Sony | STR-DA2800ES | Sony STR-DA2800ES Receptor AV Home Cinema pe 7.2 canale Instrucţiuni de utilizare

4-429-113-31(3) (RO)
Receptor AV
multi-canal
Instrucţiuni de utilizare
Vă rugăm să parcurgeţi mai întâi Ghidul de configurare rapidă furnizat
împreună cu acest receptor. În felul acesta veţi înţelege mai uşor fluxul
conexiunilor şi al operaţiilor referitoare la acest receptor.
STR-DA2800ES
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu lumânări aprinse).
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză se
foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la o
priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei suprafeţe ce poate fi fierbinte
dacă este atinsă în timpul
funcţionării normale.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un cablu
de conectare mai scurt de 3 metri.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt valabile
doar în cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele companiei Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau garanţie.
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este casat în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată
ca deşeu menajer. Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004%
2RO
plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelul STR-DA2800ES (receptorul).
Consultați numărul modelului căutând în
colțul din dreapta jos al panoului frontal.
• Instrucţiunile din acest manual descriu în mare
parte funcţionarea receptorului cu telecomanda
furnizată. Puteţi utiliza în egală măsură butoanele
sau butoanele rotative de pe receptor, dacă acestea
au nume identice sau similare cu cele
de pe telecomandă.
Cu privire la drepturile de autor
Acest receptor încorporează Dolby* Digital și Pro
Logic Surround și DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX şi simbolul dublu
D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor emise în
S.U.A. cu numerele: 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.487.535, 6.226.616, 7.212.872,
7.003.467, 7.272.567, 7.668.723, 7.392.195,
7.333.929, 7.548.853 şi alte brevete din S.U.A.
şi din întreaga lume, publicate sau în curs
de publicare. DTS-HD, simbolul și DTS-HD
împreună cu simbolul sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este
marcă comercială a DTS, Inc.. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termenii HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii şi
în alte ţări.
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor
este furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD.
Aceste nume sunt mărci comerciale ale MORISAWA &
COMPANY LTD., iar drepturile de autor asupra
fontului aparţin, de asemenea, MORISAWA &
COMPANY LTD.
continuare
3RO
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano și iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate
în S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora. În acest manual nu sunt specificate
mărcile ™ şi ®.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de siguranţă
şi de reglementare Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
licenţa(ele) corespunzătoare din partea Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie de acces
la conţinut Microsoft PlayReady™ pentru a-şi proteja
proprietatea intelectuală, inclusiv conţinutul protejat
prin drepturi de autor. Acest dispozitiv utilizează
tehnologia PlayReady pentru a accesa conţinut protejat
cu PlayReady şi/sau conţinut protejat cu WMDRM.
Dacă dispozitivul nu reuşeşte să aplice restricţiile cu
privire la utilizarea conţinutului, proprietarii
conţinutului pot cere Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a consuma conţinut protejat cu
PlayReady. Această revocare trebuie să nu afecteze
conţinutul neprotejat şi nici conţinutul protejat cu alte
tehnologii de accesare a conţinutului. Proprietarii de
conţinut vă pot solicita să faceţi upgrade la PlayReady
pentru a le accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un
upgrade, nu veţi putea accesa conţinut care necesită
upgrade-ul respectiv.
„WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
„Android” este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Google Inc.
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™ sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
și Thomson.
„BRAVIA” Sync este marcă comercială
a Sony Corporation.
„x.v.Color” şi sigla „x.v.Color” sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
„PlayStation®” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Windows Media este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face obiectul
4RO
InstaPrevue™ este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Silicon Image, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
Acest produs conţine software care se supune
licenţelor GNU General Public License („GPL”) sau
GNU Lesser General Public License („LGPL”).
Aceste licenţe stipulează faptul că clienţii au dreptul
de a obţine, modifica şi redistribui codul sursă al
software-ului amintit, în conformitate cu termenii
impuşi de GPL sau de LGPL.
Pentru detalii privind GPL, LGPL şi alte licenţe de
software, consultaţi „System Settings” t „Software
License” din meniul „Settings” al receptorului.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest produs
se supune termenilor impuşi de GPL şi de LGPL şi
este disponibil pe web. Pentru descărcarea codului
sursă, accesaţi următoarea adresă:
Adresă URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia dintre
întrebările referitoare la conţinutul acestui cod sursă.
Caracteristici principale ale receptorului
Compatibil cu o diversitate de conexiuni şi formate
Caracteristică
Descriere
Pagina
Canalele 7.2
Receptorul poate scoate până la 7.2 canale.
Receptorul acceptă o conexiune bi-amplificator a unei boxe
frontale.
22, 24
Compatibil cu diverse
standarde
Receptorul este compatibil cu diverse formate audio, precum
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, PCM linear
multicanal FLAC etc.
20
HDMI (8 mufe de intrare,
2 mufe de ieşire +
1 zonă de ieşire)
Receptorul este prevăzut cu opt HDMI mufe de intrare (dintre
care două, HDMI IN 2 şi IN 3, sunt mufe „for AUDIO” care iau
în calcul calitatea sunetului) pe panoul din spate. Puteţi conecta
diverse echipamente, utilizând o conexiune HDMI.
26, 28, 30,
31, 35
Receptorul este compatibil cu diverse standarde HDMI, cum ar fi 34, 72
Deep Color, „x.v.Color” sau 4K* şi transmisie 3D Audio Return
Channel (ARC) etc.
* Mufele HDMI IN 1 şi IN 2 acceptă transmisia 4K.
4K
Receptorul poate scoate semnale 4K prin intermediul mufelor
sale de ieşire HDMI.
19, 34
Fast View
Puteţi selecta o metodă de intrare HDMI, care este mai rapidă
decât selectarea normală (Fast View). Mufele HDMI IN 1, IN 2,
IN 3 şi IN 4 acceptă funcţia Fast View.
96
68, 96
Control for HDMI
Puteţi utiliza receptorul împreună cu un alt echipament, utilizând
funcţia Comandă HDMI.
Previzualizare pentru
HDMI
75
Receptorul vă permite să afişaţi o previzualizare picture in
picture live a unei intrări HDMI conectate la receptor. Ferestrele de
previzualizare vor fi afişate numai pentru intrarea HDMI IN 1/
IN 2/IN 3/IN 4.
Puteţi selecta fiecare previzualizare pentru intrarea HDMI
utilizând telecomanda.
(Această funcţie este posibilă mulţumită tehnologiei Silicon Image
InstaPrevue™.)
Reţea
Receptorul este prevăzut cu patru porturi LAN care au funcţii de 39
hub de comutare.
Receptorul este compatibil cu redarea în flux video prin Internet. 51
Receptorul vă permite să redaţi conţinut dintr-o reţea de domiciliu 49
prin intermediul funcţiei de reţea de domiciliu conforme DLNA.
USB
Port USB compatibil cu iPod/iPhone
Puteţi reda cu uşurinţă conţinut de pe iPod/iPhone prin
intermediul receptorului, utilizând o conexiune USB.
48
Puteţi reda cu uşurinţă conţinut de pe un dispozitiv USB/
WALKMAN prin intermediul receptorului, utilizând
o conexiune USB.
47
continuare
5RO
Caracteristică
Descriere
Pagina
Zone multiple
62
În afară de camera principală, vă puteţi bucura de muzica şi de
materialele video din alte camere, diferite de conţinutul din camera
principală.
Puteţi scoate semnale HDMI din mufele HDMI IN în mufa HDMI 19, 62, 65
ZONE 2 OUT.
Calitate mai bună a imaginii şi a sunetului
Caracteristică
Descriere
Conversie ascendentă
a imaginii
Receptorul creşte sau reduce calitatea semnalelor video analogice. 19
Calitatea semnalelor poate fi crescută la 4k cu ajutorul unei mufe
de ieşire HDMI. De asemenea, receptorul creşte sau reduce
calitatea semnalelor video analogice pentru zona 2.
Pagina
85, 86
Funcţia Digital Cinema
Receptorul este prevăzut cu funcţia Digital Cinema Auto
Auto Calibration (D.C.A.C.) Calibration (D.C.A.C.). Aceasta vă permite să efectuaţi calibrarea
automată şi configurarea setărilor pentru parametrii audio, astfel
încât să vă bucuraţi de un sunet optim.
Câmpuri de sunet
57, 59
Puteţi selecta dintr-o varietate de moduri pentru câmpurile de
sunet, în funcţie de diversele conexiuni ale difuzoarelor sau surse
de intrare.
De asemenea, receptorul este dotat cu următoarea opţiune audio:
– Trei moduri de reproducere a caracteristicilor de sunet ale unor
săli de concerte celebre: „Berlin Philharmonic Hall”,
„Concertgebouw Amsterdam” sau „Musikverein Vienna”.
Ridicarea sunetului
difuzorului central
la o înălţime adecvată
(Center Speaker Lift Up)
Prin utilizarea difuzoarelor frontale înalte, puteţi ridica sunetele 87
emise de difuzorul central la o înălţime adecvată de pe ecran.
Această funcţie (Center Speaker Lift Up) vă permite să vă bucuraţi
de o redare naturală a sunetului fără dificultate.
Reproducere de înaltă
calitate a fişierelor audio
comprimate
Puteţi reda fişiere audio comprimate la o calitate înaltă, utilizând 89
funcţia D.L.L. (Digital Legato Linear).
Funcţii utile
Caracteristică
Descriere
Pagina
Operaţii uşoare şi
accesibile
Receptorul este prevăzut cu o GUI (Graphical User Interface).
Puteţi comanda receptorul în mod intuitiv, utilizând un meniu
afişat pe ecranul televizorului.
44
Puteţi ajusta cu uşurinţă setările de bază ale receptorului, utilizând 41
setarea Easy Setup.
Împreună cu receptorul este livrată şi o telecomandă pentru
15
comandarea echipamentelor conectate şi a funcţiei Zone multiple.
Puteţi reapela diverse setări ale receptorului, toate în acelaşi timp, 76
prin apăsarea butonului EASY AUTOMATION.
6RO
Caracteristică
Descriere
Pagina
Funcţii flexibile
Funcţia Sound Optimizer optimizează ieşirea audio în funcţie
de nivelul volumului.
60
Funcţia A/V Sync ajustează diferenţa de timp dintre ieşirea audio 91
şi afişajul vizual.
Funcţia Pass Through scoate semnale HDMI prin televizor, chiar şi 71
când receptorul se află în modul standby.
Altele
Caracteristică
Descriere
Pagina
Funcţie ecologică
Funcţia Auto Standby comută automat receptorul la modul
standby, atunci când nu utilizaţi receptorul pentru o anumită
perioadă de timp sau când nu intră semnale în receptor.
101
Mai util
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul unui telefon inteligent
prevăzut cu software-ul de aplicaţie „ES Remote”*.
76
* Compatibil cu telefoanele iPod touch/iPhone şi Android
7RO
Cuprins
Caracteristici principale ale receptorului ...... 5
Descrierea şi amplasarea pieselor ................. 10
Introducere
Citiţi următoarele înainte de a conecta
orice echipament ....................................... 18
1: Instalarea boxelor ....................................... 22
2: Conectarea monitorului ............................ 26
3: Conectarea echipamentului video ........... 28
4: Conectarea echipamentului audio ........... 35
5: Conectarea la reţea ..................................... 39
6: Pregătirea receptorului
şi a telecomenzii ........................................ 40
7: Configurarea receptorului cu
ajutorul Easy Setup ................................... 41
8: Configurarea echipamentului
conectat ...................................................... 43
9: Pregătirea unui computer pentru
a fi utilizat ca server .................................. 44
Ghid de utilizare a afişajului pe ecran .......... 44
Imagine/sunet
Imagini/sunet de la echipamentul
conectat ...................................................... 46
Dispozitiv USB/WALKMAN ........................ 47
iPod/iPhone ..................................................... 48
Home Network (DLNA) ................................ 49
Video Internet ................................................. 51
FM/AM ............................................................ 52
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet ........................ 56
Utilizarea funcţiei Sound Optimizer ............ 60
Reglarea egalizatorului ................................... 61
8RO
Utilizarea caracteristicilor
zone multiple
Ce puteţi face cu funcţia Zone multiple .......62
Realizarea unei conexiuni pentru
zone multiple .............................................62
Configurarea boxelor în zona 2 ....................65
Setarea ieşirii HDMI din zona 2 ...................65
Controlarea receptorului din altă zonă
(Operaţii ZONE 2) ....................................66
Utilizarea altor caracteristici
Utilizarea caracteristicilor
„BRAVIA” Sync ..........................................68
Comutarea monitoarelor care scot
semnalele video HDMI ............................71
Scoaterea semnalelor HDMI chiar şi
atunci când receptorul se află în
modul standby (Pass Through) ...............71
Comutarea între audio digital
şi analogic ...................................................72
Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio ................................................73
Examinare pentru HDMI ..............................75
Controlarea receptorului cu un
telefon inteligent ........................................76
Salvarea diverselor setări pentru receptor
şi reapelarea tuturor acestor setări
în acelaşi timp (Easy Automation) ..........76
Utilizarea temporizatorului de oprire ..........78
Înregistrarea cu ajutorul receptorului ..........78
Comutarea modului de comandă al
receptorului şi al telecomenzii .................78
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator ...........................................80
Revenirea la setările implicite
din fabrică ...................................................81
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului de setări ......................... 82
Easy Setup ....................................................... 85
Speaker Settings .............................................. 85
Audio Settings ................................................. 89
Video Settings ................................................. 92
HDMI Settings ................................................ 95
Input Settings .................................................. 97
Network Settings ............................................ 98
Internet Services Settings .............................. 99
Zone Settings ................................................ 100
System Settings ............................................. 101
Network Update ........................................... 102
Comandarea fără a utiliza GUI .................. 103
Utilizarea telecomenzii
Controlarea echipamentului cu ajutorul
telecomenzii ............................................. 110
Oprirea tuturor echipamentelor conectate
(SYSTEM STANDBY) ............................ 111
Programarea telecomenzii .......................... 111
Golirea memoriei telecomenzii
multifuncţionale ..................................... 115
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ..................................... 116
Depanare ....................................................... 117
Specificaţii ..................................................... 129
Index .............................................................. 133
9RO
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panoul frontal
A ?/1 ON/STANDBY
Porneşte sau opreşte receptorul.
Lampa de deasupra butonului se aprinde
după cum urmează:
Verde: Receptorul este pornit.
Portocaliu: Receptorul se află în modul
standby, şi
– „Control for HDMI” (pagina 96) sau
„Network Standby” (pagina 98) este
setat la valoarea „On”.
– „Pass Through” (pagina 96) est setată
la valoarea „On” sau „Auto”.
– Receptorul din zona 2 este pornit.
Lampa se stinge când receptorul se află
în modul standby, iar setările de deasupra
sunt dezactivate.
B INPUT SELECTOR (pagina 46)
INPUT MODE (pagina 72)
C Senzor telecomandă
Primeşte semnale de la telecomandă.
D Fereastră de afişaj (pagina 11)
E DISPLAY MODE (pagina 109)
F DIMMER
Apăsaţi DIMMER în mod repetat pentru
a regla luminozitatea ferestrei de afişaj.
10RO
G MASTER VOLUME (pagina 46)
H SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (pagina 42)
I Mufă PHONES
Se conectează la căşti.
J MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TONE MODE, TONE/TUNING +/–
Apăsaţi TONE MODE în mod repetat
pentru a selecta boxa şi intervalul. Apoi
apăsaţi TONE/TUNING +/– pentru
a ajusta nivelul bas/înalte al boxei.
K 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (pagina 56, 57)
L Mufă AUTO CAL MIC (pagina 85)
Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat pentru „Auto Calibration”
la această mufă.
M iPod/iPhone (port
(USB) şi mufă
VIDEO IN) (pagina 33, 47, 48)
N Mufe VIDEO 2 IN (pagina 33)
Indicatorii de pe afişaj
A SW
Se aprinde atunci când sunt conectate
unul sau mai multe subwoofere, iar
semnalul audio este scos prin mufa
(mufele) SUBWOOFER.
B ZONE 2 (pagina 62)
C Indicator INPUT
Se aprinde pentru a indica intrarea
actuală.
HDMI
COAX
OPT
ARC (pagina 72)
D Indicator Dolby Digital Surround
Se aprinde cu unul dintre indicatorii
respectivi, atunci când receptorul
decodifică semnalele în format
Dolby Digital corespunzătoare.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
E ;TrueHD
Se aprinde atunci când receptorul
decodează Dolby TrueHD.
F HDMI OUT A/B (pagina 71)
G SLEEP (pagina 78)
H Indicator al canalului de redare
Indică boxa desemnată să scoată sunetul.
Arată modul în care receptorul reduce sau
creşte sunetul sursă, în funcţie de setările
difuzorului.
L
Faţă stânga
R
Faţă dreapta
C
Central
LH
Stânga înalt
RH
Dreapta înalt
SL
Surround stânga
SR
Surround dreapta
SBL
Surround stânga spate
SBR
Surround dreapta spate
continuare
11RO
SB
Surround spate
Exemplu:
Format de înregistrare: 5.1
Model boxe: 3/0.1
Câmp de sunet: A.F.D. Auto
I LFE
Se aprinde atunci când semnalele de
intrare redate conţin un canal LFE
(Low Frequency Effects).
J Indicator Dolby Pro Logic
Se aprinde cu unul dintre indicatorii
respectivi, atunci când receptorul
efectuează procesarea Dolby Pro Logic.
Această tehnologie de decodare surround
în matrice poate îmbunătăţi semnalele
de intrare.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
K Indicator sistem de boxe (pagina 42)
L BI-AMP (pagina 80)
M D.L.L. (pagina 89)
N D.C.A.C. (pagina 85)
Se aprinde când sunt aplicate rezultatele
măsurătorii funcţiei „Auto Calibration”.
O EQ
Se aprinde atunci când este activat
egalizorul.
P RDS (pagina 55)
Recepţie RDS (Radio Data Station)
Q S.OPT.
Se aprinde atunci când este activată
funcţia Sound Optimizer (Optimizator
sunet) (pagina 60).
12RO
R MEM
Se aprinde atunci când este activată
funcţia de memorie presetată.
S Indicator DTS-HD
Se aprinde atunci când receptorul
decodează DTS-HD.
DTS-HD
Luminează încontinuu cu unul
dintre următorii indicatori.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T NEO:6
Se aprinde atunci când este activată
decodarea DTS Neo:6 Cinema/Music.
U D.RANGE
Se aprinde atunci când este activată
compresia în interval dinamic.
V A.P.M. (pagina 86)
Se aprinde atunci când este activată
funcţia A.P.M. (Automatic Phase
Matching).
W Indicator de acord
Se aprind atunci când receptorul prinde
un post radio.
ST
Recepţie stereo
X Indicator DTS(-ES)
Se aprinde atunci când intră semnale
DTS sau DTS-ES.
DTS
Se aprinde atunci când receptorul
decodează semnale DTS.
DTS-ES
Se aprinde cu unul dintre următorii
indicatori, în funcţie de formatul de
decodare a semnalului de intrare.
96/24
Decodare DTS 96/24 (96 kHz/24 biţi)
Y LPCM
Se aprinde atunci când intră semnale
PCM (Pulse Code Modulation) lineare.
Panoul din spate
A Secţiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT
Mufe OPTICAL IN
(pagina 26, 30, 31)
Mufe COAXIAL IN
(pagina 29, 36)
Mufe HDMI IN/OUT*
(pagina 26, 28, 30, 31)
B Secţiunea ANTENNA
Mufă AM ANTENNA
(pagina 38)
Mufă FM ANTENNA
(pagina 38)
E Mufe de control pentru Sony
şi alte echipamente externe
Mufe IR REMOTE IN/OUT
(pagina 62)
Conectaţi un amplificator de infraroşii
(nefurnizat) IN pentru a utiliza funcţia
Zone multiple.
Conectaţi un Blaster IR (nefurnizat)
la OUT. Semnalele de intrare de la IN
vor fi scoase prin OUT.
Mufe TRIGGER OUT
(pagina 100)
Conectaţi la cuplarea pornit/oprit
a alimentării altui echipament
compatibil 12V TRIGGER.
C Porturi LAN (huburi de comutare)
(pagina 39)
D Port RS232C
Utilizat pentru întreţinere şi service.
continuare
13RO
F Secţiunea VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (pagina 26, 29, 30, 31, 32, 36)
Mufe AUDIO IN/OUT
Mufe VIDEO IN/OUT*
Mufe AUDIO OUTMufă
VIDEO OUT (pagina 62)
Mufe SUBWOOFER
Conectaţi la unul sau mai multe
subwoofere externe.
G Secţiunea COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (pagina 26, 29, 31)
Mufe Y, PB, PR IN/OUT*
H Secţiunea SPEAKERS (pagina 24)
* Trebuie să conectaţi mufa HDMI OUT sau
MONITOR OUT la televizor pentru a viziona
imaginea de intrare selectată (pagina 26).
14RO
Telecomandă (RM-AAP082)
Utilizaţi telecomanda furnizată pentru
a comanda acest receptor şi alte echipamente.
Notă
Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la lumina
soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest
lucru poate provoca o defecţiune.
Sfat
Dacă receptorul nu mai reacţionează corespunzător
la telecomandă, înlocuiţi toate bateriile cu unele noi.
A ?/1 (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte receptorul.
B AV ?/1 (pornire/standby)
Porneşte sau opreşte echipamentul video/
audio pe care telecomanda este
programată să îl comande.
C ZONE (pagina 62)
D AMP
Activează funcţionarea receptorului
pentru zona principală.
E
(Selectare intrare)
Apăsaţi TV (ws), apoi apăsaţi
(Selectare intrare) pentru a selecta
semnalul de intrare (TV sau video).
(Menţinere text)
În modul text: Menţine pagina curentă.
F
(Ghid)
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
(Ghid) pentru a afişa ghidul de
programe pe ecran.
G D.TUNING (pagina 53)
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
D.TUNING pentru a intra în modul
de acord direct.
H ENT/MEM
Apăsaţi SHIFT (wd), după care apăsaţi
ENT/MEM pentru a introduce o valoare
sau o piesă, utilizând butoanele numerice
(wg) sau apăsaţi ENT/MEM, apoi apăsaţi
butoanele numerice (wg) pentru a selecta
un număr de presetare în care este
memorat un post în timpul funcţionării
tunerului.
I SEN
Accesează pagina de pornire
a Sony Entertainment Network (SEN),
un serviciu de reţea oferit de Sony.
J WATCH, LISTEN (pagina 46)
K SOUND FIELD +/– (pagina 56, 57, 59)
L Butoane colorate
Funcţionează în conformitate cu
ghidul de pe ecranul televizorului.
continuare
15RO
M AMP MENU (pagina 103)
T RM SET UP (pagina 78)
N
U FAVORITES (pagina 51)
V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta
elementele de meniu. Apoi apăsaţi
pentru a accesa selecţia.
O TOOLS/OPTIONS (pagina 45, 52, 55)
Afişează şi selectează elemente din meniul
de opţiuni.
P HOME (pagina 45)
Afişează meniul de pornire pe ecranul
televizorului.
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Apăsaţi butoanele pentru a comanda
playerul DVD, playerul Blu-ray Disc,
playerul CD, casetofonul MD,
casetofonul, echipamentul conectat
la portul
(USB) sau la reţea sau
un dispozitiv video prin Internet, etc.
TUNING +/–
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
TUNING +/– pentru a selecta un post.
PREVIEW (HDMI) (pagina 75)
Apăsaţi PREVIEW (HDMI) pentru
a deschide ecrane de tip „imagine
în imagine” în care puteţi examina
intrarea de la patru mufe HDMI IN.
B·/·b
Apăsaţi B·/·b pentru
– a reda din nou scena anterioară sau
pentru a derula înainte scena curentă.
– a sări la albumul anterior sau următor
atunci când utilizaţi un iPod/iPhone.
2)/–
R PRESET +
Selectează posturi presetate.
PROG + 2)/–
Apăsaţi TV (ws), apoi apăsaţi PROG +/–
pentru a comanda televizorul, tunerul
de satelit etc.
c 2)/C
În modul text: Selectează pagina
următoare sau anterioară.
S EASY AUTOMATION 1, 2 (pagina 76)
/ (Text)
Apăsaţi TV (ws), apoi apăsaţi / (Text)
pentru a afişa informaţii text.
16RO
V TV
Modifică funcţia butonului telecomenzii
la cea imprimată cu galben, pentru
a permite comandarea televizorului.
W SHIFT
Modifică funcţia butonului telecomenzii,
pentru a activa butoanele imprimate
cu roz.
X Butoane de intrare
Apăsaţi pe unul dintre butoane pentru
a selecta echipamentul pe care doriţi să
îl utilizaţi. Atunci când apăsaţi pe
oricare dintre butoanele de intrare,
va porni receptorul.
Y Butoane numerice
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
butoanele numerice pentru a introduce
numere.
Apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta numerele canalelor televizorului.
Z -/-Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi -/-pentru a
– selecta numere de piesă mai mari
de 10 de pe playerul CD, playerul DVD,
playerul Blu-ray Disc sau
casetofonul MD.
– selecta numere de canale mai mari de 10
de pe televizor, tuner de satelit sau VCR.
wj SOUND OPTIMIZER (pagina 60)
wk HDMI OUTPUT (pagina 71)
wl DISPLAY
Afişează panoul de control pe ecranul
televizorului, atunci când redaţi conţinut
prin intermediul Internet video
sau al unei reţele de domiciliu.
,
(prezentare informaţii, text)
Afişează informaţii precum numărul
canalului curent şi modul ecranului.
În modul text: Afişează informaţii
ascunse (de ex. răspunsurile la un
chestionar).
e; RETURN/EXIT O
Revine la meniul anterior sau iese
din meniu.
(Volum) +/– (pagina 46)
ea
(Dezactivare sunet) (pagina 46)
De asemenea, după ce apăsaţi TV (ws),
puteţi ajusta volumul televizorului
şi puteţi dezactiva temporar sunetul
acestuia.
es SLEEP (pagina 78)
TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal
al suportului BD-ROM sau al DVD-ului.
AUDIO
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi AUDIO
pentru a selecta formatul audio/piesa.
ed DIMMER
Reglează luminozitatea ferestrei de afişaj.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up
al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
SUBTITLE
Apăsaţi SHIFT (wd), apoi apăsaţi
SUBTITLE pentru a selecta limba
subtitrărilor, atunci când pe un suport
BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
1) Consultaţi tabelul de
la pagina 110 pentru
informaţii cu privire la butoanele pe care le puteţi
utiliza pentru a controla fiecare tip de echipament.
2) Pe aceste butoane este prezent un punct tactil
(5/VIDEO 2, N, PRESET +). Utilizaţi-l
ca marcaj pentru operare.
Notă
Explicaţiile de mai sus au scop de exemplificare.
17RO
Introducere
Citiţi următoarele înainte de a conecta orice echipament
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Instalarea difuzoarelor
Consultaţi „1: Instalarea boxelor” (pagina 22).
v
Conectarea monitorului
Consultaţi „2: Conectarea monitorului” (pagina 26).
Conectarea echipamentului video
v
Calitatea imaginii depinde de mufa de conectare.
Consultaţi ilustraţia din partea dreaptă. Selectaţi
conexiunea în funcţie de mufele cu care este dotat
echipamentul dumneavoastră.
Receptorul are o funcţie de conversie video. Pentru detalii,
consultaţi „Funcţia de conversie a semnalelor video”
(pagina 19).
Consultaţi „3: Conectarea echipamentului video”
(pagina 28).
Digital
Analogic
Imagine de înaltă calitate
Conectarea echipamentului audio
v
Consultaţi „4: Conectarea echipamentului audio” (pagina 35).
v
Pregătirea receptorului şi a telecomenzii
Consultaţi „6: Pregătirea receptorului şi a telecomenzii” (pagina 40).
Setarea receptorului
v
Consultaţi „7: Configurarea receptorului cu ajutorul Easy Setup” (pagina 41).
v
Configurarea setărilor de ieşire pe echipamentul conectat
Consultaţi „8: Configurarea echipamentului conectat” (pagina 43).
Pentru detalii despre o conexiune cu zone multiple, consultaţi pagina 62.
Pentru detalii despre o conexiune bi-amplificator, consultaţi pagina 80.
18RO
Funcţia de conversie a semnalelor video
Ca setare implicită din fabrică, semnalele video intrate prin echipamentul conectat sunt scoase prin
mufele HDMI OUT sau MONITOR OUT, după cum se arată în tabelul de mai jos.
Vă recomandăm să setaţi funcţia de conversie video pentru a se potrivi rezoluţiei monitorului pe
care îl utilizaţi.
Pentru detalii despre funcţia de conversie video, consultaţi „Video Settings” (pagina 92).
Mufă OUTPUT
Mufă INPUT
HDMI OUT A/B
(până la 4K)
COMPONENT
VIDEO
MONITOR OUT
(până la 1080i)
MONITOR
VIDEO OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Sunt scoase semnale video.
– : Nu sunt scoase semnale video.
* Atunci când este selectată opţiunea „Auto” din „Resolution”, este activată creşterea treptată a semnalului
până la 4K.
Pentru a vă bucura de semnale 4K, este necesar să conectaţi un monitor compatibil cu ieşirea 4K.
** Este posibil ca semnalele video să nu fie scoase, în funcţie de setarea din „Resolution” (pagina 92).
Notă cu privire la conversia
semnalelor video
Este posibil ca semnalele video a căror
rezoluţie a fost convertită să nu fie scoase
prin mufele COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT sau prin mufele HDMI OUT
simultan. În cazul în care conectaţi
echipamente la mufele COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT şi la mufele
HDMI OUT, ieşirea prin mufele
HDMI OUT are prioritate.
Notă cu privire la ieşirea video
Zone 2 HDMI
Numai semnalele de intrare HDMI IN pot
fi scoase prin mufa HDMI ZONE 2 OUT.
Pentru afişarea subtitrărilor
Setaţi „Resolution” la „Direct” în meniul
Video Settings dacă se recepţionează semnal
care acceptă subtitrări.
Utilizaţi acelaşi timp de cabluri pentru
semnalele de intrare/ieşire.
Pentru a conecta un dispozitiv
de înregistrare
La înregistrare, conectaţi dispozitivul
de înregistrare la mufele VIDEO OUT ale
receptorului. Conectaţi cablurile pentru
semnalele de intrare şi de ieşire la acelaşi
tip de mufă, deoarece mufele VIDEO OUT
nu au o funcţie de conversie ascendentă.
Mufele HDMI OUT şi MONITOR OUT
nu pot fi utilizate pentru înregistrare.
19RO
Introducere
Acest receptor este prevăzut cu o funcţie de conversie a semnalelor video.
• Semnalele video compuse pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video de componentă.
• Semnalele video de componentă pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video compuse.
Formate audio digitale acceptate de receptor
Formatele audio digitale pe care le poate decoda acest receptor depind de mufele de intrare
audio digitală ale echipamentului conectat.
Acest receptor acceptă următoarele formate audio.
Conexiune între echipamentul de redare şi receptor
Numărul maxim
de canale
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 canale
a
a
Dolby Digital EX
6.1 canale
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 canale
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 canale
–
a
DTS
5.1 canale
a
a
DTS-ES
6.1 canale
a
a
DTS 96/24
5.1 canale
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 canale
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 canale
–
a
DSD*
5.1 canale
–
a
PCM linear multicanal*
7.1 canale
–
a
Format audio
* Semnalele audio sunt transmise în alt format dacă nu există corespondenţă între echipamentul de redare
şi format. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de redare.
20RO
Reţea/USB
Format fişier
Extensii
Music
WAV6)
„.wav”
WMA1) 2) 5)
„.wma”
MP3
„.mp3”
AAC1) 2) 5)
FLAC
Video
6)
Foto
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.m4a”
„.flac”
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
„.mpg,” „.mpeg,” „.m2ts,” „.mts”
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv,” „.mp4,” „.m4v,” „.m2ts,” „.mts”
WMV9
Introducere
Tip de conţinut
1) 2)
„.wmv,” „.asf”
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi”
JPEG
„.jpg,” „.jpeg,” „.mpo”
PNG
„.png”
GIF
„.gif”
Receptorul nu redă fişiere codificate, cum ar fi DRM.
Este posibil ca receptorul să nu redea un fişier în acest format aflat pe un server DLNA.
Receptorul poate reda doar materiale video cu definiţie standard pe un server DLNA.
Receptorul redă fişierele în format AVCHD înregistrate cu o cameră video digitală, etc.
Receptorul nu poate reda un fişier criptat, de exemplu un fişier lossless.
Frecvenţă de eşantionare/adâncime biţi compatibilă: Maximum 192 kHz/24 biţi
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în
funcţie de formatul fişierului, de codificarea
fişierului, de starea înregistrării sau de starea
serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un
computer să nu fie redate.
• Receptorul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere pe dispozitive USB:
– până la foldere din al treilea nivel ierarhic
– până la 500 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Receptorul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la foldere din al optsprezecelea nivel
ierarhic
– până la 999 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Privitor la formatele definite în îndrumările DLNA,
serverului i se solicită să ofere conţinutul ale cărui
informaţii despre format definite în cadrul
îndrumărilor DLNA au fost adăugate în mod
corespunzător.
21RO
1: Instalarea boxelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem
cu până la 7.2 canale (7 difuzoare şi două
subwoofere).
Exemple de configurare a sistemului
de boxe
Sistem de boxe 7.1 cu boxe
frontale înalte
Vă puteţi bucura de efecte de sunet
verticale (de ex. modul Pro Logic IIz).
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CBoxă centrală
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
HDifuzor înalt stânga
IDifuzor înalt dreapta
JSubwoofer
Sistem de boxe cu canal 5.1
Sistem de boxe cu canale 7.1
utilizând boxe surround spate
Vă puteţi bucura de reproducerea de înaltă
fidelitate a DVD-urilor sau a sunetului
înregistrat cu software Blu-ray Disc
în format de 6.1 canale sau 7.1 canale.
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CBoxă centrală
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
FDifuzor surround spate stânga
GDifuzor surround spate dreapta
JSubwoofer
22RO
Pentru a vă bucura complet de un sunet
surround multicanal similar celui dintr-un
cinematograf este nevoie de cinci difuzoare
(două difuzoare frontale, unul central
şi două surround) şi un subwoofer
(sistem cu 5.1 canale).
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CBoxă centrală
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
JSubwoofer
Amplasare recomandată a boxelor
• Plasaţi difuzorul surround spate în spatele
poziţiei de ascultare.
• Unghiul A prezentat în ilustraţie ar trebui să
fie acelaşi.
Sfat
• Dacă nu puteţi amplasa boxele în unghiul
optim, separaţi boxele surround şi boxele
surround spate în mod corespunzător şi
aranjaţi-le cât mai simetric posibil.
• Instalaţi boxele înalte frontale într-un
unghi identic cu cel al boxelor frontale.
Ca înălţime, difuzoarele trebuie
să fie poziţionate pe linia formată
de prelungirea diagonalei ce traversează
ecranul televizorului sau al monitorului
sau deasupra acesteia.
Puteţi amplasa subwooferul oriunde doriţi, deoarece
acesta nu emite semnale puternic direcţionate.
acelaşi unghi
cu cel în care
este poziţionat
un difuzor frontal
23RO
Introducere
Sistem de boxe cu canal 7
Sistem de difuzoare cu canale 6
Conectarea difuzoarelor
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
A
B
B
1)
B
A Cablu audio monofonic (nefurnizat)
B Cabluri pentru boxă (nefurnizate)
ABoxă frontală A (Stânga)
BBoxă frontală A (dreapta)
CBoxă centrală
DBoxă surround (stânga)
EBoxă surround (dreapta)
FBoxă surround spate (stânga)2)
GBoxă surround spate (dreapta)2)
HBoxă frontală înaltă (stânga)3)
IBoxă frontală înaltă (dreapta)3)
JSubwoofer4)
24RO
1)
B
Atunci când nu utilizaţi boxele surround
spate: În cazul în care aveţi un alt sistem
de boxe frontale, conectaţi-l la bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2. Puteţi selecta sistemul
de boxe frontale utilizat, cu SPEAKERS
de pe panoul frontal (pagina 10).
2) În cazul în care conectaţi un singur difuzor
surround spate, conectaţi-l la bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 L.
3) În cazul în care utilizaţi boxe înalte frontale,
conectaţi-le la bornele SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
4)
Introducere
Atunci când conectaţi un subwoofer cu
funcţie de standby automat, dezactivaţi
funcţia când urmăriţi filme. Dacă funcţia
de standby automat a subwooferului este
setată ca activă, acesta trece automat în
modul standby, în funcţie de nivelul
semnalului de intrare primit de subwoofer
şi este posibil ca sunetul să nu mai fie redat.
Puteţi conecta două subwoofere la receptor.
Aceleaşi semnale sunt scoase prin fiecare
dintre mufele SUBWOOFER.
Conexiune ZONE 2
Doar dacă nu utilizaţi boxele surround spate
şi boxele frontale înalte, puteţi aloca bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 Stânga şi Dreapta boxelor
din zona 2. Setaţi bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 la
„Zone2 Speakers” din „Speaker Connection”
din meniul Speaker Settings (pagina 86).
Consultaţi „Utilizarea caracteristicilor
zone multiple” (pagina 62) pentru detalii cu
privire la conectarea şi funcţionarea în zona 2.
Conectarea boxei frontale B
Dacă nu utilizaţi boxe surround spate şi nici
boxe frontale înalte, puteţi aloca bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2L şi R boxei frontale B.
Setaţi bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 la „Front B” din
„Speaker Connection” din meniul Speaker
Settings (pagina 86).
Puteţi selecta boxele frontale cu SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) de pe partea frontală
a receptorului.
25RO
2: Conectarea monitorului
Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când conectaţi mufele HDMI OUT sau
MONITOR OUT la un televizor. Puteţi controla acest receptor utilizând GUI (Graphical User
Interface) de pe ecran.
Monitor TV cu mufă HDMI
Semnale audio*
A
Semnale video**
* În cazul în care conectaţi receptorul la mufa
HDMI a unui televizor compatibil Audio Return
Channel (ARC) prin intermediul unui cablu
HDMI, această conexiune nu este necesară.
A
** În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor compatibil Audio Return Channel
(ARC), conectaţi-l la o mufă HDMI,
indicată prin „ARC” pe televizor.
E
B
Semnale audio
C
D
Semnale video
sau
sau
Monitor TV fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele
de pe echipamentul dumneavoastră.
A Cablu optic digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
26RO
D Cablu video componentă (nefurnizat)
E Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
Sony HDMI.
Tip televizor
Neprevăzut cu HDMI
Cablu necesar (cablu)
Video
Audio
Compatibil*
E
–
Incompatibil
E
A sau B**
–
D sau C
A sau B**
Introducere
Prevăzut cu HDMI
Audio Return Channel
(ARC)
*
Puteţi scoate sunetul televizorului (sunet surround multicanal) prin receptor doar prin conectarea
televizorului cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi A pentru conexiunea audio.
Note
• În cazul în care conectaţi televizorul la receptor
cu ajutorul unui cablu video, setaţi „Playback
Resolution” la „480i/576i” (pagina 94).
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Sfat
Sunetul televizorului este scos prin difuzoarele
conectate la receptor în cazul în care conectaţi mufa
de ieşire audio a televizorului şi mufele TV IN ale
receptorului. În această configuraţie, setaţi mufa
de ieşire audio a televizorului la „Fixed”, dacă
se poate comuta între „Fixed” şi „Variable”.
27RO
3: Conectarea echipamentului video
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut înregistrat pe suporturi
Blu-ray Disc sau pe DVD-uri
Pentru a conecta echipament cu mufe HDMI
Dacă echipamentul nu are o mufă HDMI, consultaţi pagina 29.
Player DVD, player Blu-ray Disc
Semnale video/audio
A
*
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
Sony HDMI.
* Puteţi conecta orice echipament cu mufe de
ieşire HDMI la mufele HDMI IN de pe receptor.
28RO
Pentru a conecta echipament cu alte mufe decât HDMI
Introducere
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele
de pe echipamentul dumneavoastră.
Player DVD, player Blu-ray Disc
Semnale audio
Semnale video
sau
A
sau
B
C
*
*
A Cablu coaxial digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
D
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu video componentă (nefurnizat)
* Când conectaţi echipamentul prevăzut cu o mufă audio analogică şi o mufă video analogică, setaţi
„Audio Input Assign” şi „Video Input Assign” din meniul Input Settings (pagina 73).
29RO
Conexiuni necesare pentru jocuri video
PlayStation 3 (joc video cu mufă HDMI)
Semnale video/audio
A
*
B
C
D
*
Semnale audio
*
Semnale video
sau
Joc video fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele
de pe echipamentul dumneavoastră.
A Cablu HDMI (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
C Cablu audio (nefurnizat)
D Cablu video (nefurnizat)
* Când conectaţi echipamentul prevăzut cu o mufă optică digitală, o mufă audio analogică sau o mufă
video mixtă, setaţi „Audio Input Assign” şi „Video Input Assign” din meniul Input Settings (pagina 73).
30RO
Tip joc video
Cablu necesar (cablu)
Audio
Prevăzut cu HDMI*
A
–
Neprevăzut cu HDMI
D
B sau C**
*
Puteţi scoate sunetul jocului video (sunet surround multicanal) prin receptor doar prin conectarea cablului
jocului video cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi B pentru conexiunea audio.
Note
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Conexiuni necesare pentru urmărirea de programe prin intermediul transmisiei
prin satelit sau al televiziunii prin cablu
Tuner de satelit, Cutie de cablu cu mufă HDMI
Semnale video/audio
A
B
C
Semnale audio
D
E
Semnale video
sau
sau
Tuner de satelit, Cutie de cablu fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele
de pe echipamentul dumneavoastră.
continuare
31RO
Introducere
Video
A Cablu HDMI (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
C Cablu audio (nefurnizat)
D Cablu video (nefurnizat)
E Video componentă (nefurnizat)
Tip tuner pentru satelit/ Cablu necesar (cablu)
cutie de cablu
Video
Audio
Prevăzut cu HDMI*
A
–
Neprevăzut cu HDMI
E sau D
B sau C**
*
Puteţi scoate sunetul tunerului pentru satelit/cutiei de cablu (sunet surround multicanal) prin
receptor doar prin conectarea cablului tunerului pentru satelit/cutiei de cablu cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi B pentru conexiunea audio.
Note
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut înregistrat pe casete video
VCR
Semnale audio
Semnale video
A
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu video (nefurnizat)
32RO
B
Introducere
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut prin intermediul
unei camere video
La mufele VIDEO 2 IN
A
B
Semnale video/audio
Cameră video fără mufă
HDMI
Cameră video cu mufă HDMI
A Cablu video/audio componentă
(nefurnizat)
B Cablu HDMI (nefurnizat)
33RO
Caracteristici HDMI
• Semnalele audio digitale transmise de
HDMI pot fi scoase prin boxe. Acest semnal
acceptă Dolby Digital, DTS, DSD şi PCM
linear. Pentru detalii, consultaţi „Formate
audio digitale acceptate de receptor”
(pagina 20).
• Intrările de semnale video analogice prin
mufa VIDEO sau mufele COMPONENT
VIDEO pot fi scoase ca semnele HDMI.
Semnalele audio nu sunt scoase prin mufele
HDMI OUT în timpul conversiei imaginii.
• Cu toate acestea, intrarea video analogică
nu poate fi scoasă prin mufele HDMI OUT
din zona 2.
• Acest receptor acceptă transmisii High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color, „x.v.Color”,
precum şi transmisii 3D sau 4K.
• Mufele HDMI ace acestui receptor acceptă
funcţia Comandă HDMI. Cu toate acestea,
mufa HDMI OUT B şi mufele HDMI ZONE
2 OUT nu acceptă funcţia Comandă pentru
funcţia HDMI.
• Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectaţi
un televizor şi echipament compatibile 3D
(player Blu-ray Disc, înregistrator Blu-ray
Disc, PlayStation 3 etc.) la receptor utilizând
cabluri High Speed HDMI, puneţi-vă
ochelarii 3D şi apoi redaţi conţinut
compatibil 3D.
• Receptorul este compatibil cu semnale 4K
scoase prin intermediul mufelor sale de
ieşire HDMI. Semnalele video de intrare
analogice pot fi crescute treptat până la 4K.
Semnalele de intrare 4K transmise prin
HDMI IN 1/IN 2 din spate de la un player
compatibil 4K sunt scoase ca atare ca
semnale 4K. Pentru a vă bucura de imagini
4K, conectaţi un televizor sau un proiector
compatibil 4K la mufele de ieşire HDMI.
• Puteţi vedea intrarea HDMI IN 1/IN 2/IN 3/
IN 4 în ferestrele de previzualizare picture
in picture.
34RO
Note cu privire la conectarea
cablurilor
• Utilizaţi un cablu High Speed HDMI.
Dacă utilizaţi un cablu Standard HDMI,
este posibil ca imaginile 4K, 1080p,
Deep Color sau 3D să nu fie afişate
corespunzător.
• Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu
Sony HDMI.
Notă cu privire la utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI
Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. Când conectaţi un
cablu de conversie HDMI-DVI la un dispozitiv
DVI-D, sunetul şi/sau imaginea se pot pierde.
Conectaţi un cablu audio separat sau un cablu
digital de conectare, apoi setaţi „Video Input
Assign”şi „Audio Input Assign” din meniul
Input Settings dacă sunetul nu este scos corect.
4: Conectarea echipamentului audio
Introducere
Conexiuni necesare pentru ascultarea de conţinut înregistrat pe suporturi
Super Audio CD sau pe CD-uri obişnuite
Pentru a conecta echipament cu mufe HDMI
Dacă echipamentul nu are o mufă HDMI, consultaţi pagina 36.
Player CD, player Super Audio CD
Semnale video/audio
A
*
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu
Sony HDMI.
* Puteţi conecta orice echipament cu mufe de
ieşire HDMI la mufele HDMI IN de pe receptor.
continuare
35RO
Pentru a conecta echipament cu alte mufe decât HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele
de pe echipamentul dumneavoastră.
Player CD, player Super Audio CD
sau
*
A
A Cablu coaxial digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
* Atunci când conectaţi echipament cu o mufă
digitală coaxială, setaţi „Audio Input Assign”
din meniul Input Settings (pagina 73).
Sfat
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz şi 96 kHz. Mufele COAXIAL IN
sunt compatibile, de asemenea, cu frecvenţa de
eşantionare de 192 kHz.
36RO
B
Introducere
Notă cu privire la redarea unui
Super Audio CD pe un player
Super Audio CD
Nu este scos niciun sunet atunci când este
redat un Super Audio CD pe un player Super
Audio CD conectat doar la mufa COAXIAL de
pe acest receptor. Atunci când redaţi un Super
Audio CD, conectaţi playerul la mufele
SA-CD/CD IN sau conectaţi un player care
poate scoate semnalele DSD prin mufa HDMI
pe receptor, utilizând un cablu HDMI.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu playerul Super Audio CD.
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
dispozitive digitale, dar nu puteţi
găsi o intrare care să nu fie
utilizată
Consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 73).
37RO
Conexiuni necesare pentru a asculta la radio
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (furnizată)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (furnizată)
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote, ţineţi
antena cadru pentru AM (aeriană) la distanţă
de receptor şi de alte echipamente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir
pentru FM (aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM
(aeriană), încercaţi pe cât posibil să
o menţineţi în poziţie orizontală.
38RO
5: Conectarea la reţea
Introducere
Dacă dispuneţi de o conexiune la Internet, puteţi să conectaţi receptorul la Internet.
Exemplu de configurare
Următoarea ilustraţie prezintă un exemplu de configurare a unei reţele de domiciliu cu receptorul
şi un computer. Vă recomandăm să utilizaţi o conexiune cu fir.
Router
Cablu LAN
(nefurnizat)
Modem
Internet
Computer
Cablu LAN
(nefurnizat)
Notă
Conectaţi un router la unul dintre porturile
de la 1 la 4 ale receptorului, utilizând un singur
cablu LAN. Nu conectaţi acelaşi router la
receptor utilizând mai mult de un cablu LAN.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Cerinţe de sistem
Următorul mediu de sistem este necesar
pentru a utiliza funcţia de reţea a receptorului.
O conexiune de bandă largă
Este necesară o conexiune de bandă largă la
Internet pentru a vă bucura de materiale video
prin Internet sau pentru a utiliza funcţia
receptorului de actualizare a software-ului.
Modem
Acesta este dispozitivul care este conectat la
linia de bandă largă pentru a comunica cu
Internetul. Unele dintre aceste dispozitive sunt
integrate cu routerul.
Router
• Utilizaţi un router compatibil cu viteze
de transmisie de 100 Mbps pentru a vă
bucura de conţinut în reţeaua de domiciliu.
• Vă recomandăm să utilizaţi un router
prevăzut cu server încorporat DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Această funcţie alocă automat adrese IP
în reţeaua LAN.
• Receptorul nu acceptă o conexiune la reţea
cu viteze de transmisie de 1 Gbps sau mai
rapide.
Cablu LAN (CAT5)
• Vă recomandăm să utilizaţi acest tip
de cablu pentru o reţea LAN cu fir.
Unele cabluri LAN de tip plat sunt uşor
afectate de zgomot. Vă recomandăm
să utilizaţi cabluri de tip normal.
continuare
39RO
• Dacă receptorul este utilizat într-un mediu
în care există zgomot de alimentare generat
de produse electrice sau într-un mediu de
reţea cu zgomot, utilizaţi un cablu LAN de
tip blindat.
6: Pregătirea receptorului
şi a telecomenzii
Conectarea cablului de alimentare
CA (de la reţea)
Conectaţi ferm cablul de alimentare CA (de la
reţea) furnizat la borna AC IN de pe receptor,
apoi conectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) la o priză de perete.
Bornă AC IN
La priza de perete
Cablu de
alimentare
CA (de la reţea)
(furnizat)
Între fişă şi panoul din spate rămâne un spaţiu
de separare, chiar şi atunci când cablul de
alimentare (de la reţea) este introdus ferm.
Cablul trebuie conectat în acest mod. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune.
40RO
Pornirea receptorului
?/1
Apăsaţi ?/1 pentru a porni receptorul.
Puteţi porni receptorul şi cu ajutorul ?/1 de
pe telecomandă.
Atunci când opriţi receptorul, apăsaţi din
nou ?/1. „STANDBY” clipeşte pe fereastra
de afişaj. Nu deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) în timp ce „STANDBY”
clipeşte. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
Pentru a economisi energie în
modul standby
Setaţi „Control for HDMI” (pagina 96),
„Pass Through” (pagina 96), „Network
Standby” (pagina 98) şi „RS232C Control”
(pagina 102) pe „Off” sau „Auto”
(doar pentru „Pass Through”)
şi opriţi alimentarea pentru zona 2.
Dacă „Control for HDMI” (pagina 96),
„Pass Through” (pagina 96) sau „Network
Standby” (pagina 98) este setat la „On”
sau alimentarea pentru zona 2 este pornită,
lampa de deasupra ?/1 se aprinde de culoare
portocaliu.
Notă
Partea de deasupra a receptorului se poate încălzi în
timp ce receptorul se află în modul standby. Acest
lucru are loc din cauza curentului care circulă prin
circuitele interne ale receptorului. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
în telecomanda RM-AAP082.
Respectaţi polaritatea corectă atunci
când instalaţi bateriile.
RM-AAP082
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde
sau cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu
unele uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri
de baterii.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
scoateţi bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea electrolitului
din baterii şi de corodare.
7: Configurarea receptorului
cu ajutorul Easy Setup
Puteţi ajusta cu uşurinţă setările de bază ale
receptorului, acţionând asupra receptorului
în conformitate cu instrucţiunile de pe ecranul
televizorului.
Comutaţi intrarea televizorului la intrarea
la care este conectat receptorul.
Atunci când porniţi receptorul pentru prima
dată, pe ecranul televizorului apare ecranul
EULA. Fiţi de acord cu EULA pentru a trece la
ecranul Easy Setup, apoi configuraţi receptorul
în conformitate cu instrucţiunile din ecranul
Easy Setup.
Puteţi configura următoarele funcţii cu
ajutorul Easy Setup.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Sfat
Va fi afişată o bifă în partea dreaptă a fiecăreia dintre
funcţiile pe care le-aţi configurat.
Note cu privire la Speaker Settings
(Auto Calibration)
Introduceţi complet fişa microfonului
de optimizare în mufa AUTO CAL MIC.
Confirmarea configurării
subwooferului activ
• Când este conectat un subwoofer, porniţi
subwooferul şi daţi mai tare volumul
înainte de a activa subwooferul. Rotiţi
butonul LEVEL la poziţia de dinainte
de punctul de mijloc.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de frecvenţă de trecere, setaţi
valoarea la maxim.
continuare
41RO
Introducere
Introducerea bateriilor
în telecomandă
• În cazul în care conectaţi un subwoofer
cu funcţie de standby automat,
dezactivaţi funcţia.
• Atunci când conectaţi boxele frontale la
bornele FRONT A şi SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2,
conectaţi bornele cu o impedanţă nominală
de cel puţin 8 ohmi.
Pentru a selecta boxele frontale
Note
• În funcţie de caracteristicile subwooferului utilizat,
este posibil ca valoarea distanţei de configurare să
fie diferită de poziţia efectivă.
• Dacă efectuaţi „Speaker Settings
(Auto Calibration)” utilizând Easy Setup,
rezultatele măsurătorii vor fi suprascrise şi salvate
în poziţia selectată în momentul respectiv („Pos.1”
este selectat ca setare implicită din fabrică).
Sfaturi
• În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele
măsurătorii pentru polaritate pot varia. În orice
caz, nu vor fi probleme chiar dacă veţi utiliza în
continuare receptorul cu valoarea respectivă.
• În funcţie de difuzoare, poate apărea mesajul
„Out Phase” chiar dacă nu există nicio problemă cu
conexiunea difuzorului. Acest lucru este cauzat de
specificaţiile difuzoarelor şi nu vor exista probleme,
chiar dacă veţi utiliza în continuare difuzoarele.
Când conectaţi două subwoofere
la receptor
Dacă nu puteţi obţine corect rezultatele
măsurătorii funcţiei „Auto Calibration”,
în funcţie de mediul ambiant, sau dacă
doriţi să efectuaţi reglaje fine, puteţi
configura subwooferele manual. Pentru
detalii, consultaţi „Speaker Setup” din
meniul Speaker Settings (pagina 87).
Note cu privire la impedanţa
boxelor
• Dacă nu sunteţi sigur care este impedanţa
boxelor, consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu boxele. (Aceste
informaţii se găsesc adesea pe spatele boxei.)
42RO
Puteţi selecta boxele frontale pe care doriţi să le
utilizaţi.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) pentru a selecta sistemul de boxe
frontale pe care doriţi să îl utilizaţi.
Puteţi confirma ce set de borne (A sau B) este
selectat, consultând indicatorii din fereastra
de afişaj.
Indicatori
Boxe selectate
SP A
Boxe conectate la bornele FRONT A.
SP B
Boxe conectate la bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2.
SP AB
Boxele conectate atât la bornele
FRONT A cât şi SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2 (conexiune paralelă).
În fereastra de afişaj apare
„SPEAKERS OFF”.
Niciun semnal audio nu este scos din
nicio bornă a bornelor.
Notă
Pentru a selecta o boxă frontală B, trebuie să
setaţi alocarea pentru bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
cu ajutorul opţiunii „Speaker Connection” din
meniul Speaker Settings.
Pentru a revoca procesul
de măsurare
Nu sunt permise alte operaţii decât cele de mai
sus în timpul procesului de măsurare.
Pentru a configura receptorul
manual
Consultaţi „Ajustarea setărilor” (pagina 82).
8: Configurarea
echipamentului conectat
Pentru a configura o ieşire audio digitală
multicanal, verificaţi setarea ieşirii audio
digitale de pe echipamentul conectat.
Pentru un player Sony Blu-ray Disc, verificaţi
dacă „Audio (HDMI)”, „DSD Output Mode”,
„Dolby Digital/DTS”, „Dolby Digital” şi „DTS”
sunt setate la „Auto”, „On”, „Bitstream”,
„Dolby Digital” şi, respectiv, „DTS”
(începând cu 1 august 2012).
Pentru un PlayStation 3, după conectarea
receptorului cu un cablu HDMI, selectaţi
„Audio Output Settings” din „Sound Settings”,
apoi selectaţi „HDMI” şi „Automatic” (cu
versiunea 4.21 a software-ului de sistem).
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite cu echipamentul conectat.
43RO
Introducere
Procesul de măsurare este revocat
prin următoarele operaţii.
– Oprind alimentarea
– Modificând volumul
– Comutând intrările
– Modificând setarea SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B)
– Conectând căştile
9: Pregătirea unui computer
pentru a fi utilizat ca server
Ghid de utilizare a afişajului
pe ecran
Un server este un dispozitiv care livrează
conţinut (muzică, fotografii şi clipuri video)
unui dispozitiv DLNA dintr-o reţea de
domiciliu.
Puteţi reda conţinut stocat pe un computer
dintr-o reţea de domiciliu cu acest receptor
prin intermediul reţelei respective, după ce aţi
instalat un software de aplicaţie* cu funcţie de
server conform DLNA.
Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe ecranul
televizorului şi să selectaţi funcţia dorită pe
ecranul televizorului, apăsând V/v/B/b şi
pe telecomandă.
Când începeţi să utilizaţi receptorul,
asiguraţi-vă că apăsaţi mai întâi butonul AMP
de pe telecomandă. În caz contrar, este posibil
ca operaţiunile care urmează să nu fie primite
de receptor.
* Dacă utilizaţi un computer cu Windows 7, utilizaţi
Windows Media® Player 12 la pachet cu
Windows 7.
Dacă utilizaţi un computer cu Windows 8, este
posibil ca noul sistem al interfeţei grafice să nu
recunoască receptorul. Dacă întâmpinaţi această
problemă, comutaţi setarea la „Desktop UI”.
AMP
Butoane
de intrare
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
44RO
Utilizarea meniului
2
3
Comutaţi intrarea televizorului
la intrarea la care este conectat
receptorul.
Descriere
Watch
Selectează sursa video sau
foto ce urmează să intre în
receptor, sau conţinutul
video sau foto ce urmează
să fie livrat prin intermediul
mufei USB sau al unei reţele
de domiciliu (pagina 46).
Listen
Selectează sursa de muzică ce
urmează să intre în receptor,
sau conţinutul muzical ce
urmează să fie livrat prin
intermediul Internet video
sau al unei reţele de
domiciliu (pagina 46). De
asemenea, vă puteţi bucura
de radioul FM/AM
încorporat pe receptor.
Favorites
Afişează conţinutul de pe
Internet adăugat la Favorites
List. Puteţi salva până la
18 materiale de pe Internet
favorite (pagina 51).
Easy Automation
Vă permite să salvaţi diverse
setări ale receptorului şi să le
reapelaţi pe toate în acelaşi
timp (pagina 76).
Sound Effects
Vă permite să vă bucuraţi
de dezvoltările audio
furnizate de diverse
tehnologii sau funcţii
proprietare Sony (pagina 56).
Settings
Vă permite să ajustaţi setările
receptorului (pagina 82).
Apăsaţi AMP.
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe ecranul
televizorului.
4
Meniu
Apăsaţi în mod repetat B/b
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
pentru a intra
în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
Exemplu: Când selectaţi „Watch”.
Sfat
Când în partea din dreapta jos a ecranului apare
„OPTIONS”, puteţi afişa lista de funcţii apăsând
TOOLS/OPTIONS şi selectând o funcţie asociată.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul de
pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
45RO
Introducere
1
Prezentare generală a meniului
de pornire
4
Imagine/sunet
Apăsaţi
volumul.
+/– pentru a regla
Pentru a selecta sursa de intrare
Imagini/sunet de la
echipamentul conectat
ZONE
Puteţi să rotiţi butonul INPUT SELECTOR
de pe receptor sau să apăsaţi pe butoanele de
intrare de pe telecomandă pentru a selecta
echipamentul dorit.
Pentru a selecta sursa de intrare pentru zona 2,
apăsaţi ZONE pe telecomandă pentru a selecta
zona 2 iniţial (pe fereastra de afişaj apare
„ZONE 2 [nume intrare]”).
Sfaturi
Butoane
de intrare
Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit utilizând
butonul rotativ MASTER VOLUME de pe receptor
sau butonul
+/– de pe telecomandă.
• Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid
– Învârtiţi rapid de butonul MASTER VOLUME.
– Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
+/–.
• Pentru a face ajustări fine
– Învârtiţi încet de butonul MASTER VOLUME.
– Apăsaţi butonul
+/– şi eliberaţi-l imediat.
V/v/B/b,
HOME
Pentru a activa funcţia de
dezactivare a sunetului
Apăsaţi
de pe telecomandă. Pentru
a revoca, apăsaţi din nou
de pe
telecomandă sau apăsaţi
+ pentru a creşte
volumul. Dacă opriţi receptorul în timp ce
sunetul este dezactivat, funcţia de dezactivare
a sunetului este revocată.
Pentru a evita deteriorarea
boxelor
1
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
2
Selectaţi echipamentul dorit,
apoi apăsaţi
.
3
Porniţi echipamentul şi începeţi
redarea.
46RO
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă
că aţi redus nivelul volumului.
Note
Dispozitiv USB/WALKMAN
1
Conectaţi dispozitivul USB la
portul
(USB) de pe receptor.
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Dispozitiv USB
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 94).
4
Selectaţi „USB device (front)”,
apoi apăsaţi
.
Folderele şi fişierele video/muzicale/foto
sunt listate pe ecranul televizorului.
5
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi
să îl redaţi.
Imaginea sau sunetul de pe dispozitivul
USB este redat(ă) pe receptor.
47RO
Imagine/sunet
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto
de pe dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere, consultaţi
„Reţea/USB” (pagina 21).
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul operaţiei.
Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului USB, opriţi receptorul atunci când
deconectaţi dispozitivul USB.
• În cazul în care conectaţi un WALKMAN
la receptor, comandaţi WALKMAN cu
telecomanda receptorului în acelaşi fel în
care o faceţi atunci când conectaţi alte dispozitive
USB la receptor. Nu puteţi utiliza comenzile
de pe WALKMAN.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest receptor.
• Receptorul poate recunoaşte dispozitive de tip
Clasă de stocare în masă (MSC) (de exemplu,
o memorie flash sau un hard disk) (doar mufa
frontală USB).
4
iPod/iPhone
Vă puteţi bucura de muzica/materialele video/
foto şi puteţi încărca bateria unui iPod/iPhone
prin intermediul receptorului.
Pentru detalii cu privire la modelele iPod/
iPhone compatibile cu această funcţie,
consultaţi pagina 48.
Notă
Nu puteţi utiliza căştile în timpul redării.
1
Conectaţi iPod/iPhone la portul
(USB) de pe receptor.
Selectaţi „iPod (front)”,
apoi apăsaţi
.
Fişierele video/muzicale sunt listate
pe ecranul televizorului.
Dacă selectaţi „iPod (front)” în
„My Photo”, selectaţi un fişier foto
cu ajutorul comenzilor de pe iPod/iPhone
(nu trebuie să treceţi la pasul 5).
5
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi
să îl redaţi.
Imaginea sau sunetul de pe dispozitivul
iPod/iPhone este redat(ă) pe receptor.
Puteţi comanda dispozitivul iPod/iPhone
cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Pentru detalii cu privire la funcţionarea
dispozitivului iPod/iPhone, consultaţi, de
asemenea, instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului iPod/iPhone.
Creat pentru modelele iPod/iPhone
Modelele de iPod/iPhone compatibile
sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza
cu receptorul, actualizaţi dispozitivul iPod/
iPhone cu cea mai recentă versiune de software.
iPod/iPhone
(nefurnizat)
Cablu AV compus Apple
(nefurnizat)
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen” din
meniul de pornire, apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 94).
48RO
Modelele compatibile sunt următoarele:
• iPod touch
iPod touch (4th generation)/
iPod touch (3rd generation)/
iPod touch (2nd generation)
• iPod nano
iPod nano (6th generation)/
iPod nano (5th generation) (video camera)/
iPod nano (4th generation) (video)/
iPod nano (3rd generation) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Pentru a comanda dispozitivul iPod/
iPhone cu ajutorul telecomenzii
Pentru „My Video”/„My Music”
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X
Întrerupe redarea.
x
Opreşte redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
. sau > Trece la fişierul sau capitolul
anterior/următor (dacă există).
Pentru „My Photo”
Apăsaţi
Operaţiune
N, X
Porneşte/întrerupe redarea.
x
Întrerupe redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
. sau > Trece la fişierul anterior/următor.
Note
• Nu puteţi transfera melodii pe iPod/iPhone
de pe acest receptor.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau
se deteriorează atunci când se utilizează un iPod/
iPhone conectat la acest receptor.
• Acest produs a fost conceput în mod specific pentru
a funcţiona cu iPod/iPhone şi respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost certificată.
• Nu scoateţi dispozitivul iPod/iPhone în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului iPod/iPhone, opriţi receptorul atunci
când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul iPod/
iPhone.
• Atunci când conectaţi un iPod care nu este
compatibil cu funcţia de ieşire video şi selectaţi
„iPod (front)”în „My Video” sau „My Photo”, un
mesaj de alertare apare pe ecranul televizorului.
Sfaturi
• Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă atunci când
este conectat la receptor şi receptorul este pornit.
• Receptorul poate recunoaşte până la 3.000 de
fişiere (inclusiv foldere).
Home Network (DLNA)
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
alte dispozitive certificate DLNA, conectândule la reţeaua de domiciliu.
Acest receptor poate fi utilizat ca player
şi ca dispozitiv de redare.
• Server: Stochează şi trimite fişiere.
• Player: Primeşte şi redă fişiere de pe server.
• Dispozitiv de redare: Primeşte şi redă fişiere
de pe server şi poate fi comandat de un
alt dispozitiv (controler).
• Controler: Controlează componenta
de redare.
Pregătiri pentru utilizarea
funcţiei DLNA
• Conectaţi receptorul la reţeaua de domiciliu
(pagina 39).
• Pregătiţi celelalte echipamente certificate
DLNA. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentelor.
1
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
2
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 94).
3
Selectaţi pictograma server
DLNA, apoi apăsaţi
.
Folderele şi fişierele video/muzicale/foto
sunt listate pe ecranul televizorului.
4
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi
să îl redaţi.
Imaginea sau sunetul de pe serverul
DLNA este redat(ă) pe receptor.
continuare
49RO
Imagine/sunet
Puteţi comanda dispozitivul iPod/iPhone
cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Următorul tabel prezintă un exemplu de butoane
ce pot fi utilizate. (În funcţie de modelul de iPod/
iPhone, funcţionarea poate diferi.)
Pentru a reda fişiere la distanţă prin comandarea receptorului
(dispozitiv de redare) cu ajutorul unui controler DLNA
Puteţi controla receptorul cu un controler certificat DLNA, precum Windows Media® Player 12,
atunci când redaţi fişiere stocate pe un server DLNA.
Computer
(server, controler)
Controlaţi acest receptor utilizând un controler
DLNA.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului
DLNA.
Notă
Nu controlaţi receptorul cu telecomanda furnizată
şi cu o telecomandă DLNA în acelaşi timp.
Sfat
Receptorul este compatibil cu funcţia „Play To”
a Windows Media® Player 12, care este inclus
standard în Windows 7.
50RO
Acest receptor
(dispozitiv de redare)
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică poziţia
curentă, timpul de redare, durata
fişierului video
Video Internet
Puteţi reda o varietate de conţinut Internet
cu ajutorul acestui receptor.
Conectaţi receptorul la o reţea
(pagina 39).
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Internet Video” sau
„Internet Music”, apoi apăsaţi
D Viteza de transmisie a reţelei
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video selectat în
momentul respectiv
Înregistrarea conţinutului favorit
.
Apare ecranul cu conţinut Internet.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 94).
4
Selectaţi pictograma unui
furnizor de conţinut Internet,
apoi apăsaţi
.
În cazul în care lista cu conţinutul
Internet nu a fost regăsită, aceasta va
fi reprezentată printr-o pictogramă
„neobţinut” sau „nou”.
Notă
Conţinutul Internet poate fi suspendat sau modificat
fără notificare prealabilă.
Pentru a utiliza panoul de
comandă
Panoul de comandă apare când fişierul video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi,
în funcţie de furnizorii de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi V/v/B/b sau
Imagine/sunet
1
C Indicatorul de stare a reţelei
Puteţi înregistra conţinutul Internet favorit
în „Favorites List”.
1
Afişaţi ecranul cu conţinut
Internet.
2
Selectaţi pictograma furnizorului
de conţinut Internet pe care doriţi
să îl înregistraţi în Favorites List,
apoi apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
3
Selectaţi „Add to Favorites”,
apoi apăsaţi
.
Pentru a elimina conţinut
din Favorites List
1 Apăsaţi FAVORITES.
Apare Favorites List.
2 Selectaţi pictograma furnizorului de
conţinut Internet pe care doriţi să îl
eliminaţi din Favorites List, apoi apăsaţi
TOOLS/OPTIONS.
3 Selectaţi „Remove from Favorites”,
apoi apăsaţi
.
operaţii de redare.
continuare
51RO
Opţiuni disponibile
Element
Detalii
Favorites List
Afişează Favorites List.
Add to Favorites
Adaugă conţinut Internet la
Favorites List.
Remove from
Favorites
Elimină conţinut Internet
din Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Ajustează calitatea imaginii
pentru conţinutul video de
pe Internet.
FM/AM
Puteţi asculta difuzări FM şi AM cu ajutorul
tunerului încorporat. Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că aţi conectat antenele FM şi
AM (aeriene) la receptor (pagina 38).
1
Selectaţi „Listen” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
Ecran FM/AM
Puteţi selecta şi comanda fiecare element de
pe ecran apăsând V/v/B/b şi
.
A Comutator bandă (pagina 53)
B Indicare frecvenţă (pagina 53)
C Listă posturi presetate (pagina 54)
D Nume post presetat (pagina 54)
52RO
2
SHIFT
D.TUNING
În cazul unei recepţii FM stereo
slabe
1 Acordaţi postul pe care doriţi să-l
ascultaţi, utilizând Auto Tuning, Direct
Tuning sau selectând postul presetat
dorit (pagina 54).
V/v/B/b,
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
Notă
Puteţi seta „FM Mode” din meniul opţiunilor
când este selectată indicarea frecvenţei sau când
această opţiune este reclamată de o altă situaţie.
HOME
Comutarea între radio FM şi AM
1
2
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
Apare ecranul FM/AM.
3
4
Selectaţi comutatorul de bandă.
Apăsaţi V/v pentru a selecta „FM”
sau “AM”, apoi apăsaţi
.
Acordarea automată a unui post
(Auto Tuning)
1
Selectaţi indicarea frecvenţei
pe ecranul FM/AM.
3 Selectaţi „FM Mode”, apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi „Monaural”, apoi apăsaţi
.
Acordarea directă a unui post
(Direct Tuning)
Introduceţi direct frecvenţa postului,
cu ajutorul butoanelor numerice de pe
telecomandă.
1
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
D.TUNING din ecranul FM/AM.
2
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce frecvenţa,
apoi apăsaţi
.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exemplul 2: AM 1.350 kHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
continuare
53RO
Imagine/sunet
V caută de la posturi cu frecvenţă
inferioară la posturi cu frecvenţă
superioară, iar v de la frecvenţă
superioară la frecvenţă inferioară.
Scanarea se opreşte de fiecare dată când
se recepţionează un post.
?/1
Butoane
numerice
Apăsaţi V/v.
Sfaturi
5
• Dacă aţi acordat un post AM, reglaţi direcţia
antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru
o recepţie optimă.
• Scala de acord pentru acord direct este prezentată
mai jos.
– Banda FM 50 kHz
– Banda AM 9 kHz
Dacă nu puteţi acorda un post
Apare „– – – .– – MHz” sau „– – – – kHz”
şi apoi afişajul revine la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi pasul 2. Dacă în continuare
nu puteţi acorda un post, este posibil ca
frecvenţa respectivă să nu fie folosită în zona
dumneavoastră.
Programarea posturilor de
radio FM/AM
Puteţi programa până la 30 de posturi FM şi 30
de posturi AM ca posturi preferate presetate.
1
Acordaţi postul pe care doriţi să-l
programaţi, utilizând Auto
Tuning (pagina 53) sau Direct
Tuning (pagina 53).
În cazul în care recepţia FM stereo este
slabă, comutaţi la modul de recepţie
FM (pagina 53).
2
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
Notă
Puteţi seta „Preset Memory” din meniul
opţiunilor când este selectată indicarea
frecvenţei sau când această opţiune este
reclamată de o altă situaţie.
3
Selectaţi „Preset Memory”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
Postul este memorat cu numărul
de presetare selectat.
54RO
Pentru a programa un alt post,
repetaţi paşii de la 1 la 4.
Puteţi memora posturi după cum
urmează:
• banda FM: de la FM1 la FM30
• banda AM: de la AM1 la AM30
Acordarea posturilor presetate
1
Selectaţi „Listen” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi numărul de presetare
din listă, apoi apăsaţi
.
Sunt disponibile numere de presetare
de la 1 la 30.
Pentru a denumi posturi presetate
(Name Input)
1 Selectaţi numărul de presetare pe
care doriţi să-l denumiţi.
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3 Selectaţi „Name Input”, apoi apăsaţi
Pe ecran apare tastatura virtuală.
4 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
câte un caracter pe rând, pentru
a introduce numele.
5 Selectaţi „Enter”, apoi apăsaţi
.
Numele introdus este înregistrat.
Pentru a revoca introducerea
numelui
Apăsaţi RETURN/EXIT O sau HOME.
.
Recepţionarea de difuzări RDS
Imagine/sunet
Radio Data System (RDS) este un serviciu de
difuzare care permite posturilor de radio să
trimită informaţii suplimentare împreună cu
semnalul programului obişnuit. Acest tuner vă
oferă caracteristici RDS convenabile, precum
afişarea numelui postului. RDS este disponibil
doar pentru posturi FM.*
* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu sistemul RDS, consultaţi posturile
de radio locale pentru detalii cu privire la serviciile
RDS din zona dumneavoastră.
Selectaţi pur şi simplu un post din
banda FM.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului va apărea pe ecranul
televizorului şi în fereastra de afişaj.
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, numele
postului nu va apărea în fereastra de afişaj.
Notă
Unele litere care pot fi afişate în fereastra de afişaj nu
pot fi afişate pe ecranul televizorului.
Sfat
În timp ce este afişat numele unui post, puteţi
verifica frecvenţa apăsând în mod repetat DISPLAY
MODE de pe receptor.
Opţiuni disponibile
Element
Detalii
FM Mode
Comută modul de recepţie
FM la stereo sau monofonic.
Preset Memory
Memorează un post de radio
pe un anumit număr de
presetare.
Name Input
Denumeşte un post presetat.
55RO
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet
1 Selectaţi „Sound Effects” din meniul de pornire, apoi apăsaţi
2 Selectaţi „Sound Field”, apoi apăsaţi .
3 Selectaţi câmpul de sunet dorit.
.
Redarea cu sunet pe două canale
Puteţi comuta sunetul de ieşire pe 2 canale, indiferent de formatul de înregistrare al software-ului
pe care îl utilizaţi, de echipamentul de redare conectat şi de setările câmpului de sunet al
receptorului.
Mod două canale
Efect
2ch Stereo
Receptorul scoate sunetul doar prin boxele frontale, stânga şi dreapta.
Nu se aude sunetul prin subwoofer.
Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet peste prelucrarea câmpului
de sunet, iar formatele surround multicanal sunt reduse la 2 canale.
2ch Analog Direct
Puteţi comuta sunetul intrării selectate la intrarea analogică pe 2 canale.
Această funcţie vă permite să utilizaţi surse analogice de înaltă calitate.
La utilizarea acestei funcţii, se pot regla doar volumul şi nivelul boxei frontale.
Pentru a asculta muzică prin căştile conectate la receptor
Câmp de sunet
Efect
Headphone (2ch)
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi căşti şi când este selectat un alt
mod decât „2ch Analog Direct”. Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet
peste prelucrarea câmpului de sunet, iar formatele surround multicanal sunt
reduse la 2 canale.
Headphone (Direct)
Transmite semnale analogice fără a fi procesate de ton, câmp de sunet etc.
Acest mod este selectat în mod automat, dacă este selectată opţiunea
„2ch Analog Direct”.
56RO
Redarea cu surround multicanal
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite să ascultaţi sunete de fidelitate superioară şi să
selectaţi modul de decodare pentru a asculta un sunet stereo sau monofonic în format pe 2 canale
ca sunet în format multicanal.
Efect
A.F.D. Auto
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/codificat, fără a adăuga efecte
surround.
Multi Stereo
Transmite semnale în format cu 2 canale (stânga/dreapta) sau semnale
monofonice de la toate difuzoarele.
Sfat
Vă recomandăm „A.F.D. Auto”.
Ascultarea unui efect surround pentru filme
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet
preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un
cinematograf.
Câmp de sunet
Efect
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este noua tehnologie inovatoare home
theater de la Sony şi utilizează cele mai recente tehnologii de procesare
a semnalului acustic şi digital. Se bazează pe date de măsurare cu răspuns precis
ale unui studio de masterizare.
Cu HD-D.C.S., vă puteţi bucura de filme Blu-ray şi DVD acasă, nu doar cu
o calitate înaltă a sunetului, ci şi cu cea mai bună ambianţă sonoră, exact cum
a intenţionat inginerul de sunet în timpul procesului de masterizare.
Puteţi selecta tipul de efect pentru HD-D.C.S. Pentru detalii, consultaţi „Despre
tipul de efect pentru HD-D.C.S.” (pagina 58).
PLII Movie
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic II Movie. Această setare este
ideală pentru filme codificate în Dolby Surround. În plus, acest mod poate
reproduce sunetul în format cu 5.1 canale pentru a viziona filme dublate
sau vechi.
PLIIx Movie
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIx Movie. Această setare extinde
Dolby Pro Logic II Movie sau Dolby Digital 5.1 pe 7.1 canale separate
pentru film.
PLIIz Height
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare poate extinde
un sunet sursă în până la 7.1 canale pe care este aplicată o componentă verticală
şi oferă o dimensiune de prezenţă şi de adâncime. „PLIIz Height” este acelaşi
câmp de sunet ca cel descris la pagina 59. Puteţi ajusta nivelul de modificare
pentru „PLIIz Height”. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height” (pagina 60).
Neo:6 Cinema
Execută decodarea în modul DTS Neo:6 Cinema. O sursă înregistrată în
formatul cu 2 canale este îmbunătăţită până la 7 canale.
continuare
57RO
Ascultarea de efecte de sunet
Mod A.F.D.
Despre tipul de efect pentru
HD-D.C.S.
HD-D.C.S. are trei tipuri diferite: Dynamic,
Theater şi Studio. Fiecare tip prezintă niveluri
diferite de combinaţii de sunete de reflexie
şi reverberaţie şi este optimizat pentru
a se potrivi unicităţii camerei, gusturilor
şi stării ascultătorului.
x Dynamic
Setarea „Dynamic” este adecvată unui mediu
ambiant reverberant, dar căruia îi lipseşte
senzaţia de spaţiu (unde absorbţia sunetului
nu este suficientă). Această setare scoate
în evidenţă reflexia sunetului şi reproduce
sunetul dintr-un cinematograf mare, clasic.
Astfel, senzaţia de spaţiu a unui cinematograf
este scoasă în evidenţă şi se creează un câmp
acustic unic.
x Theater
Setare implicită din fabrică. Setarea „Theater”
este adecvată pentru o sufragerie obişnuită.
Această setare reproduce reverberaţia
sunetului exact ca într-un cinematograf.
Este cea mai adecvată pentru vizionarea
de conţinut înregistrat pe un Blu-ray Disc,
atunci când vă doriţi atmosfera dintr-un
cinematograf.
x Studio
Setarea „Studio” este adecvată pentru
o sufragerie cu echipament de sunet
corespunzător. Această setare reproduce
reverberaţia sunetului oferit atunci când
o sursă de sunet cinematografic este remizată
pentru un Blu-ray Disc la un nivel al volumului
corespunzător utilizării în casă. Nivelul
reflexiei şi al reverberaţiei sunetului este
menţinut la minim. Cu toate acestea,
dialogurile şi efectele surround sunt reproduse
în mod viu.
58RO
Ascultarea unui efect surround pentru muzică
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet
preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-o
sală de concerte.
Efect
Berlin Philharmonic Hall
Reproduce caracteristicile de sunet ale Filarmonicii din Berlin. Funcţionează,
de asemenea, automat împreună cu recepţia serviciului de Internet
„The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall”.
Concertgebouw Amsterdam
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei săli de concert din Amsterdam,
Olanda, care prezintă o scenă de sunet largă, produsă de reflexivitate.
Musikverein Vienna
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei săli de concert din Viena, Austria,
care prezintă un sunet rezonant şi cu reverberaţii unice.
Jazz Club
Reproduce acustica unui club de jazz.
Live Concert
Reproduce acustica unei săli de concerte live de 300 de locuri.
Stadium
Reproduce senzaţia dată de un stadion în aer liber de mari dimensiuni.
Sports
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
Portable Audio
Reproduce o imagine clară, accentuată a sunetului de la dispozitivul
dumneavoastră audio portabil. Acest mod este ideal pentru formatul MP3
sau alte fişiere muzicale comprimate.
PLII Music
Executaţi decodarea în modul Dolby Pro Logic II Music. Această setare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
PLIIx Music
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIx Music. Această setare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
PLIIz Height
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare poate extinde
un sunet sursă în până la 7.1 canale pe care este aplicată o componentă verticală
şi oferă o dimensiune de prezenţă şi de adâncime. „PLIIz Height” este acelaşi
câmp de sunet ca cel descris la pagina 57. Puteţi ajusta nivelul de modificare
pentru „PLIIz Height”. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height” (pagina 60).
Neo:6 Music
Execută decodarea în modul DTS Neo:6 Music. O sursă înregistrată în formatul
cu 2 canale este îmbunătăţită până la 7 canale.
continuare
59RO
Ascultarea de efecte de sunet
Câmp de sunet
Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height
Puteţi ajusta nivelul de modificare al canalelor
înalte frontale pentru modul Pro Logic IIz
(obişnuit pentru filme şi muzică).
x Low
Nu se va aplica nicio modificare.
x Mid
Vor fi aplicaţi +3 dB (setare implicită
din fabrică).
x High
Se vor aplica +5 dB.
Note cu privire la câmpurile de sunet
• În funcţie de ţară sau regiune, este posibil
ca serviciul de Internet „Berlin
Philharmonic Hall” să nu fie disponibil.
• Nu puteţi selecta „2ch Analog Direct” atunci
când redaţi conţinut prin intermediul unui
dispozitiv USB, al unei reţele de domiciliu
sau al Internet video.
• „Multi Stereo” nu funcţionează atunci când
sunt recepţionate semnale audio multicanal.
• Câmpurile de sunet pentru film şi muzică
pot să nu funcţioneze, în funcţie de intrare
sau de modelul de difuzoare selectat, sau cu
anumite formate audio.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă
a semnalelor de intrare, în funcţie
de formatul audio.
• „PLIIx Movie/Music” şi „PLIIz Height”
pot să nu apară, în funcţie de modelul
de boxe selectat.
• Este posibil ca unele boxe sau subwooferul
să nu scoată sunetul, în funcţie de setarea
câmpului de sunet.
• Dacă se aude zgomot, zgomotul poate fi
diferit, în funcţie de câmpul de sunet
selectat.
Utilizarea funcţiei Sound
Optimizer
Funcţia Sound Optimizer furnizează
o senzaţie de prezenţă şi intensitate a sunetului
redării de audio la volum ridicat, indiferent
de nivelul volumului receptorului.
Vă puteţi bucura de sunet clar şi dinamic
chiar şi la un volum redus, pe timpul nopţii.
Efectul optim, adecvat mediului
dumneavoastră ambiant, este obţinut prin
utilizarea funcţiei „Auto Calibration”.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Audio Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Sound Optimizer”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi „Normal” sau „Low”,
apoi apăsaţi
.
Funcţia Sound Optimizer este activată. Pentru
a efectua reglarea la nivelul de referinţă al unui
film, selectaţi „Normal”. Dacă doriţi să
efectuaţi reglarea pentru un CD sau pentru
alt software, al cărui nivel al presiunii fonice
medii este procesat într-un grad avansat,
selectaţi „Low”. De asemenea, puteţi seta
funcţia Sound Optimizer la valoarea „Normal”
sau „Low” şi „Off”, utilizând funcţia SOUND
OPTIMIZER de pe telecomandă.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
– Sunt utilizate căştile.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale
la o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor
de intrare, în funcţie de formatul audio.
Sfat
Utilizând funcţia egalizorului şi ajustarea tuturor
difuzoarelor simultan, puteţi efectua reglaje fine
cu ajutorul funcţiei Sound Optimizer.
60RO
Reglarea egalizatorului
Puteţi utiliza următorii parametri pentru
a ajusta calitatea tonală (nivel bas/înalte)
a difuzoarelor frontale, surround/
surround spate şi înalte frontale.
Bas
Înalte
Pentru a regla toate boxele
în acelaşi timp (All EQ Adjustment)
Puteţi ajusta calitatea tonală (bas/înalte)
pentru toate boxele simultan.
1 Selectaţi „Settings” din meniul de pornire,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Audio Settings”, apoi
apăsaţi
.
4 Selectaţi „All”, apoi apăsaţi
Frecvenţă
(Hz)
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Audio Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Equalizer”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi „Front”, „Center”,
„SUR/SB” sau „Front High”,
apoi apăsaţi
.
5
6
Selectaţi „Bass” sau „Treble”.
.
.
5 Selectaţi „Bass” sau „Treble”, apoi
apăsaţi
.
6 Ajustaţi nivelul modificării, apoi
apăsaţi
.
Notă
În funcţie de setarea egalizorului pentru fiecare
canal, nivelurile reale setate cu All EQ Adjustment
pot fi mai reduse sau mai ridicate decât valorile
indicate.
Ajustaţi nivelul modificării,
apoi apăsaţi
.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în
următorul caz.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
• Frecvenţele pentru Bass şi Treble sunt fixe.
• În funcţie de formatul audio, este posibil ca
receptorul să redea semnale la o frecvenţă
de eşantionare mai mică decât frecvenţa de
eşantionare originală a semnalelor de intrare.
61RO
Ascultarea de efecte de sunet
3 Selectaţi „Equalizer”, apoi apăsaţi
Nivel
(dB)
Utilizarea caracteristicilor
zone multiple
Ce puteţi face cu funcţia
Zone multiple
Când utilizaţi un amplificator de infraroşii
(nefurnizat), puteţi controla un dispozitiv din
zona principală şi receptorul Sony din zona 2,
din zona 2, utilizând telecomanda.
Utilizaţi un amplificator de infraroşii atunci
când instalaţi receptorul într-un loc în care
nu pot ajunge semnalele de la telecomandă.
Vă puteţi bucura de imagini şi sunete
provenite de la un dispozitiv conectat
la receptor într-o zonă diferită de zona
principală. De exemplu, puteţi urmări
un DVD în zona principală şi să ascultaţi
un CD în zona 2.
Realizarea unei conexiuni pentru zone multiple
Semnalele de la echipamentul conectat la mufele de intrare analogice sunt scoase prin mufele
componentei ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT sau ZONE 2 OUT. Mufele componentei ZONE 2
VIDEO/AUDIO OUT sau ZONE 2 OUT nu pot scoate semnale prin mufele HDMI IN.
Pentru a scoate semnale HDMI, utilizaţi mufele HDMI ZONE 2 OUT.
Conexiuni Zona 2
1 Scoate sunetul prin boxe în zona 2, utilizând bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 ale receptorului.
Zona principală
Zona 2
Monitor
TV
STR-DA2800ES
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
Telecomandă
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2
62RO
B
2 Scoate sunetul prin boxe în zona 2, utilizând receptorul
şi un alt amplificator.
Este necesară setarea difuzoarelor din zona 2 (pagina 65).
Zona principală
Zona 2
Monitor
TV
B
STR-DA2800ES
B
IR REMOTE IN
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Telecomandă
A Amplificator de infraroşii (nefurnizat)
B Difuzoare
C Alt amplificator/receptor
* Puteţi conecta, de asemenea, la mufa ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Realizarea unei conexiuni de zonă 2 utilizând HDMI
Scoate semnale video/audio de intrare HDMI în zona 2 prin intermediul mufei HDMI ZONE 2
OUT a receptorului.
Ar putea fi necesară setarea ieşirii HDMI din zona 2 (pagina 65).
Zona principală
Zona 2
B
STR-DA2800ES
Monitor
TV
B
IR REMOTE IN
C
A
HDMI ZONE 2 OUT
Telecomandă
A Amplificator de infraroşii (nefurnizat)
B Difuzoare
C Alt amplificator/receptor
continuare
63RO
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
ZONE 2 AUDIO OUT
Notă
Puteţi conecta mufa HDMI ZONE 2 OUT direct la un televizor în zona 2 (fără a fi necesar un amplificator sau
un receptor). Cu toate acestea, vă recomandăm să conectaţi un televizor prin intermediul unui amplificator sau
al unui receptor pentru a beneficia de funcţii audio/video de o calitate mai bună şi pentru a reduce eventualele
efecte din zona principală. Când selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât pentru zona principală, cât şi pentru zona 2,
funcţiile audio/video din zona principală vor fi limitate în concordanţă cu cele din zona 2.
64RO
Configurarea boxelor în zona 2
Setarea ieşirii HDMI din zona 2
Când boxele din zona 2 sunt conectate
la bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 ale receptorului
(pagina 62), efectuaţi setările, astfel încât
sunetul selectat în zona 2 să fie scos prin boxele
conectate la bornele SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Pentru detalii, consultaţi „Speaker Connection”
din meniul Speaker Settings (pagina 86).
Când un echipament cum ar fi un televizor sau
un amplificator A/V este conectat la mufa
HDMI ZONE 2 OUT, puteţi scoate semnale
HDMI din respectivul echipament în zona 2.
Pentru detalii, consultaţi „3 Realizarea unei
conexiuni de zonă 2 utilizând HDMI”
(pagina 63).
Puteţi seta controlul volumului pentru mufele
ZONE 2 AUDIO OUT la variabil sau fix.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Zone Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Zone Setup”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi „Line Out” pentru
„Zone2”, apoi apăsaţi
.
5
Selectaţi parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Parametru Explicaţie
Variable
Iniţial, controlul volumului
este setat la –40 dB.
Atunci când selectaţi acest
parametru, volumul pentru
bornele ZONE 2 AUDIO OUT
şi SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 poate
fi modificat împreună pentru
ambele.
Recomandat atunci când se
utilizează un amplificator electric.
Fixed
Controlul volumului este fixat la
±0 dB. Recomandat atunci când
este utilizat un dispozitiv cu
control variabil al volumului.
Puteţi scoate semnale prin mufele HDMI IN
în echipamentul din zona 2 prin intermediul
mufelor HDMI ZONE 2 OUT, după cum
urmează:
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „HDMI Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Zone2 Out”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
.
Notă
• Când este activată funcţia Zone2 Out, următoarele
funcţii sunt dezactivate:
– Comanda pentru HDMI (“BRAVIA” Sync)
– Fast View (inclusiv previzualizarea pentru
HDMI: On)
65RO
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
Setarea controlului volumului
pentru zona 2
Setarea ieşirii HDMI din zona 2
Setarea priorităţii pentru
zona principală şi pentru zona 2
Când este activată funcţia Zone2 Out şi
selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât pentru
zona principală, cât şi pentru zona 2, ar putea
apărea unele interferenţe cu semnalele audio
şi video din zona principală. Pentru
a preîntâmpina aceste posibile interferenţe,
puteţi seta prioritatea zonei principale
la selectarea intrării HDMI.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi .
2
Selectaţi „HDMI Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Priority”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi „Main Only”,
apoi apăsaţi
.
Controlarea receptorului
din altă zonă
(Operaţii ZONE 2)
Puteţi opera receptorul din zona 2.
Procedurile din această secţiune descriu
operaţiuni efectuate atunci când este conectat
un amplificator de infraroşii, util pentru
caracteristici din zone multiple. Atunci când
nu este conectat amplificator de infraroşii,
utilizaţi acest receptor în zona principală.
ZONE
?/1
Butoane
de intrare
SOURCE
1
Porniţi amplificatorul din zona 2.
În cazul din ilustraţia „Conexiuni Zona 2”1 (pagina 62), săriţi peste acest pas.
2
Apăsaţi ZONE.
Telecomanda comută la zona 2.
66RO
3
Apăsaţi ?/1.
1)
Funcţia de zonă este activată.
4
Apăsaţi unul dintre butoanele de
intrare de pe telecomandă pentru
a selecta semnalele sursă pe care
doriţi să le scoateţi.
5
Reglaţi la un volum adecvat.
Pentru a termina operaţia
în zona 2
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
• În cazul din ilustraţia „Conexiuni Zona
2”-1 (pagina 62), reglaţi volumul cu
butoanele
+/– de pe telecomandă.
• În cazul din ilustraţia „Conexiuni Zona
2”-2 (pagina 63), reglaţi volumul
cu receptorul din zona 2. Dacă setaţi
„Line Out” pentru „Zone2” pe
„Variable”, puteţi regla volumul şi din
zona 2 folosind butoanele
+/– de
pe telecomandă (pagina 65).
Pentru zona 2, HDMI sunt scoase semnale,
semnale video de la componentă, semnale video
şi audio analogice. Când selectaţi SOURCE,
sunt scoase semnalele intrării curente din zona
principală.
2) „TV” poate fi selectat doar în zona principală.
3)
Puteţi selecta fie „FM”, fie „AM” din zona
principală sau zona 2. Dacă sunt selectate
programe diferite în zone multiple, intrarea pe care
aţi selectat-o cel mai recent va avea prioritate.
4)
Numai atunci când SOURCE este selectată în
zona 2, vă puteţi bucura de conţinutul vizionat
în zona principală, în zona 2.
Apăsaţi ZONE, apoi apăsaţi ?/1.
Operaţiuni disponibile în zona 2
ZONE 2 1)
INPUT
SOURCE
a
BD
a
DVD
a
GAME
a
SAT/CATV
a
VIDEO 1
a
VIDEO 2
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
TV2)
SA-CD/CD
FM
3)
a
a
AM3)
a
4)
My Music
a
My Video4)
a
My Photo4)
a
Conţinut Internet4)
a
67RO
Utilizarea altor caracteristici
Utilizarea caracteristicilor
„BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync?
„BRAVIA” Sync este numele unei funcţii
cu care sunt prevăzute produsele Sony
şi care permite comandarea reciprocă
a echipamentelor compatibile conectate
prin cabluri HDMI, utilizând telecomanda
„BRAVIA”.
Această comandare reciprocă este permisă
de funcţia Comandă HDMI, utilizând HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
standardizat pentru HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Prin conectarea de echipamente Sony
compatibile cu „BRAVIA” Sync prin
intermediul unui cablu HDMI (nefurnizat),
utilizarea se simplifică astfel:
• Oprirea alimentării sistemului (pagina 69)
• Redare printr-o singură atingere (pagina 69)
• Controlul audio al sistemului (pagina 69)
• Audio Return Channel (ARC) (pagina 70)
• Selectarea scenei (pagina 70)
• Home Theater Control (pagina 70)
• Remote Easy Control (pagina 70)
Funcţia Comandă HDMI nu este
disponibilă în următoarele cazuri:
• Atunci când conectaţi receptorul la un
dispozitiv care nu este compatibil cu funcţia
Sony Comandă HDMI.
• Atunci când conectaţi receptorul şi
echipamentele printr-o conexiune diferită
de HDMI.
• Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează
pe un dispozitiv conectat la mufa HDMI
OUT B a receptorului.
68RO
• Atunci când setaţi „Zone2 Out” din meniul
„HDMI Settings” la „On”, nu puteţi utiliza
funcţia „Control for HDMI”.
Vă recomandăm să conectaţi receptorul
la produse prevăzute cu „BRAVIA” Sync.
Note
• Următoarele caracteristici pot funcţiona cu
echipamente non-Sony. În orice caz, nu se
garantează compatibilitatea cu toate echipamentele
non-Sony.
– Oprirea alimentării sistemului
– Redare printr-o singură atingere
– Controlul audio al sistemului
• Următoarele caracteristici sunt funcţii proprietare
ale Sony. Acestea nu pot funcţiona cu echipamente
non-Sony.
– Scene Select
– Home Theater Control
• Echipamentele care nu sunt compatibile cu
„BRAVIA” Sync nu pot activa aceste caracteristici.
Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync
Pentru a utiliza „BRAVIA” Sync, activaţi
funcţia Comandă HDMI atât pe receptor,
cât şi pe echipamentul conectat.
Activaţi individual funcţia Comandă HDMI
a receptorului şi a echipamentului conectat.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „HDMI Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Control for HDMI”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
.
Funcţia Comandă HDMI a receptorului
este activată.
5
Porniţi funcţia Comandă HDMI
a echipamentului conectat.
Pentru detalii despre configurarea
echipamentului conectat, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale acestuia.
6
Repetaţi pasul 5 pentru a seta
funcţia Comandă HDMI şi
pentru a afişa imaginea tuturor
echipamentelor de redare pe
care doriţi să le utilizaţi.
Notă
Atunci când scoateţi cablul HDMI sau modificaţi
conexiunea, efectuaţi paşii de mai sus.
În orice caz, nu trebuie să efectuaţi aceşti paşi atunci
când utilizaţi o mufă HDMI IN 1, IN 2 sau IN 3.
Oprirea alimentării sistemului
Apăsaţi TV, apoi apăsaţi ?/1.
Televizorul, receptorul şi echipamentele
conectate sunt oprite.
Note
• Activaţi funcţia de cuplare a alimentării
televizorului înainte de a utiliza funcţia de oprire
a alimentării sistemului. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• În funcţie de starea echipamentului conectat,
este posibil ca acesta să nu fie oprit. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Dacă utilizaţi funcţia Oprirea alimentării sistemului
cu un televizor non-Sony, programaţi telecomanda
în conformitate cu producătorul televizorului.
Redare printr-o singură atingere
Atunci când redaţi conţinut de pe
echipamentul conectat la receptor prin
intermediul unei conexiuni HDMI, receptorul
este pornit, de asemenea, automat şi este
comutat la intrarea HDMI corespunzătoare.
Când setaţi „Pass Through” la „On” sau la
„Auto”, sunetul şi imaginea pot fi transmise
doar din televizor, în timp ce receptorul
rămâne în modul standby.
Pentru a utiliza funcţia Redare
printr-o singură atingere
a camerei video
1 Activaţi funcţia Comandă HDMI atât
pentru receptor, cât şi pentru
camera video.
2 Conectaţi camera video la una dintre
mufele HDMI IN 1, IN 2 şi IN 3 (pagina 33).
Dacă utilizaţi o cameră video Sony,
televizorul este pornit împreună cu
receptorul, apoi camera video începe
redarea automat. Dacă utilizaţi o cameră
video non-Sony, redaţi camera video
încontinuu.
Note
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu apară,
în funcţie de televizor.
• Conectaţi echipamente, precum o cameră video
Sony prevăzută cu funcţia Redare printr-o apăsare
de buton, realizând, pur şi simplu, o conexiune
HDMI la mufele HDMI IN 1, IN 2 şi IN 3.
Dacă utilizaţi alte mufe HDMI IN, este posibil
ca receptorul să nu comute la o intrare
corespunzătoare. În acest caz, selectaţi manual
intrarea la care este conectată camera video.
Controlul audio al sistemului
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor printr-o
operaţie simplă. De asemenea, puteţi ajusta
volumul şi puteţi dezactiva sunetul
receptorului, utilizând telecomanda
televizorului.
Puteţi utiliza funcţia Control audio al
sistemului după cum urmează.
• Sunetul televizorului este scos prin
difuzoarele conectate la receptor atunci când
porniţi receptorul în timp ce sunetul este
scos prin difuzoarele televizorului. Dacă
opriţi receptorul, sunetul este scos prin
difuzoarele televizorului.
continuare
69RO
Utilizarea altor caracteristici
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul de alimentare de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi echipamentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda pentru
a opri televizorul.
Porniţi redarea pe echipamentul
de redare.
• Când reglaţi volumul televizorului, funcţia
Control audio al sistemului reglează volumul
receptorului simultan.
Puteţi, de asemenea, comanda această funcţie
utilizând meniul televizorului. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Notă
Atunci când „Control for HDMI” este setat la „On”,
setarea „Audio Out” din meniul HDMI Settings se
va seta automat, pe baza setărilor funcţiei Control
audio al sistemului.
Audio Return Channel (ARC)
Dacă televizorul este compatibil cu Audio
Return Channel (ARC), o conexiune prin cablu
HDMI trimite, de asemenea, semnal audio
digital de la televizor la receptor. Nu trebuie
să efectuaţi o conexiune audio separată pentru
a asculta sunetul televizorului prin receptor.
Pentru detalii, consultaţi „Comutarea între
audio digital şi analogic” (pagina 72).
Dacă un televizor compatibil cu „Home
Theater Control” este conectat la receptor,
o pictogramă pentru aplicaţii bazate pe
Internet apare pe televizorul conectat.
Puteţi comuta o intrare a receptorului sau
puteţi comuta câmpurile de sunet cu ajutorul
telecomenzii televizorului. De asemenea,
puteţi să ajustaţi nivelul difuzorului central sau
al subwooferului sau să ajustaţi setările pentru
„Sound Optimizer” (pagina 60), „Dual Mono”
(pagina 90) sau „A/V Sync” (pagina 91).
Pentru a utiliza funcţia Home Theater Control,
televizorul dumneavoastră trebuie să poată
accesa un serviciu de bandă largă.
Remote Easy Control
Puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru
a selecta funcţii din meniul receptorului.
Selectaţi receptorul (AV AMP)
recunoscut de televizor.
Note
Selectarea scenei
Calitatea optimă a imaginii şi câmpul de sunet
sunt selectate automat în funcţie de scena
selectată pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Notă
Este posibil să nu se comute câmpul de sunet,
în funcţie de televizor.
Tabel de corespondenţă
Setarea scenei pe televizor Câmp de sunet
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
70RO
Home Theater Control
• Receptorul este recunoscut de televizor ca „Tuner
(AV AMP)”.
• Televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu meniul
cu legături.
• În funcţie de televizorul dumneavoastră, este
posibil ca unele operaţiuni să nu fie disponibile.
Comutarea monitoarelor care
scot semnalele video HDMI
Atunci când aveţi două monitoare conectate
la mufele HDMI OUT A şi HDMI OUT B,
puteţi comuta ieşirea pentru aceste
monitoare utilizând butonul HDMI OUTPUT
de pe telecomandă.
1
2
Porniţi receptorul şi cele două
monitoare.
(Pass Through)
Puteţi scoate semnalele video şi audio de
la mufa HDMI IN prin televizorul conectat
la mufa HDMI OUT A, chiar şi atunci când
receptorul se află în modul standby.
Dacă utilizaţi această funcţie în timp ce
„Control for HDMI” este setat la „On”, intrarea
receptorului este comutată în conformitate cu
funcţionarea echipamentului conectat, chiar şi
atunci când receptorul se află în modul
standby.
Când activaţi această funcţie, efectuaţi setarea
pentru „Pass Through” respectând paşii
de mai jos.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „HDMI Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Pass Through”,
apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Apăsaţi HDMI OUTPUT.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
ieşirea va fi comutată, după cum urmează:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Puteţi utiliza, de asemenea, butonul
HDMI OUT de pe receptor.
Parametru
Explicaţie
Auto
Când televizorul este pornit
şi receptorul se află în
modul standby, receptorul
scoate semnale HDMI prin
mufa HDMI OUT A
a receptorului. Sony vă
recomandă această setare
dacă utilizaţi un televizor
compatibil cu funcţia
„BRAVIA” Sync. Această
setare economiseşte energie
în modul standby, prin
comparaţie cu setarea „On”.
continuare
71RO
Utilizarea altor caracteristici
HDMI
OUTPUT
Scoaterea semnalelor HDMI
chiar şi atunci când receptorul
se află în modul standby
Parametru
Explicaţie
On
Când receptorul se află în
modul standby, receptorul
scoate semnale HDMI prin
mufa HDMI OUT A
a receptorului.
Off
Receptorul nu scoate
semnale HDMI când se
află în modul standby.
Porniţi receptorul pentru
a vă bucura de sursa
echipamentului conectat
pe televizor. Această setare
economiseşte energie în
modul standby, prin
comparaţie cu setarea „On”.
Comutarea între audio digital
şi analogic
Când conectaţi echipamentul la mufele
de intrare audio digitale şi analogice de pe
receptor, puteţi fixa modul de intrare audio
pe una dintre acestea sau puteţi comuta de
la una la alta, în funcţie de tipul de material
pe care intenţionaţi să îl vizionaţi.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Note
• Setarea „Auto” are efect numai atunci când
„Control for HDMI” este setată la „On”. Dacă
„Control for HDMI” este setată la „Off”, receptorul
efectuează aceleaşi operaţiuni în „Auto” ca şi
în „On”.
• În modul standby, în care au efect funcţii cum ar
fi Network Standby, consumul de energie nu este
redus, chiar dacă „Pass Through” este setată
la „Auto”.
1
Selectaţi sursa de intrare,
utilizând INPUT SELECTOR
de pe receptor.
2
Apăsaţi INPUT MODE de
pe receptor.
Modul de intrare audio selectat apare
în fereastra de afişaj.
• AUTO
Acordă prioritate semnalelor audio
digitale în momentul în care există
ambele conexiuni, digitală şi analogică.
Dacă nu există semnale audio digitale,
sunt selectate semnalele audio
analogice.
Când este selectată intrarea TV,
au prioritate semnalele Audio Return
Channel (ARC). Dacă televizorul
dumneavoastră nu este compatibil
cu Audio Return Channel (ARC), sunt
selectate semnalele audio digitale optice.
Dacă funcţiile Comandă HDMI de
pe receptor şi de pe televizor nu sunt
activate, Audio Return Channel (ARC)
nu funcţionează.
72RO
• OPT
Apare doar dacă o mufă optică este
alocată intrării şi selectează automat
mufa de intrare optică.
• COAX
Apare doar dacă o mufă coaxială este
alocată intrării şi selectează automat
mufa de intrare coaxială.
• ANALOG
Specifică semnalele audio analogice
care intră prin mufele AUDIO IN (L/R).
Note
• În funcţie de intrare, în fereastra de afişaj apare
„------”, şi nu pot fi selectate alte moduri.
• Atunci când este utilizat „2ch Analog Direct”,
intrarea audio este setată la „Analog”. Nu puteţi
selecta alte moduri.
Puteţi realoca semnale video şi/sau audio
către alte mufe de intrare.
Exemplu) Conectaţi mufa OPTICAL OUT
a playerului DVD la mufa OPTICAL IN 1
a acestui receptor atunci când doriţi să
introduceţi doar semnalele audio optice
digitale de la playerul DVD.
Conectaţi mufa video de componentă a
playerului DVD la mufele COMPONENT
VIDEO IN 1 sau COMPONENT VIDEO IN 2
ale acestui receptor dacă doriţi să introduceţi
semnalele video de la playerul DVD.
1
Selectaţi „Settings” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Input Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Video Input Assign”
sau „Audio Input Assign”,
apoi apăsaţi
.
Selectaţi semnalele audio şi/
sau video pe care doriţi să
le alocaţi fiecărei intrări.
Note
• Dacă alocaţi o intrare oricăreia dintre mufele de
la HDMI IN 1 la IN 8 din „Video Input Assign”
sau „Audio Input Assign”, aceeaşi mufă de intrare
HDMI este alocată atât intrării video, cât şi intrării
audio. Dacă doriţi să alocaţi o mufă HDMI IN
intrării video sau intrării audio, alocaţi, mai întâi,
o intrare oricăreia dintre mufele de la HDMI IN 1
la IN 8 din „Video Input Assign” sau „Audio Input
Assign”. Apoi, setaţi alocarea unei mufe HDMI IN
la „None” în „Video Input Assign” sau „Audio
Input Assign”, pentru oricare nu doriţi să alocaţi
o mufă HDMI IN.
• Atunci când comandaţi receptorul fără a utiliza
GUI, puteţi modifica alocarea unei mufe HDMI IN
utilizând „H.V. ASSIGN” sau „H.A. ASSIGN”
din „INPUT” (pagina 107).
• Dacă modificaţi alocarea unei mufe HDMI IN
în timp ce este utilizată funcţia Comandă HDMI,
comutaţi intrarea receptorului la intrarea la care
echipamentul HDMI este conectat. Altfel, este
posibil ca funcţia Comandă HDMI să nu
funcţioneze corect.
• Dacă setaţi alocarea unei mufe HDMI IN la „None”
atât în „Video Input Assign”, cât şi în „Audio Input
Assign”, nu puteţi selecta semnalele de intrare prin
intermediul intrării HDMI. În acest caz, funcţia
Comandă HDMI funcţionează doar pe
echipamente diferite de receptor. În orice caz,
aceasta nu reprezintă o defecţiune.
continuare
73RO
Utilizarea altor caracteristici
Utilizarea altor mufe de
intrare video/audio
4
Nume intrare
BD
DVD
Mufe intrare video COMPONENT IN 1
alocabile
(DVD)
a
a*
a
COMPONENT IN 2
(SAT/CATV)
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
HDMI IN 2 (BD)
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
HDMI IN 4 (GAME)
HDMI IN 5 (DVD)
Mufe intrare
audio alocabile
GAME SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 4
SA-CD/CD
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
OPTICAL IN 1
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
OPTICAL IN 2 (TV)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
COAXIAL (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 4 (GAME)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 5 (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
* setare implicită din fabrică
Note
• Atunci când alocaţi intrarea audio digitală, este
posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice
automat.
• Dacă alocaţi o intrare video intrării de componentă
sau celei compuse şi o intrare audio intrării HDMI,
semnalele video de componentă sau compuse nu
sunt scoase prin mufele HDMI OUT. Semnalele
video de componentă sau compuse sunt scoase prin
mufele COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
sau prin mufa MONITOR VIDEO OUT.
74RO
• Nu puteţi aloca mufe HDMI diferite către mufe
de intrare video şi audio separate ale unei intrări.
• Puteţi aloca mai multe intrări la aceeaşi mufă
HDMI IN. Cu toate acestea, dacă utilizaţi funcţia
Redare printr-o apăsare de buton de pe
echipamentul conectat la mufa HDMI IN, este
selectată în mod preferenţial intrarea care a fost
cel mai recent alocată.
Sfaturi
Examinare pentru HDMI
Puteţi activa o examinare live de tip „imagine
în imagine” a intrărilor HDMI conectate la
receptor. Pentru intrarea HDMI IN 1/IN 2/
IN 3/IN 4 sunt afişate până la patru ferestre
de examinare.
Puteţi selecta fiecare examinare pentru
intrarea HDMI utilizând telecomanda.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Apăsaţi PREVIEW (HDMI).
Apar până la 4 ferestre picture in picture,
fiecare dintre acestea afişând imagini
ale intrării de la mufele HDMI IN.
2
Pentru a comuta între imaginile
dintr-o fereastră PIP şi cele din
ecranul principal, apăsaţi V/v
pentru a selecta fereastra PIP
dorită, apoi apăsaţi
.
Intrarea HDMI a ferestrei PIP selectate
este afişată în fereastra principală.
75RO
Utilizarea altor caracteristici
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri:
– Nu este conectat niciun dispozitiv HDMI.
– Este conectat un dispozitiv HDMI particular,
dar acesta nu este pornit.
– Este introdus un format video HDMI neacceptat
(de exemplu, VGA, 480i, 576i, 4K, tipuri
specifice de semnale 3D sau semnale de la
o cameră video, etc.).
– Intrarea curentă nu este intrarea HDMI.
– Este afişat meniul GUI
– „Zone2 Out” este setată la „On”
– „Fast View” este setată la „Off”
• O fereastră de examinare live de tip „imagine în
imagine” a unei intrări HDMI va afişa un ecran
negru în următoarele condiţii.
– Este introdus un semnal HDMI
neacceptat (de exemplu, 4K, tipuri
specifice de semnale 3D, etc.).
• Această funcţie este posibilă mulţumită tehnologiei
Silicon Image InstaPrevue™.
Controlarea receptorului cu
un telefon inteligent
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul unui
telefon inteligent prevăzut cu software-ul de
aplicaţie „ES Remote”. Software-ul de aplicaţie
„ES Remote” poate fi descărcat din App Store
(pentru iPod touch/iPhone) sau din Google
Play (pentru telefoane Android),
în mod gratuit.
Salvarea diverselor setări
pentru receptor şi reapelarea
tuturor acestor setări în
acelaşi timp
(Easy Automation)
Ca şi în cazul setărilor pentru operaţiunile
pe receptor, puteţi să salvaţi diverse setări
ale playerului sau ale monitorului. Puteţi
înregistra respectivele setări pentru
operaţiunea „one-touch”, apoi să reapelaţi
cu uşurinţă mediul creat cu respectivele setări,
astfel încât să vă bucuraţi de vizionări şi audiţii
la domiciliu.
De exemplu, salvând setările în scena
„1: Movie”, după cum urmează, puteţi comuta
setările receptorului, toate în acelaşi timp,
printr-o singură operaţie simplă, cu o singură
atingere, fără a comuta fiecare setare pentru
„Input”, „Calibration Type”, „Sound Field”
şi „HDMI Out” în parte.
EASY
AUTOMATION
Elementele pentru care puteţi salva setări
şi valorile implicite pentru fiecare element
sunt următoarele.
Element
setare
Valoare implicită
Input
BD
SA-CD/CD No
Change
No
Change
Tuner
Preset
–
–
–
–
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
Element setare
Valoare setată pentru „1: Movie”
Play
–
BD
Player
Play
Operation
Play
Input
Calibration Type
No Change
Interval
10s
10s
–
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Sound Field HD-D.C.S. Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
No
Change
Party Mode
ON
Sleep
30 min.
76RO
30s
No
Change
No
Change
Off
3
Element
setare
Valoare implicită
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
Selectaţi meniul dorit,
apoi apăsaţi
.
Volume
No
Change
No
Change
–10 dB
–30 dB
Meniu
Explicaţie
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Edit a saved
Scene
Vă permite să particularizaţi
şi să salvaţi setările potrivit
preferinţelor dumneavoastră.
Party Mode No
Change
No
Change
On
No
Change
Import Current
Settings
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Încarcă setările actuale ale
receptorului şi salvează setările
respective cu Scene. „Input”
şi „Volume” sunt setate la
„No Change”.
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
Off
Normal
Equalizer
(All)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Main Zone No
12V Trigger Change
No
Change
No
Change
No
Change
1
Selectaţi „Easy Automation”
din meniul de pornire,
apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi o Scene dorită,
apoi apăsaţi
.
• Elementele de setare salvate ca „No Change”
nu sunt modificate din setările curente, chiar dacă
reapelaţi Scene. Selectaţi „Edit a saved Scene”,
apoi debifaţi caseta pentru un element de setare în
ecranul de editare pentru a seta „No Change”.
• Când reapelaţi Scene, setările ce nu pot fi aplicate
sunt ignorate.
• Dacă „Main Zone 12V Trigger” este setat pe „ON”
sau „OFF” şi nu pe „No Change”, opţiunea „12V
Trigger” din Zone Setup va fi modificată
automat în „Ctrl”.
Sfat
Puteţi reapela direct setările salvate pentru
„1: Movie” sau „2: Music”, apăsând EASY
AUTOMATION 1 sau EASY AUTOMATION 2
de pe telecomandă. De asemenea, puteţi suprascrie
„1: Movie” sau „2: Music” cu setările actuale, ţinând
apăsat pe EASY AUTOMATION 1 sau pe EASY
AUTOMATION 2 timp de 3 secunde, la fel ca atunci
când selectaţi „Import Current Settings” din meniu.
Salvarea setărilor într-o Scene
1
Selectaţi „Easy Automation”
din meniul de pornire,
apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi o Scene pentru care
doriţi să salvaţi setările, alegând
dintre „1: Movie”, „2: Music”,
„3: Party” sau “4: Night”, apoi
apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
77RO
Utilizarea altor caracteristici
Reapelarea setărilor salvate
în Scene
Note
Utilizarea temporizatorului
de oprire
Puteţi seta receptorul să se oprească automat
după o perioadă de timp specificată.
SHIFT
apare în fereastra de afişaj. Dacă apăsaţi din
nou SLEEP, temporizatorul de oprire este setat
la „OFF”.
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteţi înregistra de pe un dispozitiv video/
audio utilizând receptorul. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate odată
cu echipamentul de înregistrare.
1
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire,
apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi echipamentul de redare,
apoi apăsaţi
.
3
Pregătiţi echipamentul
pentru redare.
De exemplu, introduceţi în VCR
caseta video pe care doriţi să o copiaţi.
4
Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi o casetă video goală etc.
în echipamentul de înregistrare
(VIDEO 1) pentru înregistrare.
5
SLEEP
Începeţi înregistrarea pe
echipamentul de înregistrare,
apoi porniţi echipamentul de
redare.
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul
se modifică ciclic, după cum urmează:
Când este utilizat temporizatorul de oprire,
pe fereastra de afişaj a receptorului se
aprinde „SLEEP”.
Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
receptorului, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas
78RO
Comutarea modului de
comandă al receptorului
şi al telecomenzii
Puteţi comuta modul de comandă
(COMMAND MODE AV1 sau COMMAND
MODE AV2) al receptorului şi al telecomenzii.
Comutaţi modul de comandă de la setarea
implicită din fabrică la setarea
corespunzătoare, dacă un alt echipament
Sony este comandat în mod accidental de
aceeaşi telecomandă, atunci când
comandaţi receptorul cu ajutorul telecomenzii
furnizate împreună cu acesta.
Modurile de comandă ale receptorului
şi ale telecomenzii sunt cele
corespunzătoare setării implicite
din fabrică (COMMAND MODE AV2).
Pe de altă parte, receptorul şi telecomanda
trebuie să utilizeze acelaşi mod de comandă.
Dacă modurile de comandă ale receptorului
şi ale telecomenzii sunt diferite, nu puteţi
utiliza telecomanda pentru a comanda
receptorul.
RM SET UP
?/1
SHIFT
1, 2
ENT/MEM
1
Butonul SHIFT luminează continuu
iar butonul RM SET UP se aprinde
intermitent.
?/1
2CH/A.DIRECT
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat 2CH/
A.DIRECT, apăsaţi ?/1 pentru
a porni receptorul.
Apăsaţi ?/1 în timp ce apăsaţi
RM SET UP.
2
Apăsaţi butonul numeric 1 sau 2,
în timp ce butonul RM SET UP
clipeşte.
Dacă apăsaţi 1, modul de comandă este
setat la COMMAND MODE AV1. Dacă
apăsaţi 2, modul de comandă este setat
la COMMAND MODE AV2.
Butonul RM SET UP se aprinde.
3
Apăsaţi ENT/MEM.
Butonul RM SET UP clipeşte de două ori,
apoi procesul setării modului de comandă
este finalizat.
Dacă modul de comandă este setat la
„AV2”, pe afişaj apare „C. MODE AV2”.
Dacă modul de comandă este setat la
„AV1”, pe afişaj apare „C. MODE AV1”.
79RO
Utilizarea altor caracteristici
Comutarea modului de comandă
al receptorului
Comutarea modului de comandă
al telecomenzii
(pagina 86).
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator
Note
Dacă nu utilizaţi difuzoare surround spate
şi nici difuzoare frontale înalte, puteţi utiliza
bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 pentru difuzoarele
frontale, pentru utilizarea cu o conexiune
bi-amplificator.
Pentru a conecta difuzoarele
Difuzor frontal
(dreapta)
Difuzor frontal
(stânga)
Hi
Hi
Lo
Lo
Conectaţi mufele de pe partea cu Lo (sau Hi)
a boxelor frontale la bornele FRONT A şi
conectaţi mufele de pe partea Hi (sau Lo)
a boxelor frontale la bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Asiguraţi-vă că armăturile de metal ale Hi/Lo
ataşate la boxe au fost îndepărtate de pe acestea
pentru a evita defectarea receptorului.
Pentru a configura boxele
Pentru detalii, consultaţi „Speaker
Connection” din meniul Speaker Settings
80RO
• Efectuaţi setările pentru bi-amplificator înainte
de a executa funcţia Auto Calibration.
• Dacă efectuaţi setările pentru bi-amplificator,
setările privind nivelul boxei, balansul şi
egalizatorul boxelor surround spate şi al boxelor
înalte faţă devin nevalide, folosindu-se cele
ale boxelor frontale.
• Dacă modelul de boxe este setat astfel încât există
boxe surround spate şi boxe frontale înalte, nu
puteţi seta bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 pentru o conexiune
bi-amplificator.
• Atunci când comandaţi receptorul fără să utilizaţi
GUI, setaţi „SB ASSIGN” la „BI-AMP”
din „SPEAKER” (pagina 106).
Revenirea la setările implicite
din fabrică
Puteţi să ştergeţi toate setările memorate şi
să aduceţi receptorul la setările implicite din
fabrică, efectuând procedura care urmează.
Aceasta poate fi utilizată, de asemenea,
pentru a iniţializa receptorul înainte
de prima utilizare.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat TONE
MODE şi 2CH/A.DIRECT, apăsaţi
?/1 pentru a porni receptorul.
3
Eliberaţi TONE MODE şi 2CH/
A.DIRECT după câteva secunde.
Utilizarea altor caracteristici
1
Pe fereastra de afişaj apare un timp
mesajul „CLEARING...”, apoi se
modifică în „CLEARED!”.
Modificările sau ajustările aduse
setărilor sunt acum reiniţializate
la valorile implicite.
Notă
Golirea completă a memoriei durează aproximativ
câteva minute. Nu opriţi receptorul până când pe
afişaj nu apare „CLEARED!”.
81RO
2
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului de setări
Selectaţi elementul de meniu
dorit, apoi apăsaţi
pentru
a accesa elementul de meniu.
Exemplu: Când selectaţi „Audio Settings”.
Puteţi ajusta diverse setări pentru difuzoare,
efecte surround, zone multiple etc., utilizând
meniul de setări.
3
Selectaţi parametrul dorit,
apoi apăsaţi
pentru a-l accesa.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul
de pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
pentru
a intra în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
meniului de setări.
82RO
Lisă meniu setări
Settings
Easy Setup
(pagina 85)
Speaker Settings
(pagina 85)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
Front Reference Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Center Speaker Lift Up
Speaker Setup
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(pagina 89)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Subwoofer Muting
Dual Mono
Ajustarea setărilor
Dynamic Range Compressor
(Nume intrare)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(pagina 92)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(pagina 95)
(Nume intrare)
Subwoofer Level
Audio Out
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(pagina 97)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
continuare
83RO
Network Settings
(pagina 98)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(pagina 99)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(pagina 100)
Zone Control
System Settings
(pagina 101)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(pagina 102)
84RO
Easy Setup
Speaker Settings
Execută din nou Easy Setup pentru a efectua
setările de bază. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran (pagina 41).
Puteţi configura mediul de vizualizare
(cu sistemul de difuzoare utilizat) fie automat,
fie manual.
Auto Calibration
Execută funcţia D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Această funcţie vă permite
să efectuaţi calibrarea automată, precum
verificarea conexiunii dintre fiecare difuzor
şi receptor, ajustarea nivelului difuzoarelor
şi măsurarea automată a distanţei dintre
fiecare difuzor şi poziţia de ascultare.
Calibration Matching
Notă
Rezultatele măsurătorii anterioare vor fi suprascrise,
iar rezultatele curente sunt salvate pentru poziţia
selectată în momentul respectiv.
Consultaţi „Note cu privire la Speaker Settings
(Auto Calibration)” din „7: Configurarea
receptorului cu ajutorul Easy Setup” (pagina 41).
Auto Calibration Setup
Vă permite să înregistraţi trei modele pentru
„Position”, în funcţie de poziţiile de ascultare,
de mediul de ascultare şi condiţiile de
măsurare.
De asemenea, puteţi selecta un tip de
calibrare pentru a compensa fiecare difuzor.
continuare
85RO
Ajustarea setărilor
Când este executată Auto Calibration, această
funcţie se aplică în mod automat, potrivind
distanţa şi nivelul de sunet al difuzorului
din stânga şi al celui din dreapta. Puteţi seta
această funcţie numai după ce procesul de
măsurare DCAC s-a finalizat, iar rezultatele
măsurătorii DCAC au fost salvate. Setarea
rămâne valabilă până când o modificaţi.
Position
3 Apăsaţi V/v/B/b şi
Puteţi înregistra mai multe seturi de setări
pentru mediul de ascultare şi puteţi reapela
un set de setări.
Automatic Phase Matching
pentru a
selecta câte un caracter pe rând.
Selectaţi „Position” pentru care doriţi să
înregistraţi rezultatele măsurătorii în
ecranul Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Vă permite să setaţi funcţia A.P.M. (Automatic
Phase Matching) în funcţia D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration) (pagina 85).
Calibrează caracteristicile fazei difuzoarelor
şi asigură un spaţiu surround bine coordonat.
Pentru a seta un tip de compensare
pentru boxe
Nu activează funcţia A.P.M.
x Off
Puteţi selecta tipul de compensare care să
fie utilizat pentru difuzoare, pentru fiecare
Position.
x Auto
1 Selectaţi „Position” pentru care doriţi să
Note
setaţi tipul de compensare a difuzoarelor,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Calibration Type” dorit, apoi
apăsaţi
.
• Full Flat
Aplatizează măsurarea frecvenţei de
la fiecare boxă.
• Engineer
Setează frecvenţa pentru a se potrivi
cu cea a standardului pentru camere
de ascultare Sony.
• Front Reference
Reglează caracteristicile tuturor
difuzoarelor în funcţie de
caracteristicile difuzoarelor frontale.
• Off
Setează egalizorul pentru Auto
Calibration la valoarea dezactivat.
Notă
Nu puteţi seta „Calibration Type” pentru „Position”,
pentru care rezultatele măsurătorii nu au fost
înregistrate.
Pentru a denumi Position
.
2 Selectaţi „Name In”, apoi apăsaţi
Pe ecran apare tastatura virtuală.
86RO
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
– Sunt conectate căştile.
– Nu a fost efectuată „Auto Calibration”.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale
la o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor
de intrare, în funcţie de formatul audio.
Speaker Connection
Vă permite să reglaţi fiecare difuzor manual.
De asemenea, puteţi regla nivelurile
difuzoarelor după finalizarea Easy Setup.
Speaker Settings sunt doar pentru „Position”
curent.
Puteţi efectua următoarele setări
cu ajutorul expertului.
Speaker Pattern
Vă permite să selectaţi modelul de difuzoare
pentru sistemul de difuzoare pe care îl utilizaţi.
Surround Back Assign
1 Selectaţi „Position” pe care doriţi
să o denumiţi, apoi apăsaţi
Activează sau dezactivează automat
funcţia A.P.M.
.
Vă permite să setaţi bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
pentru o conexiune de bi-amplificator sau
pentru o conexiune în zona 2.
x Zone2 Speakers
Pentru a regla volumul boxei
x Front B
Puteţi regla nivelul fiecărui difuzor (central,
surround stânga/dreapta, surround spate
stânga/dreapta, frontal înalt stânga/dreapta,
subwoofer).
x No Assign
1 Selectaţi pe ecran boxa pentru care doriţi
x Bi-Amplifier
Notă
Dacă modelul de boxe este setat astfel încât există
boxe surround spate sau boxe frontale înalte, nu
puteţi seta bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 pentru o conexiune
bi-amplificator sau pentru o conexiune în zona 2.
Center Speaker Lift Up
Prin utilizarea boxelor frontale înalte, puteţi
ridica sunetele emise de boxa centrală la
o înălţime adecvată de pe ecran, ceea ce vă
permite să vă bucuraţi de o reprezentare
naturală a sunetului, fără dificultate.
x Off
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– Sunt conectate căştile.
– Nu există o boxă centrală.
– Nu există boxe frontale înalte.
– Este utilizat câmpul de sunet în modul 2CH.
– Este utilizat câmpul de sunet pentru muzică.
– Este utilizat câmpul de sunet „Multi Stereo”.
Speaker Setup
Vă permite să reglaţi fiecare boxă manual pe
ecranul Configurare manuală. De asemenea,
puteţi regla nivelurile difuzoarelor după
finalizarea „Auto Calibration”.
Selectaţi „Level/Distance/Size”,
apoi apăsaţi
.
.
2 Selectaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
Puteţi regla nivelul de la –20,0 dB la
+10,0 dB în intervale de 0,5 dB.
Puteţi regla nivelul frontal stânga de la
FL–10,0 dB la FL+10,0 dB, în intervale de
0,5 dB. Puteţi regla, de asemenea, nivelul
frontal dreapta de la FR–10,0 dB la
FR+10,0 dB, în intervale de 0,5 dB.
Pentru a regla distanţa de la
poziţia dumneavoastră de
ascultare la fiecare boxă
Puteţi regla distanţa de la poziţia de ascultare
la fiecare difuzor (frontal stânga/dreapta,
frontal stânga/dreapta înalt, centru, surround
stânga/dreapta, surround spate stânga/
dreapta, frontal înalt stânga/dreapta,
subwoofer).
1 Selectaţi pe ecran boxa pentru care doriţi
să reglaţi distanţa, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi o „Distance”, apoi apăsaţi
.
Puteţi regla distanţa de la 1,0 metru la
10,0 metri (de la 3 picioare 3 inci la
32 picioare 9 inci), în intervale de 1 cm
(1 inci).
Pentru a ajusta dimensiunea
fiecărei boxe
Puteţi ajusta dimensiunea fiecărui difuzor
(frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta
înalt, centru, surround stânga/dreapta,
surround spate stânga/dreapta, frontal înalt
stânga/dreapta).
1 Selectaţi pe ecran boxa a cărei
dimensiune doriţi să o ajustaţi, apoi
apăsaţi
.
continuare
87RO
Ajustarea setărilor
x 1~10
să reglaţi nivelul, apoi apăsaţi
2 Selectaţi o „Size”, apoi apăsaţi
.
• Large
În cazul în care conectaţi difuzoare mari,
care vor reproduce efectiv frecvenţele
de bas, selectaţi „Large”. În mod normal,
selectaţi „Large.”
• Small
Dacă sunetul este distorsionat sau dacă
simţiţi lipsa efectelor surround când
utilizaţi un sunet surround multicanal,
selectaţi „Small” pentru a activa circuitele
de redirecţionare a basului şi pentru
a scoate frecvenţele de bas ale fiecărui
canal prin subwoofer sau alte difuzoare
„Large”.
Note
Test Tone
Vă permite să selectaţi tipul tonului de
testare din ecranul Test Tone.
Pentru a scoate un ton de testare
prin fiecare difuzor
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoare,
pe rând.
1 Selectaţi „Test Tone”, apoi apăsaţi
.
Apare ecranul Test Tone.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• Off
• Auto
Tonul de testare este scos prin fiecare
boxă, pe rând.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
• Când sunt conectate căştile, Size şi Distance nu pot
fi setate.
• Boxele surround spate vor fi configurate cu aceeaşi
setare ca cea a boxelor surround.
• Când difuzoarele frontale sunt setate la „Small”,
difuzoarele central, surround, surround spate şi
frontale înalte sunt setate automat la „Small”.
• Dacă nu utilizaţi subwooferul, difuzoarele frontale
sunt setate automat la „Large”.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
Pentru a ajusta frecvenţa de
tranziţie a fiecărui difuzor
Pentru a scoate un ton de testare
prin difuzoarele adiacente
Vă permite să setaţi frecvenţa de tranziţie
a basului pentru difuzoarele care au fost
setate la „Small” în meniul Size. Frecvenţa
de tranziţie măsurată a difuzorului este setată
pentru fiecare difuzor după „Auto
Calibration”.
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoarele
adiacente, astfel încât să puteţi regla balansul
dintre difuzoare.
1 Selectaţi „Crossover Frequency”,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
doriţi să reglaţi frecvenţa de tranziţie.
3 Setaţi frecvenţa de tranziţie a difuzorului
selectat.
Note
• Când sunt conectate căştile, această funcţie nu
este disponibilă.
• Boxele surround spate vor fi configurate cu aceeaşi
setare ca cea a boxelor surround.
88RO
* „SB” apare când este conectat doar un difuzor
surround spate.
Puteţi selecta ce boxe vor scoate tonul
de testare.
.
1 Selectaţi „Phase Noise”, apoi apăsaţi
.
Apare ecranul Phase Noise.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
* „SR/SB” şi „SB/SL” apar când este conectat
doar un difuzor surround spate.
Vă permite să scoateţi tonul de testare
în mod secvenţial prin difuzoarele
adiacente.
În funcţie de setarea modelului
de difuzoare, este posibil ca unele
elemente să nu fie afişate.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
Audio Settings
Pentru a scoate sursa de sunet
prin difuzoarele adiacente
Puteţi ajusta setările audio pentru
a se potrivi preferinţelor dumneavoastră.
Puteţi scoate sursa de sunet prin difuzoarele
adiacente, astfel încât să puteţi regla balansul
dintre difuzoare.
1 Selectaţi „Phase Audio”, apoi apăsaţi
.
Apare ecranul Phase Audio.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
* „SR/SB” şi „SB/SL” apar când este conectată
doar o boxă surround spate.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
Distance Unit
Vă permite să selectaţi unitatea de
măsură pentru setarea distanţelor.
x meter
Distanţa este afişată în metri.
x feet
Distanţa este afişată în picioare.
.
Funcţia D.L.L. reprezintă tehnologia proprietară
Sony care permite semnalelor audio digitale şi
a semnalelor audio analogice de slabă calitate
să fie redate la o calitate înaltă a sunetului.
x Off
x Auto 1
Această funcţie este disponibilă pentru
formatele audio cu comprimare prin eliminare
şi pentru semnalele audio analogice.
x Auto 2
Această funcţie este disponibilă pentru
semnalele PCM linear, precum şi pentru
formatele audio cu comprimare prin eliminare
şi pentru semnalele audio analogice.
Note
• Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă,
în funcţie de conţinutul de pe un dispozitiv USB
sau dintr-o reţea de domiciliu.
• Această funcţie este disponibilă când este selectat
„A.F.D. Auto”. În orice caz, această funcţie nu este
disponibilă în următoarele cazuri.
– Se primesc semnale PCM lineare cu o frecvenţă
de eşantionare diferită de 44,1 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES
Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio sau DTS-HD
High Resolution Audio.
Sound Optimizer
Vă permite să setaţi funcţia Sound Optimizer
(pagina 60).
x Off
x Low
x Normal
89RO
Ajustarea setărilor
Vă permite să scoateţi sunetul sursei
frontale pe 2 canale (în loc de tonul
de testare) în mod secvenţial prin
difuzoarele adiacente.
În funcţie de setarea modelului de boxe,
este posibil ca unele elemente
să nu fie afişate.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Equalizer
Vă permite să reglaţi nivelul de bas şi înalte
pentru fiecare boxă (pagina 61).
Subwoofer Muting
Vă permite să împiedicaţi scoaterea
semnalelor prin mufele SUBWOOFER.
Dynamic Range Compressor
Vă permite să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio. Această funcţie poate fi utilă
atunci când doriţi să vizionaţi filme în timpul
nopţii, cu volumul redus. Compresia
intervalului dinamic este posibilă doar cu
surse Dolby Digital şi Dolby TrueHD.
x Off
x Off
Intervalul dinamic nu este comprimat.
Mufele SUBWOOFER scot semnale.
x Auto
x On
Intervalul dinamic este comprimat automat
atunci când în sursa de sunet există un marcaj
care recomandă Dynamic Range Compressor.
Mufele SUBWOOFER nu scot semnale.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– Sunt conectate căştile.
– „2ch Analog Direct” este selectat.
– „2ch Stereo” este selectat.
– Este selectat un model de difuzoare fără
un subwoofer.
Dual Mono
Vă permite să selectaţi limba în care doriţi
să ascultaţi componenta audio duală a unei
difuzări digitale, când este disponibilă. Această
caracteristică funcţionează doar pentru surse
Dolby Digital.
x Main/Sub
Sunetul limbii principale va fi scos prin
difuzorul frontal din stânga, iar sunetul
limbii secundare va fi scos prin difuzorul
frontal din dreapta, în acelaşi timp.
x On
Intervalul dinamic este comprimat aşa cum
a avut în vedere inginerul de înregistrare.
Subwoofer Low Pass Filter
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi filtrul
de trecere bandă joasă pentru subwoofer.
Puteţi seta în mod independent funcţia
pentru fiecare intrare căreia îi este alocată
o mufă de intrare audio. Activaţi funcţia,
în cazul în care conectaţi un subwoofer
fără funcţie de frecvenţă de tranziţie.
x Off
Nu activează funcţia filtrului de trecere bandă
joasă.
x On
Activează filtrul de trecere bandă joasă
cu o frecvenţă de oprire de 120 Hz.
x Main
Notă
Va fi scos sunetul limbii principale.
• Această funcţie nu este disponibilă în
următorul caz.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
x Sub
Va fi scos sunetul limbii secundare.
90RO
A/V Sync (Sincronizează ieşirea
audio cu cea video)
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio pentru
a minimiza diferenţa de timp dintre ieşirea
audio şi afişajul vizual.
Această funcţie este utilă atunci când utilizaţi
un monitor LCD sau cu plasmă mare sau
un proiector.
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare
în parte.
x HDMI Auto
Diferenţa de timp dintre ieşirea audio
şi afişajul vizual pentru monitorul conectat
prin intermediul unei conexiuni HDMI va fi
ajustată automat în baza informaţiilor pentru
televizor. Această caracteristică este
disponibilă doar când monitorul acceptă
funcţia A/V Sync.
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi 300 ms,
în intervale de 10 ms.
Notă
În funcţie de formatul audio, este posibil ca
receptorul să redea semnale la o frecvenţă de
eşantionare mai mică decât frecvenţa de eşantionare
efectivă a semnalelor de intrare.
x Auto
Comută automat modul de intrare între
Dolby Digital, DTS sau PCM.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– Este selectat modul de intrare analogic.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
• Chiar şi atunci când „Decode Priority” este setat
la „PCM”, este posibil ca începutul secvenţei audio
să nu fie scos in cauza redării semnalelor de pe CD.
Sound Field
Vă permite să selectaţi un efect de sunet
aplicat semnalelor de intrare. Pentru detalii,
consultaţi „Ascultarea de efecte de sunet”
(pagina 56).
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare
în parte.
Decode Priority (Prioritatea
decodării intrării audio digitale)
Vă permite să specificaţi modul de intrare
pentru intrarea semnalului digital prin mufele
DIGITAL IN sau HDMI IN.
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare
în parte.
x PCM
Atunci când sunt selectate semnale de la mufa
DIGITAL IN, semnalele PCM au prioritate
(pentru a preveni întreruperea în momentul
pornirii redării). În orice caz, atunci când intră
alte semnale, este posibil să nu se audă niciun
sunet, în funcţie de format. În acest caz, setaţi
acest element la „Auto”.
91RO
Ajustarea setărilor
x 0 ms – 300 ms
Atunci când sunt selectate semnalele de
la mufa HDMI IN, doar semnalele PCM
sunt scoase de la playerul conectat. Dacă
sunt primite semnale în orice alt format,
setaţi acest element la „Auto”.
Video Settings
Puteţi ajusta setări pentru video.
Resolution (Conversia semnalelor video)
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalelor de intrare video analogice şi să scoateţi semnalele
convertite.
x Direct
x 480p/576p
Vă permite să scoateţi direct semnalele de
intrare video analogice.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Când un monitor HDMI este conectat cu HDMI OUT ON
Setări meniu
„Resolution”
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Ieşire de la
Intrare de la
Mufe HDMI
OUT
Mufe MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
aa)
z
–
Mufe VIDEO IN
aa)
–
z
Mufe HDMI IN
z
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
a
b)
z
–
Mufe VIDEO IN
ab)
–
z
Mufe HDMI IN
Când un monitor HDMI nu este conectat cu HDMI OUT OFF
Setări meniu
„Resolution”
Direct
Auto
92RO
Ieşire de la
Mufe HDMI
OUT
Mufe MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Mufe VIDEO IN
–
–
z
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
480i/576i
a
Mufe VIDEO IN
–
480i/576i
z
Intrare de la
Setări meniu
„Resolution”
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Ieşire de la
Mufe HDMI
OUT
Mufe MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
ab)
a
Mufe VIDEO IN
–
ab)
z
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
ac)
–
Mufe VIDEO IN
–
ac)
z
Mufe HDMI IN
–
–
–
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Mufe VIDEO IN
–
–
z
Intrare de la
Mufe HDMI IN
Note
• Dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul
conectat nu o acceptă în meniul „Resolution”,
imaginile de la televizor nu pot fi scoase corect.
• Ieşirea de imagine HDMI convertită nu acceptă
„x.v.Color”, Deep Color şi nici 3D.
93RO
Ajustarea setărilor
z : Semnalele video sunt scoase fără o conversie sau o procesare video.
a : Sunt scoase semnale video. (Valorile rezoluţiei sunt afişate când semnalele video sunt scoase la rezoluţia
indicată.)
aa): Semnalele video sunt convertite automat la rezoluţia optimă pe care o acceptă monitorul conectat,
apoi sunt scoase.
ab): Semnalele video sunt scoase la rezoluţia indicată în meniul „Resolution”.
ac): Semnalele video sunt scoase la rezoluţia indicată în meniul „Resolution”. Semnalele video protejate
de Macrovision sunt scoase la o rezoluţie de 480p/576p.
– : Nu sunt scoase semnale video.
Playback Resolution
Această funcţie vizează conţinut printr-un dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video
de pe Internet.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Rezoluţie Mufe HDMI
video de OUT
ieşire
Setări meniu
„Playback
Resolution”
Mufe
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă
MONITOR
VIDEO OUT
Mufe ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
Mufă ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (setare implicită din
fabrică)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Dacă redaţi conţinut protejat prin Macrovision, este posibil ca receptorul să scoată imaginea la rezoluţie
redusă sau să apară un mesaj de avertizare, care să vă informeze că semnalele video nu pot fi scoase.
Note
• Dacă apare mesajul de avertizare „Video cannot
be output from this jack.”, efectuaţi următoarea
procedură.
1Selectaţi „BD” ca intrare pentru zona principală.
2Setaţi „Playback Resolution” la „480i/576i”
sau la „480p/576p”.
• Dacă nu este scoasă nicio imagine când redaţi
conţinut prin intermediul unui dispozitiv USB,
al unei reţele de domiciliu sau al Internet video
din meniul Watch/Listen, efectuaţi următoarea
procedură.
1Selectaţi „BD” ca intrare pentru zona principală.
2Setaţi „Playback Resolution” la o rezoluţie
mai mică.
94RO
3D Output Settings
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi
video de pe Internet.
x Auto
Selectaţi această opţiune pentru a afişa
conţinut compatibil 3D în format 3D.
x Off
Selectaţi această opţiune pentru a afişa întreg
conţinutul în format 2D.
TV Type
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi
video de pe Internet.
x 16:9
x 4:3
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie mod
de ecran lat.
Puteţi ajusta setările necesare pentru
echipamentul conectat la mufele HDMI.
Subwoofer Level
Vă permite să setaţi nivelul subwooferului la
0 dB sau la +10 dB, atunci când semnalele
PCM intră printr-o conexiune HDMI. Puteţi
seta în mod independent nivelul pentru fiecare
intrare căreia îi este alocată o mufă de
intrare HDMI.
x 0 dB
x Auto
Setează automat nivelul la 0 dB sau la +10 dB,
în funcţie de transmisia audio.
x +10 dB
Audio Out
Vă permite să setaţi ieşirea semnalelor audio
HDMI de la echipamentul de redare conectat
la receptor printr-o conexiune HDMI.
x TV+AMP
Screen Format
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi
video de pe Internet.
x Original
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu funcţie mod de ecran lat.
Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport
de aspect 16:9, chiar şi pe un televizor
cu ecran lat.
x Fixed Aspect Ratio
Modifică dimensiunea imaginii, pentru a se
potrivi la dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
Sunetul este scos prin difuzorul televizorului şi
prin difuzoarele conectate la receptor.
Note
• Calitatea sunetului echipamentului de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
precum numărul de canale şi frecvenţa de
eşantionare etc. Dacă televizorul este prevăzut cu
difuzoare stereo, sunetul care iese din receptor va fi
tot stereo, ca cel al televizorului, chiar dacă
dumneavoastră redaţi o sursă multicanal.
• Când conectaţi receptorul la un dispozitiv video
(proiector etc.), este posibil ca sunetul să nu iasă
din receptor. În acest caz, selectaţi „AMP”.
• Dacă nu selectaţi o mufă de intrare HDMI drept
intrare audio în „Audio Input Assign” din meniul
Input Settings, sunetul nu este scos din televizor.
continuare
95RO
Ajustarea setărilor
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu ecran lat sau un televizor
cu funcţie mod de ecran lat.
HDMI Settings
x AMP
Semnalele audio HDMI de la echipamentul
de redare sunt scoase doar prin difuzoarele
conectate la receptor. Sunetul multicanal poate
fi redat ca atare.
Notă
Când „Control for HDMI” este setat la „On”,
„Audio Out” se poate modifica automat.
Control for HDMI
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care controlează echipamentul conectat la
mufa HDMI prin intermediul unui cablu
HDMI.
x Off
x On
Notă
Această funcţie este activată numai atunci când
„Zone2 Out” este setată la „Off”.
Pass Through
Vă permite să scoateţi semnalele HDMI prin
televizor, chiar şi când receptorul se află în
modul standby. Pentru detalii, consultaţi
„Scoaterea semnalelor HDMI chiar şi atunci
când receptorul se află în modul standby
(Pass Through)” (pagina 71).
x Off
x On
x Auto
Zone2 Out
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi mufele
HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
x On
96RO
Priority
Vă permite să setaţi prioritatea atunci când
selectaţi aceeaşi intrare atât pentru zona
principală, cât şi pentru zona 2.
x Main & Zone 2
Puteţi beneficia de aceeaşi intrare atât pentru
zona principală, cât şi pentru zona 2. Cu toate
acestea, ar putea apărea unele interferenţe între
semnalele audio şi video din zona principală
şi cele din zona 2.
x Main Only
Vă puteţi bucura de o foarte bună calitate
video şi audio în zona principală. Nu
există ieşire în zona 2.
Notă
Această funcţie este activată numai atunci când
„Zone2 Out” este setată la „On”.
Fast View (Comutarea rapidă HDMI)
Vă permite să setaţi funcţionarea Fast View.
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 şi IN 4 acceptă funcţia
Fast View.
x Auto
Puteţi selecta o metodă de intrare HDMI,
care este mai rapidă decât selectarea normală.
x Off
Această funcţie şi funcţia de previzualizare
pentru HDMI nu sunt disponibile.
Notă
Această funcţie este activată numai atunci
când „Zone2 Out” este setată la „Off”.
x Analog
Input Settings
Puteţi ajusta setările pentru conexiunile
receptorului şi ale altor echipamente.
Input Edit
Vă permite să setaţi următoarele elemente
pentru fiecare intrare.
Setare implicită din fabrică
Video Input Assign
Vă permite să setaţi mufele de intrare
video alocate fiecărei intrări.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea altor
mufe de intrare video/audio” (pagina 73).
x HDMI
x Watch/Listen
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
Stabileşte dacă o intrare este afişată în meniul
Watch sau în meniul Listen.
– Watch: Afişează o intrare în meniul Watch.
– Listen: Afişează o intrare în meniul Listen.
– Watch/Listen: Afişează o intrare în meniul
Watch, cât şi în meniul Listen.
– Hidden: Nu afişează o intrare în meniurile
Watch şi Listen. Dacă selectaţi o intrare,
puteţi sări peste o intrare care este setată
la „Hidden”.
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Setare implicită din fabrică
Ajustarea setărilor
x Icon
Setează pictograma afişată în meniul Watch/
Listen.
x Name
Setează numele afişat în meniul Watch/Listen.
Notă
Nu puteţi selecta o intrare care este setată la
„Hidden” sau la „HIDDEN” în „INPUT SKIP?”
din „INPUT” (pagina 107), fără a utiliza GUI,
chiar dacă utilizaţi INPUT SELECTOR pe receptor.
Audio Input Assign
Vă permite să setaţi mufele de intrare
audio alocate fiecărei intrări.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea altor
mufe de intrare video/audio” (pagina 73).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
x Digital
OPT IN 1/2, COAX IN, None
97RO
Network Settings
Puteţi ajusta setările pentru reţea.
Internet Settings
Vă permite să verificaţi sau să modificaţi
setările de reţea.
Puteţi modifica setările pentru următoarele
elemente, fie manual, fie automat.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Conectaţi mai întâi receptorul la reţea.
Pentru detalii, consultaţi „5: Conectarea
la reţea” (pagina 39).
LAN Port Activation
Vă permite să stabiliţi dacă activaţi sau nu
fiecare dintre porturile LAN de pe panoul
din spate.
Dintre cele patru porturi LAN de pe panoul
din spate, bifaţi porturile pe care doriţi să le
activaţi. Receptorul va utiliza porturile
activate pentru a accesa o reţea.
Prin dezactivarea porturilor pe care nu
le utilizaţi, puteţi economisi consumul
de energie. Porturile neconectate la un
router sau la un hub vor fi afişate cu gri.
Connection Server Settings
Vă permite să stabiliţi dacă să fie afişat serverul
DLNA conectat sau nu.
Renderer Options
x Renderer Name
Afişează numele de dispozitiv de redare
al receptorului.
x Auto Access Permission
Stabileşte dacă se acordă acces automat
de la noul controler DLNA detectat.
98RO
Renderer Access Control
Vă permite să stabiliţi dacă sunt acceptate
comenzi de la controlerul DLNA sau nu.
External Control
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care controlează receptorul de la „ES Remote”
în reţeaua de domiciliu.
x Off
x On
Network Standby
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care activează huburile de comutare din
spatele receptorului şi permite unui controler
de reţea, „ES Remote” etc. să comande
receptorul, chiar şi atunci când acesta se află
în modul standby. În modul standby pentru
reţea, timpul de pornire a funcţiei GUI
şi a funcţiei de reţea va fi redus după
ce receptorul este pornit.
x Off
Modul Network Standby este dezactivat, iar
receptorul intră în modul standby normal
atunci când se află în modul standby.
x On
Modul Network Standby este activat, iar
receptorul intră în modul Network Standby
atunci când se află în modul standby.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Vă permite să setaţi sau să modificaţi parola
pentru funcţia de control parental. O parolă
vă permite să setaţi o restricţie pentru
redarea de materiale video de pe Internet.
Internet Video Parental Control
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta
utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite.
Setaţi funcţia în conformitate cu instrucţiunile
de pe ecran.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Vă permite să stabiliţi dacă este permisă sau nu
redarea de materiale video neclasificate de
pe Internet.
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de zona geografică.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
scene diferite.
Setaţi funcţia în conformitate cu instrucţiunile
de pe ecran.
x Allow
Cod
Zonă
Cod
Zonă
x Block
2044
Argentina
2254
Italia
2046
Austria
2333
Luxemburg
2057
Belgia
2363
Malaiezia
2090
Chile
2379
Norvegia
2093
Columbia
2390
Noua Zeelandă
2304
Coreea
2376
Olanda
2115
Danemarca
2427
Pakistan
2086
Elveţia
2428
Polonia
2424
Filipine
2436
Portugalia
2165
Finlanda
2489
Rusia
Grecia
2501
Singapore
2219
Hong Kong
2149
Spania
2248
India
2499
Suedia
2238
Indonezia
2543
Taiwan
2239
Irlanda
2528
Thailanda
Se blochează redarea de materiale video de
pe Internet neclasificate.
Ajustarea setărilor
2200
Se permite redarea de materiale video de
pe Internet neclasificate.
99RO
3 Reglaţi volumul, apoi apăsaţi
.
Zone Settings
Zone Setup
Puteţi ajusta setările pentru zona principală,
zona 2.
Pentru a preseta volumul pentru
zona principală/zona 2
Zone Control
Puteţi preseta volumul la pornirea alimentării
pentru fiecare zonă.
Pentru a porni şi opri alimentarea
pentru zona 2
1 Selectaţi zona pentru care doriţi să
Puteţi activa şi dezactiva funcţionarea zonei 2.
2 Selectaţi „Preset Volume”, apoi
1 Selectaţi zona pe care doriţi să o activaţi
sau să o dezactivaţi, apoi apăsaţi
apăsaţi
.
2 Selectaţi „On” sau „Off”, apoi apăsaţi
.
• On
• Off
Pentru a selecta sursa de ieşire
pentru fiecare zonă
Puteţi selecta sursa care să fie scoasă în zonă.
Semnalele audio şi video sunt scoase în zona 2.
2 Selectaţi „Input”, apoi apăsaţi
3 Selectaţi intrarea, apoi apăsaţi
.
.
.
Pentru a regla volumul pentru
zona 2
Dacă bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 sunt utilizate
cu o conexiune în zona 2, puteţi regla,
de asemenea, volumul pentru zona 2.
Dacă setaţi „Line Out” la „Variable”, puteţi
regla, de asemenea, volumul utilizând
„Zone Control”.
Dacă doriţi să reglaţi volumul zonei 2 în
zona 2 cu ajutorul telecomenzii, consultaţi
„Controlarea receptorului din altă zonă
(Operaţii ZONE 2)” (pagina 66).
1 Selectaţi zona pentru care doriţi să reglaţi
volumul, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Volume”, apoi apăsaţi
100RO
.
.
.
3 Reglaţi volumul, apoi apăsaţi
.
În timpul reglării, sunetul este scos
la nivelul volumului la care l-aţi reglat,
indiferent de valoarea controlului
MASTER VOLUME.
Dacă selectaţi „Off”, fiecare zonă este
activată la volumul la care se afla în
momentul în care aţi oprit alimentarea
ultima dată.
Notă
1 Selectaţi zona în care doriţi să scoateţi
semnalele video/audio, apoi apăsaţi
presetaţi volumul, apoi apăsaţi
• Nu puteţi preseta volumul în următoarele cazuri.
– Bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 sunt utilizate pentru
difuzoarele surround spate sau pentru
difuzoarele frontale înalte, sau sunt utilizate
cu o conexiune bi-amplificator.
– „Line Out” este setat la „Fixed”.
Line Out
Puteţi seta controlul volumului pentru
mufele ZONE 2 AUDIO OUT la „Variable”
sau la „Fixed”. Pentru detalii, consultaţi
„Setarea controlului volumului pentru zona 2”
(pagina 65)
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Vă permite să selectaţi diverse opţiuni pentru
utilizarea funcţiei 12V Trigger.
x Off
Vă permite să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, chiar şi atunci
când receptorul principal este pornit.
x Ctrl
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi
manual ieşirea declanşatoarelor 12 V
cu ajutorul comenzii de control
a unui dispozitiv extern de comandă.
x Zone
System Settings
Puteţi particulariza setările receptorului.
Language
Vă permite să selectaţi limba pentru mesajele
de pe ecran.
x English
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, în funcţie de starea
zonei selectate - activată sau dezactivată.
x Español
x Input (doar pentru „Main”)
x Deutsch
x HDMI A (doar pentru „Main”)
Auto Standby
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care comută automat zona principală la modul
standby, atunci când nu utilizaţi receptorul
pentru o anumită perioadă de timp sau când
nu intră semnale în receptor.
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, în funcţie de setarea
ieşirii mufei HDMI OUT A.
x Off
x HDMI B (doar pentru „Main”)
Comută în modul standby după aproximativ
30 de minute.
Vă permite să activaţi sau să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, în funcţie de setarea
ieşirii mufei HDMI OUT B.
x Main (doar pentru „Zone2”)
Vă permite să legaţi funcţionarea
declanşatorului din zona 2 la mufa TRIGGER
OUT MAIN.
Nu comută în modul standby.
x On
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– Atunci când redaţi prin intermediul unui
dispozitiv USB, a unui iPod/iPhone, a unei reţele
de domiciliu sau al Internet video.
– Când receptorul se află în modul repaus.
Settings Lock
Vă permite să blocaţi setările receptorului.
x On
Puteţi activa această funcţie doar utilizând
meniul de setări. Atunci când dezactivaţi
această funcţie, efectuaţi următoarea
procedură.
continuare
101RO
Ajustarea setărilor
Vă permite să activaţi ieşirea declanşatoarelor
12 V, atunci când este selectată intrarea
presetată.
Dacă selectaţi „Input”, apare afişajul setării
care activează/dezactivează fiecare declanşator
de intrare. Apăsaţi V/v pentru a selecta
intrarea, apoi apăsaţi
pentru a bifa caseta.
x Français
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Initialize Personal Information
?/1
MUSIC
Vă permite să ştergeţi informaţiile personale
legate de video prin Internet, cum ar fi lista
cu conţinut Internet, „Favorites List” etc.
System Information
Afişează versiunea software-ului receptorului.
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat MUSIC
şi SPEAKERS (OFF/A/B/A+B),
apăsaţi ?/1 pentru a porni
receptorul.
RS232C Control
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi modul
de comandă pentru întreţinere şi service.
x Off
x On
Software Update Notification
Vă permite să stabiliţi dacă să fiţi informaţi
cu privire la o nouă versiune a software-ului
pe ecranul televizorului.
x On
x Off
Pentru a actualiza receptorul
Consultaţi „Network Update” (pagina 102)
pentru a actualiza software-ul receptorului.
Notă
• Informaţiile despre noua versiune de software nu
apar în următoarele cazuri.
– Este deja utilizată cea mai recentă versiune.
– Receptorul nu poate obţine date prin
intermediul unei reţele.
102RO
EULA
Afişează ecranul EULA pe ecranul
televizorului.
Software License
Afişează informaţii Software License
pe ecranul televizorului.
Network Update
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
receptorului.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, consultaţi următorul site Web:
http://support.sony-europe.com
În timpul actualizării, GUI şi fereastra de afişaj
a receptorului sunt dezactivate, iar lampa aflată
deasupra butonului ?/1 ON/STANDBY
clipeşte verde.
După finalizarea actualizării, receptorul
va reporni automat.
Poate dura circa 50 de minute pentru ca
receptorul să termine actualizarea. Timpul
necesar pentru finalizarea actualizării variază,
în funcţie de viteza conexiunii la Internet.
Notă
Nu opriţi receptorul şi nu deconectaţi cablul
de reţea în timpul actualizării software-ului.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
4
Comandarea fără a utiliza GUI
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul ferestrei
de afişaj a receptorului, chiar dacă televizorul
nu este conectat la receptor.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul
de meniu, apoi apăsaţi
.
Apare parametrul.
5
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Parametrul este introdus şi parantezele
dispar de pe afişaj.
Pentru a reveni la pasul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
Ajustarea setărilor
AMP
MENU
V/v,
Utilizarea meniului din fereastra
de afişaj
1
2
Porniţi receptorul.
Apăsaţi AMP MENU.
Meniul este afişat în fereastra de
afişaj a receptorului.
Exemplu: Când selectaţi „SPEAKER”.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul, apoi
apăsaţi
.
103RO
Lista meniurilor (în fereastra de afişaj)
Următoarele opţiuni sunt disponibile în fiecare meniu.
„xx…” din tabel semnifică parametrul pentru fiecare element.
Meniu
Element
<AUTO CAL>
(Auto
Calibration)
A.CAL START
(Pornire calibrare automată)
FH USE: x?
Parametru
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO., DIST. INFO., LEVEL
INFO., EXIT
C.MATCH? xxx
Da, Nu
W-xxx:4x
(Cod de avertizare)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(Niciun avertisment)
xxx: xxx
(Informaţii fază)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: OUT, IN
xxx: xxxxxx
(Informaţii distanţă)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
xxx: xxxx dB
(Informaţii nivel)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW LH, RH
E-xx:3x
(Cod eroare)
RETRY? xxx
F, SR, SB: 0, 1, 2, 3, 4
YES, NO
CANCEL
104RO
CAL TYPE
(Tip calibrare)
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(Denumirea intrării)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Pentru a denumi Position”
(pagina 86).
Element
Parametru
<LEVEL>
(Setări nivel)
TEST TONE
OFF, de la FL la RH (AUTO), de la FL la
RH (FIX)
P. NOISE
(Zgomot fază)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
P. AUDIO
(Audio fază)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
FL LEVEL
(Nivel difuzor frontal stânga)
De la FL–10,0 dB la FL+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
FR LEVEL
(Nivel difuzor frontal dreapta)
De la FR–10,0 dB la FR+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
CNT LEVEL
(Nivel difuzor central)
De la CNT–20,0 dB la CNT+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SL LEVEL
(Nivel difuzor surround stânga)
De la SL–20,0 dB la SL+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SR LEVEL
(Nivel difuzor surround dreapta)
De la SR–20,0 dB la SR+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SB LEVEL
(Nivel difuzor surround spate)
De la SB–20,0 dB la SB+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SBL LEVEL
(Nivel difuzor surround spate stânga)
De la SBL–20,0 dB la SBL+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SBR LEVEL
(Nivel difuzor surround spate dreapta)
De la SBR–20,0 dB la SBR+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
LH LEVEL
(Nivel difuzor înalt stânga)
De la LH–20,0 dB la LH+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
RH LEVEL
(Nivel difuzor înalt dreapta)
De la RH–20,0 dB la RH+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SW LEVEL
(Nivel boxă subwoofer)
De la SW–20,0 dB la SW+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
Ajustarea setărilor
Meniu
continuare
105RO
Meniu
Element
Parametru
<SPEAKER>
(Setări boxe)
SP PATTERN
(Model boxe)
Între 5/2.1 şi 2/0 (20 de modele)
CNT LIFT
(Ridicarea sunetului pentru boxa centrală)
OFF, de la 1 la 10
FRT SIZE
(Dimensiune boxe frontale)
LARGE, SMALL
CNT SIZE
(Dimensiune difuzor central)
LARGE, SMALL
SUR SIZE
(Dimensiune difuzoare surround)
LARGE, SMALL
FH SIZE
(Dimensiune difuzoare frontale înalte)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(Alocare boxă surround spate)
OFF, BI-AMP, ZONE2, SPK B
FL DIST.
(Distanţă boxă frontală stânga)
De la FL 3’ 3” la FL 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la FL 1,0 la FL 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
FR DIST.
(Distanţă difuzor frontal dreapta)
De la FR 3’ 3” la FR 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la FR 1,0 la FR 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
CNT DIST.
(Distanţă difuzor central)
De la CNT 3’ 3” la CNT 32’ 9” (paşi de
1 inci)
De la CNT 1,0 la CNT 10,0 (m) (paşi de
1 cm)
SL DIST.
(Distanţă difuzor surround stânga)
De la SL 3’ 3” la SL 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SL 1,0 la SL 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SR DIST.
(Distanţă difuzor surround dreapta)
De la SR 3’ 3” la SR 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SR 1,0 la SR 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SB DIST.
(Distanţă difuzor surround spate)
De la SB 3’ 3” la SB 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SB 1,0 la SB 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SBL DIST.
(Distanţă difuzor surround spate stânga)
De la SBL 3’ 3” la SBL 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SBL 1,0 la SBL 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SBR DIST.
(Distanţă difuzor surround spate dreapta)
De la SBR 3’ 3” la SBR 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SBR 1,0 la SBR 10,0 (m) (paşi de
1 cm)
LH DIST.
(Distanţă difuzor înalt stânga)
De la LH 3’ 3” la LH 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la LH 1,0 la LH 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
RH DIST.
(Distanţă difuzor înalt dreapta)
De la RH 3’ 3” la RH 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la RH 1,0 la RH 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SW DIST.
(Distanţă subwoofer)
De la SW 3’ 3” la SW 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SW 1,0 la SW 10,0 (m) (în paşi de
1 cm)
DIST. UNIT
(Unitate de distanţă)
METER, FEET
FRT CROSS
(Frecvenţă de tranziţie a difuzoarelor
frontale)
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(în paşi de 10 Hz)
CNT CROSS
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(Frecvenţă de tranziţie a difuzorului central) (în paşi de 10 Hz)
SUR CROSS
(Frecvenţă de tranziţie a boxelor surround)
106RO
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(în paşi de 10 Hz)
Meniu
Element
Parametru
<SPEAKER>
(Setări boxe)
FH CROSS
(Frecvenţă de tranziţie a boxelor frontale
înalte)
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(în paşi de 10 Hz)
<INPUT>
(Setări intrare)
NAME IN (Denumirea intrărilor)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Input Edit” din meniul Input
Settings (pagina 97).
INPUT SKIP (Ignorare intrare)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (Alocare audio HDMI)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 73).
H.V. ASSIGN (Alocare video HDMI)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 73).
A. ASSIGN (Alocare audio digital)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 73).
V. ASSIGN (Alocare video componentă)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 73).
H. GAIN
(Control modificare înălţime PLIIz)
<EQ>
ALL BASS
(Setări egalizator) (Nivel bas pentru toate boxele)
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
HIGH, MID, LOW
De la ALL B. –10,0 dB la ALL B. +10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
ALL TREBLE
(Nivel înalte pentru toate boxele)
De la ALL T. –10,0 dB la ALL T. +10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
FRT BASS
(Nivel bas pentru boxe frontale)
De la FRT B. –10 dB la FRT B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
FRT TREBLE
(Nivel înalte difuzoare frontale)
De la FRT T. –10 dB la FRT T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
CNT BASS
(Nivel bas difuzor central)
De la CNT B. –10 dB la CNT B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
CNT TREBLE
(Nivel înalte difuzor central)
De la CNT T. –10 dB la CNT T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
SUR BASS
(Nivel bas difuzoare surround)
De la SUR B. –10 dB la SUR B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
SUR TREBLE
(Nivel înalte difuzoare surround)
De la SUR T. –10 dB la SUR T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
FH BASS
(Nivel bas difuzoare frontale înalte)
De la FH B. –10 dB la FH B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
FH TREBLE
(Nivel înalte boxe frontale înalte)
De la FH T. –10 dB la FH T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
continuare
107RO
Ajustarea setărilor
<SURROUND> HD-D.C.S. TYP
(Setări surround) (Tip efect HD-D.C.S.)
Meniu
Element
Parametru
<ZONE>
(Setări zone
multiple)
P.VOL MAIN
(Presetare volum (MAIN))
OFF, –, de la –92,0 dB la +23,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
P.VOL ZONE2
(Presetare volum (Zona 2))
OFF, –, de la –92 dB la +23 dB
(paşi de 1 dB)
Z2 LINEOUT
(Tip nivel linie ieşire zona 2)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(Declanşator 12 V)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
<TUNER>
(Setări tuner)
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(Denumirea posturilor presetate)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Pentru a denumi posturi
presetate (Name Input)” (pagina 54).
<AUDIO>
(Setări audio)
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
OPTIMIZER (Optimizator sunet)
NORMAL, LOW, OFF
SW L.P.F.
(L.P.F. subwoofer pentru HDMI)
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
SW MUTING (Dezactivare sunet subwoofer) ON, OFF
A/V SYNC
(Sincronizează ieşirea audio cu cea video)
HDMI AUTO, de la 0 ms la 300 ms
(în paşi de 10 ms)
DUAL MONO
(Selectare limbă pentru difuzare digitală)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
DEC. AUTO, DEC. PCM
(Prioritatea decodării intrării audio digitale)
D. RANGE
(Compresor interval dinamic)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
<VIDEO>
(Setări video)
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
<HDMI>
(Setări HDMI)
CTRL: HDMI
(Comandă HDMI)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(Trecere)
ON, AUTO, OFF
ZONE2 OUT
ON, OFF
PRIORITY
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
108RO
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(Nivel subwoofer pentru HDMI)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
FAST VIEW
AUTO, OFF
Meniu
Element
Parametru
<SYSTEM>
(Setări sistem)
RS232C
(Mod comandă RS232C)
RS232C ON, RS232C OFF
NET STBY
(Standby reţea)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(Standby automat)
STBY ON, STBY OFF
VER xxxx
(Versiune)
Pentru a modifica afişajul
Panoul de afişaj oferă diverse informaţii despre
starea receptorului, precum câmpul de sunet.
1 Selectaţi intrarea pentru care doriţi
1)
Aceste informaţii apar şi pentru posturi FM
non-RDS.
2) Tipul programului difuzat
3)
Mesaje text trimise de postul RDS.
să consultaţi informaţiile.
2 Apăsaţi în mod repetat DISPLAY MODE
Ajustarea setărilor
de pe receptor.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY
MODE, afişajul se va modifica ciclic, după
cum urmează.
Intrarea pe care aţi selectat-o t
Tipul câmpului de sunet t
Nivelul volumului t
Informaţii despre flux* t
Numele intrării pe care l-aţi introdus ...
* Este posibil ca informaţiile despre flux
să nu fie afişate.
Când ascultaţi radio FM şi AM
Numele postului t Frecvenţa t Tipul
câmpului de sunet t Nivelul volumului ...
Numele de index apare doar atunci când
aţi alocat unul intrării sau postului presetat.
Numele de index nu apare când au fost
introduse doar spaţii goale.
Când se recepţionează difuzări RDS
PS (nume Program Service)1),
Numele presetării, Banda sau
Numărul presetării t Frecvenţa,
banda şi numărul presetării t Indicarea
PTY (Program Type) 2) t Indicarea
RT (Radio Text) 3) t CT (Clock Time) t
Tipul câmpului de sunet ...
109RO
Controlarea echipamentului
conectat la receptor
Utilizarea telecomenzii
Controlarea echipamentului
cu ajutorul telecomenzii
Puteţi controla echipamentele Sony sau
non-Sony pe care le utilizaţi, cu ajutorul
telecomenzii primite împreună cu receptorul.
Telecomanda este setată iniţial să controleze
echipamente Sony.
Dacă modificaţi setările telecomenzii în
funcţie de echipamentul pe care îl utilizaţi,
puteţi controla echipamente non-Sony şi alte
echipamente Sony pe care telecomanda nu le
poate controla iniţial (pagina 111).
1
Apăsaţi butonul intrării
corespunzător echipamentului
conectat pe care doriţi să îl
controlaţi.
2
Apăsaţi pe butoanele
corespunzătoare pentru a utiliza
funcţia listată în tabelul de
mai jos.
Notă
Este posibil să nu puteţi folosi unele funcţii pentru
echipamentele pe care le utilizaţi.
Tabel cu butoane utilizate pentru a controla echipamentul
Categoria TV
echipamentului
Buton
VCR
AV ?/1
z
z
Butoane numerice
z
z
(Ghid)
z
Player DVD,
Player
combo DVD/VCR Blu-ray
Disc
Recorder cu
HDD
PSX
Player CD
Terminal
video, player CATV digital
LD
DSS
Caseto- Caseto- Player CD,
fon A/B fon DAT player MD
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Butoane colorate
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
110RO
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
-/--
z
z
z
a)
b)
c)
Doar player LD
Doar casetofon B
Doar DVD
Oprirea tuturor
echipamentelor conectate
(SYSTEM STANDBY)
Chiar şi atunci când acest receptor se află în
modul standby, zona 2 rămâne pornită. Pentru
a opri toate echipamentele Sony, inclusiv
conexiunile la fiecare zonă, apăsaţi în acelaşi
timp ?/1 şi AV ?/1 de pe telecomandă.
AV ?/1
?/1
Programarea telecomenzii
Puteţi particulariza telecomanda pentru
a se potrivi echipamentului conectat la
receptor. Puteţi chiar să programaţi
telecomanda pentru a controla echipament
care nu poartă marca Sony şi, de asemenea,
echipamente Sony pe care, în mod normal,
telecomanda nu le poate controla.
Procedura de mai jos utilizează ca exemplu
o situaţie în care un VCR produs de o altă
companie decât Sony este conectat la mufele
VIDEO 1 IN de pe receptor.
AV ?/1
RM SET UP
SHIFT
Butoane
de intrare
ENT/MEM
1
Apăsaţi AV ?/1 în timp ce apăsaţi
RM SET UP.
Butonul RM SET UP clipeşte.
continuare
111RO
Utilizarea telecomenzii
Butoane
numerice
2
În timp ce butonul RM SET UP
clipeşte, apăsaţi butonul
intrării (inclusiv butonul TV)
echipamentului pe care doriţi
să îl controlaţi.
De exemplu, dacă urmează să controlaţi
un VCR conectat la mufa VIDEO 1 IN,
apăsaţi VIDEO 1.
RM SET UP şi SHIFT se aprind, iar
butonul de intrare clipeşte.
Dacă apăsaţi butonul pentru un dispozitiv
pentru care nu puteţi programa
telecomanda, precum TUNER sau
SOURCE etc., butonul RM SET UP
clipeşte continuu.
3
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce codul numeric.
Utilizaţi codurile numerice din tabelele de
mai jos pentru a programa echipament care
nu poartă marca Sony şi, de asemenea,
echipamente Sony pe care iniţial telecomanda
nu le poate controla. Deoarece semnalul prin
infraroşii de la telecomandă, primit de
echipament diferă în funcţie de modelul şi anul
de fabricaţie al echipamentului, unui dispozitiv
i se pot aloca mai multe coduri numerice. Dacă
nu reuşiţi să programaţi telecomanda utilizând
unul din coduri, încercaţi să utilizaţi
alte coduri.
Note
Doar codurile din gama 500 sunt valide pentru
butonul TV.
• Codurile numerice se bazează pe cele mai recente
informaţii disponibile pentru fiecare marcă. Există
totuşi posibilitatea ca echipamentul
dumneavoastră să nu răspundă la unele dintre
coduri sau la niciunul.
• Este posibil ca nu toate butoanele de intrare de
pe această telecomandă să fie disponibile atunci
când sunt utilizate cu un anumit echipament.
Apăsaţi ENT/MEM.
Pentru a controla un player CD
Odată ce s-a verificat codul numeric,
butonul RM SET UP clipeşte încet de
două ori, iar telecomanda iese automat
din modul de programare. Butonul de
intrare se stinge, de asemenea.
Producător
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Butonul de intrare se aprinde.
Dacă există mai multe coduri, încercaţi să
îl introduceţi pe primul care corespunde
echipamentului.
Notă
4
Codurile numerice corespunzătoare
echipamentului şi producătorul
echipamentului
Pentru a revoca programarea
Apăsaţi RM SET UP în timpul oricărui pas.
Cod(uri)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Pentru a controla un
casetofon DAT
Producător
SONY
PIONEER
112RO
Cod(uri)
203
219
Pentru a controla un casetofon
Producător
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Cod(uri)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Pentru a controla un casetofon MD
Producător
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Cod(uri)
301
302
303
304
Pentru a controla un înregistrator
HDD
Producător
SONY
Cod(uri)
307, 308, 309
Producător
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Cod(uri)
310, 311, 312
337
335
336
Pentru a controla o consolă PSX
Producător
SONY
Cod(uri)
313, 314, 315
Pentru a controla un player DVD
Producător
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
Cod(uri)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
Cod(uri)
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Pentru a controla un DVD/
VCR COMBO (înregistrator)
Producător
SONY
Cod(uri)
411
Pentru a controla un HDD/
DVD COMBO (înregistrator)
Producător
SONY
Cod(uri)
401, 402, 403
Pentru a controla un televizor
Producător
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
Cod(uri)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
continuare
113RO
Utilizarea telecomenzii
Pentru a controla un player
Blu-ray Disc
Producător
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Producător
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Cod(uri)
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Pentru a controla un player LD
Producător
SONY
PIONEER
Cod(uri)
601, 602, 603
606
Pentru a controla un player video
CD
Producător
SONY
Cod(uri)
605
Pentru a controla o consolă VCR
Producător
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
114RO
Cod(uri)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
Producător
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
Cod(uri)
717, 720
722, 730
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
* Dacă un VCR AIWA nu funcţionează, chiar dacă
introduceţi codul pentru AIWA, introduceţi codul
pentru Sony în schimb.
Pentru a controla un tuner
de satelit (cutie)
Producător
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Cod(uri)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Pentru a controla o cutie pentru
cablu
Producător
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Cod(uri)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Golirea memoriei
telecomenzii
multifuncţionale
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Utilizarea telecomenzii
1
Ţineţi apăsat pe ?/1 în timp ce
apăsaţi
–, apoi apăsaţi AV ?/1,
toate în acelaşi timp.
Butonul RM SET UP clipeşte de trei ori.
2
Eliberaţi toate butoanele.
Se şterge complet întregul conţinut din
memoria telecomenzii (de ex., toate datele
programate).
115RO
Cu privire la amplasare
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide,
deconectaţi receptorul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct
la lumina soarelui, la praf excesiv sau la
şocuri mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
Cu privire la sursele de alimentare
Cu privire la curăţare
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi
ca tensiunea de alimentare să fie aceeaşi
cu cea a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată
pe plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru
o perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi
nu va intra în priza de perete decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce
complet ştecărul în priză, contactaţi
furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
încontinuu acest receptor la un volum ridicat,
temperatura carcasei în părţile superioară,
laterală şi inferioară va creşte considerabil*.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
* Partea de deasupra carcasei poate deveni prea
fierbinte pentru a o atinge.
116RO
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu
o cârpă moale uscată. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la receptor, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Depanare
Generalităţi
Receptorul se opreşte automat.
• „Auto Standby” este setat la „On”
(pagina 101).
• Funcţia de temporizator de oprire
este activă (pagina 78).
• „PROTECTOR” funcţionează
(pagina 127).
Receptorul porneşte automat.
• „Control for HDMI” este setat la „On”
sau „Pass Through” este setat la „Off”.
În acest caz, receptorul poate fi pornit prin
comandarea celuilalt echipament conectat
la acesta.
Nu sunt scoase nicio imagine şi niciun
sunet sau imaginea şi sunetul sunt
deteriorate.
• Receptorul este amplasat lângă
echipamente precum un televizor,
un VCR sau un casetofon.
Dacă receptorul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon
şi este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea
zgomote, iar calitatea imaginii poate avea
de suferit. Acest lucru este probabil, mai
ales când se utilizează o antenă de interior
(aeriană). Prin urmare, vă recomandăm să
utilizaţi o antenă de exterior (aeriană).
Video
Nu apare nicio imagine sau pe ecranul
televizorului sau pe monitor apare
o imagine neclară, indiferent de tipul
imaginii.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare de pe
receptor (pagina 46).
• Setaţi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
• Îndepărtaţi televizorul de echipamentul
audio.
• Alocaţi corect intrarea video
a componentei (pagina 73).
• Semnalul de intrare trebuie să fie acelaşi ca
intrarea atunci când executaţi conversia
ascendentă a unui semnal de intrare cu
acest receptor (pagina 19).
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt
conectate corect şi ferm la echipament.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie ca echipamentul să fie
configurat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
echipamentul.
continuare
117RO
Informaţii suplimentare
Dacă în timpul utilizării receptorului
întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi,
utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Partea de deasupra receptorului este
fierbinte.
• Acest fenomen este specific
amplificatorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă „Control for HDMI”
sau „Network Standby” este setată la „On”
sau „Pass Through” este setat la „On” sau
„Auto” sau dacă alimentarea pentru zona 2
este pornită, partea de deasupra
receptorului poate deveni fierbinte chiar şi
în timp ce receptorul se află în modul
standby. Acest lucru are loc din cauza
curentului care circulă prin circuitele
interne ale receptorului şi este normal.
Imaginile apar mai târziu decât este redat
sunetul asociat acestora.
• În funcţie de echipamentul conectat la
mufa HDMI sau de sursa redată, este
posibil ca imaginile să apară mai târziu
decât sunetul asociat acestora. În acest caz,
modificaţi setarea „A/V Sync” din meniul
Audio Settings (pagina 91).
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor (pagina 28).
• Selectaţi echipamentul sursă (pagina 46).
• Verificaţi conexiunea casetofonului de
înregistrare, conform semnalelor video pe
care doriţi să le înregistraţi. Semnalele de
intrare analogice (video compus) pot fi
scoase doar prin mufele de ieşire
analogice.
• Semnalele de intrare video prin mufele
HDMI IN nu pot fi înregistrate.
• Sursele conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea.
În acest caz, este posibil să nu puteţi
înregistra de pe sursele respective.
• Setaţi „Auto Standby” la „Off”
(pagina 101). În timp ce sunt înregistrate
doar semnale video compuse, funcţia de
standby automat a receptorului poate
porni şi întrerupe înregistrarea.
Un tip specific de imagine nu este scos sau
este deteriorat.
Ieşire video componentă
• Este posibil ca rezoluţia semnalelor de
ieşire de la mufele COMPONENT VIDEO
OUT să nu fie acceptată de televizorul
dumneavoastră. În acest caz, selectaţi
rezoluţia corespunzătoare pe receptor
(pagina 92).
• Mufele COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT au restricţii de rezoluţie,
atunci când este convertită rezoluţia
semnalelor video protejate prin tehnologie
de drepturi de autor. Rezoluţia semnalelor
scoase prin mufa COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT este convertită
ascendent până la 480p/576p.
118RO
Ieşire HDMI
• Este posibil ca ieşirea semnalelor video
HDMI de pe receptor să fie setată la „OFF”.
În acest caz, selectaţi „HDMI A” sau
„HDMI B” utilizând butonul HDMI
OUTPUT (pagina 71).
• Când „Zone2 Out” este setat la „Off”, nu
vor fi scoase semnale prin HDMI ZONE 2.
• GUI şi semnalele video transformate
nu vor fi scoase prin mufa
HDMI ZONE 2 OUT.
• Semnalele audio şi video ale mufelor
HDMI IN nu vor fi scoase prin mufa
HDMI ZONE 2 OUT atunci când este
selectată aceeaşi ieşire atât pentru zona
principală, cât şi pentru zona 2, iar meniul
GUI este afişat pe televizor în zona
principală.
• Când este activată funcţia Zone2 Out şi
selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât pentru
zona principală, cât şi pentru zona 2, ar
putea apărea unele interferenţe între
semnalele audio şi video din zona
principală şi cele din zona 2.
Pentru a preîntâmpina aceste posibile
interferenţe în zona principală, puteţi seta
prioritatea zonei principale la selectarea
intrării HDMI (pagina 66).
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI
corespunzător unui cablu High Speed
HDMI atunci când doriţi să vizualizaţi
imagini sau să ascultaţi materiale audio ,
în special pentru transmisia 1080p, Deep
Color, precum şi pentru transmisiile 3D
sau 4K.
Imagine 4K
• În funcţie de televizor sau de echipamentul
video, este posibil ca imaginile 4K să nu fie
afişate. Verificaţi funcţiile video şi setările
televizorului sau ale dispozitivului video.
De asemenea, asiguraţi-vă că aţi conectat
echipamentul video la o mufă 4K
HDMI IN disponibilă pe receptor.
VCR
• Dacă utilizaţi un VCR fără circuit de
îmbunătăţire a imaginii, precum un TBC,
imaginile pot fi distorsionate.
Dacă selectaţi „My Video”, „My Music”,
„My Photo”, „Internet Video”, „Internet
Music”, „Network” sau „Sony
Entertainment Network” din meniul
Watch/Listen, nu este scoasă nicio
imagine.
• Selectaţi „BD” sau „DVD” utilizând
INPUT SELECTOR de pe receptor o dată,
apoi setaţi „Playback Resolution” la
„480i/576i” sau „480p/576p” din meniul
Video Settings utilizând GUI (pagina 94)
şi selectaţi conţinutul din nou.
Funcţia Pass Through nu funcţionează.
• „HDMI B” sau „Off” este selectat.
Selectaţi „HDMI A” utilizând butonul
HDMI OUTPUT.
• Când „Control for HDMI” este setat la
„On”, iar „Pass Through” este setat la
„Auto”, receptorul economiseşte consumul
de energie în modul standby potrivit cu
starea televizorului. Pentru a activa
economisirea energiei, trebuie să
activaţi funcţia „Control for HDMI”
a televizorului. Dacă această funcţie nu are
efect, setaţi funcţia „Pass Through” de pe
receptor la „On”.
Audio
Nu se aude sunet, indiferent de
echipamentul selectat, sau sunetul
are un nivel foarte redus.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Asiguraţi-vă că receptorul şi toate
echipamentele sunt pornite.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat controlul
MASTER VOLUME la – dB. Încercaţi
să îl setaţi la circa –40 dB.
• Asiguraţi-vă că SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nu este setat la OFF (pagina 42).
• Apăsaţi
de pe telecomandă, pentru
a revoca funcţia de dezactivare a sunetului.
• Încercaţi să apăsaţi butonul de intrare de
pe telecomandă sau INPUT SELECTOR
de pe receptor pentru a selecta
echipamentul dorit.
• Asiguraţi-vă că nu sunt conectate căştile.
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul prin
difuzorului televizorului, setaţi „Audio
Out” la „TV+AMP” în meniul HDMI
Settings . Dacă este setat la „AMP”, sunetul
nu este scos prin difuzorul televizorului.
Dacă scoateţi sunetul multicanal prin
receptor, setaţi la „AMP”.
• Când este activată funcţia Zone2 Out
şi selectaţi aceeaşi intrare HDMI atât
pentru zona principală, cât şi pentru
zona 2, ar putea apărea unele interferenţe
între semnalele audio şi video din zona
principală şi cele din zona 2.
Pentru a preîntâmpina aceste posibile
interferenţe în zona principală, puteţi seta
prioritatea zonei principale la selectarea
intrării HDMI (pagina 66).
• Sunetul poate fi întrerupt când este
comutată frecvenţa de eşantionare,
numărul de canale sau formatul audio
al semnalelor de ieşire audio de la
echipamentul de redare.
• Configuraţi setarea „EQ” a iPod/iPhone
la „Off” sau la „Flat”.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt
plasate la distanţă faţă de un transformator
sau de un motor şi la cel puţin 3 metri
distanţă faţă de un televizor sau de o lampă
fluorescentă.
• Îndepărtaţi televizorul de echipamentul
audio.
continuare
119RO
Informaţii suplimentare
Imagine 3D
• În funcţie de televizor sau de echipamentul
video, este posibil ca imaginile 3D să nu fie
afişate. Consultaţi formatele de imagine
3D acceptate de receptor (pagina 131).
• Fişele electrice şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită uşor cu
alcool.
Nu se aude sunet dintr-un anumit difuzor.
Frontal
• Conectaţi căştile la mufa PHONES pentru
a verifica dacă sunetul este scos prin căşti.
Dacă prin căşti este scos doar un canal,
verificaţi dacă toate cablurile sunt
introduse complet în mufele receptorului
şi ale echipamentului.
Dacă prin căşti sunt scoase ambele canale,
verificaţi conexiunea difuzorului frontal
care nu scoate niciun sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea
la ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta)
ale unui dispozitiv monofonic, deoarece
dispozitivele analogice necesită conexiuni
la ambele mufe, L (stânga) şi R (dreapta).
Utilizaţi un cablu monofonic-stereo
(nefurnizat). Totuşi, nu se va auzi sunetul
din boxa centrală atunci când este selectat
un câmp de sunet (Pro Logic etc.).
Boxa(ele) centrală/surround/surround
spate/frontale B
• Verificaţi dacă setările boxelor sunt
corespunzătoare pentru configurare,
utilizând „Auto Calibration” sau „Speaker
Connection” din meniul Speaker Settings.
Apoi, verificaţi dacă sunetul iese corect
prin fiecare difuzor, utilizând „Test Tone”
din meniul Speaker Settings.
• Selectaţi câmpul de sunet „HD-D.C.S.”
(pagina 57).
• Ajustaţi volumul boxei (pagina 87).
• Asiguraţi-vă că boxele centrală/surround/
frontale înalte sunt setate la „Small”
sau la „Large”.
• Pentru a utiliza boxele frontale B, conectaţi
boxele frontale B la bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2 şi setaţi „Front B” din meniul
„Speaker Connection”.
120RO
Surround spate
• Unele discuri nu au informaţii
Dolby Digital Surround EX.
Subwoofer
• Asiguraţi-vă că subwooferul este conectat
corect şi în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwooferul.
Nu se aude sunet dintr-un anumit
dispozitiv.
• Verificaţi dacă dispozitivul este conectat
corect la mufele de intrare audio pentru
dispozitivul respectiv.
• Verificaţi dacă cablul (cablurile) utilizat(e)
pentru conexiune este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
dispozitiv.
• Setaţi INPUT MODE la „AUTO”
(pagina 72).
Intrare HDMI
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp
de sunet (pagina 56).
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 28,
30, 31, 33).
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI,
care are o siglă HDMI autorizată de HDMI
Licensing LLC.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie ca echipamentul să fie
configurat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
echipamentul.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI
corespunzător cablului High Speed HDMI
atunci când vizualizaţi imagini sau
ascultaţi materiale audio în timpul unei
transmisii 1080p, Deep Color, precum
şi a unor transmisii 3D sau 4K.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos prin
receptor în timp ce pe ecranul televizorului
apare GUI. Apăsaţi HOME pentru
a opri GUI.
– Schimbaţi canalul TV atunci când doriţi
să urmăriţi o difuzare TV.
– Nu uitaţi să selectaţi echipamentul sau
intrarea corectă atunci când urmăriţi un
program de pe echipamentul conectat la
televizor.
• Atunci când utilizaţi funcţia Control for
HDMI, nu puteţi controla echipamentul
conectat cu telecomanda televizorului.
– În funcţie de echipamentul conectat şi
de televizor, este posibil să fie nevoie
să configuraţi setarea HDMI
a echipamentului şi a televizorului.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu echipamentul
şi cu televizorul.
– Modificaţi intrarea receptorului
la intrarea HDMI conectată la
echipament.
Intrare coaxială/optică
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp
de sunet (pagina 56).
• Verificaţi INPUT MODE (pagina 72).
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa
de intrare audio (digitală) selectată nu
este alocată altor intrări în „Audio Input
Assign” din meniul Input Settings
(pagina 73).
Intrare analogică 2 canale
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio (analogică) selectată nu
este alocată altor intrări în „Audio Input
Assign” din meniul Input Settings
(pagina 73).
Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Reglaţi parametrii balansului utilizând
„Speaker Setup” din meniul Speaker
Settings.
• Reglaţi nivelul difuzoarelor.
continuare
121RO
Informaţii suplimentare
• Semnalele audio (format, frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de echipamentul conectat.
Verificaţi configurarea echipamentului
conectat dacă imaginea este de calitate
slabă sau dacă sunetul nu iese dintr-un
dispozitiv conectat prin cablul HDMI.
• În cazul în care echipamentul conectat nu
este compatibil cu tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor (HDCP), imaginea
şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT pot
fi transmise distorsionat sau pot să nu fie
scoase. În acest caz, verificaţi specificaţia
echipamentului conectat.
• Setaţi rezoluţia imaginii playerului la mai
mult de 720p/1080i pentru a vă bucura de
sunet cu rată de biţi ridicată (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Este posibil să fie nevoie să efectuaţi
anumite setări ale rezoluţiei imaginii
playerului înainte de a vă putea bucura
de DSD şi PCM linear cu canale multiple.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a playerului.
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil
cu funcţia Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul nu are funcţia Control
audio al sistemului, configuraţi setarea
„Audio Out” din meniul HDMI Settings la
– „TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul prin difuzorul televizorului
şi receptor.
– „AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul
prin receptor. Când conectaţi
receptorul la un dispozitiv video
(proiector etc.), este posibil ca sunetul
să nu iasă din receptor. În acest caz,
selectaţi „AMP”.
• Nu puteţi asculta sunetul de la un
dispozitiv conectat la receptor în timp
ce pe receptor este selectat un televizor
ca intrare.
– Nu uitaţi să modificaţi intrarea
receptorului la HDMI atunci când doriţi
să urmăriţi un program pe un dispozitiv
conectat la receptor.
Sunetul Dolby Digital sau DTS multicanal
nu este reprodus.
• Verificaţi dacă DVD-ul etc. redat este
înregistrat în format Dolby Digital
sau DTS.
• Când conectaţi playerul DVD etc. la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, asiguraţi-vă că setarea pentru
ieşirea audio digitală a echipamentului
conectat este disponibilă.
• Vă puteţi bucura High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD şi PCM linear multicanal doar cu
o conexiune HDMI.
Sunetul multicanal nu poate fi scos.
• Când „Control for HDMI” este setat la
„On”, „Audio Out” se poate seta automat
la „AMP”. În acest caz, setaţi „Audio Out”
la „AMP”.
Nu se poate obţine efectul de surround.
• Asiguraţi-vă că funcţia câmpului de sunet
este activată (apăsaţi MOVIE/HD-D.C.S.
sau MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)”, „PLIIx (Movie/
Music)”, „PLIIz Height” şi „Neo:6
(Cinema/Music)” nu funcţionează
când modelul de boxe este setat la 2/0
sau la 2/0.1.
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor (pagina 35).
• Selectaţi echipamentul sursă (pagina 46).
• Semnalele de intrare audio prin mufele
HDMI IN nu pot fi înregistrate.
• Verificaţi conexiunea casetofonului de
înregistrare, conform semnalelor audio pe
care doriţi să le înregistraţi. Semnalele de
intrare analogice pot fi scoase doar prin
mufele de ieşire analogice.
122RO
Tonul de testare nu este scos prin
difuzoare.
• Este posibil să nu fie conectate bine
cablurile boxelor. Asiguraţi-vă că sunt
conectate bine şi că nu pot fi deconectate
prin tragere uşoară.
• Cablurile difuzoarelor pot avea probleme
de scurtcircuitare.
Tonul de testare este scos printr-un alt
difuzor decât cel afişat pe ecran.
• Setarea configurării difuzoarelor este
incorectă. Asiguraţi-vă că setarea
difuzoarelor şi conexiunile difuzoarelor
se potrivesc corect.
Tuner
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa
de 75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
receptorul la o antenă de exterior pentru
FM (aeriană), după cum se arată mai jos.
Antenă de exterior pentru FM (aeriană)
Receptor
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor
(aeriene). Ajustaţi poziţia antenelor
(aeriene) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile
radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
• Nu a fost presetat niciun post radio sau
posturile presetate au fost şterse din
memorie (atunci când procedaţi la acordul
pe frecvenţă prin căutarea posturilor
presetate). Presetaţi posturile (pagina 54).
RDS nu funcţionează.
• Asiguraţi-vă că aţi acordat un
post FM RDS.
• Selectaţi un post FM cu semnal mai
puternic.
• Postul recepţionat nu transmite semnal
RDS sau intensitatea semnalului este
scăzută.
Nu apar informaţiile RDS dorite.
• Contactaţi postul de radio şi aflaţi dacă
într-adevăr furnizează acest serviciu. Dacă
da, este posibil ca serviciul să nu fie
disponibil temporar.
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat.
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB
cu privire la această problemă.
Conţinutul dispozitivului USB nu este
afişat.
• Ierarhia folderelor a depăşit 4 niveluri.
Receptorul poate afişa conţinut din
maximum 4 niveluri (inclusiv folderul
„ROOT”). În orice caz, folderele dintr-un
folder de nivelul 4 nu sunt afişate.
• Apăsaţi N pentru a porni redarea.
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp
de sunet (pagina 56).
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
• În funcţie de formatul fişierului, este
posibil să existe fişiere care să nu poată
fi redate uneori. Pentru detalii, consultaţi
„Reţea/USB” (pagina 21).
• Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT12/16/32,
VFAT sau NTFS nu sunt acceptate.*
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar fişierele
audio de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la maximum
4 niveluri (inclusiv folderul „ROOT”).
• Numărul de fişiere dintr-un folder
a depăşit 500 (inclusiv foldere).
• Fişierele criptate sau protejate cu parole
etc. nu pot fi redate.
• Dacă redaţi fişiere muzicale stocate pe un
WALKMAN cu ajutorul receptorului,
mutaţi fişierele pe WALKMAN de pe un
computer prin tragere şi eliberare, apoi
salvaţi-le pe WALKMAN într-un format
acceptat de către receptor (de ex., MP3).
* Acest receptor acceptă FAT12/16/32, VFAT sau
NTFS, însă este posibil ca unele dispozitive USB
să nu accepte toate aceste sisteme de fişiere.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat
la portul
(USB).
• Dispozitivul USB este conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB respectând
orientarea corectă.
Nu este scos niciun sunet.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat.
continuare
123RO
Informaţii suplimentare
• Apăsaţi DISPLAY MODE pe receptor,
astfel încât pe fereastra de afişaj să apară
frecvenţa.
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest receptor sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Minuscule (de la a la z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Este posibil ca alte caractere să nu fie
afişate corect.
Durează mult timp până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
– Structura de fişiere este extrem
de complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
Astfel, vă recomandăm să respectaţi
această îndrumare.
– Număr total de fişiere per folder:
cel mult 500
iPod/iPhone
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
• Verificaţi dacă receptorul este pornit.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone
este conectat ferm.
Dispozitivul iPod/iPhone nu poate fi
controlat.
• Verificaţi dacă aţi îndepărtat carcasa de
protecţie a dispozitivului iPod/iPhone.
• În funcţie de conţinutul dispozitivului
iPod/iPhone, este posibil să fie necesar
un timp pentru a porni redarea.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul iPod/iPhone. Porniţi din
nou receptorul şi reconectaţi dispozitivul
iPod/iPhone.
124RO
• Utilizaţi un dispozitiv iPod/iPhone
neacceptat. Consultaţi „Creat pentru
modelele iPod/iPhone” (pagina 48) pentru
a afla tipurile de dispozitive acceptate.
Volumul tonurilor de sonerie ale
dispozitivului iPhone nu se modifică.
• Ajustaţi volumul tonurilor de sonerie
cu ajutorul comenzilor de pe dispozitivul
iPhone.
Reţea
Nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 39)
şi meniul Network Settings (pagina 98).
• Verificaţi dacă portul pe care doriţi să
îl utilizaţi pentru a conecta sistemul
la o reţea este activat.
Nu se poate găsi serverul.
• Căutaţi serverul, utilizând „Connection
Server Settings” din meniul Network
Settings (pagina 98).
• Verificaţi următoarele:
– Routerul este pornit?
– Dacă între receptor şi router se mai află
un alt dispozitiv, asiguraţi-vă că acesta
este pornit.
– Sunt toate cablurile conectate corect
şi ferm?
– Setările se potrivesc setărilor routerului
(DHCP sau adresă IP fixă)?
• Dacă utilizaţi un computer, verificaţi
următoarele:
– Setările paravanului de protecţie
încorporat pentru sistemul de operare
al computerului.
– Setările paravanului de protecţie
ale software-ului dumneavoastră de
securitate. Pentru a verifica setările
paravanului de protecţie al softwareului de securitate, consultaţi secţiunea
Ajutor a software-ului de securitate.
• Înregistraţi receptorul cu serverul. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile primite cu
serverul.
• Aşteptaţi câteva momente şi apoi încercaţi
să vă conectaţi din nou la server.
Receptorul nu poate fi accesat de la
„ES Remote” sau de le controlerul DLNA.
• Controlerul pe care doriţi să îl utilizaţi
trebuie să fie setat la „Allow” în „Renderer
Access Control” (pagina 98).
• Dacă setaţi „Auto Access Permission”
la „On” în „Renderer Options”
(pagina 98), orice controler detectat
poate fi disponibil automat.
• Controlerul de reţea este listat în
„Renderer Options” şi este setat
la „Allow”?
Dacă nu este bifată caseta, bifaţi
caseta pentru „Auto Access Permission”
şi reveniţi la meniul de pornire. Apoi,
comandaţi receptorul cu ajutorul
controlerului de reţea o dată şi apoi
debifaţi caseta pentru „Auto Access
Permission”, dacă este necesar.
• În cazul în care controlerul de reţea este un
controler software de pe un computer, este
acest software filtrat de software antivirus
sau de software pentru paravan de
protecţie?
Permiteţi comunicaţiile UPnP între
software şi receptor. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale software-ului antivirus, ale softwareului pentru paravanul de protecţie sau
ale software-ului controlerului de reţea.
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii,
în special în timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi
redusă, în funcţie de furnizorii de conţinut
Internet.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită modificând viteza
conexiunii. Sony recomandă o viteză
a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps pentru
video de definiţie standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate materialele video conţin sunet.
Imaginea este mică.
• Apăsaţi V pentru a o mări.
Nu se poate reda conţinut.
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui computer
înainte de a putea fi redate.
„BRAVIA” Sync (Comandă HDMI)
„Control for HDMI” nu poate fi
setată la „On”.
• Setaţi „Zone2 Out” din „HDMI Settings”
la „Off”.
Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează.
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 26,
28, 30, 31).
• Asiguraţi-vă că „Control for HDMI” este
setat la „On” în meniul HDMI Settings.
• Când „Zone2 Out” este setată la „On”,
funcţia Comandă HDMI nu este
disponibilă.
• Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este
compatibil cu funcţia Comandă HDMI.
• Verificaţi setările Comandă HDMI
pe echipamentul conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
continuare
125RO
Informaţii suplimentare
Conţinutul de pe server nu poate fi
găsit sau nu poate fi redat.
• În ecranele „My Music”, „My Photo”
şi „My Video”, receptorul afişează doar
conţinutul ce poate fi redat cu receptorul,
din conţinutul furnizat de server, conform
îndrumărilor DLNA.
• Este posibil să existe conţinut care să nu
fie redat sau afişat, chiar dac este definit
în îndrumările DLNA.
Video Internet
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
conectaţi/deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) sau dacă are loc o pană de
curent, repetaţi procedurile de la
„Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync”
(pagina 68).
• Dacă selectaţi „HDMI OUT B” sau „OFF”,
funcţia Comandă HDMI nu funcţionează
corespunzător.
• Dacă selectaţi „HDMI OUT A” după ce aţi
selectat „HDMI OUT B” sau „OFF” este
posibil ca funcţia Comandă HDMI să
nu funcţioneze corespunzător pentru
un timp. Acest lucru se datorează faptului
că echipamentul conectat la mufa HDMI
OUT A trebuie să recunoască din nou
receptorul prevăzut cu funcţia Comandă
HDMI. Dacă funcţia Comandă HDMI
nu funcţionează corespunzător pentru mai
mult timp, urmaţi paşii de la „Pregătirea
pentru „BRAVIA” Sync” (pagina 68).
• Tipurile şi numărul de dispozitive ce pot
fi controlate prin funcţia „BRAVIA”
Sync sunt restricţionate în standardul
HDMI CEC după cum urmează.
– Echipament de înregistrare
(înregistrator Blu-ray Disc, înregistrator
DVD etc.): până la 3 dispozitive
– Echipament de redare (player Blu-ray
Disc, player DVD etc.): până
la 3 dispozitive
– Echipament asociat tunerului: până la 4
dispozitive (Receptorul utilizează unul
dintre acestea pentru propriile
operaţiuni GUI.)
– Sistem audio (receptor AV): 1 dispozitiv
Atunci când încercaţi să utilizaţi funcţia
Redare printr-o singură atingere, intrarea
nu este comutată aşa cum ar trebui.
• Verificaţi ca „Zone2 Out” să fie setat
la „Off”.
• Verificaţi alocarea intrării HDMI
(pagina 73). Atunci când alocaţi mai multe
intrări aceleiaşi mufe HDMI, dacă utilizaţi
funcţia Redare printr-o apăsare de buton
de pe echipamentul conectat la intrarea
HDMI, intrarea pe care aţi alocat-o ultima
este selectată în mod preferenţial.
Audio Return Channel (ARC) nu
funcţionează.
• Asiguraţi-vă că „Control for HDMI” este
setat la „On” în meniul HDMI Settings.
• Asiguraţi-vă că INPUT MODE pentru
„TV” este setat la „AUTO” (pagina 72).
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe receptor
(pagina 10).
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă
cu unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• Când începeţi să utilizaţi receptorul,
asiguraţi-vă că apăsaţi mai întâi butonul
AMP de pe telecomandă. În caz contrar,
este posibil ca operaţiunile care urmează
să nu fie primite de receptor. Apoi selectaţi
dispozitivele pe care doriţi să le utilizaţi
apăsând unul dintre butoanele de intrare.
• Asiguraţi-vă că modurile de comandă ale
receptorului şi telecomenzii sunt identice.
Dacă modurile de comandă ale
receptorului şi ale telecomenzii sunt
diferite, nu puteţi comanda receptorul
cu telecomanda (pagina 78).
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
Dacă problema este diferită de cele descrise
mai sus şi nu se rezolvă nici dacă aşteptaţi
puţin timp, efectuaţi una dintre operaţiile
de mai jos.
126RO
• În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor cu ajutorul unui cablu video
pentru componentă, setaţi „Playback
Resolution” la un parametru adecvat
televizorului (pagina 94).
Mesaje de eroare
Puteţi verifica starea receptorului în funcţie
de mesaj. Consultaţi instrucţiunile următoare
pentru a soluţiona problema. Dacă oricare
dintre probleme persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
PROTECTOR
Receptorul este acoperit şi orificiile de
ventilaţie sunt blocate. Receptorul se va
închide automat după câteva secunde.
Îndepărtaţi obiectul care acoperă panoul
de deasupra al receptorului şi porniţi din
nou alimentarea.
FAN STOPPED
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie din
partea de sus a receptorului nu sunt blocate.
Pe ecranul televizorului apare „A new
software version is available. Please go to
the “Setup” section of the menu and
select “Network Update” to perform the
update.”.
Consultaţi „Network Update” (pagina 102)
pentru a actualiza receptorul cu o nouă
versiune de software.
Video cannot be output from this jack.
• Dacă utilizaţi receptorul în zona
principală, conectaţi receptorul la un
televizor cu un cablu HDMI.
• În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor cu ajutorul unui cablu video,
setaţi „Playback Resolution” la „480i/576i”
(pagina 94).
127RO
Informaţii suplimentare
• Apăsaţi ?/1 de pe telecomandă pentru
a opri şi porni din nou receptorul.
• Țineţi apăsat pe ?/1 de pe receptor, până
când lampa de deasupra butonului clipeşte
de culoare verde, pentru a reporni
receptorul.
Lista mesajelor de după măsurătorile cu Auto Calibration
Afişare
Explicaţie
Code 30
Sunt conectate căştile. Îndepărtaţi căştile şi efectuaţi din nou calibrarea automată.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) este setat la OFF. Setaţi la o altă setare a difuzorului şi efectuaţi
din nou măsurătoarea.
Code 32
Nu a fost detectată nicio boxă. Asiguraţi-vă că fişa microfonului de optimizare este introdusă
complet în mufa AUTO CAL MIC, apoi executaţi din nou funcţia Auto Calibration.
Code 33
• Nu este conectat nicio boxă frontală sau este conectat doar o boxă frontală.
• Microfonul de optimizare nu este conectat. Asiguraţi-vă că fişa microfonului de
optimizare este introdusă complet în mufa AUTO CAL MIC, apoi executaţi din nou
funcţia Auto Calibration.
• Difuzorul surround stânga sau dreapta nu este conectat.
• Difuzoarele surround spate sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu trebuie
conectate. Conectaţi difuzoarele surround la bornele SURROUND.
• Difuzorul surround spate este conectat doar la bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 R. Atunci când conectaţi un singur difuzor surround spate,
conectaţi-l la bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 L.
• Este conectat doar un difuzor frontal înalt. Conectaţi difuzorul frontal înalt la fiecare dintre
bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
• Difuzoarele frontale înalte sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu sunt
conectate. Conectaţi difuzoarele surround la bornele SURROUND.
Warning 40
Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Puteţi obţine
rezultate mai bune dacă repetaţi procesul într-un mediu mai silenţios.
Warning 41
Warning 42
Intrarea de la microfon este prea mare.
• Este posibil ca distanţa dintre difuzor şi microfon să fie prea mică.
Efectuaţi din nou măsurătoarea după ce măriţi distanţa.
• Dacă utilizaţi receptorul pe post de pre-amplificator, pot apărea mesaje, în funcţie de
amplificatorul pe care îl conectaţi. În orice caz, nu vor fi probleme chiar dacă veţi utiliza în
continuare receptorul fără modificări.
Warning 43
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot fi detectate. Unghiul poziţiei difuzorului nu poate
fi detectat. Acest lucru poate fi cauzat de zgomot. Încercaţi să efectuaţi măsurătoarea într-un
mediu silenţios.
NO WARNING Nu există nicio informaţie de avertizare.
128RO
Golirea memoriei
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Pentru a goli
Consultaţi
Toate setările memorate
pagina 81
Memoria telecomenzii
multifuncţionale
pagina 115
Repornirea receptorului
Dacă butoanele de pe receptor sau de pe
telecomandă nu funcţionează din cauza unei
defecţiuni a receptorului, reporniţi receptorul.
Ţineţi apăsat ?/1 timp de 10 secunde.
Receptorul reporneşte când lampa de deasupra
?/1 clipeşte de culoare verde.
Despre informaţii de asistenţă
Consultaţi următorul site Web pentru detalii
despre cele mai recente informaţii privitoare la
acest receptor.
http://support.sony-europe.com
POWER OUTPUT1) 2)
Putere produsă nominală în modul stereo
(8 ohmi 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
100 W + 100 W
Putere produsă de referinţă
(8 ohmi 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
1)
Măsurat în următoarele condiţii:
Necesar electric: 230 V CA, 50/60 Hz
2)
În funcţie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu fie scos niciun sunet.
Frecvenţă de răspuns3)
SA-CD/CD, TV,
10 Hz – 100 kHz
VIDEO 1/2, SAT/CATV ± 3 dB
Intrări (Analogice)
SA-CD/CD, TV,
Sensibilitate: 150 mV
VIDEO 1/2, SAT/CATV Impedanţă: 50 kohmi
S/N3): 105 dB (A,
20 kHz LPF. 500 mV)
3)
Când se utilizează „2ch Analog Direct”.
Intrări (Digitale)
IN 1 (DVD) (Coaxial)
Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
IN 1 (SAT/CATV), IN 2
(TV) (Optic)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ieşiri
VIDEO 1, ZONE 2,
(AUDIO OUT)
Tensiune:150 mV
Impedanţă: 1 kohm
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V
Impedanţă: 1 kohm
continuare
129RO
Informaţii suplimentare
Secţiuni de referinţă
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner AM
Scala de acordare:
paşi de 9 kHz
Interval de frecvenţă 531 kHz – 1.602 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
Secţiunea video
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Trecere 80 MHz HD
130RO
HDMI Video
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
2D
Împachetare
cadre
Unul-lângă-altul
(jumătate)
Peste-Sub
(Sus-şi-Jos)
4096 × 2160p la 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p la 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p la 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p la 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p la 59,94/60 Hz
a
–
–
–
continuare
131RO
Informaţii suplimentare
3D
Format
Generalităţi
Necesar de putere
230 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată
290 W
Putere consumată (în modul standby)
0,5 W (Când „Control for
HDMI” (pagina 96),
„Pass Through”
(pagina 96), „Network
Standby” (pagina 98)
şi „RS232C Control”
(pagina 102) sunt setate
la „Off”, iar alimentarea
pentru zona 2 este oprită).
Dimensiuni
430 mm × 162 mm ×
383 mm
(lăţime/înălţime/
adâncime)
inclusiv părţile ieşite în
afară şi butoanele de
comandă
Masă (aprox.)
12,7 kg
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
Ghid de configurare rapidă (1)
Microfon de optimizare ECM-AC2 (1)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
Cablu de alimentare CA (de la reţea) (1)
Telecomandă (1)
Baterii R6 (dimensiunea AA) (2)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
132RO
Index
12V Trigger 100
2 canale 56
2 canale stereo (mod) 56
2ch Analog Direct 56
3D Output Settings 95
A
A.F.D. (mod) 57
Acord automat 53
Acord direct 53
Acordare 53, 54
Afişaj 11
Afişare 104
AM 52
Antenă (aeriană) 38
Audio Input Assign 73, 97
Audio Return Channel (ARC) 70, 72
Auto Calibration Setup 85
Automatic Phase Matching 86
Configurare rapidă 41, 85
Configurarea boxelor 87
Controlul audio al sistemului 69
Conţinut Internet 51
Conversie ascendentă 19
Crossover Frequency 88
Cutie de cablu 31
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 85
Dezactivare sunet subwoofer 90
Dezactivarea sunetului 46
Digital Legato Linear (D.L.L.) 89
DLNA 49
Dual Mono 90
DVD player 28
Dynamic Range Compressor 90
E
Bas 61
Berlin Philharmonic Hall 59
Easy Automation 76
Egalizator 61, 90
ES Remote 76
External Control 98
C
F
B
Cablu de alimentare CA (de la reţea) 40
Calibrare automată 85
Cameră video 33
Canal 5.1 22
Canal 7.1 22
CD player 35
Center Speaker Lift Up 87
Comandă HDMI 96
Concertgebouw Amsterdam 59
Conexiunea bi-amplificator 80
Conexiuni
antenă (aeriană) 38
boxe 24
echipament audio 35
echipament video 28
monitor 26
Reţea 39
Informaţii suplimentare
Cifre
Favorites 45
Film 57
Filtru de trecere bandă joasă pentru
subwoofer 90
FM 52
G
Golire
receptor 81
telecomandă 115
GUI (Graphical User Interface) 26, 44
H
HD-D.C.S. 57
HD-D.C.S. (Tip efect) 58
Home Theater Control 70
continuare
133RO
I
N
Ieşire audio 95
Initialize Personal Information 102
Input Edit 97
INPUT MODE 72
Input Settings 97
Internet Services Settings 99
Internet Settings 98
Internet Video Parental Control 99
Internet Video Unrated 99
Introducerea numelui 54
IP Content Noise Reduction 52
iPod/iPhone 48
Name In 86
Neo:6 (Cinema) 57
Neo:6 (Music) 59
Network Update 102
Î
Înalte 61
Înregistrarea 78
J
Jazz Club 59
L
Language 101
Large 88
LFE (Efect de joasă frecvenţă) 12
Line Out 65, 100
Listen 46
Live Concert 59
M
MASTER VOLUME 10, 46
Meniu 45, 82
Meniu setări 82
Mesaje
Calibrare automată 128
Eroare 127
Mod FM 53
Model difuzoare 86
Modificarea afişajului 109
Mufe VIDEO 2 IN 33
Musikverein Vienna 59
Muzică 59
134RO
O
Oprirea alimentării sistemului 69
Optimizator de sunet 60
Optimizator sunet 89
P
Parental Control Area Code 99
Parental Control Password 99
Phase Audio 89
Phase Noise 88
PHONES 10
Player Blu-ray Disc 28
PlayStation 3 30
PLII (Movie) 57
PLII (Music) 59
PLIIx (Movie) 57
PLIIx (Music) 59
PLIIz Height 57, 59, 60
Portable Audio 59
Position 86
Presetare posturi 54
Prioritate decodare 91
Priority 96
PROTECTOR 127
R
Redare printr-o singură atingere 69
Reiniţializarea
receptor 81
telecomandă 115
Renderer Access Control 98
Renderer Options 98
Resolution 92
Rezoluţie redare 94
RS232C Control 102
U
Scene Select 70
Screen Format 95
Server
Pregătire 44
Setări 82
Setări audio 89
Setări boxe 85
Setări HDMI 95
Setări reţea 98
Setări server conexiune 98
Setări sistem 101
Setări video 92
Settings Lock 101
Sincronizare A/V 91
Small 88
Software License 102
Software Update Notification 102
Sound Effects 56
Sound Field 56, 91
Speaker Connection 86
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 10, 42
Sport 59
Stadium 59
Standby automat 101
Standby reţea 98
Subwoofer Level 95
Super Audio CD player 35
Surround Back Assign 86
System Information 102
SYSTEM STANDBY 111
Unitate distanţă 89
USB 47
Informaţii suplimentare
S
V
VCR 32
Video Input Assign 73, 97
Video Internet 51
Vizualizare rapidă 96
W
WALKMAN 47
Watch 46
Z
Zone Control 100
Zone multiple 62
Zone Settings 100
Zone Setup 100
Zone2 Out 96
T
Telecomandă 15–17, 41, 110–115
Temporizator de oprire 78
Tip calibrare 86
Tip efect 58
Ton de testare 88
TONE MODE 10, 81
Trecere 71, 96
Tuner pentru satelit 31
TV Type 95
135RO
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising