Sony | SLT-A37Y | Sony SLT-A37Y SLT-A37 Corp cu obiectiv cu zoom standard şi teleobiectiv Instrucţiuni de utilizare

Cameră digitală cu obiectiv
interschimbabil
Pregătirea camerei
Înregistrarea şi
vizualizarea imaginilor
Înregistrarea imaginilor
adecvate pentru subiect
Manual de instrucţiuni α
Utilizarea funcţiilor de
înregistrare
Montură tip A
Utilizarea funcţiilor de
vizualizare
RO
Lista funcţiilor
Vizualizarea imaginilor la
calculator
Alte informaţii
Operaţii avansate
Index
© 2012 Sony Corporation
SLT-A37
Fabricat în : Thailanda
1
Înregistrarea
proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul
sunt plasate în partea de jos a aparatului. Notaţi
numărul serial în spaţiul care-i este rezervat în
continuare.
Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi
la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest
produs.
Număr model SLT-A37
Număr serial ______________________
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile sau
scurtcircuitele, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
PĂSTRAŢI ACEASTĂ
D O C U M E N TA Ţ I E
DEOARECE CONŢINE
I N S T R U C Ţ I U N I
IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANŢA.
PERICOL :
PENTRU A DIMINUA
RISCUL DE INCENDII ŞI
DE ELECTROCUTĂRI,
RESPECTAŢI ÎNTOCMAI
INSTRUCŢIUNILE
URMĂTOARE.
Dacă forma ştecărului nu se potriveşte la priză,
utilizaţi un adaptor de priză adecvat pentru priza
de perete folosită.
2
ATENŢIE
Acumulator
Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune
la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri
cu substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţi
următoarele măsuri de precauţie :
• Nu dezasamblaţi acumulatorul.
• Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici
un fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cu
un ciocan, căderea pe jos sau presarea prin
călcare.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiecte
metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi
ridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţii
solare directe sau căldura acumulată într-o
maşină parcată la soare.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc acumulatorul.
• Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care sunt
deteriorate sau din care se scurge lichidul.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un
încărcător produs tot de firma Sony sau cu un
alt dispozitiv compatibil.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor
mici.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip sau
cu unul echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat,
respectând instrucţiunile.
Încărcător
Chiar dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE nu
este aprins, încărcătorul nu este decuplat de la
sursa de energie electrică câtă vreme este cuplat
la o priză (priză de perete). Dacă apar probleme
în cursul utilizării încărcătorului, întrerupeţi
imediat alimentarea decuplând încărcătorul de
la priza de perete.
Când cablul de alimentare este furnizat, acesta
poate fi folosit numai la acest aparat şi nu trebuie
utilizat pentru alte echipamente.
Pentru clienţii din S.U.A. şi din
Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni de Litiu
sunt reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea
mediului returnând
acumulatoarele la punctele
de colectare şi la locurile de
reciclare cele mai apropiate de
dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :
1-800-822-8837 sau vizitaţi pagina de Internet:
http://www.rbrc.org/
Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
Acumulator şi obiectiv
Acest echipament corespunde Părţii a 15-a a
regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă
următoarele două condiţii :
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe
periculoase şi (2) dispozitivul trebuie să accepte
orice fel de interferenţe recepţionate, inclusiv
interferenţe care pot genera operaţii nedorite.
Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitale
corespunde standardului canadian ICES-003.
Pentru clienţii din S.U.A.
UL este o organizaţie recunoscută internaţional
în domeniul siguranţei.
Marcajul UL de pe produs indică faptul că acesta
a primit atestarea de includere în Lista UL.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest
produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numărul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : SLT-A37
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual
pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi
acest aparat.
3
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC.
Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în
care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici
o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele
instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe
cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin
oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul
este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Părţii a 15-a a regulamentului
FCC.
4
Pentru clienţii din Europa
Notă pentru clienţii din ţările în
care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva ECM
pentru folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe
pot influenţa imaginea şi sonorul acestui
aparat.
Notificare
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de
date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de
comunicaţie (USB etc.).
Dezafectarea
echipamentelor electrice
şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie
înlocuită cu o siguranţă care prezintă aceleaşi
caracteristici şi care este aprobată de ASTA sau
BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau
).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după
înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. În cazul în care îl pierdeţi,
contactaţi cel mai apropiat service Sony.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
( Va l a b i l î n U n i u n e a
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
5
Cuprins
Operaţii de bază
....................................................................13
Această secţiune furnizează informaţii de bază privind funcţionarea camerei.
Note privind utilizarea camerei digitale ......................................14
Pregătirea camerei
Verificarea accesoriilor furnizate ................................................16
Elemente comune ...........................................................................16
SLT-A37K .......................................................................................16
SLT-A3M ........................................................................................16
SLT-A37Y .......................................................................................16
Identificarea părţilor componente ...............................................18
Partea frontală ...............................................................................18
Partea din spate .............................................................................19
Partea superioară ..........................................................................20
Părţile laterale / partea de jos .......................................................21
Obiectiv ..........................................................................................23
Încărcarea acumulatorului ..........................................................24
Introducerea acumulatorului / cardului de memorie
(comercializate separat) ........................................................26
Carduri de memorie disponibile ....................................................28
Montarea obiectivului .................................................................29
Pentru a demonta obiectivul ..........................................................30
Pornirea camerei şi potrivirea ceasului ......................................32
Înainte de fotografiere ................................................................34
Adaptarea vizorului la acuitatea vizuală a persoanei care
fotografiază (ajustarea dioptrului) ............................................34
Poziţia corectă a fotografului ........................................................34
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
Înregistrarea de fotografii ...........................................................36
Înregistrarea filmelor ..................................................................38
Redarea imaginilor .....................................................................39
Ştergerea imaginilor (Delete) .....................................................40
Ştergerea imaginii curent afişată pe ecran ....................................40
6
Înregistrarea imaginilor adecvate pentru subiect
Ajustarea unghiului panoului LCD ..............................................41
Înregistrarea în diverse moduri ..................................................42
Auto superior .......................................................................43
SCN (Selecţia Scenei) ...................................................................44
(Înregistrare panoramică) /
(Înregistrare panoramică 3D) ...........................................45
Prioritate AE continuă la telezoom .....................................46
Utilizarea funcţiilor de înregistrare
Folosirea bliţului .........................................................................47
Ajustarea luminozităţii imaginii ...................................................49
Selectarea modului drive .........................................51
Comutarea între interfeţele cu informaţii legate de înregistrare
(DISP) ......................................................................................52
Stabilirea dimensiunii imaginilor .................................................53
Dimensiunea imaginilor ................................................................53
Dimensiunea imaginilor panoramice ............................................53
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Mărirea imaginilor.......................................................................55
Trecerea la interfaţa cu lista de imagini .....................................56
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor .......................57
Lista funcţiilor
Funcţii care pot fi acţionate cu ajutorul butoanelor/
comutatoarelor.........................................................................58
Selectarea unei funcţii cu butonul Fn (Funcţie) ..........................59
Funcţii selectate cu butonul Fn (Funcţie) ...................................60
Funcţii selectate cu butonul MENIU ...........................................62
Folosirea funcţiei de ghidare a camerei .....................................69
Ghidul intern al camerei ................................................................69
Recomandări pentru înregistrare...................................................69
7
Vizualizarea imaginilor la calculator
Utilizarea camerei împreună cu calculatorul ..............................70
Configuraţia recomandată a calculatorului (Windows) ................70
Configuraţia recomandată a calculatorului (Macintosh) ..............71
Utilizarea software-ului ...............................................................72
Instalarea aplicaţiilor software (Windows) ...................................72
Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh) .................................73
Utilizarea “Image Data Converter” ..............................................73
Utilizarea aplicaţiei “PlayMemories Home” ................................74
Selectarea metodei de creare a unui disc cu filme ....................75
Crearea unui disc cu ajutorul calculatorului ...............................75
Crearea unui disc cu ajutorul unui alt dispozitiv decât
calculatorul ...................................................................................76
Alte informaţii
Lista simbolurilor afişate pe ecran..............................................77
Funcţii disponibile pentru fiecare mod de înregistrare ..............80
Modurile disponibile pentru bliţ...................................................81
Operaţii avansate
.....................................................................82
Această secţiune furnizează informaţii suplimentare legate de cameră.
Pregătiri
Pregătirea camerei .....................................................................83
Detaşarea manşonului ocularului..................................................83
Interfaţa afişată pentru modul înregistrare .................................84
Selectarea modului de ecran ..........................................................84
Histogramă ....................................................................................85
Urmărirea subiectului prin obiectiv fără a fi afişate efecte ...........86
Lista simbolurilor pentru modul vizor ...........................................87
Înregistrarea unei imagini evitând mişcări nedorite ale camerei 89
Indicatorul de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei .89
Utilizarea funcţiei SteadyShot........................................................89
Folosirea unui trepied ....................................................................90
8
Înregistrare
Selectarea modului de înregistrare ............................................91
Auto inteligent /
Bliţ oprit ..............................................91
Auto superior .....................................................................91
SCN (Selecţia Scenei) ...................................................................92
(Înregistrare panoramică) /
( Înregistrare panoramică 3D). 94
Prioritate AE continuă la telezoom .....................................96
P : Programare auto ......................................................................97
A : Prioritatea diafragmei .............................................................98
S : Prioritatea timpului de expunere ...........................................100
M : Expunere manuală.................................................................102
M : BULB .....................................................................................103
Configurarea pentru înregistrarea filmelor ...............................106
Înregistrarea cu uşurinţă a filmelor .............................................106
Zoom digital .................................................................................107
Înregistrarea filmelor folosind un timp de expunere şi o
diafragmă ajustate ..................................................................108
Format fişier ................................................................................109
Reglaje de înregistrare.................................................................110
Înregistrare audio ........................................................................ 111
Selectarea metodei de focalizare ............................................. 112
Autofocalizare ..............................................................................112
Focalizare fixată ..........................................................................114
Focalizare automată ....................................................................115
Zona AF .......................................................................................116
Sursa luminoasă AF .....................................................................117
Urmărirea subiectului ..................................................................117
Focalizarea manuală ...................................................................119
Intensificarea contururilor ...........................................................122
Mărirea imaginii pentru verificarea focalizării ...........................122
Detectarea feţelor.....................................................................123
Utilizarea funcţiei Detecţia feţelor ..............................................124
Desemnarea feţelor ......................................................................123
Încadrarea automată a portretelor ..............................................124
Declanşator zâmbet .....................................................................125
9
Ajustarea luminozităţii imaginii .................................................127
AE fixată (Autoexpunerea fixată) .................................................127
Modul de măsurare ......................................................................128
Compensarea bliţului ...................................................................128
Comanda bliţului .........................................................................129
Bliţul .........................................................................................130
Bliţul wireless (fără fir) ................................................................130
Sincronizare lentă .......................................................................132
Reglaje ISO (Sensibilitate) .......................................................132
Reducerea zgomotului multicadru (RZ multicadru) ....................132
Compensarea automată a luminozităţii şi a contrastului
(Optimizatorul domeniului D) .................................................133
Optimizatorul domeniului D ........................................................133
Auto HDR ....................................................................................134
Procesarea imaginii..................................................................136
Efecte de imagine .........................................................................136
Stilul creativ .................................................................................137
Ajustarea tonurilor de culoare (Balans de alb) .........................139
Ajustarea fină a ecranului pentru culori ......................................140
Temperatura de culoare / Filtru de culoare .................................141
Balans de alb personalizat...........................................................141
Mărirea imaginilor la valori superioare celor corespunzătoare
zoom-ului optic (ZOOM) ........................................................143
Selectarea modului drive..........................................................146
Înregistrarea unei singure imagini ..............................................146
Înregistrarea continuă .................................................................146
Utilizarea temporizatorului .........................................................147
Valori adiacente: cont. / Valoare adiacentă unică .......................148
Variaţia balansului de alb ............................................................149
Redare
Interfaţa afişată pentru modul redare .......................................150
Schimbarea interfeţei în cursul redării ........................................150
Lista simbolurilor ce apar în interfaţa histogramei ....................150
Utilizarea funcţiilor de redare ...................................................152
Rotirea unei imagini ....................................................................152
Modul vizualizare.........................................................................152
Prezentarea de imagini ................................................................153
Interfaţa de redare .......................................................................153
10
Parcurgerea imaginilor panoramice ...........................................154
Protejarea imaginilor (Protect) .................................................155
Ştergerea imaginilor (Delete) ...................................................156
Ştergere (Imagini multiple) ..........................................................156
Ştergerea tuturor imaginilor sau filmelor din acelaşi mod de
vizualizare ...............................................................................157
În legătură cu vizualizarea la televizor .....................................158
Vizualizare 3 D .............................................................................158
Utilizarea “BRAVIA” Sync ..........................................................158
Configurarea camerei
Stabilirea dimensiunii imaginilor şi a calităţii acestora .............160
Formatul imaginilor ....................................................................160
Calitate ...............................................................................160
Ajustarea celorlalte funcţii ale camerei.....................................162
Reducerea zgomotului cauzat de expunerea prelungită ..............162
Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea ISO ridicată ......162
Spaţiul de culoare ........................................................................163
Eliberare fără obiectiv [Release w/oLens] ..................................163
Caroiaj .........................................................................................164
Reluare automată .........................................................................164
Funcţia butonului AEL.................................................................164
Buton previzualizare ....................................................................165
Declanşator electronic diafragmă frontală .................................166
Luminozitate vizor........................................................................166
Mod Eco .......................................................................................166
Modul economic de funcţionare...................................................167
Stabilirea metodei de comutare între ecranul LCD şi vizor ........167
Compensare obiectiv ...............................................................167
Compensare obiectiv: umbrire periferică ....................................168
Compensare obiectiv: aberaţie cromatică ...................................168
Compensare obiectiv: distorsiune................................................168
Stabilirea metodei de înregistrare pe un card de memorie ......169
Formatarea cardului de memorie ................................................169
Numărul fişierului ........................................................................169
Denumirea directorului................................................................169
Selectarea directorului de înregistrare ........................................170
Crearea unui nou director............................................................170
Recuperarea bazei de date cu imagini .........................................171
Setarea funcţiei de transmitere a datelor .....................................171
11
Revenirea la configuraţia implicită ...........................................173
Verificarea versiunii de cameră ................................................177
Calculator
Conectarea camerei la calculator.............................................178
Crearea unui disc de film .........................................................182
Imprimare
Specificarea DPOF ..................................................................185
Imprimarea datei ......................................................................185
Curăţare
Curăţarea camerei şi a obiectivului ..........................................186
Curăţarea senzorului de imagine .............................................187
Soluţionarea problemelor/ Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor .........................................................190
Mesaje de avertizare ................................................................199
Măsuri de precauţie..................................................................201
Pentru a utiliza camera foto în străinătate
– Surse de alimentare ...........................................................204
Formatul AVCHD ......................................................................204
Înregistrări 3D...........................................................................206
Carduri de memorie .................................................................207
Acumulator / Încărcător pentru acumulator ..............................209
Licenţe...................................................................................... 211
Pentru a afla mai multe în legătură cu camera dvs.
(Manualul de instrucţiuni α) ...................................................212
Aflarea numărului de imagini ce pot fi înregistrate /
Durata înregistrării .................................................................213
Specificaţii ................................................................................217
Mărci înregistrate .....................................................................224
Index ........................................................................................................ 226
12
Operaţii de bază
Secţiunea “Operaţii de bază” conţine informaţii de
bază cu privire la funcţionarea camerei. Pentru a profita
cât mai mult de avantajele oferite de această cameră
digitală, consultaţi şi secţiunea “Operaţii avansate”
(pag. 76).
13
Note privind utilizarea camerei digitale
Procedura de fotografiere
• Acest model de cameră beneficiază de 2 moduri
de înregistrare : modul ecran LCD în care este
folosit ecranul LCD şi modul vizor în care este
folosit vizorul.
• Imaginea obţinută poate fi diferită de cea afişată
pe ecran înainte de înregistrare.
Note privind funcţiile disponibile pentru
cameră
• Pentru a verifica dacă este un dispozitiv
compatibil cu 1080 60i sau 1080 50i, verificaţi
dacă în partea de jos a camerei există următoarele
marcaje :
1080 60i-compatible device:60i
1080 50i-compatible device:50i
• Este posibil să resimţiţi simptome inconfortabile
cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau senzaţii
de oboseală în timp ce vizionaţi imagini 3D
înregistrate cu această cameră pe ecrane 3
D compatibile. Când urmăriţi imagini 3 D,
vă recomandăm să faceţi în mod periodic
pauze. Deoarece necesitatea de a face pauze şi
frecvenţa acestora variază de la o persoană la
alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard,
adecvat pentru organismul dvs. Dacă nu vă
simţiţi bine, întrerupeţi vizionarea imaginilor
3 D şi consultaţi un doctor dacă este necesar.
Totodată, vă recomandăm să consultaţi
manualul de instrucţiuni al echipamentului
conectat sau al aplicaţiei software furnizate
împreună cu camera. Capacitatea vizuală a unui
copil este întotdeauna vulnerabilă (în special în
cazul copiilor cu vârsta mai mică de şase ani).
Înainte de a le permite să vizioneze imagini 3
D, vă rugăm să consultaţi un expert, cum ar fi
un doctor pediatru sau oftalmolog. Aveţi grijă
ca recomandările acestora să fie respectate de
copilul dvs.
14
Nu se acordă despăgubiri pentru
conţinutul înregistrării
• Nu se acordă despăgubiri în cazul în care
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile din
cauza unei defecţiuni a camerei digitale sau a
cardului de memorie etc.
Recomandare de realizare a unei copii
de siguranţă
• Pentru a evita riscul de pierdere a datelor, aveţi
grijă să realizaţi întotdeauna o copie de siguranţă
a acestora pe un alt suport media.
Note privind ecranul LCD, vizorul
electronic, obiectivul şi senzorul de
imagine
• Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie
de foarte mare precizie astfel încât 99,99%
dintre pixeli să fie operaţionali. Totuşi, este
posibil ca unele puncte minuscule negre şi/sau
luminoase (de culoare albă, roşie, albastră sau
verde) să apară constant pe ecranul LCD şi în
vizor. Apariţia acestor puncte este normală în
procesul de producţie şi nu afectează în nici un
fel înregistrarea.
• Nu apucaţi camera de ecranul LCD.
• Nu expuneţi camera la radiaţii solare directe şi
nu fotografiaţi mult timp cu obiectivul orientat
spre soare. Este posibil ca mecanismul interior
al aparatului să se deterioreze. În cazul în care
lumina solară este concentrată pe un obiect, pot
fi generate incendii.
• Este posibil ca imaginile să lase urme pe
ecranul LCD atunci când vă aflaţi în spaţii cu
temperatură scăzută. Aceasta nu reprezintă
o disfuncţionalitate. Dacă porniţi camera în
spaţii răcoroase, monitorul LCD poate fi o
vreme întunecat. Când camera se încălzeşte,
monitorul va funcţiona în mod normal.
Note privind înregistrarea îndelugată
• Dacă înregistraţi în mod continuu o perioadă
îndelungată de timp, temperatura camerei va
creşte. În cazul în care temperatura acesteia
atinge un anumite nivel, pe ecran este afişat
simbolul şi camera se va opri automat. Dacă
alimentarea se opreşte, lăsaţi camera nefolosită
timp de 10 minute sau mai mult pentru a permite
scăderea temperaturii din interiorul acesteia la
un nivel care permite funcţionarea în siguranţă
a aparatului.
• În condiţiile unor temperaturi ridicate ale
mediului ambiant, temperatura camerei creşte
rapid.
• Când temperatura aparatului creşte, calitatea
imaginilor se poate deteriora. Se recomandă să
aşteptaţi până ce temperatura aparatului scade
înainte de a continua să înregistraţi.
• Este posibil ca suprafaţa carcasei aparatului
să devină fierbinte. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
• Discurile înregistrate cu imagini la înaltă
definiţie (HD) pot fi redate numai cu dispozitive
compatibile cu formatul AVCHD. Player-ele tip
DVD sau recorder-ele nu pot reda discuri cu
imagini la calitate HD deoarece acestea sunt
incompatibile cu formatul AVCHD. Este posibil
ca player-ele şi recorder-ele tip DVD să nu
poată scoate din compartimentul lor discurile
cu imagini la calitate HD.
Note cu privire la importul filmelor
vizualizate AVCHD la un calculator
La importul de filme vizualizate AVCHD la un
calculator, folosiţi, în cazul calculatoarelor cu
sistem de operare Windows, aplicaţia software
"PlayMemories Home” furnizată pe CD-ROM.
Despre specificaţiile descrise în acest
manual
Datele legate de performanţă şi specificaţii sunt
valabile în următoarele condiţii, dacă nu este
altfel precizat în manualul de instrucţiuni: la o
temperatură a mediului ambiant de 25°C, când
acumulatorul este încărcat timp de aproximativ o
oră după ce indicatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE)
se stinge.
Note cu privire la redarea de filme cu alte
echipamente
• Această cameră foloseşte MPEG-4 AVC/H.264
High Profile (profil înalt) pentru înregistrarea în
format AVCHD. Filmele înregistrate în format
AVCHD cu această cameră foto nu pot fi redate
cu următoarele tipuri de echipamente :
– alte echipamente compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptă High Profile (profil
înalt),
– echipamente care nu sunt compatibile cu
formatul AVCHD.
Această cameră foloseşte şi MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile (profil principal) pentru
înregistrarea în format MP4. Din acest motiv,
filmele înregistrate în format MP4 cu această
cameră nu pot fi redate cu alte echipamente
în afară de cele care acceptă MPEG-4 AVC/
H.264.
Măsuri de precauţie privind drepturile
de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate prin legea
drepturilor de autor. Înregistrarea neautorizată a
acestora poate să contravină prevederilor acestei
legi.
Imaginile folosite în acest manual
Ilustraţiile utilizate ca exemple în acest manual
sunt imagini reproduse şi nu imagini reale,
înregistrate cu această cameră digitală.
Denumirea modelului
Acest manual de instrucţiuni se referă la mai
multe modele, furnizate cu diverse tipuri de
obiective.
Denumirea modelului diferă în funcţie de
obiectivul furnizat. Totodată, modelele disponibile
diferă de la o ţară/regiune la alta.
Model
SLT-A37
SLT-A37K
SLT-A37M
SLT-A37Y
Obiectiv
–
DT18-55 mm
DT18-135 mm
DT18-55 mm şi
DT55-200 mm
15
Verificarea accesoriilor furnizate
În primul rând, verificaţi denumirea modelului de cameră pe care îl posedaţi (pag. 15). Accesoriile
furnizate diferă în funcţie de model.
Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fiecare tip.
Elemente comune
• Capac de protecţie a corpului camerei
(1) – ataşat de cameră
• Camera foto digitală
• Încărcător pentru acumulator BC-VW1
(1)
• Manşonul ocularului (1) – ataşat de
cameră
• Cablu de alimentare (1)*
(nu este furnizat în S.U.A. şi în Canada)
• CD-ROM (1) – (Aplicaţie software pentru
camera α)
• Manual de instrucţiuni (1)
– acest manual
SLT-A37K
* Pentru camera dvs. sunt furnizate mai multe
cabluri de alimentare. Folosiţi-l pe cel adecvat
pentru ţara/regiunea unde vă aflaţi.
• Acumulator reîncărcabil NP-FW50 (1)
• Cablu USB (1)
• Obiectiv de zoom DT 18 – 55 mm (1) /
Capac frontal pentru obiectiv (1) /
Capac pentru ambalare (1)
SLT-A37M
• Obiectiv de zoom DT 18 – 135 mm (1) /
Capac frontal pentru obiectiv (1) /
Capac pentru partea din spate a obiectivului
(1) /
Parasolar (1)
SLT-A37Y
• Curea de umăr (1)
16
• Obiectiv de zoom DT 18 – 55 mm (1) /
Capac frontal pentru obiectiv (1) /
Capac pentru ambalare (1)
• Obiectiv de zoom DT 55 – 200 mm (1) /
Capac frontal pentru obiectiv (1) /
Capac pentru partea din spate a obiectivului
(1) /
Parasolar (1)
Relativ la cablul de alimentare furnizat
Pentru camera dumneavoastră sunt furnizate două cabluri de alimentare. Folosiţi-l pe cel adecvat
pentru ţara/ regiunea unde vă aflaţi.
• Pentru clienţii din Marea Britanie, Irlanda, Malta şi Cipru
Folosiţi cablul de alimentare tip A.
A
Din motive de securitate, cablul de alimentare tip B nu este destinat ţărilor/ regiunilor mai sus
menţionate şi, de aceea, nu trebuie utilizat în zonele precizate.
B
• Pentru clienţii din alte ţări sau regiuni.
Folosiţi cablul de alimentare tip B.
• Pentru clienţii din Hong Kong
Este furnizat un singur cablu de alimentare.
• Pentru clienţii din Arabia Saudită
Este furnizat un cablu de alimentare de tipul de mai jos.
Acesta este destinat utilizării exclusive în Arabia Saudită. Când folosiţi această cameră în Arabia
Saudită, aveţi grijă să utilizaţi cablul respectiv. Alt cablu de alimentare sau adaptor de priză este furnizat
pentru utilizarea în timpul călătoriilor în alte părţi ale lumii. Nu le folosiţi în Arabia Saudită.
17
Identificarea părţilor componente
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Partea frontală
1 Buton declanşator (36)
qf Reper de montare (29)
2 Comutator POWER (de alimentare)
(32)
qg Buton de eliberare a obiectivului
(30)
3 Disc frontal de reglaj (97, 101)
qh Comutatorul modului de focalizare
(112, 119)
4 Indicator luminos pentru
temporizator (147)
5 Contactele obiectivului*
6 Oglindă*
7 Buton de previzualizare (100, 165)
8 Montură
9 Bliţ încorporat* (47)
0 Microfon**
qa Selector rotativ de mod (42)
qs Buton (pentru ridicarea bliţului)
(47, 130)
18
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
** Nu acoperiţi această parte în cursul înregistrării de filme. Poate fi produs zgomot
sau poate fi redus volumul audio.
Partea din spate
1 Manşonul ocularului (83)
2 Vizor*
• Când priviţi prin vizor, este activat modul
vizor, iar când îndepărtaţi faţa de acesta,
modul de ecran revine la varianta LCD.
3 Senzorii ocularului (83)
9 Buton de comandă (Accesare) /
Buton AF (116) / Buton de Urmărire a
subiectului (117)
4 Disc pentru reglarea dioptrului (34)
0 Buton
(Ghid intern al camerei)
(69)
Pentru vizualizare :
(ştergere) (40)
– Buton
5 Ecran LCD (77, 87, 150)
qa Buton
6 Indicator luminos de acces (27)
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
(redare) (39)
7 Pentru înregistrare :
– Buton Fn (Funcţie) (59, 60)
Pentru vizualizare :
– Buton
(Rotire imagine) (152)
8 Buton de comandă
v/V/b/B / DISP (Ecran) (52, 150) /
WB (Balans de alb) (139) /
(Drive) (51, 146) /
ISO (Sensibilitate) (132)
19
Partea superioară
1 Suport pentru accesorii cu sistem de
autoblocare (130)
5 Difuzor
9 Pentru înregistrare :
– Buton
pentru expunere (48)/
Buton AV (Valoarea diafragmei)
(102)/
Pentru vizualizare :
(Micşorare) (54)/
(Index
– Buton
imagine) (55)
6
0 Buton FILM (38, 106)
2 Buton MENIU (62)
3 Microfon*
4 Buton VIZOR / LCD (167)
Marcajul poziţiei senzorului de
imagine (114)
7 Buton ZOOM (143)
8 Pentru înregistrare :
– Buton AEL (AE blocat) (127, 164)/
Pentru vizualizare :
– Buton
(Mărire) (55)
20
* Nu acoperiţi această parte în cursul înregistrării de filme. Poate fi produs zgomot sau
poate fi redus volumul audio.
Părţile laterale / partea de jos
1 Terminal pentru telecomandă
(REMOTE)
• Când conectaţi la cameră o telecomandă
RM-L1AM (comercializată separat),
introduceţi conectorul acesteia în terminalul
REMOTE, aliniind marcajul de pe conector
cu cel corespunzător al terminalului
REMOTE. Aveţi grijă să orientaţi cablul
pentru telecomandă spre faţa aparatului.
2 Bride de prindere a curelei de umăr
• Ataşaţi ambele capete ale curelei la
cameră.
3 Terminal miniHDMI (57, 157)
4 Terminal
(USB) (177)
5 Mufă pentru microfon
• Când este conectat un microfon extern,
microfonul intern este oprit automat.
Dacă microfonul extern se poate conecta
sub tensiune, alimentarea acestuia va fi
asigurată de camera foto.
6 Suport de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere
este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea
prinde în siguranţă camera de trepiede care
au şuruburi 5,5 mm sau mai lungi şi este
posibil să deterioraţi camera foto.
7 Fantă de introducere a cardului de
memorie (26)
8 Capacul compartimentului pentru
acumulator/ cardul de memorie (26)
21
9 Capacul plăcuţei de conexiune
• Când conectaţi la cameră adaptorul de c.a.
tip AC-PW10AM (comercializat separat)
aveţi grijă să nu prindeţi cablul adaptorului
de c.a. cu capacul compartimentului, când
îl închideţi.
22
Obiectiv
DT 18 - 55 mm F3.5 - 5.6 SAM
1 – Inel de focalizare
(Furnizat cu modelele SLT-A37K/ A37Y)
2 – Inel de zoom
3 – Scală pentru distanţa focală
4 – Reper pentru distanţa focală
5 – Contactele obiectivului
6 – Comutator pentru modul focalizare
7 – Reper de montare
8 – Reper pentru parasolar
9 – Comutator de blocare a zoom-ului
DT 55 - 200 mm F4 - 5.6 SAM
(Furnizat cu modelul SLT-A37Y)
• Obiectivele tip DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55 - 200 mm F4 - 5.6 SAM/ DT 18 - 135
mm F3.5-5.6 SAM sunt destinate camerelor cu
montură tip A, marca Sony (modelele dotate
cu senzor de imagine mărimea APS-C). Nu
puteţi utiliza aceste obiective pentru camere
în format 35 mm.
• Pentru alte obiective decât DT 18 - 55 mm
F3.5-5.6 SAM / DT 55 - 200 mm F4 - 5.6
SAM / DT 18 - 135 mm F3.5-5.6 SAM,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
obiectivul.
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Furnizat cu modelul SLT-A37M)
23
Încărcarea acumulatorului
Când folosiţi camera pentru prima dată, aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul “InfoLITHIUM” tip
NP-FW50 (furnizat).
Acumulatorul “InfoLITHIUM” poate fi încărcat fără ca energia sa să trebuiască a fi complet consumată
anterior.
Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.
Acumulatorul se descarcă încet-încet, chiar dacă nu este utilizat.
Pentru a evita pierderea ocazilor de a înregistra momente interesante, verificaţi nivelul rămas de energie
a acumulatorului înainte de a fotografia. Dacă nivelul de energie este scăzut, încărcaţi acumulatorul.
1
Introduceţi acumulatorul în încărcător.
Împingeţi acumulatorul pentru a ajunge în poziţia corectă,
până ce se aude un clic.
2
Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.
Indicator luminos aprins : încărcare în curs
Indicator luminos stins : încărcarea s-a încheiat
Durata încărcării
aprox. 250 minute
• Durata încărcării reprezintă timpul necesar pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat,
la o temperatură a mediului ambiant de 25°C.
• Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se stinge când încărcarea se încheie.
Pentru S.U.A. şi Canada
Pentru alte ţări / regiuni în afară de
S.U.A. şi Canada
Spre o priză de perete
Indicator luminos
ÎNCĂRCARE
Indicator luminos
ÎNCĂRCARE
24
Spre o priză de perete
Note :
• Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea de energie rămasă a acumulatorului şi de condiţiile
în care se desfăşoară încărcarea.
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C. Este
posibil să nu puteţi încărca acumulatorul în afara acestui interval de temperaturi.
• Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor accesibilă aflată în apropiere.
25
Introducerea acumulatorului / cardului de
memorie (comercializate separat)
1
Glisaţi pârghia capacului compartimentului
pentru acumulator pentru a-l deschide.
2
Introduceţi ferm şi complet acumulatorul,
apăsând cu vârful acestuia piedica.
Piedică
3
Introduceţi un card de memorie.
• Aveţi grijă să orientaţi colţul teşit al cardului aşa cum
este ilustrat în imaginea alăturată şi să introduceţi
cardul de memorie până ce se aude un clic şi acesta
ajunge în poziţia corectă.
Aveţi grijă să introduceţi corect
cardul de memorie în aparat
4
26
Închideţi capacul compartimentului.
Pentru a scoate acumulatorul din aparat
Opriţi camera. Deplasaţi piedica în direcţia indicată de săgeată
la 10 secunde după oprirea camerei, apoi detaşaţi acumulatorul.
Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul pe jos.
Piedică
Pentru a scoate cardul de memorie din aparat
Verificaţi ca indicatorul luminos de acces să nu fie aprins, apoi deschideţi capacul şi apăsaţi o dată
cardul de memorie.
Pentru a verifica energia rămasă a acumulatorului
Acumulatorul furnizat este unul cu ioni de litiu, dotat cu funcţii de schimb de informaţii legate de
condiţiile de operare cu camera dvs. foto. Perioada rămasă de funcţionare a acumulatorului este indicată
sub formă de procente şi depinde de condiţiile de funcţionare a camerei.
Nivelul de
energie al
acumulatorului
“Battery
exhaused”
(acumulator complet
descărcat)
Nivel
înalt
Nivel
scãzut
Nu mai puteţi înregistra alte imagini.
27
Carduri de memorie disponibile
Cardurile de memorie compatibile cu această cameră, sunt prezentate în tabelul de mai jos :
Tipuri de carduri de memorie Fotografii Filme
Memory Stick PRO Duo
(Marcaj 2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Denumirea utilizată în acest
manual
Memory Stick PRO
Duo
Carduri de memorie SDHC
(Clasa 4 sau mai rapid) Carduri de memorie
SD
(Clasa 4 sau mai rapid)
Carduri de memorie SDXC
(Clasa 4 sau mai rapid)
Carduri de memorie SD
Nu poate fi garantată funcţionarea tuturor cardurilor de memorie cu această cameră.
• Nu pot fi folosite carduri MultiMedia.
Note
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate cu un calculator
sau cu un dispozitiv AV care nu este compatibil cu exFAT. Aveţi grijă ca dispozitivul să fie compatibil
cu exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă veţi conecta camera la un dispozitiv incompatibil,
este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu formataţi niciodată cardul în urma unei astfel
de solicitări deoarece vor fi şterse toate datele conţinute de acesta. (exFAT este sistemul de fişiere
utilizat de cardurile de memorie SDXC.)
28
Montarea obiectivului
1
Detaşaţi capacul de protecţie a corpului
camerei precum şi pe cel care protejează
partea din spate a obiectivului.
• Când schimbaţi obiectivul, efectuaţi operaţia rapid,
în spaţii fără praf pentru a evita pătrunderea de
impurităţi în interiorul camerei foto.
• Când înregistraţi, detaşaţi capacul frontal al
obiectivului.
Capacul frontal
al obiectivului
Capac de protecţie
a corpului camerei
Capac pentru
ambalare
2 Montaţi obiectivul aliniind marcajul de culoare
portocalie al acestuia cu cel de pe corpul
camerei.
Repere de culoare portocalie
3 Rotiţi obiectivul în sens orar până ce se aude un clic
şi acesta rămâne fixat în poziţia de funcţionare.
• Aveţi grijă să montaţi corect obiectivul.
Note :
• Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul de eliberare a acestuia.
• Nu forţaţi obiectivul când vreţi să îl ataşaţi la cameră.
• Obiectivele cu montură tip E nu sunt compatibile cu acest aparat.
• Când folosiţi un obiectiv pentru care este furnizat un conector pentru trepied, montaţi obiectivul pe
trepied folosind conectorul pentru trepied furnizat pentru a echilibra greutatea obiectivului.
• Când deplasaţi camera cu obiectivul montat, ţineţi bine atât camera, cât şi obiectivul.
• Nu apucaţi cu mâna zona obiectivului care este extinsă pentru zoom sau focalizare.
29
Pentru a demonta obiectivul
1
Apăsaţi complet butonul de eliberare a
obiectivului şi rotiţi obiectivul în sens antiorar
până ce se opreşte.
Buton de eliberare
a obiectivului
2 Ataşaţi capacele de protecţie, din faţă şi
din spate, ale obiectivului şi pe cel care
protejează corpul camerei.
• Înainte de a le ataşa, îndepărtaţi praful depus pe
acestea
• Capacul pentru partea din spate a obiectivului nu
este furnizat împreună cu setul pentru obiectivele
DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM. Când depozitaţi
obiectivul fără a-l ataşa la cameră, achiziţionaţi
un capac pentru partea din spate a obiectivului,
tip ALC-R55.
Ataşarea parasolarului
Se recomandă să folosiţi un parasolar pentru a reduce iluminarea prea puternică şi a asigura o calitate maximă a imaginilor.
Potriviţi parasolarul în montura de la capătul cilindrului obiectivului şi rotiţi-l în sens orar, până ce se aude un clic.
Note
• Parasolarul nu este inclus în cazul obiectivelor tip DT 18 - 55 mm F3.5 - 5.6 SAM. În aceste cazuri,
puteţi folosi modelul ALC-SH108 (comercializat separat).
• Când folosiţi o cameră cu bliţ încorporat, aveţi grijă să detaşaţi parasolarul pentru a evita blocarea
luminii emisă de bliţ.
• Pentru păstrare, orientaţi parasolarul invers, ataşându-l în această poziţie de obiectiv.
30
Note privind schimbarea obiectivului
Când schimbaţi obiectivul, dacă în interiorul camerei pătrund praf sau scame care se aşează pe suprafaţa senzorului de imagine (partea componentă a aparatului care are rolul de peliculă), în funcţie de
spaţiul în care se înregistrează, acestea pot apărea în imagine ca puncte întunecate.
Camera este echipată cu o funcţie anti-praf care împiedică aşezarea acestuia pe senzorul de imagine.
Aveţi totuşi grijă să înlocuiţi obiectivul rapid, în spaţii cât mai protejate de praf în momentul în care
montaţi/ demontaţi obiectivul.
31
Pornirea camerei şi potrivirea ceasului
Când porniţi camera pentru prima dată, apare interfaţa pentru reglaje temporale (data / ora).
1
Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON
pentru a porni camera.
Este afişată interfaţa pentru stabilirea datei şi a orei.
• Pentru a opri camera, puneţi comutatorul în poziţia
OFF.
2
Verificaţi dacă pe ecranul LCD este selectată
varianta [Enter], apoi apăsaţi zona centrală a
butonului de comandă.
3
Selectaţi zona unde vă aflaţi cu ajutorul cu b/B, de la butonul de comandă, apoi
apăsaţi zona centrală a acestuia.
4
Selectaţi fiecare element cu b/B, după care
stabiliţi valoarea numerică folosind v/V.
[Ora de vară] : este activată sau dezactivată ora de
vară.
[Format dată] : este ales formatul de afişare a datei.
• Miezul nopţii este indicat sub forma 12:00 AM, iar
miezul zilei sub forma 12:00 PM.
5 Repetaţi pasul 4 pentru a regla alte elemente, apoi apăsaţi zona centrală a butonului
de comandă.
6
32
Verificaţi dacă este selectat [Accesare], apoi apăsaţi zona centrală a butonului de
comandă.
Pentru a anula operaţia de stabilire a datei / orei
Apăsaţi butonul MENIU.
Pentru a stabili din nou data / ora corecte
Când porniţi camera pentru prima dată, interfaţa de stabilire a datei / orei apare automat. Următoarea
dată când doriţi să stabiliţi data şi ora o puteţi face din meniu.
Butonul MENIU T
1 T [Stabilire dată / oră].
Pentru a stabili din nou zona
Puteţi stabili zona unde doriţi să folosiţi camera. Aceasta vă va permite să stabiliţi regiunea unde este
folosită camera, atunci când vă aflaţi în străinătate.
Butonul MENIU T
1 T [Stabilire zonă].
Întreţinerea reglajelor temporale (data, ora)
Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă pentru menţinerea datei, orei şi altor reglaje indiferent dacă alimentarea este pornită sau oprită sau dacă acumulatorul este sau nu montat (pag. 201).
33
Înainte de fotografiere
Adaptarea vizorului la acuitatea vizuală a persoanei care fotografiază
(ajustarea dioptrului)
Utilizaţi discul de reglare a dioptrului pentru a
adapta dioptrul pentru privirea dumneavoastră,
până ce indicatorii apar clar în vizor.
• Dacă nu puteţi vedea întregul ecran în vizor, puteţi
modifica scala de mărire a vizorului (pag. 63).
Notă
• Dispozitivul ataşat de reglaj dioptic (comercializat separat) nu poate fi folosit cu această cameră.
Poziţia corectă a fotografului
Stabilizaţi partea superioară a corpului dvs. adoptând o poziţie care să
împiedice deplasarea camerei
În modul ecran LCD
În modul vizor
În modul vizor
(poziţie verticală)
Punctul 1
Prindeţi cu o mână cureaua camerei, iar cu cealaltă sprijiniţi obiectivul.
Punctul 2
Sprijiniţi-vă ferm pe picioare având grijă ca distanţa dintre acestea să fie aproximativ egală cu lăţimea
umerilor.
34
Punctul 3
Strângeţi uşor coatele pe lângă corp.
Dacă fotografiaţi fiind îngenuncheat, stabilizaţi partea superioară a corpului aşezând cotul pe
genunchi.
35
Înregistrarea de fotografii
Modul “Auto inteligent” vă permite să înregistraţi cu uşurinţă orice subiect, în indiferent ce condiţii,
deoarece camera evaluează condiţiile de lucru şi ajustează în consecinţă reglajele.
Selectaţi opţiunea
când înregistraţi în spaţii unde utilizarea bliţului nu este permisă.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
sau
(Bliţ oprit).
sau
2
Ţineţi camera în poziţia de înregistrare şi priviţi ecranul LCD sau prin vizor.
3
Suprapuneţi zona de autofocalizare peste
subiectul dorit.
• Dacă indicatorul
(de avertizare relativ la
mişcarea nedorită) clipeşte, înregistraţi cu grijă
subiectul, menţinând camera nemişcată sau folosind
un trepied.
• Când camera recunoaşte scena, este afişat simbolul
corespunzător facilităţii Recunoaşterea scenei şi
este aplicată varianta de reglaj adecvată.
Indicatorul
(de
avertizare relativ la mişcarea
nedorită)
Zona de autofocalizare
4 Când
folosiţi un obiectiv de mărire, rotiţi
discul de zoom, apoi alegeţi cadrul pe care
vreţi să îl înregistraţi.
Inel de zoom
36
5
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru a focaliza.
Când este confirmată focalizarea, indicatorul de
focalizare z sau
devine luminos (pag. 113).
Indicator de focalizare
6 Apăsaţi complet butonul declanşator pentru
a fotografia.
• Când camera detectează şi înregistrează o faţă folosind
pentru opţiunea [Încadrarea automată a portretelor]
varianta [Auto], imaginea capturată este decupată automat
pentru a se încadra într-o compoziţie adecvată. Sunt
păstrate în memorie atât imaginea originală, cât şi cea
decupată (pag. 124).
37
Înregistrarea filmelor
1
Apăsaţi butonul FILM pentru a începe
înregistrarea.
• Înregistrarea filmelor poate începe din orice mod
de expunere.
• Timpul de expunere şi diafragma sunt ajustate
automat. Dacă doriţi să stabiliţi anumite valori,
puneţi selectorul de mod în poziţia
(Film),
pag. 108.
• Camera continuă să ajusteze focalizarea când este
în modul de autofocalizare.
2
Apăsaţi din nou butonul FILM pentru a opri înregistrarea.
Butonul FILM
Note :
• Este posibil ca sunetul emis de cameră şi de obiectiv în timpul funcţionării să fie înregistrate atunci
când filmaţi. Puteţi dezactiva înregistrarea sunetului alegând pentru [Înregistrare audio] varianta
[Dezactivat], pag. 110.
• Durata de filmare continuă poate fi mai scurtă, în funcţie de temperatura mediului ambiant şi de starea
camerei. Consultaţi secţiunea “Note privind filmarea continuă”
, temperatura camerei este prea mare. Opriţi camera şi aşteptaţi până
• Când este indicat marcajul
ce temperatura acesteia scade (pag. 200).
38
Redarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
.
Buton
2 Buton MENIU T
1 T [Mod vizualizare] T Selectaţi modul dorit.
• Pentru redarea fotografiilor, selectaţi [Vizualizare director (Foto)], iar pentru redarea filmelor,
selectaţi [Vizualizare director (MP4)] sau [Vizualizare AVCHD] în funcţie de formatul
fişierului.
3
Selectaţi o imagine cu secţiunile b/B ale butonului de comandă.
• Pentru redarea de filme, apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.
La redarea de filme
Acţionare cu butonul de comandă /
discul de reglaj
Pentru a fi făcută o pauză / a fi reluată redarea
z
Pentru rularea rapidă înainte
B
Pentru derularea rapidă
b
Rotiţi discul de reglaj spre dreapta, în timpul
pauzei.
Rotiţi discul de reglaj spre stânga, în timpul
pauzei.
• Filmul este redat cadru cu cadru.
Pentru rularea înainte cu încetinitorul
Pentru derularea cu încetinitorul
Pentru ajustarea volumului sonor
V T v/V
Pentru afişarea informaţiilor
v
Notă :
• Filmele înregistrate cu alte echipamente este posibil să nu fie redate de această cameră.
39
Ştergerea imaginilor (Delete)
Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verificaţi în prealabil dacă doriţi să ştergeţi sau nu
imaginea.
Notă :
• Imaginile protejate nu pot fi şterse.
Ştergerea imaginii curent afişată pe ecran
1 Afişaţi imaginea care vreţi să fie ştearsă
şi apăsaţi butonul
.
Buton
2
40
Selectaţi [Ştergere] cu v de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a
acestuia.
Ajustarea unghiului panoului LCD
Poziţionaţi ecranul LCD la un unghi ce
permite o vizionare facilă.
41
Înregistrarea în diverse moduri
Puneţi selectorul de mod în poziţia
corespunzătoare modului dorit.
Camera este dotată cu următoarele moduri de înregistrare :
Modul “Auto inteligent” vă permite să înregistraţi cu uşurin(Auto inteligent) /
ţă orice subiect în orice condiţii, deoarece camera estimează
(Bliţ oprit) (37, 91)
situaţiile efectuând reglajele adecvate. Selectaţi varianta “Bliţ
oprit” când doriţi să înregistraţi fără a folosi bliţul.
Camera recunoaşte şi evaluează condiţiile de înregistrare,
(Auto superior)
efectuând automat reglajele adecvate. Camera stochează în
(44, 91)
memorie o imagine reuşită, combinând sau separând imaginile
înregistrate, după cum este necesar.
Selectând modul adecvat pentru subiect sau condiţiile de
Selecţia scenei
înregistrare veţi putea înregistra imagini folosind reglajele
(44, 92)
adecvate.
Vă permite să înregistraţi imagini panoramice.
(Înregistrare
panoramică) (45, 94)
(Înregistrare
panoramică 3D) (45, 94)
Vă permite să înregistraţi imagini panoramice 3D pentru
redarea cu ajutorul unui televizor compatibil 3D.
(Prioritate AE continuă
la telezoom)
(46, 96)
Camera continuă să înregistreze cât timp butonul declanşator
este complet apăsat. Zona centrală a ecranului este decupată
şi camra înregistrează în mod continuu cel mult 7, imagini pe
secundă.
(Film) (39, 106)
(Programare auto) (97)
(Prioritatea diafragmei)
(98)
(Prioritatea timpului de
expunere) (100)
(Expunere manuală)
(102)
42
Vă permite să înregistraţi filme cu expunerea ajustată manual
(atât timpul de expunere, cât şi diafragma).
Vă permite să înregistraţi cu expunerea reglată automat (atât
timpul de expunere, cât şi diafragma). Celelalte opţiuni pot fi
reglate manual).
Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a diafragmei
cu ajutorul discului de reglaj.
Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a timpului
de expunere cu ajutorul discului de reglaj.
Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a expunerii
(atât timpul de expunere, cât şi diafragma) cu ajutorul discului
de reglaj.
Auto superior
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
(Auto superior).
2
Îndreptaţi camera spre subiect.
Când camera recunoaşte şi ajustează condiţiile de
înregistrare, sunt prezentate următoarele informaţii:
marcajul modului de scenă recunoscută, funcţia de
înregistrare adecvată, numărul de imagini care să
fie înregistrate.
Marcajul modului scenă
recunoscută
Funcţia de înregistrare
Numărul de imagini de înregistrat
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Scenă recunoscută de cameră
(Vedere nocturnă)
(Portret contraluminii)
(Amurg - cameră
ţinută în mână)
(Portret)
(Lumină fundal)
(Macro) (prim-plan)
(Spot de lumină)
(Luminozitate redusă)
(Peisaj)
(Trepied pentru vedere nocturnă)
(Portret în noapte)
(Bebeluş).
Funcţia de fotografiere
Cont. Shooting –
Înregistrare continuă (146)
Daylight Sync. –
Sincronizare de zi
Slow Sync. –
Sincronizare lentă (48, 130)
Auto HDR (133)
Slow Shutter – Obturator lent
Hand-held Twilight – Amurg,
camera ţinută în mână (43, 93)
43
SCN (Selecţia Scenei)
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia SCN (Selecţia Scenei).
2
Selectaţi modul dorit cu v/V, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.
• Pentru a schimba scena, apăsaţi butonul Fn, apoi selectaţi o altă scenă.
3 Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
(Portret)
Este estompat fundalul şi este scos în evidenţă subiectul. Tenul
persoanelor este reprodus în tonuri delicate.
(Activităţi sportive)
Sunt înregistrate obiecte aflate în mişcare rapidă, astfel că subiectul
vizat pare static. Camera înregistrează în mod continuu imagini cât
timp este apăsat butonul declanşator.
(Macro) - prim plan
Sunt înregistrate subiecte aflate la mică distanţă cum ar fi flori, mâncare
etc.
(Peisaj)
Este surprins întregul cadru cu claritate şi în culori intense.
(Apus de soare)
Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu ale răsăritului şi apusului
de soare.
(Vedere nocturnă)
Sunt înregistrate scene de noapte la distanţă, fără a pierde atmosfera
nocturnă a împrejurimilor.
Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot şi fără
(Amurg - cameră ţinută neclarităţi, fără a fi folosit un trepied. O rafală de imagini sunt
înregistrate şi este aplicată procesarea de imagine pentru a fi reduse
în mână)
neclarităţile, mişcările nedorite şi zgomotul.
(Portret în noapte)
44
Sunt înregistrate portrete în scene de noapte.
(Înregistrare panoramică) /
1
(Înregistrare panoramică 3D)
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
(Înregistrare panoramică 3D).
(Înregistrare panoramică) /
2 Îndreptaţi camera spre marginea scenei vizate,
apoi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru a ajusta focalizarea.
Această parte nu va fi
înregistrată
3
Apăsaţi complet butonul declanşator.
4
Rotiţi camera pe verticală sau pe orizontală
până ce ajungeţi la celălalt capăt al scenei
dorite, urmând indicaţia benzii de orientare
afişată pe ecran.
Bandă de orientare
45
: Prioritate AE continuă la telezoom
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
telezoom).
(Prioritate AE continuă la
2 Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectele.
• Camera continuă să înregistreze cât timp butonul declanşator este complet apăsat.
• Zona centrală a ecranului este decupată şi camera înregistrează imagini continuu, cu frecvenţa
maximă de aprox. 7 imagini pe secundă.
• Scala minimă de zoom a camerei este stabilită la 1,4 ori, iar dimensiunea imaginii poate fi stabilită
M sau S.
46
Folosirea bliţului
În spaţii întunecate, folosirea bliţului vă permite să înregistraţi în mod luminos un subiect şi totodată
să evitaţi mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina soarelui, puteţi utiliza bliţul pentru
a înregistra o imagine luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.
1
Buton Fn T (Modul bliţ) T Selectaţi varianta dorită.
• Pentru informaţii suplimentare cu privire la variantele disponibile pentru bliţ corespunzătoare
fiecărui mod de înregistrare, consultaţi pag. 81.
2
Apăsaţi butonul .
Bliţul se deplasează în sus.
• În modul Auto intelingent, Auto superior sau în
cel de Selecţie a scenei, bliţul se ridică automat pe
verticală dacă în spaţiul din jur cantitatea de lumină
este insuficientă sau dacă subiectul este poziţionat
contra luminii. Bliţul încorporat nu se va deplasa
în sus chiar dacă apăsaţi butonul .
3
Fotografiaţi după ce se încheie încărcarea
bliţului.
Buton
clipeşte : Bliţul este în curs de încărcare.
Când indicatorul clipeşte, nu puteţi
elibera obturatorul.
aprins : Bliţul a fost încărcat şi este gata
să emită lumină.
• Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
în condiţii de iluminare scăzută, în modul
autofocalizare, este posibil ca bliţul să emită lumină
pentru a vă ajuta să focalizaţi asupra subiectului
(Sursă luminoasă AF) .
Indicator
(încărcare bliţ)
47
(Flash Off - Bliţ
dezactivat)
(Autoflash Bliţ automat)
Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe verticală.
• Nu puteţi selecta acest element când selectorul de mod este în poziţia
P, A, S sau M. Bliţul nu va fi însă declanşat dacă nu este ridicat pe
verticală.
Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografiază subiecte
plasate contra luminii.
Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.
(Fill-flash Lumină de umplere)
Bliţul emite lumină de fiecare dată când este eliberat obturatorul.
(Slow sync. Sincronizarea lentă vă permite să înregistraţi imagini clare atât ale
Sincronizare lentă)
subiectului, cât şi a fundalului, reducând viteza obturatorului.
Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea expunerii, de fiecare
(Rear sync. Sincronizare spate) dată când apăsaţi butonul declanşator.
(Wireless
- Fără fir)
48
Emite lumină un bliţ extern (comercializat separat) aflat în exteriorul
camerei şi la distanţă de aceasta (fotografiere cu bliţul wireless).
Ajustarea luminozităţii imaginii
Cu excepţia modului de înregistrare M, expunerea este stabilită în mod automat (reglarea automată a
expunerii).
Pe baza expunerii stabilite automat, puteţi realiza compensarea acestui element de reglaj prin spre
+ sau spre –, în funcţie de preferinţe. Întreaga imagine poate fi mai luminoasă prin deplasarea spre
valori pozitive, respectiv poate fi mai întunecată prin deplasarea spre valori negative (Compensarea
expunerii).
1
Apăsaţi butonul
2
Ajustaţi expunerea cu butonul rotativ de comandă.
Spre + (supraexpunere) : imaginea este mai luminoasă.
Spre – (subexpunere) : imaginea este mai întunecată.
.
Buton
Interfaţa afişată pe ecranul LCD
după ajustarea expunerii
• În modul vizor, verificaţi expunerea cu ajutorul scalei
EV.
Compensarea expunerii
Interfaţa afişată în vizor
Expunere standard
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
49
Tehnici de fotografiere
• Ajustaţi nivelul de compensare verificând imaginea înregistrată.
• Folosind valori adiacente ale expunerii, puteţi înregistra mai multe imagini folosind valori mai mici
sau mai mari ale expunerii (pag. 148).
Notă :
• Acest element nu poate fi ajustat când pentru modul de expunere este aleasă varianta Auto inteligent,
Auto superior sau Selecţia scenei.
50
Selectarea modului drive
Puteţi utiliza modul drive adecvat pentru scopul pe care îl urmăriţi, cum ar fi : o singură imagine
avansat, avans continuu sau Valori adiacente.
de la butonul de comandă T
Selectaţi modul dorit
(O singură înregistrare) (146)
Acest mod este adecvat pentru înregistrarea obişnuită.
(Înreg. continuă) (146)
Camera înregistrează imagini în mod continuu.
Intervalul de 10 secunde al temporizatorului este
convenabil când fotograful vrea să apară în fotografie,
iar cel de 2 secunde este util pentru a reduce mişcările
nedorite ale camerei.
Camera va înregistra 3 imagini la valori diferite ale
(Variaţie : cont.) (148)
expunerii.
Puteţi înregistra 3 imagini, cadru cu cadru, fiecare cu
(Variaţie - un cadru) (148)
valori diferite ale expunerii.
Pe baza echilibrului de alb şi a temperaturii de culoare/
(Valori adiacente balans de filtrului de culoare selectate, sunt înregistrate 3 imagini
alb) (149)
cu valori adiacente ale balansului de alb.
(Temporizator) (147)
51
Comutarea între interfeţele cu informaţii
legate de înregistrare (DISP)
La fiecare apăsare a DISP de la butonul de comandă,
interfaţa cu informaţii legate de înregistrare se modifică
după cum urmează.
Puteţi selecta interfeţele disponibile separat pentru
vizor şi pentru ecranul LCD.
Interfaţa grafică
Afişarea tuturor
informaţiilor
Fără informaţii afişate
Interfaţa grafică
Interfaţa grafică prezintă valoarea timpului de expunere
şi a diafragmei ca valori grafice şi ilustrează clar modul
în care acţionează expunerea. Indicatoarele de pe scala
timpului de expunere şi de pe cea a diafragmei arată
valoarea curentă.
Valoarea diafragmei
Valoarea timpului de
expunere
52
Stabilirea dimensiunii imaginilor
Dimensiunea imaginilor
Buton MENIU T
1 T [Dimensiunea imaginii] T Selectaţi dimensiunea dorită.
[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [3:2]
Dimensiunea imaginii
4912 × 3264pixeli
L:16M
3568 × 2368 pixeli
M:8.4M
2448 × 1624 pixeli
S:4.0M
Indicaţii de utilizare
Pentru imprimare până la dimensiune A3+
Pentru imprimare până la dimensiune A4
Pentru imprimare până la dimensiunea
L/2L
[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [16:9]
Dimensiunea imaginii
4912 × 2760 pixeli
L:14M
3568 × 2000 pixeli
M:7.1M
2448 × 1376 pixeli
S:3.4M
Indicaţii de utilizare
Pentru vizionarea la un televizor de înaltă
definiţie
Notă :
• Când selectaţi un fişier RAW cu [Calitate], dimensiunea imaginii fişierului RAW este L. Această
dimensiune nu este afişată pe monitorul LCD.
Dimensiunea imaginilor panoramice
Puteţi stabili dimensiunea imaginilor panoramice. Dimensiunea imaginii variază în funcţie de reglajele
privind direcţia de fotografiere (pag. 95).
1 T [Panoramă : Dimensiune] sau [3D Pan.: Dimensiune imagine]
Buton MENIU T
T Selectaţi dimensiunea dorită.
[Panoramă : Dimensiune]
Standard Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Sus] [Jos]: 3872 × 2160
Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Dreapta] [Stânga]: 8192 × 1856
Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Sus] [Jos]: 5536 × 2160
Lată
Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Dreapta] [Stânga]: 12416 × 1856
53
[3D Pan. : Dimensiune imagine]
16:9
Standard
Lată
54
1920 × 1080
4912 × 1080
7152 × 1080
Mărirea imaginilor
O imagine poate fi mărită pentru a fi examinată în detaliu. Această operaţie este utilă pentru a verifica
focalizarea pentru imaginea înregistrată.
1 Afişaţi imaginea care vreţi să fie mărită, apoi
apăsaţi butonul
.
Buton
2
Măriţi sau micşoraţi imaginea cu ajutorul butoanelor , respectiv .
• Rotirea discului de reglaj comută între imagini menţinând acelaşi grad de mărire pe ecran.
Când înregistraţi mai multe imagini ale aceleiaşi compoziţii, veţi putea face comparaţie între
condiţiile de focalizare ce le corespund.
3
Selectaţi zona care vreţi să fie mărită cu ajutorul v/V/b/B de la butonul de
comandă.
Pentru a renunţa la redarea mărită
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă pentru ca imaginea să revină la dimensiunea normală.
55
Trecerea la interfaţa cu lista de imagini
Puteţi afişa mai multe imagini simultan pe ecran.
Apăsaţi butonul
.
Este afişată interfaţa index pentru imagini.
• Cu [Image Index] din meniul
Redare puteţi
selecta numărul de imagini care să fie afişate pe o
pagină în cazul interfeţei index
Buton
Pentru a reveni la interfaţa obişnuită de redare a unei singure imagini
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă când selectaţi imaginea dorită.
Pentru a afişa directorul dorit
Selectaţi cu butonul de comandă bara din stânga a
interfeţei index, apoi selectaţi directorul dorit cu v/V.
Apăsând zona centrală a butonului de comandă când
este selectată bara din stânga interfeţei, se va comuta
între modurile de vizualizare.
56
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui
televizor
Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI
(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI.
1 Opriţi
atât camera foto, cât şi televizorul
şi realizaţi conexiunea între cele două
aparate.
1 Spre conectorul
HDMI
Cablu HDMI
(comercializat
separat)
2 Spre mufa
mini HDMI
2 Porniţi televizorul şi comutaţi pe intrarea de semnal.
• Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.
3
Porniţi camera foto şi apăsaţi butonul
.
Imaginile înregistrate cu camera dvs. vor apărea
pe ecranul televizorului.
Apăsaţi b/B la butonul de comandă pentru a
selecta imaginea dorită.
• Ecranul LCD al camerei nu este pornit.
Buton
Buton de comandă
57
Funcţii care pot fi acţionate cu ajutorul
butoanelor/ comutatoarelor
Puteţi regla sau acţiona diverse funcţii cu aceste butoane/comutatoare.
Pentru identificarea poziţiei butoanelor / comutatoarelor, consultaţi secţiunea “Identificarea părţilor
componente” (pag. 18).
Buton
(47, 130)
Buton
(49)/
Buton AV (102) /
(56) /
Buton
Buton
(55)
Buton Vizor/ LCD
Buton MENIU (62)
Buton FILM (38, 106)
Buton AEL (131) /
Buton
(55)
Buton ZOOM (143)
Buton Fn (60, 61) /
Buton
Buton de comandă
Buton
Buton
(39)
(69) /
Bliţul este scos înafară.
Este realizată compensarea expunerii/
Este stabilită valoarea diafragmei./
Sunt afişate mai multe imagini simultan pe ecran./
Este redusă dimensiunea unei imagini care a fost anterior mărită
pentru vizualizare.
Comută afişarea între ecranul LCD şi vizor.
Este afişată interfaţa meniului pentru configurarea elementelor de
meniu.
Sunt înregistrate filme.
Este stabilită expunerea pentru întregul ecran. /
Este mărită o imagine pentru vizualizare.
Măreşte şi înregistrează subiectul folosind facilitatea zoom a
camerei (ZOOM).
Este afişată interfaţa de configurare pentru funcţia stabilită cu
ajutorul butonului Fn. / Imaginile sunt rotite.
Reglează următoarele funcţii : Ecran (46, 78, 144),
Balans de alb (133),
Modul drive (45, 140),
ISO (126) şi
Autofocus (106)
Sunt redate imaginile.
Sunt afişate recomandări de înregistrare sau Ghidul integrat al
camerei./ Sunt şterse imaginile.
(40)
Buton
Comutator pentru
modul de focalizare (112 Se comută între autofocalizare şi focalizarea manuală.
119)
Buton previzualizare
Este verificată estomparea fundalului.
(100)
58
Selectarea unei funcţii cu butonul Fn
(Funcţie)
Acest buton este utilizat pentru efectuarea de reglaje sau pentru executarea funcţiilor folosite frecvent
la înregistrare.
1
Apăsaţi butonul Fn.
2
Selectaţi elementul dorit cu v/V/b/B la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona
centrală z pentru executare.
Apare interfaţa de configurare.
3
Urmaţi ghidul de acţionare, selectaţi şi
executaţi operaţia asociată funcţiei dorite.
Ghid de acţionare
Pentru a regla camera direct din interfaţa cu informaţii legate de
înregistrare
Rotiţi discul de reglaj fără a apăsa zona sa centrală z, la pasul 2. Puteţi regla camera direct din interfaţa
cu informaţii legate de înregistrare.
59
Funcţii selectate cu butonul Fn (Funcţie)
Funcţiile ce pot fi selectate cu butonul Fn sunt următoarele :
Alegerea modului adecvat dintre variantele prestabilite pentru
Selecţia scenei (44, 92)
Selecţia Scenei în funcţie de condiţiile de înregistrare.
(Portret/ Activităţi sportive/ Macro/ Peisaj/ Apus de soare/
Scenă nocturnă/ Apus, camera ţinută în mână/ Portret în
noapte)
Selectarea modului de expunere adecvat pentru subiectul sau
Film (108)
efectul dorit şi pentru înregistrarea filmelor (P/ A/ S/ M).
Stabilirea modului drive pentru înregistrarea continuă :
Mod Drive (51, 146)
(O singură imagine/ Înregistrare continuă/ Temporizator/
Variaţie : Cont./ Valori adiacente - un cadru/ Balans de alb
adiacent).
Stabilirea modului bliţ
Mod bliţ (47, 130)
(Bliţ oprit/ Bliţ automat/ Bliţ de umplere/ Sincronizare lentă/
Sincronizare spate/ Wireless)
Stabilirea metodei de focalizare în funcţie de mişcarea
Modul autofocalizare (115)
subiectului (Autofocalizare singulară/ Autofocalizare
automată/ Autofocalizare continuă)
Stabilirea zonei de focalizare.
Zona de autofocalizare (116)
(Lată/ Zonă/ Spot/ Local)
Menţinerea focalizării asupra subiectului în timp ce acesta
Urmărirea subiectului (117)
este urmărit.
(Pornit/ Oprit)
Capturarea automată a feţei persoanelor, la focalizare şi
Detecţia zâmbetelor/ feţelor
expunere optime. / Înregistrarea unei fotografii când este
(122, 123)
detectat un zâmbet.
(Detecţia feţelor oprită/ Detecţia feţelor pornită (Înregistrare
feţe) / Detecţia feţelor pornită / Declanşator zâmbet)
Scena este analizată la sesizarea unei feţe şi este stocată
Încadrare automată a
automat o altă imagine cu o compoziţie echilibrată.
portretelor (124)
(Auto/ Oprit)
Stabilirea sensibilităţii la lumină. Cu cât numărul este mai
ISO (132)
mare, cu atât timpul de expunere este mai scurt.
(Reducere zgomot multicadru/ ISO AUTO până la 16000)
Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.
Mod de măsurare (1287)
(Multi segment/ Măsurare bazată pe centru/ Spot)
Ajustarea intensităţii luminii emise de bliţ.
Compensarea bliţului (128)
(de la + 2,0 EV la –2,0 EV).
60
Balans de alb (139)
DRO / Auto HDR (133)
Stil creativ (137)
Efect de imagine (136)
Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor.
(Balas de alb auto/ Lumina zilei/ Umbră/ Înnorat/ Incandescent/ Fluor: Alb cald/ Fluor: Alb rece/ Fluor: Alb zi/ Fluor:
Lumina zilei/ Bliţ/ Temp. culoare/ Flitru de culoare/ Personalizat)
Compensarea automată a luminozităţii şi contrastului.
(Oprit/ Optimizatorul domeniului D/ Auto HDR)
Selectarea procesării dorite a imaginii.
(Standard/ Intens/ Portret/ Peisaj/ Apus de soare/ Alb-negru)
Se înregistrează folosindu-se efectul de filtrare dorit pentru
obţinerea unei imagini mai impresionante.
(Oprit/ Cameră foto de jucărie/ Culori pop/ Posterizare/
Imagine retro/ Lumină blândă/ Parţial color/ Contrast puternic
monocrom/ Focalizare slabă/ Pictură HDR/ Monocrom cu
numeroase tonuri/ Miniatură)
61
Funcţii selectate cu butonul MENIU
Puteţi efectua reglajele de bază pentru cameră în totalitate sau puteţi aplica funcţii cum ar fi fotografierea,
redarea sau alte operaţii.
Apăsaţi butonul MENIU, stabiliţi elementul dorit cu v/V/b/B de la butonul de comandă, apoi apăsaţi
zona centrală a butonului de comandă.
Selectaţi o pagină
de meniu
Selectaţi un element din meniu
Meniul fotografiere
Dimensiunea imaginii
(53)
Formatul imaginii (164)
Calitate (164)
Selectarea dimensiunii fotografiilor.
(L:16M/M:8.4M/S:4.0M (Când pentru [Formatul imaginii]
este aleasă varianta 3:2)
L:14M/M:7.1M/S:3.4M (Când pentru [Formatul imaginii]
este aleasă varianta 16:9)
Selectarea formatului fotografiilor.
(3:2/16:9)
Stabilirea calităţii fotografiilor.
(RAW/ RAW & JPEG/ Fin/ Standard)
Panoramă 3D : Dimensiune
(53)
Selectarea dimensiunii imaginilor panoramice.
(Standard/ Lată)
Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imaginile
panoramice.
(Dreapta/ Stânga/ Sus/ Jos)
Selectarea dimensiunii imaginilor panoramice 3D.
(16:9/ Standard/ Lată)
Panoramă 3D : Direcţie
(96)
Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imaginile 3D.
(Dreapta/ Stânga)
Zoom clar al imaginii (143)
Măreşte o imagine cu o calitate mai mare decât zoom-ul
digital.
(Activat/ Dezactivat)
Panoramă : Dimensiune (53)
Panoramă : Direcţie (96)
62
Zoom digital (107, 143)
Reducerea zgomotului datorat
expunerii îndelungate (166)
Reducerea zgomotului datorat
sensibilităţii ISO înalte (166)
Comandă bliţ (129)
Sursă luminoasă AF (116)
Spaţiu de culoare (167)
Măreşte o imagine cu un coeficient de mărire superior celui
corespunzător Zoom-ului clar al imaginii. Această facilitate
este disponibilă şi pentru înregistrarea filmelor.
(Activat/ Dezactivat)
Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru
înregistrări în care timpul de expunere este de 1 secundă sau
mai lung.
(Activat/ Dezactivat)
Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru
înregistrarea la înaltă sensibilitate.
(Puternică/ Normală/ Scăzută)
Stabilirea metodei de determinare a intensităţii luminii
emise de bliţ.
(Bliţ ADI/ Preiluminare bliţ TTL)
Reglarea sursei luminoase AF care iluminează scene
întunecate pentru a ajuta focalizarea.
(Auto/ Dezactivat)
Modificarea gamei de culori ce pot fi reproduse.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (89)
Setare SteadyShot.
(Activat/ Dezactivat)
Lista recomandărilor pentru
înregistrare (69)
Vă permite accesul la toate recomandările de înregistrare.
Meniul de înregistrare a filmelor
Formatul fişierului (109)
Opţiuni de înregistrare (109)
Înregistrare audio (110)
Reducere zgomot vânt (111)
SteadyShot (89)
Selectarea formatului fişierului de film.
(AVCHD / MP4)
Selectarea dimensiunii cadrelor de film înregistrate.
(60i 24M(FX)/ 50i 24M(FX)/ 60i 17M(FH)/ 50i 17M(FH)/
24p 24M(FX)/ 25p 24M(FX)/ 24p 17M(FH)/ 25p 17M(FH)/
1440×1080 12M/VGA 3M)
Permite să stabiliţi dacă să fie sau nu înregistrat sonor când
filmaţi. (Activat/ Dezactivat)
Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul filmării.
(Activat/ Dezactivat)
Setare SteadyShot.
(Activat/ Dezactivat)
63
Meniu personalizat
Autofocalizare declanşată de
privire
Reglaj VIZOR/ LCD
Mărire în vizor
Reducerea efectului de ochi
roşii
Eliberare obiectiv
Înregistrarea Continuă în
modul Auto superior (91)
Extragerea imaginilor Auto
superior (91)
Caroiaj (168)
Reluare automată (168)
Buton DISP (Ecran) (84)
Buton DISP (Vizor) (84)
64
Se stabileşte dacă să fie folosită sau nu autofocalizarea când
priviţi prin vizor.
(Activat/ Dezactivat)
Stabilirea metodei de comutare între vizor şi ecranul LCD.
(Auto/ Manual)
Modificarea dimensiunii afişate în vizor. Dacă nu puteţi vedea
întreaga interfaţă în vizor, alegeţi varianta [Standard].
(Maxim/ Standard)
Reducerea fenomenului de ochi roşii la folosirea bliţului.
(Activat/ Dezactivat)
Se stabileşte dacă obturatorul să se deschidă sau nu când nu
este montat obiectivul.
(Activat/ Dezactivat)
Stabileşte dacă să se înregistreze sau nu continuu în modul
Auto superior.
(Auto/ Dezactivat)
Stabileşte dacă să fie salvate sau nu toate imaginile care au
fost înregistrate continuu în modul Auto superior.
(Auto/ Dezactivat)
Stabileşte afişarea unui caroiaj care să permită alinierea întrun cadru structurat.
(Regulă de treimi/ Caroiaj de pătrimi/ Diag. + Caroiaj de
pătrimi/ Dezactivat)
După înregistrare este afişată imaginea surprinsă. Stabileşte
reluarea automată.
(10 Sec/ 5 Sec/ 2 Sec/ Dezactivată)
Permite selectarea modurilor de afişare pe ecran disponibile,
pentru ecranul LCD, prin apăsarea DISP de la butonul de
comandă.
(Interfaţă grafică/ Afişarea tuturor info./ Fără informaţii/
Histogramă/ Pentru vizor)
Permite selectarea modurilor de afişare pe ecran care sunt
disponibile, pentru vizor, prin apăsarea DISP de la butonul
de comandă.
(Interfaţă grafică/ Afişarea tuturor info./ Fără informaţii
afişate / Histogramă)
Nivel contur (120)
Culoare contur (120)
Afişare vizualizare în direct
(86)
Funcţionarea butonului AEL
(168)
Buton previzualizare (169)
Buton menţinere focalizare
Buton MOVIE (Film)
Sunt accentuate cu o anumită culoare contururile din zona
asupra căreia se focalizează.
(Puternic/ Mediu/ Slab/ Dezactivat)
Stabilirea culorii folosite pentru accentuarea contururilor.
(Roşu/ Galben/ Alb)
Pentru a stabili dacă să fie afişat sau nu efectul unei funcţii pe
ecran, cum ar fi efectul valorii stabilite pentru compensarea
expunerii.
(Rezultat efect : Dezactivat/ Rezultat efect : Activat )
Atribuitrea funcţiei dorite butonului AEL.
(Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod
autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/ Declanşator zâmbet/
Încadrarea automată a portretelor/ ISO/ Mod măsurare/
Compensare bliţ/ Balans de alb/ DRO/ Auto HDR/Stil creativ/
Efect de imagine/ Dimensiune imagine/ Calitate/ AEL fixat/
AEL fixat/
Comutare AEL/ Urmărire
Comutare AEL/
subiect/ AF blocat/ Previzualizare diafragmă/ Previzualizare
rezultat înregistrare/ Zoom / Mărire focalizare)
(Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod
autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/ Declanşator zâmbet/
Încadrarea automată a portretelor/ ISO/ Mod măsurare/
Compensare bliţ/ Balans de alb/ DRO/ Auto HDR/Stil creativ/
Efect de imagine/ Dimensiune imagine/ Calitate/ AEL fixat/
AEL fixat/
Comutare AEL/ Urmărire
Comutare AEL/
subiect/ AF blocat/ Previzualizare diafragmă/ Previzualizare
rezultat înregistrare/ Zoom / Mărire focalizare)
Stabilirea funcţiei butonului de menţinere a focalizării a
obiectivului.
(Menţinere focalizare/ Previzualizare D.O.F.)
Selectarea metodei adecvate pentru butonul MOVIE (Film).
(Mereu/ Numai în modul Film)
65
Compensare obiectiv : umbră
(172)
Compensarea colţurilor întunecate ale ecranului cauzate de
obiectivul ataşat. (Auto/ Oprit)
Compensare obiectiv : aberaţie
cromatică (172)
Reducerea deviaţiilor de culoare la colţurile ecranului cauzate
de obiectivul ataşat. (Auto/ Oprit)
Compensare obiectiv :
distorsiuni (170)
Compensarea distorsiunilor ce apar pe ecran, cauzate de
obiectivul ataşat.
(Auto/ Oprit)
Declanşare diafragmă frontală
(170)
Înregistrarea feţelor (132)
Urmărirea cu prioritate a
feţelor (118)
Este stabilit dacă să fie folosită sau nu funcţia de Declanşare
diafragmă frontală. (Activat/ Dezactivat)
Este reţinută sau modificată persoana căreia să i se acorde
prioritate la focalizare. (Desemnare nouă/ Schimbarea ordinii/
Ştergere/ Ştergerea tuturor)
Stabilirea dacă să fie urmărită o anumită figură sau nu când
camera detectează respectiva faţă în timpul Urmăririi unui
obiect. (Activat/ Dezactivat)
Meniul de redare
Ştergere (40, 160)
Mod vizualizare (156)
Prezentare de imagini (157)
Index de imagini (56)
Vizualizare 3D (162)
Protejare (159)
Specificare pentru imprimare
(189)
66
Ştergerea imaginilor.
(Mai multe imagini/ Toate din director/ Toate fişierele
vizualizate AVCHD)
Vă permite să determinaţi modul de grupare a imaginilor
redate.
(Vizualizare director (Foto)/ Vizualizare director (MP4)/
Vizualizare AVCHD)
Derularea unei prezentări de imagini.
(Repetare/ Interval/ Tip imagine)
Afişarea listei imaginilor.
(4 imagini/ 9 imagini)
Redarea de imagini 3D folosind un televizor compatibil 3D
conectat la această cameră.
Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.
(Mai multe Imagini/ Anularea tuturor imaginilor/ Anularea
tuturor filmelor (MP4)/ Anularea tuturor fişierelor
vizualizate AVCHD)
Specifică sau elimină specificarea imaginilor pentru DPOF.
(Configurare DPOF/ Imprimarea datei)
Reglaje de volum
Stabilirea nivelului volumului pentru redarea unui film.
Interfaţa de redare (157)
Stabilirea modului de redare a unei imagini înregistrare cu
orientarea portret.
(Rotire automată/ Rotire manuală)
Meniul instrumentului pentru cardul de memorie
Formatare (163)
Numărul fişierului (163)
Denumirea directorului (163)
Selectarea directorului de
înregistrare (174)
Crearea unui director nou
(174)
Recuperarea bazei de date cu
imagini (175)
Afişarea spaţiului de pe cardul
de memorie
Este formatat cardul de memorie.
Stabilirea metodei utilizate pentru atribuirea de numere
fişierelor de fotografie sau de film.
(În serie/ Iniţializare)
Stabilirea formatului de director pentru fotografii.
(Format standard / Format dată)
Modificarea directorului selectat pentru stocarea
fotografiilor şi a filmelor în format MP4.
Crearea unui director nou pentru stocarea fotografiilor şi
filmelor în format MP4.
Recuperarea fişierului cu baza de date pentru filme, ceea ce
permite înregistrarea şi redarea.
Afişarea duratei rămase de înregistrare pentru filme şi a
numărului de fotografii ce mai pot fi înregistrate pe cardul
de memorie.
Meniul de reglaje temporale
Configurare dată/ oră (33)
Stabilirea datei şi orei, indicarea folosirii sau nu a orei de
vară.
Stabilirea regiunii (33)
Stabilirea locaţiei unde este folosit aparatul.
Meniul de configurare
Meniu de pornire
Luminozitate LCD
Luminozitatea vizorului (170)
Stabilirea poziţiei implicite a cursorului în meniu, în dreptul
elementului de sus sau a ultimului element selectat.
(Sus/ Precedent)
Stabilirea luminozităţii ecranului LCD.
(între –2 şi +2)
Stabilirea luminozităţii vizorului.
(Auto/ Manual)
67
Mod Eco (170)
Mod economic de
funcţionare (170)
Rezoluţie HDMI
CTRL FOR HDMI
Reglaje de transmitere* (175)
Conexiunea USB (182)
Semnale audio
Modul de curăţare (191)
Stabilirea nivelului pentru facilitarea de economisire a
energiei (Standard/ Max).
Stabilirea perioadei de timp după care devine activ modul
economic de funcţionare
(30 min/5 min/1 min/20 sec/10 sec)
Stabilirea rezoluţiei când camera este conectată la un televizor
HDMI
(Auto/ 1080p/ 1080i)
Acţionarea camerei de la un televizor compatibil cu
“BRAVIA” Sync.
(Activat/ Dezactivat)
Setarea funcţiei de transmitere de către cameră folosind
cardul Eye-Fi.
(Activat/ Dezactivat)
Stabilirea metodei de conexiune USB.
(Auto/ Mass Storage/ MTP)
Se va stabili dacă să fie emis sau nu un semnal sonor la
realizarea focalizării sau când funcţionează timerul.
(Activat/ Dezactivat)
Este pornit modul de curăţare pentru senzorul de imagine.
* Apare când este introdus în cameră un card Eye-Fi (comercializat separat) .
Versiune (181)
Alegerea limbii
Ghidul Comutatorului de mod
Mod demonstrativ
Iniţializare (177)
68
Afişarea versiunii de software folosite de cameră.
Stabilirea limbii.
Porneşte sau opreşte afişarea ghidului comutatorului de mod
(explicaţiile privind fiecare mod de înregistrare).
(Activat/ Dezactivat)
Porneşte sau opreşte redarea demonstrativă a unui film.
(Activat/ Dezactivat)
Revenirea la variantele implicite ale reglajelor.
(Revenire la reglaje implicite/ Iniţializare mod înregistrare/
Iniţializare opţiuni personalizate)
Folosirea funcţiei de ghidare a camerei
Ghidul intern al camerei
Când apăsaţi butonul (Ghid intern al camerei) din
interfaţa Fn sau din cea a meniului, este afişat automat
un ghid în corespunzător funcţiei sau reglajului curent
selectat.
Selectaţi funcţiile sau reglajele ce nu sunt disponibile
din interfaţa Fn, apoi apăsaţi zona centrală a butonului
de comandă ; reglajul adecvat va fi indicat în scopul
de a le activa.
Buton
(Ghid intern al camerei)
Recomandări pentru înregistrare
Camera afişează recomandările de înregistrare, în concordanţă cu modul de înregistrare selectat.
1 Apăsaţi butonul
(Ghid intern al camerei) când este afişată interfaţa cu informaţii privind
înregistrarea.
Este afişată automat o listă cu recomandări de înregistrare corespunzătoare subiectului curent.
2
Selectaţi recomandarea pentru înregistrare dorită cu secţiunile v/V ale butonului
de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton.
Este afişată recomandarea pentru înregistrare.
• Puteţi parcurge ecranul în sus şi în jos folosind v/V.
• Puteţi selecta un element cu b/B.
Pentru a accesa toate recomandările pentru înregistrare
Puteţi căuta printre toate recomandările pentru înregistrare din meniu.
Folosiţi această facilitate când doriţi să citiţi recomandările pentru înregistrare pe care le-aţi văzut
anterior.
3 T [Lista recomandărilor pentru înregistrare] T Selectaţi
Buton MENIU T
recomandarea dorită.
69
Utilizarea camerei împreună cu calculatorul
Pe discul CD-ROM (furnizat) se află următoarele aplicaţii, care vă permit o utilizare mai largă a
imaginilor înregistrate cu ajutorul camerei dvs.
• “Image Data Converter”
Pentru a deschide fişiere de imagine în format RAW.
•“PlayMemories Home”
Puteţi să importaţi fotografii sau filme înregistrate cu camera la calculatorul dvs. pentru a le putea
urmări şi să utilizaţi diverse facilităţi utile pentru a intensifica efectul imaginilor pe care le-aţi
înregistrat.
Pentru detalii privind instalarea, consultaţi şi pag. 72.
Notă
• Folosiţi “Image Data Converter" pentru redarea imaginilor în format RAW.
• Aplicaţia “PlayMemories Home” nu este compatibilă cu calculatoarele Mac. La redarea imaginilor
cu un calculator Mac, folosiţi aplicaţia software adecvată furnizată împreună cu acesta.
Configuraţia recomandată a calculatorului (Windows)
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
(preinstalat)
“ P l a y M e m o r i e s Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
Home”
(Pentru redarea/editarea de filme la înaltă definiţie se recomandă : Intel
Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai
rapid / Intel Core 2 Duo 2,26 GHz sau mai rapid (AVC HD (FX/FH)), Intel
Core 2 Duo 2,26 GHz sau mai rapid(AVC HD (PS))).
Memorie : Windows XP 512 MB sau mai mult (se recomandă : 1 GB sau
mai mult), pentru Windows Vista/ Windows 7 1 GB sau mai mult
Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ
500 MB
Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 sau mai mult.
“Image Data
Converter Ver.4”
Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
* Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.
** Nu este acceptată ediţia Starter.
70
Configuraţia recomandată a calculatorului (Mac)
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Conexiune USB : Mac OS X (v10.3 – 10.7)
(preinstalat)
“Image Data Converter Ver.4” : Mac OS X (v. 10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion))
“Image Data
Procesor : Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo sau mai rapid
Converter Ver.4”
Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
Note
• Nu este asigurată funcţionarea într-un mediu cu sistem de operare actualizat la varianta descrisă mai
sus sau într-un mediu multi-boot.
• Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator,
este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB folosite.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă USB compatibilă cu transferul USB de viteză mare (USB 2.0)
care vă va permite un transfer superior (viteză de transfer mare). Această cameră este compatibilă
cu Hi-Speed USB (USB 2.0).
• La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla să nu se reactiveze în
acelaşi timp şi comunicarea dintre calculator şi camera digitală.
71
Utilizarea software-ului
Instalarea aplicaţiilor software (Windows)
Înregistraţi-vă ca administrator.
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
• Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu pe [Computer] (Pentru Windows XP : [My Computer])
(PMHOME) T [Install.exe].
T
• Dacă apare interfaţa AutoPlay. Selectaţi “Run Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe
ecran pentru a continua instalarea.
2 Conectaţi camera la calculator (pag. 182).
3 Faceţi clic pe [Install].
Verificaţi dacă sunt bifate atât “Image Data Converter”, cât şi “PlayMemories Home” şi urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran.
• Când este afişat un mesaj de confirmare a repornirii, restartaţi calculatorul urmând instrucţiunile
afişate pe ecran.
• În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fie instalat DirectX.
4 Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.
Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă
(shortcut).
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide”
Note :
• Dacă aplicaţia “PMB” furnizată împreună cu o cameră care a fost achiziţionată înainte de 2011 a
fost deja instalată pe calculator aceasta (“PMB”) va fi suprascrisă de către aplicaţia “PlayMemories
Home” şi este posibil să nu mai puteţi folosi anumite funcţii ale “PMB”.
72
Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh)
Înregistraţi-vă ca administrator.
1 Porniţi calculatorul dvs. Mac şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de
disc.
2 Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.
3 Copiaţi fişierul [IDC_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.
4 Faceţi dublu clic pe fişierul [IDC_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a definitiva instalarea.
Utilizarea “Image Data Converter”
Cu “Image Data Converter” puteţi :
• să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecţii, cum ar fi curba
tonurilor şi claritatea,
• să ajustaţi la imagini echilibrul de alb, expunerea, stilul creativ etc.,
• să stocaţi imagini afişate şi cu care s-au efectuat montaje cu ajutorul unui calculator ; aveţi posibilitatea
să stocaţi imaginea fie în format RAW, fie în formatul general de fişiere.
• să afişaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră,
• să evaluaţi imagini pe o scală de la 1 la 5,
• să stabiliţi etichete colorate etc.
Pentru detalii legate de “Image Data Converter”, consultaţi documentaţia “Help”.
Faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Image Data Converter] T [Help] T [Image Data
Converter Ver.4].
Pagina de asistenţă pentru “Image Data Converter” poate fi găsită (numai în limba engleză), la
adresa:
http://www.sony.co.jp/ids-se/
73
Utilizarea aplicaţiei “PlayMemories Home”
Cu “PlayMemories Home” puteţi face următoarele :
• să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afişaţi la calculator ;
• să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;
• să retuşaţi (Corecţie ochi roşii etc.), să tipăriţi şi să transmiteţi fotografiile sub formă de documente
ataşate prin poşta electronică, să modificaţi data înregistrării şi altele ;
• să imprimaţi şi să stocaţi fotografiile cu dată ;
• să creaţi discuri Blu-ray sau DVD, pornind de la filme în format AVCHD importate la un calculator
(la crearea pentru prima dată a unui disc Blu-ray / DVD, este necesară conectarea la internet).
Note
• Aplicaţia “PlayMemories Home” nu este compatibilă cu calculatoarele Mac. La redarea imaginilor
cu un calculator Mac, folosiţi aplicaţia software adecvată furnizată împreună cu acesta.
• Filmele înregistrate folosind varianta [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PlayMemories Home” pentru a fi creat un
disc AVCHD. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu
imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie să stocaţi
filmele pe un disc Blu-ray.
Pentru a folosi “PlayMemories Home”, consultaţi “PlayMemories Home Help Guide”.
Faceţi dublu clic pe simbolul
(PlayMemories Home Help Guide) de pe desktop sau faceţi clic pe
[Start] T [All Programs] T [PlayMemories Home] T [PlayMemories Home Help Guide].
Pagina de asistenţă pentru “PlayMemories Home” (numai în limba engleză) poate fi accesată la
adresa: http://www.sony.co.jp/pmh-se/
74
Selectarea metodei de creare a unui disc
cu filme
Puteţi crea un disc pornind de la filmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.
În funcţie de tipul de disc, dispozitivele ce le pot reda vor varia. Alegeţi metoda cea mai potrivită
pentru player-ul dvs. de disc.
În continuare sunt prezentate două moduri de creare a unui disc de filme ; crearea unui disc cu ajutorul
unui calculator folosind “PlayMemories Home” sau crearea unui disc cu alte echipamente decât un
calculator, cum ar fi cu un dispozitiv de inscripţionare de DVD-uri.
Tipul de disc / utilizare
Reglaje de înregistrare
disponibile
FX
FH
Echipamente de redare a
discurilor Blu-ray
(Player de disc Blu-ray Sony,
PlayStation®3 etc.)
Pentru a menţine calitatea
corespunzătoare înaltei
definiţii a imaginilor (HD)
Pentru a menţine calitatea
corespunzătoare înaltei
definiţii a imaginilor (HD)
(pentru discuri înregistrate în
format AVCHD)
Echipamente de redare a
formatului AVCHD
(Player de disc Blu-ray marca
Sony, PlayStation®3 etc.)
–*
–*
Pentru a menţine calitatea
corespunzătoare definiţiei
standard a imaginilor (STD)
Player
–*
Echipamente obişnuite de
redare a
DVD-urilor
(Player DVD, calculator ce poate
reda DVD-uri etc.)
* La crearea unui disc folosind “PlayMemories Home”, schimbarea calităţii imaginii la o variantă
inferioară vă va permite crearea unui disc.
Crearea unui disc cu ajutorul calculatorului
Puteţi să importaţi Filme vizualizate AVCHD la calculator cu ajutorul “PlayMemories Home” şi să
creaţi un disc în format AVCHD sau unul cu imagini cu definiţie standard (STD)
Consultaţi “PlayMemories Home Help Guide” pentru a afla detalii legate de modul de creare a unui
disc, folosind “PlayMemories Home”.
75
Note
• Pentru a crea discuri Blu-ray cu “PlayMemories Home", trebuie să instalaţi aplicaţia software
suplimentară. Pentru detalii, accesaţi adresa URL : http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
• Dispozitivele PlayStation®3 este posibil să nu fie disponibile în anumite ţări sau regiuni.
• Filmele înregistrate folosind varianta [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PlayMemories Home” pentru a fi creat un
disc AVCHD. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu
imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie să stocaţi
filmele pe un disc Blu-ray (pag. 187).
Crearea unui disc cu ajutorul unui alt dispozitiv decât
calculatorul
Puteţi crea un disc cu ajutorul unui recorder de discuri Blu-ray.
Tipul de disc pe care îl puteţi crea depinde de echipamentul utilizat.
Echipament
Tipul de disc
Recorder de disc Blu-ray :
pentru a crea un disc Bluray sau un DVD cu imagini
la calitate standard (STD).
Recorder HDD etc. : pentru
a crea un DVD cu imagini
la calitate standard (STD).
Calitate
Calitate
corespunzătoare înaltei corespunzătoare
definiţiei standard a
definiţii a imaginilor
imaginilor (STD)
(HD)
Calitate corespunzătoare definiţiei
standard a imaginilor (STD)
Note
• Pentru detalii legate de crearea unui disc, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul
folosit.
76
Lista simbolurilor afişate pe ecran
Interfaţa grafică (Ecran LCD)
1
Simbol afişat Semnificaţie
PA
SM
Modul expunere (42)
Afişarea tuturor informaţiilor
(Ecran LCD)
Simboluri de recunoaştere a
scenei (44, 92)
Card de memorie (26, 206)/
Transmitere date
Pentru redare (Interfaţa cu
informaţii de bază)
100
Numărul de fotografii ce
pot fi înregistrate
Formatul fotografiilor (164)
Înregistrare panoramică 3D
(45, 94)
16M 8.4M
4.0M 14M
7.1M 3.4M
Dimensiunea fotografiilor
(53)
Calitatea fotografiilor (164)
77
Simbol afişat Semnificaţie
Frecvenţa cadrelor de film
(109)
2
Simbol afişat Semnificaţie
Zonă punctuală de măsurare
(128)
Dimensiunea imaginilor de
film (110)
100%
Zonă de AF (115)
Energia rămasă a
acumulatorului (27)
Bliţ în curs de încărcare
(47)
Zoom inteligent (143)
Efect stabilit Dezactivare
Indicatorul timpului de
expunere (52)
Indicatorul diafragmei (52)
Zoom pentru imagini clară
(143)
Zoom digital (143)
Nu se înregistrează sunet în
cursul filmării
SteadyShot /
Avertizare de mişcare
nedorită a camerei (89)
Eroare SteadyShot (198)
Avertizare de
supraîncălzire (15)
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat (200) /
Eroare legată de fişierul cu
baza de date (200)
3
Simbol afişat Semnificaţie
REC 0:12
Focalizare (37, 113)
1/250
F3.5
+3.0
Mod vizualizare (156)
100-0003
DPOF
Director – Numărul
fişierului (180)
Protejare (159)
Stabilire DPOF (185)
Avertizare privind energia
rămasă a acumulatorului
(27)
ISO400
3/7
2012-1-1
10:37AM
78
Durata de înregistrare a
filmelor (m:s)
Timp de expunere (100)
Valoarea diafragmei (98)
Scala EV (49, 103, 149)
(numai pentru vizor)
Compensarea expunerii
(49)
AE fixat (127)
Avertizare Auto HDR
pentru imagine (134)
Eroare privind efectul de
imagine
Sensibilitatea ISO (132)
Numărul fişierului /
Numărul de imagini în
modul vizualizare
Data înregistrării
4
Simbol afişat
5
Semnificaţie
Simbol afişat
Semnificaţie
Modul măsurare (128)
Modul drive (50, 146)
Modul bliţ (46, 130) /
Reducere efect de ochi
roşii (64)
± 2.0
AWB
7500K A5 G5
Modul focalizare (115)
Compensarea bliţului
(128)
Balans de alb (Auto,
Prestabilit, Particularizat,
Temperatura de culoare,
Filtru de culoare) (139)
Optimizatorul domeniului
D (133) / Auto HDR (134)
Zona AF (116)
+3 +3 +3
Stil creativ (137) /
Contrast, Saturaţie,
Claritate
Urmărirea subiectului
(117)
Detecţia feţelor (122) /
Declanşator zâmbet (125)
Efecte de imagine (136)
Încadrarea automată a
portretelor (124)
Indicatorul sensibilităţii la
detecţia zâmbetelor (125)
79
Funcţii disponibile pentru fiecare mod de
înregistrare
Fucţiile pe care puteţi să le folosiţi depind de modul de înregistrare selectat.
În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.
Funcţiile care nu pot fi utilizate apar de culoare gri pe ecran.
Mod înregistrare
(36, 91)
(36, 91)
(43, 91)
Comp.
TempoExpunerii rizator
(49)
(147)
Înregistrare Detecţia Declanşator Încadrarea
continuă
feţelor
zâmbet
automată a
(146)
(122)
(125)
portretelor
(124)
–
–
–
–
–
–
SCN
(Selecţia
scenei)
(44, 92)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(87)
–
–
–
–
–
(87)
–
–
–
–
–
(46, 96)
P (97)
–
–
–
–
–
–
–
A (98)
S (100)
M (102)
(39, 106)
–
*
* Când este selectată varianta [Expunere manuală], această funcţie nu este disponibilă.
80
Modurile disponibile pentru bliţ
Funcţiile pentru bliţ pe care puteţi să le selectaţi depind de modul de înregistrare selectat şi de funcţiile
selectate.
În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.
Modurile ce nu pot fi selectate pentru bilţ apar de culoare gri pe ecran.
Mod înregistrare
Lumină
Bliţ
Bliţ
dezactivat automat de umplere
(36, 91)
–
(36, 91)
–
(43, 91)
–
SCN
(Selecţia
scenei)
(42, 92)
–
–
SincroniSincronizare spate Wireless
zare lentă
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(87)
–
–
–
–
–
–
–
(87)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(46, 96)
P (97)
–
–
–
–
A (98)
–
–
S (100)
–
–
M (102)
–
–
(39, 106)
–
81
Operaţii avansate
Această secţiune furnizează informaţii
suplimentare legate de cameră.
82
Pregătirea camerei
Detaşarea manşonului ocularului
Când ataşaţi la camera dvs. vizorul unghiular FDA-A1AM (comercializat separat), detaşaţi manşonul
ocularului.
Glisaţi cu grijă manşonul ocularului în afară,
împingând ambele părţi ale acestuia.
• Aşezaţi degetele sub capacul pentru ocular şi
împingeţi-l în sus.
Notă :
• Când vizorul unghiular FDA-A1AM (comercializat separat) este montat la cameră, comutaţi afişarea
imaginii pe ecranul LCD sau în vizor prin apăsarea butonului FINDER/ LCD. Se recomandă ca
pentru opţiunea [Autofocalizare declanşată de privire] să fie aleasă varianta [Dezactivat] deoarece
este posibil să fie activaţi senzorii ocularului situaţi sub vizor.
83
Interfaţa afişată pentru modul înregistrare
Selectarea modului de ecran
Puteţi selecta modul de ecran dorit. Când interfaţa este schimbată prin apăsarea DISP de la butonul
de comandă (pag. 51), sunt afişate numai interfeţele selectate. Puteţi stabili separat ce interfeţe să fie
disponibile pentru afişarea pe ecranul LCD, respectiv în vizor.
1 Butonul MENIU T
2 T [Buton DISP (Ecran)] sau [Buton DISP(Vizor)].
2 Selectaţi interfaţa dorită cu ajutorul secţiunilor v/V/b/B de la butonul de comandă,
apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
3 Apăsaţi butonul MENIU.
84
Histogramă
O histogramă prezintă distribuţia luminanţei
care indică numărul de pixeli, de o anumită
luminozitate, existenţi într-o imagine.
Numărul de pixeli
Compensarea expunerii va modifica în mod
corespunzător histograma.
Ambele capete ale histogramei corespund unor
zone cu un grad mare de negru, respectiv cu un
grad mare de alb. Este imposibil să fie recuperate
aceste zone ulterior, folosind un calculator.
Ajustaţi expunerea dacă este necesar, apoi
fotografiaţi din nou.
Întunecat
Luminos
Note :
• Histograma afişată nu indică imaginea înregistrată în final. Sunt indicate condiţiile imaginii în curs
de monitorizare. Histograma va fi diferită în funcţie de reglajul aperturii etc.
• Histograma în modul înregistrare diferă de cea în modul redare în următoarele situaţii :
– când este utilizat bliţul,
– când subiectul este de slabă intensitate, cum ar fi scenele nocturne.
85
Urmărirea subiectului prin obiectiv fără a fi afişate efecte
Puteţi urmări subiectul prin obiectiv fără a fi afişate efecte cum ar fi compensarea expunerii, balansul
de alb, stilul creativ, efecte de imagine etc.
Buton MENIU T 2 T [Live View Display] (Afişare vizualizare în direct) T [Setting
Effect OFF] (Stabilire efect dezactivat)
• Când este selectată opţiunea [Setting Effect OFF] (Stabilire efect dezactivat), imaginea Vizualizare
în direct în modul M este afişată întotdeauna cu luminozitatea adecvată.
Notă :
• Opţiunea [Setting Effect OFF] (Stabilire efect dezactivat) nu poate fi selectată când pentru modul
expunere este aleasă una dintre variantele Auto inteligent, Auto superior, Înregistrare panoramică,
Înregistrare panoramică 3D, Film sau Selecţia scenei.
86
Lista simbolurilor pentru modul vizor
Când este activată varianta [Pentru vizor] de la [Buton DISP(Ecran)], puteţi stabili ca stare a ecranului
LCD una adecvată pentru utilizarea pentru vizor, apăsând secţiunea DISP de la butonul de comandă.
Consultaţi paginile indicate între paranteze pentru a afla detalii legate de funcţionare.
În modurile Auto inteligent, Auto
superior sau Selecţia scenei
În modul Prioritate AE continuă la
telezoom/ P/ A/ S/ M
1
Interfaţa
Indicaţie
Interfaţa
Mod de expunere (42)
16M 8.4M
4.0M 14M
7.1M 3.4M
PASM
Card de memorie (26,
207)/
Transmitere date (171)
100
Numărul de fotografii ce
pot fi înregistrate
Formatul fotografiilor
(160)
Indicaţie
Înregistrare panoramică 3D
(45, 94)
Dimensiunea fotografiilor
(53)
Calitatea fotografiilor (160)
Modul de înregistrare a
filmelor (109)
Dimensiunea imaginilor de
film (109)
87
Interfaţa
100 %
Indicaţie
Energia rămasă a
acumulatorului (27)
Bliţ în curs de încărcare
(47)
Modul măsurare (127)
Balans de alb (Auto,
Prestabilit, Particularizat,
Temperatura de culoare,
Filtru de culoare) (139)
Efect stabilit Dezactivare
Nu se înregistrează sunet
în cursul filmării (110)
Optimizatorul domeniului
D (133) / Auto HDR (134)
SteadyShot / Avertizare
SteadyShot (89)
Stil creativ (137) /
Contrast, Saturaţie,
Claritate
Eroare SteadyShot (198)
Efecte de imagine (136)
Avertizare de
supraîncălzire (15)
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat (200) /
Eroare legată de fişierul cu
baza de date (200)
Încadrarea automată a
portretelor (124)
2
Simbol afişat
Semnificaţie
Compensarea expunerii
(48) / Măsurare manuală
Modul drive (51, 146)
Compensarea bliţului
(128)
Scala EV (149)
Modul bliţ (47, 130) /
Reducere efect de ochi
roşii (64)
Modul focalizare (115)
Zona AF (116)
Urmărirea subiectului
(117)
Detecţia feţelor (122)/
Declanşator zâmbet (125)
88
3
Simbol afişat
Semnificaţie
1/125
F3.5
ISO AUTO
Timp de expunere (100)
Valoarea diafragmei (98)
Sensibilitate ISO (132)
AE fixată (127)
Înregistrarea unei imagini evitând mişcări
nedorite ale camerei
“Mişcările nedorite ale camerei” se referă la acele deplasări involuntare ale camerei care apar după ce
este apăsat butonul declanşator şi care conduc la obţinerea de imagini neclare.
Pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Indicatorul de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei
Din cauza potenţialei mişcări a camerei, indicatorul
(de avertizare la mişcarea nedorită a camerei)
clipeşte. În acest caz, folosiţi un trepied sau bliţul.
Indicatorul
(de avertizare
relativ la mişcarea nedorită)
Notă :
• Indicatorul
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) este afişat numai în modurile
în care timpul de expunere este stabilit automat. Acest indicator nu este afişat în modurile M/S sau
când sunt înregistrate filme.
Utilizarea funcţiei SteadyShot
Funcţia SteadyShot de care dispune această cameră are rolul de a reduce efectul mişcărilor nedorite
ale camerei. Funcţia SteadyShot poate fi stabilită separat pentru înregistrarea de fotografii, respectiv
de filme.
Pentru funcţia SteadyShot este aleasă în mod implicit varianta [On].
Butonul MENIU T
3 sau
1 T [SteadyShot] T selectaţi reglajul dorit.
Notă :
• Este posibil ca funcţia SteadyShot să nu funcţioneze optim când alimentarea abia a fost pornită,
imediat după ce aţi îndreptat camera spre subiect sau când butonul declanşator a fost complet apăsat
fără să fi fost oprit la jumătate.
89
Folosirea unui trepied
Vă recomandăm să montaţi camera pe un trepied în următoarele cazuri :
• când înregistraţi fără bliţ în spaţii întunecate,
• când înregistraţi la viteze reduse ale obturatorului, care sunt în mod obişnuit utilizate pentru
înregistrarea pe timp de noapte,
• când înregistraţi un subiect aflat la mică distanţă, cum ar fi la înregistrarea prim-planurilor,
• când înregistraţi folosind un obiectiv telescopic,
Notă :
• Când folosiţi un trepied, dezactivaţi funcţia SteadyShot deoarece există pericolul ca aceasta să nu
funcţioneze în mod corespunzător.
90
Selectarea modului de înregistrare
Auto inteligent /
Bliţ oprit
(Auto inteligent) şi înregistraţi imagini
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
(pag. 36).
când înregistraţi în locuri unde folosirea bliţului nu este permisă.
• Selectaţi
Notă :
• Camera porneşte funcţia de reglaj automat şi, de aceea, multe facilităţi - cum ar fi compensarea
expunerii sau reglajul ISO - nu vor fi disponibile. Dacă doriţi să efectuaţi diverse reglaje, puneţi
selectorul rotativ de mod în poziţia P când fotografiaţi un subiect.
Auto superior
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
(pag. 43).
(Auto superior) şi înregistraţi imagini
Stabilirea înregistrării continue
Buton MENIU T
1 T [S. Auto Cont. Shooting] – [Auto S. Înreg. Cont.] T
Selectaţi reglajul dorit.
Selectarea metodei de stocare utilizată pentru înregistrarea imaginilor
La înregistrarea continuă, puteţi selecta metoda de stocare care să permită camerei fie să stocheze
imaginea adecvată dintre cele înregistrate continuu, fie să păstreze în memorie toate imaginile
înregistrate.
1 T [S. Auto Image Extract.] – [Extragere imagine Auto S.] T
Buton MENIU T
Selectaţi reglajul dorit.
Note :
• Chiar dacă alegeţi pentru [S. Auto Image Extract.] varianta [Dezactivat] în cazul în care este selectat
ca mod de recunoaştere a scenei varianta [Amurg – cameră ţinută în mână], este stocată o imagine
combinată.
• Când pentru [Calitate] este aleasă varianta [RAW] sau [RAW&JPEG], performanţa va fi afectată.
91
SCN (Selecţia Scenei)
Acest mod este potrivit pentru
• Înregistrarea cu reglajele prestabilite în funcţie de scenă.
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia SCN (Selecţia Scenei),
Selectaţi modul dorit şi înregistraţi imagini (pag. 44).
(Portret)
(Activităţi sportive)
(Macro) - prim plan
(Peisaj)
92
Este estompat fundalul şi este scos în
evidenţă subiectul. Tenul persoanelor este
reprodus în tonuri delicate.
• Pentru a estompa şi mai mult fundalul,
puneţi obiectivul în poziţia telefoto
(fotografiere la distanţă).
• Puteţi înregistra o imagine plină de viaţă focalizând pe ochii mai
apropiaţi de obiectiv.
• Utilizaţi parasolarul pentru a înregistra subiecte poziţionate contra
luminii.
• Folosiţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii dacă ochii subiectului
vizat devin de culoare roşie din cauza bliţului (pag. 63).
Sunt înregistrate obiecte aflate în mişcare
rapidă, astfel că subiectul vizat pare
static. Camera înregistrează în mod
continuu imagini cât timp este apăsat
butonul declanşator.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe jumătate butonul declanşator până la
momentul dorit.
Sunt înregistrate subiecte aflate la mică
distanţă cum ar fi flori, mâncare etc.
• Puteţi înregistra de la distanţă mai mică
un subiect folosind un obiectiv macro
(comercializat separat).
• Alegeţi pentru bliţ modul [Bliţ dezactivat] când subiectul vizat se află
la o distanţă de până la 1 m.
• La înregistrarea în modul macro, funcţia SteadyShot nu va fi eficientă.
Folosiţi un trepied pentru a obţine rezultate mai bune.
• Distanţa focală minimă nu se modifică.
Este surprins întregul cadru cu claritate şi
în culori intense.
• Pentru a accentua deschiderea cadrului,
reglaţi obiectivul la unghi panoramic.
(Apus de soare)
(Vedere nocturnă)
(Amurg - cameră
ţinută în mână)
(Portret în noapte)
Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu
ale răsăritului sau ale apusului de soare.
Sunt înregistrate scene de noapte la
distanţă, fără a pierde atmosfera nocturnă
a împrejurimilor
• Timpul de expunere este redus, aşa că se
recomandă utilizarea unui trepied.
• Este posibil ca imaginea să nu fie înregistrată în mod corespunzător
dacă spaţiul în care se fotografiează este complet întunecat.
Sunt înregistrate scene nocturne cu mai
puţin zgomot şi fără neclarităţi, fără a fi
folosit un trepied. O rafală de imagini este
înregistrată şi este aplicată procesarea de
imagine pentru a fi reduse neclarităţile,
mişcările nedorite şi zgomotul.
• Reducerea neclarităţii este mai puţin eficientă chiar dacă este folosită
varianta [Amurg - cameră ţinută în mână] când fotografiaţi:
– subiecte cu mişcări neregulate,
– subiecte aflate prea aproape de cameră,
– subiecte cu model repetitiv, cum ar fi faianţa şi subiecte cu contrast
slab, cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte.
– subiecte în continuă schimbare cum ar fi valuri sau cascade.
• În cazul folosirii variantei [Amurg - cameră ţinută în mână] este posibil
să apară zgomot tip bloc, când sunt folosite surse de lumină intermitentă,
cum ar fi lămpi cu fluorescenţă.
Sunt înregistrate portrete scene de
noapte.
• Timpul de expunere este redus, aşa că se
recomandă utilizarea unui trepied.
Tehnici de fotografiere
• Când doriţi imagini mai frumoase, puneţi selectorul rotativ de mod într-una dintre poziţiile P, A, S sau
M şi folosiţi funcţia de stil creativ (pag. 137). În astfel de cazuri, puteţi ajusta expunerea, ISO etc.
Note :
• Deoarece camera porneşte funcţia de reglaj automat, multe facilităţi - cum ar fi compensarea expunerii
sau reglajul ISO - nu vor fi disponibile.
• Pentru bliţ este aleasă varianta [Bliţ automat] sau [Bliţ oprit] pentru fiecare mod de Selecţie a Scenei.
Puteţi modifica aceste reglaje (pag. 47, 81, 130).
93
Înregistrare panoramică /
(Înregistrare panoramică 3D)
Acest mod este potrivit pentru
• Înregistrarea de scene vaste sau a unor clădiri foarte înalte în compoziţii dinamice.
• Înregistrarea de imagini 3 D oferind senzaţia de adâncime şi posibilitatea de a fi
urmărite cu un televizor compatibil 3D.
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
(Înregistrare panoramică) sau
(Înregistrare panoramică 3D) şi înregistraţi imagini (pag. 45).
Note :
• Dacă nu puteţi roti camera pe verticală sau pe orizontală pentru a surprinde întregul subiect în perioada
de timp dată, în imaginea compusă va apărea o zonă de culoare gri. Într-un astfel de caz, deplasaţi
camera mai repede pentru a surprinde o imagine panoramică integrală.
• Deoarece sunt mai multe imagini alipite împreună, partea unde acestea vin în contact nu va fi
înregistrată cursiv. În timpul înregistrării, nu rabataţi camera înainte sau înapoi, şi nici nu o înclinaţi
spre dreapta sau spre stânga când o rotiţi pentru înregistrare.
• În condiţii de iluminare slabă, imaginile panoramice este posibil să fie neclare sau să nu fie
înregistrate.
• În condiţiile în care lumina clipeşte, cum ar fi cazul lămpilor cu fluorescenţă, luminozitatea şi culorile
imaginii combinate nu vor fi întotdeauna uniforme.
• Când unghiul total la înregistrări panoramice şi cel pentru care aţi fixat focalizarea şi expunerea
cu AE/AF blocat, diferă foarte mult ca luminozitate, culoare şi focalizare, înregistrarea nu va fi un
succes. Într-un astfel de caz, modificaţi unghiul şi înregistraţi din nou.
• Funcţiile [Înregistrare panoramică] sau [Înregistrarea panoramică 3D] nu sunt adecvate când sunt
vizate :
– subiecte aflate în mişcare,
– subiecte prea apropiate de cameră,
– subiecte ce conţin un model repetitiv - cum ar fi faianţă, sau subiecte cu contrast redus - cum ar fi
cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă schimbare cum ar fi valurile sau cascadele,
– subiecte ce conţin soarele sau surse de iluminare electrică etc. care sunt mult mai luminoase decât
restul cadrului.
94
• [Înregistrarea panoramică] sau [Înregistrarea panoramică 3D] pot prezenta discontinuităţi în
următoarele situaţii :
– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea lent,
– există mişcări nedorite prea puternice.
• Camera continuă să înregistreze în modul [Înregistrare panoramică] sau [Înregistrare panoramică
3D] şi obturatorul emite semnale sonore până la finalul înregistrării.
• Facilităţile [Încadrare automată a portretelor] şi zoom ale camerei nu pot fi utilizate.
Informaţii utile pentru înregistrarea de
imagini panoramice
Rotiţi camera în plan vertical sau orizontal sub forma
unui arc de cerc, cu o viteză constantă şi menţinând
aceeaşi direcţie indicată pe ecran.
Funcţiile de [Înregistrare panoramică] şi [Înregistrare
panoramică 3D] sunt adecvate mai ales pentru subiecte
statice, nu pentru cele aflate în mişcare.
Direcţie verticală
Direcţie orizontală
Raza trebuie să fie cât mai
mică posibil
• În modurile [Înregistrare panoramică] şi [Înregistrare panoramică 3D] se recomandă să folosiţi
obiective de unghi mare (grandangulare).
• Când folosiţi un obiectiv cu distanţă focală mare, rotiţi camera mai lent pe direcţie verticală sau
orizontală decât dacă folosiţi un obiectiv de unghi mare.
• Determinaţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a fixa focalizarea, expunerea şi
balansul de alb.
• Dacă o secţiune prezintă forme mult variate sau dacă elementele de fundal sunt concentrate de-a
lungul unei margini a scenei, compoziţia imaginii poate eşua. În astfel de cazuri, ajustaţi marginile
compoziţiei astfel încât secţiunea respectivă să fie plasată în centrul imaginii, apoi înregistraţi din
nou.
Pentru a crea imagini 3D
Folosind aceeaşi operaţie ca şi la Înregistrare panoramică, aparatul înregistrează mai multe imagini şi
le combină pentru a crea o imagine 3D. Puteţi vizualiza aceste imagini 3D cu ajutorul unui televizor
compatibil 3D. Pentru detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 2065.
Pentru a modifica dimensiunea imaginii
Puneţi selecta dimensiunea imaginii : buton MENIU T
Pan. : Dimensiune].
1 T [Panoramă : Dimensiune] sau [3D
95
Pentru a stabili direcţia de rotire pe verticală sau pe orizontală
Puneţi stabili direcţia de rotire a camerei, pe verticală sau pe orizontală.
Buton MENIU T
varianta dorită
1 T [Panoramă : Direcţie] sau [3D Pan. : Direcţie] T Selectaţi
: Prioritate AE continuă la telezoom
Acest mod este potrivit pentru
• Înregistrarea continuă a unui subiect care se deplasează rapid, cu scopul de a surprinde
momentul.
• Înregistrarea expresiilor unui copil a cărui mimică se modifică de la un moment la
altul.
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia
(Prioritate AE continuă la telezoom) şi
înregistraţi subiectul (46).
• Când este selectată opţiunea
(Prioritate AE continuă la telezoom) este selectată, minimul scalei
de zoom pentru această cameră (ZOOM) este stabilit la 1.4 ori, iar pentru dimensiunea imaginii este
aleasă una dintre variantele M sau S.
Tehnici de fotografiere
• Când pentru modul autofocalizare este aleasă varianta [AF Continuă], focalizarea şi expunerea sunt
ajustate în mod continuu în timpul înregistrării. Valoarea diafragmei este stabilită la F3.5 (când
valoarea maximă a diafragmei lentilelor este mai mare de F3.5, este aleasă respectiva valoare maximă)
şi sensibilitatea ISO poate fi ajustată.
• În modul focalizare manuală sau când pentru modul autofocalizare este aleasă varianta [Single-shot AF]
(Autofocalizare singulară), puteţi ajusta sensibilitatea ISO şi diafragma. Când este selectată varianta
[Single-shot AF] (Autofocalizare singulară), focalizarea este ajustată pe baza primei imagini.
Note :
• În funcţie de sensibilitatea ISO sau de valoarea stabilită pentru diafragmă, timpul de expunere este
mai mare (viteza obturatorului este mai mică). Rezultatul constă în reducerea vitezei de înregistrare
continuă.
• Funcţia de Detecţie a feţelor este oprită.
• Când este aleasă varianta [Auto HDR], este parcurs temporar procesul DRO conform reglajelor
DRO.
• Pentru [Calitate] nu poate fi aleasă varianta [RAW] sau [RAW&JPEG].
• Viteza de înregistrare este estimată în funcţie de propriile noastre criterii. Viteza de înregistrare
continuă este mai mică, în funcţie de condiţiile de înregistrare (Dimensiunea imaginii, Reglajul ISO,
Valoarea diafragmei, Reducerea zgomotului la sensibilitate ridicată sau reglajul pentru [Compens.
obiectiv : Distorsiune]).
96
P : Programare auto
Acest mod este potrivit pentru
• Utilizarea expunerii reglate în mod automat, în timp ce sunt menţinute reglajele
particularizate pentru sensibilitatea ISO, stilul creativ, pentru optimizatorul domeniului
D etc.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia P.
2 Alegeţi variantele de reglaj dorite pentru funcţiile de înregistrare (paginile
la 149).
• Pentru a acţiona bliţul, apăsaţi butonul
3
de la 110
.
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Schimbarea programului
Puteţi modifica temporar combinaţia dintre timpul de
expunere şi valoarea diafragmei cu expunerea corectă
determinată de cameră.
Rotiţi discul de reglaj pentru a selecta combinaţia
dorită în timp ce focalizarea este realizată.
Indicaţia modului de expunere este înlocuită de cea
“P*”.
97
A : Prioritatea diafragmei
Acest mod este potrivit pentru
• A focaliza cu multă acurateţe pe subiect şi a estompa toate elementele aflate în faţa
acestuia şi pe fundal. Deschiderea diafragmei îngustează zona asupra căreia se
focalizează. (Adâncimea câmpului este estompată.)
• A înregistra surprinzând adâncimea scenei vizate. Reducerea diafragmei lărgeşte
zona asupra căreia se focalizează. (Adâncimea câmpului este mai mare.)
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia A.
2
Selectaţi valoarea diafragmei (numărul F)
cu ajutorul discului de reglaj.
• Cu cât numărul F este mai mic : planul din faţa
şi cel din spatele subiectului sunt estompate (apar
neclare).
Cu cât numărul F este mai mare : se va focaliza
atât pe subiect, cât şi pe planurile aflate înaintea
şi în spatele acestuia.
• Nu puteţi verifica neclaritatea imaginii pe ecranul
LCD sau în vizor. Verificaţi imaginea înregistrată
şi ajustaţi diafragma.
Diafragma (Valoarea F)
98
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Timpul de expunere este reglat automat pentru a fi
obţinută expunerea corectă.
• Când camera estimează că nu se va obţine
expunerea adecvată în cazul valorii stabilite
pentru diafragmă, valoarea pentru timpul de
expunere clipeşte. În acest caz selectaţi o altă
valoare pentru diafragmă.
Timp de expunere
Tehnici de fotografiere
• Viteza obturatorului poate scădea în funcţie de valoarea diafragmei. Dacă obturatorul este mai lent,
folosiţi un trepied.
• Pentru a estompa şi mai mult fundalul, folosiţi un teleobiectiv sau un obiectiv dotat cu o diafragmă
mai mică (obiectiv luminos).
• Puteţi verifica neclaritatea aproximativă a imaginii, înainte de a o înregistra, folosind butonul de
previzualizare.
Notă :
• Apăsaţi butonul
pentru a înregistra folosind bliţul. Domeniul bliţului diferă însă în funcţie de
valoarea diafragmei. Când fotografiaţi folosind bliţul, verificaţi domeniul bliţului indicat la secţiunea
“Specificaţii”.
99
Pentru a verifica neclaritatea fundalului (Buton de previzualizare)
Ecranul LCD şi vizorul prezintă o imagine surprinsă
cu diafragma cea mai larg deschisă. Modificarea
diafragmei afectează claritatea imaginii subiectului,
creând o discrepanţă între claritatea imaginii înainte
de înregistrare şi cea a imaginii reale.
În timp ce apăsaţi butonul de previzualizare, puteţi
vedea imaginea în condiţiile pentru diafragmă
folosite la înregistrarea efectivă, aşa că puteţi
verifica claritatea aproximativă a subiectului înainte
de a fotografia.
• Apăsaţi butonul de previzualizare după ce aţi
ajustat focalizarea.
• Puteţi ajusta apertura în modul previzualizare.
Buton de previzualizare
Notă :
• Când altă funcţie este atribuită butonului de previzualizare, alegeţi pentru [Preview Button] poziţia
Personalizare (pag. 165).
[Shot. Result Preview] sau [Aperture Preview] în meniul
S : Prioritatea timpului de expunere
Acest mod este potrivit pentru
• A înregistra un subiect aflat în mişcare la un moment dat. Folosiţi un timp de expunere
mai mic (o viteză a obturatorului mai mare) pentru a surprinde clar o secvenţă a
mişcării.
• A înregistra traiectoria mişcării pentru a reda dinamismul şi cursivitatea acesteia.
Folosiţi un timp de expunere mai mare (o viteză mai redusă a obturatorului) pentru a
fotografia imaginea mişcării unui subiect.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia S.
100
2
Selectaţi timpul de expunere cu ajutorul
discului de reglaj.
Timp de expunere
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută
expunerea corectă.
• Când camera estimează că nu se va obţine
expunerea adecvată în cazul valorii stabilite
pentru timpul de expunere, valoarea diafragmei
clipeşte. În acest caz selectaţi o altă valoare pentru
timpul de expunere.
Diafragmă (Numărul F)
Tehnici de fotografiere
• Când timpul de expunere este scăzut, folosiţi un trepied.
• Când înregistraţi un sport de sală, selectaţi o valoare mai mare a sensibilităţii ISO.
Note :
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de
• Indicatorul
înregistrare cu prioritatea timpului de expunere.
• Cu cât valoarea sensibilităţii ISO este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mare, perioada de reducere a zgomotului (Long
Exposure NR – reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi la fel de lungă ca durata
cât obturatorul a fost deschis după înregistrare. Nu puteţi fotografia în timpul operaţiei de reducere
a zgomotului.
101
• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Când folosiţi însă bliţul, dacă închideţi diafragma
(alegând un număr F mai mare) reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere), lumina
bliţului nu va ajunge până la subiectele aflate la distanţă mare.
M Expunere manuală
Acest mod este potrivit pentru
• A înregistra folosind valoarea dorită a expunerii ajustând atât timpul de expunere, cât
şi valoarea diafragmei.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.
2 Rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta timpul
de expunere, respectiv rotiţi discul de
reglaj în timp ce apăsaţi butonul AV pentru
a ajusta diafragma.
Buton AV
Diafragmă (Numărul F)
Timp de expunere
102
3
Înregistraţi imaginea după stabilirea expunerii.
• Verificaţi valoarea expunerii cu ajutorul Măsurării
manuale*.
Spre + : imaginea devine mai luminoasă.
Spre – : imaginea devine mai întunecată.
* Când camera este în modul M, va apărea o
valoare subcompensată sau una supracompensată
pe baza expunerii corecte.
• În modul vizor, verificaţi valoarea expunerii cu
ajutorul scalei EV.
Ecran LCD
Valoarea expunerii
Interfaţa din vizor
Expunere standard
Note :
• Indicatorul
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare
manuală a expunerii.
• Când selectorul rotativ de mod este în poziţia M, pentru sensibilitatea ISO este aleasă varianta
[AUTO], valoarea stabilită fiind [100]. În modul M, pentru sensibilitatea ISO nu este disponibilă
varianta [AUTO]. Reglaţi sensibilitatea ISO după cum este necesar (pag. 132).
• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Domeniul de funcţionare a bliţului diferă în
funcţie de valoarea diafragmei. Când fotografiaţi folosind bliţul, verificaţi domeniul bliţului indicat
la secţiunea “Specificaţii”.
M BULB
Acest mod este potrivit pentru
• A înregistra traiecte luminoase, cum ar fi cele descrise de artificii.
• A înregistra traiectoria unor corpuri cereşti.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.
103
2 Rotiţi discul de reglaj spre stânga până ce
apare indicaţia [BULB].
BULB
3 Rotiţi discul de reglaj, în timp ce ţineţi apăsat
butonul AV, pentru a ajusta diafragma
(numărul F).
Buton AV
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.
5
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator pe durata fotografierii.
Obturatorul este deschis câtă vreme este apăsat butonul declanşator.
104
Tehnici de fotografiere
• Folosiţi un trepied.
• În modul de focalizare manuală, alegeţi focalizarea la infinit când înregistraţi artificii etc. Când poziţia
de focalizare la infinit a obiectivului nu vă este cunoscută, mai întâi ajustaţi focalizarea pentru focurile
de artificii care sunt în acelaşi cadru general, apoi înregistraţi-le.
• Dacă folosiţi o telecomandă dotată cu o funcţie de blocare a butonului declanşator (comercializată
separat), puteţi deschide obturatorul cu telecomanda.
Note :
• Când folosiţi un trepied, opriţi funcţia SteadyShot (pag. 90).
• Cu cât durata expunerii este mai mare, cu atât nivelul de zgomot al imaginii este mai ridicat.
• După înregistrare, reducerea zgomotului (Long exp. NR – reducerea zgomotului datorat expunerii
prelungite) va fi efectuată pentru aceeaşi durată de timp cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi
fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
• Când este activată funcţia Declanşator zâmbet sau cea Auto HDR sau când pentru [Efecte de imagine]
este aleasă una dintre variantele [Pictură HDR] sau [Mono, cu numeroase tonuri], nu puteţi stabili
pentru timpul de expunere varianta [BULB].
• Dacă este utilizată funcţia Declanşator zâmbet sau cea Auto HDR, ori dacă sunt folosite variantele
[HDR Painting] sau [Rich-tone Mono.] de la [Efecte de imagine] când pentru timpul de expunere
este aleasă varianta [BULB], timpul de expunere este stabilit a fi, temporar, de 30 de secunde.
• Se recomandă să porniţi înregistrarea BULB după ce temperatura camerei scade, pentru a evita
deteriorarea calităţii imaginii.
105
Configurarea pentru înregistrarea filmelor
Înregistrarea cu uşurinţă a filmelor
Înregistrarea filmelor poate începe din orice mod ales pentru expunere.
Timpul de expunere şi valoarea diafragmei sunt ajustate automat.
Apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea (pag. 42).
Tehnici de înregistrare
• Începeţi înregistrarea după ce ajustaţi foclizarea.
• Următoarele reglaje care au fost stabilite în timpul fotografierii vor fi folosite :
– ISO
– Balansul de alb,
– Stilul creativ,
– Compensarea expunerii,
– Zona de autofocalizare,
– Modul de măsurare
– Detecţia feţelor
– Urmărirea subiectului
– Optimizatorul domeniului D
– Compensarea obiectivului : Umbră
– Compensarea obiectivului : Aberaţie cromatică
– Compensarea obiectivului : Distorsiune
– Efect de imagine.
• ISO, compensarea expunerii, Urmărirea subiectului sau Zona de autofocalizare pot fi ajustate în
timpul înregistrării de filme.
• Când atribuiţi funcţia [AF fixată] butonului AEL sau celui de previzualizare, puteţi fixa focalizarea
prin apăsarea acestor butoane în modul autofocalizare.
Note :
• În modul de înregistrare a filmelor, aria de înregistrare (unghiul de vedere) este mai restrânsă decât
în cazul fotografierii.
• Când este afişată interfaţa [Pentru vizor], ecranul LCD trece la afişarea interfeţei [Afişarea tuturor
informaţiilor] în momentul în care începe filmarea.
106
• Nu înregistraţi la lumina emisă de surse puternice, spre exemplu la soare. Mecanismul intern al
camerei poate fi deteriorat.
• Când importaţi filme vizualizate AVCHD la un calculator, folosiţi “PlayMemories Home” (pag. 70,
179).
• Când continuaţi să înregistraţi o perioadă îndelungată de timp, temperatura camerei creşte şi calitatea
imaginilor scade.
, temperatura camerei este prea mare. Opriţi camera şi aşteptaţi până
• Când este indicat marcajul
ce temperatura camerei scade. Dacă veţi încerca să continuaţi să înregistraţi, camera se va opri
automat.
• În condiţii de luminozitate crescută, deoarece timpul de expunere şi diafragma sunt ajustate automat,
viteza obturatorului va fi mai mare (timpul de expunere va fi mai redus) iar mişcarea subiectului nu
va fi cursivă. Selectând funcţia de focalizare manuală şi ajustând timpul de expunere sau diafragma,
este posibil ca mişcarea să devină mai cursivă (pag. 108).
• Când înregistraţi filme, pentru sensibilitatea ISO poate fi stabilită o valoarea între ISO 100 şi ISO
3200. Dacă începeţi înregistrarea filmelor la o sensibilitate ISO de 3200 sau mai mare, aceasta va fi
comutată la valoarea de 3200. La încheierea înregistrării filmului, reglajul pentru sensibilitatea ISO
revine la valoarea anterioară.
• Când pentru ISO este aleasă varianta [Reducerea zgomotului multicadru], este selectată temporar
varianta [AUTO].
• Nu puteţi selecta [Focalizare slabă], [Pictură HDR], [Monocrom cu numeroase tonuri], [Miniatură] ca
Efect de imagine. Când începe înregistrarea de filme, pentru opţiunea Efecte de imagine este aleasă
temporar varianta [Dezactivat].
• La înregistrarea de filme, nu poate fi folosită opţiunea [Zoom clar al imaginii].
Zoom digital
Puteţi utiliza facilitatea de zoom digital în timpul înregistrării filmelor. Calitatea se va deteriora însă
din cauza prelucrării de imagine aplicate.
1
Apăsaţi butonul ZOOM.
• Zoom-ul digital este disponibil în timpul
înregistrării de filme, chiar când pentru [Zoom
digital] este aleasă varianta [Oprit] în meniul
Înregistrarea fotografiilor.
2
Măriţi imaginea cu coeficientul de mărire dorit folosind b/B de la butonul de
comandă.
• Sunt disponibili coeficienţi de mărire până la aproximativ 4.
Buton ZOOM
107
Înregistrarea filmelor folosind un timp de expunere şi o diafragmă
ajustate
Puteţi înregistra filme, cu timpul de expunere şi diafragma reglate, ajustând defocalizarea fundalului
sau fluiditatea, în funcţie de intenţii.
1
Puneţi comutatorul modului de focalizare în poziţia MF (pag. 119).
2
Puneţi comutatorul de mod în poziţia
(Film).
3 Selectaţi modul dorit cu v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală
a acestuia.
• Pentru a schimba modul, apăsaţi butonul Fn, apoi selectaţi un alt mod.
4 Ajustaţi valoarea pentru timpul de expunere şi pentru diafragmă cu ajutorul discului
de reglaj.
5
Ajustaţi focalizarea, apoi apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea.
(Programare auto) (97) Vă permite să înregistraţi cu expunerea ajustată automat (atât
timpul de expunere, cât şi valoarea diafragmei). Alte reglaje
pot fi efectuate manual, iar acestea pot fi stocate în memoria
aparatului.
Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a diafragmei
(Prioritatea
cu
discul de reglaj.
diafragmei) (98)
Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a timpului de
(Prioritatea timpului de
expunere cu discul de reglaj.
expunere) (100)
Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a expunerii
(Expunere manuală)
(atât timpul de expunere, cât şi valoarea diafragmei) folosind
(102)
discul de reglaj.
108
Format fişier
Buton MENIU T
AVCHD
MP4
1 T [Format fişier] T Selectaţi formatul dorit
Sunt înregistrate filme 60i/50i sau 24p/25p în format AVCHD. Acest format
pentru fişiere este adecvat pentru vizionarea filmelor cu un televizor de înaltă
definiţie.
Puteţi crea un disc Blu-ray, unul AVCHD sau un disc DVD-Video folosind
aplicaţia software “PlayMemories Home”.
• Filmele 60i/50i sunt înregistrate în modul 60 de cadre pe secundă, respectiv
50 cadre pe secundă. Ambele tipuri de filme 60i şi 50i utilizează sistemul
de baleiere intercalată, sonor Dolby Digital şi formatul AVCHD.
• Filmele 24p/25p sunt înregistrate în modul 24 de cadre pe secundă, respectiv
25 cadre pe secundă. Ambele tipuri de filme 24p şi 25p utilizează sistemul
de baleiere progresivă, sonor Dolby Digital şi formatul AVCHD.
Sunt înregistrate filme mp4 (AVC). Acest format este adecvat pentru preluarea
de materiale WEB, documente ataşate la poşta electronică etc.
• Filmele sunt înregistrate în format MPEG-4 la circa 30 de cadre / sec., folosind
sistemul de baleiere progresivă, sonorul AAC şi formatul mp4.
• Nu puteţi crea un disc cu filmele înregistrate în acest format folosind
aplicaţia software “PlayMemories Home” furnizată.
109
Reglaje de înregistrare
Cu cât este mai mare cantitatea de date pe minut (viteza medie de transfer), cu atât este mai mare
calitatea imaginii.
MENIU T
1 T [Reglaje de înregistrare] T Selectaţi dimensiunea dorită.
[Format fişier] : [AVCHD]
Format fişier
Viteză medie
Înregistrare
de transfer
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini de înaltă calitate,
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini la calitate standard,
1920 × 1080 (60i/50i).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini de înaltă calitate, 1920 ×
1080 (24p/25p). Este creată o atmosferă similară celei din
sălile de cinematograf.
Sunt înregistrate filme cu imagini la calitate standard, 1920
× 1080 (24p/25p). Este creată o atmosferă similară celei din
sălile de cinematograf.
[Format fişier]: [MP4]
Format fişier
Viteză medie
Înregistrare
de transfer
1440×1080 12M 12 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini în format 1440×1080.
VGA 3M
Sunt înregistrate filme cu imagini la dimensiune VGA.
3 Mbps
* Echipament compatibil 1080 60i
** Echipament compatibil 1080 50i
Note :
• Filmele înregistrate folosind varianta [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
pentru [Reglaje de înregistrare] sunt convertite de "PlayMemories Home" pentru a fi creat un disc
AVCHD de înregistrare. Această conversie poate dura mai mult timp. Nu puteţi crea însă un disc
cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să menţineţi calitatea originală a imaginilor, trebuie să
stocaţi filmele pe un disc Blu-ray.
• Pentru a urmări filme 24p/25p la televizor, trebuie ca aparatul TV să fie compatibil cu 24p/25p. Dacă
televizorul folosit nu este compatibil, filmele sunt convertite la 60i/50i şi astfel transmise la TV.
110
Înregistrare audio
Când filmaţi, este posibil să fie înregistrate zgomote produse de cameră sau de obiectiv în timpul
funcţionării. Puteţi înregistra filme şi fără sonor.
MENIU T
1 T [Înregistrare audio] T [Dezactivat]
Când este ales modul de focalizare manuală, puteţi dezactiva înregistrarea zgomotului produs la
funcţionare de obiectiv, pentru autofocalizare (pag. 119).
Pentru a reduce zgomotul produs de vânt
Puteţi reduce zgomotul produs de vânt eliminând sunetele de frecvenţă joasă recepţionate cu
ajutorul microfonului încorporat.
MENIU T
1 T [Reducere zgomot vânt] T [Activat]
Note :
• Dacă alegeţi pentru această opţiune varianta [Activat], este posibil ca unele sunete de frecvenţă joase
să fie înregistrate la volum prea scăzut. Alegeţi varianta [Dezactivat] când nu suflă vântul.
• Când este utilizat un microfon extern (comercializat separat), acest element de reglaj nu este
disponibil.
111
Selectarea metodei de focalizare
Există două metode de ajustare a focalizării : una automată şi una manuală.
În funcţie de lentile, metoda de comutare între aceste două moduri de focalizare, diferă.
Tipul de obiectiv
Obiectivul este dotat
cu comutator pentru
modul de focalizare.
Obiectivul nu este
dotat cu comutator
pentru modul de
focalizare.
Comutatorul folosit Trecerea la
focalizarea
automată
Obiectiv
Puneţi în poziţia AF
(Puneţi întotdeauna
comutatorul pentru
comutatorul pentru
modul de focalizare al
modul de focalizare al obiectivului.
camerei în poziţia AF.)
Cameră
Puneţi Comutatorul
modului de focalizare
al camerei în poziţia
AF.
Autofocalizare
1
Puneţi comutatorul modului de focalizare
de la cameră în poziţia AF.
2 Dacă obiectivul este dotat cu un comutator
pentru modul de focalizare, puneţi-l în
poziţia AF.
112
Trecerea la
focalizarea
manuală
Puneţi în poziţia MF
comutatorul pentru
modul de focalizare al
obiectivului.
Puneţi în poziţia MF
comutatorul pentru
modul de focalizare al
camerei.
3
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru a verifica focalizarea şi apoi
înregistraţi imaginea.
• Când focalizarea este confirmată, indicatorul de
focalizare se modifică, devenind z sau
(de
mai jos).
• Zona AF (de autofocalizare) pentru care focalizarea
a fost confirmată devine de culoare verde.
Zona de autofocalizare
Indicator de focalizare
Notă :
• Când camera focalizează automat, nu atingeţi inelul de focalizare rotativ al obiectivului montat.
Tehnici de fotografiere
• Pentru a selecta zona de autofocalizare care să fie utilizată, stabiliţi varianta dorită cu ajutorul opţiunii
[Zona AF], pag. 115.
Indicatorul de focalizare
Indicator de focalizare
Stare
z aprins
Focalizare blocată. Gata de înregistrare.
aprins
aprins
z clipeşte
Focalizarea este confirmată. Punctul focal se deplasează urmând
un subiect în mişcare. Gata de înregistrare.
Încă în curs de focalizare. Nu puteţi elibera obturatorul.
Nu se poate focaliza. Obturatorul este blocat.
Subiecte care pot necesita o focalizare specială :
Folosind funcţia de focalizare automată, este dificil de focalizat pe următoarele categorii de subiecte.
• subiecte cu contrast redus, cum ar fi cerul albastru sau un perete alb,
• două subiecte la distanţe diferite care se suprapun în zona de focalizare,
• un subiect care este compus din secţiuni repetitive, cum ar fi faţada unei clădiri,
• un subiect care este foarte luminos sau care străluceşte, spre exemplu soarele, corpul unui automobil
sau suprafaţa apei,
• nu este suficientă lumină în mediul ambiant.
În aceste cazuri, utilizaţi facilitatea de fixare a focalizării (pag. 114) sau focalizarea manuală
(pag. 119).
113
Pentru a măsura distanţa exactă până la subiect
Marcajul
aflat în partea de sus a camerei indică
localizarea senzorului de imagine*. Când măsuraţi
distanţa exactă dintre cameră şi subiect, luaţi poziţia
liniei orizontale ca reper.
* Senzorul de imagine este acea parte componentă a
camerei care substituie pelicula fotografică.
Notă :
• Dacă subiectul este mai apropiat decât distanţa minimă de înregistrare pentru obiectivul montat,
focalizarea nu poate fi confirmată. Verificaţi dacă există suficientă distanţă între subiect şi camera
foto.
Focalizare fixată
1 Plasaţi subiectul în zona de autofocalizare şi
apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
Focalizarea este fixată.
• Alegeţi pentru [Modul autofocalizare] varianta
[Autofocalizare singulară].
2
Menţineţi pe jumătate apăsat butonul
declanşator şi plasaţi subiectul înapoi în
poziţia originală pentru a recompune scena
de înregistrat.
3
Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra imaginea.
114
Focalizare automată
Buton Fn T
dorit
[Autofocus Mode] (Modul autofocalizare) T Selectarea reglajului
(Single-shot –
Autofocalizare
singulară)
(Automatic AF –
Autofocalizare
automată)
(Continuous AF
– Autofocalizare
continuă)
Camera focalizează şi focalizarea este fixată când apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator.
Opţiunea [Autofocus mode] comută între variantele Single-shot AF
şi Continuous AF în funcţie de deplasarea subiectului.
Când butonul declanşator este apăsat şi menţinut apăsat pe jumătate,
dacă subiectul este nemişcat, focalizarea este blocată, iar dacă
subiectul este în mişcare, camera continuă să focalizeze.
Camera continuă să focalizeze cât timp butonul declanşator este
apăsat şi menţinut pe jumătate apăsat.
• Semnalul sonor nu este emis dacă se focalizează asupra
subiectului.
• Nu poate fi utilizată facilitatea de fixare a focalizării.
Tehnici de fotografiere
• Folosiţi [Single-shot AF] (Autofocalizare singulară) când subiectul este nemişcat.
• Folosiţi [Continuous AF] (Autofocalizare continuă) când subiectul se află în mişcare.
Note :
• Opţiunea [Automatic AF](Autofocalizare automată) este selectată când pentru modul expunere
este aleasă una dintre variantele Auto inteligent, Auto superior sau una dintre următoarele variante
de Selecţie a scenei : [Portret], [Peisaj], [Apus de soare], [Scenă nocturnă], [Portret în noapte] sau
[Amurg, camera ţinută în mână].
• Opţiunea [Single-shot AF] (Autofocalizare singulară) este selectată când pentru modul expunere
este aleasă una dintre variantele Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau [Macro]
de la Selecţia scenei.
• Opţiunea [Continuous AF] (Autofocalizare continuă) este selectată când pentru modul expunere este
aleasă varianta [Activităţi sportive] de la Selecţia scenei sau când este folosită funcţia Declanşator
zâmbet.
115
Zona AF
Selectaţi zona de autofocalizare care este adecvată
condiţiilor de înregistrare sau preferinţelor dvs.
Zona AF unde a fost confirmată focalizarea devine
de culoare verde, iar celelalte zone de autofocalizare
dispar.
Zona AF
Buton Fn T
[AF area] (Zona AF) T Selectarea reglajului dorit
(Wide panoramic)
Camera determină care dintre cele 15 zone AF să fie utilizată pentru
focalizare.
(Zonă)
Alegeţi, cu ajutorul butonului de comandă, zona asupra căreia doriţi
să se focalizeze, dintre cea din stânga, din dreapta sau din centru.
Camera va determina care dintre zonele de autofocalizare din zona
selectată este utilizată pentru focalizare. Apăsaţi butonul AF pentru
ca să apară interfaţa de configurare, apoi selectaţi zona dorită.
Camera foloseşte exclusiv autofocalizarea în zona centrală.
(Spot - punctual)
(Local - Local)
Alegeţi, cu ajutorul butonului de comandă, zona pentru care doriţi să
activaţi focalizarea, dintre cele 15 disponibile. Apăsaţi butonul AF
pentru a afişa interfaţa de reglaj şi selectaţi zona dorită.
Note :
• Pentru [Zona AF] este fixată varianta [Wide] – (Panoramic) şi nu puteţi selecta alte variante când
pentru modul expunere este aleasă una dintre opţiunile Auto inteligent, Auto superior sau Selecţia
scenei, ori când funcţia de Urmărire a subiectului este în curs de utilizare sau dacă este activat
Declanşator zâmbet.
• Este posibil ca zona de autofocalizare să nu fie iluminată în timpul înregistrării continue sau când
butonul obturator este apăsat complet, fără a fi făcută o pauză.
• Când pentru [Urmărire subiect] este aleasă varianta [Pornit], interfaţa de reglaj pentru opţiunea [Zonă]
sau [Local] nu este afişată când folosiţi butonul AF.
116
Sursa luminoasă AF
Puteţi stabili ca sursa luminoasă AF să focalizeze asupra unui subiect, în cazul înregistrării în spaţii
întunecate.
Buton MENIU T
2 T [Sursa luminoasă AF] T Varianta de reglaj dorită
• Deoarece camera foloseşte bliţul încorporat ca sursă luminoasă AF, apăsaţi butonul
deschide bliţul.
pentru a
• Sursa luminoasă AF nu acţionează când pentru [Autofocus mode] (Mod autofocalizare) se alege
varianta
(Continuous AF – Autofocalizare continuă) sau dacă subiectul se mişcă în modul
(Automatic AF – Autofocalizare automată). (Indicatorul
sau cel
devine luminos.)
• Este posibil ca sursa luminoasă AF să nu acţioneze pentru distanţe focale de 300 mm sau mai
mari.
• Dacă este montat un bliţ extern (comercializat separat) care este dotat cu o sursă luminoasă AF, este
folosită asistenţa AF a respectivului bliţ extern. Apăsaţi în jos bliţul încorporat.
• Sursa luminoasă AF nu funcţionează dacă este activată funcţia [Declanşator zâmbet].
Urmărirea subiectului
Este menţinută focalizarea asupra unui subiect aflat în mişcare în timp ce acesta este urmărit. Varianta
implicită pentru funcţia de Urmărire a subiectului este Activat.
1
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă din interfaţa cu informaţii legate de
înregistrare.
Este afişat un chenar ce vizează subiectul.
• Pentru a opri funcţia de Urmărire a subiectului, apăsaţi butonul Fn, apoi alegeţi pentru aceasta
varianta [Dezactivat].
2
Aliniaţi chenarul de vizare cu subiectul
urmărit şi apăsaţi zona centrală a butonului
de comandă.
Camera începe urmărirea subiectului.
• Pentru a renunţa la acestă facilitate de urmărire, apăsaţi
din nou zona centrală a butonului.
Chenar de vizare
3
Apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra subiectul.
117
Note :
• Urmărirea poate fi dificilă în următoarele situaţii :
– subiectul se deplasează prea repede,
– subiectul este prea mic sau prea mare,
– contrastul dintre subiect şi fundal este prea slab,
– este întuneric,
– lumina mediului ambiant se modifică.
• Nu poate fi utilizată funcţia [Urmărirea subiectului] când pentru modul de expunere, la Selecţia
scenei, este aleasă una dintre variantele :
– [Înregistrare panoramică],
– [Înregistrare panoramică 3D],
– [Prioritate AE continuă la telezoom],
– [Amurg- cameră ţinută în mână]
şi este selectată funcţia de focalizare manuală.
• Camera încetează Urmărirea subiectului când acesta se deplasează ieşind din zona afişată pe ecran.
Când subiectul urmărit este o figură
Puteţi selecta dacă să se acorde prioritate unei anumite figuri sau nu atunci când camera detectează o
faţă la folosirea funcţiei de urmărire a subiectului.
MENIU T
4 T [Prioritate la urmărirea feţelor] T [On]
Când faţa nu este vizibilă pe ecran, camera urmăreşte corpul, iar când faţa devine vizibilă aceasta este
detectată de cameră. Dacă persoana vizată dispare de pe ecran în timp ce camera o urmăreşte, după
care revine pe ecran, aparatul va focaliza din nou asupra respectivului chip.
• Dacă activaţi Declanşator zâmbet în timp ce este urmărită o faţă, aceasta va deveni ţinta facilităţii
de detecţie a zâmbetelor.
• Dacă stabiliţi faţa detectată ca ţintă, chiar şi în cazul în care facilitatea de [Prioritate la urmărirea
feţelor] este dezactivată, camera va urmări corpul când faţa acestuia nu este vizibilă. Dacă persoana
vizată dispare de pe ecran în timp ce camera o urmăreşte, după care revine pe ecran, aparatul va
focaliza din nou asupra respectivei figuri.
118
Focalizarea manuală
Când este dificil să focalizaţi corespunzător în modul automat, puteţi ajusta manual focalizarea.
1 Puneţi comutatorul modului de focalizare
în poziţia MF.
2 Dacă obiectivul nu este dotat cu comutator
pentru modul de focalizare, puneţi
comutatorul de acest tip al camerei în
poziţia MF.
3
Rotiţi inelul de focalizare al obiectivului
pentru a obţine o focalizare clară.
Inel de focalizare
Note :
• Când este utilizată o zonă panoramică de focalizare, este folosit centrul acesteia pentru a se focaliza;
când este utilizată zona de autofocalizare, este folosită o arie tipică a zonei selectate ; dacă este folosită
o zonă de focalizare locală, este utilizată aria selectată cu butonul de comandă.
• Dacă folosiţi un teleconvertor (comercializat separat) etc., este posibil ca rotirea inelului de focalizare
să nu fie lină.
• Nu este obţinută focalizarea corectă în vizor, dacă dioptrul nu este reglat adecvat în modul vizor
(pag. 34).
• Aveţi grijă să puneţi comutatorul modului de focalizare în poziţia corespunzătoare focalizării manuale MF. Nu rotiţi inelul de focalizare fără a stabili MF. Rotirea forţată a inelului de focalizare, fără
comutarea în poziţia MF poate conduce la deteriorarea acestui inel.
119
Focalizarea manuală directă
Când la aparat este montat un obiectiv este dotat cu funcţia de focalizare manuală directă, iar pentru facilitatea
[Modul autofocalizare] este aleasă varianta [Single-shot AF] (Autofocalizare singulară) sau [Automatic
AF] (Autofocalizare automată), puteţi realiza reglaje fine cu ajutorul inelului de focalizare după ce
focalizarea este fixată. Puteţi focaliza rapid asupra unui subiect mai degrabă decât folosind focalizarea
manuală de la început. Această variantă este utilă în cazuri cum ar fi înregistrarea prim-planurilor
(DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM etc.).
Intensificarea contururilor
Subliniază contururile din domeniul de focalizare, cu o anumită culoare, la focalizarea manuală.
Această funcţie vă permite să confirmaţi cu uşurinţă focalizarea.
MENIU T
2 T [Nivel contur] T Selectaţi varianta dorită
Note :
• Deoarece camera consideră că se focalizează asupra zonelor clare, nivelul contururilor diferă, în
funcţie de subiect, de condiţiile de înregistrare sau de obiectivul folosit.
• În zona de focalizare, conturul nu este intensificat când camera este conectată prin intermediul unui
cablu HDMI.
Stabilirea culorii folosite de funcţia de intensificare a contururilor
Puteţi stabili culoarea care să fie utilizată pentru contururi, la focalizarea manuală.
MENIU T
2 T [Culoare contur] T Selectaţi varianta dorită
Notă :
• Nu puteţi folosi această funcţie când pentru [Nivel contur] este aleasă varianta [Oprit].
120
Mărirea imaginii pentru verificarea focalizării
Puteţi verifica focalizarea mărind imaginea înainte de a înregistra.
1 Buton MENIU T
3 T [Buton previzualizare] T [Mărire pentru focalizare]
2 Apăsaţi butonul Mărire pentru focalizare.
Buton Mărire pentru focalizare
3
Apăsaţi din nou butonul Mărire pentru
focalizare pentru a mări imaginea şi selectaţi
cu secţiunile v/V/b/B ale butonului de
comandă porţiunea pe care vreţi să o
măriţi.
• La fiecare apăsare a butonului Mărire pentru
focalizare, scala de mărire se modifică după cum
urmează : Afişare completă T aprox. × 4,8 T
aprox. × 9,5.
4
Confirmaţi şi ajustaţi focalizarea.
• Rotiţi inelul de focalizare pentru a ajusta focalizarea în modul focalizare manuală.
• Dacă apăsaţi butonul AF, zona mărită revine în centru.
• Funcţia Mărire pentru focalizare este anulată dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
5
Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra imaginea.
• Puteţi înregistra fotografii când o imagine este mărită, însă acestea sunt destinate afişării pe întreg
ecranul.
• Funcţia Mărire pentru focalizare va fi părăsită după fotografiere.
121
Detectarea feţelor
Utilizarea funcţiei de Detecţie a feţelor
Camera detectează feţele, ajustează focalizarea, expunerea, realizează procesarea de imagine şi
efectuează reglajele bliţului.
Buton Fn T
(Detecţia zâmbetelor/ feţelor) T Selectaţi varianta dorită
Detecţia feţelor –
Dezactivat
Detecţia feţelor
activat
(Desemnarea
feţelor)
Detecţia feţelor –
Activat
Declanşator zâmbet
Este dezactivată funcţia de Detecţie a feţelor.
Este activată funcţia de Detecţie a feţelor şi este acordată prioritate
feţelor recunoscute, reţinute anterior cu ajutorul facilităţii [Desemnarea
feţelor] (pag. 122).
Este activată funcţia de Detecţie a feţelor, însă nu este acordată
prioritate feţelor recunoscute.
Detectează şi înregistrează automat un zâmbet.
Chenarul de Detecţie a feţelor
Când camera detectează feţe, sunt afişate chenare gri de
Detecţie a feţelor. Când camera estimează că este posibilă
realizarea autofocalizării, chenarul îşi schimbă culoarea,
devenind alb. Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator,
chenarul de Detecţie a feţelor devine de culoare verde.
• Dacă în interiorul zonei de autofocalizare nu se află nici o
faţă când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, zona care
este utilizată pentru focalizare devine de culoare verde.
• Când camera detectează mai multe feţe, va selecta automat
una dintre acestea pentru a-i acorda prioritate şi numai
chenarul corespunzător acesteia va deveni de culoare
albă. În jurul feţelor cărora le-a fost aplicată facilitatea
de [Desemnare a feţelor] va apărea un chenar de culoare
magenta.
Chenar de Detecţie
a feţelor (gri)
Chenar de Detecţie
a feţelor (alb)
Tehnici de fotografiere
• Realizaţi compoziţia astfel încât chenarul de Detecţie a feţelor şi Zona de autofocalizare să se
suprapună.
122
Note :
• Funcţia de Detecţie a feţelor nu poate fi utilizată când pentru modul expunere este aleasă una
dintre variantele : Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE continuă la
telezoom.
• Pot fi detectate până la 8 feţe.
• Este posibil ca aparatul să nu detecteze nici o faţă sau să detecteze alte obiecte, în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
Desemnarea feţelor
Camera detectează feţele pentru care au fost anterior înscrise datele.
1 MENIU T
4 T [Desemnare feţe] T [Desemnare nouă].
2
Aliniaţi chenarul de ghidare cu faţa pe care vreţi să o desemnaţi şi apăsaţi butonul
declanşator.
3
Selectaţi [Accesare] cu v de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a
butonului de comandă.
• Pot fi desemnate pentru a fi urmărite până la opt feţe.
• Înregistaţi figura aflată în faţă, într-un loc luminos. Este posibil ca figura să nu fie corect desemnată,
dacă este umbrită de o pălărie, de ochelari de soare sau este ascunsă de o mască etc.
Pentru a modifica prioritatea stabilită anterior pentru feţele desemnate
Când aţi înregistat mai multe feţe, este stabilită ordinea priorităţilor, Această ordine poate fi
modificată.
4 T [Desemnare feţe] T [Schimbarea ordinii] T Selectaţi faţa pentru
MENIU T
care doriţi să fie modificată prioritatea şi nivelul de prioritate.
Pentru a şterge o faţă desemnată
Puteţi şterge respectiva faţă.
123
MENIU T
ştergeţi.
4 T [Desemnare feţe] T [Ştergere] T Selectaţi faţa pe care doriţi să o
• Când selectaţi [Ştergerea tuturor], puteţi şterge simultan toate feţele desemnate.
Note :
• Chiar dacă selectaţi [Ştergere], datele cu privire la feţele desemnate rămân stocate în memoria camerei.
Dacă doriţi să ştergeţi şi aceste date din cameră, slectaţi [Ştergerea tuturor].
• Faţa înregistrată nu este ştearsă chiar dacă folosiţi facilitatea [Iniţializare].
Încadrarea automată a portretelor
Când camera detectează şi înregistrează o faţă, imaginea este capturată automat şi încadrată într-o
compoziţie adecvată. Sunt păstrate în memorie atât imaginea originală, cât şi cea încadrată.
• Simbolul devine de culoare verde când facilitatea
de încadrare este disponibilă în modul Vizualizare
în direct.
• Chenarul folosit pentru încadrare este indicat în
interfaţa de reluare automată, după înregistrare.
Interfaţa de autoreluare
Chenar de încadrare
Pentru a modifica reglajul pentru [Încadrarea automată a portretelor]
Varianta implicită de reglaj este [Auto].
Butonul Fn T
dorită
(Încadrarea automată a portretelor) T Selectaţi varianta de reglaj
Note :
• Funcţia de Încadrare automată a portretelor nu poate fi utilizată când este aleasă pentru modul expunere
una dintre variantele Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE continuă la
telezoom, Film sau [Amurg - camera ţinută în mână] ori [Activităţi sportive] la Selecţia scenei.
• În funcţie de condiţii de înregistrare, imaginea încadrată este posibil să nu reprezinte compoziţia
optimă.
• Când pentru [Calitate] este aleasă varianta [RAW] sau [RAW & JPEG], este posibil ca această funcţie
să nu poată fi utilizată.
• Această facilitate nu poate fi utilizată în cazul următoarelor funcţii : Înregistrare continuă, Variaţie
continuă, [Reducerea zgomotului multicadru], [Auto HDR], facilitatea de zoom a camerei (ZOOM),
focalizare manuală sau [Focalizare slabă], [Pictură HDR], [Monocrom cu numeroase tonuri],
[Miniatură] de la Efecte de imagine.
124
Declanşator zâmbet
Când camera detectează un zâmbet, obturatorul este eliberat automat.
1 Butonul Fn T
(Detecţie zâmbet/ faţă) T [Declanşator zâmbet pornit : Zâmbet
obişnuit] T Selectaţi modul dorit pentru Sensibilitate la Detecţia zâmbetelor folosind
secţiunile b/B ale butonului de comandă.
Puteţi stabili sensibilitatea pentru funcţia Declanşator zâmbet astfel încât să fie detectate următoarele
(Zâmbet uşor),
(Zâmbet obişnuit) şi
(Zâmbet larg).
feluri de zâmbete :
• Când este activată facilitatea Declanşator zâmbet, pe ecranul LCD apare indicatorul Sensibilitate
la detecţia zâmbetelor.
2 Aşteptaţi să fie detectat un zâmbet.
Camera detectează un zâmbet şi este confirmată
focalizarea. Când nivelul de zâmbet depăşeşte
nivelul marcat de indicatorul b, camera
înregistrează automat imaginile.
• Când camera detectează feţe, în jurul acestora
apare un chenar de culoare portocalie. Acest
chenar devine verde când se focalizează pe
aceste subiecte.
• Când pentru [Încadrarea automată a
portretelor] este aleasă varianta [Auto],
imaginea va fi automat încadrată pentru a
furniza o compoziţie adecvată.
3
Chenar de detecţie a feţelor
Indicator de Sensibilitate la detecţia zâmbetelor
Pentru a opri înregistrarea, folosiţi Butonul Fn T
Selectaţi un alt element decât [Declanşator zâmbet].
(Detecţie zâmbet/ faţă) T
125
Tehnici de fotografiere
• Pentru a focaliza asupra unui zâmbet, suprapuneţi chenarul de Detecţie a feţelor peste Zona de
autofocalizare.
• Aveţi grijă să nu fie acoperiţi ochii subiectului de breton etc. şi ca aceştia să fie întredeschişi
• Aveţi grijă ca faţa subiectului să nu fie întunecată de o pălărie, o mască, ochelari de soare etc.
• Încercaţi să orientaţi camera spre faţa vizată şi, pe cât posibil, să nu o înclinaţi.
• Aveţi grijă ca zâmbetul subiectului să fie clar, cu gura uşor deschisă. Zâmbetul este mai simplu de
detectat dacă sunt vizibili dinţii.
• Dacă apăsaţi butonul declanşator în timp ce funcţia Zâmbet declanşator este activată, camera
înregistrează imaginea, după care revine la funcţia Zâmbet declanşator.
Note :
• Funcţia de Detecţie a zâmbetelor nu poate fi utilizată când este aleasă pentru modul expunere una
dintre variantele Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE continuă la
telezoom, Film sau [Amurg - camera ţinută în mână] la Selecţia scenei sau când este selectată
focalizarea manuală.
• Pentru modul drive este aleasă automat varianta [Single Shooting] (O singură imagine).
• Sursa luminoasă AF nu funcţionează împreună cu funcţia Declanşator zâmbet.
• Dacă aparatul nu detectează nici un zâmbet, modificaţi nivelul stabilit pentru Sensibilitatea la detecţia
zâmbetelor.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca zâmbetele să nu fie corect detectate.
• Dacă acţionaţi Declanşator zâmbet în timp ce este urmărită o faţă, figura respectivă devine ţinta
facilităţii de Detecţie a zâmbetelor (pag. 122).
126
Ajustarea luminozităţii imaginii
AE fixată (autoexpunerea fixată)
Când fotografiaţi la soare sau în apropierea unei ferestre, este posibil ca expunerea să nu fie adecvată
pentru subiect. În astfel de cazuri, folosiţi un exponometru dacă subiectul este suficient de luminos şi
fixaţi expunerea înainte de a fotografia. Pentru a reduce luminozitatea subiectului, îndreptaţi camera
spre un punct care este mai luminos decât subiectul şi folosiţi exponometrul pentru a fixa expunerea
pentru întreaga imagine. Pentru ca subiectul să fie mai luminos, îndreptaţi camera spre un punct cu
luminozitate mai redusă decât subiectul şi folosiţi exponometrul pentru a fixa expunerea pentru întregul
cadru.
Această secţiune descrie modul de fotografiere a unui subiect cu luminozitate mare folosind varianta
(Spot - Punctual).
1
Buton Fn T
2
Ajustaţi focalizarea pentru zona corespunzător căreia doriţi să fie fixată
expunerea.
3
Apăsaţi buton AEL pentru a fixa expunerea.
Apare marcajul (AEL fixată).
• Valoarea expunerii bazată pe expunerea fixată în
cercul de măsurare punctuală, este de asemenea
indicată pe scala EV.
(Modul măsurare) T
(Punctual).
Buton AEL
4
În timp ce apăsaţi butonul AEL, focalizaţi asupra subiectului şi înregistraţi-l.
• Pentru a continua să fotografiaţi cu aceeaşi valoare a expunerii, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
AEL după înregistrare. Reglajul este anulat când butonul este eliberat.
127
Modul de măsurare
Buton Fn T
[Mod de măsurare] T Selectaţi reglajul dorit
(Multi segment Multisegment)
(Center weighted Bazată pe centru)
(Spot - Punctual)
Acest mod măsoară cantitatea de lumină din fiecare zonă după
împărţirea ariei totale în mai multe zone şi determină expunerea
adecvată pentru întregul ecran.
În timp ce accentuează zona centrală a ecranului, acest mod măsoară
luminozitatea medie a întregului ecran.
Acest mod măsoară lumina numai în cercul de măsurare punctuală
din mijlocul cadrului.
Tehnici de fotografiere
• Pentru fotografiera obişnuită utilizaţi metoda de măsurare [Multisegment].
• Când în zona de autofocalizare există un subiect cu contrast puternic, măsuraţi luminozitatea
subiectului vizat cu ajutorul exponometrului optimal folosind funcţia de măsurare punctuală şi
beneficiind de avantajul înregistrării cu autoexpunerea fixată (pag. 127).
Notă :
• Când pentru modul de expunere este aleasă varianta Auto inteligent, Auto superior sau Selecţia scenei
sau când este folosită facilitatea de zoom a camerei (ZOOM), pentru [Mod de măsurare] este aleasă
varianta [Multisegment] şi nu puteţi selecta alte moduri.
Compensarea bliţului
Când înregistraţi folosind bliţul, puteţi regla separat cantitatea de lumină emisă de bliţ, fără a modifica
gradul de compensare a expunerii. Puteţi modifica expunerea numai pentru subiectul principal, care
se află în raza de acţiune a bliţului.
Buton Fn T
(Flash compens.) (Compensarea bliţului) T Selectaţi reglajul dorit
• Spre + : cantitatea de lumină emisă de bliţ este mai mare (nivelul bliţului creşte).
• Spre – : cantitatea de lumină emisă de bliţ este mai mică (nivelul bliţului scade).
Note :
• Acest element nu poate fi ajustat când pentru modul de expunere este aleasă varianta Auto inteligent,
Auto superior, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia scenei.
• Efectul pozitiv este posibil să nu fie vizibil datorită cantităţii limitate de lumină a bliţului, în cazul
în care subiectul este situat în afara razei de acţiune (maxime) a bliţului. Dacă subiectul este foarte
apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fie vizibil.
128
Compensarea expunerii şi compensarea bliţului
Compensarea expunerii modifică timpul de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO (când este selectată
varianta [AUTO]) pentru a realiza compensarea.
Compensarea bliţului modifică însă numai cantitatea de lumină emisă de bliţ.
Comanda bliţului
Buton MENIU T
dorit
ADI flash (ADI bliţ)
Pre-flash TTL
(Preiluminare TTL)
2 T [Flash control] (Comanda bliţului) T Selectaţi reglajul
Această metodă comandă cantitatea de lumină care să fie emisă de
bliţ, pe baza informaţiilor legate de distanţa de focalizare şi a datelor
privind iluminarea rezultate în urma preiluminării cu bliţul. Metoda
asigură compensarea cu acurateţe a bliţului fără a exista practic efecte
secundare cauzate de reflexiile pe subiect.
Această metodă comandă cantitatea de lumină care să fie emisă de
bliţ doar în funcţie de datele rezultate în urma preiluminării cu bliţul.
Această metodă poate fi afectată de reflexiile nedorite pe subiect.
ADI : Advanced Distance Integration - Integrare avansată a distanţei
TTL : Through the lens - Prin lentile
• Când este selectat [ADI flash], folosind un obiectiv care beneficiază de facilitatea de codare a distanţei,
se poate realiza cu mai multă acurateţe compensarea bliţului utilizând informaţiile exacte legate de
distanţă.
Note :
• Când distanţa dintre subiect şi bliţul extern (comercializat separat) nu poate fi determinată (la
fotografierea cu bliţ wireless folosind un bliţ extern comercializat separat), la înregistrarea cu un
bliţ separat de cameră cuplat printr-un cablu sau la utilizarea unui bliţ macro geamăn etc.), camera
selectează automat modul Pre-flash TTL.
• Selectaţi [Pre-flash TTL] în următoarele cazuri, deoarece aparatul nu poate realiza compensarea
bliţului prin metoda ADI flash.
– dacă un panou panoramic este ataşat la bliţul HVL-F36AM,
– dacă este utilizat un sistem de obţinere a luminii difuze pentru înregistrarea cu bliţul.
– dacă este utilizat un filtru cu factor de expunere, spre exemplu un filtru ND,
– dacă este utilizat un obiectiv pentru prim planuri.
• Varianta ADI flash este disponibilă numai în combinaţie cu un obiectiv dotat cu codor de distanţă.
Pentru a afla dacă obiectivul pe care îl folosiţi beneficiază de această facilitate, consultaţi manualul
de instrucţiuni furnizat împreună cu acesta.
• Acest element de reglaj nu poate fi ajustat când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele
Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau [Scenă nocturnă] / [Amurg, camera ţinută
în mână] de la Selecţia scenei.
129
Bliţul
Apăsaţi butonul Fn, selectaţi modul de bliţ dorit, apăsaţi butonul şi înregistraţi imagini
(pag. 46).
Tehnici de fotografiere
• Parasolarul poate împiedica lumina emisă de bliţ. Demontaţi parasolarul când folosiţi bliţul.
• Înregistraţi, folosind bliţul, subiecte aflate la 1 m distanţă sau mai departe.
• Când fotografiaţi în interior sau când înregistraţi peisaje nocturne, puteţi folosi sincronizarea lentă
pentru ca persoanele sau fundalul să apară mai luminoase în imagini.
• Puteţi utiliza sincronizarea spate pentru a înregistra imagini naturale ale traiectelor luminoase lăsate
de subiectele aflate în mişcare, cum ar fi o bicicletă sau o persoană care merge.
• Când folosiţi un bliţ tip HVL-F58AM / HVL-F43AM (comercializat separat), puteţi înregistra folosind
facilitatea sincronizare de mare viteză, indiferent de timpul de expunere ales. Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al bliţului.
Note :
• Nu apucaţi camera de bliţ.
• Condiţiile de înregistrare necesare pentru a se evita apariţia de umbre în imagini, diferă în funcţie
de obiectiv.
• Când modul de expunere este Auto inteligent, Auto superior sau Selecţia scenei nu pot fi selectate
variantele [Sincronizare lentă], [Sincronizare spate] şi [Wireless] (fără fir).
• Când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele P, A, S, M, Prioritate AE continuă la
telezoom nu pot fi selectate elementele [Bliţ dezactivat] sau [Bliţ automat]. Dacă nu doriţi să folosiţi
bliţul, apăsaţi-l în jos.
• Dacă doriţi să folosiţi bliţul cu un microfon stereo sau cu un dispozitiv similar montat la Suportul
cu fixare automată pentru accesorii, este posibil ca bliţul să nu fie scos în afară în poziţia corectă şi
ca imaginile să aibă colţurile umbrite. Deconectaţi orice dispozitiv conectat la Suportul cu fixare
automată pentru accesorii.
Bliţul wireless (fără fir)
În cazul unui bliţ wireless (comercializat separat), puteţi înregistra folosind bliţul fără a apela la un
cablu, chiar dacă bliţul nu este ataşat la camera foto. Modificaţi poziţia bliţului pentru a fotografia
creând senzaţia de spaţialitate (tridimensional) prin accentuarea contrastului dintre zonele luminoase
şi cele întunecate ale subiectului.
Pentru a afla etapele de urmat efectiv pentru fotografiere, consultaţi manualul de instrucţiuni al
bliţului.
130
1
Montaţi bliţul wireless la suportul pentru accesorii cu autoblocare şi porniţi atât
camera, cât şi bliţul.
2
Buton Fn T
(Modul bliţ) T
(Wireless - fără fir).
3 Demontaţi bliţul wireless de la suportul
pentru accesorii cu autoblocare şi deplasaţi
în sus, pe verticală, bliţul încorporat.
• Dacă efectuaţi un test de declanşare a bliţului, apăsaţi butonul AEL.
Note :
• Opriţi modul wireless pentru bliţ după ce aţi înregistrat cu acesta. Dacă este utilizat bliţul încorporat
câtă vreme cel fără fir este încă activ, vor fi obţinute expuneri alterate la fotografierea cu bliţ.
• Schimbaţi canalul bliţului extern când un alt fotograf utilizează un bliţ wireless în apropiere iar bliţul
încorporat al camerei sale declanşează bliţul dvs. Pentru schimbarea canalului pentru bliţul extern,
consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte respectivul accesoriu.
Configurarea butonului AEL
Când folosiţi un bliţ wireless, se recomandă să stabiliţi pentru [Funcţia butonului AEL] varianta
[AEL fixat] în Meniul
Particularizat (pag. 164).
Bliţ wireless cu comanda cantităţii de lumină emisă
Puteţi utiliza facilitatea de comandă a cantităţii de lumină emisă de un bliţ wireless împreună cu mai
multe bliţuri. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu bliţul
(HVL-F58AM, HVL-F43AM).
131
Reglaje ISO (Sensibilitate)
Sensibilitatea la lumină este exprimată prin numărul ISO (indexul recomandat pentru expunere).
Cu cât numărul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicată.
1
Apăsaţi secţiunea ISO de la butonul de
comandă pentru a fi afişată interfaţa ISO.
2
Selectaţi valoarea dorită cu v/V de la butonul de comandă.
• Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat
• Dacă selectaţi [Reducere zgomot multicadru], afişaţi interfaţa de configurare cu B şi selectaţi
valoarea dorită cu v/V.
Note :
• Când pentru modul de expunere este aleasă varianta Auto inteligent, Auto superior, Înregistrare
panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia scenei, pentru ISO este fixată varianta AUTO
şi nu puteţi selecta altă valoare ISO.
• Când pentru modul expunere este aleasă una dintre valorile P/A/S şi pentru ISO este fixată varianta
[AUTO], valoarea ISO va fi automat stabilită între ISO 100 şi ISO 3200.
• Reglajul [AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare M. Dacă schimbaţi modul de expunere
trecând la cel M cu reglajul [AUTO], este aleasă automat varianta [100]. Efectuaţi reglajul ISO în
funcţie de condiţiile de înregistrare.
Reducerea zgomotului multicadru (RZ multicadru)
Camera fotografiază automat, în mod continuu, mai multe imagini, le combină, reduce zgomotul
şi înregistrează în memorie o singură fotografie. În modul Reducerea zgomotului multicadru, puteţi
selecta numere ISO mai mari decât cele corespunzătoare sensibilităţii ISO maxime.
Imaginea înregistrată este una singură, combinată.
Note :
• Această funcţie nu poate fi folosită când pentru [Calitate] este aleasă una dintre variantele [RAW]
sau [RAW & JPEG].
• Nu pot fi folosite bliţul, optimizatorul domeniului D şi facilitatea [Auto HDR].
132
Compensarea automată a luminozităţii şi a
contrastului (Optimizatorul domeniului D)
Buton Fn T
(DRO/ Auto HDR) T Selectaţi reglajul dorit
Nu sunt utilizate funcţiile DRO / Auto HDR.
(Off - oprit)
Împărţind imaginea în zone mai mici, camera analizează contrastul
lumină - întuneric pentru subiect şi fundal, conducând la obţinerea
unei fotografii cu luminozitate şi degradeuri optime.
(DRO Optimizatorul
domeniului D)
Sunt înregistrate 3 imagini cu expuneri diferite, apoi se realizează o
suprapune pe cea cu expunerea corectă, zonele luminoase ale unei
fotografii subexpuse şi cele întunecate ale uneia supraexpuse pentru a
crea o imagine bogată în degradeuri.
Sunt înregistrate 2 imagini : una cu expunere corectă şi o alta cu imagini
suprapuse.
(Auto HDR)
Optimizatorul domeniului D
1
Buton Fn T
2
Selectaţi nivelul optim cu b/B de la butonul de comandă.
(DRO/ Auto HDR) T
(Auto)
(Level - nivel)*
* Lv_ afişat împreună cu
(Optimizatorul domeniului D).
Luminozitatea este corectată automat.
Optimizează gradarea în fiecare zonă a imaginii înregistrate. Alegeţi
nivelul optim, între Lv1 (slab) şi Lv5 (puternic).
reprezintă varianta curent selectată.
Note :
• Varianta stabilită este [Dezactivat] când modul de expunere stabilit este Înregistrare panoramică
sau Înregistrare panoramică 3D sau când sunt folosite opţiunile [Reducere zgomot multicadru] sau
[Efect de imagine].
• Varianta stabilită este [Dezactivat] când este aleasă una dintre variantele [Apus de soare], [Portret în
noapte], [Scenă nocturnă] sau [Amurg-camera în mână] la Selecţia scenei. Dacă la Selecţia scenei
este ales un alt mod, este stabilită varianta [Auto].
• Când folografiaţi folosind optimizatorul D-Range, este posibil ca imaginea să prezinte zgomot.
Selectaţi nivelul adecvat verificând imaginea înregistrată, mai ales când efectul este intensificat.
133
Auto HDR
1
Buton Fn T
2
Selectaţi nivelul optim cu b/B de la butonul de comandă.
(DRO/ Auto HDR) T
(Auto HDR:
Exposure Diff. Auto Auto HDR -diferenţă
expunere)
(Exposure
Difference Level
- Nivel diferenţă
expunere)*
* _Ev afişat împreună cu
(Auto HDR).
Diferenţa de expunere este corectată automat.
Stabileşte diferenţa de expunere, pe baza contrastului subiectului.
Selectaţi nivelul optim, între 1,0 Ev (slab) şi 6.0 Ev (puternic).
De exemplu : când este selectată varianta 2.0 Ev, sunt suprapuse trei
imagini : una cu – 1.0Ev, alta cu expunere corectă şi o alta cu + 1.0 Ev.
reprezintă varianta curent selectată.
Tehnici de fotografiere
• Deoarece obturatorul este eliberat de 3 ori pentru o singură înregistrare, aveţi grijă de următoarele:
– utilizaţi această funcţie când subiectul nu se mişcă şi nu clipeşte,
– nu recompuneţi scena.
Note :
• Nu puteţi utiliza această funcţie în cazul imaginilor RAW.
• Când pentru expunere este ales modul Auto inteligent, Auto superior, Înregistrare panoramică,
Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE continuă la telezoom, Selecţia Scenei sau când este selectată
varianta [Reducere zgomot multicadru], nu puteţi selecta [Auto HDR].
• Nu puteţi începe următoarea înregistrare până ce procesul de captură nu a fost definitivat pentru
fotografierea precedentă.
• Este posibil să nu obţineţi efectul dorit în funcţie de diferenţa de luminanţă pentru subiect şi de
condiţiile de înregistrare.
• Când este utilizat bliţul, efectul acestei funcţii este redus.
134
• Când contrastul unei scene este scăzut sau când survin mişcări nedorite ale camerei ori apare un
subiect neclar, este posibil ca imaginile HDR să nu fie de bună calitate. În astfel de cazuri, pe imaginea
înregistrată apare indicaţia
pentru a vă informa asupra acestei situaţii. Fotografiaţi din nou,
dacă este necesar, fiind atenţi la contrast şi la neclaritate.
135
Procesarea imaginii
Efecte de imagine
Selectaţi efectul de filtrare dorit pentru a obţine expresii artistice şi impresionante.
Buton Fn T
dorită
(Efect de imagine) de la butonul de comandă T Selectaţi varianta
• Când este selectat un mod ce beneficiază de o opţiune de reglaj fin, selectaţi varianta dorită cu
b/B.
(Oprit)
(Cameră foto de
jucărie)
(Culori pop).
(Posterizare)
(Imagine retro)
(Lumină blândă)
(Parţial color)
(Contrast puternic
monocrom)
(Focalizare slabă)
(Pictură HDR)
(Mono cu
numeroase tonuri)
(Miniatură)
136
Nu este utilizată funcţia Efecte de imagine.
Crează imagini ce par înregistrate cu o cameră de jucărie, având
colţuri întunecate şi culori pronunţate. Puteţi stabili tonul de culoare
cu b/B.
Crează imagini pline de viaţă, intensificând tonurile de culoare.
Crează un contrast puternic şi o vedere abstractă, intensificând
puternic culorile primare sau în alb şi negru. Puteţi selecta culorile
primare sau alb-negru cu b/B.
Crează senzaţia unei fotografii vechi, folosind tonuri de culoare
sepia şi un contrast redus.
Crează imagini cu o atmosferă eterică, plină de luminozitate, de
transparenţă şi de blândeţe.
Crează imagini în care este păstrată o anumită culoare, restul fiind
convertite în alb şi negru. Puteţi selecta o culoare cu b/B.
Crează o imagine cu contrast puternic, în alb şi negru.
Crează o imagine în care apare efectul unei iluminări slabe. Puteţi
stabili intensitatea efectului cu b/B.
Crează impresia unei picturi, fiind intensificate culorile şi detaliile.
Camera eliberează obturatorul de 3 ori. Puteţi stabili intensitatea
efectului cu b/B.
Crează o imagine alb-negru cu numeroase tonuri de gri şi cu o
reproducere fidelă a detaliilor. Camera eliberează obturatorul de 3
ori.
Crează o imagine care subliniază intensitatea subiectului,
defocalizând considerabil fundalul. Acest efect poate fi întâlnit
adesea în imagini cu modele în miniatură. Puteţi selecta zona de
focalizare cu b/B. Focalizarea asupra altor zone este mult redusă.
Note :
• Când este utilizată facilitatea de zoom a camerei (ZOOM), nu sunt disponibile efectele [Cameră foto
de jucărie] şi [Miniatură].
• Când este selectată varianta [Parţial color], în funcţie de subiect şi de condiţiile de înregistrare, este
posibil ca imaginile să nu reţină respectiva culoare.
• Când pentru expunere este ales modul Auto inteligent, Auto superior, Înregistrare panoramică,
Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE continuă la telezoom sau când pentru [Calitate] este aleasă
una dintre variantele [RAW] sau [RAW&JPEG], nu puteţi utiliza Efecte de imagine.
• Când este selectată una dintre variantele [Pictură HDR], [Miniatură], [Mono cu numeroase tonuri]
sau [Focalizare slabă], nu puteţi confirma efectul înainte de înregistrare. Totodată, nu puteţi stabili
modul Drive.
• Când contrastul scenei este scăzut, când mişcările nedorite ale camerei sunt semnificative sau dacă
subiectul apare neclar la folosirea uneia dintre variantele [Pictură HDR] sau [Mono cu numeroase
tonuri], este posibil să nu obţineţi imagini HDR de bună calitate. Dacă aparatul detectează o astfel
pentru a vă informa asupra acestui fapt.
de situaţie, pe imaginea înregistrată apare simbolul
Înregistraţi din nou, după cum este necesar, recompunând scena sau fiind atenţi la cauzele apariţiei
neclarităţilor.
Stilul creativ
Puteţi selecta stilul ce doriţi să fie folosit pentru procesarea imaginii şi puteţi ajusta contrastul, saturaţia
şi claritatea pentru fiecare variantă de Stil creativ disponibilă.
Puteţi ajusta dvs. şi expunerea (timpul de expunere şi diafragma), spre deosebire de Selecţia Scenei
unde camera reglează expunerea.
1 Buton Fn T
2
(Stil creativ) T Selectaţi varianta dorită de reglaj.
Când doriţi să ajustaţi
(Contrast),
(Saturaţie) sau
elementul dorit cu b/B, apoi ajustaţi valoarea cu v/V.
(Standard)
(Vivid Intens)
(Portrait Portret)
(Claritate), selectaţi
Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori
minunate.
Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru ca să redea cu acurateţe
culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi flori, verdele primăverii,
albastrul cerului sau cel al oceanului.
Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografiate în tonuri delicate ;
modalitatea ideală pentru realizarea de portrete.
137
(Landscape Peisaj)
(Sunset Apus de soare)
(Black &
White - Alb - Negru)
Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru înregistrarea unor
scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte pregnante şi vederile
peisajelor aflate la mare distanţă.
Pentru fotografierea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul de
soare.
Pentru fotografierea de imagini monocrome, alb-negru.
Elementele de reglaj
(Contrast),
dintre opţiunile de Stil creativ.
(Contrast)
(Saturation Saturaţie)
(Sharpness Claritate)
(Saturaţie) sau
(Claritate) pot fi ajustate pentru fiecare
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa dintre zonele
luminoase şi cele umbrite este mai accentuată, având un impact mai
puternic asupra imaginii.
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culorile sunt mai intense.
Cu cât valoarea selectată este mai redusă, culorile imaginii sunt mai
reduse şi mai pale.
Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât
sunt accentuate mai mult contururile, iar cu cât valoarea selectată este
mai redusă, cu atât contururile devin mai estompate.
Note :
• Când pentru modul expunere este aleasă varianta Auto inteligent, Auto superior, Selecţia Scenei sau
Efecte de imagine, pentru [Creative Style] (Stilul creativ) este fixată varianta [Standard] şi nu puteţi
alege o alta.
• Când este selectată varianta [Alb - Negru] nu puteţi ajusta saturaţia.
138
Ajustarea tonurilor de culoare
(Balans de alb)
Tonurile de culoare ale subiectului se modifică în funcţie de caracteristicile sursei de lumină. Tabelul
de mai jos prezintă felul în care se modifică tonurile de culoare în cazul diverselor surse de lumină,
pentru un subiect care este de culoare albă la lumina soarelui.
Starea vremii /
iluminare
Caracteristicile
luminii
Daylight
(lumina zilei)
Cloudy
(înnorat)
Fluorescent
Incandescent
Alb
Albăstrui
Verzui
Roşiatic
Folosiţi această facilitate când tonurile de culoare ale imaginii nu au fost obţinute aşa cum vă aşteptaţi
sau când doriţi să modificaţi tonurile de culoare cu scopul de a rezulta anumite expresii fotografice.
Notă :
• Când pentru modul de expunere este aleasă varianta Auto inteligent, Auto superior sau Selecţia
scenei, pentru [Balans de alb] este fixată varianta [auto AWB] (Balans de alb automat) şi nu puteţi
selecta altă variantă.
• Dacă este disponibilă o singură sursă de lumină care este fie o lampă cu mercur, fie una cu sodiu,
camera nu va putea stabili cu acurateţe balansul de alb din cauza caracteristicilor sursei de lumină.
În aceste cazuri folosiţi bliţul.
WB la butonul de comandă T Selectaţi
reglajul dorit
• Dacă este selectat un alt reglaj decât [Temp. culoare/
Filtru], apăsaţi B pentru a fi afişată interfaţa de
reglaj fin şi puteţi ajusta tonurile de culoare folosind
b/B/v/V, după cum este necesar.
139
Camera detectează automat o sursă de lumină şi ajustează
temperatura de culoare.
Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o anumită sursă de
lumină, temperatura de culoare va fi ajustată pentru respectiva
sursă (balans de alb prestabilit).
AWB (Auto WB)
(Lumina zilei)
(Umbră)
(Înnorat)
(Incandescent)
(Fluor.: Alb cald)
(Fluor.: Alb rece)
(Fluor.: Alb de zi)
(Fluor.: lumina zilei)
(Bliţ)
Tehnici de fotografiere
• Folosiţi funcţia Variaţie balans de alb dacă nu obţineţi culorile dorite în varianta selectată
(pag. 149).
• Când selectaţi [Temperatura de culoare/ Filtru], puteţi ajusta valoarea până ce o obţineţi pe cea dorită
(pag. 141).
• Când selectaţi [Particularizat], reglajul efectuat poate fi reţinut (pag. 141).
Ajustarea fină a ecranului pentru culori
Puteţi efectua un reglaj fin combinând temperatura de
culoare cu filtrul de culoare.
Temperatura de
culoare
Culoarea este ajustată fin înspre albastru (B) cu ajutorul b şi cu B spre
portocaliu (A).
Filtru de culoare Culoarea este ajustată fin înspre verde (G) cu ajutorul v şi cu V spre
magenta (M)
140
Temperatura de culoare / Filtru de culoare
1 WB (Balans de alb) la butonul de comandă
T
B
2
(Temperatură de culoare / Filtru) T
Stabiliţi temperatura de culoare cu ajutorul secţiunilor v/V de la butonul de
comandă.
3 Apăsaţi B pentru a fi afişată interfaţa de reglaj fin şi a fi compensată culoarea conform
preferinţelor dvs., cu ajutorul butoanelor v/V/b/B.
Notă :
• Deoarce colorimetrele sunt destinate camerelor cu film, valorile diferă în condiţii de iluminare cu
lămpi cu fluorescenţă / lămpi cu sodiu / lămpi cu mercur. Vă recomandăm să folosiţi balansul de alb
personalizat sau să efectuaţi un test de fotografiere.
Balans de alb personalizat
Într-o scenă unde lumina mediului ambiant provine de la mai multe tipuri de surse de lumină, se
recomandă utilizarea echilibrului de alb particularizat pentru a se reproduce cu acurateţe zonele de
culoare albă.
1 WB (Balans de alb) T [
Stabilit] T Apăsaţi
zona centrală a butonului de comandă.
141
2 Ţineţi camera astfel încât zona albă să acopere complet zona de autofocalizare aflată
în centru, apoi apăsaţi butonul declanşator.
Butonul declanşator face clic şi valorile calibrate sunt afişate (Temperatura de culoare şi Filtrul de
culoare).
3 Apăsaţi centrul butonului de comandă.
Ecranul revine la interfaţa cu informaţii privind înregistrarea, valoarea balansului de alb
particularizat fiind memorată.
• Balansul de alb particularizat reţinut la această operaţie va fi valabil până la efectuarea unui nou
reglaj.
Notă :
• Mesajul "Custom WB error" (Eroare legată de balansul de alb personalizat) indică faptul că valoarea
aleasă nu se încadrează în intervalul recomandat. (Când este utilizat bliţul pentru un subiect aflat în
apropiere sau pentru unul în culori strălucitoare, aflat în cadru.) Dacă înregistraţi această valoare,
indicatorul
devine de culoare galbenă în interfaţa cu informaţii legate de înregistrare care apare
pe ecranul LCD. Puteţi fotografia în acest moment, însă se recomandă să reglaţi din nou balansul de
alb pentru a obţine o valoare mai corectă a acestuia.
Pentru a apela la reglajul stabilit pentru balansul de alb personalizat
Buton WB (Balans de alb) T
(Personalizat)
• Apăsaţi B pentru a fi afişată interfaţa de reglaj fin şi a realiza compensarea culorilor conform
preferinţelor dvs.
Notă :
• Dacă este utilizat bliţul când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată o fotografie cu balasul
de alb personalizat, care ţine cont şi de lumina emisă de bliţ. Înregistraţi imaginile următoare folosind
bliţul.
142
Mărirea imaginilor la valori superioare celor
corespunzătoare zoom-ului optic (ZOOM)
Folosirea facilităţii de zoom a camerei (ZOOM), vă permite să utilizaţi valori de mărire superioare
celor corespunzătoare coeficientului de zoom optic al obiectivului pentru a mări zona centrală afişată
pe ecran şi a înregistra imaginea.
1 Măriţi imaginea cu inelul de zoom când folosiţi un obiectiv de zoom (pag. 36).
2 Apăsaţi butonul ZOOM.
Buton ZOOM
3 Măriţi imaginea cu coeficientul dorit al scalei de zoom folosind secţiunile b/B ale
butonului de comandă.
• Puteţi mări imaginea în trepte mai mari folosind v/V.
Facilităţile de mărire (zoom) disponibile pentru această cameră
Simbolul afişat pe ecran se modifică după cum urmează, corespunzător scalei de zoom.
Coeficient de zoom
(redus)
1
Coeficient de zoom
(ridicat)
: Facilitatea de zoom a camerei (ZOOM) nu este utilizată (este indicat ×1.0)
2S
Zoom inteligent : Imaginile pot fi mărite decupându-le puţin. (Variantă disponibilă numai
când pentru [Dimensiunea imaginii] este aleasă varianta M sau S).
3C
Zoom pentru imagini clare : Imaginile pot fi mărite folosind un proces pentru imagini de
înaltă calitate.
4D
Zoom digital : Puteţi mări imaginile folosind un procesor de imagine.
143
Reglaj
Imaginile sunt mărite prin
încadrarea în dimensiunile
disponibile, fără a fi deteriorată
calitatea acestora.
Zoom pentru imagini clare : oprit
Zoom digital : oprit
DimensiuCoeficient de zoom cu zoom optic
nea imaginii
L
–
M
S
L
Se acordă prioritate calităţii
imaginilor la mărirea imaginilor.
Zoom pentru imagini clare : pornit
Zoom digital : oprit
M
S
Se acordă prioritate măririi
superioare a imaginilor la
realizarea zoom-ului.
Zoom pentru imagini clare : pornit
Zoom digital : pornit
L
M
S
Aprox. 1.4 ×
Aprox. 2 ×
Aprox. 2×
Aprox. 2.8 ×
Aprox. 4 ×
Aprox. 4 ×
Aprox. 5.6 ×
Aprox. 8 ×
Note :
• Facilitatea de mărire a camerei (ZOOM) nu este disponibilă când :
– pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele Înregistrare panoramică sau Înregistrare
panoramică 3D ;
– pentru [Calitate] este aleasă una dintre variantele [RAW] sau [RAW&JPEG].
• Facilitatea [Zoom pentru imagini clare] nu este disponibilă când :
– modul expunere stabilit este Prioritate AE continuă la telezoom ;
– modul drive stabilit este cel de înregistrare continuă sau înregistrare continuă cu valori
adiacente.
• Nu puteţi utiliza facilitatea Zoom inteligent sau [Zoom pentru imagini clare] în cazul filmelor.
• Când coeficientul de zoom corespunzător zoom-ului electronic este mai mare de 2.0, pentru [Zona
AF] este aleasă varianta bazată pe centru.
• Când este disponibil zoom-ul electronic, pentru [Modul măsurare] este aleasă varianta
[Multisegment].
144
Pentru a modifica reglajul pentru [Zoom pentru imagini clare]
Varianta implicită de reglaj este [On].
Buton MENIU T
2 T [Zoom pentru imagini clare] T Varianta de reglaj dorită
Pentru a modifica reglajul pentru [Zoom digital]
Varianta implicită este [Off]. Dacă doriţi să utilizaţi un coeficient de mărire mai mare indiferent de
gradul în care imaginea va fi deteriorată, alegeţi varianta [On].
Buton MENIU T
2 T [Zoom digital] T Varianta de reglaj dorită
145
Selectarea modului drive
Înregistrarea unei singure imagini
Acest mod este adecvat pentru înregistrarea obişnuită.
de la butonul de comandă
Secţiunea
T
(Single shooting – Înregistrare
unică).
Note :
• Când pentru modul expunere este aleasă varianta [Sports Action] (Activităţi sportive) de la
Selecţia Scenei, nu puteţi înregistra un singur cadru.
Înregistrarea continuă
Camera înregistrează imagini în mod continuu.
1 Secţiunea
de la butonul de
comandă T
(Cont. Shooting –
Înregistrare continuă) T Selectaţi viteza
dorită.
2 Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
• Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator, înregistrarea continuă.
Tehnici de fotografiere
• Pentru a înregistra rapid, în mod continuu, alegeţi pentru modul expunere varianta Prioritate AE
continuă la telezoom (pag. 46, 96).
Note :
• Când selectaţi
Hi, imaginea înregistrată între cadre este afişată.
• Nu puteţi înregistra imagini în mod continuu când folosiţi alte moduri de Selecţie a scenei decât
[Activităţi sportive].
146
Utilizarea temporizatorului
Intervalul de 10 secunde al temporizatorului este convenabil când fotograful vrea să apară în fotografie,
iar cel de 2 secunde este util pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei.
1 Secţiunea
comandă T
de la butonul de
(Temporizator) T
Selectaţi varianta dorită.
• Numărul ce apare alături de simbolul
numărul de secunde selectat.
2
, indică
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
• Când este activat temporizatorul, semnalele audio şi indicatorul luminos al acestuia vor semnala
condiţiile. Indicatorul luminos al temporizatorului va lumina intermitent, iar semnalele audio vor
fi emise exact înainte de înregistrare.
Pentru a renunţa la temporizator
Apăsaţi butonul
la butonul de comandă.
147
Variaţie : cont. / Valori adiacente - un cadru
Expunerea de bază
spre –
spre +
Înregistrarea folosind valori adiacente ale expunerii vă permite să obţineţi mai multe variante de imagini,
fiecare cu grade diferite de expunere. Stabiliţi valoarea variaţiei (diferenţa) faţă de expunerea de bază
şi camera va înregistra 3, modificând automat expunerea.
1 Secţiunea
de la butonul de comandă
(Variaţie : Cont.) sau
(Valori
T
adiacente - un cadru) T Selectaţi pasul de
variaţie dorit.
• _EV afişată împreună cu
reprezintă valoarea
curent selectată. “3”, numărul de imagini pe care le
puteţi înregistra este de asemenea afişat de interfaţa
Fn.
2
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Expunerea de bază este stabilită la prima înregistrare din serie.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator până ce se opreşte înregistrarea când este selectată
varianta [Variaţie: Continuă].
• Apăsaţi butonul declanşator cadru cu cadru când este selectată varianta [Valori adiacente un
cadru].
Note :
• Când selectorul rotativ de mod este pus în poziţia M, expunerea este modificată prin ajustarea vitezei
obturatorului.
• Când ajustaţi expunerea, aceasta este variată pe baza valorii compensate.
• Valorile adiacente nu pot fi utilizate dacă pentru modul expunere este aleasă varianta Auto intelingent,
Auto superior, Prioritate AE continuă la telezoom, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică
3D sau Selecţia Scenei.
• Când este declanşat bliţul, sunt folosite valori adiacente pentru bliţ pentru a fi variată cantitatea de
lumină emisă de bliţ. Pentru a înregistra, apăsaţi butonul declanşator cadru cu cadru chiar dacă este
selectată varianta [Variaţie: Continuă].
148
Scala EV la înregistrarea folosind valori adiacente
3 imagini înregistrate folosind
valori adiacente ale expunerii
corespunzătoare unor variaţii
ale luminii din mediul ambiant*
cu 0,3 trepte.
Compensarea expunerii 0
3 imagini înregistrate folosind
valori adiacente ale luminii
bliţului corespunzătoare unor
variaţii de 0,7 trepte.
Compensarea bliţului de -1,0
Apare pe rândul de sus.
Apare pe rândul de jos.
Vizor
Ecran LCD
(Când pentru [Buton
DISP (Ecran)] este aleasă
varianta [Pentru vizor]
* Lumină din mediul ambiant : orice altă sursă de iluminare, în afară de bliţ, care emite lumină în
cadrul scenei vizate, o perioadă lungă de timp, cum ar fi lumina naturală, becurile cu incandescenţă
sau surse de lumină fluorescentă.
• La înregistrarea cu valori adiacente, pe scala EV apare acelaşi număr de indici ca numărul de imagini
ce pot fi înregistrate.
• Când începe înregistrarea cu expuneri adiacente, indicii asociaţi imaginilor deja înregistrate încep
să dispară unul câte unul.
Variaţia balansului de alb
Pe baza balansului de alb şi a temperaturii de culoare / filtrului de culoare selectate, sunt înregistrate
trei imagini având balansul de alb modificat.
1 Secţiunea
de la butonul de comandă
T
(Valori adiacente balans de alb)
T Selectaţi valoarea dorită.
• Când este selectată varianta Lo, modificarea este
de 10 MK-1*, iar dacă este aleasă varianta Hi,
modificarea este de 20 MK-1.
2
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
* MK-1 : este unitatea de măsură pentru calitatea conversiei de culoare a filtrelor pentru temperatura
de culoare (cu aceeaşi valoare ca şi unitatea de măsură convenţională “Mired”).
149
Interfaţa afişată pentru modul redare
Schimbarea interfeţei în cursul redării
La fiecare apăsare a secţiunii DISP de la butonul de comandă, interfaţa se modifică astfel :
Cu datele legate de înregistrare
Interfaţa histogramei
Fără datele legate de înregistrare
Lista simbolurilor ce apar în interfaţa histogramei
1
Indicator
Semnificaţie
Card de memorie (26, 207)
Indicator
Modul vizualizare (152)
100-0003
16 M 8.4M
4.0M 14M
7.1M 3.4M
150
Număr director-fişier (180)
Formatul fotografiilor (160)
Înregistrare panoramică 3D
(45, 93)
Dimensiunea fotografiilor
(53)
Semnificaţie
Calitatea fotografiilor (160)
DPOF
Protecţie (155)
Stabilire DPOF (185)
Avertizare privind energia
rămasă a acumulatorului (27)
Încadrarea automată a
portretelor (124)
Indicator
Semnificaţie
Energia rămasă a
acumulatorului (27)
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat (200) /
Eroare legată de fişierul cu
baza de date (200)
Avertizare de supraîncălzire
(15)
2
Indicator
Semnificaţie
Histogramă* (84)
Mod de expunere (42)
1/125
F3.5
ISO200
- 0,3
- 0,3
Timp de expunere (100)
Diafragmă (98)
Sensibilitate ISO (132)
Compensarea expunerii (48)
Indicator
Semnificaţie
Efecte de imagine (136)
Balans de alb (Auto,
Prestabilit, Particularizat,
Temperatura de culoare,
Filtru de culoare) (139)
Optimizatorul domeniului D
(D-Range Optimizer) (133)/
Auto HDR / Avertizare de
imagine Auto HDR (134)
2 0 1 2 1 1 Data şi ora înregistrării
10:37AM
Numărul fişierului /
3/7
Numărul total de imagini în
modul vizualizare
* Când imaginea are o porţiune foarte luminoasă sau una foarte întunecată, aceasta este
evidenţiată în interfaţa histogramei (avertizare
de atingere a limitei de luminanţă).
Compensarea bliţului (128)
Mod de măsurare (128)
35mm
Distanţa focală
Stil creativ (137)
151
Utilizarea funcţiilor de redare
Rotirea unei imagini
1 Afişaţi
imaginea pe care doriţi să o rotiţi,
.
apoi apăsaţi butonul
Buton
2
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.
Imaginea este rotită în sens antiorar. Dacă doriţi să efectuaţi o nouă rotire repetaţi pasul 2.
• Odată ce aţi rotit imaginea, aceasta va fi redată în noua poziţie (rotită), chiar dacă întrerupeţi
alimentarea.
Pentru a reveni la interfaţa obişnuită de redare
Apăsaţi din nou butonul
.
Note :
• Imaginile de film şi cele 3D nu pot fi rotite.
• Când copiaţi imagini rotite cu ajutorul calculatorului, aplicaţia “PlayMemories Home” conţinută de
discul CD-ROM (furnizat) poate afişa corect imagini rotite. În funcţie de software, este posibil însă
ca imaginea să nu fie rotită.
Modul vizualizare
Este selectată unitatea pentru imaginile ce urmează a fi redate.
1
MENIU T
1 T [Mod vizualizare] T Selectaţi varianta de reglaj dorită.
Vizualizare director(Foto)
Sunt afişate fotografiile grupate pe directoare.
Vizualizare director(MP4)
Sunt afişate filmele (MP4) grupate pe directoare.
Vizualizare AVCHD
Sunt afişate numai filme înregistrate în modul vizualizare
AVCHD.
152
Prezentarea de imagini
Buton MENIU T
1 T [Prezentare de imagini] T [Accesare]
Sunt redate imaginile înregistrate, în ordine cronologică (Prezentare de imagini). Prezentarea de imagini
încetează automat după prezentarea tuturor imaginilor.
• Puteţi vizualiza imaginea precedentă / următoare cu b/B de la butonul de comandă.
• Prezentarea de imagini nu poate face pauză.
Pentru a se încheia prezentarea de imagini în curs de desfăşurare
Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.
Pentru a stabili intervalul de timp dintre două imagini ale prezentării de
imagini
Buton MENIU T
1 T [Prezentare de imagini] T [Interval] T Alegeţi numărul dorit
de secunde dintre două imagini succesive.
Pentru repetarea prezentării de imagini
Buton MENIU T
1 T [Prezentare de imagini] T [Repetare] T [Activat].
Pentru redarea de imagini 3D
Dacă veţi conecta camera la un televizor compatibil 3D prin intermediul unui cablu HDMI (comercializat separat), veţi putea reda imaginile 3 D înregistrate în modul Înregistrare panoramică 3D. Pentru
detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 206. Consultaţi totodată manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu televizorul.
Buton MENIU T
1 T [Prezentare de imagini] T [Tip de imagine] T
[Numai afişare 3D].
Interfaţa de redare
Puteţi stabili orientarea redării imaginilor înregistrate în varianta Portret.
Buton MENIU T
2 T [Interfaţa de redare] T Alegeţi varianta dorită
Notă
• Când sunt redate imaginile la televizor sau la calculator, imaginea va fi afişată în poziţia portret chiar
dacă este selectată varianta [Rotire manuală].
153
Parcurgerea imaginilor panoramice
Selectaţi o imagine panoramică, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.
• La repetarea apăsării, se trece în pauză de redare. Puteţi parcurge o imagine panoramică apăsând
butoanele b/B /v/V în timpul pauzei.
Notă
• Parcurgerea la redare nu este disponibilă pentru imagini care au fost înregistrate alegându-se pentru
[3D Pan.: Dimensiunea imaginii] varianta [16:9].
154
Protejarea imaginilor (Protect)
Puteţi proteja imaginile împotriva ştergerii accidentale.
1 Buton MENIU T
1 T [Protejare] T [Imagini multiple].
2 Selectaţi, cu b/B de la butonul de comandă,
imaginea pe care vreţi să o protejaţi, apoi
apăsaţi zona centrală a acestui buton.
Pe imaginea selectată apare marcajul .
• Pentru a anula selecţia, apăsaţi din nou zona
centrală a butonului.
3 Pentru protejarea altor imagini, repetaţi pasul 2.
• Puteţi selecta toate imaginile din director folosind bara din partea stângă a interfeţei indexului
de imagini.
4 Apăsaţi butonul MENIU.
5
Selectaţi [Accesare] cu secţiunea v al butonului de comandă, apoi apăsaţi zona
centrală a acestui buton.
Pentru a anula protecţia tuturor imaginilor sau filmelor
Puteţi anula protecţia pentru toate imaginile sau filmele cu acelaşi mod de vizualizare curent afişat.
Buton MENIU T
1 T [Protejare] T [Anularea tuturor imag.], [Anularea tuturor
filmelor (MP4)] sau [Anularea tuturor filmele vizualizate AVCHD]
155
Ştergerea imaginilor (Delete)
Puteţi şterge fie doar imaginile inutile, fie toate imaginile.
Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verificaţi în prealabil dacă doriţi să ştergeţi sau nu
imaginea.
Notă :
• Imaginile protejate nu pot fi şterse.
Pentru a afişa directorul dorit
Selectaţi, cu ajutorul butonului de comandă, bara aflată în partea stângă a interfeţei indexului de imagini, apoi selectaţi directorul dorit cu v/V.
Ştergere (Imagini multiple)
1 Buton MENIU T
1 T [Ştergere] T [Imagini multiple].
2 Selectaţi cu butonul de comandă imaginea
care vreţi să fie ştearsă, apoi apăsaţi zona
centrală a acestuia.
Pe imaginea selectată apare marcajul .
• Pentru a anula selecţia, apăsaţi din nou zona
centrală a butonului.
Numărul total
3 Pentru a şterge alte imagini, repetaţi pasul 2.
• Puteţi selecta toate imaginile din director folosind bara din partea stângă a interfeţei indexului
de imagini.
4 Apăsaţi butonul MENIU.
5
Selectaţi [Ştergere] cu v de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a
acestui buton.
156
Ştergerea tuturor imaginilor sau filmelor din acelaşi mod de
vizualizare
Puteţi şterge toate fotografiile sau filmele din acelaşi mod de vizualizare curent afişat.
1 Buton
MENIU T
vizualizate AVCHD].
2
1 T [Ştergere] T [Toate din director] sau [Toate fişierele
Selectaţi [Ştergere] cu v, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.
157
În legătură cu vizualizarea la televizor
Conectaţi camera la un televizor folosind un cablu HDMI (comercializat separat) şi
redaţi imaginile (pag. 57).
Note
• Utilizaţi un cablu HDMI marcat cu sigla HDMI.
• Utilizaţi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camera foto) şi unul
adecvat pentru conectarea la televizor la celălalt capăt.
• Când imaginile nu pot fi afişate în mod adecvat, alegeţi pentru [Rezoluţie HDMI] din meniul
Configurare, varianta [1080p] sau [1080i], în funcţie de televizorul dvs.
• Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze în mod corespunzător.
• Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului la mufa HDMI a camerei deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
Relativ la standardul “PhotoTV HD”
Această cameră este compatibilă cu standardul “PhotoTV HD”.
Conectând echipamente compatibile cu standardul “PhotoTV HD” al fimei Sony folosind un cablu
HDMI, veţi intra într-o lume complet nouă şi uimitoare, în care veţi putea admira fotografiile cu
adevărat la înaltă definiţie (Full HD - HD integral).
“PhotoTV HD” pune în evidenţă expresiile cu textură şi culori subtile şi cu detalii fine, ca de
fotografie.
Vizualizare 3 D
Dacă veţi conecta camera la un televizor compatibil 3D, folosind un cablu HDMI (comercializat
separat), veţi putea reda imagini 3D înregistrate automat în modul Înregistrare panoramică 3D. Pentru
detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 206. Consultaţi totodată manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu televizorul.
Buton MENIU T
1 T [Vizualizare 3D]
Utilizarea "BRAVIA" Sync
Conectând camera la un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu HDMI,
puteţi acţiona camera cu ajutorul telecomenzii TV.
158
1 Conectaţi un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync la camera dvs. (pag. 57).
Intrarea este comutată automat şi imaginea înregistrată cu camera apare pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi butonul SYNC MENU al telecomenzii TV.
3
Acţionaţi camera cu butoanele telecomenzii TV.
Elementele meniului SYNC
Slide show
(Prezentare de imagini)
Single-image playback
(Redare imagine unică)
Image Index (Index imagini)
3D Viewing (Vizualizare 3D)
View Mode
(Mod vizualizare)
Delete (Ştergere)
Imaginile sunt redate automat (pag. 153).
Se revine la afişarea unei singure imagini pe ecran.
Se trecere la interfaţa cu indexul imaginilor.
Sunt redate imagini 3D când este conectat un televizor
compatibil 3D.
Este schimbat modul de vizualizare.
Sunt şterse imagini.
Note
• Operaţiile disponibile sunt restricţionate când camera este conectată la un televizor prin cablul
HDMI.
• Aceste operaţii sunt disponibile numai pentru televizoarele care acceptă "BRAVIA" Sync. Operaţiile
ce pot fi efectuate din Meniul SYNC diferă în funcţie de televizorul conectat. Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
• Dacă această cameră efectuează operaţii care nu sunt necesare, ca răspuns la acţionarea telecomenzii
TV, în cazul în care aparatul este cuplat prin intermediul unei conexiuni HDMI la un televizor fabricat
de un alt producător, alegeţi pentru [CTRL FOR HDMI] (Comandă pentru HDMI) varianta [Off]
(Dezactivat) în meniul Configurare.
159
Stabilirea dimensiunii imaginilor şi a calităţii
acestora
Formatul imaginilor
Buton MENIU T
3:2
16:9
1 T [Formatul imaginilor] T Selectaţi formatul dorit.
Un format obişnuit.
Un format HDTV.
Notă :
• Acest element nu poate fi stabilit când pentru Modul expunere este aleasă una dintre variantele
Înregistrare panoramică sau Înregistrare panoramică 3D.
Calitate
Buton MENIU T
RAW (date brute)
RAW+J
(RAW şi JPEG)
FINE (fin)
STD (standard)
160
1 T [Calitate] T Selectaţi varianta dorită.
Formatul de fişier : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie
RAW.)
Acest format nu este obţinut prin procesare digitală. Selectaţi
această variantă pentru a procesa imaginile pe calculator în scopuri
profesionale.
• Pentru dimensiunea imaginii este stabilită valoarea maximă.
Dimensiunea imaginii nu este afişată pe ecranul LCD.
Formatul fişierului : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie
RAW.) + JPEG.
Sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât şi una în
format JPEG. Acest mod este adecvat când vă sunt necesare două
fişiere de imagine, unul JPEG pentru vizualizare şi unul RAW pentru
realizarea de montaje.
• Pentru calitatea imaginii este aleasă varianta [Fine], iar pentru
dimensiunea imaginii este fixată opţiunea [L].
Formatul fişierului : JPEG.
Imaginea este comprimată în format JPEG când este înregistrată.
Deoarece raportul de compresie în cazul STD (Standard) este mai
mare decât în cel FINE (Fin), dimensiunea unui fişier STD este mai
redusă decât a unuia FINE. Aceasta permite înregistrarea mai multor
fişiere STD pe un card de memorie, însă calitatea imaginilor va fi
mai redusă.
Note :
• Acest element nu poate fi reglat când este ales modul de expunere Înregistrare panoramică sau
Înregistrare panoramică 3D.
Despre imaginile RAW
Aveţi nevoie de aplicaţia software “Image Data Converter” furnizată pe CD-ROM pentru a deschide
fişierele înregistrate în format RAW cu această cameră foto. Cu acest software, un fişier RAW poate
fi deschis şi convertit la un format obişnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF, şi îi pot fi reajustate echilibrul
de alb, saturaţia de culoare, contrastul etc.
• Fişierul RAW nu poate fi tipărit folosind o imprimantă pentru DPOF.
• Nu puteţi alege [Auto HDR] sau [Efecte de imagine] pentru imagini în format RAW.
161
Ajustarea celorlalte funcţii ale camerei
Reducerea zgomotului cauzat de expunerea prelungită
Dacă stabiliţi timpul de expunere de o secundă sau mai mult (Long exposure shooting – Înregistrare cu
expunere prelungită), procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul.
Astfel este redus zgomotul sub formă de granule, asociat în mod obişnuit expunerii prelungite.
Când operaţia de reducere a zgomotului este în curs de desfăşurare, este afişat un mesaj şi nu puteţi
înregistra o altă imagine. Selectaţi [On] (Activat) pentru a da prioritate calităţii imaginilor. Selectaţi
[Off] (Dezactivat) pentru a fi acordată prioritate momentului înregistrării.
Buton MENIU T
2 T [Long Exposure NR] (Reducerea zgomotului datorat expunerii
prelungite) T Stabiliţi varianta dorită
Notă :
• Reducerea zgomotului nu este realizată când modul de expunere ales este Înregistrare panoramică,
Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE avans continuu, în timpul înregistrării continue, a celei
continue cu valori adiacente, dacă la Selecţia scenei este aleasă varianta [Activităţi sportive] ori
[Amurg - cameră ţinută în mână] sau dacă pentru ISO este aleasă opţiunea [Multi Frame Noise
Reduc.] (Red. zgomot multicadru), chiar dacă este aleasă varianta [On].
• Când pentru modul expunere este aleasă varianta Auto inteligent, Auto superior sau Selecţia scenei,
nu puteţi dezactiva reducerea zgomotului.
Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea ISO ridicată
Camera reduce zgomotul care devine mai evident dacă sensibilitatea camerei este ridicată. În timpul
procesării este posibil să fie afişat un mesaj şi să nu puteţi înregistra imagini. În mod obişnuit, alegeţi
varianta [Normal]. Selectaţi varianta [Înaltă] pentru a reduce zgomotul. Selectaţi [Slabă] pentru a fi
acordată prioritate momentului înregistrării.
Buton MENIU T
2 T [High ISO NR] (Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea
înaltă) T Selectarea reglajului dorit
Notă :
• Când pentru modul expunere este aleasă varianta Auto inteligent, Auto superior, Înregistrare
panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia scenei, acest element nu poate fi selectat.
• Reducerea zgomotului nu este aplicată imaginilor RAW.
162
Spaţiul de culoare
Modul în care sunt reprezentate culorile sub formă de combinaţii de numere sau domeniul de reproducere
a culorilor este denumit "spaţiu de culoare". Puteţi modifica spaţiul de culoare, în funcţie de scopul
dvs.
Buton MENIU T
sRGB
Adobe RGB
2 T [Spaţiu de culoare] T Selectaţi reglajul dorit
Acesta este spaţiul de culoare standard al camerei digitale. Utilizaţi sRGB
pentru înregistrarea obişnuită, spre exemplu în cazul care doriţi să imprimaţi
imaginile fără nici o modificare.
Această variantă are un grad mare de reproducere a culorii. Când o mare
parte a subiectului este verde sau roşu intens, varianta Adobe RGB este
eficientă.
• Denumirea fişierului de imagine începe cu “_DSC”.
Note :
• Varianta Adobe RGB este destinată aplicaţiilor sau imprimantelor care acceptă gestionarea culorilor
şi opţiunea DCF2.0 pentru spaţiul de culoare. Utilizarea unor aplicaţii sau unor imprimante care nu
sunt compatibile cu acestea, poate conduce la obţinerea sau imprimarea de imagini care nu reproduc
cu fidelitate culorile.
• La afişarea de imagini care au fost înregistrate folosind Adobe RGB cu camera sau cu dispozitive
care nu sunt compatibile cu Adobe RGB, imaginile sunt afişate cu saturaţie redusă.
Eliberare fără obiectiv [Release w/oLens]
Este posibil să fie eliberat obturatorul când nu este montat nici un obiectiv. Alegeţi această variantă
când montaţi camera la un telescop astronomic etc.
Buton MENIU T
1 T [Eliberare fără obiectiv] T [Activat].
Notă :
• Măsurătoarea corectă nu poate fi realizată când folosiţi un obiectiv fără contacte, cum ar fi lentilele
unui telescop astronomic. În astfel de cazuri, ajustaţi manual expunerea verificând-o pentru imaginile
înregistrate.
163
Caroiaj
Caroiajul reprezintă un set de linii auxiliare care vă ajută în realizarea compoziţiei de înregistrat.
Puteţi alege dacă să fie sau nu afişat caroiajul şi tipul de linii care să fie folosit. Este de asemenea afişat
domeniul de înregistrare disponibil pentru filme.
Buton MENIU T
2 T [Grid Line] (Caroiaj) T Selectaţi varianta dorită
Reluare automată
Puteţi verifica imaginile înregistrate, revăzându-le pe ecranul LCD, imediat după înregistrare.
Puteţi modifica perioada de afişare.
Buton MENIU T
2 T [Reluare automată] T Selectaţi reglajul dorit.
Note :
• La reluarea automată, imaginea nu va fi afişată în poziţie verticală, chiar dacă pentru facilitatea
[Afişare la redare] este aleasă varianta [Rotire automată] (pag. 153).
• La reluarea automată, camera poate afişa o imagine pentru care nu a fost aplicat o procesare, cum
ar fi [Compensare obiectiv: Distorsiune], iar apoi să afişeze aceeaşi imagine pentru care respectiva
procesare a fost realizată.
Funcţia butonului AEL
Ca funcţie a butonului AEL poate fi aleasă una dintre următoarele 2 funcţii (127) :
– menţinerea valorii expunerii fixate prin apăsarea butonului AEL în timp ce butonul este menţinut
apăsat ([AEL hold]),
– menţinerea valorii expunerii fixate prin apăsarea butonului AEL până ce butonul este apăsat din nou
([AEL toggle]).
Când este selectată una dintre variantele [ AEL Hold] (Menţinere AEL) sau [ AEL toggle]
(Comutare AEL), expunerea este blocată în modul Măsurare punctuală.
Buton MENIU T
3 T [Funcţia butonului AEL] T Selectarea reglajului dorit
Note :
apare pe ecranul LCD şi în vizor. Aveţi grijă
• În timp ce valoarea expunerii este fixată, indicaţia
să nu resetaţi reglajul.
• Când este selectată varianta [AEL toggle] (comutare AEL), aveţi grijă să apăsaţi din nou butonul
AEL pentru a elimina blocarea.
164
Alocarea unei alte funcţii butonului AEL
Pe lângă funcţia AEL, puteţi aloca una dintre următoarele funcţii acestui buton :
Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/
Declanşator zâmbet/ Încadrarea automată a portretelor/ ISO/ Mod măsurare/ Compensare bliţ/ Balans
de alb/ DRO/Auto HDR/ Stil creativ/ Efect imagine/ Dimensiunea imaginii/ Calitate/ Urmărirea
subiectului/ AF fixată/ Previzualizare rezultat diafragmă/ Previzualizare rezultat înregistrare/ Zoom/
Mărire pentru focalizare.
Buton previzualizare
Puteţi verifica estomparea aproximativă a fundalului subiectului înainte de înregistrare. Puteţi totodată
să atribuiţi funcţia de [Mărire pentru focalizare] butonului de previzualizare, care vă permite să măriţi
imaginea pentru a verifica focalizarea înainte de a o înregistra (pag. 121).
Funcţiile disponibile sunt aceleaşi cu cele pentru [Funcţiile butonului AEL].
Buton MENIU T
Previzualizare
rezultat
înregistrare
Previzualizare
diafragmă
Mărire pentru
focalizare
3 T [Buton previzualizare] T Selectaţi varianta dorită
Diafragma este îngustată pentru a corespunde valorii selectate şi puteţi
verifica neclaritatea. Efectul opţiunii DRO şi a valorii timpului de expunere
sunt de asemenea reflectate.
• Imaginea previzualizată poate fi mai întunecată, în funcţie de valoarea
timpului de expunere. Cu toate acestea, puteţi înregistra imagini conform
luminozităţii stabilite.
Diafragma este îngustată pentru a corespunde valorii selectate şi puteţi
verifica neclaritatea.
Puteţi mări imaginea pentru a confirma focalizarea înainte de înregistrare.
165
Declanşator electronic diafragmă frontală
Funcţia de Declanşator electronic diafragmă frontală scurtează perioada de întârziere până la eliberearea
declanşatorului.
Buton MENIU T
varianta dorită
4 T [Declanşator electronic diafragmă frontală] T Selectaţi
Note :
• Dacă înregistraţi la o viteză mare a obturatorului (un timp de expunere redus), când la cameră este
montat un obiectiv de diametru mare, în funcţie de subiect sau de condiţiile de înregistrare, este
posibil să apară efectul de dublare a imaginii în zonele întunecate. În astfel de cazuri, alegeţi pentru
acest element varianta [Dezactivat].
• Când sunt folosite obiective Konica Minolta, alegeţi pentru această opţiune varianta [Dezactivat].
Dacă este aleasă varianta [Activat], nu va fi stabilită expunerea corectă sau luminozitatea imaginii
nu va fi uniformă.
Luminozitate vizor
Luminozitatea vizorului este adaptată automat la condiţiile de iluminare a subiectului.
Puteţi stabili manual luminozitatea vizoului.
Buton MENIU T
dorită
1 T [Luminozitate vizor] T [Manual] T Selectaţi varianta
Notă :
• Când camera este folosită cu adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat), pentru
luminozitatea vizorului este aleasă întotdeauna varianta cu valori superioare, chiar dacă dvs. aţi
stabilit opţiunea [Auto].
Mod Eco
Puteţi scurta perioada până la oprirea camerei când aceasta nu est acţionată pentru a evita consumarea
inutilă a energiei acumulatorului. Dacă stabiliţi pentru această opţiune varianta [Max], pentru [Power
Save] este stabilită varianta [10 Sec.]. Dacă nu acţionaţi camera pe perioada de timp aleasă, luminozitatea
ecranului LCD este diminuată.
Buton MENIU T
1 T [Mod Eco] T Selectaţi varianta dorită
Notă :
• Când camera este folosită cu adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat), pentru această
opţiune nu poate fi aleasă varianta [Max].
166
Modul economic de funcţionare
Puteţi stabili diferite intervale de timp după care aparatul să treacă în modul economic de
funcţionare (Power save). Dacă este pe jumătate apăsat butonul declanşator, camera revine în modul
înregistrare.
Buton MENIU T
1 T [Economisire energie] T Selectarea momentului dorit
Notă :
• Camera nu trece în modul economic de funcţionare când aceasta este conectată la televizor.
Stabilirea metodei de comutare între ecranul LCD şi vizor
Puteţi dezactiva comutarea automată între ecranul LCD şi vizor, alocând butonului VIZOR/ecran LCD
funcţia de a comuta între aceste două variante de afişare.
Buton MENIU T
[Manual]
1 T [FINDER/LCD Setting] (Comutare vizor/ecran LCD) T
167
Compensare obiectiv
Puteţi realiza automat compensarea următoarelor caracteristici : scăderea luminozităţii la margini,
aberaţia cromatică şi distorsiunea (numai pentru compensarea automată în cazul obiectivelor
compatibile). Pentru informaţii suplimentare privind compensarea automată în cazul obiectivelor
compatibile, vizitaţi adresa de internet a fimei Sony din regiunea unde vă aflaţi sau consultaţi dealer-ul
dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.
Compensare obiectiv: umbrire periferică
Este realizată compensarea pentru a elimina colţurile umbrite ale ecranului cauzate de anumite
caracteristici ale obiectivului. Pentru această opţiune, este stabilită în mod implicit varianta [Auto].
Buton MENIU T
varianta dorită.
4 T [Lens Comp. : Shading] (Compensare obt.: umbre) T selectaţi
Compensare obiectiv: aberaţie cromatică
Este redusă deviaţia de culoare din colţurile ecranului cauzate de anumite caracteristici ale obiectivului.
Pentru această opţiune, este stabilită în mod implicit varianta [Auto].
4 T [Lens Comp. : Chro. Aber.] (Compensare obt.: Aber. crom.)
Buton MENIU T
T selectaţi varianta dorită.
Compensare obiectiv: distorsiune
Sunt compensate distorsiunile ecranului cauzate de anumite caracteristici ale obiectivelor. Pentru
această opţiune, este stabilită în mod implicit varianta [Dezactivat].
4 T [Lens Comp. : Distortion] (Compensare obt.: distorsiuni) T
Buton MENIU T
selectaţi varianta dorită.
168
Stabilirea metodei de înregistrare pe un
card de memorie
Formatarea cardului de memorie
Ţineţi seama că operaţia de formatare va şterge definitiv toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv
imaginile protejate.
Buton MENIU T
1 T [Format] T [Accesare]
Note :
• În cursul formatării, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateţi cardul de memorie cât timp
este aprins acest indicator.
• Formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacă îl veţi formata cu ajutorul calculatorului,
este posibil să nu poată fi utilizat pentru camera foto, în funcţie de tipul de format aplicat.
• Formatarea poate dura câteva minute, în funcţie de cardul de memorie.
• Când perioada pentru care acumulatorul mai are energie este de 1 procent sau mai redusă, nu puteţi
formata cardul de memorie.
Numărul fişierului
Buton MENIU T
Series (serie)
Reset (iniţializare)
1 T [Numărul fişierului] T Selectarea reglajului dorit
Camera nu iniţializează numărătoarea fişierelor, atribuind numere
succesive fişierelor până ce se ajunge la “9999”.
Camera reia numerotarea fişierelor când un fişier este înregistrat
într-un nou director şi atribuie numere începând de la “0001”. Când
directorul de înregistrare conţine deja fişiere, noului fişier îi va fi
atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare existent.
Denumirea directorului
Imaginile înregistrate sunt stocate în directorul creat în mod automat în directorul DCIM de pe cardul
de memorie.
Buton MENIU T
1 T [Denumirea fişierului] T Selectarea reglajului dorit
169
Standard form
(format standard)
Date form (format
de tip dată)
Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director +
MSDCF.
Exemplu : 100MSDCF
Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director +
Y / MM / DD (An (ultima cifră) / Lună / Zi).
Exemplu : 10020405 (Denumirea directorului : 100, data : 2012/04/05)
Notă :
• Forma directorului de film MP4 este stabilită a fi : “număr director + ANV01”
Selectarea directorului de înregistrare
Când este selectată forma standard de denumire a unui director şi există două sau mai multe directoare,
puteţi selecta directorul de înregistrare care să fie utilizat pentru înregistrarea imaginilor.
Buton MENIU T
1 T [Selectare director înreg.] T Selectarea directorului dorit
Notă :
• Nu puteţi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Format dată].
Crearea unui nou director
Este creat un director nou pe cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.
Este creat un nou director căruia îi este atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare
număr existent şi acesta devine directorul curent de înregistrare. Sunt create simultan un director pentru
fotografii şi unul pentru filme MP4.
Buton MENIU T
1 T [Director nou]
Note :
• Când introduceţi în această cameră un card de memorie care a fost utilizat împreună cu un alt
echipament, şi înregistraţi imagini, este creat în mod automat un nou director.
• Într-un director pot fi stocate până la 4000 de imagini. Când capacitatea directorului este depăşită,
este creat în mod automat un nou director.
170
Recuperarea bazei de date cu imagini
Când sunt depistate inadvertenţe în baza de date cu fişiere de imagine, apărute în urma procesării
imaginilor pe calculator etc., imaginile de pe cardul de memorie nu pot fi redate sub această formă.
Într-un astfel de caz, camera va repara fişierul defect.
Buton MENIU T
1 T [Recuperare BD imagini] T [Accesare]
Notă :
• Folosiţi pentru această operaţie un acumulator suficient încărcat. Scăderea energiei acumulatorului
în cursul operaţiei de reparaţie poate conduce la deteriorarea datelor.
Setarea funcţiei de transmitere a datelor
Stabileşte dacă folosiţi sau nu funcţia de transmitere când este utilizat un card Eye-Fi (disponibil în
comerţ). Acest element apare când cardul Eye-fi este inserat în cameră.
Buton MENIU T
2 T [Reglaje transmitere] T Selectarea reglajului dorit
Indicatori de stare în timpul comunicaţiei
Standby. Nu sunt imagini de transmis.
Standby de transmitere.
Conectare.
Transmitere.
Eroare
Note :
• Funcţia Mod Eco nu acţionează cât timp camera preia imagini.
• Înainte de a folosi un card Eye-Fi, configuraţi punctul de acces LAN wireless (fără fir) şi destinaţia
de transmitere. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru cardul Eye-Fi.
• Cardurile Eye-Fi sunt comercializate în S.U.A., Canada, Japonia şi în unele dintre ţările din Uniunea
Europeană (corespunzător martie 2012).
• Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi producătorul sau vânzătorul direct.
• Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi
cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat.
• Cardurile Eye-Fi includ o funcţie LAN wireless. Nu introduceţi nici un card Eye-Fi în cameră dacă
este interzis să o faceţi, spre exemplu atunci când vă aflaţi la bordul unui avion. Dacă există un card
Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje transmitere] varianta [Dezactivat]. În cazul în care
pentru [Reglaje transmitere] este aleasă varianta [Dezactivat], este afişat simbolul
.
171
Note (continuare) :
• Când folosiţi pentru prima dată un card Eye-Fi nou, copiaţi pe calculatorul dvs. fişierul de instalare
pentru gestionarea Eye-Fi (Eye-Fi manager), înregistrat pe card, înainte să formataţi cardul.
• Folosiţi un card Eye-Fi după ce actualizaţi cea mai recentă versiune de firmware. Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte cardul Eye-Fi.
• Funcţia camerei de economisire a energiei nu este disponibilă când sunt transmise imagini.
• Dacă este afişat simbolul de eroare
, scoateţi cardul din aparat şi reintroduceţi-l sau opriţi şi
, este posibil să fie deteriorat
apoi reporniţi alimentarea. Dacă apare din nou simbolul de eroare
cardul Eye-Fi.
• Comunicaţia în reţeaua Wi-Fi poate fi influenţată de alte echipamente de comunicaţie. Dacă starea
comunicaţiei este deficitară, deplasaţi-vă mai aproape de punctul de acces la reţelei Wi-Fi.
• Pentru detalii legate de tipurile de fişiere ce pot fi transmise, consultaţi documentaţia furnizată
împreună cu cardul Eye-Fi.
• Acest produs nu este compatibil cu facilitatea “Mod memorie nelimitată” Eye-Fi (Eye-Fi “Endless
Memory Mode”). Aveţi grijă să introduceţi în acest aparat carduri Eye-Fi cu facilitatea “Mod memorie
fără final” (Eye-Fi “Endless Memory Mode”) dezactivată.
172
Revenirea la configuraţia implicită
Puteţi readuce principalele funcţii la variantele implicite (iniţializare).
Buton MENIU T
3 T [Iniţializare]T Selectaţi varianta dorită T [Accesare]
Elementele ce pot fi iniţializate sunt prezentate în continuare.
Funcţii de înregistrare (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea
modului înregistrare)
Element
Exposure compensation (Compensarea expunerii) (49)
Drive mode (Modul drive) (51, 146)
Flash mode (Modul bliţ) (47, 130)
Autofocus Mode (Modul autofocalizare) (117)
AF area (Zonă de autofocalizare) (116)
Object Tracking (Urmărirea subiectului) (117)
Smile / Face Detect. (Detecţia zâmbetelor/ feţelor)
(122, 125)
Auto Port. Framing (Încadrarea automată a potretelor)
(124)
ISO (Sensibilitate) (132)
Metering mode (Modul de măsurare) (128)
Flash compens. (Compensarea bliţului) (128)
White balance (Balans de alb) (139)
ColorTemperature (Temperatura de culoare) /
Color filter (Filtru de culoare) (141)
Custom white balance (Balans de alb particularizat)
(141)
DRO (Optimizator domeniu D)/Auto HDR (133)
Creative Style (Stilul creativ) (137)
Picture Effect (Efecte de imagine) (136)
Scene Selection (Selecţia scenei) (44, 92)
Movie (Film) (108)
Se revine la
± 0.0
Single shooting (Înreg. unică)
Fill-flash (diferă în funcţie de faptul că
bliţul încorporat este activat sau nu)
AF-A
Wide (largă)
On (activat)
Face Detection On (Detecţia feţelor
activată) (Desemnare feţe)
Auto
AUTO
Multisegment
± 0.0
AWB (Balans de alb stabilit automat)
5500K, Filtru de culoare 0
5500K
Optimizatorul domeniului D : Auto
Standard
Off (dezactivat)
Portret
P
Meniul de înregistrare (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea
modului înregistrare)
Element
Image Size (Dimensiune imagine) (53)
Aspect ratio (Format) (160)
Quality (Calitate) (160)
Se revine la
L:16M
3:2
Fine (Fin)
173
Element
Panorama: Size (Panoramă : Dimensiune) (53)
Panorama: Direction (Panoramă : Direcţie) (95)
3D Pan.: Image Size (Pan. 3D : Dimensiune imagine) (54)
3D Pan.: Direction (Pan. 3D : Direcţie) (95)
Clear Image Zoom (Zoom pentru imagini clare) (144)
Digital Zoom (Zoom digital) (107, 143)
Long Exposure. NR (Reducerea zgomotului datorat expunerii
prelungite) (162)
High ISO NR (Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea
înaltă) (162)
Flash control (Comanda bliţului) (129)
AF illuminator (Sursa luminoasă AF) (117)
Color Space (Spaţiu de culoare) (163)
SteadyShot
Se revine la
Standard
Right (dreapta)
Standard
Right (dreapta)
On (activat)
Off (dezactivat)
On (activat)
Normal
ADI flash (Bliţ ADI)
Auto
sRGB
On (activat)
Meniul de filmare (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea modului
înregistrare)
Element
File Format (Format fişier) (110)
Record Setting (Reglaje înregistrare) (110)
Audio Recording (Înregistrare audio) (111)
Wind Noise Reduct. (Reducere zgomot vânt) (111)
SteadyShot
Se revine la
AVCHD
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
On (activat)
Off (dezactivat)
On (activat)
Meniul personalizat (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea modului
înregistrare)
Element
Eye-Start AF (Autofocalizare declanşată de privire)
FINDER/LCD Setting (Comutare vizor/ecran LCD) (167)
Viewfinder Magnifi. (Mărire în vizor) (64)
Red eye reduction (Reducerea efectului de ochi roşii) (64)
Release w/oLens (Eliberare fără obiectiv) (163)
S. Auto Cont. Shooting (Înreg. continuă . Auto s. (91)
S. Auto Image Extract. (Extrag. imag. Auto s.) (91)
Grid Line (Caroiaj) (164)
174
Se revine la
Off (dezactivat)
Auto
Maximum
Off (dezactivat)
Disable (dezactivat)
Auto
Auto
Off (dezactivat)
Element
Auto Review (Reluare automată) (164)
DISP Button (Buton DISP (Ecran)) (84)
Se revine la
2 sec
Afişarea tuturor info./ Interfaţa
grafică/ Fără informaţii afişate
Fără informaţii afişate/ Interfaţa
DISP Button (Buton DISP (Vizor)) (84)
grafică
Peaking Level (Nivel contur) (120)
Off (dezactivat)
Peaking Color (Culoare contur) (120)
White (Alb)
Setting Effect ON
Live View Display (Afişare vizualizare în direct) (86)
(Stabilire efect - Activat)
Func. of AEL button (Funcţie buton AEL) (164)
AEL hold (Menţinere AEL)
Shot. Result Preview
Preview Button (Buton previzualizare) (165)
(Previzualizare rezultat înregistrare)
Focus Hold Button (Menţinere buton focalizare) (65)
Focus Hold (Focalizare fixată)
MOVIE Button (Buton film) (65)
Always (Mereu)
Lens Comp.: Shading (Compensare obiectiv : Umbrire) (168) Auto
Lens Comp.: Chro. Aber. (Compensare obiectiv : Aberaţie
Auto
cromatică) (168)
Lens Comp.: Distortion (Compensare obiectiv : Distorsiune)
Off (dezactivat)
(168)
Front Curtain Shutter (Declanşator electronic diafragmă
On (activat)
frontală) (166)
Face Priority Tracking (Prioritate la urmărirea feţelor) (118) On (activat)
Meniul de redare (Revenire la reglaje implicite)
Element
View Mode (Mod vizor) (152)
Se revine la
Folder View(Still) (Vizualizare
director (Foto))
3 sec
Off (dezactivat)
4 imagini
Slide show – Interval (Prezentare de imagini - Interval) (153)
Slide show – Repeat (Prezentare de imagini - Repetare) (153)
Image Index (Index de imagini) (56)
Specify Printing – Date imprint (Specificare imprimare Off (dezactivat)
Imprimarea datei) (185)
2
Volume Settings (Reglaje de volum) (67)
PlaybackDisplay (Interfaţă de redare) (153)
Auto rotate (Rotire automată)
175
Meniul instrumetului pentru cardul de memorie (Revenire la reglaje
implicite)
Element
File number (Număr fişier) (169)
Folder name (Denumire director) (174)
Se revine la
Series (Serie)
Standard form
(Format standard)
Meniul de configurare (Revenire la reglaje implicite)
Element
Menu start (Meniul de pornire)
LCD brightness (Luminozitate LCD) (67)
Viewfinder Bright. (Luminozitate vizor) (166)
Eco Mode (Modul eco) (166)
Power save (Economisire energie) (167)
HDMI Resolution (Rezoluţie HDMI) (158)
CTRL FOR HDMI (Comandă pentru HDMI) (158)
Upload Settings (Reglaje transmitere) (171)
USB connection (Conexiune USB) (178)
Audio signals (Semnale audio) (68)
Mode Dial Guide (Ghid selector de mod) (68)
Demo mode (Mod demo) (68)
Se revine la
Top (Superior)
±0
Auto
Standard
1 min.
Auto
On (activat)
On (activat)
Auto
On (activat)
On (activat)
Off (dezactivat)
Alte opţiuni (Revenire la reglaje implicite)
Element
Recording information display (LCD
monitor) (Interfaţa cu informaţii privind înregistrarea – Ecran
LCD) (52)
Recording information display (Viewfinder)
(Interfaţa cu informaţii privind înregistrarea - Vizor) (52)
PlaybackDisplay (Interfaţă de redare) (150)
Se revine la
Display All Info. (Afişarea tuturor
informaţiilor)
Level (Nivel)
Single-image screen (Afişarea unei
singure imagini – cu informaţii
legate de înregistrare)
Notă :
• Feţele înregistrate folosind [Înregistrarea feţelor] nu sunt şterse chiar dacă apelaţi la funcţia [Reset
Default] (Revenire la valori implicite). Pentru ştergere, folosiţi [Delete All] (Ştergerea tuturor) de
la [Face Registration] (Desemnarea feţelor).
176
Verificarea versiunii de cameră
Este afişată versiunea camerei dvs. Verificaţi versiunea când doriţi să actualizaţi firmware-ul.
Dacă montaţi un obiectiv compatibil cu facilitatea privind versiunea obiectivului, este indicată această
versiune.
Buton MENIU T
3 T [Versiune].
Notă :
• Operaţia de actualizare poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
(simbolul acumulatorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor
de c.a., tip AC-PW10 AM (comercializat separat).
177
Conectarea camerei la calculator
Stabilirea conexiunii USB
Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB când camera este cuplată la un calculator sau la
un dispozitiv USB prin intermediul unui cablu USB.
Buton MENIU T
Auto
MTP
Mass Storage
2 T [Conexiune USB] T Selectaţi varianta dorită.
Este stabilită automat o conexiune Mass Storage sau MTP, în concordanţă
cu un calculator sau alte dispozitive USB de conectat. Calculatoarele
Windows 7 sunt conectate în MTP, singurele funcţii fiind de a permite
utilizarea.
Este stabilită o conexiune MTP între cameră, un calculator şi alte
dispozitive USB. Calculatoarele Windows 7 sunt conectate în MTP,
singurele funcţii fiind de a permite utilizarea. În cazul altor calculatoare
(Windows Vista/XP, Mac OS X), este afişată fereastra de asistenţă
“AutoPlay” şi fotografiile înregistrate în directorul de înregistrare al
camerei sunt importate la calculator.
Este stabilită conexiunea Mass Storage între cameră, un calculator şi alt
dispozitiv USB. Modul standard.
Note :
• Conexiunea poate dura mai mult timp când este selectată varianta [Auto].
• Dacă Device Stage* (Stare dispozitiv) nu este afişat cu Windows 7, alegeţi pentru acest element
varianta [Auto].
* “Stare dispozitiv” este o interfaţă a meniului folosită pentru gestionarea echipamentelor conectate,
cum ar fi camera digitală (Funcţie a Windows 7).
Conectarea la calculator
1 Introduceţi în camera foto un acumulator suficient încărcat sau cuplaţi aparatul la o
priză de perete prin intermediul adaptorului de c.a. tip AC-PW10AM (comercializat
separat).
178
2 Porniţi camera şi calculatorul.
3 Verificaţi dacă pentru conexiunea [USB connection] corespunzător
2, este aleasă
varianta [Mass Storage].
4
Conectaţi camera la calculator.
• Când este stabilită pentru prima dată o conexiune
USB, calculatorul dvs. rulează automat un
program de recunoaştere a camerei. Vă rugăm
aşteptaţi.
1 Spre conectorul USB
al calculatorului
Cablu USB
(furnizat)
2 Spre mufa USB a camerei
Importul imaginilor pe calculator (Windows)
Aplicaţia software “PlayMemories Home” vă permite să importaţi cu uşurinţă imaginile.
Pentru detalii legate de funcţiile “PlayMemories Home”, consultaţi “PlayMemories Home Help
Guide”.
Importul imaginilor pe calculator fără a folosi "PlayMemories Home”
Când apare interfaţa de asistenţă AutoPlay Wizard după realizarea unei conexiuni USB între cameră şi
calculator, faceţi clic pe [Open folder to view files] T [OK] T [DCIM] sau [MP_ROOT] T copiaţi
imaginile dorite pe calculator.
179
Denumirea fişierului
Director
Director DCIM
Director MP_ROOT
Tipul de fişier
Fişier JPEG
Denumirea fişierului
Fişier JPEG (Adobe RGB)
_DSC ssss .JPG
Fişier RAW
DSC0 ssss .ARW
Fişier RAW (Adobe RGB)
_DSC ssss.ARW
Fişier MP4 (1440 × 1080 12M)
MAH0 ssss .MP4
Fişier MP4 (VGA)
MAQ0 ssss .MP4
DSC0 ssss .JPG
• ssss (numărul fişierului) reprezintă un număr cuprins între 0001 şi 9999.
• Când pentru [Calitate] este aleasă varianta [RAW & JPEG], porţiunile numerice ale denumirii unui
fişier de date RAW şi cele ale fişierului JPEG coincid.
Note
• Pentru operaţii cum ar fi importul de filme vizualizate AVCHD la calculator, folosiţi “PlayMemories
Home”.
• Când camera este conectată la calculator, dacă acţionaţi filme în format AVCHD sau directoare de la
calculatorul conectat, imaginile pot fi deteriorate sau este posibil să nu poată fi redate. Nu ştergeţi şi nu
copiaţi filme în format AVCHD pe un card de memorie de la calculator. Firma Sony nu poate fi făcută
responsabilă pentru consecinţele efectuării unei astfel de operaţii prin intermediul calculatorului.
Importul imaginilor la calculator (Mac)
1 Conectaţi mai întâi camera la calculatorul dvs. Mac. Faceţi dublu-clic pe simbolul
recent recunoscut de pe desktop T directorul unde sunt stocate imaginile pe care
vreţi să le importaţi.
2
Marcaţi şi deplasaţi fişierele de imagine peste simbolul hard diskului.
Fişierele de imagini sunt copiate pe hard disk.
3
Faceţi dublu-clic pe simbolul de hard disk T pe fişierul de imagine din directorul
ce conţine fişierele copiate.
Imaginea este afişată.
Aplicaţii software pentru calculatoarele Mac
Pentru detalii legate de alte aplicaţii software pentru calculatoare Mac, accesaţi următoarea adresă
URL : http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
180
Ştergerea conexiunii USB
Efectuaţi mai întâi paşii 1 şi 2 ai procedurii următoare :
• Deconectaţi cablul USB.
• Scoateţi cardul de memorie.
• Opriţi camera digitală.
1 Faceţi dublu-clic pe simbolul de deconectare
de pe bara cu simbolurile programelor
rezidente.
• Pentru Windows 7, faceţi clic pe
, apoi pe
.
2
Faceţi clic pe
Windows Vista
Simbol de deconectare
(Safely remove USB Mass Storage Device).
Note
• Dacă folosiţi un calculator Macintosh, mai întâi marcaţi şi deplasaţi simbolul drive-ului sau pe cel al
cardului de memorie peste cel “Trash” (pubelă). Camera va fi deconectată de la calculator.
• În cazul Windows 7, simbolul de deconectare este posibil să nu fie afişat. În astfel de cazuri, puteţi
deconecta dispozitivul urmând procedura de mai sus.
• Nu decuplaţi cablul USB când indicatorul luminos de acces este aprins deoarece se pot deteriora
datele.
181
Crearea unui disc de film
Puteţi crea un disc pornind de la filmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.
• Filmele înregistrate folosind varianta [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PlayMemories Home” pentru a crea un disc
AVCHD de înregistrare. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea
un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie
să stocaţi filmele pe un disc Blu-ray (pag. 183).
Crearea unui disc cu imagini de înaltă definiţie (HD) în format AVCHD
Puteţi crea un disc în format AVCHD, cu imagini de înaltă definiţie (HD) cu filmele în format
AVCHD importate la calculator folosind aplicaţia software “PlayMemories Home” furnizată.
1 Lansaţi [PlayMemories Home] şi faceţi clic pe
(Create Discs) (Creare discuri).
2 Selectaţi [AVCHD (HD)] din lista extensibilă folosită pentru selectarea discului.
3 Selectaţi filmele AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi.
4
Faceţi clic pe [ADD].
• Puteţi adăuga filme şi prin operaţia de marcare si deplasare.
5
Creaţi discul urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
Note
• Instalaţi mai întâi aplicaţia “PlayMemories Home”.
• Fotografiile şi fişierele de film MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc în format AVCHD.
• Crearea unui disc poate dura mai mult timp.
Redarea unui disc în format AVCHD cu ajutorul unui calculator
Puteţi reda discuri folosind “PlayMemories Home”. Selectaţi drive-ul de DVD unde a fost introdus
discul şi faceţi clic pe [Player for AVCHD] la “PlayMemories Home”.
Consultaţi “PlayMemories Home Help Guide” pentru detalii.
Notă
• În funcţie de mediul de operare de la calculator, este posibil ca filmele să nu fie redate cursiv.
182
Crearea unui disc Blu-ray
Puteţi crea un disc Blu-ray cu filme AVCHD anterior importate la calculator. Calculatorul trebuie să
permită crearea de discuri Blu-ray.
Pentru crearea de discuri Blu-ray pot fi utilizate următoarele suporturi media: BD-R (nereinscriptibil)
and BD-RE (reinscriptibil). Nu puteţi adăuga conţinut pe nici unul dintre aceste discuri, după ce au
fost create.
Pentru a crea discuri Blu-ray cu “PlayMemories Home”, trebuie să instalaţi o aplicaţie software
protejată de drepturi de autor. Pentru detalii, accesaţi următoarea adresă URL :
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Pentru detalii, consultaţi “PlayMemories Home Help Guide”.
Crearea unui disc cu imagini la calitatea corespunzătoare definiţiei
standard (SDT)
1 Lansaţi [PlayMemories Home] şi faceţi clic pe
2
(Create Discs) (Creare discuri).
Selectaţi [DVD-Video (STD)] din lista extensibilă folosită pentru selectarea
discului.
3 Selectaţi filmele AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi.
4
Faceţi clic pe [ADD].
• Puteţi adăuga filme şi prin operaţia de marcare si deplasare.
5
Creaţi discul urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
Note
• Instalaţi mai întâi aplicaţia “PlayMemories Home”.
• Fişierele de film MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc.
• Crearea unui disc poate dura mai mult timp deoarece filmele în format AVCHD sunt convertite în
filme cu imagini la definiţie standard (SDT).
• Pentru crearea pentru prima dată a unui disc DVD-video (SDT) este necesară conectarea la
Internet.
183
Discuri ce pot fi utilizate cu "PlayMemories Home”
Cu aplicaţia “PlayMemories Home” puteţi utiliza discuri cu diametrul de 12 cm. Relativ la discurile
Blu-ray, consultaţi pag. 183.
Tipul de disc
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Facilităţi
Neinscriptibile
Inscriptibile
• Aveţi grijă să folosiţi întotdeauna ultima versiune de sistem PlayStation®3 pentru echipamentul dvs.
PlayStation®3.
• PlayStation®3 este posibil să nu fie disponibil în anumite ţări/ regiuni.
184
Specificarea DPOF
Cu ajutorul camerei dvs., puteţi specifica imaginile, înainte de a vă deplasa la un magazin specializat
pentru transpunerea pe hârtie a fotografiilor sau de a începe tipărirea acestora cu imprimanta proprie.
Urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare.
Specificaţiile DPOF rămân asociate imaginilor după imprimare. Se recomandă să le anulaţi după ce
aţi tipărit fotografiile.
1 Buton MENIU T
1 T [Specificare DPOF] T [Configurare DPOF] T [Imagini
multiple].
2 Selectaţi imaginea cu b/B de la butonul de comandă.
3 Aplicaţi marcajul
apăsând zona centrală a butonului de comandă.
• Pentru a renunţa la specificaţia DPOF, selectaţi din nou imaginea, apoi apăsaţi zona centrală a
butonului de comandă.
4 Apăsaţi butonul MENIU.
5 Selectaţi [Enter] (Accesare) cu v de la butonul de comandă, apoi apăsaţi secţiunea
centrală a acestuia.
Note
• Nu puteţi specifica DPOF fişiere de date RAW.
• Nu puteţi stabili numărul de imagini care să fie imprimate.
Imprimarea datei
Puteţi data imaginile când le imprimaţi. Poziţia datei (în interiorul sau exteriorul imaginii), dimensiunea
caraterelor etc. depind de imprimanta folosită.
Buton MENIU T
[Activat]
1 T [Specificare pentru imprimare] T [Imprimare dată] T
Notă
• În funcţie de imprimantă, această funcţie este posibil să nu fie disponibilă.
185
Curăţarea camerei şi a obiectivului
Curăţarea suprafeţei camerei
• Nu atingeţi zonele din interiorul camerei, cum ar fi contactele obiectivului sau oglinda. Deoarece praful
de pe oglindă şi din jurul acesteia poate afecta imaginile sau performanţele camerei, îndepărtaţi-l cu
ajutorul unui suflător* disponibil în comerţ. Pentru detalii legate de curăţarea senzorului de imagine,
consultaţi pagina următoare.
* Nu folosiţi un pulverizator de spray pentru a curăţa în interiorul camerei foto deoarece puteţi
genera disfuncţionalităţi.
• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa
cu pânză uscată. Deoarece poate fi deteriorat finisajul sau carcasa, evitaţi următoarele :
– folosirea de substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool, deşeuri textile, insecticide, substanţe
de protecţie contra radiaţiilor solare etc.,
– atingerea aparatului având pe mâini substanţe ca cele mai sus menţionate,
– punerea în contact, pe durată îndelungată, cu cauciuc sau cu vinil.
Curăţarea obiectivului
• Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin solvenţi organici cum ar fi tinerul sau benzina.
• Când curăţaţi suprafaţa obiectivului, îndepărtaţi praful cu un suflător disponibil în comerţ. În cazul
în care praful este lipit de suprafaţă, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale sau cu un şerveţel uşor
umezit în soluţie de curăţare pentru lentile. Efectuaţi mişcări de ştergere dinspre centru spre exterior.
Nu pulverizaţi soluţia de curăţare direct pe suprafaţa obiectivului.
186
Curăţarea senzorului de imagine
Dacă în interiorul aparatului pătrund praf sau scame care se aşează pe senzorul de imagine (parte a
componentă a camerei, cu rol de peliculă fotografică), este posibil să apară în imaginile înregistrate sub
formă de puncte întunecate, aceasta depinzând de spaţiul de înregistrare. Dacă pe senzorul de imagine
există praf, folosiţi un suflător şi curăţaţi senzorul de imagine urmând procedura de mai jos.
Note :
• Camera începe să emită semnale sonore dacă energia acumulatorului scade prea mult în timpul operaţiei
de curăţare. Întrerupeţi imediat operaţia de curăţare şi opriţi camera. Se recomandă utilizarea unui
adaptor de c.a., tip AC-PW10AM (comercializat separat).
• Se recomandă să încheiaţi repede operaţia de curăţare.
• Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei.
Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind modul curăţare
al aparatului
1
Verificaţi dacă este complet încărcat acumulatorul (pag. 27).
2
Apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi
2 cu b/B la butonul de comandă.
3
Selectaţi [Cleaning mode] (Modul
curăţare) cu v/V la butonul de comandă,
apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
Butonul MENIU
187
4
Selectaţi [Enter] cu v de la butonul de comandă şi apăsaţi zona centrală a
acestuia.
Senzorul de imagine vibrează pentru scurtă vreme şi elimină praful de pe senzor.
5
Opriţi camera.
Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind un suflător
Dacă este în continuare necesară curăţarea după operaţia realizată în modul curăţare, folosiţi un suflător
şi curăţaţi senzorul de imagine urmând procedura de mai jos.
1
Efectuaţi operaţia de curăţare descrisă la paşii de la 1 la 4 ai procedurii “Pentru a
curăţa automat senzorul de imagine folosind modul curăţare al aparatului".
2
Detaşaţi obiectivul (pag. 30).
3
Apăsaţi cu un deget marcajul V de pe
pârghia de blocare a oglinzii pentru a
ridica oglinda.
• Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa oglinzii.
Pârghia de blocare a oglinzii
188
4
Utilizaţi un suflător pentru a curăţa
suprafaţa senzorului de imagine şi
spaţiul din jurul său.
• Nu atingeţi senzorul de imagine cu vârful
suflătorului şi nu introduceţi vârful suflătorului
în cavitatea de dincolo de zona de montaj a
obiectivului.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita
deplasarea prafului în interiorul aparatului
dintr-un loc în altul. Terminaţi cât se poate de
repede operaţia de curăţare.
• Curăţaţi şi spatele oglinzii cu un suflător.
5
După ce terminaţi operaţia de curăţare,
coborâţi oglinda cu degetul până ce se
aude un clic.
• Coborâţi rama oglinzii înapoi în poziţia sa, cu
un deget. Aveţi grijă să nu atingeţi cu degetul
suprafaţa oglinzii.
• Coborâţi oglinda până ce acesta se fixează
ferm în poziţia sa.
6
Montaţi obiectivul şi opriţi camera.
• Verificaţi dacă oglinda este bine fixată în poziţia sa înainte de a monta obiectivul.
Note :
• După încheierea operaţiei de curăţare, verificaţi dacă oglinda este fixată în poziţia sa înainte de a
monta obiectivul. În caz contrar, obiectivul se poate zgâria sau pot apărea probleme suplimentare.
Totodată, dacă oglinda nu este ferm fixată în poziţia corectă, nu poate fi realizată autofocalizarea în
cursul înregistrării.
• Nu puteţi fotografia cât timp oglinda este în poziţie ridicată.
189
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare. Verificaţi elementele prezentate de la pagina 190 la pagina 208. Consultaţi dealer-ul dvs.
Sony sau un service autorizat local Sony.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare.
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (paginile 173).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia cu muchia acumulatorului
(pag. 29).
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afişat un
indicator care arată că perioada de autonomie este suficientă, alimentarea încetează
prea curând. Nu puteţi porni camera.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută (pag. 201).
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat (pag. 24).
• Acumulatorul este uzat (pag. 210). Înlocuiţi-l cu altul nou.
• Montaţi corect acumulatorul (pag. 29).
Alimentarea se opreşte brusc.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de
funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu apăsând
pe jumătate butonul declanşator.
190
Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul.
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul
ÎNCĂRCARE poate să clipească.
• Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,15 secunde) şi
rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi
remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în continuare des, acesta
semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care indicatorul clipeşte rar,
înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este în afara
domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea va fi reluată şi
indicatorul ÎNCĂRCARE se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant revine în
intervalul adecvat.
Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C.
Înregistrarea imaginilor
Pe ecranul LCD nu este nimic afişat în modul vizor, când este pornită alimentarea
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic
de funcţionare şi se opreşte aproape complet. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera,
spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator.
Imaginea nu este clară în vizor.
• Reglaţi corespunzător scala dioptrului, cu ajutorul discului de reglaj a acestuia (pag. 39).
Nu apare nici o imagine în vizor.
• Pentru [Reglaje VIZOR/LCD] este aleasă varianta [Manual]. Apăsaţi butonul VIZOR/LCD
(pag. 167).
• Apropiaţi puţin mai mult ochiul de vizor.
Obturatorul nu este eliberat.
• Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK
(blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea.
• Verificaţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul (pag. 47, 130).
• În modul autofocalizare, obturatorul nu este eliberat dacă nu s-a realizat focalizarea subiectului
• Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect (pag. 29).
• Dacă la cameră este montat un telescop astronomic etc., alegeţi pentru [Release w/oLens] (Eliberare
fără obiectiv) varianta [Activat] (pag. 163).
• Subiectul poate solicita o focalizare specială (pag. 113). Folosiţi funcţia focalizare fixată sau pe
cea de focalizare manuală (pag. 114, 119).
191
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului (pag. 162). Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
• Înregistraţi în modul RAW (pag. 160). Deoarece fişierul de date RAW este unul mare, înregistrarea
în acest mod poate dura mai mult timp.
• Auto HDR procesează o imagine (pag. 133).
Este înregistrată aceeaşi imagine de mai multe ori.
• Pentru modul drive este aleasă una dintre variantele [Cont. Shooting.] (Înregistrare continuă) sau
[Bracket: Cont.] (Variaţie: Continuă). Alegeţi varianta [Single Shooting] (Înregistrare unică) (pag.
51, 146).
• Este ales modul de expunere Prioritate AE continuă la telezoom (pag. 45, 96).
• Este ales modul de expunere Auto superior şi pentru [S. Auto Image Extract] este aleasă varianta
[Dezactivat] (pag. 91).
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.
• Înregistraţi în modul manual de focalizare ; alegeţi pentru comutatorul modului de focalizare poziţia
AF (autofocalizare) (pag. 112).
• Când obiectivul este dotat cu comutator pentru modul de focalizare, puneţi-l în poziţia AF.
• Nu este suficientă lumină în mediul ambiant.
Înregistrarea declanşată de privire nu funcţionează.
• Alegeţi pentru [Eye-Start AF] (Autofocalizare declanşată de privire ) varianta [Activat]
(pag. 64).
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
Bliţul nu funcţionează.
• Modul de funcţionare a bliţului este [Autoflash]. Dacă doriţi ca bliţul să se declanşeze fără greşeală,
alegeţi pentru modul bliţ varianta [Fill-flash], pag. 46, 130.
Reîncărcarea bliţului durează prea mult.
• Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare
va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a camerei foto.
192
Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.
• Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina
acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi
sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului. Aflaţi raza de acţiune a bliţului
consultând secţiunea “Specificaţii”.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 33).
• Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta
corectă pentru opţiunea [Stabilire zonă] (pag. 33).
Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate
butonul declanşator.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil.
Efectuaţi din nou reglajul corect.
Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv
a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară
parţial în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice
ale imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă). Este posibil să compensaţi acest
fenomen cu [Compensare obiectiv : Umbră] (pag. 168).
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.
• Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction) (pag. 64).
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a bliţului,
când acesta este utilizat. Aflaţi raza de acţiune a bliţului consultând secţiunea “Specificaţii”.
193
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 14).
Imaginea este neclară.
• Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale
aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 47, 89, 130).
Scala EV b B apare intermitent.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul
calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Folosiţi “PlayMemories Home” pentru a reda imaginile stocate la un calculator cu această
cameră.
• Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB (pag. 181).
Ştergerea imaginilor
Camera foto nu poate şterge o imagine.
• Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 155).
Aţi şters imaginea din greşeală.
• Odată ce aţi şters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile care
nu doriţi să fie şterse (pag. 155).
194
Calculator
Nu ştiţi dacă sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaţi secţiunea “Utilizarea camerei împreună cu calculatorul” (pag. 70).
Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.
• Verificaţi dacă este pornită camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat (pag. 26)
sau utilizaţi adaptorul de reţea (comercializat separat).
• Folosiţi cablul USB (furnizat) (pag. 178).
• Deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l mai bine.
• Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB
ai calculatorului.
• Conectaţi direct camera la calculator fără a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare
(pag. 178).
Nu puteţi copia imagini.
• Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 178).
• Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului (pag. 179).
• Dacă fotografiaţi imagini folosind un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil să
nu le puteţi copia la calculator. Utilizaţi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs. foto
(pag. 169).
Imaginea nu poate fi redată pe calculator.
• Dacă utilizaţi aplicaţia software “PlayMemories Home”, consultaţi documentaţia “PlayMemories
Home Help Guide” a acesteia.
• Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PlayMemories Home” nu porneşte
automat.
• Realizaţi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pag. 178).
195
Card de memorie
Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat.
• Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria
în camera foto (pag. 26).
Nu puteţi înregistra pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 40, 156).
• Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat (pag. 27, 207).
Aţi formatat din greşeală cardul de memorie.
• Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera.
196
Imprimare
Nu puteţi imprima imaginile.
• Imaginile RAW nu pot fi imprimate. Pentru a imprima astfel de imagini, trebuie, mai întâi, să le
convertiţi în imagini JPEG cu ajutorul aplicaţiei “Image Data Converter” de pe discul CD-ROM
furnizat.
Culorile care apar în imagine sunt inadecvate.
• Când imprimaţi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantă sRGB care nu
este compatibilă cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21), fotografiile sunt tipărite la o intensitate de
culoare mai scăzută (pag. 163).
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimantă, marginile din stânga, din dreapta, de sus şi de jos ale imaginii pot fi
eliminate. Mai ales în cazul imprimării unei imagini înregistrate în modul [16:9], marginile laterale
ale acesteia pot fi tăiate.
• Când imprimaţi imagini folosind propria imprimantă, anulaţi reglajele trimming (păstrare zonă
mărită) sau borderless (fără margini). Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă
aceasta beneficiază sau nu de aceste funcţii.
• Când imprimaţi imaginile la un magazin specializat, întrebaţi personalul acestuia dacă poate imprima fotografiile fără a elimina ambele margini.
Nu puteţi imprima imaginile cu dată.
• Folosind “PlayMemories Home”, puteţi imprima imaginile cu dată (pag. 73).
• Această cameră foto nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Totuşi,
deoarece imaginile înregistate cu dată includ informaţii temporale între celelalte date, aveţi posibilitatea de a suprapune data pe fotografii în cazul în care imprimanta sau aplicaţia software pot
recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul
imprimantei sau pe cel al software-ului.
• Când imprimaţi imagini la un magazin specializat, fotografiile pot fi imprimate cu dată dacă
solicitaţi aceasta.
197
Altele
Lentilele sunt aburite.
• A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să
o mai folosiţi (pag. 201).
Când porniţi camera este afişat mesajul “Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/
oră).
• Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fiind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără
acumulator. Încărcaţi acumulatorul şi potriviţi din nou data şi ora (pag. 33, 202). Dacă reglajul pentru
dată se pierde de fiecare dată când este încărcat acumulatorul, consultaţi dealer-ul dumneavoastră
Sony sau un service Sony local, autorizat.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în
doi.
• Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare
se modifică în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG (pag. 160).
Reglajul este iniţializat fără să fie efectuată o operaţie de iniţializare.
• Acumulatorul a fost demontat când comutatorul POWER este în poziţia ON. Când demontaţi
acumulatorul, verificaţi mai întâi dacă acest comutator POWER este pus în poziţia OFF şi dacă nu
este aprins indicatorul luminos de acces.
Camera nu funcţionează corespunzător.
• Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă se încălzeşte camera, lăsaţi-o să se
răcească înainte de a aplica procedura de corectare.
• Dacă este utilizat un adaptor de c.a. (comercializat separat), decuplaţi conectorul de alimentare.
Recuplaţi-l apoi şi porniţi din nou camera. Dacă, în continuare, camera nu funcţionează, consultaţi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.
Pe ecran apare simbolul
.
• Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă această funcţie nu va fi
activă. Opriţi şi reporniţi camera. Dacă scala SteadyShot continuă să apară, consultaţi dealer-ul
dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.
Pe ecranul LCD apare indicaţia “--E-”.
• Scoateţi cardul de memorie, apoi reintroduceţi-l. Dacă această procedură nu face ca indicaţia să
dispară de pe ecran, formataţi cardul de memorie.
198
Mesaje de avertizare
Dacă este afişat vreunul dintre următoarele
mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :
Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/
oră)
• Stabiliţi zona, data şi ora. Dacă nu aţi utilizat
camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi
acumulatorul (pag. 32, 201).
Power insufficient. (Insuficientă energie.)
• Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning
mode] când acumulatorul nu era suficient
încărcat. Încărcaţi acumulatorul sau
utilizaţi un adaptor de reţea (comercializat
separat).
Unable to use Memory Stick. Format?
(Cardul Memory Stick nu poate fi utilizat.
Formataţi?)
• Cardul de memorie a fost formatat pe
calculator şi formatul fişierului a fost
modificat.
Selectaţi [Accesare], apoi formataţi cardul
de memorie. Puteţi utiliza din nou cardul de
memorie, însă toate datele conţinute anterior
de acesta vor fi şterse. Operaţia de formatare
poate dura o vreme.
Dacă mesajul va continua să fie afişat,
schimbaţi cardul de memorie.
Reinsert memory card.
(Reintroduceţi cardul de memorie.)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi
utilizat pentru această cameră foto.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Secţiunea cu conectori a cardului de memorie
este murdară.
Memory card locked.
(Cardul de memorie este blocat.)
• Folosiţi un card de memorie dotat cu
comutator de protejare la scriere, iar
acesta este pus în poziţia LOCK (blocat).
Puneţi comutatorul în poziţia ce permite
înregistrarea.
Processing...
(Procesare)
• Apare când este realizată reducerea zgomotului
datorat expunerii prelungite sau sensibilităţii
mărite care durează o perioadă de timp egală
cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi
continua să înregistraţi în timpul acestei
operaţii de reducere a zgomotului.
Unable to display. (Nu se poate afişa)
• Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte
camere digitale sau cele modificate cu un
calculator să nu poată fi afişate.
Memory Card Error. (Eroare legată de
cardul de memorie)
• Cardul de memorie introdus în camera foto
nu este compatibil cu aceasta sau operaţia
de formatare a eşuat.
199
Check the lens attachment. If the lens
is not supported, you can permit use of
the lens in the custom menu. (Verificaţi
montarea obiectivului. Dacă obiectivul nu
este compatibil, puteţi permite utilizarea
acestuia din meniul Particularizat.)
• Obiectivul nu este corect montat sau nu este
montat nici un obiectiv la camera foto.
• Când ataşaţi camera digitală la un telescop
astronomic sau la un alt dispozitiv similar,
alegeţi pentru [Release w/oLens] (Eliberare
fără obiectiv) varianta [Activat].
Unable to print. (Nu se poate imprima.)
• Aţi încercat să aplicaţi marcajul DPOF unor
imagini RAW.
Internal temp. high. Allow it to cool.
(Temperatură internă ridicată. Lăsaţi-o să
se răcească.)
• Camera s-a încălzit deoarece aţi înregistrat
în mod continuu.
Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera
se răceşte şi poate din nou să înregistreze.
• Deoarece aţi înregistrat o perioadă
îndelungată de timp, temperatura din
interiorul camerei a crescut până la un nivel
inacceptabil. Opriţi înregistrarea.
Recording is unavailable in this movie
format. (Nu este posibilă înregistrarea în
acest format de film.)
• Alegeţi pentru [Format fişier] varianta
[MP4].
200
• Numărul de imagini este mai mare decât cel
acceptat de sistemul de gestionare a datelor
al camerei, în fişierul cu baza de date.
• Nu se poate înregistra în fişierul cu baza de
date. Importaţi toate imaginile la calculator
folosind “PlayMemories Home” şi recuperaţi
cardul de memorie.
Camera error. (Eroare legată de cameră)
System error. (Eroare legată de sistem)
• Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul,
apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare
frecvent, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau
un centru local de service, autorizat.
Image Database File error. Recover?
(Eroare legată de fişierul cu baza de date a
imaginilor. Recuperare?)
• Nu puteţi înregistra sau reda filme în
format AVCHD deoarece fişierul cu baza
de date a imaginilor este deteriorat. Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran pentru a
recupera datele.
Unable to magnify. (Nu poate fi mărită
imaginea)
Unable to rotate image. (Nu poate fi rotită
imaginea)
• Imaginile înregistrate cu alte camere foto este
posibil să nu poată fi mărite sau rotite.
Cannot create more folders. (Nu pot fi
create directoare suplimentare.)
• Directorul a cărei denumire începe cu “999”
există deja pe cardul de memorie. Nu puteţi
crea alte directoare în acest caz.
Măsuri de precauţie
Nu folosiţi / nu depozitaţi aparatul
în următoarele locuri
În legătură cu temperaturile de
funcţionare
• În locuri cu temperatură foarte mare, extrem
de uscate sau de umede.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată
la soare, este posibil să se deformeze corpul
camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea
surselor de încălzire.
Este posibil să se deformeze sau să se
decoloreze corpul camerei sau pot apărea
disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să
pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot
genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai
pot fi remediate.
• În locuri cu umiditate ridicată
Deoarece aceasta poate condensa pe lentile.
Camera este proiectată pentru a fi folosită la
temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu
este recomandată fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute,
care nu se încadrează în intervalele indicate mai
sus.
La depozitare
• Aveţi grijă să montaţi capacul obiectivului sau
pe cel de protecţie a corpului camerei când
nu folosiţi aparatul. La ataşarea capacului
de protecţie a corpului camerei, aveţi grijă
să eliminaţi tot praful de pe el înainte de a-l
monta la aparat. Când achiziţionaţi un set
pentru obiectivul DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM,
cumpăraţi şi un capac pentru partea din spate
a acestuia, ALCR55.
În legătură cu condensarea
umezelii
Când camera este adusă direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze
în interiorul sau pe exteriorul acesteia.
Condensarea umezelii poate cauza
disfuncţionalităţi aparatului.
Pentru a preveni condensarea umezelii
Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic
şi lăsaţi-l în noile condiţii, pentru adaptare, circa
o oră.
Dacă a condensat umezeala
Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră
să se evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă
încercaţi să fotografiaţi cât timp există umezeală
condensată pe lentile, imaginile nu vor fi clare.
201
Bateria reîncărcabilă din interiorul
aparatului
Note privind utilizarea obiectivelor
şi accesoriilor
Această cameră are în interior o baterie
reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute
data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul
este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod
continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă
veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte
de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă
nu folosiţi deloc aparatul aproximativ 3 luni,
aceasta se va descărca în totalitate.
În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria
reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.
Puteţi folosi camera digitală cu toate că
respectiva baterie este descărcată, atât timp cât
nu înregistraţi data şi ora.
Dacă aparatul foto revine la reglajele implicite
implicite de fiecare dată când încărcaţi bateria
reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze
definitiv. Consultaţi dealer-ul Sony sau un
service Sony autorizat.
• Se recomandă să folosiţi obiective / accesorii*
marca Sony proiectate pentru a fi compatibile
cu caracteristicile acestei camere.
Folosind produse realizate de alţi producători
este posibil ca această cameră să nu funcţioneze
la întreaga sa capacitate sau să producă accidente
sau să apară disfuncţionalităţi ale camerei.
Metoda de încărcare a bateriei
reîncărcabile din interiorul aparatului
Introduceţi un acumulator încărcat în aparat
sau conectaţi camera la o priză de perete cu
ajutorul adaptorului de reţea (nu este furnizat)
şi lăsaţi camera timp de 24 de ore sau mai mult
cu alimentarea oprită.
202
* Inclusiv produse Konica Minolta.
Note privind cardurile de memorie
• Nu ataşaţi o etichetă etc. la un card de memorie
sau la adaptorul de card deoarece aceasta poate
cauza disfuncţionalităţi.
Note privind înregistrarea/redarea
• Când folosiţi un card de memorie pentru prima
dată cu această cameră foto, se recomandă
formatarea acestuia cu ajutorul camerei, înainte
de a înregistra, pentru a se obţine performanţe
mai stabile ale cardului. Ţineţi însă seama că
în urma operaţiei de formatare, toate datele
conţinute de cardul de memorie vor fi şterse,
fără a mai putea fi recuperate ulterior. De aceea,
aveţi grijă să salvaţi datele care vă interesează
pe hard diskul unui calculator, înainte de a
formata cardul de memorie.
• Dacă efectuaţi operaţii repetate de înregistrare/
ştergere, este posibil să apară o fragmentare a
datelor aflate pe cardul de memorie. Ca urmare,
este posibil ca să nu mai poată fi stocate sau
înregistrate filme pe cardul de memorie.
Într-un astfel de caz, stocaţi imaginile conţinute
de cardul de memorie pe hard diskul unui
calculator sau pe alt dispozitiv de stocare a
datelor, apoi formataţi cardul de memorie
(pag. 169).
• Înainte de a înregistra evenimente unice,
efectuaţi o înregistrare de probă pentru a vă
asigura că aparatul funcţionează corect.
• Camera nu este etanşă la stropire, udare şi
praf.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte
surse de lumină puternică deoarece vă poate
fi afectată ireversibil vederea sau poate fi
deteriorată camera foto.
• Nu folosiţi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiţătoarelor de
radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a
imaginilor poate fi imposibilă.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariţia de
disfuncţionalităţi.
• În cazul în care condensează umezeala în
interiorul camerei foto aveţi grijă ca aceasta
să se evapore înainte să mai utilizaţi aparatul
(pag. 201).
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă
disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate conduce
la deteriorarea cardului de memorie sau
la fragmentarea, deteriorarea sau pierderea
datelor.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului cu o bucată de pânză
moale sau cu un material similar. Căldura emisă
de bliţ poate face ca suprafaţa acestuia să degaje
de fum sau să se ardă.
• Nu lăsaţi camera, accesoriile furnizate etc.
la îndemâna copiilor deoarece este posibil ca
un card de memorie sau alte elemente să fie
înghiţite. Dacă apare o astfel de problemă,
consultaţi imediat un doctor.
203
Pentru a utiliza camera foto în străinătate
– Surse de alimentare
Puteţi folosi camera foto, încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea a.c. AC-PW10AM (comercializat
separat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare din reţeaua locală este alternativă şi
are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
Notă :
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncţionalităţi.
Cu privire la sistemele TV color
Când vizualizaţi imagini pe ecranul televizorului, camera şi televizorul trebuie să folosească acelaşi
sistem de culoare TV.
Sistem NTSC (1080 60i)
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Sistem PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, Republica Cehia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda,
Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, România, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia,
Ungaria, Vietnam etc.
Sistem PAL-M (1080 50i)
Brazilia
Sistem PAL-N (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM (1080 50i)
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
204
Formatul AVCHD
Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie pentru camerele video digitale utilizat pentru
înregistrarea la înaltă definiţie (HD) a semnalelor fie cu specificaţia 1080i*1, fie cu specificaţia 720p*2,
folosind o tehnologie de codare eficientă pentru comprimarea datelor. Pentru comprimarea datelor
video este adoptat formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor audio este folosit formatul
Dolby Digital sau cel PCM liniar.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime imagini cu o eficienţă superioară formatului
de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite stocarea semnalului video
de înaltă definiţie (HD) înregistrat cu o cameră video digitală pe DVD-uri cu diametrul de 8 cm, pe
hard disk, pe o memorie flash, pe un card de memorie etc.
Înregistrarea şi redarea cu camera dvs. digitală
Camera dvs. va realiza înregistrări la înaltă definiţie (HD), pe baza formatului AVCHD, aşa cum este
menţionat mai jos :
Semnal video*3 :
Dispozitiv compatibil 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i,
1920 × 1080/24p
Dispozitiv compatibil 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1920 × 1080/25p
Semnal audio :
Dolby Digital 2ch
Suport media de înregistrare :
card de memorie
*1 Specificaţie 1080i
O specificaţie de înaltă definiţie care utilizează 1080 de linii de baleiere efectivă şi formatul
intercalat.
*2 Specificaţie 720p
O specificaţie de înaltă definiţie utilizează 720 de linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.
*3 Datele înregistrate în alt format AVCHD decât cel mai sus menţionat nu vor putea fi redate cu
această cameră.
205
Înregistrări 3D
Note privind înregistrarea 3D
• Modul [Panoramă 3D] nu este adecvat în următoarele cazuri :
– când subiectul se deplasează,
– când subiectul se află prea aproape de cameră,
– când subiectul înregistrat conţine un model repetitiv, cum ar fi gresie sau faianţă, sau când acesta
prezintă un contrast slab, cum este cazul cerului, a unei plaje cu nisip sau a unei pajişti.
• Înregistrarea în modul [Panorama 3D] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :
– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea încet,
– când există prea multe mişcări nedorite ale camerei.
• Dacă nu puteţi roti sau rabata camera de-a lungul întregului subiect, în intervalul de timp disponibil, în
compoziţia imaginii va apărea o zonă de culoare neagră. În acest caz, reluaţi înregistrarea deplasând
mai repede camera astfel încât să fie înregistrată o imagine panoramică integrală.
• Deoarece sunt, de fapt, mai multe imagini alăturate, este posibil ca zonele în care acestea sunt lipite
să nu prezinte cursivitate.
• În condiţii de iluminare slabă, imaginea poate fi neclară.
• În condiţiile iluminării cu surse intermitente, cum este cazul lămpilor cu fluorescenţă, este posibil ca
imaginile să nu fie bine înregistrate.
• Când există o mare diferenţă de luminozitate, culoare sau focalizare între unghiul de înregistrare
panoramică 3D şi cel pentru care aţi stabilit focalizarea şi expunerea cu ajutorul facilităţii AE/AF
blocat, înregistrarea nu va fi realizată cu succes. În acest caz, modificaţi unghiul stabilit şi înregistraţi
din nou.
• Direcţia de înregistrare disponibilă este numai cea orizontală.
• Pentru detalii legate de procedura folosită la înregistrarea de imagini 3D, consultaţi pag. 44.
Note cu privire la redarea imaginilor 3D
• La redarea imaginilor 3D pe monitorul LCD al camerei sau pe un televizor care nu este compatibil
3D, imaginile afişate nu vor beneficia de efectul 3D.
Note cu privire la fişierele de imagine 3D
• Pentru crearea unei imagini 3D, este combinat un fişier JPEG şi unul MPO. Dacă ştergeţi unul dintre
aceste două fişiere de pe calculator, imaginea 3D nu va mai putea fi redată în mod corespunzător.
• Pentru detalii legate de procedura folosită pentru vizualizarea de imagini 3D, consultaţi pag. 153 şi
158.
206
Carduri de memorie
Note legate de folosirea cardurilor
de memorie
• Nu loviţi, îndoiţi sau scăpaţi pe jos cardul de
memorie.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în
următoarele condiţii :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în
interiorul unei maşini parcate la soare,
– în locuri expuse la radiaţii solare directe,
– în locuri umede sau în apropierea unor
substanţe corozive.
• Cardul de memorie poate fi destul de cald
imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l
cu prudenţă.
• Nu scoateţi suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat şi nici nu opriţi alimentarea
câtă vreme indicatorul luminos de acces este
aprins. Este posibil ca datele să fie deteriorate.
• Este posibil ca datele să se deterioreze dacă
utilizaţi cardul de memorie în apropierea unor
materiale puternic magnetizate sau dacă îl
utilizaţi într-un mediu cu un nivel ridicat de
electricitate statică sau de zgomot electric.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă
ale tuturor datelor importante pe un suport cum
ar fi hard diskul unui calculator.
• Când deplasaţi sau depozitaţi cardul de
memorie, puneţi-l în cutia cu care v-a fost
furnizat.
• Nu udaţi cardul de memorie.
• Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice
secţiunea cu borne a cardului de memorie.
• Când comutatorul de protejare la scriere a
cardului de memorie este în poziţia LOCK
(BLOCAT), nu puteţi efectua operaţii cum ar
fi înregistrarea sau ştergerea imaginilor.
• Nu este garantată funcţionarea cu această
cameră a cardurilor de memorie formatate cu
un calculator. Aveţi grijă să formataţi cardurile
de memorie cu ajutorul camerei.
• Durata de citire / scriere a datelor diferă în
funcţie de utilizarea combinată a unui card de
memorie cu alt echipament.
• Nu apăsaţi prea tare când scrieţi ceva în zona
de notare.
• Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie propriuzis.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de
memorie.
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna
copiilor mici, deoarece există riscul de a fi
înghiţit.
207
Note legate de cardurile “Memory
Stick” utilizate cu această
cameră
Tipurile de carduri “Memory Stick” ce pot fi
utilizate pentru această cameră sunt prezentate
în tabelul de mai jos. Nu poate fi garantată însă
funcţionarea corespunzătoare a tuturor funcţiilor
asociate suportului media “Memory Stick PRO
Duo”.
Card “Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
Card “Memory Stick PRO-HG Duo”*1*2
Compatibile cu această cameră.
Card “Memory Stick Duo”
Incompatibile cu această cameră.
Carduri “Memory Stick” şi
“Memory Stick PRO”
Incompatibile cu această cameră.
*1 Este dotat cu funcţia MagicGate. MagicGate
este o tehnologie de protejare a drepturilor de
autor care apelează la o metodă de criptare.
Înregistrarea şi redarea datelor care necesită
funcţii MagicGate nu pot fi realizate cu acest
aparat.
*2 Acceptă transferul de date la mare viteză prin
interfaţa paralelă.
*3 Când folosiţi suportul media “Memory Stick
PRO Duo” pentru a înregistra filme, pot fi
utilizate numai cele cu marcajul “Mark2”.
208
Note privind suportul media
“Memory Stick Micro”
(comercializat separat)
• Acest produs este compatibil cu suportul media
“Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” este
abrevierea pentru cardul de memorie “Memory
Stick Micro”.
• Pentru a folosi un suport “Memory Stick Micro”
cu această cameră, aveţi grijă să introduceţi
cardul “Memory Stick Micro” într-un adaptor
“M2” de mărimea Duo. Dacă veţi introduce
cardul “Memory Stick Micro” în cameră fără a
îl fi introdus în prealabil într-un Adaptor “M2”
de mărimea Duo, este posibil să nu îl mai puteţi
scoate din cameră.
• Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro” la
îndemâna copiilor mici deoarece poate fi
înghiţit în mod accidental.
Acumulator /
Încărcător pentru acumulator
• Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea
de energie rămasă a acumulatorului şi de
condiţiile în care se desfăşoară încărcarea.
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul
în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10
°C şi 30 °C. Este posibil să nu puteţi încărca
acumulatorul în afara acestui interval de
temperaturi.
• Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor
accesibilă aflată în apropiere.
• Nu încercaţi să încărcaţi acumulatorul din
nou la scurt timp după ce a fost încărcat sau
dacă nu a fost utilizat în perioada scursă de la
încărcarea anterioară deoarece performanţele
acestuia pot fi afectate.
• Nu încărcaţi nici un alt fel de acumulator în afara
celui “InfoLITHIUM” seria W, cu încărcătorul
care v-a fost furnizat pentru această cameră.
Dacă încercaţi să încărcaţi alte tipuri de
acumulatoare decât cele recomandate, acelea se
pot supraîncălzi, se poate scurge lichid coroziv
din ele sau pot exploda prezentând pericol de
arsuri sau de alte accidente.
• Dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE
clipeşte, acesta indică faptul că a apărut o eroare
legată de acumulator sau că aţi introdus un alt
acumulator decât tipul specificat. Verificaţi
dacă acumulatorul este de tipul specificat.
Dacă acumulatorul este de tipul recomandat,
scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul
nou apoi verificaţi din nou dacă încărcătorul
funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează
corect acum înseamnă că problema era legată
de acumulator.
• Dacă încărcătorul este murdar, este posibil ca
operaţia de încărcare să nu se desfăşoare cu
succes. Curăţaţi încărcătorul cu o bucată de
pânză curată şi uscată etc.
Note legate de folosirea
acumulatorului
• Folosiţi numai acumulatoare tip NP-FW50.
• Nivelul afişat este posibil să nu fie corect în
anumite circumstanţe.
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este
rezistent la apă.
• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri cu temperatură
extrem de ridicată cum ar fi într-o maşină sau
unde este expusă radiaţiilor solare directe.
Folosirea efectivă a
acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc la
temperaturi scăzute ale mediului ambiant,
perioada cât acesta poate fi folosit în locuri
răcoroase fiind mai scurtă, iar viteza de
înregistrare continuă fiind mai mică. În astfel
de cazuri, pentru a prelungi durata de folosire
a acumulatorului vă recomandăm să îl puneţi
într-un buzunar aproape de corpul dvs. pentru
a-l încălzi şi să îl montaţi în camera foto cu puţin
timp înainte de a începe să înregistraţi.
• Acumulatorul se va consuma rapid dacă, în
mod frecvent :
– utilizaţi bliţul,
– utilizaţi înregistrarea continuă,
– folosiţi iluminarea ecranului LCD,
– opriţi şi reporniţi camera.
209
Durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată.
Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin
în timp, pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult.
Când durata de funcţionare a acumulatorului
s-a diminuat considerabil, o posibilă cauză este
aceea că durata sa de viaţă se apropie de final.
Este necesar să cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în
funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de
operare şi de mediu, pentru fiecare acumulator
în parte.
Păstrarea acumulatorului
• Dacă nu veţi folosi acumulatorul o perioadă
îndelungată, este necesar ca o dată pe an să fie
încărcat complet după care să fie folosit până
la epuizarea totală a energiei sale cu camera
dvs., înainte de a fi păstrat într-un loc uscat şi
răcoros pentru a-i prelungi durata de viaţă.
210
Licenţe
Note privind licenţele
Aplicaţiile software “C Library”, “zlib” şi
“libjpeg” sunt furnizate împreună cu această
cameră. Vă furnizăm acest software în baza
unei convenţii de licenţă încheiate cu deţinătorii
drepturilor de autor respectivi. Conform solicitării
acestora, avem obligaţia de a vă informa
asupra următoarelor aspecte. Vă rugăm să citiţi
următoarele :
“license3.pdf” din directorul “License” de
pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi licenţele
(în limba engleză) pentru aplicaţiile software
“C Library”, “zlib” şi “libjpeg”.
A C E S T P R O D U S E S T E L I C E N Ţ I AT
SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC,
ACORDAT PENTRU UZUL PERSONAL
ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN
SCOPUL :
(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU
STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI/
SAU
(II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A
FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT
ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A
FOST OBŢIUNTĂ DE LA UN PROVIDER
VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA
AVC VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ
ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ
NICI O LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ
UTILIZARE.
PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC.,
LA ADRESA:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Cu privire la aplicaţiile software
compatibile GNU GPL / LGPL
În această cameră digitală sunt încorporate
aplicaţii software care sunt compatibile cu
Licenţa publică generală GNU (în continuare
denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică
generală restrânsă GNU (în continuare
denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi
că aveţi dreptul de a accesa, de a modifica şi
de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii
software în concordanţă cu licenţele LPG şi
LPGR furnizate.
Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi
adresa următoare pentru a-l prelua :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu fim contactaţi în legătură cu
conţinutul codului sursă.
Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de
pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi (în limba
engleză) licenţele “GPL” şi “LGPL” pentru
aplicaţiile software.
Pentru vizualizarea documentelor PDF, este
necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în
care aceasta nu este instalată pe calculatorul
dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet a
firmei Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
211
Pentru a afla mai multe în legătură cu
camera dvs. (Manualul de instrucţiuni α)
"Manualul de instrucţiuni α", care explică în detaliu cum se utilizează această cameră, este conţinut
de discul CD-ROM (furnizat). Consultaţi-l pentru a afla amănunte relativ la multe dintre funcţiile
aparatului.
Pentru utilzatorii de Windows
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul corespunzător
al acestuia.
2
Faceţi clic pe [Handbook].
3
Faceţi clic pe [Install].
4 Deschideţi “Manualul de instrucţiuni α” cu ajutorul simbolului de trecere directă de
pe desktop.
Pentru utilzatorii de Mac
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul corespunzător
al acestuia.
2
Selectaţi directorul [Handbook] şi copiaţi documentul “Handbook.pdf” (Manual de
instrucţiuni.pdf) stocat în directorul [GB] pe calculatorul dvs.
3 După încheierea copierii, faceţi dublu-clic pe“Handbook.pdf” (Manual de instrucţiuni.
pdf) .
212
Aflarea numărului de imagini ce pot fi
înregistrate/ durata înregistrării
Odată ce introduceţi un card de memorie în camera
foto şi treceţi comutatorul de alimentare (POWER) în
poziţia activat (ON), pe ecranul LCD este afişat numărul
de imagini ce pot fi înregistrate dacă veţi continua
să fotografiaţi în condiţiile valabile la momentul
respectiv.
Note :
• Dacă apare intermitent “0” (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) de culoare galbenă, cardul de
memorie este complet ocupat. Înlocuiţi-l cu un altul sau ştergeţi imaginile care nu vă interesează de
pe cardul de memorie (pag. 40).
• Când indicaţia "NO CARD" (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) clipeşte fiind de culoare
galbenă, înseamnă că nu este introdus nici un fel de card de memorie în aparat. Introduceţi un card
de memorie.
Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate pe un card de memorie
Tabelele de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media
formatat cu această cameră foto. Valorile sunt stabilite folosindu-se pentru testare carduri de memorie
standard, marca Sony. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card de
memorie folosit.
Dimensiunea imaginilor : L 16 M
Raportul laturilor : 3:2*
“Memory Stick PRO Duo”
- în număr de imagini Capacitate
Calitate
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
410
295
80
110
820
590
160
220
1650
1150
325
445
3350
2400
650
890
6700
4800
1300
1750
* Dacă pentru [Formatul imaginii] (Aspect ratio) este aleasă varianta [16:9], puteţi înregistra mai
multe imagini decât numerele prezentate în tabelul de mai sus (cu excepţia [RAW]).
213
Numărul de imagini care pot fi înregistrate folosind acumulatorul
Numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate când camera este folosită cu acumulatorul
(furnizat) complet încărcat este indicat în tabelul de mai jos.
Este posibil ca, în realitate, numerele să fie mai mici decât cele indicate în tabel, în funcţie de condiţiile
de folosire a camerei.
Mod ecran LCD
Mod vizor
aprox. 500 imagini
aprox.450 imagini
• Numărul este calculat în cazul folosirii unui acumulator complet încărcat în următoarele condiţii :
– temperatura mediului ambiant de 25°C,
– folosind un acumulator care este încărcat timp de o oră după ce indicatorul ÎNCĂRCARE se
stinge,
– folosind un suport media "Memory Stick PRO Duo", marca Sony (comercializat separat),
– pentru opţiunea [Quality] (Calitate) este aleasă varianta [Fine],
– pentru modul [Autofocus mode] (Auto Focalizare) este aleasă varianta [Automatic AF]
(Autofocalizare automată),
– se înregistrează o imagine la fiecare 30 secunde,
– bliţul luminează stroboscopic la fiecare 2 poze,
– se porneşte şi se opreşte aparatul o dată la fiecare 10 poze.
• Metoda de măsurare se bazează pe standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products
Association).
214
Durata disponibilă pentru înregistrarea de filme
Tabelul de mai jos indică aproximativ duratele totale de timp disponibile pentru înregistrare folosind
un card de memorie formatat cu această cameră.
"Memory Stick PRO Duo"
Unitate de măsură : h (ore), m (minute)
Capacitate
Dimensiune
imagine
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
1440 × 1080 12M
VGA 3M
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
20 m
1 h 10 m
40 m
2 h 25 m
1 h 20 m
4 h 55 m
2 h 45 m
10 h
5 h 30 m
20 h 5 m
Note
• Durata de înregistrare a filmelor variază deoarece camera este dotată cu facilitatea VBR (Viteză de
transfer variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena înregistată.
Când înregistraţi un subiect care se deplasează rapid, imaginea este mai clară, însa durata disponibilă
este mai redusă deoarece este necesară o cantitate mai mare de memorie pentru filmare.
Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiectul vizat şi de
calitatea/ dimensiunea stabilită pentru imagine.
• Valorile indicate nu reprezintă durata de înregistrare continuă.
• Durata de înregistrare poate depinde de condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie folosit.
, opriţi filmarea. Temperatura din interiorul camerei a crescut la un
• Când este afişat simbolul
nivel inacceptabil.
• Pentru detalii legate de redare, conusultaţi pag. 39.
215
Note privind înregistrarea continuă a filmelor
• Pentru realizarea operaţiilor de înregistrare a filmelor la înaltă calitate sau continuă folosind senzorul
de imagine APS-C este necesară o mare cantitate de energie. De aceea, dacă înregistraţi în mod
continuu, temperatura din interiorul camerei creşte, în special cea a respectivului senzor. În astfel
de cazuri, camera se va opri automat pentru a nu fi afectată calitatea imaginilor şi a fi protejat
mecanismul intern al camerei.
• Durata de timp disponibilă pentru înregistrarea unui film este cea indicată în tabelul de mai jos, în
condiţiile în care camera începe înregistrarea după ce alimentarea acesteia a fost oprită pentru o vreme.
Valorile de mai jos indică durata continuă, de la momentul în care camera începe înregistrarea, până
ce această operaţie este oprită.
Temperatura mediului ambiant
20 °C
30 °C
40 °C
Înregistrarea continuă a filmelor
cca. 29 minute
cca. 29 minute
cca. 26 minute
• Durata disponibilă pentru înregistrarea filmelor, variază în funcţie de temperatură şi de starea camerei
înainte de începerea filmării. Dacă recompuneţi sau înregistraţi adesea imagini după ce este pornită
alimentarea, temperatura din interiorul camerei creşte şi perioada disponibilă pentru filmare va fi
mai scurtă decât valorile indicate în tabelul de mai sus.
• Dacă este oprită camera deoarece temperatura din interiorul acesteia a crescut prea mult, lăsaţi-o
câteva minute cu alimentarea oprită. Porniţi înregistrarea după ce temperatura din interiorul camerei
scade complet.
• Perioada de timp disponibilă pentru filmare va fi mai lungă dacă ţineţi cont de următoarele :
– nu expuneţi camera la radiaţii solare directe,
– opriţi camera când nu este folosită,
– folosiţi un trepied şi dezactivaţi funcţia SteadyShot dacă este posibil.
• Dimensiunea maximă a unui fişier de film este de aproximativ 2 GB. Când dimensiunea fişierului
ajunge la aproximativ 2 GB, înregistrarea se opreşte automat dacă pentru [Formatul fişierului] este
aleasă varianta [MP4] şi este creat automat un nou fişier de film când pentru [Formatul fişierului]
este aleasă varianta [AVCHD].
• Durata maximă de înregistrare continuă este de 29 de minute.
216
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Tip de cameră
Cameră digitală cu obiective interschimbabile
Obiectiv
Obiectiv cu montură tip A
[Senzor de imagine]
Formatul imaginii
23,5 × 15,6 mm (format APS-C) senzor de imagine CMOS
Numărul total de pixeli ai camerei
cca. 16 500 000 pixeli
Numărul de pixeli eficace ai camerei
cca. 16 100 000 pixeli
[SteadyShot]
• Pentru fotografii :
Sistem :
Mecanism de comutare a senzorului de imagine
Efect :
cca. 2,5 EV ÷ 4,0 EV din timpul de expunere (în funcţie de condiţiile de
înregistrare şi de obiectivul montat)
• Pentru filme :
Sistem :
electronic
[Anti-Dust] (anti-praf)
Sistem
Acoperire de protecţie împotriva încărcării de pe filtrul trece-jos şi de pe mecanismul de comutare
a senzorului de imagine
[Sistem de Autofocalizare]
Sistem
Sistem de detecţie a fazei tip TTL, 15 puncte (3 puncte tip marcaj în cruce)
Domeniul de sensibilitate
De la –1 EV la 18 EV (echivalent ISO 100)
Sursă de lumină AF
aproximativ de la 1 la 5 m
217
[Vizor electronic]
Tip
Vizor electronic (color)
Dimensiunea ecranului
1,2 cm (tip 0,46)
Numărul total de puncte
1 440 000 puncte
Numărul efectiv de puncte
Când pentru [Viewfinder Magnifi.] (Mărire în vizor) este aleasă varianta [Maximum] :
1 440 000 puncte echivalente
Când pentru [Viewfinder Magnifi.] (Mărire în vizor) este aleasă varianta [Standard] :
1 253 280 puncte echivalente
Acoperirea cadrului
100 %
Mărire
Când pentru [Viewfinder Magnifi.] (Mărire în vizor) este aleasă varianta [Maximum] :
1,19 × cu obiectiv de 50 mm la infinit, –1 m-1 (dioptru)
Când pentru [Viewfinder Magnifi.] (Mărire în vizor) este aleasă varianta [Standard] :
1,09 × cu obiectiv de 50 mm la infinit, –1 m-1 (dioptru)
Declanşare cu privirea
Când pentru [Viewfinder Magnifi.] (Mărire în vizor) este aleasă varianta [Maximum] :
aproximativ 17 mm de la ocular, 16 mm de la cadrul ocularului la –1m-1)
Când pentru [Viewfinder Magnifi.] (Mărire în vizor) este aleasă varianta [Standard] :
aproximativ 19 mm de la ocular, 18 mm de la cadrul ocularului la –1m-1)
Ajustarea dioptrului
între – 4,0 şi + 4,0 m-1 (dioptru)
[Ecran LCD]
Panou LCD
tip 2,7 drive TFT / Ecran LCD pentru fotografii clare
Număr total de puncte
230 400 (320 × 3 (RGB) × 240) puncte
[Comanda expunerii]
Celule în care se efectuează măsurarea
Senzor CMOS “Exmor”
Metoda de măsurare
1200 zone de măsurătoare pentru evaluare
Domeniul de măsurare
de la – 2 EV la + 17 EV (în modurile Multisegment, Măsurarea bazată pe centru, Punctuală),
(pentru ISO 100 cu obiectiv de F1,4)
218
Sensibilitatea ISO (Index de expunere recomandat)
Fotografii : AUTO (ISO 100 – 3 200), ISO de la 100 la 16 000 (pas de 1 EV)
Filme :
AUTO (ISO 100 – 3 200 echivalent), ISO de la 100 la 3 200 echivalent
(pas de 1 EV)
Compensarea expunerii
± 3,0 EV (cu un pas de variaţie de 1/3 EV)
[Obturator]
Tip
Controlat electronic, transversal - vertical, tip plan focal
Domeniul vitezelor
Fotografii : între 1/4000 secunde şi 30 secunde, bulb
Filme :
între 1/4000 secunde şi 1/4 secunde (pas de 1/3 EV), până la 1/60 în modul AUTO
Viteza de sincronizare a bliţului
1/160 secunde
[Bliţ încorporat]
Bliţ G, Nr.
GN 10 (în metri la ISO 100)
Durata de reciclare
Aprox. 3 secunde
Acoperirea bliţului
Acoperire obiectiv de 18 mm (distanţa focală indicată de obiectiv)
Compensarea bliţului
± 2,0 EV (cu un pas de variaţie de 1/3 EV)
Raza de acţiune a bliţului
Diafragmă
100
Reglaj
ISO
200
400
800
F2.8
1 m – 3,6 m
1m–5m
1,4 m – 7,1m
2 m – 10 m
F4.0
1 m – 2,5 m
1 m – 3,6 m
1m–5m
1.4 m – 7,1 m
F5.6
1 m – 1,8 m
1 m – 2,5 m
1 m – 3,6 m
1m–5m
[Înregistrare continuă]
Viteza de înregistrare continuă :
Prioritate AE continuă la telezoom : maxim 7 imagini pe secundă/
: maxim 5,5 imagini pe secundă /
: maxim 2,5 imagini pe secundă
• În condiţiile de măsurare stabilite de firma Sony. În funcţie de condiţiile de înregistrare
(Dimensiunea imaginii, Sensibilitatea ISO, Valoarea diafragmei, Reducerea zgomotului cauzat
de sensibilitatea înaltă sau de reglajul ales pentru [Lens Comp.: Distortion] (Compensare obt.:
distorsiune), viteza de înregistrare continuă este mai mică.
219
Numărul maxim de cadre înregistrate continuu :
• În modul Prioritate AE continuă la telezoom
Fin: 17 imagini/ Standard : 18 imagini
• În modul înregistrare continuă :
Fin: 15 imagini/ Standard : 16 imagini/ RAW & JPEG : 6 imagini/ RAW: 7 imagini
[Mărirea imaginii la redare]
Domeniul scalei :
Dimensiunea imaginii : L: aprox. ×1,0 – ×15,4/ M: aprox. ×1,0 – ×11,2/ S: aprox. ×1,0 – ×7,7
[Format de înregistrare]
Formatul fişierului
• Fotografii : compatibil JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, compatibil MPF Baseline), RAW
(Format ARW2.3 exclusiv pentru Sony)
• Fotografii 3D : compatibil MPO (MPF Extins (Imagini diferite)
• Film (format AVCHD) : compatbil AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/ H.264
Audio: Dolby Digital 2 canale, dotat cu Dolby Digital Stereo Creator
• Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Film (format MP4) Video: MPEG-4 AVC/ H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 canale
[Suport de înregistrare]
• Card “Memory Stick PRO Duo”,
• Card de memorie SD
[Conectori de intrare / ieşire]
USB :
miniB, USB de mare viteză (USB 2.0)
HDMI :
minimufă HDMI
Terminal de microfon :
3,5 mm minimufă Stereo
Terminal telecomandă (REMOTE)
[Alimentare, cerinţe generale]
Acumulator utilizat
Acumulator reîncărcabil tip NP-FW50
220
[Altele]
Microfon : Stereo
Difuzor :
Mono
Facilităţi pentru imprimare :
compatibil Exif Print,
compatibil PRINT Image Matching III,
compatibil DPOF
PRINT Image Matching III : Compatibil
Dimensiuni (aprox.) :
124,1 × 92 × 84,7 mm (L/Î/A, exclusiv părţile proeminente)
Masă :
aprox. 506 g (cu acumulator şi card de memorie “Memory Stick PRO Duo”)
aprox. 448 g (numai corpul camerei)
Intervalul de temperaturi la funcţionare : 0°C ÷ +40°C
Despre compatibilitatea datelor de imagine
• Această cameră este compatibilă cu standardul universal DCF (Design rule for Camera File system)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
• Nu este garantată redarea cu alt echipament a imaginilor înregistrate cu camera dvs. şi nici redarea
cu această cameră a imaginilor înregistrate sau editate cu alte echipamente.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Încărcător pentru acumulator / Acumulator
x Încărcător pentru acumulator tip BC-VW1
100 - 240V curent alternativ ;
50/60 Hz ;
4,2 W
Parametrii la ieşire :
8,4 V curent continuu ;
0,28 A
Intervalul de temperaturi la funcţionare : 0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare : -20°C ÷ +60°C
Dimensiuni maxime :
aprox. : 63 × 95 × 32 mm (L / Î / A)
Masa :
cca. 85 g
Parametrii la intrare :
221
x Acumulator NP-FW50
Acumulator folosit :
Tensiune maximă :
Tensiune nominală :
Tensiune maximă la încărcare :
Intensitate maximă a curentului la încărcare :
Capacitate :
Dimensiuni maxime :
Masă :
Acumulator cu ioni de litiu
8,4 V curent continuu
7,2 V curent continuu
8,4 V curent continuu
1,02 A
• obişnuită : 7,7 Wh (1080 mAh)
• minimă :
7,3 Wh (1020 mAh)
31,8 × 18,5 × 45 mm (L / Î / A)
aprox. 57 g
Obiectiv
Denumire
(Denumirea modelului)
Echivalentul unei distanţe
focale corespunzătoare
formatului 35 mm*1 (mm)
Elemente grupate în
obiectiv
Unghiul câmpului vizual*1
Distanţa focală minimă*2
(m)
Mărire maximă (X)
Distanţă focală minimă
(f-stop)
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni
(diametru maxim × înălţime)
(aprox., mm)
Masă (aprox., g)
DT 18-55 mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
27 – 82,5
DT 55-200 mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135 mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
82,5 – 300
27 – 202,5
7–8
9 – 13
11 – 14
76° – 29°
29° – 8°
76° – 12°
0,25 (0,82)
0,95 (3,2)
0,45 (1,48)
0,34
0,29
0,25
f/22-36
f/32-45
f/22-36
55
55
62
69,5 × 69
71,5 × 85
76 × 86
210
305
398
*1 Valorile pentru echivalentul unei distanţe focale corespunzătoare formatului 35 mm şi pentru unghiul
câmpului vizual sunt valabile pentru o cameră digitală cu obiective interschimbabile, dotate cu un
senzor de imagine de dimensiune APS-C.
2
* Distanţa focală minimă reprezintă cea mai scurtă distanţă de la senzorul de imagine la subiect.
222
• Acest obiectiv este dotat cu un codor de distanţă. Acesta permite măsurarea cu mai mare acurateţe
(ADI) folosind un bliţ pentru ADI.
• În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifica la fiecare schimbare a distanţei
de înregistrare. Distanţa focală presupune că obiectivul focalizează la infinit.
• Poziţia corespunzătoare focalizării la infinit asigură anumite reglaje pentru compensarea schimbării
focalizării cauzate de modificarea temperaturii. Pentru a înregistra un subiect aflat la distanţă infinită,
în modul MF, folosiţi vizorul şi reglaţi focalizarea.
Despre distanţa focală
• Unghiul de imagine al acestei camere este mai îngust decât al unui aparat foto cu film, în format de
35 mm. Puteţi să aflaţi echivalenţa aproximativă a distanţei focale cu cea a unui aparat foto cu film,
în format de 35 mm şi să fotografiaţi la acelaşi unghi al imaginii, mărind cu jumătate distanţa focală
a obiectivului dvs.
Spre exemplu : utilizând un obiectiv de 50 mm, puteţi obţine echivalentul aproximativ al unuia de
75 mm folosit de un aparat foto cu film, în format de 35 mm.
223
Mărci înregistrate
•
este marcă înregistrată a Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PROHG Duo”,
, “Memory Stick Micro”, “MagicGate” şi
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony Corporation.
• “Photo TV HD” este marcă de comerţ a Sony Corporation.
• “AVCHD Progressive” şi sigla “AVCHD” sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
• Blu-ray DiscTM şi Blu-rayTM sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• “Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX şi Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci de comerţ sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Mac şi MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
• PowerPC este marcă de comerţ înregistrată a IBM Corporation în Statele Unite.
• Intel, Intel Core, MMX şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Sigla SDXC este marcă de comerţ a SD-3C, LLC.
• Eye-Fi este marcă de comerţ a Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.
•“
”, “PlayStation” sunt mărci de comerţ ale Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe este marcă de comerţ înregistrată sau marcă de comerţ a Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare în
acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
224
• Adăugaţi un plus de divertisment consolei de jocuri PlayStation 3 preluând aplicaţia destinată acesteia
de la magazinul virtual PlayStation (acolo unde este disponibil).
• Aplicaţia pentru PlayStation 3 necesită crearea unui cont PlayStation Network şi preluarea aplicaţiei.
Accesibilă în regiunile unde PlayStation este disponibilă.
Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum şi
răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi pe Site-ul
nostru de Internet dedicat clienţilor.
http://www.sony.net/
225
Index
Valori numerice
3D.......................................14, 42, 45, 94, 206
A
Activităţi sportive...................................44, 92
Acumulator ............................................26, 27
Încărcare ...................................................24
Adobe RGB................................................163
AE fixată ....................................................127
AF, zonă ~ ..................................... 79, 113116
AF, sursă luminoasă .................................. 117
Ajustarea dioptrului .............................34, 222
Amurg - cameră în mână..................43, 44, 93
Autofocalizare ............................................ 115
Apus de soare .........................................44, 93
Auto inteligent .......................................42, 91
Auto superior .........................................43, 91
Autofocalizare, mod ............................. 60, 115
Auto HDR ..........................................133, 134
AVCHD ........................................75, 109, 205
Avertizare, mesaje ...................................... 119
B
Balans de alb ..............................................139
Balans de alb, variaţie (valori adiacente) ...149
Balans de alb personalizat ..........................141
Bliţ automat..........................................48, 130
Bliţ, comandă~ ...........................................129
Bliţ, fără fir (wireless) ................................130
Bliţ, mod .......................................46, 60, 129
Bliţ oprit ...........................................36, 42, 91
Bliţ umplere .................................................60
“BRAVIA” Sync ........................................158
BULB, înregistrare.....................................103
Buton AEL ...................................58, 131, 164
Buton de comandă..................................19, 58
Buton Fn................................................ 19, 58
Buton ISO ............................................19, 131
Buton declanşată ....................................18, 36
Buton MOVIE (Film) ....................20, 38, 105
Buton declanşator...................................18, 36
Buton previzualizare ..................................165
Buton ridicare bliţ ..........................18, 46, 129
Buton Meniu ..........................................20, 61
Buton Zoom .........................................20, 142
226
C
Calculator .....................................70, 178, 195
Calitatea .....................................................160
Card de memorie ..................26, 150, 196, 206
Caroiaj ........................................................164
Ceas, reglare .................................................32
Claritate ......................................................138
Compensarea bliţului .................................127
Compensare obiectiv ..........................167, 168
Conexiune USB .........................................178
Condensarea umezelii ................................201
Contrast ......................................................137
Compensarea contrastului ..........................133
Contrast puternic monocrom......................136
Contur ........................................................120
Creare disc .................................................182
CTRL FOR HDMI .....................................158
Culoare
Filtru ................................................139, 140
Spaţiu de ~...............................................163
Temperatură de ~.....................................140
Curăţare, mod ............................................188
Curăţarea camerei şi a obiectivului ............186
Curea de umăr ..............................................16
D
Dată, imprimare .........................................185
DC IN, terminal (c.c) ...................................22
Declanşator zâmbet ....................................125
Denumire director ......................................174
Desemnarea feţelor ....................................125
Detectarea feţelor .......................................122
Diafragmă ............................................ 98, 110
Dimensiunea imaginii ..................................53
Dioptru, ajustare...........................................34
Director nou ...............................................170
Disc, creare~ ..............................................182
DISP .....................................................52, 175
Distanţa focală ...........................................192
D, Optimizator domeniu~ ..........................133
DOPF, reglaj...............................................185
Drive, mode~ .......................................50, 145
E
Eco, mod ....................................................166
Economisire energie...................................167
Ecran LCD .....................................76, 86, 149
Efecte de imagine .......................................136
Expunere, Compensare~ ..............................48
Expunere manuală ......................................102
EV, scală .......................................48, 102, 148
Extragerea imaginilor Auto superior ............88
Eye-Start AF.................................................84
Eye-Fi.........................................................172
F
Fişier, număr ..............................................174
Filtru de culoare .........................................138
Focalizare ................................................... 114
Focalizare fixata ................................... 64, 114
Focalizare, manuală directă .......................120
Focalizare, mod~........................................ 114
Focalizare automată ................................... 116
Format de imagine .............................164, 217
Formatare ...................................................168
Fotografiere ..................................................34
Funcţiile butonului AEL.......................58, 129
G
Ghid inern ....................................................68
H
HDMI, rezoluţie .........................................158
High ISO NR..............................................162
Histogramă ..................................................86
I
Identificarea părţilor componente ................18
Imprimare
Specificarea DPOF ..................................190
Datei ........................................................185
Index imagini ............................................... 55
Indicator de focalizare................................ 113
Iniţializare .................................................. 172
Interfaţă grafică ............................................ 64
Interfaţă
de redare .......................................... 150, 153
ISO, sensibilitate ........................................ 135
Î
Înregistrare ................................................... 36
audio film ................................................ 112
BULB ...................................................... 105
continuă ................................................... 149
continuă în modul Auto superior ............... 93
filme .................................................. 38, 108
panoramică .......................................... 45, 96
recomandări ............................................... 69
Încadrarea automată a portretelor .............. 126
Încărcare acumulator .................................... 24
J
JPEG .......................................................... 180
L
Licenţe........................................................ 211
Long exp NR .............................................. 182
Luminozitatea LCD ............................. 66, 178
LCD
ecran ....................................46, 78, 144, 149
Luminozitate ............................................ 67
M
Mac ................................................71, 73, 212
Macro ...............................................44, 82, 92
Manşonul ocularului ...............................16,83
Mărire pentru focalizare (Focus Magnifier)122
Mărire în vizor .............................................64
Măsurătoare bazată pe centru.....................130
Meniu ...........................................................62
227
Mesaje de avertizare ..................................165
Mod
autofocalizare ................................... 60, 113
de măsurare ............................................ 128
vizualizare ...................................... 152, 156
Multisegment .............................................128
N
Numărul de imagini ce pot fi
înregistrate .......................................149, 213
Numărul fişierului ......................................169
O
Obiectiv ..................................................23, 29
Optimizatorul domeniului D ........................23
P, Q
Parasolar.......................................................30
Peisaj ..............................................43, 44, 138
PlayMemories Home ...................................72
Portret...............................................43, 44, 93
Portret în noapte .....................................44, 93
Previzualizare ...............................................99
Programare auto ...........................................97
Prezentare de imagini .................................152
Prioritate AE la telezoom continuu ..............98
Prioritate timp de expunere ........................102
Prioritate diafragmă ...................................100
Prioritate la urmărirea feţelor .....................119
Prioritate AE continuă la telezoom ......96, 223
Protejare .....................................................155
228
R
RAW.......................................................... 160
Rear sync............................................. 48, 133
Recuperare BD imagini............................. 171
Reducere ochi roşii ..................................... 63
Reducerea zgomotului ...................... 135, 166
Reducerea zgomotului produs de vânt . 110
Reducerea zgomotului multicadru ....... 135
datorat de expunerii prelungite............. 162
cauzat de sensibilitatea (ISO) ridicată .. 162
Reglaje
implicite ................................................. 175
de înregistrare ......................................... 112
Reluare automată ...................................... 164
Reset (Iniţializare) ..................................... 169
S
Saturaţie .................................................... 138
Scala EV...................................... 48, 102, 148
Scală pentru distanţa focală ........................ 23
Scenă nocturnă ............................................ 60
Selecţia scenei ....................................... 42, 92
Semnale audio ............................................. 68
Sensibilitate ISO ....................................... 131
Senzor ocular ..................................... 83, 192
Sincronizare
de mare viteză .........................................130
lentă ...................................................49, 129
spate ..........................................................48
de zi ...........................................................43
Software ...................................................... 72
Soluţionarea problemelor .......................... 195
Spaţiu de culoare ....................................... 162
Specificaţii ................................................ 221
Spot (punctual) .................................. 116, 144
Stil creativ ......................................... 151, 137
Stabilire dată / oră ....................................... 33
Stabilire zonă .............................................. 33
Slow Sync (Sincronizare lentă) ........... 49, 129
SteadyShot, funcţie~ ................................... 89
Sursă luminoasă AF .................................. 115
Ş
Ştergere ............................................... 40, 156
T, Ţ
Telecomandă ............................... 21, 167, 224
Temperatură de culoare ............................. 141
Temporizator ................................. 51, 80, 147
Timp de expunere........................................ 99
U
Umezeală, condensare............................... 201
Urmărire subiect........................................ 116
USB, conexiune ........................................ 178
V
Valori adiacente ......................................... 151
balans de alb ......................................51, 146
bliţ ...........................................................150
expunere ..................................................149
un cadru ...................................................148
Variaţie continuă ....................................... 148
Versiune..................................................... 177
Vizor .................................................... 34, 222
Vizualizare directă ...................................... 86
Vizualizarea imaginilor ............................... 56
vizualizarea imaginilor pe ecranul unui
televizor ................................................. 57
vizualizarea imaginilor la calculator ........ 70
W
Windows, calculator...................... 70, 72, 212
Wireless (fără fir), bliţ~ ......................... 48, 81
Wireless, LAN~ ........................................ 171
WB (balans de alb).................................... 139
Z
Zgomot, reducere
datorat de expunerii prelungite ...............162
cauzat de sensibilitatea ridicată ...............162
multicadru ...............................................135
produs de vânt .........................................110
Zonă de AF.................................................115
Zoom ....................................................36, 146
buton..................................................58, 142
digital ..............................................106, 142
inel de~ ......................................................23
inteligent..................................................142
pentru imagini clare ................................142
229
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising