Sony | ICF-CS20BT | Sony ICF-CS20BT Radio cu ceas şi Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni
ICF-CS20BT
RO
© 2013 Sony Corporation
Fabricat în China
Înainte de a acționa sistemul, vă rugăm să citiți
cu atenție acest ghid pe care vă recomandăm să îl
păstrați pentru a putea fi consultat ulterior.
Măsuri de precauție
Privind folosirea împreună cu un telefon
mobil
• Pentru detalii legate de funcționarea telefonului
dvs. mobil la primirea unui apel în timpul
transmiterii de sunet prin intermediul conexiunii
Bluetooth, consultați manualul de instrucțiuni
ce însoțește telefonul mobil.
Privind ștecărul
• Cuplați ștecărul la o priză de perete aflată
în apropiere. Dacă survine vreo problemă,
decuplați imediat ștecărul de la priză.
• Nu răsuciți firul nu așezați nici un obiect greu
pe cablul de alimentare.
• Pentru decuplarea sistemului de la rețea, apucați
de ștecăr, nu trageți de cablul propriu-zis.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aşezaţi boxa în poziţie înclinată.
• Nu aşezaţi sistemul în locuri aflate în apropierea
surselor de căldură, expuse la radiaţii solare
directe, la mult praf, umezeală, ploaie sau şocuri
mecanice.
Privind funcţionarea
• Nu introduceți niciun fel de obiecte de mici
dimensiuni sau în conectori etc. Pot apărea
scurcircuite sau disfunționalități.
Curăţarea carcasei
• Nu folosiţi alcool, benzina sau tiner pentru a
curăți carcasa.
Altele
• Dacă aveți vreo întrebare sau problemă cu
privire la acest sistem, care nu este tratată în
acest manual, vă rugăm să consultați cel mai
apropiat dealer Sony.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică
Directivele Uniunii Europene
Producător : Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Pentru respectarea cerințelor impuse produselor
UE : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
2
Cu privire la drepturile de
autor
• Denumirea de marcă BLUETOOTH® şi
siglele asociate sunt proprietatea Bluetooth
SIG, Inc. iar orice utilizare a acestor marcaje
de către Sony Corporation este făcută sub
licenţă.
• Marcajul N este marcă de comerţ sau este marcă
de comerţ înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• Android, Google Play sunt mărci comerciale ale
Google Inc.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch și Mac sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări.
• Lightning este marcă de comerț a Apple Inc.,
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) indică
faptul că un accesoriu electronic a fost proiectat
special pentru conectarea la un iPod, respectiv
la un iPhone şi că dezvoltatorul certifică faptul
că acesta respectă standardele de performanţă
Apple. Firma Apple nu este răspunzătoare
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici
pentru conformitatea cu standardele de siguranţă
şi de reglementare. Vă rugăm să ţineţi seama
că folosirea acestui accesoriu împreună cu un
iPod sau un iPhone poate afecta performanţele
wireless.
• „No Power No Problem” este marcă de comerț
a Sony Corporation.
• „Auto Time Set” este marcă de comerț a Sony
Corporation.
Alte mărci şi denumiri comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
Note
• Acest sistem nu este specificat pentru utilizarea
cu un iPad prin intermediul conexiunii USB și de
aceea pot rezulta disfuncționalități la folosirea
cu un asemenea aparat.
• În manualul de utilizare, termenul „iPod” este
folosit ca referință generală la un iPhone, iPad
sau la un iPod, cu excepția cazului în care este
altfel indicat în text sau ilustrații.
Cuprins
Măsuri de precauție .................................. 2
Informaţii generale
Cu privire la drepturile de autor ................ 2
Înlocuirea bateriei unității ....................... 24
Operaţii de bază
Reglarea luminozității afișajului ............. 24
Poziţiile butoanelor și elementelor
componente ........................................... 4
Specificaţii .............................................. 25
Punerea în funcțiune
Conectarea la o sursă de alimentare cu
curent alternativ ..................................... 6
Modele de iPhone/ iPad/ iPod
compatibile ........................................... 26
Ce este tehnologia Bluetooth wireless ... 26
Soluţionarea problemelor ....................... 28
Operaţii disponibile
Reglarea ceasului ..................................... 7
Conectarea antenei circulare AM ............. 9
Realizarea conexiunii wireless cu
echipamente Bluetooth .......................... 9
Ascultarea muzicii
Ascultarea muzicii printr-o conexiune
Bluetooth cu un telefon inteligent etc. .. 13
Ascultarea muzicii folosind o conexiune
prin fi .................................................... 14
Ascultarea radioului ................................ 16
Fixarea automată a posturilor de radio
în memorie – Acordul automat ......... 16
Ascultarea posturilor de radio fixate în
memoria aparatului .......................... 14
Depistarea posturilor depistate
manual ............................................. 16
Funcții utile
Realizarea de apeluri fără a folosi mâinile
în timp ce ascultați muzică ................... 18
Reglarea alarmei .................................... 20
Pentru a efectua reglaje ale efectelor
sonore .................................................. 22
Setarea cronometrului pentru adormirea pe
fond muzical ........................................ 23
3
Operaţii de bază
Pozițiile butoanelor și elementelor componente
1 Butoane Buton ALARM RESET/ OFF
(Resetare/ oprire alarmă)
2 Buton FUNCTION
3 Buton
AUTO PRESET
BLUETOOTH
PAIRING
9 Butoane rotative pentru alarme A și B
0 Butoane ALARM TIME SET +/–
(Stabilire ora alarmă A, respectiv B)
qa Buton PRESET/ TUNE +, > /–, .
4 Buton u (redare/ pauză)
qs Buton MODE (Mod)
5 Buton SNOOZE/ BRIGHTNESS
qd Buton CLOCK
6 Buton
qf Buton SLEEP (oprire automată)
(apel)
7 Buton SOUND
8 Butoane VOLUM + / –
4
qg Buton DISPLAY / ENTER
Cablu de conectare
(nu este furnizat)
Cablu USB* (nu este furnizat)
qh Ștecăr pentru conectarea la priză
qj Port
(USB)
* Cablu USB : folosiți cablul
Lightening la USB sau pe cel cu
conector de docare la USB furnizat
împreună cu echipamentele iPhone/
iPod.
qk Mufă i pentru căşti
ql Antenă cablu FM
w; Mufă AM ANTENNA (Antenă AM)
5
Punerea în funcțiune
Conectarea la o sursă de alimentare cu curent alternativ
1 Cuplați ștecărul qh ferm la o priză de perete.
În legătură cu bateria folosită ca sursă alternativă de alimentare cu
energie
Această unitate conține o baterie tip CR2032 ca sursă alternativă de alimentare cu energie care permite
menținerea în funcțiune a ceasului și a alarmei pe durata întreruperilor alimentării cu energie electrică
din rețea (Sistem : nicio problemă fără energie).
Note pentru clienții din Europa
Ceasul este reglat din fabrică, iar memoria sa este alimentată de bateria tip CR2032, marca Sony,
conținută de aparat. Dacă pe afișaj apare indicația „0:00” când unitatea este conectată pentru prima
dată la o priză de perete, este posibil ca bateria să fie descărcată. Într-un astfel de caz, consultați un
dealer Sony. Bateria tip CR2032 preinstalată în aparat este considerată o parte constituentă a acestui
produs și este sub incidența garanției.
Este posibil ca dealer-ul să vă solicite să prezentați paragraful „Note pentru clienții din Europa”
(din acest manual de instrucțiuni) pentru a valida garanția pentru acest produs.
Note pentru clienții din Marea Britanie
Ceasul este reglat din fabrică și memoria sa este alimentată de o baterie tip CR2032, marca Sony.
Dacă pe afișaj apare indicația „AM 12:00” când sistemul este conectat la priză pentru prima dată,
este posibil ca energia bateriei să fie consumată. Într-un astfel de caz, consultați dealer-ul dvs. Sony.
Bateria preinstalată este considerată o parte a produsului și intră sub incidența garanției. Vi se solicită
să prezentați „Note pentru clienții din Marea Britanie” (din acest manual) dealer-ului Sony pentru a
valida garanția produsului.
ATENȚIE
Când trebuie înlocuită bateria din aparat
Când energia bateriei scade, pe afișaj apare simbolul „
”.
Dacă survine o pană de curent când energia bateriei este scăzută, ora exactă și ora stabilită pentru
declanșarea alarmei vor fi șterse.
Înlocuiți bateria cu o baterie cu litiu tip CR2032, marca Sony. Folosirea unui alt fel de baterie poate
conduce la declanșarea unei expozii sau a unui incendiu.
Pentru detalii privind înlocuirea bateriei, consultați secțiunea „Înlocuirea bateriei unității”.
6
Operaţii disponibile
Reglarea ceasului
Pentru a regla ceasul pentru prima
dată
Această unitate este reglată inițial, din fabrică, să
indice data și ora curente și este alimentată de o
baterie de rezervă. Tot ce este necesar să faceți la
reglarea pentru prima dată este să cuplați aparatul
și să alegeți fusul orar care vă interesează.
1 Cuplați unitatea.
Pe afișaj apar data și ora curente.
2 Apăsați și mențineți apăsat OFF 1 și
CLOCK qd până ce una dintre indicațiile
„0” sau „1” încep să clipească pe
ecran.
3 Apăsați în mod repetat ALARM TIME
SET + sau – 0 pentru a selecta numărul
dorit, conform tabelului următor :
Numărul
zonei
0
(reglaj implicit pentru
clienții din
UK)
1
(reglaj implicit pentru
clienții din
Europa)
2
3
4
5
4
Fus orar
Ora Europei de Vest/
Ora de vară pentru Europa de
Vest
Ora Europei Centrale/
Ora de vară pentru Europa
Centrală
Ora Europei de Est/
Ora de vară pentru Europa
de Est
Ora standard la Moscova
Ora standard din Golf
Ora standard din Hong Kong
este posibil să apară discrepanţe pe durata
transportului sau a depozitării. Dacă este
necesar, reglați ceasul pentru a corecta indicația
orei, consultând pentru detalii secțiunea :
„Pentru a regla manual ceasul”.
• Numai clienții din Marea Britanie pot efectua
reglajele corespunzătoare standardelor din Golf
și Hong Kong.
Când intră în vigoare ora de vară
(DST)
Această unitate se adaptează automat la ora de
vară, pentru economisirea energiei.
În mod automat, simbolul „ ” este afișat la
începutul perioadei când este în vigoare ora
de vară și dispare când aceasta nu mai este
valabilă.
Reglajul temporal DST (ora de vară) este realizat
pe baza GMT (Ora de referință Greenwich).
Zona cu numărul 0 :
• Perioada când este valabilă ora de vară începe la
1:00 AM în ultima duminică a lunii martie.
• Perioada când este valabilă ora standard
începe la 2:00 AM în ultima duminică a lunii
octombrie.
Zona cu numărul 1 :
• Perioada când este valabilă ora de vară începe la
2:00 AM în ultima duminică a lunii martie.
• Perioada când este valabilă ora standard
începe la 3:00 AM în ultima duminică a lunii
octombrie.
Zona cu numărul 2 :
• Perioada când este valabilă ora de vară începe la
3:00 AM în ultima duminică a lunii martie.
• Perioada când este valabilă ora standard
începe la 4:00 AM în ultima duminică a lunii
octombrie.
Apăsați DISPLAY/ ENTER qg pentru
reglarea ceasului.
Note
• Pentru a anula varianta stabilită pentru fusul orar,
apăsați OFF 1 în loc de DISPLAY/ ENTER
qg la pasul 4.
• Cu toate că ceasul este corect reglat din fabrică,
7
Pentru a renunța la Auto DST/ ora
de vară în timpul perioadei când
aceasta este valabilă
Reglajul Auto DST/ ora de vară poate fi anulat.
Când este afișată ora exactă, apăsați și mențineți
apăsat OFF 1 și DISPLAY/ ENTER qg până
ce pe ecran apar indicațiile „ ” și „OFF”.
Reglajul Auto DST/ ora de vară a fost anulat și
afișajul revine la indicația ceasului.
Pentru a activa din nou facilitatea Auto DST/ ora
de vară, apăsați și mențineți apăsat OFF 1 și
DISPLAY/ ENTER qg până ce pe ecran apar
indicațiile „ ” și „On”.
Notă
• Modificările privind aplicarea Auto DST/ orei
de vară de către acest aparat, conform celor
indicate anterior sunt supuse circumstanțelor și
legilor în vigoare în fiecare țară/ regiune. Dacă
acestea interferă cu reglajele dorite, renunțați la
reglajul Auto DST/ ora de vară și stabiliți manual
varianta DST dorită, după cum este necesar.
Clienții care se află într-o țară/ regiune în care nu
se aplică ora de vară trebuie să anuleze folosirea
facilității Auto DST/ ora de vară înainte de a
utiliza acest echipament.
Note legate de ora standard pentru
Moscova, Golf și Hong Kong
• Când unitatea este reglată pentru Ora standard
pentru Moscova, Golf sau Hong Kong, facilitatea
Auto DST/ ora de vară, este dezactivată automat.
Puteți să o activați aplicând procedura de mai
sus. Momentele de început și de final pentru
perioada cât este valabilă ora de vară vor fi cele
corespunzătoare Zonei 1.
Pentru a regla manual ceasul
Pentru a modifica manual indicațiile temporare,
acționați această unitate după cum urmează.
1 Cuplați sistemul la rețea.
2 Apăsați și mențineți apăsat
CLOCK
qd până ce indicația anului apare
intermitent pe afișaj.
8
3 Apăsați în mod repetat ALARM TIME
SET + / – 0 pentru a stabili anul, apoi
apăsați CLOCK qd.
Pentru ca cifrele ce indică anul să se
modifice rapid, apăsați și mențineți apăsat
butonul ALARM TIME SET + / – 0.
Odată ce confirmați stabilirea anului prin
apăsarea butonului CLOCK qd, încep să
clipească cifrele ce indică luna.
4 Repetați pasul 3 pentru a stabili luna,
ziua, ora și minutele.
Pe afișaj indicația secundelor crește pornind
de la 0.
Note
• Dacă nu este apăsat niciun buton timp de
aproximativ 1 minut în timp ce potriviți ceasul,
reglajele efectuate vor fi anulate.
• Unitatea conține un calendar pentru 100 de
ani (2013-2112). Când este stabilită o dată,
va fi afișată automat și ziua săptămânii care
corespunde acesteia (MON = luni, TUE = marți,
WED = miercuri, THU = joi, FRI = vineri, SAT
= sâmbătă, SUN = duminică).
Pentru a modifica formatul de
afișare a orei
Puteți alege pentru ceas formatul cu 24 de ore
(implicit pentru clienții din Europa) sau pe cel cu
12 ore (implicit pentru Marea Britanie).
Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele
OFF 1 și SNOOZE/ BRIGHTNESS 5 de la
aparat timp de cel puțin 2 secunde.
Formatul pentru oră comută între sistemul cu 24
de ore (în care „0:00” este miezul nopții) și cel
cu 12 ore (în care miezul nopții este AM 12:00).
Pentru afișarea anului și a datei
În timpul afișării ceasului, apăsați o dată butonul
CLOCK qd pentru a fi afișate ziua și luna, apoi
apăsați-l încă o dată pentru an.
Pentru a reveni la afișarea orei curente, apăsați
încă o dată CLOCK qd sau după câteva secunde,
afișajul va reveni la indicarea orei exacte.
Conectarea antenei circulare Realizarea conexiunii
AM
wireless cu echipamente
Forma și lungimea antenei este proiectată pentru Bluetooth
recepționarea semnalelor din banda de frecvențe
AM. Nu dezizolați și nu înfășurați antena.
1
Ridicați suportul de plastic și
introduceți antena în orificiul ce îi este
destinat din suport.
Suport de
plastic
Apăsați antena
circulară
pentru a o fixa
de suport
2 Cuplați conectorul antenei circulare AM
la mufa AM ANTENNA w; (Antenă AM)
aflată în partea din spate a sistemului.
Pentru a detașa antena circulară
AM
Apăsați și mențineți apăsată clapeta conectorului
antenei AM pentru a detașa antena AM.
Folosind funcția Bluetooth a acestui aparat,
puteţi să ascultaţi muzică și să realizați apeluri
telefonice fără a folosi mâinile prin intermediul
acestui sistem, în modul wireless (fără fir).
Alegeți dintre următoarele trei metode de
conectare, pe cea care se potrivește cel mai
bine cu dispozitivul Bluetooth. Pentru detalii
privind modul de acționare a dispozitivului dvs.,
consultați manualul de instrucțiuni al acestuia.
Pentru punerea în legătură cu un
echipament
Bluetooth,
consultați
secțiunea
:
Dispozitivele Bluetooth trebuie să fie puse în
legătură unele cu altele înainte de a fi utilizate.
Pentru conectarea cu un echipament
pus în legătură, consultați secțiunea
:
Pentru a asculta muzică de la un echipament
Bluetooth care a fost pus în legătură cu acest
aparat, consultați această secțiune.
Conectarea printr-o singură atingere cu
:
un telefon inteligent (NFC)
Folosind un telefon inteligent NFC, puteți realiza
o conexiune Bluetooth prin simpla atingere a
sistemului cu acesta.
Pentru detalii legate de NFC, consultați secțiunea
„Despre NFC” de la
.
Înainte de a acţiona sistemul, verificaţi ca :
– sistemul și echipamentul să se afle la o
distanță de cel mult 1 m unul de celălalt,
– sistemul să fie conectat la o sursă de
alimentare,
– manualul de instrucţiuni furnizat pentru acest
echipament să fie la îndemână.
9
Dacă indicația „SONY: ICF-CS20BT” nu
apare pe afișajul echipamentului, reluați
procedura de la pasul 1.
Punerea în legătură cu un
echipament Bluetooth
Notă
• Anumite echipamente nu pot afişa o listă a
dispozitivelor detectate.
1 Activați funcția Bluetooth a
echipamentului Bluetooth.
Pentru detalii, consultați manualul
instrucțiuni care însoțește echipamentul.
de
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
BLUETOOTH PAIRING 3 până
ce se aude un semnal sonor și
indicatorul Bluetooth începe să
clipească des.
Observație
• Din fabrică, informațiile privind
punerea în legătură nu sunt stocate în
sistem. În acest caz, dacă apăsați numai
BLUETOOTH PAIRING 3, indicatorul
„ (BLUETOOTH)” (albastru) începe să
clipească des pe afișaj.
4 Selectaţi „SONY: ICF-CS20BT” ” afişat
în lista de la echipamentul Bluetooth.
5 Dacă în interfaţa echipamentului
Bluetooth este solicitată introducerea
codului de acces (passcode)*,
introduceţi “0000”.
Conexiunea Bluetooth este stabilită și
indicatorul
(BLUETOOTH) al sistemului
rămâne aprins.
* În funcţie de dispozitiv, codul de acces
poate purta denumirea de cheie de acces
(“passkey”), număr PIN (“PIN number”),
cod PIN (“PIN code”) sau parolă
(“password“).
Observaţie
• Pentru a pune în legătură alte dispozitive
Bluetooth, repetaţi paşii de la 1 la 5 ai procedurii
pentru fiecare echipament în parte.
(BLUETOOTH)
Clipește des
3 Parcurgeţi procedura de punere în
legătură la echipamentul Bluetooth
pentru a detecta sistemul.
10
Note
• Modul Punerea în legătură al sistemului este anulat după circa 5 minute și indicatorul (BLUETOOTH) clipește lent. Dacă este anulat modul
de Punere în legătură în timpul desfășurării
procedurii, reluați-o de la pasul 2.
• Codul de acces stabilit pentru sistem este
“0000”. Sistemul nu poate fi pus în legătură cu
un dispozitiv Bluetooth al cărui cod diferă de
cel “0000”.
• Odată ce sunt puse în legătură echipamentele,
nu este necesară repetarea procedurii decât în
următoarele cazuri :
– Informațiile legate de punerea în legătură sunt
șterse după reparații etc.
– Sistemul este pus în legătură cu 5 sau mai
multe echipamente.
Sistemul poate fi pus în legătură cu cel mult
4 echipamente Bluetooth. Dacă se realizează
punerea în legătură cu încă un echipament pe
lângă cele 4 deja puse în legătură, legătura cea
mai veche cu un echipament va fi înlocuită cu
cu conexiunea cea mai recentă.
• Sistemul poate fi pus în legătură cu mai mult de
un echipament, însă sunetul se poate asculta de
la un singur echipament.
Conectarea sistemului cu un
echipament Bluetooth pus în
legătură
1 Activați funcția Bluetooth a
echipamentului Bluetooth.
Observații
• Când este apăsat butonul (BLUETOOTH)
3, sistemul încearcă să realizeze conexiunea
cu cel mai recent conectat echipament BLUETOOTH. Conexiunea BLUETOOTH este
restabilită și indicatorul (BLUETOOTH)
rămâne aprins.
• Când indicatorul „ (BLUETOOTH)” devine
luminos pe ecran, sistemul este conectat la un
dispozitiv Bluetooth. Când doriți conectarea
la un alt echipament BLUETOOTH, încheiați
mai întâi conexiunea BLUETOOTH curentă
acționând dispozitivul BLUETOOTH
conectat.
2 Selectaţi „SONY: ICF-CS20BT” afişat
în lista de la echipamentul Bluetooth.
Dacă este necesar, selectați profilul Bluetooth
acceptat de sistem pentru fiecare dintre
următoarele : A2DP, HSP sau HFP. Pentru
detalii legate de fiecare profil, consultați
secțiunea „Ascultarea muzicii printr-o
conexiune BLUETOOTH cu un telefon
inteligent etc.” sau pe cea „Folosirea apelării
fără a folosi mâinile în timp ce ascultați
muzică”.
Note
• Acest pas este posibil să nu fie necesar pentru
anumite dispozitive.
Conexiunea BLUETOOTH este stabilită și
indicatorul „ (BLUETOOTH)” rămâne apris
pe ecran.
Conectarea sistemului cu un
telefon inteligent printr-o singură
atingere (NFC)
Prin simpla atingere a sistemului cu un telefon
inteligent NFC compatibil, sistemul va fi pornit
automat, va fi pus în legătură și apoi conectat cu
telefonul inteligent. (După realizarea conexiunii
BLUETOOTH, sistemul comută automat la
funcția BLUETOOTH).
Telefoane inteligente compatibile
• Telefoane inteligente cu funcția NFC încorporată
(SO: Android 2.3.3 sau variante ulterioare, cu
excepția Android 3.x)
Pentru clienții din Europa
Accesați următorul site web pentru detalii :
http://support.sony-europe.com
Despre NFC
NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicația dintre diverse echipamente, cum ar fi telefoane mobile și etichete IC.
Datorită funcției NFC, comunicația datelor poate
fi obținută cu ușurință prin atingerea simbolului
corespunzător sau locației destinate de pe dispozitivele compatibile NFC.
1 Activați funcția NFC de la telefonul
inteligent.
Pentru detalii, consultați manualul de
instrucțiuni al telefonului inteligent.
• Dacă sistemul de operare al telefonului
inteligent este Android 2.3.3 sau variante
ulterioare, însă anterior Android 4.1: treceți
la pasul 2.
• Dacă sistemul de operare al telefonului inteligent este Android 4.1 sau variante ulterioare,
treceți la pasul 4.
2 Preluați și instalați aplicația „NFC Easy
Connect” la telefonul inteligent.
„NFC Easy Connect” este o aplicație originală
produsă de firma Sony pentru telefoanele
Android, care este disponibilă la Google Play
Store.
11
Căutați „NFC Easy Connect” sau scanați
următorul cod de bare bidimensional pentru a
prelua și instala această aplicație gratuită.
Este necesară plata unor taxe de comunicație
pentru preluarea aplicației. Este posibil ca
aplicația să nu poată fi preluată în anumite țări
sau regiuni.
Observație
• Pentru anumite telefoane inteligente, conexiunea printr-o singură atingere poate fi posibilă fără a fi necesară preluarea aplicației „NFC
Easy Connect”. În acest caz, funcționarea și
specificațiile pot diferi de descrierea făcută
aici. Pentru detalii, consultați manualul de
instrucțiuni furnizat împreună cu telefonul
inteligent.
Telefonul inteligent răspunde
(sistemul este recunoscut)
„
Indicatorul
(BLUETOOTH)”
se aprinde
Pentru codul bidimensional:
Folosiți o aplicație de citire a codurilor bidimensionale.
3 Lansați aplicația „NFC Easy Connect”
de la telefonul inteligent.
Verificați dacă este afișată interfața aplicației.
4 Atingeți telefonul inteligent de sistem.
Mențineți în contact telefonul inteligent cu
marcajul N de pe sistem până ce telefonul
inteligent răspunde.
Notă
• Dacă ecranul telefonului inteligent este
blocat, acesta nu va funcționa. În acest caz,
renunțați la blocarea ecranului, apoi atingeți
din nou telefonul inteligent de marcajul N.
12
Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a
stabili conexiunea.
Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită,
indicatorul BLUETOOTH (albastru) al sistemului rămâne aprins.
Observaţii
• Dacă este dificil să stabiliți conexiunea,
încercați următoarele :
– activați aplicația „NFC Easy Connect” și
deplasați puțin telefonul inteligent spre
partea cu marcajul N a sistemului.
– dacă telefonul inteligent este într-un etui,
scoateți-l.
• Atingeți din nou sistemul cu telefonul mobil
pentru a le deconecta.
• Dacă aveți mai multe echipamente compatibile
NFC, este suficient să atingeți telefonul
inteligent de un alt echipament pentru a comuta
conexiunea la celălalt aparat. Spre exemplu,
când telefonul inteligent este conectat cu un
sistem de căști compatibile, este suficient
să atingeți sistemul cu telefonul inteligent
pentru a comuta conexiunea BLUETOOTH
la sistem (Comutarea conexiunii printr-o
singură atingere).
Ascultarea muzicii
Indicații corespunzătoare funcției
Bluetooth
Stare
Indicație afișată
Funcția BLUETOOTH „BLUETOOTH”
devine luminoasă
Punerea în legătură cu „ (BLUETOOTH)”
un echipament
clipește des
Căutarea unui
„ (BLUETOOTH)”
echipament
clipește
Conectarea cu un
„ (BLUETOOTH)”
echipament
devine luminoasă
Ascultarea muzicii printr-o
conexiune BLUETOOTH cu
un telefon inteligent etc.
Puteți să ascultați muzică și să beneficiați
de acționarea la distanță a echipamentului
BLUETOOTH prin intermediul conexiunii
BLUETOOTH. Echipamentul BLUETOOTH
trebuie să fie compatibil cu următoarele profile
BLUETOOTH.
– A2DP (Profil avansat de Distribuţie Audio) :
transmiterea și recepția conținutului audio de
înaltă calitate wireless ;
– AVRCP (Profil Audio Video de Comandă la
Distanţă) : vă permite să beneficiați de realizarea
operațiilor de bază cu telecomanda (redare,
stop etc.) a unui echipament Bluetooth.
Funcțiile pot varia în funcție de echipamentul
BLUETOOTH. Consultați manualul de
instrucțiuni care însoțește echipamentul
BLUETOOTH.
1 Realizați conexiunea Bluetooth dintre
sistem și echipament.
Pentru detalii legate de procedura de conectare
Bluetooth, consultați secțiunea „Realizarea
conexiunii wireless cu echipamente Bluetooth”.
Când este stabilită conexiunea Bluetooth,
indicatorul „ (BLUETOOTH)” al sistemului
rămâne aprins.
2 Porniți redarea la echipamentul
BLUETOOTH, apoi ajustați volumul.
Stabiliți un nivel moderat al volumului pentru
echipamentul Bluetooth, apoi apăsați butoanele
VOLUME +/– 8 ale sistemului.
13
După utilizare
Efectuați una dintre următoarele operații pentru
a încheia conexiunea BLUETOOTH :
• Dezactivați funcția Bluetooth de la echipamentul BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați
manualul de instrucțiuni care însoțește echipamentul respectiv.
• Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
• Atingeți din nou sistemul cu telefonul inteligent pentru deconectare (numai în cazul
telefoanelor inteligente compatibile cu NFC).
Funcțiile butoanelor sistemului în
cursul redării muzicii
Puteți acționa un echipament BLUETOOTH
care este compatibil cu AVRCP. Funcțiile
disponibile pot varia în funcție de echipament.
Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește
echipamentul BLUETOOTH pentru instrucțiuni
suplimentare privind funcționarea.
Butoane
Funcții
Apăsați
o dată pentru ca
u (redare/ pauză)
redarea să facă o pauză/
4
să fie reluată
> / . (rulare Apăsați o dată pentru a
rapidă/ derulare) qa trece la pista următoare /
precedentă.
Apăsați
pentru a regla
VOLUME +/– qa
volumul.
Ascultarea muzicii folosind
o conexiune prin fir
Ascultarea muzicii prin
intermediul conexiunii USB cu
un iPhone/ iPod
Puteți să ascultați și să redați muzică cu un
iPhone/ iPod conectat la sistem prin intermediul
USB.
Actualizați echipamentul până la versiunea cea
mai recentă de software înainte de a-l folosi.
1 Conectați echipamentul iPhone/ iPod la
qj (USB) în partea din spate
portul
a sistemului, folosind cablul USB* (nu
este furnizat).
2 Apăsați FUNCTION 2 pentru a selecta
„USB”.
Apăsați în mod repetat FUNCTION 2 până ce
indicația „USB” devine luminoasă pe ecran.
3 Porniți redarea la echipamentul iPhone/
iPod conectat, apoi reglați volumul.
Reglați volumul echipamentului iPhone/ iPod
conectat la un nivel moderat și apăsați butonul
VOLUME +/– 8 de la sistem.
* Cablu USB : folosiți cablul Lightening la USB
sau pe cel cu conector de docare la USB furnizate
împreună cu echipamentele iPhone/ iPod.
Note
• Când la sistem este conectat un alt dispozitiv
USB decât un iPhone/ iPod, numai operația de
încărcare începe automat.
• Nu conectați mai multe echipamente la portul
qj (USB) al sistemului.
După utilizare
Apăsați butonul FUNCTION 2 sau OFF 1
pentru a dezactiva funcția USB.
14
Funcțiile butoanelor sistemului în
cursul redării muzicii
Butoane
Funcții
Apăsați
o dată pentru ca
u (redare/ pauză)
redarea să facă o pauză/
4
să fie reluată
> / . (rulare • Apăsați o dată pentru a
rapidă/ derulare) qa trece la pista următoare/
precedentă.
• Apăsați și mențineți
apăsat pentru rularea
rapidă înainte/ înapoi.
VOLUME +/– 8 Apăsați pentru a regla
volumul.
Ascultarea muzicii conectând
sistemul prin fir la un echipament
audio portabil
Puteți să ascultați sonorul provenit de la un
echipament extern, cum ar fi un player de
muzică digital portabil, prin intermediul boxelor
acestui sistem. Aveți grijă să opriți alimentarea
echipamentului înainte de a realiza vreo
conexiune.
După utilizare
Apăsați butonul FUNCTION 2 sau OFF 1 pentru a dezactiva funcția AUDIO IN. Pentru a opri
redarea la echipamentul extern conectat, acționați
respectivul echipament.
Note relativ la conectarea echipamentului
prin fire
• Tipul necesar de cablu de conectare audio
depinde de echipamentul opțional conectat.
Aveți grijă să folosiți tipul de cablu indicat.
• Când urmăriți programe la televizor sau când
ascultați radioul cu un echipament opțional
conectat la această unitate, recepția poate fi de
slabă calitate.
• Când ascultați radioul având conectat un
echipament opțional, opriți acest echipament
pentru a preveni producerea zgomotului. Dacă
se aude totuși zgomot cu toate că echipamentul
a fost oprit, decuplați-l și îndepărtați-l de
unitate.
Observaţie
• Puteți folosi facilitatea de a apela fără a folosi
mâinile în timp ce este folosit cablul sau cablul
de conectare cu acest sistem.
1 Conectați echipamentul la mufa AUDIO
IN qk din partea din spate a sistemului,
prin intermediul cablului de conectare
(nu este furnizat).
2 Apăsați FUNCTION 2 pentru a selecta
„AUDIO IN”.
Apăsați în mod repetat FUNCTION 2 până
ce indicația „AUDIO IN” devine luminoasă
pe ecran.
3 Porniți redarea la echipamentul
conectat, apoi reglați volumul.
Reglați volumul echipamentului conectat la un
nivel moderat și apăsați VOLUME +/– 8 de
la sistem.
15
Ascultarea radioului
Fixarea automată a posturilor
de radio în memorie – Acordul
automat
Puteți fixa automat în memorie posturile de radio
din zona unde vă aflați realizând acordul automat.
Por fi fixate până la 20 de posturi FM și până la
10 posturi AM.
1 Apăsați FUNCTION 2 pentru a selecta
„FM” sau „AM”.
Apăsați în mod repetat FUNCTION 2 până
ce indicația „AM” sau „FM” devine luminoasă
pe ecran.
2
Apăsați și mențineți apăsat butonul
FUNCTION AUTO PRESET 2 până
ce indicația „AP” începe să clipească
pe afișaj.
3 Apăsați DISPLAY/ ENTER qg.
Posturile de radio ce pot fi recepționate vor fi
fixate în mod automat în memoria sistemului,
în ordinea frecvențelor.
Observaţie
• Pentru a renunța la fixarea automată a posturilor
de radio în memorie, apăsați butonul OFF 1.
Ascultarea posturilor de radio
fixate în memorie
Puteți asculta radioul prin simpla selectare a
unui număr atribuit unui post de radio fixat în
memorie. Cu toate că frecvențele radio sunt fixate
în memorie din fabrică, vă recomandăm să fixați
dvs. posturile de radio ce pot fi recepționate în
zona unde vă aflați, efectuând operația de acord
automat.
2
Apăsați MODE qs pentru a selecta
„PRESET”.
3 Apăsați
PRESET +/– qa pentru a selecta numărul alocat postului de radio
fixat în memorie pe care doriți să îl
ascultați.
4 Apăsați VOLUME +/– 8 pentru a regla
volumul.
Afișarea numărului alocat și a
frecvenței corespunzătoare când
ascultați radioul
Apăsați o dată butonul DISPLAY/ ENTER qg
pentru a fi afișat numărul prestabilit, apoi apăsați
din nou pentru a fi afișată frecvența postului de
radio curent. Pentru a reveni la afișarea indicației
ceasului, apăsați încă o dată butonul DISPLAY/
ENTER qg sau după câteva secunde afișajul va
reveni automat.
După utilizare
Apăsați butonul FUNCTION 2 sau OFF 1
pentru a dezactiva funcția radio.
Pentru a îmbunătăți recepția
• FM : întindeți complet antena cablu FM ql
pentru a mări sensibilitatea de recepție.
• AM : conectați antena circulară AM furnizată
împreună cu unitatea. Rotiți antena în plan
orizontal pentru a optimiza recepția.
• Dacă recepția stereo FM prezintă zgomot, apăsați
și mențineți apăsat butonul MODE qs până ce
indicația „MONO” devine luminoasă pe ecran.
Efectul stereo se va pierde, dar zgomotul va fi
redus.
Ascultarea posturilor de radio
1 Apăsați FUNCTION 2 pentru a selecta depistate manual
„FM” sau „AM”.
Apăsați în mod repetat FUNCTION 2 până 1 Apăsați FUNCTION 2 pentru a selecta
ce indicația „AM” sau „FM” devine luminoasă
pe ecran.
16
„FM” sau „AM”.
Apăsați în mod repetat FUNCTION 2 până
ce indicația „AM” sau „FM” devine luminoasă
pe ecran.
2
Apăsați MODE qs pentru a selecta
„TUNING”.
3
Apăsați și mențineți apăsat TUNING
+/– qa până ce începe parcurgerea
frecvențelor și cifrele care le indică se
modifică rapid pe ecran.
Sistemul parcurge automat frecvențele
posturilor de radio. Când este depistat un nou
post de radio, parcurgerea frecvențelor se
întrerupe.
Dacă nu puteți depista un post de radio
folosind modul de acord automat, apăsați în
mod repetat butonul TUNE +/– qa pentru a
schimba frecvența pas cu pas.
Când este recepționat un post de radio FM
stereo, pe afișaj apare indicația „ST”.
4 Apăsați VOLUME +/– 8 pentru a regla
volumul.
Depistarea manuală a posturilor
de radio
Puteți fixa, în mod manual, în memoria aparatului
posturile de radio care nu pot fi fixate automat.
1 Depistați postul de radio pe care doriți
să îl fixați în memorie.
2
Apăsați și mențineți apăsat butonul
DISPLAY/ ENTER qg până ce indicația
„PRESET” începe să clipească pe
ecran.
3 Apăsați
PRESET +/– qa pentru a selecta numărul alocat postului de radio,
apoi apăsați DISPLAY/ ENTER qg pentru a confirma.
Postul de radio este fixat în memorie și îi este
atribuit numărul selectat.
Exemplu : la introducerea în memorie a
postului de radio FM cu frecvența de
89,8 MHz în poziția corespunzătoare
numărului 2, pe afișaj vor apărea
următoarele :
Observație
• Pentru a renunța la numărul alocat, apăsați
OFF 1 în loc de DISPLAY/ENTER qg la
pasul 3.
Note privind recepția radio
• Nu așezați antena circulară în apropierea unității,
a unei surse de energie sau a unui alt echipament
audio - video în timpul funcționării deoarece
poate fi generat zgomot.
• Mențineți player-ele de muzică digitale sau
telefoanele mobile la distanță de antena circulară
AM și de cea FM ql, tip cablu, deoarece este
posibil să genereze interferențe care să afecteze
recepția.
• Când ascultați radioul folosind un dispozitiv
BLUETOOTH sau unul USB conectat la sistem,
este posibil să se producă interferențe cu recepția
radio. În astfel de cazuri, încheiați conexiunea
BLUETOOTH sau decuplați echipamentul USB
de la sistem.
Observație
• Puteți folosi sistemul de apelare fără a folosi
mâinile în timp ce ascultați radioul cu acest
sistem.
17
Funcții utile
Realizarea de apeluri fără a folosi mâinile în timp ce
ascultați muzică
Prin intermediul conexiunii Bluetooth, aveți
posibilitatea de a efectua apeluri fără a folosi
mâinile, cu ajutorul unui telefon mobil Bluetooth
care beneficiază de funcția de ascultare a muzicii
și care acceptă profilul Bluetooth A2DP și HFP
sau HSP. Dacă telefonul dvs. mobil acceptă atât
HFP, cât și HSP, alegeți varianta HFP.
Operațiile pot varia în funcție de telefonul mobil
Bluetooth. Consultați manualul de instrucțiuni
care însoțește telefonul dvs. mobil.
1
Realizați conexiunea BLUETOOTH
dintre sistem și telefonul mobil.
Pentru detalii legate de procedura de
conectare Bluetooth, consultați secțiunea
„Realizarea conexiunii wireless cu
echipamente BLUETOOTH”. Când este
stabilită conexiunea BLUETOOTH,
indicatorul „ (BLUETOOTH)” de pe ecran
rămâne aprins.
2 Porniți redarea la telefonul mobil
BLUETOOTH, apoi ajustați volumul.
Stabiliți un nivel moderat al volumului pentru
echipamentul BLUETOOTH, apoi apăsați butoanele VOLUME +/– 8 ale sistemului.
Când echipamentul BLUETOOTH este conectat la sistem („ (BLUETOOTH)” este
aprins), puteți folosi facilitatea de a realiza un
apel fără a utiliza mâinile, chiar dacă funcția
BLUETOOTH nu este activată.
Când este recepționat sau efectuat un apel,
sistemul va comuta automat la funcția BLUETOOTH.
Pentru a apela
Acționați telefonul mobil Bluetooth. Verificați
dacă se aude un ton de apel la sistem și vorbiți
folosind microfonul. Dacă nu se aude tonul de
apel, apăsați butonul
(apel) 6 de la sistem
timp de 2 secunde pentru ca dispozitivul de apel
să devină sistemul.
18
Pentru a primi un apel
Când este recepționat un apel, redarea sau radioul
face o pauză și se aude sunetul de telefon de la
sistem. Apăsați butonul (apel) 6 de la sistem
și vorbiți prin intermediul acestuia.
Observaţii
• Dacă nu se aude tonul de apel de la sistem când
este recepționat un apel, opriți redarea și apăsați
butonul (apel) 6 pentru a vorbi.
• Puteți folosi facilitatea de apelare fără a folosi
mâinile când redarea se încheie.
• În timpul unei convorbiri, apăsați butoanele
VOLUME –/+ 8 ale sistemului pentru a regla
volumul. Volumul sonor pentru apelurile telefonice și pentru redarea muzicii se stabilește
separat.
Notă
• Folosiți telefonul inteligent de la o distanță de cel
puțin 50 cm de sistem. Dacă telefonul inteligent
se află la distanță prea mică de sistem se poate
produce zgomot.
Pentru a încheia o convorbire
telefonică
Apăsați butonul
(apel) 6. Dacă ascultați
muzică când a fost recepționat apelul, redarea
acesteia va fi reluată la încheierea convorbirii.
După utilizare
Pentru a încheia conexiunea Bluetooth, efectuați
una dintre următoarele operații :
• dezactivați funcția Bluetooth a echipamentului
Bluetooth. Pentru detalii, consultați manualul
de instrucțiuni ce însoțește echipamentul,
• opriți echipamentul Bluetooth,
• atingeți din nou sistemul cu telefonul
inteligent pentru a le decupla (numai pentru
telefoane inteligente compatibile cu NFC).
Funcțiile butoanelor
timpul unui apel
unității
în
Funcțiile disponibile pot diferi în funcție de
telefonul mobil Bluetooth sau de profilurile
acceptate de acesta. Consultați manualul de
instrucțiuni care însoțește telefonul dvs. mobil
Bluetooth.
Stare
de apel 6
Buton
• Apăsați o dată pentru a începe
realizarea vocală a unui apel
(numai în cazul telefoanelor
mobile compatibile cu apelarea vocală).
• Apăsați timp de circa 2 secunde pentru a fi efectuat încă o
dată același număr de telefon
ca la apelul precedent.
Apel efectuat • Apăsați o dată pentru a anula
apelul efectuat.
• Apăsați timp de circa 2 secunde
pentru a schimba echipamentul de apel, comutând între
sistem și telefonul mobil.
Apel
• Apăsați o dată pentru a răspunrecepționat
de la telefon.
• Apăsați timp de circa 2 secunde pentru a respinge un apel.
În cursul
• Apăsați o dată pentru a încheia
apelului
o convorbire.
• Apăsați timp de circa 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apel comutând între
sistem și telefonul mobil.
Standby
Folosirea facilității de apelare fără
folosirea mâinilor cu un alt telefon
mobil Bluetooth, în timp ce ascultați
muzică
Acest sistem vă permite să efectuați apeluri fără
a folosi mâinile cu un alt telefon mobil Bluetooth
în timp ce ascultați muzică de la un player
compatibil Bluetooth.
• Conexiunea printr-o singură atingere (NFC)
nu poate fi utilizată pentru această procedură.
• Operațiile pot varia în funcție de echipamentul
Bluetooth. În funcție de combinația de
echipamente Bluetooth, este posibil ca acest
tip de conexiune Bluetooth să nu se stabilească.
Consultați manualele de instrucțiuni care
însoțesc echipamentele Bluetooth.
1
Realizați conexiunea Bluetooth
dintre sistem și un player de muzică
Bluetooth, prin intermediul A2DP,
respectiv sistem și un telefonul mobil
Bluetooth via HFP sau HSP.
Pentru detalii legate de procedura de conectare
Bluetooth, consultați secțiunea „Realizarea
conexiunii wireless cu echipamente Bluetooth”.
Când este stabilită conexiunea Bluetooth,
indicatorul (BLUETOOTH) al sistemului
rămâne aprins.
Observaţii
• Pentru a folosi funcția de apelare a telefonului
mobil Bluetooth care beneficiază și de
facilitatea muzică, realizați conexiunea
Bluetooth între sistem și telefonul mobil via
HFP sau HSP, nu prin intermediul A2DP.
• În funcție de telefonul mobil Bluetooth, în
timp ce este stabilită conexiunea Bluetooth
prin intermediul HFP sau HSP, este posibil să
fie ocupată de același telefon mobil Bluetooth
și cealaltă conexiune Bluetooth, via A2DP.
Un player de muzică Bluetooth nu poate fi
conectat cu acest sistem, în acest caz.
Notă
• Pentru a realiza aceeași conexiune cu aceleași
echipamente, după oprirea sistemului, reluați
aceeași procedură.
19
Reglarea alarmei
• Puteți alege pentru modul alarmă variantele :
– „FM”, „AM” : alarma radio,
– „USB” : este reglată alarma de la un iPod/
iPhone prin intermediul conexiunii USB,
– „BLUETOOTH” : este reglată alarma să se
declanșeze de la un echipament Bluetooth,
cum ar fi un telefon inteligent, iPod etc. prin
intermediul conexiunii Bluetooth,
– „BUZZER” (sonerie) : alarma emite un
sunet de sonerie,
• Reglați ceasul pentru a arăta ora exactă înainte
de a regla alarma, pentru ca aceasta să se
declanșeze la ora corectă. (Consultați secțiunea
„Pentru a regla ceasul pentru prima dată”.)
Puteți folosi alarma A și B. Pentru a activa alarma
A, folosiți butonul A 9 și ALARM TIME SET
+/– 0. Pentru a activa alarma B, folosiți butonul
B 9 și ALARM TIME SET +/– 0.
Cele de mai jos explică modul de reglare a
alarmei A.
1
Apăsați și mențineți apăsat butonul
A 9 până ce indicația orei începe să
clipească pe ecran.
Indicațiile „A” și „WAKE UP” devin
luminoase și indicația orei apare intermitent
pe afișaj.
2
Apăsați în mod repetat ALARM
TIME SET + / – 0 pentru a selecta
următoarele elemente de reglaj, apoi
apăsați A 9 pentru a confirma.
La fiecare apăsare a butonului ALARM
TIME SET +/– 0, elementul curent
selectat începe să clipească.
Odată ce ați confirmat reglajul prin apăsarea
butonului A 9, următoarele elemente încep
să clipească :
• Ora, minutele : Apăsați și mențineți apăsat
butoanele ALARM TIME SET +/– 0
pentru a modifica rapid cifrele ce indică ora
și minutele.
• Zilele săptămânii : Selectați unul dintre
următoarele moduri de declanșare a
alarmei :
• Fiecare zi : „MON TUE WED THU FRI
SAT SUN”
20
• O zi a săptămânii : „MON TUE WED
THU FRI”
• Sfârșitul săptămânii : „SAT SUN”
3 Apăsați în mod repetat ALARM TIME
SET + / – 0 pentru a selecta modul
de funcționare a alarmei, apoi apăsați
A 9 pentru a confirma.
Puteți alege una dintre următoarele variante :
• „FM”, „AM” : alarma radio. Treceți la
pasul 4.
• „USB” : este reglată alarma de la un iPod/
iPhone prin intermediul conexiunii USB.
Omiteți pasul 4 și treceți la pasul 5.
• „BLUETOOTH” : este reglată alarma
să se declanșeze de la un echipament
Bluetooth, cum ar fi un telefon inteligent,
iPod etc. prin intermediul conexiunii
Bluetooth. Omiteți pasul 4 și treceți la
pasul 5.
• „BUZZER” (sonerie) : alarma este
reglată pentru a emite un sunet de sonerie.
Reglajul este încheiat. Interfața revine
la afișarea ceasului și indicația „A” se
aprinde pe ecran. Nu trebuie să efectuați
pașii 4 sau următorii.
4 Apăsați în mod repetat ALARM TIME
SET + / – 0 pentru a selecta postul
de radio, apoi apăsați A 9 pentru a
confirma.
Selectați numărul prestabilit care vă
interesează sau „- -”. Indicația „- -”
reprezintă ultimul post ascultat de către dvs.
5 Apăsați în mod repetat ALARM TIME
SET + / – 0 pentru a regla volumul,
apoi apăsați A 9 pentru a confirma.
Reglajul este încheiat. Interfața revine la
afișarea ceasului și indicația „A” se aprinde
pe ecran.
6 Dacă este selectată una dintre variantele
„USB” sau „Bluetooth” ca mod de
funcționare pentru alarmă, conectați
un iPhone/ iPod prin intermediul USB
sau un echipament Bluetooth înainte
de a se declanșa alarma.
Dacă sistemul nu este conectat la echipamentul
Bluetooth la momentul stabilit pentru
declanșarea alarmei, sistemul va încerca
să stabilească conexiunea BLUETOOTH cu
ultimul echipament Bluetooth cu care a fost
conectat.
Dacă sistemul nu se poate conecta cu
echipamentul Bluetooth sau dacă nu se
conectează cu un iPhone/iPod prin intermediul
USB, alarma va funcționa sub formă de
sonerie.
Dacă stabiliți „USB” ca mod de funcționare a
alarmei și este conectat un telefon inteligent
prin intermediul USB, alarma va funcționa
sub formă de sonerie.
Funcțiile butoanelor
sistemului pentru
funcționarea alarmei
Pentru
a confirma ora
stabilită pentru
declanșarea alarmei
Acționați astfel
Apăsați ALARM TIME
SET + / – 0. Reglajul
va fi afișat timp de
aproximativ 4 secunde.
a modifica ora
stabilită pentru
declanșarea alarmei
1 Apăsați și mențineți
Pentru a opri alarma
Apăsați ALARM RESET 1 pentru a opri
alarma.
Alarma va suna din nou la aceeași ora, în ziua
următoare.
Pentru a putea să mai ațipiți
câteva minute – Funcția
Snooze
1 Apăsați o dată butonul SNOOZE 5
în
timp ce alarma sună.
Sunetul va fi oprit, însă va reporni automat
după aprox. 10 minute.
Puteți modifica perioada corespunzătoare
acestei facilități apăsând în mod repetat
SNOOZE 5.
Pentru a opri cronometrul pentru perioada cât
puteți ațipi, apăsați ALARM RESET 1.
apăsat ALARM
TIME SET + / – 0
până ce cifrele ce
indică ora încep să se
modifice pe ecran.
Puteți modifica ora de
declanșare a alarmei
pas cu pas, apăsând în
mod repetat ALARM
TIME SET + / – 0.
2 Eliberați butonul
ALARM TIME SET
+ / – 0 când este
afișată ora care vă
interesează pentru
alarmă.
a opri o dată sunetul emis de alarmă
a opri alarma
a dezactiva alarma
Apăsați SNOOZE 5
o dată în timp ce alarma
emite sunet.
Apăsați ALARM
RESET 1.
Apăsați din nou A 9.
Indicația „A” se stinge
de pe ecran și funcția
alarmă este dezactivată.
Pentru a activa din nou
alarma, apăsați din nou
A 9.
Observație
• Chiar dacă alarma a fost dezactivată, aceasta va
fi activată când reglajul ce îi corespunde este
modificat.
21
Note
• Când pentru alarmă este ales unul dintre
modurile „USB” sau „Bluetooth”, se va auzi
numai soneria în următoarele cazuri : dacă nu
este cuplat un iPhone/ iPod prin USB, dacă nu
este conectat un echipament Bluetooth sau dacă
nu este stocată muzică în memoria acestuia, ori
dacă aparatul este oprit.
• Când este în activată funcția Auto DST/ ora de
vară, alarma va acționa în modul următor :
– dacă alarma este reglată să sune la o oră care
este omisă la trecerea la ora de vară, alarma va
suna când este ora de vară este aplicată ;
– dacă alarma este reglată să sune la o oră
dublată de o alta la încheierea perioadei în
care este valabilă ora de vară, alarma va suna
de 2 ori.
• Volumul nu poate fi reglat pentru sonerie.
• Dacă pentru ambele alarme, A și B, este stabilită
aceeași oră de declanșare, va avea prioritate
alarma A.
• Dacă nu este efectuată nici o operație în timp ce
alarma sună, aceasta se va opri după aproximativ
60 de minute.
Note privind alarma în cazul unei
întreruperi a alimentării cu energie
electrică
În cazul întreruperii alimentării cu energie
electrică, soneria alarmei va suna timp de
aproximativ 5 minute, în cazul în care bateria
nu este consumată. Anumite funcții vor fi însă
afectate după cum urmează :
• Iluminarea de fundal nu se va aprinde.
• Dacă este aleasă una dintre variantele „USB”,
„BLUETOOTH”, „FM” sau „AM” pentru
alarmă, se va comuta automat pe sonerie.
• Dacă nu este apăsat butonul ALARM RESET
1, alarma va suna timp de circa 5 minute.
• Dacă pe afișaj apare simbolul
, alarma nu
va suna în cazul întreruperii curentului electric.
Înlocuiți bateria dacă este afișat simbolul
.
• Funcția care vă permite să ațipiți nu poate acționa
în timpul unei întreruperi a energiei electrice.
• În timpul întreruperii energiei electrice, fiecare
alarmă va suna o singură dată la ora stabilită.
22
Pentru a efectua reglaje ale
efectelor sonore
1
Apăsați SOUND 7 pentru a selecta
efectul sonor.
Indicația reglajelor pentru efecte sonore
devine luminoasă pe afișaj. Puteți modifica
efectele sonore după cum urmează, apăsând
în mod repetat butonul SOUND 7.
Element afișat Efect de sunet
MEGA BASS
Se aud sunete joase (bas)
de înaltă calitate.
MEGA BASS
Se aud sunete joase (bas)
MEGA Xpand
și sunete cu efect de
învăluire (surround) de
înaltă calitate.
MEGA Xpand
Se aud sunete cu efect de
învăluire (surround) de
înaltă calitate.
Off
Nu există efecte sonore.
Setarea cronometrului pentru adormirea pe fond muzical
Puteți adormi pe un fond muzical etc. dacă folosiți
cronometrul de adormire pe muzică (facilitatea
Sleep). Unitatea oprește automat redarea sau
radioul după perioada de timp stabilită.
1
2
Apăsați SLEEP qf în timp ce este
redată muzică sau când este ascultat
radioul.
Este afișat mesajul „SLEEP” și indicația orei
pentru adormirea pe muzică apare intermitent
pe afișaj.
Apăsați SLEEP qf pentru a stabili
perioada de timp până la oprirea
muzicii cu ajutorul cronometrului
destinat acestei funcții.
La fiecare apăsare a butonului SLEEP qf,
perioada de timp (exprimată în minute) se
modifică astfel (numai indicația „OFF” nu
clipește) :
Indicația perioadei pentru adormirea pe
muzică clipește pentru câteva secunde, după
care afișajul revine la indicația orei curente.
Reglajul cronometrului pentru funcția de
adormire pe fond muzical se încheie și
cronometrul destinat acestei funcții pornește.
Indicația „SLEEP” devine luminoasă,
iar sistemul va opri redarea muzicii sau a
emisiunii de radio după scurgerea perioadei
de timp stabilite.
Pentru a modifica reglajul
stabilit pentru cronometrul
Sleep
Apăsați butonul SLEEP qf. Puteți modifica
reglajul cronometrului pentru adormirea pe fond
muzical, chiar și după ce acesta a fost activat.
Pentru a dezactiva
cronometrul pentru adormirea
pe muzică (Sleep)
Apăsați SLEEP qf pentru a selecta varianta
„OFF” (oprit).
Note
• Muzica redată de un echipament conectat la mufa
AUDIO IN qk nu se oprește automat. Pentru a
opri redarea la echipamentul conectat, acționați
respectivul aparat.
• Când ora stabilită pentru alarmă este cuprinsă
în perioada stabilită pentru cronometrul pentru
adormirea pe muzică, cronometrul Sleep va fi
dezactivat automat când alarma sună.
Pentru a opri redarea înainte
de ora stabilită
Apăsați OFF 1.
23
Informații generale
Înlocuirea bateriei unității
1 Mențineți conectat adaptorul de c.a.
qh la această unitate și la o priză
de perete, apoi deschideți capacul
compartimentului pentru baterie.
1 Desfaceți complet șurubul
1 Apăsați butonul BRIGHTNESS 5.
Sunt disponibile patru nivele de luminozitate,
care pot fi stabilite prin apăsarea repetată a
butonului BRIGHTNESS 5.
High (Ridicată)
OFF
Low
implicită
T (Oprită) T (Scăzută)
R
Middle t
(Medie)
2 Apăsați clapeta
și trageți capacul
în sus
2 Îndepărtați bateria veche și
introduceți-o pe cea nouă în
compartiment, cu partea marcată cu
e orientată în sus.
CR2032
3 Montați la loc capacul
compartimentului pentru baterie și
strângeți șurubul.
4 Apăsați FUNCTION 2,
BLUETOOTH
3 sau SNOOZE/BRIGHTNESS 5 de
la unitate pentru ca simbolul „
” să
dispară de pe afișaj.
Note
• Când înlocuiți bateria nu decuplați cablul de
alimentare de la priză deoarece în caz contrar
data, ora, reglajul pentru alarmă și posturile de
radio din memoria aparatului vor fi șterse.
• Dacă urmează să nu folosiți telecomanda pentru
o perioadă îndelungată, scoateți bateria pentru
a evita deteriorarea aparatului cauzată de
scurgerea lichidului sau de coroziune.
24
Reglarea luminozității
afișajului
Chiar dacă pentru nivelul de luminozitate este
aleasă varianta OFF (Oprită), acesta va comuta
la varianta Low (Scăzută) când sună alarma.
Apăsați și mențineți apăsate butoanele
BRIGHTNESS 5 pentru a opri direct afișajul.
Specificaţii
Afișarea orei
Microfon :
• Aparatul comută între sistemul cu 24 de ore
(implicit) și cel cu 12 ore de afișare a orei.
• Tip : Condensator electret
Secţiunea boxe :
• Domeniul efectiv de frecvențe :
200 Hz – 3600 kHz
• Sistem de boxe : diametru aprox. 50 mm
• Tip de cutie de rezonanţă : bass reflex
Secţiunea amplificator :
• Tensiunea de referinţă la ieşire
2 W + 2 W (10 % T.H.D, 1 kHz, 5 ?)
• Intrare
Minimufă stereo × 1
Secţiunea USB :
• Intrare
port USB (tip A)
• Frecvențe de eșantionare acceptate/ biți
Intrare USB : maxim 44,1 kHz/ 16 bit
Secţiunea Bluetooth :
• Sistem de comunicaţie :
Specificaţii Bluetooth ver. 3.0
• Ieşire :
Specificaţii Bluetooth, clasă de putere 2
• Distanţă de comunicare maximă :
În linie dreaptă aproximativ 10 metri*1
• Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
• Metodă de modulaţie : FHSS
• Profiluri Bluetooth compatibile*2 :
A2DP (Profil de distribuţie audio avansată)
AVRCP (Profil audio / video de comandă la
distanţă)
HSP (Profil căști)
HFP (Profil mâinile libere)
SPP (Profil port serial)
• Codec acceptat*3 :
SBC*4
• Domeniul de transmisie (A2DP)
20 Hz ÷ 20.000 Hz (frecvenţa de eşantionare
de 44,1 kHz)
• Caracteristici direcționale : Omnidirecțional
Radio :
• Domeniul de frecvențe :
Bandă Frecvență
FM
AM
87,5 MHz–108 MHz
531 kHz –1.602 kHz
Pasul de
variație a
frecvenței
0,05 MHz
9 kHz
Informații generale
• Sursa de alimentare
230 V c.a., 50 Hz, 16 W
• Sursa de alimentare de rezervă pentru ceas
3 V c.c., baterie CR2032 (1)
• Dimensiuni
aprox. 281 mm × 126 mm × 80 mm (L×Î×A),
• Masă
aprox. 1,3 kg inclusiv bateriile
Accesorii furnizate
• Antenă circulară AM (1)
• Manual de instrucțiuni - Ghid de punere în
funcțiune Bluetooth (1)
• manual de instrucţiuni – acesta (1)
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum
ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanţele antenei, sistemul de
operare, aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
*3 Codec : Compresia semnalului audio şi
formatul de conversie
*4 Codec subbandă.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
25
Modele de iPhone/ iPad/
iPod compatibile
Ce este tehnologia Bluetooth
wireless
Modelele compatibile de iPhone/ iPad/ iPod
sunt cele indicate mai jos :
Actualizați software-ul de la iPhone/ iPad/ iPod
până la varianta cea mai recentă înainte de a
folosi sistemul.
Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie cu
rază scurtă de acţiune, care permite comunicarea
de date printr-un sistem fără fir (wireless), între
echipamente digitale, cum ar fi un calculator
și o cameră. Tehnologia wireless Bluetooth
acţionează pe raze de circa 10 m. În mod obişnuit,
se conectează două echipamente, însă în anumite
cazuri, pot fi conectate simultan la mai multe
dispozitive.
Nu este necesar nici să utilizaţi un cablu de
conectare - deoarece tehnologia Bluetooth este
wireless (fără fir) - şi nici nu trebuie să îndreptaţi
echipamentele unele spre altele, ca în cazul
tehnologiei ce foloseşte radiaţii infraroşii. De
exemplu, puteţi utiliza un astfel de echipament
când se află într-o geantă sau în buzunar.
Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard
internaţional acceptat de milioane de companii
din întreaga lume şi utilizat de numeroase
companii pe glob.
USB este compatibil cu :
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch (a 5-a generație)
iPod touch (a 4-a generație)
iPod touch (a 3-a generație)
iPod clasic
iPod nano (a 7-a generație)
iPod nano (a 6-a generație)
iPod nano (a 5-a generație)
iPod nano (a 4-a generație)
Tehnologia Bluetooth este compatibilă
cu :
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (a 4-a generație)
iPad mini
iPad (a 3-a generație)
iPad 2
iPad
iPod touch (a 5-a generație)
iPod touch (a 4-a generație)
iPod touch (a 3-a generație)
iPod nano (a 7-a generație)
26
Sistemul de comunicaţie și
profilele Bluetooth ale sistemului
Profilul reprezintă standardizarea funcției pentru
specificațiile fiecărui dispozitiv Bluetooth.
Sistemul acceptă următoarele versiuni și profile
Bluetooth :
• Sistem de comunicație :
Specificație Bluetooth versiunea 3.0
Profile compatibile Bluetooth :
– A2DP (Profil avansat de Distribuţie Audio) :
transmiterea și recepția conținutului audio de
înaltă calitate ;
– AVRCP (Profil Audio Video de Comandă la
Distanţă) : comanda echipamentului A/V ;
pauza, oprirea sau începerea redării etc. ;
– HSP (Profil căști) : pentru a vorbi la telefon/
a acționa telefonul ;
– HFP (Profil de mâini libere) : pentru a vorbi
la telefon/ a acționa telefonul fără a folosi
mâinile ;
– SPP (Profil pentru port serial) : pentru a
stabili comunicația serială cu echipamentul
Bluetooth.
Raza maximă de comunicație
Folosiți dispozitivele Bluetooth la distanțe mai
mici de 10 m (în linie dreaptă) de sistem. Raza
maximă de comunicaţie poate varia în funcţie de
următoarele condiții :
– existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un
obiect metalic sau un perete între acest aparat
şi dispozitivul Bluetooth,
– folosirea în apropierea sistemului a unui
dispozitiv LAN wireless,
– folosirea în apropierea sistemului a unui
cuptor cu microunde,
– folosirea în apropierea sistemului a unui
dispozitiv care generează radiații electromagnetice.
Interferențe de la alte dispozitive
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi unul LAN
fără fir (IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi
frecvenţă, dacă acest aparat este folosit în
apropierea unui dispozitiv LAN, pot apărea
interferenţe ale microundelor, ceea ce poate
afecta viteza de comunicaţie, poate produce
zgomot şi poate deteriora condiţiile de
conectare. Dacă se întâmplă aceasta, luaţi
următoarele măsuri:
– menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri
între acest aparat şi dispozitivul LAN
– opriţi dispozitivul LAN în cazul în care doriţi
să folosiţi acest aparat la mai puţin de 10 m
de dispozitivul LAN fără fir.
Interferențe cu alte dispozitive
• Microundele emise de un dispozitiv Bluetooth
pot afecta negativ funcţionarea unor
echipamente medicale electronice. Pentru a
evita producerea de accidente, opriţi acest aparat
şi alte dispozitive Bluetooth în următoarele
locuri :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili,
în spitale, în trenuri, în avioane sau în
benzinării,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu.
Note
• Pentru a putea folosi funcţia Bluetooth, echipamentul Bluetooth de conectat trebuie să aibă
acelaşi profil ca cel al sistemului.
Vă rugăm să ţineţi seama că, deşi există aceleaşi profile, echipamentele pot funcţiona diferit în funcţie de specificaţiile lor.
• Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless
Bluetooth, sunetul redat de sistem este uşor
întârziat faţă de cel redat de dispozitivul
Bluetooth în timpul unei conversaţii telefonice
sau al ascultării muzicii.
• Acest sistem acceptă sisteme de securitate
compatibile cu standardele Bluetooth, pentru
a asigura conexiuni sigure când este utilizată
tehnologia Bluetooth wireless, însă, în funcţie
de setările efectuate, nivelul de securitate este
posibil să nu fie suficient. Aveţi grijă atunci
când comunicaţi folosind tehnologia wireless
Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
timpul folosirii comunicaţiilor Bluetooth.
• Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth trebuie
să corespundă standardului Bluetooth specificat
de Bluetooth SIG. şi să fie autentificat. Chiar
dacă dispozitivul corespunde standardului
Bluetooth mai sus menţionat, se poate ca,
în funcţie de facilităţile şi de specificaţiile
acestuia, dispozitivul să nu se conecteze sau să
nu funcţioneze corespunzător.
• În funcţie de dispozitivul Bluetooth conectat
la sistem, de mediul de comunicare sau de
cel înconjurător, poate apărea zgomot sau
întreruperi ale sunetului.
27
Soluţionarea problemelor
Nu se aude sunetul / Sunetul este emis de o singură
boxă / Sunetul este prea slab
28
Verificaţi dacă
atât sistemul cât şi
echipamentul sursă sunt
pornite.
Măriţi volumul sonor la
sistem și la echipamentul
conectat.
Verificaţi dacă
echipamentul sursă este
în curs de redare
Verificaţi dacă ambii
conectori ai cablului
de alimentare (nu este
furnizat) sunt ferm cuplați
la sistem și la echipamentul
conectat.
Dacă puneţi în legătură
acest sistem cu un calculator personal, aveţi grijă
ca pentru ieşirea audio
a calculatorului să fie
aleasă varianta dispozitiv
Bluetooth.
Realizaţi din nou punerea
în legătură a acestui sistem
cu dispozitivul Bluetooth.
Dacă
echipamentul
conectat este mono, sunetul va fi emis numai de
boxa din stânga.
Verificați dacă este
activată funcția pentru
echipamentul conectat
(„BLUETOOTH”, „USB”
sau „AUDIO IN”)
Sunetul este distorsionat / Sistemul generează zgomot.
Reduceți volumul sonor la
sistem și la echipamentul
conectat.
Dacă echipamentul conectat
beneficiază de funcţia de
egalizor, opriţi-o.
Mențineți sistemul la
distanță de un dispozitiv
LAN wireless, un cuptor cu
microunde etc.
Apropiați sistemul şi
dispozitivul Bluetooth.
Eliminaţi orice obstacol
dintre acest sistem şi
dispozitivul Bluetooth.
Îndepărtați
televizor.
Comutați
conexiunea
Bluetooth la varianta A2DP
acționând echipamentul
Bluetooth când este aleasă
una dintre variantele HFP
sau HSP.
sistemul
de
Dacă la acest sistem ați conectat un echipament care
are un radio sau un tuner
încorporat, posturile difuzate este posibil să nu fie
recepționate sau este posibil ca sensibilitatea să fie
diminuată. Amplasați sistemul la distanță mai mare
de respectivul echipament
și verificați dacă audiția
este satisfăcătoare.
29
Pentru echipamentele BLUETOOTH :
Nu este posibilă punerea în legătură.
Apropiaţi sistemul şi
dispozitivul Bluetooth până
la 1 m unul de celălalt.
Dacă indicatorul Bluetooth
(albastru) nu clipește des,
apăsați și mețineți apăsat
butonul
BLUETOOTH
PAIRING de la sistem
până ce se aud două
semnale sonore.
Pentru echipamentele BLUETOOTH :
Nu se aude vocea. / Nivelul vocii este scăzut.
30
Verificaţi dacă atât sistemul
cât şi echipamentul sursă
sunt pornite.
Verificaţi dacă semnalul
emis de telefonul mobil
Bluetooth este destinat
sistemului.
Selectați conexiunea
Bluetooth HFP sau HSP
acționând echipamentul
Bluetooth.
Măriţi volumul sonor la
sistem și la echipamentul
conectat.
Pentru echipamentele BLUETOOHT :
Nu este posibilă realizarea conexiunii printr-o
singură atingere (NFC).
Apropiaţi telefonul
inteligent de sistem până
ce telefonul vibrează. Dacă
aceasta nu se întâmplă,
deplasați ușor telefonul
pe partea marcată cu N a
sistemului.
Verificaţi dacă funcția NFC
a telefonului inteligent este
activă.
Verificaţi dacă funcția NFC
a telefonului inteligent este
activă.
Dacă telefonul inteligent
este în etui, scoateți-l.
Sensibilitatea de recepție
NFC depinde de echipament. Dacă nu reușiți în
mod repetat să realizați
conexiunea cu un telefon
inteligent printr-o singură
atingere, conectați sistemul efectuând operațiile
prin acționarea afișajului.
31
Alarma nu emite sunet
Verificați dacă indicația
alarmei „ A” sau „ B” este
corect afișată.
””
Indicația ceasului nu este corect afișată.
Când indicația ceasului
clipește „AM 12,00”
sau „0:00 datorită unei
întreruperi a alimentării,
înlocuiți bateriile cu altele
noi.
32
Verificaţi dacă echipamentul
ales pentru alarmă este
conectat cu sistemul.
Dacă ceasul nu folosește
ora de vară în mod automat,
apăsați și mențineți apăsat
butonul OFF și DISPLAY/
ENTER până ce simbolul
„ ” și indicația „On” se
aprind pe ecran.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.
Download PDF

advertising