Sony | STR-DA3700ES | Sony STR-DA3700ES STR-DA3700ES Home cinema AV receiver Instrucţiuni de utilizare

4-287-969-11(2) (RO)
Multi Channel
AV Receiver
(Receptor AV
multicanal)
Instrucţiuni de utilizare
STR-DA3700ES
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc. Nu plasaţi pe aparat surse de
flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum
ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei suprafeţe ce poate fi fierbinte
dacă este atinsă în timpul
funcţionării normale.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un cablu
de conectare mai scurt de 3 metri.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt valabile doar
în cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau garanţie la adresele
prevăzute în documentele separate de service
sau garanţie.
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu menajer.
În schimb, acesta trebuie predat la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs
este casat în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca
deşeu menajer. Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004%
plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt
2RO
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelul STR-DA3700ES (receptorul).
Consultaţi numărul modelului căutând în colţul
din dreapta jos al panoului frontal.
• Instrucţiunile din acest manual descriu în mare
parte funcţionarea receptorului cu telecomanda
furnizată. Puteţi utiliza în egală măsură butoanele
sau butoanele rotative de pe receptor, dacă acestea
au nume identice sau similare cu cele de pe
telecomandă.
Cu privire la drepturile de autor
Acest receptor încorporează Dolby* Digital şi Pro
Logic Surround şi DTS** Digital Surround System.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX şi simbolul dublu
D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă, conform brevetelor emise în
S.U.A. cu numerele: 5.956.674; 5.974.380;
6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 şi alte brevete din S.U.A.
şi din întreaga lume, publicate sau în curs de
publicare. DTS-HD, simbolul şi DTS-HD şi
simbolul împreună sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este
marcă comercială a DTS, Inc.. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest receptor încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor
este furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD.
Aceste nume sunt mărci comerciale ale MORISAWA
& COMPANY LTD., iar drepturile de autor asupra
fontului aparţin, de asemenea, MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual nu sunt specificate mărcile ™ şi ®.
continuare
3RO
„BRAVIA” Sync este marcă comercială
a Sony Corporation.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face obiectul
anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei
tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără
a deţine licenţa(ele) corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie de
acces la conţinut Microsoft PlayReady™ pentru a-şi
proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor. Acest dispozitiv
utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa
conţinut protejat cu PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte
să aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului pot cere
Microsoft să revoce capacitatea dispozitivului de
a consuma conţinut protejat cu PlayReady. Această
revocare trebuie să nu afecteze conţinutul neprotejat
şi nici conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de conţinut vă
pot solicita să faceţi upgrade la PlayReady pentru a le
accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi
putea accesa conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
„x.v.Colour” şi sigla „x.v.Colour” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
„WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
„PlayStation®” este marcă comercială înregistrată
a Sony Computer Entertainment Inc.
„Android” este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Google Inc.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că
un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se
conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la
iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de siguranţă şi
de reglementare Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale
şi/sau mărci de servicii ale Digital Living Network
Alliance.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
„AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
4RO
Caracteristici principale ale receptorului
Compatibil cu o diversitate de conexiuni şi formate
Caracteristică
Descriere
Pagina
Multicanal
Receptorul poate scoate până la 7.1 canale.
Receptorul este prevăzut cu borne de difuzoare pentru canalul
frontal înalt.
20, 22
Compatibil cu diverse
standarde
Receptorul este compatibil cu diverse formate audio, precum
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, PCM linear
multicanal, FLAC etc.
19
HDMI
Receptorul este prevăzut cu cinci mufe de intrare HDMI (din care 24, 26, 28,
două HDMI IN 4 şi IN 5 sunt mufele „pentru AUDIO”, care iau în 30
calcul calitatea sunetului) pe panoul din spate.
Receptorul este compatibil cu diverse standarde HDMI, precum Deep 34, 73
Colour, x.v.Colour, transmisie 3D, Audio Return Channel (ARC) etc.
Puteţi utiliza receptorul împreună cu un alt echipament, utilizând 70
funcţia Comandă HDMI.
Reţea
Receptorul este prevăzut cu patru porturi LAN care au funcţii de 40
hub de comutare.
Receptorul este compatibil cu redarea în flux video prin Internet. 51
USB
Receptorul vă permite să redaţi conţinut dintr-o reţea de
domiciliu prin intermediul funcţiei de reţea de domiciliu
conforme DLNA.
55
Puteţi reda cu uşurinţă conţinut de pe iPhone/iPod prin
intermediul receptorului, utilizând o conexiune USB.
50, 54
Puteţi reda cu uşurinţă conţinut de pe un dispozitiv USB/WALKMAN 49
prin intermediul receptorului, utilizând o conexiune USB.
Zone multiple
Vă puteţi bucura de muzică sau de materiale video din alte camere. 66
Calitate mai bună a imaginii şi a sunetului
Caracteristică
Descriere
Conversie ascendentă
a imaginii
Receptorul creşte sau reduce calitatea semnalelor video analogice. 18
Calitatea semnalelor poate fi crescută la 1080p cu ajutorul unei
mufe de ieşire HDMI.
Pagina
D.C.A.C.
Receptorul este prevăzut cu funcţia D.C.A.C. (Digital Cinema Auto 85, 86
Calibration). În plus, receptorul compensează ieşirea sunetului
pentru fiecare difuzor şi îmbunătăţeşte efectele surround prin
intermediul funcţiei A.P.M. (Automatic Phase Matching).
Câmpuri de sunet
Receptorul creează sunetul optim în funcţie de diversele
conexiuni ale difuzoarelor sau surse de intrare. (Câmpurile de
sunet preprogramate ale receptorului sunt Dolby Pro Logic IIz,
DTS Neo:6, HD-D.C.S. etc.)
Reproducere de înaltă
calitate a fişierelor audio
comprimate
Puteţi reda fişiere audio comprimate la o calitate înaltă, utilizând 89
funcţia D.L.L. (Digital Legato Linear).
60, 62
continuare
5RO
Funcţii utile
Caracteristică
Descriere
Operaţii uşoare şi
accesibile
Receptorul este prevăzut cu o GUI (interfaţă grafică cu
46
utilizatorul). Puteţi comanda receptorul în mod intuitiv, utilizând
un meniu afişat pe ecranul televizorului.
Puteţi ajusta cu uşurinţă setările de bază ale receptorului,
utilizând Easy Setup.
Pagina
43
Împreună cu receptorul este livrată şi o telecomandă pentru
14
comandarea echipamentelor conectate şi a funcţiei Zone multiple.
Puteţi reapela diverse setări ale receptorului, toate în acelaşi timp, 76
prin apăsarea butonului EASY AUTOMATION.
Funcţii flexibile
Funcţia Sound Optimizer optimizează ieşirea audio în funcţie de 64
nivelul volumului.
Funcţia Advanced Auto Volume reglează automat volumul la
nivelul optim.
65
Funcţia A/V Sync ajustează diferenţa de timp dintre ieşirea audio 90
şi afişajul vizual.
Funcţia Pass Through scoate semnale HDMI prin televizor, chiar 72
şi când receptorul se află în modul standby.
Altele
Caracteristică
Descriere
Pagina
Funcţie ecologică
Funcţia Auto Standby comută automat receptorul la modul
standby, atunci când nu utilizaţi receptorul pentru o anumită
perioadă de timp sau când nu intră semnale în receptor.
99
Mai util
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul unui telefon inteligent
prevăzut cu software-ul de aplicaţie „ES Remote”*.
76
* Compatibil cu telefoanele iPhone/iPod touch şi Android
6RO
Cuprins
Caracteristici principale ale receptorului .......5
Descrierea şi amplasarea pieselor ....................9
Acordare
Ascultarea de radio FM/AM ......................... 56
Introducere
Citiţi următoarele înainte de a conecta
orice echipament ....................................... 17
1: Instalarea difuzoarelor ............................... 20
2: Conectarea monitorului ............................ 24
3: Conectarea echipamentului video ........... 26
4: Conectarea echipamentului audio ........... 35
5: Conectarea la reţea ..................................... 39
6: Pregătirea receptorului şi
a telecomenzii ............................................ 41
7: Configurarea receptorului cu ajutorul
Easy Setup .................................................. 43
8: Configurarea echipamentului conectat ... 45
9: Pregătirea unui computer pentru a fi
utilizat ca server ........................................ 45
Ghid de utilizare a afişajului pe ecran ......... 46
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet ........................ 59
Utilizarea funcţiei Sound Optimizer ............ 64
Ajustarea egalizorului .................................... 64
Utilizarea funcţiei Advanced
Auto Volume .............................................. 65
Utilizarea caracteristicilor
zone multiple
Ce puteţi face cu funcţia Zone multiple ...... 66
Realizarea unei conexiuni pentru
zone multiple ............................................. 66
Configurarea difuzoarelor în zona 2 ............ 68
Controlarea receptorului din altă zonă
(Operaţii ZONE 2) .................................... 68
Imagine/sunet
Imagini/sunet de la echipamentul
conectat ...................................................... 48
Dispozitiv USB/WALKMAN ........................ 49
iPhone/iPod .................................................... 50
DLNA ............................................................... 51
Video Internet ................................................. 51
FM/AM ............................................................ 53
Utilizarea unui iPhone/iPod
Redarea de fişiere de pe un iPhone/iPod .... 54
Redarea prin intermediul
unei reţele
Redarea de fişiere într-o reţea de
domiciliu (DLNA) .................................... 55
Utilizarea altor caracteristici
Utilizarea caracteristicilor
„BRAVIA” Sync .......................................... 70
Scoaterea semnalelor HDMI chiar şi
atunci când receptorul se află în
modul standby (Pass Through) ............... 72
Comutarea între audio digital şi analogic ... 73
Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio ................................................ 74
Controlarea receptorului cu un telefon
inteligent ..................................................... 76
Salvarea diverselor setări pentru receptor
şi reapelarea tuturor acestor setări în
acelaşi timp (Easy Automation) .............. 76
Utilizarea temporizatorului de oprire .......... 78
Înregistrarea cu ajutorul receptorului .......... 79
Comutarea modului de comandă al
receptorului şi al telecomenzii ................. 79
Utilizarea unei conexiuni bi-amplificator ... 81
continuare
7RO
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului de setări ......................... 82
Easy Setup ........................................................ 85
Speaker Settings .............................................. 85
Audio Settings ................................................. 89
Video Settings ................................................. 92
HDMI Settings ................................................ 94
Input Settings .................................................. 95
Network Settings ............................................ 96
Internet Services Settings .............................. 97
Zone Settings ................................................... 98
System Settings ............................................... 99
Network Update ........................................... 100
Comandarea fără a utiliza GUI .................. 101
Utilizarea telecomenzii
Comandarea fiecărui echipament cu
ajutorul telecomenzii .............................. 108
Oprirea tuturor echipamentelor conectate
(SYSTEM STANDBY) ............................ 109
Programarea telecomenzii ........................... 109
Golirea memoriei telecomenzii .................. 113
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ...................................... 114
Depanare ....................................................... 115
Specificaţii ..................................................... 126
Index .............................................................. 130
8RO
Descrierea şi amplasarea pieselor
Panoul frontal
Pentru a scoate capacul
Apăsaţi PUSH.
Atunci când scoateţi capacul, nu îl lăsaţi la
îndemâna copiilor.
A ?/1 ON/STANDBY
Apăsaţi pentru a porni sau opri
receptorul. Când alimentarea este
pornită, lampa de deasupra butonului se
aprinde de culoare verde. Dacă „Control
for HDMI” (pagina 95), „Pass Through”
(pagina 95) sau „Network Standby”
(pagina 97) este setat la „On” sau
alimentarea pentru zona 2 este pornită,
lampa de deasupra butonului se aprinde
de culoare portocaliu atunci când se află
în modul standby.
B TONE MODE, TONE
Apăsaţi în mod repetat pe TONE MODE
pentru a selecta BASS sau TREBLE şi apoi
rotiţi TONE pentru a regla nivelul de bas/
înalte al difuzoarelor.
C MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING (pagina 56)
D Senzor telecomandă
Primeşte semnale de la telecomandă.
E Fereastră de afişaj (pagina 11)
F Lampă MULTI CHANNEL DECODING
Se aprinde atunci când sunt decodate
semnale audio multicanal.
G ZONE SELECT, POWER (pagina 66)
Apăsaţi în mod repetat SELECT pentru
a selecta zona 2 sau zona principală.
De fiecare dată când apăsaţi pe POWER,
semnalele de ieşire pentru zona selectată
vor fi pornite sau oprite.
H MASTER VOLUME (pagina 48)
I SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (pagina 44)
J Mufă PHONES
Se conectează la căşti.
continuare
9RO
K DISPLAY MODE (pagina 107)
L 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (pagina 59, 59, 60, 62)
M INPUT SELECTOR
Rotiţi pentru a selecta sursa de intrare
care să fie redată.
Pentru a selecta sursa de intrare pentru
zona 2, apăsaţi ZONE SELECT (7)
pentru a selecta mai întâi zona 2 (pe
fereastra de afişaj apare „ZONE 2 [nume
intrare]”), apoi rotiţi INPUT SELECTOR
pentru a selecta sursa de intrare.
N Mufă AUTO CAL MIC (pagina 85)
Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat pentru „Auto Calibration” la
această mufă.
O iPhone/iPod (port
(USB) şi mufă
VIDEO IN) (pagina 49, 50, 54)
P Mufe VIDEO 2 IN (pagina 33)
10RO
Indicatorii de pe afişaj
A SW
Se aprinde atunci când sunt conectate
unul sau mai multe subwoofere, iar
semnalul audio este scos prin mufa
(mufele) SUBWOOFER.
B Indicator Dolby Pro Logic
Se aprinde cu unul dintre indicatorii
respectivi, atunci când receptorul
efectuează procesarea Dolby Pro Logic.
Această tehnologie de decodare surround
în matrice poate îmbunătăţi semnalele
de intrare.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
C Indicator INPUT
Se aprinde pentru a indica intrarea actuală.
ANALOG
Nu intră semnal digital. Se aprinde, de
asemenea, când INPUT MODE este setat
la „Analog” sau când este selectat „2ch
Analog Direct”.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (pagina 73)
D Indicator Dolby Digital Surround
Se aprinde cu unul dintre indicatorii
respectivi, atunci când receptorul
decodifică semnalele în format Dolby
Digital corespunzătoare.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
E ;TrueHD
Se aprinde atunci când receptorul
decodează Dolby TrueHD.
F ZONE 2 (pagina 66)
G Indicator al canalului de redare
Literele (L, C, R etc.) prezintă canalele
decodate în momentul respectiv. În
funcţie de setările difuzorului, litera
(literele) încadrate în chenar variază,
pentru a arăta în ce fel receptorul reduce
sau creşte sunetul sursă.
L
Faţă stânga
R
Faţă dreapta
continuare
11RO
C
Centru (monofonic)
LH
Stânga înalt
RH
Dreapta înalt
SL
Surround stânga
SR
Surround dreapta
S
Surround (monofonic sau componentele
surround obţinute prin procesare Pro Logic)
SBL
Surround stânga spate
SBR
Surround dreapta spate
SB
Surround spate (componentele surround
spate obţinute prin decodarea canalului 6.1)
Exemplu:
Format de înregistrare: 5.1
Model difuzoare: 3/0.1
Câmp de sunet: A.F.D. Auto
H LFE
Se aprinde atunci când discul redat
conţine un canal L.F.E. (Low Frequency
Effects).
P
Q
R
S
T
U
V
I SLEEP (pagina 78)
J BI-AMP (pagina 81)
K Indicator sistem de difuzoare
(pagina 44)
L D.L.L. (pagina 89)
M D.C.A.C. (pagina 85)
Se aprinde când sunt aplicate rezultatele
măsurătorii funcţiei „Auto Calibration”.
N EQ
Se aprinde atunci când este activat
egalizorul.
O Indicator de acord
Se aprinde atunci când receptorul prinde
un post radio.
12RO
W
RDS (pagina 58)
ST
Recepţie stereo
MEM
Se aprinde atunci când este activată
funcţia de memorie presetată.
Indicator DTS-HD
Se aprinde atunci când receptorul
decodează DTS-HD.
DTS-HD
Luminează încontinuu cu unul dintre
următorii indicatori.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
NEO:6
Se aprinde atunci când este activată
decodarea DTS Neo:6 Cinema/Music.
DSD
Se aprinde atunci când receptorul
primeşte semnale DSD (Direct Stream
Digital).
A.P.M. (pagina 86)
Se aprinde atunci când este activată
funcţia A.P.M. (Automatic Phase
Matching).
D.RANGE
Se aprinde atunci când este activată
compresia în interval dinamic.
Indicator DTS(-ES)
Se aprinde atunci când intră semnale DTS
sau DTS-ES.
DTS
Se aprinde atunci când receptorul
decodează semnale DTS.
DTS-ES
Se aprinde cu unul dintre următorii
indicatori, în funcţie de formatul de
decodare a semnalului de intrare.
96/24
Decodare DTS 96/24 (96 kHz/24 biţi)
LPCM
Se aprinde atunci când intră semnale
PCM (Pulse Code Modulation) lineare.
Panoul din spate
A Secţiunea DIGITAL INPUT/OUTPUT
Mufe OPTICAL IN
(pagina 24, 28, 30, 37)
Mufe COAXIAL IN
(pagina 27, 35)
Mufe HDMI IN/OUT*
(pagina 24, 26, 28, 30)
B Porturi LAN (huburi de comutare)
(pagina 40)
C Secţiunea ANTENNA
Mufă AM ANTENNA
(pagina 38)
E Mufe de control pentru echipamente
Sony şi alte echipamente externe
Mufe IR REMOTE IN/OUT
(pagina 66)
Conectaţi un amplificator de infraroşii
(nefurnizat), pentru a utiliza funcţia Zone
multiple.
Mufe TRIGGER OUT
(pagina 98)
Conectaţi la cuplarea pornit/oprit
a alimentării altui echipament compatibil
12V TRIGGER sau a amplificatorului/
receptorului zonei 2.
F Secţiunea AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe AUDIO IN/OUT
(pagina 35, 37)
Mufă FM ANTENNA
(pagina 38)
Mufe SUBWOOFER
D Port RS232C
Conectaţi la subwoofer(e).
Utilizat pentru întreţinere şi service.
continuare
13RO
G Secţiunea VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (pagina 24, 27, 28, 30, 32)
Mufe AUDIO IN/OUT
Mufe VIDEO IN/OUT*
Mufe AUDIO OUT
Mufă VIDEO OUT
(pagina 66)
H Secţiunea COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (pagina 24, 27, 30)
Mufe Y, PB, PR IN/OUT*
I Secţiunea SPEAKERS (pagina 22)
* Trebuie să conectaţi mufa HDMI OUT sau
MONITOR OUT la televizor pentru a viziona
imaginea de intrare selectată (pagina 24).
14RO
Telecomandă (RM-AAP068)
Utilizaţi telecomanda furnizată pentru
a comanda acest receptor şi alte echipamente.
Telecomanda este preprogramată iniţial pentru
a comanda echipamente audio/video Sony.
Notă
Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la lumina
soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest
lucru poate provoca o defecţiune.
Sfat
Dacă receptorul nu mai reacţionează corespunzător
la telecomandă, înlocuiţi toate bateriile cu unele noi.
A ?/1 (pornire/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau opri
receptorul.
B AV ?/1 (pornire/standby)
(pagina 109)
Apăsaţi pentru a porni sau opri
componentele audio/video pe care
telecomanda este desemnată să le
comande.
C ZONE (pagina 66)
D AMP
Apăsaţi pentru a activa funcţionarea
receptorului pentru zona principală.
E
(Selectare intrare)
Apăsaţi TV (wa), apoi apăsaţi pentru
a selecta semnalul de intrare (TV
sau video).
(Menţinere text)
În modul text: Menţine pagina curentă.
F
(Ghid)
Apăsaţi SHIFT (ws), apoi apăsaţi
(Ghid) pentru a afişa ghidul de programe
pe ecran.
G D.TUNING (pagina 56)
Apăsaţi SHIFT (ws), apoi apăsaţi
D.TUNING pentru a intra în modul de
acord direct.
H ENT/MEM
Apăsaţi pentru a introduce o valoare sau
o piesă, utilizând SHIFT (ws) şi butoanele
numerice (wf), sau apăsaţi ENT/MEM,
apoi apăsaţi butoanele numerice (wf)
pentru a selecta un număr de presetare în
care este memorat un post în timpul
funcţionării tunerului.
L AMP MENU (pagina 101)
M
V/v/B/b
Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta
elementele de meniu. Apoi apăsaţi
pentru a accesa selecţia.
N TOOLS/OPTIONS (pagina 46, 52, 58)
Apăsaţi pentru a afişa şi selecta elemente
din meniurile de opţiuni.
O HOME (pagina 46)
Apăsaţi pentru a afişa meniul de pornire
pe ecranul televizorului.
P m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Apăsaţi pentru a comanda playerul DVD,
playerul Blu-ray Disc, playerul CD,
casetofonul MD, casetofonul,
echipamentul conectat la portul
(USB) frontal sau la reţea sau redarea
de clipuri video prin Internet etc.
TUNING +/–
Apăsaţi pentru a selecta un post.
Q PRESET + 2)/–
Apăsaţi pentru a selecta posturi presetate.
PROG + 2)/–
Apăsaţi TV (wa), apoi apăsaţi PROG +/–
pentru a comanda televizorul, tunerul de
satelit etc.
c 2)/C
În modul text: Selectează pagina
următoare sau anterioară.
R EASY AUTOMATION 1, 2 (pagina 76)
/ (Text)
Apăsaţi TV (wa), apoi apăsaţi / (Text)
pentru a afişa informaţii text.
S RM SET UP (pagina 79)
I WATCH, LISTEN (pagina 48)
T FAVORITES (pagina 52)
J SOUND FIELD +/– (pagina 59, 59, 62)
U TV
Apăsaţi pentru a schimba funcţia
butonului telecomenzii la cea imprimată
cu galben, pentru a permite comandarea
televizorului.
K Butoane colorate
Funcţionează în conformitate cu ghidul
de pe ecranul televizorului.
continuare
15RO
V SHIFT
Apăsaţi pentru a schimba funcţia
butonului telecomenzii la cea imprimată
cu roz.
W Butoane de intrare
Apăsaţi pe unul dintre butoane pentru
a selecta echipamentul pe care doriţi să îl
utilizaţi. Atunci când apăsaţi pe oricare
dintre butoanele de intrare, va porni
receptorul.
X Butoane numerice
Apăsaţi SHIFT (ws), apoi apăsaţi pentru
a introduce numere.
Apăsaţi TV (wa), apoi apăsaţi pentru
a selecta numere de canale TV.
Y -/-Apăsaţi SHIFT (ws), apoi apăsaţi -/-pentru a selecta numere de piesă mai mari
de 10 de pe playerul CD, playerul DVD,
playerul Blu-ray Disc sau casetofonul MD.
– selecta numere de canale mai mari de 10
de pe televizor, tuner de satelit sau VCR.
Z SOUND OPTIMIZER (pagina 64)
wj INPUT MODE (pagina 73)
wk DISPLAY
Apăsaţi pentru a afişa panoul de control
pe ecranul televizorului, atunci când
redaţi conţinut prin intermediul Internet
video sau al unei reţele de domiciliu.
,
(prezentare informaţii, text)
Afişează informaţii precum numărul
canalului curent şi modul ecranului.
În modul text: Afişează informaţii
ascunse (de ex. răspunsurile la un
chestionar).
wl RETURN/EXIT O
Apăsaţi pentru a reveni la meniul anterior
sau pentru a părăsi meniul.
e; B·/·b
Redaţi din nou, pe scurt, sau derulaţi
înainte scenele curente.
ea DISC SKIP
Apăsaţi pentru a sări peste un disc, atunci
când utilizaţi un dispozitiv de schimbare
a discurilor.
16RO
es
(Volum) +/– (pagina 48)
(Dezactivare sunet) (pagina 48)
După ce apăsaţi TV (wa), puteţi, de
asemenea, să reglaţi şi să dezactivaţi
nivelul volumului televizorului cu
ajutorul acestor butoane.
ed SLEEP (pagina 78)
TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal al
suportului BD-ROM sau al DVD-ului.
AUDIO
Apăsaţi SHIFT (ws), apoi apăsaţi AUDIO
pentru a selecta formatul audio/piesa.
ef DIMMER
Apăsaţi în mod repetat pentru a regla
luminozitatea ferestrei de afişaj.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up al
suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului.
SUBTITLE
Apăsaţi SHIFT (ws), apoi apăsaţi
SUBTITLE pentru a selecta limba
subtitrărilor, atunci când pe un suport
BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
1) Consultaţi tabelul de la pagina 108 pentru
informaţii cu privire la butoanele pe care le puteţi
utiliza pentru a controla fiecare echipament.
2)
Punctul tactil este prezent pe aceste butoane (5/TV,
N, PRESET +/PROG +, c). Utilizaţi-l ca marcaj
pentru control.
Notă
Explicaţia de mai sus are scop de exemplificare.
Citiţi următoarele înainte de a conecta orice echipament
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
Instalarea difuzoarelor
Consultaţi „1: Instalarea difuzoarelor” (pagina 20).
v
Conectarea monitorului şi
a echipamentului video
Calitatea imaginii depinde de mufa de conectare.
Consultaţi ilustraţia din partea dreaptă. Selectaţi
conexiunea în funcţie de mufele cu care este dotat
echipamentul dumneavoastră.
Receptorul are o funcţie de conversie video. Pentru detalii,
consultaţi „Funcţia de conversie a semnalelor video”
(pagina 18).
Digital
Analog
Imagine de înaltă calitate
Î: Monitorul are mufă HDMI?
t Nu: Consultaţi conexiunea pentru un monitor TV fără mufă HDMI de la „2: Conectarea monitorului”
(pagina 24) şi „3: Conectarea echipamentului video” (pagina 26).
t Da: Consultaţi conexiunea pentru un monitor TV cu mufă HDMI de la „2: Conectarea monitorului”
(pagina 24) şi „3: Conectarea echipamentului video” (pagina 26).
Conectarea echipamentului audio
v
Consultaţi „4: Conectarea echipamentului audio” (pagina 35).
v
Pregătirea receptorului şi a telecomenzii
Consultaţi „6: Pregătirea receptorului şi a telecomenzii” (pagina 41).
Setarea receptorului
v
Consultaţi „7: Configurarea receptorului cu ajutorul Easy Setup” (pagina 43).
v
Configurarea setărilor de ieşire pe echipamentul conectat
Consultaţi „8: Configurarea echipamentului conectat” (pagina 45).
Pentru detalii despre o conexiune cu zone multiple, consultaţi pagina 66.
Pentru detalii despre o conexiune bi-amplificator, consultaţi pagina 81.
17RO
Introducere
Introducere
Funcţia de conversie a semnalelor video
Acest receptor este prevăzut cu o funcţie de conversie a semnalelor video.
• Semnalele video compuse pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video de componentă.
• Semnalele video de componentă pot fi scoase ca semnale video HDMI şi semnale video compuse.
Ca setare implicită din fabrică, semnalele video intrate prin echipamentul conectat sunt scoase prin
mufele HDMI OUT sau MONITOR OUT, după cum se arată în tabelul de mai jos.
Vă recomandăm să setaţi funcţia de conversie video pentru a se potrivi rezoluţiei monitorului pe
care îl utilizaţi.
Pentru detalii despre funcţia de conversie video, consultaţi „Video Settings” (pagina 92).
Mufă OUTPUT
HDMI OUT
(până la 1080p)
Mufă INPUT
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(până la 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a
a*
a*
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a*
a*
–
a : Sunt scoase semnale video.
– : Nu sunt scoase semnale video.
* Este posibil ca semnalele video să nu fie scoase, în funcţie de setarea din „Resolution” (pagina 92).
Notă cu privire la conversia
semnalelor video
Pentru a conecta echipament de
înregistrare
Este posibil ca semnalele video a căror
rezoluţie a fost convertită să nu fie scoase prin
mufele COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT sau prin mufele HDMI OUT simultan. În
cazul în care conectaţi echipamente la mufele
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT şi la
mufele HDMI OUT, ieşirea prin mufele
HDMI OUT are prioritate.
La înregistrare, conectaţi echipamentul de
înregistrare la mufele VIDEO OUT ale
receptorului. Conectaţi cablurile pentru
semnalele de intrare şi de ieşire la acelaşi tip de
mufă, deoarece mufele VIDEO OUT nu
au o funcţie de conversie ascendentă.
Mufele HDMI OUT şi MONITOR OUT
nu pot fi utilizate pentru înregistrare.
Pentru afişarea subtitrărilor
Setaţi „Resolution” la „DIRECT” în meniul
Video Settings dacă se recepţionează semnal
care acceptă subtitrări.
Utilizaţi acelaşi timp de cabluri pentru
semnalele de intrare/ieşire.
18RO
Formate audio digitale acceptate de receptor
Format audio
Numărul maxim
de canale
Conexiune între echipamentul de redare
şi receptor
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 canale
a
a
6.1 canale
a
a
7.1 canale
×
a
7.1 canale
×
a
5.1 canale
a
a
6.1 canale
a
a
5.1 canale
a
a
7.1 canale
×
a
7.1 canale
×
a
5.1 canale
×
a
7.1 canale
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio*
DTS-HD
Master Audio*
DSD*
PCM linear multicanal*
* Semnalele audio sunt transmise în alt format dacă nu există corespondenţă între echipamentul de redare şi
format. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de redare.
19RO
Introducere
Formatele audio digitale pe care le poate decoda acest receptor depind de mufele de intrare audio
digitală ale echipamentului conectat.
Acest receptor acceptă următoarele formate audio.
1: Instalarea difuzoarelor
Acest receptor vă permite să utilizaţi un sistem
cu până la 7.1 canale (7 difuzoare şi un
subwoofer).
Exemple de configurare a sistemului
de difuzoare
Sistem de difuzoare cu 7.1 canale
utilizând difuzoare frontale înalte
Vă puteţi bucura de efecte de sunet verticale
(de ex. modul Pro Logic IIz).
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CDifuzor central
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
HDifuzor înalt stânga
IDifuzor înalt dreapta
JSubwoofer
Sistem de difuzoare cu 5.1 canale
Sistem de difuzoare cu 7.1 canale
utilizând difuzoare surround spate
Vă puteţi bucura de reproducerea de înaltă
fidelitate a DVD-urilor sau a sunetului
înregistrat cu software Blu-ray Disc în format
de 6.1 canale sau 7.1 canale.
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CDifuzor central
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
FDifuzor surround spate stânga
GDifuzor surround spate dreapta
JSubwoofer
20RO
Pentru a vă bucura complet de un sunet
surround multicanal similar celui dintr-un
cinematograf este nevoie de cinci difuzoare
(două difuzoare frontale, unul central şi două
surround) şi un subwoofer (sistem cu 5.1 canale).
ADifuzor frontal stânga
BDifuzor frontal dreapta
CDifuzor central
DDifuzor surround stânga
EDifuzor surround dreapta
JSubwoofer
Amplasare recomandată
a difuzoarelor
Sistem de difuzoare cu 7.1 canale
• Unghiul A prezentat în ilustraţie ar trebui să
fie acelaşi.
Introducere
• Dacă nu puteţi amplasa difuzoarele în
unghiul optim, separaţi difuzoarele
surround şi difuzoarele surround spate în
mod corespunzător şi aranjaţi-le cât de
simetric posibil.
• Instalaţi difuzoarele frontale înalte într-o
poziţie cât mai apropiată de peretele din faţa
poziţiei de ascultare şi în spatele
difuzoarelor. Poziţia trebuie să fie sub un
unghi de 25 – 30 de grade şi la o înălţime de
180 – 200 cm (190 cm recomandat). Dacă
utilizaţi un ecran, aranjaţi-le de fiecare parte
a ecranului.
Sistem de difuzoare cu 6.1 canale
• Plasaţi difuzorul surround spate în spatele
poziţiei de ascultare.
Sfat
Puteţi amplasa subwooferul oriunde doriţi, deoarece
acesta nu emite semnale puternic direcţionate.
21RO
Conectarea difuzoarelor
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
sau
A
sau
B
B
B
B
Borne FRONT B 1)
A Cablu audio monofonic (nefurnizat)
B Cabluri pentru difuzor (nefurnizate)
ADifuzor frontal A (stânga)
BDifuzor frontal A (dreapta)
CDifuzor central
DDifuzor surround (stânga)
EDifuzor surround (dreapta)
FDifuzor surround spate (stânga)2) 4)
GDifuzor surround spate (dreapta)2) 4)
HDifuzor înalt frontal (stânga)3) 4)
IDifuzor înalt frontal (dreapta)3) 4)
JSubwoofer5)
22RO
1)
În cazul în care aveţi un alt sistem de
difuzoare frontale, conectaţi-l la bornele
FRONT B. Puteţi selecta sistemul de
difuzoare frontale utilizat, cu SPEAKERS de
pe panoul frontal (pagina 9).
2) În cazul în care conectaţi un singur difuzor
surround spate, conectaţi-l la bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 L.
3) În cazul în care utilizaţi difuzoare înalte
frontale, conectaţi-le la bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2.
4)
Introducere
Puteţi conecta în acelaşi timp difuzoarele
surround spate şi difuzoarele frontale înalte.
Totuşi, sunetul nu poate fi scos simultan prin
difuzoarele surround spate şi difuzoarele
frontale înalte.
Puteţi stabili dacă sunetul să fie scos prin
difuzoarele frontale înalte sau nu, utilizând
„Sound Field Mode” (pagina 63). Totuşi, este
posibil ca „Sound Field Mode” să nu
funcţioneze, în funcţie de setarea câmpului
de sunet sau de semnalele de intrare.
5) Atunci când conectaţi un subwoofer cu
funcţie de standby automat, dezactivaţi
funcţia când urmăriţi filme. Dacă funcţia de
standby automat a subwooferului este setată
ca activă, acesta trece automat în modul
standby, în funcţie de nivelul semnalului de
intrare primit de subwoofer şi este posibil ca
sunetul să nu mai fie redat.
Puteţi conecta două subwoofere la receptor.
Aceleaşi semnale sunt scoase prin fiecare
dintre mufele SUBWOOFER.
Sfat
Puteţi slăbi sau strânge cu uşurinţă borna
SPEAKERS, utilizând instrumentul de conectare
a cablurilor pentru difuzoare furnizat.
Slăbită
Strânsă
Instrument de
conectare a cablurilor
pentru difuzoare
Conexiune ZONE 2
Doar dacă nu utilizaţi difuzoarele surround
spate şi difuzoarele frontale înalte, puteţi aloca
bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 F şi G difuzoarelor din zona 2.
Setaţi bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 la „Zone 2 Speaker” în
„Speaker Connection” din meniul Speaker
Settings (pagina 86).
Consultaţi „Utilizarea caracteristicilor zone
multiple” (pagina 66) pentru detalii cu privire
la conectarea şi funcţionarea în zona 2.
23RO
2: Conectarea monitorului
Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când conectaţi mufele HDMI OUT
sau MONITOR OUT la un televizor. Puteţi controla acest receptor utilizând o GUI (interfaţă
grafică cu utilizatorul).
Monitor TV cu mufă HDMI
Semnale audio
Semnale video
În cazul în care conectaţi receptorul la mufa
HDMI a unui televizor compatibil Audio
Return Channel (ARC) prin intermediul unui
cablu HDMI, această conexiune nu este
necesară.
În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor compatibil Audio Return Channel
(ARC), conectaţi-l la o mufă HDMI, indicată
prin „ARC” pe televizor.
A
A
E
B
Semnale audio
C
D
Semnale video
sau
sau
Monitor TV fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
24RO
Introducere
A Cablu optic digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu video componentă (nefurnizat)
E Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu Sony HDMI.
Tip televizor
Audio Return Channel
(ARC)
Cablu necesar (cablu)
Video
Audio
Prevăzut cu HDMI
Compatibil*
E
–
Incompatibil
E
A sau B**
Neprevăzut cu HDMI
–
D sau C
A sau B**
*
Puteţi scoate sunetul televizorului (sunet surround multicanal) prin receptor doar prin conectarea
televizorului cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi A pentru conexiunea audio
Note
• În cazul în care conectaţi televizorul la receptor cu
ajutorul unui cablu video, setaţi „Playback
Resolution” la „480i/576i” (pagina 93).
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Sfat
Sunetul televizorului este scos prin difuzoarele
conectate la receptor în cazul în care conectaţi mufa
de ieşire audio a televizorului şi mufele TV IN ale
receptorului. În această configuraţie, setaţi mufa de
ieşire audio a televizorului la „Fixed”, dacă se poate
comuta între „Fixed” şi „Variable”.
25RO
3: Conectarea echipamentului video
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut înregistrat pe un Blu-ray Disc
sau pe DVD-uri
Pentru a conecta echipament cu mufe HDMI
Dacă echipamentul nu are o mufă HDMI, consultaţi pagina 27.
Player DVD, player Blu-ray Disc
Semnale video/audio
A
*
A Cablu HDMI (nefurnizat)
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu Sony HDMI.
* Puteţi conecta orice echipament cu mufe de ieşire
HDMI la mufele HDMI IN de pe receptor.
26RO
Pentru a conecta echipament cu alte mufe decât HDMI
Player Blu-ray Disc, player DVD
Semnale audio
Semnale video
sau
A
sau
B
C
D
*
A Cablu coaxial digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
C Cablu video (nefurnizat)
D Cablu video componentă (nefurnizat)
* Atunci când conectaţi echipament prevăzut cu
mufă optică digitală, setaţi „Audio Input Assign”
din meniul Input Settings (pagina 74).
27RO
Introducere
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
Conexiuni necesare pentru jocuri video
PlayStation 3 (joc video cu mufă HDMI)
Semnale video/audio
A
*
B
C
Semnale audio
D
Semnale video
sau
Joc video fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
* Atunci când conectaţi echipament prevăzut cu mufă optică digitală, setaţi „Audio Input Assign” din meniul
Input Settings (pagina 74).
28RO
Tip joc video
Introducere
A Cablu HDMI (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
C Cablu audio (nefurnizat)
D Cablu video (nefurnizat)
Cablu necesar (cablu)
Video
Audio
Prevăzut cu HDMI*
A
–
Neprevăzut cu HDMI
D
B sau C**
*
Puteţi scoate sunetul jocului video (sunet surround multicanal) prin receptor doar prin conectarea cablului
jocului video cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi B pentru conexiunea audio
Note
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
29RO
Conexiuni necesare pentru urmărirea de programe prin intermediul transmisiei
prin satelit sau al televiziunii prin cablu
Tuner de satelit, Cutie de cablu cu mufă HDMI
Semnale video/audio
A
*
B
C
Semnale audio
D
E
Semnale video
sau
sau
Tuner de satelit, Cutie de cablu fără mufă HDMI
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
* Atunci când conectaţi echipament prevăzut cu mufă optică digitală, setaţi „Audio Input Assign” din meniul
Input Settings (pagina 74).
30RO
Introducere
A Cablu HDMI (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
C Cablu audio (nefurnizat)
D Cablu video (nefurnizat)
E Video componentă (nefurnizat)
Tip tuner pentru
satelit/cutie de cablu
Cablu necesar (cablu)
Video
Audio
Prevăzut cu HDMI*
A
–
Neprevăzut cu HDMI
E sau D
B sau C**
*
Puteţi scoate sunetul tunerului pentru satelit/cutiei de cablu (sunet surround multicanal) prin receptor doar
prin conectarea cablului tunerului pentru satelit/cutiei de cablu cu un cablu HDMI.
** Dacă doriţi să scoateţi sunet surround multicanal prin receptor, utilizaţi B pentru conexiunea audio
Note
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
31RO
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut înregistrat pe casete video
VCR
Semnale audio
Semnale video
A
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu video (nefurnizat)
32RO
B
Conexiuni necesare pentru urmărirea de conţinut prin intermediul unei camere video
Introducere
B
La mufele VIDEO 2 IN
A
Semnale video/audio
Cameră video fără
mufă HDMI
Cameră video cu mufă HDMI
A Cablu video/audio componentă
(nefurnizat)
B Cablu HDMI (nefurnizat)
33RO
Caracteristici HDMI
• Semnalul audio digital transmis de HDMI
poate fi scos prin difuzoare. Acest semnal
acceptă Dolby Digital, DTS, DSD şi PCM
linear. Pentru detalii, consultaţi „Formate
audio digitale acceptate de receptor”
(pagina 19).
• Intrările de semnale video analogice prin
mufa VIDEO sau mufele COMPONENT
VIDEO pot fi scoase ca semnele HDMI.
Semnalele audio nu sunt scoase prin mufele
HDMI OUT în timpul conversiei imaginii.
• Acest receptor acceptă transmisia cu sunet
cu rată de biţi ridicată (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Colour,
x.v.Colour şi 3D.
• Mufele HDMI ace acestui receptor acceptă
funcţia Comandă HDMI.
• Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectaţi
un televizor şi echipament compatibile 3D
(player Blu-ray Disc, înregistrator Blu-ray
Disc, PlayStation 3 etc.) la receptor utilizând
cabluri High Speed HDMI, puneţi-vă
ochelarii 3D şi apoi redaţi conţinut
compatibil 3D.
Note cu privire la conectarea
cablurilor
• Utilizaţi un cablu High Speed HDMI. Dacă
utilizaţi un cablu Standard HDMI, este
posibil ca imaginile 1080p, Deep Colour sau
3D să nu fie afişate corespunzător.
• Sony recomandă utilizarea unui cablu
autorizat HDMI sau a unui cablu
Sony HDMI.
Notă cu privire la utilizarea unui
cablu de conversie HDMI-DVI
Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de
conversie HDMI-DVI. Când conectaţi un
cablu de conversie HDMI-DVI la un
echipament DVI-D, sunetul şi/sau imaginea se
pot pierde. Conectaţi un cablu audio separat
sau un cablu digital de conectare, apoi setaţi
„Video Input Assign”şi „Audio Input Assign”
din meniul Input Settings dacă sunetul nu este
scos corect.
34RO
4: Conectarea echipamentului audio
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
Player CD, player Super Audio CD
sau
A
B
A Cablu coaxial digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
Sfat
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz şi 96 kHz. Mufa COAXIAL IN este
compatibilă, de asemenea, cu frecvenţa de
eşantionare de 192 kHz.
continuare
35RO
Introducere
Conexiuni necesare pentru ascultarea de conţinut înregistrat pe un Super Audio
CD sau pe CD-uri obişnuite
Notă cu privire la redarea unui
Super Audio CD pe un player
Super Audio CD
Nu este scos niciun sunet atunci când este
redat un Super Audio CD pe un player Super
Audio CD conectat doar la mufa COAXIAL
SA-CD/CD IN de pe acest receptor. Atunci
când redaţi un Super Audio CD, conectaţi
playerul la mufele SA-CD/CD IN sau conectaţi
un player care poate scoate semnalele DSD
prin mufa HDMI pe receptor, utilizând un
cablu HDMI. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu playerul Super
Audio CD.
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
echipamente digitale, dar nu
puteţi găsi o intrare care să nu
fie utilizată
Consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 74).
36RO
Conexiuni necesare pentru ascultarea de conţinut înregistrat pe MD sau casete
Casetofon MD, casetofon
sau
A
B
A Cablu optic digital (nefurnizat)
B Cablu audio (nefurnizat)
Note
• La conectarea cablurilor optice digitale, introduceţi
fişele drept, până ce se aude un clic.
• Nu îndoiţi şi nu legaţi cablurile optice digitale.
Sfat
Toate mufele audio digitale sunt compatibile cu
frecvenţele de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz şi 96 kHz.
37RO
Introducere
Nu este necesar să conectaţi toate cablurile. Conectaţi cablurile în conformitate cu mufele de pe
echipamentul dumneavoastră.
Conexiuni necesare pentru a asculta la radio
Antenă cadru pentru AM
(aeriană) (furnizată)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (furnizată)
Note
• Pentru a preveni producerea de zgomote, ţineţi
antena cadru pentru AM (aeriană) la distanţă de
receptor şi de alte echipamente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins antena cu fir pentru FM
(aeriană) pe întreaga lungime.
• După conectarea antenei cu fir pentru FM
(aeriană), încercaţi pe cât posibil să o menţineţi în
poziţie orizontală.
38RO
5: Conectarea la reţea
Introducere
Dacă dispuneţi de o conexiune la Internet,
puteţi conecta şi acest receptor la Internet, prin
intermediul conexiunii LAN cu fir.
Cerinţe de sistem
Este necesar următorul mediu de sistem
pentru a utiliza funcţia de reţea a receptorului.
O conexiune de bandă largă
Este necesară o conexiune de bandă largă la
Internet pentru a vă bucura de materiale video
prin Internet sau pentru a utiliza funcţia
receptorului de actualizare a software-ului.
Modem
Acesta este dispozitivul care este conectat la
linia de bandă largă pentru a comunica cu
Internetul. Unele dintre aceste dispozitive sunt
integrate cu routerul.
Router
• Utilizaţi un router compatibil cu viteze de
transmisie de 100 Mbps pentru a vă bucura
de conţinut în reţeaua de domiciliu.
• Vă recomandăm să utilizaţi un router
prevăzut cu server încorporat DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Această funcţie alocă automat adrese IP în
reţeaua LAN.
Cablu LAN (CAT5)
• Vă recomandăm să utilizaţi acest tip de cablu
pentru o reţea LAN cu fir.
Unele cabluri LAN de tip plat sunt uşor
afectate de zgomot. Vă recomandăm să
utilizaţi cabluri de tip normal.
• Dacă receptorul este utilizat într-un mediu
în care există zgomot de alimentare generat
de produse electrice sau într-un mediu de
reţea cu zgomot, utilizaţi un cablu LAN de
tip blindat.
39RO
Exemplu de configurare
Următoarea ilustraţie prezintă un exemplu de configurare a unei reţele de domiciliu cu receptorul
şi un computer.
Vă recomandăm să utilizaţi o conexiune cu fir.
Computer
Internet
Modem
Router
Cablu LAN
(nefurnizat)
Notă
Conectaţi un router la unul dintre porturile de la 1 la
4 ale receptorului, utilizând un singur cablu LAN.
Nu conectaţi acelaşi router la receptor utilizând mai
mult de un cablu LAN. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
40RO
Cablu LAN
(nefurnizat)
Pornirea receptorului
Introducere
6: Pregătirea receptorului şi
a telecomenzii
?/1
Conectarea cablului de alimentare
CA (de la reţea)
Conectaţi ferm cablul de alimentare CA (de la
reţea) furnizat la borna AC IN de pe receptor,
apoi conectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) la o priză de perete.
Bornă AC IN
Apăsaţi ?/1 pentru a porni receptorul.
Puteţi porni receptorul şi cu ajutorul ?/1 de pe
telecomandă.
Atunci când opriţi receptorul, apăsaţi din nou
?/1. „STANDBY” clipeşte pe fereastra de
afişaj. Nu deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) în timp ce „STANDBY” clipeşte.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Pentru a economisi energie în
modul standby
La priza de perete
Cablu de
alimentare CA (de
la reţea) (furnizat)
Între fişă şi panoul din spate rămâne un spaţiu
de separare, chiar şi atunci când cablul de
alimentare (de la reţea) este introdus ferm.
Cablul trebuie conectat în acest mod. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune.
Setaţi „Control for HDMI” (pagina 95), „Pass
Through” (pagina 95), „Network Standby”
(pagina 97) şi „RS232C Control” (pagina 100)
la „Off” şi opriţi alimentarea pentru zona 2.
Dacă „Control for HDMI” (pagina 95), „Pass
Through” (pagina 95) sau „Network Standby”
(pagina 97) este setat la „On” sau alimentarea
pentru zona 2 este pornită, lampa de deasupra
?/1 se aprinde de culoare portocaliu.
Notă
Partea de deasupra a receptorului se poate încălzi în
timp ce receptorul se află în modul standby. Acest
lucru are loc din cauza curentului care circulă prin
circuitele interne ale receptorului. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Efectuarea operaţiilor de
configurare iniţială (golirea tuturor
setărilor memorate)
Înainte de a utiliza receptorul pentru prima
dată, iniţializaţi-l prin următoarea procedură.
Această procedură poate fi utilizată şi pentru
a reveni la setările implicite din fabrică.
continuare
41RO
Note
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat TONE
MODE şi 2CH/A.DIRECT, apăsaţi
?/1 pentru a porni receptorul.
3
Eliberaţi TONE MODE şi 2CH/
A.DIRECT după câteva secunde.
Pe fereastra de afişaj apare un timp
mesajul „CLEARING”, apoi se modifică
în „CLEARED !”.
Modificările sau ajustările aduse setărilor
sunt acum reiniţializate la valorile
implicite.
Notă
Golirea completă a memoriei durează circa un
minut. Nu opriţi receptorul până când pe afişaj nu
apare „CLEARED !”.
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) în
telecomanda RM-AAP068.
Respectaţi polaritatea corectă atunci când
instalaţi bateriile.
RM-AAP068
42RO
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau
cu umiditate excesivă.
• Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele uzate.
• Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri
de baterii.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,
scoateţi bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea electrolitului
din baterii şi de corodare.
• Atunci când înlocuiţi sau scoateţi bateriile, este
posibil să fie şterse codurile programate. Dacă se
întâmplă acest lucru, programaţi din nou codurile
telecomenzii (pagina 109).
Note
Puteţi ajusta cu uşurinţă setările de bază ale
receptorului, acţionând asupra receptorului în
conformitate cu instrucţiunile de pe ecranul
televizorului.
Comutaţi intrarea televizorului la intrarea la
care este conectat receptorul.
Atunci când porniţi receptorul pentru prima
dată, pe ecranul televizorului apare ecranul
EULA*. Fiţi de acord cu EULA pentru a trece
la ecranul Easy Setup, apoi configuraţi
receptorul în conformitate cu instrucţiunile
din ecranul Easy Setup.
Puteţi configura următoarele funcţii cu
ajutorul Easy Setup.
– Speaker Settings (Auto Calibration)
– Internet Settings
* Dacă nu apare ecranul EULA, afişaţi ecranul
EULA din „EULA” din meniul System Settings,
apoi confirmaţi şi fiţi de acord cu EULA.
Note cu privire la Speaker Settings
(Auto Calibration)
Introduceţi complet fişa microfonului de
optimizare în mufa AUTO CAL MIC.
Confirmarea configurării
subwooferului activ
• Când este conectat un subwoofer, porniţi
subwooferul şi daţi mai tare volumul înainte
de a activa subwooferul. Rotiţi butonul
LEVEL la poziţia de dinainte de punctul
de mijloc.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer cu
funcţie de frecvenţă de trecere, setaţi
valoarea la maxim.
• În cazul în care conectaţi un subwoofer cu
funcţie de standby automat, dezactivaţi funcţia.
• În funcţie de caracteristicile subwooferului utilizat,
este posibil ca valoarea distanţei de configurare să
fie diferită de poziţia efectivă.
• Dacă efectuaţi „Speaker Settings (Auto
Calibration)” utilizând Easy Setup, rezultatele
măsurătorii vor fi suprascrise şi salvate în poziţia
selectată în momentul respectiv („Pos.1” este
selectat ca setare implicită din fabrică).
Sfat
În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele
măsurătorii pentru polaritate pot varia. În orice caz,
nu vor fi probleme chiar dacă veţi utiliza în
continuare receptorul cu valoarea respectivă.
Când conectaţi două subwoofere
la receptor
Dacă nu puteţi obţine corect rezultatele
măsurătorii funcţiei „Auto Calibration”,
în funcţie de mediul ambiant, sau dacă doriţi
să efectuaţi reglaje fine, puteţi configura
subwooferele manual. Pentru detalii,
consultaţi „Speaker Setup” din meniul Speaker
Settings (pagina 86).
Note cu privire la impedanţa
difuzoarelor
• Dacă nu sunteţi sigur care este impedanţa
difuzoarelor, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu difuzoarele.
(Aceste informaţii se găsesc adesea pe spatele
difuzorului.)
• Atunci când conectaţi toate difuzoarele cu
o impedanţă nominală de cel puţin 8 ohmi,
setaţi „Speaker Impedance” la „8 Ω”. Atunci
când conectaţi alte tipuri de difuzoare, setaţi
la „4 Ω”.
• Atunci când conectaţi difuzoare frontale la
bornele FRONT A şi FRONT B, conectaţi
difuzoarele cu o impedanţă nominală de cel
puţin 8 ohmi.
– Atunci când conectaţi difuzoare cu
impedanţă de cel puţin 16 ohmi atât în
configuraţia „A”, cât şi în cea „B”:
Setaţi „Speaker Impedance” la „8 Ω” în
meniul Speaker Settings.
– Pentru alte tipuri de difuzoare, în alte
configuraţii:
Setaţi „Speaker Impedance” la „4 Ω” în
meniul Speaker Settings.
continuare
43RO
Introducere
7: Configurarea receptorului
cu ajutorul Easy Setup
Pentru a selecta difuzoarele
frontale
Pentru a revoca procesul de
măsurare
Puteţi selecta difuzoarele frontale pe care
doriţi să le utilizaţi.
Procesul de măsurare este revocat prin
următoarele operaţii.
– Oprind alimentarea
– Modificând volumul
– Comutând intrările
– Modificând setarea SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF)
– Conectând căştile
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
pentru a selecta sistemul de difuzoare frontale pe
care doriţi să îl utilizaţi.
Puteţi verifica ce set de borne (A sau B) este
selectat, consultând indicatorii de pe fereastra
de afişaj.
Indicatori
Difuzoare selectate
SP A
Difuzoarele conectate la bornele
FRONT A.
SP B
Difuzoarele conectate la bornele
FRONT B.
SP AB
Difuzoarele conectate atât la bornele
FRONT A, cât şi la bornele
FRONT B (conexiune paralelă).
În fereastra de afişaj apare
„SPEAKERS OFF”.
Niciun semnal audio nu este scos din
niciun difuzor.
44RO
Nu sunt permise alte operaţii decât cele de mai
sus în timpul procesului de măsurare.
Pentru a configura receptorul
manual
Consultaţi „Ajustarea setărilor” (pagina 82).
9: Pregătirea unui computer
pentru a fi utilizat ca server
Pentru a configura o ieşire audio digitală
multicanal, verificaţi setarea ieşirii audio
digitale de pe echipamentul conectat.
Pentru un player Sony Blu-ray Disc, verificaţi
dacă „Audio (HDMI)”, „DSD Output Mode”,
„Dolby Digital” şi „DTS” sunt setate la „Auto”,
„On”, „Dolby Digital” şi respectiv „DTS” (de la
1 septembrie 2011).
Pentru PlayStation 3, asiguraţi-vă că „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)” şi „BD Audio
Output Format (Optical Digital)” sunt setate
„Bitstream” (cu versiunea 3.70 a software-ului
de sistem).
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite cu echipamentul conectat.
Un server este un dispozitiv care livrează
conţinut (muzică, fotografii şi clipuri video)
unui dispozitiv DLNA dintr-o reţea de
domiciliu.
Puteţi reda conţinut stocat pe un computer
dintr-o reţea de domiciliu cu acest receptor
prin intermediul reţelei respective, după ce aţi
instalat un software de aplicaţie* cu funcţie de
server conform DLNA.
* Dacă utilizaţi un computer cu Windows 7, utilizaţi
Windows Media® Player 12 la pachet cu Windows 7.
45RO
Introducere
8: Configurarea
echipamentului conectat
Ghid de utilizare a afişajului
pe ecran
Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe ecranul
televizorului şi să selectaţi funcţia dorită pe
ecranul televizorului, apăsând V/v/B/b şi
pe telecomandă.
Utilizarea meniului
1
Comutaţi intrarea televizorului la
intrarea la care este conectat
receptorul.
2
Apăsaţi HOME.
Meniul de pornire este afişat pe ecranul
televizorului.
3
Apăsaţi în mod repetat B/b
pentru a selecta meniul dorit,
apoi apăsaţi
pentru a intra
în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
V/v/B/b,
Exemplu: Când selectaţi „Watch”.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Sfat
Când în partea din dreapta jos a ecranului apare
„z Option”, puteţi afişa meniurile cu opţiuni,
apăsând TOOLS/OPTIONS şi selectând o funcţie
asociată fără a selecta din nou meniul.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul de
pornire, apoi apăsaţi din nou HOME.
46RO
Prezentare generală a meniurilor
principale
Descriere
Watch
Selectează sursa video sau
foto ce urmează să intre în
receptor, sau conţinutul
video sau foto ce urmează să
fie livrat prin intermediul
Internet video sau al unei
reţele de domiciliu
(pagina 48).
Listen
Selectează sursa de muzică ce
urmează să intre în receptor,
sau conţinutul muzical ce
urmează să fie livrat prin
intermediul Internet video
sau al unei reţele de
domiciliu (pagina 48).
Favorites
Afişează conţinutul de pe
Internet adăugat la Favorites
List. Puteţi salva până la 18
materiale de pe Internet
favorite (pagina 52).
Easy Automation
Vă permite să salvaţi diverse
setări ale receptorului şi să le
reapelaţi pe toate în acelaşi
timp (pagina 76).
Sound Effects
Vă permite să vă bucuraţi de
dezvoltările audio furnizate
de diverse tehnologii sau
funcţii proprietare Sony
(pagina 59).
Settings
Puteţi ajusta setările
receptorului (pagina 82).
Introducere
Meniu
47RO
4
Imagine/sunet
Apăsaţi
volumul.
+/– pentru a regla
Sfaturi
Puteţi să reglaţi volumul în mod diferit, utilizând
butonul rotativ MASTER VOLUME de pe receptor
sau butonul
+/– de pe telecomandă.
• Pentru a creşte sau a reduce volumul rapid
– Învârtiţi rapid de butonul MASTER VOLUME.
– Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
+/–.
• Pentru a face ajustări fine
– Învârtiţi încet de butonul MASTER VOLUME.
– Apăsaţi butonul
+/– şi eliberaţi-l imediat.
Imagini/sunet de la
echipamentul conectat
Pentru a activa funcţia de
dezactivare a sunetului
Apăsaţi
de pe telecomandă. Pentru
a revoca, apăsaţi din nou
de pe
telecomandă sau apăsaţi
+ pentru a creşte
volumul. Dacă opriţi receptorul în timp ce
sunetul este dezactivat, funcţia de dezactivare
a sunetului este revocată.
V/v/B/b,
Pentru a evita deteriorarea
difuzoarelor
TOOLS/
OPTIONS
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă că aţi
redus nivelul volumului.
HOME
1
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
Pe ecranul televizorului apare lista
elementelor de meniu.
2
Selectaţi echipamentul dorit,
apoi apăsaţi
.
3
Porniţi echipamentul şi începeţi
redarea.
48RO
5
Dispozitiv USB/WALKMAN
1
Conectaţi dispozitivul USB la
portul
(USB) de pe receptor.
Înainte de conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
Imaginea sau sunetul de pe dispozitivul
USB este redat(ă) pe receptor.
Note
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul operaţiei.
Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului USB, opriţi receptorul atunci când
deconectaţi dispozitivul USB.
• În cazul în care conectaţi un WALKMAN la
receptor, comandaţi WALKMAN cu telecomanda
receptorului în acelaşi fel în care o faceţi atunci
când conectaţi alte dispozitive USB la receptor.
Nu puteţi utiliza comenzile de pe WALKMAN.
Dispozitiv USB
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 93).
4
Selectaţi „USB Device”, apoi
apăsaţi
.
Folderele şi fişierele video/muzicale/foto
sunt listate pe ecranul televizorului.
49RO
Imagine/sunet
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile redabile de fişiere, consultaţi
„Tipuri redabile de fişiere” (pagina 128).
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi să
îl redaţi.
Notă
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 93).
iPhone/iPod
Vă puteţi bucura de muzica/materialele video/
foto şi puteţi încărca bateria unui iPhone/iPod
prin intermediul receptorului.
Pentru detalii cu privire la modelele iPhone/
iPod compatibile cu această funcţie, consultaţi
pagina 54.
4
Fişierele video/muzicale sunt listate pe
ecranul televizorului.
Dacă selectaţi „iPod (front)” în „My
Photo”, selectaţi un fişier foto cu ajutorul
comenzilor de pe iPhone/iPod (nu trebuie
să treceţi la pasul 5).
Notă
Nu puteţi utiliza căştile în timpul redării.
1
Conectaţi iPhone/iPod la portul
(USB) de pe receptor.
5
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi să
îl redaţi.
Imaginea sau sunetul de pe dispozitivul
iPhone/iPod este redat(ă) pe receptor.
Puteţi utiliza dispozitivul iPhone/iPod cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă
(pagina 54).
Pentru detalii cu privire la funcţionarea
dispozitivului iPhone/iPod, consultaţi, de
asemenea, instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului iPhone/iPod.
iPhone/iPod
(nefurnizat)
Cablu AV compus Apple
(nefurnizat)
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
50RO
Selectaţi „iPod (front)”, apoi
apăsaţi
.
DLNA
Video Internet
Puteţi reda fişiere video/muzicale/foto de pe
alte dispozitive certificate DLNA, conectândule la reţeaua de domiciliu.
Puteţi reda o varietate de conţinut Internet cu
ajutorul acestui receptor.
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
Selectaţi „My Video”, „My Music”
sau „My Photo”, apoi apăsaţi
.
Notă
1
Conectaţi receptorul la o reţea
(pagina 39).
2
Selectaţi „Watch” sau „Listen”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Internet Video”,
„Internet Music” sau „Internet
Photo”, apoi apăsaţi
.
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 93).
3
4
Apare ecranul cu conţinut Internet.
Notă
Selectaţi pictograma server
DLNA, apoi apăsaţi
.
Folderele şi fişierele video/muzicale/foto
sunt listate pe ecranul televizorului.
Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru
a selecta fişierul pe care doriţi să
îl redaţi.
Imaginea sau sunetul de pe serverul
DLNA este redat(ă) pe receptor.
Imagine/sunet
1
Dacă nu este afişată nicio imagine, modificaţi
setarea pentru „Playback Resolution”
(pagina 93).
4
Selectaţi pictograma unui
furnizor de conţinut Internet,
apoi apăsaţi
.
În cazul în care lista cu conţinutul
Internet nu a fost regăsită, aceasta va
fi reprezentată printr-o pictogramă
„neobţinut” sau „nou”.
Notă
Conţinutul Internet poate fi suspendat sau modificat
fără notificare prealabilă.
Pentru a utiliza panoul de
comandă
Panoul de comandă apare când fişierul video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi,
în funcţie de furnizorii de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
continuare
51RO
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi V/v/B/b sau
Opţiuni disponibile
operaţii de redare.
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică poziţia
curentă, timpul de redare, durata
fişierului video
Element
Detalii
Favorites List
Afişează Favorites List.
Add to Favorites
Adaugă conţinut Internet la
Favorites List.
C Indicatorul de stare a reţelei
Remove from
Favorites
Elimină conţinut Internet
din Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Ajustează calitatea imaginii
pentru conţinutul video de
pe Internet.
D Viteza de transmisie a reţelei
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video selectat în
momentul respectiv
Înregistrarea conţinutului favorit
Puteţi înregistra conţinutul Internet favorit în
„Favorites List”.
1
Afişaţi ecranul cu conţinut
Internet.
2
Selectaţi pictograma furnizorului
de conţinut Internet pe care doriţi
să îl înregistraţi în Favorites List,
apoi apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
3
Selectaţi „Add to Favorites”, apoi
apăsaţi
.
Pentru a elimina conţinut din
Favorites List
1 Apăsaţi FAVORITES.
Apare Favorites List.
2 Selectaţi pictograma furnizorului de
conţinut Internet pe care doriţi să îl
eliminaţi din Favorites List, apoi apăsaţi
TOOLS/OPTIONS.
3 Selectaţi „Remove from Favorites”, apoi
apăsaţi
52RO
.
FM/AM
1
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
Imagine/sunet
Puteţi asculta difuzări FM şi AM cu ajutorul
tunerului încorporat. Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că aţi conectat antenele FM şi AM
(aeriene) la receptor (pagina 38).
Ecran FM/AM
Puteţi selecta şi comanda fiecare element de pe
ecran apăsând V/v/B/b şi
.
A Comutator bandă (pagina 56)
B Indicare frecvenţă (pagina 56)
C Listă posturi presetate (pagina 57)
D Nume post presetat (pagina 57)
53RO
Utilizarea unui iPhone/iPod
Redarea de fişiere de pe un
iPhone/iPod
Apăsaţi
Operaţiune
x
Opreşte redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
. sau > Trece la fişierul sau capitolul
anterior/următor (dacă există).
Pentru „My Photo”
Modele de iPhone/iPod
compatibile
Apăsaţi
Operaţiune
N, X
Porneşte/întrerupe redarea.
Modelele de iPhone/iPod compatibile sunt
următoarele. Înainte de a-l utiliza cu
receptorul, actualizaţi dispozitivul iPhone/
iPod cu cea mai recentă versiune de software.
x
Întrerupe redarea.
m sau M
Derulează înapoi sau înainte.
Modelele compatibile sunt următoarele:
• iPod touch
iPod touch a patra generaţie/iPod touch a
treia generaţie/iPod touch a doua generaţie/
iPod touch prima generaţie
• iPod nano
iPod nano a şasea generaţie/iPod nano a
cincea generaţie (cameră video)/iPod nano a
patra generaţie (video)/iPod nano a treia
generaţie (video)/iPod nano a doua
generaţie (aluminiu)/iPod nano prima
generaţie
• iPod
iPod a cincea generaţie (video)/iPod classic
• iPhone
iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone
Pentru a comanda dispozitivul
iPhone/iPod cu ajutorul
telecomenzii
Puteţi comanda dispozitivul iPhone/iPod cu
ajutorul butoanelor de pe telecomandă.
Următorul tabel prezintă un exemplu
de butoane ce pot fi utilizate. (În funcţie
de modelul de iPhone/iPod, funcţionarea
poate diferi.)
Pentru „My Video”/„My Music”
Apăsaţi
Operaţiune
N
Porneşte redarea.
X
Întrerupe redarea.
54RO
. sau > Trece la fişierul anterior/următor.
DISPLAY
Activează iluminarea de fundal (sau
o prelungeşte cu 30 de secunde).
TOOLS/
OPTIONS
Revine la ierarhia anterioară afişaj/
folder pe iPhone/iPod.
RETURN/
EXIT O, B
Revine la ecranul anterior al GUI
a receptorului.
V/v
Selectează elementul anterior/
următor.
,b
Accesează elementul selectat.
Note
• Nu puteţi transfera melodii pe iPhone/iPod de pe
acest receptor.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate pe iPhone/iPod se pierd sau
se deteriorează atunci când se utilizează un iPhone/
iPod conectat la acest receptor.
• Acest produs a fost conceput în mod specific pentru
a funcţiona cu iPhone/iPod şi respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost certificată.
• Nu scoateţi dispozitivul iPhone/iPod în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
dispozitivului iPhone/iPod, opriţi receptorul
atunci când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul
iPhone/iPod.
• Atunci când conectaţi un iPod care nu este
compatibil cu funcţia de ieşire video şi selectaţi
„iPod (front)”în „My Video” sau „My Photo”, un
mesaj de alertare apare pe ecranul televizorului.
Sfaturi
• Dispozitivul iPhone/iPod se încarcă atunci când
este conectat la receptor şi receptorul este pornit.
• Receptorul poate recunoaşte până la 3.000 de
fişiere (inclusiv foldere).
Redarea prin intermediul unei reţele
Redarea de fişiere într-o reţea de domiciliu (DLNA)
Pregătiri pentru utilizarea
funcţiei DLNA
• Conectaţi receptorul la reţeaua de domiciliu
(pagina 39).
• Pregătiţi celelalte echipamente certificate
DLNA. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentelor.
Pentru a reda fişiere la distanţă prin comandarea receptorului (dispozitiv
de redare) cu ajutorul unui controler DLNA
Puteţi controla receptorul cu un controler certificat DLNA, precum Windows Media® Player 12,
atunci când redaţi fişiere stocate pe un server DLNA.
Computer
(server, controler)
Acest receptor
(dispozitiv de redare)
Controlaţi acest receptor utilizând un
controler DLNA.
Pentru detalii despre această operaţie, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale controlerului DLNA.
Notă
Nu controlaţi receptorul cu telecomanda furnizată şi
cu un controler DLNA în acelaşi timp.
Sfat
Receptorul este compatibil cu funcţia „Play To”
a Windows Media® Player 12, care este inclus
standard în Windows 7.
55RO
Redarea prin intermediul unei reţele
Acest receptor poate fi utilizat ca player şi ca
dispozitiv de redare.
• Server: Stochează şi trimite fişiere.
• Player: Primeşte şi redă fişiere de pe server.
• Dispozitiv de redare: Primeşte şi redă fişiere
de pe server şi poate fi comandat de un alt
dispozitiv (controler).
• Controler: Controlează componenta
de redare.
Acordarea automată a unui post
(Auto Tuning)
Acordare
Ascultarea de radio FM/AM
1
Selectaţi indicarea frecvenţei pe
ecranul FM/AM.
2
Apăsaţi V/v.
V caută de la posturi cu frecvenţă
inferioară la posturi cu frecvenţă
superioară, iar v de la frecvenţă
superioară la frecvenţă inferioară.
Scanarea se opreşte de fiecare dată când se
recepţionează un post.
SHIFT
Butoane
numerice
D.TUNING
În cazul recepţiei FM stereo slabe
1 Acordaţi postul pe care doriţi să-l
ascultaţi, utilizând Auto Tuning, Direct
Tuning (pagina 56) sau selectând postul
presetat dorit (pagina 57).
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3 Selectaţi „STEREO/MONO”, apoi
apăsaţi
HOME
.
4 Selectaţi „MONO”, apoi apăsaţi
Comutarea între radio FM şi AM
1
Selectaţi „Listen” din meniul
de pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
Acordarea directă a unui post
(Direct Tuning)
Introduceţi direct frecvenţa postului,
cu ajutorul butoanelor numerice de pe
telecomandă.
1
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi
D.TUNING din ecranul FM/AM.
2
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce frecvenţa,
apoi apăsaţi
.
Apare ecranul FM/AM.
3
4
56RO
Selectaţi comutatorul de bandă.
Apăsaţi V/v pentru a selecta „FM”
sau “AM”, apoi apăsaţi
.
.
Exemplul 1: FM 102,50 MHz
Selectaţi 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exemplul 2: AM 1.350 kHz
Selectaţi 1 b 3 b 5 b 0
Sfaturi
• Dacă aţi acordat un post AM, reglaţi direcţia
antenei cadru pentru AM (aeriană) pentru
o recepţie optimă.
• Scala de acord pentru acord direct este prezentată
mai jos.
– Banda FM 50 kHz
– Banda AM 9 kHz
Dacă nu puteţi acorda un post
Apare „– – – .– – MHz” sau „– – – – kHz” şi
apoi afişajul revine la frecvenţa curentă.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi pasul 2. Dacă în continuare
nu puteţi acorda un post, este posibil ca
frecvenţa respectivă să nu fie folosită în zona
dumneavoastră.
Acordarea posturilor presetate
1
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „FM/AM”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi numărul de presetare
din listă, apoi apăsaţi
.
Sunt disponibile numere de presetare de
la 1 la 30.
Pentru a denumi posturi presetate
(Name Input)
1 Selectaţi numărul de presetare pe care
Puteţi programa până la 30 de posturi FM şi 30
de posturi AM ca posturi preferate presetate.
1
2
Acordaţi postul pe care doriţi să-l
programaţi, utilizând Auto
Tuning (pagina 56) sau Direct
Tuning (pagina 56).
Acordare
doriţi să-l denumiţi.
Programarea posturilor de radio FM/AM
2 Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apare meniul opţiunilor.
3 Selectaţi „Name Input”, apoi apăsaţi
4 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
câte un caracter pe rând, pentru
a introduce numele.
În cazul în care recepţia FM stereo este
slabă, comutaţi la modul de recepţie FM
(pagina 56).
5 Selectaţi „Enter”, apoi apăsaţi
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Pentru a revoca introducerea
numelui
Apare meniul opţiunilor.
3
Selectaţi „Set Preset”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
.
Pe ecran apare tastatura virtuală.
.
Numele introdus este înregistrat.
Apăsaţi RETURN/EXIT O sau HOME.
Postul este memorat cu numărul de
presetare selectat.
5
Pentru a programa un alt post,
repetaţi paşii de la 1 la 4.
Puteţi memora posturi după cum urmează:
• banda FM: de la FM1 la FM30
• banda AM: de la AM1 la AM30
continuare
57RO
Recepţionarea de difuzări RDS
Radio Data System (RDS) este un serviciu de
difuzare care permite posturilor de radio să
trimită informaţii suplimentare împreună cu
semnalul programului obişnuit. Acest tuner vă
oferă caracteristici RDS convenabile, precum
afişarea numelui postului. RDS este disponibil
doar pentru posturi FM.*
* Nu toate posturile FM oferă servicii RDS şi nici nu
furnizează acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat cu sistemul RDS, consultaţi posturile
de radio locale pentru detalii cu privire la serviciile
RDS din zona dumneavoastră.
Selectaţi pur şi simplu un post din
banda FM.
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului va apărea pe ecranul
televizorului şi în fereastra de afişaj.
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, numele
postului nu va apărea în fereastra de afişaj.
Notă
Unele litere care pot fi afişate în fereastra de afişaj nu
pot fi afişate pe ecranul televizorului.
Sfat
În timp ce este afişat numele unui post, puteţi
verifica frecvenţa apăsând în mod repetat DISPLAY
MODE de pe receptor.
Opţiuni disponibile
Element
Detalii
STEREO/MONO
Comută modul de recepţie
FM la stereo sau mono.
Set Preset
Memorează un post de radio
pe un anumit număr de
presetare.
Name Input
Denumeşte un post presetat.
58RO
Ascultarea de efecte de sunet
Selectarea câmpului de sunet
1 Selectaţi „Sound Effects” din meniul de pornire, apoi apăsaţi
2 Selectaţi „Sound Field”, apoi apăsaţi .
3 Selectaţi câmpul de sunet dorit.
.
Redarea cu sunet pe două canale
Puteţi comuta sunetul de ieşire pe 2 canale, indiferent de formatul de înregistrare al software-ului pe
care îl utilizaţi, de echipamentul de redare conectat şi de setările câmpului de sunet al receptorului.
Efect
2ch Stereo
Receptorul scoate sunetul doar prin difuzoarele frontale, stâng şi drept. Nu se
aude sunetul prin subwoofer.
Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet peste prelucrarea câmpului de
sunet, iar formatele surround multicanal sunt reduse la 2 canale.
2ch Analog Direct
Puteţi comuta sunetul intrării selectate la intrarea analogică pe 2 canale. Această
funcţie vă permite să utilizaţi surse analogice de înaltă calitate.
La utilizarea acestei funcţii, se pot regla doar volumul şi nivelul
difuzorului frontal.
Pentru a asculta muzică prin căştile conectate la receptor
Câmp de sunet
Efect
Headphone (2ch)
Acest mod se selectează automat dacă folosiţi căşti şi când este selectat un alt
mod decât „2ch Analog Direct”. Sursele stereo standard cu 2 canale sar complet
peste prelucrarea câmpului de sunet, iar formatele surround multicanal sunt
reduse la 2 canale.
Headphone (Direct)
Transmite semnalele analogice fără a fi procesate de ton, câmp de sunet etc.
Redarea cu surround multicanal
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite să ascultaţi sunete de fidelitate superioară şi să selectaţi
modul de decodare pentru a asculta un sunet stereo în format pe 2 canale ca sunet în format multicanal.
Mod A.F.D.
Efect
A.F.D. Auto
Prezintă sunetul aşa cum a fost înregistrat/codificat, fără a adăuga efecte
surround.
Multi Stereo
Transmite semnale în format cu 2 canale (stânga/dreapta) de la toate
difuzoarele.
Sfat
De obicei, noi recomandăm „A.F.D. Auto”.
59RO
Ascultarea de efecte de sunet
Mod două canale
Ascultarea unui efect surround pentru filme
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet
preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un
cinematograf.
Câmp de sunet
Efect
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) este noua tehnologie inovatoare home
theater de la Sony şi utilizează cele mai recente tehnologii de procesare
a semnalului acustic şi digital. Se bazează pe date de măsurare cu răspuns precis
ale unui studio de masterizare.
Cu HD-D.C.S., vă puteţi bucura de filme Blu-ray şi DVD acasă, nu doar cu
o calitate înaltă a sunetului, ci şi cu cea mai bună ambianţă sonoră, exact cum
a intenţionat inginerul de sunet în timpul procesului de masterizare.
Puteţi selecta tipul de efect pentru HD-D.C.S.. Pentru detalii, consultaţi
„Despre tipul de efect pentru HD-D.C.S.” (pagina 61).
PLII Movie
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic II Movie. Această setare este
ideală pentru filme codificate în Dolby Surround. În plus, acest mod poate
reproduce sunetul în format cu 5.1 canale pentru a viziona filme dublate
sau vechi.
PLIIx Movie
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIx Movie. Această setare
extinde Dolby Pro Logic II Movie sau Dolby Digital 5.1 pe 7.1 canale separate
pentru film.
PLIIz Height
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare poate extinde
un sunet sursă în până la 7.1 canale pe care este aplicată o componentă verticală
şi oferă o dimensiune de prezenţă şi de adâncime. „PLIIz Height” este acelaşi
câmp de sunet ca cel descris la pagina 62. Puteţi ajusta nivelul de modificare
pentru „PLIIz Height”. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height” (pagina 63).
Neo:6 Cinema
Execută decodarea în modul DTS Neo:6 Cinema. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 canale este îmbunătăţită la 7 canale.
60RO
Despre tipul de efect pentru
HD-D.C.S.
HD-D.C.S. are trei tipuri diferite: Dynamic,
Theater şi Studio. Fiecare tip prezintă niveluri
diferite de combinaţii de sunete de reflexie şi
reverberaţie şi este optimizat pentru a se
potrivi unicităţii camerei, gusturilor şi stării
ascultătorului.
x Dynamic
Setarea „Dynamic” este adecvată unui mediu
ambiant reverberant, dar căruia îi lipseşte
senzaţia de spaţiu (unde absorbţia sunetului
nu este suficientă). Această setare scoate în
evidenţă reflexia sunetului şi reproduce
sunetul dintr-un cinematograf mare, clasic.
Astfel, senzaţia de spaţiu a unui cinematograf
este scoasă în evidenţă şi se creează un câmp
acustic unic.
x Theater
Ascultarea de efecte de sunet
Setare implicită din fabrică. Setarea „Theater”
este adecvată pentru o sufragerie obişnuită.
Această setare reproduce reverberaţia
sunetului exact ca într-un cinematograf. Este
cea mai adecvată pentru vizionarea de
conţinut înregistrat pe un Blu-ray Disc,
atunci când vă doriţi atmosfera dintr-un
cinematograf.
x Studio
Setarea „Studio” este adecvată pentru
o sufragerie cu echipament de sunet
corespunzător. Această setare reproduce
reverberaţia sunetului oferit atunci când
o sursă de sunet cinematografic este remizată
pentru un Blu-ray Disc la un nivel al volumului
corespunzător utilizării în casă. Nivelul
reflexiei şi al reverberaţiei sunetului este
menţinut la minimum. Cu toate acestea,
dialogurile şi efectele surround sunt reproduse
în mod viu.
61RO
Ascultarea unui efect surround pentru muzică
Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre câmpurile de sunet
preprogramate ale receptorului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-o sală
de concerte.
Câmp de sunet
Efect
Berlin Philharmonic Hall
Reproduce caracteristicile de sunet ale Filarmonicii din Berlin. Funcţionează,
de asemenea, automat împreună cu recepţia serviciului de Internet „The
Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall”.
True Concert Mapping A
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei săli de concert din Amsterdam,
Olanda, care prezintă o scenă de sunet largă, produsă de reflexivitate.
True Concert Mapping B
Reproduce caracteristicile de sunet ale unei săli de concert din Viena, Austria,
care prezintă un sunet rezonant şi cu reverberaţii unice.
Jazz Club
Reproduce acustica unui club de jazz.
Live Concert
Reproduce acustica unei săli de concerte live de 300 de locuri.
Stadium
Reproduce senzaţia dată de un stadion în aer liber de mari dimensiuni.
Sports
Reproduce senzaţia unei transmisii sportive.
Portable Audio
Reproduce o imagine clară, accentuată a sunetului de la dispozitivul
dumneavoastră audio portabil. Acest mod este ideal pentru formatul MP3 sau
alte fişiere muzicale comprimate.
PLII Music
Executaţi decodarea în modul Dolby Pro Logic II Music. Această setare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
PLIIx Music
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIx Music. Această setare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
PLIIz Height
Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic IIz. Această setare poate extinde
un sunet sursă în până la 7.1 canale pe care este aplicată o componentă verticală
şi oferă o dimensiune de prezenţă şi de adâncime. „PLIIz Height” este acelaşi
câmp de sunet ca cel descris la pagina 60. Puteţi ajusta nivelul de modificare
pentru „PLIIz Height”. Pentru detalii, consultaţi „Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height” (pagina 63).
Neo:6 Music
Execută decodarea în modul DTS Neo:6 Music. Sursa înregistrată în formatul
cu 2 canale este îmbunătăţită la 7 canale. Această setare este ideală pentru
sursele stereo normale, precum CD-urile.
62RO
Despre nivelul de modificare
pentru PLIIz Height
Puteţi ajusta nivelul de modificare al canalelor
înalte frontale pentru modul Pro Logic IIz
(obişnuit pentru filme şi muzică).
x Low
Nu se va aplica nicio modificare.
x Mid
Vor fi aplicaţi +3 dB (setare implicită din fabrică).
x High
Se vor aplica +5 dB.
Sound Field Mode
• Nu puteţi selecta „2ch Analog Direct” atunci
când redaţi conţinut prin intermediul unui
dispozitiv USB, al unei reţele de domiciliu
sau al Internet video.
• „Multi Stereo” nu funcţionează atunci când
sunt recepţionate semnale audio multicanal.
• Câmpurile de sunet pentru film şi muzică
pot să nu funcţioneze, în funcţie de intrare
sau de modelul de difuzoare selectat, sau cu
anumite formate audio.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă
a semnalelor de intrare, în funcţie de
formatul audio.
• „PLIIx Movie/Music” şi „PLIIz Height” nu
apar, în funcţie de modelul de difuzoare
selectat.
• Este posibil ca unele difuzoare sau
subwooferul să nu scoată sunetul, în funcţie
de setarea câmpului de sunet.
• Dacă se aude zgomot, zgomotul poate fi
diferit, în funcţie de câmpul de sunet selectat.
x Front High
Scoate sunetul prin difuzoare, inclusiv
difuzoarele înalte frontale (setare implicită
din fabrică).
x Standard
Scoate sunetul prin difuzoare, mai puţin prin
difuzoarele înalte frontale.
Notă
În funcţie de setare sau de formatul audio, este
posibil ca sunetul să nu fie scos prin difuzoarele
înalte frontale, chiar dacă setaţi „Sound Field Mode”
la „Front High”.
63RO
Ascultarea de efecte de sunet
Vă permite să stabiliţi dacă sunetul să fie scos
prin difuzoarele frontale înalte sau nu.
Această funcţie este disponibilă atunci când
este selectat unul din următoarele câmpuri de
sunet şi modelul de difuzoare este setat astfel
încât să existe difuzoare înalte frontale.
– HD-D.C.S.
– Berlin Philharmonic Hall
– True Concert Mapping A/B
– Jazz Club
– Live Concert
– Stadium
– Sports
Note cu privire la câmpurile de sunet
Utilizarea funcţiei Sound
Optimizer
Ajustarea egalizorului
Funcţia Sound Optimizer furnizează
o senzaţie de prezenţă şi intensitate a sunetului
redării de audio la volum ridicat, indiferent de
nivelul volumului receptorului.
Vă puteţi bucura de sunet clar şi dinamic chiar
şi la un volum redus, de exemplu, noaptea.
Efectul optim, adecvat mediului
dumneavoastră ambiant, este obţinut prin
utilizarea funcţiei „Auto Calibration”.
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Audio Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Sound Optimizer”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
Bas
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
– Sunt utilizate căştile.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor de
intrare, în funcţie de formatul audio.
Înalte
Nivel
(dB)
Frecvenţă (Hz)
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Audio Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Equalizer”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „Front”, „Center”,
„Sur/SB” sau „Front High”,
apoi apăsaţi
.
5
6
Selectaţi „Bass” sau „Treble”.
.
Funcţia Sound Optimizer este activată. Puteţi,
de asemenea, să setaţi funcţia Sound
Optimizer „On” şi „Off” utilizând SOUND
OPTIMIZER de pe telecomandă şi de
pe receptor.
64RO
Puteţi utiliza următorii parametri pentru
a ajusta calitatea tonală (nivel bas/înalte)
a difuzoarelor frontale, centrale, surround/
surround spate şi înalte frontale.
Ajustaţi nivelul modificării, apoi
apăsaţi
.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următorul caz.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor
de intrare, în funcţie de formatul audio.
Utilizarea funcţiei Advanced
Auto Volume
Puteţi ajusta automat volumul, corespunzător
fiecărui tip de conţinut.
Această funcţie este utilă, de exemplu, atunci
când sunetul unei reclame este mai puternic
decât cel al programelor TV.
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Audio Settings”,
apoi apăsaţi
.
3
Selectaţi „Advanced Auto
Volume”, apoi apăsaţi
.
4
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
.
Ascultarea de efecte de sunet
Note
• Nu uitaţi să reduceţi nivelul volumului înainte de
a dezactiva această funcţie.
• Este posibil ca funcţia Advanced Auto Volume să nu
fie disponibilă, în funcţie de formatul audio.
• Această funcţie nu este disponibilă în următorul caz.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
65RO
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
Ce puteţi face cu funcţia Zone
multiple
Când utilizaţi un amplificator de infraroşii
(nefurnizat), puteţi controla un echipament
din zona principală şi receptorul Sony din
zona 2, din zona 2, utilizând telecomanda.
Utilizaţi un amplificator de infraroşii atunci
când instalaţi receptorul într-un loc în care nu
pot ajunge semnalele de la telecomandă.
Vă puteţi bucura de imagini şi sunete
provenite de la un echipament conectat la
receptor într-o zonă diferită de zona
principală. De exemplu, puteţi urmări un
DVD în zona principală şi să ascultaţi un CD
în zona 2.
Realizarea unei conexiuni pentru zone multiple
Doar semnalele de la echipamentul conectat la mufele de intrare analogice sunt scoase prin
mufele ZONE 2 OUT. Nu este scos niciun semnal de la echipamentele conectate doar la mufele de
intrare digitală.
1: Conexiuni Zona 2
1 Scoate sunetul prin difuzoare în zona 2, utilizând bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 ale receptorului.
Zona principală
Zona 2
Monitor
TV
STR-DA3700ES
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2
66RO
Telecomandă
B
2 Scoate sunetul prin difuzoare în zona 2, utilizând receptorul şi un alt
amplificator.
Zona principală
Zona 2
B
Monitor
TV
B
STR-DA3700ES
IR REMOTE IN
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Telecomandă
A Amplificator de infraroşii (nefurnizat)
B Difuzoare
C Amplificator/Receptor Sony
* Puteţi conecta, de asemenea, la mufa ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
67RO
Configurarea difuzoarelor
în zona 2
Când difuzoarele din zona 2 sunt conectate la
bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 ale receptorului (pagina 66), efectuaţi
setările, astfel încât sunetul selectat în zona 2 să
fie scos prin difuzoarele conectate la bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2.
Pentru detalii, consultaţi „Speaker
Connection” din meniul Speaker Settings
(pagina 86).
Setaţi controlul volumului
pentru zona 2
Parametru
Explicaţie
Fixed
Controlul volumului este
fixat la –0 dB. Recomandat
atunci când este utilizat un
echipament cu control
variabil al volumului.
Controlarea receptorului
din altă zonă
(Operaţii ZONE 2)
Următoarele operaţiuni sunt descrise pentru
conectarea unui amplificator de infraroşii şi
pentru utilizarea receptorului în zona 2. Dacă
nu este conectat un amplificator de infraroşii,
utilizaţi acest receptor în zona principală.
Puteţi seta controlul volumului pentru mufele
ZONE 2 AUDIO OUT la variabil sau fix.
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Zone Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Zone Setup”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „Line Out” pentru
„Zone2”, apoi apăsaţi
.
5
Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
.
68RO
?/1
ZONE
Butoane
de intrare
SOURCE
Parametru
Explicaţie
Variable
Iniţial, controlul volumului
este setat la –40 dB.
Atunci când selectaţi acest
parametru, volumul pentru
bornele ZONE 2 AUDIO
OUT şi SURROUND
BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 poate fi modificat
împreună pentru ambele.
Recomandat atunci când se
utilizează un amplificator
electric.
1
Porniţi amplificatorul din zona 2.
În cazul din ilustraţia 1-1 (pagina 66),
săriţi peste acest pas.
2
Apăsaţi ZONE.
Telecomanda comută la zona 2.
3
Apăsaţi ?/1.
Funcţia de zonă este activată.
4
Apăsaţi unul dintre butoanele de
intrare de pe telecomandă pentru
a selecta semnalele sursă pe care
doriţi să le scoateţi.
Pentru zona 2, sunt scoate semnale video
şi audio analogice. Când selectaţi
SOURCE, sunt scoase semnalele intrării
curente din zona principală.
5
Reglaţi la un volum adecvat.
Utilizarea caracteristicilor zone multiple
• În cazul din ilustraţia 1-1 (pagina 66),
reglaţi volumul utilizând
+/– de pe
telecomandă.
• În cazul din ilustraţia 1-2 (pagina 67),
reglaţi volumul utilizând receptorul din
zona 2. Dacă setaţi „Line Out” pentru
„Zone2” la „Variable”, puteţi, de
asemenea, să reglaţi volumul în zona 2
cu ajutorul
+/– de pe telecomandă
(pagina 68).
Pentru a termina operaţia în zona 2
Apăsaţi ZONE, apoi apăsaţi ?/1.
Note
• „TV” poate fi selectat doar în zona principală.
• Conţinutul prin intermediul unui dispozitiv USB,
iPhone/iPod, al unei reţele de domiciliu sau al
Internet video este disponibil în zona 2 doar atunci
când este selectat SOURCE.
• Puteţi selecta „FM” sau „AM” din zona principală
sau din zona 2. Are prioritate opţiunea cel mai
recent selectată, chiar dacă a fost selectată deja
o altă opţiune în una dintre zone.
69RO
Utilizarea altor caracteristici
Utilizarea caracteristicilor
„BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync?
„BRAVIA” Sync este numele unei funcţii cu care
sunt prevăzute produsele Sony şi care permite
comandarea reciprocă a echipamentelor
compatibile conectate prin cabluri HDMI,
utilizând telecomanda „BRAVIA”.
Această comandare reciprocă este permisă de
funcţia Comandă HDMI, utilizând HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
standardizat pentru HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Prin conectarea de echipamente Sony
compatibile cu „BRAVIA” Sync prin
intermediul unui cablu HDMI (nefurnizat),
utilizarea se simplifică astfel:
• Oprirea alimentării sistemului (pagina 71)
• Redare printr-o singură atingere (pagina 71)
• Controlul audio al sistemului (pagina 71)
• Audio Return Channel (ARC) (pagina 72)
• Selectarea scenei (pagina 72)
• Control Home Theatre (pagina 72)
Funcţia Comandă HDMI nu este
disponibilă în următoarele cazuri:
• Atunci când conectaţi receptorul la un
echipament care nu este compatibil cu
funcţia Sony Comandă HDMI.
• Atunci când conectaţi receptorul şi
echipamentele printr-o conexiune diferită
de HDMI.
Vă recomandăm să conectaţi receptorul la
produse prevăzute cu „BRAVIA” Sync.
garantează compatibilitatea cu toate echipamentele
non-Sony.
– Oprirea alimentării sistemului
– Redare printr-o singură atingere
– Controlul audio al sistemului
• Următoarele caracteristici sunt funcţii proprietare
ale Sony. Acestea nu pot funcţiona cu echipamente
non-Sony.
– Selectarea scenei
– Control Home Theatre
• Echipamentele care nu sunt compatibile cu
„BRAVIA” Sync nu pot activa aceste caracteristici.
Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync
Pentru a utiliza „BRAVIA” Sync, activaţi
funcţia Comandă HDMI atât pe receptor, cât
şi pe echipamentul conectat.
Activaţi individual funcţia Comandă HDMI
a receptorului şi a echipamentului conectat.
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „HDMI Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Control for HDMI”, apoi
apăsaţi
.
4
Selectaţi „On”, apoi apăsaţi
.
Funcţia Comandă HDMI a receptorului
este activată.
5
Porniţi funcţia Comandă HDMI
a echipamentului conectat.
Pentru detalii despre configurarea
echipamentului conectat, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale acestuia.
6
Repetaţi pasul 5 pentru a seta
funcţia Comandă HDMI şi pentru
a afişa imaginea tuturor
echipamentelor de redare pe care
doriţi să le utilizaţi.
Note
Notă
• Următoarele caracteristici pot funcţiona cu
echipamente non-Sony. În orice caz, nu se
Atunci când scoateţi cablul HDMI sau modificaţi
conexiunea, efectuaţi paşii de mai sus.
În orice caz, nu trebuie să efectuaţi aceşti paşi atunci
când utilizaţi o mufă HDMI IN 1, IN 2 sau IN 3.
70RO
Oprirea alimentării sistemului
Apăsaţi TV, apoi apăsaţi AV ?/1.
Televizorul, receptorul şi echipamentele
conectate sunt oprite.
Note
• Activaţi funcţia de cuplare a alimentării
televizorului înainte de a utiliza funcţia Oprirea
alimentării sistemului. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• În funcţie de starea echipamentului conectat, este
posibil ca acesta să nu fie oprit. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Dacă utilizaţi funcţia Oprirea alimentării
sistemului cu un televizor non-Sony, programaţi
telecomanda în conformitate cu producătorul
televizorului.
atât pentru receptor, cât şi pentru
camera video.
2 Conectaţi camera video la una dintre
mufele HDMI IN 1, IN 2 sau IN 3
(pagina 33).
Dacă utilizaţi o cameră video Sony,
televizorul este pornit împreună cu
receptorul, apoi camera video începe
redarea automat. Dacă utilizaţi o cameră
video non-Sony, redaţi camera video
încontinuu.
Note
• Este posibil ca începutul conţinutului să nu apară,
în funcţie de televizor.
• Conectaţi echipamente, precum o cameră video
Sony prevăzută cu funcţia Redare printr-o singură
atingere, realizând, pur şi simplu, o conexiune
HDMI la mufa HDMI IN 1, IN 2 sau IN 3. Dacă
utilizaţi alte mufe HDMI IN, este posibil ca
receptorul să nu comute la o intrare
corespunzătoare. În acest caz, selectaţi manual
intrarea la care este conectată camera video.
Redare printr-o singură atingere
Atunci când redaţi conţinut de pe
echipamentul conectat la receptor prin
intermediul unei conexiuni HDMI, receptorul
este pornit, de asemenea, automat şi este
comutat la intrarea HDMI corespunzătoare.
Când setaţi „Pass Through” la „On”, sunetul şi
imaginea pot fi transmise doar din televizor, în
timp ce receptorul rămâne în modul standby.
Porniţi redarea pe echipamentul
de redare.
Controlul audio al sistemului
Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin
difuzoarele conectate la receptor printr-o
operaţie simplă. De asemenea, puteţi ajusta
volumul şi puteţi dezactiva sunetul
receptorului, utilizând telecomanda
televizorului.
Puteţi utiliza funcţia Control audio al
sistemului după cum urmează.
• Sunetul televizorului este scos prin
difuzoarele conectate la receptor atunci când
porniţi receptorul în timp ce sunetul este
scos prin difuzoarele televizorului. Dacă
opriţi receptorul, sunetul este scos prin
difuzoarele televizorului.
• Când reglaţi volumul televizorului, funcţia
Control audio al sistemului reglează volumul
receptorului simultan.
continuare
71RO
Utilizarea altor caracteristici
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul de alimentare de pe telecomanda
televizorului, receptorul şi echipamentele
conectate se vor opri automat.
Puteţi folosi şi telecomanda pentru a opri
televizorul.
Pentru a utiliza funcţia Redare
printr-o singură atingere
a camerei video
1 Activaţi funcţia Comandă HDMI
Puteţi, de asemenea, comanda această funcţie
utilizând meniul televizorului. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Note
• Atunci când „Control for HDMI” este setat la
„On”, setarea „Audio Out” din meniul HDMI
Settings se va seta automat, pe baza setărilor
funcţiei Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul este pornit înainte de pornirea
receptorului, televizorul va pierde pentru câteva
momente ieşirea sunetului.
Audio Return Channel (ARC)
Dacă televizorul este compatibil cu Audio
Return Channel (ARC), o conexiune prin
cablu HDMI trimite, de asemenea, semnal
audio digital de la televizor la receptor.
Nu trebuie să efectuaţi o conexiune audio
separată pentru a asculta sunetul televizorului
prin receptor.
Pentru detalii, consultaţi „Comutarea între
audio digital şi analogic” (pagina 73).
Selectarea scenei
Dacă un televizor compatibil cu „Control
Home Theatre” este conectat la receptor,
o pictogramă pentru aplicaţii bazate pe
Internet apare pe televizorul conectat.
Puteţi comuta o intrare a receptorului sau
puteţi comuta câmpurile de sunet cu ajutorul
telecomenzii televizorului. De asemenea,
puteţi să ajustaţi nivelul difuzorului central sau
al subwooferului sau să ajustaţi setările pentru
„Sound Optimizer” (pagina 64), „Dual Mono”
(pagina 89) sau „A/V Sync” (pagina 90).
Pentru a utiliza funcţia Control Home Theatre,
televizorul dumneavoastră trebuie să poată
accesa un serviciu de bandă largă.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite cu televizorul.
Scoaterea semnalelor HDMI
chiar şi atunci când receptorul
se află în modul standby
(Pass Through)
Calitatea optimă a imaginii şi câmpul de sunet
sunt selectate automat în funcţie de scena
selectată pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţionare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Notă
Este posibil să nu se comute câmpul de sunet,
în funcţie de televizor.
Tabel de corespondenţă
Setarea scenei pe televizor Câmp de sunet
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
72RO
Control Home Theatre
Puteţi scoate semnalele video şi audio de la
mufa HDMI IN prin televizorul conectat la
mufa HDMI OUT, chiar şi atunci când
receptorul se află în modul standby.
Dacă utilizaţi această funcţie în timp ce
„Control for HDMI” este setat la „On”, intrarea
receptorului este comutată în conformitate cu
funcţionarea echipamentului conectat, chiar şi
atunci când receptorul se află în modul standby.
Când activaţi această funcţie, efectuaţi setarea
pentru „Pass Through” respectând paşii de
mai jos.
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „HDMI Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
.
Parametru
Explicaţie
On
Când receptorul se află în
modul standby, receptorul
scoate semnale HDMI prin
mufa HDMI OUT
a receptorului.
Off
Receptorul nu scoate
semnale HDMI când se află
în modul standby. Porniţi
receptorul pentru a vă
bucura de sursa
echipamentului conectat pe
televizor. Această setare
economiseşte energie în
modul standby, prin
comparaţie cu setarea „On”.
Comutarea între audio digital
şi analogic
Când conectaţi echipamentul la mufele de
intrare audio digitale şi analogice de pe
receptor, puteţi fixa modul de intrare audio pe
una dintre acestea sau puteţi comuta de la una
la alta, în funcţie de tipul de material pe care
intenţionaţi să îl vizionaţi.
Butoane
de intrare
INPUT
MODE
1
Selectaţi sursa de intrare,
utilizând butoanele de intrare.
2
Apăsaţi INPUT MODE.
Modul de intrare audio selectat apare în
fereastra de afişaj.
• AUTO
Acordă prioritate semnalelor audio
digitale în momentul în care există
ambele conexiuni, digitală şi analogică.
Dacă nu există semnale audio digitale,
sunt selectate semnalele audio analogice.
Când este selectată intrarea TV, au
prioritate semnalele Audio Return
Channel (ARC). Dacă televizorul
dumneavoastră nu este compatibil cu
Audio Return Channel (ARC), sunt
selectate semnalele audio digitale optice.
Dacă funcţiile Comandă HDMI de pe
receptor şi de pe televizor nu sunt
activate, Audio Return Channel (ARC)
nu funcţionează.
continuare
73RO
Utilizarea altor caracteristici
4
Selectaţi „Pass Through”, apoi
apăsaţi
.
• OPT
Apare doar dacă o mufă optică este
alocată intrării şi selectează automat
mufa de intrare optică.
• COAX
Apare doar dacă o mufă coaxială este
alocată intrării şi selectează automat
mufa de intrare coaxială.
• ANALOG
Specifică semnalele audio analogice care
intră prin mufele AUDIO IN (L/R).
Note
• În funcţie de intrare, în fereastra de afişaj apare
„------”, şi nu pot fi selectate alte moduri.
• Atunci când este utilizat „2ch Analog Direct”,
intrarea audio este setată la „Analog”. Nu puteţi
selecta alte moduri.
Utilizarea altor mufe de
intrare video/audio
Puteţi realoca semnale video şi/sau audio către
alte mufe de intrare.
Exemplu) Conectaţi mufa OPTICAL OUT
a playerului DVD la mufa OPTICAL IN 1
a acestui receptor atunci când doriţi să
introduceţi doar semnalele audio optice
digitale de la playerul DVD.
Conectaţi mufa video de componentă
a playerului DVD la mufele COMPONENT
VIDEO IN 1 sau COMPONENT VIDEO IN 2
ale acestui receptor dacă doriţi să introduceţi
semnalele video de la playerul DVD.
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi „Input Settings”, apoi
apăsaţi
.
3
Selectaţi „Video Input Assign”
sau „Audio Input Assign”, apoi
apăsaţi
.
74RO
4
Selectaţi semnalele audio şi/sau
video pe care doriţi să le alocaţi
fiecărei intrări.
Note
• Dacă alocaţi o intrare oricăreia dintre mufele de la
HDMI IN 1 la IN 5 din „Video Input Assign” sau
„Audio Input Assign”, aceeaşi mufă de intrare
HDMI este alocată atât intrării video, cât şi intrării
audio. Dacă doriţi să alocaţi o mufă HDMI IN
intrării video sau intrării audio, alocaţi, mai întâi,
o intrare oricăreia dintre mufele de la HDMI IN 1
la IN 5 din „Video Input Assign” sau „Audio Input
Assign”. Apoi, setaţi alocarea unei mufe HDMI IN
la „None” în „Video Input Assign” sau „Audio
Input Assign”, pentru oricare nu doriţi să alocaţi
o mufă HDMI IN.
• Atunci când comandaţi receptorul fără a utiliza
GUI, puteţi modifica alocarea unei mufe HDMI IN
utilizând „H.V. ASSIGN” sau „H.A. ASSIGN” din
„INPUT” (pagina 105).
• Dacă modificaţi alocarea unei mufe HDMI IN în
timp ce este utilizată funcţia Comandă HDMI,
comutaţi intrarea receptorului la intrarea la care
echipamentul HDMI este conectat. Altfel, este
posibil ca funcţia Comandă HDMI să nu
funcţioneze corect.
• Dacă setaţi alocarea unei mufe HDMI IN la
„NONE” atât în „Video Input Assign”, cât şi în
„Audio Input Assign”, nu puteţi selecta semnalele
de intrare prin intermediul intrării HDMI. În acest
caz, funcţia Comandă HDMI funcţionează doar pe
echipamente diferite de receptor. În orice caz,
aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Nume intrare
GAME
SAT/
CATV
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI1 (GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
HDMI2 (SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI3 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
HDMI4 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI5 (BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
Mufe intrare audio Optical1 (VIDEO 1)
alocabile
Optical2 (TV)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
Optical3 (MD/TAPE)
a
a
a
a
a
–
a*
a
Coaxial1 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI1 (GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
HDMI2 (SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI3 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
HDMI4 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI5 (BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
Mufe intrare video Component1 (BD/
alocabile
DVD)
Component2
(SAT/CATV)
*
VIDEO 1 VIDEO 2
TV
MD/TAPE SA-CD/
CD
setare implicită din fabrică
Note
• Atunci când alocaţi intrarea audio digitală, este
posibil ca setarea INPUT MODE să se modifice
automat.
• Dacă alocaţi o intrare video intrării de componentă
sau celei compuse şi o intrare audio intrării HDMI,
semnalele video de componentă sau compuse nu
sunt scoase prin mufele HDMI OUT. Semnalele
video de componentă sau compuse sunt scoase prin
mufele COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
sau prin mufa MONITOR VIDEO OUT.
• Nu puteţi aloca mufe HDMI diferite către mufe de
intrare video şi audio separate ale unei intrări.
• Puteţi aloca mai multe intrări cu aceeaşi mufă
HDMI IN. În orice caz, dacă utilizaţi funcţia
Redare printr-o singură atingere de pe
echipamentul conectat la mufa HDMI IN, intrarea
anterioară, în ordinea de intrare iniţială, este
selectată în mod preferenţial.
75RO
Utilizarea altor caracteristici
BD/DVD
Controlarea receptorului cu
un telefon inteligent
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul unui
telefon inteligent prevăzut cu software-ul de
aplicaţie „ES Remote”. Software-ul de aplicaţie
„ES Remote” poate fi descărcat din App Store
(pentru iPhone) sau din Android Market
(pentru telefoane Android), gratuit.
Salvarea diverselor setări
pentru receptor şi reapelarea
tuturor acestor setări în
acelaşi timp
(Easy Automation)
Puteţi să salvaţi diverse setări ale receptorului,
toate în acelaşi timp, şi să reapelaţi setările şi să
le aplicaţi cu uşurinţă receptorului.
De exemplu, salvând setările în scena
„1: Movie”, după cum urmează, puteţi comuta
setările receptorului, toate în acelaşi timp,
printr-o singură operaţie simplă, cu o singură
atingere, fără a comuta fiecare setare pentru
„Input”, „Calibration Type” şi „Sound Field”
în parte.
Element setare
Valoare setată pentru „1: Movie”
Input
BD/DVD
Calibration Type
Engineer
Sound Field
HD-D.C.S.
76RO
EASY
AUTOMATION
Element
setare
Valoare implicită
Input
BD/DVD
SA-CD/CD No
Change
No
Change
Tuner
Preset
No
Change
No
Change
No
Change
1: Movie 2: Music
3: Party
No
Change
Reapelarea setărilor salvate în Scene
1
Selectaţi „Easy Automation”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
2
Selectaţi o Scene dorită, apoi
apăsaţi
.
4: Night
Multi
Sound Field HD-D.C.S. Berlin
Philharmonic Stereo
Hall
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
Off
30 min.
Volume
No
Change
No
Change
–10 dB
–30 dB
Speaker
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
On
No
Change
A/V Sync
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Digital
Legato
Linear
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
Off
On
Sound Field No
Mode
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer No
(Surround) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
Salvaţi setările într-o Scene
1
Selectaţi „Easy Automation”
din meniul de pornire, apoi
apăsaţi
.
2
Selectaţi o Scene pentru care
doriţi să salvaţi setările, alegând
dintre „1: Movie”, „2: Music”,
„3: Party” sau “4: Night”, apoi
apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
3
Selectaţi meniul dorit, apoi
apăsaţi
.
Meniu
No
Change
* Puteţi selecta „Tuner Preset” doar dacă „FM” sau
„AM” este selectat pentru „Input”.
Utilizarea altor caracteristici
Elementele pentru care puteţi salva setări şi
valorile implicite pentru fiecare element sunt
următoarele.
Explicaţie
Edit Saved Scene Vă permite să particularizaţi şi să
salvaţi setările potrivit
preferinţelor dumneavoastră.
Import Current
Settings
Încarcă setările actuale ale
receptorului şi salvează setările
respective cu Scene. „Input” şi
„Volume” sunt setate la „No
Change”.
Note
• Elementele de setare salvate ca „No Change” nu
sunt modificate din setările curente, chiar dacă
reapelaţi Scene. Selectaţi „Edit Saved Scene”, apoi
debifaţi caseta pentru un element de setare în
ecranul de editare pentru a seta „No Change”.
• Când reapelaţi Scene, setările ce nu pot fi aplicate
sunt ignorate.
continuare
77RO
Sfat
Puteţi reapela direct setările salvate pentru
„1: Movie” sau „2: Music”, apăsând EASY
AUTOMATION 1 sau EASY AUTOMATION 2 de
pe telecomandă. De asemenea, puteţi suprascrie
„1: Movie” sau „2: Music” cu setările actuale, ţinând
apăsat pe EASY AUTOMATION 1 sau pe EASY
AUTOMATION 2 timp de 3 secunde, la fel ca atunci
când selectaţi „Import Current Settings” din meniu.
Utilizarea temporizatorului
de oprire
Puteţi seta receptorul să se oprească automat
după o perioadă de timp specificată.
AMP
SLEEP
1
Apăsaţi AMP.
Receptorul poate fi comandat cu
telecomanda.
2
Apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP,
afişajul se modifică ciclic, după cum
urmează:
78RO
Înregistrarea cu un echipament audio
Înregistrarea cu ajutorul
receptorului
Puteţi înregistra de pe un echipament video/
audio utilizând receptorul. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate odată cu
echipamentul de înregistrare.
Puteţi înregistra cu un echipament audio
utilizând receptorul. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite cu casetofonul MD sau cu
casetofonul.
1
Selectaţi „Listen” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi echipamentul de redare,
apoi apăsaţi
.
3
Pregătiţi echipamentul de redare
pentru redare.
De exemplu, introduceţi un CD în
playerul CD.
4
Introduceţi un MD sau o casetă goală în
casetofon şi reglaţi nivelul volumului
înregistrării.
Înregistrarea cu un echipament video
1
Selectaţi „Watch” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
.
2
Selectaţi echipamentul de redare,
apoi apăsaţi
.
3
Pregătiţi echipamentul pentru
redare.
De exemplu, introduceţi în VCR caseta
video pe care doriţi să o copiaţi.
4
Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
Introduceţi o casetă video goală etc. în
echipamentul de înregistrare (VIDEO 1)
pentru înregistrare.
5
Începeţi înregistrarea pe
echipamentul de înregistrare, apoi
porniţi echipamentul de redare.
Pregătiţi echipamentul de
înregistrare.
5
Începeţi înregistrarea pe
casetofonul de înregistrare, apoi
porniţi echipamentul de redare.
Comutarea modului de
comandă al receptorului şi al
telecomenzii
Puteţi comuta modul de comandă
(COMMAND MODE AV1 sau COMMAND
MODE AV2) al receptorului şi al telecomenzii.
Comutaţi modul de comandă de la setarea
implicită din fabrică la setarea
corespunzătoare, dacă un alt echipament Sony
este comandat în mod accidental de aceeaşi
telecomandă, atunci când comandaţi
receptorul cu ajutorul telecomenzii furnizate
împreună cu acesta.
Modurile de comandă ale receptorului şi ale
telecomenzii sunt cele corespunzătoare setării
implicite din fabrică (COMMAND MODE AV2).
continuare
79RO
Utilizarea altor caracteristici
Când este utilizat temporizatorul de oprire,
pe fereastra de afişaj a receptorului se
aprinde „SLEEP”.
Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
receptorului, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas
apare în fereastra de afişaj. Dacă apăsaţi din
nou SLEEP, temporizatorul de oprire este
setat la „OFF”.
Pe de altă parte, receptorul şi telecomanda
trebuie să utilizeze acelaşi mod de comandă.
Dacă modurile de comandă ale receptorului şi
ale telecomenzii sunt diferite, nu puteţi utiliza
telecomanda pentru a comanda receptorul.
Comutarea modului de comandă al
telecomenzii
RM SET UP
Comutarea modului de comandă al
receptorului
?/1
SHIFT
1, 2
2CH/A.DIRECT
?/1
AMP
ZONE
ENT/MEM
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat 2CH/
A.DIRECT, apăsaţi ?/1 pentru
a porni receptorul.
1
Apăsaţi ?/1 în timp ce apăsaţi RM
SET UP.
Butoanele AMP şi ZONE clipesc.
Dacă modul de comandă este setat la
„AV2”, pe afişaj apare „C. MODE AV2”.
Dacă modul de comandă este setat la
„AV1”, pe afişaj apare „C. MODE AV1”.
2
Apăsaţi AMP.
Butonul ZONE se stinge, butonul AMP
clipeşte în continuare, iar butonul SHIFT
se aprinde.
3
Apăsaţi butonul numeric 1 sau 2,
în timp ce butonul AMP clipeşte.
Dacă apăsaţi 1, modul de comandă este
setat la COMMAND MODE AV1. Dacă
apăsaţi 2, modul de comandă este setat la
COMMAND MODE AV2.
Butonul AMP se aprinde.
4
Apăsaţi ENT/MEM.
Butonul AMP clipeşte de două ori,
apoi procesul setării modului de comandă
este finalizat.
80RO
Dacă nu utilizaţi difuzoare surround spate şi
nici difuzoare frontale înalte, puteţi utiliza
bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 pentru difuzoarele frontale, pentru
utilizarea cu o conexiune bi-amplificator.
Pentru a conecta difuzoarele
Difuzor frontal
(dreapta)
Difuzor frontal
(stânga)
Hi
Hi
Lo
Lo
Conectaţi mufele de pe partea Lo (sau Hi)
a difuzoarelor frontale la bornele FRONT A
şi conectaţi mufele de pe partea Hi (sau Lo)
a difuzoarelor frontale la bornele
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2.
Asiguraţi-vă că armăturile de metal ale Hi/Lo
ataşate la difuzoare au fost îndepărtate de pe
acestea pentru a evita defectarea receptorului.
Pentru a configura difuzoarele
Pentru detalii, consultaţi „Speaker
Connection” din meniul Speaker Settings
(pagina 86).
Note
• Nu puteţi utiliza bornele FRONT B pentru
o conexiune de bi-amplificator.
• Efectuaţi setările pentru bi-amplificator înainte de
a executa funcţia Auto Calibration.
81RO
Utilizarea altor caracteristici
Utilizarea unei conexiuni
bi-amplificator
• Dacă efectuaţi setările pentru bi-amplificator,
setările privind nivelul difuzorului, balansul şi
egalizorul difuzoarelor surround spate devin
nevalide, folosindu-se cele ale difuzoarelor frontale.
• Dacă modelul de difuzoare este setat astfel încât
există difuzoare surround spate sau difuzoare
frontale înalte, nu puteţi seta bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 pentru
o conexiune bi-amplificator.
• Atunci când comandaţi receptorul fără să utilizaţi
GUI, setaţi „SB ASSIGN” la „BI-AMP” din
„SPEAKER” (pagina 104).
2
Ajustarea setărilor
Utilizarea meniului de setări
Selectaţi elementul de meniu
dorit, apoi apăsaţi
pentru
a accesa elementul de meniu.
Exemplu: Când selectaţi „Audio Settings”.
Puteţi ajusta diverse setări pentru difuzoare,
efecte surround, zone multiple etc., utilizând
meniul de setări.
3
Selectaţi parametrul dorit, apoi
apăsaţi
pentru a-l accesa.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Selectaţi „Settings” din meniul de
pornire, apoi apăsaţi
pentru
a intra în modul meniu.
Pe ecranul televizorului apare lista
meniului de setări.
82RO
Lisă meniu setări
Settings
Easy Setup
(pagina 85)
Speaker Settings
(pagina 85)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Ajustarea setărilor
Calibration Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Speaker Setup
Test Tone
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(pagina 89)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Advanced Auto Volume
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Nume intrare)
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Sound Field Mode
Video Settings
(pagina 92)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(pagina 94)
(Nume intrare)
Subwoofer Level
Subwoofer Low Pass Filter
Audio Out
Control for HDMI
Pass Through
Input Settings
(pagina 95)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
continuare
83RO
Network Settings
(pagina 96)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(pagina 97)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(pagina 98)
Zone Control
System Settings
(pagina 99)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Network Update
(pagina 100)
84RO
Easy Setup
Speaker Settings
Execută din nou Easy Setup pentru a efectua
setările de bază. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (pagina 43).
Puteţi configura mediul de vizualizare
(cu sistemul de difuzoare utilizat) fie automat,
fie manual.
Execută funcţia D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Această funcţie vă permite
să efectuaţi calibrarea automată, precum
verificarea conexiunii dintre fiecare difuzor şi
receptor, ajustarea nivelului difuzoarelor şi
măsurarea automată a distanţei dintre fiecare
difuzor şi poziţia de ascultare.
Notă
Rezultatele măsurătorii vor fi suprascrise şi salvate
pe poziţia selectată în momentul respectiv.
Auto Calibration Setup
Vă permite să înregistraţi trei modele pentru
„Position”, în funcţie de poziţiile de ascultare,
de mediul de ascultare şi condiţiile de
măsurare.
De asemenea, puteţi selecta un tip de calibrare
pentru a compensa fiecare difuzor.
Position
Puteţi înregistra mai multe seturi de setări
pentru mediul de ascultare şi puteţi reapela un
set de setări.
Selectaţi „Position” pentru care doriţi să
înregistraţi rezultatele măsurătorii în ecranul
Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
continuare
85RO
Ajustarea setărilor
Auto Calibration
Pentru a seta un tip de compensare
pentru difuzoare
Puteţi selecta tipul de compensare care să fie
utilizat pentru difuzoare, pentru fiecare
Position.
1 Selectaţi „Position” pentru care doriţi să
setaţi tipul de compensare a difuzoarelor,
apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Calibration Type” dorit, apoi
apăsaţi
.
• Full Flat
Aplatizează măsurarea frecvenţei de la
fiecare difuzor.
• Engineer
Setează frecvenţa pentru a se potrivi cu
cea a standardului pentru camere de
ascultare Sony.
• Front Reference
Reglează caracteristicile tuturor
difuzoarelor în funcţie de caracteristicile
difuzoarelor frontale.
• Off
Setează egalizorul pentru Auto
Calibration la valoarea dezactivat.
Notă
Nu puteţi seta „Calibration Type” pentru „Position”,
pentru care rezultatele măsurătorii nu au fost
înregistrate.
Pentru a denumi Position
.
2 Selectaţi „Name In”, apoi apăsaţi
.
Pe ecran apare tastatura virtuală.
3 Apăsaţi V/v/B/b şi
pentru a selecta
câte un caracter pe rând.
4 Selectaţi „Finish”, apoi apăsaţi
.
Automatic Phase Matching
Vă permite să setaţi funcţia A.P.M. (Automatic
Phase Matching) în funcţia D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration) (pagina 85).
x OFF
Nu activează funcţia A.P.M..
86RO
Activează sau dezactivează automat funcţia A.P.M..
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în
următoarele cazuri.
– „OFF” este selectat pentru tipul de calibrare
(pagina 85).
– Sunt introduse semnale audio analogice.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor de
intrare, în funcţie de formatul audio.
Speaker Connection
Vă permite să reglaţi fiecare difuzor manual.
De asemenea, puteţi regla nivelurile
difuzoarelor după finalizarea Easy Setup.
Speaker Settings sunt doar pentru
„Position”curent.
Puteţi efectua următoarele setări cu ajutorul
expertului.
– Setări pentru modelul de difuzoare pentru
sistemul de difuzoare pe care îl utilizaţi
– Setări pentru bornele SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 pentru o conexiune
de bi-amplificator sau pentru o conexiune în
zona 2 („SB Assign”)
Notă
1 Selectaţi „Position” pe care doriţi să
o denumiţi, apoi apăsaţi
x AUTO
Dacă modelul de difuzoare este setat astfel încât
există difuzoare surround spate sau difuzoare
frontale înalte, nu puteţi seta bornele SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 pentru o conexiune
bi-amplificator sau pentru o conexiune în zona 2.
Speaker Setup
Vă permite să reglaţi fiecare difuzor manual
din ecranul Manual Setup. De asemenea,
puteţi regla nivelurile difuzoarelor după
finalizarea „Auto Calibration”.
Selectaţi „Level/Distance/Size”,
apoi apăsaţi
.
Pentru a regla volumul difuzorului
Puteţi regla nivelul fiecărui difuzor (central,
surround stânga/dreapta, surround spate
stânga/dreapta, frontal înalt stânga/dreapta,
subwoofer).
doriţi să reglaţi nivelul, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
Puteţi regla nivelul de la –20,0 dB la
+10,0 dB în intervale de 0,5 dB.
Pentru difuzoarele frontale stânga/dreapta,
puteţi ajusta balansul în orice parte. Puteţi
regla nivelul frontal stânga de la FL–10,0 dB
la FL+10,0 dB, în intervale de 0,5 dB. Puteţi
regla, de asemenea, nivelul frontal dreapta
de la FR–10,0 dB la FR+10,0 dB, în
intervale de 0,5 dB.
Pentru a regla distanţa de la
poziţia dumneavoastră de
ascultare la fiecare difuzor.*
Puteţi regla distanţa de la poziţia de ascultare la
fiecare difuzor (frontal stânga/dreapta, frontal
stânga/dreapta înalt, centru, surround stânga/
dreapta, surround spate stânga/dreapta, frontal
înalt stânga/dreapta, subwoofer).
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
doriţi să reglaţi distanţa, apoi apăsaţi
2 Selectaţi o „Distance”, apoi apăsaţi
.
.
Puteţi regla distanţa de la 1,0 metru la
10,0 metri (de la 3 picioare 3 inci la
32 picioare 9 inci), în intervale de
1 cm (1 inci).
.
• Large
În cazul în care conectaţi difuzoare mari,
care vor reproduce efectiv frecvenţele de
bas, selectaţi „Large”. În mod normal,
selectaţi „Large.”
• Small
Dacă sunetul este distorsionat sau dacă
simţiţi lipsa efectelor surround când
utilizaţi un sunet surround multicanal,
selectaţi „Small” pentru a activa circuitele
de redirecţionare a basului şi pentru
a scoate frecvenţele de bas ale fiecărui
canal prin subwoofer sau alte
difuzoare „Large”.
Note
• Difuzoarele surround spate vor fi setate la aceeaşi
setare ca cea a difuzoarelor surround.
• Când difuzoarele frontale sunt setate la „Small”,
difuzoarele central, surround, surround spate şi
frontale înalte sunt setate automat la „Small”.
• Dacă nu utilizaţi subwooferul, difuzoarele frontale
sunt setate automat la „Large”.
Pentru a ajusta frecvenţa de
tranziţie a fiecărui difuzor
Vă permite să setaţi frecvenţa de tranziţie
a basului pentru difuzoarele care au fost setate
la „Small” în meniul Size. Frecvenţa de tranziţie
măsurată a difuzorului este setată pentru fiecare
difuzor după „Auto Calibration”.
1 Selectaţi „Crossover Frequency”, apoi
apăsaţi
.
2 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
doriţi să reglaţi frecvenţa de tranziţie.
Pentru a ajusta dimensiunea
fiecărui difuzor
3 Setaţi frecvenţa de tranziţie a difuzorului
Puteţi ajusta dimensiunea fiecărui difuzor
(frontal stânga/dreapta, frontal stânga/dreapta
înalt, centru, surround stânga/dreapta,
surround spate stânga/dreapta, frontal înalt
stânga/dreapta).
Notă
selectat.
Difuzoarele surround spate vor fi setate la aceeaşi
setare ca cea a difuzoarelor surround.
1 Selectaţi pe ecran difuzorul a cărui
dimensiune doriţi să o ajustaţi, apoi
apăsaţi
.
87RO
Ajustarea setărilor
1 Selectaţi pe ecran difuzorul pentru care
2 Selectaţi o „Size”, apoi apăsaţi
Pentru a scoate sursa de sunet
prin difuzoarele adiacente
Test Tone
Vă permite să selectaţi tipul tonului de testare
din ecranul Test Tone.
Puteţi scoate sursa de sunet prin difuzoarele
adiacente, astfel încât să puteţi regla balansul
dintre difuzoare.
Pentru a scoate un ton de testare
prin fiecare difuzor
1 Selectaţi „Phase Audio”, apoi apăsaţi
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoare,
pe rând.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
1 Selectaţi „Test Tone”, apoi apăsaţi
Apare ecranul Phase Audio.
.
Apare ecranul Test Tone.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• Off
• Auto
Tonul de testare este scos prin fiecare
difuzor, pe rând.
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH, RH, SW
* „SB” apare când este conectat doar un difuzor
surround spate.
Puteţi selecta ce difuzoare vor scoate
tonul de testare.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
Vă permite să scoateţi sunetul sursei
frontale pe 2 canale (în loc de tonul de
testare) în mod secvenţial prin
difuzoarele adiacente.
În funcţie de setarea modelului de
difuzoare, este posibil ca unele elemente
să nu fie afişate.
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
Speaker Impedance
Puteţi scoate un ton de testare prin difuzoarele
adiacente, astfel încât să puteţi regla balansul
dintre difuzoare.
1 Selectaţi „Phase Noise”, apoi apăsaţi
.
Apare ecranul Phase Noise.
2 Ajustaţi parametrul, apoi apăsaţi
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB” şi „SB/SL” apar când este conectat
doar un difuzor surround spate.
Vă permite să scoateţi tonul de testare în
mod secvenţial prin difuzoarele adiacente.
În funcţie de setarea modelului de
difuzoare, este posibil ca unele elemente să
nu fie afişate.
88RO
* „SR/SB” şi „SB/SL” apar când este conectat
doar un difuzor surround spate.
.
Pentru a scoate un ton de testare
prin difuzoarele adiacente
3 Ajustaţi „Level”, apoi apăsaţi
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
.
Vă permite să setaţi impedanţa difuzoarelor.
Pentru detalii, consultaţi „7: Configurarea
receptorului cu ajutorul Easy Setup”
(pagina 43).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Vă permite să selectaţi unitatea de măsură
pentru setarea distanţelor.
x meter
Distanţa este afişată în metri.
x feet
Distanţa este afişată în picioare.
.
Audio Settings
Puteţi ajusta setările audio pentru a se potrivi
preferinţelor dumneavoastră.
Funcţia D.L.L. reprezintă tehnologia
proprietară Sony care permite semnalelor
audio digitale şi a semnalelor audio analogice
de slabă calitate să fie redate la o calitate înaltă
a sunetului.
x OFF
x Auto 1
Vă permite să reglaţi nivelul de bas şi înalte
pentru fiecare difuzor (pagina 64).
Advanced Auto Volume
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
Advanced Auto Volume (pagina 65).
x Off
x On
Subwoofer Muting
Această funcţie este disponibilă pentru
formatele audio cu comprimare prin eliminare
şi pentru semnalele audio analogice.
Vă permite să împiedicaţi scoaterea
semnalelor prin mufele SUBWOOFER.
x Auto 2
Mufele SUBWOOFER scot semnale.
Această funcţie este disponibilă pentru
semnalele PCM linear, precum şi pentru
formatele audio cu comprimare prin eliminare
şi pentru semnalele audio analogice.
Note
• Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă,
în funcţie de conţinutul de pe un dispozitiv USB
sau dintr-o reţea de domiciliu.
• Această funcţie este disponibilă când este selectat
„A.F.D. Auto”. În orice caz, această funcţie nu este
disponibilă în următoarele cazuri.
– Se primesc semnale PCM lineare cu o frecvenţă
de eşantionare diferită de 44,1 kHz.
– Se primesc semnale Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES
Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio sau DTS-HD
High Resolution Audio.
Sound Optimizer
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
de optimizare a sunetului (pagina 64).
x Off
x On
Mufele SUBWOOFER nu scot semnale.
Dual Mono
Vă permite să selectaţi limba în care doriţi să
ascultaţi componenta audio duală a unei
difuzări digitale, când este disponibilă. Această
caracteristică funcţionează doar pentru surse
Dolby Digital.
x Main/Sub
Sunetul limbii principale va fi scos prin
difuzorul frontal din stânga, iar sunetul limbii
secundare va fi scos prin difuzorul frontal din
dreapta, în acelaşi timp.
x Main
Va fi scos sunetul limbii principale.
x Sub
Va fi scos sunetul limbii secundare.
x Off
x On
89RO
Ajustarea setărilor
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Equalizer
Dynamic Range Compressor
Vă permite să comprimaţi intervalul dinamic
al piesei audio. Această funcţie poate fi utilă
atunci când doriţi să vizionaţi filme în timpul
nopţii, cu volumul redus. Compresia
intervalului dinamic este posibilă doar
cu surse Dolby Digital.
x Off
Intervalul dinamic nu este comprimat.
x Auto
Intervalul dinamic este comprimat automat.
x On
Intervalul dinamic este comprimat aşa cum
a avut în vedere inginerul de înregistrare.
A/V Sync (Sincronizează ieşirea audio
cu cea video)
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio pentru
a minimiza diferenţa de timp dintre ieşirea
audio şi afişajul vizual.
Această funcţie este utilă atunci când utilizaţi
un monitor LCD sau cu plasmă mare sau un
proiector.
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare în parte.
Note
• Această funcţie nu este disponibilă în următorul caz.
– „2ch Analog Direct” este utilizat.
• Este posibil ca receptorul să redea semnale la
o frecvenţă de eşantionare mai mică decât
frecvenţa de eşantionare efectivă a semnalelor de
intrare, în funcţie de formatul audio.
Decode Priority (Prioritatea
decodării intrării audio digitale)
Vă permite să specificaţi modul de intrare
pentru intrarea semnalului digital prin mufele
DIGITAL IN sau HDMI IN.
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare în parte.
x PCM
Atunci când sunt selectate semnale de la mufa
DIGITAL IN, semnalele PCM au prioritate
(pentru a preveni întreruperea în momentul
pornirii redării). În orice caz, atunci când intră
alte semnale, este posibil să nu se audă niciun
sunet, în funcţie de format. În acest caz, setaţi
acest element la „AUTO”.
Atunci când sunt selectate semnalele de la
mufa HDMI IN, doar semnalele PCM sunt
scoase de la playerul conectat. Dacă sunt
primite semnale în orice alt format, setaţi acest
element la „AUTO”.
x Auto
x HDMI Auto
Diferenţa de timp dintre ieşirea audio şi
afişajul vizual pentru monitorul conectat prin
intermediul unei conexiuni HDMI va fi
ajustată automat în baza informaţiilor pentru
televizor. Această caracteristică este
disponibilă doar când monitorul acceptă
funcţia A/V Sync.
x 0 ms – 300 ms
Puteţi ajusta întârzierea între 0 ms şi 300 ms, în
intervale de 10 ms.
90RO
Comută automat modul de intrare între Dolby
Digital, DTS sau PCM.
Notă
Chiar şi atunci când „Decode Priority” este setat la
„PCM”, este posibil ca începutul secvenţei audio să
nu fie scos in cauza redării semnalelor de pe CD.
Sound Field
Vă permite să selectaţi un efect de sunet aplicat
semnalelor de intrare. Pentru detalii,
consultaţi „Ascultarea de efecte de sunet”
(pagina 59).
Puteţi seta funcţia pentru fiecare intrare în parte.
Sound Field Mode
Vă permite să stabiliţi dacă sunetul să fie scos
prin difuzoarele frontale înalte sau nu. Pentru
detalii, consultaţi „Sound Field Mode”
(pagina 63).
Ajustarea setărilor
91RO
Video Settings
Puteţi ajusta setări pentru video.
Resolution (Conversia semnalelor video)
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalelor de intrare video analogice şi să scoateţi semnalele
convertite.
x Direct
x 480p/576p
Vă permite să scoateţi direct semnalele de
intrare video analogice.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Ieşire de la
Setări meniu
„Resolution”
Mufe HDMI
OUT
Mufe MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
a
–
Mufe VIDEO IN
–
Intrare de la
Direct
Auto
(setare implicită
din fabrică)
480i/576i
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
za)
Mufe VIDEO IN
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
zc)
z
z
Mufe VIDEO IN
zc)
z
z
z
z
–
480p/576p
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
Mufe VIDEO IN
z
z
a
720p, 1080i
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
z
zd)
–
Mufe VIDEO IN
z
zd)
a
Mufe COMPONENT
VIDEO IN
z
a
–
Mufe VIDEO IN
z
–
a
1080p
z : Semnalele video sunt convertite şi scoase prin convertorul video.
a : Este scos acelaşi tip de semnal precum cel de intrare. Nu sunt convertite semnale video.
– : Nu sunt scoase semnale video.
a) Rezoluţia este setată automat, în funcţie de
monitorul conectat.
92RO
b) Dacă televizorul este conectat la alte mufe decât
cele HDMI, sunt scoase semnale 480i/576i, dacă
„Resolution” este setat la „Auto”.
c)
Sunt scoase semnale 480p/576p chiar dacă este
setat 480i/576i.
d)Semnalele video fără protecţie de drepturi de autor
sunt scoase în funcţie de meniul setărilor.
Semnalele video cu protecţie de drepturi de autor
sunt scoase ca semnale 480p/576p.
Note
Playback Resolution
Această funcţie vizează conţinut printr-un dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de pe
Internet.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Rezoluţie Mufe HDMI
video de OUT
ieşire
Setări meniu
„Playback
Resolution”
480i/576i
480i/576i
Mufe
Mufă
MONITOR
MONITOR
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
Mufe ZONE 2 Mufă ZONE 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
720p (setare implicită din
fabrică)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Dacă redaţi conţinut protejat prin Macrovision,
este posibil ca receptorul să scoată imaginea la
rezoluţie redusă sau să apară un mesaj de
avertizare, care să vă informeze că semnalele video
nu pot fi scoase.
Note
• Dacă apare mesajul de avertizare „Video cannot be
output from this jack.”, efectuaţi următoarea
procedură.
1Selectaţi „BD/DVD” ca intrare pentru zona
principală.
2Setaţi „Playback Resolution” la „480i/576i” sau
la „480p/576p”.
• Dacă nu este scoasă nicio imagine când redaţi
conţinut prin intermediul unui dispozitiv USB,
al unei reţele de domiciliu sau al Internet video din
meniul Watch/Listen, efectuaţi următoarea
procedură.
1Selectaţi „BD/DVD” ca intrare pentru zona
principală.
2Setaţi „Playback Resolution” la o rezoluţie
mai mică.
93RO
Ajustarea setărilor
• Nu sunt scoase semnale video din mufele
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT sau
MONITOR VIDEO OUT atunci când monitorul
etc. este conectat la mufele HDMI OUT.
• Dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul
conectat nu o acceptă în meniul „Resolution”,
imaginile de la televizor nu pot fi scoase corect.
• Ieşirea de imagine HDMI convertită nu acceptă
x.v.Colour, Deep Colour şi nici 3D.
3D Output Settings
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de
pe Internet.
x Auto
Selectaţi această opţiune pentru a afişa
conţinut compatibil 3D în format 3D.
x Off
Selectaţi această opţiune pentru a afişa întreg
conţinutul în format 2D.
TV Type
HDMI Settings
Puteţi ajusta setările necesare pentru
echipamentul conectat la mufele HDMI.
Subwoofer Level
Vă permite să setaţi nivelul subwooferului la 0 dB
sau la +10 dB, atunci când semnalele PCM intră
printr-o conexiune HDMI. Puteţi seta în mod
independent nivelul pentru fiecare intrare căreia îi
este alocată o mufă de intrare HDMI.
x 0 dB
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de
pe Internet.
x Auto
x 16:9
x +10 dB
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu ecran lat sau un televizor cu
funcţie mod de ecran lat.
x 4:3
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu ecran 4:3 fără funcţie mod de
ecran lat.
Screen Format
Această funcţie vizează conţinut printr-un
dispozitiv USB, o reţea de domiciliu şi video de
pe Internet.
x Original
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi
un televizor cu funcţie mod de ecran lat.
Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
x Fixed Aspect Ratio
Modifică dimensiunea imaginii, pentru a se
potrivi la dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
94RO
Setează automat nivelul la 0 dB sau la +10 dB,
în funcţie de transmisia audio.
Subwoofer Low Pass Filter
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi filtrul de
trecere bandă joasă pentru subwoofer. Filtrul de
trecere bandă joasă funcţionează atunci când
semnalele PCM intră prin intermediul unei
conexiuni HDMI. Puteţi seta în mod
independent funcţia pentru fiecare intrare
căreia îi este alocată o mufă de intrare HDMI.
Activaţi funcţia, în cazul în care conectaţi un
subwoofer fără funcţie de frecvenţă de tranziţie.
x Off
Nu activează funcţia filtrului de trecere
bandă joasă.
x On
Activează filtrul de trecere bandă joasă cu
o frecvenţă de oprire de 120 Hz.
Audio Out
Vă permite să setaţi ieşirea semnalelor audio
HDMI de la echipamentul de redare conectat
la receptor printr-o conexiune HDMI.
x TV+AMP
Sunetul este scos prin difuzorul televizorului şi
prin difuzoarele conectate la receptor.
Input Settings
Note
Puteţi ajusta setările pentru conexiunile
receptorului şi ale altor echipamente.
Input Edit
Vă permite să setaţi următoarele elemente
pentru fiecare intrare.
x Watch/Listen
Notă
Stabileşte dacă o intrare este afişată în meniul
Watch sau în meniul Listen.
– Watch: Afişează o intrare în meniul Watch.
– Listen: Afişează o intrare în meniul Listen.
– Watch/Listen: Afişează o intrare în meniul
Watch, cât şi în meniul Listen.
– Hidden: Nu afişează o intrare în meniurile
Watch şi Listen. Dacă selectaţi o intrare,
puteţi sări peste o intrare care este setată la
„Hidden”.
Când „Control for HDMI” este setat la „On”, „Audio
Out” se poate modifica automat.
x Icon
x AMP
Semnalele audio HDMI de la echipamentul de
redare sunt scoase doar prin difuzoarele
conectate la receptor. Sunetul multicanal poate
fi redat ca atare.
Control for HDMI
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care controlează echipamentul conectat la mufa
HDMI prin intermediul unui cablu HDMI.
x Off
x On
Pass Through
Vă permite să scoateţi semnalele HDMI prin
televizor, chiar şi când receptorul se află în
modul standby. Pentru detalii, consultaţi
„Scoaterea semnalelor HDMI chiar şi atunci
când receptorul se află în modul standby (Pass
Through)” (pagina 72).
x Off
x On
Setează pictograma afişată în meniul Watch/
Listen.
x Name
Setează numele afişat în meniul Watch/Listen.
Notă
Nu puteţi selecta o intrare care este setată la
„Hidden” sau la „HIDDEN” în „INPUT SKIP” din
„INPUT” (pagina 105), fără a utiliza GUI, chiar dacă
utilizaţi INPUT SELECTOR pe receptor.
Audio Input Assign
Vă permite să setaţi mufele de intrare audio
alocate fiecărei intrări.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea altor mufe
de intrare video/audio” (pagina 74).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5, niciuna
x Digital
OPT IN 1/2/3/4, COAX IN 1/2, niciuna
continuare
95RO
Ajustarea setărilor
• Calitatea sunetului echipamentului de redare
depinde de calitatea sunetului televizorului,
precum numărul de canale şi frecvenţa de
eşantionare etc. Dacă televizorul este prevăzut cu
difuzoare stereo, sunetul care iese din receptor va fi
tot stereo, ca cel al televizorului, chiar dacă
dumneavoastră redaţi o sursă multicanal.
• Când conectaţi receptorul la un echipament video
(proiector etc.), este posibil ca sunetul să nu iasă
din receptor. În acest caz, selectaţi „AMP”.
• Dacă nu selectaţi o mufă de intrare HDMI drept
intrare audio în „Audio Input Assign” din meniul
Input Settings, sunetul nu este scos din televizor.
x Analog
Setare implicită din fabrică
Video Input Assign
Vă permite să setaţi mufele de intrare video
alocate fiecărei intrări.
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea altor mufe
de intrare video/audio” (pagina 74).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5, niciuna
x Component
COMPONENT IN 1/2, niciuna
x Analog
Network Settings
Puteţi ajusta setările pentru reţea.
Internet Settings
Vă permite să verificaţi sau să modificaţi
setările de reţea.
Puteţi modifica setările pentru următoarele
elemente, fie manual, fie automat.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Conectaţi mai întâi receptorul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „5: Conectarea la reţea”
(pagina 39).
Setare implicită din fabrică
Connection Server Settings
Vă permite să stabiliţi dacă să fie afişat serverul
DLNA conectat sau nu.
Renderer Options
x Renderer Name
Afişează numele de dispozitiv de redare al
receptorului.
x Auto Access Permission
Stabileşte dacă se acordă acces automat de la
noul controler DLNA detectat.
Renderer Access Control
Vă permite să stabiliţi dacă sunt acceptate
comenzi de la controlerul DLNA sau nu.
External Control
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care controlează receptorul de la „ES Remote”
în reţeaua de domiciliu.
x Off
x On
96RO
Network Standby
x Off
Funcţia de reţea se dezactivează când
receptorul se află în modul standby.
Zonă
Cod
Zonă
2090
Chile
2184
Marea Britanie
2092
China
2362
Mexic
2093
Columbia
2379
Norvegia
2304
Coreea
2390
Noua Zeelandă
2115
Danemarca
2376
Olanda
2086
Elveţia
2427
Pakistan
2424
Filipine
2428
Polonia
2165
Finlanda
2436
Portugalia
2174
Franţa
2489
Rusia
2109
Germania
2501
Singapore
2200
Grecia
2149
Spania
x On
2219
Hong Kong
2499
Suedia
Funcţia de reţea funcţionează chiar şi atunci
când receptorul se află în modul standby.
2248
India
2528
Tailanda
2238
Indonezia
2543
Taiwan
Internet Services Settings
Parental Control Password
Vă permite să setaţi sau să modificaţi parola
pentru funcţia de control parental. O parolă vă
permite să setaţi o restricţie pentru redarea de
materiale video de pe Internet.
Ajustarea setărilor
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care activează huburile de comutare din
spatele receptorului şi permite controlerului de
reţea, „ES Remote” etc., să comande
receptorul, chiar şi atunci când receptorul se
află în modul standby. În modul standby,
timpul de pornire a funcţiei de reţea este redus
după ce receptorul este pornit.
Cod
Internet Video Parental Control
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de vârsta
utilizatorilor. Anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite.
Setaţi funcţia în conformitate cu instrucţiunile
de pe ecran.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Vă permite să stabiliţi dacă este permisă sau
nu redarea de materiale video neclasificate de
pe Internet.
Redarea unor materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de zona geografică.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu
scene diferite.
Setaţi funcţia în conformitate cu instrucţiunile
de pe ecran.
x Allow
Cod
Zonă
Cod
Zonă
x Block
2044
Argentina
2239
Irlanda
2047
Australia
2254
Italia
Se blochează redarea de materiale video de pe
Internet neclasificate.
2046
Austria
2276
Japonia
2057
Belgia
2333
Luxemburg
2070
Brazilia
2363
Malaiezia
Se permite redarea de materiale video de pe
Internet neclasificate.
97RO
Zone Setup
Zone Settings
Pentru a preseta volumul pentru
zona principală/zona 2
Puteţi ajusta setările pentru zona principală,
zona 2.
Puteţi preseta volumul la pornirea alimentării
pentru fiecare zonă.
Zone Control
1 Selectaţi zona pentru care doriţi să
Pentru a porni şi opri alimentarea
pentru zona 2
Puteţi activa şi dezactiva funcţionarea zonei 2.
1 Selectaţi zona pe care doriţi să o activaţi
sau să o dezactivaţi, apoi apăsaţi
.
• On
• Off
Pentru a selecta sursa de ieşire
pentru fiecare zonă
Puteţi selecta sursa care să fie scoasă în zonă.
Semnalele audio şi video sunt scoase în zona 2.
1 Selectaţi zona în care doriţi să scoateţi
semnalele video/audio, apoi apăsaţi
2 Selectaţi „Input”, apoi apăsaţi
.
.
3 Selectaţi intrarea, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Preset Volume”, apoi
apăsaţi
.
3 Reglaţi volumul, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „On” sau „Off”, apoi apăsaţi
presetaţi volumul, apoi apăsaţi
.
Pentru a regla volumul pentru
zona 2
.
În timpul reglării, sunetul este scos la
nivelul volumului la care l-aţi reglat,
indiferent de valoarea controlului MASTER
VOLUME.
Dacă selectaţi „Off”, fiecare zonă este
activată la volumul la care se afla în
momentul în care aţi oprit alimentarea
ultima dată.
Notă
• Nu puteţi preseta volumul în următoarele cazuri.
– Bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 sunt utilizate pentru difuzoarele
surround spate sau pentru difuzoarele frontale
înalte, sau sunt utilizate cu o conexiune biamplificator.
– „Line Out” este setat la „Fixed”.
Line Out
Dacă bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 sunt utilizate cu o conexiune
în zona 2, puteţi regla, de asemenea, volumul
pentru zona 2.
Dacă setaţi „Line Out” la „Variable”, puteţi
regla, de asemenea, volumul utilizând „Zone
Control”.
Dacă doriţi să reglaţi volumul zonei 2 în zona
2 cu ajutorul telecomenzii, consultaţi
„Controlarea receptorului din altă zonă
(Operaţii ZONE 2)” (pagina 68).
Puteţi seta controlul volumului pentru mufele
ZONE 2 AUDIO OUT la „Variable” sau la
„Fixed”. Pentru detalii, consultaţi „Setaţi
controlul volumului pentru zona 2”
(pagina 68)
1 Selectaţi zona pentru care doriţi să reglaţi
Vă permite să selectaţi diverse opţiuni pentru
utilizarea funcţiei 12V Trigger.
volumul, apoi apăsaţi
.
2 Selectaţi „Volume”, apoi apăsaţi
3 Reglaţi volumul, apoi apăsaţi
98RO
.
.
x Fixed
x Variable
12V Trigger
x Off
Vă permite să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, chiar şi atunci când
receptorul principal este pornit.
System Settings
Puteţi particulariza setările receptorului.
x Ctrl
Vă permite să selectaţi limba pentru mesajele
de pe ecran.
x Zone
x English
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi ieşirea
declanşatoarelor 12 V, în funcţie de starea
zonei selectate - activată sau dezactivată.
x Español
x Input (doar pentru „Main”)
Vă permite să activaţi ieşirea declanşatoarelor
12 V, atunci când este selectată intrarea
presetată.
Dacă selectaţi „Input”, apare afişajul setării
care activează/dezactivează fiecare declanşator
de intrare. Apăsaţi V/v pentru a selecta
intrarea, apoi apăsaţi
pentru a bifa caseta.
Language
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi funcţia
care comută automat zona principală la modul
standby, atunci când nu utilizaţi receptorul
pentru o anumită perioadă de timp sau când
nu intră semnale în receptor.
x Off
Nu comută la modul standby.
x On
Comută le modul standby după aproximativ
30 de minute.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în următorul caz.
– „FM/AM” este selectat.
– Atunci când redaţi prin intermediul unui
dispozitiv USB, a unui iPhone/iPod, a unei reţele
de domiciliu sau al Internet video.
Settings Lock
Vă permite să blocaţi setările receptorului.
x On
Puteţi activa această funcţie doar utilizând
meniul de setări. Atunci când dezactivaţi această
funcţie, efectuaţi următoarea procedură.
continuare
99RO
Ajustarea setărilor
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi manual
ieşirea declanşatoarelor 12 V cu ajutorul
comenzii de control a unui dispozitiv extern de
comandă.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Vă permite să ştergeţi informaţiile personale
legate de video prin Internet, cum ar fi lista cu
conţinut Internet, „Favorites List” etc.
System Information
Afişează versiunea software-ului receptorului.
1
Apăsaţi ?/1 pentru a opri
receptorul.
2
În timp ce ţineţi apăsat MUSIC şi
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF), apăsaţi
?/1 pentru a porni receptorul.
RS232C Control
Vă permite să activaţi şi să dezactivaţi modul
de comandă pentru întreţinere şi service.
x Off
x On
Software Update Notification
Vă permite să stabiliţi dacă să fiţi informaţi cu
privire la o nouă versiune a software-ului pe
ecranul televizorului.
x On
x Off
Pentru a actualiza receptorul
Consultaţi „Network Update” (pagina 100)
pentru a actualiza software-ul receptorului.
Notă
• În următoarele cazuri, pe ecranul televizorului
apare un mesaj şi iar receptorul nu este actualizat.
– Când toate versiunile sunt cele mai recente.
– Dacă receptorul nu poate prelua datele, de
exemplu, în cazul în care reţeaua nu a fost
configurată sau când serverul nu funcţionează etc.
100RO
EULA
Afişează ecranul EULA pe ecranul
televizorului.
Network Update
Puteţi actualiza şi îmbunătăţi funcţiile
receptorului.
Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, consultaţi următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
În timpul actualizării, GUI şi fereastra de afişaj
a receptorului sunt dezactivate, iar lampa
MULTI CHANNEL DECODING de pe
panoul frontal clipeşte.
După finalizarea actualizării, receptorul va
reporni automat.
Poate dura circa 50 de minute pentru ca
receptorul să termine actualizarea. Timpul
necesar pentru finalizarea actualizării variază,
în funcţie de viteza conexiunii la Internet.
Notă
Nu opriţi receptorul şi nu deconectaţi cablul de reţea
în timpul actualizării software-ului. Acest lucru
poate provoca o defecţiune.
4
Comandarea fără a utiliza GUI
Puteţi comanda receptorul cu ajutorul ferestrei
de afişaj a receptorului, chiar dacă televizorul
nu este conectat la receptor.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta elementul de
meniu, apoi apăsaţi
.
Apare parametrul.
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta parametrul dorit,
apoi apăsaţi
.
Parametrul este introdus.
Pentru a reveni la pasul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT O.
AMP
MENU
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Utilizarea meniului din fereastra
de afişaj
1
2
Porniţi receptorul.
Apăsaţi AMP MENU.
Meniul este afişat în fereastra de afişaj
a receptorului.
Exemplu: Când selectaţi „SPEAKER”.
3
Apăsaţi în mod repetat V/v
pentru a selecta meniul, apoi
apăsaţi
.
101RO
Ajustarea setărilor
5
Lista meniurilor (în fereastra de afişaj)
Următoarele opţiuni sunt disponibile în fiecare meniu.
„xx…” din tabel semnifică parametrul pentru fiecare element.
Meniu
Element
Parametru
Auto Calibration A.CAL START
<AUTO CAL> (Pornire calibrare automată)
FH USE: x?
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO, LEVEL
INFO, EXIT
W-xxx:4Y
(Cod de avertizare)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(Niciun avertisment)
xxx: xxx
(Informaţii fază)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : OUT, IN
xxx: xxx
(Informaţii distanţă)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
xxx: xxxx
(Informaţii nivel)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW LH, RH
E-xx :3Y
(Cod eroare)
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
RETRY? xxx
YES, NO
CANCEL
CAL TYPE
(Tip calibrare)
102RO
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(Denumirea intrării)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Pentru a denumi Position”
(pagina 86).
Element
Parametru
TEST TONE
OFF, de la FL la RH (AUTO), de la FL la
RH (FIX)
P. NOISE
(Zgomot fază)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR, SR/
SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/
SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR, SL/FR, FL/RH,
LH/FR
P. AUDIO
(Audio fază)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR, SR/
SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/
SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR, SL/FR, FL/RH,
LH/FR
FL LEVEL
(Nivel difuzor frontal stânga)
De la FL–10,0 dB la FL+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
FR LEVEL
(Nivel difuzor frontal dreapta)
De la FR–10,0 dB la FR+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
CNT LEVEL
(Nivel difuzor central)
De la CNT–20,0 dB la CNT+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SL LEVEL
(Nivel difuzor surround stânga)
De la SL–20,0 dB la SL+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SR LEVEL
(Nivel difuzor surround dreapta)
De la SR–20,0 dB la SR+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SB LEVEL
(Nivel difuzor surround spate)
De la SB–20,0 dB la SB+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SBL LEVEL
(Nivel difuzor surround spate stânga)
De la SBL–20,0 dB la SBL+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SBR LEVEL
(Nivel difuzor surround spate dreapta)
De la SBR–20,0 dB la SBR+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
LH LEVEL
(Nivel difuzor înalt stânga)
De la LH–20,0 dB la LH+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
RH LEVEL
(Nivel difuzor înalt dreapta)
De la RH–20,0 dB la RH+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
SW LEVEL
(Nivel difuzor subwoofer)
De la SW–20,0 dB la SW+10,0 dB
(paşi de 0,5 dB)
continuare
103RO
Ajustarea setărilor
Meniu
Setări nivel
<LEVEL>
Meniu
Element
Parametru
Setări difuzor
<SPEAKER>
SP PATTERN
(Model difuzoare)
Între 5/2.1 şi 2/0 (20 de modele)
FRT SIZE
(Dimensiune difuzoare frontale)
LARGE, SMALL
CNT SIZE
(Dimensiune difuzor central)
LARGE, SMALL
SUR SIZE
(Dimensiune difuzoare surround)
LARGE, SMALL
FH SIZE
(Dimensiune difuzoare frontale înalte)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(Alocare difuzor surround spate)
OFF, BI-AMP, ZONE2
FL DIST.
(Distanţă difuzor frontal stânga)
De la FL 3’ 3” la FL 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la FL 1,0 la FL 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
FR DIST.
(Distanţă difuzor frontal dreapta)
De la FR 3’ 3” la FR 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la FR 1,0 la FR 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
CNT DIST.
(Distanţă difuzor central)
De la CNT 3’ 3” la CNT 32’ 9”
(paşi de 1 inci)
De la CNT 1,0 la CNT 10,0 (m)
(paşi de 1 cm)
SL DIST.
(Distanţă difuzor surround stânga)
De la SL 3’ 3” la SL 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SL 1,0 la SL 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SR DIST.
(Distanţă difuzor surround dreapta)
De la SR 3’ 3” la SR 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SR 1,0 la SR 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SB DIST.
(Distanţă difuzor surround spate)
De la SB 3’ 3” la SB 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SB 1,0 la SB 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SBL DIST.
(Distanţă difuzor surround spate stânga)
De la SBL 3’ 3” la SBL 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SBL 1,0 la SBL 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SBR DIST.
(Distanţă difuzor surround spate dreapta)
De la SBR 3’ 3” la SBR 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SBR 1,0 la SBR 10,0 (m) (paşi de
1 cm)
LH DIST.
(Distanţă difuzor înalt stânga)
De la LH 3’ 3” la LH 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la LH 1,0 la LH 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
RH DIST.
(Distanţă difuzor înalt dreapta)
De la RH 3’ 3” la RH 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la RH 1,0 la RH 10,0 (m) (paşi de 1 cm)
SW DIST.
(Distanţă subwoofer)
De la SW 3’ 3” la SW 32’ 9” (paşi de 1 inci)
De la SW 1,0 la SW 10,0 (m) (în paşi de 1 cm)
DIST. UNIT
(Unitate de distanţă)
METER, FEET
FRT CROSS
(Frecvenţă de tranziţie a difuzoarelor
frontale)
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(în paşi de 10 Hz)
CNT CROSS
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(Frecvenţă de tranziţie a difuzorului central) (în paşi de 10 Hz)
SUR CROSS
(Frecvenţă de tranziţie a difuzoarelor
surround)
104RO
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(în paşi de 10 Hz)
Meniu
Element
Setări difuzor
<SPEAKER>
FH CROSS
De la CROSS 40 Hz la CROSS 200 Hz
(Frecvenţă de tranziţie a difuzoarelor frontale (în paşi de 10 Hz)
înalte)
SP IMP.
(Impedanţă difuzor)
8 ohmi, 4 ohmi
NAME IN (Denumirea intrărilor)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Input Edit” din meniul Input
Settings (pagina 95).
INPUT SKIP (Ignorare intrare)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (Alocare audio HDMI)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 74).
H.V. ASSIGN (Alocare video HDMI)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 74).
A. ASSIGN (Alocare audio digital)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 74).
V.ASSIGN (Alocare video componentă)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Utilizarea altor mufe de intrare
video/audio” (pagina 74).
Setări surround S.F. MODE (Mod câmp de sunet)
<SURROUND>
HD-DCS TYP
(Tip efect HD-D.C.S.)
Setări egalizor
<EQ>
FRONT HIGH, STANDARD
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
H. GAIN
(Control modificare înălţime PLIIz)
HIGH, MID, LOW
FRT BASS
(Nivel bas difuzoare frontale)
De la FRT B. –10 dB la FRT B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
FRT TREBLE
(Nivel înalte difuzoare frontale)
De la FRT T. –10 dB la FRT T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
CNT BASS
(Nivel bas difuzor central)
De la CNT B. –10 dB la CNT B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
CNT TREBLE
(Nivel înalte difuzor central)
De la CNT T. –10 dB la CNT T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
SUR BASS
(Nivel bas difuzoare surround)
De la SUR B. –10 dB la SUR B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
SUR TREBLE
(Nivel înalte difuzoare surround)
De la SUR T. –10 dB la SUR T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
FH BASS
(Nivel bas difuzoare frontale înalte)
De la FH B. –10 dB la FH B. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
FH TREBLE
(Nivel înalte difuzoare frontale înalte)
De la FH T. –10 dB la FH T. +10 dB
(paşi de 0,5 dB)
continuare
105RO
Ajustarea setărilor
Setări intrare
<INPUT>
Parametru
Meniu
Element
Parametru
Setări zone
multiple
<ZONE>
P.VOL MAIN
(Presetare volum (MAIN))
OFF, –∞, de la –92,0 dB la +23,0 dB
(în paşi de 0,5 dB)
P.VOL ZONE2
(Presetare volum (Zona 2))
OFF, –∞, de la –92 dB la +18 dB
(în paşi de 1 dB)
Z2 LINEOUT
(Tip nivel linie ieşire zona 2)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(Declanşator 12 V)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
Setări tuner
<TUNER>
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(Denumirea posturilor presetate)
Pentru referinţe despre această funcţie,
consultaţi „Pentru a denumi posturi
presetate (Name Input)” (pagina 57).
Setări audio
<AUDIO>
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
OPTIMIZER (Optimizor sunet)
ON, OFF
AUTO VOL (Volum automat avansat)
ON, OFF
SW MUTING (Dezactivare sunet subwoofer) ON, OFF
A/V SYNC
(Sincronizează ieşirea audio cu cea video)
HDMI AUTO, de la 0 ms la 300 ms
(în paşi de 10 ms)
DUAL MONO
(Selectare limbă pentru difuzare digitală)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
DEC. AUTO, DEC. PCM
(Prioritatea decodării intrării audio digitale)
D. RANGE
(Compresor interval dinamic)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
Video settings
<VIDEO>
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
Setări HDMI
<HDMI>
CTRL: HDMI
(Comandă HDMI)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(Trecere)
ON, OFF
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(Nivel subwoofer pentru HDMI)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW LPF
(LPF Subwoofer pentru HDMI)
LPF ON, LPF OFF
R.S232C
(Mod comandă RS232C)
R.S232C ON, R.S232C OFF
NET STBY
(Standby reţea)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(Standby automat)
STBY ON, STBY OFF
Setări sistem
<SYSTEM>
VER x.xxx
(Versiune)
106RO
Pentru a modifica afişajul
Panoul de afişaj oferă diverse informaţii despre
starea receptorului, precum câmpul de sunet.
1 Selectaţi intrarea pentru care doriţi să
consultaţi informaţiile.
Ajustarea setărilor
2 Apăsaţi în mod repetat DISPLAY MODE de
pe receptor.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY
MODE, afişajul se va modifica ciclic, după
cum urmează.
Intrarea pe care aţi selectat-o t Tipul
câmpului de sunet t Nivelul
volumului t Informaţii despre flux* t
Numele intrării pe care l-aţi introdus ...
* Este posibil ca informaţiile despre flux să nu
fie afişate.
Când ascultaţi radio FM şi AM
Numele postului t Frecvenţa t Tipul
câmpului de sunet t Nivelul volumului ...
Numele de index apare doar atunci când aţi
alocat unul intrării sau postului presetat.
Numele de index nu apare când au fost
introduse doar spaţii goale.
Când se recepţionează difuzări RDS
PS (nume Program Service)1), Numele
presetării, Banda sau Numărul presetării t
Frecvenţa, banda şi numărul presetării t
Indicarea PTY (Program Type) 2) t
Indicarea RT (Radio Text) 3) t CT (Clock
Time) t Tipul câmpului de sunet t Nivelul
volumului ...
1)
Aceste informaţii apar şi pentru posturi FM
non-RDS.
2)
Tipul programului difuzat
3)
Mesaje text trimise de postul RDS.
107RO
Comandarea echipamentului
conectat la receptor
Utilizarea telecomenzii
Comandarea fiecărui
echipament cu ajutorul
telecomenzii
Puteţi controla echipamentele Sony sau nonSony pe care le utilizaţi, cu ajutorul
telecomenzii primite împreună cu receptorul.
Telecomanda este setată iniţial să controleze
echipamente Sony.
Dacă modificaţi setările telecomenzii în
funcţie de echipamentul pe care îl utilizaţi,
puteţi controla echipamente non-Sony şi alte
echipamente Sony pe care telecomanda nu le
poate controla iniţial (pagina 109).
1
Apăsaţi butonul intrării
corespunzător echipamentului
conectat pe care doriţi să îl
controlaţi.
2
Apăsaţi pe butoanele
corespunzătoare pentru a utiliza
funcţia listată în tabelul de mai jos.
Notă
Este posibil să nu puteţi folosi unele funcţii pentru
echipamentele pe care le utilizaţi.
Tabel cu butoane utilizate pentru a controla fiecare echipament
Echipament TV
VCR
Player DVD,
combo
DVD/VCR
Player Înregistrator
Blu-ray Disc
HDD
PSX Player CD video, Receptor Casetofon Casetofon Player CD,
player LD digital satelit/ A/B
DAT casetofon MD
terestru
Buton
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
Butoane numerice
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
Ghid
z
-/--
z
ENT/MEM
z
Text
z
Butoane colorate
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
,
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
,
108RO
+/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
c)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
Echipament TV
Player Înregistrator
Blu-ray Disc
HDD
PSX Player CD video, Receptor Casetofon Casetofon Player CD,
A/B
player LD digital satelit/
DAT casetofon MD
terestru
VCR
Player DVD,
combo
DVD/VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Buton
PRESET +/–,
PROG +/–
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
z
z
z
Doar player LD
Doar casetofon B
Doar DVD
Doar CD VIDEO
Oprirea tuturor
echipamentelor conectate
(SYSTEM STANDBY)
Chiar şi atunci când acest receptor se află în
modul standby, receptorul din zona 2 rămâne
pornit. Pentru a opri toate echipamentele
Sony, inclusiv conexiunile la fiecare zonă,
apăsaţi în acelaşi timp ?/1 şi AV ?/1 de pe
telecomandă.
AV ?/1
Programarea telecomenzii
Puteţi particulariza telecomanda pentru a se
potrivi echipamentului conectat la receptor.
Puteţi chiar să programaţi telecomanda pentru
a controla echipament care nu poartă marca
Sony şi, de asemenea, echipamente Sony pe
care, în mod normal, telecomanda nu le poate
controla.
Procedura de mai jos utilizează ca exemplu
o situaţie în care un VCR produs de o altă
companie decât Sony este conectat la mufele
VIDEO 1 IN de pe receptor.
?/1
AV ?/1
RM SET UP
SHIFT
Butoane
de intrare
Butoane
numerice
ENT/MEM
1
Apăsaţi AV ?/1 în timp ce apăsaţi
RM SET UP.
Butonul RM SET UP clipeşte.
continuare
109RO
Utilizarea telecomenzii
a)
b)
c)
d)
z
za)
z
2
În timp ce butonul RM SET UP
clipeşte, apăsaţi butonul intrării
(inclusiv butonul TV)
echipamentului pe care doriţi să îl
controlaţi.
De exemplu, dacă urmează să controlaţi
un VCR conectat la mufa VIDEO 1 IN,
apăsaţi VIDEO 1.
RM SET UP şi SHIFT se aprind.
Dacă apăsaţi butonul pentru un
echipament pentru care nu puteţi
programa telecomanda, precum TUNER
sau SOURCE etc., butonul RM SET UP
clipeşte în continuare.
3
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce codul numeric.
Dacă există mai multe coduri, încercaţi să
îl introduceţi pe primul care corespunde
echipamentului.
Notă
Doar codurile din gama 500 sunt valide pentru
butonul TV.
4
Apăsaţi ENT/MEM.
Odată ce s-a verificat codul numeric,
butonul RM SET UP clipeşte încet de
două ori, iar telecomanda iese automat
din modul de programare.
Pentru a revoca programarea
Apăsaţi RM SET UP în timpul oricărui pas.
Codurile numerice corespunzătoare
echipamentului şi producătorul
echipamentului
Utilizaţi codurile numerice din tabelele de mai
jos pentru a programa echipament care nu
poartă marca Sony şi, de asemenea,
echipamente Sony pe care iniţial telecomanda
nu le poate controla. Deoarece semnalul prin
infraroşii de la telecomandă, primit de
echipament diferă în funcţie de modelul şi anul
de fabricaţie al echipamentului, unui
echipament i se pot aloca mai multe coduri
numerice. Dacă nu reuşiţi să programaţi
telecomanda utilizând unul din coduri,
încercaţi să utilizaţi alte coduri.
Note
• Codurile numerice se bazează pe cele mai recente
informaţii disponibile pentru fiecare marcă. Există
totuşi posibilitatea ca echipamentul
dumneavoastră să nu răspundă la unele dintre
coduri sau la niciunul.
• Este posibil ca nu toate butoanele de intrare de pe
această telecomandă să fie disponibile atunci când
sunt utilizate cu un anumit echipament.
Pentru a controla un player CD
Producător
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Cod(uri)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Pentru a controla un casetofon DAT
Producător
SONY
PIONEER
110RO
Cod(uri)
203
219
Pentru a controla un casetofon
Cod(uri)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Cod(uri)
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Pentru a controla un DVD/VCR
COMBO (înregistrator)
Producător
SONY
Utilizarea telecomenzii
Producător
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Producător
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Cod(uri)
411
Pentru a controla un casetofon MD
Producător
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Cod(uri)
301
302
303
304
Pentru a controla un înregistrator
HDD
Producător
SONY
Cod(uri)
307, 308, 309
Pentru a controla un player
Blu-ray Disc
Producător
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Cod(uri)
310, 311, 312
337
335
336
Pentru a controla un HDD/DVD
COMBO (înregistrator)
Producător
SONY
Pentru a controla un televizor
Producător
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Pentru a controla o consolă PSX
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Producător
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Cod(uri)
313, 314, 315
Pentru a controla un player DVD
Producător
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
Cod(uri)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
Cod(uri)
401, 402, 403
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
Cod(uri)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
continuare
111RO
Producător
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
VIZIO
Cod(uri)
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
576, 577
Pentru a controla un player LD
Producător
SONY
PIONEER
Cod(uri)
601, 602, 603
606
Pentru a controla un player video CD
Producător
SONY
Cod(uri)
605
Pentru a controla o consolă VCR
Producător
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
112RO
Cod(uri)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
Producător
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TOSHIBA
Cod(uri)
717, 720
722, 730
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
747, 756
**Dacă un VCR AIWA nu funcţionează, chiar dacă
introduceţi codul pentru AIWA, introduceţi codul
pentru Sony.
Pentru a controla un tuner de
satelit (cutie)
Producător
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Cod(uri)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Pentru a controla o cutie
pentru Scablu
Producător
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
Golirea memoriei telecomenzii
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Utilizarea telecomenzii
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Cod(uri)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
1
Ţineţi apăsat pe ?/1 în timp ce
apăsaţi
–, apoi apăsaţi AV ?/1,
toate în acelaşi timp.
Butonul RM SET UP clipeşte de trei ori.
2
Eliberaţi toate butoanele.
Se şterge complet întregul conţinut din
memoria telecomenzii (de ex., toate datele
programate).
113RO
Cu privire la amplasare
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide,
deconectaţi receptorul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
• Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea excesivă şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Nu amplasaţi receptorul în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse direct la
lumina soarelui, la praf excesiv sau la şocuri
mecanice.
• Nu puneţi pe carcasă niciun obiect ce ar
putea bloca orificiile de ventilare, provocând
defecţiuni.
Cu privire la sursele de alimentare
Cu privire la curăţare
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi ca
tensiunea de alimentare să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
Tensiunea de alimentare este indicată pe
plăcuţa de identificare de pe spatele
receptorului.
• Dacă nu utilizaţi receptorul pentru
o perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l de
la priza de perete. Pentru a deconecta cablul
de alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi nu
va intra în priza de perete decât într-un
singur mod. Dacă nu puteţi introduce
complet ştecărul în priză, contactaţi
furnizorul.
• Cablul de alimentare CA (de la reţea) trebuie
înlocuit doar la un centru de service autorizat.
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor cu
o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun
fel de burete abraziv, praf de curăţat sau
solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Cu privire la încălzire
Receptorul se încălzeşte în timpul funcţionării,
aceasta nefiind o defecţiune. Dacă utilizaţi
încontinuu acest receptor la un volum ridicat,
temperatura carcasei în părţile superioară,
laterală şi inferioară va creşte considerabil*.
Nu atingeţi carcasa, pentru a evita arsurile.
* Partea de deasupra carcasei poate deveni prea
fierbinte pentru a o atinge.
114RO
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
receptor, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Depanare
Dacă în timpul utilizării receptorului
întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi,
utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Generalităţi
Receptorul se porneşte automat.
• „Control for HDMI” este setat la „On” sau
„Pass Through” este setat la „Off”. În acest
caz, receptorul poate fi pornit prin
comandarea celuilalt echipament
conectat la acesta.
Nu sunt scoase nicio imagine şi niciun
sunet sau imaginea şi sunetul sunt
deteriorate.
• Receptorul este amplasat lângă
echipamente precum un televizor, un VCR
sau un casetofon.
Dacă receptorul este utilizat în combinaţie
cu un televizor, un VCR sau un casetofon şi
este amplasat prea aproape de
echipamentul respectiv, pot apărea
zgomote, iar calitatea imaginii poate avea
de suferit. Acest lucru este probabil, mai
ales când se utilizează o antenă de interior
(aeriană). Prin urmare, vă recomandăm să
utilizaţi o antenă de exterior (aeriană).
Video
Nu apare nicio imagine sau pe ecranul
televizorului sau pe monitor apare
o imagine neclară, indiferent de tipul
imaginii.
• Selectaţi intrarea corespunzătoare de pe
receptor (pagina 48).
• Setaţi televizorul pe modul de intrare
corespunzător.
• Îndepărtaţi televizorul de echipamentul
audio.
• Alocaţi corect intrarea video
a componentei (pagina 74).
• Semnalul de intrare trebuie să fie acelaşi ca
intrarea atunci când executaţi conversia
ascendentă a unui semnal de intrare cu
acest receptor (pagina 18).
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt
conectate corect şi ferm la echipament.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie ca echipamentul să fie
configurat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu fiecare
echipament.
continuare
115RO
Informaţii suplimentare
Receptorul se opreşte automat.
• „Auto Standby” este setat la „On” (pagina 99).
• Funcţia de temporizator de oprire este
activă (pagina 78).
• „PROTECTOR” funcţionează
(pagina 124).
Partea de deasupra receptorului este
fierbinte.
• Acest fenomen este specific
amplificatorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă „Control for HDMI”,
„Pass Through” sau „Network Standby”
este setat la „On” sau dacă alimentarea
pentru zona 2 este pornită, partea de
deasupra receptorului poate deveni
fierbinte chiar şi în timp ce receptorul se
află în modul standby. Acest lucru are loc
din cauza curentului care circulă prin
circuitele interne ale receptorului şi este
normal.
Imaginile apar mai târziu decât este redat
sunetul asociat acestora.
• În funcţie de echipamentul conectat la
mufa HDMI sau de sursa redată, este
posibil ca imaginile să apară mai târziu
decât sunetul asociat acestora. În acest caz,
modificaţi setarea „A/V Sync” din meniul
Audio Settings (pagina 90).
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţi conectarea corectă
a echipamentelor (pagina 26).
• Selectaţi echipamentul sursă (pagina 48).
• Verificaţi conexiunea casetofonului de
înregistrare, conform semnalelor video pe
care doriţi să le înregistraţi. Semnalele de
intrare analogice (video compus) pot fi
scoase doar prin mufele de ieşire
analogice.
• Semnalele de intrare video prin mufele
HDMI IN nu pot fi înregistrate.
• Sursele conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea. În
acest caz, este posibil să nu puteţi
înregistra de pe sursele respective.
• Setaţi „Auto Standby” la „Off” (pagina 99).
În timp ce sunt înregistrate doar semnale
video compuse, funcţia de standby
automat a receptorului poate porni şi
întrerupe înregistrarea.
Un tip specific de imagine nu este scos sau
este deteriorat.
Ieşire video componentă
• Este posibil ca rezoluţia semnalelor de
ieşire de la mufele COMPONENT VIDEO
OUT să nu fie acceptată de televizorul
dumneavoastră. În acest caz, selectaţi
rezoluţia corespunzătoare pe receptor
(pagina 92).
• Mufele COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT au restricţii de rezoluţie,
atunci când este convertită rezoluţia
semnalelor video protejate prin tehnologie
de drepturi de autor. Rezoluţia semnalelor
scoase prin mufa COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT este convertită
ascendent până la 480p/576p.
116RO
Ieşire HDMI
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI
corespunzător cablului High Speed HDMI
atunci când vizualizaţi imagini sau
ascultaţi materiale audio, în special pentru
transmisia 1080p, Deep Colour sau 3D.
Imagine 3D
• În funcţie de televizor sau de echipamentul
video, este posibil ca imaginile 3D să nu fie
afişate. Consultaţi formatele de imagine
3D acceptate de receptor (pagina 127).
VCR
• Dacă utilizaţi un VCR fără circuit de
îmbunătăţire a imaginii, precum un TBC,
imaginile pot fi distorsionate.
Dacă selectaţi „My Video”, „My Music”,
„My Photo”, „Internet Video”, „Internet
Music”, „Internet Photo”, „Internet
Network” sau „Sony Entertainment
Network” din meniul Watch/Listen,
nu este scoasă nicio imagine.
• Selectaţi „BD/DVD” utilizând INPUT
SELECTOR de pe receptor o dată, apoi setaţi
„Playback Resolution” la „480p/576p” din
meniul Video Settings, utilizând GUI
(pagina 93) şi selectaţi conţinutul din nou.
Audio
Nu se aude sunet, indiferent de
echipamentul selectat, sau sunetul are un
nivel foarte redus.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Asiguraţi-vă că receptorul şi toate
echipamentele sunt pornite.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat controlul
MASTER VOLUME la –∞ dB. Încercaţi să
îl setaţi la circa –40 dB.
• Asiguraţi-vă că SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) nu este setat la OFF (pagina 9).
• Apăsaţi
de pe telecomandă, pentru
a revoca funcţia de dezactivare a sunetului.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt
plasate la distanţă faţă de un transformator
sau de un motor şi la cel puţin 3 metri
distanţă faţă de un televizor sau de o lampă
fluorescentă.
• Îndepărtaţi televizorul de echipamentul
audio.
• Fişele electrice şi mufele sunt murdare.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită uşor cu alcool.
Nu se aude sunet dintr-un anumit difuzor.
Frontal
• Conectaţi căştile la mufa PHONES pentru
a verifica dacă sunetul este scos prin căşti.
Dacă prin căşti este scos doar un canal,
verificaţi dacă toate cablurile sunt
introduse complet în mufele receptorului
şi ale echipamentului.
Dacă prin căşti sunt scoase ambele canale,
verificaţi conexiunea difuzorului frontal
care nu scoate niciun sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi realizat conexiunea la
ambele mufe L şi R (stânga şi dreapta) ale
unui echipament monofonic, deoarece
echipamentele analogice necesită conexiuni
la ambele mufe, L (stânga) şi R (dreapta).
Utilizaţi un cablu monofonic-stereo
(nefurnizat). Totuşi, nu se va auzi sunetul
din difuzorul central atunci când este
selectat un câmp de sunet (Pro Logic etc.).
Central/surround/surround spate
• Verificaţi dacă setările difuzoarelor sunt
corespunzătoare pentru configurare,
utilizând „Auto Calibration” sau „Speaker
Connection” din meniul Speaker Settings.
Apoi, verificaţi dacă sunetul iese corect
prin fiecare difuzor, utilizând „Test Tone”
din meniul Speaker Settings.
• Selectaţi câmpul de sunet „HD-D.C.S.”
(pagina 60).
• Ajustaţi volumul difuzorului (pagina 87).
• Asiguraţi-vă că difuzoarele central/
surround sunt setate la „Small” sau „Large”.
Surround spate
• Unele discuri nu au informaţii Dolby
Digital Surround EX.
• Dacă modelul de difuzoare este setat astfel
încât nu există difuzoare surround spate,
semnalele de intrare către mufele SUR
BACK sunt nevalide, deoarece receptorul
nu poate reduce canalele surround spate.
Subwoofer
• Asiguraţi-vă că subwooferul este conectat
corect şi în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit subwooferul.
Nu se aude sunet dintr-un anumit
echipament.
• Verificaţi dacă echipamentul este conectat
corect la mufele de intrare audio pentru
echipamentul respectiv.
• Verificaţi dacă cablul (cablurile) utilizat(e)
pentru conexiune este/sunt introdus(e)
complet în mufele de pe receptor şi
echipament.
• Setaţi INPUT MODE la „AUTO”
(pagina 73).
continuare
117RO
Informaţii suplimentare
• Încercaţi să apăsaţi butonul de intrare de
pe telecomandă sau INPUT SELECTOR
de pe receptor pentru a selecta
echipamentul dorit.
• Asiguraţi-vă că nu sunt conectate căştile.
• Atunci când doriţi să ascultaţi sunetul prin
difuzorului televizorului, setaţi „Audio
Out” la „TV+AMP” în meniul HDMI
Settings. Dacă este setat la „AMP”, sunetul
nu este scos prin difuzorul televizorului.
Dacă scoateţi sunetul multicanal prin
receptor, setaţi la „AMP”.
• Sunetul poate fi întrerupt când este
modificată frecvenţa de eşantionare,
numărul de canale sau formatul audio al
semnalelor de ieşire audio de la
echipamentul de redare.
• Configuraţi setarea „EQ” a iPhone/iPod la
„Off” sau „Flat”.
Intrare HDMI
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp de
sunet (pagina 59).
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 26,
28, 30, 33).
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI,
care are o siglă HDMI autorizată de HDMI
Licensing LLC.
• În funcţie de echipamentul de redare, este
posibil să fie nevoie ca echipamentul să fie
configurat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu fiecare
echipament.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
conectare pentru mufa HDMI
corespunzător cablului High Speed HDMI
atunci când vizualizaţi imagini sau
ascultaţi materiale audio în timpul unei
transmisii 1080p, Deep Colour sau 3D.
• Este posibil ca sunetul să nu fie scos prin
receptor în timp ce pe ecranul televizorului
apare GUI. Apăsaţi HOME pentru
a opri GUI.
• Semnalele audio (format, frecvenţă de
eşantionare, lungime a biţilor etc.)
transmise printr-o mufă HDMI pot fi
suprimate de echipamentul conectat.
Verificaţi configurarea echipamentului
conectat dacă imaginea este de calitate
slabă sau dacă sunetul nu iese dintr-un
echipament conectat prin cablul HDMI.
• În cazul în care echipamentul conectat nu
este compatibil cu tehnologia de protecţie
a drepturilor de autor (HDCP), imaginea
şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT pot
fi transmise distorsionat sau pot să nu fie
scoase. În acest caz, verificaţi specificaţia
echipamentului conectat.
• Setaţi rezoluţia imaginii playerului la mai
mult de 720p/1080i pentru a vă bucura de
sunet cu rată de biţi ridicată (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
118RO
• Este posibil să fie nevoie să efectuaţi
anumite setări ale rezoluţiei imaginii
playerului înainte de a vă putea bucura de
DSD şi PCM linear cu canale multiple.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a playerului.
• Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil
cu funcţia Control audio al sistemului.
• Dacă televizorul nu are funcţia Control
audio al sistemului, configuraţi setarea
„Audio Out” din meniul HDMI Settings la
– „TV+AMP” dacă doriţi să ascultaţi
sunetul prin difuzorul televizorului şi
receptor.
– „AMP” dacă doriţi să ascultaţi sunetul
prin receptor. Când conectaţi
receptorul la un echipament video
(proiector etc.), este posibil ca sunetul să
nu iasă din receptor. În acest caz,
selectaţi „AMP”.
• Nu puteţi asculta sunetul de la un
echipament conectat la receptor în timp
ce pe receptor este selectat un televizor
ca intrare.
– Nu uitaţi să modificaţi intrarea
receptorului la HDMI atunci când doriţi
să urmăriţi un program pe un
echipament conectat la receptor.
– Schimbaţi canalul TV atunci când doriţi
să urmăriţi o difuzare TV.
– Nu uitaţi să selectaţi echipamentul sau
intrarea corectă atunci când urmăriţi un
program de pe echipamentul conectat la
televizor.
• Atunci când utilizaţi funcţia Control for
HDMI, nu puteţi controla echipamentul
conectat cu telecomanda televizorului.
– În funcţie de echipamentul conectat şi
de televizor, este posibil să fie nevoie să
configuraţi setarea HDMI
a echipamentului şi a televizorului.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu fiecare
echipament şi cu televizorul.
– Modificaţi intrarea receptorului la
intrarea HDMI conectată la
echipament.
Nu se poate obţine efectul de surround.
• Asiguraţi-vă că funcţia câmpului de sunet
este activată (apăsaţi MOVIE/HD-D.C.S.
sau MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)”, „PLIIx (Movie/
Music)”, „PLIIz Height” şi „Neo:6
(Cinema/Music)” nu funcţionează când
modelul de difuzoare este setat la 2/0 sau
la 2/0.1.
Intrare analogică 2 canale
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio (analogică) selectată nu este
alocată altor intrări în „Audio Input Assign”
din meniul Connection Settings (pagina 74).
Lampa MULTI CHANNEL DECODING nu se
aprinde de culoare albastru.
• Verificaţi dacă echipamentul de redare este
conectat la o mufă digitală şi dacă intrarea
este selectată în mod corespunzător pe
acest receptor.
• Verificaţi dacă sursa de intrare a softwareului redat corespunde formatului
multicanal.
• Verificaţi dacă configurarea de pe
echipamentul de redare este setată la sunet
multicanal.
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio (digitală) selectată nu este
alocată altor intrări în „Audio Input
Assign” din meniul Connection Settings
(pagina 74).
Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate sau inversate.
• Verificaţi conectarea corectă
a difuzoarelor şi a echipamentelor.
• Reglaţi parametrii balansului utilizând
„Speaker Setup” din meniul Speaker Settings.
• Reglaţi nivelul difuzoarelor.
Sunetul Dolby Digital sau DTS multicanal
nu este reprodus.
• Verificaţi dacă DVD-ul etc. redat este
înregistrat în format Dolby Digital sau DTS.
• Când conectaţi playerul DVD etc. la
mufele de intrare digitală ale acestui
receptor, asiguraţi-vă că setarea pentru
ieşirea audio digitală a echipamentului
conectat este disponibilă.
• Vă puteţi bucura High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD şi PCM linear multicanal doar cu
o conexiune HDMI.
Sunetul multicanal nu poate fi scos.
• Când „Control for HDMI” este setat la
„On”, „Audio Out” se poate seta automat
la „AMP”. În acest caz, setaţi „Audio Out”
la „AMP”.
Nu se poate realiza înregistrarea.
• Verificaţiconectarea corectă
a echipamentelor (pagina 35).
• Selectaţi echipamentul sursă (pagina 48).
• Semnalele de intrare audio prin mufele
HDMI IN nu pot fi înregistrate.
• Verificaţi conexiunea casetofonului de
înregistrare, conform semnalelor audio pe
care doriţi să le înregistraţi. Semnalele de
intrare analogice pot fi scoase doar prin
mufele de ieşire analogice. Semnalele de
intrare audio digitale pot fi scoase doar
prin mufa OPTICAL OUT.
• Nu puteţi efectua înregistrări cu un
casetofon de înregistrare compatibil SCMS.
• Sursele conţin protecţii pentru drepturi de
autor pentru a împiedica înregistrarea.
În acest caz, este posibil să nu puteţi
înregistra de pe sursele respective.
continuare
119RO
Informaţii suplimentare
Intrare coaxială/optică
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp de
sunet (pagina 59).
• Verificaţi INPUT MODE (pagina 73).
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio (digitală) selectată nu este
alocată altor intrări în „Audio Input
Assign” din meniul Connection Settings
(pagina 74).
Tonul de testare nu este scos prin difuzoare.
• Este posibil să nu fie conectate bine
cablurile difuzoarelor. Asiguraţi-vă că sunt
conectate bine şi că nu pot fi deconectate
prin tragere uşoară.
• Cablurile difuzoarelor pot avea probleme
de scurtcircuitare.
Tonul de testare este scos printr-un alt
difuzor decât cel afişat pe ecran.
• Setarea configurării difuzoarelor este
incorectă. Asiguraţi-vă că setarea
difuzoarelor şi conexiunile difuzoarelor
se potrivesc corect.
Tuner
Recepţia FM este slabă.
• Utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de
75 Ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
receptorul la o antenă de exterior pentru
FM (aeriană), după cum se arată mai la
pagina 120. În cazul în care conectaţi
receptorul la o antenă de exterior
(aeriană), protejaţi-l împotriva trăsnetelor.
Pentru a preveni o explozie de gaze, nu
conectaţi firul de împământare (masa) la
o conductă de gaze.
Antenă de exterior pentru FM (aeriană)
Receptor
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
• Verificaţi conectarea fermă a antenelor
(aeriene). Ajustaţi poziţia antenelor
(aeriene) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
• Intensitatea semnalului de la posturile
radio este prea scăzută pentru a face
acordul automat. Efectuaţi acordul direct.
120RO
• Nu a fost presetat niciun post radio sau
posturile presetate au fost şterse din
memorie (atunci când procedaţi la acordul
pe frecvenţă prin căutarea posturilor
presetate). Presetaţi posturile (pagina 57).
• Apăsaţi DISPLAY MODE pe receptor,
astfel încât pe fereastra de afişaj să apară
frecvenţa.
RDS nu funcţionează.
• Asiguraţi-vă că aţi acordat un post FM RDS.
• Selectaţi un post FM cu semnal mai puternic.
• Postul recepţionat nu transmite semnal RDS
sau intensitatea semnalului este scăzută.
Nu apar informaţiile RDS dorite.
• Contactaţi postul de radio şi aflaţi dacă
într-adevăr furnizează acest serviciu. Dacă
da, este posibil ca serviciul să nu fie
disponibil temporar.
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 49).
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Conţinutul dispozitivului USB nu este afişat.
• Ierarhia folderelor a depăşit 5 niveluri.
Receptorul poate afişa conţinut din
maximum 4 niveluri (inclusiv folderul
„ROOT”). În orice caz, folderele dintr-un
folder de nivelul 4 nu sunt afişate.
Nu este scos niciun sunet.
• Opriţi receptorul, apoi deconectaţi
dispozitivul USB. Porniţi din nou
receptorul şi reconectaţi dispozitivul USB.
• Conectaţi dispozitivul USB acceptat
(pagina 49).
* Acest receptor acceptă FAT12/16/32, VFAT sau
NTFS, însă este posibil ca unele dispozitive USB
să nu accepte toate aceste sisteme de fişiere.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat la
portul
(USB).
• Dispozitivul USB este conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB respectând
orientarea corectă.
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate de
acest receptor sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Minuscule (de la a la z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Este posibil ca alte caractere să nu fie
afişate corect.
Durează mult timp până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
– Structura de fişiere este extrem de
complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
Astfel, vă recomandăm să respectaţi
această îndrumare.
– Număr total de fişiere per folder:
cel mult 500
iPhone/iPod
Dispozitivul iPhone/iPod nu se încarcă.
• Verificaţi dacă receptorul este pornit.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPod
este conectat ferm.
Dispozitivul iPhone/iPod nu poate fi
controlat.
• Verificaţi dacă aţi îndepărtat carcasa de
protecţie a dispozitivului iPhone/iPod.
• În funcţie de conţinutul dispozitivului
iPhone/iPod, este posibil să fie necesar un
timp pentru a porni redarea.
• Deconectaţi dispozitivul iPhone/iPod şi
apoi conectaţi dispozitivul iPhone/iPod
din nou.
• Utilizaţi un iPhone/iPod neacceptat.
Consultaţi „Modele de iPhone/iPod
compatibile” (pagina 54) pentru a afla
tipurile de dispozitive acceptate.
continuare
121RO
Informaţii suplimentare
• Apăsaţi N pentru a porni redarea.
• Dacă este utilizat „2ch Analog Direct”,
sunetul nu este scos. Utilizaţi alt câmp de
sunet (pagina 59).
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
• În funcţie de formatul fişierului, este
posibil să existe fişiere care să nu poată fi
redate uneori. Pentru detalii, consultaţi
„Tipuri redabile de fişiere” (pagina 128).
• Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT12/16/32,
VFAT sau NTFS nu sunt acceptate.*
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar fişierele
audio de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la maximum 4
niveluri (inclusiv folderul „ROOT”).
• Numărul de fişiere dintr-un folder
a depăşit 500 (inclusiv foldere).
• Fişierele criptate sau protejate cu parole
etc. nu pot fi redate.
• Dacă redaţi fişiere muzicale stocate pe un
WALKMAN cu ajutorul receptorului,
mutaţi fişierele pe WALKMAN de pe un
computer prin „Click & Drop” şi apoi
salvaţi-le pe WALKMAN într-un format
acceptat de către receptor (de ex., MP3).
Volumul soneriei dispozitivului iPhone nu
se modifică.
• Ajustaţi volumul soneriei cu ajutorul
comenzilor de pe dispozitivul iPhone.
Reţea
Nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 39)
şi meniul Network Settings (pagina 96).
Nu se poate găsi serverul.
• Căutaţi serverul, utilizând „Connection
Server Settings” din meniul Network
Settings (pagina 96).
• Verificaţi următoarele:
– Routerul este pornit?
– Dacă între receptor şi router se mai află
un alt dispozitiv, asiguraţi-vă că acesta
este pornit.
– Sunt toate cablurile conectate corect
şi ferm?
– Setările se potrivesc setărilor routerului
(DHCP sau adresă IP fixă)?
• Dacă utilizaţi un computer, verificaţi
următoarele:
– Setările paravanului de protecţie
încorporat pentru sistemul de operare al
computerului.
– Setările paravanului de protecţie ale
software-ului dumneavoastră de
securitate. Pentru a verifica setările
paravanului de protecţie al softwareului de securitate, consultaţi secţiunea
Ajutor a software-ului de securitate.
• Înregistraţi receptorul cu serverul. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile primite cu
serverul.
• Aşteptaţi câteva momente şi apoi încercaţi
să vă conectaţi din nou la server.
122RO
Conţinutul de pe server nu poate fi găsit
sau nu poate fi redat.
• În ecranele „My Music”, „My Photo” şi
„My Video”, receptorul afişează doar
conţinutul ce poate fi redat cu receptorul,
din conţinutul furnizat de server, conform
îndrumărilor DLNA.
• Este posibil să existe conţinut care să nu fie
redat sau afişat, chiar dac este definit în
îndrumările DLNA.
Receptorul nu poate fi accesat de la
„ES Remote” sau de le controlerul DLNA.
• Controlerul pe care doriţi să îl utilizaţi
trebuie să fie setat la „Allow” în „Renderer
Access Control” (pagina 96).
• Dacă setaţi „Auto Access Permission” la
„On” în „Renderer Options” (pagina 96),
orice controler detectat poate fi disponibil
automat.
• Controlerul de reţea este listat în „Renderer
Options” şi este setat la „Allow”?
Dacă nu este bifată caseta, bifaţi caseta pentru
„Auto Access Permission” şi reveniţi la
meniul de pornire. Apoi, comandaţi
receptorul cu ajutorul controlerului de reţea
o dată şi apoi debifaţi caseta pentru „Auto
Access Permission”, dacă este necesar.
• În cazul în care controlerul de reţea este un
controler software de pe un computer, este
acest software filtrat de software antivirus
sau de software pentru paravan de protecţie?
Permiteţi comunicaţiile UPnP între software
şi receptor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale software-ului
antivirus, ale software-ului pentru paravanul
de protecţie sau ale software-ului
controlerului de reţea.
Video Internet
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii,
în special în timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate
fi redusă, în funcţie de furnizorii de
conţinut Internet.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită modificând viteza
conexiunii. Sony recomandă o viteză
a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps pentru
video de definiţie standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate materialele video conţin sunet.
Imaginea este mică.
• Apăsaţi V pentru a o mări.
„BRAVIA” Sync („Comandă HDMI”)
Funcţia Comandă HDMI nu funcţionează.
• Verificaţi conexiunea HDMI (pagina 24,
26, 28, 30).
• Asiguraţi-vă că „Control for HDMI” este
setat la „On” în meniul HDMI Settings.
• Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este
compatibil cu funcţia Comandă HDMI.
• Verificaţi setările Comandă HDMI pe
echipamentul conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului conectat.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
conectaţi/deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) sau dacă are loc o pană de
curent, repetaţi procedurile de la
„Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync”
(pagina 70).
• Tipurile şi numărul de echipamente ce pot
fi controlate prin „BRAVIA” Sync sunt
restricţionate în standardul HDMI CEC
după cum urmează.
– Echipament de înregistrare
(înregistrator Blu-ray Disc, înregistrator
DVD etc.): până la 3 echipamente
– Echipament de redare (player Blu-ray
Disc, player DVD etc.): până la
3 echipamente
– Echipament asociat tunerului: până la
4 echipamente
– Receptor AV (sistem audio): până la
1 echipament
Audio Return Channel (ARC) nu
funcţionează.
• Asiguraţi-vă că „Control for HDMI” este
setat la „On” în meniul HDMI Settings.
• Asiguraţi-vă că INPUT MODE pentru
„TV” este setat la „AUTO” (pagina 73).
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
pentru telecomandă de pe receptor
(pagina 9).
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre
telecomandă şi receptor.
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă
cu unele noi, dacă cele existente sunt
descărcate.
• Asiguraţi-vă că modurile de comandă ale
receptorului şi telecomenzii sunt identice.
Dacă modurile de comandă ale
receptorului şi ale telecomenzii sunt
diferite, nu puteţi comanda receptorul cu
telecomanda (pagina 79).
• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea corectă
de pe telecomandă.
• Când controlaţi un echipament programat
ce nu poartă marca Sony, este posibil ca
telecomanda să nu funcţioneze corect,
în funcţie de modelul şi de producătorul
echipamentului.
continuare
123RO
Informaţii suplimentare
Nu se poate reda conţinut.
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui computer
înainte de a putea fi redate.
Atunci când încercaţi să utilizaţi funcţia
Redare printr-o singură atingere, intrarea
nu este comutată aşa cum ar trebui.
• Verificaţi alocarea intrării HDMI
(pagina 74). Atunci când alocaţi mai multe
intrări cu aceeaşi mufă HDMI, dacă
utilizaţi funcţia Redare printr-o singură
atingere de pe echipamentul conectat la
intrarea HDMI, intrarea anterioară, în
ordinea de intrare iniţială, este selectată în
mod preferenţial.
Dacă problema este diferită de cele descrise
mai sus şi nu se rezolvă nici dacă aşteptaţi
puţin timp, efectuaţi una dintre operaţiile
de mai jos.
• Apăsaţi ?/1 de pe telecomandă pentru
a opri şi porni din nou receptorul.
• Ţineţi apăsat pe ?/1 de pe receptor, până
când lampa de deasupra butonului clipeşte
de culoare verde, pentru a reporni
receptorul.
Mesaje de eroare
Puteţi verifica starea receptorului în funcţie de
mesaj. Consultaţi tabelul următor pentru
a soluţiona problema. Dacă oricare dintre
probleme persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
PROTECTOR
Receptorul este acoperit şi orificiile de
ventilaţie sunt blocate. Receptorul se va
închide automat după câteva secunde.
Îndepărtaţi obiectul care acoperă panoul
de deasupra al receptorului şi porniţi din
nou alimentarea.
SPEAKER SHORTED
La difuzoare se transmite curent neregulat
din cauza unui scurtcircuit la bornele
difuzorului. Receptorul se va închide
automat după câteva secunde. Dacă
dispozitivul de protecţie de pe receptor este
activat din cauza unui scurtcircuit, opriţi
receptorul. Verificaţi conexiunea
difuzoarelor şi porniţi din nou alimentarea
receptorului.
FAN STOPPED
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie din
partea de sus a receptorului nu sunt blocate.
Amplasaţi receptorul într-un loc cu
ventilaţie adecvată, pentru a preveni
încălzirea receptorului.
124RO
Pe ecranul televizorului apare „A new
software version is available. Please go to
the “Setup” section of the menu and
select “Network Update” to perform the
update.”.
Consultaţi „Network Update” (pagina 100)
pentru a actualiza receptorul cu o nouă
versiune de software.
Video cannot be output from this jack.
• Dacă utilizaţi receptorul în zona
principală, conectaţi receptorul la un
televizor cu un cablu HDMI.
• În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor cu ajutorul unui cablu video,
setaţi „Playback Resolution” la „480i/576i”
(pagina 93).
• În cazul în care conectaţi receptorul la un
televizor cu ajutorul unui cablu video
pentru componentă, setaţi „Playback
Resolution” la un parametru adecvat
televizorului (pagina 93).
Lista mesajelor de după măsurătorile cu Auto Calibration
Explicaţie
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) este setat la OFF. Setaţi la o altă setare a difuzorului şi efectuaţi
din nou măsurătoarea.
Code 32
Niciun difuzor nu a fost detectat. Asiguraţi-vă că fişa microfonului de optimizare este
introdusă complet în mufa AUTO CAL MIC, apoi executaţi din nou funcţia Auto Calibration.
Code 33
• Nu este conectat niciun difuzor frontal sau este conectat doar un difuzor frontal.
• Microfonul de optimizare nu este conectat. Asiguraţi-vă că fişa microfonului de optimizare
este introdusă complet în mufa AUTO CAL MIC, apoi executaţi din nou funcţia Auto
Calibration.
• Difuzorul surround stânga sau dreapta nu este conectat.
• Difuzoarele surround spate sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu trebuie
conectate. Conectaţi difuzoarele surround la bornele SURROUND.
• Difuzorul surround spate este conectat doar la bornele SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 R. Atunci când conectaţi un singur difuzor surround spate, conectaţi-l la
bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 L.
• Este conectat doar un difuzor frontal înalt. Conectaţi difuzorul frontal înalt la fiecare dintre
bornele SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2.
• Difuzoarele frontale înalte sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu sunt
conectate. Conectaţi difuzoarele surround la bornele SURROUND.
Warning 40
Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Puteţi obţine
rezultate mai bune dacă repetaţi procesul într-un mediu mai silenţios.
Warning 41
Warning 42
Intrarea de la microfon este prea mare.
• Este posibil ca distanţa dintre difuzor şi microfon să fie prea mică.
Efectuaţi din nou măsurătoarea după ce măriţi distanţa.
• Dacă utilizaţi receptorul pe post de pre-amplificator, pot apărea mesaje, în funcţie de
amplificatorul pe care îl conectaţi. În orice caz, nu vor fi probleme chiar dacă veţi utiliza în
continuare receptorul fără modificări.
Warning 43
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot fi detectate. Unghiul poziţiei difuzorului nu poate
fi detectat. Acest lucru poate fi cauzat de zgomot. Încercaţi să efectuaţi măsurătoarea într-un
mediu silenţios.
NO WARNING Nu există nicio informaţie de avertizare.
----------
Nu este conectat niciun difuzor.
125RO
Informaţii suplimentare
Afişaj
Golirea memoriei
Specificaţii
Secţiuni de referinţă
Secţiunea amplificator
Pentru golirea
Consultaţi
Tuturor setărilor memorate
pagina 41
Memoria telecomenzii
pagina 113
Repornirea receptorului
Dacă butoanele de pe receptor sau de pe
telecomandă nu funcţionează din cauza unei
defecţiuni a receptorului, reporniţi receptorul.
Ţineţi apăsat ?/1 timp de 10 secunde.
Receptorul reporneşte când lampa de deasupra
?/1 clipeşte de culoare verde.
Despre informaţii de asistenţă
Consultaţi următorul site Web pentru detalii
despre cele mai recente informaţii privitoare la
acest receptor.
http://support.sony-europe.com/
POWER OUTPUT 1) 2)
Putere produsă nominală în modul stereo
(8 ohmi 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
100 W + 100 W
Putere produsă de referinţă în modul stereo
(4 ohmi 1 kHz, THD
0,15%):
85 W + 85 W
Putere produsă de referinţă
(8 ohmi 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
Putere produsă de referinţă
(4 ohmi 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
100 W + 100 W
CENTER: 100 W
SURROUND:
100 W + 100 W
SURROUND BACK:
100 W + 100 W
1)
2)
Măsurat în următoarele condiţii:
Necesar de putere: 230 V CA, 50/60 Hz
În funcţie de setările câmpului de sunet şi de
sursă, este posibil să nu fie scos niciun sunet.
Frecvenţă de răspuns3)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
TV, VIDEO 1/2,
BD/DVD, SAT/CATV,
GAME
3)
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Când „2ch Analog Direct” este utilizat.
Intrări (Analogice)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
TV, VIDEO 1/2,
BD/DVD, SAT/CATV,
GAME
126RO
Sensibilitate: 150 mV
Impedanţă: 50 kohmi
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Intrări (Digitale)
IN 1 (SA-CD/CD)
(Coaxial)
Impedanţă: 75 ohmi
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
IN 1 (VIDEO 1), IN 2
(TV), IN 3 (MD/TAPE)
(Optic)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ieşiri
MD/TAPE (REC OUT), Tensiune:150 mV
VIDEO 1, ZONE 2
Impedanţă: 1 kohm
SUBWOOFER
Tensiune: 2 V
Impedanţă: 1 kohm
Interval de frecvenţă 87,5 – 108,0 MHz
Antenă (aeriană)
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană)
Borne antenă (aeriană)
75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă 531 – 1.602 kHz
Frecvenţă intermediară
450 kHz
Antenă (aeriană)
Antenă cadru (aeriană)
Secţiunea video
Intrări/Ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohmi
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Trecere 80 MHz HD
HDMI Video
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
640 × 480p la 59,94/60 Hz
720 × 480p la 59,94/60 Hz
1280 × 720p la 59,94/60 Hz
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz
720 × 576p la 50 Hz
1280 × 720p la 50 Hz
1920 × 1080i la 50 Hz
1920 × 1080p la 50 Hz
1280 × 720p la 29,97/30 Hz
HDMI Video (3D)
Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI)
1280 × 720p la 59,94/60 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1280 × 720p la 50 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1920 × 1080i la 50 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1920 × 1080p la 50 Hz
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1280 × 720p la 23,98/24 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
1280 × 720p la 29,97/30 Hz
Împachetare cadre
Unul-lângă-altul (jumătate)
Peste-Sub (Sus-şi-Jos)
Informaţii suplimentare
Secţiunea tuner FM
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz
1280 × 720p la 23,98/24 Hz
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz
continuare
127RO
Tipuri redabile de fişiere
Tip de
conţinut
Format fişier
Video
MPEG-1 Video/ „.mpg,”
„.mpeg,”
PS1) 2)
MPEG-2 Video/ „.m2ts,” „.mts”
PS, TS1) 3)
Music
Extensii
MPEG-4
AVC1) 2)
„.mkv,” „.mp4,”
„.m4v,” „.m2ts,”
„.mts”
WMV91) 2)
„.wmv,” „.asf”
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi”
MP3 (MPEG-1
„.mp3”
Audio Layer III)6)
AAC1) 2) 5) 6)
„.m4a”
WMA9
„.wma”
Standard1) 2) 5) 6)
LPCM6)
6)
Photo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.wav”
FLAC
„.flac”
JPEG
„.jpg,” „.jpeg,”
„.mpo”
PNG
„.png”
GIF
„.gif”
Receptorul nu redă fişiere codificate, cum ar fi DRM.
Receptorul nu redă acest format de fişier pe un
server DLNA.
Receptorul poate reda doar materiale video cu
definiţie standard pe un server DLNA.
Receptorul redă fişiere în format AVCHD, care
sunt înregistrate cu o cameră video digitală etc.
Discul în format AVCHD nu va fi redat, dacă nu
a fost finalizat corect.
Receptorul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
Lossless.
Frecvenţă de eşantionare/adâncime biţi
acceptată: până la 192 kHz/24 biţi
Note
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în
funcţie de formatul fişierului, de codificarea
fişierului, de starea înregistrării sau de starea
serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un computer
să nu fie redate.
128RO
• Receptorul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere pe dispozitive USB:
– până la foldere din al treilea nivel ierarhic
– până la 500 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Receptorul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la foldere din al optsprezecelea nivel ierarhic
– până la 999 de fişiere într-o singură structură
arborescentă
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest receptor.
• Receptorul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (precum memorie flash sau
hard disk), dispozitive din clasa Still Image Capture
Device (SICD) şi tastaturi cu 101 de taste (doar
mufa USB frontală).
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea memoriei
sau a dispozitivelor USB, opriţi receptorul atunci
când conectaţi sau deconectaţi memoria sau
dispozitivele USB.
• Privitor la formatele definite în îndrumările DLNA,
serverului i se solicită să ofere conţinutul ale cărui
informaţii despre format definite în cadrul
îndrumărilor DLNA au fost adăugate în mod
corespunzător.
Generalităţi
Necesar de putere
230 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată
360 W
Putere consumată (în modul standby)
0,5 W (Când „Control for
HDMI” (pagina 95), „Pass
Through” (pagina 95),
„Network Standby”
(pagina 97) şi „RS232C
Control” (pagina 100) sunt
setate la „Off”, iar
alimentarea pentru zona 2
este oprită).
Dimensiuni
430 mm × 162 mm ×
388 mm
(lăţime/înălţime/
adâncime)
inclusiv părţile ieşite în
afară şi butoanele de
comandă
Masă (aprox.)
13,2 kg
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
Ghid de configurare rapidă (1)
Informaţii despre licenţa software (1)
Microfon de optimizare ECM-AC2 (1)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)
Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)
Cablu de alimentare CA (de la reţea) (1)
Telecomandă (1)
Baterii R6 (mărimea AA) (2)
Instrument de conectare a cablurilor pentru
difuzoare (1)
Informaţii suplimentare
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
129RO
Index
Cifre
C
12V Trigger 98
2 canale 59
2 canale stereo (mod) 59
2ch Analog Direct 59
3D Output Settings 94
5.1 canale 20
7.1 canale 20
Cablu de alimentare CA (de la reţea) 41
Calibration Type 86
Cameră video 33
Casetofon 37
Casetofon MD 37
Comandă HDMI 95
Conexiune bi-amplificator 81
Conexiuni
antenă (aeriană) 38
difuzoare 22
echipament audio 35
echipament video 26
monitor 24
Reţea 39
Connection Server Settings 96
Control Home Theatre 72
Controlul audio al sistemului 71
Conţinut Internet 51
Conversie ascendentă 18
Crossover Frequency 87
Cutie de cablu 30
A
A.F.D. (mod) 59
A/V Sync 90
Acordare 56, 57
Advanced Auto Volume 65, 89
Afişaj 11, 102
AM 56
Antenă (aeriană) 38
Audio Input Assign 74, 95
Audio Out 94
Audio Return Channel (ARC) 72, 73
Audio Settings 89
Auto Calibration 85
Auto Calibration Setup 85
Auto Standby 99
Auto Tuning 56
Automatic Phase Matching 86
B
Bas 9, 64
Berlin Philharmonic Hall 62
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 85
Decode Priority 90
Dezactivarea sunetului 48
Digital Legato Linear (D.L.L.) 89
Direct Tuning 56
Distance Unit 88
DLNA 51, 55
Dual Mono 89
Dynamic Range Compressor 90
E
Easy Automation 76
Easy Setup 43, 85
Egalizor 64, 89
ES Remote 76
External Control 96
130RO
F
M
Favorite 47
Film 60
FM 56
MASTER VOLUME 9
Meniu 46, 82
Meniu setări 82
Mesaje
Auto Calibration 125
Eroare 124
Model difuzoare 86
Modificarea afişajului 107
Mufe VIDEO 2 IN 33
Music 62
G
Golire
receptor 41
telecomandă 113
GUI (interfaţă grafică cu utilizatorul) 24
H
I
Impedanţă difuzor 43, 88
Initialize Personal Information 100
Input Edit 95
INPUT MODE 73
Input Settings 95
Internet Services Settings 97
Internet Settings 96
Internet Video Parental Control 97
Internet Video Unrated 97
IP Content Noise Reduction 52
iPhone/iPod 50, 54
Î
Înalte 9, 64
Înregistrarea 79
J
Jazz Club 62
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 12
Language 99
Large 87
Line Out 68, 98
Listen 48
Live Concert 62
N
Name In 86
Name Input 57
Neo:6 (Cinema) 60
Neo:6 (Music) 62
Network Settings 96
Network Standby 97
Network Update 100
Informaţii suplimentare
HD-D.C.S. 60
HD-D.C.S. (Tip efect) 61
HDMI Settings 94
O
Oprirea alimentării sistemului 71
P
Parental Control Area Code 97
Parental Control Password 97
Pass Through 72, 95
Phase Audio 88
Phase Noise 88
PHONES 9
Playback Resolution 93
Player Blu-ray Disc 26
Player CD 35
Player DVD 26
Player Super Audio CD 35
PlayStation 3 28
PLII (Movie) 60
PLII (Music) 62
PLIIx (Movie) 60
PLIIx (Music) 62
PLIIz Height 60, 62, 63
Portable Audio 62
Position 85
Presetare posturi 57
PROTECTOR 124
continuare
131RO
R
T
Redare printr-o singură atingere 71
Reiniţializare
receptor 41
telecomandă 113
Renderer Access Control 96
Renderer Options 96
Rezoluţie 92
RS232C Control 100
Telecomandă 14–16, 42, 108–113
Temporizator de oprire 78
Test Tone 88
Tip efect 61
TONE 9
TONE MODE 9, 42
True Concert Mapping A/B 62
Tuner 56
Tuner pentru satelit 30
TV Type 94
S
SB Assign 86
Screen Format 94
Selectarea scenei 72
Server
Pregătire 45
Setări 82
Setări video 92
Settings Lock 99
Small 87
Software Update Notification 100
Sound Effects 59
Sound Field 59, 90
Sound Field Mode 63, 91
Sound Optimizer 64, 89
Speaker Connection 86
Speaker Settings 85
Speaker Setup 86
SPEAKER SHORTED 124
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 9, 44
Sports 62
Stadium 62
STEREO/MONO 56
Subwoofer Level 94
Subwoofer Low Pass Filter 94
Subwoofer Muting 89
System Information 100
System Settings 99
SYSTEM STANDBY 109
132RO
U
USB 49
V
VCR 32
Video Input Assign 74, 96
Video Internet 51
W
WALKMAN 49
Watch 48
Z
Zone Control 98
Zone multiple 66
Zone Settings 98
Zone Setup 98
Informaţii suplimentare
133RO
134RO
©2011 Sony Corporation
Download PDF