Sony | ICF-CD7000 | Sony ICF-CD7000 Instrucţiuni de utilizare

2-899-053-31(1)
SONY
Radio CD FM/AM cu ceas
InstrucŃiuni de utilizare
Dream Machine este o marcă înregistrată a Sony Corporation.
ICF-CD7000
© 2007 Sony Corporation
http://www.sony.net
Tipărit în China.
Butonul PRESET
TUNING 3 are un
punct tactil.
Butonul
are un punct tactil.
Antenăfir
pentru
FM
Cablu de
alimentare de c.a.
Compartimentul
pentru
baterie
Cablu audio integrat
Butonul VOLUME + are
un punct tactil.
ApăsaŃi
RidicaŃi compartimentul
bateriei cu degetul
2
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau şocuri electrice, nu expuneŃi acest aparat
condiŃiilor de ploaie sau umezeală.
Nu deschideŃi carcasa, pentru a evita şocurile electrice.
ReparaŃiile se vor efectua doar de către personal calificat.
Nu instalaŃi echipamentul într-un spaŃiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de electrocutare, nu plasaŃi pe echipament obiecte pline
cu lichid, cum ar fi vazele.
ConectaŃi aparatul la o priză de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaŃi nereguli în funcŃionarea
aparatului, deconectaŃi imediat ştecărul principal de la priza de c.a.
AVERTIZARE
Bateria poate exploda dacă nu este manipulată corect.
Nu reîncărcaŃi, dezasamblaŃi bateria şi nu o aruncaŃi în foc.
Caracteristici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iluminare (Ridicată/Redusă/Oprită)
Cablu audio integrat pentru playere digitale de muzică
CD player integrat cu funcŃie de redare CD-R/RW
Tuner digital cu bandă FM/AM
15 staŃii presetate (10 FM, 5 AM)
Setare automată a orei de vară
Sistem de alarmă neafectat de întreruperile de electricitate
Afişaj triplu al orei: Un afişaj principal pentru ceas şi două afişaje secundare pentru alarme
Timer pentru aŃipire (cronometru)
Durată de amânare extensibilă, de la 10 la 60 min
PrecauŃii
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a utiliza aparatul folosiŃi sursa de alimentare prevăzută în secŃiunea „SpecificaŃii”.
PlăcuŃa de nume care indică tensiunea de operare etc. se află în partea inferioară a
aparatului.
Pentru a scoate din priză cablul de alimentare (de la reŃea), apucaŃi bine ştecărul; nu trageŃi
de cordon.
Nu transportaŃi aparatul Ńinându-l de cablul de alimentare şi de antena cu fir pentru FM.
Nu lăsaŃi aparatul în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau suflantele
de aer cald, ori în locuri expuse direct în lumina soarelui, cu praf excesiv, supuse şocurilor
sau vibraŃiilor mecanice.
PermiteŃi o circulaŃie adecvată a aerului, pentru a preveni formarea de căldură în interiorul
aparatului. Nu aşezaŃi aparatul pe suprafeŃe (covoare, pături etc.) sau lângă materiale (de
ex. perdele) ce pot bloca fantele de ventilaŃie.
Dacă în aparat cad obiecte străine, solide, sau lichide, scoateŃi aparatul din priză şi
dispuneŃi verificarea lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
Când se murdăreşte carcasa, curăŃaŃi-o cu o lavetă moale, umezită uşor cu o soluŃie slabă
de detergent. Nu folosiŃi produse de curăŃare abrazive sau solvenŃi chimici, deoarece pot
deteriora carcasa.
3
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în Ńările Uniunii
Europene şi în alte Ńări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferenŃiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest
produs se realizează în mod corect, puteŃi împiedica eventualele consecinŃe negative asupra mediului
şi sănătăŃii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs, contactaŃi autorităŃile locale, serviciul local de
evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aŃi cumpărat produsul.
Dacă aveŃi întrebări sau probleme cu privire la aparat, vă rugăm să consultaŃi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Ghid al problemelor de funcŃionare
Dacă problema persistă după aceste verificări, consultaŃi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Ceasul clipeşte „0:00” din cauza unei întreruperi a alimentării cu electricitate.
Bateria este consumată. ÎnlocuiŃi bateria. ÎnlocuiŃi bateria veche cu una nouă.
Alarma CD, radio sau de sirenă nu emit sunet la ora presetată pentru alarmă.
Nu s-a stins indicaŃia „ALARM A” sau „ALARM B” de pe afişaj?
Alarma CD sau radio este activată, dar nu se aude niciun sunet la ora presetată pentru alarmă.
S-a reglat volumul?
CD player-ul nu funcŃionează.
AŃi închis capacul compartimentului pentru CD?
AŃi introdus corect discul? Discul trebuie introdus cu partea cu eticheta în sus.
Discul este prăfuit sau defect — CurăŃaŃi-l cu o lavetă. ŞtergeŃi discul pornind dinspre centru către
margine.
ScoateŃi CD-ul şi lăsaŃi compartimentul pentru CD deschis aproximativ o oră, pentru a se usca
umezeala.
Pierdere sporadică a sunetului în timpul redării CD-ului.
Discul este prăfuit sau defect — CurăŃaŃi-l sau înlocuiŃi-l.
Volumul este mult prea ridicat — ReduceŃi volumul.
VibraŃii puternice.
Nu se aude sunet din difuzoare.
S-a reglat volumul?
SpecificaŃii
SecŃiunea CD player
Sistem: Sistem compact disc audio digital
ProprietăŃi diodă laser:
Material : GaAlAs
Lungimea de undă: 785 – 800 nm
Durata de emisie: Continuă
Ieşire laser: Sub 44,6 µW
(Această ieşire este măsurată la 200 mm faŃă de suprafaŃa lentilei obiectivului pe blocul de
preluare optică, cu o deschidere de 7 mm.)
Numărul de canale: 2
FrecvenŃa de răspuns: 20 – 20 000 Hz (+1 –2) dB
Perturbări ale semnalului audio înregistrat (Wow & flutter): Sub limita măsurabilă
SecŃiunea radio
Intervalul de frecvenŃă:
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 531 – 1.611 kHz
Antene:
FM: Antenă-fir pentru FM
AM: Antenă integrată din ferită
4
GeneralităŃi
Afişare oră: Sistem cu 24 de ore
Difuzor: 50 mm diam., 8 Ω, tip con (2)
Intrare: Cablu audio integrat cu mufă mini stereo (1): nivel minim de intrare 245 mV, impedanŃa 47 kΩ
Puterea de ieşire:
1 W + 1 W (la 8 Ω, distorsiune armonică 10%)
Alimentarea: 230 V c.a, 50 Hz
Pentru puterea de rezervă: Baterie CR2032, 3 V c.c.
Dimensiuni:
Aprox. 170 × 136 × 204 mm (lăŃime/înălŃime/grosime) inclusiv piesele proeminente şi butoanele
Masa:
Aprox. 1.700 g, inclusiv bateria CR2032
Modelul şi specificaŃiile se pot modifica fără preaviz.
Despre bateria de rezervă
Pentru a afişa ora corectă chiar şi atunci când se întrerupe alimentarea cu electricitate, aparatul este
prevăzut cu o bateria CR2032 în interior, ca sursă de alimentare de rezervă.
Bateria face ca ceasul să funcŃioneze chiar dacă se întrerupe alimentarea cu energie.
Când trebuie înlocuită bateria
Când bateria este pe sfârşite, pe afişaj apare indicaŃia
.
Dacă atunci când bateria este pe sfârşite se întrerupe alimentarea cu energie, alarma şi ora curentă
se vor iniŃializa.
ÎnlocuiŃi bateria cu o baterie Sony nouă CD2032 pe bază de litiu. Se pot produce incendii sau explozii
dacă folosiŃi alt tip de baterie.
Notă
Dacă pe afişaj clipeşte indicaŃia „0:00” atunci când aparatul este conectat pentru prima dată la ieşirea
de c.a., este posibil ca bateria să fie pe sfârşite. În acest caz, consultaŃi distribuitorul Sony.
Înlocuirea bateriei
1 LăsaŃi ştecărul de c.a. conectat la priză şi folosiŃi o şurubelniŃă pentru a scoate şurubul ce fixează
suportul bateriei din partea inferioară a aparatului. (Vezi fig.
)
2 ÎmpingeŃi bateria consumată din partea inferioară a suportului şi introduceŃi una nouă cu partea
în sus. (Vezi fig.
).
3 IntroduceŃi înapoi în aparat suportul bateriei şi fixaŃi-l cu şurubul. (Vezi fig.
4 ApăsaŃi RADIO ON BAND (Pornire radio-bandă) pentru a opri indicaŃia
)
de pe afişaj.
Notă
La înlocuirea bateriei, nu scoateŃi ştecărul din priza de c.a.
Altfel, se vor iniŃializa ora curentă, alarma şi timer-ul „NAP”.
AtenŃionare privind bateria
Dacă aparatul este lăsat scos din priză o perioadă îndelungată, scoateŃi bateria pentru a evita
descărcarea acesteia şi deteriorarea aparatului ca urmare a scurgerii bateriei.
OBSERVAłII PRIVIND BATERIA CU LITIU
• AruncaŃi imediat bateria uzată. Nu lăsaŃi bateria cu litiu la îndemâna copiilor. Dacă bateria este
înghiŃită, consultaŃi imediat un medic.
• ŞtergeŃi bateria cu o cârpă uscată pentru a asigura un contact corect.
• La instalarea bateriei respectaŃi polaritatea corectă.
• Nu prindeŃi bateriile cu cleşti metalici, deoarece se pot produce scurt-circuite.
5
• Bateria nu trebuie expusă la condiŃii de căldură excesivă cum ar fi lumina directă a soarelui,
foc sau altele asemenea.
ATENłIE
Există pericol de explozie dacă bateria nu este corect înlocuită.
ÎnlocuiŃi bateria numai cu acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de producătorul
echipamentului.
Setarea orei pentru prima dată
Acest aparat este presetat la ora şi data curentă din fabrică şi este alimentat de la bateria de rezervă.
Prima oară nu trebuie să faceŃi altceva decât să îl introduceŃi în priză şi să selectaŃi fusul dvs. orar.
1 IntroduceŃi aparatul în priză.
Pe afişaj apare ora actuală a Europei Centrale.
2 ApăsaŃi TIMEZONE (Fus orar).
Pe afişaj apare codul de zonă 1.
3 ApăsaŃi în mod repetat TIMEZONE (Fus orar) pentru a selecta numărul astfel:
Codul de zonă
1 (Setare implicită)
2
0
Fusul orar
Ora Europei Centrale/Ora de vară a Europei
Centrale
Ora Europei de Est/Ora de vară a Europei de Est
Ora Europei de Vest/Ora de vară a Europei de Vest
Codul de zonă apare pe afişaj timp de câteva secunde, după care afişajul revine la ora curentă.
După ce reapare ora curentă, apăsaŃi TIMEZONE (Fus orar) pentru a verifica codul de zonă.
Notă
Deşi ora este corect setată din fabrică, pot apărea discrepanŃe în timpul transportului sau depozitării.
Dacă este necesar, setaŃi ora corectă conform instrucŃiunilor din secŃiunea „Setarea manuală a orei”.
Trecerea la ora de vară
Acest model se reglează automat pentru trecerea la ora de vară.
se afişează automat de la începutul orei de vară şi dispare la finalul acesteia.
Reglarea orei de vară depinde de ora GMT (ora Greenwich).
Cod de zonă 0:
•
Ora de vară începe la: ora 1.00 în ultima duminică din martie.
•
Ora standard începe la: ora 2.00 în ultima duminică din octombrie.
Cod de zonă 1:
•
Ora de vară începe la: ora 2.00 în ultima duminică din martie.
•
Ora standard începe la: ora 3.00 în ultima duminică din octombrie.
Cod de zonă 2:
•
Ora de vară începe la: ora 3.00 în ultima duminică din martie.
•
Ora standard începe la: ora 4.00 în ultima duminică din octombrie.
Setarea manuală a orei
1 IntroduceŃi aparatul în priză.
2 łineŃi apăsat butonul CLOCK/DATE (Oră/dată) până ce se aude un scurt semnal sonor.
Anul începe să clipească pe afişaj.
3 ApăsaŃi în mod repetat TUNE TIME SET (Acord-setare oră) + sau - pentru a seta anul.
4 ApăsaŃi butonul CLOCK/DATE (Oră/dată).
5 RepetaŃi paşii 3 şi 4 pentru a seta luna, ziua, ora şi minutul, apoi apăsaŃi CLOCK/DATE (Oră/dată).
Se aud două semnale sonore scurte, iar secundele încep să crească de la zero.
6
Note
•
•
Setarea orei va fi anulată dacă apăsaŃi butonul OFF
ALARM-RESET (Oprire-resetare
alarmă) în timp ce resetaŃi ora.
Dacă nu apăsaŃi un buton timp de 1 minut în timpul setării orei, setarea orei va fi anulată.
Pentru a afişa anul şi data
ApăsaŃi o dată CLOCK/DATE (Oră/dată) pentru dată şi în maxim 2 secunde apăsaŃi din nou pentru
an.
Afişajul arată data sau anul timp de 4 secunde, după care revine la ora curentă.
Pentru a trece la afişarea orei de vară
MenŃineŃi butoanele OFF
ALARM-RESET (Oprire-resetare alarmă) şi TIMEZONE (Fus orar) până
se aud două semnale sonore scurte.
Se afişează
, apare indicaŃia „On” (Pornit) timp de câteva secunde, după care ora trece pe ora de
vară.
Pentru a dezactiva ora de vară, menŃineŃi butoanele OFF
ALARM-RESET (Oprire-resetare alarmă)
şi TIMEZONE (Fus orar) până se aud din nou două semnale sonore scurte.
Mesajul „OFF” (Oprit) apare timp de câteva secunde, după care dispare
.
Setarea strălucirii luminii de fundal şi iluminarea
Apăsând butonul SNOOZE/BRIGHTNESS (Dormitare/strălucire), puteŃi regla nivelul de strălucire a
luminii de fundal şi iluminarea.
Nivelul de strălucire a luminii de fundal se modifică împreună cu cel al iluminării.
Ridicat
Ridicat
Mediu
Redus
Redus
Oprit
Sus: Nivelul luminii de fundal
Jos: Nivelul de iluminare
În timp ce sună alarma, nu se poate folosi butonul SNOOZE/BRIGHTNESS (Dormitare/strălucire)
pentru a modifica strălucirea afişajului. Se poate folosi, însă, pentru funcŃia SNOOZE (Dormitare).
7
Butonul PRESET
TUNING 3 are un
punct tactil.
Butonul
are un punct tactil.
Antenăfir
pentru
FM
Cablu de
alimentare de c.a.
Cablu audio integrat
Compartimentul
pentru
baterie
Butonul VOLUME + are
un punct tactil.
Redarea unui CD
Un CD de 8 cm se poate reda fără adaptor.
1 ApăsaŃi
(Deschidere/închidere) pentru a deschide capacul
compartimentului de CD şi introduceŃi un disc.
2 ApăsaŃi
pentru a închide capacul compartimentului de CD.
8
ÎmpingeŃi
Cu suprafaŃa
etichetată în sus
ÎnchideŃi capacul
3 ApăsaŃi
.
şi „TRACK 01” (Piesa 01), pentru a afişa faptul că se redă piesa 1 de pe
Pe ecran apar
CD.
4 ApăsaŃi VOLUME (Volum) + sau – în mod repetat pentru a regla volumul.
Pentru
ApăsaŃi
A întrerupe redarea
A relua redarea după pauză
din nou
A merge la începutul piesei curente
(AMS*)
A merge la piesa următoare (AMS*)
A derula rapid înapoi
MenŃineŃi
A derula rapid înainte
MenŃineŃi
A localiza o piesă anterioară (AMS*)
în mod repetat**
A localiza o piesă următoare (AMS*)
în mod repetat**
A opri redarea
* AMS = Senzor automat de muzică
** Aceste operaŃiuni sunt posibile în timpul redării şi al pauzei.
Despre discurile CD-R/CD-RW
Acest aparat este compatibil cu discurile de tip CD-R/CD-RW, dar capacitatea de redare diferă în
funcŃie de calitatea discului, de dispozitivul de înregistrare şi de programul utilizat.
9
Discuri muzicale codate utilizând tehnologii de protecŃie la copiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în conformitate cu standardul pentru Compact Discuri
(CD).
Recent, unele case de discuri au lansat pe piaŃă diverse discuri muzicale, codate utilizând tehnologii
de protecŃie la copiere.
Vă informăm că unele din aceste discuri nu sunt realizate conform standardului CD şi nu pot fi redate
de acest aparat.
Manipularea CD-urilor
Corect
łineŃi discul de margini.
Incorect
Nu atingeŃi suprafaŃa.
Nu lipiŃi hârtie sau bandă
pe suprafaŃa discului.
Note referitoare la discuri duale (Dual Disc)
Un disc DualDisc este un disc cu date înregistrate pe ambele feŃe: materialul DVD înregistrat pe una
din feŃe este în corelaŃie cu materialul audio digital înregistrat pe cealaltă faŃă. ReŃineŃi însă că,
deoarece datele înregistrate pe faŃa audio nu sunt conforme cu standardul Compact Disc (CD),
redarea acestui tip de disc pe acest aparat nu poate fi garantată.
Note
•
Nu se pot reda pe acest aparat discuri cu alte forme decât forma standard (de exemplu în
formă de inimă, pătrat, stea). Redarea acestora poate provoca defectarea aparatului. Nu
folosiŃi astfel de discuri.
•
Dacă apăsaŃi
când în compartimentul de CD nu se află niciun disc, „00” clipeşte
timp de aproximativ 5 secunde pe ecran, iar aparatul se opreşte automat.
10
Diferite moduri de redare a CD-urilor
PuteŃi reda piesele în mod repetat sau în ordine aleatorie.
ApăsaŃi MODE (Mod).
Fiecare apăsare modifică modul de redare astfel:
Modul
IndicaŃia de afişare
Niciuna
(redare normală)
Toate piesele se redau o singură dată.
“REP 1”
O singură piesă se redă în
mod repetat.
“REP”
Toate piesele se redau în
mod repetat.
(repetare unică)
(repetare toate)
„SHUFFLE” (Redare în
(redare aleatorie)
ordine aleatorie)
Toate piesele se redau o singură dată în ordine aleatorie.
„SHUFFLE REP” (Redare
(repetare aleatorie)
repetată în ordine
aleatorie)
Toate piesele se redau în mod repetat în ordine aleatorie.
Ascultarea posturilor de radio – acord manual
1 ApăsaŃi
(Pornire radio-bandă) pentru a porni radio-ul.
Pe afişaj apare mesajul „RADIO”.
2 ApăsaŃi
(Pornire radio-bandă) în mod repetat pentru a selecta banda dorită.
Fiecare apăsare modifică banda astfel:
La utilizarea unui mod presetat FM1 sau FM2, puteŃi asculta posturile de radio în orice mod (consultaŃi
secŃiunea „Presetarea staŃiei favorite”).
3 FolosiŃi butonul
(Acord-setare oră) + sau - pentru a acorda o staŃie.
Se aud două semnale sonore scurte atunci când în timpul acordării se recepŃionează frecvenŃa
minimă a fiecărei benzi.
4 ReglaŃi volumul folosind VOLUME (Volum) + sau –.
(Acord-setare oră) + sau – după localizarea staŃiei dorite,
Când eliberaŃi butonul
ecranul revine la ora curentă după aproximativ 10 secunde.
Pentru a verifica frecvenŃa unei staŃii acordate, apăsaŃi
(Pornire radio-bandă), iar
frecvenŃa va apărea timp de aproximativ 10 secunde.
ApăsaŃi
(Oprire-resetare alarmă) pentru a opri radio-ul.
11
ÎmbunătăŃirea recepŃiei
FM: ExtindeŃi complet antena cu fir pentru FM pentru a mări sensibilitatea recepŃiei.
AM: RotiŃi aparatul orizontal pentru o recepŃie optimă. În aparat este integrată o antenă cu bară de
ferită.
•
În următoarele situaŃii, recepŃia radio poate fi perturbată:
−
Când aparatul este amplasat pe un birou de oŃel sau pe o suprafaŃă de metal
−
Când aparatul se află în apropierea unei suprafeŃe de metal (de exemplu un perete de
metal).
−
Când aparatul se află în apropierea unui player digital de muzică, pornit.
Presetarea staŃiei favorite – acord presetare
PuteŃi preseta maxim 10 staŃii FM (5 staŃii în FM1, 5 staŃii în FM2) şi 5 staŃii AM.
Presetarea unei staŃii
1 UrmaŃi paşii de la 1 la 3 din secŃiunea „Ascultarea posturilor de radio” şi acordaŃi manual staŃia pe
care doriŃi să o presetaŃi.
2 MenŃineŃi butonul PRESET TUNING (Acord presetare) (de la 1 la 5) până se aud două semnale
sonore scurte.
Exemplu: Următorul afişaj apare atunci când presetaŃi FM 87,5 MHz pe butonul PRESET TUNING 2
(Acord presetare 2) pentru FM2.
Afişajul arată frecvenŃa timp de 10 secunde, după care revine la ora curentă.
Pentru a preseta o altă staŃie, repetaŃi aceşti paşi.
Pentru a schimba staŃia presetată, acordaŃi staŃia dorită şi menŃineŃi butonul PRESET TUNING (Acord
presetare) dorit
(de la 1 la 5) până se aud două semnale sonore scurte. Noua staŃie va înlocui staŃia setată în
prealabil, pe butonul PRESET TUNING (Acord presetare).
Acordarea pe o staŃie presetată
(Pornire radio-bandă) pentru a porni radio-ul.
1 ApăsaŃi
2 ApăsaŃi
(Pornire radio-bandă) pentru a selecta banda.
3 ApăsaŃi butonul PRESET TUNING (Acord presetare).
4 ReglaŃi volumul folosind VOLUME (Volum) + sau –. După aproximativ 4 secunde, afişajul revine la
ora curentă.
Notă
MenŃinerea butonului PRESET TUNING (Acord presetare) dorit timp de 2 secunde sau mai mult la
pasul 3 va înlocui staŃia setată anterior pe butonul PRESET TUNING (Acord presetare) cu staŃia pe
care vă aflaŃi.
12
Comutarea între monofonic şi stereo
RecepŃia stereo este setarea implicită pentru radio.
Pe afişaj va apărea indicaŃia „ST” atunci când se recepŃionează cu claritate o emisie FM.
Dacă recepŃia stereo FM este slabă, treceŃi pe „FM MONO (monofonic)”. Zgomotul va fi redus, deşi
sunetul nu va fi în modul stereo.
1 ApăsaŃi
(Pornire radio-bandă) pentru a porni radio-ul.
2 ApăsaŃi în mod repetat
(Pornire radio-bandă) pentru a selecta FM1 sau FM2.
2 ApăsaŃi MODE (Mod).
Se aude un semnal sonor scurt.
Pe afişaj apare indicaŃia „FM MONO”.
Pentru a reveni la modul stereo, apăsaŃi din nou MODE (Mod).
Ascultarea sunetului de la o componentă opŃională conectată
1 ConectaŃi cablul audio integrat cu mini-mufa stereo din partea inferioară a aparatului, la mufa de
ieşire linie sau la mufa de căşti a componentei opŃionale (de ex. un player portabil de muzică).
Partea inferioară a
aparatului
Cablu audio integrat
La mufa de
ieşire linie sau
mufa pentru căşti
(de ex. un
player portabil
de muzică)
2 ApăsaŃi AUDIO IN (Intrare audio).
Pe afişaj apare mesajul „AUDIO IN” (Intrare audio).
3 RedaŃi componenta opŃională conectată la cablul audio integrat al aparatului.
4 ReglaŃi volumul folosind VOLUME (Volum) + sau –.
Pentru a opri sunetul de la componenta opŃională, apăsaŃi
alarmă), după care opriŃi componenta conectată.
13
(Oprire-resetare
Note
•
•
ConectaŃi ferm cablul audio integrat pentru a preveni funcŃionarea defectuoasă.
Nu amplasaŃi player-ele digitale de muzică în apropierea difuzoarelor.
Setarea alarmei
Acest radio CD cu ceas este prevăzut cu 3 moduri de alarmă – CD, radio şi sirenă. Înainte de a seta
alarma, asiguraŃi-vă că aŃi setat ora (consultaŃi secŃiunea „Setarea orei pentru prima dată”).
Pentru setarea alarmei
1 łineŃi apăsat ALARM (Alarmă) A sau B până ce se aude un scurt semnal sonor.
Ora este indicată intermitent pe afişaj.
2 ApăsaŃi în mod repetat
(Acord-setare oră) + sau - în mod repetat până ce apare
ora dorită.
Pentru a seta rapid ora, menŃineŃi
(Acord-setare oră) + sau -.
3 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B.
Se aude un semnal sonor scurt, iar minutul este afişat intermitent.
4 RepetaŃi pasul 2 pentru a seta minutul şi apăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B.
Se aude un semnal sonor scurt şi se introduce setarea pentru modul de alarmă.
5 ApăsaŃi
(Acord-setare oră) + sau – în mod repetat până ce clipeşte modul de
alarmă dorit.
PuteŃi alege dintre modurile „CD”, „RADIO” şi „BUZZER” (Sirenă). SetaŃi modul de alarmă astfel:
– CD: vezi „A Setarea alarmei CD”.
– RADIO: vezi „B Setarea alarmei radio”.
– BUZZER (Sirenă): vezi „C Setarea alarmei sirenă”.
A Setarea alarmei CD
Pentru alarma CD, se redă prima dată piesa specificată ca piesa de trezire. (Dacă modul de redare
CD este setat pe „SHUFFLE” – Redare aleatorie – sau „SHUFFLE REP” - Redare aleatorie repetată -,
toate piesele se vor reda în ordine aleatorie.)
1 Urmaşi paşii de la 1 la 5 de la „Pentru setarea alarmei”.
2 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B pentru a seta modul de alarmă „CD”.
Se va auzi un semnal sonor scurt, iar pe afişaj va apărea mesajul „WAKE UP TRACK” (Piesă de
trezire).
(Acord-setare oră) + sau – pentru a selecta numărul piesei dorite pentru
3 ApăsaŃi
trezire.
4 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B.
Se va auzi un semnal sonor scurt, iar pe afişaj va apărea mesajul „WAKE UP VOLUME” (Volum de
trezire).
5 ApăsaŃi
(Acord-setare oră) + sau – pentru a regla volumul.
PuteŃi regla volumul şi folosind VOLUME (Volum) + sau –.
6 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B.
Se aud două semnale sonore scurte, iar setarea este introdusă.
Când pe afişaj nu apar indicaŃiile „ALARM A” sau „ALARM B”, împreună cu indicaŃia „CD”, apăsaŃi
din nou ALARM (Alarmă) A sau B.
CD-ul se va reda la ora setată.
Notă
Dacă alarma CD nu funcŃionează din cauza unei erori de disc, dacă nu s-a introdus un disc sau dacă
este deschis capacul compartimentului de CD, va acŃiona alarma sirenă.
B Setarea alarmei radio
Pentru alarma radio, se redă staŃia pe care o specificaŃi drept staŃia de trezire.
1 Urmaşi paşii de la 1 la 5 de la „Pentru setarea alarmei”.
14
2 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B pentru a seta modul de alarmă „RADIO”.
Numărul presetat va clipi, iar pe afişaj va apărea mesajul „WAKE UP STATION” (StaŃie de trezire).
3 ApăsaŃi
(Acord-setare oră) + sau - pentru a selecta staŃia de trezire dorită.
StaŃia se modifică astfel:
„—” este ultima staŃie recepŃionată.
PuteŃi selecta direct staŃia de trezire dorită apăsând butonul
(Pornire radiobandă) sau butonul PRESET TUNING (Acord presetare) în timp ce se afişează indicaŃia „--”.
4 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B.
Se va auzi un semnal sonor scurt, iar pe afişaj va apărea mesajul „WAKE UP VOLUME” (Volum de
trezire).
5 ApăsaŃi
(Acord-setare oră) + sau – pentru a regla volumul.
PuteŃi regla volumul şi folosind VOLUME (Volum) + sau –.
6 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B.
Se aud două semnale sonore scurte, iar setarea este introdusă.
Când pe afişaj nu apar indicaŃiile „ALARM A” sau „ALARM B”, împreună cu indicaŃia „RADIO”,
apăsaŃi din nou ALARM (Alarmă) A sau B.
Radio-ul se va porni la ora setată.
C Setarea alarmei sirenă
1 Urmaşi paşii de la 1 la 5 de la „Pentru setarea alarmei”.
2 ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B pentru a seta modul de alarmă „BUZZER” (Sirenă).
Se aud două semnale sonore scurte, iar setarea este introdusă.
Când pe afişaj nu apar indicaŃiile „ALARM A” sau „ALARM B”, împreună cu indicaŃia „BUZZER”
(Sirenă), apăsaŃi din nou ALARM (Alarmă) A sau B.
Sirena se va auzi la ora setată.
Notă
Nu se poate seta volumul pentru alarma sirenă.
PORNIRE ALARMĂ —
ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B pentru a activa setarea alarmei.
Dacă pe afişaj nu apare „ALARM A” sau „ALARM B”, setarea alarmei nu este activată. PuteŃi verifica
setarea alarmei doar când aceasta este activată.
Exemplu: Următorul afişaj arată ora curentă şi alarma CD pentru ora 7.00.
Dacă setaŃi alarma CD fără ca în CD player să se afle un disc, la ora setată va suna alarma sirenă.
În cazul alarmei, sonorul acesteia creşte la câteva secunde, în trei faze progresive.
Notă
Când se setează Alarma A şi B pentru aceeaşi oră, are prioritate Alarma A.
Pentru a mai dormita câteva minute
ApăsaŃi
(Dormitare-strălucire).
Alarma CD, radio sau sirenă se va opri, dar se va activa automat după încă 10 minute.
De fiecare dată când apăsaŃi
(Dormitare-strălucire), durata de dormitare se
modifică astfel.
15
Afişajul arată durata de dormitare timp de câteva secunde, după care revine la ora curentă. Atunci
(Dormitare-strălucire) după ce apare ora curentă, durata de
când apăsaŃi
dormitare revine la 10 minute.
Durata maximă pentru dormitare este de 60 de minute.
OPRIRE ALARMĂ —
ApăsaŃi ALARM (Alarmă) A sau B pentru a dezactiva setarea alarmei.
Alarma CD, radio sau sirenă se opreşte automat după 60 de minute.
Pentru oprirea alarmei
ApăsaŃi
(Oprire-resetare alarmă) pentru a opri alarma.
Alarma va suna din nou la aceeaşi oră în ziua următoare.
Notă privind alarma în caz de pană de curent
În cazul unei pene de curent, alarma va funcŃiona până ce bateria se va descărca complet. Însă
următoarele funcŃii sunt diferite:
•
Nu se va aprinde lumina de fundal.
•
Dacă modul de alarmă este setat pe CD sau radio, va trece automat pe BUZZER (Sirenă).
•
Dacă are loc o pană de curent atunci când sună alarma, alarma se va opri.
•
Dacă nu se apasă butonul
(Oprire-resetare alarmă), alarma va
suna timp de aproximativ 5 minute.
•
Dacă pe afişaj apare imaginea
, alarma nu va suna în caz de întrerupere a alimentării
cu energie. ÎnlocuiŃi bateria dacă apare imaginea
.
•
Dacă are loc o pană de curent atunci când sună alarma sirenă, nu va fi funcŃional butonul
SNOOZE (Dormitare).
Utilizarea timer-ului pentru aŃipire (cronometru)
Timer-ul pentru aŃipire (NAP) va face să sune alarma tip sirenă după trecerea unei durate presetate.
ApăsaŃi în mod repetat NAP (AŃipire) până la afişarea duratei dorite.
Fiecare apăsare modifică afişajul astfel:
Apare pictograma
şi se afişează durata pentru aŃipire timp de câteva secunde.
Timer-ul pentru aŃipire începe să cronometreze.
Când se încheie durata selectată pentru aŃipire, se aude un scurt semnal sonor, iar pe afişaj clipeşte
pictograma
.
Sirena se opreşte automat după aproximativ 60 de minute.
Pentru a opri cronometrul pentru aŃipire
ApăsaŃi NAP (AŃipire) sau
(Oprire-resetare alarmă) pentru a opri sirena.
Pentru a dezactiva cronometrul pentru aŃipire
ApăsaŃi NAP (AŃipire).
Se stinge pictograma
de pe afişaj.
16
Setarea sleep timer-ului
FuncŃia de sleep timer vă permite să adormiŃi pe muzica de pe un CD, radio sau de la echipamentul
„AUDIO IN” (Intrare audio). Acest lucru se realizează prin oprirea automată a CD-ului, radio-ului sau a
echipamentului de intrare audio după o anumită durată presetată.
ApăsaŃi SLEEP (Adormire) în timpul redării CD-ului, radio-ului sau a componentei opŃionale.
PuteŃi seta durata sleep timer-ului la 90,60, 30 sau 15 minute. Fiecare apăsare modifică durata astfel:
Pe afişaj va apărea indicaŃia „SLEEP” (Adormire) atunci când se setează durata.
CD-ul, radio-ul sau componenta opŃională se vor reda pe parcursul duratei setate, după care se vor
opri.
17
Download PDF