Sony | ICF-DS15iP | Sony ICF-DS15iP Staţie de andocare cu difuzor pentru iPhone/iPod Instrucţiuni de utilizare

Staţie de conectare
audio personală
Manual de instrucţiuni
RO
© 2011 Sony Corporation
ICF-DS15iP
Fabricat în : China
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile şi şocurile
electrice nu expuneţi aparatul la ploaie şi
la umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendii, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu o draperie etc. Totodată, nu aşezaţi
lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi aparatul şi
nici nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
Deoarece ştecărul cablului de alimentare este
utilizat pentru a decupla unitatea de reţeaua
electrică, aveţi grijă să îl cuplaţi la o priză uşor
accesibilă. Dacă remarcaţi vreun comportament
anormal, decuplaţi imediat cablul de alimentare
de la priză.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Plăcuţa cu denumirea produsului şi informaţii
importante se află în partea de jos, pe exteriorul
carcasei.
ATENŢIE :
Dacă nu este utilizată corect, bateria poate exploda.
Înlocuiţi-o doar cu o alta de acelaşi tip.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile doar pentru
echipamentele vândute în ţările în care
se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation,1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart,Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod
corect acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru orice întrebări sau probleme legate de
aparat, vă rugăm să apelaţi la cel mai apropiat
service Sony.
Punerea în funcţiune
Cuprins
Punerea în funcţiune ..............................3
Măsuri de precauţie ..............................3
Descrierea aparatului ...........................4
Funcţionare .............................................5
Alimentarea aparatului de la priză .......5
În legătură cu bateria de rezervă .........5
Setarea ceasului ..................................7
Telecomanda ........................................9
Funcţionarea iPod-ului .......................11
Funcţionarea radioului ........................14
Reglarea alarmei ................................18
A Reglarea alarmei iPod ......................... 18
B Reglarea alarmei cu radio .................... 18
C Reglarea alarmei sonerie ..................... 19
Reglarea cronometrului de oprire
automată ..........................................20
Conectarea unui echipament extern ..21
Alte funcţii utile ...................................22
Informaţii suplimentare ........................23
Soluţionarea defecţiunilor ...................23
Specificaţii ..........................................23
Măsuri de precauţie
• Pentru decuplarea de la priză, trageţi de ştecăr
nu de cablu.
• Tensiunea de alimentare a aparatului trebuie să
fie cea menţionată la capitolul “Specificaţii”.
• Deoarece pentru boxe este utilizat un magnet
puternic, păstraţi o distanţă mare între acestea şi
cardurile de credit cu bandă magnetică, ceasuri
mecanice televizoarele cu tub catodic sau
proiectoare pentru a evita posibile defecţiuni
cauzate de acesta.
• Nu expuneţi unitatea la căldură excesivă cum
ar fi cea provenită la o conductă de aer cald
sau de la un radiator şi nu o plasaţi un locuri
supuse la radiaţii solare directe, mult praf,
vibraţii mecanice sau şocuri.
• Asiguraţi o circulaţie corespunzătoare a aerului
pentru a preveni acumularea căldurii în interior.
Nu puneţi sistemul pe o suprafaţă (cum ar fi
o pătură, o saltea etc.) sau în apropierea unor
materiale (cum ar fi o draperie) care pot bloca
fantele de aerisire ale aparatului.
• În cazul în care cade vreun obiect solid sau vreun
lichid în interior, deconectaţi aparatul de la reţea
şi aveţi grijă să fie verificat de către o persoană
calificată înainte de a-l mai folosi.
• Nu atingeţi niciodată antena şi ştecărul aparatului
în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
• Nu atingeţi unitatea cu mâinile ude.
• Nu amplasaţi aparatul în apropierea apei.
Note privind bateria cu litiu
• Ştergeţi bateria cu o bucată de pânză uscată
pentru a asigura un contact bun.
• Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă când
montaţi bateria.
• Nu apucaţi bateria cu o pensetă metalică pentru
a nu produce un scurtcircuit.
Notă
• În manualul de instrucţiuni, termenul “iPod”
este folosit în general pentru a se face referinţă
la funcţiile unui iPod sau ale unui iPhone, cu
excepţia cazurilor în care este altfel specificat
în text sau ilustraţii.
3
Descrierea aparatului
Suport
de sprijin
Cablu de
alimentare
Senzor pentru
telecomandă
Antenă FM fir
Butoanele u şi VOLUME + au un punct tactil.
4
Funcţionare
Alimentarea aparatului de la priză
În legătură cu bateria de rezervă
Pentru ca indicaţia ceasului să fie exactă, acest aparat are în interior o baterie CR2032 care va fi folosită
ca sursă de alimentare de rezervă.
Bateria are rolul de a menţine aparatul în funcţiune chiar dacă survin întreruperi în alimentarea cu
energie electrică.
Notă pentru clienţii din Europa
Ceasul este reglat din fabrică, iar memoria este alimentată de o baterie Sony CR2032 preinstalată.
Dacă pe ecranul afişajului apare intermitent indicaţia „0:00”, atunci când aparatul este conectat pentru
prima oară la o priză de c.a., este posibil ca bateria să fie consumată. În acest caz, consultaţi un dealer
Sony. Bateria preinstalată CR2032 este considerată o parte integrantă a produsului şi este inclusă în
garanţie.
Trebuie doar să arătaţi „Nota pentru clienţii din Europa” (din acest manual de instrucţiuni) unui dealer
Sony, pentru a valida garanţia acestui produs.
Când trebuie schimbată bateria
Atunci când energia bateriei scade, indicatorul „E” apare pe afişaj.
În cazul unei întreruperi a alimentării, atunci când bateria este slabă, ora curentă şi alarma se vor
iniţializa.
Înlocuiţi bateria cu o alta cu litiu, tip CR2032, marca Sony. Folosirea unei alte baterii poate prezenta
risc de incendiu sau explozie.
Înlocuirea bateriei
1 Menţineţi conectat ştecărul la priza de c.a., şi folosiţi
o şurubelniţă pentru a scoate şurubul ce fixează
compartimentul bateriei pe partea inferioară a
aparatului, apoi deschideţi capacul.
5
2 Scoateţi vechea baterie din aparat şi introduceţi o baterie nouă în compartimentul destinat
acesteia, cu marcajul e orientat în sus.
Buton de iniţializare
3 Puneţi la loc capacul compartimentului pentru baterie şi fixaţi-l cu şurubul.
4 Apăsaţi butoanele: u, RADIO BAND, AUDIO IN sau SNOOZE/BRIGHTNESS pentru
ca indicaţia “E” să dispară de pe afişaj.
Notă
La înlocuirea bateriei, nu decuplaţi ştecărul de la priză. În caz contrar, se vor iniţializa calendarul, ora
curentă, alarma şi posturile de radio fixate în memorie.
Pentru a iniţializa aparatul
În cazul în care unitatea nu funcţionează în mod corespunzător, apăsaţi butonul RESET (de iniţializare)
cu un obiect cu vârf ascuţit. Ora exactă, alarma şi posturile de radio stocate în memoria aparatului etc.
vor reveni la variantele stabilite din fabrică (consultaţi figura de la pasul 2).
Încărcarea iPod-ului
Puteţi utiliza aparatul ca încărcător pentru acumulator. Încărcarea începe când iPod-ul este cuplat la
această unitate.
Stadiul încărcării apare pe afişajul iPod-ului. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de
instrucţiuni al acestuia.
6
Setarea ceasului
Potrivirea pentru prima dată a ceasului
Acest aparat are stabilite din fabrică data curentă şi ora exactă, fiind alimentat de bateria de rezervă.
Trebuie doar să cuplaţi echipamentul la reţea şi să selectaţi fusul orar adecvat.
1 Conectaţi aparatul la reţea.
Pe afişaj va apărea ora central-europeană curentă (CET Central European Time).
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MODE cel puţin 2 secunde.
Pe afişaj clipeşte indicaţia “1” (numărul regiunii).
3 Apăsaţi în mod repetat butonul TIME SET + sau – pentru a selecta numărul corect:
Numărul
regiunii
1 (implicit)
2
0
Fusul orar
Ora Europei centrale / Ora de vară a Europei centrale
Ora Europei de est / Ora de vară Europei de est
Ora Europei de vest / Ora de vară a Europei de vest
4 Apăsaţi butonul DSPL/ENT pentru a fi aplicată alegerea.
Note :
• Pentru a renunţa la stabilirea fusului orar, apăsaţi MODE în loc de DSPL/ENT la pasul 4.
• Deşi ora este corect setată din fabricaţie, pot apărea diferenţe datorită transportului sau depozitării.
Dacă este necesar, setaţi ora corect consultând secţiunea “Setarea manuală a ceasului”.
Pentru a trece la ora de vară
Acest model de sistem realizează automat reglajul ceasului stabilind ora de vară.
” apare automat pe afişaj la începutul perioadei de trecere la ora de vară şi dispare
Simbolul “
automat la încheierea acesteia.
Reglajele automate DST / ora de vară sunt realizate în funcţie de ora GMT (ora meridianului
Greenwich).
Regiunea numărul 0:
• Ora de vară începe la ora 1:00 AM a ultimei duminici din luna martie.
• Ora standard începe la ora 2:00 AM a ultimei duminici din luna octombrie.
Regiunea numărul 1:
• Ora de vară începe la ora 2:00 AM a ultimei duminici din luna martie.
• Ora standard începe la ora 3:00 AM a ultimei duminici din luna octombrie.
Regiunea numărul 2:
• Ora de vară începe la ora 3:00 AM a ultimei duminici din luna martie.
• Ora standard începe la ora 4:00 AM a ultimei duminici din luna octombrie.
Pentru a renunţa la stabilirea automată a orei de vară / DST pe perioada
orei de vară
Stabilirea automată a orei de vară / DST poate fi anulată.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat, simultan, cel puţin 2 secunde butoanele CLOCK şi SNOOZE/
BRIGHTNESS, în timp ce este afişată indicaţia ceasului.
7
Pe afişaj apare simbolul “ ” şi indicaţia “OFF” pentru a semnala că s-a renunţat la reglarea automată
a orei de vară, după care se revine la afişarea orei.
Note
• Trecerea de la ora standard la cea de vara sau invers, realizată de aparat (citiţi anterior) poate fi
modificată în funcţie de circumstanţe şi de legile în vigoare în fiecare ţară/ regiune. Dacă aceasta
afectează reglajul dorit, renunţaţi la stabilirea automată a orei de vară şi reglaţi manual ora, în
funcţie de necesităţi. Clienţii care locuiesc în ţări/ regiuni în care nu se aplică ora de vară, trebuie să
dezactiveze această facilitate înainte de a folosi aparatul.
• Pentru a reactiva facilitatea de trecere automată la ora de vară, apăsaţi şi menţineţi apăsat simultan,
cel puţin 2 secunde butonul CLOCK şi SNOOZE / BRIGHTNESS.
Pe afişaj apare simbolul “ ” şi indicaţia “On” pentru a semnala că a fost activată reglarea automată
a orei de vară, după care se revine la afişarea orei.
Reglarea manuală a ceasului
Pentru a regla manual ceasul, acţionaţi aparatul aşa cum este indicat mai jos :
1 Conectaţi aparatul la reţea.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul CLOCK până când pe afişaj clipeşte indicaţia
anului.
3 Apăsaţi în mod repetat butonul TIME SET + sau – pentru a stabili anul, apoi apăsaţi butonul CLOCK.
4 Repetaţi paşii 3 pentru a alege luna, ziua, ora şi minutele.
Indicaţia secundelor începe afişarea de la 0.
Note
• Dacă, în timp ce setaţi ceasul, nu apăsaţi niciun buton timp de un minut, reglajele pentru ceas vor fi
anulate.
• Acest sistem este prevăzut cu un calendar pentru 100 de ani (2011 - 2110). Când este setată data,
ziua corespunzătoare a săptămânii este afişată automat.
MON = Monday (luni),
TUE = Tuesday (marţi),
WED = Wednesday (miercuri),
THU = Thursday (joi),
FRI = Friday (vineri),
SAT = Saturday (sâmbătă),
SUN = Sunday (duminică)
Pentru afişarea anului şi a datei
În timpul afişării ceasului, apăsaţi o dată butonul CLOCK al aparatului pentru afişarea datei, apoi
apăsaţi-l din nou pentru afişarea anului.
După câteva secunde, afişajul revine automat la afişarea orei curente.
8
Telecomanda
Înainte de a folosi telecomanda pentru prima dată, îndepărtaţi foiţa izolatoare.
Îndreptaţi telecomanda spre senzorul
(Senzor pentru telecomandă) de la aparat.
Butoanele u şi VOL + au câte un punct tactil.
9
OFF
• Încheie funcţia curentă şi opreşte redarea.
• Opreşte sunetul alarmei curente/ cronometrul
pentru oprire temporară.
u (Redare/Pauză)
• Pornirea redării de la iPod. Apăsaţi încă o
dată pentru ca redarea să facă o pauză/ să fie
reluată.
> (Înainte)
• Pentru a trece la pista următoare.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul în timp
ce ascultaţi sunetul pentru a localiza punctul
dorit.
. (Înapoi)
• Pentru a reveni la pista anterioară. În cursul
redării, prin această operaţie se revine la
începutul pistei curente. Pentru a reveni la
pista precedentă, apăsaţi de două ori.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul în timp
ce ascultaţi sunetul pentru a localiza punctul
dorit.
MENU (Meniu)
• Pentru a reveni la meniul precedent.
V (Sus) / v (Jos)
• Pentru a selecta un element din meniu sau o
pistă pentru redare.
ENTER (Accesare)
• Pentru executarea elementului de meniu
selectat sau pentru începerea redării.
SOUND (Sunet)
• Pentru selectarea efectului de sunet dorit.
(pentru detalii, consultaţi “Pentru a beneficia
de sunetele de joasă frecvenţă sau de efectul
de expansiune a sunetului”).
VOL +/– (Volum plus / minus)
• Ajustarea volumului.
RADIO BAND (Banda radio)
• Activează radioul şi selectează o bandă de
frecvenţe.
PRESET +/– (Prestabilit)
• Pentru selectarea numărului prestabilit sau
a postului de radio fixat. (Pentru detalii,
consultaţi “Funcţionarea radioului”).
10
TUNE +/– (Acord)
• Pentru depistarea unui post când radioul este
pornit.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a
parcurge posturile AM sau FM.
AUDIO IN (Intrare audio)
• Pentru activarea funcţiei AUDIO IN când
este conectată o componentă opţională
(Pentru detalii, consultaţi “Conectarea
echipamentelor opţionale”).
SLEEP (Oprire automată)
• Pentru reglarea cronometrului de oprire
automată (Pentru detalii, consultaţi “Reglarea
cronometrului de oprire automată”.)
Notă
• Anumite operaţii pot diferi sau este posibil să
nu fie disponibile în cazul anumitor modele de
iPod.
Când trebuie înlocuită bateria
În condiţii de utilizare obişnuită, energia bateriei
(tip CR 2025) ar trebui dureze aproximativ 6 luni.
Dacă telecomanda nu mai funcţionează, înlocuiţi
bateria cu una nouă.
Cu partea pozitivă (e)
orientată în sus
Notă
• Dacă urmează să nu folosiţi telecomanda o
lungă perioadă de timp, scoate-ţi bateria din
telecomandă pentru a evita producerea de
defecţiuni datorită scurgerii lichidului coroziv.
Funcţionarea iPod-ului
Modele compatibile de iPod
Următoarele modele de iPod sunt compatibile cu acest aparat. Înainte de a-l utiliza, actualizaţi softwareul pentru iPod/ iPhone la versiunea cea mai recentă.
iPod touch (cu afişaj tactil) – a 4-a generaţie
iPod touch (cu afişaj tactil) – a 3-a generaţie
iPod touch (cu afişaj tactil) – a 2-a generaţie
nano iPod a 6-a generaţie*
nano iPod a 5-a generaţie
nano iPod a 4-a generaţie
nano iPod a 3-a generaţie
iPod clasic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* Dispozitivele nano iPod (de a 6-a generaţie) nu pot fi acţionate cu telecomanda când este apăsată
comanda pentru “MENU”, “V”, “v” şi “ENTER”
Cu privire la drepturile de autor
iPod/ iPhone, iPod clasic, nano iPod şi iPod touch (cu afişaj tactil) sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
“Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made for iPhone” (produs pentru iPhone) indică faptul că
un accesoriu electronic a fost proiectat special pentru conectarea la un iPod, respectiv la un iPhone şi
că dezvoltatorul certifică faptul că acesta respectă standardele de performanţă Apple. Firma Apple nu
este răspunzătoare pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru conformitatea cu standardele
de siguranţă şi de reglementare. Vă rugăm să ţineţi seama că folosirea acestui accesoriu împreună cu
un iPod sau un iPhone poate afecta performanţele wireless.
Notă
• Acest aparat nu este specificat a funcţiona cu un iPad şi este posibil să apară disfuncţionalităţi la
utilizarea unui astfel de echipament.
Pentru redare
1 Ataşaţi dispozitivul iPod în staţia de docare.
Conectorul staţiei de docare poate fi înclinat uşor.
11
2 Apăsaţi u.
iPod -ul începe redarea.
Puteţi acţiona iPod-ul conectat
folosind butoanele aparatului sau pe cele
ale iPod-ului.
3 Ajustaţi volumul cu ajutorul butonului
VOLUME + sau – (sau a butonului VOL
+ sau – de la telecomandă).
Pentru a conecta şi deconecta iPod-ul
• Aşezaţi ferm dispozitivul iPod/ iPhone în staţia de docare.
• Când aşezaţi sau detaşaţi iPod-ul de la staţia de docare, deplasaţi-l menţinând unghiul conectorului
unităţii. Nu trageţi iPod-ul prea mult spre înainte.
12
Note
• Dacă este afişat un mesaj extensibil pe afişajul dispozitivului dvs. iPod touch sau iPhone, consultaţi
secţiunea “Despre aplicaţii”.
• La această unitate poate fi montat un iPod în etui sau husă. Dacă însă husa sau etui-ul împiedică
realizarea conexiunii, îndepărtaţi-le înainte de a monta iPod-ul în staţia de docare.
• La conectarea sau deconectarea iPod-ului, ţineţi ferm unitatea.
• Detaşaţi iPod-ul când îl transportaţi pentru a evita apariţia de disfuncţionalităţi.
• Dacă energia acumulatorului este foarte scăzută, încărcaţi-l înainte de folosire.
• Dacă iPod-ul nu poate atinge suportul de sprijin aflat în partea frontală a unităţii, ataşaţi perna furnizată pentru acesta (Pentru utilizatorii de echipamente iPod de dimensiuni reduse).
Suport de
sprijin
Pernuţă
• Dacă iPod-ul este în curs de redare când este montat la această unitate, sunetul pe care îl emite va
proveni de la difuzoarele unităţii, chiar dacă aceasta reda anterior sunetul asociat altei funcţii.
• Firma Sony nu îşi poate asuma nicio răspundere în cazul în care datele înregistrate cu un iPod sunt
pierdute la folosirea unui iPod conectat la această unitate.
• Pentru detalii legate de condiţiile de mediu recomandate pentru funcţionarea iPod-ului, consultaţi
site-ul WEB al firmei Apple Inc.
13
Funcţionarea radioului
Conectarea antenei AM circulare
Forma şi lungimea antenei sunt calculate pentru
recepţionarea semnalelor AM. Nu dezasamblaţi
şi nu înfăşuraţi antena.
1 Detaşaţi numai partea circulară de suportul
de plastic.
2 Montaţi antena circulară AM.
Consultaţi ghidul de punere în funcţiune furnizat împreună cu acest manual de instrucţiuni.
3
Introduceţi terminalul antenei AM în
mufa AM ANTENNA, aflată în partea
din spate a aparatului.
Ajustarea antenei circulare AM
Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure o bună recepţie.
Observaţie
• Stabiliţi direcţia antenei circulare AM astfel încât recepţia sunetului pentru posturile AM să fie
optimă.
Demontarea antenei AM circulare
Apăsaţi şi menţineţi în poziţia inferioară clapeta
clemei terminalului antenei şi trageţi spre
exterior conectorul antenei.
14
– Stocarea manuală a posturilor de radio
1 Apăsaţi RADIO BAND pentru a porni radioul.
2 Apăsaţi în mod repetat RADIO BAND pentru a alege banda de frecvenţe dorită.
La fiecare apăsare, se trece de la o bandă de frecvenţe la alta, aşa cum este arătat mai jos:
3 Apăsaţi în mod repetat TUNE + sau – pentru a depista postul de radio dorit.
4 Ajustaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME + sau – (VOL + sau – de la
telecomandă).
Pentru a opri radioul, apăsaţi OFF/ALARM RESET (OFF de la telecomandă).
Notă
• Frecvenţa FM afişată este crescută sau redusă cu un pas de 0,1 MHz. De exemplu, frecvenţa 88,00
MHz şi 88,05 MHz este afişată ca „88,00 MHz”.
15
– Depistarea unui post de radio
Aparatul parcurge automat posturile AM şi FM
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de la “Depistarea manuală a posturilor” şi selectaţi banda de
frecvenţă AM sau FM.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TUNE + ori – .
+ : frecvenţele sunt parcurse în ordine crescătoare.
– : frecvenţele sunt parcurse în ordine descrescătoare.
Parcurgerea începe de la frecvenţa curentă. Atunci când este recepţionat un post de radio, scanarea
se opreşte.
3 Reglaţi volumul cu butonul VOLUME + sau – (VOL + sau – de la telecomandă).
– Depistarea posturilor de radio stocate în memoria aparatului
Puteţi fixa în memorie 20 posturi de radio din banda FM şi 10 posturi din banda AM.
Fixarea unui post radio în memorie
1 Urmaţi paşii 1 şi 4 din secţiunea „Depistarea manuală a posturilor de radio” pentru a găsi
manual frecvenţa care doriţi să fie reţinută în memorie.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MODE de la aparat, pentru cel puţin 2 secunde.
3 Apăsaţi PRESET + sau – pentru a selecta numărul prestabilit, apoi apăsaţi DSPL/ENT
de la aparat.
Exemplu :
Pentru a fixa în memorie postul FM cu
frecvenţa de 89,8 MHz, corespunzător
numărului 1.
Afişajul va prezenta frecvenţa postului timp
de aprox. 10 secunde după care va reveni la
indicarea orei curente.
Notă
• Pentru a fixa în memorie un alt post de radio, repetaţi aceşti paşi.
• Pentru a renunţa la stabilirea numărului prestabilit, apăsaţi MODE în loc de DSPL/ENT la pasul
3.
• Dacă stocaţi un alt post de radio corespunzător unui număr deja alocat, noul post îl va înlocui pe cel
căruia i-a fost atribuit anterior numărul respectiv.
16
Depistarea posturilor de radio stocate în memorie
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de la “Depistarea manuală a posturilor” şi selectaţi banda de frecvenţă
AM sau FM.
2 Apăsaţi butonul PRESET + sau – pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
3 Ajustaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME + sau – (VOL + sau – de la
telecomandă).
– Stocarea automată a posturilor de radio
1
Urmaţi paşii 1 şi 24 din secţiunea „Depistarea manuală a posturilor de radio” pentru a
selecta banda AM sau cea FM de frecvenţe.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul RADIO BAND până ce indicaţia “AP” începe să fie
afişată intermitent.
3 Apăsaţi DSPL/ENT de la aparat.
Unitatea stochează automat în memorie toate posturile disponibile, în ordine.
Observaţie
• Pentru a opri stocarea automată a posturilor de radio în memorie, apăsaţi butonul RADIO BAND.
Afişarea numărului alocat şi a frecvenţei postului de radio curent
Apăsaţi o dată butonul DSPL/ENT pentru a fi afişat numărul corespunzător postului şi apăsaţi
încă o dată pentru a fi afişată frecvenţa acestuia. Dacă apăsaţi o singură dată DSPL/ENT,
numărul asociat postului este afişat timp de 2 secunde, după care este înlocuit de frecvenţă.
După câteva momente, afişajul revine la indicarea orei curente.
Îmbunătăţirea recepţiei
FM: Extindeţi complet antena cu fir pentru a mări sensibilitatea recepţiei.
AM: Conectaţi la aparat antena circulară AM furnizată. Rotiţi antena orizontal pentru o recepţie
optimă
Note despre recepţia radio
• Nu aşezaţi antena circulară în apropierea sursei de alimentare cu energie electrică, a unităţii sau a
unui alt echipament AV, în cursul funcţionării deoarece poate fi produs zgomot.
• Păstraţi player-ele de muzică digitale sau telefoanele mobile departe de antena circulară AM sau
antena FM, deoarece aceasta poate duce la recepţionarea unor interferenţe.
• Când ascultaţi radioul cu ajutorul unui iPhone conectat la acest aparat, este posibil să apară interferenţe ale recepţiei radio.
• Când ascultaţi radioul în timp ce încărcaţi un iPod, este posibil să apară interferenţe ale recepţiei
radio.
Observaţie
• Dacă postul de radio FM prezintă zgomot, apăsaţi butonul MODE până ce pe afişaj apare indicaţia
“MONO”, iar sonorul devine mono. Sunetul va fi mai clar.
17
Reglarea alarmei
- FM, AM : consultaţi secţiunea
“B Reglarea alarmei cu radio” (pag. 18).
- BUZZER (sonerie) : consultaţi secţiunea
“C Reglarea alarmei sonerie” (pag. 19).
Acest radio cu ceas beneficiază de 3 moduri de
alarmă - iPod, radio şi sonerie. Înainte de a regla
alarma, aveţi grijă să setaţi ceasul (consultaţi
secţiunea “Potrivirea pentru prima dată a
ceasului”, pag. 7).
A Reglarea alarmei iPod
Pentru a regla alarma
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
ALARM SET
A sau B.
Indicatorul ”WAKE UP” apare şi indicaţia orei
clipeşte pe afişaj.
1
2 Apăsaţi
ALARM SET A sau B pentru a
selecta modul de alarmă ”iPod”.
Indicaţia ”VOLUME” apare pe afişaj.
2 Apăsaţi în mod repetat TIME SET + sau
– până ce apare ora dorită.
Pentru a schimba rapid ora, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul TIME SET + sau –.
Efectuaţi paşii de la 1 la 8 ai secţiunii
“Pentru a regla alarma”.
3 Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a regla
volumul.
3 Apăsaţi
4 Apăsaţi
4 Repetaţi pasul 2 pentru setarea
5 Dacă indicaţia “A” sau “B” nu apare pe
ALARM SET A sau B.
Indicaţia minutelor clipeşte pe afişaj.
ALARM SET A sau B.
Reglajul este activat.
afişaj, apăsaţi din nou ALARM SET A
sau B.
Alarma iPod va porni redarea la ora stabilită.
minutelor.
5 Apăsaţi
ALARM SET A sau B.
Apar intermitent zilele săptămânii.
6
Repetaţi pasul 2 pentru a stabili zilele
săptămânii.
Puteţi să alegeţi pentru zilele săptămânii una
dintre următoarele 3 opţiuni apăsând TIME
SET + sau – :
Every day (în fiecare zi) : MON TUE WED
THU FRI SAT SUN
Week day (zilele săptămânii) : MON TUE
WED THU FRI (de luni până vineri)
Week end (sfârşitul săptămânii) : SAT SUN
(sâmbătă, duminică)
7 Apăsaţi
ALARM SET A sau B.
Este aplicat reglajul alarmei.
La utilizarea unui iPod cu afişaj tactil /
iPhone
• Pentru a vă trezi pe un fundal muzical din memoria unui iPod cu afişaj tactil / iPhone, mai întâi
conectaţi-l la aparatul dvs., urmaţi apoi paşii de
mai sus pentru setarea orei de declanşare a alarmei, şi apoi selectaţi funcţia pentru muzică.
• Cu toate că reglajul pentru alarma iPod este
finalizat, alarma va fi tip sonerie dacă opriţi
iPod-ul cu afişaj tactil/ iPhone-ul înainte de a-l
conecta la aparat.
B Reglarea alarmei cu radio
8 Apăsaţi în mod repetat TIME SET + sau – 1
până ce apare tipul de alarmă dorit.
Puteţi să alegeţi unul dintre următoarele 4
variante : “iPod”, “FM”, “AM” sau “BUZZER”
(sonerie). Stabiliţi tipul de alarmă astfel :
- iPod : consultaţi secţiunea “A Reglarea
alarmei iPod” (pag. 18).
18
Efectuaţi paşii de la 1 la 8 ai secţiunii
“Pentru a regla alarma”.
2 Apăsaţi
ALARM SET A sau B pentru a
selecta banda de frecvenţe radio (“FM”
sau “AM”).
Numărul prestabilit clipeşte pe afişaj.
3 Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a selecta
numărul prestabilit dorit, corespunzător
benzilor sau “– –”.
Indicaţia “– –” reprezintă ultimul post de
radio recepţionat.
4 Apăsaţi
ALARM SET A sau B.
Indicaţia ”VOLUME” apare pe afişaj.
5 Apăsaţi TIME SET + sau – pentru a regla
volumul.
6 Apăsaţi
ALARM SET A sau B.
Reglajul este stabilit.
7 Dacă indicaţia “A” sau “B” nu apare pe
afişaj, apăsaţi din nou ALARM SET A
sau B.
Radioul va porni la ora stabilită.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de cel puţin 2
secunde, butonul TIME SET – pentru a devansa
ora.
Când eliberaţi acest buton, indicaţia modificată
a orei va apărea intermitent timp de circa 2
secunde. Pentru a modifica din nou ora, apăsaţi
TIME SET + sau – într-un interval de 2 secunde.
Dacă întârziaţi apăsarea, ora deja afişată va fi
stabilită.
Pentru a mai aţipi câteva minute
Apăsaţi butonul SNOOZE/BRIGHTNESS.
Sonorul se opreşte, dar va reveni automat după
10 minute.
Puteţi modifica ora la care să sune alarma, apăsând
în mod repetat, într-un interval de 4 secunde,
butonul SNOOZE/BRIGHTNESS.
Durata maximă a perioadei cât puteţi să mai
continuaţi somnul este de 60 de minute.
C Reglarea alarmei sonerie
1
Efectuaţi paşii de la 1 la 8 ai secţiunii
“Pentru a regla alarma”.
2
Apăsaţi ALARM SET A sau B pentru
a selecta modul de alarmă “BUZZER”
(sonerie).
Reglajul este activat.
3 Dacă indicaţia “A” sau “B” nu apare pe
afişaj, apăsaţi din nou ALARM SET A
sau B.
Soneria se va declanşa la ora stabilită.
Notă
• Pentru alarma sonerie (Buzzer), volumul nu
poate fi reglat.
Pentru a confirma ora de declanşare
a alarmei
Apăsaţi TIME SET + sau –. Reglajul va fi afişat
timp de circa 4 secunde.
Pentru a modifica un reglaj al
alarmei
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de cel puţin 2
secunde, butonul TIME SET + pentru a alege o
oră mai trârzie.
Pentru a opri alarma ce vă permite să aţipiţi, apăsaţi
OFF/ALARM RESET (OFF la telecomandă)
Pentru a opri alarma
Apăsaţi butonul OFF/ALARM RESET (OFF la
telecomandă) pentru a opri alarma.
Alarma se va declanşa din nou la aceeaşi oră, în
ziua următoare.
Pentru dezactivarea alarmei
Apăsaţi butonul •ALARM ON/OFF A sau B
pentru a opri afişarea indicaţiei “A” sau “B” de
pe afişaj.
Pentru activarea alarmei
Apăsaţi butonul •ALARM ON/OFF A sau B
pentru a porni afişarea indicaţiei “A” sau “B” de
pe afişaj.
Note
• Când folosiţi alarma iPod, dacă la ora stabilită pentru declanşarea acesteia aparatul iPod
nu este conectat la acest aparat, dacă nu este
stocată muzică în memoria acestuia sau dacă
dispozitivul iPod tactiv/ iPhone este oprit, se
va declanşa alarma sonerie.
19
• Dacă este aleasă aceeaşi oră atât pentru alarma
A, cât şi pentru cea B, alarma A are prioritate.
• Alarma va funcţiona obişnuit în prima şi în
ultima zi a perioadei în care este valabilă ora
de vară. Când reglajul pentru ora de vară se
realizează automat (funcţia Automatic DST/
Summer Time fiind activă), dacă alarma este
reglată să se declanşeze la un moment care este
omis din cauza trecerii la ora de vară, aceasta nu
va suna. Dacă alarma este setată să se declanşeze
la un moment care se repetă, la finalul perioadei
în care este valabilă ora de vară, alarma va suna
de două ori.
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie în timp ce
alarma este declanşată, aceasta se va opri după
60 de minute.
Note privind comportamentul alarmei
în cazul unei întreruperi a curentului
electric
În cazul în care survine o întrerupere în alimentarea
cu curent electric, alarma va funcţiona până ce se
descarcă bateria, însă următoarele funcţii vor
acţiona diferit:
• Iluminarea de fundal nu se va aprinde.
• Dacă a fost ales iPod-ul sau radioul ca sunet
pentru alarmă, se va comuta automat pe emiterea
sunetului de sonerie.
• Dacă nu este apăsat butonul OFF/ALARM
RESET (OFF la telecomandă), alarma va
continua să sune 5 minute.
• Dacă pe afişaj apare simbolul “E” (baterie
descărcată), alarma nu va suna în cazul în care
se întrerupe alimentarea cu energie electrică.
Dacă pe afişaj apare simbolul “E” (baterie
descărcată) trebuie înlocuită bateria.
• Dacă funcţia ce vă permite să aţipiţi a fost deja
activată şi între timp survine o pană de curent,
aceasta nu va acţiona.
• Dacă este întreruptă alimentarea cu energie
electrică, alarma va suna o singură dată, la ora
stabilită.
Reglarea cronometrului de
oprire automată
Puteţi adormi în timp ce ascultaţi muzică etc.
datorită cronometrului de oprire automată
încorporat. Unitatea va opri redarea sau radioul în
mod automat după perioada de timp prestabilită.
1
Menţineţi apăsat butonul SLEEP până
când aparatul porneşte.
Indicaţia ” SLEEP ” apare şi ora de oprire
automată a aparatului clipeşte pe afişaj.
2
Apăsaţi butonul SLEEP pentru a stabili
perioada de timp după care aparatul se
va opri automat.
De fiecare dată când apăsaţi butonul SLEEP
perioada de timp (exprimată în minute) după
care aparatul se va opri se modifică astfel :
(oprit)
Afişajul revine la modul de prezentare a orei
curente pentru 4 secunde după ce aţi finalizat
efectuarea reglajelor pentru perioada de timp
(exprimată în minute) după care aparatul se va
opri şi aţi eliberat butonul SLEEP.
Aparatul va reda pe perioada de timp stabilită
de dvs., după care se va opri.
Pentru a opri aparatul înainte de ora
stabilită
Apăsaţi butonul OFF/ALARM RESET (OFF la
telecomandă).
Pentru a modifica reglajele pentru
cronometrul de oprire automată
Puteţi apăsa de mai multe ori butonul SLEEP
pentru a selecta reglajul dorit pentru cronometrul
de oprire automată, chiar şi după ce acesta a fost
activat.
Pentru a dezactiva cronometrul de
oprire automată
Apăsaţi de mai multe ori butonul SLEEP pentru
a opri funcţionarea cronometrului de oprire
automată la pasul 2.
20
Conectarea unui echipament extern
Pentru a asculta sonorul
1
Conectaţi ferm mufa de ieşire de linie a
unui player de muzică digital portabil la
mufa AUDIO IN din partea din spate a aparatului, prin intermediul unui cablu de conectare audio adecvat (nu este furnizat).
2 Apăsaţi AUDIO IN pentru a fi afişată
indicaţia „AUDIO IN”.
3 Porniţi echipamentul conectat.
4 Porniţi redarea la echipamentul conectat.
Sunetul de la echipamentele conectate este
emis de către boxele acestui aparat.
5 Ajustaţi volumul folosind butoanele
VOLUME + sau – (VOL + sau – de la
telecomandă).
Note
• Tipul de cablu audio conectat depinde de
echipamentul opţional cuplat. Aveţi grijă să
folosiţi un cablu adecvat pentru respectivul
echipament.
• Dacă nivelul volumului este scăzut, reglaţi mai
întâi volumul la această unitate. Dacă volumul
este în continuare prea redus, reglaţi-l de la
echipamentul conectat.
• Decuplaţi cablul de conectare audio de la unitate
când nu este folosit.
• Când ascultaţi radioul cu echipamentul opţional
conectat, opriţi echipamentul extern pentru
a evita producerea zgomotului. Dacă apare
zgomot, cu toate că echipamentul este oprit,
decuplaţi şi plasaţi echipamentul extern la
distanţă de acest aparat.
Pentru a reveni la radio
Apăsaţi RADIO BAND.
Pe afişaj apare mai întâi numărul alocat ultimului
post de radio ascultat, apoi frecvenţa acestuia.
Pentru a reveni la iPod
Apăsaţi u.
Pentru a opri ascultarea
Apăsaţi OFF/ALARM RESET (sau OFF
la telecomandă) şi opriţi redarea de la
echipamentul conectat.
21
Alte funcţii utile
Intensificarea sunetelor joase sau
utilizarea efectului de expansiune
a sunetului
La apăsarea butonului SOUND sunt disponibile
trei nivele de efecte sonore.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, efectele
sonore se modifică după cum urmează :
• “MEGA BASS” : conduce la obţinerea unui
sonor de înaltă calitate.
• “MEGA Xpand” : extinde lărgimea atmosferei
sonore.
“MEGA BASS” şi “MEGA Xpand” : activează
ambele efecte de mai sus.
Pentru a reveni la sonorul obişnuit, apăsaţi din nou
acest buton până ce afişajul dispare.
Stabilirea luminozităţii afişajului
Sunt disponibile patru nivele de luminozitate
accesibile prin apăsarea butonului SNOOZE/
BRIGHTNESS de la aparat.
High (Puternică)
varianta implicită
Middle
(Medie)
Low
(Scăzută)
(Oprită)
Chiar dacă nivelul stabilit pentru luminozitate este
OFF (Oprită), aceasta va comuta la valoarea Low
(Scăzută) când se declanşează alarma.
În legătură cu aplicaţiile
O aplicaţie dedicată pentru staţia de docare,
destinată iPod touch şi iPhone este disponibilă la
magazinul Apple App Store.
Căutaţi “D-Sappli” şi preluaţi aplicaţia gratuită
pentru a afla mai multe în legătură cu funcţiile
oferite.
Note
• Dacă aplicaţia de legătură cu această unitate
nu este preluată în memoria dispozitivului dvs.
iPod touch/ iPhone, este posibil să apară în mod
repetat un mesaj extensibil care vă recomandă
să preluaţi D-Sappli. Dezactivaţi funcţia de
legătură a aplicaţiei pentru a opri apariţia
mesajului extensibil.
22
• Pentru a dezactiva funcţia de legătură a aplicaţiei:
detaşaţi dispozitivul iPod touch/ iPhone de la
staţia de docare. Apăsaţi u (pentru a accesa
funcţia iPod), apoi apăsaţi simultan şi menţineţi
apăsat butoanele VOLUME – şi u de la
unitate timp de cel puţin 2 secunde.
(Pe afişaj apare indicaţia “OFF” pentru a indica
faptul ca funcţia de legatură a aplicaţiei a fost
dezactivată.)
• Pentru a reactiva funcţia de legătură a aplicaţiei,
repetaţi paşii de mai sus.
(Pe afişaj apare indicaţia “On” pentru a indica
faptul ca funcţia de legatură a aplicaţiei a fost
activată.)
Informaţii suplimentare
Soluţionarea defecţiunilor
Specificaţii
În cazul în care apare vreo problemă legată de
acest aparat, efectuaţi următoarele verificări
simple pentru a determina dacă sunt sau nu
necesare operaţii de service.
Afişarea orei :
sistem de 24 ore
Indicaţia “0:00” apare intermitent, din
cauza unei întreruperi de curent.
• Energia bateriei este consumată. Înlocuiţi
bateria. Scoateţi bateria veche şi puneţi în loc
una nouă.
Secţiunea iPod :
Ieşire c.c. : 5 V
Intensitate maximă a curentului : 1 A
Secţiunea radio :
Banda de frecvenţe :
Alarma cu radio, iPod sau cea sonerie nu
se declanşează la momentul stabilit.
• Verificaţi dacă indicaţia “A” sau “B” de alarmă
este afişată corect.
Bandă Frecvenţa
Alarma cu iPod sau radio este activată,
însă nu se aude nici un sunet la ora
stabilită pentru declanşarea acesteia.
• Verificaţi reglajul pentru volum al alarmei.
Informaţii generale
Dacă iPod-ul nu emite nici un sunet
• Verificaţi dacă iPod-ul este corect conectat.
• Efectuaţi reglaje pentru volum cu ajutorul
butonului VOLUME +/ – (VOL +/– de la
telecomandă).
Intrare :
Mufă AUDIO IN (minimufă stereo ø 3,5
mm)
Puterea la ieşire :
3,5 W + 3,5 W
(la distorsiune armonică de 10%)
iPod-ul nu poate fi acţionat cu acest
aparat
• Verificaţi dacă iPod-ul este corect conectat.
• Verificaţi dacă iPod-ul este compatibil cu această
unitate (consultaţi secţiunea “Modele de iPod/
iPhone compatibile).
iPod-ul nu poate fi încărcat
• Verificaţi dacă iPod-ul este corect conectat.
• Verificaţi dacă iPod-ul este compatibil cu această
unitate (consultaţi secţiunea “Modele de iPod/
iPhone compatibile).
Când intră în vigoare ora de vară, indicaţia
orei nu este actualizată automat
• Verificaţi dacă ceasul este corect setat.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele
CLOCK şi SNOOZE/BRIGHTNESS pentru
cel puţin 2 secunde pentru a activa funcţia
“Automatic DST” (de stabilire automată a orei
de vară).
FM
AM
87,5 -108 MHz
531 kHz -1602 kHz
Interval de
acord
0,05 MHz
9 kHz
Boxă :
cca. 5,7 cm diametru, tip con ; 6 Ω
Cerinţe privind alimentarea :
230 V curent alternativ, 50 Hz
Pentru funcţia rezervă de energie : 3 V curent
continuu, cu baterie tip CR2032
Dimensiuni (L×Î×A) :
cca. 290 mm × 165 mm × 145 mm
(inclusiv părţile proeminente şi butoanele)
Masa :
cca. 1,65 kg inclusiv acumulatorul
Accesorii furnizate :
• Telecomandă (1)
• Antena circulară AM (1)
• Pernuţă pentru suportul de sprijin al staţiei
de docare (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
23
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising