Sony | DSC-H5 | Sony DSC-H5 Instrucţiuni de utilizare

Camerã foto
Cyber-shot
Manual de instrucþiuni
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm sã
citiþi cu atenþie manualul cu instrucþiuni de
folosire, dupã care pãstraþi documentaþia
pentru a o putea consulta ulterior.
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt plasate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSC-H2 / H5
Pornire
Utilizarea meniului
Utilizarea Interfeþei de reglaje
Utilizarea calculatorului
Imprimarea imaginilor statice
Numãr serial _________________
Conectarea camerei la televizor
Soluþionarea defecþiunilor
Informaþii suplimentare
Index
DSC-H2/H5
© 2006 Sony Corporation
1
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile, nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care existã
“tensiuni periculoase”, suficient de mari
pentru a reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor
instrucþiuni importante de
folosire sau de întreþinere în
documentaþia care însoþeºte aparatul.
2
Mãsuri de siguranþã
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi avertizãrile,
mãsurile de precauþie ºi instrucþiunile de pe
de aparat precum ºi cele prezente în acest
manual de utilizare.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau sã scurtcircuitaþi anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Utilizare
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul sau compania
de furnizare a energiei electrice. Pentru acele
aparate care funcþioneazã alimentate de
baterii sau de alte surse, consultaþi manualul
de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablul
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are o lamã
de mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã
poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã nici
aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,
contactaþi un electrician pentru a vã instala
o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi scopul
de mãsurã de siguranþã al ºtecãrului
polarizat introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
forma de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã în
apropierea apei – în apropierea cãzii de baie,
a chiuvetei din baie sau din bucãtãrie, a
maºinii de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în apropierea unei piscine, etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
având în special atenþie la conectori, ºtecãr
ºi alte puncte în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,
sisteme de prindere sau o masã instabilã
deoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzeze
grave accidentãri unui copil sau unui adult
ºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþi
numai suporturi, trepiede sisteme de
prindere sau mese recomandate de
producãtor pentru a aºeza camera.
3
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu hainele sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã,
într-un dulap închis pentru ca ventilaþia
sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi decuplaþi antena ºi
cablul de alimentare. Astfel va putea fi
evitatã deteriorarea camerei cauzatã de
descãrcãri electrice sau de scurgerile de
energie din reþea.
Service
Deteriorãri care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– Dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul.
– Dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei.
– Dacã aparatul a fost supus la ploaie sau
udat.
– Dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa.
– Când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitate
de a se apela la service.
4
– Dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în acest manual de
instrucþiuni. Reglarea necorespunzãtoare
a altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
corespunzãtoare va necesar ulterior un
volum de muncã important din partea unei
persoane calificate.
– Dacã aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor este necesar sã apelaþi la
service.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la ale riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
Citiþi mai întâi aceste informaþii
Pentru clienþii din S.U.A. ºi din
Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU NICHEL - METAL HIDRID
Acumulatoarele (bateriile) cu
Nichel - Metal Hidrid sunt
reciclabile.
Puteþi ajuta la protejarea mediului
înconjurãtor returnând bateriile la punctele
de colectare ºi la locurile de reciclare cele
mai apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
bateriilor-acumulator, apelaþi la numãrul
gratuit:
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
internet:
http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu NichelMetal Hidrid defecte sau din care curge
lichid.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual poate conduce la
imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-H5
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-H2
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
5
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice. Acest echipament
genereazã, foloseºte ºi poate radia energie
cu frecvenþã radio, iar în cazul în care nu
este instalat ºi folosit conform instrucþiunilor
poate cauza interferenþe dãunãtoare pentru
sistemul de radiocomunicaþii. Totuºi, nu
existã nici o garanþie cã nu vor apãrea
interferenþe cu unele instalaþii. Dacã acest
aparat cauzeazã interferenþe cu recepþia radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea
sau pornirea echipamentului, utilizatorul
este sfãtuit sã încerce eliminarea acestor
interferenþe prin una dintre urmãtoarele
mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Pentru clienþii din Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri (9,8 feet).
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
6
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB, etc.).
Dispensarea de echipamentele
electrice ºi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã vã dispensaþi de el. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclãrii
echipamentelor electrice ºi electronice.
Dispensându-vã în mod corect de acest
produs veþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvatã a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Notã pentru clienþii din
Marea Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o siguranþã care prezintã
aceleaºi caracteristici ºi care este aprobatã
de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcatã
cu semnele sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
Note privind utilizarea camerei foto
Tipuri de “Memory Stick” ce
pot fi utilizate (nu sunt furnizate)
Suportul de înregistrare IC utilizat de aceastã
camerã foto este “Memory Stick Duo”. Existã
douã tipuri de “Memory Stick”.
“Memory Stick Duo” : se poate utiliza
cu aceastã camerã foto.
• Dacã intenþionaþi sã nu utilizaþi bateriile o
perioadã mai lungã de timp, consumaþi
complet energia lor, apoi depozitaþi-le
într-un loc uscat ºi rãcoros pentru a le
menþine în bunã stare funcþiile (pagina
126).
• Pentru detalii legate de baterii, consultaþi
pagina 126.
Lentilele Carl Zeiss
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã foto.
Nu pot fi utilizate alte carduri de
memorie
• Pentru detalii legate de “Memory Stick
Duo”, consultaþi ºi pagina 124.
Când folosiþi o unitate “Memory
Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory Stick”
Puteþi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un Adaptor Memory
Stick Duo (nu este furnizat).
Adaptor Memory Stick Duo
Note privind acumulatorul
“InfoLITHIUM”
• Înainte de a utiliza camera foto pentru prima
datã, încãrcaþi ambele baterii Ni-MH
furnizate. (T pasul 1 la pagina 14).
• Bateriile pot fi încãrcate chiar dacã nu sunt
complet descãrcate. De asemenea, puteþi
utiliza bateriile chiar dacã nu sunt complet
încãrcate, folosind capacitatea parþialã a
acestora, atât cât este.
Aceastã camerã foto este echipatã cu lentile
Carl Zeiss care sunt capabile sã reproducã
imagini clare cu contrast excelent.
Lentilele acestui aparat au fost produse în
sistemul de asigurare a calitãþii atestat de
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele
de calitate ale Carl Zeiss din Germania.
Nu se acordã despãgubiri
pentru conþinutul înregistrãrii
• Nu se acordã despãgubiri în cazul în care
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile
din cauza camerei digitale sau a suportului
de înregistrare, etc.
Recomandare de realizare a
unei copii de siguranþã a
datelor din memoria internã
sau a celor de pe “Memory
Stick Duo”
• Nu opriþi alimentarea ºi nu scoateþi bateriile
sau unitatea ”Memory Stick Duo” atunci
când indicatorul luminos de acces este
aprins, este posibil ca datele din memoria
internã sau de pe ”Memory Stick” sã se
deterioreze. Aveþi grijã sã realizaþi o copie
de siguranþã a acestor date pentru a evita
riscul pierderii lor. Pentru detalii legate de
realizarea unei astfel de copii de siguranþã
a datelor, consultaþi pagina 46.
Note privind înregistrarea/
redarea
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie secþiunea
“Mãsuri de precauþie” (pagina 128) înainte
de a acþiona camera foto.
7
• Înainte de a înregistra evenimente unicat,
vã recomandãm sã realizaþi înregistrãri de
probã pentru a vã asigura cã aparatul
funcþioneazã corect.
• Aveþi grijã sã nu udaþi camera foto. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece vã
poate fi afectatã ireversibil vederea sau
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redate sau înregistrarea corectã
a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte sã mai utilizaþi aparatul
(pagina 128).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea sau pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
Ecran LCD ºi lentile
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali.
Totuºi, este posibil ca unele puncte
minuscule negre ºi/sau luminoase (de
culoare albã, roºie, albastru sau verde) sã
aparã constant pe ecranul LCD sau în
vizor. Apariþia acestor puncte este normalã
în procesul de producþie ºi nu afecteazã
în nici un fel înregistrarea.
• Aveþi grijã când aºezaþi camera lângã o
fereastrã sau afarã. Expunerea ecranului
LCD sau a lentilelor la luminã solarã directã
o perioadã îndelungatã, poate genera
disfuncþionalitãþi.
• Nu apãsaþi puternic ecranul LCD. Ecranul
se poate decolora ºi pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Este posibil ca imaginile sã lase urme pe
ecranul LCD atunci când vã aflaþi în spaþii
cu temperaturã scãzutã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Camera este echipatã cu lentile sensibile.
Aveþi grijã sã nu ciocniþi lentilele ºi nici sã
nu le aplicaþi o forþã prea mare.
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemului de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs. precum ºi
redarea sau montarea cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera dvs.
nu este garantatã.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Imaginile folosite în acest
manual
Fotografiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt imagini reproduse, nu imagini
înregistrate efectiv cu aceastã camerã.
Despre ilustraþii
Puncte negre, albe,
roºii, albastre, verzi
8
În ilustraþiile folosite în manualul de faþã
apare modelul DSC-H2, dacã nu este altfel
menþionat.
Pentru utilizarea optimã a camerei foto
Pregãtirea camerei ºi înregistrarea în modul de reglare automatã
Citiþi mai întâi aceastã secþiune
Verificarea accesoriilor furnizate
1 Pregãtirea acumulatoarelor
2 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
3 Introducerea unui “Memory Stick Duo” (nefurnizat)
4 Selectarea dimensiunii imaginii
5 Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul
automat de reglaj); Înregistrarea imaginilor statice
(Selecþia Scenei)
6 Vizualizarea imaginilor / ªtergerea imaginilor
Familiarizarea cu camera foto
• Înregistraþi imaginile folosind reglajele dumneavoastrã
preferate (Înregistrare automatã dupã un program /
Înregistrarea manualã)
T pagina 49
• Beneficiaþi de diverse modalitãþi de înregistrare / redare
cu ajutorul meniului
T pagina 59
• Modificarea reglajelor stabilite din oficiu
T pagina 72
Conectarea camerei foto la calculator sau la imprimantã
• Copiaþi imaginile pe un calculator ºi bucuraþi-vã de
plãcerea de a realiza montaje în diferite moduri
T pagina 85
• Imprimaþi imaginile conectând camera direct la
imprimantã (numai pentru imprimante care acceptã
standardul PictBridge)
T pagina 102
9
Cuprins
Citiþi mai întâi aceastã secþiune ..................................................... 5
Note privind utilizarea camerei foto ................................................ 7
Folosirea camerei
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune ............... 29
Focalizare – Focalizarea cu succes asupra unui subiect .............................. 29
Expunere – Reglarea intensitãþii luminoase .................................................. 30
Culoare – În legãturã cu efectele iluminãrii .................................................... 32
Calitate – În legãturã cu “dimensiunea imaginii” ºi “calitatea imaginii” ........... 32
Identificarea pãrþilor...................................................................... 34
Indicatori de ecran ........................................................................ 38
Modificarea interfeþei de ecran ..................................................... 43
Numãrul de imagini statice ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate . 44
Dacã nu aveþi o unitate “Memory Stick”
(Înregistrarea în memoria internã) ............................................. 45
Durata de funcþionare a bateriilor ºi numãrul de imagini
ce pot fi înregistrate/redate ....................................................... 47
Utilizarea butonului rotativ în trepte ................................................ 48
Utilizarea selectorului rotativ de mod ............................................ 49
Realizarea de reglaje manuale pentru înregistrare ........................ 51
Înregistrarea în mod continuu ........................................................ 57
Folosirea meniului
Utilizarea elementelor meniului .................................................. 59
Elementele meniului ................................................................... 60
Meniul de înregistrare ................................................................... 61
COLOR (Modul Color)
(Metoda de mãsurare)
WB (Echilibrul de alb)
ISO
(P. Calitate)
BRK (Expuneri adiacente)
(Interval)
± (Nivelul bliþului)
(Contrast)
(Claritate)
(Reglaje)
10
Meniul pentru vizualizare ............................................................... 65
(Director)
- (Protejare)
DPOF
(Imprimare)
(Succesiune de imagini)
(Redimensionare)
(Rotire)
(Secþionare)
(Reglaje)
Trimming (Pãstrarea zonei mãrite)
Folosirea interfeþei de reglaje
Utilizarea elementelor de reglaj .................................................. 72
Camera 1 ............................................................................... 73
Modul de focalizare automatã (AF)
Mãrire digitalã
Ghidul funcþiilor
Reducerea efectului de ochi roºii
Iluminarea AF
Reluarea automatã
Camera 2 ............................................................................... 76
Focalizare lãrgitã
Sincronizarea bliþului
STEADY SHOOT
Lentile de conversie
Internal Memory Tool ................................................................ 78
Formatare
Memory Stick Tool ................................................................... 79
Formatare
Crearea directorului de înregistrare
Modificarea directorului de înregistrare
Copie
Setup 1 ................................................................................... 81
Iluminarea ecranului LCD (numai la DSC-H5)
Iluminarea vizorului
Semnal sonor
Limbã
Iniþializare
11
Setup 2 .................................................................................... 83
Numãrul fiºierului
Conectare USB
Ieºire Video
Potrivirea ceasului
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows ................................................ 85
Instalarea aplicaþiilor software (furnizate) ...................................... 87
Copierea imaginilor pe calculator ................................................. 88
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate pe un calculator
(folosind o unitate de memorie “Memory Stick Duo”) ................ 94
Utilizarea aplicaþiilor software “Cyber-shot Viewer” (furnizate) ....... 95
Utilizarea unui calculator Macintosh .............................................. 99
Imprimarea imaginilor statice
Imprimarea imaginile statice ...................................................... 101
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge102
Imprimarea imaginilor la un magazin specializat ......................... 105
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor .............................................. 107
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ........................................................... 109
Indicatori ºi mesaje de avertizare ............................................... 121
Informaþii suplimentare
În legãturã cu unitatea “Memory Stick” ........................................ 124
În legãturã cu încãrcãtorul pentru baterii. Informaþii despre baterii 126
Mãsuri de precauþie ................................................................... 128
Specificaþii ................................................................................. 130
Index ................................................................................. 132
12
Citiþi mai întâi aceastã secþiune
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încãrcãtor tip BC-CS2A/CS2B pentru
bateriile Ni-MH (1) / Cablu de
alimentare (1)
• Curea de umãr (1)
• Manºon al lentilelor (1) /
Inel adaptor (1)
• Baterii Nichel-Metal Hidrid tip HR6
(mãrimea AA) (2) / Cutie pentru
baterii (1)
• Capac de protecþie a lentilelor (1) /
ªnur de prindere a capacului (1)
• Cablu A/V (1)
• Cablu USB (1)
• CD-ROM (care conþine aplicaþiile
software Cyber-shot) (1)
• Manual de instrucþiuni (acest
manual) (1)
Nu este furnizatã nici o unitate “Memory Stick Duo”.
Camera beneficiazã de propria sa memorie internã (30MB), însã se recomandã achiziþionarea
unei unitãþi “Memory Stick Duo” pentru a putea înregistra mai multe imagini.
Cu aceastã camerã se poate utiliza
“Memory Stick Duo”.
Nu se poate utiliza “Memory Stick”
cu aceastã camerã.
Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie
• Pentru detalii legate de “Memory Stick Duo”, consultaþi pagina 124.
Note înainte de utilizare
• Încãrcaþi bateriile furnizate înainte de a utiliza camera foto pentru prima datã.
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea imaginii sunt produse folosindu-se o tehnologie de
înaltã precizie, astfel încât 99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor minuscule puncte negre ºi / sau a unora luminoase
(albe, roºii, albastre sau verzi) care sã aparã în mod constant pe ecranul LCD ºi pe vizor.
Aceste puncte apar în mod normal în procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în nici un fel
imaginea înregistratã.
• Camera este un instrument de precizie. Aveþi grijã sã nu loviþi lentilele sau ecranul LCD ºi
nici sã nu aplicaþi forþe mari asupra lor. Ataºaþi cureaua de prindere a camerei pentru a
evita deteriorarea sa prin cãdere etc. T (pagina 36)
• În ilustraþiile folosite în manualul de faþã apare modelul DSC-H2, dacã nu este altfel
menþionat.
Informaþii suplimentare în legãturã cu acest produs precum ºi rãspunsuri
la întrebãrile cele mai frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã de internet
destinatã clienþilor
http://www.sony.net/
13
1
Pregãtirea bateriilor
1 Introduceþi bateriile.
Respectaþi polaritatea 3/# ºi
introduceþi bateriile în aparat.
Încãrcãtor pentru
baterii
Indicator luminos
pentru încãrcare
Aprins : se încarcã
Oprit : încãrcare încheiatã
(scoateþi bateriile)
3 Spre o prizã de
perete
Cablu de
alimentare
2 Conectaþi cablul de alimentare.
• Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete uºor accesibilã din apropiere.
• Încãrcãtorul de baterii nu este decuplat de la sursa de alimentare cu energie cât timp este
cuplatã la prizã, chiar dacã indicatorul luminos CHARGE nu este aprins. Dacã apar probleme
în timpul folosirii încãrcãtorului întrerupeþi imediat alimentarea deconectând ºtecherul de
la prizã.
• Când se încheie încãrcarea, decuplaþi cablul de alimentare de la priza de perete ºi scoateþi
bateriile Nichel-Metal Hidrid din încãrcãtor.
• Durata de timp, exprimatã în ore, necesarã pentru încãrcarea unor baterii Nichel-Metal
Hidrid complet descãrcate, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F) este de
curca 6 ore. În anumite condiþii sau circumstanþe încãrcarea poate dura mai mult.
• Indicatorul luminos CHARGE poate rãmâne aprins mai mult de ºase ore, fãrã ca aceasta sã
reprezinte o disfuncþionalitate.
4 Introduceþi bateriile încãrcate în aparat.
Partea de jos
Deschideþi
capacul
compartimentului pentru
baterii, în timp ce apãsaþi
OPEN.
14
Respectaþi indicaþiile
3/# ºi introduceþi
bateriile.
Închideþi capacul
compartimentului
pentru baterii.
Utilizarea altor baterii în afara celor furnizate
Puteþi utiliza baterii (acumulatoare) Nichel-Metal Hidrid tip HR 15/51:HR6 (mãrimea AA) /
Baterii alcaline R6 (mãrimea AA) / Baterii Oxy Nichel Primary ZR6 (mãrimea AA)
(pagina 126)
Utilizarea adaptorului de reþea
Puteþi conecta camera foto la o prizã de perete cu ajutorul unui adaptor de reþea AC-LS5K
(care nu este furnizat). T (pagina 35). Consultaþi ºi documentaþia care însoþeºte adaptorul
de reþea.
Pentru a verifica perioada de autonomie rãmasã
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni aparatul ºi a putea vedea ora pe ecranul LCD.
Indicatorul
perioadei de
autonomie
Semnificaþia
simbolului
Suficientã energie rãmasã.
Bateria este încãrcatã pe
jumãtate.
Bateria este aproape
descãrcatã, înregistrarea /
redarea va înceta curând.
Schimbaþi bateriile cu
altele complet încãrcate
sau încãrcaþi bateriile
(acumulatoarele) folosite.
(Indicatorul de
avertisment clipeºte).
• Este posibil ca în anumite situaþii
aceastã informaþie sã nu fie corectã .
• Când utilizaþi baterii alcaline LR6
(mãrimea AA) / baterii Oxy Nichel
Primary, este posibil ca indicatorul
perioadei de autonomie rãmase sã nu
prezinte informaþii corecte.
• Când este utilizat adaptorul de reþea
(care nu este furnizat), informaþiile
legate de perioada de autonomie nu
sunt afiºate.
Pentru a scoate bateriile din aparat
Þineþi camera cu capacul care acoperã compartimentul pentru baterii în sus, deschideþi-l ºi
scoateþi bateriile. Aveþi grijã sã nu scãpaþi bateriile pe jos.
Pentru a utiliza camera foto în strãinãtate – Surse de alimentare
Puteþi folosi camera foto, încãrcãtorul furnizat ºi adaptorul de reþea (care nu este furnizat) în
orice þarã sau regiune unde tensiune de alimentare din reþeaua localã este alternativã ºi are
valori cuprinse între 100 V ºi 240 V, iar frecvenþa este de 50/60 Hz. Folosiþi un adaptor pentru
ºtecher achiziþionat din comerþ [a] dacã este necesar, în funcþie de modelul de prizã [b].
• Nu folosiþi un transformator electric
(convertor portabil) deoarece poate cauza
disfuncþionalitãþi.
15
2
Pornirea camerei / potrivirea ceasului
1 Selectaþi
.
2 Apãsaþi butonul POWER.
Indicator luminos
3 Potrivirea ceasului folosind butonul de
comandã.
1 Selectaþi formatul dorit de afiºare a datei apãsând
zonele v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi
z.
2 Selectaþi fiecare element cu ajutorul b/B ºi stabiliþi
valoarea numericã folosind zonele v/V ale
butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
3 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi z.
• Pentru a renunþa, selectaþi [Cancel] ºi apãsaþi z.
16
Pentru a modifica data ºi ora
Selectaþi [Clock Set] din interfaþa
anterior. T (pagina 72 ºi 84)
(Setup) ºi executaþi procedura de la pasul 3 prezentat
În legãturã cu interfaþa pentru ceas
• 12:00 AM reprezintã miezul nopþii, iar 12:00 PM este la prânz.
• Dacã la Pasul 3-1aþi selectat [D/M/Y], potriviþi ora într-un ciclu de 24 de ore.
Când porniþi alimentarea
• Dacã nu potriviþi ceasul, interfaþa pentru Potrivirea ceasului va apãrea ori de câte ori este
pornitã camera.
• Nu atingeþi zona lentilelor când sistemul de lentile se extinde. Totodatã nu lãsaþi mult timp
camera cu sistemul de lentile extins dacã alimentarea este opritã deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Interfaþa de mai jos este afiºatã când camera este pornitã pentru a doua oarã sau ulterior.
Pentru a opri alimentarea
Apãsaþi din nou butonul POWER.
• Când camera foto este alimentatã de la acumulatoare ºi nu o folosiþi o perioadã de circa trei
minute, aparatul se opreºte în mod automat pentru a se evita consumarea inutilã a acestora
(Funcþia de oprire automatã a alimentãrii).
Alegerea limbii folosite
Puteþi modifica interfaþa pentru a prezenta mesajele într-o anumitã limbã. Pentru schimbarea
reglajelor de limbã, apãsaþi MENU pentru a fi afiºatã interfaþa meniului. Selectaþi
(Setup)
cu ajutorul butonului de comandã, apoi selectaþi [
limba doritã. T (pagina 81)
Language] din
(Setup1) ºi selectaþi
17
3 Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo”
(care nu este furnizatã)
Partea cu etichetã
Deschideþi capacul
compartimentului pentru
“Memory Stick Duo”.
Partea cu borne
Introduceþi complet cardul de
memorie “Memory Stick Duo”
în aparat, pânã ce se aude un
clic.
Închideþi capacul
compartimentului
pentru “Memory Stick
Duo”.
Când nu este introdus nici un “Memory Stick Duo” în aparat
Camera înregistreazã / redã imagini folosind memoria internã (30 MB).
T (pagina 45)
4
Selectaþi dimensiunea imaginii
1
2 Apãsaþi
Selectaþi modul.
imaginii).
Imagine staticã :
(Dimensiunea
3 Selectaþi dimensiunea cu v/V.
Selectaþi
.
Selectaþi
.
Film :
• Interfaþa de mai sus este pentru imagini statice.
• Pentru filme, selectaþi [640(Fine)] (numai la
“Memory Stick PRO Duo”), [640 (Standard)] sau
[160]
4 Apãsaþi
(Dimensiunea imaginii)
pentru a se definitiva reglajul.
Butonul
18
În legãturã cu dimensiunea imaginilor statice
Pentru detalii privind dimensiunea imaginilor T pagina 32.
Varianta implicitã este marcatã cu simbolul .
Dimensiunea
imaginii
Sugestii pentru utilizare
7M (doar la DSC-H5) Pentru imprimarea de imagini în format pânã la A3
Nr. de
imagini
Imprimare
Maipuþine
Mai fin
Mai multe
Mai grosier
6 M (doar la DSC-H2) Pentru imprimarea de imagini în format pânã la A4
3:21)
Pentru raportul laturilor de 3:2
5 M (doar la DSC-H5) Pentru imprimarea de imagini în format pânã la A4
3M
Imprimare de pânã la 13 × 18 cm
2M
Imprimare de pânã la 10 × 15 cm
VGA
16:9 2)
Pentru transmiterea imaginilor prin E-mail
Pentru vizualizarea imaginilor la un televizor
panoramic HDTV 16:9 3)
Imaginile sunt înregistrate cu acelaºi raport de 3:2 al laturilor ca ºi la imprimarea pe hârtie
fotograficã sau la imprimarea cãrþilor poºtale.
2)
La imprimare este posibil sã fie eliminate ambele margini ale imaginii (pagina 118).
3)
Vã puteþi bucura de imagini de înaltã calitate conectând camera prin intermediul slotului “Memory
Stick” sau cu ajutorul unei conexiuni USB.
1)
În legãturã cu numãrul de imagini statice ºi cu perioadele de
înregistrare a filmelor
Numãrul de imagini statice care pot fi înregistrate ºi perioada de timp cât se pot înregistra
filme depind de dimensiunea selectatã a imaginilor .
Pentru detalii privind numãrul de imagini ºi durata T (pag. 44)
Imagini statice
Filme
Numãrul maxim de
imagini ce se pot
înregistra
Perioada de timp
maximã de
înregistrare
• Numãrul de imagini care pot fi înregistrate ºi durata de timp pot diferi în funcþie de condiþiile
de înregistrare.
Pentru a scoate memoria “Memory Stick Duo”
Capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo”
Indicator luminos
de acces
Deschideþi capacul compartimentului pentru
“Memory Stick Duo”, apoi împingeþi cu o
singurã miºcare cardul de memorie.
Când indicatorul luminos de
acces este aprins
Nu deschideþi capacul compartimentului
pentru baterii, nu scoateþi cardul “Memory
Stick Duo” ºi nici nu opriþi alimentarea
deoarece datele se pot deteriora.
19
5
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
(Modul automat de reglaj)
1
Þinerea corectã a camerei
Selectaþi modul.
Imagine staticã (mod de
reglaj automat) :
Selectaþi
.
Film :
.
Selectaþi
Poziþionaþi subiectul în centrul
careului de focalizare.
2 Butonul
declanºator
(la pag. 23)
Comutator
rotativ
Vizor
Butonul pt.
comutarea
interfeþelor
Butonul
de
comandã
Buton
(STEADY SHOT)
Butonul de
mãrire
Utilizarea butonului de comandã
Folosirea bliþului
pentru imagini statice
Modificarea
luminozitãþii imagini
(EV) / (Reglarea
expunerii)
Înregistrarea prim
planurilor (Macro)
Utilizarea
cronometrului propriu
20
Modificarea luminozitãþii imaginii (EV, reglarea expunerii)
Înainte de pasul 2, apãsaþi b ( ) la butonul de comandã.
Reglaþi luminozitatea imaginii folosind discul de reglaj.
+ (mai luminos) / – (mai întunecat)
Spre –
Spre +
• Valoarea de compensare poate fi stabilitã în paºi de 1/3EV (între +2.0EV ºi –2.0EV).
• 0EV indicã valoarea consideratã adecvatã de cãtre camera video.
• Valoarea expunerii revine la 0EV când poziþia selectorului rotativ de mod este modificatã
sau când alimentarea este opritã (Numai dacã selectorul rotativ de mod este în poziþia ).
• Pentru detalii privind expunerea consultaþi pagina 30.
• Pentru detalii privind discul de reglaj consultaþi pagina 48.
Selectarea unui mod de funcþionare a bliþului pentru imagini
statice
Înainte de pasul 2, apãsaþi de mai multe ori v ( ) la butonul de comandã pânã ce este
selectat modul dorit.
Nici un indicator
v
Bliþ Auto
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul în care se înregistreazã este întunecos
sau dacã subiectul vizat este poziþionat contra luminii (Reglaj stabilit din oficiu)
Bliþ forþat
Încetinire sincronã (Bliþ forþat)
Viteza obturatorului scade în spaþii întunecate pentru ca fundalul care nu este luminat de bliþ sã
fie clar înregistrat.
Fãrã bliþ
• Bliþul iese automat în afarã ºi ilumineazã stroboscopic. Închideþi bliþul cu mâna dupã
folosire.
• Distanþa de înregistrare (când pentru [ISO] este aleasã varianta [Auto]).
În partea W : cuprinsã între circa 0,3 ºi 0,9 m (între 117/8 in. ºi 29 ft. 63/8 in.)
În partea T : cuprinsã între circa 0,9 ºi 6,8 m (între 351/2 in. ºi 22 ft. 3 3/4 in.).
• Bliþul lumineazã stroboscopic de douã ori, prima datã pentru a regla cantitatea de luminã,
iar a doua pentru înregistrarea propriu-zisã.
Continuã...
21
Înregistrarea prim-planurilor (Macro)
Înainte de pasul 2, apãsaþi de mai multe ori B ( ) la butonul de comandã.
Pentru a renunþa, apãsaþi din nou B.
• Se recomandã stabilirea pentru mãrire a valorii extreme din partea W.
• Domeniul de focalizare se îngusteazã ºi este posibil sã nu fie focalizat întreg subiectul.
• Viteza de autofocalizare scade.
Distanþa minimã de înregistrare faþã de suprafaþa lentilelor
Pentru valoarea extremã din partea W : Aproximativ 2 cm (13/16 in.)
Pentru valoarea extremã din partea T : Aproximativ 90 cm (35 1/2 in.)
Folosirea cronometrului propriu
Înainte de pasul 2, apãsaþi V ( ) la butonul de comandã.
Apãsaþi în mod repetat butonul declanºator pânã ce este selectat modul dorit.
Nici un indicator
Nu
se
foloseºte
cronometrul propriu
Cronometrul propriu stabileºte
o întârziere de 10 secunde
Cronometrul propriu stabileºte
o întârziere de 2 secunde
Apãsaþi butonul declanºator, indicatorul luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi se
aude un semnal sonor pânã ce obturatorul este acþionat.
Pentru a renunþa la aceastã opþiune, apãsaþi V pânã ce indicatorul dispare.
Indicator luminos
al cronometrului
• Dacã folosiþi o întârziere de 2 secunde stabilitã cu ajutorul cronometrului propriu, este
posibil sã evitaþi apariþia neclaritãþilor.
22
2
Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
Imagine staticã :
Apãsaþi ºi menþineþi
pe jumãtate apãsat
butonul declanºator
pentru a focaliza
Indicatorul AE/AF blocat
Clipeºte T luminos/
semnal sonor
Apãsaþi complet
butonul declanºator
Se aude obturatorul
Careul telemetrului de focalizare automatã
Film :
Apãsaþi complet butonul
declanºator
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi complet
butonul declanºator din nou.
Utilizarea funcþiei de mãrire
Buton de mãrire
La apãsarea uºoarã a butonului, mãrirea se realizeazã lent, iar la apãsarea completã a butonului
mãrirea se efectueazã rapid.
• Când scala de mãrire depãºeºte 12×, camera utilizeazã funcþia Digital Zoom (mãrirea
digitalã).
Pentru detalii privind reglajele pentru [Digital Zoom] ºi calitatea imaginii T (pagina 73)
• Chiar dacã apãsaþi complet butonul declanºator, camera va efectua lent operaþia de mãrire
în timpul înregistrãrii unui film.
23
Înregistrarea imaginilor statice
(Selecþia scenei)
1
Folosiþi Selecþia scenei pentru a alege modul dorit
(
,
,
,
,
,
,
).
Înregistreazã fãrã bliþ în
spaþii puþin luminate
reducând neclaritãþile
Ghidul funcþiei
• Pentru detalii legate de aceste moduri, citiþi în continuare.
2
Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
Despre Ghidul funcþiilor
Instrucþiunile de folosire afiºate de Ghidul funcþiilor sunt automat oprite dupã câteva secunde.
Când doriþi sã renunþaþi la Ghidul funcþiilor, apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator.
Puteþi stabili ca Ghidul funcþiilor sã nu fie afiºat în interfaþa de reglaje (Setup) (pag. 74).
Pentru a renunþa la Selecþia scenei
Puneþi selectorul rotativ de mod în altã poziþie decât cea pentru Selecþia Scenei.
24
Dacã înregistraþi o imagine staticã sau un subiect care este dificil
de focalizat
• Distanþa minimã de înregistrare este circa 50 cm (19 3/4 in.) (W) / 90 cm (35 1/2 in.). Apelaþi
la modul Macro (stânga) dacã înregistraþi subiecte mai apropiate decât distanþa minimã de
înregistrare.
• Când camera nu poate focaliza în mod automat pe un subiect, indicatorul AE/AF blocat
începe sã clipeascã rar ºi semnalul sonor nu se aude (cu excepþia Continous AF, T
(pagina 69). Recompuneþi cadrul ºi focalizaþi din nou.
Subiectele care sunt greu de focalizat sunt :
– Subiecte aflate la distanþã mare de camerã
ºi întunecate
– Subiecte care contrasteazã slab cu fundalul
– Subiecte vãzute printr-un geam
– Subiecte care se deplaseazã rapid
– Subiecte care reflectã lumina sau care au
un finisaj strãlucitor
– Subiecte care lumineazã intermitent
– Subiecte poziþionate contra luminii
Funcþia de eliminare a neclaritãþii
Camera video beneficiazã de o funcþie de eliminare a neclaritãþilor (Steady Shot – Înregistrare
stabilizatã).
Pentru a renunþa la funcþia de eliminare a neclaritãþilor, puneþi selectorul rotativ de mod în
altã poziþie decât
, apoi apãsaþi butonul
(STEADY SHOT) prezentat anterior pentru
a fi afiºat indicatorul . Pentru pornirea funcþiei de înregistrare stabilizatã, apãsaþi din nou
butonul
(STEADY SHOT).
• Dacã puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia
, nu puteþi renunþa la funcþia Steady
Shot.
• Puteþi modifica modul de eliminare a neclaritãþilor T (pagina 77)
Pentru a mãri luminozitatea ecranului LCD (DSC-H2 : numai
pentru vizor)
Dacã vizualizaþi imaginile într-un spaþiu puternic luminat, spre exemplu în aer liber, reglaþi
luminozitatea la un nivel mai ridicat. În astfel de condiþii, energia bateriilor va scãdea însã
mai rapid. Dacã folosiþi vizorul, imaginea nu apare pe ecranul LCD. Utilizaþi butonul rotativ
de reglaj pentru vizor pentru a adapta sistemul de lentile vederii dumneavoastrã astfel încât
sã vedeþi clar imaginea în vizor, apoi fotografiaþi.
Pentru a identifica elementele de pe ecran
T (pagina 38)
Pentru a opri ecranul LCD
Cu ajutorul butonului FINDER / LCD, puteþi alege dacã înregistrarea sã se efectueze cu
ajutorul vizorului sau al ecranului LCD. Când utilizaþi vizorul, imaginea nu apare pe ecranul
LCD. Reglaþi vizorul adaptându-l vederii dumneavoastrã, pânã ce imaginea apare clar în
vizor, apoi înregistraþi imaginile.
Buton rotativ pentru
reglarea vizorului
Buton
FINDER / LCD
Continuã...
25
Modurile de Selecþie a scenei
Sunt predefinite urmãtoarele moduri care se potriveascã anumitor condiþii de înregistrare.
Modul de sensibilitate mãritã
Puteþi fotografia fãrã bliþ în spaþii cu mai puþinã
luminã, iar neclaritatea sã rãmânã scãzutã.
Modul amurg (Twilight )*
Vã permite sã înregistraþi scene cu luminã scãzutã, fãrã a folosi bliþul.
Modul portret în amurg (Twilight portrait)*
Vã permite sã înregistraþi scene cu luminã scãzutã, folosind bliþul.
Modul plajã (Beach)
Când fotografiaþi scene la malul unei ape, albastrul va fi înregistrat cu
claritate dacã folosiþi aceastã variantã.
Obturator rapid (High-speed shutter)
Pentru înregistrarea subiectelor aflate în miºcare, în stop cadru.
Modul peisaj (Landscape)
Aparatul focalizeazã la distanþã pentru a fotografia peisaje etc.
Modul imagine delicatã (Soft snap)
Acest mod vã permite sã fotografiaþi într-o atmosferã delicatã.
* Deoarece viteza obturatorului este mai micã în astfel de condiþii, vã recomandãm sã folosiþi un
trepied.
Pentru a utiliza funcþiile stabilite cu ajutorul butonului de Selecþie
a scenei
Înainte de a înregistra la pasul 2, selectaþi reglajele cu ajutorul butonului de comandã.
Unele funcþii nu sunt disponibile, în funcþie de modul stabilit la Selecþia scenei. Când apãsaþi
butonul pentru a selecta funcþiile care nu pot fi combinate cu Selecþia Scenei, se aude un
semnal sonor. T (pagina 50)
26
6 Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
1
2
Selectaþi o imagine folosind b/B.
Apãsaþi
(Redare).
• Dacã apãsaþi butonul
când camera este opritã,
aceasta va porni în modul
redare.
Butonul
Imagine staticã : este afiºatã dimensiunea
imaginii
.
Film : este afiºat simbolul
• Puteþi vedea uºor imaginea urmãtoare sau
pe cea precedentã, rotind butonul în trepte.
Film :
Pentru redarea unui film, apãsaþi z.
B
Barã de
evoluþie a
redãrii
Butonul
/
Butonul
Buton
de comandã
Derulare / Rulare rapidã : b/B
(revenire la redarea normalã : z)
Volum : v/V
Oprirea redãrii : z
• Filmele cu imagini de dimensiune [160] sunt
afiºate mai mici.
Pentru a reveni la modul înregistrare
• Apãsaþi din nou butonul
(redare).
• Apãsaþi ºi menþineþi pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
• Schimbaþi poziþia Selectorului rotativ de mod.
Pentru a ºterge imagini
1 Este afiºatã imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi ºi apãsaþi
2 Selectaþi [Delete] cu v, apoi apãsaþi z.
(ºterge).
Pentru a renunþa la ºtergere
Selectaþi [Exit], apoi apãsaþi z.
27
Pentru a vizualiza o imagine mãritã (mãrire la redare)
Când este afiºatã o imagine staticã, apãsaþi butonul
.
Pentru a renunþa la mãrire, apãsaþi .
Pentru a stabili zona care sã fie mãritã : v/V/b/B
Pentru a renunþa la mãrirea la redare : z
Pentru a fi stocate imaginile mãrite : [Trimming] T pagina 71
Pentru a fi afiºat un ecran index
Apãsaþi
(index), apoi selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B.
Pentru a reveni al afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z. Pentru afiºarea interfeþei
urmãtoare (precedente), apãsaþi b/B.
Pentru a ºterge imaginile în modul index de afiºare
1 Când este afiºat un ecran index, apãsaþi
(Delete) ºi selectaþi [Select] folosind
secþiunile v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
2 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi folosind butoanele v/V/b/B, apoi apãsaþi
z pentru a apãrea indicatorul
(Delete) pe imaginea selectatã.
Chenarul de selecþie verde
Pentru a renunþa la selecþie
Selectaþi o imagine pe care anterior aþi selectat-o
pentru a fi ºtearsã, apoi apãsaþi z pentru a ºterge
indicatorul
de pe imagine.
3 Apãsaþi
(Delete).
4 Selectaþi [OK] cu ajutorul butonului B, apoi apãsaþi z.
• Pentru a ºterge toate imaginile din director, selectaþi [All In This Folder] cu v/V la pasul
1 în loc de [Select], apoi apãsaþi z.
28
Folosirea camerei
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor
imagini mai bune
Focalizare
Expunere
Culoare
Calitate
Aceastã secþiune descrie operaþiile de bazã
necesare pentru a putea folosi corespunzãtor
camera foto. Sunt descrise procedurile de
utilizare a diferitelor funcþii ale camerei cum
ar fi selectorul rotativ de mod (pagina 49),
discul de reglaj (pagina 48), meniurile
(pagina 59) ºi altele.
Focalizarea cu succes asupra unui
subiect
Când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, camera regleazã în mod automat focalizarea
(Auto Focus). Aveþi grijã sã apãsaþi butonul declanºator numai pe jumãtate.
Apãsaþi complet
butonul declanºator
pe direcþie verticalã.
Apãsaþi pe
jumãtate butonul
declanºator.
Indicatorul AE/AF
Clipeºte , lumineazã
/ emite un semnal sonor
Apãsaþi complet
b u t o n u l
declanºator.
Pentru a înregistra o imagine staticã dificil de focalizat T “Pentru a alege o metoda de
focalizare” (pagina 54).
Dacã imaginea este neclarã ºi dupã focalizare, este posibil sã fie aºa din cauza miºcãrii
involuntare a aparatului. T Citiþi “Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare”.
Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare
Menþineþi camera în poziþie stabilã, având mâinile în lateralã. Pentru a þine camera nemiºcatã
vã puteþi sprijini de un copac sau de o clãdire lângã care vã aflaþi. Vor putea fi eficiente
cronometrul propriu pentru 2 secunde de întârziere sau folosirea unui trepied, sau activarea
funcþiei anti-neclaritate. Se recomandã de asemenea folosirea bliþului în spaþii întunecate.
29
Expunere
Reglarea intensitãþii luminii
Puteþi obþine diferite imagini reglând expunerea ºi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintã
cantitatea de luminã pe care camera foto o primeºte când eliberaþi obturatorul.
Expunere :
Viteza obturatorului = Perioada de timp
cât camera primeºte luminã
Apertura = Dimensiunea orificiului prin
care lumina pãtrunde în aparat
ISO = Sensibilitatea la înregistrare
Supraexpunere =
prea multã luminã.
Imaginea are prea mult
alb
Expunere corectã
Subexpunere =
prea puþinã luminã.
Imaginea este prea
întunecatã
30
Pentru expunere este aleasã automat
valoarea corectã atunci când este ales modul
automat de reglaj. Ea poate fi reglatã ºi
manual, cu ajutorul funcþiilor urmãtoare :
Manual exposure (expunere reglatã
manual):
Vã permite reglarea manualã a vitezei
obturatorului ºi a valorii aperturii. (pag. 53)
Image Brightness (luminozitatea
imaginii) (EV) :
Vã permite sã ajustaþi expunerea care a fost
determinatã de camera foto. T pasul 5 de
la pagina 21; pagina 51
Metering mode (metoda de mãsurare)
Vã permite sã schimbaþi partea subiectului
unde se vor efectua mãsurãtorile pentru
determinarea expunerii. T pagina 61
Sugestii pentru reglarea expunerii (EV)
Când cadrul general conþine
mult alb, spre exemplu la
înregistrarea unui subiect
iluminat din spate sau a unei
scene de iarnã cu multã zãpadã
Camera considerã cã subiectul
este luminos ºi poate regla
expunerea astfel încât imaginea
sã fie mai întunecatã.
R e g l a þ i
expunerea
spre +
Aparatul considerã cã subiectul
este întunecos ºi stabileºte o
valoare a expunerii astfel încât
imaginea sã fie mai luminoasã.
R e g l a þ i
expunerea
spre –
Când cadrul general este
întunecat
Puteþi consulta histograma ºi puteþi efectua reglajele astfel încât imaginea sã nu fie nici
supraexpusã (cu prea mult alb), nici subexpusã (prea întunecatã) (pasul 5, pagina 21 ;
pagina 52).
Reglarea sensibilitãþii ISO
ISO este unitatea de mãsurã (pentru sensibilitate) care aratã câtã luminã primeºte un dispozitiv
de formare a imaginii (echivalent cu filmele foto). Chiar dacã expunerea este aceeaºi, imaginile
vor diferi în funcþie de sensibilitatea ISO.
Parametrul [ISO] este folosit pentru reglarea sensibilitãþii T pagina 63
Sensibilitate ISO mare
Sunt înregistrate imagini luminoase chiar ºi atunci când se
fotografiazã în spaþii întunecate. Imaginea tinde însã sã
prezinte zgomot.
Sensibilitate ISO scãzutã
Înregistreazã o imagine mai uniformã, care însã poate fi mai
întunecatã.
31
Culoare
În legãturã cu efectele de luminã
Culoarea aparentã a subiectului este influenþatã de condiþiile de iluminare.
Exemplu : Culoarea unei imagini este influenþatã de sursele de iluminare
Starea vremii /
iluminare
Daylight
(lumina zilei)
Cloudy
(înnorat)
Fluorescent
Incandescent
Caracteristicile
luminii
Alb
(standard)
Albãstrui
Tentã albastrã
Roºiatic
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de reglaj automat.
Puteþi regla însã ºi manual tonurile de culoare cu ajutorul opþiunii [White Bal] (pagina 62).
Calitate
În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea
imaginii
O imagine digitalã este alcãtuitã dintr-o colecþie de puncte minuscule denumite pixeli.
Dacã imaginea conþine un numãr mare de puncte înseamnã cã este de mari dimensiuni, cã
ocupã mai multã memorie ºi cã prezintã subiectul pânã în mici detalii. “Dimensiunea imaginii”
este exprimatã prin numãrul de pixeli.
Cu toate cã diferenþele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine ºi procesarea
datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimatã sau prezentatã pe monitorul unui
calculator personal.
Descrierea pixelilor ºi a dimensiunii imaginii
1 Dimensiunea imaginii : 7 M (numai la DSC-H5)
3.072 pixeli × 2.304 pixeli = 7.077.888 pixeli
2 Dimensiunea imaginii : 6 M (numai la DSC-H2)
2.816 pixeli × 2.112 pixeli = 5.947.392 pixeli
3 Dimensiunea imaginii : VGA (E.Mail)
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
32
Alegerea dimensiunii imaginii (T pasul 4 la pagina 19)
Multe puncte (Calitate
superioarã a imaginii ºi
fiºier de dimensiune mai
mare)
Puþine puncte (Calitate
slabã a imaginii, dar fiºier
de dimensiune redusã)
Pixel
Varianta implicitã este marcatã cu simbolul
Dimensiunea
imaginii
7M (3072 × 2304)
(doar la DSC-H5)
: Imprimare
b Exemplu
pânã la dimensiune A3
(DSC-H5) / A4 (DSC-H2)
ataºatã care sã
b Imagine
fie transmisã prin e-mail
Exemplu :
.
Sugestii pentru utilizare
Mai mare
Pentru imprimarea de imagini în format pânã la A3
3:21) (3072 × 2048)
(doar la DSC-H5)
Pentru raportul laturilor de 3:2
6M (2816 × 2112)
(doar la DSC-H2)
Pentru imprimarea de imagini în format pânã la A4
3:21) (2816 × 1872)
(doar la DSC-H2)
Pentru raportul laturilor de 3:2
5M (2592 × 1944)
(doar la DSC-H5)
Pentru imprimarea de imagini în format pânã la A4
3 M (2048 × 1536)
Mai micã
Imprimare de pânã la 13 × 18 cm
2 M (1632 × 1224)
Imprimare de pânã la 10 × 15 cm
VGA (640×480)
16:9 2)
(1920×1080)
Pentru transmiterea imaginilor ataºate prin E-mail
Pentru vizualizarea imaginilor la un televizor
panoramic HDTV 16:9 3)
Imaginile sunt înregistrate cu acelaºi raport de 3:2 al laturilor ca ºi la imprimarea pe
hârtie fotograficã sau la imprimarea cãrþilor poºtale.
2)
La imprimare este posibil sã fie eliminate ambele margini ale imaginii (pagina 118).
3)
Vã puteþi bucura de imagini de înaltã calitate conectând camera prin intermediul
slotului “Memory Stick” sau cu ajutorul unei conexiuni USB.
1)
Dimensiunea
imaginii filmului
Cadre/ secundã
Sugestii pentru utilizare
640 (Fine) 640×480
Aprox. 30
Vizualizare la televizor (înaltã calitate)
640 (Standard) 640×480
Aprox. 17
Vizualizare la televizor (standard)
160 160×112
Aprox. 8
Pentru E-mail
Stabilirea calitãþii imaginii (raportul de compresie) în combinaþie
- pagina 63
Puteþi stabili raportul de compresie când sunt memorate imaginile digitale. Când alegeþi un
raport de compresie mare, imaginile sunt lipsite de fineþea detaliilor însã este obþinut un
fiºier de dimensiuni mai mici.
33
Identificarea pãrþilor
Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze.
1 Indicator luminos POWER (pasul 2,
pagina13)
2 Selector rotativ de mod (49)
3 Buton
/BRK (57)
1 Buton
27)
(redare) (pasul 6, pagina
4 Buton declanºator (pasul 5, pag.23)
2Buton FINDER / LCD (pasul 5, pagina
25)
5 Disc de reglaj (49)
3 Vizor (pasul 5, pagina 19)
6 Buton FOCUS (54)
4 Buton rotativ de reglare a vizorului
(pasul 5, pagina 17)
7 Microfon
8 Indicator luminos al cronometrului
propriu (pasul 5, pagina 22) / Sursã
de luminã AF (75)
9 Lentile
0 Bliþ (pasul 5, pagina 21)
qa Brida pentru cureaua de umãr (36)
qs Mufã A/V OUT (107)
qd Mufã
(USB) (89)
qf Capac de protecþie a mufelor
5 Ecran LCD (43)
6 Buton de comandã
Meniu activ: v/V/b/B/z (pasul
2, pagina 16)
/ /
(pasul 5,
Meniu oprit: /
pagina 21)
7 Buton
(Dimensiunea
imaginii/ªtergere) (paºii 4 ºi 6,
paginile 18, 27)
8 Indicator luminos de acces (pasul
4, pagina 19)
9 Buton
pagina 20)
(steady shot) (pasul 5,
0 Buton POWER (pasul 2, pagina 16)
34
qa La înregistrare : Butoane de mãrire
(W/T) (pasul 5, pagina 23)
La redare : Buton
/
(pentru
mãrirea la redare) / Buton
(Index) (pasul 6, pagina 28)
qs Buton
(starea ecranului) (43)
qd Buton MENU (59)
w; Trepied (în partea de jos a
aparatului)
• Folosiþi un trepied al cãrui ºurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm (7/32
inch). Nu veþi putea prinde în siguranþã
camera de trepiede care au ºuruburi
mai lungi ºi este posibil sã deterioraþi
camera foto.
qf Brida pentru cureaua de umãr (36)
q g Capac pentru compartimentul
cablului de reþea Pentru a utiliza
adaptorul de reþea AC-LS5K (care nu
este furnizat)
Pentru detalii consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte adaptorul de
reþea.
• Nu prindeþi cablul când închideþi capacul
qh Difuzor (în partea de jos)
qj Capacul compartimentului pentru
“Memory Stick Duo” (pasul 3, pagina
18)
qk Butonul OPEN (în partea de jos)
(pasul 1, pagina 14)
ql Capacul compartimentului pentru
baterii (pasul 1, pagina 14)
35
Ataºarea curelei de umãr ºi a
capacului lentilelor
Montarea manºonului lentilelor
Când înregistraþi în condiþii de luminã
puternicã, spre exemplu ziua în exterior, vã
recomandãm sã folosiþi manºonul pentru
lentile pentru a reduce deteriorarea calitãþii
imaginilor cauzatã de excesul de luminã.
1 Montaþi inelul adaptor.
2 Poziþionaþi manºonul lentilelor aºa cum
este indicat în imaginea de mai jos ºi
rotiþi-l în sens orar pânã ce se aude un
clic.
• Puteþi ataºa capacul lentilelor când este
montat manºonul acestora.
• Când folosiþi manºonul lentilelor, aveþi
grijã de urmãtoarele :
– poate fi obstrucþionatã lumina provenitã
de la sursa AF.
– poate fi blocatã lumina emisã de bliþ,
cauzând apariþia unor umbre atunci
când este folosit bliþul încorporat.
36
Pãstrarea
lentilelor
manºonului
Pentru pãstrare, manºonul lentilelor poate fi
ataºat în poziþie inversã când nu este folosit.
Poziþionaþi manºonul lentilelor aºa cum este
ilustrat mai jos ºi rotiþi-l în sens orar pânã ce
se aude un clic.
Montarea
lentilelor
de
conversie (care nu sunt
furnizate)
Când doriþi sã accentuaþi unghiul panoramic
la înregistrare sau mãrirea obiectelor situate
la distanþã, montaþi lentilele de conversie.
1 Montaþi inelul adaptor.
2 Ataºaþi lentilele de conversie.
• Pentru detalii, citiþi instrucþiunile de
utilizare care însoþesc lentilele de
conversie.
37
Indicatori de ecran
1
Pentru detalii legate de funcþionare,
consultaþi paginile indicate între paranteze.
Indicatori
Semnificaþie
y
Perioada rãmasã de
autonomie (pasul 1, pag.
14)
z
Indicator AE/AF blocat
(pasul 5, pag. 23)
Când înregistraþi imagini statice
Mod de înregistrare (49, 57)
BRK
Echilibrul de alb (62)
STBY REC
Când înregistraþi filme
/
/
/
Starea de aºteptare / modul
de înregistrare a unui film
(pasul 5, pag. 20)
/ Selector rotativ de mod
/ (Selecþia scenei)
/
PSAM
(pasul 5, pag. 26)
Selector rotativ de mod
(pag. 49)
Modul Camera (pasul 5, pag.
20)
SL
Modul bliþ (pasul 5, p. 21)
Încãrcarea bliþului
Scala de mãrire (73, T pasul
5, pag. 23)
Reducerea efectului de ochi
roºii (pag. 74)
REAR
Sincronizarea bliþului (76)
Claritate (pag. 64)
Contrast (pag. 64)
Lentile de conversie (pag. 77)
Iluminare AF (pag. 75)
Metoda de mãsurare
(pag. 61)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
38
Efecte de imagine (pag. 61)
2
Indicatori
3
Semnificaþie
Indicatori
Peaking High Accentuarea conturului (56)
Peaking Low
Dimensiunea imaginii
(pasul 4, pag. 19)
•
ºi
sunt afiºate
numai pentru DSC-H5
•
este afiºat numai
pentru DSC-H2
•
este afiºat numai dacã
este activã opþiunea Multi
Burst
Peaking Off
Indicator de reglare manualã
a focalizãrii (56)
z Set
Distanþã prestabilitã de
focalizare (pag. 55)
Expunere reglatã manual (56)
Macro (pasul 5, pag. 22)
Semnificaþie
FINE STD
Calitatea imaginii (pag. 63)
Directorul de înregistrare
(79)
• Acest simbol nu apare la
folosirea memoriei interne.
Focalizare manualã (54)
S AF M AF C AF Modul AF (73)
Indicatorul careului
telemetrului (54)
Capacitatea rãmasã
neocupatã din memoria
internã (45)
Steady shot OFF (pasul 5,
pag. 25)
Capacitatea rãmasã liberã
pe “Memory Stick” (44)
00:00:00
[00:28:05]
Durata înregistrãrii [durata
maximã a înregistrãrii] (44,
45)
1/30”
Interval “Multi burst” (64)
400
Numãrul rãmas de imagini
ce mai pot fi înregistrate (44,
45)
Cronometrul propriu (pasul
5, pag. 22)
C:32:00
Afiºaj de autodiagnosticare
(121)
Numãrul ISO (63)
39
Indicatori de ecran (continuare)
4
Indicatori
5
Semnificaþie
Indicatori
Avertisment de vibraþii (29)
• Vã semnaleazã cã vibraþiile
vã vor împiedica sã
înregistraþi imagini clare
deoarece iluminarea este
insuficientã. Puteþi însã
fotografia chiar dacã apar
vibraþii. Vã recoman-dãm
însã sã activaþi funcþia antineclaritate, sã folosiþi bliþul
pentru o iluminare mai bunã
sau sã utilizaþi un trepied
ori alte mijloace pentru a
þine camera nemiºcatã.
E
Avertisment pentru baterie
consumatã (47, 121)
+
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
(61)
Semnificaþie
Histogramã (43, 54).
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului (52)
• La anumite viteze* ale
obturatorului, camera
activeazã funcþia NR
pentru a reduce zgomotul
imaginii.
* Dacã pentru [ISO] este
aleasã varianta [Auto],
sau între [80] ºi [200] :
1/6 sec. sau mai puþin ;
Dacã pentru [ISO] este
aleasã o varianta de la
[400] la [1000], sau dacã
selectorul rotativ de
mod este în poziþia
(sensibilitate mare) viteza
obturatorului : este 1/25
sec. sau mai micã.
Careul telemetrului de auto
focalizare (54).
125
Viteza obturatorului (52)
F3.5
Valoarea aperturii (52)
+2.0EV
Valoarea nivelului EV (53,
pasul 5, pag. 21)
Distanþã prestabilitã de
focalizare (pag. 55)
Expunere reglatã manual (56)
Meniu (59)
(nu este afiºat
pe ecran la pag.
precedentã)
40
Când sunt redate imagini
statice
1
Indicatori
Semnificaþie
y
Perioada rãmasã de
autonomie (pasul 1, pagina
14)
Modul de înregistrare
(49, 57)
Dimensiunea imaginii
(pasul 4, pag. 19)
Modul redare (pasul 6, pag.
27)
Când sunt redate filme
-
Protect (66)
Marcaj pentru imprimare
(DPOF) (105)
Schimbarea directorului (65)
• Acestea nu apar când
folosiþi memoria internã a
aparatului
1.3
Step
Scala de mãrire (pasul 6,
pag. 28)
Redare cadru cu cadru (58)
12 / 16
N
Redare (pasul 6, pag. 27)
Volum (pasul 6, pag. 27)
2
Indicatori
Semnificaþie
101-0012
Numãr director - fiºier (65)
Barã de evoluþie pentru
redare (pasul 6, pag. 27)
41
Indicatori de ecran (continuare)
3
Indicatori
5
Semnificaþie
Indicatori
Conectare PictBridge (103)
Histogramã (43, 54).
• Când afiºarea histogramei
este dezactivatã apare
Director de înregistrare (79)
• Aceasta nu apare când
utilizaþi memoria internã.
Director de redare (65)
• Aceasta nu apare când
utilizaþi memoria internã.
Capacitatea rãmasã
neocupatã din memoria
internã (45)
Capacitatea rãmasã a liberã
pe “Memory Stick” (44)
8/8 12/12
Numãrul imaginii / Numãrul
de imagini înregistrate în
directorul selectat
C:32:00
Afiºaj de autodiagnosticare
(121)
00:00:12
Contor (pasul 6, pag. 27)
4
Indicatori
Semnificaþie
Conectare PictBridge (104)
• Nu decuplaþi cablul USB
cât timp este afiºat
simbolul .
+2.0EV
Valoarea expunerii (21, 53)
Numãrul ISO (63)
Metoda de mãsurare
(pag. 61)
Bliþ
Echilibrul de alb (62)
500
Viteza obturatorului (52)
F3.5
Valoarea aperturii (52)
Imaginea redatã (pasul 6,
pag. 27)
42
Semnificaþie
simbolul
.
2006 1 1
9:30 AM
Data/ora la care a fost
înregistratã imaginea
redatã
Meniu (59)
z PAUSE
z PLAY
Redarea imaginilor Multi
Burst în serie (57)
bB BACK/
Selecteazã imaginile
NEXT
v VOLUME Regleazã volumul
V
Modificarea interfeþei de ecran
La fiecare apãsare a butonului
(comutator pentru starea ecranului), afiºajul
se modificã dupã cum este prezentat mai jos.
Butonul
(comutator
pentru starea
ecranului)
Histogramã activã
Afiºarea
histogramei
Indicatori opriþi
Indicatori porniþi
• Apãsând butonul
(comutator pentru
starea ecranului) mai mult timp, puteþi mãri
iluminarea din spate a ecranului LCD
(numai la DSC-H5) / iluminarea din spate
a vizorului (pag. 81, pasul 5).
• Când pentru interfaþa histogramei este
aleasã varianta pornit (on), informaþiile
legate de imagini sunt afiºate în timpul
redãrii.
• Histograma nu este afiºatã în urmãtoarele
situaþii :
La înregistrare
– Când este afiºat meniul,
– Când se înregistreazã filme.
La redare
– Când este afiºat meniul,
– În modul index,
– Când folosiþi mãrirea la redare,
– Când este rotitã o imagine staticã,
– Când sunt redate filme.
• Poate exista o diferenþã mare între
histograma afiºatã în timpul înregistrãrii
ºi cea din timpul redãrii în urmãtoarele
cazuri :
– Când bliþul lumineazã stroboscopic,
– Când viteza obturatorului este micã sau
mare.
• Este posibil ca histograma sã nu fie afiºatã
în cazul imaginilor înregistrate cu alte
camere.
43
Numãrul de imagini statice ºi durata filmelor
ce pot fi înregistrate
Tabelul de mai jos prezintã numãrul aproximativ de imagini statice ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate pe un “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã camerã foto. Valorile pot varia în
funcþie de condiþiile de înregistrare. Pentru detalii legate de dimensiunea ºi calitatea imaginilor,
consultaþi pasul 4, pagina 19, pag. 32
Numãrul de imagini statice
(Calitatea imaginii este [Fine] -pe rândul de sus- ºi [Standard] pe rândul de jos. )
-în numãr de imagini-
• Numãrul de imagini din tabel este valabil când pentru mod este aleasã varianta Normal.
• Dacã numãrul rãmas de imagini statice care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999,
este afiºat indicatorul “>9999”.
• Imaginile pot fi redimensionate ulterior ([Resize], pagina 68).
Durata de înregistrare a filmelor
(ore:minute:secunde)
• Filmele cu dimensiune de [640(Fine)] pot fi înregistrate numai pe un “Memory Stick PRO
Duo”.
• Când sunt redate cu aceastã camerã foto imagini înregistrate cu modele de echipamente
Sony anterioare, indicaþia afiºatã poate diferi de dimensiunea realã a imaginilor.
44
Dacã nu aveþi o unitate “Memory Stick
Duo” (Înregistrarea în memoria internã)
Camera fot©o are o memorie internã de 30 MB. Aceastã memorie nu poate fi detaºatã. Puteþi
înregistra imagini folosind memoria internã, chiar ºi atunci când în aparat nu este introdus
nici un card de memorie “Memory Stick Duo”.
• Filmele ale cãror imagini au dimensiunea [640(Fine)] nu pot fi înregistrate în memoria
internã.
Când este introdus în aparat un
card “Memory Stick Duo”
[Recording] (înregistrare) : imaginile sunt
înregistrate pe “Memory Stick Duo”.
[Playback] (redare) : sunt redate imaginile
înregistrate pe “Memory Stick Duo”.
[Menu, Setup, etc.] (meniu, reglaje, etc.) :
Diferite funcþii pot fi aplicate
imaginilor stocate pe “Memory Stick
Duo”.
Când în aparat nu este
introdus un card “Memory
Stick Duo”
[Recording] (înregistrare) : imaginile sunt
înregistrate în memoria internã.
[Playback] (redare) : sunt redate imaginile
înregistrate în memoria internã.
[Menu, Setup, etc.] (meniu, reglaje, etc.) :
Diferite funcþii pot fi aplicate
imaginilor stocate în memoria internã.
Numãrul de imagini statice ºi durata cât pot fi înregistrate filme în memoria internã sunt
urmãtoarele.
Numãrul de imagini statice (Calitatea imaginii este [Fine]
corespunzãtor liniei de sus ºi [Standard] celei de jos)
(numãrul de imagini)
1)
1)
Numai la DSC-H5
Numai la DSC-H2
Durata înregistrãrii filmelor
(ora:minutele:secundele)
45
În legãturã cu datele stocate în memoria internã
Vã recomandãm sã copiaþi datele (copie de siguranþã) fãrã greºealã, folosind una dintre
urmãtoarele metode.
Pentru a copia datele pe “Memory Stick Duo” (copie de siguranþã)
Pregãtiþi un “Memory Stick Duo” cu capacitatea de 32 MB sau mai mult, apoi parcurgeþi
procedura explicatã la [Copy] (copiere) -pagina 82.
Pentru a copia datele pe hard disk-ul calculatorului dvs. (copie
de siguranþã)
Parcurgeþi procedura explicatã la pagina 88-90, fãrã a introduce nici un card de memorie
“Memory Stick Duo” în camera foto.
• Nu puteþi transfera datele de imagini de pe “Memory Stick Duo” în memoria internã.
• Conectând camera ºi calculatorul printr-un cablu USB, puteþi copia datele stocate în
memoria internã pe un calculator, însã nu puteþi copia datele de pe calculator în memoria
internã.
46
Durata de funcþionare a bateriilor ºi numãrul
de imagini care pot fi înregistrate/redate
Tabelele urmãtoare prezintã estimativ
numãrul de imagini ce pot fi înregistrate/
redate ºi duratele de timp cât poate fi folositã
camera foto (perioadele de autonomie) în
condiþiile fotografierii în modul [NORMAL],
cu bateriile (furnizate) complet încãrcate,
într-un spaþiu unde temperatura este de 25°C
(77°C). Aproximarea numãrului de imagini
ce pot fi înregistrate sau redate þine cont de
necesitatea schimbãrii unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”. Este posibil ca în
realitate, numerele sã fie mai mici decât cele
indicate în tabele, în funcþie de condiþiile de
folosire a camerei.
• Capacitatea bateriilor scade în timp precum
ºi odatã cu creºterea numãrului de utilizãri
(pagina 126).
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate /
vizualizate ºi durata de funcþionare a
bateriilor descresc în urmãtoarele condiþii:
– La temperaturi scãzute ale mediului
înconjurãtor,
– Când folosiþi bliþul frecvent,
– Dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– Dacã este utilizatã frecvent funcþia de
mãrire,
– Când pentru opþiunea LCD Backlight
(luminozitate LCD) -numai la DSC-H5EVF Backlight (luminozitate EVF) este
aleasã o variantã ridicatã,
– Dacã pentru opþiunea [AF Mode] este
aleasã varianta [Monitor] sau
[Continuous],
– Când pentru opþiunea [STEADY SHOT]
este aleasã varianta [Continuous],
– Dacã energia bateriilor este scãzutã.
Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– Când pentru opþiunea
(P-Qualitycalitatea imaginii) este aleasã varianta
[Fine],
– Când pentru opþiunea [AF Mode] este
aleasã varianta [Single],
– Când pentru opþiunea [STEADY SHOT]
este aleasã varianta [Shooting],
– Când se înregistreazã o imagine la
fiecare 30 sec.,
– Când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei,
– Când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze,
– Când se porneºte ºi se opreºte aparatul
o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera &
Imaging Products Association)
• Numãrul de imagini înregistrate / durata
de viaþã a bateriilor nu depinde de
dimensiunea imaginii.
La vizualizarea imaginilor
statice
La înregistrarea imaginilor
statice
• Imaginile sunt vizualizate câte una singurã
pe ecran, în ordine, la intervale de circa
trei secunde.
La înregistrarea filmelor
• La înregistrarea filmelor în mod continuu,
dimensiunea imaginilor fiind de [160].
47
Utilizarea discului de reglaj
Discul de reglaj este utilizat pentru a modifica valorile opþiunilor când înregistraþi folosind
modurile manuale de reglaj (modul de prioritate a vitezei obturatorului, modul de prioritate a
aperturii, modul manual de stabilire a expunerii) sau reglajul EV.
Rotind discul de reglaj, veþi putea de asemenea sã vizualizaþi imaginile urmãtoare / precedente.
Disc de reglaj
Pentru a selecta valoarea
Rotiþi discul de reglaj pentru a schimba valoarea pe care vreþi sã o reglaþi.
Pentru a selecta elementul de reglaj
Rotiþi discul de reglaj pentru a selecta elementul de reglaj a cãrui valoare vreþi sã o stabiliþi.
La stabilirea valorii
Valorile se modificã în galben.
Valoarea afiºatã este stabilitã.
galben (reglabil)
galben (reglabil)
Apãsaþi discul de reglaj pentru a comuta interfaþa
pentru a comuta între selectarea unui element ºi
interfaþa de stabilire a valorii corespunzãtoare.
La selectarea elementului de reglaj
galben (selectabil)
galben (selectabil)
Deplaseazã indicaþia V galbenã
pentru a selecta valoarea doritã.
• Nu puteþi stabili un element de reglaj care nu poate fi selectat.
48
Utilizarea selectorului rotativ de mod
Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei pe care vreþi sã o folosiþi.
Selector rotativ de mod
: Înregistrarea filmelor
T (pasul 5, p. 17)
Buton de comandã
Moduri de înregistrare a imaginilor statice
:
Modul de reglaj automat
Permite înregistrarea cu uºurinþã atunci când reglajele sunt stabilite automat.
T (pagina 23)
P:
Modul de înregistrare automatã folosind un program
Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã automat (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii). Puteþi totodatã sã selectaþi ºi diferite
reglaje folosind meniul.
(Pentru detalii legate de funcþiile disponibile T pagina 60)
S:
A:
Modul de înregistrare cu prioritate a vitezei obturatorului
Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual viteza obturatorului (p. 52).
Puteþi de asemenea sã alegeþi diferite variante folosind meniul.
(Pentru detalii legate de funcþiile disponibile T pagina 60)
Modul de înregistrare automatã folosind un program
Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual valoarea aperturii (p. 49).
Puteþi de asemenea sã alegeþi diferite variante folosind meniul.
(Pentru detalii legate de funcþiile disponibile T pagina 60)
M:
Modul de înregistrare cu reglarea manualã a expunerii
Vã permite sã înregistraþi dupã reglarea manualã a expunerii (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii) (pagina 53).
Puteþi totodatã sã selectaþi diferite reglaje folosind meniul.
(Pentru detalii legate de funcþiile disponibile T pagina 60)
: Modul de Selecþie a Scenei
Vã permite sã înregistraþi folosind unele reglaje predefinite, adecvate scenei
vizate. T (pasul 5, pagina 26)
49
În acest manual de instrucþiuni, poziþia selectorului rotativ de mod este indicatã sub forma :
Nu este disponibil
Este disponibil
Selecþia scenei
Pentru detalii T (pasul 5, pagina 24)
Pentru a fotografia o imagine corespunzãtor condiþiilor de înregistrare, camera stabileºte o
combinaþie de funcþii.
( : puteþi selecta reglajul dorit)
Macro
50
Bliþ
Echilibru
de alb
Nivelul bliþului
Burst/ Multi Burst/
Exposure Bracket
Realizarea de reglaje manuale pentru
înregistrare
Camera regleazã automat focalizarea ºi expunerea, însã puteþi regla ºi manual aceste opþiuni.
Selector
rotativ de mod
Buton FOCUS
Disc de reglaj
Valoarea aperturii
Valoarea expunerii
Viteza
obturatorului
Caracteristici ale
vitezei obturatorului
Mai repede
Obiectele aflate
în miºcare par cã
s-au oprit.
Mai încet
Obiectele aflate
în miºcare par sã
continue
deplasarea.
Caracteristici ale aperturii
(valoarea F)
Deschis
Domeniul de
focalizare se
îngusteazã atât
în faþã, cât ºi în
adâncime.
Închis
Domeniul de
focalizare se lãrgeºte
atât în faþã, cât ºi
în adâncime.
Înregistrare folosind opþiunea
Program Shift
Puteþi modifica combinaþia dintre valoarea aperturii ºi viteza obturatorului în timp ce menþineþi
fixã luminozitatea.
1 Alegeþi cu ajutorul discului de reglaj combinaþia doritã dintre valoarea aperturii ºi viteza
obturatorului (pagina 48).
Cât timp valoarea aperturii ºi viteza obturatorului
sunt modificate, pe ecran apare indicaþia P*.
2 Înregistraþi imaginea.
Pentru a renunþa la Program Shift, rotiþi discul de reglaj pentru ca indicaþia P* sã revinã P.
• Nu puteþi schimba combinaþia dintre valoarea aperturii ºi viteza obturatorului când butonul
declanºator este apãsat pe jumãtate.
• La modificarea luminozitãþii, se modificã ºi valoarea aperturii ºi viteza obturatorului când
este menþinutã valoarea modificatã.
51
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este posibil sã nu puteþi schimba combinaþia dintre
valoarea aperturii ºi viteza obturatorului.
• Când este modificat reglajul modului bliþ, se renunþã la Program Shift.
• Dacã puneþi selectorul rotativ de mod în altã poziþie decât P sau dacã este opritã alimentarea,
se renunþã la Program Shift.
Înregistrare în modul cu prioritatea
vitezei obturatorului
Pentru a stabili manual viteza obturatorului.
1 Alegeþi cu ajutorul discului de reglaj viteza obturatorului (pagina 48).
Puteþi alege o vitezã a obturatorului cuprinsã între 1/1000 ºi 30 secunde.
2 Înregistraþi imaginea.
• Vitezele obturatorului de o secundã sau mai mult sunt indicate sub forma [”], de ex. 1”.
• Dacã alegeþi anumite viteze ale obturatorului*, funcþia de reducere a zgomotului -NR slow
shutter- se activeazã automat pentru a diminua zgomotul imaginilor, iar pe ecran apare
indicaþia “NR”.
* Când pentru [ISO] este aleasã valoarea [Auto] sau de la [80] la [200] : 1/6 secunde sau
mai lent.
Când pentru [ISO] nu este aleasã o valoare între [400] ºi [1000] : 1/25 secunde sau mai
lent.
• Când stabiliþi o vitezã a obturatorului redusã, se recomandã folosirea unui trepied pentru
a evita efectele nedorite ale vibraþiilor.
• Dacã stabiliþi viteze reduse ale obturatorului, procesarea datelor poate dura mai mult timp.
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valorile indicatorilor
afiºate pe ecran clipesc când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Puteþi înregistra în
respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi mai întâi valoarea afiºatã
intermitent.
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (bliþ forþat) sau
(fãrã bliþ).
• Când viteza obturatorului este mare, cantitatea de luminã a bliþului poate fi insuficientã, cu
toate cã acesta lumineazã.
Înregistrarea în modul cu prioritatea
aperturii
Puteþi regla manual cantitatea de luminã care sã treacã prin lentile.
1 Alegeþi cu ajutorul discului de reglaj o valoare a aperturii (pagina 48).
– Dacã pentru mãrire este aleasã o valoare din extremitatea W, apertura poate lua valori
între F2.8 ºi F8.0.
– Dacã pentru mãrire este aleasã o valoare din extremitatea T, apertura poate lua valori
între F3.7 ºi F8.0.
2 Înregistraþi imaginea.
• Viteza obturatorului este reglatã automat luând valori între 1/1000 ºi 8 secunde. Dacã
stabiliþi o valoare a aperturii de F 5,6 sau mai mult, valorile încep automat de la 1/2000
secunde.
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valorile indicatorilor
afiºate pe ecran clipesc când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Puteþi înregistra în
respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi mai întâi valoarea afiºatã
intermitent.
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (bliþ forþat), SL (încetinire sincronã) sau
(fãrã bliþ).
52
Înregistrare în modul cu reglarea
manualã a expunerii
Puteþi regla manual viteza obturatorului ºi valoarea aperturii.
1 Alegeþi cu ajutorul discului de reglaj o vitezã a obturatorului (pagina 48).
2 Alegeþi cu ajutorul discului de reglaj o valoare a aperturii (pagina 48).
Diferenþa dintre reglajele efectuate ºi expunerea adecvatã estimatã de camera foto este
afiºatã pe ecran sub forma valorii EV (vezi mai jos). Indicaþia 0EV aratã cã valoarea
stabilitã este consideratã optimã ºi de aparat.
3 Înregistraþi imaginea.
• Aparatul menþine reglajele efectuate ºi dupã oprirea alimentãrii. Odatã ce aþi stabilit valoarea
doritã, puteþi obþine aceeaºi expunere prin simpla poziþionare a selectorului rotativ de mod
în dreptul indicaþiei M.
• Dacã nu se obþine o expunere adecvatã dupã realizarea reglajelor, valorile indicatorilor
afiºate pe ecran clipesc când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. Puteþi înregistra în
respectivele condiþii, însã noi vã recomandãm sã ajustaþi mai întâi valoarea afiºatã
intermitent.
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (bliþ forþat) sau
(fãrã bliþ).
Reglarea manualã a expunerii —
Luminozitatea imaginii (EV)
spre –
spre +
1 Apãsaþi b ( ) la butonul de comandã.
Valoarea expunerii devine de culoare galbenã.
Valoarea expunerii
(de culoare galbenã)
2 Alegeþi folosind discul de reglaj o valoare a expunerii (pagina 48).
Spre + : imaginea devine mai luminoasã.
0 EV
expunerea este stabilitã automat de camera foto.
Spre – : imaginea devine mai întunecatã.
• Pentru detalii legate de expunere T pagina 30
• Valoarea de compensare poate fi aleasã în trepte de 1/3 EV (între +2,0 EV ºi –2,0EV).
• Când subiectul este extrem de luminos ori de întunecat, sau când utilizaþi bliþul, este posibil
ca reglarea expunerii sã nu fie eficientã.
Continuã...
53
z Folosirea histogramei afiºate
Întunecat
A Numãr de pixeli
B Luminozitate
Luminos
Histograma este un grafic care prezintã
luminozitatea unei imagini. Puneþi mai întâi
selectorul rotativ de mod într-una dintre
poziþiile
, P, S, A sau Scene Selection,
apoi apãsaþi de mai multe ori butonul
pentru a fi afiºatã histograma. Graficul afiºat
indicã o imagine întunecatã dacã valorile
sunt concentrate spre stânga, respectiv o
imagine luminoasã când valorile sunt
concentrate spre dreapta. Histograma este
utilã ca referinþã pentru verificarea expunerii
în timpul reglãrii acesteia.
• Histograma este afiºatã când selectorul rotativ de mod este în poziþia M sau când este
redatã o singurã imagine, fãrã a putea însã sã reglaþi expunerea.
Alegerea unei metode de focalizare
Puteþi schimba metoda de focalizare. Apãsaþi de mai multe ori butonul FOCUS când este
dificil sã obþineþi o focalizare corespunzãtoare folosind modul automat.
(
: varianta de reglaj implicitã)
Multipoint AF -Focalizare Focalizeazã automat pe un subiect calculând focalizarea
automatã în mai multe pentru întreg careul telemetrului. Când selectorul rotativ
puncte (
)
de mod este în poziþia , este disponibilã numai varianta
Multipoint AF.
• Acest mod este util când subiectul nu se aflã în centrul
cadrului vizat.
Careul telemetrului de
auto focalizare
Indicatorul careului telemetrului
de auto focalizare
Center AF - Focalizare Focalizeazã automat pe un subiect aflat în apropierea
automatã în centru (
) centrului careului.
• Folosirea acestei variantei cu funcþia AF lock vã permite
sã înregistraþi compoziþia de imagine doritã.
Careul telemetrului de
auto focalizare
Indicatorul careului telemetrului
de auto focalizare
54
Flexible Spot AF - Focalizeazã pe un subiect de dimensiuni foarte mici sau
Focalizare punctualã pe o zonã extrem de restrânsã. Varianta Flexible Spot AF
)
automatã (
vã permite sã înregistraþi compoziþia de imagine doritã.
• Pentru realizarea reglajelor corespunzãtoare metodei
Flexible Spot AF, urmaþi procedura prezentatã în
continuare.
• Aceastã variantã este utilã când înregistraþi folosind
un trepied un subiect aflat în afara zonei centrale.
• Când înregistraþi un subiect care se deplaseazã, aveþi
grijã ca subiectul sã nu iasã din careul telemetrului de
auto focalizare.
Manual focus - Focalizare Focalizeazã pe un subiect apelând la distanþe prestabilite
manualã
pânã la acesta.
• Pentru prestabilirea distanþelor, urmaþi procedura
prezentatã la pagina 56.
• Când înregistraþi un subiect aflat dincolo de un geam
sau de o plasã, este dificil sã obþineþi focalizarea
adecvatã în mod automat. În astfel de cazuri, se
recomandã utilizarea metodei de Focalizarea manualã.
• AF este prescurtarea pentru Auto Focalizare (focalizare automatã).
• Când înregistraþi filme, se recomandã varianta Multi point AF deoarece Auto Focalizarea
acþioneazã chiar dacã apar unele vibraþii.
• Dacã folosiþi [Digital Zoom] (mãrirea digitalã) sau [AF Illuminator] (Sursa AF), au prioritate
la deplasare AF subiectele poziþionate în sau lângã centrul cadrului. În acest caz indicatorul
, sau clipeºte, iar careul telemetrului de auto focalizare nu este afiºat.
Pentru a efectua reglajele corespunzãtoare metodei Flexible Spot AF
(Flexible Spot AF).
1 Apãsaþi de mai multe ori butonul FOCUS pentru a selecta
Culoarea careului telemetrului de focalizare automatã se schimbã din alb în galben.
Careul telemetrului de auto focalizare
(galben : reglabil / alb : fixat)
Indicatorul careului telemetrului
de auto focalizare
2 Deplasaþi cu ajutorul secþiunilor v/V/b/B ale butonului de comandã careul telemetrului
de auto focalizare în punctul unde doriþi sã focalizaþi, apoi apãsaþi z.
Careul telemetrului de focalizare automatã devine din galben, alb.
Pentru a deplasa din nou careul telemetrului de auto focalizare, apãsaþi din nou butonul
z.
• Când careul telemetrului de auto focalizare este deplasat, pentru modul AF este aleasã
varianta [Monitor], iar la apãsarea butonului z se revine la modul stabilit în interfaþa de
reglaje.
• Odatã ce aþi schimbat metoda de focalizare, poziþia careului telemetrului de auto focalizare
pe care aþi stabilit-o este ºtearsã.
Continuã...
55
Pentru folosirea focalizãrii manuale
1 Apãsaþi de mai multe ori butonul FOCUS pentru a selecta 9.
Este afiºatã bara de evoluþie pentru focalizarea manualã.
Accentuarea conturului subiectului focalizat
Bara de evoluþie pentru focalizarea manualã
Domeniul de focalizare între 2 ºi 90 cm :
Domeniul de focalizare între 90 cm ºi
:
Indicator de focalizare
(galben : ajustabil / alb : fixat)
2 Puneþi cursorul barei de evoluþie în dreptul distanþei dorite cu ajutorul secþiunilor b/B
ale butonului de comandã
• Dacã simbolul 9 clipeºte, indicã o limitare a reglajelor focalizãrii.
• Când folosiþi funcþia Expanded Focus (pagina 76), imaginea de pe ecran este mãritã de
douã ori pentru a se focaliza mai uºor (Reglajul stabilit implicit).
3 Apãsaþi z. Simbolul 9 se schimbã din galben în alb. Pentru a efectua un nou reglaj,
apãsaþi din nou butonul z.
• Informaþiile privind distanþa prestabilitã de focalizare în cazul focalizãrii manuale este
aproximativã. Dacã îndreptaþi lentilele în sus sau în jos, eroarea va creºte.
• Selecþia distanþei este limitatã conform scalei de mãrire sau reglajelor efectuate pentru
opþiunea [Convesion Lens] (Lentile de conversie).
• Dupã schimbarea metodei de focalizare, distanþa pentru focalizarea manualã este ºtearsã.
z Accentuarea conturului subiectului care se aflã în poziþia de focalizare (Peaking)
Conturul subiectului de pe ecran este accentuat cu albastru pentru a se facilita focalizarea.
Stabiliþi nivelul de accentuare a conturului cu ajutorul v/V de la butonul de comandã în
timp ce reglaþi manual focalizarea.
(
56
: varianta de reglaj implicitã)
Peaking High
Este stabilit un nivel ridicat de accentuare a conturului.
Peaking Low
Este stabilit un nivel scãzut de accentuare a conturului.
Peaking Off
Nu este folositã funcþia de accentuare a conturului.
Înregistrarea în mod continuu
Înregistrarea în mod continuu
Alege modul continuu de înregistrare prin apãsarea de mai multe ori a butonului
Buton
/ BRK
(
Burst (
)
/ BRK.
: varianta de reglaj implicitã)
Înregistreazã numãrul maxim de imagini succesive (consultaþi tabelul
urmãtor) la apãsarea ºi menþinerea apãsat a butonului declanºator.
• Când dispare indicaþia “Recording”, puteþi înregistra urmãtoarea
imagine.
Exposure
Înregistreazã o serie de trei imagini cu valori diferite ale expunerii
Bracket (BRK) stabilite automat.
spre +
expunere corectã
spre –
• Când selectorul rotativ de mod este în poziþia , nu puteþi selecta
varianta Exposure Bracket (Expuneri adiacente).
• Puteþi alege imaginea cu expunerea adecvatã dupã înregistrare,
când nu puteþi înregistra imagini de bunã calitate datoritã
luminozitãþii subiectului.
• Puteþi stabili valoarea diferenþei de expunere cu ajutorul opþiunii
[Bracket Step] (diferenþa dintre expuneri), pagina 63.
Multi Burst
(
)
La apãsarea butonului declanºator sunt înregistrate 16 cadre
succesive sub forma unei singure imagini statice.
• Aceastã facilitate este utilã spre exemplu pentru a vã urmãri poziþia
în timpul efectuãrii unui sport.
• Puteþi stabili intervalul de înregistrare pentru modul Multi Burst cu
ajutorul opþiunii [Interval] (pagina 64).
Normal
Nu înregistreazã în mod continuu.
În legãturã cu Burst
• Pentru bliþ este aleasã varianta (fãrã bliþ).
• La înregistrarea folosind cronometrul propriu, este înregistratã o serie de cel mult cinci
imagini.
• Nu puteþi alege anumite viteze ale obturatorului.
Când pentru [ISO] este aleasã valoarea [Auto] sau de la [80] la [200] : 1/6 secunde sau mai
lent.
Când pentru [ISO] nu este aleasã o valoare între [400] ºi [1000] : 1/25 secunde sau mai lent.
57
• Când bateria are puþinã energie sau când memoria internã ori unitatea “Memory Stick Duo”
sunt complet ocupatã, înregistrarea în modul Burst înceteazã.
• Intervalul dintre înregistrãri este de aproximativ 0,9 secunde (DSC-H5) sau 0,8 secunde
(DSC-H2).
Numãrul maxim de înregistrãri continue
unitate de mãsurã : imagini
În legãturã cu Exposure Bracket
• Pentru bliþ este aleasã varianta (fãrã bliþ).
• Focalizarea ºi echilibrul de alb sunt stabilite pentru prima imagine, dupã care sunt folosite
ºi pentru celelalte imagini.
• Când expunerea este reglatã manual (pagina 53) ea este variatã în funcþie de luminozitate.
• Intervalul dintre douã înregistrãri este de circa 0,9 secunde (DSC-H5) sau 0,8 secunde
(DSC-H2).
• Dacã subiectul este prea luminos sau prea întunecat, este posibil sã nu puteþi înregistra
adecvat folosind diferenþa de expunere stabilitã.
• Nu puteþi alege anumite viteze ale obturatorului.
Când pentru [ISO] este aleasã valoarea [Auto] sau de la [80] la [200] : 1/6 sec. sau mai lent.
Când pentru [ISO] nu este aleasã o valoare între [400] ºi [1000] : 1/25 sec. sau mai lent.
• Este posibil sã nu puteþi înregistra imagini în modul Exposure Bracket în funcþie de varianta
stabilitã pentru Scenã (pagina 53).
În legãturã cu Multi Burst
58
• Puteþi reda imagini înregistrate folosind Multi Burst aplicând procedura urmãtoare.
– Pentru a face pauzã / a relua dupã pauzã : Apãsaþi secþiunea z a butonului de comandã.
– Pentru redarea cadru cu cadru : Apãsaþi b/B în modul pauzã. Apãsaþi z pentru reluarea
redãrii în serie.
• Nu puteþi utiliza urmãtoarele funcþii în modul Multi Burst :
– Mãrirea inteligentã (Smart Zoom),
– Bliþ (Flash),
– Divizarea unei serii de imagini înregistrate în modul Multi Burst,
– ªtergerea unui cadru dintr-o serie de imagini înregistrate în modul Multi Burst,
– Stabilirea unui interval dintre cadre diferit de [1/30] când selectorul rotativ de mod este
pus în poziþia .
– Stabilirea unei viteze a obturatorului mai micã de 1/30 secunde.
• La redarea unei serii de imagini înregistrate în modul Multi Burst folosind un calculator sau
o camerã care nu beneficiazã de funcþia Multi Burst, imaginea este afiºatã ca o unicã
imagine alcãtuitã din 16 cadre.
• Dimensiunea imaginilor înregistrate în modul Multi Burst este de 1 M.
• Este posibil sã nu puteþi înregistra imagini în modul Multi Burst în funcþie de modul stabilit
pentru Scenã (pagina 50).
Folosirea meniului
Utilizarea elementelor meniului
Butonul v/V/b/B
Selector rotativ
de mod
Butonul z
Butonul MENU
Buton de comandã
1
Înregistrare : Porniþi camera video , apoi alegeþi poziþia doritã a
Redare :
selectorului rotativ de mod.
Apãsaþi .
Elementele disponibile diferã în funcþie de poziþia selectorului rotativ de mod ºi de modul
înregistrare/redare.
2 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi elementul de meniu dorit folosind secþiunile b/B ale butonului
de comandã.
• Dacã elementul dorit nu este vizibil,
menþineþi apãsat b/B pânã ce acesta este
afiºat în interfaþã.
• Apãsaþi z dupã ce selectaþi un element
fiind în modul Redare.
4
Selectaþi varianta de reglaj doritã folosind V/v.
Varianta de reglaj aleasã de dvs. apare mãritã pe ecran ºi este aplicatã.
5 Apãsaþi MENU pentru ca meniul sã disparã.
Pentru a trece în modul înregistrare
Apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator pentru ca sã disparã meniul.
• Dacã existã un element de meniu care nu este afiºat, marcajele v/V apar pe marginile
spaþiului unde sunt afiºate de obicei elementele de meniu. Pentru afiºarea unui element
care nu apare pe ecran, selectaþi cu ajutorul butonului de comandã unul dintre aceste
marcaje.
• Nu puteþi regla elementele care nu pot fi selectate.
59
Elementele meniului
Pentru detalii privind
funcþionarea T pagina 59
Meniul de înregistrare (pagina 61)
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de poziþia selectorului rotativ de mod. Pe
ecran apar numai elementele disponibile.
(
: disponibil)
Poziþia selectorului
rotativ de mod :
COLOR (Mod color)
(Metoda de mãsurare)
—
—
—
WB (Echilibrul de alb)
—
ISO (Sensibilitate)
—
—
(Calitatea imaginilor)
—
—
(Expuneri adiacente)
—
*
—
(Interval)
—
*
—
—
*
—
(Contrast)
—
—
—
(Claritate)
—
—
—
± (Nivelul bliþului)
(Reglaje)
Meniul pentru vizualizare (pagina 65)
(Director)
DPOF (Marcaj pentru imprimare)
(Succesiune de imagini)
(Redimensionare)
(Rotire)
(Secþionare)
(Reglaje)
*
**
60
- (Protecþie)
(Imprimare)
Trimming (Pãstrare zonã mãritã)**
Funcþionarea este limitatã în funcþie de Modul de Selecþie a scenei (pagina 50).
Opþiune disponibilã numai în cazul redãrii de imagini mãrite.
Meniul de înregistrare
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea T pag. 59
.
Puteþi modifica luminozitatea imaginii, însoþitã de efecte.
Alb-negru (B&W)
Imaginile sunt monocrome.
Sepia (SEPIA)
Culoarea imaginilor este sepia.
Natural (NATURAL)
Culorile imaginilor sunt pale.
Culori vii (VIVID)
Imaginile au adâncime mare ºi sunt vii.
Normal
• Când înregistraþi filme puteþi selecta numai [B&W] ºi [Sepia].
• Dacã selectaþi Multi Burst, pentru modul culoare este aleasã varianta [Normal].
Selecteazã metoda de mãsurare care stabileºte în ce parte a subiectului sã se efectueze
mãsurãtorile pentru determinarea expunerii.
Spot
(Mãsurãtoare într-o
zonã restrânsã)
(
)
Se efectueazã mãsurãtori numai într-o zonã a subiectului.
• Aceastã funcþie este utilã când subiectul este iluminat
din spate sau când existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal.
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
Poziþionat pe subiect
Center (Mãsurãtoare
în centru)
(
)
Efectueazã mãsurãtori în centrul imaginii ºi determinã
expunerea în funcþie de luminozitatea subiectului din acel
punct.
Multi (Mãsurãtoare în
mai multe puncte)
Împarte cadrul în mai multe regiuni ºi efectueazã
mãsurãtori în fiecare dintre ele. Camera determinã o
expunere bine echilibratã.
• Pentru detalii legate de expunere T pagina 30.
• Când utilizaþi exponometrul punctual sau Mãsurãtorile în centru, se recomandã ca pentru
telemetrul de focalizare automatã sã alegeþi varianta Center AF pentru a focaliza pe zona
unde se efectueazã mãsurarea (pagina 54).
61
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
Ajusteazã tonurile de culoare în funcþie de condiþiile de iluminare din fiecare situaþie, spre
exemplu atunci când culorile unei imagini înregistrate sunt nepotrivite.
Memoreazã principalele tonuri de alb care vor fi utilizate
(Reglare cu o
) - O atingere.
singurã apãsare) în modul [One push] (
• Varianta nu poate fi selectatã în timpul încãrcãrii bliþului.
(O atingere)
Este reglat echilibrul de alb în funcþie de sursa de
alimentare. Culoarea albã memoratã în modul [One Push
Set] (
) (Reglare cu o singurã apãsare) devine
culoarea albã de bazã. Folosiþi acest mod în cazul în care
modul [Auto] sau vreun alt mod nu poate fi corect reglat.
(Bliþ)
Adaptare în funcþie de condiþiile stabilite pentru bliþ.
• Nu puteþi selecta aceastã variantã când înregistraþi
filme.
Ajustare
pentru spaþii în care condiþiile de iluminare se
(Incandescent)
modificã rapid, spre exemplu la o petrecere sau în locuri
cu luminã puternicã, cum ar fi studiourile foto.
(Fluorescent)
Ajustare pentru spaþii iluminate cu lãmpi fluorescente.
(Înnorat)
Ajustare pentru cer noros.
(Lumina zilei)
Ajustare pentru înregistrarea în aer liber, a scenelor de
noapte, a firmelor cu neon, a focurilor de artificii, a
rãsãritului de soare sau a momentelor dinainte sau de
dupã apusul soarelui.
Auto
Regleazã automat echilibrul de alb
• Pentru detalii legate de [WB] T pagina 32
• În condiþii de iluminare cu surse fluorescente intermitente, este posibil ca echilibrul de alb
[Fluorescent].
sã nu acþioneze corect, chiar dacã selectaþi
• Cu excepþia modurilor [One push] (
), [Flash] (
), pentru echilibrul de alb, [WB],
este aleasã automat varianta [Auto] când bliþul lumineazã intermitent.
• Unele opþiuni nu sunt disponibile în funcþie de modul Scenã (pag. 50).
Pentru a capta culoare albã de bazã în modul [One Push Set]
(
)
Memoreazã tonurile de alb de bazã folosite în modul [One push] (
). Dupã ce selectaþi
, procedaþi astfel :
1 Încadraþi un obiect alb, spre exemplu o coalã de hârtie, care sã umple ecranul, aflat în
aceleaºi condiþii de iluminare în care veþi înregistra subiectul.
2 Selectaþi (
) (Reglare cu o singurã apãsare) folosind v. Ecranul devine pentru un
moment negru, iar indicatorul (
) clipeºte des. Când echilibrul de alb a fost reglat
ºi memorat, este selectatã din nou varianta
(o singurã apãsare).
• Dacã indicatorul
clipeºte rar, echilibrul de alb nu a fost reglat sau nu poate fi stabilit.
Folosiþi modalitatea automatã de reglare a echilibrului de alb.
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera cât timp indicatorul (
) clipeºte des.
• Când modul bliþ este (bliþ forþat) sau SL (Încetinire sincronã), echilibrul de alb este
adaptat condiþiilor în care bliþul lumineazã.
62
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
Selecteazã o sensibilitate luminoasã mãsuratã în unitãþi de mãsurã ISO. Cu cât numãrul este
mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicatã.
1000
800
400
200
Selectaþi un numãr mare când fotografiaþi în spaþii
întunecate sau când înregistraþi subiecte care se
deplaseazã rapid, respectiv un numãr mic pentru a obþine
o imagine de calitate foarte bunã.
100
80
Auto
• Pentru detalii legate de sensibilitatea [ISO] T pagina 31.
• Þineþi seama cã zgomotul imaginii tinde sã creascã pe mãsurã ce numãrul reprezentând
sensibilitatea ISO se mãreºte.
• Pentru [ISO] este aleasã varianta [Auto] corespunzãtoare modului Scenã.
• Când înregistraþi în condiþii de iluminare mai puternicã, aparatul mãreºte automat
reproducerea tonurilor ºi ajutã la evitarea obþinerii de imagini cu prea mult alb (cu excepþia
cazului în care pentru [ISO] este aleasã una dintre variantele [80] sau [100]) -numai la
DSC-H5.
Selecteazã calitatea imaginilor statice.
Fine (FINE)
Înregistrare de calitate foarte bunã (compresie micã).
Standard (STD)
Înregistrare de calitate normalã (compresie mare).
• Pentru detalii legate de calitatea imaginii T pagina 32.
Stabileºte diferenþa dintre valorile corespunzãtoare expunerilor adiacente dacã Exposure
Bracket este selectatã cu butonul
/ BRK (pagina 57).
± 1.0 EV
Modificã valoarea expunerii cu plus sau minus 1,0 EV
± 0.7 EV
Modificã valoarea expunerii cu plus sau minus 0,7 EV
± 0.3 EV
Modificã valoarea expunerii cu plus sau minus 0,3 EV
• Selectaþi mai întâi Exposure Bracket cu butonul
/ BRK ºi stabiliþi valoarea doritã
pentru [Bracket Step] (Diferenþa faþã de expunerile adiacente). Dacã selectaþi o altã
funcþie decât Exposure Bracket, aceasta nu este disponibilã (pagina 57).
63
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
Selecteazã intervalul dintre cadre pentru modul Multi Burst (pagina 57).
1/7.5 (1/7.5”)
1/15 (1/15”)
1/30 (1/30”)
• Selectaþi mai întâi Multi Burst cu butonul
/ BRK ºi
stabiliþi reglajul dorit pentru [Interval]. Dacã este aleasã
altã funcþie în afarã Multi Burst, aceastã funcþie nu
este disponibilã (pagina 57).
Regleazã cantitatea de luminã a bliþului.
M+ 2,0EV
Spre + : Creºte nivelul bliþului.
0EV
Cantitatea de luminã emisã de bliþ este stabilitã
automat de camera video.
m – 2,0EV
Spre – : Scade nivelul bliþului.
• Nivelul bliþului poate fi reglat în trepte de 1/3 EV.
• Valoarea nu este afiºatã pe ecran. Aceasta apare sub forma + sau –.
• Pentru a modifica nivelul bliþului T pasul 5 de la pagina 21.
• Dacã subiectul este prea luminos sau prea întunecat, acest reglaj este posibil sã nu aibã
nici un efect.
• Dacã bliþul este în modul (Bliþ oprit), nu puteþi regla nivelul bliþului (Flash Level).
Regleazã contrastul imaginii.
+(
)
Spre + : Creºte contrastul.
Normal
–(
)
Spre – : Scade contrastul.
Regleazã claritatea imaginii.
+(
)
Spre + : Creºte claritatea imaginii.
Normal
–(
)
Consultaþi pagina 72.
64
Spre – : Scade claritatea imaginii.
Meniul pentru vizualizare
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea T pag. 59
.
Selecteazã directorul care conþine imaginea care doriþi sã fie redatã (numai când folosiþi o
unitate “Memory Stick Duo”).
OK
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel
Renunþã la selecþie.
1 Selectaþi directorul dorit folosind secþiunile b/B ale butonului de comandã.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
z În legãturã cu opþiunea [Folder]
Camera stocheazã imaginile în directorul stabilit al unitãþii “Memory Stick Duo” (pagina 79).
Puteþi schimba directorul sau sã creaþi altul nou.
• Pentru a crea un director nou T [Create REC. Folder] (Crearea unui director de
înregistrare) (pagina 79).
• Pentru a schimba directorul în care sã fie înregistrate imaginile T [Change REC. Folder]
(Schimbarea directorului de înregistrare) (pagina 80).
• Când sunt create mai multe directoare pe “Memory Stick”, iar prima sau ultima imagine din
director este afiºatã, vor apãrea urmãtoarele indicatoare :
: Deplasarea la directorul precedent.
: Deplasarea la directorul urmãtor.
: Deplasarea fie la directorul precedent, fie la urmãtorul.
65
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
Protejeazã imaginile împotriva ºtergerii accidentale.
Protect (-)
Urmaþi procedura de mai jos.
Exit (Ieºire)
Pãrãseºte funcþia de protecþie.
Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul imagine unicã
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi.
2 Apãsaþi MENU pentru a apãrea meniul.
3 Selectaþi [-] (Protect) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Imaginea este protejatã, iar indicatorul - (protejare) apare pe imaginea respectivã.
-
4 Pentru a proteja alte imagini, selectaþi imaginea doritã folosind b/B, apoi apãsaþi z.
Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul index
1 Apãsaþi
(index) pentru afiºarea în mod index.
2 Apãsaþi MENU pentru a apãrea meniul.
3 Selectaþi [-] (Protect) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [Select] folosind v/V, apoi apãsaþi z.
5 Selectaþi folosind v/V/b/B imaginea pe care vreþi sã o protejaþi, apoi apãsaþi z.
Pe imaginea selectatã apare indicatorul - de culoare verde.
- (verde)
6 Repetaþi pasul 5 pentru a proteja ºi alte imagini.
7 Apãsaþi MENU.
8 Selectaþi [OK] folosind B, apoi apãsaþi z.
Indicatorul - devine de culoare albã. Imaginile selectate sunt protejate.
• Pentru a proteja toate imaginile din director, selectaþi [All In This Folder] (Toate din acest
director) la pasul 4 ºi apãsaþi z. Selectaþi [On] cu B, apoi apãsaþi z.
66
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
Pentru a renunþa la protecþie
În modul imagine unicã
Apãsaþi z la pasul 3 sau 4 al procedurii “Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul
imagine unicã”.
În modul index
1 Selectaþi imaginea a cãrei protecþie stabilitã la pasul 5 al procedurii “Pentru protejarea
imaginilor afiºate în modul index” vreþi sã o eliminaþi.
2 Apãsaþi z, pentru ca indicatorul - sã devinã de culoare gri.
3 Repetaþi operaþia de mai sus pentru fiecare imagine pe care vreþi sã o deprotejaþi.
4 Apãsaþi MENU, selectaþi [OK] folosind B, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la protecþia tuturor imaginilor din director
Selectaþi [All In This Folder] (Toate din acest director) la pasul 4 al procedurii “Pentru
protejarea imaginilor afiºate în modul index”, apoi apãsaþi z. Selectaþi [Off] cu B, apoi
apãsaþi z.
• Þineþi seama cã la formatarea memoriei interne sau a unitãþii “Memory Stick Duo” sunt
ºterse toate datele conþinute de suportul de înregistrare, inclusiv imaginile protejate, ºi cã
ulterior datele nu mai pot fi recuperate.
• Operaþia de protejare a unei imagini poate dura mai mult timp.
Este ataºat marcajul
(pagina 105).
(marcat pentru imprimare) imaginilor pe care doriþi sã le imprimaþi
Vezi pagina 102.
Imaginile înregistrate sunt redate în ordine (Slide show - succesiune de imagini).
Interval
3 sec.
5 sec.
Stabileºte intervalul dintre douã imagini în cazul
succesiunilor de imagini.
10 sec.
30 sec.
1 min.
67
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
Repeat (repetare)
On (pornit)
Sunt redate imaginile în buclã continuã.
Off (oprit)
Dupã ce au fost redate toate imaginile,
succesiunea de imagini se terminã.
Image (imagine)
Folder (Director)
Sunt redate toate imaginile din directorul selectat.
All (Toate)
Sunt redate toate imaginile de pe “Memory Stick Duo”.
Start
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel (renunþã)
Se renunþã la succesiunea de imagini.
1 Selectaþi [Interval], [Repeat] (imagine) ºi [Image] (repetare) folosind v/V/b/B ale
butonului de comandã.
2 Selectaþi [Start] folosind V/B, apoi apãsaþi z.
Începe succesiunea de imagini.
Pentru ca succesiunea de imagini sã se încheie, apãsaþi z pentru ca aceasta sã facã o pauzã,
selectaþi [Exit] cu V, apoi apãsaþi z.
• În timpul succesiunii de imagini, puteþi afiºa imaginea precedentã/urmãtoare cu b/B.
• Intervalul de timp dintre imagini este estimativ, putând varia în funcþie de dimensiunea
imaginii etc.
Puteþi modifica dimensiunea imaginii înregistrate (Resize - redimensionare) ºi sã o memoraþi
sub forma unui fiºier nou. Imaginea originalã este în continuare reþinutã dupã redimensionare.
7M (numai la DSC-H5) Reglajul pentru dimensiune este doar o aproximaþie.
6M (numai la DSC-H2)
T Pasul 4, pagina 19
5M (numai la DSC-H5)
3M
2M
VGA
Cancel
Se renunþã la redimensionare.
1 Afiºaþi pe ecran imaginea pe care vreþi sã o redimensionaþi.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [
] (redimensionare) cu b/B la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi dimensiunea doritã cu v/V, apoi apãsaþi z.
Imaginea redimensionatã este stocatã în directorul de înregistrare sub forma celui mai
nou fiºier.
• Pentru detalii legate de [Image Size] (dimensiunea imaginii) T pagina 15.
68
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
• Nu puteþi modifica dimensiunea imaginilor filmelor sau a celor înregistrate Multi Burst.
• Când dimensiunea imaginii este modificatã de la o valoare mai scãzutã la una mai mare,
calitatea imaginii se deterioreazã.
• Nu puteþi redimensiona o imagine pânã la raportul laturilor de [3:2] sau [16:9].
• Când redimensionaþi o imagine cu raportul laturilor de [3:2] sau [16:9], în partea de sus ºi
de jos a imaginii apar benzi negre.
Imaginea staticã este rotitã.
Imaginea este rotitã. Urmaþi procedura de mai jos.
OK
Determinã rotirea. Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la rotaþie.
1 Afiºaþi pe ecran imaginea care vreþi sã fie rotitã.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [
4 Selectaþi [
] (rotire) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
] (rotire) folosind v, apoi rotiþi imaginea cu b/B.
5 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi roti imagini protejate, filme sau imagini înregistrate Multi Burst.
• Este posibil sã nu puteþi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• Când vizualizaþi imagini pe un calculator, este posibil ca informaþiile legate de rotire sã nu
fie preluate, în funcþie de aplicaþia software folositã.
Secþioneazã filmele sau ºterge porþiunile care nu sunt necesare ale filmelor. Aceastã funcþie
se recomandã a fi folositã când memoria internã sau cea de pe “Memory Stick Duo” este
insuficientã sau când doriþi sã ataºaþi filme unor mesaje transmise prin poºta electronicã.
• Þineþi seama sã filmul original va fi ºters ºi cã numãrul care îi corespunde este omis. Þineþi
de asemenea cont cã filmele odatã secþionate nu mai pot fi restaurate.
OK
Vedeþi procedura urmãtoare.
Cancel
Se renunþã la secþionare.
Continuã...
69
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
Exemplu: Secþionarea filmului cu numãrul 101_0002
În continuare este descris un exemplu de secþionare a unui film numerotat cu 101_0002 ºi
ºtergerea lui în urmãtoarea configuraþie a fiºierului.
1. Secþionarea scenei A.
Punct de secþionare
101_0002 este secþionat în 101_0004 ºi 101_0005.
2. Secþionarea scenei B.
Punct de secþionare
101_0005 este secþionat în 101_0006 ºi 101_0007.
3. ªtergerea scenelor A ºi B dacã acestea nu sunt necesare.
ªtergere
ªtergere
4. Rãmân numai scenele dorite.
Procedurã
1 Afiºaþi pe ecran filmul care vreþi sã fie secþionat.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [
] (secþionare) folosind b/B de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Începe redarea filmului.
70
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 59
5 Apãsaþi z în punctul unde vreþi sã fie secþionat filmul.
• Când doriþi sã stabiliþi mai exact punctul, selectaþi [c/C] (cadru înapoi/înainte) ºi fixaþi
punctul de secþionare folosind b/B.
• Dacã doriþi sã modificaþi punctul de secþionare, selectaþi [Cancel]. Redarea filmului este
reluatã.
6 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
7 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Filmul este secþionat.
• Filmelor secþionate le sunt alocate numere noi, dupã care sunt înregistrate ca cele mai
recente filme din directorul de înregistrare selectat.
• Nu puteþi secþiona urmãtoarele tipuri de imagini :
– imagini statice,
– filme care nu sunt suficient de lungi pentru a fi secþionate (care sunt mai scurte de circa
douã secunde)
– filme protejate (pagina 66).
Vezi pagina 72.
Se înregistreazã imagini mãrite (T pasul 6, pagina 28) sub forma unui nou fiºier.
Trimming
Urmãriþi procedura de mai jos.
Return (revenire)
Se renunþã la mãrire.
1 Apãsaþi MENU în timpul mãririi la redare pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [Trimming] B al butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi dimensiunea doritã cu v/V, apoi apãsaþi z.
Imaginea este stocatã, iar cea originalã este afiºatã din nou.
• Imaginea mãritã este înregistratã în directorul de înregistrare selectat, sub forma celui mai
nou fiºier, imaginea originalã fiind în continuare pãstratã.
• Este posibil sã scadã calitatea imaginilor mãrite.
• Nu puteþi mãri o imagine astfel încât sã ajungã la un raport al laturilor de [3:2] sau [16:9].
71
Folosirea interfeþei de reglaje
Utilizarea elementelor reglaj
Puteþi modifica reglajele efectuate din oficiu cu ajutorul Interfeþei de reglaje.
Buton v/V/b/B
Selector rotativ
de mod
Buton MENU
Buton z
Buton de comandã
1
2
3
Porniþi alimentarea.
Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
Dupã ce apãsaþi B la butonul de comandã, treceþi la reglajul
(Setup),
apoi apãsaþi din nou B.
4 Apãsaþi v/V/b/B la butonul de comandã pentru a selecta elementul de
reglaj asupra cãruia vreþi sã acþionaþi.
Conturul care înconjoarã elementul selectat devine de culoare galbenã.
5
Apãsaþi z pentru a stabili valoarea doritã.
Pentru a opri afiºarea interfeþei de reglaje
(Setup), apãsaþi MENU.
Pentru a reveni la meniul din interfaþa de reglaje
(Setup), apãsaþi de mai multe ori
secþiunea b a butonului de comandã.
• Apãsând pe jumãtate butonul declanºator, camera va opri interfaþa
la modul de înregistrare.
(Setup) ºi va reveni
Când meniul nu este afiºat
Dacã apãsaþi mai mult timp butonul MENU, va fi afiºat
Pentru a renunþa la reglajele
(Setup).
(Setup).
Selectaþi [Cancel] în cazul în care aceastã indicaþie apare pe ecran, apoi apãsaþi z la butonul
de comandã. Dacã respectiva indicaþie nu apare, selectaþi din nou reglajul anterior.
• Valoarea stabilitã este menþinutã ºi dupã ce este opritã alimentarea.
72
Camera 1
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
Modul AF (Focalizarea Automatã)
Selecteazã modul de funcþionare cu focalizare automatã.
Single (S AF)
Focalizarea este reglatã automat când este apãsat ºi menþinut
pe jumãtate apãsat butonul declanºator. Acest mod este util
la înregistrarea subiectelor statice.
Monitor (M AF)
Focalizarea este reglatã automat înainte de a fi apãsat ºi
menþinut pe jumãtate apãsat butonul declanºator. Acest mod
scurteazã perioada de timp necesarã pentru focalizare.
• Consumul bateriilor este mai rapid decât în modul [Single].
Continuous (C AF)
Este reglatã focalizarea înainte de a apãsa sau a þine pe jumãtate
apãsat butonul declanºator, apoi este continuatã adaptarea
focalizãrii chiar dacã se încheie AF lock.
Acest mod permite înregistrarea subiectelor aflate în miºcare,
utilizând focalizarea continuã.
• Consumul bateriilor poate fi mai rapid decât în oricare alt
mod de focalizare automatã.
Despre [Continuous] (C AF)
• Este posibil ca reglarea automatã a focalizãrii sã nu se poatã realiza suficient de rapid,
pentru cu subiectele care se deplaseazã repede.
• Careul telemetrului de focalizare automatã este Center AF (pagina 54).
• Focalizarea nu este reglatã dupã ce blocarea se încheie în urmãtoarele cazuri ºi indicatorul
“C AF” apare intermitent. Camera funcþioneazã în modul [Monitor]
– când înregistraþi în spaþii întunecate,
– când înregistraþi cu o vitezã redusã a obturatorului.
• Nu se aude un semnal de blocare când se ajunge la focalizare optimã.
• Când apãsaþi complet butonul declanºator folosind cronometrul propriu, focalizarea este
blocatã.
Digital Zoom (Mãrire digitalã)
Selecteazã modul mãrire digitalã. Camera mãreºte imaginile folosind mãrirea opticã (pânã la
maxim 12×). Când scala de mãrire depãºeºte 12×, camera va folosi fie mãrirea inteligentã, fie
pe cea digitalã de precizie.
Smart
(Mãrire inteligentã)
(
)
Imaginile sunt mãrite digital, fãrã aproape nici o
distorsiune. Aceasta nu este disponibilã când
dimensiunea imaginii este [7M] (DSC-H5),
[6M] (DSC-H2) sau [3:2].
• Scala maximã de mãrire corespunzãtoare Mãririi
inteligente este prezentatã în tabelul de mai jos.
Precision
(Mãrire de precizie)
(
)
Toate dimensiunile imaginilor sunt mãrite pânã la maxim
24×, însã calitatea imaginii scade.
Off ( )
Nu este utilizatã mãrirea digitalã.
Continuã...
73
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Dimensiunea imaginii ºi scala de mãrire maximã la folosirea Mãririi inteligente (Smart).
DSC-H2
DSC-H5
Scala maximã de mãrire
Scala maximã de mãrire
5M
—
aprox. 14 ×
3M
aprox. 16 ×
aprox. 18 ×
2M
aprox. 20 ×
aprox. 22 ×
VGA
aprox. 52 ×
aprox. 57 ×
16:9
aprox. 17 ×
aprox. 19 ×
Dimensiune
• Când apãsaþi butonul de mãrire (zoom), este afiºat indicatorul scalei de mãrire.
Partea dinspre W a acestei scale reprezintã zona mãririi
optice, iar cea dinspre T este zona mãririi digitale
Indicatorul scalei de mãrire
• Scala maximã de mãrire corespunzãtoare mãririi inteligente/mãririi de precizie include scala
mãririi optice.
• Careul asociat telemetrului AF nu este afiºat când folosiþi mãrirea digitalã. Indicatorul
,
sau
clipeºte ºi are loc focalizarea automatã (AF). Are prioritate subiectul aflat în
apropierea centrului cadrului.
• Când utilizaþi mãrirea inteligentã, este posibil ca imaginea de pe ecranul LCD sã parã
grosierã. Acest fenomen nu afecteazã deloc imaginea înregistratã.
Function Guide (Ghidul funcþiilor)
Când acþionaþi camera, sunt afiºate instrucþiunile diferitelor funcþii.
On
Este afiºat ghidul funcþiilor.
Off
Nu este afiºat ghidul funcþiilor
Red Eye Reduction (reducerea efectului de ochi-roºii)
Este diminuat fenomenul de ochi-roºii când
este utilizat bliþul. Selectaþi aceastã opþiune
înainte de a înregistra.
On (
Off
74
)
Reduce fenomenul de ochi-roºii.
• Bliþul lumineazã stroboscopic de douã sau mai multe
ori înainte de înregistrare.
Nu este utilizatã funcþia de reducere a fenomenului de
ochi-roºii.
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
• Deoarece dureazã câteva secunde pânã ce butonul declanºator este acþionat, menþineþi
aparatul nemiºcat pentru a evita efectele vibraþiilor. Totodatã, nu lãsaþi subiectul sã se
deplaseze.
• Este posibil ca reducerea efectului de ochi roºii sã nu fie realizatã corespunzãtor în funcþie
de diferenþele individuale, de distanþa pânã la subiect, de faptul cã iluminarea stroboscopicã
dinaintea înregistrãrii este sau nu vãzutã de subiect sau de alte condiþii.
AF Illuminator (sursã AF)
Sursa AF furnizeazã luminã care ajutã la focalizarea cu mai multã uºurinþã pe subiecte aflate
în spaþii întunecate. Sursa AF emite luminã roºie care permite camerei foto sã focalizeze mai
uºor când butonul declanºator este pe jumãtate apãsat, pânã ce focalizarea este blocatã. În
aceast moment apare indicatorul
.
Auto
Este utilizatã Sursa AF.
Off
Nu este utilizatã Sursa AF.
• Dacã subiectul nu primeºte suficientã luminã de la Sursa AF sau dacã subiectul nu
contrasteazã suficient cu fundalul, focalizarea nu se va realiza. (Se recomandã o distanþã
cuprinsã între 2,7 m (mãrire : W) / 2,6 m (mãrire : T), adicã între 106 3/8 in. ºi 102 3/8 in.)
• Focalizarea este realizatã atât timp cât lumina provenitã de la sursa AF ajunge la subiect,
chiar dacã aceasta cade uºor descentrat pe subiect.
• Când este aleasã Focalizarea la distanþe predefinite (pagina 54), funcþia [AF Illuminator]
nu acþioneazã.
• Careul asociat telemetrului AF nu este afiºat. Indicatorul
,
sau
clipeºte, iar
focalizarea automatã acþioneazã, acordând prioritate subiectului aflat în centrul cadrului.
• Sursa AF nu acþioneazã când la Selecþia scenei este aleasã una dintre variantele (modul
(modul peisaj) sau când pentru opþiunea [Conversion Lens] nu este
amurg) sau
aleasã varianta [Off].
• Lumina emisã de sursa AF este foarte strãlucitoare. Cu toate cã nu reprezintã un pericol,
nu priviþi de aproape, direct spre sursa AF.
Auto Review (Reluare automatã)
Imaginea staticã este afiºatã pe ecran timp de circa douã secunde imediat dupã ce a fost
înregistratã.
On
Este utilizatã funcþia Auto Review.
Off
Nu este utilizatã funcþia Auto Review.
• Dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator în aceastã perioadã, imaginea afiºatã dispare
ºi puteþi înregistra imediat urmãtoarea imagine.
75
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Camera 2
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
Expanded Focus (Focalizare extinsã)
Extinde zona centralã a ecranului, care devine de douã ori mai mare comparativ cu cea
corespunzãtoare focalizãrii manuale.
On
Zona centralã este dublatã.
Off
Zona centralã nu este extinsã.
Flash Sync. (Sincronizarea bliþului)
Stabileºte momentul la care bliþul lumineazã.
În faþã (Front)
În mod obiºnuit folosiþi aceastã variantã. Deoarece
bliþul lumineazã imediat dupã eliberarea butonului
declanºator, aceasta vã va permite sã înregistraþi cât
mai curând dupã ce acest buton este eliberat.
În urmã (REAR)
Variantã folositã pentru un subiect aflat în miºcare etc.
Deoarece bliþul lumineazã imediat dupã ce obturatorul
se închide, aceasta vã va permite sã reflectaþi traseul
unei lumini în miºcare sau deplasarea urmei lãsate de
subiect.
Despre varianta [Rear]
• Când viteza obturatorului este prea mare, efectul [Rear] este posibil sã nu fie disponibil.
• Dacã este aleasã opþiunea de reducere a efectului de ochi roºii, este posibil ca aceasta sã
nu fie disponibilã la viteze mai mici ale obturatorului.
76
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
STEADY SHOT (Înregistrare stabilizatã)
Activeazã modul de înregistrare stabilizatã (care eliminã neclaritãþile).
Shooting
Activeazã funcþia de înregistrare stabilizatã când apãsaþi
pe jumãtate butonul declanºator.
Continuous
Funcþia de înregistrare stabilizatã este mereu activã.
Puteþi stabiliza imaginile chiar dacã mãriþi un subiect
îndepãrtat.
• Consumul de energie al bateriilor este mai rapid decât
în modul [Shooting].
• Când înregistraþi filme, este activã opþiunea [Continuous] chiar dacã aþi selectat varianta
[Shooting].
• Puteþi dezactiva funcþia de înregistrare stabilizatã cu ajutorul butonului
(Steady Shot)
când selectorul rotativ de mod nu este pus în poziþia
. (pasul 5, pagina 25)
• Este posibil ca funcþia de înregistrare stabilizatã sã nu acþioneze corespunzãtor în urmãtoarele
cazuri :
– Când camera este agitatã prea puternic,
– Când viteza obturatorului este prea micã, spre exemplu când înregistraþi scene de noapte.
Conversion Lens (Lentile de conversie)
Efectueazã reglaje pentru obþinerea focalizãrii adecvate când montaþi lentilele de conversie
opþionale. Ataºaþi inelul adaptor furnizat, apoi montaþi lentilele de conversie.
Close-up (
Tele (
Wide (
Off
)
)
Sunt ataºate lentile pentru înregistrarea prim planurilor.
Sunt ataºate lentile de conversie pentru distanþã.
)
Sunt ataºate lentile de conversie panoramice.
Nu sunt ataºate lentile de conversie.
• Când utilizaþi bliþul încorporat, lumina acestuia poate fi obstrucþionatã, cauzând apariþia de
umbre nedorite pe imagini.
• Aria de mãrire disponibilã este limitatã.
• Aria de focalizare disponibilã este limitatã.
• Pentru detalii, consultaþi instrucþiunile de utilizare care însoþesc lentilele de conversie.
77
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Internal Memory Tool
Acest element nu este afiºat când este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul .
Format (Formatare)
Este formatatã memoria internã.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria internã, chiar dacã
imaginile sunt protejate.
OK
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la formatare.
1 Selectaþi [OK] cu v la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in internal memory will be erased Ready?” (Vor fi ºterse toate
datele din memoria internã. Acum?).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea se încheie.
78
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Memory Stick Tool
Acest element este afiºat numai când este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul .
Format (Formatare)
Este formatatã memoria “Memory Stick Duo”. Cardurile de memorie “Memory Stick Duo”
disponibile în comerþ sunt deja formatate ºi pot fi utilizate imediat.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria “Memory Stick
Duo”, inclusiv imaginile protejate.
OK
Urmãriþi procedura urmãtoare.
Cancel
Se renunþã la formatare.
1 Selectaþi [OK] cu v la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in Memory Stick will be erased Ready?” (Vor fi ºterse toate
datele de pe Memory Stick. Acum?).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea se încheie.
Create REC. Folder (Crearea directorului de înregistrare)
Este creat un director în memoria “Memory Stick Duo” în care sã fie înregistrate imaginile.
OK
Urmãriþi procedura urmãtoare.
Cancel
Se renunþã la crearea directorului.
1 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de
comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de crearea a directorului.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Este creat un nou director cãruia îi este alocat un numãr mai mare cu o unitate decât
numãrul maxim existent ºi care devine directorul curent de înregistrare.
• Pentru detalii legate de director, vezi pagina 65.
• Dacã nu creaþi un director nou, cel cu numãrul “101MSDCF” este selectat ca director de
înregistrare.
• Puteþi crea directoare pânã la numãrul maxim de “999MSDCF”.
• Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat pânã ce este creat sau selectat un altul.
• Directoarele nu pot fi ºterse cu camera. Pentru a ºterge un director, apelaþi la calculatorul
personal etc.
• În fiecare director pot fi stocate cel mult 4000 de imagini. În momentul în care se atinge
capacitatea maximã a unui director, este creat în mod automat un altul.
• Pentru mai multe informaþii, consultaþi “Locaþiile de memorie ale fiºierelor cu imagini ºi
denumirile lor” (pagina 93).
79
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Change REC. Folder (Schimbarea directorului de înregistrare)
Este schimbat directorul de înregistrare curent.
OK
Urmãriþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la schimbarea directorului de înregistrare.
1 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de selecþie a directorului.
2 Selectaþi directorul dorit cu b/B, ºi [OK] cu v, apoi z.
• Nu puteþi selecta directorul cu numãrul “100MSDCF” ca director de înregistrare.
• Nu puteþi deplasa imaginile înregistrate, dintr-un director în altul.
Copy (Copiere)
Sunt copiate toate imaginile din memoria internã pe “Memory Stick Duo”.
OK
Urmãriþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la operaþia de copiere.
1 Introduceþi în aparat un card de memorie “Memory Stick Duo” cu capacitatea de 32 MB
sau mai mare.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in Memory Stick will be copied Ready?” (Vor fi copiate toate
datele de pe Memory Stick. Acum?).
3 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Începe copierea.
• Utilizaþi baterii cu Nichel-Metal hidrid complet încãrcate sau adaptorul de reþea (nu este
furnizat). Dacã folosiþi baterii cu prea puþinã energie, care se consumã în cursul procesului,
copierea poate eºua, iar datele pot fi deteriorate.
• Nu puteþi copia imagini individual.
• Imaginile originale din memoria internã sunt reþinute dupã copiere. Pentru a ºterge
conþinutul memorie interne, scoateþi cardul “Memory Stick Duo” dupã copiere, apoi
parcurgeþi procedura [Format] (formatare) corespunzãtoare opþiunii
Internal Memory
Tool (pagina 78).
• Nu puteþi selecta un director copiat pe “Memory Stick Duo”.
• La copierea datelor, marcajele
(marcaj de imprimare) ataºate imaginilor nu sunt copiate.
80
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Setup 1
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
LCD Backlight (Iluminarea ecranului LCD) - numai la DSC-H5
Stabileºte luminozitatea vizorului.
Bright (luminos)
Ecranul devine mai luminos.
Normal
• Puteþi de asemenea sã modificaþi reglajul cu ajutorul butonului
interfeþele afiºate) (pasul 5, pag. 24).
• Dacã alegeþi varianta [Bright], bateriile se vor consuma mai rapid.
(comutator pentru
EVF Backlight (Iluminarea vizorului)
Stabileºte luminozitatea vizorului.
Bright (luminos)
Vizorul devine mai luminos.
Normal
• Puteþi de asemenea sã modificaþi reglajul cu ajutorul butonului
interfeþele afiºate) (pasul 5, pag. 24).
• Dacã alegeþi varianta [Bright], bateriile se vor consuma mai rapid.
(comutator pentru
Beep (Semnal sonor)
Selecteazã sunetul produs când acþionaþi camera foto.
Shutter (sunet obturator)
Declanºeazã sunetul scos de obturator când apãsaþi
butonul declanºator.
On
Activeazã semnalul sonor/sunetul scos de obturator
când apãsaþi butonul de comandã / butonul
declanºator.
Off
Opreºte emiterea semnalului sonor / sunetul scos
obturator.
Language (Limbã)
Alege limba utilizatã la afiºarea elementelor de meniu, a avertismentelor ºi a mesajelor.
81
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Initialize (Iniþializare)
Readuce reglajele la valorile stabilite din oficiu.
OK
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la operaþia de iniþializare.
1 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “Initialize all settings Ready?” (Vor fi iniþializate toate reglajele. Acum?).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Reglajele revin la valorile stabilite din oficiu.
• Aveþi grijã ca alimentarea sã nu se întrerupã în timpul operaþiei de iniþializare.
82
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Setup 2
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
File Number (Numãrul fiºierului)
Stabileºte metoda de alocare de numere fiºierelor cu imagini.
Series (În serie)
Alocã numere succesive fiºierelor chiar dacã directorul
de înregistrare sau unitatea “Memory Stick Duo” sunt
schimbate. (Când cardul “Memory Stick Duo” înlocuit
conþine un fiºier cu un numãr mai mare decât ultimul
numãr alocat, se atribuie unui fiºier nou un numãr mai
mare cu o unitate decât numãrul maxim alocat.)
Reset (Iniþializare)
Se începe de la numãrul 0001 ori de câte ori este
schimbat directorul. (Când directorul de înregistrare
conþine un fiºier, se atribuie unui fiºier nou un numãr
mai mare cu o unitate decât numãrul maxim alocat.)
USB Connect (Conectare USB)
Stabileºte modul USB utilizat pentru a conecta camera foto la un calculator sau la o imprimantã
care acceptã standardul PictBridge prin intermediul cablului multifuncþional.
PictBridge
La conectarea camerei foto la o imprimantã care acceptã
standardul PictBridge (pagina 102).
PTP
Când este aleasã varianta [PTP] (Picture Transfer
Protocol - Protocol de transfer al imaginii) ºi camera
este conectatã la un calculator, imaginile din directorul
de înregistrare selectat de camera foto sunt copiate pe
calculator. (Compatibil cu Windows XP ºi Mac OS X.)
Mass Storage
Este stabilitã conexiunea Mass Storage între camerã ºi
calculator sau cu alt echipament USB (pagina 89).
Auto
Camera recunoaºte automat ºi regleazã comunicarea
cu un calculator sau cu o imprimantã compatibilã
PictBridge (paginile 89 ºi 102).
• Dacã nu pot fi conectate camera ºi o imprimantã
compatibilã PictBridge când este stabilitã varianta
[AUTO], alegeþi varianta [PictBridge].
• Dacã nu se poate conecta camera, calculatorul sau
un alt echipament USB când este stabilitã varianta
[AUTO], încercaþi varianta [Mass Storage].
83
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 72
Video Out (Ieºire video)
Alege semnalul video de ieºire în funcþie de sistemul de culoare TV al echipamentului
conectat. Diferite þãri sau regiuni folosesc sisteme de culoare TV diferite. Dacã doriþi sã
vedeþi imaginile pe ecranul unui televizor, verificaþi pagina 108 pentru a identifica sistemul
TV color folosit în þara sau regiunea în care folosiþi camera foto.
NTSC
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
NTSC (spre exemplu pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
PAL (spre exemplu pentru Europa).
Clock Set (Potrivirea ceasului)
Stabileºte data ºi ora.
84
OK
Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã,
apoi apãsaþi z. Ulterior parcurgeþi procedura explicatã
la “Potrivirea ceasului” T pag. 17
Cancel
Se renunþã la potrivirea ceasului.
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows
Pentru detalii legate de utilizarea calculatorului
Macintosh, consultaþi secþiunea “Utilizarea
Calculatorului Macintosh” de la pagina 99.
Aceastã secþiune descrie conþinutul interfeþei în
limba englezã.
Instalaþi mai întâi software-ul (furnizat) (pag. 87)
Copierea imaginilor pe calculator (pag. 88)
Vizualizarea imaginilor pe calculator
Vizualizaþi imaginile cu ajutorul “Cyber-shot Viewer” (pag. 95)
• Vizualizarea imaginilor stocate pe calculator
• Vizualizarea fotografiilor organizate dupã datã
• Realizarea de montaje ale imaginilor
Imprimarea imaginilor
85
Configuraþia recomandatã
Pentru calculatorul conectat la camerã, este
recomandatã urmãtoarea configuraþie.
Configuraþie recomandatã la
copierea imaginilor
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition sau Windows XP
Professional.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã
mediul de operare este un sistem de
operare actualizat (upgrade) cãtre cele
mai sus menþionate sau dacã mediul de
operare este multiplu (multi-boot).
Mufã USB :
Conector USB standard
Configuraþie recomandatã pentru
utilizarea aplicaþiei software
furnizate
Sistem de operare :
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition sau Windows XP
Professional.
Placã de sunet :
stereo pe 16 biþi, cu difuzoare
Procesor / Memorie :
Pentium III 500 MHz sau mai rapid, 128
MB de RAM sau mai mult (se recomandã
Pentium III 800 MHz sau mai rapid ºi 256
MB de RAM sau mai mult)
Hard disc :
Spaþiul liber pe disc necesar pentru
instalare este de circa 200 MB sau mai
mult
Monitor :
Rezoluþie de ecran : 800 × 600 puncte sau
mai multe.
Culoare : Adâncime mare de culoare
(culoare pe 16 biþi, 65000 culori) sau mai
mult.
86
Note privind conectarea
camerei la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea pentru toate
sistemele de operare menþionate anterior.
• Dacã doriþi sã conectaþi simultan douã sau
mai multe dispozitive USB la un singur
calculator, este posibil ca unele dispozitive
-inclusiv camera foto- sã nu funcþioneze,
în funcþie de tipurile de dispozitive USB
folosite.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã folosiþi
un hub USB.
• Conectaþi camera folosind o interfaþã USB
compatibilã cu transferul USB de vitezã
mare (USB 2.0) care vã va permite un
transfer superior (vitezã de transfer mare).
Aceastã camerã este compatibilã cu HiSpeed USB (USB 2.0).
• Existã trei modalitãþi de realizare a
conexiunii USB, când cuplaþi un
calculator:
– [AUTO] (varianta implicitã),
– [Mass Storage],
– [PTP].
Aceastã secþiune descrie pentru
exemplificare modalitãþile corespunzãtoare variantelor [AUTO] ºi [Mass
Storage]. Pentru detalii legate de [PTP],
consultaþi pagina 83.
• La revenirea calculatorului din starea
Suspend sau Sleep se poate întâmpla sã
nu se reactiveze în acelaºi timp ºi
comunicarea dintre calculator ºi camera
digitalã.
Instalarea software-ului (furnizat)
Puteþi instala software-ul furnizat urmând
procedura de mai jos.
• Dacã folosiþi Windows 2000 / Me, nu
conectaþi camera la calculator înainte de
instalare.
• În cazul Windows 2000 / XP,
înregistraþi-vã ca administrator.
• Când software-ul furnizat este instalat,
driver-ul USB este instalat automat.
1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi
4
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe
ecran pentru ca instalarea sã fie
definitivatã.
Când apare mesajul care vã solicitã
repornirea calculatorului pentru
confirmare, reporniþi-l urmând
instrucþiunile de pe ecran.
5 Scoateþi discul din calculator dupã
ce aþi instalat software-ul.
discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
Este afiºatã interfaþa cu meniul de
instalare.
• Dacã aceasta nu apare, faceþi clic dublu
pe
(My Computer) T
(CYBERSHOTSOFT).
2 Faceþi clic pe [Install].
Este afiºatã interfaþa de alegere a limbii
folosite la afiºarea pe ecran “Choose
Setup Language”.
3 Selectaþi limba doritã, apoi faceþi
clic pe [Next].
Pe ecran apare “License Agreement”
(Convenþia de licenþã).
Citiþi cu atenþie convenþia. Dacã
acceptaþi termenii stipulaþi, faceþi clic pe
butonul alãturat mesajului [I accept the
terms of the license agreement] (accept
termenii convenþiei de licenþã) ºi apoi
faceþi clic pe [Next].
87
Copierea imaginilor pe calculator
Aceastã secþiune descrie procesul folosind
spre exemplificare un calculator Windows.
Puteþi copia imagini de la camera foto la
calculator dupã cum urmeazã.
Pentru un calculator cu slot
pentru “Memory Stick”
Scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” din
camerã, introduceþi-o în adaptorul pentru
Memory Stick Duo. Apoi adaptorul pentru
Memory Stick Duo poate fi introdus la
calculator ºi puteþi copia imaginile.
În cazul în care unitatea “Memory Stick Pro
Duo” nu este recunoscutã, vedeþi pag. 117.
Pentru un calculator fãrã slot
pentru “Memory Stick”
Urmaþi Etapele de la 1 la 4 ale procedurii de
la pagina 88 la 92 pentru a copia imagini.
• Dacã folosiþi Windows 2000 / Me, instalaþi
software-ul furnizat înainte de a efectua
procedura. În cazul Windows XP,
instalarea nu este necesarã.
• Interfeþele afiºate în aceastã secþiune
exemplificã modul de copiere a imaginilor
de pe “Memory Stick Duo”.
Etapa 1 : Pregãtirea camerei
ºi a calculatorului
1
Introduceþi în camera foto
unitatea “Memory Stick Duo”
având înregistrate pe ea imaginile
care vã intereseazã.
• Dacã doriþi sã copiaþi imaginile în
memoria internã a aparatului, acest pas
nu este necesar.
2 Introduceþi în camera foto baterii
cu Nichel-Metal hidrid suficient
încãrcate sau cuplaþi aparatul la
o prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea (nu este
furnizat).
88
• Când copiaþi imaginile din camera foto pe
calculator folosind alimentarea de la baterii
aproape descãrcate, operaþia poate eºua
sau informaþiile se pot deteriora în cazul
întreruperii premature a alimentãrii.
3 Apãsaþi
pentru a porni camera
foto ºi calculatorul.
Etapa 2 : Conectarea camerei
ºi a calculatorului
2 Spre
mufa USB
Cablul USB
1 Spre mufa USB
Etapa 3-A:Copierea imaginilor
pe calculator
• Pentru Windows 2000/Me, urmaþi
procedura explicatã la “Etapa 3-B :
Copierea imaginilor pe calculator” pag. 90.
• Pentru Windows XP, când interfaþa de
asistenþã nu apare automat, urmaþi
procedura explicatã la “Etapa 3-B :
Copierea imaginilor pe calculator” pag. 90.
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents”.
1 Dupã realizarea conexiunii USB
• La folosirea mediului Windows XP se
lanseazã automat interfaþa AutoPlay.
la Etapa 2, faceþi clic pe [Copy
pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and
Camera Wizard] T [OK] pentru ca
interfaþa de asistenþã sã aparã
automat pe ecran.
Pe afiºajul cu cristale lichide al camerei foto
apare mesajul “USB Mode Mass Storage”.
Indicatori
de acces*
La realizarea pentru prima datã a conexiunii
USB, calculatorul ruleazã în mod automat
programul pentru a recunoaºte camera foto.
Vã rugãm sã aºteptaþi.
* Pe durata comunicãrii dintre camerã ºi
calculator, indicatorii de acces devin roºii. Nu
acþionaþi calculatorul pânã ce indicatorii de
acces nu revin la culoarea albã.
• Dacã mesajul “USB Mode Mass Storage”
nu apare, alegeþi pentru [USB Connect]
varianta [Mass Storage] (pagina 83).
Este afiºatã interfaþa “Scanner and
Camera Wizard”.
2 Faceþi clic [Next].
Sunt afiºate imaginile stocate pe cardul
“Memory Stick Duo” al camerei.
• Dacã în camerã nu este introdusã nici o
unitate “Memory Stick Duo”, vor fi
afiºate imaginile din memoria internã a
camerei.
Continuã...
89
3 Faceþi clic în cãsuþa de bifare 5
4
punzãtor indicaþiei [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] (Nimic. Am încheiat lucrul
cu aceste imagini) pentru a-l
selecta, apoi faceþi clic [Next].
Este afiºatã interfaþa “Picture Name and
Destination” (Denumirea imaginii ºi
destinaþia ei).
Este afiºatã interfaþa “Completing the
Scanner and Camera Wizard”.
Selectaþi o denumire ºi o
destinaþie pentru imagini, apoi
faceþi clic [Next].
Începe copierea imaginilor. Când copierea
se încheie, pe ecran apare interfaþa “Other
Options” (Alte opþiuni).
• Aceastã secþiune prezintã un exemplu
de copiere a imaginilor în directorul
“My Documents”.
90
Faceþi clic pe butonul cores-
corespunzãtoare imaginilor care
nu vã intereseazã pentru a le
dezactiva marcajul ºi pentru ca
acestea sã nu fie copiate, apoi
faceþi clic [Next].
6 Faceþi clic [Finish].
Interfaþa dispare.
• Pentru a continua copierea altor imagini
deconectaþi cablul USB (pagina 91).
Dupã aceea urmaþi procedura explicatã
la “Etapa 2 : Conectarea camerei ºi a
calculatorului” de la pagina 89.
Etapa 3-B: Copierea imaginilor pe calculator
• Pentru Windows XP, urmaþi procedura
explicatã la “Etapa 3-A : Copierea
imaginilor pe calculator” pagina 89.
3 Faceþi dublu clic pe directorul [My
Documents]. Faceþi apoi clicdreapta în fereastra “My
Documents” pentru a fi afiºat
meniul ºi apoi clic pe [Paste].
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents”.
1 Faceþi dublu clic pe [My Computer]
T [Removable Disk] T [DCIM].
• Dacã simbolul “Removable Disk” nu
este afiºat, consultaþi pagina 115.
2 Faceþi dublu-clic pe directorul
unde sunt stocate fiºierele cu
imagini pe care vreþi sã le copiaþi.
Apoi faceþi clic-dreapta pe un fiºier
de imagine pentru a fi afiºat
meniul, dupã care faceþi clic pe
[Copy].
• În legãturã cu destinaþia de stocare a
fiºierelor cu imagini, gãsiþi detalii la
pagina 93.
Fiºierele cu imagini sunt copiate în
directorul “My Documents”.
• Dacã în directorul de destinaþie a
copierii existã o imagine cu aceeaºi
denumire, va fi afiºat mesajul de
confirmare a operaþiei de suprascriere.
Dacã datele noi sunt suprascrise peste
cele deja existente, datele fiºierului
original vor fi ºterse. Pentru a copia un
fiºier cu imagini pe calculator fãrã a-l
suprascrie peste un altul, modificaþi
denumirea fiºierului, apoi copiaþi-l.
Þineþi seama însã cã, dupã modificarea
denumirii unui fiºier, este posibil ca
acesta sã nu mai poatã fi redat de
camera dvs. foto (pagina 94).
91
Etapa 4 : Vizualizarea
imaginilor pe calculator
Pentru a ºterge conexiunea
USB
Aceastã secþiune descrie procedeul de
vizionare a imaginilor din directorul “My
Documents”.
Efectuaþi mai întâi procedurile urmãtoare în
cazurile în care :
• Deconectaþi cablul USB.
• Scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo”
dupã copierea unor imagini din memoria
internã.
• Opriþi camera digitalã.
1
Faceþi clic pe [Start] T [My
Documents].
2
Pentru utilizatorii de Windows
2000 / Me / XP
1 Faceþi clic dublu pe , pe bara cu
simbolurile programelor rezidente.
1
Este afiºat conþinutul directorului “My
Documents”.
• Dacã nu folosiþi Windows XP, faceþi
un clic dublu pe [My Documents] de
pe desktop.
2 Faceþi dublu-clic pe fiºierul cu
imaginea doritã.
Imaginea va fi afiºatã.
92
Faceþi dublu clic aici
2 Faceþi clic pe
(Sony DSC) T [Stop].
3 Confirmaþi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceþi clic pe [OK].
4 Faceþi clic pe [OK].
Dispozitivul este deconectat.
• Pasul 4 nu este necesar în mediul
Windows XP.
Locaþia de memorie a fiºierelor cu imagini ºi denumirea acestora
Fiºierele cu imagini înregistrate de camera
foto sunt grupate în directoare în memoria
“Memory Stick Duo”.
Exemplu : structura directoarelor
în Windows XP
• Fiºierele cu imagini sunt denumite în modul
urmãtor. ssss reprezintã un numãr
oarecare cuprins între 0001 ºi 9999.
Secþiunea numericã a numelui unui fiºier
înregistrat în modul film ºi cea a fiºierului
cu imagini index corespunzãtor sunt
aceleaºi.
– Fiºiere cu imagini statice :
DSC0ssss. JPG
– Fiºiere cu filme :
MOV0ssss. MPG
– Fiºiere cu imagini index înregistrate
odatã cu un film :
MOV0ssss. THM
• Pentru informaþii suplimentare despre
directoare consultaþi paginile 65, 79.
A Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu o camerã foto digitalã ce
nu dispune de funcþia de creare a unui
director nou.
B Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu camera dvs. foto.
Dacã nu au fost create noi directoare,
existã numai urmãtoarele :
- directorul “101MSDCF” pe “Memory
Stick Duo”.
- directorul “101_SONY” în memoria
internã.
• Nu se pot înregistra imagini în directorul
“100MSDCF”. Imaginile din acest director
pot fi doar vizualizate.
• Nu se pot înregistra / reda nici un fel de
imagini în directorul “MISC”.
93
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate
pe un calculator (folosind o unitate de memorie
“Memory Stick Duo”)
Aceastã secþiune foloseºte ca exemplu un
calculator Windows.
Când un fiºier cu imagini copiat pe calculator,
nu mai rãmâne pe unitatea de memorie
“Memory Stick Duo”, puteþi revedea
respectiva imagine cu ajutorul camerei foto
copiind fiºierul ce o conþine de pe calculator
pe un card “Memory Stick Duo”.
• Pasul 1 nu este necesar dacã numele
fiºierului stabilit cu camera foto nu a fost
schimbat.
• În funcþie de dimensiunea imaginii, este
posibil sã nu o puteþi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator
ºi a celor fotografiate cu alte echipamente
decât aceastã camerã foto nu este
garantatã.
• Dacã nu existã un director în care sã fie
stocate fiºierele cu imagini, creaþi mai întâi
unul cu ajutorul camerei foto (pagina 79),
apoi copiaþi aici fiºierele cu imagini.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea care vã intereseazã,
apoi
clic
pe
[Rename]
(redenumire). Schimbaþi numele
fiºierului alocându-i unul de
forma “DSC0ssss”.
ssss reprezintã oricare numãr
cuprins între 0001 ºi9999.
94
• Dacã sunt afiºate mesaje de avertizare
privind suprascrierea datelor, introduceþi
alte cifre la Pasul 1.
• În funcþie de configurarea calculatorului,
poate sã aparã ºi extensia. Extensia în cazul
imaginilor statice este “JPG”, iar cea în
cazul unui film este “MPG”. Nu modificaþi
aceastã extensie.
2 Copiaþi fiºierul de imagine într-un
director al unitãþii “Memory Stick
Duo”, respectînd procedura de
mai jos.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea, apoi clic pe [Copy].
2 Faceþi dublu clic pe [Removable Disk]
sau din [Sony MemoryStick] aflate
în [My Computer].
3 Faceþi clic-dreapta pe directorul
[sssMSDCF] inclus în directorul
[DCIM], apoi faceþi clic pe [Paste].
• sss reprezintã un numãr cuprins
între 100 ºi 999.
Utilizarea “Cyber-shot Viewer” (furnizat)
Puteþi utiliza imaginile statice ºi filmele de la
camera foto mai mult ca oricând, profitând
de software-ul furnizat.
Aceastã secþiune face o sintezã a aplicaþiei
“Cyber-shot Viewer” ºi oferã instrucþiunile
de bazã.
Prezentarea generalã
“Cyber-shot Viewer”
a
Cu “Cyber-shot Viewer” puteþi :
• Sã importaþi imaginile înregistrate cu
camera foto ºi sã le afiºaþi pe monitor.
• Sã organizaþi imaginile pe calculator în
ordine cronologicã, dupã data la care au
fost înregistrate.
• Sã retuºaþi, tipãriþi ºi transmiteþi imaginile
statice sub formã de documente ataºate
la scrisori transmise electronic, sã
modificaþi data înregistrãrii ºi altele.
• Pentru detalii legate “Cyber-shot Viewer”,
consultaþi documentaþia Help.
Pentru a avea acces la documentaþia Help,
faceþi clic pe [Start] T [Programs] (în
Windows XP, [All Programs]) T [Sony
Picture Utility] T [Help] T [Cyber-shot
Viewer].
Accesarea ºi pãrãsirea
“Cyber-shot Viewer”
Accesarea aplicaþiei “Cyber-shot
Viewer”
Faceþi dublu clic pe simbolul (Cyber-shot
Viewer) de pe desktop.
Sau din meniul Start : Faceþi clic pe [Start]
T [Programs] (în Windows XP, [All
Programs]) T [Sony Picture Utility] T
[Cyber-shot Viewer].
Pãrãsirea aplicaþiei “Cyber-shot
Viewer”
din colþul din
Faceþi clic pe butonul
dreapta sus al interfeþei.
Instrucþiuni de bazã
Urmaþi aceºti paºi pentru a importa ºi
vizualiza imaginile de la camera foto.
Importarea imaginilor
1 Verificaþi dacã ruleaz㠓Media
Check Tool”*.
* “Media Check Tool” este un program
care detecteazã automat ºi importã
imagini când o unitate “Memory Stick”
este introdusã sau când este
conectatã camera foto.
Cãutaþi simbolul (Media Check Tool)
din bara de simboluri.
• Dacã nu existã simbol
: faceþi clic
pe [Start] T [Programs] (în Windows
XP, [All Programs]) T [Sony Picture
Utility] T [Cyber-shot Viewer] T
[Tools] T [Media Check Tool].
2 Conectaþi camera la calculatorul
personal prin cablul USB.
Dupã ce camera foto este detectatã
automat, este afiºatã interfaþa [Import
Images].
• Dacã utilizaþi slotul pentru [Memory
Stick”, consultaþi mai întâi pagina 88.
• În Windows XP, dacã apare fereastra
AutoPlay Wizard, închideþi-o.
Continuã...
95
3 Importaþi imaginile.
Pentru a declanºa importul imaginilor,
faceþi clic pe butonul [Import].
2
Vizualizarea imaginilor din
“Viewed folders” ordonate în
funcþie de data la care au fost
înregistrate.
1 Faceþi clic pe clapeta [Calendar].
Este afiºatã o listã a anilor în care au
fost înregistrate imagini.
Din oficiu, imaginile sunt importate
într-un director creat în “My Picture”
care este denumit cu data la care a avut
loc importul.
• Pentru instrucþiuni legate de
schimbarea “Directorului de importat”,
consultaþi pagina 98.
Vizualizarea imaginilor
1 Verificaþi imaginile importate.
Dacã operaþia de import se încheie,
aplicaþia “Cyber-shot Viewer” se
lanseazã. Sunt afiºate reprezentãrile de
mici dimensiuni ale imaginilor importate.
• Directorul “My Pictures” este stabilit
ca director implicit în “Viewed folders”.
• Puteþi face clic dublu pe reprezentarea
de mici dimensiuni a imaginii care vreþi
sã fie afiºatã.
96
2 Faceþi clic pe indicaþia anului.
Sunt afiºate imaginile înregistrate în
anul respectiv, ordonate dupã data
la care au fost fotografiate.
3 Pentru afiºarea imaginilor dupã luna
în care au fost înregistrate, faceþi clic
pe luna care vã intereseazã.
Reprezentãrile de mici dimensiuni ale
imaginilor înregistrate în acea lunã
sunt afiºate.
4 Pentru afiºarea imaginilor dupã
momentul înregistrãrii, faceþi clic pe
data doritã.
Reprezentãrile de mici dimensiuni ale
imaginilor înregistrate în respectiva
zi sunt afiºate în ordinea orei de
înregistrare.
Interfaþa cu afiºarea dupã an
Interfaþa cu afiºarea dupã lunã
Utilizarea software-ului furnizat (continuare)
Interfaþa cu afiºarea dupã orã
Afiºarea imaginilor pe întreg
ecranul
Pentru prezentarea unei succesiuni ale
imaginilor curente pe întreg ecranul, faceþi
clic pe butonul .
• Pentru prezentarea unei liste cu
imaginile înregistrate într-un anumit an
sau într-o anumitã lunã, faceþi clic pe
perioada respectivã din partea stânga
a ecranului
3 Afiºarea imaginilor câte una pe
întreg ecranul.
În interfaþa de afiºare dupã orã, faceþi
clic dublu pe o reprezentare de mici
dimensiuni a imaginii care vã intereseazã
pentru ca aceasta sã aparã într-o
fereastrã separatã.
• Pentru redarea unei succesiuni de
imagini sau pentru ca aceasta sã facã
o pauzã, faceþi clic pe butonul
din
partea din stânga jos a ecranului.
• Pentru a opri prezentarea succesiunii
de imagini, faceþi clic pe butonul
din partea din stânga jos a ecranului.
• Puteþi efectua montaje ale imaginilor
din
afiºate fãcând clic pe butonul
bara de comenzi.
97
Alte funcþii ale aplicaþiilor
software
Pregãtirea imaginilor stocate
pe
calculator
pentru
vizualizare
Pentru a vedea aceste imagini, marcaþi
directorul care conþine imaginile sub forma
“Viewed folders” (Directoare vizionate).
Din meniul [File], alegeþi [Register Viewed
Folders...] pentru afiºarea interfeþei de
reglaje pentru înregistrarea “Viewed
folders”.
Alegeþi “Folder to be imported”.
• Puteþi specifica directorul de importate
(“Folder to be imported”) dintre
directoarele înregistrate ca “Viewed
folder” (directoare vizionate).
Actualizarea informaþiilor
legate de înregistrarea
imaginilor
Pentru a actualiza informaþiile legate de
imagini, alegeþi [Update Database] din
meniul [Tools].
• Actualizare bazei de date poate dura mai
mult timp.
• Dacã redenumiþi fiºierele de imagine sau
directoarele din “Viewed folder”
(directoare vizionate), acestea nu vor mai
putea fi afiºate cu acest software. În acest
caz este necesar sã actualizaþi baza de
date.
Pentru a dezinstala aplicaþia
Cyber-shot Viewer
Faceþi clic pe butonul [Add...], iar apoi
specificaþi directorul cu imaginile pentru a
importa în directorul înregistrat sub forma
“Viewed folder” :
• Sunt înregistrate ºi imaginile din oricare
subdirectoare ale “Viewed folder”.
Schimbarea directorului care
sã fie importat “Folder to be
imported”
Pentru schimbarea directorului care sã fie
importat (“Folder to be imported”), accesaþi
interfaþa “Import Settings” (reglaje pentru
importul imaginilor). Pentru ca aceastã
interfaþã sã fie afiºatã, alegeþi [Image Import
Settings...] din meniul [File].
1 Faceþi clic pe [Start] T [Settings] T
[Control Panel], apoi clic dublu pe [Add
or Remove Programs]. (Pentru Windows
XP : faceþi clic pe [Start] T [Control
Panel]), apoi clic dublu pe [Add or Remove Programs].
2 Selectaþi [Sony Picture Utility], apoi faceþi
clic pe [Change/Remove] (Pentru Windows XP : [Remove]) pentru a efectua
dezinstalarea.
Asistenþã tehnicã
Informaþii suplimentare legate de acest
produs precum ºi rãspunsuri la cele
mai frecvente întrebãri pot fi gãsite pe
pagina de Internet dedicatã asistenþei
pentru clienþii firmei Sony
http://www.sony.net
98
Utilizarea unui
calculator Macintosh
Puteþi copia imagini pe calculator.
• Software-ul furnizat nu este compatibil cu
calculatoarele Macintosh.
Configuraþia recomandatã
Copierea ºi vizualizarea
imaginilor pe calculator
1 Pregãtirea camerei ºi a
calculatorului Macintosh.
Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa
1 : Pregãtirea camerei ºi a calculatorului”
de la pagina 88.
Pentru un calculator conectat la camera foto
este recomandatã urmãtoarea configuraþie.
Configuraþia recomandatã
pentru copierea imaginilor
S.O.(preinstalat) : Mac OS 9.1, 9.2 sau
Mac OS X (v10.0 sau versiuni ulterioare)
2 Conectaþi cablul multifuncþional.
Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa
2 : Conectarea camerei la calculator” de
la pagina 89.
Conector USB : standard
Note privind conectarea
camerei foto la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor enumerate anterior.
• Dacã veþi conecta douã sau mai multe
echipamente USB simultan la acelaºi
calculator, este posibil ca unele aparate,
inclusiv camera dvs. foto, sã nu
funcþioneze, depinzând de tipul de
echipamente USB utilizate.
• Nu este garantatã funcþionarea când
folosiþi un hub USB.
• Deoarece camera dvs. este compatibilã cu
Hi-Speed USB (USB 2.0), puteþi realiza un
transfer rapid de date prin conectarea la o
interfaþã USB compatibilã Hi-Speed USB
(USB 2.0)
• Existã trei modalitãþi de realizare a
conexiunii USB, când cuplaþi un calculator:
– [AUTO] (varianta implicitã),
– [Mass Storage],
– [PTP].
Aceastã secþiune descrie pentru
exemplificare modalitãþile corespunzãtoare
variantelor [AUTO] ºi [Mass Storage].
Pentru detalii legate de [PTP], consultaþi
pagina 83.
• Când calculatorul revine din starea
Suspend sau Sleep, este posibil sã nu fie
reluatã simultan ºi comunicarea dintre
camera dvs. ºi calculator.
3
Copierea fiºierelor cu imagini în
calculatorul Macintosh.
1 Faceþi dublu clic pe pictograma nourecunoscutã de pe desktop T
[DCIM] T folderul în care doriþi sã
fie stocate imaginile copiate.
2 Marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop)
fiºierele cu imagini peste pictograma
hard disk-ului. Fiºierele cu imagini
sunt copiate pe hard disk.
• Pentru detalii privind localizarea
imaginilor ºi denumirile fiºierelor, vezi
pagina 93.
4
Vizualizarea imaginilor pe
calculatorul personal.
Faceþi dublu clic pe pictograma hard
disk-ului T pe fiºierul cu imaginea
doritã din directorul ce conþine fiºierele
copiate.
99
Pentru a elimina conexiunea
USB
Efectuaþi mai întâi procedurile de mai jos
dacã :
• Deconectaþi cablul USB.
• Scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”,
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto dupã copierea imaginilor
din memoria internã,
• Opriþi camera digitalã.
Marcaþi ºi deplasaþi simbolul pentru
drive sau cel pentru “Memory Stick
Duo” peste simbolul “Trash”.
Camera foto este decuplatã de la calculator.
• Dacã utilizaþi Mac OS X v10.0, parcurgeþi
procedura de mai sus, dupã ce aþi oprit
calculatorul.
Suport tehnic
Informaþii suplimentare despre acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãri
frecvente pot fi gãsite la Sony
Customer Support Website,
http://www.sony.net
100
Imprimarea imaginilor statice
IMPRIMAREA IMAGINILOR STATICE
Când imprimaþi imagini înregistrate în modul [16:9], este
posibil sã fie eliminate ambele margini, aºa cã aveþi grijã
sã verificaþi înainte de a imprima (pagina 118).
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
(pagina 102)
Puteþi imprima imagini conectând camera direct la o
imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibil㠓Memory
Stick”
Puteþi imprima imagini conectând camera direct la o
imprimantã compatibil㠓Memory Stick”. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni al imprimantei.
Imprimarea folosind un calculator
Puteþi copia imaginile pe un calculator folosind aplicaþia
software “Cyber-shot Viewer” de pe discul CD-ROM
(furnizat), iar apoi le puteþi imprima.
Imprimarea la un magazin specializat (pagina 105)
Puteþi duce modulul de memorie “Memory Stick Duo”
pe care au fost stocate imagini la un magazin specializat
în imprimarea imaginilor fotografice. Puteþi ataºa un
marcaj
(de imprimare) imaginilor care au prioritate
la tipãrire.
101
Imprimarea directã folosind
compatibilã PictBridge
Chiar dacã nu aveþi la dispoziþie un
calculator, puteþi printa cu uºurinþã imaginile
înregistrate cu camera dvs. foto dacã aceasta
este conectatã la o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge.
• “PictBridge” este bazat pe un standard
CIPA. (CIPA : Camera & Imaging Products
Associacion - Asociaþia pentru Camere
ºi Produse pentru Imagine).
o
imprimantã
Etapa 1: Pregãtirea camerei
Pregãtiþi camera pentru a o conecta la
imprimantã prin cablul pentru mufa
multifuncþionalã. Când conectaþi camera la
o imprimantã care este recunoscutã dacã
pentru [USB Connect] este aleasã varianta
[AUTO], Pasul 1 nu este necesar.
Butonul Index
În modul imagine unicã
Puteþi imprima o imagine unicã pe o foaie.
Butonul MENU
Butonul de
comandã
În modul index
Puteþi imprima mai multe imagini la o
dimensiune redusã pe o singurã foaie. Puteþi
imprima fie o aceeaºi imagine de mai multe
ori (1), fie un grup de mai multe imagini
(2).
• Se recomandã utilizarea unor baterii
Nichel-Metal Hidrid complet încãrcate sau
a adaptorului de reþea (care nu este
furnizat) pentru a evita întreruperea
alimentãrii în cursul imprimãrii.
1
Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat
meniul.
2 Apãsaþi B la butonul de comandã
pentru a alege
3 Selectaþi [
(Setup).
] (Setup2) folosind V,
apoi selectaþi [USB Connect] cu
v/V/B.
• În funcþie de imprimantã, este posibil ca
funcþia de imprimare Index sã nu fie
disponibilã.
• Numãrul de imagini tipãrite la o singurã
imprimare index diferã în funcþie de printer.
• Nu se pot imprima filmele.
• Când este recepþionatã o notificare de
eroare de la imprimantã, indicatorul
clipeºte timp de circa cinci secunde.
Verificaþi imprimanta.
102
4 Selectaþi [PictBridge] folosind B/
v, apoi apãsaþi z.
Este stabilit modul USB de funcþionare.
Etapa 2: Conectarea camerei
la imprimantã
1 Conectaþi camera la imprimantã.
Etapa 3: Imprimarea
La finele etapei 2 apare meniul de imprimare,
indiferent de poziþia comutatorului de mod.
1 Selectaþi tipul de imprimare dorit,
folosind v/V, apoi apãsaþi z.
2 Spre mufa
[All In This Folder] (Toate din acest
director)
Sunt imprimate toate imaginile din
respectivul director.
[DPOF image] (Imagine DPOF)
Sunt imprimate toate imaginile însoþite
(pagina 98), indiferent
de marcajul
ce imagine este afiºatã.
[Select] (Imaginea selectatã)
Imaginile sunt selectate , apoi sunt
imprimate toate imaginile selectate.
1 Selectaþi cu ajutorul b/B imaginea
care vreþi sã fie imprimatã, apoi apãsaþi
z.
Pe imaginea selectatã apare marcajul
.
• Pentru a fi imprimate ºi alte imagini,
repetaþi acest pas.
2 Selectaþi [Print] cu ajutorul V, apoi
apãsaþi z.
[This image] (Aceastã imagine)
Este imprimatã imaginea afiºatã.
• Dacã selectaþi [This Image] ºi alegeþi
pentru [Index] varianta [On] la
pasul 2, veþi putea imprima un grup
cu aceeaºi imagine ca la modul
index.
(USB)
Cablu USB
1 Spre mufa
USB
2
Porniþi camera ºi imprimanta.
Dupã ce este realizatã conexiunea,
pe ecranul LCD al camerei apare
indicatorul
.
Camera va porni în modul redare, iar pe
ecranul LCD vor fi afiºate o imagine ºi meniul
de imprimare.
2
Stabiliþi reglajul de imprimare cu
ajutorul v/V/b/B.
[Index]
Pentru a fi imprimate imagini index,
selectaþi [On].
103
[Size] (dimensiune)
Este stabilitã dimensiunea colii de hârtie.
[Date] (data)
Pentru a fi inseratã data ºi ora pe imagini,
selectaþi [Data] sau [Day&Time].
• Dacã selectaþi [Date] pentru opþiunea
privind inserarea datei pe imagini,
aceasta va fi exprimatã în forma
stabilitã (T pasul 2, pagina 17). În
funcþie de imprimanta folositã, este
posibil ca opþiunea privind data sã nu
fie disponibilã.
[Quantity] (cantitate)
• Când pentru [Index] este aleasã
varianta [Off] :
Alegeþi numãrul de coli pe care sã fie
imprimatã imaginea selectatã. Aceasta
va apare o singurã datã pe fiecare din
coli.
• Când pentru [Index] este aleasã
varianta [On] :
Alegeþi numãrul de grupuri de imagini
care sã fie imprimate ca imagini index.
Când la Pasul 1 este selectatã opþiunea
[This image], alegeþi numãrul de
exemplare ale unei imagini ce pot fi
aranjate pe o singurã coalã.
– În funcþie de numãrul de imaginiindex, este posibil sã nu poatã fi
toate incluse pe o singurã coalã de
hârtie.
3 Selectaþi [OK] folosind V/B, apoi
apãsaþi z.
Imaginea este imprimatã.
• Nu deconectaþi cablul USB cât timp
indicatorul
(Nu deconectaþi
cablul USB) este afiºat pe ecranul
LCD.
Indicatorul
104
Pentru a imprima alte imagini.
Dupã Pasul 3, selectaþi altã imagine folosind
v/V, apoi reluaþi de la pasul 1.
Imprimarea în modul index
Efectuaþi “Etapa 1: Pregãtirea camerei”
(pagina 102) ºi “Etapa 2: Conectarea camerei
la calculator” (pagina 103), apoi continuaþi
dupã cum este arãtat în continuare.
La conectarea camerei foto cu imprimanta,
este afiºat meniul de imprimare. Apãsaþi
[Cancel] pentru a pãrãsi acest meniu.
(Index).
1 Apãsaþi
Apare ecranul index.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [ ] (Print -imprimare) folosind
B, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi tipul de imprimare dorit apãsând
v/V, apoi apãsaþi z.
[Select] (Imaginea selectatã)
Selecteazã imaginile ºi apoi le imprimã
pe toate. Alegeþi cu ajutorul v/V/b/B
imaginea care vreþi sã fie imprimatã, apoi
apãsaþi z, pentru a fi afiºat marcajul .
(Repetaþi acest pas pentru a fi marcate ºi
alte imagini). Apoi, apãsaþi MENU.
[DPOF image] (Imagine DPOF)
Sunt imprimate toate imaginile însoþite
de marcajul
(marcaj pentru
imprimare), indiferent ce imagine este
afiºatã.
[All In This Folder] (Toate din acest
director)
Sunt imprimate toate imaginile din acel
director.
5 Efectuaþi paºii 2 ºi 3 de la “Etapa 3:
Imprimarea” (pagina 103).
Imprimarea imaginilor la un magazin specializat
Puteþi duce o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” care conþine imagini fotografiate
cu camera dvs. la un magazin care oferã
servicii de imprimare fotograficã. În cazul în
care magazinul dispune de servicii
compatibile DPOF, este convenabilã
marcarea anterioarã a imaginilor care vreþi
(marcaj pentru
sã fie imprimate cu
imprimare), pentru a nu fi nevoiþi a face
selecþia imaginilor la magazin.
• Imaginile din memoria internã nu pot fi
imprimate direct din camerã. Copiaþi
imaginile pe o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” ºi transportaþi
unitatea “Memory Stick Duo” la magazin.
• Înainte de a transporta datele la magazin
pentru a fi imprimate, aveþi întotdeauna
grijã sã realizaþi o copie de siguranþã pe
un disc.
• Nu puteþi stabili numãrul de foi imprimate.
Marcarea imaginilor în modul
imagine unicã
Buton MENU
Ce este DPOF ?
DPOF (Digital Print Order Format - Format
digital al comenzii de imprimare) este o
funcþie care vã permite sã ataºaþi un marcaj
(marcaj de imprimare) imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” pe care vreþi sã le
imprimaþi ulterior.
• Imaginile care au marcajul
(marcaj de
imprimare) pot fi imprimate fie cu un printer
care corespunde standardului DPOF, fie
cu unul care acceptã standardul
PictBridge.
• Nu puteþi marca pentru imprimare filme.
• Dacã marcaþi imagini înregistrate în modul
Multi Burst, toate imaginile vor fi
imprimate pe o singurã coalã împãrþitã în
16 pãrþi.
Buton de comandã
1
Afiºaþi imaginea care doriþi a fi
imprimatã.
2
Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat
meniul.
3 Selectaþi DPOF folosind b/B, apoi
apãsaþi z.
Marcajul
(pentru imprimare) este
ataºat imaginii afiºate.
Când duceþi o unitate “Memory
Stick Duo” la un magazin
specializat
• Contactaþi în prealabil respectivul magazin
pentru a afla dacã este acceptat tipul de
“Memory Stick Duo” utilizat de dvs.
• În cazul în care apelaþi la un magazin care
nu acceptã unitãþi de memorie “Memory
Stick Duo”, copiaþi imaginile care vreþi sã
fie imprimate pe un alt suport de
înregistrare, spre exemplu pe un disc CDR ºi transportaþi-le astfel.
• Aveþi grijã sã luaþi ºi adaptorul pentru
Memory Stick Duo cu dvs.
4
Pentru a continua ataºarea de
marcaje de imprimare ºi altor
imagini, afiºaþi-le cu ajutorul b/
B, apoi apãsaþi z.
Pentru a înlãtura marcajul
modul imagine unicã.
în
Apãsaþi butonul z la Pasul 3 sau 4.
105
Marcarea imaginilor afiºate
în modul index
1 Afiºaþi ecranul index. (T pasul 6,
pagina 28).
2
Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat
meniul.
3 Selectaþi DPOF folosind b/B, apoi
apãsaþi z.
4
Selectaþi [Select] cu ajutorul v/
V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi ataºa marcajul
în cazul
opþiunii [All In This Folder] (Toate din
acest director).
5
Selectaþi imaginea care vreþi sã
fie marcatã folosind v/V/b/B,
apoi apãsaþi z.
Marcajul
apare de culoare verde pe
imaginea selectatã.
Marcaj
de
culoare verde
6
Repetaþi Pasul 5 pentru a marca
ºi alte imagini.
7
Apãsaþi MENU.
8 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi
secþiunea z a butonului de
comandã.
Marcajul
106
devine de culoare albã.
Pentru a renunþa la aplicarea marcajelor de
imprimare, selectaþi [Cancel] la Pasul 4,
respectiv [Exit] la Pasul 8 dupã care apãsaþi
z.
Pentru a înlãtura marcajele în
modul index
La Pasul 5 selectaþi imaginile al cãror marcaj
doriþi sã îl înlãturaþi, apoi apãsaþi z.
Pentru a înlãtura toate
marcajele ataºate imaginilor
dintr-un director
Selectaþi [All In This Folder] la Pasul 4, apoi
apãsaþi z. Selectaþi [Off], dupã care apãsaþi
z.
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteþi viziona imaginile pe un ecran TV
conectând camera la televizor.
Înainte de a conecta camera cu televizorul
prin cablul A/V opriþi ambele aparate.
1
Conectaþi camera la televizor.
3 Apãsaþi
pentru a porni camera.
Buton
1 Spre mufele de intrare
audio/video
2 Spre mufa
Buton de comandã
A/V OUT
Cablu A/V
• În cazul în care televizorul dvs. are mufe
de intrare stereo, conectaþi mufa audio
(neagrã) a cablului A/V la mufa audio stângã a televizorului.
2
Fotografiile luate cu camera dvs. vor apãrea
pe ecranul televizorului.
Apãsaþi pe b/B ale butonului de comandã
pentru a alege imaginea doritã.
• La folosirea camerei în strãinãtate poate fi
necesar sã modificaþi semnalul video de
ieºire pentru a se potrivi cu sistemul de
culoare al televizorului dvs. (pagina 84).
Porniþi televizorul ºi alegeþi
pentru intrarea TV/video calea
“video”.
• Pentru amãnunte consultaþi manualul
de instrucþiuni al televizorului.
107
Despre sistemele
culoare TV
de
Pentru a putea urmãri imagini pe un ecran
TV aveþi nevoie de un televizor cu o mufã
de intrare video ºi un cablu A/V (furnizat).
Sistemul de culoare TV trebuie sã fie acelaºi
cu al camerei dvs. Verificaþi lista urmãtoare :
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America
Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine,
Guyana, Jamaica, Japonia, Korea, Mexic,
Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica
Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda,
Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandã, Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacia, Spania,
Suedia, Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco,
Rusia, Ukraina etc.
108
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate de la pagina 110 la pagina 120.
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi pagina 121.
2 Scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou dupã circa un minut,
apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (paginile 82).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã þineþi seama cã atunci când trimiteþi camera la reparat, vã daþi implicit
acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne a aparatului.
109
Baterii ºi alimentare
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase nu este corect sau, deºi este
afiºat un indicator care aratã cã perioada de autonomie este suficientã,
alimentarea înceteazã prea repede.
• Aceste fenomene se întâmplã dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte
ridicatã sau foarte scãzutã (pagina 126).
• Bateriile sunt descãrcate. Montaþi baterii încãrcate (pasul 1, pagina 15).
• Bornele bateriilor sau conectorii de pe capacul compartimentului sunt murdari, din care
cauzã bateriile nu sunt suficient încãrcate. Curãþaþi-le cu puþinã vatã, etc. (pagina 126).
• Indicaþia privind perioada de timp rãmasã diferã de cea realã deoarece este afectatã de
“efectul de memorie” (pagina 126) etc. Încãrcaþi complet bateriile pentru a corecta
indicaþia afiºatã.
• Bateriile sunt definitiv uzate (pagina 126). Înlocuiþi-le cu altele noi.
Bateriile se descarcã prea repede.
• Încãrcaþi suficient bateriile (pasul 1, pagina 15).
• Aparatul este utilizat în locuri cu temperaturã extrem de scãzutã (pagina 126).
• Bateriile sunt definitiv uzate (pagina 126). Înlocuiþi-le cu altele noi.
Camera foto nu poate fi pornitã.
• Bateriile nu sunt corect montate. Montaþi-le corect (pasul 1, pagina 15).
• Bateriile sunt descãrcate. Montaþi baterii încãrcate (pasul 1, pagina 15).
• Bateriile sunt definitiv uzate (pagina 126). Înlocuiþi-le cu altele noi.
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã nu acþionaþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aparatul se va
opri automat pentru a nu se consuma inutil bateriile. Reporniþi camera foto (pasul 2,
pagina 17).
• Bateriile sunt descãrcate. Montaþi baterii încãrcate (pasul 1, pagina 15).
Înregistrarea imaginilor statice / filmelor
Ecranul LCD nu porneºte deºi alimentarea este pornitã.
• Este pornit vizorul. Porniþi ecranul LCD folosind butonul FINDER / LCD (pasul 5, pagina
20).
Imaginea nu este clarã în vizor.
• Ajustaþi corespunzãtor scala dioptrului cu ajutorul pârghiei de reglare a vizorului (pasul
5, pagina 20)
110
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne sau a unitãþii “Memory Stick Duo” (pagina
44). Dacã acestea sunt complet ocupate, faceþi urmãtoarele :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pasul 6, pagina 27).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” cu comutator de protejare la scriere, iar acestaeste
în poziþia LOCK (blocat). Treceþi comutatorul în poziþia care permite înregistrarea (pagina
124).
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada în care se încarcã bliþul.
• Când înregistraþi imagini statice, puneþi selectorul rotativ de mod în altã poziþie decât
.
• Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia
când înregistraþi filme.
• Dimensiunea imaginii este aleasã [640 (Fine)] când înregistraþi un film. Luaþi una dintre
urmãtoarele mãsuri :
– Stabiliþi altã dimensiune pentru imagine în afarã de [640 (Fine)].
– Utilizaþi o unitate “Memory Stick PRO Duo” (pagina 124).
Subiectul nu este vizibil pe ecran.
• Camera este în modul Redare. Apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, schimbaþi poziþia
pentru a schimba modul de înregistrare
selectorului rotativ de mod sau apãsaþi
(pagina 27).
Înregistrarea dureazã mult.
• Este activatã funcþia NR slow shutter (NR - reducerea zgomotului) (pagina 40). Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Imaginea nu este focalizatã.
• Subiectul este prea apropiat. Înregistrarea are loc în modul Macro (pentru prim planuri).
Verificaþi dacã aþi poziþionat lentilele la o distanþã mai mare decât distanþa minimã permisã
care este de aproximativ 2 cm (13/16 in.) (W) / circa 90 cm (35 1/2 in.) (T) la înregistrare
(pasul 5, pagina 22).
• La selecþia scenei este aleasã un dintre variantele (amurg) sau
(peisaj) când
înregistraþi imagini statice.
• Este aleasã focalizarea manualã. Treceþi în modul focalizare automatã folosind butonul
FOCUS (pagina 54)
• Verificaþi dacã reglajul stabilit pentru opþiunea [Conversion Lens] este corect (pag. 77).
• Nu puteþi modifica scala de mãrire când înregistraþi filme.
Funcþia de mãrire digitalã de precizie nu este activã.
• Alegeþi pentru opþiunea [Digital Zoom] varianta [Precision] (pagina 73).
• Aceastã funcþie nu poate fi utilizatã la înregistrarea unui film.
Continuã...
111
Nu acþioneazã mãrirea inteligentã.
• Alegeþi pentru opþiunea [Digital Zoom] varianta [Smart] (pagina 73).
• Aceastã funcþie nu poate fi utilizatã când :
– Dimensiunea imaginii este aleasã de [7M] (DSC-H5), [6M] (DSC-H2) sau [3:2].
– Fotografiaþi în modul Multi Burst.
– Înregistraþi filme.
Bliþul nu funcþioneazã.
• Pentru bliþ este aleasã varianta
(fãrã bliþ) (pagina 21).
• Nu puteþi folosi bliþul când :
– Este aleasã varianta Multi Burst, Burst sau Exposure Bracket (pagina 57),
– Pentru Selecþia Scenei este aleasã una dintre variantele : (sensibilitate înaltã) sau
(amurg)
– Când selectorul rotativ de mod poziþia
(film).
• Alegeþi pentru bliþ varianta (bliþ forþat) când la Selecþia Scenei este aleasã una dintre
variantele :
(peisaj),
(obturator rapid) sau
(plajã).
Funcþia de înregistrare a prim planurilor (Macro) nu acþioneazã.
• La Selecþia Scenei este aleasã una dintre variantele :
50).
(amurg) sau
(peisaj) (pagina
Data ºi ora nu sunt afiºate.
• La înregistrare, data ºi ora nu sunt afiºate. Acestea vor fi afiºate numai la redare.
Data ºi ora sunt înregistrate incorect.
• Potriviþi corect data ºi ora (pasul 2, pagina 17).
Valoarea F a aperturii ºi viteza obturatorului clipesc când apãsaþi ºi menþineþi
pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
• Expunerea este incorectã. Reglaþi corect expunerea (pagina 53, 21).
Imaginea este prea întunecatã.
• Fotografiaþi un subiect care are o sursã de luminã în spatele sãu. Selectaþi modul de
mãsurare (pagina 61) sau reglaþi expunerea (paginile 53, 21).
• Luminozitatea ecranului LCD (numai la DSC-H5) / vizorului este prea scãzutã. Reglaþi
iluminarea din spate (pagina 81, pagina 25).
• Ecranul LCD se întunecã în timpul încãrcãrii bliþului (numai la DSC-H5).
Imaginea este prea luminoasã.
• Fotografiaþi un subiect luminat de o sursã concentratã de luminã, aflat într-un spaþiu
întunecat cum ar fi o scenã. Reglaþi expunerea (pagina 53).
• Luminozitatea eecranului LCD (numai la DSC-H5) / vizorului este prea mare. Reglaþi
luminozitatea ecranului LCD sau iluminarea EVF (pagina 81, pagina 25).
Culorile imaginii sunt incorecte.
• Alegeþi pentru modul [Color Mode] varianta [Normal] (pagina 61).
112
Apar dungi luminoase verticale când fotografiaþi un subiect foarte luminos.
• Are loc un fenomen de pãtare. Acesta nu reprezintã o defecþiune.
La vizualizarea imaginilor pe ecranul LCD în spaþii întunecate, acestea
prezintã zgomot.
• Camera funcþioneazã astfel încât sã mãreascã vizibilitatea ecranului LCD iluminând
temporar imaginea în condiþii de luminozitate redusã. Aceasta nu are nici o influenþã
asupra imaginii înregistrate.
Ochii subiectului înregistrat apar roºii.
(SETUP) varianta [On]
• Alegeþi pentru opþiunea [Red Eye Reduction] din meniul
(pagina 74).
• Apropiaþi-vã de subiect ºi fotografiaþi de la o distanþã mai micã decât cea recomandatã
pentru înregistrarea cu ajutorul bliþului (pasul 5, pagina 21).
• Mãriþi luminozitatea în încãperea unde fotografiaþi ºi înregistraþi imaginea.
Conturul subiectului devine albastru.
• Funcþia de accentuare a conturului este activã (pagina 56). Dacã nu este necesarã,
renunþaþi la aceastã funcþie.
Pe ecran apar ºi persistã puncte.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Punctele nu vor fi înregistrate (pag. 8)
Nu puteþi fotografia imagini succesive.
• Capacitatea memoriei interne sau cea a unitãþii “Memory Stick Duo” este complet ocupatã.
ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã. (pasul 6, pagina 27).
• Energia rãmasã a bateriilor este scãzutã. Montaþi baterii încãrcate.
Vizualizarea imaginilor
Pe lângã instrucþiunile de mai jos, consultaþi ºi secþiunea “Calculator” (pagina 114).
Camera foto nu poate reda imagini
• Apãsaþi butonul
(pagina 27).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pagina 94).
• Nu este garantatã redare unei imagini cu aceastã camerã foto dacã a fost modificatã cu
ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Renunþaþi la comunicarea USB (pagina 92).
Nu sunt afiºate data ºi ora.
• Butonul
(starea ecranului) este oprit (pagina 43).
Imaginea este grosierã la începutul redãrii.
• Imaginea afiºatã devine grosierã pentru scurt timp deoarece are loc procesarea de imagine.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Continuã...
113
La redarea video pot apãrea neregularitãþi de culoare.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Înregistrarea imaginilor nu este afectatã.
Imaginile nu apar pe ecran.
• Dacã este cuplat cablul AV, deconectaþi-l (pagina 107).
Imaginile nu pot fi redate cu ajutorul unui televizor.
• Verificaþi [Video Out] pentru a vedea dacã pentru reglajul semnalului video de ieºire al
camerei este aleasã varianta corespunzãtoare sistemului de culoare al televizorului
(pagina 84).
• Verificaþi dacã este corectã conexiunea (pagina 107).
• Este conectat cablul USB la mufa USB. Decuplaþi-l respectând procedura corectã (pag.92).
ªtergerea imaginilor / realizarea de montaje
Camera foto nu poate ºterge o imagine.
• Renunþaþi la protecþie (pagina 67).
• Folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” cu comutator de protejare la scriere, iar acesta
este în poziþia LOCK (blocat). Treceþi comutatorul în poziþia care permite înregistrarea
(pagina 124).
Aþi ºters imaginea din greºealã.
• Odatã ce aþi ºters o imagine, nu o mai puteþi recupera. Vã recomandãm sã protejaþi
imaginea (pagina 66) sau sã folosiþi o memorie “Memory Stick Duo” cu comutatorul de
protejare la scriere pe care sã îl puneþi în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea
accidentalã a datelor (pagina 124).
Funcþia de redimensionare nu acþioneazã.
• Filmele ºi imaginile Multi Burst nu pot fi redimensionate.
Nu puteþi ataºa un marcaj de imprimare (DPOF).
• Marcajele de imprimare (DPOF) nu pot fi ataºate filmelor.
Nu puteþi secþiona un film.
• Filmul nu este suficient de lung pentru a putea fi secþionat (este mai scurt de 2 secunde).
• Filmele protejate nu pot fi secþionate. Renunþaþi la protecþie (pagina 67).
• Imaginile statice nu pot fi secþionate.
Calculator
Nu ºtiþi dacã sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaþi secþiunea “Configuraþia recomandat㔠(pagina 86 pentru Windows, respectiv
99 pentru Macintosh).
114
Calculatorul folosit nu recunoaºte camera foto.
• Porniþi camera (pasul 2, pagina 16).
• Când nivelul de energie al bateriilor este scãzut, puneþi baterii încãrcate (pasul 1, pag. 15)
sau utilizaþi adaptorul de reþea (pagina 35).
• Folosiþi cablul USB furnizat (pagina 89).
• Deconectaþi cablul multifuncþional ºi reconectaþi-l mai bine. Verificaþi dacã pe ecranul
LCD este afiºat mesajul “USB Mode Mass Storage” (pagina 89).
• Alegeþi pentru [USB Connect] varianta [Mass Storage] în meniul
Setup (pagina 83).
• Decuplaþi toate echipamentele în afarã de tastaturã ºi mouse de la conectorii USB ai
calculatorului.
• Conectaþi direct camera la calculator fãrã a utiliza un hub USB sau alte dispozitive
intermediare (pagina 89).
• Software-ul (furnizat) nu este instalat. Instalaþi aplicaþia software (pagina 87).
• Calculatorul dvs. nu recunoaºte bine dispozitivul deoarece aþi conectat camera la
calculator prin cablul USB înainte de a instala software-ul (furnizat). ªtergeþi dispozitivul
depistat în mod eronat de calculatorul personal, apoi reinstalaþi driver-ul USB (citiþi în
continuare).
Simbolul discului (Removable Disk) nu este afiºat pe ecranul calculatorului
când conectaþi camera foto cu calculatorul.
• Urmaþi procedura de mai jos pentru a instala din nou driver-ul USB. Pentru calculatoarele
Windows este valabilã procedura urmãtoare :
1 Faceþi clic-dreapta pe [My Computer] pentru a fi afiºat meniul, apoi pe [Properties].
Apare fereastra “System Properties”.
2 Faceþi clic pe [Hardware] T [Device Manager].
• Pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows Me, faceþi clic pe butonul [Device
Manager].
Apare “Device Manager”.
3 Faceþi clic-dreapta pe [ Sony DSC], apoi pe [Uninstall] T [OK].
Driverul este înlãturat.
4 Instalaþi driverul USB (pagina 87).
Este instalat ºi driverul USB.
Nu puteþi copia imagini.
• Realizaþi conexiunea USB cuplând corect camera cu calculatorul (pagina 89).
• Urmaþi procedura de copiere adecvatã pentru sistemul de operare al calculatorului
(paginile 89 ºi 99).
• Când înregistraþi imagini pe un “Memory Stick Duo” formatat cu calculatorul, este
posibil sã nu puteþi copia imagini la calculator. Utilizaþi o unitate “Memory Stick Duo”
formatatã cu camera dvs. foto (pagina 79).
Dupã realizarea unei conexiuni USB, aplicaþia “Cyber-shot Viewer” nu
porneºte automat.
• Rulaþi “Media Check Tool” (pagina 95).
• Realizaþi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pagina 89).
Continuã...
115
Imaginea nu poate fi redatã pe calculator.
• Dacã utilizaþi aplicaþia software “Cyber-shot Viewer”, consultaþi documentaþia Help .
• Consultaþi producãtorul calculatorului sau pe cel al aplicaþiei software.
Imaginea ºi sonorul sunt întrerupte de zgomot la redarea unui film pe
calculator.
• Este redat un film direct din memoria internã sau de pe “Memory Stick Duo”. Copiaþi
filmul pe hard disk-ul calculatorului, apoi redaþi filmul de pe hard disk (pagina 88).
Nu puteþi imprima o imagine.
• Verificaþi reglajele imprimantei.
Imaginile odatã copiate pe calculator nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul
camerei foto.
• Copiaþi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “101MSDCF”
(pagina 93).
• Acþionaþi corect camera foto (pagina 94).
“Cyber-shot Viewer”
Imaginile nu sunt afiºate corect .
• Verificaþi ca directorul imaginilor sã fie înregistrat la “Viewed folders”. Dacã nici în acest
caz imaginile nu apar, aduceþi la zi baza de date (pagina 98).
Nu puteþi localiza imaginile importate.
• Cãutaþi în directorul “My Pictures”.
• Dacã aþi modificat reglajele date din oficiu, consultaþi “Schimbarea directorului importat”
de la pagina 98 ºi verificaþi ce director este utilizat.
Doriþi sã schimbaþi directorul “Folder to be imported” cu un altul
• Accesaþi interfaþa “Import settings” pentru a modifica directorul din care se aduc imaginile
“Folder to be imported”. Puteþi specifica un alt director dupã ce aþi folosit aplicaþia
“Cyber-shot Viewer” pentru a înregistra directorul la “Viewed Folders” (pagina 95).
Toate imaginile sunt afiºate în calendar cu data de 1 ianuarie.
• Nu a fost stabilitã data la camera foto. Stabiliþi data la camera foto (pasul 2, pagina 17).
“Memory Stick Duo”
Nu puteþi introduce unitatea “Memory Stick Duo” în aparat.
• Introduceþi corect memoria “Memory Stick Duo” în compartimentul sãu (pasul 3, pagina
18).
116
Nu puteþi înregistra în memoria “Memory Stick Duo”.
• Folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” cu comutator de protejare la scriere, iar acesta
este în poziþia LOCK (blocat). Treceþi comutatorul în poziþia care permite înregistrarea
(pagina 124).
• Unitatea de memorie “Memory Stick Duo” este complet ocupatã. ªtergeþi imaginile ce nu
vã intereseazã (pasul 6, pagina 23).
• Utilizaþi o unitate de memorie “Memory Stick PRO Duo” (pagina 44) când înregistraþi
filme cu dimensiunea imaginilor de [640 (Fine)].
Nu puteþi formata memoria “Memory Stick Duo”.
• Folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” cu comutator de protejare la scriere, iar acesta
este în poziþia LOCK (blocat). Treceþi comutatorul în poziþia care permite înregistrarea
(pagina 124).
Aþi formatat din greºealã memoria “Memory Stick Duo”.
• Prin formatare sunt ºterse toate informaþiile din memoria “Memory Stick Duo”. Nu le mai
puteþi recupera. Vã recomandãm sã puneþi comutatorul de protejare la scriere a memoriei
“Memory Stick Duo” în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea accidentalã a
datelor (pagina 124).
Memoria “Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscutã de un calculator cu
slot pentru “Memory Stick”.
• Verificaþi dacã cititorul de card ºi calculatorul sunt compatibile cu “Memory Stick PRO
Duo”. Utilizatorii de calculatoare ºi cititoarele de card produse de alte companii în afarã
de Sony trebuie sã contacteze producãtorii respectivi.
• Dac㠓Memory Stick PRO Duo” nu este compatibil, conectaþi camera la calculator (pag.
88). Calculatorul va recunoaºte “Memory Stick PRO Duo”.
Memoria internã
Nu puteþi reda datele din memoria internã.
• Este introdusã o unitate “Memory Stick Duo” în camera foto. Scoateþi-o (pasul 4, pagina
18).
Nu puteþi înregistra în memoria internã.
• Este introdusã o unitate “Memory Stick Duo” camera foto. Scoateþi-o (pasul 4, pagina
18).
Capacitatea liberã a memoriei interne nu creºte nici dacã sunt copiate datele
stocate de aceasta pe o unitate “Memory Stick Duo”.
• Datele nu sunt ºterse din memoria internã dupã copiere. Executaþi comanda [Format]
(pagina 78) pentru a formata memoria internã dupã copierea datelor.
Nu puteþi copia datele din memoria internã pe “Memory Stick Duo”.
• Memoria “Memory Stick Duo” este complet ocupatã. Verificaþi capacitatea rãmasã liberã
(se recomandã o capacitate de 32 MB sau mai mult).
Continuã...
117
Nu puteþi copia datele de pe unitatea “Memory Stick Duo” sau de pe calculator
în memoria internã.
• Datele de pe “Memory Stick Duo” sau de pe calculator nu pot fi copiate în memoria
internã.
Imprimare
Citiþi ºi secþiunea urmãtoare, “Imprimantã care acceptã standardul PictBridge” relativ la
elementele care urmeazã.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate
• Atunci când imprimaþi o imagine cu dimensiunea aleasã de [16:9], se poate ca ambele
margini ale imaginii sã fie decupate.
• La imprimarea unei imagini cu printerul personal, încercaþi sã anulaþi reglajele referitoare
la decupare sau la marginile de imprimare. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a
afla dacã aceste funcþii sunt disponibile sau nu.
•Dacã imprimaþi imaginea la un atelier digital specializat, întrebaþi dacã imaginea poate fi
imprimatã fãrã sã îi fie decupate ambele margini.
Imprimantã care acceptã standardul PictBridge
Nu poate fi stabilitã conexiunea.
• Camera nu poate fi conectatã la o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge.
Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta acceptã sau nu standardul
PictBridge.
• Verificaþi dacã imprimanta este pornitã ºi dacã poate fi conectatã cu camera digitalã.
• Alegeþi pentru opþiunea [USB Connect] varianta [PictBridge] în meniul
(SETUP)
(pagina 83).
• Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul USB. Dacã apare un mesaj de eroare indicat de
imprimantã, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
Nu puteþi imprima imaginile.
• Verificaþi dacã este corect conectat cablul USB.
• Porniþi imprimanta. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
• Dacã selectaþi [Exit] în timpul operaþiei de imprimare, este posibil sã nu puteþi printa în
continuare. Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul USB. Dacã în continuare nu puteþi
imprima, deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta, reporniþi-o ºi apoi cuplaþi din nou
cablul USB.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca imaginile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu
alte aparate decât aceastã camerã foto sã nu poatã fi imprimate.
Operaþia de imprimare este anulatã.
• Aþi decuplat cablul USB înainte ca simbolul
118
(Conectare PictBridge) sã disparã.
Nu puteþi insera data sau sã imprimaþi imagini în modul index.
• Imprimanta nu beneficiazã de aceste funcþii. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru
a afla dacã aparatul beneficiazã sau nu de aceste funcþii.
• În funcþie de imprimantã, este posibil ca data sã nu fie inseratã în modul-index. Consultaþi
producãtorul imprimantei.
În zona în care ar trebui sã aparã data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile care nu conþin data înregistrãrii nu pot fi imprimate cu datã. Alegeþi pentru
opþiunea [Date] varianta [Off] ºi imprimaþi imaginea din nou (pagina 103).
Nu puteþi selecta dimensiunea de imprimare.
• Întrebaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta vã poate asigura
dimensiunea doritã.
Nu puteþi imprima imaginile la dimensiunea selectatã.
• Dacã aþi schimbat tipul de hârtie dupã ce aþi conectat cablul USB, cuplaþi din nou
imprimanta.
• Reglajele de imprimare ale camerei diferã de cele ale printer-ului. Modificaþi fie reglajele
camerei foto (pagina 103), fie pe cele ale imprimantei.
Nu puteþi acþiona camera foto dupã ce s-a renunþat la imprimare.
• Aºteptaþi o vreme pentru cã imprimanta executã procedura de renunþare la imprimare. În
funcþie de imprimantã, aceastã operaþie poate dura mai mult.
Altele
Camera nu funcþioneazã.
• Folosiþi tipul de baterii recomandate pentru aceastã camerã foto (pagina 126).
• Nivelul de energie rãmas al bateriilor este scãzut. (Este afiºat indicatorul E). Încãrcaþi
bateriile (pasul 1, pagina 15).
Deºi alimentarea este pornitã, camera nu funcþioneazã.
• Minicalculatorul intern nu acþioneazã corespunzãtor. Scoateþi ºi apoi puneþi la loc dupã
circa un minut bateriile, apoi porniþi camera.
Nu puteþi identifica un indicator pe ecranul LCD.
• Consultaþi pagina 38.
Lentilele se aburesc.
• A condensat umezeala pe lentile. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa o orã la temperatura
camerei pentru a se evapora umezeala, înainte de a încerca sã o mai folosiþi (pagina 128).
Continuã...
119
Camera se încãlzeºte dacã o folosiþi mult timp.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Lentilele nu se miºcã la oprirea camerei.
• Bateriile sunt descãrcate. Înlocuiþi-le cu altele încãrcate (pasul 1, pagina 15) sau folosiþi
adaptorul de reþea (care nu este furnizat).
Când porniþi camera foto este afiºatã interfaþa de Clock Set (de potrivire a
ceasului)
• Potriviþi din nou data ºi ora (pasul 2, pagina 17).
120
Indicatori ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare
Mesaje
Dacã este afiºat un cod care începe cu o
literã, camera dvs. beneficiazã de un afiºaj
de auto-diagnosticare. Aceastã funcþie
prezintã starea camerei dvs. pe ecran, printrun cod alcãtuit dintr-o literã ºi patru cifre.
Consultaþi tabelul de mai jos ºi luaþi mãsurile
sugerate. Ultimele douã cifre (simbolizate
prin ss) vor fi diferite în funcþie de starea
camerei. Dacã nu reuºiþi sã rezolvaþi nici
dupã ce aþi încercat de câteva ori acþiunile
corective sugerate în continuare, contactaþi
dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
Dacã este afiºat vreunul dintre urmãtoarele
mesaje, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
C : 32 : ss
• A apãrut o problemã hardware legatã de
camera dvs. foto. Opriþi ºi reporniþi
alimentarea.
C : 13 : ss
• Camera nu poate citi sau scrie date pe
unitatea “Memory Stick Duo”. Fie opriþi
ºi reporniþi alimentarea, fie reintroduceþi
de câteva ori unitatea “Memory Stick
Duo” în aparat.
• A apãrut o eroare de formatare a memoriei
interne sau a fost introdusã o unitate
“Memory Stick Duo ” neformatatã.
Formataþi memoria internã sau unitatea
“Memory Stick Duo” (paginile 78, 79).
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în aparat nu poate fi utilizatã
de camera dvs. digitalã sau datele
stocate aici sunt deteriorate. Introduceþi
o nouã unitate “Memory Stick Duo”
(pagina 124).
E : 61 : ss
E : 62 : ss
E : 91 : ss
E : 92 : ss
• A apãrut o problemã pe care nu o puteþi
rezolva dvs. Iniþializaþi camera (pagina
82), apoi porniþi din nou alimentarea.
Lens cap attached (Capacul lentilelor
este montat)
• Demontaþi capacul lentilelor.
Turn the power on and off again
(Opriþi ºi reporniþi alimentarea)
• O problemã legatã de lentile a generat
eroarea.
E
• Nivelul de energie al acumulatorului
este scãzut. Încãrcaþi imediat
acumulatorul (T pasul 1, pagina 15).
În funcþie de condiþiile de funcþionare,
de cele de mediu sau de tipul de baterii,
indicatorul E poate fi afiºat
intermitent chiar dacã perioada rãmasã
de funcþionare este de încã 5 sau 10
minute.
System error (Eroare de sistem)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea (T pasul
2, pagina 17).
Internal memory error (Eroare a
memoriei interne)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea (T pasul
2, pagina 17).
Reinsert the Memory Stick
(Reintroduceþi unitatea “Memory Stick”)
• Introduceþi corect unitatea “Memory
Stick Duo” în aparat.
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în camera foto nu este
compatibilã cu aceasta (pagina 124).
• Cardul “Memory Stick Duo” este
deteriorat.
• Zona cu borne a cardului “Memory
Stick Duo” este murdarã.
Continuã...
121
Memory Stick type error (Eroare
legatã de tipul de Memory Stick)
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în camera foto nu este
compatibilã cu aceasta (pagina 124).
Format error (Eroare de formatare)
• Formataþi din nou unitatea “Memory
Stick Duo” (paginile 78, 79).
Memory Stick locked (Memory Stick
blocat)
• Folosiþi o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” cu comutator de protejare
la scriere, care este în poziþia LOCK
(blocat - nu se pot scrie date). Puneþi
comutatorul de protejare la scriere al
unitãþii în poziþia ce permite
înregistrarea (pagina 124).
No memory space in internal
memory (Memorie internã complet
ocupatã) No memory space in
Memory Stick (Memory Stick complet
ocupat)
• ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã
(T pasul 6, pagina 27).
Read only memory (Memoria poate fi
doar cititã)
• Nu puteþi înregistra sau ºterge imagini
în/din aceastã memorie “Memory Stick
Duo”.
No file (Nici un fiºier)
• În memoria internã nu a fost înregistratã
nici o imagine.
No file in this folder (Nici un fiºier în
acest director)
• În acest director nu a fost înregistratã
nici o imagine.
• Nu aþi acþionat corect la copierea
imaginilor de pe calculatorul personal
(pagina 94).
122
Folder error (Eroare de director)
• În memoria “Memory Stick Duo” existã
deja un director care conþine în
denumire aceleaºi prime trei cifre. (spre
exemplu 123MSDCF ºi 123ABCDE).
Selectaþi alt director sau creaþi un nou
director (pagina 79).
Cannot create more folders (Nu
mai pot fi create directoare suplimentare)
• Directorul ale cãrui prime trei cifre din
nume sunt “999” existã în memoria
“Memory Stick Duo”. În acest caz nu
puteþi sã mai creaþi alte directoare.
Cannot record (Nu se poate înregistra)
• Camera nu poate înregistra imagini în
directorul ales. Selectaþi alt director
(pagina 80).
File error (Eroare de fiºier)
• A apãrut o eroare la redarea imaginii.
File protect (Fiºier protejat)
• Eliminaþi protecþia (pagina 67).
Image size over (Dimensiunea
imaginii este prea mare)
• Încercaþi sã redaþi o imagine cu o
dimensiune care nu este acceptatã de
camera dvs. foto.
Cannot divide (Nu se poate diviza)
• Filmul nu este suficient de lung pentru
a fi secþionat (este mai scurt de 2
secunde).
• Fiºierul nu conþine un film.
Invalid operation (Operaþie ne
acceptatã)
• Încercaþi sã redaþi un fiºier care nu este
compatibil cu aceastã camerã.
(Indicator de avertizare cu privire la
vibraþii)
• Camera poate tremura din motive de
iluminare insuficientã. Utilizaþi bliþul,
montaþi camera pe un trepied pentru
a-i asigura o poziþie stabilã.
640 (Fine) is not available
(Dimensiunea 640 (Fine) nu este
disponibilã)
• Pentru filmele cu dimensiune de [640
(Fine)] poate fi folositã numai memorie
“Memory Stick PRO Duo”. Introduceþi
o unitate “Memory Stick PRO Duo”
sau alegeþi altã dimensiune în afarã de
[640 (Fine)].
Enable printer to connect
(Conectarea imprimantei)
• Pentru opþiunea [USB Connect] este
aleasã varianta [PictBridge], însã
camera este cuplatã cu o imprimantã
care nu acceptã standardul PictBridge.
Verificaþi imprimanta.
• Conexiunea nu a fost stabilitã.
Deconectaþi ºi apoi recuplaþi cablul
multifuncþional. Dacã imprimanta
transmite un mesaj de eroare,
consultaþi documentaþia care v-a fost
furnizatã împreunã cu aceasta.
Connect to PictBridge device
(Conectare la un echipament PictBridge)
• Aþi încercat sã imprimaþi imaginile
înainte sã fie stabilitã conexiunea cu
imprimanta. Conectaþi o imprimantã
care acceptã standardul PictBridge.
Printer busy (Imprimatã ocupatã)
Paper error (Eroare legatã de hârtie)
No paper (Nu este hârtie)
Ink error (Eroare legatã de
cernealã)
Low Ink (Puþinã cernealã)
No Ink (Nu mai este cernealã)
• Verificaþi imprimanta.
Printer error (Eroare de imprimantã)
• Verificaþi imprimanta.
• Verificaþi dacã imaginea pe care vreþi sã
o imprimaþi nu este deterioratã.
• Nu s-a încheiat încã transmisia datelor
cãtre imprimantã. Nu deconectaþi cablul
multifuncþional.
Processing (Procesare)
• Imprimanta este în curs de desfãºurare
a procedurii de renunþare la o operaþie
de imprimare, timp în care nu puteþi
printa. Procedura poate dura mai mult
timp, în funcþie de imprimanta folositã.
No printable image (Imaginea nu
poate fi imprimatã)
• Aþi încercat sã folosiþi [DPOF image]
fãrã a aplica pe imagini marcajul DOPF
(comanda pentru imprimare).
• Aþi încercat sã aplicaþi varianta [All In
This Folder] (toate din acest director)
unui director ce conþine numai filme.
Nu puteþi imprima filme.
123
Informaþii suplimentare
În legãturã cu unitatea “Memory Stick”
“Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate nou,
compact ºi portabil.
Tipurile de “Memory Stick” ce pot fi utilizate
pentru aceastã camerã sunt prezentate în
tabelul urmãtor. Nu putem garanta însã
funcþionarea adecvatã a tuturor funcþiilor
“Memory Stick Duo”.
Tipul de
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
Memory Stick
(fãrã Magic Gate)
—
Memory Stick
(cu Magic Gate)
—
Memory Stick Duo
(fãrã Magic Gate)
a
Memory Stick Duo
(cu Magic Gate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Mem. Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
Memoriile “Memory Stick Duo”,
“MagicGate Memory Stick Duo” ºi “Memory
Stick PRO Duo” beneficiazã de funcþii
MagicGate. MagicGate este o tehnologie de
protejare a drepturilor de autor care foloseºte
tehnologia de criptare a datelor. Operaþiile de
înregistrare/redare care necesitã funcþii
MagicGate nu sunt disponibile pe aceastã
camerã.
*2 Folosind interfaþa paralelã puteþi beneficia de
transferul datelor la vitezã mare.
*3 Pot fi înregistrate filme cu dimensiunea de
[640 (Fine)] .
• Nu se garanteazã funcþionarea cu aceastã
camerã a unei unitãþi “Memory Stick Duo”
formatate cu calculatorul.
• Durata de citire/scriere a datelor diferã în
funcþie de utilizarea combinatã a unei
unitãþi “Memory Stick Duo” cu alt
dispozitiv.
124
Note privind utilizarea unei
unitãþi “Memory Stick Duo”
(care nu este furnizatã)
• Nu puteþi înregistra, nu puteþi realiza
montaje ºi nici nu puteþi ºterge imagini
dacã aþi pus comutatorul de protecþie la
scriere în poziþia LOCK (blocat), folosind
un obiect cu vârf ascuþit.
Conector
Comutator
de protecþie
la scriere
Zona de notare
Unele carduri “Memory Stick Duo” nu au
un comutator de protejare la scriere. Pentru
cele care au un asemenea comutator,
poziþionarea sau forma clapetei de protecþie
poate diferi în funcþie de felul unitãþii
“Memory Stick Duo”.
• Nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”
în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” sau dacã opriþi
camera în timp ce aceasta citeºte sau
scrie date;
– dacã utilizaþi unitatea “Memory Stick
Duo” în locuri supuse acþiunii
câmpurilor electrostatice sau
zgomotului electric.
• Vã recomandãm sã realizaþi copii de
siguranþã ale tuturor datelor importante.
• Nu apãsaþi tare când scrieþi ceva în zona
de notare.
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory
Stick Duo” ºi nici pe adaptorul Memory
Stick Duo.
• Nu ataºaþi nici un alt material, în afarã de
etichetele furnizate, în zona destinatã
acestora.
În legãturã cu unitatea “Memory Stick Duo”
• Când deplasaþi sau depozitaþi memoria
“Memory Stick Duo” , puneþi-o în cutia
cu care v-a fost furnizatã.
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice bornele unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”.
• Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
• Nu lãsaþi memoria “Memory Stick Duo” la
îndemna copiilor mici. Existã pericolul ca
aceºtia sã o înghitã accidental.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo” în urmãtoarele feluri de locuri :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar
fi în interiorul unei maºini parcate la
soare,
– în locuri expuse la radiaþii solare directe,
– în locuri cu umiditate mare sau în
apropierea unor materiale corozive.
(continuare)
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick
Duo”, introdusã într-un adaptor Memory
Stick Duo, în cazul unui aparat compatibil
“Memory Stick”, introduceþi adaptorul
Memory Stick Duo în poziþia corectã în
aparat. Introducerea în direcþie greºitã
poate conduce la deteriorarea
echipamentului.
• Nu introduceþi adaptorul Memory Stick
Duo , într-un aparat compatibil “Memory
Stick Duo” fãrã a fi introdus mai întâi
unitatea de memorie “Memory Stick” în
adaptor, deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
Note privind utilizarea unei
unitãþi “Memory Stick PRO
Duo” (nu este furnizatã)
Pentru aceastã camerã foto a fost confirmatã
funcþionarea corespunzãtoare a unitãþilor de
memorie “Memory Stick PRO Duo” cu
capacitatea de pânã la 2 GB.
Note privind utilizarea unui
adaptor pentru Memory Stick
Duo (nu este furnizat)
• Dacã vreþi sã utilizaþi o unitate “Memory
Stick Duo” cu un aparat compatibil cu
“Memory Stick”, aveþi grijã sã o
introduceþi mai întâi într-un adaptor
Memory Stick Duo. Dacã introduceþi o
unitate “Memory Stick Duo” într-un
aparat care foloseºte carduri “Memory
Stick”, fãrã a ataºa în prealabil adaptorul
cerut, este posibil sã nu o mai puteþi
scoate din echipamentul respectiv.
• La introducerea unui “Memory Stick Duo”
într-un adaptor Memory Stick Duo, aveþi
grijã sã respectaþi direcþia corectã ºi apoi
sã îl introduceþi complet. Introducerea
incorectã poate genera disfuncþionalitãþi.
125
În legãturã cu încãrcãtorul pentru baterii.
Informaþii despre baterii.
x În legãturã cu încãrcãtorul
pentru baterii
• Nu încãrcaþi nici un alt fel de baterii în
afara celor Nichel-Metal Hidrid marca
Sony cu încãrcãtorul care v-a fost furnizat.
Dacã încercaþi sã încãrcaþi alte feluri de
baterii (cum ar fi baterii cu mangan, baterii
alcaline, baterii cu litiu primar, baterii NiCd) decât cele recomandate, acelea se pot
supraîncãlzi, se poate scurge lichid
coroziv din ele sau pot exploda
reprezentând pericol de arsuri sau de alte
accidente.
• Scoateþi bateriile încãrcate din încãrcãtor.
Dacã le menþineþi la încãrcat mult timp
dupã ce au fost încãrcate se pot încãlzi
prea tare, se poate scurge lichid coroziv
din ele, pot exploda sau pot apãrea ºocuri
electrice.
• Dacã încãrcaþi baterii de mare capacitate,
altele decât cele furnizate, cu încãrcãtorul
furnizat este posibil sã le nu puteþi încãrca
pânã la capacitate maximã.
• Dacã indicatorul CHARGE lumineazã
intermitent, poate însemna cã a apãrut o
eroare legatã de baterii sau cã aþi introdus
alte baterii decât cele recomandate.
Verificaþi dacã aþi folosit tipul de baterii
recomandate la specificaþii, scoateþi toate
bateriile ºi înlocuiþi-le cu altele sau cu
unele noi apoi verificaþi din nou dacã
încãrcãtorul funcþioneazã corect. Dacã
acesta funcþioneazã corect acum
înseamnã cã problema era legatã de baterii.
• Dacã încãrcãtorul de baterii este murdar,
este posibil ca operaþia de încãrcare sã nu
se desfãºoare cu succes. Curãþaþi
încãrcãtorul cu o bucatã de pânzã curatã
ºi uscatã, etc.
• Dacã folosiþi tipuri de baterii neacceptate,
performanþa în funcþionare nu poate fi
asiguratã putând apãrea scãderi ale
tensiunii sau alte probleme cauzate de
acestea.
126
Baterii care pot ºi care nu pot
fi utilizate pentru camera dvs.:
Tipul de
baterie
A
B
C
a
a
a
—
a
—
Baterii Oxi Nichel Primar —
ZR6 (mãrimea AA)2)
a
—
Baterii cu litiu
—
a
—
Baterii cu mangan
—
—
—
Baterii Ni-Cd
—
—
—
HR 15 / 51 : HR6
(mãrime AA)
Baterii cu hidrurã de
Ni-Metal 1)2)
Baterii alcaline R6
(mãrime AA)2)
A : furnizate
B : acceptate
C : reîncãrcabile
1)
2)
NH-AA-2DB duble etc.
Înainte de a folosi bateriile, citiþi
urmãtoarele mãsuri de precauþie relativ la
fiecare tip de baterie.
x În legãturã cu bateriile cu
Hidrurã de Nichel-Metal
• Nu îndepãrtaþi sigiliile externe ºi nu
deterioraþi bateriile. Nu folosiþi niciodatã
baterii cãrora le-au fost scoase sigiliile,
parþial sau total, ori care sunt cumva
crãpate deoarece poate curge lichidul din
interior, pot exploda sau se pot
supraîncãlzi cauzând arsuri sau accidente.
De asemenea se poate deteriora
încãrcãtorul.
• Când deplasaþi bateriile Nichel-Metal
Hidrid, puneþi-le neapãrat în cutia lor
(furnizatã). Dacã bornele +/– vin în
contact, existã pericol de încãlzire excesivã
sau de incendiu.
• Dacã bornele bateriilor Nichel -Metal Hidrid
sunt murdare, este posibil ca încãrcarea
sã nu se desfãºoare corect. Curãþaþi din
când în când bornele bateriilor ºtergându-le cu o bucatã de pânzã curatã ºi uscatã.
• În momentul achiziþionãrii sau când
bateriile Nichel-Metal Hidrid nu au fost
utilizate o perioadã îndelungatã de timp
este posibil sã nu se încarce complet.
Acesta este un comportament tipic pentru
bateriile Nichel-Metal Hidrid ºi nu
reprezintã o disfuncþionalitate. Aceastã
problemã se corecteazã în mod normal prin
folosirea ºi reîncãrcarea lor repetatã.
• Dacã reîncãrcaþi bateriile Nichel-Metal
Hidrid înainte sã se descarce complet, este
posibil sã aparã aºa-numitul efect de
memorie*, iar încãrcarea se va opri înainte
de atingerea capacitãþii maxime. Încãrcarea
la capacitate maximã a bateriilor NichelMetal Hidrid dupã epuizarea completã a
energiei înmagazinate ar trebui sã
corecteze aceastã problemã.
* “Efect de memorie” - situaþie în care o baterie
acceptã temporar sã fie încãrcatã la o
capacitate mai micã decât cea maximã.
• Pentru a folosi pânã la epuizare bateriile
Nichel-Metal Hidrid, puneþi aparatul în
modul succesiune de imagini (slide show)
(pag. 67) ºi lãsaþi-l aºa pânã ce bateriile se
descarcã complet.
• Nu folosiþi simultan baterii noi ºi vechi.
• Nu udaþi bateriile deoarece nu sunt
rezistente la apã.
Utilizarea corectã a bateriilor cu
Hidrurã de Nichel-Metal
• Bateriile Nichel-Metal Hidrid se descarcã
în mod natural în timp chiar dacã nu sunt
folosite. Vã recomandãm sã le reîncãrcaþi
înainte de a le folosi.
• Performanþele bateriilor descresc în spaþii
cu temperaturi scãzute, iar durata de viaþã
a acestora scade în astfel de condiþii.
Pentru a utiliza mai mult timp bateriile vã
recomandãm sã le pãstraþi în cutia lor,
într-un buzunar apropiat de corpul dvs.
pentru a le încãlzi ºi sã le introduceþi în
camera foto chiar înainte de a le folosi.
• Dacã la înregistrare folosiþi des bliþul ºi
operaþia de mãrire, energia bateriilor se va
consuma mai repede.
• Dacã bornele bateriilor sau terminalele de
pe capacul compartimentului pentru baterii
al camerei foto sunt murdare, este posibil
ca durata de viaþã a bateriilor sã se scurteze
foarte mult. ªtergeþi din când în când
bornele bateriilor ºi terminalele camerei cu
o bucatã de pânzã curatã ºi uscatã pentru
a le curãþa.
• Dacã la înregistrare folosiþi des bliþul ºi
operaþia de mãrire, energia bateriilor se va
consuma mai repede.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
baterii de rezervã care sã asigure o duratã
de înregistrare de douã sau trei ori mai
mare decât perioada de înregistrare
estimatã. Totodatã vã recomandãm sã
efectuaþi un test de înregistrare înainte de
a folosi efectiv camera foto.
Durata de viaþã a bateriilor NichelMetal Hidrid
• Durata de viaþã a bateriilor este limitatã.
Capacitatea acestora scade puþin câte
puþin în timp ºi pe mãsurã ce le folosiþi tot
mai mult. Când durata de funcþionare a
bateriilor s-a diminuat considerabil, o
posibilã cauzã este aceea cã durata lor de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã
cumpãraþi alte baterii.
• Durata de viaþã a bateriilor depinde de
condiþiile de pãstrare, de cele de operare ºi
de mediu, fiind diferite pentru fiecare baterie
în parte.
În legãturã cu bateriile alcaline
Oxi Nichel Primar
• Bateriile alcaline / Oxi Nichel Primarnu pot
fi încãrcate.
• Bateriile alcaline / Oxi Nichel Primar au o
duratã de viaþã mai scurtã comparativ cu
cea a bateriilor Nichel-Metal Hidrid. Din
acest motiv alimentarea se poate întrerupe
chiar dacã indicatorul perioadei de
autonomie rãmase aratã cã existã
suficientã energie înmagazinatã în bateriile
alcaline.
• Existã o diferenþã mare în ceea ce priveºte
performanþa între diversele tipuri de baterii
ºi în funcþie de producãtorii lor, iar în unele
cazuri perioada acestora de viaþã poate fi
foarte scurtã. Aceasta este valabil mai
ales la temperaturi scãzute ºi este posibil
chiar sã nu puteþi înregistra dacã temperatura mediului este mai micã de 5°C (41°F).
• Nu folosiþi simultan baterii noi ºi vechi.
• Este posibil ca indicatorul duratei de
autonomie sã nu prezinte corect aceastã
informaþie când folosiþi baterii alcaline /
Oxi Nichel Primar.
• Datoritã caracteristicilor bateriilor alcaline
/ Oxi Nichel Primar, existã o diferenþã mare
între perioada de autonomie disponibilã
la înregistrare ºi cea pentru redare. Din
acest motiv este posibil ca aparatul sã se
opreascã având sistemul de lentile extins
când comutaþi selectorul rotativ de mod.
Într-un astfel de caz, înlocuiþi bateriile cu
altele noi sau cu unele Nichel-Metal Hidrid
complet încãrcate.
127
Mãsuri de precauþie
x Nu lãsaþi aparatul în
urmãtoarele locuri
x În legãturã cu temperaturile
de funcþionare
• În locuri cu temperaturã foarte mare.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maºinã
parcatã la soare, este posibil sã se
deformeze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip.
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto. Praful ºi
nisipul pot genera disfuncþionalitãþi, iar
uneori acestea nu pot fi remediate.
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C (între
32°F ºi 104°F). Dacã sunt folosite baterii Oxi
Nichel Primar, temperaturile trebuie sã fie
cuprinse între 5°C ºi 40°C (între 41°F ºi
104°F). Nu este recomandatã fotografierea
în locuri cu temperaturi extrem de ridicate
sau de scãzute, care nu se încadreazã în
intervalul indicat mai sus.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea suprafeþei camerei.
Curãþaþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã. Nu
folosiþi urmãtoarele deoarece pot deteriora
finisajul sau carcasa :
• substanþe chimice cum ar fi tinerul, benzina,
alcoolul, insecticide sau oricare altele,
• nu atingeþi aparatul având pe mâini
substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu lipici sau
cu vinil.
128
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã sau dacã este plasatã
într-o camerã umedã, este posibil ca
umezeala sã condenseze în interiorul sau pe
exteriorul acesteia. Condensarea umezelii
poate cauza disfuncþionalitãþi aparatului.
Condensarea umezelii poate avea loc
cu uºurinþã când :
• Aparatul este adus dintr-un spaþiu cu
temperaturã scãzutã -cum ar fi o pârtie de
schi- în încãperi încãlzite.
• Camera este scoasã afarã la temperaturi
foarte ridicate dintr-un spaþiu rãcoros cum
ar fi o încãpere sau interiorul unei maºini
cu aer condiþionat.
Pentru a preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera foto dintr-un loc cu
temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, izolaþi aparatul într-o
pungã de plastic ºi lãsaþi-o în noile condiþii,
pentru adaptare, circa o orã.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentilele din
interiorul aparatului imaginile nu vor fi clare.
x Bateria reîncãrcabilã tip
pastilã din interiorul
aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã tip pastilã este
încãrcatã continuu atât timp cât folosiþi
camera. Dacã însã veþi utiliza camera foto
numai pe perioade scurte de timp, bateria
tip pastilã se descarcã treptat, iar dacã nu
folosiþi deloc aparatul aproximativ o lunã,
aceasta se va descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
tip pastilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
bateria tip pastilã este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei
interne reîncãrcabile
Conectaþi camera la o prizã de perete cu
ajutorul adaptorului de reþea (care nu este
furnizat) ºi lãsaþi aparatul timp de 24 de ore
sau mai mult cu alimentarea opritã.
Metoda de
bateriilor
încãrcare
a
Pasul 1, pagina 14.
129
Specificaþii
x Camera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
DSC-H5
7,20 mm (tip 1/2,5) CCD color
Filtru pentru culori primare
DSC-H2
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
DSC-H5
cca. 7.410.000 pixeli
DSC-H2
cca. 6.183.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
DSC-H5
cca. 7.201.000 pixeli
DSC-H2
cca. 6.003.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Tessar
lentile ce mãresc 12 ×
f = între 6,0 ºi 72,0 mm
(între 36 - 432 mm la conversia
în camerã foto de 35mm)
F2,8 - 3,7
Comanda expunerii
• Automatic exposure - expunere
reglatã automat,
• Shutter speed priority - prioritatea
vitezei obturatorului,
• Aperture priority - prioritatea
aperturii,
• Manual exposure - expunere
reglatã manual,
• Selecþia scenei - 7 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent - fluorescent,
• Incandescent - incandescent.
• Flash - bliþ
• One push - o singurã atingere
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
Imagini statice: Exif Ver. 2.21,
compatibil JPEG, compatibil DPOF
Filme : compatibil cu MPEG1 (mono)
130
Mediu de înregistrare
• Memorie internã de 30 MB
• “Memory Stick Duo”
Bliþ : Distanþa recomandatã (când pentru
sensibilitatea ISO este aleasã
varianta Auto)
W : aprox. între 0,3 ºi 9,0 m
T : între 0,9 ºi 6,8 m
Vizor :Vizor electric (color)
[Conectori de intrare ºi ieºire]
Mufã A/V OUT :
minimufã
Video : 1 Vp-p, 75 ?, asimetric,
sincronizare negativã
Audio : 327 mV (la o sarcinã de 47k?)
Impedanþã de ieºire : 2,2 k ?
Mufã USB : mini B
Comunicaþie USB
USB de mare vitezã
(compatibilã USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit
DSC-H5
7,5 cm (tip 3,0) drive TFT
DSC-H2
5,1 cm (tip 2,0) drive TFT
Numãrul total de puncte
DSC-H5
230.400 cm (960 × 240) puncte
DSC-H2
84.960 (354 × 240) puncte
[Vizor]
Panoul LCD folosit
0,5 cm (tip 0,2) color
Numãrul total de puncte
200.000 puncte echivalente
caracteristici
x Încãrcãtor de baterii Ni-MH
tip BC-CS2A/CS2B
Alimentare :
• HR 15/51 : baterii Nichel -Metal
Hidrid tip HR6 (mãrimea AA) (2),
2,4 V
• Baterii alcaline LR6 (mãrimea AA) (2),
3V
• Baterii Oxi Nichel Primar ZR6
(mãrimea AA) (2),
3V
• Adaptor de reþea tip AC-LS5K,
4,2 V
Consum de putere (la înregistrare cu ecranul
LCD pornit)
DSC-H5
1,4 W
DSC-H2
1,1 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C (între 32°F ºi 104°F)
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C (între -4°F ºi 140°F)
Dimensiuni
cca. 113,2 × 83,0 × 94,0 mm
(L/Î/A, exclusiv protuberanþele
maxime).
Masa
DSC-H5
cca. 554 g (1 lb 3,5 oz) (inclusiv
douã baterii, curea de umãr, inel
adaptor, manºon pentru lentile, capac
de protecþie a lentilelor etc.)
DSC-H2
cca. 537 g (1 lb 2,9 oz) (inclusiv
douã baterii, curea de umãr, inel
adaptor, manºon pentru lentile, capac
de protecþie a lentilelor etc.)
Microfon : Microfon cu condensator cu
electret
Difuzor :
difuzor dinamic
Imprimare Exif : compatibil
PRINT Image Matching III : compatibil
PictBridge : compatibil.
Cerinþe privind alimentarea :
curent alternativ, tensiune între 100V
ºi 240V, frecvenþã 50/60 Hz,
putere 3W
Tensiune la ieºire :
AA : c.c. 1,4 V ; 400mA × 2
AAA : c.c. 1,4 V ; 160mA × 2
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C (între 32°F ºi 104°F)
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C (între -4°F ºi 140°F)
Dimensiuni :
aprox. : 71 × 30 × 91 mm
(2 7/8 × 1 3/16 × 3 5/8 × inch) (L/Î/A)
Masa : cca. 90 g (3 oz)
[Alimentare,
generale]
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
131
Index
A
Accentuarea conturului
(Peaking) ..................... 56
Accesorii furnizate ......... 13
Adaptor de reþea ...... 15, 35
AE/AF, indicator ............ 25
AF, Center ...................... 54
AF, Mod ~ ...................... 73
AF, sursã ........................ 75
Alimentare, funcþia de oprire
automatã ..................... 29
Aperturã ................... 30, 52
Autodiagnosticare, afiºaj 121
Auto Focus .................... 29
Auto Review .................. 75
Avertizare ..................... 121
B
Baterii ........................... 126
Încãrcare ..................... 14
Introducere/ Scoatere . 14
Indicatorul energiei
rãmase ...................... 15
Perioada de autonomie ..
................................ 47
Baterii care pot fi utilizate ..
.................................. 126
Baterile internã reîncãrcabilã
.................................. 128
Beach, mod .................... 26
Bliþ .................................. 62
bliþ foþat oprnit/oprit .... 21
Bliþ, nivel ........................ 64
Bliþ, mod ......................... 21
Bliþ, sincron .................... 76
Bracket Step ................... 63
Burst .............................. 57
Buton declanºator .......... 23
Apãsat pe jumãtate ..... 29
B&W .............................. 61
BRK ................................ 57
132
C
C AF ............................... 73
Cablu A/V .................... 107
Cablu de alimentare ........ 14
Cablu USB ............... 89, 103
Calculator ....................... 85
Configuraþii recomandate
.......................... 86, 99
Copierea imaginilor 88, 99
Macintosh .................. 99
Software ................ 87, 95
Vizualizarea cu ajutorul
camerei a imaginilor
stocate pe calculator 94
Windows .................... 85
Calitatea imaginilor ... 32, 63
Camera 1 ......................... 73
Camera 2 ......................... 76
Careul telemetrului de
autofocalizare .............. 56
CD-ROM ........................ 87
Ceas, potrivire ................ 84
Center AF ....................... 54
Claritate .......................... 64
Cloudy ........................... 62
Compresie, raport ........... 33
Comutator de protejare la
scriere ........................ 124
Conectare
Calculator ................... 89
Imprimantã ................ 103
TV ............................. 107
Condensarea umezelii ... 128
Continuous .................... 73
Contraluminii .................. 81
Contrast ......................... 64
Contur, accentuare ......... 56
Copiere ........................... 80
Copierea imaginilor pe
calculator ..................... 88
Crearea directorului de
înregistrare .................. 79
Cronometru propriu ........ 22
Culoare ........................... 32
Curãþare ........................ 128
Curea de umãr ................ 36
Cyber-shot Viewer .......... 95
D
Daylight ......................... 62
Delete .................. 27, 78, 79
Denumirea fiºierelor ....... 93
Derulare/Rulare rapidã ... 27
Director .......................... 65
Creare ......................... 80
Schimbare ................... 79
Divide ............................. 69
DOPF ........................... 105
Durata înregistrãrii ......... 44
Dimensiunea imaginii 19, 32
E
Echilibrul de alb .............. 62
Auto ........................... 62
Bliþ .............................. 62
Fluorescent ................. 62
Incandescent .............. 62
Înnorat ........................ 62
Lumina zilei ................. 62
O apãsare (One push) . 62
Reglare cu o singurã
apãsare (One pusn set)
................................ 62
Ecran, vezi LCD
EV ................................... 53
EVF, luminozitate ............ 81
Expunere ........................ 30
Expuneri adiacente ......... 63
Expunere, reglare manualã53
Exponometru punctual .. 55
Extensie .................... 93, 94
F
Fine ................................ 63
Fiºier, denumire .............. 93
Fiºier, numãr ................... 83
Fiºier, locaþie de stocare . 93
Flexible Spot AF ............. 55
Fluorescent .................... 29
Focalizare,
automatã ..................... 29
extinsã ......................... 76
manualã ...................... 54
Formatare ................. 78, 79
Index (continuare)
L
Mod
Beach (plajã) .............. 26
Landscape
,
mod
............
26
Ghidul funcþiilor ............. 74
Flash (Bliþ) .................. 26
Lentile de conversie ....... 37
Imagine unicã ........... 102
Limbã
.......................
17,
81
H
Index ......................... 102
Locaþie
de
stocare
a
fiºierelor
Histogramã ............... 43, 54
Landscape (peisaj) ..... 26
.......................................
93
High-speed shutter, mod 26
Portrait (portret) ......... 26
Lumina
zilei
(daylight)
....
62
High Sensitivity, mod ..... 26
Twilight (amurg) ......... 26
Luminozitatea imaginii .... 21
Twilight portrait (portret
LCD
I
în amurg) ............... 26
Iluminare ..................... 81
Identificarea pãrþilor ....... 34
Monitor
.......................... 73
Indicator
.....................
38
Iluminarea din spate a
MPG
...............................
93
Luminozitate
...............
81
ecranului ...................... 81
Multi
Burst
.....................
57
Modificarea
ecranului
.
43
Iluminare EVF ................. 81
Multi-patern,
mãsurare
...
61
Iluminarea LCD .............. 81
Multi
point
AF
...............
61
M
Imprimare ..................... 101
Directã ...................... 101 M AF ............................. 73
N
Imagine unicã ........... 102 Macintosh, calculator .... 99
Configuraþierecomandatã ...... 99 Natural ........................... 71
La un magazin specializat
Neclarã, imagine ~ .......... 29
.............................. 105 Macro ............................. 22
NR slow shutter ............. 40
Marcaj ....................... 105 Marcaj de imprimare ..... 105
NTSC ............................. 84
Mod index ................. 102 Mass storage ................. 83
Numãrul fiºierului ........... 83
Incandescent ................. 62 Mãrire digitalã ................ 73
Index, interfaþã ............... 28 Mãrire la redare .............. 27 Numãrul imaginilor ......... 44
Indicator ......................... 38 Mãrire ............................. 23
Inteligentã ................... 73 O
Indicatorul careului
Opticã ......................... 73 Opticã, mãrire ................. 73
telemetrului de
digitalã de Precizie ...... 73 OS ............................ 86, 99
autofocalizare ............. 56
Mãsuri
de precauþie ..... 128 One push (o singurã apãsare)62
Indicator încruciºat al expoMeniu
.............................
59 One push SET ................ 62
nometrului punctual .... 61
Elemente
.....................
70
Indicatori de avertizare 121
P
Înregistrare
.................
61
Inel adaptor .................... 36
Vizualizare
...................
65
PAL ................................ 84
Iniþializare ....................... 82
Metoda
de
mãsurare
......
61
Pãstrarea zonei mãrite ..... 71
Instalare ......................... 87
Mãsurãtoare
bazatã
pe
PC , vezi calculator
Interval ........................... 64
centru
......................
61
Peaking (accentuarea
ISO ...................... 30, 31, 63
Mãsurare în mai multe
conturului) .................. 56
puncte ..................... 61 PictBridge ..................... 100
Î
Încãrcare baterii .............. 14 Memorie internã ............. 45 Pixeli ............................... 32
Încãrcãtor pentru baterii126 Memory Stick Duo ....... 124 Pixeli eficace ................. 130
Comutator de protejare la Portrait, mod ................... 26
Încetinire sincronã ......... 26
scriere .................... 124 Protejare ......................... 66
Înregistrarea
Formatare .................... 79 PTP ................................ 83
unui film ...................... 23
Introducere/Scoatere .. 18
unei imagini statice ..... 23
Numãr de imagini/durata
dupã un program
înregistrãrii .............. 44
automat ................. 49
Mesaje de avertizare .... 121
J
Modul de reglaj automat 20
JPG ................................. 93 Modul Color ................... 61
G
133
Index (continuare)
R
Raport de compresie ...... 33
Redare, vezi vizualizare
Redimensionare .............. 68
Reducerea efectului deochiroºii ............................. 74
Revedere automatã ........ 75
Rotirea imaginilor ........... 69
S
S AF ............................... 73
Schimbarea directorului de
înregistrare .................. 80
Selecþia Scenei ......... 24, 50
Semnal sonor ........... 22, 81
Sensibilitate înaltã .......... 26
Sepia .............................. 61
Setup 1 ........................... 81
Setup 2 ........................... 83
Setup (interfaþa de reglaje)
......................... 64, 71, 72
Camera 1 ..................... 73
Camera 2 ..................... 76
Internal Memory Tool . 78
Memory Stck Tool ...... 79
Setup 1 ........................ 81
Setup 2 ........................ 82
Single ............................. 73
Software ......................... 95
Soluþionarea defecþiunilor ........ 109
Specificaþii .................... 130
Standard ......................... 63
Subexpunere .................. 30
Succesiune de imagini .... 67
Supraexpunere ............... 30
STEADY SHOT .............. 77
134
ª
ªterge ............................. 27
Formatare .............. 78, 79
V
Transformator electronic 15
Trimming (pãstrarea zonei
mãrite) ........................ 71
TV ................................ 107
Twilight, mod ................. 26
Twilight portrait, mod ..... 26
VGA ............................... 18
Video Out ....................... 84
Viteza obturatorului .. 30, 52
Vivid ............................... 61
Vizualizare
Film ............................. 27
Imagine staticã ............ 27
Meniu ......................... 65
Volum ............................. 27
Vizor ............................... 20
Þ
W
T
Þinerea camerei .............. 20
U
Umezealã, condensare .. 128
USB, cablu .............. 89, 103
USB, conectare .............. 83
Utilizarea camerei în
strãinãtate ................... 15
WB (echilibru de alb) ..... 62
Windows, calculator ...... 85
Configuraþierecomandatã ...... 86
Mãrci înregistrate
estemarcãînregistratãaSonyCorporation.
• “Memory Stick”,
,“MemoryStickPRO”,
,“MemoryStick
, “Memory Stick PRO Duo”,
,
Duo”
precum ºi “MagicGate”,
sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
•
• Microsoft, Windows, Windows Media ºi DirectX sunt mãrci înregistrate sau mãrci
comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, QuickTime, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt
mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Apple Computer, Inc.
• Macromedia ºi Flash sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Macromedia,
Inc. din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Intel
Corporation.
În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general,
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare în acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de
acest produs, precum ºi rãspunsuri
la cele mai frecvente întrebãri
puteþi gãsi pe Site-ul nostru de
Internet dedicat clienþilor.
http://www.sony.net/
135
Download PDF

advertising