Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Instrucţiuni de utilizare

4-282-218-11(1) (RO)
Receptor AV multicanal
Instrucţiuni de utilizare
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat
la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă,
cum ar fi lumânări aprinse.
Pentru clienţii din Statele Unite
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află pe spatele
unităţii. Notaţi aceste numere în spaţiul de mai jos.
Folosiţi-le ori de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model ________________________________
Nr. de serie _______________________________
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei „tensiuni periculoase” neizolate
în carcasa produsului, tensiune ce
poate avea o magnitudine suficientă
pentru a reprezenta un pericol
de electrocutare pentru persoane.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe
acesta să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat
obiecte pline cu lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unor instrucţiuni importante de
utilizare şi întreţinere (intervenţii de
service) în documentaţia ce
însoţeşte aparatul.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui, focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire la
prezenţa unei suprafeţe ce poate
fi fierbinte dacă este atinsă în
timpul funcţionării normale.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un
cablu de conectare mai scurt de 10 picioare
(3 metri).
2RO
Instrucţiuni importante pentru
siguranţă
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Citiţi aceste instrucţiuni.
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
Urmaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare. Instalaţi
aparatul în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropierea surselor de
căldură, precum radiatoare, grilaje de încălzire,
sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare)
ce produc căldură.
9) Nu alteraţi destinaţia de siguranţă a fişei
polarizate sau a celei de împământare. O fişă
polarizată are două lamele, una mai lată decât
cealaltă. O fişă de împământare are două lamele
şi un dinte de împământare. Lamela lată sau
dintele de împământare are drept scop siguranţa
dumneavoastră. Dacă fişa furnizată nu se
potriveşte în priză, apelaţi la un electrician
pentru a înlocui priza veche.
10) Protejaţi cablul de alimentare pentru a nu se călca
pe el şi pentru a nu fi ciupit, în special în zona
fişelor, a prizelor şi în locul în care iese din aparat.
11) Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile
specificate de producător.
12) Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul, suportul,
trepiedul, consola sau masa specificate de
producător sau vândute împreună cu aparatul.
Când se foloseşte un cărucior, manevraţi cu
grijă ansamblul cărucior/aparat, pentru a evita
eventualele vătămări cauzate de răsturnare.
13) Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizaţi
perioade mai îndelungate.
14) Toate intervenţiile de service trebuie efectuate
doar de către personal de service calificat.
Intervenţiile de service sunt necesare atunci când
aparatul a fost deteriorat în orice mod, dacă a fost
deteriorat cablul de alimentare sau fişa electrică,
dacă s-au vărsat lichide pe aparat sau dacă au
căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus
la ploaie sau la umezeală, dacă nu funcţionează
normal sau dacă a căzut.
Următoarea declaraţie FCC se aplică
doar pentru versiunea acestui model,
fabricat spre a fi vândut în S.U.A. Este
posibil ca alte versiuni să nu respecte
reglementările tehnice ale FCC.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele pentru aparatele digitale din
Clasa B, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC.
Aceste limite sunt concepute să asigure o protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite energie de
radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat
în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că nu vor avea
loc interferenţe în cazuri particulare. Dacă acest
echipament provoacă interferenţe dăunătoare
recepţiei radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin
oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfătuit să încerce să corecteze interferenţa printr-una
sau mai multe dintre următoarele măsuri:
– Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
– Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
– Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit
diferit de cel la care este conectat receptorul.
– Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/
TV cu experienţă pentru ajutor.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări
neaprobate expres în acest manual vă pot anula
dreptul de a utiliza acest echipament.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, cablul
difuzorului trebuie conectat la aparat şi la difuzoare
conform următoarelor instrucţiuni.
1) Deconectaţi de la reţea cablul de alimentare CA.
2) Desfaceţi izolaţia de pe cablul difuzorului pe
o bucată de 10 până la 15 mm.
3) Conectaţi cu grijă cablul difuzorului la aparat şi
la difuzoare, astfel încât să nu atingeţi cu mâna
conductorul cablului. Înainte de a deconecta
cablul difuzorului de la aparat şi de la difuzoare,
deconectaţi, de asemenea, cablul de alimentare
CA de la reţea.
Pentru clienţii din Europa
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este casat în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună cu
produsul respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
continuare
3RO
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce
aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanţie.
Pentru clienţii din Australia
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
4RO
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelul STR-DN1020. Numărul
modelului se află pe panoul frontal din dreapta jos
al receptorului. Ilustraţiile utilizate în acest manual
sunt pentru modelul din S.U.A. şi pot diferi de
modelul dumneavoastră. Toate diferenţele de
funcţionare sunt marcate în manual cu textul
„Doar pentru modelul din Europa”.
• Instrucţiunile din acest manual descriu
funcţionarea receptorului cu telecomanda
furnizată. Puteţi utiliza în egală măsură butoanele
de comandă de pe receptor, dacă acestea au nume
identice sau similare cu cele de pe telecomandă.
Cu privire la drepturile de autor
Acest receptor încorporează sistemele Dolby*
Digital şi Pro Logic Surround şi sistemul DTS**
Digital Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor emise
în S.U.A. cu numerele: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 şi alte
brevete din S.U.A. şi din întreaga lume, publicate
sau în curs de publicare. DTS şi simbolul sunt
mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD,
DTS-HD Master Audio şi siglele DTS sunt
mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)
(Interfaţă multimedia de înaltă definiţie).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
Abonamentele Sirius se comercializează separat şi se
supun Termenilor şi condiţiilor Sirius (consultaţi
www.sirius.com). Citiți acest acord înainte de
a achiziționa abonamentul. Sirius, XM și toate
mărcile și siglele asociate sunt mărci comerciale
ale Sirius XM Radio Inc. și ale subsidiarilor săi.
Toate drepturile rezervate.
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor
este furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD.
Aceste nume sunt mărci comerciale ale
MORISAWA & COMPANY LTD., iar drepturile
de autor asupra fontului aparţin, de asemenea,
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate
în S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual nu sunt specificate mărcile ™ şi ®.
„x.v.Color (x.v.Colour)” şi sigla „x.v.Color
(x.v.Colour)” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
„BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
„PlayStation” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN” este marcă comercială înregistrată
a Sony Corporation.
MICROVAULT este marcă comercială
a Sony Corporation.
VAIO și VAIO Media sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator.
PARTY STREAMING și sigla PARTY
STREAMING sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de siguranţă
şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
DLNA și DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale
și/sau mărci de servicii ale Digital Living Network
Alliance.
Wake-on-LAN este marcă comercială
a International Business Machines Corporation
în Statele Unite.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
şi Windows Media sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
5RO
Cuprins
Despre acest manual ......................................... 4
Accesorii furnizate ............................................ 8
Descrierea şi amplasarea pieselor.................... 9
Introducere....................................................... 18
Conexiuni
1: Instalarea difuzoarelor................................ 19
2: Conectarea difuzoarelor ............................. 21
3: Conectarea televizorului ............................ 23
4a: Conectarea echipamentului video........... 24
4b: Conectarea echipamentului audio .......... 32
5: Conectarea antenelor (aeriene) ................. 33
6: Conectarea la reţea...................................... 33
7: Conectarea cablului de alimentare CA
(de la reţea) ................................................. 36
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului ................................ 36
Configurarea difuzoarelor.............................. 37
Utilizarea AUTO CALIBRATION ................ 38
Configurarea setărilor de reţea ale
receptorului ................................................ 43
Ghid de utilizare a afişajului pe ecran........... 44
Operaţii de bază
Redarea unui echipament sursă de intrare... 46
Redarea unui iPhone/iPod ............................. 49
Redarea unui dispozitiv USB ......................... 52
Înregistrarea cu ajutorul receptorului........... 54
6RO
Operaţii tuner
Ascultarea de radio FM/AM ..........................55
Presetarea posturilor de radio FM/AM
(Preset Tuning) ...........................................56
Recepţionarea de difuzări RDS ......................57
(Doar pentru modelele din Europa
şi Australia)
Ascultarea de radio prin satelit ......................58
(Doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada)
Conectarea unui tuner pentru radio
prin satelit....................................................58
Pregătiri pentru ascultarea de radio
prin satelit....................................................59
Selectarea unui canal al radioului
prin satelit....................................................59
Presetarea canalelor radioului prin satelit ....60
Restricţionarea accesului la anumite canale
(Parental Lock) ...........................................61
Ascultarea de sunet surround
Selectarea câmpului de sunet .........................64
Utilizarea SOUND OPTIMIZER...................68
Reiniţializarea câmpurilor de sunet
la setările implicite .....................................68
Utilizarea caracteristicilor de
reţea
Despre funcţiile de reţea ale receptorului.....69
Configurarea serverului..................................69
Ascultarea de conţinut audio stocat
pe server ......................................................73
Ascultarea serviciilor de muzică ....................75
Utilizarea funcţiei PARTY STREAMING.....77
Actualizarea software-ului..............................78
Căutarea unui articol utilizând
un cuvânt cheie...........................................80
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Utilizarea telecomenzii
Ce este „BRAVIA” Sync?................................. 81
Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync ................ 82
Redarea echipamentelor printr-o
singură atingere
(Redare printr-o singură atingere) .......... 83
Ascultarea sunetului televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor
(Controlul audio al sistemului)................ 83
Oprirea receptorului cu ajutorul televizorului
(Oprirea alimentării sistemului).............. 84
Vizionarea filmelor cu câmpul de sunet
optim (Sincronizarea modului
Cinematograf/Cinematograf) .................. 84
Ascultarea câmpului de sunet optim
pentru scena selectată
(Selectarea scenei) ..................................... 84
Programarea telecomenzii............................109
Reiniţializarea telecomenzii .........................113
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie.......................................114
Depanare.........................................................115
Specificaţii ......................................................125
Index................................................................128
Alte operaţii
Utilizarea funcţiei Volum automat................ 85
Comutarea între audio digital şi analogic
(INPUT MODE)........................................ 85
Utilizarea sunetului/imaginilor
de la alte surse (Input Assign).................. 86
Utilizarea unei conexiuni bi-amplificator.... 88
Utilizarea caracteristicilor zone multiple ..... 88
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului Settings........................... 91
Meniu Speaker Settings .................................. 92
Meniu Surround Settings ............................... 94
Meniu EQ Settings .......................................... 95
Meniu Audio Settings ..................................... 95
Meniu Video Settings...................................... 97
Meniu HDMI Settings .................................... 98
Meniu Network Settings................................. 99
Meniu System Settings.................................. 102
Funcţionarea fără conectare
la un televizor ........................................... 102
7RO
Accesorii furnizate
•
•
•
•
Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
Ghid de configurare rapidă
Listă meniuri interfaţă grafică cu utilizatorul
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
Introducerea bateriilor
în telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
(furnizate), potrivind 3 şi # de pe baterii
cu diagrama din interiorul compartimentului
pentru baterii al telecomenzii.
• Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
• Telecomandă (1)
– RM-AAP063 (doar pentru modelele
din S.U.A. şi Canada)
– RM-AAP064 (alte modele)
Note
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)
8RO
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau
cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele
uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri
de baterii.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la lumina
soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
scoateţi bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea electrolitului
din baterii şi de corodare.
• Atunci când înlocuiţi sau scoateţi bateriile,
este posibil să fie şterse codurile programate.
Dacă se întâmplă acest lucru, programaţi
din nou telecomanda (pagina 109).
• Dacă receptorul nu mai reacţionează
corespunzător la telecomandă, înlocuiţi toate
bateriile cu unele noi.
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panoul frontal
1
w; ql
2
3 4
5
qk
6
qj
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
A ?/1 (pornire/standby) (pagina 36, 56, 68)
O DISPLAY (pagina 108)
B TONE, TONE MODE
Apăsaţi în mod repetat pe TONE MODE pentru
a selecta BASS sau TREBLE şi apoi rotiţi TONE
pentru a regla nivelul.
P DIMMER
Reglează luminozitatea panoului de afişaj
în 3 niveluri.
C SOUND OPTIMIZER (pagina 68)
D AUTO VOL (pagina 85)
E Indicator MULTI CHANNEL DECODING
Se aprinde atunci când sunt decodate semnale
audio multicanal (pagina 117).
F Panoul de afişaj (pagina 10)
G Senzor telecomandă
Primeşte semnale de la telecomandă.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (pagina 64, 66)
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Apăsaţi pentru a utiliza un tuner (FM/AM)
şi un radio prin satelit (SIRIUS) (doar pentru
modelele din S.U.A. şi Canada). Rotiţi de
TUNING pentru a găsi un post.
S SPEAKERS (pagina 38)
T Mufă PHONES (pagina 115)
H INPUT SELECTOR (pagina 47, 54, 85)
I INPUT MODE (pagina 85)
J MASTER VOLUME (pagina 47)
K Mufe VIDEO 2 IN (pagina 30)
L Terminale iPhone/iPod (pagina 29)
Conectează portul
(USB) şi mufa
video pentru a asigura ieşirea audio/
video de pe iPhone/iPod.
M
Port (USB) (pagina 32)
N Mufă AUTO CAL MIC (pagina 39)
9RO
Indicatorii de pe panoul de afişaj
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
A SW
Se aprinde atunci când semnalul audio iese prin
mufa SUBWOOFER.
B USB
Se aprinde atunci când este detectat un iPhone/
iPod sau un dispozitiv USB.
C D.L.L.
Se aprinde atunci când este activată funcţia
D.L.L. (Digital Legato Linear).
D Indicator de intrare
Se aprinde pentru a indica intrarea actuală.
ANALOG
– Nu intră semnal digital.
– INPUT MODE este setat la „ANALOG”.
– Este selectat „A. DIRECT”.
HDMI
Receptorul recunoaşte echipamentul conectat
printr-o mufă HDMI IN.
COAX
Intră semnal digital prin mufa COAXIAL
(pagina 85).
OPT
Intră semnal digital prin mufa OPTICAL
(pagina 85).
ARC
Este selectată intrarea TV şi sunt detectate
semnalele Canalului de retur audio (ARC).
E Indicator Dolby Digital Surround*
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul decodifică semnalele în format
Dolby Digital corespunzătoare.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Se aprinde atunci când este activat decodorul
DTS Neo:6 Cinema/Music (pagina 65).
10RO
qf
qd
qs
qa
0
G Indicator DTS-HD*
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul decodifică semnalele în format
DTS-HD corespunzătoare.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Se aprinde atunci când este activată funcţia
PARTY STREAMING (pagina 77).
I ZONE 2
Se aprinde în timp ce este activată funcţionarea
în zona 2.
J SP A/SP B/SP A B (pagina 38)
K BI-AMP
Se aprinde când difuzoarele surround din spate
sunt setate la „BI-AMP” (pagina 88).
L SLEEP
Se aprinde atunci când este activat
Temporizatorul de oprire.
M LPCM
Se aprinde atunci când receptorul decodează
semnalele PCM liniare.
N Indicator DTS(-ES)*
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul decodifică semnalele în format DTS
corespunzătoare.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
O Indicatori de reglare
Se aprind atunci când receptorul prinde un post
radio sau un post radio prin satelit.
RDS (doar pentru modelele din Europa
şi Australia)
Conectat la un post servicii RDS.
CAT (doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada)
Modul categorie este selectat în timpul utilizării
radioului prin satelit.
MEM
Este activată o funcţie de memorie, precum
Memorie presetată (pagina 56) etc.
SIRIUS (doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada)
Tunerul SiriusConnect Home este conectat
şi „SR” este selectat.
ST
Difuzare stereo
P EQ
Se aprinde atunci când este activat egalizorul.
Q D.RANGE
Se aprinde atunci când este activată compresia
în interval dinamic (pagina 94).
R A.P.M.
Se aprinde atunci când este activată funcţia
A.P.M. (Potrivire automată a fazei).
Puteţi seta funcţia A.P.M. (Potrivire automată
a fazei) în cadrul funcţiei DCAC (Calibrare
automată cinema digital) (pagina 38).
S Indicator Dolby Pro Logic
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul efectuează procesarea Dolby Pro
Logic. Această tehnologie de decodare surround
în matrice poate îmbunătăţi semnalele de intrare.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
U Indicatori ai canalului de redare
Literele (L, C, R etc.) prezintă canalele redate
în momentul respectiv. În funcţie de setările
difuzorului, caseta din jurul literei (literelor)
variază, pentru a arăta în ce fel receptorul reduce
sau creşte sunetul sursă.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Faţă stânga înalt
Faţă dreapta înalt
Faţă stânga
Faţă dreapta
Centru (monofonic)
Surround stânga
Surround dreapta
Surround (monofonic sau
componentele surround
obţinute prin procesare
Pro Logic)
Surround stânga spate
Surround dreapta spate
Surround spate
(componentele surround
spate obţinute prin
decodarea canalului 6.1)
Exemplu:
Model difuzoare: 3/0.1
Format de înregistrare: 3/2.1
Câmp de sunet: A.F.D. AUTO
* Atunci când se redă un disc în format Dolby
Digital sau DTS, asiguraţi-vă că aţi efectuat
conexiunile digitale şi că INPUT MODE nu este
setat la „ANALOG” (pagina 85) şi că „A. DIRECT”
nu este selectat.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Notă
Este posibil ca aceşti indicatori să nu se aprindă,
în funcţie de setarea modelului difuzorului.
T
Se aprinde atunci când discul redat conţine un
canal LFE (Efect de frecvenţă joasă), iar ceea ce
se reproduce este chiar semnalul canalului LFE.
11RO
Panoul din spate
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A Secţiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT
5
E Secţiunea SPEAKERS (pagina 21)
Mufe HDMI IN/OUT*
(pagina 23, 27, 28, 29, 30)
Mufe OPTICAL IN
(pagina 23, 27, 28)
Mufă COAXIAL IN (pagina 27)
B Secţiunea ANTENNA
Mufă FM ANTENNA (pagina 33)
Borne AM ANTENNA
(pagina 33)
Mufă SIRIUS (doar pentru
modelele din S.U.A. şi Canada)
(pagina 58)
C Secţiunea REŢEA
Port LAN (pagina 35)
D Mufe de control pentru echipamente
Sony şi alte echipamente externe
Mufe IR REMOTE IN/OUT
(pagina 89)
12RO
F Secţiunea AUDIO INPUT/OUTPUT
Alb (L)
Roşu (R)
Negru
Mufe AUDIO IN/OUT
(pagina 23, 32)
Mufe AUDIO OUT (pagina 21)
G Secţiunea VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (pagina 23, 27, 28, 30)
Alb (L)
Mufe AUDIO IN/OUT
Roşu (R)
Galben
Mufe VIDEO IN/OUT*
Mufe AUDIO OUT
Mufă VIDEO OUT (pagina 89)
Telecomandă
Utilizaţi telecomanda furnizată pentru
a comanda acest receptor şi alte echipamente.
Telecomanda este pre-programată pentru
a comanda echipamente audio/video Sony.
Puteţi programa, de asemenea, telecomanda
pentru a comanda echipamente care nu poartă
marca Sony. Pentru detalii, consultaţi
„Programarea telecomenzii” (pagina 109).
• RM-AAP063 (doar pentru modelele
din S.U.A. şi Canada)
• RM-AAP064 (alte modele)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
H Secţiunea COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (pagina 23, 27, 28)
4
Verde
(Y)
Albastru
(PB)
Mufe Y, PB, PR IN/OUT*
Roşu
(PR)
* Trebuie să conectaţi mufa HDMI TV OUT sau
MONITOR OUT la televizor pentru a viziona
imaginea de intrare selectată (pagina 23).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
continuare
13RO
A ?/1 (pornire/standby)
Porneşte receptorul sau îl trece în modul
standby.
Dacă apăsaţi ZONE (C) pentru a comuta
telecomanda la modul de zonă 2, puteţi porni sau
opri alimentarea pentru zona 2 utilizând ?/1.
Economia de energie în modul standby
Când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”
(pagina 82).
B AV ?/11) (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte echipamentul audio/
video pe care telecomanda este programată
să îl comande.
Pentru a porni sau opri televizorul, apăsaţi TV
(W) şi apoi AV ?/1.
Dacă apăsaţi ?/1 (A) în acelaşi timp, vor fi
oprite receptorul şi toate celelalte echipamente,
inclusiv un amplificator, din zona 2 (SYSTEM
STANDBY).
Notă
Funcţia AV ?/1 se modifică automat de fiecare
dată când apăsaţi butoanele de intrare (D).
C ZONE (pagina 90)
D Butoane de intrare2)
Selectează echipamentul pe care doriţi să-l
utilizaţi. Atunci când apăsaţi pe oricare dintre
butoanele de intrare, va porni receptorul.
Butoanele au atribuite funcţii pentru a controla
echipamente Sony. Puteţi programa
telecomanda pentru a controla echipament
care nu poartă marca Sony urmând paşii din
„Programarea telecomenzii” de la pagina 109.
Butoane numerice/text1)2)
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi butoane
numerice/text pentru a
– preseta/accesa posturile presetate (pagina 56).
– selecta numerele pieselor. Apăsaţi 0/10 pentru
a selecta numărul piesei 10.
– selecta numerele canalelor.
– selecta literele (ABC, EFG etc.), semnele
de punctuaţie (!, ? etc.) sau alte simboluri
(#, % etc.) atunci când introduceţi caractere
pentru caracteristicile de reţea.
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta canalele TV.
-/--1)
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi -/-- pentru
a selecta modul de introducere a canalului,
cu una sau cu două cifre.
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi -/-- pentru
a selecta modul de introducere a canalelor TV.
>101)
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi >10 pentru
a selecta numere de piesă mai mari ca 10.
14RO
ENT/MEM1)
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi ENT/MEM
pentru a
– introduce o valoare după selectarea unui
canal, a unui disc sau a unei piese, utilizând
butoanele numerice.
– memora un post în timpul funcţionării tunerului.
CLEAR1)
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi CLEAR pentru a
– şterge o literă pentru caracteristicile de reţea.
– şterge o greşeală, atunci când aţi apăsat pe
butonul numeric/text incorect.
/1) (Text)
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi / pentru a afişa
informaţii text.
CHARACTER
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi
CHARACTER pentru a selecta tipul de
caracter pentru caracteristicile de reţea.
De fiecare dată când apăsaţi CHARACTER,
tipul de caracter se modifică în ordine,
după cum urmează:
„abc” (litere mici) t „ABC” (litere mari) t
„123” (numere)
ALPHABET SEARCH
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi ALPHABET
SEARCH pentru a căuta un articol cu ajutorul
unui cuvânt cheie (pagina 80).
E SOUND FIELD +/–
Selectează un câmp de sunet (pagina 64).
F Butoane colorate1)
Afişează un ghid de utilizare pe ecranul
televizorului, atunci când butoanele colorate
sunt disponibile. Urmaţi ghidul de utilizare
pentru a efectua o operaţiune selectată.
G GUI MODE
Afişează meniul interfeţei grafice cu utilizatorul
pe ecranul televizorului.
H TOOLS/OPTIONS1)
Afişează şi selectează elemente din meniurile
de opţiuni.
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi TOOLS/OPTIONS
pentru a afişa opţiunile funcţiilor TV.
I MENU, HOME1)
Afişează meniul pentru a comanda
echipamentele audio/video.
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi HOME
pentru a afişa meniurile televizorului Sony.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Săriţi peste, derulaţi înapoi/înainte, redaţi,
puneţi pauză, opriţi.
1)
< / <
Apăsaţi pentru a
– reda din nou scena anterioară sau pentru
a derula înainte scena curentă.
– sări la albumul anterior sau următor atunci
când utilizaţi un iPhone/iPod.
REPEAT1)
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi REPEAT
pentru a reda în mod repetat o piesă sau un
folder.
SHUFFLE1)
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi SHUFFLE
pentru a reda o piesă sau un folder în ordine
aleatorie.
1)
FOLDER +/–
Selectează un folder.
Sfaturi
• Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
receptorului, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas
apare pe panoul de afişaj.
• Temporizatorul de oprire va fi revocat când
faceţi următoarele.
– Apăsaţi in nou SLEEP.
– Actualizaţi software-ul receptorului.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Afişează meniul sau ghidul pe ecran pe ecranul
televizorului. Apoi, utilizaţi V/v/B/b (R) şi
(R) pentru a executa operaţiuni din meniu.
TUNING +/–1)
Scanează un post.
1)
(Selectare intrare)
TV INPUT1) sau
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi TV INPUT
sau
pentru a selecta semnalul de intrare
(intrare TV sau intrare video).
PARTY
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi PARTY
pentru a utiliza funcţia PARTY STREAMING.
Ţineţi apăsat pe buton pentru a porni sau
pentru a închide o sesiune PARTY (pagina 77).
1) (Menţinere text)
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi
pentru
a menţine pagina curentă în timp ce vă aflaţi
în modul text.
D.TUNING
Intră în modul de acord direct.
1) (mod Lat)
WIDE1) sau
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi WIDE sau
în mod repetat, pentru a selecta modul
de imagine lată.
K TV CH +/–1)2) sau PROG +/–1)2)
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi TV CH +/– sau
PROG +/– pentru a căuta canale TV presetate.
PRESET +/–1)2)
Selectează posturi sau canale presetate.
c2)/C
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi c/C pentru
a selecta pagina următoare sau anterioară
în timp ce vă aflaţi în modul text.
L F1/F21)
Apăsaţi BD/DVD (D), apoi apăsaţi F1 sau F2
pentru a selecta echipamentul.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Apăsaţi AMP (X), apoi apăsaţi AUTO VOL
pentru a activa funcţia de volum automat
(pagina 85).
1)
N MUTING1) sau
Dezactivează temporar sunetul. Apăsaţi
butonul din nou pentru a restaura sunetul.
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi MUTING sau
pentru a activa funcţia televizorului de
dezactivare a sunetului.
+/–1)
O TV VOL +/–1) sau
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi TV VOL +/–
sau
+/– pentru a regla nivelul volumului
televizorului.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) sau
Reglează nivelul volumului tuturor difuzoarelor
în acelaşi timp.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Apăsaţi pentru a
– sări peste un disc, atunci când utilizaţi
un dispozitiv de schimbare a discurilor.
– intra în modul de comandă iPhone/iPod,
atunci când utilizaţi un iPhone/iPod.
SLEEP
Apăsaţi AMP (X), apoi apăsaţi SLEEP pentru
a seta receptorul să se oprească automat după
o perioadă de timp specificată.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul
se modifică ciclic, după cum urmează:
Q RETURN/EXIT O1)
Revine la meniul anterior sau părăseşte meniul
în timp ce meniul sau ghidul pe ecran este afişat
pe ecranul televizorului.
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi RETURN/
EXIT O pentru a reveni la meniul anterior al
televizorului Sony.
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
R
1)
1)
, V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta elementele
de meniu, apoi apăsaţi
pentru a introduce/
confirma selecţia.
1)
S GUIDE1) sau
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi GUIDE sau
pentru a afişa ghidul de programe pe ecran.
continuare
15RO
T AUTO CAL
Apăsaţi SHIFT (V), apoi apăsaţi AUTO CAL
pentru a efectua o calibrare automată.
Notă
Acest buton nu este disponibil când receptorul
se află în „GUI MODE”.
DISPLAY1)
Afişează informaţii pe panoul de afişaj.
(doar pentru RM-AAP063) Apăsaţi TV (W),
apoi apăsaţi DISPLAY pentru a afişa informaţii
ale televizorului.
,
(prezentare informaţii, text)
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi
pentru a afişa
informaţii, precum numărul canalului curent şi
modul ecranului.
Apăsaţi TV (W), apoi apăsaţi
pentru a afişa
informaţii ascunse (de ex. răspunsurile la un
chestionar) în timp ce vă aflaţi în modul text.
U SOUND OPTIMIZER
Activează funcţia de optimizare a sunetului
(pagina 68).
V SHIFT
Modifică funcţia butonului telecomenzii,
pentru a activa butoanele imprimate cu roz.
W TV
Modifică funcţia butonului telecomenzii,
pentru a activa butoanele imprimate cu galben.
X AMP
Activează funcţionarea receptorului pentru
zona principală (pagina 103).
Y RM SET UP
Programează telecomanda (pagina 109).
1) Consultaţi tabelul de la pagina 17 pentru
informaţii cu privire la butoanele pe care le puteţi
utiliza pentru a controla fiecare echipament.
2) Butoanele 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY şi TV CH +/
PROG +/PRESET +/c au puncte tactile. Folosiţi
aceste puncte drept referinţă, atunci când utilizaţi
receptorul.
Note
• Explicaţia de mai sus are scop de exemplificare.
• În funcţie de modelul echipamentului conectat,
este posibil ca unele funcţii explicate în această
secţiune să nu fie executate cu telecomanda
furnizată.
16RO
Pentru a controla alte echipamente Sony
TV
VCR Player DVD, Player Înregistrator PSX Player CD Terminal DSSa) Receptor Casetofon Casetofon Player CD, iPhone/
CATV
HDD
video,
combo DVD/ Blu-ray
digital
A/B
DAT casetofon iPod,
Player LD digitala)
Disc
VCR
satelit/
MD dispozitiv
USB
terestrub)
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Butoane
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Nume
z
z
z
z
z
numerice
CLEAR
(Text)
z
z
F Butoane colorate z
H TOOLS/OPTIONS z
I MENU, HOME
J ./>
/ <,
FOLDER +/–
<
z
z
z
z
z
REPEAT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
z
z
z
z
ze)
ze)
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
N, X, x
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
MENU, BD/DVD
MENU
z
TV INPUT,
(Selectare
intrare),
(Menţinere text),
WIDE,
(Mod Lat)
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a) Doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada.
b)
Alte modele.
c)
Doar pentru player DVD.
d) Doar pentru player LD.
z
z
z
z
z
z
e) Doar casetofon B.
f)
Doar player CD video.
g)
Doar m/M.
h) Doar iPhone/iPod.
17RO
Introducere
Vă puteţi bucura de echipamentul audio/video conectat la receptor, urmând paşii simpli de mai jos.
Instalarea şi conectarea difuzoarelor
(pagina 19, 21)
Verificarea conexiunii corespunzătoare
pentru echipamentul dumneavoastră
Pregătirea receptorului
Consultaţi „7: Conectarea cablului de alimentare CA
(de la reţea)” (pagina 36) şi „Iniţializarea receptorului”
(pagina 36).
Configurarea difuzoarelor
Conectarea televizorului şi
a echipamentului video (pagina 23, 24)
Selectaţi modelul de difuzoare (pagina 37), apoi efectuaţi
Calibrarea automată (pagina 38).
Calitatea imaginii depinde de mufa de conectare.
Consultaţi ilustraţia de mai jos. Selectaţi conexiunea
în funcţie de mufele cu care este dotat echipamentul
dumneavoastră.
Vă recomandăm să conectaţi echipamentul video
prin intermediul conexiunii HDMI, dacă acesta este
dotat cu mufe HDMI.
Notă
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digital
Analogic
Imagine de înaltă calitate
Conectarea echipamentului audio
(pagina 32)
Configurarea setărilor de ieşire pe
echipamentul conectat
Pentru a configura o ieşire audio digitală multicanal,
verificaţi setarea ieşirii audio digitale de pe echipamentul
conectat.
Pentru un player Blu-ray Disc, asiguraţi-vă că „Audio
(HDMI)”, „Dolby Digital (Coaxial/Optical)” şi „DTS
(Coaxial/Optical)” sunt setate la „Auto”, „Dolby Digital”
şi, respectiv, „DTS” (începând cu septembrie 2010).
Pentru PlayStation 3, asiguraţi-vă că „BD/DVD Audio
Output Format (HDMI)” este setat la „Bitstream”
(cu versiunea 3.5 a software-ului de sistem).
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite cu echipamentul conectat.
18RO
Puteţi verifica starea conexiunii difuzoarelor utilizând
„Test Tone” (pagina 93). Dacă sunetul nu iese corect,
verificaţi conexiunea difuzoarelor şi faceţi din nou
setările explicate mai sus.
Conexiuni
Conexiuni
1: Instalarea difuzoarelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem
cu canale 7.2 (7 difuzoare şi două subwoofere).
Exemplu de configurare
a sistemului de difuzoare
Sistem de difuzoare cu canal 5.1
Pentru a vă bucura complet de un sunet
surround multicanal similar celui dintr-un
cinematograf este nevoie de cinci difuzoare
(două difuzoare frontale, unul central
şi două surround) şi un subwoofer.
Sistem de difuzoare cu canale 7.1
utilizând difuzoare surround spate
Vă puteţi bucura de o reproducere de înaltă
fidelitate a sunetului înregistrat cu aplicaţii
software DVD sau Blu-ray Disc în formatul
canal 6.1 sau 7.1 dacă veţi conecta un difuzor
surround spate suplimentar (sistem canal 6.1)
sau două difuzoare surround spate
suplimentare (sistem canal 7.1).
Sistem de difuzoare cu canale 7.1
utilizând difuzoare frontale înalte
ADifuzor frontal (stânga)
BDifuzor frontal (dreapta)
CDifuzor central
DDifuzor surround (stânga)
EDifuzor surround (dreapta)
FDifuzor surround spate (stânga)*
GDifuzor surround spate (dreapta)*
HDifuzor înalt frontal (stânga)*
IDifuzor înalt frontal (dreapta)*
JSubwoofer
Vă puteţi bucura de efecte sonore verticale,
conectând două difuzoare frontale înalte
suplimentare în modul PLIIz (pagina 65).
* Nu puteţi utiliza simultan difuzoarele surround
spate şi difuzoarele frontale înalte.
continuare
19RO
Sfaturi
• Când conectaţi un sistem de difuzoare cu
canale 7.1 cu două difuzoare surround spate,
toate unghiurile A trebuie să fie egale.
• Când conectaţi un sistem de difuzoare cu canale 7.1
cu două difuzoare frontale înalte, amplasaţi
difuzoarele frontale înalte
– la un unghi între 22° şi 45°.
– la cel puţin 1 metru direct deasupra difuzoarelor
frontale.
• Când conectaţi un sistem de difuzoare
cu canale 6.1, amplasaţi difuzorul surround
spate în spatele poziţiei de ascultare.
• Puteţi amplasa subwooferul oriunde doriţi,
deoarece acesta nu emite semnale puternic
direcţionate.
20RO
2: Conectarea difuzoarelor
Stânga
4
3
B
A
Conexiuni
Dreapta
10 mm
(13/32")
2
Difuzor surround
Difuzor central
1
A
B
Dreapta
Subwoofer*
B
B
Stânga
Difuzor surround spate/
frontal înalt/bi-amplificator/
frontal B**
Dreapta
Stânga
Difuzor frontal A
A Cablu audio monofonic (nefurnizat)
B Cablu pentru difuzor (nefurnizat)
continuare
21RO
* Atunci când conectaţi un subwoofer cu funcţie de
standby automat, dezactivaţi funcţia când
urmăriţi filme. Dacă funcţia de standby automat
este setată ca activă, trece automat în modul
standby, în funcţie de nivelul semnalului de
intrare primit de subwoofer şi este posibil
ca sunetul să nu mai fie redat.
** Note referitoare la conectarea bornelor
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– În cazul în care conectaţi un singur difuzor
surround spate, conectaţi-l la borna L.
– În cazul în care aveţi un alt sistem de difuzoare
frontale, conectaţi-l la aceste borne.
Setaţi „SB Assign” la „Speaker B” în meniul
Speaker Settings (pagina 37).
Puteţi selecta sistemul de difuzoare frontale pe
care doriţi să îl utilizaţi cu butonul SPEAKERS
de pe receptor (pagina 38).
– Puteţi conecta difuzoarele frontale la aceste
borne, utilizând o conexiune de bi-amplificator
(pagina 22).
Setaţi „SB Assign” la „BI-AMP” în meniul
Speaker Settings (pagina 37).
Conexiunea bi-amplificator
Dacă nu utilizaţi difuzoare surround spate şi nici
difuzoare frontale înalte, puteţi conecta
difuzoarele frontale labornele SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B utilizând o conexiune bi-amplificator.
Difuzor frontal
(dreapta)
Difuzor frontal
(stânga)
Hi
Hi
Lo
Lo
Note
• Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul
de alimentare CA (de la reţea).
• Înainte de a conecta cablul de alimentare CA (de la
reţea), asiguraţi-vă că firele metalice ale cablurilor
difuzoarelor nu se ating între bornele SPEAKERS.
• După ce aţi instalat şi conectat difuzorul asiguraţivă ca aţi selectat modelul de difuzoare din meniul
Speaker Settings (pagina 37).
22RO
Conectaţi mufele de pe partea Lo (sau Hi)
a difuzoarelor frontale la bornele SPEAKERS
FRONT A şi conectaţi mufele de pe partea Hi
(sau Lo) a difuzoarelor frontale la bornele
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Asiguraţi-vă că armăturile de metal de Hi/
Lo ataşate la difuzoare au fost îndepărtate
de pe acestea pentru a evita defectarea
receptorului.
După ce aţi realizat conexiunea cu
bi-amplificatorul, setaţi „SB Assign” la
„BI-AMP” în meniul Speaker Settings
(pagina 88).
3: Conectarea televizorului
Conexiuni
Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când conectaţi mufa HDMI TV OUT sau
MONITOR OUT la un televizor. Puteţi controla acest receptor utilizând o interfaţă grafică cu
utilizatorul.
Televizor
Semnale audio
Semnale video
sau
A*
B
Semnale
audio/video
sau
C
D
A Cablu optic digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video componentă (nefurnizat)
D Cablu video (nefurnizat)
E Cablu HDMI (nefurnizat)
ARC
E*
**
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
Sony recomandă utilizarea unui cablu autorizat
HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
continuare
23RO
* Pentru a vă bucura de transmisiuni TV cu sunet
surround multicanal provenit din difuzoarele
conectate la receptor, conectaţi A sau E.
Nu uitaţi să opriţi volumul televizorului sau
activaţi funcţia televizorului de dezactivare
a sunetului.
** În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor compatibil cu Canal de retur audio
(ARC), sunetul televizorului va ieşi prin
difuzoarele conectate la receptor prin intermediul
mufei HDMI TV OUT. Asiguraţi-vă că setaţi
„Ctrl for HDMI” la „ON” în meniul HDMI
Settings (pagina 82). Dacă doriţi să selectaţi un
semnal audio utilizând altceva decât un cablu
HDMI (de ex., prin intermediul unui cablu
optic digital sau al unui cablu audio),
comutaţi modul de intrare audio
utilizând INPUT MODE (pagina 85).
4a: Conectarea
echipamentului video
Utilizarea conexiunii HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) este o interfaţă ce transmite
semnale video şi audio în format digital.
Operaţiile pot fi simplificate prin conectarea
de echipamente compatibile cu funcţia de
sincronizare Sony „BRAVIA” utilizând cabluri
HDMI. Consultaţi „Caracteristicile
„BRAVIA” Sync” (pagina 81).
Note
Caracteristici HDMI
• Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul
de alimentare CA (de la reţea).
• Nu uitaţi să porniţi receptorul atunci când
semnalele video şi audio ale unui echipament de
redare sunt scoase către un televizor prin receptor.
Dacă receptorul nu este alimentat cu energie
electrică, nu se transmite nici semnal video,
nici semnal audio.
• Conectaţi un monitor TV sau un proiector la mufa
HDMI TV OUT sau MONITOR OUT de pe
receptor. Este posibil să nu puteţi înregistra, chiar
dacă aţi conectat echipament de înregistrare.
• În funcţie de starea conexiunii dintre televizor
şi antenă (aeriană), imaginea de pe ecranul
televizorului se poate distorsiona. În acest caz,
amplasaţi antena (aeriană) mai departe de receptor.
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
• Semnalul audio digital transmis de HDMI
poate fi scos din difuzoarele conectate
la receptor. Acest semnal acceptă Dolby
Digital, DTS şi PCM linear. Pentru detalii,
consultaţi „Formate audio digitale acceptate
de receptor” (pagina 67).
• Receptorul poate primi PCM linear
multicanal (până la 8 canale) cu o frecvenţă
de eşantionare de cel mult 192 kHz cu
o conexiune HDMI.
• Intrările de semnale video analogice prin
mufa VIDEO sau mufele COMPONENT
VIDEO ale receptorului pot fi scoase ca
semnele HDMI (pagina 31). Semnalele
audio nu sunt scoase printr-o mufă HDMI
TV OUT în timpul conversiei imaginii.
• Acest receptor acceptă transmisia cu rată
de biţi ridicată (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) şi 3D.
Sfaturi
• Toate mufele digitale audio sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
• Receptorul are o funcţie de conversie video.
Pentru detalii, consultaţi „Funcţia de conversie
a semnalelor video” (pagina 31).
• Când conectaţi mufa de ieşire audio a televizorului
la mufele TV IN ale receptorului pentru a scoate
sunetul televizorului prin difuzoarele conectate la
receptor, setaţi mufa de ieşire audio a televizorului
la „Fixed”, în cazul în care se poate comuta între
„Fixed” şi „Variable”.
24RO
Note cu privire la conexiunile HDMI
• O intrare de semnal audio prin mufa HDMI
IN este scoasă prin bornele SPEAKERS, prin
mufa HDMI TV OUT şi prin mufa PHONES.
Semnalul nu iese prin nicio altă mufă audio.
• Semnalele video care intră prin mufa HDMI
IN pot fi scoase doar prin mufa HDMI TV
OUT. Semnalele de intrare video nu pot fi
scoase prin mufele VIDEO OUT şi nici prin
mufele MONITOR OUT.
• Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectaţi
un televizor şi echipament compatibile 3D
(player Blu-ray Disc, înregistrator Blu-ray
Disc, PlayStation 3 etc.) la receptor utilizând
cabluri HDMI de mare viteză, puneţi-vă
ochelarii 3D şi apoi redaţi conţinut
compatibil 3D.
• În funcţie de televizor sau de echipamentul
video, este posibil ca imaginile 3D să nu fie
afişate. Consultaţi formatele de imagine 3D
acceptate de receptor (pagina 126).
• Nu toate echipamentele HDMI acceptă
toate funcţiile definite de versiunea HDMI
specifică. De exemplu, este posibil ca
echipamentele care acceptă HDMI
versiunea 1.4 să nu accepte Canalul
de retur audio (ARC).
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare primite
cu fiecare echipament conectat pentru a afla
detalii.
Când conectaţi cabluri
• Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea).
• Nu este necesar să conectaţi toate cablurile.
Realizaţi conexiunile în funcţie
de disponibilitatea mufelor de
pe echipamentul conectat.
• Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
Dacă utilizaţi un cablu HDMI standard,
este posibil ca imaginile 1080p, Deep Color
(Deep Colour) sau 3D să nu fie afişate
corespunzător.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu
de conversie HDMI-DVI. Când conectaţi
un cablu de conversie HDMI-DVI la un
echipament DVI-D, sunetul şi/sau imaginea
se pot pierde. Conectaţi un cablu audio
separat sau un cablu digital de conectare,
apoi setaţi „Input Assign” din meniul Input
Option dacă sunetul nu este scos corect.
• La conectarea cablurilor optice digitale,
introduceţi fişele drept, până ce se aude
un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice
digitale.
Sfat
Toate mufele digitale audio sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
continuare
25RO
Conexiuni
• Semnalele audio şi video ale intrării HDMI
nu sunt scoase prin mufa HDMI TV OUT în
timp ce este afişat meniul interfeţei grafice
cu utilizatorul.
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul prin
difuzorului televizorului, setaţi „Audio Out”
la „TV+AMP” în meniul HDMI Settings
(pagina 98). Dacă nu puteţi reda sursele
audio multicanal, setaţi la „AMP”. Sunetul
nu va fi scos însă prin difuzorul
televizorului.
• Semnalele DSD ale unui Super Audio CD
nu intră şi nu ies.
• Nu uitaţi să porniţi receptorul atunci
când semnalele video şi audio ale unui
echipament de redare sunt scoase către
un televizor prin receptor. Dacă setaţi
„Pass Through” la „OFF”, semnalele
video şi audio nu vor fi transmise când
alimentarea este oprită.
• Semnalele audio (format, frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.) transmise
printr-o mufă HDMI pot fi suprimate
de echipamentul conectat. Verificaţi
configurarea echipamentului conectat dacă
imaginea este de calitate slabă sau dacă
sunetul nu iese din echipamentul
conectat prin cablul HDMI.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
modificată frecvenţa de eşantionare, numărul
de canale sau formatul audio al semnalelor de
ieşire audio de la echipamentul de redare.
• În cazul în care echipamentul conectat nu
este compatibil cu tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor (HDCP), imaginea
şi/sau sunetul de la mufa HDMI TV OUT
pot fi transmise distorsionat sau pot să nu
fie transmise deloc. În acest caz, verificaţi
specificaţia echipamentului conectat.
• Vă puteţi bucura de sunet cu rată de biţi
ridicată (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), PCM linear multicanal doar cu
o conexiune HDMI.
• Setaţi rezoluţia imaginii echipamentului
de redare la mai mult de 720p/1080i pentru
a vă bucura de sunet cu rată de biţi ridicată
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Este posibil să fie nevoie să ajustaţi anumite
setări ale rezoluţiei imaginii echipamentului
de redare înainte de a vă putea bucura de PCM
linear multicanal. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a echipamentului de redare.
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
echipamente digitale, dar nu
puteţi găsi o intrare care să nu
fie utilizată
Consultaţi „Utilizarea sunetului/imaginilor
de la alte surse (Input Assign)” (pagina 86).
Conversia semnalelor video
Acest receptor este prevăzut cu o funcţie de
conversie a semnalelor video. Pentru detalii,
consultaţi „Funcţia de conversie a semnalelor
video” (pagina 31).
26RO
Conectarea unui player Blu-ray Disc sau a unui player DVD
Conexiuni
Player Blu-ray Disc, player DVD
Semnale audio/
video
Semnale video
Semnale audio
sau
sau
A
B
C
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
B Cablu video componentă (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu coaxial digital (nefurnizat)
E Cablu optic digital (nefurnizat)
F Cablu audio (nefurnizat)
D
sau
E*
F
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
* Când conectaţi echipamentul prevăzut cu o mufă
OPTICAL, setaţi „Input Assign” din meniul Input
Option (pagina 86).
Notă
Asiguraţi-vă că modificaţi setarea implicită
a butonului de intrare BD/DVD de pe telecomandă,
astfel încât să puteţi utiliza butonul pentru
a controla playerul DVD. Pentru detalii, consultaţi
„Programarea telecomenzii” (pagina 109).
27RO
Conectarea unui tuner pentru satelit sau a unui tuner pentru cablu TV
Tuner pentru satelit, tuner pentru cablu TV
Semnale video
Semnale audio/video
Semnale audio
sau
A
B
C
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
B Cablu video componentă (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu optic digital (nefurnizat)
E Cablu audio (nefurnizat)
28RO
sau
D
E
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
Conectarea unui iPhone sau a unui
iPod pentru conţinut video
Conexiuni
Conectarea unei console
PlayStation 3
PlayStation 3
Semnale audio/video
A
A
A Cablu compus AV Apple (nefurnizat)
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
29RO
Conectarea altor echipamente
Înregistrator DVD, VCR
Semnale audio
*
Semnale
video
A *
Semnale
audio/video
B
C
D
Cameră video,
joc video
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu video (nefurnizat)
C Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
D Cablu audio/video componentă
(nefurnizat)
* Dacă doriţi să înregistraţi, trebuie să efectuaţi
această conexiune (pagina 54).
Notă
Asiguraţi-vă că modificaţi setarea implicită
a butonului de intrare VIDEO 1 de pe telecomandă,
astfel încât să puteţi utiliza butonul pentru a controla
înregistratorul DVD. Pentru detalii, consultaţi
„Programarea telecomenzii” (pagina 109).
30RO
Funcţia de conversie a semnalelor video
Mufă OUTPUT
Mufă INPUT
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Sunt scoase semnale video.
– : Nu sunt scoase semnale video.
* Nu se poate face conversia semnalelor video HDMI în semnale video de componentă şi nici în semnale video
compuse.
Ca setare implicită, semnalele video intrate prin echipamentul conectat sunt scoase după cum
se arată în tabelul de mai sus. Vă recomandăm să setaţi funcţia de conversie video pentru a se
potrivi rezoluţiei monitorului pe care îl utilizaţi. Pentru detalii, consultaţi „Meniu Video Settings”
(pagina 97).
Note cu privire la conversia
semnalelor video
• Atunci când semnalele video de la un VCR
etc. sunt convertite pe acest receptor şi apoi
vizualizate pe televizor, în funcţie de starea
semnalului video scos, imaginea de pe
ecranul televizorului poate fi distorsionată
pe orizontală sau este posibil să nu se vadă
nicio imagine.
• Atunci când utilizaţi un VCR cu circuit
de îmbunătăţire a imaginii, este posibil
ca acesta să afecteze conversia semnalului
video. Se recomandă dezactivarea acestei
funcţii de pe VCR.
• Ieşirea de imagine HDMI convertită
nu acceptă x.v.Color (x.v.Colour),
Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
• Semnalele video convertite sunt scoase
prin mufa HDMI TV OUT.
• Rezoluţia semnalelor scoase prin mufa
HDMI TV OUT este convertită ascendent
până la 1080p.
• Setaţi „Resolution” la „AUTO(CVBS)”
sau „480/576i” în meniul Video Settings
pentru a scoate semnalele video de la mufele
MONITOR VIDEO OUT, COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT atunci când sunt
ambele conectate.
Pentru a conecta un echipament
de înregistrare
La înregistrare, conectaţi echipamentul de
înregistrare la mufele VIDEO 1 VIDEO OUT
ale receptorului. Conectaţi cablurile pentru
semnalele de intrare şi de ieşire la acelaşi tip de
mufă, deoarece mufele VIDEO OUT nu au
o funcţie de conversie ascendentă.
Notă
Este posibil ca semnalele scoase prin mufele HDMI
TV OUT sau MONITOR OUT să nu fie înregistrate
corect.
31RO
Conexiuni
Receptorul este prevăzut cu o funcţie de conversie a semnalelor video.
• Semnalele video compuse pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video de componentă.
• Semnalele video de componentă pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video compuse.
4b: Conectarea
echipamentului audio
Conectarea unui iPhone, a unui iPod
sau a unui dispozitiv USB
Conectarea unui player Super
Audio CD, a unui player CD, a unui
casetofon MD sau a unui casetofon
Player Super
Audio CD,
Player CD
A
A
iPhone, iPod,
Dispozitiv USB
A Cablu USB (nefurnizat)
A
Casetofon MD,
Casetofon
A Cablu audio (nefurnizat)
32RO
Înainte de a conecta antenele (aeriene),
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (furnizată)
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (furnizată)
6: Conectarea la reţea
Configurarea reţelei de domiciliu cu
dispozitive compatibile DLNA.
Dacă serverul dumneavoastră (un computer
etc.) este conectat la Internet, puteţi conecta şi
acest receptor la Internet, prin intermediul
conexiunii LAN cu fir.
Notă
Metoda utilizată pentru a conecta serverul (un
computer etc.) la Internet depinde de dispozitivele,
de furnizorul de servicii de Internet, de serverul şi de
ruterul utilizate.
Cerinţe de sistem
Este necesar următorul mediu de sistem
pentru a utiliza funcţiile Reţea de domiciliu,
Servicii de muzică şi PARTY STREAMING ale
receptorului.
O conexiune de bandă largă
Este necesară o conexiune de bandă largă la
Internet pentru a asculta Serviciile de muzică
şi pentru a actualiza software-ul receptorului.
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote, ţineţi
antena cadru pentru AM (aeriană) la distanţă
de receptor şi de alte echipamente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM
(aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM
(aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi
în poziţie orizontală.
Modem
Acesta este dispozitivul care este conectat la
linia de bandă largă pentru a comunica cu
Internetul. Unele dintre aceste dispozitive sunt
integrate cu ruterul.
Ruter
• Utilizaţi un ruter compatibil cu viteze de
transmisie de cel puţin 100 Mbps pentru a vă
bucura de conţinut în reţeaua de domiciliu.
• Vă recomandăm să utilizaţi un ruter
prevăzut cu server încorporat DHCP
(Protocol de configurare dinamică a gazdei).
Această funcţie alocă automat adrese IP în
reţeaua LAN.
Cablu LAN (CAT5)
• Vă recomandăm să utilizaţi acest tip de cablu
pentru o reţea LAN cu fir.
Unele cabluri LAN de tip plat sunt uşor
afectate de zgomot. Vă recomandăm
să utilizaţi cabluri de tip normal.
continuare
33RO
Conexiuni
5: Conectarea antenelor
(aeriene)
• Dacă receptorul este utilizat într-un mediu
în care există zgomot de alimentare generat
de produse electrice sau într-un mediu de
reţea cu zgomot, utilizaţi un cablu LAN
de tip blindat.
Server
Un server este un dispozitiv care livrează
conţinut (muzică, fotografii şi clipuri video)
unui dispozitiv DLNA dintr-o reţea de
domiciliu. Un dispozitiv care poate fi utilizat
drept server (un computer etc.) trebuie să fie
conectat la reţeaua de domiciliu LAN cu fir*.
* Pentru detalii cu privire la serverele compatibile
cu acest receptor, consultaţi pagina 69.
34RO
Exemplu de configurare
Cablu LAN
(nefurnizat)
Internet
Modem
Server
Cablu LAN
(nefurnizat)
Ruter
Notă
Redarea audio pe server (un computer etc.) poate
fi întreruptă ocazional dacă utilizaţi o conexiune
wireless.
35RO
Conexiuni
Următoarea ilustraţie prezintă un exemplu de configurare a unei reţele de domiciliu cu receptorul
şi un server. Vă recomandăm să utilizaţi o conexiune cu fir.
7: Conectarea cablului
de alimentare CA (de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea)
la o priză de perete.
Cablu de alimentare CA (de la reţea)
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului
Înainte de a utiliza receptorul pentru prima
dată, iniţializaţi-l prin următoarea procedură.
Această procedură poate fi utilizată şi pentru
a reveni la setările implicite din fabrică.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
?/1
La priza de perete
Notă
Nu uitaţi să porniţi receptorul atunci când semnalele
video şi audio ale unui echipament de redare sunt
scoase către un televizor prin receptor. Dacă
receptorul nu este alimentat cu energie electrică, nu
se transmite nici semnal video, nici semnal audio.
36RO
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
Ţineţi apăsat ?/1 timp de
5 secunde.
Pe panoul de afişaj apare un timp mesajul
„CLEARING”, apoi se modifică în
„CLEARED !”.
Modificările sau ajustările aduse setărilor
sunt acum reiniţializate la valorile
implicite.
Configurarea difuzoarelor
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „SP Pattern”,
apoi apăsaţi
sau b.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta modelul de
difuzoare dorit, apoi apăsaţi
Selectarea modelului de difuzoare
1
Pregătirea receptorului
Selectaţi modelul de difuzoare în funcţie
de sistemul de difuzoare pe care îl utilizaţi.
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
6
2
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
.
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Configurarea difuzoarelor
surround spate
Puteţi comuta utilizarea difuzoarelor
conectate la bornele SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
în funcţie de utilizarea avută în vedere.
Note
• Această setare este disponibilă doar dacă „SP
Pattern” este setat la o setare fără difuzoare
surround spate şi frontale înalte.
• Asiguraţi-vă că setaţi „SB Assign” înainte
de a executa calibrarea automată.
1
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Speaker”,
apoi apăsaţi
sau b.
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Speaker”,
apoi apăsaţi
sau b.
continuare
37RO
4
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „SB Assign”,
apoi apăsaţi
sau b.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
• Difuzor B: În cazul în care conectaţi
un sistem de difuzoare frontale
suplimentar la bornele SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B, selectaţi
„Speaker B”.
• BI-AMP: În cazul în care conectaţi
difuzoare frontale la bornele
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
utilizând o conexiune bi-amplificator,
selectaţi „Bi-AMP”.
• OFF: În cazul în care conectaţi
difuzoare surround spate sau
frontale înalte la bornele SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B, selectaţi „OFF”.
6
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Selectarea difuzorului frontal
Puteţi selecta difuzoarele frontale pe care
doriţi să le utilizaţi.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
SPEAKERS
Indicatori
Difuzoare selectate
SP A
Difuzorul conectat la bornele
SPEAKER FRONT A.
SP B*
Difuzorul conectat la bornele
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Difuzorul conectat la bornele
SPEAKER FRONT A şi la bornele
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B (conexiune paralelă).
Pe panoul de afişaj apare „SPK OFF”.
Niciun semnal audio nu este scos
din nicio bornă a difuzoarelor.
* Pentru a selecta „SP B” sau „SP A B”, setaţi
„SB Assign” la „Speaker B” în meniul Speaker
Settings (pagina 37).
Notă
Această setare nu este disponibilă când sunt
conectate căştile.
Utilizarea AUTO CALIBRATION
Acest receptor este echipat cu funcţia DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), ce vă
permite să realizaţi calibrarea automată
urmând paşii de mai jos:
• Verificaţi conexiunea dintre fiecare difuzor
şi receptor.
• Ajustaţi volumul difuzorului.
• Măsuraţi distanţa de la fiecare difuzor
până la poziţia dumneavoastră de ascultare.1)
• Măsuraţi dimensiunile difuzorului.1)
• Măsuraţi caracteristicile de frecvenţă
(egalizor).1)
• Măsuraţi caracteristicile de frecvenţă
(fază).1)2)
1) Rezultatul măsurătorii nu se utilizează când este
selectat „A. DIRECT”.
2) Rezultatul măsurătorii nu se utilizează când se
Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS
pentru a selecta sistemul de difuzoare
frontale pe care doriţi să îl utilizaţi.
Puteţi confirma bornele difuzoarelor selectate
verificând indicatorul de pe panoul de afişaj.
38RO
primesc semnale Dolby TrueHD sau DTS-HD
cu frecvenţă de eşantionare mai mare de 48 kHz.
Sistemul DCAC este proiectat astfel încât să
obţineţi un balans corespunzător al sunetului
în camera dumneavoastră. Puteţi regla, însă,
manual nivelul şi balansul difuzorului,
după preferinţe. Pentru detalii, consultaţi
„Test Tone” (pagina 93).
Înainte de a realiza calibrarea automată,
verificaţi următoarele.
• Configuraţi şi conectaţi difuzoarele
(pagina 19, 21).
• Conectaţi la mufa AUTO CAL MIC doar
microfonul de optimizare furnizat. Nu
conectaţi alte microfoane la această mufă.
• Setaţi „SB Assign” la „BI-AMP” în meniul
Speaker Settings dacă utilizaţi
o conexiune bi-amplificator (pagina 88).
• Setaţi „SB Assign” la „Speaker B” în meniul
Speaker Settings, dacă utilizaţi conexiunea B
pentru difuzoare frontale (pagina 37).
• Asiguraţi-vă că ieşirea difuzorului nu este
setată la „SPK OFF” (pagina 38).
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi funcţia PARTY
STREAMING (pagina 77).
• Deconectaţi căştile.
• Îndepărtaţi orice obstacole situate între
microfonul de optimizare şi difuzoare
pentru a evita erorile de măsurare.
• Realizaţi măsurarea într-un mediu
silenţios, fără zgomot, pentru a obţine
o măsurătoare exactă.
Microfon de optimizare
Exemplu de utilizare a difuzoarelor
surround spate
1
Selectaţi modelul de difuzoare
(pagina 37).
În cazul în care conectaţi difuzoare
frontale înalte, selectaţi modelul de
difuzoare cu difuzoare frontale înalte
(5/x.x sau 4/x.x) de fiecare dată când
efectuaţi calibrarea automată. Altfel,
caracteristicile difuzoarelor frontale
înalte nu pot fi măsurate.
2
Conectaţi microfonul de
optimizare furnizat la mufa
AUTO CAL MIC.
3
Configuraţi microfonul de
optimizare.
Note
• În timpul calibrării, din difuzoare se va auzi un
sunet foarte puternic, iar volumul nu poate fi
reglat. Fiţi atenţi la prezenţa copiilor sau la efectul
asupra vecinilor.
• Dacă funcţia de dezactivare a sunetului a fost
activată înainte de calibrarea automată, această
funcţie va fi dezactivată automat.
• Este posibil să nu se poată face măsurători corecte
sau să nu se poată efectua calibrarea automată
atunci când sunt utilizate difuzoare speciale,
cum ar fi difuzoare cu dipoli.
Pregătirea receptorului
Înainte de realizarea calibrării
automate
Configurarea calibrării automate
Poziţionaţi microfonul de optimizare
la nivelul poziţiei în care staţi. Folosiţi
un scaun sau un trepied pentru ca
microfonul de optimizare să rămână
la aceeaşi înălţime cu cea la care se
află urechile dumneavoastră.
continuare
39RO
Confirmarea configurării
subwooferului activ
Realizarea calibrării automate
• Când este conectat un subwoofer, porniţi
subwooferul şi daţi mai tare volumul înainte
de a activa subwooferul. Rotiţi butonul
LEVEL la poziţia de dinainte de punctul
de mijloc.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de frecvenţă de trecere,
setaţi valoarea la maxim.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de standby automat,
dezactivaţi funcţia.
?/1
Butoane
de intrare
V/v/B/b,
Notă
În funcţie de caracteristicile subwooferului utilizat,
este posibil ca valoarea distanţei de configurare să fie
diferită de poziţia efectivă.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
40RO
3
Apăsaţi în mod repetat B/b
pentru a selecta „Standard”,
apoi apăsaţi
.
7
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul dorit,
apoi apăsaţi
.
• Retry: Efectuează din nou calibrarea
automată.
• Save: Salvează rezultatele măsurătorii
şi părăseşte procesul de configurare.
• Warning: Afişează avertismente legate
de rezultatele măsurării. Consultaţi
„Lista mesajelor de după măsurătorile
cu calibrarea automată” (pagina 42).
• Exit: Părăseşte procesul de configurare
fără a salva rezultatele măsurătorii.
8
Salvaţi rezultatul măsurătorii.
Selectaţi „Save” la pasul 7.
Tipul calibrării este setat automat
la „Engineer”.
Note
• Puteţi selecta tipul de calibrare pe care doriţi
să îl utilizaţi, cu ajutorul calibrării automate
„Custom” (pagina 43).
• Funcţia A.P.M. (Potrivire automată a fazei)
este activată după ce salvaţi rezultatul
măsurătorii.
• Funcţia A.P.M. (Potrivire automată a fazei)
nu este disponibilă în următoarele cazuri.
– Tipul calibrării este setat la „Off” atunci
când utilizaţi calibrarea automată
„Custom” (pagina 43).
– Atunci când se primesc semnale Dolby
TrueHD sau DTS-HD cu o frecvenţă
de eşantionare de peste 48 kHz.
5
Apăsaţi
„START”.
6
Măsurarea va începe în cinci
secunde.
9
Procesul de măsurare va dura aproximativ
30 de secunde cu un ton de testare.
Când măsurarea ia sfârşit, se aude
un sunet şi ecranul se modifică.
Notă
pentru a selecta
Deconectaţi microfonul de
optimizare de la receptor.
Dacă aţi repoziţionat difuzorul, vă recomandăm
să efectuaţi din nou calibrarea automată pentru
a vă bucura de sunet surround.
Sfaturi
Notă
Dacă pe ecran apare o eroare, consultaţi „Lista
mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea
automată” (pagina 42).
• Puteţi modifica unitatea de distanţă din „Distance
Unit” din meniul Speaker Settings (pagina 94).
• Mărimea unui difuzor („Large”/„Small”) este
determinată de caracteristicile de frecvenţă redusă.
Rezultatele măsurătorilor pot varia în funcţie de
poziţia microfonului de optimizare şi
a difuzoarelor, dar şi de forma camerei. Se
recomandă să aplicaţi rezultatele măsurătorilor.
În orice caz, puteţi modifica aceste setări în meniul
Speaker Settings. Salvaţi mai întâi rezultatele
măsurătorii, apoi încercaţi să modificaţi setarea.
continuare
41RO
Pregătirea receptorului
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Auto Cal.”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pentru revocarea calibrării
automate
Funcţia de calibrare automată va fi revocată
când faceţi următoarele în timpul procesului
de măsurare:
– Apăsaţi ?/1.
– Apăsaţi pe butoanele de intrare de
pe telecomandă sau rotiţi de INPUT
SELECTOR de pe receptor.
– Apăsaţi MUTING sau .
– Apăsaţi SPEAKERS de pe receptor.
– Modificaţi nivelul volumului.
– Conectaţi căştile.
– Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi AUTO/CAL.
Verificarea rezultatelor calibrării
automate
Pentru a verifica mesajul de avertizare
sau codul de eroare obţinut la „Realizarea
calibrării automate” (pagina 40), procedaţi
după cum urmează.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
„Warning” la pasul 7 din „Realizarea
calibrării automate” (pagina 41),
apoi apăsaţi
.
Dacă apare un mesaj de avertizare, verificaţi
mesajul şi utilizaţi receptorul fără nicio
modificare.
Sau, dacă este necesar, efectuaţi din nou
calibrarea automată.
Când apare „Error Code”
Verificaţi eroarea şi efectuaţi din nou
calibrarea automată.
1 Apăsaţi
pentru a selecta „ENTER”.
Pe ecranul televizorului apare „RETRY ?”.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta „YES”,
apoi apăsaţi
.
3 Repetaţi paşii de la 6 la 9 din „Realizarea
calibrării automate” (pagina 40).
42RO
Lista mesajelor de după
măsurătorile cu calibrarea automată
Afişaj şi explicaţie
Error Code 31
SPEAKERS este dezactivat. Setaţi la o altă setare
a difuzorului şi efectuaţi din nou calibrarea automată.
Error Code 32
Niciun difuzor nu a fost detectat. Asiguraţi-vă
că microfonul de optimizare este conectat corect
şi efectuaţi din nou calibrarea automată.
Dacă microfonul de optimizare este conectat corect
şi codul de eroare apare în continuare, cablul
microfonului de optimizare poate fi deteriorat.
Error Code 33
• Nu este conectat niciun difuzor frontal sau este
conectat doar un difuzor frontal.
• Microfonul de optimizare nu este conectat.
• Difuzorul surround stânga sau surround dreapta
nu este conectat.
• Difuzoarele surround spate sau difuzoarele frontale
înalte sunt conectate, chiar dacă difuzoarele
surround nu sunt conectate. Conectaţi difuzoarele
surround la bornele SPEAKERS SURROUND.
• Difuzorul surround spate este conectat doar la
bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Atunci când
conectaţi doar un difuzor surround spate,
conectaţi-l la bornele SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
• Difuzorul frontal înalt stânga sau difuzorul frontal
înalt dreapta nu este conectat.
Warning 40
Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea
unui nivel de zgomot ridicat. Puteţi obţine rezultate
mai bune dacă repetaţi procesul într-un mediu mai
silenţios.
Warning 41
Warning 42
Intrarea de la microfon este prea mare.
• Distanţa dintre difuzor şi microfon poate
fi prea mică. Depărtaţi-le şi efectuaţi din nou
măsurătoarea.
Warning 43
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot fi detectate.
Acest lucru poate fi cauzat de zgomot. Încercaţi
să efectuaţi măsurătoarea într-un mediu silenţios.
No Warning
Nu există nicio informaţie de avertizare.
Sfat
În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele
măsurătorii pot varia. În orice caz, nu vor fi
probleme chiar dacă veţi utiliza în continuare
receptorul cu valoarea respectivă.
Particularizarea calibrării automate
Puteţi particulariza calibrarea automată,
selectând tipul de calibrare dorit.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista de
meniuri Settings.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Auto Cal.”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat B/b
pentru a selecta „Custom”,
apoi apăsaţi
.
5
Setările de reţea pentru receptor trebuie setate
corect pentru a utiliza funcţiile de reţea ale
receptorului.
Procedura utilizată pentru a configura automat
adresa IP (DHCP) este explicată mai jos.
În acest caz, ruterul conectat la receptor sau
furnizorul de servicii de Internet trebuie să
accepte DHCP.
HOME
NETWORK
V/v/b,
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta tipul de calibrare
dorit, apoi apăsaţi
.
• Full Flat: Aplatizează măsurarea
frecvenţei de la fiecare difuzor.
• Engineer: Setează frecvenţa la cea
potrivită cu „standardul Sony
pentru camerele de ascultare”.
• Front Reference: Reglează
caracteristicile tuturor difuzoarelor
în funcţie de caracteristicile
difuzorului frontal.
• Off: Setează nivelului egalizorului de
calibrare automată şi funcţia A.P.M.
(Potrivire automată a fazei) la valoarea
dezactivat.
MENU
1
Apăsaţi HOME NETWORK pentru
a selecta funcţia Reţea de domiciliu.
2
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”
şi apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Network”,
apoi apăsaţi
.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Settings”,
apoi apăsaţi
.
Notă
Setaţi tipul calibrării la „Off” dacă doriţi
să decodaţi formatul audio DTS 96/24.
6
Apăsaţi
pentru a confirma
tipul de calibrare selectat.
7
Repetaţi paşii de la 5 la 9 din
„Realizarea calibrării automate”
(pagina 40).
continuare
43RO
Pregătirea receptorului
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
Configurarea setărilor de
reţea ale receptorului
6
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Auto”,
apoi apăsaţi
.
7
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Do Not Use”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de confirmare.
8
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „OK”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare
„Connecting”.
După finalizarea setărilor de reţea
apare „Complete!”, apoi apăsaţi
.
Afişajul revine la meniul Network
Settings. (În funcţie de mediul de reţea,
este posibil ca setările de reţea să dureze
mai mult timp.)
Dacă este afişat „No Connection”,
efectuaţi procesul, consultând „Meniu
Network Settings” (pagina 99).
9
Efectuaţi setările serverului.
Pentru a asculta conţinut audio stocat
pe server, trebuie să configuraţi serverul
(pagina 69).
Pentru a seta manual setările de
reţea
Consultaţi „Pentru a seta manual adresa IP”
(pagina 99) sau „Pentru a seta manual
serverul proxy” (pagina 99).
Sfat
Când verificaţi setările de reţea, consultaţi „Pentru
a consulta informaţiile despre reţea” (pagina 99).
44RO
Ghid de utilizare a afişajului
pe ecran
Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe ecranul
televizorului şi să selectaţi funcţia dorită pe
ecranul televizorului, apăsând V/v/B/b şi
pe telecomandă.
Pentru a afişa meniul receptorului pe ecranul
televizorului, asiguraţi-vă că receptorul se află
în „GUI MODE”, urmând paşii din „Pentru
a activa şi dezactiva „GUI MODE”” (pagina 45).
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Utilizarea meniului
1
Comutaţi intrarea televizorului,
astfel încât să fie afişată
o imagine a meniului.
2
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
sau b pentru
a accesa meniul.
Prezentare generală a meniurilor
principale
Pictogramă meniu Descriere
Input
Music
Video
4
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul de
meniu pe care doriţi să-l ajustaţi,
apoi apăsaţi
pentru a accesa
elementul de meniu.
Selectează muzica de pe
server în Reţeaua de
domiciliu (pagina 73),
Serviciile de muzică
(pagina 75), pe iPhone/
iPod (pagina 50) sau pe
dispozitivul USB (pagina 52).
Selectează clipurile video de
pe iPhone/iPod (pagina 50).
FM/AM/SR
Selectează radioul FM/AM
încorporat (pagina 55) sau
tunerul de satelit conectat
(pagina 58).
Settings
Puteţi ajusta setările
difuzoarelor, efectul
surround, egalizorul, intrarea
audio, video şi alte intrări
conectate la mufele HDMI
(pagina 91).
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru
a selecta parametrul dorit.
Utilizarea meniurilor opţiunilor
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
Pentru a activa şi dezactiva
„GUI MODE”
Când apăsaţi TOOLS/OPTIONS, sunt afişate
meniurile opţiunilor pentru meniul principal
selectat. Puteţi selecta o funcţie asociată,
fără a selecta din nou meniul.
1
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi GUI MODE. „GUI ON” sau
„GUI OFF” apare pe panoul de afişaj,
în funcţie de modul selectat.
continuare
45RO
Pregătirea receptorului
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
Input”.
Exemplu: Când selectaţi „
Selectează echipamentul
sursei de intrare conectat
la receptor (pagina 46).
2
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
sau b pentru
a accesa meniul.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
Input”.
Exemplu: Când selectaţi „
Operaţii de bază
Redarea unui echipament
sursă de intrare
?/1
Butoane
de intrare
3
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS în timp
ce este afişată lista cu elementele
de meniu.
SOUND
FIELD +/–
Apare meniul opţiunilor.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul
opţiunii pe care îl doriţi,
apoi apăsaţi
sau b.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Pentru a părăsi meniul opţiunii
Apăsaţi MENU.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi „
Input”, apoi
apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
46RO
3
Selectaţi echipamentul dorit,
apoi apăsaţi
.
4
Porniţi echipamentul şi începeţi
redarea.
5
Apăsaţi MASTER VOL +/– sau
2 +/– pentru a regla volumul.
Puteţi utiliza, de asemenea, MASTER
VOLUME de pe receptor.
6
Apăsaţi SOUND FIELD +/– pentru
a vă bucura de sunet surround.
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
sau MUSIC de pe receptor.
Pentru detalii, consultaţi pagina 64.
Pentru a activa funcţia de
dezactivare a sunetului
Apăsaţi MUTING sau .
Funcţia de dezactivare a sunetului va
fi revocată când faceţi următoarele.
• Apăsaţi MUTING sau
din nou.
• Creşteţi volumul.
• Opriţi receptorul.
• Efectuaţi o calibrare automată.
Pentru a evita deteriorarea
difuzoarelor
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă că aţi
redus nivelul volumului.
47RO
Operaţii de bază
Ecranul cu meniurile dispare şi apare
ecranul de redare a intrării externe.
Intrarea care poate fi selectată:
• BD/DVD: Player Blu-ray Disc sau
player DVD etc., conectat la mufa
BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 etc., conectat
la mufa GAME.
• SAT/CATV: Tuner pentru satelit etc.,
conectat la mufa SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR etc., conectat
la mufa VIDEO 1 sau VIDEO 2.
• TV: Televizor conectat la mufa TV.
• MD/TAPE: Casetofon MD, casetofon
etc., conectat la mufa MD/TAPE.
• SA-CD/CD: Player Super Audio CD
sau CD etc., conectat la mufa
SA-CD/CD.
Sfaturi
• Puteţi să rotiţi de INPUT SELECTOR de pe
receptor sau să apăsaţi pe butoanele de intrare
de pe telecomandă pentru a selecta
echipamentul dorit.
• Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit, în funcţie
de viteza cu care rotiţi butonul MASTER
VOLUME de pe receptor.
Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid:
învârtiţi rapid de buton.
Pentru a face ajustări fine: învârtiţi încet de buton.
• Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit,
în funcţie de timpul cât apăsaţi şi menţineţi apăsat
MASTER VOL +/– sau 2 +/– pe telecomandă.
Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid: apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul.
Pentru a face o ajustare fină: apăsaţi butonul
şi eliberaţi-l imediat.
Denumirea intrărilor (Name Input)
Puteţi să introduceţi un nume de până
la 8 caractere pentru intrări şi să-l afişaţi.
Echipamentele pot fi identificate mai uşor
dacă au numele afişate şi nu mufele.
1
Selectaţi intrarea pe care doriţi
să o denumiţi din ecranul
„
Input”.
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3
Selectaţi „Name Input”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta un caracter,
apoi apăsaţi b.
Puteţi deplasa poziţia de introducere
înapoi şi înainte apăsând B/b.
5
Repetaţi pasul 4 pentru
a introduce caracterele pe rând,
apoi apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
48RO
Redarea unui iPhone/iPod
Puteţi asculta conţinutul audio/video de pe iPhone/iPod, conectând dispozitivul la bornele iPhone/
iPod de pe receptor.
Pentru detalii despre conectarea unui iPhone/iPod, consultaţi pagina 29, 32.
Modele de iPod/iPhone compatibile
iPod touch
a 4-a generaţie
iPod touch
a 3-a generaţie
iPod touch
a 2-a generaţie
iPod touch
prima generaţie
iPod nano
a 6-a generaţie
iPod nano
a 5-a generaţie
(cameră video)
iPod nano
a 4-a generaţie
(video)
iPod nano
a 3-a generaţie
(video)
iPod nano
a 2-a generaţie (aluminiu)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Note
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd
sau se deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone conectat la acest receptor.
• Acest produs a fost conceput în mod specific pentru a funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea standardelor
de performanţă Apple a fost certificată.
49RO
Operaţii de bază
Puteţi utiliza următoarele modele de iPod/iPhone cu acest receptor. Înainte de a-l utiliza, actualizaţi
dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai recentă versiune de software.
Selectarea modului de comandă
iPhone/iPod
Puteţi selecta modul de comandă iPhone/iPod
utilizând meniul GUI sau iPhone CTRL
de pe telecomandă.
Puteţi utiliza meniul GUI pentru a răsfoi
conţinutul de pe iPhone/iPod.
De asemenea, puteţi controla toate operaţiile,
vizualizând informaţiile pe panoul de afişaj
atunci când „GUI MODE” este dezactivat.
Utilizarea iPhone/iPod cu ajutorul
modului „System GUI”
1
Asiguraţi-vă că „System GUI”
este selectat la pasul 4 din
„Selectarea modului de comandă
iPhone/iPod” (pagina 50).
2
Selectaţi „iPhone/iPod”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi conţinutul dorit din
lista cu conţinut, apoi apăsaţi
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Notă
MENU
Semnalele video de la un iPhone/iPod sunt
convertite ascendent pe acest receptor şi apoi
vizualizate pe televizor, în funcţie de starea
semnalului video scos.
Pentru detalii, consultaţi „Funcţia de conversie
a semnalelor video” (pagina 31).
iPhone
CTRL
1
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi „ Music” sau „
Video”, apoi apăsaţi
sau b.
Când dispozitivul iPhone sau iPod este
conectat, pe ecranul televizorului apare
„iPhone/iPod”.
3
Selectaţi „iPhone/iPod”,
apoi apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
4
50RO
.
Începe redarea conţinutului selectat, iar
pe ecranul televizorului apar informaţii
despre conţinutul audio/video.
Pentru a selecta modul de redare
Puteţi schimba modul de redare, utilizând
TOOLS/OPTIONS de pe telecomandă.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Utilizarea iPhone/iPod cu ajutorul
modului „iPod”
1
Asiguraţi-vă că „iPod”
este selectat la pasul 4 din
„Selectarea modului de comandă
iPhone/iPod” (pagina 50).
2
Selectaţi „iPhone/iPod”,
apoi apăsaţi
.
Selectaţi „System GUI” sau
„iPod”, apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi conţinutul dorit,
utilizând meniul iPhone/iPod.
Pentru detalii cu privire la utilizarea
iPhone/iPod, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite cu dispozitivul
iPhone/iPod.
Puteţi utiliza iPhone/iPod cu ajutorul
următoarelor butoane de pe telecomanda
receptorului.
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X, x
Întrerupe redarea.
m/M
Derulează înapoi sau înainte.
./>
Trece la fişierul anterior/următor.
B•/•b
Sare la albumul anterior/următor.
,b
Accesează elementul selectat.
MENU,
RETURN, B
Revine la ierarhia anterioară
afişaj/folder.
V/v
Selectează elementul anterior/
următor.
REPEAT*
Intră în modul repetare.
SHUFFLE*
Intră în modul de amestecare.
* Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi acest buton.
SHIFT
Note cu privire la iPhone/iPod
• Dispozitivul iPhone/iPod este încărcat
atunci când este conectat la receptor şi
receptorul este pornit.
• Nu puteţi transfera cântece pe iPhone/iPod.
• Nu scoateţi dispozitivul iPhone/iPod în
timpul funcţionării. Pentru a evita avarierea
sau deteriorarea dispozitivului iPhone/iPod,
opriţi receptorul atunci când conectaţi sau
deconectaţi un iPhone/iPod.
USB
V/v/B/b,
Listă mesaje iPhone/iPod
Mesaj şi explicaţie
RETURN
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
x
X
Reading
Receptorul recunoaşte şi citeşte informaţiile de pe
iPhone sau iPod.
Loading
Receptorul încarcă informaţiile de pe iPhone sau
iPod.
No Support
Este conectat un iPhone sau un iPod neacceptat.
No Device
Nu este conectat niciun iPhone sau iPod.
No Music/No Video
Nu a fost găsită muzică şi nici conţinut video.
HP No Support
Din căşti nu iese sunet când dispozitivul iPhone sau
iPod este conectat.
51RO
Operaţii de bază
Pentru a utiliza dispozitivul
iPhone/iPod cu ajutorul
telecomenzii
Apăsaţi USB înainte de a utiliza următoarele
butoane.
Nume produs
Redarea unui dispozitiv USB
Nume model
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
Puteţi asculta muzică de pe dispozitivul USB,
conectând dispozitivul la portul
(USB)
de pe receptor.
Pentru detalii despre conectarea unui
dispozitiv USB, consultaţi „Conectarea unui
iPhone, a unui iPod sau a unui dispozitiv USB”
(pagina 32).
Formatele de fişiere muzicale ce pot fi redate
de acest receptor sunt următoarele:
Format fişier
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
* Receptorul nu redă fişiere codificate cu DRM.
Dispozitive USB compatibile
Puteţi utiliza următoarele dispozitive USB
Sony cu acest receptor. Nu se pot utiliza alte
dispozitive USB cu acest receptor.
Dispozitiv USB Sony verificat
Nume produs
Walkman
®
Nume model
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Note
• Receptorul nu poate citi date în format NTFS.
• Receptorul nu poate citi date diferite de cele salvate
pe prima partiţie a unui hard disk.
• Nu utilizaţi alte dispozitive USB decât acestea.
Nu se garantează funcţionarea modelelor care nu
sunt enumerate aici.
• Este posibil ca funcţionarea să nu fie
întotdeauna asigurată nici chiar atunci când
utilizaţi aceste dispozitive USB.
• Este posibil ca unele dintre aceste dispozitive USB
să nu fie disponibile spre a fi achiziţionate în
anumite zone.
• Când formataţi modelele de mai sus, asiguraţi-vă
că formataţi utilizând modelul în sine sau un
software de formatare dedicat pentru modelul
respectiv.
• Când conectaţi un dispozitiv USB la receptor,
asiguraţi-vă că îl conectaţi după ce mesajul
„Creating Library” sau „Creating Database”
de pe dispozitivul USB a dispărut.
Utilizarea dispozitivului USB
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
V/v/B/b,
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
52RO
MENU
1
2
Apăsaţi USB sau AMP înainte de a utiliza
următoarele butoane.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
Selectaţi „ Music”, apoi
apăsaţi
sau b.
X
Întrerupe redarea.
x
Când dispozitivul USB este conectat,
pe ecranul televizorului apare „USB”.
Opreşte redarea.
m/M
Derulează înapoi sau înainte.
Selectaţi „USB”, apoi apăsaţi
.
Puteţi utiliza dispozitivul USB cu ajutorul
telecomenzii receptorului.
Informaţiile despre conţinutul audio apar
pe ecranul televizorului.
Pentru a selecta modul de redare
Puteţi schimba modul de redare, utilizând
TOOLS/OPTIONS de pe telecomandă.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Pentru a utiliza dispozitivul USB
cu ajutorul telecomenzii
Puteţi utiliza dispozitivul USB cu ajutorul
următoarelor butoane de pe telecomanda
receptorului.
AMP
SHIFT
USB
FOLDER
+/–
./>,
REPEAT
m/M
N
x
X
./>
Trece la fişierul anterior/următor.
FOLDER +/–
Trece la folderul anterior/
următor.
REPEAT*
Intră în modul repetare.
* Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi acest buton.
Note cu privire la dispozitivul USB
• Când este necesară o conexiune prin
cablu USB, conectaţi cablul USB furnizat
împreună cu dispozitivul USB ce urmează
să fie conectat. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite cu dispozitivul USB ce
urmează a fi conectat pentru a afla detalii
legate de metoda de funcţionare.
• Nu conectaţi receptorul şi dispozitivul USB
printr-un hub USB.
• Când dispozitivul USB este conectat,
apare „Reading”.
• Poate dura circa 10 înainte ca „Reading”
să apară, în funcţie de tipul de dispozitiv
USB conectat.
• Când dispozitivul USB este conectat,
receptorul citeşte toate fişierele de pe
dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB
există mai multe foldere sau fişiere, este
posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
• Receptorul poate recunoaşte până la
– 100 de foldere (inclusiv folderul „ROOT”).
– 100 de fişiere audio pentru fiecare folder.
– 8 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere, inclusiv folderul
„ROOT”).
Numărul maxim de fişiere audio şi foldere
poate varia, în funcţie de structura fişierelor
şi folderelor.
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau foldere
nenecesare pe un dispozitiv USB.
continuare
53RO
Operaţii de bază
3
Apăsaţi MENU.
• Nu se poate garanta compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere,
dispozitivele de înregistrare şi suporturile
de înregistrare. Un dispozitiv USB
necompatibil poate produce zgomot
sau sunete întrerupte, sau este posibil
să nu fie redat deloc.
• Va fi necesar un timp pentru a porni redarea
atunci când:
– structura de foldere este complexă.
– capacitatea memoriei este excesivă.
• Receptorul nu acceptă neapărat toate funcţiile
furnizate de un dispozitiv USB conectat.
• Ordinea de redare pentru receptor poate diferi
de cea pentru dispozitivul USB conectat.
• Se sare peste foldere care nu conţin niciun
fişier audio.
• Atunci când se redă o piesă foarte lungă,
unele operaţii pot cauza întârzierea redării.
1
Puteţi utiliza, de asemenea, INPUT
SELECTOR de pe receptor.
2
3
Reading
Receptorul recunoaşte şi citeşte informaţiile
de pe dispozitivul USB.
No Device
Nu este conectat niciun dispozitiv USB.
No Track
Nu a fost găsită nicio piesă.
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteţi înregistra de la un echipament audio
(de ex., înregistrator CD) sau echipament
video (de ex., VCR, înregistrator DVD)
utilizând receptorul. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate odată cu echipamentul
de înregistrare.
54RO
Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Exemplul 1 (înregistrare audio):
Introduceţi un MD sau o casetă goală în
casetofon şi reglaţi nivelul înregistrării.
Exemplul 2 (înregistrare video):
Introduceţi o casetă video goală
etc. în echipamentul de înregistrare
(conectat la mufele VIDEO 1 OUT)
pentru înregistrare.
Mesaj şi explicaţie
No Support
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat,
un dispozitiv necunoscut sau dispozitivul USB
este conectat printr-un hub USB (pagina 52).
Pregătiţi echipamentul de redare
pentru redare.
Exemplul 1 (înregistrare audio):
Accesaţi postul radio pe care doriţi
să-l înregistraţi.
Exemplul 2 (înregistrare video):
Introduceţi în VCR caseta video
pe care doriţi să o copiaţi.
Listă mesaje USB
Device Error
Memoria dispozitivului USB nu a putut fi
recunoscută (pagina 52).
Apăsaţi pe unul dintre butoanele
de intrare pentru a selecta
echipamentul de redare pe
care doriţi să-l înregistraţi.
4
Începeţi înregistrarea pe
echipamentul de înregistrare,
apoi porniţi echipamentul
de redare.
Note
• Unele surse conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea. În acest caz,
este posibil să nu puteţi înregistra de pe sursa
respectivă.
• Mufa de ieşire analogică scoate doar semnale
de intrare analogice (pentru înregistrare).
• Sunetul HDMI nu poate fi înregistrat.
• În timp ce sunt înregistrate doar semnale
video compuse, funcţia de standby automat
a receptorului poate porni şi întrerupe
înregistrarea. În acest caz, setaţi „Auto Standby”
la „OFF” (pagina 102).
2
Operaţii tuner
Pe ecranul televizorului apare lista de
meniuri FM sau AM.
Ascultarea de radio FM/AM
Puteţi asculta difuzări FM şi AM cu ajutorul
tunerului încorporat. Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că aţi conectat antenele FM
şi AM (aeriene) la receptor (pagina 33).
Sfat
Scala de acord pentru acord direct este prezentată
mai jos.
FM
AM
S.U.A., Canada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australia
50 kHz
9 kHz
* Scala de acord pentru AM poate fi modificată
(pagina 56).
Acordarea automată a unui post
(Auto Tuning)
1
Selectaţi „Auto Tuning”,
apoi apăsaţi
sau b.
2
Apăsaţi V/v.
Apăsaţi V pentru a scana ascendent;
apăsaţi v pentru a scana descendent.
Scanarea se opreşte de fiecare dată când
se recepţionează un post.
În cazul recepţiei FM stereo slabe
1 Acordaţi postul pe care doriţi să-l ascultaţi
SHIFT
Butoane
numerice
utilizând Auto Tuning, Direct Tuning
(pagina 55) sau selectaţi postul presetat
dorit (pagina 56).
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
3 Selectaţi „FM Mode”, apoi apăsaţi sau b.
4 Selectaţi „MONO”, apoi apăsaţi .
Acordarea directă a unui post
(Direct Tuning)
Puteţi introduce direct frecvenţa postului,
cu ajutorul butoanelor numerice.
1
Selectaţi „Direct Tuning”,
apoi apăsaţi
sau b.
2
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
butoane numerice pentru
a introduce frecvenţa.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Apăsaţi MENU.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Exemplul 2: AM 1.350 kHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
* Apăsaţi 0 doar pentru modelele din Europa şi
Australia.
continuare
55RO
Operaţii tuner
Zonă
Selectaţi „ FM FM” sau „ AM AM” din
meniu, apoi apăsaţi
sau b.
Sfat
3
Dacă aţi acordat un post AM, reglaţi direcţia
antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru
o recepţie optimă.
Presetarea posturilor
de radio FM/AM
Apăsaţi
(Preset Tuning)
.
Dacă nu puteţi acorda un post
„– – – .– – MHz” apare şi apoi ecranul revine
la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi pasul 2. Dacă în continuare
nu puteţi acorda un post, este posibil ca
frecvenţa respectivă să nu fie folosită în
zona dumneavoastră.
Puteţi preseta până la 30 de posturi FM şi 30 de
posturi AM ca posturi preferate.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Modificarea scalei de acordare AM
(Doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada)
Puteţi modifica scala de acordare AM la 9 kHz
sau la 10 kHz, folosind butoanele de
pe receptor.
1
Acordaţi postul pe care doriţi să-l
presetaţi, utilizând Auto Tuning
(pagina 55) sau Direct Tuning
(pagina 55).
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
?/1
Apare meniul opţiunilor.
TUNING MODE
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat TUNING
MODE, apăsaţi ?/1 pe receptor.
Scala de acordare AM curentă este
modificată la 9 kHz (sau la 10 kHz).
Pentru a reiniţializa scala la 10 kHz (sau
9 kHz), repetaţi procedeul de mai sus.
Note
• În funcţie de setări, este posibil să dureze mai mult
timp pentru ca receptorul să modifice scala de
acordare AM.
• Dacă modificaţi scala de acordare, vor fi şterse
toate posturile presetate.
56RO
3
Selectaţi „Memory”, apoi
apăsaţi
sau b.
4
Selectaţi un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
Postul este memorat cu numărul de
presetare selectat.
5
Pentru a preseta un alt post,
repetaţi paşii de la 1 la 4.
Puteţi memora posturi după cum
urmează:
• banda AM: de la AM 1 la AM 30
• banda FM: de la FM 1 la FM 30
Acordarea posturilor presetate
1
Selectaţi „ FM FM” sau „ AM AM” din
meniu, apoi apăsaţi
sau b.
2
Selectaţi postul presetat dorit.
Sunt disponibile numere de presetare de
la 1 la 30.
Denumirea posturilor presetate
(Name Input)
În ecranul „ FM FM” sau „ AM AM”,
selectaţi numărul de presetare
pe care doriţi să-l denumiţi.
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3
4
Selectaţi „Name Input”, apoi
apăsaţi
sau b.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta un caracter,
apoi apăsaţi b.
Puteţi deplasa poziţia de introducere
înapoi şi înainte apăsând B/b.
5
Repetaţi pasul 4 pentru
a introduce caracterele pe rând,
apoi apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
(Doar pentru modelele din Europa şi
Australia)
Cu acest receptor puteţi utiliza RDS (Sistem
de date radio), care permite posturilor radio
să trimită informaţii suplimentare împreună
cu semnalul de programare obişnuit.
Acest receptor vă oferă caracteristici RDS
convenabile, precum afişarea numelui de
serviciu al programului. RDS este disponibil
doar pentru posturi FM.*
* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu serviciile RDS din zona
dumneavoastră, consultaţi posturile de radio
locale pentru a afla detalii.
Selectaţi pur şi simplu un post din
banda FM.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
se va aprinde indicaţia „RDS”, iar pe ecranul
televizorului şi pe panoul de afişaj va apăsarea
numele de serviciu al programului.
* Dacă nu este recepţionată o difuzare RDS, nu va
apărea niciun nume de serviciu al programului.
Note
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă postul
recepţionat nu transmite semnal RDS sau dacă
intensitatea semnalului este scăzută.
• Unele litere care pot fi afişate pe ecranul
televizorului nu pot fi afişate pe panoul de afişaj.
Sfat
În timp ce este afişat numele de serviciu al unui
program, puteţi verifica frecvenţa apăsând în mod
repetat pe DISPLAY (pagina 108).
57RO
Operaţii tuner
1
Recepţionarea de difuzări RDS
Ascultarea de radio prin satelit
(Doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada)
Pentru a asculta radio prin satelit cu receptorul
dumneavoastră Sirius-Ready® va trebui să
adăugaţi un tuner de radio prin satelit Sirius
(comercializat separat). Radioul prin satelit
Sirius este disponibil pentru rezidenţii din
Statele Unite (cu excepţia celor din Alaska
şi Hawaii), Puerto Rico şi Canada.
Conectarea unui tuner pentru
radio prin satelit
Conectaţi tunerul SiriusConnect Home.
Atunci când utilizaţi tunerul SiriusConnect
Home cu acest receptor, nu uitaţi să conectaţi
adaptorul de alimentare c.a. primit împreună
cu tunerul la o priză de perete.
Mufă SIRIUS
Radioul prin satelit oferă o diversitate
incredibilă de muzică fără reclame, inclusiv
pop, rock, country, R&B, hip-hop, jazz, clasică
şi multe altele, plus transmisiuni din toate
sporturile de profesionişti şi de colegiu,
inclusiv comentarii şi analize fază cu fază
ale unor specialişti în sport. De asemenea,
beneficiaţi de programe de divertisment,
discuţii, comedie şi pentru familie, informaţii
despre traficul local şi informaţii meteo,
precum şi ştiri de la cele mai de încredere
surse ale dumneavoastră.
După ce achiziţionaţi un tuner Sirius, va trebui
să activaţi serviciul şi să vă abonaţi la acesta
pentru a asculta radio prin satelit. Împreună
cu tunerele de satelit sunt furnizate
instrucţiuni de instalare şi de configurare uşor
de urmat. Există o varietate largă de pachete de
programe disponibile, inclusiv opţiunea de
a adăuga programul „The Best of XM” la
tunerul Sirius, permiţându-vă să vă bucuraţi
de cele mai populare programe din ambele
servicii. Pachetul „The Best of XM” nu este
disponibil în prezent pentru abonaţii Sirius
din Canada.
Sunt disponibile, de asemenea, pachete
dedicate familiilor, pentru a restricţiona
canalele ce conţin programe pentru adulţi.
Pentru a se abona la Sirius, clienţii din S.U.A.
trebuie să viziteze www.sirius.com sau să sune
la 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474).
Clienţii din Canada trebuie să viziteze
www.siriuscanada.ca.
58RO
Notă
Ţineţi tunerul SiriusConnect Home, antena şi
adaptorul de alimentare c.a. la distanţă de cablurile
difuzoarelor şi de cablul de alimentare pentru a evita
preluarea de zgomot.
Pregătiri pentru ascultarea
de radio prin satelit
V/v/b,
Verificarea stării recepţiei
(Antenna Aiming)
1
Selectaţi „Antenna Aiming”
din meniul opţiunilor,
apoi apăsaţi
.
2
În timp ce verificaţi calitatea
recepţiei, ajustaţi direcţia
antenei pentru a obţine
cea mai bună recepţie.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Operaţii tuner
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi „
sau b.
3
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
SR
SR”, apoi apăsaţi
Selectarea unui canal al
radioului prin satelit
SHIFT
Apare meniul opţiunilor.
Butoane
numerice
Verificarea numărului ID
1
Selectaţi „Sirius ID” din meniul
opţiunilor, apoi apăsaţi
.
2
Verificaţi Sirius ID pe ecranul
televizorului şi notaţi-l în spaţiul
prevăzut aici.
V/v/b,
Sirius ID:_________________________
TOOLS/
OPTIONS
Puteţi verifica, de asemenea, Sirius ID
utilizând panoul de afişaj de pe receptor.
MENU
1
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi „ SR SR”, apoi apăsaţi
sau b.
59RO
Selectarea unui canal în funcţie
de categorie (Category Mode)
Puteţi selecta un canal dintr-o categorie
sau din toate categoriile.
1
Selectaţi categoria,
apoi apăsaţi
.
Presetarea canalelor
radioului prin satelit
Puteţi memora până la 30 de canale radio prin
satelit SIRIUS drept canale preferate.
• All: Puteţi selecta un canal din toate
categoriile.
• (nume categorie): Puteţi selecta
un canal dintr-o categorie.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Notă
Atunci când este afişat ecranul „Preset Mode”,
apăsaţi TOOLS/OPTIONS, apoi apăsaţi
în mod repetat V/v pentru a selecta
„Category Mode”.
2
Selectaţi canalul,
apoi apăsaţi
.
Este recepţionat canalul selectat.
Informaţiile despre canal sunt afişate
pe ecranul televizorului.
Notă
Dacă selectaţi un canal în „Category Mode”,
canalul selectat poate să nu fie cel din categoria
dorită. Acest lucru se întâmplă deoarece un canal
poate să aparţină mai multor categorii.
1
Selectaţi un canal pe care doriţi
să-l presetaţi, utilizând Category
Mode (pagina 60) sau Direct
Tuning (pagina 60).
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3
Selectaţi „Memory”,
apoi apăsaţi
.
Apare ecranul de selectare a numărului de
presetare.
Selectarea unui canal prin
introducerea directă a numărului
canalului (Direct Tuning)
4
Puteţi introduce direct numărul canalului,
cu ajutorul butoanelor numerice.
1
Sunt disponibile canale presetate de
la 1 la 30, iar atunci când achiziţionaţi
receptorul, pentru toate canalele presetate
este presetat câte un canal implicit.
Canalul selectat este înregistrat drept
canalul presetat pe care l-aţi selectat
la pasul 1.
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
2
Selectaţi „Direct Tuning”,
apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
butoanele numerice pentru
a introduce numărul canalului.
4
Apăsaţi
.
Este acordat canalul selectat.
60RO
Selectaţi numărul de presetare
pe care doriţi să îl utilizaţi drept
canal presetat, apoi apăsaţi
.
5
Pentru a memora un alt canal,
repetaţi paşii de la 1 la 4.
Selectarea canalelor presetate
1
Selectaţi „ SR SR” din meniu,
apoi apăsaţi
sau b.
2
Selectaţi numărul de presetare
din lista de presetare,
apoi apăsaţi
.
Puteţi selecta canale presetate memorate
de la 1 la 30.
Note
(Parental Lock)
Puteţi restricţiona accesul la anumite canale,
utilizând propriul dumneavoastră cod de
blocare. Codul de blocare este setat implicit
la „0000”.
Modificaţi codul de blocare înainte de
a utiliza această funcţie pentru prima dată.
Consultaţi „Pentru a modifica codul
de blocare (Lock Code)” (pagina 62).
SHIFT
Butoane
numerice
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
1
Selectaţi un canal pe care doriţi
să-l blocaţi, utilizând Category
Mode (pagina 60) sau Direct
Tuning (pagina 60).
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3
Selectaţi „Parental Lock”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Selectaţi „ON”, apoi apăsaţi
.
Apare mesajul „Enter your 4-digit lock code”.
continuare
61RO
Operaţii tuner
• Informaţiile despre canalul pe care l-aţi presetat se
pot modifica dacă Sirius XM Radio Inc. modifică
programul canalului său.
• Atunci când este afişat ecranul „Category Mode”,
apăsaţi TOOLS/OPTIONS, apoi apăsaţi în mod
repetat V/v pentru a selecta „Preset Mode”.
Restricţionarea accesului la
anumite canale
5
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
butoanele numerice pentru
a introduce codul dumneavoastră
de blocare din 4 cifre.
Apare mesajul „The channel has been
locked.” şi blocarea parentală este setată.
Pentru a şterge numerele introduse,
reveniţi la pasul 2 apăsând RETURN/
EXIT O şi apoi repetaţi procedura
de mai sus, începând cu pasul 2.
Pentru a modifica codul
de blocare (Lock Code)
1 Selectaţi un canal al cărui cod de blocare
doriţi să-l modificaţi, utilizând Category
Mode (pagina 60) sau Direct Tuning
(pagina 60).
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3 Selectaţi „Lock Code”, apoi apăsaţi
.
Apare mesajul „Enter your 4-digit lock code”.
4 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce codul
dumneavoastră de blocare din 4 cifre.
Apare mesajul „Enter a new lock code”.
5 Introduceţi un nou cod de blocare din
4 cifre, utilizând butoanele numerice.
Apare mesajul „To confirm, enter your
new lock code again”.
6 Reintroduceţi codul de blocare nou
cu ajutorul butoanelor numerice.
Apare mesajul „The lock code has been
changed”.
Pentru a asculta canalele blocate
1 Selectaţi un canal blocat pe care doriţi
să-l ascultaţi, utilizând Direct Tuning
(pagina 60).
Apare mesajul „Enter your 4-digit lock code”.
2 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce codul
dumneavoastră de blocare din 4 cifre.
Canalul este acordat.
62RO
Pentru a revoca blocarea
parentală
1 Selectaţi un canal pe care doriţi
să-l deblocaţi, utilizând Direct Tuning
(pagina 60).
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3 Selectaţi „Parental Lock”, apoi apăsaţi
sau b.
4 Selectaţi „OFF”, apoi apăsaţi
.
Apare mesajul „Enter your 4-digit
lock code”.
5 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce codul
dumneavoastră de blocare din 4 cifre.
Apare mesajul „The channel has been
unlocked.” şi canalul este deblocat.
Note
• Dacă selectaţi un canal utilizând Category Mode,
se sare peste canalele blocate.
• Dacă receptorul este reiniţializat la setările
implicite, codul de blocare revine la valoarea
implicită (0000), însă setările de blocare parentală
nu sunt eliminate.
• Nu puteţi preseta canale blocate. Dacă setaţi
blocarea parentală pentru un canal presetat,
informaţiile presetate pentru canalul respectiv
revin la valorile implicite.
• Nu puteţi seta blocarea parentală pentru canalul 0
şi pentru canalul 184.
• Puteţi seta un singur cod de blocare pe receptor.
Nu puteţi seta seta coduri de blocare individuale
pentru fiecare canal.
Listă mesaje radio prin satelit
Explicaţie
Remedii
Antenna
[ANTENNA]
Antena nu este conectată
corespunzător.
Verificaţi conexiunea dintre tunerul SiriusConnect
Home şi antenă.
Acquiring
[ACQUIRING]
Starea recepţiei nu este bună.
Încercaţi să mutaţi antena într-o altă locaţie.
Pentru detalii despre locaţia antenei, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite împreună cu
tunerul SiriusConnect Home.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Nu v-aţi abonat la canalul selectat. —
SR Tuner
[SR TUNER]
Tunerul SiriusConnect Home
nu este conectat corespunzător.
Verificaţi toate conexiunile şi apoi porniţi din nou
sistemul. De asemenea, asiguraţi-vă că adaptorul c.a.
furnizat împreună cu tunerul SiriusConnect Home
este conectat la o priză de perete.
Invalid
[INVALID]
Aţi introdus un număr de canal
nevalid.
Canalul care trebuie acordat este nul din cauza
modificării de către serviciul de difuzare sau starea
recepţiei nu este bună.
Locked CH
[LOCKED CH]
Canalul selectat este blocat.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Informaţiile legate de abonament —
au fost actualizate.
Updating
[UPDATING]
Informaţiile despre canal sunt în
curs de actualizare.
—
FW UPDT
[FW UPDT]
Firmware-ul tunerului
SiriusConnect Home este în curs
de actualizare.
—
––––
Canalul nu conţine informaţii text. Aceasta nu reprezintă o eroare. Este posibil ca
informaţiile text să nu fie afişate, în funcţie de starea
sistemului, de exemplu, imediat după ce sistemul
a recepţionat un canal.
63RO
Operaţii tuner
Mesajul apare
pe ecranul
televizorului
[Display]
Notă
Ascultarea de sunet surround
Selectarea câmpului de sunet
Acest receptor poate crea sunet surround în
format multicanal. Puteţi selecta unul dintre
câmpurile de sunet optimizate, din câmpurile
de sunet preprogramate ale receptorului.
SOUND
FIELD +/–
Nu puteţi selecta „A. DIRECT” când selectaţi
GAME şi USB ca intrare.
Modul Auto Format Direct (A.F.D.)
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite
să ascultaţi sunete de înaltă fidelitate şi să
selectaţi modul de decodare pentru a asculta
un sunet stereo în format pe 2 canale ca sunet
în format multicanal.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Apăsaţi în mod repetat SOUND
FIELD +/– pentru a selecta câmpul
de sunet dorit.
Puteţi utiliza, de asemenea, 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) sau MUSIC
de pe receptor.
Modul de sunet pe 2 canale
Puteţi comuta sunetul de ieşire pe 2 canale,
indiferent de formatul de înregistrare al
software-ului pe care îl utilizaţi, de
echipamentul de redare conectat şi de
setările câmpului de sunet al receptorului.
x 2CH ST. (2 canale stereo)
Receptorul scoate sunetul doar prin
difuzoarele frontale, stâng şi drept. Nu se aude
sunetul prin subwoofer.
Sursele stereo standard cu 2 canale sar
complet peste prelucrarea câmpului de sunet,
iar formatele surround multicanal sunt reduse
la 2 canale.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Puteţi comuta sunetul intrării selectate
la intrarea analogică pe 2 canale. Această
funcţie vă permite să utilizaţi surse analogice
de înaltă calitate.
La utilizarea acestei funcţii, se pot regla
doar volumul şi nivelul difuzorului frontal.
64RO
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/
codificat, fără a adăuga efecte surround.
Totuşi, pentru modelele din S.U.A. şi Canada,
acest receptor va genera un semnal de
frecvenţă joasă ca ieşire pentru subwoofer,
atunci când nu există semnale LFE.
x MULTI ST. (Stereo multiplu)
Transmite semnale în format cu 2 canale
(stânga/dreapta) de la toate difuzoarele.
În funcţie de setările difuzoarelor, este posibil
ca sunetul să nu fie transmis din anumite
difuzoare.
Mod film
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin
simpla selectare a unuia dintre câmpurile
de sunet preprogramate ale receptorului.
Sunetul se va auzi la fel de impresionant
şi de rezonant ca într-un cinematograf.
x HD-D.C.S.
x HALL (Sală)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este
noua tehnologie inovatoare home theater de la
Sony şi utilizează cele mai recente tehnologii
de procesare a semnalului acustic şi digital.
Se bazează pe date de măsurare cu răspuns
precis ale unui studio de masterizare.
Cu HD-D.C.S., vă puteţi bucura de filme
Blu-ray şi DVD acasă, nu doar cu o calitate
înaltă a sunetului, ci şi cu cea mai bună
ambianţă sonoră, exact cum a intenţionat
inginerul de sunet în timpul procesului de
masterizare.
Puteţi selecta tipul de efect pentru HD-D.C.S.
Pentru detalii, consultaţi „Meniu Surround
Settings” (pagina 94).
Reproduce acustica unei săli de concerte
clasice.
x PLII MV (PLII Movie)
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Reproduce acustica unui club de jazz.
x CONCERT (Concert live)
Reproduce acustica unei săli de concerte live
de 300 de locuri.
x STADIUM (Stadion)
Reproduce senzaţia dată de un stadion în aer
liber de mari dimensiuni.
x SPORTS (Sport)
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
x P. AUDIO (Audio portabil)
Reproduce o imagine clară, accentuată
a sunetului de la dispozitivul dumneavoastră
audio portabil. Acest mod este ideal pentru
formatul MP3 sau alte fişiere muzicale
comprimate.
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
IIx Movie. Această setare extinde Dolby Pro
Logic II Movie sau Dolby Digital 5.1 pe
canale separate pentru film 7.1.
x PLII MS (PLII Music)
x PLIIz (PLIIz Height)
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
IIz. Această setare măreşte flexibilitatea de
extindere a unui sistem de canale 5.1 la 7.1.
Componenta sa verticală oferă o dimensiune
de prezenţă şi profunzime.
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
IIx Music. Această setare este ideală pentru
sursele stereo normale, precum CD-urile.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Execută decodarea în modul DTS Neo:6
Cinema. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 canale este decodată în 7 canale.
Mod muzică
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin
simpla selectare a unuia dintre câmpurile de
sunet preprogramate ale receptorului. Sunetul
se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant
ca într-o sală de concerte.
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
II Music. Această setare este ideală pentru
sursele stereo normale, precum CD-urile.
x PLIIz (PLIIz Height)
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
IIz. Această setare măreşte flexibilitatea de
extindere a unui sistem de canale 5.1 la 7.1.
Componenta sa verticală oferă o dimensiune
de prezenţă şi profunzime.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Execută decodarea în modul DTS Neo:6
Music. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 canale este decodată în 7 canale.
Această setare este ideală pentru sursele
stereo normale, precum CD-urile.
65RO
Ascultarea de sunet surround
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic II
Movie. Această setare este ideală pentru filme
codificate în Dolby Surround. În plus, acest
mod poate reproduce sunetul în format cu 5.1
canale pentru a viziona filme dublate sau vechi.
x JAZZ (Club de jazz)
Când sunt conectate căştile
Puteţi selecta acest câmp de sunet doar dacă
la receptor sunt conectate căştile.
x HP 2CH (HP (2CH))
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi
căşti (cu excepţia „A. DIRECT”). Sursele
stereo standard cu 2 canale sar complet peste
prelucrarea câmpului de sunet, iar formatele
surround multicanal sunt reduse la 2 canale,
cu excepţia semnalelor LFE.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi
căşti atunci când „A. DIRECT” este selectat.
Transmite semnalele analogice fără a fi
procesate de egalizor, câmp de sunet etc.
La conectarea unui subwoofer
Acest receptor va genera un semnal de
frecvenţă joasă pentru transmitere către
subwoofer când nu există semnal LFE,
care este un efect de sunet cu trecere joasă,
transmis printr-un subwoofer către un semnal
cu 2 canale. Semnalul de frecvenţă joasă nu
este generat însă pentru „NEO6 CIN” sau
„NEO6 MUS”, atunci când toate difuzoarele
sunt setate pe „Large”.
Pentru a beneficia integral de circuitele de
redirecţionare a başilor Dolby Digital, vă
recomandăm să setaţi frecvenţa de oprire
a subwooferului la o valoare cât mai ridicată.
Note cu privire la câmpurile
de sunet
• În funcţie de setarea modelului de difuzoare,
este posibil ca unele câmpuri de sunet să nu
fie disponibile.
• Nu puteţi selecta simultan PLIIx şi PLIIz.
– PLIIx este disponibil doar când modelul
de difuzoare este setat la o setare cu
difuzoare surround spate.
– PLIIz este disponibil doar când modelul
de difuzoare este setat la o setare cu
difuzoare frontale înalte.
66RO
• Câmpurile de sunet pentru muzică şi filme
nu funcţionează în următoarele cazuri.
– se primesc semnale DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
sau Dolby TrueHD cu frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz.
– este selectat „A.DIRECT”.
• „PLII MV”, „PLIIx MV”, „PLII MS”,
„PLIIx MS”, „PLIIz”, „NEO6 CIN”
şi „NEO6 MUS” nu funcţionează
când modelul de difuzoare este setat
la 2/0 sau 2/0.1.
• Când este selectat unul din câmpurile
de sunet pentru muzică, nu se transmite
sunet din subwoofer dacă toate difuzoarele
sunt setate la „Large” în meniul Speaker
Settings. Sunetul va fi însă transmis prin
subwoofer dacă
– semnalul de intrare digital conţine
semnale LFE.
– difuzoarele frontale sau surround sunt
setate la „Small”.
– „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIx MV”, „PLIIx MS”, „HD-D.C.S.”
sau „P. AUDIO” este selectat.
Pentru a dezactiva efectul
surround pentru film/muzică
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD +/–
pentru a selecta „2CH ST.” sau „A.F.D AUTO”.
De asemenea, puteţi să apăsaţi în mod repetat
2CH/A. DIRECT de pe receptor pentru
a selecta „2CH ST.” sau să apăsaţi în mod
repetat A.F.D. de pe receptor pentru
a selecta „A.F.D. AUTO”.
Formate audio digitale acceptate de receptor
Formatele audio digitale pe care le poate decoda acest receptor depind de mufele de ieşire audio
digitală ale echipamentului conectat. Acest receptor acceptă următoarele formate audio.
Format audio
Numărul maxim
de canale
Conexiune între echipamentul de redare
şi receptor
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
5.1
a
a
×
a
×
a
×
a
DTS 96/24
c)
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
PCM linear multicanala)
7.1
Ascultarea de sunet surround
Dolby Digital
a) Semnalele audio sunt transmise în alt format dacă nu există corespondenţă între echipamentul de redare
şi format. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de redare.
Semnalele cu o frecvenţă de eşantionare de peste 96 kHz sunt redate la 96 kHz sau 88,2 kHz.
c) DTS 96/24 va decoda ca DTS atunci când este activată funcţia A.P.M. (Potrivire automată a fazei).
b)
67RO
Utilizarea SOUND OPTIMIZER
Sound Optimizer vă permite să vă bucuraţi de
sunet clar şi dinamic la niveluri ale volumului
reduse. Acesta calibrează automat sunetul care
nu poate fi auzit bine atunci când reduceţi
nivelul volumului. După ce este efectuată
calibrarea automată, nivelul sunetului este
optimizat pentru a corespunde mediului
în care vă aflaţi.
Reiniţializarea câmpurilor
de sunet la setările implicite
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
Apăsaţi SOUND OPTIMIZER pentru
a selecta „S. OPT. ON”.
1
Funcţia Sound Optimizer este activată.
Funcţia Sound Optimizer este activată
şi dezactivată prin apăsarea pe SOUND
OPTIMIZER.
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat MUSIC,
apăsaţi ?/1.
Notă
Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
68RO
„S.F. CLEAR” apare pe panoul de afişaj
şi toate câmpurile de sunet sunt
reiniţializate la setările implicite.
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Despre funcţiile de reţea ale
receptorului
Despre DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) este
o organizaţie de standardizare, compusă din
producători ai unor produse diferite, precum
servere (computere etc.), echipament audio/
video şi dispozitive de calcul mobile care fac
schimb de conţinut (muzică, fotografii şi
clipuri video). DLNA stabileşte standarde
şi publică o siglă autorizată ce urmează
să fie afişată pe dispozitive care satisfac
standardele DLNA.
Pentru a asculta conţinut audio stocat pe
serverul dumneavoastră cu acest receptor,
trebuie să configuraţi mai întâi serverul.
Următoarele dispozitive server sunt
compatibile cu acest receptor.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 şi 2.1
• Sistem audio de reţea Sony HDD
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Receptor AV pentru reţea Sony
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12 instalat
pe Windows 7 (pagina 70)
• Microsoft Windows Media Player 11 instalat
pe Windows Vista/Windows XP (pagina 71)
* Nu este disponibil în unele ţări sau regiuni.
Dacă serverul are o funcţie care limitează
accesul altor dispozitive, trebuie să modificaţi
setarea pe server pentru a-i permite
receptorului să îl acceseze.
Această secţiune explică modul de configurare
a Windows Media Player atunci când este
utilizat ca server.
Pentru detalii cu privire la setarea altor
dispozitive server, consultaţi instrucţiunile
de utilizare sau fişierele de ajutor ale
dispozitivelor sau ale aplicaţiilor respective.
Notă
Elementele afişate pe computer pot fi diferite
de cele prezentate mai jos, în funcţie de versiunea
sistemului de operare sau de mediul computerului.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea de Ajutor
a sistemului de operare.
69RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
• Vă puteţi bucura de conţinut audio care
a fost stocat pe un dispozitiv compatibil
DLNA (produse DLNA CERTIFIED™)
care are afişată o siglă DLNA
autorizată (pagina 73).
• Puteţi utiliza receptorul pe post de dispozitiv
echivalent cu un dispozitiv de redare media
UPnP în reţeaua de domiciliu.
• Cu ajutorul unei conexiuni la Internet puteţi
să ascultaţi servicii de muzică (pagina 75)
şi să actualizaţi software-ul receptorului.
• Puteţi asculta aceeaşi muzică, în acelaşi timp,
în camere diferite, cu ajutorul funcţiei
PARTY STREAMING.
• Puteţi înregistra dispozitive Media Remote
pentru a comanda receptorul.
Configurarea serverului
La utilizarea Windows 7
Această secţiune explică modul de configurare
a aplicaţiei Windows Media Player 12 instalate
de către producător pentru Windows 7.
Pentru detalii legate de modul de funcţionare
a Windows Media Player 12, consultaţi
Ajutorul pentru Windows Media Player 12.
1
2
4
Selectaţi [Reţea de domiciliu] sau
[Reţea de lucru] în funcţie de
mediul în care este utilizat
receptorul.
5
Urmaţi instrucţiunile care apar pe
afişaj, în funcţie de mediul în care
este utilizat receptorul.
Accesaţi [Start] – [Panou
de control].
După finalizarea setărilor, confirmaţi
faptul că elementul din [Vizualizare reţele
active] s-a modificat la [Reţea de
domiciliu] sau [Reţea de lucru] în
fereastra [Centru reţea şi partajare].
6
Selectaţi [Modificare setări
de partajare complexe].
7
Selectaţi [Alegere opţiuni de
redare secvenţe media în flux…]
din [Redare secvenţe media
în flux].
Selectaţi [Vizualizare stare şi sarcini
reţea] din [Reţea şi Internet].
Apare fereastra [Centru reţea
şi partajare].
Sfat
Dacă elementul dorit nu apare pe afişaj,
încercaţi să modificaţi tipul de afişaj
al Panoului de control.
3
Selectaţi [Reţea publică] din
[Vizualizare reţele active].
Dacă afişajul prezintă altceva
decât [Reţea publică], treceţi la
pasul 6.
Apare fereastra [Setare locaţie de reţea].
70RO
8
Dacă [Redarea media în flux nu
este activată] apare în fereastra
[Opţiuni de redare media în flux],
selectaţi [Activare redare
secvenţe media în flux].
9
Selectaţi [Permitere totală].
1
Accesaţi [Start] –
[Toate programele].
2
Selectaţi [Windows
Media Player].
Se deschide fereastra [Se permit toate
dispozitivele media]. Dacă toate dispozitivele
din reţeaua locală sunt setate la [Permis],
selectaţi [OK] şi închideţi fereastra.
Porneşte Windows Media Player 11.
3
4
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Dacă utilizaţi Windows XP, treceţi
la pasul 9.
10 Selectaţi [Se permit toate
computerele şi dispozitivele
media].
Selectaţi [Partajare media…]
din meniul [Bibliotecă].
Când este afişat
, selectaţi
[Lucru în reţea…].
11 Selectaţi [OK] pentru a închide
fereastra.
12 Reîmprospătaţi lista cu servere.
După ce aţi terminat configurarea Windows
Media Player 12, reîmprospătaţi lista cu
servere a receptorului şi selectaţi acest server
din lista cu servere. Pentru detalii despre
selectarea unui server, consultaţi „Pentru
a reîmprospăta lista cu servere” (pagina 72).
La utilizarea Windows Vista/XP
Apare fereastra [Centru reţea
şi partajare].
5
Selectaţi [Particularizare].
Această secţiune explică modul de configurare
a aplicaţiei Windows Media Player 11
instalate pe Windows Vista/XP*.
Pentru detalii legate de modul de funcţionare
a Windows Media Player 11, consultaţi
Ajutorul pentru Windows Media Player 11.
* Windows Media Player 11 nu este instalat de către
producător pe Windows XP. Accesaţi site-ul Web
Microsoft, descărcaţi fişierul de instalare şi apoi
instalaţi Windows Media Player 11 pe computer.
Apare fereastra [Setare locaţie de reţea].
continuare
71RO
6
Bifaţi [Privat] şi selectaţi
[Următorul].
12 Reîmprospătaţi lista cu servere.
După ce aţi terminat configurarea
Windows Media Player 11, reîmprospătaţi
lista cu servere a receptorului şi selectaţi
acest server din lista cu servere. Pentru
detalii despre selectarea unui server,
consultaţi „Pentru a reîmprospăta lista cu
servere” (pagina 72).
Pentru a reîmprospăta lista cu
servere
7
8
9
Confirmaţi faptul că [Tip locaţie]
s-a modificat la [Privat] şi selectaţi
[Închidere].
Confirmaţi faptul că [(Reţea
privată)] este afişat în fereastra
[Centru reţea şi partajare]
şi închideţi fereastra.
Dacă opţiunea [Partajare media]
din fereastra [Partajare media]
afişată la pasul 3 nu este bifată,
bifaţi [Partajare media],
apoi selectaţi [OK].
Este afişată o listă cu dispozitive ce pot fi
conectate.
Atunci când adăugaţi un server nou la reţeaua
de domiciliu sau când nu puteţi găsi serverul
dorit în listă, reîmprospătaţi lista cu servere.
1 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS în timp ce este
afişată lista cu servere.
2 Selectaţi „Refresh”, apoi apăsaţi
.
Apare lista cu servere reîmprospătată.
Sfat
Receptorul păstrează un istoric cu ultimele cinci
servere conectate, iar aceste servere apar în partea
de sus a listei cu servere. Într-o listă cu servere pot
fi afişate până la 20 de servere.
Pentru a şterge un server dintr-o
listă cu servere
1 În timp ce este afişată lista cu servere,
selectaţi serverul pe care doriţi să îl
ştergeţi, apoi apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
2 Selectaţi „Delete”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de confirmare.
10 Selectaţi [Setări…] care apare
în dreptul [Partajare media la:].
11 Bifaţi [Se permit automat
dispozitive şi computere noi]
şi selectaţi [OK].
Notă
Debifaţi acest element după ce confirmaţi
faptul că receptorul poate fi conectat la server
şi poate reda conţinut audio stocat pe server.
72RO
3 Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi
.
Apare „Complete!” şi serverul selectat
este şters.
Notă
Chiar dacă ştergeţi serverul din lista cu servere,
serverul va apărea din nou în listă dacă receptorul
îl găseşte în reţea (de exemplu, atunci când
reîmprospătaţi lista cu servere).
Ascultarea de conţinut audio
stocat pe server
3
Selectaţi „HOME NETWORK”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
cu servere.
Dacă ultimul element selectat (listă de
redare, album, folder etc.) apare pe
ecranul televizorului, apăsaţi în mod
repetat RETURN/EXIT O până când
apare lista cu servere.
Dacă apare „No Server” sau dacă serverul
din listă nu este disponibil, apăsaţi
TOOLS/OPTIONS. Selectaţi „Refresh”,
apoi apăsaţi
. Apare lista cu servere
reîmprospătată.
Puteţi reda conţinut audio stocat pe server,
utilizând receptorul, în formate MP3, PCM
liniar, WMA şi AAC*. Conţinutul audio
cu protejare a drepturilor de autor DRM
(Administrare drepturi digitale) nu poate
fi redat pe acest receptor.
* Receptorul poate reda fişiere AAC doar cu extensia
„.m4a”, „.mp4” sau „.3gp”.
Server
Sfat
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul HOME
NETWORK de pe telecomandă pentru
a selecta direct funcţia Home Network.
Acest receptor
4
Selectaţi serverul pe care se află
conţinutul pe care doriţi să îl
redaţi.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
conţinut.
Notă
Dacă dispozitivul server acceptă standardul
Wake-on-LAN, receptorul porneşte serverul
automat. Dacă serverul nu acceptă standardul
Wake-on-LAN, porniţi mai întâi serverul.
Pentru detalii cu privire la setările sau
operaţiile funcţiei Wake-on-LAN a serverului,
consultaţi instrucţiunile de utilizare sau
fişierele de ajutor ale serverului.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Apăsaţi MENU.
5
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi elementul (listă de
redare, album, folder etc.) dorit,
apoi apăsaţi
.
Dacă apare un alt element, repetaţi pasul 5
pentru a restrânge opţiunile, până când
apare elementul dorit. Elementele afişate
depind de serverul conectat.
Selectaţi „ Music”, apoi
apăsaţi
sau b.
6
Selectaţi piesa dorită,
apoi apăsaţi
.
Porneşte redarea.
Asiguraţi-vă că sunetul este scos prin
difuzoarele receptorului.
continuare
73RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
HOME
NETWORK
Sfaturi
• Dacă selectaţi un folder (precum un folder de artist,
un folder de gen etc.) şi apoi apăsaţi butonul N,
receptorul redă toate elementele din folderul
selectat.
• Receptorul reia redarea de la ultimul element
selectat, atunci când funcţia este modificată la
Home Network, până când receptorul este oprit.
Când „Network Standby” este setat la „On”,
redarea se reia de la ultimul element selectat,
chiar dacă aţi oprit receptorul.
Note
• Pe ecranul televizorului apar şi piesele pe care
receptorul nu le poate reda. Nu puteţi sorta
o listă de piese ce pot fi redate.
• Semnul „!” apare deasupra numelui unei piese ce
nu poate fi redată pe receptor, iar aceasta este
ignorată în timpul redării.
• Redarea nu este reluată de la ultimul element
selectat, dacă deconectaţi cablul de alimentare
de la priza de perete.
• Este posibil să dureze mai mult timp până ce
receptorul afişează elementele, atunci când răsfoiţi
un folder care include o cantitate mare de conţinut
audio. În acest caz, utilizaţi Căutarea după cuvinte
cheie (pagina 80).
Pentru a verifica protecţia
drepturilor de autor
Acest receptor nu poate reda fişiere în
format WMA cu protecţie a drepturilor
de autor DRM.
Dacă un fişier WMA nu poate fi redat pe acest
receptor, verificaţi proprietăţile fişierului
respectiv pe computer pentru a vedea dacă
fişierul este protejat prin drepturi de
autor DRM.
Deschideţi folderul sau volumul în care este
stocat fişierul WMA şi faceţi clic dreapta pe
fişier pentru a afişa fereastra [Proprietăţi].
Dacă există o filă [Licenţă], fişierul este
protejat prin drepturi de autor DRM
şi nu poate fi redat pe acest receptor.
74RO
Pentru a utiliza funcţia Home
Network cu ajutorul telecomenzii
Pentru
Faceţi următoarele
Întreruperea
redării*
Apăsaţi X în timpul redării.
Apăsaţi N pentru a relua
redarea.
Oprirea redării
Apăsaţi x.
Trecerea la începutul Apăsaţi în mod
piesei curente, al
repetat ./>.
piesei anterioare/
următoare
Reselectarea
Apăsaţi în mod repetat
elementului pe care RETURN/EXIT O, până
doriţi să îl redaţi
când apare directorul dorit.
Sau apăsaţi TOOLS/
OPTIONS, selectaţi
„Server List”, apoi selectaţi
elementul dorit.
Pentru a reveni la afişajul
de redare, apăsaţi TOOLS/
OPTIONS şi selectaţi
„Now Playing”.
Căutarea articolului În timp ce selectaţi conţinutul
dorit utilizând un de pe server, apăsaţi SHIFT,
cuvânt cheie
apoi apăsaţi ALPHABET
SEARCH şi apoi introduceţi
un cuvânt cheie (pagina 80).
Schimbarea
serverului
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS
în timp ce redarea este oprită.
Selectaţi „Server List”, apoi
apăsaţi . Selectaţi serverul
dorit, apoi apăsaţi .
Selectarea redării
repetate
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
în mod repetat REPEAT, până
când pe ecranul televizorului
apare
sau
.
Selectarea redării
amestecate
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi în
mod repetat SHUFFLE, până
când pe ecranul televizorului
apare „SHUF”.
* În funcţie de server sau de piesă, este posibil
să nu poată fi întreruptă redarea atunci când este
selectată funcţia Home Network.
Următorii paşi explică cum se selectează
„vTuner”, ca exemplu de servicii de muzică
oferite pe Internet.
Ascultarea serviciilor
de muzică
1
Cu acest receptor puteţi asculta serviciile
de muzică oferite pe Internet (funcţia Music
Service).
Pentru a utiliza această funcţie, receptorul
trebuie să fie conectat la reţea şi reţeaua trebuie
să fie conectată la Internet. Pentru detalii,
consultaţi „6: Conectarea la reţea” (pagina 33).
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai
multe informaţii despre serviciile de muzică:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi „ Music”, apoi
apăsaţi
sau b.
3
Selectaţi „MUSIC SERVICES”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii. Dacă receptorul
afişează automat ultimul serviciu sau post
selectat, apăsaţi în mod repetat RETURN/
EXIT O, până când apare lista cu
furnizorii de servicii.
Servicii muzică
Sfat
Acest receptor
Notă
Înainte de a utiliza serviciile de muzică, este posibil
să fie nevoie să înregistraţi receptorul, în funcţie de
furnizorul de servicii. Pentru detalii cu privire la
înregistrare, vizitaţi site-ul de asistenţă pentru clienţi
al furnizorului de servicii.
4
Selectaţi „vTuner”,
apoi apăsaţi
.
5
Selectaţi folderul sau postul dorit,
apoi apăsaţi
.
• Apăsaţi V/v pentru a selecta elementul.
• Apăsaţi
pentru a trece la următorul
director sau pentru a asculta postul.
• Apăsaţi RETURN/EXIT O pentru
a reveni la directorul anterior.
MUSIC
SERVICES
Sfat
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Receptorul afişează ultimul serviciu sau post
selectat, atunci când funcţia este modificată la Music
Service, până când receptorul este oprit. Dacă
„Network Standby” este setat la „On”, ultimul
serviciu sau post selectat este afişat chiar şi dacă
aţi oprit receptorul.
TOOLS/
OPTIONS
Notă
MENU
Dacă apare „No Service” şi nu puteţi obţine o listă
cu furnizorii de servicii, apăsaţi TOOLS/OPTIONS
şi selectaţi „Refresh”.
continuare
75RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul MUSIC
SERVICES de pe telecomandă pentru a selecta
direct funcţia Music Services.
Pentru a utiliza funcţia Music
Services cu ajutorul telecomenzii
Pentru
Faceţi următoarele
Schimbarea postului Apăsaţi RETURN/EXIT O
sau serviciului
pentru a reveni la lista cu
furnizorii de servicii, apoi
selectaţi din nou serviciul.
Pentru a reveni din nou la
afişajul de redare, apăsaţi
TOOLS/OPTIONS şi selectaţi
„Now Playing”.
Utilizarea diverselor
funcţii atunci când
receptorul selectează
sau redă un post sau
un serviciu
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Elementul afişat poate diferi
în funcţie de elementul sau
directorul selectat.
Căutarea articolului În timp ce selectaţi conţinutul
dorit utilizând un de pe server, apăsaţi SHIFT,
cuvânt cheie
apoi apăsaţi ALPHABET
SEARCH şi apoi introduceţi
un cuvânt cheie (pagina 80).
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY pentru a vizualiza
numele artistului, numele
albumului, ceasul etc.
Presetarea posturilor
Puteţi stoca până la 20 de posturi ca posturi
preferate.
1
Selectaţi postul pe care doriţi să îl
presetaţi.
2
În timpul receptării, apăsaţi
SHIFT, apoi apăsaţi ENT/MEM.
Apare lista cu memoria presetată.
3
4
76RO
sau b.
apoi apăsaţi
2 Selectaţi „MUSIC SERVICES”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii. Dacă receptorul afişează
automat ultimul post selectat, apăsaţi în mod
repetat RETURN/EXIT O, până când apare
lista cu furnizorii de servicii.
3 Selectaţi „Preset”, apoi apăsaţi
.
În partea de sus a listei cu furnizori
de servicii apare „Preset”.
4 Selectaţi postul presetat dorit,
Selectarea opţiunilor Apăsaţi TOOLS/OPTIONS în
serviciului
timp ce este selectat sau redat
conţinut în serviciul respectiv.
Selectaţi „Service Options”,
apoi apăsaţi . Conţinutul
opţiunii serviciului variază în
funcţie de serviciile selectate.
Vizualizarea
informaţiilor
disponibile
Pentru a asculta postul presetat
1 Selectaţi „ Music” din meniu,
Selectaţi un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
Pentru a preseta un alt post,
repetaţi paşii de la 1 la 3.
apoi apăsaţi
.
Sfat
Utilizaţi butoanele numerice pentru a selecta postul
presetat. Apăsaţi butonul numeric corespunzător
numărului de presetare, apoi apăsaţi
pentru
a selecta direct postul presetat.
Notă
Este posibil să existe unele posturi care să nu poată
fi presetate, în funcţie de furnizorii de servicii.
Dacă încercaţi să presetaţi un astfel de post,
pe afişaj apare „Not Available”.
Ascultarea unei varietăţi de servicii
de muzică
Vă puteţi delecta, ascultând conţinutul unei
mari varietăţi de servicii de muzică oferite pe
Internet.
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai
multe informaţii despre serviciile de muzică,
despre cum puteţi asculta serviciile şi despre
codul de înregistrare al receptorului.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Verificarea codului de înregistrare
Este posibil să vi se solicite introducerea
codului de înregistrare al receptorului pentru a
vă putea bucura de un nou serviciu de muzică.
1 Selectaţi „
apoi apăsaţi
Music” din meniu,
sau b.
2 Selectaţi „MUSIC SERVICES”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista cu
furnizorii de servicii. Dacă receptorul
afişează automat ultimul serviciu sau post
selectat, apăsaţi în mod repetat RETURN/
EXIT O, până când apare lista cu
furnizorii de servicii.
SHIFT
3 Selectaţi „Registration Code”,
apoi apăsaţi
.
Apare codul de înregistrare al receptorului.
Vă puteţi bucura de funcţia PARTY
STREAMING cu alte dispozitive* care
prezintă sigla PARTY STREAMING
de mai jos.
Utilizarea funcţiei
PARTY STREAMING
* Dispozitivele compatibile cu PARTY
STREAMING disponibile pot diferi în funcţie de
ţară şi de regiune. Pentru detalii cu privire la
dispozitivele disponibile, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Pornirea unei sesiuni PARTY
Puteţi porni o sesiune PARTY, astfel încât
alte dispozitive care acceptă funcţia PARTY
STREAMING să poată reda aceeaşi muzică,
chiar dacă se află în camere diferite.
Oaspete PARTY
1
Asiguraţi-vă că dispozitivele
oaspete PARTY sunt pornite
şi pregătite să se alăture unei
sesiuni PARTY.
Oaspete PARTY
2
Redaţi sursa de sunet dorită.
Gazdă PARTY
Poate fi redat în flux conţinutul audio
al tuturor surselor de sunet de pe acest
receptor.
Note
• Poate fi redat în flux doar conţinut audio de pe
acest receptor. În timp ce este gazdă PARTY,
semnalele video nu sunt scoase pe televizor,
iar semnalul audio de la receptor va fi redus
la 2 canale.
continuare
77RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Conţinutul audio redat la un moment dat
pe acest receptor poate fi redat, de asemenea,
pe toate dispozitivele corespunzătoare funcţiei
PARTY STREAMING din reţeaua
dumneavoastră de domiciliu, în acelaşi timp.
În timpul redării în flux PARTY, un dispozitiv
denumit „gazdă PARTY” porneşte o sesiune
PARTY şi redă muzică în flux, iar un
dispozitiv denumit „oaspete PARTY” se
alătură unei sesiuni PARTY şi recepţionează
muzică de la „gazda PARTY”.
Înainte de a utiliza funcţia PARTY
STREAMING, asiguraţi-vă că „PARTY
STREAMING” este setat la „On” (pagina 100).
Oaspete PARTY
PARTY
• Dacă porniţi o sesiune PARTY ca gazdă
PARTY, este posibil să vă confruntaţi cu un
decalaj de timp între ieşirea audio şi afişajul
vizual în următoarele cazuri.
– Este utilizată funcţia Canal de retur
audio (ARC).
– Ieşirea video a echipamentului este
conectată la televizor, iar ieşirea audio
este conectată la mufele de intrare audio
digitale sau analogice de pe receptor.
• Este posibil să nu poată fi redate în flux
sursele protecţie de drepturi de autor.
3
Apăsaţi SHIFT, apoi ţineţi apăsat
pe PARTY, până apare
„START PARTY”.
Receptorul porneşte sesiunea PARTY
ca gazdă PARTY.
Pentru a închide o sesiune PARTY
Apăsaţi SHIFT, apoi ţineţi apăsat pe PARTY,
până apare „CLOSE PARTY”.
Alăturarea la o sesiune PARTY
Receptorul se poate alătura la o sesiune
PARTY care a fost pornită de un alt dispozitiv,
astfel încât să puteţi asculta acelaşi conţinut
audio care este redat într-o cameră diferită.
În timp ce dispozitivul gazdă PARTY
desfăşoară o sesiune PARTY, apăsaţi
SHIFT, apoi apăsaţi PARTY.
Apare mesajul „JOIN PARTY” şi receptorul se
alătură sesiunii PARTY ca oaspete PARTY.
Pentru a părăsi o sesiune PARTY
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi PARTY.
Apare mesajul „LEAVE PARTY” şi receptorul
părăseşte sesiunea PARTY.
Sfat
Dacă „Network Standby” este setat la „On”,
receptorul porneşte şi se alătură automat sesiunii
PARTY atunci când dispozitivul gazdă PARTY
porneşte sesiunea PARTY.
Note
• Nu vă puteţi alătura unei sesiuni PARTY în
următoarele cazuri:
– aţi iniţiat o sesiune PARTY pe acest receptor.
– v-aţi alăturat deja unei alte sesiuni PARTY.
• Dacă apăsaţi PARTY şi nicio sesiune PARTY
nu este pornită, însă un dispozitiv compatibil
cu funcţia PARTY STREAMING redă muzică,
dispozitivul respectiv va fi gazdă PARTY, iar
receptorul se va alătura sesiunii PARTY ca oaspete
PARTY.
• Funcţia de dispozitiv oaspete PARTY comută
automat la HOME NETWORK atunci când
dispozitivul se alătură unei sesiuni PARTY.
Chiar dacă dispozitivul oaspete PARTY părăseşte
sesiunea PARTY, funcţia rămâne HOME
NETWORK.
Actualizarea software-ului
Descărcând cea mai recentă versiune
a software-ului, puteţi beneficia de cele mai
noi funcţii. Receptorul accesează serverul Sony
pentru a actualiza software-ul.
Dacă este disponibilă o actualizare nouă, pe
ecranul televizorului apare „[New Software]
Perform Software Update.” atunci când
sunteţi conectat la Internet şi utilizaţi funcţia
Home Network sau Music Services.
Asiguraţi-vă că aţi oprit toate celelalte
echipamente conectate la receptor înainte
de a actualiza software-ul.
Pentru detalii despre actualizarea software
disponibilă, consultaţi site-ul de asistenţă
pentru clienţi (pagina 124).
Note
• Nu opriţi receptorul, nu deconectaţi cablul de reţea
şi nu efectuaţi nicio operaţie de la receptor în
timpul actualizării.
• Dacă încercaţi să actualizaţi software-ul atunci
când Temporizatorul de oprire este activat,
Temporizatorul de oprire se va dezactiva automat.
1
Apăsaţi HOME NETWORK pentru
a selecta funcţia Home Network.
2
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
78RO
3
Pentru a vă întoarce la ecranul
anterior
Selectaţi „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Apăsaţi RETURN/EXIT O înainte ca
receptorul să înceapă actualizarea software-ului.
Nu vă puteţi întoarce la ecranul anterior după
ce începe actualizarea.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
4
Selectaţi „Network”,
apoi apăsaţi
.
5
Selectaţi „Software Update”,
apoi apăsaţi
.
6
Selectaţi „Update”,
apoi apăsaţi
.
Listă mesaje caracteristici reţea
Setări reţea
Mesaj şi explicaţie
Receptorul începe să verifice actualizarea
software disponibilă.
7
Când apare „Found latest
update.”, apăsaţi
.
Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi
Reţea de domiciliu
.
Selectaţi „Agree”,
apoi apăsaţi
.
Receptorul începe să actualizeze softwareul. Poate dura un timp (maximum 20 de
minute) pentru ca receptorul să termine
actualizarea. Timpul necesar depinde de
volumul de date conţinut de actualizări,
de tipul de linie de reţea, de mediul de
comunicaţii al reţelei etc.
După terminarea actualizării softwareului apare mesajul „Complete!”.
Apăsaţi ?/1 pentru a opri receptorul
şi receptorul este actualizat la noua
versiune.
Pentru a revoca procedura
Selectaţi „Cancel” la pasul 8.
Mesaj şi explicaţie
Cannot Connect
Receptorul nu poate fi conectat la serverul selectat.
Cannot Get Info
Receptorul nu poate regăsi informaţii despre server
sau conţinut.
Cannot JOIN
Receptorul nu a reuşit să se alăture unei sesiuni
PARTY.
Cannot Play
Receptorul nu poate reda fişiere audio din cauza
unui format de fişier neacceptat sau a restricţiilor de
redare.
Cannot START
Receptorul nu a reuşit să pornească o sesiune PARTY.
Data Error
Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate fi redat.
Device Full!
Nu mai puteţi înregistra alte dispozitive în lista de
dispozitive.
Initialize
Receptorul efectuează o configurare implicită din
fabrică la funcţia de Reţea.
No Server
În reţea nu există niciun server la care să se poată
conecta receptorul. Încercaţi să reîmprospătaţi lista
cu servere (pagina 72).
continuare
79RO
Utilizarea caracteristicilor de reţea
Apare un mesaj care vă cere să confirmaţi
dacă sunteţi de acord sau nu cu termenii
actualizării software. Confirmaţi mesajul
şi citiţi, de asemenea, „ACORD DE
LICENȚĂ CU UTILIZATORUL FINAL
PENTRU SOFTWARE-UL SONY”
(pagina 130), apoi apăsaţi
.
9
Input Error!
Valorile introduse sunt incorecte sau nevalide.
Not in Use
Se execută o operaţie interzisă în momentul
respectiv.
Dacă actualizarea nu este disponibilă,
apare „No update required”.
8
Connection Fail
Conectarea receptorului la reţea a eşuat.
Mesaj şi explicaţie
No Track
În folderul selectat de pe server nu se află niciun
fişier redabil.
Not Found
Pe server nu există niciun element care
să corespundă unui cuvânt cheie.
Not in Use
Se execută o operaţie interzisă în momentul
respectiv.
Servicii muzică
Mesaj şi explicaţie
Cannot Connect
Receptorul nu poate fi conectat la server.
Cannot Get Data
Receptorul nu poate obţine conţinut de pe server.
Cannot Play
Receptorul nu poate reda un serviciu sau un post
din cauza unui format de fişier neacceptat sau
a restricţiilor de redare.
Data Error
• Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate fi redat.
• Receptorul nu recunoaşte datele de pe server.
Need Software update
Serviciul nu este disponibil în versiunea actuală
a software-ului receptorului.
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai multe
informaţii despre actualizarea software-ului:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Nu există niciun post memorat pe receptor pentru
numărul de presetare selectat.
Actualizare software
Mesaj şi explicaţie
Cannot connect
Receptorul nu poate accesa serverul pentru
a descărca cea mai recentă versiune a software-ului.
Accesaţi meniul de setări şi actualizaţi din nou
software-ul (pagina 78).
Can’t download
Receptorul nu a reuşit să descarce datele de
actualizare în timp ce efectua actualizarea softwareului. Accesaţi meniul de setări şi actualizaţi din nou
software-ul (pagina 78).
Update Error
Receptorul nu poate actualiza software-ul. Opriţi
receptorul şi apoi porniţi-l din nou. Receptorul va
încerca să actualizeze software-ul. Dacă apare
acelaşi mesaj, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Căutarea unui articol
utilizând un cuvânt cheie
Dacă este afişată o listă pe ecranul televizorului
(precum o listă cu artişti, o listă cu piese etc.),
puteţi introduce un cuvânt cheie pentru a
căuta un element dorit.
Căutarea după cuvinte cheie este disponibilă
doar atunci când este selectată funcţia Reţea
de domiciliu sau Servicii muzică.
SHIFT
No Service
Nu există niciun furnizor de servicii.
No Station
Serviciul selectat nu conţine niciun post.
Butoane
numerice/
text
Not Available
• Serviciul selectat nu este disponibil.
• Se execută o operaţie indisponibilă în momentul
respectiv.
ALPHABET
SEARCH
Not in Use
Se execută o operaţie interzisă în momentul
respectiv.
V/v/B/b,
80RO
1
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
ALPHABET SEARCH în timp ce
o listă cu elemente (listă cu artişti,
listă cu piese etc.) este afişată
pe ecranul televizorului.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de introducere a cuvântului cheie.
2
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
butoanele numerice/text pentru
a introduce un cuvânt cheie.
Un cuvânt cheie poate avea până
la 15 caractere.
Notă
Introduceţi un cuvânt cheie care se va potrivi
cu literele sau cu cuvântul de la începutul
numelui sau titlului unui element pe care doriţi
să-l căutaţi. Când receptorul caută un element,
cuvântul „The” de la începutul unui nume
şi spaţiul de după acesta vor fi ignorate.
3
Apăsaţi
.
4
5
Repetaţi paşii de la 1 la 3, până
când găsiţi elementul dorit,
apoi apăsaţi
.
Selectaţi piesa dorită, apoi
apăsaţi
.
Ce este „BRAVIA” Sync?
Funcţia „BRAVIA” Sync permite comunicarea
între produse Sony, precum televizoare,
playere Blu-ray Disc/DVD, amplificatoare AV
etc., care acceptă funcţia Comandă HDMI.
Prin conectarea de echipamente Sony
compatibile cu „BRAVIA” Sync prin
intermediul unui cablu HDMI (nefurnizat),
utilizarea se simplifică astfel:
• Redare printr-o singură atingere (pagina 83)
• Controlul audio al sistemului (pagina 83)
• Oprirea alimentării sistemului (pagina 84)
• Sincronizarea modului Cinematograf/
Cinematograf (pagina 84)
• Selectarea scenei (pagina 84)
Comanda HDMI este un standard pentru
funcţii de control reciproc utilizat de HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) pentru
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Vă recomandăm să conectaţi receptorul
la produse prevăzute cu „BRAVIA” Sync.
Notă
În funcţie de echipamentul conectat, este posibil ca
funcţia de Comandă HDMI să nu fie disponibilă.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a echipamentului.
Porneşte redarea.
81RO
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Apare un element care corespunde
cuvântului cheie. Dacă elementul care
apare nu este cel pe care îl căutaţi,
apăsaţi B/b pentru a afişa elementul
anterior/următor.
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Pregătirea pentru
„BRAVIA” Sync
Receptorul este compatibil cu funcţia
„Comandă HDMI – configurare simplă”.
• Dacă televizorul dumneavoastră este
compatibil cu funcţia „Comandă HDMI –
configurare simplă” puteţi seta funcţia
Comandă HDMI a receptorului şi
a echipamentului de redare în mod
automat prin setarea Comenzii HDMI
pe televizor (pagina 82).
• Dacă televizorul dumneavoastră nu este
compatibil cu funcţia „Comandă HDMI –
configurare simplă” puteţi seta individual
funcţia Comandă HDMI a receptorului,
a echipamentului de redare şi a televizorului
(pagina 82).
Dacă televizorul dumneavoastră
este compatibil cu funcţia
„Comandă HDMI – configurare
simplă”
Funcţia Comandă HDMI a receptorului
poate fi activată simultan, activând funcţia
Comandă HDMI a televizorului.
1 Conectaţi receptorul, televizorul şi
echipamentul de redare printr-o
conexiune HDMI (pagina 23, 24).
(Respectivul echipament trebuie să fie
compatibil cu funcţia Comandă HDMI.)
2 Porniţi receptorul, televizorul şi
echipamentul de redare.
3 Porniţi funcţia Comandă HDMI
a televizorului.
Funcţia Comandă HDMI a receptorului şi
toate echipamentele conectate sunt activate
simultan. La finalizarea configurării, pe
panoul de afişaj apare „COMPLETE”.
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului.
82RO
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este compatibil cu funcţia
„Comandă HDMI – configurare
simplă”
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul televizorului.
2 Selectaţi „
Settings” din meniu,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
3 Selectaţi „HDMI”, apoi apăsaţi
sau b.
4 Selectaţi „Ctrl for HDMI”, apoi apăsaţi
sau b.
5 Selectaţi „ON”, apoi apăsaţi
.
Funcţia Comandă HDMI este setată
la valoarea activat.
6 Apăsaţi GUI MODE pentru a părăsi
meniul GUI.
Dacă este afişat meniul GUI, funcţia
Comandă HDMI a echipamentului
de redare nu va funcţiona în mod
corespunzător.
7 Setaţi funcţia de Comandă HDMI
a echipamentului conectat la valoarea
activat.
Dacă funcţia Comandă HDMI este deja
activată, nu trebuie să modificaţi setarea.
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului şi a echipamentului conectat,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului respectiv.
Note
Note
• Înainte de a efectua „Comandă HDMI –
configurare simplă” pe televizor, asiguraţi-vă
că aţi deschis mai întâi televizorul şi celelalte
echipamente conectate, inclusiv receptorul.
• Dacă, după ce aţi făcut setările pentru „Comandă
HDMI – configurare simplă”, echipamentul de
redare nu funcţionează, verificaţi setarea Comandă
HDMI pe televizor.
• Dacă echipamentul conectat nu acceptă „Comandă
HDMI – configurare simplă”, dar acceptă
Comandă HDMI, trebuie să setaţi funcţia
Comandă HDMI pentru echipamentele
conectate înainte de a realiza „Comandă
HDMI – configurare simplă” de la televizor.
• Dacă aţi alocat intrarea HDMI unei alte intrări
utilizând „HDMI Assign” în meniul HDMI,
funcţia Redare printr-o singură atingere
nu este disponibilă.
• Asiguraţi-vă că funcţia Control audio al sistemului
este activată utilizând meniul televizorului.
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu apară,
în funcţie de televizor.
• Este posibil ca receptorul să nu poată fi pornit când
„Pass Through” este setat la „AUTO” sau „ON”,
în funcţie de setări.
Redarea echipamentelor
printr-o singură atingere
(Controlul audio al sistemului)
(Redare printr-o singură atingere)
Când începeţi redarea unui echipament
conectat, funcţionarea receptorului şi
a televizorului este simplificată, după cum
urmează:
Receptor şi televizor
Porneşte (dacă se află în modul standby)
Comută la intrarea HDMI corespunzătoare
Puteţi selecta şi un echipament conectat, precum un
player Blu-ray Disc/DVD, din meniul televizorului.
În acest caz, receptorul şi televizorul vor comuta
automat la intrarea HDMI corespunzătoare.
Ascultarea sunetului
televizorului prin difuzoarele
conectate la receptor
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor printr-o
operaţie simplă.
Puteţi comanda funcţia Control audio al
sistemului utilizând meniul televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului.
TV
Receptor
Setează
• Porneşte (dacă
Controlul audio
se află în modul
al sistemului la
standby)
valoarea activat
• Comută la
intrarea HDMI
corespunzătoare
Reduce la
minim volumul
televizorului
Emite sunetul
televizorului
Puteţi utiliza, de asemenea, funcţia Control
audio al sistemului după cum urmează.
• Dacă porniţi receptorul în timp ce este
pornit şi televizorul, funcţia de Control
audio al sistemului va fi configurată automat
pentru a scoate sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor. Dacă, însă,
opriţi receptorul, sunetul va fi transmis prin
difuzoarele televizorului.
continuare
83RO
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Cu ajutorul unei operaţii simple (o atingere),
echipamentele conectate la receptor cu funcţia
Bravia Sync vor porni automat. Vă puteţi
bucura de sunet/imagine, utilizând
echipamentul conectat.
Când setaţi „Pass Through” la „AUTO” sau
„ON”, sunetul şi imaginea pot fi transmise
doar din televizor, în timp ce receptorul
rămâne în modul standby.
Sfat
• Când reglaţi volumul televizorului, funcţia
Control audio al sistemului reglează volumul
receptorului simultan.
Note
• În cazul în care funcţia Control audio al sistemului
nu funcţionează conform configurării televizorului
dumneavoastră, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
• Atunci când „Ctrl for HDMI” este setat la „ON”,
setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings
se va seta automat, pe baza setărilor funcţiei
Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul este pornit înainte de pornirea
receptorului, televizorul va pierde pentru câteva
momente ieşirea sunetului.
Oprirea receptorului cu
ajutorul televizorului
(Oprirea alimentării sistemului)
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul POWER de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi echipamentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda receptorului
pentru a opri televizorul.
AV ?/1
Vizionarea filmelor cu câmpul
de sunet optim
(Sincronizarea modului Cinematograf/
Cinematograf)
Apăsaţi THEATER sau THEATRE
pe telecomanda televizorului sau
a playerului Blu-ray Disc, în timp
ce indicaţi cu telecomanda spre
televizor.
Câmpul de sunet se comută la „HD-D.C.S.”.
Pentru a reveni la câmpul de sunet anterior,
apăsaţi din nou THEATER sau THEATRE.
Notă
Este posibil să nu se comute câmpul de sunet,
în funcţie de televizor.
Sfat
Este posibil să se revină la câmpul de sunet anterior
atunci când modificaţi intrarea televizorului.
Ascultarea câmpului de sunet
optim pentru scena selectată
(Selectarea scenei)
Televizorul, receptorul şi echipamentele
conectate prin intermediul HDMI sunt oprite.
Funcţia Selectarea scenei vă permite să vă
bucuraţi de o calitate optimă a imaginii şi
comută câmpul de sunet în funcţie de scena
selectată pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţionare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Note
Notă
TV
Apăsaţi TV, apoi apăsaţi AV ?/1.
• Setaţi funcţia de cuplare a alimentării televizorului la
valoarea „ON” înainte de a utiliza funcţia Oprirea
alimentării sistemului. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• În funcţie de echipamentul conectat, este posibil
ca acesta să nu fie oprit. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale echipamentului
conectat.
84RO
Este posibil să nu se comute câmpul de sunet,
în funcţie de televizor.
Alte operaţii
Utilizarea funcţiei Volum
automat
Puteţi regla volumul automat, în funcţie
de semnalul de intrare sau de conţinutul
primit de la echipamentul conectat (funcţia
ADVANCED AUTO VOLUME).
Această funcţie este utilă, de exemplu,
atunci când sunetul unei reclame este mai
puternic decât cel al programelor TV.
Comutarea între audio digital
şi analogic
(INPUT MODE)
Când conectaţi echipamentul la mufele
de intrare audio digitale şi analogice de pe
receptor, puteţi fixa modul de intrare audio pe
una dintre acestea sau puteţi comuta de la una
la alta, în funcţie de tipul de material pe care
intenţionaţi să îl vizionaţi.
1
AMP
Puteţi utiliza, de asemenea, butoanele
de intrare de pe telecomandă.
2
AUTO
VOL
Funcţia de volum automat este activată şi
dezactivată prin apăsarea pe AUTO VOL.
Note
• Nu uitaţi să reduceţi nivelul volumului înainte de
a dezactiva această funcţie.
• Deoarece această funcţie este disponibilă doar la
intrarea de semnal Dolby Digital, DTS sau PCM
liniar, este posibil ca volumul sunetului să crească
brusc atunci când comutaţi la alte formate.
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– Se primesc semnale PCM liniare cu o frecvenţă
de eşantionare de peste 48 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio sau
DTS-HD High Resolution Audio.
Apăsaţi în mod repetat INPUT
MODE pe receptor pentru
a selecta modul de intrare audio.
Modul de intrare audio selectat apare
pe panoul de afişaj.
• AUTO: Acordă prioritate semnalelor
audio digitale. Dacă există mai multe
conexiuni digitale, au prioritate
semnalele audio HDMI.
Dacă nu există semnale audio digitale,
sunt selectate semnalele audio
analogice. Când este selectată intrarea
TV, au prioritate semnalele Canalului
de retur audio (ARC). Dacă televizorul
dumneavoastră nu este compatibil cu
funcţia Canal de retur audio (ARC),
sunt selectate semnalele audio
digitale optice.
• COAX: Specifică semnalele audio
digitale care intră prin mufa
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Specifică semnalele audio
digitale care intră prin mufa
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG: Specifică semnalele audio
analogice care intră prin mufele
AUDIO IN (L/R).
continuare
85RO
Alte operaţii
Apăsaţi AMP, apoi apăsaţi AUTO VOL.
Rotiţi de INPUT SELECTOR de
pe receptor pentru a selecta
intrarea.
Note
• În funcţie de intrare, este posibil ca unele moduri
de intrare audio să nu fie configurate.
• Când este selectată intrarea USB, HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES sau SIRIUS,
„------” apare pe panoul de afişaj şi nu puteţi
schimba la alte moduri.
• Când este utilizat „A. DIRECT”, intrarea audio este
setată la „ANALOG”. Nu puteţi selecta alte
moduri.
• Funcţia Canal de retur audio (ARC) nu este
disponibilă în următoarele cazuri.
– Televizorul dumneavoastră nu este compatibil
cu funcţia Canal de retur audio (ARC).
– „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”.
– Când nu conectaţi receptorul la mufa HDMI
a unui televizor compatibil ARC cu ajutorul
unui cablu HDMI.
Alocarea intrării audio digital
şi video componentă
Puteţi realoca mufele de intrare COMPONENT
VIDEO şi DIGITAL către o altă intrare, dacă
setările implicite ale mufelor nu corespund
echipamentului conectat.
Exemplu:
Când conectaţi playerul DVD la mufele
OPTICAL SAT/CATV IN şi COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Alocaţi mufa OPTICAL SAT/CATV IN
către „BD/DVD”.
– Alocaţi mufele COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) către „BD/DVD”.
1
Utilizarea sunetului/
imaginilor de la alte surse
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi „
Input”,
apoi apăsaţi
sau b.
3
Selectaţi numele intrării
pe care doriţi să o alocaţi.
4
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
(Input Assign)
Puteţi realoca semnale audio şi/sau video
către o altă intrare, atunci când acestea
nu sunt utilizate în momentul respectiv.
După ce aţi realocat mufele de intrare, puteţi
utiliza butoanele de intrare (sau INPUT
SELECTOR de pe receptor) pentru a selecta
echipamentul pe care l-aţi conectat.
Apăsaţi MENU.
Apare meniul opţiunilor.
5
Selectaţi „Input Assign”,
apoi apăsaţi
sau b.
Apare ecranul „Input Assign”.
86RO
6
Selectaţi semnalele audio şi/sau
video pe care doriţi să le alocaţi
intrării pe care aţi selectat-o la
pasul 3 utilizând V/v/B/b.
7
Apăsaţi
.
Nume intrare
BD/DVD
GAME
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
–
–
Mufe intrare COMP.1
video
COMP.2
alocabile
CVBS
NONE
Mufe intrare BD COAX
audio
SAT OPT
alocabile
ANALOG
NONE
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
–
a*
–
–
–
a*
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
a*
a*
–
a*
–
–
–
–
–
* Setare implicită
Note
• Nu puteţi aloca o altă intrare optică intrărilor cărora le-a fost alocată iniţial o mufă de intrare optică.
• Atunci când alocaţi intrarea audio digitală, este posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice automat.
• Este permisă o singură realocare pentru fiecare intrare.
Alocarea intrării HDMI
Puteţi realoca mufele de intrare HDMI către
o altă intrare, dacă setările implicite ale mufelor
nu corespund echipamentului conectat.
Exemplu:
Când conectaţi playerul CD la mufa HDMI
SAT/CATV (IN 3), alocaţi mufa „HDMI 3”
către „SA-CD/CD”.
2
3
Selectaţi „HDMI”, apoi
apăsaţi
sau b.
Notă
4
Selectaţi „HDMI Assign”, apoi
apăsaţi
sau b.
5
Selectaţi mufa HDMI pe care
doriţi să o alocaţi, apoi
apăsaţi
sau b.
6
Selectaţi numele intrării
pe care doriţi să o alocaţi,
apoi apăsaţi
.
1
Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului apare lista de
meniuri Settings.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
Nume intrare
Mufe intrare HDMI 1
HDMI
HDMI 2
alocabile
HDMI 3
HDMI 4
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
Alte operaţii
Înainte de a realoca mufele de intrare HDMI,
asiguraţi-vă că setaţi „Ctrl for HDMI” la „OFF”.
Selectaţi „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
NONE
* Setare implicită
87RO
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator
1 Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
2
Selectaţi „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
3
Selectaţi „Speaker”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Selectaţi „SP Pattern”,
apoi apăsaţi
sau b.
5
Selectaţi modelul de difuzoare
corespunzător, astfel încât să
nu existe difuzoare surround
spate şi nici difuzoare frontale
înalte, apoi apăsaţi
.
6
Selectaţi „SB Assign”,
apoi apăsaţi
sau b.
7
Selectaţi „BI-AMP”,
apoi apăsaţi
.
Aceleaşi semnale transmise prin mufele
SPEAKERS FRONT A pot fi transmise
prin bornele SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
Note
• Setaţi „SB Assign” la „BI-AMP” înainte de
a executa calibrarea automată.
• Dacă setaţi „SB Assign” la „BI-AMP”, setările
difuzoarelor surround spate privind nivelul
difuzorului şi distanţa devin nevalide, folosindu-se
cele ale difuzoarelor frontale.
88RO
Utilizarea caracteristicilor
zone multiple
Vă puteţi bucura de imagini şi sunete
provenite de la echipamentul conectat la
receptor în zona 2, diferită de zona principală.
De exemplu, puteţi urmări un DVD în zona
principală şi să ascultaţi un CD în zona 2.
Când utilizaţi un amplificator de infraroşii
(nefurnizat), puteţi utiliza ambele
echipamente în zona principală şi receptorul
Sony aflat în zona 2 din zona 2.
Pentru a utiliza receptorul
din zona 2
Puteţi utiliza receptorul fără să indicaţi cu
telecomanda spre receptor, dacă aţi conectat
un amplificator de infraroşii (nefurnizat)
la mufa IR REMOTE.
Utilizaţi un amplificator de infraroşii atunci
când instalaţi receptorul într-un loc în care
nu pot ajunge semnalele de la telecomandă.
Realizarea unei conexiuni de zonă 2
Scoate sunetul prin difuzoare în zona 2, utilizând receptorul şi un alt
amplificator.
Zona principală
Zona 2
STR-DN1020
A
D
B
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Echipament audio
B Echipament video
C Amplificator de infraroşii (nefurnizat)
D Difuzoare
E Amplificator/Receptor Sony
Alte operaţii
89RO
Utilizarea receptorului din zona 2
Următoarele operaţiuni sunt descrise pentru
conectarea unui amplificator de infraroşii şi
pentru utilizarea receptorului în zona 2. Dacă
nu este conectat un amplificator de infraroşii,
utilizaţi acest receptor în zona principală.
?/1
ZONE
Butoane
de intrare
SOURCE
1
Porniţi receptorul principal
(acest receptor).
2
3
Porniţi receptorul din zona 2.
Apăsaţi ZONE.
Telecomanda comută la zona 2.
4
Apăsaţi ?/1.
Funcţia de zonă este activată.
5
Apăsaţi butoanele de intrare
pentru a selecta sursa pe care
o doriţi.
Pentru zona 2, sunt scoate semnale video
şi audio analogice.
Când selectaţi SOURCE, sunt scoase
semnalele intrării curente din zona
principală.
6
90RO
Reglaţi la un nivel al volumului
adecvat utilizând receptorul
din zona 2.
Pentru a părăsi funcţionarea
în zona 2
Apăsaţi ZONE, apoi apăsaţi ?/1.
Sfaturi
• Chiar şi când acest receptor se află în modul
standby (apăsaţi ?/1 pe telecomandă pentru
a opri acest receptor), receptorul din zona
2 rămâne pornit. Pentru a opri toate receptoarele,
apăsaţi ?/1 şi AV ?/1 de pe telecomandă în acelaşi
timp (SYSTEM STANDBY).
• Doar semnalele de la echipamentul conectat la
mufele de intrare analogice sunt scoase prin mufele
ZONE 2 OUT. Nu este scos niciun semnal de la
echipamentele conectate doar la mufele de intrare
digitală.
• Intrările TV, GAME, USB, HOME NETWORK
şi MUSIC SERVICES pot fi selectate doar în
zona principală.
• Când este selectat SOURCE, semnalele care intră
prin mufele HDMI IN, mufele DIGITAL IN şi
portul USB nu sunt scoase prin mufele
ZONE 2 OUT.
• Când este selectat SOURCE, semnalele audio
de la Reţeaua de domiciliu şi Serviciile de muzică
nu sunt scoase prin mufele ZONE 2 OUT.
• Puteţi selecta „FM” sau „AM” din zona principală
şi din zona 2. Are prioritate opţiunea cel mai recent
selectată, chiar dacă a fost selectată deja o altă
opţiune în una dintre zone.
• Puteţi selecta doar acelaşi canal din „SIRIUS”
atunci când ascultaţi simultan din zona principală
şi din zona 2. Are prioritate canalul cel mai recent
selectat, chiar dacă a fost selectat deja un alt canal
în una dintre zone.
3
Ajustarea setărilor
Selectaţi elementul de meniu
dorit, apoi apăsaţi
.
Exemplu: Când selectaţi „Auto Cal.”.
Utilizarea meniului Settings
Puteţi ajusta diverse setări pentru difuzoare,
efecte surround etc. utilizând meniul Settings.
Pentru a afişa meniul receptorului pe ecranul
televizorului, asiguraţi-vă că receptorul
se află în „GUI MODE”, urmând paşii din
„Pentru a activa şi dezactiva „GUI MODE””
(pagina 45).
GUI MODE
4
V/v/b,
Selectaţi parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Pentru a reveni la ecranul anterior
RETURN/
EXIT O
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
MENU
1
Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
Lisă meniu Settings
Selectaţi „ Settings” din meniu,
apoi apăsaţi
sau b pentru
a intra în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
Meniu Settings
Descriere
Auto Cal.
Setează nivelul sau distanţa
difuzorului şi efectuează
automat măsurătoarea
(pagina 38).
Speaker
Setează manual poziţia
difuzorului (pagina 92).
Surround
Selectează câmpul de sunet
şi ajustează efectul surround
pe care îl alegeţi (pagina 94).
EQ
Reglează egalizorul
(bas/înalte) (pagina 95).
Audio
Setează diverse elemente de
sunet (pagina 95).
Video
Ajustează rezoluţia semnalelor
video analogice (pagina 97).
HDMI
Efectuează setările pentru
sunetul/imaginile din
echipamentul conectat la
mufele HDMI (pagina 98).
Network
Efectuează setările pentru
reţea (pagina 99).
System
Efectuează setările pentru
sistemul receptorului
(pagina 102).
91RO
Ajustarea setărilor
2
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
2 Selectaţi „Lvl”.
3 Setaţi nivelul difuzorului selectat,
Meniu Speaker Settings
apoi apăsaţi
.
Puteţi regla nivelul de la –10,0 dB
la +10,0 dB în intervale de 0,5 dB.
Puteţi regla fiecare difuzor manual.
De asemenea, puteţi regla nivelurile
difuzoarelor după finalizarea calibrării
automate.
Notă
Notă
Setările difuzoarelor sunt valabile doar pentru
poziţia de ascultare curentă.
x SP Pattern (Model difuzoare)
Selectaţi „SP Pattern” în funcţie de sistemul de
difuzoare pe care îl utilizaţi. Selectaţi modelul
de difuzoare înainte să efectuaţi calibrarea
automată.
x SB Assign (Alocare difuzor
surround spate)
Vă permite să setaţi bornele SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B pentru o conexiune
bi-amplificator sau difuzoare frontale B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
doriţi să reglaţi distanţa de la poziţia de
ascultare, apoi apăsaţi
.
Atunci când modificaţi conexiunea de la
o conexiune bi-amplificator sau difuzoare frontale B
la una difuzoare surround spate sau difuzoare
frontale înalte, setaţi „SB Assign” la „OFF”,
apoi configuraţi din nou difuzoarele. Consultaţi
„Utilizarea AUTO CALIBRATION” (pagina 38)
sau „Manual Setup” (pagina 92).
x Manual Setup
Puteţi regla fiecare difuzor manual din ecranul
„Manual Setup”. De asemenea, puteţi regla
nivelurile difuzoarelor după finalizarea
calibrării automate.
Pentru a regla volumul difuzorului
Puteţi regla nivelul fiecărui difuzor (frontal
stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta înalt,
centru, surround stânga/dreapta, surround
spate stânga/dreapta, subwoofer).
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
92RO
Pentru a regla distanţa de la
poziţia dumneavoastră de
ascultare la fiecare difuzor
Puteţi regla distanţa de la poziţia de ascultare
la fiecare difuzor (frontal stânga/dreapta,
frontal stânga/dreapta înalt, centru, surround
stânga/dreapta, surround spate stânga/
dreapta, subwoofer).
Notă
doriţi să reglaţi nivelul, apoi apăsaţi
Când este selectat unul din câmpurile de sunet
pentru muzică, nu se transmite sunet din subwoofer
dacă toate difuzoarele sunt setate la „Large”. Sunetul
va fi însă transmis prin subwoofer dacă
– semnalul de intrare digital conţine semnale LFE.
– difuzoarele frontale sau surround sunt setate la
„Small”.
– „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIx MV”, „PLIIx MS”, „HD-D.C.S.”
sau „P. AUDIO” este selectat.
.
2 Selectaţi „Dist”.
3 Setaţi distanţa pentru difuzorul selectat,
apoi apăsaţi
.
Puteţi regla distanţa de la 1 m 0 cm la 10 m
0 cm în intervale de 10 cm.
Sfat
Puteţi regla distanţa în intervale de 1 cm după ce
aţi efectuat calibrarea automată şi aţi salvat
rezultatul măsurătorii.
Note
• În funcţie de setarea modelului de difuzoare, este
posibil ca unii parametri să nu fie disponibili.
• Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
Pentru a ajusta dimensiunea
fiecărui difuzor
Puteţi ajusta dimensiunea fiecărui difuzor
(frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta
înalt, centru, surround stânga/dreapta,
surround spate stânga/dreapta).
1 Selectaţi pe ecran difuzorul a cărui
dimensiune doriţi să o ajustaţi,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Size”.
3 Setaţi dimensiunea difuzorului selectat,
apoi apăsaţi
.
• Large: În cazul în care conectaţi difuzoare
mari, care vor reproduce efectiv
frecvenţele de bas, selectaţi „Large”.
În mod normal, selectaţi „Large”.
• Small: Dacă sunetul este distorsionat sau
dacă simţiţi lipsa efectelor surround când
utilizaţi un sunet surround multicanal,
selectaţi „Small” pentru a activa circuitele
de redirecţionare a basului şi pentru
a scoate frecvenţele de bas ale fiecărui
canal prin subwoofer sau alte
difuzoare „Large”.
Notă
Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
Sfaturi
x Crossover Freq (Frecvenţă de
tranziţie a difuzoarelor)
Vă permite să setaţi frecvenţa de tranziţie
a basului pentru difuzoarele a căror
dimensiune a fost setată la „Small” în meniul
Speaker Settings. Frecvenţa de tranziţie
măsurată a difuzorului este setată pentru
fiecare difuzor după calibrarea automată.
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pe care doriţi
să îl ajustaţi, apoi apăsaţi
.
2 Ajustaţi valoarea, apoi apăsaţi
.
x Test Tone
Puteţi selecta tipul tonului de testare
din ecranul „Test Tone”.
Sfaturi
• Pentru a regla nivelul volumului tuturor
difuzoarelor în acelaşi timp, apăsaţi MASTER
VOL +/– sau 2 +/–. Puteţi utiliza, de asemenea,
MASTER VOLUME de pe receptor.
• Valoarea ajustată este prezentată pe ecranul
televizorului în timpul ajustării.
Pentru a scoate un ton de testare
prin fiecare difuzor
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoare,
pe rând.
1 Selectaţi „Test Tone”, apoi apăsaţi
sau b.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• OFF
• AUTO: Tonul de testare este scos prin
fiecare difuzor, pe rând.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Puteţi selecta ce difuzoare vor
scoate tonul de testare.
* „SB” apare când este conectat doar un difuzor
surround spate.
3 Reglaţi volumul difuzorului,
apoi apăsaţi
.
continuare
93RO
Ajustarea setărilor
• Setările „Large” şi „Small” pentru fiecare difuzor
stabilesc dacă procesorul de sunet intern va tăia
semnalul de bas de la canalul respectiv.
Când basul este tăiat de la un canal, circuitele de
redirecţionare a basului trimit frecvenţele de bas
corespunzătoare către subwoofer sau către alte
difuzoare „Large”.
Totuşi, din moment ce sunetul de bas prezintă
o oarecare capacitate de direcţionare, cel mai bine
este să nu fie tăiat, dacă este posibil. Prin urmare,
chiar şi când utilizaţi difuzoare mici, la puteţi seta
la „Large”, dacă doriţi să scoateţi frecvenţele de bas
prin difuzorul respectiv. Pe de altă parte, dacă
utilizaţi un difuzor mare, dar preferaţi ca
frecvenţele de bas să nu fie scoase prin
difuzorul respectiv, setaţi-l la „Small”.
Dacă nivelul general al sunetului este mai redus
decât preferaţi, setaţi toate difuzoarele la „Large”.
Dacă nu sunt suficienţi başi, puteţi utiliza
egalizorul pentru a creşte nivelul basului.
• Difuzoarele surround spate vor fi setate la aceeaşi
setare ca cea a difuzoarelor surround.
• Când difuzoarele frontale sunt setate la „Small”,
difuzoarele central, surround şi frontale înalte sunt
setate automat la „Small”.
• Dacă nu utilizaţi subwooferul, difuzoarele frontale
sunt setate automat la „Large”.
Când tonul de testare nu este scos
prin difuzoare
• Este posibil să nu fie conectate bine cablurile
difuzoarelor. Asiguraţi-vă că sunt conectate
bine şi că nu pot fi deconectate prin tragere
uşoară.
• Cablurile difuzoarelor pot avea probleme
de scurtcircuitare.
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi funcţia PARTY
STREAMING (pagina 77).
Când un ton de testare este scos
printr-un alt difuzor decât cel
afişat pe ecranul televizorului
Configurarea modelului de difuzoare este
incorectă . Asiguraţi-vă că modelul de
difuzoare şi conexiunile difuzoarelor
de potrivesc corect.
x D.Range Comp (Compresie interval
dinamic)
Vă permite să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio. Această funcţie poate fi utilă
atunci când doriţi să vizionaţi filme în timpul
nopţii, cu volumul redus. Compresia
intervalului dinamic este posibilă doar
cu surse Dolby Digital.
• MAX: Intervalul dinamic este comprimat
foarte mult.
• STD: Intervalul dinamic este comprimat
aşa cum a avut în vedere inginerul de
înregistrare.
• AUTO: Intervalul dinamic este comprimat
automat.
• OFF: Intervalul dinamic nu este comprimat.
Sfaturi
• Compresorul intervalului dinamic vă permite să
comprimaţi intervalul dinamic al piesei audio pe
baza informaţiilor de interval dinamic incluse în
semnalul Dolby Digital.
• „STD” este setarea standard şi permite o compresie
uşoară. Prin urmare, vă recomandăm să utilizaţi
setarea „MAX”. Aceasta comprimă puternic
intervalul dinamic şi vă permite să vizualizaţi
filmele la volum redus în timpul nopţii. Spre
deosebire de limitatoarele analogice, nivelurile
sunt prestabilite şi oferă o compresie foarte
naturală.
94RO
x Unitate de distanţă
Vă permite să selectaţi unitatea de măsură
pentru setarea distanţelor.
• FEET: Distanţa este afişată în picioare.
• METER: Distanţa este afişată în metri.
Meniu Surround Settings
Puteţi să selectaţi câmpul de sunet şi să
reglaţi nivelul efectului etc. din ecranul
„Sound Field Setup”.
Pentru detalii despre câmpul de sunet,
consultaţi „Ascultarea de sunet surround”
(pagina 64).
Notă
Elementele de configurare pe care le puteţi ajusta în
fiecare meniu variază în funcţie de câmpul de sunet.
Pentru a regla nivelul efectului
pentru HD-D.C.S.
1 Selectaţi „HD-D.C.S.”, apoi apăsaţi
sau b.
2 Selectaţi tipul de efect dorit, apoi
apăsaţi
.
HD-D.C.S. are trei tipuri diferite: Theater,
Dynamic şi Studio. Fiecare tip prezintă
niveluri diferite de combinaţii de sunete
de reflexie şi reverberaţie şi este optimizat
pentru a se potrivi unicităţii camerei,
gusturilor şi stării ascultătorului.
• Dynamic: Doriţi să vă bucuraţi la
maximum de efecte de sunet, exact
ca într-un cinematograf?
Tipul Dynamic accentuează sunetul de
reflexie. Fără HD-D.C.S., multe camere
sunt, adesea, oarecum reverberante,
dar nu dau senzaţia de spaţiu.
Acest tip deschide acustic astfel de camere
şi oferă o senzaţie de spaţiu şi dinamism
echivalentă cu cea dintr-un studio de
masterizare.
• Theater: Tipul Theater (setare implicită)
combină sunetele de reflexie şi
reverberaţie, creând caracteristicile unui
studio de masterizare. În plus, acest tip
introduce şi caracteristici de frecvenţă
regăsite adesea în studiouri profesioniste
şi cinematografe. Este ideal pentru
urmărirea de filme într-o cameră care
prezintă un nivel mai scăzut de
reverberaţii.
• Studio: În tipul Studio, efectele sunt
menţinute la minimum, asigurând în
continuare o experienţă cinematografică
excelentă. Acest tip oferă acurateţea
înregistrării originale.
Meniu EQ Settings
Puteţi utiliza următorii parametri pentru
a ajusta calitatea tonală (nivel bas/înalte)
a difuzoarelor frontale.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Notă
Puteţi ajusta setările audio pentru a se potrivi
preferinţelor dumneavoastră.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funcţia D.L.L. reprezintă tehnologia
proprietară Sony care permite semnalelor
audio digitale şi a semnalelor audio analogice
de slabă calitate să fie redate la o calitate înaltă
a sunetului.
• AUTO 1: Această funcţie este disponibilă
pentru formatele audio cu comprimare
prin eliminare şi pentru semnalele audio
analogice.
• AUTO 2: Această funcţie este disponibilă
pentru semnalele PCM linear, precum şi
pentru formatele audio cu comprimare
prin eliminare şi pentru semnalele audio
analogice.
• OFF
Notă
Această funcţie este disponibilă când este selectat
„2CH ST.”, „A.F.D. AUTO”, „MULTI ST.” sau
„HP 2CH”. În orice caz, această funcţie nu este
disponibilă în următoarele cazuri.
– Se primesc semnale PCM liniare cu o frecvenţă
de eşantionare diferită de 44,1 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby Digital
EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio sau DTS-HD High Resolution Audio.
x A/V Sync (Sincronizează ieşirea
audio cu cea video)
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio pentru
a minimiza diferenţa de timp dintre ieşirea
audio şi afişajul vizual.
• HDMI AUTO: Diferenţa de timp dintre
ieşirea audio şi afişajul vizual pentru
monitorul conectat prin intermediul unei
conexiuni HDMI va fi ajustată automat în
baza informaţiilor pentru televizor. Această
caracteristică este disponibilă doar când
monitorul acceptă funcţia A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Puteţi ajusta întârzierea între
0 ms şi 300 ms, în intervale de 10 ms.
continuare
95RO
Ajustarea setărilor
Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
Meniu Audio Settings
Note
• Această funcţie este utilă atunci când utilizaţi un
monitor LCD sau cu plasmă mare sau un proiector.
• Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
x Dual Mono (Selectare limbă pentru
difuzare digitală)
Vă permite să selectaţi limba în care doriţi
să ascultaţi componenta audio duală a unei
difuzări digitale, când este disponibilă.
Această caracteristică funcţionează doar
pentru surse Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Sunetul limbii principale
va fi scos prin difuzorul frontal din stânga,
iar sunetul limbii secundare va fi scos prin
difuzorul frontal din dreapta, în acelaşi timp.
• MAIN: Va fi scos sunetul limbii principale.
• SUB: Va fi scos sunetul limbii secundare.
96RO
Meniu Video Settings
Puteţi efectua setări pentru video.
x Rezoluţie (Conversia semnalelor video)
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalelor de intrare video analogice.
Ieşire de la
Parametrul
„Rezoluţie”
Mufă HDMI
TV OUT
Mufe COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
za)
a
–
Mufe VIDEO IN
za)
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Intrare de la
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
Mufe COMPONENT
(setare implicită) VIDEO IN
za)
Mufe VIDEO IN
• 480/576i
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
zc)
z
z
Mufe VIDEO IN
zc)
z
z
• 480/576p
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
z
z
–
Mufe VIDEO IN
z
z
a
• 720p
• 1080i
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
z
zd)
–
Mufe VIDEO IN
z
zd)
a
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
z
a
–
Mufe VIDEO IN
z
–
a
• 1080p
a) Rezoluţia este setată automat, în funcţie de
Note
monitorul conectat.
b)
Dacă televizorul este conectat la alte mufe decât
cele HDMI, sunt scoase semnale 480i/576i.
c) Sunt scoase semnale 480p/576p chiar dacă este
setat 480i/576i.
d)Semnalele video fără protecţie de drepturi de autor
sunt scoase în funcţie de meniul setărilor.
Semnalele video cu protecţie de drepturi de autor
sunt scoase ca semnale 480p/576p.
• Nu sunt scoase semnale video din mufele
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT sau
MONITOR VIDEO OUT atunci când monitorul
etc. este conectat la mufa HDMI TV OUT.
• Dacă selectaţi o rezoluţie pe care nu o acceptă
televizorul conectat în parametrul „Resolution”,
imaginile de la televizor nu pot fi scoase corect.
• Ieşirea de imagine HDMI convertită nu acceptă
imagine x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) sau 3D.
97RO
Ajustarea setărilor
z : Semnalele video sunt convertite şi scoase prin convertorul video.
a : Este scos acelaşi tip de semnal precum cel de intrare. Nu sunt convertite semnale video.
– : Nu sunt scoase semnale video.
Note
Meniu HDMI Settings
Puteţi efectua setările necesare pentru
echipamentul conectat la mufa HDMI.
x Ctrl for HDMI (Comandă HDMI)
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi
funcţia Comandă HDMI. Pentru detalii,
consultaţi „Pregătirea pentru
„BRAVIA” Sync” (pagina 82).
• ON
• OFF
Notă
Când setaţi „Ctrl for HDMI” la „ON”, „Audio Out”
se poate modifica automat.
x Pass Through
Vă permite să scoateţi semnalele HDMI prin
televizor, chiar şi când receptorul se află în
modul standby.
• ON: Când receptorul se află în modul
standby, receptorul scoate în mod continuu
semnale HDMI prin mufa HDMI TV OUT
a receptorului.
• AUTO: Când televizorul este pornit
şi receptorul se află în modul standby,
receptorul scoate semnale HDMI prin mufa
HDMI TV OUT a receptorului. Sony vă
recomandă această setare dacă utilizaţi
un televizor Sony compatibil cu funcţia
„BRAVIA” Sync. Această setare
economiseşte energie în modul standby,
prin comparaţie cu setarea „ON”.
• OFF: Receptorul nu scoate semnale HDMI
când receptorul se află în modul standby.
Porniţi receptorul pentru a vă bucura de
sursa echipamentului conectat pe televizor.
Această setare economiseşte energie în
modul standby, prin comparaţie cu
setarea „ON”.
• Această funcţie nu este disponibilă când „Ctrl for
HDMI” este setat la „OFF”.
• Când este selectat „AUTO”, este posibil să dureze
mai mult până imaginea şi sunetul sunt redate pe
televizor, decât atunci când este selectat „ON”.
• Când receptorul se află în modul standby,
„A. STANDBY” apare pe panoul de afişaj dacă
„Pass Through” este setat la „AUTO” sau „ON”.
În orice caz, mesajul „A. STANDBY” va dispărea
când „Pass Through” este setat la „AUTO” şi nu
este detectat niciun semnal.
x Audio Out
Vă permite să setaţi semnalele audio HDMI de
la echipamentul de redare conectat la receptor
printr-o conexiune HDMI.
• AMP: Semnalele audio HDMI de la
echipamentul de redare sunt scoase doar
prin difuzoarele conectate la receptor.
Sunetul multicanal poate fi redat ca atare.
Notă
Semnalele audio nu sunt scoase prin difuzorul
televizorului atunci când „Audio Out” este setat la
„AMP”.
• TV+AMP: Sunetul este scos prin difuzorul
televizorului şi prin difuzoarele conectate
la receptor.
Note
• Calitatea sunetului echipamentului de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
precum numărul de canale şi frecvenţa de
eşantionare etc. Dacă televizorul este prevăzut cu
difuzoare stereo, sunetul care iese din receptor va
fi tot stereo, ca cel al televizorului, chiar dacă
dumneavoastră redaţi o sursă multicanal.
• Când conectaţi receptorul la un echipament de
afişare a imaginilor (proiector etc.), este posibil
ca sunetul să nu iasă din receptor. În acest caz,
selectaţi „AMP”.
• Când selectaţi intrarea căreia i-aţi alocat intrarea
HDMI, sunetul nu este scos prin televizor.
x HDMI Assign
Vă permite să realocaţi mufele de intrare
HDMI. Pentru detalii, consultaţi „Alocarea
intrării HDMI” (pagina 87).
98RO
Pentru a seta manual
serverul proxy
Meniu Network Settings
Puteţi efectua setările pentru reţea. Meniul
Network Settings este disponibil doar atunci
când este selectată funcţia Home Network
sau Music Services.
x Settings
Vă permite să efectuaţi setările de reţea.
numeric/text pentru a introduce o valoare
pentru „Proxy Address”.
Puteţi configura automat setările de reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Configurarea
setărilor de reţea ale receptorului” (pagina 43).
Pentru a seta manual adresa IP
1 Selectaţi „Settings”, apoi apăsaţi .
.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de introducere a adresei IP.
a introduce o valoare pentru
„Port Number”.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de confirmare.
.
Pentru a consulta informaţiile
despre reţea
.
1 Selectaţi „Information”, apoi apăsaţi
5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a
.
.
2 Selectaţi elementul de setare pe care
doriţi să îl consultaţi, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apar informaţiile
despre setarea curentă.
Puteţi consulta setările* pentru
„Connection”, „IP Settings”, „IP Address”,
„Subnet Mask”, „Default Gateway”,
„DNS Settings”, „Primary DNS”,
„Secondary DNS”, „Proxy Settings”,
„Proxy Address”, „Port Number”
şi „MAC Address”.
* Elementele de setare din timpul configurării
diferă în funcţie de mediul de reţea.
continuare
99RO
Ajustarea setărilor
introduce valoarea pentru „Subnet Mask”,
„Default Gateway”, „Primary DNS”
şi „Secondary DNS”.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
pentru setările proxy.
.
4 Repetaţi paşii de la 2 la 3 pentru
Puteţi consulta informaţiile despre reţea
pentru reţea.
numeric pentru a introduce o valoare
pentru „IP Address”.
7 Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi
.
x Information
3 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butonul
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de confirmare.
3 Apăsaţi
5 Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi
2 Selectaţi „Manual”, apoi apăsaţi
6 Selectaţi „Do Not Use”, apoi apăsaţi
a seta manual adresa IP” (pagina 99)
sau la pasul 7 din „Configurarea setărilor
de reţea ale receptorului” (pagina 43),
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
de introducere a adresei proxy.
2 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butonul
Pentru a configura automat
setările de reţea
4 Apăsaţi
1 Selectaţi „Use” la pasul 6 din „Pentru
x PARTY STREAMING
Pentru a adăuga dispozitive
la lista cu dispozitive
1 Selectaţi „Access Settings”,
Puteţi seta receptorul să utilizeze funcţia
PARTY STREAMING.
1 Selectaţi „PARTY STREAMING”,
apoi apăsaţi
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „On” sau „Off”, apoi apăsaţi
.
• On: Receptorul poate fi detectat de alte
dispozitive din reţeaua de domiciliu.
Receptorul poate porni sau închide
o sesiune PARTY şi se poate alătura
unei sesiuni PARTY sau poate părăsi
o astfel de sesiune.
• Off: Receptorul poate fi detectat de alte
dispozitive din reţeaua de domiciliu.
În orice caz, receptorul nu poate porni
sau închide o sesiune PARTY şi nu
se poate alătura unei sesiuni PARTY,
nici nu poate părăsi o astfel de sesiune.
x Access Settings
Puteţi seta restricţii sau permisiuni de acces
pentru dispozitivele din lista cu dispozitive.
.
apoi apăsaţi
.
Dispozitivul selectat este adăugat la lista
cu dispozitive. Pentru detalii despre
setarea permisiunii de acces,
consultaţi „Pentru a seta permisiunea
de acces pentru dispozitive” (pagina 100).
Pentru a seta permisiunea
de acces pentru dispozitive
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Control Device”,
.
apoi apăsaţi
.
• Allow: Tuturor dispozitivelor din reţeaua
de domiciliu le este permis accesul
la acest receptor.
Acest receptor poate porni o sesiune
PARTY ca dispozitiv gazdă şi se poate
alătura unei sesiuni PARTY ca dispozitiv
oaspete, dacă se solicită.
• Not Allow: Receptorul restricţionează un
dispozitiv nou care accesează receptorul.
Atunci când conectaţi un dispozitiv
nou la reţeaua de domiciliu, adăugaţi
dispozitivul la lista cu dispozitive şi setaţi
permisiunea de acces (pagina 100).
Notă
La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la 20
de dispozitive. Dacă au fost deja înregistrate 20 de
dispozitive, apare mesajul „Device Full” şi nu mai
poate fi adăugat la listă un dispozitiv nou. În acest
caz, ştergeţi dispozitivele nenecesare din listă
(pagina 100).
100RO
3 Selectaţi „Add Device”, apoi apăsaţi
4 Selectaţi dispozitivul dorit,
1 Selectaţi „Access Settings”,
.
2 Selectaţi „Auto Access”, apoi apăsaţi
3 Selectaţi „Allow” sau „Not Allow”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
cu dispozitive.
Puteţi seta permisiunea de acces pentru
un dispozitiv din lista cu dispozitive.
Doar dispozitivele setate la „Allow” sunt
recunoscute în reţeaua de domiciliu.
Pentru a seta permisiunea
de acces automat
1 Selectaţi „Access Settings”,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Control Device”,
apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
cu dispozitive înregistrate.
3 Selectaţi dispozitivul dorit,
apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi „Access”, apoi apăsaţi .
5 Selectaţi „Allow” sau „Not Allow”,
apoi apăsaţi
.
Pentru a şterge un dispozitiv din lista
cu dispozitive
Selectaţi „Delete” la pasul 4, apoi apăsaţi
Selectaţi „OK” în afişajul de confirmare,
apoi apăsaţi
.
.
x Media Remote Device Registration
Vă permite să înregistraţi dispozitivele Media
Remote.
Pentru a înregistra dispozitivele
Media Remote
1 Selectaţi „Media Remote Device
Registration”, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Start Registration”,
apoi apăsaţi
.
Receptorul începe să detecteze dispozitivul
Media Remote pregătit pentru înregistrare.
În orice caz, receptorul va părăsi procesul
de înregistrare dacă nu detectează niciun
dispozitiv în 30 de secunde.
Când este detectat un dispozitiv
Media Remote, pe ecranul televizorului
apare „Connecting”.
3 Selectaţi „Finish”, apoi apăsaţi
.
curent al dispozitivului.
3 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butonul
numeric/text pentru a introduce numele
dispozitivului.
4 Apăsaţi
.
Sfat
.
Numele implicit al dispozitivului este
„STR-DN1020”.
Pentru a revoca înregistrarea
Selectaţi „Cancel” la pasul 2, apoi apăsaţi
.
Notă
La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la
5 dispozitive Media Remote. Dacă au fost deja
înregistrate 5 de dispozitive, apare mesajul
„Device Full” şi nu mai poate fi adăugat la
listă un dispozitiv nou. În acest caz, ştergeţi
dispozitivele nenecesare din listă (pagina 100).
x Registered Media Remote Devices
Vă permite să consultaţi lista cu dispozitive
Media Remote înregistrate. Doar
dispozitivelor înregistrate le este
permis să comande receptorul.
Pentru a şterge dispozitive
Media Remote înregistrate
din lista cu dispozitive
1 Selectaţi „Registered Media Remote
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriţi
.
3 Selectaţi „Delete”, apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi
.
Dispozitivul selectat este şters din lista
cu dispozitive.
x Device Name
Vă permite să atribuiţi receptorului un nume
de dispozitiv de maximum 30 de caractere,
pentru a putea fi recunoscut cu uşurinţă de
către alte dispozitive din reţeaua de domiciliu.
x Network Standby
În timp ce modul „Network Standby” este setat
la „On”, receptorul poate fi conectat şi comandat
în orice moment prin intermediul reţelei.
1 Selectaţi „Network Standby”,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Off” sau „On”, apoi apăsaţi
.
• Off: Funcţia de reţea se dezactivează când
receptorul se află în modul standby.
Durează mai mult până când receptorul
îşi reia funcţionarea atunci când este
pornit din nou.
• On: Funcţia de reţea este activă chiar şi
când receptorul se află în modul standby,
iar acesta îşi reia funcţionarea atunci când
este comandat prin intermediul reţelei.
Notă
Când receptorul se află în modul standby, pe afişaj
apare „A. STANDBY” dacă „Network Standby”
este setat la „On”.
x Software Update
Puteţi actualiza software-ul receptorului la cea
mai recentă versiune.
Pentru detalii, consultaţi „Actualizarea
software-ului” (pagina 78).
Pentru a verifica versiunea
software-ului
1 Selectaţi „Software Update”,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Version”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare versiunea
software-ului.
101RO
Ajustarea setărilor
Devices”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apar listele cu
dispozitivele Media Remote înregistrate.
să îl ştergeţi, apoi apăsaţi
Pentru a atribui numele
de dispozitiv
1 Selectaţi „Device Name”, apoi apăsaţi
2 Apăsaţi pentru a selecta numele
Meniu System Settings
Puteţi particulariza setările receptorului.
x Auto Standby
Vă permite să setaţi receptorul, astfel încât
să comute automat la modul standby, atunci
când nu utilizaţi receptorul sau când nu intră
semnale în receptor.
• ON: Comută le modul standby după
aproximativ 30 de minute.
• OFF: Nu comută la modul standby.
Funcţionarea fără conectare
la un televizor
Puteţi utiliza acest receptor cu ajutorul
panoului de afişaj, chiar dacă televizorul
nu este conectat la receptor.
AMP
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– Este selectată intrarea „FM TUNER”,
„AM TUNER”, „SIRIUS”, „HOME NETWORK”
sau „MUSIC SERVICES”.
– Este utilizată funcţia PARTY STREAMING.
– Software-ul receptorului este în curs de
actualizare.
• Dacă utilizaţi modul Auto standby şi
Temporizatorul de oprire în acelaşi timp,
Temporizatorul de oprire are prioritate.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
102RO
Utilizarea meniului de pe panoul
de afişaj
Apăsaţi în mod repetat GUI MODE,
pentru a selecta „GUI OFF”.
Receptorul este comutat la modul de afişaj pe
panoul frontal.
1
2
3
Apăsaţi AMP.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul
pe care doriţi să îl ajustaţi,
apoi apăsaţi
sau b.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta setarea dorită,
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi MENU.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
sau b.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi B sau RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
Notă
Ajustarea setărilor
Este posibil ca unii parametri şi unele setări să apară
cu o intensitate luminoasă redusă pe panoul de
afişaj. Aceasta înseamnă că sunt indisponibili sau
au setări fixe şi nu pot fi modificaţi.
103RO
Prezentare generală a meniurilor
Următoarele opţiuni sunt disponibile în fiecare meniu. Pentru detalii despre navigarea prin
meniuri, consultaţi pagina 103.
Meniu
[Display]
Parametri
[Display]
Setări calibrare
automată
[<AUTO CAL>]
Calibrare automată (standard)
[STANDARD]
Calibrare automată
(particularizat) [CUSTOM]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Setări nivel
[<LEVEL>]
Ton testareb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Nivel difuzor frontal stângab)
[FL LEVEL]
între FL –10,0 dB şi FL +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
FL 0 dB
Nivel difuzor frontal dreaptab)
[FR LEVEL]
între FR –10,0 dB şi FR +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
FR 0 dB
Nivel difuzor centralb)
[CNT LEVEL]
între CNT –10,0 dB şi CNT +10,0 dB CNT 0 dB
(interval de 0,5 dB)
Nivel difuzor surround stângab)
[SL LEVEL]
între SL –10,0 dB şi SL +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SL 0 dB
Nivel difuzor surround dreaptab) între SR –10,0 dB şi SR +10,0 dB
[SR LEVEL]
(interval de 0,5 dB)
SR 0 dB
Nivel difuzor surround spateb)
[SB LEVEL]
între SB –10,0 dB şi SB +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SB 0 dB
Nivel difuzor surround spate
stângab) [SBL LEVEL]
între SBL –10,0 dB şi SBL +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SBL 0 dB
Nivel difuzor surround spate
dreaptab) [SBR LEVEL]
între SBR –10,0 dB şi SBR +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SBR 0 dB
Nivel difuzor frontal înalt
stângab) [LH LEVEL]
între LH –10,0 dB şi LH +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
LH 0 dB
Nivel difuzor frontal înalt
dreaptab) [RH LEVEL]
între RH –10,0 dB şi RH +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
RH 0 dB
Nivel subwooferb)
[SW LEVEL]
între SW –10,0 dB şi SW +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SW 0 dB
Compresie interval dinamic
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Model difuzoare
[SP PATTERN]
între 5/2.1 şi 2/0
(20 de modele)
3/4.1
Setări difuzor
[<SPEAKER>]
104RO
Setări
Setare
implicită
ENGINEER
Dimensiune difuzoare frontaleb) LARGE, SMALL
[FRT SIZE]
LARGE
Dimensiune difuzor centralb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Dimensiune difuzoare
surroundb) [SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Meniu
[Display]
Parametri
[Display]
Setări
Setare
implicită
Dimensiune difuzoare frontale
înalteb) [FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Alocare difuzor surround spated) SPK B, BI-AMP, OFF
[SB ASSIGN]
OFF
Distanţă difuzor frontal stângab) între FL 1,00 m şi FL 10,00 m
[FL DIST.]
(între FL 3’3” şi FL 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
FL 3.00 m
(FL 9’10”)
Distanţă difuzor frontal dreaptab) între FR 1,00 m şi FR 10,00 m
[FR DIST.]
(între FR 3’3” şi FR 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
FR 3.00 m
(FR 9’10”)
Distanţă difuzor centralb)
[CNT DIST.]
între CNT 1,00 m şi CNT 10,00 m
(între CNT 3’3” şi CNT 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
CNT 3.00 m
(CNT 9’10”)
Distanţă difuzor surround
stângab)
[SL DIST.]
între SL 1,00 m şi SL 10,00 m
(între SL 3’3” şi SL 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
SL 3.00 m
(SL 9’10”)
Distanţă difuzor surround
dreaptab)
[SR DIST.]
între SR 1,00 m şi SR 10,00 m
(între SR 3’3” şi SR 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
SR 3.00 m
(SR 9’10”)
Distanţă difuzor surround
spateb)
[SB DIST.]
între SB 1,00 m şi SB 10,00 m
(între SB 3’3” şi SB 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
SB 3.00 m
(SB 9’10”)
SBL 3.00 m
(SBL 9’10”)
Distanţă difuzor surround spate între SBR 1,00 m şi SBR 10,00 m
(între SBR 3’3” şi SBR 32’9”)
dreaptab)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
[SBR DIST.]
SBR 3.00 m
(SBR 9’10”)
Distanţă difuzor frontal înalt
stângab)
[LH DIST.]
între LH 1,00 m şi LH 10,00 m
(între LH 3’3” şi LH 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
LH 3.00 m
(LH 9’10”)
Distanţă difuzor frontal înalt
dreaptab)
[RH DIST.]
între RH 1,00 m şi RH 10,00 m
(între RH 3’3” şi RH 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
RH 3.00 m
(RH 9’10”)
Distanţă subwooferb)
[SW DIST.]
între SW 1,00 m şi SW 10,00 m
(între SW 3’3” şi SW 32’9”)
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
SW 3.00 m
(SW 9’10”)
Unitate de distanţă
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Frecvenţă de tranziţie
a difuzoarelor frontaleg)
[FRT CROSS]
între CROSS 40 Hz şi CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(interval de 10 Hz)
Frecvenţă de tranziţie
a difuzorului centralg)
[CNT CROSS]
între CROSS 40 Hz şi CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(interval de 10 Hz)
Ajustarea setărilor
Distanţă difuzor surround spate între SBL 1,00 m şi SBL 10,00 m
stângab)
(între SBL 3’3” şi SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(interval de 0,1 m (1 inci))e)
continuare
105RO
Meniu
[Display]
Parametri
[Display]
Setări
Setare
implicită
Frecvenţă de tranziţie
a difuzoarelor surroundg)
[SUR CROSS]
între CROSS 40 Hz şi CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(interval de 10 Hz)
Frecvenţă de tranziţie
a difuzoarelor frontale înalteg)
[FH CROSS]
între CROSS 40 Hz şi CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(interval de 10 Hz)
Setări surround
Nivel efecth)
[<SURROUND>] [EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Setări egalizor
[<EQ>]
Nivel bas difuzoare frontale
[BASS]
între BASS –10 dB şi BASS +10 dB
(interval de 1 dB)
BASS 0 dB
Nivel înalte difuzoare frontale
[TREBLE]
între TREBLE –10 dB şi TREBLE
+10 dB (interval de 1 dB)
TREBLE 0 dB
Mod recepţie post FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Denumirea posturilor presetate
[NAME IN]
Pentru detalii, consultaţi „Denumirea
posturilor presetate (Name Input)”
(pagina 57).
Blocare parentală Siriusi)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
Editare cod blocare Siriusi)
[CODE EDIT]
Pentru detalii, consultaţi
0000
„Restricţionarea accesului la anumite
canale (Parental Lock)” (pagina 61).
Orientare antenă Siriusi)
[SR ANT AIM]
Pentru detalii, consultaţi „Verificarea
stării recepţiei (Antenna Aiming)”
(pagina 59).
ID radio Siriusi)
[SIRIUS ID]
Pentru detalii, consultaţi „Verificarea
numărului ID” (pagina 59).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Sincronizează ieşirea audio cu
cea video [A/V SYNC]
HDMI AUTO, între 0 ms şi 300 ms
(interval de 10 ms)
0 ms
Selectare limbă pentru difuzare
digitală [DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Alocarea intrării audio digital
[A. ASSIGN]
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea
sunetului/imaginilor de la alte surse
(Input Assign)” (pagina 86).
Rezoluţie
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Alocare intrare video
[V. ASSIGN]
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea
sunetului/imaginilor de la alte surse
(Input Assign)” (pagina 86).
Setări tuner
[<TUNER>]
Setări audio
[<AUDIO>]
Setări video
[<VIDEO>]
106RO
LOCK OFF
AUTO
Meniu
[Display]
Parametri
[Display]
Setări
Setare
implicită
Setări HDMI
[<HDMI>]
Comandă HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Trecere
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Ieşire audio
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Alocare intrare HDMI
[H. ASSIGN]
Pentru detalii, consultaţi „Alocarea
intrării HDMI” (pagina 87).
Mod standby automat
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Denumirea intrărilor
[NAME IN]
Pentru detalii, consultaţi „Denumirea
intrărilor (Name Input)” (pagina 48).
Setări sistem
[<SYSTEM>]
STBY ON
a) Puteţi selecta acest parametru doar după ce aţi efectuat calibrarea automată.
b)
În funcţie de setarea modelului de difuzoare, este posibil ca unii parametri sau unele setări să nu fie
disponibili(e).
c) xxx reprezintă un canal al difuzorului (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Puteţi selecta acest parametru doar dacă „SP PATTERN” nu este setat la o configurare cu difuzoare surround
spate sau frontale înalte (pagina 37).
e) Puteţi regla distanţa în intervale de 0,01 metri doar după ce aţi efectuat calibrarea automată şi aţi salvat
rezultatul măsurătorii.
f) „FEET” pentru modelele din S.U.A. şi Canada.
g) Puteţi selecta acest parametru doar dacă difuzorul este setat la „SMALL”.
h)
Puteţi selecta acest parametru doar dacă selectaţi „HD-D.C.S.” drept câmp de sunet.
i) Acest parametru este disponibil doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada. Puteţi selecta acest parametru
doar dacă tunerul SiriusConnect Home este conectat la mufa SIRIUS de pe receptor.
Ajustarea setărilor
continuare
107RO
Pentru a vizualiza informaţiile
pe panoul de afişaj.
Panoul de afişaj oferă diverse informaţii despre
starea receptorului, precum câmpul de sunet.
1 Selectaţi intrarea pentru care doriţi
să consultaţi informaţiile.
2 Apăsaţi AMP, apoi apăsaţi în mod
repetat DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY,
afişajul se va modifica ciclic, după cum
urmează.
Numele de index al intrării* t Intrarea
selectată t Câmpul de sunet aplicat
în prezent t Nivelul volumului t
Informaţii despre flux**
Când ascultaţi radio FM şi AM
Apăsaţi pe numele postului* t Frecvenţă
t Câmpul de sunet aplicat în prezent t
Nivelul volumului
Când se acordează un canal de la SIRIUS
(Doar pentru modelele din S.U.A.
şi Canada)
Nume canal t Număr canal t Nume
categorie t Nume artist/Caracteristică t
Titlu melodie/program t Nume
compozitor t Intensitate semnal t Câmp
de sunet aplicat curent t Nivel volum
Când se recepţionează difuzări RDS
(Doar pentru modelele din Europa
şi Australia)
Numele de serviciu al programului sau
numele postului presetat* t Frecvenţa,
banda şi numărul presetat t Câmpul de
sunet aplicat în prezent t Nivelul volumului
* Numele de index apare doar atunci când aţi alocat
unul intrării sau postului presetat.
Numele de index nu apare când au fost introduse
doar spaţii goale sau când este acelaşi cu
numele intrării.
** Este posibil ca informaţiile despre flux să nu fie
afişate.
Notă
Este posibil ca unele caractere sau semne să nu fie
afişate pentru unele limbi.
108RO
Sfat
Nu puteţi comuta afişajul în timp ce pe panoul de
afişaj este prezent „GUI MODE”. Apăsaţi în mod
repetat GUI MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.
3
Utilizarea telecomenzii
Programarea telecomenzii
Puteţi particulariza telecomanda pentru a se
potrivi echipamentului conectat la receptor.
Puteţi chiar să programaţi telecomanda pentru
a controla echipament care nu poartă marca
Sony şi, de asemenea, echipamente pe care,
în mod normal, telecomanda nu le poate
controla.
Înainte de a începe, reţineţi că:
– Nu puteţi modifica setările butoanelor
de intrare TUNER, USB, HOME
NETWORK şi MUSIC SERVICES.
– Telecomanda poate controla doar
echipamente care acceptă semnale
de comandă infraroşii, fără fir.
RM
SET UP
SHIFT
Dacă există mai multe coduri, încercaţi
să introduceţi unul care corespunde
echipamentului care include şi
televizorul.
Utilizaţi tabelele de la pagina 110–113
pentru a găsi codurile numerice
corespunzătoare echipamentelor.
Notă
Doar codurile din gama 500 sunt valide pentru
butonul televizorului.
4
TV
Apăsaţi ENT/MEM.
Odată ce s-a verificat codul numeric,
indicatorul RM SET UP clipeşte încet
de două ori, iar telecomanda iese
automat din modul de programare.
5
AV ?/1
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce codul
numeric.
Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru
a programa alte echipamente.
Notă
Indicatorul RM SET UP se stinge când se apasă
un buton numeric.
Butoane
de intrare
Butoane
numerice
ENT/MEM
1
Apăsaţi RM SET UP în timpul oricărui pas.
Telecomanda iese automat din modul
de programare.
Pentru a activa intrarea după
programare
Indicatorul RM SET UP clipeşte încet.
Apăsaţi butonul programat pentru a activa
intrarea dorită.
Apăsaţi butonul de intrare pentru
echipamentul pe care doriţi să îl
programaţi.
Dacă programarea nu este reuşită,
verificaţi următoarele:
De exemplu, dacă urmează să programaţi
un VCR conectat la mufele VIDEO 1,
apăsaţi VIDEO 1.
Indicatoarele RM SET UP şi SHIFT
se aprind.
• Dacă indicatorul RM SET UP nu se aprinde
la pasul 1, bateriile sunt slabe. Înlocuiţi
ambele baterii.
• Dacă indicatorul RM SET UP clipeşte rapid
de 5 ori în timpul introducerii codului
numeric, s-a produs o eroare.
Porniţi din nou de la pasul 1.
109RO
Utilizarea telecomenzii
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat RM
SET UP, apoi apăsaţi AV ?/1.
Pentru a revoca programarea
Codurile numerice corespunzătoare
echipamentului şi producătorul
echipamentului
Utilizaţi codurile numerice din tabelele
de mai jos pentru a programa echipament
care nu poartă marca Sony şi, de asemenea,
echipamente pe care, în mod normal,
telecomanda nu le poate controla. Deoarece
semnalul prin infraroşii de la telecomandă,
primit de echipament diferă în funcţie de
modelul şi anul de fabricaţie al echipamentului,
unui echipament i se pot aloca mai multe coduri
numerice. Dacă nu reuşiţi să programaţi
telecomanda utilizând unul din coduri,
încercaţi să utilizaţi alte coduri.
Note
• Codurile numerice se bazează pe cele mai recente
informaţii disponibile pentru fiecare marcă.
Există totuşi posibilitatea ca echipamentul
dumneavoastră să nu răspundă la unele dintre
coduri sau la niciunul.
• Este posibil ca nu toate butoanele de intrare de
pe această telecomandă să fie disponibile atunci
când sunt utilizate cu un anumit echipament.
Pentru a controla un player CD
Producător
Cod(uri)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Pentru a controla un casetofon
Producător
Cod(uri)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Pentru a controla un casetofon MD
Producător
Cod(uri)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Pentru a controla un
înregistrator HDD
Producător
SONY
Cod(uri)
307, 308, 309
Pentru a controla un player/
înregistrator Blu-ray Disc
Producător
Cod(uri)
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
SAMSUNG
336
LG
337
ONKYO
112, 113, 114
Pentru a controla o consolă PSX
PANASONIC
115
Producător
Cod(uri)
PHILIPS
116
SONY
313, 314, 315
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Pentru a controla un
casetofon DAT
Producător
Cod(uri)
SONY
203
PIONEER
219
110RO
Pentru a controla un player DVD
Pentru a controla un televizor
Producător
Cod(uri)
Producător
Cod(uri)
SONY
401, 402, 403
SONY
501, 502
BROKSONIC
424
AIWA
501, 536, 539
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
JVC
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
PANASONIC
406, 408, 425
DAYTRON
517, 566
PHILIPS
407
DAEWOO
PIONEER
409, 410
504, 505, 506, 507,
515, 544
RCA
414
FISHER
508, 545
SAMSUNG
416, 422
FUNAI
548
TOSHIBA
404, 421
FUJITSU
528
ZENITH
418, 420
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
521, 522
Pentru a controla un
înregistrator DVD
Producător
Cod(uri)
ITT/NOKIA
SONY
401, 402, 403
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Pentru a controla o unitate
DVD/VCR COMBO
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
Pentru a controla o unitate
DVD/HDD COMBO
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Producător
Cod(uri)
NORDMENDE
530, 558
SONY
401, 402, 403
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
Producător
Cod(uri)
SONY
411
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
continuare
111RO
Utilizarea telecomenzii
KMC
Producător
Cod(uri)
Pentru a controla o consolă VCR
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
Producător
Cod(uri)
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SONY
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
FISHER
717, 720
722, 730
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
GENERAL ELECTRIC
(GE)
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
ITT/NOKIA
717
SYLVANIA
503, 518, 566
JVC
726, 727, 728, 736
THOMSON
530, 537, 547, 549
MAGNAVOX
730, 731, 738
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
729, 730, 731
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
PHILIPS
YORK
566
PIONEER
729
ZENITH
542, 543, 567
RCA/PROSCAN
GE
503, 509, 510, 544
722, 729, 730, 731,
741, 747
LOEWE
515, 534, 556
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
VIZIO
576, 577
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
Pentru a controla un player LD
TOSHIBA
747, 756
Producător
**Dacă un VCR AIWA nu funcţionează, chiar dacă
introduceţi codul pentru AIWA, introduceţi codul
pentru Sony.
Cod(uri)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Pentru a controla un player
Video CD
Producător
Cod(uri)
SONY
605
112RO
Pentru a controla un tuner
de satelit (cutie)
Producător
Cod(uri)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Pentru a controla o cutie pentru
cablu
Producător
Cod(uri)
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
În timp ce ţineţi apăsat MASTER
VOL – sau 2 –, apăsaţi şi ţineţi
apăsat ?/1, apoi apăsaţi AV ?/1.
Indicatorul RM SET UP clipeşte de 3 ori.
2
Eliberaţi toate butoanele.
Se şterge complet întregul conţinut
din memoria telecomenzii (şi anume,
toate datele programate).
Utilizarea telecomenzii
SONY
Reiniţializarea telecomenzii
113RO
Cu privire la amplasare
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide,
deconectaţi receptorul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi
ca tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu
cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Unitatea nu este deconectată de la sursa CA
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru
o perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• (Doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada)
Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi nu
va intra în priza de perete decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce
complet ştecărul în priză, contactaţi
furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
încontinuu acest receptor la un volum ridicat,
temperatura carcasei în părţile superioară,
laterală şi inferioară va creşte considerabil.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
114RO
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct la
lumina soarelui, la praf excesiv sau la şocuri
mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
• Nu amplasaţi receptorul lângă echipamente
precum un televizor, un VCR sau un
casetofon. (Dacă receptorul este utilizat în
combinaţie cu un televizor, un VCR sau un
casetofon şi este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea zgomote,
iar calitatea imaginii poate avea de suferit.
Acest lucru este probabil, mai ales când se
utilizează o antenă de interior (aeriană).
Prin urmare, vă recomandăm să utilizaţi
o antenă de exterior (aeriană).)
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi receptorul
pe suprafeţe tratate special (cu ceară, ulei,
lustruite etc.), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente,
opriţi receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor cu
o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun
fel de burete abraziv, praf de curăţat sau
solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la receptor, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Depanare
Dacă în timpul utilizării receptorului
întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi,
utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony. Reţineţi că, dacă personalul
de service înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Alimentare
Receptorul se opreşte automat.
• „Auto Standby” este setat la „ON”
(pagina 102).
• Funcţia de Temporizator de oprire este
activă (pagina 15).
Sunet
Sunetul Dolby Digital, DTS sau DTS 96/24
multicanal nu este reprodus.
• Verificaţi dacă DVD-ul etc. redat este
înregistrat în format Dolby Digital sau DTS.
• Când conectaţi playerul DVD etc. la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, asiguraţi-vă că setarea pentru
ieşirea audio digitală a echipamentului
conectat este disponibilă.
• Setaţi „Audio Out” la „AMP” în meniul
HDMI Settings.
• Dacă formatul audio DTS 96/24 nu este
reprodus, setaţi tipul calibrării la „Off”
şi efectuaţi din nou calibrarea automată
(pagina 43).
continuare
115RO
Informaţii
suplimentare
Nu se poate obţine efectul de surround.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat câmpul
de sunet pentru film sau muzică
(pagina 64 sau 65).
• Câmpurile de sunet nu funcţionează
când se primesc semnale DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
sau Dolby TrueHD cu frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz.
Nu se aude sunet din anumite difuzoarele
sau sunetul are un nivel foarte redus.
• Conectaţi o pereche de căşti la mufa
PHONES pentru a verifica dacă sunetul
este scos prin căşti. Dacă prin căşti este
scos un singur canal, este posibil ca
echipamentul să nu fie conectat corect
la receptor. Verificaţi dacă toate cablurile
sunt introduse complet în mufele
receptorului şi ale echipamentului.
Dacă prin sunt scoase ambele canale,
este posibil ca difuzorul frontal să nu fie
conectat corect la receptor. Verificaţi
conexiunea difuzorului frontal care nu
scoate sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea
la ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta)
ale unui echipament analogic, deoarece
echipamentele analogice necesită
conexiuni la ambele mufe, L (stânga)
şi R (dreapta). Utilizaţi un cablu audio
(nefurnizat).
• Ajustaţi volumul difuzorului (pagina 92).
• Asiguraţi-vă că difuzoarele central/
surround sunt setate la „Small” sau „Large”.
• Verificaţi dacă setările difuzoarelor sunt
corespunzătoare pentru configurare,
utilizând meniul de calibrare automată sau
„SP Pattern” din meniul Speaker Settings.
Apoi, verificaţi dacă sunetul iese corect
prin fiecare difuzor, utilizând „Test Tone”
din meniul Speaker Settings.
• Unele discuri nu au marcajul Dolby
Digital Surround EX, chiar dacă
ambalajele prezintă siglele Dolby Digital
Surround EX.
• Asiguraţi-vă că subwooferul este conectat
corect şi în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwooferul.
• În funcţie de câmpul de sunet selectat,
niciun sunet nu va fi disponibil de la
subwoofer.
• Când toate difuzoarele sunt setate la
„Large” şi este selectat „NEO6 CIN”
sau „NEO6 MUS”, nu se aude sunet
din subwoofer.
Nu se aude sunet dintr-un anumit
echipament.
• Verificaţi dacă echipamentul este conectat
corect la mufele de intrare audio pentru
echipamentul respectiv.
• Verificaţi dacă cablul (cablurile) utilizat(e)
pentru conexiune este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
echipament.
• Verificaţi INPUT MODE (pagina 85).
• Verificaţi setarea „Audio Out” din meniul
HDMI Settings (pagina 98).
• Verificaţi dacă echipamentul este conectat
corect la mufa HDMI pentru
echipamentul respectiv.
• Nu puteţi asculta Super Audio CD prin
conexiune HDMI.
• În funcţie de echipamentul de redare,
este posibil să fie nevoie să configuraţi
setarea HDMI a echipamentului.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu fiecare echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu High
Speed HDMI atunci când vizualizaţi
imagini sau ascultaţi materiale audio ,
în special pentru transmisia 1080p,
Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos
prin receptor în timp ce pe ecranul
televizorului apare GUI. Apăsaţi GUI
MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.
• Verificaţi dacă mufa de intrare audio
digitală selectată nu este realocată altor
intrări (pagina 86).
• Verificaţi dacă „A. DIRECT” nu este
utilizat.
Nu se aude sunet, indiferent
de echipamentul selectat, sau sunetul
are un nivel foarte redus.
• Verificaţi dacă toate cablurile de conectare
sunt introduse în mufele lor de intrare/ieşire
pentru mufele respective ale receptorului,
difuzoarelor şi echipamentului.
• Asiguraţi-vă că receptorul şi toate
echipamentele sunt pornite.
• Asiguraţi-vă că MASTER VOLUME
nu este setat la „VOL MIN”.
116RO
• Asiguraţi-vă că SPEAKERS nu este setat la
„SPK OFF” (pagina 38).
• Asiguraţi-vă că la receptor nu sunt
conectate căştile.
• Apăsaţi MUTING sau
de pe
telecomandă, pentru a revoca funcţia
de dezactivare a sunetului.
• Încercaţi să apăsaţi butonul de intrare
de pe telecomandă sau să rotiţi INPUT
SELECTOR de pe receptor pentru a selecta
echipamentul dorit (pagina 46).
• A fost activat dispozitivul de protecţie de
pe receptor. Opriţi receptorul, îndepărtaţi
problema scurtcircuitului şi porniţi din
nou alimentarea.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea fermă a difuzoarelor
şi a echipamentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt
plasate la distanţă faţă de un transformator
sau de un motor şi la cel puţin 3 metri
distanţă faţă de un televizor sau de o lampă
fluorescentă.
• Îndepărtaţi echipamentul audio de televizor.
• Fişele electrice şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită uşor cu alcool.
Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Reglaţi parametrii nivelului sunetului
utilizând meniul Speaker Settings.
Când receptorul se află în modul standby,
nu se aude sunet de la televizor.
• Când receptorul intră în modul standby,
sunetul provine de la ultima componentă
HDMI selectată înainte de a opri receptorul.
Dacă utilizaţi alt echipament, redaţi
echipamentul şi efectuaţi operaţiunea
Redare printr-o singură atingere sau porniţi
receptorul pentru a selecta echipamentul
HDMI pe care doriţi să îl utilizaţi.
• Asiguraţi-vă că „Pass Through” este setat
la „ON” în meniul HDMI Settings, în cazul
în care conectaţi echipament care nu este
compatibil cu funcţia „BRAVIA” Sync
pentru receptor (pagina 98).
Nu se aude sunet de la receptor şi nici de la
difuzorul televizorului.
• Verificaţi setarea „Audio Out” din meniul
HDMI Settings (pagina 98).
• Verificaţi dacă echipamentul este conectat
corect la mufa HDMI pentru
echipamentul respectiv.
• Nu puteţi asculta Super Audio CD prin
conexiune HDMI.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie să configuraţi setarea
HDMI a echipamentului. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu fiecare echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu High
Speed HDMI atunci când vizualizaţi
imagini sau ascultaţi materiale audio ,
în special pentru transmisia 1080p,
Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos
prin receptor în timp ce pe ecranul
televizorului apare GUI. Apăsaţi GUI
MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil
cu funcţia Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul nu are funcţia Control
audio al sistemului, configuraţi setarea
„Audio Out” din meniul HDMI Settings
la „TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul prin difuzorul televizorului
şi receptor.
– „AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul
prin receptor.
• Când conectaţi receptorul la un
echipament video (proiector etc.), este
posibil ca sunetul să nu iasă din receptor.
În acest caz, selectaţi „AMP”.
• Dacă nu puteţi asculta sunetul
echipamentului conectat la receptor
în timp ce pe receptor este selectată
intrarea televizorului.
– Nu uitaţi să modificaţi intrarea
receptorului la HDMI atunci când doriţi
să urmăriţi un program pe
echipamentul conectat prin intermediul
conexiunii HDMI la receptor.
– Schimbaţi canalul TV atunci când doriţi
să urmăriţi o difuzare TV.
– Nu uitaţi să selectaţi echipamentul sau
intrarea corectă atunci când urmăriţi un
program de pe echipamentul conectat la
televizor. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului cu privire
la această operaţiune.
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor.
• Selectaţi echipamentul sursă, utilizând
butoanele de intrare (pagina 46).
Indicatorul MULTI CHANNEL DECODING
nu se aprinde în culoarea albastru.
• Verificaţi dacă echipamentul de redare
este conectat la o mufă digitală şi dacă
intrarea este selectată în mod
corespunzător pe acest receptor.
• Verificaţi dacă sursa de intrare a softwareului redat corespunde formatului
multicanal.
• Verificaţi dacă configurarea de pe
componenta de redare este setată la sunet
multicanal.
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio digitală selectată nu este
alocată altor intrări în „Input Assign”
din meniul Input Option (pagina 86).
117RO
Informaţii
suplimentare
Există o diferenţă de timp între ieşirea
audio şi afişajul vizual.
• Asiguraţi-vă că funcţia PARTY
STREAMING nu este utilizată. Pentru
a închide o sesiune PARTY, apăsaţi
SHIFT, apoi ţineţi apăsat pe PARTY,
până apare „CLOSE PARTY”.
Pentru detalii, consultaţi pagina 77.
Imagine
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare,
utilizând butoanele de intrare.
• Setaţi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
• Îndepărtaţi echipamentul audio de
televizor.
• Alocaţi corect intrarea video
a echipamentului.
• Semnalul de intrare trebuie să fie acelaşi ca
funcţia de intrare atunci când executaţi
conversia ascendentă a unui semnal de
intrare cu acest receptor (pagina 31).
• Când utilizaţi un cablu de conversie
HDMI-DVI pentru conexiune, este posibil
ca imaginea să nu fie scoasă corect.
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt
conectate corect şi ferm la echipament.
• În funcţie de echipamentul de redare,
este posibil să fie nevoie să configuraţi
echipamentul. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu fiecare
echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu High
Speed HDMI atunci când vizualizaţi
imagini sau ascultaţi materiale audio ,
în special pentru transmisia 1080p,
Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine 3D.
• În funcţie de televizor sau de
echipamentul video, este posibil ca
imaginile 3D să nu fie afişate. Consultaţi
formatele de imagine 3D acceptate
de receptor (pagina 126).
Când receptorul se află în modul standby,
pe televizor nu apare nicio imagine.
• Când receptorul intră în modul standby,
imaginea provine de la ultima
componentă HDMI selectată înainte
de a opri receptorul. Dacă utilizaţi alt
echipament, redaţi echipamentul şi
efectuaţi operaţiunea Redare printr-o
singură atingere sau porniţi receptorul
pentru a selecta echipamentul HDMI
pe care doriţi să îl utilizaţi.
118RO
• Asiguraţi-vă că „Pass Through” este setat
la „ON” în meniul HDMI Settings, în cazul
în care conectaţi echipament care nu este
compatibil cu funcţia „BRAVIA”
Sync pentru receptor (pagina 98).
Imaginea de la COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT este deteriorată.
• Este posibil ca rezoluţia semnalelor de
ieşire de la mufele COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT să nu fie acceptată de
televizorul dumneavoastră. În acest caz,
selectaţi rezoluţia corespunzătoare pe
receptor (pagina 97).
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor.
• Selectaţi echipamentul sursă, utilizând
butoanele de intrare (pagina 46).
Meniul GUI nu apare pe ecranul
televizorului.
• Apăsaţi în mod repetat GUI MODE,
pentru a selecta „GUI ON”. Dacă meniul
GUI tot nu apare pe ecranul televizorului,
apăsaţi MENU.
• Verificaţi conectarea corectă a televizorului.
• Este posibil ca rezoluţia semnalelor de
ieşire de la mufele video să nu fie acceptată
de televizorul dumneavoastră. În acest caz,
selectaţi rezoluţia corespunzătoare pe
receptor (pagina 97).
Tuner
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de
75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
receptorul la o antenă de exterior pentru
FM (aeriană), după cum se arată mai jos.
Antenă de exterior pentru FM (aeriană)
Receptor
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor
(aeriene). Ajustaţi poziţia antenelor
(aeriene) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
• Ţineţi antena pentru radio prin satelit la
distanţă de cablurile difuzoarelor şi de
cablul de alimentare pentru a evita
preluarea de zgomot.*
• Intensitatea semnalului de la posturile
radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• Setaţi corect intervalul de acord
(la acordarea posturilor AM cu
acord direct) (pagina 56).
• Nu a fost presetat niciun post radio
sau posturile presetate au fost şterse din
memorie (atunci când procedaţi la acordul
pe frecvenţă prin căutarea posturilor
presetate). Presetaţi posturile (pagina 56).
• Apăsaţi AMP, apoi apăsaţi în mod repetat
DISPLAY de pe telecomandă, astfel încât
pe panoul de afişaj să apară frecvenţa.
Receptorul nu poate recepţiona deloc
canale prin satelit.*
• Starea recepţiei nu este bună. Mutaţi antena
într-un loc în care recepţia este bună.
• Verificaţi dacă v-aţi abonat la serviciul
de radio prin satelit pe care îl doriţi
(pagina 58).
RDS nu funcţionează.**
• Asiguraţi-vă că aţi acordat un
post FM RDS.
• Selectaţi un post FM cu semnal mai
puternic.
* Doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada.
** Doar pentru modelele din Europa şi Australia.
Sunetul este distorsionat.
• Apăsaţi în mod repetat MASTER VOL –
sau 2 – de pe telecomandă.
• Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului
iPhone/iPod la „Off” sau „Flat”.
Dispozitivul iPhone/iPod nu se încarcă.
• Verificaţi dacă receptorul este pornit.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/
iPod este conectat ferm.
Dispozitivul iPhone/iPod nu funcţionează.
• Verificaţi dacă aţi îndepărtat carcasa de
protecţie a dispozitivului iPhone/iPod.
• În funcţie de conţinutul dispozitivului
iPhone/iPod, este posibil să fie necesar
un timp pentru a porni redarea.
• Deconectaţi dispozitivul iPhone/
iPod şi conectaţi-l din nou.
• Utilizaţi un iPhone/iPod neacceptat.
Consultaţi „Modele de iPod/iPhone
compatibile” (pagina 49) pentru a afla
tipurile de dispozitive acceptate.
Volumul soneriei dispozitivului iPhone
nu se modifică.
• Ajustaţi volumul soneriei cu ajutorul
comenzilor de pe dispozitivul iPhone.
Dispozitiv USB
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
• În cazul în care conectaţi un dispozitiv
USB neacceptat, pot apărea următoarele
probleme. Consultaţi „Dispozitive USB
compatibile” (pagina 52) pentru a afla
tipurile de dispozitive acceptate.
– Dispozitivul USB nu este recunoscut.
– Numele fişierelor sau ale folderelor
nu sunt afişate pe receptor.
– Nu este posibilă redarea.
– Sunetul se aude în salturi.
– Se aude zgomot.
– Se aude un sunet distorsionat.
continuare
119RO
Informaţii
suplimentare
Nu apar informaţiile RDS dorite.**
• Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil
temporar. Contactaţi postul de radio şi
aflaţi dacă într-adevăr furnizează acest
serviciu.
iPhone/iPod
Se aude zgomot, sunet în salturi
sau distorsionat.
• Opriţi receptorul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi receptorul.
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat
la portul
(USB).
• Dispozitivul USB este conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB respectând
orientarea corectă.
Mesajul „Reading” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult
în următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
– Structura de fişiere este extrem
de complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
Astfel, vă recomandăm următoarele
îndrumări.
– Număr total de foldere pe un dispozitiv
USB: cel mult 100 (inclusiv folderul
„ROOT”)
– Număr total de fişiere per folder:
cel mult 100.
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest receptor sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Minuscule (de la a la z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Este posibil ca alte caractere să nu fie
afişate corect.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 52).
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu începe redarea.
• Opriţi receptorul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi receptorul.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 52).
• Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Fişierul audio nu poate fi redat.
• Fişierele MP3 în format MP3 PRO nu pot
fi redate.
• Fişierul audio este un fişier audio cu mai
multe piese.
• Este posibil ca unele fişiere AAC să nu
fie redate corect.
• Fişierele WMA în format Windows Media
Audio Lossless şi Professional nu pot
fi redate.
• Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16 sau FAT32
nu sunt acceptate.*
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar fişierele
audio de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la maximum
8 niveluri (inclusiv folderul „ROOT”).
• Numărul de foldere a depăşit 100 (inclusiv
folderul „ROOT”).
• Numărul de fişiere dintr-un folder
a depăşit 100.
• Fişierele criptate sau protejate cu parole
etc. nu pot fi redate.
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă
este posibil ca unele dispozitive USB să nu
suporte toate aceste sisteme FAT.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau
contactaţi producătorul.
120RO
Conexiune la reţea
Apare un mesaj de eroare.
• Verificaţi natura erorii. Consultaţi „Listă
mesaje caracteristici reţea” (pagina 79).
Receptorul nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi starea reţelei. Consultaţi „Pentru
a consulta informaţiile despre reţea”
(pagina 99), apoi selectaţi „Connection”
la pasul 2.
Dacă apare „No Connection”,
configuraţi din nou reţeaua (pagina 69).
• Asiguraţi-vă că ruterul este pornit.
Nu se poate comanda receptorul cu
dispozitivul Media Remote.
• Este posibil să dureze mai mult timp
pentru a vă conecta la reţea după ce porniţi
receptorul. Aşteptaţi câteva momente
şi apoi încercaţi să utilizaţi din nou
Media Remote.
• Asiguraţi-vă că „Network Standby” este
setat la „On” în meniul Network Settings,
astfel încât să puteţi utiliza Media Remote
imediat după ce aţi pornit receptorul.
Nu puteţi selecta meniul Network
Settings.
• Asiguraţi-vă că este selectată funcţia
Home Network sau Music Services.
• Aşteptaţi câteva momente după ce aţi
pornit receptorul şi apoi selectaţi din
nou meniul Network Settings.
Reţea de domiciliu
Serverul (precum un computer) nu apare
în lista cu servere. (Pe ecranul
televizorului apare „No Server”.)
• Este posibil să fi pornit acest receptor
înainte de a porni serverul. Reîmprospătaţi
lista cu servere (pagina 72).
• Asiguraţi-vă că ruterul este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul a fost configurat
corect (pagina 69). Asiguraţi-vă că
receptorul a fost înregistrat pe server
şi că permite redarea în flux a muzicii
de pe server.
• Verificaţi dacă receptorul şi serverul sunt
conectate corect la ruter. Consultaţi
informaţiile despre setările de reţea
(pagina 99).
continuare
121RO
Informaţii
suplimentare
Receptorul nu se poate conecta la reţea.
• Asiguraţi-vă că ruterul este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul este pornit.
• Este posibil ca setările de reţea de pe
receptor să fie incorecte. Verificaţi starea
reţelei. Consultaţi „Pentru a consulta
informaţiile despre reţea” (pagina 99),
apoi selectaţi „Connection” la pasul 2.
Dacă apare „No Connection”, configuraţi
din nou reţeaua (pagina 69).
• Este posibil ca serverul să fie instabil.
Reporniţi-l.
• Verificaţi dacă receptorul şi serverul
sunt conectate corect la ruter.
• Asiguraţi-vă că serverul a fost configurat
corect (pagina 69). Asiguraţi-vă că
receptorul a fost înregistrat pe server
şi că permite redarea în flux a muzicii
de pe server.
• Dacă funcţia ICF (Internet Connection
Firewall) este activă pe computer, acest
lucru poate împiedica receptorul să se
conecteze la computer (doar atunci când
computerul este utilizat ca server). Este
posibil să fie nevoie să modificaţi setările
paravanului de protecţie pentru a permite
receptorului să se conecteze. (Pentru
detalii cu privire la modificarea setărilor
paravanului de protecţie, consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu computerul.)
• Dacă aţi iniţializat receptorul sau dacă
aţi efectuat o recuperare de sistem pe
server, efectuaţi din nou setările de reţea
(pagina 69).
Nu puteţi reda în mod normal date audio.
• Este selectată redarea amestecată. Apăsaţi
SHIFT, apoi apăsaţi în mod repetat
SHUFFLE, până când dispare „SHUF”.
Redarea nu porneşte sau nu trece
automat la următoarea piesă sau
la următorul fişier.
• Asiguraţi-vă că fişierul audio pe care
încercaţi să îl redaţi este într-un format
acceptat de acest receptor (pagina 73).
• Fişierele WMA cu protecţie de drepturi
de autor DRM nu pot fi redate.
Pentru modul de a verifica protecţia
drepturilor de autor a fişierelor WMA,
consultaţi pagina 74.
Sunetul se aude în salturi în timpul redării.
• Dacă utilizaţi computerul ca server, este
posibil ca acesta să execute multe aplicaţii.
Dacă software-ul antivirus este activ pe
computer, dezactivaţi temporar softwareul, deoarece acesta necesită o cantitate
mare de resurse de sistem.
• În funcţie de mediul de reţea, este posibil
să nu se poată reda piese cu mai multe
dispozitive aflate în funcţiune în acelaşi
timp. Opriţi celelalte dispozitive pentru
a permite receptorului să redea piese.
Apare mesajul „Cannot Play”.
• Nu puteţi reda alte fişiere decât
fişiere audio.
• Asiguraţi-vă că serverul a fost configurat
corect (pagina 69). Asiguraţi-vă că
receptorul a fost înregistrat pe server
şi că permite redarea în flux a muzicii
de pe server.
• Verificaţi dacă fişierul audio de pe server
a fost deteriorat sau şters. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu serverul.
• Nu puteţi reda următoarele piese:
– O piesă care încalcă restricţiile de
redare.
– O piesă cu informaţii despre drepturi
de autor ilegale.
– O piesă pe care aţi achiziţionat-o dintrun magazin de muzică online care nu
permite redarea în flux în reţeaua de
domiciliu.
122RO
– O piesă într-un format neacceptat de
receptor (pagina 73).
• Asiguraţi-vă că piesa selectată nu a fost
ştearsă de pe server. Dacă piesa a fost
ştearsă, selectaţi o altă piesă.
• Asiguraţi-vă că ruterul este pornit.
• Asiguraţi-vă că serverul este pornit.
• Este posibil ca serverul să fie instabil.
Reporniţi-l.
• Verificaţi dacă receptorul şi serverul sunt
conectate corect la ruter.
Apare mesajul „No Track”.
• Dacă în folderul selectat nu există nicio
piesă şi niciun folder, nu puteţi extinde
folderul pentru a-i afişa conţinutul.
Nu puteţi reda o piesă în format WMA
protejată cu drepturi de autor.
• Pentru modul de a verifica protecţia
drepturilor de autor a fişierelor WMA,
consultaţi pagina 74.
Nu puteţi selecta o piesă selectată anterior.
• Este posibil ca informaţiile despre piesă
să se fi modificat pe server. Reselectaţi
serverul în lista cu servere (pagina 72).
Dispozitive din reţeaua de domiciliu nu se
pot conecta la receptor.
• Este posibil ca „Network Standby” să fie
setat la „Off”. Porniţi receptorul sau setaţi
„Network Standby” la „On” (pagina 101).
• Asiguraţi-vă că reţeaua este configurată
corect. Dacă nu este, conexiunea nu poate
fi realizată (pagina 99).
• Dispozitivul din lista cu dispozitive este
setat la „Not Allow” (pagina 100) sau
dispozitivul nu este adăugat la lista cu
dispozitive (pagina 100).
• A fost atins numărul maxim de 20 de
dispozitive ce pot fi conectate. Ştergeţi
dispozitive nenecesare din lista cu
dispozitive şi apoi setaţi „Auto Access”
la „Allow” (pagina 100).
• Funcţionarea ca server a receptorului este
suspendată dacă receptorul execută una
dintre următoarele operaţii.
– Redarea unei piese stocate pe server
(receptorul funcţionează ca player)
– Actualizarea software-ului
Receptorul nu poate fi pornit automat
atunci când este accesat de alte
dispozitive din reţea.
• Receptorul nu acceptă standardul Wakeon-LAN. Prin urmare, receptorul nu poate
fi pornit de Wake-on-LAN dacă „Network
Standby” este setat la „Off”. Setaţi
„Network Standby” la „On”, astfel încât
receptorul să poată răspunde la operaţii
ale altor dispozitive prin intermediul
unei reţele (pagina 101).
Dispozitive din reţea nu pot porni
receptorul.
• Receptorul nu poate fi pornit cu o activare
de tip Wake-on-LAN comandată de alte
dispozitive dintr-o reţea.
Receptorul nu poate reda piesa redată
în momentul respectiv de către
gazda PARTY.
• Gazda PARTY redă o piesă într-un format
audio ce nu poate fi redat pe receptor.
• Poate dura un timp până când este
reprodus sunetul redării.
Receptorul se alătură accidental unei
sesiuni PARTY.
• Dacă au fost pornite mai multe sesiuni
PARTY în momentul în care receptorul
se alătură, este posibil ca receptorul să nu
se poată alătura sesiunii PARTY pe care
o doriţi. Închideţi cealaltă sesiune PARTY
şi alăturaţi-vă sesiunii PARTY dorite.
Servicii muzică
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe receptor.
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă
cu unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
• Când controlaţi un echipament programat
ce nu poartă marca Sony, este posibil
ca telecomanda să nu funcţioneze corect,
în funcţie de modelul şi de producătorul
echipamentului.
Altele
Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează.
• Verificaţi conexiunea HDMI
(pagina 23, 24).
• Asiguraţi-vă că „Ctrl for HDMI” este setat
la „ON” în meniul HDMI Settings.
• Asiguraţi-vă că echipamentul
conectat este compatibil cu funcţia
Comandă HDMI.
• Verificaţi setările Comandă HDMI
pe echipamentul conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”,
„BRAVIA” Sync nu funcţionează
corespunzător, chiar dacă echipamentul
este conectat la mufa HDMI IN.
continuare
123RO
Informaţii
suplimentare
Nu puteţi conecta receptorul la
un serviciu.
• Asiguraţi-vă că ruterul este pornit.
• Verificaţi starea reţelei. Consultaţi „Pentru
a consulta informaţiile despre reţea”
(pagina 99), apoi selectaţi „Connection”
la pasul 2. Dacă apare „No Connection”,
configuraţi din nou reţeaua (pagina 69).
• În cazul în care contractul dumneavoastră
cu furnizorul de servicii de Internet
limitează conexiunea la Internet la câte un
singur dispozitiv pe rând, acest dispozitiv
nu va putea accesa Internetul atunci
când un alt dispozitiv este deja conectat.
Consultaţi operatorul sau furnizorul
de servicii.
• Tipurile şi numărul de echipamente ce pot
fi controlate prin „BRAVIA” Sync sunt
restricţionate în standardul HDMI CEC
după cum urmează.
– Echipament de înregistrare
(înregistrator Blu-ray Disc, înregistrator
DVD etc.): până la 3 echipamente
– Echipament de redare (player Blu-ray
Disc, player DVD etc.): până la 3
echipamente
– Echipament asociat tunerului:
până la 4 echipamente
– Receptor AV (sistem audio):
până la 1 echipament
Telecomanda televizorului nu poate fi
utilizată pentru a controla echipamentul
conectat, atunci când se utilizează funcţia
Comandă HDMI.
• În funcţie de echipamentul conectat şi
de televizor, este posibil să fie nevoie să
configuraţi echipamentul şi televizorul.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu fiecare echipament
şi cu televizorul.
• Modificaţi intrarea receptorului la intrarea
HDMI conectată la echipament.
USB FAIL
A fost detectat un supracurent de la
portul
(USB). Receptorul se va închide
automat după câteva secunde. Verificaţi
dispozitivul iPhone/iPod sau USB, apoi
deconectaţi-l şi porniţi din nou alimentarea.
Pentru alte mesaje, consultaţi „Lista mesajelor
de după măsurătorile cu calibrarea automată”
(pagina 42), „Listă mesaje iPhone/iPod”
(pagina 51), „Listă mesaje USB” (pagina 54),
„Listă mesaje radio prin satelit” (pagina 63) şi
„Listă mesaje caracteristici reţea” (pagina 79).
Golirea memoriei
Secţiuni de referinţă
Pentru golirea
Consultaţi
Tuturor setărilor memorate
pagina 36
Câmpurilor de sunet
particularizate
pagina 68
Despre informaţii de asistenţă
Mesaje de eroare
Dacă există o defecţiune, un mesaj apare
pe panoul de afişaj. Puteţi verifica starea
sistemului în funcţie de mesaj. Dacă oricare
dintre probleme persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
PROTECTOR
La difuzoare se transmite curent neregulat
sau receptorul este acoperit cu ceva şi
orificiile de ventilare sunt blocate.
Receptorul se va închide automat după
câteva secunde. Verificaţi conexiunea
difuzoarelor şi porniţi din nou alimentarea
receptorului.
Consultaţi următorul site Web pentru detalii
despre cele mai recente informaţii privitoare
la acest receptor.
Pentru clienţii din S.U.A.:
http://www.esupport.sony.com/
Pentru clienţii din Canada:
[Engleză]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[Franceză]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Australia:
http://www.sony-asia.com/support
124RO
1)
Specificaţii
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTEREA EMISĂ ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
Zonă
Secţiunea amplificator
model din S.U.A.1)
Putere de ieşire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Putere de ieşire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Putere de ieşire în modul surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
150 W per canal
model din Canada1)
Putere de ieşire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Putere de ieşire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Putere de ieşire în modul surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
150 W per canal
120 V CA, 60 Hz
Europa, Australia
230 V CA, 50 Hz
2) Puterea de referinţă pentru difuzoarele frontale,
central, surround, surround spate şi frontale
înalte. În funcţie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu fie scos niciun sunet.
Frecvenţă de răspuns
Analogică
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB
(cu eliminare câmp
de sunet şi egalizor)
Intrare
Analogică
Sensibilitate: 500 mV/
50 kohmi
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitală (Coaxială) Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitală (Optică) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ieşire (Analogică)
AUDIO OUT
Tensiune: 500 mV/1 kohm
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V/1 kohm
Egalizor
Niveluri de
modificare
±10 dB, paşi de 1 dB
3)
INPUT SHORT (cu eliminare câmp de sunet şi
egalizor).
4)
Reţea ponderată, nivel de intrare.
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Frecvenţă intermediară
10,7 MHz
continuare
125RO
Informaţii
suplimentare
Doar pentru modelele din Europa şi Australia1)
Putere de ieşire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Putere de ieşire în modul surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
140 W per canal
Necesar de putere
S.U.A., Canada
(doar model din S.U.A.)
Cu sarcini de 8 ohmi, pe ambele canale,
de la 20 Hz la 20.000 Hz; putere RMS
minimă 100 waţi pe canal, maximum
0,09% distorsiune armonică totală de
la 250 mW la puterea nominală.
Măsurat în următoarele condiţii:
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă
Zonă
Scala de acordare
paşi de
10 kHz
paşi de
9 kHz
S.U.A., Canada
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Europa, Australia
–
531 kHz –
1.602 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
Frecvenţă intermediară
450 kHz
Secţiunea video
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Trecere 80 MHz HD
Video HDMI
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
3D
Format
2D
Împachetare
cadre
Unul lângă altul
(jumătate)
Peste-Sub
(Sus şi jos)
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p la 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
126RO
Secţiunea iPhone/iPod
CC 5V 1,0 A MAX
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată* MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nu poate fi garantată
compatibilitatea cu
toate software-urile
de codificare/scriere,
dispozitivele de
înregistrare şi suporturile
de înregistrare.
Viteză de transfer
Viteză completă
Dispozitive USB acceptate
Clasă de stocare în masă
Curent maxim
500 mA
Secţiunea REŢEA
10BASE-T/100BASE-TX
Generalităţi
Necesar de putere
Zonă
Necesar de putere
S.U.A., Canada
120 V CA, 60 Hz
Europa, Australia
230 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată 240 W
Putere consumată (în modul standby)
0,3 W (când
„Ctrl for HDMI”
este setat la „OFF”)
Dimensiuni (lăţime/înălţime/adâncime) (aprox.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 in × 6 1/4 in
× 12 3/4 in), inclusiv părţile
ieşite în afară şi butoanele
de comandă
Masă (aprox.)
8,8 kg (19 lb 7 oz)
Informaţii
suplimentare
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
La anumite plăci de conexiuni imprimate nu
se utilizează agenţi de ignifugare cu halogen.
127RO
Index
Cifre
D
Î
2 canale 64
Înalte 106
Înregistrarea 54
Înregistrator DVD 30
A/V Sync 95
Alphabet search 14
AM 55
Antenna Aiming 59
Audio Out 98
Audio Settings 95
Auto Standby 102
Auto Tuning 55
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 38
Device Name 101
Dezactivarea sunetului 47
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 95
Direct Tuning 55
Dispozitiv USB 52
DLNA 69
Dolby Digital EX 67
Dual Mono 96, 106
B
E
Bas 106
Bass 95
BI-AMP 38, 88
BRAVIA Sync
pregătire 82
EQ Settings 95
A
C
Cameră video 30
Canal 5.1 19
Canal 7.1 19
Canale presetate 60
Category Mode 60
Câmp de sunet 64
Comandă HDMI 98
Compresie interval
dinamic 94, 104
Conexiune
antene 33
difuzoare 21
Dispozitiv USB 32
echipament audio 32
echipament video 24
iPhone/iPod 29
Reţea 33
TV 23
Conexiune
bi-amplificator 88
Controlul audio
al sistemului 83
Conversie ascendentă 31
128RO
F
FM 55
FM Mode 55
Frecvenţă
de tranziţie 93, 105
G
Golire
câmp de sunet 68
memorie 36
telecomandă 113
GUI (interfaţă grafică cu
utilizatorul) 44
H
L
LFE (Efect de
frecvenţă joasă) 11
Listă servere 72
Lock Code 62
M
Manual Setup 92
Meniu 91, 104
Meniu opţiune 45
Meniu Settings 91
Mesaj
Calibrare automată 42
Caracteristici reţea 79
Eroare 124
iPhone/iPod 51
SIRIUS 63
USB 54
Mod A.F.D. 64
Mod film 64
Mod FM 106
Mod muzică 65
Model difuzoare 92, 104
N
HD-D.C.S. 65
Home Network 73
Name Input 48, 57
Network Standby 101
Nivel efect 94
I
O
iPhone/iPod 119
Ieşire audio 107
Input Assign 86
INPUT MODE 85
Intrare 46
Oprirea alimentării
sistemului 84
P
S
T
Panoul de afişaj 10
Parental Lock 61
PARTY STREAMING 77
Pass Through 98
Player Blu-ray Disc 27
Player CD 32
Player DVD 27
Player Super Audio CD 32
PlayStation 3 29
Preset Mode 60
Presetare posturi 56
PROTECTOR 124
SB Assign 92
Selectarea scenei 84
Server 69
Servicii muzică 75
Setări audio 106
Setări calibrare
automată 104
Setări difuzor 104
Setări egalizor 106
Setări HDMI 98, 107
Setări nivel 104
Setări reţea 99
Setări sistem 102, 107
Setări surround 106
Setări tuner 106
Setări video 97, 106
Sincronizare A/V 106
Sincronizarea modului
Cinematograf/
Cinematograf 84
Sirius ID 59
Software Update 101
SOUND OPTIMIZER 68
Speaker Settings 92
SPEAKERS 38
Standby automat 107
Surround Settings 94
Telecomandă 13, 109
Temporizator de oprire 15
Test Tone 93, 104
Tip calibrare 104
Treble 95
Trecere 107
Tuner 55
Tuner pentru cablu TV 28
TV 23
R
Radio prin satelit SIRIUS 58
RDS 57
Redare printr-o singură
atingere 83
Reiniţializarea 36
Rezoluţie 97
U
Unitate de distanţă 94, 105
V
VCR 30
Vizualizarea informaţiilor
pe panoul de afişaj 108
W
Wake-on-LAN 73
Z
Zona 2 88
Zone multiple 88
Informaţii
suplimentare
129RO
ACORD DE LICENȚĂ CU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SONY
Citiți cu atenție următorul acord înainte de a utiliza SOFTWARE-ul SONY (definit mai jos). Utilizarea SOFTWARE-ului
SONY indică acceptarea acordului de către dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord cu acesta, nu sunteți autorizat să utilizați
SOFTWARE-ul SONY.
IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE: Acest Acord de licenţă cu utilizatorul final („EULA”) este un acord juridic încheiat
între dumneavoastră şi Sony Corporation („SONY”), producătorul dispozitivului dumneavoastră hardware Sony
(„PRODUSUL”) şi licenţiatorul SOFTWARE-ului SONY. Toate software-urile Sony şi software-urile unor terţe părţi
(cu excepția software-urilor care fac obiectul unei licențe proprii, separate) incluse în PRODUSUL dumneavoastră şi toate
actualizările şi upgrade-urile acestora vor fi denumite în prezentul „SOFTWARE SONY”. Puteți utiliza SOFTWARE-ul SONY
doar cu PRODUSUL.
Utilizând SOFTWARE-ul SONY, sunteți de acord să vă supuneți termenilor acestui EULA. Dacă nu sunteți de acord cu
termenii acestui EULA, SONY nu dorește să vă licențieze SOFTWARE-ul SONY. Într-un astfel de caz, nu ar trebui să utilizați
SOFTWARE-ul SONY.
LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL SONY
SOFTWARE-ul SONY este protejat prin legile și tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de alte legi
și tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-ul SONY este licențiat, nu vândut.
ACORDAREA LICENȚEI
Toate drepturile de proprietate, drepturile de autor și alte drepturi în și asupra SOFTWARE-ului SONY sunt deținute
de SONY sau licențiatorii săi. Acest EULA vă acordă dreptul de a utiliza SOFTWARE-ul SONY exclusiv în scop personal.
DESCRIEREA CERINȚELOR, RESTRICȚIILOR, DREPTURILOR ȘI LIMITĂRILOR
Limitări. Nu vă este permis să copiați, să modificați, să aplicați tehnici de inginerie inversă, să decompilați sau să dezasamblați
SOFTWARE-ul SONY, în întregime sau în parte.
Separarea componentelor. SOFTWARE-ul SONY este licențiat drept produs unitar. Părțile sale componente nu pot
fi separate.
Utilizarea pe un singur PRODUS. SOFTWARE-ul SONY poate fi utilizat doar cu un singur PRODUS.
Închiriere. Nu puteți închiria sau oferi în regim de leasing SOFTWARE-ul SONY.
Transferarea software-ului. Puteți transfera permanent toate drepturile deținute în baza acestui EULA doar atunci când
SOFTWARE-ul SONY este transferat împreună cu PRODUSUL și ca parte a acestuia, cu condiția să nu păstrați nicio copie,
să transferați întregul SOFTWARE SONY (inclusiv, fără limitare, toate copiile, părțile componente, suporturile, manualele
de instrucțiuni, alte materiale imprimate, documente electronice, discuri de recuperare și acest EULA) și destinatarul să fie
de acord cu termenii acestui EULA.
Terminare. Fără a prejudicia niciun alt drept pe care îl deține, SONY poate termina acest EULA în cazul în care nu respectați
termenii acestui EULA. Într-un astfel de caz, la cererea SONY, trebuie să trimiteți PRODUSUL la o adresă indicată de SONY,
iar SONY vă va trimite înapoi PRODUSUL cât mai curând posibil, după ce SOFTWARE-ul SONY este șters din PRODUS.
Confidențialitate. Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea informațiilor conținute în SOFTWARE-ul SONY și care nu
sunt cunoscute public și să nu divulgați astfel de informații altor persoane fără aprobarea prealabilă, în scris, din partea SONY.
ACTIVITĂȚI DE MARE RISC
SOFTWARE-ul SONY nu este tolerant la erori și nu este proiectat, fabricat sau destinat utilizării sau vânzării drept
echipament de control online în medii periculoase ce necesită o funcționare fără defecțiuni, cum ar fi în exploatarea
instalațiilor nucleare, în sisteme de navigație sau control al aparatelor de zbor, controlul traficului aerian, mașini de asistare
directă a vieții sau sisteme de armament, în care defectarea SOFTWARE-ului SONY ar putea avea ca rezultat decese, vătămări
personale sau daune fizice sau de mediu grave („Activități de mare risc”). SONY și furnizorii săi renunță în mod specific
la orice garanție expresă sau implicită privind caracterul adecvat pentru Activități de mare risc.
130RO
EXCLUDEREA GARANȚIEI PENTRU SOFTWARE-UL SONY
Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord în mod expres că utilizarea SOFTWARE-ului SONY reprezintă exclusiv riscul
dumneavoastră. SOFTWARE-ul SONY este furnizat „CA ATARE” și fără niciun fel de garanție, iar SONY, distribuitorii săi
și licențiatorii SONY (denumiți, în mod colectiv, doar în scopul acestei SECȚIUNI, „SONY”) RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES
LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE
COMERCIALIZARE ȘI POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE
DE SOFTWARE-UL SONY NU PREZINTĂ ERORI SAU DEFECŢIUNI ŞI NICI CĂ VĂ VOR SATISFACE CERINŢELE,
IAR SONY NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI SONY VA FI REMEDIATĂ. MAI
MULT, SONY NU GARANTEAZĂ ŞI NU FACE NICIO DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU LA
REZULTATELE UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI SONY DIN PUNCT DE VEDERE AL CORECTITUDINII, AL
ACURATEŢEI, AL FIABILITĂŢII SAU ÎN ALT MOD. NICIO INFORMAȚIE ȘI NICIUN SFAT, VERBAL SAU ÎN SCRIS,
DAT DE SONY SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL SONY NU VA CREA O GARANȚIE ȘI NU VA CREȘTE
ÎN NICIUN FEL SFERA DE ACOPERIRE A ACESTEI GARANȚII. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA
GARANȚIILOR IMPLICITE, CAZ ÎN CARE EXCLUDEREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.
Fără a limita nimic din cele de mai sus, se specifică în mod clar faptul că SOFTWARE-ul SONY nu este proiectat și nici
destinat utilizării cu un alt produs în afara PRODUSULUI. SONY nu oferă nicio garanție cu privire la faptul că un produs,
software, conținut sau date create de dumneavoastră sau de o terță parte nu vor fi deteriorate de SOFTWARE-ul SONY.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY, FURNIZORII SĂI ȘI LICENȚIATORII SONY (denumiți, în mod colectiv, DOAR în scopul acestei SECȚIUNI,
„SONY”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU SECUNDARĂ LEGATĂ DE
SOFTWARE-UL SONY ȘI CARE REZULTĂ SAU ARE LA BAZĂ ÎNCĂLCAREA ORICĂREI GARANȚII EXPRESE SAU
IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ TEORIE
JURIDICĂ. ASTFEL DE DAUNE INCLUD, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT,
PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP
INACTIV ȘI TIMP AL UTILIZATORULUI, INDIFERENT DACĂ SONY AVEA CUNOȘTINȚĂ DE POSIBILITATEA
UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE CAZ, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A SONY FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ,
ÎN BAZA ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI EULA, SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV,
CORESPUNZĂTOARE SOFTWARE-ULUI SONY.
EXPORTURI
Dacă utilizați sau transferați SOFTWARE-ul SONY într-o altă țară decât țara dumneavoastră de rezidență, va trebui
să respectați legile și reglementările în vigoare legate de exporturi, importuri și vamă.
LEGEA GUVERNANTĂ
Acest EULA va fi înțeles, guvernat, interpretat și aplicat în conformitate cu legile Japoniei, fără a ține cont de niciun conflict
dintre prevederile legale. Orice dispută care reiese din acest EULA se va supune forului și jurisdicției exclusive ale tribunalelor
din Tokyo, Japonia, iar dumneavoastră și SONY consimțiți prin prezentul că sunteți de acord cu forul și jurisdicția acestor
tribunale. DUMNEAVOASTRĂ ȘI SONY RENUNȚAȚI LA DREPTUL LA PROCES CU JURIU CU PRIVIRE LA ORICE
PROBLEMĂ CE REIESE DIN ACEST EULA SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACESTA.
SEPARABILITATE
Dacă orice parte a acestui EULA este considerată nevalidă sau neaplicabilă, celelalte părți rămân valide.
Dacă aveți întrebări cu privire la acest EULA sau la garanția limitată furnizată prin prezentul, puteți contacta SONY în scris,
la adresa de contact desemnată, menționată pe cardul de garanție inclus în ambalajul produsului.
131RO
Sony Corporation
Download PDF

advertising