Sony | DSC-H7 | Sony DSC-H7 Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Camerã foto digitalã
Operaþii de bazã
Manual de
instrucþiuni
“Cyber-shot
Handbook”
DSC-H7 / H9
Utilizarea funcþiilor pentru
înregistrare
Utilizarea funcþiilor de
vizualizare
Personalizarea configuraþiei
Conectarea camerei la un
televizor
Înainte de a utiliza camera foto, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual,
manualul de instrucþiuni, precum ºi pe
cel ”Cyber-shot Step-up Guide”, dupã
care sã pãstraþi documentaþia pentru a o
putea consulta ulterior.
Folosirea calculatorului
Imprimarea fotografiilor
Soluþionarea defecþiunilor
Informaþii suplimentare
Index
© 2007 Sony Corporation
1
Note privind utilizarea camerei
Tipuri de “Memory Stick” ce
pot fi utilizate (nu sunt furnizate)
Suportul de înregistrare CI utilizat de aceastã
camerã foto este un “Memory Stick Duo”.
Existã douã tipuri de “Memory Stick”.
“Memory Stick Duo” : se poate utiliza
cu aceastã camerã foto.
• Dacã intenþionaþi sã nu utilizaþi acumulatorul
o perioadã mai lungã de timp, consumaþi
complet energia sa, scoateþi-l din camera
foto ºi apoi depozitaþi-l într-un loc uscat ºi
rãcoros pentru a-i menþine în bunã stare
funcþiile.
• Pentru detalii legate de acumulator,
consultaþi pagina 131.
Lentilele Carl Zeiss
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã foto.
Nu pot fi utilizate alte carduri de
memorie
• Pentru detalii legate de “Memory Stick
Duo”, consultaþi pagina 129.
Când folosiþi o unitate “Memory
Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory Stick”
Puteþi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un Adaptor Memory
Stick Duo (nu este furnizat).
Adaptor Memory Stick Duo
Note privind acumulatorul
• Înainte de a utiliza camera foto pentru prima
datã, încãrcaþi acumulatorul care v-a fost
furnizat.
• Acumulatorul poate fi încãrcat chiar dacã
nu este complet descãrcat. De asemenea,
puteþi utiliza acumulatorul chiar dacã nu
este complet încãrcat, folosind capacitatea
parþialã a acestuia, indiferent cât este.
2
Aceastã camerã foto este echipatã cu lentile
Carl Zeiss care sunt capabile sã reproducã
imagini clare, cu contrast excelent.
Lentilele acestui aparat au fost produse în
sistemul de asigurare a calitãþii atestat de
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele
de calitate ale Carl Zeiss din Germania.
Ecran LCD, vizor ºi lentile
• Ecranul LCD ºi vizorul LCD sunt produse
printr-o tehnologie de foarte mare precizie,
astfel încât peste 99,99% dintre pixeli sã
fie operaþionali.
Totuºi, este posibil ca unele puncte
minuscule negre ºi/sau luminoase (de
culoare albã, roºie, albastrã sau verde) sã
aparã constant pe ecranul LCD sau în
vizorul LCD. Apariþia acestor puncte este
normalã în procesul de producþie ºi nu
afecteazã în nici un fel înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roºii, albastre sau
verzi
• Nu apucaþi camera de ecranul LCD.
• Aveþi grijã când aºezaþi camera lângã o
fereastrã sau afarã. Expunerea ecranului
LCD, a vizorului sau a obiectivului la
luminã solarã directã o perioadã
îndelungatã, poate genera disfuncþionalitãþi.
• Nu apãsaþi puternic ecranul LCD. Ecranul
se poate decolora ºi pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Este posibil ca imaginile sã lase urme pe
ecranul LCD atunci când vã aflaþi în spaþii
cu temperaturã scãzutã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Aveþi grijã sã nu ciocniþi lentilele mobile ºi
nici sã nu le aplicaþi o forþã prea mare.
Imaginile folosite în acest
manual
Ilustraþiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt imagini reproduse ºi nu imagini
reale înregistrate cu aceastã camerã foto.
Relativ la ilustraþii
În acest manual sunt utilizate ilustraþii ale
modelului DSC-H7, dacã nu este altfel
precizat.
3
Cuprins
Note privind utilizarea camerei ....................................................... 2
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune ................. 8
Focalizare – Focalizarea cu succes asupra unui subiect .......................... 8
Expunere – Reglarea intensitãþii luminoase ............................................. 10
Culoare – În legãturã cu efectele de luminã ............................................. 12
Calitate – În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea imaginii ....................... 12
Bliþ – În legãturã cu utilizarea bliþului ........................................................ 14
Identificarea pãrþilor...................................................................... 15
Indicatori de ecran ........................................................................ 20
Modificarea interfeþei de ecran ..................................................... 24
Utilizarea memoriei interne ........................................................... 25
Operaþii de bazã
Utilizarea comutatorului de mod ................................................... 26
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) ... 27
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei) ................................. 31
Înregistrarea în spaþii întunecate (Night Shot) (numai la DSC-H9) .. 34
Utilizarea discului de reglaj ........................................................... 35
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare ........................ 36
Înregistrarea dupã un program
Înregistrarea cu prioritatea vitezei obturatorului
Înregistrarea cu prioritatea aperturii
Înregistrarea folosind reglajul manual al expunerii
ISO (Sensibilitate) : Selectarea sensibilitãþii luminoase
EV : Ajustarea intensitãþii luminoase
Focus (Focalizare) : Schimbarea metodei de focalizare
Vizualizarea imaginilor ................................................................. 43
ªtergerea imaginilor .................................................................... 45
Descrierea diverselor funcþii – HOME / Meniu .............................. 47
Elementele de meniu.................................................................... 50
4
Utilizarea funcþiilor pentru înregistrare
Meniul de înregistrare ................................................................. 51
Scene Selection (Selecþia Scenei) : Folosirea Selecþiei Scenei
Image Size (Dimensiunea imaginii) : Alegerea dimensiunii imaginii
Face Detection (Detecþia feþei) : Detectarea feþei subiectului vizat
REC Mode (Modul de înregistrare) : Alegerea metodei de înregistrare continuã
Color Mode (Modul de culoare) : Modificarea vivacitãþii imaginilor sau adãugarea de
efecte speciale
Metering Mode (Metoda de mãsurare) : Alegerea metodei de mãsurare
White Bal (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare
Flash Level (Nivelul bliþului) : Stabilirea cantitãþii de luminã emisã de bliþ
Red Eye Reduction (Reducerea efectului de ochi roºii) : Reducerea fenomenului de ochi
roºii
Contrast (Contrast) : Ajustarea contrastului
Sharpness (Claritate) : Ajustarea claritãþii
SteadyShot (Stabilizator de imagine) : Selectarea modului de eliminare a neclaritãþilor
SETUP (Reglaj) : Selectarea reglajelor pentru înregistrare
Utilizarea funcþiilor de vizualizare
Redarea imaginilor din interfaþa HOME ........................................ 62
(O singurã imagine) : Prezentarea unei singure imagini
(Interfaþa index) : Prezentarea unei liste de imagini
(Succesiune de imagini) : Prezentarea unei serii de imagini
Meniul pentru vizualizare ............................................................... 65
(ªtergere) : ªtergerea imaginilor
(Succesiune de imagini) : Prezentarea unei serii de imagini
(Retuºare) : Retuºarea fotografiilor dupã înregistrare
(Protecþie) : Evitarea ºtergerii accidentale a imaginilor
(Marcaj de imprimare) : Ataºarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
(Imprimare) : Tipãrirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante
(Rotire) : Rotirea unei fotografii
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare a imaginilor
5
Cuprins
Personalizarea configuraþiei
Personalizarea reglajelor ºi a facilitãþii de gestionare a memoriei70
Gestionarea memoriei ............................................................ 72
Memory Tool — Instrument pentru Memory Stick ............................. 72
Formatare
Crearea directorului de înregistrare
Schimbarea directorului de înregistrare
Copiere
Memory Tool — Instrument pentru memoria internã ......................... 74
Formatare
Reglaje .................................................................................. 75
Main settings — Reglaje principale 1 ................................................ 75
Semnal sonor
Ghidul funcþiilor
Iniþializare
Main settings — Reglaje principale 2 ................................................ 76
Conexiune USB
COMPONENT
Ieºire video
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 1 ............................... 78
Iluminarea de asistenþã
Caroiaj
Modul AF (Focalizarea Automatã)
Zoom digital (Mãrire digitalã)
Lentile de conversie
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 2 ............................... 81
Bliþ sincron
Orientare automatã
Reluare automatã
Focalizare extinsã
Potrivirea ceasului ............................................................................. 83
Alegerea limbii .................................................................................... 84
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor ................................................ 85
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor prin
intermediul cablului pentru mufa multifuncþionalã
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor HD (cu
înaltã definiþie)
6
Cuprins
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows ................................................ 88
Instalarea software-ului (furnizat) ................................................... 90
Copierea imaginilor pe calculator ................................................. 91
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate pe un calculator
(folosind o unitate de memorie “Memory Stick Duo”) ............ 97
Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã) . 98
Utilizarea aplicaþiei software “Music Transfer” (furnizatã) ............. 104
Utilizarea unui calculator Macintosh ............................................ 105
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimã fotografiile ....................................................... 107
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge108
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat ....................... 111
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ........................................................... 113
Indicatoare ºi mesaje de avertizare ............................................ 125
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în strãinãtate — surse de alimentare . 128
Despre “Memory Stick” .............................................................. 129
Despre acumulator ..................................................................... 131
Despre încãrcãtorul pentru acumulator ........................................ 132
Index
Index .......................................................................................... 133
7
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini
mai bune
Focalizare
Expunere
Culoare
Calitate
Bliþ
Aceastã secþiune descrie operaþiile de bazã
necesare pentru a putea folosi corespunzãtor
camera foto. Sunt descrise procedurile de
utilizare a diferitelor funcþii ale camerei, cum
ar fi : comutatorul de mod (pag. 26), butonul
rotativ (pag. 35), interfaþa HOME (pag. 47),
meniurile (pag. 49) ºi altele.
Focalizare Focalizarea cu succes asupra unui subiect
Când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, camera regleazã în mod automat focalizarea
(Auto Focus). Aveþi grijã sã apãsaþi butonul declanºator numai pe jumãtate.
Apãsarea bruscã ºi
completã a butonului
declanºator.
Apãsarea pe
jumãtate a
butonului
declanºator
Indicatorul AE/AF
blocat clipeºte ,
Indicatorul rãmâne
aprins/se emite un
semnal sonor
Apãsaþi
complet
butonul
declanºator
Pentru a fotografia subiecte pentru care focalizarea este dificil de reglat T [Focus] (pag. 40)
Dacã imaginea este neclarã ºi dupã focalizare, este posibil sã fie aºa din cauza miºcãrii
involuntare a aparatului. T Citiþi “Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare” (în
continuare).
8
Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare
Camera s-a miºcat în mod accidental când aþi înregistrat imaginea. Vom denumi aceasta
“agitarea camerei”. Pe de altã parte, dacã subiectul s-a deplasat când aþi înregistrat, vom
denumi aceasta “subiect neclar”.
Agitarea camerei
Cauzã
Mâinile sau corpul dvs. tremurã când þineþi
camera ºi apãsaþi butonul declanºator,
întreaga imagine rezultatã fiind neclarã.
Ce puteþi face pentru a reduce
neclaritatea
• Folosiþi un trepied sau aºezaþi camera pe
o suprafaþã platã, stabilã pentru a
menþine aparatul nemiºcat.
• Înregistraþi folosind cronometrul cu
întârziere de 2 secunde ºi stabilizaþi
camera þinând ferm , în lateralã, braþul cu
care fotografiaþi, dupã ce apãsaþi butonul
declanºator.
Subiect neclar
Cauzã
Cu toate cã menþineþi camera în poziþie
stabilã, subiectul se deplaseazã în cursul
perioadei de expunere, astfel cã acesta va
apãrea neclar când este apãsat butonul
declanºator.
Ce puteþi face pentru a reduce
neclaritatea
• Selectaþi
(modul Înaltã sensibilitate)
la Selecþia Scenei.
• Selectaþi o sensibilitate ISO mai mare
pentru ca viteza obturatorului sã creascã
ºi apãsaþi butonul declanºator înainte ca
subiectul sã se miºte.
Note
• Funcþia de eliminare a neclaritãþilor este activatã din fabricã, aceasta fiind varianta
implicitã de reglaj. Astfel rezultatul agitãrii camerei este redus în mod automat. Aceastã
funcþie nu este însã eficientã în subiectelor neclare.
• În plus, agitarea camerei ºi subiectele neclare apar frecvent în condiþii de iluminare
slabã sau de vitezã redusã a obturatorului, cum este cazul în modurile Twilight ºi
Twilight Portret. Când folosiþi aceste moduri, þineþi seama de consideraþiile de mai sus.
9
Expunere
Reglarea intensitãþii luminoase
Puteþi obþine diferite imagini reglând expunerea ºi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintã
cantitatea de luminã pe care camera foto o primeºte când eliberaþi obturatorul.
Expunere :
Viteza obturatorului = Perioada de timp
cât camera primeºte luminã
Aperturã = Dimensiunea orificiului prin
care lumina pãtrunde în aparat
Sensibilitate ISO (Index de
expunere recomandat) =
Sensibilitatea la înregistrare
Supraexpunere =
prea multã luminã.
Imaginea are prea
mult alb
Pentru expunere este aleasã automat
valoarea corectã atunci când este ales modul
automat de reglaj. Expunerea poate fi reglatã
ºi manual, cu ajutorul funcþiilor urmãtoare :
Expunere corectã
Manual exposure (expunere reglatã
manual)
Vã permite sã ajustaþi manual viteza
obturatorului ºi valoarea aperturii (pag. 38).
Subexpunere =
prea puþinã luminã.
Imaginea este prea
întunecatã
Reglaj EV (diferenþa faþã de expunerea
stabilitã de camera foto)
Vã permite sã reglaþi expunerea care a fost
determinatã de camera foto (pag. 24, 40).
Metering mode (metoda de mãsurare)
Vã permite sã schimbaþi partea subiectului
unde se vor efectua mãsurãtorile pentru
determinarea expunerii (pag. 56).
10
Sugestii pentru reglarea expunerii (EV)
Când cadrul general conþine mult alb, spre exemplu la înregistrarea unui subiect iluminat
din spate sau a unei scene de iarnã cu multã zãpadã, camera considerã cã subiectul este
luminos ºi poate regla expunerea astfel încât imaginea sã fie mai întunecatã. În astfel de
cazuri este eficientã reglarea expunerii în direcþia + (plus).
Reglaþi expunerea spre +
Când cadrul general este întunecat, aparatul considerã cã subiectul este întunecos ºi
stabileºte o valoare a expunerii astfel încât imaginea sã fie mai luminoasã. În astfel de
cazuri este eficientã reglarea expunerii în direcþia – (minus).
Reglaþi expunerea spre –
Puteþi consulta histograma ºi puteþi efectua reglajele astfel încât imaginea sã nu fie nici
supraexpusã (cu prea mult alb), nici subexpusã (prea întunecatã).
Reglarea sensibilitãþii ISO (Index de expunere recomandat)
Sensibilitatea ISO este o unitate de mãsurã a vitezei pentru suporturile de înregistrare care
încorporeazã un senzor de imagine care recepþioneazã luminã. Chiar dacã expunerea este
aceeaºi, imaginile vor diferi în funcþie de sensibilitatea ISO. Pentru a ajusta sensibilitatea
ISO, consultaþi pagina 39.
Sensibilitate ISO crescutã
Sunt înregistrate imagini luminoase chiar ºi atunci când se
fotografiazã în spaþii întunecate. Imaginea tinde însã sã
prezinte zgomot.
Sensibilitate ISO scãzutã
Este înregistratã o imagine mai uniformã, care însã poate fi
mai întunecatã, dacã expunerea este insuficientã.
11
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
Culoare
În legãturã cu efectele de luminã
Culoarea aparentã a subiectului este afectatã de condiþiile de iluminare.
Exemplu : Culoarea unei imagini este influenþatã de sursele de iluminare
Starea vremii /
iluminare
Caracteristici
ale luminii
Daylight
(lumina zilei)
Cloudy
(înnorat)
Alb
(standard)
Albãstrui
Fluorescent Incandescent
Verzui
Roºiatic
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de autoreglaj.
Puteþi regla însã ºi manual tonurile de culoare cu ajutorul opþiunii [White Bal] (pag. 57).
Calitate
În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea
imaginii
O imagine digitalã este alcãtuitã dintr-o colecþie de puncte minuscule denumite pixeli.
Dacã imaginea conþine un numãr mare de pixeli înseamnã cã este de mari dimensiuni, cã
ocupã mai multã memorie ºi cã prezintã subiectul pânã în mici detalii. “Dimensiunea imaginii”
este exprimatã prin numãrul de pixeli.
Cu toate cã diferenþele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine ºi durata de timp
necesarã procesãrii datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimatã sau prezentatã pe
monitorul unui calculator personal.
Descrierea pixelilor ºi a dimensiunii imaginii
1 Dimensiunea imaginii : 8 M
3264 pixeli × 2448 pixeli = 7.990.272 pixeli
2 Dimensiunea imaginii : VGA
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
12
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
Alegerea dimensiunii imaginii
Mulþi pixeli (Calitate
superioarã a imaginii ºi fiºier
de dimensiune mai mare)
Pixel
Puþini pixeli (Calitate mai
slabã a imaginii, însã o
dimensiune mai redusã a
fiºierului)
Varianta implicitã este marcatã cu simbolul
Dimensiunea
fotografiilor
8 M (3264×2448)
:
b Exemplu
Imprimare pânã la
dimensiune A3
b
Exemplu :
Imagine care poate
fi ataºatã pentru a
fi transmisã prin
poºta electronicã
.
Exemple
Nr.
imagini
Imprimare pânã la A3
3:2 1) (3264×2176) Pentru raportul laturilor fotografiilor 3:2
5 M (2592×1944)
Imprimare pânã la A4
3 M (2048×1536)
Imprimare pânã la 10×15 cm, respectiv
pânã la 13×18 cm
VGA (640×480)
Pentru înregistrarea de imagini cu
dimensiune redusã destinate transmiterii
prin E-mail
Mai puþine
Mai multe
Mod de
imprimare
Mai fin
Mai grosier
16:92) (1920×1080) Afiºare pe ecrane cu raportul laturilor
corespunzãtor HDTV
1)
Fotografiile sunt înregistrate având raportul laturilor de 3:2, ca ºi hârtia fotograficã sau cãrþile
poºtale etc.
2)
Ambele margini ale fotografiei pot fi eliminate la imprimare (pag. 122).
Dimensiunea
imaginilor de film
Cadre / secundã
Posibilitãþi de utilizare
640 (Fine) (640×480)
Aprox. 30
Înregistrare la calitate înaltã a filmelor
pentru afiºarea pe ecran.
640 (Standard)
(640×480)
Aprox. 17
Înregistrare la calitate standard a
filmelor pentru afiºarea pe ecran.
320 (320×240)
Aprox. 8
Pentru înregistrarea de imagini cu
dimensiune redusã destinate
transmiterii prin E-mail
• Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este superioarã.
• Cu cât sunt redate mai multe cadre pe secundã, cu atât redarea este mai cursivã.
13
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
În legãturã cu utilizarea bliþului
Bliþ
Când folosiþi bliþul, ochii subiectului pot apãrea roºii sau pot apãrea puncte neclare, circulare,
de culoare albã. Aceste fenomene pot fi reduse urmând paºii descriºi în continuare.
Fenomenul “ochi roºii”
Fenomenul este cauzat de reflexia luminii bliþului pe vasele de sânge de pe retina ochilor
subiectelor vizate, acestea având ochii larg deschiºi în locuri întunecate.
Camera
Ochi
Retinã
Cum poate fi diminuat fenomenul “ochi roºii” ?
• Alegeþi pentru [Red Eye Reduction] varianta [On] (pag. 59).
• Selectaþi
(modul Înaltã sensibilitate)* la Selecþia Scenei (pag. 32). (Bliþul este oprit
automat.)
• Când ochii subiectului devin roºii, corectaþi imaginea cu [Retouch] în meniul de vizualizare
(pag. 65) sau cu aplicaþia software “Picture Motion Browser”.
“Puncte circulare albe”
Apariþia acestora este cauzatã existenþa în aer a unor particule (de praf, de polen etc.), care
atunci când se aflã aproape de obiectiv reflectã lumina emisã de bliþ.
Camera
Subiect
Particule (praf,
polen etc.) din aer
Cum pot fi reduse “punctele circulare albe” ?
• Iluminaþi spaþiul unde fotografiaþi ºi înregistraþi subiectul fãrã bliþ.
• Selectaþi (modul Înaltã sensibilitate)* la Selecþia Scenei. (Bliþul este oprit automat.)
* Chiar dacã selectaþi
(modul Înaltã sensibilitate) la Selecþia Scenei, este posibil ca
viteza obturatorului sã scadã în condiþii de iluminare slabã sau în spaþii întunecate. În
astfel de cazuri, utilizaþi un trepied sau stabilizaþi camera þinând ferm, în lateralã,
braþul cu care fotografiaþi, dupã ce apãsaþi butonul declanºator.
14
Identificarea pãrþilor
Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze.
1 Buton POWER / Indicator luminos
POWER
2 Comutator de mod (26)
3 Buton declanºator (27)
4 Senzor pentru telecomandã
5 Iluminare de asistenþã AF (78) /
Indicator luminos al cronometrului propriu (29)
6 Obiectiv
7 Bliþ (29)
Numai la modelul DSC-H9
8 Buton rotativ de reglare a vizorului
• Când realizaþi selecþia cu butonul
FINDER / LCD pentru a înregistra
folosind vizorul, apelaþi la acest buton
de reglaj pentru a adapta vizorul
vederii dvs., astfel încât imaginea
vãzutã prin acesta sã aparã clar.
9 Bridã de prindere a curelei
0 Multiconector
Utilizat în urmãtoarele situaþii :
• La realizarea unei conexiuni USB între
camera foto ºi calculator.
• La realizarea unei conexiuni la mufele
de intrare audio / video ale
televizorului.
• La realizarea conexiunii cu o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge.
Numai la modelul DSC-H9
qa Buton
qs Buton
(56)
/ BRK (53)
(metoda de mãsurare)
qd Comutator NIGHTSHOT
15
Identificarea pãrþilor
9 Pentru înregistrare : Buton de
zoom (W/T) (28)
Pentru vizualizare : Buton
/
(pentru mãrirea la redare) / Buton
(Index) (43, 44)
0 Mufã DC IN / capacul mufei DC IN
Când utilizaþi un adaptor de reþea de tipul
AC-LS5K (nu este furnizat).
1 Spre mufa DC IN
Marcaj v
2 Spre o prizã
de perete
1 Vizor)
2 Buton
(Redare) (43)
• Nu puteþi încãrca acumulatorul
conectând camera la un adaptor de
reþea AC-LS5K. Folosiþi încãrcãtorul
pentru a încãrca acumulatorul.
qa Curea pentru suspendarea
camerei de umãr
qs Difuzor
qd Capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick Duo”
3 Buton vizor / LCD
4 Ecran LCD (24)
(numai la modelul DSC-H9)
• Puteþi ajusta unghiul panoului LCD
adaptându-l la diverse condiþii de
înregistrare.
5 Buton MENU (49)
6 Buton de comandã (interior) /
Buton rotativ (exterior) (35)
Meniu activ: v/V/b/B/z(49)
16
Meniu oprit: DISP /
(24, 29)
7 Buton HOME (47)
8 Microfon
/
/
qf Sistem de prindere a trepiedului
(în partea de jos a aparatului)
• Folosiþi un trepied al cãrui ºurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu
veþi putea prinde în siguranþã camera
de trepiede care au ºuruburi mai lungi
ºi este posibil sã deterioraþi aparatul.
qg Compartiment pentru acumulator
qh Pârghie de eliberare a
acumulatorului
qj Slot pentru “Memory Stick Duo”
qk Indicator luminos de acces
Identificarea pãrþilor
Telecomandã
b Note
• Înainte de a folosi telecomanda,
desprindeþi foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
• Pentru a acþiona camera video, îndreptaþi
telecomanda spre senzorul care îi este
destinat (pag. 15).
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Emiþãtor
2 Butonul HOME (pag. 47)
3 Buton SLIDE SHOW (pag. 62)
• Puteþi urmãri o succesiune de imagini
apãsând acest buton.
4 Buton MENU (pag. 49)
5 Buton SHUTTER (Declanºator)
(pag. 27)
• Nu poate fi apãsat pe jumãtate.
6 Pentru înregistrare : Buton de
zoom (W/T) (28)
Pentru vizualizare : Buton
/
(pentru mãrirea la redare) / Buton
(Index) (43, 44)
• Nu puteþi mãri rapid chiar dacã apãsaþi
complet butonul de mãrire al
telecomenzii.
7 Buton de comandã
Meniu activ: v/V/b/B/z(49)
Meniu oprit: DISP /
(24, 29)
/
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
• Telecomanda are încorporatã o baterie tip
pastilã, cu litiu (CR2025). Nu folosiþi baterii
de alt tip decât CR2025.
/
17
Identificarea pãrþilor
Parasolar / Inel adaptor
1
3 Rotiþi parasolarul ºi plasaþi indicatorul
acestuia în dreptul indicatorului inelului
de poziþie, pânã ce se aude un clic. În
timp ce efectuaþi aceastã operaþie, þineþi
ºi fixaþi indicatorul inelului adaptor astfel
încât sã nu se roteascã.
2
1 Parasolar
2 Inel adaptor
Montarea parasolarului
Când înregistraþi în condiþii de luminã
puternicã, spre exemplu ziua în exterior, vã
recomandãm sã folosiþi parasolarul pentru
lentile pentru a reduce deteriorarea calitãþii
imaginilor cauzatã de excesul de luminã.
1 Montaþi inelul adaptor când alimentarea
este opritã.
2 Rotiþi inelul de poziþie ºi aºezaþi
indicatorul inelului adaptor în dreptul
indicatorului camerei, aºa cum este
prezentat mai jos.
Indiator
Inel de poziþie
18
• Puteþi ataºa capacul lentilelor când este
montat parasolarul.
• Când folosiþi parasolarul, aveþi grijã de
urmãtoarele :
– poate fi obstrucþionatã lumina provenitã
de la sursa AF,
– poate fi blocatã sursa de radiaþii infra
roºii pentru înregistrarea Night Shot
(numai la modelul DSC-H9),
– poate fi blocatã lumina emisã de bliþ,
cauzând apariþia unor umbre atunci
când este folosit bliþul încorporat,
– poate fi blocat senzorul pentru
telecomandã, aceasta ne acþionând
corect în respectiva situaþie.
Identificarea pãrþilor
Pãstrarea parasolarului
Pentru pãstrare, parasolarul poate fi ataºat
în poziþie inversã când nu este folosit.
Poziþionaþi parasolarul aºa cum este ilustrat
mai jos ºi rotiþi-l în sens orar pânã ce se aude
un clic.
Montarea
lentilelor
de
conversie (care nu sunt
furnizate)
Când doriþi sã accentuaþi unghiul panoramic
la înregistrare sau sã mãriþi obiectele situate
la distanþã, montaþi lentilele de conversie.
1 Montaþi inelul adaptor.
2 Ataºaþi lentilele de conversie.
• Când înregistraþi folosind lentilele de
conversie, parcurgeþi reglajele pentru
[Conversion Lens] (lentile de conversie),
pagina 80.
• Pentru detalii, citiþi instrucþiunile de
utilizare care însoþesc lentilele de
conversie.
19
Indicatori de ecran
La fiecare apãsare a butonului v (DISP),
interfaþa se modificã (pag. 24).
Consultaþi paginile indicate între paranteze
pentru a afla detalii legate de funcþionare.
Indicatori
Semnificaþie
Modul de înregistrare (53)
Când fotografiaþi
Metoda de mãsurare (56)
Detecþia feþei (52)
SteadyShot (60)
Avertizare de vibraþie
• Indicã faptul cã vibraþiile
vã pot împiedica sã
înregistraþi imagini clare
în spaþii insuficient
iluminate. Puteþi înregistra imagini chiar dacã
apare avertizarea de
vibraþii. Vã recomandãm
însã sã activaþi funcþia
de eliminare a neclaritãþilor, folosind bliþul
pentru o iluminare mai
bunã sau trepiedul ori alt
sistem pentru a stabiliza
camera (pag. 9).
Când filmaþi
Cronometrul propriu (29)
1
Indicatori
Scala de mãrire (28, 79)
S
Semnificaþie
Perioada rãmasã de autonomie
E
Avertisment de energie
scãzutã (125)
Dimensiunea imaginii (51)
Comutator de mod /
Meniu (Selecþia Scenei)
(31)
PSAM
Comutator de mod (26)
Night Shot (34) (numai la
DSC-H9)
Echilibrul de alb (57)
20
P
Modul culoare (55)
Contrast (60)
Claritate (60)
Indicatori de ecran
2
3
Indicatori
Semnificaþie
z
Indicator AE/AF blocat
(27)
Standby
REC
Starea de aºteptare /
înregistrarea unui film
Numãrul ISO (39)
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului
• Când viteza obturatorului
scade sub o anumitã
valoare în condiþii de
iluminare slabã, funcþia
NR slow shutter (obturator lent pentru reducerea
zgomotului ) se activeazã
automat pentru a reduce
zgomotul imaginii.
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
+2.0EV
Valoarea expunerii (40)
00:00:12
Durata înregistrãrii
Indicatorul careului
telemetrului AF (40)
9
Focalizare manualã (42)
Macro (29)
z SET
z OK
MOVE
MOVE
Ghid de acþionare pentru
înregistrarea imaginii
Indicatori
Semnificaþie
Suport de înregistrare
Director de înregistrare (72)
• Acesta nu apare când este
folositã memoria internã.
96
Numãrul de imagini rãmas
de înregistrat
00:00:00
Durata de înregistrare
rãmasã
Asistenþã AF (78)
Reducerea efectului de
ochi roºii (59)
SL
Modul bliþ (29)
Încãrcarea bliþului
Lentile de conversie (80)
REAR
Bliþ sincron (81)
4
Indicatori
Semnificaþie
C:32:00
Afiºaj de autodiagnosticare
(125)
+
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
(56)
Cronometrul propriu (29)
Scalã pentru focalizarea
manualã (42)
Zone de focalizare (ale
telemetrului de auto
focalizare) (40)
Histogramã (24)
21
Indicatori de ecran
La redarea fotografiilor
1
Indicatori
Semnificaþie
Perioada de autonomie
rãmasã
Dimensiunea imaginii (51)
Protecþie (67)
La redarea filmelor
Volum (43)
DPOF
Marcaj pentru ordinea de
imprimare (111)
Conectare PictBridge
(109)
1.3
Scala de mãrire (43)
Conectare PictBridge
(110)
• Nu decuplaþi cablul
pentru mufa multifuncþionalã câtã vreme este
afiºat acest simbol.
2
Indicatori
Semnificaþie
N
Redare (43)
Barã de evoluþie a redãrii
00:00:12
Contor
101-0012
Numãr director - fiºier (69)
2007 1 1
9:30 AM
Data/ora la care a fost
înregistratã imaginea
redatã
z STOP
z PLAY
Ghidul funcþiilor pentru
redarea imaginii
bB BACK/
Selecteazã imaginile
NEXT
V VOLUME Regleazã volumul
Histogramã (24).
• Când afiºarea histogramei
este dezactivatã apare
simbolul
.
22
Indicatori de ecran
3
Indicatori
Semnificaþie
Suport de redare
Director de redare (69)
• Acest simbol nu apare dacã
folosiþi memoria internã.
8/8 12/12
Numãrul imaginii/Numãrul
de imagini înregistrate în
directorul selectat
Schimbare director (69)
• Acesta nu apare când
este folositã memoria
internã.
Metoda de mãsurare (56)
Bliþ
AWB
C:32:00
Echilibrul de alb (57)
Afiºaj de autodiagnosticare (125)
Numãrul ISO (39)
+2.0EV
Valoarea expunerii (40)
500
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
23
Modificarea interfeþei de ecran
Buton v (DISP)
(Comutator de
interfaþã)
La fiecare apãsare a butonului v (DISP),
afiºajul se modificã dupã cum este prezentat
mai jos.
Luminozitatea ecranului LCD este
mãritã
Histogramã activã
În cursul redãrii,
sunt afiºate
informaþiile legate
de imagine
Indicatori opriþi
• Dacã priviþi imaginile în luminã puternicã
de exterior, creºteþi luminozitatea ecranului
LCD. În astfel de condiþii, energia
acumulatorului va scãdea însã mai repede.
• La conectarea la televizor, interfaþa se
modificã astfel : Histogramã activã T
Indicatori opriþi T Indicatori porniþi
(pag. 85).
• Histograma nu este afiºatã în urmãtoarele
situaþii :
La înregistrare :
– când este afiºat meniul,
– când se înregistreazã filme.
La redare :
– când este afiºat meniul,
– în modul index,
– când folosiþi mãrirea la redare,
– când este rotitã o fotografie,
– când sunt redate filme.
• Poate exista o diferenþã mare între
histograma afiºatã în timpul înregistrãrii
ºi cea din timpul redãrii, în urmãtoarele
cazuri :
– când bliþul lumineazã stroboscopic,
– când viteza obturatorului este micã sau
mare.
• Este posibil ca histograma sã nu fie afiºatã
în cazul imaginilor înregistrate cu alte
camere.
z Ajustarea expunerii EV (valoarea
expunerii) folosind histograma
Interfaþa
histogramei
(pag. 24)
Întunecat
Indicatori porniþi
24
Luminos
Histograma este un grafic care prezintã
luminozitatea unei imagini. Alegeþi pentru
comutatorul de mod altã variantã decât ,
ºi apãsaþi în mod repetat butonul v (DISP)
pentru a fi afiºatã histograma în interiorul
ecranului. Graficul afiºat indicã o imagine
luminoasã dacã valorile sunt concentrate
spre dreapta, respectiv o imagine întunecatã
când valorile sunt concentrate spre stânga.
A Numãr de pixeli
B Luminozitate
• Histograma este afiºatã ºi în cazuri în care
este redatã o singurã imagine, dar nu puteþi
regla expunerea.
Utilizarea memoriei interne
Camera are o memorie internã de 31 MB. Aceastã memorie nu poate fi scoasã din aparat.
Puteþi înregistra imagini în memoria internã, chiar dacã nu existã nici o unitate “Memory
Stick Duo” introdusã în aparat.
• Filmele cu dimensiunea de [640(Fine)] nu pot fi înregistrate în memoria internã.
Dacã în aparat este introdusã
o unitate “Memory Stick Duo”
[Recording] : imaginile sunt înregistrate pe
“Memory Stick Duo”.
[Playback] : sunt redate imaginile de pe
“Memory Stick Duo”.
[Menu, Settings etc] : imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” le pot
fi aplicate diferite funcþii.
Dacã nu este introdusã nici o
unitate “Memory Stick Duo” în
aparat
[Recording] : imaginile sunt înregistrate în
memoria internã.
[Playback] : sunt redate imaginile stocate
în memoria internã.
[Menu, Settings etc] : imaginilor din
memoria internã le pot fi
aplicate diferite funcþii.
Despre datele de imagine stocate în memoria internã
Vã recomandãm sã copiaþi (sã faceþi o copie de siguranþã) datele evitând erorile, folosind
una dintre urmãtoarele metode :
Pentru a copia (copie de siguranþã) datele pe o unitate “Memory
Stick Duo”
Pregãtiþi o unitate “Memory Stick Duo” cu o capacitate de 32 MB sau mai mare, apoi
parcurgeþi procedura explicatã la secþiunea [Copy] (pagina 73).
Pentru a copia (copie de siguranþã) datele pe hard diskul unui
calculator
Parcurgeþi procedura explicatã la paginile 91 ÷ 93 fãrã a avea nici o unitate “Memory Stick
Duo” în aparat.
• Nu puteþi muta datele de imagine de pe un “Memory Stick Duo” în memoria internã.
• Cuplând camera la un calculator printr-un cablu pentru mufa multifuncþionalã, puteþi
copia, pe calculator, datele stocate în memoria internã, însã nu veþi putea copia date de pe
calculator în memoria internã.
25
Operaþii de bazã
Utilizarea comutator mod
Puneþi comutator de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei pe care vreþi sã o folosiþi.
Comutator de mod
Buton de
comandã
:
Modul de reglaj automat pentru fotografii
Permite înregistrarea cu uºurinþã atunci când reglajele sunt stabilite automat.
(pagina 27)
P:
Modul de înregistrare automatã folosind un program*
Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã automat (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii).
(pagina 36)
S:
Modul de înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului*
Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual viteza obturatorului.
( pagina 37)
A:
Modul de înregistrare cu prioritatea aperturii*
Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual valoarea aperturii.
(pagina 38)
M:
Modul de înregistrare cu reglarea manualã a expunerii*
Vã permite sã înregistraþi dupã reglarea manualã a expunerii (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii).
(pagina 38)
:
Modul de reglaj pentru înregistrarea filmelor
Permite înregistrarea filmelor cu sonor.
(pagina 27)
/
/
/
/
/ SCN (
): Modul de Selecþie a Scenei
Vã permite sã înregistraþi folosind unele reglaje predefinite, adecvate scenei
vizate (pagina 31).
* Puteþi selecta diverse reglaje folosind meniul. (Pentru detalii legate de funcþiile
disponibile, consultaþi pagina 50).
26
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
(Modul automat de reglaj)
Comutator de mod
Vizor
Buton Vizor / LCD
Buton
declanºator
Buton Macro (prim-planuri)
Buton DISP
Buton de mãrire
Buton MENU
Buton HOME
Buton
pentru bliþ
Buton pentru cronometrul
propriu
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton de comandã
1 Selectaþi funcþia doritã cu comutatorul de mod.
Când fotografiaþi (modul automat de reglaj) : Selectaþi
Când filmaþi : Selectaþi .
2
.
Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând mâinile pe lângã corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul zonei de
focalizare.
3 Înregistrarea cu butonul declanºator.
Când fotografiaþi :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat butonul declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde clipeºte, se aude un semnal sonor,
indicatorul înceteazã a mai clipi ºi rãmâne aprins.
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
La filmare :
Indicator AE/AF blocat
Apãsaþi complet butonul declanºator.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou, complet butonul declanºator.
27
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj)
Dacã înregistraþi o fotografie a unui subiect care este dificil de
focalizat
• Distanþa minimã de înregistrare este de circa 50 cm (W) / 120 cm (T). Apelaþi la modul de
înregistrare a prim-planurilor (Macro) când fotografiaþi un subiect aflat la o distanþã mai
micã decât distanþa de înregistrare (pag. 29).
• Când camera nu poate focaliza în mod automat pe un subiect, indicatorul AE/AF blocat
începe sã clipeascã rar ºi semnalul sonor nu se aude. În plus, careul telemetrului de
autofocalizare dispare. Recompuneþi cadrul ºi focalizaþi din nou.
Subiectele greu de focalizat sunt :
– subiecte aflate la distanþã mare de camerã ºi întunecate,
– subiecte care contrasteazã slab cu fundalul,
– subiecte vãzute printr-un geam,
– subiecte care se deplaseazã rapid,
– subiecte care reflectã lumina sau care au un finisaj strãlucitor,
– subiecte care lumineazã intermitent,
– subiecte poziþionate contra luminii.
W / T Utilizarea funcþiei de mãrire
Apãsaþi T pentru a mãri imaginea sau apãsaþi W pentru a revoca operaþia de mãrire. Dacã
apãsaþi uºor butonul imaginea este mãritã lent, iar dacã butonul este apãsat complet, mãrirea
se desfãºoarã rapid.
• Când scala de mãrire depãºeºte 15×, camera utilizeazã funcþia Digital Zoom (mãrirea
digitalã). Pentru detalii privind reglajele pentru [Digital Zoom] ºi calitatea imaginii,
consultaþi pagina 79.
• Chiar dacã apãsaþi complet butonul, camera efectueazã lent operaþia de mãrire când
înregistraþi un film.
28
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj)
Bliþ (Selectarea unui mod de funcþionare a bliþului pentru
fotografiere)
Apãsaþi de mai multe ori B ( ) la butonul de comandã,
pânã ce este selectat modul dorit.
(Nici un indicator) : Bliþul lumineazã automat.
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul în care se înregistreazã este întunecos sau dacã
subiectul este poziþionat contra luminii (Reglaj stabilit implicit).
: Bliþ forþat pornit
SL : Încetinire sincronã (Bliþ forþat pornit)
Viteza obturatorului scade în spaþii întunecate pentru ca fundalul care nu este
luminat de bliþ sã fie înregistrat clar.
: Bliþ forþat oprit
• Bliþul iese automat ºi lumineazã intermitent. Dupã utilizare, închideþi bliþul cu mâna.
• Bliþul lumineazã stroboscopic de douã ori. Prima datã pentru a regla cantitatea de luminã.
.
• Pe durata încãrcãrii bliþului este afiºat simbolul
Înregistrarea prim-planurilor (Macro)
Apãsaþi în mod repetat butonul b (
dorit.
) la butonul de comandã, pânã ce este selectat modul
(Nici un indicator) : Funcþia Macro opritã
: opþiunea Macro activã
În partea W : circa 1 cm sau mai departe
În partea T : circa 120 cm sau mai departe
Macro
• Se recomandã stabilirea pentru mãrire a valorii extreme din partea W.
• Domeniul de focalizare se îngusteazã ºi este posibil sã nu fie focalizat întreg subiectul.
• Viteza de autofocalizare scade când înregistraþi imagini în modul Macro.
29
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj)
Folosirea cronometrului propriu
Apãsaþi V (
) la butonul de comandã de mai multe ori pânã ce este selectat modul dorit.
Nici un indicator : Nu este utilizat cronometrul propriu
: Este stabilitã o întârziere de 10 secunde cu cronometrul propriu
: Este stabilitã o întârziere de 2 secunde cu cronometrul propriu
Apãsaþi butonul declanºator. Indicatorul luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi se
aude un semnal sonor pânã când obturatorul este acþionat.
Indicator luminos al
cronometrului propriu
Pentru a renunþa, apãsaþi din nou V (
).
• Dacã utilizaþi întârzierea de 2 secunde, este posibil sã evitaþi apariþia imaginilor neclare
cauzate de miºcarea involuntarã a camerei când apãsaþi butonul declanºator.
Ajustarea unghiului de înclinare a panoului LCD
Puteþi ajusta unghiul de înclinare a panoului LCD.
• Dacã deplasaþi în mod forþat ecranul LCD, dincolo de punctele permise, pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
30
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei)
Existã douã modalitãþi de Selecþie a scenei : cu comutatorul de mod ºi din interfaþa meniului.
Modurile corespunzãtoare acestor douã variante diferã.
Buton MENU
Buton declanºator
Comutator de mod
Buton de comandã
Selecþia cu comutatorul de mod
1
Selectaþi modul dorit de la Selecþia Scenei (
/
/
/
/
) cu
comutatorul de mod.
2 Înregistraþi cu butonul declanºator.
Selectarea din interfaþa meniului
1 Selectaþi SCN cu comutatorul de mod.
2 Apãsaþi butonul MENU ºi selectaþi una dintre variantele
/
/
/
folosind b/B de la butonul de comandã (pag. 49).
3 Înregistraþi cu butonul declanºator.
• Pentru detalii legate de mod, consultaþi pagina urmãtoare.
Pentru a renunþa la Selecþia Scenei
Puneþi comutatorul de mod în alt mod decât cele de la selecþia scenei.
31
Fotografierea folosind Selecþia scenei
Modurile de Selecþie a scenei
Urmãtoarele moduri sunt predefinite, pentru a se potrivi cu condiþiile de înregistrare.
Moduri ce pot fi selectate cu
comutatorul de mod
Sensibilitate înaltã
(High Sensitivity)
Vã permite sã fotografiaþi
fãrã a folosi bliþul, în
condiþii de iluminare slabã,
reducând neclaritãþile.
Modul portret
(Portrait)
Se înregistreazã imagini cu
fundal estompat, pe care
subiectele apar mai
pregnant.
Modul avansat de
înregistrare a competiþiilor sportive (Advanced Sports Shooting)
Adecvat pentru înregistrarea de scene cu miºcrãri
rapide, spre exemplu întreceri sportive.
• Cât timp butonul declanºator este pe
jumãtate apãsat, deplasarea subiectului
este anticipatã ºi focalizarea poate fi
reglatã.
Modul portret în
amurg
(Twilight portrait)*
Folosiþi aceastã variantã când vreþi sã
înregistraþi portrete de persoane aflate în
spaþii întunecate. Vã permite sã obþineþi
imagini clare ale persoanelor aflate în
întuneric, fãrã a pierde atmosfera nocturnã
ce le înconjoarã.
Modul peisaj
(Landscape)
Aparatul focalizeazã numai
pe subiecte aflate la
distanþe mari pentru a
fotografia peisaje etc.
Moduri ce pot fi selectate din
interfaþa meniului
Modul amurg
(Twilight )*
Vã permite sã înregistraþi
scene de noapte de la
distanþe mari, fãrã a pierde
atmosfera nocturnã.
Modul plajã
(Beach)
Când fotografiaþi pe þãrmul
mãrii sau pe malul unui
lac, albastrul apei este înregistrat cu claritate
dacã folosiþi aceastã variantã.
Zãpadã (Snow)
Când fotografiaþi scene de
iarnã cu multã zãpadã sau
alte spaþii unde întregul
ecran apare alb, utilizaþi acest mod pentru a
evita difuzia culorilor ºi pentru a înregistra
imagini clare.
Focuri de artificii
(Fireworks*)
Vã permite imortalizarea
focurilor de artificii în
întreaga lor splendoare.
* Când înregistraþi imagini folosind modurile
[Twilight Portrait], [Twilight] sau
[Fireworks]
viteza obturatorului este mai micã. Pentru a evita obþinerea de imagini neclare, vã recomandãm sã
folosiþi un trepied.
32
Fotografierea folosind Selecþia scenei
Funcþii care pot fi folosite împreunã cu Selecþia scenei
Pentru a fotografia în mod corespunzãtor scenei vizate, camera stabileºte o combinaþie de
funcþii. Unele facilitãþi nu sunt disponibile, în funcþie de modul ales pentru Selecþia scenei.
: puteþi selecta reglajul dorit
Macro (prim-plan)
Flash (bliþ)
Face Detection (detecþia feþelor)
Burst / Bracket (cadre succesive)
EV (valoarea expunerii)
White Balance (echilibru de alb)
Red Eye Reduction (reducere efect
de ochi roºii)
SteadyShot (înregistrare stabilã)
Self-timer (cronometru propriu)
* : Nu poate fi selectatã opþiunea [Flash].
33
Înregistrarea în spaþii întunecate (Night
Shot) (numai pentru modelul DSC-H9)
Night Shot (Înregistrãri nocturne) : Înregistrarea în spaþii întunecate
Funcþia Night Shot vã permite sã înregistraþi subiecte aflate în spaþii întunecate, fãrã a folosi
bliþul, spre exemplu scene nocturne de tabãrã sau plante ºi animale de noapte. Þineþi seama
cã imaginile înregistrate folosind funcþia Night Shot vor avea o tentã verzuie.
Buton
declanºator
Comutator de mod
Sursã de radiaþii
infraroºii
Comutator NIGHT SHOT
1 Alegeþi pentru comutatorul NIGHTSHOT varianta ON.
Indicatoarele
ºi “Night Shot” se aprind pentru circa cinci secunde.
2 Înregistraþi imaginea.
Pentru a renunþa la funcþia Night Shot
Puneþi comutatorul NIGHT SHOT în poziþia OFF.
• Când folosiþi funcþia Night Shot, camera va trece în modul automat de reglaj indiferent de
varianta aleasã pentru comutatorul de mod, ºi reglajele disponibile sunt limitate.
• Când montaþi parasolarul (furnizat), este posibil ca acesta sã blocheze calea radiaþiilor
infraroºii.
• Nu utilizaþi funcþia Night Shot în spaþii luminoase (ex. în aer liber, în cursul zilei) deoarece
este posibil sã aparã disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Când distanþa pânã la subiect este prea micã, este posibil ca în imagine sã aparã umbra
obiectivului. În acest caz, deplasaþi-vã mai departe de subiect pentru a înregistra.
34
Utilizarea discului de reglaj
Discul de reglaj este utilizat pentru a modifica valorile la înregistrarea folosind modurile
manuale de reglaj (modul cu prioritatea vitezei obturatorului, modul cu prioritatea aperturii,
modul de reglare manualã a expunerii), reglarea sensibilitãþii ISO, ajustarea metodei de
focalizare sau ajustarea EV.
Rotind discul de reglaj, puteþi, de asemenea, sã vizualizaþi cu uºurinþã imaginea urmãtoare/
precedentã.
Selecþie
Disc de reglaj
Reglaj
Buton de comandã
Pentru a selecta un element
1 Rotiþi discul de reglaj pentru a selecta elementul pe care vreþi sã îl reglaþi.
Deplasaþi indicaþia galbenã V pentru a selecta elementul.
2 Apãsaþi z la butonul de comandã.
Valoarea devine de culoare galbenã.
3
Pentru a regla alte elemente, apãsaþi z, iar apoi efectuaþi urmãtoarele
operaþii.
Elementele care nu pot fi selectate sunt afiºate de culoare gri.
Pentru a selecta valoarea doritã
Când valorile sunt afiºate de culoare galbenã, acestea pot fi selectate ºi ajustate prin rotirea
discului de reglaj. Este stabilitã valoarea afiºatã.
35
Realizarea de reglaje manuale pentru
înregistrare
Camera regleazã automat focalizarea ºi expunerea, însã puteþi regla ºi manual aceste opþiuni.
Comutator de mod
Indicatorul careului de
focalizare automatã
Valoarea expunerii
Valoarea aperturii
Viteza obturatorului
Disc de reglaj
Buton MENU
Buton z
Buton HOME
Valoare ISO
Caracteristici ale
vitezei obturatorului
Caracteristici ale aperturii
(valoarea F)
Mai repede
Obiectele aflate
în miºcare par cã
s-au oprit.
Deschis
Domeniul de
focalizare se
îngusteazã atât
în faþã, cât ºi în
adâncime.
Mai încet
Obiectele aflate
în miºcare par sã
continue
deplasarea.
Închis
Domeniul de
focalizare se lãrgeºte
atât în faþã, cât ºi
în adâncime.
În continuare sunt descrise funcþiile disponibile în modul de înregistrare.
Înregistrare
Nu puteþi selecta
folosind
modurile
opþiunea
afiºate cu gri.
Program Shift
Modurile disponibile din interfaþa meniului când comutatorul de mod
este în poziþia SCN
Comutator de mod
Disponibil
Înregistrarea dupã un program
Puteþi modifica combinaþia dintre valoarea aperturii ºi viteza obturatorului în timp ce menþineþi
fixã luminozitatea.
1 Selectaþi P cu comutatorul de mod.
36
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare
2 Alegeþi combinaþia doritã dintre valoarea aperturii ºi viteza obturatorului cu ajutorul
discului de reglaj (pagina 35).
Cât timp valoarea aperturii ºi viteza obturatorului
sunt modificate, pe ecran apare indicaþia P*.
3 Înregistraþi imaginea.
Pentru a renunþa la Program Shift, rotiþi discul de reglaj pentru ca indicaþia P* sã redevinã P.
• Nu puteþi schimba combinaþia dintre valoarea aperturii ºi viteza obturatorului când butonul
declanºator este apãsat pe jumãtate.
• La modificarea luminozitãþii, se modificã ºi valoarea aperturii ºi viteza obturatorului când
este menþinutã valoarea modificatã.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este posibil sã nu puteþi schimba combinaþia dintre
valoarea aperturii ºi viteza obturatorului.
• Când este modificat reglajul modului bliþ, se renunþã la Program Shift.
• Dacã puneþi comutatorul de mod în altã poziþie decât P sau dacã este opritã alimentarea, se
renunþã la Program Shift.
Înregistrarea cu prioritatea vitezei obturatorului
Pentru a stabili manual viteza obturatorului.
1 Selectaþi S cu comutatorul de mod.
2 Alegeþi viteza obturatorului cu ajutorul discului de reglaj (pagina 35).
Puteþi alege o vitezã a obturatorului cuprinsã între 1/4000 ºi 30 secunde.
3 Înregistraþi imaginea.
Domeniul de reglaj a vitezei obturatorului
Valoarea aperturii
(valoarea F)
între 1/4000 ºi 30 secunde
între 1/2000 ºi 30 secunde
(Panoramic)
Scala de mãrire
(Tele)
A aprox. ×2,1
B aprox. ×15
• Vitezele obturatorului de o secundã sau mai mult sunt indicate sub forma [”], de ex. 1”.
• Când stabiliþi o vitezã redusã a obturatorului, se recomandã folosirea unui trepied pentru
a evita efectele nedorite ale vibraþiilor.
• Dacã stabiliþi viteze reduse ale obturatorului, procesarea datelor poate dura mai mult timp.
37
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare
• Dacã viteza obturatorului este stabilitã la 1/3 secunde sau mai redusã, se activeazã atomat
funcþia NR slow shutter pentru a reduce zgomotul imaginii ºi este afiºat simbolul
.
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valorile indicatorilor
afiºate pe ecran clipesc când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Puteþi înregistra în
respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi mai întâi valoarea afiºatã
intermitent.
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (bliþ forþat pornit) sau
(fãrã bliþ).
• Când viteza obturatorului este mare, cantitatea de luminã a bliþului poate fi insuficientã, cu
toate cã acesta lumineazã.
Înregistrarea cu prioritatea aperturii
Puteþi regla manual cantitatea de luminã care sã treacã prin lentile.
1 Selectaþi A cu comutatorul de mod.
2 Alegeþi o valoare a aperturii cu ajutorul discului de reglaj (pagina 35).
– Dacã pentru mãrire este aleasã o valoare din extremitatea W, apertura poate lua valori
între F2.7 ºi F8.0.
– Dacã pentru mãrire este aleasã o valoare din extremitatea T, apertura poate lua valori
între F4.5 ºi F8.0.
3 Înregistraþi imaginea.
• Viteza obturatorului este reglatã automat luând valori între 1/1000 ºi 8 secunde.
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valorile indicatorilor
afiºate pe ecran clipesc când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Puteþi înregistra în
respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi din nou valoarea afiºatã
intermitent.
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (bliþ forþat pornit), SL (încetinire sincronã)
sau (fãrã bliþ).
Înregistrarea folosind reglajul manual al expunerii
Puteþi regla manual viteza obturatorului ºi valoarea aperturii.
1 Selectaþi M cu comutatorul de mod.
2 Alegeþi o vitezã a obturatorului cu ajutorul discului de reglaj (pagina 35).
3 Alegeþi o valoare a aperturii cu ajutorul discului de reglaj (pagina 35).
Diferenþa dintre reglajele efectuate ºi expunerea adecvatã estimatã de camera foto este
afiºatã pe ecran sub forma valorii EV (pagina 36). Indicaþia 0EV aratã cã valoarea stabilitã
este consideratã optimã ºi de aparat.
4 Înregistraþi imaginea.
• Aparatul menþine reglajele efectuate ºi dupã oprirea alimentãrii. Odatã ce aþi stabilit valoarea
doritã, puteþi obþine aceeaºi expunere prin simpla poziþionare a comutatorului de mod în
dreptul indicaþiei M.
38
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valorile indicatorilor
afiºate pe ecran clipesc când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Puteþi înregistra în
respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi din nou valoarea afiºatã
intermitent.
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (bliþ forþat pornit) sau
(fãrã bliþ).
ISO : Selectarea sensibilitãþii luminoase
Sensibilitate ISO scãzutã
Sensibilitate ISO ridicatã
Selecteazã o sensibilitate luminoasã mãsuratã în unitãþi de mãsurã ISO. Cu cât numãrul este
mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicatã.
1 Selectaþi un element ISO cu ajutorul discului de reglaj (pagina 35).
2 Apãsaþi z la butonul de comandã.
Valoarea ISO devine de culoare galbenã.
Valoarea ISO (galbenã)
3 Selectaþi o valoare ISO cu ajutorul discului de reglaj.
4 Apãsaþi z.
ISO AUTO (automat)
ISO 80
ISO 100
ISO 200
Selectaþi un numãr mare când fotografiaþi în spaþii
întunecate sau când înregistraþi subiecte care se
deplaseazã rapid, respectiv un numãr mic pentru a
obþine o imagine de calitate foarte bunã.
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
• Pentru detalii legate de sensibilitatea ISO, consultaþi pagina 11.
• Þineþi seama cã zgomotul imaginii tinde sã creascã pe mãsurã ce numãrul reprezentând
sensibilitatea ISO se mãreºte.
• La Selecþia Scenei pentru ISO este aleasã varianta automatã.
• La înregistrarea în mod continuu sau cu expuneri adiacente, pentru ISO poate fi selectatã
numai varianta Auto sau una dintre valorile de la 80 la 400.
39
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare
• Când înregistraþi în condiþii de luminã puternicã, aparatul accentueazã automat reproducerea
tonurilor, ajutând astfel ca imaginile sã nu aibã o tentã albã prea puternicã (cu excepþia
cazului în care este aleasã varianta [ISO80]).
EV : Ajustarea intensitãþii luminoase
spre –
spre +
1 Selectaþi un element EV cu ajutorul discului de reglaj (pagina 35).
2 Apãsaþi z la butonul de comandã.
Valoarea expunerii devine de culoare galbenã.
3 Alegeþi o valoare a expunerii folosind discul de reglaj.
Valoarea expunerii
Spre + : imaginea devine mai luminoasã.
(de culoare galbenã)
0 EV
expunerea este stabilitã automat de camera foto.
Spre – : imaginea devine mai întunecatã.
• Pentru detalii legate de expunere T pagina 14
• Valoarea de compensare poate fi aleasã în trepte de 1/3 EV (între +2,0 EV ºi –2,0EV).
• Când subiectul este extrem de luminos ori de întunecat, sau când utilizaþi bliþul, este
posibil ca reglarea expunerii sã nu fie eficientã.
Focus : Schimbarea metodei de focalizare
Puteþi schimba metoda de focalizare cu discul de reglaj. Folosiþi aceastã opþiune când este
dificil de focalizat pe subiectul dorit.
1 Selectaþi o zonã de auto focalizare sau 9 cu ajutorul discului de reglaj (pagina 35).
2 Apãsaþi z la butonul de comandã.
Indicatorul zonei de autofocalizare devine de culoare galbenã.
Zona de autofocalizare
(de culoare galbenã)
3 Selectaþi metoda de focalizare doritã discul de reglaj.
4 Apãsaþi z.
40
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare
Multi AF - Focalizare Focalizeazã automat pe un subiect calculând focalizarea
automatã în mai multe pentru întreg careul telemetrului. Când comutatorul de
puncte (
)
, este disponibilã numai varianta
mod este în poziþia
Multi AF.
• Acest mod este util când subiectul nu se aflã în centrul
cadrului vizat.
Zona de autofocalizare
Indicatorul zonei de autofocalizare
Center AF - Focalizare Focalizeazã automat pe un subiect aflat în apropierea
automatã în centru (
) centrului careului.
– numai pentru fotografii • Folosirea acestei variante cu funcþia AF lock vã permite
sã înregistraþi compoziþia de imagine doritã.
Zona de autofocalizare
Indicatorul zonei de autofocalizare
Flexible Spot AF Focalizare punctualã
automatã (
)
– numai pentru fotografii
Focalizeazã pe un subiect de dimensiuni foarte mici sau
pe o zonã extrem de restrânsã. Varianta Flexible Spot AF
vã permite sã înregistraþi compoziþia de imagine doritã.
• Pentru realizarea reglajelor corespunzãtoare metodei
Flexible Spot AF, urmaþi procedura prezentatã în
continuare.
• Aceastã variantã este utilã când înregistraþi, folosind
un trepied, un subiect aflat în afara zonei centrale.
• Când înregistraþi un subiect care se deplaseazã, aveþi
grijã ca subiectul sã nu iasã din careul telemetrului de
autofocalizare.
9 Manual focus - Focalizeazã pe un subiect apelând la distanþe prestabilite
Focalizare manualã
pânã la acesta.
• Pentru prestabilirea distanþelor, urmaþi procedura
prezentatã la pagina 42.
• Când înregistraþi un subiect aflat dincolo de un geam
sau de o plasã, este dificil sã obþineþi focalizarea
adecvatã în mod automat. În astfel de cazuri, se
recomandã utilizarea metodei de Focalizare manualã.
• AF este prescurtarea pentru Auto Focalizare (focalizare automatã).
• Când folosiþi Digital Zoom (mãrirea digitalã) sau AF Illuminator (Asistenþã AF), zona
obiºnuitã de autofocalizare este dezactivatã, fiind afiºat un alt chenar pentru zona de
autofocalizare, marcat cu linie punctatã. În acest caz, au prioritate la deplasare AF subiectele
poziþionate în sau lângã centrul cadrului.
41
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare
Pentru a efectua reglajele corespunzãtoare metodei Flexible Spot AF
1 Selectaþi indicatorul zonei de focalizare automatã, apoi selectaþi
(Flexible Spot AF).
Culoarea careului telemetrului de focalizare automatã se schimbã din alb în galben.
Zona de autofocalizare
(galben : reglabilã / alb : fixã)
Indicatorul zonei de autofocalizare
2 Deplasaþi, cu ajutorul secþiunilor v/V/b/B ale butonului de comandã, zona de
autofocalizare în punctul unde doriþi sã focalizaþi, apoi apãsaþi z.
Zona de focalizare automatã devine din galben, alb.
Pentru a deplasa din nou chenarul zonei de auto focalizare, apãsaþi din nou butonul z.
• Când careul telemetrului de autofocalizare este deplasat, pentru modul AF este aleasã
varianta [Monitor], iar la apãsarea butonului z se revine la modul stabilit în interfaþa de
reglaje.
• Odatã ce aþi schimbat metoda de focalizare, poziþia careului telemetrului de autofocalizare
pe care aþi stabilit-o este ºtearsã.
Pentru folosirea focalizãrii manuale
1 Selectaþi indicatorul zonei de focalizare automatã, apoi selectaþi 9.
Este afiºatã bara de evoluþie pentru focalizarea manualã.
Barã de evoluþie pentru focalizarea manualã
Domeniul de focalizare între 1 cm ºi
:
Indicator de focalizare
(galben : ajustabilã / alb : fixatã)
2 Puneþi cursorul barei de evoluþie în dreptul distanþei dorite cu ajutorul secþiunilor b/B
ale butonului de comandã
• Când folosiþi funcþia Expanded Focus (pagina 82), imaginea de pe ecran este mãritã de
douã ori pentru a se focaliza mai uºor (Reglajul stabilit implicit).
3 Apãsaþi z. Simbolul 9 se schimbã din galben în alb. Pentru a efectua un nou reglaj,
apãsaþi din nou butonul z.
• Dacã distanþa de focalizare stabilitã este prea micã, în imaginea înregistratã pot apãrea fire
de praf sau amprente digitale de pe obiectiv. ªtergeþi lentilele cu o pânzã moale etc.
• Informaþiile privind distanþa prestabilitã de focalizare în cazul focalizãrii manuale este
aproximativã. Dacã îndreptaþi lentilele în sus sau în jos, eroarea va creºte.
• Selecþia distanþei este limitatã conform scalei de mãrire sau reglajelor efectuate pentru
opþiunea [Convesion Lens] (Lentile de conversie). Dacã indicatorul 9 clipeºte, acesta
indicã limita reglajului de focalizare.
• Dupã schimbarea metodei de focalizare, distanþa pentru focalizarea manualã este ºtearsã.
42
Vizualizarea imaginilor
Buton
(Index) /
Buton
(Mãrirea la redare)
Butonul
(Mãrirea la redare)
Disc de reglaj
(Redare)
Buton MENU
Buton z
Buton HOME
Buton v/V/b/B
Buton de comandã (interior)
/ Disc de reglaj (exterior)
1
Apãsaþi butonul
2
Selectaþi o imagine folosind b / B de la butonul de comandã.
(Redare).
Dacã apãsaþi butonul
(Redare) când alimentarea este opritã, camera porneºte automat
(Redare).
în modul redare. Pentru a trece în modul înregistrare, apãsaþi din nou butonul
Film :
Apãsaþi z pentru redarea unui film. (Apãsaþi din nou z pentru a opri redarea.)
Apãsaþi b / B pentru a derula / a rula rapid înainte filmul. (Apãsaþi din nou z pentru a
reveni la redarea normalã.)
Pentru a fi afiºatã interfaþa de reglare a volumului apãsaþi V, apoi apãsaþi b/B pentru a
regla volumul.
• Filmele cu dimensiunea imaginii de [320] sunt afiºate la scarã redusã.
• Rotind discul de reglaj, puteþi de asemenea sã vizualizaþi cu uºurinþã imaginea urmãtoare
sau pe cea precedentã.
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Apãsaþi butonul în timpul prezentãrii unei fotografii.
Pentru a renunþa la mãrire, apãsaþi .
Pentru a stabili zona care sã fie mãritã : v/V/b/B
Pentru a renunþa la mãrirea la redare : z
• Pentru stocarea imaginilor mãrite : [Trimming] (pag. 66).
43
Vizualizarea imaginilor
Pentru a fi afiºatã o interfaþã index
Apãsaþi butonul
(Index) pentru a fi afiºatã interfaþa index în timp ce este prezentatã o
fotografie. Selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B.
Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z.
Când folosiþi cardul “Memory Stick Duo”, dacã existã mai multe directoare, selectaþi bara de
alegere a directoarelor folosind b, apoi selectaþi directorul dorit cu v/V.
• Puteþi accesa interfaþa index ºi selectând [ Index Display] corespunzãtor
(Vizualizarea
imaginilor) din interfaþa HOME.
• De fiecare datã când apãsaþi butonul
(Index), este modificat numãrul de imagini care
apar în interfaþa index.
44
ªtergerea imaginilor
Butonul
Butonul
(Index)
(Redare)
Butonul MENU
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Buton de comandã
1
Apãsaþi butonul
(Redare).
2 Apãsaþi butonul MENU în timp ce sunt afiºate imagini în modul imagine
unicã sau în modul index.
3
Selectaþi
[Delete] cu v de la butonul de comandã.
4 Selectaþi metoda doritã de ºtergere, cu b/B, alegând una dintre variantele
[This image] (Aceastã imagine), [Multiple Images] (Mai multe imagini) ºi
[All In This Folder] (Toate din acest director), apoi apãsaþi z.
Când selectaþi [This image] (aceastã imagine)
Este ºtearsã imaginea curentã selectatã.
Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
45
ªtergerea imaginilor
Dacã selectaþi varianta [Multiple Images] (Mai multe imagini)
Sunt selectate ºi ºterse simultan mai multe imagini.
1 Selectaþi imaginile pe care vreþi sã le ºtergeþi, apoi apãsaþi z. În caseta de bifare
corespunzãtoare acestora apare marcajul .
O singurã imagine
Interfaþ index
2 Apãsaþi MENU.
3 Selectaþi [OK] cu ajutorul butonului v, apoi apãsaþi z.
Dacã selectaþi varianta [All In This Folder] (Toate din acest
director)
Sunt ºterse simultan toate imaginile din directorul selectat.
Selectaþi [OK] cu ajutorul butonului v, apoi apãsaþi z.
• Puteþi ºterge toate imaginile dintr-un director selectând [Multiple Images] ºi deplasând
zona activã în bara de selecþie a directorului cu b , apoi ataºându-i acestuia marcajul .
46
Descrierea diverselor funcþii – HOME /
Meniu
Utilizarea interfeþei HOME
HOME este interfaþa de bazã utilizatã pentru a accesa diverse funcþii disponibile, indiferent
dacã sunteþi în modul înregistrare / vizionare.
Buton de comandã
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Butonul HOME
1
Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
Categorie
Element
Ghid
2
Selectaþi o categorie cu b/B de la butonul de comandã.
3 Selectaþi un element cu v/V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi afiºa interfaþa HOME când este realizatã o conexiune PictBridge sau una USB.
• Camera este trecutã în modul înregistrare prin apãsarea pe jumãtate a butonului declanºator.
47
Învãþarea diverselor funcþii – HOME / Meniu
Elementele interfeþei HOME
Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºate elementele de mai jos. Detalii legate de acestea
sunt afiºate pe ecran, de cãtre ghid, sub formã de explicaþii.
Categorie
Shooting (Înregistrare)*
Elemente
Înregistrare (pag. 26)
View Images (Vizualizare) O singurã imagine (pag. 62)
Interfaþã index (pag. 62)
Succesiune de imagini (pag. 62)
Printing (Imprimare),
Imprimare (pag. 108)
Other (Altele)
Ustensile pentru muzicã (pag. 104)
Preluare muzicã Format muzicã
Manage Memory
(Gestionarea memoriei)
Ustensile pentru memorie
Ustensile pentru Memory Stick (pag. 72)
Formatare
Creare director REC
Schimbare
Copiere
director REC
Ustensile pentru memoria internã (pag. 74)
Formatare
Settings (Reglaje)
Reglaje de bazã
Reglaje de bazã 1 (pag. 75)
Semnal sonor
Ghidul funcþiilor
Iniþializare
Reglaje de bazã 2 (pag. 76)
Conectare USB
COMPONENT
Ieºire video
Reglaje pentru înregistrare
Reglaje pentru înregistrare 1 (pag. 78)
Asistenþã AF
Caroiaj
Modul AF
Mãrire digitalã
Lentile de conversie
Reglaje pentru înregistrare 2 (pag. 81)
Bliþ sincron
Orientare automatã
Reluare automatã Focalizare extinsã
Reglaje pentru ceas (pag. 83)
Reglaje legate de limba utilizatã (pag. 84)
* Va fi aplicat modul de înregistrare selectat cu comutatorul de mod.
48
Învãþarea diverselor funcþii – HOME / Meniu
Utilizarea elementelor de meniu
Butonul MENU
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Buton de comandã
1
Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
Funcþia de ghidare
Dacã alegeþi pentru [Function Guide] varianta [Off],
funcþia de ghidare este opritã (pag. 75).
• Meniul va fi afiºat numai când camera este în modurile înregistrare ºi redare.
• În funcþie de modul selectat vor fi vizibile diferite elemente.
2
3
Selectaþi elementul de meniu dorit cu v/V de la butonul de comandã.
• Dacã elementul dorit este ascuns, menþineþi apãsate butoanele v/V pânã ce elementul
respectiv apare pe ecran.
Selectaþi o variantã de reglaj cu b/B.
• Dacã elementul dorit este ascuns, menþineþi apãsate butoanele b/B pânã ce elementul
respectiv apare pe ecran.
• Apãsaþi z dupã selectarea unui element în modul redare.
4 Apãsaþi butonul MENU pentru ca meniul sã fie oprit.
49
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de modul în care lucreazã camera.
Meniul de înregistrare este disponibil numai în modul de înregistrare, iar meniul de vizualizare
este disponibil numai în modul redare.
Elementele de meniu disponibile pot varia ºi în funcþie de poziþia comutatorului de mod.
Pe ecran sunt afiºate numai elementele disponibile.
( : variantã disponibilã)
Modul selectat :
Meniul de înregistrare (pagina 51)
Scene Selection (Selecþia scenei)
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
*
—
*
—
Image Size (Dimensiunea imaginii)
Face Detection (Detecþia feþei)
REC Mode (Modul înregistrare)**
Color Mode (Modul culoare)
—
—
Metering Mode (Metoda de mãsurare) —
—
White Bal (Echilibrul de alb)
—
*
*
—
Flash Level (Nivelul bliþului)
—
—
—
—
*
—
Red Eye reduction
(Reducere efect de ochi roºii)
Contrast (Contrast)
—
—
—
—
Sharpness (Claritate)
—
—
—
—
SteadyShot (Înregistrare stbilã)
—
SETUP (Reglaje)
* Funcþionarea este limitatã în funcþie de Modul de Selecþie a scenei ales (pag. 33).
** Elementele meniului pot fi stabilite din interfaþa acestuia numai la modelul
DSC-H7. Pentru a stabili elementele meniului la modelul DSC-H9, apãsaþi
butoanele corespunzãtoare fiecãrei funcþii.
Meniul de vizualizare (pagina 65)
(ªtergere)
(Retuºare)
DPOF (Marcaj pentru imprimare)
(Rotire)
50
(Succesiune de imagini)
(Protecþie)
(Imprimare)
(Director selectat)
Utilizarea funcþiilor pentru înregistrare
Meniul de înregistrare
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Scene Selection (Selecþia scenei) : Folosirea Selecþiei scenei
Selecteazã un mod de Selecþie a scenei din meniu.
Imaginile pot fi înregistrate cu reglajele stabilite în funcþie de fiecare situaþie (pagina 32).
Image Size (Dimensiunea imaginii) : Alegerea dimensiunii imaginii
Pentru fotografii
Selecteazã dimensiunea imaginii pentru
înregistrarea fotografiilor. Pentru detalii,
consultaþi pagina 12, 13.
Pentru filme
(Fine)
(Standard)
Selecteazã dimensiunea imaginii pentru filmele
înregistrate. Pentru detalii, consultaþi pagina
13.
51
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Face Detection (Detecþia feþei) : Detectarea feþei subiectului vizat
Stabileºte dacã sã fie utilizatã sau nu funcþia de detecþie a feþelor.
(On)
Detecþia feþelor subiectului dumneavoastrã va
conduce ºi la ajustarea focalizãrii, iluminãrii
stroboscopice, expunerii, echilibrului de alb,
precum ºi la preiluminarea intermitentã pentru
reducerea efectului de ochi roºii.
Marcaj pentru
detecþia feþei
Chenar de detecþie
a feþei
(Off)
Nu este utilizatã funcþia de detecþie a feþei.
• Când este aleasã varianta Portrait (portret) varianta implicitã este [On].
• Pot fi detectate pânã la 8 feþe în cadrul pe care îl înregistraþi. Când înregistraþi folosind
varianta [Portrait ], numãrul de feþe ce pot fi detectate în cadrul vizat este însã limitat la 2.
• Când camera detecteazã mai multe subiecte, aceasta va decide care este subiectul principal
ºi va focaliza asupra lui.
• Chenarul zonei de focalizare va deveni de culoare verde când apãsaþi pe jumãtate butonul
declanºator. Dacã acest chenar nu este verde, este posibil sã se focalizese ºi asupra unui
alt subiect aflat la aceeaºi distanþã ca cel vizat.
• În funcþie de condiþiile în care este utilizatã aceastã funcþie, detecþia feþei poate eºua.
• Când pentru [Face Detection] este aleasã varianta [On], iluminarea de asistenþã nu
funcþioneazã.
• Când pentru [Face Detection] este aleasã varianta [On], nu puteþi folosi mãrirea digitalã.
52
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Meniul de înregistrare
REC Mode (Modul înregistrare) :
Alegerea metodei de înregistrare continuã
Stabileºte dacã sã se înregistreze în mod continuu sau nu la apãsarea butonului declanºator.
(Normal)
Burst (
)
Nu înregistreazã în mod continuu.
Înregistreazã pânã la 100 de imagini succesive la apãsarea
ºi menþinerea butonului declanºator apãsat.
• Pentru bliþ este aleasã varianta
BRK ± 0,3 EV
BRK ± 0,7 EV
BRK ± 1,0 EV
(Bliþ forþat oprit).
Înregistreazã o serie de trei imagini cu valori ale expunerii
variate în mod automat (Expuneri adiacente).
Cu cât valoarea expunerii adiacente este mai mare, cu
atât variaþia de expunere este mai pronunþatã.
• Când nu puteþi stabili valoarea corectã a expunerii,
înregistraþi în modul Expuneri adiacente, în care
expunerea are 3 valori diferite. Veþi putea ulterior sã
alegeþi imaginea cu expunerea cea mai bunã.
• Modul Expuneri adiacente nu este disponibil când
comutatorul de mod este în poziþia .
• Pentru bliþ este aleasã varianta (Bliþ forþat oprit).
Numai pentru modelul DSC-H9
Butonul
/ BRK
(modul înregistrare)
La fiecare apãsare a butonului / BRK
(modul înregistrare), modul de înregistrare
se modificã în ordinea urmãtoare :
(Normal) T (Burst) T BRK ±0,3EV
BRK ±0,7EV T BRK ±1,0EV.
53
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
În legãturã cu [Burst]
• La înregistrarea folosind cronometrul propriu, este înregistratã o serie de cel mult cinci
imagini.
• Nu puteþi selecta aceastã opþiune dacã viteza obturatorului este de 1/3 secunde sau mai
micã.
• Intervalul de înregistrare este de aproximativ 0,46 secunde. Intervalul de înregistrare devine
mai lung, în funcþie de reglajul stabilit pentru dimensiunea imaginii.
• Când acumulatorul are puþinã energie sau când memoria internã ori când unitatea “Memory
Stick Duo” sunt complet ocupate, înregistrarea în modul Burst se opreºte.
În legãturã cu Expunerile adiacente (Exposure Braktet)
• Focalizarea ºi echilibrul de alb sunt stabilite pentru prima imagine, aceleaºi valori fiind
folosite ºi pentru celelalte imagini.
• Nu puteþi selecta aceastã opþiune dacã viteza obturatorului este de 1/3 secunde sau mai
micã.
• Când expunerea este reglatã manual (pag. 40), expunerea este schimbatã în funcþie de
luminozitatea stabilitã.
• Intervalul de înregistrare este de aproximativ 0,52 secunde.
• Dacã subiectul este prea luminos sau prea întunecat, este posibil sã nu puteþi înregistra
corespunzãtor cu valorile adiacente selectate.
54
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
COLOR Mode (Modul culoare) : Modificarea vivacitãþii imaginilor sau adãugarea de
efecte speciale
Puteþi modifica luminozitatea imaginii, însoþind-o de efecte.
Normal
VIVID (culori vii)
Stabileºte pentru imagini culori luminoase ºi adânci.
NATURAL (culori
naturale)
Stabileºte pentru imagini culori naturale.
SEPIA (sepia)
Stabileºte pentru imagini varianta de culoare sepia.
B&W (alb&negru)
Stabileºte pentru imagini varianta monocromã.
• La înregistrarea filmelor, puteþi selecta numai una dintre variantele [Normal], [B&W] ºi
[Sepia].
55
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Meniul de înregistrare
Metering Mode (Metoda de mãsurare) : Alegerea metodei de mãsurare
Selecteazã metoda de mãsurare care stabileºte în ce parte a subiectului sã se efectueze
mãsurãtorile pentru determinarea expunerii.
Multi (Mãsurãtoare
în mai multe puncte)
Împarte cadrul în mai multe regiuni ºi efectueazã
mãsurãtori în fiecare dintre ele. Camera determinã o
expunere bine echilibratã (Mãsurãtoare Multi-patern).
Efectueazã mãsurãtori în centrul imaginii ºi determinã
Center
(Mãsurãtoare în centru) expunerea în funcþie de luminozitatea subiectului din
acel punct (Mãsurãtoare în centru).
Spot (Mãsurãtoare Se efectueazã mãsurãtori numai într-o zonã a subiectului
(Mãsurãtoare punctualã).
punctualã)
- numai pentru fotografii • Aceastã funcþie este utilã când subiectul este iluminat
din spate sau când existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal.
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
Poziþionaþi-l pe subiect .
Numai pentru modelul DSC-H9
La fiecare apãsare a butonului , metoda
de mãsurare se modificã în ordinea
urmãtoare :
(Multi) T
(Center)
T
(Punctual).
Butonul
(Metoda de mãsurare)
• Pentru detalii legate de expunere, consultaþi pagina 10.
• Când utilizaþi exponometrul punctual sau Mãsurãtorile în centru, se recomandã ca pentru
zona de autofocalizare sã alegeþi varianta
(Center AF) pentru a focaliza pe zona unde
se efectueazã mãsurarea (pag. 40).
56
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
White Bal (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare
Ajusteazã tonurile de culoare în funcþie de condiþiile de iluminare din fiecare situaþie, spre
exemplu atunci când culorile unei imagini înregistrate sunt nepotrivite.
(Auto)
(Lumina zilei)
(Înnorat)
Regleazã automat echilibrul de alb.
Ajustare pentru înregistrarea în aer liber, în zile
însorite, pentru imortalizarea scenelor de searã
ºi a celor nocturne, a
reclamelor luminoase cu
neon sau a focurilor de
artificii etc.
Ajustare pentru cer
noros sau pentru spaþii
întunecoase.
(Luminã fluorescentã 1) / Luminã fluorescentã 1 : Variantã de reglaj pentru
spaþii iluminate cu luminã fluorescentã albã.
(Luminã fluorescentã 2) /
Luminã fluorescentã 2 : Variantã de reglaj pentru
(Luminã fluorescentã 3)
spaþii iluminate cu luminã fluorescentã albã
naturalã.
Luminã fluorescentã 3 : Variantã de reglaj pentru
spaþii iluminate cu luminã fluorescentã de zi.
(Incandescent)
Ajustare pentru spaþii
iluminate cu lãmpi cu
incandescenþã sau în
locuri cu luminã
puternicã, cum ar fi
studiourile foto.
57
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
(Bliþ)
Adaptare în funcþie de condiþiile stabilite pentru
bliþ.
• Nu puteþi selecta aceastã variantã când
înregistraþi filme.
(One Push–
O singurã apãsare)
Este ajustat echilibrul de alb în funcþie de sursa
de luminã. Culoarea albã memoratã în modul [One
Push Set] devine culoarea albã de bazã. Folosiþi
acest mod când cel automat [Auto] sau vreun
altul nu poate regla adecvat culoarea.
(One Push Set –
Reglare cu o singurã apãsare)
Memoreazã culoarea albã de bazã care va fi
utilizatã în modul [One Push].
• Nu puteþi selecta aceastã variantã când se
încarcã bliþul.
• Pentru detalii legate de echilibrul de alb, consultaþi pagina 12.
• În condiþii de iluminare cu surse fluorescente intermitente, este posibil ca echilibrul de alb
sã nu acþioneze corect, chiar dacã selectaþi [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2],
[Fluorescent Light 3].
• Cu excepþia modurilor [Flash], pentru echilibrul de alb ([White Bal]) este aleasã automat
varianta [Auto] când bliþul lumineazã intermitent.
Pentru a capta culoare albã de bazã în modul [One Push Set]
Memoreazã tonurile de alb de bazã folosite în modul [One push] (o singurã apãsare). Dupã
ce selectaþi [One push], procedaþi astfel :
1 Încadraþi un obiect alb, spre exemplu o coalã de hârtie, care sã umple ecranul, aflat în
aceleaºi condiþii de iluminare în care veþi înregistra subiectul.
2 Selectaþi [One push Set] (Reglare cu o singurã apãsare) folosind B. Pentru un moment
ecranul devine negru. Când echilibrul de alb a fost reglat ºi memorat, este selectatã din
nou varianta [One push] (o singurã apãsare).
• Dacã indicatorul
clipeºte în timp ce înregistraþi, echilibrul de alb nu a fost reglat sau nu
poate fi stabilit. Folosiþi modalitatea automatã de reglare a echilibrului de alb.
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera cât timp operaþia [One push Set] este în curs de desfãºurare.
• Când modul bliþ este (Bliþ forþat activ) sau SL (Încetinire sincronã), echilibrul de alb
este adaptat condiþiilor în care bliþul lumineazã.
58
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Meniul de înregistrare
Flash Level (Nivelul bliþului) : Stabilirea cantitãþii de luminã emisã de bliþ
Regleazã cantitatea de luminã emisã de bliþ.
M+ 2,0EV
Spre + : Creºte nivelul bliþului.
0EV
Cantitatea de luminã emisã de bliþ este stabilitã
automat de camera video.
m – 2,0EV
Spre – : Scade nivelul bliþului.
• Nivelul bliþului poate fi reglat în trepte de 1/3 EV.
• Valoarea nu este afiºatã pe ecran. Aceasta apare sub forma + sau –.
• Pentru a modifica modul de funcþionare a bliþului, consultaþi pagina 29.
• Dacã subiectul este prea luminos sau prea întunecat, acest reglaj este posibil sã nu aibã
nici un efect.
Red Eye Reduction : Reducerea fenomenului de ochi roºii
Bliþul lumineazã intermitent de douã sau mai multe
ori înainte de înregistrare pentru a fi diminuat
fenomenul de ochi roºii care poate apãrea când
este utilizat bliþul.
(Auto)
Reduce fenomenul de ochi roºii când este necesar,
numai dacã este utilizatã funcþia de detecþie a feþelor.
(On)
Bliþul lumineazã întotdeauna pentru a reduce fenomenul
de ochi roºii
(Off)
Nu este utilizatã funcþia de reducere a fenomenului de
ochi roºii.
• Deoarece dureazã circa o secundã pânã ce butonul declanºator este acþionat, menþineþi
aparatul nemiºcat pentru a evita efectele vibraþiilor. Totodatã, nu lãsaþi subiectul sã se
deplaseze.
• Este posibil ca reducerea efectului de ochi roºii sã nu fie realizatã corespunzãtor în funcþie
de diferenþele individuale, de distanþa pânã la subiect, de faptul cã iluminarea stroboscopicã
dinaintea înregistrãrii nu este vãzutã de subiect sau de alte condiþii. Într-un astfel de caz,
puteþi corecta fenomenul de ochi roºii folosind funcþia [Retouch] (retuºare) din meniul de
vizualizare dupã înregistrare (pag. 67).
• Când nu este utilizatã funcþia de detecþie a feþelor, funcþia de reducere a fenomenului de
ochi roºii nu va acþiona, chiar dacã este selectatã varianta [Auto].
59
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Meniul de înregistrare
Contrast (Contrast) : Ajustarea contrastului
Regleazã contrastul imaginii.
(–)
Spre – : Scade contrastul.
(Normal)
(+)
Spre + : Creºte contrastul.
(DRO)
Ajusteazã în mod automat contrastul imaginii.
• Când este folosit bliþul, dacã pentru [Metering Mode]
este aleasã varianta [Center] sau [Spot], contrastul
nu va fi ajustat în mod automat.
Sharpness (Claritate) : Ajustarea claritãþii
Ajusteazã claritatea imaginii.
(–)
Spre – : Scade claritatea imaginii.
(Normal)
(+)
Spre + : Creºte claritatea imaginii.
Sharpness (Claritate) : Ajusteazã claritatea
SteadyShot (Stabilizator de imagine) : Selectarea modului de eliminare a neclaritãþii
Selecteazã modul de eliminare a neclaritãþii.
(Shooting)
(Înregistrare)
Activeazã funcþia de eliminare a neclaritãþilor când este
apãsat pe jumãtate butonul declanºator.
(Continuous)
(Continuu)
Activeazã întotdeauna funcþia de eliminare a neclaritãþilor. Puteþi stabiliza imaginea chiar în cursul mãririi
unui subiect îndepãrtat.
• Consumul energiei acumulatorului este mai rapid decât
în modul [Shooting] (înregistrare).
(Off) (Oprit)
Nu este utilizatã funcþia de eliminare a neclaritãþilor.
• Când este selectat modul [Auto Adjustment], pentru funcþia de eliminare a neclaritãþilor
SteadyShot va fi stabilitã varianta [Shooting] (înregistrare).
• Pentru filme, opþiunile disponibile sunt numai [Continuous] ºi [Off]. Varianta implicitã este
[Continuous].
• Este posibil ca funcþia de eliminare a neclaritãþilor sã nu acþioneze în mod adecvat în
urmãtoarele cazuri :
– când camera este agitatã prea mult,
– când viteza obturatorului este redusã, spre exemplu la înregistrarea scenelor de noapte.
60
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
SETUP (Reglaj) : Selectarea reglajelor pentru înregistrare
Sunt selectate reglajele pentru funcþia de înregistrare. Elementele care apar în acest meniu
sunt aceleaºi cu cele corespunzãtoare elementului [
Shooting Settings - Reglaje de
înregistrare) din interfaþa HOME. Consultaþi pagina 48.
61
Utilizarea funcþiilor de vizualizare
Redarea imaginilor din interfaþa HOME
Puteþi selecta modurile de redare a imaginilor.
Butonul HOME
1 Apãsaþi butonul HOME.
2 Selectaþi
(Vizualizarea imaginilor) cu b/B de la butonul de comandã.
3 Selectaþi metoda de prezentare a imaginilor folosind v/V.
(O singurã imagine) : Prezentarea unei singure imagini
Este afiºatã ultima imagine înregistratã. Este aceeaºi care apare la apãsarea butonului
(Redare) (pag. 43).
(Interfaþã index) : Prezentarea unei liste de imagini
Este aceeaºi care apare la apãsarea butonului
din lista celor cuprinse în directorul selectat.
(Index) (pag. 44). Sunt afiºate imaginile
(Succesiune de imagini) : Prezentarea unei serii de imagini
1 Selectaþi [
Slide Show] în interfaþa HOME. Acþiunea rezultatã este similarã ca la
apãsarea butonului SLIDE SHOW de la telecomandã.
2 Selectaþi [Start] cu butoanele v/V, apoi apãsaþi z pentru a începe redarea.
Pentru ca succesiunea de imagini sã facã o pauzã
Apãsaþi z la butonul de comandã.
Pentru a reîncepe, selectaþi [Continue] (continuare) cu butoanele v/V, apoi apãsaþi z.
• Succesiunea de imagini este reluatã de la imaginea la care a fost întreruptã, însã muzica
este reluatã de la început.
Pentru a fi afiºatã imaginea precedentã / urmãtoare
Apãsaþi b/B cât timp succesiunea de imagini face o pauzã.
62
Redarea imaginilor din interfaþa HOME
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Pentru a regla volumul muzicii
Apãsaþi V pentru a fi afiºatã interfaþa de reglaj a volumului, apoi apãsaþi butoanele b/B
pentru a ajusta volumul.
Pentru a încheia succesiunea de imagini
Selectaþi [Exit] (ieºire) cu butoanele v/V câtã vreme succesiunea de imagini face pauzã,
apoi apãsaþi z.
Pentru a modifica reglajul
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Image – Numai când folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” (nu este furnizatã)
Folder
Redarea tuturor imaginilor din directorul selectat.
All
Redarea tuturor imaginilor de pe “Memory Stick Duo”, în ordine.
Effects – Efecte
Simple
Succesiune de imagini simplã, adecvatã pentru o gamã largã de scene.
Nostalgic
Succesiune de imagini expresivã ce reproduce atmosfera scenelor de
film.
Stylish
Succesiune de imagini modernã, cu un tempo mediu.
Active
Succesiune de imagini cu un tempo accelerat, pentru scene de acþiune.
Normal
Succesiunea de imagini de bazã în care intervalul dintre cadre este
predeterminat.
• Dacã alegeþi una dintre variantele [Simple], [Nostalgic], [Stylish] sau [Active] sunt afiºate
numai fotografiile.
• Muzica nu este redatã (este aleasã varianta [Off]) în cursul unei succesiuni de imagini de
tipul [Normal]. Se va auzi sunetul filmelor.
Music – Muzicã
Varianta prestabilitã pentru Muzicã diferã în funcþie de efectul stabilit.
Music 1
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Simple].
Music 2
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Nostalgic].
Music 3
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Stylish].
Music 4
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Active].
Off
Reglajul pentru o succesiune de imagini de tipul [Normal]. Muzica nu
este disponibilã.
63
Redarea imaginilor din interfaþa HOME
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Interval
3 sec
5 sec
Stabileºte intervalul la care sunt afiºate imaginile în cazul unei
succesiuni de imagini de tipul [Normal].
10 sec
30 sec
1 min
Auto
Intervalul este stabilit pentru a fi adecvat elementului ales la [Effect]
(efecte). Pentru reglaj este aleasã varianta [Auto] dacã nu este selectatã
la Efecte varianta [Normal].
Repeat – Repetare
On
Redarea imaginilor în buclã continuã.
Off
Dupã redarea tuturor imaginilor, succesiunea de imagini se încheie.
z Pentru a adãuga sau a schimba fiºierele de muzicã
Puteþi transfera muzica doritã de pe CD-uri sau fiºiere MP3 la camera foto pentru a fi redate
în paralel cu succesiunea de imagini. Puteþi transfera muzica folosind facilitatea [ Music
Tool] corespunzãtoare (Imprimare, Altele) din interfaþa HOME ºi aplicaþia software “Music
Transfer” (furnizatã) instalatã la un calculator. Pentru detalii consultaþi paginile 104 ºi 106.
• Puteþi înregistra pânã la patru piese muzicale cu camera foto. Cele patru piese muzicale
înregistrate din fabricã (Music 1 - 4) pot fi înlocuite cu cele transferate de dvs.
• Lungimea maximã a fiecãrui fiºier de muzicã redat de camerã este de 3 minute.
• Dacã nu puteþi reda un fiºier de muzicã din cauza deteriorãrii acestuia sau apariþiei altor
disfuncþionalitãþi, executaþi operaþia [Format Music] (formatarea fiºierului de muzicã)
(pagina 104) ºi transferaþi din nou muzica.
64
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Aceastã secþiune explicã elementele de meniu disponibile când apãsaþi butonul MENU în
modul redare. Pentru detalii legate de modul de utilizare a meniului, consultaþi pagina 49.
(Delete - ºtergere) : ªtergerea imaginilor
Selecteazã ºi ºterge imaginile din interfaþa cu o singurã imagine sau din cea index. Consultaþi
pagina 45.
(Aceastã imagine)
ªterge imaginea curentã selectatã.
(Mai multe imagini)
Selecteazã ºi ºterge mai multe imagini.
(Toate imaginile din director)
ªterge toate imaginile din directorul selectat.
(Slide Show - succesiune de imagine) : Prezentarea unei serii de imagini
Acest element are aceeaºi funcþie ca ºi [
Consultaþi pagina 62.
Slide Show] din interfaþa HOME.
(Retouch - retuºare) : Retuºarea fotografiilor dupã înregistrare
Imaginea mãritã este înregistratã ca cel mai recent fiºier din directorul de înregistrare selectat,
iar imaginea originalã este reþinutã.
Pentru retuºa fotografii
1 Selectaþi o imagine pentru a retuºa în interfaþa cu o singurã imagine sau în cea index.
2 Apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi [Retouch] cu butoanele v/V, selectaþi modul dorit cu b/B, apoi apãsaþi z.
4 Retuºaþi imaginile urmând paºii descriºi anterior pentru fiecare mod.
• Imaginile nu pot fi retuºate în timpul conexiunii la un televizor de înaltã definiþie.
(Soft Focus)
Împrejurimile unui punct ales devin neclare pentru a fi scos în
evidenþã un anumit subiect.
1 Stabiliþi cu v/V/b/B punctul central al imaginii pe care doriþi
sã o retuºaþi, apoi apãsaþi butonul MENU.
2 Selectaþi [Level] cu v/V ºi apãsaþi z. Ajustaþi nivelul de retuºare
cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
3 Reglaþi nivelul de retuºare dorit cu butonul W/T.
4 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
65
Meniul de vizualizare
(Partial color)
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Fundalul subiectului ales este monocrom pentru a fi evidenþiat.
1 Stabiliþi cu v/V/b/B punctul central al imaginii pe care doriþi
sã o retuºaþi, apoi apãsaþi butonul MENU.
2 Ajustaþi nivelul de retuºare dorit cu butonul W/T.
3 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
(Fisheye Lens)
Este aplicat efectul ochi de peºte în jurul unui anumit punct, ales.
1 Stabiliþi cu v/V/b/B punctul central al imaginii pe care doriþi
sã o retuºaþi, apoi apãsaþi butonul MENU.
2 Selectaþi [Level] cu v/V ºi apãsaþi z. Ajustaþi nivelul de retuºare
cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
3 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
(Cross Filter)
Surselor de luminã le este aplicat un efect accentuat de iluminare.
1 Selectaþi [Level] cu v/V ºi apãsaþi z. Ajustaþi nivelul de retuºare
cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
2 Reglaþi nivelul de retuºare dorit cu butonul W/T.
3 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
(Trimming)
Sunt înregistrate imaginile redate mãrite.
1 Apãsaþi butonul W/T pentru mãri imaginea.
2 Stabiliþi punctul cu v/V/b/B, apoi apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi dimensiunea imaginii cu v/V, apoi apãsaþi z.
Selectaþi, cu v/V, dimensiunea la care sã fie înregistratã
imaginea, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
66
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Meniul de vizualizare
(Red Eye
Correction)
Corecteazã fenomenul de ochi roºii cauzat de bliþ.
Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
• În funcþie de imagine este posibil sã nu puteþi corecta fenomenul
de ochi roºii.
Când selectaþi opþiunea [Trimming]
• Dimensiunea pânã la care imaginea poate fi mãritã depinde de imagine.
• Calitatea imaginilor mãrite se poate deteriora.
(Protecþie) : Evitarea ºtergerii accidentale a imaginilor
Protejeazã imaginile împotriva ºtergerii accidentale.
(Aceastã imagine)
(Mai multe imagini)
Protejeazã / deblocheazã imaginea curentã care este
selectatã.
Selecteazã ºi protejeazã / deblocheazã mai multe imagini.
Pentru protejarea unei imagini
1 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi cât timp este afiºatã câte o singurã imagine
sau imagini în interfaþa index.
2 Apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi [Protect] folosind v/V ºi selectaþi [This Image] cu b/B, apoi apãsaþi z.
Imaginea este protejatã, iar indicatorul (protejare) apare pe imaginea respectivã.
Pentru selectarea ºi protejarea imaginilor
1 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºatã câte o singurã imagine sau imagini în interfaþa index.
2 Selectaþi [Protect] folosind v/V ºi selectaþi [Multiple Images] cu b/B, apoi apãsaþi z.
În modul de afiºare a unei singure imagini :
3 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi cu b/B de la butonul de comandã, apoi
apãsaþi z.
Imaginii selectate îi este ataºat simbolul .
4 Apãsaþi b/B pentru a fi afiºate alte imagini pe care vreþi sã le protejaþi, apoi apãsaþi z.
5 Apãsaþi butonul MENU.
67
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Meniul de vizualizare
6 Selectaþi [OK] folosind v, apoi apãsaþi z.
În modul index :
3 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi cu b/B/v/V de la butonul de comandã,
apoi apãsaþi z.
Imaginii selectate îi este ataºat simbolul .
4 Pentru a proteja alte imagini, repetaþi pasul 3.
5 Pentru a selecta toate imaginile din director, activaþi bara de selecþie cu b, apoi apãsaþi z.
Directorului selectat îi este ataºat simbolul .
6 Apãsaþi MENU.
7 Selectaþi [OK] folosind v, apoi apãsaþi z.
Indicatorul - (protejare) apare pe imaginile selectate.
Pentru a renunþa la protecþie
Selectaþi imaginea a cãrei protecþie vreþi sã o eliminaþi ºi deblocaþi-o efectuând aceeaºi
procedurã parcursã pentru a o proteja.
Indicatorul - (protejare) dispare.
• Þineþi seama cã prin formatare sunt ºterse toate datele conþinute de suportul de înregistrare,
inclusiv imaginile protejate, ºi cã ulterior datele nu mai pot fi recuperate.
• Operaþia de protejare a unei imagini poate dura mai mult timp.
DPOF (Marcaj de imprimare) : Ataºarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
Este ataºat marcajul DPOF (marcaj pentru imprimare) imaginilor pe care doriþi sã le imprimaþi
Consultaþi pagina 111.
(Aceastã imagine)
(Mai multe imagini)
Ataºeazã / ºterge marcajul de imprimare DPOF la (de
pe) imaginea curentã care este selectatã.
Selecteazã imaginile ºi ataºeazã / ºterge marcajul de
imprimare DPOF (al) acestora.
(Imprimare) : Tipãrirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante
Sunt imprimate imaginile înregistrate.
Acest element are aceeaºi funcþie ca [
Consultaþi pagina 108.
68
Print] din interfaþa HOME.
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 49
Meniul de vizualizare
(Rotire) : Rotirea unei fotografii
Fotografia este rotitã.
1 Afiºaþi pe ecran fotografia care vreþi sã fie rotitã.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [Rotate] (rotire) folosind v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [
], apoi rotiþi imaginea cu b/B.
5 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi roti imagini protejate sau filme.
• Este posibil sã nu puteþi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• Când vizualizaþi imagini pe un calculator, este posibil ca informaþiile legate de rotire sã nu
fie preluate, în funcþie de aplicaþia software folositã.
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare a imaginilor
Selecteazã directorul care conþine imaginea care doriþi sã fie redatã când folosiþi o unitate
“Memory Stick Duo” pentru camera foto.
1 Selectaþi directorul dorit folosind secþiunile b/B ale
butonului de comandã.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la selecþia directorului
Selectaþi [Exit] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
z În legãturã cu directorul
Camera stocheazã imaginile în directorul stabilit al unitãþii “Memory Stick Duo”. Puteþi sã
schimbaþi directorul sau sã creaþi altul nou.
• Pentru a crea un director nou T [Create REC. Folder] (Crearea unui director de
înregistrare) (pag. 72).
• Pentru a schimba directorul în care sã fie înregistrate imaginile T [Change REC. Folder]
(Schimbarea directorului de înregistrare) (pag. 73)
• Când sunt create mai multe directoare pe “Memory Stick Duo”, iar prima sau ultima
imagine din director este afiºatã, vor apãrea urmãtoarele indicatoare :
: Deplasarea la directorul precedent.
: Deplasarea la directorul urmãtor.
: Deplasarea fie la directorul precedent, fie la urmãtorul.
69
Personalizarea configuraþiei
Personalizarea reglajelor ºi a facilitãþii
de gestionare a memoriei
Puteþi modifica reglajele implicite apelând la
interfaþa HOME.
(Gestionarea memoriei) sau
(Reglaje) din
Buton de comandã
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Butonul HOME
1
Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
2 Selectaþi
(Gestionarea memoriei) sau
(Reglaje) cu b/B de la butonul
de comandã.
3 Selectaþi elementul dorit cu v/V, apoi apãsaþi z.
4
70
Apãsaþi butonul B ºi selectaþi, elementul care vã intereseazã, cu v/V,
apoi apãsaþi z.
Personalizarea reglajelor ºi a
facilitãþii de gestionare a
memoriei
5
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Selectaþi varianta de reglaj doritã cu v/V, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la modificarea reglajului
Selectaþi [Cancel] dacã este un element de reglaj, apoi apãsaþi z. Dacã nu este, apãsaþi b la
butonul de comandã.
• Acest reglaj este menþinut chiar dacã alimentarea este opritã.
• Camera este trecutã în modul înregistrare prin apãsarea pe jumãtate a butonului declanºator.
71
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Memory Tool — Instrument pentru Memory Stick
Acest element apare numai dacã este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Format (Formatare)
Este formatatã memoria “Memory Stick Duo”. Cardurile de memorie “Memory Stick Duo”
disponibile în comerþ sunt deja formatate ºi pot fi utilizate imediat.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria “Memory Stick
Duo”, inclusiv imaginile protejate.
1 Selectaþi [Format] cu v/V/b/B la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in Memory Stick will be erased” (Vor fi ºterse toate datele de pe
Memory Stick.).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea se încheie.
Pentru a renunþa la formatare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
Create REC. Folder (Crearea directorului de înregistrare)
Este creat un director în memoria “Memory Stick Duo” în care sã fie înregistrate imaginile.
1 Selectaþi [Create REC. Folder] (Crearea directorului
de înregistrare) cu secþiunea v/V/b/B a butonului
de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de creare a directorului.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Este creat un nou director cãruia îi este alocat un numãr mai mare cu o unitate decât
numãrul maxim existent ºi care devine directorul curent de înregistrare.
Pentru a renunþa la crearea fiºierelor
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
• Dacã nu creaþi un director nou, cel cu numãrul “101MSDCF” este selectat ca director de
înregistrare.
• Puteþi crea directoare pânã la numãrul maxim de “999MSDCF”.
• Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat pânã ce este creat sau selectat un altul.
• Directoarele nu pot fi ºterse cu camera. Pentru a ºterge un director, apelaþi la calculatorul
personal etc.
• În fiecare director pot fi stocate cel mult 4000 de imagini. În momentul în care se atinge
capacitatea maximã a unui director, este creat în mod automat un altul.
• Pentru mai multe informaþii, consultaþi “Locaþiile de memorie ale fiºierelor cu imagini ºi
denumirile fiºierelor” (pag. 96).
72
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Change REC. Folder (Schimbarea directorului de înregistrare)
Este schimbat directorul de înregistrare curent.
1 Selectaþi [Change REC. Folder] (Schimbarea directorului de înregistrare) folosind
v/V/b/B de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de selecþie a directorului.
2 Selectaþi directorul dorit cu b/B, ºi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la schimbarea directorului de înregistrare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi selecta directorul cu numãrul “100MSDCF” ca director de înregistrare.
• Nu puteþi deplasa imaginile înregistrate, dintr-un director în altul.
Copy (Copiere)
Sunt copiate toate imaginile din memoria internã pe un “Memory Stick Duo”.
1 Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” cu capacitatea de 32 MB sau mai mare.
2 Selectaþi [Copy] cu v/V/b/B de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in internal memory will be copied.” (Vor fi copiate toate datele
din memoria internã.).
3 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Începe copierea.
Pentru a renunþa la copiere
Selectaþi [Cancel] la pasul 3, apoi apãsaþi z.
• Utilizaþi un acumulator complet încãrcat. Dacã încercaþi sã copiaþi fiºiere de imagine folosind
un acumulator care mai are puþinã energie, aceasta se poate epuiza cauzând eºuarea
operaþiei de copiere sau chiar deteriorarea datelor.
• Nu puteþi copia imagini separate.
• Imaginile originale din memoria internã sunt reþinute ºi dupã copiere. Pentru a ºterge
conþinutul memoriei interne, scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” dupã copiere, apoi
executaþi operaþia de formatare [Format] din [Internal Memory Tool] (pag. 74).
• Când copiaþi datele din memoria internã pe “Memory Stick Duo” este creat un nou director.
Nu puteþi alege un anumit director de pe “Memory Stick Duo” ca destinaþie pentru datele
de copiat.
• Marcajul DPOF (de imprimare) nu este copiat chiar dacã sunt copiate datele.
73
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Memory Tool — Instrument pentru memoria
internã
Acest element nu este afiºat când este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Format (Formatare)
Este formatatã memoria internã.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria internã, chiar dacã
imaginile sunt protejate.
1 Selectaþi [Format] cu v/V/b/B de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in internal memory will be erased” (Vor fi ºterse toate datele din
memoria internã.).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea se încheie.
Pentru a renunþa la formatare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
74
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Reglaje
Main Settings — Reglaje principale 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Beep (Semnal sonor)
Selecteazã sunetul care sã fie produs când acþionaþi camera foto.
Shutter (sunetul
emis de obturator)
Este emis sunetul produs de obturator când apãsaþi
butonul declanºator.
On
Activeazã semnalul sonor/sunetul emis de obturator
când apãsaþi butonul de comandã / butonul
declanºator.
Off
Opreºte emiterea semnalului sonor / a sunetului produs
de obturator.
Function Guide (Ghidul funcþiilor)
Când acþionaþi camera, este afiºatã descrierea funcþiilor.
On (pornit)
Este afiºatã descrierea funcþiilor.
Off (oprit)
Nu este afiºatã descrierea funcþiilor.
Initialize (Iniþializare)
Readuce reglajele la valorile stabilite implicit. Chiar dacã aplicaþi aceastã funcþie, imaginile
stocate sunt reþinute în memoria internã.
1 Selectaþi [Initialize] cu v/V/b/B de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “Initialize all settings” (Vor fi iniþializate toate reglajele).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Reglajele revin la valorile stabilite implicit.
Pentru a renunþa la iniþializare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
• Aveþi grijã ca alimentarea sã nu se întrerupã în timpul operaþiei de iniþializare.
75
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Main Settings — Reglaje principale 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
USB Connect (Conexiune USB)
Stabileºte modul USB utilizat pentru a conecta camera foto la un calculator sau la o imprimantã
care acceptã standardul PictBridge prin intermediul cablului pentru mufa multifuncþionalã.
PictBridge
La conectarea camerei foto la o imprimantã care acceptã
standardul PictBridge (pag. 108). Când camera este
conectatã la un calculator, este lansatã automat aplicaþia
de copiere ºi toate imaginile din directorul de înregistrare
de la camera foto sunt copiate pe calculator. (Compatibil
cu Windows XP ºi Mac OS X.)
Mass Storage
Este stabilitã conexiunea Mass Storage între camerã ºi
calculator sau cu un alt echipament USB (pag. 92).
Auto
Camera recunoaºte automat ºi regleazã comunicarea
cu un calculator sau cu o imprimantã compatibilã
PictBridge (pag. 92ºi 108).
• Dacã nu pot fi conectate camera ºi o imprimantã
compatibilã PictBridge când este stabilitã varianta
[AUTO], alegeþi varianta [PictBridge].
• Când camera, calculatorul sau un alt echipament USB
nu poate fi conectat dacã este stabilitã varianta
[AUTO], încercaþi varianta [Mass Storage].
COMPONENT
Selecteazã unul dintre tipurile de semnale video de ieºire SD ºi HD(1080i), corespunzãtor
televizorului conectat. Consultaþi pagina 85.
76
HD (1080i)
Selectaþi aceastã variantã pentru a conecta camera la
un televizor cu înaltã definiþie care acceptã semnale
1080i.
SD
Selectaþi aceastã variantã pentru a conecta camera la
un televizor care nu este compatibil cu semnalele de
tipul HD (1080i).
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Video Out (Ieºire video)
Este stabilit semnalul video de ieºire în funcþie de sistemul TV color al echipamentului video
conectat. Sistemul TV color diferã în funcþie de þãri sau regiune. Dacã doriþi sã vizualizaþi
imaginile pe ecranului unui televizor, consultaþi pagina 87 pentru a afla ce sistem este valabil
în þara sau regiunea în care este utilizatã camera foto.
NTSC
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
NTSC (spre exemplu pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
PAL (spre exemplu pentru Europa).
77
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
AF Illuminator (Iluminarea de asistenþã)
Iluminarea de asistenþã AF furnizeazã luminã de umplere care ajutã la focalizarea cu mai multã
uºurinþã pe subiecte aflate în spaþii întunecate. Asistenþa AF emite luminã roºie care permite
camerei foto sã focalizeze mai uºor când butonul declanºator este pe jumãtate apãsat, pânã
.
ce focalizarea este blocatã. În acest moment apare indicatorul
Auto
Este utilizatã Iluminarea de asistenþã AF.
Off
Nu este utilizatã Iluminarea de asistenþã AF.
• Dacã subiectul nu primeºte suficientã luminã prin Iluminarea de asistenþã AF sau dacã
subiectul nu contrasteazã suficient cu fundalul, focalizarea nu se va realiza. Se recomandã
o distanþã de aproximativ 3,8 m (zoom : W) ºi 3,0 m (zoom : T).
• Focalizarea este realizatã atât timp cât lumina provenitã de la Iluminarea de asistenþã AF
ajunge la subiect, chiar dacã aceasta cade uºor descentrat pe subiect.
• Când este aleasã Focalizarea la distanþe predefinite (pag. 42), funcþia AF Illuminator
(Iluminarea de asistenþã AF) nu acþioneazã.
• Când folosiþi iluminarea de asistenþã AF, zona de autofocalizare este dezactivatã ºi este
afiºatã o altã zonã de focalizare încadratã într-un chenar marcat cu linie punctatã. În acest
caz, focalizarea automatã acþioneazã acordând prioritate subiectului aflat aproape de centrul
cadrului.
• Iluminarea de asistenþã AF nu acþioneazã când la Selecþia scenei este aleasã una dintre
variantele
(Advanced Sports Shooting), (Twilight), (Landscape) sau (Fireworks),
în situaþia în care pentru [Conversion Lens] nu este aleasã varianta [Off] sau dacp oentru
[Face Detection] este aleasã varianta [On].
• Lumina emisã de asistenþa AF este foarte strãlucitoare. Cu toate cã nu reprezintã un
pericol, nu priviþi de aproape, direct spre sursa de luminã de asistenþã.
Grid Line (Caroiaj)
Caroiajul este alcãtuit din linii verticale ºi orizontale perpendiculare, care au rol orientativ,
ajutându-vã sã poziþionaþi cu mai mare uºurinþã subiectul în cadru.
On
Este afiºat caroiajul.
Off
Caroiajul nu este afiºat.
• Liniile caroiajului nu sunt înregistrate.
78
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Modul AF (Focalizarea automatã)
Selecteazã modul de funcþionare cu focalizare automatã.
Single
Focalizarea este reglatã automat când este apãsat ºi menþinut
pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
Acest mod este util la înregistrarea subiectelor statice.
Monitor
Focalizarea este reglatã automat înainte de a fi apãsat ºi
menþinut pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
Acest mod scurteazã perioada de timp necesarã pentru
focalizare.
• Energia acumulatorului se consumã mai rapid decât în modul
[Single].
• Când pentru [Face Detection] este aleasã varianta [On] sau este selectatã varianta
(Advanced Sports Shooting) la Selecþia Scenei, [AF Mode] (focalizarea automatã) nu
funcþioneazã.
Zoom Digital (Mãrire digitalã)
Selecteazã modul de mãrire digitalã. Camera mãreºte imaginile folosind mãrirea opticã (pânã
la maxim 15×). Când scala de mãrire depãºeºte 15×, camera va folosi fie mãrirea inteligentã,
fie pe cea digitalã de precizie.
Smart
(Mãrire
inteligentã)
(S )
Imaginile sunt mãrite digital în domeniul care permite mãrirea
fãrã ca imaginile sã fie distorsionate. Aceasta nu este disponibilã
când dimensiunea imaginii este [8M] sau [3:2].
• Scala maximã de mãrire corespunzãtoare variantei “Smart
zoom” este prezentatã în tabelul de mai jos.
Precision
(Mãrire digitalã
de precizie)
(P )
Toate dimensiunile imaginilor sunt mãrite pânã la maxim 30×,
însã calitatea imaginii scade.
Off
Nu este utilizatã mãrirea digitalã.
Dimensiunea imaginii ºi scala de mãrire maximã la folosirea Mãririi
inteligente (Smart zoom).
Dimensiune
Scala de mãrire maximã
5M
aprox.
18 ×
3M
aprox.
23 ×
VGA
aprox.
76 ×
16:9
aprox.
25 ×
• Când pentru [Face Detection] este aleasã varianta [On] sau este selectatã varianta
(Advanced Sports Shooting) la Selecþia Scenei,, nu puteþi folosi mãrirea digitalã.
79
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Conversion Lens (Lentile de conversie)
Efectueazã reglaje pentru obþinerea focalizãrii adecvate când montaþi lentilele de conversie
opþionale. Ataºaþi inelul adaptor furnizat, apoi montaþi lentilele de conversie (pag. 19).
Tele (
Wide (
Off
)
Sunt ataºate lentile de conversie pentru distanþã.
)
Sunt ataºate lentile de conversie panoramice.
Nu sunt ataºate lentile de conversie.
• Când utilizaþi bliþul încorporat, lumina acestuia poate fi obstrucþionatã, cauzând apariþia de
umbre nedorite pe imagini.
• Aria de mãrire disponibilã este limitatã.
• Aria de focalizare disponibilã este limitatã.
• Pentru detalii, consultaþi instrucþiunile de utilizare care însoþesc lentilele de conversie.
80
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Flash Sync. (Bliþ sincron)
Stabileºte perioada de timp dupã care se declanºeazã bliþul.
Front
În mod obiºnuit se recomandã folosirea acestui reglaj.
Deoarece bliþul lumineazã intermitent îndatã ce este
eliberat butonul declanºator, aceasta vã permite sã
înregistraþi imaginea curând dupã ce aþi declanºat.
Rear (REAR)
Variantã utilizatã în cazul subiectelor aflate în miºcare
etc. Deoarece biþul lumineazã intermitent exact înainte
ca obturatorul sã se închidã, aceasta vã va permite sã
reflectaþi urma de luminã sau imaginea ulterioarã a
traectoriei unui subiect.
Despre [Rear]
• Când viteza obturatorului este prea mare, efctul reglajului [Rear] este posibil sã nu fie
disponibil.
• Când este selectatã opþiunea de reducere a efectului de ochi roºii, este posibil ca efectul
acesteia sã nu fie disponibil la viteze reduse ale obturatorului.
Auto Orientation (Orientare automatã)
Când rotiþi camera pentru a înregistra imagini portret, aparatul reþine poziþia ºi afiºeazã
imaginea în poziþia portret.
On
Sunt înregistrate imagini cu orientarea corectã.
Off
Funcþia de Orientare automatã este dezactivatã.
• În funcþie de unghiul de înregistrare al camerei, este posibil ca orientarea imaginii sã nu fie
corect înregistratã.
81
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Auto Review (Reluarea automatã)
Imaginea înregistratã este afiºatã pe ecran timp de circa douã secunde imediat dupã
fotografiere.
On
Este utilizatã funcþia Auto Review.
Off
Nu este utilizatã funcþia Auto Review.
• Dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator în aceastã perioadã, imaginea afiºatã dispare
ºi puteþi înregistra imediat urmãtoarea imagine.
Expanded Focus (Focalizare extinsã)
Centrul ecranului este extins de douã ori mai mult în modul focalizare.
82
On
Extindere dublã.
Off
Fãrã extindere.
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Potrivirea ceasului
Clock Settings (Potrivirea ceasului)
Sunt stabilite data ºi ora.
1 Selectaþi [
Clock Settings] corespunzãtor
(Reglaje) din interfaþa HOME.
2 Selectaþi formatul de afiºare a datei cu v/V, apoi apãsaþi z.
3 Selectaþi fiecare element în parte cu b/B ºi stabiliþi valoarea numericã adecvatã folosind
v/V, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [OK] cu butonul B, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la potrivirea ceasului
Selectaþi [Cancel] la pasul 4, apoi apãsaþi z.
83
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 70
Alegerea limbii
Language Setting (Alegerea limbii)
Alege limba utilizatã la afiºarea elementelor de meniu, a avertismentelor ºi a mesajelor.
84
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteþi viziona imaginile pe ecranul unui televizor, conectând camera la aparatul TV.
Conexiunea diferã în funcþie de tipul de televizor la care este conectatã camera foto.
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor
prin intermediul cablului furnizat pentru mufa multifuncþionalã.
Înainte de a conecta camera cu televizorul opriþi ambele aparate.
1
Conectaþi camera la televizor.
1 Spre mufele de
intrare audio/video
VIDEO AUDIO
Galben/Alb/Roºu
Galben
Cablu pentru mufa
multifuncþionalã
(furnizat)
Negru
Buton
(redare)
Buton de comandã
2 Cãtre mufa
multifuncþionalã
• În cazul în care televizorul dvs. are mufe de intrare stereo, conectaþi mufa audio (neagrã) a
cablului pentru mufa multifuncþionalã la mufa audio din partea stângã a televizorului.
2 Porniþi televizorul ºi puneþi comutatorul pentru TV/intrare video în poziþia
“video”.
• Pentru amãnunte consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului.
3
Apãsaþi butonul
(redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apãrea pe ecranul televizorului.
Apãsaþi secþiunile b/B ale butonului de comandã pentru a alege imaginea doritã.
• La folosirea camerei în strãinãtate, poate fi necesar sã modificaþi semnalul video de ieºire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 77).
85
Vizualizarea imaginilor la televizor
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor
HD (cu înaltã definiþie)
Puteþi viziona imaginile conectând camera la un televizor HD prin intermediul unui cablu
pentru componente (nu este furnizat).
Înainte de a conecta camera cu televizorul opriþi ambele aparate.
1
Conectaþi camera la televizor.
1 Spre mufele de
intrare audio/video
INTRARE PENTRU
COMPONENTE VIDEO
AUDIO
Buton HOME
Buton de comandã
Buton
(redare)
Verde / Albastru /
Roºu
Alb / Roºu
Cablu pentru
componente
video (nu este
furnizat)
2 Cãtre mufa
multifuncþionalã
• Conectorii cablului video (Verde / Albastru / Roºu) au aceleaºi culori ca ºi mufele
corespunzãtoare.
2 Porniþi televizorul ºi puneþi comutatorul pentru TV/intrare video în poziþia
“video”.
• Pentru amãnunte consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului.
3
Apãsaþi butonul
(redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apãrea pe ecranul televizorului.
Apãsaþi secþiunile b/B ale butonului de comandã pentru a alege imaginea doritã.
86
Vizualizarea imaginilor la televizor
• Alegeþi pentru [COMPONENT] varianta [HD(1080i)] din [Main Settings2] selectând
(Reglaje) în interfaþa HOME (pag. 76).
• La folosirea camerei în strãinãtate poate fi necesar sã modificaþi semnalul video de ieºire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 77).
• Nu pot fi redate filme în cursul transmiterii la ieºire a semnalului HD(1080i).
Despre sistemele TV color
Pentru a putea urmãri imaginile pe ecranul TV aveþi nevoie de un televizor cu o mufã de
intrare video ºi de un cablu pentru mufa multifuncþionalã. Sistemul de culoare TV trebuie sã
fie acelaºi cu cel al camerei foto. Consultaþi lista urmãtoare pentru a afla sistemul TV color
utilizat în þara sau regiunea în care vã aflaþi.
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine,
Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandã, Olanda,
Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina etc.
87
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows
Pentru detalii legate de utilizarea
calculatorului Macintosh, consultaþi
secþiunea “Utilizarea unui calculator
Macintosh” de la pagina 105.
Aceastã secþiune descrie conþinutul
interfeþelor corespunzãtoare versiunii în
limba englezã.
Instalaþi mai întâi aplicaþiile software (furnizate) (pag. 90)
Copierea imaginilor pe calculator (pag. 91)
• Vizualizarea imaginilor la calculator.
Bucuraþi-vã de imagini folosind aplicaþiile software “Picture
Motion Browser” ºi “Music Transfer” (pag. 98 ºi 104)
• Vizualizarea imaginilor stocate pe calculator.
• Vizualizarea fotografiilor organizate dupã datã.
• Realizarea de montaje ale imaginilor.
• Indicarea pe hãrþi afiºate online a locurilor unde se
fotografiazã. (Pentru aceasta trebuie sã fiþi conectaþi la
internet.)
• Crearea unui disc cu imaginile înregistrate. (Este necesar
un dispozitiv de inscripþionare de CD-uri sau de
DVD-uri).
• Imprimarea sau stocarea fotografiilor având inseratã data.
• Adãugarea / schimbarea fondului muzical folosind “Music
Transfer”.
88
Utilizarea unui calculator Windows
Configuraþia recomandatã
Pentru calculatorul conectat la camerã, este
recomandatã urmãtoarea configuraþie.
Configuraþie recomandatã la
copierea imaginilor
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP*.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare este un sistem de operare
actualizat (upgrade) pânã la variantele mai
sus menþionate sau dacã mediul de
operare este multiplu (multi-boot).
Conector USB : conector USB standard.
Configuraþie recomandatã pentru
aplicaþiile “Picture Motion
Browser” ºi “Music Transfer”
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP*.
Placã de sunet :
stereo pe 16 biþi, cu difuzoare.
Procesor / Memorie :
Pentium III 500 MHz sau mai rapid, 128 MB
RAM sau mai mult (se recomandã Pentium
III 800 MHz sau mai rapid, 256 MB RAM
sau mai mult).
Software :
DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare.
Hard disk :
spaþiul liber pe hard disk necesar pentru
instalare este de circa 200 MB sau mai mult.
Monitor :
rezoluþie de ecran : 1024×768 puncte sau mai
mult ; culori : adâncime mare de culoare
(16 biþi) sau mai mult.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi ºi
Starter Edition.
• Acest software este compatibil cu
tehnologia DirectX. Poate fi solicitatã
instalarea “DirectX”.
Note privind conectarea
camerei la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea pentru toate
sistemele de operare menþionate anterior.
• Dacã doriþi sã conectaþi simultan douã sau
mai multe dispozitive USB la un singur
calculator, este posibil ca unele dispozitive
-inclusiv camera foto- sã nu funcþioneze,
în funcþie de tipurile de dispozitive USB
folosite.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã folosiþi
un hub USB.
• Conectaþi camera folosind o interfaþã USB
compatibilã cu transferul USB de vitezã
mare (USB 2.0) care vã va permite un
transfer superior (vitezã de transfer mare).
Aceastã camerã este compatibilã cu HiSpeed USB (USB 2.0).
• Existã trei modalitãþi de realizare a
conexiunii USB, când cuplaþi un calculator:
– [AUTO] (varianta implicitã),
– [Mass Storage],
– [PictBridge].
Aceastã secþiune descrie pentru
exemplificare modalitãþile corespunzãtoare
variantelor [AUTO] ºi [Mass Storage].
Pentru detalii legate de [PictBridge],
consultaþi pagina 76.
• La revenirea calculatorului din starea
Suspend sau Sleep se poate întâmpla sã
nu se reactiveze în acelaºi timp ºi
comunicarea dintre calculator ºi camera
digitalã.
Asistenþã tehnicã
Informaþii suplimentare legate de
acest produs, precum ºi rãspunsuri
la cele mai frecvente întrebãri puteþi
gãsi pe Site-ul nostru de Internet
dedicat clienþilor.
http://www.sony.ro/
89
Instalarea software-ului (furnizat)
Puteþi instala software-ul furnizat urmând
procedura de mai jos.
• Dacã folosiþi Windows 2000, nu conectaþi
camera la calculator înainte de instalare.
• În cazul Windows 2000 / XP, înregistraþi-vã ca administrator.
• Când software-ul furnizat este instalat,
driver-ul USB este instalat automat.
Pe ecran apare “Lincense Agreement”
(Convenþia de licenþã).
Citiþi cu atenþie convenþia. Dacã
acceptaþi termenii stipulaþi, faceþi clic pe
butonul alãturat mesajului [I accept the
terms of the license agreement] (accept
termenii convenþiei de licenþã) ºi apoi
faceþi clic pe [Next].
1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi 5
discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
Este afiºatã interfaþa cu meniul de
instalare.
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe
ecran pentru ca instalarea sã fie
definitivatã.
• Când apare mesajul care vã solicitã
repornirea calculatorului pentru
confirmare, reporniþi-l urmând
instrucþiunile de pe ecran.
• În funcþie de sistemul de operare utilizat
de calculatorul dumneavoastrã, poate
fi instalat Direct X.
6 Scoateþi discul din calculator dupã
ce aþi instalat software-ul.
• Dacã aceasta nu apare, faceþi clic dublu
(My Computer) T
pe
(SONYPICTUTIL).
2 Faceþi clic pe [Install].
Este afiºatã interfaþa de alegere a limbii
folosite la afiºare pe ecran “Choose
Setup Language”.
3 Selectaþi limba doritã, apoi faceþi
clic pe [Next].
Este afiºatã interfaþa [Location Settings].
4
90
Selectaþi regiunea ([Region]) ºi
þara/ zona ([Country / Area]), dupã
care faceþi clic pe [Next].
Când pe ecran apare [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], faceþi clic pe [Next].
Dupã instalarea aplicaþiei software, pe
desktop apare simbolul unei treceri directe
(shortcut) pentru pagina de internet
destinatã înregistrãrii clienþilor.
Odatã ce v-aþi înregistrat pe pagina de
internet, puteþi obþine asistenþã privind
siguranþa ºi utilizarea dedicatã clienþilor.
http://www.sony.net/registration/di
Copierea imaginilor pe calculator
Aceastã secþiune descrie procesul folosind
spre exemplificare un calculator Windows.
Puteþi copia imagini de la camera foto la
calculator dupã cum urmeazã.
Pentru un calculator cu slot
pentru “Memory Stick”
Scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” din
camerã ºi introduceþi-o în Adaptorul
Memory Stick Duo. Introduceþi adaptorul
Memory Stick Duo în calculator, apoi copiaþi
imaginile.
• Puteþi copia imaginile introducând unitatea
“Memory Stick Duo” în slotul care îi este
destinat la calculator indiferent dacã
sistemul de operare utilizat este Windows
95 / 98 / 98 Second Edition / NT/Me.
• Dacã nu este recunoscutã o memorie
“Memory Stick PRO Duo”, consultaþi
pagina 119.
Etapa 1 : Pregãtirea camerei
ºi a calculatorului
1
unitatea “Memory Stick Duo”
având înregistrate pe ea imaginile
care vã intereseazã.
• Când copiaþi imagini în memoria internã,
acest pas nu este necesar.
2 Introduceþi în camera foto un
acumulator încãrcat suficient sau
cuplaþi aparatul la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea (nu este furnizat).
• Când copiaþi imaginile de la camera foto
pe calculator folosind alimentarea de
la un acumulator care mai are puþinã
energie înmagazinatã, operaþia poate
eºua sau informaþiile se pot deteriora
în cazul în care acumulatorul se
descarcã prea repede.
Pentru un calculator fãrã slot
pentru “Memory Stick”
Realizaþi o conexiune USB ºi urmaþi etapele
de la 1 la 4 ale procedurii de la pagina 91 la
95 pentru a copia imagini.
• Dacã utilizaþi Windows 2000, instalaþi
aplicaþia software (furnizatã) înainte de a
acþiona în continuare aparatul. În cazul
Windows XP, instalarea nu este necesarã.
• Interfeþele prezentate în aceastã secþiune
sunt exemplificãri pentru copierea
imaginilor de pe “Memory Stick Duo”.
• Aceastã camerã nu este compatibilã cu
versiunile 95/98/98 Second Edition/NT/
Me ale sistemului de operare Windows.
Dacã folosiþi un calculator fãrã slot pentru
Memory Stick, utilizaþi un dispozitiv de
citire/ scriere pentru Memory Stick pentru
a copia imaginile de pe “Memory Stick
Duo” pe calculator.
• Pentru copierea imaginilor din memoria
internã pe calculator, mai întâi copiaþi
imaginile pe “Memory Stick Duo”, apoi
pe calculator.
Introduceþi în camera foto
3
Apãsaþi butonul
(redare)
pentru a porni calculatorul.
Butonul
(redare)
91
Copierea imaginilor pe calculator
Etapa 2 : Conectarea camerei
ºi a calculatorului
• Când aplicaþia software (furnizatã) a fost
instalatã, poate fi afiºatã interfaþa [Import
Images] (pag. 98). În acest caz, puteþi
importa direct imagini folosind “Picture
Motion Browser”.
Etapa 3-A:Copierea imaginilor
pe calculator
2 Spre multiconector
1 Spre o mufã USB
Cablu pentru
mufa
multifuncþionalã
• Pentru Windows 2000, urmaþi procedura
explicatã la “Etapa 3-B : Copierea
imaginilor pe calculator”, la pagina 93.
• Pentru Windows XP, când nu este afiºatã
automat interfaþa pe ecran, urmaþi
procedura explicatã la “Etapa 3-B :
Copierea imaginilor pe calculator”, la
pagina 93.
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents”.
• În cazul Windows XP, pe desktop apare
fereastra AutoPlay.
Pe afiºajul cu cristale lichide al camerei foto
apare mesajul “Connecting to Mass
Storage”.
1 Dupã realizarea conexiunii USB
la Etapa 2, faceþi clic pe [Copy
pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and
Camera wizard] T [OK] pentru ca
interfaþa sã aparã automat pe
ecran.
Indicatori
de acces*
La realizarea pentru prima datã a conexiunii
USB, calculatorul ruleazã în mod automat
programul pentru a recunoaºte camera foto.
Vã rugãm sã aºteptaþi.
* Pe durata sesiunii de comunicare dintre camerã
ºi calculator, pe ecran apare simbolul
.
Nu acþionaþi calculatorul câtã vreme acest
indicator este afiºat. Puteþi folosi din nou
calculatorul dupã ce indicatorul afiºat este
înlocuit cu simbolul
.
• Dacã nu apare mesajul “Connecting to
Mass Storage”, alegeþi pentru [USB
Connect] varianta [Mass Storage] (p. 76).
92
Este afiºatã interfaþa “Scanner and
Camera Wizard”.
Copierea imaginilor pe calculator
Începe copierea imaginilor. Când copierea
se încheie, pe ecran apare interfaþa “Other
Options” (Alte opþiuni).
• Aceastã secþiune prezintã un exemplu
de copiere a imaginilor în directorul
“My Documents”.
2 Faceþi clic pe [Next].
Sunt afiºate imaginile stocate pe cardul
“Memory Stick Duo” al camerei.
• Dacã nu este introdusã nici o unitate
“Memory Stick Duo” în aparat, vor
apãrea imaginile din memoria internã.
3 Faceþi clic pe caseta de bifare
corespunzãtoare imaginilor care
nu vã intereseazã pentru a le
dezactiva marcajul, astfel acestea
ne mai fiind copiate, apoi faceþi
clic pe [Next].
5
Faceþi clic pe butonul corespunzãtor indicaþiei [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] (Nimic. Am încheiat lucrul
cu aceste imagini) pentru a-l
selecta, apoi faceþi clic pe [Next].
1
2
Este afiºatã interfaþa “Picture Name and
Destination” (Denumirea imaginii ºi
destinaþia ei).
4
Selectaþi o denumire ºi o
destinaþie pentru imagini, apoi
faceþi clic pe [Next].
1
Este afiºatã interfaþa “Completing the
Scanner and Camera Wizard”.
6 Faceþi clic pe [Finish].
Interfaþa dispare.
• Pentru a continua copierea altor imagini
deconectaþi cablul pentru mufa
multifuncþionalã (pag. 95). Dupã aceea
urmaþi procedura explicatã la “Etapa 2 :
Conectarea camerei ºi a calculatorului”
de la pagina 92.
2
93
Copierea imaginilor pe calculator
Etapa 3-B: Copierea imaginilor pe calculator
• Pentru Windows XP, urmaþi procedura
explicatã la “Etapa 3-A : Copierea
imaginilor pe calculator” (pag. 92).
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents”.
1 Faceþi dublu clic pe [My Computer]
3 Faceþi dublu clic pe directorul [My
Documents]. Faceþi apoi clicdreapta în fereastra “My
Documents” pentru a fi afiºat
meniul ºi apoi clic pe [Paste].
1
2
T [Removable Disk] T [DCIM].
• Dacã nu este afiºat simbolul
“Removable Disk”, consultaþi pagina
119.
2 Faceþi dublu-clic pe directorul
unde sunt stocate fiºierele cu
imagini pe care vreþi sã le copiaþi.
Apoi faceþi clic-dreapta pe un fiºier
cu imagini pentru a fi afiºat
meniul, dupã care faceþi clic pe
[Copy].
• Vedeþi pagina 96 pentru locaþia din
memorie a imaginilor stocate.
94
Fiºierele cu imagini sunt copiate în
directorul “My Documents”.
• Dacã în directorul de destinaþie a copierii
existã o imagine cu aceeaºi denumire,
va fi afiºat mesajul de confirmare a
operaþiei de suprascriere. Dacã datele
noi sunt suprascrise peste cele deja
existente, datele fiºierului original vor
fi ºterse. Pentru a copia un fiºier cu
imagini pe calculator fãrã a-l suprascrie
peste un altul, modificaþi denumirea
fiºierului, apoi copiaþi-l. Þineþi însã
seama cã, dupã modificarea denumirii
unui fiºier (pag. 97), este posibil ca
acesta sã nu mai poatã fi redat de
camera dvs. foto.
Copierea imaginilor pe calculator
Etapa 4 : Vizualizarea
imaginilor pe calculator
Pentru a ºterge conexiunea
USB
Aceastã secþiune descrie procedeul de
vizionare a imaginilor copiate din directorul
“My Documents”.
Efectuaþi mai întâi procedurile prezentate în
continuare dacã :
• Deconectaþi cablul pentru mufa
multifuncþionalã .
• Scoateþi cardul “Memory Stick Duo”.
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto dupã copierea imaginilor
din memoria internã.
• Opriþi camera digitalã.
1
Faceþi clic pe [Start] T [My
Documents].
2
1 Faceþi clic dublu pe , din bara cu
simbolurile programelor rezidente.
Faceþi dublu clic aici
1
Este afiºat conþinutul directorului “My
Documents”.
• Dacã nu folosiþi Windows XP, faceþi un
clic dublu pe [My Documents] de pe
desktop.
2 Faceþi dublu-clic pe fiºierul cu
(USB Mass Storage
2 Faceþi clic pe
Device) T [Stop].
3 Confirmaþi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceþi clic pe [OK].
4 Faceþi clic pe [OK].
Dispozitivul este deconectat.
• Pasul 4 nu este necesar în mediul
Windows XP.
imaginea doritã.
Imaginea va fi afiºatã.
95
Copierea imaginilor pe calculator
Locaþia de memorie a
fiºierelor cu imagini ºi
denumirea acestora
Fiºierele cu imagini înregistrate de camera
foto sunt grupate în directoare în memoria
“Memory Stick Duo”.
Exemplu : structura directoarelor
în Windows XP
A
B
A Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu o camerã foto digitalã care
nu dispune de funcþia de creare a unui
director nou.
B Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu camera dvs. foto.
Dacã nu au fost create directoare noi,
existã numai urmãtoarele directoare :
– pe “Memory Stick Duo” :
“101MSDCF”,
– în memoria internã :
“101_SONY”.
• Nu se pot înregistra imagini în directoarele
“100MSDCF”. Imaginile din aceste
directoare pot fi doar vizualizate.
• Nu se pot înregistra/reda imaginile în/din
directorul “MISC”.
96
• Fiºierele cu imagini sunt denumite în modul
urmãtor. ssss reprezintã un numãr
oarecare cuprins între 0001 ºi 9999.
Secþiunea numericã a numelui unui fiºier
înregistrat în modul film ºi cea a fiºierului
cu imagini index corespunzãtor sunt
aceleaºi.
– Fiºiere cu fotografii :
DSC0ssss. JPG
– Fiºiere cu filme :
MOV0ssss. MPG
– Fiºiere cu imagini index înregistrate
odatã cu un film :
MOV0ssss. THM
• Pentru informaþii suplimentare despre
directoare consultaþi paginile 69ºi 72.
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate
pe un calculator (folosind o unitate de memorie
“Memory Stick Duo”)
Aceastã secþiune foloseºte ca exemplu un
calculator Windows.
Când un fiºier cu imagini copiat pe calculator
nu mai rãmâne pe unitatea de memorie
“Memory Stick Duo”, puteþi revedea
respectiva imagine cu ajutorul camerei foto,
copiind fiºierul ce o conþine de pe calculator
pe un card “Memory Stick Duo”.
• Pasul 1 nu este necesar dacã numele
fiºierului stabilit cu camera foto nu a fost
schimbat.
• În funcþie de dimensiunea imaginii, este
posibil sã nu o puteþi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator
ºi a celor fotografiate cu alte echipamente
decât aceastã camerã foto nu este
garantatã.
• Dacã nu existã un director în care sã fie
stocate fiºierele cu imagini, creaþi mai întâi
unul cu ajutorul camerei foto (pag. 72),
apoi copiaþi aici fiºierele cu imagini.
• În funcþie de configurarea calculatorului, poate sã aparã ºi extensia. În cazul
fotografiilor extensia este “JPG”, iar cea
în cazul unui film este “MPG”. Nu
modificaþi aceastã extensie.
2 Copiaþi fiºierul de imagine într-un
director al unitãþii “Memory Stick
Duo”, respectând procedura de
mai jos.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea, apoi clic pe [Copy].
2 Faceþi dublu clic pe [Removable Disk]
sau pe [Sony MemoryStick] aflate în
[My Computer].
3 Faceþi clic-dreapta pe directorul
[sssMSDCF] inclus în directorul
[DCIM], apoi faceþi clic pe [Paste].
• sss reprezintã un numãr cuprins
între 100 ºi 999.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea care vã intereseazã,
apoi clic pe [Rename] (redenumire). Schimbaþi numele fiºierului
alocându-i unul de forma
“DSC0ssss”.
ssss reprezintã oricare numãr
cuprins între 0001ºi 9999.
1
2
• Dacã sunt afiºate mesaje de confirmare
a suprascrierii datelor, introduceþi alte
cifre.
97
Utilizarea aplicaþiei software “Picture
Motion Browser” (furnizatã)
Puteþi utiliza mai mult ca oricând fotografiile
ºi filmele înregistrate cu camera digitalã,
profitând de aplicaþia software furnizatã.
Aceastã secþiune prezintã succint aplicaþia
“Picture Motion Browser” ºi furnzieazã
instrucþiunile de bazã pentru aceasta.
Prezentare generalã a
aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
Cu “Picture Motion Browser” puteþi :
• Sã importaþi imagini înregistrate cu camera
ºi sã le afiºaþi la calculator.
• Sã organizaþi imaginile pe calculator în
ordine cronologicã, în funcþie de data la
care au fost înregistrate, pentru a le
viziona.
• Sã retuºaþi (de exemplu Red Eye Reduction
etc.), sã imprimaþi ºi sã transmiteþi
fotografii sub formã de documente
ataºate, sã modificaþi data înregistrãrii ºi
altele.
• Fotografiile pot fi imprimate sau stocate
având data inseratã.
• Puteþi crea un disc cu date folosind un
drive pentru inscripþionat discuri CD sau
DVD.
• Pentru detalii legate de “Picture Motion
Browser”, consultaþi documentaþia Help.
Pentru a avea acces la Help, faceþi clic pe
[Start] T [All Programs] (in Windows 2000,
[Programs]) T [Sony Picture Utility] T
[Help] T [Picture Motion Browser].
Lansarea ºi pãrãsirea
aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
Lansarea “Picture Motion
Browser”:
Faceþi dublu clic pe simbolul
(Picture
Motion Browser) de pe desktop sau din
meniul Start : Faceþi clic pe [Start] T [All
Programs] (în Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Picture
Motion Browser].
98
• Când lansaþi pentru prima datã aplicaþia
“Picture Motion Browser”, pe ecran apare
un mesaj de confirmare asociat cu Information Tool (ustensilã de informare).
Selectaþi [Start]. Aceastã funcþie vã
informeazã asupra noutãþilor apãrute, spre
exemplu asupra variantelor actualizate de
software. Puteþi modifica ulterior acest
reglaj.
Pãrãsirea “Picture Motion
Browser”:
Faceþi clic pe butonul
dreapta sus al ecranului.
din colþul din
Instrucþiuni de bazã
Urmaþi aceºti paºi pentru a importa ºi
vizualiza imagini de la camera digitalã.
Importul imaginilor
1
Verificaþi dacã ruleaz㠓Media
Check Tool”*.
Cãutaþi simbolul
(Media Check Tool)
în bara de programe.
* “Media Check Tool” este un program
care detecteazã automat ºi importã
imagini când este introdusã o unitate
“Memory Stick” în aparat sau când
este conectatã camera.
• Dacã simbolul nu apare : Faceþi clic
pe [Start] T [All Programs] (in Windows 2000, [Programs]) T [Sony Picture Utility] T [Tools] T [Media
Check Tool].
Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã)
2
Conectaþi camera la calculator
prin cablul pentru mufa
multifuncþionalã.
Dupã ce camera este detectatã automat,
este afiºatã interfaþa [Import Images].
Vizualizarea imaginilor
1 Verificarea imaginilor importate.
Când importul datelor se încheie, se
lanseaz㠓Picture Motion Browser”.
Sunt afiºate reprezentãrile de dimensiuni
reduse ale imaginilor.
• Directorul “My Pictures” este stabilit
ca director implicit corespunzãtor
“Viewed folders” (directoare
vizionate).
• Puteþi face dublu clic pe o reprezentare
de dimensiuni reduse a imaginilor
pentru ca aceasta sã fie afiºatã singurã
pe ecran.
• Dacã utilizaþi slotul pentru Memory
Stick, consultaþi mai întâi pagina 91.
• În Windows XP, dacã apare fereastra
Auto Play Wizard, închideþi-o.
3 Importul imaginilor.
Pentru a porni importul de imagini, faceþi
clic pe butonul [Import].
Implicit, imaginile sunt importate într-un
director creat în “My Pictures”, care are
ca denumire data la care acestea au fost
importate.
• Pentru instrucþiuni privind trecerea la
alt “Director unde sã fie importate
imaginile”, consultaþi pagina 102.
2
Vizualizarea imaginilor din
“Viewed folders” aranjate dupã
data la care au fost înregistrate,
folosind un calendar.
1 Faceþi clic pe [Calendar].
Apare o listã a anilor în care au fost
înregistrate imaginile.
2 Faceþi clic pe anul care vã intereseazã.
Sunt afiºate imaginile înregistrate în
anul respectiv, aranjate în ordine
calendaristicã, dupã data înregistrãrii.
3 Pentru afiºarea imaginilor dupã lunã,
faceþi clic pe luna doritã.
Sunt afiºate reprezentãrile de
dimensiuni reduse ale imaginilor
înregistrate în luna respectivã.
99
Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã)
4 Pentru afiºarea imaginilor dupã orã,
faceþi clic pe data doritã.
Reprezentãrile de dimensiuni reduse
ale imaginilor înregistrate în ziua
respectivã sunt afiºate aranjate în
funcþie de ora la care au fost
înregistrate.
Interfaþa de afiºare în funcþie de an
3
Afiºarea imaginilor în mod
separat.
În interfaþa de afiºare dupã orã, faceþi
dublu clic pe reprezentarea de
dimensiuni reduse a imaginii pentru ca
aceasta sã fie afiºatã într-o fereastrã
separatã.
1
2
3
Interfaþa de afiºare în funcþie de lunã
4
• Puteþi realiza montaje ale imaginilor
afiºate fãcând clic pe butonul
din
bara de comenzi.
Afiºarea imaginilor pe întreg
ecranul
Pentru ca imaginile curente sã fie
prezentate succesiv, pe întreg ecranul,
faceþi clic pe butonul .
Interfaþa de afiºare în funcþie de orã
• Pentru a lista imaginile înregistrate
într-un anumit an sau lunã, faceþi clic
pe perioada respectivã afiºatã în partea
stângã a ecranului.
100
• Pentru a rula succesiunea de imagini
sau pentru ca aceasta sã facã o pauzã,
faceþi clic pe butonul
din partea
din stânga jos a ecranului.
• Pentru ca succesiunea de imagini sã
se întrerupã, faceþi clic pe butonul
aflat în partea din stânga jos a
ecranului.
Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã)
Crearea unui disc de date
Utilizarea facilitãþii Map View
pentru a localiza imaginile pe
o hartã
Imaginile pot fi stocate pe un CD sau pe un
DVD sub forma unui disc cu date.
• Este necesar un dispozitiv de inscripþionat
discuri CD sau DVD.
• Pentru crearea unui disc cu date, puteþi
folosi urmãtoarele tipuri de discuri :
– CD-R / RW (12 cm),
– DVD±R / RW (12 cm),
– DVD±R DL (12 cm).
Dacã fotografiile dvs. au asociate informaþii
legate de localizare, puteþi vizualiza plasarea
lor pe o hartã on line, apelând la facilitatea
Map View.
• Pentru a utiliza funcþia Map View,
calculatorul dvs. trebuie conectat la
Internet.
1
1
2
Selectaþi imaginile care sã fie
stocate pe disc.
• Pentru a selecta imagini consecutive,
faceþi clic mai întâi pe imagine, apoi
apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul “Shift”
fãcând în acelaºi timp clic pe
urmãtoarea imagine.
• Pentru a selecta douã sau mai multe
imagini care nu sunt consecutive,
apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul “Ctrl”,
fãcând clic pe imaginile dorite.
2 Faceþi clic pe
.
Este afiºatã fereastra principalã a
facilitãþii Map View.
Faceþi clic pe
din bara cu
ustensile.
Este afiºatã intefaþa [Create Data Disc]
(Crearea unui disc cu date).
3 Faceþi clic pe [Start].
4
Selectaþi reprezentarea de mici
dimensiuni a unei imagini care
este marcatã cu simbolul .
Urmaþi instrucþiunile pentru a
continua crearea discului de date.
• Pentru a adãuga imaginile dorite,
marcaþi-le ºi deplasaþi-le în interfaþa
[Create Data Disc].
• Hãrþile ºi imaginile preluate de satelit
sunt furnizate de serviciul de
cartografiere Google Maps.
• Puteþi adãuga ulterior informaþii legate de
localizare, apelând la faciliatea Map View.
Pentru detalii, consultaþi documentaþia
Help pentru Map View.
Selectarea tuturor imaginilor
dintr-un director
Faceþi clic pe clapeta [folders] (directoare),
apoi faceþi clic dreapta pe simbolul
directorului dorit ºi selectaþi [Create Data
Disc] (Crearea unui disc cu date). Pot fi
selectate toate imaginile dintr-un director.
101
Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã)
Alte funcþii
1
Pregãtirea imaginilor stocate la
calculator pentru a fi vizionate
Pentru a le vizualiza, înregistraþi directorul
care conþine imaginile ca unul dintre cele
“Viewed folders” (directoare vizionate).
1
Faceþi clic pe
din interfaþa
principalã sau alegeþi [Register
Folders to View] din meniul [File].
Este afiºatã interfaþa de reglaje pentru
stabilirea directoarelor vizionate
(“Viewed folders”).
2
Alegeþi [Import Settings] T
[Location for Imported Images]
din meniul [File].
Este afiºatã interfaþa “Location for
Imported Images” (Locaþia imaginilor
importate).
Alegeþi directorul care sã fie
importat (“Folder to be
imported”).
• Puteþi stabili directorul care sã fie
importat dintre cele înregistrate ca
directoare vizionate (“Viewed
folders”).
Actualizarea informaþiilor
privind înregistrarea imaginilor
2
Specificaþi directorul cu imagini
pentru importarea în directorul pe
care vreþi sã îl declaraþi ca fiind
“Viewed folders” (director
vizionat).
3 Faceþi clic pe [OK].
Informaþiile privind imaginea sunt
înregistrate în baza de date.
• Imaginile din oricare subdirector al
directoarelor vizionate sunt de asemenea
înregistrate.
Pentru a schimba “Directorul
de importat”
Pentru a schimba “Directorul care sã fie
importat”, accesaþi interfaþa “Import
Settings” (Reglaje pentru import).
102
Pentru a actualiza informaþiile privind
imaginile, alegeþi [Update Database] din
meniul [Tools].
• Actualizarea bazei de date poate dura o
vreme.
• Dacã redenumiþi directoarele sau fiºierele
de imagine din “Viewed folders”, acestea
nu pot fi afiºate cu acest software. În
respectivul caz, actualizaþi baza de date.
Stocarea imaginilor având data
inseratã
1 Faceþi dublu clic pe imagine pentru a fi
afiºatã.
2 Faceþi clic pe
ºi selectaþi [Insert Date]
din lista extensibilã.
3 Selectaþi culoarea ºi poziþia dorite, apoi
faceþi clic pe [OK].
4 Faceþi clic pe
pentru stocarea imaginii.
Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã)
Imprimarea imaginilor cu datã
1 Selectaþi fotografia pe care vreþi sã o
imprimaþi.
2 Faceþi clic pe
din bara cu ustensile.
3 Faceþi clic pe caseta de bifare
corespunzãtoare [Print date taken]
(imprimarea datei la care a fost
înregistratã fotografia) din meniul Print
Options.
4 Faceþi clic pe [Print] (imprimare).
Dezinstalarea “Picture Motion
Browser”
1 Faceþi clic pe [Start] T [Control Panel]
(în Windows 2000, [Start] T[Settings]
T[Control Panel]), apoi faceþi clic dublu
pe [Add / Remove Programs].
2 Selectaþi [Sony Picture Utility], apoi faceþi
clic pe [Remove] (în Windows 2000,
[Change / Remove]) pentru a executa
operaþia de dezinstalare.
103
Utilizarea aplicaþiei software “Music
Transfer” (furnizatã)
Puteþi schimba fiºierele de muzicã care sunt
prestabilite din fabricã cu altele pe care le
preferaþi, folosind aplicaþia “Music
Transfer” de pe discul furnizat. Aveþi de
asemenea posibilitatea de a ºterge sau de a
adãuga aceste fiºiere oricând doriþi.
Adãugarea / Schimbarea
fiºierelor de muzicã cu
ajutorul aplicaþiei “Music
Transfer”
Formatele muzicale pe care le puteþi
transfera cu ajutorul aplicaþiei “Music
Transfer” sunt prezentate în continuare :
• Fiºiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• Muzicã de pe CD-uri,
• Piese muzicale anterior înregistrate cu
aceastã camerã.
1 Apãsaþi butonul HOME pentru a fi
afiºatã interfaþa HOME.
2 Selectaþi
(Imprimare, Altele) cu
b/B de la butonul de comandã,
selectaþi [ Music Tool] cu v/V,
apoi apãsaþi z.
3
Selectaþi [Download Music] cu
v/V/b/B, apoi apãsaþi z.
Este afiºat mesajul “Connect to PC”
(conectare la calculator).
4
Realizaþi o conexiune USB între
camera digitalã ºi calculator.
5 Lansaþi “Music Transfer”.
6 Urmaþi instrucþiunile de pe ecran
pentru a adãuga / modifica
fiºierele de muzicã.
104
• Pentru a reveni la fiºierul de muzicã stabilit
din fabricã pentru aceastã camerã.
1 Efectuaþi operaþia [Format Music] la pasul
3.
2 Executaþi operaþia [Restore defaults] din
“Music Transfer”.
Toate fiºierele de muzicã revin la cele
stabilite implicit din fabricã, iar pentru
[Music] din meniul [Slide Show] este
aleasã varianta [Off].
• Puteþi iniþializa fiºierele de muzicã
readucându-le la varianta implicitã,
folosind [Initialize] (pagina 75), însã astfel
veþi iniþializa ºi alte elemente de reglaj.
• Pentru detalii legate de “Music Transfer”,
apelaþi ºi la documentaþia on-line din
“Music Transfer”.
Utilizarea unui calculator Macintosh
Puteþi copia imagini pe calculatorul
dumneavoastrã Macintosh.
• Aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
este compatibilã cu calculatoarele
Macintosh.
Configuraþia recomandatã
pentru calculator
Pentru calculatorul conectat la camera
digitalã, este recomandatã urmãtoarea
configuraþie.
Configuraþia recomandatã
pentru copierea imaginilor
S.O.(preinstalat) : Mac OS 9.1 / 9.2 / Mac
OS X (v10.1 ÷ v10.4)
Conector USB : standard
Configuraþia recomandatã
pentru utilizarea “Music
Transfer”
SO (preinstalat) : Mac OS X (v10.3 ÷
v10.4)
CPU : iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac seriile G3/ G4/ G5, Mac mini.
Memorie : 64 MB sau mai mult (se
recomandã 128 MB sau mai mult)
Hard Disk : Spaþiul liber pe hard disk
necesar pentru instalare : aprox. 250 MB.
Note privind conectarea
camerei foto la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor enumerate anterior.
• Dacã veþi conecta douã sau mai multe
echipamente USB simultan la acelaºi
calculator, este posibil ca unele aparate,
inclusiv camera dvs. foto, sã nu
funcþioneze, depinzând de tipul de
echipamente USB utilizate.
• Nu este garantatã funcþionarea când
folosiþi un hub USB.
• Conectaþi camera folosind o interfaþã USB
compatibilã cu transferul USB de vitezã
mare (USB 2.0) care vã va permite un
transfer superior (vitezã de transfer mare).
Aceastã camerã este compatibilã cu HiSpeed USB (USB 2.0).
• Existã trei modalitãþi de realizare a
conexiunii USB, când cuplaþi un calculator:
– [AUTO] (varianta implicitã),
– [Mass Storage],
– [PictBridge].
Aceastã secþiune descrie pentru
exemplificare modalitãþile corespunzãtoare variantelor [AUTO] ºi [Mass
Storage]. Pentru detalii legate de
[PictBridge], consultaþi pagina 76.
• Când calculatorul revine din starea
Suspend sau Sleep, este posibil sã nu fie
reluatã simultan ºi comunicarea dintre
camera dvs. ºi calculator.
Copierea ºi vizualizarea
imaginilor pe calculator
1
Pregãtirea
camerei
ºi
a
calculatorului Macintosh.
Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa
1 : Pregãtirea camerei ºi a calculatorului”
de la pagina 91.
2 Conectarea cablului pentru mufa
multifuncþionalã.
Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa
2 : Conectarea camerei la calculator” de
la pagina 92.
3
Copierea fiºierelor cu imagini în
calculatorul Macintosh.
1 Faceþi dublu clic pe pictograma nourecunoscutã T [DCIM] T folderul
în care doriþi sã fie stocate imaginile
copiate.
2 Marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop)
fiºierele cu imagini peste pictograma
hard disk-ului. Fiºierele cu imagini
sunt copiate pe hard disk.
• Pentru detalii privind localizarea
imaginilor ºi denumirile fiºierelor,
consultaþi pagina 96.
105
Utilizarea unui calculator Macintosh
4
Vizualizarea imaginilor pe
calculatorul personal.
Faceþi dublu clic pe pictograma hard
diskului T pe fiºierul cu imaginea doritã
din directorul ce conþine fiºierele copiate
pentru a-l deschide.
Pentru a ºterge conexiunea
USB
Efectuaþi mai întâi procedurile listate mai jos
atunci când :
• Decuplaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã.
• Scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”,
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto dupã copierea imaginilor
din memoria internã,
• Opriþi camera foto.
Marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop)
simbolul drive-ului sau cel pentru
unitatea de memorie “Memory Stick
Duo” peste simbolul “Trash”.
Camera este deconectatã de la calculator.
Adãugarea / schimbarea
fiºierelor de muzicã folosind
“Music Transfer”
Puteþi înlocui fiºierele de muzicã stabilite din
fabricã, cu altele pe gustul dvs. Puteþi
totodatã sã ºtergeþi sau sã adãugaþi fiºierele
implicite oricând vreþi.
Formatele muzicale pe care le puteþi
transfera cu ajutorul aplicaþiei “Music
Transfer” sunt prezentate în continuare :
• Fiºiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• Muzicã de pe CD-uri,
• Piese muzicale anterior înregistrate cu
aceastã camerã.
106
Pentru a instala “Music
Transfer”
• Închideþi toate celelalte aplicaþii software
înainte de a instala “Music Transfer”.
• Pentru instalare este necesar sã vã
înregistraþi ca Administrator.
1 Porniþi calculatorul Macintosh ºi
introduceþi discul CD (furnizat) în
cititorul CD-ROM.
2 Faceþi dublu-clic pe
(SONYPICTUTIL).
3 Faceþi clic dublu pe [Music Transfer.pkg]
din directorul [MAC].
Începe instalarea programului.
Pentru a adãuga / schimba
fiºiere de muzicã
Vedeþi «Adãugarea / Schimbarea fiºierelor
de muzicã folosind “Music Transfer”» la
pagina 104.
Asistenþã tehnicã
Informaþii suplimentare legate de
acest produs, precum ºi rãspunsuri
la cele mai frecvente întrebãri puteþi
gãsi pe Site-ul nostru de Internet
dedicat clienþilor.
http://www.sony.ro/
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimã fotografiile
Când imprimaþi fotografii înregistrate în modul [16:9],
ambele margini ale acestora pot fi eliminate, aºa cã aveþi
grijã sã verificaþi înainte de imprimare (pagina 122).
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
(pagina 108)
Puteþi tipãri fotografii conectând camera direct la o
imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibil㠓Memory
Stick”
Puteþi tipãri fotografii conectând camera direct la o
imprimantã compatibil㠓Memory Stick”. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni al imprimantei.
Imprimarea folosind un calculator
Puteþi copia fotografiile pe un calculator folosind
aplicaþia “Picture Motion Browser”, iar apoi le puteþi
imprima.
Puteþi imprima fotografii ce conþin data la care au fost
înregistrate (pagina 102)
Imprimarea la un magazin specializat (pagina 111)
Puteþi duce cardul de memorie “Memory Stick Duo”
pe care au fost stocate imagini înregistrate cu camera
dvs. la un magazin specializat în imprimarea imaginilor
fotografice. Puteþi ataºa un marcaj DPOF (de imprimare)
imaginilor care vreþi sã fie tipãrite.
107
Imprimarea directã folosind
compatibilã PictBridge
Chiar dacã nu aveþi la dispoziþie un
calculator, puteþi printa cu uºurinþã
fotografiile înregistrate cu camera dvs. foto
dacã o conectaþi la o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge.
• “PictBridge” este bazat pe un standard
CIPA. (CIPA : Camera & Imaging Products
Associacion - Asociaþia pentru Camere
ºi Produse pentru Imagine)
• Nu se pot imprima filmele.
• Când este recepþionatã o notificare de
eroare de la imprimantã, indicatorul
clipeºte pe ecranul camerei. Verificaþi
imprimanta conectatã.
o
imprimantã
Etapa 1: Pregãtirea camerei
Pregãtiþi camera pentru a o conecta la
imprimantã prin cablul pentru mufa
multifuncþionalã. Când conectaþi camera la
o imprimantã care este recunoscutã dacã
pentru [USB Connect] este aleasã varianta
[AUTO], Etapa 1 nu este necesarã.
Butonul MENU
Butonul de
comandã
Butonul HOME
• Se recomandã utilizarea unui acumulator
complet încãrcat pentru a se evita
întreruperea alimentãrii în cursul imprimãrii.
1 Apãsaþi butonul HOME pentru a fi
afiºatã interfaþa HOME.
2 Selectaþi
(Settings) cu b/B de
la butonul de comandã, selectaþi
[
Main settings] cu v/V, apoi
apãsaþi z.
3
Selectaþi [
Main settings 2] cu
v/V/b/B ,
selectaþi
[USB
Connect], apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [PictBridge] cu v/V, apoi
apãsaþi z.
Este stabilit modul USB de funcþionare.
108
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
Etapa 2: Conectarea camerei
la imprimantã
1 Conectaþi camera la imprimantã.
Etapa 3: Selectarea unei
imagini pe care doriþi
sã o imprimaþi
Selectaþi [This Image] (Aceastã
imagine) sau [Multiple Images] (Mai
multe imagini) cu butoanele v/V,
apoi apãsaþi z.
Dacã selectaþi [This Image] (Aceastã
imagine)
Este imprimatã imaginea selectatã. Treceþi
la pasul 4.
2 Spre mufa
multifuncþionalã
Cablu pentru mufa
multifuncþionalã
1 Spre
mufa USB
2
Apãsaþi butonul
Dacã selectaþi [Multiple Images] (Mai
multe imagini)
Puteþi imprima mai multe imagini selectate.
1 Selectaþi cu ajutorul b/B imaginea care
vreþi sã fie imprimatã, apoi apãsaþi z.
Pe imaginea selectatã apare marcajul .
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [OK] cu butonul de comandã,
apoi apãsaþi z.
Dupã ce selectaþi [Multiple Images] în
interfaþa index, puteþi imprima toate imaginile
dintr-un director activând bara de selecþie a
directorului respectiv cu b ºi ataºând
marcajul directorului respectiv.
(Redare) ºi
porniþi camera ºi imprimanta.
Dupã ce este realizatã conexiunea, pe ecranul LCD al
.
camerei apare indicatorul
Camera va porni în modul redare, iar pe
ecranul LCD vor fi afiºate o imagine ºi meniul
de imprimare.
109
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
Etapa 4: Imprimare
1 Stabiliþi reglajele pentru imprimare cu butonul de comandã.
2
Selectaþi [OK] folosind v, apoi
apãsaþi z.
Imaginea este imprimatã.
• Nu deconectaþi cablul pentru mufa
multifuncþionalã cât timp indicatorul
(Conectare PictBridge) este
afiºat pe ecranul LCD.
Indicatorul
[Quantity] (cantitate)
Când pentru [Layout] este aleasã
varianta [1-up/Borderless] sau cea
[1-up/Border] :
Alegeþi numãrul de coli pe care sã fie
imprimatã fotografia selectatã. Aceasta
va apãrea o singurã datã pe fiecare dintre
coli.
Când pentru [Layout] nu este aleasã
varianta [1-up/Borderless] sau cea
[1-up/Border] :
Alegeþi numãrul de grupuri de imagini
care sã fie imprimate ca imagini index.
Când la Pasul 1 este selectatã opþiunea
[This image] : alegeþi numãrul de exemplare ale unei imagini ce pot fi aranjate
pentru imprimarea pe o singurã coalã.
• În funcþie de numãrul de imagini-index,
este posibil sã nu poatã fi toate incluse
pe o singurã coalã de hârtie.
[Layout] (aºezare în paginã)
Selecteazã numãrul de imagini pe care
vreþi sã le imprimaþi împreunã pe o
singurã coalã.
[Size] (dimensiune)
Este stabilitã dimensiunea colii de hârtie.
[Date] (data)
Pentru a fi inseratã data ºi ora pe imagini,
selectaþi [Data] sau [Day&Time].
• Dacã alegeþi varianta [Date], data va fi
exprimatã în forma selectatã de
dumneavoastrã (pag. 83). În funcþie de
imprimantã, este posibil ca opþiunea
privind data sã nu fie disponibilã.
110
Pentru a imprima alte imagini.
Selectaþi [Multiple Images], apoi reluaþi
procedura începând cu pasul 3.
Etapa 5 : Încheierea
imprimãrii
Verificaþi dacã interfaþa a revenit la cea de la
Etapa 2 ºi decuplaþi cablul pentru mufa
multifuncþionalã de la camera foto.
Imprimarea fotografiilor la un magazin
specializat
Puteþi duce o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” care conþine imagini fotografiate
cu camera dvs. la un magazin care oferã
servicii de imprimare fotograficã. În cazul în
care magazinul dispune de servicii
compatibile DPOF, este convenabilã
marcarea anterioarã a imaginilor care vreþi
sã fie imprimate cu DPOF (marcaj pentru
imprimare), pentru a nu fi nevoiþi a face
selecþia imaginilor la magazin.
• Imaginile din memoria internã nu pot fi
imprimate direct din camerã. Copiaþi
imaginile pe o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” ºi transportaþi
unitatea “Memory Stick Duo” la magazin.
• Nu puteþi stabili numãrul de foi imprimate.
• Când doriþi sã suprapuneþi data peste
imagini, consultaþi personalul unui
magazin care oferã servicii de imprimare a
fotografiilor.
Marcarea
selectate
unei
Buton
(redare)
Buton MENU
Buton de
comandã
Ce este DPOF ?
DPOF (Digital Print Order Format - Format
digital al comenzii de imprimare) este o
funcþie care vã permite sã ataºaþi un marcaj
DPOF (marcaj de imprimare) imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” pe care vreþi sã le
imprimaþi ulterior.
• Imaginile care au marcajul DPOF (marcaj de
imprimare) pot fi imprimate fie cu un printer
care corespunde standardului DPOF, fie
cu unul care acceptã standardul
PictBridge.
• Nu puteþi marca filme pentru a fi imprimate.
Când duceþi cardul “Memory
Stick” la un magazin
specializat
• Contactaþi în prealabil respectivul magazin
pentru a afla dacã este acceptat tipul de
“Memory Stick Duo” utilizat de dvs.
• În cazul în care apelaþi la un magazin care
nu acceptã unitãþi de memorie “Memory
Stick Duo”, copiaþi imaginile care vreþi sã
fie imprimate pe un alt suport de
înregistrare, spre exemplu pe un disc
CD-R ºi transportaþi-le astfel.
• Când luaþi un “Memory Stick Duo”, aveþi
grijã sã aveþi la dvs. ºi un adaptor pentru
Memory Stick Duo.
• Înainte de a transporta datele la magazin
pentru a fi imprimate, aveþi întotdeauna
grijã sã realizaþi o copie de siguranþã pe
un disc.
imagini
1 Apãsaþi butonul
(redare).
2 Selectaþi imaginea care doriþi a fi
imprimatã.
3 Apãsaþi MENU pentru a fi
afiºat
meniul.
4
Selectaþi DPOF folosind v/V de
la butonul de comandã ºi selectaþi
[This image] cu b/B, apoi apãsaþi
z.
Marcajul DPOF este ataºat imaginii.
Pentru a înlãtura marcajul
Selectaþi imaginea al cãrei marcaj doriþi sã
fie eliminat, apoi apãsaþi butonul z la
Pasul 3.
111
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat
Selectarea ºi marcarea
imaginilor
1
Interfaþã index
Apãsaþi MENU cât timp imaginle
sunt afiºate în modul imagine
unicã sau în cel index.
2
Selectaþi [DPOF] cu v/V ºi
selectaþi [Multiple Images] cu b/
B, apoi apãsaþi z.
3
Selectaþi o imagine pe care vreþi
sã o marcaþi folosind butonul de
comandã, apoi apãsaþi z.
este ataºat imaginii
Marcajul
selectate.
O singurã imagine
Interfaþã index
4
Apãsaþi MENU.
5
Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi
z.
Marcajul DPOF apare pe ecran.
O singurã imagine
112
Pentru a renunþa la selecþie
Pentru a renunþa, selectaþi [Exit] la Pasul 5,
dupã care apãsaþi z.
Pentru a înlãtura marcajul
Selectaþi imaginile al cãror marcaj doriþi sã îl
înlãturaþi, apoi apãsaþi z la pasul 3.
Pentru a marca toate imaginile
dintr-un director
La pasul 3, deplasaþi cadrul pe bara de
selecþie a directorului cu b, apoi apãsaþi z
în modul index.
Marcajul este ataºat directorului selectat
ºi tuturor imaginilor.
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate de la pagina 114 la pagina 124.
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi pagina 125.
2 Scoateþi acumulatorul ºi introduceþi-l din nou dupã circa un
minut, apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (paginile 75).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei foto la un centru de service pentru
a fi reparatã, vã daþi acordul implicit sã fie verificat conþinutul memoriei interne ºi a fiºierelor
de muzicã.
Consultaþi paginile indicate mai jos pentru a gãsi explicaþii ale simptomelor ºi cauzelor precum
ºi acþiunile corective care se impun.
Acumulator ºi alimentare 114 “Memory Stick Duo”
121
Fotografierea /
Înregistrarea filmelor
114
Memoria internã
121
Vizualizarea imaginilor
118
Imprimare
122
ªtergerea imaginilor /
Realizarea de montaje
118
Imprimantã compatibilã
PictBridge
122
Calculator
119
Altele
124
Picture Motion Browser 120
113
Soluþionarea defecþiunilor
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaþi corect acumulatorul, împingând pârghia de scoatere a acestuia.
Nu puteþi porni camera.
• Dupã montarea acumulatorului în camerã, poate trece o perioadã de timp pânã ce aparatul
este alimentat.
• Montaþi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 131). Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
• Utilizaþi un acumulator de tipul recomandat.
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera circa trei minute atunci când este alimentatã de acumulator,
aceasta se va opri automat pentru a se evita consumul inutil al energiei acumulatorului.
Reporniþi camera.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 131). Înlocuiþi-l cu altul nou.
Indicatorul de autonomie este incorect.
• Acest fenomen apare dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã.
• Indicaþia privind perioada de timp rãmasã diferã de cea realã. Descãrcaþi complet ºi apoi
încãrcaþi complet acumulatorul pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 131). Înlocuiþi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încãrcat.
• Nu puteþi încãrca acumulatorul folosind adaptorul de reþea (care nu este furnizat).
Fotografierea / Înregistrarea filmelor
Ecranul LCD nu porneºte deºi alimentarea este pornitã.
• Este pornit vizorul. Porniþi ecranul LCD folosind butonul FINDER / LCD.
Imaginea nu este clarã în vizor.
• Ajustaþi corespunzãtor scala dioptrului cu ajutorul inelului de reglare a vizorului.
114
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne sau a cardului “Memory Stick Duo”. Dacã
acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 45).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Cardul “Memory Stick Duo” folosit are un comutator de protecþie la scriere, care este în
poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere în poziþia ce permite
înregistrarea (pag. 129).
Soluþionarea defecþiunilor
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada în care se încarcã bliþul.
• Când fotografiaþi, alegeþi o altã poziþie decât
pentru comutatorul de mod.
• Când filmaþi, alegeþi pentru comutatorul de mod poziþia .
• Dimensiunea imaginii este aleasã [640 (Fine)] când înregistraþi un film. Luaþi una dintre
urmãtoarele mãsuri :
– Stabiliþi altã dimensiune pentru imagine în afarã de [640 (Fine)].
– Utilizaþi o unitate “Memory Stick PRO Duo”.
• Este ataºat capacul lentilelor. Detaºaþi-l.
Înregistrarea unui film se întrerupe.
• Camera opreºte în mod automat înregistrarea când dimensiunea fiºierului ajunge la
aproximativ 2 GB.
Subiectul nu este vizibil pe ecran.
• Camera dvs. este în modul Redare. Apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, schimbaþi
poziþia comutatorului de mod sau apãsaþi butonul
(Redare) pentru a trece în modul
înregistrare (pag. 43).
Funcþia de eliminare a neclaritãþilor nu acþioneazã.
• Funcþia de eliminare a neclaritãþilor nu acþioneazã când pe ecran apare simbolul
.
• Funcþia de eliminare a neclaritãþilor nu acþioneazã corespunzãtor când sunt înregistrate
scene de noapte.
• Înregistraþi dupã ce apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator ; nu apãsaþi brusc, complet
acest buton.
Înregistrarea dureazã mult timp.
• Este activatã funcþia NR slow shutter (NR - reducerea zgomotului) (pagina 21). Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Imaginea nu este focalizatã.
• Subiectul este prea apropiat. Înregistraþi în modul Macro (pentru prim planuri). Verificaþi
dacã aþi poziþionat obiectivul la o distanþã mai mare decât distanþa minimã permisã care
este de aproximativ 1 cm (W) / circa 120 cm (T) la înregistrare (pag. 29).
• Când fotografiaþi, este aleasã una dintre variantele [ Twilight], [
Landscape] sau
[ Fireworks], în modul de Selecþie a scenei.
• Când este ales modul
(Advanced Sports Shooting) la Selecþia scenei, este posibil sã
nu se poatã focaliza, în cazul în care subiectul este prea apropiat.
• Este selectatã funcþia de focalizare manualã. Alegeþi modul de focalizare automatã folosind
discul de reglaj (pag. 40).
• Confirmaþi cã reglajul stabilit pentru [Conversion Lens] este corect (pag. 80).
Funcþia de mãrire nu acþioneazã.
• Nu puteþi folosi mãrirea inteligentã când pentru dimensiunea imaginii este aleasã una
dintre variantele [8M] sau [3:2].
• Mãrirea digitalã nu poate fi utilizatã la înregistrarea filmelor.
• Când pentru [Face Detection] este aleasã variant [On] sau dacã este ales modul
(Advanced Sports Shooting) la Selecþia scenei, nu puteþi folosi Mãrirea digitalã.
115
Soluþionarea defecþiunilor
Bliþul nu funcþioneazã.
• Pentru bliþ este aleasã varianta
(bliþ forþat oprit) (pag. 29).
• Nu puteþi folosi bliþul când :
– pentru [REC Mode] (Modul Înregistrare) este aleasã varianta [Burst] sau Expuneri
adiacente (pag. 53) ;
– în modul Selecþia scenei este aleasã una dintre variantele
(High Sensitivity),
(Twilight),
(Advanced Sports Shooting) sau (Fireworks) (pag. 33) ;
– filmaþi ;
– este folositã funcþia Night Shot (numai pentru modelul DSC-H9).
• Alegeþi pentru bliþ varianta (bliþ forþat activ) când comutatorul de mod este în poziþiile
S, A sau M ºi dacã la Selecþia Scenei este aleasã una dintre variantele :
(Landscape),
(Beach) sau (Snow) (pag. 29).
Imaginea conþine pete neclare când înregistraþi folosind bliþul.
• Lumina bliþului este reflectatã de particulele de praf, de polen etc. din aer ºi apar în
imagine (pag. 14). Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Funcþia de înregistrare a prim planurilor (Macro) nu acþioneazã.
• În modul Scenã este aleasã una dintre variantele :
(Advanced Sports Shooting),
(Landscape), (Twilight) sau (Fireworks) (pag. 33).
Data ºi ora nu sunt afiºate pe ecranul LCD.
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul înregistrãrii. Ele vor fi afiºate numai în timpul redãrii.
Nu puteþi suprapune data înregistrãrii peste imagine.
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini (pag. 122).
Puteþi sã imprimaþi sau sã stocaþi imagini având data inseratã, folosind “Picture Motion
Browser” (pag. 102).
Valoarea F a aperturii ºi viteza obturatorului clipesc când apãsaþi ºi menþineþi
pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
• Expunerea este incorectã. Reglaþi corect expunerea (pag. 40).
Ecranul este prea întunecat sau prea luminos.
• Reglaþi luminozitatea ecranului LCD (pag. 24).
Imaginea este prea întunecatã.
• Fotografiaþi un subiect care are o sursã de luminã în spatele sãu (este poziþionat contra
luminii). Selectaþi metoda de mãsurare convenabilã (pag. 56) sau reglaþi expunerea
(pag. 40).
Imaginea este prea luminoasã.
• Reglaþi expunerea (pag. 40).
116
Soluþionarea defecþiunilor
Culorile imaginii sunt incorecte.
• Alegeþi pentru [Color Mode] (modul culoare) varianta [Normal] (pag. 55).
• Camera este în modul Night Shot (numai la modelul DSC-H9). Renunþaþi la acest mod
(pag. 34).
Când este înregistrat un subiect foarte luminos, în imagine apar benzi
verticale.
• Apare un fenomen de difuzie, iar în imagine apar dungi albe, negre, roºii sau purpurii.
Acest fenomen nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Imaginile vizualizate pe ecran în spaþii întunecate, prezintã zgomot.
• Camera funcþioneazã astfel încât sã mãreascã vizibilitatea ecranului LCD iluminând
temporar imaginea în condiþii de luminozitate redusã. Aceasta nu are nici o influenþã
asupra imaginii înregistrate.
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roºie.
• Alegeþi pentru [Red Eye Reduction] varianta [On] (pag. 59).
• Apropiaþi-vã de subiect ºi fotografiaþi de la o distanþã mai micã decât cea recomandatã
pentru înregistrarea cu ajutorul bliþului.
• Mãriþi luminozitatea în camera unde fotografiaþi ºi înregistraþi imaginea.
• Retuºaþi imaginea cu ajutorul opþiunii [Red Eye Correction] (pag. 67).
Pe ecran apar ºi rãmân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncþionalitate. Aceste puncte nu vor fi însã înregistrate (pag. 2).
Nu puteþi fotografia imagini succesive.
• Memoria internã sau cea a unitãþii “Memory Stick Duo” este complet ocupatã. ªtergeþi
imaginile care nu vã intereseazã (pag. 45).
• Energia rãmasã a acumulatorului este scãzutã. Folosiþi un acumulator încãrcat.
• Camera este în modul Night Shot (numai pentru modelul DSC-H9). Renunþaþi la modul
Night Shot (pag. 34).
117
Soluþionarea defecþiunilor
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apãsaþi butonul
(Redare) (pag. 43).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 97).
• Nu este garantatã redarea unei imagini cu aceastã camerã foto dacã fiºierul ce o conþine
a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de
camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB (pag. 95).
Nu sunt afiºate data ºi ora.
• Butonul v (DISP) este oprit (pag. 24).
Imaginea este grosierã la începutul redãrii.
• Imaginea afiºatã devine grosierã dupã ce începe redarea, din cauza procesãrii de imagine.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Imaginile nu apar pe ecranul televizorului.
• Verificaþi [Video Out] pentru a vedea dacã pentru semnalul video de ieºire al camerei este
ales sistemul de culoare corespunzãtor televizorului (pag. 77).
• Verificaþi dacã este corectã conexiunea (pag. 85).
• Când conectorul USB al cablului pentru mufa multifuncþionalã este cuplat la un alt
echipament, decuplaþi-l (pag. 95).
ªtergerea imaginilor / Realizarea de montaje
Camera foto nu poate ºterge o imagine.
• Renunþaþi la protecþia imaginii (pag. 67).
• Unitatea “Memory Stick Duo” folositã are un comutator de protecþie la scriere, care este
în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory
Stick Duo” în poziþia ce permite înregistrarea (pag. 129).
Aþi ºters imaginea din greºealã.
• Odatã ce aþi ºters o imagine, nu o mai puteþi recupera. Vã recomandãm sã protejaþi
imaginile (pag. 67) sau sã puneþi comutatorul de protejare la scriere a memoriei “Memory
Stick Duo” în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea accidentalã a datelor
(pag. 129).
118
Soluþionarea defecþiunilor
Calculator
Nu ºtiþi dacã sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaþi secþiunea “Configuraþia recomandat㔠de la pagina 89 pentru Windows,
respectiv de la pagina 105 pentru Macintosh.
Memoria “Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscutã de un calculator
care are slot pentru “Memory Stick”.
• Verificaþi dacã atât calculatorul, cât ºi dispozitivul de citire/scriere Memory Stick acceptã
“Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de calculatoare ºi de dispozitive de citire/scriere
Memory Stick produse de alte companii decât Sony, sunt rugaþi sã contacteze
respectivele firme.
• Dacã nu este acceptatã o unitate “Memory Stick PRO Duo”, conectaþi camera la calculator (pag. 92 ºi 105). Calculatorul recunoaºte “Memory Stick PRO Duo”.
Calculatorul folosit nu recunoaºte camera foto.
• Porniþi camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scãzut, montaþi un acumulator încãrcat
sau utilizaþi adaptorul de reþea (care nu este furnizat), pag. 91.
• Alegeþi pentru [USB Connect] varianta [Mass Storage] (pag. 76).
• Folosiþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (furnizat), pag. 92.
• Deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã atât de la calculator, cât ºi de la camerã,
ºi reconectaþi-l mai bine.
• Decuplaþi toate echipamentele în afarã de camerã, de tastaturã ºi de mouse de la conectorii
USB ai calculatorului.
• Conectaþi direct camera la calculator fãrã a utiliza un hub USB sau alte dispozitive
intermediare (pag. 92).
• Aplicaþia software (furnizatã) nu este instalatã. Instalaþi aplicaþia software (pag. 90).
• Calculatorul dvs. nu recunoaºte bine dispozitivul deoarece aþi conectat camera la
calculator prin cablul pentru mufa multifuncþionalã înainte de a instala aplicaþia software
furnizatã. ªtergeþi dispozitivul depistat în mod eronat de calculatorul personal, apoi
reinstalaþi driver-ul USB (citiþi în continuare).
Simbolul discului (“Removable disk” ) nu este afiºat pe ecranul calculatorului
când conectaþi camera foto cu calculatorul.
• Urmaþi procedura de mai jos pentru a instala din nou driver-ul USB. Pentru calculatoarele
Windows este valabilã procedura urmãtoare :
1 Faceþi clic-dreapta pe [My Computer] pentru a fi afiºat meniul, apoi pe [Properties].
Apare fereastra “System Properties”.
2 Faceþi clic pe [Hardware] T [Device Manager].
Apare “Device Manager”.
3 Faceþi clic-dreapta pe [ Sony DSC], apoi faceþi clic pe [Uninstall] T [OK].
Driverul este înlãturat.
4 Instalaþi aplicaþia software (pag. 90).
Driverul USB este de asemenea instalat.
119
Soluþionarea defecþiunilor
Nu puteþi copia imagini.
• Conectaþi corect camera cu calculatorul efectuând o conexiune USB (pag. 92).
• Urmaþi procedura de copiere adecvatã pentru sistemul de operare al calculatorului (pag.
92 ºi 105).
• Dacã înregistraþi imagini pe o unitate “Memory Stick Duo” formatatã pe calculator, este
posibil sã nu puteþi copia imaginile la calculator. Utilizaþi o unitate “Memory Stick Duo”
formatatã cu camera dvs. foto (pag. 72).
Dupã realizarea unei conexiuni USB, aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
porneºte automat.
• Rulaþi “Media Check Tool” (pag. 98).
• Realizaþi conexiunea USB dupã pornirea calculatorului (pag. 92).
Imaginea nu poate fi redatã pe calculator.
• Dacã utilizaþi aplicaþia software “Picture Motion Browser”, consultaþi documentaþia
Help.
• Consultaþi producãtorul calculatorului sau pe cel al aplicaþiei software.
Imaginea ºi sonorul sunt întrerupte de zgomot la redarea unui film pe
calculator.
• Este redat un film direct din memoria internã sau de pe “Memory Stick Duo”. Copiaþi
filmul pe hard disk-ul calculatorului, apoi redaþi filmul de pe hard disk (pag. 91).
Nu puteþi imprima o fotografie.
• Consultaþi manualul de utilizare al imprimantei.
Imaginile odatã copiate pe calculator nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul
camerei foto.
• Copiaþi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “101MSDCF”
(pag. 96).
• Urmaþi procedurile corecte (pag. 97).
Picture Motion Browser
Imaginile nu sunt afiºate corect cu “Picture Motion Browser”.
• Verificaþi dacã directorul de imagini este înregistrat în “Viewed folders”. Dacã imaginile
nu sunt afiºate, chiar dacã directorul este înregistrat în “Viewed folders”, actualizaþi
baza de date (pag. 102).
Nu puteþi gãsi imagini importate cu “Picture Motion Browser”.
• Cãutaþi în directorul “My Pictures”.
• Dacã aþi modificat reglajele implicite, consultaþi “Pentru a schimba directorul de importat”
de la pagina 102 ºi verificaþi ce director este utilizat pentru import.
120
Soluþionarea defecþiunilor
Doriþi sã schimbaþi “Directorul de importat”.
• Accesaþi interfaþa “Import Settings” pentru a schimba “Directorul care sã fie importat”.
Puteþi specifica un alt director dupã utilizarea “Picture Motion Browser” pentru
înregistrarea în “Directoarele vizualizate” (pag. 102).
Datele tuturor imaginilor importate diferã la afiºare de data calendaristicã.
• Nu a fost stabilitã corect data curentã pentru camera digitalã. Potriviþi corect data ºi ora
la camera foto (pag. 83).
Pe ecran este afiºat marcajul
.
• Informaþiile relativ la înregistrarea imaginii nu mai sunt valabile, deoarece aþi redenumit
sau ºters fiºiere de imagine sau directoare. Selectaþi [Update Database] din meniul
[Tools] ºi executaþi.
“Memory Stick Duo”
Nu puteþi introduce unitatea “Memory Stick Duo” în aparat.
• Introduceþi memoria în poziþie corectã, în compartimentul sãu.
Nu puteþi formata memoria “Memory Stick Duo”.
• Unitatea “Memory Stick Duo” folositã are un comutator de protecþie la scriere, care este
în poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory
Stick” în poziþia ce permite înregistrarea (pag. 129).
Aþi formatat din greºealã memoria “Memory Stick Duo”.
• Prin formatare sunt ºterse toate datele din memoria “Memory Stick Duo”. Nu le mai
puteþi recupera. Vã recomandãm sã puneþi comutatorul de protejare la scriere al memoriei
“Memory Stick Duo” în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea accidentalã a
datelor (pag. 129).
Memoria internã
Nu puteþi reda sau înregistra imagini din memoria internã.
• Este introdus un card “Memory Stick Duo” în camera foto. Scoateþi-l.
Nu puteþi copia datele din memoria internã pe “Memory Stick Duo”.
• Memoria “Memory Stick Duo” este complet ocupatã. Verificaþi capacitatea acesteia (se
recomandã 32 MB sau mai mult).
Nu puteþi copia datele de pe unitatea “Memory Stick Duo” sau de pe
calculator în memoria internã.
• Datele de pe “Memory Stick Duo” sau de pe calculator nu pot fi copiate în memoria
internã.
121
Soluþionarea defecþiunilor
Imprimare
Consultaþi ºi secþiunea urmãtoare “Imprimantã compatibilã PictBridge” corelat cu urmãtoarele
elemente.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tãiate.
• În funcþie de imprimanta utilizatã, marginile imaginii (de sus, jos, stânga, dreapta) pot sã
fie eliminate. In special când imprimaþi o fotografie înregistratã la dimensiunea [16:9],
este posibil ca marginile sale laterale sã fie eliminate.
• La tipãrirea imaginilor cu ajutorul propriei dvs. imprimante, renunþaþi la facilitatea trimming
ºi la reglajele cu privire la lipsa marginilor. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a
afla dacã aceasta beneficiazã de funcþiile respective sau nu.
• Când vreþi sã imprimaþi imagini digitale la un magazin specializat, întrebaþi personalul
dacã imaginile pot fi tipãrite fãrã a le fi tãiate ambele margini.
Nu pot fi imprimate fotografii care sã conþinã data.
• Puteþi imprima imagini având data inseratã dacã folosiþi “Picture Motion Browser”
(pag. 102).
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini. Totuºi, deoarece
imaginile înregistrate cu camera conþin informaþii legate de data înregistrãrii, puteþi imprima
fotografii cu data suprapusã peste acestea, dacã imprimanta sau aplicaþia software pot
recunoaºte informaþii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaþiile Exif, consultaþi
producãtorul imprimantei sau al aplicaþiei software.
• Când imprimaþi fotografii la un magazin specializat, poate fi inseratã data la care au fost
înregistrate, dacã solicitaþi aceasta.
Imprimantã compatibilã PictBridge
Nu poate fi stabilitã conexiunea.
• Camera nu poate fi conectatã direct la o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge.
Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta acceptã sau nu standardul
PictBridge.
• Verificaþi dacã imprimanta este pornitã ºi dacã poate fi conectatã cu camera digitalã.
• Alegeþi pentru opþiunea [USB Connect] varianta [PictBridge] (pag. 76).
• Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã. Dacã apare un
mesaj de eroare indicat de imprimantã, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
Nu puteþi imprima imaginile.
• Verificaþi dacã imprimanta ºi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului
pentru mufa multifuncþionalã.
• Porniþi imprimanta. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
• Dacã selectaþi [Exit] în timpul operaþiei de imprimare, este posibil sã nu puteþi printa în
continuare. Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã. Dacã
în continuare nu puteþi imprima, deconectaþi cablul, opriþi imprimanta, reporniþi-o ºi apoi
cuplaþi din nou cablul.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu
alte aparate decât aceastã camerã sã nu poatã fi imprimate.
122
Soluþionarea defecþiunilor
Operaþia de imprimare este anulatã.
• Confirmaþi cã aþi decuplat cablul pentru mufa multifuncþionalã înainte ca simbolul
(conectare PictBridge) sã disparã.
Nu puteþi insera data sau sã imprimaþi imagini în modul index.
• Imprimanta nu beneficiazã de aceste funcþii. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru
a afla dacã aparatul beneficiazã sau nu de aceste funcþii.
• În funcþie de imprimantã, este posibil ca data sã nu fie inseratã în modul index. Consultaþi
producãtorul imprimantei.
În zona în care ar trebui sã aparã data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile care nu conþin data înregistrãrii nu pot fi imprimate cu data inseratã. Alegeþi
pentru opþiunea [Date] varianta [Off] ºi imprimaþi imaginea din nou (pag. 109).
Nu puteþi selecta dimensiunea de imprimare.
• Întrebaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta vã poate asigura
dimensiunea doritã.
Nu puteþi imprima imaginile la dimensiunea selectatã.
• Deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã ºi apoi recuplaþi-l dacã modificaþi
dimensiunea hârtiei dupã ce imprimanta a fost conectatã la camera foto.
• Reglajele de imprimare ale camerei diferã de cele ale printer-ului. Modificaþi fie reglajele
camerei foto (pag. 109), fie pe cele ale imprimantei.
Nu puteþi acþiona camera foto dupã ce s-a renunþat la imprimare.
• Aºteptaþi o vreme pentru cã imprimanta executã procedura de renunþare la imprimare. În
funcþie de imprimantã, aceastã operaþie poate dura mai mult.
123
Soluþionarea defecþiunilor
Altele
Camera nu funcþioneazã cu zona obiectivului extinsã.
• Nu încercaþi sã forþaþi obiectivul care s-a oprit din miºcare.
• Introduceþi un acumulator încãrcat în aparat, apoi reporniþi camera.
Lentilele se aburesc.
• A condensat umezeala pe lentile. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa o orã, înainte de a încerca
sã o mai folosiþi.
Lentilele nu se miºcã la oprirea camerei.
• Acumulatorul este descãrcat. Înlocuiþi-l cu altul încãrcat.
Camera se încãlzeºte dacã o folosiþi mult timp.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Când porniþi camera foto este afiºatã interfaþa de Clock Set (de potrivire a
ceasului)
• Potriviþi din nou data ºi ora (pag. 83).
Doriþi sã modificaþi data sau ora.
• Potriviþi din nou data ºi ora (pag. 83).
Telecomanda nu funcþioneazã
• Bateria s-a consumat. Înlocuiþi-o cu alta nouã (pag. 17).
• Este ataºat inelul adaptor. Demontaþi-l (pag. 18).
• Distanþa pânã la camerã este prea mare. Aduceþi telecomanda mai aproape de senzorul
pentru telecomandã al camerei (pag. 15).
124
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare
Mesaje
Dacã este afiºat un cod care începe cu o
literã, camera dvs. beneficiazã de un afiºaj
de auto-diagnosticare. Ultimele douã cifre
(simbolizate prin ss) vor fi diferite în funcþie
de starea camerei. Dacã nu reuºiþi sã
rezolvaþi problema nici dupã ce aþi încercat
de câteva ori acþiunile corective sugerate în
continuare, este posibil sã fie necesarã
repararea camerei. Contactaþi dealer-ul dvs.
Sony sau un service Sony autorizat.
Dacã este afiºat vreunul dintre urmãtoarele
mesaje, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
C : 32 : ss
• A apãrut o problemã hardware legatã de
camera dvs. foto. Opriþi ºi reporniþi
alimentarea.
For use with compatible battery
only (Pentru utilizarea exclusiv a unui
C : 13 : ss
• Camera nu poate citi sau scrie date pe
unitatea “Memory Stick Duo ”. Opriþi
ºi reporniþi camera sau introduceþi de
câteva ori unitatea “Memory Stick
Duo” în aparat.
• A survenit o eroare de formatare a
memoriei interne sau este introdusã o
unitate “Memory Stick Duo”
neformatatã. Formataþi memoria internã
sau unitatea “Memory Stick Duo” (pag.
72, 74).
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în aparat nu poate fi utilizatã
de camera dvs. digitalã sau datele
stocate aici sunt deteriorate.
Introduceþi o nouã unitate “Memory
Stick Duo”.
E : 61 : ss
E : 62 : ss
E : 91 : ss
• A apãrut o disfuncþionalitate. Iniþializaþi
camera (pag. 75), apoi porniþi din nou
alimentarea.
E
• Nivelul de energie al acumulatorului
este scãzut. Încãrcaþi-l imediat. În
funcþie de condiþiile de funcþionare
sau de tipul de acumulator, indicatorul
E poate fi afiºat intermitent chiar dacã
perioada rãmasã de funcþionare este
de încã 5 sau 10 minute.
acumulator compatibil)
• Acumulatorul folosit nu este de tip
NP-BG1.
System error (Eroare de sistem)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea.
Internal memory error
(Eroare a memoriei interne)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea.
Reinsert the Memory Stick
(Reintroduceþi unitatea Memory Stick)
• Introduceþi corect unitatea “Memory
Stick Duo” în aparat.
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în camera foto nu poate fi
folositã (pag. 129).
• Cardul “Memory Stick Duo” este
deteriorat.
• Zona cu borne a cardului “Memory
Stick Duo” este murdarã.
Memory Stick type error
(Eroare legatã de tipul de Memory Stick)
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în camera foto nu este
compatibilã cu aceasta (pag. 129).
Cannot access Memory Stick
Access denied (Nu puteþi accesa cardul
Memory Stick. Acces interzis)
• Folosiþi un card “Memory Stick” cu
acces controlat.
125
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Memory Stick formatting error
Intenal Memory formatting error
(Eroare de formatare a cardului Memory
Stick, respectiv a Memoriei interne)
• Formataþi din nou suportul de
înregistrare (paginile 72 ºi 74).
Memory Stick locked
(Memory Stick blocat)
• Unitatea “Memory Stick Duo” folositã
are un comutator de protecþie la scriere,
care este în poziþia LOCK (blocat).
Puneþi comutatorul de protejare la
scriere în poziþia ce permite înregistrarea
(pag. 129).
No memory space in internal
memory
(Memoria internã complet ocupatã)
No memory space in Memory Stick
(Memory Stick complet ocupat)
• ªtergeþi imaginile ºi fiºierele care nu vã
intereseazã (pag. 45).
Read only memory
(Memoria poate fi doar cititã)
• Nu puteþi înregistra sau ºterge imagini
în/din aceastã memorie “Memory Stick
Duo”.
No images (Nici o imagine)
• În memoria internã nu a fost înregistratã
nici o imagine.
• În acest director nu a fost înregistratã
nici o imagine.
• Directorul selectat nu conþine fiºiere
care sã poatã fi redate ca o succesiune
de imagini cu fond muzical.
Folder error (Eroare de director)
• În memoria “Memory Stick Duo” existã
deja un director care conþine în
denumire aceleaºi prime trei cifre (spre
exemplu 123MSDCF ºi 123ABCDE).
Selectaþi alt director sau creaþi un nou
director (pag. 72, 73).
126
Cannot create more folders
(Nu mai pot
suplimentare)
fi
create
directoare
• Directorul ale cãrui prime trei cifre din
nume sunt “999” existã în memoria
“Memory Stick Duo”. Nu puteþi sã mai
creaþi alte directoare.
File error (Eroare de fiºier)
• A apãrut o eroare la redarea imaginii.
Read only folder (Directoare ce pot fi
doar citite)
• Aþi selectat un director care nu poate fi
înregistrat ca “Viewed folders”
(directoare vizualizate) la camera dvs.
Selectaþi un alt director (pag. 73).
File protect (Fiºier protejat)
• Eliminaþi protecþia (pag. 67).
Image size over
(Dimensiunea imaginii este prea mare)
• Încercaþi sã redaþi o imagine cu o
dimensiune care nu este acceptatã de
camera dvs. foto.
Invalid operation
(Operaþie neacceptatã)
• Încercaþi sã redaþi un fiºier care nu este
compatibil cu aceastã camerã foto.
• Aþi selectat o funcþie care nu este
disponibilã pentru filme.
(Vibration warning indicator)
(Indicator de avertizare cu privire la vibraþii)
• Camera poate tremura din motive de
iluminare insuficientã. Utilizaþi bliþul,
porniþi funcþia de eliminare a
neclaritãþilor sau montaþi camera pe un
trepied pentru a o stabiliza.
640 (Fine) is not available
(Dimensiunea 640 (Fine) nu este
disponibilã)
• Pentru filmele cu dimensiune de 640
(Fine) poate fi folositã numai memorie
“Memory Stick PRO Duo”. Introduceþi
o unitate “Memory Stick PRO Duo”
sau alegeþi altã dimensiune în afarã de
[640 (Fine)].
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Macro is invalid (Nu este disponibilã
înregistrarea prim-planurilor)
• În condiþiile de configurare curente, nu
este disponibilã funcþia de înregistrare
a prim-planurilor (pag. 29, 33).
Flash settings cannot be changed
(Nu pot fi modificate reglajele pentru bliþ)
• În timpul acestor reglaje, bliþul nu este
disponibil (pag. 29, 33).
Maximum images selected (Sunt
selectate un numãr maxim de imagini)
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini.
Renunþaþi la bifa de selecþie.
Not enough battery (Acumulatorul nu
are suficientã energie)
• La copierea pe “Memory Stick Duo” a
imaginilor înregistrate în memoria
internã, folosiþi un acumulator complet
încãrcat.
Printer busy (Imprimatã ocupatã)
Paper error (Eroare legatã de hârtie)
No paper (Nu este hârtie)
Ink error (Eroare legatã de cernealã)
Low Ink (Puþinã cernealã)
No Ink (Nu mai este cernealã)
• Verificaþi imprimanta.
Printer error (Eroare de imprimantã)
• Verificaþi imprimanta.
• Verificaþi dacã fotografia pe care vreþi
sã o imprimaþi nu este deterioratã.
Music Error (Eroare legatã de muzicã)
• ªtergeþi fiºierul de muzicã sau înlocuiþi-l cu un fiºier de muzicã obiºnuit.
• Executaþi operaþia [Format Music]
(formatarea fiºierului de muzicã), apoi
preluaþi noi fiºiere de muzicã.
Format Music Error (Eroare legatã de
formatarea fiºierului de muzicã)
• Executaþi operaþia [Format Music]
(formatarea fiºierului de muzicã).
Invalid operation HD (1080i)
output in progress (Operaþie incorectã
Transmisia de semnale HD (1080i) în curs
de desfãºurare)
• Aþi încercat sã redaþi filme.
• Aþi încercat sã folosiþi funcþia [Retouch]
(retuºare).
TV output in progress... (Este în curs
de desfãºurare o operaþie de transmisie de
semnale TV )
• Camera prezintã imagini în modul
Succesiune de imagini.
No red-eye detected (Nu este depistat
fenomenul de ochi roºii)
• În funcþie de imagine, este posibil sã nu
puteþi corecta fenomenul de ochi roºii.
Metering mode operations are not
available (Operaþiile de mãsurare nu sunt
disponibile)
• Metoda de mãsurare nu este disponibilã
în condiþiile curente.
Burst is invalit (Nu este disponibilã
opþiunea Burst)
• Nu s-a încheiat încã transmisia datelor
cãtre imprimantã. Nu deconectaþi cablul
pentru mufa multifuncþionalã.
Processing (Procesare)
• Imprimanta este în curs de desfãºurare
a procedurii de renunþare la o operaþie
de imprimare, timp în care nu puteþi
printa. Procedura poate dura mai mult
timp, în funcþie de imprimanta folositã.
• Funcþia Burst nu este disponibilã în
condiþiile curente.
Self-Timer is invalid (Nu este
disponibilã facilitatea de cronometru
propriu)
• Cronometrul propriu nu este disponibil
în condiþiile curente.
127
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în strãinãtate
— surse de alimentare
Puteþi folosi camera foto, încãrcãtorul (furnizat) ºi adaptorul de reþea AC-LS5K (care nu
este furnizat) în orice þarã sau regiune unde tensiunea din reþeaua localã este alternativã ºi
are valori cuprinse între 100 V ºi 240 V, iar frecvenþa este de 50/60 Hz.
• Nu folosiþi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
128
Despre “Memory Stick”
“Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact ºi
portabil.
Tipurile de “Memory Stick” ce pot fi utilizate
pentru aceastã camerã sunt prezentate în
tabelul urmãtor. Nu putem garanta însã
funcþionarea adecvatã a tuturor funcþiilor
pentru orice “Memory Stick”.
Tipul de
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
Memory Stick
(fãrã Magic Gate)
—
Memory Stick
(cu Magic Gate)
—
Memory Stick Duo
(fãrã Magic Gate)
a
Memory Stick Duo
(cu Magic Gate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1 Memoriile “Memory Stick Duo”, “MagicGate
Memory Stick Duo” ºi “Memory Stick PRO
Duo” beneficiazã de funcþii MagicGate.
MagicGate este o tehnologie de protejare a
drepturilor de autor care foloseºte codarea
datelor. Operaþiile de înregistrare/redare care
necesitã funcþii MagicGate nu sunt disponibile
pe aceastã camerã.
*2 Folosind interfaþa paralelã puteþi beneficia de
transferul datelor la vitezã mare.
*3 Pot fi înregistrate filme la dimensiunea 640
(Fine).
• Acest produs este compatibil cu “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” este
abrevierea pentru “Memory Stick Micro”.
• Nu se garanteazã funcþionarea cu aceastã
camerã a unei unitãþi “Memory Stick Duo”
formatate cu calculatorul.
• Viteza de citire/scriere a datelor diferã în
funcþie de utilizarea combinatã a unei
unitãþi “Memory Stick Duo” cu alt
dispozitiv.
Note privind utilizarea cardului
“Memory Stick Duo” (nu este
furnizat)
• Nu puteþi înregistra, nu puteþi realiza
montaje ºi nici nu puteþi ºterge imagini
dacã deplasaþi comutatorul de protecþie
la scriere în poziþia LOCK (blocat) cu
ajutorul unui obiect cu vârf ascuþit.
Conector
Comutator
de protecþie
la scriere
Zona de notare
Unele carduri “Memory Stick Duo” nu au
comutator de protejare la scriere.
Poziþionarea sau forma comutatorului de
protecþie poate diferi în funcþie de felul
unitãþii “Memory Stick Duo” utilizate.
• Nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”
în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” sau dacã opriþi
camera în timp ce aceasta citeºte sau
scrie date;
– dacã utilizaþi unitatea “Memory Stick
Duo” în locuri supuse acþiunii
câmpurilor electrostatice sau
zgomotului electric.
• Vã recomandãm sã realizaþi copii de
siguranþã ale tuturor datelor importante.
• Nu apãsaþi prea tare când scrieþi ceva în
zona de notare.
• Nu lipiþi etichete, nici pe cardul “Memory
Stick Duo” propriu-zis ºi nici pe adaptorul
Memory Stick Duo.
• Când deplasaþi sau depozitaþi memoria
“Memory Stick Duo”, puneþi-o în cutia cu
care v-a fost furnizatã.
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice bornele unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”.
129
Despre “Memory Stick”
• Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”.
• Nu demontaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
• Nu lãsaþi cardul Memory Stick Duo la
îndemâna copiilor mici, deoarece existã
riscul de a fi înghiþit.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo ” în urmãtoarele locuri :
– cu temperaturi ridicate, cum ar fi în
interiorul unei maºini parcate la soare,
– expuse la radiaþii solare directe,
– umede sau în apropierea unor materiale
corozive.
Note privind utilizarea unui
adaptor pentru “Memory Stick
Duo” (nu este furnizat)
• Pentru a utiliza o unitate “Memory Stick
Duo” cu un dispozitiv compatibil cu
“Memory Stick”, aveþi grijã sã introduceþi
“Memory Stick Duo” mai întâi într-un
adaptor adecvat. Dacã introduceþi o
unitate “Memory Stick Duo” într-un
aparat care foloseºte carduri “Memory
Stick” fãrã adaptorul cerut, este posibil sã
nu o mai puteþi scoate din echipamentul
respectiv.
• La introducerea unui “Memory Stick Duo”
într-un adaptor, aveþi grijã sã îl poziþionaþi
corect, apoi sã îl introduceþi complet.
Introducerea în direcþie greºitã poate
conduce la apariþia de disfuncþionalitãþi.
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick
Duo” introdusã într-un adaptor Memory
Stick Duo pentru un echipament
compatibil “Memory Stick”, aveþi grijã ca
adaptorul sã fie corect poziþionat.
Introducerea în direcþie greºitã poate
conduce la deteriorarea echipamentului.
130
• Nu introduceþi adaptorul Memory Stick
Duo, într-un aparat compatibil “Memory
Stick” fãrã a fi introdus mai întâi unitatea
de memorie “Memory Stick Duo” în adaptor, deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick PRO Duo”
(nu este furnizat)
• Pentru aceastã camerã foto a fost
confirmatã funcþionarea corespunzãtoare
a unitãþilor de memorie “Memory Stick
PRO Duo” cu capacitatea de pânã la 8 GB.
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick Micro” (nu
este furnizat)
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick
Micro” la aceastã camerã foto, aveþi grijã
sã introduceþi cardul “Memory Stick
Micro” într-un adaptor “Memory Stick
Micro” mãrimea M2 ºi compatibil cu
dimensiunea Duo. Dacã introduceþi cardul
“Memory Stick Micro” în camerã fãrã a-l
fi introdus anterior în adaptorul “Memory
Stick Micro”mãrimea M2 ºi compatibil cu
dimensiunea Duo, este posibil sã nu îl mai
puteþi scoate din aparat.
• Nu lãsaþi cardul “Memory Stick Micro” la
îndemâna copiilor deoarece poate fi
înghiþit în mod accidental.
Despre acumulator
Încãrcarea acumulatorului
Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul la
o temperaturã a mediului ambiant cuprinsã
între 10°C ºi 30°C. Dacã încãrcarea
acumulatorului are loc în afara intervalului de
temperaturã indicat mai sus, este posibil ca
încãrcarea sã nu fie eficientã.
Folosirea efectivã a
acumulatorului
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi scãzute ale mediului, iar
perioada cât acesta poate fi folosit în locuri
rãcoroase este mai scurtã. În astfel de
cazuri, pentru a prelungi durata de folosire
a acumulatorului vã recomandãm
urmãtoarele :
– puneþi acumulatorul într-un buzunar
aproape de corpul dvs. pentru a-l încãlzi
ºi montaþi-l în camera foto cu puþin timp
înainte de a începe sã înregistraþi.
• Utilizarea frecventã a funcþiei de mãrire ºi a
bliþului conduc la consumarea mai rapidã
a energiei acumulatorului.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei foto o perioadã de douã
- trei ori mai lungã decât durata previzionatã
a înregistrãrii ºi sã efectuaþi fotografii de
probã înainte de a înregistra ce vã
intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
• Nu lãsaþi camera foto în spaþii cu temperaturi
ridicate cum ar fi în interiorul unei maºini
parcate la soare.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã nu veþi folosi acumulatorul o perioadã
îndelungatã, este necesar ca o datã pe an
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
folosit pânã la epuizarea totalã a energiei
sale, înainte de a fi pãstrat într-un loc uscat
ºi rãcoros. Repetaþi operaþia de încãrcaredescãrcare o datã pe an cu scopul de a-l
menþine într-o formã corespunzãtoare de
funcþionare.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul,
lãsaþi camera alimentatã de acumulator în
modul de redare a unei succesiuni de
imagini (slide show) (pag. 62) pânã ce
energia acumulatorului se epuizeazã.
• Pentru a evita murdãrirea sau producerea
de scurt-circuite la bornele acumulatorului,
când vã deplasaþi sau când îl depozitaþi,
puneþi acumulatorul în cutia sa (furnizatã).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Durata de viaþã a acumulatorului este
limitatã. Capacitatea acestuia scade puþin
câte puþin în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi
tot mai mult. Când durata de funcþionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã
cumpãraþi alt acumulator.
• Durata de viaþã a acumulatorului variazã în
funcþie de condiþiile de pãstrare, de cele de
operare ºi de mediu, pentru fiecare
acumulator în parte.
131
Despre încãrcãtorul pentru acumulator
În legãturã cu încãrcãtorul
pentru acumulator
• Nu încãrcaþi nici un alt fel de acumulator în
afara celor tip NP-BG în încãrcãtorul care
v-a fost furnizat. Dacã încercaþi sã
încãrcaþi alte tipuri de acumulatoare decât
cele recomandate, acelea se pot
supraîncãlzi, se poate scurge lichid
coroziv din ele sau pot exploda când
încercaþi sã le încãrcaþi, prezentând riscuri
de arsuri ºi electrocutãri.
• Scoateþi acumulatorul încãrcat din
încãrcãtor. Dacã menþineþi acumulatorul
în încãrcãtor dupã ce a fost încãrcat,
durata sa de viaþã se poate diminua.
• Dacã indicatorul CHARGE lumineazã
intermitent, poate însemna cã a apãrut o
eroare legatã de acumulator sau cã aþi
introdus alt acumulator decât cel
recomandat. Verificaþi dacã aþi folosit tipul
de acumulator recomandat la specificaþii.
Dacã acumulatorul folosit este de tipul
indicat, scoateþi-l ºi înlocuiþi-l cu altul sau
cu unul nou apoi verificaþi din nou dacã
încãrcãtorul funcþioneazã corect. Dacã
acesta funcþioneazã corect acum,
înseamnã cã problema era legatã de
acumulator.
• Dacã încãrcãtorul este murdar, este posibil
ca operaþia de încãrcare sã nu se
desfãºoare cu succes. Curãþaþi
încãrcãtorul cu o bucatã de pânzã curatã
ºi uscatã etc.
132
Index
A
Acumulator ...................... 131
Advanced Sports Shooting,
mod~ ............................. 32
Ajustare EV ....................... 24
AE/AF blocat, indicator ..... 27
AF blocat ........................... 42
AF, Center ......................... 41
AF, Mod ~ ......................... 79
Aperturã ............................ 10
Asistenþã AF ...................... 78
Autodiagnosticare,
afiºaj .......................... 125
Autofocalizare ..................... 8
Autoreglaj, mod ................. 27
B
Beach, mod ........................ 32
Bliþ (echilibrul de alb) ......... 58
Bliþ, nivel ............................ 59
Bliþ, mod ............................ 29
Bliþ forþat pornit/ oprit ....... 29
Bliþ, sincron ........................ 81
Bliþ, încetinire sincronã ...... 29
Burst .................................. 53
Buton declanºator
Apãsare pe jumãtate ....... 8
Buton Vizor/LCD .............. 16
B&W .................................. 55
C
Cablu pentru mufa
multifuncþionalã 85, 92,109
Calculator ........................... 88
Configuraþii recomandate ..
.............................. 89, 105
Copierea imaginilor 91, 105
Macintosh ................... 105
Software ........................ 90
Vizualizarea cu ajutorul
camerei a imaginilor
stocate pe calculator 97
Windows ....................... 88
Calitatea imaginilor ...... 12, 14
Caroiaj ................................ 78
Ceas, potrivire ................... 83
Center AF .......................... 41
Claritate ............................. 60
Cloudy ............................... 57
COMPONENT ................. 88
Comutator de mod ............. 26
Comutator de protejare la
scriere ........................... 129
Conectare
Calculator ...................... 92
Imprimantã ................. 105
TV ................................. 85
Copiere .............................. 73
Copierea imaginilor pe
calculator ......................... 91
Corecþie de ochi roºii .......... 67
Crearea directorului REC ... 72
Cronometru propriu .......... 29
Culoare ............................... 12
Cross filter ......................... 66
D
Datã ................... 83, 102, 110
Daylight ............................. 57
Delete ................................. 65
Formatare ................ 72, 74
Denumirea fiºierului ........... 96
Detecþia feþelor ................... 52
Dimensiunea imaginii ......... 12
Direct X ............................. 89
Director (de înregistrare)
Creare ............................ 72
Selectare ........................ 69
Schimbare ...................... 73
DPOF ........................ 68, 111
Disc de reglaj ...................... 35
Disc de reglaj al vizorului ... 15
DISP .................................. 24
DRO .................................. 60
E
Echilibrul de alb ................. 57
Auto .............................. 57
Bliþ ................................ 58
Fluorescent ................... 57
Incandescent ................. 57
Înnorat .......................... 57
Lumina zilei .................. 57
O singurã apãsare .......... 58
Reglaj cu o singurã apãsare
...................................... 58
Ecran, vezi LCD ............... 24
EV ...................................... 40
Expunere ............................ 10
Expuneri adiacente ............. 54
Extensie .............................. 97
F
F, valoare ............................ 36
Face detection .................... 36
Fiºier, denumire ................. 96
Fiºier, locaþie de stocare ..... 96
Flash (echilibrul de alb) ...... 58
Flash (înregistrare) ............. 14
Fluorescentã, luminã~ ........ 57
Foc de artificii (Fireworks) 32
Focalizare ....................... 8, 28
Focalizare extinsã ............... 82
Formatare ..................... 72, 74
Format muzicã ................... 87
G
Ghidul funcþiilor ................. 75
Gestionarea memoriei
Internal Memory Tool .. 74
Memory Stick Tool ...... 72
H
Histogramã ......................... 24
High sensitivity, mod~ ....... 32
HOME ............................... 47
I
Identificarea pãrþilor ........... 15
Imprimare .................. 68, 107
Incandescent ...................... 57
Index, afiºaj ........................ 62
Indicatori ............................ 20
Indicatori de avertizare .... 125
Inel adaptor ........................ 18
Iniþializare .......................... 75
Instalare ............................. 90
Interfaþã index .................... 44
Interfaþã LCD ..................... 24
Internal Memory Tool ...... 74
ISO ............................... 10, 11
Î
Încãrcãtor pentru acumulator .
........................................... 55
Încetinire sincronã .............. 29
Înregistrare ......................... 51
filme ........................ 27, 28
fotografii ....................... 27
133
Index
J
Landscape, mod ................. 32
Lentile “ochi de peºte” ...... 66
Limbã, alegere .................... 84
Locaþie de stocare a
fiºierelor ....................... 96
Lumina zilei (Daylight) ...... 57
Luminozitatea LCD ........... 24
LCD, ecran ~ ...................... 24
Indicatori ....................... 20
Luminozitate ................ 24
Modificarea ecranului ... 24
Snow (zãpadã) .............. 32
Twilight (amurg) .......... 32
Twilight portrait (portret
în amurg) ................ 32
Mod înregistrare
(REC Mode) ................. 53
Mod culoare ....................... 55
Mod reglaj automat ............ 27
Monitor ............................. 79
MPG .................................. 96
Mufã DC IN ...................... 16
Multi AF ............................ 41
Multiconector ...... 85, 92, 105
Multi-patern, mãsurare ...... 56
Music Tool ...................... 104
Muzicã ............................... 64
Muzicã, transfer ~ ... 104, 106
M
N
JPG .................................... 96
L
Macintosh, calculator ...... 105
Configuraþie
recomandatã ........... 105
Macro ................................ 29
Map View ........................ 101
Marcaj de imprimare ........ 111
Mass Storage ..................... 76
Mãrire ................................ 28
Digitalã .......................... 79
Digitalã de Precizie ..... 79
Inteligentã ................... 79
la redare ......................... 43
Opticã ..................... 28, 79
Memoria internã ................ 25
Meniu
Elemente ....................... 50
Înregistrare .................... 51
Vizualizare .................... 65
Mesaje de avertizare ........ 125
Metoda de mãsurare .......... 56
Mãsurãtoare bazatã pe
centru ............................ 56
Memory Stick Duo ......... 129
Memory Stick Duo Tool .. 72
Mod
Advanced Sports Shooting
(avansat de înregistrare a
competiþiilor sportive) 32
Beach (plajã) ................. 32
Fireworks (focuri de
artificii) ..................... 32
High sensitivity (Înaltã
sensitivitate) .............. 32
Landscape (peisaj) ........ 32
Portrait (portret ) .......... 32
134
Natural ............................... 55
Neclarã, imagine ~ ................ 9
Night Shot .......................... 34
NR slow shutter ................ 21
NTSC ................................. 77
O
Obiectiv Fisheye ................ 66
Ochi roºii
corecþie .......................... 67
reducere ......................... 59
One push (o singurã atingere)
........................................... 58
One push set (reglaj printr-o
singurã atingere) ................. 58
Opticã, mãrire .............. 28, 79
Orientare automatã ............ 81
OS (sistem de operare)89, 105
P
PAL .................................... 77
Parasolar ............................ 18
Partial Color ....................... 66
Pãstrarea zonei mãrite ........ 66
PC , vezi calculator ........... 88
PictBridge .................. 76, 108
Picture Motion Browser .... 98
Pixeli .................................. 12
Portret, mod ....................... 32
Protejare ............................. 67
Preluarea muzicii .............. 104
R
Reducerea efectului de
ochi-roºii ....................... 59
Revedere automatã ............. 82
Rotirea imaginilor ............... 69
Reglaje ................................ 75
principale 1 ................... 78
principale ...................... 81
Retuºare ............................. 65
Reglaje manuale pentru
înregistrare .................... 36
S
Schimbarea directorului REC73
Selecþia directorului ............ 69
Selecþia Scenei .................... 31
Semnal sonor ...................... 75
Sepia .................................. 55
Setup (reglaje) ................... 61
Single .................................. 79
Sisteme TV de culoare ....... 77
Snow, mod ......................... 32
Software ............... 90, 98, 104
Soft focus ........................... 65
Soluþionarea defecþiunilor . 113
Spot metering ..................... 56
Subexpunere ....................... 10
Succesiune de imagini ... 62, 65
Supraexpunere ................... 10
ª
ªterge ................................. 65
Formatare ................. 72, 74
ªtergerea imaginilor ............ 45
T
Telecomandã ...................... 17
Transformator electronic . 128
Trimming (pãstrarea zonei
mãrite) ............................ 66
TV ...................................... 85
Twilight, mod ..................... 32
Twilight portrait, mod ....... 32
Index
Þ
Þinerea camerei .................. 27
U
USB, conectare .................. 76
Utilizarea camerei
în strãinãtate ................ 128
V
VGA .................................. 13
Video Out ........................... 77
Viteza obturatorului ........... 10
Vivid (vivacitate) ................ 55
Vizualizare
Imagini .......................... 43
Meniu ........................... 65
Volum ................................. 43
W
WB (echilibru de alb) ......... 57
Windows, calculator .......... 88
Configuraþie
recomandatã .............. 89
Z
Zonã de focalizare automatã41
Zoom (mãrire) .................... 28
Zoom digital .................. 79
Zoom optic ............. 28, 79
Zoom inteligent ............. 79
135
Note legate de licenþã
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat” ºi “zlib” sunt furnizate împreunã cu camera dvs.
foto. Vã punem la dispoziþie aceste aplicaþii software în baza unor acorduri de licenþã cu
proprietarii drepturilor de autor. La cererea acestora, avem obligaþia sã vã informãm de
urmãtoarele. Vã rugãm sã citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din directorul “License” de
pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba englezã) pentru “C Library”, “License” ºi “zlib”.
Despre software GNU GPL/LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General Public License), denumite în continuare “LGPL”,
sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL / LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi “LGPL”.
Pentru a vedea un document PDF, vã este necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în care
aceasta nu este instalatã pe calculatorul dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet Adobe
Systems :
http://www.adobe.com/
Informaþii suplimentare legate de acest produs, precum
ºi rãspunsuri la cele mai frecvente întrebãri puteþi gãsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienþilor.
http://www.sony.ro
136
Download PDF