Sony | ICF-C8WM | Sony ICF-C8WM Instrucţiuni de utilizare

Radio cu ceas
FM/AM
Manual de utilizare
Dream Machine este o marcă comercială a Sony Corporation.
©2009 Sony Corporation
Tipărit în China
1
http://www.sony.net/
Antenă monofilară pentru FM
Cablu de alimentare
de c.a.
2
Butoanele
Indicaţia
activată.
(redare) şi VOLUME (Volum) + au un punct tactil.
de pe ecran arată că funcţia „WALKMAN” sau Sony Ericsson Phone este
Butoanele
şi VOLUME (Volum) + au un punct tactil.
3
Română
AVERTIZARE
Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi aparatul la
condiţii de ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce pericolul de incendiu, nu acoperiţi fantele de ventilaţie ale aparatului cu
ziare, feţe de masă, draperii etc. şi nu puneţi lumânări aprinse deasupra acestuia.
Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi aparatul la picături sau
stropire şi nu puneţi pe el obiecte care conţin lichide, precum vazele.
Nu amplasaţi aparatul într-un spaţiu închis, precum rafturile sau dulapurile încastrate.
Nu expuneţi bateriile la surse de căldură excesivă precum lumina solară directă, foc sau alte
surse similare, pe o perioadă îndelungată.
Pentru că mufa cablului de alimentare se foloseşte pentru a deconecta aparatul de la
alimentarea cu electricitate, conectaţi aparatul la o priză la care puteţi avea acces fără probleme.
Dacă depistaţi anomalii în funcţionarea aparatului, deconectaţi imediat cablul de la priza de
perete.
Aparatul nu va fi deconectat de la sursa de alimentare de c.a. dacă este încă conectat la
priza de perete, chiar dacă aparatul este oprit de la buton.
PRECAUŢIE
Dacă înlocuiţi bateria în mod incorect, există pericol de explozie. Înlocuiţi-o doar cu una de
acelaşi tip.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în statele ce aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm să
comunicaţi aceste probleme la adresele prevăzute în documentele separate de service sau
garanţie.
Precauţii
• Utilizaţi aparatul cu sursa de alimentare indicată la „Specificaţii”.
• Pentru a deconecta cablul de alimentare de c.a., apucaţi mufa, nu cordonul.
• Pentru că difuzorul foloseşte un magnet puternic, nu păstraţi lângă aparat cărţile de credit
care folosesc codificare magnetică şi ceasurile mecanice, pentru a evita posibilele deteriorări
provocate de magnet.
• Nu lăsaţi aparatul aproape de o sursă de căldură, de exemplu aproape de un radiator sau
de o suflantă de aer, nici într-un loc expus razelor solare, prafului excesiv, vibraţiilor mecanice sau
loviturilor.
• Asiguraţi o circulaţie adecvată a aerului pentru a împiedica acumularea căldurii în interior.
Nu puneţi aparatul pe o suprafaţă
(covor, pătură etc.) sau în apropierea unor materiale ce ar putea bloca orificiile de ventilaţie
(de ex. o perdea).
• Dacă în aparat cade un obiect solid sau lichid, scoateţi aparatul din priză şi duceţi-l la un
tehnician specializat înainte de a-l utiliza din nou.
• Pentru a curăţa aparatul folosiţi o cârpă moale, umezită cu o soluţie slabă de detergent.
• În timpul unei furtuni cu descărcări electrice, nu atingeţi cablul antenei FM externe. De
asemenea, deconectaţi imediat cablul de alimentare de c.a. al aparatului radio.
4
NOTE PRIVIND BATERIA CU LITIU
• Ştergeţi bateria cu o cârpă uscată pentru a garanta un contact optim.
• Respectaţi polaritatea corectă în momentul instalării bateriei.
• Nu apucaţi bateria cu un cleşte metalic, pentru că s-ar putea produce un scurtcircuit.
Reciclarea
echipamentelor
electrice
şi
electronice
uzate
(aplicabil în ţările Uniunii Europene şi
în alte ţări europene cu sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se
realizează în mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru
detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Accesoriu inclus: telecomandă.
Reciclarea
acumulatorilor uzaţi (aplicabil
în ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări europene cu sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul
furnizat împreună cu acest produs nu trebuie tratat ca un deşeu menajer.
Pe anumite baterii acest simbol se poate folosi în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că debarasarea de aceşti acumulatori se
realizează în mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În situaţia produselor care, ca măsură de siguranţă, pentru asigurarea funcţionării continue
ori pentru integritatea datelor manevrate, necesită o conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit numai de către personal specializat.
Pentru a vă asigura că acest acumulator este reciclat în mod corespunzător, atunci când
este atinsă durata maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de
înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui punct autorizat de colectare pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs sau acumulator, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
Dacă doriţi să adresaţi o întrebare sau să remediaţi o problemă a aparatului, luaţi legătura cu
cel mai apropiat distribuitor Sony.
5
Caracteristici
• Radio cu deşteptător, compatibil cu „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone
• Funcţie de trezire sau adormire cu cu „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone/Radio
• Alarmă A-B cu configurare simplă
• Alarmă zilnică 2-5-7
• Control al strălucirii ecranului LCD
• Telecomandă fără fir
Conexiunea antenei
Pentru a conecta antena cadru pentru AM
Forma şi lungimea antenei au fost proiectate pentru recepţionarea semnalelor AM. Nu
demontaţi antena şi nu o întindeţi.
1 Îndepărtaţi doar partea închisă din suportul de plastic.
2 Reglaţi antena cadru pentru AM.
3 Conectaţi cablurile la bornele antenei pentru AM.
Cablurile (A şi B) se pot conecta la oricare dintre cele două borne.
Introduceţi cablul în timp
ce apăsaţi clema bornei.
Introduceţi doar până
aici.
4 Trageţi uşor de cablu pentru a verifica dacă antena cadru pentru AM s-a conectat corect.
Reglarea antenei cadru pentru AM
Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure o recepţie bună.
• Nu aşezaţi antena cadru pentru AM în apropierea aparatului sau a altor aparate audiovideo, pentru că s-ar putea produce interferenţe.
Sugestie
Reglaţi direcţia antenei cadru pentru AM până la obţinerea unei recepţii optime AM.
6
Pregătirea telecomenzii
Înainte de a utiliza telecomanda cu cartelă pentru prima dată, scoateţi filmul izolant.
Când trebuie înlocuită bateria
În condiţii normale de utilizare, bateria (CR2025) are o durată aproximativă de şase luni.
Când aparatul nu mai funcţionează cu telecomanda, înlocuiţi bateria cu una nouă.
Note
• Nu încercaţi să încărcaţi bateria.
• Dacă nu folosiţi telecomanda o perioadă îndelungată, scoateţi bateria pentru a evita
scurgerile sau coroziunea.
Despre bateria de rezervă
Pentru a menţine ora cu precizie aparatul are o bateria CR2032, ca sursă de alimentare de
rezervă. Bateria va menţine funcţionarea ceasului şi a alarmei în caz de scurtcircuit la alimentarea
cu electricitate.
Notă pentru clienţii din Europa
Ceasul este reglat din fabrică, iar memoria este alimentată din bateria Sony CR2032
preinstalată. Dacă pe ecran apare indicaţia „0:00”, la prima conectare a aparatului la o priză de
c.a., este posibil ca bateria să fie slabă. În acest caz, luaţi legătura cu distribuitorul Sony. Bateria
CR2032 preinstalată este considerată piesă a produsului şi face obiectul garanţiei.
Pentru a valida garanţia acestui produs, va trebui să arătaţi distribuitorului Sony „Nota pentru
clienţii din Europa”, din acest manual.
7
Cum aflaţi când trebuie schimbată bateria
Când bateria este pe cale să se epuizeze, pe ecran apare semnul
.
Dacă se produce un scurtcircuit la alimentarea cu electricitate când bateria este pe cale să
se epuizeze, se vor iniţia ora actuală şi alarma.
Înlocuiţi bateria cu o baterie cu litiu Sony CR2032. Utilizarea unei alte baterii ar putea
provoca un incendiu sau o explozie.
Înlocuirea bateriei
1 Păstraţi mufa de c.a. conectată la priza de c.a., scoateţi şurubul care fixează
compartimentul pentru baterii din partea inferioară a aparatului, cu ajutorul unei şurubelniţe şi
scoateţi compartimentul pentru baterii (consultaţi figura 1).
2 Puneţi o baterie nouă în compartimentul pentru baterii cu partea + orientată în sus
(consultaţi figura 2).
3 Introduceţi din nou în aparat compartimentul pentru baterii şi fixaţi-l cu şurubul. (consultaţi
figura 3).
4 Apăsaţi
(redare), RADIO BAND (Bandă radio), AUDIO IN (Intrare audio) sau
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Aţipire/dată/dezactivare adormire) ca să dispară
ecran.
de pe
Notă
La înlocuirea bateriei, nu deconectaţi mufa de c.a. de la priza de perete de c.a. În caz
contrar, se vor iniţializa calendarul, ora, alarma şi posturile radio memorate.
Buton de
reiniţializare
8
Dacă ora de pe ecran este incorectă, după înlocuirea bateriei
(Reiniţializare)
Apăsaţi butonul de reiniţializare cu un obiect ascuţit. Butonul de reiniţializare se află într-un
mic orificiu situat în apropierea compartimentului pentru baterii.
Modele „WALKMAN” compatibile
Folosiţi accesoriul oval (furnizat împreună cu „WALKMAN”) atunci când doriţi să-l conectaţi la
acest aparat. Dacă aparatul „WALKMAN” nu este însoţit de nici un accesoriu oval, utilizaţi unul
dintre accesoriile furnizate cu acest aparat. Modelele „WALKMAN” compatibile cu acest aparat
sunt următoarele.
Modele cu accesoriu oval (furnizat cu aparatul „WALKMAN”)
Seria NWZ-E440: NWZ-E443/E444/E445/E443K/E444K
Seria NWZ-S540: NWZ-S544/S545
Modele cu accesoriu de tip A (furnizat cu acest aparat)
Seria NWZ-E430: NWZ-E435F/E436F/E438F
Seria NWZ-S630: NWZ-S636F/S638F/S639F/S636FK
Seria NWZ-S730: NWZ-S736F/S738F/S739F
Seria NWZ-A720: NWZ-A726/A728/A729
Seria NW-A800: NW-A808/A806/A805
Seria NWZ-A810: NWZ-A815/A816/A818
Seria NWZ-A820: NWZ-A826/A828/A829/A826K/A828K/A829K
Modele cu accesoriu de tip B (furnizat cu acest aparat)
Seria NWZ-S510: NWZ-S515/S516
Seria NWZ-S610: NWZ-S615F/S616F/S618F
Seria NWZ-S710: NWZ-S715F/S716F/S718F
Seria NWZ-X1000: NWZ-X1050/X1060
Sugestie
Puteţi vedea de ce tip de accesoriu este vorba dacă vă uitaţi la partea inferioară.
Despre drepturile de autor
• „WALKMAN” şi
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale respectivilor săi deţinători. În acest manual nu sunt specificate
mărcile TM şi ®.
9
Modele Sony Ericsson Phone compatibile
Modelele Sony Ericsson Phone compatibile cu acest aparat sunt următoarele.
1
2
3
Model/modele
C510/C510a/C702/C702a/
C902/C903
G700/G700Busir/G900
K530i/K550i/K550im/
K610i/K610im/K618i/
K770i/K790a/K800i/
K810i
S500i
T650i/T700/T707/TM506
V630i
W508/W580i/W595/
W610i/W660i/W710i/
W760a/W760i/W850i/
W880i/W980/W995/
W995a
Z610i/Z710i
C901/C905
G502/G705/G705u
K310i/K320i/K510i/K630i/
K660i/K750i/K850i
M600i
P1i/P990i
V640i
W200i/W300i/W700i/
W705/W810i/W890i/
W902/W910i/W950i/
W960i
Z530i/Z550a/Z550i/Z558i
Z750i/Z770i
F305
J110i/J120i
K200i/K330
R300
S302/S312
T250i/T280i/T303
W302/W350i/W380i/W395
Z310a/Z310i/Z555i
Funcţii disponibile
Alarmă/redare
Încărcarea bateriei
Redare
bateriei
muzică/Încărcarea
Încărcarea bateriei
10
muzică/
Prima reglare a ceasului
Acest aparat este pre-reglat din fabrică cu data şi ora actuale şi este alimentat din bateria de
rezervă. Prima dată nu trebuie să faceţi altceva decât să îl introduceţi în priză şi să vă selectaţi
fusul orar.
1 Conectaţi aparatul.
Pe ecran va apărea ora CET (ora standard pentru Europa Centrală) actuală.
2 Ţineţi apăsat butonul BRIGHTNESS/TIME ZONE (Strălucire/Fus orar) timp de cel puţin 2
secunde.
Numărul de zonă „1” va clipi pe ecran.
3 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau - de câteva ori pentru a alege
numărul, conform indicaţiei de mai jos.
Numărul zonei orare
1 (prestabilit)
2
0
Zona orară
Ora de vară/standard a Europei Centrale
Ora de vară/standard a Europei de Est
Ora de vară/standard a Europei Occidentale
4 Apăsaţi BRIGHTNESS/TIME ZONE (Strălucire/Fus orar) pentru a aplica reglarea.
Notă
Deşi ceasul este reglat în mod corect din fabrică, este posibil ca în timpul transportului sau al
depozitării să apară diferenţe. Dacă este necesar, consultaţi „Reglarea manuală a ceasului”,
pentru a regla ora exactă.
Când începe ora de vară
Acest model reglează automatic ora de vară.
Indicatorul
apare de la începutul orei de vară şi dispare automat la finalul acestei
perioade.
Reglarea automată a DST/orei de vară se bazează pe ora GMT (ora Greenwich).
Numărul de zonă 0:
• Ora de vară începe la ora 1.00 a ultimei duminici din luna martie.
• Ora standard începe la ora 2.00 a ultimei duminici din luna octombrie.
Numărul de zonă 1:
• Ora de vară începe la ora 2.00 a ultimei duminici din luna martie.
• Ora standard începe la ora 3.00 a ultimei duminici din luna octombrie.
Numărul de zonă 2:
• Ora de vară începe la ora 3.00 a ultimei duminici din luna martie.
• Ora standard începe la ora 4.00 a ultimei duminici din luna octombrie.
Pentru a anula reglarea automată DST/oră de vară în timpul perioadei cu ora
de vară
Se poate anula reglarea automată a DST/orei de vară.
Ţineţi apăsate simultan butoanele CLOCK (Ceas) şi SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(Aţipire/dată/dezactivare adormire) timp de cel puţin două secunde, în timp ce se arată ora.
Pe ecran vor apărea
şi „OFF” (Dezactivat) pentru a arăta că s-a anulat reglarea
automată DST/ora de vară. Ecranul arată din nou ceasul.
Note
11
• Modificările reglării automate pentru DST/ora de vară (vezi mai sus) depind de
circumstanţele şi legislaţia din fiecare ţară/regiune. Dacă acestea interferează cu reglarea dorită,
anulaţi reglarea automată DST/ora de vară şi reglaţi ecranul DST manual, după necesitate.
Clienţii dintr-o ţară sau regiune care nu foloseşte ora de vară trebuie să anuleze reglarea
automată DST/ora de vară înainte de a utiliza aparatul.
• Pentru a activa din nou reglarea automată DST/ora de vară, ţineţi apăsate simultan
butoanele CLOCK (Ceas) şi SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Aţipire/dată/dezactivare adormire)
timp de cel puţin două secunde.
Pe ecran vor apărea
şi „On” (Activat) pentru a arăta că s-a activat. reglarea automată
DST/ora de vară. Ecranul arată din nou ceasul.
Reglarea manuală a ceasului
1 Conectaţi aparatul.
2 Ţineţi apăsat butonul CLOCK (Ceas) timp de cel puţin 2 secunde.
Pe ecran începe să clipească anul.
3 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau - de câteva ori pentru a regla anul.
4 Apăsaţi CLOCK (Ceas).
5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a regla luna, ziua, ora şi minutele şi, în continuare, apăsaţi
CLOCK (Ceas).
Secundele se numără începând de la zero.
Note
• La reglarea orei, dacă nu apăsaţi nici un buton timp de aproximativ 1 minut, se va anula
procesul de reglare.
• Se instalează un calendar pe acest aparat. Când se reglează data, se arată automat o zi a
săptămânii.
SUN = duminică, MON = luni, TUE = marţi, WED = miercuri, THU = joi, FRI = vineri, SAT =
sâmbătă
Pentru a vizualiza data şi anul
Apăsaţi o dată SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Aţipire/dată/dezactivare adormire) pentru a
vedea data şi apăsaţi din nou pentru a vedea anul. După câteva secunde, ecranul arată din nou,
automat, ora actuală.
Reglarea strălucirii ecranului
La apăsarea butonului BRIGHTNESS/TIME ZONE (Strălucire/Fus orar) sunt disponibile trei
nivele de strălucire.
Ridicat (predeterminat)
Mediu
Redus
Recepţia radio
– Acord manual
1 Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio) pentru a aprinde radio-ul şi selecţionaţi banda AM
sau FM.
12
2 Apăsaţi TUNING (Acord) + sau – (TUNE + sau – pe telecomandă) pentru a acorda
frecvenţa dorită.
3 Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME (Volum) + sau – (VOL + sau – pe
telecomandă).
Notă
Vizualizarea frecvenţei FM are o precizie de 0,1 MHz. De exemplu, frecvenţele 88,00 şi
88,05 MHz se afişează ca „88,0 MHz”.
Acordarea unui post de radio
Aparatul caută automat posturile AM sau FM.
1 Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio) pentru a aprinde radio-ul şi selecţionaţi banda AM
sau FM.
2 Ţineţi apăsat TUNING (Acord) + sau – (TUNE + sau – pe telecomandă).
+: realizează o căutare ascendentă pe benzile de frecvenţă.
–: realizează o căutare descendentă pe benzile de frecvenţă.
Căutarea începe de la frecvenţa acordată în prezent. Când se recepţionează un post,
căutarea se opreşte.
3 Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME (Volum) + sau – (VOL + sau – pe
telecomandă).
– Memorarea
Puteţi memora până la 20 de posturi FM şi 10 posturi AM.
Memorarea a unui post de radio
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de la „Acordul manual” şi acordaţi frecvenţa pe care doriţi s-o memoraţi.
2 Ţineţi apăsat butonul DISPLAY/MEMORY (Afişaj/Memorie) timp de cel puţin 2 secunde.
3 Apăsaţi PRESET + o – pentru a selecta numărul pentru memorare şi, în continuare,
apăsaţi DISPLAY/MEMORY (Afişaj/Memorie).
Frecvenţa se memorează la numărul selectat.
Exemplu: La memorarea frecvenţei FM 105,8 MHz pe numărul 1 FM se afişează următorul
ecran.
Ecranul afişează frecvenţa aproximativ 10 secunde, iar apoi arată din nou ora actuală.
Pentru a memora alt post, repetaţi aceşti paşi.
Notă
Dacă încercaţi să memoraţi un alt post pe acelaşi număr de memorare, se va înlocui postul
memorat anterior.
Acordarea unui post de radio memorat
13
1 Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio) pentru a aprinde radio-ul şi selecţionaţi banda AM
sau FM.
2 Apăsaţi PRESET + sau – pentru a selecta numărul dorit.
3 Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME (Volum) + sau – (VOL + sau – pe
telecomandă).
– Memorarea automată
1 Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio) pentru a aprinde radio-ul şi selecţionaţi banda AM
sau FM.
2 Ţineţi apăsat RADIO BAND (Bandă radio) până ce pe ecran apare „AP”.
3 Apăsaţi DISPLAY/MEMORY (Afişaj/Memorie).
Aparatul va memora automat canalele disponibile, în ordine.
Îmbunătăţirea recepţiei
FM:
Întindeţi complet antena monofilară FM pentru a mări sensibilitatea recepţiei.
AM:
Conectaţi la aparat antena-cadru pentru AM furnizată. Rotiţi antena în sens orizontal pentru
o recepţie optimă.
Note privind recepţia radio
• Menţineţi antena-cadru pentru AM şi antena FM la distanţă de playerele digitale de muzică
şi de telefoanele mobile, pentru că apropierea acestor elemente poate produce interferenţe la
recepţie.
• La ascultarea radio-ului cu un Sony Ericsson Phone conectat la aparat, este posibil să
apară interferenţe la recepţia radio.
• La ascultarea radio-ului în timpul încărcării aparatului „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone,
este posibil să apară interferenţe la recepţia radio.
Utilizarea aparatului „WALKMAN”/Sony Ericsson
Phone
Puteţi asculta muzică la aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone dacă îl conectaţi la
acest aparat. Pentru a folosi un „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone, consultaţi manualul de
utilizare a acestuia.
Pentru a selecta conectorul aparatului „WALKMAN”/Sony
Ericsson Phone
Aparatul dispune de doi conectori pentru un aparat „WALKMAN” şi Sony Ericsson Phone.
Selectaţi conectorul înainte de a utiliza aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone, conform
următoarelor procedee.
Notă
Nu se pot utiliza un „WALKMAN” şi un Sony Ericsson Phone simultan.
1 Extrageţi complet tava de conectare.
14
Conector pentru „WALKMAN”
Conector pentru Sony
Ericsson Phone
2 Apăsaţi SELECT pentru a selecta conectorul aparatului „WALKMAN”/Sony Ericsson
Phone.
Indicatorul se aprinde pentru a arăta că conectorul aparatului „WALKMAN”/Sony Ericsson
Phone este activat.
Notă
Conectorul Sony Ericsson Phone se va selecta automat.
Pentru a utiliza aparatul „WALKMAN”
1 Alegeţi accesoriul pentru „WALKMAN” care să fie potrivit pentru „WALKMAN”-ul dvs.
(Consultaţi „Modele WALKMAN” compatibile”).
2 Introduceţi lamela din partea stângă a accesoriului (1) în fanta stângă a conectorului
aparatului „WALKMAN” şi apăsaţi-o în aparat (2).
3 Configuraţi aparatul „WALKMAN” pe aparat.
Indicatorul conectorului întâi clipeşte câteva secunde, apoi rămâne fix.
Note
• Aparatul nu funcţionează în timp ce conectorul clipeşte.
15
• Dacă indicatorul nu se luminează, scoateţi „WALKMAN”-ul şi repetaţi procedeul.
• Când extrageţi „WALKMAN”-ul, apucaţi cu o mâna tava de conexiune, pentru siguranţă.
4 Apăsaţi
(redare).
Pe ecran va apărea
.
„WALKMAN”-ul va începe redarea în mod automat. Puteţi utiliza „WALKMAN”-ul conectat cu
ajutorul butoanelor aparatului sau ale „WALKMAN”-ului.
5 Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME (Volum) + sau – (VOL + sau – pe
telecomandă).
Pentru
A opri redarea
A merge la piesa următoare
A reveni la piesa anterioară
Apăsaţi
OFF (Oprit)
(derulare înainte)
A localiza un punct în timp ce
ascultaţi sunetul
(înainte) sau
(înapoi) în timpul redării şi
menţineţi până la găsirea punctului
dorit.
(derulare înapoi)
Sugestie
Pentru a elimina accesoriul pentru „WALKMAN”, apăsaţi cu forţă în zona marcată (ooo) (1) şi
extrageţi accesoriul (2), după cum se poate observa în ilustraţie.
Pentru a utiliza Sony Ericsson Phone
1 Configuraţi Sony Ericsson Phone pe aparat.
Indicatorul conectorului întâi clipeşte câteva secunde, apoi rămâne fix (verde).
Dacă Sony Ericsson Phone este stins sau este inclus în lista „Modele Sony Ericsson Phone
compatibile” 3, indicatorul se va aprinde în roşu. În acest caz, va fi disponibilă doar funcţia de
încărcare a bateriilor (consultaţi „Pentru a utiliza aparatul ca încărcător de baterii”).
Note
• Aparatul nu funcţionează în timp ce conectorul clipeşte.
• Dacă indicatorul nu se luminează, scoateţi Sony Ericsson Phone şi repetaţi procedeul.
• Dezactivaţi funcţia Bluetooth a aparatului Sony Ericsson Phone.
2 Apăsaţi
(redare).
Pe ecran va apărea
.
16
Aparatul Sony Ericsson Phone începe să redea muzică în mod automat. Puteţi folosi
aparatul Sony Ericsson Phone conectat la acest aparat sau prin intermediul butoanelor aparatului
Sony Ericsson Phone.
Notă
Dacă aparatul Sony Ericsson Phone apare în lista „Modele Sony Ericsson Phone
compatibile” 2, este posibil să nu puteţi efectua anumite operaţiuni cu butoanele acestui aparat. În
acest caz, efectuaţi operaţiunile direct cu butoanele Sony Ericsson Phone.
3 Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME (Volum) + sau – (VOL + sau – pe
telecomandă).
Pentru
A opri redarea
A merge la piesa următoare
A reveni la piesa anterioară
Apăsaţi
OFF (Oprit)
(derulare înainte)
A localiza un punct în timp ce
ascultaţi sunetul*
(înainte) sau
(înapoi) în timpul redării şi
menţineţi până la găsirea punctului
dorit.
(derulare înapoi)
* Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă la unele modele. Dacă opţiunea nu
funcţionează, apăsaţi
(redare) pentru a o anula.
Note
• Volumul poate fi redus dacă şi volumul Sony Ericsson Phone este redus. În acest caz,
reglaţi volumul pe Sony Ericsson Phone.
• Când extrageţi „WALKMAN”-ul, apucaţi cu o mâna tava de conexiune şi înclinaţi telefonul
în faţă.
Pentru a utiliza aparatul ca încărcător de baterii
Puteţi utiliza aparatul ca încărcător de baterii.
Încărcarea începe atunci când aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone se conectează la
acest aparat.
Starea încărcării se afişează pe ecranul aparatului „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone.
Pentru mai multe informaţii, consultaț i manualul de utilizare al aparatului „WALKMAN”/Sony
Ericsson Phone.
Notă
Nu se pot încărca un „WALKMAN” şi un Sony Ericsson Phone simultan. Se poate încărca
doar dispozitivul selectat (indicatorul conectorului să fie iluminat corespunzător).
17
Reglarea alarmei
Acest deşteptător radio este echipat cu 3 moduri de alarmă: „WALKMAN”/Sony Ericsson
Phone, radio şi semnal sonor. Înainte de a regla alarma, asiguraţi-vă că aţi reglat ora (consultaţi
„Prima reglare a ceasului").
Notă
Funcţia de alarmă este disponibilă doar la modelele incluse pe lista „Modele Sony Ericsson
Phone compatibile” 1.
Pentru a regla alarma
1 Ţineţi apăsat butonul ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B timp de cel puţin 2
secunde.
Apare mesajul „WAKE UP” (Trezire), iar ora clipeşte pe ecran.
2 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau - de câteva ori până ce apare ora
dorită.
Pentru ca vă deplasa rapid prin ore, ţineţi apăsat butonul ALARM TIME SET (Setare oră
alarmă) + sau -.
3 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau -.
Minutele vor clipi.
4 Repetaţi pasul 2 pentru a regla minutele.
5 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau -.
Vor clipi zilele săptămânii.
6 Repetaţi pasul 2 pentru a regla zilele săptămânii.
Puteţi selecţiona zilele dintre următoarele trei opţiuni:
Toate zilele: SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Zile lucrătoare: MON TUE WED THU FRI
Week-end: SUN SAT
7 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau -.
Se introduce reglarea modului de alarmă.
8 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau - de câteva ori până ce clipeşte
modul de alarmă dorit.
Puteţi selecţiona una din următoarele 3 setări:
, „RADIO” sau „BUZZER” (Alarmă
sonoră).
Reglaţi modul de alarmă conform următoarelor instrucţiuni:
–
: consultaţi „A Reglarea alarmei aparatului WALKMAN”/Sony Ericsson Phone”.
– RADIO: consultaţi „B Reglarea alarmei radio-ului”.
– BUZZER (Alarmă sonoră): consultaţi „C Reglarea alarmei cu semnal sonor”.
A Reglarea alarmei aparatului WALKMAN”/Sony Ericsson Phone
1 Urmaţi paşii de la 1 la 8 de la „Pentru reglarea alarmei”.
2 Apăsaţi SELECT pe tava de conexiune pentru a selecta conectorul aparatului
„WALKMAN”/Sony Ericsson Phone.
3 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B pentru a selecta modul de
alarmă
.
Pe ecran clipeşte „VOL”.
4 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau – pentru a regla volumul.
5 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B.
Reglarea se confirmă.
18
6 Dacă pe ecran nu se afişează „A” sau „B”, apăsaţi din nou ALARM TIME SET (Setare oră
alarmă) A sau B.
Aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone va suna la ora stabilită. Când soseşte ora
alarmei, în modul de alarmă stabilit pe „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone, dacă aparatul
„WALKMAN”/Sony Ericsson Phone nu este conectat la aparat, alarma va suna ca semnal sonor.
Note
• Selectaţi biblioteca de muzică a aparatului „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone conectat la
aparat, când stabiliţi modul de alarmă pe „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone.
• Aprindeţi aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone înainte de a-l conecta la acest
aparat.
B Reglarea alarmei radio-ului
1 Urmaţi paşii de la 1 la 8 de la „Pentru reglarea alarmei”.
2 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B pentru a selecta modul de
alarmă „RADIO”.
Pe ecran apare „VOL”.
3 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau – pentru a regla volumul.
4 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B.
Banda („FM” sau „AM”) sau „– –" vor clipi.
„– –” este ultima staţie recepţionată.
5 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau – pentru a selecta banda dorită sau
„– –”.
Dacă selectaţi „– –”, mergeţi la pasul 8.
6 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B.
Va clipi numărul de memorare.
7 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau – pentru a selecta numărul de
memorare dorit.
Reglarea se confirmă.
8 Dacă pe ecran nu se afişează „A” sau „B”, apăsaţi din nou ALARM TIME SET (Setare oră
alarmă) A sau B.
Radio-ul se va aprinde la ora reglată.
C Reglarea alarmei cu semnal sonor
1 Urmaţi paşii de la 1 la 8 de la „Pentru reglarea alarmei”.
2 Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B pentru a selecta modul de
alarmă „BUZZER” (Semnal sonor).
Reglarea se confirmă.
3 Dacă pe ecran nu se afişează „A” sau „B”, apăsaţi din nou ALARM TIME SET (Setare oră
alarmă) A sau B.
Semnalul sonor va suna la ora reglată.
Notă
Nu se poate regla volumul pentru alarma cu semnal sonor.
Pentru a confirma reglarea orei alarmei
Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau -. Reglarea se va afişa timp de
aproximativ 4 secunde.
Pentru a schimba reglarea alarmei
19
Ţineţi apăsat ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + timp de cel puţin 2 secunde, pentru
a înainta ora alarmei. Ţineţi apăsat ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) - timp de cel puţin 2
secunde, pentru a înapoia ora alarmei.
Când eliberaţi butonul, se va afişa ora modificată, timp de aproximativ 2 secunde.
Pentru a schimba din nou ora alarmei apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) + sau
- în timpul acestor 2 secunde; altfel, reglarea se va schimba aşa cum este ea indicată pe ecran.
Pentru a mai dormi câteva minute
Apăsaţi SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Aţipire/dată/dezactivare adormire).
Sunetul se dezactivează, dar se reactivează automat după aproximativ 10 minute.
Puteţi
schimba
ora
repetării,
dacă
apăsaţi
SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF
(Aţipire/dată/dezactivare adormire) de câteva ori, înainte să treacă 4 secunde.
Timpul maxim de repetare a alarmei este de 60 de minute.
Pentru a opri temporizatorul cu repetiţie, apăsaţi OFF/ALARM RESET (Oprit/Resetare
alarmă) (OFF - Oprit pe telecomandă).
Pentru a opri alarma
Apăsaţi OFF/ALARM RESET (Oprit/Resetare alarmă) (OFF - Oprit pe telecomandă) pentru
a dezactiva alarma.
Alarma va suna din nou, a doua zi, la aceeaşi oră.
Pentru a dezactiva alarma
Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B pentru a dezactiva indicatorul de
alarmă A sau B de pe ecran.
Pentru a activa alarma
Apăsaţi ALARM TIME SET (Setare oră alarmă) A sau B pentru a activa indicatorul de
alarmă A sau B de pe ecran.
Note
• Dacă se stabileşte aceeaşi oră pentru alarma A şi alarma B, va avea prioritate alarma A.
• Dacă nu se efectuează nicio operaţiune în timpul activării alarmei, aceasta se va opri după
aproximativ 60 de minute.
Notă privind alarma în caz de scurtcircuit la alimentarea cu electricitate
În caz de scurtcircuit la alimentarea cu electricitate, alarma va funcţiona până ce bateria se
va descărca complet. Cu toate acestea, vor fi afectate mai multe funcţii, după cum se arată în
continuare.
• Nu se va aprinde lumina de fundal.
• Dacă modul de alarmă este setat pe „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone sau radio, va trece
automat pe semnal sonor.
• Dacă se produce un scurtcircuit la alimentarea cu electricitate în timp ce sună alarma,
aceasta se va opri.
• Dacă nu apăsaţi OFF/ALARM RESET (Oprit/Resetare alarmă), alarma va suna timp de
aproximativ 5 minute.
• Dacă apare „XXX” pe ecran, alarma nu va suna în caz de scurtcircuit la alimentarea cu
electricitate. Înlocuiţi bateria dacă apare „XXX”.
• Funcţia de repetare a alarmei nu va fi disponibilă.
• În timpul unui scurtcircuit la alimentarea cu electricitate, alarma va suna la ora stabilită, o
singură dată.
20
Reglarea temporizatorului de deconectare
Puteţi adormi cu muzică etc. dacă utilizaţi temporizatorul de deconectare integrat, care va
deconecta automat alimentarea aparatului după durata programată.
1 Apăsaţi SLEEP (Adormire) cu aparatul aprins.
Pe ecran va apărea mesajul „SLEEP” (Adormire) şi va clipi ora de deconectare.
2 Apăsaţi SLEEP (Adormire) pentru a ajusta durata temporizatorului de deconectare.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP (Adormire), durata (în minute) se va modifica astfel:
Ecranul revine la modul ceas timp de aproximativ patru secunde, după finalizarea reglării
duratei şi după eliberarea tastei SLEEP (Adormire); în continuare, se va activa temporizatorul de
deconectare. Redarea se va realiza pe aparat pe perioada duratei programate, iar apoi se va opri.
Pentru a stinge aparatul înainte de ora stabilită
Apăsaţi
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Aţipire/dată/dezactivare
OFF/ALARM RESET (Oprit/Resetare alarmă) (OFF - Oprit pe telecomandă).
adormire)
sau
Pentru a schimba reglarea temporizatorului de deconectare
Apăsaţi de câteva ori SLEEP (Adormire) pentru a selecta reglarea dorită a temporizatorului
de deconectare, chiar dacă acesta este deja activat.
Pentru a dezactiva temporizatorul de deconectare
Apăsaţi de câteva ori SLEEP (Adormire) pentru a regla temporizatorul de deconectare pe
„OFF” (Oprit) la pasul 2.
Conectarea echipamentelor externe
Pentru a asculta sunetul
1 Conectaţi mufa AUDIO IN (Intrare audio) a aparatului la mufa de ieşire linie sau la mufa de
căşti a echipamentului extern cu ajutorul unui cablu audio (furnizat).
Cablu audio (furnizat)
La echipamentul
extern
2 Apăsaţi AUDIO IN (Intrare audio) pentru a afişa „AUDIO IN” (Intrare audio).
3 Începeţi redarea pe echipamentul conectat la mufa AUDIO IN (Intrare audio).
21
4 Reglaţi volumul cu ajutorul butonului VOLUME (Volum) + sau – (VOL + sau – pe
telecomandă).
Pentru a reveni la modul radio
Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio).
Frecvenţa va apărea pe ecran.
Pentru a reveni la aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone
Apăsaţi
(redare).
Pentru a opri ascultarea
Apăsaţi OFF/ALARM RESET (Oprit/Resetare alarmă) (OFF - Oprit pe telecomandă) şi
opriţi redarea pe aparatul conectat.
Note
• Consultaţi şi manualul echipamentului conectat.
• Este posibil ca cablul audio furnizat să nu se poată utiliza cu unele echipamente externe.
În acest caz, utilizaţi un cablu adecvat pentru echipamentul extern pe care îl veţi folosi.
• Dacă ascultaţi radio cu un echipament extern conectat, opriţi echipamentul conectat, pentru
a evita producerea de zgomote. Dacă se produc zgomote, chiar şi după stingerea echipamentului,
deconectaţi echipamentul extern şi îndepărtaţi-l de aparat.
Ghid al problemelor de funcţionare
Dacă o problemă persistă şi după efectuarea următoarelor operaţii, luaţi legătura cu cel mai
apropiat distribuitor Sony.
„0:00” clipeşte pe ecran din cauza unei întreruperi a alimentării cu energie.
• Bateria este slabă. Înlocuiţi bateria. Scoateţi bateria veche şi introduceţi-o pe cea nouă.
Alarma de radio, „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone sau semnalul sonor nu se
activează la ora de alarmă prestabilită.
• Verificaţi dacă indicaţia de alarmă „A” sau „B” este afişată corect.
Alarma de radio, „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone sau semnalul sonor se activează,
dar nu se aude nici un sunet la ora de alarmă prestabilită.
• Verificaţi reglarea volumului alarmei.
Pe aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone nu se aude sunet.
• Asiguraţi-vă că aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone este conectat corect.
• Selectaţi biblioteca de muzică a aparatului „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone.
Pe aparatul Sony Ericsson Phone nu se aude sunet.
• Asiguraţi-vă că aparatul Sony Ericsson Phone apare în lista „Modele Sony Ericsson Phone
compatibile” 1 sau 2.
• Aprindeţi aparatul Sony Ericsson Phone.
• Reglaţi volumul aparatului Sony Ericsson Phone.
• Dezactivaţi funcţia Bluetooth a aparatului Sony Ericsson Phone.
Aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone nu se poate utiliza cu acest aparat.
• Asiguraţi-vă că aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone este conectat corect.
• Asiguraţi-vă că aparatul Sony Ericsson Phone apare în lista „Modele Sony Ericsson Phone
compatibile” 1.
Aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone nu se poate încărca.
• Asiguraţi-vă că aparatul „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone este conectat corect.
Indicatorul se aprinde în roşu dacă la aparat este conectat un Sony Ericsson Phone
(inclus în lista „Modele Sony Ericsson Phone compatibile” 1 sau 2).
• Asiguraţi-vă că aparatul Sony Ericsson Phone este aprins.
Indicatorul se aprinde în verde, dar aparatul Sony Ericsson Phone nu funcţionează.
22
• Asiguraţi-vă că aparatul Sony Ericsson Phone este un model compatibil (inclus în lista
„Modele Sony Ericsson Phone compatibile” 1 sau 2).
Când începe ora de vară, ceasul nu activează automat această opţiune.
• Verificaţi dacă ceasul este reglat corect.
• Ţineţi apăsate simultan butoanele CLOCK (Ceas) şi SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(Aţipire/dată/dezactivare adormire) timp de cel puţin două secunde, pentru a activa funcţia de
reglare automată DST/Ora de vară.
Specificaţii
Vizualizarea orei
Sistem de 24 de ore
Secţiunea „WALKMAN”/Sony Ericsson Phone
„WALKMAN”:
Ieşire c.c.: 5V
Max: 500 mA
Sony Ericsson Phone:
Ieşire c.c.: 5V
Max: 600 mA
Secţiune radio
Gama de frecvenţe
Banda
FM
AM
Frecvenţa
87,5-108 MHz
531-1602 kHz
Fază canal
0,05 MHz
9 kHz
Generalităţi
Difuzor
Aprox. 3,8 cm, diametru de 8 Ω
Intrare
Mufă AUDIO IN (Intrare audio) (mufă mini stereo,  3,5 mm)
Puterea de ieşire
0,8 W (distorsiune armonică 10%)
Tensiunea de alimentare
230 V c.a., 50 Hz
Pentru alimentarea de rezervă a ceasului: baterie CR2032 de 3V c.c. (1)
Dimensiuni
Aprox. 167 × 124,7 × 97,1 mm (lăţime/lungime/adâncime), inclusiv părţile şi butoanele
proeminente
Greutate
Aprox. 971 g, inclusiv sursa de alimentare
Accesorii furnizate
Telecomandă (1)
Antenă-cadru pentru AM (1)
Cablu audio (1)
Accesoriu pentru „WALKMAN” (2)
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
23
Download PDF

advertising