Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Ghid de referinţă

nume fişier[D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\RO01COV_STR-DN1020-CEL.fm]
pagină master: Dreapta
4-273-052-11(1) (RO)
Receptor AV
cu canale multiple
Ghid de referinţă
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
nume model1[STR-DN1020]
[4-273-052-11(1) (RO)]
RO
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\RO02REG_STR-DN1020-CEL.fm4-273-052- pagină master: Stânga
11(1)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneţi acest
aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe
de masă, draperii etc.
Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă,
cum ar fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea
la o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii, deconectaţi
imediat ştecărul principal de la priza CA.
Pentru clienţii din Europa
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este casat în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire
la prezenţa unei suprafeţe ce
poate fi fierbinte dacă este atinsă
în timpul funcţionării normale.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un
cablu de conectare mai scurt de 10 picioare
(3 metri).
2RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\RO02REG_STR-DN1020-CEL.fm
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună
cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca
deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de
service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce
aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau garanţie la adresele
prevăzute în documentele separate de service
sau garanţie.
pagină master: Dreapt
a
Cu privire la drepturile de autor
Acest receptor încorporează sistemele Dolby*
Digital şi Pro Logic Surround şi sistemul DTS**
Digital Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor emise în
S.U.A. cu numerele: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 şi alte
brevete din S.U.A. şi din întreaga lume, publicate
sau în curs de publicare. DTS şi simbolul sunt
mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD,
DTS-HD Master Audio şi siglele DTS sunt
mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM)
(Interfaţă multimedia de înaltă definiţie).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
Abonamentele Sirius se comercializează separat şi
se supun Termenilor şi condiţiilor Sirius (consultaţi
www.sirius.com). Citiţi acest acord înainte de
a achiziţiona abonamentul. Sirius, XM şi toate
mărcile şi siglele asociate sunt mărci comerciale
ale Sirius XM Radio Inc. şi ale subsidiarilor săi.
Toate drepturile rezervate.
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor
este furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD.
Aceste nume sunt mărci comerciale ale
MORISAWA & COMPANY LTD., iar drepturile
de autor asupra fontului aparţin, de asemenea,
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate
în S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci
comerciale înregistrate aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora. În acest manual nu sunt
specificate mărcile ™ şi ®.
continuare
3RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
RO
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\RO02REG_STR-DN1020-CEL.fm4-273-052- pagină master: Stânga
11(1)
VAIO şi VAIO Media sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că
un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator.
PARTY STREAMING şi sigla PARTY
STREAMING sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de siguranţă
şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale
şi/sau mărci de servicii ale Digital Living
Network Alliance.
Wake-on-LAN este marcă comercială
a International Business Machines Corporation
în Statele Unite.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
şi Windows Media sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)” şi sigla „x.v.Color
(x.v.Colour)” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
„BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„PlayStation” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN” este marcă comercială înregistrată
a Sony Corporation.
MICROVAULT este marcă comercială
a Sony Corporation.
4RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\RO07ADD_STR-DN1020-CEL.fm
pagină master: Dreapt
a
Cu privire la amplasare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide,
deconectaţi receptorul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Unitatea nu este deconectată de la sursa CA
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru o
perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• (Doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada)
Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi
nu va intra în priza de perete decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce
complet ştecărul în priză, contactaţi
furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
încontinuu acest receptor la un volum ridicat,
temperatura carcasei în părţile superioară,
laterală şi inferioară va creşte considerabil.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct
la lumina soarelui, la praf excesiv sau la
şocuri mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce
ar putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
• Nu amplasaţi receptorul lângă echipamente
precum un televizor, un VCR sau un
casetofon. (Dacă receptorul este utilizat în
combinaţie cu un televizor, un VCR sau un
casetofon şi este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea zgomote,
iar calitatea imaginii poate avea de suferit.
Acest lucru este probabil, mai ales când se
utilizează o antenă de interior (aeriană).
Prin urmare, vă recomandăm să utilizaţi
o antenă de exterior (aeriană).)
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi receptorul
pe suprafeţe tratate special (cu ceară, ulei,
lustruite etc.), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente, opriţi
receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat
sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
receptor, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
5RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\RO07ADD_STR-DN1020-CEL.fm
pagină master: Stânga
Secţiunea tuner FM
Specificaţii
Secţiunea amplificator
model din Europa1)
Putere de ieşire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Putere de ieşire în modul surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
140 W per canal
1) Măsurat în următoarele condiţii:
2)
Necesar de putere: 230 V CA, 50 Hz
Puterea de referinţă pentru difuzoarele frontale,
central, surround, surround spate şi frontale
înalte. În funcţie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu fie scos niciun sunet.
Frecvenţă de răspuns
Analogică
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB
(cu eliminare câmp
de sunet şi egalizor)
Intrare
Analogică
Sensibilitate: 500 mV/
50 kohmi
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitală
(Coaxială)
Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitală (Optică) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ieşire (Analogică)
AUDIO OUT
Tensiune: 500 mV/1 kohm
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V/1 kohm
Egalizor
Niveluri
de modificare
±10 dB, paşi de 1 dB
Interval de frecvenţă 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Frecvenţă intermediară
10,7 MHz
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă
Cu scală de acordare de 9 kHz
531 kHz – 1.602 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
Frecvenţă intermediară
450 kHz
Secţiunea video
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Trecere 80 MHz HD
3)
INPUT SHORT (cu eliminare câmp de sunet
şi egalizor).
4)
Reţea ponderată, nivel de intrare.
6RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\RO07ADD_STR-DN1020-CEL.fm
pagină master: Dreapt
a
Video HDMI
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
3D
Format
2D
Împachetare
cadre
Unul lângă altul
(jumătate)
Peste-Sub
(Sus şi jos)
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p la 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Secţiunea iPhone/iPod
Generalităţi
CC 5 V 1,0 A MAX
Necesar de putere
230 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată 240 W
Putere consumată (în modul standby)
0,3 W (când „Ctrl
for HDMI” este setat
la „OFF”)
Dimensiuni (lăţime/înălţime/adâncime) (aprox.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 in ×
6 1/4 in × 12 3/4 in),
inclusiv părţile ieşite
în afară şi butoanele
de comandă
Masă (aprox.)
8,8 kg (19 lb 7 oz)
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nu poate fi garantată
compatibilitatea cu toate
software-urile de
codificare/scriere,
dispozitivele de
înregistrare şi suporturile
de înregistrare.
Viteză de transfer
Viteză completă
Dispozitive USB acceptate
Clasă de stocare în masă
Curent maxim
500 mA
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
La anumite plăci de conexiuni imprimate nu
se utilizează agenţi de ignifugare cu halogen.
Secţiunea REŢEA
10BASE-T/100BASE-TX
7RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\Ro08LIC_STR-DN1020-CEL.fm
pagină master: Stânga
ACORD DE LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SONY
Citiţi cu atenţie următorul acord înainte de a utiliza SOFTWARE-ul SONY (definit mai jos). Utilizarea SOFTWARE-ului
SONY indică acceptarea acordului de către dumneavoastră. Dacă nu sunteţi de acord cu acesta, nu sunteţi autorizat să utilizaţi
SOFTWARE-ul SONY.
IMPORTANT - CITIŢI CU ATENŢIE: Acest Acord de licenţă cu utilizatorul final („EULA”) este un acord juridic încheiat
între dumneavoastră şi Sony Corporation („SONY”), producătorul dispozitivului dumneavoastră hardware Sony
(„PRODUSUL”) şi licenţiatorul SOFTWARE-ului SONY. Toate software-urile Sony şi software-urile unor terţe părţi
(cu excepţia software-urilor care fac obiectul unei licenţe proprii, separate) incluse în PRODUSUL dumneavoastră şi toate
actualizările şi upgrade-urile acestora vor fi denumite în prezentul „SOFTWARE SONY”. Puteţi utiliza SOFTWARE-ul
SONY doar cu PRODUSUL.
Utilizând SOFTWARE-ul SONY, sunteţi de acord să vă supuneţi termenilor acestui EULA. Dacă nu sunteţi de acord
cu termenii acestui EULA, SONY nu doreşte să vă licenţieze SOFTWARE-ul SONY. Într-un astfel de caz, nu ar trebui
să utilizaţi SOFTWARE-ul SONY.
LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE-UL SONY
SOFTWARE-ul SONY este protejat prin legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor, precum şi de alte legi
şi tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-ul SONY este licenţiat, nu vândut.
ACORDAREA LICENŢEI
Toate drepturile de proprietate, drepturile de autor şi alte drepturi în şi asupra SOFTWARE-ului SONY sunt deţinute
de SONY sau licenţiatorii săi. Acest EULA vă acordă dreptul de a utiliza SOFTWARE-ul SONY exclusiv în scop personal.
DESCRIEREA CERINŢELOR, RESTRICŢIILOR, DREPTURILOR ŞI LIMITĂRILOR
Limitări. Nu vă este permis să copiaţi, să modificaţi, să aplicaţi tehnici de inginerie inversă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi
SOFTWARE-ul SONY, în întregime sau în parte.
Separarea componentelor. SOFTWARE-ul SONY este licenţiat drept produs unitar. Părţile sale componente nu pot
fi separate.
Utilizarea pe un singur PRODUS. SOFTWARE-ul SONY poate fi utilizat doar cu un singur PRODUS.
Închiriere. Nu puteţi închiria sau oferi în regim de leasing SOFTWARE-ul SONY.
Transferarea software-ului. Puteţi transfera permanent toate drepturile deţinute în baza acestui EULA doar atunci când
SOFTWARE-ul SONY este transferat împreună cu PRODUSUL şi ca parte a acestuia, cu condiţia să nu păstraţi nicio copie,
să transferaţi întregul SOFTWARE SONY (inclusiv, fără limitare, toate copiile, părţile componente, suporturile, manualele
de instrucţiuni, alte materiale imprimate, documente electronice, discuri de recuperare şi acest EULA) şi destinatarul să fie
de acord cu termenii acestui EULA.
Terminare. Fără a prejudicia niciun alt drept pe care îl deţine, SONY poate termina acest EULA în cazul în care nu respectaţi
termenii acestui EULA. Într-un astfel de caz, la cererea SONY, trebuie să trimiteţi PRODUSUL la o adresă indicată de SONY,
iar SONY vă va trimite înapoi PRODUSUL cât mai curând posibil, după ce SOFTWARE-ul SONY este şters din PRODUS.
Confidenţialitate. Sunteţi de acord să păstraţi confidenţialitatea informaţiilor conţinute în SOFTWARE-ul SONY şi care nu
sunt cunoscute public şi să nu divulgaţi astfel de informaţii altor persoane fără aprobarea prealabilă, în scris, din partea SONY.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
SOFTWARE-ul SONY nu este tolerant la erori şi nu este proiectat, fabricat sau destinat utilizării sau vânzării drept
echipament de control online în medii periculoase ce necesită o funcţionare fără defecţiuni, cum ar fi în exploatarea
instalaţiilor nucleare, în sisteme de navigaţie sau control al aparatelor de zbor, controlul traficului aerian, maşini de asistare
directă a vieţii sau sisteme de armament, în care defectarea SOFTWARE-ului SONY ar putea avea ca rezultat decese, vătămări
personale sau daune fizice sau de mediu grave („Activităţi de mare risc”). SONY şi furnizorii săi renunţă în mod specific
la orice garanţie expresă sau implicită privind caracterul adecvat pentru Activităţi de mare risc.
8RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\Ro08LIC_STR-DN1020-CEL.fm
pagină master: Dreapt
a
EXCLUDEREA GARANŢIEI PENTRU SOFTWARE-UL SONY
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord în mod expres că utilizarea SOFTWARE-ului SONY reprezintă exclusiv riscul
dumneavoastră. SOFTWARE-ul SONY este furnizat „CA ATARE” şi fără niciun fel de garanţie, iar SONY, distribuitorii săi şi
licenţiatorii SONY (denumiţi, în mod colectiv, doar în scopul acestei SECŢIUNI, „SONY”) RENUNŢĂ ÎN MOD EXPRES
LA TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE IMPLICITE DE
COMERCIALIZARE ŞI POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE
DE SOFTWARE-UL SONY NU PREZINTĂ ERORI SAU DEFECŢIUNI ŞI NICI CĂ VĂ VOR SATISFACE CERINŢELE,
IAR SONY NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI SONY VA FI REMEDIATĂ. MAI
MULT, SONY NU GARANTEAZĂ ŞI NU FACE NICIO DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU LA
REZULTATELE UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI SONY DIN PUNCT DE VEDERE AL CORECTITUDINII, AL
ACURATEŢEI, AL FIABILITĂŢII SAU ÎN ALT MOD. NICIO INFORMAŢIE ŞI NICIUN SFAT, VERBAL SAU ÎN SCRIS,
DAT DE SONY SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL SONY NU VA CREA O GARANŢIE ŞI NU VA CREŞTE
ÎN NICIUN FEL SFERA DE ACOPERIRE A ACESTEI GARANŢII. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA
GARANŢIILOR IMPLICITE, CAZ ÎN CARE EXCLUDEREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.
Fără a limita nimic din cele de mai sus, se specifică în mod clar faptul că SOFTWARE-ul SONY nu este proiectat şi nici
destinat utilizării cu un alt produs în afara PRODUSULUI. SONY nu oferă nicio garanţie cu privire la faptul că un produs,
software, conţinut sau date create de dumneavoastră sau de o terţă parte nu vor fi deteriorate de SOFTWARE-ul SONY.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY, FURNIZORII SĂI ŞI LICENŢIATORII SONY (denumiţi, în mod colectiv, DOAR în scopul acestei SECŢIUNI,
„SONY”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU SECUNDARĂ LEGATĂ DE
SOFTWARE-UL SONY ŞI CARE REZULTĂ SAU ARE LA BAZĂ ÎNCĂLCAREA ORICĂREI GARANŢII EXPRESE
SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ
TEORIE JURIDICĂ. ASTFEL DE DAUNE INCLUD, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE
VENIT, PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT,
TIMP INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, INDIFERENT DACĂ SONY AVEA CUNOŞTINŢĂ DE
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE CAZ, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A SONY FAŢĂ
DE DUMNEAVOASTRĂ, ÎN BAZA ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA, SE VA LIMITA LA SUMA
PLĂTITĂ EFECTIV, CORESPUNZĂTOARE SOFTWARE-ULUI SONY.
EXPORTURI
Dacă utilizaţi sau transferaţi SOFTWARE-ul SONY într-o altă ţară decât ţara dumneavoastră de rezidenţă, va trebui
să respectaţi legile şi reglementările în vigoare legate de exporturi, importuri şi vamă.
LEGEA GUVERNANTĂ
Acest EULA va fi înţeles, guvernat, interpretat şi aplicat în conformitate cu legile Japoniei, fără a ţine cont de niciun conflict
dintre prevederile legale. Orice dispută care reiese din acest EULA se va supune forului şi jurisdicţiei exclusive ale tribunalelor
din Tokyo, Japonia, iar dumneavoastră şi SONY consimţiţi prin prezentul că sunteţi de acord cu forul şi jurisdicţia acestor
tribunale. DUMNEAVOASTRĂ ŞI SONY RENUNŢAŢI LA DREPTUL LA PROCES CU JURIU CU PRIVIRE LA ORICE
PROBLEMĂ CE REIESE DIN ACEST EULA SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACESTA.
SEPARABILITATE
Dacă orice parte a acestui EULA este considerată nevalidă sau neaplicabilă, celelalte părţi rămân valide.
Dacă aveţi întrebări cu privire la acest EULA sau la garanţia limitată furnizată prin prezentul, puteţi contacta SONY în scris,
la adresa de contact desemnată, menţionată pe cardul de garanţie inclus în ambalajul produsului.
9RO
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(RO)\Ro08LIC_STR-DN1020-CEL.fm
pagină master: Stânga
Sony Corporation
nume model1[STR-DN1020]
[4-273-052-11(1)]
Download PDF