
invers. Reþineþi însã cã, în
funcþie de boxe, poate fi
afiºat mesajul “xxx*OUT” chiar dacã acestea
sunt corect conectate. Acest
lucru se întâmplã din cauza
specificaþiilor boxelor. În
acest caz, puteþi continua sã
utilizaþi receptorul.
* xxx reprezintã canalul pentru boxa .
F
Faþã
FL
Faþã-stânga
FR
Faþã-dreapta
CNT
Centru
S
Surround
SL
Surround-stânga
SR
Surround-dreapta
SB
Surround-spate
SBL
Surround-spate-stânga
SBR
Surround-spate-dreapta
SW
Subwoofer
Sfat util
În funcþie de poziþia subwoofer-ului,
rezultatele mãsurãtorilor referitoare la
polaritate pot diferi. Reþineþi însã faptul cã
nu sunt probleme, chiar dacã veþi continua
sã utilizaþi receptorul cu aceste valori.
Dupã ce aþi încheiat.
Deconectaþi microfonul de optimizare de la
receptor.
Notã
Dacã repoziþionaþi boxele audio, vã
recomandãm sã efectuaþi din nou
autocalibrarea pentru a vã putea bucura de
efectul surround (sunet cu efect de
învãluire).
Lista mesajelor afiºate la încheierea mãsurãtorii de auto
calibrare.
Afiºare
E - xxx*: 31
E - xxx*: 32
E - xxx*: 33
W - xxx*: 40
W - xxx*: 41
W - xxx*: 42
W - xxx*: 43
NO WARNING
Explicaþie
Pentru SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) este aleasã varianta OFF. Alegeþi
altã variantã ºi efectuaþi din nou autocalibrarea.
Nu a fost detectatã nici o boxã audio. Asiguraþi-vã cã microfonul de
optimizare a fost conectat corespunzãtor ºi efectuaþi din nou calibrarea.
Dacã microfonul de optimizare este corect conectat dar codul de eroare
apare, cablul microfonului de optimizare este posibil sã fie defect sau
incorect conectat.
• Nu este conectatã nici o boxã frontalã, sau este conectatã doar o
singurã boxã frontalã.
• Microfonul de optimizare nu este conectat.
• Nu este conectatã nici boxa surround-stânga, nici cea surrounddreapta.
• Sunt conectate boxele surround-spate, chiar dacã cele de surround nu
sunt conectate. Conectaþi boxele surround la bornele SURROUND.
• Este conectatã numai boxa surround-spate la bornele SPEAKERS
SURROUND BACK R. Atunci când conectaþi o singurã boxã sur
round-spate, cuplaþi-o la bornele SPEAKERS SURROUND BACK L.
Autocalibrarea s-a încheiat. Totuºi, nivelul de zgomot este mare. Dacã
doriþi, puteþi efectua din nou autocalibrarea, chiar dacã mãsurãtorile nu
se pot face în orice mediu. Încercaþi sã faceþi autocalibrarea într-un
mediu lipsit de zgomot.
Sunetul de intrare provenit de la microfonul de optimizare este în afara
domeniului acceptat. Este mai tare decât cel mai tare sunet care poate fi
mãsurat. Încercaþi sã efectuaþi autocalibrarea atunci când mediul
înconjurãtor este suficient de liniºtit pentru a permite o mãsurãtoare
adecvatã.
Volumul sonor al receptorului este în afara plajei admise. Încercaþi sã
efectuaþi autocalibrarea atunci când mediul înconjurãtor este suficient
de liniºtit pentru a permite o mãsurãtoare adecvatã.
Nu pot fi detectate distanþa ºi poziþia subwoofer-ului. Acest lucru
poate fi cauzat de zgomot. Încercaþi sã efectuaþi autocalibrarea într-un
mediu liniºtit.
Nu existã informaþii de avertizare.
* xxx reprezintã canalul pentru boxa audio (F, FL, FR, CNT, S, SL, SR, SB, SBL, SBR,
SW).
continuare
35
• Code 31
1 Apãsaþi , apoi urmaþi instrucþiunile de
la pasul 1 al secþiunii “Efectuarea
operaþiei de autocalibrare ”.
• Code 32, 3
1 Atunci când apãsaþi , apare “RETRY?
YES”.
2 Apãsaþi V/v pentru a selecta “RETRY?
YES”. apoi apãsaþi .
3 Urmaþi instrucþiunile de la pasul 2 al
secþiunii “Efectuarea operaþiei de
autocalibrare”.
La selectarea “WARN CECK”
Dacã apare un avertisment cu privire la
rezultatul mãsurãtorii, vor fi afiºate informaþii
detaliate.
Apãsaþi pentru a reveni la
pasul 1 al secþiunii
“Confirmarea / salvarea
rezultatelor mãsurãtorii”
(pag. 33).
Parametrii meniului AUTO
CAL
Puteþi utiliza meniul AUTO CAL pentru a
efectua diferite reglaje pentru autocalibrare
ºi pentru a introduce numele intrãrilor.
Selectaþi “AUTO CAL” din meniul
amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor, consultaþi “Parcurgerea meniurilor”
(pag.42) ºi “Trecere în revistã a meniurilor”
(pag. 43).
x A. CAL START
(autocalibrare)
x CAL TYPE (tipul calibrãrii)*
• FULL FLAT
Rãspunsul în frecvenþã mãsurat de la
fiecare boxã audio este plat.
• ENGINEER
Regleazã caracteristicile de frecvenþã care
corespund standardului Sony pentru o
camerã de audiþie.
• FRONT REF
Regleazã caracteristicile tuturor boxelor
audio pentru a se potrivi caracteristicilor
boxei frontale.
• OFF
Dezactiveazã egalizatorul autocalibrãrii
trecându-l în poziþia off.
* Puteþi selecta acest parametru numai
atunci când aþi efectuat autocalibrarea ºi
aþi salvat reglajele.
x POSITION
Puteþi înregistra 3 modele de poziþii, ca
poziþia 1, 2 ºi 3 (POS.1, POS.2 ºi POS.3), în
funcþie de poziþia de ascultare, mediul de
audiþie ºi condiþiile de mãsurare. De
asemenea, puteþi prelua reglajele
înregistrate.
x NAME IN (Atribuirea de
nume intrãrilor)
36
Puteþi atribui nume intrãrilor. Pentru detalii,
consultaþi secþiunea “Atribuirea de nume
intrãrilor” (pag. 80)
9:Ajustarea nivelului
sonor al boxelor audio
ºi a balansului
(TEST TONE)
Puteþi ajusta nivelul audio al boxelor audio
ºi al balansului , în timp ce ascultaþi tonul
de test din poziþia de audiþie.
Butoane
de intrare
4 Apãsaþi V/v pentru a selecta tipul
tonului de test ºi boxa audio pe
care doriþi sã o reglaþi.
Puteþi selecta “FIX” sau “AUTO”.
Pentru detalii, consultaþi “TEST TONE”
(pag. 47).
Sfaturi utile
• Pentru a regla simultan nivelul tuturor boxelor audio, apãsaþi MASTER VOL +/-.
Puteþi de asemenea utiliza butonul
MASTER VOLUME de la receptor.
• Valoarea ajustatã este afiºatã pe display
în timpul efectuãrii reglajului.
5 Repetaþi paºii de la 1 la 4 pentru a
selecta “OFF”.
Puteþi de asemenea apãsa oricare dintre
tastele pentru intrãri. Tonul de test este
dezactivat.
Atunci când nu se aude tonul
de test prin boxele audio
• Este posibil sã nu fie ferm conectate
cablurile pentru boxele audio.
• Este posibil sã fie sã fie o problemã de
scurt-circuit a cablurilor pentru boxele
audio.
Atunci când tonul de testare se
aude prin altã boxã audio
decât cea indicatã pe
display-ul receptorului
1
2
Apãsaþi AMP MENU.
3
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “TEST TONE”, apoi
apãsaþi
.
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “LEVEL”, apoi apãsaþi
sau b.
Modelul de configuraþie al boxei audio
conectatã nu este corect instalat. Asiguraþi-vã cã legãtura boxei ºi modelul de
configuraþie al acesteia se potrivesc.
37
Redarea
Selectarea unui echipament
Intrare
selectatã
[Display]
Echipamente de pe
care se face redare
redarea
VIDEO 1
[VIDEO 1]
VIDEO 2
[VIDEO 2]
VCR, etc., conectat la
mufa VIDEO 1
Camerã video, joc video,
etc., conectat la mufa
VIDEO 2/ PORTABLE
AV IN.
BD
Blu-ray disc player, etc.,
[BD]
conectat la mufa BD.
DVD
DVD player, etc.,
[DVD]
conectat la mufa DVD.
SAT
Tuner de satelit, set-top
[SAT]
box (decodor), etc.,
conectat la mufa SAT.
TV
TV, etc., conectat la
[TV]
mufa TV.
SA-CD/CD Super Audio CD player,
[SA-CD/CD/ CD player, etc., conectat
CD-R]*
la mufa SA-CD/CD/CD-R.
TUNER
Tuner radio încorporat.
[FM TUNER/
AM/ TUNER]
DMPORT
Adaptor DIGITAL
[DMPORT] MEDIA PORT conectat
la mufa DMPORT.
* “SA-CD/CD/CD/R” parcurg display-ul,
apoi apare “SA-CD/CD”.
1 Apãsaþi una din tastele pentru
intrãri pentru a selecta
echipamentul dorit.
Puteþi utiliza de asemenea INPUT SELECTOR de pe panoul frontal al
receptorului.
Intrarea selectatã este afiºatã pe display.
38
2
Puneþi echipamentul în
funcþiune ºi porniþi redarea.
3 Apãsaþi MASTER VOL +/- pentru
a regla volumul.
Puteþi utiliza de asemenea MASTER
VOLUME de pe panoul frontal al
receptorului.
Pentru a activa funcþia de
suprimare a sunetului
(muting)
Apãsaþi butonul MUTING al telecomenzii.
Funcþia de suprimare a sonorului va fi
anulatã atunci când faceþi urmãtoarele :
• Apãsaþi din nou MUTING.
• Creºteþi nivelul volumului sonor.
• Opriþi funcþionarea receptorului.
Pentru a preveni deteriorarea
boxelor audio
Înainte de a opri funcþionarea receptorului,
aveþi grijã sã reduceþi nivelul volumului
sonor.
39
Ascultarea / vizionarea unui echipament
Ascultarea unui Super Audio CD/CD
Note
• Operaþia este descrisã pentru
un Super Audio CD player
Sony.
• Consultaþi instrucþiunile de
utilizare furnizate împreunã cu
respectivul Super Audio CD
player sau CD player.
Sfaturi utile
• Puteþi selecta atmosfera sonorã
care se potriveºte cel mai bine
cu genul de muzicã ascultatã.
Pentru detalii, consultaþi
informaþiile de la pag. 59.
Câmpuri sonore recomandate:
Muzicã clasicã: HALL
Jazz: JAZZ
Concert live: CONCERT
• Puteþi asculta prin toate boxele
sunetul care a fost înregistrat
în format pe 2 canale
(multicanal). Pentru detalii,
consultaþi informaþiile de la
pag. 56.
40
1 Porniþi funcþionarea Super Audio CD
player-ului sau a CD player-ului , apoi
aºezaþi discul pe suport.
2 Porniþi receptorul.
3 Apãsaþi SA-CD/CD
Puteþi utiliza de asemenea INPUT SELECTOR de
pe panoul frontal al receptorului pentru a selecta
“SA-CD/CD/CD-R”.
4 Redaþi discul.
5 Stabiliþi nivelul sonor adecvat.
6 Dupã ce s-a încheiat audiþia discului
Super Audio CD/CD, scoateþi-l din aparat
ºi opriþi funcþionarea receptorului ºi a
Super Audio CD player-ului sau CD
player-ului.
Vizionarea unui disc DVD/Blu-ray
Note
• Consultaþi instrucþiunile de
utilizare furnizate împreunã cu
respectivul TVsau DVD/Bluray disc player.
• Dacã nu puteþi asculta sunetul
multicanal, verificaþi dacã :
- receptorul este conectat la
DVD player/Blu-ray disc
player printr-o conexiune
digitalã.
- ieºirea audio digitalã a DVD
player-ului-Blu-ray disc
player-ului este configuratã
corespunzãtor.
Sfaturi utile
• Dacã este necesar, selectaþi
formatul audio al discului de
redat.
• Puteþi selecta atmosfera sonorã
care se potriveºte cel mai bine
cu genul de muzicã sau de
film. Pentru detalii, consultaþi
informaþiile de la pag. 56.
Atmosfere sonore
recomandate: Film: C.ST.EX
Muzicã: CONCERT
1 Porniþi funcþionarea televizorului ºi a
DVD player-ului sau Blu-ray disc playerului.
2 Porniþi receptorul.
3 Apãsaþi DVD pentru a viziona un disc DVD
sau apãsaþi BD pentru a viziona un disc
Blu-ray.
Puteþi utiliza de asemenea INPUT SELECTOR de
pe panoul frontal al receptorului pentru a selecta
“DVD” sau “BD”.
4
Comutaþi intrarea de semnal a
televizorului pentru a putea fi afiºatã pe
ecran imaginea redatã de pe un disc
DVD/Blu-ray .
5 Redaþi discul.
6 Stabiliþi nivelul sonor adecvat.
7
Dupã ce aþi terminat vizionarea discului
DVD / Blu-ray, scoateþi discul din aparat
ºi opriþi funcþionarea receptorului, a
televizorului ºi a player-ului DVD /Blu-ray
disc.
41
Utilizarea amplificatorului
Pentru a reveni la afiºarea
precedentã
Parcurgerea meniurilor
Apãsaþi B sau RETURN/EXIT O.
Prin utilizarea meniurilor amplificatorului,
puteþi efectua diferite reglaje, pentru a
personaliza receptorul dumneavoastrã.
Pentru a pãrãsi meniul
1 Apãsaþi AMP MENU.
2
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta meniul dorit.
3 Apãsaþi
sau b pentru a intra
în meniu.
4
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta parametrul pe care
doriþi sã-l reglaþi.
5 Apãsaþi
sau b pentru a
introduce parametrul.
6
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta reglajul dorit.
Reglajul este preluat automat.
42
Apãsaþi MENU/HOME sau AMP MENU.
Notã
Este posibil ca anumiþi parametrii ºi unele
setãri sã aparã slab luminate pe display.
Acest lucru înseamnã cã sunt fie
indisponibile, fie cu valori fixate din care
cauzã nu pot fi schimbate.
Trecerea în revistã a meniurilor
Opþiunile urmãtoare sunt disponibile în fiecare meniu. Pentru detaºii referitoare la navigarea
prin meniuri, consultaþi informaþiile de la pag. 42.
Meniu
[Display]
AUTO CAL
[AUTO CAL]
(pag. 36)
LEVEL
[LEVEL]
(pag. 47)
Parametri
[Display]
Auto calibrare
[A.CAL START]
Tip calibrare a)
[CAL TYPE]
Poziþie a)
[POSITION]
Denumirea intrãrilor
[NAME IN]
Setãri
Setãri iniþiale
FULL FLAT, ENGINEER
FRONT REF, OFF
POS.1, POS. 2, POS.3
FULL FLAT
POS . 1
Pentru detalii consultaþi
“Atribuirea de nume intrãrilor”
(pag. 80).
a)c)
Ton de test
OFF, FIX xxxb),
OFF
[TEST TONE]
AUTO xxxb)
Zgomot fazãa)c)
OFF, FL/SR, SL/FL, SBL/SL OFF
[P. NOISE]
SBR/SBL, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR,FR/SL, FL/FR,
CNT/FR, FL/CNT
Zgomot fazãa)c)
OFF, FL/SR, SL/FL, SBL/SL OFF
[P. AUDIO]
SBR/SCBL, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR,FR/SL, FL/FR,
CNT/FR, FL/CNT
Nivel boxã frontalã stângac) FL -10 dB ....FL +10 dB
0 dB
[FL LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel boxã frontalã dreaptac) FR -10 dB ....FR +10 dB
0 dB
[FR LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel boxã centralãc)
CNT -20 dB ....CNT +10 dB 0 dB
[CNT LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel boxã surround-stângac) SL -20 dB ....SL +10 dB
0 dB
[SL LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel boxã surround-dreaptac) SR -20 dB ....SR +10 dB 0 dB
[SR LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel boxã surround-spatec) SB -20 dB ....SB +10 dB
0 dB
[SB LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel boxã surround-spate SBL -20 dB ....SBL +10 dB
0 dB
stângac)[SB L LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel boxã surround-spate SBR -20 dB ....SBR +10 dB
0 dB
dreaptac)[SBR LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Nivel subwooferc)
SW -20 dB ....SW +10 dB
0 dB
[SW LEVEL]
(în paºi de 0,5dB)
Domeniu de compresie
COMP. MAX, COMP.STD COMP.AUTO
dinamicãa) [D. RANGE] COMP.AUTO, COMP.OFF
continuare
43
Meniu
[Display]
SPEAKER
[SPEAKER]
(pag. 48)
Parametri
[Display]
Setãri
Setãri iniþiale
Configuraþie boxea)
[SP PATTERN]
3/4.1, 3/4, 3/3.1, 3/3, 2/4.1,
3/4.1
2/4, 3/2.1, 3/2, 2/3.1, 2/3,
2/2.1, 2/2, 3/0.1, 3/0, 2/0.1, 2/0
LARGE, SMALL
LARGE
Boxe frontale a)
[FRT SP]
Boxe centrale a)
LARGE, SMALL
LARGE
[CNT SP]
Boxe surround a)
LARGE, SMALL
LARGE
[SUR SP]
Distanþã boxã frontalãFL 1.00 m .....FL 10.00 m
FL 3.00 m
stânga a)c)
(în paºi de 0,01 m)
[FL DIST.]
Distanþã boxã frontalãFR 1.00 m .....FR 10.00 m
FR 3.00 m
(în paºi de 0,01 m)
dreapta a)c)
[FR DIST.]
Distanþã boxã centralã
CNT 1.00 m .....CNT 10,00 m CNT 3.00 m
[CNT DIST.]
(în paºi de 0,01 m)
Distanþã boxã surrondSL 1.00 m .....SL 10.00 m
SL 3.00 m
stânga a)c)
(în paºi de 0,01 m)
[SL DIST.]
Distanþã boxã surround- SR 1.00 m .....SR 10.00 m
SR 3.00 m
dreapta a)c)
(în paºi de 0,01 m)
[SR DIST.]
Distanþã boxã surround- SB 1.00 m .....SB 10.00 m
SB 3.00 m
spatea)c) [SB DIST.]
(în paºi de 0,01 m)
Distanþã boxã surround- SBL 1.00 m .....SBL 10.00 m SBL 3.00 m
stânga-spate a)c)
(în paºi de 0,01 m)
[SBL DIST.]
Distanþã boxã surround- SBR 1.00 m .....SBR 10.00 m SBR 3.00 m
dreapta-spate a)c)
(în paºi de 0,01 m)
[SBR DIST.]
Distanþã subwoofera)c)
SW 1.00 m .....SW 10.00 m
SW 3.00 m
[SW DIST.]
(în paºi de 0,01 m)
Unitate mãsurã distanþãa) FEET, METER
METER
[DIST. UNIT]
Frecvenþã crossover CROSS 40Hz ...CROSS 200Hz CROSS 120Hz
boxã frontalãa)
(pas de 10 Hz)
[FRT CROSS]
Frecvenþã crossover CROSS 40Hz ...CROSS 200Hz CROSS 120Hz
boxã centralãa)
(pas de 10 Hz)
[CNT CROSS]
Frecvenþã crossover CROSS 40Hz ...CROSS 200Hz CROSS 120Hz
boxã surrounda)
(pas de 10 Hz)
[SUR CROSS]
44
Meniu
[Display]
Efect învãluire
[SURROUND]
(pag. 51)
Egalizator
[EQ]
(pag. 52)
TUNER
[TUNER]
(pag. 52)
AUDIO
[AUDIO]
(pag. 53)
Parametri
[Display]
Setãri
Selectare câmp audio
[S.F. SELECT]
Pentru detalii, consultaþi
“Savurarea sunetului
surround” (pag. 56)
PLIId), PLIIxd), NEO6 CIN, PLIIx
NEO6 MUS,
NEURAL-THX
EFCT. 50%, EFCT 80%,
EFCT. 100%
EFCT. 100%, EFCT. 150%
BASS -10 dB...BASS +10 dB BASS 0 dB
(în paºi de 1dB)
TREBLE -10 dB...TREBLE +10 dB TREBLE 0dB
(în paºi de 1dB)
Mod surround
intensificat
[E.SUR MODE]
Nivel efecta)
[EFFECT]
Nivel baºi boxã frontalã
[BASS]
Nivel frecvenþe înalte
boxã frontalã
[TREBLE]
Mod recepþie staþie FMa)
[FM MODE]
Atribuire de denumiri
posturilor fixatea)
[NAME IN]
Sincronizare audio
ºi video a ieºiriia)
[A/V SYNC]
Selectare limbã pentru
transmisiile digitalea)
[DUAL MODE]
Prioritate decodare
intrare audio digitalãa)
[DEC. PRIO.]
Repartizarea intrãrilor
audio digitalea)
[D. ASSIGN]
Setãri iniþiale
STEREO. MONO
STEREO
Pentru detalii, consultaþi
“Atribuirea de denumiri posturilor
fixate în memorie” (pag. 67)
0 ms......300 ms
(în paºi de 10 ms)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. AUTO, DEC. PCM
0 ms
MAIN
DEC. AUTO
Pentru detalii, consultaþi
“Ascultarea sunetului digital
de la alte intrãri” (DIGITAL
ASSIGN) (pag. 76)
continuare
45
Meniu
[Display]
HDMI
[HDMI]
(pag. 54)
SYSTEM
[SYSTEM]
(pag. 55)
Parametri
[Display]
Setãri
Setãri iniþiale
Comandã pentru HDMIa)
[CTRL:HDMI]
Reglaj intrare audio
HDMIa)
DIO OUT]
Nivel subwoofer
pentru HDMIa) e)
[SW LEVEL]
Atribuirea de denumiri
intrãrilor
[NAME IN]
Strãlucirea display-uluia)
[DIMMER]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
AMP, TV+AMP
AMP
SW AUTO, SW 0 dB,
SW +10 dB
SW AUTO
[AU-
Pentru detalii, consultaþi
“Denumirea intrãrilor”
(pag. 80)
100% DOWN, 60% DOWN 0% DOWN
0% DOWN
Pentru detalii, consultaþi pagina dintre paranteze.
xxx reprezintã canalul boxei audio (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW ).
c)
În funcþie de configuraþia aleasã pentru boxe, anumiþi parametrii pot fi indisponibili.
d)
În funcþie de configuraþia aleasã pentru boxe, anumite reglaje pot fi indisponibile.
e)
Acest parametru este disponibil numai atunci când la intrare sunt detectate semnale
HDMI.
a)
b)
46
Ajustarea parametrilor meniului LEVEL
(meniul LEVEL)
Puteþi utiliza meniul LEVEL pentru a ajusta
balansul (echilibrare sonorã stângadreapta) ºi nivelul sonor al fiecãrei boxe
audio. Aceste reglaje sunt aplicate tuturor
atmosferelor sonore.
Selectaþi “LEVEL” în meniul amplificatorului. Pentru detalii referitoare la
ajustarea parametrilor, consultaþi
“Parcurgerea meniurilor” (pag. 42) ºi
“Trecerea în revistã a meniurilor” (pag. 43)
x P. AUDIO (faza audio)
Parametrii meniului LEVEL
• OFF
Zgomotul de fazã este oprit.
• FL/SR, SL/FL, SBL/SL, SBR/SBL, SR/
SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR,
FL/CNT
Permite sã fie emis secvenþial prin boxele
adiacente sunetul de la sursa frontalã pe
2 canale (în locul tonului de test).
În funcþie de modul de configurare al
boxelor audio, este posibil ca unele
elemente sã nu poatã fi afiºate.
x TEST TONE (Tonul de test)
x FL LEVEL (Nivel boxã frontalã
stânga)
Permite ajustarea nivelului boxelor audio
ºi a balansului în timp ce dvs. ascultaþi
tonul de testare din poziþia de audiþie.
• OFF
Tonul de testare este oprit.
• FIX xxx*
Tonul de testare este emis de boxele
selectate de dumneavoastrã.
• AUTO
Tonul de testare este emis de secvenþial
prin fiecare boxã.
* xxx reprezintã canalul boxei audio.
x P.NOISE (zgomotul de fazã)
• OFF
Zgomotul de fazã este oprit.
• FL/SR, SL/FL, SBL/SL, SBR/SBL, SR/
SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR,
FL/CNT
Permite ca tonul de testare sã fie emis
secvenþial prin boxele adiacente.
În funcþie de modelul de configurare al
boxelor audio, este posibil ca unele
elemente sã nu poatã fi afiºate.
x FR LEVEL (Nivel boxã frontalã
dreapta)
x CNT LEVEL (Nivel boxã centralã)
x SL LEVEL (Nivel boxã surroundstânga)
x SR LEVEL (Nivel boxã surrounddreapta)
x SB LEVEL (Nivel boxã surround
spate)
x SBL LEVEL (Nivel boxã surround
spate stânga)
x SBR LEVEL (Nivel boxã surround
spate dreapta)
x SW LEVEL (Nivel subwoofer)
Notã
În funcþie de modelul de configurare al
boxelor audio, este posibil ca unii parametrii
sã nu poatã fi afiºaþi.
continuare
47
x D. RANGE (Compresia gamei
dinamice)
Permite compresia gamei dinamice a pistei
sonore. Acest lucru poate fi util atunci când
doriþi sã vizionaþi filme noaptea târziu la
volum sonor redus. Compresia gamei
dinamice este posibilã numai cu surse
Dolby Dgital.
• COMP. MAX
Gama dinamicã este comprimatã
dramatic.
• COMP. STD
Gama dinamicã este comprimatã aºa cum
a dorit inginerul de înregistrãri.
• COMP. AUTO
Gama dinamicã este comprimatã automat.
• COMP. OFF
Gama dinamicã este nu este comprimatã.
Sfat util
D. RANGE vã permite sã comprimaþi gama
dinamicã a pistei sonore pe baza
informaþiilor deja existente în semnalul
Dolby Digital.
“COMP. STD” este setarea standard dar
realizeazã doar o compresie uºoarã.
De aceea, vã recomandãm sã utilizaþi
opþiunea “COMP. MAX”. Aceastã opþiune
realizeazã o compresie puternicã a gamei
dinamice ºi vã permite sã vizionaþi filme
noaptea târziu la nivel sonor redus. Spre
deosebire de limitatoarele analogice,
nivelele sunt predeterminate ºi asigurã o
compresie foarte naturalã.
48
Reglaje pentru boxele
audio
(meniul SPEAKER)
Puteþi utiliza meniul SPEAKER pentru a
configura dimensiunea ºi distanþa pentru
boxele audio conectate la acest receptor.
Selectaþi “SPEAKER” în meniul amplificatorului. Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor, consultaþi “Parcurgerea
meniurilor” (pag. 42) ºi “Trecerea în revistã
a meniurilor” (pag. 43).
Parametrii meniului
SPEAKER
x SP PATTERN (Tipul de
configurare a boxelor audio)
Vã permite sã setaþi numãrul de boxe audio conectate la acest receptor. Este
necesarã sincronizarea reglajelor pentru
subwoofer, boxele frontale, boxa centralã,
boxele surround ºi boxele surround spate.
Pentru detalii, consultaþi secþiunea “Selectarea modelului de boxã audio” (pag. 18).
x FRT SP (Boxele frontale)
• LARGE
În cazul conectãrii unor boxe de
dimensiune mare, care pot reda efectiv
frecvenþele joase (baºii), selectaþi
“LARGE”. În mod normal, selectaþi
“LARGE”. Oricum, dacã selectaþi o
configuraþie de boxe care nu include ºi
subwoofer, pentru boxele frontale va fi
selectatã automat opþiunea “LARGE”.
• SMALL
Dacã sunetul este distorsionat sau dacã
efectul de învãluire nu este perceptibil
deºi este selectat sunetul surround multicanal, alegeþi “SMALL” pentru a activa
circuitul de redirecþionare a baºilor, astfel
încât frecvenþele joase ale canalelor
frontale sã fie redate prin subwoofer.
Dacã pentru boxele frontale este aleasã
opþiunea “SMALL”, boxa centralã ºi
boxele surround sunt de asemenea
setate pe “SMALL”.
x CNT SP (Boxa centralã)
• LARGE
În cazul conectãrii unei boxe de dimensiune mare, care poate reda efectiv
frecvenþele joase (baºii), selectaþi
“LARGE”. În mod normal, selectaþi
“LARGE”. Oricum, dacã pentru boxele
frontale este selectatã opþiunea
“SMALL”, nu puteþi selecta pentru boxa
centralã opþiunea “LARGE”.
• SMALL
Dacã sunetul este distorsionat sau simþiþi
lipsa efectului de învãluire atunci când
utilizaþi sunetul surround multi-canal,
selectaþi “SMALL” pentru a activa
circuitul de redirecþionare a baºilor, astfel
încât frecvenþele joase ale canalului central sã fie redate prin boxele centrale (dacã
este selectatã opþiunea “LARGE”) sau
prin subwoofer.
x SUR SP (Boxele surround)
Aceeaºi opþiune va fi stabilitã ºi pentru
boxele surround-spate.
• LARGE
Dacã sunt sunt conectate boxe de
dimensiune mare, care pot reda efectiv
frecvenþele joase (baºii), selectaþi
“LARGE”. În mod normal, selectaþi
“LARGE”. Oricum, dacã pentru boxele
frontale este selectatã opþiunea
“SMALL”, nu puteþi selecta pentru
boxele surround opþiunea “LARGE”.
• SMALL
Dacã sunetul este distorsionat sau simþiþi
lipsa efectului de învãluire atunci când
utilizaþi sunetul surround multi-canal,
selectaþi “SMALL” pentru a activa
circuitul de redirecþionare a baºilor, astfel
încât frecvenþele joase ale canalului
surround sã fie redate prin subwoofer
sau prin celelalte boxe pentru care este
aleasã varianta “LARGE”.
Sfat util
Alegerea opþiunilor “LARGE” ºi “SMALL”
pentru canalele fiecãrei boxe, determinã
dacã procesorul sonor intern sã elimine sau
nu semnalul de frecvenþe joase de pe
respectivul canal.
Atunci când semnalul de baºi este eliminat
de pe un canal, circuitul de redirecþionarea
baºilor trimite acest semnal spre subwoofer
sau cãtre alte boxe pentru care a fost aleasã
opþiunea “LARGE”.
Totuºi, având în vedere cã sunetul baºilor
are un pronunþat caracter direcþional, este
recomandat ca frecvenþele joase sã nu fie
eliminate, dacã acest lucru este posibil.
De aceea, chiar dacã utilizaþi boxe de micã
dimensiune, puteþi alege opþiunea
“LARGE”, dacã doriþi ca baºii sã fie redaþi
ºi prin aceste boxe. Pe de altã parte, dacã
utilizaþi boxe de dimensiune mare ºi nu
doriþi sã redaþi baºii prin aceste boxe, le
puteþi seta pe opþiunea “SMALL”.
Dacã nivelul sonor general este mai scãzut
decât aþi dori, alegeþi pentru toate boxele
opþiunea “LARGE”. Dacã nu sunt suficienþi
baºi, puteþi utiliza egalizorul pentru a creºte
nivelul frecvenþelor joase. Pentru detalii,
consultaþi informaþiile de la pag. 52.
x FL DIST. (Distanþa de amplasare
a boxei frontale-stânga)
x FL DIST. (Distanþa de
amplasare a boxei frontaledreapta)
Vã permite reglarea distanþei dintre poziþia
de audiþie ºi boxele audio frontale (A).
Dacã cele douã boxe audio frontale nu sunt
amplasate la egalã distanþã faþã de poziþia
de audiþie, alegeþi ca valoare de reglaj
distanþa pânã la boxa cea mai apropiatã.
Cu o singurã boxã surround-spate
continuare
49
Cu douã boxe surround-spate
(unghiul B va trebui sã fie acelaºi)
x CNT DIST. (Distanþa de
amplasare a boxei centrale)
Vã permite reglarea distanþei dintre
poziþia de audiþie ºi boxa centralã.
x SL DIST. (Distanþa de
amplasare a boxei surroundstânga)
x SR DIST. (Distanþa de
amplasare a boxei surrounddreapta)
Vã permite reglarea distanþei dintre
poziþia de audiþie ºi boxele surround.
x SB DIST. (Distanþa de
amplasare a boxei surroundspate)
x SBL DIST. (Distanþa de
amplasare a boxei surround
spate-stânga)
x SBR DIST. (Distanþa de
amplasare a boxei surround
spate-dreapta)
Vã permite reglarea distanþei dintre
poziþia de audiþie ºi boxele surroundspate.
x SW DIST. (Distanþa de
amplasare a subwoofer-ului)
Vã permite reglarea distanþei dintre
poziþia de ascultare ºi subwoofer.
50
Notã
În funcþie de tipul de configurare a boxelor
audio, este posibil ca unii parametrii sã nu
poatã fi afiºaþi.
Sfat util
Distanþa dintre boxa centralã ºi poziþia de
audiþie B trebuie sã cu cel mult 1,5 m mai
micã decât distanþa dintre ascultãtor ºi boxa
frontalã A. Amplasaþi boxele aºa cum este
prezentat în diagrama urmãtoare, astfel
încât diferenþa dintre lungimea A ºi cea
B sã nu fie mai mare de 1,5m.
Exemplu: stabiliþi distanþa B de 4,5 m sau
mai mare, dacã distanþa A este de 6 metri.
De asemenea, distanþa dintre poziþia de ascultare ºi boxele surround/surround-spate,
distanþã notatã cu C nu poate fi mai micã
cu peste 4,5 m decât distanþa dintre poziþia
de audiþie ºi boxele frontale A.
Amplasaþi boxele audio în aºa fel încât
diferenþa dintre lungimea C ºi A sã nu
fie mai mare de 4,5 m, aºa cum apare în
diagrama de mai jos.
Exemplu: stabiliþi distanþa C de 1,5m sau
mai mare, dacã distanþa A este de 6 metri.
Acest lucru este important, deoarece
amplasarea incorectã a boxelor audio nu
conduce la ascultarea în bune condiþii a
sunetului surround. Reþineþi faptul cã
amplasarea boxelor audio mai aproape
decât este necesar va determina o întârziere
a ieºirii sunetului prin acea boxã. Cu alte
cuvinte, sunetul se va auzi ca ºi cum boxa
audio se aflã ºi mai departe.
Ajustarea acestor
parametrii în timpul
audiþiei sunetului
conduce la obþinerea
unui sonor cu efect
de învãluire mai
pregnant.
Faceþi o încercare!
x DIST. UNIT (Unitatea de mãsurã
pentru distanþã)
Permite selectarea unitãþii de mãsurã pentru
reglarea distanþei.
• FEET
Distanþa mãsuratã este afiºatã în “feet”
(picioare).
• METER
Distanþa mãsuratã este afiºatã în metri.
x FRT CROSS (Frecvenþã
crossover boxã frontalã)
Permite reglarea frecvenþei de crossover
pentru bas la boxa frontalã pentru care a
fost aleasã opþiunea “SMALL” în meniul
SPEAKER.
x CNT CROSS (Frecvenþã
crossover boxã centralã)
Permite reglarea frecvenþei de crossover
pentru bas în boxa centralã pentru care a
fost aleasã opþiunea “SMALL” în meniul
SPEAKER.
x SUR CROSS (Frecvenþã
crossover boxã surround)
Permite reglarea frecvenþei de crossover
pentru bas la boxa surround pentru care a
fost aleasã opþiunea “SMALL” în meniul
SPEAKER.
Reglaje pentru sunetul
surround
(meniul SURROUND)
Puteþi utiliza meniul SURROUND pentru a
selecta atmosfera sonorã doritã de
dumneavoastrã pentru audiþie.
Selectaþi “SURROUND” în meniul
amplificatorului. Pentru detalii referitoare
la ajustarea parametrilor, consultaþi
“Parcurgerea meniurilor” (pag. 42) ºi
“Trecerea în revistã a meniurilor” (pag. 43).
Parametrii meniului SUR
x S.F. SELECT (Selectarea
atmosferei sonore)
Permite selectarea atmosferei sonore
dorite. Pentru detalii, consultaþi secþiunea
“Savurarea sunetului surround” (pag. 56).
Notã
Acest receptor permite aplicarea ultimei
atmosfere sonore selectate pentru intrare,
ori de câte ori este selectatã respectiva
intrare (Sound Field Link). De exemplu, dacã
selectaþi “HALL” pentru intrarea DVD,
dupã care treceþi la o altã intrare ºi apoi
reveniþi la DVD, atmosfera “HALL” va fi
din nou aplicatã, în mod automat.
x E. SUR MODE (Mod sunet
surround intensificat)
Permite selectarea modului surround dorit.
Pentru detalii, consultaþi secþiunea
“Selectarea modului sunet surround
intensificat” (pag. 58).
x EFFECT (Nivel efect)
Vã permite sã ajustaþi “prezenþa” efectului
surround al atmosferelor sonore pentru
Cinema Studio EX A/B/C.
51
Reglaje pentru egalizor
(meniul EQ)
Reglaje pentru tuner
(meniul TUNER)
Puteþi utiliza meniul EQ pentru a ajusta
calitatea tonalitãþii (nivel baºi/înalte)
boxelor frontale.
Selectaþi “EQ” din meniul amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea
parametrilor, consultaþi “Parcurgerea
meniurilor” (pag. 42) ºi “Trecerea în revistã
a meniurilor” (pag. 43)
Puteþi utiliza meniul TUNER pentru a seta
modul de recepþionare a staþiilor radio FM
ºi pentru a atribui nume staþiilor presetate.
Selectaþi “TUNER” în meniul amplificatorului. Pentru detalii referitoare la
ajustarea parametrilor, consultaþi
“Parcurgerea meniurilor” (pag. 42) ºi
“Trecerea în revistã a meniurilor” (pag. 43).
Parametrii meniului EQ
Parametrii meniului TUNER
x BASS (Nivel baºi boxã
frontalã)*
x FM MODE (Mod de recepþionare
a staþiilor FM)
x TREBLE (Nivel înalte boxã
frontalã)*
• STEREO
Acest receptor va decoda semnalul
recepþionat ca semnal stereo atunci când
staþia radio emite stereo.
• MONO
Acest receptor va decoda semnalul
recepþionat ca semnal mono, indiferent
de semnalul emis de staþia radio.
* Puteþi de asemenea ajusta nivelurile
frecvenþelor înalte ºi joase ale boxei
frontale cu TONE MODE ºi TONE +/- de
la receptor (pag. 7).
Notã
Aceastã funcþie nu se aplicã în urmãtoarele
cazuri:
- Sunt recepþionate semnale Dolby
TrueHD cu o frecvenþã de eºantionare
ste mai mare de 96kHz.
- Sunt recepþionate semnale PCM cu o
frecvenþã de eºantionare mai mare de
96kHz.
52
x NAME IN (Atribuirea de
denumiri posturilor fixate în
memorie)
Acest parametru vã permite sã atribuiþi câte
o denumire staþiilor presetate. Pentru
detalii, consultaþi secþiunea “Atribuirea de
denumiri posturilor fixate în memorie”
(pag. 67).
Reglaje pentru sunet
(meniul AUDIO)
Puteþi utiliza meniul AUDIO pentru a
efectua reglajele audio corespunzãtoare
preferinþelor dvs.
Selectaþi “AUDIO” din meniul amplificatorului. Pentru detalii referitoare la
ajustarea parametrilor, consultaþi
“Parcurgerea meniurilor” (pag. 42) ºi
“Trecerea în revistã a meniurilor” (pag. 43).
Parametrii meniului AUDIO
x A/V SYNC (sincronizarea
semnalului audio cu cel video)
Permite întârzierea ieºirii audio pentru a
minimiza decalajul de timp dintre ieºirea
audio ºi afiºarea imaginii. Puteþi regla acest
parametru de la 0 ms pânã la 300 ms în trepte
de 10 ms.
Note
• Acest parametru este util atunci când
utilizaþi un televizor LCD, unul cu plasmã
sau un proiector.
• Acest parametru nu este valabil atunci
când este selectatã funcþia ANALOG
DIRECT.
x DUAL MONO (selectarea limbii
pentru transmisia digitalã)
Vã permite sã selectaþi limba atunci când
doriþi sã ascultaþi în timpul unei transmisii
digitale. Acest parametru este operaþional
numai pentru surse de semnal Dolby
Digital.
• MAIN / SUB
Sunetul pentru limba principalã va fi
transmis la ieºire prin boxa frontalãstânga simultan cu sunetul pentru limba
secundarã, care va fi transmis la ieºire
prin boxa frontalã-dreapta.
• MAIN
Va fi redat la ieºire numai sunetul pentru
limba principalã.
• SUB
Va fi redat la ieºire numai sunetul pentru
limba secundarã.
x DEC. PRIO. (prioritate la
decodare pentru intrare audio
digitalã)
Vã permite sã specificaþi modul de intrare
pentru semnalul digital primit la mufele
HDMI IN.
• DEC. AUTO
Comutare automatã a modului de intrare
între DTS, Dolby Digital sau PCM.
• DEC. PCM
Semnalele PCM sunt transmise la ieºire
de echipamentele de redare conectate.
Pentru a preveni întreruperea atunci
când porneºte redarea, selectaþi opþiunea
“DEC. PCM”. Atunci când sunt
recepþionate alte semnale decât PCM,
selectaþi pentru acest parametru
opþiunea “DEC. AUTO”.
x D. ASSIGN (denumirea intrãrilor
audio digitale)
Vã permite sã atribuiþi denumiri intrãrilor
audio digitale ale altor surse de semnal.
Pentru detalii, consultaþi secþiunea
“Ascultarea sunetului digital de la alte
intrãri (DIGITAL ASSIGN)” (pag. 76).
53
Reglaje pentru HDMI
(meniul HDMI)
Puteþi utiliza meniul HDMI pentru a ajusta
reglajele pentru HDMI.
Selectaþi “HDMI” în meniul amplificatorului. Pentru detalii referitoare la
ajustarea parametrilor, consultaþi
“Parcurgerea meniurilor” (pag. 42) ºi
“Trecerea în revistã a meniurilor” (pag. 43).
Parametrii meniului HDMI
x CTRL:HDMI (funcþia HDMI
Control)
Vã permite sã activaþi (“on”)/dezactivaþi
(“off”) funcþia HDMI Control. Pentru
detalii, consultaþi secþiunea “Funcþia
HDMI Control” (pag. 70).
x AUDIO OUT (reglajul intrãrii
audio HDMI)
Vã permite sã setaþi ieºirea audio HDMI a
echipamentului de redare conectat la
receptor printr-o conexiune HDMI.
• AMP
Semnalul audio HDMI primit de la
echipamentul de redare este emis numai
prin boxele audio conectate la receptor.
Sunetul multicanal poate fi redat aºa cum
este.
Notã
Semnalele audio nu sunt emise prin
difuzoarele TV atunci când pentru
“AUDIO OUT” este aleasã opþiunea
AMP.
• TV+AMP
Sunetul se aude prin difuzoarele TV ºi
prin boxele audio conectate la receptor.
54
Note
• Calitatea sunetului de la echipamentul
de redare depinde de calitatea sunetului
televizorului, precum numãrul de canale,
frecvenþa de eºantionare, etc. Atunci
când televizorul este dotat cu difuzoare
stereo, sunetul provenit de la receptor
este de asemenea stereo, ca ºi cel de la
televizor, chiar dacã sursa redatã este
multicanal.
• Atunci când conectaþi receptorul la un
echipament de afiºare a imaginii (protector etc.), este posibil ca sunetul sã nu
poatã fi emis de la receptor. În acest caz,
selectaþi “AMP”.
x SW LEVEL (Nivel subwoofer
pentru HDMI)
Vã permite sã alegeþi pentru subwoofer un
nivel de 0 dB sau + 10 dB atunci când
semnalele PCM sunt detectate la intrare
printr-o conexiune HDMI. Puteþi regla
independent nivelul pentru fiecare intrare
HDMI.
• SW AUTO
Regleazã automat nivelul la 0 DB sau
+10 dB în funcþie de frecvenþã.
• SW 0 dB
• SW +10 dB
Notã
Acest parametru este disponibil numai
atunci când sunt detectate semnale la
intrarea HDMI.
Reglaje de sistem
(meniul SYSTEM)
Puteþi utiliza meniul SYSTEM pentru a
atribui denumiri intrãrilor ºi pentru a ajusta
luminozitatea display-ului.
Selectaþi “SYSTEM” în meniul amplificatorului. Pentru detalii referitoare la
ajustarea parametrilor, consultaþi
“Parcurgerea meniurilor” (pag. 42) ºi
“Trecerea în revistã a meniurilor” (pag. 43).
Parametrii meniului SYSTEM
x NAME IN (Denumirea intrãrilor)
Vã permite sã atribuiþi denumiri intrãrilor.
Pentru detalii, consultaþi secþiunea
“Denumirea intrãrilor” (pag. 80).
x DIMMER (Luminozitatea
display-ului)
Puteþi regla luminozitatea în 3 trepte.
55
Savurarea sunetului surround (sonor cu efect de învãluire)
Audierea unei atmosfere sonore predefinite
Atunci când conectaþi echipamente de redare Blu-ray disc sau
echipamente de redare HD de generaþie urmãtoare
Receptorul acceptã urmãtoarele formate audio.
Format Audio
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High-Resolution Audioa)
Numãr
maxim
de canale
5.1 canale
6.1 canale
7.1 canale
7.1 canale
5.1 canale
6.1 canale
5.1 canale
7.1 canale
Conexiunea pentru echipamentul de
redare ºi pentru receptor
COAXIAL / OPTIC
HDMI
a
a
a
a
×
a
×
a
a
a
a
a
a
a
×
a
DTS-HD
7.1 canale
×
a
Multi canal liniar PCMa)
7.1 canale
×
a
Master Audioa) b)
Semnalele audio sunt transmise la ieºire în alt format dacã echipamentul de redare
conectat nu corespunde formatului. Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni al
achipamentului.
b)
Semnalele cu o frecvenþã de eºantionare mai mare de 96 kHz sunt redate la 96 kHz sau
88,2 kHz.
a)
56
Selectarea modului Auto Format Direct (A.F.D.)
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vã permite sã ascultaþi un sunet de o mai mare fidelitate
ºi sã alegeþi modul de decodare pentru a putea audia un sonor stereo, pe 2 canale, sub
forma unui sunet multicanal.
Apãsaþi repetat A.F.D. pentru a selecta atmosfera sonorã doritã.
Pentru detalii, consultaþi “Tipuri ale modului A.F.D.” (pag. 57).
Tipuri ale modului A.F.D.
Mod A.F.D.
[Display]
A.F.D. Auto
[A.F.D. AUTO]
Mod surround
intensificat
[E. SURROUND]
Multi Stereo
[LULTI ST.]
Audio multicanal dupã
decodare
(Detectare automatã)
(Depinde de modul
selectat pentru suround
intensificat)
(Multi Stereo)
Efect
Sunetul este redat aºa cum a fost
înregistrat/codat fãrã adãugarea
nici unui efect surround. Totuºi,
acest receptor va genera un
semnal de joasã frecvenþã pentru
a fi redat prin subwoofer când
nu existã semnale LFE.
Pentru detalii, consultaþi
“Selectarea modului surround
intensificat” (pag. 58).
Ieºirea prin toate boxele audio
a semnalelor stânga/dreapta pe 2
canale. Totuºi, este posibil ca
sunetul sã nu fie redat prin
anumite boxe audio, în funcþie de
reglajele boxelor .
57
Selectarea modului surround intensificat
Modul surround intensificat vã permite sã
ascultaþi un sunet de o mai mare fidelitate
ºi sã alegeþi ca sunetul stereo pe 2 canale
sã fie redat multicanal.
1
2
Apãsaþi AMP MENU.
3
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “E.SUR MODE”, apoi
apãsaþi
sau b.
4
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta
modul
surround
intensificat dorit, apoi apãsaþi
sau b.
5
Apãsaþi MENU/HOME sau AMP
MENU pentru a pãrãsi meniul.
6
Apãsaþi repetat A.F.D. pentru a
selecta “E. SURROUND”.
Va fi aplicat modul surround intensificat
pe care l-aþi selectat în meniul “E.SUR
MODE”.
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “SURROUND”, apoi
apãsaþi
sau b .
Tipuri ale modului surround intensificat
Mod surround
intensificat
[Display]
Pro Logic II*
[PLII]
Pro Logic IIx*
[PLIIx]
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
Neo:6 Music
Music. [NEO6 MUS]
Audio multiEfect
canal dupã
decodare
5 canale
Realizeazã decodarea Dolby Pro Logic II.
7 canale
Realizeazã decodarea modului DST Neo:6
Cinema.
7 canale
Realizeazã decodarea modului DST Neo:6
Acest reglaj este ideal pentru surse stereo
normale, precum CD-urile.
Neural-THX
7 canale
Generaþia urmãtoare a Neural-THX®. Pe lângã
[NEURAL-THX]
procesarea stereo intensificatã ºi sunetul cu
efect de învãluire pur, net separat pe 5,1canale
acum este posibilã redarea sunetului surround
la 360° complet, pe 7,1 canale al conþinutului
surround codat Neural-THX®.
* În funcþie de reglajul ales pentru modelul de configurare al boxelor (speaker pattern),
este posibil ca anumite moduri pentru surround intensificat sã nu fie disponibile.
58
7 canale
Realizeazã decodarea Dolby Pro Logic IIx.
În cazul conectãrii unui
subwoofer
Acest receptor va genera un semnal de
joasã frecvenþã pentru a fi redat prin
subwoofer, atunci când nu este prezent
semnal LFE, care este un efect sonor lowpass, redat prin subwoofer, al unui semnal
pe 2 canale. Totuºi, semnalul de joasã
frecvenþã nu este generat, dacã este
selectat “NEO6 CIN” sau “NEO6 MUS”,
atunci când pentru toate boxele audio este
aleasã varianta “LARGE”. Pentru a beneficia din plin de avantajele circuitului Dolby
Digital de redirecþionare a bassului, se
recomandã eliminarea frecvenþei
subwoofer-ului cât mai sus posibil.
Note
• Aceastã funcþie nu este posibilã în
urmãtoarele situaþii.
- sunt recepþionate semnale PCM cu o
frecvenþã de eºantionare mai mare de
96kHz.
- sunt recepþionate semnale DTS96/24.
- sunt recepþionate semnale DTS-HD cu
o frecvenþã de eºantionare mai mare
de 48kHz.
- sunt recepþionate semnale Dolby
TrueHD cu o frecvenþã de eºantionare
mai mare de 48kHz.
• Începutul piesei sonore poate fi omis
dacã procesarea Neutral-THX este
pornitã sau opritã.
Sfaturi utile
• Puteþi identifica formatul de codare al
software-ului DVD, etc, privind logo-ul
de pe ambalajul acestuia.
• Decodarea Dolby Pro Logic IIx este
eficace atunci când la intrare este semnal
multicanal.
Selectarea modului film/
muzicã
Puteþi beneficia de avantajele unui sunet
surround prin selectarea uneia din
atmosferele sonore prestabilite ale
receptorului. Acestea aduc în casa
dumneavoastrã sunetul emoþionant ºi
puternic al sãlilor de cinema ºi de concert.
Apãsaþi repetat MOVIE pentru a
selecta atmosfera sonorã pentru
film sau apãsaþi de mai multe ori
MUSIC pentru a selecta atmosfera
sonorã pentru muzicã.
Pentru detalii, consultaþi “Tipuri ale
modului film / muzic㔠(pag. 60).
continuare
59
Tipuri de atmosfere sonore pentru film / muzicã
Atmosferã
sonorã pentru
Film
Muzicã
Atmosferã sonorã Efect
[Display]
Reproduce sunetele caracteristice ale unui studio
Cinema Studio EX A
de producþie film de cinema “Cary Grant Theater”
[C.ST.EX A]
al Sony Picture Entertainment. Acesta reprezintã
un mod standard, minunat pentru vizionarea
majoritãþii tipurilor de filme.
Reproduce sunetele caracteristice ale unui studio
Cinema Studio EX B
de film de cinema “Kim Novak Theater ”al Sony
[C.ST.EX B]
Pictures Entertainment. Acesta este modul ideal
pentru vizionarea filmelor de science-fiction ori a
filmelor de acþiune cu numeroase efecte sonore.
Reproduce sunetele caracteristice scenei de
Cinema Studio EX C
concert a Sony Pictures Entertainment. Acesta
[C.ST.EX C]
este modul ideal pentru vizionarea filmelor
muzicale ori a celor clasice, unde muzica
orchestralã este o caracteristicã a coloanei sonore.
Creeazã mai multe boxe virtuale dintr-o singurã
V.Multi Dimension
[V.MULTI DIM.] pereche de boxe surround.
HALL [HALL]
Jazz Club [JAZZ]
Live concert
[CONCERT]
Cãºti audio*
Reproduce acustica unei sãli de concert de
muzicã clasicã.
Reproduce acustica unui club de jazz.
Reproduce acustica unei sãli cu 300 de locuri,
unde se desfãºoarã un concert live.
Stadium [STADIUM ]
Reproduce atmosfera unui concert desfãºurat pe
un mare stadion în aer liber.
Sports [SPORTS ]
Portable Audio
Enhancer
[PORTABLE ]
Reproduce atmosfera unei transmisiuni sportive.
Reproduce o imagine sonorã clarã ºi îmbunãtãþitã
a sunetului de la echipamnetul dvs. audio portabil.
Acest mod este ideal pentru MP3 ºi pentru alte
tipuri de muzicã comprimatã.
Acest mod este selectat automat dacã utilizaþi
cãºtile audio atunci când este selectat modul 2CH
STEREO (pag. 62)/modul A.F.D. (pag. 57). Sursele
standard de semnal stereo pe 2 canale evitã
complet (bypass) procesarea de câmp sonor iar
formatele surround multicanal sunt reduse la 2
canale, cu excepþia semnalelor LFE.
Acest mod este selectat automat dacã utilizaþi
cãºtile audio atunci când este selectat un câmp
sonor pentru film/muzicã. Vã permite sã trãiþi
experienþa dintr-o salã de spectacole atunci când
ascultaþi printr-o pereche de cãºti audio.
Semnalele analogice sunt transmise la ieºire fãrã
a fi procesate de egalizor, atmosferã sonorã etc.
Headphone 2 CH
[HP 2CH]
Headphone Theater
[HP THEA]
Headphone Direct
[HP DIR ]
*Aceastã atmosferã sonorã poate fi selectatã doar dacã la receptor sunt conectate cãºti.
60
Note
• Atmosferele sonore pentru film/muzicã
nu sunt operaþionale în urmãtoarele
situaþii.
- sunt recepþionate semnale PCM cu o
frecvenþã de eºantionare mai mare de
48 kHz.
- sunt recepþionate semnale DTS 96/24.
- sunt recepþionate semnale DTS-HD cu
o frecvenþã de eºantionare mai mare
de 48kHz.
- sunt recepþionate semnale Dolby
TrueHD cu o frecvenþã de eºantionare
mai mare de 48kHz.
• Efectele realizate de boxele virtuale pot
determina apariþia unui nivel de zgomot
mai ridicat la redarea sunetului.
• La ascultarea unei atmosfere sonore care
implicã boxele virtuale, nu veþi auzi nici
un sunet direct de la boxele surround
reale.
• Atunci când este selectat unul dintre
atmosferele sonore pentru muzicã, nu se
va auzi nici un sunet prin subwoofer,
dacã pentru toate boxele audio a fost
aleasã opþiunea “LARGE” în meniul
SPEAKER. Sunetul va fi însã emis de
subwoofer dacã :
– semnalul digital de intrare conþine
semnale LFE sau dacã pentru boxele
frontale ori pentru cele de surround a
fost aleasã opþiunea “SMALL”,
– este selectatã atmosfera sonorã pentru
film sau este selectat “PORTABLE”.
Sfat util
Atmosferele sonore marcate cu
utilizeazã tehnologie DCS. Pentru detalii
despre Digital Cinema Sound (DCS),
consultaþi “Glosar” (pag. 88).
Savurarea
efectului
surround la un nivel
sonor redus
(NIGHT MODE)
Aceastã funcþie creeazã atmosfera unei sãli
de spectacole, la un nivel redus al
volumului. Aceastã funcþie poate fi utilizatã
cu alte atmosfere sonore. Atunci când
vizionaþi un film noaptea târziu, veþi putea
auzi cu claritate dialogurile, chiar la volum
sonor redus.
Apãsaþi NIGHT MODE
Este activatã funcþia NIGHT MODE. La
apãsarea tastei NIGHT MODE, funcþia
este activatã (on) sau dezactivatã (off).
Notã
• Aceastã funcþie nu este operaþionalã în
urmãtoarele cazuri :
– sunt recepþionate semnale Dolby
TrueHD cu o frecvenþã de eºationare
mai mare de 96 kHz,
– sunt recepþionate semnale PCM cu o
frecvenþã de eºationare mai mare de
96 kHz.
Pentru a dezactiva efectul
surround pentru modul film/
muzicã
Apãsaþi 2CH/A.DIRECT pentru a selecta
“2CH ST.” sau apãsaþi repetat A.F.D.
pentru a selecta “A.F.D. AUTO”.
61
Utilizarea doar a boxelor
frontale
(2 CH STEREO)
Ascultarea fãrã nici o
ajustare a sunetului
(ANALOG DIRECT)
În acest mod receptorul va reda sunetul
numai prin boxele frontale stânga/dreapta.
Prin subwoofer nu se va auzi nici un sunet.
Sursele standard de semnal audio stereo
pe 2 canale nu efectueazã procesarea
atmosferelor sonore, iar formatele audio
surround multicanal, cu excepþia celor LFE,
sunt reduse la 2 canale.
Puteþi comuta intrarea audio selectatã pe
intrare analogicã pe 2 canale. Aceastã funcþie
vã permite sã vã bucuraþi de calitatea înaltã
a surselor analogice.
Atunci când utilizaþi aceastã funcþie, poate
fi reglat numai volumul ºi balansul boxelor
frontale.
Apãsaþi repetat 2CH /
A.DIRECT pentru a selecta
“2CH ST.”
Notã
• Prin subwoofer nu se aude nici un sunet
dacã aþi selectat modul 2CH STEREO.
Pentru a putea asculta surse de semnal
pe 2 canale stereo, atât prin cele douã
boxe frontale, cât ºi prin subwoofer,
selectaþi “A.F.D. AUTO” (pag. 57).
62
Butoane
de efect
sonor
1
Apãsaþi unul dintre butoanele de
intrare pentru a selecta intrarea
pe care doriþi sã o ascultaþi în
modul audio analogic.
De asemenea, puteþi utiliza INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
Apãsaþi repetat 2CH/A.DIRECT
pentru a selecta “A.DIRECT”.
Este transmis la ieºire semnalul audio
analogic.
Pentru a anula ANALOG
DIRECT
Apãsaþi din nou 2CH/A.DIRECT.
De asemenea, puteþi apãsa pe orice buton
de efect sonor.
Note
• Atunci când sunt conectate cãºti audio,
pe display este afiºat “HP DIRECT”.
• Nu puteþi folosi ANALOG DIRECT când
aþi selectat ca intrãrile BD sau DMPORT.
Readucerea atmosferelor sonore la reglajele
iniþiale
Pentru aceastã operaþiune sunt utilizate
butoanele de pe panoul receptorului.
Utilizarea tuner-ului
Ascultarea programelor radio
FM/AM
Puteþi recepþiona transmisiile radio FM ºi
AM utilizând tuner-ul încorporat. Înainte
de a trece la utilizarea lui, asiguraþi-vã de
faptul cã aþi conectat la receptor antenele
pentru FM ºi AM (pag. 28).
Sfat util
Scala radio pentru acord direct diferã în
funcþie de codul de zonã aºa cum este
prezentat în tabelul de mai jos. Pentru
detalii referitoare la codurile de zonã,
consultaþi informaþiile de la pag. 3.
Cod de zonã
CEL, CEK, ECE
AU1
KR2, TW2
E51
FM
50 kHz
50 kHz
50 kHz
50 kHz
AM
9 kHz
9 kHz*
9 kHz*
10 kHz*
* Scala de acord AM poate fi modificatã
(pag. 98).
Acordul automat
1
Apãsaþi ]/1 pentru a opri
funcþionarea receptorului.
2
În timp ce menþineþi apãsat
butonul MUSIC, apãsaþi ]/1.
Pe display este afiºat “S.F. CLEAR” ºi
toate atmosferele sonore au fost aduse
la setãrile inþiale.
1
Apãsaþi repetat TUNER pentru a
selecta banda de frecvenþã FM
sau AM.
continuare
63
2 ApãsaþiTUNINIG+ sau TUNINIG-.
Apãsaþi TUNING + pentru a scana
dinspre frecvenþele mici spre frecvenþele
mari; apãsaþi TUNING - pentru a scana
dinspre frecvenþele mari spre frecvenþele
mici.
Operaþiunea de scanare se opreºte de
fiecare datã când este recepþionatã o
staþie radio.
Acordul direct
Puteþi introduce direct frecvenþa staþiei
radio pe care doriþi sã o recepþionaþi, prin
intermediul tastelor numerice.
Utilizarea butoanelor de
control de pe receptor
1 Rotiþi INPUT SELECTOR pentru a selecta
banda de frecvenþã FM sau AM.
2 Apãsaþi repetat TUNING MODE pentru
a selecta “AUTO”.
3 Rotiþi TUNING +/-.
În cazul unei slabe recepþii
pentru FM stereo
Dacã recepþia FM stereo este de slabã ºi
indicatorul “ST” se aprinde cu intermitenþã
pe display, selectaþi audiþie monofonicã,
pentru ca sunetul sã fie mai puþin
distorsionat.
• Pentru a selecta audiþie monofonicã, alegeþi
opþiunea “MONO” pentru “FM MODE”
în meniul TUNER (pag. 52).
• Pentru a reveni la modul stereo, alegeþi
opþiunea “ST” pentru “FM MODE” în
meniul TUNER (pag. 52).
1
Apãsaþi repetat TUNER pentru a
selecta banda de frecvenþe FM
sau AM.
De asemenea, puteþi utiliza INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2 Apãsaþi D. TUNING.
3 Apãsaþi SHIFT.
4 Apãsaþi tastele numerice
de pe
telecomadã pentru a introduce
frecvenþa.
Exemplul 1: FM 102,50MHz
Selectaþi 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exemplul 2: AM 1,350MHz
Selectaþi 1 b 3 b 5 b 0
64
5 Apãsaþi ENT/MEM.
De asemenea, puteþi utiliza MEMORY/
ENTER de pe receptor.
Sfat util
Dacã aþi fãcut acordul pe frecvenþa unei
staþii AM, ajustaþi orientarea anteneicadru pentru a obþine recepþia optimã.
Dacã nu puteþi recepþiona
postul de radio
Asiguraþi-vã cã aþi introdus frecvenþa
corectã. Dacã nu, repetaþi paºii 2÷5. Dacã
tot nu puteþi recepþiona postul de radio,
înseamnã ca frecvenþa respectivã nu este
utilizatã în zona dumneavoastrã.
Fixarea posturilor de radio în
memorie
Pot fi memorate frecvenþele a maxim 30 de
staþii radio FM ºi a maxim 30 de staþii radio
AM. În acest fel, puteþi face cu uºurinþã
acordul pe frecvenþa staþiilor radio pe care
le ascultaþi frecvent.
Fixarea posturilor de radio în
memorie
1
Apãsaþi repetat TUNER pentru a
selecta banda de frecvenþe FM
sau AM.
De asemenea, puteþi utiliza INPUT
SELECTOR de pe receptor.
continuare
65
2
Faceþi acordul pe frecvenþa
postului de radio pe care doriþi sã
o introduceþi în memorie,
utilizând fie Acordul automat
(pag. 63), fie Acordul direct (pag.
64).
Dacã este necesar comutaþi modul de
recepþie FM (pag. 64).
Acordul pe frecvenþa
posturilor de radio fixate în
memorie
Taste
numerice
3 Apãsaþi SHIFT.
4 Apãsaþi ENT/MEM.
De asemenea, puteþi utiliza MEMORY/
ENTER de pe receptor.
Indicatorul “MEM” apare pentru câteva
secunde pe display. Executaþi paºii 5 ºi
6 înainte ca “MEM” sã disparã de pe
display.
5 Apãsaþi tastele numerice pentru a
selecta numãrul care sã fie
alocat.
Puteþi totodatã sã apãsaþi butoanele
PRESET + sau PRESET – pentru a aloca
un numãr.
Dacã indicatorul “MEM” dispare de pe
display înainte de a selecta numãrul de
alocat, reluaþi operaþia de la pasul 3.
6 Apãsaþi ENT/MEM.
De asemenea, puteþi utiliza MEMORY/
ENTER de pe receptor.
Indicatorul “MEM” dispare de pe
display.
Frecvenþa postului de radio este
introdusã în memorie corespunzãtor
numãrului alocat.
7 Repetaþi paºii 1 ÷ 6 pentru a intro-
duce în memorie un alt post de
radio.
66
1
Apãsaþi repetat TUNER pentru a
selecta banda de frecvenþe FM
sau AM.
2
Apãsaþi repetat PRESET + sau
PRESET - pentru a selecta postul
de radio dorit, fixat în memorie.
La fiecare apãsare a tastei, puteþi selecta
postul de radio dorit, fixat în memorie
dupã cum urmeazã :
T01y02y03y04y05y......y 27t
T30y29y28t
De asemenea, puteþi apãsa tasta SHIFT
ºi apoi apãsaþi tastele numerice pentru a
selecta postul de radio dorit, din
memorie. Apoi, apãsaþi ENT/MEM
pentru a valida selecþia fãcutã.
Utilizarea butoanelor
receptorului
5 Apãsaþi
1 Rotiþi INPUT SELECTOR pentru a selecta
banda de frecvenþã FM sau AM.
6
2 Apãsaþi repetat TUNING MODE pentru a
selecta “PRESET”.
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “NAME IN”.
7
Apãsaþi
sau b pentru a introduce parametrul.
Cursorul apare cu intermitenþã ºi puteþi
selecta un caracter. Urmaþi procedura de
la “Pentru a crea unui nume de index”,
de mai jos.
sau b pentru a intra în
meniu.
3 Rotiþi TUNING +/- pentru a selecta postul
de radio dorit.
Atribuirea de denumiri
posturilor de radio fixate în
memorie
Pentru a crea un nume de
index
1 Utilizaþi V/v/B/b pentru a crea un nume
de index.
Apãsaþi V/v pentru a selecta un caracter,
apoi apãsaþi B/b pentru a deplasa
cursorul la poziþia urmãtoare.
Dacã faceþi o greºealã
Apãsaþi B/b pânã ce caracterul pe care
doriþi sã îl schimbaþi apare cu intermitenþã,
apoi apãsaþi V/v pentru a selecta
caracterul corect.
1
2
Apãsaþi repetat TUNER pentru a
alege banda de frecvenþe FM sau
AM.
Puteþi de asemenea sã folosiþi butonul
INPUT SELECTOR al receptorului.
Faceþi acordul pe frecvenþa
postului de radio din memorie
pentru care doriþi sã creaþi un
nume de index (pag. 66).
3 Apãsaþi AMP MENU.
4 Apãsaþi repetat V/v
selecta “TUNER”.
pentru a
Sfat util
• Puteþi selecta tipul de caracter dorit
apãsând V/v, dupã cum urmeazã.
Litera alfabetului (caractere mari) T
Cifre T Simboluri.
• Pentru a introduce un spaþiu liber, puteþi
apãsa b fãrã a selecta nici un caracter.
2 Apãsaþi
pentru a introduce numele.
Denumirea introdusã este înregistratã.
Notã (numai modelele care au cod
de zonã CEL, CEK, ECE)
Atunci când atribuiþi un nume unui post de
radio RDS ºi depistaþi respectivul post,
denumirea Program Service apare pe display
în locul numelui introdus de dvs. (Nu puteþi
schimba denumirea Program Service.
Numele stabilit de dvs.va fi înlocuit de
denumirea Program Service).
67
Utilizarea sistemului de
date radio (RDS)
Numai modelele care au cod de
zonã CEL, CEK, ECE
Acest receptor vã permite sã utilizaþi
sistemul RDS (Radio Data System), care
permite posturilor de radio sã transmitã
informaþii suplimentare odatã cu semnalul
pentru programul obiºnuit. Informaþiile
RDS pot fi afiºate pe display.
Note
• Sistemul RDS este operaþional numai
pentru staþiile radio FM.
• Nu toate staþiile FM asigurã servicii RDS,
ºi nici nu asigurã aceleaºi tipuri de
servicii. Dacã nu sunteþi familiarizaþi cu
serviciile RDS din zona dumneavoastrã,
solicitaþi detalii de la staþia de transmisie
radio localã.
Recepþionarea transmisiilor
RDS
Selectaþi pur ºi simplu un post de
radio din banda FM utilizând fie
acordul automat (pag. 63), fie
selectarea unui post fixat în
memorie (pag. 66).
Când faceþi acordul pe frecvenþa unui post
de radio care asigurã servicii RDS,
indicatorul “RDS” se aprinde, iar pe display apare numele programului RDS oferit
( numele “program service”).
Notã
• Sistemul RDS poate funcþiona necorespunzãtor dacã staþia radio recepþionatã
nu transmite un semnal RDS de calitate,
sau dacã semnalul recepþionat este slab.
68
Afiºarea informaþiilor RDS
În timpul recepþionãrii unui post de
radio RDS, apãsaþi repetat DISPLAY
de pe panoul receptorului.
La fiecare apãsare a acestui buton,
informaþia RDS afiºatã pe display se
schimbã ciclic, astfel :
Nume Program Service T Frecvenþã T Indicator tip programa) T Indicaþie radio textb)
T Indicarea orei exacte (în sistem de afiºare
a 24 ore) T Câmpul sonor curent aplicat T
Nivelul volumului.
a)
Tipul de program radio difuzat.
b)
Mesaje text transmise de staþia RDS.
Note
• Dacã este transmis un mesaj de urgenþã
de la autoritãþile guvernamentale, pe
display apare cu intermitenþ㠓ALARM”.
• Dacã mesajul conþine 9 sau mai multe
caractere, acesta parcurge afiºajul.
• Dacã postul de radio nu asigurã un anumit
serviciu RDS, pe display apare “NO
XXXX” (de ex. “NO TEXT”).
Descrierea tipurilor de programe
Indicaþie tip
de program
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
NONE
Descriere
Program de ºtiri.
Programe de actualitãþi care detaliazã ºtirile curente.
Programe care oferã informaþii dintr-un spectru larg de domenii, inclusiv
noutãþi pentru consumatori ºi sfaturi medicale.
Programe sportive.
Programe educative cum ar fi “cum sã...” ºi de sfaturi utile.
Piese radiofonice ºi seriale radiofonice.
Programe legate de cultura naþionalã sau regionalã, cum ar fi cele privind
preocupãrile sociale sau cele referitoare la limbã.
Programe despre ºtiinþele naturale ºi tehnologie.
Alte tipuri de programe cum ar fi interviuri cu personalitãþi, jocuri ºi
comedii.
Programe de muzicã pop.
Programe de muzicã rock.
Programe de muzicã uºoarã.
Muzicã instrumentalã, vocalã ºi coralã.
Interpretãri ale unor orchestre mari, muzicã de camerã, operã etc.
Muzicã ce nu se încadreazã în nici una din categoriile de mai sus, precum
Rythm & Blues ºi Reggae.
Informaþii despre vreme.
Raportãri de pe piaþa bursierã, comerþ etc.
Programe pentru copii.
Programe despre oameni ºi despre lucrurile care le influenþeazã viaþa.
Programe cu conþinut religios.
Programe unde ascultãtorii îºi pot exprima telefonic punctele de vedere
ori în cadrul unor dezbateri publice.
Programe de cãlãtorie. Nu ptr. anunþuri localizate de serviciul TP/TA.
Programe despre activitãþi recreative ca : grãdinãrit, pescuit, gãtit etc.
Programe de jazz.
Programe de muzicã country.
Programe de muzicã popularã din þara sau regiune unde vã aflaþi.
Programe cu muzicã veche.
Programe cu muzicã folk.
Documentare.
Orice alt program care nu a fost definit mai sus.
69
Funcþia de Comandã pentru HDMI
Utilizarea funcþiei Comandã
pentru HDMI pentru “BRAVIA”
Sync
Pentru a utiliza “BRAVIA” Sync, reglaþi
funcþia Comandã pentru HDMI aºa cum
este explicat în continuare. Prin conectarea
echipa-mentelor Sony, compatibile cu
funcþia Comandã pentru HDMI, prin
intermediul unui cablu HDMI (nu este
furnizat) operaþia este simplificatã astfel :
• One Touch-Play: Când redaþi de pe un
echipament precum un DVD/Blu-ray disc
player, receptorul ºi televizorul sunt
pornite automat ºi sunt comutate pe
intrarea HDMI corespunzãtoare.
• System Audio Control: În timp ce utilizaþi
televizorul, puteþi selecta ieºirea
sunetului prin boxele audio ale
televizorului sau prin boxele audio
conectate la receptor.
• System Power Off: Atunci când opriþi
televizorul, receptorul ºi echipamentele
conectate sunt de asemenea oprite
simultan.
Comanda pentru HDMI este o funcþie
standard de acþionare reciprocã utilizatã de
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
pentru HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Funcþia Comandã pentru HDMI nu
este operaþionalã în urmãtoarele
situaþi:
• Atunci când receptorul este conectat la
un echipament care nu este compatibil
cu funcþia Comandã pentru HDMI Sony.
• Atunci când receptorul este conectat la
un echipament prin intermediul unei alte
conexiuni decât HDMI.
Vã recomandãm sã conectaþi receptorul la
70
Notã
În funcþie de echipamentul conectat, este
posibil ca facilitatea Comandã pentru HDMI
sã nu fie operaþionalã. Consultaþi
instrucþiunile de utilizare ale respectivului
echipament.
Conectarea unui televizor ºi
a altor echipamente
Înainte de a conecta cablurile, asiguraþi-vã
cã aþi decuplat cablul de alimentare la reþea.
Tuner de satelit / decodor
Semnale audio /
video
Player DVD
Semnale
audio /
video
Pentru urmãri transmisia TV
cu sunet surround multicanal.
Puteþi asculta sonorul transmisiei TV
multicanal surround prin boxele audio
conectate la receptor.
Conectaþi mufa de ieºire OPTICAL a
televizorului la mufa OPTICAL IN a
receptorului.
Player de disc Blu-ray
Semnale
audio / video
Semnale
audio /
video
Semnale audio
TV etc.
A Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vã recomandãm sã utilizaþi un cablu
HDMI Sony.
B Cablu optic digital (nu este furnizat)a)
C Cablu audio (nu este furnizat)a)
a)
Conectaþi cel puþin unul dintre cablurile
audio (B sau C).
71
Pregãtirea funcþiei de comandã pentru HDMI
Acest receptor acceptã funcþia HDMI
Control-Easy Settings (Comandã pentru
HDMI - reglaje simplificate).
Aceastã funcþie este disponibilã numai
pntru anumite tipuri de televizoare. Atunci
când executaþi reglajul Control for HDMI Easy Settings la televizor, reglajul funcþiei
Comandã pentru HDMI a acestui receptor
va fi automat schimbat corespunzãtor.
În timpul operaþiei Comandã pentru HDMI
-Reglaje simplificate, indicatorul “SCANNING” apare cu intermitenþã pe display.
Receptorul va selecta automat intrarea
HDMI. Când operaþia este finalizatã, “COMPLETE” este afiºat pe display.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni al televizorului.
Dacã televizorul nu acceptã funcþia Control for HDMI - Easy Settings, urmaþi
procedurile de mai jos. Pentru detalii
referitoare la reglajul televizorului ºi a
echipamentelor conectate, consultaþi
manualele de instrucþiuni ale echipamentelor respective.
1 Asiguraþi-vã cã receptorul este conectat
la televizor ºi echipamente (compatibile
cu funcþia Comandã pentru HDMI) prin
intermediul conexiunii HDMI.
2 Porniþi receptorul, televizorul ºi
echipamentele conectate.
3 Alegeþi opþiunea “ON” (activat) pentru
funcþia Comandã pentru HDMI la
televizor, respectiv la receptor. Consultaþi
“Reglarea funcþiei Comandã pentru
HDMI” (pag. 73). Pentru detalii despre
reglarea televizorului, consultaþi
manualul de instrucþiuni al acestuia.
72
4 Selectaþi intrarea HDMI a receptorului
ºi a televizorului pentru a corespunde
celei HDMI a echipamentului conectat,
astfel încât imaginea acestuia sã fie
afiºatã.
5 Alegeþi opþiunea “ON” (activat) pentru
funcþia Comandã pentru HDMI e
achipamentului conectat.
Dacã funcþia Comandã pentru HDMI a
echipamentului conectat este deja
activatã, nu mai este necesar sã
schimbaþi acest reglaj.
6 Repetaþi paºii 4 ºi 5 pentru celelalte
echipamente la care doriþi sã utilizaþi
funcþia Comandã pentru HDMI.
Note
• Dacã deconectaþi ºi reconectaþi cablul
HDMI, repetaþi procedura de la pasul 1
pânã la pasul 6.
• Nu puteþi aplica One-Touch Play ºi System Audio Control în timpul operaþiunii
Control for HDMI-Easy Settings.
• Înainte de a executa Control for HDMIEasy Settings la televizor, asiguraþi-vã
cã aþi pornit televizorul, echipamentele
conectate ºi receptorul.
• Dacã echipamentele de redare nu
funcþioneazã dupã ce aþi fãcut reglajele
pentru Control for HDMI-Easy Settings,
verificaþi reglajele funcþiei Comandã
pentru HDMI pentru televizor.
• Dacã echipamentele conectate nu
acceptã Control for HDMI-Easy Settings, este necesar sã activaþi funcþia
Comandã
pentru
HDMI
a
echipamentelor conectate înainte de a
executa Control for HDMI-Easy Settings
la televizor.
Reglarea funcþiei Comandã
pentru HDMI
Vizionarea unui DVD
(One-Touch Play)
Printr-o simplã operaþie, puteþi beneficia de
sunetul ºi imaginea de la echipamentele
conectate la receptor prin intermediul
conexiunii HDMI.
1
2
Apãsaþi AMP MENU.
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “HDMI”.
3 Apãsaþi
sau b pentru a intra în
meniu.
4
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “CTRL:HDMI”.
5
Apãsaþi
sau b pentru a intro-
duce parametrul.
6
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “CTRL ON”.
Funcþia Comandã pentru HDMI este
activatã.
Redarea de pe un echipament
conectat
Receptorul ºi televizorul sunt pornite automat ºi comutate pe intrarea HDMI
corespunzãtoare.
Vizionarea unui DVD printr-o simplã
operaþie
Puteþi de asemenea selecta un echipament
conectat precum un DVD/Blu-ray disc
player utilizând meniul televizorului. În
acest caz, receptorul ºi televizorul comutã
pe intrarea HDMI corespunzãtoare.
Notã
• În funcþie de televizor, este posibil ca
începutul redãrii sã fie omis.
73
Audierea sonorului televizorului prin boxele audio
conectate la receptor (System Audio Control)
Printr-o simplã operaþie, vã puteþi bucura
de redarea sunetului de la televizor prin
boxele audio conectate la receptor.
Puteþi folosi funcþia System Audio Control
utilizând meniul televizorului. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului. Atunci când funcþia System
Audio Control este activatã, receptorul va
porni ºi va comuta pe intrarea corespunzãtoare automat.
Simultan, sunetul de la televizor este redat
prin boxele audio conectate la receptor ºi
volumul televizorului este redus la minim.
De asemenea, puteþi utiliza funcþia System
Audio Control dupã cum urmeazã.
• Dacã porniþi receptorul în timp ce
televizorul funcþioneazã, funcþia System
Audio Control va fi automat activatã ºi
sunetul va fi redat prin boxele audio
conectate la receptor. Totuºi, dacã opriþi
receptorul, sunetul va fi redat prin boxele
televizorului.
• Puteþi regla volumul receptorului atunci
când ajustaþi volumul televizorului.
74
Note
• Dacã funcþia System Audio Control nu
acþioneazã conform reglajelor TV,
consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
• Când pentru “CTRL:HDMI” este aleasã
opþiunea “CTRL ON”, reglajele pentru
“AUDIO OUT” din meniul HDMI vor fi
ajustate automat în funcþie de reglajele
System Audio Control.
• Funcþia System Audio Control nu este
operaþionalã atunci când conectaþi un
televizor care nu are funcþia System
Audio Control.
• Dacã televizorul este pornit înainte de
receptor, pentru un moment sunetul
televizorului nu se va auzi.
• Atunci când comutaþi pe o altã intrare
decât HDMI sau TV, funcþia System
Audio Control va fi automat dezactivatã.
• Funcþia System Audio Control va fi automat activatã când comutaþi pe intrarea
HDMI sau TV.
Oprirea receptorului de
la televizor
(System Power Off)
Atunci când opriþi televizorul utilizând
butonul POWER al telecomenzii TV,
receptorul ºi echipamentele conectate se
opresc automat.
De asemenea puteþi folosi telecomanda
receptorului pentru a opri televizorul.
Apãsaþi TV, apoi apãsaþi AV ]/1.
Televizorul, receptorul ºi echipamentele
conectate prin HDMI sunt oprite.
Note
• Alegeþi pentru TV Standby Syncro
opþiunea “ON” înainte de a utiliza funcþia
System Power Off. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
• În funcþie de stare, este posibil ca
echipamentele conectate sã nu poatã fi
oprite. Pentru detalii, consultaþi
manualele de instrucþiuni ale
echipamentelor conectate.
Alte operaþii
Comutarea modului de
intrare audio între digital
ºi analogic
(INPUT MODE)
Atunci când conectaþi echipamente la
ambele mufele de intrare digitalã ºi
analogicã ale receptorului, puteþi sã stabiliþi
modul de intrare audio pentru fiecare dintre
ele sau sã comutaþi între aceste, în funcþie
de tipul materialului pe care doriþi sã-l
vizionaþi.
1
Rotiþi “INPUT SELECTOR” de pe
receptor pentru a selecta
intrarea.
Puteþi utiliza de asemenea tastele pentru
intrãri ale telecomenzii.
2
Apãsaþi repetat INPUT MODE la
receptor pentru a selecta modul
de intrare audio dorit.
Modul de intrare selectat este afiºat pe
ecran.
Moduri de intrare audio
x AUTO
Este acordatã prioritate semnalelor audio
digitale atunci când sunt atât conexiuni
digitale cât ºi analogice. Dacã sunt mai
multe conexiuni digitale, semnalele audio
primite prin conexiune HDMI au prioritate
în faþa celor primite prin conexiuni COAXIAL ºi OPTICAL. Dacã nu sunt prezente
semnale audio digitale, sunt selectate cele
analogice.
x ANALOG
Este specificat semnalul audio analogic de
intrare de la mufele AUDIO IN (L/R).
continuare
75
Note
• Anumite moduri de intrare audio nu pot
fi configurate în funcþie de intrare.
• Atunci când este selectatã funcþia ANALOG DIRECT, este stabilit automat
modul de intrare audio “ANALOG”. Nu
puteþi selecta alte moduri.
• Atunci când este conectat orice tuner de
satelit sau este selectat adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT, pe display este
afiºat “------”, ºi nu puteþi selecta alte
moduri. Selectaþi un alt mod de intrare
decât tuner de satelit ºi adaptor DIGITAL
MEDIA PORT apoi reglaþi modul de
intrare audio.
Ascultarea sunetului
digital de la alte intrãri
(DIGITAL ASSIGN)
Puteþi reatribui intrarea audio digitalã cu
semnale OPTICAL sau COAXIAL (VIDEO
1 IN, SAT IN, DVD IN), la o altã intrare
atunci când respectiva intrare nu este
utilizatã.
De exemplu, pentru ca sunetul sã provinã
de la un DVD player (sursã) utilizând mufa
OPTICAL IN a receptorului :
• conectaþi mufa de ieºire opticã a DVD
player-ului la mufa OPTICAL VIDEO 1
IN a receptorului.
• alegeþi varianta “DVD” pentru “VD1
OPT” corespunzãtor reglajului
D.ASSIGN.
1
Apãsaþi AMP MENU.
2
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “AUDIO”.
3 Apãsaþi
sau b pentru a intra în
meniu.
4
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “D.ASSIGN”.
5
Apãsaþi
sau b pentru a
introduce parametrul.
76
6
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta o intrare audio digitalã
liberã (de exemplu, “VD1 OPT”).
7
Apãsaþi
sau b pentru a introduce selecþia.
8
Apãsaþi repetat V/vpentru a
selecta intrarea (“VD1 c DVD” în
exemplul prezentat) pe care
doriþi sã o atribuiþi mufei de
intrare audio digitalã selectatã
la pasul 6.
Atunci când este selectatã intrarea
DVD, sunetul de la DVD player va
deveni sunet digital prin mufa
OPTICAL VIDEO 1.
Intrarea pe care o puteþi reatribui diferã
în funcþie de fiecare intrare audio.
Pentru detalii, consultaþi “Intrãri audio
digitale ce pot fi atribuite”(pag. 77).
Note
• Nu puteþi reatribui mai mult de o intrare
audio digitalã aceleiaºi intrãri.
• Nu puteþi utiliza intrarea audio digitalã ca
intrare originalã, dacã a fost reatribuitã
unei alte intrãri.
• Atunci când atribuiþi intrarea audio
digitalã, reglajul INPUT MODE poate fi
schimbat automat (pag. 75).
Pentru a reveni la ecranul precedent
Apãsaþi B .
Intrãri audio digitale ce pot fi
atribuite
Reglajul implicit este subliniat.
Intrare audio Intrãri ce
digitalã
pot fi
[Display]
atribuite
OPTICAL
VIDEO 1 IN
[VD1 OPT]
COAXIAL
DVD IN
[DVD
COAX]
OPTICAL
SAT IN
[SAT OPT]
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
SA-CD/CD
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
SAT
SA-CD/CD
VIDEO2
BD
DVD
SAT
Display
VD1c[VD1]
VD1c[VD2]
VD1c[BD]
VD1c[DVD]
VD1c[CD]
DVDc[VD1]
DVDc[VD2]
DVDc[BD]
DVDc[DVD]
DVDc[SAT]
DVDc[CD]
SATc[VD2]
SATc[BD]
SATc[DVD]
SATc[SAT]
77
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) vã permite sã ascultaþi sunetul de la un sistem în
reþea, precum o sursa audio portabilã, sau un computer.
Prin conectarea unui adaptor DIGITAL MEDIA PORT (nu este furnizat), puteþi asculta
sunetul de la echipamentul conectat la receptor.
Pentru detalii, consultaþi instrucþiunile de utilizare livrate cu adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT.
Note
• Nu conectaþi un alt adaptor decât DIGITAL MEDIA PORT.
• Nu conectaþi sau deconectaþi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT în timp ce receptorul
este pornit.
• În funcþie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA PORT, este posibil ca ieºirea video sã nu
poatã fi utilizatã.
• Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT sunt disponibile pentru comercializare în funcþie de
regiune.
78
Conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT
Puteþi asculta sunetul ºi viziona imaginile de la echipamentul conectat prin intermediul
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT la mufa DMPORT a receptorului.
Adaptor
DIGITAL MEDIA
PORT
A Cablu video (nu este furnizat)
Pentru a deconecta adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT de la mufa DMPORT
Apãsaþi ºi menþineþi apãsate ambele margini ale conectorului,
ºi apoi trageþi-l în afarã.
Note
• Atunci când conectaþi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, asiguraþi-vã de faptul cã
introducerea conectorului se face orientând marcajul de sãgeatã al acestuia spre cel
similar de pe mufa DMPORT.
• Aveþi grijã sã realizaþi conexiuni DMPORT ferme, introducând conectorul pe direcþia
potrivitã.
• Deoarece conectorul DIGITAL MEDIA PORT este fragil, aveþi grijã ca acesta sã fie
manipulat cu grijã, atunci când amplasaþi sau deplasaþi receptorul.
79
Ascultarea / vizionarea unui
echipament conectat prin
conexiune DMPORT
1 Apãsaþi DMPORT
Puteþi utiliza de asemenea INPUT
SELECTOR de pe receptor pentru a
selecta “DMPORT”.
2
Porniþi redarea
echipamentului conectat.
Sunetul este redat prin receptor, iar
imaginile vor apãrea pe ecranul
televizorului.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni furnizat cu adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Note
• În funcþie de tipul adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT, puteþi sã acþionaþi
echipamentul conectat folosind
telecomanda. Pentru detalii referitoare
la funcþionarea tastelor telecomenzii,
consultaþi informaþiile de la pag. 11.
• Asiguraþi-vã cã aþi conectat televizorul
la mufa MONITOR OUT sau HDMI
OUT a receptorului (pag. 79).
Sfat util
• Atunci când ascultaþi, de pe un
echipament audio portabil, fiºiere MP3
sau fiºiere de muzicã comprimate,
calitatea sunetului poate fi îmbunãtãþitã. Apãsaþi repetat MUSIC pentru a
selecta “PORTABLE “ (pag. 60).
80
Denumirea intrãrilor
Puteþi atribui intrãrilor denumiri formate din
maxim 8 caractere pe care le puteþi afiºa pe
display-ul receptorului. Facilitatea este utilã
pentru a asocia mufelor etichete cu
denumirile echipamentelor conectate.
1
Apãsaþi una din tastele de intrare
pentru a selecta intrarea cãreia
doriþi sã îi creaþi un nume de
index.
Puteþi utiliza de asemenea INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2 Apãsaþi AMP MENU.
3
Apãsaþi repetat V/v pentru a
selecta “SYSTEM”.
4 Apãsaþi
sau b pentru a intra
în meniu.
5
Apãsaþi V/v pentru a selecta
“NAME IN”.
6
Apãsaþi
sau b pentru a introduce parametrul.
Cursorul apare cu intermitenþã ºi puteþi
selecta un caracter. Urmaþi procedura
descrisã la “Crearea unui nume de index” (pag. 67).
Schimbarea modului de
afiºare
Puteþi afla atmosfera sonorã etc.,
schimbând informaþiile afiºate pe display.
Pentru aceastã operaþie utilizaþi butoanele
de pe panoul receptorului.
Apãsaþi repetat DISPLAY.
La fiecare apãsare a butonului, informaþia
afiºatã pe display se schimbã ciclic dupã
cum urmeazã:
Toate intrãrile, cu excepþia benzii de
frecvenþã FM ºi AM
Nume de index al intrãriia) T Intrarea
selectatã T Atmosfera sonorã curentã T
Nivel volum T ªirul de informaþii
Banda de frecvenþã FM ºi AM
Nume Program Service b) sau numele
postului de radio fixat în memoriea) T
Frecvenþa T Indicaþia tipului de porgramb)
T Indicaþia Radio Textb) T Indicaþia orei
curente (în sistem de afiºare cu 24 ore)b) T
Atmosfera sonorã curentã.
a)
b)
Utilizarea funcþiei de
oprire automatã
(Sleep Timer)
Puteþi programa receptorul sã se opreascã
automat dupã o anumitã perioadã de timp.
Apãsaþi repetat SLEEP în timp ce
aparatul este pornit.
Indicaþia “SLEEP” devine luminoasã pe
display. La fiecare apãsare a butonului,
informaþia de pe display se schimbã ciclic
dupã cum urmeazã:
OFF T 0:30:00 T 1:00:00 T 1:30:00 T
2:00:00
Sfat util
Pentru a verifica durata de timp rãmasã pânã
la oprirea receptorului, apãsaþi SLEEP. Pe
display va fi afiºatã durata de timp rãmasã.
Dacã apãsaþi din nou SLEEP, funcþia “sleep
timer” va fi anulatã.
Numele de index apare numai dacã aþi
denumit intrarea de semnal sau sau postul
de radio fixat în memorie (pag.67, 80).
Numele de index nu apare dacã aþi
introdus doar spaþii libere, ori dacã acest
nume este identic cu cel al intrãrii de
semnal.
Numai în timpul recepþiei RDS (numai
modelele care au cod de zonã CEL, CEK,
ECE) (pag. 68).
Notã
În unele limbi este posibil sã nu fie afiºate
caracterele sau marcajele.
81
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteþi înregistra de pe un echipament audio/video folosind receptorul. Consultaþi
instrucþiunile de utilizare furnizate cu
echipamentele de înregistrare.
Înregistrarea pe un CD-R
Puteþi înregistra pe un CD-R folosind
receptorul. Consultaþi manualul de
instrucþiuni furnizat pentru recorder-ul CD.
1
Apãsaþi una dintre tastele de
intrare pentru a selecta
echipamentul de pe care se va
face redarea.
Puteþi utiliza de asemenea INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
Pregãtiþi pentru redare echipamentul de pe care se va face
redarea.
De exemplu, faceþi acordul pe frecvenþa
unei staþii radio ale cãrei programe doriþi
sã le înregistraþi (pag. 63).
3
Pregãtiþi echipamentul de
înregistrare.
Introduceþi un disc CD-R neînregistrat
(blank) în CD recorder ºi ajustaþi nivelul
de înregistrare.
4
Porniþi înregistrarea la echipamentul de înregistrare, apoi
redarea de la cel de redare.
Notã
• Reglajele de sunet nu afecteazã ieºirea de
semnal de la mufele SA-CD/CD/CD-R
OUT.
82
Înregistrarea pe un suport de
înregistrare media
1
Apãsaþi una dintre tastele de
intrare pentru a selecta
echipamentul de pe care se va
face redarea.
Puteþi utiliza de asemenea INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
Pregãtiþi echipamentul pentru
redare.
De exemplu, introduceþi în aparatul
video caseta pe care doriþi sã o copiaþi.
3
Pregãtiþi echipamentul de
înregistrare.
Introduceþi o casetã video neînregistratã
(blank) în echipamentul video de înregistrare (conectat la mufa VIDEO 1).
4
Porniþi înregistrarea de pe
echipamentul de înregistrare,
apoi porniþi redarea de pe
echipamentul de redare.
Note
• Anumite surse sunt protejate la copiere.
În acest caz, este posibil sã nu puteþi
înregistra de la respectivele surse.
Utilizarea telecomenzii
4 Apãsaþi ENT/MEM.
Configurarea telecomenzii
Puteþi programa telecomanda pentru a
acþiona echipamente care nu sunt marca
Sony, prin schimbarea codului. Odatã
memorate semnalele de comandã, puteþi
utiliza respectivul echipament ca parte
integratã a sistemului dumneavoastrã.
Mai mult, puteþi programa telecomanda
pentru echipamente Sony care nu pot fi
acþionate de la telecomndã. Reþineþi însã
cã, aceastã telecomandã poate acþiona
echipamente care acceptã semnale de
comandã wireless, în infraroºu.
1
2
Apãsaþi AV ]/1 în timp ce þineþi
apãsat RM SET UP.
Butonul RM SET UP se aprinde lent cu
intermitenþã.
Apãsaþi tasta de intrare pentru
echipamentul pe care doriþi sã
îl acþionaþi.
De exemplu, dacã intenþionaþi sã
comandaþi un CD player, apãsaþi SACD/CD.
Indicatorul RM SET UP ºi SHIFT se
aprind.
3 Apãsaþi tastele numerice pentru
a introduce codul numeric (sau
unul dintre coduri, dacã existã
mai multe) corespunzãtor
echipamentului pe care doriþi sã
îl comandaþi ºi producãtorului
acestuia (cu excepþia TV).
Consultaþi tabelele de la pag. 84-87
pentru informaþii referitoare la codurile
numerice corespunzãtoare echipamentului ºi producãtorului acestuia (prima
cifrã a codului numeric corespunde
categoriei, iar ultimele douã corespund
producãtorului).
5
Odatã ce a fost verificat codul numeric
indicatorul RM SET UP clipeºte lent
de douã ori, iar telecomada iese automat din modul de programare.
Repetaþi paºii 1÷4 pentru a
acþiona alte echipamente.
Note
• Indicatorul se stinge atunci când este
apãsatã o tastã corectã.
• La pasul 2, dacã doriþi sã schimbaþi pe o
altã intrare apãsaþi SHIFT ºi apoi apãsaþi
noul buton de intrare dorit.
• La pasul 2, dacã apãsaþi TUNER, puteþi
programa butonul pentru a acþiona un
tuner (pag. 87).
• Pentru codurile numerice, sunt valabile
doar ultimele trei cifre introduse.
Programarea telecomenzii
pentru a acþiona un televizor
1 Apãsaþi AV ]/1 în ttimp ce þineþi apãsat
RM SET UP.
2 Apãsaþi TV.
Butonul indicator RM SET UP ºi SHIFT
se aprind.
3 Apãsaþi tastele numerice pentru a introduce codul numeric (sau unul dintre
coduri, dacã existã mai mult de un cod)
pentru televizor. Pentru detalii, consultaþi
pag. 86.
4 Apãsaþi ENT/MEM.
Odatã ce a fost verificat codul numeric
indicatorul RM SET UP clipeºte lent de
douã ori, iar telecomada iese automat din
modul de programare.
Pentru a anula programarea
Apãsaþi RM SET UP la orice pas.
Indicatorul RM SET UP clipeºte de 5 ori în
succesiune rapidã. Telecomanda iese automat din modul de programare.
continuare
83
Pentru a activa intrarea dupã
programare
Apãsaþi tasta programatã pentru a activa
intrarea doritã.
Dacã operaþia de programare
a eºuat, verificaþi urmãtoarele:
• Dacã la pasul 1indicatoul nu se aprinde
însemnã cã bateriile sunt consumate.
Înlocuiþi ambele baterii.
• Dacã indicatorul pâlpâie de 5 ori în
succesiune rapidã în timp ce introduceþi
codul numeric, înseamnã cã a apãrut o
eroare. Porniþi din nou de la pasul 1.
Pentru a ºterge memoria
telecomenzii
Pentru a ºterge toate programãrile fãcute,
efectuaþi procedura urmãtoare pentru a
readuce telecomanda la reglajele din
fabricã.
În timp ce þineþi apãsat MASTER VOL –, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul ]/1,
dupã care apãsaþi AV]/1.
Indicatorul clipeºte de 3 ori, apoi se stinge.
Codurile numerice corespunzãtoare echipamentului ºi
fabricantului acestuia
Utilizaþi codurile numerice din tabelele
urmãtoare pentru a putea acþiona
echipamente care nu sunt marca Sony
precum ºi alte echipamente Sony pe care
în mod normal nu pot fi acþionate.
Deoarece semnalul telecomenzii acceptat
de un echipament diferã în funcþie de model
ºi de anul de fabricaþie al echipamentului
respectiv, unui singur echipament îi pot
corespunde mai multe coduri numerice.
Dacã încercarea de programare nu reuºeºte
cu unul din coduri, încercaþi cu un alt cod.
84
Note
• Codurile numerice se bazeazã pe ultimele
informaþii disponibile pentru fiecare
marcã. Existã însã posibilitatea ca
echipamentul sã nu rãspundã la unul
sau chiar la toate codurile.
• Toate tastele de intrare ale acestei
telecomenzi pot sã nu fie operaþionale
atunci când sunt utilizate pentru un
anumit echipament.
Pentru a acþiona un CD player
Fabricant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Cod numeric
101, 102,103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Pentru a acþiona un casetofon DAT
Fabricant
SONY
PIONEER
Cod numeric
203
219
Pentru a acþiona un casetofon MD
Fabricant
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Cod numeric
301
302
303
304
Pentru a acþiona un casetofon
Pentru a acþiona un aparat video
Fabricant
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Fabricant
NEC
PANASONIC
Cod numeric
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Pentru a acþiona un LD player
Fabricant
SONY
PIONEER
Cod numeric
601, 602,603
606
Pentru a acþiona un video CD player
Fabricant
SONY
Cod numeric
605
Pentru a acþiona un aparat video
Fabricant
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL
ELECTRIC (GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITHUBISHI/
MGA
Cod numeric
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
Cod numeric
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN 722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN 751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Dacã un VCR AIWA nu este acþionat cu
nici unul din codurile pentru AIWA,
încercaþi codurile pentru Sony.
Pentru a comanda un DVD player
Fabricant
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Cod numeric
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Pentru a acþiona un DVD recorder
Fabricant
SONY
Cod numeric
401, 402, 403
continuare
85
Pentru a acþiona un TV
Fabricant
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Cod numeric
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG 503, 512, 515, 517, 534
544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544,
566
MARANTZ
527
MITHUBISHI/ 503, 519, 527, 544, 566,
MGA
568
NEC
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
NORDMENDE 530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540, 551,
555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
86
Fabricant
RADIO SHACK
RCA/
PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Cod numeric
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
562, 563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Pentru a acþiona un tuner de satelit
Pentru a acþiona un tuner
Fabricant
SONY
Fabricant
SONY
Cod numeric
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC (GE)
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876,
PACE
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN 866, 871
BITA/HITACHI 868
HUGHES
867
JVC/Echostar/
873
Dish Network
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Cod numeric
002, 005
Pentru a acþiona un recorder
Blu-ray disc
Fabricant
SONY
Cod numeric
310, 311, 312
Pentru a acþiona un PSX
Fabricant
SONY
Cod numeric
313, 314, 315
Pentru a acþiona DVD/VHS COMBO
Fabricant
SONY
Cod numeric
411
Pentru a acþiona DVD/HDD COMBO
Fabricant
SONY
Cod numeric
401, 402, 403
Pentru a acþiona decodor de cablu
Fabricant
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I/
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Cod numeric
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
87
Informaþii suplimentare
Glosar
x Cinema Studio EX
Tip de sonor cu efect de învãluire, care
poate fi privit ca o compilaþie a tehnologiei
Digital Cinema Sound ºi care creeazã
sunetul unei sãli de cinema, utilizând trei
tehnologii : “Virtual Multi Dimensions”,
“Screen Depht Matching” ºi “Cinema
Studio Reverberation”.
“Virtual Multi Dimensions”, tehnologia
boxelor audio virtuale, creeazã un mediu
virtual multi-surround cu pânã la 7,1canale,
pornind de la boxele existente ºi aduce în
casa dvs. sonorul cu efect de învãluireal
unei sãli de cinema, cu cele mai recente
facilitãþi.
“Screen Depht Matching” reproduce
atenuarea frecvenþelor înalte, creeazã
senzaþia de umplere a spaþiului ºi de
adâncime a sunetului, realizatã în sãlile de
cinema prin emiterea sunetului din spatele
ecranului, dupã care sunetul obþinut este
adãugat canalului central ºi celui frontal.
“Cinema Studio Reverberation” reproduce
caracteristicile sonore ale celor mai
performante sãli de cinema ºi studiouri de
înregistrãri, cum ar fi studiourile Sony Pictures Entertainment. Existã trei moduri :
A /B / C, disponibile în funcþie de tipul de
studio.
x Component video
Un format standard de transmisie a
informaþiei de semnal video, constând în
trei semnale separate: luminanþã Y,
crominanþã Pb ºi crominanþã Pr. Imaginile
de înaltã calitate, precum DVD video sau
imaginile HDTV, sunt transmise cu mai mare
acurateþe. Cele trei mufe sunt codate color
în verde, albastru ºi roºu.
x Composite video
Un format standard de transmisie a
informaþiei de semnal video. Semnalul de
luminanþã Y ºi cel de crominanþã C sunt
combinate ºi transmise împreunã.
x Deep Color
Semnale video pentru care s-a depãºit pro-
88
funzimea de culoare a semnalelor ce trec
prin mufa HDMI.
Numãrul culorilor care pot fi redate de 1
pixel este de 24 biþi (16777216 culori) cu
mufa HDMI curentã. Totuºi, numãrul
culorilor care poate fi exprimat de 1 pixel
poate fi de 36 bits, etc., atuci când
receptorul corespunde cu Deep Color.
Deoarece gradaþia profunzimii de culoare
poate fi exprimatã mai fin cu mai mulþi biþi,
schimbãrile continue de culoare pot fi
exprimate cu mai mare fineþe.
x Digital Cinema Sound (DCS)
O tehnologie unicã de reproducere a
sunetului pentru “home theater” (teatru
pentru acasã), dezvoltatã de Sony, în
cooperare cu Sony Pictures Entertainment,
pentru a putea beneficia acasã sunetul
puternic ºi captivant dintr-o salã de
spectacole. Cu acest “Digital Cinema
Sound” dezvoltat prin integrarea unui DSP
(Digital Signal Processor) ºi a unor date
rezultate din mãsurãtori, puteþi experimenta
în propria locuinþã atmosfera sonorã idealã,
aºa cum a intenþionat producãtorul de film.
x Dolby Digital
Tehnologie audio digitalã de codare/
decodare dezvoltatã de Dolby
Laboratories, Inc. Sonorul este obþiunut
de la canalele : frontale (stânga / dreapta),
central, surround (stânga / dreapta) ºi de
la subwoofer. Este un standard audio
dedicat discurilor DVD video, cunoscut ºi
ca 5,1canale surround. Deoarece informaþia
pentru efectul de învãluire este înregistratã
ºi reprodusã stereo, se obþine un sunet
integral, mai fidel realitãþii decât în cazul
Dolby surround.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus asigurã flexibilitatea ºi
eficienþa pentru a furniza sunet pe mai
multe canale, pentru medii video de înaltã
definiþie. Eficienþa sa superioarã de codare
permite un numãr de pânã la 7,1 canale
audio de înaltã calitate, fãrã a afecta negativ
“bugetul” de biþi alocat performanþei video
sau setului de caracteristici adiþionale.
x Dolby Digital Surround EX
Tehnologie acusticã dezvoltatã de Dolby
Laboratories, Inc. Informaþia “surround
back” (surround-spate) este matricialã,
inclusã în canalele obiºnuite surround,
stânga ºi dreapta, astfel încât sunetul poate
fi reprodus pe 6,1 canale. Scenele active,
în mod special, sunt recreate beneficiind
de o atmosferã sonorã mai dinamicã ºi
realistã.
x Dolby Pro Logic II
Aceastã tehnologie converteºte
înregistrarea audio pe 2 canale stereo
pentru a fi redatã pe 5,1 canale. Existã un
mod MOVIE pentru filme ºi un mod MUSIC pentru surse stereo precum muzica.
Filmele vechi codate în format stereo
tradiþional pot fi îmbunãtãþite cu sunet surround pe 5,1 canale.
Modul GAME este potrivit pentru jocuri
video.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologie pentru redare pe 7,1 canale (sau
pe 6,1 canale). Odatã cu semnalul audio
codat Dolby Digital EX, sunetul codat
Dolby Digital pe 5,1 canale poate fi
reprodus pe 7,1 canale (respectiv pe 6,1
canale). În plus, conþinutul existent
înregistrat stereo tradiþional ºi el reprodus
pe 7,1 canale (sau pe 6,1 canale).
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Tehnologie de procesare audio dezvoltatã
de Dolby Laboratories, Inc. Informaþia surround centralã ºi mono este de tip matricial,
pe douã canale stereo. Când este
reprodus, sonorul este decodat ºi redat la
ieºire prin 4 canale surround. Aceasta este
cea mai obiºnuitã metodã de procesare
audio pentru DVD video.
x Dolby TureHD
Dolby TrueHD este o tehnologie audio fãrã
pierderi, dezvoltatã de Dolby pentru
discuri optice de înaltã definiþie. Semnalul
sonor Dolby TrueHD reproduce identic,
bit cu bit, originanul creat în studiouri ºi
furnizeazã o calitate superioarã a sunetului
pe 8 canale la 96 kHz / 24 biþi, respectiv pe
cel mult 6 canale la 192 kHz / 24 biþi.
Împreunã cu înalta definiþie video, Dolby
TrueHD vã va oferi o experienþã fãrã precedent.
x DTS 96/24
Un format digital pentru sunet de înaltã
calitate. Semnalul audio este înregistrat la
o frecvenþã de eºantionare ºi o vitezã de
transfer de 96kHz/24bit, care reprezintã
maximul pentru discurile DVD video.
Numãrul canalelor redate variazã în funcþie
de software.
x DTS Digital Surround
Tehnologie audio digitalã de codare/
decodare pentru sãli de spectacol
dezvoltatã de Digital Theater System, Inc.
Compresia sunetului este mai redusã decât
la Dolby Digital, obþinându-se o
reproducere de mai mare fidelitate a
sunetului.
x DTS ES
Format de redare pe 6,1 canale ce
beneficiazã de sonor cu efect de învãluire.
Sunt diponibile douã moduri “Discrete 6.1”
care înregistreazã independent fiecare canal, respectiv “Matrix 6,1” care foloseºte
sonor surround de spate de tip matricial
asociat canalelor pentru efect de învãluire,
stânga - dreapta. Este varianta idealã
pentru redarea pistelor sonore ale filmelor
de acþiune.
continuare
89
x DTS-HD
Format audio care extinde formatul
convenþional DTS Digital Surround.
Acest format constã într-o parte centralã
ºi o extensie, partea centralã fiind
compatibilã cu DTS Digital Surround.
Existã douã tipuri de DTS-HD, “DTS-HD
High Resolution Audio” ºi “DTS-HD
Master Audio”. DTS-HD High Resolution
Audio are o ratã maximã de transmisie de
6 Mbps, compresie Lossy, iar DTS-HD High
Resolutions Audio corespunde unei
frecvenþe maxime de eºantionare de 96 kHz
ºi un maxim de 7,1 canale. DTS-HD Master
Audio are o ratã maximã de transmisie de
24, 5 Mbps ºi utilizeazã compresia Lossless.
DTS-HD Master Audio corespunde unei
frecvenþe de eºantionare de 192 kHz ºi un
numãr maxim de 7,1 canale.
x DTS Neo:6
Aceastã tehnologie converteºte
înregistrarea audio pe 2 canale stereo
pentru a fi redatã pe 6,1 canale. Existã douã
moduri de selectare, în conformitate cu
sursa de redare ºi cu preferinþele
dumneavoastrã: CINEMA pentru filme ºi
MUSIC pentru surse stereo, precum
muzica.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI este o interfaþã care acceptã atât
semnale video, cât ºi audio, printr-o singurã
conexiune digitalã care vã permite sã
beneficiaþi de o înaltã calitate a imaginii ºi
a sunetului. Specificaþiile HDMI acceptã
HDCP (High-bandwith Digital Content Protection), o tehnologie de protecþie la
copiere care încorporeazã tehnologie de
codare pentru semnale video digitale.
x Neural THX
Neural-THX Surround este sunetul surround de nivel urmãtor. Aceastã nouã
tehnologie revoluþionarã transmite o imagine diferitã ºi bogat învãluitã a sunetului
surround într-un format perfect compatibil
cu formatul stereo.
90
Neural-THX Surround reduce lungimea de
bandã necesarã posturilor de radio pentru
a transmite programe surround multicanal
ºi permite suportul 7,1 canale pentru jocuri
ºi filme. Prin relevarea detaliilor audio,
pierdute în mod obiºnuit de alte sisteme
de redare, audienþa va experimenta
ambianþa adâncã ºi subtilã a detaliilor din
filme, muzicã ºi jocuri video. Cu aceastã
tehnologie, folositã de creatorii de sunet
în timpul procesului de creaþie, precum ºi
imple-mentatã în echipamentele de redare,
Neural-THX Surround oferã o experienþã
acusticã fidelã originalului.
Neural-THX Surround a fost alegerea
oficialã pentru formatul de transmisie a
sunetului surround pentru posturile de radio XM prin Satelit “XM HD Surround”,
precum ºi pentru alte posturi de radio FM/
HD importante, difuzate în întreaga lume.
x Sampling frequency (frecvenþa
de eºantionare)
Pentru conversia în format digital a
semnalului audio analogic, datele
analogice vor fi cuantificate. Acest proces
se numeºte eºantionare, iar numãrul de
cuantificãri ale datelor analogice ce se
produc într-o secundã se numeºte
frecvenþã de eºantionare. Pe un CD de
muzicã standard, datele sunt cuantificate
de 44100 ori pe secundã, ceea ce este
exprimat ca frecvenþã de eºantionare de
44,1kHz. În general vorbind, o frecvenþã
de eºantionare mai mare înseamnã o
calitate mai bunã a sunetului.
x x.v.Colour
x.v.Colour este un termen mai familiar
pentru standardul xvYCC propus de Sony,
ºi este o marcã comercialã a Sony. xvYCC
este un standard internaþional pentru
spaþiul color în video.
Acest standard poate exprima o gamã de
culori mai largã decât standardul de
transmisie curent utilizat.
Mãsuri de precauþie
Securitate
În cazul în care în interiorul aparatului au
pãtruns lichide sau obiecte solide, scoateþi
aparatul din prizã, apoi duceþi-l la unitatea
service abilitatã pentru a fi verificat de un
specialist, înainte de a-l utiliza din nou.
Surse de alimentare
• Înainte de a pune aparatul în funcþiune,
verificaþi dacã tensiunea la care a fost
prevãzut sã funcþioneze este identicã cu
tensiunea reþelei de alimentare a locuinþei
dumneavoastrã.
Tensiunea de lucru a aparatului este
precizatã pe plãcuþa de identificare de
pe spatele receptorului.
• Aparatul nu este deconectat de la sursa
de alimentare AC, atâta timp cât este
conectat la priza de perete, chiar dacã
este oprit.
• Deconectaþi de la prizã cablul de
alimentare al aparatului, dacã acesta
urmeazã a nu fi utilizat o perioadã mai
lungã de timp. Pentru a decupla cablul
de la prizã, trageþi întotdeauna de ºtecãr,
niciodatã de cablu.
• Înlocuirea cablului de alimentare trebuie
fãcutã doar în centrele service
specializate.
Încãlzirea aparatului în timpul
funcþionãrii
Chiar dacã aparatul se încãlzeºte în timpul
funcþionãrii, aceasta nu reprezintã o
defecþiune. Dacã aparatul este utilizat
continuu la volum ridicat, temperatura
carcasei creºte considerabil. Pentru a nu
vã rãni, vã recomandãm sã nu atingeþi
carcasa.
Amplasarea aparatului
• Amplasaþi receptorul într-o locaþie cu
ventilaþie adecvatã, pentru a preveni
supraîncãlzirea acestuia în timpul
funcþionãrii ºi a -i prelungi astfel durata
de viaþã.
• Nu amplasaþi aparatul în apropierea
surselor de cãldurã, ori în locuri expuse
direct la lumina soarelui, cu praf excesiv
sau cu vibraþii mecanice.
• Nu aºezaþi pe aparat nici un obiect care
ar putea bloca fantele de aerisire ale
aparatului, deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu amplasaþi receptorul în apropierea
unor echipamente cum ar fi un televizor,
un aparat video sau un casetofon. (Dacã
receptorul este utilizat împreunã cu un
televizor, un aparat video sau casetofon
ºi este amplasat prea aproape de aceste
echipamente, este posibilã apariþia
zgomotului, iar calitatea imaginii poate
avea de suferit. Acest lucru se întâmplã
îndeosebi când este utilizatã o antenã
de interior. De aceea, vã recomandãm sã
utilizaþi o antenã de exterior.)
• Aveþi grijã atunci când aºezaþi aparatul
pe suprafeþe tratate special (cu cearã, lac
sau lustruite etc) deoarece pot apãrea
decolorãri sau exfolieri ale acestor
suprafeþe.
Funcþionare
Înainte de a conecta celelalte echipamente,
opriþi receptorul ºi deconectaþi-l de la
reþeaua de tensiune.
Curãþare
ªtergeþi carcasa, panoul frontal ºi
elementele de comandã, utilizând o bucatã
de pânzã moale, uºor umezitã într-o soluþie
slabã de detergent. Nu utilizaþi nici un fel
de material abraziv, praf de curãþat ori
solvenþi precum benzinã sau alcool.
Pentru orice problemã sau nelãmuriri
legate de aparatul dsv., vã rugãm sã
consultaþi cel mai apropiat dealer Sony.
91
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã în timpul utilizãrii aparatului,
întâmpinaþi oricare dintre problemele
prezentate mai jos, utilizaþi acest ghid de
soluþionare a defecþiunilor care vã ajutã sã
remediaþi problemele apãrute.
AUDIO
Nu se aude sunetul, indiferent care
dintre echipamentele conectate
este selectat, sau nivelul sunetului
este foarte scãzut
• Verificaþi dacã boxele audio ºi
echipamentele sunt conectate corect ºi
ferm.
• Verificaþi dacã toate cablurile boxelor audio sunt corect conectate.
• Verificaþi dacã au fost pornite atât
receptorul, cât ºi toate echipamentele
conectate .
• Verificaþi dacã MASTER VOLUME nu este
reglat pe “VOL MIN”.
• Verificaþi dacã SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nu este reglat pe “off”(pag.30).
• Verificaþi dacã nu cumva sunt conectate
cãºtile audio.
• Apãsaþi MUTING la telecomandã pentru
a anula funcþia de suprimare a sonorului.
• Verificaþi dacã aþi selectat corect
echipamentul de la tastele de intrare
(pag. 38).
• Atunci câne se aude numai un sonor la
nivel foarte scãzut, verificaþi dacã nu
cumva este activat NIGHT MODE
(pag. 61).
• Circuitul de protecþie al receptorului a fost
activat. Opriþi receptorul, eliminaþi cauza
scurt-circuitului ºi reporniþi receptorul.
Nu se aude sunetul de la un anumit
echipament conectat
• Verificaþi dacã echipamentul respectiv este
conectat corect la mufele de intrare audio pentru acest echipament.
• Verificaþi dacã au fost complet introduse
cablurile utilizate pentru interconectare
în mufele corespunzãtoare, atât ale
receptorului, cât ºi ale echipamentului
conectat.
92
Nu se aude sunetul de la una dintre
boxele frontale
• Conectaþi o pereche de cãºti audio la mufa
PHONES, pentru a verifica dacã sunetul
se aude în cãºti. Dacã prin acestea se
aude numai sunetul de la un singur canal audio, este posibil ca echipamentul
sã nu fie corect conectat la receptor.
Verificaþi dacã toate cablurile utilizate
pentru interconectare au fost complet
introduse în mufele corespunzãtoare,
atât ale receptorului, cât ºi ale
echipamentului. Dacã în cãºtile audio pot
fi ascultate ambele canale, este posibil
ca boxa frontalã sã nu fie corect
conectatã la receptor. Verificaþi
conexiunea boxei de la care nu se aude
nici un semnal.
• Asiguraþi-vã de faptul cã v-aþi conectat la
ambele mufe L ºi R ale unui echipament
analogic ºi nu doar la una din mufele L
sau R. Utilizaþi un cablu audio (nu este
furnizat).
Nu se aude sunetul de la sursele de
semnal analogic pe 2 canale
• Verificaþi dacã pentru INPUT MODE nu
este aleasã varianta “AUTO” (pag. 75)
ºi dacã conexiunea DIGITAL sau cea
HDMI nu sunt realizate pentru intrarea
selectatã.
• Verificaþi dacã funcþia DIGITAL ASSIGN
nu este utilizatã pentru realocarea
intrãrilor audio ale altei surse pentru
intrarea selectatã (pag. 76).
Nu se aude sunetul de la sursele
digitale (de la mufa de intrare
COAXIAL sau OPTICAL).
• Verificaþi dacã INPUT MODE nu este
cumva reglat pe “AUTO” (pag. 75).
• Verificaþi dacã funcþia ANALOG DIRECT
nu este selectatã.
• Verificaþi dacã funcþia DIGITAL ASSIGN
nu este utilizatã pentru a reatribui intrarea
audio unei alte surse de semnal decât
cea selectatã (pag. 76).
Se aude un sunet sacadat de la un
echipament conectat la receptor,
atunci când respectivul este pornit
• Verificaþi dacã INPUT MODE nu este
cumva reglat pe “AUTO” (pag. 75).
Sunetele care vin din stânga ºi din
dreapta sunt neechilibrate ca nivel
sau ordinea este inversatã
• Verificaþi dacã boxele audio ºi
echipamentele sunt conectate corect ºi
ferm.
• Ajustaþi parametrii de balans utilizând
meniul LEVEL.
Se aude brum sau zgomt puternic.
• Verificaþi dacã boxele audio ºi echipamentele sunt conectate corect ºi ferm.
• Verificaþi dacã existã o distanþã suficientã
între cablurile de conectare ºi un
transformator sau un motor aflate în
aceeaºi camerã ºi dacã existã cel puþin 3
metri distanþã de la cabluri pânã la un
televizor sau o lampã cu fluorescenþã.
• Amplasaþi echipamentele audio departe
de televizor.
• Conectorii ºi mufele sunt murdare.
Curaþaþi-le cu bucatã de pânzã uºor
înmuiatã în alcool.
Nu se aude sunetul sau se aude
doar un sunet foarte slab de la
boxele audio centralã/surround/surround-spate.
• Selectaþi modul CINEMA STUDIO EX
(pag. 60).
• Ajustaþi nivelul volumului sonor (pag. 37).
• Asiguraþi-vã cã pentru boxele centralã/
surround este aleasã fie variant
“SMALL”, fie cea “LARGE” (pag. 49).
• Verificaþi reglajul pentru “SP PATTERN”
(pag. 48).
Nu se aude sunetul de la subwoofer
• Verificaþi dacã subwoofer-ul este conectat
corect ºi ferm.
• Asiguraþi-vã cã aþi pornit subwoofer-ul.
• În funcþie de atmosfera sonorã selectatã,
este posibil sã nu fie emis sunet prin
subwoofer.
• Atunci când pentru toate boxele audio
este aleasã varianta “LARGE” ºi este
selectat “NEO6 CIN” sau “NEO6 MUS”,
nu este emis sunet prin subwoofer.
• Verificaþi reglajul pentru “SP PATTERN”
(pag. 48)
Nu poate fi obþinut efectul surround.
• Asiguraþi-vã cã funcþia atmosfere sonore
este activatã (apãsaþi MOVIE sau MUSIC).
• Atmosfera sonorã nu funcþioneazã pentru
semnale cu o frecvenþã de eºantionare
mai mare de 48kHz.
Nu sunt reproduse semnale audio
Dolby Digital sau DTS multicanal
• Verificaþi dacã discul DVD etc., de pe care
se face redarea este înregistrat în format
Dolby Digital sau DTS.
• Atunci când conectaþi un DVD player,
etc., la mufele de intrare digitalã ale
acestui receptor, verificaþi rglajele audio
(reglajele pentru ieºire audio) ale
echipamentului respectiv conectat la
receptor.
Nu este posibilã efectuarea de
înregistrãri.
• Verificaþi dacã echipamentele sunt
conectate corect.
• Selectaþi echipamentul sursã de semnal ,
folosind tastele de intrare (pag. 38).
Nu se aude sunetul de la
echipamentul conectat la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
• Ajustaþi nivelul volumului sonor al acestui
receptor.
• Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT ºi/sau
echipamentul nu sunt conectate corect.
Opriþi funcþionarea receptorului, apoi
reconectaþi adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT ºi/sau echipamentul.
• Verificaþi adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT ºi/sau echipamentul pentru a vã
asigura cã acceptã acest receptor.
continuare
93
VIDEO
Pe ecranul TV ori al monitorului nu
apare imaginea ori aceasta este
neclarã.
• Selectaþi intrarea corespunzãtoare,
folosind tastele de intrare.
• Reglaþi televizorul pe modul de intrare
adecvat.
• Amplasaþi echipamentele audio mai
departe de televizor.
• În funcþie de adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT, este posibil ca ieºirea video sã
nu fie disponibilã.
Imaginea de la COMPONENT VIDEO
OUT este deterioratã
• Semnalele video de intrare, altele decât
480p component nu sunt recepþionate
atunci când semnalele sunt transmise la
ieºire prin mufa VIDEO. Introduceþi
semnale video component 480i.
Nu este posibilã efectuarea de
înregistrãri.
• Verificaþi dacã echipamentele sunt
conectate corect.
• Selectaþi echipamentul sursã utilizând
butoanele de intrare (pag.38).
94
TUNER
Recepþia FM este slabã.
Utilizaþi un cablu coaxial cu impedanþã de
75-Ohmi (nu este furnizat împreunã cu
aparatul), pentru a conecta receptorul la o
antenã exterioarã FM, aºa cum este ilustrat
mai jos. Dacã conectaþi receptorul la o
antenã exterioarã, este necesarã ºi o
împãmântare pentru protecþia la descãrcãri
electrice. Pentru a preveni o explozie, nu
conectaþi firul de împãmântare la o
conductã de gaze.
Antena exterioarã
FM
Receptor
Fir de
împãmântare
(nu este
furnizat)
Spre
împãmântare
Nu se poate face acordul pe
frecvenþa posturilor de radio
• Verificaþi dacã antenele sunt conectate
corect. Ajustaþi poziþia antenelor ºi
conectaþi o antenã de exterior dacã este
necesar.
• Intensitatea semnalului posturilor de radio este prea slabã (când se face acordul
automat). Utilizaþi acordul direct.
• Asiguraþi-vã cã aþi reglat corect intervalul
de acord (când faceþi acordul direct pe
frecvenþa staþiilor radio AM).
• În memoria receptorului nu au fost fixate
posturi de radio sau cele existente au fost
ºterse (atunci când depistaþi posturile de
radio baleiind frecvenþele posturilor de
radio fixate în memorie). Fixaþi în memorie
posturile de radio dorite (pag. 65).
• Apãsaþi repetat DISPLAY de la receptor
pentru a afiºã frecvenþa posturilor de
radio pe display.
• Menþineþi antena de satelit pentru radio
la distanþã de cablurile boxelor ºi de
cablul de alimentare pentru a nu apãrea
zgomot.
Facilitatea RDS nu este disponibilã*
• Asiguraþi-vã cã sunteþi acordat pe o staþie
radio FM RDS.
• Selectaþi o staþie radio FM de la care se
recepþioneazã un semnal mai puternic.
Nu sunt afiºate informaþiile RDS pe
care le doriþi *
• Contactaþi staþia radio respectivã pentru
a afla dacã, în acel moment, asigurã
serviciile dorite de dvs. Este posibil ca
aceste servicii sã fi fost suspendate
temporar.
* numai modelele care au codul de zonã
CEL, CEK, ECE.
HDMI
Sunetul sursã de intrare de la mufa
HDMI nu se aude de la receptor sau
de la boxele televizorului
• Verificaþi conexiunea HDMI (pag. 71).
• Nu puteþi asculta un Super Audio CD
printr-o conexiune HDMI.
• În funcþie de echipamentul de redare, este
posibil sã fie necesar sã efectuaþi reglajul
echipamentului respectiv. Consultaþi
manualul de instrucþiuni al fiecãrui
echipament.
• Asiguraþi-vã cã utilizaþi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI corespunzãtor vitezei înalte (un cablu HDMI
versiune 1.3, categorie 2) atunci când
vizionaþi imagini sau ascultaþi muzicã în
timpul unei transmisii Deep Color.
Imaginea sursã de la mufa de
intrare HDMI nu este transmisã la
televizor.
• Verificaþi conexiunea HDMI (pag. 71).
• În funcþie de echipamentul de redare, este
posibil sã fie necesar sã efectuaþi reglajul
echipamentului respectiv. Consultaþi
manualul de instrucþiuni al fiecãrui
echipament.
• Asiguraþi-vã cã utilizaþi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI corespunzãtor vitezei înalte (un cablu HDMI
versiune 1.3, categorie 2) atunci când
vizionaþi imagini sau ascultaþi muzicã în
timpul unei transmisii Deep Color.
Nu este operaþionalã funcþia HDMI
Control for HDMI
• Verificaþi conexiunea HDMI (pag. 71).
• Asiguraþi-vã cã în meniul HDMI pentru
“CTRL:HDMI” a fost aleasã opþiunea
“CTRL ON”.
• Asiguraþi-vã cã echipamentul conectat
este compatibil cu funcþia Control for
HDMI.
• Verificaþi reglajele pentru Control for
HDMI de pe echipamentul conectat.
Consultaþi manualul de instrucþiuni ale
echipamentului conectat.
• Repetaþi procedura “Pregãtirea funcþiei
Control for HDMI” dacã schimbaþi
conexiunea HDMI, conectaþi / deconectaþi cablul de alimentare sau atunci
când survine o panã de curent (pag. 72).
Sunetul nu este transmis la ieºire
prin receptor ºi prin boxele
televizorului în timp ce utilizaþi
funcþia System Audio Control.
• Asiguraþi-vã cã televizorul este compatibil
cu funcþia System Audio Control.
• Dacã televizorul nu are funcþie System
Audio Control, reglaþi opþiunile pentru
“AUDIO OUT” din meniul HDMI, astfel:
- “TV+AMP” dacã doriþi sã ascultaþi
sunetul prin receptor ºi boxele
televizorului.
- “AMP” dacã doriþi sã ascultaþi sunetul
de la receptor.
• Dacã nu puteþi auzi sunetul de la un
echipament conectat la receptor
- alegeþi intrarea HDMI la receptor,
atunci când doriþi sã vizionaþi un program cu un echipament conectat la
acesta printr-o conexiune HDMI,
- schimbaþi canalul TV atunci când doriþi
sã vizionaþi o transmisiune TV,
- selectaþi echipamentul sau intrarea de
la care doriþi sã vizionaþi semnalul,
atunci când urmãriþi un program la un
echipament conectat la televizor.
Consultaþi informaþiile referitoare la
aceastã operaþie din manualul de
instrucþiuni al televizorului.
continuare
95
Telcomanda
Telecomanda nu funcþioneazã
• Orientaþi telecomanda spre senzorul de
infraroºu de pe panoul receptorului.
• Îndepãrtaþi orice obstacol interpus între
receptor ºi telecomandã.
• Înlocuiþi ambele baterii ale telecomenzii
cu altele noi, dacã cele vechi sunt
consumate.
• Asiguraþi-vã cã aþi selectat de la
telecomandã intrarea de semnal corectã.
• Atunci când este acþionat un echipament
care nu este marca Sony, este posibil ca
telecomanda sã nu acþioneze
corespunzãtor, în funcþie de modelul
aparatului ºi producãtorul acestuia.
Mesaje de eroare
În cazul unei defecþiuni, pe display apare
un mesaj. Puteþi verifica starea
receptorului, cu ajutorul acestor mesaje.
Pentru rezolvarea problemelor, consultaþi
tabelul urmãtor. Dacã problema persistã,
consultaþi cel mai apropiat centru service
Sony.
PROTECT
• Curentul electic ce provine de la boxe nu
este constant. Receptorul se va opri automat dupã câteva secunde. Verificaþi
conexiunile boxelor audio ºi porniþi din
nou receptorul.
Pentru alte mesaje, consultaþi secþiunea
“Mesaje afiºate dupã mãsurãtorile de Auto
Calibrare” (pag. 35).
Dacã nu puteþi remedia problemele
utilizând acest ghid de soluþionare
a defecþiunilor
ªtergerea memoriei receptorului ar putea
putea remedia problema (pag. 29). Reþineþi
însã faptul cã nu toate reglajele memorate
vor fi reiniþializate la valorile stabilite din
fabricã ºi va trebui sã reajustaþi toate
reglajele receptorului.
96
Dacã problema persistã
Contactaþi cel mai apropiat centru Service
Sony. Reþineþi însã faptul cã, dacã
personalul service-ului va trebui sã
înlocuiascã anumite componente pentru
efectuarea depanãrii, componentele
defecte vor fi reþinute.
Paragrafe de referinþã pentru
ºtergerea memoriei receptorului
Pentru a ºterge
Toate setãrile memorate
Atmosferele sonore
personalizate
Consultaþi
pag. 29
pag. 63
Specificaþii
Secþiunea amplificator
Modele care au codul de zonã CEL, CEK,
ECE, AU11)
Putere de ieºire RMS minimã
(8 ohmi, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%)
85 W+ 85 W
Putere de ieºire în mod Stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W
Putere de ieºire în mod surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10 %)
140 W pe canal
Modele care au codul de zonã TW2, E511)
Putere de ieºire RMS minimã
(8 ohmi, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%)
100 W+ 100 W
Putere de ieºire în mod Stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 0,7%)
110 W + 110 W
Putere de ieºire în mod surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10 %)
150 W pe canal
Modele care au codul de zonã KR21)
Putere de ieºire RMS minimã
(8 ohmi, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%)
75 W+ 75 W
Putere de ieºire în mod Stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 0,7%)
90 W + 90 W
Putere de ieºire în mod surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10 %)
130 W pe canal
1)
Mãsurãtori efectuate în urmãtoarele
condiþii:
Cod de zonã
CEL, CEK, ECE
AU1, E51
TW2
KR2
Cerinþe alimentare
230 V AC, 50 Hz
240 V AC, 50 Hz
110 V AC, 60 Hz
220 V AC, 60 Hz
2)
Puterea de referinþã pentru boxele
frontale, centralã, surround ºi surroundspate. În funcþie de atmosfera sonorã ºi
de sursa de semnal, este posibil sã nu
aparã sunet la ieºire.
Rãspunsul în frecvenþã
Analog
10 Hz - 70 kHz ,+0,5/-2
dB (cu by-pass al
atmosferei sonore ºi al
egalizorului.)
Intrãri
Analog
Sensibilitate: 500 mV /
50 kohmi
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digital
Impedanþã: 75 ohmi
(Coaxial)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digital
S/N: 100 dB
(Optic)
(A, 20 kHz LPF)
Ieºiri (analogice)
AUDIO OUT Tensiune: 500 mV /
10kohmi
SUBWOOFER Tensiune: 2 V/1 kohm
Egalizor
Nivel amplificare
+ 10 dB, în trepte de 1dB
INPUT SHORT (cu by-pass al
atmosferei sonore ºi al
egalizorului).
4)
Reþea încãrcatã, nivel de intrare.
3)
Secþiunea FM a tuner-ului
Domeniul de acord
87,5 MHz - 108,0 MHz
Antena
antenã-fir pentru FM
Borne de antenã
75 ohmi, asimetric
Frecvenþã intermediarã
10,7 MHz
continuare
97
Secþiunea AM a tuner-ului
Domeniul de acord
Cod de
zonã
Scalã de acord
pas 10kHz
pas 9 kHz
CEL, CEK,
–
ECE
AU1, E51 530 kHz 1,710 kHz5)
KR2, TW2 530 kHz 1,610 kHz5)
531 kHz 1,602 kHz
531kHz 1,710 kHz5)
531kHz 1,602 kHz5)
Antenã
antenã-cadru
Frecvenþã intermediarã
450 kHz
5)
Puteþi trece scala de acord AM pe 9 kHz
sau pe 10 kHz. Dupã depistarea postului
AM, opriþi funcþionarea receptorului. În
timp ce þineþi apãsat TUNING MODE,
apãsaþi POWER de pe panoul frontal al
receptorului. Toate posturile de radio din
memorie vor fi ºterse atunci când este
schimbatã scala. Pentru ca scala sã
revinã la 10 kHz (sau 9 kHz), repetaþi
procedura.
Secþiunea video
Intrãri/Ieºiri
Video
1Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO
Y: 1Vp-p, 75 ohmi
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
80 MHz HD Pass Through
Caracteristici generale
Cerinþe privind tensiunea de alimentare
Cod de zonã
Cerinþe alimentare
CEL, CEK, ECE
230 V AC, 50/60 Hz
AU1,
240 V AC, 50 Hz
TW2
110 V AC, 60 Hz
KR2
220-230 V AC, 50/60 Hz
E51
120/220/240 V AC, 50/60Hz
98
Putere de ieºire (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT
5V ;
0,7 A MAX
Putere consumatã
Cod de zonã
CEL, CEK, ECE
AU1, KR2, E51
TW2
Putere consumatã
230 W
650 W
Putere consumatã în stand-by
0,7 W
(atunci când “CTRL:HDMI” din
meniul HDMI este reglatã pe
“CTRL OFF”)
Dimensiuni (lungime/lãþime/adâncime)
(aprox.)
430 X 157,5 X 318 mm
inclusiv proiecþiile ºi
butoanele de cotrol
Masa (aprox.)
8,4 kg
Accesorii furnizate
Manual de instrucþiuni (acest manual)
Ghid de reglaj rapid (1)
Antenã-fir FM (1)
Antenã-cadru AM (1)
Telecomandã (RM-AAP022) (1)
Baterii R6 (mãrime AA) (2)
Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)
Pentru detalii privind codul de regiune
al componentelor folosite consultaþi
pag. 3.
Design-ul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
http://www.sony.ro
INDEX
Indicaþii numerice
2CH STEREO 62
5,1 canale 16
7,1 canale 16
D
N
DIGITAL ASSIGN 76
DIGITAL MEDIA PORT
conectare 79
intrare 38
A
Dolby Digital (AC-3) 88
AUTO CALIBRATION 31 Dolby Digital EX 56
AUTO FORMAT DIRECT DTS 89
DVD player
(autoformatare directã)
conectare 25
(A.F.D) 57
redare 41
Acord
DVD recorder
automat 63
conectare 27
direct 64
pe frecvenþa posturilor de
radio fixate în memorie H
66
HDMI, Control for ~
Aparat video
conectare 71
conectare 27
pregãtire 72
Atmosfere sonore
HDMI
resetare 63
conectare 23
selectare 60
Atribuire nume 67, 80
NIGHT MODE 61
B
Selectare
atmosferã sonorã 60
echipament 38
sistem de boxe 30
Sleep Timer 81
Super Audio CD playere
conectare 21
redare 40
Suprimare volum (mutting)
39
System Audio Control 74
System Power Off 75
Blu-ray disc player
conectare 23
redare 42
Boxe audio
conectare 17
instalare 16
C
CD player
conectare 21
redare 40
CD recorder
conectare 21
Control for HDMI
conectare 71
pregãtire 72
I
INPUT MODE 75
Î
Înregistrare
pe un CD recorder 82
pe un suport de
înregistrare media 82
J
Jocuri video
conectare 27
M
Meniu
AUDIO 53
EQ 52
HDMI 54
LEVEL 47
SPEAKER 48
SURROUND 51
SYSTEM 55
TUNER 52
Mesaje de eroare 96
O
One-Touch Play 73
Oprirea alimentãrii 75
P
Phase Audio (Fazã audio) 47
Phase Noise (Zgomot de
fazã) 47
R
RDS
68
Recorder CD
conectare 21
Recorder DVD
conectare 27
S
T
Ton de testare 47
Tuner
conectare 28
TV
conectare 19
V
VCR
conectare 27
99
Download PDF

advertising