Sony | STR-DA5600ES | Sony STR-DA5600ES STR-DA5600ES Multi-channel ES AV Receiver Instrucţiuni de utilizare

Receptor AV
multicanal
Manual de instrucţiuni
RO
STR-DA5600ES
© 2010 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a reduce riscurile de incendii şi de
şocuri electrice, nu expuneţi aparatul la
ploaie şi la umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi fantele de
aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă, cu
draperii etc. Nu aşezaţi pe aparat flăcări deschise,
de exemplu lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări,
nu expuneţi acest aparat la stropire cu apă sau
udare şi nu aşezaţi pe aparat recipiente ce conţin
lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Nu aşezaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece ştecărul este utilizat pentru a deconecta
aparatul de la reţea, aveţi grijă să cuplaţi sistemul
la o priză de perete uşor accesibilă. În cazul
în care constataţi un comportament anormal,
decuplaţi imediat ştecărul de la priza de perete.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul conţinând
baterii, la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
Aparatul nu este deconectat de la sursa de curent
alternativ (reţea) atât timp cât este cuplat la priză,
chiar dacă echipamentul propriu-zis este oprit.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul emis
de căşti sau minicăşti poate conduce la pierderea
sau deteriorarea auzului.
Acest simbol are rolul de a avertiza
utilizatorul în legătură cu prezenţa
unei suprafeţe fierbinţi - chiar şi
în timpul funcţionării obişnuite.
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva EMC
pentru folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
2
Pentru clienţii din Statele Unite şi
Canada
Acest simbol este marcat
pentru a avertiza utilizatorul
asupra prezenţei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care există “tensiuni
periculoase”, suficient de mari
pentru a reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat pentru
a atenţiona utilizatorul asupra
prezenţei unor instrucţiuni
importante de folosire sau
de întreţinere (service) în
documentaţia care însoţeşte
aparatul.
Pentru clienţii din Statele Unite
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul
sunt marcate în partea din spate a aparatului.
Notaţi aceste numere în spaţiul care le este
rezervat în continuare.
Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la
dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Număr model _________________
Număr serial __________________
Instrucţiuni importante privind
siguranţa
1 Citiţi acest manual de instrucţiuni.
2 Păstraţi manualul pentru a-l putea consulta
ulterior.
3 Respectaţi toate mesajele de avertizare.
4 Urmaţi toate instrucţiunile.
5 Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei.
6 Curăţaţi aparatul numai cu un material textil
uscat.
7 Nu blocaţi fantele de aerisire ale aparatului.
Aşezaţi aparatul respectând instrucţiunile
producătorului.
8 Nu instalaţi aparatul în apropierea surselor de
căldură cum ar fi radiatoare, sobe, contoare sau
alte aparate, inclusiv amplificatoare, care se
încălzesc.
9 Nu neglijaţi scopul de protecţie al ştecărelor
polarizate sau a celor cu împământare. Un ştecăr
polarizat are două lamele inegale, una dintre ele
fiind mai lată. Un ştecăr cu împământare are pe
lângă două lamele, un al treilea element metalic
(un ştift) pentru protecţia dvs. Lamela mai lată sau
ştiftul au rol de siguranţă. Dacă ştecărul furnizat
nu se potriveşte la priză, apelaţi la un electrician
pentru a înlocui priza.
10 Protejaţi cablul de alimentare pentru a nu fi călcat
sau ciupit, mai ales în apropierea conectorilor, a
punctelor în care cablurile ies din aparat sau a
dispozitivelor de prindere.
11 Utilizaţi numai accesoriile specificate de
producător.
12 Utilizaţi numai împreună cu
un suport mobil, suporturi
fixe, trepiede, dispozitive de
prindere sau mese recomandate
de producător sau comercializate
împreună cu aparatul.
La utilizarea unui suport mobil, aveţi grijă la
deplasarea ansamblului aparat-suport pentru a
evita accidentarea prin cădere.
13 Decuplaţi aparatul de la priză în timpul furtunilor cu
descărcări electrice sau a perioadelor îndelungate
în care nu este utilizat.
14 Pentru reparaţii apelaţi numai la persoane calificate.
Se impun reparaţii când aparatul a fost deteriorat
în orice fel, spre exemplu dacă s-a defectat cablul
de alimentare sau ştecărul, dacă au pătruns lichide
în interior sau când aparatul a fost expus la ploaie
sau umezeală, dacă funcţionarea este anormală
sau dacă sistemul a căzut.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectaţi
cablul boxelor la aparat şi la boxe respectând
următoarele indicaţii :
1 Deconectaţi cablul de alimentare de la priză.
2 Dezizolaţi cablul pentru boxe pe o lungime de
10 mm - 15 mm la capetele acestuia.
3 Conectaţi cu grijă cablul boxelor la aparat şi
la boxe, fără a atinge miezul cablului cu mâna.
Decuplaţi totodată cablul de alimentare de la priză
înainte de a decupla cablul boxelor de la aparat
sau de la boxe.
Următoarele afirmaţii se aplică
numai versiunilor produse pentru a fi
comercializate în S.U.A. Alte versiuni
este posibil să nu respecte reglementările
FCC.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a
se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor
poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Totuşi, nu există
nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe
cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează
interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi
sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce să elimine
aceste interferenţe prin una dintre următoarele
măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
Pentru clienţii din Europa
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile doar pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică
Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui sistem este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Continuare l
3
Despre acest manual
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
4
• Instrucţiunile din acest manual se referă
la modelul STR-DA5600ES (receptorul).
Verificaţi numărul modelului dvs. care este
notat în colţul din dreapta jos al panoului
frontal.
• În acest manual, este utilizat în scop ilustrativ
modelul care are codul de zonă CEL, cu
excepţia cazului în care este altfel precizat în
mod expres. Orice diferenţe ce apar la utilizare
sunt clar precizate în text, ca de exemplu,
“numai modelele pentru Europa”.
• Instrucţiunile din acest manual descriu
funcţionarea telecomenzii livrate. Puteţi utiliza
şi butoanele receptorului, dacă acestea au nume
identice sau similare cu cele ale telecomenzii.
Despre drepturile de autor
Acest receptor încorporează sistemele Dolby*
Digital, Pro Logic Surround şi DTS** Digital
Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Digital Laboratories.
** Produs sub licenţă de la U.S. Patent # :
5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762,
6.487.535, 6.226.616, 7.212.872, 7.333.929,
7.392.195, 7.272.567 şi alte patente din S.U.A.
sau internaţionale emise ori în curs aprobare.
“DTS” şi simbolul sunt mărci de comerţ
înregistrate, iar siglele DTS şi simbolurile
DTS-HD şi DTS-HD Master Audio şi DTS
sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. © DTS,
Inc. Toate drepturile sunt rezervate. Produsul
conţine software.
Acest receptor încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing
LLC.
SIRIUS, XM şi toate mărcile şi siglele asociate
sunt mărci comerciale ale Sirius XM Radio Inc.
şi a sucursalelor acesteia. Toate drepturile sunt
rezervate. Serviciul nu este disponibil în Alaska
şi Hawaii.
Tipul de font (Shin Go R) instalat la acest receptor
este furnizat de MORISAWA & COMPANY
LTD. Aceste denumiri sunt mărci comerciale ale
MORISAWA & COMPANY LTD şi drepturile
de autor pentru acest font aparţin, de asemenea,
firmei MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale aparţin respectivilor proprietari.
În continuare, în acest manual nu vor apărea, însă,
în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
Denumirea de marcă Bluetooth şi siglele
asociate sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. iar
orice utilizare a acestor marcaje de către Sony
Corporation este făcută sub licenţă. Alte mărci
şi denumiri comerciale aparţin respectivilor
proprietari.
DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci
comerciale ale Digital Living Network
Alliance.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows
Media sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Corporaţiei Microsoft în Statele
Unite şi/sau alte ţări.
Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale Corporaţiei
Intel sau sucursalelor din Statele Unite şi/sau
alte ţări.
Rhapsody şi sigla Rhapsody sunt mărci
comerciale şi/sau mărci comerciale înregistrate
ale RealNetworks, Inc.
ACEST PRODUS ESTE ACORDAT SUB LICENŢĂ
CONFORM PORTOFOLIULUI DE PATENT VC-1, ÎN
VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NONCOMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU :
(i) CODAREA MATERIALELOR VIDEO COMPATIBILE CU STANDARDUL VC-1 (“VC-1 VIDEO”)
ŞI / SAU
(ii) DECODAREA MATERIALELOR VC-1 VIDEO
CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE UN
UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/SAU
CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR
DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT SĂ FURNIZEZE
MATERIALE VC-1 VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
DREPTUL DE UTILIZARE PENTRU NICI UN ALT
SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
http://www.MPEGLA.COM
Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 şi
patentele sunt licenţiate de la Fraunhofer IIS şi
Thomson.
“BRAVIA” Sync este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
VA I O e s t e m a r c ă d e c o m e r ţ a S o n y
Corporation.
“x.v.Color” (x.v.Colour) şi sigla “x.v.Colour”
(x.v.Colour) sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation.
“PlayStation®” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
SHOUTcast® este marcă înregistrată a AOL
LLC.
5
Cuprins
Descrierea şi localizarea părţilor
componente ........................................ 8
Punerea în funcţiune
Verificarea conexiunii potrivite pentru
componentele dvs. ............................ 20
1: Amplasarea boxelor ...................... 21
2: Conectarea monitorului ................. 25
3: Conectarea componentelor video . 26
4: Conectarea componentelor audio . 35
5: Conectarea emiţătorului IR ........... 39
6: Conectarea antenelor .................... 40
7: Conectarea la reţea ....................... 41
8: Pregătirea receptorului şi a
telecomenzii ................................ 43
9: Reglarea boxelor ........................... 44
10: Calibrarea automată a reglajelor
boxelor
(AUTO CALIBRATION Autocalibrare) ............................... 47
11: Configurarea reglajelor de reţea ale
receptorului ................................ 53
12: Pregătirea unui calculator pentru a fi
folosit ca server ........................... 53
Ghid de acţionare cu ajutorul interfeţelor
afişate pe ecran .................................... 55
Redare
Urmărirea sunetelor/imaginilor provenite
de la componentele conectate la
receptor ............................................. 58
Ca să beneficiaţi de sunetul/imaginea
provenite de la componentele conectate
la portul DIGITAL MEDIA................... 60
Pentru a acţiona TDM-iP50 folosind
meniul GUI al receptorului ................. 61
Utilizarea tunerului
Ascultarea programelor radio
FM /AM ........................................... 64
Fixarea posturilor de radio FM/AM în
memorie .......................................... 66
6
Ascultarea radioului de satelit (numai la
modele pentru SUA/Canada).......... 67
Conectarea unui tuner radio de satelit ..
........................................................ 68
Pregatiri pentru ascultarea radioului de
satelit .............................................. 68
Selectarea unui canal de radio de satelit
........................................................ 69
Fixarea în memorie a canalelor de radio
de satelit ........................................ 70
Restricţionarea accesului la anumite
canale (Control parental) ................ 71
Sonorul cu efect de învăluire
(surround)
Redarea unui sonor pe 2 canale .........74
Redarea cu efect surround multicanal ....
.......................................................75
Beneficierea de efect surround la
ascultare ........................................76
Beneficierea de efect surround la
vizionarea filmelor ..........................78
Folosirea facilităţilor de reţea
Despre funcţiile de reţea ale
receptorului ....................................81
Redarea conţinutul stocat pe
un server ........................................82
Ascultarea unei componente conectate
la receptor folosind un alt dispozitiv,
prin intermediul reţelei la domiciliu .85
Folosirea unui controler.......................87
Ascultarea Rhapsody ..........................88
Ascultarea SHOUTcast .......................91
Facilităţi ale aplicaţiei software Setup
Manager .........................................92
Utilizarea facilităţilor multi-zonă
Ce puteţi face cu funcţia multizonă .....94
Realizarea unei conexiuni multi-zonă .94
Reglarea boxelor pentru zona 2 ..........98
Schimbarea reglajului referitor la zonă al
telecomenzii ...................................99
Operarea receptorului din altă zonă
(operaţii din ZONA2/ ZONA3) ........99
Folosirea altor facilităţi
Utilizarea facilităţilor “BRAVIA” Sync .102
Comutarea monitoarelor care afişează
semnale video HDMI....................105
Trimiterea la ieşire a semnalelor HDMI,
inclusiv atunci când receptorul este în
standby (Pass Through) ...............105
Comutarea între semnalul audio digital
şi cel analogic ..............................106
Ascultarea sonorului / vizionarea
imaginilor provenite de la altă intrare
(Input Assign) ...............................107
Utilizarea cronometrului de oprire
automată (Sleep Timer) ...............109
Efectul surround la nivel sonor redus
(Night Mode) ...............................109
Înregistrarea cu ajutorul receptorului 110
Schimbarea modului de comandă al
receptorului şi al telecomenzii ...... 111
Utilizarea unei conexiuni
biamplificator ................................112
Efectuarea reglajelor
Folosirea meniului de reglaje ............114
Autocalibrarea ..................................115
Meniul de configurare a boxelor ......118
Meniul de reglaje pentru efectul de
surround.........................................122
Meniul de reglaje EQ ........................123
Reglaje pentru multizonă .................124
Meniul de reglaje audio ....................125
Meniul de reglaje video ....................127
Meniul de reglaje HDMI ....................129
Meniul reglaje de reţea .....................131
Reglaje de acţionare rapidă
(Quick Click) ..................................133
Meniul reglaje de sistem ..................134
Funcţionarea fără conectare la
televizor .........................................135
Acţionarea fiecărei componente
folosind comanda On-screen
(Quick Click)
Acţionarea componentelor şi luminilor
conectate la receptor folosind
comanda On-screen (Quick Click) .142
Acţionarea rapidă (Quick Click) ........143
Reglarea componentelor acţionate de
comanda On-screen ......................148
Realizarea automată a mai multor
comenzi succesive folosind Quick
Click (Macro Play)..........................148
Stabilirea unor coduri de telecomandă
care nu sunt stocate în memoria Quick
Click ...............................................150
Ştergerea codului telecomenzii pentru
Quick Click .....................................151
Acţionarea fiecărei componente
folosind telecomanda
multifuncţională
Acţionarea fiecărui echipament cu
ajutorul telecomenzii multifuncţionale152
Programarea telecomenzii ................153
Realizarea automată a mai multor
comenzi succesive (Macro Play) .157
Stabilirea unor coduri de telecomandă
care nu sunt stocate în memoria
acesteia........................................158
Ştergerea întregului conţinut al memoriei
telecomenzii .................................160
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie...........................161
Soluţionarea problemelor ..................162
Specificaţii .........................................169
Index .................................................174
7
Punerea în funcţiune
Descrierea şi localizarea părţilor componente
Panoul frontal
Pentru a scoate capacul
Apăsaţi PUSH.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor
capacul detaşat.
1 ]/1 (on/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau a opri
receptorul. Când aparatul este alimentat
indicatorul luminos de deasupra butonului
se devine luminos, de culoare verde.
Economisirea energiei în modul
standby
Atunci când “Control for HDMI“ (pagina
129), “Server Function“ (pagina 132),
“Network Standby“ (pagina 133) şi
“RS232C Control“ (pagina 124) sunt
dezactivate (OFF) iar alimentarea pentru
zona /zona 3 este întreruptă.
În cazul în care “Control for HDMI“,
“Server Function“ sau “Network
Standby“ sunt active (ON), dacă
receptorul este în modul standby, în
fereastra de afişaj a acestuia va apărea
mesajul “A. STNDBY“
8
Pentru a deschide capacul
Glisaţi capacul către stânga.
2 TONE MODE, TONE
Sunt reglate opţiunile FRONT, CENTER,
SURROUND/SURROUND BACK, FRONT
HIGH BASS şi TREBLE.
Apăsaţi repetat butonul TONE MODE pentru
a selecta BASS sau TREBLE, apoi rotiţi
butonul TONE pentru a ajusta nivelul.
3 MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING
Apăsaţi acest buton pentru a acţiona tunerul
(FM/AM) şi radioul de satelit (SIRIUS)
(numai pentru modelele SUA/Canada)
4 Senzor de telecomandă
Recepţionează semnalele transmise de
telecomandă.
5 DIMMER
Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a
regla luminozitatea afişajului.
6 DISPLAY
Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a
alege informaţia afişată.
7 INPUT MODE (pagina 106)
8 Fereastra afişajului (pagina 10)
9 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HDD.C.S., MUSIC (paginile 74, 75, 76,
78)
0 Indicator luminos HD Digital Cinema
Sound (pagina 78)
Devine luminos când este selectată o atmosferă
sonoră cu HD-D.C.S.
ql INPUT SELECTOR
Rotiţi pentru a selecta sursa de intrare pentru
redare.
Pentru a selecta sursa de intrare pentru
zona 2 sau zona 3, apăsaţi ZONE SELECT
(qa) pentru a selecta mai întâi zona 2 sau
zona 3, (pe ecran apare indicaţi “ZONE
2 [denumirea introdusă]” sau “ZONE 3
[denumirea introdusă]”), apoi rotiţi butonul
INPUT SELECTOR pentru a selecta sursa
de intrare.
w; MASTER VOLUME
Rotiţi pentru a ajusta simultan nivelul
volumului sonor pentru toate boxele audio.
wa HDMI IN 6 (pagina 26)
qa ZONE/SELECT, POWER (pagina 94)
Apăsaţi în mod repetat SELECT pentru a
selecta zona 2, zona 3 sau zona principală. De
fiecare dată când apăsaţi POWER, semnalele
de ieşire pentru zona selectată vor fi pornite
sau oprite.
qs HDMI IN (pagina 26)
Apăsaţi pentru a alege semnalul de intrare de
la componenta conectată la mufa HDMI IN.
qd HDMI OUT (paginile 26, 105)
qf Mufă PHONES
Pentru conectarea căştilor.
qg SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (pagina
46)
qh Mufa AUTO CAL MIC (pagina 48)
qj Mufe VIDEO 2IN (pagina 33)
qk Indicator luminos MULTI CHANNEL
DECODING
Devine luminos când sunt decodate semnale
audio multicanal.
Continuare l
9
Despre indicatorii afişajului
1 SW
Se aprinde atunci când este conectat un
subwoofer şi semnalul audio este redat la
ieşire prin mufa SUBWOOFER.
2 Indicatorii canalului redat
Literele (L, C, R etc.) reprezintă canalele
care sunt redate. Chenarele care înconjoară
literele variază devenind luminoase pentru a
indica faptul că receptorul mixează sunetul
sursei (în funcţie de reglajele boxei).
L
Frontală stânga
R
Frontală dreapta
C
Centrală (mono)
LH
Frontală stânga sus
RH
Frontală dreapta sus
SL
Efect de învăluire (surround)
stânga
SR
Efect de învăluire (surround)
dreapta
S
Efect de învăluire (mono sau
componentele pentru efect
de învăluire obţinute prin
procesarea Pro Logic).
SBL
Efect de învăluire (surround)
stânga spate
SBR
Efect de învăluire (surround)
dreapta spate
10
SB
Efect de surround spate
(componentele de surround spate
sunt obţinute prin decodarea a
6,1 canale).
Exemplu :
Format de înregistrare (Frontal/
Surround) : 3/2,1
Canal ieşire : Boxele de
surround sunt setate pe “NO“
Atmosferă sonoră : A.F.D. Auto
3 Indicatori de intrare
Devin luminoşi pentru a indica intrarea curentă
de semnal.
AUTO
Devine luminos împreună cu indicatorii
intrării curente atunci când pentru INPUT
MODE este aleasă varianta “Auto” .
HDMI
Receptorul recunoaşte un echipament conectat
la o mufă HDMI IN.
COAX
La intrare este primit semnal digital prin mufa
COAXIAL.
OPT
La intrare este primit semnal digital prin mufa
OPTICAL.
MULTI
Este selectată intrarea multicanal.
ARC (pagina 106)
Devine luminos când este selectată intrarea
TV şi sunt detectate semnale ARC - Canal
audio de retur.
4 HDMI OUT A+B (pag. 105)
Se aprinde atunci când sunt trimise semnale
prim mufele HDMI OUT A sau B. Se
aprinde + deasemenea, împreună cu A şi
B, când semnalele sunt trimise prin ambele
mufe.
5 SLEEP
Devine luminos atunci când este activat
cronometrul de oprire automată.
6 MEMORY
Devine luminos atunci când este activată o
funcţie de memorie, cum ar fi introducerea
numelor).
7 ZONE 2/ ZONE 3
Se aprinde atunci când este activă
funcţionarea în zonele 2 şi 3.
8 SERVER (pagina 85)
Se aprinde atunci când este activă funcţia
Server.
9 L.F.E.
Devine luminos când discul care este
redat conţine un canal LFE (Efect de joasă
frecvenţă). Semnalul canalului L.F.E. este
actualmente reprodus, iar bara indicatoare
de sub litere se aprinde pentru a indica
nivelul.
0 SP AB (pagina 46)
qa BI-AMP
Devine luminos când pentru boxele pentru
efect de învăluire (surround) din spate este
aleasă varianta “BI-AMP”.
qs D.C.A.C.
Indicaţia devine luminoasă când se efectuează
autocalibrarea.
qd D.L.L.
Indicaţia devine luminoasă când este activată
funcţia Digital Legato Linear.
qf H.A.T.S.
Indicaţia devine luminoasă când este activată
funcţia H.A.T..S. (sistem de transmisie audio
digital de înaltă calitate)
qg Indicatori pentru radio
Devin luminoşi când receptorul depistează
posturi de radio sau de radio prin satelit
SIRIUS (numai la modelele pentru
SUA şi Canada)
Este selectat tunerul SiriusConnect Home şi
este aleasă varianta “SIRIUS”.
ST
Este recepţionat un post de radio stereo.
RDS (numai pentru modelul
european)
Este recepţionat post de radio care furnizează
servicii RDS.
CAT (numai pentru modelele SUA şi
canadian)
Modul categorie este selectat în timpul
funcţionării radio de satelit.
PRESET
Modul de acord este cel prestabilit.
qh VOLUME
Este afişat volumul sonor curent.
qj D.RANGE
Devine luminos atunci când este activată
compresia registrul dinamic.
qk Indicatori Dolby Digital Surround
Unul dintre aceşti indicatori devine luminos
când receptorul decodează semnalele
respective în format Dolby Digital.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Notă
La redarea unui disc în format Dolby
Digital, aveţi grijă să realizaţi conexiunile
digitale şi să alegeţi pentru INPUT MODE
varianta “Analog”.
11
ql Indicatorii DTS-HD
Devine luminos când receptorul decodifică
semnale în formatul DTS-HD.
DTS-HD
Se aprinde în mod constant cu una dintre
următoarele indicaţii
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI-RES DTS-HD High Resolution
Audio
w; ;TrueHD
Se aprinde atunci când receptorul decodează
un semnal Dolby TrueHD.
wa Indicatori Dolby Pro Logic
Unul dintre aceşti indicatori devine luminos
când receptorul decodează semnalele în
format Dolby Pro Logic. Tehnologia de
decodare matricială de surround poate
intensifica semnalele de intrare.
;PL
Dolby Pro Logic
;PL II Dolby Pro Logic II
;PL IIx Dolby Pro Logic IIx
;PL IIz Dolby Pro Logic IIz
Notă
Aceşti indicatori nu devin luminoşi atunci
când boxa centrală şi cea de surround nu
sunt conectate.
ws A.P.M. (pagina 116)
Devine luminos atunci când este activată
funcţia Automatic Phase Matching (Potrivire
automată de fază).
wd EQ
Devine luminos când este activat egalizorul.
wf L-PCM
Devine luminos când receptorul detectează
semnale Linear PCM (Modulaţie în cod
puls).
wg DSD
Se aprinde atunci când receptorul primeşte
semnal DSD (Direct Stream Digital).
12
wh Indicatorii DTS (-ES)
Indicatorul devine luminos când sunt primite
semnale DTS sau DTS-ES.
DTS
Se aprinde atunci când receptorul
decodează semnale DTS. Se aprind de
asemenea şi 96/24 sau NEO:6 în funcţie de
formatul semnalului primit sau de formatul
de decodare.
DTS-ES
Se aprinde atunci împreună cu unul dintre
următoarele indicatoare care arată formatul
semnalului primit
96/24
decodare DTS 96 kHZ/24 biţi
DISCRETE
DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
NEO:6
Muzică/Cinema Neo:6
Notă
La redarea unui disc în format DTS, aveţi grijă
să realizaţi conexiunile digitale şi să alegeţi
pentru INPUT MODE varianta “Analog” .
Panoul din spate al aparatului
1 Secţiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT
(paginile 25, 29, 35)
4 Porturi de reţea LAN (switch) (pagina
42)
Mufe OPTICAL OUT/IN
Mufă COAXIAL IN
Mufe HDMI IN/OUT*
5 AUDIO/VIDEO INPUT / OUTPUT
(paginile 25, 29, 32)
(paginile 25, 26)
2 Mufe de comandă pentru
echipamente Sony şi pentru alte
echipamente externe
Mufe IR REMOTE IN/OUT
(paginile 39, 94)
Mufe TRIGGER OUT
(pagina 124)
Pentru conectarea de echipamente cu
interblocarea pornirii/opririi compatibile
12 V TRIGGER, sau a unor amplificatoare/
receptoare în zona 2 sau zona 3.
3 DMPORT (pagina 35)
Mufe AUDIO IN/OUT
Mufe VIDEO IN/OUT*
Mufe AUDIO OUT
Mufă VIDEO OUT
(pagina 94)
Mufă EXT VIDEO IN
Pentru conectare la o componentă atunci când
doriţi să urmăriţi fereastra PIP (imagine-înimagine).
Continuare l
13
9 Secţiunea AUDIO INPUT / OUTPUT
Mufe ZONE 2 VIDEO OUT
(numai la modelele pentru
SUA/Canada) (pagina 96)
Pentru a trimite semnal video componentelor
din zona 2 este folosită o mufă RJ-45. Folosiţi
pentru conexiune un cablu de categoria CAT5.
Folosită pentru instalări personalizate. Pentru
informaţii referitoare la folosirea acestei mufe,
consultaţi furnizorul.
Atenţie !
Nu folosiţi această mufă pentru o conexiune
de reţea LAN Ethernet. Aceasta poate produce
disfuncţionalităţi.
Mufe AUDIO IN/OUT
(pagina 38)
Mufe MULTI CHANNEL
INPUT (pagina 37)
Mufe PRE OUT
Conectarea la un amplificator de putere
extern.
0 Secţiunea SPEAKERS (pagina 23)
6 Secţiunea COMPONENT VIDEO
INPUT / OUTPUT (paginile 25, 29)
Mufe Y, PB/CB, PR/CR IN/OUT*
7 Secţiunea ANTENNA
Mufă FM ANTENNA
(pagina 40)
Conectori AM ANTENNA
(pagina 40)
Mufă SIRIUS (numai la
modelele pentru
SUA/Canada) (pagina 68)
8 Port RS232C
Utilizat pentru întreţinere şi service.
14
* Puteţi viziona imaginea de la intrarea
selectată atunci când conectaţi mufa
MONITOR OUT sau HDMI OUT la un
televizor (pagina 25).
Telecomandă
Puteţi utiliza telecomanda furnizată pentru
a acţiona receptorul şi pentru a acţiona alte
echipamente audio / video marca Sony care au
fost desemnate a fi acţionate cu aceasta .
Telecomandă simplificată
(RM-AAU061)
Această telecomandă este folosită numai pentru
controlul receptorului. Puteţi acţiona funcţiile
principale ale receptorului prin operaţii simple,
folosind această telecomandă.
7
DMPORT/NETWORK, N, x, ./
> (paginile 60, 83)
8 INPUT SELECTOR
Apăsaţi butonul pentru a selecta sursa de intrare
pentru redare.
9 MASTER VOLUME+/– (pagina 58)
0 MUTING (pagina 58)
qa RETURN/ EXITO (pagina 55)
qs DISPLAY
Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta
informaţiile din fereastra de afişare.
qd GUI MODE (pagina 55)
1 ]/1 (pornit/ standby)
Apăsaţi pentru a porni sau a opri
receptorul.
2 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE,
MUSIC (paginile 74, 75, 76, 78)
3 Quick Click (pagina 143)
4
, V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta elementele
pentru a activa
meniului, apoi apăsaţi
selecţia făcută.
5 OPTIONS (pagina 56)
6 MENU (paginile 44, 55)
Continuare l
15
Telecomandă multifuncţională
(RM-AAL031/ RM-AAL032)
Telecomanda RM-AAL031 este furnizată numai
cu modelul pentru SUA/Canada iar telecomanda
RM-AAL032 este furnizată numai cu modelul
european. Pentru ilustrare este folosit modelul
RM-AAL031. Orice diferenţă în modul de
operare este indicată clar în text; de exemplu,
“numai la modelul pentru SUA/Canada“.
1 AV ]/1 (pornit/ standby)
Apăsaţi pentru a porni sau a opri echipamente
audio/video pe care telecomanda este
programată să le poată acţiona (pag. 153).
Dacă apăsaţi simultan ]/1 (2) va fi oprită
funcţionarea receptorului şi a celorlalte
echipamente ce conţin un amplificator pentru
zona 2 sau 3 (SYSTEM STANDBY).
Notă
Funcţia comutatorului AV ]/1 se schimbă
automat la fiecare apăsare a butoanelor de
intrare (5).
2 ]/1 (pornit/ standby)
Apăsaţi pentru a porni sau a opri receptorul.
Dacă apăsaţi ZONE (3) pentru a comuta
telecomanda către modul zonă 2 (zonă 3)
puteţi opri/porni alimentarea folosind ]/1.
3 ZONE (pagina 94)
4 AMP
Apăsaţi butonul pentru a activa acţionarea
receptorului în zona principală.
5 Butoane de intrare
Apăsaţi unul dintre butoane pentru a selecta
echipamentul pe care doriţi să îl utilizaţi. Când
apăsaţi oricare dintre butoane, receptorul
porneşte. Butoanele sunt stabilite din fabrică
pentru a acţiona echipamentele marca Sony
(pagina 58).
Puteţi programa telecomanda pentru a acţiona
echipamente care nu sunt marca Sony, urmând
etapele stabilite ale procedurii “Programarea
telecomenzii” (pagina 153).
5 TV INPUT
Apăsaţi TV (ws) şi apoi apăsaţi TV INPUT
pentru a selecta semnalul de intrare TV.
(Selectarea intrării) (numai pentru
modelul european)
Alege intrarea de semnal (TV sau video)
(Menţinere text) (numai pentru modelul
european)
În modul text : menţine pagina curentă.
16
7 GUIDE (
(Guide) pentru modelul
european)
Apăsaţi SHIFT (wd) apoi apăsaţi GUIDE pentru
a fi afişat pe ecran ghidul programelor.
8 D. TUNING ( paginile 64, 69 )
Apăsaţi SHIFT (wd) apoi apăsaţi acest buton
pentru a intra în modul de acord direct.
9 MEMORY
Apăsaţi SHIFT (wd) şi apoi apăsaţi
MEMORY pentru a intra în modul Memory
al receptorului.
/ (Text) (numai pentru modelul
european)Apăsaţi SHIFT (wd) apoi apăsaţi
/ (text) pentru a fi afişate informaţii.
0 ENTER
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi ENTER
pentru a introduce valoarea după alegerea
unui canal, disc sau pistă folosind butoanele
numerotate, sau pentru a fixa în memorie o
staţie atunci când operaţi receptorul.
qa SOUND FIELD +/- ( paginile 74, 75,
76, 78 )
Pentru alegerea unei atmosfere sonore.
qs Butoane colorate
Atunci când sunt disponibile, este afişat
un ghid al operaţiilor TV. Urmaţi ghidul
operaţiilor pentru a efectua operaţia dorită.
qd QUICK CLICK (pagina 143)
qf
,V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta elementele
pentru a activa
meniului, apoi apăsaţi
selecţia făcută.
qg TOOLS / OPTIONS
Apăsaţi pentru a afişa şi selecta articole din
meniurile de opţiuni pentru receptor, playerul DVD, TV sau pentru player-ul de disc
Blu-ray etc.
qjm/M1), x1), X1), N 1) 2),
./>1)
Apăsaţi aceste butoane pentru a acţiona
player-ul DVD, player-ul de disc Blu-ray,
player-ul CD, deck-ul MD, deck-ul de bandă
sau echipamentul conectat la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT etc.
CATEGORY MODE (numai la modelul
pentru SUA/Canada)
Apăsaţi pentru a selecta modul de categorie
pentru receptorul de satelit.
TUNING +/Apăsaţi aceste butoane pentru a selecta un
post de radio.
qk
PRESET +2)/Apăsaţi acest buton pentru a selecta un post
deja fixat.
TV CH+2)/- (PROG +2)/- pentru
modelul european)
Apăsaţi TV (ws), apoi apăsaţi TV CH +/–
pentru a acţiona televizorul, tunerul de satelit,
aparatul video etc.
c2)/C (pentru modelul european)
În modul text: apăsaţi pentru afişa pagina
precedentă/următoare.
ql F1, F2
Apăsaţi BD sau DVD (5 ), apoi apăsaţi
F1 sau F2 pentru a selecta o componentă a
echipamentului :
• HDD/DISC combo
F1: mod HDD
F2 : mod DVD, disc Blu-ray
• DVD/VCR combo
F1: mod DVD, disc Blu-ray
F2: VCR
SLEEP (pagina 109)
Apăsaţi AMP (4), apoi apăsaţi SLEEP pentru
a activa cronometrul de oprire automată.
w; RM SET UP (pagina 111)
qh MENU, HOME
Apăsaţi acest buton pentru a fi afişat meniul
folosit pentru acţionarea componentelor
audio/video sau a televizorului.
Continuare l
17
wa THEATRE (THEATRE pentru modelul
european)
Apăsaţi pentru a activa şi dezactiva
modul Theatre când conectaţi receptorul la
echipamente compatibile “BRAVIA” Sync.
ws TV
Apăsaţi pentru a permite acţionarea
televizorului.
wd SHIFT
Apăsaţi pentru ca butonul să fie iluminat.
Funcţiile telecomenzii se modifică pentru a
fi activate butoanele marcate cu roz.
wf Butoane numerotate
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi butoanele
numerotate pentru a :
– fixa în memorie, depista posturi de radio,
– selecta numerele pistelor la DVD player,
CD player, player Blu-ray, aparat MD etc.
Apăsaţi -/-- (wg) pentru a selecta pista cu
numărul 10.
– selectaţi numerele canalelor pentru aparat
video, tuner de satelit etc.
– Apăsaţi TV (ws) şi apoi apăsaţi butoanele
numerotate pentru a selecta canalele TV.
wg
–/– –
Apăsaţi pentru a :
– selecta piste cu numere mai mari decât 10
la player CD, player DVD, player Blu-ray
sau la aparatul MD.
– selecta canale cu numere mai mari decât 10
ale televizorului, ale receptorului de satelit
sau ale unui aparat video.
wh PIP
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi PIP
pentru a comuta imaginea din fereastra PIP
(imagine-în-imagine). Imaginea din fereastra
PIP provine de la mufa EXT VIDEO IN sau
din zona 2. Puteţi interschimba interfaţa
(qf).
principală cu fereastra PIP apăsând
Notă:
• Când pentru interfaţa principală a fost aleasă o
intrare HDMI, nu puteţi interschimba interfaţa
principală cu fereastra PIP.
wj HDMI OUTPUT (pagina 105)
18
wk GUI MODE (pagina 55)
wl DISPLAY
Apăsaţi repetat pentru a selecta informaţiile
afişate.
,
(Info, afişarea textului) (pentru
modelul european)
Sunt afişate informaţii cum ar fi numărul
canalului curent şi modul de ecran.
În modul text : arată informaţii ascunse (cum
ar fi răspunsul la o întrebare).
e; RETURN/ EXITO
Apăsaţi pentru a reveni la meniul anterior
sau pentru a părăsi meniul în timp ce pe
ecranul TV este afişat meniul sau ghidul unui
player Blu-ray, a unui player DVD sau a unui
receptor de satelit.
ea CATEGORY +/- (numai pentru
modelul SUA/Canada)
Apăsaţi pentru a alege categoria receptorului
de satelit.
B•/•b
Apăsaţi pentru a alege un album.
es DISC SKIP
Apăsaţi pentru a omite un disc când folosiţi
un sistem multi-disc.
+/- pentru
ed MASTER VOL+/– (
modelul european)
Apăsaţi acest buton pentru a regla nivelul
volumului simultan, pentru toate boxele.
+/- pentru modelul
TV VOL+/– (
european)
Apăsaţi TV (ws) şi apoi apăsaţi TV VOL+/–
pentru a regla volumul sonor la televizor.
ef MUTING ( (Muting) pentru
modelul european)
Apăsaţi pentru opri temporar sunetul. Apăsaţi
din nou MUTING pentru a restabili volumul
la nivelul anterior.
eg BD/DVD/TOP MENU, MENU
Apăsaţi pentru a afişa pe ecranul televizorului
meniul DVD, apoi utilizaţi butoanele V/v/B/b
pentru a efectua operaţiile din meniu.
şi
MACRO 1, MACRO 2 (pagina 157)
Apăsaţi AMP(4 ), apoi MACRO 1 sau
MACRO 2 pentru a configura funcţia
macro.
1)
Consultaţi tabelul de la pagina 152 pentru
informaţii legate de butoanele pe care le
utilizaţi pentru a acţiona fiecare echipament.
2) Butoanele VIDEO 2/5, N, PRESET+/
TV CH+ ( PROG + la modelul european),
c (la modelul european) au câte un punct
tactil. Utilizaţi punctele tactile ca referinţă în
acţionarea receptorului.
Note :
• În funcţie de model, este posibil ca unele funcţii
prezentate în această secţiune să nu poată fi
operaţionale.
• Explicaţiile de mai sus sunt prezentate ca
exemplu. De aceea, în funcţie de echipament,
este posibil ca unele dintre operaţiile de mai
sus să nu fie disponibile sau ca acţiunea lor să
difere de cea descrisă.
19
Punerea în funcţiune
Verificarea conexiunilor potrivite pentru
componentele dvs.
Amplasarea boxelor
Vezi “1 : Amplasarea boxelor (pagina 21)“
v
Conectarea monitorului şi a
componentelor video
Calitatea imaginii depinde de mufele de
conectare (vezi figura din dreapta). Alegeţi
conexiunea în funcţie de mufele componentelor
dvs.
imagine de înaltă calitate
Are monitorul dvs. o mufă HDMI ?
T Nu: Vedeţi conectarea unui televizor fără mufă HDMI la “2: Conectarea monitorului“ (pagina
25) şi “Conectarea componentelor fără mufe HDMI“ (29)
T Da: Vedeţi conectarea unui televizor cu mufă HDMI la “2: Conectarea monitorului“ (pagina 25)
T Are componenta video o mufă HDMI ?
T Nu: Vedeţi “Conectarea componentelor fără mufe HDMI“ (pagina 29)
T Da: Vedeţi “Conectarea componentelor cu mufe HDMI“ (pagina 26)
v
Conectarea componentelor audio
Vezi “4 : Conectarea componentelor audio“ (pagina 35)
v
Reglarea ieşirilor audio a componentelor conectate
Pentru a trimite la ieşire semnal digital audio multi-canal, verificaţi setările de ieşire audio ale
componentelor conectate.
În cazul unui player Blu-ray verificaţi ca pentru “Audio (HDMI)“, “Dolby Digital (Coaxial/Optic)“ şi
“DTS (Coaxial/Optic)“ să fie alese opţiunile “Auto“, “Dolby Digital“ şi respectiv “DTS“ (martie 2010).
Pentru un PlayStation 3, alegeţi pentru “BD Audio Output Format“ opţiunea “Bitstream“ (cu versiunea
software 3.15).
Consultaţi pentru detalii manualele de utilizare furnizate împreună cu componentele respective.
v
Pregătirea receptorului şi a telecomenzii
Vezi “8 : Pregătirea receptorului şi a telecomenzii“ (pagina 43)
v
Reglarea boxelor
Alegeţi formula pentru boxe, apoi efectuaţi auto-calibrarea. Pentru detalii, vedeţi ”9: Reglarea boxelor”
(pagina 44) şi “10: Calibrarea automată a reglajelor boxelor (Auto Calibration)“ (pagina 47)
Notă
Puteţi verifica conexiunile boxelor folosind “Test Tone“ (pagina 120). Dacă sunetul nu este redat în mod
corect, verificaţi conexiunile boxelor şi efectuaţi din nou reglajele descrise mai sus.
20
1 : Amplasarea boxelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem de
7,1 canale (7 boxe audio şi un subwoofer).
Exemple de configurare a unui
sistem de boxe
Sistemul de boxe cu 7,1 canale folosind
boxe surround-spate
Puteţi beneficia de reproducerea cu înaltă
fidelitate a sunetului înregistrat cu un software
pe un DVD sau pe un Blu-ray Disc în format 6.1
sau 7.1 canale conectând fie o boxă suplimentară
surround-spate (6,1 canale), fie două boxe
suplimentare surround-spate (7,1 canale).
A Boxă frontală (stânga)
B Boxă frontală (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
F Boxă surround-spate (stânga)
G Boxă surround-spate (dreapta)
J Subwoofer
Sistemul de boxe cu 5,1 canale
Pentru a vă putea bucura pe deplin de un sunet
cu efect de învăluire (surround) multicanal ca cel
dintr-o sală de cinema sunt necesare 5 boxe (două
boxe frontale, una centrală, două boxe surround)
şi un subwoofer (în total 5,1 canale).
A Boxă frontală (stânga)
B Boxă frontală (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
J Subwoofer
Sistemul de boxe cu 7,1 canale folosind
boxe frontale-sus
Puteţi beneficia de efecte verticale de sunet (spre
exemplu, modul Pro Logic IIz) dacă adăugaţi
două boxe frontale-sus.
A Boxă frontală (stânga)
B Boxă frontală (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
H Boxă frontală-sus (stânga)
I Boxă frontal-sus (dreapta)
J Subwoofer
Continuare l
21
Sfaturi utile
• Unghiul A trebuie să fie acelaşi.
• Atunci când conectaţi un sistem de boxe audio
cu 6,1 canale, amplasaţi boxa surround-spate
în spatele poziţiei de ascultare.
• Deoarece subwoofer-ul nu emite semnale cu
înaltă direcţionalitate, acesta poate fi amplasat
oriunde doriţi.
22
Conectarea boxelor
Înainte de a conecta cablurile, aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare de la reţeaua de tensiune
electrică (de la priză).
Borne boxe Frontale B/
Frontale HIGH 1)
A Cablu audio mono (nu este furnizat)
B Cablu pentru boxe (nu este furnizat)
A Boxă frontală A (stânga)
B Boxă frontală A (dreapta)
C Boxă centrală
D Boxă surround (stânga)
E Boxă surround (dreapta)
F Boxă surround-spate (stânga) 2) 4)
G Boxă surround-spate (dreapta) 2) 4)
H Boxă frontală-sus (stânga) 3) 4)
I Boxă frontală-sus (dreapta) 3) 4)
J Subwoofer 5)
1)
Dacă aveţi un sistem de boxe frontale suplimentar,
conectaţi-le la bornele FRONT B/FRONT HIGH
Puteţi selecta sistemul de boxe frontale pe care doriţi
să îl utilizaţi cu ajutorul butonului SPEAKERS de
pe panoul frontal (pagina 46).
2) Când conectaţi numai o singură boxă de surround
din spate, conectaţi-o la mufele SURROUND
BACK/ZONE 2 L.
3) Dacă folosiţi un sistem de boxe frontale-sus,
conectaţi-le la bornele FRONT B /FRONT
HIGH.
4)
Puteţi conecta atât boxele surround spate cât
şi boxele faţă sus. Oricum sunetul nu va fi emis
simultan de către boxele de surround spate şi
de cele faţă-sus.
Continuare l
23
Atunci când pentru atmosfera sonoră alegeţi
“PLIIz Height“, sau atunci când semnalul de
intrare conţine sunet pentru boxele faţă-sus,
acestea vor emite sonor. În alte cazuri, sunetul
va fi emis de către boxele de surround-spate.
Dacă doriţi ca sunetul să fie întotdeauna emis de
către boxele faţă-sus, alegeţi o formulă pentru
boxe care să nu includă boxe de surround-spate
(pag. 45).
5)
În cazul conectării unui subwoofer care are
funcţie auto standby (trecere automată în
standby), dezactivaţi această funcţie atunci
când vizionaţi filme. Dacă funcţia auto standby
a subwoofer-ului este activă, trecerea în modul
standby se face automat, în funcţie de nivelul
semnalului de intrare în subwoofer, fiind posibil
să nu mai fie transmis sunet la ieşire.
Note
• Când conectaţi toate boxele cu o impedanţă
nominală de 8 ohmi sau mai mare, stabiliţi
pentru “Impedance” din meniul de reglare a
boxelor varianta “8 Ω”. În cazul altor conexiuni,
alegeţi varianta “4 Ω”. Pentru detalii, consultaţi,
“9 : Reglarea boxelor” (pagina 44).
• Înainte de a conecta cablul de alimentare,
asiguraţi-vă că părţile dezizolate ale cablurilor
pentru boxe nu se ating nici între ele, nici de o
altă bornă SPEAKERS.
Sfaturi utile
• Puteţi lărgi sau strânge terminalele SPEAKERS
în mod facil dacă folosiţi instrumentul furnizat
pentru conexiunile boxelor.
Mai strâns
Mai larg
Instrument pentru
conectarea cablului
• Pentru a conecta anumite boxe la un alt
amplificator, utilizaţi mufele PRE OUT. Acelaşi
semnal este transmis la ieşire prin ambele
mufe SPEAKERS şi prin cele PRE OUT.
Spre exemplu, dacă doriţi să conectaţi numai
boxele frontale la amplificator, conectaţi acel
amplificator la mufele PRE OUT FRONT L
şi R.
24
Conectarea în ZONA 2
Puteţi atribui mufele SURROUND BACK/
ZONE 2 F şi G boxelor din zona 2. Stabiliţi
pentru “Sur Back Assign” varianta “ZONE2” din
meniul de reglaje pentru boxe.
Pentru detalii privind conectarea şi funcţionarea
în zona 2, consultaţi “Utilizarea facilităţilor multizonă” (pagina 94).
Notă
• Dacă formula aleasă pentru amplasarea boxelor
conţine boxe surround-spate sau boxe frontalesus, nu puteţi folosi în mod corespunzător
boxele pentru zona 2.
2 : Conectarea monitorului
Puteţi viziona semnalul de imagine primit la intrarea selectată când conectaţi mufele HDMI OUT sau
MONITOR OUT la un televizor. Puteţi acţiona acest receptor cu ajutorul GUI (Interfaţa Grafică pentru
Utilizator).
Monitor TV cu mufă HDMI
Semnale audio
Semnale video
Semnale audio
Semnale video
sau
sau
Monitor TV fără mufă HDMI
A Cablu optic digital (nu este furnizat)
B Cablu audio (nu este furnizat)
C Cablu video (nu este furnizat)
D Cablu video pe componente (nu este
furnizat)
E Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
HDMI marca Sony.
Continuare l
25
* Dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia
ARC (canal audio de retur), sunetul TV va fi
transmis la ieşire de la boxele conectate la
receptor prin intermediul conexiunii HDMI
OUT A. În acest caz, alegeţi pentru “Control
for HDMI” varianta “ON” în meniul de reglaje
HDMI (pagina 129). Dacă doriţi să alegeţi un
alt semnal audio decât cel trimis prin cablul
HDMI (cum ar fi un cablu optic digital sau un
cablu audio), comutaţi intrarea audio folosind
INPUT MODE (pagina 106)
** În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor compatibil HDMI printr-un cablu
HDMI, nu este necesar să conectaţi televizorul
la receptor prin cablul optic digital.
Pentru a vă bucura de emisiunile TV cu
sunet surround multi-canal
Puteţi asculta emisiuni TV multi-canal cu sunet
surround prin boxele conectate la receptor.
Conectaţi mufa de ieşire OPTICAL a televizorului
la mufa OPTICAL IN a receptorului, sau
conectaţi mufa de intrare HDMI a televizorului
compatibil ARC (Canal Audio de Retur) la mufa
HDMI OUT a receptorului.
Note
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
• Conectaţi echipamentele de afişare a imaginii,
cum ar fi un televizor sau un proiector, la mufa
MONITOR VIDEO OUT a receptorului. Este
posibil să nu puteţi înregistra, deşi aţi cuplat
echipamente de înregistrare.
• Aveţi grijă să porniţi receptorul atunci când
semnalele video şi audio ale unui echipament
de redare sunt transmise spre televizor prin
intermediul receptorului. Dacă alimentarea
receptorului nu este pornită, nici semnalul
video, nici cel audio nu vor fi transmise.
• În funcţie de starea conexiunii dintre televizor şi
antenă, imaginea poate fi distorsionată. În acest
caz, amplasaţi antena mai departe de receptor.
Observaţii
• Receptorul are o funcţie de conversie video.
Pentru detalii, consultaţi “Note privind conversia
semnalelor video” (pagina 34).
26
• Când cuplaţi mufa de ieşire audio a televizorului
la mufele TV IN ale receptorului pentru ca
sonorul TV să fie emis prin boxele conectate la
receptor, alegeţi pentru mufa de ieşire audio a
televizorului varianta “Fixed” (Fixat), în cazul
există posibilitatea de comutare între “Fixed”
şi “Variable”.
3 : Conectarea
componentelor video
Conectarea echipamentelor care
au mufe HDMI
HDMI este abrevierea pentru High-Definition
Multimedia Interface. Este o interfaţă care
transmite semnale video şi audio în format
digital.
Caracteristici HDMI
• Un semnal audio digital transmis de HDMI
poate fi emis de boxe şi transmis la ieşire prin
mufele PRE OUT ale acestui receptor. Acest
semnal acceptă Dolby Digital, DTS, DSD şi
PCM liniar. Consultaţi pentru detalii “Formate
audio digitale acceptate de receptor“ (pagina
79).
• Semnalele video analogice, de intrare, la mufa
VIDEO sau la cele COMPONENT VIDEO
pot fi convertite în semnale HDMI. Semnalele
audio nu sunt transmise la ieşire prin mufa
HDMI OUT când imaginea este convertită.
• Acest receptor acceptă transmisia în formatul
High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour),x.v.
Color (x.v. Colour) şi transmisie 3D.
• Mufele HDMI ale acestui receptor acceptă
funcţia Comandă pentru HDMI. Mufa HDMI
OUT B nu este însă compatibilă cu această
funcţie.
Player DVD, player Blu-ray, PlayStation 3, recorder Hard Disk,
receptor de satelit/decodor de cablu, cameră video, etc.
Semnale video/audio
Cameră video
Semnale video/audio
A Cablu HDMI (nu este furnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
HDMI marca Sony.
* Puteţi conecta orice componentă cu mufe
de ieşire HDMI la mufele HDMI IN ale
receptorului, însă mufele HDMI IN 4 şi
IN 5 sunt intrări care ţin cont de calitatea
sunetului.
Continuare l
27
Observaţii
• Puteţi urmări cu uşurinţă imaginea de la o
cameră video atunci când aceasta este conectată
la mufele HDMI IN 1, IN 2 sau IN 6
(pagina 103).
Note referitoare la cablurile de
conectare
• Folosiţi un cablu HDMi de mare viteză. Dacă
folosiţi un cablu HDMI standard, 1080p, Deep
Color sau 3D este posibil ca imaginile să nu fie
corect afişate.
• Vă recomandăm să utilizaţi un cablu autorizat
HDMI sau unul HDMI marca Sony.
• Nu recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. Atunci când conectaţi
un cablu de conversie HDMI-DVI la un
echipament DVI-D este posibil ca sunetul
şi/sau imaginea să nu fie transmise la ieşire.
Conectaţi alte cabluri audio sau de conexiune
digitală, apoi stabiliţi varianta dorită pentru
“Input Assign” din meniul Intrări atunci când
sunetul nu este corect transmis la ieşire.
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
Note referitoare la conexiunile HDMI
• Semnalul audio de intrare către mufa HDMI IN
este transmis la ieşire prin mufele PHONES,
PRE OUT şi HDMI OUT. Nu este transmis la
ieşire pe la nici o altă mufă de ieşire audio.
• Semnalele video de intrare pe la mufa HDMI
IN pot fi transmise la ieşire numai prin mufa
HDMI OUT. Semnalele video de intrare nu pot
fi transmise la ieşire prin mufele VIDEO OUT
sau mufele MONITOR VIDEO OUT.
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul prin
boxele televizorului, alegeţi în meniul HDMI
pentru “Audio Out” varianta “TV+AMP”. Dacă
alegeţi varianta “AMP”, sunetul nu se aude însă
prin boxele televizorului. Alegeţi “AMP“ atunci
când trimiteţi la ieşire sunetul multi-canal de
la receptor.
• Aveţi grijă să porniţi receptorul când semnalele
video şi audio ale unui echipament de redare
sunt transmise la ieşire la televizor, prin
intermediul receptorului. Dacă alegeţi pentru
“Pass Through” varianta “OFF”, semnalele
video şi audio nu vor fi transmise când
alimentarea este oprită.
28
• Semnalele audio (frecvenţa de eşantionare,
lungimea şirului de biţi etc.) transmise de la o
mufă HDMI pot fi suprimate de echipamentul
conectat. Verificaţi reglajele echipamentului
conectat în cazul în care imaginea este de slabă
calitate ori sunetul nu este transmis la ieşire de
la echipamentul conectat prin cablu HDMI.
• Sunetul poate avea întreruperi atunci când sunt
comutate frecvenţa de eşantionare, numărul
canalelor sau formatul de ieşire a semnalului
audio de la echipamentul de redare.
• Atunci când echipamentul conectat nu este
compatibil cu tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor (HDCP), este posibil ca
imaginea şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT
să fie distorsionate sau chiar să nu fie transmise
la ieşire. În acest caz, verificaţi specificaţiile
echipamentului conectat.
• Reglaţi rezoluţia player-ului pe mai mult
de 720p/1080i, pentru a vă delecta cu High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• Este posibil ca rezoluţia imaginii de la player
să necesite anumite reglaje care să fie efectuate
înainte de a vă bucura de facilităţile DSD
sau Linear PCM multi-canal. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale player-ului.
• Puteţi beneficia de High Bitrate audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), DSD sau PCM
Linear multicanal numai prin intermediul unei
conexiuni HDMI.
• Pentru a beneficia de imagini 3D, conectaţi un
televizor şi echipamente video (player de disc
Blu-ray, recorder de disc Blu-ray, “PlayStation
3” etc.) compatibile 3D la receptor, folosind
cabluri HDMI de mare viteză, puneţi-vă
ochelarii 3D, apoi porniţi redarea conţinutului
3D.
• Nu orice echipament HDMI acceptă toate
funcţiile definite de versiunea HDMI specificată.
De exemplu, echipamentele care acceptă HDMI
versiunea 1.3a este posibil să nu fie compatibil
cu Deep Color.
• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al fiecărui echipament conectat.
Conectarea componentelor fără mufe HDMI
Pentru a conecta un player DVD sau un player Blu-ray
Player DVD, player Blu-ray
Semnale video
Semnale audio
sau
sau
A Cablu optic digital (nu este furnizat)
B Cablu coaxial digital (nu este furnizat)
C Cablu audio (nu este furnizat)
D Cablu video (nu este furnizat)
E Cablu video pe componente (nu este
furnizat)
F Cablu audio mono (nu este furnizat)
sau
* Când conectaţi un echipament pe componente cu
mufă OPTICAL, alegeţi “Input Assign” din meniul
de Intrare (Input) (pagina 107).
29
Note
• Pentru a transmite la ieşire semnal audio digital
multicanal de la player-ul DVD, efectuaţi
reglajul semnalului de ieşire audio digital
la player-ul DVD sau la cel Blu-ray. Pentru
detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni care
însoţeşte player-ul DVD sau cel Blu-ray.
• Este posibil ca player-ul DVD sau cel Blu-ray
să nu aibă mufe SURROUND BACK.
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
30
Conectarea unui tuner de satelit, a unui decodor
Tuner de satelit, decodor
Semnale audio
sau
Semnale video
sau
A Cablu optic digital (nu este furnizat)
B Cablu audio (nu este furnizat)
C Cablu video (nu este furnizat)
D Cablu video pe componente
(nu este furnizat)
Note
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
31
Conectarea unui recorder DVD, unui aparat video (VCR)
Aparat video, recorder DVD
Semnale audio
A Cablu audio (nu este furnizat)
B Cablu video (nu este furnizat)
32
Semnale video
Conectarea unei camere video, unui joc video
Spre mufele VIDEO 2 IN
Cameră video, joc video
C Cablu audio/video (nu este furnizat)
Notă
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
Funcţia de conversie a semnalelor video
Acest receptor este dotat cu o funcţie de conversie a semnalelor video.
• Semnalele video compuse pot fi transmise la ieşire ca semnale video HDMI şi ca semnale video pe
componente.
• Semnalele video pe componente pot fi transmise la ieşire ca semnale video HDMI şi ca semnale
video.
Reglajul iniţial permite ca semnalul video provenit de la echipamentele conectate să fie transmis la
ieşire prin intermediul mufelor MONITOR OUT sau HDMI OUT, aşa cum este prezentat în tabelul
de mai jos.
Pentru detalii legate de funcţia de conversie a semnalelor video, consultaţi “
Video” (pagina 127).
HDMI OUT
A/B
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
MONITOR VIDEO
OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
Mufă
INPUT
Mufă
OUTPUT
Meniul de reglaje
a : semnalele video sunt transmise la ieşire.
– : nu sunt transmise la ieşire semnale video.
* Semnalele video HDMI nu pot fi convertite în semnale video pe componente sau în semnale video.
33
Note privind conversia semnalelor
video
• Când semnalele video de la un aparat video
etc. sunt convertite cu acest receptor şi apoi
sunt transmise la ieşire către televizorul dvs.,
în funcţie de starea semnalului video de ieşire,
imaginea de pe ecranul TV poate apărea
distorsionată pe orizontală sau este posibil să
nu fie afişată nici o imagine.
• Semnalele video convertite nu sunt transmise
la ieşire prin mufa VIDEO OUT.
• Când redarea se face cu un aparat video dotat
cu un circuit de ameliorare a imaginii, cum ar
fi un Corector Bază Timp (Time Base Corrector
– TBC), imaginile pot fi distorsionate sau este
posibil să nu fie transmise la ieşire. În acest caz,
dezactivaţi funcţia de ameliorare a imaginii.
• Rezoluţia semnalelor transmise la ieşire prin
mufa COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT este convertită în format 1080i. Rezoluţia
semnalelor transmise la ieşire prin mufa HDMI
OUT este convertită în format 1080p.
• Mufele COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT au restricţii privind rezoluţia, la conversia
de semnale video ce beneficiază de tehnologia
de protejare a drepturilor de autor.
Rezoluţia de până la 480p/576p poate fi
transmisă la ieşire prin mufele COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT. Mufa HDMI OUT
nu are restricţii în ceea ce priveşte rezoluţia.
• Semnalele video pentru care rezoluţia a fost
convertită, nu pot fi transmise la ieşire prin
mufele COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT sau prin cele HDMI OUT. Semnalele
video sunt transmise la ieşire prin mufa HDMI
OUT când ambele sunt cuplate.
• Stabiliţi pentru “Resolution” (Rezoluţie) varianta
“AUTO” sau “480i/576i” corespunzător meniului
de reglaje video pentru a transmite la ieşire
semnalele video de la mufa MONITOR VIDEO
OUT sau COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT, când ambele sunt conectate.
34
Pentru afişarea Closed Caption
Alegeţi pentru “Resolution” (Rezoluţie) varianta
“DIRECT” în meniul de reglaje video, când
este recepţionat un semnal care acceptă Closed
Caption.
Folosiţi acelaşi tip de cabluri pentru semnalele
de intrare / ieşire.
Pentru a conecta un echipament de
înregistrare
La înregistrare, conectaţi echipamentul
de înregistrare la mufele VIDEO OUT ale
receptorului. Conectaţi cablurile pentru semnalele
de intrare şi de ieşire la mufele de acelaşi tip,
deoarece mufele VIDEO OUT nu beneficiază de
funcţia de conversie superioară.
Notă
• Este posibil ca semnalele de ieşire de la mufele
HDMI OUT sau MONITOR OUT să nu fie
înregistrate în mod corespunzător.
4 : Conectarea componentelor audio
Conectarea echipamentelor cu mufe de intrare/ieşire audio digitale
Imaginea de mai jos prezintă modul de conectare a unui player Super Audio CD, a unui player CD, a
unui aparat MD şi a unui adaptor DIGITAL MEDIA PORT.
Player Super Audio CD,
Player CD
Aparat MD
A Cablu coaxial digital (nu este furnizat)
C Cablu optic digital (nu este furnizat)
Note
• Când cuplaţi cabluri optice digitale, introduceţi
complet conectorii, paralel cu axul mufelor,
până ce se aude un clic şi aceştia ajung în poziţia
corectă.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice
digitale.
• Pentru a deconecta adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT, scoateţi adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT apăsând pe marginile conectorului, deoarece acesta este fixat în locaş.
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
Adaptor
DIGITAL MEDIA PORT
Observaţie
• Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1kHz,
48 kHz, 88,2 kHy şi 96 kHz.
Continuare l
35
Note privind redarea unui Super Audio
CD cu ajutorul unui player Super Audio
CD
• La redarea unui Super Audio CD cu ajutorul unui
player Super Audio CD conectat numai la mufa
COAXIAL SA-CD/CD-IN a acestui receptor,
nu este emis nici un sunet. Pentru redarea unui
Super Audio CD, conectaţi player-ul la mufele
MULTI CHANNEL INPUT sau SA-CD/CD
IN ale acestui receptor, ori conectaţi un player
care poate transmite semnale DSD prin mufa
HDMI către receptor, folosind un cablu HDMI.
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
player-ul Super Audio CD.
• Nu puteţi realiza înregistrări digitale ale unui
Super Audio CD.
Dacă doriţi să conectaţi diverse
echipamente digitale, însă nu găsiţi o
intrare neutilizată
• Consultaţi “Ascultarea sonorului / vizionarea
imaginilor provenite de la altă intrare (Input
Assign)” (pagina 107).
36
Conectarea echipamentelor care au mufe de ieşire multi-canal
În cazul în care player-ul dvs. Super Audio CD este dotat cu mufe de ieşire multi-canal, îl puteţi conecta
la mufele MULTI CHANNEL INPUT ale acestui receptor pentru a asculta sunetul multi-canal.
O altă variantă, este să utilizaţi mufele de intrare multi-canal pentru a conecta un decodor extern
multi-canal.
Player Super Audio CD etc.
A Cablu audio (nu este furnizat)
B Cablu audio mono (nu este furnizat)
Note
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
• Este posibil ca player-ul Super Audio CD să nu
aibă mufe SURROUND BACK.
• Când configuraţia boxelor nu include boxe
surround de spate, mufele de intrare SUR
BACK nu sunt disponibile.
• Semnalele audio de intrare de la mufele MULTI
CHANNEL INPUT nu sunt transmise la ieşire
către alte mufe de ieşire audio. Aceste semnale
nu pot fi înregistrate.
Continuare l
37
Conectarea echipamentelor care au mufe audio analogice
Imaginile de mai jos prezintă modul de conectare a unei componente cu mufe analogice, cum ar fi un
player Super Audio CD, un player CD, un aparat MD, un casetofon sau un picup etc.
Aparat MD
Picup
Casetofon
Player Super Audio CD
Player CD,
A Cablu audio (nu este furnizat)
Note
• Dacă picup-ul dvs. are un cablu de împământare,
conectaţi-l la mufa (U) SIGNAL GND.
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
38
5 : Conectarea emiţătorului IR
Ataşaţi emiţătorul IR furnizat componentelor conectate la receptor. Puteţi acţiona componentele
conectate la receptor prin intermediul emiţătorului IR folosind telecomanda virtuală.
Vă recomandăm să folosiţi conexiunea prin fire.
Emiţător IR (furnizat)
Transmiţător IR
Senzorul pentru telecomandă
Atunci când doriţi să acţionaţi două echipamente
cu ajutorul emiţătorului IR, poziţionaţi-l IR aşa
cum este arătat mai jos.
Emiţător IR
Senzorii pentru telecomandă
Dacă senzorii pentru telecomandă ai celor două
componente nu se aliniază aşa cum este arătat
mai sus, va trebui să achiziţionaţi un emiţător opţional (VM-50, nu este furnizat) şi să îl
instalaţi.
Observaţie
• Când cablul emiţătorului IR este prea scurt,
folosiţi un cablu prelungitor cu mufe jack de
3,5 mm (nu este furnizat).
După ce aţi consultat manualele de operare ale
componentelor conectate la receptor, verificaţi
ca emiţătorul IR să fie amplasat imediat
deasupra sau sub senzorul pentru telecomandă.
Senzorii pentru telecomandă ai aparatelor Sony
Recorders şi ai altor produse sunt identificaţi
prin simbolul .
Notă
• Nu îndepărtaţi încă hârtia de protecţie de pe
emiţătorul IR. După efectuarea reglajelor,
îndepărtaţi hârtia de protecţie şi fixaţi
emiţătorul la locul lui.
Notă
• Pentru detaliile privitoare la instalarea unei
componente, consultaţi manualul de operare
al componentei respective.
39
6 : Conectarea antenelor
Conectaţi antena-cadru pentru AM şi antena-fir pentru FM (furnizate).
Antenă FM fir (furnizată)
* Forma conectorului poate diferi în funcţie de
zonă.
Note
• Pentru a evita recepţionarea zgomotului,
menţineţi antena-cadru pentru AM cât mai
departe de receptor şi de alte echipamente.
• Aveţi grijă să extindeţi la maxim antena-fir
pentru FM.
• După conectarea antenei-fir pentru FM,
menţineţi-o în poziţie cât mai orizontală
posibil.
• Aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare
de la reţea (de la priză) înainte de a conecta
alte cabluri.
40
Antenă AM cadru (furnizată)
7 : Conectarea la reţea
Configurarea reţelei la domiciliu pentru dispozitive
compatibile DLNA.
Atunci când calculatorul dvs. este conectat la
Internet, puteţi de asemenea conecta la Internet
şi acest receptor printr-un cablu de conexiune
LAN.
Notă
• Metoda folosită pentru conectarea la Internet
a calculatorului dvs. depinde de dispozitive,
de furnizorul de Internet, de calculator şi de
routerul folosit.
LAN cable (CAT5)
• Vă recomandăm să folosiţi acest tip de cablu
pentru o reţea cu cablu LAN.
Anumite cabluri LAN de tip plat sunt afectate
cu uşurinţă de zgomot. Vă recomandăm să
folosiţi cabluri de tip normal.
• Dacă receptorul este folosit într-un mediu
în care reţeaua electrică prezintă zgomot
provenit de la produse electrice sau într-un
mediu de reţea zgomotos, folosiţi un cablu
LAN ecranat.
Cerinţe de sistem
Pentru a folosi funcţiile de reţea ale receptorului
sunt necesare următoarele cerinţe de sistem.
O conexiune de linie broadband
Pentru a asculta Rhapsody® sau SHOUTcast şi
pentru a folosi funcţia de actualizare a softwareului este necesară o conexiune de linie broadband
(de bandă largă) la internet. Rhaphsody este
disponibil numai în Statele Unite.
Modem
Acesta este un dispozitiv care se conectează la o
linie de bandă largă pentru a asigura comunicaţia
Internet. Unele dintre aceste dispozitive sunt
integrate cu un router.
Router
• Folosiţi un router compatibil cu viteză
de transmisie de 100 Mbps sau mai mare
pentru a aprecia conţinutul în reţeaua dvs. la
domiciliu.
• Vă recomandăm să folosiţi un router care
dispune de server DHCP încorporat. Această
funcţie atribuie în mod automat adrese de IP
în reţea LAN.
Continuare l
41
Exemplu de configurare
Ilustraţia următoare expune un exemplu de configurare pentru o reţea la domiciliu care include
receptorul şi un calculator.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Internet
Modem
Calculator
Router
Notă
• Dacă folosiţi o conexiune fără fir (wireless)
redarea audio sau video la calculator poate fi
ocazional întreruptă.
• Conectaţi router-ul la unul dintre porturile
1...4 ale receptorului folosind un cablu
LAN. Nu conectaţi acelaşi router la receptor
folosind mai mult de un singur cablu LAN,
deoarece se pot produce disfuncţionalităţi.
42
8: Pregătirea receptorului
şi a telecomenzii
Conectarea cablului de
alimentare
Cuplaţi ştecărul cablului de alimentare mai întâi
la conectorul AC IN al receptorului şi apoi la o
priză de perete.
Note
• Înainte de a conecta cablul de alimentare, aveţi
grijă ca firele metalice ale cablurilor boxelor să
nu se atingă între ele şi nici să nu pună în contact
mai multe terminale ale boxelor.
• Conectaţi ferm cablul de alimentare.
Priză AC OUTLET
(numai pentru
modelele SUA/
Canada)
Efectuarea operaţiilor de reglaj
iniţiale
Înainte de a utiliza pentru prima oară
receptorul, iniţializaţi-l parcurgând următoarea
procedură. Aceeaşi procedură poate fi utilizată
şi pentru readucerea reglajelor efectuate la
valorile implicite, stabilite în fabrică.
]/1
TONE MODE
HDMI IN
1 Apăsaţi ]/1 pentru a opri receptorul.
2 În timp ce ţineţi apăsat TONE MODE
şi HDMI IN, apăsaţi ]/1 pentru a porni
receptorul.
Priză AC IN
3 Eliberaţi TONE MODE şi HDMI IN după
Spre priza de perete
Cablu de alimentare
(furnizat)
Între conector şi mufa de pe panoul din spate
al aparatului rămâne un spaţiu liber, chiar dacă
cablul de alimentare este ferm conectat. Cablul
trebuie conectat în acest mod. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
câteva secunde.
După ce este afişată pentru o vreme indicaţia
“MEMORY CLEARING...” în fereastra de
afişare, apare “MEMORY CLEARED!”.
Toate reglajele modificate sau ajustate revin la
valorile implicite, stabilite din fabrică.
Notă
• Sunt necesare aproximativ 30 de secunde
pentru ca memoria să fie ştearsă complet. Nu
opriţi receptorul până ce mesajul “MEMORY
CLEARED !“ nu apare în fereastra de afişare.
Pentru a reporni receptorul
Dacă butoanele receptorului sau ale telecomenzii
nu sunt operaţionale datorită unei disfuncţionalităţi
a receptorului, reporniţi receptorul.
1 Apăsaţi ]/1 pentru a opri receptorul.
2 Menţineţi apăsat ]/1 timp de 10
secunde.
Continuare l
43
Receptorul va fi repornit. Când indicatorul
luminos ]/1 clipeşte de culoare verde, repornirea
este încheiată.
9 : Reglarea boxelor
Stabilirea impedanţei boxelor
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Stabiliţi impedanţa adecvată pentru boxele pe
care le utilizaţi.
Introduceţi două baterii R6 (mărime AA) în
telecomanda RM-AAL031 sau RM-AAL032, şi
în telecomanda RM-AAU061.
Respectaţi polaritatea corectă atunci când
introduceţi bateriile.
1 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri cu temperatură
sau umiditate extrem de ridicate.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu una
consumată.
• Nu utilizaţi baterii cu mangan împreună cu
baterii de un alt tip.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii la lumina
directă a soarelui sau la radiaţii luminoase
de la corpuri de iluminat, pentru a nu cauza
disfuncţionalităţi.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda o
perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile
acesteia, pentru a evita posibilele daune
cauzate de scurgerea lichidului din baterii şi
de coroziune.
• Atunci când înlocuiţi bateriile, este posibil să
se şteargă din memorie codurile programate ale
telecomenzii. Într-un astfel de caz, programaţi
din nou codurile telecomenzii (pagina 153).
Observaţie
• Când telecomanda nu mai acţionează receptorul,
înlocuiţi toate bateriile cu altele noi, de acelaşi
tip.
44
2 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “ Settings”, apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul TV apare o listă a elementelor
meniului Settings.
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “Speaker”, apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
.
selecta “Impedance” şi apăsaţi
• Când conectaţi boxe frontale la ambele borne
FRONT A şi FRONT B/ FRONT HIGH,
conectaţi boxele cu o impedanţă obişnuită de
8 ohmi sau mai mare.
– Când conectaţi boxe cu impedanţă de 16 ohms
sau mai mare atât în configuraţia “A” cât şi
în cea “B/ FRONT HIGH” :
Alegeţi varianta “8 Ω” pentru “Impedance”
în meniul de reglaje pentru boxe.
– Pentru alte tipuri de boxe, în alte
configuraţii:
Alegeţi varianta “4 Ω” pentru “Impedance”
în meniul de reglaje pentru boxe.
Alegerea configuraţiei boxelor
5
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru
a selecta “4 ohms” sau “8 ohms” în
funcţie de boxele folosite, apoi apăsaţi
.
Este introdus parametrul selectat.
Alegeţi configuraţia boxelor în conformitate cu
sistemul de boxe pe care le folosiţi.
1 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
2 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “ Settings”, apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul TV apare o listă a elementelor
meniului Settings.
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “Speaker”, apoi apăsaţi
sau b.
Pentru a părăsi meniul
4
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “Speaker Pattern” şi apăsaţi
.
Este afişat meniul Speaker Patttern.
5
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta configuraţia dorită pentru boxe,
.
apoi apăsaţi
Apăsaţi MENU.
Note
• Dacă nu sunteţi siguri de impedanţele boxelor,
consultaţi manualele de instrucţiuni care
însoţesc boxele. (Aceste informaţii sunt adesea
notate în partea din spate a boxelor.)
• Când conectaţi toate boxele cu o impedanţă
obişnuită de 8 ohms sau mai mare, stabiliţi
pentru “Impedance” varianta “8 ohms”. Când
conectaţi alte tipuri de boxe, alegeţi varianta
“4 ohms”.
6 Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Continuare l
45
Reglaje pentru boxele surroundspate
Puteţi modifica destinaţia boxelor conectate la
bornele SURROUND BACK/ ZONE 2 în funcţie
de scopul dorit. Verificaţi reglajul “Sur Back
Assign“ înainte de a realiza autocalibrarea.
1 Apăsaţi MENU.
Notă
• Acest reglaj este valabil atunci când configuraţia
boxelor a fost aleasă ca să nu conţină boxe
surround-spate sau faţă-sus
Selectarea boxelor frontale
Puteţi selecta boxele frontale pe care doriţi să
le folosiţi.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
2 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “ Settings”, apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul TV apare o listă a elementelor
meniului Settings.
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “Speakers”, apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “Sur Back Assign” şi apăsaţi
.
butonul
5 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS
(OFF / A/B /A+B) pentru a selecta sistemul
de boxe frontale pe care doriţi să le
folosiţi.
Puteţi confirma care grup de borne (A sau
B) sunt selectate verificând indicatorii din
fereastra de afişaj.
Indicatori
Parametru Explicaţie
OFF
Bornele SURROUND
BACK / ZONE 2 pot fi
folosite ca o conexiune de
boxe surround-spate
BI-AMP
Bornele SURROUND
BACK / ZONE 2 pot fi
folosite ca o conexiune
pentru bi-amplificator
(pagina 112)
ZONE2
Bornele SURROUND
BACK / ZONE 2 pot fi
folosite ca o conexiune
pentru zona 2 (pagina 94)
6 Apăsaţi RETURN/EXIT O.
46
Boxe selectate
Boxele conectate la bornele
FRONT A
Boxele conectate la bornele
FRONT B/ FRONT HIGH.
Boxele conectate atât la
bornele FRONT A/ FRONT
HIGH, cât şi la cele FRONT
B ( conexiune paralelă)
În fereastra de afişaj apare
“SPEAKER OFF“
Nu sunt trimise semnale audio
către bornele pentru boxe şi
nici către mufele PRE OUT.
Notă
• Dacă formula aleasă pentru difuzoare include
boxe frontale-sus, nu puteţi selecta boxele
FRONT B/FRONT HIGH.
• Acest reglaj nu este disponibil când căştile sunt
conectate.
10 : Calibrarea automată a
reglajelor boxelor
(AUTO CALIBRATION –
Autocalibrare)
Tehnologia DCAC (Autocalibrare pentru Cinema
DIGITAL) este concepută pentru a se efectua în
mod automat operaţii de calibrare a boxelor, cum
ar fi verificarea conexiunii dintre fiecare boxă
şi receptor, reglarea volumului sonor al boxei
şi măsurarea în mod automat a distanţei dintre
fiecare boxă şi poziţia de ascultare.
– la folosirea funcţiei zone2/zone3 în zona2/
zona3.
• Dezactivaţi funcţia MUTING în cazul în care
sonorul este suprimat.
Microfon de optimizare
Înainte de a efectua calibrarea
automată
• Înainte de calibrarea automată, amplasaţi
boxele în poziţiile dorite şi conectaţi-le (pag.
21 - 24).
• Mufa AUTO CAL MIC este utilizată numai
pentru microfonul de optimizare furnizat cu
acest receptor. Nu conectaţi alte microfoane la
această mufă, deoarece puteţi defecta receptorul
şi microfonul.
• În timpul procesului de calibrare, sunetul emis
de boxe este foarte puternic. Nivelul volumului
sonor nu poate fi reglat. Acordaţi atenţie
prezenţei copiilor şi faptului că pot fi deranjaţi
vecinii.
• Efectuaţi calibrarea automată în condiţii de
liniştite, pentru a evita efectul zgomotului şi
pentru a obţine o măsurătoare mai precisă.
• Dacă între microfonul de optimizare şi boxe
există obstacole, calibrarea nu poate fi corect
realizată. Îndepărtaţi orice obstacol existent
în zona de măsurare, pentru a evita erorile de
măsurare.
Note
• Măsurătorile pot fi eronate sau calibrarea
automată nu poate fi efectuată în următoarele
situaţii :
– sunt cuplate căşti,
– sunt conectate boxe speciale, cum ar fi boxele
dipol,
1 Alegeţi configuraţia boxelor
(pagina 44).
Dacă aţi conectat boxe frontale-sus, alegeţi o
configuraţie care include boxe frontale-sus (5/
x.x sau 4/ x.x) de fiecare dată când efectuaţi
autocalibrarea. În caz contrar, caracteristicile
boxelor frontale-sus nu vor fi măsurate.
Oricum, dacă efectuaţi autocalibrarea cu o
formulă de boxe cum ar fi 5/2,x sau 4/2,x
atunci când la receptor sunt conectate boxe
de surround spate sau un subwoofer, formula
pentru boxe este aleasă în mod automat
astfel ca toate boxele detectate să fie utilizate
(ex.: 5/4,1, etc.). Dacă modificaţi numărul
boxelor care să fie folosite, alegeţi din nou
formula pentru boxe, în mod manual, după
autocalibrare.
Apoi puteţi restabili formula pentru boxe care
include boxe surround-spate sau subwoofer
(ex.: 5/4,x), întrucât valorile măsurate pentru
aceste boxe au fost reţinute în memoria
receptorului.
Continuare l
47
2
Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat la mufa AUTO CAL MIC.
3 Reglaţi microfonul de optimizare.
Amplasaţi microfonul de optimizare în
poziţia de audiţie. Utilizaţi un taburet sau un
trepied pentru a aşeza microfonul la înălţimea
urechilor dvs.. Orientaţi capătul L (stânga)
al microfonului de optimizare către boxa
faţă-stânga şi capătul R (dreapta) către boxa
faţă-dreapta.
Notă
• Atunci când amplasaţi microfonul de optimizare
la mijlocul distanţei dintre cele două boxe, dacă
unghiul dintre cele două boxe este prea mic,
microfonul nu va măsura în mod corect boxele
din stânga şi din dreapta.
Reglarea subwoofer-ului activ
• Atunci când este conectat un subwoofer,
porniţi-l şi măriţi, în prealabil, volumul sonor.
Rotiţi butonul LEVEL până la poziţia imediat
înainte de punctul de mijloc.
• Dacă subwoofer-ul conectat este dotat cu funcţia
frecvenţă de separare, alegeţi pentru aceasta
valoarea maximă.
• Dacă subwoofer-ul conectat beneficiază
de funcţia de trecere automată în standby,
dezactivaţi această funcţie.
Notă
• În funcţie de caracteristicile subwoofer-ului
utilizat, valoarea stabilită pentru distanţă poate
fi mai mare decât cea reală.
48
Utilizarea receptorului ca
preamplificator
Puteţi utiliza funcţia de autocalibrare când
utilizaţi receptorul ca preamplificator. În acest
caz, valoarea distanţei indicată pe afişaj poate
diferi de valoarea reală a acesteia. Oricum,
nu va fi nici o problemă dacă veţi continua să
folosiţi receptorul cu acea valoare.
Efectuarea autocalibrării
Funcţia de calibrare automată vă permite să
măsuraţi următoarele :
• Conexiunea boxelor 1),
• Polaritatea boxelor,
• Distanţa de la fiecare boxă până la poziţia de
ascultare2),
• Dimensiunea boxei 2),
• Nivelul sonor al fiecărei boxe,
• Caracteristicile de frecvenţă (EQ) 2)3)
• Caracteristicile de frecvenţă (Phase) 2)3).
1)
Atunci când este selectată intrarea multicanal,
acest receptor corectează semnalele prin
procesare de mixaj analogic numai pentru
boxele centrale şi subwoofer. Corecţiile nu sunt
valabile pentru alte boxe.
2)
Rezultatul măsurătorii nu este utilizat în
următoarele cazuri :
- când este selectată intrarea multicanal,
- când este utilizată varianta “2ch Analog
Direct”.
3)
• Semnalele cu frecvenţă de eşantionare de 176,4
kHz sau mai înaltă sunt redate întotdeauna la
44,1 kHz sau la 48 kHz.
• Rezultatul măsurătorii nu este utilizat când
sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD a
căror frecvenţă de eşantionare este mai mare
de 176,4 kHz,
4)
• Semnalele cu frecvenţă de eşantionare de 88,2
kHz sau mai înaltă sunt redate întotdeauna la
44,1 kHz sau la 48 kHz.
• Rezultatul măsurătorii nu este utilizat când
sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD a
căror frecvenţă de eşantionare este mai mare
de 176,4 kHz, sau semnale DTS-HD a căror
frecvenţă de eşantionare este de 88,2 kHz sau
mai mare.
4
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
.
selecta “Quick Setup” şi apăsaţi
Este afişată interfaţa unde puteţi alege
elementele care să fie măsurate.
1 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
5 Apăsaţi în mod repetat v/V şi
2 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “ Settings”, apoi apăsaţi
sau b.
Pe ecranul TV apare o listă a elementelor
meniului Settings.
pentru a debifa parametrii pe care nu
doriţi să îi măsuraţi, apoi apăsaţi b.
Va apărea interfaţa de confirmare, care vă
întreabă dacă sunteţi gata pentru începerea
măsurătorilor.
6 Apăsaţi
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru
a selecta “Auto Calibration”, apoi
sau b.
apăsaţi
pentru a selecta “Start”.
Măsurătorile încep după cinci secunde.
La încheierea măsurătorilor va fi emis un sunet
beep şi interfaţa afişată va fi schimbat.
Continuare l
49
Stocarea în memorie a
rezultatelor măsurătorilor
Pentru a stoca rezultatele măsurătorilor obţinute la
“Efectuarea autocalibrării” (pagina 48) efectuaţi
următorii paşi.
7 Apăsaţi
pentru a selecta “Next”.
1 Apăsaţi în B/b pentru a selecta
“Save“ la pasul 7 din “Efectuarea
autocalibrării“ (pagina 48), apoi
.
apăsaţi
Va apărea interfaţa de selecţie a tipului de
autocalibrare.
Apare mesajul “Save auto calibration (auto
speaker setup)?“ (Doriţi să reţineţi rezultatele
?) Pentru a stoca rezultatele măsurătorilor
urmaţi paşii de la “Stocarea în memorie a
rezultatelor măsurătorilor“ (pagina 50).
În cazul afişării unui mesaj de avertisment sau a
unui cod de eroare, consultaţi secţiunea “Lista
mesajelor după măsurătorile de autocalibrare”,
(pagina 52).
2
Notă
• Când boxa sau boxele sunt defazate, pe ecranul
TV apare indicaţia “Out Phase”. Este posibil ca
bornele “+” şi “–” ale boxei (boxelor) să fi fost
conectate invers. În funcţie de boxe, pe ecranul
TV este posibil să apară indicaţia “Out Phase”
chiar dacă boxele sunt corect conectate. Aceasta
din cauza specificaţiilor boxelor. Într-un astfel
de caz, puteţi continua să utilizaţi receptorul.
Observaţii
• Alte operaţii în afară de pornirea sau oprirea
receptorului sunt dezactivate în cursul
măsurătorilor.
• Puteţi modifica unitatea de măsură în meniul
Speaker Settings la rubrica “Distance Unit“ :
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta tipul calibrării, apoi apăsaţi
.
Parametru
Full Flat
(Fără efecte)
Engineer
(Inginer)
Front
Reference
(Referinţă
boxe frontale)
User
Reference
(Referinţă
utilizator)
Pentru a renunţa la măsurători
Măsurătorile vor fi întrerupte când modificaţi
volumul sonor, schimbaţi funcţia, schimbaţi
poziţia comutatorului SPEAKERS sau când
conectaţi căştile.
50
OFF
(Dezactivat)
Explicaţie
Efectuează măsurătorile
frecvenţei de la nivelul fără efecte
corespunzător fiecărei boxe.
Stabileşte pentru frecvenţă
valoarea potrivită pentru camera
standard de audiţie Sony.
Ajustează caracteristicile tuturor
boxelor pentru a le adapta
caracteristicilor boxelor frontale.
Stabileşte pentru frecvenţă una
din valorile stabilite cu aplicaţia
software Setup Manager. Acest
parametru este afişat numai atunci
când aţi reglat frecvenţa folosind
aplicaţia software Setup Manager
(pagina 92)
Stabileşte pentru Auto Calibration
EQ varianta dezactivat.
Rezultatele măsurătorilor sunt memorate.
3 Apăsaţi b .
Va apărea ecranul de ieşire.
Verificarea rezultatelor
autocalibrării
În cazul apariţiei unui mesaj de eroare la pasul
7 din “Efectuarea autocalibrării“ (pagina 48),
verificaţi mesajul şi utilizaţi receptorul fără a mai
face modificări. Dacă este necesar, efectuaţi încă
o dată calibrarea automată.
4 Apăsaţi
pentru a selecta “EXIT”.
Note
• După întoarcerea rezultatelor unei compensaţii
pentru caracteristica de frecvenţă, semnalele cu
o frecvenţă de eşantionare de 88,2 kHz sau mai
înaltă sunt redate întotdeauna fie la 44,1 kHz
fie la 48 kHz.
• Rezultatul măsurătorilor de răspuns în frecvenţă
nu este utilizat în următoarele cazuri :
– când este selectată intrarea multicanal,
– când este utilizată “2 ch Analog Direct”,
– când sunt recepţionate semnale Dolby
TrueHD cu o frecvenţă de eşantionare de
176,4 kHz sau mai mare,
Observaţie
• Dimensiunea unei boxe - LARGE (mare)/
SMALL (mică) - este determinată de
caracteristicele joase. Rezultatele măsurătorilor
pot varia în funcţie de poziţiile microfonului de
optimizare şi ale boxelor, precum şi de forma
camerei. Se recomandă să urmaţi rezultatele
măsurătorilor. Cu toate acestea, puteţi modifica
acele reglaje din meniul de reglaje ale boxelor.
Mai întâi, introduceţi în memorie rezultatele
măsurătorilor, apoi încercaţi să modificaţi
reglajele, dacă doriţi.
La apariţia unui mesaj de eroare
în timpul autocalibrării
1
Apăsaţi B/b pentru a selecta “Yes”,
când pe ecran este
apoi apăsaţi
afişat mesajul “Error occured during
calibration, press to investigate“ (în timpul
autocalibrării a intervenit o eroare, apăsaţi
pentru a ancheta).
Verificaţi detaliile rezultatelor măsurătorilor,
apoi luaţi măsurile adecvate.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta “Retry”,
apoi apăsaţi
3
.
Repetaţi paşii 6 şi 7 de la “Efectuarea
autocalibrării“ (pagina 48).
Pentru a stoca rezultatele unei
măsurători care a semnalat o
eroare fără a o remedia.
1
Apăsaţi B/b pentru a alege “No” ,
când pe ecran este
apoi apăsaţi
afişat mesajul “Error occured during
calibration, press to investigate“ (în timpul
autocalibrării a intervenit o eroare, apăsaţi
pentru a ancheta).
2 Urmaţi paşii
de la “Stocarea în memorie
a rezultatelor măsurătorilor“ (pagina 50)
pentru ca rezultatele măsurătorilor să fie
memorate.
Continuare l
51
Lista mesajelor după efectuarea măsurătorilor de autocalibrare
Mesaj afişat
Explicaţie
Code 30
Code 31
Sunt conectate căştile. Deconectaţi căştile şi efectuaţi din nou autocalibrarea.
Pentru SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) este aleasă varianta OFF. Alegeţi altă
variantă şi refaceţi măsurătorile.
Nu a fost detectată nici una dintre boxe. Aveţi grijă ca microfonul de optimizare să
fie conectat corect şi refaceţi măsurătorile.
Dacă microfonul de optimizare este corect conectat, dar apare codul de eroare, este
posibil să fie deteriorat sau incorect cuplat cablul acestui microfon.
• Nu este conectată nici una dintre boxele frontale sau este cuplată numai una.
• Microfonul de optimizare nu este conectat.
• Nu este conectată boxa de surround din dreapta sau din stânga.
• Boxele de surround din spate sunt cuplate deşi cele de surround lipsesc. Conectaţi
boxele de surround la bornele SURROUND.
• Boxa de surround-spate este conectată numai la bornele SURROUND BACK/ZONE
2 R. Când cuplaţi o singură boxă de surround, cuplaţi-o la bornele SURROUND
BACK/ZONE 2 L.
• Este conectată numai una dintre boxele faţă-sus. Conectaţi o boxă faţă-sus la fiecare
dintre bornele FRONT B /FRONT HIGH.
• Boxele faţă-sus sunt conectate fără ca boxele surround să fie conectate. Conectaţi
boxele (boxa) surround-spate la bornele SURROUND.
Boxele nu sunt amplasate în poziţii corespunzătoare. Boxele sau un microfon de
optimizare din dreapta sau din stânga pot fi greşit amplasate. Vedeţi “1 : Amplasarea
boxelor“ (pagina 21) şi verificaţi poziţiile boxelor.
Măsurătoarea a fost definitivată. Cu toate acestea, nivelul de zgomot este ridicat.
Este posibil să puteţi realiza în mod adecvat măsurătorile, dacă încercaţi încă o
dată, cu toate că măsurătorile nu pot fi efectuate în orice spaţii. Încercaţi să efectuaţi
măsurătorile în condiţii de linişte.
Intrarea de la microfon este prea puternică.
• Distanţa dintre boxă şi microfon poate fi prea mică. Refaceţi măsurătoarea după ce
măriţi distanţa dintre acestea.
• Atunci când folosiţi receptorul ca preamplificator pot apărea mesaje, depinzând de
amplificatorul de putere conectat. Oricum, nu vor apărea probleme, chiar dacă veţi
continua să folosiţi receptorul fără a aduce modificări.
Distanţa şi poziţia subwoofer-ului nu pot fi determinate, sau unghiul şi poziţia
boxei nu poate fi detectată. Acest lucru poate fi cauzat de zgomot. Încercaţi să
efectuaţi măsurătorile în condiţii de linişte.
Măsurătorile au fost încheiate. Oricum, boxele nu sunt amplasate în poziţii relative
corespunzătoare. Vedeţi “1 : Amplasarea boxelor“ (pagina 21) şi verificaţi poziţiile
relative dintre boxe.
Nu există nici un fel de informaţii de avertizare.
Code 32
Code 33
Code 34
Warning 40
Warning 41
Warning 42
Warning 43
Warning 44
NO
WARNING
----------
Boxele nu sunt conectate.
Observaţie
• În funcţie de poziţia subwoofer-ului, rezultatele măsurătorilor privind polaritatea, pot varia. Cu toate
acestea, nu vor fi probleme chiar dacă veţi continua să folosiţi receptorul cu această valoare.
52
11: Configurarea
reglajelor de reţea ale
receptorului
Reglajele de reţea ale receptorului trebuie
configurate corect pentru a putea folosi funcţiile
de reţea ale acestui receptor.
Puteţi efectua reglajele necesare pentru receptor
urmând instrucţiunile programului asistent (setup
wizard) pentru reglaje iniţiale.
Mai jos este explicată procedura pentru stabilirea
în mod automat (DHCP) a adresei IP. În acest caz
este necesar ca routerul conectat la receptor sau
furnizorul de Internet să ofere serviciul DHCP.
6 Apăsaţi
pentru a selecta “Connect
Automatically (DHCP).“
În cazul în care conectarea a fost efectuată cu
succes, pe ecran este afişat mesajul “Succes!
The receiver is now connected to network.“
Dacă este afişat mesajul de eşec, completaţi
procesul curent şi efectuaţi procedura de
conectare descrisă la “Network Setup“ (pagina
131).
7 Apăsaţi
pentru a selecta “Finish.“
Pentru a configura manual
reglajele de reţea
Vedeţi “Pentru a stabili în mod manual adresa
IP” (pagina 131) sau “Pentru a configura în mod
automat serverul Proxy” (pagina 131).
Notă
• Programul asistent apare pe ecranul TV de
fiecare dată când apelaţi funcţia de reţea, până
când iniţializarea conexiunii a fost încheiată.
1 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
2 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “
sau b.
Settings”, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “Network”, apoi apăsaţi
sau b.
4
Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “Network Setup” şi apăsaţi
.
Pe ecran este afişat “Start Network function
Setup Wizard“ (Pornirea programului asistent
pentru reglajele de reţea).
5 Apăsaţi
pentru a selecta “Next“
12: Pregătirea unui
calculator pentru a fi
folosit ca server
Un server este un dispozitiv care furnizează
conţinut (muzică, imagini şi filme) unui dispozitiv
DLNA sau unei reţele la domiciliu.
Cu acest receptor, folosind reţeaua, puteţi reda
conţinut stocat pe un calculator din reţeaua de la
domiciliu, după ce aţi instalat aplicaţia software*
care are o funcţie de server compatibil DLNA.
* În cazul în care aveţi un calculator cu Windows
7, folosiţi Windows Media Player 12 furnizat
împreună cu Windows 7.
Dacă folosiţi Windows XP sau un calculator
cu Windows Vista, instalaţi aplicaţia VAIO
Media plus furnizată împreună cu receptorul.
Vedeţi în continuare detalii despre VAIO Media
plus. Puteţi de asemenea consulta fişierele de
asistenţă (help) ale aplicaţiei VAIO Media
plus.
Continuare l
53
Ce puteţi face cu VAIO Media
plus
VAIO Media plus este o aplicaţie software care
vă permite să regăsiţi rapid un conţinut, cum
ar fi muzică, imagini şi filme în reţeaua de la
domiciliul dvs. şi vă permite să redaţi conţinutul
din întreaga reţea.
Prin conectarea altor dispozitive la VAIO Media
plus, puteţi regăsi şi reda conţinutul dispozitivelor
conectate la reţeaua la domiciliu. De exemplu,
puteţi reda imagini şi muzică stocate la calculator,
la televizor sau la un dispozitiv audio, sau puteţi
viziona un program TV înregistrat stocat cu
recorder HD şi la calculatorul dvs.
Dacă utilizaţi un calculator VAIO, puteţi furniza
conţinut stocat pe un hard disk extern sau într-un
dispozitiv de stocare de reţea (NAS) .
Windows XP
Windows Vista
Cip grafic Echipat cu cip grafic Intel,
Nvidia sau ATI
Card video compatibil cu
DirectX 9.0c (se recomandă card
compatibil DirectX 9.0c/128 MB
şi cele mai noi drivere)
Afişaj
rezoluţie de 800 × 600 sau mai
mare
Hard Disk 500 MB sau mai mult
Reţea
100Base-TX sau mai mult
Card de
card de sunet compatibil Direct
sunet
Sound
Notă
Sony nu garantează funcţionarea fără probleme
pe toate calculatoarele care satisfac cerinţele de
sistem. Alte aplicaţii software care rulează în
spate pot afecta funcţionarea acestui sofware.
Notă
• Dacă folosiţi un alt calculator decât VAIO, puteţi
viziona doar conţinutul stocat pe hard diskul
intern al acelui calculator.
Cerinţe de sistem
Sistem de operare
Windows XP Home Edition/Professional/Media
Center Edition 2004/Media Center Edition 2005
(SP3, 32 bit)
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Bussines/Ultimate (SP1, 32 bit/64 bit)
Calculator
Windows XP
Windows Vista
Calculator IBM compatibil PC/AT
Procesor
Intel Celeron
Intel Core Duo
M 1,40 Ghz
Duo 1,33 GHz
sau mai mult
sau mai mult
(se recomandă (se recomandă
Intel Core 2
Intel Core 2
Duo 1,80 GHz Duo 2,26 GHz
sau mai mult) sau mai mult)
Memorie 512 MB sau
1 GB sau
mai mult (se
mai mult (se
recomandă 1
recomandă 2
GB
GB)
54
Instalarea aplicaţiei VAIO Media
plus pe un calculator
Ca să utilizaţi VAIO Media plus ca server, instalaţi
aplicaţia VAIO Media plus de pe discul CD-ROM
furnizat împreună cu receptorul urmând paşii de
mai jos.
Dacă aveţi deja instalată o versiune mai veche a
aplicaţiei VAIO Media plus, dezinstalaţi versiunea
veche folosind “Programs and Features“ (în
Windows Vista) sau “Add or Remove Programs“
(în Windows XP), din secţiunea Control Panel.
• VAIO Media plus
• VAIO Content Folder Watcher
• VAIO Content Folder Setting
1 Porniţi calculatorul şi înregistraţi-vă
ca administrator.
2 Introduceţi discul CD-ROM furnizat
în cititorul CD-ROM al calculatorului
dvs.
Programul de instalare porneşte în mod
automat iar pe ecran apare fereastra Software
Setup.
Dacă programul de instalare nu porneşte în mod
automat, faceţi dublu-clic “SetupLauncher.
exe“ de pe disc.
CD-ROM
(aplicaţia software
VAIO Media plus)
(furnizat)
Ghid de acţionare cu
ajutorul interfeţelor afişate
pe ecran
Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe ecranul
televizorului şi să selectaţi funcţia pe care
la
doriţi să o folosiţi, apăsând v/V/B/b şi
telecomandă.
Pentru a afişa meniul receptorului pe ecranul TV,
aveţi grijă ca receptorul să fie în “GUI MODE”,
urmând paşii procedurii “Pentru a activa sau a
dezactiva “GUI MODE” (pagina 56).
3 Instalaţi aplicaţia VAIO Media plus
urmărind instrucţiunile afişate pe
ecran.
Consultarea fişierelor help
(ajutor)
Pentru informaţii referitoare la utilizarea aplicaţiei
VAIO Media plus, consultaţi fişierele de asistenţă
(help).
Faceţi clic pe “ Settings“ în fereastra meniului
Home, apoi selectaţi “ Help“ pentru a fi afişate
fişierele de asistenţă (help).
Folosirea meniului
1 Comutaţi intrarea TV astfel încât să
fie afişată imaginea meniului.
2 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului va fi afişat meniul.
Continuare l
55
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta meniul dorit, după care apăsaţi
sau b pentru a intra în modul
meniu.
Pe ecranul TV apare lista elementelor
meniului.
Exemplu: la selectarea “
Simbol
meniu
Music
(Muzică)
Input”
Photo
Video
4 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta elementul de meniu pe care
doriţi să îl reglaţi, după care apăsaţi
pentru a accesa elementul de meniu
respectiv.
5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta
parametrul dorit.
Pentru a reveni la interfaţa
precedentă
Apăsaţi RETURN / EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Rhapsody
Descriere
Selectarea muzicii de la serverul
reţelei la domiciliu, “My Library“
sau de la componentele audio
conectate la adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT (pagina 60).
Selectarea imaginilor de la
serverul reţelei la domiciliu, sau
din “My Library“.
Selectarea imaginilor de la
serverul reţelei la domiciliu,
“My Library“ sau de la
echipamentele audio conectate
la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT (pagina 60).
Selectarea serviciului radio
Rhapsody (pagina 88). Rhapsody
este disponibil numai in SUA.
Selectarea serviciului radio
SHOUTcast (pagina 91).
SHOUTcast
Selectarea radioul FM/AM
FM/AM/ încorporat sau a tunerului de
SIRIUS
satelit conectat (pag. 64, 67).
Ajustarea reglajelor boxelor, a
efectului de surround, egalizorului,
Settings echipamentelor audio şi video
precum şi a altor surse de intrare
(Reglaje)
conectate la mufele HDMI
(pagina 114).
Apăsaţi MENU.
Folosirea meniurilor de opţiuni
Pentru a activa sau a dezactiva
“GUI MODE”
Apăsaţi GUI MODE. Pe ecran apare indicaţia
“GUI ON” sau “GUI OFF”, în funcţie de
modul ales.
Prezentarea meniurilor principale
Simbol meniu
Descriere
Input
(Intrare)
Selectarea componentei care
este sursă de intrare, conectată la
receptor (pagina 58).
56
Când apăsaţi OPTIONS, sunt afişate meniurile de
opţiuni pentru meniul principal selectat
Puteţi selecta o funcţie asociată fără a reselecta
meniul.
1 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului va fi afişat meniul.
2 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta meniul dorit, după care apăsaţi
sau b pentru a-l accesa.
Pe ecranul TV apare lista elementelor
meniului.
Exemplu: când alegeţi “
3
Input”
Apăsaţi OPTIONS în timp ce este
afişată lista elementelor meniului.
Este afişat meniul de opţiuni.
4 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta elementul de meniu pe care
.
doriţi să îl ajustaţi, apoi apăsaţi
5 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
57
Intrarea
selectată
Redare
Componente ce pot fi
redate
Televizor etc. conectat la
mufa TV
Video 1,
Aparat video etc. conectat la
Video 2
mufa VIDEO 1 sau VIDEO
2.
Casetofon etc. conectat la
Tape
mufa TAPE.
Aparat MD, etc. conectat la
MD
mufa MD.
Player Super Audio CD,
SA-CD /
player CD etc. conectat la
CD
mufa SA-CD / CD.
Picup etc. conectat la mufa
Phono
PHONO.
Echipament conectat la
Multi IN
mufa MULTI CHANNEL
INPUT.
HDMI 1, 2, Echipamente HDMI conectate
3, 4
la una dintre mufele :
HDMI1, HDMI2, HDMI3,
HDMI4, HDMI5 sau
HDMI6.
TV
Urmărirea sunetelor/
imaginilor de la
componentele
conectate la receptor
1 Alegeţi “
Input“ după care apăsaţi
sau b.
Pe ecranul TV apare lista elementelor
meniului.
2 Alegeţi componenta dorită, apoi
.
apăsaţi
Interfaţa meniului dispare şi este afişată
cea de redare corespunzătoare intrării
componentei externe.
Intrarea
selectată
BD
DVD
SAT/
CATV
58
Componente ce pot fi
redate
Player de disc Blu-ray etc.
conectat la mufa BD.
Player DVD etc. conectat la
mufa DVD
Tuner de satelit etc. conectat
la mufa SAT/CATV
3
Porniţi echipamentul
redarea.
şi
începeţi
4 Apăsaţi MASTER VOL +/– pentru a regla
volumul.
Observaţii
• Puteţi ajusta în mod diferit volumul în funcţie
de viteza cu care rotiţi butonul MASTER
VOLUME.
Pentru a mări sau a micşora volumul rapid :
rotiţi repede butonul.
Pentru a realiza reglaje fine : rotiţi lent
butonul.
• Puteţi ajusta în mod diferit volumul, în funcţie
de durata cât apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
MASTER VOL +/– al telecomenzii.
Pentru a mări sau a micşora volumul rapid :
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul.
Pentru a realiza reglaje fine : apăsaţi butonul,
după care eliberaţi-l imediat.
Pentru a suprima sonorul (muting)
Apăsaţi butonul MUTING al telecomenzii.
Pentru a renunţa la funcţia de suprimare a sonorului apăsaţi din nou butonul MUTING al
telecomenzii sau apăsaţi MASTER VOLUME+
pentru a mări volumul.
Pentru a preveni deteriorarea
boxelor audio
Înainte de a opri funcţionarea receptorului, aveţi
grijă să reduceţi nivelul volumului sonor.
Modificarea elementelor care
sunt afişate (Modul listă)
Atunci când selectaţi “
Input“ puteţi alege
elementele care să fie afişate.
1 Alegeţi intrarea pentru care doriţi să
modificaţi elementul afişat în meniul
“ Input“.
2 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
3 Alegeţi “List Mode”, după care apăsaţi
Denumirea intrărilor
Puteţi să introduceţi denumiri de până la 8 caractere pentru intrări şi să le afişaţi.
Această facilitate este utilă pentru asocierea de
denumiri mufelor în funcţie de echipamentele
conectate la acestea.
1
Alegeţi intrarea pe care doriţi să o
denumiţi în meniul “ Input“.
2 Apăsaţi OPTIONS.
.
4 Alegeţi elementele care să fie afişate,
apoi apăsaţi
.
• Input Assign
În listă vor fi afişate numele intrării şi mufa de
intrare audio/video alocată acesteia.
• Sound Field
În listă vor fi afişate numele intrării şi atmosfera
sonoră atribuită acelei intrări.
Este afişat meniul de opţiuni.
3
Alegeţi “Name Input” (Denumirea
.
intrării), după care apăsaţi
Pe ecran apar tastele virtuale.
4
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a
selecta caracterele unul câte unul şi a
introduce numele.
5 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
.
Denumirea pe care o introduceţi este
înregistrată.
Pentru a renunţa la introducerea
unui nume
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta “Cancel“,
.
apoi apăsaţi
59
Ca să beneficiaţi de
sunetul/ imaginea
provenite de la
componentele conectate
la portul DIGITAL MEDIA
DIGITAL MEDIA PORT vă permite să ascultaţi
sunetul / să vizionaţi imaginile de la o sursă audio/
portabilă sau de la un calculator prin conectarea
unui adaptor DIGITAL MEDIA PORT.
Adaptoarele disponibile DIGITAL MEDIA PORT
diferă în funcţie de zonă.
Pentru detalii legate de conectarea la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT, consultaţi “Conectarea
componentelor cu mufe de intrare/ieşire audio
digitale (pagina 35).
Sony oferă următoarele adaptoare “DIGITAL
MEDIA PORT” :
• Adaptor Audio Wireless TDM-BT1/BT10
Bluetooth™
• Adaptor TDM-NW10 DIGITAL MEDIA
PORT
• Adaptor TDM-iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT
• Adaptor TDM-MP10 DIGITAL MEDIA
PORT
Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT este un
produs opţional.
Note
• Nu conectaţi un alt adaptor decât cel DIGITAL
MEDIA PORT.
• Înainte de deconectarea adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT, aveţi grijă să opriţi receptorul
folosind telecomanda.
• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT de la receptor în timp ce sistemul
este pornit.
• În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PORT, este posibil ca imaginile să fie transmise
la ieşire.
• Nu conectaţi la receptor un adaptor DIGITAL
MEDIA PORT care foloseşte o funcţie de reţea
cum ar fi TDM-NC1 Wireless Network Audio
Client.
Puteţi folosi funcţia de reţea a receptorului
fără a utiliza un adaptor DIGITAL MEDIA
PORT .
60
1 Selectaţi “
Music” sau “
Video”
sau b.
din meniu, apoi apăsaţi
2 Selectaţi “DMPORT“ sau o componentă
conectată la adaptorul DIGITAL MEDIA
.
PORT, apoi apăsaţi
Componenta conectată la adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT este recunoscută iar pe ecran,
indicaţia “DMPORT” se va schimba în numele
componentei respective. Dacă adaptorul
conectat nu poate fi recunoscut, pe ecran este
afişat “DMPORT“.
Componentă conectată
Este conectată o componentă
diferită de cele care urmează
mai jos.
iPod
Este recunoscut un model
conectat de iPod.
Walkman Este recunoscut un Walkman
conectat.
Un dispozitiv conectat
Bluetooth
Bluetooth a fost recunoscut.
Un Mobile Phone conectat a
Mobile
fost recunoscut.
Phone
DMPORT
3
Alegeţi o pistă pentru a fi redată
folosind componenta conectată la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
3 Selectaţi pista sau alt conţinut din listă,
apoi apăsaţi
.
Următoarele liste de conţinut sunt prezentate
numai cu scop de exemplificare. Aceste liste
variază în funcţie de componentele conectate
la receptor.
4 Apăsaţi MASTER VOL +/– pentru a regla
volumul.
Pentru a acţiona TDM-iP50
folosind meniul GUI al
receptorului
Verificaţi ca “System GUI“ să fie selectat la pasul
4 de la “Selectarea interfeţei de acţionare folosind
DIGITAL MEDIA PORT” (pagina 62).
4 Apăsaţi MASTER VOL +/– pentru a regla
volumul.
Selectarea modului de redare
1
Porniţi redarea pistei dorite urmând
paşii indicaţi la procedura “Pentru a
acţiona TDM-iP50 folosind meniul GUI
al receptorului (pagina 61).
2 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
1 Selectaţi “
Music” sau “
Video”
sau b.
din meniu, apoi apăsaţi
3
2
Selectaţi componenta conectată la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT pe
care doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi
.
4 Alegeţi unul din modurile următoare,
Alegeţi “Shuffle”, “Repeat”, sau
.
“Audiobook Speed”, apoi apăsaţi
apoi apăsaţi
.
Va fi afişată lista conţinutului.
Continuare l
61
x Shuffle (Mod aleatoriu)
Redă toate pistele în ordine aleatorie.
• Off (Dezactivat)
Modul aleatoriu este dezactivat.
• Album (Album)
Redă toate pistele unui album în ordine
aleatorie.
• Songs (Melodii)
Redă toate pistele din “Songs“ în ordine
aleatorie.
x Repeat (Mod repetitiv)
Redă în mod repetat toate pistele.
• Off (Dezactivat)
Modul repetitiv este dezactivat.
• One (O singură pistă)
Este redată în mod repetat o singură pistă.
• All (Toate pistele)
Sunt redate în mod repetat o toate pistele.
x Audiobook Speed (Viteză de afişare)
Este stabilită viteza de afişare pentru
Audiobook.
• Low (scăzută)
Micşorează viteza de afişare.
• Normal (obişnuită)
Aduce viteza de afişare la valoarea
standard.
• High (mare)
Măreşte viteza de afişare.
Lista de mesaje DIGITAL MEDIA
PORT
Mesaj afişat
No Adapter
(Nici un adaptor)
No Device
(Nici un
dispozitiv)
No Audio
(Nici un fişier
audio)
Loading
(Preluare)
No Item
(Nici un element)
62
Explicaţie :
Nu este conectat
adaptorul.
Nu este conectat nici un
echipament la adaptor.
Nu a fost găsit nici un
fişier audio.
Datele sunt în curs de
citire.
Nu a fost găsit nici un
element.
Selectarea interfeţei de acţionare
folosind DIGITAL MEDIA PORT
Puteţi schimba interfaţa de acţionare folosind
meniul GUI. Modul de comandă DMPORT
este acceptat de adaptoare DIGITAL MEDIA
PORT cum ar fi TDM-iP50. Acest mod nu este
acceptat de alte adaptoare.
1 Selectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT dorit din ecranul “ Music”
Video”, apoi apăsaţi
sau
sau “
b.
2 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
3
Alegeţi “DMPORT Control”, apoi
.
apăsaţi
În cazul în care nu este afişat “DMPORT
Control”, consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu componenta pentru a
detalia acţionarea componentei respective.
4 Alegeţi modul dorit, apoi apăsaţi
.
• System GUI
Lista pistelor va fi afişată pe ecranul GUI
al receptorului. Puteţi alege o pistă pentru
redare de pe fiecare ecran GUI.
• Adaptor GUI
Pe ecranul televizorului va fi afişat meniul
adaptorului.
• iPod
Pentru a acţiona TDM-iP50 folosind
meniul adaptorului
Aveţi grijă ca la pasul 4 de la “Selectarea interfeţei
de acţionare folosind DIGITAL MEDIA PORT”
să fie selectată varianta “Adapter GUI” (pagina
62).
Pentru detalii legate de acţionarea adaptorului
folosind meniul GUI al acestuia consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
adaptorul pe care îl folosiţi.
Pentru a acţiona TDM-iP50 folosind
meniul iPod
Aveţi grijă ca la pasul 4 de la “Selectarea interfeţei
de acţionare folosind DIGITAL MEDIA PORT”
să fie aleasă varianta “iPod” (pagina 62).
Pentru detalii legate de funcţionarea iPod-ului,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu iPod-ul.
63
3 Apăsaţi V/v.
Utilizarea tunerului
Ascultarea programelor
radio FM / AM
Puteţi recepţiona posturi de radio FM şi AM
utilizând tunerul încorporat. Înainte de utilizare,
aveţi grijă să conectaţi la receptor antenele pentru
FM şi AM (pagina 40).
Observaţie
Scala acord direct este indicată mai jos :
• pentru banda FM
100 kHz (modelele pentru SUA/Canada)
50 kHz (modelul european)
• pentru banda AM
10 kHz* (modelele pentru SUA/Canada)
9 kHz (modelul european)
* Scala de acord AM poate fi modificată
(pagina 66).
Apăsaţi V pentru ca frecvenţele să fie parcurse
în ordine crescătoare, respectiv apăsaţi v
pentru ca parcurgerea să se facă în ordine
descrescătoare.
Receptorul întrerupe parcurgerea frecvenţelor
ori de câte ori este depistat un post de radio.
În cazul în care recepţia radio FM
este slabă
1 Depistaţi postul dorit folosind una dintre
opţiunile Depistare automată, Acord direct
(pagina 64)sau selectaţi postul de radio pe
care doriţi să îl ascultaţi (pagina 67).
2 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
3 Alegeţi “FM Mode”, apoi apăsaţi
4 Alegeţi “MONO”, apoi apăsaţi
.
.
Acordul direct pe frecvenţa unui
post de radio (Acord direct)
Introduceţi direct frecvenţa postului de radio pe
care doriţi să îl recepţionaţi, cu ajutorul butoanelor
numerice. Această operaţie nu poate fi efectuată
folosind telecomanda simplificată.
Depistarea automată a unui post
de radio (Depistare automată)
1 Alegeţi “
FM” sau “ AM” din
sau b.
meniu, apoi apăsaţi
Pe ecranul TV apare lista meniurilor “FM”
sau “AM”.
2 Alegeţi “Auto Tuning”, apoi apăsaţi
.
64
Dacă nu puteţi realiza acodul pe
frecvenţa postului de radio
Pe afişaj apare indicaţia “– – – .– – MHz” după
care afişajul revine la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă aţi greşit, repetaţi pasul 5. Dacă în continuare
nu puteţi recepţiona postul de radio, înseamnă ca
frecvenţa respectivă nu este disponibilă în zona
unde vă aflaţi.
Recepţionarea transmisiei RDS
(pentru modelul european)
Sistemul de date radio (RDS – Radio Data
System), este un serviciu radiodifuzat care
permite posturilor de radio să transmită informaţii
suplimentare în paralel cu semnalul programului
obişnuit. Acest receptor pune la dispoziţie
facilităţi RDS utile, cum ar fi afişarea denumirii
postului de radio. Sistemul RDS este disponibil
numai pentru posturile de radio FM*.
1 Apăsaţi AMP.
Receptorul poate fi acţionat folosind
telecomanda.
2 Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul TV.
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru
a selecta “ FM” sau “
sau b.
apăsaţi
AM”, apoi
4 Selectaţi “Direct Tuning”, apoi
apăsaţi
.
5 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerotate pentru a introduce
.
frecvenţa, apoi apăsaţi
Exemplul 1: FM 102,50MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 (b 0)*
Exemplul 2: AM 1,350MHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
* Apăsaţi butonul numerotat 0 atunci când
folosiţi modelul european.
Observaţie
Dacă aţi realizat acordul pe frecvenţa unui post de
radio AM, orientaţi antena circulară AM pentru
a obţine recepţia optimă.
* Nu toate posturile de radio FM oferă servicii
RDS şi nici nu sunt asigurate aceleaşi tipuri
de servicii. Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu
serviciile RDS din zona unde vă aflaţi, solicitaţi
detalii posturilor de radio locale.
Selectaţi un post de radio din banda FM
Când recepţionaţi un post de radio care difuzează
servicii RDS, denumirea postului* este afişată în
fereastra panoului frontal.
* Dacă nu este recepţionată o transmisiune RDS
în fereastra de afişaj nu va apărea numele
postului.
Note
• Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze
în mod corespunzător dacă postul de radio
recepţionat nu emite adecvat semnalul RDS sau
dacă semnalul recepţionat este slab.
• Anumite litere care pot fi afişate pe ecranul TV
nu pot fi afişate în fereastra panoului frontal.
Observaţie
• Când este afişat numele unei staţii radio, puteţi
verifica frecvenţa apăsând în mod repetat
butonul DISPLAY.
Continuare l
65
Schimbarea scalei de acord AM
(la modelul pentru SUA/Canada)
Puteţi schimba scala de acord AM alegând fie
varianta 9 kHz, fie pe cea 10 kHz la receptor.
Fixarea posturilor de radio
FM/AM în memorie
Pot fi memorate frecvenţele a până la 30 de
posturi de radio FM şi cel mult 30 de posturi de
radio AM. Ulterior, veţi putea depista cu uşurinţă
posturile de radio pe care le ascultaţi frecvent.
1 Apăsaţi ]/1 pentru a opri receptorul.
2 În timp ce menţineţi apăsat butonul
TUNING MODE, apăsaţi ]/1 la
receptor.
3 Schimbaţi scala curentă de acord AM,
alegând-o pe cea de 9 kHz, respectiv
pe cea de 10 kHz.
Pentru a reveni la scala de acord anterioară,
repetaţi aceeaşi procedură, de mai sus.
Notă
• Toate posturile de radio fixate deja în memorie
vor fi şterse când schimbaţi scala de acord.
1 Depistaţi, utilizând fie Acordul automat
(pag. 62), fie Acordul direct (pag. 62),
postul de radio pe care doriţi să îl fixaţi
în memorie.
Dacă recepţia FM stereo este slabă, schimbaţi
modul de recepţie FM (pag. 64).
2 Apăsaţi OPTIONS.
Apare meniul de opţiuni.
3 Selectaţi “MEMORY”, apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi un număr care să fie alocat
.
postului, apoi apăsaţi
Postul de radio este fixat în memorie, fiindu-i
alocat numărul respectiv.
5 Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a
fixa
în memorie un alt post de radio.
Pot fi stocate în memorie posturi de radio
astfel :
• banda AM : de la AM1 la AM30
• banda FM : de la FM1 la FM30
66
Acordul pe o frecvenţă fixată în
memorie
1
2
Canada)
Alegeţi
apăsaţi
FM” sau “
sau b.
AM” , apoi
Selectaţi numărul postului de radio
fixat în memorie pe care doriţi să îl
ascultaţi.
Sunt disponibile numere de alocat cuprinse
între 1 şi 30.
Denumirea posturilor de radio
fixate în memorie
1
Din interfaţa
FM” sau “
AM”, selectaţi numărul prestabilit
corespunzător postului de radio pe
care vreţi să îl redenumiţi.
2 Apăsaţi OPTIONS.
Apare meniul de opţiuni.
3 Selectaţi “Name Input”, apoi apăsaţi
.
4
Ascultarea radioului de
satelit (la modelul pentru SUA/
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a
selecta caracterele unul câte unul şi a
introduce numele.
5 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
.
Denumirea pe care o introduceţi este
înregistrată.
Pentru a renunţa la introducerea
unui nume
Selectaţi “Cancel“, apoi apăsaţi
Pentru a asculta un Radio de satelit, trebuie
să conectaţi la receptorul dvs., compatibil
SIRIUS, un tuner SIRIUS pentru radio de
satelit (comercializat separat). Radioul de satelit
SIRIUS este disponibil locuitorilor din Statele
Unite (cu excepţia provinciilor Alaska şi Hawaii)
şi din Canada.
Radioul de satelit oferă o gamă largă de programe
de muzică, fără reclamă, aparţinând genurilor
Pop, Rock, Country, R&B, Dans, Jazz, Clasică şi
multe altele, la care se adaugă emisiuni sportive
ce redau meciuri din diverse ligi şi ale anumitor
echipe selectate. Programele suplimentare includ
emisiuni realizate de comentatori sportivi,
programe destinate familiilor, informaţii despre
trafic, vreme şi ştiri provenite de la surse
credibile.
Odată ce aţi achiziţionat tunerul SIRIUS, este
trebuie să îl activaţi şi să subscrieţi pentru a
putea beneficia de serviciile oferite. Împreună cu
tunerul, vă va fi oferită o documentaţie extrem
de accesibilă de instalare şi configurare. Există
numeroase pachete de programe disponibile,
inclusiv opţiunea de a adăuga programarea “Cel
mai bun XM”, la serviciul SIRIUS. Acest serviciu
nu este disponibil deocamdată în Canada. Vă
rugăm să contactaţi SIRIUS Canada pentru
informaţii actualizate, apelând la numerele de
telefon şi la adresele de Internet de mai jos.
Sunt disponibile şi pachete de servicii destinate
familiilor, din care sunt eliminate programele ce
pot fi inadecvate pentru copii.
.
Pentru a se înscrie la SIRIUS pentru S.U.A.
şi Canada, clienţii pot să apeleze numărul de
telefon :
1-888-539-SIRI (1-888-539-7474)
sau să viziteze adresele de internet :
• sirius.com (pentru Statele Unite)
• siriuscanada.ca (Canada).
Continuare l
67
SIRIUS şi toate mărcile şi siglele asociate sunt
mărci comerciale ale Sirius XM Radio Inc. şi
sucursalelor acesteia. Toate celelalte mărci şi
sigle aparţin respectivilor proprietari. Toate
drepturile sunt rezervate. Subscrierea la SIRIUS
se comercializează separat. Se pot aplica taxe şi
un comision unic la activare. Tunerul SIRIUS
(comercializat separat) este necesar pentru a putea
beneficia de serviciul SIRIUS. Toate programele
şi taxele pot fi modificate. Este interzisă copierea,
decompilarea, dezasamblarea, operaţiile de
inginerie inversă, furtul, manipularea sau alte
operaţii în urma cărora se poate însuşi tehnologia
şi software-ul conţinut de receptoarele compatibile
cu Sistemul Radio de satelit SIRIUS.
Serviciul nu este disponibil în Alaska şi
Hawaii.
Conectarea unui tuner radio
de satelit
Pregătiri pentru ascultarea
Radioului de satelit
Aflarea identităţii Radioului
SIRIUS
1 Alegeţi “
apăsaţi
SIRIUS” în meniu, apoi
sau b.
2 Alegeţi “ALL”, apoi apăsaţi
.
Când este afişată interfaţa “Preset mode“,
schimbaţi modul de acord în “Category mode“
apoi selectaţi “All“. Apăsaţi OPTIONS apoi
alegeţi “Category Mode“.
3 Alegeţi canalul 0, după care apăsaţi
.
4
Verificaţi identitatea SIRIUS ID
pe ecranul televizorului şi notaţi
informaţiile în spaţiul de mai jos :
Sirius ID: __________________________
Pentru conectarea la mufa SIRIUS
Conectaţi tunerul SiriusConnect Home. Când
folosiţi tuner SiriusConnect Home împreună cu
acest receptor, aveţi grijă să conectaţi adaptorul
de reţea, furnizat împreună cu tunerul, la o priză
de perete. Menţineţi tunerul SiriusConnect Home,
antena şi adaptorul de reţea la distanţă de cablurile
boxelor şi de cel de alimentare pentru a evita
apariţia zgomotului.
68
Puteţi afla identitatea SIRIUS ID şi consultând
afişajul receptorului.
Aflarea condiţiilor de recepţie
(Orientarea antenei)
1 Alegeţi “
apăsaţi
SIRIUS” în meniu, apoi
sau b.
2 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
3 Alegeţi “Antenna Aiming”, după care
.
apăsaţi
Este afişată interfaţa dedicat orientării
antenei.
4
În timp ce urmăriţi calitatea recepţiei,
reorientaţi antena pentru a obţine
calitatea optimă a acesteia.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
Selectarea canalului în funcţie de
categoria căreia îi aparţine
(Modul categorie)
Puteţi selecta un canal dintr-o anumită categorie
sau din toate categoriile.
1 Alegeţi “
apăsaţi
SIRIUS” în meniu, apoi
sau b.
2 Alegeţi categoria, după care apăsaţi
.
• All (toate) : puteţi selecta un canal din
ansamblul tuturor categoriilor.
• (denumirea categoriei) : puteţi selecta un
canal din categoria respectivă.
Când este afişată interfaţa “Preset Mode” (Mod
prestabilit), apăsaţi OPTIONS, apoi apăsaţi de
mai multe ori V/v pentru a selecta “Modul
categorie”.
3 Selectaţi canalul, după care apăsaţi
Selectarea unui canal de
Radio de satelit
.
Canalul selectat este recepţionat.
Informaţiile legate de canal sunt afişate pe
ecranul televizorului.
Notă
• Când selectaţi un canal din “Category Mode”,
este posibil ca acesta să nu corespundă
categoriei dorite, deoarece un acelaşi canal
poate aparţine mai multor categorii.
Selectarea canalului în funcţie de
numărul de canal introdus direct
(Acord direct)
Introduceţi direct numărul canalului pe care
doriţi să îl recepţionaţi, cu ajutorul butoanelor
numerice. Această operaţie nu poate fi efectuată
folosind telecomanda simplificată.
Continuare l
69
Fixarea în memorie a
canalelor de Radio de
satelit
Puteţi selecta canalele dorite, fixându-le direct în
memorie şi atribuindu-le anumite numere. Puteţi
introduce în memorie până la 30 de canale de
Radio de satelit SIRIUS.
1 Apăsaţi AMP.
Receptorul poate fi acţionat folosind
telecomanda.
2 Apăsaţi MENU.
Meniul este afişat pe ecranul TV.
3 Apăsaţi în mod repetat v/V pentru a
selecta “
sau b.
SIRIUS”, apoi apăsaţi
4 Apăsaţi OPTIONS.
Apare meniul de opţiuni.
5 Selectaţi “Direct Tuning”, apoi
apăsaţi
.
6 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerotate pentru a intrduce numărul
.
canalului dorit, apoi apăsaţi
Este depistat canalul dorit.
70
1 Depistaţi, utilizând fie Modul catergorie
(pagina 69), fie Acordul direct (pagina
69), postul de radio pe care doriţi să îl
fixaţi în memorie.
2 Apăsaţi OPTIONS.
Apare meniul de opţiuni.
3 Selectaţi “MEMORY”, apoi apăsaţi
.
Apare interfaţa de selecţie a numerelor
prestabililte.
4 Selectaţi un număr care să fie alocat
.
canalului, apoi apăsaţi
Pot fi fixate în memorie canale corespunzător
numerelor de la 1 la 30, iar la achiziţionarea
receptorului există un canal prestabilit, pentru
toate canalele fixate în memorie.
Canalul selectat este înregistrat pe post de
canal prestabilit când îl selectaţi la pasul 1.
5 Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a fixa
în memorie un alt canal.
Puteţi stoca în memorie canalele
corespunzătoare numerelor de la 1 la 30.
Selectarea canalelor fixate în
memorie
1 Alegeţi în meniu
apăsaţi
“
SIRIUS” , apoi
sau b.
2 Selectaţi numărul postului de radio, din
lista fixată în memorie pe care doriţi să
.
îl ascultaţi, apoi apăsaţi
Puteţi selecta oricare dintre canalele fixate
în memorie, corespunzător numerelor de la
1 la 30.
Note
• Informaţiile legate de canalul fixat în memorie
pot fi modificate, în cazul în care firma SIRIUS
XM Radio Inc. modifică programarea canalelor
sale.
• Când pe ecran este interfaţa “Category Mode”,
apăsaţi OPTIONS, apoi apăsaţi în mod repetat
V/v pentru a selecta “Preset Mode”.
1 Selectaţi canalul pe care vreţi să
îl blocaţi folosind fie depistarea în
funcţie de categorie (pagina 69), fie
acordul direct (pagina 69).
2 Apăsaţi OPTIONS,
Este afişat meniul de opţiunii.
3 Alegeţi “Parental Lock”, apoi apăsaţi
Restricţionarea accesului
la anumite canale
(Control parental)
Puteţi restricţiona accesul al anumite canale
folosind propriul dvs. cod de blocare a accesului.
Codul stabilit implicit este “0000”. Folosiţi
telecomanda multifuncţională pentru a efectua
această operaţie, care nu poate fi efectuată
folosind telecomanda simplă.
Schimbaţi codul de blocare a accesului înainte de
a folosi această funcţie pentru prima dată. Pentru
a schimba codul de acces, urmaţi procedura de
la pagina 72.
sau b.
4 Alegeţi “ON”, apoi apăsaţi
.
Este afişat mesajul “Enter your 4-digit lock
code” (Introduceţi codul de 4 cifre).
5 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
butoanele numerice pentru a
introduce codul dvs. de 4 cifre.
Este afişat mesajul “The channel has been
locked” (Accesul la canal a fost restricţionat) şi
funcţia de blocare a accesului este activată.
Pentru a şterge numerele introduse, reveniţi
la pasul 2 apăsând RETURN/EXIT O, apoi
repetaţi procedura anterioară, de la pasul 2.
Continuare l
71
Pentru a schimba codul de
restricţionare a accesului
3 Selectaţi “Parental Lock”, apoi apăsaţi
1 Selectaţi canalul dorit folosind fie depistarea
4 Selectaţi “OFF”, apoi apăsaţi
sau b.
.
Este afişat mesajul “Enter your 4-digit lock
code” (Introduceţi codul de 4 cifre).
în funcţie de categorie (pagina 69), fie
acordul direct (pagina 69).
2 Apăsaţi OPTIONS,
Este afişat meniul de opţiuni.
3 Alegeţi “Lock Code”, apoi apăsaţi
.
Este afişat mesajul “Enter your 4-digit lock
code” (Introduceţi codul de 4 cifre).
4
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce codul dvs.
de 4 cifre, care împiedică accesul.
Este afişat mesajul “Enter a new lock code.”
5
Apăsaţi SHIFT, apoi folosiţi butoanele
numerice pentru a introduce noul dvs.
cod de 4 cifre, care împiedică accesul.
Este afişat mesajul “To confirm, enter your
new lock code again” (Pentru a confirma,
introduceţi din nou codul dvs. de 4 cifre).
6
Apăsaţi SHIFT şi reintroduceţi noul cod
cu ajutorul butoanelor numerice.
Este afişat mesajul “The lock code has been
changed” (Codul a fost schimbat.).
Pentru a asculta un canal la care
accesul a fost restricţionat
1
Selectaţi canalul dorit folosind acordul
direct (pagina 69).
Este afişat mesajul “Enter your 4-digit lock
code” (Introduceţi codul de 4 cifre).
2
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce codul dvs.
de 4 cifre.
Este permis accesul la canalul respectiv.
Pentru a renunţa la restricţionarea
accesului la un canal
1
Selectaţi canalul dorit folosind acordul
direct (pagina 69).
2 Apăsaţi OPTIONS,
Este afişat meniul de opţiuni.
72
5
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce codul dvs.
de 4 cifre, care împiedică accesul.
Este afişat mesajul “The channel has been
unlocked” (Accesul la canal a fost deblocat).
Note
• Puteţi stabili numai un singu cod de blocare a
accesului pentru receptor. Nu pot fi alese coduri
de restricţionare diferite pentru fiecare canal
în parte.
• Când selectaţi un canal folosind Modul
categorie, sunt omise canalele la care accesul
este restricţionat.
• Când receptorul este resetat, revenind la
configuraţia iniţială, codul de blocare a
accesului revine la varianta implicită (0000),
însă restricţionarea accesului stabilită de dvs.
nu este eliminată.
• Nu puteţi fixa în memorie canale la care accesul
este blocat. Dacă stabiliţi restricţionarea
accesului la un anumit canal, informaţiile
prestabilite pentru acesta revin la varianta
implicită.
• Nu puteţi stabili restricţionarea accesului pentru
canalul 0 sau 184.
Lista mesajelor
Mesaj afişat
Explicaţie
Remedii
Antenna Error
Antena nu este corect conectată.
Acquiring Signal
Condiţiile de recepţie nu sunt bune.
Verificaţi conexiunea dintre tunerul
SiriusConnect Home şi antenă.
Încercaţi să deplasaţi antena în alt loc.
Pentru detalii legate de amplasarea
antenei, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu tunerul
SiriusConnect Home.
Call 888-539-SIRI
Nu aţi subscris pentru canalul
selectat.
—
Check Sirius Tuner
Tunerul SiriusConnect Home nu
este corect conectat.
Invalid Channel
Aţi introdus incorect numărul de
canal.
Verificaţi toate conexiunile, apoi porniţi
din nou sistemul. Aveţi totodată grijă
să conectaţi adaptorul de reţea furnizat
împreună cu tunerul SiriusConnect Home
la o priză de perete.
Canalul depistat nu are semnal datorită
unor modificări ale serviciului de difuzare
sau ale condiţiilor de recepţie inadecvate.
Locked Channel
Accesul la canalul selectat este
restricţionat.
—
Subscription Updated
Informaţiile de subscriere au fost
actualizate.
—
Updating Channels
xx% Completed
(xx reprezintă cifre)
Firmware Updating
Informaţiile legate de canal sunt în
curs de actualizare
—
––––
Software-ul tunerului SiriusConnect —
Home este în curs de actualizare.
Nu există informaţii sub formă de
text legate de canal.
Aceasta nu reprezintă o eroare. Este
posibil ca informaţiile tip text să nu fie
afişate, spre exemplu: imediat după ce
sistemul a recepţionat un canal.
73
Sonorul cu efect de învăluire (Surround)
Redarea unui sonor pe 2 canale
Puteţi comuta semnalul trimis la ieşire către un sunet pe 2 canale, indiferent de formatul software-ului
folosit, de componenta de redare conectată sau de reglajele de ambianţă sonoră ale receptorului.
Apăsaţi în mod repetat 2CH/A.DIRECT pentru a alege modul 2-canale al
ieşirii dorite.
Mod 2CH
2Ch Stereo
2Ch Analog Direct
Efect
În acest mod receptorul va reda sunetul numai prin boxele frontale stânga/
dreapta. Subwoofer-ul nu va emite nici un sunet.
Sursele standard de semnal audio stereo pe 2 canale nu efectuează procesarea
atmosferelor sonore, iar formatele audio surround multicanal, sunt reduse
la 2 canale.
Puteţi comuta intrarea audio selectată pe intrare analogică pe 2 canale.
Această funcţie vă permite să vă bucuraţi de calitatea înaltă a surselor
analogice.
Atunci când utilizaţi această funcţie, poate fi reglat numai volumul şi
balansul boxelor frontale.
Pentru a asculta muzică prin căştile conectate la receptor
Ambianţă sonoră
Căşti 2 canale
(2ch)
Căşti direct (Direct)
Căşti multiplu (Multi)
Efect
Acest mod este selectat automat dacă utilizaţi căşti, în condiţiile în care este selectat
alt mod în afară de “2ch Analog Direct”. Sursele standard de semnal stereo pe 2
canale evită complet procesarea de atmosferelor sonore, iar formatele surround
multicanal sunt reduse la 2 canale.
Semnalele analogice sunt transmise la ieşire fără procesarea tonurilor, atmosferelor
sonore etc.
Acest mod este selectat automat dacă folosiţi căştile când este selectată intrarea
multicanal. Sunt transmise la ieşire semnale analogice frontale de la mufele MULTI
CHANNEL INPUT.
Note
• Nu puteţi selecta “2Ch Analog Direct“ în
următoarele situaţii :
– când redaţi conţinutul din reţeaua la
domiciliu,
– când este selectată intrarea HDMI sau intrarea
multicanal,
74
Redarea cu efect Surround multicanal
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite să ascultaţi un sunet de o mai mare fidelitate şi să
alegeţi modul de decodare pentru a putea audia un sonor stereo, pe 2 canale, sub forma unui sunet
multicanal.
Apăsaţi în mod repetat A.F.D. pentru a alege modul A.F.D. dorit.
Mod A.F.D.
A.F.D. Auto
A.F.D. Multi Stereo
Sonor
multicanal
după decodare
(Detectare
automată)
(Multi Stereo)
Efect
Sunetul este redat aşa cum a fost înregistrat/codat fără
adăugarea nici unui efect surround.
Semnalele stânga/dreapta pe 2 canale sunt transmise la
ieşire prin toate boxele.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă când este
selectată intrarea multicanal.
• Chiar dacă aţi ales o formulă de boxe care să
includă deopotrivă boxe surround-spate şi boxe
faţă-sus, sunetul nu va fi emis simultan de către
fiecare pereche de boxe.
Atunci când pentru atmosfera sonoră alegeţi
“PLIIz Height“, sau atunci când semnalul de
intrare conţine sunet pentru boxele faţă-sus,
acestea vor emite sonor. În alte cazuri, sunetul
va fi emis de către boxele de surround-spate.
Dacă doriţi ca sunetul să fie întotdeauna emis de
către boxele faţă-sus, alegeţi o formulă pentru
boxe care să nu includă boxe de surround-spate
(pagina 45).
• “Multi-Stereo” nu funcţionează când sunt
recepţionate semnale audio multicanal.
• Dacă aţi stabilit pentru boxe o formulă care
include simultan boxe surround-spate şi boxe
faţă-sus iar apoi alegeţi “Multi Stereo“, atunci
când sunt primite semnale pe 2 canale sunetul
va fi emis simultan de către fiecare pereche de
boxe. Oricum, sunetul nu va fi trimis la mufele
PRE OUT FRONT HIGH L şi R.
Observaţie
• Vă recomandăm ca, în mod curent, să folosiţi
“A.F.D. Auto“.
75
Beneficierea de efectul Surround la ascultare
Puteţi beneficia de avantajele unui sunet surround prin selectarea uneia din atmosferele sonore
prestabilite ale receptorului. Acestea aduc în casa dumneavoastră sunetul emoţionant şi puternic al
sălilor de concert.
Apăsaţi în mod repetat MUSIC pentru a alege efectul surround dorit
Atmosferă sonoră
D. Concert Hall A
(Sală de concert)
D. Concert Hall B
(Sală de concert)
Jazz Club (Club de jazz)
Live Concert
(Concert live)
Stadium (Stadion)
Sports (Sport)
Portable Audio
(Audio portabil)
PLII Music
PLIIx Music
PLIIz Height
Neo:6 Music
Efect
Foloseşte proiectarea 3D a sunetului pentru a reproduce caracteristicile unei
săli de concert, simulând acustica unei scene mari produsă de reflexii.
Foloseşte proiectarea 3D a sunetului pentru a reproduce caracteristicile unei
săli de concert, simulând o rezonanţă şi o reverberaţie deosebite.
Reproduce acustica unui club de jazz.
Reproduce acustica unei săli cu 300 de locuri, unde se desfăşoară un concert
live.
Reproduce atmosfera unui concert desfăşurat în aer liber, pe un mare
stadion.
Reproduce atmosfera unei transmisiuni sportive.
Reproduce o imagine sonoră clar intensificată, redată de echipamentul dvs.,
audio portabil. Acest mod este ideal pentru MP3 şi pentru alte formate de
compresie a muzicii.
Este realizată decodarea Dolby Pro Logic II Music. Acest reglaj este ideal
pentru sursele stereo obişnuite cum ar fi CD-urile.
Este realizată decodarea Dolby Pro Logic IIx Music. Acest reglaj este ideal
pentru sursele stereo obişnuite cum ar fi CD.
Este realizată decodarea Dolby Pro Logic IIz. Acest reglaj permite extinderea de la un sistem cu 5,1 canale la unul cu 7,1 canale. Componenta verticală adaugă o dimensiune de prezenţă şi adâncime. “PLIIz Height“ este
aceeaşi ambianţă sonoră cu cea descrisă la pagina 78. Puteţi ajusta nivelul
de câştig pentru “PLIIz Height“. Pentru detalii, vedeţi “Meniul de reglaje
pentru efectul de Surround“ (pagina 122)
Este realizată decodare în modul DTS Neo:6 Music. O sursă înregistrată
pe 2 canale va fi decodată pe 7 canale. Acest reglaj este ideal pentru sursele
stereo obişnuite cum ar fi CD-urile.
Pentru a opri efectul surround pentru MUSIC
Apăsaţi 2CH/A.DIRECT sau A.F.D.
76
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
situaţii :
– este selectată intrarea multicanal,
– sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD cu
o frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz sau
mai mare.
• Alte atmosferele muzicale decât “PLII Music“,
“PLIIx Music”, “PLIIz Height“ şi “Neo:6
Music”nu vor funcţiona atunci când sunt
primite semnale DTS-HD cu o frecvenţă de
eşantionare de 88,2 kHz sau mai mare.
• “PLII Music“, “PLIIx Music”, “PLIIz Height“
şi “Neo:6 Music” nu sunt disponibile când
formula pentru boxe este 2/0 sau 2/0.1.
• Dacă aţi ales ca atmosferă sonoră “PLII Music“,
“PLIIx Music”, “PLIIz Height“ sau “Neo:6
Music” atunci când sunt primite semnale cu o
frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz sau mai
mare, semnalele vor fi redate la 44,1 kHz sau
la 48 kHz.
• Dacă aţi ales altă atmosferă sonoră decât
“PLII Music“, “PLIIx Music”, “PLIIz Height“
sau “Neo:6 Music” atunci când sunt primite
semnale cu o frecvenţă de eşantionare de 88,2
kHz sau mai mare, semnalele vor fi redate la
44,1 kHz sau la 48 kHz.
• “PLIIx Music” şi “PLIIz Height“ nu vor apare,
în funcţie de formula de boxe aleasă.
– “PLIIx Music” este disponibilă numai când
formula boxelor include boxe surround-spate.
– “PLIIz Height” este disponibilă numai când
formula boxelor include boxe faţă-sus.
• Unele boxe nu vor emite sunet, în funcţie de
reglajele atmosferei sonore.
• Când este selectată una dintre atmosferele
sonore pentru muzică, nu se va auzi nici un
sunet prin subwoofer, dacă pentru toate boxele
a fost aleasă opţiunea “LARGE” în meniul de
Reglaje pentru boxe. Sunetul va fi emis totuşi
din subwoofer dacă semnalul de intrare digital
conţine semnal L.F.E,, dacă pentru boxele de
faţă şi cele de surround este aleasă varianta
“SMALL“, dacă este aleasă atmosferă sonoră
pentru filme sau dacă este selectat “Portable
Audio“.
• Dacă este prezent zgomot, acesta poate diferi
în funcţie de atmosfera sonoră aleasă.
• Chiar dacă aţi ales o formulă de boxe care să
includă deopotrivă boxe surround-spate şi boxe
faţă-sus, sunetul nu va fi emis simultan de către
fiecare pereche de boxe.
Atunci când pentru atmosfera sonoră alegeţi
“PLIIz Height“, sau atunci când semnalul de
intrare conţine sunet pentru boxele faţă-sus,
acestea vor emite sonor. În alte cazuri, sunetul
va fi emis de către boxele de surround-spate.
Dacă doriţi ca sunetul să fie întotdeauna emis de
către boxele faţă-sus, alegeţi o formulă pentru
boxe care să nu includă boxe de surround-spate
(pagina 45).
77
Beneficierea de efectul de Surround la vizionarea
filmelor
Puteţi beneficia de efectul de surround selectând pur
şi simplu una dintre atmosferele sonore predefinite ale
receptorului. Acestea vor aduce în casa dvs. sunetul
puternic al sălilor de cinematograf.
Apăsaţi MOVIE.
Atmosferă sonoră
HD-D.C.S.
PLII Movie
PLIIx Movie
PLIIz Height
Neo:6 Cinema
Efect
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este o tehnologie inovativă a Sony
pentru home theater care foloseşte cele mai noi metode de procesare a
semnalelor acustice şi digitale.
Tehnologia este bazată pe datele rezultate din măsurătorile precise ale unui
studio de înregistrare.
Cu HD-D.C.S. veţi putea urmări acasă filme Blu-ray sau DVD nu numai cu
cea mai bună calitate a sunetului, dar şi cu cea mai bună ambianţă sonoră,
aşa cum a fost în intenţia creatorilor coloanei sonore pentru film. Puteţi
selecta tipul de efect pentru HD-D.C.S. . Pentru detalii, consultaţi “Meniul
de reglaje pentru efectul de surround” (pagina 122).
Este realizată decodarea Dolby Pro Logic II Movie. Acest reglaj este ideal
pentru filme codate cu Dolby Surround. În plus, acest mod poate reproduce
sunet pe 5.1 canale pentru vizionarea filmelor uzate sau a celor vechi.
Este realizată decodarea Dolby Pro Logic IIx Movie. Acest reglaj extinde
Dolby Pro Logic II Movie şi Dolby Digital de la 5,1 la 7,1 canale distincte
de film.
Este realizată decodarea Dolby Pro Logic IIz. Acest reglaj permite extinderea de la un sistem pe 5,1 canale la unul cu 7,1 canale. Componenta verticală adaugă o dimensiune de prezenţă şi adâncime. “PLIIz Height“ este
aceeaşi ambianţă sonoră cu cea descrisă la pagina 76. Puteţi ajusta nivelul
de câştig pentru “PLIIz Height“. Pentru detalii, vedeţi “Meniul de reglaje
pentru efectul de surround“ (pagina 122)
Este realizată decodare în modul DTS Neo:6 Music. O sursă înregistrată în
2 canale va fi decodată în 7 canale.
Pentru a opri efectul surround pentru MUSIC
Apăsaţi 2CH/A.DIRECT sau A.F.D.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
situaţii :
– este selectată intrarea multicanal,
– sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD,
cu o frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz
sau mai mare.
• “HD-D.C.S.“ nu este disponibilă atunci când
sunt recepţionate semnale DTS-HD cu o
frecvenţă de eşantionare de 88,2 kHz sau mai
78
mare.
• “PLII Movie“, “PLIIx Movie”, “PLIIz Height“
şi “Neo:6 Cinema” nu sunt disponibile când
formula pentru boxe este 2/0 sau 2/0.1.
• Dacă aţi ales ca atmosferă sonoră “PLII Movie“,
“PLIIx Movie”, “PLIIz Height“ sau “Neo:6
Cinema” atunci când sunt primite semnale cu
o frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz sau
mai mare, semnalele vor fi redate la 44,1 kHz
sau la 48 kHz.
• Dacă aţi ales altă atmosferă sonoră decât “PLII
Movie“, “PLIIx Movie”, “PLIIz Height“ sau
“Neo:6 Cinema” atunci când sunt primite
semnale cu o frecvenţă de eşantionare de 88,2
kHz sau mai mare, semnalele vor fi redate la
44,1 kHz sau la 48 kHz.
• “PLIIx Movie” şi “PLIIz Height“ nu vor apare,
în funcţie de formula de boxe aleasă.
– “PLIIx Movie” este disponibilă numai când
formula boxelor include boxe surround-spate.
– “PLIIz Height” este disponibilă numai când
formula boxelor include boxe faţă-sus.
• Unele boxe nu vor emite sunet, în funcţie de
reglajele atmosferei sonore.
• Dacă este prezent zgomot, acesta poate diferi
în funcţie de atmosfera sonoră aleasă.
• Chiar dacă aţi ales o formulă de boxe care să
includă deopotrivă boxe surround-spate şi boxe
faţă-sus, sunetul nu va fi emis simultan de către
fiecare pereche de boxe.
Atunci când pentru atmosfera sonoră alegeţi
“PLIIz Height“, sau atunci când semnalul de
intrare digital conţine sunet pentru boxele
faţă-sus, acestea vor emite sonor. În alte cazuri,
sunetul va fi emis de către boxele de surroundspate.
Dacă doriţi ca sunetul să fie întotdeauna emis de
către boxele faţă-sus, alegeţi o formulă pentru
boxe care să nu includă boxe de surround-spate
(pagina 45).
De exemplu, dacă aţi ales “HD-D.C.S.“ ca
atmosferă sonoră, sunetul este emis de boxele
de surround-spate dacă pentru 5/4.x este aleasă
varianta (HD-D.C.S. (STANDARD)) şi va fi
emis de boxele faţă-sus când alegeţi pentru
5/2.x varianta (HD-D.C.S. (FH))
Formate audio digitale acceptate de acest receptor
Formatele audio digitale care pot fi decodate de către acest receptor depind de mufele de intrare digitale
audio ale componentelor conectate.
Acest receptor acceptă următoarele formate audio.
Format audio
Număr maxim de
canale
Dolby Digital
5.1ch
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plusa)
Dolby TrueHDa)
DTS
DTS-ES
Conectarea echipamentului de redare şi a
receptorului
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
a
a
a
a
×
a
×
a
a
a
a
a
6.1ch
7.1ch
7.1ch
5.1ch
6.1ch
79
Format audio
DTS 96/24
Număr maxim de
canale
5.1ch
DTS-HD High Resolution
Audioa)
7.1ch
DTS-HD Master Audioa) b)
7.1ch
DSD a)
Multi channel Linear PCMa)
a) Semnalele
Conectarea echipamentului de redare şi a
receptorului
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
a
a
×
a
×
a
×
a
×
a
5.1ch
7.1ch
audio sunt transmise la ieşire în alt format dacă echipamentul de redare nu corespunde
respectivului format. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului de
redare.
b) Semnalele cu frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz şi mai mare sunt redate la 96 kHz sau 88.2
kHz.
80
Folosirea facilităţilor de reţea
Despre funcţiile de reţea ale acestui receptor
• Vă puteţi bucura de conţinut (muzică, imagini şi filme) care au fost stocate pe un dispozitiv compatibil
DLNA (produs DLNA CERTIFIED™) marcat cu sigla autorizată DLNA (pagina 82).
• Puteţi urmări semnal audio de la componentele conectate la receptor sau la tunerul FM/AM folosind
un dispozitiv compatibil DLNA (produs DLNA CERTIFIED™) marcat cu sigla autorizată DLNA
(pagina 85).
• Puteţi folosi receptorul ca dispozitiv echivalent cu un renderer media UPnP în reţeaua dvs. de
acasă.
• Cu ajutorul unei conexiuni la Internet, puteţi asculta Rhapsody sau SHOUTcast (paginile 88, 91) şi
puteţi actualiza software-ul receptorului. Rhapsody este disponibil numai în SUA.
• Puteţi modifica reglajele receptorului folosind un calculator din reţeaua de acasă (pagina 92).
Despre DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) este o organizaţie pentru standarde constituită din fabricanţi
de produse diverse, cum ar fi calculatoare, componente AV şi dispozitive de calcul mobile cu transfer
de conţinut (muzică, imagini, filme). DLNA decide asupra standardelor şi publică o siglă autorizată
pentru a fi afişat pe dispozitivele care se conformează standardelor DLNA.
81
Redarea conţinutului stocat pe un server
Un server este un dispozitiv care furnizează conţinut (muzică, imagini şi video) unui dispozitiv DLNA
dintr-o reţea la domiciliu.
Folosind acest receptor puteţi reda muzică, imagini şi filme stocate pe un server.
Pentru a căuta un server
În cazul în care lista serverelor nu este afişată pe
ecranul TV, puteţi căuta serverul.
1
Alegeţi în meniu “ Music“, “ Photo“
Video“, după care apăsaţi
sau “
sau b.
2 Selectaţi “Server”, apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Alegeţi “Server Search”, apoi apăsaţi
1 Alegeţi în meniu “
Music“, “
Video“, după care
Photo“ sau “
sau b.
apăsaţi
2 Selectaţi “SERVER”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul TV apare lista serverelor.
3 Selectaţi serverul care stochează
conţinutul dorit.
Pe ecranul TV apare lista conţinutului.
4 Alegeţi, din lista conţinutului, pe cel
care doriţi să fie redat.
Pe ecranul TV apare meniul de redare şi începe
redarea conţinutului ales.
.
Pe ecranul TV este afişat mesajul de
confirmare.
5 Selectaţi “Yes”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul TV apare lista serverelor.
Înregistrarea conţinutului
preferat
Puteţi înregistra conţinutul dorit care este redat
din “ Music“, “ Photo“ sau “
Video“ în
“My Library”.
1 Apăsaţi OPTIONS în timpul redării.
2 Alegeţi “Add track (picture, movie) to My
Library”, apoi apăsaţi
82
.
3
Alegeţi din listă numărul sub care doriţi
să fie înregistrat conţinutul, apoi apăsaţi
.
Conţinutul ales va fi înregistrat în “My
Library“.
Se poate ca acest buton să nu funcţioneze,
în funcţie de serverul conectat sau de tipul
de conţinut.
** Acest buton este disponibil atunci când
fotografiile sunt redate în modul succesiune
de imagini sau din “My Library“.
*
Redarea conţinutului înregistrat
în “My Library“
Alegerea modului de redare
1 Alegeţi în meniu “
Music“, “
Video“, după care
Photo“ sau “
sau b.
apăsaţi
2 Selectaţi “My Library”, apoi apăsaţi
.
3 Selectaţi din listă conţinutul pe care
doriţi să îl redaţi.
Pe ecranul TV apare meniul de redare şi începe
redarea conţinutului ales.
Puteţi alege modul de redare al categoriei de
muzică.
1 Apăsaţi OPTIONS în timp ce
selecţiunile muzicale sunt afişate în
listă* sau în timp ce ascultaţi muzică.
* Este posibil ca OPTIONS să nu fie disponibil,
în funcţie de tipul de conţinut.
2 Selectaţi “Repeat” sau “Shuffle“,
Notă
• Nu puteţi înregistra în “My Library” conţinut
redat din “My Library“
Folosirea telecomenzii multifuncţionale pentru redarea
conţinutului
Puteţi reda conţinut stocat pe server folosind
următoarele butoane ale telecomenzii
multifuncţionale.
Apăsaţi AMP pentru a acţiona receptorul folosind
telecomanda.
Tipul de
conţinut
Butonul
telecomenzii
Music
Photo
Video
N
z
z
z
x
z
z
z
X
z
z**
z
>
z
z**
.
z
z**
M
z*
z*
m
z*
z*
apoi apăsaţi
.
3 Selectaţi unul dintre modurile
următoare, apoi apăsaţi
.
x Repeat (Mod repetitiv)
Redă în mod repetat toate pistele.
• Off (Dezactivat)
Modul repetitiv este dezactivat.
• One (O singură pistă)
Este redată în mod repetat o singură pistă.
• All (Toate pistele)
Sunt redate în mod repetat o toate pistele.
x Shuffle (Mod aleatoriu)
Redă toate pistele în ordine aleatorie.
• Off (Dezactivat)
Modul aleatoriu este dezactivat.
• On (Activ)
Sunt redate în mod aleatoriu toate pistele.
Continuare l
83
Vizionarea imaginilor pe fundal
muzical
Puteţi viziona imagini însoţite redarea conţinutului
din “My Library“ ca fundal muzical.
1
Redaţi o fotografie din “Server“ (pagina
82) sau “My Library“ (pagina 83).
Dacă alegeţi o fotografie din “Server“, vă este
oferită posibilitatea de a alege afişarea unei
singure imagini sau rularea unei succesiuni
de imagini din server.
Dacă alegeţi o fotografie din “My Library“,
imaginile din “My Lybrary“ vor fi redate ca
succesiune de imagini.
2 Apăsaţi OPTIONS.
3 Selectaţi “BGM”, apoi apăsaţi
.
Este afişat meniul de opţiuni.
4 Alegeţi unul din modurile următoare, apoi
apăsaţi
.
• Off (Dezactivat)
Nu este redată muzică de fundal.
• On (Activ)
Sunt redate în mod repetat o toate pistele din
“My Library“.
• On (Shuffle) (aleatoriu)
Sunt redate în mod aleatoriu o toate pistele
din “My Library“.
84
Ascultarea unei componente conectate
la receptor folosind un alt dispozitiv, prin
intermediul reţelei la domiciliu
Acest receptor poate furniza în reţeaua la
domiciliu conţinut audio provenit de la una
dintre componentele conectate la receptor cu un
cablu audio, sau sunet provenit de la un tuner
FM/AM, care a fost convertit la formatul PCM
Liniar.
Notă
• Semnalele audio digitale care intră în receptor
nu pot fi redate cu un dispozitiv compatibil
DLNA (produs DLNA CERTIFIED™) care are
afişat o siglă autorizată DLNA. Mai mult, se
poate ca un anumit conţinut să nu poată fi redat
pe un dispozitiv compatibil (produs DLNA
CERTIFIED™).
Ascultarea sonorului de la componentele conectate la receptor sau de
la tunerul FM/AM încorporat într-unul din dispozitivele din reţeaua dvs.
de acasă
Mai jos este ilustrat un exemplu de ascultare, folosind un calculator, a sonorului provenit de la o
componentă conectată la receptor. Mai întâi, alegeţi pentru “Server Function“ varianta “ON“ în
meniul de reglaje de reţea (pagina 132)
Calculator
Componentă conectată cu un cablu
audio (nu este furnizat)
1 Alegeţi receptorul ca server care
foloseşte dispozitivul din reţeaua la
domiciliu.
2 Alegeţi conţinutul pe care doriţi să
îl redaţi folosind dispozitivul din
reţeaua la domiciliu.
Consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului.
Note
• Sonor furnizat de server nu poate fi redat în
acelaşi timp pe două sau mai multe echipamente
din reţeaua de la domiciliul dvs. Dacă un
echipament redă deja conţinut de la receptor, nu
puteţi reda un alt conţinut cu un alt dispozitiv.
• Dacă acţionaţi tunerul FM/AM pe acest receptor
în timp ce ascultaţi tunerul AM/FM în reţeaua
de la domiciliu, semnalul audio este comutat
către ultimul semnal audio care a fost selectat
cu receptorul, chiar dacă afişajul dispozitivelor
din reţeaua de la domiciliu nu se modifică.
Continuare l
85
• Opriţi funcţia de server şi apoi porniţi-o din
nou, pentru ca modificările să fie actualizate, în
cazul în care modificaţi următoarele elemente
de reglaj :
– Numele intrării şi simbolul grafic asociat.
– Numele prestabilit al unui post de radio al
tunerului FM/AM.
Puteţi opri/porni funcţia de server la secţiunea
“Server Function“ din meniul de reglaje de reţea
(pagina 132).
Intrări audio care pot fi selectate
de un dispozitiv din reţeaua dvs. la
domiciliu
Următoarele intrări pot fi selectate folosind un
dispozitiv din reţeaua la domiciliu.
Numele intrării
Selecţie
BD
a
DVD
a
SAT/CATV
a
TV
×
VIDEO1
a
VIDEO2
Conţinut care poate fi redat/ascultat
cu un dispozitiv din reţeaua dvs. la
domiciliu
a
TAPE
a
MD
a
SA-CD/CD
a
Următorul conţinut poate fi redat folosind un
dispozitiv din reţeaua la domiciliu.
PHONO
×
FM
a
AM
a
MULTI IN
×
DMPORT
a
HDMI1-6
×
Server
×
SHOUTcast
×
SOURCE
a
Rhapsody
×
Conţinut/ intrări care pot fi alese
de la dispozitivul din reţeaua dvs.
la domiciliu
Conţinut
Redare
Muzică (semnal analogic)
a
Muzică (semnal digital)
×
Imagini
×
Video
×
Note
• Se poate ca un anumit conţinut să nu poată fi
redat, în funcţie de playerul conectat sau de
tipul conţinutului.
• Semnalele audio de la o componentă conectată la
receptor folosind un cablu audio sau semnalele
de la tunerul FM/AM pot fi transmise în reţeaua
dvs. la domiciliu.
86
Folosirea unui controler
Folosind un dispozitiv care are o funcţie de control în reţeaua la domiciliu, puteţi efectua
următoarele :
– Redarea conţinutului stocat pe server folosind receptorul.
– Acţionarea receptorului folosind un calculator cu Windows 7 şi cu Media Player 12.
Notă
• Înainte de a acţiona receptorul folosind un controler, va trebui să îl reglaţi pentru a se potrivi cu
receptorul. Alegeţi pentru “External Control“ varianta “ON“ apoi reglaţi “Controllers“ în meniul
de reţea Network. Pentru detalii privitoare la reglajele controlerelor, vedeţi “Controlere“ (pagina
132).
Redarea conţinutului stocat pe server
Folosind un controler puteţi reda sau verifica starea conţinutului (muzică, imagini, filme) stocate la
un server. Însă, numai zona principală a receptorului poate fi comandată de un controler.
Sunt acceptate următoarele operaţii :
– Redare, oprire, pauză, derulare rapidă înainte şi înapoi a conţinutului
– Salt la elementul de conţinut precedent/următor
– Verificarea timpului scurs de la începutul redării curente.
Note
• Este posibil ca unele operaţii să nu poată fi efectuate, în funcţie de dispozitivul folosit drept controler.
Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv.
• Dacă acţionaţi receptorul folosind telecomanda furnizată împreună cu un controler, este posibil ca
receptorul să nu funcţioneze în mod corespunzător.
Calculator
(server, controler)
1 Alegeţi dispozitivul care să fie folosit
3 Selectaţi receptorul care să fie folosit
drept server folosind un controler din
reţeaua la domiciliu.
pentru redarea conţinutului folosind
controlerul din reţeaua de acasă.
Consultaţi manualele de utilizare ale fiecărui
dispozitiv.
2 Alegeţi conţinutul care urmează a
fi redat folosind un controler din
reţeaua la domiciliu.
87
Ascultarea Rhapsody
Prin conectarea receptorului la Internet vă puteţi
bucura de serviciul Rhapsody Digital Music.
Rhapsody este disponibil numai în Statele
Unite.
2 Alegeţi “Network“, după care apăsaţi
sau b.
3 Selectaţi “Rhapsody Account”, apoi
.
apăsaţi
Pe ecranul TV apare confirmarea pentru
intrarea în cont.
4 Selectaţi “Yes”, apoi apăsaţi
Serviciul de muzică digitală Rhapsody
Ascultaţi toată muzica dorită cu Rhapsody®.
Milioane de artişti. Milioane de piese. Rhapsody
este serviciul de muzică digitală foarte apreciat
care vă oferă acces nelimitat la un imens catalog
cu milioane de piese muzicale şi mii de artişti.
Veţi beneficia de conţinut exclusiv, recomandări
personalizate, audiţie fără intervenţia unui DJ şi
multe altele.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi
www.rhapsody.com/sonystr
.
Pe ecranul TV apare interfaţa intrării în cont.
5 Selectaţi caseta Username (numele
.
utilizatorului), apoi apăsaţi
Pe ecranul TV apare tastatura virtuală.
6 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a
alege caracterele unul câte unul şi a
introduce numele dvs. de utilizator.
7 Selectaţi “Finish”, apoi apăsaţi .
8 Selectaţi caseta Password (parolă),
apoi apăsaţi
.
9 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a
alege caracterele unul câte unul şi a
introduce parola dvs.
10 Selectaţi “Finish”, apoi apăsaţi
11 Selectaţi “Finish”, apoi apăsaţi
.
.
Notă
• În cazul în care înregistrarea eşuează, repetaţi
procesul începând de la pasul 6.
Pentru a verifica datele contului
1 Alegeţi în meniu “
Deschiderea unui cont
Înainte de a utiliza serviciul Rhapsody Digital
Music este necesar să deschideţi un cont folosind
calculatorul dvs.
Pentru detalii, consultaţi
www.rhapsody.com/sonystr
Înregistraţi-vă folosind contul dvs. din receptor.
1 Alegeţi în meniu “
care apăsaţi
88
Settings“, după
sau b.
apăsaţi
Settings“, după care
sau b.
2 Selectaţi “Network”, apoi apăsaţi
b.
3
Alegeţi “Rhapsody Account”, apoi
.
apăsaţi
sau
4
Apăsaţi OPTIONS pentru a alege
“Account Information”, apoi apăsaţi
.
Vor fi afişate tipul contului şi numărul de
identificare pentru service.
Pentru a şterge un cont
1 Alegeţi în meniu “
apăsaţi
Settings“, după care
sau b.
2 Selectaţi “Network”, apoi apăsaţi
sau
b.
3
4
5
Alegerea unei piste folosind
Music Guide
Ghidul Muzical (Music Guide) afişează eşantioane
dintr-o varietate de selecţii muzicale, încluzând
piese de top, artişti şi recomandări.
Alegeţi numele genului, recenziile şi piesele
cele mai recent lansate în oricare pagină a Music
Guide pentru a afla mai mult.
1 Alegeţi în meniu “
după care apăsaţi
Rhapsody“,
.
Alegeţi “Rhapsody Account”, apoi
.
apăsaţi
2 Alegeţi “Rhapsody Music Guide“,
Apăsaţi OPTION pentru a selecta
.
“Remove Account”, apoi apăsaţi
3 Alegeţi “Genres“, “Charts”,
Apăsaţi “Yes”, apoi apăsaţi
.
Numele de utilizator şi parola vor fi şterse.
după care apăsaţi
.
“New Releases“ sau “Rhapsody
Recommends“, după care apăsaţi
sau b.
4 Alegeţi din listă piesa pe care doriţi
Alegerea unui post de radio din
lista Rhapsody Stations
Puteţi alege postul de radio pe care doriţi să îl
ascultaţi, din lista Rhapsody Stations.
1 Alegeţi în meniu “
după care apăsaţi
Rhapsody“,
sau b.
.
să o ascultaţi, după care apăsaţi
Pe ecranul televizorului va fi afişat meniul de
redare şi va începe redarea piesei alese.
Notă
• Când ascultaţi simultan în zona principală,
zona 2 şi zona 3, nu puteţi asculta decât aceeaşi
pistă.
Are prioritate pista care a fost cel mai recent
selectată, chiar dacă în alte zone au fost selectate
alte piste.
2 Alegeţi “Rhapsody Radio“, după care
apăsaţi
sau b.
3 Alegeţi postul pe care doriţi să îl
.
urmăriţi, după care apăsaţi
Pe ecranul televizorului va fi afişat meniul
de recepţie şi va începe recepţia postului de
radio ales.
Notă
• Când ascultaţi simultan în zona principală,
zona 2 şi zona 3, nu puteţi asculta decât acelaşi
post de radio.
Are prioritate la recepţie postul care a fost cel
mai recent selectat, chiar dacă în alte zone au
fost selectate alte posturi.
Căutarea unei piese, album sau
a unui artist pe care doriţi să le
ascultaţi
Folosind funcţia de căutare search puteţi găsi o
piesă, un album sau un artist.
1 Alegeţi în meniu “
după care apăsaţi
Rhapsody“,
sau b.
2 Alegeţi “Search“, după care apăsaţi
sau b.
Continuare l
89
3 Selectaţi “Artists”, “Albums“ sau
2 Selectaţi
“Add track to My Library“,
“Add album to My Library“, sau “Add
station to my Library“ , apoi apăsaţi
.
Pista, albumul sau postul de radio vor fi
înscrise în “My Library“.
“Tracks“ în funcţie de ceea ce
.
căutaţi, apoi apăsaţi
Pe ecranul TV apare tastatura virtuală.
4 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a
alege caracterele unul câte unul şi a
introduce titlul sau numele căutate.
Aşteptaţi să fie afişat rezultatul căutării.
Pentru a şterge o pistă, un album sau post
de radio înscrise în My Library
Puteţi şterge o piesă, un album sau emisiunea unui
post de radio înscrise în “My Library“.
6 Apăsaţi b, pentru a selecta rezultatul
1 Apăsaţi OPTIONS în timpul redării unei
5 Selectaţi “Finish”, apoi apăsaţi
.
căutării.
7 Alegeţi pista pe care o doriţi din
.
rezultatul căutării, apoi apăsaţi
Pe ecranul televizorului va fi afişat meniul de
redare şi va începe redarea piesei alese.
Notă
• Când ascultaţi simultan în zona principală.
zona 2 şi zona 3, nu puteţi asculta decât aceeaşi
pistă.
Are prioritate pista care a fost cel mai recent
selectată, chiar dacă în alte zone au fost selectate
alte piste.
Înregistrarea unei piese favorite,
a unui album sau a unui post de
radio
Puteţi înscrie în “My Library“ o piesă, un album
sau emisiunea unui post de radio în timpul redării
piesei sau pe durata recepţiei.
Puteţi alege din “My Artists“, “My Albums“, “My
Genres“, “My Tracks“, “My Playlists“ sau “My
Stations“, piesa, albumul sau emisiunea înscrise
în “My Library“.
1 Apăsaţi OPTIONS în timpul redării
unei piste sau atunci când aţi selectat
un post de radio.
90
piste sau atunci când aţi selectat un post
de radio.
2 Selectaţi “Delete track from My
Library“, “Delete album from My Library“,
sau “Delete station to from Library“ , apoi
.
apăsaţi
Va apărea interfaţa de confirmare a ştergerii
din memorie.
3
Alegeţi “Yes”, apoi apăsaţi
Ştergerea a fost efectuată.
.
Selectarea unei piese, unui album
sau a unui post de radio înscrise
în My Library
Puteţi selecta o pistă, o listă de redare sau un post
de radio înscrise în My Library.
1 Alegeţi în meniu “
după care apăsaţi
Rhapsody“,
sau b.
2 Alegeţi “My Library“, după care
apăsaţi
.
3 Alegeţi pista pe care doriţi să o redaţi
folosind lista My Library, apoi apăsaţi
.
* Numărul listelor afişate pe ecran depinde de starea
serviciului Rhapsody Digital Music pe care îl
utilizaţi.
Ascultarea SHOUTcast
Este afişată interfaţa de redare şi începe redarea
pistei selectate.
SHOUTcast este un serviciu radio bazat pe
o tehnologie audio digitală de redare de pe
Internet.
SHOUTcast este o colecţie de staţii de radio
ale DJ-lor sau emiţătorilor Internet care asigură
utilizatorilor accesul la mii de posturi de radio
online gratuite din întreaga lume.
Selectarea unui post de radio
SHOUTcast
1 Alegeţi în meniu “
după care apăsaţi
SHOUTcast“,
sau b.
2 Alegeţi “Preset List“, “0-9“ sau A to
Z, după care apăsaţi
.
3 Alegeţi genul pe care doriţi să îl
ascultaţi, după care apăsaţi
.
4 Alegeţi postul de radio pe care doriţi
.
să îl ascultaţi, după care apăsaţi
Pe ecranul televizorului va fi afişat meniul de
redare şi va începe redarea postului ales.
Note
• Când staţiile sunt numeroase, acest receptor
poate afişa până la 100 de staţii (în ordine).
• Emisiunile în format audio care nu este acceptat
de către acest receptor nu vor apărea în listă.
• Când ascultaţi simultan în zona principală, zona
2 şi zona 3, nu puteţi asculta decât acelaşi post
de radio.
91
Are prioritate la recepţie postul care a fost cel
mai recent selectat, chiar dacă în alte zone au
fost selectate alte posturi.
Fixarea unui post de radio
favorit
Puteţi înscrie în memoria receptorului posturile
dvs. favorite SHOUTcast.
1 Apăsaţi OPTIONS în timpul redării unui
post de radio.
2 Apăsaţi
pentru a alege “Add to
Preset List“.
Pe ecranul televizorului va apărea lista cu
numere fixate în memorie.
3 Alegeţi numărul care doriţi să fie alocat
postului, apoi apăsaţi
.
Notă
• Dacă selectaţi în listă un număr care este deja
alocat, postul înscris anterior va fi şters.
Pentru a reveni la ecranul
precedent
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Selectarea unui post de radio
fixat
Puteţi selecta postul dvs. favorit dintre posturile
de radio fixate în memorie.
1 Alegeţi în meniu “
după care apăsaţi
SHOUTcast“,
sau b.
2 Alegeţi “Preset List“, după care
apăsaţi
.
3 Alegeţi numărul alocat postului de
radio pe care doriţi să îl ascultaţi,
.
după care apăsaţi
Pe ecranul televizorului va fi afişată interfaţa
de recepţie şi va începe redarea postului
ales.
92
Facilităţi ale aplicaţiei
software Setup
Manager
Puteţi verifica reglajele receptorului şi modifica
aceste reglaje folosind calculatorul dvs., după
cum puteţi folosi receptorul, după instalarea
aplicaţiei Software Manager de pe CD-ROMul
furnizat împreună cu receptorul.
Următoarele secţiuni nu pot fi modificate din
calculator cu aplicaţia software Setup Manager.
• Autocalibrare
Toate reglajele în afară de reglajul de
frecvenţă pentru User Reference.
• Speaker (boxe)
–Test Tone (ton de testare)
• Multi Zone
– Zone Power ON /OFF (alimentare pornit/
oprit)
– Zone Input Change (schimbarea intrării)
– Zone Volume Adjust (reglarea volumului).
Cerinţe de sistem
Sistem de operare
Windows 7 Starter/ Home Premium/ Professional/
Ultimate (32 bit/64 bit)
Windows Vista Home Basic/ Home Premium/
Bussines/ Ultimate (SP2, 32 bit/64 bit)
Windows XP Home Edition/Professional (SP3,
32 bit)
Calculator
Procesor : Celeron, Pentium III sau mai mult.
Viteza de lucru : 1 Ghz sau mai mult.
Memorie : 512 MB sau mai mult.
Hard Disk : 20 MB sau mai mult spaţiu liber
(în cazul în care .NET Framework
2.0 nu este instalat sunt necesari
280 MB de spaţiu liber)
Monitor : 1024×768, High Color (65536 culori)
Reţea : 100Base-TX sau mai mult
Instalarea aplicaţiei software
Setup Manager pe un calculator
1 Porniţi calculatorul şi înregistraţi-vă
ca administrator.
2 Introduceţi discul CD-ROM furnizat
în cititorul CD-ROM al calculatorului
dvs.
Programul de instalare porneşte în mod
automat iar pe ecran apare fereastra Software
Setup.
Dacă programul de instalare nu porneşte în mod
automat, faceţi dublu-clic pe “SetupLauncher.
exe“ de pe disc.
CD-ROM
(aplicaţia software
Setup Manager)
(furnizat)
3 Instalaţi aplicaţia software Setup
Manager urmărind instrucţiunile
afişate pe ecran.
Actualizarea software-ului
receptorului folosind Setup
Manager
1 Descărcaţi programul de actualizare
de pe situl web de asistenţă pe
calculatorul în care aţi instalat Setup
Manager.
2 Faceţi clic pe “System“ în fereastra
Setup Manager de pe ecranul
calculatorului, apoi faceţi clic pe
“Browse...“ şi specificaţi calea către
programul de actualizare, apoi faceţi
clic pe “Start Update“
Începe operaţia de actualizare a receptorului.
Indicatorul luminos MULTI CHANNEL
DECODING de pe panoul frontal clipeşte pe
durata operaţiei de actualizare.
Când actualizarea este încheiată, receptorul va
reporni în mod automat.
Notă
• Nu opriţi receptorul şi nu deconectaţi cablul de
reţea pe durata operaţiei de actualizare. Aceasta
poate cauza o disfuncţionalitate.
• Operaţia de actualizare poate necesita o durată
de 50 de minute pentru a fi încheiată.
Pentru a consulta secţiunea HELP
Când doriţi să consultaţi secţiunea HELP (ajutor)
a aplicaţiei software Setup Manager, faceţi clic
pe [Start] – [All Programs] – [Setup Manager] –
[Help for Setup Manager] în această ordine.
Puteţi actualiza software-ul receptorului
folosind aplicaţia software Setup Manager
furnizată pe CD-ROM împreună cu receptorul.
Consultaţi secţiunea HELP (de asistenţă) a Setup
Manager pentru detalii privind acţionarea Setup
Manager.
Înainte de a aduce la zi software-ul receptorului,
alegeţi pentru “UPDATE(PC)“ varianta
“PERMIT“ în loc de “DENY.” (aducerea la
zi este permisă) folosind fereastra de afişare a
receptorului astfel ca software-ul receptorului să
poată fi actualizat folosind un calculator (pagina
141).
93
Utilizarea facilităţilor multi-zonă
Ce puteţi face cu funcţia
multi-zonă
Puteţi savura imaginile şi sunetul de la un
echipament cuplat la receptor. în altă zonă decât
cea principală. Spre exemplu, puteţi să urmăriţi
imaginile de la un DVD în zona principală şi să
ascultaţi sunetul de la un CD în zona 2 sau 3.
Când este folosit un repetitor IR (nu este furnizat),
puteţi acţiona din zona 2 sau 3 atât echipamentul
din zona principală, cât şi receptorul Sony în
zona 2 sau 3,
Folosiţi telecomanda multifuncţională în zonele
2 şi 3. Nu puteţi utiliza telecomanda simplificată
într-o altă zona (2 sau 3) decât cea principală.
Pentru a acţiona receptorul din
zona 2 sau 3
În cazul în care este conectat un repetitor IR (nu
este furnizat) la mufa IR REMOTE, puteţi acţiona
receptorul fără să îndreptaţi telecomanda spre
senzorul destinat acesteia de la receptor.
Folosiţi un repetitor IR când amplasaţi receptorul
într-un loc în care semnalele de la telecomandă
nu pot ajunge.
Realizarea unei conexiuni multi-zonă
1 : Conexiuni în Zona 2
1 Sunetul este emis de boxele din zona 2 folosind mufele SURROUND
BACK/ZONE 2 ale receptorului.
Zona principală
Zona 2
Telecomanda
multifuncţională
94
2 Sunetul este emis de boxele din zona 2 folosind receptorul şi un alt
amplificator.
Zona 2
Zona principală
Telecomanda multifuncţională
A Repetitor IR (nu este furnizat)
B Boxe
C Amplificator / Receptor Sony
* Puteţi conecta şi la mufa ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
2 : Conexiuni în Zona 3
Zona principală
Zona 3
Telecomanda multifuncţională
A Repetitor IR (nu este furnizat)
B Boxe
C Amplificator / Receptor Sony
95
Configurarea pentru zona 2 folosind ZONE 2 VIDEO OUT (mufa RJ-45)
(numai pentru modelele SUA/Canada)
ZONE 2 VIDEO OUT (mufa RJ-45) este destinată unei instalări personalizate de către o persoană
calificată.
ZONE 2 VIDEO OUT (mufa RJ-45) este o mufă care trimite semnal video de la sursă către intrarea
video pe componente pentru zona 2. Pentru detalii, consultaţi furnizorul dvs.
Notă
• Această mufă nu este destinată unei conexiuni LAN Ethernet de reţea.
Conexiunea ZONE 2 VIDEO OUT (mufa RJ-45)
Dispunerea pinilor mufei RJ-45 se conformează standardului T568B
Consultaţi ilustraţia următoare.
Zona 2
Adaptor Video pe
componente (CAV-CVB1)
cablu CAT5
cablu video pe
componente
ZONE 2 VIDEO OUT
(mufă RJ-45)
Notă
• Este necesară folosirea unui adaptor video pe componente (Component Video Balun). Alte cabluri
pot produce disfuncţionalităţi şi pot anula garanţia aparatului.
Dispunerea pinilor pentru mufa RJ-45
Dispunerea pinilor mufei RJ-45 se conformează standardului T568B
Consultaţi ilustraţia următoare.
Pini
96
Culoarea firului
1 Pinul 1
BLUE/Pb (R)
Alb/Oranj
2 Pinul 2
BLUE/Pb (T)
Oranj
3 Pinul 3
GREEN/Y (R)
Alb/Verde
4 Pinul 4
GND
Albastru
5 Pinul 5
+11V
Alb/Albastru
6 Pinul 6
GREEN/Y (T)
Verde
7 Pinul 7
RED/Pr (R)
Alb/Maro
8 Pinul 8
RED/Pr (T)
Maro
Cablul CAT5
Verificaţi să fie corect efectuată conexiunea prin cablul CAT5.
Folosiţi cablu de categoria CAT5e sau CAT6.
Nr. PIN
97
Reglarea boxelor pentru
zona 2
Când boxele din zona 2 sunt conectate la bornele
SURROUND BACK/ZONE 2 ale receptorului
(pagina 94), efectuaţi reglajul astfel încât sunetul
selectat în zona 2 să fie emis de boxele conectate
la bornele SURROUND BACK/ZONE 2.
5 Alegeţi “Speaker Pattern”, pentru a
stabili o formulă care nu include boxe
surround-spate sau faţă-sus.
6 Apăsaţi RETURN / EXIT O.
7 Alegeţi “Sur Back Assign”, apoi
apăsaţi
.
8 Alegeţi “ZONE2”, apoi apăsaţi
.
Notă
• Dacă formula pentru boxe este aleasă astfel
încât să includă boxe surround-spate sau faţăsus, nu puteţi efectua reglaje pentru zona 2.
Pentru a ieşi din meniu
Apăsaţi MENU.
Stabilirea reglajului de volum
pentru zona 2
Puteţi stabili comanda volumului pentru mufele
ZONE 2 AUDIO OUT ca fiind variabilă sau
fixată.
1
Alegeţi în meniu “
sau b.
care apăsaţi
Settings“, după
2 Alegeţi “Multi Zone”, apoi apăsaţi
sau b.
3 Alegeţi “Zone 2 Line Out Level”, apoi
apăsaţi
1 Apăsaţi AMP.
Receptorul poate fi acţionat folosind
telecomanda.
2 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
4 Alegeţi parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
Parametru
Explicaţie
VARIABLE
Nivelul iniţial al volumului
este stabilit la -40 dB.
Se recomandă atunci când
folosiţi un amplificator de
putere.
Nivelul volumului este stabilit
la ±0 dB. Se recomandă atunci
când folosiţi o componentă
cu comandă variabilă a
volumului.
3 Alegeţi în meniu “
care apăsaţi
Settings“, după
sau b.
4 Alegeţi “Speakers”, apoi apăsaţi
sau b.
98
.
FIXED
Observaţie
• Atunci când stabiliţi pentru această opţiune
varianta “VARIABLE“, volumul pentru ZONE
2 AUDIO OUT şi ZONE 2 SPEAKERS poate
fi modificat în mod corelat.
Schimbarea reglajului
referitor la zonă al
telecomenzii
Acţionarea receptorului
dintr-o altă zonă
(Operaţii din ZONA 2 / ZONA 3)
Pentru conectarea unui repetitor IR şi pentru
acţionarea receptorului în zona 2 şi zona 3, sunt
descrise operaţiile în continuare. Când nu este
conectat un repetitor IR, folosiţi receptorul în
zona principală.
Telecomanda este reglată iniţial pentru a fi
folosită în zona 2. Dacă doriţi să o folosiţi în zona
3, modificaţi reglajul de zonă al acesteia.
Butoane
de intrare
1 Apăsaţi ]/1 în timp ce apăsaţi RM
SET UP.
Butoanele AMP şi ZONE clipesc.
2 Apăsaţi butonul ZONE.
Butonul AMP se stinge, cel ZONE continuă
să clipească, iar butonul SHIFT devine
luminos.
3
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butonul
numeric 2 pentru zona 2, respectiv 3
pentru zona 3 în timp ce butonul ZONE
clipeşte.
Butonul ZONE devine luminos.
Continuare l
4 Apăsaţi ENTER.
Butonul ZONE clipeşte de două ori şi
telecomanda comută în modul zona 2 sau
zona 3.
99
Acţionarea receptorului din
zona 2
1 Porniţi receptorul principal (acest
receptor).
2 În cazul ilustraţiei 1-2 (pagina 94),
porniţi amplificatorul în zona 2.
3 Apăsaţi butonul ZONE.
Telecomanda comută către zona 2.
4 Apăsaţi ]/1.
Este activată funcţia de zonă.
5 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
6 Alegeţi “
Input” în meniu, după
sau b.
care apăsaţi
7 Alegeţi sursa de intrare pe care o
.
doriţi, apoi apăsaţi
Pentru zona 2, sunt transmise la ieşire semnale
video şi audio analogice. Când selectaţi
SOURCE, sunt transmise la mufa ZONE 2
OUT semnalele de la intrarea curentă a zonei
principale.
8 Ajustaţi volumul la nivelul dorit.
• În cazul situaţiei ilustrate de 1-1 (pagina
94), reglaţi volumul cu ajutorul butoanelor
MASTER VOL +/– de la telecomandă.
• În cazul situaţiei ilustrate de 1-2 (pagina
95), reglaţi volumul folosind receptorul în
zona 2. Dacă pentru opţiunea “Zone 2 Line
Out Level“ aţi stabilit nivelul “VARIABLE“,
puteţi deasemenea să reglaţi volumul
folosind butoanele MASTER VOL +/– de
la telecomandă (pagina 98).
Pentru a încheia operaţiile în zona 2
Apăsaţi ZONE, apoi apăsaţi ]/1.
100
Acţionarea receptorului din
zona 3
1 Porniţi receptorul principal (acest
receptor) şi amplificatorul în zona 3.
2 Apăsaţi butonul ZONE.
Telecomanda comută către zona 3. Schimbaţi
dinainte reglajul de zonă al telecomenzii către
zona 3 (pagina 99).
3 Apăsaţi ]/1.
Este activată funcţia de zonă.
4 Apăsaţi unul dintre butoanele de intrare
ale telecomenzii pentru a selecta
semnalele sursă care doriţi să fie
transmise la ieşire.
Pentru zona 3, sunt transmise la ieşire numai
semnale audio analogice. Când selectaţi
SOURCE, sunt transmise la ieşire semnalele
de la intrarea curentă a zonei principale.
5 Ajustaţi volumul la nivelul dorit
folosind receptorul în zona 3.
Pentru a încheia operaţiile în zona 3
Apăsaţi ZONE, apoi apăsaţi ]/1.
Observaţii
• Receptorul din zona 2 sau 3 rămâne pornit
chiar şi atunci când acest receptor este standby
(apăsaţi ]/1 de la telecomandă pentru a opri
acest receptor). Pentru a opri simultan toate
receptoarele, apăsaţi ]/1 şi AV ]/1 de la
telecomanda multifuncţională (SYSTEM
STANDBY).
• Numai semnalele de la echipamentele conectate
la mufele analogice de intrare sunt transmise la
ieşire prin mufele ZONE 2 OUT sau ZONE 3
OUT. Nu sunt transmise la ieşire nici un fel de
semnale de la echipamentele conectate numai
la mufele digitale de intrare.
• Când se selectează SOURCE, semnalele primite
la intrare prin mufele MULTI CHANNEL
INPUT nu sunt transmise la ieşire prin mufele
ZONE 2 OUT sau ZONE 3 OUT chiar dacă
este selectată intrarea multicanal.
• Intrarea TV, intrarea phono sau intrarea
multicanal nu pot fi selectate decât în zona
principală.
• Nu puteţi selecta “Server“, “Rhapsody” sau
“SHOUTcast” în zona 3.
• Puteţi selecta fie “AM“, fie “FM“ din zona
principală sau din zona 2, ori zona 3. Are
prioritate cea mai recentă selecţie, chiar dacă
a fost făcută deja o altă selecţie într-una din
alte zone.
• Puteţi alege oricare dintre “Server“, “Rhapsody“
sau “SHOUTcast“ din zona principală sau din
zona 2. Are prioritate cea mai recentă selecţie,
chiar dacă a fost făcută deja o altă selecţie în
cealaltă zonă.
• Nu puteţi alege decât acelaşi canal din
“SIRIUS“ atunci când ascultaţi simultan în
zona principală şi în zona 2 şi 3. Are prioritate
canalul cel mai recent ales, chiar dacă un alt
canal a fost selectat deja în cealaltă zonă.
101
Pregătiri pentru “BRAVIA” Sync
Folosirea altor facilităţi
Utilizarea facilităţilor
“BRAVIA ” Sync
Ce este “BRAVIA” Sync ?
Facilitatea “BRAVIA” Sync este compatibilă
cu televizoarele marca Sony, player-ele de disc
Blu-ray/ DVD, amplificatoarele AV etc. care
beneficiază de funcţia Comandă pentru HDMI.
Conectând echipamente marca Sony care sunt
compatibile cu “BRAVIA” Sync printr-un cablu
HDMI (nu este furnizat), funcţionarea este
simplificată aşa cum este indicat mai jos :
– Redare la o singură atingere (pagina 103),
– Comanda audio a sistemului (pagina 103),
– Oprire automată a sistemului (pagina 104),
– Sincronizare în modul Theater (pagina 104),
Pentru a putea utiliza “Bravia“ Sync, activaţi
funcţia de comandă pentru HDMI atât la receptor
cât şi la componenta conectată
Activaţi funcţia de Comandă pentru HDMI
pentru fiecare echipament (receptor sau dispozitiv
conectat) în parte.
Pentru această operaţie, folosiţi telecomanda
multifuncţională. Această operaţie nu poate fi
efectuată folosind telecomanda simplificată.
Comanda pentru HDMI este un standard de
acţionare reciprocă a funcţiilor utilizat de HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) pentru
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funcţia Comandă pentru HDMI nu
este disponibilă în următoarele
cazuri :
• Când conectaţi un receptor la un echipament
care nu este compatibil cu funcţia Comandă
pentru HDMI Sony.
• Când cuplaţi receptorul şi echipamentele
realizând o altă conexiune decât cea HDMI.
• Funcţia de comandă HDMI nu acţionează asupra
unei componente conectate la mufa HDMI OUT
B a receptorului.
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la produse
care beneficiază de facilitatea “BRAVIA” Sync.
Notă
• În funcţie de echipamentul conectat, este posibil
ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu fie
disponibilă. Consultaţi manualul de instrucţiuni
al echipamentului respectiv.
102
1 Apăsaţi AMP.
Receptorul poate fi acţionat folosind
telecomanda.
2 Apăsaţi MENU.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
3 Alegeţi în meniu “
care apăsaţi
Settings“, după
sau b.
4 Alegeţi “HDMI”, apoi apăsaţi
b.
sau
5 Alegeţi “Control for HDMI”, apoi
apăsaţi
sau b.
6 Alegeţi “ON”, apoi apăsaţi
.
Funcţia de comandă HDMI este activată.
7 Apăsaţi GUI MODE pentru a părăsi
meniul GUI.
Dacă meniul GUI este afişat, funcţia de
comandă pentru HDMI nu va funcţiona în
mod corespunzător.
8 Apăsaţi unul dintre butoanele de
intrare HDMI pentru a afişa imaginea
componentelor de redare pentru care
doriţi să stabiliţi comanda HDMI.
9 Activaţi funcţia de comandă HDMI
pentru componenta conectată.
Pentru detalii referitoare la componenta
conectată, consultaţi manualul de utilizare al
acesteia.
10 Repetaţi paşii 8 şi 9 pentru a stabili
comanda HDMI şi a afişa imaginile
tuturor componentelor de redare
conectate pe care doriţi să le folosiţi.
Redarea cu ajutorul altor
echipamente comandată printr-o
singură atingere (One-Touch
Play)
Printr-o simplă operaţie (o atingere), echipamentele
conectate la receptor prin intermediul conexiunii
HDMI vor porni în mod automat.
Vă puteţi delecta cu sunetul şi imaginea de la
echipamentele conectate.
Atunci când alegeţi pentru opţiunea “Pass
Through” varianta “ON”, sunetul şi imaginea vor
putea fi transmise la ieşire numai de la televizor,
în timp ce receptorul rămâne în modul standby.
Redarea de la un echipament
conectat
Receptorul şi televizorul pornesc simultan şi
sunt transmise la ieşire imaginea şi sunetul de la
receptor şi televizor.
Pentru a acţiona camera video cu o
singură atingere
1 Porniţi comanda HDMI atât la receptor
cât şi la camera video.
2
Note
• Dacă decuplaţi şi recuplaţi cablul HDMI sau
modificaţi conexiunea, aveţi grijă să parcurgeţi
din nou paşii de mai sus. Aceşti paşi nu sunt
necesari atunci când folosiţi mufele HDMI IN1,
IN2 sau IN 6.
• Atunci când aţi atribuit intrări video de la
componente intrărilor HDMI folosind funcţia
Input Assign, nu puteţi stabili pentru “Control
for HDMI“ varianta “ON“.
Conectaţi camera video la una din
mufele HDMI IN1, IN2 sau IN6 (pagina
26).
Receptorul şi televizorul pornesc simultan şi
sunt transmise la ieşire imaginea şi sunetul de
la receptor şi televizor.
Note
• Conectaţi camera video la una din mufele HDMI
IN1, IN2 sau IN6. Este posibil ca aceasta să nu
funcţioneze atunci când este conectată la mufele
HDMI IN3, IN4, sau IN5
• În funcţie de televizor, este posibil să nu fie
transmis la ieşire conţinutul.
Ascultarea sonorului TV prin
boxele conectate la receptor
(System Audio Control)
Printr-o simplă operaţie, vă puteţi bucura de
redarea sunetului de la televizor prin boxele
conectate la receptor.
Continuare l
103
În funcţie de reglajele TV, în timp ce vizionaţi
emisiuni la televizor, receptorul porneşte şi
comută automat pe funcţia “TV”.
Simultan, sunetul de la televizor este redat
prin boxele conectate la receptor şi volumul
televizorului este redus la minim.
De asemenea, puteţi utiliza funcţia System Audio
Control după cum urmează :
• sunetul TV va fi transmis la ieşire de la boxele
conectate la receptor, când porniţi receptorul
în timp ce sunetul este emis de difuzoarele
televizorului.
• puteţi regla volumul receptorului atunci când
ajustaţi volumul TV.
Puteţi acţiona această funcţie şi cu ajutorul
meniului TV. Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni al televizorului.
Note
• Când pentru “Control for HDMI” este aleasă
opţiunea “ON”, reglajele pentru “Audio Out”
din meniul HDMI vor fi ajustate automat în
funcţie de cele System Audio Control.
• Funcţia System Audio Control nu este disponibilă
atunci când conectaţi un televizor care nu
beneficiază de System Audio Control.
• Dacă televizorul este pornit înainte de receptor,
pentru un moment sunetul televizorului nu se
va auzi.
Oprirea receptorului de la televizor
(System Power Off)
Atunci când opriţi televizorul utilizând butonul
POWER al telecomenzii TV, receptorul şi
echipamentele conectate se opresc automat.
Puteţi folosi şi telecomanda multifuncţională
pentru a opri televizorul.
104
Apăsaţi TV, apoi apăsaţi AV ]/1.
Televizorul, receptorul şi echipamentele conectate
sunt oprite.
Note
• Activaţi funcţia de interblocare a alimentării
(power supply interlock) înainte de a utiliza
funcţia System Power Off (Oprire automată).
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al televizorului.
• În funcţie de stare, este posibil ca echipamentele
conectate să nu poată fi oprite. Pentru detalii,
consultaţi manualele de instrucţiuni ale
echipamentelor conectate.
Vizionarea filmelor cu atmosfera
sonoră optimă (Theater Mode
Sync)
Apăsaţi butonul THEATER al telecomenzii
receptorului, al televizorului sau al playerului de disc Blu-ray, în timp ce ţineţi
respectiva telecomandă îndreptată spre
senzorul televizorului.
Atmosfera sonoră comută pe HD-D.C.S.
Pentru a reveni la atmosfera sonoră precedentă,
apăsaţi din nou butonul THEATER.
Notă
• În funcţie de televizor, este posibil ca atmosfera
sonoră să nu comute.
Observaţie
• Este posibil ca atmosfera sonoră să revină la cea
precedentă atunci când schimbaţi intrarea TV.
Comutarea monitoarelor
care afişează semnale
video HDMI
Atunci când aţi conectat două monitoare la
mufele HDMI OUT A şi HDMI OUT B, puteţi
comuta semnalele între cele două monitoare
folosind butonul HDMI OUTPUT al telecomenzii
multifuncţionale. Această operaţie nu poate fi
efectuată folosind telecomanda simplificată.
1 Porniţi receptorul şi cele două
monitoare.
2 Apăsaţi HDMI OUTPUT.
La fiecare apăsare de buton, ieşirea comută
în modul următor :
HDMI A T HDMI B T HDMI A+B T
OFF T HDMI A...
Poate fi folosit deasemenea butonul HDMI
OUT al receptorului.
Note
• În cazul în care formatele video sunt diferite
pentru monitoarele conectate la mufele HDMI
OUT A şi HDMI OUT B, este posibil ca “HDMI
A+B“ să nu funcţioneze.
• În funcţie de componentele de redare
conectate, este posibil ca “HDMI A+B“ să nu
funcţioneze.
Trimiterea la ieşire a
semnalelor HDMI, inclusiv
atunci când receptorul
este în standby
(Pass Through)
Vă permite să transmiteţi la ieşire semnale audio
şi video de la mufa HDMI IN in a televizorului
conectat la mufa HDMI OUT, chiar dacă
receptorul este în standby.
Când activaţi această funcţie, stabiliţi reglajele
pentru “Pass Through“ urmând paşii de mai
jos.
1 Alegeţi în meniu “
care apăsaţi
Settings“, după
sau b.
2 Alegeţi “HDMI”, apoi apăsaţi
sau
b.
3 Alegeţi “Pass Through”, apoi apăsaţi
sau b.
4 Alegeţi parametrul dorit, apoi apăsaţi
sau b.
Parametru
Explicaţie
ON
(activat)
Receptorul continuă să
transmită la ieşire semnale
HDMI prin mufa HDMI OUT
A când este în standby.
Continuare l
105
Parametru
Explicaţie
OFF
(detactivat)
Receptorul nu transmite semnale HDMI la ieşire când este
în standby. Porniţi receptorul
pentru a urmări la televizor
semnalul de la sursa componentei conectate. Această variantă
de reglaj economiseşte energie
în modul standby comparativ cu
varianta “ON”.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă atunci când
pentru “Control for HDMI” este aleasă varianta
“OFF”.
• Această funcţie este disponibilă numai atunci
când aţi ales “HDMI A“ sau “HDMI A+B“
folosind butonul HDMI OUTPUT. Această
funcţie nu este disponibilă atunci când alegeţi
“HDMI B“ sau “OFF”.
Comutarea între semnalul
audio digital şi cel
analogic
Când conectaţi echipamente atât la mufele
de intrare digitale, cât şi la cele analogice ale
receptorului, puteţi să stabiliţi ca mod de intrare
audio pe oricare dintre acestea două sau să
comutaţi între cele două moduri în funcţie de tipul
de material pe care intenţionaţi să îl urmăriţi.
În plus, funcţia canal audio de retur (ARC) este
disponibilă atunci când aţi selectat “AUTO“,
dacă este selectată intrarea TV şi televizorul
dvs. este compatibil cu funcţia canal audio de
retur (ARC). Când folosiţi această funcţie, puteţi
trimite sunetul televizorului către receptor printrun cablu HDMI conectat la mufa HDMI OUT
A, fără a conecta mufele TV AUDIO IN sau TV
OPTICAL.
1
Alegeţi sursa de intrare folosind
butonul INPUT SELECTOR al
receptorului.
2 Apăsaţi butonul INPUT MODE al
receptorului.
Modul de intrare audio selectat apare în
fereastra de afişaj.
• AUTO
Este acordată prioritate semnalelor audio
digitale atunci când sunt realizate atât conexiuni
digitale, cât şi analogice.
Dacă nu există semnale audio digitale, sunt
selectate cele analogice.
Când este selectată intrarea TV, este acordată
prioritate semnalelor canal audio de retur
(ARC).
106
Dacă televizorul nu este compatibil cu funcţia
ARC, sunt alese semnalele audio digitale
optice.
• OPT
Apare numai atunci când este selectată intrarea
TV, şi stabileşte o intrare de semnale audio digitale optice la mufa TV OPTICAL IN.
• ANALOG
Este specificat semnalul audio analogic de intrare de la mufele AUDIO IN (L/R).
Note
• În funcţie de intrare, anumite moduri de intrare
audio nu pot fi configurate.
• Atunci când este selectată una dintre intrările
HDMI, adaptor DIGITAL MEDIA PORT,
Server, Rhapsody, SHOUTcast sau SIRIUS,
pe afişaj apare indicaţia “------” şi nu puteţi
selecta alte moduri. Selectaţi o altă intrare decât HDMI, adaptor DIGITAL MEDIA PORT,
Server, Rhapsody, SHOUTcast sau SIRIUS,
apoi reglaţi modul de intrare audio.
• Atunci când este utilizată funcţia “2ch Analog
Direct” sau când este selectată o intrare
multicanal, este stabilit automat pentru modul
de intrare audio varianta “ANALOG” şi nu
puteţi selecta alte moduri de intrare.
• Funcţia canal audio de retur (ARC) nu este
disponibilă în următoarele cazuri.
– Când televizorul nu este compatibil cu funcţia
canal audio de retur (ARC).
– Când pentru “Control for HDMI“ a fost aleasă
varianta OFF.
– Când receptorul nu este conectat prin cablul
HDMI la mufa HDMI a unui televizor compatibil
ARC.
Conectaţi mufa video pe componente a playerului DVD la mufa COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2 sau COMPONENT
VIDEO IN 3 a acestui receptor dacă doriţi să fie
primite la intrare semnale video de la player-ul
DVD. Atribuiţi semnale audio şi / sau video mufei
de intrare DVD folosind opţiunile “Input Assign”
din meniul Input (Intrări).
1 Alegeţi “
Input”, apoi apăsaţi
sau b.
2 Alegeţi numele intrării pe care doriţi
să o alocaţi.
3 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
4 Alegeţi “Input Assign”, apoi apăsaţi
.
5 Alegeţi semnalele audio/video pe
care doriţi să le alocaţi intrării alese
.
la pasul 2, apoi apăsaţi
Ascultarea sonorului /
vizionarea imaginilor
provenite de la altă intrare
(Input Assign)
Puteţi reatribui semnale audio şi / sau video unei
alte intrări.
De exemplu, conectaţi mufa OPTICAL OUT a
player-ului DVD la mufa OPTICAL VIDEO 1
IN a acestui receptor, când doriţi să fie primite
la intrare numai semnale audio optice digitale de
la player-ul DVD.
Continuare l
107
Denumirea intrării
Mufe de
intrare
video
ce pot fi
atribuite
Mufe de
intrare
audio
ce pot fi
atribuite
BD
BD
a
Composite
DVD
–
Composite
SAT/CATV
–
Composite
VIDEO1
–
Composite
VIDEO2
–
Composite
Component1 a*
Component2 a
DVD
SAT/ VIDEO VIDEO
TAPE
CATV
1
2
MD
SACD/
CD
MULTI
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
IN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
a*
a
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
Component3
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a** a** a** a** a** a**
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a*
–
–
–
–
HDMI3 *
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
a*
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a*
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
a*
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
a*
VIDEO1
OPT
VIDEO2
OPT
SAT/CATV
OPT
TAPE OPT
a
a
–
a*
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
a*
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a*
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
–
a*
–
a
–
–
–
–
–
–
–
MD OPT
a
a
–
–
–
–
a*
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX
a*
–
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD COAX
–
a*
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/CD
COAX
–
–
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
–
–
–
–
* Reglaje iniţiale
** Atunci când atribuiţi o intrare video pe componente intrării HDMI folosind meniul Input Assign, semnalele
video pe componente nu sunt convertite în semnale video HDMI şi nu sunt trimise la ieşire prin mufa HDMI
OUT. Semnalele pe componente video sunt trimise la mufa COMPONENT VIDEO MONITOR OUT. În acest
caz, rezoluţia ieşirii GUI este stabilită la “480p“ atât pentru intrarea pe componente video cât şi pentru
intrarea video HDMI.
Note
• Nu puteţi atribui alte intrări optice intrărilor
cărora le-a fost alocată iniţial mufa de intrare
optică şi nici nu puteţi atribui alte intrări
coaxiale intrărilor cărora le-a fost alocată iniţial
mufa de intrare coaxială.
• Când atribuiţi intrarea audio digitală, reglajul
INPUT MODE se poate schimba automat.
108
• Nu puteţi realoca mai mult decât o singură
intrare HDMI aceleiaşi intrări.
• Nu puteţi realoca mai mult decât o singură
intrare audio digitală aceleiaşi intrări.
• Nu puteţi realoca mai mult decât o singură
intrare video pe componente aceleiaşi intrări.
• Atunci când alocaţi o intrare pe componente
video unei intrări HDMI, aveţi grijă să alegeţi
pentru “Control for HDMI“ varianta “OFF“.
Utilizarea cronometrului
de oprire automată
(Sleep Timer)
Puteţi programa receptorul să se oprească automat
după o anumită perioadă de timp.
Folosiţi telecomanda multifuncţională pentru
a realiza operaţia. Această operaţie nu poate fi
efectuată folosind telecomanda simplificată.
Când este utilizat cronometrul de oprire automată,
indicaţia “SLEEP” devine luminoasă în fereastra
de afişare.
Observaţie
Pentru a verifica durata de timp rămasă până la
oprirea receptorului, apăsaţi SLEEP. Va fi afişată
durata de timp rămasă. Dacă apăsaţi din nou
butonul SLEEP, funcţia de oprire automată va
fi anulată.
Efectul surround la nivel
sonor redus
(Night Mode - mod nocturn)
Această funcţie creează atmosfera unei săli
de spectacole, la un nivel redus al volumului.
Această funcţie poate fi utilizată cu alte atmosfere
sonore. Atunci când vizionaţi un film noaptea
târziu, veţi putea auzi cu claritate dialogurile,
chiar la volum sonor redus.
1 Alegeţi în meniu “
sau b.
care apăsaţi
Settings“, după
2 Alegeţi “Audio”, apoi apăsaţi
sau
b.
3 Alegeţi “Night Mode”, apoi apăsaţi
1 Apăsaţi butonul AMP.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul
SLEEP.
La fiecare apăsare a butonului, informaţia de pe
afişaj se schimbă ciclic după cum urmează:
.
4 Alegeţi “ON”, apoi apăsaţi
.
Continuare l
109
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri :
– când este selectată intrarea multicanal,
– când este folosit “2ch Analog Direct“,
– când sunt recepţionate semnale Dolby
TrueHD cu o frecvenţă de eşantionare de
176,4 kHz sau mai mare.
• Dacă modul nocturn Night Mode este activ
în timp ce receptorul primeşte semnale cu
frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz sau mai
mare, semnalele vor fi redate fie la 44,1 kHz
fie la 48 kHz.
Observaţie
• Când această funcţie este activă, nivelul pentru
frecvenţele joase, înalte, iar pentru “D.Range
Comp” este aleasă automat varianta “MAX”.
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteţi înregistra de la un echipament audio/video
folosind receptorul. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate cu echipamentele de
înregistrare.
2 Alegeţi echipamentul de redare, apoi
apăsaţi
.
3 Pregătiţi echipamentul de redare.
De exemplu, introduceţi un CD în CD
player.
4 Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi un MD neinscripţionat sau o casetă
în echipamentul de înregistrare şi ajustaţi
nivelul înregistrării.
5 Porniţi înregistrarea la echipamentul
de înregistrare, apoi redarea la cel de
redare.
Note
• Dacă folosiţi un aparat de înregistrare compatibil
SCMS este posibil ca să nu puteţi efectua
înregistrări.
• Este posibil ca semnalele audio de intrare de la
mufele MULTI CHANNEL INPUT să nu fie
transmise la ieşire.
• Numai semnalele de intrare analogice sunt
trimise la ieşire prin mufa de ieşire analogică
(pentru înregistrare).
• Semnalele de intrare de la mufele COAXIAL IN
sau OPTICAL sunt trimise la mufele OPTICAL
MD OUT numai dacă nu este aleasă intrarea
MD.
• Sunetul HDMI nu poate fi înregistrat.
Pentru a înregistra sunet digital
Conectaţi un echipament pentru redare la mufa
de intrare audio digitală (OPTICAL IN) şi
conectaţi echipamentul pentru înregistrare la
mufa OPTICAL MD OUT.
Înregistrarea cu o componentă
audio
Puteţi înregistra cu o componentă audio
folosind receptorul. Consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat pentru aparatul MD sau
pentru casetofon.
1 Alegeţi “
sau b.
110
Input”, apoi apăsaţi
Înregistrarea cu o componentă
video
1
Alegeţi “
sau b.
Input”, apoi apăsaţi
2 Alegeţi echipamentul de redare, apoi
apăsaţi
.
3 Pregătiţi echipamentul de redare.
De exemplu, introduceţi în aparatul video o
casetă pe care doriţi să o copiaţi.
Schimbarea modului de comandă
al receptorului
4 Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi o casetă video etc. neinscripţionată
în echipamentul video (VIDEO 1) de
înregistrare.
5 Porniţi înregistrarea la echipamentul
de înregistrare, apoi porniţi redarea la
cel de redare.
Note
• Anumite surse sunt protejate la copiere. În acest
caz, este posibil să nu puteţi înregistra de la
respectivele surse.
• Semnalele de intrare analogice (audio şi video
compuse) sunt transmise la ieşire prin mufele
de ieşire analogice
• Atunci când sunt înregistrate numai semnale
video compuse, funcţia automată de standby se
poate activa, întrerupând înregistrarea. În acest
caz, alegeţi pentru “Auto Standby“ varianta
“OFF“ (pagina 134).
Schimbarea modului de
comandă al receptorului şi
al telecomenzii
Puteţi alege modurile de comandă (COMMAND
MODE AV 1 sau COMMAND MODE AV 2) ale
receptorului şi ale telecomenzii.
Dacă un alt echipament Sony este acţionat în
mod accidental atunci când acţionaţi receptorul
folosind telecomanda furnizată, schimbaţi modul
de comandă din cel iniţial în modul de comandă
potrivit.
Modurile de comandă ale receptorului şi ale
telecomenzii sunt cele iniţiale (COMMAND
MODE AV 2).
Receptorul şi telecomanda trebuie să folosească
acelaşi mod de comandă. Dacă modurile de
comandă al receptorului şi al telecomenzii sunt
diferite, nu puteţi folosi telecomanda pentru a
acţiona receptorul.
1 Apăsaţi ]/1 pentru a opri receptorul.
2 În timp ce menţineţi apăsat 2CH/A.
DIRECT, apăsaţi ]/1 pentru a porni
receptorul.
Când modul de comandă ales este “AV2“, pe
afişaj apare indicaţia “COMMAND MODE
[AV2]“.
Când modul de comandă ales este “AV1“, pe
afişaj apare indicaţia “COMMAND MODE
[AV1]“.
Schimbarea modului de comandă
al telecomenzii simplificate
Continuare l
111
Apăsaţi deodată MUTING şi
menţineţi apăsat DISPAY.
în timp ce
Schimbarea modului de comandă
al telecomenzii multifuncţionale
Utilizarea unei conexiuni
biamplificator
Dacă nu folosiţi boxe de surround spate şi
frontale-sus, puteţi conecta boxele frontale la
mufele SURROUND BACK/ZONE 2 utilizând
o conexiune bi-amplificator.
Pentru a conecta boxele
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
1 Apăsaţi ]/1 în timp ce apăsaţi RM
SET UP.
Butoanele AMP şi ZONE încep să clipească.
2 Apăsaţi butonul AMP.
Butonul ZONE se stinge, cel AMP continuă
să clipească, iar butonul SHIFT devine
luminos.
3 Apăsaţi butoanele numerice 1 sau 2
în timp ce butonul AMP clipeşte.
Când apăsaţi 1, modul de comandă stabilit
este AV SYSTEM 1. Când apăsaţi 2, modul de
comandă stabilit este AV SYSTEM 2.
Se aprinde butonul AMP.
4 Apăsaţi ENTER.
Butonul AMP clipeşte de două ori şi procesul
de stabilire a modului de comandă este
încheiat.
Conectaţi mufele corespunzătoare secţiunii Lo
(sau Hi) de la boxele frontale la mufele FRONT
A şi conectaţi mufele corespunzătoare secţiunii
Hi (sau Lo) ale respectivelor boxe la mufele
SURROUND BACK/ ZONE 2.
Aveţi grijă să detaşaţi părţile metalice Hi/Lo de
la boxe. În caz contrar este posibil să cauzaţi
disfuncţionalităţi ale receptorului.
Pentru a regla boxele
1 Alegeţi în meniu “
apăsaţi
Settings“, după care
sau b.
2 Selectaţi “Speakers”, apoi apăsaţi
sau
b.
3
112
Alegeţi “Speaker Pattern”, apoi apăsaţi
.
4
Alegeţi o formulă potrivită pentru boxe
care să nu conţină boxe de surroundspate sau faţă-sus.
5
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
6
Alegeţi “Sur Back Assign”, apoi apăsaţi
.
7
Alegeţi “BI-AMP”, apoi apăsaţi
.
Aceleaşi semnale care sunt trimise la bornele
FRONT A pot fi trimise la bornele SURROUND
BACK/ ZONE 2.
Note
• Nu puteţi utiliza mufele FRONT B/FRONT
HIGH pentru o conexiune bi-amplificator.
• Atunci când folosiţi funcţia de autocalibrare,
verificaţi reglajele pentru bi-amplificator înainte
de a realiza operaţia de autocalibrare.
• Dacă efectuaţi reglajele pentru bi-amplificator,
nivelul boxelor, balansul şi reglajele de egalizor
stabilite pentru boxele de surround spate devin
indisponibile şi sunt folosite cele stabilite
pentru boxele frontale.
• Semnalele transmise la ieşire prin mufele PRE
OUT sunt utilizate cu aceleaşi reglaje ca şi cele
pentru conectorii SPEAKERS.
• Dacă alegeţi pentru “Speaker Pattern” (configuraţia de boxe) o variantă cu boxe de surround
spate sau faţă-sus, nu puteţi efectua reglajele
de bi-amplificator
113
Efectuarea reglajelor
Folosirea meniului de
reglaje
Puteţi realiza diverse reglaje pentru boxe, pentru
efecte de învăluire, multi-zonă, etc, folosind
meniul de reglaje.
Pentru afişarea meniului pentru receptor pe
ecranul televizorului, aveţi grijă ca receptorul
să fie în modul “GUI MODE”, efectuând pentru
aceasta procedura “Pentru a activa sau a dezactiva
“GUI MODE” (pagina 56).
3 Alegeţi elementul de meniu dorit, apoi
apăsaţi
pentru confirmare.
Exemplu :
Când selectaţi “Auto Calibration”
4 Alegeţi
parametrul, apoi apăsaţi
pentru confirmare.
Pentru a reveni la interfaţa
precedentă
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
1 Apăsaţi menu.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi MENU.
Lista de reglaje
Simbol în meniu
2
Alegeţi în meniu “
Settings“, după
sau b pentru a intra în
care apăsaţi
modul meniu.
Pe ecranul TV apare lista meniului de
reglaje.
114
Descriere
Auto
Este stabilit nivelul
Calibration
boxelor sau distanţa
(Autocalibrare) acestora şi realizează
automat măsurătorile
(pagina 115).
Speaker
Este stabilită manual
(Boxă)
poziţia boxelor
(pagina 118).
Surround
Este ajustată
(Efect de
atmosfera sonoră
învăluire)
(efectul de surround)
ales (pagina 122).
EQ
Este ajustat egalizorul
(Egalizor)
(sunete joase / înalte)
(pagina 123).
Simbol în meniu
Multi Zone
Audio
Video
HDMI
Network
(Reţea)
Quick Click
System
(Sistem)
Descriere
Pentru efectuarea
reglajelor de multizonă
(pagina 124).
Sunt ajustate diverse
elemente ale sunetului
(pagina 125).
Este ajustată rezoluţia
semnalelor video
analogice
(pagina 127).
Sunt realizate reglaje
pentru sunet/imagine,
de la echipamentele
conectate la mufele
HDMI (pagina 129).
Sunt realizate reglajele
de reţea (pagina 131).
Comanda
componentelor
conectate la receptor
folosind un dispozitiv
de comandă exterior
(pagina 133)
Sunt realizate
reglajele de sistem ale
receptorului (pagina
134).
Autocalibrarea
Reglare rapidă
(Quick Setup)
Vă permite să realizaţi autocalibrarea. Pentru
detalii, consultaţi “10 : Calibrarea automată a
reglajelor boxelor (Autocalibrare)“ (pagina 47).
Notă
• Rezultatele măsurătorilor vor fi memorate la
poziţia 1 din meniul Enhanced Setup, anulând
măsurătoarea precedentă.
Reglare extinsă
(Enhanced Setup)
Puteţi înregistra trei formule pentru poziţia
de audiţie dorită şi puteţi stoca rezultatele
măsurătorilor pentru fiecare dintre poziţiile de
audiţie.
Puteţi alege un tip de calibrare care să compenseze
fiecare boxă.
Pentru a înregistra mai multe seturi
de reglaje dedicate spaţiului de
audiţie
Puteţi selecta poziţia de audiţie dorită şi să
înregistraţi în memorie rezultatele măsurătorilor
operaţiei de autocalibrare pentru respectiva
poziţie.
1 Alegeţi în meniul Enhanced Setup poziţia
de audiţie pentru care doriţi să înregistraţi
rezultatele măsurătorilor.
• Pos. (Position) 1
• Pos. (Position) 2
• Pos. (Position) 3
2
Apăsaţi b pentru a efectua operaţia de
autocalibrare.
Pentru a stabili un anumit tip de
compensare pentru boxe
Puteţi alege tipul de compensare care va fi
aplicat boxelor pentru fiecare dintre poziţiile de
ascultare.
Continuare l
115
1
Alegeţi “Seating Position” pentru care
doriţi să stabiliţi tipul de compensare, apoi
.
apăsaţi
2 Alegeţi tipul de calibrare dorit “Calibration
Type“, apoi apăsaţi
.
Pentru a denumi poziţia de audiţie
1
2 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
• Full Flat (Fără efecte)
Efectuează măsurătorile frecvenţei de la
nivelul fără efecte corespunzător fiecărei boxe.
• Engineer (Inginer)
Stabileşte frecvenţa potrivită cu cea adecvată
celei standard, pentru camera de audiţie Sony.
• Front Reference (Referinţă boxe frontale)
Ajustează caracteristicile tuturor boxelor
pentru a le adapta caracteristicilor boxelor
frontale.
• User Reference (Referinţă utilizator)
Stabileşte pentru frecvenţă una din valorile
stabilite cu aplicaţia software Setup Manager.
Acest parametru este afişat numai atunci când
aţi reglat frecvenţa folosind aplicaţia software
Setup Manager (pagina 92)
• OFF (Dezactivat)
Stabileşte pentru Auto Calibration EQ varianta
dezactivat.
Notă
• Nu puteţi aplica tipul calibrării “Calibration
Type“ acelor poziţii de audiţie “Seating
Position“ pentru care rezultatele măsurătorilor
nu au fost înregistrate.
Pentru a confirma reglajele
egalizorului corespunzătoare
poziţiei de ascultare
1 Alegeţi “Seating Position” pentru care doriţi
să confirmaţi reglajele egalizorului.
2 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişat meniul de opţiuni.
3 Alegeţi “EQ Curve” (curba de egalizare),
apoi apăsaţi
.
4 Alegeţi de pe ecran boxa pentru care doriţi
să confirmaţi reglajul de egalizare.
• FRONT (faţă)
• CENTER (centru)
• SURROUND (învăluire)
• SURROUND BACK (învăluire spate)
• FRONT HIGH (faţă-sus)
116
Alegeţi “Seating Position” pe care doriţi
să o denumiţi.
3
Alegeţi “Name Input” (introducerea
.
numelui), apoi apăsaţi
Pe ecran apare telecomanda virtuală.
4 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a introduce
caracterele unul câte unul.
5 Alegeţi “Finish”, apoi apăsaţi
.
A.P.M.
(Potrivirea automată a fazei)
Puteţi regla A.P.M. (Potrivirea automată a fazei)
folosind funcţia DCAC (autocalibrare cinema
digital) (pagina 47).
x OFF
Funcţia A.P.M. nu este activă.
x AUTO
Funcţia A.P.M. este activată şi dezactivată în
mod automat.
Note
• Chiar dacă aţi ales pentru acest element varianta
“Auto“, această funcţie nu se activează atunci
când aţi ales “OFF“ pentru tipul calibrării
(pagina 115).
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri :
– Când este selectată intrarea multi-canal.
– Când este folosit “2CH Analog Direct“
– Când sunt recepţionate semnale DTS-HD cu
frecvenţă de eşantionare de 88,2 kHz sau mai
mare.
– Când sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD
cu frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz sau
mai mare.
• Semnalele cu frecvenţă de eşantionare de 88,2
kHz sau mai mare vor fi redate fie la 44,1 kHz
fie la 48 kHz.
Re-amplasarea boxelor
Puteţi calibra poziţionarea boxelor (configurarea
unghiului fiecărei boxe relativ la poziţia de audiţie)
pentru a îmbunătăţi efectul de învăluire.
x TYPE A
Poziţionează boxele de surround-spate pe
peretele din spate, suplimentând boxele din
recomandările ITU-R pentru amplasarea boxelor
pe 5,1 canale.
Schiţă pentru reamplasarea boxelor
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri :
– Când alegeţi “OFF“ pentru tipul autocalibrării
(pagina 115).
– Când alegeţi “OFF“ pentru tipul “A.P.M.“
(pagina 116).
– Când pentru boxe este aleasă o formulă care nu
include boxe surround.
– Când sunt recepţionate semnale DTS-HD cu
frecvenţă de eşantionare de 88,2 kHz sau mai
mare.
– Când sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD
cu frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz sau
mai mare.
• Semnalele cu frecvenţă de eşantionare de 88,2
kHz sau mai mare vor fi redate fie la 44,1 kHz,
fie la 48 kHz.
Echilibrarea perechilor de boxe
(SP Pair Matching)
x TYPE B
Poziţionează patru boxe de surround la unghiuri
virtuale identice, conform cu recomandările
ITU-R pentru amplasarea boxelor pe 7,1
canale.
Schiţă pentru reamplasarea boxelor
x OFF
Boxele nu sunt repoziţionate.
Puteţi echilibra perechile de boxe pentru formula
de autocalibrare EQ.
x ALL
Toate boxele sunt calibrate folosind procesul de
echilibrare a perechilor pentru canalele stânga şi
dreapta, pentru fiecare pereche de boxe.
x SUR
Boxele de surround şi boxele de surround-spate
sunt calibrate folosind procesul de echilibrare
a perechilor pentru canalele stânga şi dreapta,
pentru toate perechile de boxe.
x OFF
Boxele sunt calibrate în mod individual.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri atunci când nu se efectuează
autocalibrarea.
• Nu puteţi alege varianta “ALL“ pentru secţiunea
“SP Pair Matching“ atunci când aţi ales “Front
Reference“ pentru tipul de autocalibrare (pagina
115).
117
Nivelul de referinţă frontal
(Front Ref Type)
Puteţi stabili valoarea de referinţă pentru tipul
autocalibrării atunci când selectaţi “Front
Refence“ (pagina 115).
x L/R
Datele canalelor din stânga şi din dreapta sunt
stabilite ca valoare de referinţă.
xL
Datele canalului stâng sunt stabilite ca valoare
de referinţă.
xR
Datele canalului drept sunt stabilite ca valoare
de referinţă.
Note
• Această funcţie este disponibilă numai atunci
când alegeţi “Front Reference“ pentru tipul
autocalibrării (pagina 115).
• Efectuaţi operaţia de autocalibrare după ce aţi
stabilit varianta “Front Reference Type“.
Meniul de configurare a
boxelor
Puteţi ajusta fiecare boxă în mod manual.
Puteţi ajusta nivelul boxelor după ce se încheie
autocalibrarea.
Notă
• Reglajele boxelor sunt valabile numai pentru
poziţionarea curentă “Seating Position“
Impedanţă (Impedance)
Puteţi stabili impedanţa boxelor. Pentru detalii,
vedeţi “9: Reglajele boxelor“ (pagina 44).
x 4 ohms
x 8 ohms
Configurarea sistemului de boxe
(SP Pattern)
Selectaţi “SP Pattern” în funcţie de sistemul de
boxe folosit. Selectaţi modul de aranjare a boxelor
înainte de a efectua operaţia de autocalibrare.
Mixajul pentru boxa centrală
(Center Mix)
Puteţi activa şi dezactiva mixajul central
analogic.
x OFF
Dacă formula pentru boxe a fost aleasă astfel
încât să conţină o boxă centrală, acest reglaj este
trecut automat în varianta “OFF”.
x ON
Vă recomandăm să alegeţi pentru “Center Mix“
varianta “ON“ pentru a vă putea bucura de un
sunet digital de înaltă calitate, în cazul în care
nu aţi conectat o boxă centrală. Funcţia de mixaj
central analogic acţionează atunci când aţi stabilit
pentru “Center Mix“ varianta “ON“. Acest reglaj
este funcţional şi pentru semnale de intrare de la
mufele MULTI CHANNEL INPUT.
118
Atribuire boxe surround spate
(Sur Back Assign)
Puteţi realiza reglajele pentru bornele
SURROUND BACK/ ZONE 2, pentru conexiunea
bi-amplificator sau pentru o conexiune în zona
2.
x OFF
x BI-AMP
Notă
• Când este selectată una dintre atmosferele sonore
de muzică, subwoofer-ul nu emite muzică
dacă pentru toate boxele este aleasă varianta
“LARGE” (Mare). Sunetul va fi emis de
subwoofer dacă:
– intrarea digitală conţine semnale LFE,
– pentru boxele frontale şi de surround este
aleasă varianta “SMALL” (redus),
– este selectată atmosfera sonoră pentru film,
– este selectat “Portable Audio”.
x ZONE 2
Notă
• Stabiliţi pentru “Sur Back Assign” varianta
“OFF” şi apoi conectaţi boxele de surround
spate la acest receptor, atunci când doriţi să
treceţi de la conexiunea bi-amplificator sau
zona 2, la cea boxe de surround spate. După
conectarea boxelor de surround spate, reglaţi
din nou boxele. Consultaţi “Calibrarea automată
a reglajelor boxelor (Autocalibrare)”, (pagina
47) sau “Reglaje Manuale“ (pagina 119).
Pentru a stabili distanţa de la poziţia
de audiţie la fiecare dintre boxe
Puteţi ajusta distanţa faţă de poziţia de audiţie
pentru fiecare boxă în parte (frontală stânga/
drepata, frontală stânga/dreapta sus, centrală,
surround spate stânga/dreapta, surround stânga/
dreapta, subwoofer).
1 Selectaţi de pe ecran boxa a cărei distanţă
faţă de poziţia de audiţie doriţi să o
.
ajustaţi, apoi apăsaţi
2
3
Reglaje manuale
Puteţi ajusta manual fiecare boxă din interfaţa
“Manual Setup”. Puteţi totodată să ajustaţi
nivelurile boxelor după ce se încheie operaţia de
autocalibrare.
Alegeţi “Distance:” (distanţa).
Stabiliţi distanţa pentru boxa selectată,
.
apoi apăsaţi
Puteţi stabili distanţa între 1 m şi 10 m în trepte
de 1 centimetru.
Pentru a ajusta nivelurile boxelor
Pentru a ajusta dimensiunea pentru
fiecare boxă
Puteţi ajusta nivelul pentru fiecare boxă în parte
(centrală, surround stânga/dreapta, surround
spate stânga/dreapta, frontală stânga/dreapta sus,
subwoofer).
Puteţi ajusta dimensiunea pentru fiecare boxă în
parte (frontală stânga/drepata, centrală, surround
stânga/dreapta, surround spate stânga/dreapta,
frontală stânga/dreapta sus).
1
1
Selectaţi de pe ecran boxa a cărui nivel
.
doriţi să îl ajustaţi, apoi apăsaţi
2 Alegeţi “Level:”.
3 Stabili nivelul volumului sonor pentru boxa
selectată, apoi apăsaţi
.
Puteţi stabili nivelul între –20,0 dB şi +10,0
dB în trepte de 0,5 dB.
Pentru boxele frontale stânga/dreapta, puteţi
stabili balansul pentru fiecare parte. Puteţi
stabili nivelul frontal-stânga între FL–10,0
dB şi FL+10,0 dB în trepte de 0,5 dB. Puteţi
de asemenea stabili nivelul frontal-dreapta
între FR–10,0 dB şi FR+10,0 dB în trepte de
0,5 dB.
Selectaţi de pe ecran boxa a cărei
dimensiune doriţi să o ajustaţi, apoi
.
apăsaţi
2 Alegeţi dimensiunea “Size:”.
3 Stabiliţi dimensiunea pentru boxa selectată,
.
apoi apăsaţi
• LARGE (mare)
În cazul conectării unor boxe de dimensiuni
mari, care vor reda eficient frecvenţele joase
(başii), selectaţi “Large”. În mod obişnuit,
selectaţi “Large”.
Continuare l
119
• SMALL (mic)
Dacă sunetul este distorsionat sau simţiţi
lipsa efectului de învăluire (sourround)
atunci când utilizaţi sunetul surround
multicanal, selectaţi “SMALL” pentru a
activa circuitul de redirecţionare a başilor
şi a transmite la ieşire frecvenţele joase
ale fiecărui canal prin subwoofer sau prin
alte boxe pentru care este selectată varianta
“LARGE”.
Observaţii
• Alegerea opţiunilor “LARGE” şi “SMALL”
pentru fiecare boxă, determină dacă procesorul
sonor intern elimină semnalul de frecvenţe
joase de pe respectivul canal. Când semnalul
de başi este eliminat de pe un canal, circuitul
de redirecţionare a başilor trimite acest semnal
spre subwoofer sau către alte boxe pentru care
a fost aleasă opţiunea “LARGE”.
Având în vedere că başii au un anumit grad de
direcţionalitate, se recomandă, pe cât posibil,
ca frecvenţele joase să nu fie eliminate.
De aceea, chiar dacă utilizaţi boxe de mică
dimensiune, puteţi alege opţiunea “LARGE”
dacă doriţi ca başii să fie redaţi şi prin aceste
boxe. Pe de altă parte, dacă utilizaţi boxe de
dimensiuni mari, însă nu doriţi să le folosiţi
la redarea başilor, puteţi alege pentru acestea
varianta “SMALL”.
Dacă nivelul sonor general este mai scăzut
decât aţi dori, alegeţi pentru toate boxele
opţiunea “Large”. Dacă nu sunt suficienţi başi,
puteţi utiliza LARGE pentru a creşte nivelul
frecvenţelor joase.
• Boxele de surround spate vor fi reglate la fel ca
cele de surround.
• Când pentru boxele frontale este stabilită
varianta “SMALL”, pentru boxele centrală,
surround, surround spate şi frontale-sus este
aleasă automat varianta “SMALL”.
• Dacă nu folosiţi subwoofer-ul, pentru boxele
frontale este stabilită automat varianta
“LARGE”.
Frecvenţa de trecere
(Speaker crossover frequency)
Vă permite să stabiliţi frecvenţa de trecere pentru
başi care a fost stabilită varianta “SMALL” în
meniul de Reglaje ale boxelor.
Frecvenţa de trecere măsurată este stabilită pentru
fiecare boxă după autocalibrare.
120
1 Selectaţi pe ecran boxa pe care doriţi
să o reglaţi.
2 Stabiliţi valoarea dorită, apoi apăsaţi b
sau RETURN/EXIT O.
Ton de testare (Test Tone)
Vă permite să selectaţi tipul de ton de testare din
interfaţa “Test Tone”.
Observaţii
• Pentru a ajusta simultan nivelul tuturor boxelor,
apăsaţi MASTER VOL +/–.
• Volumul ajustat este indicat pe ecranul TV în
cursul reglajului.
Pentru a fi emis tonul de testare
de fiecare boxă în parte
Tonul de testare poate fi emis succesiv de boxe.
1 Alegeţi “Test Tone”, apoi apăsaţi
.
Va apărea interfaţa Test Tone (Ton de
testare).
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• OFF
• AUTO
Tonul de testare este emis succesiv de fiecare
boxă.
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH, RH,
SW
* “SB“ apare numai în cazul în care este conectată
o boxă surround-spate.
Puteţi alege care boxă să emită tonul de
testare.
3
Stabiliţi valoarea pentru “Level:“, apoi
.
apăsaţi
Pentru a fi emis tonul de testare de
către boxe adiacente
Tonul de testare poate fi emis de boxe adiacente,
astfel încât să puteţi ajusta echilibrul dintre
boxe.
1 Alegeţi “Phase Noise”, apoi apăsaţi
Va apărea interfaţa Phase Noise.
.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• OFF
• L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SR/SB*, SBR/SBL, SB/SL*, SBL/SL,
SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH, LH/R
* “SR/SB“ şi “SB/SL“ apar numai în cazul în care
este conectată o singură boxă surround-spate.
Vă permite să emiteţi tonul de testare
succesiv de boxe adiacente.
Anumite elemente este posibil să nu fie
afişate, în funcţie de varianta stabilită pentru
modul de amplasare.
3
Stabiliţi valoarea pentru “Level:“, apoi
.
apăsaţi
Pentru a fi emis sunetul de la sursă
de către boxe adiacente
Tonul de testare poate fi emis de boxe adiacente,
astfel încât să puteţi ajusta echilibrul dintre
boxe.
1 Alegeţi “Phase Audio”, apoi apăsaţi
.
Va apărea ecranul Phase Audio
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• OFF
• L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SR/SB*, SBR/SBL, SB/SL*, SBL/SL,
SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH, LH/R
* “SR/SB“ şi “SB/SL“ apar numai în cazul în care
este conectată o singură boxă surround-spate.
Vă permite să transmiteţi la ieşire, sunet de la
sursa pe 2 canale (în loc de tonul de testare)
prin boxele adiacente, pe rând.
În funcţie de varianta aleasă pentru amplasarea
boxelor, este posibil ca unele elemente să nu
fie afişate.
3
Stabiliţi valoarea pentru “Level:“, apoi
.
apăsaţi
Atunci când nu se aude tonul de
testare prin boxele audio
• Este posibil să nu fie ferm conectate cablurile
pentru boxele audio. Verificaţi dacă acestea
sunt bine cuplate şi nu se pot desprinde dacă
se trage uşor de ele.
• Este posibil să fie o problemă de scurtcircuit a
cablurilor pentru boxele audio.
Atunci când tonul de testare se
aude prin altă boxă audio decât cea
indicată pe afişajul receptorului
Tipul de configuraţie al sistemului de boxe folosit
nu este corect stabilit. Asiguraţi-vă că tipul de
configuraţie al sistemului de boxe (amplasarea
acestora) corespunde cu modului de conectare
a acestora.
Compresor pentru registrul
dinamic (Dynamic range
compressor)
Permite compresia registrului dinamic al pistei
sonore. Acest lucru poate fi util atunci când
doriţi să vizionaţi filme noaptea târziu la volum
sonor redus. Compresia registrului dinamic este
posibilă numai pentru surse Dolby Digital.
x OFF
Registrul dinamic nu este comprimat.
x AUTO
Registrul dinamic este comprimat în mod
automat.
x MAX
Registrul dinamic este puternic comprimat.
x STD
Registrul dinamic este comprimat aşa cum a
fost stabilit de către inginerul de înregistrări.
Observaţii
• Facilitatea Compresor pentru registrul dinamic
vă permite să comprimaţi registrul dinamic
a pistei sonore pe baza informaţiilor deja
conţinute de semnalul Dolby Digital.
• Varianta standard este “STD”, însă în acest mod
se realizează doar o compresie uşoară. De aceea,
vă recomandăm să utilizaţi opţiunea “MAX”.
Această opţiune conduce la realizarea unei
compresii puternice a registrului dinamic şi vă
permite să vizionaţi filme noaptea târziu la nivel
sonor redus. Spre deosebire de limitatoarele
analogice, nivelele sunt predeterminate şi
asigură o compresie foarte naturală.
Continuare l
121
Unitatea de măsură
(Distance Unit)
Vă permite să alegeţi unitatea de măsură folosită
la stabilirea distanţelor.
x meter
Distanţele sunt măsurate în metri.
x feet
Distanţele sunt măsurate în “feet” (picioare).
Meniul de reglaje pentru
efectul de surround
Puteţi alege efectele sonore şi puteţi ajusta
intensitatea lor din interfaţa “Sound Field
Select”.
Pentru detalii referitoare la atmosferele sonore
consultaţi “Sonorul cu efect de învăluire“ (pagina
74)
Notă
• Elementele de reglaj pe care le puteţi folosi în
fiecare meniu diferă în funcţie de atmosfera
sonoră.
Pentru a selecta atmosfera sonoră
1
Alegeţi atmosfera sonoră dorită (Sound
Field).
2 Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a selecta tipul de efect
pentru HD-D.C.S.
1 Selectaţi “HD-D.C.S.”. apoi apăsaţi b.
2 Selectaţi tipul de efect dorit, apoi apăsaţi
B.
Există trei tipuri diferite pentru “HD-D.C.S.”:
Theater, Dynamic şi Studio. Fiecare tip prezintă
nivele diferite de reflexie şi de reverberaţie a
sunetelor mixate şi este adaptat optim pentru
unicitatea configuraţiei spaţiului de audiţie, a
gustului şi a dispoziţiei ascultătorului.
• Dynamic (Dinamic)
Doriţi să vă delectaţi cu efecte sonore puternic
intensificate, ca în sălile de cinematograf ?
Acest tip accentuează reflexiile sonore. Fără
HD-D.C.S., multe camere reverberează
într-o oarecare măsură însă sunt lipsite de
senzaţia de spaţialitate.
Această variantă deschide din punct de vedere
acustic aceste încăperi şi creează senzaţia de
spaţialitate şi dinamism echivalent cu cea
întâlnită în studiouri de montaj.
122
• Theater (Sală cinematografică)
Acest tip (varianta implicită) mixează
reflexiile şi reverberaţiile sunetului, creând
caracteristicile unui studio. În plus, acest tip
mixează caracteristicile frecvenţelor întâlnite
adesea în studiourile profesionale şi în sălile
de cinematograf. Este varianta ideală pentru
vizionarea filmelor într-o cameră cu mai
puţine reverberaţii.
Meniul reglaje EQ
Puteţi utiliza următorii parametrii pentru a ajusta
calitatea tonalităţilor (nivel başi / înalte) pentru
boxele frontale, centrale şi surround/surround
spate.
Başi
• Studio (Studio)
În cazul tipului Studio, efectele sunt
menţinute la nivel minim, fiind totuşi creată
o atmosferă cinematografică minunată. Acest
tip redă acurateţea înregistrării originale.
3 Apăsaţi RETURN / EXIT O.
Pentru a ajusta amplitudinea
nivelului la canalele faţă înalte
Puteţi ajusta amplitudinea nivelului faţă înalte
pentru modul Pro Logic IIz.
1 Alegeţi “PLIIz Height“, apoi apăsaţi b.
2 Selectaţi nivelul dorit al efectului, apoi
apăsaţi B.
• Low
Nivelul este adus la ±0 dB.
• Mid
Nivelul este crescut la +3 db (reglajul din
oficiu)
• High
Nivelul este crescut la +5 dB.
3 Apăsaţi RETURN / EXIT O.
Sunete înalte
Nivel
(dB)
Frecvenţă (Hz)
Note
• Această funcţie nu se aplică în următoarele
cazuri:
– este selectată intrarea multi-canal.
– este folosit “2ch Analog Direct“
– sunt recepţionate semnale Dolby TrueHD cu
frecvenţă de eşantionare de 176,4 kHz sau
mai mare.
• Dacă egalizarea este ajustată în timp ce
receptorul primeşte semnale cu o frecvenţă
de eşantionare de 176,4 kHz sau mai mare,
semnalele vor fi redate la frecvenţele de 44,1
kHz sau 48 kHz.
Pentru a ajusta egalizorul din
interfaţa EQ
1
Alegeţi boxa pe care doriţi să o ajustaţi,
apoi apăsaţi
.
2 Alegeţi “Bass” (sunete joase) sau “Treble”
(sunete înalte).
3 Ajustaţi variaţia, apoi apăsaţi
.
123
Reglaje pentru multi-zonă
Puteţi efectua reglaje pentru zona principală, zona
2 sau zona 3.
Porniţi sau opriţi alimentarea
pentru zona 2/zona 3
Puteţi porni sau opri operaţiile în zona 2 sau
în zona 3. “Main“ (acest receptor) este selectat
întotdeauna. Nu îl puteţi opri.
Alegeţi zona pe care doriţi să o porniţi/
opriţi, apoi apăsaţi
.
2 Alegeţi “ON” sau “OFF“, apoi apăsaţi
.
x ON (Pornit)
x OFF (Oprit)
Pentru a alege sursa care să fie
trimisă la ieşire în fiecare zonă
Puteţi alege sursa care să fie trimisă la ieşire
în diferite zone. Semnalele audio şi video sunt
trimise către zona 2, în timp ce către zona 3 sunt
trimise numai semnale audio.
1
Alegeţi zona către care doriţi să trimiteţi
.
semnale audio/video, apoi apăsaţi
2 Selectaţi ““Input“, apoi apăsaţi
3 Alegeţi intrarea, apoi apăsaţi
.
.
Pentru a ajusta volumul în zona 2
Puteţi regla volumul în zona principală.
Dacă în meniul Speaker pentru “Sur Back
Assign“ este aleasă varianta “ZONE 2“, puteţi
regla de asemenea volumul în zona 2.
Dacă pentru “Zone 2 Line Out Level“ alegeţi
“VARIABLE“, puteţi regla volumul şi folosind
“Multi Zone Setup“.
124
volumul sonor, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi ““Volume“, apoi apăsaţi
3 Reglaţi volumul, apoi apăsaţi .
.
Pentru a stabili volumul la pornire
în zona principală/zona 2
Reglaje multi-zonă
1
1 Alegeţi zona pentru care doriţi să reglaţi
Puteţi stabili volumul la pornire pentru fiecare
dintre zone.
1 Alegeţi zona pentru care doriţi să stabiliţi
volumul sonor la pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi ““Preset Volume“, apoi apăsaţi
.
3 Stabiliţi volumul, apoi apăsaţi
.
Pe durata efectuării acestui reglaj, sunetul este
trimis la ieşire la nivelul sonor pe care l-aţi
stabilit, independent de valoarea aleasă pentru
MASTER VOLUME.
Dacă alegeţi “OFF“, fiecare zonă va fi activată la
acelaşi nivel sonor care a fost în vigoare atunci
când aţi oprit ultima dată alimentarea.
Note
• Nu puteţi prestabili volumul pentru zona 2 în
următoarele cazuri:
– pentru “Sur Back Assign“este selectată
varianta “OFF“ sau “BI-AMP“.
– pentru “Zone 2 Line Out Level“ a fost aleasă
varianta “FIXED“.
Zone 2 Line Out Level
Vă permite să stabiliţi reglarea volumului pentru
mufele ZONE 2 AUDIO OUT la “VARIABLE“
sau “FIXED“ Pentru detalii, vedeţi “Stabilirea
reglajului de volum pentru zona 2“ (pagina 98).
x FIXED (Fixă)
x VARIABLE (Variabilă)
12V Trigger
Puteţi porni sau opri receptorul în alte zone şi
puteţi alege diferite opţiuni ale funcţiei 12V
Trigger.
x OFF
Vă permite să opriţi semnalul declanşator de
ieşire, de 12 V, chiar dacă receptorul principal
este pornit.
x CTRL
Vă permite să porniţi sau să opriţi manual
semnalul declanşator, de 12V folosind comanda
dispozitivului extern de comandă.
x ZONE
Vă permite să porniţi sau să opriţi manual
semnalul declanşator, de 12V în funcţie de
starea activată - dezactivată a zonei selectate.
x INPUT (numai pentru zona Main)
Vă permite să porniţi semnalul declanşator, de
12V când este selectată intrarea prestabilită.
Când selectaţi “Input”, apare interfaţa de
reglaje care permite pornirea / oprirea fiecărui
declanşator de intrare. Apăsaţi V/v pentru a
selecta intrarea, apoi apăsaţi
pentru a bifa
caseta.
x HDMI A (numai pentru zona Main)
Vă permite să porniţi sau să opriţi manual
semnalul declanşator, de 12V în funcţie de
reglajul de ieşire al mufei HDMI OUT A.
x HDMI B (numai pentru zona Main)
Vă permite să porniţi sau să opriţi manual
semnalul declanşator, de 12V în funcţie de
reglajul de ieşire al mufei HDMI OUT B.
x MAIN (numai pentru “Zone2” şi
“Zone3”)
Vă permite să legaţi acţiunea comutatorului
în zona 2 sau zona 3 la mufa TRIGGER OUT
MAIN.
Observaţii
• Receptorul din zona 2 sau 3 rămâne pornit
chiar şi atunci când acest receptor este standby
(apăsaţi ]/1 de la telecomandă pentru a opri
acest receptor). Pentru a opri simultan toate
receptoarele, apăsaţi ]/1 şi AV ]/1 de la
telecomanda multifuncţională (SYSTEM
STANDBY).
Meniul reglaje audio
Puteţi realiza reglaje audio conform preferinţelor
dvs.
Digital Legato Liniar (D.L.L.)
Funcţia D.L.L. este o tehnologie deţinută de
Sony care vă permite să redaţi semnale digitale
audio slabe şi semnale audio analogice cu o înaltă
calitate a sunetului.
x OFF
x AUTO 1
Această funcţie este disponibilă pentru formate
de compresie drastică audio şi semnale
analogice audio.
x AUTO 2
Aceaastă funcţie este disponibilă pentru
semnale PCM Liniare, ca şi pentru formate de
compresie drastică audio şi semnale analogice
audio.
Notă
• Această funcţie devine activă atunci când este
selectat “A.F.D. Auto“. Această funcţie nu este
disponibilă în următoarele cazuri :
– sunt recepţionate semnale liniare PCM cu altă
frecvenţă de eşantionare decât 44,1 kHz.
– sunt recepţionate semnale Dolby Digital
Plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS
96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD Master
Audio sau DTS.HD High Resolution.
Sincronizarea semnalului audio
cu cel video (A/V SYNC)
Permite întârzierea ieşirii audio pentru a minimiza
decalajul de timp dintre emiterea sunetului şi
afişarea imaginii.
Continuare l
125
x HDMI AUTO
Diferenţa temporală dintre ieşirea audio şi
afişarea vizuală a monitorului conectat printr-o
conexiune HDMI va fi corectată în mod automat
pe baza informaţiei pentru televizor. Această
facilitate este disponibilă numai pentru monitoare
care acceptă funcţia A/V Sync (de sincronizare
audio-video).
x 0 ms - 1200 ms
Puteţi regla acest decalaj de la 0 ms până la 1200
ms* în trepte de 10 ms.
* Întârzierea maximă poate fi limitată la valoarea mai
redusă, în funcţie de semnalul audio.
Note
• Această funcţie este utilă atunci când folosiţi
un monitor mare LCD, unul cu plasmă sau un
proiector.
• Acest parametru nu este disponibil în următoarele
cazuri :
– este aleasă intrarea multi-canal.
– este folosit “2ch Analog Direct”.
Alegerea limbii pentru
transmisia digitală (Dual Mono)
Vă permite să selectaţi limba atunci când doriţi
să ascultaţi în timpul unei transmisiuni digitale.
Acest parametru este operaţional numai pentru
surse de semnal Dolby Digital.
x MAIN / SUB
Sunetul pentru limba principală va fi transmis
la ieşire prin boxa frontală stânga simultan
cu sunetul pentru limba secundară, care va fi
transmis la ieşire prin boxa frontală dreapta.
x MAIN
Va fi redat la ieşire numai sunetul pentru limba
principală.
x SUB
Va fi redat la ieşire numai sunetul pentru limba
secundară.
Prioritatea la decodare a
semnalului de la intrarea audio
digitală (Decode Priority)
Vă permite să specificaţi modul de intrare pentru
semnalul digital primit la mufele DIGITAL IN
sau HDMI IN.
x PCM
Când sunt selectate semnalele de la mufa
DIGITAL IN, au prioritate semnalele PCM
(evitându-se întreruperea semnalului când
începe redarea).
Cu toate acestea, când sunt primite la intrare alte
semnale, în funcţie de format, este posibil să nu
se audă sonorul. Într-un astfel de caz, alegeţi
pentru acest parametru varianta “AUTO”.
Când sunt selectate semnalele de la mufa HDMI
IN, sunt transmise la ieşire numai semnale PCM
de la player-ul conectat. Când sunt recepţionate
semnale în alt format, selectaţi pentru acest
parametru varianta “AUTO”.
x AUTO
Se comută automat modul de intrare între DTS,
Dolby Digital sau PCM.
Note
• Chiar dacă pentru “Decode Priority” este aleasă
varianta “PCM”, în funcţie de discul redat,
sunetul poate fi întrerupt chiar la începutul
primei piste redate.
Mod nocturn (Night Mode)
Această funcţie crează atmosfera unei săli de
spectacole, la un nivel redus al volumului.
Această funcţie poate fi utilizată cu alte atmosfere
sonore. Atunci când vizionaţi un film noaptea
târziu, veţi putea auzi cu claritate dialogurile,
chiar la volum sonor redus.
x OFF (oprit)
x ON (pornit)
126
Meniul reglaje video
Puteţi realiza reglaje video.
Rezoluţie – Conversia semnalelor video (Resolution)
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalelor
video analogice de intrare.
x 480i/576i
x DIRECT
Semnalele video analogice sunt trimise la ieşire
fără nici o conversie.
x 720p
x 480p/576p
x 1080i
x 1080p
x AUTO
Opţiunile
meniului
“Resolution”
(Rezoluţie)
DIRECT
Ieşire de la
Mufă
HDMI OUT
Mufe
de intrare
COMPONENT
VIDEO IN
VIDEO IN
COMPONENT
AUTO
VIDEO IN
(variantă iniţială)
VIDEO IN
Mufe COMPONENT Mufă MONITOR
VIDEO MONITOR
VIDEO OUT
OUT
–
a
–
–
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
za)
COMPONENT
VIDEO IN
VIDEO IN
zc)
z
z
zc)
z
z
480p/576p
COMPONENT
VIDEO IN
VIDEO IN
z
z
–
z
z
a
720p, 1080i
COMPONENT
VIDEO IN
VIDEO IN
z
zd)
–
z
zd)
a
COMPONENT
VIDEO IN
VIDEO IN
z
a
–
z
–
a
480i/576i
1080p
z : semnalele video sunt convertite şi transmise la ieşire prin intermediul convertorului video.
a : este transmis la ieşire acelaşi tip de semnal ca şi cel de intrare. Semnalele video nu sunt convertite.
– : nu sunt transmise la ieşire semnale video.
a) Rezoluţia este stabilită automat, în funcţie de
televizorul conectat.
c) Semnale 480p/576p sunt transmise la ieşire chiar
dacă este aleasă varianta 480i/576i.
b) Când televizorul este conectat la alte mufe decât
d) Semnalele video care nu sunt protejate de legea
cele HDMI, la ieşire sunt transmise semnale
480i/576i atunci când pentru “Resolution” este
aleasă varianta “AUTO”.
drepturilor de autor sunt transmise la ieşire în
funcţie de setările din meniul de reglaje. Semnalele
video aflate sub protecţia drepturilor de autor sunt
transmise la ieşire ca semnale 480p.
Continuare l
127
Note
• Semnalele video nu sunt transmise la ieşire de
la mufele COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT sau MONITOR VIDEO OUT când
televizorul etc. este conectat la mufa HDMI
OUT.
• Dacă în meniul “Resolution” selectaţi o rezoluţie
care nu este acceptată de televizorul conectat,
imaginile de la televizor nu pot fi transmise
corect la ieşire.
• Semnalele de ieşire HDMI convertite nu acceptă
“x.v.Color (x.v.Colour)” şi Deep Color (Deep
Colour) şi 3D.
Rezoluţia de zonă (Zone Resolution)
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalelor
video analogice în zona 2 .
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
Opţiunile
meniului
“Zone
Resolution”
Ieşire de la
Mufe
de intrare
COMPONENT
480i/576i
VIDEO IN
(variantă iniţială)
VIDEO IN
480p/576p
720p, 1080i
x 720p
Mufe ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă ZONE 2
VIDEO OUT
z
z
z
z
COMPONENT
VIDEO IN
VIDEO IN
z
–
z
–
COMPONENT
VIDEO IN
VIDEO IN
z*
–
z*
–
z : semnalele video sunt convertite şi transmise la ieşire prin intermediul convertorului video.
– : nu sunt transmise la ieşire semnale video.
*Semnalele video care nu sunt protejate de legea
drepturilor de autor sunt transmise la ieşire în
funcţie de reglajele meniului de reglaje. Semnalele
video aflate sub protecţia drepturilor de autor sunt
transmise la ieşire ca semnale 480p.
128
Meniul reglaje HDMI
Puteţi realiza reglajele solicitate pentru
echipamentele conectate la mufa HDMI.
Comandă pentru HDMI
(Control for HDMI)
Vă permite să porniţi sau să opriţi funcţia care
comandă echipamentele conectate la mufa HDMI
prin cablul HDMI .
x OFF (dezactivat)
x ON (activat)
Notă
• Când pentru “Control for HDMI” alegeţi
varianta “ON”, “Audio Out” se poate
modifica automat.
Trecere (Pass Through)
Vă permite să transmiteţi la ieşire semnale
HDMI către televizor chiar dacă receptorul este
în standby. Vedeţi pentru detalii “Trimiterea la
ieşire a semnalelor HDMI, inclusiv atunci când
receptorul este în standby“ (pagina 105)
x OFF (dezactivat)
x ON (activat)
Notă
• “Pass Through“ nu poate fi reglat atunci când
pentru “Control for HDMI“ este aleasă
varianta “OFF“.
H.A.T:S.
Vă permite porniţi/opriţi funcţia H.A.T.S (Sistem
de transmisie digitală audio de înaltă calitate).
Atunci când funcţia H.A.T.S. este activă, calitatea
sunetului este mai bună deoarece nu apare
fenomenul de “jitter” (pauze la citirea semnalelor)
la transmisia semnalelor audio digitale.
x OFF (dezactivat)
x ON (activat)
Notă
• Poate fi necesară o perioadă de timp pentru ca
sunetul să fie trimis la ieşire după ce a fost
acţionată o componentă conectată la receptor
(ex. apăsarea butonului PLAY, apăsarea
butonului STOP, apăsarea butonului PAUSE)
datorită limitărilor sistemului H.A.T.S. Pauza
temporală depinde de sursa de sunet. Această
facilitate poate fi ineficientă în funcţie de
componentă şi de sursa de sunet, chiar dacă
aţi activat-o alegând “ON“.
• Este necesar ca echipamentele conectate la mufa
HDMI să accepte facilitatea H.A.T.S.
• În cazul în care aţi ales pentru “Audio Out“
varianta “TV+AMP“, este posibil ca funcţia
H.A.T.S. să nu fie disponibilă, depinzând de
componenta conectată sau de starea acestei
componente. În acest caz, alegeţi pentru
“Audio Out“ varianta “AMP“
• Funcţia H.A.T.S. a acestui receptor acţionează
atunci când la receptor este conectat un Sony
SCD-XA5400ES.
Flux de informaţii privind funcţia
H.A.T.S. disponibilă
Semnal audio
intrare
Frecvenţă de
eşantionare
Liniar PCM 2ch
44.1 kHz, 48 kHz,
88.2 kHz, 96 kHz,
176.4 kHz, 192 kHz
Liniar PCM Multi 44.1 kHz, 48 kHz,
88.2 kHz, 96 kHz,
176.4 kHz, 192 kHz
DSD
2.8224 MHz
Reglarea ieşirii audio
(Audio Out)
Vă permite să transmiteţi la ieşire semnale HDMI
de la componenta de redare conectată la receptor
printr-o conexiune HDMI.
x TV+AMP
Sunetul se aude prin difuzoarele TV şi prin
boxele conectate la receptor.
Continuare l
129
Note
• Calitatea sunetului de la echipamentul de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
cum ar fi numărul de canale, frecvenţa de
eşantionare etc. Când televizorul este dotat cu
difuzoare stereo, sunetul provenit de la receptor
este de asemenea stereo, ca şi cel de la televizor,
chiar dacă sursa redată este multicanal.
• Atunci când conectaţi receptorul la un echipament
de afişare a imaginii (proiector etc.) este posibil
ca sunetul să nu poată fi emis de la receptor. În
acest caz, selectaţi “AMP”.
• Când selectaţi intrarea alocată pentru HDMI,
sunetul nu este emis de la televizor.
x AMP
Semnalele audio HDMI, de la echipamentul
de redare vor fi emise numai prin boxele
conectate la receptor. Sonorul multicanal
poate fi redat aşa cum este.
Notă
• Semnalele audio nu sunt emise de boxele
televizorului când pentru “Audio Out” este
aleasă varianta “AMP”.
Nivel de subwoofer
Vă permite să alegeţi pentru subwoofer un
nivel cuprins între 0 dB şi + 10 dB atunci când
semnalele PCM sunt detectate la intrare printr-o
conexiune HDMI. Puteţi regla independent
nivelul pentru fiecare intrare HDMI.
x 0 dB
x AUTO
Nivelul subwoofer-ului este stabilit automat
la 0 dB sau +10 dB, în funcţie de fluxul
audio.
x +10 dB
Filtru trece-jos de subwoofer
(Subwoofer L.P.F.)
Vă permite să activaţi filtrul trece-jos al subwooferului când sunt primite la intrare semnale PCM
liniar, prin intermediul unei conexiuni HDMI.
Activaţi opţiunea “SW L.P.F.” când conectaţi un
subwoofer nu beneficiază de funcţia frecvenţă
de trecere.
130
x OFF
Filtrul trece-jos al subwoofer-ului este oprit.
x ON
Frecvenţa de tăiere a filtrului trece-jos al
subwoofer-ului este stabilită de 120 Hz.
Video Direct
Vă permite trimiteţi la ieşire, direct la mufa
HDMI OUT, semnale de intrare video de la mufa
HDMI IN .
x OFF
Semnalele de intrare de la mufa HDMI IN sunt
trimise la ieşire printr-un procesor video.
x ON
Semnalele de intrare de la mufa HDMI IN sunt
trimise direct la ieşire.
Notă
• Alegeţi pentru “Video Direct“ varianta “ON“
pentru a recepţiona semnale AdobeRGB
sauAdobeYCC601.
Meniul reglaje de reţea
Folosit pentru efectuarea reglajelor de reţea.
Network Setup
Vă permite să stabiliţi reglajele reţelei.
Pentru a verifica reglajele reţelei
1 Alegeţi “Network Setup“, apoi apăsaţi
5 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
caracterele unul câte unul şi a introduce
adresa IP.
6 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
7 Apăsaţi b pentru fi afişată
.
interfaţa
următoare.
8 Repetaţi procedura de la paşii 4...7 pentru
a introduce masca de subreţea – Subnet
Mask, adreda Gateway, prima adresă
DNS – DNS1 şi a doua adresă DNS –
DNS2 .
9 Selectaţi “Test Connection“, apoi apăsaţi
.
2 Alegeţi “Network Information”, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului vor fi afişate
informaţiile referitoare la reglajele de reţea.
.
Pe ecranul televizorului este afişat mesajul
“Succes ! The receiver is now connected to
network” (Receptorul a fost conectat cu succes
la reţea).
Pentru a configura reţeaua în mod
automat
10 Apăsaţi
1 Alegeţi “Network Setup“, apoi apăsaţi
Pentru a configura în mod automat
serverul Proxy
.
2 Alegeţi “Internet Setup”, apoi apăsaţi .
3 Alegeţi “Connect Automatically (DHCP)“,
.
apoi apăsaţi
Pe ecranul televizorului este afişat mesajul
“Succes ! The receiver is now connected to
network” (Receptorul a fost conectat cu succes
la reţea).
4 Apăsaţi
pentru a alege “Finish“.
Pentru a stabili în mod manual
adresa IP
1 Alegeţi “Network Setup“, apoi apăsaţi
.
2 Alegeţi “Internet Setup”, apoi apăsaţi .
3 Alegeţi “Manual Configuration“, apoi
.
apăsaţi
Pe ecranul televizorului este afişat meniul de
reglaje pentru adresa IP.
4 Alegeţi IP address, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului este afişată tastatura
virtuală.
pentru a alege “Finish“.
1 Alegeţi “Network Setup“ şi apăsaţi
2 Alegeţi “Proxy Setup”, apoi apăsaţi
3 Alegeţi “Enable“, apoi apăsaţi .
4 Apăsaţi .
.
.
Pe ecranul televizorului este afişată tastatura
virtuală.
5 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
caracterele unul câte unul şi a introduce
adresa serverului Proxy.
6 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi .
7 Apăsaţi b pentru fi afişată caseta
cu
numărul portului – Port number, apoi
.
apăsaţi
Pe ecranul televizorului este afişată tastatura
virtuală.
8 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
caracterele unul câte unul şi a introduce
numărul portului.
9 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
10 Apăsaţi b.
11 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
.
.
Continuare l
131
Pentru a şterge din listă un dispozitiv
de comandă detectat
Funcţia de server
(Server Function)
Vă permite să activaţi funcţia de server a
receptorului.
x OFF
x ON
Vă permite să porniţi sau să opriţi funcţia
care face posibilă acţionarea receptorului cu
ajutorul dispozitivelor de comandă din reţeaua
la domiciliu.
x OFF
x ON
Notă
• Atunci când reglaţi “Controllers“, alegeţi
pentru “External Controllers“ varianta “ON“
Permite efectuarea operaţiilor acceptate de acest
receptor, folosind dispozitive de comandă din
reţeaua la domiciliu care au încercat anterior
conectarea la receptor .
1 Alegeţi “Controllers“, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului este afişat meniul
folosit pentru dispozitivele de comandă –
Controllers.
2 Alegeţi din listă dispozitivul de comandă
căruia doriţi să îi permiteţi acţionarea
pentru a
receptorului, apoi apăsaţi
bifa căsuţa.
Când bifaţi căsuţa pentru “Auto Permission“,
toate dispozitivele de comandă din reţea sunt
bifate în mod automat.
.
Pentru a renunţa la reglaj
132
.
Observaţie
Pot fi listate până la 10 dispozitive de comandă
care au încercat să se conecteze la receptor, şi
fiecare dintre acestea poate acţiona receptorul.
Numele dispozitivului
(Device Name)
Vă permite să alocaţi receptorului un nume de
până la 20 de caractere care va fi afişat ca atare
în reţeaua la domiciliu.
Pentru a aloca un nume
dispozitivului
Dispozitive de comandă
(Controllers)
Alegeţi “Cancel“, apoi apăsaţi
care doriţi să fie şters, apoi apăsaţi
pentru a bifa căsuţa.
2 Selectaţi “Remove All“, apoi apăsaţi
Comandă externă (External
Control)
3 Alegeţi “Finish“, apoi apăsaţi
1 Alegeţi din listă dispozitivul de comandă
la pasul 3.
1 Alegeţi “Device name“, apoi apăsaţi
2 Apăsaţi .
.
Pe ecranul televizorului este afişată tastatura
virtuală.
3 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
caracterele unul câte unul şi a introduce
numele dispozitivului.
4 Alegeţi “Finish“, apoi apăsaţi
.
Când reglajul este aplicat receptorului, acesta
va reporni în mod automat.
Observaţie
Denumirea implicită este “STR-DA5600ES”.
Contul Rhapsody
Vă permite să introduceţi contul Rhapsody pentru
a urmări serviciul radio de Internet Rhapsody.
Pentru detalii, vedeţi “Deschiderea unui cont“
(pagina 88). Rhapsody este disponibil numai în
Statele Unite.
Network Standby
Puteţi porni funcţia care activează switch-urile din
spatele receptorului şi care permite dispozitivelor
externe să comande pornirea/oprirea receptorului
chiar dacă acesta este în standby.
x OFF
Funcţia de reţea se opreşte atunci când receptorul
intră în starea standby.
x ON
Reţeaua continuă să funcţioneze atunci când
receptorul intră în starea standby.
În plus, funcţia de reţea se activează mai rapid
după pornirea receptorului.
Notă
• Funcţia de server a acestui receptor este
activă atunci când receptorul este în standby,
chiar dacă pentru “Network Standby” aţi
ales varianta “OFF“.
Reglaje de acţionare rapidă
(Quick Click)
Puteţi efectua reglaje pentru a comanda
componente conectate la receptor cu ajutorul
telecomenzii virtuale.
Vedeţi pentru detalii “Acţionarea componentelor
şi luminilor conectate la receptor folosind un
dispozitiv de comandă extern (Quick Click)”
(pagina 142).
Componenta sursă
(Source Component)
Este selectată componenta sursă care urmează a
fi acţionată.
x Preset Mode (modul prestabilit)
Personalizează telecomanda pentru a se potrivi cu
componentele sursă conectate la receptor.
x Learn Mode (modul de învăţare)
Permite ca telecomanda să “înveţe” coduri.
x Reset (revenire)
Şterge din memorie atât codurile programate, cât
şi pe cele învăţate.
Componente obişnuite
(Common Component)
Sunt selectate componente care urmează a fi
acţionate, cum ar fi un televizor, un proiector
sau lumini conectate la receptor.
x Preset Mode (modul prestabilit)
Personalizează telecomanda pentru a se potrivi cu
componente obişnuite cum ar fi un televizor, un
proiector şi iluminarea conectate la receptor.
x Learn Mode (modul de învăţare)
Permite ca telecomanda să “înveţe” coduri.
x Reset (revenire)
Şterge din memorie atât codurile programate cât
şi cele învăţate.
Macro
Stabileşte o secvenţă de comenzi care să fie
efectuate ca o comandă unică.
133
Meniul reglaje de sistem
Puteţi personaliza reglajele receptorului.
RS232C Control
Vă permite să porniţi/opriţi modul de comandă
pentru service şi întreţinere.
Settings Lock
(blocarea reglajelor)
Vă permite să blocaţi reglajele receptorului.
x ON
Folosind meniul de reglaje puteţi numai să
activaţi această funcţie. Pentru a debloca
reglajele efectuaţi procedura următoare.
x OFF
x ON
Language (limbă)
Este aleasă limba pentru mesajele de pe ecran.
x English (engleză)
1 Apăsaţi "/1 pentru a opri receptorul.
2 În timp ce menţineţi apăsate MUSIC
şi HDMI IN, apăsaţi "/1 pentru a porni
receptorul.
x Espanol (spaniolă)
x Francais (franceză)
x Deutsch (gremană)
Auto Standby
Vă permite să porniţi/opriţi funcţia care trece
automat receptorul în modul standby când acesta
nu este acţionat sau când nu primeşte semnale
de intrare.
x ON
Receptorul trece în modul standby după
aproximativ 30 de minute.
x OFF
Receptorul nu trece în modul standby.
Notă
• Această funcţie nu acţionează atunci când
este selectată una dintre intrările “Server“,
“Rhapsody“, “SHOUTcast“, “FM“, “AM”,
“SIRIUS” sau multicanal.
Software Version
Puteţi verifica versiunea de software a sistemului
receptorului, şi puteţi actualiza software-ul
receptorului.
Puteţi de asemenea actualiza software-ul
receptorului folosind aplicaţia Setup Manager de
pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu receptorul.
Pentru detalii, consultaţi “Actualizarea softwareului receptorului folosind Setup Manager“
(pagina 93).
Pentru a actualiza receptorul
folosind meniul
1
Alegeţi “Software Version“, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului este afişată versiunea
curentă de software.
2 Alegeţi “Update via Internet“ (actualizare
prin Internet), apoi apăsaţi
134
.
Pe ecranul televizorului sunt afişate versiunea
curentă şi ultima versiune disponibilă.
3
Apăsaţi
pentru a alege “Update”
(Actualizare).
Pe ecranul televizorului este afişat un mesaj
de confirmare.
4 Alegeţi “Start“, apoi apăsaţi
Funcţionarea fără
conectare la televizor
Puteţi acţiona acest receptor folosind fereastra de
afişare chiar dacă nu este conectat un televizor.
.
Începe actualizarea receptorului.
Pe durata operaţiei, indicatorul MULTI
CHANNEL DECODING al panoului frontal
clipeşte.
La încheierea operaţiei receptorul reporneşte
în mod automat.
Note
• În următoarele cazuri este afişat un mesaj pe
ecranul TV şi actualizarea receptorului nu este
efectuată :
– Când toate versiunile curente sunt cele mai
noi versiuni.
– Când receptorul nu poate regăsi date, cum
ar fi dacă reţeaua nu a fost pusă la punct, sau
când a căzut serverul, etc.
• Nu opriţi receptorul şi nu deconectaţi cablul de
reţea pe durata operaţiei de actualizare. Aceasta
poate cauza o disfuncţionalitate.
• Operaţia de actualizare poate necesita o durată
de 50 de minute pentru a fi completată.
Folosirea meniurilor din fereastra
de afişare
Când apare indicaţia “GUI MODE” în fereastra
de afişare, după ce aţi apăsat MENU, DISPLAY
sau V/v, apăsaţi GUI MODE pentru a comuta
modul de meniu al receptorului în “DISPLAY
MODE”. (După ce indicaţia “GUI MODE
OFF“ apare în fereastra afişajului, receptorul
este comutat în modul de meniu “DISPLAY
MODE“)
1 Porniţi receptorul.
2 Apăsaţi MENU.
În fereastra de afişaj a receptorului apare
meniul.
Exemplu : Atunci când alegeţi
“Speaker Settings”
3 Apăsaţi repetat V/v pentru a selecta
meniul dorit., apoi apăsaţi
sau b.
135
4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru
a selecta elementul de meniu, apoi
apăsaţi
.
Parametrii sunt afişaţi în paranteze .
5 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a
selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
Parametrul este introdus şi parantezele dispar
din afişaj .
Observaţie
Pentru a reveni la pasul precedent, apăsaţi
RETURN/EXIT O.
136
Lista meniurilor (din fereastra de afişaj)
Opţiunile următoare sunt disponibile în fiecare meniu.
“xx...“ din tabel indică parametrul pentru fiecare element.
Meniu
Element
Reglaj
iniţial
Parametri
AUTO
AUTO CAL START?
CALIBRATION (Start Autocalibrare)
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
WARNING CODE
[xxx:4x]
(cod de avertizare)
NO WARNING
(nici un avertisment)
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, SAVE
PHASE INFO, DIST, INFO, LEVEL, EXIT
INFO, EXIT
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
PHASE INFO [xxx:xxx]
(informaţie de fază)
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : OUT, IN
DIST. INFO [xxx:xxx]dB
(informaţie de distanţă)
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
LEV. INFO [xxx:xxx]
(informaţie de nivel)
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
ERROR CODE [xxx:3x]
(cod de eroare)
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
RETRY? [xxxx]
CANCEL
YES, NO
YES
CAL TYPE
[xxxxxxxxx]
(Tipul calibrării)
FULL FLAT, ENGINEER
FRONT REF, USER REF*, OFF
FULL
FLAT
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
AUTO,
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
ALL, SUR, OFF
ALL
SP PAIR MATCH [xxx]
POSITION (Poziţie)
[xxxxxxxx]
L/R, L, R
L/R
POS. 1, POS. 2, POS. 3
POS. 1
NAME IN ? [xxxxxxxx]
(Denumirea intrărilor)
* “USER REF“ apare numai dacă aţi reglat frecvenţa folosind aplicaţia software Setup Manager.
Continuare l
137
Reglaj
iniţial
OFF
Meniu
Element
Parametri
Reglaje de nivel
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE
[xxxxxxxx]
(Ton de testare)
PHASE NOISE
[xxxxxxx]
(Zgomot de fază)
OFF, L până la RH (AUTO) , L până la
RH (FIX)
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SB/SL,
SBL/SL, SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH,
LH/R
OFF
PHASE AUDIO
[xxxxxxx]
(Fază audio)
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SB/SL,
SBL/SL, SL/L, L/SR, L/RH, LH/RH,
LH/R
OFF
FRONT L [xxx:xdB]
(Nivel boxă frontală stânga)
–10 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
FRONT R [xxx:xdB]
(Nivel boxă frontală dreapta)
–10 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
CENTER [xxx:xdB]
(Nivel boxă centrală)
SURROUND L
[xxx:xdB]
(Nivel boxă surround stânga)
SURROUND R
[xxx:xdB](Nivel boxă
surround dreapta)
–20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
–20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
–20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
–20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
SUR BACK L [xxx:xdB] –20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
(Nivel boxă surround spate
stânga)
SUR BACK R [xxx:xdB] –20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
(Nivel boxă surround spate
0 dB
SUR BACK [xxx:xdB]
(Nivel boxă surround spate)
0 dB
dreapta)
LEFT HIGH [xxx:xdB]
(Nivel boxă sus stânga)
–20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
RIGHT HIGH [xxx:xdB]
(Nivel boxă sus dreapta)
SUBWOOFER
[xxx:xdB]
(Nivel subwoofer)
–20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
–20 dB până la +10 dB
(în trepte de 0,5 dB)
0 dB
OFF , AUTO , STD, MAX
AUTO
D. RANGE COMP. [xxx]
(Compresor pentru registrul
dinamic)
138
Meniu
Element
Parametri
Reglaje
Boxe
SPEAKER
SETTINGS
SP PATTERN [xxxxx]
5/4,1 până la 2/0 (28 de formule)
Reglaj
iniţial
3/4,1
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
LARGE
SB ASSIGN [xxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE 2
OFF
1,00 m până la 10,00 m
(în trepte de 1 centimetru)
3m
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter (metru), feet
feet*
FR CROSSOVER** [xxxxx]
CNT CROSSOVER**
[xxxxx]
SUR CROSSOVER**
[xxxxx]
FH CROSSOVER**
[xxxxx]
40 ... 200 (în trepte de 10 Hz)
120
40 ... 200 (în trepte de 10 Hz)
120
40 ... 200 (în trepte de 10 Hz)
120
40 ... 200 (în trepte de 10 Hz)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ohmi 4 ohm
8 ohm
EFFECT TYPE [xxxxxxx]
(Tip de efect HD-D.C.S.)
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
HEIGHT GAIN [xxxx]
(Comandă nivel PLIIz)
HIGH, MID, LOW
MID
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH
[xxxxxxxxx]
SUBWOOFER
[xxxxxxxxx]
Reglaje
surround
SUR
SETTINGS
* Metru, pentru modelul european
** nu puteţi alege această variantă atunci când pentru boxe a fost aleasă varianta “LARGE“.
Continuare l
139
Meniu
Element
Parametri
Reglaje
egalizor
EQ
SETTINGS
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
Reglaj
iniţial
0 dB
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
0 dB
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
0 dB
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
0 dB
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
0 dB
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
0 dB
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
0 dB
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB ..... +10 dB (în trepte de 0,5 dB)
0 dB
P.VOL MAIN [xxx.xdB]
OFF, - ∞, -92,0 dB la + 23,0 dB
(0,5 dB pe treaptă)
OFF
P.VOL ZONE2 [xxxdB]
OFF, - ∞, -92,0 dB la + 23,0 dB
(1 dB pe treaptă)
FIXED, VARIABLE
OFF
Reglaje
Multi Zonă
MULTI
ZONE
SETTINGS
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
Reglaje
tuner
TUNER
SETTINGS
VARIABLE
OFF
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
STEREO
YES, NO
NO
OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
PARENTAL LOCK* [xxx]
LOCK CODE EDIT*
0000
SR ANTENNA AIMING*
SIRIUS ID DISPLAY*
Reglaje
audio
AUDIO
SETTINGS
Reglaje
video
VIDEO
SETTINGS
D.L.L.
AUTO2, AUTO1, OFF
AUTO1
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
0 ms
DUAL MONO [xxxxxxxx]
HDMI AUTO, între 0 ms şi 1200 ms
(în trepte de 10 ms)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
AUTO
NIGHT MODE [xxx]
AUDIO ASSIGN ?
OFF, ON
OFF
RESOLUTION
[xxxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
ZONE RESO.[xxxxxxxxx] 480/ 576i, 480p/576p, 720p, 1080i
VIDEO ASSIGN ?
* Numai pentru modelul SUA/Canada
140
MAIN
480/576i
Parametri
Reglaj
iniţial
Meniu
Element
Reglaje HDMI
HDMI
SETTINGS
CONTROL FOR HDMI [xxx] ON, OFF
OFF
PASS THRU [xxxx]
ON, OFF
OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ON
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10 dB, 0 dB
AUTO
SW LPF [xxx]
LPF ON, LPF OFF
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
Reglaje de
sistem
SYSTEM
SETTINGS
OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
ON
VERSION [x.xxx]
UPDATE (PC)[xxxxxx]
Pentru a modifica informaţiile
afişate
Puteţi verifica atmosfera sonoră etc. prin derularea
informaţiilor din fereastra de afişare.
1 Alegeţi intrarea pentru care doriţi să fie
afişate informaţiile.
2 Apăsaţi în mod repetat DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY, afişajul
se modifică după cum urmează.
Intrare selectată T Tipul atmosferei sonore
T Flux* T Numele introdus...
* Este posibil ca informaţiile despre flux să
nu fie afişate.
La ascultarea unui post de radio FM sau
AM
Numele postului T FrecvenţăT Tipul
atmosferei sonore...
Indexul numelor apare numai dacă aţi alocat un
nume unei intrări sau unui post de radio.
Indexul numelor nu apare atunci când aţi
introdus numai spaţii libere.
La acordul pe un canal SIRIUS (numai la
modelul pentru S.U.A./Canada)
Numele postului T Numărul canalului
Categorie T Numele artistului T Titlul piesei
T Numele compozitorului T Intensitatea
semnalului T Tipul atmosferei sonore
–
PERMIT, DENY
DENY
La recepţia transmisiilor RDS (numai
pentru modelul european)
PS (Numele serviciului)1), numele prestabilit,
bandă, sau numărul prestabilit T Frecvenţă,
bandă şi numărul prestabilit T indicaţia
PTY 2) (tipul programului) T indicaţia RT 3)
(radio text) T CT (indicaţia orei) T Tipul
atmosferei sonore
1) Această informaţie apare şi la posturile de
radio FM fără RDS.
2) Tipul de program transmis.
3) Mesaje text transmise de postul RDS.
141
Acţionarea fiecărei componente folosind telecomanda virtuală (Quick Click)
Acţionarea componentelor şi luminilor conectate la
receptor folosind telecomanda virtuală (Quick Click)
Puteţi comanda componentele conectate la receptor, un proiector şi unitatea de control a luminilor
folosind telecomanda virtuală afişată pe ecranul televizorului.
Dispozitiv de comandă extern
Emiţător IR
Componente obişnuite
Proiector
Televizor
Componente sursă
142
Lumini
1 Selectaţi “
Acţionarea rapidă (Quick
Click)
Input“, apoi apăsaţi
sau b.
Folosind telecomanda virtuală, puteţi acţiona
componentele conectate la receptor, un proiector
şi unitatea de control a luminilor.
2
Selectaţi componenta dorită, apoi
.
apăsaţi
3 Apăsaţi QUICK CLICK.
4
Alegeţi butoanele potrivite la
telecomanda virtuală pentru a folosi
funcţiile din tabelul de mai jos, apoi
.
apăsaţi
Notă
• Este posibil ca unele funcţii să nu fie disponibile
pentru componentele pe care le folosiţi
Tabelul cu butoanele utilizate pentru acţionarea fiecărui echipament
Vedeţi “Acţionarea componentelor conectate la receptor“ (pagina 144) pentru detalii asupra
butoanelor telecomenzii.
Categorie
TV
Aparat Proiecvideo
tor
DVD
BD
LD
CD
MD
CABLE
SAT
TAPE
DVR
LIGHT
Buton
1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Butonul 10
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
+10 (*)
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
Ent
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Input
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Display (Info)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Top Menu (Guide)
z
–
–
z
z
–
–
–
z
z
–
z
m/N/M/x/X
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
./>
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Ch +/–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
–
z
Butoane colorate
(roşu/albastru/verde/
galben)
z
–
z
z
–
–
–
–
z
–
z
V/v/B/b/ Menu/
/Exit/Return
/
–
Scene 1-16 (lumini)
z
All On/Off
z
On/Off
z
Crescut/scăzut
z
Continuare l
143
Categorie
TV
Aparat Proiecvideo
tor
DVD
BD
LD
CD
MD
CABLE
SAT
TAPE
DVR
LIGHT
Buton
Light Off
z
Toggle
z
Acţionarea componentelor
conectate la receptor
Puteţi comanda componente conectate la receptor
folosind facilităţile Quick Click “Menu“ şi “10
key“
Următoarele explicaţii furnizează exemple
obişnuite de acţionare. În funcţie de tipul
echipamentului conectat, acesta poate funcţiona
diferit sau poate să nu funcţioneze deloc.
Clapeta Menu
Buton
11
2 Display
(Info)
3 V/v/B/b,
144
Funcţie
Pentru a porni/opri
componente conectate la
receptor.
Pentru a fi afişată starea
sau informaţii referitoare
la componenta conectată la
receptor.
Alegeţi V/v/B/b pentru a
selecta elemente de meniu.
Apăsaţi apoi
pentru a
confirma selecţia.
Buton
Funcţie
Pentru a fi afişat meniul
4 Menu
componentelor conectate la
receptor.
Pentru a porni redarea sau
5 N, z
pentru a înregistra.
Pentru a opri sau pentru a
x,X
face o pauză de redare sau de
înregistrare.
Pentru rulare rapidă/ derulare
m/M
înapoi.
./> Pentru salt la pista
precedentă/ următoare.
Alegeţi Ch +/- pentru a
6 Ch+/Chselecta canalul TV, tunerul de
satelit, aparatul video, etc.
Return
(Exit)
Pentru a reveni la secţiunea
7
anterioară a meniului sau
pentru ieşi din meniu.
Top
Menu
Pentru a fi afişată rădăcina
8
(Guide)
meniului playerului DVD,
Blu-ray, etc. sau pentru a
fi afişat programul ghid al
televizorului, tunerului de
satelit, recorderului HDD,
etc.
Butoane
Alegeţi atunci când acţionaţi
9
colorate
un player/recorder DVD,
(roşu/
player Blu-ray, sau un
albastru/
decodor de cablu.
verde/
galben)
0 Input
qa Macro
Pentru a alege sursa de
intrare a componentelor
conectate la receptor.
Pentru a fi acţionată o
comandă Macro programată
cu Quick Click. Acest
buton nu apare atunci când
nu exista “macro”-uri
programate.
Clapeta 10 key
Buton
5 N, z
x,X
m/M
./>
6 Ch+/Ch-
7 Butoane
colorate
(roşu/
albastru/
verde/
galben)
8 Input
Buton
1 1
2 10 key
3 +10 (.)
4 Ent
Funcţie
Pentru a porni/opri
componente conectate la
receptor.
Pentru :
– a alege numărul pistei
player-ului CD, DVD,
Blu-ray, sau al aparatului
MD.
– a alege numărul canalului
televizorului, al
tunerului de satelit sau al
aparatului video.
Pentru :
– a alege numărul pistei
player-ului CD, DVD,
Blu-ray, sau al aparatului
MD.
– a alege un număr mai
mare de 10 pentru
canalul televizorului, al
tunerului de satelit sau al
aparatului video.
Apăsaţi pentru ca să fie
reţinută valoarea introdusă
cu ajutorul butoanelor
numerotate după alegerea
unui canal, unui disc sau
unei piste.
9 Macro
Funcţie
Pentru a porni redarea sau
pentru a înregistra.
Pentru a opri sau pentru a
face o pauză de redare.
Pentru rulare rapidă/
derulare înapoi.
Pentru salt la pista
precedentă/ următoare.
Alegeţi Ch +/- pentru a
selecta canalul TV, tunerul
de satelit, aparatul video,
etc.
Alegeţi atunci când
acţionaţi un player/recorder
DVD, player Blu-ray, sau
un decodor de cablu.
Pentru a alege sursa de
intrare a componentelor
conectate la receptor.
Pentru a fi acţionată
o comandă Macro
programată cu Quick Click.
Acest buton nu apare atunci
când nu exista macro-uri
programate.
145
Acţionarea televizorului,
proiectorului şi a luminilor
Pentru a acţiona televizorul,
alegeţi ( ) pe clapeta Common
Buton
8 Butoane
colorate
(roşu/
albastru/
verde/
galben)
Funcţie
Alegeţi atunci când
acţionaţi un player/recorder
DVD, player Blu-ray, sau
un decodor de cablu.
Pentru a acţiona proiectorul,
alegeţi ( ) pe clapeta Common
Buton
1 Macro
2 1
3 Display
(Info)
4 V/v/B/b,
5 Menu
6 Exit
7 Guide
146
Funcţie
Pentru a fi acţionată
o comandă Macro
programată cu Quick
Click. Acest buton nu
apare atunci când nu exista
macro-uri programate.
Pentru a porni/opri
componente conectate la
receptor.
Pentru a fi afişată starea
curentă sau informaţii
referitoare la componenta
conectată la receptor.
Alegeţi V/v/B/b pentru a
selecta elemente de meniu.
Apăsaţi apoi
pentru a
confirma selecţia.
Pentru a fi afişat meniul
componentelor conectate la
receptor.
Pentru ieşi din meniu.
Pentru fi afişat programul
ghid al televizorului, al
tunerului de satelit, al
recorderului HDD, etc.
Buton
1 Macro
2 1
3 Display
(Info)
4 V/v/B/b,
5 Menu
6 Exit
Funcţie
Pentru a fi acţionată
o comandă Macro
programată cu Quick
Click. Acest buton nu
apare atunci când nu exista
macro-uri programate.
Pentru a porni/opri
componente conectate la
receptor.
Pentru a fi afişată starea
curentă sau informaţii
referitoare la componenta
conectată la receptor.
Alegeţi V/v/B/b pentru a
selecta elemente de meniu.
Apăsaţi apoi
pentru a
confirma selecţia.
Pentru a fi afişat meniul
componentelor conectate la
receptor.
Pentru ieşi din meniu.
Buton
7 Input
Funcţie
Pentru a alege sursa de
intrare a componentelor
conectate la receptor.
Buton
9 All On
0 Macro
Pentru a acţiona indicatoarele
luminoase, alegeţi ( ) pe clapeta
Common
Funcţie
Pentru a aduce toate
indicatoarele luminoase la
luminozitate maximă.
Pentru a fi acţionată
o comandă Macro
programată cu Quick
Click. Acest buton nu
apare atunci când nu exista
macro-uri programate.
* O unitate de control a indicatoarelor luminoase
poate ajusta luminozitatea a două sau mai
multe indicatoare luminoase printr-o operaţie
cu o singură atingere.
Consultaţi furnizorul instalaţiei de lumini
referitor la unitatea de control a indicatoarelor
luminoase.
Pentru a nu mai fi afişată
telecomanda virtuală
Apăsaţi QUICK CLICK sau RETURN/EXIT
O.
Buton
Funcţie
Pentru a opri alimentarea
1 Light Off
unităţii de control a
indicatoarelor luminoase.*
Scene
1-16
Pentru a alege o formulă
2
prestabilită de iluminare.
Pentru a reduce la
3 All Off
minimum luminozitatea
tuturor indicatoarelor
luminoase (stingere).
Pentru a stinge un singur
4 Off
indicator luminos.
Lower
Pentru a micşora în acelaşi
5
timp luminozitatea tuturor
indicatoarelor luminoase.
Pentru a comuta formula
6 Toggle
prestabilită de iluminare.
Raise
Pentru a creşte în acelaşi
7
timp luminozitatea tuturor
indicatoarelor luminoase.
Pentru a aprinde un singur
8 On
indicator luminos.
147
Reglarea componentelor
acţionate de telecomanda
virtuală
2 Alegeţi “Quick Click“, apoi apăsaţi
sau b.
3 Alegeţi “Common Component“, apoi
apăsaţi
.
4 Alegeţi tipul de componentă pe care doriţi
să o reglaţi, apoi apăsaţi
.
5 Selectaţi “Preset Mode“, apoi apăsaţi
.
6 Alegeţi componenta pe care doriţi să o
reglaţi, apoi apăsaţi
.
7 Alegeţi numele producătorului, apoi
apăsaţi
.
8 Alegeţi codul, apoi apăsaţi
Pentru a regla o componentă
sursă
1 Alegeţi în meniu “
.
Dacă doriţi să efectuaţi un test, alegeţi “Menu“
sau “Power“ pe ecranul televizorului.
Dacă aţi ales “TV“ la pasul 6, va fi afişat “Menu“.
În celelalte cazuri va apărea “Power“.
9 Alegeţi ”Finish”, apoi apăsaţi
.
Settings“, după care
sau b.
apăsaţi
2 Alegeţi “Quick Click“, apoi apăsaţi
sau b.
3 Alegeţi “Source Component“, apoi apăsaţi
.
4 Alegeţi intrarea (poate fi şi un televizor)
pentru care doriţi să efectuaţi reglajele,
.
apoi apăsaţi
5 Selectaţi “Preset Mode“, apoi apăsaţi
.
Realizarea automată a mai
multor comenzi succesive
folosind Quick Click
(Macro Play)
Puteţi utiliza în mod facil funcţia macro folosind
Quick Click.
6 Alegeţi tipul de componentă pe care doriţi
să o reglaţi, apoi apăsaţi
.
7 Alegeţi numele producătorului, apoi
apăsaţi
.
8 Alegeţi codul, apoi apăsaţi
.
Dacă doriţi să efectuaţi un test, alegeţi “Play“
pe ecranul televizorului.
9 Alegeţi ”Finish”, apoi apăsaţi
.
Pentru a regla o componentă
obişnuită
1 Alegeţi în meniu “
apăsaţi
148
sau b.
Settings“, după care
1 Selectaţi “
sau b.
Setings“, apoi apăsaţi
2 Selectaţi “Quick Click“, apoi apăsaţi
Pentru a aloca o denumire unei
secvenţe macro
3 Selectaţi “Macro“, apoi apăsaţi
1 Alegeţi în meniu “
sau b.
4
.
apăsaţi
Alegeţi numărul de macro care va
fi alocat secvenţei de operaţii, apoi
.
apăsaţi
5 Alegeţi numărul pasului pe care îl veţi
programa, apoi apăsaţi
Settings“, după care
sau b.
2 Alegeţi “Quick Click“, apoi apăsaţi
sau b.
3 Alegeţi “Macro“, apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi OPTIONS.
.
Va fi afişat meniul de opţiuni.
6 Alegeţi tipul de componentă dorit, sau
“ -Wait-“ (aşteptare), apoi apăsaţi b.
În cazul în care aţi ales “-Wait-“ (aşteptare),
treceţi la pasul 8.
7 Alegeţi butonul, apoi apăsaţi b.
.
Pe ecranul televizorului este afişată tastatura
virtuală.
6
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a alege
caracterele unul câte unul.
7 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
8
Alegeţi durata de timp dorită, apoi
.
apăsaţi
9
Repetaţi paşii de la 6 la 8 pentru
a programa operaţii şi pentru alte
componente.
10 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
5 Selectaţi “Name Input”, apoi apăsaţi
.
.
Numele introdus a fost înregistrat.
Pentru a renunţa la introducerea
numelui
Selectaţi “Cancel“, apoi apăsaţi
.
Numele introdus este stocat în memorie.
Pentru a renunţa la programare
Selectaţi “Cancel“, apoi apăsaţi
.
Ştergerea unei secvenţe macro de
comenzi
1 Alegeţi în meniu “
apăsaţi
Execuţia unei comenzi macro
1 Apăsaţi QUICK CLICK.
Pe ecranul televizorului este afişată
telecomanda virtuală.
2
Selectaţi MACRO pe telecomanda
virtuală.
Pe ecranul televizorului este afişată lista de
comenzi macro.
3 Alegeţi numărul de macro care doriţi
să fie executat.
Va începe execuţia secvenţei de comenzi în
ordinea în care au fost programate.
Settings“, după care
sau b.
2 Alegeţi “Quick Click“, apoi apăsaţi
sau b.
3 Alegeţi “Macro“, apoi apăsaţi
4
.
Alegeţi numărul de macro dorit, apoi
.
apăsaţi
5 Alegeţi numărul pasului dorit, apoi apăsaţi
.
6
Alegeţi “–“ pentru numele componentei,
.
apoi apăsaţi
7
Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a şterge
secvenţa macro înregistrată.
8 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
.
Secvenţa macro a fost ştearsă din memorie.
149
Stabilirea unor coduri de
telecomandă care nu sunt
stocate în memoria Quick
Click
Senzorul pentru telecomandă
circa 5 cm - 10 cm
După câteva secunde, când înregistrarea
noului cod a fost încheiată, va fi ales în mod
automat “Test“.
8 Apăsaţi
1 Selectaţi “
.
Va începe operaţia de testare a noului cod.
Treceţi la pasul 9 dacă nu doriţi să verificaţi
noul cod.
Setings“, apoi apăsaţi
sau b.
2 Selectaţi “Quick Click“, apoi apăsaţi
9 Selectaţi “Finish“, apoi apăsaţi
3
Notă
• Fereastra de afişaj se stinge în timp ce receptorul
înregistrează noul cod.
sau b.
Selectaţi “Source Component” sau
“Common Component”, apoi apăsaţi
.
4 Alegeţi componenta dorită, apoi apăsaţi
.
5 Selectaţi “Learn Mode“, apoi apăsaţi
.
6 Alegeţi codul numeric care doriţi să
fie reţinut ca o nouă comandă, apoi
.
apăsaţi
7
Continuaţi să apăsaţi butonul de
la telecomandă corespunzător
componentei de programat în timp ce
îndreptaţi telecomanda către senzorul
receptorului, până ce pe ecranul TV
este afişat “Complete”.
150
.
Pentru a folosi o comandă care a
fost învăţată
1
Alegeţi în meniu “
sau b.
apăsaţi
Input“, după care
2 Alegeţi componenta dorită, apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi QUICK CLICK.
4 Selectaţi pe telecomanda virtuală butonul
care a învăţat acea funcţie, apoi apăsaţi
.
Ştergerea codului
telecomenzii pentru Quick
Click
1 Selectaţi “
Settings“, apoi apăsaţi
sau b.
2 Selectaţi “Quick Click“, apoi apăsaţi
sau b.
3
Selectaţi “Source Component” sau
“Common Component”, apoi apăsaţi
.
4 Alegeţi componenta dorită, apoi apăsaţi
.
5 Selectaţi “Reset“, apoi apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului va apărea un mesaj
de confirmare.
6 Alegeţi “Yes“ (da)
.
Toate informaţiile intrării selectate (ex. toate
datele programate) vor fi şterse.
7
Repetaţi paşii de la 4 la 6 pentru a
şterge toate datele programate.
Notă
• Secvenţa macro în sine nu este ştearsă. Atunci
când aţi prestabilit un cod sau când aţi învăţat
un cod la o anumită etapă de macro, va fi emis
un cod din oficiu.
151
Acţionarea fiecărei componente
folosind telecomanda
multifuncţională
Acţionarea echipamentelor
conectate la receptor
Acţionarea fiecărui
echipament cu
ajutorul telecomenzii
multifuncţionale
1 Apăsaţi butonul de intrare corespunzător echipamentului conectat pe care
doriţi să îl acţionaţi.
2 Apăsaţi
Puteţi acţiona echipamente care sunt sau nu marca
Sony, cu ajutorul telecomenzii multifuncţionale,
furnizate pentru receptor.
Iniţial, telecomanda este programată pentru a
acţiona echipamente marca Sony.
Când modificaţi reglajele telecomenzii în funcţie
de echipamentele pe care le folosiţi, puteţi acţiona
atât aparate care nu sunt marca Sony, cât şi alte
tipuri de aparate marca Sony pe care iniţial nu le
puteaţi acţiona cu aceasta (pagina 153).
butoanele adecvate pentru
utilizarea funcţiei, conform tabelului
următor.
Notă
• Este posibil să nu puteţi acţiona anumite funcţii
ale echipamentelor pe care le folosiţi.
Tabelul cu butoane utilizate pentru acţionarea fiecărui echipament
Echipament
Player
Player
DVD,
de disc
DVD/VCR
Blu-ray
combo
TV
Aparat
video
AV [/1
z
z
z
Butoane numerice
z
z
TV INPUT
z
GUIDE
z
- /- -
z
ENTER
z
Text f)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Butoane colorate
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
V/v/B/b, ,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISC SKIP
152
z
z
z
DSSe)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
m / TUNING – ,
M / TUNING +
Receptor
Dispozitiv
Player
digital de Casetofon Aparat
DIGITAL
CD/ aparat
satelit /
A/B
DAT
MEDIA
MD
f)
terestru
PORT
PSX
Buton
,
Player Terminal
video CD, digital
player LD CATVe)
Recorder
HDD
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
Echipament
Player
Player
DVD,
de disc
DVD/VCR
Blu-ray
combo
TV
Aparat
video
Recorder
HDD
PSX
N, X, x
z
z
z
z
z
z
MUTING,
MASTER VOL
+/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–,
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
F1, F2
z
z
Buton
Player Terminal
video CD, digital
player LD CATVe)
z
z
za)
z
DSSe)
Receptor
Dispozitiv
Player
digital de Casetofon Aparat
DIGITAL
CD/ aparat
satelit /
A/B
DAT
MEDIA
MD
terestruf)
PORT
z
z
z
z
z
z
z
a)
Numai pentru player LD.
Numai pentru casetofon, compartimentul B.
c) Numai pentru DVD.
d) Numai pentru VIDEO CD.
e) Numai pentru modelul SUA/Canada.
f) Numai pentru modelul european.
b)
Programarea telecomenzii
Puteţi adapta telecomanda pentru a acţiona
echipamente care sunt conectate la receptorul dvs.
Puteţi chiar să programaţi telecomanda pentru a
acţiona atât echipamente care nu sunt marca Sony,
cât şi unele produse de firma Sony, pe care în mod
obişnuit nu aţi putea să le acţionaţi.
Procedura de mai jos foloseşte un exemplu în
care la mufa VIDEO 2 IN a receptorului este
cuplat un aparat video produs de o altă companie
decât Sony.
2 În timp ce butonul RM SET UP cliepşte,
apăsaţi butonul de intrare corespunzător
echipamentului (inclusiv televizor) pe
care doriţi să îl acţionaţi.
De exemplu, dacă intenţionaţi să acţionaţi un
aparat video conectat la mufa VIDEO 2 IN,
apăsaţi VIDEO 2.
Indicatorul RM SET UP şi SHIFT se aprind şi
butonul corespunzător intrării clipeşte.
Dacă apăsaţi butonul pentru un echipament
pentru care telecomanda nu este programată,
cum ar fi TUNER, PHONO, DMPORT sau
SOURCE etc., butonul RM SET UP continuă
să lumineze intermitent.
3 Apăsaţi
butoanele numerice pentru
a introduce codul numeric (sau unul
dintre coduri, dacă există mai multe)
corespunzător echipamentului pe care
doriţi să îl acţionaţi şi producătorului
acestuia.
Butonul de intrare devine luminos.
Notă
• Pentru un cod de telecomandă TV, sunt
valabile numai numerele cu 500.
1 Apăsaţi AV ]/1 în timp ce ţineţi apăsat
RM SET UP.
Butonul RM SET UP clipeşte.
Continuare l
153
4 Apăsaţi ENTER.
Odată ce a fost verificat codul numeric
indicatorul RM SET UP clipeşte lent de două
ori, iar telecomanda iese automat din modul de
programare. Butonul de intrare se stinge.
Pentru a acţiona un aparat DAT
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
PIONEER
203
219
Pentru a renunţa la programare
Pentru a acţiona un casetofon
Apăsaţi butonul RM SET UP la orice pas.
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Codurile numerice
corespunzătoare echipamentului
şi fabricantului acestuia
Utilizaţi codurile numerice din tabelele următoare
pentru a putea acţiona echipamente care nu sunt
marca Sony, precum şi alte echipamente Sony
care în mod normal nu pot fi acţionate.
Deoarece semnalul telecomenzii acceptat de un
echipament diferă în funcţie de model şi de anul
de fabricaţie al echipamentului respectiv, unui
singur echipament îi pot corespunde mai multe
coduri numerice. Dacă încercarea de programare
nu reuşeşte cu unul dintre coduri, încercaţi cu un
alt cod.
Note
• Codurile numerice se bazează pe ultimele
informaţii disponibile pentru fiecare marcă.
Există însă posibilitatea ca echipamentul să nu
răspundă la unul sau chiar la toate codurile.
• Toate butoanele de intrare ale acestei telecomenzi
pot să nu fie operaţionale atunci când sunt
utilizate pentru un anumit echipament.
Pentru a acţiona un player CD
Marcaj
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
154
Cod (Coduri)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Pentru a acţiona un aparat MD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
301
302
303
304
Pentru a acţiona un recorder
HDD
Marcaj
SONY
Cod (Coduri)
307, 308, 309
Pentru a acţiona un player de
disc Blu-ray
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
PANASONIC
SAMSUNG
LG
310, 311, 312
335
336
337
Pentru a acţiona un PSX
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
313, 314, 315
Pentru a acţiona un player DVD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Pentru a acţiona un DVD/VCR
COMBO (recorder)
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
411
Pentru a acţiona un HDD / DVD
COMBO (recorder)
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
401, 402, 403
Pentru a acţiona un televizor
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507,
515, 544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568, 576
511, 533, 534
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/
MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518,
544, 566
527
503, 519, 527, 544,
566, 568
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
155
Pentru a acţiona un player LD
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
PIONEER
601, 602, 603
606
Pentru a acţiona un CD player
video
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
605
Pentru a acţiona un aparat video
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
GOLDSTAR/LG 723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
M I T S U B I S H I / 732, 733, 734, 735
MGA
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN 722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Dacă aparatul video AIWA nu funcţionează deşi
aţi introdus codul corespunzător aceste mărci,
introduceţi codul corespunzător firmei Sony.
156
Pentru a acţiona un tuner de
satelit
Marcaj
Cod (Coduri)
SONY
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC 866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN 866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish 873
Network
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Pentru a acţiona un decodor de
cablu
Marcaj
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
Cod (Coduri)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817
TOCOM/PHILIPS 830, 831
ZENITH
826, 827
Realizarea automată a mai
multor comenzi succesive
(Macro Play)
Funcţia Macro Play vă permite să reuniţi mai
multe acţiuni succesive sub forma unei singure
comenzi.
Telecomanda pune la dispoziţie 2 liste macro
(MACRO 1 şi MACRO 2). Puteţi specifica până
la 20 de comenzi pentru fiecare listă macro.
Notă
• Când configuraţi redarea Macro, înlocuiţi
bateriile cu altele noi.
Programarea unei secvenţei de
operaţii (macro)
1 În timp ce ţineţi apăsat RM SET UP,
apăsaţi MACRO 1 sau MACRO 2 timp
de mai mult de 1 secundă.
Butonul RM SET UP clipeşte şi unul dintre
butoanele de intrare se aprinde (în reglajul
iniţial, se aprinde butonul BD).
2 Apăsaţi butonul de intrare corespunzător
echipamentului căruia doriţi să îi fie
atribuită secvenţa de operaţii.
3 Apăsaţi
butoanele corespunzătoare
operaţiilor care doriţi să fie programate,
în ordinea în care doriţi să fie
executate.
Puteţi programa operaţii particulare folosind
următoarele butoane :
Apăsaţi
Operaţia care să fie
programată
Butonul de
Sunt comutate intrările.
intrare mai
mult de 1
secundă
MACRO 1 sau Lăsaţi un interval de o
MACRO 2
secundă. Dacă doriţi să
faceţi o pauză mai mare,
apăsaţi MACRO 1 sau
MACRO 2 de mai multe
ori.
Butonul de intrare selectat la pasul 2 clipeşte
de două ori, după care redevine luminos.
4 Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a programa
şi operaţii ale altor componente.
5 Apăsaţi RM SET UP pentru a încheia
procesul de programare.
Continuare l
157
Observaţie
Dacă butonul RM SET UP clipeşte de cinci ori
la pasul 1 şi procesul de programare macro nu
începe, înlocuiţi bateriile cu altele noi.
Pentru a renunţa la programare
Dacă nu apăsaţi nici un alt buton timp de 60 de
secunde, reglajele sunt anulate.
Comanda precedentă rămâne valabilă.
Execuţia unei secvenţe macro
Stabilirea unor coduri
de telecomandă care nu
sunt stocate în memoria
acesteia
Chiar dacă un cod de telecomandă nu este
predefinit în memoria acesteia, există posibilitatea
ca telecomanda să “înveţe” codul respectiv cu
ajutorul funcţiei de învăţare.
Notă
• Când setaţi receptorul pentru a învăţa noi
moduri de lucru pentru telecomandă, înlocuiţi
bateriile acesteia cu altele noi.
1 Apăsaţi AMP.
Butonul AMP devine luminos după care se
stinge.
2 Apăsaţi MACRO 1 sau MACRO 2 pentru
a începe execuţia secvenţei macro.
Începe funcţionarea macro şi sunt executate
comenzile în ordinea în care au fost introduse
în succesiune. În timp ce sunt transmise
comenzile, butonul AMP clipeşte şi butonul
RM SET UP este luminos. După ce transmiterea
comenzilor se încheie, ambele butoane RM
SET UP şi AMP se sting.
Butoane
de intrare
Butoane
folosite la
învăţarea
codurilor*
Ştergerea unui set de comenzi
macro
1 În timp ce menţineţi apăsat butonul RM
SET UP, apăsaţi MACRO 1 sau MACRO
2 mai mult de 1 secundă pentru a şterge
seria de comenzi macro din memorie.
Butonul RM SET UP clipeşte.
Butoane
folosite la
învăţarea
codurilor
2 Apăsaţi RM SET UP.
Setul de comenzi înregistrate ca macro sunt
şterse.
* Pentru a memora noi comenzi corespunzător
acelor butoane, apăsaţi mai întâi SHIFT.
158
1 În timp ce ţineţi apăsat RM SET UP,
apăsaţi THEATRE.
Butonul RM SET UP devine luminos.
2 Apăsaţi butonul de intrare
(inclusiv
cel TV) corespunzător echipamentului
pe care doriţi să îl acţionaţi cu noua
comandă.
Butonul de intrare începe să clipească (Butonul
RM SET UP rămâne luminos.)
3
Apăsaţi butonul căruia doriţi să îi
fie atribuită noua comandă. Pentru
butoanele marcate cu un asterisc în
imaginea anterioară, apăsaţi SHIFT,
apoi butonul dorit.
Butonul de intrare selectat la pasul 2 devine
luminos (Butonul RM SET UP rămâne
luminos.)
4 Îndreptaţi secţiunea cu receptorul de
cod spre receptorul / emiţătorul de la
telecomanda de la care urmează a fi
învăţată operaţia.
circa 5 cm - 10 cm
Observaţii
• Când capacitatea de stocare a codurilor de
comandă de care beneficiază memoria ajunge
la o anumită limită, butonul RM SET UP clipeşte de 10 ori, după care procesul de învăţare
încetează.
• Dacă butonul RM SET UP clipeşte de 5 ori
la pasul 1 şi procesul de învăţare nu începe,
înlocuiţi bateriile telecomenzii cu altele noi.
• Dacă doriţi să alocaţi noua funcţie unui buton
care are deja atribuită o comandă, ştergeţi în
prealabil funcţia anterioară.
Pentru a renunţa la procesul de
învăţare
Apăsaţi butonul RM SET UP. Totodată, dacă nu
apăsaţi nici un alt buton timp de 60 de secunde,
reglajele sunt anulate.
Utilizarea unei comenzi învăţate
Când este selectată o intrare învăţată,
apăsaţi butonul folosit pentru învăţarea
respectivei funcţii.
Pentru a şterge un cod învăţat
1 În timp ce ţineţi apăsat RM SET UP,
apăsaţi butonul THEATRE.
5 Apăsaţi butonul telecomenzii al cărui
cod urmează a fi transmis pentru a fi
învăţat.
În timp ce telecomanda receptorului primeşte
semnalul, butonul de intrare selectat la pasul
2 se stinge.
Butonul RM SET UP clipeşte de 2 ori, apoi
procesul de învăţare se încheie.
Dacă acest proces eşuează, butonul RM SET
UP clipeşte de 5 ori. Reluaţi procesul începând
cu pasul 2.
6 Apăsaţi butonul RM SET UP pentru a
încheia procesul de învăţare.
2 Apăsaţi butonul de intrare pentru care doriţi
să fie şters codul de comandă învăţat.
Butonul de intrare clipeşte (Butonul RM SET
UP rămâne luminos.)
3 Apăsaţi butonul ]/1 timp de peste
1 secundă.
Butonul de intrare clipeşte de două ori.
4 Apăsaţi de două ori butonul care a învăţat comanda pentru a şterge datele din
memorie.
Butonul RM SET UP clipeşte de 2 ori, după
care procesul de ştergere este definitivat. Dacă
procesul de ştergere eşuează, butonul RM SET
UP clipeşte de 5 ori. Încercaţi să parcurgeţi din
nou acest proces, de la pasul 2.
5 Apăsaţi RM SET UP pentru a încheia
procesul de ştergere.
159
Ştergerea întregului conţinut
al memoriei telecomenzii
1
Mai întâi, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul MASTER VOL –, apoi apăsaţi
şi menţineţi ]/1, după care şi AV ]/1
astfel ca să fie apăsate toate trei în
acelaşi timp.
Butonul RM SET UP clipeşte de 3 ori.
2 Eliberaţi toate butoanele.
Întregul conţinut al memoriei telecomenzii
(adică toate datele programate) este şters.
160
Privind amplasarea aparatului
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa
În cazul în care în interiorul aparatului au pătruns
lichide sau obiecte solide, detaşaţi aparatul de la
priză şi aveţi grijă să fie verificat de un specialist,
înainte de a-l utiliza din nou.
Privind sursele de alimentare
• Înainte de a pune aparatul în funcţiune, verificaţi
dacă tensiunea de funcţionare a acestuia este
aceeaşi cu cea din reţeaua locală.
Tensiunea de lucru a aparatului este precizată
pe plăcuţa aflată în partea din spate a
receptorului.
• Aparatul nu este deconectat de la sursa de
alimentare cu energie, atâta timp cât este cuplat
la o priză de perete, chiar dacă este oprit.
• Deconectaţi de la priză cablul de alimentare al
aparatului, dacă acesta urmează a nu fi utilizat
o perioadă mai lungă de timp. Pentru a decupla
cablul de la priză, trageţi întotdeauna de ştecăr,
niciodată de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă, din motive de securitate, făcând
ca ştecărul să poată fi cuplat la priză într-o singură poziţie. Dacă nu puteţi introduce complet
lamelele ştecărului în priză, contactaţi dealer-ul
dvs.
• Înlocuirea cablului de alimentare trebuie făcută
doar în centrele service specializate.
Privind încălzirea aparatului în
timpul funcţionării
• Amplasaţi receptorul într-un spaţiu cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia în timpul funcţionării şi pentru a-i prelungi
astfel durata de viaţă.
• Nu amplasaţi aparatul în apropierea surselor de
căldură, ori în locuri expuse direct la lumina
soarelui, cu praf excesiv sau supus la vibraţii
mecanice.
• Nu aşezaţi pe aparat nici un obiect care ar putea
bloca fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
echipamente cum ar fi un televizor, un aparat
video sau un casetofon. (Dacă receptorul este
utilizat împreună cu un televizor, un aparat
video sau un casetofon şi este amplasat prea
aproape de aceste echipamente, este posibilă
apariţia zgomotului, iar calitatea imaginii
poate avea de suferit. Acest lucru se întâmplă
îndeosebi când este utilizată o antenă de
interior. De aceea, vă recomandăm să utilizaţi
o antenă de exterior.)
Privind funcţionarea
Înainte de a conecta celelalte echipamente, opriţi
receptorul şi deconectaţi-l de la priză.
Privind curăţare
Ştergeţi carcasa, panoul frontal şi butoanele cu
o bucată de pânză moale, uşor umezită într-o
soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel
de material abraziv, praf de curăţat ori solvenţi
precum benzină sau alcool.
Pentru orice problemă sau nelămuriri legate de
aparatul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Chiar dacă aparatul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Dacă aparatul este utilizat continuu, la volum
ridicat, temperatura carcasei creşte considerabil.
Pentru a nu vă răni, vă recomandăm să nu atingeţi
carcasa.
161
Soluţionarea problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului, întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
utilizaţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute.
Generale
Receptorul se opreşte automat
• “Auto Standby“ este activ “ON“ (pagina 134)
• Este activă funcţia “Sleep Timer“ (p. 109)
Elementul “Settings“ din GUI nu este
afişat pe ecranul televizorului, sau nu este
comutat efectul de surround.
• “Settings Lock“ este activ în poziţia “ON“
(pagina 134).
Audio
Nu se aude sunetul, indiferent care dintre
echipamentele conectate este selectat,
sau nivelul sunetului este foarte scăzut
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt
conectate corect şi ferm.
• Verificaţi dacă toate cablurile boxelor sunt
corect conectate.
• Verificaţi dacă au fost pornite atât receptorul,
cât şi toate echipamentele conectate.
• Verificaţi dacă butonulMASTER VOLUME
nu este reglat pe “– dΒ”. Încercaţi să alegeţi
pentru acesta o valoare în jur de – 40 dB.
• Verificaţi ca opţiunea SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) să nu fie dezactivată (pagina 46).
• Apăsaţi MUTING la telecomandă pentru a anula
funcţia de suprimare a sonorului.
• Verificaţi dacă a fost selectat corect echipamentul
cu INPUT SELECTOR.
• Verificaţi dacă nu cumva sunt conectate
căştile.
• Verificaţi dacă nu cumva este activată funcţia
Night Mode (pagina 109).
162
• Circuitul de protecţie al receptorului a fost
activat. Opriţi receptorul, eliminaţi cauza
scurtcircuitului şi apoi reporniţi-l.
Nu se aude sunetul de la un anumit
echipament conectat
• Verificaţi dacă echipamentul respectiv este
conectat corect la mufele de intrare audio pentru
acest echipament.
• Verificaţi dacă au fost complet introduse
cablurile utilizate pentru conectare în mufele
corespunzătoare, atât ale receptorului, cât şi ale
celuilalt echipament.
• Alegeţi pentru INPUT MODE varianta “AUTO“
(pagina 106).
Nu se aude sunetul de la una dintre boxele
frontale
• Conectaţi o pereche de căşti audio la mufa
PHONES, pentru a verifica dacă sunetul se
aude în căşti. Dacă prin acestea se aude numai
sunetul de la un singur canal audio, este posibil
ca echipamentul să nu fie corect conectat la
receptor. Verificaţi dacă toate cablurile utilizate
pentru conectare au fost complet introduse în
mufele corespunzătoare, atât ale receptorului,
cât şi ale celuilalt echipament. Dacă în căşti pot
fi ascultate ambele canale, este posibil ca boxa
frontală să nu fie corect conectată la receptor.
Verificaţi conexiunea boxei frontale de la care
nu se aude nici un semnal.
• Asiguraţi-vă de faptul că aţi realizat conexiunea
la ambele mufe L şi R ale unui echipament
analogic şi nu doar la una din aceste mufe.
Utilizaţi un cablu mono-stereo audio (nu este
furnizat). Oricum, la selectarea unei atmosfere
sonore (Pro Logic, etc.) boxa centrală nu
va emite sunet. Când boxa centrală nu este
conectată, sunetul va fi emis doar de către
boxele faţă stânga/dreapta.
Nu se aude sunetul de la sursele de
semnal analogic pe 2 canale
• Verificaţi ca mufa de intrare audio (digital)
selectată să nu fie alocată unei alte intrări cu
“Input Assign“ în meniul Input (pagina 107).
Nu se aude sunetul de la sursele digitale
(de la mufa de intrare COAXIAL sau
OPTICAL).
• Verificaţi INPUT MODE (pagina 106).
• Verificaţi să nu fie selectată funcţia “2 ch Analog
Direct”.
• Verificaţi dacă nu cumva aţi selectat mufa audio
de intrare digitală atribuită altei intrări la “Input
Assign”, în meniul de Intrări (pagina 107).
Sunetul sursă primit de la mufa HDMI
IN nu este emis de un amplificator sau
de difuzoarele televizorului conectate la
receptor.
• Verificaţi conexiunea componentei la mufa
HDMI IN corespunzătoare.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie necesară reglarea acestuia.
Consultaţi manualele de instrucţiuni furnizate
împreună cu acestea.
• Când urmăriţi imagini sau ascultaţi sonor în
cursul unei transmisiuni 1080p, Deep Color sau
3D, aveţi grijă să folosiţi un cablul de conectare
pentru mufa HDMI compatibil cu viteza mare
(High Speed).
• Este posibil ca sunetul să nu fie emis atunci
când pe ecran este afişată o interfaţă GUI.
Apăsaţi GUI MODE pentru a opri modul “GUI
MODE“.
Sunetele care vin din stânga şi din
dreapta sunt neechilibrate ca nivel sau
ordinea este inversată
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt
conectate corect şi ferm.
• Ajustaţi nivelul parametrilor, utilizând meniul
de Reglaje de autocalibrare.
Se aude brum sau zgomot puternic.
• Verificaţi dacă boxele şi echipamentele sunt
conectate corect şi ferm.
• Verificaţi dacă există o distanţă suficientă între
cablurile de conectare şi un transformator sau
un motor aflate în aceeaşi cameră şi dacă există
cel puţin 3 metri distanţă de la cabluri până la
un televizor sau la o lampă cu fluorescenţă.
• Mutaţi televizorul departe de echipamentele
audio.
• Verificaţi dacă aţi realizat împământarea,
folosind mufa U SIGNAL GND (numai dacă
este cuplat un picup).
• Conectorii şi mufele sunt murdare. Curăţaţi-le
cu bucată de pânză uşor umezită în alcool.
Nu se aude sunetul sau se aude doar un
sunet foarte slab de la boxele centrală/
surround/ surround-spate.
• Verificaţi reglajele pentru boxe folosind meniul
de autocalibrare sau “Speaker Pattern“ din
meniul pentru boxe. Verificaţi ca sunetul să
fie corect emis de către fiecare boxă folosind
tonul de testare “Test Tone“ din meniul pentru
boxe.
• Selectaţi atmosfera sonoră “HD-D.C.S.”
(pagina 78).
• Ajustaţi nivelul volumului sonor (pagina 119).
• Verificaţi ca pentru boxa (boxele) centru/
surround să fie alese fie varianta “SMALL“ fie
“LARGE“.
Nu se aude sunetul de la boxele de
surround spate
• Anumite discuri nu au informaţii Dolby Digital
Surround EX, deşi conţin sigla Dolby Digital
Surround EX.
Nu se aude sunetul de la subwoofer
• Verificaţi dacă subwoofer-ul este conectat corect
şi ferm.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwoofer-ul.
• Atunci când pentru toate boxele audio este
aleasă varianta “LARGE” şi este selectat
“Neo:6 Cinema” sau “Neo:6 Music”, nu este
emis sunet prin subwoofer.
Nu poate fi obţinut efectul surround.
• Asiguraţi-vă că funcţia atmosfere sonore este
activată (apăsaţi MOVIE/HD-D.C.S. sau
MUSIC).
• Atmosferele sonore nu funcţionează pentru
semnale recepţionate DTS-HD cu o frecvenţă
de eşantionare de 88,2 kHz sau mai mare.
Continuare l
163
• Atmosferele sonore nu funcţionează pentru
semnale recepţionate TrueHD cu o frecvenţă de
eşantionare de 176,4 kHz sau mai mare.
• “PLIIz (Music/Movie)“, “PLIIx (Music/
Movie)“, “PLIIz Height“ şi “Neo:6 (Music/
Cinema)“ nu funcţionează atunci când pentru
boxe a fost aleasă una dintre formulele 2/0 sau
2/0,1.
Nu sunt reproduse semnale audio Dolby
Digital sau DTS multicanal
• Verificaţi dacă discul DVD etc., de pe care se
face redarea este înregistrat în format Dolby
Digital sau DTS.
• Atunci când conectaţi un DVD player, etc.,
la mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, verificaţi dacă reglajele pentru ieşirea
audio digitală a echipamentului conectat sunt
disponibile.
Nu este posibilă efectuarea de
înregistrări.
• Verificaţi dacă echipamentele sunt conectate
corect (pagina 35).
• Selectaţi echipamentul sursă de semnal (pagina
58).
Indicatorul MULTI CHANNEL DECODING
nu se aprinde de culoare albastră.
• Verificaţi dacă echipamentul de redare este
conectat la o mufă digitală şi dacă intrarea este
corect selectată la acest receptor.
• Verificaţi dacă sursa de intrare pentru softwareul redat corespunde formatului multicanal.
• Verificaţi dacă la echipamentul de redare este
ales un semnal sonor multicanal.
• Verificaţi dacă mufa de intrare audio digitală nu
este atribuită altor intrări la “Input Assign”, în
meniul de intrări (pagina 107).
Nu se aude sunetul de la echipamentul
conectat la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT.
• Ajustaţi nivelul volumului sonor al acestui
receptor.
• Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi / sau
echipamentul nu sunt conectate corect. Opriţi
funcţionarea receptorului, apoi reconectaţi
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi/sau
echipamentul.
164
• Verificaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
şi/ sau echipamentul pentru a vă asigura că sunt
compatibile acest receptor.
Video
Pe ecranul TV ori al monitorului nu apare
imaginea ori aceasta este neclară.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare la receptor
(pagina 58).
• Reglaţi televizorul pe modul de intrare
adecvat.
• Mutaţi televizorul departe de echipamentele
audio.
• Atribuiţi corect intrarea video pe componente.
• Semnalul de intrare trebuie să fie acelaşi cu
intrarea când convertiţi un semnal de intrare
cu acest receptor (pagina 33).
• Este posibil ca la folosirea unui cablu convertor
HDMI-DVI, imaginea să nu fie trimisă corect
la ieşire.
Imaginea de la COMPONENT VIDEO OUT
este deteriorată
• Este posibil ca rezoluţia semnalelor de la mufa
COMPONENT VIDEO OUT să nu fie acceptată
de către televizorul dvs. In acest caz, alegeţi la
receptor o rezoluţie potrivită. (pagina 127)
Imaginile de la componenta conectată la
mufa HDMI nu sunt trimise către televizor,
sunt deteriorate sau întrerupte.
• Este posibil ca ieşirea semnalelor video HDMI
ale receptorului să fie în poziţia “OFF“. În
acest caz, selectaţi “HDMI A“ sau “HDMI
B“ folosind butonul HDMI OUTPUT (pagina
105).
• În cazul în care formatele video compatibile
sunt diferite pentru monitoarele conectate la
mufele HDMI OUT A şi HDMI OUT B ale
receptorului, este posibil ca “HDMI A+B“ să
nu funcţioneze.
• În funcţie de echipamentul de redare conectat, este
posibil ca “HDMI A+B“ să nu funcţioneze.
• Verificaţi conectarea corectă şi fermă a cablurilor
la componente.
• În funcţie de componenta de redare, se poate ca
aceasta să aibă nevoie să fie reglată. Consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu
fiecare componentă.
• Când urmăriţi imagini sau ascultaţi sonor în
cursul unei transmisiuni 1080p, Deep Color sau
3D, aveţi grijă să folosiţi un cablu de conectare
pentru mufa HDMI compatibil cu viteza mare
(High Speed).
• Imaginile provenite de la o componentă
conectată la mufa HDMI pot fi deteriorate. În
acest caz, alegeţi pentru “Video Direct“ varianta
“ON“ în meniul de reglaje HDMI.
• Imaginile sau sunetul de la componenta
conectată la mufa HDMI pot fi întrerupte atunci
când sunt comutate semnalele video. În acest
caz, alegeţi pentru “Video Direct“ varianta
“ON“ în meniul de reglaje HDMI.
• În cazul în care începutul secvenţei video nu
este trimis la ieşire la comutarea 3D video,
sau în cazul în care culorile imaginii 3D sunt
inadecvate, alegeţi pentru “Video Direct“
varianta “ON“ în meniul de reglaje HDMI.
Pe ecranul TV nu apar imagini 3D.
• Este posibil ca, în funcţie de televizor sau de
componentele video, imaginile 3D să nu fie
afişate. Verificaţi formatele 3D acceptate de
către sistem (pagina 171).
Nu este posibilă efectuarea de
înregistrări.
• Verificaţi dacă echipamentele sunt conectate
corect (pagina 26).
• Selectaţi echipamentul sursă (pagina 58).
Interfaţa GUI nu apare pe ecranul TV.
• Modul “GUI MODE“ nu este activ. Apăsaţi GUI
MODE pentru a selecta “GUI ON”.
• Verificaţi dacă este corect conectat televizorul.
Imaginile apar mai târziu decât sunetul
asociat la redarea de la o intrare HDMI
• Este posibil ca, în funcţie de componentele
conectate la mufa HDMI sau sursa de redare,
imaginile să fie afişate mai târziu decât sunetul
asociat. În acest caz, alegeţi pentru “Video
Direct“ varianta “ON“ în meniul de reglaje
HDMI.
Tuner
Recepţia FM este slabă.
Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţă de 75 Ω
(nu este furnizat), pentru a conecta receptorul
la o antenă exterioară FM, aşa cum este ilustrat
mai jos. Când conectaţi receptorul la o antenă
exterioară, este necesară şi o împământare
pentru protecţia împotriva descărcărilor electrice.
Pentru a preveni o explozie, nu legaţi firul de
împământare de o conductă de gaze.
Antena exterioară FM
Receptor
Fir de
împământare
(nu este furnizat)
Spre împământare
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor de radio
• Verificaţi dacă antenele sunt conectate corect.
Ajustaţi poziţia antenelor şi conectaţi o antenă
de exterior dacă este necesar.
• Menţineţi antena de satelit la distanţă de
cablurile boxelor şi de cel de alimentare pentru
a evita culegerea de zgomot.
• Intensitatea semnalului posturilor de radio este
prea slabă (când se face acordul automat).
Utilizaţi acordul direct.
165
• Asiguraţi-vă că aţi ales corect intervalul de acord
(când depistaţi posturile de radio AM folosind
acordul direct).
• În memoria receptorului nu au fost fixate posturi
de radio sau cele existente au fost şterse (atunci
când depistaţi posturile de radio parcurgându-le
pe cele fixate în memorie). Fixaţi în memorie
posturile de radio dorite (pagina 66).
• Apăsaţi repetat DISPLAY la receptor pentru ca
să fie afişată frecvenţa posturilor de radio.
Receptorul nu poate recepţiona de loc
canale de satelit.
• Condiţiile de recepţie nu sunt bune. Deplasaţi
antena într-un loc unde recepţia este bună.
• Verificaţi dacă v-aţi înscris la serviviul de
radio prin satelit dorit (pagina 67).
Facilitatea RDS nu este disponibilă
• Asiguraţi-vă că sunteţi acordat pe o staţie radio
FM RDS.
• Selectaţi o staţie radio FM de la care se
recepţionează un semnal mai puternic.
Nu sunt afişate informaţiile RDS pe care
le doriţi
• Contactaţi staţia radio respectivă pentru a afla
dacă, în acel moment, asigură serviciile dorite
de dvs. Este posibil ca aceste servicii să fi fost
suspendate temporar.
Comanda HDMI
Nu este operaţională funcţia Control for
HDMI
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 26).
• Asiguraţi-vă că în meniul HDMI pentru “Control
for HDMI” este aleasă varianta “ON”.
• Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este
compatibil cu funcţia Control for HDMI.
• Verificaţi reglajele pentru Control for HDMI la
echipamentul conectat. Consultaţi manualul de
instrucţiuni al acestui echipament.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI, conectaţi/
deconectaţi cablul de alimentare sau dacă
survine o pană de curent, repetaţi procedura
166
“Pregătirea pentru facilitatea “BRAVIA” Sync”
(pagina 102).
• Dacă selectaţi “HDMI A“ sau “HDMI A+B“
după ce aţi selectat “HDMI B“ sau “OFF“, este
posibil ca, temporar, funcţia de comandă HDMI
să nu acţioneze în mod corespunzător. Aceasta
se întâmplă deoarece componenta conectată la
mufa HDMI OUT A trebuie să detecteze din nou
receptorul care este dotat cu funcţia de comandă
HDMI. Dacă funcţia nu acţionează în mod
corespunzător pentru un timp mai îndelungat,
efectuaţi paşii descrişi la “Pregătirea pentru
BRAVIA Sync“ (pagina 102).
• Funcţia de comandă HDMI nu acţionează
corespunzător când alegeţi “HDMI B“ sau
“OFF“.
• Atunci când pentru “Control for HDMI“ a fost
aleasă varianta “OFF“, “BRAVIA “ Sync nu
funcţionează corespunzător, chiar dacă a fost
conectată o componentă la mufa HDMI IN.
• Tipurile şi numărul componentelor care
pot fi controlate cu “BRAVIA“ Sync sunt
restricţionate de standardul HDMI CEC după
cum urmează :
– Componente de înregistrare (recorder
Blu-ray, recorder DVD etc.) : până la 3
componente
– Componente de redare (player Blu-ray, player
DVD, etc.) : până la 3 componente.
– Componente de recepţie - tuner : până la 4
componente
– receptor AV (sistem audio) până la 1
componentă.
Sunetul nu este transmis la ieşire prin
receptor şi prin boxele televizorului în
timp ce utilizaţi funcţia de comandă audio
a sistemului (System Audio Control).
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil cu
funcţia System Audio Control.
• Dacă televizorul nu beneficiază de funcţia
System Audio Control, efectuaţi reglajele
“Audio Out” din meniul HDMI :
– “TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul
prin receptor şi boxele televizorului.
– “AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul de la
receptor.
• Când conectaţi receptorul la un echipament
video (proiector), este posibil ca sunetul să
nu fie emis de receptor. În acest caz, selectaţi
“AMP”.
• Dacă nu puteţi auzi sunetul de la un echipament
conectat la receptor când televizorul este
selectat ca intrare a receptorului.
– schimbaţi intrarea receptorului alegând
varianta HDMI, atunci când doriţi să vizionaţi
un program cu un echipament conectat
la acesta prin intermediul unei conexiuni
HDMI,
– schimbaţi canalul TV atunci când doriţi să
vizionaţi o transmisiune TV,
– selectaţi echipamentul sau intrarea de la
care doriţi să vizionaţi semnalul, atunci
când urmăriţi un program la un echipament
conectat la televizor. Consultaţi informaţiile
referitoare la această operaţie din manualul
de instrucţiuni al televizorului.
• Când folosiţi funcţia Comandă pentru HDMI,
nu puteţi comanda echipamentele cuplate cu
telecomanda TV :
– În funcţie de echipamentul conectat şi de
TV, poate fi necesar să configuraţi cele
două echipamente. Consultaţi manualele de
instrucţiuni care le însoţesc.
– Modificaţi intrarea de la receptor alegând
intrarea HDMI la care este conectat
echipamentul.
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează
• Orientaţi telecomanda spre senzorul de infraroşu
de pe panoul receptorului.
• Îndepărtaţi orice obstacol dintre receptor şi
telecomandă.
• Înlocuiţi ambele baterii ale telecomenzii cu
altele noi, dacă cele vechi sunt consumate.
• Aveţi grijă ca modurile de comandă ale receptorului şi telecomenzii să fie aceleaşi. Dacă
modul de comandă pentru receptor diferă de
cel al telecomenzii, nu îl veţi putea acţiona cu
telecomanda (pagina 111).
• Asiguraţi-vă că aţi selectat de la telecomandă
intrarea de semnal corectă.
• Atunci când este acţionat un echipament care nu
este marca Sony, este posibil ca telecomanda
să nu acţioneze corespunzător, în funcţie de
modelul aparatului şi producătorul acestuia.
Reţea
Serverul nu este găsit
• Căutaţi serverul folosind funcţia “Server
Search“ (pagina 82)
• Verificaţi următoarele :
– Routerul este pornit ?
– Dacă există un dispozitiv intermediar între
router şi acest aparat, dispozitivul intermediar
trebuie să fie pornit.
– Cablurile sunt conectate corect şi ferm ?
– Sunt compatibile reglajele cu cele are
routerului (DHCP sau adresă IP fixă) ?
• Atunci cînd folosiţi un calculator, verificaţi
următoarele :
– Reglajele firewall-ului conţinut în sistemul
de operare al calculatorului.
– Reglajele de firewall are software-ului de
securitate folosit. Pentru a verifica aceste
reglaje, consultaţi secţiunea Help a softwareului de securitate.
• Înregistraţi cu serverul acest dispozitiv. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile furnizate
împreună cu serverul.
• Aşteptaţi câteva momente, apoi încercaţi din
nou conectarea.
Conţinutul de pe server nu poate fi regăsit
sau redat.
• Receptorul afişează pe interfeţele “ Music“, “
Photo“ sau “
Video“ , din tot conţinutul
oferit de server care se încadrează în specificaţiile
DLNA, numai pe cel care poate fi redat cu
receptorul.
• Conţinutul care nu are marcajul [*] înaintea
numelui este oferit de server ca fiind încadrat
în specificaţiile DLNA şi poate fi redat cu
receptorul.
Continuare l
167
Conţinutul care este marcat [*] este oferit de
server fără a fi încadrat în specificaţiile DLNA
şi ar putea fi redat de către server.
• Poate exista conţinut care să fie redat fără a fi
afişat, deoarece nu se încadrează în specificaţiile
DLNA. Oricum, este posibil ca receptorul să
nu poată reda un conţinut, chiar dacă acesta se
încadrează în specificaţiile DLNA.
• În funcţie de software-ul serverului,
disponibilitatea conţinutului poate diferi. În
cazul în care conţinutul nu este afişat sau nu
poate fi redat, încercaţi să folosiţi aplicaţia
software furnizată VAIO Media plus pe post
de server.
Receptorul nu poate fi conectat folosind
aplicaţia software Setup Manager
• Pe calculator este instalat un program antivirus,
un firewall sau un driver filtru de pachete de
reţea.
Deactivaţi temporar astfel de software sau
modificaţi reglajele astfel ca să permită
transferul tuturor pachetelor TCP sau UDP de
la receptor.
Receptorul nu poate fi accesat din
controlerul de reţea
• Pentru “Server Function“ a fost aleasă varianta
“OFF“ (pagina 132).
• Verificaţi ca pentru “External Control“ să
fie aleasă varianta “ON“ în meniul de reţea
Network.
• Este controlerul de reţea listat în interfaţa cu
reglaje pentru controlere Controllers şi este
bifată căsuţa pentru “Permit“ ?
În cazul în care căsuţa nu este bifată, marcaţi-o
căsuţa pentru “Auto Permission“ şi reveniţi la
meniu. Apoi, acţionaţi o singură dată receptorul
folosind controlerul de reţea, şi apoi debifaţi
căsuţa pentru “Auto Permission“.
• În cazul în care folosiţi un controler software
pe calculator, este software-ul filtrat de către
programele antivirus sau firewall ?
Permiteţi comunicaţia UPnP între software şi
receptor.
168
În cazul în care aveţi alte probleme decât
cele descrise mai sus şi acestea nu se rezolvă
nici dacă aşteptaţi o vreme, efectuaţi una din
operaţiile de mai jos.
• Apăsaţi butonul ]/1 la telecomandă pentru
a opri şi a porni din nou receptorul.
• Menţineţi apăsat butonul ]/1 al receptorului
până ce butonul clipeşte, fiind de culoare
verde pentru a reporni receptorul.
Mesaje de eroare
În cazul unei disfuncţionalităţi, pe afişaj apare
un mesaj. Puteţi verifica starea sistemului,
cu ajutorul acestor mesaje. Pentru rezolvarea
problemei, consultaţi tabelul următor. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
centru service Sony.
PROTECTOR
Panoul superior al receptorului este acoperit
cu un obiect. Receptorul se va opri automat
după câteva secunde. Îndepărtaţi obiectul care
acoperă panoul superior şi porniţi din nou
receptorul.
SPEAKER SHORTED
Curentul electric ajunge la boxe neregulat
datorită unui scurtcircuit la bornele boxelor.
Receptorul se va opri automat după câteva
secunde. Verificaţi conexiunile boxelor şi
porniţi din nou receptorul.
Pentru alte mesaje, consultaţi “Lista mesajelor
după măsurătorile de autocalibrare” (pagina
52), “Lista mesajelor DIGITAL MEDIA PORT”
(pagina 62) şi “Lista mesajelor” (pagina 73).
Ştergerea memoriei receptorului
Pentru a şterge
Toate setările memorate
Telecomanda
multifuncţională
Consultaţi
pagina 43
pagina 160
Pentru a şterge memoria telecomenzii
simplificate
După ce aţi înlocuit bateriile, nu folosiţi
telecomanda timp de câteva minute.
Specificaţii
• Specificaţii de putere audio
Putere de ieşire şi distorsiunea armonică
totală :
Sarcină de 8 ohmi pe ambele canale, între
20 Hz - 20.000 Hz
Puterea3) RMS minimă nominală 130 W pe
canal, cu o distorsiune armonică totală ce nu
depăşeşte 0,09 % din puterea nominală la ieşire,
de 250 mW.
Secţiunea amplificator
PUTERE LA IEŞIRE
Despre asistenţa tehnică
Consultaţi următorul site de Internet pentru cele
mai noi informaţii referitoare la receptor :
Pentru utilizatorii din Statele Unite
şi Canada
http://www.sony.com/essupport
Pentru utilizatorii din Europa
http://support.sony-europe.com/
quickjump/STR
Puterea estimată minimă la ieşire în modul
Stereo1) 2)
(8 ohmi, 20 Hz - 20 kHz, THD
0,09%)
130 W + 130 W 3)
120 W + 120 W 4)
Putere de referinţă la ieşire în mod Stereo
(4 ohmi, 20 Hz-20 kHz, THD
0,15%)
130 W + 130 W 3)
120 W + 120 W 4)
Putere de referinţă la ieşire
(8 ohmi 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT 2) :
140 W + 140 W 3)
130 W + 130 W 4)
CENTER 2) :
140 W 3) 130 W 4)
SURROUND 2) :
140 W + 140 W 3)
130 W + 130 W 4)
SURROUND BACK 2) :
140 W + 140 W 3)
130 W + 130 W 4)
Putere de referinţă la ieşire
(4 ohmi 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT 2) :
130 W + 130 W 3)
120 W + 120 W 4)
CENTER 2) :
130 W , 120 W
Continuare l
169
Putere de referinţă la ieşire
SURROUND 2) :
130 W + 130 W 3)
120 W + 120 W 4)
SURROUND BACK 2) :
130 W + 130 W 3)
120 W + 120 W 4)
1) În funcţie de reglajele privind atmosfera sonoră
şi sursă, este posibil să nu fie transmis la ieşire
semnal sonor.
2) Măsurători efectuate în următoarele condiţii:
Cerinţe privind alimentarea : 120 V AC 60 Hz
(în SUA şi Canada), 230V AC, 50/60 Hz (în
Europa şi în general)
3) Modelul SUA şi Canada
4) Modelul Europa.
Ieşiri
TAPE (REC OUT),
VIDEO1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO
OUT)
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK
L/R, FRONT HIGH
L/R, SUBWOOFER
Tensiune:
150mV
Impedanţă : 1 kohm
Tensiune: 2 V
Impedanţă : 1 kohm
Secţiunea tuner FM
Domeniul de acord : 87,5 MHz - 108,0 MHz
Antenă :
antenă fir pentru FM
Borne de antenă :
75 ohmi, asimetric
Secţiunea tuner AM
Răspuns în frecvenţă
PHONO
Intrările
MULTICHANNEL,
SA-CD/CD, MD,
TAPE, TV, VIDEO1/2,
BD, DVD, SAT/CATV
Intrări (analogice)
PHONO
Intrările MULTI
CHANNEL, SA-CD/
CD, MD, TAPE, TV,
VIDEO1/2, BD, DVD,
SAT/CATV
Intrări (digitale)
BD, DVD, SA-CD/CD
(Coaxial)
VIDEO1/2, TV, SAT/
CATV, MD, TAPE
(Optic)
170
Domeniul de acord
Curbă de egalizare
RIAA ± 1,0 dB (20 Hz
- 20 kHz, )
10 Hz - 100 kHz ,
± 3 dB
Sensibilitate: 2,5 mV
Impedanţă: 50 kohmi
S/N: 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
Sensibilitate: 150mV /
Impedanţă: 50 kohmi
S/N: 100 dB (A, 20kHz
LPF)
Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Zonă
SUA,
Canada
Europa
Domeniul de acord
trepte de
trepte de
10 kHz
9 kHz
530 kHz 531 kHz 1,710 kHz
1,710 kHz
531 kHz –
1,602 kHz
Frecvenţa intermediară : 450 kHz
Antenă AM : circulară
Secţiunea video
Intrări / Ieşiri
Video
1Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO :
Y: 1Vp-p, 75 ohmi
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video
Intrare/Ieşire (Bloc repetitor HDMI)
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
HDMI Video (3D)
Intrare/Ieşire (Bloc repetitor HDMI)
1280 × 720p@59,94/60 Hz Set de cadre
1280 × 720p@59,94/60 Hz Sus-şi-jos
1920 × 1080i@59,94/60 Hz Set de cadre
1920 × 1080i@59,94/60 Hz Alăturate (jumătate)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz Alăturate (jumătate)
1280 × 720p@50 Hz Set de cadre
1280 × 720p@50 Hz Sus-şi-jos
1920 × 1080i@50 Hz Set de cadre
1920 × 1080i@50 Hz Alăturate (jumătate)
1920 × 1080p@50 Hz Alăturate (jumătate)
1920 × 1080p@24 Hz Set de cadre
1920 × 1080p@24 Hz Sus-şi-jos
Formate de redare acceptate
Conţinutul furnizat de către dispozitivele
din reţeaua la domiciliu trebuie să respecte
următoarele specificaţii de format pentru a putea
fi redate de către acest receptor.
Muzică
Format
Liniar
PCM
MPEG-1
Layer 3
(MP3)
Windows
Media
Audio
(WMA)
AAC
WAV
Alte condiţii
LPCM definit în specificaţiile
DLNA 1.0
Frecvenţă de eşantionare :
44.1 kHz, 48 kHz
Canale: 1, 2
Adâncime: 16 bit
MPEG definit în specificaţiile
DLNA 1.0
Viteză de transfer: 32, 40, 48, 56,
64, 80, 96, 112, 128,160, 192, 224,
256,320 kbps
Frecvenţă de eşantionare: 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz
Canale: 1, 2
Codare: CBR, VBR
WMA_FULL şi WMA_BASE
definit în specificaţiile DLNA 1.0
Viteză maximă de transfer:
385 kbps
Frecvenţă de eşantionare: până la
48 kHz
Channels: 2
Fără compatibilitate cu fişiere
WMA Pro.
AAC_ISO definit în specificaţiile
DLNA 1.0
AAC Profile @ Level 1,
@ Level 2
Frecvenţă de eşantionare: 8, 11.025,
12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Viteză maximă de transfer: 576
kbps
Channels: 1, 2
Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate.
Conform cu Linear PCM.
Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate.
171
Imagini
Filme
Format
Alte condiţii
Format
JPEG
JPEG_SM,
JPEG_MED, sau
JPEG_LRG definite în
MPEG-2
(NTSC)
Viteză maximă de transfer: a
sistemului: 10.08 Mbps
Viteză maximă de transfer* :
Rezoluţie maximă : 4096 × 4096
JPEG non-progresiv
Conform cu JPEG.
Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate.
PNG
Conform cu JPEG.
Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate.
MPEG_PS_NTSC definit în
specificaţiile DLNA 1.0
Rezoluţie maximă : 720 × 480
specificaţiile DLNA 1.0
BMP
Alte condiţii
MPEG-2
(PAL)
CBR: 9.80 Mbps/VBR: 9.80Mbps
* Viteza este compusă cu
formatele MPEG-1 Layer 1/2/3,
PCM, sau AC3 audio
MPEG_PS_PAL definit în
specificaţiile DLNA 1.0
Rezoluţie maximă : 720 × 576
Viteză maximă de transfer: a
sistemului: 10.08 Mbps
Viteză maximă de transfer* :
Windows
Media
Video
(WMV)
CBR: 9.80 Mbps/VBR:
9.80Mbps
* Viteza este compusă cu
formatele MPEG-1 Layer 1/2/3,
PCM, sau AC3 audio
Rezoluţie maximă : 720 × 480
Viteză maximă de transfer: 2 Mbps
Definiţia standard Windows
Media Video 7/8/9
pentru profilul principal compus
cu Windows Media Video 7/8/9
exclude toate profilele Windows
Media Audio professional.
Este posibil ca unele fişiere să nu fie
redate.
Note
• Nu este asigurată compatibilitatea cu fişierele
protejate DRM.
• În funcţie de fişier, este posibil să nu poată fi
redat un anumit conţinut, chiar dacă întruneşte
condiţiile menţionate mai sus.
• Referitor la formatele definite în specificaţiile
DLNA : Este necesar ca serverul să ofere conţinut pentru care informaţia de format specificat
DLNA a fost adăugată în mod corespunzător.
172
Caracteristici generale
Cerinţe privind tensiunea de alimentare :
120 V c.a., 60 Hz (SUA şi Canada)
230 V c.a., 50 / 60 Hz (Europa şi în general)
Putere de ieşire (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5V ; 700 mA
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate
fără să fiţi avizaţi.
• Consum de putere în standby : 0,5W
• La realizarea anumitor plăci cu circuite
imprimate nu au fost folosiţi inhibitori de
combustie cu halogeni.
Consum de putere
Regiune
SUA şi Canada
Europa
480 W
480 W
Putere consumată (în standby)
0,5 W
(când pentru “Control for HDMI”, “Server
Function”, “Network Standby” şi “RS232C
Control“ este aleasă varianta “OFF”, iar
alimentarea pentru zona 2 / zona 3 este
oprită)
Dimensiuni (L/Î/A) (aprox.)
430 × 175 × 430 mm
(inclusiv părţile proeminente şi butoanele)
Masa (aprox.) 17,3 kg (modelele SUA/Canada)
16,9 kg (modelul european)
Accesorii furnizate
• Manual de instrucţiuni (acest manual)
• Ghid de configurare rapidă (1)
• Lista meniului GUI (1)
• Informaţii de licenţă software (1)
• Microfon de optimizare (ECM-AC1) (1)
• Antenă fir FM (1)
• Antenă cadru AM (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Telecomandă multifuncţională (1)
• Telecomandă simplificată (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
• Emiţător IR (1)
•Unealtă pentru conectarea boxelor (1)
• CD-ROM Setup Manager (1)
• CD-ROM VAIO Media plus (1)
173
Index
Simboluri
U mufa SIGNAL GND
C
38
Indicaţii numerice
12V declanşator 124
2 canale 74
2ch Analog Direct 74
2ch Stereo Mode 74
4 Ω 45
5,1 canale 21
7,1 canale 21
8 Ω 45
A
A.F.D. 75
A.P.M. 116
A/V Sync 125, 140
Acord 64, 66
Acord direct 64, 69
Afişaj 10
Afişaj, modificare 141
Ascultare 91
AM 64, 85
ARC (canal audio de retur) 106
Atmosferă sonoră 59
AUTO CALIBRATION 47, 113, 137
Aparat video 32
Audio 125
Audio Out 129
AUDIO OUT 141
Auto Standby 134
B
Bass 8, 123, 140
BI-AMP 119
Blocarea reglajelor 134
Blu-ray, player de disc 27, 29, 58
Boxe
amplasare 118, 139
impedanţă 44, 139
reamplasare 116
174
Cablu de alimentare 43
Calibrare, Tip de ~ 50, 137
Categorie 69
Căşti 9
Căutare 89
CD, player~ 35, 38
Cod de blocare 72, 140
Comandă externă 132
Conexiuni
antene 40
boxe 23
echipamente audio 35
echipamente video 26
monitor 25
reţea 41
Cont 88
Controlere 87, 132
Control for HDMI 129
Control parental 71, 140
Conexiune Bi-amplificator 112
Conversie superioară 33
Cronometru de oprire automată 109
D
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 47
Decodare, prioritate 126, 140
DIGITAL MEDIA PORT 13, 35, 60
D.Range Comp (Dynamic range compressor)
121, 138
Digital Legato Linear (D.L.L.) 125
Distanţă, unitate de măsură 122, 139
DLNA 79
DMPORT, comandă 62
Dolby Digital EX 79
Dual Mono 126, 140
DVD, player ~ 27, 29
DVD, recorder ~ 32
E
M
Efect, tip de ~, 122, 139
EQ 123
G
Manuală, reglare 119
MASTER VOlUME 9
Meniu de opţiuni 56
Meniu de reglaje 114
Mesaje
autocalibrare 52
DIGITAL MEDIA PORT 62
de eroare 168
SIRIUS 73
MOVIE (film) 78
Multi-zonă 94, 124
MUSIC (muzică) 60, 76
My Library 82
My Library (Rhapsody) 90
Ghidul muzicii 89
GUI 25
N
F
Favorite, posturi 92
Fază audio 121, 138
Fază, zgomot 120, 138
Fixarea canalelor 70
Fixarea posturilor 66
FM 64, 85
FM, mod ~ 64, 140
Frecvenţă crossover 120, 139
H
HD-D.C.S. 78
HD-D.C.S., tipul de efect 122
HDMI, 129
HDMI, mufe 26
HDMI OUT, buton~ 9, 105
Intrare 58
Introducerea numelor
Input Assign 59, 107
INPUT MODE 106
iPod 62
Î
L
LFE 11
LARGE 119
O
Orientarea antenei 69
I
Înregistrare
Neo:6 (Cinema) 78
Neo:6 (Music) 76
Night Mode 109, 126, 140
Nivel 123
Numele echipamentelor 132
110
P
59, 67, 116
Pass through 105, 129
PIP (imagine în imagine) 18
PLII (Movie) 78
PLII (Music) 76
PLIIx (Movie) 78
PLIIx (Music) 76
PLIIz Height (Cinema) 76, 78
Prestabilirea modului 71
Poziţie (autocalibrare) 115, 137
PROTECTOR 168
175
R
Redare muzică 85
Reglaje 114
Reglaje rapide 49
Q
Sur Back Assign 119
Sur, reglaje 139
System 134
Ş
Ştergerea memoriei 43
Ştergerea telecomenzii 160
Quick Click 142
R
T
Radio ID 68
Repetare 62, 83
Reţea, reglaje, verificare 131
Reţea, standby 133
Resetare 43
Rezoluţie 127, 140
Rhapsody
Cont 88
Ghid muzical 89
My Library 90
Serviciul muzical 88
Posturi de emisie 89
Căutare 89
RS232C, comandă ~ 134
Telecomandă 15 –19 , 44, 152 –160
Ton de testare 120, 138
TONE 8
TONE MODE 8, 43
Treble (frecvenţe înalte) 8, 123, 140
Tuner 64
S
Satelit, radio de ~ 67
Server 53, 132
Setup Manager 92
SHOUTcast 91, 92
Shuffle (redare aleatorie) 62, 83
SIRIUS 67
SMALL 120
SP PAIR MATCHING 117
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 9, 46
SPEAKER SHORTED 168
Subwoofer
nivel 130, 141
LPF 130
Super Audio CD, player 35, 37, 38
Suprimarea sonorului 59
Surround 122
176
V
VCR 31
Versiune software 134
Video 60, 127
VIDEO 2 IN, mufe 33
Z
Zona 2 119
Zona 2, nivel ieşire linie 124
Zona 2, declanşator 12 V 140
177
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising