Sony | DSLR-A850Q | Sony DSLR-A850Q DSLR-A850 Corp cu obiectiv cu zoom standard Instrucţiuni de utilizare

Pregătirea camerei
Înainte de acţionare
Înregistrarea imaginilor
Folosirea funcţiilor de
înregistrare
Folosirea funcţiilor de
vizualizare
Folosirea meniului
Vizualizarea imaginilor cu
ajutorul unui calculator
Imprimarea imaginilor
Cameră digitală Single Lens Reflex
Manual de instrucţiuni
DSLR-A850
RO
© 2009 Sony Corporation
Înregistrarea
proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul
sunt plasate în partea de jos a aparatului. Notaţi
numărul serial în spaţiul care-i este rezervat în
continuare.
Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi
la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest
produs.
Număr model DSLR-A850
Număr serial _________________
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile sau
scurtcircuitele, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru clienţii din S.U.A.
Acest simbol este marcat pentru a
atenţiona utilizatorul asupra prezenţei, în interiorul aparatului, a
unor zone neizolate în care există
“tensiuni periculoase”, suficient de
mari pentru a reprezenta un pericol
de electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat pentru a
atenţiona utilizatorul asupra prezenţei unor instrucţiuni importante de
folosire sau de întreţinere în documentaţia care însoţeşte aparatul.
Măsuri de siguranţă
Pentru protecţia dumneavoastră, vă rugăm
să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile privind
siguranţa, înainte de a acţiona aparatul, după
care să păstraţi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaţi atenţie şi respectaţi avertizările,
măsurile de precauţie şi instrucţiunile de pe
aparat precum şi cele prezente în acest manual
de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acţionat numai dacă este
alimentat de una dintre sursele de energie indicate
pe eticheta ataşată acestuia. Dacă nu sunteţi
siguri de caracteristicile reţelei de alimentare de
la dumneavoastră de acasă, consultaţi dealer-ul
sau compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcţionează alimentate
de baterii sau de alte surse, consultaţi manualul
de instrucţiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu de
alimentare cu un ştecăr de curent alternativ
polarizat (ştecăr care are o lamă de mai lată
decât cealaltă).
Ştecărul se va potrivi la priză într-o singură
poziţie, această facilitate reprezentând o măsură
de precauţie. Dacă nu puteţi introduce ştecărul în
priză într-o anumită poziţie, încercaţi în poziţie
inversă. Dacă nici aşa nu reuşiţi să cuplaţi
ştecărul la priză, contactaţi un electrician pentru
a vă instala o priză corespunzătoare. Nu neglijaţi
scopul de măsură de siguranţă al ştecărului
polarizat introducându-l cu forţa în priză.
Suprasarcină
Nu cuplaţi prea multe echipamente, cabluri de
alimentare sau aparatură electrocasnică la o
priză de perete, pentru a nu depăşi capacitatea
acesteia, deoarece pot fi generate incendii sau
şocuri electrice.
2
Măsuri de siguranţă
Pătrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceţi nici un fel de obiecte prin orificiile
aparatului, deoarece puteţi să atingeţi puncte
cu tensiune periculoasă sau să scurtcircuitaţi
anumite piese din interiorul acestuia, ceea ce
poate produce incendii sau şocuri electrice. Nu
vărsaţi nici un fel de lichide deasupra camerei
foto.
Elemente ataşate
Nu folosiţi elemente ataşate care nu sunt
recomandate de producător, deoarece pot fi
periculoase.
Curăţare
Decuplaţi aparatul de la priza de perete înainte
de a-l curăţa sau lustrui. Nu folosiţi substanţe
de curăţare lichide şi nici sub formă de aerosoli.
Folosiţi o bucată de pânză uşor umezită cu apă
pentru a curăţa exteriorul aparatului.
Instalare
Apă şi umezeală
Nu utilizaţi aparatul alimentat la o priză în
apropierea apei – în apropierea căzii de baie, a
chiuvetei din baie sau din bucătărie, a maşinii
de spălat, într-o pivniţă umedă sau în apropierea
unei piscine etc.
Protecţia cablului de alimentare
Aşezaţi cablul de alimentare în aşa fel încât să nu
fie prins sub sau între alte obiecte şi acordaţi în
special atenţie la conectori, ştecăr şi alte puncte
în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aşezaţi aparatul pe un suport, trepied, sisteme
de prindere sau o masă instabile deoarece acesta
poate să cadă şi să cauzeze grave accidentări unui
copil sau unui adult şi deteriorări importante
aparatului. Folosiţi numai suporturi, trepiede,
sisteme de prindere sau mese recomandate de
producător pentru a aşeza camera.
Ventilaţie
Fantele şi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaţie
corespunzătoare. Pentru a asigura o bună
funcţionare a camerei şi pentru a o proteja de
supraîncălzire, aceste fante şi orificii nu trebuie
niciodată acoperite sau blocate.
– Nu acoperiţi niciodată fantele şi orificiile de
aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaţi fantele şi orificiile de aerisire prin
aşezarea aparatului pe pat, pe o canapea, pătură
sau pe alte suprafeţe similare.
– Nu aşezaţi aparatul în stare de funcţionare în
spaţii înguste cum ar fi într-o bibliotecă, întrun dulap închis decât dacă este asigurată o
ventilaţie adecvată.
– Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor surse de
încălzire sau a unor contoare de căldură, nu îl
plasaţi deasupra unor astfel de dispozitive şi
nici nu îl expuneţi la lumină solară directă.
3
Descărcări electrice
Pentru o protejare suplimentară a aparatului
în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau
când acesta este lăsat nefolosit pentru o perioadă
îndelungată de timp, decuplaţi-l de la priza de
perete şi decuplaţi antena şi cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitată deteriorarea camerei
cauzată de descărcări electrice sau de scurgerile
de energie din reţea.
Service
Deteriorări care necesită service
Decuplaţi aparatul de la reţea şi apelaţi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în următoarele condiţii :
– dacă este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ştecărul,
– dacă a pătruns vreun lichid sau vreun obiect în
interiorul carcasei,
– dacă aparatul a fost expus la ploaie sau udat,
– dacă aparatul a suferit un şoc puternic prin
cădere sau dacă i s-a deteriorat carcasa,
– dacă aparatul suferă o modificare clară a
performanţelor este necesar să apelaţi la
service,
– dacă aparatul nu funcţionează în mod normal
când urmaţi instrucţiunile de utilizare. Reglaţi
numai acele butoane care sunt specificate
în acest manual de instrucţiuni. Reglarea
necorespunzătoare a altor butoane poate
conduce la deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcţionare
normală va fi necesar, ulterior, un volum de
muncă important din partea unei persoane
calificate.
Service
Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepărtarea carcasei
vă poate expune la tensiuni periculoase sau la
ale riscuri.
Apelaţi pentru service numai la persoane
calificate.
4
Înlocuirea părţilor componente
Dacă este necesară înlocuirea unei părţi
componente, aveţi grijă ca persoana de la service
să folosească piese de schimb specificate de
producător, care au aceleaşi caracteristici ca şi
cele originale.
Înlocuirea neautorizată a pieselor poate conduce
la incendii, şocuri electrice sau la apariţia altor
elemente de risc.
Verificări privind siguranţa
După orice operaţie de service sau după orice
reparaţie la care a fost supus aparatul, solicitaţi
persoanei de la service să efectueze verificările
de rutină legate de siguranţă (aşa cum sunt ele
specificate de producător) pentru a vă asigura
că aparatul poate fi folosit în condiţii de
siguranţă.
PĂSTRAŢI ACEASTĂ
D O C U M E N TA Ţ I E
DEOARECE CONŢINE
I N S T R U C Ţ I U N I
IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANŢA.
PERICOL :
PENTRU A DIMINUA
RISCUL DE INCENDII ŞI DE
ELECTROCUTĂRI, URMAŢI
CU GRIJĂ INSTRUCŢIUNILE
URMĂTOARE.
Pentru conectarea la o sursă de alimentare care
nu este din S.U.A., utilizaţi un adaptor de priză
adecvat pentru priza de perete folosită.
Citiţi mai întâi aceste informaţii
ATENŢIE
Înlocuiţi acumulatorul numai cu unul de tipul
indicat la specificaţii, în caz contrar putând
fi declanşate incendii sau putând fi cauzate
accidente. Nu expuneţi acumulatorul la surse
de căldură excesivă cum ar fi la radiaţii solare
directe, foc sau alte.
Pentru clienţii din S.U.A. şi din
Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR CU
IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni de Litiu
sunt reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea mediului
returnând acumulatoarele la
punctele de colectare şi la locurile de reciclare
cele mai apropiate de dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaţi pagina de Internet:
http://www.rbrc.org/
Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de litiu
defecte sau din care curge lichid.
Acumulator
Acest echipament corespunde Părţii a 15-a a
regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă
următoarele două condiţii :
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe
periculoase şi (2) dispozitivul trebuie să accepte
orice fel de interferenţe recepţionate, inclusiv
interferenţe care pot genera operaţii nedorite.
Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitale
corespunde standardului canadian ICES-003.
Atenţie
Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune
la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri
cu substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţi
următoarele măsuri de precauţie :
• Nu dezasamblaţi acumulatorul.
• Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici
un fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cu
un ciocan, căderea pe jos sau presarea prin
călcare.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiecte
metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi
ridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţii
solare directe sau căldura acumulată într-o
maşină parcată la soare.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc
acumulatorul.
• Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care sunt
deteriorate sau din care se scurge lichidul.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un
încărcător produs tot de firma Sony sau cu un
alt dispozitiv compatibil.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor
mici.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip sau
cu unul echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat,
respectând instrucţiunile.
Pentru clienţii din S.U.A.
UL este o organizaţie recunoscută la nivel
internaţional, ce se ocupa de siguranţă.
Marcajul UL care apare pe acest produs indică
faptul ca acesta a fost listat de organizaţia UL.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest
produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numărul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
5
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DSLR-A850
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual
pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi
acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC.
Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi
poate radia energie cu frecvenţă radio, iar
în cazul în care nu este instalat şi folosit
conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe
dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii.
Nu există însă nici o garanţie că nu vor apărea
interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest
aparat cauzează interferenţe cu recepţia radio
sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe
luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealerului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Părţii a 15-a a regulamentului
FCC.
Doar pentru clienţii din statul
California, S.U.A.
Material ce conţine perclorat - pot fi necesare
precauţii deosebite la manevrare. Consultaţi
adresa de internet :
w w w. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conţin perclorat.
6
Pentru clienţii din Europa
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva EMC
pentru folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe
pot influenţa imaginea şi sonorul acestui
aparat.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului
de date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia
sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul
de comunicaţie (USB etc.).
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Dezafectarea
bateriilor
(acumulatoarelor) uzate (Valabil
în Uniunea Europeană şi în
celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
7
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie
înlocuită cu o siguranţă care prezintă aceleaşi
caracteristici şi care este aprobată de ASTA sau
BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după
înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. În cazul în care îl pierdeţi,
contactaţi cel mai apropiat service Sony.
Notă pentru clienţii din ţările în
care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
8
Note privind utilizarea camerei digitale
Nu se acordă despăgubiri pentru
conţinutul înregistrării
• Nu se acordă despăgubiri în cazul în care
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile din
cauza unei defecţiuni a camerei digitale sau a
cardului de memorie etc.
Recomandare de realizare a unei copii
de siguranţă
• Pentru a evita riscul de pierdere a datelor, aveţi
grijă să realizaţi întotdeauna o copie de siguranţă
a acestora pe un alt suport media.
Măsuri de precauţie privind drepturile
de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate prin legea
drepturilor de autor. Înregistrarea neautorizată a
acestora poate să contravină prevederilor acestei
legi.
Imaginile folosite în acest manual
Ilustraţiile utilizate ca exemple în acest manual
sunt imagini reproduse şi nu imagini reale,
înregistrate cu această cameră digitală.
Note privind ecranul LCD şi obiectivul
• Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie de
foarte mare precizie astfel încât 99,99% dintre
pixeli să fie operaţionali. Totuşi, este posibil ca
unele puncte minuscule negre şi/sau luminoase
(de culoare albă, roşie, albastră sau verde) să
apară constant pe ecranul LCD. Apariţia acestor
puncte este normală în procesul de producţie şi
nu afectează în nici un fel înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roşii, albastre, verzi
• Nu expuneţi camera la radiaţii solare directe. În
cazul în care lumina solară este concentrată pe
un obiect, pot fi generate incendii. Dacă trebuie
să lăsaţi totuşi camera la soare, montaţi capacul
de protecţie a ocularului.
• Nu apăsaţi puternic ecranul LCD. Ecranul se poate
decolora şi pot apărea disfuncţionalităţi.
• Este posibil ca imaginile să lase urme pe
ecranul LCD atunci când vă aflaţi în spaţii cu
temperatură scăzută. Aceasta nu reprezintă
o disfuncţionalitate. Dacă porniţi camera în
spaţii răcoroase, monitorul LCD poate fi o
vreme întunecat. Când camera se încălzeşte,
monitorul va funcţiona corect.
9
Cuprins
Măsuri de siguranţă ........................................................................3
Citiţi mai întâi aceste informaţii .......................................................5
Note privind utilizarea camerei digitale ...........................................9
Pregătirea camerei
Verificarea accesoriilor furnizate...................................................13
Pregătirea acumulatorului.............................................................14
Montarea obiectivului....................................................................21
Introducerea unui card de memorie..............................................23
Pregătirea camerei .......................................................................27
Folosirea accesoriilor furnizate .....................................................29
Aflarea numărului de imagini ce pot fi înregistrate .......................31
Curăţarea camerei ........................................................................33
Înainte de acţionare
Identificarea părţilor componente şi a indicatorilor de ecran ........36
Partea frontală .............................................................................................. 36
Partea din spate ........................................................................................... 37
Părţile laterale / Partea de jos ...................................................................... 38
Ecranul LCD (Interfaţa cu informaţii legate de înregistrare) ......................... 39
Afişaj............................................................................................................. 42
Vizor ............................................................................................................. 43
Selectarea unei funcţii / unui reglaj...............................................45
Selectarea funcţiilor din interfaţa Quick Navi................................................ 46
Înregistrarea imaginilor
Înregistrarea folosind configurarea automată a camerei ...47
Modul expunere ............................................................................49
P Înregistrarea folosind modul Program automat ........................................ 49
A Înregistrarea apelând la Prioritatea diafragmei ........................................ 51
S Înregistrarea apelând la Prioritatea timpului de expunere ........................ 52
M Înregistrarea folosind Expunerea reglată manual ................................... 53
M Înregistrarea de traiecte luminoase folosind Expunerea prelungită (BULB)
........................................................................................................... 54
10
Folosirea funcţiilor de înregistrare
Selectarea metodei de focalizare .................................................56
Selectarea modului de focalizare (Autofocalizare) ....................................... 56
Selectarea zonei de focalizare ..................................................................... 58
Fotografierea folosind compoziţia dorită (Focalizare blocată) ...................... 59
Iluminarea de asistenţă AF ........................................................................... 60
Înregistrarea folosind focalizarea manuală................................................... 60
Înregistrarea folosind focalizarea manuală directă ....................................... 61
Comutarea facilă AF / MF............................................................................. 62
Folosirea bliţului (comercializat separat) ..........................................63
Selectarea modului bliţ ................................................................................. 64
Înregistrarea folosind funcţia Slow Sync (Sincronizare lentă) ...................... 65
Înregistrarea folosind funcţia Sincronizare rapidă
(High Speed Sync - HSS)............................................................................. 65
Folosirea unui bliţ dotat cu cablu cu mufă pentru sincronizare .................... 66
Ajustarea luminozităţii imaginii
(Mod de măsurare, Expunere, Compensarea bliţului) ..................67
Selectarea Modului de măsurare ................................................................. 67
Compensarea expunerii ............................................................................... 68
Fotografierea cu luminozitatea fixată (AE blocată)....................................... 69
Reglarea cantităţii de lumină emisă de bliţ
(Compensarea bliţului) ................................................................................. 71
Reglaje ISO (Sensibilitate) ...........................................................72
Ajustarea tonurilor de culoare
(Balans de alb) .............................................................................73
Balans de alb automat / prestabilit
Stabilirea temperaturii de culoare şi a efectului de filtrare............................ 74
Balansul de alb particularizat ....................................................................... 75
Procesarea imaginilor ...................................................................77
Utilizarea Optimizatorul domeniului D .......................................................... 77
Utilizarea Stilului Creativ .............................................................................. 78
Selectarea modului drive ..............................................................81
Avans cu un singur cadru ............................................................................. 81
Avans continuu ............................................................................................. 82
Utilizarea temporizatorului ............................................................................ 83
Înregistrarea de imagini folosind valori adiacente ale expunerii
(Expuneri adiacente) .................................................................................... 83
Înregistrarea de imagini folosind valori adiacente ale
balansului de alb (Valori WB adiacente) ....................................................... 85
Înregistrarea cu valori adiacente pentru DRO avansat ................................ 85
Înregistrarea folosind funcţia de blocare a oglinzii ....................................... 85
Înregistrarea cu ajutorul telecomenzii........................................................... 86
Utilizarea funcţiei de previzualizare ..............................................87
Reţinerea propriilor reglaje ...........................................................89
11
Folosirea funcţiilor de vizualizare
Redarea imaginilor .......................................................................90
Verificarea informaţiilor legate de imaginile înregistrate ...............95
Ştergerea imaginilor (Delete)........................................................97
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor..........................99
Folosirea meniului
Lista funcţiilor meniului ...............................................................102
Meniul Înregistrare 1 ..............................................................104
Meniul Înregistrare 2 ..............................................................107
Meniul Înregistrare 3 ..............................................................109
Meniul Înregistrare 4 .............................................................. 111
Meniul Custom 1 .................................................................... 113
Meniul Custom 2 .................................................................... 115
Meniul Custom 3 .................................................................... 118
Meniul Redare 1 ....................................................................120
Meniul de redare 2 ................................................................123
Meniul de reglaje 1 .................................................................124
Meniul de reglaje 2 .................................................................126
Meniul de reglaje 3 .................................................................129
Meniul de reglaje 4 .................................................................132
Vizualizarea imaginilor cu ajutorul unui calculator
Copierea imaginilor pe calculator ...............................................135
Vizualizarea imaginilor la calculator ...........................................139
Utilizarea aplicaţiilor software .....................................................143
Imprimarea imaginilor
Imprimarea directă folosind o imprimantă compatibilă
PictBridge ...................................................................................150
Altele
Specificaţii ..................................................................................154
Soluţionarea defecţiunilor ...........................................................157
Mesaje de avertizare ..................................................................164
Măsuri de precauţie ....................................................................167
Index ............................................................................................................................ 169
12
Verificarea accesoriilor furnizate
Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fiecare tip.
• Încărcător pentru acumulator BC-VM10
(1)
• Cablu de alimentare (1)
• Curea de umăr (1)
• Capac de protecţie a corpului camerei (1)
– ataşat de cameră
• Acumulator reîncărcabil NP-FM500H
(1)
• Capacul suportului pentru accesorii (1)
– ataşat de cameră
• Clips de telecomandă (1)
• Manşon pentru ocular (1)
– ataşat de cameră
• CD-ROM (Aplicaţie software pentru camera
α)
• Cablu USB (1)
• Manual de instrucţiuni (1)
– acest manual
• Cablu video (1)
13
Pregătirea acumulatorului
Când folosiţi camera pentru prima dată, aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul “InfoLITHIUM” tip
NP-FM500H (furnizat).
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul “InfoLITHIUM” poate fi încărcat fără ca energia acestuia să trebuiască a fi complet
consumată anterior.
Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.
1
Introduceţi acumulatorul în încărcător.
Împingeţi acumulatorul pentru a ajunge în poziţia corectă, până ce
se aude un clic.
2
Conectaţi cablul de alimentare.
• Indicator luminos aprins : operaţie de încărcare în curs
• Indicator luminos stins : operaţia de încărcare obişnuită s-a
încheiat
• La o oră după stingerea indicatorului luminos : operaţia de
încărcare completă s-a încheiat.
Indicator luminos
CHARGE
Spre priza de perete
Despre durata încărcării
• Durata de timp necesară pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat (furnizat) la o
temperatură a mediului ambiant de 25°C este următoarea :
Încărcare completă
aprox. 235 min.
Încărcare obişnuită
aprox. 175 min.
• Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea de energie rămasă a acumulatorului şi de condiţiile
în care se desfăşoară încărcarea.
• Se recomandă ca la încărcarea acumulatorului, temperatura mediului ambiant să fie cuprinsă între
10° C şi 30° C. În afara acestui interval de temperaturi, este posibil ca acumulatorul să nu fie încărcat
în mod eficient.
14
Note :
• Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor accesibilă aflată în apropiere.
• Chiar dacă indicatorul CHARGE nu este aprins, încărcătorul nu va fi decuplat de la sursa de alimentare
cu energie electrică atât timp cât este încă legat la priza de perete. În cazul în care apar probleme în
timp ce utilizaţi încărcătorul, întrerupeţi neîntârziat alimentarea decuplând ştecărul acestuia de la
priză.
• La încheierea încărcării, decuplaţi cablul de alimentare de la priză şi scoateţi acumulatorul încărcat
din încărcător. Dacă menţineţi un acumulator încărcat în încărcător, durata sa de viaţă se poate
diminua.
• Nu încărcaţi nici un alt fel de acumulator, în afara celui “InfoLITHIUM” seria M, cu încărcătorul
care v-a fost furnizat pentru această cameră. Dacă încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare
decât cele recomandate, acelea se pot supraîncălzi, se poate scurge lichid coroziv din ele sau pot
exploda prezentând pericol de arsuri sau de alte accidente.
• Dacă indicatorul CHARGE luminează intermitent, poate însemna că a apărut o eroare legată de
acumulator sau că aţi introdus alt acumulator decât cel recomandat. Verificaţi dacă aţi folosit tipul
de acumulator recomandat la specificaţii, scoateţi acumulatorul şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul nou
apoi verificaţi din nou dacă încărcătorul funcţionează corect. În acest caz, înseamnă că problema era
legată de acumulator.
• Dacă încărcătorul este murdar, este posibil ca operaţia de încărcare să nu se desfăşoare cu succes.
Curăţaţi încărcătorul cu o bucată de pânză curată şi uscată etc.
Pentru a utiliza camera foto în străinătate – Surse de alimentare
Puteţi folosi camera foto, încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea/ încărcătorul AC-VQ900AM
(comercializat separat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare din reţeaua locală este
alternativă şi are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz. Folosiţi un adaptor
pentru ştecăr achiziţionat din comerţ [a], dacă este necesar, în funcţie de modelul de priză [b].
Notă :
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncţionalităţi.
15
Tipurile reprezentative de ştecăre pentru cablul de alimentare destinat
diferitelor ţări / regiuni din întreaga lume
Tip A
(tip american)
Tip B
(tip britanic)
Tip BF
(tip britanic)
Tip B3
(tip britanic)
Tip C
(tip CEE)
Tip SE
(tip CEE)
Tip O
(tip oceanic)
Aici sunt prezentate tensiunile de alimentare în reţea şi tipurile de ştecăre care sunt utilizate.
În funcţie de zonă, tensiunea de alimentare din reţele şi ştecărele diferă.
Atenţie : Trebuie utilizate cabluri de alimentare care să respecte cerinţele fiecărei ţări.
Pentru Statele Unite :
Utilizaţi un cablu de alimentare din lista UL, 1,5 ÷ 3 m, tip SPT-2 sau NISPT-2, AWG nr. 18, pentru o
tensiune de 125 V şi un curent de 7A, cu ştecăr nepolarizat tip NEMA 1-15P pentru 125 V şi 15 A.
Europa
Ţara / regiunea
Austria
Belgia
Cehia
Danemarca
Elveţia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Ungaria
Islanda
Irlanda
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
România
Rusia
Slovacia
Spania
Suedia
Tensiunea
230
230
220
230
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
240
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
Frecvenţă (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tip de ştecăr
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Asia
Ţara / regiunea
China
Filipine
Hong Kong
India
Indonezia
Japonia
Korea (republica)
Malaysia
Tensiunea
220
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
240
Frecvenţă (Hz)
50
60
50
50
50
50/60
60
50
Tip de ştecăr
A
A/C
BF
C
C
A
C
BF
16
Ţara / regiunea
Singapore
Taiwan
Tailanda
Vietnam
Tensiunea
230
110
220
220
Frecvenţă (Hz)
50
60
50
50
Tip de ştecăr
BF
A
C/BF
A/C
Tensiunea
240
230/240
Frecvenţă (Hz)
50
50
Tip de ştecăr
O
O
Tensiunea
120
120
Frecvenţă (Hz)
60
60
Tip de ştecăr
A
A
Tensiunea
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
Frecvenţă (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
Tip de ştecăr
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Tensiunea
220
127/220
220
120
220
120
Frecvenţă (Hz)
50
60
50
60
60
60
Tip de ştecăr
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Tensiunea
220
220
230
127/220
220
240
Frecvenţă (Hz)
50
50
50
50
50
50
Tip de ştecăr
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Tensiunea
220/230
127/220
220
220
220
240
230
230
220
Frecvenţă (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tip de ştecăr
C/BF
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C
Oceania
Ţara / regiunea
Australia
Noua Zeelandă
America de Nord
Ţara / regiunea
Canada
SUA
America Centrală
Ţara / regiunea
Bahamas
Costa Rica
Cuba
Dominicană (rep)
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexic
Nicaragua
Panama
America de Sud
Ţara / regiunea
Argentina
Brazilia
Chile
Columbia
Peru
Venezuela
Orientul Mijlociu
Ţara / regiunea
Iran
Iraq
Israel
Saudi Arabia
Turkey
UAE
Africa
Ţara / regiunea
Africa de Sud
Algeria
Congo (dem)
Egipt
Etiopia
Kenya
Nigeria
Tanzania
Tunisia
17
Ataşarea acumulatorului încărcat la camera foto
1
Glisaţi clapeta capacului compartimentului pentru
acumulator şi deschideţi capacul.
2
Introduceţi ferm şi complet acumulatorul, apăsând cu
vârful acestuia piedica.
Piedică
3 Închideţi capacul compartimentului pentru acumulator.
Pentru a scoate acumulatorul din aparat
Opriţi camera şi deplasaţi piedica în direcţia indicată de săgeată.
Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul pe jos.
Piedică
18
Pentru a verifica energia rămasă a acumulatorului
Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON şi verificaţi nivelul energiei afişat pe ecranul LCD. Nivelul
este indicat atât în procente cât şi prin simbolurile de mai jos.
Nivelul de
energie al
acumulatorului
“Battery exhaused”
(acumulator total
descãrcat)
Nivel
înalt
Nivel
scãzut
Nu mai puteţi înregistra
alte imagini.
Ce este acumulatorul “InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care utilizează ioni de litiu, fiind folosit pentru comunicarea
informaţiilor legate de condiţiile de operare cu camera dvs. foto.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculează consumul de putere în funcţie de condiţiile în care operează
camera video şi afişează durata de autonomie rămasă a acumulatorului, exprimată în procente.
Note :
• Nivelul afişat este posibil să nu fie corect în anumite circumstanţe.
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi acumulatorul în locuri cu temperatură extrem de ridicată cum ar fi într-o maşină sau unde
este expusă radiaţiilor solare directe.
Tipuri de acumulatoare disponibile
Această cameră funcţionează numai cu un acumulator tip NP-FM500H. Ţineţi seama că nu pot fi
utilizate acumulatoare NP-FM55H, NP-FM50 sau NP-FM30.
Numărul de imagini ce pot fi înregistrate
Numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate este de 880 când camera este folosită cu
acumulatorul (furnizat) încărcat la întreaga sa capacitate.
Este posibil ca, în realitate, numărul să fie mai mic decât cel indicat, în funcţie de condiţiile de folosire
a camerei, de obiectivul montat sau de cardul de memorie folosit.
• Numărul este calculat în cazul folosirii unui acumulator complet încărcat şi al fotografierii în
următoarele condiţii :
– temperatura mediului ambiant de 25°C,
– pentru opţiunea [Quality] (calitate) este aleasă varianta [Fine],
– pentru modul Focalizare este aleasă varianta AF-A (Automatic AF),
– se înregistrează o imagine la fiecare 30 secunde,
– se porneşte şi se opreşte aparatul o dată la fiecare zece poze.
• Metoda de măsurare se bazează pe standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products
Association)
• Capacitatea acumulatorului descreşte în timp şi pe măsură ce creşte numărul de utilizări.
19
• Numărul de imagini care poate fi înregistrat descreşte în următoarele condiţii :
– temperatura mediului ambiant este scăzută,
– camera a fost pornită şi oprită de multe ori,
– este stabilită varianta AF-C (Autofocalizare continuă)
– când camera continuă să focalizeze o perioadă lungă de timp fără a înregistra, inclusiv în cazurile
în care apăsaţi şi menţineţi apăsat pe jumătate butonul declanşator.
Folosirea efectivă a acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc la temperaturi scăzute ale mediului ambiant, iar perioada cât
acesta poate fi folosit în locuri răcoroase este mai scurtă. În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vă recomandăm să îl puneţi într-un buzunar aproape de corpul dvs.
pentru a-l încălzi şi să îl montaţi în camera foto cu puţin timp înainte de a începe să înregistraţi.
Durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin în timp,
pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult. Când durata de funcţionare a acumulatorului s-a diminuat
considerabil, o posibilă cauză este aceea că durata sa de viaţă se apropie de final. Este necesar să
cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de operare şi de
mediu, pentru fiecare acumulator în parte.
Păstrarea acumulatorului
• Dacă nu veţi folosi acumulatorul o perioadă îndelungată, este necesar ca o dată pe an să fie încărcat
complet după care să fie folosit până la epuizarea totală a energiei sale cu camera dvs., înainte de a
fi păstrat într-un loc uscat şi răcoros pentru a-i prelungi durata de viaţă.
20
Montarea obiectivului
1
Detaşaţi capacul de protecţie a corpului camerei precum şi pe cel care protejează
partea din spate a obiectivului.
2 Montaţi obiectivul aliniind marcajul de culoare
portocalie al acestuia cu cel de pe corpul
camerei.
Marcaje de culoare portocalie
3 Rotiţi obiectivul în sens orar până ce se aude un clic şi
acesta rămâne fixat în poziţia de funcţionare.
• Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul de eliberare a
acestuia.
• Aveţi grijă să aşezaţi obiectivul pe direcţie.
Note :
• Obturatorul nu este eliberat dacă nu este montat obiectivul, cu excepţia cazului în care comutatorul
de mod este pus în poziţia M (pag. 53).
• Nu este garantată utilizarea obiectivului DT deoarece colţurile câmpului sunt întunecate şi camera
nu întruneşte standardul primar de performanţă AE.
Pentru a demonta obiectivul
1
2
Apăsaţi complet butonul de eliberare a
obiectivului şi rotiţi obiectivul în sens antiorar
până ce se opreşte.
• Când schimbaţi obiectivul, efectuaţi operaţia rapid,
în spaţii fără praf pentru a evita pătrunderea de
impurităţi în interiorul camerei foto.
Buton de eliberare a
obiectivului
Ataşaţi capacul de protecţie a obiectivului şi pe cel care protejează corpul
camerei.
• Înainte de a ataşa capacul, îndepărtaţi praful depus pe acesta.
21
Note privind schimbarea obiectivului
Camera este echipată cu o funcţie anti-praf care împiedică aşezarea acestuia pe senzorul de imagine.
Aveţi totuşi grijă să înlocuiţi obiectivul în spaţii cât mai protejate de praf pentru a preveni pătrunderea
în aparat a firelor de praf sau a scamelor în momentul în care montaţi / demontaţi obiectivul.
Dacă se aşează praf sau scame pe senzorul de imagine
Curăţaţi senzorul de imagine folosind opţiunea [Cleaning mode] din meniul
22
Setup (pag. 34).
Introducerea unui card de memorie
Puteţi utiliza unul dintre următoarele tipuri de carduri : CompactFlash (card CF), Microdrive sau card
“Memory Stick Duo”.
1
Deschideţi capacul cardului de memorie.
2 Introduceţi un card de memorie (comercializat separat)
Partea cu borne
în terminalul situat lateral (terminalul poziţionat lateral
are un număr de orificii de mici dimensiuni).
Aşezaţi partea frontală cu
etichetă spre ecranul LCD
• În cazul unui card “Memory Stick Duo”, introduceţi-l complet
în camera foto, până ce se aude un clic.
Partea cu borne
3 Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie.
Notă :
• În varianta implicită, stabilită din fabrică, este stabilită utilizarea unui card CF ca suport media (card
de memorie). Dacă utilizaţi un “Memory Stick Duo”, trebuie să schimbaţi reglajul pentru cardul de
memorie (pag. 24).
23
Pentru a scoate cardul de memorie din aparat
Verificaţi ca indicatorul luminos de acces să nu fie aprins,
apoi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul
de memorie.
• CompactFlash / Microdrive : apăsaţi în jos pârghia de
scoatere a cardului CF. După ce cardul este scos puţin
în afară, scoateţi-l complet în exterior.
• Card “Memory Stick Duo” : apăsaţi cu o mişcare cardul
“Memory Stick Duo”.
Indicator luminos
de acces
Pârghie de scoatere
a cardului CF
Note privind înregistrarea utilizând un card "Memory Stick Duo"
După pornirea camerei, urmaţi paşii de mai jos pentru a schimba reglajul pentru cardul de memorie.
1 Apăsaţi butonul Fn pentru ca să apară interfaţa Quick
Navi (pag. 46).
2 Selectaţi cu v/V/b/B simbolul cardului de memorie
de la multiselector.
Buton rotativ frontal
cu ajutorul butonului rotativ frontal sau
3 Selectaţi
a celui din spate.
• Puteţi selecta cardul cu [Memory card] din meniul
Setup - Meniul de reglaje 2, (pag. 126).
Buton rotativ din spate
24
Note privind înregistrarea utilizând un card de memorie
• Cardul de memorie poate fi destul de cald imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l cu
prudenţă.
• Nu scoateţi suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat şi nici nu opriţi alimentarea câtă
vreme indicatorul luminos de acces este aprins. Este posibil ca datele să fie deteriorate.
• Este posibil ca datele să se deterioreze dacă utilizaţi cardul de memorie în apropierea unor materiale
puternic magnetizate sau dacă îl utilizaţi într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică sau
de zgomot electric.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor importante pe un suport cum ar fi
hard diskul unui calculator.
• Când deplasaţi sau depozitaţi cardul de memorie, puneţi-l în cutia cu care v-a fost furnizat.
• Nu udaţi cardul de memorie.
• Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice secţiunea cu borne a cardului de memorie.
În legătură cu cardul CF / Microdrive
• Aveţi grijă să formataţi cardul CF / Microdrive-ul cu această cameră când este utilizat pentru prima
dată.
• Nu detaşaţi eticheta cardului CF / Microdrive-ului şi nici nu lipiţi una nouă peste cea existentă.
• Nu apăsaţi puternic în zona etichetei.
Despre “Memory Stick”
• Card “Memory Stick Duo” : puteţi utiliza carduri “Memory
Stick Duo” cu această cameră foto.
• Card“Memory Stick” : nu puteţi utiliza carduri "Memory
Stick” cu această cameră foto.
• Pentru această cameră foto a fost confirmată funcţionarea corespunzătoare a cardurilor de tipurile
“Memory Stick PRO Duo” şi “Memory Stick PRO-HG Duo” cu capacitatea de până la 16 GB.
• Nu este garantată funcţionarea cu această cameră a cardurilor “Memory Stick Duo” formatate cu
calculatorul.
• Durata de citire / scriere a datelor diferă în funcţie de utilizarea combinată a unei unităţi “Memory
Stick Duo” cu alt echipament.
25
Note legate de cardurile “Memory Stick Duo”
• Nu apăsaţi prea tare când scrieţi ceva în zona de notare.
• Nu lipiţi etichete pe cardul “Memory Stick Duo” propriu-zis.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos unitatea de memorie “Memory Stick Duo”.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu lăsaţi cardul Memory Stick Duo la îndemâna copiilor mici, deoarece există riscul de a fi
înghiţit.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi memoria “Memory Stick Duo ” în următoarele condiţii :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la soare,
– în locuri expuse la radiaţii solare directe,
– în locuri umede sau în apropierea unor substanţe corozive.
26
Pregătirea camerei
Potrivirea datei curente
Când porniţi camera pentru prima dată, apare interfaţa pentru reglaje temporale (data / ora).
1
Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON pentru a
porni camera.
• Pentru a opri camera, puneţi comutatorul în poziţia OFF.
2 Verificaţi dacă pe ecranul LCD este selectată varianta
[OK], apoi apăsaţi zona centrală a multiselectorului.
3
Selectaţi fiecare element cu b/B, după care stabiliţi
valoarea numerică folosind v/V.
4
Repetaţi pasul 3 pentru a regla alte elemente, apoi apăsaţi zona centrală a
multiselectorului.
• Pentru a modifica secvenţa [YYYY/MM/DD], selectaţi mai întâi [YYYY/MM/DD] cu b/B, apoi
schimbaţi această ordine cu butoanele v/V.
5
Verificaţi dacă este selectat [OK], apoi apăsaţi apăsaţi zona centrală a
multiselectorului.
Pentru a anula operaţia de stabilire a datei / orei
Apăsaţi butonul MENU.
27
Ajustarea dioptrului
Utilizaţi discul de reglare a dioptrului pentru a
adapta dioptrul pentru privirea dumneavoastră,
până ce indicatorii apar clar în vizor.
• Rotiţi discul de reglare spre + în cazul în care sunteţi
prezbit, respectiv spre - în cazul în care sunteţi miop.
• Dacă plasaţi camera la lumină, reglarea dioptrului se va
face cu mai mare uşurinţă.
Când este dificil să rotiţi discul de reglare a dioptrului.
Introduceţi degetele sub manşonul ocularului şi glisaţi-l în sus pentru a îl detaşa, apoi ajustaţi
dioptrul.
• Când montaţi la camera dvs. dispozitivul de mărire FDAM1AM (comercializat separat) sau vizorul unghiular
FDA-A1AM (comercializat separat), detaşaţi manşonul
ocularului aşa cum este prezentat în imaginea alăturată,
apoi montaţi-l la loc.
28
Folosirea accesoriilor furnizate
Această secţiune descrie modalitatea de utilizare a curelei de umăr şi a clipsului pentru telecomandă.
Celelalte accesorii vor fi descrise la următoarele pagini :
• Acumulator reîncărcabil (pag. 14)
• Încărcător pentru acumulator, cablu de alimentare (pag. 14)
• Manşon pentru ocular (pag. 28)
• Cablu USB (pag. 101, 136, 151)
• Cablu video (pag. 99)
• CD-ROM (pag. 144)
Ataşarea curelei de umăr
Prindeţi ambele capete ale curelei de umăr de
corpul camerei.
29
Utilizarea clipsului pentru telecomandă
Puteţi prinde cablul telecomenzii RM-S1AM (comercializat separat) de cureaua de umăr pentru siguranţă.
1
Deschideţi clipsul pentru telecomandă.
2
Prindeţi cureaua de umăr şi cablul telecomenzii de
clipsul pentru telecomandă.
3
Închideţi clipsul pentru telecomandă.
30
Aflarea numărului de imagini ce pot fi
înregistrate
Odată ce introduceţi un card de memorie în camera foto
şi treceţi comutatorul POWER în poziţia ON, pe ecranul
LCD este afişat numărul de imagini ce pot fi înregistrate
dacă veţi continua să fotografiaţi în condiţiile valabile la
momentul respectiv.
Notă :
• Dacă apare intermitent “0” de culoare galbenă, cardul de memorie este complet ocupat. Înlocuiţi-l
cu un altul sau ştergeţi imaginile care nu vă interesează de pe cardul de memorie (pag. 97).
• Când indicaţia "----" clipeşte fiind de culoare galbenă, înseamnă că nu este introdus nici un fel de
card de memorie sau că pentru [Memory card] (pag. 126) nu este stabilită poziţia corectă. Introduceţi
un card de memorie sau alegeţi poziţia corectă.
Numărul de imagini ce pot fi înregistrate pe un card de memorie
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media
formatat cu această cameră foto. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Numărul de imagini ce pot fi înregistrate
Dimensiunea imaginilor : L 24M / Raportul laturilor : 3:2*
Card CF
- în număr de imagini Capacitate
Dimensiune
Standard
Fine
Extra fine
cRAW & JPEG
RAW & JPEG
cRAW
RAW
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
148
98
43
28
20
39
26
296
197
86
56
41
78
52
593
395
172
112
83
157
105
1185
790
343
224
166
313
211
2370
1580
687
449
333
627
423
31
“Memory Stick Duo”
- în număr de imagini Capacitate
Dimensiune
Standard
Fine
Extra fine
cRAW & JPEG
RAW & JPEG
cRAW
RAW
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
145
97
42
27
20
38
26
294
196
85
55
41
77
52
582
388
168
110
81
154
103
1169
779
339
221
164
309
208
2369
1579
687
449
333
627
423
* Dacă pentru [Aspect ratio] (raportul laturilor) este aleasă varianta [16:9], puteţi înregistra mai
multe imagini decât numerele prezentate în tabelul de mai sus. În cazul în care este aleasă varianta
[RAW], numărul va fi egal cu cel corespunzător unui raport al laturilor de [3:2].
32
Curăţarea camerei
Curăţarea monitorului LCD
Curăţaţi suprafaţa ecranului folosind un set de curăţare LCD (comercializat separat) pentru a îndepărta
amprentele, praful etc.
Curăţarea obiectivului
• Când curăţaţi suprafaţa obiectivului, îndepărtaţi praful cu un suflător. În cazul în care praful este
lipit de suprafaţă, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale sau cu un şerveţel uşor umezit în soluţie
de curăţare pentru lentile. Efectuaţi mişcări de ştergere dinspre centru spre exterior. Nu pulverizaţi
soluţia de curăţare direct pe suprafaţa obiectivului.
• Nu atingeţi zonele din interiorul camerei, cum ar fi contactele obiectivului sau oglinda. Deoarece praful
de pe oglindă şi din jurul acesteia poate afecta sistemul de autofocalizare, îndepărtaţi-l cu ajutorul
suflătorului. Dacă praful ajunge pe senzorul de imagine, poate fi vizibil în imaginile înregistrate. Treceţi
camera în modul curăţare, apoi curăţaţi praful cu un suflător (pag. 34). Nu folosiţi un pulverizator de
spray pentru a curăţa în interiorul camerei foto deoarece puteţi genera disfuncţionalităţi.
• Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin solvenţi organici cum ar fi tinerul sau benzina.
Curăţarea suprafeţei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa cu
pânză uscată. Deoarece pot deteriorate finisajul sau carcasa, nu folosiţi următoarele :
• substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool, insecticide, substanţe de protecţie contra radiaţiilor
solare etc.
• nu atingeţi aparatul având pe mâini substanţe ca cele mai sus menţionate,
• evitaţi contactul îndelungat cu adeziv sau cu vinil.
33
Curăţarea senzorului de imagine
Dacă în interiorul aparatului pătrund praf sau scame care se aşează pe senzorul de imagine, este posibil
să apară în imaginile înregistrate, aceasta depinzând de spaţiul de înregistrare. Dacă pe senzorul de
imagine există praf, folosiţi o pensulă de curăţare cu suflător şi curăţaţi senzorul de imagine urmând
procedura de mai jos. Puteţi curăţa cu uşurinţă praful folosind pensula cu suflător şi funcţia antipraf
a camerei.
Note :
• Curăţarea poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
(trei gradaţii
rămase la simbol) sau mai mare. O energie scăzută a acumulatorului, în cursul operaţiei de curăţare,
poate conduce la deteriorarea obturatorului. Se recomandă să încheiaţi repede operaţia de curăţare.
Se recomandă utilizarea unui adaptor de reţea / încărcător (comercializat separat).
• Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei.
1
Verificaţi dacă este complet încărcat acumulatorul (pag. 19).
2 Apăsaţi butonul MENU, apoi selectaţi
3 cu b/B
la multiselector.
Butonul MENU
3 Selectaţi [Cleaning mode] cu v/V la multiselector,
apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
Este afişat mesajul “After cleaning turn camera
off. Continue?” (După curăţare, opriţi camera.
Continuaţi?).
4
Selectaţi [OK] cu v de la multiselector şi apăsaţi zona centrală a acestuia.
După ce senzorul de imagine vibrează pentru scurtă vreme, oglinda din faţă este ridicată.
5
Detaşaţi obiectivul (pag. 21).
34
6
Utilizaţi un suflător pentru a curăţa suprafaţa senzorului de imagine şi spaţiul din
jurul său.
• Nu atingeţi senzorul de imagine cu vârful suflătorului. Terminaţi cât se poate de repede operaţia
de curăţare.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc
în altul.
• Când curăţaţi senzorul de imagine, nu introduceţi vârful suflătorului în cavitate, dincolo de zona
de montaj a obiectivului.
7
Montaţi obiectivul şi puneţi comutatorul POWER în poziţia OFF.
Notă :
• Camera începe să emită semnale sonore dacă acumulatorul s-a consumat în timpul operaţiei de
curăţare. Întrerupeţi imediat curăţarea şi opriţi camera.
35
Identificarea părţilor componete şi a
indicatorilor de ecran
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Partea frontală
1 Buton ISO (72)
qd Suport pentru accesorii (63)
2 Buton
qf Buton WB (Balans de alb) (73)
pentru expunere (68)
3 Buton DRIVE (81)
4 Buton declanşator (47)
5 Buton rotativ frontal (46, 115)
qg Pârghia declanşatorului ocular (83,
86, 148)
qh Selector rotativ de mod (47, 49, 89)
qj Terminal
(Bliţ sincron) (66)
6 Sursa AF / Indicator luminos al
temporizatorului (83)
qk Buton de eliberare a obiectivului (21)
7 Senzor pentru telecomandă (86)
ql Comutatorul modului de focalizare
(56, 60)
8 Contactele obiectivului*
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
9 Oglindă*
0 Buton de previzualizare (87)
qa Sistem de montare a obiectivului
qs Buton
(42)
36
pentru iluminarea afişajului
Partea din spate
1 Vizor (28)
qa Disc de reglare a dioptrului (28)
2 Senzorii ocularului (124)
qs Pentru înregistrare :
Buton AEL (AE blocat) (69) / Buton
SLOW SYNC (Sincronizare lentă) (65)
Pentru vizualizare :
3 Comutator POWER (27)
4 Buton MENU (102)
5 Buton DISP (ecran) / Buton pentru
luminozitatea LCD (40, 90)
6 Buton
(ştergere) (97)
7 Buton
(redare) (90)
8 Ecran LCD (39)
9 Pentru înregistrare :
Buton C (Personalizat) (106)
Pentru vizionare :
Buton
(Histogramă) (91)
0 Pentru înregistrare :
Buton Fn (Funcţie) (46)
Pentru vizionare :
Buton
(Rotirea imaginilor) (92)
Buton
(Index) (94)
qd Comutator pentru modul de măsurare
(67)
qf Afişaj (42)
qg Pentru înregistrare :
Buton AF/MF (Autofocalizare/
Focalizare manuală) (62)
Pentru vizualizare :
Buton
(Mărire) (93)
qh Buton rotativ din spate (46, 115)
qj Indicator luminos de acces (24)
qk Multiselector (45)
ql Comutator
(SteadyShot) (44)
37
Părţile laterale / partea de jos
1 Fantă de introducere a cardului
“Memory Stick Duo” (23)
9 Terminal VIDEO OUT / USB
(99, 136)
2 Capacul compartimentului pentru
cardul de memorie (23)
0 Capacul compartimentului pentru
acumulator (18)
3 Fantă de introducere a cardului CF
(23)
qa Suport de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere
este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea
prinde în siguranţă camera de trepiede care
au şuruburi mai lungi şi este posibil să
deterioraţi camera foto.
4 Pârghie de scoatere a cardului de
memorie CF (24)
5 Bride de prindere a curelei de umăr
(29)
6 Terminal pentru telecomandă
7 Terminal DC IN
• Înainte de conectarea Adaptorului de c.a. ACVQ900AM / Încărcătorului (comercializat
separat) la cameră, opriţi camera, apoi
cuplaţi conectorul Adaptorului de c.a./
Încărcătorului la borna DC IN a camerei.
8 Terminal HDMI (101)
38
Ecran LCD (Interfaţa cu informaţii legate de înregistrare)
• Imaginea de mai sus reprezintă un exemplu de interfaţă detaliată, în poziţie orizontală.
1
Interfaţa
PASM
123
1/125
F5.6
+2.0
3
Indicaţie
Selector rotativ de mod
(47, 49)
Timp de expunere (52)
Diafragmă (51)
Expunere (68)
AE blocat (69)
Interfaţa
Indicaţie
Mod drive (81)
Mod focalizare (56)
Zonă de autofocalizare (58)
2
Interfaţa
Măsurare (67)
Indicaţie
Mod bliţ (63)
Compensarea expunerii
(68)/ Măsurare manuală
(53)
Compensarea bliţului (71)
Optimizatorul registrului
dinamic (77)
Stil creativ (78)
Scală EV (53, 84)
ISO AUTO
Sensibilitate ISO (72)
Contrast, Saturaţie,
Claritate, Luminozitate,
Zonă (80)
Balans de alb (Auto, Prestabilit, Temperatură de
culoare, Filtru de culoare,
Personalizat) (73)
39
4
Interfaţa
Indicaţie
Energia rămasă a
acumulatorului (19)
Calitatea imaginii (105)
Dimensiunea imaginilor
(104) / Dimensiunea APS-C
(132) / Format de imagine
(104)
Card de memorie (24)
100
Numărul de imagini rămase
de înregistrat (31)
Modificarea interfeţei de ecran cu informaţii privind înregistrarea
Apăsaţi butonul DISP pentru a comuta între interfaţa cu
informaţii detaliate şi cea care conţine mai puţine informaţii
însă afişate cu caractere de dimensiune mai mare (interfaţa
mărită).
Când rotiţi camera în poziţie verticală, interfaţa se roteşte
automat pentru a se adapta la poziţia camerei.
Interfaţa cu
caractere mărite
Butonul DISP
Interfaţa detaliată
Nimic afişat
• Puteţi stabili ca interfaţa să nu fie rotită cu [Rec. info.disp.] din meniul
40
Particularizat (pag. 117).
Notă :
• Puteţi afişa interfaţa pentru reglarea luminozităţii LCD apăsând puţin mai mult timp butonul DISP
(pag. 124).
41
Afişaj
Puteţi regla balansul de alb, sensibilitatea ISO, modul drive şi
compensarea expunerii urmărind afişajul aflat în partea de sus
a camerei.
1
Timp de
Expunere (68)
expunere (52) /
Diafragmă (51)
Balans de alb
(73)
Sensibilitate
ISO (72)
Mod Drive (81)
2
Simbol afişat
[100]
Indicaţie
Energia rămasă a acumulatorului (19)
Numărul de imagini rămase de înregistrat (31)*
* Chiar dacă numărul de imagini ce mai pot fi înregistrate este mai mare de 999, pe afişaj va fi indicată
valoarea "999".
Pentru a porni iluminarea afişajului
Apăsaţi butonul de reglare a iluminării afişajului, aflat
în partea de sus a aparatului. Apăsaţi din nou acelaşi
buton pentru a opri iluminarea afişajului.
42
Buton pentru iluminarea
afişajului
Vizor
1
Interfaţa
2
Indicaţie
Zonă de autofocalizare (58)
Zona de autofocalizare
punctuală (58)
Zonă de măsurare punctuală
(67)
Zonă de măsurare punctuală
pentru formatul 16:9 (104)
Zona dimensiunii APS-C
(132)
Interfaţa
Indicaţie
Compensarea bliţului (71)
Încărcarea bliţului (63)
WL
Bliţ wireless (64)
Sincronizare rapidă (65)
Focalizare manuală (60)
z
125
5.6
Focalizare (57)
9
Contor pentru imaginile
rămase de înregistrat (82)
Indicator pentru mişcarea
nedorită a camerei (44)
Scală SteadyShot (44)
Format 16:9 (104)
Timp de expunere (52)
Diafragmă (51)
Scală EV (53, 84)
AE blocat (69)
43
Indicator de avertizare cu privire la mişcarea nedorită a camerei
În cazul agitării aparatului, indicatorul
în vizor.
de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei clipeşte
Notă :
de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei este afişat numai în modurile în
• Indicatorul
care timpul de expunere este stabilit automat. Acest indicator nu este afişat în modurile M/S/Ps.
Indicatorul scalei SteadyShot
Puneţi comutatorul
în poziţia “ON”. Apare indicatorul
(scala SteadyShot). Aşteptaţi până ce scala scade, apoi începeţi să
înregistraţi. Funcţia SteadyShot poate reduce efectul de mişcare
nedorită a camerei cu echivalentul aproximativ de 2,5 ÷ 4 trepte
din timpul de expunere.
Comutator
Notă :
• Este posibil ca funcţia SteadyShot să nu funcţioneze optim când alimentarea abia a fost pornită, când
subiectul abia a intrat în aria vizată sau când butonul declanşator a fost complet apăsat fără să fi fost
oprit la jumătate. Aşteptaţi ca indicatorul
al scalei SteadyShot să scadă, apoi apăsaţi uşor în jos
butonul declanşator.
44
Selectarea unei funcţii / a unui reglaj
Puteţi selecta o funcţie pentru înregistrare sau redare fie din interfaţa cu informaţii legate de înregistrare
care sunt afişate apăsând butonul Fn (Funcţii), fie din interfeţele afişate prin apăsarea butonului DRIVE
sau a celui MENU.
Când începe funcţionarea, în partea de jos a ecranul
este afişat un ghid de acţionare care indică funcţia
multiselectorului.
z
: pentru selecţia stânga / dreapta
: pentru selecţia sus / jos
: pentru selecţia sus / jos / stânga / dreapta
: apăsaţi centrul butonului de comandă pentru a efectua
selecţia.
Deplasaţi multiselectorul urmând instrucţiunile următoare din
ghidul de acţionare pentru a selecta un element.
Ghid de acţionare
Lista ghidului de acţionare
Ghidul de acţionare indică şi alte operaţii decât cele ale multiselectorului. Semnificaţiile simbolurilor
sunt cele prezentate mai jos.
Interfaţa
Indicaţie
Buton MENU
Revenire cu ajutorul
butonului MENU
Buton
Buton
Buton Funcţii
Interfaţa
Indicaţie
Buton
Butoane rotative frontal şi
din spate
Buton rotativ frontal, buton
rotativ din spate
Buton DISP
Revenire cu ajutorul
butonului DISP
45
Selectarea funcţiilor din interfaţa Quick Navi
Utilizând interfaţa Quick Navi, puteţi modifica direct reglajele din interfaţa cu informaţii legate de
înregistrare.
1 Apăsaţi
butonul Fn pentru ca să fie afişată interfaţa
Quick Navi.
2
Urmând ghidul de acţionare, selectaţi elementul
dorit folosind v/V/b/B de la multiselector.
Ghid de acţionare
3
Reglaţi elementul cu ajutorul butonului rotativ
frontal sau cu cel din spatele aparatului.
• Pentru detalii legate de modul de ajustare a fiecărui element,
consultaţi pagina corespunzătoare
• Dacă apăsaţi din nou butonul Fn, interfaţa Quick Navi va
fi dezactivată.
Buton rotativ frontal
Buton rotativ din
spate
• Elementele care apar de culoare gri în interfaţa Quick Navi nu sunt disponibile.
• Când folosiţi stilul creativ (pag. 78), anumite operaţii de reglaj pot fi realizate numai din interfaţa
Afişare exclusivă.
Pentru a regla o funcţie din interfaţa Afişare exclusivă
Când este afişată interfaţa Quick Navi, dacă apăsaţi centrul multiselectorului se va trece la interfaţa
de Afişare exclusivă din care puteţi regla elementul selectat. Pentru detalii legate de modul de reglare
a fiecărui element, consultaţi pagina corespunzătoare.
46
Înregistrarea folosind configurarea
automată a camerei
Modul "AUTO" (modul automat de reglaj) vă permite să înregistraţi cu uşurinţă orice subiect, în orice
condiţii.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în
poziţia
2
.
Ţineţi camera în mâini şi priviţi prin vizor.
Zona de focalizare
Indicator de focalizare
3 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza şi apăsaţi complet butonul
declanşator pentru a înregistra.
Când este confirmată focalizarea, indicatorul de focalizare z sau
devine luminos (pag. 57).
Note :
• Dacă opriţi camera sau dacă schimbaţi modul de expunere, alegând varianta AUTO, principalele
funcţii de înregistrare sunt iniţializate, revenind la valorile implicite, stabilite din fabrică. Funcţiile
care nu sunt iniţializate sunt :
– Comutator, disc de reglare, butoane :
, discul de reglare a dioptrului, elementele stabilite cu butonul DISP şi
Comutatorul
butonul C ;
– Meniul de înregistrare :
Dimensiunea imaginii, formatul imaginii (raportul laturilor imaginii), calitatea, pasul de variaţie
a expunerii, memoria ;
– Meniul Particularizat / Meniul de redare / Meniul de reglaj :
Toate elementele
47
• Reglajul curent este posibil să nu mai corespundă poziţiilor comutatorului pentru modul focalizare
şi celui pentru modul de măsurare de la cameră. Consultaţi informaţiile afişate pe ecranul LCD când
înregistraţi imagini.
48
Modul expunere
Dacă ajustaţi timpul de expunere sau diafragma, efectul
asupra imaginii este modificat, chiar dacă subiectul este
acelaşi.
Această cameră dispune de următoarele patru moduri.
Poziţiile numerotate (1/ 2/ 3) sunt utilizate pentru
reapelarea reglajelor păstrate în memorie. Consultaţi
pag. 89.
Buton rotativ frontal
Selector rotativ
de mod
Buton rotativ
din spate
P : Modul Program automat (prezentat mai jos)
Vă permite să înregistraţi folosind expunerea reglată automat (atât timpul de expunere, cât şi
valoarea diafragmei). Celelalte reglaje pot fi ajustate şi valorile stabilite de dvs. pot fi memorate
de aparat.
A : Modul Prioritatea diafragmei (pag. 51)
Vă permite să înregistraţi după ce aţi stabilit manual valoarea diafragmei.
Se înregistrează controlându-se gradul de neclaritate al fundalului.
S : Modul Prioritatea timpului de expunere (pag. 52)
Vă permite să înregistraţi după ce aţi stabilit manual timpul de expunere (viteza obturatorului).
Se înregistrează un subiect în mişcare, cu diverse expresii.
M : Modul de reglare manuală a expunerii (pag. 53)
Vă permite să înregistraţi după ce expunerea a fost reglată manual (atât timpul de expunere, cât
şi diafragma).
P : Înregistrarea folosind modul Program automat (prezentat mai jos)
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia P.
2
Stabiliţi pentru funcţiile de înregistrare reglajele
dorite.
Reglajele vor fi păstrate până ce le veţi reseta.
49
Pentru a utiliza funcţia Program alternativ (Program shift)
Puteţi să modificaţi temporar combinaţia dintre timpul de expunere şi valoarea diafragmei şi să menţineţi
expunerea corectă care a fost determinată de cameră.
1
2
Timpul de expunere
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a
ajusta focalizarea.
Sunt indicate valorile pentru timpul de expunere şi pentru
diafragmă care au fost determinate de cameră.
Folosiţi butonul rotativ frontal pentru a selecta
combinaţia dorită, focalizarea fiind deja realizată.
Cu ajutorul butonului rotativ frontal, indicatorul modului de
expunere este ales “Ps” (Program alternativ cu prioritatea
timpului de expunere), iar folosind butonul rotativ din spate,
indicatorul modului de expunere este ales “PA” (Program
alternativ cu prioritatea valorii diafragmei).
Valoarea diafragmei
Timpul de expunere
PS
Valoarea diafragmei
Note :
• Dacă opriţi camera şi apoi o reporniţi, sau dacă se scurge o anumită perioadă de timp, funcţia Program
shift “Ps” sau “PA” este anulată şi se revine la “P”.
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei)
• Când este selectată varianta “Ps”, indicatorul
nu este afişat.
• Când este pornit un bliţ (comercializat separat) care a fost ataşat la cameră, facilitatea Program
alternativ nu este disponibilă.
50
A : Înregistrarea apelând la Prioritatea diafragmei
Dacă alegeţi să lucraţi cu o diafragmă mai mare (valoarea F este
mai mică), zona asupra căreia se focalizează se îngustează. Se va
focaliza numai asupra subiectului principal. Dacă diafragma este
mai mică (valoarea F este mai mare), zona asupra căreia se focalizează se lărgeşte. Întreaga imagine devine mai clară. Timpul de
expunere va fi reglat automat.
Diafragmă mare
Diafragmă mică
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia A.
2 Selectaţi valoarea diafragmei (numărul F) cu ajutorul
butonului rotativ frontal sau a celui din spate.
• Puteţi verifica gradul de neclaritate al imaginii cu ajutorul
butonului de previzualizare (pag. 87).
• Când camera estimează că nu a fost obţinută expunerea
adecvată prin alegerea unei valori a diafragmei, indicaţia
timpului de expunere este afişată intermitent. În astfel de
cazuri, reglaţi din nou diafragma.
• Valoarea diafragmei este reglată în paşi de 1/3 EV. Puteţi stabili
ca variaţia expunerii să se facă în trepte de 1/2 EV cu ajutorul
facilităţii [Exposure step] (Variaţia expunerii) din meniul de
Înregistrare (pag. 108).
Diafragma (Valoarea F)
51
S : Înregistrarea apelând la Prioritatea timpului de expunere
Dacă doriţi să înregistraţi un subiect aflat în mişcare folosind
o viteză a obturatorului mai mare, acesta va apărea ca şi cum
ar fi îngheţat în imagine. La viteze ale obturatorului mai
scăzute, subiectul va apărea ca şi cum ar fi într-o deplasare
cursivă.
Valoarea diafragmei va fi reglată în mod automat.
Viteză mare a obturatorului
Viteză mică a obturatorului
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia S.
2
Selectaţi timpul de expunere (viteza obturatorului)
cu ajutorul butonului rotativ frontal sau a celui din
spate.
• Timpul de expunere este reglat în paşi de 1/3 EV. Puteţi stabili
ca variaţia expunerii să se facă în trepte de 1/2 EV cu ajutorul
facilităţii [Exposure step] (Variaţia expunerii) din meniul de
Înregistrare (pag. 108).
Timp de expunere
(Viteza obturatorului)
Note :
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de înregistrare
• Indicatorul
cu prioritatea timpului de expunere.
• Când folosiţi bliţul (comercializat separat), dacă închideţi diafragma (numărul F este mai mare)
micşorând viteza obturatorului, lumina de la bliţ nu va ajunge la subiectele aflate la distanţă.
• Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mic, reducerea zgomotului (Long exp. NR
– reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi efectuată după înregistrare. Nu puteţi
fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
52
M : Înregistrarea folosind Expunerea reglată manual
Puteţi ajusta manual timpul de expunere şi valorile diafragmei.
Acest mod este util pentru a menţine reglajele efectuate pentru timpul de expunere şi pentru valoarea
diafragmei sau pentru a utiliza un exponometru.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.
2
Folosiţi butonul rotativ frontal pentru a ajusta timpul
de expunere, rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta
diafragma.
• Puteţi atribui o funcţie butoanelor rotative frontal / din spate
cu ajutorul [Ctrl dial setup] din meniul Particularizat
(pag. 115).
3
Înregistraţi imaginea după stabilirea expunerii.
• Verificaţi valoarea expunerii pe scala EV.
Spre + : imaginea devine mai luminoasă.
Spre – : imaginea devine mai întunecată.
Săgeţile bB apar dacă expunerea stabilită este în afara
domeniului scalei EV. Săgeţile încep să clipească dacă
diferenţa se măreşte. Dacă expunerea este compensată,
valoarea standard conţine valoarea compensată.
: măsurare manuală
Timp de expunere
(viteza obturatorului)
Diafragmă (Numărul F)
Ecran LCD (Afişaj detaliat)
Valoare standard
Vizor
Valoare standard
Note :
• Indicatorul
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare
manuală a expunerii.
• Când discul de reglaj este în poziţia M, pentru sensibilitatea ISO este aleasă varianta [AUTO], valoarea
stabilită fiind [200]. În modul M, nu este disponibilă varianta [AUTO] pentru sensibilitatea ISO.
Reglaţi sensibilitatea ISO după cum este necesar.
53
Comutarea manuală
Puteţi schimba combinaţia dintre timpul de expunere şi valoarea diafragmei fără a modifica expunerea
deja stabilită de dvs.
Butonul rotativ când apăsaţi butonul AEL pentru a selecta combinaţia
dorită dintre timpul de expunere şi valoarea diafragmei.
Buton AEL
M Înregistrarea de traiecte luminoase folosind Expunerea prelungită
(BULB)
Puteţi înregistra traiecte luminoase, spre exemplu cele datorate
focurilor de artificii, folosind o expunere prelungită.
1
Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.
2 Rotiţi butonul rotativ frontal spre stânga până ce apare
indicaţia [BULB].
3
54
Folosiţi butonul rotativ din spate pentru a ajusta
diafragma (numărul F).
Buton BULB
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator pe durata fotografierii.
Obturatorul este deschis câtă vreme este apăsat butonul declanşator.
• Dacă folosiţi o telecomandă (comercializată separat) mişcările nedorite ale camerei se reduc şi
expunerea continuă fără a apăsa şi a menţine apăsat butonul declanşator.
Note :
• Când folosiţi un trepied, opriţi funcţia Super SteadyShot.
• Cu cât durata expunerii este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• După înregistrare, reducerea zgomotului (Long exp. NR – reducerea zgomotului datorat expunerii
prelungite) va fi efectuată pentru aceeaşi durată de timp cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi
fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
55
Selectarea metodei de focalizare
Selectarea modului de focalizare (Autofocalizare)
1
Puneţi comutatorul modului de focalizare în
poziţia dorită.
2 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a
Autofocalizare (S, A, C)
Senzorul zonei de focalizare
verifica focalizarea şi apoi înregistraţi imaginea.
• Când focalizarea este confirmată, indicatorul de focalizare
se modifică în z sau
(pag. 57).
• Ariile din zona AF pentru care focalizarea a fost confirmată
sunt iluminate pentru scurt timp în culoare roşie.
Zona de focalizare
Indicator de focalizare
S (Autofocalizare
singulară)
A (Autofocalizare
automată)
C (Autofocalizare
continuă)
56
Camera focalizează şi focalizarea este fixată când apăsaţi pe jumătate
butonul declanşator. Această facilitate este utilă când înregistraţi subiecte
care nu se deplasează.
Modul AF comută între Single-shot AF (autofocalizare singulară)
şi Continuous AF (autofocalizare continuă) în funcţie de mişcarea
subiectului. Când apăsaţi şi menţineţi apăsat pe jumătate butonul
declanşator, dacă subiectul este nemişcat, focalizarea este blocată, iar
dacă subiectul se află în mişcare, camera continuă să focalizeze. La
înregistrarea continuă, pentru a doua şi următoarele înregistrări este
automat stabilită varianta Continuous AF.
Camera continuă să focalizeze cât timp butonul declanşator este
apăsat şi menţinut pe jumătate apăsat. Această facilitate este utilă când
înregistraţi subiecte aflate în mişcare.
(panoramică), aceasta
• Dacă zona de autofocalizare stabilită este
comută în funcţie de poziţia subiectului.
• Semnalul sonor nu este emis dacă se focalizează asupra subiectului.
• Puteţi stabili ca funcţia corespunzătoare poziţiei “A” pentru comutatorul modului de focalizare să
fie DMF (Focalizare manuală directă) cu ajutorul opţiunii [AF-A Setup] din meniul
Înregistrare
(pag. 61).
Indicatorul de focalizare
Indicator de focalizare
Stare
z aprins
Focalizare blocată. Gata de înregistrare.
aprins
aprins
z clipeşte
Focalizarea este confirmată. Punctul focal se deplasează urmând
un subiect în mişcare. Gata de înregistrare.
Încă în curs de focalizare. Nu puteţi elibera obturatorul.
Nu se poate focaliza. Obturatorul este blocat.
Subiecte care pot necesita o focalizare specială :
Folosind funcţia de focalizare automată, este dificil de focalizat pe următoarele categorii de subiecte. În
aceste cazuri, utilizaţi facilitatea de blocare a focalizării (pag. 59) sau focalizarea manuală (pag. 60).
• subiecte cu contrast redus, cum ar fi cerul albastru sau un perete alb,
• două subiecte la distanţe diferite care se suprapun în careul de autofocalizare,
• un subiect care este compus din secţiuni repetitive, cum ar fi faţada unei clădiri,
• un subiect care este foarte luminos sau care străluceşte, spre exemplu soarele, corpul unui automobil
sau suprafaţa apei.
Pentru a măsura distanţa exactă până la subiect
Marcajul
aflat în partea de sus a camerei indică
localizarea senzorului de imagine.
Când măsuraţi distanţa exactă dintre cameră şi subiect,
luaţi poziţia liniei orizontale ca reper.
57
Selectarea zonei de autofocalizare
Selectaţi zona de autofocalizare care să fie adecvată condiţiilor
de înregistrare sau preferinţelor dvs.
Aria utilizată pentru focalizare este iluminată pentru scurtă
vreme.
Zona de autofocalizare
punctuală
Zona AF
Zonă
1
Apăsaţi butonul Fn pentru a fi afişată interfaţa Quick Navi (pag. 46).
2 Selectaţi zona de autofocalizare cu v/V/b/B la
multiselector.
3 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului rotativ
frontal sau a celui din spatele aparatului.
Camera determină care dintre cele nouă
zone AF să fie utilizată pentru focalizare,
din zona de autofocalizare. Camera
focalizează asupra unui subiect folosind
10 puncte suplimentare de evaluare,
pe lângă cele 9 puncte folosite în mod
obişnuit, pentru a asigura un grad ridicat
de acurateţe. Dacă apăsaţi şi menţineţi
apăsată zona centrală a multiselectorului, pentru [AF area] este stabilită
(Spot - punctual) şi puteţi ajusta focalizarea cu
temporar varianta
ajutorul zonei de autofocalizare punctuală.
(Spot - punctual) Camera foloseşte exclusiv autofocalizarea punctuală.
În timpul înregistrării, alegeţi cu ajutorul multiselectorului zona
(Local - local)
pentru care doriţi să activaţi focalizarea, dintre cele nouă disponibile.
Pentru a selecta zona de autofocalizare punctuală, apăsaţi centrul
multiselectorului.
(Wide panoramic)
58
Note :
• Punctele de evaluare suplimentare sunt activate numai când este selectat
(Wide). Acestea nu
sunt afişate în vizor.
• Este posibil ca zona de autofocalizare să nu fie iluminată în timpul înregistrării continue sau când
butonul obturator este apăsat complet, fără a fi făcută o pauză.
Fotografierea folosind compoziţia dorită (Focalizare blocată)
Dacă subiectul nu este poziţionat central, aflându-se în afara zonei AF, blocaţi focalizarea urmând
etapele de mai jos.
1
Plasaţi subiectul în zona de autofocalizare şi
apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
2 Menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator
şi recompuneţi scena de înregistrat.
3
Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra imaginea.
• La apăsarea zonei centrale a multiselectorului, este blocată focalizarea pentru zona AF punctuală
(pagina 58).
• Puteţi totodată să utilizaţi butonul AF/MF pentru a bloca focalizarea cu ajutorul [AF/MF buton] din
Meniul Particularizat (pagina 113).
59
Sursa AF
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator ; va fi emisă automat o
lumină de culoare roşie, până în momentul în care este realizată
şi blocată focalizarea corespunzător fiecărei situaţii în parte.
Când înregistraţi un subiect în condiţii de luminozitate scăzută
sau dacă înregistraţi un subiect cu contrast scăzut, sursa AF va
permite camerei să focalizeze mai uşor asupra subiectului.
Sursă AF
• Sursa AF nu acţionează când pentru modul de focalizare se alege varianta Autofocalizare continuă
sau dacă subiectul se mişcă în modul Autofocalizare automată.
• Sursa AF nu acţionează când zona centrală nu este selectată cu [AF area] pentru care este stabilită
(Local).
varianta
• Este posibil ca sursa AF să nu acţioneze pentru distanţe focale de 300 mm sau mai mari.
• Dacă este montat un bliţ (comercializat separat), este folosită sursa AF a respectivului bliţ.
Înregistrare
• Puteţi dezactiva sursa AF cu ajutorul opţiunii [AF illuminator] din meniul
(pag. 109).
Înregistrarea folosind focalizarea manuală
Puteţi stabili distanţa până la subiect
1 Puneţi comutatorul modului de focalizare în poziţia
MF.
2
Rotiţi inelul de focalizare al obiectivului pentru a
obţine o focalizare clară.
Inel de focalizare
60
Note :
• În cazul unui subiect care ar putea fi focalizat şi în modul automat, indicatorul z se aprinde în
vizor când este confirmată focalizarea. Când este utilizată o zonă panoramică de focalizare, este
folosit centrul acesteia şi dacă este folosită o zonă de focalizare locală, este utilizată aria selectată
cu multiselectorul.
• Camera readuce distanţa focală la infinit (
), când este pornită.
• Dacă folosiţi un teleconvertor etc., este posibil ca rotirea inelului de focalizare să nu fie lină.
• Când opriţi camera după care o reporniţi cu selectorul rotativ de mod pus în poziţia “AUTO” sau când
treceţi din alt mod de expunere în modul AUTO, este selectată automat varianta AF (Autofocalizare),
indiferent poziţia comutatorului pentru modul de focalizare (pag. 47).
Înregistrarea folosind focalizarea manuală directă
Puteţi realiza ajustări fine după ce focalizarea a fost reglată automat (Focalizare manuală directă).
Puteţi atribui această funcţie poziţiei "A" a comutatorului pentru modul de focalizare.
Puteţi focaliza mai rapid pe un subiect decât dacă aţi folosi focalizarea manuală de la început. Această
opţiune este convenabilă în cazuri cum ar fi înregistrarea macro.
1 Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi [AF-A setup] T [DMF] din meniul
Înregistrare
3, folosind v/V/b/B de la multiselector.
2
Puneţi comutatorul modului de focalizare în poziţia “A”.
3
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a bloca focalizarea realizată.
4 Rotiţi inelul de focalizare pentru a realiza reglajul fin în timp ce apăsaţi pe jumătate
butonul declanşator.
61
Comutarea facilă AF / MF
Puteţi comuta între focalizarea automată şi cea manuală fără a vă schimba poziţia (cu ajutorul butonului
AF / MF).
Apăsaţi butonul AF / MF
În modul autofocalizare : modul de focalizare este schimbat
temporar, trecându-se la focalizarea manuală. Apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonulAF / MF şi ajustaţi focalizarea rotind
inelul de focalizare.
În modul manual de focalizare : modul de focalizare este
temporar schimbat, trecându-se la autofocalizare, iar focalizarea
este blocată.
Buton AF / MF
Inel de focalizare
• Puteţi menţine modul selectat fără a apăsa şi a menţine apăsat butonul AF / MF cu [AF/MF control]
din meniul Particularizat (pag. 113).
62
Folosirea bliţului (comercializat separat)
În spaţii întunecate, folosirea bliţului vă permite să înregistraţi în mod luminos un subiect şi totodată
să evitaţi mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina soarelui, puteţi utiliza bliţul pentru
a înregistra o imagine luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.
Pentru detalii legate de modul de utilizare a bliţului, consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte
bliţul.
1
Detaşaţi capacul suportului de pentru accesorii şi
montaţi bliţul (comercializat separat).
• Împingeţi ferm bliţul în direcţia indicată de săgeată, pentru a
se fixa bine în suportul pentru accesorii.
2
Porniţi bliţul, iar după ce se încheie încărcarea
acestuia, fotografiaţi subiectul.
clipeşte : Bliţul este în curs de încărcare.
este aprins : Bliţul a fost încărcat şi este gata să emită
lumină.
• Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, în condiţii de
iluminare slabă, în modul autofocalizare, este posibil să se
declanşeze sursa AF a bliţului.
Indicator
(încărcarea bliţului)
Notă :
• Obiectivul poate împiedica lumina emisă de bliţ, caz în care în imagine apare o umbră. Demontaţi
parasolarul.
63
Selectarea modului bliţ
1
Apăsaţi butonul Fn pentru a fi afişată interfaţa Quick Navi (pag. 46).
• Când este utilizată interfaţa mărită, efectuaţi reglajul din meniu (pag. 102).
2
Selectaţi varianta pentru bliţ cu v/V/b/B de la
multiselector.
3 Selectaţi modul dorit cu ajutorul butoanelor rotative
frontal sau din spatele aparatului.
(Autoflash Bliţ automat)
(Fill-flash lumină de umplere)
(Rear sync. Sincronizare
spate)
(Wireless
- fără fir)
Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografiază subiecte
plasate contra luminii. Această variantă poate fi aleasă numai în cazul în
care comutatorul de mod este în poziţia AUTO.
Se emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.
Se emite lumină înainte de stabilirea expunerii. Puteţi captura în mod mai
realist un flux de lumină în mişcare sau urmele lăsate de un subiect aflat în
mişcare dacă înregistraţi subiectele aflate în mişcare folosind o viteză mai
mică a obturatorului împreună cu bliţul.
Mai degrabă decât să montaţi un bliţ la camera foto, puteţi obţine un
contrast mai puternic care să conducă la imagini care să creeze senzaţia
de tridimensionalitate. Sunt necesare două sau mai multe bliţuri wireless*,
inclusiv unul HVL-F58AM.
* HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM.
Înregistrarea folosind bliţul wireless (fără fir)
1 Alegeţi modul wireless pentru bliţul camerei.
2 Alegeţi HVL-F58AM ca dispozitiv de comandă wireless şi montaţi-l la cameră.
3 Plasaţi celălalt bliţ la distanţă de camera digitală.
4 Dacă efectuaţi o testare de declanşare a bliţului, apăsaţi butonul AEL.
Se recomandă să alegeţi pentru [AEL button] varianta [AEL hold] sau [ AEL hold] din meniul
Particularizare.
Dacă selectaţi [AEL toggle] sau [ AEL toggle], fiecare test de declanşare va face ca modul de
înregistrare cu sincronizare lentă să fie pornit şi oprit.
5 Înregistraţi imaginea.
Se declanşează atât bliţul de la HVL-F58AM, cât şi celălalt.
64
Note :
• Schimbaţi canalul bliţului extern când un alt fotograf utilizează un bliţ wireless în apropiere iar bliţul
încorporat al camerei sale declanşează bliţul dvs. Pentru schimbarea canalului pentru bliţul extern,
consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte respectivul accesoriu.
• Pentru detalii privind bliţul wireless, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
acesta.
Înregistrarea folosind funcţia Slow Sync (Sincronizare lentă)
Dacă utilizaţi facilitatea Sincronizare lentă pentru înregistrare împreună cu o viteză mai redusă a
obturatorului, veţi putea captura o imagine clară, atât a subiectului, cât şi a fundalului. Această facilitate
este utilă pentru a înregistra un portret pe timp de noapte, pe un fundal întunecat.
Înregistraţi menţinând apăsat butonul SLOW SYNC.
În vizor şi pe ecranul LCD apare simbolul luminos
a indica blocarea expunerii.
, pentru
Buton SLOW SYNC
Notă :
• În modul Prioritatea timpului de expunere sau în cel cu reglarea manuală a expunerii, înregistrarea
cu sincronizare lentă nu este disponibilă folosind butonul SLOW SYNC.
Înregistrarea folosind funcţia Sincronizare rapidă
(High Speed Sync - HSS)
Cum restricţiile privind sincronizarea bliţului sunt eliminate când folosiţi unul dintre modelele HVLF58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM sau HVL-F36AM, acesta va permite să înregistraţi imagini
folosind bliţul pentru întreaga gamă de valori ale timpului de expunere disponibile pentru cameră. Veţi
putea totodată să fotografiaţi folosind bliţul în condiţii de luminozitate crescută, cu diafragma deschisă.
În modul Sincronizare rapidă, în vizor şi pe ecranul LCD va apărea indicaţia "H" sau "HSS".
Note :
• Modul Sincronizare rapidă nu este disponibil când este selectată una dintre variantele : înregistrare
folosind temporizatorul pentru 2 secunde sau blocare în oglindă, ori dacă pentru bliţ este stabilit
(Sincronizare spate).
modul
• Pentru detalii privind modul Sincronizare rapidă (High Speed Sync), consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu bliţul.
65
Folosirea unui bliţ dotat cu cablu cu mufă pentru sincronizare
Deschideţi capacul mufei
conectaţi cablul.
(sincronizare bliţ) şi
Mufă
(sincronizare bliţ)
• Puteţi utiliza un bliţ dotat cu mufă pentru sincronizare, de polaritate opusă.
Note :
• Selectaţi modul de expunere manuală şi stabiliţi viteza obturatorului (timpul de expunere) de 1/200
secunde dacă funcţia SteadyShot este activă, respectiv de 1/250 secunde dacă funcţia SteadyShot
este dezactivată. Dacă timpul de expunere recomandat pentru bliţ este mai mic de atât, folosiţi timpul
recomandat sau unul chiar şi mai redus.
• Folosiţi un bliţ cu tensiunea de sincronizare de 400 V sau mai mică.
• Înainte de a conecta cablul de sincronizare a bliţului la mufa (sincronizare bliţ), opriţi alimentarea
bliţului conectat. Dacă alimentarea este pornită, este posibil ca bliţul să se declanşeze la conectarea
cablului.
• Emisia de lumină a bliţului va fi întotdeauna completă. Compensarea bliţului (pag. 71) nu poate fi
utilizată.
• Nu se recomandă folosirea balansului de alb reglat automat. Utilizaţi balansul de alb particularizat
pentru a obţine mai multă precizie în reglarea acestuia.
• Indicatorul bliţului nu este afişat când este realizată conexiunea la mufa (sincronizare bliţ).
66
Ajustarea luminozităţii imaginii
(Mod de măsurare, Expunere, Compensarea
bliţului)
Selectarea Modului de măsurare
Puteţi selecta metoda de măsurare a luminozităţii
subiectului.
Selectaţi modul dorit cu ajutorul
comutatorului pentru modul de măsurare.
(MultiSegment) Acest mod împarte întreaga scenă în 40 de segmente şi măsoară lumina în
fiecare dintre aceastea (măsurare în 40 de segmente în formă de fagure).
Acest mod de măsurare permite camerei să măsoare lumina în mod similar
cu ochiul uman, ceea ce pentru înregistrare, în general, este varianta ideală,
inclusiv în cazul în care fotografiaţi la lumină solară directă.
În timp ce accentuează zona centrală a ecranului, acest mod măsoară
(Măsurare
luminozitatea medie a întregului ecran.
bazată pe centru)
(Măsurare
punctuală)
Acest mod măsoară lumina numai în cercul de măsuare punctuală din
mijlocul cadrului.
Modul este adecvat în cazul înregistrării unui subiect cu contrast puternic
sau la măsurarea luminii într-un anumit punct de pe ecran.
Măsurare multisegment
Ecranul acestei camere este dotat cu 39 de elemente destinate
măsurării, dispuse în formă de fagure şi cu un element de
măsură care acoperă zona înconjurătoare. Aceste elemente
acţionează sincron cu focalizarea automată, permiţând
camerei să măsoare cu acurateţe poziţia şi luminozitatea
subiectului pentru a determina expunerea.
• La măsurarea multisegment, fixarea focalizării conduce la fixarea simultană a expunerii (timpul de
expunere şi diafragma) numai dacă sunt folosite modurile (Autofocalizare singulară sau Autofocalizare
automată).
67
Compensarea expunerii
Cu excepţia modului de înregistrare M, expunerea este stabilită în mod automat (reglarea automată a
expunerii).
Pe baza expunerii stabilite automat, puteţi realiza compensarea expunerii, după cum preferaţi. Întreaga
imagine poate fi mai luminoasă prin deplasarea spre valori pozitive (+), respectiv poate fi mai întunecată
prin deplasarea spre valori negative (–).
Ajustare spre valori –
Expunere de bază
Ajustare spre valori +
1
Apăsaţi butonul
pentru a fi afişată interfaţa de
compensare a expunerii.
2
Ajustaţi expunerea cu b/B de la multiselector.
Buton
• Puteţi totodată să folosiţi şi butonul rotativ frontal, respectiv
pe cel din spatele aparatului.
Expunere standard
• Expunerea este compensată în paşi de 1/3 EV, între ± 3,0 EV. Puteţi stabili pasul de variaţie a expunerii
de 1/2 EV, cu ajutorul [Exposure step] din meniul
Înregistrare (pag. 108).
68
Compensarea expunerii numai în funcţie de lumina mediului ambiant*
În variantă implicită, compensarea expunerii este efectuată ţinând cont de lumina emisă de bliţ,
când acesta se declanşează. Puteţi limita efectul de compensare a expunerii la fundalul luminat
exclusiv de sursele de lumină ale mediului ambiant, altele decât bliţul (pag. 118).
* Lumina mediului ambiant : orice sursă de lumină în afară de bliţ, care iluminează scena vizată o
perioadă lungă de timp, cum ar lumina naturală, becurile electrice sau lămpile cu fluorescenţă.
Fotografierea cu luminozitatea fixată (AE blocată)
Când fotografiaţi puteţi fixa expunerea înainte de a decide asupra compoziţiei. Această facilitate este
eficientă când măsuraţi expunerea pentru un obiect şi focalizaţi asupra unui alt subiect sau când doriţi
să înregistraţi în mod continu menţinând aceeaşi valoare a expunerii.
1
Vizaţi subiectul pentru care doriţi să măsuraţi expunerea.
• Ajustaţi focalizarea (nu este necesară blocarea focalizării).
2
Apăsaţi butonul AEL pentru a bloca expunerea.
În vizor şi pe ecranul LCD apare simbolul luminos
(marcaj AE blocată), pentru a indica blocarea expunerii.
Buton AEL
69
3 Menţinând
apăsat butonul AEL, recompuneţi imaginea - dacă este necesar - şi
înregistraţi-o.
• Dacă veţi continua să înregistraţi cu aceeaşi valoare a expunerii, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
AEL după înregistrare. Reglajul va fi anulat când butonul este eliberat.
• Puteţi schimba funcţia şi acţiunea butonului AEL cu ajutorul [AEL button] din meniul
Particularizat (pag. 115).
Pentru a verifica expunerea imaginii
Ţineţi apăsat butonul AEL şi plasaţi cercul de măsurare
punctuală în dreptul unui loc în care iluminarea contrastează
cu subiectul.
Indicatorul de măsurare afişează gradul diferenţei de expunere,
indicaţia zero corespunzând expunerii fixate.
Deplasarea spre partea + a scalei face ca imaginea să fie mai
luminoasă, iar deplasarea spre – face ca imaginea să fie mai
întunecată.
Dacă imaginea este prea întunecată sau prea luminoasă pentru a
se obţine o expunere corectă, la capătul indicatorului vor apărea
continuu sau intermitent simbolurile b sau B.
70
Cercul de măsurare punctuală
Reglarea cantităţii de lumină emisă de bliţ (Compensarea bliţului)
Când înregistraţi folosind bliţul, puteţi regla separat cantitatea de lumină, fără să a modifica gradul de
compensare a expunerii. Puteţi modifica expunerea unui subiect care se află în raza de acţiune a bliţului.
Efectuarea reglajului înspre + măreşte cantitatea de lumină emisă de bliţ (nivelul bliţului creşte), iar
reglajul înspre – diminuează cantitatea de lumină emisă de bliţ (nivelul bliţului scade).
1
Apăsaţi butonul Fn pentru a fi afişată interfaţa Quick Navi (pag. 46).
2 Selectaţi nivelul de compensare a bliţului cu ajutorul
v/V/b/B de la multiselector.
Compensarea bliţului
3 Selectaţi valoarea dorită pentru compensarea bliţului, cu ajutorul butonului rotativ
frontal sau a celui din spate.
Note :
• Dacă aţi reglat nivelul bliţului, în vizor apare simbolul când bliţul este montat. Când îl reglaţi,
aveţi grijă să nu uitaţi să îi iniţializaţi valoarea.
• Efectul pozitiv este posibil să nu fie vizibil datorită cantităţii limitate de lumină emisă de bliţ, în cazul
în care subiectul este situat aproximativ la distanţa maximă pentru bliţ. Dacă subiectul este foarte
apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fie vizibil.
Compensarea expunerii şi compensarea bliţului
Compensarea expunerii modifică timpul de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO (când este selectată varianta [AUTO]) pentru a realiza compensarea. Dacă este utilizat bliţul, este modificată şi
cantitatea de lumină emisă de acesta.
Compensarea bliţului modifică însă numai cantitatea de lumină emisă de bliţ.
71
Reglaje ISO (sensibilitate)
Sensibilitatea la lumină este exprimată prin numărul ISO (indexul recomandat pentru expunere).
Cu cât numărul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicată.
1
Apăsaţi butonul ISO pentru a fi afişată interfaţa
ISO.
2
Selectaţi valoarea dorită cu v/V de la multiselector.
• Puteţi utiliza butoanele rotative frontal sau pe cel din spatele aparatului. Numărul este mărit în
trepte de 1 unitate la folosirea butonului rotativ frontal, respectiv în trepte de 1/3 când este utilizat
butonul rotativ din spatele camerei.
Buton ISO
Note :
• Limitele de luminozitate disponibile pentru o imagine (registrul dinamic) sunt puţin restrânse în cazul
valorilor sub ISO 200. Dacă valoarea ISO selectată este 3200 sau mai mare, domeniul este considerat
extins, iar nivelul de zgomot este mai perceptibil. Ajustaţi numărul ISO după ce verificaţi cantitatea
de zgomot corespunzătoare imaginii.
• Reglajul [AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare M. Dacă schimbaţi modul de expunere
trecând la cel M cu reglajul [AUTO], este aleasă automat varianta [200]. Efectuaţi reglajul ISO în
funcţie de condiţiile de înregistrare.
• Puteţi ajusta domeniul de valori disponibile pentru [AUTO] cu ajutorul opţiunii [ISO Auto Range]
Înregistrare (pag. 108).
din meniul
72
Ajustarea tonurilor de culoare
(Balans de alb)
Buton WB
Balansul de alb este o facilitatea care adaptează tonurile de
culoare în mod aproximativ la ceea ce vedeţi dvs. Dacă este
selectată varianta [AWB] (Auto WB) Balansul de alb este
reglat automat
Folosiţi această facilitate când tonurile de culoare ale imaginii
nu au fost obţinute aşa cum vă aşteptaţi sau când doriţi să
modificaţi tonurile de culoare cu scopul de a rezulta anumite
expresii fotografice.
Tonurile de culoare ale subiectului se modifică în funcţie de caracteristicile sursei de lumină. Tabelul
de mai jos prezintă felul în care se modifică tonurile de culoare în cazul diverselor surse de lumină,
pentru un subiect care este de culoare albă la lumina soarelui.
Starea vremii /
iluminare
Caracteristicile
luminii
Daylight
(lumina zilei)
Cloudy
(înnorat)
Fluorescent
Incandescent
Alb
Albăstrui
Verzui
Roşiatic
Notă :
• Dacă este disponibilă o singură sursă de lumină care este fie o lampă cu mercur, fie una cu sodiu,
camera nu va putea stabili cu acurateţe balansul de alb din cauza caracteristicilor sursei de lumină.
În aceste cazuri folosiţi bliţul.
Balans de alb automat / prestabilit
1
Apăsaţi butonul WB pentru a fi afişată interfaţa corespunzătoare Balansului de
alb.
2 Selectaţi modul dorit cu ajutorul v/V de la multiselector.
• Puteţi totodată să utilizaţi butonul rotativ frontal pentru alegerea modului dorit.
73
3 Selectaţi una dintre variantele prestabilite pentru balansul de alb, apoi realizaţi reglajul
fin al tonurilor de culoare cu b/B de la multiselector, dacă este necesar.
Reglarea spre + va face imaginea mai roşiatică, iar reglarea spre – îi va da o tentă albăstruie. (Variaţia
de culoare este echivalentă cu 10 Mired*.)
• Puteţi totodată să utilizaţi butonul rotativ din spate pentru reglaj.
* Mired : este o unitate de măsură pentru calitatea conversiei de culoare la filtrele pentru temperatura
de culoare.
AWB (Auto WB)
(Lumina zilei)
(Umbră)
(Înnorat)
(Tungsten)
(Fluorescent)
(Bliţ)
aprox. de la 3000 la 7500 K Camera detectează automat o sursă de lumină
şi ajustează tonurile de culoare.
aprox. 5300 K
Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o
anumită sursă de lumină, tonurile de culoare
aprox. 7500 K
vor fi ajustate pentru respectiva sursă (balansul
aprox. 6100 K
de alb prestabilit).
aprox. 2800 K
—*
aprox. 6500 K
* Deoarece culoarea unei lămpi cu fluorescenţă nu poate fi exprimată prin temperatură de culoare,
aceasta nu este indicată.
Despre lumina fluorescentă
Când este selectată opţiunea (Fluorescent), ajustarea valorii cu b/B de la multiselector alege tipurile
de lumină fluorescentă ; nu este realizat reglaj fin.
• Într-o scenă în care lumina mediului ambiant conţine mai multe tipuri de surse de lumină, nu veţi
putea regla în mod adecvat balansul de alb folosind [AWB] (Auto WB) sau opţiunile prestabilite
pentru balansul de alb, folosiţi balansul de alb particularizat (pag. 75).
Stabilirea temperaturii de culoare şi a efectului de filtrare
1
74
Apăsaţi butonul WB pentru afişarea interfeţei pentru modul Balans de alb.
2
Selectaţi [5500K] (Temperatura de culoare) sau [0] (Filtru de culoare) cu v/V de la
multiselector.
• Pentru a stabili temperatura de culoare, selectaţi valoarea cu b/B.
• Pentru a stabili filtrul de culoare, selectaţi direcţia de compensare cu b/B.
Stabileşte balansul de alb în funcţie de temperatura de culoare. Cu
5500*1
(Temperatura de culoare) cât valoarea numerică este mai mare, cu atât imaginea are o tentă
roşiatică mai pronunţată, respectiv cu cât valoarea numerică este
mai mică, cu atât imaginea are o tentă albăstruie mai puternică.
Temperatura de culoare poate fi stabilită între 2500 K şi 9900K.
Realizează efectul filtrelor CC (cu Compensare de culoare) pentru
0*2 (Filtru de culoare)
fotografie.
Considerând reglajul pentru temperatura de culoare ca standard,
culoarea poate fi compensată spre G (Verde) sau spre M
(Magenta). Filtrul de culoare poate lua valori între G9 şi M9.
Variaţia este echivalentă aproximativ cu un filtru CC numărul 5.
*1 Valoarea reprezintă temperatura de culoare curent selectată.
*2 Valoarea numerică reprezintă varianta curent selectată pentru filtrul de culoare.
Notă :
• Deoarece scalele de culoare sunt proiectate pentru camere cu film, valorile diferă pentru lămpi
fluorescente / lămpi cu sodiu / lămpi cu mercur. Vă recomandăm să utilizaţi balansul de alb personalizat
sau să efectuaţi compensarea în funcţie de testul de fotografiere realizat.
Balansul de alb particularizat
Într-o scenă unde lumina mediului ambiant provine de la mai multe tipuri de surse de lumină, se
recomandă utilizarea balansului de alb particularizat pentru a se reproduce cu acurateţe zonele de
culoare albă. Pot fi reţinute trei variante de reglaj.
1
Apăsaţi butonul WB pentru afişarea interfeţei pentru modul Echilibru de culoare.
2
Selectaţi [
1]* (Balansul de alb particularizat) cu ajutorul secţiunilor b/B de la
multiselector, apoi apăsaţi zona centrală a multiselectorului.
* Este indicat orice număr între 1 şi 3.
75
3 Selectaţi [
SET] cu ajutorul secţiunilor b/B de la multiselector, apoi apăsaţi zona
centrală a multiselectorului.
4 Ţineţi camera astfel încât zona albă să acopere complet cercul de măsurare punctuală
şi apăsaţi butonul declanşator.
Butonul declanşator face clic şi valorile calibrate sunt afişate (Temperatura de culoare şi Filtrul de
culoare).
5
Selectaţi un număr de memorie cu b/B, apoi apăsaţi zona centrală a
multiselectorului.
Monitorul revine la interfaţa cu informaţii legate de înregistrare, menţinând în memorie reglajul
stabilit pentru balansul de alb particularizat.
• Reglajul pentru echilibrul de alb particularizat este înregistrat pentru această operaţie şi rămâne
valabil până la înlocuirea cu o nouă variantă.
Notă :
• Mesajul “Custom WB error.” (Eroare balans de alb particularizat) indică faptul că valoarea este în
afara domeniului estimat. (Dacă este folosit bliţul pentru un subiect aflat în apropiere sau pe un subiect
de culoare deschisă aflat în cadru.) Valoarea este înregistrată şi indicatorul
devine de culoare
galbenă în interfaţa cu informaţii legate de înregistrare afişată pe ecran. Puteţi înregistra astfel, însă
se recomandă să reglaţi din nou balansul de alb pentru a obţine o valoare corectă a acestuia.
Pentru a apela la reglajele particularizate pentru balansul de alb
Selectaţi numărul dorit, la pasul 3.
Notă :
• Dacă este folosit bliţul când este apăsat butonul declanşator, este înregistrat un balans de alb
particularizat care ţine cont de lumina bliţului. Înregistraţi fotografiile următoare folosind bliţul.
76
Procesarea imaginilor
Utilizarea Optimizatorul domeniului D
Camera analizează subiectul aproape instantaneu şi realizează automat compensarea pentru a îmbunătăţi
calitatea imaginilor prin folosirea luminozităţii optime şi a gradării. Puteţi înregistra imagini în culorile
naturale pe care doriţi să le reproduceţi.
1
Apăsaţi butonul Fn pentru a fi afişată interfaţa Quick Navi (pag. 46).
2
Selectaţi varianta adecvată pentru Optimizatorul
Registrului D, cu ajutorul secţiunilor v/V/b/B de
la multiselector.
3
Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului rotativ frontal.
(Avansat : Nivel), utilizaţi butonul rotativ din partea din spate a aparatului.
• Pentru ajustarea
(Oprit)
(Standard)
(Avansat Auto)
(Avansat : Nivel)
Nu este efectuată nici o compensare.
Dacă există un contrast puternic de lumină şi umbră între subiect
şi fundal, aşa cum se întâlneşte frecvent când fotografiaţi în spaţii
însorite, camera atenuează contrastul întregii imagini pentru a se
obţine o fotografie cu o luminozitate şi un contrast adecvate.
Împărţind imaginea în zone de mici dimensiuni, camera analizează
contrastul între lumină şi umbră pentru subiect şi fundal, asigurând
obţinerea unei fotografii cu o luminozitate şi o gradare a tonurilor
optime.
Nivelul este selectat între Lv1 (slab) şi Lv5 (puternic).
Notă :
• Cum viteza de înregistrare continuă poate fi mai redusă în cazul
(Avansat Auto), vă recomandăm
(Standard) în aceste situaţii, inclusiv la înregistrarea scenelor sportive unde este
să selectaţi
necesară înregistrarea continuă la viteză mare.
77
• Pentru imagini RAW mărite, celelalte efecte ale optimizatorului domeniului D în afară de
(Standard) nu pot fi verificate cu ajutorul camerei.
• Când înregistraţi folosind optimizatorul domeniului D, imaginea poate prezenta zgomot. În special
(Advanced : Level), selectaţi nivelul verificând
dacă intensificaţi efectul folosind varianta
imaginea înregistrată.
Utilizarea Stilului Creativ
Acest Stil Creativ conţine stiluri de imagine predefinite, optime pentru diverse scene şi scopuri. Puteţi
înregistra o imagine cu un anumit nivel de reproducere a culorilor şi tonurilor. În plus, folosind aceste
stiluri de imagine ca punct de pornire, puteţi realiza o imagine care să satisfacă cerinţele dvs.
1
Apăsaţi butonul Fn pentru a fi afişată interfaţa Quick Navi (pag. 46).
2
Selectaţi un element de Stil Creativ cu ajutorul
v/V/b/B de la multiselector, apoi apăsaţi centrul
multiselectorului.
• Dacă selectaţi numai o casetă de stil, puteţi efectua operaţia
din interfaţa Quick Navi.
3 Selectaţi stilul de imagine dorit cu ajutorul v/V de la
multiselector.
În varianta implicită de reglaj, puteţi selecta dintre variantele
Standard, Vivid (vivace), Neutral (Neutru), Portrait (Portret),
Landscape (Peisaj) sau B/W (alb / negru).
4 Deplasaţi cursorul spre dreapta cu B de la multiselector
şi reglaţi parametrii cu v/V de la multiselector.
Pentru detalii legate de stilurile de imagini disponibile şi de
parametrii, consultaţi în informaţiile următoare.
78
Pentru a utiliza alte stiluri de imagine decât cele implicite
1 Selectaţi caseta corespunzătoare stilului pentru care doriţi
să modificaţi reglajele.
2 Deplasaţi cursorul spre dreapta cu B de la multiselector şi
reglaţi parametrii cu v/V de la multiselector.
Stiluri de imagine
(Standard)
(Vivid - Intens)
(Neutral - Neutru)
(Clear - Clar)
(Deep - Adânc)
(Light - Lumină)
(Portrait - Portret)
(Landscape - Peisaj)
(Sunset - Apus de
soare)
Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori
minunate.
Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru a că reda cu acurateţe
culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi flori, verdele
primăverii, albastrul cerului sau cel al oceanului.
Saturaţia şi claritatea sunt diminuate pentru a se captura imagini
în tonuri blânde. Varianta este adecvată şi pentru capturarea
materialului video care să fie modificat pe calculator.
Pentru capturarea imaginilor în tonuri clare cu culori limpezi în
zona intensificată. Variantă adecvată pentru surprinderea luminii
puternice.
Pentru capturarea de imagini cu culori adânci şi dense, adecvate
pentru înregistrarea unui subiect cu o prezenţă puternică.
Pentru capturarea de imagini în culori luminoase şi simple,
adecvate pentru o ambianţă înviorătoare.
Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografiate în tonuri
delicate ; modalitatea ideală pentru realizarea de portrete.
Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru
înregistrarea unor scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte
pregnante şi vederile peisajelor aflate la mare distanţă.
Pentru fotografierea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul
de soare.
(Night View - Vedere
nocturnă)
Este atenuat contrastul pentru înregistrarea peisajelor nocturne,
astfel încât imaginile să redea cât mai fidel realitatea.
(Autumn leaves frunze de toamnă)
Pentru capturarea scenelor de toamnă, cu tonurile intensificate
de roşu şi galben ale frunzelor arborilor.
(B/W - Alb/Negru)
Pentru capturarea de imagini monocrome, în alb şi negru.
(Sepia)
Pentru capturarea de imagini monocrome, sepia.
79
Parametrii
(Contrast)
(Saturation - Saturaţie)
(Sharpness - Claritate)
(Brightness Luminozitate)
(Zone - Zonă)
Cu cât măriţi valoarea, veţi obţine fotografii cu contrast puternic
între zonele întunecate şi cele luminoase, impactul asupra imaginii
fiind mai puternic.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât intensitate culorilor creşte.
Dacă selectaţi o valoare mai redusă, culorile imaginii se vor
restrânge şi veţi obţine o senzaţie de linişte.
Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare,
cu atât gradul de accentuare a contururilor este mai mare, iar cu
cât valoarea selectată este mai redusă, cu atât contururile sunt
mai estompate.
Ajsutează luminozitatea întregii imagini.
Se evită supraexpunerea sau subexpunerea unei imagini, fiind
reproduse tonurile de culori într-o varietate largă.
Când este selectată o valoare mai ridicată, se evită obţinerea
unei imagini supraexpuse la înregistrarea unui subiect luminos ;
când este selectată o valoare mai scăzută, se evită obţinerea unei
imagini subexpuse la înregistrarea unui subiect întunecat.
Note :
(Alb / Negru) sau
(Sepia), nu puteţi ajusta saturaţia.
• Dacă este selectată varianta
(Zone -zonă), nu aveţi posibilitatea să reglaţi
(Contrastul).
• Dacă ajustaţi opţiunea
80
Selectarea modului drive
Această cameră beneficiază de nouă moduri drive, cum ar fi modul avansat de înregistrare a unei
singure imagini sau înregistrarea continuă avansată. Utilizaţi-le în funcţie de scopul vizat.
1 Apăsaţi butonul DRIVE pentru a afişa interfaţa de reglaje.
2
Selectaţi modul de lucru dorit folosind secţiunile
v/V ale multiselectorului, apoi selectaţi varianta de
reglaj dorită folosind secţiunile b/B ale aceluiaşi
buton.
Buton DRIVE
Avans cu un singur cadru (pag. 81)
Avans continuu (pag. 82)
Temporizator (pag. 83)
Înregistrare continuă cu valori adiacente (pag. 83)
Înregistrare singulară cu valori adiacente (pag. 83)
Condiţii adiacente pentru balansul de alb (pag. 85)
Condiţii adiacente pentru DRO (pag. 85)
Blocare în oglindă (pag. 85)
Telecomandă (pag. 86)
• Puteţi înlocui butonul Fn (funcţii) cu butonul DRIVE pentru a realiza reglaje în interfaţa Quick Navi
(pag. 46).
Avans cu un singur cadru
Acest mod este obişnuit pentru înregistrare.
Este de asemenea utilizat pentru anularea altor moduri drive.
81
Avans continuu
Camera înregistrează în mod continuu imagini, cu o frecvenţă de maximă de 3 imagini pe secundă*.
* Condiţiile de măsurare : pentru [Image size] este stabilită varianta [L:24M], pentru [Quality] este
aleasă opţiunea [Fine], focalizarea este manuală sau Single-shot AF şi timpul de expunere este de
1/250 secunde sau mai mare.
Cum viteza de înregistrare continuă este însă mai lentă decât înregistrarea în condiţii de întuneric,
pentru Optimizatorul registrului D este aleasă varianta
(Advanced Auto) sau
(Advanced :
Level) sau pentru [High ISO NR] este aleasă varianta [High].
Numărul de cadre ce pot fi înregistrate în mod continuu
Numărul de cadre ce pot fi înregistrate în mod continuu are o limită superioară.
RAW
cRAW
RAW & JPEG
cRAW & JPEG
Extra fin
Fin / Standard
16 imagini
18 imagini
12 imagini
12 imagini
34 imagini
384 imagini / 593 imagini
Numărul de imagini ce pot fi înregistrate continuu sunt
indicate în vizor, Când acest număr de imagini este mai mare
de 9, în vizor apare indicaţia “9”.
Numărul de imagini care
pot fi înregistrate continuu
Notă :
• Dacă este insuficientă memoria liberă de pe cardul de memorie, camera nu va înregistra în mod
continuu toate imaginile indicate în vizor.
82
Utilizarea temporizatorului
Obturatorul va fi eliberat la 10 secunde după ce apăsaţi butonul declanşator.
Când temporizatorul este activat, semnalele audio şi indicatorul luminos al acestuia
semnalizează condiţiile respective. Indicatorul luminos al temporizatorului va
lumina intermitent, des, iar semnalele sonore vor succede mai rapid imediat înainte
de înregistrare.
Obturatorul va fi eliberat la 2 secunde după ce apăsaţi butonul declanşator.
Intervalul de 2 secunde este util pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei
cauzate de deplasarea prematură, în sus, a oglinzii.
Pentru a renunţa la înregistrarea cu ajutorul temporizatorului pentru 10 secunde
Apăsaţi butonul DRIVE.
Note :
• Când apăsaţi butonul declanşator fără a privi prin vizor, închideţi capacul pentru ocular cu ajutorul
comutatorului asociat.
• Când este selectat temporizatorul de 2 secunde, nu pot fi utilizate următoarele facilităţi : înregistrare
sincronă la mare viteză, sincronizare WL de mare viteză şi înregistrarea cu oglinda blocată.
Înregistrarea de imagini folosind valori adiacente ale expunerii
(Expuneri adiacente)
Înregistrarea folosind valori adiacente ale expunerii vă permite să obţineţi mai multe variante de
imagini, fiecare cu grade diferite de expunere. Această cameră este dotată cu o funcţie automată
de folosire a valorilor adiacente. Stabiliţi valoarea variaţiei (diferenţa) faţă de expunerea de bază şi
camera va fotografia automat folosind celelalte variante de reglaj. Puteţi alege care dintre imagini are
luminozitatea cea mai potrivită, după ce fotografierea s-a încheiat. Expunerea de bază este stabilită
pentru prima imagine înregistrată cu valori adiacente.
Expunerea de bază
spre –
spre +
83
* (Valori
adiacente : Cont.)
Sunt înregistrate trei sau cinci imagini având expuneri modificate cu variaţia
stabilită de dvs.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul declanşator până ce înregistrarea încetează.
* (Valori
adiacente : Unică)
Sunt înregistrate trei sau cinci imagini având expuneri modificate cu variaţia
stabilită de dvs.
Apăsaţi butonul declanşator pentru înregistrarea cadru cu cadru.
/
reprezintă variaţia curent selectată şi _ din partea
* Indicaţia _•_ EV ce apare sub
dreaptă a EV este numărul curent selectat.
• În varianta implicită de reglaj, camera înregistrează în ordinea 0 T – T +. Puteţi schimba aceasPersonalizat
tă ordine trecând la varianta – T 0 T + cu ajutorul [Bracket order] din meniul
(pag. 118).
Note :
• Când selectorul rotativ de mod este pus în poziţia M, expunerea este modificată prin ajustarea timpului
de expunere. Pentru a varia expunerea prin ajustarea valorii diafragmei, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul AEL.
• Când ajustaţi expunerea, aceasta este variată pe baza valorii compensate cu valorile adiacente de
înregistrare.
• Dacă nu este utilizat bliţul, are loc înregistrarea cu expuneri adiacente pentru mediul ambiant, iar
timpul de expunere şi diafragma sunt modificate pentru a corespunde înregistrării cu expuneri
adiacente. Când este utilizat bliţul, are loc fotografierea cu expuneri adiacente folosind bliţul, iar
lumina bliţului este modificată.
• La înregistrarea cu valori adiacente folosind bliţul, este selectată automat varianta o singură
înregistrare, indiferent de reglajul unică/ continuu selectat. Apăsaţi butonul declanşator pentru
înregistrarea cadru cu cadru.
Exemplu de scală EV pentru înregistrări cu valori adiacente
Expuneri adiacente ale
mediului ambiant, diferenţă de
0,3 paşi
Compensarea expunerii 0
Valori adiancente pentru bliţ,
trei înregistrări la diferenţă de
0,7 paşi
Compensarea bliţului –1.0
Apare pe rândul de sus.
Apare pe rândul de jos.
Ecran LCD
Vizor
• La înregistrarea cu expuneri adiacente a mediului ambiant, scala EV apare de asemenea în vizor, însă
nu apare în înregistrarea cu expuneri adiacente folosind bliţul.
• Când începe înregistrarea cu expuneri adiacente, indecşi care indică imaginile deja înregistrate, încep
să dispară unul câte unul.
84
• Când este selectată înregistrarea singulară, dacă este apăsat pe jumătate butonul declanşator şi apoi
eliberat, pentru expunerile adiacente ale mediului ambiant este afişată în vizor indicaţia “br 1” iar
pentru valori adiacente ale luminii bliţului apare “Fbr 1” . Când începe înregistrarea cu valori adiacente,
aceasta va indica faptul că următorul cadru este spre exemplu “br 2”, “br 3”.
Înregistrarea de imagini folosind valori adiacente ale balansului de alb
În funcţie de varianta de balans de alb selectat, sunt înregistrate trei imagini pentru fiecare cadru cu
temperatura de culoare modificată.
*
(WB bracket valori adiacente
ale balansului
de alb)
Dacă este selectată varianta Lo, balansul de alb este modificat cu 10 mired, iar
dacă este selectată varianta Hi, balansul de alb variază cu 20 mired.
* Valoarea ce apare sub
, reprezintă valoarea curent selectată.
Înregistrarea cu valori adiacente pentru DRO avansat
La fotografiere cu valori adiacente pentru DRO avansat, la fiecare operaţie de înregistrare sunt obţinute
câte trei imagini pentru care are loc separat optimizarea gradării în fiecare parte a imaginii.
(DRO : Optimizatorul domeniului D)
*
(DRO adv. bracket
- valori adiacente
pentru DRO
avansat)
* Valoarea ce apare sub
Dacă este selectată varianta Lo, valoarea este modificată puţin, iar dacă
este selectată varianta Hi, valoarea este modificată mult.
, reprezintă valoarea curent selectată.
Note :
• Dacă se fotografiază fiind selectată o valoare adiacentă pentru DRO avansat, reglajul pentru D-Range
Optimizer (pag. 77) este dezactivat temporar.
(Standard),
• Nu puteţi verifica efectele Optimizatorului domeniului D, altele decât cele ale variantei
dacă redaţi sau măriţi o imagine înregistrată în format RAW.
Înregistrarea folosind funcţia de blocare a oglinzii
Deplasarea oglinzii în sus înainte de înregistrare împiedică efectele agitării camerei când este eliberat
obturatorul. Această facilitate este utilă când înregistraţi în modul macro sau cu ajutorul teleobiectivului,
deoarece în aceste situaţii imaginea este afectată de cele mai slabe mişcări ale aparatului.
85
1
Apăsaţi butonul declanşator.
Focalizarea şi expunerea sunt fixate, iar oglinda se deplasează în sus.
2
Apăsaţi din nou butonul declanşator pentru a înregistra.
• Dacă utilizaţi telecomanda (comercializată separat), puteţi reduce şi mai mult mişcarea nedorită a
camerei.
Note
• Oglinda se deplasează automat în jos după 30 de secunde de la momentul la care s-a deplasat în sus.
Apăsaţi din nou butonul declanşator.
• Nu pot fi utilizate în cursul înregistrării cu oglinda blocată următoarele facilităţi : înregistrare sincronă
la mare viteză, sincronizare WL de mare viteză.
• La înregistrarea cu oglinda blocată, nu atingeţi obturatorul şi nu suflaţi puternic asupra acestuia cu
un dispozitiv de suflare deoarece se poate deteriora camera.
• Când apăsaţi butonul declanşator fără a privi prin vizor, închideţi capacul ocularului cu ajutorul
comutatorului acestuia.
Înregistrarea cu ajutorul telecomenzii wireless
Puteţi înregistra folosind butoanele SHUTTER şi 2 SEC (obturatorul este eliberat după 2 secunde) de
la telecomanda wireless RMT-DSLR1 (comercializată separat). Consultaţi şi manualul de instrucţiuni
care însoţeşte telecomanda.
Focalizaţi asupra subiectului, îndreptaţi emiţătorul telecomenzii spre
senzorul care-i este destinat şi înregistraţi imaginea.
• La înregistrarea în modul BULB, camera începe expunerea când apăsaţi butonul SHUTTER sau pe cel
2 SEC, iar când apăsaţi din nou butonul SHUTTER sau pe cel 2 SEC camera opreşte expunerea.
Note
• Când apăsaţi butonul declanşator fără a privi prin vizor, închideţi capacul ocularului cu ajutorul
comutatorului acestuia.
• Pentru a bloca focalizarea, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator al camerei, apoi eliberaţi-l, după
care fotografiaţi folosind telecomanda. După înregistrarea fotografiei, focalizarea rămâne blocată.
Oricare operaţie efectuată cu camera va elibera focalizarea blocată.
86
Utilizarea funcţiei de previzualizare
Puteţi verifica în vizor claritatea aproximată a subiectului, înainte de a înregistra efectiv (previzualizare
Optică).
Apoi, puteţi verifica pe monitorul LCD din partea din spate a camerei, condiţiile pentru imagine, iar
pe acelaşi ecran, puteţi verifica şi ajusta efectul expunerii, al balansului de alb, al Optiminzatorului
domeniului D şi altele (Previzualizare inteligentă).
1 Focalizaţi asupra subiectului şi apăsaţi butonul de
previzualizare.
Câtă vreme este menţinut apăsat butonul, diafragma este
îngustată pentru a corespunde valorii diafragmei afişate în
vizor (Previzualizare optică).
• Puteţi ajusta diafragma în cursul previzualizării.
Buton de previzualizare
2
Eliberaţi butonul declanşator.
Imaginea este afişată pe ecranul LCD (Previzualizare
inteligentă).
• Menţineţi poziţia camerei până ce imaginea este afişată pe
ecranul LCD, după eliberarea butonului.
3
Selectaţi un element cu b/B de la multiselector, apoi ajustaţi valoarea cu ajutorul
butonului rotativ frontal sau a celui din spate.
Valoarea ajustată este menţinută cu excepţia anumitor funcţii.
• La apăsarea butonului DISP, este comparată imaginea modificată cu cea originală. Apăsaţi din
nou butonul pentru a reveni la imaginea modificată.
se revine la valorile originale.
• La apăsarea butonului
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi ştergeţi interfaţa de Previzualizare
inteligentă pentru a înregistra.
87
Când doriţi să activaţi numai funcţia de Previzualizare optică
Stabiliţi pentru [Preview Function] varianta [Optical Preview] in meniul
Personalizat (pag. 114).
Note :
• Imaginea din vizor va fi mai întunecată în timpul Previzualizării optice.
• Autofocalizarea nu acţionează în cursul Previzualizării optice. Focalizaţi mai întâi asupra
subiectului.
• Facilitatea Previzualizare inteligentă nu poate fi utilizată în timpul înregistrării BULB.
• Facilitatea Previzualizare inteligentă nu poate fi utilizată când memoria tampon a camerei este
complet ocupată.
88
Reţinerea propriilor reglaje
În memorie pot fi reţinute trei combinaţii ale modurilor cele mai frecvent utilizate şi reglajele aferente.
Puteţi reapela la configuraţiile reţinute cu ajutorul selectorului rotativ de mod.
1
Stabiliţi pentru cameră varianta de configurare care vreţi să fie reţinută.
2
Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi [Memory] din meniul
butoanele v/V/b/B de la multiselector.
Înregistrare 4 folosind
3 Selectaţi cu b/B de la multiselector numărul corespunzător variantei de înregistrare,
apoi ajustaţi valoarea cu ajutorul butonului rotativ frontal sau a celui din spate.
• Puteţi rescrie reglajele ori de câte ori doriţi.
Elemente de reglaj care pot fi reţinute
Modul expunere, modul drive, ISO, balansul de alb, compensarea expunerii, modul de măsurare, modul
Înregistrare
de focalizare, poziţia zonei de autofocalizare locală şi toate elementele din meniul
(pag. de la 104 la 112).
Pentru a apela reglajele reţinute
Puneţi comutatorul de mod în dreptul numărului dorit.
Puteţi modifica reglajele urmând paşii de mai sus după ce aţi apelat configuraţia reţinută.
Note :
• Nu pot fi reţinute reglajele pentru Program Shift şi pentru Manual Shift.
• Reglajul real nu va corespunde poziţiilor butoanelor rotative sau ale comutatoarelor camerei. Consultaţi
informaţiile afişate pe ecranul LCD când doriţi să înregistraţi imagini.
89
Redarea imaginilor
Ultima imagine înregistrată este afişată pe ecranul LCD.
1
Apăsaţi butonul
.
Buton
2
Selectaţi o imagine cu b/B de la multiselector.
Pentru a reveni la modul înregistrare
Apăsaţi din nou butonul
.
Pentru a trece la interfaţa cu datele legate de înregistrare
Apăsaţi butonul DISP.
La fiecare apăsare a butonului DISP, interfeţele se succed aşa cum este prezentat mai jos :
Sunt afişate până la cinci imagini
precedente sau următoare
Cu datele legate
de înregistrare
90
Cu datele legate de
înregistrare
Fără datele legate
de înregistrare
Afişarea histogramei
O histogramă indică distribuţia luminanţei şi reprezintă câţi pixeli de o anumită luminozitate există
într-o imagine.
Apăsaţi butonul
.
Sunt prezentate histograma şi datele legate de înregistrare pentru
imaginea afişată.
Pentru a reveni la intefaţa de redare obişnuită
Apăsaţi din nou butonul
.
Luminanţă
R (Roşu)
Cum se consultă histograma
Clipeşte
Când imaginea are o zonă luminoasă şi una întunecată,
respectiva porţiune este marcată în interfaţa histogramei
(Avertizare pentru limita de luminanţă).
G (Verde)
B (Albastru)
91
Număr de pixeli
Compensarea expunerii va modifica în mod
corespunzător histograma. În imaginile alăturate,
este prezentat un exemplu.
Înregistrând folosind compensarea expunerii
în partea pozitivă, întreaga imagine este
luminată, iar histograma se deplasează spre
partea luminoasă (dreaptă). Dacă expunerea
este compensată spre partea negativă, valorile
graficului se vor deplasa spre cealaltă parte.
Ambele capete ale histogramei corespund unor
zone cu un grad mare de negru, respectiv cu un
grad mare de alb. Este imposibil să fie recuperate
aceste zone ulterior, folosind un calculator.
Ajustaţi expunerea dacă este necesar, apoi
fotografiaţi din nou.
Întuneric
Lumină
Rotirea unei imagini
1
Afişaţi imaginea care vreţi să fie rotită, apoi apăsaţi
butonul
(Rotire).
Buton
2
Apăsaţi centrul multiselectorului.
Imaginea este rotită în sens antiorar. Când doriţi o altă rotaţie, repetaţi pasul 2.
• Odată ce aţi rotit imaginea, aceasta va fi redată în noua poziţie, chiar dacă întrerupeţi
alimentarea.
Pentru a reveni la interfaţa de redare obişnuită
Apăsaţi butonul
.
92
(Rotire)
Notă :
• Când copiaţi imagini rotite cu ajutorul calculatorului, aplicaţia “PMB” de pe discul CD-ROM
(furnizat) poate afişa corect imagini rotite. În funcţie de software, este totuşi posibil ca imaginea să
nu poată fi rotită.
Rotirea unei imagini
Imaginile pot fi mărite pentru a putea fi examinate mai îndeaproape. Această facilitate este utilă pentru
a verifica, pentru imaginea de înregistrat, condiţiile de focalizare.
1
Afişaţi imaginea pe care vreţi să o măriţi, apoi
(Mărire).
apăsaţi butonul
Este mărit centrul imaginii.
Butonul
2
Măriţi sau micşoraţi imaginea cu butonul rotativ din spatele aparatului.
3
Selectaţi porţiunea care vreţi să fie mărită cu
ajutorul V/v/b/B de la multiselector.
• De fiecare dată când apăsaţi centrul multiselectorului,
interfaţa comută între imaginea mărită şi cea afişată pe
integral.
• Puteţi selecta o imagine cu ajutorul butonului rotativ
frontal.
• La fiecare apăsare a butonului DISP, informaţiile de pe
ecran sunt pornite / oprite.
(mărire)
Interfaţa de redare a imaginii mărite
Întreaga interfaţă
Pentru a reveni la redarea imaginii mărite
sau pe cel
.
Apăsaţi butonul
93
Notă :
• Pentru imagini RAW mărite, celelalte efecte ale optimizatorului domeniului D în afară de
(Standard) nu pot fi verificate cu ajutorul camerei.
Domeniul scalei
Dimensiunea imaginii
L
M
S
Domeniul scalei
aproximativ ×1,2 ÷ × 19
aproximativ ×1,2 ÷ × 14
aproximativ ×1,2 ÷ × 9,4
Trecerea la interfaţa cu lista imaginilor
1
Apăsaţi butonul
.
Interfaţa se modifică trecându-se la cea index.
2
Apăsaţi în mod repetat butonul DISP pentru a
selecta formatul de ecran dorit.
• Interfaţa se modifică în ordinea următoare :
9 imagini T 25 imagini T 4 imagini.
Buton
Buton DISP
Pentru a reveni la afişarea unei singure imagini pe ecran
Apăsaţi butonul
sau centrul multiselectorului când selectaţi imaginea dorită.
Pentru a selecta un director
1 Selectaţi bara directoarelor folosind secţiunile b/B ale
multiselectorului, apoi apăsaţi centrul acestuia.
2 Selectaţi directorul dorit folosind secţiunile v/V, apoi
apăsaţi centrul multiselectorului.
Bara directoarelor
94
(Index)
Verificarea informaţiilor legate de imaginile
înregistrate
Interfaţa cu informaţiile de bază
Indicatori
Semnificaţie
Card de memorie (23)
100-0003
Număr director-fişier (141)
Protecţie (121)
DPOF3
RAW
cRAW
RAW+J
cRAW+J
X.FINE
FINE
STD
Reglajul DPOF (121)
Calitatea imaginii (105)
Dimensiunea imaginii (104)/
Dimensiunea APS-C (132)/
Formatul imaginilor (104)
Energia rămasă a acumulatorului (19)
1/125
F3.5
ISO100
2008 1 1
10:37AM
3/7
Timp de expunere (Viteza obturatorului) (52)
Diafragmă (51)
Sensibilitate ISO (72)
Data înregistrării
Numărul fişierului / Numărul total de imagini
95
Interfaţa histogramei
1
2
Indicatori
Semnificaţie
Card de memorie (23)
100-0003
Număr director-fişier (141)
Protecţie (121)
DPOF3
RAW
cRAW
RAW+J
cRAW+J
X.FINE
FINE
STD
Reglajul DPOF (121)
Indicatori
F3.5
ISO100
- 0,3
Semnificaţie
Diafragmă (51)
Sensibilitate ISO (72)
Compensarea expunerii (68)
- 0,3
Compensarea bliţului (71)
Mod de măsurare (67)
35 mm
Calitatea imaginii (105)
Distanţa focală
Stilul Creativ (78)
Dimensiunea imaginii (104)/
Dimensiunea APS-C (132)/
Formatul imaginilor (104)
AWB
Energia rămasă a
acumulatorului (19)
5500K M1
2
Indicatori
Semnificaţie
Histogramă (91)
PASM
1/125
Modul de expunere (47, 49)
96
Timp de expunere (Viteza
obturatorului) (52)
2008 1 1
10:37AM
3/7
Balansul de alb (Automat,
Prestabilit, Temperatura de
culoare, Filtrul de culoare,
Personalizat) (73)
Optimizatorul domeniului D
(77)
Data înregistrării
Numărul fişierului /
Numărul total de imagini
Ştergerea imaginilor (Delete)
Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verificaţi în prealabil dacă doriţi să ştergeţi sau nu
imaginea.
Notă :
• Imaginile protejate nu pot fi şterse.
Ştergerea imaginii curent afişată pe ecran
1 Afişaţi imaginea care vreţi să fie ştearsă şi apăsaţi
butonul
.
Buton
2
Selectaţi [Delete] cu v de la multiselector, apoi apăsaţi zona centrală a
multiselectorului.
Ştergerea tuturor imaginilor dintr-un director
1 Apăsaţi butonul
2
.
Selectaţi bara directorului cu b de la multiselector.
Bara de selecţie a directoarelor
3 Apăsaţi zona centrală a multiselectorului, apoi selectaţi directorul pe care vreţi să
îl ştergeţi cu v/V.
4 Apăsaţi butonul
.
97
5
98
Selectaţi [Delete] cu v de la multiselector, apoi apăsaţi zona centrală a
multiselectorului.
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui
televizor
1 Opriţi
atât camera foto, cât şi televizorul
şi realizaţi conexiunea între cele două
aparate.
1 Spre mufa
de intrare video
Cablu video
2 Spre mufa
VIDEO OUT
2 Porniţi televizorul şi comutaţi pe intrarea de semnal.
• Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.
3
Porniţi camera foto şi apăsaţi butonul
.
Imaginile luate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul
televizorului.
Apăsaţi b/B la multiselector pentru a selecta
imaginea dorită.
• Ecranul LCD din partea din spate a camerei nu
este pornit.
Multiselector
Buton
99
Pentru a utiliza camera în străinătate
Poate fi necesar să comutaţi semnalul video de ieşire pentru a se potrivi cu sistemul folosit de televizorul dvs.
(pag. 125).
Pentru vizualizarea imaginilor cu ajutorul telecomenzii
Dacă veţi conecta camera dvs. la un televizor şi veţi activa modul de redare, veţi putea reda imiaginile
folosind telecomanda wireless RMT-DSLR1 (comercializată separat). Majoritatea butoanelor de la
telecomanda wireless au aceleaşi funcţii ca şi butoanele camerei digitale.
Despre sistemele de culoare TV
Pentru a putea urmări imagini pe un ecran TV aveţi nevoie de un televizor cu o mufă de intrare video
şi un cablu video. Sistemul de culoare TV trebuie să fie acelaşi cu al camerei dvs. digitale. Verificaţi
lista următoare pentru a afla sistemul color folosit în ţara unde este utilizat aparatul.
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina etc.
100
Vizionarea imaginilor de calitate superioară
Dacă utilizaţi un HDTV dotat cu un conector HDMI,
puteţi urmări imaginile la o calitate superioară utilizând
un cablu HDMI (comercializat separat).
1 Spre conectorul
HDMI
Cablu HDMI
(comercializat
separat)
2 Spre mufa
HDMI
Pentru a schimba tipul de semnal HDMI de ieşire
Semnalul de ieşire de la această cameră este determinat automat în funcţie de televizorul conectat, alte
semnale, însă, pot face imaginea mai clară, în funcţie de subiect (pag. 125).
Note
• Utilizaţi un cablu HDMI care are marcată sigla HDMI pe el.
• Utilizaţi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (spre camera foto) şi unul
adecvat pentru conectarea la televizor la celălalt capăt.
• Conectând camera la un televizor marca Sony compatibil cu VIDEO-A, prin intermediul unui cablu
HDMI, aparatul TV va stabili automat calitatea adecvată a imaginilor pentru vizualizarea fotografiilor.
Vă rugăm să consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte televizorul pentru a afla mai multe
detalii.
• Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze în mod corespunzător.
• Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului la mufa HDMI a camerei deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
Relativ la standardul “Photo TV HD”
Această cameră este compatibilă cu standardul “Photo TV HD”.
Conectând echipamente compatibile cu standardul “Photo TV HD” al fimei Sony folosind un cablu
HDMI, veţi intra într-o lume complet nouă şi uimitoare, în care veţi putea admira fotografiile cu
adevărat la înaltă definiţie (Full HD).
"Photo TV HD" pune în evidenţă expresiile cu textură şi culori subtile şi cu detalii fine, ca de
fotografie.
101
Lista funcţiilor meniului
Este descris cum să configuraţi funcţionarea folosind
butonul MENU. După apăsarea butonului MENU,
acţionaţi multiselectorul, urmând instrucţiunile din
ghidul de funcţionare (pag. 45).
Buton MENU
Meniul
1
3
Meniul
1
3
102
Recording (Înregistrare) – paginile de la 104 la 112
Dimensiunea imaginii
Formatul imaginilor
Calitate
Optimizatorul domeniului D
Butonul personalizat
Stil creativ
Spaţiu de culoare
Reglaj AF-A
Zona de autofocalizare
Stabilirea priorităţii
Sursa AF
Focalizare la apăsarea pe
jumătate a butonului declanşator
Reducerea zgomotului la
expunerea îndelungată
Reducerea zgomotului la
sensibilitate ISO ridicată
2
4
Modul bliţ
Comanda bliţului
Compensarea bliţului
Pasul de variaţie a expunerii
Domeniu Auto pentru ISO
Memorie
Revenirea la configuraţia iniţială
pentru înregistrare
Custom (Personalizat) – paginile de la 113 la 119
Buton AF / MF
Comanda AF / MF
Viteza de autofocalizare
Afişarea zonei de autofocalizare
Buton de fixare a focalizării
Reluare automată
Funcţia de previzualizare
Ajustarea compensării expunerii
Ordinea înregistrărilor cu
expuneri adiacente
Revenirea la variantele implicite
pentru meniul Custom
2
Buton AEL
Modificarea funcţiilor
butoanelor rotative
Reglarea expunerii cu butoanele
rotative
Blocarea butoanelor rotative
Buton de alegere a interfeţei de
afişat
Împiedicarea declanşării fără
card
Interfaţa cu informaţii legate de
înregistrare
Meniul
1
Meniul
1
3
Playback (Redare) – paginile de la 120 la 123
Ştergere
Formatare
Protejarea imaginilor
Reglaje DPOF
• Imprimarea datei
• Imprimarea imaginilor în mod
index
Reţinerea orientării imaginii
înregistrate
Succesiune de fotografii
• Interval
2
Setup (Reglaje) – paginile de la 124 la 134
Luminozitatea ecranului LCD
Durata afişării pe ecran a interfeţei
cu informaţii
Modul economic de funcţionare
Ieşire video
Ieşire HDMI
Limba folosită
Stabilirea datei / orei
Meniul de pornire
Confirmare la ştergere
Semnale audio
Modul curăţare
Ajustarea fină a autofocalizării
• Cantitate
Ecran de focalizare
2
4
Card de memorie
Numărul fişierului
Denumirea directorului
Selectarea directorului
• Director nou
Conexiune USB
• Carduri de memorie afişate în
cazul folosirii Mass storage
Capturarea imaginii la dimensiune
APS-C
Revenire la configuraţia
implicită
103
Meniul
Înregistrare 1
Image size - Dimensiunea imaginii
[Aspect ratio] (Raportul laturilor) : [3:2]
L:24M
M:13M
S:6.1M
6048 × 4032 pixeli
4400 × 2936 pixeli
3024 × 2016 pixeli
[Aspect ratio] (Raportul laturilor) : [16:9]
L:21M
M:11M
S:5.2M
6048 × 3408 pixeli
4400 × 2472 pixeli
3024 × 1704 pixeli
[APS-C size capt.] (Captură la dimensiune APS-C) : [On]
L:11M
M:5.6M
S:2.6M
3984 × 2656 pixeli
2896 × 1928 pixeli
1984 × 1320 pixeli
Notă
• Când selectaţi un fişier RAW cu [Quality] dimensiunea imaginii pentru fişierul RAW corespunde
variantei L. Această dimensiune nu este afişată pe ecranul LCD.
• Când ataşaţi obiectivul DT, este selectată automat varianta [APS-C size capt.].
Aspect ratio - Formatul imaginilor
3:2
16:9
104
Format obişnuit.
Format HDTV.
Quality - Calitate
RAW (RAW)
cRAW* (cRAW)
(RAW şi JPEG)
(RAW+J)
cRAW şi JPEG*
(cRAW+J)
Extra fin (X.
FINE)
Fin (FINE)
Standard (STD)
Formatul de fişier : RAW (date brute)
Acest format nu este obţinut prin nici o procesare digitală a imaginii.
Selectaţi această variantă pentru a procesa imaginile pe calculator în scopuri
profesionale.
• Pentru dimensiunea imaginii este stabilită valoarea maximă. Dimensiunea
imaginii nu este afişată pe ecranul LCD.
Formatul fişierului : RAW (date brute) + JPEG.
Sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât şi una în format JPEG.
Acest mod este adecvat când vă sunt necesare două fişiere de imagine, unul
JPEG pentru vizualizare şi unul RAW pentru realizarea de montaje. Pentru
calitatea imaginii este aleasă varianta [Fine].
Formatul fişierului : JPEG.
Imaginea este comprimată în format JPEG când este înregistrată. Cu cât
raportul de compresie este mai ridicat, cu atât dimensiunea fişierului este
mai redusă.
Aceasta va permite înregistrarea mai multor fişiere pe un card de memorie,
însă calitatea imaginii va fi mai slabă.
* “c” de la “cRAW” reprezintă “comprimat”. Datele sunt comprimate până la circa 60 ÷ 70 % faţă
de o imagine necomprimată. Utilizaţi acest reglaj când doriţi să înregistraţi un număr mai mare de
imagini.
Notă :
• Pentru detalii privind numărul de imagini care pot fi înregistrate când este modificată calitatea
acestora, consultaţi pagina 31.
Despre fişierele RAW
Aveţi nevoie de aplicaţia software “Image Data Converter SR” furnizată pe CD-ROM pentru a deschide
fişierele înregistrate în format RAW cu această cameră foto. Cu acest software, un fişier RAW poate
fi deschis şi convertit la un format obişnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF, şi îi pot fi reajustate balansul de
alb, saturaţia de culoare, contrastul etc.
• Înregistrarea unei imagini în format RAW implică următoarele limitări :
– Fişierul RAW nu poate fi tipărit folosind o imprimantă pentru DPOF sau una compatibilă
PictBridge.
(Standard) dacă
• Nu puteţi verifica alte efecte ale Optimizatorului domeniului D în afară de cele
redaţi şi dacă măriţi imaginea înregistrată în format RAW.
D-RangeOptimizer - Optimizatorul domeniului D
Pentru detalii, consultaţi pag. 77.
105
Custom button - Buton personalizat
Puteţi atribui butonului C funcţia dorită. În varianta
implicită, butonului C îi este atribuit Stilul creativ
[Creative Style].
Buton C
(buton personalizat)
Funcţiile ce pot fi atribuite butonului C sunt
AF lock / AF/MF control / Optical Preview / IntelligentPrev. / ISO / White balance /Exposure comp./
Flash compens. / Drive mode / AF area / Image size / Quality /Creative Style / D-RangeOptimizer/
Flash mode / Memory
Creative Style - Stil creativ
Pentru detalii, consultaţi pag. 78.
Color Space - Spaţiu de culoare
Modul în care sunt reprezentate culorile sub formă de numere sau domeniul de reproducere a culorilor
este denumit "spaţiu de culoare". Puteţi modifica spaţiul de culoare, în funcţie scopul dvs.
sRGB
Adobe RGB
Acesta este spaţiul de culoare standard al camerei digitale.
Utilizaţi sRGB pentru înregistrarea obişnuită, spre exemplu în cazul care
doriţi să imprimaţi imaginile fără nici o modificare.
Această variantă are un grad mare de reproducere a culorii. Când o mare
parte a subiectului este verde sau roşu intens, varianta Adobe RGB este
eficientă.
• Denumirea fişierului de imagine începe cu “_DSC”.
Note :
• Varianta Adobe RGB este destinată aplicaţiilor sau imprimantelor care acceptă gestionarea culorilor
şi opţiunea DCF2.0 pentru spaţiul de culoare. Utilizarea unor aplicaţii sau imprimante care nu sunt
compatibile cu acestea, poate conduce la obţinerea sau imprimarea de imagini care nu reproduc cu
fidelitate culorile.
• La afişarea de imagini care au fost înregistrate folosind Adobe RGB cu camera sau cu dispozitive
care nu sunt compatibile cu Adobe RGB, imaginile sunt afişate cu saturaţie redusă.
106
Meniul
Înregistrare 2
Flash mode - Modul bliţ
Pentru detalii, consultaţi pag. 64.
Flash control - Comanda bliţului
Puteţi selecta modul de comandă a bliţului pentru a stabili cantitatea de lumină care să fie emisă de
acesta.
ADI flash
Pre-flash TTL
Această metodă comandă lumina emisă de bliţ, folosind informaţii privind
distanţa de focalizare şi măsurătoarea luminii de preiluminare. Metoda
permite o compensare cu acurateţe a bliţului, care nu este practic afectată de
reflexiile de la subiect.
Această metodă comandă cantitatea de lumină numai în funcţie de datele
rezultate la măsurătoarea radiaţiei luminoase de preiluminare. Această
metodă poate fi afectată de lumina reflectată de subiect.
ADI : “Advanced Distance Information” (Informaţii avansate privind distanţa)
TTL : “Through the lens” (Preiluminare, prin obiectiv).
• Când selectaţi varianta [ADI flash], folosind un obiectiv dotat cu o facilitate de codare a distanţei,
puteţi realiza o compensare cu mai mare acurateţe a bliţului, utilizând informaţii mai exacte legate
de distanţă.
Note :
• Când distanţa dintre subiect şi bliţul extern nu poate fi determinată (la înregistrarea cu un bliţ wireless,
la înregistrarea cu un bliţ separat de camera foto folosind un cablu, la înregistrarea folosind bliţuri
gemene pentru prim-planuri etc.) camera va alege automat Pre-flash TTL.
• Selectaţi varianta [Pre-flash TTL] în următoarele cazuri, deoarece camera nu poate realiza compensarea
bliţului cu ADI flash, dacă :
– la bliţul model HVL-F36AM este montat un panou extins,
– este ataşat un dispozitiv care face lumina difuză,
– este folosit un filtru cu un factor de expunere, cum ar fi un filtru ND,
– este folosit un obiectiv pentru înregistrarea prim planurilor.
• Bliţul ADI este disponibil numai în combinaţie cu alte obiective care sunt furnizate cu codor pentru
distanţe. Pentru a determina dacă obiectivul folosit beneficiază de codor pentru distanţe, consultaţi
instrucţiunile de folosire furnizate împreună cu obiectivele.
107
Flash compens. - Compensarea bliţului
Pentru detalii, consultaţi pagina 71.
Exposure step – Pasul de variaţie a expunerii
Puteţi alege paşi de compensare de 0,5 sau de 0,3 pentru timpul de expunere, diafragmă şi expunere.
0,5 EV
Variaţia elementului de reglaj este efectuată în trepte de 1/2 EV.
0,3 EV
Variaţia elementului de reglaj este efectuată în trepte de 1/3 EV
ISO Auto Range – Domeniul auto pentru ISO
400 – 1600
Stabileşte domeniul 400 – 1600.
400 – 800
Stabileşte domeniul 400 – 800.
200 – 1600
Stabileşte domeniul 200 – 1600.
200 – 800
Stabileşte domeniul 200 – 800.
200 – 400
Stabileşte domeniul 200 – 400.
108
Meniul
Înregistrare 3
AF-A setup - Reglaj AF-A
Pentru detalii, consultaţi pag. 61.
AF area - Zona de autofocalizare
Pentru detalii, consultaţi pag. 58.
Priority setup - Stabilirea priorităţii
Selectaţi una dintre variante pentru stabilirea priorităţii la declanşarea obturatorului.
AF
(autofocalizare)
Release
(eliberare)
Obturatorul nu poate fi eliberat când focalizarea nu este confirmată.
Obturatorul poate fi eliberat chiar dacă nu este confirmată focalizarea.
Selectaţi această variantă dacă este important să nu pierdeţi ocazia de a
înregistra.
Notă :
• Obturatorul poate fi eliberat indiferent de reglajul efectuat pentru focalizarea manuală, chiar dacă
focalizarea nu a fost obţinută.
AF illuminator - sursa AF
Puteţi activa sau dezactiva sursa AF. Pentru detalii legate de sursa AF, consultaţi pag. 60.
Auto (automat)
Sursa AF iluminează dacă este necesar.
Off (oprit)
Sursa AF nu iluminează.
Notă :
• Dacă pentru [AF illuminator] este aleasă varianta [Off], sursa AF a bliţului (comercializată separat)
nu funcţionează.
109
AF w/shutter – Focalizare la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator
În varianta implicită, focalizarea are loc la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator. Puteţi dezactiva
această acţiune.
On (activat)
Focalizarea este reglată la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator.
Off (dezactivat)
Focalizarea nu este reglată la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator.
Puteţi ajusta focalizarea apăsând centrul multiselectorului. Varianta este
utilă când înregistraţi în mod continuu din aceeaşi poziţie pentru care aţi
stabilit focalizarea.
Long exp. NR – Reducerea zgomotului la expunerea îndelungată
Expunerea îndelungată face ca zgomotul să fie mai pregnant. Când timpul de expunere este de o secundă
sau mai mic, reducerea zgomotului este activată pentru a reduce zgomotul caracteristic expunerilor
îndelungate.
On (activat)
Off (dezactivat)
Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mic, procesul de
reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul. Nu puteţi
înregistra următoarea imagine până ce nu se încheie operaţia în curs.
Această variantă este adecvată când are prioritate calitatea imaginii.
În acest mod nu are loc reducerea zgomotului. Modul este destinat
situaţiilor în care surprinderea momentului are prioritate.
Notă
• Reducerea zgomotului nu este realizată la înregistrarea continuă sau la înregistrarea continuă cu
expuneri adiacente, chiar dacă este aleasă varianta [On].
High ISO NR – Reducerea zgomotului la sensibilitate ISO ridicată
Dacă sensibilitatea este de 1600 sau mai mare, camera reduce zgomotul care devine mai pregnant dacă
sensibilitatea camerei este ridicată.
High (valoare ridicată)
Normal (valoare normală)
Când este selectată varianta [High], reducerea zgomotului
acţionează mai eficient. Când doriţi să acordaţi prioritate
detaliilor subiectului, selectaţi varianta [Low].
Low (valoare scăzută)
Off (dezactivat)
Nu este redus zgomotul.
Notă
• Când este aleasă varianta [High], viteza de înregistrare continuă scade.
110
Meniul
Înregistrare 4
Memory - Memorie
Pentru detalii, consultaţi pag. 89.
Rec mode reset - Revenirea la configuraţia iniţială pentru înregistrare
Puteţi readuce principalele funcţii ale modului înregistrare la variantele implicite (iniţializare) când
selectorul rotativ de mod este într-una dintre poziţiile P, A, S sau M.
Elementele ce pot fi iniţializate sunt prezentate în continuare.
Element
Compensarea expunerii (68)
Modul drive (81)
Balansul de alb (73)
Temperatura de culoare / Filtrul de culoare (74)
Balans de alb particularizat (75)
ISO (72)
Dimensiunea imaginii (104)
Formatul imaginilor (104)
Calitate (105)
Optimizatorul domeniului D (77)
Buton personalizat (106)
Stilul creativ (78)
Spaţiu de culoare (106)
Modul bliţ (64)
Comanda bliţului (107)
Compensarea bliţului (71)
Pasul de variaţie a expunerii (108)
Domeniu auto pentru ISO (108)
Reglaj AF-A (109)
Zona de autofocalizare (58)
Stabilirea priorităţii (109)
Sursa AF (60)
Revine la (varianta implicită de reglaj)
±0
Single-shot adv.
AWB.
5500K, Filtrul de culoare 0
5500K
AUTO
L:24M
3:2
Fin
Off (oprit)
Stil creativ
Standard
sRGB
Fill-flash
ADI flash
± 0.0
0,3 EV
200 - 800
AF-A
Panoramică
AF
Auto
111
Element
Revine la (varianta implicită de reglaj)
AF w/ shutter– Focalizare la apăsarea pe jumătate
a butonului declanşator (110)
Long exp. NR – Reducerea zgomotului la
expunerea îndelungată (110)
High ISO NR – Reducerea zgomotului la
sensibilitate ridicată (110)
On (ponit)
112
On (ponit)
Normal
Meniul
Custom 1
Buton AF / MF - Buton de comutare între focalizarea automată şi cea
manuală
Buton AF / MF
AF blocat
Este utilizat butonul pentru comutarea înre focalizarea automată şi cea
manuală (pag. 62).
Este utilizat acest buton pentru blocarea focalizării stabilite automat.
Apăsaţi butonul declanşator pentru a fotografia, în timp ce menţineţi apăsat
butonul AF/MF.
AF / MF control - Comanda AF / MF
Dacă pentru [AF/MF button] este aleasă varianta [AF/MF control], puteţi schimba modul de acţionare
a butonului AF/MF.
Hold (menţinere) Se comută între focalizarea automată şi cea manuală numai dacă este
menţinut apăsat acest buton.
Apăsaţi şi eliberaţi butonul pentru a comuta între AF şi MF. Acest reglaj
Toggle
(comutare)
este menţinut până ce apăsaţi din nou butonul.
AF drive speed - Viteza de autofocalizare
Puteţi alege viteza de focalizare în cazul în care această funcţie este activată.
Fast (rapid)
Focalizarea este rapid confirmată.
Slow (lent)
Focalizarea este confirmată lent.
• Această variantă asigură o mai mare probabilitate de focalizare asupra
subiectului în modul de înregistrare a prim-planurilor.
AF area disp. – Afişarea zonei de autofocalizare
Când este reglată focalizarea, zona de autofocalizare locală activa este luminată pentru scurtă vreme în
culoarea roşie. Puteţi să modificaţi durata cât acesta este iluminată sau să împiedicaţi iluminarea sa.
0.6 sec
Zona de autofocalizare locală este iluminată timp de 0,6 secunde.
0.3 sec
Zona de autofocalizare locală este iluminată timp de 0,3 secunde.
Off (dezactivat)
Zona de autofocalizare este iluminată numai când este apăsat
multiselectorul.
113
FocusHoldButton – Buton de fixare a focalizării
Dacă folosiţi un obiectiv care beneficiază de facilitatea de fixare a focalizării, puteţi modifica funcţia
butonului pentru a previzualiza imaginea de înregistrat.
Focus hold
(fixarea focalizării)
Optical Preview
(previzualizare
optică)
IntelligentPrev.
(previzualizare
inteligentă)
Utilizaţi acest buton pentru a fixa focalizarea.
Utilizaţi acest buton pentru previzualizare optică.
Utilizaţi acest buton pentru previzualizare inteligentă.
Auto review – Reluare automată
După ce este înregistrată o imagine, o puteţi afişa pe ecranul LCD. Puteţi modifica perioada de
afişare.
10 sec.
5 sec.
Imaginea este afişată pe ecranul LCD pe perioada de timp stabilită de
dvs.
2 sec.
Off (oprit)
Reluarea automată este dezactivată.
Notă
• În modul de reluare automată, imaginea nu va fi afişată în poziţie verticală chiar dacă a fost înregistrată
vertical (pag. 122).
Preview function - Funcţia de previzualizare
Puteţi selecta funcţia de previzualizare. Pentru detalii legate de funcţia de previzualizare, consultaţi
pag. 87.
Intelligent
(inteligent)
Optical Preview
(previzualizare
optică)
114
Este utilizată funcţia de previzualizare inteligentă.
Este utilizată numai funcţia de previzualizare optică.
Meniul
Custom 2
AEL Button – Buton de fixare a expunerii stabilite automat
Funcţia şi modul de operare ale butonului AEL pot fi modificate.
AEL hold
(fixarea expunerii)
AEL toggle
(comutarea expunerii)
AEL hold
(fixarea expunerii)
AEL toggle
(comutarea expunerii)
Camera blochează valoarea măsurată a expunerii. Selectaţi una
dintre opţiunile : [AEL hold] (menţinerea valorii câtă vreme este
apăsat butonul AEL) sau [AEL toggle] (menţinerea valorii până ce
este apăsat din nou butonul AEL). Varianta este utilă când doriţi să
menţineţi aceeaşi expunere pentru mai multe imagini.
Camera realizează temporar măsurarea punctuală a expunerii şi
AEL
blochează valoarea găsită. Selectaţi una dintre opţiunile : [
hold] (menţinerea valorii câtă vreme este apăsat butonul AEL)
AEL toggle] (menţinerea valorii până ce este apăsat din
sau [
nou butonul AEL). Varianta este utilă când doriţi să fie realizează
temporar măsurarea punctuală a expunerii
Note
• Câtă vreme valoarea expunerii este fixată, pe ecranul LCD şi în vizor apare simbolul . Aveţi grijă
să nu iniţializaţi reglajul.
• Reglajele “hold” şi “toggle” afectează comutarea manuală (pag. 54) în modul manual de stabilire a
expunerii.
Ctrl dial setup – Modificarea funcţiilor butoanelor rotative
Când comutatorul de mod este în poziţia P (Program Shift) sau M (Manual exposure), puteţi comuta
funcţiile butonului rotativ frontal (
) şi din spate (
), între timpul de expunere şi diafragmă.
SS
F/no.
F/no
SS
Timpul de expunere este reglat cu ajutorul butonului rotativ frontal, iar
diafragma cu cel rotativ din partea din spate a camerei.
Diafragma este reglată cu ajutorul butonului rotativ frontal, iar timpul de
expunere cu cel rotativ din partea din spate a camerei.
115
Dial exp. comp – Reglarea expunerii cu butoanele rotative
Puteţi compensa expunerea cu ajutorul butonului rotativ frontal (
) şi cu cel din spate (
Off (oprit)
Expunerea nu este compensată cu ajutorul butoanelor rotative.
Front dial
(Buton rotativ frontal)
Rear dial
(Buton rotativ din
partea din spate)
Expunerea este compensată cu ajutorul butonului rotativ frontal.
).
Expunerea este compensată cu ajutorul butonului rotativ din partea
din spate a camerei.
Spre exemplu, când pentru [Ctrl dial setup] este aleasă varianta [
SS
F/no.], funcţiile
butoanelor rotative, frontal şi a celui din spatele camerei, sunt cele prezentate în tabelul de mai jos :
Modul expunere
Off (oprit)
P
Buton rotativ frontal
A
Buton rotativ din
partea din spate
Buton rotativ frontal
S
Buton rotativ din
partea din spate
Buton rotativ frontal
M
Buton rotativ din
partea din spate
Buton rotativ frontal
Buton rotativ din
partea din spate
Buton
rotativ frontal
Buton
rotativ din partea
din spate
Varianta Ps
Compensarea
expunerii
Varianta Ps
Varianta PA
Varianta PA
Compensarea
expunerii
Diafragmă
Compensarea
expunerii
Diafragmă
Diafragmă
Diafragmă
Compensarea
expunerii
Timp de expunere
Compensarea
expunerii
Timp de expunere
Timp de expunere
Timp de expunere
Compensarea
expunerii
Timp de expunere
Timp de expunere
Timp de expunere
Diafragmă
Diafragmă
Diafragmă
Ctrl dial lock – Blocarea butoanelor rotative
Dacă valoarea expunerii nu este afişată, puteţi bloca butoanele rotative, frontal şi pe cel din spatele
camerei pentru a le dezactiva.
On (pornit)
Off (oprit)
116
Butonele rotative, frontal şi din spatele camerei, funcţionează numai când
sunt afişate timpul de expunere şi diafragma.
Butonele rotative, frontal şi din spatele camerei, funcţionează mereu.
Button ops. – Buton de alegere a interfeţei de afişat
În varianta implicită, la apăsarea unuia dintre butoanele ISO, WB (Balansul de alb), DRIVE,
(Expunere) sau C (Personalizat) pe ecran va fi afişată interfaţa exclusivă respectivă. Puteţi alege
ca în loc de aceastea să fie afişată interfaţa Quick Navi (pag. 46).
Exclusive disp
Este afişată intefaţa exclusivă dedicată modului respectiv.
Quick Navi
Este afişată interfaţa Quick Navi corespunzătoare modului selectat.
Notă
• Chiar dacă este selectată varianta [Quick Navi], va fi afişată interfaţa exclusivă în cazul în care, în
interfaţa mărită afişată pe ecran, nu există nici un element căruia să i se aplice.
Release w/oCard – Împiedicarea declanşării fără card
Puteţi bloca butonul declanşator astfel încât obturatorul să nu fie eliberat în cazul în care nu este montat
nici un card de memorie la camera foto.
Enable (activat)
Disable
(dezactivat)
Obturatorul poate fi eliberat chiar dacă nu este introdus nici un card de
memorie în camera foto.
Obturatorul nu poate fi eliberat dacă nu este introdus nici un card de
memorie în camera foto.
Rec.info.disp – Interfaţa cu informaţii legate de înregistrare
Puteţi stabili ca interfaţa cu informaţii legate de înregistrare să se rotească atunci când camera este în
poziţie verticală.
Interfaţa se roteşte pentru a ajunge în poziţie verticală (pag. 40).
Auto rotate
(rotire automată)
Interfaţa nu este rotită.
Horizontal
(orizontal)
117
Meniul
Custom 3
Exp. comp. set – Ajustarea compensării expunerii
Puteţi selecta o metodă pentru compensarea expunerii în cazul în care este utilizat bliţul.
Ambient & flash
(mediu ambiant
şi bliţ)
Ambient only
(exclusiv mediul
ambiant)
Compensarea expunerii este realizată atât în ceea ce priveşte lumina
mediului ambiant (fundalul aflat în afara razei de acţiune a bliţului), cât şi la
nivelul bliţului.
• Valorile care sunt modificate : timpul de expunere, diafragma, sensibilitatea
ISO (numai în modul AUTO) şi cantitatea de lumină emisă de bliţ.
• Valorile care rămân nemodificate : nici una.
Fixând cantitatea de lumină emisă de bliţ, puteţi limita efectul de
compensare a expunerii la fundal, care este iluminat numai de lumina
mediului ambiant (altă lumină decât cea provenită de la bliţ).
• Valorile care sunt modificate : timpul de expunere, diafragma, sensibilitatea
ISO (numai în modul AUTO).
• Valorile care rămân nemodificate : cantitatea de lumină emisă de bliţ.
• Folosind compensarea bliţului, puteţi limita compensarea la nivelul luminii bliţului fixând expunerea
pentru mediul ambiant aflat în afara razei de acţiune a bliţului (pag. 71).
Bracket order – Ordinea înregistrărilor cu expuneri adiacente
Puteţi stabili dumneavoastră ordinea înregistrărilor cu valori adiacente ale expunerii (pag. 83). Funcţia
nu se aplică valorilor adiacente pentru DRO avansat.
0T–T+
–T0T+
118
Se foloseşte valoarea 0Ev pentru prima imagine care reprezintă cea mai
bună variantă de înregistrare.
Exemplu : ± 0EV T –0,3EV T +0,3EV T –0,7EV T +0,7EV
Ordinea este de la expunere scăzută la expunere ridicată. Exemplu :
–0,7EV T –0,3EV T ±0Ev T +0,3Ev T +0,7Ev
Custom reset – Revenirea la variantele implicite pentru meniul Custom
Elementele meniului Custom pot fi readuse la variantele originale prin operaţia de iniţializare.
Elementele care pot fi resetate sunt următoarele :
Elementele meniului Custom
Buton AF/MF (113)
Comanda AF/MF (113)
Viteza de autofocalizare (113)
Afişarea zonei de autofocalizare (113)
Buton de fixare a focalizării (114)
Reluare automată (114)
Funcţia de previzualizare (87)
Buton AEL (115)
Modificarea funcţiilor butoanele rotative (115)
Reglarea expunerii cu butoanele rotative (116)
Blocarea butoanelor rotative (116)
Buton de alegere a interfeţei de afişat (117)
Împiedicarea declanşării fară card (117)
Interfaţa cu informaţii legate de înregistrare (117)
Ajustarea compensării expunerii (118)
Ordinea înregistrărilor cu expuneri adiacente (118)
Revine la (varianta implicită)
AF/MF control
Hold
Fast
0.3 sec
Focus hold
2 sec
Intelligent
AEL hold
SS
F/no
Off
Off
Exclusive disp
Enable
Auto rotate
Ambient&flash
0T–T+
119
Meniul Redare 1
Delete – Ştergere
Puteţi şterge mai multe imagini. Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verificaţi imaginile
înainte de a le şterge.
Marked images
(imaginile
marcate)
All images
(toate imaginile)
Sunt şterse numai imaginile selectate.
1 Selectaţi, cu ajutorul b/B de la multiselector, imaginea care vreţi să fie
ştearsă, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
(Pentru a renunţa la selecţie, apăsaţi din nou zona centrală a multiselectorului).
Pentru a şterge alte imagini, reluaţi acest pas.
2 Apăsaţi butonul MENU. După ce apare un mesaj, selectaţi [Delete] cu
ajutorul v de la multiselector, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
Sunt şterse toate imaginile de pe cardul de memorie. După ce este afişat un
mesaj, selectaţi [Delete] cu ajutorul v de la multiselector, apoi apăsaţi centrul
multiselectorului.
Notă
• Imaginile protejate nu pot fi şterse.
Format – Formatare
Este formatat suportul de înregistrare. Ţineţi seama că operaţia de formatare va şterge definitiv toate
datele de pe suportul de înregistrare, inclusiv imaginile protejate.
După ce este afişat un mesaj, selectaţi [OK] cu v de la multiselector, apoi apăsaţi
centrul multiselectorului.
Note
• În cursul formatării, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateţi suportul de înregistrare cât
timp este aprins acest indicator.
• Formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacă îl veţi formata cu ajutorul calculatorului,
este posibil să nu poată fi utilizat pentru camera foto, în funcţie de tipul de format aplicat.
• În funcţie de cardul de memorie, operaţia de formatare a acestuia poate dura câteva minute.
• Nu puteţi formata un card “Memory Stick Duo” care este inserat în slotul pentru cardul CF prin
intermediul unui adaptor.
120
Protect – Protejarea imaginilor
Imaginile sunt protejate împotriva ştergerii accidentale.
Marked images
(imaginile
marcate)
All images
(toate imaginile)
Cancel all
(anulare toate)
Sunt protejate toate imaginile selectate sau este anulată protecţia acestora.
1 Selectaţi, cu ajutorul b/B de la multiselector, imaginea care vreţi să fie
protejată, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
(Pentru a renunţa la selecţie, apăsaţi din nou zona centrală a multiselectorului).
Pentru a proteja alte imagini sau pentru a anula protecţia altor imagini, reluaţi
acest pas.
2 Apăsaţi butonul MENU. După ce apare un mesaj, selectaţi [OK] cu ajutorul
v de la multiselector, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
Sunt protejate sau se anulează protecţia pentru toate imaginile de pe cardul
de memorie. După ce este afişat un mesaj, selectaţi [OK] cu ajutorul v de la
multiselector, apoi apăsaţi centrul multiselectorului.
DPOF setup – Reglaje DPOF
Folosind camera, puteţi specifica imaginile şi numărul de exemplare care să fie imprimate înainte de a
începe tipărirea lor la un magazin specializat sau cu ajutorul imprimantei proprii. Specificaţiile DPOF
rămân asociate imaginilor după imprimare.
Marked images
(imaginile
marcate)
All images
(toate imaginile)
Cancel all
(anulare toate)
Sunt marcate/ se anulează marcajul DPOF pentru imaginile selectate.
1 Selectaţi, cu ajutorul b/B de la multiselector, imaginea care vreţi să fie
marcată DPOF, apoi stabiliţi numărul de coli cu ajutorul butonului rotativ
din spate. (Pentru a anula marcajul DPOF, stabiliţi numărul “0”.)
Pentru marca / anula marcajul DPOF pentru alte imagini, repetaţi acest
pas.
2 Apăsaţi butonul MENU. După ce apare un mesaj, selectaţi [OK] cu ajutorul
v de la multiselector, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
Pentru marca / anula marcajul DPOF pentru toate imaginile de pe cardul de
memorie. Când este selectat [All images], stabiliţi numărul de imagini cu v/V
de la multiselector, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
După ce este afişat un mesaj, selectaţi [OK] cu ajutorul v de la multiselector,
apoi apăsaţi centrul multiselectorului.
Note
• Nu puteţi marca DPOF fişiere de imagini RAW.
• Puteţi stabili orice număr până la 9.
121
Date imprint (imprimarea datei)
Puteţi suprapune data pe imagini când le imprimaţi. Poziţia datei (în afară sau în cadrul imaginii,
dimensiunea caracterelor etc.) depinde de imprimantă.
On (activ)
Este inserată data pe imaginea tipărită
Off (inactiv)
Data nu este inserată pe imaginea tipărită.
Notă :
• Această funcţie este posibil să nu fie disponibilă în funcţie de imprimanta folosită.
Index print (imprimarea imaginilor în mod index)
Puteţi realiza o imprimare index a tuturor imaginilor de pe cardul de memorie.
Create index
(Creare index)
Delete index
(Ştergere index)
Stabileşte modul index de imprimare.
Nu specifică modul index de imprimare a imaginilor.
Note :
• Numărul de imagini care sunt imprimate pe o foaie şi formatul depinde de imprimantă. Imaginile
RAW nu pot fi imprimate index.
• Imaginile înregistrate ulterior stabilirii imprimării index nu vor fi incluse în sesiunea de imprimare
deja stabilită. Se recomandă să efectuaţi selecţia pentru imprimarea index exact înainte de tipărirea
propiu-zisă.
Playback Display – Reţinerea orientării imaginii înregistrate
La redarea unei imagini înregistrate în poziţia portret, camera detectează orientarea imaginii şi o
afişează automat corect poziţionată.
Imaginea este afişată în poziţia portret, dacă este necesar.
Auto rotate
(rotire automată)
Toate imaginile sunt afişate în poziţia peisaj.
Manual rotate
(rotire manuală)
122
Meniul de redare 2
Slide show – Succesiune de fotografii
Sunt redate în mod repetat imaginile înregistrate pe cardul de memorie. Puteţi vedea imaginea precedentă
sau pe cea următoare cu ajutorul butoanelor b/B de la multiselector.
Pentru ca succesiunea de fotografii să facă o pauză
Apăsaţi zona centrală a multiselectorului. Pentru reluarea prezentării succesiunii de fotografii, apăsaţi
încă o dată zona centrală a acestui buton.
Pentru ca succesiunea de imagini să fie întreruptă în cursul prezentării
Apăsaţi butonul MENU.
Interval (Interval)
30 sec.
Se trece la următoarea imagine după intervalul de timp selectat.
10 sec.
5 sec.
3 sec.
1 sec.
123
Meniul de reglaje 1
LCD brightness – Luminozitatea ecranului LCD
Puteţi regla luminozitatea monitorului LCD.
Reglaţi luminozitatea cu ajutorul b/B de la multiselector, apoi apăsaţi zona centrală
a multiselectorului.
• La prezentarea informaţiilor legate de înregistrare sau în interfaţa de redare, puteţi ajusta luminozitatea
apăsând puţin mai mult timp butonul DISP (afişaj).
Info. disp. time – Durata afişării pe ecran a interfeţei cu informaţii
1 min.
Perioada de timp cât interfaţa este afişată pe ecranul LCD.
30 sec.
10 sec.
5 sec.
Notă :
• Senzorii ocularului, aflaţi sub vizor, vor opri ecranul LCD în timp ce vă uitaţi prin vizor, indiferent
de varianta stabilită pentru opţiunea Info. disp. time.
Power save – Modul economic de funcţionare
Puteţi stabili durata de timp după care camera să treacă în modul economic de funcţionare. Dacă apăsaţi
pe jumătate butonul declanşator, camera va reveni în modul înregistrare.
30 min.
10 min.
Camera trece în modul economic de funcţionare după intervalul de timp
selectat.
5 min.
3 min.
1 min.
Notă :
• Indiferent de reglajul efectuat aici, camera va trece în modul economic de funcţionare după 30 de
minute în cazul în care este cuplată la televizor sau dacă pentru modul drive este aleasă varianta
(Telecomandă).
124
Video output – Ieşire video
Stabileşte ieşirea pentru semnalul video în funcţie de sistemul color al televizorului conectat; acest
sistem diferă în funcţie de ţară şi de regiune. Dacă doriţi să vizualizaţi imaginile la televizor, verificaţi
pagina 100 pentru sistemul color TV utilizat în ţara sau regiunea unde este utilizată camera foto.
NTSC
Stabileşte pentru semnalul video de ieşire modul NTSC
(de exemplu : pentru S.U.A. şi Japonia).
PAL
Stabileşte pentru semnalul video de ieşire modul PAL
(de exemplu : pentru Europa).
HDMI output – Ieşire HDMI
Când conectaţi camera cu un televizor cu înaltă definiţie, HDTV, prin intermediul conectorului HDMI
(pag. 101), semnalul de ieşire de la această cameră este determinat automat. La afişarea imaginilor
înregistrate cu o cameră, este posibil ca alte semnale să facă imaginea mai clară, în funcţie de subiect.
Puteţi efectua următoarele modificări.
HD (1080i)prior.
Este acordată prioritate semnalului de ieşire HD (1080i).
HD (720p)prior.
Este acordată prioritate semnalului de ieşire HD (720p).
SD priority
Are prioritate semnalul de ieşire SD (standard).
Language – Limba folosită
Selectaţi limba care să fie folosită la afişarea pe ecran a elementelor de meniu, a avertismentelor sau
a mesajelor.
Date / Time setup – Stabilirea datei / orei
Stabileşte din nou data şi ora.
Pentru detalii, consultaţi pag. 27.
125
Meniul de reglaje 2
Memory card – Card de memorie
Puteţi selecta tipurile de carduri de memorie care să fie utilizate pentru înregistrare sau pentru
redare.
Memory Stick
CompactFlash
Este utilizat un card de memorie “Memory Stick Duo” pentru înregistrare
sau redare.
Este utilizat un card CF / Microdrive pentru înregistrare sau redare.
File number – Numărul fişierului
Stabileşte metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.
Series
(în serie)
Camera nu reia numărătoarea de la început, ci atribuite numere succesive
fişierelor până ce se ajunge la "9999".
Reset
(iniţializare)
Camera reia numărătoarea de la început şi atribuie numere fişierelor
pornind de la "0001", în următoarele cazuri :
– de fiecare dată când este schimbat formatul directorului,
– când sunt şterse toate imaginile din director,
– când este înlocuit cardul de memorie,
– când este formatat cardul de memorie.
Când directorul de înregistrare conţine un fişier, va fi atribuit un număr
mai mare cu o unitate decât cel mai mare număr deja alocat.
Folder name – Denumirea directorului
Selectează formatul denumirii directorului.
Imaginile înregistrate sunt stocate în directorul creat în mod automat în directorul DCIM de pe cardul
de memorie.
Standard form
(Denumire
standard)
Date form
(Denumire tip dată)
Denumirea directorului este de forma : număr director + MSDCF.
Exemplu : 100MSDCF
Denumirea directorului este de forma : număr director + A (ultima cifră
a anului)/LL/ZZ.
Exemplu :10080405 (unde : denumire director=100, data=04/05/2008)
Select folder – Selectarea directorului
Când este selectată forma standard de denumire a unui director şi există două sau mai multe directoare,
puteţi selecta directorul de înregistrare care să fie utilizat pentru înregistrarea imaginilor.
126
Selectaţi directorul dorit cu ajutorul v/V de la multiselector, apoi apăsaţi centrul
acestuia.
Notă :
• Nu puteţi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Date form].
New folder (Director nou)
Pe cardul de memorie, este creat un director nou pentru înregistrarea imaginilor.
Noului director îi este atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare număr existent şi
acesta devine directorul curent de înregistrare.
USB connection – Conexiune USB
Selectaţi modul USB pentru a fi utilizat când conectaţi camera la calculator etc., folosind un cablu
USB.
Mass Storage
PTP
Remote PC
Utilizat pentru copierea imaginilor la calculator. Camera este recunoscută ca
dispozitiv de stocare USB.
Imprimă imagini cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge sau
copiază imagini pe dispozitive compatibile PTP (Picture Transfer Protocol).
• Pentru detalii legate de tipărirea cu o imprimantă compatibilă PictBridge,
consultaţi pagina 150.
Folosind “Telecomanda camerei foto” conţinută de discul CD-ROM
(furnizat), puteţi acţiona anumite funcţii ale camerei (cum ar fi înregistrarea)
de pe un calculator, cum ar fi stocarea imaginilor înregistrate pe calculator
etc).
127
MassStrg.card – Carduri de memorie afişate în cazul folosirii Mass
Storage
Dacă este utilizată conexiunea Mass Storage, iar în camera foto sunt introduse atât un “Memory Stick
Duo”, cât şi un card CF, puteţi selecta metoda de afişare de la calculator.
Sunt afişate atât informaţiile de pe “Memory Stick Duo”, cât şi cele de pe
Both cards
(ambele carduri) cardul CF / Microdrive. Această opţiune este disponibilă pentru un calculator
cu sistemul de operare Windows 2000 SP3 sau variante ulterioare.
Sunt afişate numai informaţiile de pe cardul selectat de opţiunea [Memory
Selected card
(cardul selectat) card].
128
Meniul de reglaje 3
Menu Start – Meniul de pornire
Puteţi selecta interfaţa implicită când apăsaţi butonul MENU.
Top (sus)
Este afişată mai întâi interfaţa
Previous
(precedent)
Este afişată mai întâi interfaţa de meniu anterior selectată.
1 sau
1.
Delete confirm. – Confirmare la ştergere
Puteţi selecta elementul implicit al interfeţei de confirmare când ştergeţi imaginile sau directoarele.
(“Delete” first
(ştergere mai întâi)
“Cancel” first
(anulare mai întâi)
Varianta [Delete] (ştergere) este selectată implicit.
Varianta [Cancel] (anulare) este selectată implicit.
Audio signals – Semnale audio
Selectează dacă să fie emis, sau nu, un sunet la confirmarea focalizării, în cursul numărătorii inverse
asociate temporizatorului etc.
On (pornit)
Porneşte sonorul.
Off (oprit)
Opreşte sonorul.
Cleaning mode – Modul curăţare
Pentru detalii, consultaţi pag. 34.
129
AF Micro Adj. – Ajustarea fină a autofocalizării
Puteţi ajusta fin focalizarea pentru fiecare lentilă.
Efectuaţi această operaţie numai când este necesar. Ţineţi seama că este posibil să nu focalizaţi în mod
corespunzător asupra unui subiect dacă reglajul este deficitar.
On (pornit)
Off (oprit)
Clear (ştergere
valori)
Sunt reţinute valorile reglajelor pentru lentilele ataşate sau se focalizează
asupra unui subiect folosind valoarea reţinută. Valorile reglajelor sunt
cuprinse între – 20 şi +20.
Nu este realizat reglajul fin.
Sunt şterse valorile reţinute pentru toate lentilele.
După ce apare un mesaj, selectaţi [OK] cu v de la multiselector, apoi apăsaţi
centrul multiselectorului.
Amount (Cantitate)
Puteţi reţine valorile de reglaj stabilite pentru [AF Micro Adj.].
Selectaţi valoarea dorită cu ajutorul v/V de la multiselector, apoi apăsaţi centrul
multiselectorului.
Note :
• Când pentru [AF Micro Adj.] nu este stabilită valoarea [On], nu poate fi reţinută valoarea
reglajului.
• Când alegeţi valori spre +, punctul de focalizare se deplasează spre fundal, iar când alegeţi valori spre
–, focalizarea se deplasează spre prim-plan. Stabiliţi valoarea luând ca referinţă rezultatul testului
de înregistrare.
• Vă recomandăm să alegeţi valoarea în condiţiile efective de înregistrare.
• Când montaţi un obiectiv pentru care sunt înregistrate valori la camera dvs., este afişată valoarea
reţinută pentru acesta. Dacă este montat un obiectiv pentru care nu există valori reţinute, este afişat
“±0”. Dacă este afişată ca valoare “–”, atunci au fost înregistrate un număr de 30 de obiective. Când
doriţi să înregistraţi un nou obiectiv, montaţi un obiectiv deja reţinut şi ştergeţi valorile aferente
acestuia, după care stabiliţi valoarea “±0” sau ştergeţi valorile pentru toate obiectivele folosind
opţiunea [Clear].
• Dacă efectuaţi reglajul fin AF pentru obiective produse de alte firme, este posibil să fie afectate valorile
de reglaj pentru obiectivele produse de Sony, Minolta şi Konica Minolta. Nu folosiţi această funcţie
pentru nici un fel de obiective produse de alte firme.
• Nu puteţi realiza ajustarea fină AF în mod individual când folosiţi obiective produse de Sony, Minolta
şi Konica Minolta care au aceleaşi specificaţii.
130
Focusing Screen – Ecran de focalizare
În funcţie de scopul vizat, puteţi să schimbaţi ecranul de focalizare şi să alegeţi varianta tip L
(comercializat separat) sau tip M (comercializat separat). Selectaţi reglajul adecvat pentru tipul de
ecran folosit, după înlocuirea ecranului propriu-zis.
Tip G
Ecrane standard de focalizare (implicit).
Tip M
Ecrane de focalizare care facilitează determinarea valorii optime de focalizare
şi claritatea aproximativă. Această variantă este adecvată pentru un obiectiv
mai luminos (de la F1.4 la 2.8).
Ecrane de focalizare care sunt dotate cu caroiaj. Luminozitatea vizorului
este aceeaşi cu cea a tipului G.
Tip L
Note :
• Dacă tipul de ecran nu este corect stabilit, nu veţi putea măsura corect lumina.
• Pentru detalii privind modul de schimbare a ecranului de focalizare, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu ecranul de focalizare.
131
Meniul de reglaje 4
APS-C size capt. – Capturarea imaginii la dimensiune APS-C
Este capturată o imagine în zona echivalentă cu dimensiunea APS-C.
(zona de dimensiune APS-C) din vizor, ca orientare.
Stabiliţi compoziţia folosind
Pentru [Aspect ratio] (formatul imaginii) este aleasă varianta [3:2].
On (pornit)
Se înregistrează o imagine în zona de dimensiune APS-C.
Off (oprit)
Se înregistrează o imagine în zona de dimensiune normală.
Reset default – Revenire la configuraţia implicită
Puteţi readuce principalele funcţii ale camerei la variantele de bază (stabilite din fabrică).
Elementele care pot fi iniţializate sunt următoarele.
Element
Interfaţa cu informaţii legate de înregistrare (39)
Compensarea expunerii (68)
Selectarea modului drive (81)
Balansul de alb (73)
Temperatura de culoare / Filtrul de culoare (74)
Balansul de alb particularizat (75)
ISO (72)
Interfaţa de redare (90)
Revine la (varianta implicită de reglaj)
Interfaţa detaliată
± 0.0
Single-shot adv.
AWB (balansul de alb stabilit automat)
5500K, Filtrul de culoare 0
5500K
AUTO
Interfaţa cu o singură imagine
(cu data înregistrării)
Meniul de înregistrare
Element
Dimensiunea imaginii (104)
Formatul imaginii (104)
Calitate (105)
Optimizatorul domeniului D (77)
Buton personalizat (106)
Stilul creativ (78)
Spaţiu de culoare (106)
Modul bliţ (64)
132
Revine la (varianta implicită de reglaj)
L:24M
3:2
Fin
Off
Stilul creativ
Standard
sRGB
Bliţ automat sau Lumină de umplere de la
bliţ
Element
Comanda bliţului (107)
Compensarea bliţului (71)
Pasul expunerii (108)
Domeniul ISO Automat (108)
Reglaj AF-A (109)
Zona de autofocalizare (58)
Stabilirea priorităţii (109)
Sursa AF (60)
Focalizare la apăsarea pe jumătate a butonului
declanşator (110)
Reducerea zgomotului la expunerea îndelungată
(110)
Reducerea zgomotului la sensibilitate ISO ridicată
(110)
Revine la (varianta implicită de reglaj)
Bliţ ADI
±0
0,3 EV
200 - 800
AF-A
Panoramică
AF
Auto
On (Pornit)
On (Pornit)
Normal
Meniul particularizat
Element
Buton AF / MF (113)
Comanda AF / MF (113)
Viteza de autofocalizare (113)
Afişarea zonei de autofocalizare (113)
Buton de fixare a focalizării (114)
Reluare automată (114)
Funcţia de previzualizare (87)
Buton AEL (115)
Modificarea funcţiilor butoanelor rotative (115)
Reglarea expunerii cu butoanele rotative (116)
Blocarea butoanelor rotative (116)
Buton de alegere a interfeţei de afişat (117)
Împiedicarea declanşării fără card (117)
Interfaţa cu informaţii legate de înregistrare (117)
Ajustarea compensării expunerii (118)
Ordinea înregistrărilor cu expuneri adiacente
(118)
Revine la (varianta implicită de reglaj)
Comandă AF / MF
Hold
Rapidă
0,3 sec
Focalizare fixată
2 sec
Inteligentă
AEL hold
SS
F/no.
Off (Oprit)
Off (Oprit)
Exclusive disp
Enable (activat)
Auto rotate (rotire automată)
Ambient&flash (Ambient&bliţ)
0T–T+
133
Meniul de redare
Element
Reglaje DPOF – Imprimarea datei (121)
Reţinerea orientării imaginii înregistrate (122)
Succesiune de fotografii (123)
Revine la (varianta implicită de reglaj)
Off (oprit)
Rotire automată
3 sec
Meniul de reglaj
Element
Luminozitate LCD (124)
Durata afişării pe ecran a interfeţei cu informaţii
(124)
Modul economic de funcţionare (124)
Ieşire HDMI (125)
Numărul fişierului (126)
Denumirea directorului (126)
Conexiune USB (127)
Carduri de memorie afişate în cazul folosirii Mass
Storage (128)
Meniu de pornire (129)
Confirmare la ştergere (129)
Semnale audio (129)
Ajustarea fină a autofocalizării (130)
Capturarea imaginii la dimensiune APS-C (132)
134
Revine la (varianta implicită de reglaj)
±0
5 sec.
3 min.
HD(1080i)prior.
Series (serii)
Standard form (formă standard)
Mass Storage
Selected card (card selectat)
Top (sus)
"Cancel" first (Anulare mai întâi)
On (Pornit)
Off (oprit)
Off (oprit)
Copierea imaginilor pe calculator
Această secţiune descrie cum să copiaţi imagini de pe un card de memorie la calculator folosind un
cablu USB.
Configuraţia recomandată a calculatorului
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie ce permite importul
de imagini.
x Windows :
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP1.
• Nu este garantată funcţionarea dacă mediul de operare este un sistem de operare actualizat (upgrade)
către cele mai sus menţionate sau dacă mediul de operare este multiplu (multi-boot).
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter.
*2 Nu este acceptată ediţia Starter.
Mufă USB :
Conector USB standard
x Macintosh :
Sistem de operare (preinstalat) :
Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)
Mufă USB :
Conector USB standard
Note privind conectarea camerei la calculator
• Nu este garantată funcţionarea pentru toate configuraţiile recomandate anterior.
• Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator,
este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB folosite.
• Nu este garantată funcţionarea dacă folosiţi un hub USB sau un cablu prelungitor.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă USB compatibilă cu transferul USB de viteză mare (USB 2.0)
care vă va permite un transfer superior (viteză de transfer mare). Această cameră este compatibilă
cu Hi-Speed USB (USB 2.0).
• La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla să nu se reactiveze în
acelaşi timp şi comunicarea dintre calculator şi camera digitală.
135
Etapa 1 : Conectarea camerei la calculator
1
Introduceţi în camera foto cardul de memorie ce conţine imaginile care vă
interesează.
2 Introduceţi în camera foto un acumulator suficient încărcat sau cuplaţi aparatul la o
priză de perete prin intermediul adaptorului/încărcătorului de reţea (comercializat
separat).
• Când copiaţi imaginile din camera foto pe calculator folosind un acumulator insuficient încărcat,
operaţia poate eşua sau informaţiile se pot deteriora în cazul întreruperii premature a alimentării.
3 Porniţi camera foto şi calculatorul.
4 Verificaţi dacă pentru conexiunea [USB connection] corespunzător
varianta [Mass Storage] (pag. 127).
5
Conectaţi camera la calculator.
• Pe desktop apare fereastra de asistenţă AutoPlay.
1 Spre mufa
USB
Cablu USB
2 Spre mufa
USB
136
2, este aleasă
Etapa 2 : Copierea imaginilor pe calculator
Pentru Windows :
Această secţiune descrie un exemplu de copiere a imaginilor în directorul “Documents” (Pentru
Windows XP : “My Documents”).
1 Faceţi
clic pe [Open folder to view files] (For
Windows XP: [Open folder to view files] T [OK])
pentru ca interfaţa de asistenţă să apară automat
pe desktop.
• Când interfaţa de asistenţă nu este afişată, faceţi clic pe
[Computer] (pentru Windows XP : [My Computer]) T
[Removable Disk].
2 Faceţi clic pe [DCIM].
• În acest caz, puteţi importa imagini folosind “PMB”.
3
Faceţi dublu-clic pe directorul unde se află
fişierele pe care vreţi să le copiaţi, apoi faceţi
clic-dreapta pe un fişier pentru a fi afişat meniul,
după care faceţi clic pe [Copy].
• Relativ la destinaţia de stocare a fişierelor de imagini,
consultaţi pag. 141.
137
4 Faceţi dublu clic pe directorul [Documents]. Faceţi
apoi clic-dreapta în fereastra “Documents” pentru
a fi afişat meniul şi apoi clic pe [Paste].
Fişierele cu imagini sunt copiate în directorul
“Documents”.
• Dacă în directorul de destinaţie a copierii există o imagine
cu aceeaşi denumire, va fi afişat mesajul de confirmare a
operaţiei de suprascriere. Dacă datele noi sunt supra-scrise
peste cele deja existente, datele fişierului original vor fi
şterse. Pentru a copia un fişier cu imagini pe calculator
fără a-l suprascrie peste un altul, modificaţi denumirea
fişierului, apoi copiaţi-l. Ţineţi seama însă că, după
modificarea denumirii unui fişier, este posibil ca acesta să
nu mai poată fi redat de camera dvs. (pagina 141).
Pentru Macintosh :
1 Faceţi dublu-clic pe simbolul recent recunoscut T [DCIM] T directorul unde se află
imaginile pe care vreţi să le copiaţi.
2
Marcaţi şi deplasaţi fişierele de imagine peste simbolul hard diskului.
Fişierele de imagini sunt copiate pe hard disk.
138
Vizualizarea imaginilor la calculator
Pentru Windows
Această secţiune descrie procedura de vizualizare a imaginilor copiate în directorul “Documents”
(Pentru Windows XP : “My Documents”).
1 Faceţi clic pe [Start] T [Documents].
• Dacă utilizaţi Windows 2000, faceţi dublu-clic pe [My
Documents], de pe desktop.
2 Faceţi dublu-clic pe fişierul de imagine dorit.
Imaginea este afişată.
Pentru Macintosh
Faceţi dublu-clic pe simbolul de hard disk T pe fişierul de imagine dorit pentru a-l
deschide.
Ştergerea conexiunii USB
Efectuaţi mai întâi procedurile următoare în cazurile în care :
• Deconectaţi cablul USB.
• Scoateţi cardul de memorie.
• Opriţi camera digitală.
139
x Pentru utilizatorii de Windows
Faceţi clic dublu pe , pe bara cu simbolurile programelor rezidente, apoi faceţi clic pe
(USB
Mass Storage Device) T [Stop]. Confirmaţi dispozitivul în fereastra de confirmare, apoi faceţi clic
pe [OK].
Dispozitivul este deconectat.
x Pentru utilizatorii de Macintosh
Marcaţi şi deplasaţi simbolul drive-ului sau pe cel al cardului de memorie peste cel
“Trash” (pubelă).
Camera este deconectată de la calculator.
140
Locaţiile de stocare a fişierelor de imagine şi denumirile fişierelor
Fişierele de imagine înregistrate cu camera dvs. sunt grupate sub formă de directoare pe cardul de
memorie.
Exemplu : structura directoarelor în Windows Vista
A Director care conţine datele imaginilor înregistrate cu
această cameră foto (Primele trei cifre indică numărul
directorului).
B Puteţi crea un nou director care să se numească după data
curentă (pagina 126).
• Nu se pot înregistra / reda nici un fel de imagini în directorul
“MISC”.
• Fişierele cu imagini sunt denumite în modul următor. ssss
(numărul fişierului) reprezintă un număr oarecare cuprins între
0001 şi 9999. Secţiunea numerică a numelui unui fişier RAW
şi cea a fişierului JPEG corespunzător sunt aceleaşi.
– Fişiere JPEG : DSC0ssss. JPG
– Fişiere JPEG (Adobe RGB) :
_DSCssss. JPG
– Fişiere de date RAW (altele decât Adobe RGB) :
DSC0ssss. ARW
– Fişiere de date RAW (Adobe RGB) :
_DSCssss. ARW
• În funcţie de calculator, se poate întâmpla ca extensia să nu
fie afişată.
Copierea imaginilor stocate de pe un calculator pe un card de memorie
şi vizualizarea lor
Această secţiune descrie procesul folosind spre exemplificare un calculator Windows. Pasul 1 nu este
necesar dacă denumirea fişierului nu a fost modificată.
141
1 Faceţi clic-dreapta pe fişierul cu imaginea care vă
interesează, apoi clic pe [Rename] (redenumire).
Schimbaţi numele fişierului alocându-i unul de forma
“DSC0ssss”.
ssss reprezintă oricare număr cuprins între 0001 şi
9999.
• Dacă apare un mesaj de confirmare a suprascrierii, introduceţi
un număr diferit.
• În funcţie de reglajele calculatorului, poate fi afişată extensia.
Pentru imagini, extensia este JPG. Nu modificaţi această
extensie.
2 Copiaţi fişierul de imagine într-un director al unităţii
de memorie, respectând procedura de mai jos.
1 Faceţi clic-dreapta pe fişierul cu imaginea respectivă, apoi
faceţi clic pe [Copy].
2 Faceţi dublu clic pe [Removable Disk] din [Computer]
(pentru Windows XP : [My Computer]).
3 Faceţi clic-dreapta pe directorul [sssMSDCF] inclus
în directorul [DCIM], apoi faceţi clic pe [Paste].
• sss reprezintă un număr cuprins între 100 şi 999.
Note :
• În funcţie de dimensiunea imaginii, este posibil să nu o puteţi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator şi a celor fotografiate cu alte echipamente decât această
cameră foto nu este garantată.
• Dacă nu există un director în care să fie stocate fişierele cu imagini, creaţi mai întâi unul cu ajutorul
camerei foto (pag. 127), apoi copiaţi aici fişierele cu imagini.
142
Utilizarea aplicaţiilor software
Pentru a utiliza imaginile înregistrate de camera foto, vă sunt furnizate următoarele aplicaţii
software:
• Sony Image Data Suite :
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“Remote Camera Control”
• Sony Picture Utility
“PMB” (Picture Motion Browser)
Notă :
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.
Configuraţia recomandată a calculatorului
x Windows :
• Configuraţia recomandată pentru folosirea aplicaţiilor “Image Data Converter SR Ver.3” / “Image
Data Lightbox SR” / “Remote Camera Control”.
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows XP*1SP3 / Windows Vista*2 SP1.
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter.
*2 Nu este acceptată ediţia Starter.
Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid, se recomandă RAM 1 GB sau mai mult
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
• Configuraţia recomandată pentru folosirea aplicaţiei “PMB”.
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP1.
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter.
*2 Nu este acceptată ediţia Starter.
Procesor / Memorie : Pentium III 500 MHz sau mai rapid, 256 MB de RAM sau mai mult
(se recomandă Pentium III 800 MHz sau mai rapid şi 512 MB de RAM sau mai mult)
Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de circa 500 MB sau mai mult
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
143
x Macintosh :
• Configuraţia recomandată pentru folosirea aplicaţiilor “Image Data Converter SR Ver.3” / “Image
Data Lightbox SR” / “Remote Camera Control”.
Sistem de operare (preinstalat) : Mac OS X (v10.4 / v10.5)
Procesor :
Memorie :
Power PC seriile G4 / G5 (se recomandă 1,0 GHz sau mai rapid) / Intel Core Solo /
Core Duo / Core 2 Duo sau mai rapid
se recomandă 1 GB de RAM sau mai mult
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
Instalarea aplicaţiilor software
x Pentru utilizatorii de Windows
• Înregistraţi-vă ca administrator.
1
Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM
(furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
• Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu pe (Computer) (Pentru
(SONYPICTUTIL)
Windows XP : [My Computer]) T
T [Install.exe].
• În Windows Vista, poate apărea interfaţa AutoPlay. Selectaţi
“Run Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran
pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Install].
Verificaţi dacă sunt bifate atât “Sony Image Data Suite”, cât şi “Sony Picture Utility” şi urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran.
144
3 Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.
Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere
directă (shortcut).
• Sony Image Data Suite :
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility :
“PMB – Picture Motion Browser”
“PMB Guide”
x Pentru utilizatorii de Macintosh
• Înregistraţi-vă ca administrator pentru instalare.
1 Porniţi calculatorul Macintosh şi introduceţi CD-ROM-ul (furnizat) în cititorul
de discuri.
2 Faceţi dublu-clic pe simbolul de CD-ROM.
3 Copiaţi
fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul hard
diskului.
4 Faceţi dublu-clic pe fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul de destinaţie pentru
copiere.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a definitiva instalarea.
Notă :
• Când apare un mesaj de confirmare a repornirii calculatorului, restartaţi-l urmând instrucţiunile
afişate pe ecran.
145
Utilizarea “Image Data Converter SR”
Notă :
• Dacă stocaţi o imagine ca date RAW, fotografia va fi stocată în format ARW2.1.
Cu “Image Data Converter SR” puteţi :
• să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecţii, cum ar fi curba
tonurilor şi claritatea,
• să ajustaţi la imagini balansul de alb, expunerea, stilul creativ etc.,
• să stocaţi imagini afişate şi cu care s-au efectuat montaje cu ajutorul unui calculator. Puteţi să stocaţi
imaginile fie ca date RAW, fie în formatul obişnuit de fişier.
Pentru detalii legate de “Image Data Converter SR”, consultaţi documentaţia “Help”.
Pentru a accesa documentaţia “Help”, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data
Suite] T [Help] T [Image Data Converter SR Ver.3].
Accesarea / părăsirea aplicaţiei “Image Data Converter SR”
x Windows :
Faceţi dublu clic pe simbolul de trecere directă (shortcut) “Image Data Converter SR Ver.3” de pe
desktop.
Sau porniţi din meniul Start : faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data Suite]
T [Image Data Converter SR Ver.3].
Părăsirea aplicaţiei “Image Data Converter SR”
Faceţi clic pe butonul din colţul din dreapta sus al interfeţei.
x Macintosh
Faceţi dublu clic pe [Image Data Converter SR Ver.3] din directorul [Sony Image Data Suite] aflat în
directorul [Application].
Părăsirea aplicaţiei
Faceţi clic pe [Quit Image Data Converter SR] din meniul [IDC SR].
Utilizarea “Image Data Lightbox SR”
Cu “Image Data Lightbox SR” puteţi :
• să afişaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră,
• să evaluaţi imagini pe o scală de la 1 la 5,
• să stabiliţi etichete colorate, etc.
• să afişaţi o imagine din “Image Data Converter SR” şi să efectuaţi ajustări ale acesteia,
Pentru detalii legate de “Image Data Lightbox SR”, consultaţi documentaţia “Help”.
146
Pentru a accesa documentaţia “Help” din meniul Start, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T
[Sony Image Data Suite] T [Help] T [Image Data Lightbox SR].
Accesarea / părăsirea aplicaţiei “Image Data Lightbox SR”
x Windows :
Accesarea aplicaţiei “Image Data Lightbox SR”
Faceţi dublu clic pe “Image Data Lightbox SR” de pe desktop.
Sau porniţi din meniul Start : faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data Suite]
T [Image Data Lightbox SR].
Părăsirea aplicaţiei “Image Data Lightbox SR”
Faceţi clic pe butonul din colţul din dreapta sus al interfeţei.
Va apărea o fereastră de dialog pentru stocarea colecţiei.
x Macintosh
Accesarea aplicaţiei “Image Data Lightbox SR”
Faceţi dublu clic pe [Image Data Lightbox SR] din directorul [Sony Image Data Suite] aflat în directorul [Application].
Părăsirea aplicaţiei “Image Data Lightbox SR”
Faceţi clic pe [Quit Image Data Lightbox SR] din meniul [Image Data Lightbox SR].
Utilizarea “Remote Camera Control ”
Conectaţi camera la calculator. Cu “Remote Camera Control” puteţi :
• să configuraţi camera sau să înregistraţi o imagine de la calculator,
• să înregistraţi o imagine direct pe calculator,
• să înregistraţi imagini la anumite intervale de timp (Interval Timer Shooting) - numai pentru
Windows.
Pentru a accesa documentaţia “Help”, din meniul Start, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T
[Sony Image Data Suite] T [Help] T [Remote Camera Control].
1 Apăsaţi butonul MENU şi stabiliţi pentru [USB connection] varianta [Remote PC] din
meniul de
Reglaj 2 cu v/V/b/B de la multiselector.
147
2 Conectaţi camera la calculator.
1 Spre mufa
USB
Cablu USB
2 Spre mufa
USB
3 Porniţi camera şi calculatorul, apoi porniţi “Remote Camera Control”.
Note
• Când apăsaţi butonul declanşator fără a privi prin vizor, închideţi declanşatorul ocular cu ajutorul
pârghiei acestuia.
• În cazul “Interval Timer Shooting”, pentru modul drive este aleasă varianta (Single-shot adv.). Dacă
nu este realizată focalizarea, obturatorul nu este eliberat (cu excepţia situaţiei în care este selectată
focalizarea manuală sau dacă pentru [Priority setup] este aleasă varianta [Release], în meniul
Înregistrare)
Pentru a lansa / părăsi aplicaţia “Remote Camera Control”
x Windows :
Faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data Suite] T [Remote Camera
Control].
Părăsirea aplicaţiei “Remote Camera Control”
Faceţi clic pe butonul
din colţul din dreapta sus al interfeţei.
x Macintosh
Faceţi dublu clic pe [Remote Camera Control] din directorul [Sony Image Data Suite] aflat în directorul
[Application].
Părăsirea aplicaţiei
Faceţi clic pe [Quit Remote Camera Control] din meniul [Remote Camera Control].
148
Utilizarea aplicaţiei “Picture Motion Browser”
Notă
• Aplicaţia “Picture Motion Browser” nu este compatibilă cu
calculatoarele Macintosh.
Cu “Picture Motion Browser” puteţi :
• să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afişaţi
la calculator ;
• să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică,
după data la care au fost înregistrate;
• să retuşaţi (Red Eye Correction etc.), să tipăriţi şi să transmiteţi fotografiile sub formă de documente
ataşate prin poşta electronică, să modificaţi data înregistrării şi altele ;
• să imprimaţi şi să stocaţi fotografiile cu dată ;
• să creaţi un disc cu date folosind un dispozitiv de inscripţionare pentru CD-uri sau pentru
DVD-uri.
• Pentru detalii legate de “Picture Motion Browser” consultaţi “Picture Motion Browser Guide”.
Pentru a porni “PMB Guide” faceţi dublu clic pe simbolul de trimitere directă
(PMB Guide) de
pe desktop. Pentru a porni “PMB Guide” din meniul Start, faceţi clic pe [Start] T [All Programs]
T [Sony Picture Utility] T [Help] T [PMB Guide].
Accesarea şi părăsirea “Picture Motion Browser”
Faceţi dublu clic pe simbolul
(PMB –Picture Motion Browser) de pe desktop.
Sau din meniul Start : faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Picture Utility] T [Picture
Motion Browser].
din colţul din dreapta
Pentru a părăsi aplicaţia “Picture Motion Browser”, faceţi clic pe butonul
sus al interfeţei.
Notă
• Mesajul de confirmare pentru Information tool apare pe ecran atunci când este pornit “PMB” pentru
prima dată. Selectaţi [Start]. Această funcţie vă pune la dispoziţie informaţii despre noutăţi, cum ar
fi ultimile actualizări software. Acest reglaj poate fi modificat ulterior.
149
Imprimarea directă folosind o imprimantă
compatibilă PictBridge
Chiar dacă nu aveţi la dispoziţie un calculator, puteţi
printa cu uşurinţă imaginile înregistrate cu camera
dvs. foto dacă aceasta este conectată la o imprimantă
compatibilă cu standardul PictBridge.
• “PictBridge” este bazat pe un standard CIPA. (CIPA :
Camera & Imaging Products Associacion - Asociaţia
pentru Camere şi Produse pentru Imagine).
Notă
• Nu puteţi imprima imagini RAW.
Etapa 1: Pregătirea camerei
Notă
• Se recomandă utilizarea adaptorului de reţea / încărcătorului (comercializat separat) pentru a evita
întreruperea alimentării în cursul imprimării.
1
Apăsaţi butonul MENU şi alegeţi pentru [USB connection] varianta [PTP] din meniul
Setup 2 folosind v/V/b/B de la multiselector.
2
Opriţi camera foto şi introduceţi cardul de memorie care conţine imaginile
înregistrate.
150
Etapa 2: Conectarea camerei la imprimantă
1 Conectaţi camera la imprimantă.
1 Spre mufa
USB
Cablu USB
2 Spre mufa
USB
2 Porniţi camera şi imprimanta.
Va apărea următorul ecran folosit pentru selectarea imaginilor pe care doriţi să le imprimaţi.
Etapa 3 : Imprimarea
1
Selectaţi imaginea de imprimat folosind b/B ale multiselectorului, apoi apăsaţi
zona centrală a acestuia.
• Dacă doriţi să renunţaţi, apăsaţi din nou zona centrală a multiselectorului.
2 Repetaţi pasul 1 dacă doriţi să imprimaţi şi alte imagini.
3 Apăsaţi butonul MENU şi efectuaţi fiecare reglaj în parte.
• Pentru detalii referitoare la reglaje, consultaţi “PictBridge menu”.
4 Selectaţi [Print] T [OK] din meniu, apoi apăsaţi
zona centrală a multiselectorului.
Imaginea este imprimată.
• După afişarea interfeţei care indică faptul că imprimarea s-a finalizat, apăsaţi zona centrală a
multiselectorului.
151
Pentru a termina imprimarea
Pentru a opri imprimarea, apăsaţi în timpul imprimării în centrul multiselectorului. Deconectaţi cablul
USB sau opriţi camera foto. Pentru reluarea imprimării urmaţi procedura de mai sus (Etapele de la 1
la 3).
Meniul PictBridge
Pagina 1
Imprimare
Sunt imprimate imaginile selectate. Pentru detalii, consultaţi “Etapa3 : Imprimarea”.
Stabilirea calităţii imprimării
Puteţi stabili numărul de exemplare în care să fie imprimată o imagine, maximul admisibil fiind 20.
Pentru toate imaginile selectate va fi fixat acelaşi număr de exemplare.
[Paper size] (dimensiunea colii de hârtie)
Auto
9×13cm/3.5”×5”
Hagaki
10×15 cm
4”×6”
A6 / 4,1” × 5,8”
13×18cm / 5”×7”
Letter
A4/8.3” × 11,7”
A3 / 11,7” × 16,5”
Wide / 4” × 7,1”
A3 +/ 13” × 19”
152
Printer setup - stabilit la imprimantă
89 × 127 mm
100 × 147 mm
10 × 15 cm
101,6 × 152,4 mm
105 × 148,5 mm
127 × 178 mm
216 × 279,4 mm
210 × 297 mm
297 × 420 mm
10,2 × 18,1 cm
10,2 × 18,1 cm
[Layout] (aşezare în pagină)
Auto
1-up / Borderless
1-up
2-up
3-up
4-up
8-up
Index
Printer setup - stabilit la imprimantă
Fără margini, 1imagine pe coală
1 imagine pe coală
2 imagini pe coală
3 imagini pe coală
4 imagini pe coală
8 imagini pe coală
Sunt imprimate toate imaginile selectate, în formă
Index. Aranjarea în pagină respectă reglajele stabilite
la imprimantă
[Date imprint] (imprimarea datei)
Day and time
Date
Off
Sunt inserate data şi ora
Este inserată data
Nu este inserată data
Pagina 2
Unmark all (Eliminarea tuturor marcajelor)
După ce este afişat mesajul, selectaţi [OK], apoi apăsaţi zona centrală a multiselectorului. Este şters
corespunzător fiecărei imagini. Când renunţaţi la specificaţii fără a imprima imagini,
marcajul
selectaţi această opţiune.
Folder print (Imprimarea imaginilor dintr-un director)
Sunt imprimate toate imaginile dintr-un card de memorie. După ce este afişat mesajul, selectaţi [OK],
apoi apăsaţi zona centrală a multiselectorului.
153
Specificaţii
x Camera
[Sistem]
Tip de cameră
Cameră digitală tip Single Lens Reflex şi
cu obiective interschimbabile
Obiective
(cu excepţia celor
Toate obiectivele
DT*)
* Folosirea obictivului DT nu este garantată
deoarece colţurle câmpului sunt întunecate
şi camera nu atinge perfomanţa standard AE.
Dimensiunea APS-C este selectată automat.
[Senzor de imagine]
Numărul total de pixeli ai camerei
cca. 25.720.000 pixeli
Numărul de pixeli eficace ai camerei
cca. 24.610.000 pixeli primare
Format de imagine
35 mm (35,9 × 24,0) senzor CMOS
[SteadyShot]
Sistem
Mecanism de comutare a senzorului de
imagine
Super SteadyShot
Capacitate de compensare
Descreştere aproximativă cuprinsă între 2,5
EV şi 4 EV din timpul de expunere (variază
în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de
obiectivul folosit)
[Anti-Dust] (anti-praf)
Sistem
Acoperire de protecţie împotriva încărcării
de pe filtrul trece-jos şi de pe mecanismul
de comutare a senzorului de imagine
154
[Vizor]
Sistem fix de determinare a nivelului
ochilor cu pentaprismă
Ecranul de focalizare
Acute Mate Sferic (opţiune ce poate fi
modificată)
Acoperire cadru
Aprox. 0,98
Mărire
0,74 × cu obiectiv de 50 mm la infinit,
–1m-1
Declanşare cu privirea
aproximativ 20 mm de ocular
Ajustarea dioptrului
între –3,0 şi + 1m-1
Tip
[Sistem de Auto Focalizare]
Sistem
Sistem de detecţie a fazei tip TTL, senzori
linie CCD (cu senzor central, în formă de
+, senzor F2.8)
Puncte de evaluare
9 puncte şi 10 puncte de evaluare
suplimentare
Domeniul de sensibilitate
De la 0 EV la +18 EV (echivalent cu ISO
100)
Iluminare AF
aproximativ de la 1 la 7 m
[Expunere]
Celule în care se efectuează măsurarea
40 segmente în formă de fagure SPC
Domeniul de măsurare
de la 0 EV la 20 EV (de la + 2 EV la
+ 20 EV pentru măsurarea punctuală),
(la ISO 100 cu obiectiv de F1,4)
Sensibilitate ISO (Index de expunere
recomandat
AUTO, de la 100 la 6400
[Obturator]
Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal
Domeniul vitezelor
între 1/8000 secunde şi 30 secunde, bulb
Viteza de sincronizare a bliţului
1/250 secunde
(cu funcţia SteadyShot oprită)
1/200 secunde
(cu funcţia SteadyShot pornită)
Tip
[Suport de înregistrare]
• Card CompactFlash (tip I, II),
• Microdrive,
• card “Memory Stick Duo"
[Ecran LCD]
Panou LCD
7,5 cm (tip 3,0) drive TFT
Număr total de puncte
921.600 puncte (640 × 3 (RGB) × 480)
[Ecran LCD]
cu iluminare din spate
[Alimentare, cerinţe generale]
Acumulator utilizat
Acumulator reîncărcabil tip
NP-FM500H
[Altele]
PictBridge
Compatibil
Exif Print
Compatibil
PRINT Image Matching III
Compatibil
Dimensiuni (aprox.)
156,3 × 116,9 × 81,9 mm
(L / Î / A, fără părţile proeminente)
Masă aprox. 850 g (fără baterii, card de
memorie şi accesorii)
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ +40°C (între +5°C şi 40°C în cazul
folosirii unui Microdrive)
Exif Exif Ver. 2.21
Comunicaţie USB
USB de mare viteză (compatibil USB 2.0)
x Încărcător pentru acumulator tip
BC-VM10
Parametrii la intrare :
100 - 240V curent continuu ; 50/60 Hz
Parametrii la ieşire :
8,4 V curent continuu ; 750 mA
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni maxime (L / Î / A) :
aprox. : 70 × 25 × 95 mm
Masa : cca. 90 g
x Acumulator NP-FM500H
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximă :
8,4 V curent continuu
Tensiune nominală :
7,2 V curent continuu
Intensitatea maximă a curentului la
încărcare
2,0 A
Tensiune maximă la încărcare :
8,4 V curent continuu
Capacitate :
Obişnuită : 11,8 Wh (1650 mAh)
Minimă : 11,5 Wh (1600 mAh)
Dimensiuni maxime (L / Î / A) :
aprox.: 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
Masa
aprox. 78 g
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
155
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
• Această cameră este compatibilă cu standardul
universal DCF (Design rule for Camera File
system) stabilit de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Nu este garantată redarea cu alt echipament
a imaginilor înregistrate cu camera dvs. şi
nici redarea cu această cameră a imaginilor
înregistrate sau editate cu alte echipamente.
Mărci înregistrate
este marcă înregistrată a Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
, “Memory
PRO”,
, “Memory
Stick Duo”,
Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate” şi
sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• “Photo TV HD” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt
mărci înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi/
sau din alte ţări.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook, PowerBook,
PowerMac şi eMac sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale Apple Inc.
•
156
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci de comerţ
sau mărci de comerţ înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
• Intel, Intel Core, MMX şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale Intel
Corporation.
• CompactFlash este marcă înregistrată a
SanDisk Corporation.
• Microdrive este marcă înregistrată a Hitachi
Global Storage Technologies în Statele Unite
şi / sau în alte ţări.
• Adobe este marcă de comerţ înregistrată
sau marcă înregistrată a Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite şi / sau în alte
ţări.
• D-Range Optimizer Advanced utilizează
Apical Limited.
tehnologie furnizată de
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor
folosite în acest manual sunt, în general,
mărci înregistrate sau mărci comerciale ale
dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În
continuare în acest manual nu vor apărea, însă
în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare. Verificaţi elementele prezentate de la pagina 157 la pagina 163. Consultaţi dealer-ul dvs.
Sony sau un service autorizat local Sony.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare.
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (paginile 132).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afişat un
indicator care arată că perioada de autonomie este suficientă, alimentarea încetează
prea curând.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută (pag. 167).
• Indicaţia privind energia rămasă a acumulatorului nu este cea reală. Descărcaţi complet acumulatorul, apoi reîncărcaţi-l, pentru a corecta indicaţia afişată.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat (pag. 18).
• Acumulatorul este uzat (pagina 20). Înlocuiţi-l cu altul nou.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu apăsând
pe jumatate butonul declanşator (pag. 124).
157
Înregistrarea imaginilor
Pe ecranul LCD nu este nimic afişat când este pornită alimentarea
• În cazul variantelor de reglaj implicite, ecranul LCD se va opri dacă nu este efectuată nici o operaţie
mai mult de 5 secunde, pentru a reduce la minim consumul de energie a acumulatorului. Puteţi
modifica această perioadă de timp (pag. 124).
• Ecranul LCD este oprit. Apăsaţi butonul DISP pentru a porni ecranul LCD (pag. 40).
Imaginea nu este clară în vizor.
• Reglaţi scala dioptrului corespunzător, cu ajutorul butonului rotativ de reglare a dioptrului
(pag. 28).
Obturatorul nu este eliberat.
• Verificaţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie (pag. 31). Dacă acesta este complet ocupată,
efectuaţi una dintre următoarele operaţii :
– ştergeţi imaginile care nu vă interesează (pag. 97) ;
– schimbaţi cardul de memorie.
• Obturatorul nu este eliberat dacă nu s-a realizat focalizarea subiectului (pag. 109).
• Dacă la cameră este montat un telescop astronomic etc., alegeţi pentru modul de expunere varianta
M şi înregistraţi.
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului (pag. 110). Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
• Înregistraţi în modul RAW (pag. 105). Deoarece fişierul de date RAW este unul mare, înregistrarea
în acest mod poate dura mai mult timp.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 27, 125).
Indicaţia valorii diafragmei şi / sau a timpului de expunere clipesc când apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil.
Efectuaţi din nou reglajul corect.
158
Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine.
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv
a pătruns prea multă lumină. Montaţi parasolarul.
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară
parţial în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice
ale imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă). În astfel de cazuri, micşorarea
diafragmei cu 1 unitate sau 2 poate preveni apariţia acestui fenomen.
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 9).
Scala EV b B apare intermitent în vizor.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 141).
• Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul
calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB (pag. 139).
Imaginea nu apare pe ecranul televizorului.
• Verificaţi [Video output] pentru a vedea dacă pentru semnalul video de ieşire de la cameră este ales
sistemul color adecvat pentru televizorul dumneavoastră (pag. 100).
• Verificaţi dacă este corect realizată conexiunea (pag. 99).
Ştergerea imaginilor / Realizarea de montaje
Camera foto nu poate şterge o imagine.
• Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 121).
159
Calculator
Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.
• Folosiţi cablul USB (furnizat) (pag. 136).
• Deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l mai bine.
• Alegeţi pentru [USB connection] varianta [Mass Storage] (pag. 136).
• Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB
ai calculatorului.
Nu puteţi copia imagini.
• Când copiaţi imagini de la cameră la calculator, dacă deschideţi capacul compartimentului pentru
cardul de memorie, operaţia de copiere va fi anulată. Nu deschideţi capacul acestui compartiment
în timpul copierii imaginilor.
• Dacă înregistraţi imagini pe un card de memorie formatat pe calculator, este posibil să nu puteţi copia
imaginea pe calculator. Utilizaţi un card de memorie formatat cu camera dvs. foto (pag. 120).
Card de memorie
Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat.
• Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria
în camera foto (pag. 23).
Nu puteţi înregistra pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 97).
• Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat (pag. 23).
Aţi formatat din greşeală cardul de memorie.
• Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera.
160
Imprimare
Consultaţi şi secţiunea următoare “Imprimantă care acceptă standardul PictBridge” corelat cu elementele
de mai jos.
Culorile care apar în imagine sunt nenaturale.
• Când tipăriţi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantă sRGB care nu este
compatibilă cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21), acestea sunt imprimate la o intensitate de culoare
mai scăzută (pag. 106).
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimanta dvs, este posibil ca marginile din stânga, din dreapta, de sus şi de jos să
fie eliminate. Cu precădere în cazul în care sunt înregistrate imagini în format [16:9], este posibil
să fie tăiate marginile imaginilor.
• Când imprimaţi imagini folosind propria imprimantă, renunţaţi la operaţia de păstrare a zonei mărite
sau la cea de stabilire a marginilor. Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta
beneficiază sau nu de funcţiile respective.
Nu puteţi imprima imaginile cu dată.
• Folosind “Picture Motion Browser”, puteţi imprima imaginile cu dată (pag. 149).
• Această cameră nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Dacă, însă,
fotografiile înregistrate cu camera conţin informaţii legate de data înregistrării, puteţi imprima
imaginile având data suprapusă în cazul în care imprimanta sau aplicaţia software utilizată poate
recunoaşte informaţiile Exif. Pentru detalii legate de compatibilitatea Exif, consultaţi producătorul
imprimantei sau pe cel al aplicaţiei software.
• Dacă vă adresaţi unui magazin specializat şi solicitaţi aceasta, imaginile pot fi imprimate cu dată.
161
Imprimantă care acceptă standardul PictBridge
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat odată cu imprimanta sau apelaţi la
producătorul imprimantei.
Nu poate fi stabilită conexiunea.
• Camera nu poate fi conectată direct la o imprimantă care nu acceptă standardul PictBridge. Consultaţi
producătorul imprimantei pentru a afla dacă aceasta acceptă sau nu standardul PictBridge.
• Alegeţi pentru [USB Connection] varianta [PTP] (pag. 150).
• Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul USB. Dacă apare un mesaj de eroare indicat de imprimantă,
consultaţi documentaţia ce o însoţeşte.
Nu puteţi imprima imaginile.
• Fişierele de date RAW nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca imaginile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu alte aparate
decât această cameră foto să nu poată fi imprimate.
În zona în care ar trebui să apară data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile care nu conţin data înregistrării nu pot fi imprimate cu dată. Alegeţi pentru opţiunea [Date
imprint] varianta [Off] şi imprimaţi imaginea din nou (pag. 153).
162
Altele
Când porniţi camera este afişat mesajul “Set date and time?” (Potriviţi data şi ora).
• Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fiind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără
acumulator. Schimbaţi acumulatorul şi potriviţi data şi ora (pag. 27). Dacă reglajul pentru dată se
pierde de fiecare dată când este schimbat acumulatorul, consultaţi dealer-ul dumneavoastră Sony
sau un service Sony local, autorizat.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în
doi.
• Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare
se modifică în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG (pag. 105).
Reglajul este iniţializat fără să fi efectuat o operaţie de iniţializare.
• Acumulatorul a fost demontat când comutatorul POWER este în poziţia ON. Când demontaţi
acumulatorul, verificaţi mai întâi dacă acest comutator POWER este pus în poziţia OFF şi dacă nu
este aprins indicatorul luminos de acces (pag. 18).
Camera nu funcţionează corespunzător.
• Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă este utilizat un adaptor de reţea/
încărcător (comercializat separat), decuplaţi cablul de alimentare. Dacă se încălzeşte camera,
lăsaţi-o să se răcească înainte de a aplica procedura de corectare. Dacă, în continuare, camera nu
funcţionează consultaţi dealerul Sony sau un centru de service Sony autorizat.
Pe scala SteadyShot apar intermitent cinci bare în colţul din dreapta jos al vizorului.
• Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă această funcţie nu va fi activă.
Opriţi şi reporniţi camera. Dacă scala SteadyShot continuă să apară intermitent, consultaţi dealer-ul
dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.
În colţul din dreapta-jos a ecranului LCD apare indicaţia “--E--”.
• Scoateţi cardul de memorie şi reintroduceţi-l în aparat. Dacă în urma acestei proceduri indicaţia nu
dispare, formataţi cardul de memorie.
163
Mesaje de avertizare
Dacă este afişat vreunul dintre următoarele
mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :
For “InfoLITHIUM” battery only. (Numai
pentru acumulatorul “InfoLITHIUM”.)
• Este utilizat un model de acumulator
incompatibil.
Set date and time? (Potriviţi data şi ora?)
• Potriviţi data şi ora. Dacă nu aţi utilizat
camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi
acumulatorul (pag. 27, 167).
Card error. (Eroare legată de card)
• Cardul de memorie introdus în camera foto
nu este compatibil cu aceasta sau operaţia
de formatare a eşuat.
Read only memory.
(Memorie ce poate fi doar citită)
• Camera dvs. nu poate înregistra sau şterge
imaginile de pe acest “Memory Stick
Duo”.
Power insufficient. (Insuficientă energie)
• Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning
mode] când acumulatorul nu era suficient
încărcat. Încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi
un adaptor de reţea / încărcător (comercializat
separat).
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceţi Memory Stick.) Reinsert the
CF card. (Reintroduceţi cardul CF)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi
utilizat pentru această cameră foto.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Secţiunea cu conectori a cardului de memorie
este murdară.
No Memory Stick. (Nici un Memory Stick)
No CF card (Nici un card CF)
• Tipul de card de memorie introdus în cameră
este diferit de cel selectat cu [Memory
card] din meniul Setup. Alegeţi varianta
corespunzătoare.
Processing... (Procesare...) Unable to
operate (Nu se poate acţiona)
• Apare când memoria tampon este complet
ocupată şi încercaţi să acţionaţi funcţia de
Previzualizare inteligentă eliberând butonul
de previzualizare.
Unable to use Memory Stick. Format?
(Cardul Memory Stick nu poate fi utilizat.
Formataţi?) Unable to use CF card.
Format? (Cardul CF nu poate fi utilizat.
Formataţi?)
• Cardul de memorie a fost formatat pe
calculator şi formatul fişierul a fost modificat
sau cardul de memorie a fost formatat cu alt
echipament.
Selectaţi [OK], apoi formataţi cardul de
memorie. Puteţi utiliza din nou cardul
de memorie, însă toate datele conţinute
anterior de acesta vor fi şterse. Operaţia de
formatare poate dura o vreme. Dacă mesajul
va continua să fie afişat, schimbaţi cardul
de memorie.
Invalid operation (Operaţia nu este
posibilă)
• Apare când înregistraţi în modul BULB şi
încercaţi să acţionaţi funcţia de Previzualizare
inteligentă.
164
Use Memory Stick slot to format. (Utilizaţi
slotul Memory Stick pentru formatare.)
• Aţi încercat să formataţi cardul “Memory Stick
Duo” care introdus în slotul pentru cardul CF,
prin intermediul unui adaptor. Introduceţi
cardul “Memory Stick Duo” în slotul care
îi este destinat şi apoi formataţi-l.
No Memory Stick inserted. Shutter is
locked. (Nici un card Memory Stick introdus.
Obturatorul este blocat)
No CF card inserted. Shutter is locked.
(Nici un card. Este activată blocarea
obturatorului)
• Pentru [Relese w/oCard] este aleasă varianta
[Disable]. Alegeţi varianta [Enable] sau
introduceţi un card de memorie.
Unable to display. (Imposibil de afişat.)
• Imaginile înregistrate cu alte camere foto sau
cele modificate pe calculator este posibil să
nu poată fi afişate.
No lens attached. Shutter is locked. (Nu
este montat obiectivul. Obturatorul este
blocat.)
• Obiectivul nu este corect montat sau nu este
montat deloc.
• Când ataşaţi camera foto la un telescop
astronomic sau un dispozitiv similar, alegeţi
pentru expunere modul M.
Unable to print. (Nu se poate imprima.)
• Aţi încercat să aplicaţi marcajul DPOF unor
imagini RAW.
Check the connected device. (Verificaţi
echipamentul conectat)
• Nu poate fi stabilită conexiunea. Decuplaţi
cablul USB şi reconectaţi-l.
Camera overheating. Allow it to cool.
(Supraîncălzirea camerei. Lăsaţi-o să se
răcească.)
• Camera s-a încălzit, pentru ca aţi înregistrat
în mod continuu.
Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera
se răceşte şi poate din nou să înregistreze.
Camera error. (Eroare legată de cameră)
System error. (Eroare de sistem)
• Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul,
apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare
frecvent, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau
un centru de service autorizat.
Cover open. (Deschideţi capacul.)
• Închideţi capacul compartimentului pentru
cardul de memorie pentru a începe
înregistrarea.
Unable to magnify. Unable to rotate
image (Nu se poate mări. Nu poate fi rotită
imaginea.)
• Imaginile înregistrate cu alte camere este
posibil să nu poată fi mărite sau rotite.
No images changed. (Nu sunt schimbate
imagini.)
• Aţi încercat să protejaţi imaginile sau
marcajele DPOF fără a modifica specificaţiile
imaginilor respective.
165
Cannot create more folders. (Nu pot fi
create directoare suplimentare.)
• Directorul a cărei denumire începe cu “999”
există deja pe cardul de memorie. Nu puteţi
crea alte directoare în acest caz.
Printing canceled. (Imprimare anulată)
• Operaţia de imprimare a fost anulată.
Decuplaţi cablul USB sau opriţi camera.
Unable to mark. (Nu pot fi marcate)
• Aţi încercat să marcaţi imagini RAW din
interfaţa PictBridge.
Printer error. (Eroare de imprimare)
• Verificaţi imprimanta.
• Verificaţi dacă imaginea pe care vreţi să o
imprimaţi este defectă.
Printer busy. (Imprimanta este ocupată)
• Verificaţi imprimanta.
166
Măsuri de precauţie
Nu folosiţi / nu depozitaţi aparatul
în următoarele locuri
În legătură cu condensarea
umezelii
• În locuri cu temperatură foarte mare, extrem de
uscate sau de umede.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată
la soare, este posibil să se deformeze corpul
camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea
surselor de încălzire.
Este posibil să se deformeze sau să se
decoloreze corpul camerei sau pot apărea
disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să
pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot
genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai
pot fi remediate.
Când camera este adusă direct dintr-un loc
cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată, este posibil ca umezeala să
condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncţionalităţi aparatului.
La transport
Bateria reîncărcabilă din interiorul
aparatului
• Aveţi grijă să montaţi capacul obiectivului sau
pe cel de protecţie a corpului camerei când
nu folosiţi aparatul. La ataşarea capacului de
protecţie a corpului camerei, aveţi grijă să
eliminaţi tot praful de pe el înainte de a-l monta
la aparat.
În legătură cu temperaturile de
funcţionare
Camera este proiectată pentru a fi folosită la
temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C, respectiv
între 5° şi 40°C la folosirea unui Microdrive.
Nu este recomandată fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute,
care nu se încadrează în intervalele indicate mai
sus.
Pentru a preveni condensarea umezelii
Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic
şi lăsaţi-l în noile condiţii, pentru adaptare, circa
o oră.
Dacă a condensat umezeala
Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră
să se evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă
încercaţi să fotografiaţi cât timp există umezeală
condensată pe lentile, imaginile nu vor fi clare.
Această cameră are în interior o baterie
reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute
data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul
este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod
continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă
veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte
de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă nu
folosiţi deloc aparatul aproximativ 8 luni, aceasta
se va descărca în totalitate.
În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria
reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.
Puteţi folosi camera digitală cu toate că respectiva
baterie este descărcată, atât timp cât nu înregistraţi
data şi ora.
167
Dacă aparatul foto revine la reglajele implicite
implicite de fiecare dată când încărcaţi bateria
reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze
definitiv. Consultaţi dealer-ul Sony sau un
service Sony autorizat.
Metoda de încărcare a bateriei
reîncărcabile din interiorul aparatului
Introduceţi un acumulator încărcat în aparat
sau conectaţi camera la o priză de perete cu
ajutorul adaptorului de reţea / încărcătorului
(comercializat separat) şi lăsaţi camera timp de
24 de ore sau mai mult cu alimentarea oprită.
Note privind manevrarea ecranului
de focalizare
• Aveţi grijă să nu atingeţi cu degetul ecranul de
focalizare, oglinda etc.
• Dacă pe suprafaţa ecranului se depune praf,
îndepărtaţi-l cu ajutorul suflătorului. Nu folosiţi
un suflător cu spray.
• Dacă ecranul s-a zgâriat sau s-a murdărit cu ulei,
consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru
local de service autorizat Sony.
168
Note privind înregistrarea/redarea
• Înainte de a înregistra evenimente unice,
efectuaţi o înregistrare de probă pentru a vă
asigura că aparatul funcţionează corect.
• Acest aparat este rezistent la praf şi umezeală,
însă nu şi la stropire sau udare. Dacă folosiţi
camera pe timp ploios, aveţi grijă ca aceasta
şi obiectivul să nu se ude. Dacă s-a murdărit
camera în timpul utilizării, curăţaţi-o. Dacă pe
camera foto rămân urme de apă, nisip, praf, sare
etc., este posibil să apară disfuncţionalităţi.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte
surse de lumină puternică deoarece vă poate
fi afectată ireversibil vederea sau poate fi
deteriorată camera foto.
• Nu folosiţi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiţătoarelor de
radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a
imaginilor poate fi imposibilă.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariţia de
disfuncţionalităţi.
• În cazul în care condensează umezeala în
interiorul camerei foto aveţi grijă ca aceasta
să se evapore înainte să mai utilizaţi aparatul
(pag. 167).
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă
disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face inutilizabil
suportul de memorie sau poate conduce
la deteriorarea sau la pierderea datelor de
imagine.
• Aveţi grijă să nu lăsaţi camera sau accesoriile
acesteia la îndemâna copiilor.
Acumulatorul, capacul suportului pentru
accesorii etc. pot fi înghiţite de aceştia. Dacă
totuşi se produce un astfel de eveniment nedorit,
consultaţi imediat un doctor.
Index
Valori numerice
40 segmente în formă de fagure ................. 65
A
Acumulator ................................................ 18
Încărcare ................................................. 14
Adiacent ..................................................... 83
Adobe RGB.............................................. 106
AE fixată ................................................... 69
AF, zonă ~ ................................................. 58
AF continuă................................................ 56
Afişaj mărit................................................. 93
AF, sursă ~ ................................................ 60
AF singulară ............................................... 56
Ajustarea dioptrului ................................... 28
Ambient, lumină ........................................ 69
Antipraf, funcţie ......................................... 34
Apăsare pe jumătate ........................... 47, 110
APS-C, dimensiune~................................ 132
Autofocalizare ............................................ 56
Autoflash (Bliţ automat) ............................ 64
Avertizare, mesaje .................................... 164
B
Balans de alb ............................................... 73
Balans de alb
valori adiacente ........................................ 85
Balans de alb prestabilit .............................. 73
Baterie internă reîncărcabilă .................... 169
Bliţ automat................................................ 64
Bliţ, compensare~ ..................................... 71
Bliţ, fără fir ................................................. 64
Bliţ, mod ................................................... 64
Buton AEL ............................................... 115
Butoane .............................................. 36 ÷ 38
Buton AF /MF ......................................... 113
Buton C (custom - personalizat) .............. 106
Buton DISP .......................................... 40, 90
Buton Drive................................................ 45
Buton Fn..................................................... 46
Buton MENU ........................................... 102
Buton WB .................................................. 73
C
Calculator ................................................. 135
Configuraţii recomandate ...................... 135
Software ................................................ 135
Calitatea imaginilor .................................. 105
Card CF ...................................................... 23
Ceas, potrivire ............................................ 27
Claritate ...................................................... 78
Comandarea la distanţă a camerei............ 147
Comandă AF/MF ....................................... 62
Comanda bliţului...................................... 107
Compensarea bliţului ................................. 71
Compensarea expunerii .............................. 68
Compresie, raport..................................... 105
Conexiune USB ....................................... 127
Condensarea umezelii .............................. 167
Contrast ...................................................... 78
Culoare, filtru~ ........................................... 74
Culoare, spaţiu~ ....................................... 106
Culoare, temperatură~................................ 74
Curăţare, mod ............................................ 34
Curea de umăr ............................................ 29
D
Data / Ora ................................................... 27
Denumirea directoarelor .......................... 126
Diafragmă .................................................. 51
Dimensiune APS-C .................................. 132
Dimensiunea imaginii .............................. 104
Director nou ............................................. 127
Director, Selectare ~................................. 126
Distanţa focală ......................................... 146
D, Optimizator domeniu~ .......................... 77
DOPF, reglaje ........................................... 121
Drive, buton~ ............................................. 45
Drive, mode~ ............................................. 81
E
Economisire energie.................................. 124
EV, scală ~....................................... 53, 70, 84
Expunere, mod ............................................ 59
Expunere fixată ........................................... 69
Expunere reglată manual............................. 53
169
F
J
Filtru de culoare .......................................... 74
Fişier, număr ............................................. 126
Focalizare .................................................... 56
Focalizare fixată .......................................... 59
Focalizare reglată manual ........................... 60
Format de imagine .................................... 104
Formatare .................................................. 120
Fotografiere ................................................. 47
JPEG ..........................................................105
H
HDMI, ieşire ............................................... 61
High ISO NR (Reducerea zgomotului la
sensibilitate ridicată) .............................. 110
High-Speed Sync (Sincronizare rapidă)...... 65
Histogramă ........................................... 91, 96
I
Identificarea părţilor .................................... 36
Ieşire HDMI ................................................ 61
Iluminarea de asistenţă AF .......................... 60
Imprimare...........................................121, 150
Datei ........................................................122
Index imprimare .........................................122
Indicator de focalizare..................................57
Iniţializare (Reset) ...................... 111, 119, 132
Iniţializarea modului înregistrare ...............111
Info. disp. time ...........................................124
Interfaţă
cu elemente mărite ....................................93
de redare ..................................................122
index ..........................................................94
ISO, sensibilitate ..........................................72
ISO, Domeniu auto pentru ISO..................108
Interfaţă cu informaţii legate de înregistrare ....
.................................................................117
Î
Înregistrare ...................................................47
BULB ........................................................54
continuă .....................................................82
170
L
Long exp NR (Reducerea zgomotului la
expunerea îndelungată) ........................... 110
Luminozitatea LCD ................................... 119
LCD
Ecran ...................................................39, 95
Luminozitate .......................................... 124
M
Macintosh, calculator ~ ..............................134
Manşonul ocularului ....................................28
Mesaje de avertizare ..................................164
Mod de măsurare..........................................67
Memory Stick Duo......................................23
Microdrive....................................................23
Multisegment ...............................................67
Mutilselector ................................................45
N
Numărul de imagini ce pot fi înregistrate ........
.............................................................19, 31
Numărul fişierului ......................................127
O
Obiectiv ........................................................21
Oglindă blocată ............................................85
Optimizatorul domeniului D ........................77
OS ..............................................................135
P
Afişaj ............................................................42
PictBridge ..................................................150
PMB ...........................................................149
Porţiune luminoasă / întunecată ...................91
Program alternativ ........................................50
Program auto ................................................49
Prioritate, stabilire ......................................109
Protejare .....................................................121
Previzualizare ...............................................87
Previzualizare inteligentă .............................87
Q
Ş
Quick Navi ...................................................46
Ştergere ....................................................... 97
R
Raport de compresie .................................. 105
RAW.................................................. 105, 146
Rear sync..................................................... 64
Reducerea zgomotului .............................. 110
Reducerea zgomotului la expunerea
îndelungată) ............................................. 110
Reducerea zgomotului la sensibilitate
ridicată ..................................................... 110
Reluare automată ...................................... 114
Revenirea la configuraţia implicită ........... 132
Rotirea imaginilor ....................................... 92
S
Saturaţie ...................................................... 78
Scala EV.......................................... 53, 70, 84
Semnale audio ........................................... 129
Sensibilitate ISO ......................................... 72
Selectare director ...................................... 126
Sincronizare rapidă ..................................... 65
Single-shot AF (Autofocalizare singulară) . 56
Sistem de operare ...................................... 135
Software .................................................... 135
Soluţionarea defecţiunilor ......................... 157
Specificaţii ................................................ 154
Spot ............................................................ 67
sRGB ......................................................... 106
Stabilirea priorităţii ................................... 118
Stil creativ ................................................... 78
Succesiune de imagini............................... 123
Stabilire dată / oră ....................................... 28
Slow Sync (Sincronizare lentă) ................... 65
SteadyShot, funcţie ..................................... 44
T
Telecomandă ............................................... 30
Temperatura de culoare ............................... 74
Temporizator ............................................... 83
Timpul de expunere .............................. 49, 52
U
Umezeală, condensare............................... 167
USB, conexiune ........................................ 127
USB, conexiune ................................ 125, 142
V
Valoare adiacentă unică............................... 83
Valori adiacente pentru înregistrarea continuă
.................................................................. 83
Video, Ieşiri ~............................................ 125
Viteza obturatorului .............................. 49, 52
Vizualizarea imaginilor ......................... 90, 99
Vizor ...................................................... 28, 43
W
Windows, calculator ~ .............................. 135
Wireless (fără fir), bliţ~ ............................... 64
WB (Echilibru de alb) ................................. 73
WB, buton~ ................................................. 73
Z
Zgomot, reducere ...................................... 110
Zonă de autofocalizare (AF) ....................... 58
171
Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum
şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi pe
Site-ul nostru de Internet dedicat asistenţei pentru clienţi.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising