Sony | DSLR-A700 | Sony DSLR-A700 DSLR-A700 Numai corpul (fără obiectiv inclus) Instrucţiuni de utilizare

Camerã digitalã
Single Lens Reflex
Înainte de acþionarea camerei
Folosirea funcþiilor de înregistrare
Folosirea funcþiilor de vizualizare
Utilizarea meniului
Folosirea calculatorului
DSLR-A700
Imprimarea imaginilor
Soluþionarea defecþiunilor
“Citiþi mai întâi aceste informaþii”
- volum separat
Conþine explicaþii privind reglajele ºi operaþiile
de bazã pentru înregistrara ºi redarea cu aceastã
camerã foto.
Informaþii suplimentare
Index
Manual de instrucþiuni
Înainte de a acþiona aparatul, vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest manual ºi broºura “Citiþi mai
întâi aceste informaþii” (volum separat), dupã care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea
consulta ulterior.
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul sunt plasate în partea de jos a aparatului. Notaþi
numãrul serial în spaþiul care-i este rezervat în continuare. Specificaþi aceste numere ori de
câte ori apelaþi la dealer-ul dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSLR-A700
Numãr serial _________________
© 2007 Sony Corporation
1
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
scurtcircuitele, nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone neizolate în care exist㠓tensiuni
periculoase”, suficient de mari
pentru a reprezenta un pericol
de electrocutare pentru
persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor instrucþiuni importante de folosire sau
de întreþinere în documentaþia
care însoþeºte aparatul.
2
Mãsuri de siguranþã
Pentru protecþia dumneavoastrã, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie toate instrucþiunile privind
siguranþa, înainte de a acþiona aparatul, dupã
care sã pãstraþi acest manual pentru a-l
putea consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi avertizãrile,
mãsurile de precauþie ºi instrucþiunile de pe
de aparat, precum ºi cele prezente în
manualele de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
energie indicate pe eticheta ataºatã acestuia.
Dacã nu sunteþi siguri de caracteristicile
reþelei de alimentare de la dumneavoastrã
de acasã, consultaþi dealer-ul sau compania
de furnizare a energiei electrice. Pentru acele
aparate care funcþioneazã alimentate de
baterii sau de alte surse, consultaþi manualul
de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablul
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are o lamã
de mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce complet ºtecãrul în prizã într-o
anumitã poziþie, încercaþi în poziþie inversã.
Dacã nici aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la
prizã, contactaþi un electrician pentru a vã
instala o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi
scopul de mãsurã de siguranþã al ºtecãrului
polarizat introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
capacitatea acesteia, deoarece pot fi generate
incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
orificiile aparatului, deoarece puteþi sã
atingeþi puncte cu tensiune periculoasã sau
sã scurtcircuitaþi anumite piese din interiorul
acestuia, ceea ce poate produce incendii sau
ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici un fel de
lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã în
apropierea apei – în apropierea cãzii de baie,
a chiuvetei din baie sau din bucãtãrie, a
maºinii de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în apropierea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
acordaþi în special atenþie la conectori, ºtecãr
ºi alte puncte în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,
sisteme de prindere sau o masã instabile
deoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzeze
grave accidentãri unui copil sau unui adult
ºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþi
numai suporturi, trepiede, sisteme de
prindere sau mese recomandate de
producãtor pentru a aºeza camera.
3
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã,
într-un dulap închis decât dacã este
asiguratã o ventilaþie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire sau a unor contoare de cãldurã
ºi nici nu îl expuneþi la luminã solarã
directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi decuplaþi antena ºi
cablul de alimentare. Astfel va putea fi
evitatã deteriorarea camerei cauzatã de
descãrcãri electrice sau de scurgerile de
energie din reþea.
Service
Deteriorãri care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– Dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul.
– Dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei.
– Dacã aparatul a fost expus la ploaie sau
udat.
– Dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa.
– Dacã aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor este necesar sã apelaþi la
service.
4
– Dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în acest manual de
instrucþiuni. Reglarea necorespunzãtoare
a altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
normalã va fi necesar, ulterior, un volum
de muncã important din partea unei
persoane calificate.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la ale riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
Citiþi mai întâi aceste informaþii
ATENÞIE
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul de tipul
indicat la specificaþii, în caz contrar putând
fi declanºate incendii sau putând fi cauzate
accidente.
Nu expuneþi acumulatorul la temperaturi prea
ridicate, spre exemplu la radiaþii solare
directe, foc sau alte surse similare.
Pentru clienþii din S.U.A. ºi
din Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni de
Litiu sunt reciclabile.
Puteþi ajuta la conservarea mediului returnând
acumulatoarele la punctele de colectare ºi la
locurile de reciclare cele mai apropiate de
dumneavoastrã.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaþi la numãrul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
Internet: http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
ACUMULATOR
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a a
Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Acest aparat digital din Clasa B corespunde
standardului canadian ICES-003.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii pentru Clienþii
Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSLR-A700
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon :
858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii a 15-a din
Regulamentul FCC. Aceste limitãri sunt
stabilite pentru asigurarea unei protecþii
rezonabile împotriva interferenþelor
dãunãtoare din instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Nu existã însã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe luând
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
5
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã care v-a fost furnizat
trebuie utilizat cu echipamentul pentru a se
încadra în limitele impuse dispozitivelor
digitale prin Subpartea B a Pãrþii a 15-a a
regulamentului FCC.
Doar pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
Pentru clienþii din Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
6
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Accesorii pentru care este valabil :
telecomanda.
Notã pentru clienþii din
Marea Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o siguranþã care prezintã
aceleaºi caracteristici ºi care este aprobatã
de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcatã
cu semnele sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
Notã pentru clienþii din þãrile
unde sunt în vigoare
directivele Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã apelaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
Note privind utilizarea camerei foto
Tipuri de “Memory Stick” ce
pot fi utilizate (nu sunt furnizate)
“Memory Stick
Duo” : se poate utiliza
cu aceastã camerã foto.
“Memory Stick” :
nu se poate utiliza cu
aceastã camerã foto.
• Pentru detalii legate de “Memory Stick
Duo”, consultaþi pagina 161.
Note privind acumulatorul
“InfoLITHIUM”
• Înainte de a utiliza camera foto pentru prima
datã, încãrcaþi acumulatorul NP-FM500H
(furnizat). (T pasul 1 din manualul de
instrucþiuni“Informaþii introductive”).
• Acumulatorul poate fi încãrcat chiar dacã
nu este complet descãrcat. De asemenea,
puteþi utiliza acumulatorul chiar dacã nu
este complet încãrcat, folosind capacitatea
parþialã a acestuia, indiferent cât este.
• Dacã intenþionaþi sã nu utilizaþi acumulatorul
o perioadã mai lungã de timp, consumaþi
complet energia sa, scoateþi-l din camera
foto ºi apoi depozitaþi-l într-un loc uscat ºi
rãcoros pentru a-i menþine în bunã stare
funcþiile (pag. 163).
• Pentru detalii legate de acumulator,
consultaþi pagina 163.
Nu se acordã despãgubiri
pentru conþinutul înregistrãrii
• Nu se acordã despãgubiri în cazul în care
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile
din cauza unei defecþiuni a camerei digitale
sau a cardului de memorie etc.
Recomandare de realizare a
unei copii de siguranþã
• Pentru a evita riscul de pierdere a datelor,
aveþi grijã sã realizaþi întotdeauna o copie
de siguranþã a acestora pe un alt suport
media.
Note privind înregistrarea/
redarea
• Înainte de a înregistra evenimente unice,
efectuaþi o înregistrare de probã pentru a
vã asigura cã aparatul funcþioneazã corect.
• Acest aparat a fost proiectat pentru a
rezista la praf ºi umezealã, însã nu este
perfect etanº, aºa cã nu rezistã la apã sau
la stropirea cu apã. Dacã folosiþi camera pe
timp ploios, aveþi grijã sã nu se ude aparatul
sau obiectivul. Curãþaþi camera foto dupã
utilizare, în cazul în care s-a murdãrit. Dacã
pe carcasã rãmân urme de nisip, de praf, de
apã, de sare etc. pot apãrea difuncþionalitãþi
ale aparatului. Citiþi cu atenþie secþiunea
“Mãsuri de precauþie” (pag. 168).
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece vã
poate fi afectatã ireversibil vederea sau
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redarea sau înregistrarea
corectã a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte sã mai utilizaþi aparatul
(pag. 168).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea sau la pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
• Aveþi grijã sã nu lãsaþi camera sau accesoriile
acesteia la îndemâna copiilor.
Acumulatorul, capacul suportului pentru
accesorii etc. pot fi înghiþite de aceºtia.
Dacã totuºi se produce un astfel de
eveniment nedorit, consultaþi imediat un
doctor.
7
Note privind ecranul LCD ºi
obiectivul
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastru sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD. Apariþia
acestor puncte este normalã în procesul
de producþie ºi nu afecteazã în nici un fel
înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roºii, albastre ºi verzi
• Nu expuneþi camera la radiaþii solare directe.
În cazul în care lumina solarã este
concentratã pe un obiect, pot fi generate
incendii. Dacã trebuie sã lãsaþi totuºi
camera la soare, montaþi capacul de
protecþie a ocularului.
• Este posibil ca imaginile sã lase urme pe
ecranul LCD atunci când vã aflaþi în spaþii
cu temperaturã scãzutã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate. Dacã
porniþi camera în spaþii rãcoroase,
monitorul LCD poate fi o vreme întunecat.
Când camera se încãlzeºte, monitorul va
funcþiona corect.
• Nu apãsaþi puternic ecranul LCD. Ecranul
se poate decolora ºi pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Note privind distanþa focalã
Unghiul imagine al acestei camere foto este
mai îngust decât cel al unui aparat foto de
35 mm cu film. Puteþi sã gãsiþi echivalentul
aproximativ al distanþei focale cu cel al unui
aparat foto de 35 mm cu film ºi sã înregistraþi
la acelaºi unghi, mãrind distanþa focalã a
ocularului dvs. cu jumãtate.
Spre exemplu, folosind un ocular de 50 mm,
puteþi obþine echivalentul aproximativ al unei
lentile de 75 mm a unui aparat foto de 35 mm
cu film.
8
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemul de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs. precum ºi
redarea sau montarea cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera dvs.
nu sunt garantate.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Imaginile folosite în acest
manual
Ilustraþiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt imagini reproduse ºi nu imagini
reale, înregistrate cu aceastã camerã foto.
Cuprins
Mãsuri de siguranþã........................................................................ 3
Citiþi mai întâi aceste informaþii....................................................... 5
Note privind utilizarea camerei foto ................................................ 7
Înainte de acþionarea camerei
Identificarea pãrþilor...................................................................... 14
Indicatori de ecran........................................................................ 19
Modificarea interfeþei de ecran cu informaþii privind înregistrarea . 23
Numãrul de imagini ...................................................................... 24
Numãrul de imagini care pot fi înregistrate folosind acumulatorul .. 28
Operaþii de bazã .......................................................................... 29
Utilizarea multiselectorului ........................................................................... 29
Utilizarea butonului Fn (funcþie) .................................................................... 30
Acþionarea interfeþei Quick Navi .................................................................... 31
Acþionarea interfeþei Exclusive disp ............................................................... 31
Utilizarea meniului ........................................................................................ 32
Folosirea funcþiilor de înregistrare
Utilizarea selectorului rotativ de mod ............................................ 34
Selecþia scenei ............................................................................................. 35
Modul de înregistrare automatã folosind un program – P .............................. 36
Modul de înregistrare cu prioritatea aperturii – A ........................................... 37
Modul de înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului – S ......................... 39
Modul de înregistrare cu reglarea manualã a expunerii – M .......................... 41
Expunere ..................................................................................... 45
Reglarea expunerii ....................................................................................... 45
Fixarea expunerii .......................................................................................... 46
Alegerea metodei de mãsurare ..................................................................... 48
Focalizare .................................................................................... 49
Aria de autofocalizare ................................................................................... 49
Selectarea modului de focalizare .................................................................. 52
Autofocalizare .............................................................................................. 52
Comutarea facilã între focalizarea automatã (AF) ºi cea manualã (MF) ........ 53
Utilizare iluminãrii de asistenþã ..................................................................... 54
Modul Drive .................................................................................. 55
Înregistrarea în modul continuu ..................................................................... 56
Utilizarea cronometrului propriu .................................................................... 57
Înregistrarea de imagini cu valori ale expunerii uºor variate
– Expuneri adiacente pentru înregistrarea continuã/singularã ....................... 57
Înregistrarea continuã cu expuneri adiacente ................................................ 57
Expuneri adiacente la înregistrarea sigularã ................................................. 58
Înregistrarea folosind valori adiacente ale echilibrului de alb .......................... 59
9
Înregistrarea folosind valori adiacente pentru DRO avansat ........................... 59
Înregistrarea folosind telecomanda ............................................................... 60
Procesarea de imagine ºi de culoare ........................................... 61
Ajustarea echilibrului de alb ......................................................................... 61
Temperatura de culoare/filtrul de culoare ...................................................... 62
Echilibrul de alb restabilit ............................................................................. 63
Reglajul ISO ................................................................................................. 64
Utilizarea optimizatorului domeniului D ......................................................... 66
Utilizarea stilului creativ ................................................................................ 67
Operaþii de bazã ........................................................................................... 69
Operaþii avansate .......................................................................................... 70
Bliþ ............................................................................................... 73
Selectarea modului bliþ ................................................................................. 73
Compensarea bliþului .................................................................................... 75
Înregistrarea folosind funcþia Slow Sync - încetinire sincronã (Înregistrarea
folosind bliþul în spaþii întunecate) ............................................................ 77
Utilizarea conectorului flash sync(pentru bliþ sincron) ................................... 78
Alte operaþii ................................................................................. 79
Înregistrarea propriilor reglaje ........................................................................ 79
Utilizarea conectorului flash sync(pentru bliþ sincron) ................................... 78
Utilizarea butonului C (personalizare) ........................................................... 81
Folosirea funcþiilor de vizualizare
Vizualizarea imaginilor ................................................................. 83
Trecerea la interfaþa de redare ...................................................................... 83
Trecerea în interfaþa index ............................................................................ 84
Afiºarea histogramei .................................................................................... 85
Mãrirea imaginilor ......................................................................................... 86
Rotirea unei imagini ...................................................................................... 88
Vizualizarea imaginilor la televizor ................................................ 89
Acþionarea camerei cu ajutorul telecomenzii ................................................. 91
Utilizarea meniului
Lista elementelor meniului ............................................................ 92
Meniul înregistrare 1 ................................................................ 94
Dimensiunea imaginii
Raportul laturilor imaginilor
Calitate
Optimizatorul domeniului D
Stilul creativ
Buton C (personalizat)
Treptele de compensare a expunerii
10
Meniul înregistrare 2 ................................................................ 99
Modul bliþ
Comanda bliþului
Raportul de putere
Compensarea bliþului
Valoarea maximã pentru sensibilitatea stabilitã automat
Valoarea minimã pentru sensibilitatea stabilitã automat
Meniul înregistrare 3 .............................................................. 101
Reglaj AF-A
Zona de autofocalizare
Stabilirea prioritãþii
Iluminarea de asistenþã
Focalizare la apãsarea pe jumãtate a butonului declanºator
Reducerea zgomotului la expunerea îndelungatã
Reducerea zgomotului la sensibilitate ridicatã
Meniul înregistrare 4 .............................................................. 104
Memorie
Iniþializarea modului de înregistrare
Meniul Custom 1 (personalizat) .............................................. 105
Focalizare automatã declanºatã de privire
Buton de comutare între focalizarea automatã ºi cea manualã
Comanda AF / MF
Viteza de autofocalizare
Afiºarea zonei de autofocalizare
Buton de fixare a focalizãrii
Meniul Custom 2 (personalizat) .............................................. 107
Buton de fixare a expunerii stabilite automat (AEL)
Modificarea funcþiilor butoanelor rotative
Reglarea expunerii cu butoanele rotative
Blocarea butoanelor rotative
Buton de alegere a interfeþei de afiºat
Împiedicarea declanºãrii fãrã card
Împiedicarea declanºãrii fãrã obiectiv
Meniul Custom 3 (personalizat) .............................................. 110
Reducerea efectului de ochi roºii
Ajustarea compensãrii expunerii
Ordinea înregistrãrilor cu expuneri adiacente
Reluare automatã
Oprirea automatã a ecranului LCD la privirea prin vizor
Rotirea interfeþei cu informaþii legate de înregistrare
Orientarea imaginilor
Iniþializarea meniului personalizat
11
Meniul Redare 1.................................................................... 114
ªtergere
Formatare
Protejarea imaginilor
Reglaje DPOF
Imprimarea datei
Reþinerea orientãrii imaginii înregistrate
Meniul Redare 2.................................................................... 119
Succesiune de imagini
Interval
Meniul Setup 1 (reglaje) ......................................................... 120
Luminozitatea ecranului LCD
Durata afiºãrii pe ecran a interfeþei cu informaþii
Modul economic de funcþionare
Ieºire video
Ieºire HDMI
Limba folositã
Stabilirea datei / orei
Meniul Setup 2 (reglaje) ......................................................... 123
Card de memorie
Numãrul fiºierului
Denumirea directorului
Selectarea directorului
Director nou
Conexiune USB
Carduri de memorie afiºate în cazul folosirii Mass Storage
Meniul Setup 3 (reglaje) ......................................................... 125
Meniul de pornire
Confirmare la ºtergere
Semnale audio
Modul audio
Revenirea la configuraþia implicitã
Curãþarea zonei
Iniþializarea principalelor funcþii
12
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator ............................................................. 127
Conectarea camerei la calculator ............................................... 129
Copierea imaginilor pe calculator ............................................... 130
Locaþia de memorie a fiºierelor cu imagini ºi denumirea acestora ...
.................................................................................................. 133
Copierea imaginilor de la calculator pe un card memorie ºi
vizualizarea lor ........................................................................... 134
Utilizarea aplicaþiilor software (furnizate) ..................................... 135
Instalarea aplicaþiilor software .................................................... 136
Utilizarea aplicaþiei Picture Motion Browser ............................... 137
Utilizarea aplicaþiei software “Image Data Converter SR” .......... 139
Utilizarea aplicaþiei software “Image Data Lightbox SR” ............ 140
Utilizarea aplicaþiei software “Remote Camera Control” ............ 142
Imprimarea imaginilor
Cum se imprimã imaginile ......................................................... 145
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge146
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ........................................................... 149
Mesaje de avertizare .................................................................. 158
Informaþii suplimentare
În legãturã cu cardul de memorie (nu este furnizat) ...................... 161
În legãturã cu acumulatorul “INFOLITHIUM” ................................. 163
În legãturã cu încãrcãtorul pentru acumulator ............................... 164
Accesorii opþionale .................................................................... 165
Mãsuri de precauþie ................................................................... 168
Specificaþii ................................................................................. 170
Revenirea la variantele implicite – iniþializare ............................. 172
Index ......................................................................................176
13
Înainte de acþionarea camerei
Identificarea pãrþilor
* Nu atingeþi direct aceste pãrþi.
Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze.
1 Buton ISO (64)
2 Buton
(expunere) (45)
3 Brida pentru cureaua de umãr (17)
4 Buton declanºator (T pasul 5,
Informaþii introductive )
5 Buton rotativ frontal (30, 107)
6 Senzor pentru telecomandã (60)
7 Iluminarea AF (54 / 102) / Indicator
luminos al cronometrului propriu
(57)
8 Buton de previzualizare a
adâncimii câmpului (39)
9 Contactele ocularului*
0 Oglindã*
qa Sistem de montare a ocularului
qs Buton de eliberare a ocularului
(Tpasul 2, Informaþii introductive )
qd Cursor de focalizare (52, 101)
qf Buton WB (echilibrul de alb) (61)
qg Bliþ încorporat * (T pasul 5,
Informaþii introductive )
qh Buton DRIVE (55)
qj Selector rotativ de mod (34)
qk Conectori HDMI (90, 121, 148)
ql Mufã VIDEO OUT /
129)
(USB) (89,
w; Conectori pentru bliþul sincron
(77)
wa Conectori telecomandã (166)
ws Conectori DC IN (165)
14
qd Buton rotativ pentru reglarea
dioptrului (T pasul 5, Informaþii
introductive )
qf Cursor pentru metoda de
mãsurare (48)
qg La înregistrare :
– Buton AEL (AE Lock - expunere
automatã fixatã) (43, 46) / Buton
SLOW SYNC (Încetinire sincronã)
(77)
La redare :
– Buton
(Index) (84)
qh
1 Vizor (T
introductive )
pasul 5, Informaþii
2 Senzorii ocularului (sensibili la
privirea prin vizor) (111)
3 Comutator luminos POWER
(T pasul 4, Informaþii introductive )
4 Buton MENU (32)
5 Buton DISP (Afiºaj) (23, 83)
6 Buton
(ªtergere) (T pasul 6,
Informaþii introductive )
7 Buton
(redare) (T pasul 6,
Informaþii introductive )
8 Ecran LCD (20, 23)
9 Multiselector (29)
0 Pentru înregistrare :
– Buton C (Personalizare) (81, 98)
Pentru vizualizare :
pentru histogramã (85)
– Buton
Marcaj pentru poziþia
senzorului de imagine (50)
qj La înregistrare :
– Buton AF / MF (Focalizare
automatã / Focalizare manualã) (53)
La redare :
– Buton (Mãrire) (86)
qk Buton rotativ din spate (30, 107)
ql Indicator luminos de acces
(T pasul 3, Informaþii introductive)
w; Comutator
(Super Steady
shot) (T pasul 5, Informaþii
introductive)
wa Capacul compartimentului pentru
cardul de memorie (T pasul 3,
Informaþii introductive)
ws Slot de introducere a cardului
“Memory Stick Duo” (T pasul 3,
Informaþii introductive)
wd Slot de introducere a cardului CF
(T pasul 3, Informaþii introductive)
wf Pârghie de scoatere a cardului CF
(T pasul 3, Informaþii introductive)
qa Pentru înregistrare :
– Buton Fn (Funcþii) (30)
Pentru vizualizare :
– Buton
pentru rotire (88)
qs Suport pentru accesorii (166)
15
Telecomandã
1 Sistem de prindere de trepied
• Folosiþi un trepied al cãrui ºurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu
veþi putea prinde în siguranþã camera
de trepiede care au ºuruburi mai lungi
ºi este posibil sã deterioraþi camera
foto.
2 Pârghie de deschidere a capacului compartimentului pentru
acumulator (T pasul 1, Informaþii
introductive )
3 Pârghie de blocare (T pasul 1,
Informaþii introductive )
4 Locaº de introducere a acumulatorului (T pasul 1, Informaþii
introductive )
5 Capacul compartimentului pentru
acumulator (T pasul 1, Informaþii
introductive )
16
• Cu excepþia butonului 2 SEC ºi a celui
SHUTTER (declanºator), butoanele vor fi
active numai când camera este conectatã
la televizor (pag. 60, 91, 148).
1 Buton 2SEC (Eliberarea obturatorului
în 2 secunde)
2 Buton SHUTTER (Buton decalnºator)
3 Buton
(Histrogramã) (pag. 85)
4 Buton DISP (Afiºaj) (pag. 83)
5 Buton
(Index) (pag. 84)
6 Buton
(Rotire) (pag. 88)
(Redare) (pag. 83)
7 Buton
8 Buton MENU (pag. 32)
9 Buton PRINT (pag. 148)
0Emiþãtor
qa Buton
(succesiune de imagini)
(pag. 119)
qs Butoane
/
(scalã de mãrire / de
micºorare) (pag. 86)
qd Buton (ªtergere) (T pasul 6, Informaþii
introductive )
qf Butoanele b/B/v/V/z (pag. 29)
• Înainte de a folosi telecomanda, desprindeþi foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care
îi este destinat, situat pe partea frontalã a
camerei video, pentru a o acþiona
(pag. 14).
Ataºarea curelei de umãr
Aceastã camerã are douã bride de care puteþi
ataºa cureaua de umãr. Prindeþi capãtul fãrã
clipsul pentru telecomandã al curelei, de
brida din partea lateralã a camerei, iar celãlalt
capãt în partea opusã.
Clips de prindere
a telecomenzii
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Inel de
prindere
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi
în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
17
Când treceþi cureaua prin inelul de prindere,
þineþi extremitatea curelei cu degetul, aºa cum
este arãtat în imaginea de mai jos ºi deplasaþi,
de preferinþã, mai de grabã inelul de susþinere
decât capãtul curelei, pânã se ajunge într-o
poziþie în care camera este prinsã în
siguranþã.
Dacã inelul de prindere cade de pe curea,
puneþi-l la loc pe curea cu partea striatã în
sus.
Partea striatã a
inelului de prindere
18
Indicatori de ecran
Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze.
Vizor
1
Indicatori
Semnificaþie
Zona de autofocalizare
localã (49)
Zona de autofocalizare
punctualã (49)
Zona de mãsurare
punctualã (48)
Zona de înregistrare în
format panoramic 16:9 (95)
Indicatori
9
Semnificaþie
Contorul cadrelor rãmase
(56)
Avertisment de miºcare
nedoritã a camerei (T
pasul 5, Informaþii
introductive )
Scala Super SteadyShot
(T pasul 5, Informaþii
introductive)
Raportul laturilor 16:9 (95)
2
Indicatori
Semnificaþie
Compensarea bliþului (75)
Intermitent : Bliþul se
încarcã
Luminos : Bliþul s-a
încãrcat (T pasul 5,
Informaþii introductive )
WL
Bliþ wireless (fãrã fir) (73)
Sincronizare la mare vitezã
(167)
Focalizare manualã (53)
z
Focalizare (T pasul 5,
Informaþii introductive )
125
Viteza obturatorului (39)
5.6
Aperturã (37)
Scala EV (42, 47, 58)
AE blocat (46)
19
Ecran LCD (interfaþa cu
informaþii privind înregistrarea)
3
Indicatori
Semnificaþie
Modul Drive (55)
Modul de focalizare (52)
Zona de autofocalizare
(49)
• Imaginea de mai sus se obþine în cazul
afiºãrii pe întreg ecranul, în poziþie
orizontalã (pag. 23).
Metoda de mãsurare (48)
Optimizatorul
domeniului D (66)
1
Indicatori
Semnificaþie
Numãr înregistrat (79)
Stilul creativ (67)
Selector rotativ de mod
(34)
1/125
Viteza obturatorului (39)
F5.6
Aperturã (37)
+2.0
Expunere (45)
AE blocat (46)
+1
+1
+1
+1
+1
AWB +1
5500K M1
2
Indicatori
Semnificaþie
Modul bliþ (73) /
Reducerea efectului de
ochi roºii (110)
Compensarea expunerii
(45)/ Metoda manualã de
mãsurare (42)
Compensarea bliþului
(75)
Scala expunerilor
adiacente (42, 47, 58)
ISO AUTO
Echilibrul de alb (Auto,
Prestabilit, Temperatura
de culoare, Filtru de
culoare, Personalizare)
(61)
4
Indicatori
90%
Semnificaþie
Energia rãmasã a acumulatorului (T pasul 1,
Informaþii introductive )
RAW cRAW
RAW+J
Calitatea imaginilor
cRAW+J X.FINE (96)
FINE STD
Dimensiunea imaginii
(94)
Sensibilitatea ISO (64)
Card de memorie (123)
100
20
Contrast, Saturaþie,
Claritate, Luminozitate,
Zona de încadrare (68)
Nr. de imagini ce mai
pot fi înregistrate (24)
5
Ghid de acþionare a camerei
Ecran LCD (afiºarea unei
singure imagini)
Operaþia urmãtoare poate fi indicatã în partea
de jos a ecranului LCD. Simbolurile au
urmãtoarele semnificaþii :
Indicatori
Semnificaþie
Secþiunile bB ale
multiselectorului
Secþiunile vV ale
multiselectorului
Secþiunile bBvV ale
multiselectorului
z
Zona centralã a
multiselectorului
Indicatori
Buton MENU
100-0003
Revenire folosind
MENU
Numãr director-fiºier
(133)
-
Protecþie (115)
Buton de ºtergere
DPOF3
Reglaj DPOF (116)
Buton de mãrire
RAW cRAW
RAW+J
Calitatea imaginilor
cRAW+J X.FINE (96)
FINE STD
Buton C
Buton pentru funcþii (Fn)
Buton
Semnificaþie
Card de memorie (123)
Dimensiunea imaginii
(94)
Buton rotativ frontal sau
din spate
Energia rãmasã a acumulatorului (T pasul 1,
Informaþii introductive )
Buton rotativ frontal
Buton rotativ din spate
1/30
Viteza obturatorului (39)
F4.0
Apertura (37)
ISO 400
Sensibilitatea ISO (64)
2007 1 1
10:37 PM
Data înregistrãrii
3/7
Numãrul fiºierului /
Numãrul total de imagini
21
Ecran LCD (Interfaþa histogramei)
2
Indicatori
Semnificaþie
Histogramã (85)
Selector rotativ de mod
(34)
1
Indicatori
Semnificaþie
Card de memorie (123)
100-0003
Numãr director-fiºier
(133)
-
Protecþie (115)
DPOF3
Stabilirea DPOF (116)
1/125
Viteza obturatorului (39)
F3.5
Aperturã (37)
ISO100
Sensibilitatea ISO (64)
– 0,3
Scala EV (45)
– 0,3
Compensarea bliþului
(75)
Metoda de mãsurare
(48)
35mm
Distanþa focalã (8)
Calitatea imaginilor (96)
Stilul creativ (67)
Dimensiunea imaginii
(94)
Energia rãmasã a acumulatorului (T pasul 1,
Informaþii introductive )
AWB +1
5500K M1
Redarea imaginii (85)
Echilibrul de alb (Auto,
Prestabilit, Temperatura
de culoare, Filtru de
culoare, Personalizare)
(61)
Optimizatorul
domeniului D (66)
22
2007 1 1
10:37 PM
Data înregistrãrii
3/7
Numãrul fiºierului /
Numãrul total de imagini
Modificarea interfeþei de ecran cu informaþii
privind înregistrarea
Când înregistraþi, pe ecranul LCD, sunt afiºate diferite informaþii legate de aceastã operaþie.
Apãsaþi butonul DISP (Afiºaj) pentru a comuta între interfaþa cu informaþii detaliate ºi cea
cu caractere mãritã. Puteþi alege sã opriþi ecranul pentru a reduce la minim consumul de
energie al acumulatorului.
Când rotiþi camera în poziþie verticalã, interfaþa se roteºte automat pentru a se adapta la
poziþia camerei.
Poziþie orizontalã
Interfaþa detaliatã
Interfaþa cu
caractere mãrite
nimic afiºat
Buton DISP (Afiºaj)
Poziþie verticalã
Interfaþa detaliatã
Interfaþa cu
caractere mãrite
Nimic afiºat
Buton DISP (Afiºaj)
• Instrucþiunile din acest manual se referã la interfaþa detaliatã, în poziþie orizontalã (în
partea din stânga sus pe aceastã paginã).
• Puteþi alege ca imaginea afiºatã sã nu se roteascã în poziþie verticalã la folosirea
[Rec.info.disp] din meniul Custom (personalizat) (pag. 112).
• Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD prin apãsarea mai îndelungatã a butonului DISP
(afiºaj), pagina 120.
• Pentru interfaþa afiºatã în modul redare, consultaþi pagina 83.
23
Numãrul de imagini
Tabelul de mai jos prezintã numãrul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un card
de memorie formatat cu aceastã camerã foto. Valorile pot varia în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Numãrul de imagini
“Memory Stick Duo”
Dimensiunea imaginilor : L 12M (Raportul laturilor 3:2)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
128MB 256MB 512MB 1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
31
57
120
245
496
982
1973
Fine
21
38
81
167
338
669
1344
Extra fine
11
20
43
89
180
358
720
cRAW & JPEG
6
11
24
51
103
204
410
RAW & JPEG
4
8
18
38
77
153
309
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Dimensiunea imaginilor : L 10M (Raportul laturilor 16:9)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
128MB 256MB 512MB 1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
36
65
136
280
565
1120
2250
Fine
24
44
94
193
390
773
1553
Extra fine
13
24
51
105
212
420
844
cRAW & JPEG
6
12
25
53
107
212
427
RAW & JPEG
5
9
19
39
80
158
318
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Dimensiunea imaginilor : M 6,4M (Raportul laturilor 3:2)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
24
128MB 256MB 512MB 1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
50
89
188
385
776
1536
3087
Fine
35
63
134
275
555
1099
2208
Extra fine
19
35
75
154
311
617
1240
cRAW & JPEG
7
13
28
57
117
231
465
RAW & JPEG
5
9
20
42
85
169
339
Dimensiunea imaginilor : M 5,4M (Raportul laturilor 16:9)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
128MB 256MB 512MB 1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
56
99
209
429
865
1712
3439
Fine
40
72
152
312
630
1248
2508
Extra fine
22
41
87
178
360
713
1433
cRAW & JPEG
7
13
29
59
120
237
477
RAW & JPEG
5
9
21
43
86
172
345
Dimensiunea imaginilor : S 3,0M (Raportul laturilor 3:2)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
128MB 256MB 512MB 1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
74
132
276
566
1142
2262
4543
Fine
56
101
212
435
877
1737
3489
Extra fine
33
59
125
256
517
1024
2057
cRAW & JPEG
8
14
30
62
126
251
504
RAW & JPEG
5
10
21
44
90
179
359
Dimensiunea imaginilor S : 2,5M (Raportul laturilor 16:9)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
128MB 256MB 512MB 1GB
2GB
4GB
8GB
1262
2497
5016
Standard
81
145
305
625
Fine
62
112
236
484
977 1933
3883
Extra fine
38
68
143
294
593
1175
2360
cRAW & JPEG
8
14
31
63
128
255
512
RAW & JPEG
5
10
22
45
91
181
363
25
Card CF
Dimensiunea imaginilor : L 12M (Raportul laturilor 3:2)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
64
129
255
500
1001
2000
Fine
43
87
174
341
682
1363
Extra fine
23
46
93
182
365
730
cRAW & JPEG
13
26
53
103
208
415
RAW & JPEG
10
20
40
78
156
313
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Dimensiunea imaginilor : L 10M (Raportul laturilor 16:9)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
73
147
291
570
1142
2281
Fine
50
101
201
393
788
1574
Extra fine
27
55
109
214
428
856
cRAW & JPEG
13
27
55
108
217
433
RAW & JPEG
10
20
41
80
161
323
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Dimensiunea imaginilor : M 6,4M (Raportul laturilor 3:2)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
Standard
26
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
100
202
400
783
1567
3129
Fine
71
144
286
560
1121
2239
Extra fine
40
81
160
314
629
1257
cRAW & JPEG
15
30
60
118
236
472
RAW & JPEG
11
22
44
86
172
344
Dimensiunea imaginilor : M 5,4M (Raportul laturilor 16:9)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
Standard
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
112
225
446
872
1746
3487
Fine
81
164
325
636
1273
2542
Extra fine
46
93
185
363
727
1452
cRAW & JPEG
15
31
61
121
242
484
RAW & JPEG
11
22
44
87
175
350
Dimensiunea imaginilor : S 3,0M (Raportul laturilor 3:2)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
148
298
589
1152
2307
4605
Fine
113
228
452
885
1772
3537
Extra fine
66
134
266
522
1044
2086
cRAW & JPEG
16
33
65
128
256
511
RAW & JPEG
11
23
46
91
182
364
Dimensiunea imaginilor : S 2,6M (Raportul laturilor 16:9)
-în numãr de imaginiCapacitate
Dimensiune
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
163
329
650
1273
2547
5085
Fine
126
254
503
985
1972
3937
Extra fine
76
154
306
598
1198
2392
cRAW & JPEG
16
33
66
130
260
519
RAW & JPEG
11
23
47
92
184
368
27
Numãrul de imagini care pot fi înregistrate
folosind acumulatorul
Tabelul urmãtor prezintã estimativ numãrul de imagini ce pot fi înregistrate când camera este
folositã cu acumulatorul (furnizat) complet încãrcat, într-un spaþiu unde temperatura este
de 25°C. La aproximarea numãrului de imagini ce pot fi înregistrate s-a þinut cont de necesitatea
schimbãrii suportului de înregistrare.
Este posibil ca, în realitate, numerele sã fie mai mici decât cele indicate în tabel, în funcþie de
condiþiile de folosire a camerei.
Card de memorie
Nr. de imagini
“Memory Stick Duo”
cca. 650
Card CF
cca. 650
Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– pentru opþiunea [Quality] (calitate) este aleasã varianta [Fine],
– pentru modul de focalizare este aleasã varianta AF-A (Automatic AF),
– se înregistreazã o imagine la fiecare 30 sec.,
– bliþul lumineazã stroboscopic la fiecare douã poze,
– se porneºte ºi se opreºte aparatul o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products
Association)
• Numãrul de imagini înregistrate nu se modificã în funcþie de dimensiunea imaginii.
• Capacitatea acumulatorului scade în timp, precum ºi odatã cu creºterea numãrului de
utilizãri (pag. 163).
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate descreºte în urmãtoarele condiþii:
– la temperaturi scãzute ale mediului înconjurãtor,
– când folosiþi frecvent bliþul,
– dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– când pentru modul de vocalizare este aleasã varianta AF-C (Continuous AF),
– dacã energia acumulatorului este scãzutã.
• Dacã folosiþi un microdrive, numãrul de imagini ce pot fi înregistrate poate fi diferit.
28
Operaþii de bazã
Utilizarea multiselectorului
Puteþi selecta diferite funcþii ºi executa diverse operaþii cu ajutorul multiselectorului. În timp
ce vizualizaþi imagini, puteþi selecta imaginile redate cu ajutorul multiselectorului.
Buton MENU
Multiselector
Buton
(Redare)
Direcþiile în care este deplasat multiselectorul sunt reprezentate în acest manual de
instrucþiuni dupã cum urmeazã :
Sus :
Jos :
Dreapta :
Stânga :
v
V
B
b
Exemple :
Pentru a selecta elementele meniului.
Deplasarea multiselectorului spre v/V/b/
B determinã deplasarea cursorului în
direcþiile respective. Apãsarea zonei centrale
a multiselectorului conduce la introducerea
elementului selectat.
Pentru a selecta imaginile de redat.
În cazul interfeþei cu o singurã imagine
Selectaþi imaginea precedentã sau pe cea
urmãtoare deplasând multiselectorul spre b/
B.
În cazul interfeþei index
Selectaþi imaginea doritã deplasând
multiselectorul spre v/V/b/B .
29
Utilizarea butonului Fn (pentru funcþii)
Utilizând butonul Fn (Funcþii), puteþi trece de la interfaþa cu informaþiile relativ la înregistrare
(pag. 23) la interfaþa Quick Navi. Pe interfaþa Quick Navi, puteþi modifica reglajele direct. Pe
lângã interfaþa Quick Navi care poate fi acþionatã din interfaþa cu informaþiile relativ la
înregistrare, este disponibilã ºi interfaþa Exclusive disp (Interfaþa exclusivã) care comutã
ecranul în oricare dintre interfeþele dedicate disponibile.
În acest manual de instrucþiuni, pentru exemplificare este utilizatã interfaþa Quick Navi.
Interfaþa Quick Navi
Interfaþa Exclusive disp
Buton rotativ frontal
Buton rotativ din partea din
spate a aparatului
Multiselector
Butonul Fn
(Funcþie)
30
Acþionarea interfeþei Quick Navi
1 Apãsaþi butonul Fn (Funcþie) pentru a fi afiºatã interfaþa Quick Navi.
2 Selectaþi elementul de reglaj dorit
cu multiselectorul.
3 Stabiliþi valoarea doritã pentru elementul de reglaj folosind butonul rotativ
frontal sau pe cel din partea din spate a aparatului.
Pentru detalii legate de metoda de reglaj pentru fiecare element în parte, consultaþi explicaþia
de la pagina corespunzãtoare.
• Când utilizaþi Stilul creativ (pag. 67), anumite opþiuni de reglaj pot fi realizate numai din
interfaþa Exclusive disp.
Acþionarea interfeþei Exclusive disp
1
2
Urmaþi paºii 1 ºi 2 ai procedurii “Acþionarea interfeþei Quick Navi”.
Apãsaþi zona centralã a multiselectorului astfel încât sã fie afiºatã
interfaþa Exclusive disp.
3
Efectuaþi reglajul cu ajutorul multiselectorului.
Pentru detalii legate de metoda de realizare a fiecãrui reglaj în parte, consultaþi explicaþia
corespunzãtoare.
• În locul butoanelor rotative frontale ºi din partea din spate a aparatului, puteþi folosi
multiselectorul.
31
Operaþiile disponibile în interfaþa Quick Navi :
Expunere
pagina 45
Zona de autofocalizare
pagina 49
Modul Drive
pagina 55
Echilibrul de alb
pagina 61
ISO
pagina 64
Optimizatorul domeniului D pagina 66
Stilul creativ*
pagina 67
Modul bliþ*
pagina 73
Elementele de culoare gri nu
sunt disponibile
Compensarea bliþului
pagina 75
Dimensiunea imaginii
pagina 94
Calitatea imaginii
pagina 96
* Nu sunt disponibile în interfaþa mãritã (pag. 23). Acþionaþi din
Meniul de
înregistrare.
Utilizarea meniului
Butonul MENU
Multiselector
1 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
2
Deplasaþi multiselectorul spre b/B
pentru a selecta pagina doritã a
meniului.
Meniul de înregistrare [1, 2, 3, 4]
Meniul personalizat [1, 2, 3, 4]
Meniul de redare [1, 2]
Meniul de reglaj [1, 2, 3]
32
Meniul curent
selectat
Meniu care nu
este selectat
3
Deplasaþi multiselectorul spre v/V
pentru a alege elementul dorit, apoi
apãsaþi zona centralã a acestuia.
4
Deplasaþi multiselectorul spre v/V
pentru a alege varianta de reglaj
doritã, apoi apãsaþi zona centralã a
acestuia.
5
Apãsaþi butonul MENU pentru a opri afiºarea meniului.
Meniul dispare ºi dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator.
• Când configuraþi meniul, puteþi înlocui butonul frontal ºi pe cel din partea din spate a
aparatului cu multiselectorul. Rotirea butonului rotativ frontal deplaseazã cursorul spre
v/V, iar cea a butonului rotativ din spatele aparatului deplaseazã cursorul spre b/B.
• Dacã apãsaþi butonul MENU, în cursul funcþionãrii, reglajul este anulat.
• Când pe ecran apare un meniu, puteþi afiºa meniul selectat anterior mai întâi cu [Menu
start] din meniul Setup (pag. 125)
33
Folosirea funcþiilor de înregistrare
Utilizarea selectorului rotativ de mod
Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei dorite.
Selector
rotativ de mod
Moduri de înregistrare a imaginilor statice
: Modul de reglaj automat
Permite înregistrarea cu uºurinþã atunci când reglajele sunt stabilite automat,
depinzând în totalitate de camerã (T pasul 5, Informaþii introductive )
: Moduri de selecþie a scenei
Vã permit sã înregistraþi cu reglajele prestabilite în funcþie de scenã (pag. 35)
P:
Modul de înregistrare automatã folosind un program
Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã automat (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii). Pot fi efectuate ºi alte reglaje, iar valorile
stabilite pot fi reþinute în memoria aparatului (pag. 36)
A:
Modul de înregistrare cu prioritatea aperturii
Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual valoarea aperturii (pag. 37).
S:
Modul de înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului
M:
Modul de înregistrare cu reglarea manualã a expunerii
Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual viteza obturatorului
(pag. 39).
Vã permite sã înregistraþi dupã reglarea manualã a expunerii (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii) (pag. 41).
MR : Modul de reapelare din memorie
Vã permite sã reapelaþi la o configuraþie reþinutã în [Memory] din meniul
Înregistrare (pag. 79)
34
Selecþia scenei
Puteþi alege unul dintre urmãtoarele moduri predefinite care sã corespundã anumitor condiþii
de înregistrare.
• Puteþi modifica oricare opþiune de reglaj, cu excepþia Stilului creativ (pag. 67), configurarea
va fi iniþializatã prin alegerea unui alt mod sau prin oprirea alimentãrii.
Portret (Portrait)
Se înregistreazã cu fundalul estompat, subiectul ieºind în evidenþã.
• Pentru a estompa ºi mai mult fundalul, este indicatã folosirea poziþiei
telefoto a obiectivului.
• Se recomandã sã folosiþi bliþul când subiectul este luminat din spate.
De asemenea, dacã nu folosiþi bliþul, este indicat sã folosiþi un
parasolar pentru a evita pãtrunderea luminii excedentare prin obiectiv.
Peisaj (Landscape)
Se înregistreazã în culori vii ºi clare.
• Se recomandã sã împingeþi bliþul în jos pentru a nu se declanºa.
• Viteza obturatorului scade când subiectul este întunecat. Dacã în
vizor apare simbolul , aveþi grijã sã nu miºcaþi camera sau folosiþi
un trepied. Este eficientã ºi funcþia Super SteadyShot.
Prim plan (Macro)
Se înregistreazã subiecte aflate în apropiere, cum ar fi flori sau insecte.
Puteþi obþine o focalizare clarã ºi exactã.
• Când înregistraþi cu bliþul încorporat, de la o distanþã de cel mult 1 m,
în partea de jos a imaginii pot apãrea umbre. Nu folosiþi bliþul
încorporat.
• Distanþa minimã de înregistrare nu este modificatã chiar dacã selectaþi
opþiunea Macro. Pentru a înregistra o imagine mai mare, se recomandã
utilizarea obiectivului macro.
Sport (Sports Actions)
Sunt înregistrate subiecte aflate în miºcare în aer liber sau în spaþii
puternic luminate.
• Camera continuã sã focalizeze în timp ce butonul declanºator este
apãsat pe jumãtate ºi menþinut în aceastã poziþie (Focalizarea
automatã continuã, pag. 52).
• Camera înregistreazã imaginea în mod continuu în timp ce este apãsat
butonul declanºator (Focalizarea automatã continuã, pag. 56).
• Nu folosiþi bliþul dacã subiectul este în afara razei de acþiune a acestuia
(Apãsaþi în jos bliþul încorporat). Raza de acþiune a bliþului (pag. 65)
Apus de soare (Sunset)
Tonurile de roºu ale apusului de soare sunt minunat înregistrate.
35
Vedere de noapte/ portret în întuneric (Night view/portrait)
• Viteza obturatorului este mai micã, aºa cã se recomandã folosirea unui trepied. Funcþia
Super SteadyShot este, de asemenea, eficientã.
Portret în întuneric (Night portrait)
Sunt înregistrate portrete în spaþii întunecate.
Ridicaþi bliþul pentru a-l folosi.
• Aveþi grijã ca subiectul sã nu se miºte pentru ca imaginea sã nu aparã
neclarã.
Vedere de noapte (Night view)
Sunt înregistrate scene de noapte aflate la distanþã fãrã a se pierde
atmosfera de noapte a cadrului.
Nu folosiþi bliþul (împingeþi bliþul înapoi în jos).
• Este posibil ca imaginea sã nu fie înregistratã în mod adecvat când
scena vizatã este complet întunecatã.
Modul de înregistrare automatã folosind un program – P
În modul de înregistrare cu un program automat, camera regleazã automat viteza obturatorului
ºi apertura în funcþie de luminozitatea subiectului, exact ca în modul de reglare automatã
(când selectorul rotativ de mod este în poziþia AUTO).
z Diferenþa dintre modul automat de reglaj ºi modul de înregistrare
automatã folosind un program
Atât în modul automat de reglaj, cât ºi în cel de înregistrare automatã folosind un program,
viteza obturatorului ºi apertura sunt stabilite în mod automat.
Puteþi modifica alte reglaje. În modul automat de reglaj, noua configuraþie va fi iniþializatã
când este selectat un alt mod sau când este opritã alimentarea.
În modul de înregistrare automatã folosind un program, noua configurare este menþinutã
în memorie chiar dacã este selectat un alt mod sau dacã este opritã alimentarea.
Când camera este în modul automat de reglaj ºi bliþul este ridicat, acesta lumineazã
intermitent ori de câte ori este necesar. Când camera este în modul de înregistrare automatã
folosind un program ºi bliþul este ridicat, acesta lumineazã ori de câte ori se înregistreazã.
Modificarea programului
Puteþi modifica temporar combinaþia dintre valoarea aperturii ºi viteza obturatorului stabilitã
de camera foto.
Existã douã metode de utilizare a funcþiei Program Shift.
Varianta PS : Puteþi alege viteza doritã pentru obturator. Valoarea aperturii este reglatã automat.
Varianta PA : Puteþi alege valoarea doritã pentru aperturã. Viteza obturatorului este reglatã
automat.
36
Buton rotativ frontal
Selector rotativ de mod
Buton declanºator
Buton rotativ din
partea din spate a
aparatului
1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia P.
2 Þineþi camera de cureaua de prindere ºi priviþi prin vizor sau apãsaþi pe jumãtate butonul
declanºator pânã ce viteza obturatorului ºi valoarea aperturii sunt afiºate în vizor.
3 Când valoarea aperturii ºi viteza obturatorului sunt afiºate, selectaþi viteza obturatorului
cu ajutorul butonului rotativ frontal, respectiv valoarea aperturii cu butonul rotativ din
partea din spate a camerei.
Varianta PS
Varianta PA
Butonul rotativ
frontal
Butonul rotativ
din partea din
spate a camerei
• Puteþi comuta între PS ºi PA, cu ajutorul opþiunii [Ctrl dial setup] din meniul Custom
(pag. 107).
• Când viteza obturatorului ºi valoarea aperturii sunt afiºate, nu mai trebuie sã menþineþi
apãsat butonul declanºator.
• Când viteza obturatorului ºi valoarea aperturii dispar dupã câteva secunde, vor dispãrea ºi
valorile stabilite pentru aceste opþiuni.
• Când bliþul este ridicat, nu puteþi selecta varianta pentru funcþia Program Shift. Dacã
funcþia Program Shift este pornitã, ridicarea bliþului o va anula.
Modul de înregistrare cu prioritatea aperturii – A
Puteþi regla manual apertura. Dacã deschideþi apertura (alegeþi un numãr F mai mic), cantitatea
de luminã care va trece prin obiectiv va creºte ºi domeniul de focalizare se va îngusta. Se
focalizeazã numai asupra subiectului principal. Dacã apertura este mai închisã (numãrul F
este mai mare), domeniul de focalizare se lãrgeºte. Întreaga imagine va fi mai clarã. Viteza
obturatorului este reglatã automat.
Deschideþi apertura
Închideþi apertura
37
Selector
rotativ de mod
Buton rotativ frontal
Buton rotativ din
partea din spate a
aparatului
1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia A.
2 Selectaþi o valoare a aperturii cu ajutorul butonului rotativ din partea frontalã sau din
spate a camerei.
• Domeniul de valori pentru aperturã depinde de obiectiv.
• Valoarea aperturii este reglatã în trepte de 1/3 EV. Puteþi stabili aceastã treaptã pentru
expunere la 1/2 EV cu ajutorul opþiunii [Exposure step] din Meniul
Înregistrare
(pag. 98).
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valoarea vitezei
obturatorului afiºatã pe ecranul LCD ºi în vizor, clipeºte când apãsaþi pe jumãtate butonul
declanºator. Puteþi înregistra în respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi
mai întâi valoarea afiºatã intermitent.
• Dacã este ridicat, bliþul va lumina indiferent de luminozitatea spaþiului în care se înregistreazã
(pag. 73).
• Când folosiþi bliþul, dacã închideþi apertura (numãrul F este mai mare), lumina de la bliþ nu
va ajunge la subiectele aflate la distanþã. Se recomandã deschiderea aperturii (alegerea
unui numãr F mai mic).
• Dacã închideþi apertura (numãrul F este mai mare), cantitatea de luminã care trece prin
obiectiv descreºte, iar obturatorul devine mai lent. Se recomandã folosirea unui trepied.
z Tehnici de înregistrare
Adâncimea câmpului vizual este domeniul de focalizare. Deschiderea aperturii va face
câmpul mai puþin adânc (domeniul de focalizare se îngusteazã), iar închiderea aperturii va
face câmpul mai larg (domeniul de focalizare se lãrgeºte).
Deschiderea aperturii
Subiectul apare mai clar
cu fundalul estompat.
Închiderea aperturii
Într-un domeniu mai larg,
se focalizeazã atât pe
subiectele apropiate, cât
ºi pe cele aflate la distanþã.
Reglaþi apertura astfel încât sã fie adecvatã scopului urmãrit de dumneavoastrã : de a
apãrea mai clarã o anumitã zonã a imaginii sau de a se focaliza pe întreaga imagine.
38
z Previzualizarea adâncimii câmpului
Vizorul prezintã o imagine capturatã cu apertura cea mai largã. Modificarea aperturii
afecteazã claritatea imaginii subiectului, creând discrepanþe între claritatea vãzutã în vizor
ºi cea a imaginii reale. Funcþia de previzualizare vã permite sã vedeþi imaginea cu apertura
utilizatã la fotografierea efectivã, putând astfel sã verificaþi claritatea aproximatã a
subiectului înainte de a fotografia propriu-zis.
Butonul de previzualizare
a adâncimii câmpului
Apãsaþi butonul de previzualizare a adâncimii câmpului dupã ce subiectul este focalizat.
Cât timp butonul este menþinut apãsat, apertura este îngustatã pentru a se potrivi cu
valoarea aperturii afiºatã în vizor.
• Imaginea din vizor va fi mai întunecatã.
• Când nu este fixatã focalizarea ºi este apãsat butonul de previzualizare a adâncimii
câmpului, nu puteþi înregistra. Pentru a fotografia, apãsaþi butonul de previzualizare
când indicatorul z este luminos în vizor.
• Dacã obiectivul este echipat cu un buton menþinere a focalizãrii, puteþi regla camera sã
efectueze previzualizarea folosind respectivul buton [FocusHoldButton] din meniul
Custom (personalizat) (pag. 106).
Modul de înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului – S
Puteþi regla manual viteza obturatorului. Dacã fotografiaþi cu o vitezã mare a obturatorului
un subiect aflat în miºcare, acesta apare în imagine ca ºi cum ar fi îngheþat. La o vitezã mai
micã a obturatorului, subiectul prezintã cursivitate. Valoarea aperturii este reglatã automat.
La vitezã mare a obturatorului
La vitezã micã a obturatorului
39
Selector
rotativ de mod
Buton rotativ frontal
Buton rotativ din
partea din spate a
aparatului
1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia S.
2 Alegeþi viteza obturatorului folosind butonul rotativ frontal sau pe cel din partea din
spate a camerei.
• Puteþi regla viteza obturatorului între 30 ºi 1/8000 secunde. Puteþi alege valori cuprinse
înre 30 ºi 1/200 secunde (cu funcþia Super SteadyShot activã) sau între 30 ºi 1/250
(dacã funcþia Super SteadyShot este dezactivatã) când se foloseºte bliþul.
• Viteza obturatorului este reglatã în trepte de 1/3 EV. Puteþi stabili aceastã treaptã pentru
expunere la 1/2 EV cu ajutorul opþiunii [Exposure step] din Meniul
Înregistrare
(pag. 98).
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valoarea aperturii afiºatã
pe ecranul LCD ºi în vizor, clipeºte când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Puteþi
înregistra în respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi mai întâi valoarea
afiºatã intermitent.
• Dacã este ridicat, bliþul va lumina indiferent de luminozitatea spaþiului în care se înregistreazã
(pag. 73).
• Când folosiþi bliþul, dacã închideþi apertura (numãrul F este mai mare) micºorând viteza
obturatorului, lumina de la bliþ nu va ajunge la subiectele aflate la distanþã.
• Dacã viteza obturatorului este de o secundã sau mai mult, reducerea zgomotului (Long
exp. NR) va fi efectuatã dupã înregistrare (pag. 103).
• Indicatorul
(Avertizare privind miºcarea nedoritã a camerei) nu apare în modul de
înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului.
z Tehnici de înregistrare
La înregistrarea unei persoane sau a unei maºini care se deplaseazã, ori
a miºcãrii valurilor mãrii etc., folosind o vitezã mare a obturatorului, pot fi
surprinse momente care scapã ochiului uman.
La înregistrarea unui subiect de genul unei ape curgãtoare, folosind o
vitezã redusã a obturatorului, puteþi crea o imagine care sã redea miºcarea
de curgere a apei. În astfel de cazuri, se recomandã sã folosiþi un trepied
pentru a evita agitarea nedoritã a camerei.
40
Modul de înregistrare cu reglarea manualã a expunerii – M
Reglarea manualã a expunerii
Puteþi regla manual viteza obturatorului ºi apertura.
Acest mod este util când menþineþi reglajele pentru viteza obturatorului ºi aperturã sau dacã
folosiþi un exponometru.
Selector
rotativ de mod
Buton rotativ frontal
Buton rotativ din
partea din spate a
aparatului
1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia M.
2 Alegeþi viteza obturatorului folosind butonul rotativ frontal ºi valoarea aperturii cu
ajutorul butonului rotativ din partea din spate a aparatului.
Varianta PS
Varianta PA
Butonul rotativ
frontal
Butonul rotativ
din partea din
spate a camerei
• Alãturi de “30” apare indicaþia “BULB” (înregistrarea BULB), pag. 43.
• În modul de reglare manualã a expunerii, chiar dacã pentru [ISO sensitivity] (pag. 64) este
aleasã varianta [AUTO], ea este stabilitã la valoarea ISO 200.
• Puteþi modifica funcþiile butoanelor rotative de reglaj cu ajutorul opþiunii [Ctrl dial setup]
din meniul Custom (personalizare), pag. 107.
• Bliþul va lumina indiferent de luminozitatea spaþiului în care se înregistreazã, dacã este
ridicat (pag. 73).
• Indicatorul
(Avertizare privind miºcarea nedoritã a camerei) nu apare în modul de
înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului.
41
z Scala EV
Scala EV care apare pe ecranul LCD ºi în vizor indicã diferenþa dintre expunerea standard
(0.0EV) determinatã de exponometrul integrat al camerei ºi expunerea reglatã, determinatã de
viteza obturatorului ºi de apertura stabilite de fotograf (Mãsuratã manual).
Expunerea stabilitã de
fotograf este aceeaºi cu
cea determinatã de
exponometrul camerei
foto.
Expunerea stabilitã de
fotograf este cu 1.0Ev
mai mare (+) decât
expunerea standard
determinatã de exponometrul camerei foto.
Apar sãgeþile bB dacã
valoarea stabilitã pentru
expunere nu se încadreazã
în domeniul scalei EV.
Sãgeþile încep sã clipeascã
dacã diferenþa începe sã
creascã.
Ecran
LCD
Vizor
: Valoarea mãsuratã manual.
• Dacã expunerea este reglatã manual, valoarea standard a acesteia (0,0EV) este modificatã
cu diferenþa corespunzãtoare reglajului.
z Cum se utilizeazã butonul AEL în modul manual
În timp ce apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul AEL (Autoexpunerea fixatã), expunerea
determinatã de exponometru este blocatã la valoarea standard (0.0 EV). Când este recompusã
imaginea pe care vreþi sã o înregistraþi þinând apãsat butonul AEL (AE blocat), valoarea
expunerii din cercul de mãsurare punctualã va apãrea ca un al doilea index standard.
Ilustraþiile de mai jos prezintã un chenar în care expunerea stabilitã de fotograf este 1,0EV
sau mai mult faþã de expunerea standard fixatã, determinatã de exponometru. Când compoziþia
este modificatã în vizor, expunerea din cercul de mãsurare punctualã este de 0,7EV ori mai
mare faþã de cea stabilitã, ceea ce o face de 1,7 EV ori mai mare decât expunerea standard
determinatã de exponometrul camerei foto.
Expunerea stabilitã de
fotograf
Expunerea din cercul de
mãsurare punctualã,când
recompuneþi imaginea
vizatã.
42
Cercul de mãsurare punctualã
Modificarea manualã a valorilor
Puteþi schimba combinaþia dintre viteza obturatorului ºi valoarea aperturii fãrã a modifica
expunerea în mod manual.
Selector rotativ de mod
Buton rotativ frontal
Buton AEL (AE fixat)
1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia M.
2 Alegeþi o vitezã a obturatorului ºi o valoare a aperturii (pag. 41).
3 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul AEL (AE fixat) ºi rotiþi butonul rotativ frontal pentru
a selecta combinaþia doritã dintre viteza obturatorului ºi valoarea aperturii.
Înregistrare BULB (expunere prelungitã)
Câtã vreme este apãsat butonul declanºator, obturatorul rãmâne deschis. Puteþi înregistra
dâre de luminã, spre exemplu în cazul focurilor de artificii. Ataºaþi un trepied la camera foto
atunci când folosiþi funcþia de înregistrare Bulb.
Selector rotativ de mod
Buton rotativ frontal
Buton declanºator
Buton rotativ din
spatele aparatului
1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia M.
2 Rotiþi butonul rotativ frontal spre stânga pânã ce apare indicaþia [BULB].
43
3 Rotiþi butonul rotativ din spatele aparatului pentru a selecta apertura.
4 Ataºaþi capacul pentru ocular (citiþi în continuare).
5 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul declanºator pe durata înregistrãrii.
• Puteþi fotografia în modul Bulb pânã la aproximativ patru ore ºi jumãtate, folosind un
acumulator complet încãrcat.
• Dupã înregistrare, va fi efectuatã reducerea zgomotului care va dura aceeaºi perioadã de
timp cât a fost deschis obturatorul. Când apare mesajul “Processing...” (procesare), nu
mai puteþi fotografia. Puteþi renunþa la aceastã funcþie cu ajutorul [Long exp. NR] din
meniul Înregistrare (pag. 103).
• Funcþia Super SteadyShot este opritã automat.
• Cu cât sensibilitatea ISO este mai ridicatã, sau cu cât este mai îndelungatã perioada de
expunere, cu atât zgomotul pe ecranul LCD este mai mare.
• Pentru a reduce miºcãrile nedorite ale camerei, se recomandã sã conectaþi telecomanda,
pag. 60, 166.
Pentru a monta capacul ocularului
Când este eliberat butonul declanºator fãrã a fi folosit vizorul, cum este cazul la expunerea
bulb sau la înregistrarea cu ajutorul cronometrului propriu, montaþi capacul ocularului
pentru a evita pãtrunderea luminii prin vizor ºi afectarea în acest fel a expunerii.
1 Glisaþi cu grijã manºonul ocularului spre exterior, apãsând fiecare parte lateralã a sa.
2 Montaþi capacul pentru ocular, peste vizor. Acest dispozitiv este, în mod obiºnuit,
ataºat de cureaua de umãr.
44
Expunere
Expunerea reprezintã cantitatea de luminã care va fi primitã de camera foto când este eliberat
butonul declanºator. Expunerea este stabilitã automat la valoarea adecvatã în cazul înregistrãrii
folosind modul automat de reglaj. Utilizând procedura prezentatã în continuare, veþi putea
stabili dumneavoastrã valoarea doritã a expunerii.
Reglarea expunerii
Puteþi modifica manual valoarea expunerii stabilitã de camera digitalã. Apelaþi la acest mod
când doriþi sã creºteþi sau sã scãdeþi luminozitatea generalã a ecranului.
Buton
(Expunere)
Multiselector
1 Apãsaþi butonul de expunere
(Expunere) pentru a fi afiºatã interfaþa Exposure comp.
Nivelul de compensare este afiºat pe scala EV care
apare în vizor.
2 Reglaþi expunerea cu ajutorul secþiunilor b/B ale multiselectorului.
Spre + :
0:
Spre –
Spre +
Spre – :
Lumineazã o imagine
Expunerea este determinatã
automat de camera foto.
Imaginea devine mai
întunecatã
• Puteþi înlocui butonul Fn (funcþii) cu butonul de expunere
(Expunere), pag. 30.
• Expunerea este compensatã cu 1/3 dintr-o treaptã, între + 3.0 EV. Puteþi stabili aceastã
treaptã pentru expunere la 1/2 EV cu ajutorul opþiunii [Exposure step] din Meniul
Înregistrare (pag. 98).
45
z Tehnici de înregistrare
La înregistrarea imaginii, camera determinã în mod automat expunerea când cadrul general
conþine mult alb, spre exemplu la înregistrarea unui subiect iluminat din spate sau a unei
scene de iarnã cu multã zãpadã, camera sesizeazã cã subiectul este luminos ºi poate
regla expunerea astfel încât imaginea sã fie mai întunecatã. În acest caz, este eficientã
reglarea imaginii spre direcþia pozitivã ( + ).
Reglaþi expunerea spre +
Când cadrul general este întunecat, aparatul considerã cã subiectul este întunecos ºi
stabileºte o valoare a expunerii astfel încât imaginea sã fie mai luminoasã. În acest caz,
este eficientã reglarea imaginii spre direcþia negativã ( – ).
Reglaþi expunerea spre –
Fixarea expunerii (AE lock)
Puteþi fixa expunerea înainte de a alege compoziþia pe care vreþi sã o înregistraþi. Aceastã
acþiune este eficientã când obiectul asupra cãruia se efectueazã mãsurãtoarea ºi cel asupra
cãruia se focalizeazã sunt diferite sau când doriþi sã înregistraþi în mod continuu menþinând
aceeaºi valoare a expunerii.
Buton declanºator
Buton AEL (AE lock)
1 Vizaþi subiectul pentru care doriþi sã mãsuraþi expunerea.
• Ajustaþi focalizarea (nu este necesar sã fixaþi focalizarea.)
2 Apãsaþi butonul AEL (Autoexpunere fixatã).
• Simbolul devine luminos în vizor ºi pe ecranul LCD pentru a indica faptul cã expunerea
este fixatã.
3 În timp ce apãsaþi butonul AEL (AE fixatã), recompuneþi imaginea, dacã este necesar, ºi
apãsaþi butonul declanºator pentru a înregistra.
• Dacã butonul AEL (AE fixatã) este menþinut apãsat dupã înregistrare, puteþi continua sã
fotografiaþi folosind aceeaºi valoare a expunerii. Reglajul este anulat când este eliberat
butonul.
• Când bliþul este declanºat în alt mod decât cel cu prioritatea aperturii sau în cel manual,
comanda încetinirii sincrone este activatã (pag. 77).
46
• Puteþi regla camera pentru a menþine valoarea expunerii dupã ce eliberaþi butonul AEL (AE
fixatã) sau pentru a efectua temporar mãsurãtoarea punctualã a expunerii folosind [AEL
button] din meniul Custom, pag. 107.
Despre scala EV când este apãsat butonul AEL (AE fixatã)
Când þineþi apãsat butonul AEL (AE fixatã), valoarea expunerii stabilitã de camera foto este
consideratã ca fiind standard (0). Totodatã, este afiºatã valoarea expunerii din cadrul cercului
de mãsurare punctualã, ca fiind un al doilea index standard.
• Dacã expunerea depãºeºte domeniul scalei EV, la capãtul acestei scale apare simbolul bB,
care începe sã clipeascã dacã diferenþa creºte în continuare.
Exemplu : Când, în scena de mai jos, este determinatã compoziþia ºi este apãsat
butonul AEL (AE blocatã)
Zonã luminoasã
Zona circularã pentru
mãsurare punctualã
Zonã puþin mai întunecatã
Când este apãsat butonul AEL (AE fixatã), indicatorii afiºaþi sunt urmãtorii :
Mãsurãtoare punctualã
Mãsurãtoare multisegment /
mãsurãtoare în centru
Butonul AEL (AE fixatã) Recompuneþi vizând 1 Recompuneþi vizând 2
þinând apãsat butonul AEL þinând apãsat butonul AEL
este apãsat.
(AE fixatã).
(AE fixatã).
Expunerea fixatã
Nivelul de luminã în cercul
de mãsurare punctualã este
cu 0,3 Ev mai scãzut decât
expunerea fixatã (variazã în
funcþie de recompunerea
imaginii de înregistrat)
Expunerea fixatã
Nivelul de luminã 1 este
cu 1,3 Ev mai scãzut decât
expunerea fixatã (variazã în
funcþie de recompunerea
imaginii de înregistrat)
Porniþi camera 2 ºi va fi
afiºat nivelul de luminã în
zona 2 . Sãgeata care
indicã 2 va deveni de
culoare albã.
Expunerea fixatã
Fixarea expunerii este egalã
cu nivelul de luminã în Nivelul de luminã 1 este
cercul de mãsurare cu 1,0 Ev mai scãzut decât
punctualã
expunerea fixatã (variazã în
funcþie de recompunerea
imaginii de înregistrat)
47
Alegerea metodei de mãsurare
Puteþi selecta o metodã de mãsurare (o metodã prin care camera sã mãsoare luminozitatea
subiectului).
Cursor pentru alegerea
metodei de mãsurare
Puneþi cursorul pentru modul de mãsurare în poziþia corespunzãtoare modului dorit.
(MultiSegment)
Modul MultiSegment divide întregul ecran în 40 de segmente ºi mãsoarã lumina
corespunzãtoare acestora (mãsurare în 40 de segmente dispuse în formã de fagure). Acest
mod este adecvat pentru înregistrãri obiºnuite, inclusiv pentru fotografierea în luminã solarã
directã.
(Mãsurare bazatã pe centru)
În timp ce accentueazã zona centralã a ecranului, acest mod mãsoarã luminozitatea medie a
întregului ecran. Dacã fotografiaþi îndreptând aparatul direct spre soare sau dacã subiectul
nu este plasat în centrul imaginii, este necesar sã folosiþi compensarea expunerii (pag. 45).
(Mãsurare punctualã)
Acest mod mãsoarã lumina numai în cercul de mãsuare punctualã din mijlocul cadrului.
Aceastã metodã este adecvatã pentru înregistrarea unui subiect cu un contrast puternic sau
pentru mãsurarea iluminãrii unei anumite zone a ecranului. Dacã zona de mãsurat nu este
poziþionatã central pe ecran, utilizaþi AE fixatã pentru a fotografia (pag. 46).
Aria de mãsurare punctualã
Poziþia subiectului.
z Mãsurarea multisegment
Ecranul acestei camere este dotat cu 39 de elemente de mãsurã
dispuse în formã de fagure ºi cu un element de mãsurã care
acoperã zona înconjurãtoare. Aceste elemente acþioneazã sincron
cu focalizarea automatã, permiþând camerei sã mãsoare cu
acurateþe poziþia ºi luminozitatea subiectului pentru a determina
expunerea.
• La mãsurarea multisegment, fixarea focalizãrii conduce la fixarea simultanã a expunerii
(viteza obturatorului ºi apertura) numai dacã sunt folosite modurile (
Autofocalizare
singularã sau
Autofocalizare automatã).
48
Focalizare
Când þineþi camera de cureaua de prindere ºi priviþi prin vizor, sau când butonul declanºator
este apãsat pe jumãtate, camera regleazã în mod automat focalizarea (modul automat de
focalizare). Obiºnuiþi-vã sã apãsaþi numai pe jumãtate butonul declanºator pentru a confirma
focalizarea asupra subiectului.
Aria de autofocalizare
Puteþi schima metoda de focalizare. Modificaþi metoda când este dificil sã obþineþi o focalizare
adecvatã.
Buton rotativ frontal
Selector
rotativ de mod
Buton rotativ din
partea din spate a
aparatului
Fn (Funcþie)
1 Apãsaþi butonul Fn (funcþii) pentru a fi afiºatã interfaþa Quick Navi (pag. 30).
2 Selectaþi, cu ajutorul multiselectorului, elementul Zonã de focalizare automatã.
3 Selectaþi modul dorit cu ajutorul butonului rotativ frontal sau din partea din spate a
aparatului.
• Dupã selectarea zonei de autofocalizare la pasul 2, dacã apãsaþi zona centralã a
multiselectorului, pe ecran apare interfaþa Exclusive disp. În aceastã interfaþã, selectaþi
modul dorit folosind secþiunile v/V ale multiselectorului, apoi apãsaþi centrul acestui
buton.
Înregistrare (pag. 101).
• Puteþi selecta zona de autofocalizare ºi din Meniul
(
: varianta de reglaj implicitã)
Camera determinã care dintre cele 11 zone AF sã fie
(Wide - Zonã de
focalizare panoramicã) utilizatã pentru focalizarea în cadrul Zonei de focalizare
panoramicã.
Zona de focalizare
panoramicã
49
(Spot - Zona de
Camera utilizeazã exclusiv zona de focalizare punctualã.
focalizare punctualã)
Zona de f o c a l i z a r e
punctualã
(Local - Zona de
focalizare localã)
Alegeþi o zonã de focalizare localã, dintre cele 11
disponibile. Selectaþi zona de focalizare localã pentru
care vreþi sã activaþi focalizarea cu ajutorul
multiselectorului. Apãsaþi zona centralã a
multiselectorului pentru a utiliza zona de focalizare
puctualã (Spot AF) pentru focalizare.
Zona de focalizare localã
Zona de focalizare punctualã
• Dupã înregistrare, este în continuare disponibilã selecþia
cadrului. Aveþi grijã sã nu deplasaþi multiselectorul
decât dacã este necesar.
• Zona de autofocalizare care a fost utilizatã la focalizare va fi iluminatã pentru scurtã timp.
• Este posibil sã nu fie iluminatã zona de autofocalizare localã, când este realizatã înregistrarea
continuã sau când butonul declanºator este apãsat complet, fãrã pauzã.
Subiecte care pot necesita o focalizare specialã :
Folosind funcþia de focalizare automatã, este dificil de focalizat pe categoriile de subiecte
prezentate mai jos :
– subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul albastru sau un perete alb ;
– douã subiecte la distanþe diferite care se suprapun în zona de autofocalizare ;
– un subiect care este compus din secþiuni repetitive, cum ar fi faþada unei clãdiri ;
– un subiect care este foarte luminos sau care strãluceºte, spre exemplu soarele, corpul unui
automobil aflat la soare sau suprafaþa apei.
În aceste cazuri, utilizaþi facilitatea de blocare a focalizãrii (pag. 51) sau focalizarea manualã
(pag. 53).
Pentru a mãsura distanþa exactã pânã la subiect
Marcajul
aflat în partea de sus a camerei indicã locul
unde se aflã senzorul de imagine*. Când mãsuraþi distanþa
exactã dintre camerã ºi subiect, luaþi ca reper poziþia liniei
orizontale.
* Senzorul de imagine este partea camerei care a preluat
rolul peliculei de la camerele foto clasice.
50
z Tehnici de înregistrare
Când subiectul se aflã în afara zonei de focalizare automatã (Focalizare blocatã)
Dacã subiectul este descentrat ºi iese din zona de
autofocalizare, se va focaliza pe fundalul cuprins în zona
de autofocalizare, iar subiectul va apãrea neclar. Pentru a
împiedica acest fapt, folosiþi funcþia de focalizare blocatã
urmând paºii de mai jos.
1 Plasaþi subiectul în careul de autofocalizare ºi apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator.
2 Menþineþi butonul declanºator pe jumãtate apãsat ºi puneþi subiectul în poziþia originalã
pentru a recompune imaginea.
3 Apãsaþi complet butonul declanºator pentru a înregistra imaginea.
Dacã în zona de autofocalizare se aflã un alt obiect decât subiectul vizat
Când este selectatã opþiunea
(panoramic) -varianta implicitã, este posibil ca aparatul
sã focalizeze asupra unui element nedorit, aflat în altã zonã. În astfel de cazuri, dacã
apãsaþi zona centralã a multiselectorului, aparatul va focaliza asupra zonei centrale chiar
dacã nu este selectatã opþiunea
(Spot).
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã zona centralã a multiselectorului, apoi înregistraþi subiectul.
51
Selectarea modului de focalizare
Puteþi selecta modul de funcþionare a focalizãrii.
Inel de focalizare
Cursorul pentru
modul de focalizare
Puneþi cursorul pentru modul de focalizare în poziþia corespunzãtoare modului dorit.
Autofocalizare
S(
Autofocalizare singularã)
Camera focalizeazã asupra subiectului, dupã care focalizarea este blocatã când apãsaþi pe
jumãtate butonul declanºator. Acest mod este utilizat când înregistraþi un subiect imobil.
A(
Autofocalizare automatã)
Acest mod de focalizare comutã automat între Autofocalizarea singularã ºi cea continuã.
Când este apãsat ºi menþinut apãsat butonul declanºator, dacã subiectul este nemiºcat,
focalizarea este blocatã, iar dacã subiectul se deplaseazã, camera continuã sã focalizeze cât
timp miºcarea acestuia continuã. Acest mod de autofocalizare este utilizat în diverse situaþii.
• Puteþi înlocui varianta DMF de focalizare (Focalizarea manualã directã) cu AF-A folosind
opþiunea [AF-A setup] din meniul Înregistrare (pag. 101).
C(
Autofocalizare continuã)
În acest mod, camera continuã sã focalizeze cât timp butonul declanºator este apãsat ºi
menþinut pe jumãtate apãsat. Acest mod este utilizat când subiectul este în miºcare.
• Dacã este selectatã o arie largã, zona de autofocalizare este comutatã pentru a se potrivi cu
poziþia subiectului.
• Semnalul sonor nu este emis dacã se focalizeazã asupra subiectului.
52
Focalizare manualã
MF (
Focalizarea manualã)
Puteþi stabili distanþa pânã la subiect.
Rotiþi inelul de focalizare al obiectivului pentru a obþine o focalizare clarã.
• În cazul unui subiect care ar putea fi focalizat ºi în modul automat, indicatorul z se aprinde
în vizor când este confirmatã focalizarea. Când este utilizatã zona de focalizare panoramicã
(Wide), este folositã aria centralã, iar dacã este folositã zona de focalizare localã, se utilizeazã
zona selectatã cu multiselectorul.
• Pentru a obþine o expunere stabilã în modul focalizare manualã, camera utilizeazã informaþiile
legate de distanþã pentru a determina expunerea. Pentru a ameliora precizia informaþiilor
privind distanþa, camera readuce distanþa focalã la infinit ( ), când comutatorul POWER
este în poziþia ON.
• Când folosiþi un teleconvertor etc., este posibil ca rotirea inelului de focalizare sã nu fie
linã.
Comutarea facilã între focalizarea automatã (AF) ºi cea manualã (MF)
Modul de focalizare poate fi comutat atât cu ajutorul cursorului de alegere a modului de
focalizare aflat în partea frontalã a camerei, cât ºi cu butonul AF/MF localizat în partea din
spate a acesteia. Puteþi comuta între modurile automat ºi manual fãrã a vã pierde poziþia
stabilitã (cu butonul AF / MF).
Inel de focalizare
Buton AF / MF
În modul auto focalizare
La apãsarea butonului AF / MF, focalizarea trece temporar în modul manual.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul AF / MF, dupã care reglaþi focalizarea rotind inelul de
focalizare.
În modul focalizare manualã
La apãsarea butonului AF / MF, focalizarea trece temporar în modul automat, fiind apoi
blocatã. În cazul în care este utilizatã preponderent focalizarea manualã, acest buton este util
pentru a activa focalizarea automatã numai când doriþi sã o utilizaþi.
• Puteþi pune butonul AF/MF sã lucreze ca buton de blocare AF folosind opþiunea [AF/FM
button] din meniul Custom (personalizat), pag. 105.
• Puteþi menþine modul selectat fãrã a apãsa ºi a menþine apãsat butonul AF / MF, dacã
folosiþi opþiunea [AF/FM control] din meniul Custom (personalizat), pag. 106.
53
Utilizarea iluminãrii de asistenþã AF
În modul automat de focalizare, chiar dacã înregistraþi un subiect cu contrast redus sau aflat
într-un spaþiu întunecat, iluminarea de asistenþã permite camerei sã focalizeze cu mai multã
uºurinþã asupra unui subiect.
Când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, este emisã automat o luminã de culoare roºie,
pânã când focalizarea este blocatã, ceea ce permite camerei sã focalizeze mai uºor pe un
subiect.
Iluminare de asistenþã AF
• Raza de acþiune a asistenþei AF este de aproximativ 1 ÷ 7 m.
• Asistenþa AF nu acþioneazã când pentru modul de focalizare este aleasã varianta Continuous AF sau dacã subiectul se miºcã. (În vizor apare luminos unul dintre indicatoarele
sau .)
• Este posibil ca iluminarea de asistenþã AF sã nu acþioneze pentru distanþe focale de
300 mm sau mai mari.
• Dacã este montat un bliþ extern, este folositã asistenþa AF a respectivului bliþ extern.
• Puteþi dezactiva iluminarea de asistenþã AF cu [AF Illuminator] din meniul Înregistrare,
pag. 102.
• Iluminarea de asistenþã nu funcþioneazã dacã nu este selectatã zona centralã prin alegerea
pentru opþiunea AF area a variantei Local AF area.
54
Modul Drive
Cu butonul DRIVE puteþi sã utilizaþi înregistrarea continuã, cronometrul propriu, valorile
adiacente ºi sã înregistraþi folosind telecomanda.
Buton DRIVE
Multiselector
1 Apãsaþi butonul DRIVE pentru a afiºa interfaþa pentru modul drive.
2 Selectaþi modul de lucru dorit folosind secþiunile v/V ale multiselectorului,
apoi selectaþi varianta de reglaj doritã folosind secþiunile b/B ale aceluiaºi
buton.
Selectaþi modul
Selectaþi varianta de reglaj doritã
3 Apãsaþi zona centralã a multiselectorului pentru a opri afiºarea interfeþei.
(
: varianta de reglaj implicitã)
Avans cu un singur cadru.
• Utilizat ºi ca buton de anulare pentru alte moduri drive.
Avans continuu (pag. 56).
Cronometru propriu (pag. 57).
Înregistrare continuã în condiþii adiacente (pag. 57).
Înregistrare singularã în condiþii adiacente (pag. 58).
Condiþii adiacente pentru echilibrul de alb (pag. 59).
Condiþii adiacente pentru DRO (pag. 59).
Telecomandã (pag. 60).
• Puteþi înlocui butonul Fn (funcþii) cu butonul DRIVE (pag. 30).
55
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 55
Înregistrarea în modul continuu
Când apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul declanºator, camera înregistreazã imagini în mod
continuu.
Sunt înregistrate cel mult 5 imagini pe secundã*
Sunt înregistrate 3 imagini pe secundã*
* Condiþiile de mãsurare : pentru [Image size] este stabilitã varianta [L:12M], pentru
[Quality] este aleasã opþiunea [Fine], focalizarea este manualã ºi viteza obturatorului
este de 1/250 secunde sau mai mare.
• Numãrul de cadre ce pot fi înregistrate în mod continuu este indicat în vizor, iar la
înregistrarea continuã acest numãr descreºte.
Dupã ce au fost înregistrate imaginile pe suportul de înregistrare, numãrul revine la cel
iniþial, în funcþie de buferul de memorie al camerei.
• Când este declanºat bliþul încorporat, imaginile sunt înregistrate dupã ce acesta s-a încarcat.
• Dacã pentru pentru modul de focalizare este aleasã varianta Continuous AF (Autofocalizare
continuã) sau cea de Automatic AF (Autofocalizare automatã), focalizarea este stabilitã
separat pentru fiecare imagine. Dacã este aleasã varianta Autofocalizare singularã,
focalizarea este stabilitã pentru prima fotografie.
• Ultima imagine este afiºatã pentru reluare automatã.
• Numãrul de imagini care pot fi înregistrate în mod continuu este limitat superior.
Numãrul maxim de înregistrãri continue
RAW
18 imagini
cRAW
25 imagini
RAW & JPEG
12 imagini
cRAW & JPEG
12 imagini
Extra fin
8 imagini
Fin / Standard
Nelimitat (pânã la atingerea capacitãþii
maxime a cardului de memorie)
• Aceste numere depind de viteza de scriere a cardului de memorie, de condiþiile în care se
aflã subiectul etc., aºa cã trebuie sã consideraþi tabelul de mai sus doar orientativ.
56
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 55
Utilizarea cronometrului propriu
Dupã ce apãsaþi butonul declanºator, acesta va fi eliberat fie dupã 10 secunde, fie douã
secunde mai târziu. Intervalul de 10 secunde al cronometrului propriu este convenabil când
fotograful vrea sã aparã în fotografie, iar cel de 2 secunde este util pentru a reduce miºcãrile
nedorite ale camerei datoritã deplasãrii premature în sus a oglinzii.
Verificaþi dacã este confirmatã focalizarea pe subiect, apoi apãsaþi butonul declanºator.
Cronometru propriu 10 sec
Cronometru propriu 2 sec
• Când folosiþi cronometrul propriu în varianta 10 secunde, indicatorul luminos al acestuia
aflat în partea frontalã a camerei, va lumina intermitent înainte ca bliþul sã emitã luminã.
Începe totodatã ºi numãrãtoarea inversã cu semnal sonor.
• Pentru a renunþa la activarea cronometrului propriu pentru 10 secunde, apãsaþi butonul
DRIVE. Nu puteþi renunþa la cronometrul propriu pentru 2 secunde în mijlocul respectivului
interval de timp.
• Când în spatele camerei existã o luminã strãlucitoare, un reflector sau o altã sursã similarã
ºi apãsaþi butonul obturator fãrã a privi prin vizor, folosiþi capacul pentru ocular ataºat de
cureaua de umãr pentru a preveni pãtrunderea prin vizor a unei cantitãþi de luminã mai
mare decât cea necesarã, care sã afecteze expunerea (pag. 44).
Înregistrarea de imagini cu valori ale expunerii uºor variate
– Expuneri adiacente pentru înregistrare continuã / singularã
În cazul anumitor înregistrãri, se impune un reglaj al expunerii efectuat cu acurateþe. În astfel
de cazuri, un fotograf poate înregistra în mod continuu imagini cu valori diferite ale expunerii,
adiacente valorii corecte.
Expunere corectã
Direcþia –
Direcþia +
Înregistrarea continuã cu expuneri adiacente
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul declanºator pânã ce se încheie înregistrarea.
Sunt înregistrate în mod continuu 3 imagini folosind o valoare a expunerii modificatã
cu 0,3 trepte.
Sunt înregistrate în mod continuu 5 imagini folosind o valoare a expunerii modificatã
cu 0,3 trepte.
Sunt înregistrate în mod continuu 3 imagini folosind o valoare a expunerii modificatã
cu 0,5 trepte.
Sunt înregistrate în mod continuu 5 imagini folosind o valoare a expunerii modificatã
cu 0,5 trepte.
Sunt înregistrate în mod continuu 3 imagini folosind o valoare a expunerii modificatã
cu 0,7 trepte.
Sunt înregistrate în mod continuu 5 imagini folosind o valoare a expunerii modificatã
cu 0,7 trepte.
57
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 55
Expuneri adiacente la înregistrarea singularã
Apãsaþi butonul declanºator pentru fiecare cadru în parte.
Sunt înregistrate 3 imagini, cadru cu cadru, expunerea fiind modificatã cu 0,3 trepte.
Sunt înregistrate 5 imagini, cadru cu cadru, expunerea fiind modificatã cu 0,3 trepte.
Sunt înregistrate 3 imagini, cadru cu cadru, expunerea fiind modificatã cu 0,5 trepte.
Sunt înregistrate 5 imagini, cadru cu cadru, expunerea fiind modificatã cu 0,5 trepte.
Sunt înregistrate 3 imagini, cadru cu cadru, expunerea fiind modificatã cu 0,7 trepte.
Sunt înregistrate 5 imagini, cadru cu cadru, expunerea fiind modificatã cu 0,7 trepte.
• Când folosiþi bliþul, apãsaþi butonul declanºator cadru cu cadru indiferent de reglaj.
• Iatã în continuare un exemplu pentru a ilustra ordinea de înregistrare. Ordinea poate fi
modificatã cu ajutorul opþiunii [Bracket order] din meniul Custom (pag. 111).
Trei cadre : 0 T – 0,3 T + 0,3
Cinci cadre : 0 T – 0,5 T + 0,5 T – 1,0 T + 1,0
• Expunerea de bazã este stabilitã pentru primul cadru în cazul expunerilor adiacente.
Expunerea de bazã se modificã dacã este utilizatã compensarea expunerii.
• În mod normal, punctul de focalizare se modificã la fiecare fotografiere. Punctul de focalizare
este fixat numai în cazul înregistrãrii continue cu expuneri adiacente, când pentru modul
focalizare este aleasã una dintre variantele Single-shot AF sau Automatic AF, subiectul
fiind static.
• Dacã nu este utilizat bliþul, are loc înregistrarea cu expuneri adiacente pentru mediul
ambiant*, iar viteza obturatorului ºi apertura sunt modificate pentru a corespunde
înregistrãrii cu expuneri adiacente. Când este utilizat bliþul, are loc fotografierea cu expuneri
adiacente folosind bliþul, iar lumina bliþului este modificatã.
• În cazul înregistrãrii cu expuneri adiacente pentru mediul ambiant, viteza obturatorului ºi
apertura se modificã în modul înregistrare dupã un program, în modul prioritatea aperturii
se modificã viteza obturatorului, iar în modul de prioritate a vitezei obturatorului se modificã
apertura. În mod obiºnuit, viteza obturatorului se modificã manual. Puteþi schimba apertura
apãsând ºi þinând apãsat butonul AEL (AE blocat) în timp ce fotografiaþi.
* Lumina mediului ambiant : Orice altã sursã de luminã care strãluceºte în cadrul scenei
înregistrate, o perioadã lungã de timp, cum ar fi lumina naturalã, lumina de la un bec
sau de la o sursã cu fluorescenþã.
Scala EV în cazul înregistrãrii cu expuneri adiacente
Dacã este selectatã înregistrarea cu expuneri adiacente, este modificatã scala EV.
Expuneri adiacente
ptr. mediul ambiant, cu
diferenþã de 0,3 trepte,
3 imagini înregistrate.
Compensare 0 a
expunerii
Ecran LCD
Vizor
58
Expuneri adiacente
ptr. mediul ambiant, cu
diferenþã de 0,3 trepte
5 imagini înregistrate.
Compensare 1,0 a
expunerii
Valori pentru lumina
bliþului, cu diferenþã
de 0,7 trepte, 3 imagini
înregistrate
Compensare –1.0 a
expunerii
Apare pe rândul de Apare pe rândul de Apare pe rândul de
sus.
sus.
jos.
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 55
• La înregistrarea cu expuneri adiacente a mediului ambiant, scala EV apare de asemenea în
vizor, însã nu apare în înregistrarea cu expuneri adiacente folosind bliþul.
• Când începe înregistrarea cu expuneri adiacente, indecºii care indicã imaginile deja
înregistrate, încep sã disparã unul câte unul.
• Când este selectatã înregistrarea singularã cu expuneri adiacente, dacã este apãsat pe
jumãtate butonul declanºator ºi apoi eliberat, pentru expunerile adiacente ale mediului
ambiant este afiºatã în vizor indicaþia “br 1”, iar pentru valori adiacente ale luminii bliþului
în vizor apare “Fbr 1” . Când începe înregistrarea cu valori adiacente ale expunerii, aceasta
va indica faptul cã urmãtorul cadru este spre exemplu “br 2”, “br 3”.
Înregistrarea cu valori adiacente ale echilibrului de alb
În funcþie de varianta selectatã pentru echilibrul de alb, sunt înregistrate trei imagini,
modificându-se în mod automat temperatura de culoare. La o acþionare a aparatului sunt
înregistrate trei cadre pentru o imagine în urmãtoarea ordine : “o imagine cu echilibrul de alb
normal”, “– side (o imagine cu culori mai pale)” ºi “+ side (o imagine cu culori cu tentã
roºiaticã)”.
Echilibrul de alb este modificat cu 10* mired la fotografiere.
Echilibrul de alb este modificat cu 20* mired la fotografiere.
* Mired : unitate de mãsurã pentru calitatea conversiei de culoare în cazul filtrelor
pentru temperatura de culoare.
• La reluarea automatã este afiºatã numai ultima imagine înregistratã (pag. 111).
Înregistrarea cu valori adiacente pentru DRO avansat
La fotografiere cu valori adiacente pentru DRO avansat, sunt înregistrate trei imagini pentru
care are loc separat optimizarea gradãrii ºi a culorilor pentru fiecare imagine în parte. O
înregistrare imortalizeazã 3 imagini în urmãtoarea ordine “low” (scãzutã) T “mid” (medie)
T “high” (ridicatã).
(DRO : Optimizatorul domeniului D)
Valoarea adiacentã pentru DRO este mai scãzutã la fotografiere.
Valoarea adiacentã pentru DRO este mai ridicatã la fotografiere.
• Dacã se fotografiazã fiind selectatã o valoare adiacentã pentru DRO avansat, reglajul
pentru D-Range Optimizer (pag. 66) este dezactivatã temporar.
59
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 55
Înregistrarea folosind telecomanda
Pentru a înregistra folosind telecomanda, alegeþi ca mod drive varianta
(Telecomandã).
Emiþãtor
Buton SHUTTER (buton declanºator)
Obturatorul este eliberat imediat ce este
apãsat acest buton.
Buton 2 SEC
Obturatorul este eliberat la circa 2
secunde dupã ce apãsaþi acest buton.
Verificaþi vizual dacã s-a focalizat asupra subiectului ºi îndreptaþi emiþãtorul spre senzorul
pentru telecomandã aflat în partea frontalã a camerei, apoi apãsaþi unul dintre butoanele
SHUTTER sau 2 SEC.
• Nu puteþi utiliza celelalte moduri drive (cum ar fi Continuu avansat etc.)
• Pentru a bloca focalizarea (înregistrarea cu focalizarea blocatã, pag. 51), apãsaþi pe jumãtate
butonul declanºator al camerei, apoi eliberaþi-l, dupã care fotografiaþi folosind telecomanda.
Dupã înregistrarea fotografiei, focalizarea rãmâne blocatã. Oricare operaþie efectuatã cu
camera va elibera focalizarea blocatã.
• În cazul înregistrãrii BLUB (pag. 43), camera va începe expunerea imediat dupã apãsarea
butonului SHUTTER, respectiv dupã 2 secunde dacã este apãsat butonul 2 SEC. Apãsând
din nou butonul SHUTTER sau 2 SEC, expunerea va fi realizatã pe loc.
• Celelalte butoane sunt utilizate când camera este conectatã la televizor (pag. 91, 148).
60
Procesarea de imagine ºi de culoare
Aceastã secþiune explicã modul cum pot fi reglate sensibilitatea ISO a senzorului de imagine,
procesarea de culoare, care este o facilitate specialã a camerelor digitale, stilul creativ pentru
diferite scene etc.
Ajustarea echilibrului de alb
Culoarea aparentã a subiectului este influenþatã de condiþiile de iluminare.
Exemplu : Culoarea unei imagini este influenþatã de sursele de iluminare
Starea vremii /
Daylight
iluminare
(lumina zilei)
Cloudy
(înnorat)
Fluorescent
Caracteristicile
luminii
Albãstrui
Tentã verde
Alb
(standard)
Incandescent
Roºiatic
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de reglaj automat al echilibrului de alb.
Puteþi regla însã ºi manual tonurile de culoare cu ajutorul modului echilibru de alb.
Buton rotativ frontal
Buton WB (echilibrul de alb)
Multiselector
Buton rotativ aflat în partea
din spate a aparatului
1 Afiºaþi interfaþa pentru modul Echilibrul de alb apãsând butonul WB (Echilibrul de alb).
61
2 Selectaþi modul dorit pentru echilibrul de alb, cu ajutorul butoanelor v/V de la multiselector,
apoi efectuaþi reglajul fin folosind butoanele b/B, dacã este necesar.
• Dacã efectuaþi reglajul spre +, temperatura de culoare creºte, iar imaginea devine
roºiaticã. Dacã efectuaþi reglajul spre –, temperatura de culoare scade, iar imaginea
devine mai palã.
Selectaþi modul dorit
Ajustaþi temperatura de culoare
(
AWB (reglarea automatã
a echilibrului de alb)
: varianta de reglaj implicitã)
Regleazã automat echilibrul de alb.
(Lumina zilei)
Regleazã echilibrul de alb pentru subiecte aflate în
exterior, în spaþii luminate de razele soarelui (+3 ÷ –3).
(Umbrã)
Regleazã echilibrul de alb pentru spaþii umbrite într-o zi
cu cer senin (+3 ÷ –3).
(Noros)
Regleazã echilibrul de alb pentru cazul când cerul este
înnorat (+3 ÷ –3).
(Tungsten)
Regleazã echilibrul de alb când iluminarea este
incandescentã sau realizatã cu surse video, cum ar fi
într-un studio foto (+3 ÷ –3).
(Fluorescent)
Regleazã echilibrul de alb pentru iluminare cu surse cu
fluorescenþã (+4 ÷ –2).
(Bliþ)
Regleazã echilibrul de alb pentru iluminarea cu bliþul
(+3 ÷ –3).
Temperatura de culoare /
Filtru de culoare
Consultaþi pagina urmãtoare.
(Particularizare 1 - 3 / Utilizeazã echilibrul de alb particularizat (pag. 63).
Reglaj personalizat)
• Puteþi înlocui butonul Fn (funcþie) cu butonul WB (echilibrul de alb), pag. 30
Temperatura de culoare / Filtru de culoare
62
Puteþi stabili echilibrul de alb folosind temperatura de culoare.
Considerând cã temperatura de culoare este standard, culoarea poate fi compensatã de la
G (green - verde) la M (magenta) exact ca ºi cum aþi folosi un filtru CC (Compensare de
culoare) pentru a fotografia.
• Când stabiliþi temperatura de culoare mãsuratã de colorimetru, se recomandã efectuarea
unui test de înregistrare înainte de fotografierea propriu-zisã.
1 Selectaþi un element de reglaj pentru “Color Temperature” (Temperatura de culoare) sau
pentru “Color filter” (Filtrul de culoare) cu ajutorul secþiunilor V/v ale multiselectorului.
2 Efectuaþi reglajul folosind b/B de la multiselector.
• Temperatura de culoare poate fi stabilitã între 2500 K ºi 9900 K.
• Pentru filtrul de culoare pot fi alese valori cuprinse între G9 ºi M9. Diferenþa de valoare
este echivalentã cu filtrul CC numãrul 5.
3 Apãsaþi zona centralã a multiselectorului dupã ce reglajul se încheie.
Echilibrul de alb prestabilit
Într-o scenã în care iluminarea este realizatã cu mai multe tipuri de surse de luminã, se
recomandã folosirea echilibrului de alb prestabilit pentru ca gradul de alb sã fie reprodus cu
acurateþe. Sunt reþinute pânã la 3 reglaje.
1 Alegeþi unul dintre elementele disponibile pentru Echilibrul de alb prestabilit, folosind
secþiunile v/V de la multiselector.
2 Modificaþi elementul cu ajutorul b / B.
Pentru a înregistra o configuraþie
1 Selectaþi [
SET], apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului pentru a fi afiºatã
interfaþa înregistratã.
Utilizaþi zona de focalizare punctualã.
Apãsaþi butonul declanºator pentru calibrare.
63
2 Þineþi camera astfel încât zona albã sã acopere complet cercul de mãsurare punctualã ºi
apãsaþi butonul declanºator.
Este afiºatã interfaþa de înregistrare a selecþiei.
3 Selectaþi un numãr care sã fie alocat reglajului în memorie cu b/B, apoi apãsaþi zona
centralã a multiselectorului.
Pentru a apela la varianta de reglaj personalizat pentru echilibrul de alb
Selectaþi numãrul dorit
• Echilibrul de alb particularizat înregistrat la aceastã operaþie va fi valabil pânã la înregistrarea
unui nou reglaj. (Valoarea este reþinutã chiar dacã este opritã alimentarea.)
• Dacã este folosit bliþul când este apãsat butonul declanºator, este înregistrat un echilibru
de alb particularizat care þine cont de lumina bliþului. Înregistraþi în continuare folosind
bliþul.
• Mesajul “Custom WB error.” (Eroare echilibru de alb particularizat) indicã faptul cã
valoarea este în afara domeniului estimat. (Dacã este folosit bliþul pentru un subiect aflat
în apropiere sau pe un subiect de culoare deschisã aflat în cadru.) Dacã înregistraþi aceastã
valoare, indicatorul
devine de culoare galbenã în interfaþa cu informaþii legate de
înregistrare afiºatã pe ecran. Puteþi înregistra astfel, însã se recomandã sã reglaþi din nou
echilibrul de alb pentru a obþine o valoare corectã a acestuia.
Reglajul ISO
Sensibilitatea la luminã este expimatã prin numãrul ISO (indexul de expunere recomandat).
Cu cât numãrul este mai mare decât valoarea standard (ISO 200), cu atât sensibilitatea este
mai mare.
Buton ISO
Multiselector
64
1 Apãsaþi butonul ISO pentru a fi afiºatã interfaþa ISO.
2 Selectaþi valoarea doritã cu ajutorul secþiunilor v/V ale multiselectorului.
• Pentru ISO poate fi aleasã varianta [AUTO] ºi una dintre valorile de la 100 la 6400.
• Valorile ISO mai mari de ISO 3200 mãresc zgomotul perceptibil.
• Puteþi utiliza în loc de multiselector butoanele rotative frontal sau din spatele aparatului.
Valoarea creºte în trepte de o unitate la folosirea butonului rotativ frontal, respectiv în
trepte de 1/3 unitãþi dacã este utilizat butonul rotativ din spatele camerei foto.
• Puteþi înlocui butonul Fn (funcþie) cu butonul ISO (pag. 30). Ca ºi în cazul de mai sus,
valoarea creºte în trepte de o unitate la folosirea butonului rotativ frontal, respectiv în
trepte de 1/3 unitãþi dacã este utilizat butonul rotativ din spatele aparatului.
• Când pentru [ISO] este aleasã varianta [AUTO] ºi selectorul rotativ de mod este în poziþia
P, A sau S, sensibilitatea este reglatã automat între ISO 200 ºi ISO 800. Puteþi modifica însã
valorile maximã ºi minimã ale sensibilitãþii cu ajutorul opþiunilor [ISO Auto max.] ºi [ISO
Auto min.] din meniul Înregistrare (pag. 100). Dacã selectorul rotativ de mod este pus
în poziþia M, sensibilitatea este fixatã la valoarea ISO 200.
• Raza de acþiune a bliþului încorporat (domeniul în care este asiguratã o expunere corectã)
depinde de valoarea aperturii ºi de sensibilitatea ISO. Consultaþi tabelul de mai jos pentru
a determina distanþa de înregistrare.
Aperturã
Reglaj
ISO
65
Utilizarea optimizatorului domeniului D
Camera analizeazã condiþiile de înregistrare ºi corecteazã automat imaginea pentru a ameliora
calitatea acesteia.
Buton rotativ frontal
Multiselector
Buton rotativ aflat în
partea din spate a camerei
Buton Fn (funcþie)
1 Apãsaþi butonul Fn (funcþie) pentru a fi afiºatã interfaþa Quick Navi (pag. 30).
2 Selectaþi elementul dorit pentru Optimizatorul domeniului D folosind multiselectorul.
3 Selectaþi modul dorit cu ajutorul butonului rotativ frontal.
• Dacã selectaþi varianta Advanced : opþiunea Level va regla nivelul cu butonul rotativ
din spatele aparatului.
• Dupã selectarea elementului Optimizatorul domeniului D la pasul 2, dacã apãsaþi zona
centralã a multiselectorului, interfaþa curentã va fi înlocuitã de cea Exclusive disp. În
aceastã interfaþã, selectaþi modul dorit cu v/V de la multiselector, apoi apãsaþi zona
centralã. Dacã sunteþi la opþiunea Advanced, opþiunea Level va ajusta nivelul cu b/B.
• Puteþi trece la interfaþa Exclusive disp. ºi din meniul Înregistrare (pag. 97).
(OFF - Oprit)
Nu corecteazã luminozitatea sau contrastul.
(Standard)
Regleazã luminozitatea ºi contrastul întregului ecran.
(Advanced Auto Avansat automat)
Optimizeazã în mod automat contrastul ºi reproducerea
culorilor în imaginea înregistratã în funcþie de zonã.
(Advanced : Level Avansat : Nivel)
Lv1 - Lv 5
Optimizeazã contrastul ºi reproducerea culorilor în
imaginea înregistratã în funcþie de zonã. Nivelul de
optimizare poate fi selectat între Lv1 (slab) ºi Lv5 (puternic)
în cinci trepte.
• Varianta Standard este eficientã când interfaþa este complet întunecatã cum ar fi în cazul
unui subiect poziþionat contra luminii, iar varianta Avasat este eficientã când existã o
diferenþã foarte mare între zonele întunecate ºi cele luminoase ale ecranului.
66
• Variantele implicite sunt :
– în modul automat de reglaj : Advanced Auto (Avansat automat),
– în modul de înregistrare dupã un program, în cel cu prioritatea aperturii, cu prioritatea
vitezei obturatorului sau în modul de reglare manualã a expunerii : Standard
– în modul de Selecþie a scenei : nu este stabilitã o variantã implicitã, depinzând de modul
ales.
• Dacã folosiþi AE lock, camera corecteazã automat imaginea fixatã.
• Când este ales modul Avans Continuu, corecþia este stabilitã pentru prima imagine, aceleaºi
condiþii fiind aplicate ºi urmãtoarelor.
• Când este selectatã înregistrarea cu valori adiacente pentru DRO avansat, reglajul stabilit
aici este dezactivat temporar.
Utilizarea stilului creativ
Aceastã camerã are predefinite stiluri de imagini optime pentru diverse scene ºi scopuri.
Puteþi înregistra o imagine beneficiind de echilibrul ºi tonurie de culoare adecvate.
Camera este echipatã cu patru stiluri care nu pot fi schimbate (“Standard”, “Vivid”, “Neutral”
ºi “Adobe RGB”) ºi cu trei seturi de stil ce pot fi personalizate, cãrora le puteþi atribui stilurile
de imagine preferate de dvs. Pentru “Portrait”, “Landscape” ºi “B/W” sunt atribuite seturi
de stil ca variantã implicitã. Pentru a fotografia folosind seturile de stil aºa cum au au fost
definite, consultaþi secþiunea “Operaþii de baz㔠(pag. 69).
Pentru a înregistra imagini folosind un anumit stil (consultaþi “Stiluri de imagine”, la pagina
68) utilizaþi setul de stil definit. Consultaþi “Operaþii avansate” (pag. 70).
• Dacã apelaþi la Selecþia scenei, nu puteþi modifica reglajele pentru Stilul creativ.
Puteþi ajusta contrastul în cazul fiecãrui stil în parte. Dacã un stil de imagine poate fi modificat,
existã anumite elemente ce pot fi reglate, iar dacã nu poate fi modificat, elementele ajustabile
sunt altele.
67
Stiluri de imagini ce nu pot
fi schimbate :
“Standard”, “Vivid”,
“Neutral” ºi “Adobe RGB”
Stiluri de imagini ce pot fi
schimbate :
Seturi de stil 1 - 3
Elemente de reglaj ce pot fi ajustate
Element
Contrast
Saturaþie
Claritate
Luminozitate Potrivirea
zonei
Stiluri de imagini ce
nu pot fi schimbate
de la
-3 la +3
de la
-3 la +3
de la
-3 la +3
nu pot fi nu pot fi
schimbate schimbate
Stiluri de imagini ce
pot fi schimbate
de la
-3 la +3
de la
-3 la +3*
de la
-3 la +3
de la
-3 la +3
de la
-1 la +2
* Când selectaþi “B/W” sau “Sepia”, nu puteþi regla saturaþia.
• Aceste reglaje nu sunt întotdeauna necesare. Puteþi realiza un reglaj pentru fiecare stil
de imagine. (Dacã un stil este conþinut în mai multe seturi de stil, pot fi efectuate reglaje
separate pentru pentru fiecare dintre acestea în parte.)
• Când doriþi sã reglaþi contrastul, saturaþia ºi claritatea înaintea altor elemente, selectaþi
stilul de imagine “Standard” ºi efectuaþi aceste reglaje.
Stiluri de imagine
(Standard)
(Vivid - viu)
(Neutralneutru)
(AdobeRGB)
(Clear-clar)
(Deep adânc)
(Light luminã)
68
(
: varianta de reglaj implicitã)
Pentru înregistrarea diverselor scene cu degradeuri
bogate ºi o minunatã realizare a culorilor.
Saturaþia ºi contrastul sunt accentuate pentru
surprinderea unor scene memorabile ºi pline de
culoare, cum ar fi flori, verdele primãverii, albastrul
cerului sau apele oceanului.
Saturaþia ºi claritatea sunt diminuate pentru ca
imaginile sã fie înregistrate în tonuri blânde. Este
totodatã modul adecvat pentru înregistrarea
materialului brut care va fi ulterior modificat cu ajutorul
unui calculator.
Pentru înregistrarea în spaþiul de culoare RGB.
Pentru înregistrarea imaginilor în tonuri clare, cu culori
limpezi în zona accentuatã, adecvat pentru
surprinderea de imagini care radiazã luminã.
La înregistrarea de imagini în culori adânci ºi dense,
potrivite pentru redarea pregnantã a unui subiect.
Pentru înregistrarea de imagini cu culori luminoase ºi
necomplicate, cum ar fi ambianþa odihnitoare a luminii.
Pentru înregistrarea culorii pielii în tonuri delicate, ideal
pentru imortalizarea portretelor.
Sunt accentuate saturaþia, contrastul ºi claritatea pentru
(Landscape ca scenele înregistrate sã fie mai pline de viaþã ºi mai
peisaj)
clare. Peisajele îndepãrtate sunt mai bine relevate.
Pentru reproducerea minunatului roºu al apusurilor
(Sunset - apus)
de soare.
Contrastul este atenuat pentru înregistrarea mai fidelã
(Night view vedere nocturnã) a scenelor nocturne.
Pentru înregistrarea scenelor de toamnã, în care
(Autumn leaves frunze de toamnã) culorile frunzelor roºii ºi galbene sunt viu accentuate.
(Portrait - portret)
(B&W - alb - negru) Pentru înregistrarea de imagini monocrome alb-negru.
Pentru înregistrarea de imagini monocrome sepia.
(Sepia)
Operaþii de bazã
Buton rotativ frontal
Multiselector
Buton rotativ aflat în partea
din spate a camerei
Buton Fn (funcþei)
1 Apãsaþi butonul Fn (funcþie) pentru a fi afiºatã interfaþa Quick Navi (pag. 30).
• Când este utilizatã interfaþa mãritã (pag. 23), nu puteþi afiºa interfaþa Quick Navi. În acest
caz, efectuaþi reglajul din meniu.
2 Selectaþi, folosind multiselectorul, un element corespunzãtor Stilului creativ.
• Dacã nu reglaþi contrastul etc. puteþi realiza alte reglaje din acest meniu, folosind butonul
rotativ frontal sau pe cel din partea din spate a aparatului.
69
3 Apãsaþi zona centralã pentru afiºarea interfeþei Creative Style.
• Puteþi selecta aceastã interfaþã din meniul
Înregistrare (pag. 97).
4 Selectaþi stilul de imagine dorit folosind secþiunile v/V ale multiselectorului.
• Puteþi selecta “Standard”, “Vivid”, “Neutral”, “Adobe RGB”, “Portrait”, “Landscape” ºi
“B/W” cu configuraþia implicitã. Pentru a selecta alte stiluri de imagini, consultaþi
secþiunea “Operaþii avansate” (de mai jos).
5 Pentru a regla (Contrastul), (Saturaþia) ºi
cu b/B ºi efectuaþi reglajul cu v/V.
(Claritatea), selectaþi elementul dorit
6 Apãsaþi zona centralã a multiselectorului dupã încheierea reglajului.
Operaþii avansate
Dintre cele ºapte stiluri de imagini prezentate la secþiunea “Basic operation”, ultimele trei
sunt Styleboxes 1 – 3, care pot fi modificate.
Exemplu : când aþi atribuit configuraþia “Standard” unuia dintre seturile de stil ºi cea
“Landscape” celorlalte douã seturi de stil.
Standard
Nu pot fi
modificate
Vivid
Neutral
Pot fi reglate saturaþia, contrastul ºi
claritatea.
Adobe RGB
Standard
Pot fi modificate Landscape
Landscape
70
Pe lângã saturaþie, contrast ºi claritate, pot
fi reglate luminozitatea ºi potrivirea zonei.
Pentru fiecare dintre stilurile “Landscape”
pot fi stabilite reglaje diferite.
Pentru schimba stilul de imagine corespunzãtor setului de stil
1 Afiºaþi interfeþa Creative Style (paºii de la 1 la 3 de la pagina 69).
2 Selectaþi setul de stil ce poate fi modificat, folosind secþiunile v/V ale multiselectorului.
3 Deplasaþi cursorul spre dreapta cu B ºi selectaþi un stil de imagine cu v/V.
4 Pentru a regla
(Contrastul), (Saturaþia) ºi
(Claritatea),
(Luminozitatea) ºi
(Potrivirea zonei), selectaþi un element cu b/B ºi efectuaþi reglajul cu v/V.
5 Apãsaþi zona centralã a multiselectorului dupã ce se încheie reglajul.
Potrivirea zonei
Opþiunea Zone Matching (Potrivirea zonei) poate fi ajustatã cu ajutorul stilurile de imagine
corespunzãtoare seturilor de stil modificabile.
Puteþi împiedica imaginea sã fie supraexpusã sau subexpusã.
Aceastã funcþie este disponibilã ºi pentru fiºierele RAW.
–1
Evitã ca imaginea sã fie subexpusã în cazul înregistrãrii
unor subiecte luminoase. Se recomandã utilizarea în cazul
scenelor puþin luminoase (predominant întunecate),
deoarece imaginile tind sã devinã albe.
0
Nu este efectuatã operaþia Zone Matching.
de la +1 la +2
Evitã ca imaginea sã fie supraexpusã în cazul înregistrãrii
unor subiecte slab luminate. Se recomandã utilizarea în
cazul scenelor luminoase (în care predominã lumina),
deoarece imaginile tind sã aibã un nivel de zgomot ridicat.
• Dacã pentru funcþia Zone Matching nu este aleasã varianta 0, contrastul nu poate fi
ajustat.
• Consultaþi tabelul urmãtor pentru a determina raza de acþiune a bliþului.
71
(pentru ISO 100)
Aperturã
Zone
Matching
(Potrivirea
zonei)
Despre spaþiul de culoare Adobe RGB
Spaþiul de culoare Adobe RGB are un domeniu larg de reproducere a culorilor, comparativ cu
sRGB care este spaþiul de culoare standard pentru camera digitalã. În cazul în care principalul
scop este de a imprima imaginile, mai ales dacã mare parte a subiectului este în culori vii,
verde sau roºu, Adobe RGB este mai eficient decât alte moduri de culoare sRGB.
• Denumirea fiºierului de imagine, începe cu “_DSC”.
Despre culorile potrivite pentru Adobe RGB
La afiºarea imaginilor înregistrate cu dispozitive compatibile cu modul Adobe RGB sau cu
unul care nu este Adobe RGB sau la vizualizarea pe ecranul LCD din partea din spate a
camerei, imaginile sunt afiºate la saturaþie scãzutã. Pentru a realiza montaje sau a imprima
imagini înregistrate cu Adobe RGB, folosiþi aplicaþii sau imprimante care acceptã gestionarea
culorilor ºi opþiunea DCF2.0 pentru spaþiul de culoare. Dacã utilizaþi anumite aplicaþii software
ºi anumite imprimante care nu beneficiazã de funcþia de gestionare a culorilor, este posibil ca
reproducerea culorilor la afiºare sau la imprimare sã nu fie fidelã.
72
Bliþ
Aceastã secþiune prezintã diverse funcþii de înregistrare la care este folosit bliþul.
Selectarea modului bliþ
Dacã bliþul încorporat este ridicat, acesta va emite automat luminã dacã spaþiul în care se
înregistreazã este întunecat, în modul automat de reglaj sau la Selecþia scenei. Puteþi modifica
în mod intenþionat modul de funcþionare a bliþului.
Buton rotativ frontal
Multiselector
Buton rotativ aflat în partea
din spate a camerei
Buton Fn (funcþie)
1 Apãsaþi butonul Fn (funcþie) pentru a fi afiºatã interfaþa Quick Navi (pag. 30).
• Când este utilizatã interfaþa mãritã (pag. 23), nu puteþi afiºa interfaþa Quick Navi. În acest
caz, efectuaþi reglajul din meniu.
2 Selectaþi un element al funcþiei Flash (Bliþ), folosind multiselectorul.
3 Selectaþi modul dorit cu butonul rotativ frontal sau cu cel rotativ din partea din spate a
aparatului.
• Indicatorul bliþului este afiºat doar dacã bliþul este ridicat.
• Dupã selectarea unui element al funcþiei Bliþ la pasul 2, dacã apãsaþi zona centralã a
multiselectorului, interfaþa este înlocuitã cu cea Exclusive disp. În aceastã interfaþã,
selectaþi modul dorit cu secþiunile v/V ale multiselectorului, apoi apãsaþi zona centralã.
• Puteþi selecta modul bliþ din meniul Înregistrare (pag. 99).
(
Auto
(Declanºarea
automatã a bliþului)
: varianta de reglaj implicitã)
Bliþul se declanºeazã automat dacã spaþiul este întunecat sau
subiectul este poziþionat contra luminii.
• Aceasta nu este o variantã disponibilã dacã selectorul rotativ
de mod este într-una dintre poziþiile P, A, S sau M.
(Bliþ cu luminã de Bliþul lumineazã ori de câte ori este scos în afarã.
umplere)
73
REAR (sincronizare În mod obiºnuit, bliþul este declanºat imediat dupã ce a fost
inversã)
eliberat butonul declanºator, apoi sunt înregistrate obiectele
iluminate de alte surse de luminã. Acesta face ca anumite
surse, cum ar fi fasciculele de luminã, sã parã nenaturale,
dacã este utilizatã o vitezã redusã a obturatorului. În modul
sincronizare inversã, sunt captate mai întâi subiectele luminate
de alte surse, apoi este declanºat bliþul. Puteþi înregistra întrun mod mai realist o luminã în miºcare sau urma unui subiect
care se deplaseazã dacã fotografiaþi subiectul mobil la o vitezã
redusã a obturatorului, folosind bliþul.
WL (Bliþ wireless)
Folosind un bliþ extern (care nu este furnizat) montat pe camera
dvs., este posibil ca anumite imagini sã aparã lipsite de
spaþialitate. În aceste cazuri, un bliþ extern, separat de corpul
camerei ºi aºezat într-o poziþie corespunzãtoare, va putea sã
creeze un contrast superior ºi sã conducã la obþinerea de
fotografii care sã inducã mai pregnant senzaþia de imagine
tridimensionalã.
Acest model de camerã digitalã poate realiza astfel de
înregistrãri ºi fãrã cablu, folosind lumina bliþului pentru a
transmite semnalul între camerã ºi bliþ (Wireless flash
shooting).
• Înregistrarea de acest fel necesitã folosirea unui bliþ HVLF56AM sau HVL-F36AM (care nu este furnizat).
Pentru a înregistra cu bliþul fãrã fir
1 Ataºaþi bliþul extern la camerã (pag. 166) ºi porniþi camera ºi bliþul extern.
2 Selectaþi WL (wireless - fãrã fir)
3 Demontaþi bliþul extern de camerã ºi ridicaþi în afarã bliþul încorporat.
În vizor ºi pe ecranul LCD apare indicaþia “WL” .
4 Determinaþi poziþia camerei ºi a bliþului extern.
5 Verificaþi dacã bliþul încorporat ºi cel extern sunt complet încãrcate.
• Bliþul încorporat este încãrcat complet când în vizor apare simbolul .
• Bliþul extern este complet încãrcat când simbolul apare în partea din spate a sa ºi
când indicatorul luminos de culoare roºie apare intermitent pe partea frontalã a bliþului.
6 Apãsaþi butonul AEL (expunerea automatã fixatã) al camerei pentru a testa declanºarea
bliþului.
• Dacã bliþul nu este declanºat, schimbaþi camera, bliþul extern sau poziþia subiectului.
7 Verificaþi din nou ambele bliþuri pentru a verifica dacã sunt complet încãrcate. Apãsaþi
butonul declanºator pentru a înregistra o imagine.
• Opriþi modul bliþ wireless (fãrã fir) dupã ce înregistraþi în acest mod. (Puteþi fie sã dezactivaþi
camera ºi bliþul extern separat, fie sã ataºaþi bliþul extern la camerã ºi sã selectaþi un alt mod
pentru bliþ, aºa cum este prezentat la pag. 73). Dacã bliþul încorporat este utilizat când
modul bliþ wireless este încã activ, va rezulta o expunere inadecvatã.
74
• Puteþi selecta reglajul wireless al camerei ºi separat bliþul extern. Vedeþi pagina 73 pentru a
regla camera. Pentru a regla bliþul extern, consultaþi instrucþiunile de operare care îl însoþesc.
Dacã acþionarea ºi funcþionarea butonului AEL (AE fixat) au fost modificate
Când folosiþi bliþul wireless, se recomandã sã puneþi [butonul AEL] (pag. 107) în poziþia
[AEL hold] sau [ AEL hold] în meniul Custom.
Dacã selectaþi un reglaj care sã fie reþinut dupã ce butonul a fost eliberat ([AEL toggle] /
[ AEL toggle]) camera trece în modul de înregistrare sincronã cu încetinitorul, în timp ce
în vizor ºi pe ecranul LCD apare “AEL”. Fiecare test de declanºare a bliþului, va face ca
modul înregistrare sincronã cu încetinitorul sã fie pornit ºi oprit.
Despre poziþia camerei ºi a bliþului
Aceastã camerã utilizeazã lumina bliþului încorporat pentru a transmite un semnal care sã
declanºeze bliþul extern. Þineþi seama de urmãtoarele puncte pentru a asigura o transmisie
corespunzãtoare a semnalului :
• înregistrarea cu bliþul fãrã fir trebuie sã se desfãºoare în spaþii întunecate cum ar fi în
interiorul unei clãdiri etc. ;
• vã recomandãm sã aºezaþi camera ºi bliþul extern în zona gri cu raza de 5 m, aºa cum este
sugerat în imaginea de mai jos (pentru mai multe informaþii legate de raza de acþiune a
bliþului, consultaþi ºi instrucþiunile de folosire care însoþesc bliþul) ;
• nu plasaþi bliþul extern chiar în spatele subiectului.
z Despre canalele de bliþ wireless
Schimbaþi canalul bliþului extern când un alt fotograf foloseºte un bliþ wireless în apropiere
ºi bliþul sãu declanºeazã bliþul dumneavoastrã extern.
Pentru a schimba canalul bliþului extern, consultaþi instrucþiunile de folosire care însoþesc
respectivul dispozitiv.
Compensarea bliþului
Când înregistraþi folosind bliþul, puteþi regla separat cantitatea de luminã, fãrã sã a modifica
gradul de compensare a expunerii. Puteþi modifica expunerea unui subiect care se aflã în raza
de acþiune a bliþului, în timp ce lãsaþi nemodificatã expunerea fundalului, care este în afara
acestei raze de acþiune.
75
Buton rotativ frontal
Buton rotativ aflat în partea
din spate a camerei
Multiselector
Buton Fn (funcþie)
1 Apãsaþi butonul Fn (funcþie) pentru a fi afiºatã interfaþa Quick Navi (pag. 30).
2 Selectaþi elementul dorit de compensare a bliþului, cu multiselectorul.
Elemente de
compensare a bliþului
3 Selectaþi valoarea doritã cu butonul rotativ frontal sau cu cel din partea din spate a
camerei.
• Când este afiºatã interfaþa Exclusive disp la pasul 2, selectaþi valoarea doritã cu secþiunile
v/V ale multiselectorului.
• Puteþi selecta interfaþa Exclusive disp din meniul Înregistrare (pag. 100).
• Pentru a stabili gradul de compensare în trepte de 1/3 între valorile ±3,0. Puteþi stabili
dimensiunea treptei de reglare a expunerii la valoarea 1/2 EV folosind interfaþa [Exposure
step] din meniul Înregistrare (pag. 98).
• Când este ridicat bliþul în exterior, valoarea de compensare stabilitã a bliþului este afiºatã pe
ecranul LCD.
• Când apãsaþi butonul declanºator pe jumãtate, în vizor apare simbolul .
• Când compensarea bliþului este realizatã cu bliþul încorporat, efectul pozitiv este posibil sã
nu fie vizibil datoritã cantitãþii limitate de luminã a bliþului, în cazul în care subiectul este
situat aproximativ la distanþa maximã pentru bliþ. Dacã subiectul este foarte apropiat, este
posibil ca efectul negativ sã nu fie vizibil.
z Compensarea expunerii ºi compensarea bliþului
Compensarea expunerii modificã viteza obturatorului, apertura ºi sensibilitatea ISO (când
este selectatã varianta [AUTO]) pentru a realiza compensarea. Dacã este utilizat bliþul,
este modificatã* ºi cantitatea de luminã emisã de acesta.
Pe de altã parte, compensarea bliþului modificã numai cantitatea de luminã a bliþului,
controlând astfel efectul relativ al luminii acestuia asupra întregii imagini. Spre exemplu,
dacã doriþi sã reduceþi cantitatea de luminã a bliþului, puteþi stabili pentru compensarea
bliþului o valoare uºor negativã ºi simultan sã alegeþi pentru compensarea expunerii o
valoare uºor pozitivã pentru a ajusta luminozitatea întregii imagini.
* Puteþi menþine cantitatea de luminã a bliþului neschimbatã prin compensarea expunerii
folosind opþiunea [Exp.comp.set] din meniul Custom (personalizat) (pag. 110).
76
Înregistrarea folosind funcþia Slow Sync - încetinire sincronã
(Înregistrarea folosind bliþul în spaþii întunecate)
Când fotografiaþi chipul unei persoane aflatã în aer liber, noaptea, fundalul fiind întunecat,
utilizarea normalã a bliþului conduce la înregistrarea unei imagini clare a subiectului, însã
fundalul aflat în afara razei de acþiune a bliþului va fi prea întunecat. În aceste condiþii, funcþia
încetinire sincronã (fotografierea folosind bliþul la o vitezã redusã a obturatorului) vã va
permite sã capturaþi o imagine clarã atât a subiectului, cât ºi a fundalului.
Bliþ
Buton SLOW SYNC
1 Trageþi în sus bliþul încorporat.
2 Înregistraþi având apãsat butonul SLOW SYNC (Încetinire sincronã).
Indicatorul devine luminos în vizor ºi pe ecranul LCD pentru a indica faptul cã expunerea
este fixatã.
• Este recomandatã folosirea unui trepied deoarece viteza obturatorului este redusã.
• La înregistrarea în modul cu prioritatea vitezei obturatorului, nu este disponibilã înregistrarea
în modul încetinire sincronã folosind butonul AEL (AE fixatã).
• Puteþi regla camera pentru a menþine modul slow sync dupã ce este eliberat butonul SLOW
SYNC (Încetinire sincronã) cu ajutorul [AEL button] din meniul Custom (pag. 107).
77
Utilizarea conectorului flash sync (pentru bliþ sincron)
Puteþi utiliza un bliþ care este dotat cu un cablul pentru bliþ sincron.
Conector
sincron
pentru bliþul
Deschideþi capacul conectorului pentru bliþul sincron ºi cuplaþi cablul.
• Selectaþi modul de reglare manualã a expunerii ºi alegeþi o vitezã a obturatorului de 1/200
secunde dacã este activã funcþia Super SteadyShot, respectic de 1/250 secunde dacã
aceastã funcþie este dezactivatã. Dacã viteza obturatorului recomandatã de bliþ este mai
redusã decât aceste valori, utilizaþi viteza recomadatã sau chiar una mai micã.
• Folosiþi un bliþ cu tensiunea pentru bliþ sincron de 400 V sau mai redusã.
• Înainte de a conecta cablul pentru bliþul sincron la conectorul pentru bliþul sincron,
opriþi alimentarea bliþului conectat. Dacã alimentarea este pornitã, este posibil ca bliþul sã
se declanºeze când cuplaþi cablul.
• Bliþul va furniza întotdeauna o emisie completã. Nu poate fi utilizatã funcþia de compensare
a bliþului (pag. 75). Puteþi înregistra la valori adiacente þinând apãsat butonul AEL (AE
blocat) (valoarea aperturii este reglatã, pag. 46).
• Nu este recomandatã reglarea automatã a echilibrului de alb. Folosiþi echilibrul de alb
particularizat pentru ca acest reglaj sã fie mai precis.
• Puteþi utiliza un bliþ dotat cu conector pentru bliþ sincron de polaritate opusã.
78
Alte operaþii
Înregistrarea propriilor reglaje
Puteþi înregistra în memorie o combinaþie a celor mai frecvent utilizate moduri ºi reglaje.
Puteþi apela configuraþia înregistratã selectând “MR” cu selectorul rotativ de mod.
Selector rotativ de mod
Buton MENU
Multiselector
Pentru a înregistra o configuraþie
1 Activaþi la camerã configuraþia pe care vreþi sã o înregistraþi. Consultaþi pagina urmãtoare
pentru a afla ce reglaje pot fi înregistrate.
• Elementele care pot fi înregistrate includ toate funcþiile ºi meniurile de înregistrare cu
butoanele ºi cursoarele exclusive. Nu puteþi înregistra numai anumite reglaje.
2 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºatã interfaþa meniului.
3 Selectaþi cu multiselectorul : meniul
Înregistrare T [4] T [Memory] (pag. 32).
4 Apãsaþi zona centralã a multiselectorului pentru a fi afiºatã interfaþa de Selecþie pentru
înregistrare.
Sunt afiºate informaþiile din memorie stabilite la pasul 1 (configuraþia curentã a camerei).
5 Selectaþi cu b/B numãrul care vreþi sã fie memorat, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
• Puteþi înregistra pânã la trei configuraþii.
• Puteþi rescrie reglajele ori de câte ori doriþi.
79
Elemente ce pot fi înregistrate
Între paranteze este indicat numãrul paginii
Modul de înregistrare1) (34) Modul Drive (55)
Sensibilitatea ISO (64)
Echilibrul de alb (61)
Exposure comp. (45)
Metoda de mãsurare (48)
Modul focalizare (52)
Dimensiunea imaginii (94)
Raportul laturilor imaginilor
(95)
Calitatea imaginii (96)
Optimizatorul domeniului D Stilul creativ3) (67)
(66)
Buton Custom
(personalizare) (81)
Treapta de reglare a expunerii Modul bliþ (73)
(98)
Comanda bliþului (99)
Raportul de putere (100)
Compensarea bliþului (75)
ISO Auto max. (100)
ISO Auto min. (100)
Reglaj AF-A (101)
Zona de autofocalizare (49)
Poziþionarea zonei de Stabilirea prioritãþii (102)
autofocalizare (49)
Iluminare de asistenþã (54)
AF w/ shutter (102)
2)
Reducerea zgomotului la
expunerea îndelungatã (103)
High ISO NR (Reducerea
zgomotului pentru sensibilitatea ridicatã) (103)
Când selectorul rotativ de mod este :
– în poziþia A, este reþinutã ºi valoarea aperturii,
– în poziþia S este reþinutã ºi viteza obturatorului,
– în poziþia M, sunt reþinute atât valoarea aperturii, cât ºi viteza obturatorului.
Nu pot fi reþinute reglajele corespunzãtoare pentru Program shift sau Manual shift.
2)
Numãrul alocat configuraþiei ºi reglajele vor fi înregistrate cu echilibrul de alb particularizat.
3)
Simultan vor fi reþinute ºi informaþiile legate de contrast, staturaþie, claritate, luminozitate
ºi potrivirea zonei.
1)
Pentru a apela configuraþiile reþinute în memoria camerei
1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia MR pentru a fi afiºatã interfaþa de apelare a
memoriei (Memory recall).
2 Selectaþi numãrul alocat configuraþiei pe care vreþi sã o apelaþi din memorie folosind
secþiunile b/B ale multiselectorului, apoi apãsaþi centrul acestui buton.
• Dupã apelarea unei configuraþii reþinute în memoria aparatului,
reglajele reale nu vor corespunde poziþiilor în care se aflã
butoanele rotative ºi cursoarele camerei. Consultaþi
informaþiile afiºate pe ecranul LCD când înregistraþi.
• Puteþi modifica reglajele dupã ce aþi apelat o configuraþie din
memorie. Noua configuraþie astfel stabilitã poate fi reþinutã
urmând procedura de la “Pentru a înregistra o configuraþie”
de la pagina precedentã.
80
Utilizarea butonului C (Custom - personalizat)
Puteþi atribui ce funcþie doriþi butonului C. Apãsaþi butonul pentru a fi afiºatã interfaþa de
reglaj pentru funcþia selectatã.
În varianta implicitã, butonului C îi este atribuit Stilul creativ (pag. 67).
Multiselector
Buton MENU
Buton C
(Custom - personalizat)
Pentru atribuirea unei funcþii butonului C
1 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºatã interfaþa meniului.
2 Selectaþi cu multiselectorul : meniul
(pag. 32).
Înregistrare T [1] T [Custom button]
3 Apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
4 Selectaþi cu v/V elementul de reglaj care sã fie atribuit butonului C, apoi apãsaþi centrul
multiselectorului.
(
: varianta de reglaj implicitã)
AF blocat
Funcþioneazã ca butonul AF blocat (pag. 105).
Buton AF / MF
Funcþioneazã ca butonul AF / MF (pag. 53).
Previzualizare DOF Funcþioneazã ca butonul de previzualizare a adâncimii câmpului
(pag. 39).
ISO
Funcþioneazã ca butonul ISO (pag. 64).
Echilibrul de alb
Funcþioneazã ca butonul pentru echilibrul de alb (pag. 61).
Exposure comp.
Funcþioneazã ca butonul de expunere (pag. 45).
81
Compensare bliþ
Afiºeazã interfaþa de reglaj pentru compensarea bliþului
(pag. 75).
Modul Drive
Funcþioneazã ca butonul DRIVE (pag. 55).
Zona de
autofocalizare
Afiºeazã interfaþa de reglaj pentru zona de autofocalizare
(pag. 49).
Dimensiunea
imaginii
Afiºeazã interfaþa de reglaj pentru dimensiunea imaginii
(pag. 94).
Calitate
Afiºeazã interfaþa de stabilire a calitãþii (pag. 96).
Stilul creativ
Afiºeazã interfaþa de reglaj pentru Stilul creativ (pag. 67).
Optimizatorul
domeniului D
Afiºeazã interfaþa de reglaj pentru Optimizatorul domeniului D
(pag. 66).
Modul bliþ
Afiºeazã interfaþa de reglaj pentru bliþ (pag. 73).
Memorie
Afiºeazã interfaþa de înregistrare a configuraþiilor (pag. 79).
Pentru utilizarea funcþiilor atribuite butonului C
Apãsaþi butonul C (personalizat).
Funcþia atribuitã butonului este activatã sau este afiºatã interfaþa meniului respectiv.
82
Folosirea funcþiilor de vizualizare
Vizualizarea imaginilor
La apãsarea butonului
este afiºatã o imagine.
(Redare), camera trece în modul de vizualizare, iar pe ecranul LCD
Multiselector
Buton
(Redare)
Selectaþi o imagine cu b/B
Trecerea la interfaþa de redare
În cursul redãrii, de fiecare datã când apãsaþi butonul DISP (Afiºare), interfeþele afiºate pe
ecran se succed astfel.
Buton DISP (Afiºare)
Setul de imagini cel mai recent
înregistrat, cu pânã la cinci elemente
Cu data înregistrãrii
Cu data înregistrãrii
Fãrã data înregistrãrii
• Butonul DISP (Afiºare) activeazã sau dezactiveazã afiºarea datei la care a fost înregistratã
imaginea, în alte moduri de redare, cum ar fi prezentarea pe un ecran mãrit.
83
Trecerea la interfaþa index
Când apãsaþi butonului
(Index), camera trece la interfaþa index. La fiecare apãsare a
butonului DISP (Afiºare), interfaþa se modificã dupã cum urmeazã.
Multiselector
Buton
(Index)
Buton DISP (Afiºare)
Buton
(ªtergere)
Buton
Interfaþa index cu
9 imagini
Selectaþi o imagine cu v/V/b/B
(Index)
Buton
(Index) sau zona centralã a
multiselectorului
Interfaþa index cu
25 imagini
Interfaþa index cu
4 imagini
Cu ajutorul butonului rotativ aflat în partea din spate a camerei puteþi viziona imaginile
trecând de la o interfaþã index la alta. Aceastã facilitate este utilã când vreþi sã treceþi rapid
la interfaþa urmãtoare.
Pentru a selecta un director
1 Selectaþi bara directoarelor folosind secþiunile b/B ale multiselectorului, apoi apãsaþi
centrul acestuia.
Directorul curent selectat / Numãrul total de directoare
Numãrul curent de imagini conþinute de director
Bara directoarelor
2 Selectaþi directorul dorit folosind secþiunile v/V, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
84
Pentru a ºterge toate imaginile din director
1 Selectaþi directorul pe care vreþi sã îl ºtergeþi, folosind secþiunile v/V ale multiselectorului.
2 Apãsaþi butonul
(ªtergere).
3 Selectaþi “Delete” cu v, apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
• Puteþi alege pentru interfaþa de confirmare varianta [Delete], aºa cum aþi selectat anterior
cu [Delete confirm.] în meniul Setup (pag. 125).
• Când doriþi sã ºtergeþi imaginile selectate, consultaþi pagina 114.
• Odatã ºtearsã o imagine, nu mai poate fi recuperatã.
• Imaginile protejate nu pot fi ºterse.
Afiºarea histogramei
Apãsaþi butonul
(Histogramã) pentru a fi afiºatã histograma ºi datele privind înregistrarea
imaginii ce apare pe ecran. Dacã apãsaþi din nou acest buton, se revine la o interfaþã
precedentã.
Buton
(Histogramã)
Când imaginea are o porþiune foarte
luminoasã ºi alta foarte întunecatã, acea
porþiune este iluminatã în histograma
afiºatã (Avertizare privind limita luminanþei).
Luminanþã
R (roºu)
G (verde)
B (albastru)
85
z Despre histogramã
Numãr de pixeli
Întunecat
Luminos
O histogramã indicã distribuþia luminanþei ºi
reprezintã câþi pixeli de o anumitã luminozitate existã
într-o imagine. Aceastã camerã beneficiazã de patru
interfeþe cu histograme, separate pentru luminanþã
ºi pentru RGB, fiecare prezentând pe axa orizontalã
luminozitatea (în stânga este negru, în dreapta alb),
iar pe axa verticalã numãrul de pixeli. Compensarea
expunerii va modifica în mod corespunzãtor
histograma. Iatã în continuare un exemplu.
Aplicaþi compensarea expunerii în
partea pozitivã a
graficului.
Aceastã compensare
lumineazã întreaga
imagine, iar histograma
se deplaseazã spre
partea luminoasã
(dreaptã). Dacã expunerea este compensatã
spre partea negativã,
histograma va fi
deplasatã în cealaltã
parte.
Ambele capete ale histogramei conþin numai date de 100% negru sau alb*. Consultarea
histogramei vã va permite sã aflaþi în prealabil starea imaginii.
* Mai exact, o imagine color este exprimatã RGB. De aceea, alb este egal cu R255,
G255, B255 ºi negru este R0, G0, B0.
Mãrirea imaginilor
Imaginile pot fi mãrite pentru a putea fi examinate mai îndeaproape.
Buton
(Mãrire)
Multiselector
Buton
86
(Redare)
Buton rotativ frontal
Buton rotativ aflat în partea
din spate a camerei
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o mãriþi, apoi apãsaþi butonul
Este mãrit centrul imaginii.
(Mãrire).
2 Mãriþi sau micºoraþi imaginea cu ajutorul butonului rotativ aflat în partea din spate a
aparatului.
3 Selectaþi porþiunea care vreþi sã fie mãritã cu ajutorul V/v/b/B de la multiselector.
• De fiecare datã când apãsaþi centrul multiselectorului, interfaþa comutã între imaginea
mãritã ºi cea afiºatã pe integral.
Zona care sã fie
mãritã dacã este
apãsatã zona
centralã a
butonului
Identificarea zonei mãrite în întreaga
imagine
• Puteþi selecta o imagine cu ajutorul butonului rotativ frontal.
4 Apãsaþi butonul
(Mãrire) sau
(Redare) pentru ca sã fie pãrãsitã redarea imaginii
mãrite ºi pentru a se reveni la redarea interfeþei afiºate înainte de operaþia de mãrire.
Scalele de mãrire sunt urmãtoarele.
Dimensiunea imaginii
Domeniul scalei
L
Aprox. × 1,1 – × 13
M
Aprox. × 1,1 – × 10
S
Aprox. × 1,1 – × 6,7
87
Rotirea unei imagini
Ca variantã implicitã, imaginile înregistrate cu orientarea portret sunt redate pãstrând
orientarea. Puteþi roti imaginile în modul urmãtor, dacã este necesar.
Buton
Buton
(Redare)
(Rotire)
1 Afiºaþi imaginea care vreþi sã fie rotitã, apoi apãsaþi butonul
Este afiºatã interfaþa utilizatã pentru rotirea imaginilor.
(Rotire).
2 Apãsaþi centrul multiselectorului pentru a roti imaginea pânã ajunge la orientarea doritã.
3 Apãsaþi butonul
(Redare) sau pe cel
(Rotire) pentru a reveni la interfaþa obiºnuitã.
• Odatã ce aþi rotit imaginea, aceasta va fi redatã în noua poziþie, chiar dacã întrerupeþi
alimentarea.
• Când copiaþi imagini rotite cu ajutorul calculatorului, aplicaþia “Picture Motion Browser”
de pe discul CD-ROM (furnizat) poate afiºa corect imagini rotite. În funcþie de software,
este totuºi posibil ca imaginea sã nu poatã fi rotitã.
88
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteþi viziona imaginile pe un ecran TV conectând camera la televizor.
Înainte de a conecta camera la televizor opriþi ambele aparate.
1
Conectaþi camera la televizor.
2 Spre mufa
1 Spre mufa de
VIDEO OUT
intrare video
Cablu video
2
Porniþi televizorul ºi comutaþi intrarea.
• Pentru amãnunte consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului.
3
Porniþi camera ºi apãsaþi
(Redare).
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apãrea pe ecranul televizorului.
Apãsaþi pe b/B ale multiselectorului, pentru a alege imaginea doritã.
Multiselector
Buton
(Redare)
• La folosirea camerei în strãinãtate poate fi necesar sã modificaþi semnalul video de
ieºire pentru a se potrivi cu sistemul de culoare al televizorului utilizat. (pag. 121).
• Monitorul LCD aflat în partea din spate a camerei nu este pornit.
• Calitatea imaginii afiºate la televizorul conectat prin cablul video este mai redusã în cazul
anumitor sisteme de culoare, comparativ cu cea a imaginilor afiºate pe un HDTV cuplat
printr-un cablu HDMI sau pe monitorul calculatorului.
89
Dacã utilizaþi un HDTV dotat cu un conector HDMI
Dacã utilizaþi un HDTV dotat cu un conector HDMI, puteþi urmãri imaginile la o calitate
superioarã utilizând un cablu HDMI (nu este furnizat).
1
Spre conectorul
HDMI
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
2 Spre mufa
HDMI
1 Conectaþi camera la televizor prin cablul HDMI.
2 Porniþi televizorul ºi alegeþi intrarea potrivitã.
3 Porniþi camera digitalã.
Aceasta trece automat în modul redare.
• Utilizaþi un cablu HDMI care are marcatã sigla HDMI pe el.
• Utilizaþi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (spre camera foto)
ºi unul adecvat pentru conectarea la televizor la celãlalt capãt.
• Conectând camera la un televizor marca Sony compatibil cu VIDEO-A, prin intermediul
unui cablu HDMI, aparatul TV va stabili automat calitatea adecvatã a imaginilor pentru
vizualizarea fotografiilor. Vã rugãm sã consultaþi manualul de instrucþiuni care însoþeºte
televizorul pentru a afla mai multe detalii.
• Este posibil ca anumite echipamente sã nu funcþioneze în mod corespunzãtor.
• Nu cuplaþi conectorul de ieºire al echipamentului la mufa HDMI a camerei deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• Puteþi schimba tipul de semnal de ieºire cu ajutorul opþiunii [HDMI output] din meniul
Setup (pag. 121).
Relativ la standardul “Photo TV HD”
Aceastã camerã este compatibilã cu standardul “Photo TV HD”.
Conectând echipamente compatibile cu standardul “Photo TV HD” al fimei Sony folosind
un cablu HDMI, veþi intra într-o lume complet nouã ºi uimitoare, în care veþi putea admira
fotografiile cu adevãrat la înaltã definiþie (Full HD).
Photo TV HD pune în evidenþã expresiile cu texturã ºi culori subtile ºi cu detalii fine, ca de
fotografie.
Relativ la sistemele de culoare TV
Pentru a putea urmãri imagini pe un ecran TV aveþi nevoie de un televizor cu o mufã de
intrare video ºi un cablu video. Sistemul de culoare TV trebuie sã fie acelaºi cu al camerei
dvs. digitale. Verificaþi lista urmãtoare pentru a afla sistemul color folosit în þara unde este
utilizat aparatul.
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine,
Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
90
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandã, Olanda,
Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina etc.
Acþionarea camerei cu ajutorul telecomenzii
Conectaþi camera la un televizor ºi porniþi-o în modul redare pentru a putea urmãri imaginile
folosind telecomanda. Majoritatea butoanelor telecomenzii au aceleaºi funcþii ca ºi butoanele
camerei.
Butoanele telecomenzii
1
(Histogramã)
Pagina
85
2
DISP (Afiºaj)
83
3
(Index)
84
4
(Rotire)
88
5
(Redare)
83
6
MENU (Meniu)
32
7
(Succesiune de imagini)
119
8
/
86
9
(ªtergere)
0
(Scalã mãrire / micºorare)
v/V/b/B/z (Redare)
T pasul 6,
Informaþii
introductive
29
• Celelalte butoane sunt utilizate când camera este în modul înregistrare sau când este
conectatã la o imprimantã compatibilã PictBridge (pag. 60, 118).
Succesiunea de imagini
Butonul
(Succesiune de imagini) al telecomenzii porneºte ºi opreºte cu uºurinþã
prezentarea unei succesiuni de imagini (pag. 119). În cursul acestei operaþii, puteþi efectua,
cu ajutorul telecomenzii, urmãtoarele :
• afiºarea imaginii precedente / urmãtoare, cu b/B ;
• pauzã / redare a succesiunii de imagini, cu z.
91
Utilizarea meniului
Lista elementelor meniului
Pentru detalii legate de acþionarea meniului, consultaþi pagina 32.
Meniul
Recording (Înregistrare) – paginile de la 94 la 104
1
Dimensiunea imaginii
Raportul laturilor imaginilor
Calitate
Optimizatorul domeniului D
Stilul creativ
Butonul C (personalizat)
Treptele de compensare a expunerii
3
Reglaj AF-A
Zona de autofocalizare
Stabilirea prioritãþii
Iluminarea de asistenþã AF
Focalizare la apãsarea pe jumãtate a
butonului declanºator
Reducerea zgomotului la expunerea
îndelungatã
Reducerea zgomotului la sensibilitate
ridicatã
Meniul
Modul bliþ
Comanda bliþului
• Raportul de putere
Compensarea bliþului
ISO Auto max.
ISO Auto min.
4
Memorie
Iniþializarea modului de înregistrare
Custom (Personalizare) – paginile de la 105 la 113
1
Focalizarea automatã declanºatã de privire
Buton AF / MF
Comanda AF / MF
Viteza de autofocalizare
Afiºarea zonei de autofocalizare
Buton de fixare a focalizãrii
3
92
2
2
Buton AEL
Modificarea funcþiilor butoanelor rotative
Reglarea expunerii cu butoanele rotative
Blocarea butoanelor rotative
Buton de alegere a interfeþei de afiºat
Împiedicarea declanºãrii fãrã card
Împiedicarea declanºãrii fãrã obiectiv
4
Reducerea efectului de ochi roºii
Iniþializarea modului personalizare
Ajustarea compensãrii expunerii
Ordinea înregistrãrilor cu expuneri adiacente
Reluare automatã
Oprire automatã a ecranului LCD la privirea
prin vizor
Schimarea orientãrii interfeþei cu informaþii
legate de înregistrare
Orientarea imaginilor
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Meniul
Playback (Redare) – paginile de la 114 la 119
1
2
ªtergere
Formatare
Protejarea imaginilor
Reglaje DPOF
• Imprimarea datei
• Imprimarea imaginilor în mod index
Reþinerea orientãrii imaginii înregistrate
Meniul
Succesiune de imagini
• Interval
Setup (Reglaj) – paginile de la 120 la 126
1
Luminozitatea ecranului
LCD
Durata afiºãrii pe ecran a
interfeþei cu informaþii
Modul economic de
funcþionare
Ieºire video
Ieºire HDMI
Limba folositã
Stabilirea datei / orei
2
Card de memorie
Numãrul fiºierului
Denumirea directorului
Selectarea directorului
• Director nou
Conexiune USB
• Carduri de memorie
afiºate în cazul folosirii
Mass storage
2
Meniul de pornire
Confirmare la ºtergere
Semnale audio
Modul de curãþare
Revenirea la configuraþia
implicitã
93
Meniul
Înregistrare 1
Variantele de reglaj implicite sunt marcate cu
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
Image size - Dimensiunea imaginii
O imagine digitalã este alcãtuitã dintr-o colecþie de puncte minuscule denumite pixeli.
“Dimensiunea imaginii” este exprimatã prin numãrul de pixeli. Cu toate cã diferenþele nu
sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine ºi duratele de procesare a datelor pot diferi
atunci când imaginea este imprimatã sau prezentatã pe monitorul unui calculator personal.
Pixel
Multe puncte
(Calitate superioarã a
imaginii ºi fiºier de
dimensiune mai mare)
Puþine puncte
(Calitate slabã a
imaginii, dar fiºier de
dimensiune redusã)
Pixeli
1 Dimensiunea imaginii : L
2 Dimensiunea imaginii : S
[Aspect ratio] (Raportul laturilor) : [3:2]
L:12M
4272 × 2848 pixeli
M:6.4M
3104 × 2064 pixeli
S:3.0M
2128 × 1424 pixeli
[Aspect ratio] (Raportul laturilor) : [16:9]
L:10M
4272 × 2400 pixeli
M:5.4M
3104 × 1744 pixeli
S:2.6M
2128 × 1200 pixeli
• Când selectaþi un fiºier RAW cu [Quality] dimensiunea imaginii pentru fiºierul RAW
corespunde variantei L. Aceastã dimensiune nu este afiºatã pe ecranul LCD.
• Puteþi utiliza ºi butonul Fn (funcþie) pentru efectuarea operaþiilor (pag. 30).
94
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
z Selectarea dimensiunii imaginilor pentru diverse scopuri
Consultaþi tabelul de mai jos când selectaþi dimensiunea imaginilor.
Dimensiunea
Sugestii pentru utilizare
imaginii
L
Mai mare
Mai
puþine
Imprimare
Mai
finã
Pentru imprimarea de imagini în format A4
sau a unor imagini de înaltã densitate cu
dimensiuea A5
M
S
Pentru stocarea unor imagini importante
sau pentru imprimarea de imagini în format
A3 / A3+*, ori a unor imagini A4 cu rezoluþie
foarte bunã.
Nr. de
imag.
Mai micã
Pentru înregistrarea unui mare numãr de
imagini sau pentru crearea de pagini web.
Mai
multe
Mai
grosierã
* Aceasta este o dimensiune mai mare decât dimensiunea A3 propriu-zisã. Puteþi imprima
astfel imagini care au o margine suplimentarã faþã de A3.
Aspect ratio - Raportul laturilor imaginilor
Puteþi selecta raportul laturilor imaginilor astfel încât sã fie adecvat scopului dvs.
3:2
Raportul obiºnuit al laturilor imaginilor.
16:9
Un raport HDTV [16:9] este recomandat când vizualizaþi
imaginile cu un HDTV.
Când este ales raportul laturilor imaginilor
[16:9], realizaþi compoziþia în aceastã zonã.
• Fiºierele RAW cu raportul laturilor 16:9 sunt afiºate în acest format dacã este utilizat un
software compatibil, cum ar fi “Image Data Converter SR”, însã sunt afiºate în format 3:2
dacã software-ul nu este compatibil cu acest raport al laturilor.
95
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Quality – Calitate
Rata de compresie a imaginii determinã calitatea acesteia. Deoarece dimensiunea fiºierului
unei imagini necomprimate este mare, este o procedurã obiºnuitã ca aparatul sã comprime
imaginea înregistratã.
RAW (RAW)
cRAW* (cRAW)
RAW&JPEG (RAW+J)
cRAW&JPEG*
(cRAW+J)
Extra fine (X.FINE)
Fine (FINE)
Standard (STD)
Formatul fiºierului : RAW (date brute).
Un fiºier RAW conþine materialul brut care urmeazã a fi
procesat pe calculator cu scop profesional. Fiºierul poate
fi accesat cu aplicaþia software “Image Data Converter
SR” furnizatã pe CD-ROM (pag. 139). Litera “c” din
“cRAW” este abrevierea pentru “comprimat”.
• Dimensiunea imaginii este stabilitã la valoarea maximã.
Dimensiunea imaginii nu este afiºatã pe ecranul LCD.
Formatul fiºierului : RAW (date brute) + JPEG.
Sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât ºi
una în format JPEG. Acest mod este adecvat când vã
sunt necesare douã fiºiere de imagine, unul JPEG pentru
vizualizare ºi unul RAW pentru realizarea de montaje.
Pentru calitatea imaginii este aleasã varianta [Fine].
Formatul fiºierului : JPEG.
Imaginea este comprimatã în format JPEG Raport de
când este înregistratã. Cu cât raportul de compresie
compresie este mai ridicat, cu atât
Scãzut
dimensiunea fiºierului este mai redusã.
Aceasta va permite înregistrarea mai
multor fiºiere pe un suport de înregistrare,
însã calitatea imaginii va fi mai slabã.
Odatã redusã calitatea imaginii, ea nu mai
poate fi restauratã ulterior pe calculator.
Dacã doriþi sã efectuaþi montaje sau sã
Ridicat
procesaþi fiºierul de imagine ulterior, aveþi
grijã ce calitate de imagine alegeþi când
efectuaþi aceastã operaþie.
* Datele sunt comprimate pânã la 60 ÷ 70 % faþã de o imagine care nu este comprimatã.
Alegeþi aceastã variantã când doriþi ca numãrul de imagini înregistrate sã fie mai
mare.
• Puteþi utiliza ºi butonul Fn (funcþie) pentru efectuarea operaþiilor (pag. 30).
• Pentru detalii privind numãrul de imagini care pot fi înregistrate când este modificatã
calitatea acestora, consultaþi pagina 24.
z Despre fiºierele RAW
Fiºierul în format RAW conþine datele brute, care nu au trecut prin vreun fel de procesare
digitalã. Un fiºier RAW diferã de alte formate mult mai rãspândite de fiºiere, cum ar fi JPEG,
prin aceea cã include materialul brut care poate fi procesat în scopuri profesionale. Aveþi
nevoie de aplicaþia software “Image Data Converter SR” furnizatã pe CD-ROM pentru a
deschide fiºierele înregistrate în format RAW cu aceastã camerã foto. Cu acest software, un
fiºier RAW poate fi deschis ºi convertit la un format obiºnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF ºi îi
pot fi reajustate echilibrul de alb, saturaþia de culoare, contrastul etc.
96
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
• Înregistrarea unei imagini în format RAW implicã urmãtoarele limitãri :
– fiºierul RAW nu poate fi tipãrit folosind o imprimantã pentru DPOF sau una compatibilã
PictBridge.
– spre deosebire de o imagine JPEG, una RAW nu suferã o operaþie de procesare de bazã,
aºa cã nu sunt reproduse cu acurateþe culorile sale în modul redare sau la redarea
imediatã pe ecran. Dacã datele sunt corect înregistrate, culorile vor fi reproduse cu
acurateþe pe calculator.
• Nu puteþi verifica efectul Optimizatorului domeniului D avansat, chiar dacã mãriþi imaginea
înregistratã în format RAW sau cRAW. (Efectul este înregistrat pe imagine.)
D-RangeOptimizer – Optimizatorul domeniului D
Puteþi analiza scena înregistratã ºi puteþi realiza reglaje automate pentru a optimiza calitatea
imaginii.
OFF (Oprit) (
Standard (
)
Pentru detalii, consultaþi pagina 66.
)
Advanced Auto (
)
(Avansat automat)
Advanced : Level (
(Avansat : Nivel)
)
Creative Syle – Stilul creativ
Puteþi selecta stilul de imagine cel mai potrivit pentru scenele înregistrate ºi pentru scopul
acestora.
Standard (
Pentru detalii, consultaþi pagina 67.
)
(Vivid - vivace) (
)
(Neutral - neutru) (
(Adobe RGB) (
)
)
1
2
3
97
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Custom button – Buton C (personalizat)
Puteþi atribui funcþia doritã butonului C (personalizat).
AF lock (AF blocatã)
Pentru detalii, consultaþi pagina 81.
AF/MF control (focalizare
automatã/manualã)
D.O.F. preview
(previzualizare DOF)
ISO (sensibilitate)
White balance
(echilibrul de alb)
Exposure comp.
(compensarea expunerii)
Flash compens.
(compensarea bliþului)
Drive mode (modul Drive)
AF area (zona
de
focalizare automatã)
Image size
(dimensiunea imaginii)
Quality (calitate)
Creative Style
(stilul Creativ)
D-Range Optimizer (optimizatorul domeniului D)
Flash mode
(modul bliþ)
Memory (memorie)
Exposure step – Treptele de compensare a expunerii
Puteþi alege trepte de compensare de 0,5 sau de 0,3 pentru viteza obturatorului, aperturã ºi
expunere
98
0,5 EV
Variaþia elementului de reglaj este efectuatã în trepte
de 1/2 EV
0,3 EV
Variaþia elementului de reglaj este efectuatã în trepte
de 1/3 EV
Meniul
Înregistrare 2
Variantele de reglaj implicite sunt marcate cu
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
Flash mode (Modul bliþ)
Puteþi selecta modul de bliþ care sã fie utilizat.
Autoflash (AUTO)
Pentru detalii, consultaþi pagina 73.
Fill-flash( )
Rear sync. (REAR)
Wireless (WL)
Flash control (Comanda bliþului)
Puteþi selecta modul de comandã a bliþului pentru a stabili cantitatea de luminã care sã fie
emisã de acesta.
ADI flash
Exact înainte de înregistrare, este emisã luminã de
preînregistrare ºi camera stabileºte cantitatea de luminã
necesarã mãsurând cantitatea de luminã reflectatã din
cea de preînregistrare, asociind-o cu informaþiile legate
de distanþã.
Pre-flash TTL
Exact înainte de fotografiere, este emisã luminã de
preînregistrare ºi camera stabileºte cantitatea de luminã
necesarã prin simpla mãsurare a cantitãþii de luminã
reflectatã din cea de preînregistrare. Informaþiile legate
de distanþã nu sunt luate în calcul.
Manual flash
Bliþul încorporat emite o anumitã cantitate de luminã
indiferent de luminozitatea subiectului. Aceastã opþiune
este dezactivatã când este selectatã varianta
[Autoflash].
ADI : “Advanced Distance Information” (Informaþii avansate privind distanþa)
TTL : “Through the lens” (Preiluminare, prin obiectiv).
• Când distanþa dintre subiect ºi bliþul extern (nu este furnizat) nu poate fi determinatã,
(înregistrarea cu un bliþ extern wireless - nu este furnizat, înregistrarea cu un bliþ separat de
camera foto folosind un cablu, înregistrarea folosind bliþuri gemene pentru prim planuri ori
etc.) camera va alege automat Pre-flash TTL.
• Selectaþi varianta [Pre-flash TTL] în urmãtoarele cazuri, deoarece camera nu poate calcula
cu acurateþe distanþa în modul ADI flash, dacã :
– la bliþul model HVL-F36AM este montat un panou extins,
– este ataºat un dispozitiv care face lumina difuzã,
– este folosit un filtru cu un factor de expunere, cum ar fi un filtru ND,
– este folosit un obiectiv pentru înregistrarea prim planurilor.
• Bliþul ADI este disponibil numai în combinaþie cu alte obiective care sunt furnizate cu
codor pentru distanþe. Pentru a determina dacã obiectivul folosit beneficiazã de codor
pentru distanþe, consultaþi instrucþiunile de folosire furnizate împreunã cu obiectivele.
99
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Power ratio – Raportul de putere
Puteþi alege cantitatea de luminã care sã fie emisã de bliþ când pentru opþiunea [Flash
control] este aleasã varianta [Manual flash].
1/1
Numãr orientativ aproximativ 12.
1/2
Numãr orientativ aproximativ 8,4.
1/4
Numãr orientativ aproximativ 6.
1/8
Numãr orientativ aproximativ 4,2.
1/16
Numãr orientativ aproximativ 3.
• În condiþiile de mãsurare ISO 100.
Flash compens. – Compensarea bliþului
Pentru detalii, consultaþi pagina 75.
ISO Auto max. – Valoarea maximã pentru sensibilitatea stabilitã automat
Puteþi selecta limita superioarã a valorii ISO AUTO, când selectorul rotativ de mod este în
poziþia P, A sau S, iar pentru ISO este aleasã varianta [AUTO].
1600
800
Regleazã automat sensibilitatea ISO, stabilind pentru
aceasta valoarea aleasã ca limitã superioarã.
400
ISO Auto min. – Valoarea minimã pentru sensibilitatea stabilitã automat
Puteþi selecta limita inferioarã a valorii ISO AUTO, când selectorul rotativ de mod este în
poziþia P, A sau S, iar pentru ISO este aleasã varianta [AUTO].
400
200
100
Regleazã automat sensibilitatea ISO, stabilind pentru
aceasta valoarea aleasã ca limitã inferioarã.
Meniul
Înregistrare 3
Variantele de reglaj implicite sunt marcate cu
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
AF-A setup – Reglaj AF-A
Corespunzãtor poziþiei “A” a cursorului, pentru modul de focalizare, este aleasã varianta
AF-A (Autofocalizare automatã), pag. 52, la valoarea implicitã. Puteþi alege pentru funcþie
varianta DMF (Direct man. focus - Focalizare manualã directã).
Atribuie funcþia Automatic AF
AF-A (
)
(Autofocalizare automatã)
DMF (
)
(Focalizare
directã)
Atribuie funcþia Direct man. focus. Puteþi realiza un
manualã reglaj fin dupã ajustarea focalizãrii în modul de focalizare
automatã.
Pentru a realiza un reglaj fin în cazul Focalizãrii manuale directe
1 Alegeþi varianta [DMF].
2 Puneþi cursorul pentru modul de focalizare în poziþia “A”.
3 Apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator pentru a bloca focalizarea.
4 Rotiþi inelul de focalizare pentru a realiza reglajul fin al focalizãrii în timp ce þineþi pe
jumãtate apãsat butonul declanºator.
Buton declanºator
Inel de focalizare
Cursorul modului
de focalizare
5 Apãsaþi complet butonul declanºator.
• Dupã ce luaþi degetul de pe butonul declanºator, operaþia de blocare a focalizãrii este
reluatã de la început când butonul declanºator este apãsat pe jumãtate.
AF area – Zona de autofocalizare
Puteþi selecta zona de autofocalizare.
Wide (
)
Spot (
)
Local (
)
Pentru detalii, consultaþi pagina 49.
101
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Priority setup – Stabilirea prioritãþii
Selectaþi un reglaj pentru eliberea obturatorului.
AF (Autofocalizare)
Obturatorul nu poate fi eliberat când focalizarea nu
este confirmatã.
Release
Obturatorul poate fi eliberat chiar dacã nu este
confirmatã focalizarea. Selectaþi aceastã variantã de
reglaj dacã are prioritate oportunitatea de înregistrare.
(Declanºare)
AF illuminator – Iluminarea de asistenþã
Puteþi activa sau dezactiva iluminarea de asistenþã. Pentru detalii legate iluminarea de
asistenþã, consultaþi pagina 54.
Auto
Iluminarea de asistenþã este activatã dacã este
necesar.
Off (dezactivat)
Iluminarea de asistenþã nu este activatã.
• Când pentru opþiunea [AF illuminator] este aleasã varianta [Off], iluminarea de asistenþã a
bliþului extern (nu este furnizat) nu este declanºatã.
AF w/ shutter– Focalizare la apãsarea pe jumãtate a butonului declanºator
În varianta implicitã, focalizarea are loc la apãsarea pe jumãtate a butonului declanºator.
Puteþi dezactiva aceastã acþiune.
On (activat)
Focalizarea este reglatã la apãsarea pe jumãtate a
butonului declanºator.
Off (dezactivat)
Focalizarea nu este reglatã la apãsarea pe jumãtate a
butonului declanºator.
• Când este aleasã varianta [Off], reglaþi focalizarea prin apãsarea zonei centrale a
multiselectorului. Obturatorul poate fi eliberat chiar dacã nu este confirmatã focalizarea.
Aceastã facilitate este utilã dacã înregistraþi în mod continuu din aceeaºi poziþie de
focalizare. Puteþi regla focalizarea ºi alegând pentru [AF/MF button] varianta [AF lock]
sau atribuind funcþia de blocare a focalizãrii (AF lock) butonului C (personalizat).
102
Long exp. NR – Reducerea zgomotului la expunerea îndelungatã
Expunerea îndelungatã face ca zgomotul sã fie mai pregnant. Când viteza obturatorului este
de o secundã sau mai lentã, reducerea zgomotului este activatã pentru a reduce zgomotul
caracteristic expunerilor îndelungate.
On (activat)
Dacã expunerea este de o secundã sau mai lungã,
procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este
deschis obturatorul. Câtã vreme are loc reducerea
zgomotului, pe ecranul LCD apare mesajul
“Processing...” (procesare). Nu puteþi înregistra
urmãtoarea imagine pânã ce nu se încheie operaþia în
curs.
Off (dezactivat)
În acest mod nu are loc reducerea zgomotului. Modul
este destinat situaþiilor în care surprinderea momentului
are prioritate. In acest mod însã zgomotul este mai
evident. Dacã folosiþi o expunere lungã, se recomandã
sã activaþi funcþia de reducere a zgomotului.
• Reducerea zgomotului nu este realizatã la înregistrarea continuã sau la înregistrarea continuã
cu expuneri adiacente, chiar dacã este aleasã varianta [On].
High ISO NR – Reducerea zgomotului la sensibilitate ridicatã
Când sensibilitatea camerei este ridicatã, zgomotul care apare în imagini devine mai pregnant.
Dacã sensibilitatea este de 1600 sau mai mare, este activatã automat funcþia High ISO NR
pentru a diminua nivelul de zgomot.
High (valoare ridicatã)
Nivelul de reducere a zgomotului la sensibilitate
ridicatã este înalt.
Normal (valoare normalã) Nivelul de reducere a zgomotului la sensibilitate ridicatã
este normal.
Low (valoare scãzutã)
Nivelul de reducere a zgomotului la sensibilitate ridicatã
este scãzut.
• Când este aleasã varianta [High], viteza de înregistrare continuã devine de circa 3,5 imagini
pe secundã.
103
Meniul
Înregistrare 4
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
Memory - Memorie
Pentru detalii, consultaþi pagina 79.
Rec mode reset - Iniþializarea modului de înregistrare
Puteþi readuce principalele funcþii de înregistrare la variantele de reglaj implicite, când
selectorul rotativ de mod este într-una dintre poziþiile P, A, S sau M.
1 Selectaþi [Rec mode reset], apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Pe ecranul LCD apare mesajul “Reset recording mode?” (Iniþializarea modului
inregistrare?).
2 Selectaþi [OK] cu v de la multiselector, apoi apãsaþi zona centralã a acestui buton.
Funcþiile de bazã ale meniului de înregistrare vor fi readuse la valorile implicite.
• Elementele care vor fi iniþializate sunt funcþiile acþionate cu butoanele dedicate ºi toate
elementele din meniul
Înregistrare. Pentru detalii legate de elementele care sã fie
iniþializate, consultaþi “Revenire la valorile implicite – iniþializare” (pag. 172).
104
Meniul
Custom 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
Eye-Start AF - Focalizarea automatã declanºatã de privire
Focalizarea este confirmatã când priviþi prin vizor, iar viteza obturatorului ºi apertura sunt
reglate automat.
On (activat)
Focalizarea este reglatã automat.
• Acest mod consumã mai rapid energia acumulatorului
comparativ cu modul [Off].
Off (dezactivat)
Focalizarea nu este reglatã.
Buton AF / MF - Buton de comutare între focalizarea automatã ºi cea manualã
Butonul AF/MF comutã între modurile AF (focalizare automatã) ºi MF (focalizare manualã)
în varianta implicitã de reglaj (pag. 53). Acest buton poate fi utilizat pentru fixarea focalizãrii
stabilite automat.
Buton AF / MF
Consultaþi pagina 53.
AF blocat
Este utilizat acest buton pentru fixarea focalizãrii stabilite
automat. Apãsaþi butonul ºi focalizarea va rãmâne fixatã
la valoarea respectivã când este activatã funcþia de
autofocalizare. Dacã nu este activã funcþia de focalizare
automatã, acest buton o va activa, iar focalizarea va fi
confirmatã ºi blocatã.
Apãsaþi butonul declanºator pentru a fotografia, în timp
ce menþineþi apãsat butonul AF/MF.
105
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
AF / MF control - Comanda AF / MF
Dacã pentru [AF/MF button] este aleasã varianta [AF/MF control] (pag. 105), puteþi schimba
modul de acþionare a butonului AF/MF.
Hold (menþinere)
Se comutã între focalizarea automatã ºi cea manualã
numai dacã este menþinut apãsat acest buton.
Toggle (comutare)
Apãsaþi ºi eliberaþi butonul pentru a comuta între AF ºi
MF. Apãsaþi ºi eliberaþi din nou butonul pentru a reveni
la varianta precedentã de reglaj.
AF drive speed - Viteza de autofocalizare
Puteþi alege viteza de focalizare în cazul în care aceastã funcþie este activatã.
Fast (rapid)
Focalizarea este rapid confirmatã.
Slow (lent)
Focalizarea este confirmatã lent.
• Utilizaþi aceastã variantã când este ceva mai dificil de
focalizat asupra subiectului, spre exemplu în modul
de înregistrare a prim-planurilor.
AF area disp. – Afiºarea zonei de autofocalizare
Când este apãsat pe jumãtate butonul declanºator, zona de autofocalizare localã activa este
luminatã pentru scurtã vreme în culoarea roºie. Puteþi modifica durata cât acesta este iluminat
sau sã împiedicaþi iluminarea sa.
0.6 sec
Zona de autofocalizare localã este iluminatã timp de 0,6
secunde.
0.3 sec
Zona de autofocalizare localã este iluminatã timp de 0,3
secunde.
Off
(dezactivat)
Zona de autofocalizare este iluminatã numai când este
apãsat multiselectorul.
FocusHoldButt. – Buton de fixare a focalizãrii
Dacã folosiþi un obiectiv care beneficiazã de facilitatea de fixare a focalizãrii, puteþi modifica
funcþia butonului pentru a previzualiza imaginea de înregistrat.
Focus hold
(fixarea focalizãrii)
Utilizaþi acest buton pentru a fixa focalizarea.
Folosiþi butonul de fixare a focalizãrii pentru a
D.O.F. preview
(previzualizare D.O.F.) previzualiza adâncimea câmpului de înregistrat.
106
Meniul
Custom 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
AEL Button – Buton de fixare a expunerii stabilite automat
Funcþia ºi modul de operare a butonului AEL (AE Lock) pot fi modificate.
Butonul AEL (AE Lock) are douã funcþii ; o funcþie “AEL” care fixeazã valoarea expunerii
(viteza obturatorului ºi apertura) pentru oricare metodã de mãsurare ºi o funcþie “ (Spot)
AEL” care realizeazã temporar mãsurarea punctualã ºi fixeazã valoarea gãsitã pentru expunere.
Butonul AEL are douã moduri de acþionare : “hold” (fixare) care face ca butonul sã fie activ
numai câtã vreme este menþinut apãsat ºi “toggle” (comutare) butonul activând ºi dezactivând
funcþia la fiecare apãsare. Sunt disponibile urmãtoarele combinaþii :
AEL hold
(fixarea expunerii)
Câtã vreme este þinut apãsat butonul, valoarea expunerii
corespunzãtoare metodei de mãsurare este fixatã.
AEL toggle
Apãsaþi butonul o datã ºi eliberaþi-l, iar valoarea expunerii
(comutarea expunerii) corespunzãtoare metodei de mãsurare va rãmâne fixatã.
Apãsaþi din nou butonul ºi blocajul va fi eliminat.
AEL hold
(fixarea expunerii
mãsuratã punctual)
Câtã vreme este þinut apãsat butonul, camera efectueazã
mãsurarea punctualã a expunerii, indiferent de metoda
de mãsurare stabilitã anterior ºi fixeazã valoarea gãsitã.
AEL toggle
(comutarea expunerii
mãsuratã punctual)
Apãsaþi butonul o datã ºi eliberaþi-l, iar camera va efectua
temporar mãsurarea punctualã a expunerii, indiferent de
metoda de mãsurare stabilitã anterior ºi va fixa valoarea
gãsitã. Apãsaþi din nou butonul pentru a renunþa la
valoarea fixatã.
• Opþiunea “AEL” este utilã când doriþi sã menþineþi aceeaºi expunere pentru mai multe
imagini, iar varianta “hold” este utilã dacã doriþi sã utilizaþi temporar metoda de mãsurare
punctualã.
• Câtã vreme valoarea expunerii este fixatã, pe ecranul LCD ºi în vizor aparesimbolul .
Aveþi grijã sã eliminaþi fixarea expunerii dacã este folositã varianta “AEL toggle”.
• Cu excepþia cazului în care este selectat modul cu prioritatea vitezei obturatorului sau a
celui manual, încetinirea sincronã este selectatã automat ori de câte ori este folosit bliþul.
În acest caz, este dezactivatã metoda de mãsurare punctualã, iar variantele “hold” ºi
“toggle” pot fi comutate numai alternativ (pag. 77).
• Reglajele “hold” ºi “toggle” afecteazã comutarea manualã (pag. 43) în modul manual de
funcþionare.
Ctrl dial setup – Modificarea funcþiilor butoanelor rotative
Când selectorul rotativ de mod este în poziþia P sau M, viteza obturatorului este reglatã cu
ajutorul butonului rotativ frontal, iar apertura cu cel rotativ din partea din spate a camerei, în
varianta implicitã. Puteþi inversa însã rolurile butoanelor.
SS
F/no. Viteza obturatorului este reglatã cu ajutorul butonului rotativ
frontal, iar apertura cu cel rotativ din partea din spate a
camerei.
SS Apertura este reglatã cu ajutorul butonului rotativ frontal,
iar viteza obturatorului cu cel rotativ din partea din spate a
camerei.
• Când selectorul rotativ de mod este în poziþia A sau S, aceastã atribuire de funcþii nu este
valabilã.
F/no.
107
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Dial exp. comp – Reglarea expunerii cu butoanele rotative
Puteþi regla expunerea (pag. 45) cu ajutorul butonului rotativ frontal sau a celui din spatele
camerei.
Off (oprit)
Buton rotativ
frontal
Expunerea nu este reglatã cu butoanele rotative.
Expunerea este reglatã cu butonul rotativ frontal.
Expunerea este reglatã cu butonul rotativ din partea din
Buton rotativ
din spatele camerei spate a camerei.
Dacã pentru opþiunea [Ctrl dial setup] este aleasã varianta [
SS
F/no.], funcþiile
butoanelor rotative, frontal ºi a celui din spatele camerei, sunt cele prezentate în tabelul de
mai jos :
Mod
Oprit
Buton rotativ
din spate
Varianta Ps
Expunere
Varianta Ps
Varianta PA
Varianta PA
Expunere
Buton rotativ frontal
Aperturã
Expunere
Aperturã
A Buton rotativ din
spatele camerei
Aperturã
Aperturã
Expunere
Expunere
Vitezã obturator
S Buton rotativ din
Vitezã obturator
spatele camerei
Vitezã obturator
Expunere
Buton rotativ frontal Vitezã obturator
Vitezã obturator
Vitezã obturator
Aperturã
Aperturã
Buton rotativ
frontal
Buton rotativ
din spate
Buton rotativ frontal
P Buton rotativ din
spatele camerei
Buton rotativ frontal Vitezã obturator
M
Buton rotativ din
spatele camerei
Mod
Aperturã
Oprit
Varianta PA
Expunere
Varianta PA
Varianta PS
Varianta PS
Expunere
Buton rotativ frontal
Aperturã
Expunere
Aperturã
A Buton rotativ din
spatele camerei
Aperturã
Aperturã
Expunere
Expunere
Vitezã obturator
Vitezã obturator
Expunere
Aperturã
Aperturã
Vitezã obturator
Vitezã obturator
Buton rotativ frontal
P Buton rotativ din
spatele camerei
Buton rotativ frontal Vitezã obturator
S Buton rotativ din
Vitezã obturator
spatele camerei
M
108
Buton rotativ
frontal
Buton rotativ frontal
Aperturã
Buton rotativ din
Vitezã obturator
spatele camerei
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Ctrl dial lock – Blocarea butoanelor rotative
Puteþi bloca butonele rotative frontal ºi pe cel din spatele camerei foto pentru a împiedica
deplasarea acestora ºi modificarea reglajelor în timp ce transportaþi camera foto.
On (pornit)
Butonele rotative, frontal ºi din spatele camerei, funcþioneazã
numai când sunt afiºate viteza obturatorului ºi apertura.
Off (oprit)
Butonele rotative, frontal ºi din spatele camerei, funcþioneazã
mereu.
Button ops. – Buton de alegere a interfeþei de afiºat
În varianta implicitã, la apãsarea unuia dintre butoanele ISO, WB (Echilibrul de alb), DRIVE,
(Expunere) sau C (Personalizat) pe ecran va fi afiºatã interfaþa exclusivã respectivã.
Puteþi alege ca în loc de aceastea sã fie afiºatã interfaþa Quick Navi (pag. 30).
Exclusive disp
Este afiºatã intefaþa exclusivã dedicatã modului respectiv.
Quick Navi
Este afiºatã interfaþa Quick Navi corespunzãtoare modului
selectat.
• Chiar dacã este selectatã varianta [Quick Navi], va fi afiºatã interfaþa exclusivã în cazul în
care, în interfaþa mãritã afiºatã pe ecran, nu existã nici un element cãruia sã i se aplice.
Relese w/oCard – Împiedicarea declanºãrii fãrã card
Puteþi bloca butonul declanºator astfel încât obturatorul sã nu fie eliberat în cazul în care nu
este introdus nici un card de memorie în aparat.
Enable (activat)
Obturatorul poate fi eliberat chiar dacã nu este inserat nici
un card de memorie în camera foto.
Disable
(dezactivat)
Obturatorul poate fi eliberat doar dacã este inserat un card
de memorie în camera foto.
Relese w/oLens – Împiedicarea declanºãrii fãrã obiectiv
Puteþi bloca butonul declanºator astfel încât obturatorul sã nu fie eliberat în cazul în care nu
este montat nici un obiectiv la camera foto. Dacã veþi cupla aparatul la un telescop astronomic,
spre exemplu, selectaþi [Enable] pentru ca obturatorul sã poatã fi eliberat.
Enable (activat)
Obturatorul poate fi eliberat chiar dacã nu este montat nici
un obiectiv la camera foto.
Disable
(dezactivat)
Obturatorul poate fi eliberat doar dacã este montat un
obiectiv la camera foto.
109
Meniul
Custom 3
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
Red eye reduc. – Reducerea efectului de ochi roºii
Este redus fenomenul de ochi roºii prin emiterea de câteva ori cãtre bliþ a unei lumini slabe
înainte de înregistrarea propriu-zisã folosind bliþul.
On (pornit)
Este redus fenomenul de ochi roºii.
Off (oprit)
Nu este utilizatã opþiunea de reducere a fenomenului de
ochi roºii.
• Reducerea fenomenului de ochi roºii este disponibil numai în cazul folosirii bliþului
încorporat. (Când folosiþi un bliþ extern -care nu este furnizat, fenomenul de ochi roºii
apare rareori.)
Red Exp. comp. set – Ajustarea compensãrii expunerii
În cadrul reglajului implicit, dacã este selectatã compensarea expunerii când este folosit
bliþul, vor fi modificate viteza obturatorului, apertura, sensibilitatea ISO (numai în modul
AUTO) ºi cantitatea de luminã emisã de bliþ pentru a se asigura compensarea expunerii (pag.
45). Fixând cantitatea de luminã emisã de bliþ, puteþi limita efectele compensãrii expunerii la
fundal, acesta fiind iluminat numai de lumina mediului ambiant (de cãtre alte surse în afarã de
bliþ).
Compensarea expunerii este realizatã atât în ceea ce
Ambient & flash
(mediu ambiant ºi bliþ) priveºte lumina mediului ambiant (fundalul aflat în afara
razei de acþiune a bliþului), cât ºi la nivelul bliþului.
• Valorile care sunt modificate : viteza obturatorului,
apertura, sensibilitatea ISO (numai în modul AUTO)
ºi cantitatea de luminã emisã de bliþ.
• Valorile care rãmân nemodificate : nici una.
Ambient only
(exclusiv mediul
ambiant)
Compensarea expunerii este limitatã la lumina mediului
ambiant (fundalul), în timp ce expunerea realizatã cu
ajutorul luminii bliþului este fixatã.
• Valorile care sunt modificate : viteza obturatorului,
apertura, sensibilitatea ISO (numai în modul AUTO).
• Valorile care rãmân nemodificate : cantitatea de luminã
emisã de bliþ.
• Folosind compensarea bliþului, puteþi limita compensarea la nivelul luminii bliþului fixând
expunerea pentru mediul ambiant aflat în afara razei de acþiune a bliþului (pag. 75).
– Valorile care sunt modificate : cantitatea de luminã emisã de bliþ.
– Valorile care rãmân nemodificate : viteza obturatorului, apertura, sensibilitatea ISO.
110
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Bracket order – Ordinea înregistrãrilor cu expuneri adiacente
Puteþi stabili dumneavoastrã ordinea înregistrãrilor cu valori adiacente ale expunerii (pag.
57). Funcþia nu se aplicã valorilor adiacente pentru DRO avansat.
0T–T+
Se foloseºte valoarea 0Ev pentru prima imagine care
reprezintã cea mai bunã variantã de înregistrare.
Exemplu : ± 0EV T –0,3EV T +0,3EV T –0,7EV
T +0,7EV
–T0T+
Ordinea este de la expunere scãzutã la expunere ridicatã.
Exemplu : –0,7EV T –0,3EV T ±0Ev T +0,3Ev T
+0,7Ev
Auto review – Reluare automatã
Dupã ce este înregistratã o imagine, o puteþi afiºa pe ecranul LCD timp de 2, de 5, respectiv
de 10 secunde. Puteþi, de asemenea, sã o ºtergeþi în timpul redãrii imediate.
10 sec
Afiºeazã imaginea pe ecranul LCD timp de 10 sec.
5 sec
Afiºeazã imaginea pe ecranul LCD timp de 5 sec.
2 sec.
Afiºeazã imaginea pe ecranul LCD timp de 2 sec.
Off
Dezactiveazã funcþia de reluare automatã.
Pentru a ºterge imaginea în cursul redãrii imediate
Apãsaþi (ªtergere), apoi selectaþi [Delete] în interfaþa de confirmare cu ajutorul secþiunii
v a multiselectorului, apoi apãsaþi centrul butonului de comandã.
• Când o imagine înregistratã în zona de autofocalizare localã este mãritã pe interfaþa de
reluare automatã, mãrirea este realizatã pornind din jurul zonei selectate pentru ajustarea
focalizãrii.
• Reluarea automatã la înregistrarea continuã ºi la înregistrarea cu valori adiacente va prezenta
numai ultima imagine înregistratã. Dacã ºtergeþi o imagine urmând procedura de mai sus,
va fi ºtearsã numai imaginea afiºatã.
• La reluarea automatã, imaginea nu va fi afiºatã în poziþie verticalã chiar dacã aþi înregistrat
imaginea în poziþie verticalã (pag. 112).
Auto off w/VF – Oprirea automatã a ecranului LCD la privirea prin vizor
Senzorii ocularului localizaþi în partea dreaptã, sub vizor, detecteazã dacã fotograful priveºte
sau nu prin vizor. Ecranul LCD poate fi reglat sã se opreascã automat când priviþi subiectul
prin vizor.
On (pornit)
Ecranul LCD este oprit automat când priviþi prin vizor.
Off (oprit)
Ecranul LCD rãmâne pornit chiar dacã priviþi prin vizor.
• Indiferent de reglajul realizat în acest meniu, interfaþa cu informaþiile legate de înregistrare
dispare automat dupã scurgerea perioadei de timp stabilite (cinci secunde este perioada
de timp stabilitã implicit, pag. 120).
111
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Rec. info disp. – Schimarea orientãrii interfeþei cu informaþii legate de
înregistrare
Puteþi stabili ca interfaþa cu informaþiile legate de înregistrare sã se roteascã în mod automat
când camera este în poziþie verticalã.
Auto rotate
(rotire automatã)
Interfaþa se roteºte automat, ajungând în poziþie
verticalã, când camera este þinutã vertical.
Horizontal
(orizontal)
Interfaþa nu se roteºte automat, când camera este þinutã
în poziþie verticalã.
Img. orientation – Orientarea imaginilor
Puteþi alege dacã informaþiile privind orientarea imaginii sã fie înregistrate sau nu împreunã
cu aceasta.
Record
(este înregistratã)
Orientarea imagini este înregistratã împreunã cu aceasta.
• Când pentru [PlaybackDisplay] este aleasã varianta
[Auto rotate] în meniul
Redare, imaginea este
redatã în poziþie verticalã (pag. 118),
Not record
(nu este înregistratã)
Orientarea imagini nu este înregistratã împreunã cu
aceasta.
• Când este selectatã varianta [Record], o imagine de la calculator va fi afiºatã în poziþie
verticalã cu ajutorul aplicaþiei software “Picture Motion Browser” / “Image Data Converter
SR” (furnizate). Este posibil ca imaginea sã nu fie afiºatã în poziþie verticalã, în funcþie de
aplicaþia software folositã.
• Pentru a roti manual imaginea afiºatã, consultaþi pagina 88.
112
Meniul
Custom 4
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
Custom reset - Iniþializarea meniului Custom
Toate reglajele meniului
Custom sunt readuse la valorile implicite.
1 Selectaþi [Custom reset], apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Pe ecranul LCD apare mesajul “Reset custom functions ?” (Sã fie iniþializate funcþiile
personalizate?).
2 Selectaþi [OK] cu v de la multiselector, apoi apãsaþi zona centralã a acestui buton.
Opþiunile de bazã ale meniului personalizat (
Custom) vor fi readuse la valorile implicite.
113
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
Meniul Redare 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Delete – ªtergere
Puteþi ºterge imaginile care nu sunt necesare.
Marked images
(imaginile marcate)
Sunt ºterse numai imaginile selectate.
All images
(toate imaginile)
Sunt ºterse toate imaginile de pe cardul de memorie.
• Odatã ºtearsã o imagine, nu o mai puteþi recupera.
• Imaginile protejate nu pot fi ºterse.
• Folosiþi butonul (ªtergere) pentru a ºterge rapid imaginile, cadru cu cadru (T pasul 6
din broºura “Informaþii introductive”).
Pentru a ºterge imaginile selectate
1 Selectaþi [MarkedImages] (imagini marcate) din [Delete] (ªtergere).
2 Selectaþi, cu ajutorul b/B de la multiselector, imaginea care vreþi sã fie ºtearsã, apoi
apãsaþi zona centralã a acestuia.
Marcajul apare pe imaginea selectatã.
Numãrul total
• Pentru a renunþa la selecþie, apãsaþi, din nou, zona centralã a acestuia.
3 Pentru a ºterge alte imagini, repetaþi pasul 2 .
• Pentru a renunþa, apãsaþi
(Redare).
4 Apãsaþi MENU.
Este afiºat mesajul “Delete images?” (ªtergerea imaginilor?)
5 Selectaþi [Delete] cu v de la multiselector, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Imaginile selectate sunt ºterse, iar ecranul revine la interfaþa de redare.
Pentru a ºterge toate imaginile
1 Selectaþi [All images] (Toate imaginile) din [Delete] (ªtergere).
Este afiºat mesajul “Delete all images on card ?” (Sã fie ºterse toate imaginile de pe
card?)
2 Selectaþi [Delete] cu ajutorul v de la multiselector, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Toate imaginile selectate sunt ºterse, iar ecranul revine la interfaþa de redare.
114
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Format – Formatare
Este formatat suportul de înregistrare.
• Þineþi seama cã operaþia de formatare va ºterge definitiv toate datele de pe suportul de
înregistrare, inclusiv imaginile protejate.
1 Selectaþi [Format].
Este afiºat mesajul “All data will be deleted. Format ?” (Toate datele vor fi ºterse. Sã se
formateze?)
2 Selectaþi [OK] cu v de la multiselector, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Formatare este definitivatã.
• În cursul formatãrii, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateþi suportul de înregistrare
cât timp este aprins acest indicator.
• Formataþi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacã îl veþi formata cu ajutorul
calculatorului, este posibil sã nu poatã fi utilizat pentru camera foto, în funcþie de tipul de
format aplicat.
• Nu puteþi formata un card “Memory Stick Duo” care este inserat în slotul pentru cardul CF
prin intermediul unui adaptor. Pentru a formata cardul “Memory Stick Duo”, introduceþi-l direct în slotul care-i este destinat.
Protect – Protejarea imaginilor
Imaginile sunt protejate împotriva ºtergerii accidentale. Urmaþi procedura de mai jos.
Marked images
(imaginile marcate)
Sunt protejate numai imaginile selectate.
All Images (protejarea Sunt protejate toate imaginile de pe cardul de memorie.
tuturor imaginilor)
Cancel all (anularea
protecþiei tuturor)
Este anulatã protecþia tuturor imaginilor de pe cardul de
memorie.
Pentru a proteja imaginile selectate
1 Selectaþi [Marked images] (Imagini marcate) din [Protect] (Protejare).
2 Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o protejaþi cu ajutorul b/B de la multiselector, apoi
apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Pe imaginea selectatã apare marcajul -.
• Pentru a renunþa la selecþie, apãsaþi din nou
zona centralã a multiselectorului.
-
3 Pentru a proteja ºi alte imagini, repetaþi pasul 2.
• Pentru a renunþa, apãsaþi (Redare).
4 Apãsaþi MENU.
Este afiºat mesajul “Protect images ?” (Sã fie protejate imaginile ?)
5 Selectaþi [OK] cu v de la multiselector, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Imaginea este protejatã ºi ecranul revine la interfaþa de redare.
115
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Pentru a proteja toate imaginile
1 Selectaþi [All images] (Toate imaginile) din [Protect] (Protejare).
Este afiºat mesajul “Protect images ?” (Sã fie protejate imaginile?)
2 Selectaþi [OK] cu ajutorul v de la multiselector, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Toate imaginile sunt protejate, iar ecranul revine la interfaþa de redare.
Pentru a renunþa la protejarea imaginilor
1 Selectaþi [Cancel all] (Anularea pentru toate imaginile) din [Protect] (Protejare).
Este afiºat mesajul “Cancel all ?” (Sã fie anulatã protecþia pentru toate imaginile?)
2 Selectaþi [OK] cu ajutorul v de la multiselector, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Protecþia imaginii este anulatã, iar ecranul revine la interfaþa de redare.
DPOF setup – Reglaje DPOF
Folosind camera, puteþi specifica imaginile ºi numãrul de exemplare care sã fie imprimate
înainte de a începe tipãrirea lor la un magazin specializat sau cu ajutorul imprimantei proprii.
Urmaþi procedura de mai jos.
Marked images
(imaginile marcate)
Marcajul DPOF este atribuit numai imaginilor selectate.
All images
(toate imaginile)
Atribuie marcajul DPOF tuturor imaginilor de pe cardul
de memorie.
Cancel all
(anulare pentru toate
imaginile)
Marcajul DPOF este eliminat de pe toate imaginile
conþinute de cardul de memorie.
• Nu puteþi marca fiºiere cu date RAW.
• Puteþi stabili orice numãr pânã la 9.
Stabilirea marcajului DPOF pentru imaginile selectate
1 Selectaþi [Marked images] (imagini marcate) din [DPOF setup].
2 Selectaþi imaginea care vreþi sã fie ºtearsã, cu ajutorul b/B de la multiselector, apoi
selectaþi numãrul de foi cu ajutorul butonului rotativ din spatele aparatului.
Pe imaginea selectatã apare simbolul
DPOF ºi este selectat numãrul de coli de
imprimat.
• Pentru a renunþa la selecþie, rotiþi
DPOF
butonul rotativ din spatele aparatului
pentru a elimina marcajul DPOF.
3 Pentru a marca alte imagini, repetaþi pasul 2.
Numãr total
• Pentru a renunþa, apãsaþi butonul
(Redare).
4 Apãsaþi MENU.
• Este afiºat mesajul “Set DPOF ?”
5 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Pe imaginea selectatã apare marcajul DPOF, iar afiºajul revine la interfaþa de redare.
116
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Pentru a marca DPOF toate imaginile
1 Selectaþi [All images] (toate imaginile) din [DPOF setup].
Este afiºat mesajul “Number of copies ?” (Numãrul de exemplare?)
2 Selectaþi numãrul de coli cu v/V de la multiselector, apoi apãsaþi zona centralã a acestui
buton.
Apare mesajul “Set DPOF?” (Stabilire DPOF?).
3 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Marcajul DPOF apare pe toate imaginile ºi se revine la interfaþa de redare.
• Dacã introduceþi în acest aparat un card de memorie care conþine imagini marcate DPOF cu
alte camere, dupã care alegeþi imaginile care sã aibã marcajul DPOF, specificaþiile prealabile
stabilite cu alte aparate vor fi anulate.
Eliminarea marcajului DPOF de pe toate imaginile
Când efectuaþi aceastã operaþie, este anulatã ºi imprimarea index. Dacã marcajele DPOF sunt
lãsate dupã imprimare, se recomandã sã le ºtergeþi pur ºi simplu.
1 Selectaþi [Cancel all] (Anulare pentru toate imaginile) din [DPOF setup].
Apare mesajul “Cancel all ?” (Anulare pentru toate imaginile ?)
2 Selectaþi [OK] cu ajutorul vde la multiselector, apoi apãsaþi centrul acestui buton.
Marcajul DPOF este ºters de pe toate imaginile ºi se revine la interfaþa de redare.
Date imprint (imprimarea datei)
Puteþi suprapune data pe imagini când le imprimaþi. Poziþia datei (în afarã sau în cadrul
imaginii, dimensiunea caracterelor etc.) depinde de imprimantã.
On (activ)
Este inseratã data pe imaginea tipãritã
Off (inactiv)
Data nu este inseratã pe imaginea tipãritã.
• În mod obiºnuit, este inseratã numai data, însã informaþiile tipãrite pot diferi de la o imprimantã
la alta. Aceastã funcþie este posibil sã nu fie disponibilã în funcþie de imprimanta folositã.
Index print (imprimarea imaginilor în mod index)
Puteþi realiza o imprimare index a tuturor imaginilor de pe cardul de memorie.
Create index
(creeare index)
Stabileºte modul index de imprimare.
Delete index
(ºtergere index)
Nu specificã modul index de imprimare a imaginilor.
• Numãrul de imagini care sunt imprimate pe o foaie ºi formatul depinde de imprimantã.
Imaginile RAW nu pot fi imprimate index.
• Imaginile înregistrate ulterior stabilirii imprimãrii index nu vor fi incluse în sesiunea de
imprimare deja stabilitã. Se recomandã sã efectuaþi selecþia pentru imprimarea index exact
înainte de tipãrirea propiu-zisã.
117
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Playback Display – Reþinerea orientãrii imaginii înregistrate
La redarea unei imagini înregistrate în poziþia portret, camera detecteazã orientarea imaginii
ºi o afiºeazã automat corect poziþionatã.
Auto rotate
(rotire automatã)
Imaginea este afiºatã în poziþia portret, dacã este necesar.
Manual rotate
(rotire manualã)
Toate imaginile sunt afiºate în poziþia peisaj.
• La redarea unei imagini la televizor sau pe calculator, aceasta va fi afiºatã în poziþia portret
chiar dacã este selectatã varianta [Manual rotate].
• Dacã este selectat [Not record] cu [Img. orientation] în meniul Custom, imaginea nu va
fi afiºatã în poziþia portret (pagina 112).
118
Meniul de redare 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
Slide show – Succesiune de imagini
Sunt redate imaginile înregistrate în ordine (Slide show – Succesiuni de imagini).
Selectaþi [Slide show], apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Începe prezentarea succesivã a imaginilor care se încheie automat dupã ce au fost redate
toate imaginile.
Pentru ca succesiunea de imagini sã facã o pauzã, apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Pentru reluarea prezentãrii succesiunii de imagini apãsaþi încã o datã zona centralã a acestui
buton.
Pentru ca succesiunea de imagini sã fie întreruptã în cursul prezentãrii, apãsaþi butonul
MENU.
• În cursul succesiunilor de imagini, puteþi vedea imaginea precedentã sau pe cea urmãtoare
cu ajutorul butoanelor b/B.
Interval – Interval
Puteþi alege dimensiunea intervalului dintre imagini la prezentarea succesivã a acestora.
30 sec.
Se trece la urmãtoarea imagine dupã fiecare 30 secunde.
10 sec.
Se trece la urmãtoarea imagine dupã fiecare 10 secunde.
5 sec.
Se trece la urmãtoarea imagine dupã fiecare 5 secunde.
3 sec.
Se trece la urmãtoarea imagine dupã fiecare 3 secunde.
1 sec.
Se trece la urmãtoarea imagine dupã fiecare secundã.
119
Meniul de reglaje 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
LCD brightness – Luminozitatea ecranului LCD
Puteþi regla luminozitatea monitorului LCD.
1 Selectaþi [LCDbrightness], apoi apãsaþi zona centralã a
multiselectorului.
2 Reglaþi luminozitatea cu ajutorul b/B de la multiselector,
apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
• La prezentarea informaþiilor legate de înregistrare sau în interfaþa de redare, puteþi ajusta
luminozitatea apãsând puþin mai mult timp butonul DISP (afiºaj).
Info. disp. time – Durata afiºãrii pe ecran a interfeþei cu informaþii
În cursul înregistrãrii, interfaþa cu informaþii legate de înregistrare apare pe ecranul LCD.
Puteþi modifica durata de afiºare a interfeþei.
1 min.
Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 1 minut.
30 sec.
Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 30 sec.
10 sec.
Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 10 sec.
5 sec.
Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 5 sec.
• Interfaþa apare din nou dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator sau dacã efectuaþi o
altã operaþie.
Power save – Modul economic de funcþionare
Dacã nu acþionaþi camera o anumitã perioadã de timp, aceasta va trece în modul economic de
funcþionare oprindu-se aproape complet (Power Save) T pasul 4 din broºura “Informaþii
introductive”.
Puteþi stabili durata de timp dupã care camera sã treacã în modul economic de funcþionare.
30 min.
Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 30 minute.
10 min.
Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 10 minute.
5 min.
Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 5 minute.
3 min.
Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 3 minute.
1 min.
Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 1 minut.
• Dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator camera revine la modul înregistrare.
• Indiferent de reglajul efectuat aici, camera va trece în modul economic de funcþionare dupã
30 de minute în cazul în care este cuplatã la televizor. Când conectarea la televizor este
efectuatã printr-un cablu HDMI (nu este furnizat) ºi dacã este utilizat un adaptor de reþea/
încãrcãtor (nu este furnizat), facilitatea de oprire automatã a camerei nu este activã.
120
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Video output – Ieºire video
Stabileºte ieºirea pentru semnalul video în funcþie de sistemul color al televizorului conectat;
acest sistem diferã în funcþie de þarã ºi de regiune. Dacã doriþi sã vizualizaþi imaginile la
televizor, verificaþi pagina 90 pentru sistemul color TV utilizat în þara sau regiunea unde este
utilizatã camera foto.
NTSC
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire modul NTSC
(de exemplu : pentru S.U.A. ºi Japonia).
PAL
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire modul PAL
(de exemplu : pentru Europa).
HDMI output – Ieºire HDMI
Când conectaþi camera cu un televizor cu înaltã definiþie, HDTV, prin intermediul conectorului
HDMI (pag. 90), semnalul de ieºire de la aceastã camerã este determinat automat. La afiºarea
imaginilor înregistrate cu o camerã, este posibil ca alte semnale sã facã imaginea mai clarã, în
funcþie de subiect. Puteþi efectua urmãtoarele modificãri.
HD (1080i)prior.
Este acordatã prioritate semnalului de ieºire HD (1080i).
HD (720p)prior.
Este acordatã prioritate semnalului de ieºire HD (720p).
SD priority
Are prioritate semnalul de ieºire SD (standard).
• Variantele de reglaj prezentate mai sus nu se aplicã în cazul în care televizorul nu acceptã
semnalul selectat, caz în care camera va transmite la ieºire un semnal care sã fie compatibil
cu televizorul conectat.
Language – Limba folositã
Selectaþi limba care sã fie folositã la afiºarea elementelor de meniu, a avertismentele sau a
mesajele pe ecran.
1 Selectaþi [
Language], apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
2 Stabiliþi limba doritã cu ajutorul v/V de la multiselector, apoi apãsaþi centrul acestuia.
121
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Date / Time setup – Stabilirea datei / orei
Stabileºte data ºi ora.
Selectaþi [Date/ Time setup], apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului. Stabiliþi data ºi
ora din nou din interfaþa de reglaj Date/Time.
• Pentru procedura de stabilire a datei ºi orei, consultaþi pasul 4 din broºura“Informaþii
introductive”.
122
Meniul Reglaje 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
Memory card – Card de memorie
Puteþi selecta tipurile de carduri de memorie care sã fie utilizate pentru înregistrare sau
pentru redare.
Memory Stick
Este utilizat un card de memorie “Memory Stick Duo”
pentru înregistrare sau redare.
CompactFlash
Este utilizat un card CF / Microdrive pentru înregistrare
sau redare.
File number – Numãrul fiºierului
Stabileºte metoda utilizatã pentru atribuirea de numere imaginilor.
Series (în serie)
Sunt atribuite numere succesive fiºierelor, chiar dacã
directorul de înregistrare sau cardul de memorie este
schimbat sau dacã sunt ºterse toate imaginile.
Reset (iniþializare)
Numerotarea fiºierelor începe de la 0001de fiecare datã
când este schimbat directorul sau când este modificatã
data înregistrãrii în cazul folosirii directoarelor clasificate
dupã datã. Când directorul de înregistrare conþine un
fiºier, va fi atribuit un numãr mai mare cu o unitate decât
cel mai mare numãr deja alocat.
Folder name – Denumirea directorului
Denumirea standard a unui director (100MSDCF etc.) poate fi schimbatã cu o denumire de
tip datã pentru a permite clasificarea directoarelor dupã datã, în vederea stocãrii ºi redãrii
ulterioare.
Standard form
(denumire standard)
Selecteazã forma standard pentru denumirea unui
director.
Date form
(denumire tip datã)
Selecteazã tipul datã pentru denumirea directorului. Va fi
creat în mod automat un nou director de fiecare datã
când este modificatã data înregistrãrii.
• Directoarele ºi imaginile stocate în directoare cu denumire standard îºi vor pãstra denumirile.
• Dacã este selectatã varianta [Date form], denumirea directorului va fi în mod automat
afiºatã dupã cum urmeazã.
Exemplu :
A : Numãrul directorului.
B : Y / MM / DD (ultimele douã cifre ale anului / luna / ziua)
123
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
Select folder – Selectarea directorului
Când este selectatã forma standard de denumire a unui director ºi existã douã sau mai multe
directoare, puteþi selecta directorul de înregistrare care sã fie utilizat pentru înregistrarea
imaginilor.
1 Selectaþi [Select folder], apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
2 Stabiliþi directorul dorit cu ajutorul v/V de la multiselector, apoi apãsaþi centrul acestuia.
• Nu puteþi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Date form].
New folder (Director nou)
Pe cardul de memorie, este creat un director nou pentru înregistrarea imaginilor.
Noului director îi este atribuit un numãr mai mare cu o unitate decât cel mai mare numãr
existent ºi acesta devine directorul curent de înregistrare.
USB connection – Conexiune USB
Selectaþi modul USB pentru a fi utilizat când conectaþi camera la calculator etc., folosind un
cablu USB.
Mass Storage
Utilizat pentru copierea imaginilor la calculator. Camera
este recunoscutã ca dispozitiv de stocare USB.
PTP
Imprimã imagini cu ajutorul unei imprimante compatibile
PictBridge sau copiazã imagini pe dispozitive compatibile
PTP (Picture Transfer Protocol).
• Pentru detalii legate de tipãrirea cu o imprimantã
compatibilã PictBridge, consultaþi pagina 146.
Remote PC
Folosind “Telecomanda camerei foto” conþinutã de
discul CD-ROM (furnizat), puteþi acþiona anumite funcþii
ale camerei (cum ar fi înregistrarea) de pe un calculator,
cum ar fi stocarea imaginilor înregistrate pe calculator
etc.
MassStrg.card – Carduri de memorie afiºate în cazul folosirii Mass Storage
Dacã este utilizatã conexiunea Mass Storage, iar în camera foto sunt introduse atât un
“Memory Stick Duo”, cât ºi un card CF / Microdrive, în funcþie de calculatorul folosit, pot fi
afiºate imaginile de pe ambele carduri.
124
Both cards
(ambele carduri)
Sunt afiºate atât informaþiile de pe “Memory Stick Duo”,
cât ºi cele de pe cardul CF / Microdrive. Aceastã opþiune
este disponibilã pentru un calculator cu sistemul de
operare Windows 2000 SP3 sau variante ulterioare.
Selected card
(cardul selectat)
Sunt afiºate numai informaþiile de pe cardul selectat de
opþiunea [Memory card].
Meniul Reglaje 3
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pagina 32
.
Menu Start – Meniul de pornire
În varianta implicitã, dacã apãsaþi butonul MENU, prima este afiºatã interfaþa
1 sau
Puteþi modifica acest reglaj pentru a fi afiºatã mai întâi interfaþa anterior selectatã.
Top (sus)
Este afiºatã mai întâi interfaþa
1 sau
1.
1.
Previous (precedent) Este afiºatã mai întâi interfaþa de meniu anterior selectatã.
Delete confirm. – Confirmare la ºtergere
Înainte de a ºterge imaginile sau directoarele, este afiºatã o interfaþã de confirmare “Delete
images ?” (Sã fie ºtearsã imaginea?). În mod obiºnuit, este selectatã implicit varianta [Cancel]
(Anulare), însã puteþi stabili ca varianta implicitã sã fie [Delete] (ºtergere).
Varianta [Delete] (ºtergere) este selectatã implicit.
“Delete” first
(ºtergere mai întâi)
“Cancel” first
(anulare mai întâi)
Varianta [Cancel] (anulare) este selectatã implicit.
Audio signals – Semnale audio
Selecteazã sunetul produs când este blocat obturatorul, în cursul numãrãtorii inverse asociate
cronometrului propriu etc.
On (pornit)
Porneºte sonorul.
Off (oprit)
Opreºte sonorul.
Cleaning mode – Modul curãþare
Dacã în interiorul aparatului pãtrund praf sau scame care se aºeazã pe senzorul de imagine
(partea aparatului care are rolul filmului dintr-un aparat foto clasic), este posibil sã aparã în
imaginile înregistrate, aceasta depinzând de spaþiul de înregistrare. Dacã pe senzorul de
imagine existã praf, folosiþi o pensulã de curãþare cu suflãtor ºi curãþaþi zona senzorului de
imagine urmând procedura de mai jos. Puteþi curãþa cu uºurinþã praful folosind pensula cu
suflãtor ºi funcþia antipraf a camerei.
• Curãþarea poate fi efectuatã numai dacã nivelul de energie al acumulatorului este
(simbol cu trei segmente care indicã energia rãmasã acumulatorului) sau mai mult. O
energie scãzutã a acumulatorului, în cursul operaþiei de curãþare, poate conduce la
deteriorarea obturatorului. Se recomandã sã încheiaþi repede operaþia de curãþare.
1 Verificaþi dacã acumulatorul este complet încãrcat.
• Se recomandã utilizarea unui adaptor de reþea / a unui încãrcãtor (nu este furnizat).
2 Selectaþi [Cleaning mode], apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Este afiºat mesajul “After cleaning turn camera off. Continue?” (Dupã curãþare, opriþi
camera. Continuaþi?).
125
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 32
3 Selectaþi [OK] cu v de la multiselector, apoi apãsaþi zona centralã a acestuia.
• Dupã ce senzorul de imagine vibreazã pentru scurtã vreme, oglinda din faþã este ridicatã.
4 Detaºaþi obiectivul.
5 Utilizaþi pensula cu suflãtor pentru a
curãþa suprafaþa senzorului de imagine ºi
spaþiul din jurul sãu.
• Nu atingeþi senzorul de imagine cu vârful pensulei. Terminaþi cât se poate de repede
operaþia de curãþare.
• Þineþi camera cu faþa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului
dintr-un loc în altul.
• Nu folosiþi un pulverizator de spray deoarece poate împrãºtia vapori în interiorul camerei.
• Când curãþaþi senzorul de imagine, nu puneþi vârful pensulei cu suflãtor în cavitatea
de dincolo de zona de montaj a obiectivului. Nu este necesar sã puneþi pensula cu
suflãtor în apropierea senzorului de imagine .
6 Montaþi obiectivul ºi puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF.
• Camera începe sã emitã semnale sonore dacã acumulatorul s-a consumat în timpul operaþiei
de curãþare. Opriþi imediat curãþarea ºi puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF.
z Pentru a împiedica pãtrunderea prafului în interiorul camerei
• Alegeþi spaþii ferite de praf în care sã schimbaþi obiectivul ºi efectuaþi operaþia cât mai
repede posibil.
• Nu lãsaþi aparatul fãrã obiectiv sau fãrã capacul de protecþie a corpului camerei.
• Când montaþi capacul de protecþie a corpului camerei, eliminaþi tot praful de pe capac
înainte de a-l ataºa la aparat.
Reset default – Revenirea la configuraþia implicitã
Puteþi readuce la varianta iniþialã principalele funcþii ale camerei.
1 Selectaþi [Reset default], apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Este afiºat mesajul “Reset default?” (Sã se revinã la variantele implicite?)
2 Selectaþi [OK] cu v de la multiselector, apoi apãsaþi centrul multiselectorului.
Principalele funcþii sunt iniþializate.
• Pentru detalii legate de elementele care sã fie readuse la variantele stabilite implicit, consultaþi
“Revenirea la variantele implicite” de la pagina 172.
126
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator
Conectarea camerei la calculator (pag. 129)
Pregãtirea camerei foto ºi a calculatorului ºi
conectarea camerei la calculatorul dvs.
Copierea imaginilor pe calculator (pag. 130)
Vizualizarea imaginilor pe calculator
Instalarea aplicaþiei software ºi utilizarea imaginlor (pag. 135)
Sunt instalate urmãtoarele aplicaþii software :
• “Picture Motion Browser”
• “Image Data Converter SR”
• “Image Data Lightbox SR”
• “Remote Camera Control”
127
Configuraþia recomandatã
Pentru calculatorul conectat la camerã, este
recomandatã urmãtoarea configuraþie.
x Windows
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4 / Windows XP* SP2 / Windows
Vista*
• Nu este garantatã funcþionarea dacã
mediul de operare este un sistem de
operare actualizat (upgrade) cãtre cele
mai sus menþionate sau dacã mediul de
operare este multiplu (multi-boot).
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi
ºi cea Starter.
Mufã USB :
Conector USB standard
x Macintosh
Sistem de operare preinstalat :
Mac OS X (v 10.1.3 sau versiuni
ulterioare)
Mufã USB :
Conector USB standard
Note privind conectarea
camerei la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea pentru toate
sistemele de operare menþionate anterior.
• Dacã doriþi sã conectaþi simultan douã sau
mai multe dispozitive USB la un singur
calculator, este posibil ca unele dispozitive
-inclusiv camera foto- sã nu funcþioneze,
în funcþie de tipurile de dispozitive USB
folosite.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã folosiþi
un hub USB sau un cablu prelungitor.
• Conectaþi camera folosind o interfaþã USB
compatibilã cu transferul USB de vitezã
mare (USB 2.0) care vã va permite un
transfer superior (vitezã de transfer mare).
Aceastã camerã este compatibilã cu HiSpeed USB (USB 2.0).
128
• Verificaþi dacã pentru opþiunea [USB
connection] din meniul
Setup (de
reglaje) a fost aleasã varianta [Mass
Storage].
• La revenirea calculatorului din starea
Suspend sau Sleep se poate întâmpla sã
nu se reactiveze în acelaºi timp ºi
comunicarea dintre calculator ºi camera
digitalã.
Conectarea camerei la calculator
Puteþi copia imagini de la camera foto la
calculator dupã cum urmeazã.
4 Conectaþi camera la calculator.
La introducerea directã a
cardului de memorie în
calculator
1 Spre mufa USB
Scoateþi cardul de memorie din camerã,
introduceþi-l în calculator ºi puteþi copia
imaginile.
Pentru a conecta la calculator
camera conþinând un card de
memorie, folosiþi conexiunea
USB
Urmaþi procedura de la paginile 130 la 132
pentru a copia imagini.
• Verificaþi dacã în meniul Setup, pentru
[USB connection] este aleasã varianta
[Mass Storage] (pag. 124).
Cablu USB
2 Spre
mufa USB
1 Introduceþi în camera foto un card
de memorie conþinând imaginile
care vã intereseazã.
2 Introduceþi în camera foto un
acumulator suficient încãrcat sau
cuplaþi aparatul la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului / încãrcãtorului de reþea
(nu este furnizat).
• Când copiaþi imaginile din camera foto
pe calculator folosind un acumulator
insuficient încãrcat, operaþia poate
eºua sau informaþiile se pot deteriora
în cazul întreruperii premature a
alimentãrii.
3 Porniþi camera foto ºi calculatorul.
129
Copierea imaginilor pe calculator
Copierea imaginilor pe calculator – Windows XP / Vista
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents” (pentru Windows Vista :
“Documents”).
3 Faceþi dublu-clic pe directorul
unde sunt stocate fiºierele cu
imagini pe care vreþi sã le copiaþi.
Apoi faceþi clic-dreapta pe un fiºier
de imagine pentru a fi afiºat
meniul, dupã care faceþi clic pe
[Copy].
1 Dupã realizarea unei conexiuni
USB, faceþi clic pe [Copy pictures
to a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] T [OK] pentru ca
interfaþa de asistenþã sã aparã
automat pe ecran.
• În legãturã cu destinaþia de stocare a
fiºierelor cu imagini, gãsiþi detalii la p. 133.
4 Faceþi dublu clic pe directorul [My
• Când interfaþa cu instrucþiuni (wizard)
nu este afiºatã T consultaþi “Copierea
imaginilor pe calculator – Windows
2000” (pag. 131).
Documents] (Pentru Windows
Vista : [Documents]). Faceþi apoi
clic-dreapta în fereastra “My
Documents” pentru a fi afiºat
meniul ºi apoi clic pe [Paste].
2 Faceþi dublu clic pe [DCIM].
• În acest caz, puteþi sã importaþi
imaginile folosind “Picture Motion
Browser”.
Fiºierele cu imagini sunt copiate în
directorul “My Documents” (Pentru
Windows Vista : “Documents”).
130
• Dacã în directorul de destinaþie a copierii
existã o imagine cu aceeaºi denumire,
va fi afiºat mesajul de confirmare a
operaþiei de suprascriere. Dacã datele
noi sunt suprascrise peste cele deja
existente, datele fiºierului original vor
fi ºterse. Pentru a copia un fiºier cu
imagini pe calculator fãrã a-l suprascrie
peste un altul, modificaþi denumirea
fiºierului, apoi copiaþi-l. Þineþi seama
însã cã, dupã modificarea denumirii
unui fiºier, este posibil ca acesta sã nu
mai poatã fi redat de camera dvs. foto
(pag. 134).
Vizualizarea imaginilor pe
calculator
x Windows
Aceastã secþiune descrie procedeul de
vizionare a imaginilor din directorul “My
Documents” (pentru Windows Vista :
“Documents”).
1
Faceþi clic pe [Start] T [My
Documents] (Pentru Windows
Vista : [Documents]).
Copierea imaginilor pe calculator – Windows 2000
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents”.
1 Faceþi dublu clic pe [My Computer]
T [Removable Disk].
2
Urmaþi pasul 2 ºi ulterior
procedura de la “Copierea
imaginilor la calculator – Windows
XP / Vista”.
Este afiºat conþinutul directorului “My
Documents” (pentru Windows Vista :
“Documents”).
• Dacã nu folosiþi Windows 2000, faceþi
un clic dublu pe [My Documents] de
pe desktop.
Copierea imaginilor pe calculator – Macintosh
1 Faceþi dublu clic pe simbolul
recent recunoscut T [DCIM] T
este stocat în memorie directorul
ce conþine imaginile pe care vreþi
sã le copiaþi.
2 Marcaþi ºi deplasaþi fiºierele cu
imagini deasupra simbolului de
hard disk.
Fiºierele de imagini sunt copiate pe hard
disk.
131
2 Faceþi dublu-clic pe fiºierul cu
imaginea doritã.
4 Faceþi clic pe [OK].
Dispozitivul este deconectat.
• Pasul 4 nu este necesar în mediul
Windows XP / Vista.
x Macintosh
Marcaþi ºi deplasaþi simbolul drive-ului sau
pe cel al cardului de memorie peste simbolul
de pubelã. Camera va fi deconectatã de la
calculator.
Este afiºatã imaginea.
x Macintosh
Faceþi dublu-clic pe simbolul de hard disk
T pe fiºierul cu imaginea doritã pentru ca
acesta sã fie deschis.
Pentru a ºterge conexiunea
USB
Efectuaþi mai întâi procedurile urmãtoare în
cazurile în care :
• deconectaþi cablul USB ;
• scoateþi unitatea de memorie ;
• opriþi camera digitalã.
x Windows
1 Faceþi clic dublu pe , pe bara cu
simbolurile programelor rezidente.
Faceþi dublu clic aici
2 Faceþi clic pe
(USB Mass Storage
Device) T [Stop].
3 Bifaþi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceþi clic pe [OK].
132
Locaþia de memorie a fiºierelor cu imagini
ºi denumirea acestora
Fiºierele cu imagini înregistrate de camera
foto sunt grupate în directoare pe cardul de
memorie.
Exemplu : structura directoarelor
în Windows XP
• Fiºierele cu imagini sunt denumite în modul
urmãtor. ssss (numãrul fiºierului)
reprezintã un numãr oarecare cuprins între
0001 ºi 9999. Secþiunea numericã a
denumirii unui fiºier RAW ºi cea a
fiºierului JPEG corespunzãtor sunt
aceleaºi.
– Fiºiere JPEG :
DSC0ssss. JPG
– Fiºiere JPEG (Adobe RGB) :
_DSCssss. JPG
– Fiºiere de date RAW (altele decât
Adobe RGB):
DSC0ssss. ARW
– Fiºiere de date RAW (Adobe RGB):
_DSCssss. ARW
A Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu o aceastã camerã foto
(Primele trei cifre indicã numãrul
directorului).
B Puteþi crea un nou director care sã se
numeascã dupã data curentã (pagina
123).
• Nu se pot înregistra / reda nici un fel de
imagini în directorul “MISC”.
• În funcþie de calculator, se poate întâmpla
ca extensia sã nu fie afiºatã.
• Pentru informaþii suplimentare despre
directoare consultaþi paginile 123, 124.
133
Copierea imaginilor de la calculator pe un
card memorie ºi vizualizarea lor
Aceastã secþiune foloseºte ca exemplu un
calculator Windows.
Când un fiºier cu imagini copiat pe calculator,
nu mai rãmâne pe un card de memorie, puteþi
revedea respectiva imagine cu ajutorul
camerei foto copiind fiºierul ce o conþine de
pe calculator pe un card de memorie.
• Pasul 1 nu este necesar dacã numele
fiºierului stabilit cu camera foto nu a fost
schimbat.
• În funcþie de dimensiunea imaginii, este
posibil sã nu o puteþi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator
ºi a celor fotografiate cu alte echipamente
decât aceastã camerã foto nu este
garantatã.
• Dacã nu existã un director în care sã fie
stocate fiºierele cu imagini, creaþi mai întâi
unul cu ajutorul camerei foto (pag. 124),
apoi copiaþi aici fiºierele cu imagini.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea care vã intereseazã,
apoi
clic
pe
[Rename]
(redenumire). Schimbaþi numele
fiºierului alocându-i unul de
forma “DSC0ssss”.
ssss reprezintã oricare numãr
cuprins între 0001 ºi 9999.
134
• Dacã sunt afiºate mesaje de avertizare
privind suprascrierea datelor, introduceþi
alte cifre.
• În funcþie de configurarea calculatorului,
poate sã aparã ºi extensia, care în cazul
imaginilor este “JPG”. Nu modificaþi
aceastã extensie.
2 Copiaþi fiºierul de imagine într-un
director al cardului de memorie,
respectând procedura de mai jos.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea, apoi clic pe [Copy].
2 Faceþi dublu clic pe [Removable Disk]
sau pe [Sony MemoryStick] aflate în
[My Computer].
3 Faceþi clic-dreapta pe directorul
[sssMSDCF] inclus în directorul
[DCIM], apoi faceþi clic pe [Paste].
• sss reprezintã un numãr cuprins
între 100 ºi 999.
Utilizarea aplicaþiilor software (furnizate)
Pentru a utiliza fotografiile înregistrate cu
camera, sunt furnizate urmãtoarele aplicaþii
software : “Picture Motion Browser”, “Image
Data Converter SR”, “Image Data Lightbox
SR” ºi “Remote Camera Control”.
• Aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
este compatibilã cu calculatoarele
Macintosh.
Configuraþia recomandatã
x Windows
Configuraþie recomandatã pentru
utilizarea “Picture Motion
Browser”
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*.
Procesor / Memorie :
Pentium III 500 MHz sau mai rapid, 256
MB de RAM sau mai mult (se recomandã
Pentium III 800 MHz sau mai rapid ºi 512
MB de RAM sau mai mult)
Hard disk :
Spaþiul liber pe disc necesar pentru
instalare este de circa 200 MB sau mai mult
Monitor :
1024 × 768 puncte sau mai multe, adâncime
mare de culoare (culoare pe 16 biþi) sau
mai mult.
Configuraþie recomandatã la
utilizarea “Image Data Converter
SR Ver. 2” / “Image Data Lightbox
SR” / “Remote Camera Control”
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*
(“Remote Camera Control” este disponibil
exclusiv pentru Windows XP* SP2).
Procesor / Memorie :
Pentium III MMX 1GHz sau mai rapid, 512
MB de RAM sau mai mult (se recomandã
1 GB de RAM sau mai mult).
Memorie virtualã :
700 MB sau mai mult
Monitor :
1024 × 768 puncte sau mai multe, adâncime
mare de culoare (culoare pe 16 biþi) sau
mai mult.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi
sau cea Starter.
x Macintosh
Configuraþie recomandatã la
utilizarea “Image Data Converter
SR Ver. 2” / “Image Data Lightbox
SR” / “Remote Camera Control”
S.O.(preinstalat) : Mac OS X (v10.4) sau
versiuni ulterioare
Procesor : Power Mac seriile G4/G5 (se
recomandã 1.0 GHz sau mai rapid), Intel
Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo sau
mai rapid
Memorie: 512 MB sau mai mult (se
recomandã 1 GB sau mai mult).
Afiºaj : 1024×768 puncte sau mai mult,
32.000 culori sau mai mult.
135
Instalarea aplicaþiilor software
Puteþi instala software-ul furnizat urmând
procedura de mai jos.
x Windows
• Înregistraþi-vã ca administrator.
1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi
discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
Este afiºatã interfaþa cu meniul de
instalare.
termenii convenþiei de licenþã) ºi apoi
faceþi clic pe [Next].
5
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe
ecran pentru ca instalarea sã fie
definitivatã.
• Când apare mesajul care vã solicitã
restartarea calculatorului pentru
confirmare, reporniþi-l urmând
instrucþiunile de pe ecran.
6 Scoateþi discul din calculator dupã
• Dacã aceasta nu apare, faceþi clic dublu
pe
(My Computer) T
(SONYPICTUTIL).
• În Windows Vista, este posibil sã fie
afiºatã interfaþa AutoPlay. Selectaþi
“Run Install.exe” ºi urmaþi instrucþiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea aplicaþiei software.
2 Faceþi clic pe [Install].
Apare interfaþa de alegere a limbii folosite
la afiºarea pe ecran “Choose Setup Language”.
3 Selectaþi limba doritã, apoi faceþi
clic pe [Next].
Pe ecran apare [Location Settings]
(Reglaje privind locaþia)
4
136
Selectaþi [Region] (Regiune) ºi
[Country / Area] (Þarã / Zonã), apoi
faceþi clic pe [Next].
Când apare fereastra [Welcome to the
InstallShield Wizard for SonyPicture
Utility], faceþi clic pe [Next].
Pe ecran apare “License Agreement”
(Convenþia de licenþã).
Citiþi cu atenþie convenþia. Dacã
acceptaþi termenii stipulaþi, faceþi clic pe
butonul alãturat mesajului [I accept the
terms of the license agreement] (accept
ce instalarea s-a încheiat.
Sunt instalate urmãtoarele aplicaþii :
• Sony Picture Utility
“Picture Motion Browser”
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“Remote Camera Control”
Dupã ce aþi instalat software-ul pe desktop
va apare un simbol care trimite la pagina de
internet pentru înregistrarea utilizatorilor.
Odatã ce v-aþi înregistrat pe site, puteþi
beneficia de suport tehnic sigur ºi folositor.
http://www.sony.net/registration/di
x Macintosh
• Pentru instalare, înregistraþi-vã ca
Administrator.
1 Porniþi calculatorul Macintosh ºi
introduceþi discul CD furnizat în cititorul
de CD-uri.
2 Faceþi clic dublu pe simbolul unitãþii
pentru CD.
3 Copiaþi fiºierul [SIDS_INST.pkg] din
folderul [MAC] peste simbolul hard
diskului.
4 Faceþi clic dublu pe fiºierul
[SIDS_INST.pkg] din folderul în care a
fost copiat.
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran pentru
a finaliza instalarea.
• În cazul în care apare mesajul de
confirmare a repornirii calculatorului,
restartaþi-l urmând instrucþiunile de pe
ecran.
Utilizarea aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
Puteþi utiliza imaginile de la camera foto mai
mult ca oricând, profitând de software-ul
furnizat.
Aceastã secþiune face o sintezã a aplicaþiei
“Picture Motion Browser” ºi oferã
instrucþiunile de bazã.
• Aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
este compatibilã cu calculatoarele
Macintosh.
Prezentarea generalã a
“Picture Motion Browser”
Cu “Picture Motion Browser” puteþi :
• sã importaþi imaginile înregistrate cu
camera foto ºi sã le afiºaþi la calculator ;
• sã organizaþi imaginile pe calculator în
ordine cronologicã, dupã data la care au
fost înregistrate ;
• sã retuºaþi (Red Eye Correction etc.), sã
tipãriþi ºi sã transmiteþi fotografiile sub
formã de documente ataºate prin poºta
electronicã, sã modificaþi data înregistrãrii
ºi altele ;
• sã imprimaþi ºi sã stocaþi fotografiile cu
datã ;
• sã creeaþi un disc cu date folosind un
dispozitiv de inscripþionare pentru CD-uri
sau pentru DVD-uri.
Sau din meniul Start : faceþi clic pe [Start]
T [All Programs](în Windows 2000,
[Programs]) T [Sony Picture Utility] T
[Picture Motion Browser].
• Când lansaþi “Picture Motion Browser”
pentru prima datã, pe ecran apare un mesaj
de confirmare pentru Instrumentul de
informare. Selectaþi [Start]. Aceastã funcþie
vã aduce la cunoºtinþã noutãþile de genul
actualizãrilor pentru aplicaþiile software.
Puteþi modifica ulterior reglajul stabilit.
Pãrãsirea aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
din colþul din
Faceþi clic pe butonul
dreapta sus al interfeþei.
Importul imaginilor
1 Conectaþi camera la calculatorul
personal urmând procedura
“Conectarea
camerei
la
calculator”
Dupã ce camera foto este detectatã
automat, este afiºatã interfaþa [Import
Media Files].
• Pentru detalii legate de “Picture Motion
Browser” consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
Pentru a porni “Picture Motion Browser
Guide” din meniul Start, faceþi clic pe [Start]
T [All Programs] (în Windows 2000,
[Programs]) T [Sony Picture Utility] T
[Help] T [Picture Motion Browser Guide].
Accesarea ºi pãrãsirea
“Picture Motion Browser”
Accesarea aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
Faceþi dublu clic pe simbolul
(Picture
Motion Browser) de pe desktop.
• Închideþi fereastra AutoPlay Wizard
dacã aceasta apare în Windows XP /
Vista.
137
2 Importaþi imaginile.
Pentru a declanºa importul imaginilor,
faceþi clic pe butonul [Import].
Puteþi vizualiza imaginile ordonate în funcþie
de data la care au fost înregistrate. Pentru
detalii legate de funcþionare, consultaþi
“Picture Motion Browser Guide”.
În mod implicit, imaginile sunt importate
într-un director creat în “My Picture”
care este denumit cu data la care a avut
loc importul.
• Pentru instrucþiuni legate de funcþionare,
consultaþi “Picture Motion Browser
Guide”.
Vizualizarea imaginilor
Dacã operaþia de import se încheie, aplicaþia
“Picture Motion Browser” se lanseazã. Sunt
afiºate reprezentãrile de mici dimensiuni ale
imaginilor importate.
• Directorul “My Pictures” este stabilit ca
director implicit în “Viewed folders”.
138
Exemplu : Interfaþa cu afiºarea dupã lunã
Utilizarea aplicaþiei software “Image Data
Converter SR”
Prezentarea “Image Data
Converter SR Ver.2.0”
Cu ajutorul aplicaþiei “Image Data Converter
SR Ver. 2.0”, puteþi edita imagini înregistrate
în modul RAW, efectuând modificãri, spre
exemplu, ale curbei de nuanþe sau ale
claritãþii. De asemenea, puteþi salva imaginile
în diferite formate generale de fiºiere.
• Dacã salvaþi o imagine ca date de tipul
RAW, aceasta va fi stocatã în formatul
ARW2.0.
• Pentru detalii, consultaþi documentaþia
Help.
Pentru a porni documentaþia Help din meniul
Start, faceþi clic pe [Start] T [All Programs]
(în Windows 2000, [Programs]) T [Sony
Image Data Suite] T [Help] T [Image Data
Converter SR Ver. 2].
Ajustarea imaginii
Puteþi ajusta echilibrul de alb, expunerea ºi
Stilul Creativ pentru o imagine, folosind
butoanele din bara de comenzi.
Stocarea imaginii
Puteþi stoca fotografii afiºate ºi editate cu
ajutorul unui calculator. Puteþi fie sã stocaþi
imaginea ca date RAW, fie sã o stocaþi
într-un format general de fiºier.
Lansarea ºi închiderea
aplicaþiei “Image Data
Converter SR Ver.2.0”
• Pentru detalii, consultaþi documentaþia
Help a “Image Data Converter SR”.
x Windows
Asistenþã tehnicã
Pentru a lansa aplicaþia
Faceþi clic pe simbolul aplicaþiei “Image Data
Converter SR Ver. 2.0” de pe desktop.
Pentru lansarea de la meniul Start, faceþi clic
pe [Start] T [All Programs] (în Windows
2000, [Programs]) T [Sony Image Data
Suite] T [Image Data Converter SR Ver. 2.0].
Informaþii suplimentare legate de acest
produs, precum ºi rãspunsuri la cele
mai frecvente întrebãri pot fi gãsite pe
pagina de Internet dedicatã asistenþei
pentru clienþii firmei Sony
http://www.sony.ro
Pentru a pãrãsi aplicaþia
Faceþi clic pe butonul
din colþul din
dreapta-sus al ferestrei.
x Macintosh
Pentru a lansa aplicaþia
Faceþi dublu-clic pe [Image Data Converter
SR Ver. 2] din directorul [Sony Image Data
Suite] aflat în directorul [Application].
Pentru a pãrãsi aplicaþia
Faceþi clic pe [Quit Image Data Converter
SR] din meniul [IDC SR].
139
Utilizarea aplicaþiei software “Image Data
Lightbox SR”
Prezentarea “Image Data
Lightbox SR”
Aplicaþia “Image Data Lightbox SR” vã
permite sã efectuaþi urmãtoarele operaþii :
• afiºarea ºi comparaþia imaginilor RAW /
JPEG înregistrate cu camera,
• evaluarea imaginilor pe o scalã cu cinci
trepte,
• afiºarea unei imagini cu “Image Data
Converter SR” ºi ajustarea ei.
Pentru detalii, vã rugãm consultaþi
documentaþia Help pe care o puteþi lansa
din meniul Start, faceþi clic pe [Start] T
[All Programs] (în Windows 2000,
[Programs]) T [Sony Image Data Suite] T
[Image Data Lightbox SR].
Lansarea sau închiderea
aplicaþiei “Image Data
Lightbox SR”
x Windows
Pentru a lansa aplicaþia
Faceþi dublu-clic pe simbolul aplicaþiei
[Image Data Lightbox SR] de pe desktop.
Pentru lansarea de la meniul Start, faceþi clic
pe [Start] T [All Programs] (în Windows
2000, [Programs]) T [Sony Image Data
Suite] T [Image Data Lightbox SR].
Pentru a pãrãsi aplicaþia
Faceþi clic pe butonul
din colþul din
dreapta-sus al ferestrei.
Pe ecran apare o fereastrã de dialog pentru
stocarea unei colecþii. Pentru detalii legate
de “Collection”, consultaþi pagina 141.
x Macintosh
Pentru a lansa aplicaþia
Faceþi dublu-clic pe [Image Data Lightbox
SR] din directorul [Sony Image Data Suite],
aflat în directorul [Application].
140
Pentru a pãrãsi aplicaþia
Faceþi clic pe [Quit Image Data Lightbox SR]
din meniul [Image Data Lightbox SR].
Afiºarea unei imagini
La pornirea aplicaþiei este afiºat meniul de
operare.
Faceþi clic pe [Open an Image File] sau
[Open a Folder of Images] pentru afiºarea
unei imagini.
Puteþi continua sã adãugaþi imagini
selectând [Open a Folder of Images] sau
[Open an Image File] din meniul fiºierului.
Aveþi totodatã posibilitatea sã afiºaþi sau sã
acþionaþi asupra imaginilor din alt director.
Compararea ºi acordarea de
prioritate imaginilor
Puteþi sã evaluaþi imaginile pe ecran ºi sã
stabiliþi care sunt mai importante.
1 Comparaþi imaginile.
Puteþi afiºa pânã la patru imagini simultan
pentru a le compara.
2 Evaluaþi imaginile.
Puteþi ataºa fiecãrei imagini marcajul
(marcajele) , în funcþie de nivelul la
care este evaluatã, pe o scalã de la 1 la 5.
Marcaj
3 Stabiliþi prioritatea imaginilor în
funcþie de cota fiecãreia atribuitã
prin operaþia de evaluare
prezentatã mai sus.
Puteþi sã evaluaþi imaginile în funcþie de
importanþa lor ºi sã le stocaþi sau sã le
ºtergeþi.
Utilizarea facilitãþii
[Collection]
[Collection] este o bazã de date care
gestioneazã starea operaþiilor efectuate cu
imaginile din “Image Data Lightbox SR”.
Puteþi pãstra starea unei operaþii aºa cum
este, de exemplu în cazul imaginilor selectate
din mai multe directoare pe baza informaþiilor
legate de evaluare. Puteþi relua operaþia
deschizând directorul [Collection].
Pentru reluarea unei operaþii, lansaþi “Image
Data Lightbox SR”, faceþi clic pe [Open a
Previous Collection File] ºi selectaþi fiºierul
dorit din colecþie.
• Pentru detalii, vã rugãm sã consultaþi
documentaþia Help corespunzãtoare
aplicaþiei “Image Data Lightbox SR”.
141
Utilizarea aplicaþiei software “Remote
Camera Control”
Prezentarea “Remote Camera
Control”
Când camera este conectatã la un calculator
personal, puteþi utiliza aplicaþia “Remote
Camera Control” pentru a înregistra imagini
sau pentru a modifica reglajele camerei de la
calculator.
Puteþi, de asemenea, sã înregistraþi imaginile
direct pe un calculator personal.
• Pentru detalii, vã rugãm sã consultaþi
documentaþia Help.
Pentru a lansa documentaþia Help din meniul
Start, faceþi clic pe [Start] T [All Programs]
T [Sony Image Data Suite] T [Remote
Camera Control].
Lansarea ºi închiderea
aplicaþiei “Remote Camera
Control”
x Windows
Pentru a lansa aplicaþia
Faceþi clic pe [Start] T [All Programs] T
[Sony Image Data Suite] T [Remote Camera
Control].
Pentru a pãrãsi aplicaþia
din colþul din
Faceþi clic pe butonul
dreapta-sus al ferestrei.
x Macintosh
Pentru a lansa aplicaþia
Faceþi dublu-clic pe [Remote Camera
Control] din directorul [Sony Image Data
Suite], aflat în directorul [Application].
Pentru a pãrãsi aplicaþia
Faceþi clic pe [Quit Remote Camera Control]
din meniul [Remote Camera Control].
142
Reglarea camerei
Butonul MENU
Multiselector
1 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi
afiºat meniul.
2
Selectaþi cu multiselectorul
(Setup) T [2] T [USB
connection] (pag. 32).
3 Selectaþi [Remote PC] cu v/V,
apoi apãsaþi zona centralã a
multiselectorului.
Pentru modul USB este aleasã varianta
[Remote PC].
4 Opriþi camera digitalã.
Acþionarea camerei de la
calculator
1 Conectaþi camera la calculator
2 Porniþi camera ºi calculatorul,
apoi lansaþi aplicaþia “Remote
Camera Control”.
prin intermediul cablului USB.
1 Spre mufa USB
Cablul USB
3 Efectuaþi reglajele de la panoul
de comandã, spre exemplu pe
cele pentru modul drive, pentru
echilibrul de alb etc.
2 Spre
mufa USB
• Folosiþi un acumulator complet încãrcat
sau un adaptor de reþea / încãrcãtor (nu
este furnizat).
4 Ajustaþi focalizarea ºi faceþi clic
(declanºator).
pe butonul
Camera înregistreazã un subiect, iar
imaginea este stocatã pe calculator.
• Pentru detalii, vã rugãm consultaþi
documentaþia Help corespunzãtoare
aplicaþiei “Remote Camera Control”.
143
Stocarea la calculator a
imaginilor înregistrate cu
camera foto
1 Parcurgeþi paºii 1 ºi 2 ai procedurii
“Acþionarea camerei de la
calculator”.
2 Efectuaþi reglajele necesare la
camerã sau la calculator, apoi
înregistraþi imaginea cu camera
foto.
Imaginea este înregistratã ºi stocatã la
calculator.
144
Imprimarea imaginilor
Cum se imprimã imaginile
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
(pagina 146)
Puteþi imprima imagini conectând camera direct la o
imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibil㠓Memory
Stick” / CF Card / Microdrive
Puteþi imprima imagini conectând camera direct la o
imprimantã compatibil㠓Memory Stick Duo”/ Card CF
/ Microdrive . Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni al imprimantei.
Imprimarea folosind un calculator
Puteþi copia imaginile pe un calculator folosind aplicaþia
software “Picture Motion Browser”, iar apoi le puteþi
imprima. Pentru detalii, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
Imprimarea la un magazin specializat
Puteþi duce cardul de memorie pe care au fost stocate
imagini la un magazin specializat în imprimarea imaginilor
fotografice. Puteþi ataºa, în prealabil, un marcaj DPOF
(de imprimare) imaginilor care doriþi sã fie tipãrite.
145
Imprimarea directã folosind o imprimantã
compatibilã PictBridge
Chiar dacã nu aveþi la dispoziþie un
calculator, puteþi printa cu uºurinþã imaginile
înregistrate cu camera dvs. foto dacã aceasta
este conectatã la o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge.
Etapa 2: Conectarea camerei
la imprimantã
1 Conectaþi camera la imprimantã.
• “PictBridge” este bazat pe un standard
CIPA. (CIPA : Camera & Imaging Products
Associacion - Asociaþia pentru Camere
ºi Produse pentru Imagine).
2 Spre mufa
USB
Etapa 1: Pregãtirea camerei
Cablu USB
Butonul MENU
Multiselector
1 Spre mufa
USB
• Se recomandã utilizarea adaptorului de
reþea / încãrcãtorului (care nu este furnizat)
pentru a evita întreruperea alimentãrii în
cursul imprimãrii.
1
2
Porniþi camera ºi imprimanta.
Va apãrea urmãtorul ecran.
Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat
meniul.
2
Selectaþi cu multiselectorul
(Setup) T [2] T [USB
connection] (pag. 32).
3 Alegeþi [PTP] folosind v/V, apoi
apãsaþi centrul multiselectorului.
Pentru modul USB este aleasã varianta
[PTP].
4
146
Opriþi camera foto ºi introduceþi
unitatea de memorie care conþine
imaginile înregistrate.
Numãrul
total
Etapa 3: Imprimarea
1
2
Selectaþi imaginea de imprimat
folosind b/B ale multiselectorului, apoi apãsaþi zona centralã
a acestuia.
• Dacã doriþi sã renunþaþi, apãsaþi din
nou zona centralã a multiselectorului.
Repetaþi pasul 1 dacã doriþi sã
imprimaþi ºi alte imagini.
3 Apãsaþi butonul MENU ºi efectuaþi
fiecare reglaj în parte.
Pentru detalii referitoare la reglaje,
consultaþi “PictBridge menu”.
4
5
Meniul PictBridge
Pagina 1
Imprimare
Sunt imprimate imaginile selectate. Pentru
detalii, consultaþi “Etapa3 : Imprimarea”.
Stabilirea numãrului de exemplare
Puteþi stabili numãrul de exemplare în care
sã fie imprimatã o imagine, maximul admisibil
fiind 20. Pentru toate imaginile selectate va
fi fixat acelaºi numãr de exemplare.
[Paper size] (dimensiunea colii de
hârtie)
Automat
9×13cm/3.5"×5"
Selectaþi “Print”, apoi apãsaþi
zona centralã a multiselectorului.
Este afiºat mesajul “Print images ?” (Sã
fie imprimate imaginile?).
Selectaþi [OK] cu secþiunea v a
multiselectorului, apoi apãsaþi
zona centralã a acestuia.
Imaginea este imprimatã.
6 Dupã ce apare mesajul “Printing
Hagaki
10×15 cm
Printer setup -
stabilit la imprimantã
89 × 127 mm
100 × 147 mm
10 × 15 cm
4"×6"
101,6 × 152,4 mm
A6 / 4,1" × 5,8"
105 × 148,5 mm
13×18cm / 5"×7"
127 × 178 mm
Letter
216 × 279,4 mm
A4/8.3" × 11,7"
210 × 297 mm
A3 / 11,7" × 16,5" 297 × 420 mm
finished” (Imprimare încheiatã),
apãsaþi zona centralã a
multiselectorului.
Pentru a termina imprimarea
Pentru a opri imprimarea, apãsaþi în timpul
imprimãrii în centrul butonului de comandã.
Deconectaþi cablul USB sau opriþi camera
foto. Pentru reluarea imprimãrii urmaþi
procedura de mai sus (Etapele de la 1 la 3).
147
[Layout] (aºezare în paginã)
Automat
Printer setup -
stabilit la imprimantã
1-up /
Borderless
fãrã margini, 1
imagine pe coalã
1-up
1 imagine pe coalã
2-up
2 imagini pe coalã
3-up
3 imagini pe coalã
4-up
4 imagini pe coalã
8-up
8 imagini pe coalã
Index
Sunt imprimate toate
imaginile selectate, în
formã Index.
Aranjarea în paginã
respectã reglajele
stabilite la
imprimantã.
[Date imprint] (imprimarea datei)
Day and time
Sunt inserate data ºi
ora
Date
Este inseratã data
Off
Nu este inseratã data
Pagina 2
Unmark all (Eliminarea tuturor
marcajelor)
Este afiºat mesajul “Cancel all?” (Sã fie
eliminate toate marcajele?). Selectaþi [OK],
apoi apãsaþi zona centralã a multiselectorului.
Sunt ºterse marcajele DPOF ale tuturor
imaginilor. Când renunþaþi la specificaþii fãrã
a imprima imagini, selectaþi aceastã opþiune.
Folder print (Imprimarea imaginilor
dintr-un director)
Sunt imprimate toate imaginile dintr-un
director. Selectaþi directorul cu secþiunile v/
V ale multiselectorului, apoi apãsaþi zona
centralã a acestuia. Este afiºat mesajul “Print
images?” (Sã fie imprimate imaginie?).
Selectaþi [OK], apoi apãsaþi zona centralã a
multiselectorului.
148
Imprimarea folosind
telecomanda (furnizatã)
Odatã ce aþi conectat camera la un televizor
HDTV printr-un cablu HDMI (nu este
furnizat), puteþi imprima cu uºurinþã imaginile
în timp ce le urmãriþi prezentate la televizor.
1 Conectaþi camera la televizor
(pag. 90).
2 Conectaþi camera la o imprimantã
(pag. 146).
3 Afiºaþi pe ecranul TV imaginea pe
care vreþi sã o imprimaþi.
4
Apãsaþi butonul PRINT al
telecomenzii.
• În funcþie de meniul de reglaj al camerei,
pentru imprimare sunt stabilite
urmãtoarele :
– numãrul de coli : 1 coalã ;
– dimensiunea colii : automat ;
– aranjarea în paginã : automat ;
– imprimarea datei : dezactivatã.
• Când camera este conectatã la un televizor
prin intemediul unui cablu video (furnizat),
este dezactivat butonul PRINT.
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare. Verificaþi elementele prezentate de la pagina 149 la pagina 157.
Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Introduceþi acumulatorul în aparat împingând pârghia de blocare a acestuia cu muchia
acumulatorului (T pasul 1, Informaþii introductive ).
Nu puteþi porni camera.
• Montaþi corect acumulatorul (T pasul 1, Informaþii introductive).
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (T pasul 1, Informaþii
introductive).
• Acumulatorul este complet uzat (pag. 163). Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera o anumitã perioadã de timp, aceasta va trece în modul economic
de funcþionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acþionaþi-o, spre
exemplu apãsând pe jumatate butonul declanºator (T pasul 4, Informaþii introductive).
• Acumulatorul este descãrcat (pag. 163). Înlocuiþi acumulatorul cu altul încãrcat (T
pasul 1, Informaþii introductive).
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase este incorect sau, deºi este afiºat
un indicator care aratã cã perioada de autonomie este suficientã, alimentarea
înceteazã prea curând.
• Aceste fenomene apar dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã (pag. 163).
• Indicaþia privind energia rãmasã a acumulatorului nu este cea realã. Descãrcaþi complet
acumulatorul, apoi reîncãrcaþi-l, pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este uzat (pagina 163. Înlocuiþi-l cu altul nou.
Înregistrarea imaginilor
Pe ecranul LCD nu este nimic afiºat când este pornitã alimentarea
• În cazul variantelor de reglaj implicite, ecranul LCD se va opri dacã nu este efectuatã nici
o operaþie mai mult de 5 secunde, pentru a reduce la minim consumul de energie a
acumulatorului. Puteþi modifica aceastã perioadã de timp (pag. 120).
• Ecranul LCD este oprit. Apãsaþi butonul DISP pentru a porni ecranul LCD (pag. 23)
Imaginea nu este clarã în vizor.
• Reglaþi scala dioptrului corespunzãtor, cu ajutorul butonului rotativ de reglare a dioptrului
(T pasul 5, Informaþii introductive).
149
Imaginea nu a fost înregistratã.
• Nu este introdus nici un card de memorie în aparat.
Obturatorul nu este eliberat.
• Verificaþi capacitatea liberã de pe cardul de memorie (pag. 24). Dacã acesta este complet
ocupatã, efectuaþi una dintre urmãtoarele operaþii :
– ºtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (T pasul 6, Informaþii introductive) ;
– schimbaþi cardul de memorie.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada în care se încarcã bliþul încorporat (T pasul 5,
Informaþii introductive).
• Obturatorul nu este eliberat dacã nu s-a realizat focalizarea subiectului. Blocarea
obturatorului poate fi dezactivatã (pag. 102).
• Obturatorul nu poate fi eliberat dacã aparatul este cuplat la alt dispozitiv, cum ar fi un
telescop astronomic etc. (Blocarea obturatorului poate fi dezactivatã în aceastã situaþie,
pag. 109).
• Obturatorul nu poate fi eliberat dacã indicaþia “----” apare intermitent pe ecranul LCD în
colþul din dreapta jos ºi dac㠓0” clipeºte în vizor. Aceasã indicaþie semnalizeazã cã nu
este introdus nici un card de memorie în camera foto sau cã este selectat greºit tipul de
card. Selectaþi tipul de card de memorie cu [Memory card] din meniul Setup, apoi
introduceþi cardul în camerã (T pasul 3, Informaþii introductive, pag. 123).
• Obturatorul nu poate fi eliberat dacã indicaþia “--” este luminoasã în colþul din dreapta
sus al ecranului LCD. Aceastã indicaþie semnalizeazã cã obiectivul nu este montat
corespunzãtor. Montaþi corect obiectivul (T pasul 2, Informaþii introductive).
Înregistrarea dureazã mult timp.
• Este activatã funcþia de reducere a zgomotului (pag. 103). Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
• Înregistraþi în modul RAW (pag. 96). Deoarece fiºierul de date RAW este unul mare,
înregistrarea în acest mod poate dura mai mult timp.
Imaginea nu este focalizatã.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaþi distanþa focalã minimã pentru obiectivul folosit.
• Înregistraþi în modul manual de focalizare. Alegeþi modul de focalizare automatã cu
ajutorul cursorului pentru focalizare (pag. 52).
• Încercaþi sã înregistraþi un subiect care poate necesita o focalizare specialã (pag. 50).
Folosiþi funcþia de fixare a focalizãrii sau de focalizare manualã (pag. 51, 53).
Bliþul nu funcþioneazã.
• Bliþul încorporat este închis. Scoateþi-l în exterior.
• Modul de funcþionare a bliþului este [Autoflash]. Dacã doriþi ca bliþul sã se declanºeze
fãrã greºalã, alegeþi pentru modul bliþ varianta [Fill-flash], pag. 73.
Apar pete neclare când înregistraþi folosind bliþul.
• Lumina bliþului este reflectatã de particulele de praf din aer ºi apar în imagine. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
150
Imaginea înregistratã cu bliþul este prea întunecatã.
• Dacã subiectul este în afara razei de acþiune a bliþului (distanþa pânã la care poate ajunge
lumina acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliþ.
Dacã modificaþi sensibilitatea ISO, se va modifica ºi raza de acþiune a bliþului (pag. 64).
Partea de jos a imaginii înregistrate cu bliþul este prea întunecatã.
• Imaginea a fost înregistratã folosind parasolarul. Demontaþi parasolarul când folosiþi
bliþul încorporat. În cazul anumitor obiective, partea de jos a imaginilor este mai închisã
chiar dacã parasolarul nu este utilizat (T pasul 5, Informaþii introductive).
Reîncãrcarea bliþului dureazã prea mult.
• Bliþul s-a declanºat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de
reîncãrcare va dura mai mult decât în mod obiºnuit, pentru a se evita încãlzirea excesivã
a camerei foto.
Data ºi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaþi corect data ºi ora (pag. 122 T pasul 4, Informaþii introductive).
Valoarea aperturii ºi / sau viteza obturatorului clipesc când apãsaþi pe jumãtate
butonul declanºator.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare
disponibil. Efectuaþi din nou reglajul corect.
Imagine este prea luminoasã.
• Imaginea a fost înregistratã în condiþii de iluminare cu o sursã puternicã de luminã ºi prin
obiectiv a pãtruns prea multã luminã. Montaþi parasolarul.
Colþurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacã este folosit un filtru sau parasolarul, demontaþi-le ºi încercaþi sã fotografiaþi din
nou. În funcþie de grosimea filtrului ºi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau
parasolarul pot sã aparã parþial în imaginea înregistratã. Proprietãþile optice ale unor
obiective pot face ca pãrþile periferice ale imaginii sã aparã prea întunecate (lumina fiind
insuficientã).
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roºie.
• Activaþi funcþia de reducere a efectului de ochi roºii (pag. 110).
• Apropiaþi-vã de subiect ºi fotografiaþi de la o distanþã care sã se încadreze în raza de
acþiune a bliþului, când acesta este utilizat (pag. 65).
Pe ecran apar ºi rãmân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncþionalitate. Aceste puncte nu vor fi însã înregistrate (pag. 8).
151
Imaginea este neclarã.
• Imaginea a fost înregistratã într-un spaþiu întunecos, fãrã bliþ, ºi au intervenit miºcãri
nedorite ale aparatului. Se recomandã utilizarea funcþiei Super SteadyShot sau a unui
trepied. Bliþul poate fi utilizat în aceastã situaþie (T pasul 5, Informaþii introductive ).
• Subiectul a fost fotografiat de la distanþã foarte micã, cum este cazul unui prim plan.
Funcþia Super SteadyShot este posibil sã nu fie eficientã dacã subiectul este prea
apropiat. În astfel de cazuri, opriþi funcþia Super SteadyShot ºi folosiþi un trepied (T
pasul 5, Informaþii introductive ).
• Subiectul s-a deplasat rapid. Selectaþi o mai mare vitezã a obturatorului sau o sensibilitate
ISO mai ridicatã (cu cât creºte sensibilitatea ISO, cu atât imaginea prezintã mai mult
zgomot).
Scala Ev b B apare intermitent în vizor.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de mãsurã al camerei.
Vizualizarea imaginilor
Pe lângã instrucþiunile de mai jos, consultaþi ºi secþiunea “Calculator” (pag. 153).
Camera foto nu poate reda imagini
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 134).
• Nu este garantatã redarea unei imagini cu aceastã camerã foto dacã a fost modificatã cu
ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Renunþaþi la comunicarea USB (pag. 132).
Imaginea nu apare pe ecranul televizorului.
• Verificaþi [Video output] pentru a vedea dacã pentru semnalul video de ieºire de la
camerã este ales sistemul color adecvat pentru televizorul dumneavoastrã (pag. 121).
• Verificaþi dacã este corect realizatã conexiunea (pag. 89).
• Dacã este conectat un cablu USB la camerã, decuplaþi cablul USB (pag. 132).
ªtergerea imaginilor / Realizarea de montaje
Camera foto nu poate ºterge o imagine.
• Renunþaþi la protecþia imaginii (pag. 115).
Aþi ºters imaginea din greºealã.
• Odatã ce aþi ºters o imagine, nu o mai puteþi recupera. Vã recomandãm sã protejaþi
imaginile (pag. 115).
Nu puteþi ataºa un marcaj DPOF.
• Marcajele de imprimare DPOF nu pot fi ataºate fiºierelor cu date RAW.
152
Calculator
Nu ºtiþi dacã sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaþi secþiunea “Configuraþia de calculator recomandat㔠(pag. 128, 135).
Calculatorul folosit nu recunoaºte camera foto.
• Porniþi camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scãzut, montaþi un acumulator încãrcat
(T pasul 1, Informaþii introductive) sau utilizaþi adaptorul de reþea / încãrcãtorul -care
nu este furnizat (pag. 165).
• Folosiþi cablul USB (furnizat) (pag. 129).
• Deconectaþi cablul USB ºi reconectaþi-l mai bine.
• Alegeþi pentru [USB connection] varianta [Mass Storage] (pag. 124).
• Decuplaþi toate echipamentele în afarã de camerã, de tastaturã ºi de mouse de la conectorii
USB ai calculatorului.
• Conectaþi direct camera la calculator fãrã a utiliza un hub USB sau alte dispozitive
intermediare (pag. 129).
Nu puteþi copia imagini.
• Când copiaþi imagini de la camerã la calculator, dacã deschideþi capacul compartimentului
pentru cardul de memorie, operaþia de copiere va fi anulatã. Nu deschideþi capacul
acestui compartiment în timpul copierii imaginilor.
• Conectaþi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 129).
• Urmaþi procedura de copiere adecvatã pentru sistemul de operare al calculatorului (pag.
130 ºi 131).
• Dacã înregistraþi imagini pe un card de memorie formatat pe calculator, este posibil sã nu
puteþi copia imaginea pe calculatorul. Utilizaþi un card de memorie formatat cu camera
dvs. foto (pag. 115).
Imaginea nu poate fi redatã pe calculator.
• Dacã utilizaþi aplicaþia software “Picture Motion Browser”, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
• Consultaþi producãtorul calculatorului sau pe cel al aplicaþiei software.
Dupã realizarea unei conexiuni USB, aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
porneºte automat.
• Realizaþi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pag. 129).
Nu ºtiþi cum sã acþionaþi aplicaþia software (furnizatã).
• Consultaþi documentaþia Help sau ghidul cu instrucþiuni corespunzãtoare fiecãrei aplicaþii
software.
153
Card de memorie
Nu puteþi introduce un card de memorie în aparat.
• Poziþia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greºitã. Introduceþi corect
memoria în camera foto (T pasul 3, Informaþii introductive).
Nu puteþi înregistra pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este complet ocupat. ªtergeþi imaginile ce nu vã intereseazã (pagina
114 T pasul 6, Informaþii introductive).
• Aþi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat (T pasul 3, Informaþii
introductive).
• Cardul de memorie folosit are un comutator de protecþie la scriere care este în poziþia
LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere al cardului în poziþia ce permite
înregistrarea.
Microdrive-ul s-a încãlzit.
• Aþi folosit Microdrive-ul o perioadã lungã de timp. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Aþi formatat din greºealã cardul de memorie.
• Prin formatare sunt ºterse toate informaþiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteþi
recupera.
Memoria “Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscutã de un calculator
care are slot pentru “Memory Stick”.
• Dacã nu este acceptatã o unitate “Memory Stick PRO Duo”, conectaþi camera la calculator (pag. 129). Calculatorul recunoaºte “Memory Stick PRO Duo”.
Telecomandã
Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã.
• Pentru a fotografia, stabiliþi ca mod drive varianta [Remote Commander]. Pentru redare,
conectaþi camera la un televizor.
• Introduceþi o baterie în compartimentul pentru baterii al telecomenzii, respectând
polaritãþile +/– marcate.
• Eliminaþi orice obstacol dintre telecomandã ºi senzorul pentru telecomandã al camerei.
• Nu îndreptaþi senzorul pentru telecomandã al camerei spre surse de luminã puternice
cum ar fi lumina solarã sau corpurile de iluminat, deoarece este posibil ca aparatul sã nu
mai funcþioneze corect.
• Un obiectiv sau un parasolar poate acoperi senzorul pentru telecomandã al camerei
împiedicând lumina sã ajungã la acesta. Acþionaþi telecomanda din poziþii în care semnalul
luminos provenit de la aceasta sã nu fie împiedicat sã ajungã la senzor.
154
Un alt echipament DVD prezintã disfuncþionalitãþi când folosiþi telecomanda.
• Selectaþi un alt mod de comandã decât DVD2 pentru echipamentul DVD sau acoperiþi cu
hârtie neagrã senzorul pentru telecomandã al echipamentului DVD respectiv.
Imprimare
Consultaþi ºi secþiunea urmãtoare “Imprimantã care acceptã standardul PictBridge” corelat
cu elementele de mai jos.
Culorile care apar în imagine sunt nenaturale.
• Când tipãriþi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantã sRGB care
nu este compatibilã cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21), acestea sunt imprimate la o
intensitate de culoare mai scãzutã (pag. 72).
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tãiate.
• În funcþie de imprimanta dvs, este posibil ca marginile din stânga, din dreapta, de sus ºi
de jos sã fie eliminate. Cu precãdere în cazul în care sunt înregistrate imagini în format
[16:9], este posibil sã fie tãiate marginile imaginilor.
• Când imprimaþi imagini folosind propria imprimantã, renunþaþi la operaþia de pãstrare a
zonei mãrite sau la cea de stabilire a marginilor. Consultaþi producãtorul imprimantei
pentru a afla dacã aceasta beneficiazã sau nu de funcþiile respective.
• Când imprimaþi imaginile la un magazin specializat, interesaþi-vã dacã pot imprima imaginile
fãrã a le elimina marginile.
Nu puteþi imprima imaginile cu datã.
• Folosind “Picture Motion Browser”, puteþi imprima imaginile cu datã (pag. 137).
• Aceastã camerã nu beneficiazã de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Dacã,
însã, fotografiile înregistrate cu camera conþin informaþii legate de data înregistrãrii,
puteþi imprima imaginile având data suprapusã în cazul în care imprimanta sau aplicaþia
software utilizatã poate recunoaºte informaþiile Exif. Pentru detalii legate de compabilitatea
Exif, consultaþi producãtorul imprimantei sau pe cel al aplicaþiei software.
• Dacã vã adresaþi unui magazin specializat ºi solicitaþi aceasta, imaginile pot fi imprimate
cu datã.
Imprimantã care acceptã standardul PictBridge
Nu poate fi stabilitã conexiunea.
• Camera nu poate fi conectatã direct la o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge.
Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta acceptã sau nu standardul
PictBridge.
• Verificaþi dacã imprimanta este pornitã ºi dacã poate fi conectatã cu camera digitalã.
• Alegeþi pentru [USB Connection] varianta [PTP] (pag. 124).
• Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul USB. Dacã apare un mesaj de eroare indicat de
imprimantã, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
Nu puteþi imprima imaginile.
• Verificaþi dacã imprimanta ºi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului
USB.
• Fiºierele de date RAW nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca imaginile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu
alte aparate decât aceastã camerã foto sã nu poatã fi imprimate.
155
Nu puteþi insera data sau sã imprimaþi imagini în modul index.
• Imprimanta nu beneficiazã de aceste funcþii. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru
a afla dacã aparatul beneficiazã sau nu de respectivele funcþii.
• În funcþie de imprimantã, este posibil ca data sã nu fie inseratã în modul-index. Consultaþi
producãtorul imprimantei.
În zona în care ar trebui sã aparã data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile care nu conþin data înregistrãrii nu pot fi imprimate cu datã. Alegeþi pentru
opþiunea [Date imprint] varianta [Off] ºi imprimaþi imaginea din nou (pag. 148).
Nu puteþi selecta dimensiunea de imprimare.
• Întrebaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta vã poate asigura
dimensiunea doritã.
Nu puteþi imprima imaginile la dimensiunea selectatã .
• Deconectaþi cablul USB ºi apoi recuplaþi-l când modificaþi dimensiunea hârtiei dupã ce
imprimanta a fost conectatã la camera foto.
• Reglajele de imprimare ale camerei diferã de cele ale printer-ului. Modificaþi fie reglajele
camerei foto (pag. 147), fie pe cele ale imprimantei.
Nu puteþi acþiona camera foto dupã ce s-a renunþat la imprimare.
• Aºteptaþi o vreme pentru cã imprimanta executã procedura de renunþare la imprimare. În
funcþie de imprimantã, aceastã operaþie poate dura mai mult.
Altele
Lentilele sunt aburite.
• A condensat umezeala pe lentile. Opriþi aparatul foto ºi lãsaþi-l circa o orã la temperatura
camerei pentru a se evapora umezeala, înainte de a încerca sã îl mai folosiþi (pag. 168).
Când porniþi camera este afiºat mesajul “Set date and time?” (Potriviþi data
ºi ora).
• Camera nu a fost utilizatã o perioadã de timp, fiind lãsatã cu un acumulator slab încãrcat
sau fãrã acumulator. Schimbaþi acumulatorul ºi potriviþi data ºi ora (T pasul 4, Informaþii
introductive ). Dacã reglajul pentru datã se pierde de fiecare datã când este schimbat
acumulatorul, consultaþi dealer-ul dumneavoastrã Sony sau un service Sony local,
autorizat.
Numãrul de imagini care pot fi înregistrate nu descreºte sau descreºte din
doi în doi.
• Aceasta se datoreazã faptului cã raportul de compresie ºi dimensiunea imaginii dupã
comprimare se modificã în funcþie de imagine când înregistraþi imagini JPEG (pag. 96).
Reglajul este iniþializat fãrã sã fi efectuat o operaþie de iniþializare.
• Acumulatorul a fost demontat când comutatorul POWER este în poziþia ON. Când
demontaþi acumulatorul, verificaþi mai întâi dacã acest comutator POWER este pus în
poziþia OFF ºi dacã nu este aprins indicatorul luminos de acces (T pasul 1, Informaþii
introductive ).
156
Camera nu funcþioneazã corespunzãtor.
• Opriþi camrera. Demontaþi ºi apoi remontaþi acumulatorul. Dacã este utilizat un adaptor
de reþea / încãrcãtor (care nu este furnizat), decuplaþi cablul de alimentare. Dacã se
încãlzeºte camera, lãsaþi-o sã se rãceascã înainte de a aplica procedura de corectare.
Pe scala Super SteadyShot apar intermitent cinci bare.
• Funcþia Super SteadyShot nu acþioneazã. Puteþi continua sã înregistraþi, însã aceastã
funcþie nu va fi activã. Opriþi ºi reporniþi camera. Dacã scala Super SteadyShot continuã
sã aparã intermitent, consultaþi dealer-ul dumneavoastrã Sony sau un service Sony
local, autorizat.
În colþul din dreapta-jos a ecranului LCD apare indicaþia “--E--”.
• Scoateþi cardul de memorie ºi reintroduceþi-l în aparat. Dacã în urma acestei proceduri
indicaþia nu dispare, formataþi cardul de memorie.
157
Mesaje de avertizare
Dacã este afiºat vreunul dintre urmãtoarele
mesaje, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
For “InfoLITHIUM” battery only.
(Numai
pentru
“InfoLITHIUM”.)
acumulatorul
• Este utiliza un model de acumulator
incompatibil.
Battery exhausted. (Acumulator
consumat)
• Acumulatorul este descãrcat. Încãrcaþi
acumulatorul.
Set date and time? (Potriviþi data ºi
ora?)
• Potriviþi data ºi ora. Dacã mesajul apare
frecvent, s-a uzat bateria internã de
rezervã. Înlocuiþi aceastã baterie (pag.
156, 169).
Power insufficient. (Insuficientã
energie)
• Aþi încercat sã efectuaþi operaþia
[Cleaning mode] când acumulatorul
nu era suficient încãrcat. Încãrcaþi
acumulatorul sau utilizaþi un adaptor
de reþea / încãrcãtor (nu este furnizat).
No Memory Stick. (Nici un Memory
Stick) No CF card (Nici un card CF)
• Tipul de card de memorie introdus în
camerã este diferit de cel selectat cu
[Memory card] din meniul Setup.
Alegeþi varianta corespunzãtoare.
Unable to use Memory Stick.
Format? (Cardul Memory Stick nu poate
fi utilizat. Formataþi?) Unable to use
CF card. Format? (Cardul CF nu poate
fi utilizat. Formataþi?)
• Cardul de memorie a fost formatat pe
calculator ºi formatul fiºierul a fost
modificat sau cardul de memorie a fost
formatat cu alt echipament.
Selectaþi [OK], apoi formataþi cardul de
memorie. Puteþi utiliza din nou cardul
de memorie, însã toate datele conþinute
anterior de acesta vor fi ºterse. Operaþia
de formatare poate dura o vreme.
158
Dacã mesajul va continua sã fie afiºat,
schimbaþi cardul de memorie.
Card error.
(Eroare legatã de card)
• Cardul de memorie introdus în camera
foto nu este compatibil cu aceasta sau
operaþia de formatare a eºuat.
Read only memory.
(Memorie ce poate fi doar cititã)
• Camera dvs. nu poate înregistra sau
ºterge imaginile de pe acest “Memory
Stick Duo”.
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceþi Memory Stick.) Reinsert
the CF card. (Reintroduceþi cardul CF)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi
utilizat pentru aceastã camerã foto.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Secþiunea cu conectori a cardului de
memorie este murdarã.
Use Memory Stick slot to format.
(Folosiþi un slot Memory Stick pentru
operaþia de formatare)
• Aþi încercat sã formataþi un card
“Memory Stick Duo” care este introdus
în slotul pentru cardul CF folosind un
adaptor. Introduceþi cardul “Memory
Stick Duo” în slotul “Memory Stick
Duo” ºi formataþi-l.
Processing...
(Procesare)
• Reducerea zgomotului datorat expunerii
îndelungate este realizatã pentru
aceeaºi perioadã de timp cât obturatorul
este deschis. Nu puteþi înregistra în
timpul operaþiei de reducere a
zgomotului.
No Memory Stick inserted.
Shutter is locked. (Nici un card Memory
Stick introdus. Obturatorul este blocat) No
CF card inserted. Shutter is
locked. (Nici un card. Este activatã
blocarea obturatorului)
• Pentru [Relese w/oCard] este aleasã
varianta [Disable]. Alegeþi varianta
[Enable] sau introduceþi un card de
memorie.
No lens attached. Shutter is
locked. (Nu este montat obiectivul.
Obturatorul este blocat.)
• Pentru [Relese w/oLens] este aleasã
varianta [Disable]. Montaþi un obiectiv.
Când ataºaþi camera foto la un telescop
astronomic, alegeþi varianta [Enable]
din meniul Custom.
Unable to display. (Imposibil de afiºat.)
• Imaginile înregistrate cu alte camere
foto sau cele modificate pe calculator
este posibil sã nu poatã fi afiºate.
Nu images. (Nici o imagine.)
• Pe cardul de memorie nu existã nici o
imagine.
Image protected. (Imagine protejatã.)
• Aþi încercat sã ºtergeþi imagini protejate.
Eliminaþi protecþia.
Unable to print. (Nu se poate imprima.)
Check the connected device.
(Verificaþi echipamentul conectat)
• Nu a fost stabilitã conexiunea
PictBridge. Decuplaþi cablul USB ºi
reconectaþi-l.
Camera overheating. Allow it to
cool. (Supraîncãlzirea camerei. Lãsaþi-o
sã se rãceascã.)
• Camera s-a încãlzit, pentru ca aþi
înregistrat în mod continuu. Opriþi
alimentarea. Aºteptaþi pânã ce camera
se rãceºte ºi poate din nou sã
înregistreze.
Camera error. (Eroare legatã de
camerã) System error. (Eroare de
sistem)
•
Opriþi alimentarea, scoateþi
acumulatorul, apoi reintroduceþi-l.
Dacã mesajul apare frecvent, consultaþi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru de
service autorizat.
Cover open. (Deschideþi capacul.)
• Închideþi capacul compartimentului
pentru cardul de memorie.
• Verificaþi dacã indicatorul luminos de
acces nu este aprins, apoi deschideþi
capacul ºi introduceþi cardul de
memorie.
Unable to magnify. Unable to
rotate image (Nu se poate mãri. Nu
poate fi rotitã imaginea.)
• Aþi încercat sã aplicaþi marcajul DPOF
unor imagini RAW.
• Imaginile înregistrate cu alte camere
este posibil sã nu poatã fi mãrite sau
rotite.
Initializing USB connection...
No images changed. (Nu sunt
• A fost realizatã o conexiune USB. Nu
decuplaþi cablul USB.
• Aþi încercat sã protejaþi imaginile sau
marcajele DPOF fãrã a modifica
specificaþiile respectivelor imagini.
(Iniþializarea unei conexiuni USB...)
schimbate imagini.)
159
Cannot create more folders. (Nu
pot fi create directoare suplimentare.)
• Directorul a cãrei denumire începe cu
“999” existã deja pe cardul de memorie.
Nu puteþi crea alte directoare în acest
caz.
Printing canceled. (Imprimare
anulatã)
• Operaþia de imprimare a fost anulatã.
Decuplaþi cablul USB sau opriþi camera.
Unable to mark. (Nu pot fi marcate)
• Aþi încercat sã marcaþi imagini RAW
din intefaþa PictBridge.
No printable image. (Nu existã imagini
ce pot fi imprimate)
• La selectarea opþiunii [Folder print], aþi
încercat sã imprimaþi imagini dintr-un
director care nu conþine imagini.
Printer error. (Eroare de imprimare)
• Verificaþi imprimanta.
• Verificaþi dacã imaginea pe care vreþi sã
o imprimaþi este defectã.
Printer busy. (Imprimanta este ocupatã)
• Verificaþi imprimanta.
160
Informaþii suplimentare
În legãturã cu cardul de memorie
(nu este furnizat)
Despre “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate nou,
compact ºi portabil.
Tipurile de “Memory Stick Duo” ce pot fi
utilizate pentru aceastã camerã sunt
prezentate în tabelul urmãtor. Nu putem
garanta însã funcþionarea adecvatã a tuturor
funcþiilor pentru “Memory Stick Duo”.
Tipul de
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
Memory Stick Duo
(fãrã Magic Gate)
a
Memory Stick Duo
(cu Magic Gate)
a*1*2
MagicGate Memory
Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*2
*1 Aceste tipuri de carduri de memore beneficiazã
de funcþii MagicGate. MagicGate este o
tehnologie de protejare a drepturilor de autor
care foloseºte criptarea datelor. Operaþiile de
înregistrare/redare care necesitã funcþii
MagicGate nu sunt disponibile pe aceastã
camerã.
*2 Folosind interfaþa paralelã puteþi beneficia de
transferul datelor la vitezã mare.
• Nu se garanteazã funcþionarea cu aceastã
camerã a unei unitãþi “Memory Stick Duo”
formatate cu calculatorul.
• Viteza de citire/scriere a datelor diferã în
funcþie de utilizarea combinatã a unei
unitãþi “Memory Stick Duo” cu alt
echipament.
Note privind utilizarea cardului
“Memory Stick Duo”
• Nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”
în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” sau dacã opriþi
camera în timp ce aceasta citeºte sau
scrie date;
– dacã utilizaþi unitatea “Memory Stick
Duo” în locuri supuse acþiunii
câmpurilor electrostatice sau
zgomotului electric.
• Vã recomandãm sã realizaþi copii de
siguranþã ale tuturor datelor importante.
• Nu apãsaþi prea tare când scrieþi ceva în
zona de notare.
• Nu lipiþi etichete, nici pe cardul “Memory
Stick Duo” propriu-zis.
• Când deplasaþi sau depozitaþi memoria
“Memory Stick Duo”, puneþi-o în cutia cu
care v-a fost furnizatã.
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice bornele unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”.
• Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos
cardul “Memory Stick Duo”.
• Nu demontaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
• Nu lãsaþi cardul Memory Stick Duo la
îndemâna copiilor mici, deoarece existã
riscul de a fi înghiþit.
• Nu introduceþi nici un alt obiect în afarã de
cardul “Memory Stick Duo” în slotul care
îi este destinat deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo ” în urmãtoarele condiþii :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar
fi într-o maºinã parcatã la soare,
– în locuri expuse la radiaþii solare directe,
– în locuri umede sau în apropierea unor
materiale corozive.
161
Note privind utilizarea unui
“Memory Stick PRO Duo”
Pentru aceastã camerã foto a fost confirmatã
funcþionarea corespunzãtoare a unitãþilor de
memorie “Memory Stick PRO Duo” ºi
“Memory Stick PRO-HG Duo”cu capacitatea
de pânã la 8 GB.
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick Micro” (nu
este furnizat)
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick
Micro” la aceastã camerã foto, aveþi grijã
sã introduceþi cardul “Memory Stick
Micro” într-un adaptor “Memory Stick
Micro” mãrimea M2 ºi compatibil cu
dimensiunea Duo. Dacã introduceþi cardul
“Memory Stick Micro” în camerã fãrã a-l
fi introdus anterior în adaptorul “Memory
Stick Micro”mãrimea M2 ºi compatibil cu
dimensiunea Duo, este posibil sã nu îl mai
puteþi scoate din aparat.
• Nu lãsaþi cardul “Memory Stick Micro” la
îndemâna copiilor deoarece poate fi
înghiþit în mod accidental.
Despre cardul CF / Microdrive
• Aveþi grijã sã formataþi cardul de memorie
cu aceastã camerã când este utilizat pentru
prima datã.
• Este posibil ca datele sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi cardul de memorie în timp
ce sunt citite sau scrise date;
– dacã utilizaþi cardul de memorie în
apropierea unor materiale puternic
magnetizate.
• Cardul de memorie poate fi fierbinte imediat
dupã ce a fost folosit. Aveþi grijã cum îl
manevraþi.
• Nu detaºaþi eticheta ºi nici nu lipiþi una
nouã peste cea existentã.
• Când deplasaþi sau depozitaþi cardul de
memorie, puneþi-l în cutia cu care v-a fost
furnizat.
• Nu udaþi cardul de memorie.
• Nu apãsaþi puternic în zona etichetei.
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice bornele cardului de memorie.
Note
privind
Microdrive-ului
utilizarea
Un microdrive este un suport magnetic
compact ºi uºor care corespunde
standardului CompactFlash Tip II.
• Microdrive-ul este un drive de hard disk
compact. Deoarece conþine un disc care
se roteºte, Microdrive-ul nu este este la
fel de rezistent la vibraþii ºi ºocuri ca un
“Memory Stick”, care foloseºte memorie
flash.
Aveþi grijã sã nu supuneþi Microdrive-ul
la vibraþii ºi ºocuri în timpul redãrii sau al
înregistrãrii.
• Þineþi seama cã utilizarea unui Microdrive
la temperaturi mai mici de 5°C poate
conduce la scãderea performanþelor sale.
Temperatura de funcþionare pentru un
Microdrive este cuprinsã între 5° ÷ 40°C.
• Microdrive-ul nu poate fi utilizat la presiuni
atmosferice scãzute (la mai mult de 3000
de metri peste nivelul mãrii).
• Nu scrieþi pe etichetã.
162
În legãturã cu acumulatorul “InfoLITHIUM”
Utilizaþi numai acumulatoare de tipul
NP-FM500H.
Ce este acumulatorul
“InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul
care utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
schimbarea de informaþii legate de condiþiile
de operare a camerei dvs. foto. La folosirea
acumulatorului “InfoLITHIUM”, este afiºatã
durata de autonomie rãmasã, exprimatã în
procente, în funcþie de condiþiile de
funcþionare a camerei.
Încãrcarea acumulatorului
Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul la
o temperaturã a mediului ambiant cuprinsã
între 10°C ºi 30°C. Dacã încãrcarea
acumulatorului are loc în afara intervalului de
temperaturã indicat mai sus, este posibil ca
încãrcarea sã nu fie eficientã.
Folosirea efectivã a
acumulatorului
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi scãzute ale mediului ambiant,
iar perioada cât acesta poate fi folosit în
locuri rãcoroase este mai scurtã. În astfel
de cazuri, pentru a prelungi durata de
folosire a acumulatorului vã recomandãm
urmãtoarele :
– Puneþi acumulatorul într-un buzunar
aproape de corpul dvs. pentru a-l încãlzi
ºi montaþi-l în camera foto cu puþin timp
înainte de a începe sã înregistraþi;
• Utilizarea frecventã a bliþului conduce la
consumarea mai rapidã a energiei
acumulatorului.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoarele de rezervã ºi sã efectuaþi
fotografii de probã înainte de a înregistra
ce vã intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
• Nu lãsaþi acumulatorul în spaþii cu
temperaturi ridicate cum ar fi în interiorul
unei maºini parcate la soare.
Despre indicatorul perioadei
de autonomie rãmase a
acumulatorului
Alimentarea se poate întrerupe deºi
indicatorul energiei rãmase aratã cã mai existã
suficientã energie pentru funcþionarea
camerei. Utilizaþi toatã energia disponibilã,
dupã care încãrcaþi complet acumulatorul
pentru ca indicaþia energiei rãmase sã fie
corectã. Þineþi seama însã, cã aceastã indicaþie
nu va reveni la valoarea corectã, în cazul în
care acumulatorul este utilizat o perioadã
îndelungatã de timp la temperaturi ridicate,
dacã este lãsat multã vreme complet încãrcat
sau dacã este utilizat frecvent.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã nu veþi folosiþi acumulatorul o perioadã
îndelungatã, este necesar ca o datã pe an
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
folosit pânã la epuizarea totalã a energiei
sale cu un camera foto, înainte de a fi
pãstrat într-un loc uscat ºi rãcoros. Repetaþi
operaþia de încãrcare-descãrcare o datã pe
an cu scopul de a-l menþine într-o formã
corespunzãtoare de funcþionare.
Durata de viaþã a
acumulatorului
• Durata de viaþã a acumulatorului este
limitatã. Capacitatea acestuia scade puþin
câte puþin în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi
tot mai mult. Când durata de funcþionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã
cumpãraþi alt acumulator.
• Durata de viaþã a acumulatorului variazã în
funcþie de condiþiile de pãstrare, de cele de
operare ºi de mediu, pentru fiecare
acumulator în parte.
163
În legãturã cu încãrcãtorul pentru
acumulator
x În legãturã cu încãrcãtorul pentru acumulator
• Nu încãrcaþi nici un alt fel de acumulator în afara unuia tip “InfoLITHIUM” din seria M, în
încãrcãtorul care v-a fost furnizat. Dacã încercaþi sã încãrcaþi alte tipuri de acumulatoare
decât cele recomandate, acelea se pot supraîncãlzi, se poate scurge lichid coroziv din ele
sau pot exploda prezentând pericol de arsuri sau de alte accidente.
• Scoateþi acumulatorul încãrcat din încãrcãtor. Dacã menþineþi un acumulator încãrcat în
încãrcãtor, durata sa de viaþã se poate diminua.
• Dacã indicatorul CHARGE lumineazã intermitent, poate însemna cã a apãrut o eroare legatã
de acumulator sau cã aþi introdus alt acumulator decât cel recomandat. Verificaþi dacã aþi
folosit tipul de acumulator recomandat la specificaþii, scoateþi acumulatorul ºi înlocuiþi-l
cu altul sau cu unul nou apoi verificaþi din nou dacã încãrcãtorul funcþioneazã corect.
Dacã acesta funcþioneazã corect acum înseamnã cã problema era legatã de acumulator.
• Dacã încãrcãtorul este murdar, este posibil ca operaþia de încãrcare sã nu se desfãºoare cu
succes. Curãþaþi încãrcãtorul cu o bucatã de pânzã curatã ºi uscatã etc.
164
Accesorii opþionale
Aceastã secþiune prezintã modul de conectare ºi de acþionare a celor mai comune accesorii
pentru aceastã camerã foto. Pentru detalii, consultaþi instrucþiunile de folosire care însoþesc
fiecare accesoriu.
Adaptor de reþea / încãrcãtor tip AC-VQ900AM
Dacã este disponibilã o prizã de perete (care furnizeazã curent alternativ), folosirea
adaptorului de reþea / încãrcãtorului eliminã posibilitatea de a rãmâne fãrã energie cauzatã de
descãrcarea acumulatorului.
Spre priza
de perete
Pentru a conecta adaptorul, puneþi comutatorul POWER al camerei în poziþia OFF, rabataþi
capacul de protecþie a mufei pentru a o deschide ºi introduceþi conectorul adaptorului de
reþea / încãrcãtorului în mufa DC-IN.
• Opriþi mai întâi alimentarea când deconectaþi adaptorul de reþea / încãrcãtorul de la camera
foto.
• Nu puteþi utiliza alt adaptor de reþea / încãrcãtor în afarã de modelul AC-VQ900AM.
Sistem de prindere în poziþie verticalã VG-C70AM
Sistem de prindere
în poziþie verticalã
Sistemul de prindere în poziþie verticalã, este dotat cu un buton de înregistrare pentru
portrete, cu unul de alimentare, cu butoane rotative aflate în partea frontalã ºi din spate a
camerei precum ºi cu un buton AEL (AE blocatã), care permit acþionarea camerei în aceeaºi
manierã ca ºi la înregistrarea peisajelor. Sistemul de prindere permite folosirea pentru aceastã
camerã fie a unui, fie a douã acumulatoare de tipul NP-FM500H.
165
Telecomandã RM-S1AM
Aceastã telecomandã vã permite sã eliberaþi obturatorul fãrã a atinge camera foto. Astfel
protejaþi camera de miºcãri nedorite. În plus, aveþi posibilitatea de a menþine apãsat butonul
declanºator pe durata expunerii bulb (pag. 43).
Pentru a ataºa telecomanda, rabataþi capacul de protecþie a mufei pentru telecomandã
(REMOTE) ºi introduceþi conectorul telecomenzii.
Cu ajutorul suportului pentru telecomandã ataºat de cureaua de umãr, veþi putea prinde
cablul pentru siguranþã.
Bliþ HVL-F56AM / HVL-F36AM
Bliþul puternic are o razã de acþiune mai mare decât bliþul încorporat, permiþând înregistrarea
de imagini minunate.
Bliþ HVL-F56AM
166
Când folosiþi acest bliþ (nu este furnizat), detaºaþi capacul de protecþie a suportului pentru
accesorii ºi glisaþi bliþul, ataºându-l de camera foto. Capacul detaºat poate fi prins pe capacul
manºonului ocularului.
Capacul suportului
pentru accesorii
Înregistrarea cu ajutorul funcþiei de sincronizare de mare vitezã
(High Speed Sync – HSS)
Cu toate cã în cazul înregistrãrii obiºnuite folosind bliþul nu poate fi utilizat un obturator de
mare vitezã, un bliþ de tipul HVL-F56AM sau HVL-F36AM vã va permite fotografierea
indiferent de viteza obturatorului, chiar dacã aceasta este mare. Veþi putea astfel sã înregistraþi
folosind bliþul în condiþii de iluminare ridicatã, cu irisul deschis.
• În modul sincronizare de mare vitezã, în vizor ºi pe ecranul LCD apare indicaþia “H” sau cea
“HSS”.
• Modul sincronizare de mare vitezã nu este disponibil când este aleasã varianta douã
secunde pentru cronometrul propriu sau [Rear sync.].
Vizor unghiular FDA-A1AM / Dispozitiv de mãrire FDA-M1AM
Dacã folosiþi un vizor unghiular sau un dispozitiv de mãrire, demontaþi manºonul ocularului.
167
Mãsuri de precauþie
x Nu folosiþi / nu depozitaþi
aparatul în urmãtoarele
locuri
• În locuri cu temperaturã foarte mare, extrem
de uscate sau de umede.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maºinã
parcatã la soare, este posibil sã se
deformeze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto. Acestea
pot genera disfuncþionalitãþi care, uneori,
nu mai pot fi remediate.
x La transport
Aveþi grijã sã montaþi capacul obiectivului
sau pe cel de protecþie a corpului camerei
când nu folosiþi aparatul. La ataºarea
capacului de protecþie a corpului camerei,
aveþi grijã sã eliminaþi tot praful de pe el
înainte de a-l monta la aparat.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
• Când curãþaþi suprafaþa obiectivul,
îndepãrtaþi praful cu o pensulã cu suflãtor.
În cazul în care praful este lipit de
suprafaþã, ºtergeþi-l cu o bucatã de pânzã
moale sau cu un ºerveþel uºor umezit în
soluþie de curãþare pentru lentile. Efectuaþi
miºcãri de ºtergere dinspre centru spre
exterior. Nu pulverizaþi soluþia de curãþare
direct pe suprafaþa obiectivului.
168
• Nu atingeþi zonele din interiorul camerei,
cum ar fi punctele de prindere a lentilelor
sau oglinda. Deoarece praful de pe
oglindã ºi din jurul acesteia poate afecta
sistemul de autofocalizare, îndepãrtaþi-l cu
ajutorul suflãtorului. Dacã praful ajunge
pe senzorul de imagine, poate fi vizibil în
imaginile înregistrate. Treceþi camera în
modul curãþare (pag. 125), apoi curãþaþi
praful cu un suflãtor. Nu folosiþi un
pulverizator de spray pentru a curãþa în
interiorul camerei foto deoarece puteþi
genera disfuncþionalitãþi.
• Nu folosiþi substanþe de curãþare care
conþin solvenþi organici cum ar fi tinerul
sau benzina.
Curãþarea suprafeþei camerei.
Curãþaþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã. Deoarece
pot fi deteriorate finisajul sau carcasa, nu
folosiþi urmãtoarele :
• substanþe chimice cum ar fi tiner, benzinã,
alcool, insecticide, creme de protecþie
solarã, materiale textile impregnate cu
diverse substanþe sau oricare altele,
• nu atingeþi aparatul având pe mâini
substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu adeziv sau
cu vinil.
x În legãturã cu temperaturile
de funcþionare
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C,
respectiv între 5° ºi 40°C la folosirea unui
Microdrive. Nu este recomandatã fotografierea în locuri cu temperaturi extrem de
ridicate sau de scãzute, care nu se încadreazã
în intervalele indicate mai sus.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu temperaturã ridicatã, este posibil ca umezeala sã
condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncþionalitãþi aparatului.
Pentru a preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera foto dintr-un loc cu
temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, izolaþi aparatul într-o
pungã de plastic ºi lãsaþi-l în noile condiþii,
pentru adaptare, circa o orã.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentile, imaginile nu
vor fi clare.
x Bateria reîncãrcabilã din
interiorul aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în
mod continuu atât timp cât folosiþi camera.
Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe
perioade scurte de timp, bateria se va
descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc
aparatul aproximativ 8 luni, aceasta se va
descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
respectiva baterie este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei
reîncãrcabile din interiorul aparatului
Introduceþi un acumulator încãrcat în aparat
sau conectaþi camera la o prizã de perete cu
ajutorul adaptorului de reþea / încãrcãtorului
(nu este furnizat) ºi lãsaþi camera timp de 24
de ore sau mai mult cu alimentarea opritã.
Pentru clienþii din Europa
Dezafectarea
acumulatorului uzat
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite, pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
x Metoda de încãrcare a
acumulatorului NP-FM500H
T pasul 1, Informaþii introductive.
169
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Tip de camerã
Camerã digitalã tip Single Lens Reflex
cu bliþ încorporat ºi cu obiective
interschimbabile
Format de imagine
23,5 × 15,6 mm (format APS-C)
Obiective
Toate obiectivele marca Sony
[Senzor de imagine]
Numãrul total de pixeli ai camerei
cca. 13.053.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
cca. 12.246.000 pixeli primare
[Super SteadyShot]
Sistem
Mecanism de comutare a senzorului
de imagine
Super SteadyShot
Capacitate de compensare
Descreºtere aproximativã cuprinsã
între 2,5 EV ºi 4 EV din viteza
obturatorului (variazã în funcþie de
condiþiile de înregistrare ºi de
obiectivul folosit)
[Sistem de Auto Focalizare]
Sistem
Sistem de detecþie a fazei tip TTL,
senzori de linie CCD (Aria de
mãsurare 11 puncte)
Domeniul de sensibilitate
De la 0 EV la +18 EV (echivalent cu
ISO 100)
[Expunere]
Celule în care se efectueazã mãsurarea
40 segmente în formã de fagure SPC
Domeniul de mãsurare
de la 0 EV la 20 EV (de la + 2 EV la
+ 20 EV pentru mãsurarea punctualã),
(la ISO 100 cu obiectiv de F1,4)
[Obturator]
Tip
Sistem
Acoperire de protecþie împotriva
acoperirii pe filtrul trece-jos ºi pe
mecanismul de comutare a senzorului de imagine
Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal
Domeniul vitezelor
între 1/8000 secunde ºi 30 secunde,
bulb
Viteza de sincronizare a bliþului
1/250 secunde (cu funcþia Super
SteadyShot opritã)
1/200 secunde (cu funcþia Super
SteadyShot pornitã)
[Vizor]
[Bliþ încorporat]
[Anti-Dust] (anti-praf)
Tip
Sistem cu nivel al privirii fixat cu
oglindã acoperiº tip pentaprismã
Ecranul de focalizare
Acute Mate Sferic
Câmp vizual
0,95
Mãrire
0,9 × cu lentilã de 50 mm la infinit,
–1m-1
170
Declanºare cu privirea
aproximativ 25 mm de ocular, 21 mm
de la cadrul ocular la – 1dioptru
(–1m-1)
Ajustarea dioptrului
între –3,0 ºi + 1m-1
Bliþ G.No.
GN 12 (în metri la ISO 100)
Durata de încãrcare
circa 3 secunde
[Suport de înregistrare]
• Card CompactFlash (tip I, II),
• Microdrive,
• “Memory Stick Duo
[Ecran LCD]
Panou LCD
7,5 cm (tip 3,0) drive TFT
Numãr total de puncte
921.600 puncte (640 × 3 (RGB) × 480)
x Încãrcãtor pentru
acumulator tip BC-VM10
Conector VIDEO OUT
Multiconector special
Conector USB
Multiconector special, USB de mare
vitezã (compatibil USB 2.0)
Conector HDMI
Minimufã HDMI tip C
Conector Sync.
Conector REMOTE (de telecomandã)
Cerinþe privind alimentarea :
curent alternativ,
tensiune la intrare între 100V ºi 240V,
frecvenþã 50/60 Hz,
Tensiune la ieºire :
8,4 V curent continuu ; 750mA
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni maxime :
aprox. : 70 × 25 × 95 mm (L / Î / A)
Masa : cca. 90 g
[Alimentare, cerinþe generale]
x Acumulator NP-FM500H
[Conectori intrare / ieºire]
Acumulator utilizat
Acumulator reîncãrcabil tip
NP-FM500H
[Altele]
PictBridge
Compatibil
Exif Print
Compatibil
PRINT Image Matching III
Compatibil
Exif
Exif Ver. 2.21
RAW Format ARW2.0
Dimensiuni (aprox.)
141,7 × 104,8 × 79,7 mm
(L / Î / A, fãrã pãrþile proeminente)
Masã
aprox. 690 g (fãrã baterii, card de
memorie ºi accesorii)
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C (între +5°C ºi 40°C în
cazul folosirii unui Microdrive)
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximã :
8,4 V curent continuu
Tensiune nominalã :
7,2 V curent continuu
Intensitatea maximã a curentului la
încãrcare :
2,0 A
Tensiune maximã la încãrcare :
8,4 V curent continuu
Capacitate :
11,8 Wh (1650 mAh)
Dimensiuni maxime
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(L / Î / A)
Masa
aprox. 78 g
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
171
Revenirea la variantele implicite –
iniþializare
z : este iniþializat
a : nu este iniþializat
* T Pagini din broºura “Informaþii introductive”
A : înregistrare AUTO (pagina 34)
B : Selecþia Scenei (pagina 35)
C : Iniþializarea funcþiei de înregistrare (pagina 104)
D : Revenirea la configuraþia implicitã (pagina 126)
Folosind un disc sau buton
Element
Super SteadyShot
Ajustarea dioptrului
Interfaþa de înregistrare
Modul de expunere
Compensarea expunerii
Metoda de mãsurare
Mod de focalizare
(AF-S / AF-A / AF-C / MF)
Modul Drive
—
Interfaþã detaliatã
—
+0
Multi segment
Echilibru de alb particularizat
ISO
5500 K
AUTO
Stilul creativ
1)
2)
—
—
—
—
Avans cadru cu cadru
AWB (auto reglare echilibru alb)
Interfaþã de redare
Pag.
AF-A
Echilibrul de alb
Temp. culoare / Filtru culoare
Buton C (personalizat)
172
Iniþializare la
—
5500 K, Filtru culoare 0
Interfaþã cu o imagine
(cu date privind înregistrarea)
“AF-C” în modul Sport, “AF-S” în modul de înregistrare a prim planurilor (Macro)
“Continuous Hi” în modul Sport
Meniu de înregistrare
Element
Dimensiunea imaginii
Raportul laturilor imaginii
Calitate
Optimizatorul domeniului D
Stilul creativ
Buton C (personalizat)
Trepte compensare expunere
Modul bliþ
Comanda bliþului
Raport de putere
Iniþializare la
L : 12M
3:2
Fine
Standard
Standard
Bliþ declanºat automat
Bliþ ADI
1/1
± 0,0
800
ISO Auto min.
200
Zona de autofocalizare
Stabilirea prioritãþii
Iluminare de asistenþã AF
Focalizare la apãsarea pe
jumãtate a butonului
declanºator
—
Stilul creativ
0,3 EV
Compensarea bliþului
ISO Auto max.
Reglaj AF-A
Pag.
—
—
—
—
AF-A
panoramicã
AF
Auto
On
Reducerea zgomotului la
expunerea îndelungatã
On
Reducerea zgomotului la
sensibilitate ridicatã
Normal
Se revine la varianta “Avansat automat” în modul AUTO. Pentru Selecþia Scenei, iniþializare
diferã în funcþie de modul ales.
4)
“Fill-flash”
5)
“Autoflash” sau “Fill-flash” (Sunt anulate variantele “Rear Sync” - Sincronizare inversã
sau “Wireless“ - fãrã fir).
3)
173
Meniu Custom
Element
Eye-Start AF
Buton AF / MF
Comanda AF / MF
Viteza de autofocalizare
Afiºarea zonei AF
Buton de fixare a focalizãrii
Buton AEL
Modificare funcþii butoane rotative
Reglareexpunerecubutoanerotative
Iniþializare la
On
Comanda AF / MF
Fixat
Rapid
0,3 sec
Focalizare fixatã
AEL blocat
SS
F / nr.
Off
Blocare butoane rotative
Buton de alegere a interfeþei de afiºat
Împiedicaredeclanºarefãrãcard
Off
Interfaþa exclusivã
Activat
Împiedicaredeclanºarefãrãobiectiv
Dezactivat
Reducere efect de ochi roºii
Ajustareacompensãriiexpunerii
Off
Mediu ambiant&bliþ
Ordineînregistrãricuexp. adiacente
Reluare automatã
0T–T+
2 sec
Oprire LCD la privirea prin vizor
Schimare orientare interfeþei cu
informaþii legate de înregistrare
On
Orientarea imaginilor
Pag.
Rotire automatã
Înregistrare
Meniu Redare
174
Element
Imprimarea datei
Imprimare în mod index
Iniþializare la
Off
—
Interfaþa de redare
Succesiune de imagini
Rotire automatã
3 sec
Pag.
Meniu Setup
Element
Luminozitate LCD
Duratãafiºarepeecraninterfaþã info
Modul economic
Ieºire video
Ieºire HDMI
Iniþializare la
±0
5 sec
3 min.
—
HD (1080i) mai întâi
Stabilirea datei / orei
Card de memorie
Numãrul fiºierului
—
CompactFlash
Serie
Denumirea directorului
Forma standard
Selectarea directorului
—
Conexiune USB
Carduri memorie ptr. Mass storage
Meniul de pornire
Confirmare la ºtergere
Semnale audio
Pag.
Mass storage
Cardul selectat
Sus
Anulare mai întâi
On
175
Index
Valori numerice
40 segmente în formã de
fagure ......................... 48
Avertizare, mesaje ........ 158
Avertizare privind limitarea
luminanþei ................... 85
A
B
Accesorii, capacul
suportului ................. 167
Acumulator
Indicatorul energiei
rãmase (pas 1, broºurã)
Încãrcare(pas 1, broºurã)
Montare/Demontare ......
(pas 1, broºurã)
Adaptor de reþea/ încãrcãtor
.................................. 165
Adâncime câmp .............. 39
Adobe RGB .................... 72
AE blocat ....................... 46
AF, arie ~ .................49, 101
AF area disp ................. 106
AF automatã .................. 52
AF blocat ..................... 105
AF continuã ................... 52
AF declanºatã de privire ...
..................................... 105
AF-A, reglaj ................. 101
AF drive, vitezã ............ 106
AF, Iluminarea de asistenþã
..................................... 102
AF singularã .................. 52
AF w/shutter ................ 102
Ajustarea dioptrului ..........
.............. (pas 5, broºurã)
Ambiental, valori adiacente
....................................... 58
Aperturã, prioritate ........ 37
Apãsare pe jumãtate a
butonului declanºator ....
.............. (pas 5, broºurã)
Apus de soare (Selecþia
scenei) ........................ 35
Autofocalizare automatã 52
Autoflash ....................... 73
Avertizare de agitare a
camerei .. (pas 5, broºurã)
Baterie internã reîncãrcabilã
.................................. 169
Bliþ (WB) ........................ 62
Bliþ .................................... 9
Bliþ ADI .......................... 99
Bliþ, comandã~ ............... 99
Bliþ, compensare~ ........... 75
Bliþ extern ................ 74, 166
Bliþ, fãrã fir ...................... 77
Bliþ, încetinire sincronã .. 69
Bliþ reglat manual ........... 99
Bliþ, valori adiacente ....... 58
Bliþ, mod ................... 73, 99
(pas 5, broºurã)
Bliþ, reglare automatã ..... 73
Blocarea obturatorului . 109
Borne bliþ sincron ......... 107
Buton AEL ..................... 93
Buton AF / MF ........53, 105
Butoane rotative,
modificarea funcþiilor 107
Buton declanºator, apãsare
pe jumãtate (pas 5, broºurã)
Buton FocusHoldButton ..
.................................. 106
Bulb, înregistrare ............ 43
C
Cablu de alimentare ...........
............. (pas 1, broºurã)
Cablu USB ............. 129, 146
Calculator ..................... 127
Configuraþii recomandate
.................................. 128
Copierea imaginilor ... 130
Macintosh ................ 128
Software .................... 136
Vizualizarea cu ajutorul
camerei a imaginilor de
pe calculator .......... 134
Windows .................. 128
Broºura :“Informaþii introductive”.
176
Calitatea imaginilor ......... 96
Capacul suportului pentru
accesorii .................... 167
Capacul ocularului ......... 44
Card de memorie .... 123, 161
introducere/scoatere (pas
3, broºurã)
nr. imagini ................. 24
CD-ROM ...................... 136
Ceas, potrivire ........ (pas 4,
broºurã)
Claritate .......................... 67
Cloudy (WB) .................. 62
Comandã AF/ MF ......... 106
Compresie, raport ........... 96
Confirmarea ºtergereii .. 125
Conectare
Calculator ................. 129
Imprimantã ................ 146
TV ............................... 89
Conexiune USB ............ 124
Condensarea umezelii ... 168
Confirmarea ºtergerii .... 125
Contrast ......................... 67
Copierea imaginilor pe
calculator .................. 130
Cronometru propriu ........ 57
Ctrl. dial. lock ............... 109
Ctrl dial setup ............... 107
Culoare ........................... 61
Culoare, fltru~ ................ 62
Culoare, temperaturã~ .... 62
Curãþare ........................ 125
Curãþare ........................ 168
Curea de umãr ................ 17
Custom, Meniuri .. 105÷113
D
Data / Ora ..................... 122
Daylight (WB) ................ 62
Delete ........................... 114
..................... (pas 6, broºurã)
Denumirea directoarelor 123
Denumirea fiºierelor ..... 133
Dial. exp.comp .............. 108
Index (continuare)
Dimensiunea imaginii ..... 94
Director nou ................. 124
Distanþa pânã la subiect . 50
D, Optimizator domeniu~ ..
................................. 66, 97
DOPF ........................... 116
DC IN, mufã .................. 165
E
Echilibrul de alb .............. 61
Echilibrul de alb
valori adiacente ........... 59
Echilibru de alb predefinit .
.................................... 63
Echilibru de alb prestabilit .
.................................... 63
Ecran
indicatori ..................... 19
modificarea interfeþei .. 22
EV, scalã ~ ........... 42, 47, 58
Expuneri adiacente ......... 57
Expuneri adiacente pentru
mediul ambiant ............ 58
Expunere reglatã manual 41
Expunere, trepte reglaj .... 98
Exp. comp. set .............. 110
Extensie ........................ 134
Eye-start AF ................. 105
F
F, numãr~ ....................... 37
Fill flash .......................... 73
Filtru de culoare ............. 62
Fiºier, denumire ............ 133
Fiºier, numãr ................. 123
Fiºier de imagine, locaþie de
stocare ...................... 133
Fixarea expunerii ............. 46
Flash (WB) ..................... 62
Fluorescent (WB) ........... 62
Focalizare ....................... 49
Focalizare fixatã .............. 51
Focalizare manualã ......... 53
Focalizare manualã directã
.................................. 101
Format index ................. 117
Formatare ..................... 115
H
HDMI, ieºire ............ 90, 121
High ISO NR ................ 103
High-Speed Sync Shooting,
.................................. 167
Histogramã, interfaþã ...... 85
I
Identificarea pãrþilor ....... 14
Ieºire video .................. 121
Ieºire HDMI ............ 90, 121
Iluminarea de asistenþã AF
.................................. 102
Image Data Convertor SR ..
.................................. 139
Image Data Lightbox SR 140
Imagine nocturnã (Selecþia
scenei) ........................ 36
Imprimare ..................... 145
Datei ......................... 117
Directã ...................... 146
Mod index ................. 117
Index
imprimare .................. 117
interfaþã ...................... 84
Indicatori ........................ 19
Indicator luminos de acces
.................. (pas 3, broºurã)
Iniþializarea meniului Custom
.................................. 113
Instalare ....................... 136
Info. disp. time ............. 120
Interfaþã
cu inf. de înregistrare .....
..................... 22, 23, 112
de redare ................... 118
index ........................... 84
ISO ................................. 64
ISO Auto max. .............. 100
ISO Auto min. ............... 100
Î
Încãrcare ...................... 164
acumulator(pas 1, broºurã)
Încetinire sincronã ......... 77
Broºura :“Informaþii introductive”.
Înregistrarea (pas 5, broºurã)
BULB .......................... 43
continuã ................ 56, 57
cu expunere îndelungatã
................................ 43
dupã un program
automat ................... 34
J
JPEG ............................... 96
L
Landscape (Selecþia Scenei)
.................................... 35
Limbã ........................... 121
(pasul 3, broºurã)
Locaþie de stocare a
fiºierelor ..................... 133
Lumina zilei (Daylight-WB)
.................................... 62
Luminozitate ................... 68
Luminozitatea LCD ....... 120
LCD
Indicatori .................... 19
Luminozitate ............ 120
M
Macintosh, calculator .. 128
Configuraþie
recomandatã .............. 128
Macro (Selecþia Scenei) .. 35
Manºonul ocularului ...... 44
Marcaj de imprimare ..... 116
Mass Storage ............... 124
Mãrire .......... (pas 5, broºurã)
Mãrire ................................ 86
Mãsuri de precauþie ..... 168
Memorie .................. 79, 104
Meniu ............................. 94
Custom 1 ................... 105
Custom 2 ................... 107
Custom 3 ................... 110
Custom 4 ................... 113
Înregistrare 1 ............... 94
Înregistrare 2 ............... 99
Înregistrare 3 ............. 101
Înregistrare 4 ............. 104
Redare 1 .................... 114
Redare 2 .................... 119
177
Index (continuare)
Reglaj 1 ..................... 120
Reglaj 2 ..................... 123
Reglaj 3 ..................... 125
Mesaje de avertizare .... 158
Metoda de mãsurare ...... 48
Mãsurãtoare bazatã pe
centru ...................... 48
Multi segment ........... 48
Punctualã ................... 48
Memory Stick Duo ...... 161
Modul de reglaj automat ...
.................. (pas 5, broºurã)
Curãþare .................... 125
Drive ........................... 55
de focalizare ................ 52
economic .................. 120
............. (pas 5, broºurã)
Montarea obiectivului .......
.................. (pas 2, broºurã)
Multisegment ..................... 48
N
Night view (Selecþia Scenei)
....................................... 36
Numãrul imaginilor ......... 24
Numãrul fiºierului ......... 123
O
Ochi roºii, reducere ef. . 110
Optimizatorul domeniului D
.............................. 66, 97
Ordinea imaginilor la
înregistrarea cu valori
adiacente .................. 112
OS ......................... 128, 135
Stabilirea arie AF ............ 49
Stabilirea datei/orei ...... 122
Stabilirea prioritãþii ....... 102
Stil creativ ................ 67, 97
Succesiune de imagini .... 91
Protejare ....................... 115 ªtergere . 88, (pas 6, broºurã)
Pre-flash TTL ................. 99
Prioritatea
aperturii ...................... 37
vitezei obturatorului .... 33
stabilire ..................... 102
Confirmare ................... 125
R
Raport de compresie ...... 96
Raport de putere .......... 100
Raportul laturilor imaginii 95
RAW .............................. 96
Raza de acþiune a bliþului 65
Rear sync. ...................... 74
Rec. info. disp .............. 112
Reducerea efectului de
ochi-roºii ................... 110
Reducerea zgomotului
datorat expunerii
înrelugate .............. 103
datorat sensibilitãþii
înalte ...................... 103
Reluare automatã ........... 11
Remote Camera Control 142
Revenirea la configuraþia
implicitã .................... 126
Rotirea imaginilor ........... 76
Telecomandã ..... 16, 60, 166
Temperatura de culoare .. 62
Trepte de reglare a expunerii
....................................... 98
Tungsten (WB) .............. 62
TV ................................ 789
Þinerea camerei ....... (pas 5,
broºurã)
U
Umbrã (WB) ................... 62
Umezealã, condensare .. 168
USB, cablu ............ 129, 146
USB, conexiune ............ 124
Utilizarea camerei în
strãinãtate (pas 1, broºurã)
V
Valori adiacente .............. 57
ordinea~ .................... 111
S, ª
Video Output ................ 121
Saturaþie ......................... 67 Viteza obturatorului ........ 39
Scala EV .............. 42, 47, 58 Vizualizarea imaginilor .... 83
Scala Super SteadyShot ....
............... (pasul 6, broºurã)
.................. (pas 5, broºurã)
Selecþia Scenei ............... 35
Selecþia directorului ...... 124
Semnal sonor ............... 125
P
Shade (WB) .................... 62
PC , vezi calculator
Single-shot AF ............... 52
Peisaj (Scene Selection) . 35
Single bracket ................. 58
PictBridge ..................... 146
Sistem de operare .. 128, 135
Picture Motion Browser 137
Software ....................... 136
Pixel ................................ 94
Soluþionarea defecþiunilor .
Pixeli efectivi ................ 170
.................................. 149
Portret în întunerci (Scene SeSport
.............................. 35
lection) ........................ 35
Spot AF .......................... 50
Spot ................................ 48
Specificaþii .................... 170
178
T, Þ
Broºura :“Informaþii introductive”.
Verticalã, sistem de prindere ..
..................................... 165
W
Windows, calculator .... 128
Wireless (fãrã fir), bliþ~ ... 74
WB (echilibru de alb) ..... 61
Z
Zgomot, reducere ......... 103
Zone Matching ........ 68, 71
Zonã de AF ............. 49, 101
Zonã de focalizare
localã .......................... 50
panoramicã ................. 49
punctualã .................... 50
Mãrci înregistrate
•
este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
“Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick Micro”,
“MagicGate” ºi
sunt mãrci înregistrate ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “Photo TV HD” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• Microsoft, Windows ºi Windows Vista sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt mãrci comerciale
sau mãrci înregistrate ale Apple Inc.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface sunt mãrci de comerþ
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Intel, Intel Core, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Intel
Corporation.
• CompactFlash este marcã înregistratã a SanDisk Corporation.
• Microdrive este marcã înregistratã a Hitachi Global Storage Technologies în Statele
Unite ºi / sau în alte þãri.
• Adobe este marcã de comerþ înregistratã sau marcã înregistratã a Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite ºi / sau în alte þãri.
• D-Range Optimizer Advanced utilizeazã tehnologie furnizatã de Apical Limited.
• În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general,
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare în acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de
acest produs, precum ºi rãspunsuri
la cele mai frecvente întrebãri
puteþi gãsi pe Site-ul nostru de
Internet dedicat clienþilor.
http://www.sony.ro/
179
Download PDF

advertising