Sony | STR-DH800 | Sony STR-DH800 Instrucţiuni de utilizare

Receptor AV
multicanal
Manual de instrucţiuni
RO
STR-DH800
© 2009 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile şi şocurile
electrice, nu expuneţi aparatul la ploaie şi la
umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi fantele de
aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă, cu
draperii etc. Nu aşezaţi pe aparat flăcări deschise,
de exemplu lumânări aprinse.
Nu aşezaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări,
nu expuneţi acest aparat la stropire cu apă sau
udare şi nu aşezaţi pe aparat recipiente ce conţin
lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Deoarece ştecărul este utilizat pentru a deconecta
aparatul de la reţea, aveţi grijă să cuplaţi sistemul
la o priză de perete uşor accesibilă. În cazul
în care constataţi un comportament anormal,
decuplaţi imediat ştecărul de la priza de perete.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul la căldură prea
mare, cum ar fi la radiaţii solare directe, foc sau
alte surse similare.
Aparatul nu este deconectat de la sursa de curent
alternativ (reţea) atât timp cât este în priză, chiar
dacă echipamentul propriu-zis este oprit.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul emis
de căşti sau minicăşti poate conduce la pierderea
sau deteriorarea auzului.
Pentru clienţii din Europa
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile doar pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică
Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui sistem este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
2
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din Australia
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Pentru clienţii din Marea Britanie,
Europa şi Australia
Acest simbol are rolul de a avertiza
utilizatorul în legătură cu prezenţa
unei suprafeţe fierbinţi - chiar şi
în timpul funcţionării obişnuite.
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual se referă la
modelul STR-DH800. Verificaţi numărul
modelului dvs. care este notat în colţul din
dreapta jos al panoului frontal. În acest manual,
este utilizat în scop ilustrativ modelul care are
codul de zonă CEL, cu excepţia cazului în
care este altfel precizat în mod expres. Orice
diferenţe ce apar la utilizare sunt clar precizate
în text, ca de exemplu, “numai modelele care
au codul de zonă CEK”.
• Instrucţiunile din acest manual descriu
funcţionarea telecomenzii livrate. Puteţi utiliza
şi butoanele receptorului, dacă acestea au nume
identice sau similare cu cele ale telecomenzii.
Despre codul de regiune
Receptorul dvs. are un cod de regiune marcat
în partea din dreapta-jos, în spatele aparatului
(vedeţi imaginea de mai jos).
).
2
/54
3522/5.$
,
&2/.4!
2
,
Codul de regiune
Toate diferenţele de funcţionare ce depind de
codul de regiune sunt indicate explicit în text;
de exemplu : “Doar pentru modelele care au
codul de regiune AA”.
Despre drepturile de autor
Acest receptor încorporează sistemele Dolby*
Digital, Pro Logic Surround şi DTS** Digital
Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
“Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Digital Laboratories.
** Produs sub licenţă de la U.S. Patent nr. # :
5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762,
6.487.535, 6.226.616, 7.212.872, 7.333.929,
7.392.195, 7.272.567 şi alte patente din S.U.A.
sau internaţionale emise ori în curs aprobare.
“DTS” este marcă de comerţ înregistrată, iar
siglele DTS şi simbolurile DTS-HD şi DTS-HD
Master Audio sunt mărci comerciale ale DTS,
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Toate drepturile
sunt rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
Acest aparat este produs sub licenţă de la Neural
Audio Corporation şi THX Ltd. Prin prezenta,
Sony Corporation acordă utilizatorului dreptul
nonexclusiv, nontransferabil şi limitat de a utiliza
acest aparat în condiţiile patentelor din Statele
Unite şi altor patente străine, a solicitărilor de
patente şi a altor tehnologii şi mărci comerciale
deţinute de Neural Audio Corporation şi THX Ltd.
“Neural Surround”, “Neural Audio”, “Neural” şi
“NRL” sunt mărci comerciale şi siglele asociate
sunt deţinute de Neural Audio Corporation, THX
este marcă de comerţ a THX Ltd., care poate fi
înregistrată în anumite jurisdicţii. Toate drepturile
sunt rezervate.
“x.v.Colour” şi sigla “x.v.Colour” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
“BRAVIA” este mărcă de comerţ a Sony
Corporation.
“S-AIR” şi sigla asociată sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
3
Cuprins
Descrierea şi localizarea părţilor
componente ........................................ 6
Punerea în funcţiune
1 : Amplasarea boxelor ..................... 16
2 : Conectarea boxelor ...................... 17
3 : Conectarea televizorului ............... 20
4a : Conectarea echipamentelor audio .
.................................................... 22
4b : Conectarea echipamentelor video .
.................................................... 23
5 : Conectarea antenelor ................... 30
6 : Pregătirea receptorului şi a
telecomenzii ................................ 30
7 : Selectarea sistemului de boxe ..... 32
8 : Calibrarea automată a reglajelor
(AUTO CALIBRATION Autocalibrare) ............................... 32
9 : Ajustarea nivelurilor sonore ale
boxelor şi a balansului
(TEST TONE - Ton de testare) ..... 39
Redare
Selectarea unui echipament .............. 40
Ascultarea sonorului / vizionarea
imaginilor redate de diverse
echipamente ..................................42
Operaţii realizate la amplificator
Parcurgerea meniurilor ...................... 44
Ajustarea parametrilor meniului LEVEL
(Meniul LEVEL) ............................. 49
Reglaje pentru boxe
(Meniul SPEAKER) ....................... 50
Reglaje pentru sunetul surround
(Meniul SURROUND) ................... 53
Reglarea pentru egalizor
(Meniul EQ) ................................... 54
Reglaje pentru tuner
(Meniul TUNER) ............................ 54
Reglaje pentru sunet
(Meniul AUDIO) ............................. 55
Reglaje video
(Meniul VIDEO) ............................. 56
Reglaje pentru HDMI
(Meniul SET HDMI) ........................56
Reglaje de sistem
(Meniul SYSTEM) ..........................57
Reglaje pentru S-AIR
(Meniul S-AIR) ...............................58
Sonorul cu efect de învăluire
(surround)
Atmosfere sonore predefinite ..............59
Efectul surround la nivel sonor redus
(NIGHT MODE) ..............................64
Utilizarea exclusiv a boxelor frontale
(2 CH STEREO).............................65
Ascultarea sunetului fără nici o ajustare
(ANALOG DIRECT) .......................65
Readucerea atmosferelor sonore la
reglajele iniţiale ..............................66
4
Utilizarea tunerului
Ascultarea programelor radio FM/AM .66
Fixarea posturilor de radio
în memorie .....................................68
Utilizarea sistemului de date radio (RDS)
(doar modelele care au codurile de
regiune CEL, CEK) .......................71
Facilităţi “BRAVIA” Sync
Ce este “BRAVIA” Sync ?................. 72
Pregătirea pentru funcţionarea
“BRAVIA” Sync ................................. 73
Vizionarea unui disc DVD / Blu-ray
(One touch play) .......................... 75
Ascultarea sonorului TV prin boxele
conectate la receptor
(System Audio Control) ................ 75
Oprirea receptorului de la televizor
(System Power Off) ...................... 76
Operaţii S-AIR
Despre produsele S-AIR .....................76
Configurarea unui produs S-AIR .........77
Ascultarea sonorului dintr-o altă
cameră ...........................................81
Schimbarea canalului pentru o mai bună
transmisie a sunetului ....................83
Utilizarea receptorului S-AIR în timp
ce unitatea principală S-AIR este în
modul standby................................84
Alte operaţii
Comutarea între sonorul analogic şi cel
digital (INPUT MODE) ....................85
Ascultarea sonorului / vizionarea
imaginilor provenite de la altă
intrare .............................................85
Pentru a beneficia de DIGITAL MEDIA
PORT (DMPORT) ..........................87
Schimbarea modului de afişare ..........89
Utilizarea cronometrului de oprire
automată ........................................90
Înregistrarea cu ajutorul receptorului...90
Utilizarea unei conexiunii
bi-amplificator.................................91
Folosirea telecomenzii
Acţionarea fiecărui echipament cu
ajutorul telecomenzii ......................93
Programarea telecomenzii ..................95
Informaţii suplimentare
Glosar..................................................99
Măsuri de precauţie...........................102
Soluţionarea problemelor ..................104
Specificaţii .........................................110
Index .................................................112
5
Descrierea şi localizarea părţilor componente
Panoul frontal
Denumire
1 ]/1
(pornit/
standby)
2 TONE +/–
TONE
MODE
3 INPUT
SELECTOR
Funcţie
Apăsaţi pentru a porni sau a opri
receptorul (pag. 31, 42, 43, 66, 68).
Denumire
Reglează frecvenţele joase şi înalte
pentru canalele boxelor frontale.
Apăsaţi repetat butonul TONE MODE
pentru a selecta BASS (başi) sau
TREBLE (înalte), apoi rotiţi butonul
TONE +/- pentru a ajsuta nivelul
(pag. 54).
Rotiţi pentru a selecta sursa de
intrare pentru redare (pag. 40, 41,
42, 43, 65, 67, 69, 85, 89, 91).
8 MUTING
Apare starea curentă a echipamentului selectat sau o listă de elemente
ce pot fi selectate (pag.8).
5 Senzor de Recepţionează semnalele transmise de
telecomandă telecomandă.
Apăsaţi în mod repetat butonul
6 DIMMER
pentru a regla luminozitatea afişajului
(pag. 57).
4 DISPLAY
6
7 MASTER
VOLUME
9 Mufe
VIDEO 2IN
0 Mufa
AUTO
CAL MIC
qa DISPLAY
Funcţie
Rotiţi pentru a ajusta simultan
nivelul sonor al tuturor boxelor
audio (pag. 39, 40, 42, 43).
Apăsaţi acest buton pentru a opri
temporar sonorul.
Apăsaţi încă o dată acest buton pentru
ca sonorul să revină la nivelul anterior
(pag. 41).
Pentru conectarea la un echipament
audio/video portabil, cum ar fi o
cameră video sau un joc video
(pag. 29, 40).
Pentru conectarea la microfonul de
optimizare furnizat destinat funcţiei
de autocalibrare (pag. 33).
Apăsaţi repetat pentru a selecta
informaţia de pe afişaj (pag. 89).
Denumire
qs 2CH/A.
DIRECT
Funcţie
Apăsaţi pentru a selecta atmosferă
sonoră (pag. 59)
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
qd TUNING
MODE
Apăsaţi acest buton pentru a acţiona
tunerul (FM/AM) (pag. 66).
TUNING
+/–
MEMORY/
ENTER
qf INPUT
MODE
qg Mufă
PHONES
Apăsaţi pentru a selecta modul
de intrare atunci când acelaşi
echipament este conectat prin
ambele tipuri de mufe, analogice şi
digitale (pag. 85)
Pentru conectarea căştilor
(pag. 104).
qh SPEAKERS Apăsaţi pentru a selecta sistemul de
boxe frontale (pag. 32).
7
Despre indicatorii afişajului
Denumire
Funcţie
Se aprinde atunci când semnalul
1 SW
audio este redat la ieşire prin mufele
SUBWOOFER.
Indicatorul devine luminos când
2 LFE
discul aflat în curs de redare conţine
un canal LFE (Low Frequency Effect)
şi semnalul acestuia este reprodus în
acele momente.
3 Indicatori Devin luminoşi pentru a indica sursa
de intrare curentă de intrare a semnalului.
COAX
OPT
ANALOG
Indicatorul devine luminos când
pentru INPUT MODE este aleasă
varianta “AUTO” şi sursa de semnal
este una digitală conectată la mufa de
intrare COAXIAL (pag. 85).
Indicatorul devine luminos când
pentru INPUT MODE este aleasă
varianta “AUTO” şi sursa de semnal
este una digitală prin mufa de intrare
OPTICAL (pag. 85).
Devine luminos când pentru
INPUT MODE este aleasă varianta
“ANALOG” sau dacă nu sunt detectate
semnale digitale când pentru INPUT
MODE este aleasă varianta “AUTO”
(pag. 85).
Denumire
4 Indicatori
Dolby Digital
Surround
;D /
;D EX/
;D+/
;TrueHD
5 NeuralTHX
6 Indicatori
DTS (-ES)
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Notă
La redarea unui disc în format
Dolby Digital, aveţi grijă să realizaţi
conexiunile digitale şi să alegeţi
pentru INPUT MODE varianta
“AUTO” (pag. 85).
Devine luminos atunci când receptorul
aplică semnalelor de intrare procesarea
Neural-THX.
Devine luminos atunci când sunt
primite la intrare semnale DTS sau
DTS-ES.
DTS
Devine luminos atunci când receptorul
decodează semnale DTS.
DTS-ES
Devine luminos atunci când receptorul
decodează semnale DTS-ES.
DTS 96/24
Devine luminos atunci când receptorul
decodează semnale DTS 96 kHZ/24
biţi.
Notă
La redarea unui disc în format DTS,
aveţi grijă să realizaţi conexiunile
digitale şi să alegeţi pentru INPUT
MODE varianta “AUTO” (pag. 85).
Devine luminos atunci când este
activată compresia registrul dinamic
(pag. 50).
7 D.RANGE
8
Funcţie
Unul dintre aceşti indicatori devine
luminos când receptorul decodează
semnalele în format Dolby Digital.
Denumire
8 SP A/
SP B /
SP A+B
9 SLEEP
0 A.DIRECT
qa Indicatori
pentru radio
Funcţie
Iluminează corespunzător sistemului
de boxe utilizat (pag. 32). Reţineţi
însă faptul că aceste indicatoare nu
sunt luminoase dacă ieşirea pentru
boxe este dezactivată sau dacă sunt
conectate căştile.
Devine luminos atunci când este
activat cronometrul de oprire
automată (pag. 90).
Devine luminos atunci când receptorul
prelucrează semnale Analogice
Directe.
Devin luminoşi când receptorul
depistează posturi de radio.
MEM
Devine luminos atunci când este
activată o funcţie de memorie, cum ar
fi Preset Memory (pag. 68).
MONO
Este recepţionat un post mono
RDS
Este recepţionat post de radio care
furnizează servicii RDS.
Notă
Indicaţia “RDS” apare numai la
modelele cu codul de regiune CEL,
CEK.
ST
Este recepţionat un post stereo
qs S-AIR
qd Indicatori
Dolby Pro
Logic
; PL
; PL II
; PL IIx
qf BI-AMP
qg EQ
qh NEO:6
Indicaţia devine luminoasă când este
conectat emiţătorul S-AIR (nu sunt
furnizate).
Se aprinde unul dintre indicatorii
respectivi când receptorul aplică
procesarea Dolby Pro Logic semnalelor
pe 2 canale pentru a obţine la ieşire
semnale pentru canalele central şi de
surround.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Notă
Aceşti indicatori nu devin luminoşi
dacă boxa centrală sau cele de
surround nu sunt conectate.
Devine luminos când selecţia pentru
boxele pentru efect de învăluire
(surround) din spate este “BI-AMP”
(pag. 91).
Devine luminos când este activat
egalizorul.
Devine luminos când este activat
decodorul DTS Neo:6 Cinema/Music
(pag. 62).
Denumire
qj Indicatori
DTS-HD
Funcţie
Unul dintre indicatori respectivi devine
luminos când receptorul decodează
semnalele DTS-HD Master Audio
corespunzătoare.
DTS-HD
MSTR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
qk LPCM
ql DMPORT
Devine luminos când receptorul
detectează semnale Linear PCM.
Devine luminos când este conectat
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
şi este selectat “DMPORT”.
Devine luminos când receptorul
recunoaşte un echipament conectat
prin mufa HDMI IN (pag. 24).
wa Indicatorii Literele (L, C, R etc.) reprezintă
canalului canalele care sunt redate. Chenarele
care înconjoară literele devin
redat
luminoase pentru a indica faptul că
receptorul mixează sunetul sursei (în
funcţie de reglajele boxei).
L
Frontal stânga
Frontal dreapta
R
Central (mono)
C
Efect de învăluire (surround) stânga
L
Efect de învăluire (surround) dreapta
SR
Efect de învăluire (mono sau
S
componentele pentru efect de învăluire
obţinute prin procesarea Pro Logic).
w; HDMI
SBL
SBR
SB
Efect de surround stânga spate.
Efect de surround dreapta spate.
Efect de surround spate (componentele
de surround spate sunt obţinute prin
decodarea a 6,1 canale).
Exemplu :
Model boxă audio: 3/0,1
Format de înregistrare : 3/2,1
Atmosferă sonoră : A.F.D. AUTO
9
Panoul din spate al aparatului
1 S-AIR (EZW-T100)
Slot cu capac
Slot
2 Secţiunea DMPORT
Mufă
DMPORT
ATENŢIE
Vă rugăm nu detaşaţi
capacul slotului
până ce nu doriţi să
montaţi un emiţător
wireless.
Pentru conectarea
unui emiţător
wireless (nu este
furnizat), pag. 78.
Mufe
HDMI IN/
OUT*
Conectarea la un
adaptor DIGITAL
MEDIA PORT (pag.
88).
2 Secţiunea ANTENNA
Mufă FM
Conectarea antenei
ANTENNA FM cablu, furnizate
(pag. 30).
Conectori
Conectarea antenei
AM
AM circulare, furnizate
ANTENNA (pag. 30).
10
4 Secţiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT
Mufe
Conectarea la un
OPTICAL player DVD etc. Mufa
IN
COAXIAL furnizează
o mai bună calitate a
Mufă
COAXIAL sunetului (pag. 20, 26,
27, 28).
IN
Conectarea la un player
DVD, tuner de satelit,
sau la un player Blu-ray.
Imaginea este redată de
un televizor sau de un
proiector, în timp ce
sunetul poate fi redat
de televizor sau /şi prin
boxele audio conectate
la acest receptor
(pag. 24).
5 Secţiunea SPEAKERS
Conectarea boxelor
(pag. 17).
6 Secţiunea AUDIO INPUT / OUTPUT
Mufe
Conectarea la un
Alb (S)
AUDIO IN/ player Super Audio
CD etc. (pag. 20, 22)
OUT
Roşu (D)
Negru
Mufă
AUDIO
OUT
Conectarea la un
subwoofer etc.
(pag. 17)
7 Secţiunea AUDIO/VIDEO INPUT / OUTPUT
Mufe
Conectarea la un
Alb (S)
AUDIO IN/ aparat video, la un
player Blu-ray etc.
OUT
Roşu (D)
(pag. 27 -29)
Galben
Mufe
VIDEO IN/
OUT*
Telecomandă
Puteţi utiliza telecomanda pentru a acţiona
receptorul şi pentru a comanda alte echipamente
audio / video marca Sony care au fost desemnate
a fi acţionate cu aceasta.
De asemenea, puteţi programa telecomanda
să acţioneze şi alte mărci de echipamente
audio/video care nu sunt marca Sony. Pentru
detalii, consultaţi “Programarea telecomenzii”
(pag. 95).
RM-AAP044
8 Secţiunea COMPONENT VIDEO INPUT /
OUTPUT
Mufe Y,
Conectarea la un
Verde (Y)
PB/CB, PR/CR player DVD, TV, tuner
IN / OUT
de satelit etc.
Albastru
(pag. 20, 26, 27, 28)
(P /C )
B
B
Roşu
(PR/CR)
* Puteţi viziona imaginea de la intrarea selectată atunci
când conectaţi mufa MONITOR OUT sau HDMI OUT
la un televizor (pag. 20, 24).
Continuare l
11
Denumire
1 AV ]/1
(pornit/
standby)
2 ]/1
(pornit/
standby)
3 TV
4 AMP
5 Butoane
de intrare
12
Funcţie
Apăsaţi pentru a porni sau a opri
echipamente audio/video pe care
telecomanda este programată să le
poată acţiona.
Pentru a porni sau opri televizorul,
apăsaţi TV (3) şi apoi apăsaţi AV
]/1.
Dacă apăsaţi simultan ]/1 (2) va
fi oprită funcţionarea receptorului şi
a celorlalte echipamente (SYSTEM
STANDBY).
Notă
Funcţia comutatorului AV ]/1 se
schimbă automat la fiecare apăsare a
butoanelor de intrare (5).
Apăsaţi pentru a porni receptorul sau
pentru a-l trece în standby (standby).
Pentru a opri funcţionarea tuturor
echipamentelor, apăsaţi simultan
]/1 şi AV ]/1 (1 ) (SYSTEM
STANDBY).
Economisirea energiei în modul
standby
Pentru un consum economic în modul
standby, alegeţi pentru “CTRL:HDMI”
varianta “CTRL OFF” (pag. 48), iar
pentru “S-AIR STBY” alegeţi “STBY
OFF” (pag. 48).
Apăsaţi pentru ca butonul să devină
luminos. Se schimbă funcţia butoanelor telecomenzii activând butoanele
inscripţionate cu galben. De asemenea, sunt activate butoanele
(0),
V/v/B/b(0 ), TOOLS/ OPTIONS
(qa), MENU / HOME (qs),
RETURN / EXIT O (w;) şi
DISPLAY (wa) pentru a executa
operaţii din meniu, numai pentru
televizoarele Sony.
Apăsaţi pentru a deveni luminos
butonul şi a activa acţionarea
receptorului (pag. 35)
Apăsaţi unul dintre butoane pentru a
selecta echipamentul pe care doriţi să
îl utilizaţi. Când apăsaţi oricare dintre
butoane, receptorul porneşte. Butoanele sunt stabilite din fabrică pentru a
acţiona echipamentele marca Sony.
Puteţi programa telecomanda pentru
a acţiona echipamente care nu
sunt marca Sony, urmând etapele
stabilite ale procedurii “Programarea
telecomenzii”, pag. 95
Denumire
Butoane
numerotate
(numărul
5a))
Funcţie
Apăsaţi SHIFT (wg), apoi apăsaţi
butoanele numerotate pentru a :
– fixa în memorie, depista posturi
de radio,
– selecta numerele pistelor la
următoarele tipuri de player : CD,
VCD, LD, DVD sau de aparate
MD, DAT sau casetofon. Apăsaţi
butoanele 0/10 pentru a selecta
pista cu numărul 10.
– selectaţi numerele canalelor de
aparat video, tuner de satelit,
player de disc Blu-ray, PSX, DVD/
VHS COMBO sau DVD/HDD
COMBO.
Apăsaţi TV (3 ) şi apoi apăsaţi
butoanele numerotate pentru a selecta
canalele TV.
–/– –
Apăsaţi SHIFT (wg), apoi apăsaţi -/- pentru a selecta modul de introducere
a canalelor, cu una sau două cifre,
pentru un aparat video sau un tuner
de satelit.
Pentru a selecta modul de introducere
al canalului TV, apăsaţi TV (3) şi
apoi apăsaţi -/- - .
ENT/MEM
Apăsaţi SHIFT (wg) şi apoi apăsaţi
ENT/MEM pentru a introduce
valoarea, după selectarea unui canal,
disc sau pistă, cu ajutorul butoanelor
numerotate ale unui aparat video,
player CD, player VCD, player LD,
aparat MD, aparat DAT, casetofon,
tuner de satelit, player de disc Bluray sau PSX.
Pentru a introduce valoarea pentru
un televizor Sony, apăsaţi TV (3)
şi apoi apăsaţi ENT/MEM. Apăsaţi
SHIFT (wg) şi apoi apăsaţi ENT/
MEM pentru a memora o staţie radio
în timpul funcţionării tuner-ului.
CLEAR/>10 Apăsaţi SHIFT (wg) şi apoi apăsaţi
CLEAR/>10 pentru a şterge o
valoare introdusă incorect cu ajutorul
butoanelor numerotate ale unui
player DVD, player de disc Blu-ray,
PSX, tuner de satelit, DVD/VHS
COMBO sau DVD/HDD COMBO.
Apăsaţi SHIFT (wg) şi apoi apăsaţi
CLEAR/>10 pentru a selecta o pistă
cu numărul mai mare de 10 de la
unul dintre aparatele : playere CD,
VCD, LD, aparat MD, casetofon,
TV, aparat video sau de la un tuner
de satelit.
Denumire
6 A.F.D
MOVIE
Funcţie
Apăsaţi pentru a selecta o atmosferă
sonoră (pag. 60, 62)
Denumire
qd ./
>b)
MUSIC
7 NIGHT
MODE
Apăsaţi pentru a activa funcţia Night
Mode (pag. 64).
8 SLEEP
Apăsaţi pentru a activa cronometrul
de oprire automată (Sleep) şi
perioada după care aparatul se opreşte
automat.
Apăsaţi pentru a afişa meniul de
acţionare a receptorului.
9 AMP
MENU
0
,
V/v/B/b
qa TOOLS /
OPTIONS
qs MENU/
HOME
După ce apăsaţi AMP MENU (4),
apăsaţi MENU/HOME (qs) pentru
a acţiona receptorul, apoi apăsaţi
V/v/B/b pentru a selecta reglajul.
După ce apăsaţi BD/DVD TOP
MENU (qh) sau BD/DVD MENU
(qh), apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta
reglajul şi apoi apăsaţi
pentru a
activa selecţia făcută.
Apăsaţi de asemenea
pentru a
introduce selecţia pentru receptor,
aparat video, tuner de satelit, player
DVD, player de disc Blu-ray, PSX,
DVD/VHS COMBO sau DVD/HDD
COMBO.
Apăsaţi pentru a afişa şi selecta
articole din meniurile de opţiuni
pentru player-ul DVD sau pentru
player-ul de disc Blu-ray.
Pentru a afişa opţiuni pentru televizorul
Sony, apăsaţi TV (3) şi apoi apăsaţi
TOOLS / OPTION.
Apăsaţi pentru a afişa pe ecranul TV
meniurile pentru receptor, aparat
video, player DVD, tuner de satelit,
player de disc Blu-ray, PSX, DVD/
VHS COMBO sau DVD/HDD
COMBO. Apoi utilizaţi butoanele
V/v/B/b şi
pentru a efectua
operaţiile din meniu.
Pentru a afişa meniurile pentru un
televizor Sony, apăsaţi TV (3) şi apoi
apăsaţi MENU / HOME.
m/Mb)
Na) b)
X b)
x b)
TUNING
+/-
Funcţie
Apăsaţi aceste butoane pentru a omite
piste în cazul unui aparat video, a
player-elor CD, VCD, LD, DVD,
a aparatelor MD şi DAT, a unui
casetofon, player de disc Blu-ray,
PSX, DVD / VHS COMBO sau DVD/
HDD COMBO.
Apăsaţi pentru a relua redarea scenei
anterioare sau pentru a derula rapid
înainte scena curentă redată de un
player DVD, un player de disc Bluray, DVD/VHS COMBO sau DVD/
HDD COMBO.
Apăsaţi pentru :
– a căuta înainte/înapoi pistele la un
player CD, player VCD, player
DVD, player LD, aparat MD,
player de disc Blu-ray, PSX, DVD/
VHS COMBO sau DVD/HDD
COMBO.
– a derula rapid înainte/înapoi
conţinutul la un aparat video, aparat
DAT sau casetofon.
Apăsaţi pentru a porni redarea la
aparatul video, player CD, player
VCD, player LD, player DVD, aparat
MD, aparat DAT, casetofon, player
de disc Blu-ray, PSX, DVD/VHS
COMBO sau DVD/HDD COMBO.
Apăsaţi acest buton pentru ca redarea
sau înregistrarea să facă o pauză la
aparatul video, la player-ele CD,
VCD, LD, DVD, la aparate MD
sau DAT, casetofon, playere de disc
Blu-ray, PSX, DVD/VHS COMBO
sau DVD/HDD COMBO. (Este de
asemenea pornită înregistrarea cu
echipamentele în standby.)
Apăsaţi pentru a opri redarea la
aparatul video, la player-ele CD,
VCD, LD, DVD, la aparate MD sau
DAT, la casetofon, la un player de disc
Blu-ray, PSX, DVD/VHS COMBO
sau DVD/HDD COMBO.
Apăsaţi pentru a parcurge posturile
de radio.
D.TUNING Apăsaţi pentru a intra în modul de
parcurgere directă a posturilor de
radio.
Continuare l
13
Denumire
a)
qf TV CH+ /-
PRESET
+a)/-
qg F1, F2
qh BD/DVD
TOP MENU
BD/DVD
MENU
Denumire
Apăsaţi TV (3) şi apoi apăsaţi TV
CH +/- pentru a selecta canalele TV
fixate.
Apăsaţi pentru:
- a selecta un post de radio fixat,
- a selecta canalele fixate la un
aparat video, tuner satelit, player
de disc Blu-ray, player DVD/
VHS COMBO sau DVD/HDD
COMBO.
Apăsaţi F1 sau F2 pentru a selecta o
componentă a echipamentului:
• DVD/HDD COMBO
F1: mod HDD
F2 : mod DVD
• DVD/VHS COMBO
F1: mod DVD
F2: mod VHS
Apăsaţi pentru a afişa pe ecranul
televizorului meniul sau ghidul de
ecran pentru DVD sau pentru discul
Blu-ray. Apoi utilizaţi butoanele
V/v/B/b şi
pentru a efectua
operaţiile din meniu.
Apăsaţi pentru a afişa pe ecranul
televizorului meniul pentru DVD
sau pentru un disc Blu-ray. Utilizaţi
butoanele V/v/B/b şi
pentru a
efectua operaţiile din meniu.
qk MUTING
TV INPUT
Apăsaţi TV (3) şi apoi apăsaţi TV
INPUT pentru a selecta semnalul
de intrare (intrare TV sau intrare
video).
WIDE
Apăsaţi TV (3 ) şi apoi apăsaţi
WIDE pentru a selecta modul
imagine panoramică.
qj TV VOL +/–
MASTER
VOL+/–
14
Funcţie
Apăsaţi TV (3) şi apoi apăsaţi TV
VOL+/ – pentru a regla volumul
sonor la televizor.
Apăsaţi acest buton pentru a regla
nivelul volumului simultan, pentru
toate boxele.
ql DISC
SKIP
w; RETURN/
EXITO
wa DISPLAY
ws INPUT
MODE
wd AUTO
CAL
wf 2CH /
A.DIRECT
Funcţie
Apăsaţi pentru opri temporar sunetul.
Apăsaţi din nou MUTING pentru a
restabili volumul la nivelul anterior.
Apăsaţi TV (3 ) şi apoi apăsaţi
MUTING pentru a activa funcţia de
suprimare a sonorului TV.
Apăsaţi pentru a omite discuri redate
de un player CD, player DVD, player
VCD sau de un aparat MD (doar
pentru playere cu sistem multiplu de
schimbare a discurilor).
Apăsaţi pentru :
- a reveni la meniul anterior,
- a părăsi meniul în timp ce pe ecranul
TV este afişat meniul sau ghidul cu
afişare pe ecran al unui player VCD,
player LD, player DVD, player
de disc Blu-ray, PSX, DVD/VHS
COMBO sau tuner de satelit.
Pentru a reveni în meniul anterior al
televizorului Sony, apăsaţi TV (3) şi
apoi apăsaţi RETURN/EXITO
Apăsaţi pentru a selecta informaţiile
din fereastra de afişare sau de pe
ecranul TV, corespunzătoare unui
aparat video, player de disc VCD,
player LD, player CD, player DVD,
aparat MD, player de disc Blu-ray,
PSX, tuner de satelit, DVD/VHS
COMBO sau DVD/HDD COMBO.
Pentru a selecta informaţia legată de
televizorul Sony, apăsaţi TV (3) şi
apoi apăsaţi DISPLAY.
Apăsaţi AMP (4 ) şi apoi apăsaţi
INPUT MODE pentru a selecta
modul de intrare atunci când aceleaşi
echipamente sunt conectate atât la
mufele analogice, cât şi la cele digitale
(pag. 85)
Apăsaţi pentru a activa funcţia Digital
Cinema Auto Calibration.
Apăsaţi pentru a selecta atmosfera
sonoră sau pentru a comuta intrarea
audio selectată pe semnal analogic
fără nici un reglaj (pag. 65).
Denumire
wg SHIFT
wh THEATRE
wj RM SET
UP
Funcţie
Apăsaţi pentru ca butoanele să
fie iluminate. Modifică funcţiile
butoanelor, activându-le pe cele
marcate cu roz.
Apăsaţi pentru a activa şi dezactiva
modul Theatre când conectaţi
receptorul la echipamente compatibile
“BRAVIA” Sync.
Apăsaţi pentru a programa
telecomanda.
a)
Butonul numerotat cu cifra 5/SAT, precum şi cele TV
CH+/PRESET+ şi N au câte un punct tactil. Utilizaţi
punctele tactile ca referinţă în acţionarea receptorului.
b)
Acest buton este disponibil pentru acţionarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT. Pentru detalii referitoare la
funcţionarea butonului, consultaţi instrucţiunile furnizate
cu adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Note:
• În funcţie de model, este posibil ca unele funcţii prezentate
în această secţiune să nu poată fi operaţionale.
• Explicaţiile de mai sus sunt prezentate ca exemplu. De
aceea, în funcţie de echipament, este posibil ca unele
dintre operaţiile de mai sus să nu fie posibile sau ca
acţiunea lor să difere de cea descrisă.
15
Punerea în funcţiune
1 : Amplasarea boxelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem de
7,1 canale (7 boxe audio şi un subwoofer).
Pentru a beneficia de un sistem
cu 5,1 / 7,1 canale
Pentru a vă putea bucura pe deplin de un sunet
cu efect de învăluire (surround) multicanal ca cel
dintr-o sală de cinema sunt necesare 5 boxe (două
boxe frontale, una centrală, două boxe surround)
şi un subwoofer (în total 5,1 canale).
Puteţi beneficia de reproducerea cu înaltă
fidelitate a sunetului înregistrat pe un DVD
în format Surround EX conectând fie o boxă
suplimentară surround-spate (6,1 canale), fie două
boxe suplimentare surround-spate (7,1 canale).
Exemplu de configuraţie a sistemului de
boxe cu 7,1 canale
Exemplu de configuraţie a sistemului de
boxe cu 5,1 canale
A Boxă frontală (stânga)
B Boxă frontală (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
H Subwoofer
16
A Boxă frontală (stânga)
B Boxă frontală (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
F Boxă surround-spate (stânga)
G Boxă surround-spate (dreapta)
H Subwoofer
Sfaturi utile
• Atunci când conectaţi un sistem de boxe audio
cu 6,1 canale, amplasaţi boxa surround-spate în
spatele poziţiei de ascultare (pag. 52).
• Deoarece subwoofer-ul nu emite semnale cu
înaltă direcţionalitate, acesta poate fi amplasat
oriunde doriţi.
2 : Conectarea boxelor
Înainte de a conecta cablurile, aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare de la reţeaua de tensiune
electrică (de la priză).
A Cablu audio monofonic (nu este furnizat)
B Cablu pentru boxe (nu este furnizat)
A Boxă frontală A (stânga)
B Boxă frontală A (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
F Boxă surround-spate (stânga) a) b) c)
G Boxă surround-spate (dreapta) a) b) c)
H Subwoofer d)
Continuare l
17
a)
Când conectaţi numai o singură boxă de
surround din spate, conectaţi-o la mufele
SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT B L
b)
Dacă nu folosiţi boxe de surround din spate şi
aveţi un sistem suplimentar de boxe frontale,
conectaţi sistemul de boxe frontale suplimentar
la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/ BIAMP/ FRONT B. Alegeţi pentru “SB ASSIGN”
varianta “SPK B” în meniul SPEAKER (pag.
51). Puteţi selecta sistemul de boxe frontale pe
care doriţi să îl utilizaţi cu ajutorul butonului
SPEAKERS de pe panoul frontal (pag. 32).
c)
În cazul în care nu folosiţi boxe surround de
spate, puteţi cupla boxele frontale la mufele
SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT B folosind o conexiune bi-amplificator
(pag. 91).
Alegeţi pentru “SB ASSIGN” varianta “BIAMP” în meniul SPEAKER (pag. 51).
d)
În cazul conectării unui subwoofer care are
funcţie auto standby (trecere automată în
standby), dezactivaţi această funcţie atunci
când vizionaţi filme. Dacă funcţia auto standby
este activă, trecerea în modul standby se face
automat, în funcţie de nivelul semnalului de
intrare în subwoofer, fiind posibil să nu mai fie
transmis sunet la ieşire.
Notă
Înainte de a conecta cablul de alimentare,
asiguraţi-vă că părţile dezizolate ale cablurilor
pentru boxe nu se ating nici între ele, nici de o
altă bornă SPEAKERS.
18
Selectarea unei configurări pentru boxe
După ce aţi instalat şi conectat boxa, aveţi grijă să selectaţi pentru aceasta configurarea dorită din
meniul SPEAKER (pag. 46).
Selectaţi pentru boxă configurarea în funcţie de reglajele acesteia. Pentru detalii legate de fiecare
parametru, consultaţi tabelul de mai jos.
Frontale
stânga /
Configurare boxe dreapta
Centrală
Boxe conectate
Surround Surround
stânga /
spate
dreapta
stânga
Surround
spate
dreapta
Subwoofer
a
3/4,1
a
a
a
a
a
3/4
a
a
a
a
a
3/3,1
a
a
a
a
3/3
a
a
a
a
2/4,1
a
a
a
a
2/4
a
a
a
a
3/2,1
a
a
a
3/2
a
a
a
2/3,1
a
a
a
2/3
a
a
a
2/2,1
a
a
2/2
a
a
3/0,1
a
a
3/0
a
a
2/0,1
a
2/0
a
a
a
a
a
a
a
a
19
3 : Conectarea televizorului
Puteţi viziona semnalul de imagine primit la intrarea selectată când conectaţi mufele HDMI OUT sau
MONITOR OUT la un televizor.
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video corespunzătoare mufelor echipamentelor dumneavoastră.
Înainte de conectarea cablurilor, aveţi grijă să decuplaţi cablul de alimentare.
Semnale video
Semnale audio
Semnale
audio / video
A Cablu video pe componente (nu este furnizat)
B Cablu video (nu este furnizat)
C Cablu optic digital (nu este furnizat)
D Cablu audio (nu este furnizat)
E Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu HDMI marca Sony.
20
Note
• Aveţi grijă să porniţi receptorul atunci când
semnalele video şi audio ale unui echipament
de redare sunt transmise spre televizor prin
intermediul receptorului. Dacă alimentarea
receptorului nu este pornită, nici semnalul
video, nici cel audio nu vor fi transmise.
• Conectaţi echipamentul pentru afişarea imaginii,
cum ar fi un televizor sau un proiector, la
mufele HDMI OUT sau MONITOR OUT ale
receptorului. Nu veţi putea face înregistrări,
chiar dacă sunt conectate echipamente de
înregistrare.
• În funcţie de starea conexiunii dintre televizor şi
antenă, imaginea poate fi distorsionată. În acest
caz, amplasaţi antena mai departe de receptor.
• La cuplarea de cabluri optice digitale, introduceţi
conectorii corect în mufe, până ce se aude un
clic.
• Nu îndoiţi şi nu înnodaţi cablurile optice
digitale.
Observaţii
• Pentru a auzi sunetul de la televizor prin boxele
audio conectate la receptor, asiguraţi-vă că :
– mufele de ieşire audio ale televizorului sunt
conectate la mufele TV IN ale receptorului.
– volumul sonor al televizorului este oprit sau
este activată funcţia suprimare a sonorului
televizorului
• Toate mufele audio digitale sunt compatibile
cu frecvenţele de eşantionare de 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz şi 96 kHz.
21
4a : Conectarea echipamentelor audio
Conectarea unui Super Audio CD/ CD player sau CD recorder
Mai jos este ilustrat modul în care trebuie conectat la receptor un player Super Audio CD / player CD
sau un recorder CD. Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că este deconectat cablul de alimentare
de la reţea (de la priză).
După conectarea echipamentului audio, treceţi la etapa “4b: Conectarea echipamentelor video”
(pag. 23).
A Cablu audio (nu este furnizat)
22
4b : Conectarea echipamentelor video
Instalarea echipamentelor
În această secţiune este prezentat modul în care
trebuie conectate echipamentele dumneavoastră
video la acest receptor. Înainte de a începe,
consultaţi informaţiile de la “Echipamente care
pot fi conectate”, de mai jos, pentru a afla paginile
unde este descris modul de conectare pentru
fiecare echipament.
După conectarea tuturor echipamentelor treceţi
la “5: Conectarea antenelor” (pag. 30).
Echipamente ce pot fi conectate
Echipament
Pagina
TV
20
Cu mufă HDMI
24
Player DVD
26
Player de disc Blu-ray
27
Tuner de satelit / Decodor
28
Aparat video, recorder DVD
29
Cameră video, joc video, etc
29
În cazul în care doriţi să conectaţi
mai multe echipamente digitale, dar
nu puteţi găsi o intrare de semnal
neutilizată
Mufe video de intrare/ieşire la care
se face conectarea
Calitatea imaginii depinde de mufa la care se face
conectarea. Studiaţi imaginea de mai jos. Selectaţi
conexiunea în funcţie de mufele echipamentelor
dumneavoastră.
Imagini de înaltă calitate
Note
• Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că
este deconectat cablul de alimentare la reţeaua
de tensiune.
• Porniţi receptorul atunci când semnalele video
şi audio ale unui echipament sunt transmise
spre televizor prin intermediul receptorului.
Dacă alimentarea receptorului nu este pornită,
nici semnalul video, nici cel audio nu vor fi
transmise.
Consultaţi “Urmărirea sunetului / imaginilor
provenite de la alte intrări” (pag. 85).
23
Conectarea echipamentelor care
au mufe HDMI
HDMI este abrevierea pentru High-Definition
Multimedia Interface. Este o interfaţă care
transmite semnale video şi audio în format
digital.
Note
• Aveţi grijă să modificaţi reglajele stabilite din
fabrică pentru butonul de alegere a intrării
HDMI 1 - 4 de la telecomandă pentru a
putea utiliza acest buton pentru a acţiona
echipamentele dvs. Pentru detalii, consultaţi
“Programarea telecomenzii” (pag. 95).
Tuner de satelit / decodor
Semnale
audio / video
• Aveţi totodată posibilitatea de a redenumi
intrarea HDMI pentru a putea fi indicată pe
afişajul receptorului. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Denumirea intrărilor” (pag. 41).
Pentru a beneficia de sonorul
multicanal, cu efect de învăluire
(surround) la televizor
Puteţi asculta sonorul multicanal, cu efect de
învăluire (surround) de la televizor, emis de
boxele conectate la receptor.
Conectaţi mufa de ieşire OPTICAL a televizorului
la mufa OPTICAL IN a receptorului.
Player DVD
Semnale
audio / video
Semnale audio
Player de disc Blu-ray
Semnale
audio / video
Semnale
audio / video
A Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu HDMI marca Sony.
B Cablu optic digital (nu este furnizat) a)
C Cablu audio (nu este furnizat)
a)
Conectaţi cel puţin unul dintre cablurile audio (B sau C).
24
Caracteristici HDMI
• Un semnal audio digital transmis prin HDMI
poate fi redat prin boxele conectate la receptor.
Acest semnal acceptă Dolby Digital, DTS şi
PCM liniar.
• Utilizând mufa HDMI, acest receptor poate
recepţiona semnal PCM liniar multicanal (până
la 8 canale) cu o frecvenţă de eşantionare de
192 kHz sau mai mică.
• Acest receptor acceptă formatul High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
şi HDMI (Deep Color, x.v. Color).
• Acest receptor acceptă funcţia Comandă pentru
HDMI. Pentru detalii, consultaţi «Facilităţi
“BRAVIA” Sync» (pag. 72).
• Intrarea HDMI 3 asigură o mai bună calitate
a sunetului. Când doriţi o calitate superioară
a sonorului, conectaţi echipamentul dvs. la
mufa HDMI IN 3 (pentru AUDIO) şi selectaţi
ca intrare varianta HDMI 3.
Note referitoare la cablurile de
conectare
• Vă recomandăm să folosiţi un cablu HDMI
marca Sony.
• Vă recomandăm să utilizaţi un cablu HDMI care
are sigla HDMI (fabricat de Sony) pentru mufa
HDMI care corespunde vitezelor mari (un cablu
HDMI versiunea 1.3, categoria 2) atunci când
vizionaţi imagini sau când ascultaţi sunetul pe
durata unei transmisii Deep Color sau atunci
când vizionaţi o imagine video de 1080p sau
de rezoluţie mai înaltă.
• Nu recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. Atunci când conectaţi un
cablu de conversie HDMI-DVI la un echipament
DVI-D este posibil ca sunetul şi/sau imaginea să
nu fie transmise la ieşire. Conectaţi alte cabluri
audio sau de conexiune digitală, apoi stabiliţi
varianta dorită pentru “A. ASSIGN” din meniul
AUDIO (pag. 55) atunci când sunetul nu este
corect transmis la ieşire.
Note referitoare la conexiunile HDMI
• Semnalul audio de intrare către mufa HDMI IN
este transmis la ieşire prin mufele SPEAKERS
şi mufa HDMI OUT. Nu este transmis la ieşire
pe la nici o altă mufă de ieşire audio.
• Semnalele video de intrare pe la mufa HDMI IN
pot fi transmise la ieşire numai prin mufa HDMI
OUT. Semnalele video de intrare nu pot fi
transmise la ieşire prin mufele VIDEO OUT
sau mufele MONITOR OUT.
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul prin
boxele televizorului, alegeţi în meniul HDMI
pentru “AUDIO OUT” varianta “TV+AMP”
(pag. 56). Dacă nu poate fi redat software-ul
multicanal, alegeţi varianta “AMP”. Sunetul nu
se aude însă prin boxele televizorului.
• Semnalele DSD ale Super Audio CD nu sunt
primite şi transmise la ieşire.
• Nu sunt transmise la ieşire semnalele audio
multi/stereo ale unui disc Super Audio CD.
• Semnalele audio (frecvenţa de eşantionare,
lungimea şirului de biţi etc.) transmise de la o
mufă HDMI pot fi suprimate de echipamentul
conectat. Verificaţi reglajele echipamentului
conectat în cazul în care imaginea este de slabă
calitate ori sunetul nu este transmis la ieşire de
la echipamentul conectat prin cablu HDMI.
• Sunetul poate avea întreruperi atunci când
frecvenţa de eşantionare sau numărul canalelor
de ieşire a semnalului audio de la echipamentul
de redare este comutat
• Atunci când echipamentul conectat nu este
compatibil cu tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor (HDCP), este posibil ca
imaginea şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT
să fie distorsionate sau chiar să nu fie transmise
la ieşire. În acest caz, verificaţi specificaţiile
echipamentului conectat.
• Puteţi beneficia de High Bitrate audio (DTSHD Master Audio, Dolby TrueHD), multicanal
Linear PCM numai prin intermediul unei
conexiuni HDMI.
• Reglaţi rezoluţia player-ului pe mai mult
de 720p/1080i, pentru a vă delecta cu High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• Rezoluţia imaginii de la player este posibil să
necesite anumite reglaje care să fie efectuate
înainte de a vă bucura de facilitatea Linear PCM
multicanal. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale player-ului.
• Nu orice echipament HDMI acceptă toate
funcţiile definite de versiunea HDMI specificată.
De exemplu, echipamentele care acceptă HDMI
versiunea 1.3 este posibil să nu fie compatibil
cu Deep Color.
• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al fiecărui echipament conectat.
25
Conectarea unui player DVD
Ilustraţia următoare prezintă modul în care trebuie
conectat un player DVD.
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video corespunzător
mufelor echipamentelor dumneavoastră.
Notă
• Aveţi grijă să modificaţi reglajele efectuate
din fabrică pentru butonul de intrare DVD
al telecomenzii pentru a putea folosi acest
buton la acţionarea player-ului DVD. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “Programarea
telecomenzii” (pag. 95).
• Puteţi totodată să denumiţi intrarea DVD astfel
încât aceasta să apară pe afişajul receptorului.
Pentru detalii, consultaţi “Denumirea intrărilor”
(pag. 41).
• Reglajul iniţial pentru mufele COMPONENT
VIDEO IN 2 este player DVD. Dacă doriţi să
conectaţi player-ul dvs. la mufa COMPONENT
VIDEO IN 1 sau IN 3, alegeţi varianta “V.
ASSIGN” din meniul VIDEO (pag. 56).
• Când cuplaţi cablurile optice digitale, introduceţi
conectorii paralel cu axul mufei, până ce se aude
un clic.
• Nu îndoiţi şi nu înnodaţi cablurile optice.
• Pentru a primi la intrare semnale audio digitale
multicanal de la player-ul DVD, alegeţi ieşirea
audio digitală a player-ului DVD. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al respectivului
echipament.
Observaţie
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
Player DVD
Semnale video
Semnale audio
A Cablu video pe componente (nu este furnizat)
B Cablu optic digital (nu este furnizat)
C Cablu coaxial digital (nu este furnizat)
* Când conectaţi un echipament pe componente cu mufă OPTICAL, alegeţi “A. ASSIGN” din meniul
AUDIO (pag. 55).
26
Conectarea unui player de disc
Blu-ray
Ilustraţia următoare prezintă modul în care trebuie
conectat un player de disc Blu-ray.
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video corespunzător
mufelor echipamentelor dumneavoastră.
Note
• Reglajul iniţial pentru mufele COMPONENT
VIDEO IN 1 este player de disc Blu-ray. Dacă
doriţi să conectaţi player-ul dvs. Blu-ray la mufa
COMPONENT VIDEO IN 2 sau IN 3, alegeţi
varianta “V. ASSIGN” din meniul VIDEO
(pag. 56).
• Când cuplaţi cablurile optice digitale, introduceţi
conectorii paralel cu axul mufei, până ce se aude
un clic.
• Nu îndoiţi şi nu înnodaţi cablurile optice.
• Pentru a primi la intrare semnale audio digitale
multicanal de la player-ul de disc Blu-ray,
alegeţi ieşirea audio digitală a respectivului
player. Consultaţi manualul de instrucţiuni al
player-ului de disc Blu-ray.
Observaţie
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
Player de disc Blu-ray
Semnale video
Semnale audio
A Cablu video pe componente (nu este furnizat)
B Cablu video (nu este furnizat)
C Cablu optic digital (nu este furnizat)
D Cablu coaxial digital (nu este furnizat)
E Cablu audio (nu este furnizat)
* Când conectaţi un echipament pe componente cu mufă COAXIAL, alegeţi “A. ASSIGN” din meniul
AUDIO (pag. 55).
27
Conectarea unui tuner de satelit / decodor (set top-box)
Ilustraţia următoare prezintă modul în care trebuie conectate un tuner de satelit sau un decodor.
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video corespunzător mufelor echipamentelor dumneavoastră.
Note
• Reglajul iniţial pentru mufele COMPONENT VIDEO IN 3 este tuner de satelit sau decodor. Dacă
doriţi să conectaţi tunerul dvs. de satelit sau decodorul la mufa COMPONENT VIDEO IN 1 sau IN
2, alegeţi varianta “V. ASSIGN” din meniul VIDEO (pag. 56).
• Când cuplaţi cablurile optice digitale, introduceţi conectorii paralel cu axul mufei, până ce se aude
un clic.
• Nu îndoiţi şi nu înnodaţi cablurile optice.
Observaţie
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
Tuner de satelit / Decodor
Semnale video
Semnale audio
A Cablu video pe componente (nu este furnizat)
B Cablu video (nu este furnizat)
C Cablu optic digital (nu este furnizat)
D Cablu audio (nu este furnizat)
28
Conectarea echipamentelor care au mufe analogice audio şi video
Ilustraţia următoare prezintă modul în care trebuie
conectat un echipament care are mufe analogice,
cum ar fi un aparat video, un recorder DVD etc.
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video corespunzător
mufelor echipamentelor dumneavoastră.
Note
• Aveţi grijă să modificaţi reglajele efectuate
din fabrică pentru butonul de intrare VIDEO
1 al telecomenzii pentru a putea folosi acest
buton la acţionarea recorder-ului DVD. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “Programarea
telecomenzii” (pag. 95).
• Puteţi totodată să denumiţi intrarea VIDEO
1 astfel încât aceasta să apară pe afişajul
receptorului. Pentru detalii, consultaţi
“Denumirea intrărilor” (pag. 41).
Aparat video, recorder DVD
Semnale video
Semnale audio
(Pe panoul frontal)
Cameră video /
dispozitiv pentru
jocuri video
A Cablu video (nu este furnizat)
B Cablu audio (nu este furnizat)
C Cablu audio / video (nu este furnizat)
29
5 : Conectarea antenelor
Conectaţi antena-cadru pentru AM şi antena-fir
pentru FM, furnizate împreună cu receptorul.
Înainte de a conecta antenele, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare.
Antenă FM fir
(furnizată)
6 : Pregătirea receptorului
şi a telecomenzii
Conectarea cablului de
alimentare
Conectaţi ştecărul cablului de alimentare la o
priză de perete.
Cablu de alimentare
Antenă AM cadru
(furnizată)
Spre priza de perete
* Forma conectorului diferă, în funcţie de codul
de zonă al acestui receptor.
Note
• Pentru a evita recepţionarea zgomotului,
menţineţi antena-cadru pentru AM cât mai
departe de receptor şi de alte echipamente.
• Aveţi grijă să extindeţi la maxim antena-fir
pentru FM.
• După conectarea antenei-fir pentru FM,
menţineţi-o în poziţie cât mai orizontală
posibil.
30
Efectuarea operaţiilor de reglaj
iniţiale
Înainte de a utiliza pentru prima oară receptorul,
iniţializaţi-l parcurgând următoarea procedură.
Aceeaşi procedură poate fi utilizată şi pentru
readucerea reglajelor efectuate la valorile
implicite, stabilite în fabrică.
Aveţi grijă să utilizaţi butoanele receptorului
pentru această operaţie.
MEMORY / ENTER
1 Apăsaţi [/1 pentru a opri receptorul.
2 Ţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul [/1.
Pe afişajul aparatului, apare pentru o vreme
indicaţia “CLEAR ALL” după care este afişat
mesajul “Press ENT”.
3 Apăsaţi MEMORY / ENTER.
Pentru o vreme este afişată indicaţia
“CLEARING”, apoi apare “CLEARED”.
Toate reglajele efectuate sau pe care le-aţi
ajustat revin la valorile implicite, stabilite din
fabrică.
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărime AA) în
telecomanda RM-AAP044.
Respectaţi polaritatea corectă atunci când
introduceţi bateriile.
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri cu temperatură
sau umiditate extrem de ridicate.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu una
consumată.
• Nu utilizaţi baterii cu mangan împreună cu
baterii de un alt tip.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii la lumina
directă a soarelui sau la radiaţii luminoase
de la corpuri de iluminat, pentru a nu cauza
disfuncţionalităţi.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda o
perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile
acesteia, pentru a evita posibilele daune
cauzate de scurgerea lichidului din baterii şi
de coroziune.
• Atunci când înlocuiţi bateriile, este posibil să
se şteargă din memorie codurile programate ale
telecomenzii. Într-un astfel de caz, programaţi
din nou codurile telecomenzii (pag. 95).
• Când telecomanda nu mai acţionează receptorul,
înlocuiţi toate bateriile cu altele noi, de acelaşi
tip.
31
7 : Selectarea sistemului de
boxe
Puteţi selecta boxele frontale pe care doriţi să le
acţionaţi.
Pentru această operaţiune utilizaţi butoanele de
pe panoul frontal al receptorului.
SPEAKERS (Boxe)
Apăsaţi repetat butonul SPEAKERS pentru a
selecta sistemul de boxe frontale care doriţi
să fie acţionat.
Pentru a selecta
Trebuie să
fie luminos
Boxele frontale conectate la mufele
SP A
SPEAKERS FRONT A
Boxele frontale conectate la mufele
SPEAKERS SURROUND BACK/
SP B*
BI-AMP/FRONT B
Boxele frontale conectate la mufele
SPEAKERS FRONT A şi
SP A+ B*
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT B (conexiune
paralelă)
* Pentru a selecta “SP B” sau “SP A+B”, alegeţi
pentru “SB ASSIGN” varianta “SPK B” în meniul
SPEAKER (pag. 51).
Pentru a dezactiva ieşirea spre
boxele audio
Apăsaţi în mod repetat SPEAKER până când
indicatorii “SP A”, “SP B” şi “SP A+B” de pe
afişaj nu mai sunt luminoşi.
Pentru un timp, este afişat mesajul “ALL OFF”.
Notă
Nu puteţi comuta sistemul de boxe frontale prin
apăsarea SPEAKER atunci când la receptor sunt
conectate căştile audio.
32
8 : Calibrarea automată a
reglajelor
(AUTO CALIBRATION –
Autocalibrare)
Acest receptor este dotat cu tehnologia DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) care vă
permite să efectuaţi calibrarea automată, după
cum urmează :
• verificarea conexiunii existente între fiecare
boxă audio şi receptora),
• ajustarea nivelului audio al fiecărei boxe,
• măsurarea distanţei de la fiecare boxă până la
poziţia de ascultarea),
• măsurarea dimensiunii boxei audioa),
• măsurarea polarităţii boxei audio,
• măsurarea caracteristicilor de frecvenţăa)b).
a)
Rezultatul măsurătorilor nu este utilizat în
următorul caz :când este selectată varianta
ANALOG DIRECT.
b)
Rezultatul măsurătorilor nu este utilizat în
următoarele cazuri :
- sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD a
căror frecvenţă de eşantionare este mai mare
de 96 kHz,
- sunt recepţionate semnale PCM a căror
frecvenţă de eşantionare este mai mare de
96 kHz.
Tehnologia DCAC este concepută pentru a se
obţine echilibrarea sonoră optimă în încăperea în
care are loc audiţia. De asemenea, puteţi ajusta
manual nivelul audio al fiecărei boxe şi balansul
(balansul sonor stânga-dreapta) în funcţie
de preferinţele dvs. Pentru detalii, consultaţi
capitolul “9: Ajustarea nivelurilor sonore ale
boxelor şi a balansului (TEST TONE – Ton de
testare)” (pag. 39).
Înainte de a efectua calibrarea
automată (Auto Calibration)
Înainte de calibrarea automată, amplasaţi boxele
în poziţiile dorite şi conectaţi-le (pag. 16, 17).
• Mufa AUTO CAL MIC este utilizată numai
pentru microfonul de optimizare furnizat cu
acest receptor. Nu conectaţi alte microfoane la
această mufă, deoarece puteţi defecta receptorul
şi microfonul.
• În timpul procesului de calibrare, sunetul emis
de boxe este foarte puternic. Nivelul volumului
sonor nu poate fi reglat. Acordaţi atenţie
prezenţei copiilor şi faptului că pot fi deranjaţi
vecinii.
• Efectuaţi calibrarea automată în condiţii de
liniştite, pentru a evita efectul zgomotului şi
pentru a obţine o măsurătoare mai precisă.
• Dacă între microfonul de optimizare şi boxe
există obstacole, calibrarea nu poate fi corect
realizată. Îndepărtaţi orice obstacol existent
în zona de măsurare, pentru a evita erorile de
măsurare.
• Când folosiţi o conexiune bi-amplificator,
alegeţi pentru “SB ASSIGN” varianta “BIAMP” din meniul SPEAKER (pag. 51) înainte
de a realiza autocalibrarea.
• Când folosiţi conexiunea frontal B, alegeţi
pentru “SB ASSIGN” varianta “SPK B” din
meniul SPEAKER (pag. 51) înainte de a realiza
autocalibrarea.
• Dacă doriţi să folosiţi amplificatorul de
surround, aveţi grijă să puneţi în legătură acest
amplificator cu unitatea de bază S-AIR înainte
de a realiza autocalibrarea (pag. 80).
• Selectaţi poziţia de audiţie 1, 2 sau 3 pentru a
fi păstrate în memorie rezultatele operaţiei de
autocalibrare (pag. 37).
Note
• Funcţia de calibrarea automată nu este disponibilă
când :
– pentru SPEAKERS este aleasă varianta
oprit,
– sunt cuplate căşti.
• Dacă activaţi funcţia de suprimare a sonorului
în timpul autocalibrării, funcţia de suprimare a
sonorului va fi dezactivată automat.
Microfon de optimizare
1
Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat la mufa AUTO CAL MIC.
2 Reglaţi microfonul de optimizare.
Amplasaţi microfonul de optimizare în
poziţia de audiţie. Utilizaţi un taburet sau un
trepied pentru a aşeza microfonul la înălţimea
urechilor dvs.
Reglarea subwoofer-ului activ
• Atunci când este conectat un subwoofer,
porniţi funcţionarea subwoofer-ului şi măriţi
în prealabil volumul sonor. Rotiţi butonul de
volum MASTER VOLUME până la poziţia
imediat înainte de punctul de mijloc.
• Dacă subwoofer-ul conectat este dotat cu funcţia
frecvenţă de separare, alegeţi pentru aceasta
valoarea maximă.
• Dacă subwoofer-ul conectat beneficiază
de funcţia de trecere automată în standby,
dezactivaţi această funcţie.
Continuare l
33
Notă
• În funcţie de caracteristicile subwoofer-ului
utilizat, valoarea stabilită pentru distanţă poate
fi mai mare decât cea reală.
Realizarea autocalibrării
Apăsaţi butonul AUTO CAL.
Măsurătoarea porneşte în 5 secunde şi pe afişaj
apare numărătoarea inversă.
Procesul de măsurare durează aproximativ 30
de secunde.
În tabelul de mai jos apare mesajul afişat atunci
când porneşte măsurătoarea.
Măsurătoare pentru
Comutator
[/1
Butoane
intrare
Stabilirea existenţei
boxelor
Amplitudinea, distanţa,
frecvenţa de răspuns a
boxelor
Amplitudinea şi distanţa
pentru subwoofer
Indicaţie afişată
TONE
T.S.P.
WOOFER
Observaţii
• Pe durata operaţiilor de măsurătoare sunt
dezactivate toate celelalte funcţii în afară de
pornirea şi oprirea receptorului.
• Este posibil ca măsurătoarea să nu fie
corect efectuată sau să nu poată fi realizată
autocalibrarea când sunt utilizate boxe speciale,
cum ar fi cele dipol.
Pentru a anula folosirea funcţiei de
autocalibrare (Auto Calibration)
Funcţia de autocalibrare va fi anulată atunci când,
pe parcursul procesului de măsurare, efectuaţi una
dintre următoarele operaţii :
– apăsaţi butonul ]/1,
– apăsaţi butoanele de intrare sau rotiţi INPUT
SELECTOR de la receptor,
– modificaţi nivelul volumului sonor,
– apăsaţi MUTING (suprimarea sonorului),
– schimbaţi reglajul pentru SPEAKERS,
– conectaţi căştile,
– apăsaţi din nou butonul AUTO CAL.
34
Confirmarea / stocarea rezultatelor
măsurătorii
1 Confirmarea rezultatelor
măsurătorilor.
Când se încheie procesul de măsurare, se va
auzi un semnal sonor şi pe afişaj vor apărea
rezultatele măsurătorilor.
Rezultatul
măsurătorii
Când procesul
de măsurătoare
se încheie cu
succes.
Când procesul
de măsurătoare
eşuează.
Afişaj
Explicaţie
SAVE
EXIT
Treceţi la pasul
2.
E–
Consultaţi secţiunea “Când
apar coduri de
eroare” (p. 36)
xxx:xx
2 Apăsaţi AMP, după care apăsaţi repetat
V/v pentru a selecta elementul dorit.
Apoi apăsaţi
.
Element
EXIT
Explicaţie
Părăsirea procesului de
reglaj fără a fi reţinute
rezultatele măsurătorilor.
LEVEL INFO
Afişarea rezultatului
măsurătorii pentru nivelul
boxelor.
DIST. INFO
Afişarea rezultatului
măsurătorii distanţei la care
sunt amplasate boxele.
PHASE INFO
Afişarea fazei pentru fiecare
boxă (în fază / în antifază).
Consultaţi “La selectarea
PHASE INFO” (pag. 36).
WARN CHECK Afişarea unui mesaj de
avertizare referitor la
rezultatele măsurătorii.
Consultaţi “La selectarea
WARN CHECK” (pag. 37)
SAVE EXIT
Sunt salvate rezultatele
măsurătorilor şi este părăsit
procesul de reglaj.
RETRY
Este efectuată din nou
operaţia de autocalibrare.
3 Selectaţi “SAVE EXIT” la pasul 2
pentru ca rezultatele măsurătorilor să
fie stocate în memoria aparatului.
Pe afişaj apare indicaţia “COMPLETE”
şi reglajele efectuate sunt înregistrate
corespunzător numărului de poziţie selectat.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta CAL TYPE, apoi apăsaţi
Tip de
calibrare
FULL FLAT
ENGINEER
FRONT REF
OFF
.
Explicaţie
Realizează măsurători de
frecvenţă pornind, pentru
fiecare boxă, de la semnalul
fără efecte.
Stabileşte pentru caracteristicile frecvenţei o variantă
adecvată pentru camera
standard Sony de audiţie.
Ajustează caracteristicile
tuturor boxelor pentru a le
adapta celor ale boxelor
frontale.
Este aleasă pentru
nivelul egalizorului de
autocalibrare varianta
dezactivat.
Observaţie
Mărimea unei boxe audio (LARGE/SMALL) este
determinată de caracteristicile sale de frecvenţă
joasă.
Rezultatele măsurătorilor pot varia în funcţie
de poziţia microfonului de optimizare şi a
boxelor audio, precum şi de forma încăperii.
Este recomandat să ţineţi cont de rezultatele
măsurătorii. Totuşi, puteţi schimba toate aceste
reglaje în meniul SPEAKER (pag. 50). Stocaţi
mai întâi în memorie rezultatele măsurătorii, apoi
încercaţi să le schimbaţi dacă doriţi acest lucru.
Continuare l
35
Când apar coduri de eroare
Verificaţi problema indicată de codul de eroare
afişat şi apoi reluaţi operaţia de autocalibrare.
Afişaj
Explicaţie
E - xxx *1 : 31
Pentru SPEAKERS este aleasă
varianta OFF. Alegeţi altă variantă
(pag. 32) şi realizaţi din nou
măsurătoarea.
Nu a fost detectată nici una dintre
boxe. Verificaţi dacă microfonul
de optimizare este corect conectat
şi realizaţi din nou măsurătoarea.
Dacă apare codul de eroare deşi
microfonul este conectat în mod
corespunzător, cablul acestuia este
posibil să fie defect sau incorect
cuplat.
• Nu este conectată nici una dintre
boxele frontale sau este cuplată
una singură dintre acestea.
• Nu este conectat microfonul de
optimizare.
• Nu este conectată nici una dintre
boxele pentru efect de învăluire
(surround), din stânga sau din
dreapta.
• Boxele de surround din spate sunt
conectate deşi boxele de surround
nu sunt cuplate. Cuplaţi boxele
pentru efect de învăluire (surround)
la mufele SURROUND.
• Boxa de surround spate este
conectată numai la mufele
SPEAKERS SUROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT B R. Când
conectaţi o singură boxă de
surround spate, cuplaţi-o la mufele
SPEAKERS SUROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT B L.
E - xxx *1 : 32
E - xxx *1 : 33
*1 xxx reprezintă un canal de boxă.
F
Frontal
S
Surround
SB Surround spate
36
Pentru a realiza din nou operaţia de
autocalibrare
1 Apăsaţi
.
2 Apăsaţi
V/v pentru a selecta “RETRY?
.
YES”, apoi apăsaţi
La selectarea “PHASE INFO”
(Informaţii despre fază)
Puteţi verifica faza fiecărei boxe audio (în fază/
în antifază).
Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta
o boxă, apoi apăsaţi
pentru a reveni
la pasul 2 al procedurii “Confirmarea /
stocarea rezultatelor măsurătorilor”
(pag. 35).
Afişaj
Explicaţie
xxx *2 : IN
Boxa este în fază.
xxx *2 : OUT
Boxa este în antifază. Bornele
“+” şi “–” ale boxei este posibil
să fie invers conectate. În funcţie
de boxă, este posibil însă să fie
afişată indicaţia “xxx : OUT”
chiar dacă boxele sunt corect
conectate. Aceasta se datorează
specificaţiilor boxelor. În acest
caz, puteţi continua să utilizaţi
receptorul.
*2 xxx reprezintă un canal de boxă.
FL Frontal stânga
FR Frontal dreapta
CNT Central
SL Surround stânga
SR Surround dreapta
SBL Surround spate stânga
SBR Surround spate dreapta
SW Subwoofer
La selectarea “WARN CHECK”
Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la
măsurători, sunt afişate informaţii detaliate.
Apăsaţi
pentru a reveni la pasul 2
al procedurii “Confirmarea / stocarea
rezultatelor măsurătorilor” (pag. 35).
Afişaj
Explicaţie
W - xxx*3: 40
Autocalibrarea s-a încheiat. Totuşi,
nivelul de zgomot este mare.
Dacă doriţi, puteţi efectua din
nou autocalibrarea, chiar dacă
măsurătorile nu se pot face în
orice mediu. Încercaţi să faceţi
autocalibrarea într-un mediu lipsit
de zgomot.
Sunetul de intrare provenit de la
microfonul de optimizare este în
afara domeniului acceptat. Este
mai tare decât cel mai tare sunet
care poate fi măsurat. Încercaţi
să efectuaţi autocalibrarea atunci
când mediul înconjurător este
suficient de liniştit pentru a permite
o măsurătoare adecvată.
Volumul sonor al receptorului este
în afara plajei admise. Încercaţi
să efectuaţi autocalibrarea atunci
când mediul înconjurător este
suficient de liniştit pentru a permite
o măsurătoare adecvată.
Nu pot fi detectate distanţa şi poziţia
subwoofer-ului. Acest lucru poate
fi cauzat de zgomot. Încercaţi să
efectuaţi autocalibrarea într-un
mediu liniştit.
Nu există informaţii de avertizare.
W - xxx*3: 41
W - xxx*3: 42
W - xxx*3: 43
NO WARN
*3 xxx reprezintă un canal de boxă.
FL Frontal stânga
FR Frontal dreapta
CNT Central
SL Surround stânga
SR Surround dreapta
SBL Surround spate stânga
SBR Surround spate dreapta
SW Subwoofer
Observaţie
În funcţie de poziţia subwoofer-ului, rezultatele
măsurătorilor referitoare la polaritate pot diferi.
Reţineţi însă faptul că nu sunt probleme, chiar
dacă veţi continua să utilizaţi receptorul cu aceste
valori.
După ce aţi încheiat.
Deconectaţi microfonul de optimizare de la
receptor.
Notă
Dacă repoziţionaţi boxele audio, vă recomandăm
să efectuaţi din nou autocalibrarea pentru a vă
putea bucura de efectul surround (sunet cu efect
de învăluire).
Parametrii meniului AUTO CAL
Puteţi utiliza meniul AUTO CAL pentru a efectua
diferite reglaje pentru autocalibrare şi pentru a
introduce numele intrărilor.
S e l e c t a ţ i “ AUTO CAL” d i n m e n i u r i l e
amplificatorului. Pentru detalii legate de ajustarea
parametrilor, consultaţi “Parcurgerea meniurilor”
(pag. 44) şi “Prezentarea meniurilor” (pag. 45).
x A. CAL START (autocalibrare)
x CAL TYPE (tipul calibrării)*
Vă permite să selectaţi tipul de autocalibrare ce
corespunde fiecărei poziţii de audiţie. Pentru
detalii, consultaţi pasul 4 de la “Confirmarea /
stocarea rezultatelor măsurătorilor” (pag. 35).
* Puteţi selecta acest parametru numai dacă aţi
efectuat operaţia de autocalibrare şi aţi stocat
reglajele în memoria aparatului.
x POSITION (poziţie)
Puteţi înregistra 3 tipuri de configurări corespunzător poziţiilor 1, 2 şi 3, în funcţie de poziţia
de ascultare, mediul de audiţie şi condiţiile de
măsurare. Dacă nu selectaţi numărul poziţiei,
rezultatul operaţiei de autocalibrare va fi introdus în mod automat în memorie corespunzător
indicaţiei POS. 1 (reglaj iniţial).
Continuare l
37
Pentru a înregistra mai mult de un
set de reglaje pentru spaţiul de
audiţie
Puteţi să selectaţi poziţia de audiţie dorită şi
să înregistraţi corespunzător acesteia un set de
rezultate ale măsurătorilor de autocalibrare.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta “AUTO CAL”.
3 Apăsaţi
sau b pentru intra în meniu.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta “POSITION”.
5 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta poziţia (POS. 1, 2, 3) pentru care doriţi
să înregistraţi rezultatele măsurătorilor,
.
apoi apăsaţi
7 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecpentru
ta “A.CAL START”, apoi apăsaţi
a fi realizată operaţia de autocalibrare.
Puteţi utiliza şi butonul AUTO CAL de
la telecomandă. Pentru detalii, consultaţi
“Realizarea autocalibrării” (pag. 34).
Rezultatele măsurătorilor sunt înregistrate
corespunzător poziţiei selectate la pasul 6.
8 Repetaţi paşii de la 1 la 7 pentru a înregistra
5 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta
poziţia de audiţie care vă interesează
.
(POS. 1, 2, 3), apoi apăsaţi
Este selectată poziţia de audiţie şi setul de
reglaje asociat acesteia.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU/HOME sau AMP MENU.
x NAME IN (Denumirea intrărilor)
Intrările pot fi redenumite.
Pentru a renumi intrările
1 Selectaţi poziţia (POS. 1, 2, 3) pe care
doriţi să o redenumiţi.
2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “NAME IN”.
sau b pentru introduce
parametrul.
Cursorul clipeşte şi puteţi selecta un
caracter.
3 Apăsaţi
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selec-
ta un caracter, apoi apăsaţi B/b pentru a
deplasa cursorul în poziţia următoare.
Dacă aţi greşit
configurarea care să corespundă unei alte
poziţii de audiţie.
Apăsaţi B/b până ce caracterul greşit
începe să clipească, apoi apăsaţi V/v pentru
a selecta caracterul corect.
Pentru a selecta o poziţie de audiţie
din memorie şi reglajele ce îi
corespund
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a se-
Observaţii
• Aşa cum este indicat mai jos, puteţi selecta
tipul de caracter apăsând V/v :
Litere ale alfabetului (majuscule) T Cifre
T Simboluri
• Pentru a introduce un spaţiu liber, apăsaţi
b fără a selecta un caracter.
lecta “AUTO CAL”.
3 Apăsaţi
sau b pentru intra în meniu.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “POSITION”.
38
5 Apăsaţi
.
Este înregistrată denumirea introdusă.
9 : Ajustarea nivelurilor sonore ale boxelor şi a
balansului (TEST TONE – Ton de testare)
Puteţi ajusta nivelul audio al boxelor şi al
balansului, în timp ce ascultaţi tonul de testare
din poziţia de audiţie.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a
selecta tipul tonului de test şi boxa
audio pe care doriţi să o reglaţi.
Puteţi selecta “FIX xxx” sau “AUTO xxx”.
Pentru detalii, consultaţi “TEST TONE”
(pag. 49).
Observaţii
• Pentru a regla simultan nivelul tuturor
boxelor, apăsaţi MASTER VOL +/-. Puteţi
de asemenea utiliza butonul MASTER
VOLUME de la receptor.
• Valoarea ajustată apare pe afişaj în timpul
efectuării reglajului.
Butoane
de intrare
5
Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a
selecta “OFF”.
Puteţi de asemenea apăsa oricare dintre
butoanele de intrare.
Tonul de testare este dezactivat.
Atunci când nu se aude tonul de
testare prin boxele audio
• Este posibil să nu fie ferm conectate cablurile
pentru boxele audio.
• Este posibil să fie o problemă de scurtcircuit a
cablurilor pentru boxele audio.
Atunci când tonul de testare se
aude prin altă boxă audio decât cea
indicată pe afişajul receptorului
Modelul de configuraţie al boxei audio conectată
nu este corect instalat. Asiguraţi-vă că legătura
boxei şi modelul de configuraţie al acesteia se
potrivesc.
1
2
3
Apăsaţi AMP MENU.
Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
“LEVEL”, apoi apăsaţi
sau b.
Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
“TEST TONE”, apoi apăsaţi
.
39
Redare
Selectarea unui echipament
Intrarea
selectată
[Afişaj]
Butoane
de intrare
VIDEO 1
[VIDEO 1]
VIDEO 2
[VIDEO 2]
BD
[BD]
DVD
[DVD]
SAT
[SAT]
TV
[TV]
SA-CD / CD
[SA-CD / CD /
CD-R]*
TUNER
[FM TUNER/
AM TUNER]
DMPORT
[DMPORT]
MUTING
(Suprimarea
sonorului)
Componente ce pot fi redate
Aparat video etc. conectat la
mufa VIDEO 1
Cameră video, joc video etc.
conectat la mufa VIDEO 2/
PORTABLE AV IN.
Player de disc Blu-ray etc.
conectat la mufa BD.
Player DVD etc. conectat la
mufa DVD
Tuner de satelit, decodor etc.
conectat la mufa SAT
Televizor etc. conectat la mufa
TV
Player Super Audio CD, player
CD etc. conectat la mufa SACD / CD / CD-R
Tuner încorporat
Adaptor DIGITAL MEDIA
P O RT c o n e c t a t l a m u f a
DMPORT
HDMI 1, 2, 3, 4 Echipamente HDMI conectate
la HDMI IN 1 - 4
[HDMI 1 /
HDMI 2 /
HDMI 3 /
HDMI 4]
* Indicaţia “SA-CD/CD/CD/R” parcurge afişajul,
apoi apare “SA-CD/CD”.
1 Apăsaţi unul dintre butoanele de intrare
pentru a selecta echipamentul dorit.
Puteţi utiliza de asemenea butonul INPUT
SELECTOR de la receptor.
Intrarea selectată apare pe afişaj.
40
2 Porniţi echipamentul şi începeţi
redarea.
3 Apăsaţi MASTER VOL +/– pentru a regla
volumul.
Puteţi utiliza de asemenea butonul MASTER
VOLUME de la receptor.
Pentru a activa funcţia de suprimare
a sonorului (muting)
Apăsaţi butonul MUTING al telecomenzii.
Funcţia de suprimare a sonorului va fi anulată
atunci când faceţi următoarele :
• Apăsaţi din nou MUTING.
• Creşteţi nivelul volumului sonor.
• Opriţi funcţionarea receptorului.
Pentru a preveni deteriorarea
boxelor audio
Înainte de a opri funcţionarea receptorului, aveţi
grijă să reduceţi nivelul volumului sonor.
Denumirea intrărilor
7 Apăsaţi V/v pentru a selecta un caracter, apoi apăsaţi B/b pentru a deplasa
cursorul în poziţia următoare.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi B/b până ce caracterul pe care doriţi
să îl schimbaţi apare intermitent, apoi apăsaţi
V/v pentru a selecta caracterul corect.
Observaţie
• Puteţi selecta tipul de caracter dorit apăsând
V/v, după cum urmează.
Literă a alfabetului (majuscule) T Cifre
T Simboluri.
• Pentru a introduce un spaţiu liber, puteţi
apăsa b fără a selecta nici un caracter.
8 Apăsaţi
.
Denumirea introdusă este înregistrată.
Puteţi atribui intrărilor denumiri formate din
maxim 8 caractere ce pot apărea pe afişajul
receptorului. Facilitatea este utilă pentru a asocia
mufelor etichete cu denumirile echipamentelor
conectate.
1 Apăsaţi unul dintre butoanele de intrare
pentru a selecta intrarea pentru care
doriţi să creaţi un nume de index.
Puteţi utiliza de asemenea INPUT SELECTOR
de pe receptor.
2 Apăsaţi AMP MENU.
3 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
“SYSTEM”.
4 Apăsaţi
sau b pentru a intra în
meniu.
5 Apăsaţi V/v pentru a selecta “NAME
IN”.
6 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
Cursorul apare intermitent şi puteţi selecta
un caracter.
41
Ascultarea sonorului / vizionarea imaginilor redate de
diverse echipamente
Ascultarea unui Super Audio CD / CD
Note
• Operaţia este descrisă pentru un
player Super Audio CD Sony.
• Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
respectivul player Super Audio
CD sau CD.
1 Porniţi funcţionarea player-ului Super Audio CD sau
Observaţii
• Puteţi selecta atmosfera sonoră
care se potriveşte cel mai bine
cu genul de muzică ascultată.
Pentru detalii, consultaţi
informaţiile de la pag. 62.
Câmpuri sonore recomandate:
Muzică clasică: HALL
Jazz: JAZZ
Concert live: CONCERT
• Puteţi asculta prin toate boxele
sunetul care a fost înregistrat în
format pe 2 canale (multicanal).
Pentru detalii, consultaţi
informaţiile de la pag. 59.
4 Redaţi discul.
5 Stabiliţi nivelul sonor adecvat.
6 După ce s-a încheiat audiţia discului
42
a celui CD, apoi aşezaţi discul pe suport.
2 Porniţi receptorul.
3 Apăsaţi SA-CD/CD
Puteţi utiliza şi butonul INPUT SELECTOR de la receptor
pentru a selecta “SA-CD/CD/CD-R”.
Super Audio
CD / CD, scoateţi-l din aparat şi opriţi funcţionarea
receptorului şi a player-ului Super Audio CD sau a
celui CD.
Vizionarea unui disc DVD / Blu-ray
Note
• Consultaţi manualele de
instrucţiuni furnizate împreună
cu televizorul şi cu player-ul
DVD / player-ul Blu-ray.
• În cazul în care nu puteţi asculta
sunetul multicanal, verificaţi
următoarele :
– dacă receptorul este conectat
la player-ul DVD/Blu-ray
printr-o conexiune digitală,
– dacă ieşirea audio digitală a
player-ului DVD / Blu-ray este
configurată corespunzător.
1 Porniţi funcţionarea televizorului şi a player-ului
Observaţii
• Dacă este necesar, selectaţi
formatul audio al discului de
redat.
• Puteţi selecta atmosfera sonoră
care se potriveşte cel mai bine
cu genul de muzică sau de
film. Pentru detalii, consultaţi
informaţiile de la pag. 56.
Atmosfere sonore
recomandate :
Film : C.ST.EX
Muzică: CONCERT
4 Comutaţi intrarea de semnal a televizorului pentru
DVD sau a celui de disc Blu-ray.
2 Porniţi receptorul.
3 Apăsaţi DVD pentru a viziona un disc DVD sau
apăsaţi BD pentru a viziona un disc Blu-ray.
Puteţi utiliza de asemenea INPUT SELECTOR de pe
panoul frontal al receptorului pentru a selecta “DVD” sau
“BD”.
Aveţi grijă să modificaţi reglajele stabilite din fabrică
pentru butonul intrare DVD al telecomenzii, pentru a putea
utiliza acest buton la acţionarea player-ului DVD. Pentru
detalii, consultaţi capitolul “Programarea telecomenzii”,
pag. 95.
a putea fi afişată pe ecran imaginea redată de pe
un disc DVD/Blu-ray .
5 Redaţi discul.
6 Stabiliţi nivelul sonor adecvat.
7 După ce aţi terminat vizionarea discului DVD/
Blu-ray, scoateţi-l din aparat şi opriţi funcţionarea
receptorului, a televizorului şi a player-ului DVD /
Blu-ray.
Continuare l
43
Operaţii realizate la amplificator
Parcurgerea meniurilor
Utilizând meniurile amplificatorului, puteţi
realiza diverse reglaje pentru a personaliza
receptorul.
Pentru a reveni la afişarea
precedentă
Apăsaţi B sau RETURN / EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU/HOME sau AMP MENU.
Notă
Este posibil ca anumiţi parametrii şi unele setări
să apară slab luminoase pe afişaj. Acest lucru
înseamnă fie că nu sunt disponibile, fie că valorile
sunt fixate şi nu pot fi modificate.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
meniul dorit.
3 Apăsaţi
sau b pentru a intra în
meniu.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta parametrul pe care doriţi să îl
ajustaţi.
5 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta reglajul dorit.
Reglajul este introdus în mod automat.
44
Trecerea în revistă a meniurilor
Opţiunile următoare sunt disponibile în fiecare meniu. Pentru detalii referitoare la parcurgerea
meniurilor, consultaţi informaţiile de la pag. 44.
Meniu
[Afişaj]
AUTO CAL
[AUTO CAL]
(pag. 37)
LEVEL
[LEVEL]
(pag. 49)
Parametrii
[Afişaj]
Autocalibrare
[A.CAL START]
Tipul calibrării a)
[CAL TYPE]
Poziţie a) [POSITION]
Denumirea intrărilor
[NAME IN]
Ton de testare a) c)
[TEST TONE]
Zgomot de fază a) c)
[P. NOISE]
a)
Reglaje
FULL FLAT, ENGINEER
FRONT REF, OFF
POS. 1, POS. 2, POS. 3
Reglaj
iniţial
FULL FLAT
POS. 1
Pentru detalii, consultaţi “Denumirea
poziţiei” (pag. 38)
OFF, FIX xxx b) , AUTO xxx b)
OFF, FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL,
SBR/ SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR,
FL/CNT
a) c)
Fază audio
OFF, FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL,
[P. AUDIO]
SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL, FR/
SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR, FL/CNT
Nivel boxă frontală stânga c) de la FL –10 dB la FL +10 dB
[FL LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
c)
Nivel boxă frontală dreapta
de la FR –10 dB la FR +10 dB
[FR LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
c)
Nivel boxă centrală
CNT –20 dB to CNT +10 dB
[CNT LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
Nivel boxă surround
de la SL –20 dB la SL +10 dB
stânga c) [SL LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
Nivel boxă surround
de la SR –20 dB la SR +10 dB
dreapta c) [SR LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
Nivel boxă surround spate c) de la SB –20 dB la SB +10 dB
[SB LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
Nivel boxă surround spate
de la SBL –20 dB la SBL +10 dB
stânga c) [SBL LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
Nivel boxă surround spate
de la SBR –20 dB la SBR +10 dB
dreapta c) [SBR LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
c)
Nivel subwoofer
de la SW –20 dB la SW +10 dB
[SW LEVEL]
(0,5 dB pe treaptă)
Compresor pentru registrul COMP. MAX, COMP. STD,
dinamic a) [D. RANGE]
COMP. AUTO, COMP. OFF
OFF
OFF
OFF
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
COMP.
AUTO
Continuare l
45
Meniu
[Afişaj]
SPEAKER
[SPEAKER]
(pag. 50)
Parametrii
[Afişaj]
Configurare boxe a)
[SP PATTERN]
Boxe frontale a)
[FRT SP]
Boxă centrală a)
[CNT SP]
Boxe surround a)
[SUR SP]
Atribuire boxe surround spate a)d)
[SB ASSIGN]
Distanţă boxă frontală stânga a) c)
[FL DIST.]
Distanţă boxă frontală dreapta a) c)
[FR DIST.]
Distanţă boxă centrală a) c)
[CNT DIST.]
Distanţă boxă surround
stânga a) c) [SL DIST.]
Distanţă boxă surround
dreaptaa) c) [SR DIST.]
Distanţă boxă surround spate c)
[SB DIST.]
Distanţă boxă surround spate
stânga a) c) [SBL DIST.]
Distanţă boxă surround spate
dreaptaa) c) [SBR DIST.]
Distanţă subwoofer a) c)
[SW LEVEL]
Unitate de măsură pentru
distanţă a)
[DIST. UNIT]
Frecvenţă de separare boxă
frontală a) e) [FRT CROSS]
Frecvenţă de separare boxă
centrală a) e) [CNT CROSS]
Frecvenţă de separare boxă
surround a) e) [SUR CROSS]
46
Reglaje
3/4,1; 3/4; 3/3,1; 3/3; 2/4,1; 2/4; 3/2,1;
3/2; 2/3,1; 2/3; 2/2,1; 2/2; 3/0,1; 3/0;
2/0,1; 2/0
LARGE, SMALL
Reglaj
iniţial
3/4,1
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
de la FL 1,00 m la FL 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la FR 1,00 m la FR 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la CNT 1,00 m la CNT 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la SL 1,00 m la SL 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la SR 1,00 m la SR 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la SB 1,00 m la SB 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la SBL 1,00 m la SBL 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la SBR 1,00 m la SBR 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
de la SW 1,00 m la SW 10,00 m
(în trepte de 0,01 m)
FEET, METER (metru)
FL 3,00 m
de la CROSS 40Hz la CROSS 200Hz
(în trepte de 10 Hz)
de la CROSS 40Hz la CROSS 200Hz
(în trepte de 10 Hz)
de la CROSS 40Hz la CROSS 200Hz
(în trepte de 10 Hz)
FR 3,00 m
CNT 3,00 m
SL 3,00 m
SR 3,00 m
SB 3,00 m
SBL 3,00 m
SBR 3,00 m
SW 3,00 m
METER
(metru)
CROSS
120 Hz
CROSS
120 Hz
CROSS
120 Hz
Meniu
[Afişaj]
SURROUND
[SURROUND]
(pag. 53)
EQ
[EQ]
(pag. 54)
TUNER
[TUNER]
(pag. 54)
AUDIO
[AUDIO]
(pag. 55)
VIDEO
[VIDEO]
(pag. 56)
Parametrii
[Afişaj]
Selectarea atmosferei sonore
[S.F. SELECT]
Mod sunet surround
intensificat [E.SUR MODE]
Nivel efect a)
[EFFECT]
Nivel başi boxe frontale
[BASS]
Nivel frecvenţe înalte boxe
frontale
[TREBLE]
Mod recepţie post FM a)
[FM MODE]
Denumire posturi de radio
fixate în memorie a)
[NAME IN]
Sincronizare semnalului audio
cu cel video a)
[A/V SYNC]
Alegerea limbii pentru
transmisia digitală a)
[DUAL MONO]
Prioritatea la decodare a
semnalului de la intrarea audio
digitală a)
[DEC. PRIO.]
Atribuirea intrării pentru
semnalul audio digital a)
[A. ASSIGN]
Atribuirea intrării video a)
[V. ASSIGN]
Reglaje
Reglaj
iniţial
A.F.D.
AUTO
PLIIx
Pentru detalii, consultaţi “Sonor cu efect
de învăluire” (surround), pag. 59
PLII f), PLIIx f), NEO6 CIN, NEO6
MUS, NEURAL-THX
EFCT. 50%, EFCT. 80%,
EFCT. 100%, EFCT. 150%
de la BASS –10 dB la BASS +10 dB
(1 dB pe treaptă)
de la TREBLE –10 dB la TREBLE +10
dB
(1 dB pe treaptă)
STEREO, MONO
STEREO
Pentru detalii, consultaţi “Denumirea
posturilor de radio fixate în memorie”
(pag. 70)
între 0 ms şi 300 ms
0 ms
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC.
AUTO
EFCT.
100%
BASS
0 dB
TREBLE
0 dB
Pentru detalii, consultaţi “Urmărirea
sonorului / imaginilor de la alte intrări”
(pag. 85).
Pentru detalii, consultaţi “Urmărirea
sonorului / imaginilor de la alte intrări”
(pag. 85).
Continuare l
47
Meniu
[Afişaj]
HDMI
[HDMI]
(pag. 56)
SYSTEM
[SYSTEM]
(pag. 57)
S-AIR
[S-AIR]
(pag. 58)
a)
Parametrii
[Afişaj]
Comadă pentru HDMI a)
[CTRL:HDMI]
Reglarea intrării audio
HDMI a)
[AUDIO OUT]
Nivel de subwoofer pentru
HDMI a) g)
[SW LEVEL]
Denumirea intrărilor
[NAME IN]
Luminozitatea afişajului a)
[DIMMER]
S-AIR ID a) h)
[S-AIR ID]
Punerea în legătură a) h)
[PAIRING]
Mod S-AIR a) h)
[S-AIR MODE]
Schimbare RF a) h)
[RF CHANGE]
Standby S-AIR a) h)
[S-AIR STBY]
CTRL ON, CTRL OFF
Reglaj
iniţial
CTRL OFF
AMP, TV+AMP
AMP
SW AUTO, SW 0 dB, SW +10 dB
SW AUTO
Reglaje
Pentru detalii, consultaţi “Denumirea
intrărilor” (pag. 41)
70% DOWN, 40% DOWN,
0% DOWN
0% DOWN
ID: A, ID: B, ID: C
ID: A
START, CONDITION
START
PARTY, SEPARATE
PARTY
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
STBY ON, STBY OFF
STBY OFF
Pentru detalii, consultaţi paginile ce apar între paranteze.
xxx reprezintă un canal de boxă (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
c)
În funcţie de reglajele efectuate pentru configurarea boxelor, este posibil ca anumiţi parametrii să nu fie
disponibili.
d)
Puteţi selecta acest parametru numai dacă pentru opţiunea “SP PATTERN” nu este aleasă o variantă care
să implice boxe de surround spate (pag. 50).
e)
Nu puteţi alege această variantă dacă pentru boxă este aleasă opţiunea “LARGE”.
f)
În funcţie de reglajele stabilite pentru configurarea boxelor, este posibil ca anumite reglaje să nu fie
disponibile.
g)
Acest parametru este disponibil numai când sunt detectate la intrare semnale HDMI.
h)
Acest parametru este disponibil numai dacă emiţătorul S-AIR (nu este furnizat) este introdus în slotul
EZW-T100 al receptorului.
b)
48
Ajustarea parametrilor meniului LEVEL
(Meniul LEVEL)
Puteţi utiliza meniul LEVEL pentru a ajusta
balansul (echilibrul sonor stânga-dreapta)
şi nivelul sonor pentru fiecare boxă audio.
Aceste reglaje sunt aplicate tuturor atmosferelor
sonore.
Selectaţi “LEVEL” în meniul amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor,
consultaţi “Parcurgerea meniurilor” (pag. 44) şi
“Trecerea în revistă a meniurilor” (pag. 45).
Parametrii meniului LEVEL
x TEST TONE (Ton de testare)
Permite ajustarea nivelului boxelor audio şi a
balansului în timp ce dvs. ascultaţi tonul de
testare din poziţia de audiţie.
• OFF
Tonul de testare este oprit.
• FIX xxx*
Tonul de testare este emis de boxele selectate
de dumneavoastră.
• AUTO xxx*
Tonul de testare este emis de succesiv de fiecare
boxă.
* xxx reprezintă un canal de boxă.
x P. NOISE (Zgomot de fază)
• OFF
Zgomotul de fază este oprit.
• FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, SBR/SBL,
SR/SB, SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL,
FL/FR, CNT/FR, FL/CNT
Permite ca tonul de testare să fie emis succesiv
de boxele amplasate adiacent.
În funcţie de configurarea boxelor, este posibil
ca unele elemente să nu fie afişate.
x P. AUDIO (faza audio)
• OFF
• FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, SBR/SBL,
SR/SB, SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL,
FL/FR, CNT/FR, FL/CNT
Permite să fie emis succesiv, prin boxe amplasate
adiacent, sunetul de la 2 canale frontale sursă
(în locul tonului de testare).
În funcţie de configurarea boxelor, este posibil
ca unele elemente să nu fie afişate.
x FL LEVEL (Nivel boxă frontală
stânga)
x FR LEVEL (Nivel boxă frontală
dreapta)
x CNT LEVEL (Nivel boxă centrală)
x SL LEVEL (Nivel boxă surround
stânga)
x SR LEVEL (Nivel boxă surround
dreapta)
x SB LEVEL (Nivel boxă surround
spate)
x SBL LEVEL (Nivel boxă surround spate
stânga)
x SBR LEVEL (Nivel boxă surround spate
dreapta)
x SW LEVEL (Nivel subwoofer)
Notă
În funcţie de configurarea boxelor, este posibil ca
unii parametrii să nu poată fi afişaţi.
Continuare l
49
Reglaje pentru boxe
(Meniul SPEAKER)
x D. RANGE (Compresor pentru
registrul dinamic)
Permite compresia registrului dinamic al pistei
sonore. Acest lucru poate fi util atunci când
doriţi să vizionaţi filme noaptea târziu la volum
sonor redus. Compresia registrului dinamic este
posibilă numai pentru surse Dolby Digital.
• COMP. MAX
Registrul dinamic este puternic comprimat.
• COMP. STD
Registrul dinamic este comprimat aşa cum a
fost stabilit de către inginerul de înregistrări.
• COMP. AUTO
Registrul dinamic este comprimat automat.
• COMP. OFF
Registrul dinamic este nu este comprimat.
Observaţie
Facilitatea D. RANGE vă permite să comprimaţi
registrul dinamic a pistei sonore pe baza
informaţiilor deja conţinute de semnalul Dolby
Digital.
Varianta standard este “COMP. STD”, însă
în acest mod se realizează doar o compresie
uşoară. De aceea, vă recomandăm să utilizaţi
opţiunea “COMP. MAX”. Această opţiune
conduce la o realizarea unei compresii puternice
a registrului dinamic şi vă permite să vizionaţi
filme noaptea târziu la nivel sonor redus. Spre
deosebire de limitatoarele analogice, nivelele
sunt predeterminate şi asigură o compresie foarte
naturală.
50
Puteţi utiliza meniul SPEAKER pentru a
configura dimensiunea şi distanţa pentru boxele
audio conectate la acest receptor.
Selectaţi “SPEAKER” în meniurile amplificatorului. Pentru detalii referitoare la ajustarea
parametrilor, consultaţi “Parcurgerea meniurilor”
(pag. 44) şi “Prezentarea meniurilor” (pag. 45).
Parametrii meniului SPEAKER
x SP PATTERN
(Configurare boxe)
Vă permite să setaţi numărul de boxe audio
conectate la acest receptor. Este necesară
sincronizarea reglajelor pentru subwoofer,
boxele frontale, boxa centrală, boxele surround
şi boxele surround spate. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Selectarea modelului de boxă audio”
(pag. 19).
x FRT SP (Boxe frontale)
• LARGE
În cazul conectării unor boxe de dimensiune
mare, care pot reda în mod eficient frecvenţele
joase (başii), selectaţi “LARGE”. În mod
normal, alegeţi varianta “LARGE”. Dacă însă
selectaţi o configuraţie de boxe care nu include
şi subwoofer, pentru boxele frontale va fi
stabilită automat opţiunea “LARGE”.
• SMALL
Dacă sunetul este distorsionat sau dacă efectul
de învăluire nu este sesizabil deşi este folosit
sunetul surround multicanal, alegeţi “SMALL”
pentru a activa circuitul de redirecţionare
a başilor, astfel încât frecvenţele joase ale
canalelor frontale să fie redate prin subwoofer.
Dacă pentru boxele frontale este aleasă opţiunea
“SMALL”, pentru boxa centrală şi pentru cele
de surround va fi de asemenea aleasă varianta
“SMALL”.
x CNT SP (Boxă centrală)
• LARGE
În cazul conectării unei boxe de dimensiune
mare, care poate reda efectiv frecvenţele joase
(başii), selectaţi “LARGE”. În mod normal,
selectaţi “LARGE”. Oricum, dacă pentru boxele
frontale este selectată opţiunea “SMALL”, nu
puteţi selecta pentru boxa centrală varianta
“LARGE”.
• SMALL
Dacă sunetul este distorsionat sau simţiţi lipsa
efectului de învăluire atunci când utilizaţi sunetul
surround multicanal, selectaţi “SMALL” pentru
a activa circuitul de redirecţionare a başilor,
astfel încât frecvenţele joase ale canalului
central să fie redate prin boxele frontale (dacă
este selectată varianta “LARGE”) sau prin
subwoofer.
Când semnalul de başi este eliminat de pe un
canal, circuitul de redirecţionarea başilor trimite
acest semnal spre subwoofer sau către alte boxe
pentru care a fost aleasă opţiunea “LARGE”.
Având în vedere că başii au un anumit grad de
direcţionalitate, se recomandă, pe cât posibil, ca
frecvenţele joase să nu fie eliminate.
De aceea, chiar dacă utilizaţi boxe de mică
dimensiune, puteţi alege opţiunea “LARGE”,
dacă doriţi ca başii să fie redaţi şi prin aceste boxe.
Pe de altă parte, dacă utilizaţi boxe de dimensiuni
mari, însă nu doriţi să le folosiţi la redarea başilor,
puteţi alege pentru acestea varianta “SMALL”.
Dacă nivelul sonor general este mai scăzut
decât aţi dori, alegeţi pentru toate boxele
opţiunea “LARGE”. Dacă nu sunt suficienţi başi,
puteţi utiliza egalizorul pentru a creşte nivelul
frecvenţelor joase. Pentru detalii, consultaţi
informaţiile de la pag. 54.
x SUR SP (Boxe surround)
Aceeaşi opţiune va fi stabilită şi pentru boxele
surround-spate.
• LARGE
Dacă sunt sunt conectate boxe de dimensiune
mare, care pot reda efectiv frecvenţele joase
(başii), selectaţi “LARGE”. În mod normal, selectaţi “LARGE”. Oricum, dacă pentru boxele
frontale este selectată opţiunea “SMALL”, nu
puteţi selecta pentru boxele surround opţiunea
“LARGE”.
• SMALL
Dacă sunetul este distorsionat sau simţiţi lipsa
efectului de învăluire atunci când utilizaţi sunetul
surround multicanal, selectaţi “SMALL” pentru
a activa circuitul de redirecţionare a başilor,
astfel încât frecvenţele joase ale canalului
surround să fie redate prin subwoofer sau prin
celelalte boxe pentru care este aleasă varianta
“LARGE”.
x SB ASSIGN (Atribuire boxe surround
spate)
• SPK B
Dacă este conectat un sistem de boxe frontale
suplimentar la mufele SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B, alegeţi “SPK B”.
• BI-AMP
Dacă sunt conectate boxe frontale la mufele
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B folosindu-se o conexiune
bi-amplificator, selectaţi “BI-AMP”.
• OFF
Dacă sunt conectate boxe de surround spate
la mufele SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT B, selectaţi OFF.
Observaţie
Alegerea opţiunilor “LARGE” şi “SMALL”
pentru canalele fiecărei boxe, determină dacă
procesorul sonor intern elimină sau nu semnalul
de frecvenţe joase de pe respectivul canal.
Notă
Stabiliţi pentru “SB ASSIGN” varianta “OFF”,
apoi conectaţi boxele de surround spate la
acest receptor, atunci când doriţi să treceţi de
la conexiunea bi-amplificator sau boxe frontale
B, la conexiunea boxe de surround spate. După
conectarea boxelor de surround spate, reglaţi din
nou boxele. Consultaţi capitolul “8 : Calibrarea
automată a reglajelor (Autocalibrare)”, pag. 32.
Continuare l
51
x FL DIST.
(Distanţă boxă frontală stânga)
x FL DIST.
(Distanţă boxă frontală dreapta)
Vă permite reglarea distanţei dintre poziţia de
audiţie şi boxele audio frontale (A). Dacă cele
două boxe audio frontale nu sunt amplasate la
egală distanţă faţă de poziţia de audiţie, alegeţi
ca valoare de reglaj distanţa până la boxa cea mai
apropiată.
Cu o singură boxă surround spate
Cu două boxe surround spate (unghiul B
trebuie să fie acelaşi)
x SBL DIST.
(Distanţă boxă surround spate
stânga)
x SBR DIST. (Distanţă boxă surround
spate dreapta)
Permite reglarea distanţei dintre poziţia de
audiţie şi boxele surround spate.
x SW DIST. (Distanţă subwoofer)
Permite reglarea distanţei dintre poziţia de
ascultare şi subwoofer.
Notă
În funcţie de tipul de configurare a boxelor audio, este
posibil ca unii parametrii să nu poată fi afişaţi.
Observaţii
Distanţa dintre boxa centrală şi poziţia de audiţie B
trebuie să fie cu cel mult 1,5 m mai mică decât distanţa
dintre ascultător şi boxa frontală A. Amplasaţi boxele
aşa cum este prezentat în diagrama următoare, astfel
încât diferenţa dintre lungimea A şi cea B să nu fie
mai mare de 1,5 m.
Exemplu: stabiliţi distanţa B de 4,5 m sau mai mare,
dacă distanţa A este de 6 metri.
Totodată, distanţa de la boxele de surround /
boxele de surround spate la poziţia de audiţie
C nu poate fi cu peste 4,5 metri mai mică decât
distanţa dintre poziţia de ascultare şi boxele
frontale A.
x CNT DIST. (Distanţă boxă centrală)
Permite reglarea distanţei dintre poziţia de
audiţie şi boxa centrală.
x SL DIST.
(Distanţă boxă surround stânga)
x SR DIST.
(Distanţă boxă surround dreapta)
Permite reglarea distanţei dintre poziţia de
audiţie şi boxele surround.
x SB DIST.
(Distanţă boxă surround spate)
52
Amplasaţi boxele audio în aşa fel încât diferenţa dintre
lungimea C şi A să nu fie mai mare de 4,5 m, aşa
cum apare în diagrama de mai jos.
Exemplu: stabiliţi distanţa C de 1,5 m sau mai mare,
dacă distanţa A este de 6 metri. Acest lucru este
important, deoarece amplasarea incorectă a boxelor
audio nu conduce la ascultarea în bune condiţii a
sunetului surround. Reţineţi faptul că amplasarea
boxelor audio mai aproape decât este necesar va
determina o întârziere a ieşirii sunetului prin acea
boxă. Cu alte cuvinte, sunetul se va auzi ca şi cum
boxa audio se află şi mai departe.
Ajustarea acestor parametrii în timpul audiţiei
sunetului conduce la obţinerea unui sonor cu efect
de învăluire mai pregnant.
Faceţi o încercare !
Reglaje pentru sunetul
surround
(Meniul SURROUND)
Puteţi utiliza meniul SURROUND pentru a
selecta atmosfera sonoră dorită pentru audiţie.
Selectaţi “SURROUND” din meniurile
amplificatorului. Pentru detalii referitoare la
ajustarea parametrilor, consultaţi “Parcurgerea
meniurilor” (pag. 44) şi “Prezentarea meniurilor”
(pag. 45).
x DIST. UNIT
(Unitate de măsură pentru distanţă)
Permite alegerea unităţii de măsură pentru
distanţe.
• FEET
Distanţa măsurată este afişată în “feet”
(picioare).
• METER
Distanţa măsurată este afişată în metri.
x FRT CROSS
(Frecvenţă de separare boxă frontală)
Permite reglarea frecvenţei bas de separare pentru
boxele frontale pentru care a fost aleasă opţiunea
“SMALL” în meniul SPEAKER.
x CNT CROSS (Frecvenţă de separare
boxă centrală)
Permite reglarea frecvenţei bas de separare pentru
boxa centrală pentru care a fost aleasă opţiunea
“SMALL” în meniul SPEAKER.
x SUR CROSS (Frecvenţă de separare
boxă surround)
Permite reglarea frecvenţei bas de separare pentru
boxele surround pentru care a fost aleasă opţiunea
“SMALL” în meniul SPEAKER.
Parametrii meniului SURROUND
x S.F. SELECT
(Selectarea atmosferei sonore)
Permite selectarea atmosferei sonore dorite.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Sonor cu
efect de învăluire (surround)” (pag. 59).
Notă
Receptorul permite aplicarea ultimei atmosfere
sonore selectate pentru intrare, ori de câte ori
este selectată respectiva intrare (Sound Field
Link). De exemplu, dacă selectaţi “HALL” pentru
intrarea DVD, după care treceţi la o altă intrare
şi apoi reveniţi la DVD, atmosfera “HALL” va
fi din nou aplicată, în mod automat.
x E. SUR MODE
(Mod sunet surround intensificat)
Permite selectarea modului surround dorit. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “Selectarea modului
sunet surround intensificat” (pag. 61).
x EFFECT (Nivel efect)
Vă permite să ajustaţi “prezenţa” efectului
surround al atmosferelor sonore pentru Cinema
Studio EX A/B/C.
53
Reglaje pentru egalizor
Reglaje pentru tuner
(Meniul EQ)
(Meniul TUNER)
Puteţi utiliza meniul EQ pentru a ajusta calitatea
tonurilor (nivel başi / înalte) pentru boxele
frontale.
Selectaţi “EQ” din meniurile amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor,
consultaţi “Parcurgerea meniurilor” (pag. 44) şi
“Prezentarea meniurilor” (pag. 45)
Puteţi utiliza meniul TUNER pentru a stabili
modul de recepţionare a posturilor de radio FM
şi pentru a atribui denumiri posturilor fixate în
memorie.
Selectaţi “TUNER” în meniul amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor,
consultaţi “Parcurgerea meniurilor” (pag. 44) şi
“Prezentarea meniurilor” (pag. 45)
Parametrii meniului EQ
x BASS (Nivel başi boxe frontale)*
x TREBLE (Nivel frecvenţe înalte boxe
frontale)*
* Puteţi de asemenea ajusta nivelurile frecvenţelor
înalte şi joase ale boxei frontale cu TONE
MODE şi TONE +/- de la receptor (pag. 6).
Notă
Această funcţie nu se aplică în următoarele
cazuri:
– Sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD cu o
frecvenţă de eşantionare mai mare de 96 kHz.
– Sunt recepţionate semnale PCM cu o frecvenţă
de eşantionare mai mare de 96 kHz.
54
Parametrii meniului TUNER
x FM MODE (Mod recepţie post FM)
• STEREO
Acest receptor va decoda semnalul recepţionat
ca semnal stereo atunci când staţia radio emite
stereo.
• MONO
Acest receptor va decoda semnalul recepţionat
ca semnal mono, indiferent de semnalul emis
de staţia radio.
x NAME IN (Denumire posturi de radio
fixate în memorie)
Acest parametru vă permite să atribuiţi câte o
denumire posturilor de radio fixate în memorie.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Denumirea
posturilor fixate în memorie” (pag. 70).
Reglaje pentru sunet
(Meniul AUDIO)
Puteţi utiliza meniul AUDIO pentru a efectua
reglajele audio corespunzătoare preferinţelor
dvs.
Selectaţi “AUDIO” din meniul amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor,
consultaţi “Parcurgerea meniurilor” (pag. 44) şi
“Prezentarea meniurilor” (pag. 45).
Parametrii meniului AUDIO
x A/V SYNC (Sincronizarea semnalului
audio cu cel video)
Permite întârzierea ieşirii audio pentru a minimiza
decalajul de timp dintre ieşirea audio şi afişarea
imaginii. Puteţi regla acest parametru de la 0 ms
până la 300 ms în trepte de 10 ms.
Note
• Acest parametru este util atunci când utilizaţi
un televizor LCD, unul cu plasmă sau un
proiector.
• Acest parametru nu este valabil atunci când este
selectată funcţia ANALOG DIRECT
(pag. 65).
x DUAL MONO (Alegerea limbii pentru
transmisia digitală)
Vă permite să selectaţi limba atunci când doriţi să
ascultaţi în timpul unei transmisii digitale. Acest
parametru este operaţional numai pentru surse de
semnal Dolby Digital.
• MAIN IN / SUB
Sunetul pentru limba principală va fi transmis
la ieşire prin boxa frontală stânga simultan
cu sunetul pentru limba secundară, care va fi
transmis la ieşire prin boxa frontală dreapta.
• MAIN
Va fi redat la ieşire numai sunetul pentru limba
principală.
• SUB
Va fi redat la ieşire numai sunetul pentru limba
secundară.
x DEC. PRIO. (Prioritatea la decodare
a semnalului de la intrarea audio
digitală)
Vă permite să specificaţi modul de intrare pentru
semnalul digital primit la mufele HDMI IN.
• DEC. AUTO
Comutare automată a modului de intrare între
DTS, Dolby Digital sau PCM.
• DEC. PCM
Semnalele PCM sunt transmise la ieşire de
echipamentele de redare conectate. Pentru
a preveni întreruperea atunci când începe
redarea, selectaţi opţiunea “DEC. PCM”. Când
sunt recepţionate alte semnale decât PCM,
selectaţi pentru acest parametru opţiunea “DEC.
AUTO”.
Notă
• Chiar dacă pentru “DEC. PRIO” este aleasă
varianta “DEC. PCM”, în funcţie de disc,
sunetul poate fi întrerupt chiar la începutul
primei piste redate.
x A. ASSIGN (Atribuirea intrării audio
digitale)
Vă permite să atribuiţi intrări audio digitale
altor surse de semnal de intrare. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea “Urmărirea sonorului /
imaginilor de la altă intrare” (pag. 85).
55
Reglaje video
Reglaje pentru HDMI
(Meniul VIDEO)
(Meniul HDMI)
Puteţi utiliza meniul VIDEO pentru a atribui
intrările video altor surse de semnal de intrare.
Selectaţi “VIDEO” din meniurile amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor,
consultaţi “Parcurgerea meniurilor” (pag. 44) şi
“Prezentarea meniurilor” (pag. 45).
Puteţi utiliza meniul HDMI pentru a ajusta
reglajele pentru HDMI.
Selectaţi “HDMI” în meniul amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor,
consultaţi “Parcurgerea meniurilor” (pag. 44) şi
“Prezentarea meniurilor” (pag. 45).
Parametrii meniului VIDEO
Parametrii meniului HDMI
x V. ASSIGN (Atribuirea intrării video)
Vă permite să atribuiţi intrări video altor surse
de semnal de intrare. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Urmărirea sonorului / imaginilor de
la altă intrare” (pag. 85).
x CTRL:HDMI (Comandă pentru HDMI)
Vă permite să activaţi funcţia Comandă pentru
HDMI. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
“Facilitatea “BRAVIA” Sync” (pag. 72).
x AUDIO OUT (Reglarea intrării audio
HDMI)
Vă permite să reglaţi ieşirea audio HDMI a
echipamentului de redare conectat la receptor
printr-o conexiune HDMI.
• AMP
Semnalul audio HDMI primit de la echipamentul
de redare este emis numai prin boxele audio
conectate la receptor. Sunetul multicanal poate
fi redat aşa cum este.
Notă
Semnalele audio nu sunt emise prin difuzoarele
TV atunci când pentru “AUDIO OUT” este
aleasă opţiunea “AMP”.
• TV+AMP
Sunetul se aude prin difuzoarele TV şi prin
boxele audio conectate la receptor.
56
Reglaje de sistem
(Meniul SYSTEM)
Note
• Calitatea sunetului de la echipamentul de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
cum ar fi numărul de canale, frecvenţa de
eşantionare etc. Când televizorul este dotat cu
difuzoare stereo, sunetul provenit de la receptor
este de asemenea stereo, ca şi cel de la televizor,
chiar dacă sursa redată este multicanal.
• Atunci când conectaţi receptorul la un echipament
de afişare a imaginii (proiector etc.) este posibil
ca sunetul să nu poată fi emis de la receptor. În
acest caz, selectaţi “AMP”.
x SW LEVEL (Nivel de subwoofer
pentru HDMI)
Vă permite să alegeţi pentru subwoofer un
nivel cuprins între 0 dB şi + 10 dB atunci când
semnalele PCM sunt detectate la intrare printr-o
conexiune HDMI. Puteţi regla independent
nivelul pentru fiecare intrare HDMI.
• SW AUTO
Reglează automat nivelul la 0 dB sau +10 dB
în funcţie de frecvenţă.
• SW 0 dB
• SW +10 dB
Notă
• Acest parametru este disponibil numai atunci
când sunt detectate semnale la intrarea
HDMI.
Puteţi utiliza meniul SYSTEM pentru a atribui
denumiri intrărilor şi pentru a ajusta luminozitatea
display-ului.
Selectaţi “SYSTEM” în meniul amplificatorului.
Pentru detalii referitoare la ajustarea parametrilor,
consultaţi “Parcurgerea meniurilor” (pag. 44) şi
“Prezentarea meniurilor” (pag. 45).
Parametrii meniului SYSTEM
x NAME IN (Denumirea intrărilor)
Vă permite să atribuiţi denumiri intrărilor.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Denumirea
intrărilor” (pag. 41).
x DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Vă permite să reglaţi luminozitatea afişajului în
3 trepte.
57
Reglaje pentru S-AIR
(Meniul S-AIR)
Pentru detalii referitoare la facilitatea S-AIR,
consultaţi capitolul “Operaţii S-AIR” (pag. 76).
58
Sonorul cu efect de învăluire (surround)
Atmosfere sonore predefinite
Când conectaţi un player de disc Blu-ray sau alte playere HD de ultimă
generaţie
Acest receptor acceptă următoarele formate audio.
Format audio
Numărul maxim
de canale
Conexiunea dintre echipamentul
de redare şi receptor
COAXIAL /
HDMI
OPTIC
5,1 canale
a
a
6,1 canale
a
7,1 canale
a
×
7,1 canale
×
a
DTS
5,1 canale
a
a
DTS-ES
6,1 canale
a
a
DTS 96/24
5,1 canale
a
a
DTS-HD
Înaltă rezoluţie audio a)
DTS-HD
Master audio a) b)
PCM liniar multicanal a)
7,1 canale
×
a
×
a
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
a)
a)
7,1 canale
7,1 canale
a
a)
Semnalele audio sunt transmise la ieşire în alt format dacă echipamentul de redare nu corespunde
respectivului format. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului de
redare.
b)
Semnalele cu frecvenţa de eşantionare mai mare de 96 kHz sunt redate la o frecvenţă de 96 kHz sau
88,2 kHz.
59
Selectarea modului Auto Format Direct (A.F.D.)
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite să ascultaţi un sunet de o mai mare fidelitate şi să
alegeţi modul de decodare pentru a putea audia un sonor stereo, pe 2 canale, sub forma unui sunet
multicanal.
Apăsaţi repetat A.F.D. pentru a selecta atmosfera sonoră dorită.
Pentru detalii, consultaţi “Tipuri ale modului A.F.D.” (pag. 60).
Tipuri ale modului A.F.D.
Mod A.F.D.
[Afişaj]
A.F.D. Auto
[A.F.D. AUTO]
Mod surround
intensificat
[E. SURROUND]
Multi Stereo
[MULTI ST.]
60
Sonor multicanal după
decodare
(Detectare automată)
Efect
(Multi Stereo)
Semnalele stânga/dreapta pe 2 canale sunt
transmise la ieşire prin toate boxele. Este posibil
însă ca, în funcţie de reglajele boxelor, sunetul să
nu fie redat de anumite boxe.
Sunetul este redat aşa cum a fost înregistrat/codat
fără adăugarea nici unui efect surround.
(În funcţie de modul de
Pentru detalii, consultaţi “Selectarea modului
suround intensificat selectat) surround intensificat” (pag. 61).
Selectarea modului surround intensificat
Modul surround intensificat vă permite să ascultaţi un sunet de o mai mare fidelitate şi să alegeţi ca
sunetul stereo pe 2 canale să fie redat multicanal.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta “SURROUND”, apoi apăsaţi sau b .
3 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta “E.SUR MODE”, apoi apăsaţi sau b.
4 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta modul surround intensificat dorit, apoi apăsaţi
.
5 Apăsaţi MENU/HOME sau AMP MENU pentru a părăsi meniul.
6 Apăsaţi repetat A.F.D. pentru a selecta “E. SURROUND”.
Va fi aplicat modul surround intensificat pe care l-aţi selectat în meniul “E.SUR MODE”.
Continuare l
61
Tipuri ale modului sourrond intensificat
Mod surround
intensificat
[Afişaj]
Pro Logic II*
[PLII]
Pro Logic IIx*
[PLIIx]
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
Neo:6 Music.
[NEO6 MUS]
Neural-THX
[NEURAL-THX]
Sonor
multicanal după
decodare
Efect
5 canale
Realizează decodarea Dolby Pro Logic II.
7 canale
Realizează decodarea Dolby Pro Logic IIx.
7 canale
Realizează decodarea modului DST Neo:6.
7 canale
7 canale
Realizează decodarea modului DST Neo:6 Music. Acest reglaj
este ideal pentru surse stereo obişnuite, de exemplu CD-uri.
Generaţia următoare Neural-THX® surround.
Pe lângă procesarea stereo intensificată şi sunetul cu efect de
învăluire pur, net separat pe 5,1 canale, acum este posibilă şi
redarea sunetului surround la 360° integral, pe 7,1 canale al
conţinutului surround codat Neural-THX®.
* În funcţie de reglajele stabilite la configurarea boxelor, este posibil ca anumite moduri de surround intensificat să nu
fie disponibile.
În cazul conectării unui subwoofer
Receptorul va genera un semnal de joasă frecvenţă
care va fi transmis la ieşire către subwoofer,
când nu există semnal LFE, care reprezintă un
efect sonor trece-jos, emis de subwoofer pe
2 canale. Semnalul de joasă frecvenţă nu este
însă generat, dacă selectaţi “NEO6 CIN” sau
“NEO6 MUS”, când pentru toate boxele este
aleasă varianta “LARGE”. Pentru a beneficia pe
deplin de avantajele circuitelor Dolby Digital de
redirecţionare a başilor, se recomandă stabilirea
unei frecvenţe de tăiere cât mai înalte pentru
subwoofer.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele situaţii :
- sunt recepţionate semnale PCM cu o frecvenţă
de eşantionare mai mare de 96kHz.
- sunt recepţionate semnale DTS96/24.
- sunt recepţionate semnale DTS-HD cu o frecvenţă de eşantionare mai mare de 48kHz.
- sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD
cu o frecvenţă de eşantionare mai mare de
48kHz.
• Începutul piesei sonore poate fi omis dacă procesarea Neural-THX este pornită sau oprită.
62
Observaţii
• Puteţi identifica formatul de codare al softwareului DVD etc., privind sigla de pe ambalajul
acestuia.
• Decodarea Dolby Pro Logic IIx este eficientă
când semnalul de intrare este multicanal.
Selectarea modului film/muzică
Puteţi beneficia de avantajele unui sunet surround prin selectarea uneia din atmosferele sonore
prestabilite ale receptorului. Acestea aduc în casa
dumneavoastră sunetul emoţionant şi puternic al
sălilor de cinema şi de concert.
Apăsaţi repetat MOVIE pentru a selecta
atmosfera sonoră pentru film sau apăsaţi
de mai multe ori MUSIC pentru a selecta
atmosfera sonoră pentru muzică.
Pentru detalii, consultaţi “Tipurile modului film/
muzică” (pag. 63).
Tipuri de atmosfere sonore pentru film / muzică
Atmosferă
sonoră
pentru
Movie (Film)
Atmosferă sonoră
[Afişaj]
Efect
Reproduce sunetele caracteristice ale studioului de producţie
cinematografică “Cary Grant Theater” al Sony Picture
Entertainment. Acesta reprezintă un mod standard, minunat pentru
vizionarea majorităţii tipurilor de filme.
Reproduce sunetele caracteristice ale studioului de producţie
cinematografică “Kim Novak Theater” al Sony Pictures
Cinema Studio EX B
Entertainment. Acesta este modul ideal pentru vizionarea filmelor
[C.ST.EX B]
de science-fiction, ori a filmelor de acţiune cu numeroase efecte
sonore.
Reproduce sunetele caracteristice casei de discuri Sony Pictures
Entertainment. Acesta este modul ideal pentru vizionarea filmelor
Cinema Studio EX C
[C.ST.EX C]
muzicale, ori a celor clasice, în care muzica orchestrală este o
caracteristică a coloanei sonore.
Crează mai multe boxe virtuale pornind de la o singură pereche
V.Multi Dimension
[V.MULTI DIM.]
de boxe de surround (reale).
Sală de concert [HALL]
Reproduce acustica unei săli de concert pentru muzică clasică.
Club de jazz [JAZZ]
Reproduce acustica unui club de jazz.
Reproduce acustica unei săli cu 300 de locuri, unde se desfăşoară
Concert live [CONCERT]
un concert live.
Reproduce atmosfera unui concert desfăşurat în aer liber, pe un
Stadion [STADIUM]
mare stadion.
Sport [SPORTS]
Reproduce atmosfera unei transmisiuni sportive.
Reproduce o imagine sonoră clar intensificată redată de
Intensificator audio
echipamentul dvs. audio portabil. Acest mod este ideal pentru
portabil [PORTABLE]
MP3 şi pentru alte formate de compresie a muzicii.
Acest mod este selectat automat dacă utilizaţi căşti, în condiţiile în
care este selectat modul 2CH STEREO (pag. 65) / modul A.F.D.
Căşti 2 canale
(pag. 60). Sursele standard de semnal stereo pe 2 canale evită
[HP 2CH]
complet procesarea de atmosferelor sonore, iar formatele surround
multicanal sunt reduse la 2 canale, cu excepţia semnalelor LFE.
Semnalele analogice sunt transmise la ieşire fără a fi procesate
Căşti direct
[HP DIRECT]
de egalizor, atmosfere sonore etc.
Cinema Studio EX A
[C.ST.EX A]
Music
(Muzică)
Headphone
(Căşti)*
* Această atmosferă sonoră poate fi selectată doar dacă la receptor sunt conectate căşti.
Continuare l
63
Efectul surround la nivel
sonor redus
Note
• Atmosferele sonore pentru film/muzică nu sunt
disponibile în următoarele situaţii :
– sunt recepţionate semnale PCM cu o frecvenţă
de eşantionare mai mare de 48 kHz,
– sunt recepţionate semnale DTS 96/24,
– sunt recepţionate semnale DTS-HD cu
o frecvenţă de eşantionare mai mare de
48kHz,
– sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD
cu o frecvenţă de eşantionare mai mare de
48kHz.
• Efectele realizate de boxele virtuale pot
determina apariţia unui nivel mai înalt de
zgomot la redarea sunetului.
• La ascultarea unei atmosfere sonore care implică
boxele virtuale, nu veţi auzi nici un sunet direct
de la boxele surround reale.
• Când este selectată una dintre atmosferele
sonore pentru muzică, nu se va auzi nici
un sunet prin subwoofer, dacă pentru toate
boxele a fost aleasă opţiunea “LARGE” în
meniul SPEAKER. Sunetul va fi însă emis de
subwoofer dacă :
– semnalul digital de intrare conţine semnale
LFE
– pentru boxele frontale ori pentru cele de
surround a fost aleasă opţiunea “SMALL”,
– este selectată atmosfera sonoră pentru film
– este selectată varianta “PORTABLE”.
Observaţie
Atmosferele sonore marcate cu
utilizează
tehnologia DCS. Pentru detalii despre Digital
Cinema Sound (DCS), consultaţi “Glosar”
(pag. 99).
Pentru a dezactiva efectul surround
pentru modul film / muzică
Apăsaţi în mod repetat 2CH/A.DIRECT pentru
a selecta “2CH ST.” sau apăsaţi de mai multe ori
A.F.D. pentru a selecta “A.F.D. AUTO”.
64
(NIGHT MODE)
Această funcţie crează atmosfera unei săli de
spectacole, la un nivel redus al volumului.
Această funcţie poate fi utilizată cu alte atmosfere
sonore. Atunci când vizionaţi un film noaptea
târziu, veţi putea auzi cu claritate dialogurile,
chiar la volum sonor redus.
Apăsaţi NIGHT MODE
Este activată funcţia NIGHT MODE.
La apăsarea butonului NIGHT MODE, această
funcţie este activată sau dezactivată.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri :
– când sunt recepţionate semnale Dolby
TrueHD cu o frecvenţă de eşantionare mai
mare de 96 kHz,
– când sunt recepţionate semnale PCM cu
o frecvenţă de eşantionare mai mare de
96 kHz.
Utilizarea exclusiv a
boxelor frontale
Ascultarea sunetului fără
nici o ajustare
(2 CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
În acest mod receptorul va reda sunetul numai
prin boxele frontale stânga/dreapta. Subwoofer-ul
nu va emite nici un sunet.
Sursele standard de semnal audio stereo pe 2
canale nu efectuează procesarea atmosferelor
sonore, iar formatele audio surround multicanal,
cu excepţia celor LFE, sunt reduse la 2 canale.
Puteţi comuta intrarea audio selectată pe intrare
analogică pe 2 canale. Această funcţie vă permite
să vă bucuraţi de calitatea înaltă a surselor
analogice.
Atunci când utilizaţi această funcţie, poate fi reglat
numai volumul şi balansul boxelor frontale.
Butoane
de
intrare
Butoane
atmosfere
sonore
Apăsaţi repetat 2CH /A.DIRECT pentru a
selecta “2CH ST.”
1
Apăsaţi unul dintre butoanele de
intrare pentru a selecta intrarea pe
care doriţi să o ascultaţi în modul audio
analogic.
Puteţi utiliza şi INPUT SELECTOR de pe
receptor.
2 Apăsaţi în mod repetat 2CH/A.DIRECT
pentru a selecta “A.DIRECT”.
Este transmis la ieşire semnalul audio
analogic.
Pentru a anula ANALOG DIRECT
Apăsaţi din nou 2CH/A.DIRECT.
Puteţi apăsa, de asemenea, orice buton pentru
atmosfere sonore.
Note
• Atunci când sunt conectate căşti audio, pe afişaj
apare indicaţia “HP DIRECT”.
• Nu puteţi selecta ANALOG DIRECT dacă aţi
ales ca intrare DVD, DMPORT şi HDMI 1-4.
65
Utilizarea sunetului
Readucerea atmosferelor
sonore la reglajele iniţiale
Pentru această operaţie sunt utilizate butoanele
de pe panoul receptorului.
Ascultarea programelor
radio FM / AM
Puteţi recepţiona posturi de radio FM şi AM
utilizând tuner-ul încorporat. Înainte de utilizare,
aveţi grijă să conectaţi la receptor antenele pentru
FM şi AM (pag. 30).
Observaţie
Scala acord direct radio diferă în funcţie de codul
de regiune aşa cum este prezentat în tabelul de
mai jos. Pentru detalii referitoare la codurile de
regiune, consultaţi informaţiile de la pag. 3.
1 Apăsaţi ]/1 pentru a opri receptorul.
2 În timp ce menţineţi apăsat butonul
MUSIC, apăsaţi ]/1.
Pe afişaj apare indicaţia “S.F. CLEAR” şi toate
atmosferele sonore revin la reglajele iniţiale.
Cod de regiune
CEL, CEK
AU, TW, TH
FM
50 kHz
50 kHz
AM
9 kHz
9 kHz*
* Scala de acord AM poate fi modificată
(pag. 68).
Butoane
de intrare
66
Depistarea automată a unui post
de radio (Depistare automată)
Depistarea directă a unui post de
radio (Depistare directă)
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER pentru
Puteţi introduce direct frecvenţa postului de
radio pe care doriţi să îl recepţionaţi, cu ajutorul
butoanelor numerotate.
a selecta banda de frecvenţe FM sau
AM.
2 Apăsaţi TUNINIG + sau TUNINIG –.
Apăsaţi TUNING + pentru a parcurge
frecvenţele în ordine crescătoare ; apăsaţi
TUNING – pentru a scana dinspre frecvenţele
mari spre frecvenţele mici.
Parcurgere a frecvenţelor se întrerupe de
fiecare dată când este recepţionat un post de
radio.
Folosirea butoanelor receptorului
1 Rotiţi INPUT SELECTOR pentru a selecta
banda de frecvenţe FM sau AM.
2 Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE pentru
a selecta “AUTO”.
3 Apăsaţi TUNING + sau TUNING –.
În cazul unei slabe recepţii pentru
FM stereo
Dacă recepţia FM stereo este de slabă şi
indicatorul “ST” este afişat intermitent, selectaţi
audiţia monofonică, pentru ca sunetul să fie mai
puţin distorsionat.
• Pentru a selecta audiţie monofonică, alegeţi
opţiunea “MONO” pentru “FM MODE” în
meniul TUNER (pag. 54).
• Pentru a reveni la modul stereo, alegeţi opţiunea
“STEREO” pentru “FM MODE” în meniul
TUNER (pag. 54).
1 Apăsaţi repetat TUNER pentru a selecta
banda de frecvenţe FM sau AM.
Puteţi utiliza şi butonul INPUT SELECTOR
de la receptor.
2 Apăsaţi D. TUNING.
3 Apăsaţi SHIFT.
4 Apăsaţi butoanele
numerotate ale
telecomenzii pentru a introduce
frecvenţa.
Exemplul 1: FM 102,50MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exemplul 2: AM 1,350MHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
5 Apăsaţi ENT/MEM.
Puteţi utiliza şi butonul MEMORY/ENTER
de la receptor.
Observaţie
Dacă aţi făcut acordul pe frecvenţa unui post
de radio AM, ajustaţi orientarea antenei-cadru
pentru a obţine recepţia optimă.
Dacă nu puteţi recepţiona postul
de radio
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă aţi greşit, repetaţi paşii de la 2 la 5.
Dacă tot nu puteţi recepţiona postul de radio,
înseamnă ca frecvenţa respectivă nu este
disponibilă în zona unde vă aflaţi.
67
Fixarea posturilor de radio
în memorie
Schimbarea scalei de acord AM
(Numai pentru modelele cu codul de
regiune AU, TW, TH)
Puteţi modifica scala de acord AM alegând una
dintre variantele 9 kHz sau 10 kHz cu ajutorul
butoanelor receptorului.
Pot fi memorate frecvenţele a până la 30 de
posturi de radio FM şi cel mult 30 de posturi de
radio AM. Ulterior, veţi putea depista cu uşurinţă
posturile de radio pe care le ascultaţi frecvent.
Butoane
numerotate
1 Apăsaţi ]/1 pentru a opri receptorul.
2 În timp ce menţineţi apăsat butonul
TUNING MODE, apăsaţi ]/1.
3 Schimbaţi scala curentă de acord
AM, alegând 9 kHz (sau 10 kHz).
Pentru a reveni la scala de acord anterior
folosită (10 kHz, respectiv 9 kHz) repetaţi
procedura de mai sus.
Notă
• Toate posturile de radio fixate în memorie vor
fi şterse la schimbarea scalei de acord.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER
pentru a selecta banda de frecvenţe FM
sau AM.
Puteţi utiliza şi butonul INPUT SELECTOR
de la receptor.
68
2 Depistaţi, utilizând fie Acordul automat
(pag. 67), fie Acordul direct (pag. 67)
postul de radio pe care doriţi să îl fixaţi
în memorie.
Dacă este necesar comutaţi modul de recepţie
FM (pag. 67).
3 Apăsaţi SHIFT.
Găsirea posturilor de radio fixate
în memorie
1 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER
pentru a selecta banda de frecvenţe FM
sau AM.
2 Apăsaţi de mai multe ori PRESET + sau
4 Apăsaţi ENT/MEM.
Puteţi utiliza şi butonul MEMORY/ENTER
de la receptor.
Indicatorul “MEM” devine luminos, pentru
câteva secunde, pe afişaj. Parcurgeţi paşii 5 şi
6 înainte ca “MEM” să dispară de pe afişaj.
PRESET – pentru a selecta postul de
radio dorit, fixat în memorie.
La fiecare apăsare a butonului, puteţi selecta
un post de radio din memorie, după cum
urmează :
5 Apăsaţi butoanele numerotate pentru
a stabili numărul care să fie alocat
postului.
Puteţi, totodată, să apăsaţi butoanele PRESET
+ sau PRESET – pentru a stabili un număr.
Dacă indicatorul “MEM” dispare de pe afişaj
înainte de a fi selectat numărul de alocat,
reluaţi operaţia de la pasul 3.
6 Apăsaţi ENT/MEM.
Puteţi utiliza şi butonul MEMORY/ENTER
de la receptor.
Indicatorul “MEM” dispare de pe afişaj.
Frecvenţa postului de radio este introdusă în
memorie corespunzător numărului stabilit.
7 Repetaţi paşii de la 1 la 6 pentru a
Puteţi apăsa şi butonul SHIFT şi apoi butoanele
numerotate pentru a selecta postul de radio
dorit, din memorie. Apoi, apăsaţi ENT/MEM
pentru a aplica selecţia făcută.
Folosirea butoanelor receptorului
1 Rotiţi INPUT SELECTOR pentru a selecta
banda de frecvenţe FM sau AM.
2 Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE pentru
a selecta “PRESET”.
3 Apăsaţi TUNING + sau TUNING – pentru a
selecta postul de radio dorit.
fixa
în memorie un alt post de radio.
69
Denumirea posturilor de radio
fixate în memorie
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER pentru a
alege banda de frecvenţe FM sau AM.
Puteţi, de asemenea, să folosiţi butonul INPUT
SELECTOR al receptorului.
2 Găsiţi postul de radio fixat în memorie
pentru care doriţi să creaţi o denumire
index (pag. 69).
3 Apăsaţi AMP MENU.
4 Apăsaţi repetat V/v
pentru a selecta
“TUNER”.
5
Apăsaţi
meniu.
sau b pentru a intra în
6 Apăsaţi repetat V/v
pentru a selecta
“NAME IN”.
7 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
Cursorul este afişat intermitent şi puteţi selecta
un caracter.
8 Apăsaţi V/v pentru a selecta un caracter, apoi apăsaţi B/b pentru a deplasa
cursorul în poziţia următoare.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi B/b până ce caracterul pe care doriţi
să îl schimbaţi apare intermitent, apoi apăsaţi
V/v pentru a selecta caracterul corect.
Observaţie
• Puteţi selecta tipul de caracter dorit apăsând
V/v, după cum urmează.
Literă a alfabetului (majuscule) T Cifre
T Simboluri.
• Pentru a introduce un spaţiu liber, puteţi
apăsa b fără a selecta nici un caracter.
9 Apăsaţi
.
Denumirea introdusă este înregistrată.
70
Notă (numai pentru modelele care au
codul de regiune CEL, CEK)
Atunci când atribuiţi o denumire unui post de
radio RDS şi depistaţi respectivul post, este
afişată denumirea Program Service în locul
celei introduse de dvs. (Nu puteţi schimba
denumirea de service a programului. Denumirea
stabilită de dvs. va fi înlocuită de cea de service
a programului).
Utilizarea sistemului de
date radio (RDS)
(Numai pentru modelele care au codul de
regiune CEL, CEK)
Acest receptor vă permite să utilizaţi sistemul
de date radio (RDS – Radio Data System), care
permite posturilor de radio să difuzeze informaţii
suplimentare în paralel cu semnalul programului
obişnuit.
Informaţiile RDS pot apărea pe afişaj.
Note
• Sistemul RDS este disponibil numai pentru
posturile de radio FM.
• Nu toate posturile de radio FM oferă servicii
RDS şi nici nu sunt asigurate aceleaşi tipuri
de servicii. Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu
serviciile RDS din zona unde vă aflaţi, solicitaţi
detalii posturilor de radio locale.
Recepţionarea informaţiilor RDS
difuzate
Selectaţi pur şi simplu un post de radio
din banda FM utilizând Acordul automat
(pag. 67), Acordul direct (pag. 67) sau
Găsirea posturilor de radio fixate în
memorie (pag. 69).
Când recepţionaţi un post de radio care difuzează
servicii RDS, indicatorul “RDS” devine
luminos şi este afişată denumirea de service a
programului.
Notă
• Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze
în mod corespunzător dacă postul de radio
recepţionat nu emite adecvat semnalul RDS sau
dacă semnalul recepţionat este slab.
Afişarea informaţiilor RDS
În timpul recepţionării unui post de radio
RDS, apăsaţi în mod repetat DISPLAY de
la receptor.
La fiecare apăsare a acestui buton, informaţia
RDS afişată se schimbă ciclic, astfel :
Denumirea de service a programului T
Frecvenţă T Indicaţia tipului de programa) T
Indicaţia text radiob) T Indicarea orei exacte
(în format de 24 ore) T Atmosfera sonoră
curent aplicată T Nivelul volumului.
a)
Tipul de program radio difuzat.
b)
Mesaje text transmise de postul RDS.
Note
• Dacă este transmis un mesaj de urgenţă de la
autorităţile guvernamentale, pe afişaj apare
intermitent indicaţia “ALARM”.
• Dacă mesajul conţine 9 sau mai multe caractere,
acesta va parcurge afişajul.
• Dacă postul de radio nu oferă un anumit serviciu
RDS, pe afişaj apare indicaţia “NO XXXX” (de
ex. “NO TEXT”).
Descrierea tipurilor de programe
Tip program Descriere
NEWS
Program de ştiri.
AFFAIRS
Programe de actualităţi care
prezintă pe larg ştirile curente.
INFO
Programe care oferă informaţii
dintr-un spectru larg de domenii,
inclusiv noutăţi pentru consumatori
şi sfaturi medicale.
SPORT
Programe sportive
EDUCATE
Programe educative cum ar fi
“cum să...” şi de sfaturi utile.
DRAMA
Piese şi seriale radiofonice.
CULTURE
Programe legate de cultura
naţională sau regională, cum ar fi
cele privind preocupările sociale
sau cele referitoare la limbă.
Continuare l
71
Facilităţi “BRAVIA” Sync
Tip program Descriere
SCIENCE
Programe despre ştiinţele naturale
şi tehnologie.
VARIED
Alte tipuri de programe cum ar fi
interviuri cu personalităţi, jocuri
şi comedii.
POP M
Programe de muzică pop.
ROCK M
Programe de muzică rock
EASY M
Programe de muzică uşoară.
LIGHT M
Muzică instrumentală, vocală şi
corală.
CLASSICS
Interpretări ale unor orchestre
mari, muzică de cameră, operă
etc.
OTHER M
Muzică ce nu se încadrează în
nici una din categoriile de mai
sus, precum Rythm & Blues şi
Reggae.
WEATHER
Informaţii meteorologice.
FINANCE
Informaţii de pe piaţa bursieră,
comerţ etc.
CHILDREN Programe pentru copii.
SOCIAL
Programe despre oameni şi despre lucrurile care le influenţează
viaţa.
RELIGION
Programe cu conţinut religios.
PHONE IN
Programe unde ascultătorii îşi
pot exprima telefonic punctele de
vedere ori în cadrul unor dezbateri
publice.
TRAVEL
Programe de călătorie. Nu pentru
anunţuri depistate de serviciul
TP/TA.
LEISURE
Programe despre activităţi
recreative ca : grădinărit,
pescuit, gătit etc.
JAZZ
Programe de jazz.
COUNTRY
Programe de muzică country.
NATION M Programe de muzică populară din
ţara sau regiune unde vă aflaţi.
OLDIES
Programe cu muzică de altă
dată.
FOLK M
Programe cu muzică folk.
DOCUMENT Documentare.
NONE
Orice alt tip de program care nu a
fost definit mai sus.
72
Ce este “BRAVIA” Sync
Facilitatea “BRAVIA” Sync este compatibilă
cu televizoarele marca Sony, player-ele de disc
Blu-ray/ DVD, amplificatoarele AV etc. care
beneficiază de funcţia Comandă pentru HDMI.
Conectând echipamente marca Sony care sunt
compatibile cu “BRAVIA” Sync printr-un cablu
HDMI (nu este furnizat), funcţionarea este
simplificată aşa cum este indicat mai jos :
• Redare la o singură atingere : când redarea
este efectuată cu ajutorul unui echipament cum
ar fi un player de disc Blu-ray/ DVD, receptorul
şi televizorul vor comuta automat pe intrarea
HDMI adecvată.
Dacă receptorul şi / sau televizorul este în
standby, va porni automat.
• Comanda audio a sistemului : în timp ce
vizionaţi programe TV, puteţi alege ca sunetul
să fie emis de difuzoarele televizorului sau de
boxele conectate la receptor.
• Oprire automată : când opriţi televizorul,
receptorul şi echipamentele conectate vor fi
oprite simultan.
Comanda pentru HDMI este un standard de
acţionare reciprocă a funcţiilor utilizat de HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) pentru
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funcţia Comandă pentru HDMI nu
este disponibilă în următoarele
cazuri :
• Când conectaţi un receptor la un echipament
care nu este compatibil cu funcţia Comandă
pentru HDMI Sony.
• Când conectaţi receptorul şi echipamentele o
altă conexiune decât cea HDMI.
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la produse
care beneficiază de facilitatea “BRAVIA” Sync.
Pregătirea pentru funcţionarea “BRAVIA” Sync
Notă
• În funcţie de echipamentul conectat, este posibil
ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu fie
disponibilă. Consultaţi manualul de instrucţiuni
al echipamentului respectiv.
Pentru a utiliza facilitatea “BRAVIA” Sync,
porniţi funcţia Comandă pentru HDMI atât
la receptor, cât şi la echipamentul conectat.
Receptorul este compatibil cu funcţia “Control
for HDMI - Easy Settings” (Comandă pentru
HDMI - Reglaje simplificate).
Când televizorul dvs. este compatibil
cu funcţia Comandă pentru HDMI –
Reglaje simplificate
Dacă este conectat un televizor marca Sony
care beneficiază de funcţia “Control for HDMI Easy Settings”, funcţia Comandă pentru HDMI
a acestui receptor poate fi pornită simultan cu
aceeaşi funcţie de la televizor.
1 Asiguraţi-vă că receptorul, televizorul şi
echipamentele de redare sunt conectate
printr-un cablu HDMI (nu este furnizat).
(Echipamentele respective trebuie să fie
compatibile cu funcţia Comandă pentru
HDMI).
2 Porniţi receptorul, televizorul şi echipamentele de redare conectate.
3 Activaţi funcţia Comandă pentru HDMI a
televizorului.
Simultan, va fi pornită funcţia Comandă pentru
HDMI la receptor şi la toate echipamentele
conectate. În cursul configurării indicaţia
“SCANNING” apare intermitent pe afişaj,
iar după încheierea reglajului, apare mesajul
“COMPLETE”. Aşteptaţi până ce reglajul este
definitivat.
Pentru detalii privind reglarea televizorului,
consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia.
Continuare l
73
Când televizorul dvs. nu este
compatibil cu funcţia Comandă
pentru HDMI – Reglaje simplificate
Porniţi separat funcţia Control for HDMI
(Comandă pentru HDMI) a receptorului şi a
echipamentelor conectate.
9 Activaţi funcţia Comandă pentru HDMI a
echipamentului conectat.
Dacă funcţia Comandă pentru HDMI a
echipamentului conectat este deja activată, nu
mai este necesar să schimbaţi acest reglaj.
10 Repetaţi paşii 8 şi 9 pentru celelalte
echipamente la care doriţi să utilizaţi
funcţia Comandă pentru HDMI.
Pentru detalii referitoare la reglajele televizorului
şi ale echipamentelor conectate, consultaţi
manualele de instrucţiuni ale aparatelor
respective.
1 Parcurgeţi paşii indicaţi la secţiunea “Când
televizorul dvs. este compatibil cu funcţia
Comandă pentru HDMI – Reglaje simplificate”, pag. 73.
2 Apăsaţi AMP MENU.
3 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
“HDMI”.
4 Apăsaţi
sau b pentru a intra în meniu.
5 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
“CTRL:HDMI”.
6 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
7 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta
“CTRL ON”.
Funcţia Comandă pentru HDMI este
activată.
8 Selectaţi intrarea HDMI a receptorului şi
a televizorului pentru a corespunde celei
HDMI a echipamentului conectat, astfel
încât imaginea acestuia să fie afişată.
74
Note
• Dacă deconectaţi cablul HDMI sau dacă
modificaţi conexiunea, repetaţi procedura
“Când televizorul dvs. este compatibil cu funcţia
Comandă pentru HDMI – Reglaje simplificate”,
(pag. 73) sau pe cea “Când televizorul dvs. nu
este compatibil cu funcţia Comandă pentru
HDMI – Reglaje simplificate” (pag. 74).
• Nu puteţi aplica Redarea la o singură atingere
(One-Touch Play) şi Comanda audio a sistemului
(System Audio Control) în timpul folosirii
facilităţii “Control for HDMI-Easy Settings”.
• Înainte de a realiza “Control for HDMI - Easy
Settings” (Comandă pentru HDMI - Reglaje
simplificate) la televizor, asiguraţi-vă că aţi
pornit televizorul, echipamentele conectate şi
receptorul.
• Dacă echipamentele de redare nu funcţionează
după ce aţi făcut reglajele pentru “Control
for HDMI - Easy Settings” (Comandă pentru
HDMI - Reglaje simplificate), verificaţi
reglajele funcţiei Comandă pentru HDMI a
televizorului.
• Dacă echipamentele conectate nu acceptă
Control for HDMI-Easy Settings, este necesar
să activaţi funcţia Comandă pentru HDMI a
echipamentelor conectate înainte de a efectua
Control for HDMI-Easy Settings la televizor.
Vizionarea unui disc DVD /
Blu-ray
(One-Touch Play)
Ascultarea sonorului TV
prin boxele conectate la
receptor
(System Audio Control)
Printr-o simplă operaţie, puteţi beneficia de
sunetul şi imaginea de la echipamentele conectate
la receptor prin intermediul conexiunii HDMI.
Redarea de pe un echipament
conectat
Receptorul şi televizorul vor comuta automat
pe intrarea HDMI corespunzătoare. În cazul în
care receptorul sau / şi televizorul sunt în modul
standby, acestea vor fi pornite automat.
Urmărirea unui disc DVD/Blu-ray
în urma efectuării unei operaţii
simple
Puteţi selecta un echipament conectat cum ar fi un
player de disc DVD/Blu-ray şi utilizând meniul
televizorului. În acest caz, receptorul şi televizorul
comută pe intrarea HDMI corespunzătoare.
Notă
• În funcţie de televizor, este posibil ca începutul
redării să fie omis.
Printr-o simplă operaţie, vă puteţi bucura de
redarea sunetului de la televizor prin boxele
conectate la receptor.
Puteţi acţiona funcţia System Audio Control
utilizând meniul TV. Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului. Atunci
când funcţia System Audio Control este activată,
receptorul va porni şi va comuta pe intrarea
corespunzătoare în mod automat.
Simultan, sunetul de la televizor este redat
prin boxele conectate la receptor şi volumul
televizorului este redus la minim.
De asemenea, puteţi utiliza funcţia System Audio
Control după cum urmează :
• dacă porniţi receptorul în timp ce televizorul
funcţionează, funcţia System Audio Control
va fi automat activată şi sunetul va fi redat prin
boxele conectate la receptor. Dacă, însă, opriţi
receptorul, sunetul va fi redat prin difuzoarele
televizorului.
• puteţi regla volumul receptorului atunci când
ajustaţi volumul TV.
Note
• Dacă funcţia System Audio Control nu
acţionează conform reglajelor TV, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
• Când pentru “CTRL:HDMI” este aleasă opţiunea
“CTRL ON”, reglajele pentru “AUDIO OUT”
din meniul HDMI vor fi ajustate automat în
funcţie de cele System Audio Control.
• Funcţia System Audio Control nu este disponibilă
atunci când conectaţi un televizor care nu
beneficiază de System Audio Control.
• Dacă televizorul este pornit înainte de receptor,
pentru un moment sunetul televizorului nu se
va auzi.
• Atunci când comutaţi pe o altă intrare decât
HDMI sau TV, funcţia System Audio Control
va fi dezactivată automat.
75
Operaţii S-AIR
Oprirea receptorului de la
televizor
(System Power Off)
Atunci când opriţi televizorul utilizând butonul
POWER al telecomenzii TV, receptorul şi
echipamentele conectate se opresc automat.
De asemenea puteţi folosi telecomanda
receptorului pentru a opri televizorul.
Apăsaţi TV, apoi apăsaţi AV ]/1.
Televizorul, receptorul şi echipamentele conectate
via HDMI sunt oprite.
Note
• Alegeţi pentru TV Standby Syncro varianta
“ON” înainte de a utiliza funcţia System Power
Off (Oprire automată). Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
• În funcţie de stare, este posibil ca echipamentele
conectate să nu poată fi oprite. Pentru detalii,
consultaţi manualele de instrucţiuni ale
echipamentelor conectate.
76
Despre produsele S-AIR
Acest receptor este compatibil cu funcţia S-AIR
(pag. 102), care permite transmisia wireless
(fără fir) a sunetului între produse S-AIR.
Când achiziţionaţi un produs S-AIR, trebuie să
stabiliţi transmisia sunetului (pag. 79).
Există două tipuri de produse S-AIR :
• Unitatea principală S-AIR (acest receptor) :
Unitatea principală S-AIR are rolul de
transmitere a sunetului.
Puteţi utiliza până la 3 unităţi principale S-AIR.
(Numărul de unităţi principale S-AIR ce pot fi
folosite depinde de spaţiul în care acestea sunt
utilizate.)
• Subunitatea S-AIR (nu este furnizată) :
Subunitatea S-AIR are rolul de a recepţiona
sunetul.
– Amplificator de surround : puteţi asculta
wireless (fără a conecta cabluri) sonorul
emis de boxe de surround şi de surround
spate. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat pentru amplificatorul de
surround.
– Receptor S-AIR : puteţi asculta sonorul de la
sistem chiar dacă va aflaţi în altă cameră.
Aceste produse S-AIR pot fi achiziţionate
opţional (gama de produse S-AIR diferă în
funcţie de regiune).
Notele şi instrucţiunile cu privire la amplificatorul de surround sau la receptorul S-AIR, din
acest manual de instrucţiuni sunt valabile numai
în cazul în care este utilizat un astfel de echipament.
Configurarea unui produs
S-AIR
Camera B
Subunitate S-AIR
(receptor S-AIR)
Camera A
Unitate principală S-AIR
(acest receptor)
-!34%26/,5-%
4/.%
).0543%,%#4/2
4/.%-/$%
).054-/$%
30%!+%23
45.).'-/$%
45.).'
-%-/29
%.4%2
#(
!$)2%#4
!&$
-/6)%
-53)#
$)30,!9
$)--%2
!54/#!,-)#
0(/.%3
6)$%/
-54).'
6)$%/).
,!5$)/2
Înainte de a utiliza un produs S-AIR, aveţi grijă
să efectuaţi următoarele reglaje pentru a stabili
transmisia sunetului.
Introducerea emiţătorului / a
aparatului de emisie-recepţie
wireless
Pentru a utiliza funcţia S-AIR, trebuie să
introduceţi emiţătorul wireless (nu este furnizat)
în unitatea principală S-AIR şi aparatul de
emisie-recepţie wireless (nu este furnizat) în
subunitatea S-AIR.
Note
• Înainte de a introduce emiţătorul / aparatul de
emisie-recepţie, aveţi grijă să decuplaţi cablul
de alimentare.
• Nu atingeţi bornele emiţătorului / aparatului de
emisie-recepţie wireless.
Subunitate S-AIR
(amplificator surround)
Continuare l
77
Pentru a introduce emiţătorul
wireless în unitatea principală
S-AIR
1 Demontaţi şuruburile şi detaşaţi capacul
slotului.
Capacul
slotului
Note
• Introduceţi emiţătorul wireless cu sigla
S-AIR îndreptată în sus.
• Introduceţi emiţătorul wireless astfel încât
cele două marcaje V să fie aliniate.
• Nu introduceţi decât emiţătorul wireless în
slotul EZW-T100.
3 Folosiţi şuruburile detaşate la pasul 1
pentru a fixa emiţătorul wireless (fără fir).
Notă
• Nu folosiţi alte şuruburi pentru a fixa
emiţătorul wireless.
Pentru a introduce aparatul de
emisie - recepţie wireless în
subunitatea S-AIR
Note
• Detaşaţi şuruburile de pe capacul slotului pe
care este aplicat marcajul de avertizare. Nu
demontaţi alte şuruburi.
• Capacul slotului nu mai este necesar. Cu toate
acestea, vă recomandăm să îl păstraţi după
demontare.
2 Introduceţi emiţătorul wireless (fără fir).
Emiţător wireless
78
Pentru detalii legate de montarea aparatului
de emisie-recepţie wireless în amplificatorul
surround şi în receptorul S-AIR, consultaţi
manualele de instrucţiuni furnizate pentru
respectivele echipamente.
Stabilirea transmisiei sunetului
între unitatea principală S-AIR şi
subunitatea S-AIR (Setări de ID)
Când puneţi în corespondenţă identitatea (ID)
unităţii principale S-AIR cu cea a subunităţii
S-AIR, puteţi stabili transmisia sunetului. Puteţi
utiliza mai multe produse S-AIR stabilind
pentru fiecare dintre acestea câte o identitate
(ID) diferită.
Pentru a stabili identitatea (ID)
subunităţii S-AIR
Aveţi grijă ca identitatea stabilită la subunitatea
S-AIR pe care doriţi să o folosiţi să corespundă
identităţii unităţii principale S-AIR.
Pentru detalii legate de stabilirea identităţii (ID)
pentru amplificatorul surround şi receptorul
S-AIR, consultaţi manualele de instrucţiuni ce
însoţesc respectivele echipamente.
Transmisia sunetului se stabileşte după
cum urmează (exemplu) :
Unitate principală S-AIR
-!34%26/,5-%
4/.%
).0543%,%#4/2
4/.%-/$%
).054-/$%
Altă unitate
principală S-AIR
30%!+%23
45.).'-/$%
45.).'
-%-/29
%.4%2
#(
!$)2%#4
0(/.%3
Despre stabilirea identităţii (ID)
pentru unitatea principală S-AIR
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “S-AIR”.
3 Apăsaţi
sau b pentru a intra în meniu.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “S-AIR ID”.
5 Apăsaţi
sau b pentru a accesa
parametrul.
6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
alege identitatea dorită (A, B sau C),
.
apoi apăsaţi
Subunitate
S-AIR
!&$
-/6)%
-53)#
$)30,!9
$)--%2
!54/#!,-)#
6)$%/
-54).'
6)$%/).
,!5$)/2
Subunitate
S-AIR
Subunitate S-AIR
Note
• Sursele ce beneficiază de protecţie a drepturilor
de autor este posibil să nu fie redate de
produsele S-AIR.
• Când se stabileşte transmisia sunetului :
– sunetul poate fi transmis la ieşire numai
de receptorul S-AIR dacă aţi conectat
echipamente la acest receptor prin intermediul
mufelor analogice. Sunetul nu poate fi
transmis la ieşire dacă echipamentele sunt
conectate la mufele COAXIAL, OPTICAL
sau HDMI ale acestui receptor ;
– funcţia căşti de la amplificatorul de surround
nu este disponibilă.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME / MENU sau AMP MENU.
79
Punerea în legătură a unităţii
principale S-AIR cu o anumită
subunitate S-AIR
(Operaţia de punere în legătură)
Pentru a stabili transmisia sunetului, trebuie să
stabiliţi aceeaşi identitate (ID) pentru unitatea
dvs. principală S-AIR şi pentru subunitatea
S-AIR. Dacă vecinii dvs. au însă produse S-AIR,
pentru care au stabilit aceeaşi identitate cu cea
aleasă de dvs., este posibil să recepţioneze
sunetul de la unitatea dvs. principală S-AIR sau
vice versa.
Pentru a se evita acest inconvenient, puteţi
pune în legătură unitatea principală S-AIR cu o
anumită subunitate S-AIR efectuând operaţia de
punere în legătură.
x După punerea în legătură
Transmisia sunetului se va stabili numai între
unitatea principală S-AIR şi subunitatea S-AIR
care au fost puse în legătură.
La vecini
Camera dvs.
Unitate principală S-AIR
Nici o transmisie
Subunitate S-AIR
Subunitate S-AIR
x Înainte de punerea în legătură
Transmisia sunetului este stabilită pe baza
identităţii (ID).
Camera dvs.
La vecini
Unitate principală S-AIR
Punerea în legătură
1 Aşezaţi subunitatea S-AIR alături de
unitatea principală S-AIR cu care
doriţi să fie pusă în legătură.
2 Puneţi în corespondenţă identitatea
unităţii principale S-AIR cu cea a
subunităţii S-AIR.
• Pentru a stabili identitatea unităţii
principale S-AIR, consultaţi secţiunea
“Despre stabilirea identităţii (ID) pentru
unitatea principală S-AIR” (pag. 79).
• Pentru a stabili identitatea subunităţii
S-AIR, consultaţi manualul de instrucţiuni
ce însoţeşte subunitatea S-AIR.
Subunitate S-AIR
Subunitate S-AIR
3 Apăsaţi AMP MENU.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “S-AIR”.
5 Apăsaţi
sau b pentru a intra în
meniu.
6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “PAIRING”.
80
Ascultarea sonorului
dintr-o altă cameră
7 Apăsaţi
sau b pentru a accesa
parametrul.
8 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
.
• START : unitatea principală S-AIR începe
operaţia de punere în legătură. Este afişată
indicaţia “SEARCHING”.
• CONDITION : puteţi verifica identitatea
curentă.
Dacă setarea pentru punerea în legătură
a expirat, este afişată indicaţia “NO
PAIRING”.
(Numai pentru receptorul S-AIR - nu este
furnizat)
Puteţi asculta sonorul de la sistem chiar dacă
vă aflaţi în altă cameră, cu ajutorul receptorului
S-AIR. Receptorul S-AIR poate fi amplasat într-o
altă cameră pentru a vă extinde posibilitatea de
audiţie.
Pentru detalii legate de receptorul S-AIR,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
pentru receptorul S-AIR.
9 Începeţi punerea în legătură a
subunităţii S-AIR.
x Pentru amplificatorul surround
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce
însoţeşte amplificatorul surround.
x Pentru receptorul S-AIR
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce
însoţeşte receptorul S-AIR.
Butoane
de intrare
10 Operaţia de punere în legătură s-a
încheiat.
Este afişată indicaţia “COMPLETE”.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME / MENU sau AMP MENU.
Notă
• Realizaţi operaţia de punere în legătură în timp
de câteva minute după efectuarea pasului 8.
În caz contrar, operaţia de punere în legătură
este anulată automat şi apare indicaţia
“INCOMPPETE”.
Pentru a renunţa la punerea în
legătură
Resetaţi identitatea unităţii principale S-AIR.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Despre
stabilirea identităţii (ID) unitatea principală
S-AIR” (pag. 79). Poate fi stabilită aceeaşi
identitate ca şi anterior.
1 Stabiliţi identitatea pentru receptorul
S-AIR astfel încât să corespundă
unităţii principale S-AIR.
• Pentru a stabili identitatea unităţii principale
S-AIR, consultaţi secţiunea “Despre
stabilirea identităţii (ID) pentru unitatea
principală S-AIR” (pag. 79).
• Pentru a stabili identitatea receptorului
S-AIR, consultaţi manualul de instrucţiuni
ce-l însoţeşte.
81
Note
• Când utilizaţi o altă subunitate S-AIR,
cum ar fi un amplificator surround, nu
modificaţi identitatea unităţii principale
S-AIR. Stabiliţi identitatea receptorului
S-AIR, astfel încât să corespundă celei a
unităţii principale S-AIR.
• Când puneţi în legătură unitatea principală
S-AIR cu o altă unitate principală S-AIR,
cum ar fi un amplificator surround, este
necesar totodată să puneţi în legătură acea
unitate principală S-AIR cu receptorul
S-AIR. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
“Punerea în legătură a unităţii principale
S-AIR cu o anumită subunitate S-AIR
(Operaţia de punere în legătură)”, pag. 80.
2 Apăsaţi AMP MENU.
3 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “S-AIR”.
4 Apăsaţi
sau b pentru a intra în
meniu.
5 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “MODE”.
6 Apăsaţi
sau b pentru a accesa
parametrul.
7 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
selecta varianta dorită.
• PARTY : receptorul S-AIR transmite la
ieşire sunetul conform intrării selectate
la unitatea principală S-AIR. Cu toate
acestea, dacă se selectează DVD şi HDMI
1 - 4 la unitatea principală, receptorul
S-AIR rămâne la intrarea selectată anterior.
• SEPARATE : puteţi selecta intrarea dorită
pentru receptorul S-AIR, în timp ce
intrarea de la unitatea principală S-AIR
rămâne nemodificată.
82
Note
Dacă este aleasă varianta TUNER (FM/
AM) la unitatea principală, puteţi numai
să selectaţi aceeaşi bandă pentru tunerul
receptorului S-AIR. Puteţi selecta însă altă
intrare decât cea TUNER la receptorul
S-AIR.
8 Ajustaţi volumul la receptorul S-AIR.
Notă
• Sonorul de la receptorul S-AIR poate fi întrerupt
de acţionarea unităţii principale S-AIR.
Schimbarea canalului pentru o mai bună transmisie a
sunetului
Dacă folosiţi mai multe sisteme wireless care
folosesc aceeaşi bandă de frecvenţe 2,4 GHz,
cum ar fi wireless LAN sau Bluetooth, transmisia
realizată de produsele S-AIR sau de alte
sisteme wireless poate fi instabilă. În acest caz,
transmisia poate fi ameliorată prin modificarea
următoarelor reglaje “RF CHANGE”.
6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru se.
lecta varianta dorită, apoi apăsaţi
• RF AUTO : În mod normal selectaţi această
variantă. Sistemul trece automat de la “RF
CHANGE” la “RF ON” sau “RF OFF”.
• RF ON : Sistemul transmite sunetul căutând
cel mai bun canal pentru transmisie.
• RF OFF : Sistemul transmite sunetul fixând
canalul de transmisie.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU/HOME sau AMP MENU.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “S-AIR”.
3 Apăsaţi
sau b pentru a intra în
meniu.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “RF CHANGE”.
5 Apăsaţi
sau b pentru a accesa
parametrul.
Note
• Când emiţătorul wireless nu este introdus în
unitatea principală S-AIR, nu puteţi regla “RF
CHANGE”.
• În majoritatea cazurilor, nu va fi necesar să
modificaţi această opţiune.
• Dacă pentru “RF CHANGE” este aleasă
varianta “RF OFF”, transmisia dintre unitatea
principală S-AIR şi subunitatea S-AIR poate
fi efectuată folosind unul dintre următoarele
canale :
– S-AIR ID A : canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 1,
– S-AIR ID B : canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 6,
– S-AIR ID C : canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 11.
• Transmisia poate fi ameliorată prin schimbarea
canalului de transmisie (a frecvenţei) altor
sisteme wireless. Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al celuilalt echipament
fără fir.
83
Utilizarea receptorului S-AIR în timp ce unitatea
principală S-AIR este în modul standby
(Doar pentru receptorul S-AIR - nu este
furnizat)
Puteţi utiliza receptorul S-AIR în timp ce unitatea
principală S-AIR este în standby, alegând pentru
“STBY” varianta “STBY ON”.
Butoane
de intrare
6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta varianta dorită, apoi apăsaţi
.
• STBY OFF : nu puteţi utiliza receptorul
S-AIR în timp ce unitatea principală S-AIR
este în standby.
• STBY ON : puteţi utiliza receptorul S-AIR
în timp ce unitatea principală S-AIR este în
standby sau este pornită.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME / MENU sau AMP MENU.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “S-AIR”.
3 Apăsaţi
sau b pentru a intra în
meniu.
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta “S-AIR STBY”.
5 Apăsaţi
parametrul.
84
sau b pentru a accesa
Note
• Când alegeţi pentru “S-AIR STBY” varianta
“STBY ON”, consumul de energie creşte în
modul standby.
• Dacă emiţătorul wireless nu este introdus în
unitatea principală S-AIR, nu puteţi alege
“S-AIR STBY”.
• Dacă emiţătorul wireless este detaşat de la
unitatea principală S-AIR, pentru “S-AIR
STBY” este aleasă automat varianta “STBY
OFF”.
• Dacă aţi selectat TUNER (banda FM/AM)
la unitatea principală înainte ca aceasta să
fie oprită, iar pentru “S-AIR STBY” este
aleasă varianta “STBY ON”, puteţi selecta
numai aceeaşi bandă de frecvenţe la tunerul
receptorului S-AIR. Cu toate acestea, puteţi
selecta o altă intrare decât TUNER la receptorul
S-AIR.
• Sonorul de la receptorul S-AIR poate fi suprimat
de funcţionarea unităţii principale S-AIR.
Alte operaţii
Comutarea între sonorul
analogic şi cel digital
(INPUT MODE)
Atunci când conectaţi echipamente la ambele
mufe de intrare digitală şi analogică ale receptorului, puteţi să stabiliţi modul de intrare audio
pentru fiecare dintre ele sau să comutaţi între
acestea, în funcţie de tipul materialului pe care
doriţi să-l vizionaţi.
1 Rotiţi “INPUT SELECTOR” de pe
receptor pentru a selecta intrarea.
Puteţi utiliza de asemenea butoanele de intrare
ale telecomenzii.
2 Apăsaţi repetat INPUT MODE la receptor pentru a selecta modul de intrare
audio dorit.
Modul de intrare selectat este afişat pe
ecran.
Ascultarea sonorului /
vizionarea imaginilor
provenite de la altă intrare
Puteţi reatribui semnale audio şi / sau video unei
alte intrări ce nu este utilizată.
De exemplu, conectaţi mufa OPTICAL OUT
a player-ului DVD la mufa OPTICAL BD IN
a acestui receptor, când doriţi să fie primite la
intrare semnale audio optice digitale de la
player-ul DVD.
Conectaţi mufa video pe componente a playerului DVD la mufa COMPONENT VIDEO 1 IN a
acestui receptor dacă doriţi să fie primite la intrare
semnale video de la player-ul DVD.
Atribuiţi semnale audio şi / sau video mufei de
intrare DVD folosind opţiunile “A. ASSIGN” şi
/ sau “V. ASSIGN” din meniul AUDIO şi / sau
VIDEO.
1
Apăsaţi AMP MENU.
Moduri de intrare audio
2 Apăsaţi repetat V/v
x AUTO
Este acordată prioritate semnalelor audio digitale
atunci când sunt realizate atât conexiuni digitale,
cât şi analogice. Dacă nu există semnale audio
digitale, sunt selectate cele analogice.
3
x ANALOG
Este specificat semnalul audio analogic de intrare
de la mufele AUDIO IN (L/R).
Note
• În funcţie de intrare, anumite moduri de intrare
audio nu pot fi configurate.
• Atunci când este selectată funcţia ANALOG
DIRECT, este stabilit automat modul de intrare
audio “ANALOG” şi nu puteţi selecta alte
moduri.
• Atunci când este selectată intrarea HDMI 1 - 4
sau DMPORT, pe afişaj apare indicaţia “------”
şi nu puteţi selecta alte moduri. Selectaţi un
alt mod de intrare decât intrarea HDMI 1 - 4
sau DMPORT, apoi reglaţi modul de intrare
audio.
pentru a selecta
“AUDIO” sau “VIDEO”.
Apăsaţi
meniu.
sau b pentru a intra în
4 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta “A.
ASSIGN” sau “V. ASSIGN”.
5 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
6 Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a
selecta denumirea intrării pe care doriţi
să o atribuiţi (de exemplu : DVD).
7
Apăsaţi
selecţia.
8
Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
mufa de intrare pe care doriţi să o
atribuiţi intrării selectate la pasul 6.
sau b pentru a aplica
85
Pentru a reveni la indicaţia precedentă a afişajului
Apăsaţi B .
Denumirea intrării
VIDEO1 VIDEO2
BD
DVD
SAT
SA-CD/
CD
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a*
a
HDMI1
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
HDMI4
a
a
a
a
a
a
COMPOSITE
a*
a*
a
–
a
–
–
–
–
a
–
a*
a
a
–
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a*
a*
a
a
a*
a*
a
–
a
a*
Mufe de intrare COMPONENT1
video ce pot fi
COMPONENT2
atribuite
COMPONENT3
Nici una
Mufe de intrare SAT OPT
audio ce pot fi
BD OPT
atribuite
DVD COAX
ANALOG
* Varianta iniţială de reglaj
Note
• Nu puteţi atribui semnale optice de la o sursă de intrare mufelor de intrare optice ale receptorului
şi nici nu puteţi atribui semnale coaxiale de la sursa de intrare mufelor de intrare coaxiale ale
receptorului.
• Când atribuiţi intrarea audio digitală, reglajul INPUT MODE se poate schimba automat (pag. 85).
• Nu puteţi reatribui mai mult de o intrare HDMI aceleiaşi intrări.
• Nu puteţi reatribui mai mult de o intrare audio digitală aceleiaşi intrări.
• Nu puteţi reatribui mai mult de o intrare video pe componente aceleiaşi intrări.
86
Pentru a beneficia de DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) vă permite să ascultaţi sunetul de la un sistem în reţea, precum
o sursa audio portabilă sau un computer.
Prin conectarea unui adaptor DIGITAL MEDIA PORT (nu este furnizat), puteţi asculta sunetul de la
echipamentul conectat la receptor.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare livrate cu adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Note
• Nu conectaţi un alt adaptor decât cel DIGITAL MEDIA PORT.
• Înainte de conectarea altor cabluri, aveţi grijă să îl decuplaţi pe cel de alimentare.
• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT în timp ce receptorul este pornit.
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA PORT, este posibil ca ieşirea video să nu poată fi
utilizată.
• Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT sunt disponibile pentru comercializare în funcţie de regiune.
87
Conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT
Puteţi asculta sunetul şi viziona imaginile de la echipamentul conectat prin intermediul adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT la mufa DMPORT a receptorului.
Adaptor
DIGITAL
MEDIA PORT
A Cablu video (nu este furnizat)
Pentru a deconecta adaptorul DIGITAL MEDIA PORT de
la mufa DMPORT
Apăsaţi şi menţineţi apăsate ambele margini ale conectorului, şi apoi trageţi-l
în afară.
Note
• Atunci când conectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, asiguraţi-vă de faptul că introducerea
conectorului se face orientând marcajul de săgeată al acestuia spre cel similar de pe mufa
DMPORT.
• Aveţi grijă să realizaţi conexiuni DMPORT ferme, introducând conectorul pe direcţia potrivită.
• Deoarece conectorul DIGITAL MEDIA PORT este fragil, aveţi grijă ca acesta să fie manipulat cu
grijă, atunci când amplasaţi sau deplasaţi receptorul.
88
Ascultarea / vizionarea unui
echipament conectat prin
conexiune DMPORT
1 Apăsaţi DMPORT
2
Schimbarea modului de
afişare
Puteţi afla atmosfera sonoră etc., schimbând
informaţiile prezentate de afişaj. Pentru această
operaţie utilizaţi butoanele receptorului.
Puteţi utiliza şi butonul INPUT SELECTOR al
receptorului pentru a selecta “DMPORT”.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY.
La fiecare apăsare a butonului, informaţia ce apare
pe afişaj se schimbă ciclic după cum urmează:
Porniţi redarea echipamentului
conectat.
Sunetul este redat prin receptor, iar imaginile
vor apărea pe ecranul televizorului.
Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat cu adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT.
Toate intrările cu excepţia benzilor de
frecvenţă FM şi AM
Denumire index a intrării a) T Intrarea selectată
T Atmosfera sonoră curentă T Nivel volum
T Şirul de informaţii
Note
• În funcţie de tipul adaptorului DIGITAL MEDIA
PORT, puteţi să acţionaţi echipamentul conectat
folosind telecomanda. Pentru detalii referitoare
la funcţionarea butoanelor telecomenzii,
consultaţi informaţiile de la pag. 11.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat mufa MONITOR
OUT a receptorului la televizor (pag. 88).
Observaţie
• Atunci când ascultaţi piese în format MP3 sau alt
tip de fişiere de muzică comprimate folosind un
echipament audio portabil, calitatea sunetului
poate fi îmbunătăţită. Apăsaţi în mod repetat
MUSIC pentru a selecta “PORTABLE”
(pag. 63).
Benzile de frecvenţă FM şi AM
Denumire Program Service b) sau Denumirea
postului de radio fixat în memorie a) T Frecvenţă
T Indicaţia tipului de program b) T Indicaţia
Radio text b) T Indicaţia orei curente (în sistem
de afişare cu 24 ore) b) T Atmosfera sonoră
curentă T Nivel volum.
a)
Denumirea de index apare numai dacă aceasta a
fost atribuită intrării de semnal sau postului de
radio fixat în memorie (pag. 41, 70). Denumirea
de index nu apare dacă aţi introdus doar spaţii
libere, ori dacă această este identică cu cea a
intrării de semnal.
b)
Numai în timpul recepţiei RDS (doar la
modelele care au codul de regiune CEL, CEK)
(pag. 71).
Notă
În cazul anumitor limbi este posibil să nu fie
afişate caracterele speciale sau marcajele.
89
Utilizarea cronometrului
de oprire automată
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
(Sleep Timer)
Puteţi programa receptorul să se oprească automat
după o anumită perioadă de timp.
Apăsaţi repetat SLEEP în timp ce aparatul
este pornit.
Indicaţia “SLEEP” devine luminoasă pe display.
La fiecare apăsare a butonului, informaţia de pe
display se schimbă ciclic după cum urmează:
0:30:00 T 1:00:00 T 1:30:00 T 2:00:00
T OFF
Observaţie
Pentru a verifica durata de timp rămasă până la
oprirea receptorului, apăsaţi SLEEP. Va fi afişată
durata de timp rămasă. Dacă apăsaţi din nou
butonul SLEEP, funcţia de oprire automată va
fi anulată.
Puteţi înregistra de la un echipament audio/video
folosind receptorul. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate cu echipamentele de
înregistrare.
Înregistrarea pe un CD-R
Puteţi înregistra pe un CD-R folosind receptorul.
Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
pentru recorder-ul CD.
1
Apăsaţi unul dintre butoanele de
intrare pentru a selecta echipamentul
de redare.
Puteţi utiliza şi butonul INPUT SELECTOR
al receptorului.
2 Pregătiţi echipamentul de redare.
De exemplu, depistaţi un post de radio ale
cărui programe doriţi să le înregistraţi
(pag. 66).
3 Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi un disc CD-R neinscripţionat
în recorder-ul CD şi ajustaţi nivelul de
înregistrare.
4 Porniţi înregistrarea la echipamentul
de înregistrare, apoi redarea la cel de
redare.
Notă
• Reglajele de sunet nu afectează ieşirea de
semnal de la mufele SA-CD/CD/CD-R OUT.
90
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator
Înregistrarea pe un suport media
1 Apăsaţi unul dintre butoanele de intrare
pentru a selecta echipamentul de pe
care se va face redarea.
Puteţi utiliza şi butonul INPUT SELECTOR
al receptorului.
2 Pregătiţi echipamentul pentru redare.
Dacă nu folosiţi boxe de surround spate, puteţi
conecta boxele frontale la mufele SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT B
utilizând o conexiune bi-amplificator.
Pentru a conecta boxele
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
De exemplu, introduceţi în aparatul video
caseta pe care doriţi să o copiaţi.
3 Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi o casetă video etc. neinscripţionată
în echipamentul video de înregistrare (conectat
la mufa VIDEO 1).
4 Porniţi înregistrarea la echipamentul
de înregistrare, apoi porniţi redarea la
cel de redare.
Note
• Anumite surse sunt protejate la copiere. În acest
caz, este posibil să nu puteţi înregistra de la
respectivele surse.
Conectaţi mufele corespunzătoare secţiunii
Lo (sau Hi) de la boxele frontale la mufele
SPEAKERS FRONT A şi conectaţi mufele
corespunzătoare secţiunii Hi (sau Lo) ale
respectivelor boxe la mufele SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B.
Aveţi grijă să detaşaţi părţile metalice Hi/Lo de
la boxe. In caz contrar este posibil să cauzaţi
disfuncţionalităţi ale receptorului.
Continuare l
91
Pentru a regla boxele
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME / MENU sau AMP MENU.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
“SPEAKER”.
3
Apăsaţi
meniu.
sau b pentru a intra în
4 Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a
selecta “SP PATTERN”.
5 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
6 Apăsaţi V/v pentru a selecta tipul de
configuraţie de boxe adecvat în care
nu sunt implicate boxe de surround
spate.
7 Apăsaţi sau B.
8 Apăsaţi repetat V/v
pentru a selecta
“SB ASSIGN”.
9 Apăsaţi
sau b pentru a introduce
parametrul.
10 Apăsaţi V/v pentru a selecta
“BI-AMP”.
Aceleaşi semnale de ieşire de la mufele
SPEAKERS FRONT A pot fi transmise
la ieşire prin mufele SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B.
92
Note
• Alegeţi pentru “SB ASSIGN” varianta “BIAMP” înainte de a realiza operaţia de autocalibrare.
• Dacă alegeţi pentru “SB ASSIGN” varianta
“BI-AMP”, nivelul boxelor şi distanţele stabilite pentru boxele de surround spate devin indisponibile şi sunt folosite cele stabilite pentru
boxele frontale.
• Dacă alegeţi pentru “SP PATTERN” o variantă
cu boxe de surround spate, nu puteţi alege pentru “SB ASSIGN” varianta “BI-AMP”.
Folosirea telecomenzii
Acţionarea fiecărui echipament cu ajutorul telecomenzii
Puteţi acţiona echipamente care sunt sau nu marca Sony, cu ajutorul telecomenzii furnizate pentru
receptor.
Iniţial, telecomanda este programată pentru a acţiona echipamente marca Sony.
Când modificaţi reglajele telecomenzii în funcţie de echipamentele pe care le folosiţi, puteţi acţiona
atât aparate care nu sunt marca Sony, cât şi alte tipuri de aparate marca Sony pe care iniţial nu le puteaţi acţiona cu aceasta (pag. 95).
Acţionarea echipamentelor conectate la receptor
1 Apăsaţi butonul de intrare corespunzător echipamentului conectat pe care doriţi să
îl acţionaţi.
2 Apăsaţi butoanele adecvate pentru utilizarea funcţiei, conform tabelului următor.
Notă
• Este posibil să nu puteţi acţiona anumite funcţii ale echipamentelor pe care le folosiţi.
Continuare l
93
Tabelul cu butoane utilizat pentru acţionarea fiecărui echipament
(telecomanda principală)
TV
Aparat
video
Player
DVD,
DVD/
VHS
COMBO
Player
de disc
Blu-ray
Recorder
HDD
PSX
Player
video
CD,
player
LD
Receptor
digital de
satelit /
terestru
(EURO)
Casetofon
A/B
Aparat
DAT
Player
CD/
aparat
MD
Dispozitiv
DIGITAL
MEDIA
PORT
AV [/1
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
–
Butoane numerotate
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
TV INPUT, WIDE
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
- /- -, CLEAR/>10
a
a
a
a
a
a
a
–
a
–
a
–
ENT / MEM
a
a
a
a
a
a
a*1
–
a
a
a
–
DISPLAY
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a
–
RETURN/EXIT
a
–
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a
TOOLS/OPTIONS
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
V/v/B/b, ,
MENU, HOME
a
a
a
a
a
a
–
a
–
–
–
a
./>
a
a
a
a
a
a
a
–
a*3
a
a
a
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
a
m / TUNING – ,
M / TUNING +
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
DISC SKIP
–
–
a
a
–
–
a*2
–
–
–
a
–
N, X, x
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
PRESET +/–,
TV CH +/–,
a
a
a
a
a
–
a*1
a
–
–
–
–
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
–
–
a
a
–
a
–
–
–
–
–
–
F1, F2
–
–
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
Echipament
Buton
,
*1 Numai pentru player LD.
*2 Numai pentru VIDEO CD.
*3 Numai pentru casetofon, compartimentul B.
94
Programarea telecomenzii
Puteţi programa telecomanda pentru a acţiona
echipamente care nu sunt marca Sony, prin
schimbarea codului. Odată memorate semnalele
de comandă, puteţi utiliza respectivul echipament
ca parte integrată a sistemului dumneavoastră.
Mai mult, puteţi programa telecomanda pentru
echipamente Sony care nu pot fi acţionate de la
telecomandă. Reţineţi însă că, această telecomandă
poate acţiona echipamente care acceptă semnale
de comandă wireless, în infraroşu.
1 Apăsaţi AV ]/1 în timp ce ţineţi apăsat
RM SET UP.
Butonul RM SET UP clipeşte rar.
2
Apăsaţi tasta de intrare pentru
echipamentul pe care doriţi să îl
acţionaţi.
De exemplu, dacă intenţionaţi să comandaţi
un CD player, apăsaţi SA-CD/CD.
Indicatorul RM SET UP şi SHIFT se aprind.
3 Apăsaţi butoanele numerotate pentru
a introduce codul numeric (sau unul
dintre coduri, dacă există mai multe)
corespunzător echipamentului pe care
doriţi să îl comandaţi şi producătorului
acestuia (cu excepţia TV).
Consultaţi tabelele de la pag. 96 - 99
pentru informaţii referitoare la codurile
numerice corespunzătoare echipamentului şi
producătorului acestuia (prima cifră a codului
numeric corespunde categoriei, iar ultimele
două corespund producătorului).
4 Apăsaţi ENT/MEM.
Odată ce a fost verificat codul numeric
indicatorul RM SET UP clipeşte lent de două
ori, iar telecomanda iese automat din modul
de programare.
5 Repetaţi paşii de la
1 la 4 pentru a
acţiona alte echipamente.
Note
• Indicatorul se stinge atunci când este apăsată o
tastă corectă.
• La pasul 2, dacă doriţi să schimbaţi pe o altă
intrare apăsaţi SHIFT şi apoi apăsaţi noul buton
de intrare dorit.
• La pasul 2, dacă apăsaţi TUNER, puteţi
programa butonul pentru a acţiona un tuner
(pag. 96).
• Pentru codurile numerice, sunt valabile doar
ultimele trei cifre introduse.
Programarea telecomenzii pentru a
acţiona un televizor
1 Apăsaţi AV ]/1 în timp ce ţineţi apăsat RM
SET UP.
Indicatorul RM SET UP clipeşte rar.
2 Apăsaţi TV.
Butonul indicator RM SET UP şi SHIFT se
aprind.
3 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a
introduce codul numeric (sau unul dintre
coduri, dacă există mai mult de un cod) pentru
televizor. Pentru detalii, consultaţi pag. 97.
4 Apăsaţi ENT/MEM.
Odată ce a fost verificat codul numeric
indicatorul RM SET UP clipeşte lent de două
ori, iar telecomanda iese automat din modul de
programare.
Pentru a anula programarea
Apăsaţi RM SET UP la orice pas. Indicatorul
RM SET UP clipeşte de 5 ori, în succesiune
rapidă. Telecomanda iese automat din modul de
programare.
Pentru a activa intrarea după
programare
Apăsaţi butonul programat pentru a activa
intrarea dorită.
Continuare l
95
Dacă operaţia de programare a
eşuat, verificaţi următoarele :
• Dacă la pasul 1indicatoul nu se aprinde însemnă
că bateriile sunt consumate. Înlocuiţi ambele
baterii.
• Dacă indicatorul pâlpâie de 5 ori în succesiune
rapidă în timp ce introduceţi codul numeric,
înseamnă că a apărut o eroare. Porniţi din nou
de la pasul 1.
Pentru a şterge memoria
telecomenzii
Pentru a şterge toate programările făcute,
efectuaţi procedura următoare pentru a readuce
telecomanda la reglajele din fabrică.
În timp ce ţineţi apăsat MASTER VOL –,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ]/1,
după care apăsaţi AV]/1.
Indicatorul clipeşte de 3 ori, apoi se stinge.
Codurile numerice corespunzătoare
echipamentului şi fabricantului acestuia
Utilizaţi codurile numerice din tabelele următoare
pentru a putea acţiona echipamente care nu sunt
marca Sony precum şi alte echipamente Sony
care în mod normal nu pot fi acţionate.
Deoarece semnalul telecomenzii acceptat de un
echipament diferă în funcţie de model şi de anul
de fabricaţie al echipamentului respectiv, unui
singur echipament îi pot corespunde mai multe
coduri numerice. Dacă încercarea de programare
nu reuşeşte cu unul din coduri, încercaţi cu un alt
cod.
Note
• Codurile numerice se bazează pe ultimele
informaţii disponibile pentru fiecare marcă.
Există însă posibilitatea ca echipamentul să nu
răspundă la unul sau chiar la toate codurile.
• Toate butoanele de intrare ale acestei telecomenzi
pot să nu fie operaţionale atunci când sunt
utilizate pentru un anumit echipament.
Pentru a acţiona un tuner
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
002, 005
Pentru a acţiona un player CD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
DENON
101, 102, 103
104, 123
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Pentru a acţiona un aparat DAT
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
PIONEER
203
219
Pentru a acţiona un casetofon
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Pentru a acţiona un recorder
HDD
Marcaj
SONY
96
Cod (Coduri)
307, 308, 309
Pentru a acţiona un aparat MD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
301
302
303
304
Pentru a acţiona un player /
recorder de disc Blu-ray
Marcaj
SONY
Cod (Coduri)
310, 311, 312
Pentru a acţiona un PSX
Marcaj
SONY
Cod (Coduri)
313, 314, 315
Pentru a acţiona un player DVD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Pentru a acţiona un recorder
DVD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
401, 402, 403
Pentru a acţiona un DVD/VHS
COMBO
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
411
Pentru a acţiona un DVD/HDD
COMBO
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
401, 402, 403
Pentru a acţiona un televizor
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
501, 502
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507,
515, 544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518,
544, 566
527
503, 519, 527, 544,
566, 568
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/
MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
Continuare l
97
Marcaj
Cod (Coduri)
Pentru a acţiona un aparat video
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Marcaj
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Pentru a acţiona un player LD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
PIONEER
601, 602, 603
606
Pentru a acţiona un player video
CD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
605
98
Cod (Coduri)
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
GOLDSTAR/LG 723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
M I T S U B I S H I / 732, 733, 734, 735
MGA
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN 722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Dacă aparatul video AIWA nu funcţionează deşi
aţi introdus codul corespunzător aceste mărci,
introduceţi codul corespunzător firmei Sony.
Informaţii suplimentare
Pentru a acţiona un tuner de satelit
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC 866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN 866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish 873
Network
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Pentru a acţiona un decodor de cablu
Marcaj
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
Cod (Coduri)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS 830, 831
ZENITH
826, 827
Glosar
x Cinema Studio EX
Tip de sonor cu efect de învăluire (surround), care
poate fi privit ca o compilaţie a tehnologiei Digital
Cinema Sound şi care crează sunetul unui studio
de înregistrări, utilizând trei tehnologii : “Virtual
Multi Dimensions”, “Screen Depht Matching” şi
“Cinema Studio Reverberation”.
“Virtual Multi Dimensions”, tehnologia boxelor
virtuale, crează un mediu virtual multi-surround
folosind boxe reale cu până la 7,1 canale aducând
în casa dvs. sunetul cu efect de învăluire al unei
săli de spectacole, dotată cu cele mai recente
facilităţi.
“Screen Depht Matching” reproduce atenuarea
frecvenţelor înalte, crează senzaţia de umplere a
spaţiului şi de adâncime a sunetului, realizată de
obicei în sălile de cinema prin emiterea sunetului
din spatele ecranului. Acesta este adăugată apoi
canalelor central şi frontale.
“Cinema Studio Reverberation” reproduce caracteristicile sonore ale celor mai performante săli
de spectacole şi studiouri de înregistrări, cum ar
fi studiourile Sony Pictures Entertainment. Există
trei moduri : A /B / C, disponibile în funcţie de
tipul de studio.
x Component video
Format de transmisie a informaţiilor de semnal video, constând în trei semnale separate : luminanţă
Y, crominanţă Pb şi crominanţă Pr. Imaginile de
înaltă calitate, cum ar fi DVD video sau imaginile
HDTV, sunt transmise cu mai mare acurateţe.
Cele trei mufe sunt marcate cu un cod de culoare
verde, albastru şi roşu.
x Composite video
Format standard de transmisie a informaţiilor
semnalului video. Semnalul de luminanţă Y şi
cel de crominanţă C sunt combinate şi transmise
împreună.
Continuare l
99
x Deep Color
Semnale video pentru care profunzimea de
culoare a semnalelor ce trec prin mufa HDMI a
fost mărită.
Numărul culorilor care pot fi redate de 1 pixel
este de 24 biţi (16.777.216 culori) cu mufa HDMI
curentă. Totuşi, numărul culorilor care poate fi
exprimat de 1 pixel poate fi de 36 biţi etc., atunci
când receptorul este compatibil cu Deep Color.
Deoarece gradaţia profunzimii de culoare poate fi
exprimată mai exact cu mai mulţi biţi, schimbările
continue de culoare pot fi exprimate cu mai mare
cursivitate.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Tehnologie unică de reproducere a sunetului
destinată sistemelor “Home theater” (teatru
pentru acasă), dezvoltată de Sony în cooperare
cu Sony Pictures Entertainment, pentru a putea
beneficia la domiciliu de sunetul puternic şi
captivant dintr-o sală de spectacole. Cu acest
“Digital Cinema Sound” dezvoltat prin integrarea
unui DSP (Digital Signal Processor) şi a unor
date rezultate din măsurători, puteţi experimenta
în propria locuinţă atmosfera sonoră ideală, ce
respectă intenţiile producătorului de film.
x Dolby Digital
Tehnologie audio digitală de codare/decodare
dezvoltată de Dolby Laboratories, Inc. Sonorul
este obţinut de la canalele : frontale (stânga /
dreapta), central, surround (stânga / dreapta) şi
de la subwoofer. Este un standard audio dedicat
discurilor DVD video, cunoscut şi ca 5,1 canale
surround. Deoarece informaţia pentru efectul de
învăluire este înregistrată şi reprodusă stereo, se
obţine un sunet integral, mai fidel realităţii decât
în cazul Dolby surround.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus asigură flexibilitatea şi eficienţa în furnizarea sunetului pe mai multe canale
corespunzând efectului de învăluire pentru suporturi media video de înaltă definiţie. Eficienţa
sa superioară de codare permite existenţa unui
număr de până la 7,1 canale audio de înaltă ca100
litate, fără a afecta negativ “bugetul” de biţi
alocat performanţei video sau setului de facilităţi
suplimentare.
x Dolby Digital Surround EX
Tehnologie acustică dezvoltată de Dolby Laboratories, Inc. Informaţia “surround back” (surround-spate) este matricială, inclusă în canalele
obişnuite surround, stânga şi dreapta, astfel încât
sunetul poate fi reprodus pe 6,1 canale. Scenele
active, în mod special, sunt recreate beneficiind
de o atmosferă sonoră mai dinamică şi realistă.
x Dolby Pro Logic II
Această tehnologie converteşte înregistrarea
audio pe 2 canale stereo pentru a fi redată pe
5,1 canale. Există un mod MOVIE pentru filme
şi un mod MUSIC pentru surse stereo precum
muzica. Filmele vechi codate în format stereo
tradiţional pot fi îmbunătăţite cu sunet surround
pe 5,1 canale.
Modul GAME este potrivit pentru jocuri video.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologie de redare pe 7,1 canale (sau pe 6,1
canale). În paralel cu semnalul codat Dolby
Digital Surround EX, sunetul codat Dolby Digital
pe 5,1 canale poate fi reprodus pe 7,1 canale
(respectiv pe 6,1 canale). În plus, conţinutul
existent, înregistrat stereo poate fi şi el reprodus
pe 7,1 canale (sau pe 6,1 canale).
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologie de procesare audio dezvoltată de
Dolby Laboratories, Inc. Informaţia surround
centrală şi mono este de tip matricial, pe două
canale stereo. Când este reprodus, sonorul este
decodat şi redat la ieşire prin 4 canale surround.
Aceasta este cea mai obişnuită metodă de procesare audio pentru DVD video.
x Dolby TureHD
Dolby TrueHD este o tehnologie audio fără pierderi, dezvoltată de Dolby pentru discuri optice de
înaltă definiţie. Semnalul sonor Dolby TrueHD
reproduce identic, bit cu bit, originalul creat în
studiouri şi furnizează o calitate superioară a sunetului pe 8 canale la 96 kHz / 24 biţi, respectiv
pe cel mult 6 canale la 192 kHz / 24 biţi. Împreună
cu înalta definiţie video, Dolby TrueHD vă va oferi o experienţă “Home theater” fără precedent.
x DTS 96/24
Un format digital pentru sunet de înaltă calitate.
Semnalul audio este înregistrat la o frecvenţă de
eşantionare şi o viteză de transfer de 96kHz/24bit,
care reprezintă maximul pentru discurile DVD
video. Numărul canalelor redate variază în funcţie
de software.
x DTS Digital Surround
Tehnologie audio digitală de codare/decodare
pentru săli de spectacol dezvoltată de Digital
Theater System, Inc. Compresia sunetului este
mai redusă decât la Dolby Digital, obţinându-se o
reproducere de mai mare fidelitate a sunetului.
x DTS ES
Format de redare pe 6,1 canale ce beneficiază
de sonor cu efect de învăluire. Sunt disponibile
două moduri “Discrete 6.1” care înregistrează
independent fiecare canal, respectiv “Matrix 6,1”
care include într-o matrice sonorul de surround
spate obţinând canale de surround stânga dreapta. Este varianta ideală pentru redarea
pistelor sonore ale filmelor de acţiune.
x DTS-HD
Format audio care extinde formatul convenţional
DTS Digital Surround.
Acest format constă într-o parte centrală şi o
extensie, partea centrală fiind compatibilă cu
DTS Digital Surround. Există două tipuri de
DTS-HD : “DTS-HD High Resolution Audio”
şi “DTS-HD Master Audio”. DTS-HD High
Resolution Audio are o rată maximă de transmisie
de 6 Mbps, compresie Lossy, iar DTS-HD High
Resolutions Audio corespunde unei frecvenţe
maxime de eşantionare de 96 kHz şi un maxim
de 7,1 canale. DTS-HD Master Audio are o rată
maximă de transmisie de 24, 5 Mbps şi utilizează
compresia Lossless. DTS-HD Master Audio
corespunde unei frecvenţe de eşantionare de
192 kHz şi un număr maxim de 7,1 canale.
x DTS Neo:6
Această tehnologie converteşte înregistrarea
audio pe 2 canale stereo pentru a fi redată pe
6,1 canale. Există două moduri de selectare, în
conformitate cu sursa de redare şi cu preferinţele
dumneavoastră: CINEMA pentru filme şi MUSIC
pentru surse stereo, precum muzica.
x Frecvenţă de eşantionare
Pentru conversia în format digital a semnalului
audio analogic, datele analogice vor fi cuantificate.
Acest proces se numeşte eşantionare, iar numărul
de cuantificări ale datelor analogice ce se
produc într-o secundă se numeşte frecvenţă de
eşantionare. Pe un CD de muzică standard, datele
sunt cuantificate de 44100 ori pe secundă, ceea
ce este exprimat ca frecvenţă de eşantionare
de 44,1kHz. În general vorbind, o frecvenţă de
eşantionare mai mare înseamnă o calitate mai
bună a sunetului.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI este o interfaţă care acceptă atât semnale
video, cât şi audio, printr-o singură conexiune
digitală care vă permite să beneficiaţi de o înaltă
calitate a imaginii şi a sunetului. Specificaţiile
HDMI acceptă HDCP (High-bandwith Digital
Content Protection), o tehnologie de protecţie la
copiere care încorporează tehnologie de codare
pentru semnale video digitale.
x Neural THX
Neural-THX Surround este sunetul surround
de nivel următor. Această nouă tehnologie
revoluţionară transmite o imagine bogată ce
însoţeşte sunetul de surround într-un format
perfect compatibil cu formatul stereo.
Neural-THX Surround reduce lărgimea de bandă
necesară posturilor de radio pentru a transmite
programe surround multicanal şi permite redarea
a 7,1 canale pentru jocuri şi filme.
Continuare l
101
Măsuri de precauţie
Prin relevarea detaliilor audio, pierdute în mod
obişnuit de alte sisteme de redare, audienţa va
experimenta ambianţa profundă şi subtilă a
detaliilor din filme, muzică şi jocuri video. Cu
această tehnologie, folosită de creatorii de sunet
în timpul procesului de creaţie şi implementată în
echipamentele de redare, Neural-THX Surround
oferă o experienţă acustică cu adevărat fidelă
originalului.
Neural-THX Surround a fost alegerea oficială
pentru formatul de transmisie a sunetului
surround pentru posturile de radio XM prin
Satelit “XM HD Surround”, precum şi pentru alte
posturi de radio FM/HD importante, difuzate în
întreaga lume.
x S-AIR (Frecvenţă radio interactivă
audio Sony)
În ultima perioadă se remarcă o răspândire rapidă
a suporturilor media DVD, a transmisiunilor
digitale şi a altor suporturi media de înaltă
calitate.
Pentru a asigura transmiterea integrală, fără
deteriorări a nuanţelor subtile ale acestor
suporturi media de înaltă calitate, Sony a
dezvoltat o nouă tehnologie, denumită “S-AIR”,
destinată transmisiei radio a semnalelor audio
digitale fără comprimare, care a fost încorporată
în modelul EZV - T100.
Această tehnologie transferă semnalele audio
digitale fără compresie, folosind domeniul de
bandă ISM de 2,4 GHz (bandă de frecvenţe
destinată domeniilor: industrie, ştiinţă şi
medicină), cum sunt reţelele LAN wireless (fără
fir) şi aplicaţiile Bluetooth.
x x.v.Colour
x.v.Colour este un termen mai familiar pentru
standardul xvYCC propus de Sony, şi este o
marcă comercială a Sony. xvYCC este un standard
internaţional pentru spaţiul color în video.
Acest standard poate exprima o gamă de culori
mai largă decât standardul de transmisie curent
utilizat.
102
Privind siguranţa
În cazul în care în interiorul aparatului au pătruns
lichide sau obiecte solide, detaşaţi aparatul de la
priză şi aveţi grijă să fie verificat de un specialist,
înainte de a-l utiliza din nou.
Privind sursele de alimentare
• Înainte de a pune aparatul în funcţiune, verificaţi
dacă tensiunea de funcţionare a acestuia este
aceeaşi cu cea din reţeaua locală.
Tensiunea de lucru a aparatului este precizată
pe plăcuţa aflată în partea din spate a
receptorului.
• Aparatul nu este deconectat de la sursa de
alimentare cu energie, atâta timp cât este cuplat
la o priză de perete, chiar dacă este oprit.
• Deconectaţi de la priză cablul de alimentare al
aparatului, dacă acesta urmează a nu fi utilizat
o perioadă mai lungă de timp. Pentru a decupla
cablul de la priză, trageţi întotdeauna de ştecăr,
niciodată de cablu.
• Înlocuirea cablului de alimentare trebuie făcută
doar în centrele service specializate.
Privind încălzirea aparatului în
timpul funcţionării
Chiar dacă aparatul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Dacă aparatul este utilizat continuu, la volum
ridicat, temperatura carcasei creşte considerabil.
Pentru a nu vă răni, vă recomandăm să nu atingeţi
carcasa.
Privind amplasarea aparatului
Despre funcţia S-AIR
• Amplasaţi receptorul într-un spaţiu cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia în timpul funcţionării şi pentru a-i prelungi
astfel durata de viaţă.
• Nu amplasaţi aparatul în apropierea surselor de
căldură, ori în locuri expuse direct la lumina
soarelui, cu praf excesiv sau supus la vibraţii
mecanice.
• Nu aşezaţi pe aparat nici un obiect care ar putea
bloca fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
echipamente cum ar fi un televizor, un aparat
video sau un casetofon. (Dacă receptorul este
utilizat împreună cu un televizor, un aparat
video sau un casetofon şi este amplasat prea
aproape de aceste echipamente, este posibilă
apariţia zgomotului, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. Acest lucru se întâmplă
îndeosebi când este utilizată o antenă de
interior. De aceea, vă recomandăm să utilizaţi
o antenă de exterior.)
• Aveţi grijă atunci când aşezaţi aparatul pe
suprafeţe special tratate (cu ceară, lac sau
lustruite etc.) deoarece acestea se pot decolora
sau păta.
• Deoarece funcţia S-AIR transmite sunetul prin
unde radio, sonorul poate prezenta omisiuni
când propagarea undele radio este împiedicată.
Aceasta este o caracteristică a undelor radio şi
nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Deoarece funcţia S-AIR transmite sunetul prin
unde radio, echipamentele care generează
energie electromagnetică, cum ar fi un cuptor
cu microunde, pot interfera cu transmisia
sunetului.
• Deoarece funcţia S-AIR utilizează unde radio
cu aceeaşi frecvenţă ca şi alte sisteme wireless,
cum ar fi reţelele LAN wireless sau Bluetooth,
pot rezulta interferenţe sau transmisii de slabă
calitate. Într-un astfel de caz, luaţi următoarele
măsuri :
– nu amplasaţi sistemul în apropierea altor
sisteme wireless,
– nu folosiţi acest sistem simultan cu celelalte
sistem wireless.
• Distanţa de transmisie diferă în funcţie de
spaţiul de utilizare. Găsiţi locaţiile în care
transmisia dintre unitatea principală S-AIR şi
cea secundară este optimă şi amplasaţi-le în
respectivele poziţii.
Privind funcţionarea
Înainte de a conecta celelalte echipamente, opriţi
receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Privind curăţare
Ştergeţi carcasa, panoul frontal şi butoanele cu
o bucată de pânză moale, uşor umezită într-o
soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel
de material abraziv, praf de curăţat ori solvenţi
precum benzină sau alcool.
Pentru orice problemă sau nelămuriri legate de
aparatul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
103
Soluţionarea problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului, întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
utilizaţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute.
Audio
Nu se aude sunetul, indiferent care dintre
echipamentele conectate este selectat,
sau nivelul sunetului este foarte scăzut
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt
conectate corect şi ferm.
• Verificaţi dacă toate cablurile boxelor sunt
corect conectate.
• Verificaţi dacă au fost pornite atât receptorul,
cât şi toate echipamentele conectate.
• Verificaţi dacă MASTER VOLUME nu este
reglat pe “VOL MIN”.
• Verificaţi ca opţiunea SPEAKERS să nu fie
dezactivată (pag. 32).
• Verificaţi dacă nu cumva sunt conectate
căştile.
• Apăsaţi MUTING la telecomandă pentru a anula
funcţia de suprimare a sonorului.
• Verificaţi dacă aţi selectat corect echipamentul
folosind butoanele de intrare (pag. 40).
• Atunci când sonorul se aude numai la un nivel
foarte scăzut, verificaţi dacă nu cumva este
activată funcţia NIGHT MODE (pag. 64).
• Circuitul de protecţie al receptorului a fost
activat. Opriţi receptorul, eliminaţi cauza
scurtcircuitului şi apoi reporniţi-l.
Nu se aude sunetul de la un anumit
echipament conectat
• Verificaţi dacă echipamentul respectiv este
conectat corect la mufele de intrare audio pentru
acest echipament.
• Verificaţi dacă au fost complet introduse
cablurile utilizate pentru conectare în mufele
corespunzătoare, atât ale receptorului, cât şi ale
celuilalt echipament.
104
Nu se aude sunetul de la una dintre boxele
frontale
• Conectaţi o pereche de căşti audio la mufa
PHONES, pentru a verifica dacă sunetul se
aude în căşti. Dacă prin acestea se aude numai
sunetul de la un singur canal audio, este posibil
ca echipamentul să nu fie corect conectat la
receptor. Verificaţi dacă toate cablurile utilizate
pentru conectare au fost complet introduse în
mufele corespunzătoare, atât ale receptorului,
cât şi ale celuilalt echipament. Dacă în căşti pot
fi ascultate ambele canale, este posibil ca boxa
frontală să nu fie corect conectată la receptor.
Verificaţi conexiunea boxei de la care nu se
aude nici un semnal.
• Asiguraţi-vă de faptul că aţi realizat conexiunea
la ambele mufe L şi R ale unui echipament
analogic şi nu doar la una din aceste mufe.
Utilizaţi un cablu audio (nu este furnizat).
Nu se aude sunetul de la sursele de
semnal analogic pe 2 canale
• Verificaţi ca pentru INPUT MODE să nu fie
aleasă varianta “AUTO” (pag. 85) şi să nu fie
realizată conexiunea DIGITAL pentru intrarea
selectată.
• Verificaţi ca pentru INPUT MODE să nu
fie aleasă varianta “AUTO” (pag. 85) şi ca
funcţia “A. ASSIGN” să nu fie utilizată pentru
realocarea intrării audio a unei alte surse la
intrarea selectată (pag. 85).
Nu se aude sunetul de la sursele digitale
(de la mufa de intrare COAXIAL sau
OPTICAL).
• Verificaţi ca pentru INPUT MODE să nu fie
aleasă varianta “ANALOG” (pag. 85).
• Verificaţi să nu fie selectată funcţia ANALOG
DIRECT.
Sunetele care vin din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate ca nivel sau
ordinea este inversată
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt
conectate corect şi ferm.
• Ajustaţi nivelul parametrilor, utilizând meniul
LEVEL.
Se aude brum sau zgomot puternic.
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt
conectate corect şi ferm.
• Verificaţi dacă există o distanţă suficientă între
cablurile de conectare şi un transformator sau
un motor aflate în aceeaşi cameră şi dacă există
cel puţin 3 metri distanţă de la cabluri până la
un televizor sau o lampă cu fluorescenţă.
• Amplasaţi echipamentele audio departe de
televizor.
• Conectorii şi mufele sunt murdare. Curăţaţi-le
cu bucată de pânză uşor umezită în alcool.
Nu se aude sunetul sau se aude doar un
sunet foarte slab de la boxele centrală/
surround/ surround-spate.
• Selectaţi modul CINEMA STUDIO EX
(pag. 63).
• Ajustaţi nivelul volumului sonor (pag. 39).
• Verificaţi reglajul pentru “SP PATTERN”
(pag. 50).
Nu se aude sunetul de la subwoofer
• Verificaţi dacă subwoofer-ul este conectat corect
şi ferm.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwoofer-ul.
• În funcţie de atmosfera sonoră selectată, este
posibil să nu fie emis sunet prin subwoofer.
• Atunci când pentru toate boxele audio este
aleasă varianta “LARGE” şi este selectat
“NEO6 CIN” sau “NEO6 MUS”, nu este emis
sunet prin subwoofer.
• Verificaţi reglajul pentru “SP PATTERN”
(pag. 50).
Nu poate fi obţinut efectul surround.
• Asiguraţi-vă că funcţia atmosfere sonore este
activată (apăsaţi MOVIE sau MUSIC).
• Atmosferele sonore nu funcţionează pentru
semnale cu o frecvenţă de eşantionare mai mare
de 48kHz.
Nu sunt reproduse semnale audio Dolby
Digital sau DTS multicanal
• Verificaţi dacă discul DVD etc., de pe care se
face redarea este înregistrat în format Dolby
Digital sau DTS.
• Atunci când conectaţi un DVD player, etc., la
mufele de intrare digitală ale acestui receptor,
verificaţi reglajele audio (reglajele pentru ieşire
audio) ale echipamentului respectiv conectat la
receptor.
Nu este posibilă efectuarea de
înregistrări.
• Verificaţi dacă echipamentele sunt conectate
corect.
• Selectaţi echipamentul sursă de semnal, folosind
butoanele de intrare (pag. 40).
Nu se aude sunetul de la echipamentul
conectat la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT.
• Ajustaţi nivelul volumului sonor al acestui
receptor.
• Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi / sau
echipamentul nu sunt conectate corect. Opriţi
funcţionarea receptorului, apoi reconectaţi
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi/sau
echipamentul.
• Verificaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi
/sau echipamentul pentru a vă asigura că sunt
compatibile acest receptor.
Continuare l
105
Video
Pe ecranul TV ori al monitorului nu apare
imaginea ori aceasta este neclară.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare, folosind
butoanele de intrare.
• Reglaţi televizorul pe modul de intrare
adecvat.
• Amplasaţi echipamentele audio mai departe de
televizor.
• În funcţie de adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT, este posibil ca ieşirea video să nu fie
disponibilă.
Imaginea de la COMPONENT VIDEO OUT
este deteriorată
• Semnalele video de intrare, altele decât 480p
component nu sunt recepţionate atunci când
semnalele sunt transmise la ieşire prin mufa
VIDEO. Introduceţi semnale video component
480i.
Nu este posibilă efectuarea de
înregistrări.
• Verificaţi dacă echipamentele sunt conectate
corect.
• Selectaţi echipamentul sursă utilizând butoanele
de intrare (pag. 40).
Tuner
Recepţia FM este slabă.
Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţă de 75 Ω
(nu este furnizat), pentru a conecta receptorul
la o antenă exterioară FM, aşa cum este ilustrat
mai jos. Când conectaţi receptorul la o antenă
exterioară, este necesară şi o împământare
pentru protecţia împotriva descărcărilor electrice.
Pentru a preveni o explozie, nu legaţi firul de
împământare de o conductă de gaze.
106
Antena exterioară FM
Receptor
Fir de
împământare
(nu este furnizat)
Spre împământare
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor de radio
• Verificaţi dacă antenele sunt conectate corect.
Ajustaţi poziţia antenelor şi conectaţi o antenă
de exterior dacă este necesar.
• Intensitatea semnalului posturilor de radio este
prea slabă (când se face acordul automat).
Utilizaţi acordul direct.
• Asiguraţi-vă că aţi ales corect intervalul de acord
(când depistaţi posturile de radio AM folosind
acordul direct).
• În memoria receptorului nu au fost fixate posturi
de radio sau cele existente au fost şterse (atunci
când depistaţi posturile de radio parcurgându-le
pe cele fixate în memorie). Fixaţi în memorie
posturile de radio dorite (pag. 68).
• Apăsaţi repetat DISPLAY la receptor pentru ca
să fie afişată frecvenţa posturilor de radio.
Facilitatea RDS nu este disponibilă*
• Asiguraţi-vă că sunteţi acordat pe o staţie radio
FM RDS.
• Selectaţi o staţie radio FM de la care se
recepţionează un semnal mai puternic.
Nu sunt afişate informaţiile RDS pe care
le doriţi*
• Contactaţi staţia radio respectivă pentru a afla
dacă, în acel moment, asigură serviciile dorite
de dvs. Este posibil ca aceste servicii să fi fost
suspendate temporar.
* Numai pentru modelele cu codul de regiune
CEL, CEK.
HDMI
Sunetul sursă primit la intrare mufa HDMI
nu este transmis la ieşire de la receptor
sau de la difuzoarele televizorului.
• Verificaţi conexiune HDMI (pag. 24).
• Nu puteţi asculta un Super Audio CD realizând
conexiunea HDMI.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie necesară reglarea acestuia.
Consultaţi manualele de instrucţiuni furnizate
împreună cu acestea.
• Când urmăriţi imagini sau ascultaţi sonor în
cursul unei transmisii Deep Color, aveţi grijă
să folosiţi un cablul de conectare pentru mufa
HDMI compatibil cu viteza mare (un cablu
HDMI versiunea 1.3, categoria 2).
Imaginile sursă primite la mufa de intrare
HDMI nu sunt transmise la ieşire de la
televizor
• Verificaţi conexiunea HDMI (pag. 24).
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie necesară reglarea acestuia.
Consultaţi manualele de instrucţiuni furnizate
împreună cu acestea.
• Când urmăriţi imagini sau ascultaţi sonor în
cursul unei transmisii Deep Color, aveţi grijă
să folosiţi un cablul de conectare pentru mufa
HDMI compatibil cu viteza mare (un cablu
HDMI versiunea 1.3, categoria 2).
Nu este operaţională funcţia HDMI Control
for HDMI
• Verificaţi conexiunea HDMI (pag. 24).
• Asiguraţi-vă că în meniul HDMI pentru
“CTRL:HDMI” este aleasă varianta “CTRL
ON”.
• Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este
compatibil cu funcţia Control for HDMI.
• Verificaţi reglajele pentru Control for HDMI la
echipamentul conectat. Consultaţi manualul de
instrucţiuni ale acestui echipament.
• Repetaţi procedura de la «Pregătirea pentru
“BRAVIA” Sync» dacă schimbaţi conexiunea
HDMI, când conectaţi / deconectaţi cablul de
alimentare sau atunci când survine o pană de
curent (pag. 73).
Sunetul nu este transmis la ieşire prin
receptor şi prin boxele televizorului în
timp ce utilizaţi funcţia de comandă audio
a sistemului (System Audio Control).
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil cu
funcţia System Audio Control.
• Dacă televizorul nu beneficiază de funcţia System Audio Control, efectuaţi reglajele “AUDIO
OUT” din meniul HDMI :
– “TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul
prin receptor şi boxele televizorului.
– “AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul de la
receptor.
• Dacă nu puteţi auzi sunetul de la un echipament
conectat la receptor
– schimbaţi intrarea a receptorului alegând varianta HDMI, atunci când doriţi să vizionaţi un
program cu un echipament conectat la acesta
prin intermediul unei conexiuni HDMI,
– schimbaţi canalul TV atunci când doriţi să
vizionaţi o transmisiune TV,
– selectaţi echipamentul sau intrarea de la
care doriţi să vizionaţi semnalul, atunci
când urmăriţi un program la un echipament
conectat la televizor. Consultaţi informaţiile
referitoare la această operaţie din manualul
de instrucţiuni al televizorului.
Continuare l
107
S-AIR
Nu este stabilită conexiunea S-AIR
(transmisia sunetului nu se stabileşte), de
exemplu, indicatorul subunităţii S-AIR se
stinge, luminează intermitent sau devine
luminos de culoare roşie
• Dacă mai folosiţi încă o unitate principală
S-AIR, poziţionaţi-o la mai mult de 8 m de
această unitate S-AIR.
• Verificaţi identitatea S-AIR (ID) atât pentru
unitatea principală S-AIR, cât şi pentru
subunitatea S-AIR (pag. 79).
• O altă subunitate S-AIR este pusă în legătură cu
unitatea principală S-AIR. Puneţi în legătură
cu unitatea principală S-AIR subunitatea
S-AIR dorită (pag. 80).
• Unitatea principală S-AIR este pusă în legătură
cu altă subunitate S-AIR. Anulaţi punerea în
legătură.
• Poziţionaţi atât unitatea principală S-AIR,
cât şi subunitatea S-AIR la distanţă de alte
dispozitive wireless.
• Evitaţi utilizarea altor dispozitive wireless.
• Subunitatea S-AIR este oprită. Asiguraţi-vă că
este conectat la priză cablul de alimentare şi
porniţi subunitatea S-AIR.
Nu se aude sunetul de la receptorul
S-AIR.
• Verificaţi dacă echipamentele sunt conectate la
mufa analogică a acestui receptor.
Nu se aude sunetul de la echipamentul
S-AIR.
• Dacă mai folosiţi încă o unitate principală
S-AIR, poziţionaţi-o la mai mult de 8 m de
această unitate principală S-AIR.
• Verificaţi identitatea S-AIR (ID) atât pentru
unitatea principală S-AIR, cât şi pentru
subunitatea S-AIR (pag. 79).
108
• Confirmaţi reglajele pentru punerea în legătură
(pag. 80).
• Poziţionaţi unitatea principală S-AIR şi
subunitatea S-AIR aproape una de alta.
• Evitaţi folosirea echipamentelor care generează
energie electromagnetică, cum ar fi cuptoarele
cu microunde.
• Poziţionaţi atât unitatea principală S-AIR,
cât şi subunitatea S-AIR la distanţă de alte
dispozitive wireless.
• Evitaţi folosirea altor dispozitive wireless.
• Modificaţi reglajele “RF CHANGE”
(pag. 83).
• Modificaţi atât reglajele S-AIR ID ale unităţii
principale S-AIR, cât şi pe cele ale subunităţii
S-AIR.
• Opriţi receptorul şi subunitatea S-AIR, apoi
reporniţi-le.
• Verificaţi să nu fie conectate căştile la
subunitatea S-AIR.
Este emis zgomot sau sunt omisiuni ale
sunetului
• Dacă mai folosiţi încă o unitate principală
S-AIR, poziţionaţi-o la mai mult de 8 m de
această unitate S-AIR.
• Poziţionaţi unitatea principală S-AIR şi
subunitatea S-AIR aproape una de alta.
• Evitaţi folosirea echipamentelor care generează
energie electromagnetică, cum ar fi cuptoarele
cu microunde.
• Poziţionaţi atât unitatea principală S-AIR,
cât şi subunitatea S-AIR la distanţă de alte
dispozitive wireless.
• Evitaţi utilizarea altor dispozitive wireless.
• Modificaţi reglajele “RF CHNG” (pag. 83).
• Modificaţi reglajele S-AIR atât ale unităţii
principale S-AIR, cât şi a subunităţii S-AIR.
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează
• Orientaţi telecomanda spre senzorul de infraroşu
de pe panoul receptorului.
• Îndepărtaţi orice obstacol dintre receptor şi
telecomandă.
• Înlocuiţi ambele baterii ale telecomenzii cu
altele noi, dacă cele vechi sunt consumate.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat de la telecomandă
intrarea de semnal corectă.
• Atunci când este acţionat un echipament care nu
este marca Sony, este posibil ca telecomanda
să nu acţioneze corespunzător, în funcţie de
modelul aparatului şi producătorul acestuia.
Mesaje de eroare
În cazul unei disfuncţionalităţi, pe afişaj apare
un mesaj. Puteţi verifica starea sistemului,
cu ajutorul acestor mesaje. Pentru rezolvarea
problemei, consultaţi tabelul următor. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
centru service Sony.
Dacă apare un mesaj de eroare în timp ce efectuaţi
autocalibrarea, consultaţi secţiunea “Când apar
coduri de eroare” (pag. 36) pentru a rezolva
problema.
Dacă nu puteţi remedia problemele
utilizând acest ghid de soluţionare
a problemelor
Ştergerea memoriei receptorului ar putea remedia
problema (pag. 31). Reţineţi însă faptul că nu
toate reglajele memorate vor reveni la valorile
stabilite din fabrică şi va trebui să ajustaţi din
nou toate reglajele receptorului.
Dacă problema persistă
Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony. Reţineţi
însă faptul că, dacă personalul service-ului va
trebui să înlocuiască anumite componente pentru
efectuarea depanării, respectivele componente
defecte este posibil să fie reţinute.
În cazul apariţiei unei probleme legate de
funcţia S-AIR, apelaţi la un dealer Sony pentru
verificarea sistemului integral (atât unitatea
principală S-AIR, cât şi subunitatea S-AIR.)
Secţiuni de referinţă pentru
ştergerea memoriei receptorului
Pentru a şterge
Toate setările memorate
Atmosferele sonore
personalizate
Consultaţi
pag. 31
pag. 66
PROTECTOR
Curentul electric ce provine de la boxe este
neregulat sau panoul superior al receptorului
este acoperit cu un obiect. Receptorul se va
opri automat după câteva secunde. Verificaţi
conexiunile boxelor şi porniţi din nou
receptorul.
109
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Modele care au codul de regiune CEL, CEK,
AU, TW1)
Putere de ieşire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%)
85 W+ 85 W
Putere de ieşire în mod Stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W
Putere de ieşire în mod surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10 %)
140 W pe canal
Modele care au codul de zonă TH1)
Putere de ieşire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Putere de ieşire în modul Stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 0,7%)
80 W + 80 W
Putere de ieşire în mod surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10 %)
120 W pe canal
1)
Intrări
Analog
Sensibilitate: 500 mV / 50 kohmi
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digital
Impedanţă: 75 ohmi
(Coaxial) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digital
S/N: 100 dB
(Optic)
(A, 20 kHz LPF)
Ieşiri (analogice)
AUDIO OUT
Tensiune: 500 mV /
10 kohmi
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V /1 kohm
Egalizor
Nivel amplificare + 10 dB,
în trepte de 1dB
3)
INPUT SHORT (omiţând atmosfera sonoră
şi egalizorul.)
4)
Reţea încărcată, nivel de intrare.
Măsurători efectuate în următoarele condiţii:
Cod de regiune
CEL, CEK, AU
TW
TH
2)
Cerinţe privind
alimentarea
230 V c.a., 50 Hz
110 V c.a., 60 Hz
220 V c.a., 50 Hz
Puterea de referinţă la ieşire pentru boxele
frontale, centrală, surround şi surround spate.
În funcţie de atmosfera sonoră şi de sursa de
semnal, este posibil să nu fie transmis sunet la
ieşire.
Răspuns în frecvenţă
Analogic 10 Hz - 70 kHz ,
+0,5 / -2 dB
(omiţând atmosfera sonoră
şi egalizorul.)
110
Secţiunea tuner FM
Domeniul de acord : 87,5 MHz - 108,0 MHz
Antenă :
antenă fir pentru FM
Borne de antenă :
75 ohmi, asimetric
Frecvenţă intermediară :
10,7 MHz
Secţiunea tuner AM
Domeniul de acord
Cod de regiune Domeniul de acord
trepte de
trepte de
10 kHz
9 kHz
CEL, CEK
531 kHz –
1,602 kHz
AU
530 kHz 531 kHz 1,710 kHz 1,710 kHz
TW, TH
530 kHz 531 kHz 1,610 kHz 1,602 kHz
Antenă
antenă-cadru
Frecvenţă intermediară :
450 kHz
Secţiunea video
Intrări / Ieşiri
Video
1Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO :
Y: 1Vp-p, 75 ohmi
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
80 MHz HD Pass Through
Caracteristici generale
Cerinţe privind tensiunea de alimentare :
Cod de
regiune
CEL, CEK
AU
TW
TH
Cerinţe privind
alimentarea
230 V c.a., 50 / 60 Hz
230 V c.a., 50 Hz
110 V c.a., 60 Hz
220 -230 V c.a., 50/60 Hz
Accesorii furnizate
• Manual de instrucţiuni (acest manual)
• Ghid de configurare rapidă (1)
• Antenă fir FM (1)
• Antenă cadru AM (1)
• Telecomandă (RM-AAP044) (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)
Pentru detalii privind codul de regiune al
echipamentelor folosite, consultaţi pag. 3.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate
fără să fiţi avizaţi.
La realizarea anumitor plăci cu circuite
imprimate nu au fost folosiţi inhibitori de
combustie cu halogeni.
Putere de ieşire (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT
5V ; 0,7 A MAX
Consum de putere
Cod de regiune
Consum de putere
CEL, CEK, AU, TW,
240 W
TH
Putere consumată (în standby)
0,9 W
(când pentru “CTRL:HDMI” este aleasă
varianta “CTRL OFF” în meniul HDMI, iar
pentru “S-AIR STBY” este aleasă varianta
“STBY OFF” în meniul S-AIR)
Dimensiuni (L/Î/A) (aprox.)
430 × 157,5 × 322 mm
(inclusiv părţile proeminente şi butoanele)
Masa (aprox.) 8,3 kg
111
Index
Indicaţii numerice
2CH STEREO 65
5,1 canale 16
7,1 canale 16
A
Acord
automat 67
direct 67
AUTO CALIBRATION 32
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D) 60
Aparat video
conectare 29
Atmosfere sonore
resetare 66
selectare 63
B
BI-AMP 51
Blu-ray, player de disc
conectare 27
redare 43
Boxe
amplasare 16
conectare 17
C
Cameră
conectare 29
CD, player~
conectare 22
redare 42
CD, recorder~
conectare 22
Comandă audio a sistemului
75
Control for HDMI 72
Conexiune Bi-amplificator 91
Cronometru de oprire automată
90
112
D
M
Decodor
conectare 28
Denumire 38, 41, 70
Depistarea posturilor de radio
automată 67
directă 67
fixate în memorie 69
DIGITAL MEDIA PORT
conectare 88
intrare 40
Dolby Digital 100
Dolby Digital EX 59
DTS 101
DVD, player~
conectare 26
redare 43
DVD, recorder~
conectare 29
Meniu
AUDIO 55
AUTO CAL 37
EQ 54
HDMI 56
LEVEL 49
S-AIR 58
SPEAKER 50
SURROUND 53
SYSTEM 57
TUNER 54
VIDEO 56
Mesaje de eroare 109
N
NIGHT MODE 64
O
Fază audio 49
Fază, zgomot 49
One-Touch Play 73
Oprirea alimentării 75
Oprirea automată a
sistemului 76
H
P
HDMI, Control for ~
conectare 72
HDMI
conectare 24
INPUT MODE 85
PAIRING 80
Player de disc Blu-ray 27, 43
Player CD 22, 42
Player DVD 26, 43
Player Super Audio CD
22, 42
Punerea în legătură 80
Î
R
Înregistrare
pe un CD-R 90
pe un suport media 91
RDS 71
Redare la o singură atingere
75
Recorder CD
conectare 22
Recorder DVD
conectare 29
Reglaje iniţiale 31
F
I
J
Jocuri video
conectare 29
S
S-AIR 76
Selectare
atmosferă sonoră 63
echipament 40
sistem de boxe 32
Sleep Timer 90
Super Audio CD, player~
conectare 22
redare 42
Suprimarea volumului 41
System Audio Control 75
System Power Off
76
T
Telecomandă 11
Ton de testare 49
Tuner de satelit / Decodor
conectare 28
Tuner
conectare 30
TV
conectare 20
113
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF