Sony | STR-DN610 | Sony STR-DN610 STR-DN610 Home cinema AV receiver Instrucţiuni de utilizare

Receptor AV
muticanal
Instrucţiuni de operare
STR-DN610
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul provocat de
incendii sau şocuri electrice, nu
expuneţi acest aparat condiţiilor de
ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul provocat de incendii, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului cu
ziare, feţe de masă, draperii, etc. Nu plasaţi pe
aparat surse de flacără deschisă, precum
lumânările aprinse.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului sau
posibilitatea ca anumite lichide să se scurgă pe
acesta şi nu plasaţi pe echipament obiecte
pline cu lichid, precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea aparatului de la
priză se foloseşte fişa principală, conectaţi
aparatul la o priză c.a. usor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea aparatului,
deconectaţi imediat fişa principală de la
priza de c.a.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate
nu trebuie expuse condiţiilor de căldură
excesivă cum ar fi lumina directă a soarelui,
foc sau altele asemenea.
Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât este conectat la
priză.
Volumul excesiv în căsti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de a
alerta utilizatorul despre
prezenţa unei suprafeţe
fierbinţi, care poate provoca
arsuri dacă este atinsă în
timpul funcţionării.
2
Pentru clienţii din Europa
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa de Est cu sisteme de
colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Acest produs
trebuie predat la punctele de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că debarasarea de
acest produs se realizează în mod corect,
puteţi împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
Reciclarea bateriilor
Uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe baterie sau pe ambalajul
acesteia indică faptul că bateria furnizată
împreună cu acest produs nu trebuie tratată ca un
deşeu menajer. Pe anumite baterii acest simbol se
poate folosi în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb), dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că debarasarea de aceste baterii
se realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. În situaţia
produselor care, ca măsură de siguranţă, pentru
asigurarea funcţionării continue, ori pentru
integritatea datelor manevrate, necesită o
conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta din urmă trebuie înlocuită numai de către
personal specializat. Pentru a vă asigura că
această baterie este reciclată în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaţă predaţi-o unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de înlocuire a
bateriilor.
Predaţi bateriile unui punct autorizat de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui
produs sau baterie, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Despre acest manual


Instrucţiunile din acest manual sunt
valabile pentru modelul STR-DN610.
Verificaţi numărul modelului în colţul
din dreapta jos al panoului frontal.
Pentru ilustraţiile din acest manual se
folosesc modele cu codul de zonă
ECE, dacă nu se prevede altfel.
Orice diferenţă de operare este clar
indicată în text, de exemplu, „Doar
modele cu codul de zonă ECE”.
În instrucţiunile din prezentul manual
sunt descrise comenzile date de la
telecomandă. Puteţi utiliza în egală
măsură comenzile de pe receptor,
dacă acestea au nume identice ori
similare cu cele de pe telecomandă.
Despre codurile de zonă
Codul de zonă al receptorului pe care
l-aţi achiziţionat este indicat pe partea
din dreapta jos a panoului din spate
(vezi ilustraţia de mai jos).
Cod de zonă
Orice diferenţă de operare este clar
indicată în text, în funcţie de codul de
zonă, de exemplu, „Doar modele cu
codul de zonă AA”.
Aviz pentru clienţi: Următoarele informaţii se
aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în statele ce aplică directivele
UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm
să comunicaţi aceste probleme la adresele
prevăzute în documentele separate de service sau
garanţie.
3
Cu privire la drepturile de autor
Acest receptor integrează sistemele Dolby*
Digital şi Pro Logic Surround şi sistemul DTS**
Digital Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă conform Brevetului
S.U.A., numerele: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762;6.226.616;
6.487.535;7.003.467; 7.212.872 şi alte
brevete din S.U.A. sau la nivel mondial,
emise sau în curs de publicare. DTS şi DTS
Digital Surround sunt mărci înregistrate, iar
logo-urile şi simbolul DTS sunt mărci
înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest receptor înglobează tehnologia HDMITM
(„High-Definition Multimedia Interface”Interfaţă multimedia de înaltă definiţie).
HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite sau alte ţări.
„x.v.Color (x.v.Colour)” şi sigla „x.v.Color
(x.v.Colour)” sunt mărci înregistrate ale Sony
Corporation.
„BRAVIA” este o marcă înregistrată a Sony
Corporation.
“PLAYSTATION” este o marcă înregistrată a Sony
Computer Entertainment Inc.
4
CUPRINS
Despre acest manual...............................3
Accesorii furnizate....................................6
Descrierea şi amplasarea pieselor...........7
Conexiuni
1: Instalarea difuzoarelor........................16
2: Conectarea difuzoarelor.....................18
3: Conectarea televizorului.....................20
4a: Conectarea componentelor audio....21
4b: Conectarea componentelor video....23
5: Conectarea antenelor……………......30
6: Conectarea cablului de alimentare c.a.
(alimentare de la reţea.......................30
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului.........................31
Selectarea sistemului de difuzoare........31
Calibrarea automată a configurărilor
corespunzătoare difuzorului
(CALIBRARE AUTOMATĂ)...................32
Reglarea nivelurilor difuzorului
(TEST TONE – ton de test)...................36
Operaţii de bază
Redare ..................................................37
Vizualizarea informaţiilor pe display ......38
Utilizarea funcţiei “Sleep Timer”………..39
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului............................................39
Modul de funcţionare al Tuner-ului
Recepţie radio FM/AM...........................40
Presetarea staţiilor radio………….........42
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS) ...........................................44
(Numai modelele având codul
de zonă CEK, ECE)
Pentru a recepţiona sunet în format
surround
Selectarea câmpului de sunet............... 44
Pentru a recepţiona efect surround
la niveluri joase ale volumului
(MOD NOAPTE).................................... 49
Resetarea câmpurilor de sunet la setările
iniţiale ................................................... 49
Caracteristici “BRAVIA” Sync
Ce este sincronizarea
“BRAVIA” Sync?.................................... 50
Pregătirea sincronizării
“BRAVIA”……........................................50
Redare componente cu funcţia
“one-touch” (funcţia One-Touch).......... 51
Recepţionarea sunetului de la TV prin
difuzoarele conectate la receptor
(System Audio Control – Comanda
audio a sistemului).................................52
Oprirea receptorului cu televizorul
(Oprirea alimentării aparatului) ..............53
Pentru a viziona filme cu un
câmp de sunet optim
(Theater/Theatre Mode Sync)............... 54
Pentru a asculta sunetul
televizorului printr-un cablu HDMI
(Audio Return Channel)........................ 54
Alte funcţii
Comutarea între audio digital şi audio
analogic (INPUT MODE –Mod
intrare)…….............................................55
Pentru a recepţiona sunet/imagine
de la alte intrări.. ................................... 55
Pentru a recepţiona sunet/imagine
de la alte componente conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT......... 57
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator........................................ 57
Utilizarea meniului de setare................. 58
Utilizarea telecomenzii
Schimbarea funcţiilor atribuite butoanelor
de intrare................................................69
Anularea funcţiilor butoanelor de
intrare.....................................................70
5
Informaţii suplimentare
Accesorii furnizate
Glosar.....................................................71
Precauţii.................................................73
Ghid al problemelor de
funcţionare.............................................74
Specificaţii.............................................79
Index......................................................81
• Instrucţiuni de operare (acest manual)
• Ghid rapid de setare
• Antenă FM tip fir (1)
• Antenă AM tip bucă (1)
• Telecomandă (1)
– RM-AAU073 (Numai modele cu cod de zonă
CA2)
– RM-AAU075 (Numai modele cu cod de zonă
CEK,ECE)
• Baterii R6 (tip-AA) (2)
• Microfon Optimizer (ECM-AC2) (1)
6
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panou frontal
1
(pornit/standby) (pagina 31)
2 Senzor telecomandă
Recepţionează semnale de la telecomandă.
3 Lampă albă
4
5
6
7
8
Se aprinde când receptorul este pornit.
Se stinge când receptorul este stins.
Display (pagina 8)
MUTING (fără sonor) (pagina 37)
SELECTOR INTRARE +/– (pagina 37, 55)
POTENŢIOMETRU PRINCIPAL VOLUM
(pagina 36, 37)
MUFE VIDEO 2 IN (pagina 29)
9 MUFĂ AUTO CAL MIC (pagina 33)
10 DISPLAY (pagina 38)
11 DIMMER (pagina 69)
12 MOD INTRARE (pagina 55)
13 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE,
MUSIC (pagina 44)
14 DIFUZOARE (pagina 31)
15 Mufe CĂŞTI (pagina 75)
7
Indicatoare pe display
Indicator şi explicaţie
1 SW
Se aprinde când se furnizează semnal audio
prin mufa SUBWOOFER.
2
Se aprinde când discul redat conţine un canal
LFE (Low Frequency Effect – Efect de
Frecvenţă Joasă), iar semnalul canalului LFE
este reprodus.
3 Indicatoare de intrare
Se aprind pentru a indica alimentarea.
HDMI
Se aprinde când receptorul
- recunoaste o componentă conectată
printr-o mufă HDMI IN (pagina 23).
- Intrare TV ce detectează semnale ARC (Audio
Return Channel ) (pagina 54).
COAX
Se aprinde când „INPUT MODE” (mod de intrare)
este setat pe „AUTO”(pagina 55), iar semnalul
sursă este un semnal digital introdus prin mufa
„COAXIAL”
OPT
Se aprinde când „INPUT MODE” (mod de intrare)
este setat pe „AUTO”(pagina 55), iar semnalul
sursă este un semnal digital introdus prin mufa
„OPTICAL”.
Indicator şi explicaţie
4 Indicatori DTS(-ES)
Se aprind atunci când se introduc semnale DTS.
DTS
Se aprinde când receptorul decodifică semnle
DTS.
DTS-ES
Se aprinde când receptorul decodifică semnale
DTS-ES.
DTS 96/24
Se aprinde când receptorul decodifică semnale
DTS 96 kHz/24 biţi.
Notă
La redarea unui disc în format DTS, asiguraţi-vă
că aţi realizat conexiuni digitale şi că INPUT MODE
(modul de intrare) este configurat pe “AUTO” (pagina 55).
5 NEO:6
Se aprinde când este activat decodorul DTS
Neo:6 Cinema/Muzică (pagina 45).
6 LPCM
Se aprinde cînd sunt detectate semnalele
Linear PCM (Pulse Code Modulation –
modulare în cod puls ).
7 Indicatori Dolby Pro Logic
Aprinde unul din indicatorii respectivi,
atunci când receptorul aplică prelucrarea
Dolby Pro Logic. Această tehnologie de
decodificare matrix surround poate amplifica
semnalele de intrare.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
Notă
În funcţie de setările modelului de difuzor, este
posibil ca aceşti indicatori să nu se aprindă.
8
Indicator şi explicaţie
8 Indicatori Dolby Digital Surround
Unul din indicatorii respectivi se aprinde atunci
când receptorul decodifică semnalele
corespunzătoare în format Dolby Digital.
D
D EX
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Notă
La redarea unui disc în format Dolby Digital, asiguraţi-vă că
aţi realizat conexiuni digitale şi că INPUT MODE (modul de
intrare) este configurat pe “AUTO” (pagina 55).
9 SLEEP
Se aprinde când este activată alarma sleep
(pagina 39).
10 D.RANGE
Se aprinde atunci când este activată compresia
intervalului dinamic (pagina 62).
11 Indicatori de acordare
Se aprind când se foloseste receptorul pentru a
acorda staţii radio.
ST
Transmisie stereo.
RDS (Numai modelele având codul de zonă
CEK, ECE)
Se aprinde când se selectează o staţie ce
furnizează servicii RDS.
Indicator şi explicaţie
12 Indicatori ai canalului de redare
Literele (L, C, R, etc.) reprezintă canalele
redate. Cadrele din jurul literelor variază pentru
a arăta în ce fel receptorul reduce sau măreşte
sunetul sursă (pe baza setărilor difuzorului).
L
Faţă stânga
R
Faţă dreapta
C
Centru (mono)
SL
Surround stânga
SR
Surround dreapta
S
Surround (mono sau componente
surround obţinute prin procesarea
Pro Logic)
SBL
Surround spate stânga
SBR
Surround spate dreapta
SB
Surround spate (componente
Surround spate obţinute prin
decodificarea canalului 6.1)
Exemplu:
Model difuzor: 3/0.1
Format înregistrare: 3/2.1
Câmp de sunet: A.F.D. AUTO
Număr de staţie presetat.
Notă
Numărul staţiei presetat se va schimba în funcţie de staţia
presetată selectată.
Pentru detalii cu privire la presetarea staţiilor radio,
se va consulta pagina 42.
9
Panou spate
1 Secţiunea semnalului audio
2 Secţiunea semnalului video*
Mufe DIGITAL INPUT/OUTPUT (pagina 20,
23, 26, 27, 28)
Calitatea imaginii depinde de mufa de
conectare.
Mufe DIGITAL INPUT/
OUTPUT (pagina 20, 23)
HDMI IN/OUT
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
Mufe COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
(pagina 20, 26, 27, 28)
COAXIAL IN
Mufe ANALOG INPUT/OUTPUT (pagina 18, 20,
21, 26, 28, 29)
Alb (L)
AUDIO
IN/OUT
Roşu (R)
Negru
AUDIO OUT
Verde (Y)
Y,PB/CB,
PR/CR
IN/OUT
Imagine
de
calitate
ridicată
Albastru
(PB/CB)
Roşu
(PR/CR)
Mufe COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT
(pagina 20, 26, 28, 29)
VIDEO
Galben
IN/OUT
* Puteţi vizualiza imaginea de intrare selectată, atunci când
conectaţi mufa „HDMI OUT” (Iesire HDMI) sau
„MONITOR OUT” (Iesire monitor) sau la un televizor
(pagina 20,23).
10
3 Secţiunea pentru antenă (pagina 30)
Mufă antenă FM
Terminale antenă AM
4 Secţiunea pentru difuzoare (pagina 18)
Telecomanda
Pentru a opera receptorul şi pentru a controla
componentele audio/video Sony, puteţi utiliza
telecomanda furnizată model RM-AAU073
(numai modelele având codul de zonă CA2)
sau model RM-AAU075 (numai modelele
având codul de zonă CEK, ECE).
5 Secţiunea DMPORT (pagina 21)
Mufa DMPORT
Continuare
11
Note privind utilizarea butoanelor
SHIFT (15) şi TV (16)
Butonul SHIFT (15)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT (15), apoi
apăsaţi butonul de culoare roz pe care doriţi
să-l folosiţi.
Exemplu: Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT (15),
apoi apăsaţi ENTER (3).
Butonul TV (16 )
Apăsaţi şi ţineţi apăsat TV (16), apoi apăsaţi
butonul de culoare galbenă pentru a controla
televizorul.
Exemplu: Apăsaţi şi ţineţi apăsat TV (16), apoi
apăsaţi TV CH + (numai RM-AAU073) sau
PROG + (numai RM-AAU075) (14).
Pentru a controla receptorul
Nume şi funcţie
b)
2
(pornire/standby)
Apăsaţi acest buton pentru a porni sau pentru a opri
receptorul.
Economie de energie în modul standby
Când “CTRL.HDMI” este setat pe “CTRL OFF”
(pagina 61).
3 Butoane de intrare (VIDEO 1 a))
Apăsaţi unul dintre butoane pentru a selecta
componenta pe care doriţi să o folosiţi. Atunci când
apăsaţi oricare dintre butoanele de introducere, se
va porni receptorul. Funcţiile butoanelor sunt
configurate din fabrică pentru a controla
componentele Sony.
Butoane Numericec) (numărul 5 a))
Presetează staţii radio sau selectează staţii radio
presetate.
ENTER c)
Activează selecţia.
4 D.TUNING
Activează modul direct de acordare a staţiilor radio.
5 MEMORY (memorie)
Stochează o staţie după executarea operaţiei de
acordare.
6 DISPLAY
Pentru a vedea informaţii pe display.
9 AMP MENU (meniu AMP)
Afişează meniul pentru a opera receptorul.
10
Apăsaţi
apăsaţi
pentru a selecta setările, apoi
pentru a activa selecţia.
12 MENU/HOMEd)
Afişează meniul pentru a opera receptorul.
12
Nume şi funcţie
13 TUNING +/–
Scanează o staţie.
PRESET +/–
Selectează staţii presetate.
14 SOUND FIELD +a)/– (câmp de sunet)
Selectează un câmp de sunet.
17 MASTER VOL +/– (numai RM-AAU073)
+/– (numai RM-AAU075)
Reglează nivelul volumului pentru toate
difuzoarele în acelaşi timp.
18 MUTING (numai RM-AAU073)
(numai RM-AAU075)
Opreşte temporar sunetul.
Apăsaţi MUTING/
din nou pentru a reporni
sunetul.
19 RETURN/EXIT
Revine la meniul anterior.
a)
Următoarele butoane au puncte tactile:
– RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,
şi TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU075: 5/VIDEO 1,
şi PROG +/SOUND FIELD
Utilizaţi aceste puncte tactile ca referinţă când
comandaţi receptorul.
b)
Dacă apăsaţi AV
(1) şi
(2) simultan,
receptorul şi componentele conectate se vor
stinge (SYSTEM STANDBY).
c)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT (15) apoi apăsaţi
acest buton.
d)
Apăsaţi AMP MENU (9) pentru a activa acest
buton.
Pentru a comanda un televizor
Sony
Apăsaţi şi ţineţi apăsat TV (16) şi apoi apăsaţi
butonul de culoare galbenă pentru a selecta
funcţia dorită.
Nume şi funcţie
1 TV
(on/standby)
Porneşte sau opreşte televizorul.
3 Butoane numerice (număr 5a))
Selectează canalele TV .
ENTER (numai RM-AAU073)
Activează selecţia.
(Canal anterior) (numai RM-AAU075)
Revine la canalul urmărit anterior (mai mult de
5 secunde).
(Text) (numai RM-AAU075)
Afişează text.
6 DISPLAY (numai RM-AAU073)
Afişează informaţii ale televizorului.
(Relevă Info/Text)
(numai RM-AAU075)
În modul digital: Afişează detalii scurte despre
programul urmărit în mod curent.
În modul analogic: Afişează informaţii precum
numărul canalului curent şi formatul ecranului.
În modul text: Relevă informaţia ascunsă
(de ex.răspunsuri la un concurs).
8 Butoane colorate
Atunci când butoanele colorate sunt disponibile,
se afişează un ghid de operare pe ecranul TV.
Urmaţi ghidul de operare pentru a executa
operaţia selectată.
11 TOOLS/OPTIONS (instrumente/opţiuni)
Afişează opţiunile TV.
12 MENU/HOME
Afişează meniul TV.
14 TV CH +a)/– (numai RM-AAU073)
Selectează canalul următor (+) sau anterior (–).
PROG +a)/–,
(numai RM-AAU075)
În modul TV: Selectează canalul următor (+)
sau anterior (–).
În modul text: Selectează canalul următor
(
) sau anterior (
).
17 TV VOL +/– (numai RM-AAU073)
+/– (numai RM-AAU075)
Reglează volumul.
18 MUTING (numai RM-AAU073)
(numai RM-AAU075)
Activează funcţia de oprire a sonorului.
Continuare
13
Nume şi funcţie
19 RETURN/EXIT
Revine la meniul TV anterior.
20 GUIDE (ghid)(numai RM-AAU073)
(numai RM-AAU075)
Afişează ghidul când urmăriţi un canal
analogic sau digital.
22 AUDIOa) (numai RM-AAU073)
a)
(numai RM-AAU075)
Selectează semnalul audio dorit.
23 DIGITAL (numai RM-AAU075)
Trece în modul digital.
ANALOG (numai RM-AAU075)
Trece în modul analogic.
24 THEATER (numai RM-AAU073)
THEATRE (numai RM-AAU075)
Când sunteţi conectat la un televizor Sony
compatibil cu funcţia butonului THEATER/
THEATRE, setează automat calitatea optimă
a imaginii pentru a urmări filmele (pagina 54).
25 INPUT (intrare)(numai RM-AAU073)
Selectează semnalul de intrare
(TV sau video).
(Input select/Text hold)
(selecţie intrare/reţinere text)
(numai RM-AAU075)
În modul TV: Selectează semnalul de intrare
(TV sau video).
În modul text analogic: Reţine pagina curentă.
a)
14
Următoarele butoanele au puncte tactile.
– RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,
şi
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU075: 5/VIDEO 1,
,
şi PROG +/SOUND FIELD
Când operaţi receptorul, utilizaţi punctele tactile ca
referinţă.
Pentru a controla alte componente Sony
Nume
1
3
6
7
8
10
11
Disc blu-ray,
DVD player
Alimentare
Tuner satelit,
cablu TV
Alimentare
VCR
CD player
Alimentare
Alimentare
Butoane numerice
a)
(număr 5 )
ENTERc)
c)
CLEAR (anulează)
DISPLAY
d)
ANGLE (unghi)
Piesă
Canal
Canal
Piesă
Activare
Anulare
Afişare
Selectare
unghi
Activare
Anulare
Afişare
-
Activare
Anulare
Afişare
-
Activare
Anulare
Afişare
-
Butoane colorate
Meniu, ghid
Activare
Meniu, ghid
Activare
Activare
-
Selectare
Selectare
Selectare
-
-
-
Meniu
Derulare
înainte/
înapoi
Redare
Derulare
înainte/
înapoi
Redare
Sare peste
piesă
Pauză
b)
AV
c)
e)
TOOLS/OPTIONS
(instrumente/opţiuni)
MENU/HOME
e)
d)
Meniu opţiuni
Meniu opţiuni
Meniu
Căutare înainte/
înapoi,
Meniu
-
Redare
-
Sare peste
piesă
Pauză
-
Sare peste
piesă
Pauză
Stop
-
Stop
Stop
Meniu ieşire
-
-
-
21
SUBTITLE(subtitrare)d)
-
-
22
AUDIO a)d)
Selectează
subtitrarea
Selectează
sonorul
Meniu ieşire,
TV lived)
Afişează
meniul ghidului
-
-
20
RETURN/EXIT
(întoarcere/ieşire)
GUIDE (ghid)d)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
f)
a)f)
f)
f)
f)
19
23
e)
e)
a)e)
Ghid programe
TOP MENU
Ghid pe ecran
(meniu principal)
POP UP/MENU
Meniu
(meniu instant)
a)
Următoarele butoanele au puncte tactile.
– RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,
şi
TV CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU075: 5/VIDEO 1,
,
şi PROG +/SOUND FIELD
Când operaţi receptorul, utilizaţi punctele tactile ca
referinţă.
b)
Dacă apăsaţi AV
(1) şi
(2) simultan,
receptorul şi componentele conectate se vor
stinge (SYSTEM STANDBY).
Funcţia AV
(1) se schimbă automat, de
fiecare dată când apăsaţi butoanele de intrare
(3).
c)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat (15) apoi apăsaţi acest
buton.
d)
Numai RM-AAU073.
e)
f)
Numai RM-AAU075.
Acest buton este disponibil şi pentru operarea
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT. Pentru detalii
referitoare la funcţia butonului, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT.
Note

Este posibil ca unele funcţii explicate în această
secţiune să nu fie operabile. Acest lucru depinde
de model.

Explicaţia de mai sus serveşte numai ca
exemplu. Prin urmare, în funcţie de componentă,
se poate întâmpla ca modul de operare de mai
sus să nu fie posibil, sau poate fi diferit decât cel
descris.
Continuare
15
Introducerea bateriilor în
telecomandă
nn
Conexiuni
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) în
telecomanda RM-AAU073 (numai modelele din
zona de cod CA2) sau RM-AAU075 (numai
modelele din zona de cod CEK, ECE).
La instalarea bateriilor respectaţi polaritatea.
1: Instalarea difuzoarelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem
de difuzoare cu canal 7.1 (7 difuzoare şi un
subwoofer).
Pentru a beneficia de un sunet surround multicanal similar celui dintr-un cinematograf, aveţi
nevoie de cinci difuzoare (două difuzoare
frontale, unul central şi două surround) şi un
subwoofer (sistem canal 5.1).
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de
calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele
uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte
tipuri de baterii.
• Nu expuneţi senzorul de infraroşu în bătaia
directă a soarelui sau la surse de lumină.
În caz contrar, acesta se poate defecta.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda o perioadă mai
lungă de timp, scoateţi bateriile din aceasta
pentru a evita defecţiunile sau coroziunea
provocate de scurgerea electrolitului din
baterii.
• Este posibil ca la înlocuirea bateriilor
butoanele de pe telecomandă să se reseteze
la setările de fabrică. Dacă se întâmplă acest
lucru, stabiliţi din nou funcţiile butoanelor
(pagina 69).
• Dacă telecomanda nu mai comandă
receptorul, înlocuiţi toate bateriile cu unele
noi.
16
Puteţi beneficia de o reproducere cu fidelitate
înaltă a sunetului înregistrat cu programe
DVD în format Surround EX, dacă conectaţi un
difuzor surround spate suplimentar (sistem
canal 6.1) sau încă două difuzoare surround
spate (sistem canal 7.1).
Exemplu de configuraţie de
sistem de difuzoare
A Difuzor frontal (stânga)
B Difuzor frontal (dreapta)
C Difuzor central
D Difuzor surround (stânga)
E Difuzor surround (dreapta)
F Difuzor surround spate (stânga)
G Difuzor surround spate (dreapta)
H Subwoofer
Note
Pentru a asculta un sunet surround optim, distanţa
dintre difuzorul central şi poziţia de ascultare B nu
poate fi cu mai mult de 1,5 metri mai mică decât cea
dintre poziţia de ascultare şi difuzorul frontal A.
Amplasaţi difuzoarele astfel încât diferenţa de lungime
a lui B faţă de A, din următoarea diagramă, să nu fie
mai mare de 1,5 metri.
Exemplu: Reglaţi distanţa B la 4,5 metri, sau mai
mult, iar distanţa A la 6 metri.
De asemenea, distanţa dintre diuzoarele surround
şi poziţia de ascultare C nu poate fi cu mai mult de 4,5
metri mai mică decât cea dintre poziţia de ascultare şi
difuzoarele frontale A. Amplasaţi difuzoarele astfel
încât diferenţa de lungime a lui C faţă de A, din
următoarea diagramă, să nu fie mai mare de 4.5
metri.
Exemplu: Reglaţi distanţa C la 1,5 metri sau mai mult
când distanţa A este de 6 metri.
Este importantă amplasarea corectă a difuzoarelor
pentru a obţine un sunet surround optim.
Reţineţi că amplasarea unui difuzor mai aproape
decât este necesar va provoca decalajul sunetului de
la difuzorul respectiv. Altfel spus, se va auzi ca si cum
difuzorul s-ar afla mai departe. Dacă reglaţi acesti
parametri în timp ce ascultaţi, sunetul surround va fi
de calitate superioară.
Sfaturi

La conectarea unui sistem de difuzoare de canal
7.1, cu două difuzoare surround spate, toate
unghiurile A ar trebui să fie egale.

La conectarea unui sistem de difuzoare de canal
6.1, plasaţi difuzorul surround spate în spatele
poziţiei de ascultare.

Deoarece subwooferul nu emite semnale foarte
direcţionale, acesta poate fi plasat oriunde.
17
2: Conectarea difuzoarelor
Înainte de conectarea cablurilor, deconectaţi cablul c.a.de alimentare de la reţea.
A Cablu audio mono (nu este furnizat)
B Cablu difuzor (nu este furnizat)
18
a)
Note despre conexiunile terminalelor SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B (Difuzoare
Surround spate / bi-amplificator / faţă B)
- Când conectaţi un singur difuzor surround spate,
conectaţi-l la bornele L”.
- Dacă nu folosiţi difuzoare surround spate şi aveţi
un sistem suplimentar de difuzoare frontale,
conectaţi al doilea sistem de difuzoare frontale la
aceste borne. Setaţi „SB ASGN” pe „SPK B” în
meniul difuzoarelor (pagina 65).
Puteţi selecta sistemul de difuzoare frontale pe
care doriţi să-l utilizaţi cu butonul SPEAKERS pe
receptor (pagina 31).
- Dacă nu folosiţi difuzoare surround spate, puteţi
conecta difuzoarele surround la aceste borne
folosind o conexiune cu bi-amplificator
(pagina 19).
b)
Când conectaţi un subwoofer cu funcţie de standby
automat, dezactivaţi funcţia în timpul vizionării
filmelor. Dacă este activată funcţia de standby
automat, aparatul revine automat în modul standby,
pe baza nivelului semnalului de intrare în subwoofer,
şi este posibil ca sunetul să nu fie transmis.
Conexiune bi-amplificator
Dacă nu utilizaţi difuzoarele surround spate,
puteţi conecta difuzoarele frontale la
bornele SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT B folosind o conexiune
bi-amplificator.
Difuzor frontal
(dreapta)
Difuzor frontal
(stânga)
Note
 Înainte de conectarea cablului de alimentare c.a.
(de alimentare de la reţea), verificaţi dacă firele
metalice ale cablurilor difuzorului se ating unele
de altele şi de terminalele difuzorului.
 După ce aţi instalat şi conectat difuzorul, selectaţi
sistemul de difuzoare din meniul SPEAKER
(pagina 63).
Conectaţi mufele de pe partea Lo (sau Hi) a
difuzoarelor frontale la bornele SPEAKERS
FRONT A (difuzoare frontale A) şi conectaţi
mufele de pe partea Hi (sau Lo) a difuzoarelor
frontale la bornele SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B (difuzoare surround
spate/bi-amplificator/frontal B).
Verificaţi ca dispozitivele metalice ale Hi/Lo
ataşate la difuzoare să fie îndepărtate. În caz
contrar, se poate produce o deteriorare a
receptorului.
După realizarea conexiunii bi-amplificator,
setaţi “SB ASGN” la “BI-AMP” în meniul
SPEAKER (pagina 57).
19
2 :Conectarea televizorului
Înainte de conectarea cablurilor, deconectaţi cablul c.a.de alimentare de la reţea.
A Cablu optic digital (nu este furnizat)
B Cablu audio (nu este furnizat)
C Cablu componentă video (nu este furnizat)
D Cablu video (nu este furnizat)
E Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu HDMI
Sony.
Conexiune recomandată.
Conexiune alternativă.
20
a)
Pentru a beneficia la televizor de sunetul surround
multicanal transmis prin difuzoarele conectate la
receptor, conectaţi fie A sau E. Pentru aceasta
micşoraţi la minim volumul televizorului sau utilizaţi
funcţia MUTE a acestuia.
b)
Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu
funcţia Audio Return Channel (ARC) sunetul
televizorului se va auzi din difuzoarele conectate la
receptor via conexiunea HDMI TV OUT. În acest caz
setaţi opţiunea “ARC” pe “ARC ON”, în meniul HDMI
(pagina 54).
Note
 Porniţi receptorul atunci când semnalele video şi
audio ale unei componente de redare se emit
pentru televizor prin intermediul receptorului.
Dacă receptorul nu este alimentat, nu se transmit
nici semnale video nici audio.
 Conectaţi componente de afişare imagine precum
un monitor de televizor sau un proiector la mufa
HDMI TV OUT sau la mufa MONITOR OUT.
Chiar dacă aţi conectat componente de
înregistrare este posibil să nu puteţi înregistra.
 În funcţie de starea conexiunii dintre TV şi
antenă, imaginea de pe televizor poate fi
distorsionată. În acest caz, plasaţi antena mai
departe de televizor.
 La conectarea cablurilor digitale optice,
introduceţi mufele drept, până se aude un clic.
 Nu îndoiţi sau legaţi cablurile digitale optice.
4a :Conectarea
componentelor audio
Următoarea ilustraţie arată cum se conectează
un player Super Audio CD player, CD player,
CD recorder şi DIGITAL MEDIA PORT. Înainte
de a conecta cablurile, deconectaţi cablul c.a.
de alimentare de la reţea.
Sfat
cu
frecvenţele de esantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
şi 96 kHz.
A Cablu audio (nu este furnizat)
B Cablu video (nu este furnizat)
Continuare
21
Note despre conectarea
adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT
 Nu conectaţi un adaptor care nu este de tip
DIGITAL MEDIA PORT.
 Nu conectaţi sau deconectaţi un adaptor
DIGITAL MEDIA PORT în timp ce
receptorul este pornit.
 La conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA
 PORT, conectorul trebuie introdus cu
marcajul săgeată îndreptat înainte, faţă de
marcajul-săgeată de pe mufa DMPORT.
Conexiunile DMPORT trebuie să fie ferme,
iar conectorul trebuie să fie introdus drept.
 Deoarece conectorul de la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT este fragil,
manevraţi cu grijă receptorul când îl
instalaţi sau mutaţi.
Pentru a detaşa adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT de la mufa DMPORT.
Apăsaţi şi prindeţi de ambele părţi ale
conectorului şi apoi trageţi de conector.
22
4b: Conectarea componentelor video
Componente ce pot fi conectate
Conectaţi componentele video conform
tabelului de mai jos.
Componentă
Pagină
Player disc Blu-ray*
23,26
“PlayStation 3”*
23
DVD player*
23,27
DVD recorder*
23,27,29
Tuner satelit*, tuner
23,28
cablu TV*
VCR
29
Cameră video, joc
29
video, etc.
* Vă recomandăm să conectaţi componentele video
via conexiunea HDMI, dacă acestea au mufe HDMI.
Puteţi să vizionaţi imaginea de intrare
selectată, atunci când conectaţi mufa HDMI TV
OUT sau MONITOR OUT la unTV (pagina 20).
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
componente digitale, dar nu puteţi
găsi o intrare liberă
Consultaţi „Pentru a recepţiona sunet/imagini
de la alte intrări ” (pagina 55).
Note

Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul c.a. de alimentare (alimentare de la
reţea).
 Nu este necesar să conectaţi toate
cablurile. Conectaţi în funcţie de
disponibilitatea mufelor la componentele
conectate.
 Verificaţi ca receptorul să fie pornit atunci
când se transmit semnale video sau audio
de la o componentă de redare la televizor,
via receptor. Dacă receptorul nu este pornit,
nu se pot transmite nici semnale video şi
nici audio.
 La conectarea cablurilor optice digitale,
introduceţi fişa drept, până auziţi un clic.
 Nu îndoiţi şi nu tăiaţi cablurile optice
digitale.
Sfat
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare 32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz si
96 kHz.
Conectarea componentelor cu
mufe HDMI
HDMI este abrevierea pentru High-Definition
Multimedia Interface ( Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie). Această interfaţă transmite
semnalele video şi audio în format digital.
Opţiuni HDMI
 Prin difuzoarele conectate la acest receptor
se poate emite semnal audio digital
transmise de HDMI. Acest semnal suportă
Dolby Digital, DTS şi PCM linear.
 Prin conexiunea HDMI, acest receptor
poate recepţiona PCM liniar multi canal
(până la 8 canale) cu o frecvenţă de
eşantionare de 192 kHz sau mai mică.
 Receptorul suportă Deep Color (Deep
 Colour) şi x.v.Color (x.v.Colour).
 Receptorul este compatibil cu funcţia
Comandă pentru HDMI. Pentru detalii,
consultaţi „Caracteristici BRAVIA Sync”
(pagina 50)
Continuare
23
A Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vă recomandăm folosirea unui cablu
HDMI Sony.
* Pentru detalii despre conexiunea audio a
televizorului la receptor se va consulta pagina 20.
Notes

Schimbaţi setarea iniţială a butonului de intrare
HDMI 1-3, de pe telecomandă, astfel încât să
puteţi utiliza butonul pentru a controla
componentele conectate. Pentru detalii consultaţi
“Schimbarea funcţiilor atribuite butoanelor de
intrare” (pagina 69).

Deasemenea puteţi redenumi intrarea HDMI,
astfel încât să se afişeze pe display-ul
receptorului. Pentru detalii consultaţi “Denumirea
intrărilor” (pagina 38).
24
Note despre cablurile conectate
 Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
Dacă utilizaţi un cablu HDMI standard,
1080p sau Deep Color (Deep Colour)este
posibil ca imaginile să nu fie afişate
corespunzător.
 Sony vă recomandă să utilizaţi un cablu
HDMI autorizat sau un cablu HDMI Sony.
 Nu recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. La conectarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI la o
componentă DVI-D, este posibil ca sunetul
şi/sau imaginea să nu fie redate. Atunci
când sunetul nu este redat corespunzător,
conectaţi alte cabluri audio sau cabluri de
conexiune digitale, apoi setaţi “A. ASSIGN”
în meniul AUDIO (pagina 67).



Note despre conexiunile HDMI







De la mufele difuzoarelor şi mufa „HDMI TV
OUT” (Iesire HDMI) se emite un semnal
audio introdus prin mufa „HDMI IN” (intrare
HDMI). Acesta nu se emite prin nicio altă
mufă audio.
Semnalele video care intră în mufa HDMI
IN (intrare HDMI) pot fi redate numai prin
mufa HDMI TV OUT (iesireTV HDMI).
Semnalele de intrare video nu pot fi redate
prin mufele „VIDEO OUT” (iesire video) sau
prin mufele „MONITOR VIDEO OUT”
(iesire video monitor).
Când doriţi să ascultaţi sunet de la
difuzoarele televizorului, setaţi
„AUDIO.OUT” (ieşire audio) pe „TV+AMP”
în meniul HDMI (pagina 68).
Dacă nu puteţi reda programe cu canale
multiple, setaţi pe „AMP”. Totuşi, sunetul nu
se va reda prin difuzorul televizorului.
Verificaţi ca receptorul să fie pornit atunci
când se transmit semnale video sau audio
de la o componentă de redare la televizor,
via receptor. Dacă setaţi „PASS.THRU” pe
„OFF”, semnalele video şi audio nu se vor
reda atunci când alimentarea este pe
„OFF”.
Semnalele DSD ale Super Audio CD nu
sunt acceptate sau redate.
Semnalele audio din zona multi/stereo, de
pe un Super Audio CD, nu sunt redate.



Semnalele audio (frecvenţa de esantionare,
lungimea de biţi, etc.) redate printr-o mufă
HDMI pot fi suprimate de către componenta
conectată. Verificaţi configurarea
componentei conectate dacă imaginea este
de calitate slabă sau dacă sunetul nu este
redat printr-o componentă conectată prin
cablul HDMI.
Când se modifică frecvenţa de eşantionare,
numărul de canale sau formatul audio al
semnalelor de iesire audio de la
componenta de redare, sunetul poate fi
întrerupt.
Când componenta conectată nu este
compatibilă cu tehnologia de protecţie la
copiere (HDCP), imaginea şi/sau sunetul
de la mufa „HDMI OUT” (iesire HDMI) pot fi
distorsionate sau nu sunt redate. În acest
caz, verificaţi specificaţia componentei
conectate.
Este posibil ca rezoluţia imaginii aparatului
să necesite realizarea anumitor setări
înainte de a utiliza PCM linear pe canale
multiple. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale player-ului.
Există componente HDMI care nu suportă
toate funcţiile definite de versiunea HDMI
specificată. De exemplu, unele
componente care suportă HDMI versiunea
1.4, este posibil să nu suporte Audio
Return Chanel (ARC).
Pentru mai multe detalii consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărei
componente conectate.
25
Conectarea unui player de discuri Blu-ray
Ilustraţia următoare prezintă modul de conectare al unui player de discuri Blu-ray.
A Cablu digital coaxial (nu este furnizat)
B Cablu optic digital (nu este furnizat)
C Cablu audio (nu este furnizat)
D Cablu componentă video (nu este furnizat)
E Cablu video (nu este furnizat)
Notes

Setarea iniţială a mufelor COMPONENT VIDEO
IN 1 este player discuri Blu-ray. Dacă doriţi să
conectaţi un player de discuri Blu-ray la mufele
COMPONENT VIDEO IN 2 sau IN 3, setaţi “V.
ASSIGN” în meniul VIDEO (pagina 67).

Pentru a trimite semnal audio digital multi canal
de la un player de discuri Blu-ray, setaţi ieşirea
audio digitală de pe player-ul de discuri Blu-ray.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate cu
player-ul de discuri Blu-ray.
26
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
*La conectarea unei componente echipată cu o mufă
OPTICAL/COAXIAL setaţi “A. ASSIGN” în meniul
AUDIO (pagina 67).
Conectarea unui DVD player, DVD recorder
Ilustraţia următoare prezintă modul de conectare al unui DVD player sau al unui DVD recorder.
A Cablu digital coaxial (nu este furnizat)
B Cablu optic digital (nu este furnizat)
C Cablu componentă video (nu este furnizat)
Note

Setarea iniţială a butonului de intrare DVD este
astfel:
– RM-AAU073: DVD player
– RM-AAU075: DVD recorder
Schimbaţi setarea iniţială a butonului de intrare
DVD de pe telecomandă, astfel încât să puteţi
folosi butonul pentru a comanda DVD player-ul
sau DVD recorder-ul. Pentru detalii, consultaţi
„Schimbarea funcţiilor atribuite butoanelor”
(pagina 69).

Puteţi redenumi intrarea DVD astfel încât să fie
afişată pe display-ul receptorului. Pentru detalii
consultaţi “Denumirea intrărilor” (pagina 38).
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
*La conectarea unei componente echipată cu o mufă
OPTICAL setaţi “A. ASSIGN” în meniul AUDIO
(pagina 67).


Setarea iniţială a mufelor COMPONENT VIDEO
IN 2 este DVD player sau DVD recorder. Dacă
doriţi să vă conectaţi DVD player-ul sau DVD
recorder-ul la mufele COMPONENT VIDEO IN 1
sau IN 3, setaţi “V. ASSIGN” din meniul VIDEO
(pagina 67).
Pentru a introduce semnal audio digital cu
canale multiple, de la DVD player sau DVD
recorder, configuraţi iesirea audio digitală de pe
DVD player sau DVD recorder. Consultaţi
instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
DVD player-ul sau DVD recorder-ul.
27
Conectarea unui tuner satelit, tuner cablu TV
Ilustraţia următoare prezintă modul de conectare al unui tuner satelit sau tuner cablu TV.
A Cablu audio (nu este furnizat)
B Cablu optic digital (nu este furnizat)
C Cablu componentă video (nu este furnizat)
D Cablu video (nu este furnizat)
Notă
Setarea iniţială a mufelor COMPONENT VIDEO IN 3
este tuner satelit sau tuner cablu TV. Dacă doriţi să
conectaţi tuner-ul satelit sau tuner-ul cablu TV la
mufele COMPONENT VIDEO IN 1 sau IN 2, setaţi “V.
ASSIGN” în meniul VIDEO (pagina 67).
28
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
Conectarea componentelor cu
mufe video şi audio analogice
Următoarea ilustraţie prezintă modul de
conectare a unei componente cu mufe
analogice, precum un DVD recorder sau VCR,
etc.
Note

Schimbaţi setarea din fabrică a butonului de
intrare VIDEO 1 de pe telecomandă, astfel
încât să îl puteţi utiliza pentru a comanda
DVD recorder-ul. Pentru mai multe detalii,
consultaţi secţiunea „Schimbarea funcţiilor
atribuite butoanelor de intrare” (pagina 69).

De asemenea puteţi redenumi intrarea
VIDEO 1, astfel încât să poată fi afişată pe
ecranul receptorului. Consultaţi secţiunea
„Denumirea intrărilor” (pagina 38), pentru mai
multe detalii.
A Cablu video (nu este furnizat)
B Cablu audio (nu este furnizat)
C Cablu audio/video (nu este furnizat)
29
5: Conectarea antenelor
Conectaţi antena-cadru AM şi antena-fir FM
care v-au fost furnizate. Înainte de a conecta
antenele, deconectaţi cablul c.a.de alimentare
de la reţea.
6: Conectarea cablului c.a. de
alimentare (alimentare de la
reţea)
Conectaţi cablul c.a.de alimentare (alimentare
de la reţea) la o priză de perete.
Note

Înainte de a conecta cablul de alimentare de c.a.
(de la reţea), asiguraţi-vă că firele metalice ale
cablurilor difuzoarelor nu se ating între bornele
pentru difuzoare.

Conectaţi bine cablul c.a. de alimentare de
(alimentare de la reţea)
Cablul c.a. de alimentare
(alimentare de la reţea)
Note

Pentru a preveni producerea de zgomote,
ţineţi antena la distanţă de receptor şi de alte
componente.

Asiguraţi-vă că aţi extins antena-fir FM pe
întreaga lungime.

După conectarea antenei-fir FM, încercaţi pe cât
posibil să o menţineţi în poziţie orizontală.
La priza de perete
30
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului
Înainte de a utiliza receptorul pentru prima
dată, iniţializaţi-l prin următoarea procedură.
Această procedură se poate folosi şi pentru a
readuce reglajele la configurările implicite, din
fabrică.
În acest scop, folosiţi butoanele de pe receptor.
1 Apăsaţi
pentru a opri receptorul.
2 Ţineţi apăsat
timp de 5 secunde.
Pe ecran apare pentru scurt timp mesajul
„CLEARING” (în curs de ştergere), apoi
„CLEARED” (şters).
Toate reglajele pe care le-aţi modificat sau
ajustat sunt readuse la setările iniţiale.
Selectarea sistemului de
difuzoare
Puteţi selecta difuzoarele frontale pe care doriţi
să le utilizaţi.
Folosiţi butoanele de pe receptor pentru
această operaţiune.
„SPEAKERS” (difuzoare)
Apăsaţi în mod repetat „SPEAKERS”
(difuzoare) pentru a selecta sistemul de
difuzoare frontale pe care doriţi să-l
utilizaţi.
Pentru a selecta difuzoarele
frontale conectate la
Bornele SPEAKERS FRONT A
(Difuzoare frontale A)
Bornele SPEAKERS
SURROUND BACK /
BI-AMP/ FRONT B
(Difuzoare surround spate/biamplificator/faţă B)
Bornele SPEAKERS FRONT A
(Difuzoare frontale A) şi
SPEAKERS SURROUND BACK
/BI-AMP/ FRONT B (Difuzoare
surround spate / bi-amplificator /
faţă B) (conexiune paralelă)
Se aprinde
SPK A
SPK B*
SPK A +B*
* Pentru a selecta „SPK B” sau „SPK A+B” , setaţi
„SB ASGN” pe „SPK B” în meniul SPEAKER
(pagina 65).
Pentru a dezactiva iesirea difuzorului,
Apăsaţi în mod repetat „SPEAKERS”
(difuzoare) până apare „SPK OFF” pe ecran.
Notă
Nu puteţi comuta sistemul de difuzoare
frontale apăsând „SPEAKERS” (difuzoare),
atunci când căştile sunt conectate la receptor.
31
Calibrarea automată a
configurărilor
corespunzătoare difuzorului
(CALIBRARE AUTOMATĂ)
Acest receptor este echipat cu tehnologie
DCAC (Calibrare automată digitală pentru
cinema), care vă permite să realizaţi calibrarea
automată astfel:
• Verificaţi conexiunea dintre fiecare difuzor şi
receptor.
• Reglaţi nivelul difuzorului.
• Măsuraţi distanţa dintre fiecare difuzor şi
poziţia dumneavoastră de ascultare.
Sistemul DCAC este proiectat astfel încât să
obţineţi un balans corespunzător al sunetului
în camera dumneavoastră. Însă puteţi regla şi
manual nivelurile şi balansul difuzorului, după
preferinţe. Pentru mai multe detalii consultaţi
secţiunea „ Reglarea nivelurilor difuzoarelor
(TEST TONE – Ton de test)”
(pagina 36).
Înainte de realizarea calibrării
automate
Înainte de a realiza calibrarea automată,
verificaţi următoarele elemente.

Setaţi şi conectaţi difuzoarele
(pagina 16,18).

Mufa AUTO CAL MIC (microfon pentru
calibrare automată) se foloseşte numai
pentru microfonul cu optimizare furnizat.
Nu conectaţi alte microfoane la această
mufă.

Când folosiţi o conexiune cu biamplificator, setaţi „SB ASGN” pe
„BI-AMP” în meniul SPEAKER
(pagina 65).

Când folosiţi o conexiune cu difuzoare
frontale B, setaţi „SB ASGN” pe „SPK B”
în meniul SPEAKER (pagina 65).

Opriţi funcţia MUTE.

Deconectaţi căştile.

Îndepărtaţi orice obstacole din zona aflată
între microfonul de optimizare şi difuzoare,
pentru a evita erorilede măsurare.

Realizaţi Calibrarea automată într-un
mediu silenţios, pentru a evita efectele
zgomotului şi a obţine o măsurătoare cât
mai exactă.
Note
Pe durata calibrării, sunetul care este redat de
difuzoare este foarte tare. Volumul sunetului nu poate
fi reglat. Atenţie la prezenţa copiilor sau la efectul
asupra vecinilor.
Sfat
Dacă îndreptaţi difuzorul către microfonul cu
optimizare, veţi obţine o măsurătoare mai precisă.
32
Setarea opţiunii
Auto Calibration
(calibrare automată)
Realizarea calibrării automate
1 Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat la mufa AUTO CAL MIC (microfon
de calibrare automată).
2 Configuraţi microfonul de optimizare.
Amplasaţi microfonul de optimizare la
poziţia de ascultare. Puteţi folosi şi un
scaun sau un trepied pentru ca microfonul de
optimizare să rămână la aceeaşi înălţime cu
urechile dvs.
1 Apăsaţi „AMP MENU” (meniu AMP).
2 Apăsaţi
în mod repetat, pentru a
selecta „AUTO CAL” (calibrare automată),
apoi apăsaţi
sau
.
3 Apăsaţi
.
Procesul de măsurare va începe în 5
secunde. Se va afişa un cronometru pe
display.
Procesul va dura câteva minute.
Continuare
33
Tabelul de mai jos arată afişajul la momentul
începerii măsurătorii.
Măsurare a
Nivel zgomot
ambiental
Display
„NOISE CHK” (verificare
zgomot)
Conexiune
difuzor
„MEASURE” (măsură)
şi „SP DET.” apar
alternativ*
Nivel
„MEASURE” (măsură) şi
difuzoare
„GAIN” (avans) apar
alternativ*
Distanţa
„MEASURE” (măsură)
difuzoarelor
şi „DISTANCE”
(distanţă)* apar alternativ
* Indicatorul corespunzător difuzorului se aprinde pe
ecran în timpul măsurării.
4 Măsurătoarea se încheie.
Pe display apare „COMPLETE” (complet) şi
setările sunt înregistrate.
După ce aţi terminat
Deconectaţi microfonul de optimizare de la
mufa AUTO CAL MIC (microfon de calibrare
automată).
Note
• Calibrarea automată nu poate detecta subwoofer-ul.
Prin urmare, se vor păstra toate setările
subwoofer-ului.
• Dacă aţi schimbat poziţia difuzoarelor, se recomandă
să realizaţi din nou Calibrarea automată pentru a
asculta sunet surround.
Sfaturi
• În afară de operaţia de pornire şi de oprire a
receptorului, celelalte operaţii sunt dezactivate în
timpul realizării măsurătorii.
• Atunci când se utilizează difuzoare speciale, precum
difuzoarele dipol este posibil ca măsurătorile sau
Calibrarea automată să nu se realizeze corect.
.
Pentru a anula Calibrarea automată
Funcţia de calibrare automată va fi anulată,
dacă realizaţi următoarele operaţii în timpul
procesului de măsurare:
- Apăsaţi
.
- Apăsaţi „MUTING” (reducerea volumului la
zero) (numai RM-AAU073) sau
(numai
RM-AAU075) pe telecomandă sau MUTING
pe receptor.
- Apăsaţi butoanele de intrare sau INPUT
SELECTOR (selector intrare) de pe receptor.
- Modificaţi nivelul volumului.
- Conectaţi căştile.
Coduri de eroare şi avertizare
Când apar coduri de eroare
Când se detectează o eroare în timpul
calibrării automate, pe ecran va apărea în
mod ciclic un cod de eroare, după fiecare
proces de măsurare, astfel:
Cod de eroare → ecran liber → (cod de
eroare → ecran liber)a) → „PUSH”(apăsare) →
ecran liber → „ENTER”
a)
Apare când există mai multe coduri de eroare.
Pentru a remedia eroarea
1 Notaţi codul de eroare.
2 Apăsaţi
.
3 Apăsaţi
pentru a opri receptorul.
4 Remediaţi eroarea.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Codurile
de eroare şi soluţiile” de mai jos.
5 Porniţi receptorul şi realizaţi din nou
Calibrarea automată (pagina 33).
Codurile de eroare şi soluţiile
Codul de
eroare
ERROR 10
ERROR 11
34
Cauza si soluţia
Mediul ambiant este prea
zgomotos. Asiguraţi-vă că în
timpul Calibrării automate
mediul este silenţios.
Difuzoarele sunt prea
apropiate de microfonul de
optimizare. Îndepărtaţi
difuzoarele de microfonul de
optimizare.
5 Porniţi receptorul şi realizaţi din nou
Codul de
eroare
ERROR 12
ERROR 20
ERROR 21
ERROR 22
ERROR 23
Cauza şi soluţia
Nu a fost detectat niciunul dintre
difuzoare. Asiguraţi-vă că
microfonul de optimizare este
conectat corect şi realizaţi din nou
Calibrarea automată.
Nu se detectează difuzoarele
frontale sau se detectează un
singur difuzor frontal. Verificaţi
conexiunea difuzoarelor frontale.
Se detectează doar un difuzor
surround. Verificaţi conexiunea
difuzoarelor surround.
Difuzorul surround spate este
conectat doar la bornele
„SPEAKERS SURROUND BACK
/BI-AMP / FRONT B R” (difuzoare
surround spate / bi-amplificator /
faţă B dreapta). Când conectaţi un
singur difuzor surround spate,
conectaţi-l la bornele SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT B-L” (difuzoare surround
spate / bi-amplificator / faţă B
stânga).
Difuzorul surround spate este
detectat, dar difuzoarele surround
nu sunt conectate. Conectaţi
difuzoarele surround.
Când apar codurile de avertizare
În timpul Calibrării automate, codul de
avertizare furnizează informaţii privind
rezultatul măsurării. Codul de avertizare va
apărea pe ecran în mod ciclic, astfel:
Cod de eroare → ecran liber → (cod de
eroare → ecran liber)b) → „PUSH”(apăsare) →
ecran liber → „ENTER”
b)
Apare când există mai multe coduri de eroare.
Puteţi alege să ignoraţi codul de avertizare,
deoarece funcţia de Calibrare automată va
regla automat setările. Puteţi modifica setările
şi manual.
Pentru a schimba setările manual
1 Notaţi codul de avertizare.
2 Apăsaţi
.
3 Apăsaţi
pentru a opri receptorul.
4 Urmaţi soluţia din „Codurile de avertizare şi
soluţiile” de mai jos.
calibrarea automată (pagina 33).
Codurile de avertizare si soluţiile
Codul de
avertizare
WARN.40
Explicaţia şi soluţia
Mediul ambiant este zgomotos.
Asiguraţi-vă că în timpul Calibrării
automate mediul este silenţios.
WARN.60
Balansul difuzorului frontal se aflã
în afara intervalului. Repoziţionaţi
c)
difuzoarele frontale.
WARN.62
Nivelul difuzorului central se aflã
în afara intervalului. Repoziţionaţi
c)
difuzorul central.
WARN.63
Nivelul difuzorului surround
stânga se află în afara intervalului.
Repoziţionaţi difuzorul surround
c)
stânga.
WARN.64
Nivelul difuzorului surround
dreapta se află în afara
intervalului.
Repoziţionaţi difuzorul surround
c)
dreapta.
WARN.65
Nivelul difuzorului surround spate
stânga se află în afara intervalului.
Repoziţionaţi difuzorul surround
spate stânga.c)
WARN.66
Nivelul difuzorului surround spate
dreapta se află în afara
intervalului. Repoziţionaţi difuzorul
surround spate dreapta.c)
WARN.70
Distanţa difuzorului frontal se află
în afara intervalului. Repoziţionaţi
difuzoarele frontale.c)
WARN.72
Distanţa difuzorului central se aflã
în afara intervalului. Repoziţionaţi
difuzorul central.c)
WARN.73
Distanţa difuzorului surround
stânga se află în afara intervalului.
Repoziţionaţi difuzorul surround
stânga.c)
WARN.74
Distanţa difuzorului surround
dreapta se află în afara
intervalului.
Repoziţionaţi difuzorul surround
dreapta.c)
WARN.75
Distanţa difuzorului surround
spate stânga se află în afara
intervalului.
Repoziţionaţi difuzorul surround
spate stânga.c)
WARN.76
Distanţa difuzorului surround
spate dreapta se află în afara
intervalului.
Repoziţionaţi difuzorul surround
spate dreapta.c)
c)
Pentru detalii, consultaţi „Note” şi „Sfaturi” la
pagina17.
35
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „AUTO
”.
Tonul de test este redat prin fiecare
difuzor consecutiv.
Reglarea nivelurilor
difuzoarelor
(TEST TONE) (tonul de test)
reprezintă un canal al difuzorului.
Puteţi regla nivelurile difuzoarelor în timp ce
ascultaţi tonul de test din poziţia
dumneavoastră de ascultare.
Notă
În funcţie de setarea sistemului de difuzoare, este
posibil ca tonul de test să nu fie redat de toate
difuzoarele, chiar dacă aţi selectat
„AUTO
”.
5 Reglaţi nivelurile difuzorului folosind
Butoane
de
intrare
Meniul „LEVEL" (nivel) astfel încât
nivelul tonului de test să fie
acelaşi din fiecare difuzor.
Pentru mai multe detalii, consultaţi meniul
LEVEL (pagina 62).
Sfaturi
• Pentru a regla simultan nivelul tuturor
difuzoarelor, apăsaţi MASTER VOL +/(numai RM-AAU073) sau
(numai
RM-AAU075). Puteţi folosi şi butonul
MASTER VOLUME de pe receptor.
• Valoarea reglată este afişată pe ecran
în timpul reglajului.
6 Repetaţi paşii 1 la 4 pentru a selecta
„OFF”.
Puteţi apăsa orice buton de intrare.
Tonul de test se opreste.
Când nu se emite ton de test din
difuzoare
• Este posibil să nu fie bine conectate cablurile
pentru difuzoare.
• Este posibil să fie scurtcircuitate cablurile
difuzoarelor.
1 Apăsaţi „AMP MENU” (meniu AMP).
2 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „LEVEL”, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta „T. TONE” (ton de test), apoi
apăsaţi
.
36
.
Când tonul de test este redat din
alt difuzor decât cel afişat pe ecran
Sistemul de difuzoare nu este setat corect.
Verificaţi dacă difuzorul conectat corespunde
sistemului de difuzoare.
5 Apăsaţi butonul „MASTER VOL +/-”
Operaţii de bază
(numai RM-AAU073) sau
(numai
RM-AAU075) pentru a regla volumul.
Puteţi folosi şi butonul „MASTER VOLUME”
de pe receptor.
Redare
6 Apăsaţi
Butoane
de
intrare
SOUND FIELD +/– pentru a
beneficia de sunet surround.
Puteţi folosi, de asemenea,butoanele
2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE sau MUSIC
de pe receptor.
Pentru detalii, se va vedea pagina 44.
Pentru a activa funcţia butonului MUTING
(reducere a volumului la zero)
Apăsaţi butonul „MUTING” (numai
RM-AAU073) sau . (numai RM-AAU075) pe
telecomandă sau MUTING pe receptor.
Funcţia butonului MUTING va fi anulată când:
• Apăsaţi din nou butonul „MUTING” (numai
RM-AAU073) sau
(numai RM-AAU075)
pe receptor.
• Măriţi volumul.
• Opriţi receptorul.
• Realizaţi Calibrarea automată.
Pentru a preveni deteriorarea difuzoarelor
Înainte de a opri receptorul, nu uitaţi să reduceţi
nivelul volumului .
1 Porniţi componenta conectată.
2 Porniţi receptorul.
3 Apăsaţi unul din butoanele de intrare
pentru a selecta componenta dorită.
Puteţi folosi, de asemenea, butonul
„INPUT SELECTOR” (selectare intrare)
+/- de pe receptor.
Pe display se va afişa intrarea selectată.
4 Porniţi componenta şi începeţi redarea.
37
Denumirea intrărilor
Pentru intrări puteţi introduce un nume de
maxim 8 caractere (cu excepţia TUNER-ului)
care să fie afişat pe ecranul receptorului. Acest
lucru este util pentru etichetarea mufelor cu
numele componentelor conectate.
Vizualizarea informaţiilor pe
display
Puteţi să verificaţi câmpul de sunet , etc. prin
modificarea informaţiei de pe display.
1 Apăsaţi butonul de intrare pentru a
selecta intrarea pentru care doriţi să
creaţi un nume de index.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR”
(selectare intrare) +/- de pe receptor.
2 Apăsaţi „AMP MENU”.
3 Apăsaţi
în mod repetat
pentru a
selecta „SYSTEM”, apoi apăsaţi
sau
.
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „NAME IN”, apoi apăsaţi
sau
.
Cursorul clipeşte şi puteţi selecta un
caracter.
5 Apăsaţi
pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi
pentru
a deplasa cursorul în următoarea
poziţie.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi
până când caracterul apare
intermitent ce trebuie schimbat, apoi apăsaţi
pentru a selecta caracterul corect.
Sfaturi
• Puteţi selecta tipul de caracter după cum
urmează, apăsând
.
Alfabet (majuscule) → Numere → Simboluri
• Pentru a introduce un spaţiu liber, apăsaţi
fără a selecta un caracter.
6 Apăsaţi
.
Numele introdus este inregistrat.
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, display-ul
se schimbă ciclic după cum urmează:
Toate intrările cu excepţia benzii AM şi AM
Nume de index al intrăriia) → Intrarea selectată
→ Câmpul de sunet aplicat → Nivelul volumului
→Flux de informaţii
Banda FM şi AM
Nume de serviciu al programului b) sau nume
de staţie radio presetată a) → Frecvenţa
→Indicaţia tipului de program → Indicaţia Radio
Text b) →Indicaţia Orei (în modul sistem de 24
ore)b) → Câmpul de sunet aplicat în mod
curent → Nivel volum
a) Numele de index apare numai când aţi
atribuit unul intrării sau staţiei presetate
(pagina 38, 43).
Numele de index nu apare dacă s-au
introdus numai spaţii sau este acelaşi cu
numele de intrare.
b) Numai pe durata recepţiei RDS (Numai
modele având codul de zonă CEK, ECE)
(pagina 44).
Notă
Este posibil ca în anumite limbi, unele caractere sau
semne să nu fie afişate.
38
Utilizarea funcţiei „Sleep
Timer”
Puteţi configura receptorul să se oprească
automat la o oră specificată.
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteţi înregistra de la o componentă audio/
video prin receptor. Consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate împreună cu componenta de
înregistrare.
Înregistrarea pe un CD-R
Puteţi înregistra pe un disc CD-R folosind
receptorul. Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu CD recorder-ul
dumneavoastră.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi
în mod repetat
pentru a
selecta “SYSTEM”, apoi apăsaţi
sau
.
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “SLEEP”, apoi apăsaţi
sau
.
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta ora de alarmă dorită, apoi apăsaţi
.
Display-ul se modifică după cum urmează:
OFF
0-30-00
1-00-00
1-30-00
2-00-00
Când se foloseste sleep timer-ul, pe display
se aprinde mesajul „SLEEP”.
1 Apăsaţi unul dintre butoanele de intrare
pentru a selecta componenta de redare.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR”
(selectare intrare) de pe receptor.
2 Pregătiţi componenta de redare.
De exemplu, acordaţi staţia radio de pe
care doriţi să înregistraţi (pagina 40 ).
3 Pregătiţi componenta de înregistrare.
Introduceţi un CD gol în CD recorder şi
reglaţi nivelul de înregistrare.
4 Începeţi înregistrarea pe componenta de
înregistrare, apoi începeţi redarea pe
componenta de redare.
Notă
Reglajele de sunet nu afectează semnalul transmis de
la mufele „SA-CD/CD/CD-R AUDIO OUT”.
Sfat

Pentru a verifica durata rămasă până la oprirea
receptorului, repetaţi paşii 1 la 3. Pe display se
afişează durata rămasă.
 Pe display se va afişa un cronometru cu un minut
înainte de stingerea receptorului.
39
Înregistrarea pe un mediu de
înregistrare
1 Apăsaţi unul dintre butoanele de intrare
pentru a selecta componenta de redare.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR”
+/- de pe receptor.
2 Pregătiţi componenta de redare.
De exemplu, introduceţi în VCR caseta
video pe care doriţi să o copiaţi.
3 Pregătiţi componenta de înregistrare.
Introduceţi o casetă video goală, etc., în
componenta de înregistrare (VIDEO 1)
pentru înregistrare.
4 Începeţi înregistrarea pe componenta de
înregistrare, apoi începeţi redarea pe
componenta de redare.
Note

Unele surse conţin protecţie la înregistrare. În
acest caz, nu veţi putea înregistra de la sursă.

Mufa analogă de ieşire redă numai semnale
analogice (pentru înregistrare).

Sunetul HDMI nu poate fi înregistrat.
40
Modul de funcţionare al tuner-ului
Recepţie radio FM/AM
Puteţi asculta transmisia FM şi AM cu ajutorul
tunerului încorporat. Înainte de operare,
verificaţi dacă antenele FM şi AM sunt
conectate la receptor (pagina 30).
Sfat
Scala de acordare pentru acordul direct diferă în
funcţie de codul de zonă, conform următorului tabel.
Consultaţi pagina 3 pentru detalii cu privire la codurile
de zonă.
Cod de
FM
AM
zonă
CA2
100 kHz
10 kHz*
CEK, ECE
50 kHz
9 kHz
* Scala de acordare AM poate fi modificată
(pagina 42).
Butoane
numerice
Acordarea automată a unei
staţii radio (Acordare automată)
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER pentru a
selecta banda FM sau AM.
Introduceţi frecvenţa unei staţii direct, cu
ajutorul butoanelor numerice.
1 Apăsaţi în mod repetat „TUNER” pentru a
2 Apăsaţi TUNING + sau TUNING –
Apăsaţi „TUNING +" pentru a scana
ascendent; apăsaţi "TUNING - "
pentru a scana descendent.
Scanarea se opreste de fiecare dată
când se recepţionează o staţie radio.
În cazul recepţiei unui semnal
stereo FM slab
Dacă recepţia stereo FM este de slabă
calitate, iar pe display se aprinde intermitent
indicaţia „ST”, selectaţi audio mono, astfel
încât sunetul să fie mai puţin distorsionat.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “TUNER”, apoi apăsaţi
Acordarea directă a unei staţii
radio (Acord direct)
sau
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „FM MODE” apoi apăsaţi
sau
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „MONO”, apoi apăsaţi
.
Pentru a reveni la modul stereo, repetaţi paşii 1
la 4 şi selectaţi “STEREO” în pasul 4.
selecta banda FM sau AM.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR”
(selectare intrare) de pe receptor.
2 Apăsaţi D.TUNING.
3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce frecvenţa.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
• Modele având codul de zonă CA2:
Selectaţi 1→ 0→2 →5
• Modele având codul de zonă CEK şi ECE:
Selectaţi 1→ 0→2 →5→ 0
Exemplul 2: AM 1,350 kHz
Selectaţi 1 → 3 → 5 → 0
4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT, apoi
apăsaţi ENTER.
Sfat
Dacă aţi acordat o staţie radio AM, reglaţi poziţia
antenei AM pentru o recepţie optimă.
Dacă nu puteţi acorda o staţie
Verificaţi dacă aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi paşii 2 la 4. Dacă în
continuare nu puteţi acorda staţia,înseamnă că
frecvenţa respectivă nu este folosită în zona
dumneavoastră.
41
Modificarea scalei de acordare
AM
(Numai modele având codul de zonă CA2)
Puteţi modifica scala de acordare AM la 9 kHz
sau la 10 kHz, folosind butoanele de pe
receptor.
Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta maxim 30 de staţii FM şi 30 staţii
AM. Apoi puteţi acorda cu usurinţă staţiile pe
care le ascultaţi mai des.
Butoane
numerice
e
MEMORIE
1 Apăsaţi
pentru a opri receptorul.
2 În timp ce apăsaţi DISPLAY, apăsaţi
.
3 Modificaţi scala de acordare AM la 9 kHz
sau la 10 kHz.
Pentru a reseta scala la 10 kHz (sau 9 kHz),
repetaţi procedura de mai sus.
Notă
Dacă modificaţi scala de acordare, vor fi sterse
toate staţiile presetate.
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER pentru a
selecta banda FM sau AM.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR”
(selectare intrare) de pe receptor.
2 Acordaţi staţia pe care doriţi să o
presetaţi folosind acordarea automată
(pagina 41) sau acordarea directă
(pagina 41).
Schimbaţi modul de recepţie FM,
dacă este necesar (pagina 50).
3 Apăsaţi „MEMORY" (memorie)
42
4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT, apoi
apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta numărul presetat.
De asemenea, puteţi apăsa PRESET + sau
PRESET – pentru a selecta numărul
presetat.
5 Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT, apoi
apăsaţi ENTER.
Staţia radio este memorată cu numărul
presetat.
6 Repetaţi paşii
1 la 5 pentru a preseta o
altă staţie radio.
Acordarea staţiilor presetate
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER pentru a
selecta banda FM sau AM.
2 Apăsaţi în mod repetat PRESET + sau
PRESET – pentru a selecta staţia de
presetare dorită.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
puteţi selecta o staţie presetată astfel:
De asemenea, apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT
şi apoi apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta staţia presetată dorită. Apăsaţi
apoi ENTER pentru a introduce selecţia.
Denumirea staţiilor presetate
3 Apăsaţi „AMP MENU.
4 Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta
„TUNER”, apoi apăsaţi
sau
5 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „NAME IN”, apoi apăsaţi
sau
Cursorul clipeşte şi puteţi selecta un
caracter.
6 Apăsaţi
pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi
pentru a
deplasa cursorul în următoarea poziţie.
Dacă faceţi o greşeală
Apăsaţi
până când caracterul pe care
doriţi să-l schimbaţi se aprinde intermitent,
apoi apăsaţi
pentru a selecta caracterul
corect.
Sfaturi
• Puteţi selecta tipul de caracter după cum
urmează, apăsând
.
Alfabet (majuscule) →Numere →Simboluri
• Pentru a introduce un spaţiu liber, apăsaţi
a selecta un caracter.
fără
9 Apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Notă (Numai modele având codul de zonă
CEL, CEK)
Dacă denumiţi o staţie RDS şi o acordaţi, pe
ecran se va afişa numele de serviciu al
programului, în loc de numele introdus.
(Nu puteţi modifica numele de serviciu al
programului. Numele introdus va fi înlocuit cu
numele de serviciu al programului.)
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER pentru a
selecta banda FM sau AM.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT
SELECTOR” (selectare intrare) de pe
receptor.
2 Acordaţi staţia presetată pentru care
doriţi să creaţi un nume de index
(pagina 43).
43
Utilizarea sistemului de date
radio (RDS)
(Numai modele având codul de zonă CEK,
ECE)
Acest receptor vă permite să utilizaţi sistemul
de date radio (RDS), care oferă staţiilor radio
posibilitatea de a transmite informaţii
suplimentare în acelasi timp cu semnalul
programului obişnuit. Puteţi afişa informaţiile
RDS.
Pentru a recepţiona sunet în
format surround
Selectarea câmpului de sunet
Acest receptor poate crea sunet surround
multicanal. Puteţi selecta unul din câmpurile de
sunet optimizate din cele programate ale
receptorului.
Note
• Serviciul RDS este disponibil doar pentru staţiile FM.
• Nu toate staţiile redio RDS asigură servicii RDS şi nu
toate oferă aceleaşi tipuri de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizaţi cu sistemul RDS, solicitaţii detalii despre
serviciile RDS oferite de staţiile locale de radio din
regiunea dumneavoastră.
Recepţionarea transmisiilor RDS
Selectaţi o staţie din banda FM folosind
Direct Tuning (acordul direct) (pagina 41),
Automatic Tuning (acordul automat) (pagina
41) sau Preset Tuning (acord de presetare)
(pagina 43).
Dacă acordaţi o staţie care asigură şi servicii
RDS, se va aprinde indicaţia „RDS”, iar pe
display se va afişa numele de serviciu al
programului.
Notă
RDS poate funcţiona necorespunzător dacă staţia
recepţionată nu transmite un semnal RDS de calitate,
sau dacă intensitatea semnalului recepţionat este
scăzută.
Sfat
Atunci cînd se afişează numele de serviciu al
programului, puteţi verifica frecvenţa apăsând
DISPLAY în mod repetat (pagina 38).
Câmp de
sunet +/-
Apăsaţi SOUND FIELD +/– (câmp de sunet)
în mod repetat pentru a selecta câmpul de
sunet dorit.
De asemenea, puteţi apăsa 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE sau MUSIC pe receptor.
Sonor pe 2 canale
Puteţi comuta sunetul de ieşire pe 2 canale
indiferent de formatul de înregistrare al
programului pe care îl utilizaţi, de componenta
de redare conectată sau de câmpul de sunet al
receptorului.
2CH ST. (2 canale stereo)
Receptorul redă sunet numai din difuzoarele
frontale stânga/dreapta. Subwoofer-ul nu redă
sunet.
Sursele standard cu 2 canale stereo ignoră
complet procesarea câmpului de sunet şi
formatele surround multicanal sunt restrânse la
2 canale cu excepţia semnalului LFE.
A. DIRECT (Analog Direct)
Puteţi trece modul audio al intrării selectate pe
intrare analogă cu 2 canale.
Această funcţie vă permite să ascultaţi surse
analoge de calitate ridicată fără nicio reglare.
La utilizarea acestei funcţii, nu se poate ajusta
decât volumul şi nivelul difuzorului frontal.
44
Note
• Când sunt conectate căştile, pe display apare
“HP DIR”.
• Nu puteţi selecta Analog Direct cînd selectaţi DVD,
DMPORT şi HDMI 1-3 ca intrare.
Modul Auto Format Direct (A.F.D.)
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite
să ascultaţi sunet de înaltă fidelitate şi să
selectaţi modul de decodificare pentru a asculta
un sunet stereo cu 2 canale precum un sunet
având canale multiple.
A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Presetează sunetul ca şi cum ar fi fost
înregistrat /codificat fără a se adăuga efecte
surround.
MULTI ST. (Multi Stereo)
Redă semnale pe 2 canale stânga/dreapta din
toate difuzoarele.
Totuşi, în funcţie de setările difuzorului, sunetul
nu este redat de unele difuzoare.
Modul Film
Puteţi beneficia de sunet surround prin simpla
selectare a unuia din câmpurile de sunet
presetate ale receptorului.
Acesta aduce sunetul captivant şi puternic
dintr-o sală de cinema, în casa dumneavoastră.
C.ST.EX A (Cinema Studio EX A
)
Reproduce caracteristicile de sunet specifice
studioului de producţie cinematografică “Cary
Grant Theater” Sony Pictures Entertainment.
Acesta este un mod standard, excelent pentru
a viziona aproape orice tip de film.
C.ST.EX B (Cinema Studio EX B
)
Reproduce caracteristicile de sunet specifice
studioului de producţie cinematografică “Kim
Novak Theater” Sony Pictures Entertainment. “
Acest mod este ideal pentru a viziona filme de
science-fiction sau acţiune, cu multe efecte de
sunet.
C.ST.EX C (Cinema Studio EX C
)
Reproduce caracteristicile de sunet specifice
unei scene de musical Sony Pictures
Entertainment.
Acest mod este ideal pentru a viziona filme
muzicale sau filme în care orchestra se aude în
fundal.
V. M. DIM (V. Multi Dimension
)
Crează mai multe difuzoare virtuale dintr-o
singură pereche de difuzoare surround reale.
PLII MV (Pro Logic II Movie)
Realizează decodificarea modului Dolby Pro
Logic II Movie. Această setare este ideală
pentru filme codificate în Dolby Surround.
Suplimentar, acest mod poate reproduce sunet
în sistem 5.1 pentru vizionarea de fişiere video
cu sonor adăugat ulterior sau filme vechi.
PLIIX MV (Pro Logic IIx Movie)
Realizează decodificarea modului Dolby Pro
Logic IIx Movie. Această setare extinde Dolby
Pro Logic II Movie sau Dolby Digital 5.1 pentru
sistemul de difuzoare 7.1.
NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Realizează decodificarea modului DTS Neo:6
Cinema.
45
Modul Muzică
Puteţi beneficia de sunetul surround prin simpla
selectare a unuia din câmpurile de sunet
presetate ale receptorului. Acesta aduce
sunetul captivant şi puternic a unei săli de
concert în casa dumneavoastră.
HALL (Hall)
Reproduce acustica unei săli de concert.
JAZZ (Jazz Club)
Reproduce acustica unui club de jazz.
CONCERT (Concert)
Reproduce acustica unei săli de concert live de
300 de locuri.
STADIUM (Stadium)
Reproduce senzaţia de pe un stadion în aer
liber.
SPORTS (Sports)
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
PORTABLE (Portable Audio
Enhancer)(amplificator audio portabil)
Reproduce imagini cu sunet clar, amplificat de
la un dispozitiv audio portabil. Acest mod este
ideal pentru MP3 şi alt tip de muzică
comprimată.
PLII MS (Pro Logic II Music)
Realizează decodificarea modului Dolby Pro
Logic II Music. Această setare este ideală
pentru surse stereo normale precum CD-urile.
PLIIX MS (Pro Logic IIx Music)
Realizează decodificarea modului Dolby Pro
Logic IIx Music. Această setare este ideală
pentru surse stereo normale precum CD-urile.
NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Realizează decodificarea modului DTS Neo:6
Music. Această setare este ideală pentru surse
stereo normale precum CD-urile.
46
La conectarea căştilor
Puteţi selecta acest câmp de sunet numai la
conectarea căştilor la receptor.
HP 2CH (Headphones 2CH)
Acest mod este selectat automat dacă utilizaţi
căştile (cu excepţia modului Analog Direct).
Sursele standard cu 2 canale stereo ignoră
complet procesarea câmpului de sunet şi
formatele surround multicanal sunt restrânse la
2 canale, cu excepţia semnalului LFE.
HP DIR (Headphones Direct) (mod Căşti
Direct)
Redă semnale analoge fără a le procesa prin
egalizator, camp de sunet, etc.
La conectarea unui subwoofer
Acest receptor va genera un semnal de
frecvenţă joasă pentru a fi redat de subwoofer,
atunci când nu există semnal LFE. Acesta este
un mod de redare a efectului de sunet cu
filtrare a frecvenţelor joase, de la un subwoofer
la un semnal pe 2 canale. Totuşi, semnalul de
frecvenţă joasă nu este generat pentru “NEO6
CIN” sau “NEO6 MUS”, când toate difuzoarele
sunt setate pe “LARGE”.
Pentru a beneficia de circuitul Dolby Digital de
redirecţionare a basului, vă recomandăm să
setaţi frecvenţa de tăiere a subwoofer-ului cât
mai sus posibil.
Note despre câmpurile de sunet

În funcţie de setarea sistemului de difuzoare,
unele câmpuri de sunet nu sunt disponibile.

Efectele furnizate de difuzoarele virtuale pot
cauza creşterea zgomotului în semnalul redat.

Când ascultaţi câmpuri de sunet care implică
difuzoare virtuale, nu veţi putea auzi sunetele
care vin direct de la difuzoarele surround.

Câmpurile de sunet pentru muzică şi filme nu
funcţionează în următoarele cazuri:
– dacă este selectat Analog Direct.
– se primesc semnale cu o frecvenţă de
eşantionaremai mare 48 kHz.

Când semnalele Linear PCM multi canal sunt
recepţionate via o mufă HDMI IN, “A.F.D.
AUTO” va fi selectat în mod automat.

Când se selectează unul din câmpurile de sunet
pentru muzică, subwoofer-ul nu redă sunet dacă
toate difuzoarele sunt setate pe “LARGE” în
meniul SPEAKER. Totuşi, sunetul va fi redat de
subwoofer dacă
- semnalul digital de intrare conţine semnale
LFE.
- difuzoarele frontal şi surround sunt setate pe
“SMALL”.
- este selectat câmpul de sunet pentru filme.
- este selectat “PORTABLE”(dispozitiv portabil).
Sfaturi

Puteţi identifica formatul de codificare al
programului unui DVD, etc., prin identificarea
logo-ului de pe ambalaj.

Când intră un semnal multicanal, este efficient
numai modul de decodificare DolbyPro Logic IIx.
Când selectaţi alte moduri de decodificare,
diferite de Dolby Pro Logic IIx, este redat sunet
multicanal (codificat).

Câmpurile de sunet cu simbolul
utilizează tehnologie DCS. Pentru detalii despre
Digital Cinema Sound (DCS), se va consulta
“Glosarul” (pagina 71).
Pentru a opri efectul surround pentru
film/muzică
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD +/–
pentru a selecta “2CH ST.” sau “A.F.D. AUTO”.
Puteţi, de asemenea, să apăsaţi pe receptor
2CH/A.DIRECT, în mod repetat, pentru a
selecta “2CH ST.” sau apăsaţi A.F.D. pe
receptor, în mod repetat, pentru a selecta
“A.F.D. AUTO”.
47
Când se conectează playere de discuri Blu-ray şi alte playere pentru
HD de ultimă generaţie
Formatele audio digitale pe care le poate decodifica acest receptor depind de mufele de intrare a
semnalului audio digital, pentru componenta conectată. Receptorul suportă următoarele formate
audio.
Format audio
Dolby Digital
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
Multi channel Linear
PCM*
Număr maxim de
canale
5.1
6.1
5.1
6.1
5.1
7.1
Conectarea componentei de redare şi a
receptorului
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
x
O
* Semnalele audio au alt format dacă redarea este realizată de o componentă care nu corespunde formatului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale componentei de redare.
48
Pentru a recepţiona efect
surround la niveluri joase ale
volumului
(MOD NOAPTE)
Această funcţie vă permite să menţineţi o
ambianţă specifică unui cinematograf la niveluri
joase ale volumului.
Această funcţie poate fi folosită cu alte câmpuri
de sunet. Când vizionaţi un film noaptea târziu,
veţi putea auzi clar dialogurile chiar dacă aveţi
un nivel scăzut al volumului.
Resetarea câmpurilor de
sunet la setările iniţiale
Pentru această operaţie utilizaţi butoanele de
pe receptor.
MUZICĂ
1 Apăsaţi
pentru a porni receptorul.
2 În timp ce ţineţi apăsat butonul MUSIC,
(muzică) apăsaţi
.
Pe display apare “S.F. CLEAR” şi toate
câmpurile de sunet sunt resetate la setările
iniţiale (de fabrică).
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi
în mod repetat
pentru a
selecta “AUDIO”, apoi apăsaţi
sau
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “NIGHT M.”, apoi apăsaţi
sau
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “NIGHT. ON”, apoi apăsaţi
.
Note
Această funcţie nu este operabilă în următoarele
cazuri.
– Dacă se recepţionează semnale cu o frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz.
– Este selectat modul Analog Direct .
Sfat
Dacă modul NIGHT MODE este pornit, “D.RANGE”
este setat automat pe “COMP.MAX”.
49
Caracteristici “BRAVIA”
Sync
Ce este sincronizarea
„BRAVIA”?
Sincronizarea „BRAVIA” este compatibilă cu
un televizor, player DVD/de discuri Blu-ray,
amplificator AV, etc., marca Sony, echipate cu
funcţia de comandă pentru HDMI.
Prin conectarea componentelor Sony
compatibile cu sincronizarea „BRAVIA”, prin
intermediul unui cablu HDMI (nu este furnizat),
utilizarea se simplifică astfel:
• Funcţia „One-Touch Play” (Redare printr-o
singură apăsare de buton) (pagina 51)
• System Audio Control (Comanda audio a
sistemului) (pagina 52)
• System Power OFF (Oprirea alimentării
aparatului) (pagina 53)
•Theater/Theatre Mode Sync (Sincronizare
mod teatru/teatru) (page 54)
• Audio Return Channel (Canal de revenire
audio)(page 54)
Comanda HDMI este un standard al funcţiilor
de control reciproc, folosit de HDMI CEC
(abreviere a Consumer Electronics Control control pentru aparate electrocasnice) pentru
HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie).
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la
produse compatibile “BRAVIA” Sync.
Notă
Este posibil ca funcţia de Comandă HDMI să
nu fie operabilă, în funcţie de componenta
conectată. Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale componentei.
Pregătirea sincronizării
„BRAVIA”
Acest receptor este compatibil cu funcţia
„Comanda pentru HDMI – configurare
simplă”.
Dacă televizorul este compatibil cu funcţia
„Comanda pentru HDMI – configurare simplă”,
puteţi seta automat funcţia Comanda pentru
HDMI pentru receptor şi componentele de
redare, prin setarea televizorului (pagina 50).
Dacă televizorul nu este compatibil cu funcţia
„Comanda pentru HDMI – configurare simplă”,
puteţi activa individual această funcţie pentru
receptor, componentele de redare şi televizor.
Dacă televizorul dumneavoastră este
compatibil cu funcţia „Comanda pentru
HDMI – configurare simplă”
Funcţia „Comanda pentru HDMI – configurare
simplă” a receptorului poate fi activată simultan
cu activarea funcţiei „Comanda pentru HDMI –
configurare simplă” a televizorului.
1 Conectaţi receptorul, televizorul şi
componentele de redare folosind un cablu
HDMI (nu este furnizat). (pagina 23)
(Componentele respective trebuie să fie
compatibile cu funcţia „Comanda pentru
HDMI”
2 Porniţi receptorul, televizorul şi
componentele de redare.
3 Activaţi funcţia de Comandă pentru HDMI a
televizorului.
Se activează simultan funcţia de control
HDMI pentru receptor şi toate componentele
conectate. Odată încheiată setarea, va
apărea mesajul „COMPLETE” (realizat).
Pentru mai multe detalii cu privire la
configurarea televizorului, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu acesta.
50
Dacă televizorul nu este compatibil cu
funcţia „Comanda pentru HDMI –
configurare simplă”
Redare componente cu
funcţia „One-Touch”
(funcţia „One-Touch Play”)
Cu ajutorul unei operaţii simple (one-touch)
componentele conectate la receptor prin
conexiune HDMI pornesc automat.
Puteţi beneficia de sunet şi imagine de la
componentele conectate.
La setarea “PASS.THRU” pe “AUTO” sau pe
“ON”, sunetul şi imaginea sunt redate numai de
la TV, în timp ce receptorul rămâne în standby.
1 Urmaţi paşii de la „Dacă televizorul este
compatibil cu funcţia „Comanda pentru
HDMI – configurare simplă” (pagina 50).
2 Apăsaţi „AMP MENU” (meniu AMP).
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „HDMI”, apoi apăsaţi
sau
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “CTRL.HDMI”, apoi apăsaţi
sau
5 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “CTRL ON”, apoi apăsaţi
.
Funcţia „Comanda pentru HDMI” este
activată.
6 Activaţi funcţia de comandă pentru HDMI
pentru componenta conectată. Dacă funcţia
Comanda pentru HDMI pentru componenta
conectată este deja activată, nu trebuie să
modificaţi setarea.
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului şi a componentelor conectate,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
componentelor respective.
La redarea unei componente conectate,
funcţionarea receptorului şi a televizorului este
simplificată după cum urmează:
Receptor şi televizor
Porneşte (dacă este în mod standbay)
Comută la intrarea HDMI corespunzătoare
Note

În funcţie de televizor, este posibil ca începutul
conţinutului să nu poată fi redat.

În funcţie de setări, receptorul nu porneşte când
“PASS.THRU” este setat pe “AUTO” sau “ON”.
Sfat
Puteţi selecta o componentă conectată, precum un
DVD player/player de discuri Blu-ray, folosind meniul
televizorului. În acest caz, receptorul şi televizorul sunt
comutate automat pe intrarea HDMI corespunzătoare.
Note
• Înainte de a realiza funcţia „Comanda pentru
HDMI – configurare simplă” de la televizor, porniţi
televizorul, componentele conectate şi receptorul.
• Dacă, după ce aţi realizat funcţia „Comanda pentru
HDMI – configurare simplă”, componentele de redare
nu funcţionează, verificaţi această funcţie pe
televizorul dumneavoastră.
• În cazul în care componentele conectate nu suportă
funcţia „Comanda pentru HDMI – configurare
simplă”, trebuie să activaţi funcţia Comanda pentru
HDMI pentru componentele conectate, înainte
de a o realiza de la televizor.
51
Recepţionarea sunetului de
la TV prin difuzoarele
conectate la receptor
(System Audio Control Comandă audio a
sistemului)
Printr-o simplă operaţie, puteţi asculta sunetul
televizorului prin difuzoarele conectate la
receptor.
Puteţi activa funcţia de comandă audio a
sistemului şi din meniul televizorului.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Puteţi folosi funcţia de Control audio al
sistemului astfel:
• Dacă porniţi receptorul în timp ce este pornit
şi televizorul, funcţia de Comandă audio a
sistemului va fi configurată automat pe ON, iar
din difuzoarele conectate la receptor se va
auzi sunetul televizorului. Dacă, însă, opriţi
receptorul, sunetul va fi transmis prin
difuzoarele televizorului.
• La reglarea volumului televizorului, volumul
receptorului este reglat simultan.
52
Note
• În cazul în care Comanda audio a sistemului
nu funcţionează conform configurării televizorului
dumneavoastră, consultaţi instrucţiunile de operare
ale televizorului.
• Atunci când opţiunea “CTRL.HDMI” este setat pe
“CTRL ON”, setările “AUDIO.OUT” din meniul
HDMI se vor realiza automat în funcţie de setările
Comenzii audio a sistemului.
• La conectarea unui televizor fără funcţia Comandă
audio a sistemului, funcţia de Comandă audio a
sistemului nu este operabilă.
• Dacă televizorul se aprinde înainte de aprinderea
receptorului, timp de un moment nu se va auzi
sunetul televizorului.
Oprirea receptorului cu
televizorul
(Oprirea alimentării
aparatului)
Atunci când opriţi televizorul folosind butonul
„POWER” (alimentare) de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi componentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda receptorului pentru
a opri televizorul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat TV, apoi
apăsaţi
Televizorul, receptorul şi componentele
conectate prin HDMI vor fi oprite.
Note
• Configuraţi opţiunea „TV Standby Synchro”
(Sincronizarea televizorului în Standby) pe
„ON” (Activat) folosind funcţia „System Power
Off” (Oprirea alimentării aparatului). Pentru
mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
• În funcţie de status, componentele conectate este
posibil să nu poată fi oprite. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
componentelor conectate.
53
Pentru a viziona filme cu un
camp de sunet optim
(Theater/Theatre Mode Sync)
Apăsaţi butonul THEATER sau THEATRE
de pe telecomanda receptorului, TV, sau
player de disc Blu-ray, îndreptând
telecomanda către TV.
Câmpul de sunet comută pe “C.ST.EX B”.
Pentru a reveni la câmpul de sunet anterior,
apăsaţi butonul THEATER sau THEATRE din
nou.
Pentru a asculta sunetul de
la televizor via un cablu HDMI
(Audio Return Channel)
Funcţia Audio Return Channel (ARC) permite
televizorului să transmită semnale audio la
receptor via cablul HDMI conectat la mufa
HDMI TV OUT.
Puteţi asculta sunetul TV prin difuzoarele
conectate la receptor fără a conecta mufele
TV OPTICAL IN sau TV AUDIO IN.
Notă
Câmpul de sunet nu poate fi comutat , în funcţie de
televizor.
Tip
Câmpul de sunet poate fi schimbat la cel anterior,
atunci când schimbaţi intrarea televizorului.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “HDMI”, apoi apăsaţi
sau
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “ARC”, apoi apăsaţi
sau
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “ARC ON”, apoi apăsaţi
.
Note
• Aceste funcţii nu operează când setaţi “CTRL.HDMI”
sau “CTRL OFF” în meniul HDMI.
• Această funcţie este disponibilă când
– televizorul este compatibil cu funcţia Audio Return
Channel (ARC).
– INPUT MODE este setat “AUTO”.
54
Alte funcţii
Comutarea între audio digital
şi audio analogic
(INPUT MODE - Mod intrare)
Când conectaţi componentele la mufele de
intrare audio digitale şi analogice de pe
receptor, puteţi stabili modul de intrare audio pe
una dintre acestea, sau puteţi trece de la una
la alta, în funcţie de tipul de material pe care
intenţionaţi să-l vizionaţi.
Pentru a recepţiona sunet/
imagini de la alte intrări
Puteţi să realocaţi semnale audio şi/sau video
la altă intrare, atunci când aceasta nu este
utilizată.
De exemplu când doriţi să conectaţi player-ul
DVD dar nu găsiţi nicio intrare liberă.
1 Apăsaţi butonul INPUT SELECTOR +/(Selectare intrare)de pe receptor pentru a
selecta intrarea.
Puteţi folosi şi butoanele de intrare de pe
telecomandă.
2 Apăsaţi în mod repetat „INPUT MODE”
(Mod de intrare) de pe receptor pentru a
selecta modul de intrare audio.
Pe display va apărea modul de intrare audio
selectat.
Moduri de intrare audio
AUTO
Acordă prioritate semnalelor audio digitale,
atunci când există conexiuni digitale şi
analogice. Dacă nu există semnale audio
digitale, se vor selecta semnalele audio
analogice.
ANALOG (Analogic)
Specifică semnalele audio analogice care
intră prin mufele AUDIO IN (L/R) (intrare
audio - stânga/dreapta).
Note
• În funcţie de intrare, este posibil ca unele moduri de
intrare audio să nu fie configurate.
• Când se selectează funcţia „ANALOG DIRECT",
modul de intrare audio se setează automat pe
„ANALOG" (Analogic) şi nu puteţi selecta alte
moduri.
• Când este selectată intrarea HDMI 1– 3 sau
DMPORT, pe display apare “------” şi nu puteţi
selecta alte moduri. Selectaţi alt mod de intrare decât
HDMI 1– 3 şi DMPORT, apoi setaţi modul de intrare
audio.
1 Apăsaţi AMP MENU.
2 Apăsaţi
în mod repetat
pentru a
selecta “AUDIO” sau VIDEO,
apoi apăsaţi
sau
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “A. ASSIGN” sau “V. ASSIGN”
apoi apăsaţi
sau
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta numele de intrare pe care doriţi
să-l atribuiţi ( de ex. DVD).
5 Apăsaţi
sau
pentru a activa
selecţia.
6 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta mufa de intrare pe care doriţi să o
atribuiţi intrării pe care aţi selectat-o în
pasul 4.
To return to the previous display
Apăsaţi
55
Alocarea mufelor de intrare
* Setare iniţială
Note
• Când atribuiţi intrarea audio digitală, setarea INPUT MODE se poate schimba automat
(pagina 55).
• Nu puteţi realoca mai mult de o intrare HDMI la aceeaşi intrare.
• Nu puteţi realoca mai mult de o intrare audio digitală la aceeaşi intrare.
• Nu puteţi realoca mai mult de o intrare de componentă video la aceeaşi intrare.
56
Pentru a recepţiona sunete/
imagini de la componente
conectate la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT
Funcţia „DIGITAL MEDIA PORT” (DMPORT)
vă permite să recepţionaţi sunete/imagini de la
o sursă audio portabilă sau un calculator, prin
conectarea unui adaptor DIGITAL MEDIA
PORT.
Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT este
disponibil la vânzare în funcţie de zonă.
Pentru detalii despre modul de conectare al
adaptorului DIGITAL MEDIA PORT consultaţi
capitolul “4a:Conectarea componentelor audio”
(pagina 21).
Note

În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, este posibil să nu se poată realiza
transmisia video.

În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, puteţi opera componenta conectată
folosind telecomanda. Consultaţi pagina 15
pentru detalii cu privire la operarea butoanelor
telecomenzii.
1 Apăsaţi DMPORT.
Puteţi folosi şi butonul „INPUT SELECTOR”
(Selectare intrare) de pe receptor pentru a
selecta „DMPORT”.
2 Începeţi redarea componentei conectate.
Sunetul se redă pe receptor, iar imaginea
apare pe televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.
Sfat
Atunci când ascultaţi fisiere MP3 sau alte melodii
înregistrate cu compresie, folosind o sursă audio
portabilă, puteţi îmbunătăţi sunetul.
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD +/- (câmp de
sunet) pentru a selecta „PORTABLE” (Portabil)
(pagina 46).
Utilizarea unei conexiuni cu
bi-amplificator
1 Apăsaţi „AMP MENU” .
2 Apăsaţi
în mod repetat pentru
a selecta „SPKR”, apoi apăsaţi
sau
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru
a selecta „PATTERN”, apoi apăsaţi
sau
4 Apăsaţi
pentru a selecta sistemul
corespunzător de difuzoare, astfel încât
să nu fie difuzoare surround spate.
5 Apăsaţi
6 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta „SB ASGN”, apoi apăsaţi
sau
7 Apăsaţi
în mod repetat pentru
a selecta „BI-AMP”.
Aceleaşi semnale transmise de la mufele
„SPEAKERS FRONT A” (Difuzoare faţă A)
pot fi transmise de la mufele „SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B”
(Difuzoare surround spate/
biamplificator/faţă B).
Pentru a ieşi din meniu
Apăsaţi „AMP MENU”.
57
Note

Setaţi „SB ASGN” (Alocare surround spate) pe
„BI-AMP” înainte de a efectua calibrarea
automată.

Dacă setaţi „SB ASGN” (Alocare surround
spate) pe „BI-AMP”, setările de nivel şi distanţă
ale difuzoarelor surround spate vor deveni
invalide şi se vor folosi cele ale difuzoarelor
frontale.

Dacă setaţi „PATTERN” pe setările difuzoarelor
surround spate, nu puteţi seta „SB ASGN” pe
„BI-AMP”.
Utilizarea meniului de setare
Prin utilizarea meniurilor amplificatorului, puteţi
realiza diferite reglaje pentru personalizarea
receptorului.
1 Apăsaţi „AMP MENU” .
2 Apăsaţi
în mod repetat pentru
a selecta meniul dorit, apoi apăsaţi
sau
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru
a selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
sau
4 Apăsaţi
în mod repetat pentru
a selecta setarea dorită.
Setarea este activată automat.
Pentru a reveni la ecranul anterior.
Apăsaţi
sau RETURN/EXIT
.
To exit the menu
Apăsaţi AMP MENU.
Notă
Unii parametrii pot apărea pe display având culoarea
gri. Acest lucru înseamnă fie că nu sunt disponibili, fie
sunt stabiliţi şi nu mai pot fi schimbaţi.
58
Prezentarea generală a meniurilor
În fiecare meniu sunt disponibile următoarele opţiuni. Pentru detalii cu privire la navigarea prin
meniuri, consultaţi paginile din paranteze.
Meniu
[Display]
AUTO CAL
[A. CAL]
(pagina 62)
LEVEL
[LEVEL]
(pagina 62)
Parametrii
[Display]
Porneşte Auto
Calibrarea
[START]
a)
Ton de test
[T. TONE]
Setări
Nivel difuzor frontal
stâng a)
[FL LVL]
Nivel difuzor frontal
dreaptaa)
[FR LVL]
a)
Nivel difuzor central
[CNT LVL]
FL –10.0 dB to FL +10.0
dB
(pas de 0.5 dB)
FR –10.0 dB to FR
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
CNT –20.0 dB to CNT
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
SL –20.0 dB to SL
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
SR –20.0 dB to SR
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
SB –20.0 dB to SB
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
SBL –20.0 dB to SBL
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
SBR –20.0 dB to SBR
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
SW –20.0 dB to SW
+10.0 dB
(pas de 0.5 dB)
COMP. MAX, COMP.
STD,
COMP. OFF
Pentru detalii se va
vedea pagina 63.
FL 0 dB
LARGE, SMALL
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
FL 1.0 m la FL 7.0 m
(FL 3 ft la FL 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
FL 3.0 m
(FL 9 ft)
Nivel difuzor surround
a)
spate
[SL LVL]
Nivel difuzor surround
a)
dreapta
[SR LVL]
Nivel difuzor surround
spatea)
[SB LVL]
Nivel difuzor surround
spate stângaa)
[SBL LVL]
Nivel difuzor surround
spate dreaptaa)
[SBR LVL]
Nivel subwoofera)
[SW LVL]
SPEAKER
[SPKR]
(pagina 63)
Compresor gamă
dinamică
[D. RANGE]
Sistem difuzoare
[PATTERN]
Dimensiune difuzoare
frontalea)
[FRT SIZE]
Dimensiune difuzor
centrala)
[CNT SIZE]
Dimensiune difuzor
surrounda)
[SUR SIZE]
Atribuire difuzor
surround spatec)
[SB ASGN]
Distanţa difuzorului
frontal stângaa)
[FL DIST.]
OFF, AUTO
Setare iniţială
b)
OFF
FR 0 dB
CNT 0 dB
SL 0 dB
SR 0 dB
SB 0 dB
SBL 0 dB
SBR 0 dB
SW 0 dB
COMP. OFF
3/4.1
59
Meniu
[Display]
Parametrii
[Display]
Distanţa difuzorului
frontal dreapta a)
[FR DIST.]
Distanţa difuzorului
a)
central
[CNT DIST.]
Distanţa difuzorului
a)
surround stânga
[SL DIST.]
Distanţa difuzorului
a)
surround dreapta
[SR DIST.]
Distanţa difuzorului
a)
surround spate
[SB DIST.]
Distanţa difuzorului
surround spate stânga a)
[SBL DIST.]
Distanţa difuzorului
surround spate
a)
dreapta
[SBR DIST.]
Distanţa subwoofer a)
[SW DIST.]
SURROUND
[SURR]
(pagina 66)
Unitate de distanţă
[DIST.UNIT]
Frecvenţa transversală
a difuzorului frontal e)
[FRT CRS.]
Frecvenţa transversală
a difuzorului central e)
[CNT CRS.]
Frecvenţa transversală
a difuzorului surround e)
[SUR CRS.]
Selecţia câmpului de
sunet
[S.F. SELCT]
Nivel efect
[EFFECT]
EQ
[EQ]
(pagina 66)
TUNER
[TUNER]
(pagina 66)
60
Nivel bas difuzoare
frontale
[BASS]
Nivel treble difuzoare
frontale
[TREBLE]
Mod de recepţie staţie
FM
[FM MODE]
Denumirea staţiilor
presetate
[NAME IN]
Setări
Setare iniţială
FR 1.0 m la FR 7.0 m
(FR 3 ft la FR 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
FR 3.0 m
(FR 9 ft)
CNT 1.0 m la CNT 7.0
m (CNT 3 ft la CNT 22
ft) (pas de 0.1 m (1 ft))
SL 1.0 m la SL 7.0 m
(SL 3 ft la SL 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
SR 1.0 m la SR 7.0 m
(SR 3 ft la SR 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
SB 1.0 m la SB 7.0 m
(SB 3 ft la SB 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
SBL 1.0 m la SBL 7.0 m
(SBL 3 ft la SBL 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
SBR 1.0 m la SBR 7.0
m
(SBR 3 ft la SBR 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
SW 1.0 m la SW 7.0 m
(SW 3 ft la SW 22 ft)
(pas de 0.1 m (1 ft))
METER, FEET
CRS. 40 Hz la CRS.
200 Hz
(pas de 10 Hz)
CRS. 40 Hz la CRS.
200 Hz
(pas de 10 Hz)
CRS. 40 Hz la CRS.
200 Hz
(pas de 10 Hz)
Pentru detalii se va
vedea “Pentru a
beneficia de sunet
surround” (pagina 44).
EFCT. MIN, EFCT.
STD,
EFCT. MAX
BASS –10 dB la BASS
+10 dB
(pas de 1 dB)
TRE –10 dB la TRE +10
dB
(pas de 1 dB)
STEREO, MONO
Pentru detalii se va
vedea “Denumirea
staţiilor presetate”
(pagina 43).
CNT 3.0 m
(CNT 9 ft)
SL 3.0 m
(SL 9 ft)
SR 3.0 m
(SR 9 ft)
SB 3.0 m
(SB 9 ft)
SBL 3.0 m
(SBL 9 ft)
SBR 3.0 m
(SBR 9 ft)
SW 3.0 m
(SW 9 ft)
METERd)
CRS. 120 Hz
CRS. 120 Hz
CRS. 120 Hz
A.F.D. AUTO
EFCT. STD
BASS 0 dB
TRE 0 dB
STEREO
Meniu
[Display]
AUDIO
[AUDIO]
(pagina 66)
VIDEO
[VIDEO]
(pagina 67)
HDMI
[HDMI]
(pagina 67)
SYSTEM
[SYSTEM]
(pagina 69)
Parametrii
[Display]
Sincronizează ieşirea
audio cu ieţirea video
[A/V SYNC]
Selectare limbaj de
transmisie digitală
[DUAL]
Prioritate de
decodificare a intrării
audio digitale
[DEC. PRIO]
Atribuire intrare audio
digitală
[A. ASSIGN]
Mod de noapte
[NIGHT M.]
Atribuire intrare video
[V. ASSIGN]
Comanda pentru HDMI
[CTRL.HDMI]
Setări
Setare iniţială
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
Pentru detalii se va
vedea “Pentru a
recepţiona
sunet/imagine de la alte
intrări ” (pagina 55).
NIGHT.OFF, NIGHT.
ON
Pentru detalii, se va
vedea “Pentru a
recepţiona
sunet/imagine de la alte
intrări ” (pagina 55).
CTRL ON, CTRL OFF
NIGHT.OFF
CTRL ON
Filtru semnal HDMI
[PASS.THRU]
Setare intrare audio
HDMI
[AUDIO.OUT]
Nivel subwoofer pentru
HDMIf)
[SW LEVEL]
Subwoofer filtru trecejos pentru
HDMIf)
[SW L.P.F.]
Canal revenire audio
[ARC]
Strălucire display
[DIMMER]
ON, AUTO, OFF
OFF
AMP, TV+AMP
AMP
SW AUTO, SW +10 dB,
SW 0 dB
SW AUTO
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
L.P.F. ON
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
DIM MAX, DIM MID,
DIM OFF
DIM OFF
Mod Sleep timer
[SLEEP]
OFF, 0-30-00, 1-00-00,
1-30-00,
2-00-00
STBY ON, STBY OFF
OFF
Mod Auto standby
[AUTO.STBY]
Denumirea intrărilor
[NAME IN]
STBY ON
Pentru detalii se va
vedea “Denumirea
intrărilor” (pagina 38).
a)
În funcţie de setarea sistemului de difuzor, unii parametrii nu sunt disponibili.
reprezintă un canal de difuzor (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
Puteţi selecta acest paramteru dacă “PATTERN” nu este setat la o setare a difuzoarelor surround spate
(pagina 63).
d)
“FEET” pentru modele având codul de zonă CA2.
e)
Nu puteţi selecta această setare dacă difuzorul este setat pe “LARGE”.
f)
Acest parametru este disponibil numai când sunt detectate semnalele de intrare HDMI.
b)
c)
61
Meniu AUTO CAL
Puteţi realiza calibrarea automată pentru a
obţine un balans corespunzător al sunetului în
camera dumneavoastră.
Pentru detalii, se va vedea “Setarea opţiunii
Auto Calibration (AUTO CALIBRATION)”
(pagina 32).
Meniu LEVEL (nivel)
Puteţi regla nivelul pentru fiecare difuzor.
Puteţi regla nivelul pentru fiecare difuzor.
Aceste setări se aplică la toate câmpurile de
sunet.
T.TONE
Vă permite să reglaţi nivelul difuzorului în timp
ce ascultaţi tonul de test din poziţia de
ascultare.
• OFF
Tonul de test este oprit.
• AUTO
Tonul de test este redat de fiecare difuzor,
consecutiv.
Reprezintă un canal de difuzor.
Reglarea nivelului difuzorului
Puteţi regla fiecare nivel utilizând parametrii
următori.
Pentru difuzorul stâng/drept, puteţi regla nivelul
de la -10,0 dB la +10,0 dB, în paşi de 0,5 dB.
Pentru alte difuzoare, puteţi regla nivelul de la
-20.0 dB la +10.0 dB în paşi de 0,5 dB.
FL LVL
FR LVL
CNT LVL
SL LVL
SR LVL
SB LVL
SBL LVL
SBR LVL
62
SW LVL (Nivelul subwoofer-ului)
Notă
În funcţie de setarea sistemului de difuzor, unii
parametri nu sunt disponibili.
D. RANGE (Compresor interval
dinamic)
Vă permite să comprimaţi intervalul dinamic al
piesei audio. Această funcţie este utilă pentru
vizionarea filmelor în timpul nopţii, cu volumul
redus. Compresia intervalului dinamic este
posibilă doar cu surse Dolby Digital.
• COMP. MAX” (Oprit)
Intervalul dinamic este comprimat foarte mult.
• COMP. STD
Intervalul dinamic este comprimat în funcţie
de intenţiile inginerului de înregistrare.
• COMP. OFF
Intervalul dinamic nu este comprimat.
Sfat
Compresorul intervalului dinamic vă permite să
comprimaţi intervalul dinamic al piesei audio pe
baza informaţiilor de interval dinamic incluse în
semnalul Dolby Digital.
„COMP. STD” este setarea standard, dar aceasta
permite doar o compresie usoară.
Prin urmare vă recomandăm să utilizaţi setarea
„COMP. MAX”. Aceasta comprimă puternic
intervalul dinamic şi vă permite să vizualizaţi
filmele la volum redus în timpul nopţii. Spre
deosebire de limitatoarele analogice, nivelurile
sunt predeterminate şi oferă o compresie foarte
naturală.
Meniu SPEAKER (difuzor)
Puteţi seta dimensiunea şi distanţa difuzoarelor conectate la acest receptor.
PATTERN ( sistem de difuzoare)
Vă permite să setaţi numărul de difuzoare conectate la acest receptor.
Trebuie sincronizat cu setările difuzoarelor.
De exemplu:
Sistem de
difuzoare
3/4.1
3/4
2/4.1
2/4
3/3.1
3/3
2/3.1
2/3
3/2.1
3/2
2/2.1
2/2
3/0.1
3/0
2/0.1
2/0
Frontal
stânga/
dreapta
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Centru
O
O
O
O
O
O
O
O
-
Surround
stânga/
dreapta
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
Surround
spate
stânga
O
O
O
O
O
O
O
O
-
Surround
spate
dreapta
O
O
O
O
-
Subwoofer
O
O
O
O
O
O
O
O
-
63
FRT SIZE
• „LARGE” (Mare)
În cazul în care conectaţi difuzoare mari ce
vor reproduce în mod eficient frecvenţe de
bas, selectaţi „LARGE”. În mod normal,
selectaţi „LARGE”. Totuşi, dacă aţi selectat
un sistem de difuzoare fără subwoofer,
difuzoarele frontale sunt setate în mod
automat pe „LARGE”.
• „SMALL” (Mic)
Dacă sunetul este distorsionat sau dacă
resimţiţi lipsa efectelor surround la utilizarea
sunetului surround pe canale multiple,
selectaţi „SMALL” pentru a reactiva
circuitele de redirecţionare a başilor şi pentru
a emite frecvenţele de bas ale canalului
frontal prin subwoofer. Când difuzoarele
surround sunt setate pe „SMALL”, difuzoarele
central şi surround sunt setate automat pe
„SMALL”.
CNT SIZE
• „LARGE” (Mare)
În cazul în care conectaţi difuzoare mari, ce
vor reproduce în mod eficient frecvenţe joase
(başi), selectaţi „LARGE”. În mod normal,
selectaţi „LARGE”. Totuşi, dacă difuzoarele
frontale sunt setate pe „SMALL”, nu puteţi
seta difuzorul central şi cel surround pe
„LARGE”.
•„SMALL” (Mic)
Dacă sunetul este distorsionat sau dacă
simţiţi lipsa efectelor surround la utilizarea
sunetului surround pe canale multiple,
selectaţi „SMALL” pentru a activa circuitele de
redirecţionare a başilor şi pentru a reda
frecvenţele de bas ale canalului central, prin
difuzoarele frontale (dacă se setează pe
„LARGE") sau prin subwoofer.
64
SUR SIZE
Difuzoarele surround spate vor fi configurate
asemănător.
• „LARGE” (Mare)
În cazul în care conectaţi difuzoare mari ce
vor reproduce în mod eficient frecvenţe de
bas, selectaţi „LARGE”. În mod normal,
selectaţi „LARGE”. Totuşi, dacă difuzoarele
frontale sunt setate pe „SMALL”, nu puteţi
seta difuzoarele surround pe „LARGE”.
• „SMALL” (Mic)
Dacă sunetul este distorsionat sau dacă
simţiţi lipsa efectelor surround la utilizarea
sunetului surround pe canale multiple,
selectaţi „SMALL” pentru a activa circuitele de
redirecţionare a başilor şi pentru a reda
frecvenţele de başi ale canalelor surround prin
subwoofer sau alte difuzoare setate pe
„LARGE".
Sfat
Setările „LARGE” (Mare) şi „SMALL” (Mic)
pentru fiecare difuzor stabilesc dacă procesorul intern
de sunet va tăia semnalul de bas de la canalul
respectiv. Când se taie başii dintr-un canal, circuitul
de redirecţionare a başilor transmite frecvenţele de
başi corespunzătoare către subwoofer sau alte
difuzoare „LARGE” .
Totuşi, deoarece sunetele de bas au o anumită
direcţionalitate, este mai bine să nu fie tăiate, dacă
acest lucru este posibil. Prin urmare, chiar şi când
folosiţi difuzoare mici, le puteţi seta pe „LARGE” dacă
doriţi să transmiteţi frecvenţe de başi de la difuzorul
respectiv. Pe de altă parte, dacă folosiţi un difuzor
mare, dar preferaţi să nu fie transmise frecvenţele de
başi din difuzorul respectiv, setaţi-l pe „SMALL".
Dacă nivelul global al sunetului este mai redus
decât preferaţi, configuraţi toate difuzoarele pe
„LARGE”. Dacă başii nu sunt suficienţi, puteţi folosi
tonul pentru a mări nivelurile başilor. Consultaţi pagina
66 pentru mai multe detalii.
SB ASGN
• SPK B
În cazul în care conectaţi încă un sistem de
difuzoare frontale la mufele „SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B”,
selectaţi „SPK B”.
• BI-AMP
În cazul în care conectaţi difuzoarele frontale
la mufele „SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B” folosind o
conexiune cu bi-amplificator, selectaţi
„BIAMP”.
• „OFF”
În cazul în care conectaţi difuzoarele
surround spate la mufele „SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B”
Note
• Când schimbaţi conexiunea de pe bi-amplificator sau
difuzor frontal B pe conexiunea difuzoarelor surround
spate, setaţi „SB ASGN” pe „OFF”, apoi executaţi
Calibrarea automată din nou (pagina 33).
FL DIST.
FR DIST.
Vă permite să setaţi distanţa de la poziţia de
ascultare la difuzoarele frontale.
Dacă difuzoare frontale nu sunt poziţionate la o
distanţă egală faţă de poziţia dumneavoastră
de ascultare, configuraţi distanţa faţă de cel
mai apropiat difuzor.
CNT DIST.
Vă permite să configuraţi distanţa de la poziţia
dumneavoastră de ascultare la difuzorul
central.
SW DIST.
Vă permite să setaţi distanţa de la poziţia de
ascultare la subwoofer.
Note
• În funcţie de setarea sistemului de difuzoare unii
parametrii nu sunt disponibili.
• Aceşti parametrii nu funcţionează în următoarele
cazuri:
– sunt recepţionate semnale cu o frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz
– semnalele multi canal Linear PCM sunt
recepţionate via o mufă HDMI IN.
– este selectat modul Analog Direct .
DIST.UNIT
Vă permite să selectaţi unitatea de măsură
pentru setarea distanţelor.
• METRU
Distanţa este afişată în metri.
• FEET
Distanţa este afişată în feet.
FRT CRS.
Vă permite să selectaţi frecvenţa limită de bas
a difuzoarelor frontale care au fost setate pe
“SMALL” în meniul SPEAKER.
CNT CRS.
Vă permite să selectaţi frecvenţa limită de bas
a difuzorului frontal care a fost setat pe
“SMALL” în meniul SPEAKER.
SUR CRS.
Vă permite să selectaţi frecvenţa limită de bas
a difuzorului surround care a fost setat pe
“SMALL” în meniul SPEAKER.
SL DIST.
SR DIST.
Vă permite să configuraţi distanţa de la poziţia
dumneavoastră de ascultare la difuzoarele
surround.
SB DIST
SBL DIST
SBR DIST
Vă permite să configuraţi distanţa de la poziţia
dumneavoastră de ascultare la difuzoarele
surround spate.
65
Meniu SURROUND
Vă permite să selectaţi câmpul de sunet dorit,
pentru plăcerea de a asculta.
S.F. SELCT
Vă permite să selectaţi câmpul de sunet dorit.
Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea
„Pentru a recepţiona sunet în format surround"
(pagina 44).
Notă
Receptorul vă permite să aplicaţi unei intrări ultimul
câmp de sunet selectat , de fiecare dată când aceasta
este selectată (Sound Field Link - Legarea câmpului
de sunet). De exemplu, dacă selectaţi „HALL” pentru
intrarea DVD, apoi treceţi pe o intrare diferită şi
ulterior reveniţi la DVD, acesteia i se va aplica
automat „HALL”.
EFFECT
Vă permite să ajustaţi „prezenţa" efectului
surround pentru câmpurile de sunet Cinema
Studio EX A/B/C.
Meniu EQ
Puteţi regla calitatea tonului (nivel bas/treble), a
difuzoarelor frontale.
BASS
TRE LVL
Note
Aceşti parametrii nu funcţionează în următoarele
cazuri:
– sunt recepţionate semnale cu o frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz
– semnalele multi canal Linear PCM sunt
recepţionate via o mufă HDMI IN.
– este selectat modul Analog Direct .
66
Meniu TUNER
Puteţi folosi meniul TUNER pentru a configura
modul de recepţie al staţiilor FM şi pentru a
denumi staţiile presetate.
FM MODE
• STEREO
Acest receptor va decodifica semnalul
ca semnal stereo atunci când postul de
radio este transmis în sistem stereo.
• MONO
Acest receptor va decodifica semnalul
ca semnal mono indiferent de semnalul
transmis.
NAME IN
Vă permite să configuraţi numele staţiilor
presetate. Consultaţi secţiunea „Denumirea
staţiilor presetate” (pagina 43) pentru mai multe
detalii.
Meniu AUDIO
Puteţi utiliza meniul AUDIO pentru a realiza
setări audio care să se potrivească preferinţelor
dumneavoastră.
A.V. SYNC.
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio pentru a
minimiza decalajul dintre ieşirea audio şi
afişarea imaginii.
• SYNC. ON (Decalajul: 60 ms)
Iesirea audio este decalată astfel încât să se
reducă la minim decalajul dintre sunetul
transmis şi imaginea de pe ecran.
• SYNC. OFF (Decalajul: 0 ms)
Iesirea audio nu este decalată.
Note
• Acest parametru este util atunci când folosiţi un
ecran LCD mare sau un televizor cu plasmă sau un
proiector.
• Acest parametru este valid doar când folosiţi un
câmp de sunet selectat cu ajutorul butoanelor 2CH
sau A.F.D.
• Acest parametru nu operează când :
– sunt recepţionate semnale cu o frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz
– semnalele multi canal Linear PCM sunt
recepţionate via o mufă HDMI IN.
– este selectat modul Analog Direct .
DUAL
Vă permite să selectaţi limba pe care doriţi să
o ascultaţi în timpul emisiei digitale. Această
opţiune este funcţională doar pentru sursele
Dolby Digital.
• MAIN/SUB (Principal/Secundar)
Prin difuzorul frontal stânga va fi emis sunetul
limbii principale, iar prin difuzorul frontal
dreapta va fi emis sunetul limbii secundare,
simultan.
• MAIN (Principal)
Se va transmite sunetul limbii principale.
• SUB (Secundar)
Se va transmite sunetul limbii secundare.
DEC. PRIO
Vă permite să specificaţi modul de intrare
pentru intrarea de semnal digital în mufele
„DIGITAL IN” (Intrare digitală) sau „HDMI IN”
(Intrare HDMI).
• DEC. AUTO
Comută automat modul de intrare între DTS,
Dolby Digital sau PCM.
• DEC. PCM
Când se selectează semnalele de la mufa
„DIGITAL IN” (Intrare digitală), semnalele
PCM au prioritate (pentru a preveni
întreruperea la începerea redării). Totuşi,
când se introduc alte semnale şi în funcţie de
formatul acestora, este posibil să nu se redea
sunetul. În acest caz, setaţi acest element pe
„DEC.AUTO”. Atunci când se selectează
semnalele de la mufa „HDMI IN” (Intrare
HDMI), la player-ul conectat se redau doar
semnale PCM. Când se recepţionează
semnale în orice alt format, setaţi acest
element pe „DEC. AUTO”.
Notă
• În funcţie de CD-ul redat şi chiar dacă „DEC. PRIO”
este setat pe „DEC. PCM”, sunetul poate fi întrerupt
încă de la începutul redării primei piese.
• Când redaţi DTS CD, setaţi „DEC. PRIO” pe
„DEC. AUTO”
A. ASSIGN
Vă permite să atribuiţi intrarea audio la altă
sursă de intrare. Pentru detalii, consultaţi
“Pentru a recepţiona sunet/imagine de la alte
intrări” (page 55).
NIGHT M.
Vă permite să menţineţi un mediu asemănător
unui cinematograf la niveluri joase ale
volumului. Pentru detalii se va consulta
“Pentru a recepţiona efect surround la niveluri
joase ale volumului (NIGHT MODE)”
(pagina 49).
• NIGHT.OFF
• NIGHT. ON
Meniu VIDEO
Puteţi atribui intrarea video la altă sursă de
intrare.
V. ASSIGN
Vă permite să atribuiţi intrarea video la altă
sursă de intrare.
Pentru detalii se va consulta “Pentru a
recepţiona sunet/imagine de la alte intrări”
(pagina 55).
Meniu HDMI
Puteţi folosi meniul HDMI pentru a face
diferite ajustări pentru HDMI.
CTRL.HDMI”
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi funcţia
de Comandă pentru HDMI. Pentru detalii,
consultaţi „Caracteristici BRAVIA Sync”
(pagina 50).
PASS.THRU
Vă permite să redaţi semnale HDMI pentru
televizor când receptorul este în mod standby.
• ON
Când este în mod standby, receptorul redă
în mod continuu semnale HDMI prin mufa
HDMI TV OUT.
• AUTO
Când televizorul este pornit, receptorul este în
modul standby şi redă semnale HDMI prin
mufa HDMI TV OUT.
Sony vă recomandă acestă setare dacă
utilizaţi un TV compatibil cu “BRAVIA” Sync.
Prin comparaţie cu setarea ON, această
setare face economie de energie în modul
standby.
67
• OFF
Receptorul nu redă semnale HDMI în modul
HDMI. Porneşte receptorul pentru a beneficia
de sursa componentei conectate la TV.
Prin comparaţie cu setarea ON, această
setare face economie de energie în modul
standby.
Note
• Acest parametru nu este disponibil când
“CTRL.HDMI” este setat pe “CTRL OFF”.
• Când este selectat “AUTO” este posibil să dureze
ceva mai mult pentru redarea sunetului şi a imaginii
pe TV, decât dacă ar fi fost setat pe ON.
• Când receptorul este în modul standby şi
“PASS.THRU” este setat pe “AUTO” sau “ON”,
Totuşi, când “PASS.THRU” este setat pe “AUTO”,
acest indicator se stinge dacă nu detectează niciun
semnal.
AUDIO.OUT
Vă permite să setaţi iesirea audio pentru
HDMI de la componenta de redare conectată la
receptor prin intermediul unei conexiuni HDMI.
• AMP
Semnalele audio HDMI de la componenta
de redare se emit doar prin difuzoarele
conectate la receptor. Sunetele pe canale
multiple se pot reda ca atare.
Notă
Semnalele audio nu sunt redate prin difuzoarele
televizorului când „AUDIO.OUT” este setată pe
„AMP".
• TV+AMP
Sunetul se emite prin difuzorul televizorului şi
difuzoarele conectate la receptor.
Note
Calitatea sunetului componentei de redare depinde de
calitatea sunetului televizorului, precum numărul de
canale, frecvenţa de eşantionare, etc. Când televizorul
are difuzoare stereo, iesirea sunetului de la receptor
este de asemenea stereo, precum cea a televizorului,
chiar dacă redaţi o sursă multicanal.
Când conectaţi receptorul la o componentă video
(proiector, etc.), este posibil ca receptorul să nu redea
sunetul. În acest caz, selectaţi „AMP”.
68
SW LEVEL
Vă permite să setaţi nivelul subwooferului la 0
dB sau+10 dB când semnalele Linear PCM
multicanal sunt introduse via o conexiune
HDMI. Puteţi seta nivelul pentru fiecare intrare
HDMI independent.
• SW AUTO
Setează automat nivelul la 0 dB sau +10 dB
în funcţie de frecvenţă.
• SW +10 dB
• SW 0 dB
Notă
Acest parametru este disponibil numai când sunt
detectate semnale HDMI.
SW L.P.F.
Vă permite să setaţi filtrul trece-jos pentru
subwoofer când semnalele Linear PCM
multicanal sunt introduse via o conexiune
HDMI. Setaţi “SW L.P.F.” dacă frecvenţa limită
a subwoofer-ului nu are filtru trece-jos.
• L.P.F. ON
Filtrul trece-jos al frecvenţei de tăiere a
subwoofer-ului este setată la 120 Hz.
• L.P.F. OFF
Filtrul trece-jos al subwoofer-ului este oprit.
Notă
Acest parametru este disponibil numai când sunt
detectate semnale HDMI.
ARC
Vă permite să beneficiaţi de sunet TV de la
difuzoarele conectate la receptor via un cablu
HDMI.
Pentru detalii, se va consulta “Pentru a asculta
sunetul de la televizor via un cablu HDMI”
(pagina 54).
• ARC ON
Semnalul audio este introdus prin mufa HDMI
TV OUT.
• ARC OFF
Semnalul audio este introdus prin mufa TV
OPTICAL IN sau prin mufa TV AUDIO IN.
Notă
Acest parametru nu este disponibil când
“CTRL.HDMI” este setat pe “CTRL OFF”.
Meniu sistem
Puteţi personaliza setările receptorului.
DIMMER
Vă permite să reglaţi strălucirea display-ului în 3
paşi.
SLEEP
Vă permite să setaţi funcţia Sleep Timer pe
receiver pentru a opri automat la o anumită oră.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Utilizarea
funcţiei Sleep Timer”(pagina 39).
AUTO.STBY
Vă permite să setaţi trecerea automată în
standby a receptorului, după 30 de minute în
care nu operaţi receptorul sau când nu există
semnal de intrare în receptor.
• STBY ON
Comută pe modul standby după aproximativ
30 minute.
• STBY OFF
Nu comută pe modul standby.
Utilizarea telecomenzii
Schimbarea funcţiilor
atribuite butoanelor
de intrare
Puteţi modifica setările din fabrică ale
butoanelor de intrare, în funcţie de
componentele din sistemul dumneavoastră. De
exemplu, în cazul în care conectaţi un payer de
discuri Blu-ray la mufa DVD a receptorului ,
puteţi seta butonul DVD de pe telecomandă să
controleze payer-ul.
Notă
Nu puteţi modifica setările butoanelor de pe
telecomandă pentru TV, VIDEO 2, DMPORT,
TUNER, HDMI 2 şi HDMI 3.
Note
• Acest parametru nu funcţionează dacă este
selectată intrarea TUNER.
• Dacă utilizaţi în acelaşi timp modul Auto Standby şi
Sleep Timer, acesta din urmă are prioritate.
NAME IN
Vă permite să configuraţi numele intrărilor.
Consultaţi secţiunea „Denumirea intrărilor” (pagina
38) pentru mai multe detalii.
1
În timp ce ţineţi apăsat butonul de
intrare, pentru care doriţi să schimbaţi
funcţia, ţineţi apăsat AV
Exemplu: În timp ce ţineţi apăsat DVD,
ţineţi apăsat AV
2
Cu butonul AV
apăsat, eliberaţi
butonul de intrare pe care l-aţi selectat
în pasul 1.
Exemplu: Cu butonul AV
eliberaţi butonul DVD.
apăsat ,
Continuare
69
2
Consultaţi tabelul următor şi apăsaţi
butonul corespunzător pentru
categoria dorită, apoi eliberaţi AV
.
Exemplu: Apăsaţi 1, apoi eliberaţi AV
Acum puteţi să utilizaţi butonul DVD
pentru a controla player-ul de discuri Bluray.
Anularea funcţiilor
butoanelor de intrare
Categoriile şi butoanele
corespunzătoare pentru BD, DVD,
SAT/CATV, VIDEO 1, SA-CD/CD şi
HDMI 1
Categorii
Apăsaţi
Player pentru discuri Blu-ray
(mod de comandă BD1)a)
Recorder pentru discuri Blu-ray
a)
(mod de comandă BD3)
DVD player
(mod comandă DVD1)
DVD recorder
(mod comandă DVD3) b)
VCR (mod comandă VTR 3) c)
1
CD player
DSS (receptor satelit digital) d) /
Receptor satelit Euro Digital e)
6
7
2
3
4
5
a)
Pentru mai multe detalii cu privire la configurarea
BD1 sau BD3, consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate cu player-ul de discuri Blu-ray sau
recorder-ul de discuri Blu-ray.
b)
DVD recorder-ele Sony sunt operate cu o
configurare DVD 1 sau DVD 3. Pentru mai multe
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale DVD
recorder-elor.
c)
Video recorder-ele Sony sunt operate cu configurare
VTR 2 sau VTR 3, care corespunde la 8 mm şi
respectiv VHS.
Numai RM-AAU073
În timp ce ţineţi apăsat MASTER VOL – ,
apăsaţi
şi INPUT.
Numai RM-AAU075
În timp ce ţineţi apăsat
şi
–, apăsaţi
Telecomanda este resetată la setările iniţiale
(de fabrică).
70
Informaţii suplimentare
Glosar
■ Cinema Studio EX
Un mod de sunet surround, care poate fi
considerat o compilaţie de tehnologie Digital
Cinema Sound şi care oferă sunetul unui
cinematograf cu dublaj cu ajutorul a trei
tehnologii: „Virtual Multi Dimensions”,
„Screen Depth Matching" şi „Cinema Studio
Reverberation”.
„Virtual Multi Dimensions” este o tehnologie
pentru difuzoare virtuale, care creează un
mediu virtual multi-surround, cu difuzoare până
la canale 7.1 şi care vă transformă căminul întrun cinematograf cu cele mai moderne facilităţi.
„Screen Depth Matching” reproduce
atenuarea efectului treble, completitudinea
şi profunzimea sunetului creat de regulă
într-un cinematograf, folosind emisia
sunetului din spatele ecranului. Apoi acesta
este adăugat la canalele frontale şi centrale.
„Cinema Studio Reverberation” reproduce
caracteristicile de sunet ale unor
cinematografe şi studiouri de înregistrări de
ultimă generaţie, inclusiv pe cele ale
studiourilor de dublaj ale Sony Pictures
Entertainment. Există trei moduri, A/B/C,
disponibile în funcţie de tipul de studio.
■ Video componentă
Un format de transmisie a informaţiilor de
semnale video, format din trei semnale
separate: luminanţă Y, crominanţă Pb şi
crominanţă Pr. Imagini de înaltă calitate,
precum DVD sau HDTV, sunt transmise cu
o fidelitate mai mare. Cele trei mufe au
coduri de culoare, verde, albastru şi rosu.
■ Video compozit
Un format standard de transmisie a
informaţiilor de semnal video. Semnalul de
luminanţă Y şi semnalul de crominanţă C
sunt combinate şi transmise împreună.
■ Deep Color (Deep Colour)
Semnale video pentru care profunzimea culorii
purtată de semnalele ce trec prin mufa HDMI a
fost îmbunătăţită.
Numărul culorilor care puteau fi exprimate de 1
pixel era 24 de biti (16,777,216 culori) cu mufa
obişnuită HDMI. Totuşi, numărul culorilor care
pot fi exprimate cu 1 pixel va fi 36 de biţi, etc.
când receptorul corespunde Deep Color (Deep
Colour). Deoarece gradualitatea profunzimii
unei culori poate fi exprimată mai fin cu mai
mulţi biţi, schimbările continue de culoare pot fi
redate mai lin.
■ Digital Cinema Sound (DCS)
O tehnologie unică de reproducere a sunetului
pentru sistemele home theater, dezvoltată de
Sony în colaborare cu Sony Pictures
Entertainment, pentru a beneficia acasă
de sunetul captivant şi puternic al
cinematografelor. Graţie acestui sistem „Digital
Cinema Sound”, dezvoltat prin integrarea unui
DSP (Procesor digital de semnale) şi a datelor
măsurate, puteţi asculta acasă câmpul de
sunet ideal dorit de realizatorii filmului.
■ Dolby Digital
Tehnologie de codificare/decodificare audio
dezvoltată de Dolby Laboratories, Inc.
Constă în canale frontale (stânga/dreapta), un
canal central, canale surround (stânga/dreapta)
şi canale pentru subwoofer. Această tehnologie
este un standard audio pentru DVD-video şi
este cunoscută şi sub denumirea de surround
cu canale 5.1. Deoarece informaţiile surround
sunt înregistrate şi reproduse în modul stereo,
se va auzi un sunet mai realist, cu o prezenţă
completă, decât în cazul utilizării sistemului
Dolby surround.
■ Dolby Digital Surround EX
Tehnologie acustică dezvoltată de Dolby
Laboratories, Inc. Informaţiile sonore de
surround spate sunt matriţate pe canale
normale surround stânga şi dreapta, astfel
încât sunetul se poate reproduce pe canal 6.1.
Scenele active, în special, sunt recreate cu un
câmp de sunet mai dinamic şi realist.
Continuare
71
■ Dolby Pro Logic II
■ DTS-ES
Această tehnologie transformă sunetele
înregistrate în format stereo cu 2 canale în
formatul cu canale 5.1 pentru redare. Există
un mod MOVIE (film) pentru filme şi un mod
MUSIC (muzică) pentru sursele stereo
precum muzica. Filmele vechi codificate în
formatul stereo tradiţional pot fi ameliorate
graţie sunetului surround cu canal 5.1.
Format pentru redarea canalelor 6.1 cu
informaţii de surround spate. Există două
moduri, „Discrete 6.1”, care înregistrează
toate canalele independent şi „Matrix 6.1”,
care matriţează canalul de surround spate
în canale de surround stânga şi dreapta.
Este ideal pentru redarea coloanelor sonore
ale filmelor.
■ Dolby Pro Logic IIx
■ DTS Neo:6
Tehnologie pentru redarea canalelor 7.1
(sau 6.1). Împreună cu sunetul codificat în
modul Dolby Digital Surround EX, sunetul
codificat în Dolby Digital cu 5.1 canale poate
fi reprodus pe 7.1 canale (sau 6.1 canale).
În plus, conţinutul stereo înregistrat existent
poate fi reprodus şi el pe 7.1 canale (sau 6.1
canale).
Această tehnologie transformă sunetele
înregistrate în format stereo cu 2 canale în
formatul cu canale 6.1 pentru redare.
Există două moduri de selecţie, în funcţie de
sursa de redare sau de preferinţe, CINEMA
pentru filme şi MUSIC (Muzică) pentru sursele
stereo precum muzica.
■ Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
înaltă definiŃie)
Tehnologie de prelucrare audio dezvoltată
de Dolby Laboratories, Inc. Center, iar
informaţia pentru surround mono este matriţată
în două canale stereo. La reproducere,
semnalul audio este decodificat şi redat în
format surround cu 4 canale. Aceasta este
metoda obişnuită de procesare audio pentru
DVD video.
HDMI este o interfaţă ce suportă atât video şi
audio pe o singură conexiune digitală, oferind
imagine şi sunet digital de înaltă calitate.
Specificaţia HDMI este compatibilă cu HDCP
(Protecţia împotriva copierii digitale în bandă
largă), o tehnologie anticopiere ce integrează
tehnologie de codificare a semnalelor video
digitale.
■ DTS 96/24
■ PCM (Modulaţie cod-impuls)
Un format de semnal digital de înaltă calitate
a sunetului. Înregistrează sunetul la o
frecvenţă de eşantionare şi rată de biţi de
96kHz/24 biţi, cea mai mare posibilă pentru
DVD-urile video. Numărul canalelor de
redare variază în funcţie de program.
■ DTS Digital Surround
Tehnologie audio digitală de
codificare/decodificare pentru
cinematografe, dezvoltată de DTS, Inc.
Comprimă semnalul audio mai puŃin decât
Dolby Digital, oferind o reproducere a
sunetului la o calitate superioară.
72
■ HDMI (Interfaţă multimedia de
O metodă de conversie a sunetului analogic în
sunet digital pentru a recepţiona uşor sunetul
digital.
■ Frecvenţa de eşantionare
Pentru a converti sunetul analogic în sunet
digital, trebuie cuantificate datele analogice.
Acest proces se numeste eşantionare, iar
frecvenţa de eşantionare arată de câte ori pe
secundă sunt cuantificate datele analogice. Un
CD standard de muzică memorează date
cuantificate de 44.100 ori pe secundă,
ceea ce indică o frecvenţă de eşantionare
de 44,1 kHz. În general, o frecvenţă de
eşantionare mai ridicată arată o calitate
superioară a sunetului.
■ x.v. Colour
x.v. Colour(x.v. Colour) este un termen mai
familiar pentru standardul xvYCC propus de
Sony şi este o marcă înregistrată Sony. xvYCC
este un standard internaţional pentru spaţiul
coloristic dintr-un fisier video.
Acest standard poate exprima o gamă mai
largă de culori decât standardul folosit în
prezent.
Precauţii
Privind siguranţa
Dacă în aparat cad obiecte străine, solide,
sau lichide, scoateţi receptorul din priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a-l utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
• Înainte de a opera receptorul, verificaţi ca
tensiunea de operare să fie aceeaşi cu cea a
sursei dumneavoastră de alimentare.
Tensiunea de operare este indicată pe
plăcuţa de pe spatele receptorului.
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit de la buton, atât timp cât fişa
cordonului de alimentare rămâne introdusă
în priză.
• Dacă receptorul nu este utilizat o perioadă
mai mare de timp, deconectaţi-l de la priza de
perete. Pentru a scoate din priză cablul c.a.
de alimentare apucaţi de fişă şi nu de cablu.
• Cordonul c.a. de alimentare (alimentare de la
reţea) trebuie înlocuit doar la un centru
de service autorizat.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul operării;
acest lucru nu este o eroare de funcţionare.
Dacă utilizaţi continuu acest receptor la un
volum ridicat, temperatura carcasei în părţile
superioară, laterală şi inferioară va creşte
considerabil. Nu atingeţi carcasa, pentru a evita
arsurile.
Continuare
73
Cu privire la amplasare





Plasaţi receptorul într-o locaţie cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
creşterea temperaturii în interiorul
receptorului şi a prelungi durata de viaţă a
acestuia.
Nu instalaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură, ori în locuri expuse
direct în lumina soarelui, ori cu praf
excesiv, ori supuse şocurilor mecanice.
Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare,
provocând erori de funcţionare.
Nu amplasaţi receptorul lângă un aparat
precum televizorul, video recorder-ul sau
casetofonul. (Dacă receptorul se foloseste
în combinaţie cu un televizor, video
recorder sau casetofon şi este amplasat
prea aproape de acel aparat, pot apărea
zgomote şi calitatea imaginii poate suferi.
Acest lucru se poate întâmpla mai ales
când se foloseste o antenă interioară. Prin
urmare vă recomandăm să utilizaţi o
antenă exterioară).
Aveţi grijă atunci când amplasaţi
receptorul pe suprafeţe tratate special (de
exemplu cu ceară, ulei, lustruite, etc.),
deoarece suprafaţa se poate păta sau
decolora.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte componente, opriţi
receptorul şi scoateţi-l din priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu
o lavetă moale moale, umezită usor cu o
soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi
cum ar fi alcoolul sau neofalina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
receptor, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Ghid al problemelor de
funcţionare
Dacă în timpul utilizării receptorului întâmpinaţi
una dintre următoarele dificultăţi, folosiţi acest
ghid al problemelor de funcţionare pentru a
încerca să remediaţi situaţia. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Audio
Nu se aude sunet, indiferent de
componenta selectată, sau sunetul are
un nivel foarte redus.









Nu se aude sunet dintr-o anumită
componentă.


74
Verificaţi conectarea corectă şi fermă a
boxelor şi a componentelor.
Verificaţi conectarea corectă a cablurilor
difuzoarelor.
Verificaţi dacă sunt pornite receptorul şi
toate componentele.
Asiguraţi-vă că opţiunea „MASTER
VOLUME" (volum principal) nu este
configurată pe „VOL MIN".
Verificaţi ca opţiunea „SPEAKERS”
(difuzoare) să nu fie configurată pe „SPK
OFF” (inactiv) (pagina 31).
Verificaţi să nu fie conectate căştile.
Apăsaţi MUTING (RM-AAU073) sau.
(RM-AAU075), pentru a anula funcţia de
reducere a volumului la zero.
Verificaţi dacă aţi selectat intrarea corectă
cu ajutorul butoanelor de intrare
(pagina 37).
A fost activat dispozitivul de protecţie al
receptorului. Opriţi receptorul, eliminaţi
problema de scurtcircuit, iar apoi porniţi-l
din nou.
Verificaţi componenta dacă este conectată
corect la mufele de intrare audio.
Verificaţi cablul (cablurile) folosit(e) pentru
conexiune şi dacă este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
componentă.
Nu se aude sunetul printr-unul dintre
difuzoarele frontale.
Sunetele din stânga si din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.



Conectaţi o pereche de căşti la mufa
„PHONES” (Căsti) pentru a verifica dacă
se transmite sunet din căşti. Dacă prin
căşti se transmite un singur canal, este
posibil ca componenta să nu fie conectată
corect la receptor. Verificaţi dacă toate
cablurile sunt introduse complet în mufele
receptorului şi ale componentei. Dacă prin
căşti se transmit ambele canale, este
posibil ca difuzorul frontal să nu fie
conectat corect la receptor. Verificaţi
conexiunea difuzorului frontal ce nu
transmite sunet.
Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea la
ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta) ale
unei componente analogice şi nu doar la
mufa L (stânga) sau R (dreapta). Folosiţi
un cablu audio (nefurnizat).
Nu există sunet din sursele analogice
pe 2 canale.


Verificaţi ca INPUT MODE să nu fie setat
pe “AUTO” (pagina 55) iar conexiunea
DIGITAL să fie realizată pentru intrarea
selectată.
Verificaţi ca INPUT MODE să nu fie setat
pe “AUTO” (pagina 55) iar funcţia “A.
ASSIGN” să fie utilizată pentru
reatribuirea intrării audio a unei alte surse
la intrarea selectată (pagina 55).
Nu se aude sunet din sursele digitale
(de la mufa de intrare COAXIAL sau
OPTICAL).




Verificaţi ca „INPUT MODE” (modul de
intrare) să nu fie configurat pe „ANALOG”
(pagina 55).
Asiguraţi-vă că nu este activată opţiunea
„ANALOG DIRECT”.
Verificaţi ca funcţia „A. ASSIGN” să nu fie
folosită pentru reatribuirea unei intrări
audio al unei alte surse la intrarea
selectată. (pagina 55).
Setaţi „ARC” pe „ARC OFF când nu există
sunet de ieşire de la mufa TV OPTICAL IN
în timpul recepţiei TV (pagina 68).

Verificaţi conectarea corectă şi fermă a
boxelor şi a componentelor.
Reglaţi parametrii de nivel folosind meniul
LEVEL (Nivel).
Pe display apare “------”.

Verificaţi conexiunea componentei la
mufele COAXIAL, OPTICAL sau HDMI IN.
Dacă nu există semnal de intrare prin
mufele COAXIAL, OPTICAL sau HDMI IN
pe display apare “------” dar aceasta nu
este o defecţiune.
Se aude brum sau zgomot puternic.




Verificaţi conexiunea boxelor şi a
componentelor.
Cablurile de conexiune trebuie să fie
plasate departe de transformatoare sau
motoare şi la cel puţin 3 metri distanţă faţă
de un televizor ori o lampă fluorescentă.
Îndepărtaţi televizorul de componentele
audio.
Fişele şi mufele sunt murdare. Ştergeţi-le
cu o lavetă umezită uşor cu alcool.
Nu se aude sunet din difuzoarele
surround/surround spate/difuzorul
central, sau se aude la nivel foarte
redus.



Selectaţi unul dintre modurile CINEMA
STUDIO EX (pagina 45).
Verificaţi dacă setările difuzorului sunt
corespunzătoare folosind meniul AUTO
CAL sau “PATTERN” în meniul
SPEAKER. Apoi verificaţi utilizând
“T.TONE” din meniul LEVEL, dacă sunetul
este redat corect din fiecare difuzor,
Reglaţi nivelul difuzorului (pagina 36).
Continuare
75
Nu se aude sunetul prin subwoofer.





Verificaţi conectarea corectă şi fermă a
subwoofer-ului.
Asiguraţi-vă că aţi pornit subwoofer-ul.
În funcţie de câmpul de sunet selectat, nu
există ieşire audio de la subwoofer.
Când toate difuzoarele sunt setate pe
„LARGE” şi când se selectează „NEO6
CIN” sau „NEO6 MUS”, nu există ieşire de
sunet la subwoofer.
Verificaţi setarea „PATTERN” (pagina 63).
Nu se aude sunet de la componenta
conectată la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT.




Nu se poate obţine efectul de
surround.


Verificaţi selectarea câmpului de sunet
corespunzător pentru modul film sau
muzică (pagina 45).
Câmpurile de sunet nu funcţionează la
semnale cu o frecvenţă de eşantionare de
peste 48 kHz.
Nu este reprodus sunetul Dolby Digital
sau cu canale multiple DTS.





Verificaţi ca DVD-ul, etc., pe care îl redaţi
să fie înregistrat în format Dolby Digital
sau DTS.
La conectarea DVD player-ului, etc., la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, verificaţi configurarea audio
(setările pentru iesirea audio) a
componentei conectate.
De exemplu, la conectarea “PlayStation
3”, setaţi formatul de ieşire audio BD/DVD
pe “Bitstream” pentru “PlayStation 3”.
Setaţi “AUDIO.OUT” pe “AMP” în meniul
HDMI.
Nu se poate realiza înregistrarea.


76
Verificaţi conectarea corectă a
componentelor.
Selectaţi componenta sursă cu ajutorul
butoanelor de intrare (pagina37).
Reglaţi volumul acestui receptor.
Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi/sau
componenta nu este conectat(ă) corect.
Opriţi receptorul, apoi reconectaţi
adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT şi/sau componenta.
Verificaţi dacă adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT şi/sau componenta sunt
compatibile cu acest receptor.
Video
Pe ecranul televizorului nu apare
imagine sau apare o imagine neclară.




Selectaţi intrarea corespunzătoare cu
ajutorul butoanelor de intrare.
Configuraţi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
Îndepărtaţi televizorul de componentele
audio.
În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL
MEDIA PORT, este posibil să nu se poată
realiza transmisia video.
Nu se poate realiza înregistrarea.
Verificaţi conectarea corectă a componentelor.
Selectaţi componenta sursă cu ajutorul
butoanelor de intrare (pagina 37).
Tuner
Nu apar informaţiile RDS dorite.*

Recepţia FM este slabă.

Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de
75 Ohmi (nu este furnizat), pentru a
conecta receptorul la o antenă exterioară
pentru FM, asa cum este prezentat în
imaginea de mai jos. Dacă doriţi să
conectaţi receptorul la o antenă
exterioară, realizaţi împământarea pentru
a preveni deteriorările în caz de fulger. Nu
conectaţi cablul de împământare la o
conductă de gaz, pentru a preveni o
explozie.
Antenă exterioară pentru FM
* Doar modele cu codul de zonă CEL, CEK.
HDMI
Sunetul sursă introdus prin mufa HDMI
de pe receptor nu este transmis prin
receptor sau prin difuzorul
televizorului.



Fir de
împământare
(nu este
furnizat)
La pământ
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
staţiilor radio.





Verificaţi conectarea fermă a antenelor.
Reglaţi poziţia antenelor şi conectaţi o
antenă exterioară dacă este cazul.
Intensitatea semnalului de la staţiile radio
este prea scăzută pentru a face acordul
automat. Efectuaţi acordul direct.
Setaţi corect intervalul de acord (la
acordarea staţiilor AM cu acord direct).
Nu aţi presetat staţii radio în memoria
receptorului sau staţiile presetate au fost
sterse din memorie (atunci când aţi
realizat acordul pe frecvenţă prin căutarea
staţiilor presetate). Presetaţi staţiile
(pagina 42).
Apăsaţi „DISPLAY” în mod repetat astfel
încât pe ecran să fie afişată frecvenţa.
Contactaţi staţia radio şi aflaţi dacă
întradevăr furnizează acest serviciu. Dacă
da, este posibil ca, temporar, serviciul să
nu funcţioneze.

Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 23).
Nu puteţi asculta discul Super Audio CD
conectând HDMI.
În funcţie de componenta de redare, este
posibil să fie necesară configurarea
componentei. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
componenta.
Utilizaţi un cablu High Speed HDMI când
vzionaţi imagini sau ascultaţi sunet în
timpul unei transmisii Deep Color (Deep
Colour).
Imaginea sursă introdusă prin mufa
HDMI de pe receptor nu este transmisă
de televizor.



Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 23).
În funcţie de componenta de redare, este
posibil să fie necesară configurarea
componentei. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
componenta.
Utilizaţi un cablu High Speed HDMI când
vzionaţi imagini sau ascultaţi sunet în
timpul unei transmisii Deep Color (Deep
Colour).
RDS nu funcţionează.*


Asiguraţi-vă că aţi acordat o staţie FM
RDS.
Selectaţi o staţie FM cu semnal mai
puternic.
Continuare
77
Comanda pentru funcţia HDMI nu este
operabilă.
Când receptorul este în modul standby,
nu există imagine sau sunet la televizor






Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 23).
Asiguraţi-vă că opţiunea „CTRL.HDMI” din
meniul HDMI este configurată pe „CTRL
ON".
Asiguraţi-vă că există compatibilitate între
componenta conectată şi funcţia
„CONTROL FOR HDMI” (Comanda pentru
HDMI).
Verificaţi setările de Comandă pentru
HDMI ale componentei conectate.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
componentei conectate.
Repetaţi procedurile de la „Pregătirea
pentru sincronizarea BRAVIA” dacă
modificaţi conexiunea HDMI,
conectaţi/deconectaţi cablul de alimentare
de c.a. sau dacă s-a produs o pană de
curent (pagina 50).
În timpul utilizării funcţiei Comanda
audio a sistemului (System Audio
Control) nu se aude sunet
din receptor şi din difuzorul
televizorului.



78
Verificaţi dacă există compatibilitate între
televizor şi funcţia de comandă audio
sistemului.
Dacă televizorul nu are funcţia de
comandă audio a sistemului, configuraţi
setările „AUDIO.OUT” din meniul HDMI pe
„TV+AMP”, dacă doriţi să ascultaţi sunetul
din difuzorul televizorului şi din receptor.
„AMP”, dacă doriţi să ascultaţi sunetul din
receptor.
Dacă nu puteţi asculta sunetul de la o
componentă conectată la receptor
- Selectaţi intrarea corespunzătoare atunci
când doriţi să vizualizaţi un program pe
componentă conectată la receptor cu
ajutorul unei conexiuni HDMI.
- Schimbaţi canalul TV atunci când doriţi
să vedeţi o emisiune la TV.
- Selectaţi componenta sau intrarea pe
care doriţi să o vizualizaţi atunci când
vizualizaţi un program pe componenta
conectată la televizor. Pentru această
operaţie consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.


Când receptorul este în modul standby ,
sunetul şi imaginea sunt redate prin
componenta HDMI selectată ultima dată
înainte de a stinge receptorul.
Dacă doriţi altă componentă, redaţi
această componentă şi executaţi operaţia
sau porniţi receptorul pentru a selecta
componenta HDMI dorită.
Dacă aţi conectat o componentă care nu
este compatibilă cu “BRAVIA” Sync,
setaţi “PASS.THRU” pe “ON” în meniul
HDMI (pagina 67).
Telecomanda
Telecomanda nu funcţionează.

Îndreptaţi telecomanda către senzorul de
infraroşu de pe receptor.

Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.

Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă cu
unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.

Selectaţi intrarea corectă pe telecomandă.
Altele
Receptorul este oprit automat
Funcţia “AUTO.STBY” este activă
(pagina 69).
Mesaje de eroare
Specificaţii
Dacă există o eroare de funcţionare, ecranul
afisează un mesaj. Puteţi verifica starea
aparatului în funcţie de mesaj.
Consultaţi următorul tabel pentru a rezolva
problema. Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony. Dacă apare
un mesaj de eroare atunci când realizaţi
Calibrarea automată, consultaţi secţiunea
„Coduri de eroare şi avertisment” (pagina 34)
pentru a rezolva problema.
PROTECTOR (Protejare)
La difuzoare se transmite curent neregulat, sau
panoul superior al receptorului este acoperit cu
ceva. Receptorul se va închide automat după
câteva secunde. Verificaţi conexiunea
difuzoarelor şi porniţi din nou receptorul.
Dacă nu puteţi remedia problema
folosind ghidul problemelor de
funcţionare
Secţiune amplificator
Modele cu codul de zonă CA1)
Putere minimă de iesire RMS
(8 ohmi, 20 Hz– 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Putere de iesire în modul stereo
(8 ohmi, 1kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Putere de iesire în modul surround2)
(8 ohmi,1 kHz, THD 10%)
140 W/canal
Modele cu codul de zonă CEK, ECE1)
Putere minimă de iesire RMS
(8 ohmi, 20 Hz– 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Putere de iesire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Putere de iesire în modul surround2)
(8 ohmi,1 kHz, THD 10%)
140 W/canal
1)
Măsurat în următoarele condiţii:
Curăţarea memoriei receptorului poate remedia
problema (pagina 31). Totuşi, aveţi în vedere
faptul că toate setările memorate vor fi readuse
la valorile din fabrică şi va trebui să reajustaţi
toate setările receptorului.
2)
Dacă problema persistă
Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Vă
rugăm să reţineţi, că în cazul în care personalul
de service schimbă anumite piese în cadrul
reparaţiei, acestea s-ar putea să fie reţinute.
Secţiuni de referinţă pentru
ştergerea memoriei receptorului
Pentru ştergere
Toate setările memorate
Câmpuri de sunet
personalizate
A se vedea
Pagina 31
Pagina 49
Cod de zonă
Cerinţe de alimentare
CA2
CEK, ECE
120 V, 60 Hz
230 V, 50 Hz
Puterea de referinţă pentru difuzoarele frontale,
central şi surround. În funcţie de configurările
câmpului de sunet şi de sursă, este posibil să nu se
emită sunet.
Frecvenţa de răspuns
Analogică
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (cu eliminarea
câmp de sunet şi
egalizator)
Intrări
Analogică
Sensibilitatea: 500 mV/
50 kohmi
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitală(Coaxială) Impedanţa: 75 ohmi
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Continuare
79
Digitală (optică)
Iesiri (analogice)
AUDIO OUT
SUBWOOFER
Egalizator
Nivele de modificare
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Tensiune: 500 mV/
10 kohmi
Tensiune: 2 V/1kohmi
±6 dB, transe de 1 dB
3)
INPUT SHORT (Intrare scurtă) (cu eliminare
câmp de sunet şi egalizator).
4)
Reţea ponderată, nivel de intrare.
Secţiune acord FM
Gama de
Acordare
87,5 – 108,0 MHz
Antena
antenă-fir pentru FM
Borne antenă
75 ohmi, neechilibrate
Frecvenţa intermediară 10,7 MHz
Secţiune acord AM
Spectrul de acordare
Cod de zonă
CA2
CEK, ECE
Gama de acordare
Paşi de 10 kHz
530 kHz –
1.710 kHz
-
Paşi de 9 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.602 kHz
Antena
Antenă-cadru
Frecvenţa intermediară
450 kHz
Secţiunea video
Intrări/Iesiri
Video:
1 Vp-p/75 ohmi
VIDEO COMPONENTĂ:
Y: 1 Vp-p/75 ohmi
PB/CB: 0.7 Vp-p/
75 ohmi
PR/CR: 0.7 Vp-p/
75 ohmi
Trecere 80 MHz HD
80
Generalităţi
Tensiunea de alimentare
Cod de zonă
Cerinţe de alimentare
CA2
CEK, ECE
120 V, 60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Tensiunea de iesire (DIGITAL MEDIA PORT)
Iesire c.c.
5 V, 0,7 A MAX
Puterea consumată
Cod de zonă
Consum de putere
CA2, CEK, ECE
240W
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime) (aprox.)
430mm × 157.5mm ×
325,3 mm inclusiv părţile
proiectate în exterior şi
butoanele
Masa (aprox.): 7,8 kg
Consultaţi pagina 3 pentru detalii cu privire
la codul de zonă al componentei utilizate.
Modelul si specificaţiile se pot modifica fără
Notificare prealabilă.
Consum de energie în standby : 0,3 W
Nu sunt folosite produse halogenate de
întârziere a flăcării în realizarea anumitor
circuite imprimate.
H
HDMI
(conectare)
23
HDMI Pass Through
Index
Numerice
2 channel
5.1 channel
7.1 channel
44
16
16
A
A.F.D.
45
Analog Direct
44
Audio Return Channel
(ARC)
54
AUTO CALIBRATION
I
INPUT MODE
67
55
Î
Înregistrare CD-R
39
Înregistrare pe altă media 40
32
B
BI-AMP
65
Bi-amplifier connection
(conexiune bi-amplificator)57
Blu-ray disc player (conectare)
23, 26
C
Cablu TV tuner
(conectare)
23, 28
Camcorder
(conectare)
29
Câmp de sunet:
resetare
49
selectare
44
D
Difuzoare
(conectare)
18
DIGITAL MEDIA PORT
(conectare)
21
(utilizare)
57
Dolby Digital
71
Dolby Digital EX
48
DTS 72
DVD player
(conectare)
23, 27
DVD recorder
(conectare)
23, 27, 29
Denumire
38,43
Ş
Ştergere memorie
telecomandă
70
M
Meniu:
AUDIO
66
EQ
66
HDMI
67
LEVEL
62
SPEAKER
63
SURROUND
66
SYSTEM
69
TUNER
66
VIDEO
67
Movie
45
Music
46
Muting
37
Mesaj eroare
S
Satellite tuner
(conectare)
23, 28
Setare iniţială
31
Selectare sistem
difuzoare
31
Sleep Timer
39
instalare
16
System Audio Control 52
System Power Off
53
T
Telecomandă 11
Test Tone
36, 62
Theater/Theatre Mode Sync
54
Tuner
(conectare)
30
Tuning
automat
41
direct
41
la staţii presetate
43
TV
(conectare)
20
79
N
NIGHT MODE
O
One-Touch Play
49
V
VCR
(conectare)
Video game
(conectare)
29
29
51
P
“PlayStation 3”
(conectare)
23
R
RDS
44
81
Download PDF