Sony | STR-DH730 | Sony STR-DH730 STRDH730 Receptor AV pe 7.1 canale Instrucţiuni de utilizare

4-408-151-11(2) (RO)
Multi Channel
AV Receiver
(Receptor AV multicanal)
Instrucţiuni de utilizare
STR-DH830/STR-DH730
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat
la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă, cum
ar fi lumânări aprinse.
Pentru clienţii din Statele Unite
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află pe spatele
unităţii. Notaţi aceste numere în spaţiul de mai jos.
Folosiţi-le ori de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model ______________________________________________________
Nr. de serie ____________________________________________________
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei „tensiuni periculoase” neizolate
în carcasa produsului, tensiune ce
poate avea o magnitudine suficientă
pentru a reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unor instrucţiuni importante de
utilizare şi întreţinere (intervenţii
de service) în documentaţia ce
însoţeşte aparatul.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză se
foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire
la prezenţa unei suprafeţe ce
poate fi fierbinte dacă este atinsă
în timpul funcţionării normale.
2RO
Instrucţiuni importante pentru
siguranţă
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Citiţi aceste instrucţiuni.
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
Urmaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare. Instalaţi
aparatul în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropierea surselor de
căldură, precum radiatoare, grilaje de încălzire,
sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare)
ce produc căldură.
9) Nu alteraţi destinaţia de siguranţă a fişei
polarizate sau a celei de împământare. O fişă
polarizată are două lamele, una mai lată decât
cealaltă. O fişă de împământare are două lamele
şi un dinte de împământare. Lamela lată sau
dintele de împământare are drept scop siguranţa
dumneavoastră. Dacă fişa furnizată nu se
potriveşte în priză, apelaţi la un electrician
pentru a înlocui priza veche.
10) Protejaţi cablul de alimentare pentru a nu se
călca pe el şi pentru a nu fi ciupit, în special în
zona fişelor, a prizelor şi în locul în care iese
din aparat.
11) Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile
specificate de producător.
12) Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul, suportul,
trepiedul, consola sau masa specificate de
producător sau vândute împreună cu aparatul.
Când se foloseşte un cărucior, manevraţi cu grijă
ansamblul cărucior/aparat, pentru a evita
eventualele vătămări cauzate de răsturnare.
13) Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizaţi
perioade mai îndelungate.
14) Toate intervenţiile de service trebuie efectuate
doar de către personal de service calificat.
Intervenţiile de service sunt necesare atunci când
aparatul a fost deteriorat în orice mod, dacă a fost
deteriorat cablul de alimentare sau fişa electrică,
dacă s-au vărsat lichide pe aparat sau dacă au
căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus
la ploaie sau la umezeală, dacă nu funcţionează
normal sau dacă a căzut.
Următoarea declaraţie FCC se aplică
doar pentru versiunea acestui model,
fabricat spre a fi vândut în S.U.A. Este
posibil ca alte versiuni să nu respecte
reglementările tehnice ale FCC.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele pentru aparatele digitale din
Clasa B, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC.
Aceste limite sunt concepute să asigure o protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite energie de
radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în
conformitate cu instrucţiunile, poate provoca
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că nu vor avea loc
interferenţe în cazuri particulare. Dacă acest
echipament provoacă interferenţe dăunătoare
recepţiei radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin
oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfătuit să încerce să corecteze interferenţa printr-una
sau mai multe dintre următoarele măsuri:
– Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
– Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
– Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit
diferit de cel la care este conectat receptorul.
– Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/
TV cu experienţă pentru ajutor.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări
neaprobate expres în acest manual vă pot anula
dreptul de a utiliza acest echipament.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, cablul
difuzorului trebuie conectat la aparat şi la difuzoare
conform următoarelor instrucţiuni.
1) Deconectaţi de la reţea cablul de alimentare CA.
2) Desfaceţi izolaţia de pe cablul difuzorului pe
o bucată de 10 până la 15 mm.
3) Conectaţi cu grijă cablul difuzorului la aparat şi
la difuzoare, astfel încât să nu atingeţi cu mâna
conductorul cablului. Înainte de a deconecta
cablul difuzorului de la aparat şi de la difuzoare,
deconectaţi, de asemenea, cablul de alimentare
CA de la reţea.
Pentru clienţii din Europa
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este casat în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce
ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună
cu produsul respectiv nu trebuie tratată
ca deşeu menajer.
continuare
3RO
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să
fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele
ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele prevăzute în
documentele separate de service sau garanţie.
Pentru clienţii din Australia
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelele STR-DH730 şi STR-DH830.
Numărul modelului se află în colţul din dreapta jos
al panoului frontal. Ilustraţiile utilizate în acest
manual sunt pentru modelul din S.U.A. şi pot
diferi de modelul dumneavoastră. Toate
diferenţele de funcţionare sunt marcate în manual
cu textul „Doar pentru modelul din Europa”.
• Instrucţiunile din acest manual descriu funcţionarea
receptorului cu telecomanda furnizată. Puteţi utiliza
în egală măsură butoanele sau butoanele rotative de
pe receptor, dacă acestea au nume identice sau
similare cu cele de pe telecomandă.
Cu privire la drepturile de autor
Acest receptor încorporează sistemele Dolby*
Digital şi Pro Logic Surround şi sistemul DTS**
Digital Surround.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic şi
simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor emise
în S.U.A. cu numerele: 5.956.674; 5.974.380;
6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 şi alte brevete din S.U.A.
şi din întreaga lume, publicate sau în curs de
publicare. DTS-HD, simbolul şi DTS-HD
împreună cu simbolul sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este
marcă comercială a DTS, Inc. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)
(Interfaţă multimedia de înaltă definiţie).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
„x.v.Color (x.v.Colour)” şi sigla „x.v.Color
(x.v.Colour)” sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation.
„BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.
„PlayStation” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
4RO
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor
este furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD.
Aceste nume sunt mărci comerciale ale
MORISAWA & COMPANY LTD., iar drepturile
de autor asupra fontului aparţin, de asemenea,
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora. În acest manual nu sunt specificate
mărcile ™ şi ®.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de siguranţă
şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
„WALKMAN” este marcă comercială înregistrată
a Sony Corporation.
MICROVAULT este marcă comercială
a Sony Corporation.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face obiectul
anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei
tehnologii în afara acestui produs este interzisă
fără a deţine licenţa(ele) corespunzătoare din
partea Microsoft.
5RO
Cuprins
Despre acest manual ......................................... 4
Accesorii furnizate ............................................ 7
Descrierea şi amplasarea pieselor.................... 9
Introducere....................................................... 17
Conexiuni
1: Instalarea difuzoarelor................................ 18
2: Conectarea difuzoarelor ............................. 20
3: Conectarea televizorului ............................ 22
4a: Conectarea echipamentului video........... 23
4b: Conectarea echipamentului audio .......... 30
5: Conectarea antenelor (aeriene) ................. 31
6: Conectarea cablului de alimentare CA
(de la reţea) ................................................. 31
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului ................................ 32
Configurarea difuzoarelor.............................. 32
Utilizarea AUTO CALIBRATION ................ 33
Ghid de utilizare a afişajului pe ecran........... 38
Operaţiuni de bază
Redarea unui echipament sursă
de intrare ..................................................... 40
Redarea unui iPod/iPhone ............................. 42
Redarea unui dispozitiv USB ......................... 45
Înregistrarea cu ajutorul receptorului........... 47
Operaţiuni tuner
Ascultarea de radio FM/AM.......................... 48
Presetarea posturilor de radio FM/AM
(Preset Tuning)........................................... 49
Recepţionarea de difuzări RDS...................... 50
(Doar pentru modelele din Europa,
Australia şi Taiwan) ................................... 50
6RO
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet .........................51
Utilizarea funcţiei avansate
Volum automat ...........................................55
Reiniţializarea câmpurilor de sunet la
setările implicite .........................................55
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync? .................................56
Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync.................56
Redarea echipamentelor printr-o singură
atingere (Redare printr-o singur
ă atingere)....................................................57
Ascultarea sunetului televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor
(Controlul audio al sistemului) ................58
Oprirea receptorului cu ajutorul
televizorului (Oprirea alimentării
sistemului)...................................................58
Ascultarea câmpului de sunet optim pentru
scena selectată (Selectarea scenei)............59
Alte operaţiuni
Comutarea între audio digital şi analogic
(INPUT MODE) ........................................59
Utilizarea sunetului/imaginilor de la alte
surse (Input Assign)...................................60
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului Settings ...........................62
Meniu Speaker Settings...................................63
Meniu Surround Settings................................65
Meniu EQ Settings...........................................66
Meniu Audio Settings......................................66
Meniu HDMI Settings.....................................67
Meniu System Settings ....................................67
Funcţionarea fără conectare la un
televizor ......................................................68
Utilizarea telecomenzii
Realocarea butonului de intrare .................... 72
Reiniţializarea butoanelor de intrare ............ 73
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ........................................ 74
Depanare .......................................................... 75
Specificaţii ........................................................ 82
Index ................................................................. 84
Accesorii furnizate
•
•
•
•
Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
Ghid de configurare rapidă (1)
Listă meniuri GUI (1)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
• Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
• Telecomandă (1)
– RM-AAU106 (doar pentru modelele
din S.U.A., Canada şi Mexic)
– RM-AAU107 (alte modele)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)
7RO
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
(furnizate), potrivind 3 şi # de pe baterii
cu diagrama din interiorul compartimentului
pentru baterii al telecomenzii.
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau
cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele
uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri
de baterii.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la lumina
soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest
lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
scoateţi bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea electrolitului
din baterii şi de corodare.
• Atunci când înlocuiţi bateriile, este posibil ca
butoanele telecomenzii să fie reiniţializate la
setările implicite. Dacă se întâmplă acest lucru,
alocaţi din nou butoanele de intrare (pagina 72).
• Dacă receptorul nu mai reacţionează
corespunzător la telecomandă, înlocuiţi toate
bateriile cu unele noi.
8RO
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panoul frontal
1
ql qk
2
3 4
qj
5
qh
A ?/1 (pornire/standby) (pagina 32, 49, 55)
B TONE, TONE MODE (pagina 66)
Apăsaţi în mod repetat pe TONE MODE pentru
a selecta BASS sau TREBLE şi apoi rotiţi TONE
pentru a regla nivelul.
C NIGHT MODE
Vă permite să menţineţi o atmosferă ca de
cinema la niveluri scăzute ale volumului.
Atunci când urmăriţi un film noaptea, târziu,
veţi putea auzi dialogul clar, chiar şi la un nivel
scăzut al volumului. Această funcţie poate fi
utilizată împreună cu alte câmpuri de sunet.
Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva
această funcţie.
Notă
Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este selectat.
Sfaturi
• Puteţi seta, de asemenea, funcţia Night Mode la
valoarea „ON” şi „OFF” utilizând Night Mode
din meniul Audio Settings.
• În timp ce NIGHT MODE este activat,
nivelurile basului, înaltelor şi efectelor cresc,
iar „D. RANGE” este setat automat la
„COMP. MAX”.
D AUTO VOL (pagina 55)
E Panoul de afişaj (pagina 10)
6
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
F Senzor telecomandă
Primeşte semnale de la telecomandă.
G INPUT SELECTOR (pagina 41, 47, 59)
H INPUT MODE (pagina 59)
I MASTER VOLUME (pagina 40)
J Mufe VIDEO 2 IN (pagina 28)
K Terminale iPod/iPhone (pagina 27)
Conectează portul
(USB) şi mufa video
pentru a asigura ieşirea audio/video de pe iPod/
iPhone.
L Port
(USB) (pagina 30)
M Mufă AUTO CAL MIC (pagina 34)
N DISPLAY (pagina 72)
O DIMMER
Reglează luminozitatea panoului de afişaj în
3 niveluri.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (pagina 51, 53)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Apăsaţi pentru a utiliza un tuner (FM/AM).
Rotiţi de TUNING pentru a găsi un post.
R SPEAKERS (pagina 21)
S Mufă PHONES (pagina 76)
9RO
Indicatorii de pe panoul de afişaj
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indicatori ai canalului de redare
Literele (L, C, R etc.) prezintă canalele redate
în momentul respectiv. În funcţie de setările
difuzorului, caseta din jurul literei (literelor)
variază, pentru a arăta în ce fel receptorul reduce
sau creşte sunetul sursă.
Faţă stânga înalt
Faţă dreapta înalt
Faţă stânga
Faţă dreapta
Centru (monofonic)
Surround stânga
Surround dreapta
Surround (monofonic sau
componentele surround
obţinute prin procesare
Pro Logic)
Surround stânga spate
Surround dreapta spate
Surround spate
(componentele surround
spate obţinute prin
decodarea canalului 6.1)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Exemplu:
Model difuzoare: 3/0.1
Format de înregistrare: 3/2.1
Câmp de sunet: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Se aprinde atunci când semnalul audio iese prin
mufa SUBWOOFER.
C LFE
Se aprinde atunci când discul redat conţine un
canal LFE (Efect de frecvenţă joasă), iar ceea ce
se reproduce este chiar semnalul canalului LFE.
10RO
qs
qa
0
D Indicator de intrare
Se aprinde pentru a indica intrarea actuală.
HDMI
– INPUT MODE este setat la „AUTO” şi când
receptorul recunoaşte echipamentul conectat
prin intermediul unei mufe HDMI IN (pagina
23, 59).
– Intrarea TV a detectat semnalele Canalului
de retur audio (ARC).
COAX
INPUT MODE este setat la „AUTO” sau
„COAX” şi când semnalul sursă este un semnal
digital prin mufa COAXIAL (pagina 25, 59).
OPT
INPUT MODE este setat la „AUTO” sau „OPT”
şi când semnalul sursă este un semnal digital
prin mufa OPTICAL (pagina 22, 25, 26, 59).
E Indicator DTS(-ES)
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul decodifică semnalele în format DTS
corespunzătoare.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Notă
Atunci când se redă un disc în format DTS,
asiguraţi-vă că aţi efectuat conexiunile digitale şi
că INPUT MODE nu este setat la „ANALOG”
(pagina 59) şi că „A. DIRECT” nu este selectat.
F NEO:6
Se aprinde atunci când este activat decodorul
DTS Neo:6 Cinema/Music (pagina 52, 53).
G Indicator Dolby Pro Logic
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul efectuează procesarea Dolby Pro
Logic. Această tehnologie de decodare
surround în matrice poate îmbunătăţi
semnalele de intrare.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indicator DTS-HD
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul decodifică semnalele în format
DTS-HD corespunzătoare.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Notă
Este posibil ca aceşti indicatori să nu se aprindă,
în funcţie de setarea modelului difuzorului.
H Indicator Dolby Digital Surround
Indicatorul respectiv se aprinde atunci când
receptorul decodifică semnalele în format Dolby
Digital corespunzătoare.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Notă
Atunci când se redă un disc în format DTS,
asiguraţi-vă că aţi efectuat conexiunile digitale şi
că INPUT MODE nu este setat la „ANALOG”
(pagina 59) şi că „A. DIRECT” nu este selectat.
I SLEEP
Se aprinde atunci când este activat
Temporizatorul de oprire (pagina 14).
J D.RANGE
Se aprinde atunci când este activată compresia
în interval dinamic (pagina 65).
K Indicatori de reglare
Se aprind atunci când receptorul prinde un post
radio.
ST
Difuzare stereo
RDS (doar pentru modelele din Europa,
Australia şi Taiwan)
Conectat la un post servicii RDS.
Număr post presetat (numărul se va modifica în
funcţie de postul presetat pe care îl selectaţi.)
L LPCM
Se aprinde atunci când receptorul decodează
semnalele PCM liniare.
11RO
Panoul din spate
1
1, 2
32
1
A Secţiunea semnal audio
Mufe DIGITAL INPUT/OUTPUT (pagina 22, 25,
26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Mufe ANALOG INPUT/OUTPUT (pagina 20, 22,
25, 26, 28, 30)
Alb (L)
AUDIO IN/OUT
B Secţiunea semnal video*
Calitatea imaginii depinde de mufa
de conectare.
Mufe DIGITAL INPUT/OUTPUT
(pagina 22, 25, 26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
Mufe COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (pagina 22,
25, 26)
Verde
(Y)
Albastru Y, PB, PR IN/OUT
(PB)
Imagine
de
înaltă
calitate
Roşu
(PR)
Roşu (R)
Negru
4
AUDIO OUT
Mufe COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT (pagina 22, 26, 28)
Galben
VIDEO IN/OUT
C Secţiunea ANTENNA
Mufă FM ANTENNA (pagina 31)
Borne AM ANTENNA (pagina 31)
12RO
D Secţiunea SPEAKERS (pagina 20)
* Trebuie să conectaţi mufa HDMI TV OUT sau
MONITOR OUT la televizor pentru a viziona
imaginea de intrare selectată (pagina 22).
Telecomandă
Utilizaţi telecomanda furnizată pentru
a comanda acest receptor şi alte echipamente.
Telecomanda este programată pentru
a comanda echipamente audio/video Sony.
Puteţi realoca butoanele de intrare pentru a se
potrivi echipamentului conectat la receptor
(pagina 72).
• RM-AAU106 (doar pentru modelele din
S.U.A., Canada şi Mexic)
• RM-AAU107 (alte modele)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
continuare
13RO
Pentru a utiliza butoanele
imprimate cu roz
F DISPLAY
Afişează informaţii pe panoul de afişaj.
Ţineţi apăsat pe SHIFT (O), apoi apăsaţi
pe butonul imprimat cu roz pe care doriţi să
îl utilizaţi.
Exemplu: Ţineţi apăsat pe SHIFT (O), apoi
apăsaţi ENT/MEM (C).
I GUI MODE
Afişează meniul GUI pe ecranul televizorului.
J
, V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B /b pentru a selecta setările, apoi
apăsaţi
pentru a introduce/confirma
selecţia.
K TOOLS/OPTIONS
Afişează şi selectează elemente din meniurile
de opţiuni.
2
Apăsaţi
ENT/MEM
L MENU/HOME
Apăsaţi AMP (Y), apoi apăsaţi MENU/HOME
pentru a afişa meniul de utilizare a receptorului.
M TUNING +/–
Scanează un post.
1
Ţineţi apăsa
SHIFT
PRESET +/–
Selectează posturi presetate.
D.TUNING
Intră în modul de acord direct.
N SOUND FIELD +**/–
Selectează un câmp de sunet.
O SHIFT
Modifică funcţia butonului telecomenzii,
pentru a activa butoanele imprimate cu roz
(pagina 14).
Pentru a controla receptorul
B ?/1* (pornire/standby)
Porneşte receptorul sau îl trece în modul
standby.
Economia de energie în modul standby
Când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”
(pagina 67).
C Butoane de intrare**
Selectează echipamentul pe care doriţi să-l
utilizaţi. Atunci când apăsaţi pe oricare dintre
butoanele de intrare, va porni receptorul.
Butoanele au atribuite funcţii pentru a controla
echipamente Sony.
Butoane numerice**
Ţineţi apăsat pe SHIFT (O), apoi apăsaţi
butoane numerice pentru a preseta posturi
sau pentru a acorda posturile presetate.
ENT/MEM
Ţineţi apăsat pe SHIFT (O), apoi apăsaţi ENT/
MEM pentru a memora un post în timpul
funcţionării tunerului.
E INPUT MODE
Selectează modul de intrare, atunci când acelaşi
echipament este conectat atât la mufele digitale,
cât şi la cele analogice.
14RO
Q MASTER VOL +/– sau
+/–
Reglează nivelul volumului tuturor difuzoarelor
în acelaşi timp.
R MUTING sau
Dezactivează temporar sunetul.
Apăsaţi din nou MUTING sau
a restaura sunetul.
pentru
S RETURN/EXIT O
Revine la meniul anterior.
W SLEEP
Setează receptorul să se oprească automat după
o perioadă de timp specificată.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton, afişajul
se modifică ciclic, după cum urmează:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Când este utilizat Temporizatorul de oprire, pe
panoul de afişaj se aprinde indicatorul „SLEEP”.
Sfat
Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
receptorului, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas
apare pe panoul de afişaj. Dacă apăsaţi din nou
SLEEP, Temporizatorul de oprire va fi revocat.
X AUTO VOL
Activează funcţia avansată de volum automat
(pagina 55).
AUTO CAL
Ţineţi apăsat pe SHIFT (O), apoi apăsaţi
AUTO CAL pentru a activa funcţia de Calibrare
automată.
Notă
Acest buton nu este disponibil când receptorul
se află în „GUI MODE”.
Y AMP
Activează funcţionarea receptorului.
Pentru a controla un televizor
Sony
Ţineţi apăsat pe TV (P), apoi apăsaţi pe
butonul imprimat cu galben pentru a selecta
funcţia dorită.
Exemplu: Ţineţi apăsat pe TV (P),
apoi apăsaţi TV CH + sau PROG + (N).
2
Apăsaţi
TV CH +/PROG +
1
Ţineţi apăsat
TV
F DISPLAY
Afişează informaţii legate de programul TV
curent.
/
(Prezentare informaţii/text)
Afişează informaţii precum numărul canalului
curent şi modul ecranului.
Afişează informaţii ascunse (de ex. răspunsurile
la un chestionar) în timp ce vă aflaţi în
modul text.
H Butoane colorate
Afişează un ghid de utilizare pe ecranul
televizorului, atunci când butoanele colorate
sunt disponibile. Urmaţi ghidul de utilizare
pentru a efectua o operaţiune selectată.
K TOOLS/OPTIONS
Afişează opţiunile funcţiei TV.
L MENU/HOME
Afişează meniurile televizorului.
N TV CH +**/– sau PROG +**/–
Caută canalele TV presetate.
c**/C
Selectează pagina următoare sau anterioară în
timp ce vă aflaţi în modul text.
Q TV VOL +/– sau
+/–
Reglează volumul televizorului.
R MUTING sau
Activează funcţia de dezactivare a sunetului
televizorului.
S RETURN/EXIT O
Revine la meniul anterior al televizorului.
T GUIDE sau
Afişează ghidul de programe pe ecran.
A TV ?/1 (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte televizorul.
V AUDIO** sau
**
Modifică modul de sunet dual.
C Butoane numerice**
Selectează canalele TV.
Z INPUT sau
(Selectare intrare)
Selectează semnalul de intrare (TV sau video).
ENT/MEM
Introduce selecţiile.
CLEAR
Utilizaţi-l împreună cu butoanele numerice
pentru a selecta numerele canalelor terminalului
CATV digital. De exemplu, pentru a selecta 2.1,
apăsaţi 2, CLEAR şi 1.
(Canalul anterior)
Revine la canalul vizionat anterior (vizionat mai
mult de cinci secunde).
/ (Text)
Afişează informaţii text.
(Menţinere text)
Menţine pagina curentă în timp ce vă aflaţi în
modul text.
* Dacă apăsaţi AV ?/1 (A) şi ?/1 (B) în acelaşi
timp, receptorul şi echipamentele conectate vor fi
oprite (SYSTEM STANDBY).
Funcţia AV ?/1 (A) se modifică automat
de fiecare dată când apăsaţi butoanele
de intrare (C).
** Butoanele 5/VIDEO 2, AUDIO/
, N şi
TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c au
puncte tactile. Folosiţi aceste puncte drept
referinţe, atunci când utilizaţi receptorul.
continuare
15RO
Pentru a controla alte echipamente Sony
Asiguraţi-vă că ţineţi apăsat pe SHIFT (O) pentru a activa butoanele imprimate cu roz (pagina 14).
Nume
Player Blu-ray
Disc/DVD
Tuner pentru
satelit, tuner
pentru cablu TV
VCR
Player CD
Dispozitiv USB,
iPod/iPhone
–
A
AV ?/1a)
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
C
Butoane numericeb)
Piesă
Canal
Canal
Piesă
–
ENT/MEM
Introducere
Introducere
Introducere
Introducere
Introducere
CLEAR
Golire
(.) punctc)d)/
Texte)
–
Piesă >10
–
D
iPhone CTRL
–
–
–
–
Mod control
iPod/iPhone
F
DISPLAY
Afişare
Afişare
Afişare
Afişare
Afişare
G
POP UP/MENU
Meniu
–
–
–
–
H
Butoane colorate
Meniu, ghid
Meniu, ghid
–
–
–
Introducere
Introducere
Introducere
–
Introducere
Selectare
J
V/v/B/b
Selectare
Selectare
–
Selectare
K
TOOLS/OPTIONS
Meniu opţiuni Meniu opţiuni
–
–
Meniu opţiuni
L
MENU/HOME
Meniu
Meniu
–
Meniu
M
m/M
Căutare înainte, –
înapoi
Nb)
Redare
–
Redare
./>
Ignorare piesă
–
Căutare index Ignorare piesă Ignorare piesă
X
Pauză
–
Pauză
Pauză
x
Oprire
–
Oprire
Oprire
Oprire
FOLDER +/–
–
–
–
–
Selectare folder
S
RETURN/
EXIT O
Revenire
Revenire, ieşire
–
–
Revenire
T
GUIDE sau
Orar programe Meniu ghid
–
–
–
U
TOP MENU
Ghid pe ecran
–
–
–
–
V
AUDIOb) sau
Audio
–
–
–
–
Selectare
intrare
–
–
Meniu
Derulare
Derulare
Derulare
înainte,
înainte,
înainte,
derulare înapoi derulare înapoi derulare înapoi
Redare
Redare
Pauză
b)
Z
INPUT
Selectare intrare –
a) Dacă apăsaţi AV ?/1 (A) şi ?/1 (B) în acelaşi
timp, receptorul şi echipamentele conectate
vor fi oprite (SYSTEM STANDBY).
Funcţia AV ?/1 (A) se modifică automat de
fiecare dată când apăsaţi butoanele de intrare (C).
b)
Butoanele 5/VIDEO 2, AUDIO/
, N şi
TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c au
puncte tactile. Folosiţi aceste puncte drept
referinţe, atunci când utilizaţi receptorul.
c)
Doar pentru modelele din S.U.A., Canada
şi Mexic.
16RO
d)
De exemplu, pentru a selecta 2.1, apăsaţi 2,
CLEAR şi 1.
e) Alte modele.
Note
• Explicaţia de mai sus are scop de exemplificare.
• În funcţie de modelul echipamentului conectat,
este posibil ca unele funcţii explicate în această
secţiune să nu fie executate cu telecomanda
furnizată.
Introducere
Vă puteţi bucura de echipamentul audio/video conectat la receptor, urmând paşii simpli de mai jos.
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Instalarea şi conectarea difuzoarelor
(pagina 18, 20)
Configurarea difuzoarelor
Selectaţi modelul de difuzoare (pagina 32), apoi
efectuaţi Calibrarea automată (pagina 33).
Notă
Verificarea conexiunii
corespunzătoare pentru
echipamentul dumneavoastră
Conectarea televizorului şi
a echipamentului video
(pagina 22, 23)
Calitatea imaginii depinde de mufa de
conectare. Consultaţi ilustraţia de mai jos.
Selectaţi conexiunea în funcţie de mufele cu
care este dotat echipamentul dumneavoastră.
Vă recomandăm să conectaţi echipamentul
video prin intermediul conexiunii HDMI, dacă
acesta este dotat cu mufe HDMI.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digital
Analogic
Puteţi verifica starea conexiunii difuzoarelor
utilizând „Test Tone” (pagina 64). Dacă sunetul
nu este scos corect, verificaţi conexiunea
difuzorului.
Configurarea setărilor de ieşire pe
echipamentul conectat
Pentru a configura o ieşire audio digitală
multicanal, verificaţi setarea ieşirii audio digitale
de pe echipamentul conectat.
Pentru un player Blu-ray Disc Sony, asiguraţi-vă
că „Audio (HDMI)”, „Dolby Digital” şi „DTS”
sunt setate la „Auto”, „Dolby Digital” şi,
respectiv, „DTS” (începând cu septembrie 2011).
Pentru PlayStation 3, asiguraţi-vă că „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)” şi „BD Audio
Output Format (Optical Digital)” sunt setate la
„Bitstream” (cu versiunea 3.70 a software-ului
de sistem).
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite cu echipamentul conectat.
Imagine de înaltă calitate
Conectarea echipamentului audio
(pagina 30)
Pregătirea receptorului
Consultaţi „6: Conectarea cablului de alimentare
CA (de la reţea)” (pagina 31) şi „Iniţializarea
receptorului” (pagina 32).
17RO
Conexiuni
1: Instalarea difuzoarelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem
cu până la 7.1 canale (7 difuzoare şi un
subwoofer).
Exemplu de configurare
a sistemului de difuzoare
Sistem de difuzoare cu canal 5.1
Pentru a vă bucura complet de un sunet
surround multi-canal similar celui dintr-un
cinematograf este nevoie de cinci difuzoare
(două difuzoare frontale, unul central şi două
surround) şi un subwoofer.
Sistem de difuzoare cu canal 7.1
utilizând difuzoare surround
spate
Vă puteţi bucura de o reproducere de înaltă
fidelitate a sunetului înregistrat cu aplicaţii
software DVD sau Blu-ray Disc în formatul
canal 6.1 sau 7.1 dacă veţi conecta un difuzor
surround spate suplimentar (sistem canal 6.1)
sau două difuzoare surround spate
suplimentare (sistem canal 7.1).
Sistem de difuzoare cu canal 7.1
utilizând difuzoare frontale înalte
ADifuzor frontal (stânga)
BDifuzor frontal (dreapta)
CDifuzor central
DDifuzor surround (stânga)
EDifuzor surround (dreapta)
FDifuzor surround spate (stânga)*
GDifuzor surround spate (dreapta)*
HDifuzor înalt frontal (stânga)*
IDifuzor înalt frontal (dreapta)*
JSubwoofer
* Nu puteţi utiliza simultan difuzoarele surround
spate şi difuzoarele frontale înalte.
18RO
Vă puteţi bucura de efecte sonore verticale,
conectând 2 difuzoare frontale înalte
suplimentare.
Amplasare recomandată
a difuzoarelor
Sistem de difuzoare cu canal 6.1
Sistem de difuzoare cu canal 7.1
utilizând difuzoare surround spate
• Unghiul A prezentat în ilustraţie ar trebui
să fie acelaşi.
Sfat
Puteţi amplasa subwooferul oriunde doriţi, deoarece
acesta nu emite semnale puternic direcţionate.
Sistem de difuzoare cu canal 7.1
utilizând difuzoare frontale înalte
• Amplasaţi difuzoarele frontale înalte
– la un unghi între 22° şi 45°.
– la cel puţin 1 metru direct deasupra
difuzoarelor frontale.
19RO
Conexiuni
• Plasaţi difuzorul surround spate în spatele
poziţiei de ascultare.
2: Conectarea difuzoarelor
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Difuzor central
Difuzor surround
Dreapta
B
A
Stânga
B
B
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Dreapta
Subwoofer*
Stânga
Surround spate/
Difuzor înalt frontal **
Dreapta
3
Stânga
Difuzor frontal
2
3
A Cablu audio monofonic (nefurnizat)
B Cablu pentru difuzor (nefurnizat)
20RO
4
Conexiuni
* Atunci când conectaţi un subwoofer cu funcţie de
standby automat, dezactivaţi funcţia când
urmăriţi filme. Dacă funcţia de standby automat
este setată ca activă, trece automat în modul
standby, în funcţie de nivelul semnalului de
intrare primit de subwoofer şi este posibil ca
sunetul să nu mai fie redat.
** În cazul în care conectaţi doar un difuzor
surround spate, conectaţi-l la bornele SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Note
• Puteţi porni sau opri sistemul de difuzoare cu
butonul SPEAKERS (pagina 9).
• După ce aţi instalat şi conectat difuzorul
asiguraţi-vă ca aţi selectat modelul de difuzoare din
meniul Speaker Settings (pagina 32).
21RO
3: Conectarea televizorului
Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când conectaţi mufa HDMI TV OUT sau
MONITOR OUT la un televizor. Puteţi controla acest receptor utilizând o interfaţă grafică
cu utilizatorul, în cazul în care conectaţi mufa HDMI TV OUT la un televizor.
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
TV
Semnale audio
Semnale video
sau
A
B*
sau
C
D
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
C Cablu video componentă (nefurnizat)
D Cablu video (nefurnizat)
E Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu autorizat
HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
22RO
Semnale
audio/video
ARC
E*
**
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
Note
• Conectaţi un monitor TV sau un proiector la mufa
HDMI TV OUT sau MONITOR OUT de pe
receptor. Este posibil să nu puteţi înregistra, chiar
dacă aţi conectat echipament de înregistrare.
• În funcţie de starea conexiunii dintre televizor
şi antenă (aeriană), imaginea de pe ecranul
televizorului se poate distorsiona. În acest caz,
amplasaţi antena (aeriană) mai departe de receptor.
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Sfaturi
• Toate mufele digitale audio sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
• Receptorul are o funcţie de conversie video.
Pentru detalii, consultaţi „Funcţia de conversie
a semnalelor video” (pagina 29).
• Când conectaţi mufa de ieşire audio a televizorului
la mufele TV IN ale receptorului pentru a scoate
sunetul televizorului prin difuzoarele conectate la
receptor, setaţi mufa de ieşire audio a televizorului
la „Fixed”, în cazul în care se poate comuta între
„Fixed” şi „Variable”.
Pentru a asculta sunetul de la
televizor
Dacă televizorul nu acceptă funcţia Control
audio al sistemului, setaţi „Audio Out” la
„TV+AMP” din meniul HDMI Settings
(pagina 67).
4a: Conectarea
echipamentului video
Conexiuni
* Pentru a vă bucura de transmisiuni TV cu sunet
surround multicanal provenit din difuzoarele
conectate la receptor, puteţi efectua oricare dintre
următoarele conexiuni:
– conectaţi B.
– conectaţi E dacă televizorul dumneavoastră
este compatibil cu funcţia Canal de retur audio
(ARC).
Nu uitaţi să opriţi volumul televizorului sau
activaţi funcţia televizorului de dezactivare
a sunetului.
** În cazul în care conectaţi receptorul la un televizor
compatibil cu Canal de retur audio (ARC), sunetul
televizorului va ieşi prin difuzoarele conectate la
receptor prin intermediul mufei HDMI TV OUT.
Asiguraţi-vă că setaţi „Ctrl for HDMI” la „ON” în
meniul HDMI Settings (pagina 67). Dacă doriţi să
selectaţi un semnal audio utilizând altceva decât
un cablu HDMI (de ex., prin intermediul unui
cablu optic digital sau al unui cablu audio),
comutaţi modul de intrare audio utilizând INPUT
MODE (pagina 59).
Utilizarea conexiunii HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) este o interfaţă ce transmite semnale
video şi audio în format digital.
Operaţiile pot fi simplificate prin conectarea
de echipamente compatibile cu funcţia de
sincronizare Sony „BRAVIA” utilizând cabluri
HDMI. Consultaţi „Caracteristicile
„BRAVIA” Sync” (pagina 56).
Caracteristici HDMI
• Semnalul audio digital transmis de HDMI
poate fi scos din difuzoarele conectate la
receptor. Acest semnal acceptă Dolby
Digital, DTS şi PCM linear. Pentru detalii,
consultaţi „Formate audio digitale acceptate
de receptor” (pagina 54).
• Receptorul poate primi PCM linear multicanal (până la 8 canale) cu o frecvenţă de
eşantionare de cel mult 192 kHz cu
o conexiune HDMI.
• Intrările de semnale video analogice prin
mufa VIDEO sau mufele COMPONENT
VIDEO ale receptorului pot fi scoase ca
semnele HDMI (pagina 29). Semnalele
audio nu sunt scoase printr-o mufă HDMI
TV OUT în timpul conversiei imaginii.
• Acest receptor acceptă transmisia cu rată de
biţi ridicată (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) şi 3D.
• Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectaţi
un televizor şi echipament compatibile 3D
(player Blu-ray Disc, înregistrator Blu-ray
Disc, PlayStation 3 etc.) la receptor utilizând
cabluri HDMI de mare viteză, puneţi-vă
ochelarii 3D şi apoi redaţi conţinut
compatibil 3D.
continuare
23RO
Note cu privire la conexiunile
HDMI
• Semnalele audio şi video ale intrării HDMI
nu sunt scoase prin mufa HDMI TV OUT în
timp ce este afişat meniul GUI.
• Semnalele DSD ale unui Super Audio CD nu
intră şi nu ies.
• În funcţie de televizor sau de echipamentul
video, este posibil ca imaginile 3D să nu fie
afişate.
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare primite
cu fiecare echipament conectat pentru
a afla detalii.
Când conectaţi cabluri
• Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea).
• Nu este necesar să conectaţi toate cablurile.
Realizaţi conexiunile în funcţie de
disponibilitatea mufelor de pe echipamentul
conectat.
• Utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
Dacă utilizaţi un cablu HDMI standard, este
posibil ca imaginile 1080p, Deep Color
(Deep Colour) sau 3D să nu fie afişate
corespunzător.
• Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu
de conversie HDMI-DVI. Când conectaţi
un cablu de conversie HDMI-DVI la un
echipament DVI-D, sunetul şi/sau imaginea
se pot pierde. Conectaţi un cablu audio
separat sau un cablu digital de conectare,
apoi setaţi „Input Assign” din meniul Input
Option (pagina 60) dacă sunetul nu este scos
corect.
• La conectarea cablurilor optice digitale,
introduceţi fişele drept, până ce se aude
un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice
digitale.
Sfat
Toate mufele digitale audio sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz şi 96 kHz.
24RO
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
echipamente digitale, dar nu
puteţi găsi o intrare care să nu fie
utilizată
Consultaţi „Utilizarea sunetului/imaginilor de
la alte surse (Input Assign)” (pagina 60).
Conversia semnalelor video
Acest receptor este prevăzut cu o funcţie de
conversie a semnalelor video. Pentru detalii,
consultaţi „Funcţia de conversie a semnalelor
video” (pagina 29).
Conectarea unui player Blu-ray Disc sau a unui player DVD
Conexiuni
Player Blu-ray Disc, player DVD
Semnale
audio/video
Semnale audio
Semnale video
sau
A
B
C*
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
B Cablu coaxial digital (nefurnizat)
C Cablu optic digital (nefurnizat)
D Cablu video componentă (nefurnizat)
D
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
* Când conectaţi echipamentul prevăzut cu o mufă
OPTICAL, setaţi „Input Assign” din meniul Input
Option (pagina 60).
Note
• Asiguraţi-vă că modificaţi setarea implicită
a butoanelor de intrare BD/DVD de pe
telecomandă, astfel încât să puteţi utiliza butonul
pentru a controla playerul DVD. Pentru detalii,
consultaţi „Realocarea butonului de intrare”
(pagina 72).
• Puteţi, de asemenea, să redenumiţi intrarea BD/
DVD, astfel încât să poată fi afişată pe panoul de
afişaj al receptorului. Pentru detalii, consultaţi
„Denumirea intrărilor (Name Input)” (pagina 41).
25RO
Conectarea unui tuner pentru satelit sau a unui tuner pentru cablu TV
Tuner pentru satelit, tuner pentru cablu TV
Semnale video
Semnale audio/video
Semnale audio
sau
A
B
C
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
B Cablu video componentă (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu audio (nefurnizat)
E Cablu optic digital (nefurnizat)
26RO
sau
D
E
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
Conectarea unei console PlayStation 3
Conexiuni
Conectarea unui iPod sau a unui
iPhone pentru conţinut video
PlayStation 3
Semnale audio/video
A
iPod/iPhone
(nefurnizat)
A
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
A Cablu compus AV Apple
(nefurnizat)
27RO
Conectarea unui înregistrator DVD, VCR
Conectarea unei camere video,
a unui joc video, a unui PC
Înregistrator DVD, VCR
Semnale audio
Semnale video
Cameră video,
Joc video, PC
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
A
B
C
A
(Pe panoul frontal)
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu video (nefurnizat)
C Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
B
* Dacă doriţi să înregistraţi, trebuie să efectuaţi
această conexiune (pagina 47).
Notă
Asiguraţi-vă că modificaţi setarea implicită
a butonului de intrare VIDEO 1 de pe telecomandă,
astfel încât să puteţi utiliza butonul pentru
a controla înregistratorul DVD. Pentru detalii,
consultaţi „Realocarea butonului de intrare”
(pagina 72).
28RO
Cameră video,
Joc video
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu HDMI Sony.
B Cablu audio/video componentă
(nefurnizat)
Funcţia de conversie a semnalelor video
Mufă INPUT
Mufă OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Este scos acelaşi tip de semnal precum cel de intrare.
: Se transformă şi sunt scoase semnale video (până la 1080i).
Note cu privire la conversia
semnalelor video
• Atunci când semnalele video de la un VCR
etc. sunt convertite ascendent pe acest
receptor şi apoi vizualizate pe televizor,
în funcţie de starea semnalului video scos,
imaginea de pe ecranul televizorului poate fi
distorsionată pe orizontală sau este posibil
să nu se vadă nicio imagine.
• Atunci când utilizaţi un VCR cu circuit
de îmbunătăţire a imaginii, este posibil
ca acesta să afecteze conversia semnalului
video. Se recomandă dezactivarea acestei
funcţii de pe VCR.
• Ieşirea de imagine HDMI convertită nu
acceptă x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) sau 3D.
• Nu se poate face conversia semnalelor video
HDMI în semnale video de componentă
şi nici în semnale video.
Notă
Este posibil ca semnalele scoase prin mufele HDMI
TV OUT sau MONITOR OUT să nu fie înregistrate
corect.
Pentru a conecta echipament de
înregistrare
La înregistrare, conectaţi echipamentul de
înregistrare la mufele VIDEO OUT ale
receptorului. Conectaţi cablurile pentru
semnalele de intrare şi de ieşire la acelaşi tip de
mufă, deoarece mufele VIDEO OUT nu au
o funcţie de conversie ascendentă.
29RO
Conexiuni
Receptorul este prevăzut cu o funcţie de conversie a semnalelor video.
Semnalele video şi semnalele video de la componentă pot fi scoase ca semnale video HDMI (numai
prin mufa HDMI TV OUT). Ca setare implicită, semnalele video intrate prin echipamentul
conectat sunt scoase după cum se arată în tabel cu săgeţi continue.
4b: Conectarea
echipamentului audio
Conectarea unui iPod, a unui iPhone
sau a unui dispozitiv USB
Conectarea unui player Super Audio
CD, a unui player CD
Înainte de a conecta cablurile, deconectaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Player Super
Audio CD,
Player CD
A
A
iPod, iPhone,
dispozitiv USB
A Cablu USB (nefurnizat)
A Cablu audio (nefurnizat)
30RO
6: Conectarea cablului de
alimentare CA (de la reţea)
Înainte de a conecta antenele (aeriene),
deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea)
la o priză de perete.
Cablu de alimentare CA (de la reţea)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (furnizată)
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (furnizată)
La priza de perete
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote, ţineţi
antena cadru pentru AM (aeriană) la distanţă de
receptor şi de alte echipamente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru
FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM
(aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi
în poziţie orizontală.
31RO
Conexiuni
5: Conectarea antenelor
(aeriene)
Pregătirea receptorului
Iniţializarea receptorului
Înainte de a utiliza receptorul pentru prima
dată, iniţializaţi-l prin următoarea procedură.
Această procedură poate fi utilizată şi pentru
a reveni la setările implicite din fabrică.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
Configurarea difuzoarelor
Selectarea modelului de difuzoare
Selectaţi modelul de difuzoare în funcţie
de sistemul de difuzoare pe care îl utilizaţi.
1
După ce pe panoul de afişaj apare un timp
mesajul „GUI ON”, pe ecranul
televizorului apare meniul GUI.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
?/1
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
Ţineţi apăsat ?/1 timp de
5 secunde.
Pe panoul de afişaj apare un timp mesajul
„CLEARING”, apoi se modifică în
„CLEARED”.
Modificările sau ajustările aduse setărilor
sunt acum reiniţializate la valorile
implicite.
32RO
Apăsaţi GUI MODE.
2
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
3
Utilizarea AUTO CALIBRATION
Acest receptor este echipat cu funcţia DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), ce vă
permite să realizaţi calibrarea automată
urmând paşii de mai jos:
• Verificaţi conexiunea dintre fiecare difuzor
şi receptor.
• Ajustaţi volumul difuzorului.
• Măsuraţi distanţa de la fiecare difuzor până
la poziţia dumneavoastră de ascultare.*
• Măsuraţi dimensiunile difuzorului.*
• Măsuraţi caracteristicile de frecvenţă.*
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „SP Pattern”,
apoi apăsaţi
sau b.
* Rezultatul măsurătorii nu se utilizează când
„A. DIRECT” este selectat.
Sistemul DCAC este proiectat astfel încât să
obţineţi un balans corespunzător al sunetului
în camera dumneavoastră. Puteţi regla, însă,
manual nivelul şi balansul difuzorului, după
preferinţe. Pentru detalii, consultaţi „Test
Tone” (pagina 64).
5
6
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta modelul de
difuzoare dorit, apoi apăsaţi
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Înainte de realizarea calibrării
automate
.
Înainte de a realiza calibrarea automată,
verificaţi următoarele.
• Configuraţi şi conectaţi difuzoarele
(pagina 18, 20).
• Conectaţi la mufa AUTO CAL MIC doar
microfonul de optimizare furnizat. Nu
conectaţi alte microfoane la această mufă.
• Asiguraţi-vă că ieşirea difuzorului nu este
setată la „SPK OFF” (pagina 9).
• Deconectaţi căştile.
• Îndepărtaţi orice obstacole situate între
microfonul de optimizare şi difuzoare
pentru a evita erorile de măsurare.
• Realizaţi măsurarea într-un mediu silenţios,
fără zgomot, pentru a obţine o măsurătoare
exactă.
continuare
33RO
Pregătirea receptorului
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Speaker”,
apoi apăsaţi
sau b.
Note
• În timpul calibrării, din difuzoare se va auzi un
sunet foarte puternic, iar volumul nu poate
fi reglat. Fiţi atenţi la prezenţa copiilor sau
la efectul asupra vecinilor.
• Dacă funcţia de dezactivare a sunetului a fost
activată înainte de calibrarea automată, această
funcţie va fi dezactivată automat.
• Este posibil să nu se poată face măsurători corecte
sau să nu se poată efectua calibrarea automată
atunci când sunt utilizate difuzoare speciale, cum
ar fi difuzoare cu dipoli.
2
Conectaţi microfonul de
optimizare furnizat la mufa
AUTO CAL MIC.
3
Configuraţi microfonul de
optimizare.
Poziţionaţi microfonul de optimizare
la nivelul poziţiei în care staţi. Folosiţi
un scaun sau un trepied pentru ca
microfonul de optimizare să rămână la
aceeaşi înălţime cu cea la care se află
urechile dumneavoastră.
Configurarea calibrării automate
Confirmarea configurării
subwooferului activ
Microfon de optimizare
Exemplu de utilizare a difuzoarelor
surround spate
• Când este conectat un subwoofer, porniţi
subwooferul şi daţi mai tare volumul înainte
de a activa subwooferul. Rotiţi butonul
LEVEL la poziţia de dinainte de punctul
de mijloc.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de frecvenţă de trecere, setaţi
valoarea la maxim.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de standby automat, dezactivaţi
funcţia.
Notă
1
Selectaţi modelul de difuzoare
(pagina 32).
În cazul în care conectaţi difuzoare
frontale înalte, selectaţi modelul de
difuzoare cu difuzoare frontale înalte
(5/x.x sau 4/x.x) de fiecare dată când
efectuaţi calibrarea automată. Altfel,
caracteristicile difuzoarelor frontale
înalte nu pot fi măsurate.
34RO
În funcţie de caracteristicile subwooferului utilizat,
este posibil ca valoarea distanţei de configurare să fie
diferită de poziţia efectivă.
Realizarea calibrării automate
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Auto Cal.”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat B/b
pentru a selecta „Standard”,
apoi apăsaţi
.
?/1
Pregătirea receptorului
Butoane
de intrare
GUI MODE
Tipul calibrării este setat automat
la „Engineer”.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Apăsaţi
„START”.
6
Măsurarea va începe în cinci
secunde.
Apăsaţi GUI MODE.
După ce pe panoul de afişaj apare un timp
mesajul „GUI ON”, pe ecranul
televizorului apare meniul GUI.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI nu
apare pe ecranul televizorului.
2
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
pentru a selecta
Procesul de măsurare va dura
aproximativ 30 de secunde cu un ton
de testare.
Când măsurarea ia sfârşit, se aude un
sunet şi ecranul se modifică.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
continuare
35RO
Notă
Dacă pe ecran apare o eroare, consultaţi „Lista
mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea
automată” (pagina 37).
7
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul dorit,
apoi apăsaţi
.
• Retry: Efectuează din nou calibrarea
automată.
• Save: Salvează rezultatele măsurătorii
şi părăseşte procesul de configurare.
• Warning: Afişează avertismente legate
de rezultatele măsurării. Consultaţi
„Lista mesajelor de după măsurătorile
cu calibrarea automată” (pagina 37).
• Exit: Părăseşte procesul de configurare
fără a salva rezultatele măsurătorii.
8
Salvaţi rezultatul măsurătorii.
Selectaţi „Save” la pasul 7.
Notă
Puteţi selecta tipul de calibrare pe care doriţi
să îl utilizaţi, cu ajutorul calibrării automate
„Custom” (pagina 37).
9
Deconectaţi microfonul de
optimizare de la receptor.
Notă
Dacă aţi repoziţionat difuzorul, vă recomandăm
să efectuaţi din nou calibrarea automată pentru
a vă bucura de sunet surround.
Sfaturi
• Puteţi modifica unitatea de distanţă din „Distance
Unit” din meniul Speaker Settings (pagina 65).
• Mărimea unui difuzor („Large”/„Small”) este
determinată de caracteristicile de frecvenţă redusă.
Rezultatele măsurătorilor pot varia în funcţie de
poziţia microfonului de optimizare şi
a difuzoarelor, dar şi de forma camerei.
Se recomandă să aplicaţi rezultatele măsurătorilor.
În orice caz, puteţi modifica aceste setări în meniul
Speaker Settings. Salvaţi mai întâi rezultatele
măsurătorii, apoi încercaţi să modificaţi setarea.
Pentru revocarea calibrării
automate
Funcţia de calibrare automată va fi revocată
când faceţi următoarele în timpul procesului
de măsurare:
– Apăsaţi ?/1.
– Apăsaţi pe butoanele de intrare de pe
telecomandă sau rotiţi de INPUT
SELECTOR de pe receptor.
– Apăsaţi MUTING sau .
– Apăsaţi SPEAKERS de pe receptor.
– Modificaţi nivelul volumului.
– Conectaţi căştile.
– Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi din nou
AUTO CAL.
Verificarea rezultatelor calibrării
automate
Pentru a verifica mesajul de avertizare sau
codul de eroare obţinut la „Realizarea
calibrării automate” (pagina 35), procedaţi
după cum urmează.
Apăsaţi V/v pentru a selecta
„Warning” la pasul 7 din „Realizarea
calibrării automate” (pagina 35) ,
apoi apăsaţi
.
Dacă apare un mesaj de avertizare, verificaţi
mesajul şi utilizaţi receptorul fără nicio
modificare.
Sau, dacă este necesar, efectuaţi din nou
calibrarea automată.
Când apare „Error Code”
Verificaţi eroarea şi efectuaţi din nou
calibrarea automată.
1 Apăsaţi
pentru a selecta „ENTER”.
Pe ecranul televizorului apare „RETRY ?”.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta „YES”,
apoi apăsaţi
.
3 Repetaţi paşii de la 6 la 9 din „Realizarea
calibrării automate” (pagina 35).
36RO
Lista mesajelor de după
măsurătorile cu calibrarea
automată
Afişaj şi explicaţie
Error Code 32
Error Code 33
Difuzoarele nu au fost detectate sau nu sunt
conectate corespunzător.
• Nu este conectat niciun difuzor frontal sau este
conectat doar un difuzor frontal.
• Difuzorul surround stânga sau surround dreapta
nu este conectat.
• Difuzoarele surround spate sau difuzoarele
frontale înalte sunt conectate, chiar dacă
difuzoarele surround nu sunt conectate. Conectaţi
difuzoarele surround la bornele SPEAKERS
SURROUND.
• Difuzorul surround spate este conectat doar la
bornele SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH R. Când conectaţi doar un difuzor
surround spate, conectaţi-l la bornele SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
• Difuzorul frontal înalt stânga sau difuzorul frontal
înalt dreapta nu este conectat.
Microfonul de optimizare nu este conectat.
Asiguraţi-vă că microfonul de optimizare este
conectat corect şi efectuaţi din nou calibrarea
automată.
Dacă microfonul de optimizare este conectat corect
şi codul de eroare apare în continuare, cablul
microfonului de optimizare poate fi deteriorat.
Warning 40
Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea
unui nivel de zgomot ridicat. Puteţi obţine rezultate
mai bune dacă repetaţi procesul într-un mediu mai
silenţios.
Warning 41
Warning 42
Intrarea de la microfon este prea mare.
• Distanţa dintre difuzor şi microfon poate fi prea
mică. Depărtaţi-le şi efectuaţi din nou
măsurătoarea.
Warning 43
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot fi
detectate. Acest lucru poate fi cauzat de zgomot.
Încercaţi să efectuaţi măsurătoarea într-un mediu
silenţios.
No Warning
Nu există nicio informaţie de avertizare.
În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele
măsurătorii pot varia. În orice caz, nu vor fi
probleme chiar dacă veţi utiliza în continuare
receptorul cu valoarea respectivă.
Particularizarea calibrării automate
Puteţi particulariza calibrarea automată,
selectând tipul de calibrare dorit.
1
Apăsaţi GUI MODE.
După ce pe panoul de afişaj apare un timp
mesajul „GUI ON”, pe ecranul
televizorului apare meniul GUI.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „ Settings”,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta „Auto Cal.”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat B/b
pentru a selecta „Custom”,
apoi apăsaţi
.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta tipul de calibrare
dorit, apoi apăsaţi
.
• Full Flat: Aplatizează măsurarea
frecvenţei de la fiecare difuzor.
• Engineer: Setează frecvenţa la cea
potrivită cu „standardul Sony pentru
camerele de ascultare”.
• Front Reference: Reglează
caracteristicile tuturor difuzoarelor
în funcţie de caracteristicile
difuzorului frontal.
• Off: Setează nivelului egalizorului
de calibrare automată la valoarea
dezactivat.
continuare
37RO
Pregătirea receptorului
Error Code 31
SPEAKERS este dezactivat. Setaţi la o altă setare
a difuzorului (pagina 9) şi efectuaţi din nou
calibrarea automată.
Sfat
6
7
Apăsaţi
pentru a confirma
tipul de calibrare selectat.
2
Apăsaţi GUI MODE.
După ce pe panoul de afişaj apare un timp
mesajul „GUI ON”, pe ecranul
televizorului apare meniul GUI.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
Urmaţi paşii de la 5 la 9 din
„Realizarea calibrării automate”
(pagina 35).
Ghid de utilizare a afişajului
pe ecran
Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe ecranul
televizorului şi să selectaţi funcţia dorită pe
ecranul televizorului, apăsând V/v/B/b şi
pe telecomandă.
Pentru a afişa meniul receptorului pe ecranul
televizorului, asiguraţi-vă că receptorul
se află în „GUI MODE”, urmând paşii din
„Pentru a activa şi dezactiva „GUI MODE””
(pagina 39).
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
sau b pentru
a accesa meniul.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
Input”.
Exemplu: Când selectaţi „
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Utilizarea meniului
1
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul de
meniu pe care doriţi să-l ajustaţi,
apoi apăsaţi
pentru a accesa
elementul de meniu.
5
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru
a selecta parametrul dorit.
Comutaţi intrarea televizorului,
astfel încât să fie afişată
o imagine a meniului.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
38RO
Pentru a activa şi dezactiva
„GUI MODE”
2
Apăsaţi GUI MODE. „GUI ON” sau
„GUI OFF” apare pe panoul de afişaj,
în funcţie de modul selectat.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
or b pentru
a accesa meniul.
Prezentare generală a meniurilor
principale
Pregătirea receptorului
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
Input”.
Exemplu: Când selectaţi „
Pictogramă meniu Descriere
Input
Music
Video
Selectează echipamentul
sursei de intrare conectat
la receptor (pagina 40).
Selectează muzica de pe
iPod/iPhone (pagina 42)
sau de pe dispozitivul USB
(pagina 45).
Selectează clipurile video
de pe iPod/iPhone
(pagina 42).
FM/AM
Selectează radioul FM/AM
încorporat (pagina 48).
Settings
Ajustează setările
receptorului (pagina 62).
3
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS în timp
ce este afişată lista cu elementele
de meniu.
Apare meniul opţiunilor.
Utilizarea meniurilor opţiunilor
Când apăsaţi TOOLS/OPTIONS, sunt afişate
meniurile opţiunilor pentru meniul principal
selectat. Puteţi selecta o funcţie asociată, fără
a selecta din nou meniul.
1
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul opţiunii
pe care îl doriţi, apoi apăsaţi
sau b.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi GUI MODE.
După ce pe panoul de afişaj apare un timp
mesajul „GUI ON”, pe ecranul
televizorului apare meniul GUI.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI nu
apare pe ecranul televizorului.
Pentru a părăsi meniul opţiunii
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
39RO
3
Operaţiuni de bază
Ecranul cu meniurile dispare şi apare
ecranul de redare a intrării externe.
Intrarea care poate fi selectată:
• BD/DVD: Player Blu-ray Disc sau
player DVD etc., conectat la mufa BD/
DVD.
• GAME: PlayStation 3 etc., conectat
la mufa GAME.
• SAT/CATV: Tuner pentru satelit etc.,
conectat la mufa SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR etc., conectat
la mufa VIDEO 1 sau VIDEO 2.
• TV: Televizor conectat la mufa TV.
• SA-CD/CD: Player Super Audio CD
sau CD etc., conectat la mufa SA-CD/
CD.
Redarea unui echipament
sursă de intrare
?/1
Butoane
de intrare
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
4
Porniţi echipamentul şi începeţi
redarea.
5
Apăsaţi MASTER VOL +/– sau
2 +/– pentru a regla volumul.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Puteţi utiliza, de asemenea, MASTER
VOLUME de pe receptor.
6
MUTING/
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
Apăsaţi GUI MODE.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
2
Selectaţi „
Input”, apoi
apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
40RO
Selectaţi echipamentul dorit,
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi SOUND FIELD +/– pentru
a vă bucura de sunet surround.
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
sau MUSIC de pe receptor.
Pentru detalii, consultaţi pagina 51.
Sfaturi
Pentru a activa funcţia de
dezactivare a sunetului
Apăsaţi MUTING sau .
Funcţia de dezactivare a sunetului
va fi revocată când faceţi următoarele.
• Apăsaţi MUTING sau
din nou.
• Creşteţi volumul.
• Opriţi receptorul.
• Efectuaţi o calibrare automată.
Pentru a evita deteriorarea
difuzoarelor
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă că
aţi redus nivelul volumului.
Denumirea intrărilor (Name Input)
Puteţi să introduceţi un nume de până la
8 caractere pentru intrări şi să-l afişaţi.
Echipamentele pot fi identificate mai uşor
dacă au numele afişate şi nu mufele.
1
Selectaţi intrarea pe care doriţi
să o denumiţi din ecranul
Input”.
„
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Operaţiuni de bază
• Puteţi să rotiţi de INPUT SELECTOR de pe
receptor sau să apăsaţi pe butoanele de intrare
de pe telecomandă pentru a selecta
echipamentul dorit.
• Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit, în funcţie
de viteza cu care rotiţi butonul MASTER
VOLUME de pe receptor.
Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid:
învârtiţi rapid de buton.
Pentru a face ajustări fine: învârtiţi încet de buton.
• Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit, în funcţie
de timpul cât apăsaţi şi menţineţi apăsat MASTER
VOL +/– sau 2 +/– pe telecomandă.
Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid: apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul.
Pentru a face o ajustare fină: apăsaţi butonul
şi eliberaţi-l imediat.
Apare meniul opţiunilor.
3
Selectaţi „Name Input”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta un caracter,
apoi apăsaţi b.
Puteţi deplasa poziţia de introducere
înapoi şi înainte apăsând B/b.
5
Repetaţi pasul 4 pentru
a introduce caracterele pe rând,
apoi apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Notă
Unele litere care pot fi afişate pe ecranul televizorului
nu pot fi afişate pe panoul de afişaj.
41RO
Redarea unui iPod/iPhone
Puteţi asculta conţinutul audio/video de pe iPod/iPhone, conectând dispozitivul la bornele iPod/
iPhone de pe receptor.
Pentru detalii despre conectarea unui iPod/iPhone, consultaţi pagina 27, 30.
Modele de iPod/iPhone compatibile
Puteţi utiliza următoarele modele de iPod/iPhone cu acest receptor. Înainte de a-l utiliza, actualizaţi
dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai recentă versiune de software.
iPod touch
a 4-a generaţie
iPod touch
a 3-a generaţie
iPod touch
a 2-a generaţie
iPod touch
prima generaţie
iPod nano
a 6-a generaţie
iPod nano
a 5-a generaţie
(cameră video)
iPod nano
a 4-a generaţie
(video)
iPod nano
a 3-a generaţie
(video)
iPod nano
a 2-a generaţie (aluminiu)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Note
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se
deteriorează atunci când se utilizează un iPod/iPhone conectat la acest receptor.
• Acest produs a fost conceput în mod specific pentru a funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea standardelor
de performanţă Apple a fost certificată.
42RO
Selectarea modului de comandă
iPod/iPhone
1
Asiguraţi-vă că „System GUI” este
selectat la pasul 4 din „Selectarea
modului de comandă iPod/
iPhone” (pagina 43).
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„iPod/iPhone”.
3
Selectaţi conţinutul dorit din lista
cu conţinut, apoi apăsaţi
sau b.
iPhone CTRL
Începe redarea conţinutului selectat, iar
pe ecranul televizorului apar informaţii
despre conţinutul audio/video.
Notă
GUI MODE
V/v/b,
Semnalele video de la un iPod/iPhone sunt
convertite ascendent pe acest receptor şi apoi
vizualizate pe televizor, în funcţie de starea
semnalului video scos.
Pentru detalii, consultaţi „Funcţia de conversie
a semnalelor video” (pagina 29).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Apăsaţi GUI MODE.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
2
Selectaţi „ Music” sau
Video”, apoi apăsaţi
„
sau b.
Când dispozitivul iPod sau iPhone este
conectat, pe ecranul televizorului apare
„iPod/iPhone”.
3
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
4
Pentru a selecta modul de redare
Puteţi schimba modul de redare, utilizând
TOOLS/OPTIONS de pe telecomandă.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Utilizarea iPod/iPhone cu ajutorul
modului „iPod”
1
Asiguraţi-vă că „iPod” este
selectat la pasul 4 din „Selectarea
modului de comandă iPod/
iPhone” (pagina 43).
2
Apăsaţi
pentru a selecta
„iPod/iPhone”.
Selectaţi „System GUI” sau
„iPod”, apoi apăsaţi
.
continuare
43RO
Operaţiuni de bază
Puteţi selecta modul de comandă iPod/iPhone
utilizând meniul GUI sau iPhone CTRL de
pe telecomandă.
Puteţi utiliza meniul GUI pentru a răsfoi
conţinutul de pe iPod/iPhone.
De asemenea, puteţi controla toate
operaţiunile, vizualizând informaţiile pe
panoul de afişaj atunci când „GUI MODE”
este dezactivat.
Utilizarea iPod/iPhone cu ajutorul
modului „System GUI”
3
Selectaţi conţinutul dorit,
utilizând meniul iPod/iPhone.
Pentru detalii cu privire la utilizarea iPod/
iPhone, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite cu dispozitivul iPod/
iPhone.
Pentru a utiliza dispozitivul iPod/
iPhone cu ajutorul telecomenzii
Puteţi utiliza un iPod/iPhone cu ajutorul
următoarelor butoane de pe telecomanda
receptorului.
USB
iPhone
CTRL
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
m/M
N
./>
x
X
Apăsaţi USB înainte de a utiliza următoarele
butoane.
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X, x
Întrerupe redarea.
m/M
Derulează înapoi sau înainte.
./>
,b
Trece la piesa anterioară/următoare.
Accesează elementul selectat.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Revine la ierarhia anterioară afişaj/
folder.
V/v
Selectează elementul anterior/următor.
iPhone CTRL Selectează modul de comandă iPod/
iPhone.
44RO
• Dispozitivul iPod/iPhone este încărcat
atunci când este conectat la receptor şi
receptorul este pornit.
• Nu puteţi transfera melodii pe iPod/iPhone
de pe acest receptor.
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone în
timpul funcţionării. Pentru a evita avarierea
sau deteriorarea dispozitivului iPod/iPhone,
opriţi receptorul atunci când conectaţi sau
deconectaţi un iPod/iPhone.
Listă mesaje iPod/iPhone
Mesaj şi explicaţie
Reading
Receptorul recunoaşte şi citeşte informaţiile de pe
iPod sau iPhone.
Loading
Receptorul încarcă informaţiile de pe iPod sau
iPhone.
No Support
Este conectat un iPod sau un iPhone neacceptat sau
un dispozitiv necunoscut.
No Device
Nu este conectat niciun iPod sau iPhone.
MENU
Apăsaţi
Note cu privire la iPod/iPhone
No Music / No Video
Nu a fost găsită muzică şi nici conţinut video.
HP No Support
Din căşti nu iese sunet când dispozitivul iPod sau
iPhone este conectat.
Nume produs
Redarea unui dispozitiv USB
Nume model
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543/ S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 / A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Music
Format fişier
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
* Receptorul nu redă fişiere codificate cu DRM.
Dispozitive USB compatibile
Puteţi utiliza următoarele dispozitive USB
Sony cu acest receptor. Nu se pot utiliza alte
dispozitive USB cu acest receptor.
Dispozitiv USB Sony verificat
Nume produs
Nume model
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
Note
• Receptorul nu poate citi date în format NTFS.
• Receptorul nu poate citi date diferite de cele salvate
pe prima partiţie a unui hard disk.
• Nu utilizaţi alte dispozitive USB decât acestea.
Nu se garantează funcţionarea modelelor care
nu sunt enumerate aici.
• Este posibil ca funcţionarea să nu fie întotdeauna
asigurată nici chiar atunci când utilizaţi aceste
dispozitive USB.
• Este posibil ca unele dintre aceste dispozitive
USB să nu fie disponibile spre a fi achiziţionate
în anumite zone.
• Când formataţi modelele de mai sus, asiguraţi-vă
că formataţi utilizând modelul în sine sau un
software de formatare dedicat pentru modelul
respectiv.
• Când conectaţi un dispozitiv USB la receptor,
asiguraţi-vă că îl conectaţi după ce mesajul
„Creating Library” sau „Creating Database”
de pe dispozitivul USB a dispărut.
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
Utilizarea dispozitivului USB
NWZ-B142 / B143 / B142F / B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
GUI MODE
V/v/B/b,
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
MENU
NWZ-A826 / A828 / A829
continuare
45RO
Operaţiuni de bază
Puteţi asculta muzică de pe dispozitivul USB,
conectând dispozitivul la portul
(USB)
de pe receptor.
Pentru detalii despre conectarea unui
dispozitiv USB, consultaţi „Conectarea unui
iPod, a unui iPhone sau a unui dispozitiv USB”
(pagina 30).
Formatele de fişiere muzicale ce pot fi redate
de acest receptor sunt următoarele:
1
2
Apăsaţi GUI MODE.
Apăsaţi USB înainte de a utiliza următoarele
butoane.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X
Întrerupe redarea.
x
Opreşte redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
Selectaţi „
sau b.
Music”, apoi apăsaţi
Când dispozitivul USB este conectat,
pe ecranul televizorului apare „USB”.
3
Apăsaţi
„USB”.
pentru a selecta
Puteţi utiliza dispozitivul USB cu ajutorul
telecomenzii receptorului.
Informaţiile despre conţinutul audio apar
pe ecranul televizorului.
Pentru a selecta modul de redare
Puteţi schimba modul de redare, utilizând
TOOLS/OPTIONS de pe telecomandă.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Pentru a utiliza dispozitivul USB
cu ajutorul telecomenzii
Puteţi utiliza dispozitivul USB cu ajutorul
următoarelor butoane de pe telecomanda
receptorului.
USB
N
m/M,
FOLDER +/–
./>
X
x
SHIFT
46RO
. sau >
Trece la fişierul anterior/următor.
FOLDER +/–*
Trece la folderul anterior/
următor.
* Ţineţi apăsat pe SHIFT şi apăsaţi pe acest buton.
Note cu privire la dispozitivul USB
• Când este necesară o conexiune prin
cablu USB, conectaţi cablul USB furnizat
împreună cu dispozitivul USB ce urmează
să fie conectat. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite cu dispozitivul USB ce
urmează a fi conectat pentru a afla detalii
legate de metoda de funcţionare.
• Nu conectaţi receptorul şi dispozitivul
USB printr-un hub USB.
• Când dispozitivul USB este conectat, apare
„Reading”.
• Poate dura circa 10 înainte ca „Reading”
să apară, în funcţie de tipul de dispozitiv
USB conectat.
• Când dispozitivul USB este conectat,
receptorul citeşte toate fişierele de pe
dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul
USB există mai multe foldere sau fişiere, este
posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
• Receptorul poate recunoaşte până la
– 100 de foldere (inclusiv folderul „ROOT”).
– 100 de fişiere audio pentru fiecare folder.
– 8 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere, inclusiv
folderul „ROOT”).
Numărul maxim de fişiere audio şi foldere
poate varia, în funcţie de structura fişierelor
şi folderelor.
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau foldere
nenecesare pe un dispozitiv USB.
Listă mesaje USB
Mesaj şi explicaţie
Reading
Receptorul recunoaşte şi citeşte informaţiile
de pe dispozitivul USB.
Device Error
Memoria dispozitivului USB nu a putut
fi recunoscută (pagina 45).
No Support
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat,
un dispozitiv necunoscut sau dispozitivul USB este
conectat printr-un hub USB (pagina 45).
No Device
Nu este conectat niciun dispozitiv USB sau
dispozitivul USB conectat nu este recunoscut.
No Track
Nu a fost găsită nicio piesă.
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteţi înregistra de pe un echipament audio/
video utilizând receptorul. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate odată
cu echipamentul de înregistrare.
1
Pregătiţi sursa pentru redare.
Utilizaţi butonul de intrare (sau INPUT
SELECTOR de pe receptor) pentru
a selecta sursa.
De exemplu, selectaţi SAT/CATV.
2
Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi o casetă video goală etc.
în echipamentul de înregistrare (conectat
la mufele VIDEO 1 OUT).
3
Începeţi înregistrarea pe
echipamentul de înregistrare,
apoi porniţi echipamentul
de redare.
Note
• Unele surse conţin protecţii pentru drepturi
de autor pentru a împiedica înregistrarea. În acest
caz, este posibil să nu puteţi înregistra de pe sursa
respectivă.
• Nu pot fi înregistrate semnalele de intrare audio
şi video prin mufele HDMI IN, COMPONENT
VIDEO IN şi DIGITAL IN.
• În timp ce sunt înregistrate doar semnale
video compuse, funcţia de standby automat
a receptorului poate porni şi întrerupe
înregistrarea. În acest caz, setaţi „Auto Standby”
la „OFF” (pagina 67).
47RO
Operaţiuni de bază
• Nu se poate garanta compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere,
dispozitivele de înregistrare şi suporturile
de înregistrare. Un dispozitiv USB
necompatibil poate produce zgomot sau
sunete întrerupte, sau este posibil să nu
fie redat deloc.
• Va fi necesar un timp pentru a porni redarea
atunci când:
– structura de foldere este complexă.
– capacitatea memoriei este excesivă.
• Receptorul nu acceptă neapărat toate
funcţiile furnizate de un dispozitiv
USB conectat.
• Ordinea de redare pentru receptor poate
diferi de cea pentru dispozitivul
USB conectat.
• Se sare peste foldere care nu conţin niciun
fişier audio.
• Atunci când se redă o piesă foarte lungă,
unele operaţii pot cauza întârzierea redării.
1
Operaţiuni tuner
Apăsaţi GUI MODE.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
Ascultarea de radio FM/AM
2
Puteţi asculta difuzări FM şi AM cu ajutorul
tunerului încorporat. Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că aţi conectat antenele FM şi
AM (aeriene) la receptor (pagina 31).
Sfat
Scala de acord pentru acord direct este prezentată
mai jos.
Zonă
FM
S.U.A., Canada
100 kHz 10 kHz*
AM
Europa, Australia, Taiwan
50 kHz
9 kHz
Mexic
50 kHz
10 kHz*
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri FM sau AM.
Acordarea automată a unui post
(Auto Tuning)
1
Selectaţi „Auto Tuning”,
apoi apăsaţi
sau b.
2
Apăsaţi V/v.
Apăsaţi V pentru a scana posturile
în ordinea ascendentă a frecvenţei,
apăsaţi v pentru a scana posturile în
ordinea descendentă a frecvenţei.
Scanarea se opreşte de fiecare dată când
se recepţionează un post.
* Scala de acord pentru AM poate fi modificată
(pagina 49).
Butoane
numerice
Selectaţi „ FM FM” sau „ AM AM” din
meniu, apoi apăsaţi
sau b.
În cazul recepţiei FM stereo slabe
1 Acordaţi postul pe care doriţi să-l ascultaţi
utilizând Auto Tuning, Direct Tuning
(pagina 48) sau selectaţi postul presetat
dorit (pagina 49).
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
3 Selectaţi „FM Mode”, apoi apăsaţi sau b.
4 Selectaţi „MONO”, apoi apăsaţi .
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Acordarea directă a unui post
(Direct Tuning)
Puteţi introduce direct frecvenţa postului,
cu ajutorul butoanelor numerice.
1
SHIFT
48RO
Selectaţi „Direct Tuning”,
apoi apăsaţi
sau b.
2
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
butoane numerice pentru
a introduce frecvenţa.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Exemplul 2: AM 1.350 kHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
* Apăsaţi 0 doar pentru modelele din Europa,
Mexic, Australia şi Taiwan.
Sfat
3
Apăsaţi
.
Dacă nu puteţi acorda un post
„– – – .– – MHz” sau „– – – – kHz” apare
şi apoi ecranul revine la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi pasul 2. Dacă în continuare
nu puteţi acorda un post, este posibil
ca frecvenţa respectivă să nu fie folosită
în zona dumneavoastră.
În timp ce ţineţi apăsat TUNING
MODE, apăsaţi ?/1 pe receptor.
3
Modificaţi scala de acordare AM
curentă la 9 kHz (sau la 10 kHz).
Pentru a reiniţializa scala la 10 kHz
(sau 9 kHz), repetaţi procedeul de
mai sus.
Notă
Dacă modificaţi scala de acordare, vor fi şterse toate
posturile presetate.
Presetarea posturilor de radio
FM/AM
(Preset Tuning)
Puteţi preseta până la 30 de posturi FM şi 30 de
posturi AM ca posturi preferate.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Modificarea scalei de acordare AM
(Doar pentru modelele din S.U.A.,
Canada şi Mexic)
Puteţi modifica scala de acordare AM la 9 kHz
sau la 10 kHz, folosind butoanele de pe
receptor.
1
Acordaţi postul pe care doriţi să-l
presetaţi, utilizând Auto Tuning
(pagina 48) sau Direct Tuning
(pagina 48).
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
?/1
Apare meniul opţiunilor.
TUNING MODE
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
3
Selectaţi „Memory”, apoi
apăsaţi
sau b.
4
Selectaţi un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
Postul este memorat cu numărul
de presetare selectat.
continuare
49RO
Operaţiuni tuner
Dacă aţi acordat un post AM, reglaţi direcţia
antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru
o recepţie optimă.
2
5
Pentru a preseta un alt post,
repetaţi paşii de la 1 la 4.
Recepţionarea de difuzări RDS
Puteţi memora posturi după cum
urmează:
• banda AM: de la AM 1 la AM 30
• banda FM: de la FM 1 la FM 30
(Doar pentru modelele din Europa,
Australia şi Taiwan)
Acordarea posturilor presetate
1
Selectaţi „ FM FM” sau „ AM AM” din
meniu, apoi apăsaţi
sau b.
2
Selectaţi postul presetat dorit,
apoi apăsaţi
.
Sunt disponibile numere de presetare
de la 1 la 30.
Denumirea posturilor presetate
(Name Input)
Cu acest receptor puteţi utiliza RDS (Sistem
de date radio), care permite posturilor radio
să trimită informaţii suplimentare împreună
cu semnalul de programare obişnuit. Acest
receptor vă oferă caracteristici RDS
convenabile, precum afişarea numelui
de serviciu al programului. RDS este
disponibil doar pentru posturi FM.*
* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu serviciile RDS din zona
dumneavoastră, consultaţi posturile de radio
locale pentru a afla detalii.
Selectaţi pur şi simplu un post din
banda FM.
1
În ecranul „ FM FM” sau „ AM AM”,
selectaţi numărul de presetare
pe care doriţi să-l denumiţi.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
se va aprinde indicaţia „RDS”, iar pe ecranul
televizorului şi pe panoul de afişaj va apăsarea
numele de serviciu al programului.
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
* Dacă nu este recepţionată o difuzare RDS, nu
va apărea niciun nume de serviciu al programului.
Apare meniul opţiunilor.
3
Selectaţi „Name Input”,
apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta un caracter,
apoi apăsaţi b.
Puteţi deplasa poziţia de introducere
înapoi şi înainte apăsând B/b.
5
Repetaţi pasul 4 pentru
a introduce caracterele pe rând,
apoi apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Notă
Unele litere care pot fi afişate pe ecranul televizorului
nu pot fi afişate pe panoul de afişaj.
50RO
Note
• RDS poate funcţiona necorespunzător dacă postul
recepţionat nu transmite semnal RDS sau dacă
intensitatea semnalului este scăzută.
• Unele litere care pot fi afişate pe ecranul
televizorului nu pot fi afişate pe panoul de afişaj.
Sfat
În timp ce este afişat numele de serviciu al unui
program, puteţi verifica frecvenţa apăsând în mod
repetat pe DISPLAY (pagina 72).
x A. DIRECT (Analog Direct)
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet
Acest receptor poate crea sunet surround în
format cu canale multiple. Puteţi selecta unul
dintre câmpurile de sunet optimizate, din
câmpurile de sunet preprogramate ale
receptorului.
Puteţi comuta sunetul intrării selectate la
intrarea analogică pe 2 canale. Această funcţie
vă permite să utilizaţi surse analogice de înaltă
calitate.
La utilizarea acestei funcţii, se pot regla doar
volumul şi nivelul difuzorului frontal.
Notă
Nu puteţi selecta „A. DIRECT” când selectaţi BD/
DVD, GAME şi USB ca intrare.
Modul Auto Format Direct (A.F.D.)
SOUND
FIELD +/–
Puteţi utiliza, de asemenea, 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) sau MUSIC de
pe receptor.
Modul de sunet pe 2 canale
Puteţi comuta sunetul de ieşire pe 2 canale,
indiferent de formatul de înregistrare al
software-ului pe care îl utilizaţi, de
echipamentul de redare conectat şi de setările
câmpului de sunet al receptorului.
x 2CH ST. (2 canale stereo)
Receptorul scoate sunetul doar prin difuzoarele
frontale, stâng şi drept. Nu se aude sunetul prin
subwoofer.
Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet
peste prelucrarea câmpului de sunet, iar
formatele surround multicanal sunt reduse
la 2 canale.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/
codificat, fără a adăuga efecte surround.
Totuşi, pentru modelele din S.U.A. şi Canada,
acest receptor va genera un semnal de
frecvenţă joasă ca ieşire pentru subwoofer,
atunci când nu există semnale LFE.
x MULTI ST. (Stereo multiplu)
Transmite semnale în format cu 2 canale
(stânga/dreapta) de la toate difuzoarele. În
funcţie de setările difuzoarelor, este posibil
ca sunetul să nu fie transmis din anumite
difuzoare.
Mod film
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin
simpla selectare a unuia dintre câmpurile de
sunet preprogramate ale receptorului. Sunetul
se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant
ca într-un cinematograf.
continuare
51RO
Ascultarea de efecte de sunet
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD
+/– pentru a selecta câmpul de sunet
dorit.
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite
să ascultaţi sunete de înaltă fidelitate şi să
selectaţi modul de decodare pentru a asculta
un sunet stereo în format pe 2 canale ca sunet
în format multicanal.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este
noua tehnologie inovatoare home theater de la
Sony şi utilizează cele mai recente tehnologii
de procesare a semnalului acustic şi digital. Se
bazează pe date de măsurare cu răspuns precis
ale unui studio de masterizare.
Cu HD-D.C.S., vă puteţi bucura de filme
Blu-ray şi DVD acasă, nu doar cu o calitate
înaltă a sunetului, ci şi cu cea mai bună
ambianţă sonoră, exact cum a intenţionat
inginerul de sunet în timpul procesului de
masterizare.
Puteţi selecta tipul de efect pentru HD-D.C.S.
Pentru detalii, consultaţi „Meniu Surround
Settings” (pagina 65).
x PLII MV (PLII Movie)
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
II Movie. Această setare este ideală pentru
filme codificate în Dolby Surround. În plus,
acest mod poate reproduce sunetul în format
cu 5.1 canale pentru a viziona filme dublate
sau vechi.
Mod muzică
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin
simpla selectare a unuia dintre câmpurile de
sunet preprogramate ale receptorului. Sunetul
se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant
ca într-o sală de concerte.
x HALL (Sală)
Reproduce acustica unei săli de concerte
clasice.
x JAZZ (Club de jazz)
Reproduce acustica unui club de jazz.
x CONCERT (Concert live)
Reproduce acustica unei săli de concerte live
de 300 de locuri.
x STADIUM (Stadion)
Reproduce senzaţia dată de un stadion în aer
liber de mari dimensiuni.
x SPORTS (Sport)
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
IIx Movie. Această setare extinde Dolby Pro
Logic II Movie sau Dolby Digital 5.1 pe canale
separate pentru film 7.1.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic IIz. Această setare poate extinde un
sunet sursă de la 5.1 canale la 7.1 canale pe care
este aplicat un echipament vertical şi oferă
o dimensiune de prezenţă şi de adâncime.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
x P. AUDIO (Audio portabil)
Reproduce o imagine clară, accentuată
a sunetului de la dispozitivul dumneavoastră
audio portabil. Acest mod este ideal pentru
formatul MP3 sau alte fişiere muzicale
comprimate.
x PLII MS (PLII Music)
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
II Music. Această setare este ideală pentru
sursele stereo normale, precum CD-urile.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
Execută decodarea în modul DTS
Neo:6 Cinema. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 canale este decodată în 7 canale.
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic
IIx Music. Această setare este ideală pentru
sursele stereo normale, precum CD-urile.
x 2CH V.SUR (2ch V.Surround)
x PLIIZ (PLIIz Height)
Generează sunet surround virtual cu doar
două difuzoare frontale.
52RO
Execută decodarea în modul Dolby Pro
Logic IIz. Această setare poate extinde un
sunet sursă de la 5.1 canale la 7.1 canale pe care
este aplicat un echipament vertical şi oferă
o dimensiune de prezenţă şi de adâncime.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Execută decodarea în modul DTS
Neo:6 Music. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 canale este decodată în 7 canale. Această
setare este ideală pentru sursele stereo
normale, precum CD-urile.
Când sunt conectate căştile
Puteţi selecta acest câmp de sunet doar dacă
la receptor sunt conectate căştile.
x HP 2CH (HP (2CH))
x HP DIR (HP (Direct))
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi
căşti atunci când „A. DIRECT” este selectat.
Transmite semnalele analogice fără a fi
procesate de egalizor, câmp de sunet etc.
La conectarea unui subwoofer
Acest receptor va genera un semnal de
frecvenţă joasă pentru transmitere către
subwoofer când nu există semnal LFE, care
este un efect de sunet cu trecere joasă, transmis
printr-un subwoofer către un semnal cu
2 canale. Semnalul de frecvenţă joasă nu este
generat însă pentru „NEO6 CIN” sau „NEO6
MUS”, atunci când toate difuzoarele sunt
setate pe „Large”. Pentru a beneficia integral
de circuitele de redirecţionare a başilor Dolby
Digital, vă recomandăm să setaţi frecvenţa
de oprire a subwooferului la o valoare cât mai
ridicată.
• În funcţie de setarea modelului de difuzoare,
este posibil ca unele câmpuri de sunet să nu
fie disponibile.
• Nu puteţi selecta simultan PLIIx şi PLIIz.
– PLIIx este disponibil doar când modelul de
difuzoare este setat la o setare cu difuzoare
surround spate.
– PLIIz este disponibil doar când modelul de
difuzoare este setat la o setare cu difuzoare
frontale înalte.
• Câmpurile de sunet pentru muzică şi filme
nu funcţionează în următoarele cazuri.
– Se primesc semnale DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
sau Dolby TrueHD cu frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz.
– „A. DIRECT” este selectat.
• „PLII MV”, „PLIIX MV”, „PLII MS”, „PLIIX
MS”, „PLIIZ”, „NEO6 CIN” şi „NEO6
MUS” nu funcţionează când modelul
de difuzoare este setat la 2/0 sau 2/0.1.
• Când este selectat unul din câmpurile de
sunet pentru muzică, nu se transmite sunet
din subwoofer dacă toate difuzoarele sunt
setate la „Large” în meniul Speaker Settings.
Sunetul va fi însă transmis prin
subwoofer dacă
– semnalul de intrare digital conţine
semnale LFE.
– difuzoarele frontale sau surround sunt
setate la „Small”.
– „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MV”, „PLIIX MS”, „PLIIZ”,
„HD-D.C.S.” sau „P. AUDIO” este selectat.
Pentru a dezactiva efectul
surround pentru film/muzică
Apăsaţi în mod repetat SOUND FIELD +/–
pentru a selecta „2CH ST.” sau
„A.F.D AUTO”.
De asemenea, puteţi să apăsaţi în mod repetat
2CH/A. DIRECT de pe receptor pentru
a selecta „2CH ST.” sau să apăsaţi în mod
repetat A.F.D. de pe receptor pentru
a selecta „A.F.D. AUTO”.
53RO
Ascultarea de efecte de sunet
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi
căşti (cu excepţia „A. DIRECT”). Sursele
stereo standard cu 2 canale sar complet peste
prelucrarea câmpului de sunet, iar formatele
surround cu canale multiple sunt reduse la
2 canale, cu excepţia semnalelor LFE.
Note cu privire la câmpurile
de sunet
Formate audio digitale acceptate de receptor
Formatele audio digitale pe care le poate decoda acest receptor depind de mufele de ieşire audio
digitală ale echipamentului conectat. Acest receptor acceptă următoarele formate audio.
Format audio
Numărul maxim
de canale
Conexiune între echipamentul de redare
şi receptor
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
PCM linear multicanala)
7.1
×
a
a) Semnalele audio sunt transmise în alt format dacă nu există corespondenţă între echipamentul de redare
b)
şi format. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de redare.
Semnalele cu o frecvenţă de eşantionare de peste 96 kHz sunt redate la 96 kHz sau 88,2 kHz.
54RO
Utilizarea funcţiei avansate
Volum automat
Reiniţializarea câmpurilor
de sunet la setările implicite
Acest receptor poate regla volumul automat,
în funcţie de semnalul de intrare sau de
conţinutul primit de la echipamentul conectat.
Această funcţie este utilă, de exemplu, atunci
când sunetul unei reclame este mai puternic
decât cel al programelor TV.
Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe
receptor pentru a efectua această operaţie.
?/1
AUTO
VOL
MUSIC
1
Funcţia de volum automat avansat este
activată şi dezactivată prin apăsarea pe
AUTO VOL.
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat MUSIC,
apăsaţi ?/1.
Note
• Nu uitaţi să reduceţi nivelul volumului înainte de
a activa/dezactiva această funcţie.
• Deoarece această funcţie este disponibilă doar
la intrarea de semnal Dolby Digital, DTS sau PCM
liniar, este posibil ca volumul sunetului să crească
brusc atunci când comutaţi la alte formate.
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Se primesc semnale PCM liniare cu o frecvenţă
de eşantionare de peste 48 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio sau DTS-HD High Resolution Audio.
„S.F. CLEAR” apare pe panoul de afişaj
şi toate câmpurile de sunet sunt
reiniţializate la setările implicite.
55RO
Ascultarea de efecte de sunet
Apăsaţi AUTO VOL pentru a selecta
„A.VOL ON”.
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync?
Funcţia „BRAVIA” Sync permite comunicarea
între produse Sony, precum televizoare,
playere Blu-ray Disc/DVD, amplificatoare AV
etc., care acceptă funcţia Comandă HDMI.
Prin conectarea de echipamente Sony
compatibile cu „BRAVIA” Sync prin
intermediul unui cablu HDMI (nefurnizat),
utilizarea se simplifică astfel:
• Redare printr-o singură atingere (pagina 57)
• Controlul audio al sistemului (pagina 58)
• Oprirea alimentării sistemului (pagina 58)
• Selectarea scenei (pagina 59)
Comanda HDMI este un standard pentru
funcţii de control reciproc utilizat de HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) pentru
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la
produse prevăzute cu „BRAVIA” Sync.
Notă
În funcţie de echipamentul conectat, este posibil ca
funcţia de Comandă HDMI să nu fie disponibilă.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a echipamentului.
Pregătirea pentru „BRAVIA”
Sync
Receptorul este compatibil cu funcţia
„Comandă HDMI – configurare simplă”.
• Dacă televizorul dumneavoastră este
compatibil cu funcţia „Comandă HDMI –
configurare simplă” puteţi seta funcţia
Comandă HDMI a receptorului şi a
echipamentului de redare în mod automat
prin setarea Comenzii HDMI pe televizor
(pagina 56).
• Dacă televizorul dumneavoastră nu este
compatibil cu funcţia „Comandă HDMI –
configurare simplă” puteţi seta individual
funcţia Comandă HDMI a receptorului,
a echipamentului de redare şi a televizorului
(pagina 57).
Dacă televizorul dumneavoastră
este compatibil cu funcţia
„Comandă HDMI – configurare
simplă”
Funcţia Comandă HDMI a receptorului poate
fi activată simultan, activând funcţia Comandă
HDMI a televizorului.
1 Conectaţi receptorul, televizorul
şi echipamentul de redare printr-o
conexiune HDMI (pagina 23).
(Respectivul echipament trebuie să fie
compatibil cu funcţia Comandă HDMI.)
2 Porniţi receptorul, televizorul şi
echipamentul de redare.
3 Porniţi funcţia Comandă HDMI
a televizorului.
Funcţia Comandă HDMI a receptorului şi
toate echipamentele conectate sunt activate
simultan. În timpul configurării,
„SCANNING” clipeşte pe panoul de afişaj.
Aşteptaţi până apare „COMPLETE”.
Configurarea este finalizată.
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale televizorului.
56RO
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este compatibil cu funcţia
„Comandă HDMI – configurare
simplă”
Pentru detalii cu privire la configurarea
televizorului şi a echipamentului conectat,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului respectiv.
Note
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Apăsaţi GUI MODE.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI nu apare
pe ecranul televizorului.
2 Selectaţi „
Settings” din meniu,
apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
sau b.
4 Selectaţi „Ctrl for HDMI”, apoi apăsaţi
sau b.
5 Selectaţi „ON”, apoi apăsaţi
.
Funcţia Comandă HDMI este setată
la valoarea activat.
6 Apăsaţi GUI MODE pentru a părăsi
meniul GUI.
Dacă este afişat meniul GUI, funcţia
Comandă HDMI a echipamentului de redare
nu va funcţiona în mod corespunzător.
7 Selectaţi intrarea HDMI a receptorului şi
a televizorului pentru a se potrivi intrării
HDMI a echipamentului conectat, astfel
încât să fie afişată imaginea de la
echipamentul conectat.
8 Setaţi funcţia de Comandă HDMI pentru
echipamentul conectat la valoarea activat.
Dacă funcţia Comandă HDMI pentru
echipamentul conectat este deja activată,
nu trebuie să modificaţi setarea.
9 Repetaţi paşii 7 şi 8 pentru alte
echipamente cu care doriţi să utilizaţi
funcţia Comandă HDMI.
Redarea echipamentelor
printr-o singură atingere
(Redare printr-o singură atingere)
Când începeţi redarea echipamentului
conectat la receptor printr-o conexiune
HDMI, funcţionarea receptorului şi
a televizorului este simplificată, după cum
urmează:
Receptor şi televizor
Porneşte (dacă se află în modul standby)
Comută la intrarea HDMI corespunzătoare
Dacă setaţi „Pass Through” la „AUTO” sau
„ON” şi apoi setaţi receptorul la modul
standby, sunetul şi imaginea pot fi transmise
doar din televizor.
continuare
57RO
Caracteristicile „BRAVIA” Sync
3 Selectaţi „HDMI”, apoi apăsaţi
• Dacă deconectaţi cablul HDMI sau modificaţi
conexiunea, urmaţi paşii prezentaţi în „Dacă
televizorul dumneavoastră este compatibil cu
funcţia „Comandă HDMI – configurare simplă””
(pagina 56) sau în „Dacă televizorul
dumneavoastră nu este compatibil cu funcţia
„Comandă HDMI – configurare simplă””
(pagina 57).
• Înainte de a efectua „Comandă HDMI –
configurare simplă” pe televizor, asiguraţi-vă că aţi
deschis mai întâi televizorul şi celelalte
echipamente conectate, inclusiv receptorul.
• Dacă, după ce aţi făcut setările pentru „Comandă
HDMI – configurare simplă”, echipamentul de
redare nu funcţionează, verificaţi setarea Comandă
HDMI pe televizor.
• Dacă echipamentul conectat nu acceptă „Comandă
HDMI – configurare simplă”, dar acceptă
Comandă HDMI, trebuie să setaţi funcţia
Comandă HDMI pentru echipamentele conectate
înainte de a realiza „Comandă HDMI –
configurare simplă” de la televizor.
Note
• Asiguraţi-vă că funcţia Control audio al sistemului
este activată utilizând meniul televizorului.
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu apară,
în funcţie de televizor.
• Este posibil ca receptorul să nu poată fi pornit când
„Pass Through” este setat la „AUTO” sau „ON”, în
funcţie de setări.
Sfat
Puteţi selecta şi un echipament conectat, precum un
player Blu-ray Disc/DVD, din meniul televizorului.
În acest caz, receptorul şi televizorul vor comuta
automat la intrarea HDMI corespunzătoare.
• Când reglaţi volumul televizorului, funcţia
Control audio al sistemului reglează volumul
receptorului simultan.
Note
• În cazul în care funcţia Control audio al sistemului
nu funcţionează conform configurării televizorului
dumneavoastră, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
• Atunci când „Ctrl for HDMI” este setat la „ON”,
setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings se
va seta automat, pe baza setărilor funcţiei Control
audio al sistemului.
• Dacă televizorul este pornit înainte de pornirea
receptorului, televizorul va pierde pentru câteva
momente ieşirea sunetului.
Ascultarea sunetului
televizorului prin difuzoarele
conectate la receptor
Oprirea receptorului cu
ajutorul televizorului
(Controlul audio al sistemului)
(Oprirea alimentării sistemului)
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor printr-o
operaţie simplă.
Puteţi comanda funcţia Control audio al
sistemului utilizând meniul televizorului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul POWER de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi echipamentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda receptorului
pentru a opri televizorul.
TV
Setează
Controlul
audio al
sistemului la
valoarea
Reduce la
minim volumul
televizorului
Receptor
• Porneşte (dacă se află
în modul standby)
• Comută la intrarea
HDMI
corespunzătoare
Emite sunetul
televizorului
Puteţi utiliza, de asemenea, funcţia Control
audio al sistemului după cum urmează.
• Dacă porniţi receptorul în timp ce este
pornit şi televizorul, funcţia de Control
audio al sistemului va fi configurată automat
pentru a scoate sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor. Dacă, însă,
opriţi receptorul, sunetul va fi transmis prin
difuzoarele televizorului.
58RO
TV ?/1
TV
Ţineţi apăsat pe TV, apoi apăsaţi
TV ?/1.
Televizorul, receptorul şi echipamentele
conectate prin intermediul HDMI sunt oprite.
Note
• Setaţi funcţia de cuplare a alimentării televizorului
la valoarea „ON” înainte de a utiliza
funcţia Oprirea alimentării sistemului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
• În funcţie de starea echipamentului conectat,
este posibil ca acesta să nu fie oprit. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
Ascultarea câmpului de sunet
optim pentru scena selectată
Alte operaţiuni
Comutarea între audio digital
şi analogic
(INPUT MODE)
Când conectaţi echipamentul la mufele
de intrare audio digitale şi analogice de pe
receptor, puteţi fixa modul de intrare audio pe
una dintre acestea sau puteţi comuta de la una
la alta, în funcţie de tipul de material pe care
intenţionaţi să îl vizionaţi.
1
Puteţi utiliza, de asemenea, butoanele
de intrare de pe telecomandă.
(Selectarea scenei)
Notă
Este posibil să nu se comute câmpul de sunet,
în funcţie de televizor.
Tabel de corespondență
Setarea scenei pe televizor Câmp de sunet
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Foto
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
2
Apăsaţi în mod repetat INPUT
MODE pe receptor pentru
a selecta modul de intrare audio.
Modul de intrare audio selectat apare
pe panoul de afişaj.
• AUTO: Acordă prioritate semnalelor
audio digitale. Dacă există mai multe
conexiuni digitale, au prioritate semnalele
audio HDMI.
Dacă nu există semnale audio digitale, sunt
selectate semnalele audio analogice. Când
este selectată intrarea TV, au prioritate
semnalele Canalului de retur audio (ARC).
Dacă televizorul dumneavoastră nu este
compatibil cu funcţia Canal de retur audio
(ARC), sunt selectate semnalele audio
digitale optice.
• COAX: Specifică semnalele audio
digitale care intră prin mufa DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Specifică semnalele audio digitale
care intră prin mufa DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG: Specifică semnalele audio
analogice care intră prin mufele
AUDIO IN (L/R).
continuare
59RO
Alte operaţiuni
Funcţia Selectarea scenei vă permite să vă
bucuraţi de o calitate optimă a imaginii
şi comută câmpul de sunet în funcţie de scena
selectată pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţionare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
Cinema
Rotiţi de INPUT SELECTOR
de pe receptor pentru a selecta
intrarea.
Note
• În funcţie de intrare, este posibil ca unele moduri
de intrare audio să nu fie configurate.
• Când este selectată intrarea USB, „------” apare pe
panoul de afişaj şi nu puteţi schimba la alte moduri.
Selectaţi o altă intrare, apoi setaţi modul de intrare
audio.
• Când este utilizat „A. DIRECT”, intrarea audio este
setată la „ANALOG”. Nu puteţi selecta alte
moduri.
• Funcţia Canal de retur audio (ARC) nu este
disponibilă în următoarele cazuri.
– Televizorul dumneavoastră nu este compatibil
cu funcţia Canal de retur audio (ARC).
– „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”.
– Când nu conectaţi receptorul la mufa HDMI
a unui televizor compatibil ARC cu ajutorul unui
cablu HDMI.
1
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI
nu apare pe ecranul televizorului.
2
Selectaţi „
sau b.
3
Selectaţi numele intrării pe care
doriţi să o alocaţi.
4
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Puteţi realoca semnale audio şi/sau video către
o altă intrare, atunci când acestea nu sunt
utilizate în momentul respectiv.
După ce aţi realocat mufele de intrare, puteţi
utiliza butoanele de intrare (sau INPUT
SELECTOR de pe receptor) pentru
a selecta echipamentul pe care l-aţi conectat.
Alocarea intrării audio digital şi
video componentă
Puteţi realoca mufele de intrare
COMPONENT VIDEO şi DIGITAL către
o altă intrare, dacă setările implicite ale
mufelor nu corespund echipamentului
conectat.
Exemplu:
Când conectaţi playerul DVD la mufele
OPTICAL SAT/CATV IN şi COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Alocaţi mufa OPTICAL SAT/CATV IN
către „BD/DVD”
– Alocaţi mufele COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) către „BD/DVD”
60RO
Input”, apoi apăsaţi
Apare meniul opţiunilor.
5
Selectaţi „Input Assign”,
apoi apăsaţi
sau b.
Apare ecranul „Input Assign”.
6
Selectaţi semnalele audio şi/
sau video pe care doriţi să le
alocaţi intrării pe care aţi selectato la pasul 3 utilizând V/v/B/b.
7
Apăsaţi
Utilizarea sunetului/
imaginilor de la alte surse
(Input Assign)
Apăsaţi GUI MODE.
.
Nume intrare
Mufe intrare
COMP.1
video alocabile
COMP.2
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
a*
a
a
a
a
a
Mufe intrare
BD COAX
audio alocabile
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
a
a*
–
–
–
–
* Setare implicită
Note
• Atunci când alocaţi intrarea audio digitală, este posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice automat.
• Este permisă o singură realocare pentru fiecare intrare.
Alte operaţiuni
61RO
2
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului Settings
Selectaţi „ Settings” din meniu,
apoi apăsaţi
sau b pentru
a intra în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
de meniuri Settings.
Puteţi ajusta diverse setări pentru difuzoare,
efecte surround etc. utilizând meniul Settings.
Pentru a afişa meniul receptorului pe ecranul
televizorului, asiguraţi-vă că receptorul se află în
„GUI MODE”, urmând paşii din „Pentru a activa
şi dezactiva „GUI MODE”” (pagina 39).
GUI MODE
V/v/b,
3
RETURN/
EXIT O
Selectaţi elementul de meniu
dorit, apoi apăsaţi
.
Exemplu: Când selectaţi „Auto Cal.”.
MENU
1
Apăsaţi GUI MODE.
Apăsaţi MENU, dacă meniul GUI nu
apare pe ecranul televizorului.
4
Selectaţi parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
62RO
Lisă meniu Settings
Meniu Settings
Descriere
Auto Cal.
Setează nivelul sau distanţa
difuzorului şi efectuează
automat măsurătoarea
(pagina 33).
Speaker
Setează manual poziţia
difuzorului (pagina 63).
Surround
Selectează câmpul de sunet şi
ajustează efectul surround pe
care îl alegeţi (pagina 65).
EQ
Reglează egalizorul (bas/
înalte) (pagina 66).
Audio
Setează diverse elemente
de sunet (pagina 66).
HDMI
Efectuează setările pentru
sunetul/imaginile din
echipamentul conectat
la mufele HDMI (pagina 67).
System
Efectuează setările pentru
sistemul receptorului
(pagina 67).
Pentru a regla volumul difuzorului
Puteţi regla nivelul fiecărui difuzor (frontal
stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta înalt,
centru, surround stânga/dreapta, surround
spate stânga/dreapta, subwoofer).
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
doriţi să reglaţi nivelul, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Lvl”.
3 Setaţi nivelul difuzorului selectat, apoi
apăsaţi
.
Puteţi regla nivelul de la –10,0 dB la
+10,0 dB în intervale de 0,5 dB.
Notă
Când este selectat unul din câmpurile de sunet
pentru muzică, nu se transmite sunet din subwoofer
dacă toate difuzoarele sunt setate la „Large” în
meniul Speaker Settings. Sunetul va fi însă transmis
prin subwoofer dacă
– semnalul de intrare digital conţine semnale LFE.
– difuzoarele frontale sau surround sunt setate
la „Small”.
– „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”, „PLIIX
MV”, „PLIIX MS”, „PLIIZ”, „HD-D.C.S.”
sau „P. AUDIO” este selectat.
Meniu Speaker Settings
Notă
Setările difuzoarelor sunt valabile doar pentru
poziţia de ascultare curentă.
x SP Pattern (Model difuzoare)
Selectaţi „SP Pattern” în funcţie de sistemul
de difuzoare pe care îl utilizaţi. Selectaţi
modelul de difuzoare înainte să efectuaţi
calibrarea automată.
Pentru a regla distanţa de
la poziţia dumneavoastră de
ascultare la fiecare difuzor.
Puteţi regla distanţa de la poziţia de ascultare
la fiecare difuzor (frontal stânga/dreapta,
frontal stânga/dreapta înalt, centru, surround
stânga/dreapta, surround spate stânga/
dreapta, subwoofer).
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
doriţi să reglaţi distanţa de la poziţia
de ascultare, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Dist”.
x Manual Setup
Puteţi regla fiecare difuzor manual din ecranul
„Manual Setup”. De asemenea, puteţi regla
nivelurile difuzoarelor după finalizarea
calibrării automate.
continuare
63RO
Ajustarea setărilor
Puteţi regla fiecare difuzor manual.
De asemenea, puteţi regla nivelurile
difuzoarelor după finalizarea calibrării
automate.
3 Setaţi distanţa pentru difuzorul selectat,
apoi apăsaţi
.
Puteţi regla distanţa de la 1 m 0 cm la 10 m
0 cm în intervale de 10 cm.
Sfat
Puteţi regla distanţa în intervale de 1 cm după ce
aţi efectuat calibrarea automată şi aţi salvat
rezultatul măsurătorii.
Note
• În funcţie de setarea modelului de difuzoare, este
posibil ca unii parametri să nu fie disponibili.
• Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
Pentru a ajusta dimensiunea
fiecărui difuzor
Puteţi ajusta dimensiunea fiecărui difuzor
(frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta
înalt, centru, surround stânga/dreapta,
surround spate stânga/dreapta).
1 Selectaţi pe ecran difuzorul a cărui
dimensiune doriţi să o ajustaţi,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Size”.
3 Setaţi dimensiunea difuzorului selectat,
apoi apăsaţi
.
• Large: În cazul în care conectaţi difuzoare
mari, care vor reproduce efectiv
frecvenţele de bas, selectaţi „Large”.
În mod normal, selectaţi „Large”.
• Small: Dacă sunetul este distorsionat sau
dacă simţiţi lipsa efectelor surround când
utilizaţi un sunet surround multi-canal,
selectaţi „Small” pentru a activa circuitele
de redirecţionare a basului şi pentru
a scoate frecvenţele de bas ale fiecărui
canal prin subwoofer sau alte difuzoare
„Large”.
Notă
Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
Sfaturi
• Setările „Large” şi „Small” pentru fiecare difuzor
stabilesc dacă procesorul de sunet intern va tăia
semnalul de bas de la canalul respectiv.
Când basul este tăiat de la un canal, circuitele de
redirecţionare a basului trimit frecvenţele de bas
corespunzătoare către subwoofer sau către alte
difuzoare „Large”.
Totuşi, din moment ce sunetul de bas prezintă
o oarecare capacitate de direcţionare, cel mai bine
este să nu fie tăiat, dacă este posibil. Prin urmare,
chiar şi când utilizaţi difuzoare mici, la puteţi seta
la „Large”, dacă doriţi să scoateţi frecvenţele de bas
prin difuzorul respectiv. Pe de altă parte, dacă
utilizaţi un difuzor mare, dar preferaţi ca
frecvenţele de bas să nu fie scoase prin difuzorul
respectiv, setaţi-l la „Small”.
Dacă nivelul general al sunetului este mai redus
decât preferaţi, setaţi toate difuzoarele la „Large”.
Dacă nu sunt suficienţi başi, puteţi utiliza
egalizorul pentru a creşte nivelul basului.
• Difuzoarele surround spate vor fi setate la aceeaşi
setare ca cea a difuzoarelor surround.
• Când difuzoarele frontale sunt setate la „Small”,
difuzoarele central, surround şi surround spate/
frontale înalte sunt setate automat la „Small”.
• Dacă nu utilizaţi subwooferul, difuzoarele frontale
sunt setate automat la „Large”.
x Crossover Freq (Frecvenţă de
tranziţie a difuzoarelor)
Vă permite să setaţi frecvenţa de tranziţie
a basului pentru difuzoarele a căror
dimensiune a fost setată la „Small” în meniul
Speaker Settings. Frecvenţa de tranziţie
măsurată a difuzorului este setată pentru
fiecare difuzor după calibrarea automată.
1
Selectaţi pe ecran difuzorul
pentru care doriţi să reglaţi
frecvenţa de tranziţie, apoi
apăsaţi
.
2
Ajustaţi valoarea, apoi
apăsaţi
.
x Test Tone
Puteţi selecta tipul tonului de testare din
ecranul „Test Tone”.
64RO
Sfaturi
x Unitate de distanţă
• Pentru a regla nivelul volumului tuturor
difuzoarelor în acelaşi timp, apăsaţi MASTER VOL
+/– sau 2 +/–. Puteţi utiliza, de asemenea,
MASTER VOLUME de pe receptor.
• Valoarea ajustată este prezentată pe ecranul
televizorului în timpul ajustării.
Vă permite să selectaţi unitatea de măsură
pentru setarea distanţelor.
• FEET: Distanţa este afişată în picioare.
• METER: Distanţa este afişată în metri.
Pentru a scoate un ton de testare
prin fiecare difuzor
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoare,
pe rând.
1 Selectaţi „Test Tone”, apoi apăsaţi
sau b.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• OFF
• AUTO: Tonul de testare este scos prin
fiecare difuzor, pe rând.
Meniu Surround Settings
Puteţi să selectaţi câmpul de sunet şi să reglaţi
nivelul efectului etc. din ecranul „Sound Field
Setup”.
Pentru detalii despre câmpul de sunet,
consultaţi „Ascultarea de efecte de sunet”
(pagina 51).
Notă
Elementele de configurare pe care le puteţi ajusta în
fiecare meniu variază în funcţie de câmpul de sunet.
3 Reglaţi volumul difuzorului, apoi
apăsaţi
.
x D.Range Comp (Compresie interval
dinamic)
Sfat
„STD” este setarea standard şi permite o compresie
uşoară. Prin urmare, vă recomandăm să utilizaţi
setarea „MAX”. Aceasta comprimă puternic
intervalul dinamic şi vă permite să vizualizaţi filmele
la volum redus în timpul nopţii. Spre deosebire de
limitatoarele analogice, nivelurile sunt prestabilite şi
oferă o compresie foarte naturală.
1 Selectaţi „HD-D.C.S.”, apoi apăsaţi
sau b.
2 Selectaţi efectul dorit, apoi apăsaţi
.
HD-D.C.S. are trei tipuri diferite: Theater,
Dynamic şi Studio. Fiecare tip prezintă
niveluri diferite de combinaţii de sunete
de reflexie şi reverberaţie şi este optimizat
pentru a se potrivi unicităţii camerei,
gusturilor şi stării ascultătorului.
• Dynamic
Doriţi să vă bucuraţi la maximum
de efecte de sunet, exact ca într-un
cinematograf?
Tipul Dynamic accentuează sunetul
de reflexie. Fără HD-D.C.S., multe
camere sunt, adesea, oarecum
reverberante, dar nu dau senzaţia de
spaţiu. Acest tip deschide acustic astfel
de camere şi oferă o senzaţie de spaţiu şi
dinamism echivalentă cu cea dintr-un
studio de masterizare.
continuare
65RO
Ajustarea setărilor
Vă permite să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio. Această funcţie poate fi utilă
atunci când doriţi să vizionaţi filme în timpul
nopţii, cu volumul redus. Compresia
intervalului dinamic este posibilă doar
cu surse Dolby Digital.
• MAX: Intervalul dinamic este comprimat
foarte mult.
• STD: Intervalul dinamic este comprimat
aşa cum a avut în vedere inginerul de
înregistrare.
• AUTO: Intervalul dinamic este aplicat
automat în momentul în care sursa Dolby
TrueHD sau altă sursă este setă la „OFF”.
• OFF: Intervalul dinamic nu este comprimat.
Pentru a ajusta tipul de efect
pentru HD-D.C.S.
• Theater
Tipul Theater (setare implicită) combină
sunetele de reflexie şi reverberaţie,
creând caracteristicile unui studio de
masterizare. În plus, acest tip introduce
şi caracteristici de frecvenţă regăsite
adesea în studiouri profesioniste şi
cinematografe. Este ideal pentru
urmărirea de filme într-o cameră care
prezintă un nivel mai scăzut de
reverberaţii.
• Studio
În tipul Studio, efectele sunt
menţinute la minimum, asigurând în
continuare o experienţă cinematografică
excelentă. Acest tip oferă acurateţea
înregistrării originale.
Meniu EQ Settings
Puteţi utiliza următorii parametri pentru
a ajusta calitatea tonală (nivel bas/înalte)
a difuzoarelor frontale.
• Bas
• Înalte
Bas
Înalte
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Notă
Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
Sfat
De asemenea, puteţi regla nivelul başilor şi al
înaltelor pentru difuzoarele frontale cu TONE
MODE şi TONE de pe receptor (pagina 9).
66RO
Meniu Audio Settings
Puteţi ajusta setările audio pentru a se potrivi
preferinţelor dumneavoastră.
x A/V Sync (Sincronizează ieşirea
audio cu cea video)
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio pentru
a minimiza diferenţa de timp dintre ieşirea
audio şi afişajul vizual.
• ON (Timp întârziere: 60 ms): Ieşirea audio
este întârziată pentru a minimiza diferenţa
de timp dintre ieşirea audio şi afişajul vizual.
• OFF (Timp întârziere: 0 ms): Ieşirea audio
nu este întârziată.
Note
• Această funcţie este utilă atunci când utilizaţi un
monitor LCD sau cu plasmă mare sau un proiector.
• Această funcţie nu este disponibilă când
„A. DIRECT” este utilizat.
• Timpul de întârziere poate varia în funcţie de
setările pentru formatul audio, câmpul de sunet,
modelul de difuzoare şi distanţa difuzoarelor.
x Dual Mono (Selectare limbă pentru
difuzare digitală)
Vă permite să selectaţi limba în care doriţi
să ascultaţi componenta audio duală a unei
difuzări digitale, când este disponibilă. Această
caracteristică funcţionează doar pentru surse
Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Sunetul limbii principale va fi
scos prin difuzorul frontal din stânga, iar
sunetul limbii secundare va fi scos prin
difuzorul frontal din dreapta, în acelaşi timp.
• MAIN: Va fi scos sunetul limbii principale.
• SUB: Va fi scos sunetul limbii secundare.
x Night Mode
Vă permite să menţineţi o atmosferă ca de
cinema la niveluri scăzute ale volumului
(pagina 9).
• ON
• OFF
Puteţi efectua setările necesare pentru
echipamentul conectat la mufa HDMI.
• Când receptorul se află în modul standby,
„A.STANDBY” apare pe panoul de afişaj dacă
„Pass Through” este setat la „AUTO” sau „ON”.
Totuşi, „A.STANDBY” va dispărea când „Pass
Through” este setat la „AUTO” şi nu este detectat
niciun semnal.
x Ctrl for HDMI (Comandă HDMI)
x Audio Out
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
Comandă HDMI. Pentru detalii, consultaţi
„Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync”
(pagina 56).
• ON
• OFF
Vă permite să setaţi ieşirea semnalelor audio
HDMI de la echipamentul de redare conectat
la receptor printr-o conexiune HDMI.
• AMP: Semnalele audio HDMI de la
echipamentul de redare sunt scoase doar
prin difuzoarele conectate la receptor.
Sunetul multicanal poate fi redat ca atare.
• TV+AMP: Sunetul este scos prin difuzorul
televizorului şi prin difuzoarele conectate la
receptor.
Meniu HDMI Settings
Notă
Când setaţi „Ctrl for HDMI” la „ON”, „Audio Out”
se poate modifica automat.
x Pass Through
Note
• Această funcţie nu este disponibilă când „Ctrl for
HDMI” este setat la „OFF”.
• Când este selectat „AUTO”, este posibil să dureze
mai mult până imaginea şi sunetul sunt redate pe
televizor, decât atunci când este selectat „ON”.
Note
• Calitatea sunetului echipamentului de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
precum numărul de canale şi frecvenţa de
eşantionare etc. Dacă televizorul este prevăzut cu
difuzoare stereo, sunetul care iese din receptor
va fi tot stereo, ca cel al televizorului, chiar dacă
dumneavoastră redaţi o sursă multi-canal.
• Când conectaţi receptorul la un echipament de
afişare a imaginilor (proiector etc.), este posibil
ca sunetul să nu iasă din receptor. În acest caz,
selectaţi „AMP”.
Ajustarea setărilor
Vă permite să scoateţi semnalele HDMI prin
televizor, chiar şi când receptorul se află în
modul standby.
• ON: Când receptorul se află în modul
standby, receptorul scoate în mod continuu
semnale HDMI prin mufa HDMI TV OUT
a receptorului.
• AUTO: Când televizorul este pornit
şi receptorul se află în modul standby,
receptorul scoate semnale HDMI prin mufa
HDMI TV OUT a receptorului. Sony
vă recomandă această setare dacă utilizaţi
un televizor Sony compatibil cu funcţia
„BRAVIA” Sync. Această setare
economiseşte energie în modul standby,
prin comparaţie cu setarea „ON”.
• OFF: Receptorul nu scoate semnale HDMI
când receptorul se află în modul standby.
Porniţi receptorul pentru a vă bucura
de sursa echipamentului conectat pe
televizor. Această setare economiseşte
energie în modul standby, prin comparaţie
cu setarea „ON”.
Meniu System Settings
Puteţi particulariza setările receptorului.
x Auto Standby
Vă permite să setaţi receptorul, astfel încât să
comute automat la modul standby, atunci când
nu utilizaţi receptorul sau când nu intră
semnale în receptor.
• ON: Comută le modul standby după
aproximativ 30 de minute.
• OFF: Nu comută la modul standby.
continuare
67RO
Note
• Această funcţie nu este disponibilă când este
selectată intrarea TUNER.
• Dacă utilizaţi modul Auto standby şi
Temporizatorul de oprire în acelaşi timp,
Temporizatorul de oprire are prioritate.
Funcţionarea fără conectare
la un televizor
Puteţi utiliza acest receptor cu ajutorul
panoului de afişaj, chiar dacă televizorul
nu este conectat la receptor.
AMP
Utilizarea meniului de pe panoul
de afişaj
Apăsaţi în mod repetat GUI MODE,
pentru a selecta „GUI OFF”.
Receptorul este comutat la modul de afişaj
pe panoul frontal.
1
2
3
Apăsaţi AMP.
4
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul
pe care doriţi să îl ajustaţi, apoi
apăsaţi
sau b.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta setarea dorită,
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi MENU.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
sau b.
Pentru a reveni la afişajul anterior
GUI MODE
V/v/B/b,
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
RETURN/
EXIT O
MENU
68RO
Apăsaţi B sau RETURN/EXIT O.
Notă
Este posibil ca unii parametri şi unele setări să apară
cu o intensitate luminoasă redusă pe panoul de
afişaj. Aceasta înseamnă că sunt indisponibili sau
au setări fixe şi nu pot fi modificaţi.
Prezentare generală a meniurilor
Următoarele opţiuni sunt disponibile în fiecare meniu. Pentru detalii despre navigarea
prin meniuri, consultaţi pagina 68.
Meniu
[Display]
Parametri
[Display]
Setări calibrare
automată
[<A. CAL>]
Calibrare automată (standard)
[STANDARD]
Setări nivel
[<LEVEL>]
Setare
implicită
Calibrare automată
(particularizat)
[CUSTOM]
FULL.FLAT, ENGINEER,
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Ton testarea)
[T. TONE]
AUTO xxxb), OFF
OFF
Nivel difuzor frontal stângaa)
[FL LVL]
între FL –10,0 dB şi FL +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
FL 0 dB
Nivel difuzor frontal dreaptaa)
[FR LVL]
între FR –10,0 dB şi FR +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
FR 0 dB
Nivel difuzor centrala)
[CNT LVL]
între CNT –10,0 dB şi CNT +10,0 dB CNT 0 dB
(interval de 0,5 dB)
Nivel difuzor surround stângaa)
[SL LVL]
între SL –10,0 dB şi SL +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SL 0 dB
Nivel difuzor surround dreaptaa) între SR –10,0 dB şi SR +10,0 dB
[SR LVL]
(interval de 0,5 dB)
SR 0 dB
Nivel difuzor surround spatea)
[SB LVL]
între SB –10,0 dB şi SB +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SB 0 dB
Nivel difuzor surround spate
stângaa)
[SBL LVL]
între SBL –10,0 dB şi SBL +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SBL 0 dB
Nivel difuzor surround spate
dreaptaa)
[SBR LVL]
între SBR –10,0 dB şi SBR +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SBR 0 dB
Nivel difuzor frontal înalt
stângaa)
[LH LVL]
între LH –10,0 dB şi LH +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
LH 0 dB
Nivel difuzor frontal înalt
dreaptaa)
[RH LVL]
între RH –10,0 dB şi RH +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
RH 0 dB
Nivel subwoofera)
[SW LVL]
între SW –10,0 dB şi SW +10,0 dB
(interval de 0,5 dB)
SW 0 dB
Compresie interval dinamic
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Model difuzoare
[PATTERN]
între 5/2.1 şi 2/0
(20 de modele)
3/4.1
Dimensiune difuzoare frontalea) LARGE, SMALL
[FRT SIZE]
LARGE
Dimensiune difuzor centrala)
[CNT SIZE]
LARGE
LARGE, SMALL
Ajustarea setărilor
Setări difuzor
[<SPKR>]
Setări
continuare
69RO
Meniu
[Display]
Parametri
[Display]
Setări
Setare
implicită
Dimensiune difuzoare
surrounda)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Dimensiune difuzoare frontale
înaltea)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Între 1.00 m şi 10,00 m (interval
de 0,1 m)c)
Între 3’3” şi 32’9” (interval de 1 inci)
3,00 m
9’10”
Unitate de distanţă
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Frecvenţă de tranziţie
a difuzoarelor frontalee)
[FRT CRS.]
Între CRS. 40 Hz şi CRS. 200 Hz
(interval de 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frecvenţă de tranziţie
a difuzorului centrale)
[CNT CRS.]
Între CRS. 40 Hz şi CRS. 200 Hz
(interval de 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frecvenţă de tranziţie
a difuzoarelor surrounde)
[SUR CRS.]
Între CRS. 40 Hz şi CRS. 200 Hz
(interval de 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Distanţă difuzor frontal stângaa)
[FL DIST.]
Distanţă difuzor frontal dreaptaa)
[FR DIST.]
Distanţă difuzor centrala)
[CNT DIST.]
Distanţă difuzor surround
stângaa)
[SL DIST.]
Distanţă difuzor surround
dreaptaa)
[SR DIST.]
Distanţă difuzor surround
spatea)
[SB DIST.]
Distanţă difuzor surround spate
stângaa)
[SBL DIST.]
Distanţă difuzor surround spate
dreaptaa)
[SBR DIST.]
Distanţă difuzor frontal înalt
stângaa)
[LH DIST.]
Distanţă difuzor frontal înalt
dreaptaa)
[RH DIST.]
Distanţă subwoofera)
[SW DIST.]
70RO
Meniu
[Display]
Parametri
[Display]
Setări
Setare
implicită
Frecvenţă de tranziţie
a difuzoarelor frontale înaltee)
[FH CRS.]
Între CRS. 40 Hz şi CRS. 200 Hz
(interval de 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Setări surround
[<SURR>]
Nivel efectf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Setări egalizor
[<EQ>]
Nivel bas difuzoare frontale
[BASS]
între BASS –10 dB şi BASS +10 dB
(interval de 1 dB)
BASS 0 dB
Nivel înalte difuzoare frontale
[TREBLE]
între TRE –10 dB şi TRE +10 dB
(interval de 1 dB)
TRE 0 dB
Mod recepţie post FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Denumirea posturilor presetate
[NAME IN]
Pentru detalii, consultaţi „Denumirea
posturilor presetate (Name Input)”
(pagina 50).
Sincronizează ieşirea audio cu
cea video
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Selectare limbă pentru difuzare
digitală
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Alocarea intrării audio digital
[A. ASSIGN]
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea
sunetului/imaginilor de la alte surse
(Input Assign)” (pagina 60).
Mod noapte
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Setări video
[<VIDEO>]
Alocare intrare video
[V. ASSIGN]
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea
sunetului/imaginilor de la alte surse
(Input Assign)” (pagina 60).
Setări HDMI
[<HDMI>]
Comandă HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Trecere
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Ieşire audio
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Mod standby automat
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Denumirea intrărilor
[NAME IN]
Pentru detalii, consultaţi „Denumirea
intrărilor (Name Input)” (pagina 41).
Setări tuner
[<TUNER>]
Setări audio
[<AUDIO>]
Ajustarea setărilor
Setări sistem
[<SYSTEM>]
NIGHT.OFF
a) În funcţie de setarea modelului de difuzoare, este posibil ca unii parametri sau unele setări să nu fie
disponibili(e).
reprezintă un canal al difuzorului (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c) Puteţi regla distanţa în intervale de 0,01 metri după ce aţi efectuat calibrarea automată şi aţi salvat rezultatul
măsurătorii.
d)„FEET” pentru modelele din S.U.A. şi Canada.
e)
Puteţi selecta acest parametru doar dacă difuzorul este setat la „SMALL”.
f)
Puteţi selecta acest parametru doar dacă selectaţi „HD-D.C.S.” drept câmp de sunet.
b)xxx
continuare
71RO
Pentru a vizualiza informaţiile
pe panoul de afişaj.
Panoul de afişaj oferă diverse informaţii
despre starea receptorului, precum câmpul
de sunet.
1 Selectaţi intrarea pentru care doriţi
Utilizarea telecomenzii
Realocarea butonului de
intrare
să consultaţi informaţiile.
2 Apăsaţi AMP, apoi apăsaţi în mod repetat
DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY,
afişajul se va modifica ciclic, după cum
urmează.
Numele de index al intrării* t Intrarea
selectată t Câmpul de sunet aplicat
în prezent t Nivelul volumului t
Informaţii despre flux**
Puteţi modifica setările implicite ale
butoanelor de intrare pentru a se potrivi
echipamentelor din sistemul dumneavoastră.
De exemplu, în cazul în care conectaţi un
player Blu-ray Disc la mufa SAT/CATV de pe
receptor, puteţi seta butonul SAT/CATV de pe
această telecomandă pentru a controla
playerul Blu-ray Disc.
Notă
Nu puteţi realoca butoanele de intrare TV, TUNER
şi USB.
Când ascultaţi radio FM şi AM
Apăsaţi pe numele postului* t Frecvenţă
t Câmpul de sunet aplicat în prezent t
Nivelul volumului
Când se recepţionează difuzări RDS
(Doar pentru modelele din Europa,
Australia şi Taiwan)
Numele de serviciu al programului sau
numele postului presetat* t Frecvenţa,
banda şi numărul presetat t Câmpul
de sunet aplicat în prezent t Nivelul
volumului
* Numele de index apare doar atunci când aţi
alocat unul intrării sau postului presetat.
Numele de index nu apare când au fost
introduse doar spaţii goale sau când este
acelaşi cu numele intrării.
** Este posibil ca informaţiile despre flux să
nu fie afişate.
Notă
Este posibil ca unele caractere sau semne să nu
fie afişate pentru unele limbi.
Sfat
Nu puteţi comuta afişajul în timp ce pe panoul de
afişaj este prezent „GUI MODE”. Apăsaţi în mod
repetat GUI MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.
72RO
AV ?/1
Butoane
numerice
1
Butoane de
intrare
În timp ce ţineţi apăsat pe
butonul de intrare a cărui alocare
doriţi să o modificaţi, ţineţi
apăsat pe AV ?/1.
Exemplu: În timp ce ţineţi apăsat SAT/
CATV, ţineţi apăsat AV ?/1.
2
Cu butonul AV ?/1 apăsat,
eliberaţi butonul de intrare.
Exemplu: Cu butonul AV ?/1 apăsat,
eliberaţi SAT/CATV.
3
Consultând tabelul următor,
apăsaţi butonul corespunzător
pentru categoria dorită,
apoi eliberaţi AV ?/1.
Reiniţializarea butoanelor
de intrare
Exemplu: Apăsaţi 1, apoi eliberaţi AV ?/1.
Acum puteţi utiliza butonul SAT/CATV
pentru a controla playerul Blu-ray Disc.
Categorii
Apăsaţi
Player Blu-ray Disc
(mod comandă BD1)a)
1
Înregistrator Blu-ray Disc
(mod comandă BD3)a)
2
Player DVD
(mod comandă DVD1)
3
Înregistrator DVD
(mod comandă DVD3)b)
4
INPUT/
?/1
MASTER
VOL –/
2–
VCR (mod comandă VTR3)c) 5
Player CD
6
DSS (Receptor digital satelit)d)/
7
Euro-receptor digital satelite)
a)Pentru detalii despre setarea BD1 sau BD3,
În timp ce ţineţi apăsat MASTER
VOL – sau 2 –, apăsaţi ?/1 şi
INPUT sau
.
2
Eliberaţi toate butoanele.
Butoanele de intrare sunt reiniţializate
la setările implicite.
Utilizarea telecomenzii
consultaţi instrucţiunile de utilizare primite
cu playerul Blu-ray Disc sau cu
înregistratorul Blu-ray Disc.
b)
Înregistratoarele DVD Sony sunt comandate
cu setarea DVD1 sau DVD3. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare primite
cu înregistratoarele DVD.
c)Aparatele VCR Sony sunt comandate cu
setarea VTR 3, care corespunde VHS.
d)
Doar pentru modelele din S.U.A., Canada
şi Mexic.
e)
Alte modele.
1
73RO
Cu privire la amplasare
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide,
deconectaţi receptorul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
Cu privire la sursele de alimentare
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată
pe plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Unitatea nu este deconectată de la sursa CA
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru
o perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi
de ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• (Doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada)
Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi
nu va intra în priza de perete decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce
complet ştecărul în priză, contactaţi
furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
încontinuu acest receptor la un volum ridicat,
temperatura carcasei în părţile superioară,
laterală şi inferioară va creşte considerabil.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
74RO
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct
la lumina soarelui, la praf excesiv sau
la şocuri mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce
ar putea bloca orificiile de ventilare,
provocând defecţiuni.
• Nu amplasaţi receptorul lângă echipamente
precum un televizor, un VCR sau un
casetofon. (Dacă receptorul este utilizat
în combinaţie cu un televizor, un VCR sau
un casetofon şi este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea zgomote,
iar calitatea imaginii poate avea de suferit.
Acest lucru este probabil, mai ales când
se utilizează o antenă de interior (aeriană).
Prin urmare, vă recomandăm să utilizaţi
o antenă de exterior (aeriană).)
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi receptorul
pe suprafeţe tratate special (cu ceară, ulei,
lustruite etc.), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
Cu privire la funcţionare
Înainte de a conecta alte echipamente, opriţi
receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat sau
solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
receptor, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Depanare
Dacă în timpul utilizării receptorului
întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi,
utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony. Reţineţi că, dacă personalul
de service înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Alimentare
Receptorul se opreşte automat.
• „Auto Standby” este setat la „ON”
(pagina 67).
• Funcţia Temporizator de oprire este
activă (pagina 14).
Imagine
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine 3D.
• În funcţie de televizor sau de
echipamentul video, este posibil
ca imaginile 3D să nu fie afişate.
Când receptorul se află în modul standby,
pe televizor nu apare nicio imagine.
• Când receptorul intră în modul standby,
imaginea provine de la ultimul echipament
HDMI selectat înainte de a opri receptorul.
Dacă utilizaţi alt echipament, redaţi
echipamentul şi efectuaţi operaţiunea
Redare printr-o singură atingere sau porniţi
receptorul pentru a selecta echipamentul
HDMI pe care doriţi să îl utilizaţi.
• Asiguraţi-vă că „Pass Through” este setat
la „ON” în meniul HDMI Settings, în cazul
în care conectaţi echipament care nu este
compatibil cu funcţia „BRAVIA” Sync
pentru receptor (pagina 67).
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţiconectarea corectă
a echipamentelor.
• Selectaţi echipamentul sursă, utilizând
butoanele de intrare (pagina 40).
• Nu pot fi înregistrate semnalele de intrare
video prin mufele HDMI IN şi
COMPONENT VIDEO IN.
• Sursele conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea.
În acest caz, este posibil să nu puteţi
înregistra de pe sursele respective.
Meniul GUI nu apare pe ecranul televizorului.
• Apăsaţi în mod repetat GUI MODE,
pentru a selecta „GUI ON”. Dacă meniul
GUI tot nu apare pe ecranul televizorului,
apăsaţi MENU.
• Verificaţiconectarea corectă a televizorului.
75RO
Informaţii suplimentare
Pe ecranul televizorului nu apare nicio
imagine.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare,
utilizând butoanele de intrare.
• Setaţi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
• Îndepărtaţi echipamentul audio de
televizor.
• Alocaţi corect intrarea video
a componentei.
• Semnalul de intrare trebuie să fie acelaşi ca
funcţia de intrare atunci când executaţi
conversia ascendentă a unui semnal
de intrare cu acest receptor
(pagina 29).
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt
conectate corect şi ferm la echipament.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie să configuraţi
echipamentul. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu fiecare
echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu High
Speed HDMI atunci când vizualizaţi
imagini sau ascultaţi materiale audio,
în special pentru transmisia 1080p,
Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
Sunet
Nu se aude sunet, indiferent de
echipamentul selectat, sau sunetul are
un nivel foarte redus.
• Verificaţi dacă toate cablurile de
conectare sunt introduse în mufele lor de
intrare/ieşire pentru mufele respective
ale receptorului, difuzoarelor şi
echipamentului.
• Asiguraţi-vă că receptorul şi toate
echipamentele sunt pornite.
• Asiguraţi-vă că MASTER VOLUME nu
este setat la „VOL MIN”.
• Asiguraţi-vă că SPEAKERS nu este setat
la „SPK OFF” (pagina 9).
• Asiguraţi-vă că la receptor nu sunt
conectate căştile.
• Apăsaţi MUTING sau
de pe
telecomandă, pentru a revoca funcţia
de dezactivare a sunetului.
• Încercaţi să apăsaţi butonul de intrare
de pe telecomandă sau să rotiţi INPUT
SELECTOR de pe receptor pentru a selecta
echipamentul dorit (pagina 40).
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul prin
difuzorului televizorului, setaţi „Audio
Out” la „TV+AMP” în meniul HDMI
Settings (pagina 67). Dacă nu puteţi reda
sursele audio cu canale multiple, setaţi
la „AMP”. Sunetul nu va fi scos însă prin
difuzorul televizorului.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
modificată frecvenţa de eşantionare,
numărul de canale sau formatul audio
al semnalelor de ieşire audio de la
echipamentul de redare.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea fermă a difuzoarelor
şi a echipamentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt
plasate la distanţă faţă de un transformator
sau de un motor şi la cel puţin 3 metri
distanţă faţă de un televizor sau de o lampă
fluorescentă.
• Îndepărtaţi echipamentul audio
de televizor.
76RO
• Fişele electrice şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită uşor
cu alcool.
Nu se aude sunet din anumite difuzoarele
sau sunetul are un nivel foarte redus.
• Conectaţi o pereche de căşti la mufa
PHONES pentru a verifica dacă sunetul
este scos prin căşti. Dacă prin căşti este
scos un singur canal, este posibil ca
echipamentul să nu fie conectat corect
la receptor. Verificaţi dacă toate cablurile
sunt introduse complet în mufele
receptorului şi ale echipamentului.
Dacă prin sunt scoase ambele canale, este
posibil ca difuzorul frontal să nu fie
conectat corect la receptor. Verificaţi
conexiunea difuzorului frontal care
nu scoate sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea la
ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta)
ale unui echipament analogic, deoarece
echipamentele analogice necesită
conexiuni la ambele mufe, L (stânga) şi
R (dreapta). Utilizaţi un cablu audio
(nefurnizat).
• Ajustaţi volumul difuzorului (pagina 63).
• Asiguraţi-vă că difuzoarele central/
surround sunt setate la „Small” sau
„Large”.
• Verificaţi dacă setările difuzoarelor sunt
corespunzătoare pentru configurare,
utilizând meniul de calibrare automată sau
„SP Pattern” din meniul Speaker Settings.
Apoi, verificaţi dacă sunetul iese corect
prin fiecare difuzor, utilizând „Test Tone”
din meniul Speaker Settings.
• Unele discuri nu au informaţii Dolby
Digital Surround EX.
• Asiguraţi-vă că subwooferul este conectat
corect şi în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwooferul.
• În funcţie de câmpul de sunet selectat,
niciun sunet nu va fi disponibil
de la subwoofer.
• Când toate difuzoarele sunt setate
la „Large” şi este selectat „NEO6 CIN”
sau „NEO6 MUS”, nu se aude sunet din
subwoofer.
• Este posibil să fie nevoie să ajustaţi
anumite setări ale rezoluţiei imaginii
echipamentului de redare înainte de a vă
putea bucura de PCM linear cu canale
multiple. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a echipamentului de redare.
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil
cu funcţia Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul nu are funcţia Control
audio al sistemului, configuraţi setarea
„Audio Out” din meniul HDMI Settings la
– „TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul prin difuzorul televizorului
şi receptor.
– „AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul
prin receptor.
• Când conectaţi receptorul la un echipament
video (proiector etc.), este posibil ca sunetul
să nu iasă din receptor. În acest caz, setaţi
„Audio Out” la „AMP” în meniul HDMI
Settings (pagina 67).
• Dacă nu puteţi asculta sunetul
echipamentului conectat la receptor în
timp ce pe receptor este selectată intrarea
televizorului
– Nu uitaţi să modificaţi intrarea
receptorului la HDMI atunci când doriţi
să urmăriţi un program pe
echipamentul conectat prin intermediul
conexiunii HDMI la receptor.
– Schimbaţi canalul TV atunci când doriţi
să urmăriţi o difuzare TV.
– Nu uitaţi să selectaţi echipamentul sau
intrarea corectă atunci când urmăriţi un
program de pe echipamentul conectat la
televizor. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului cu privire la
această operaţiune.
• Verificaţi dacă „A. DIRECT” nu este
utilizat.
• Atunci când utilizaţi funcţia Comandă
HDMI, nu puteţi controla echipamentul
conectat cu telecomanda televizorului.
– În funcţie de echipamentul conectat şi
de televizor, este posibil să fie nevoie să
configuraţi echipamentul şi televizorul.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu fiecare
echipament şi cu televizorul.
continuare
77RO
Informaţii suplimentare
Nu se aude sunet dintr-un anumit
echipament.
• Verificaţi dacă echipamentul este conectat
corect la mufele de intrare audio pentru
echipamentul respectiv.
• Verificaţi dacă cablul (cablurile) utilizat(e)
pentru conexiune este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
echipament.
• Verificaţi INPUT MODE (pagina 59).
• Verificaţi dacă echipamentul este conectat
corect la mufa HDMI pentru
echipamentul respectiv.
• Nu puteţi asculta Super Audio CD prin
conexiune HDMI.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie să configuraţi setarea
HDMI a echipamentului. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu fiecare echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu High
Speed HDMI atunci când vizualizaţi
imagini sau ascultaţi materiale audio,
în special pentru transmisia 1080p,
Deep Color (Deep Colour) sau 3D.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos prin
receptor în timp ce pe ecranul
televizorului apare GUI. Apăsaţi GUI
MODE, pentru a selecta „GUI OFF”.
• Semnalele audio (format, frecvenţă
de eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de echipamentul conectat.
Verificaţi configurarea echipamentului
conectat dacă imaginea este de calitate
slabă sau dacă sunetul nu iese din
echipamentul conectat prin cablul HDMI.
• În cazul în care echipamentul conectat nu
este compatibil cu tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor (HDCP), imaginea
şi/sau sunetul de la mufa HDMI TV OUT
pot fi transmise distorsionat sau pot să nu
fie scoase. În acest caz, verificaţi
specificaţia echipamentului conectat.
• Setaţi rezoluţia imaginii echipamentului de
redare la mai mult de 720p/1080i pentru
a vă bucura de sunet cu rată de biţi ridicată
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
– Modificaţi intrarea receptorului la
intrarea HDMI conectată la
echipament.
• Verificaţi dacă mufa de intrare audio
digitală selectată nu este realocată altor
intrări (pagina 60).
Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Reglaţi parametrii nivelului sunetului
utilizând meniul Speaker Settings.
Sunetul Dolby Digital sau DTS multicanal
nu este reprodus.
• Verificaţi dacă DVD-ul etc. redat este
înregistrat în format Dolby Digital
sau DTS.
• Când conectaţi playerul DVD etc. la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, asiguraţi-vă că setarea pentru
ieşirea audio digitală a echipamentului
conectat este disponibilă.
• Setaţi „Audio Out” la „AMP” în meniul
HDMI Settings (pagina 67).
• Vă puteţi bucura de sunet cu rată de biţi
ridicată (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), PCM linear multicanal doar
cu o conexiune HDMI.
Nu se poate obţine efectul de surround.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat câmpul de
sunet pentru film sau muzică (pagina 51).
• Câmpurile de sunet nu funcţionează când
se primesc semnale DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
sau Dolby TrueHD cu frecvenţă de
eşantionare mai mare de 48 kHz.
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţiconectarea corectă
a echipamentelor.
• Selectaţi echipamentul sursă, utilizând
butoanele de intrare (pagina 40).
• Semnalele de intrare audio prin mufele
HDMI IN şi DIGITAL IN nu pot fi
înregistrate.
78RO
• Sursele conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea.
În acest caz, este posibil să nu puteţi
înregistra de pe sursele respective.
Tonul de testare nu este scos prin
difuzoare
• Este posibil să nu fie conectate bine
cablurile difuzoarelor. Asiguraţi-vă că
sunt conectate bine şi că nu pot fi
deconectate prin tragere uşoară.
• Cablurile difuzoarelor pot avea probleme
de scurtcircuitare.
Un ton de testare este scos printr-un alt
difuzor decât cel afişat pe ecranul
televizorului
• Configurarea modelului de difuzoare este
incorectă . Asiguraţi-vă că modelul
de difuzoare şi conexiunile difuzoarelor
de potrivesc corect.
Când receptorul se află în modul standby,
nu se aude sunet de la televizor.
• Când receptorul intră în modul standby,
sunetul provine de la ultimul echipament
HDMI selectat înainte de a opri
receptorul. Dacă utilizaţi alt echipament,
redaţi echipamentul şi efectuaţi
operaţiunea Redare printr-o singură
atingere sau porniţi receptorul pentru
a selecta echipamentul HDMI pe care
doriţi să îl utilizaţi.
• Asiguraţi-vă că „Pass Through” este setat
la „ON” în meniul HDMI Settings, în cazul
în care conectaţi echipament care nu este
compatibil cu funcţia „BRAVIA” Sync
pentru receptor (pagina 67).
Tuner
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de
75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
receptorul la o antenă de exterior pentru
FM (aeriană), după cum se arată mai jos.
Antenă de exterior pentru FM (aeriană)
Receptor
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor
(aeriene). Ajustaţi poziţia antenelor
(aeriene) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile
radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• Setaţi corect intervalul de acord
(la acordarea posturilor AM cu acord
direct) (pagina 49).
• Nu a fost presetat niciun post radio sau
posturile presetate au fost şterse din
memorie (atunci când procedaţi la acordul
pe frecvenţă prin căutarea posturilor
presetate). Presetaţi posturile (pagina 49).
• Apăsaţi AMP, apoi apăsaţi în mod repetat
DISPLAY de pe telecomandă, astfel încât
pe panoul de afişaj să apară frecvenţa.
Nu apar informaţiile RDS dorite.*
• Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil
temporar. Contactaţi postul de radio şi
aflaţi dacă într-adevăr furnizează acest
serviciu.
* Doar pentru modelele din Europa, Australia
şi Taiwan.
Sunetul este distorsionat.
• Apăsaţi în mod repetat MASTER VOL –
sau 2 – de pe telecomandă.
• Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului
iPod/iPhone la „Off” sau „Flat”.
Nu se aude sunetul de la iPod/iPhone.
• Deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone şi
conectaţi-l din nou.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
• Verificaţi dacă receptorul este pornit.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este conectat ferm.
Dispozitivul iPod/iPhone nu funcţionează.
• Verificaţi dacă aţi îndepărtat carcasa de
protecţie a dispozitivului iPod/iPhone.
• În funcţie de conţinutul dispozitivului
iPod/iPhone, este posibil să fie necesar un
timp pentru a porni redarea.
• Deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone
şi conectaţi-l din nou.
• Utilizaţi un iPod/iPhone neacceptat.
Consultaţi „Modele de iPod/iPhone
compatibile” (pagina 42) pentru a afla
tipurile de dispozitive acceptate.
Volumul soneriei dispozitivului iPhone nu
se modifică.
• Ajustaţi volumul soneriei cu ajutorul
comenzilor de pe dispozitivul iPhone.
Dispozitiv USB
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
• În cazul în care conectaţi un dispozitiv
USB neacceptat, pot apărea următoarele
probleme. Consultaţi „Dispozitive USB
compatibile” (pagina 45) pentru a afla
tipurile de dispozitive acceptate.
– Dispozitivul USB nu este recunoscut.
– Numele fişierelor sau ale folderelor nu
sunt afişate pe receptor.
continuare
79RO
Informaţii suplimentare
RDS nu funcţionează.*
• Asiguraţi-vă că aţi acordat un post
FM RDS.
• Selectaţi un post FM cu semnal mai
puternic.
• Postul recepţionat nu transmite semnal
RDS sau intensitatea semnalului este
scăzută.
iPod/iPhone
–
–
–
–
Nu este posibilă redarea.
Sunetul se aude în salturi.
Se aude zgomot.
Se aude un sunet distorsionat.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
• Opriţi receptorul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi receptorul.
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 45).
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu începe redarea.
• Opriţi receptorul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi receptorul.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 45).
• Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat
la portul
(USB).
• Dispozitivul USB este conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB respectând
orientarea corectă.
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate de
acest receptor sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (= < > * + , – . / [ \ ] _ )
Este posibil ca alte caractere să nu fie
afişate corect.
80RO
Mesajul „Reading” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează mult
până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult
în următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
– Structura de fişiere este extrem de complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
Astfel, vă recomandăm următoarele
îndrumări.
– Număr total de foldere pe un dispozitiv
USB: cel mult 100 (inclusiv folderul
„ROOT”)
– Număr total de fişiere per folder:
cel mult 100.
Fişierul audio nu poate fi redat.
• Fişierele MP3 în format MP3 PRO nu pot
fi redate.
• Fişierul audio este un fişier audio cu mai
multe piste.
• Este posibil ca unele fişiere AAC să nu fie
redate corect.
• Fişierele WMA în format Windows Media
Audio Lossless şi Professional nu pot
fi redate.
• Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16 sau FAT32
nu sunt acceptate.*
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar fişierele
audio de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la maximum
8 niveluri (inclusiv folderul „ROOT”).
• Numărul de foldere a depăşit 100 (inclusiv
folderul „ROOT”).
• Numărul de fişiere dintr-un folder
a depăşit 100.
• Fişierele criptate sau protejate cu parole
etc. nu pot fi redate.
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă
este posibil ca unele dispozitive USB să nu
suporte toate aceste sisteme FAT.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau
contactaţi producătorul.
„BRAVIA” Sync (Comandă HDMI)
Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează.
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 23).
• Asiguraţi-vă că „Ctrl for HDMI” este setat
la „ON” în meniul HDMI Settings.
• Asiguraţi-vă că echipamentul conectat
este compatibil cu funcţia Comandă
HDMI.
• Verificaţi setările Comandă HDMI pe
echipamentul conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Dacă deconectaţi cablul HDMI sau
modificaţi conexiunea, repetaţi
procedurile din „Pregătirea pentru
„BRAVIA” Sync” (pagina 56).
• Când „Ctrl for HDMI” este setat la „OFF”,
„BRAVIA” Sync nu funcţionează
corespunzător, chiar dacă echipamentul
este conectat la mufa HDMI IN.
• Tipurile şi numărul de echipamente ce pot
fi controlate prin „BRAVIA” Sync sunt
restricţionate în standardul HDMI CEC
după cum urmează.
– Echipament de înregistrare
(înregistrator Blu-ray Disc, înregistrator
DVD etc.): până la 3 echipamente
– Echipament de redare (player Blu-ray
Disc, player DVD etc.): până la
3 echipamente
– Echipament asociat tunerului: până la
4 echipamente
– Receptor AV (sistem audio): până la
1 echipament
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe receptor
(pagina 9).
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.
Mesaje de eroare
Dacă există o defecţiune, un mesaj apare pe
panoul de afişaj. Puteţi verifica starea
sistemului în funcţie de mesaj. Dacă oricare
dintre probleme persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
PROTECT
La difuzoare se transmite curent neregulat
sau receptorul este acoperit cu ceva şi
orificiile de ventilare sunt blocate.
Receptorul se va închide automat după
câteva secunde. Îndepărtaţi obiectul care
acoperă panoul de deasupra al receptorului,
verificaţi conexiunea difuzoarelor şi porniţi
din nou alimentarea.
USB FAIL
A fost detectat un supracurent de la
portul
(USB).
Acest receptor se va închide automat după
câteva secunde. Verificaţi dispozitivul iPod/
iPhone sau USB, apoi deconectaţi-l şi
porniţi din nou alimentarea.
Pentru alte mesaje, consultaţi „Lista mesajelor
de după măsurătorile cu calibrarea automată”
(pagina 37), „Listă mesaje iPod/iPhone”
(pagina 44) şi „Listă mesaje USB” (pagina 47).
Golirea memoriei
Secţiuni de referinţă
Pentru golirea
Consultaţi
Tuturor setărilor memorate
pagina 32
Câmpurilor de sunet
particularizate
pagina 55
81RO
Informaţii suplimentare
Telecomandă
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă
cu unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
2)
Specificaţii
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTEREA EMISĂ ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
(doar model din S.U.A.)
Cu sarcini de 8 ohmi, pe ambele canale, de la
20 Hz la 20.000 Hz; putere RMS minimă
95 waţi pe canal, maximum 0,09% distorsiune
armonică totală de la 250 mW la puterea
nominală.
Secţiunea amplificator
Model pentru S.U.A.1)
Putere de ieşire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Putere de ieşire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Putere de ieşire în modul surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
140 W per canal
Puterea de referinţă pentru difuzoarele frontale,
central, surround, surround spate şi frontale
înalte. În funcţie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu fie scos niciun sunet.
Frecvenţă de răspuns
Analogică
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (cu eliminare
câmp de sunet şi egalizor)
Intrare
Analogică
Sensibilitate: 500 mV/
50 kiloohmi
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitală (Coaxială)Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitală (Optică) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ieşire (Analogică)
AUDIO OUT
Tensiune: 500 mV/
1 kiloohm
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V/1 kiloohm
Egalizor
Niveluri de modificare±6 dB, paşi de 1 dB
3) INPUT SHORT (cu eliminare câmp de sunet şi
Doar pentru modelele din Canada, Europa,
Mexic, Australia şi Taiwan1)
Putere de ieşire RMS minimă
(8 ohmi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Putere de ieşire în modul stereo
(8 ohmi, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Putere de ieşire în modul surround2)
(8 ohmi, 1 kHz, THD 10%)
140 W per canal
1) Măsurat în următoarele condiţii:
Zonă
Necesar de putere
S.U.A., Canada,
Taiwan
120 V CA, 60 Hz
Mexic
127 V CA, 60 Hz
Europa, Australia
230 V CA, 50 Hz
82RO
egalizor).
4) Reţea ponderată, nivel de intrare.
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă
Zonă
Scala de acordare
paşi de
10 kHz
paşi de
9 kHz
S.U.A., Canada,
Mexic
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Europa, Australia,
Taiwan
–
531 kHz –
1.602 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
Secţiunea video
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Trecere 80 MHz HD
Secţiunea iPod/iPhone
CC 5V 1,0 A MAX
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată* MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nu poate fi garantată
compatibilitatea cu toate
software-urile de
codificare/scriere,
dispozitivele de
înregistrare şi suporturile
de înregistrare.
Viteză de transfer
Viteză completă
Dispozitive USB acceptate
Clasă de stocare în masă
Curent maxim
500 mA
Dimensiuni (lăţime/înălţime/adâncime) (aprox.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 in ×
6 1/4 in × 12 3/4 in),
inclusiv părţile ieşite în
afară şi butoanele de
comandă
Masă (aprox.)
Model pentru
Europa
8,2 kg (18 lb 2 oz)
Alte modele
8,3 kg (18 lb 5 oz)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
La anumite plăci de conexiuni imprimate nu
se utilizează agenţi de ignifugare cu halogen.
Generalităţi
Necesar de putere
Zonă
Necesar de putere
S.U.A., Canada,
Taiwan
120 V CA, 60 Hz
Mexic
127 V CA, 60 Hz
Europa, Australia
230 V CA, 50/60 Hz
Informaţii suplimentare
Putere consumată 240 W
Putere consumată (în modul standby)
0,3 W (când „Ctrl for
HDMI” este setat
la „OFF”)
83RO
Download PDF

advertising