Sony | DSC-S730 | Sony DSC-S730 Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Camerã foto digitalã
Cyber-shot
Manual de instrucþiuni
DSC-S730
Pentru detalii legate de funcþionare, vã rugãm sã
consultaþi cu ajutorul unui calculator atât manualul de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” (pdf), cât ºi pe cel
“Cyber-shot Step-up Guide” aflate pe discul CD-ROM
(furnizat).
Manual de instrucþiuni
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm sã citiþi cu atenþie prezentul manual de instrucþiuni,
dupã care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior.
© 2007 Sony Corporation
1
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSC-S730
Numãr serial _________________
ATENÞIE
Pentru a reduce pericolele de
incendii sau electrocutãri, nu
expuneþi aparatul la ploaie sau
umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care existã
“tensiuni
periculoase”,
suficient de mari pentru a
reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor
instrucþiuni importante de
folosire sau de întreþinere în
documentaþia care însoþeºte
aparatul.
2
Mãsuri de siguranþã
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi toate
avertizãrile, mãsurile de precauþie ºi
instrucþiunile de pe aparat precum ºi cele
prezente în documentaþia de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcþioneazã
alimentate de baterii sau de alte surse,
consultaþi manualul de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are o lamã
mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã
poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã nici
aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,
contactaþi un electrician pentru a vã instala
o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi rolul
de protecþie al ºtecãrului polarizat
introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau puteþi scurtcircuita anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã aflatã
în apropierea apei, lângã cada sau chiuveta
din baie, lângã chiuveta din bucãtãrie, lângã
maºina de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în vecinãtatea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
având în special atenþie la conectori, ºtecãr
ºi alte puncte în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, pe un
trepied, pe sisteme de prindere sau pe o masã
instabilã deoarece acesta poate sã cadã ºi
sã cauzeze grave accidentãri unui copil sau
unui adult ºi deteriorãri importante
aparatului. Folosiþi numai suporturi, trepiede
sisteme de prindere sau mese recomandate
de producãtor pentru a aºeza camera.
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã
sau într-un dulap închis pentru ca
ventilaþia sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire, a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi decuplaþi antena sau
cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitatã deteriorarea
camerei cauzatã de descãrcãri electrice sau
de scurgerile de energie din reþea.
Service
Deteriorãri care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– Dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul.
– Dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei.
– Dacã aparatul a fost supus la ploaie sau
udat.
– Dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa.
– Dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în instrucþiunile de
folosire. Reglarea necorespunzãtoare a
altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
corespunzãtoare va fi necesar ulterior un
volum de muncã important din partea unei
persoane calificate.
– Când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitatea
de a se apela la service.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la alte riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii
ATENÞIE
Nu expuneþi bateriile la cãldurã excesivã, cum
ar fi radiaþii solare directe, foc sau surse
similare.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a a
Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
4
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Doar pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
În atenþia clienþilor din
Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Dezafectarea echipamentelor
electrice ºi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor)
uzate (Valabil în
Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Notã pentru clienþii din þãrile în
care se aplicã Directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã vã apelaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
5
Note privind utilizarea camerei digitale
Realizarea de copii de
siguranþã pentru memoria
internã ºi pentru unitatea
“Memory Stick Duo”
• Nu opriþi camera ºi nu scoateþi bateriile sau
unitatea “Memory Stick Duo” câtã vreme
indicatorul luminos de acces este aprins
deoarece datele din memoria internã sau
cele de pe “Memory Stick Duo” pot fi
distruse. Protejaþi întotdeauna datele prin
realizarea de copii de siguranþã.
Note privind înregistrarea/
redarea
• Înainte de a înregistra evenimente unicat,
vã recomandãm sã realizaþi înregistrãri de
probã pentru a vã asigura cã aparatul
funcþioneazã corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie
secþiunea “Mãsuri de precauþie” (pag. 29)
înainte de a acþiona camera foto.
• Aveþi grijã sã nu udaþi camera foto. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redarea sau înregistrarea
corectã a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte sã mai utilizaþi aparatul
(pag. 29).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea ori la pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
6
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastrã sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD. Apariþia
acestor puncte este normalã în procesul
de producþie ºi nu afecteazã în nici un fel
înregistrarea.
• Când energia bateriilor scade, este posibil
ca lentilele sã nu se mai deplaseaze.
Introduceþi baterii noi în aparat sau
încãrcaþi bateriile cu Hidrurã de NichelMetal, apoi reporniþi aparatul.
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemul de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs. precum ºi
redarea sau montarea cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera dvs.
nu este garantatã.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Nu se acordã despãgubiri
pentru deteriorarea conþinutului sau pentru eºuarea
înregistrãrii
Sony nu poate acorda despãgubiri pentru
eºuarea înregistrãrii sau pentru pierderea
datelor cauzate de disfuncþionalitãþi ale camerei digitale, a suportului de înregistrare etc.
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ .............................................................................. 2
Mai întâi citiþi aceste informaþii ....................................................................... 4
Note privind utilizarea camerei digitale ............................................................ 6
Pornire ................................................................................................... 8
Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................................... 8
1 Introducerea bateriilor / a unui “Memory Stick Duo” (nu este furnizat) ............... 9
2 Pornirea camerei / potrivirea ceasului ........................................................ 11
Înregistrarea simplificatã a imaginilor .............................................. 12
Comutator de mod / Zoom / Bliþ / Prim-planuri / Cronometru propriu / Ecran /
Dimensiunea imaginilor ................................................................................ 13
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ................................................... 15
Indicatori de ecran .............................................................................. 17
Modificarea reglajelor – Meniu / Reglaj ........................................... 19
Elemente de meniu ...................................................................................... 20
Elemente de reglaj ....................................................................................... 21
Utilizarea calculatorului ..................................................................... 22
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB ºi
cu aplicaþia software (furnizatã) ............................................................... 22
Consultarea Manualului de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” ..................... 23
Durata de funcþionarea a bateriilor ºi capacitatea memoriei ......... 24
Autonomia asiguratã de baterii ºi numãrul de imagini ce pot fi
înregistrate / vizualizate .......................................................................... 24
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate .......................... 25
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................. 27
Baterii ºi alimentare ..................................................................................... 27
Înregistrarea fotografiilor / filmelor ................................................................. 28
Vizualizarea imaginilor ................................................................................. 28
Mãsuri de precauþie ........................................................................... 29
Specificaþii ........................................................................................... 30
7
Pornire
Verificarea accesoriilor furnizate
• Baterii alcaline LR6 (mãrimea AA)
(2)
• Curea de prindere a aparatului (1)
• Cablu USB dedicat (1)
• Cablu A/V dedicat (1)
• CD-ROM (1) care conþine :
– aplicaþia software Cyber-shot,
– manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook”,
– manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Step-up Guide”
• Prezentul manual de instrucþiuni
(acest manual) (1)
Bridã de prindere
Ataºaþi cureaua de prindere a camerei
pentru a evita deteriorarea sa prin cãdere.
8
1 Introducerea bateriilor / a unui “Memory Stick Duo”
(nu este furnizat)
1
Capacul
compartimentului
pentru baterii /
“Memory Stick Duo”
2
Partea cu borne
3
Introduceþi unitatea
“Memory Stick Duo” cu
partea cu borne orientatã
spre obiectiv.
1 Deschideþi capacul compartimentului pentru baterii / “Memory Stick Duo”.
2 Introduceþi unitatea “Memory Stick Duo” (nu este furnizatã) complet în
aparat, pânã ce se aude un clic.
3 Stabiliþi care este poziþia corectã a bateriilor pentru a respecta polaritatea
+ / –, apoi introduceþi-le.
4 Închideþi capacul compartimentului pentru baterii / “Memory Stick Duo”.
Dacã nu existã nici un “Memory Stick Duo” introdus în aparat
Camera înregistreazã / redã imagini folosind memoria internã (aproximativ 22 MB).
Bateriile pe care le puteþi, respectiv pe care nu le puteþi folosi
pentru camera dumneavoastrã digitalã
Tipul de baterie
furnizate
acceptate
reîncãrcabile
Baterii alcaline LR6 (mãrimea AA)
a
a
—
Baterii HR 15/51:HR6 (mãrimea AA) cu hidrurã
de Ni-metal
—
a
a
Baterii Oxi Nichel primar ZR6 (mãrimea AA)
—
a
—
Baterii cu mangan*
—
—
—
Baterii cu litiu*
—
—
—
Baterii cu Ni-Cd*
—
—
—
* Nu poate fi asiguratã performanþa în funcþionare dacã tensiunea scade sau dacã apar alte probleme
cauzate de baterii.
9
AVERTIZARE
În cazul în care nu sunt folosite în mod corespunzãtor, bateriile pot exploda. Nu reîncãrcaþi,
nu dezasamblaþi ºi nu aruncaþi în foc bateriile. Verificaþi data pânã la care sunt valabile
bateriile (luna-anul), care este marcatã pe acestea.
Pentru a afla starea de încãrcare cu energie a bateriilor
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni ºi a consulta perioada de autonomie rãmasã afiºatã
pe ecranul LCD
Indicatorul energiei
rãmase a bateriilor
Semnificaþia
simbolului
Suficientã Bateria
e n e r g i e este încãrrãmasã.
catã pe
jumãtate.
Energie scãzutã,
înregistrarea /
redarea
va
înceta curând.
Schimbaþi bateriile cu altele
noi sau încãrcaþi complet
bateriile cu hidrurã de Nimetal. (Indicatorul de
avertizare clipeºte.)
• Este posibil ca în anumite situaþii aceastã informaþie sã nu fie corectã.
• Când folosiþi baterii alcaline / Oxi-Nichel primar, este posibil ca indicatorul energiei rãmase
sã nu fie corect.
• Dacã este utilizat adaptorul de reþea (care nu este furnizat), nu este afiºat indicatorul
energiei rãmase.
Pentru a scoate bateriile / cardul “Memory Stick Duo”
Deschideþi capacul compartimentului pentru baterii / cardul “Memory Stick Duo”.
Baterii
“Memory Stick Duo”
Aveþi grijã ca indicatorul luminos de acces
sã nu fie aprins, apoi apãsaþi unitatea
“Memory Stick Duo” printr-o singurã miºcare.
Indicatorul luminos
de acces
Aveþi grijã sã nu scãpaþi bateriile din
mânã.
Indicatorul luminos
de acces
• Nu deschideþi capacul compartimentului pentru baterii / “Memory Stick Duo”ºi nici nu
scoateþi bateriile sau cardul câtã vreme este aprins indicatorul luminos de acces deoarece
datele de pe “Memory Stick Duo” / din memoria internã pot fi distruse.
10
2 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
1 Buton POWER
2 Buton de comandã
Buton z
1 Apãsaþi butonul POWER.
2 Potriviþi ceasul atingând butoanele de pe ecran.
1 Atingeþi formatul dorit de afiºare a datei cu v/V, apoi apãsaþi z.
2 Atingeþi elementul care sã fie reglat cu b/B, apoi stabiliþi valoarea numericã cu v/V
ºi apãsaþi z.
3 Atingeþi [OK] cu B, dupã care apãsaþi z.
Pentru a modifica data ºi ora
Selectaþi [Clock Set] din interfaþa
(Setup) (pag. 19).
Când porniþi alimentarea
• Dacã nu potriviþi ceasul, interfaþa pentru potrivirea ceasului va apãrea ori de câte ori este
pornitã camera.
• Când camera foto este alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi circa trei minute, se
opreºte în mod automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului (Funcþia de oprire
automatã a alimentãrii).
11
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
3
Buton declanºator
Buton Macro
Buton de Zoom (W/T)
Buton DISP
1 Comutator de mod
Buton bliþ
Buton de comandã
Sistem de prindere a
trepiedului (jos)
Buton
(dimensiunea imaginii)
Buton pentru
cronometrul
propriu
1 Selectaþi modul dorit cu comutatorul de mod.
Fotografie (modul de reglaj automat) : selectaþi
Film : selectaþi .
.
2 Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând mâinile pe lângã corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul zonei de
focalizare.
3 Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
Fotografie :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat
butonul declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare
verde clipeºte, se aude un semnal sonor,
indicatorul înceteazã a mai clipi ºi rãmâne
aprins.
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
Se aude sunetul emis de obturator.
Indicator AE/AF blocat
Film :
Apãsaþi complet butonul declanºator.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou, complet, butonul declanºator.
12
Comutator de mod / Zoom / Bliþ / Prim-planuri /
Cronometru propriu / Ecran / Dimensiunea imaginilor
Utilizarea comutatorului de mod
Puneþi comutatorul de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei dorite.
Auto (mod de reglaj Permite înregistrarea simplificatã, aplicând reglaje
automat)
efectuate automat.
P
Program Auto
Permite înregistrarea cu expunerea stabilitã automat
(mod automat de (atât viteza obturatorului, cât ºi valoarea aperturii).
înregistrare dupã Puteþi selecta diverse reglaje folosind meniul.
un program)
Movie (film)
Permite înregistrarea de filme.
High Sensitivity Vã permite sã fotografiaþi fãrã a folosi bliþul, chiar ºi în
(Sensibilitate înaltã) condiþii de iluminare slabã.
Soft snap (Modul Acest mod vã permite sã înregistraþi tenul persoanelor
imagine delicatã) în culori mai calde.
Landscape
(Modul peisaj)
Aparatul focalizeazã pe subiecte aflate la distanþã.
Twilight portrait Vã permite sã obþineþi imagini clare ale persoanelor
(Modul portret în aflate în întuneric, fãrã a pierde atmosfera nocturnã
amurg)
din jur.
Twilight
(Modul amurg)
Vã permite sã înregistraþi scene de noapte, fãrã a pierde
atmosfera nocturnã.
Beach
(Modul plajã)
Când fotografiaþi pe þãrmul mãrii sau pe malul unui lac,
albastrul apei este înregistrat în culori vii.
Snow
(Modul zãpadã )
Sunt fotografiate mai clar scene de iarnã care conþin
mult alb.
W/T Utilizarea zoom-ului (mãrire)
Apãsaþi butonul T pentru a mãri imaginea,
respectiv butonul W pentru a anula mãrirea
efectuatã.
Macro (înregistrarea prim
planurilor)
Apãsaþi de mai multe ori b ( ) la butonul
de comandã pânã ce este selectat modul
dorit.
Nici un indicator : Funcþia macro este opritã.
Macro On :
în partea W : circa 5 cm sau mai departe,
în partea T : circa 35 cm sau mai departe
de la partea frontalã a obiectivului.
Bliþ (Selectarea unui mod de
funcþionare a bliþului pentru
fotografiere)
Apãsaþi repetat B ( ) de la butonul de
comandã pânã ce este selectat modul dorit.
Nici un indicator : Bliþ automat
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul
unde se fotografiazã este insuficient
iluminat (Reglaj implicit).
Bliþ forþat ( ) : Pornit
SL Încetinire sincronã : Bliþ forþat pornit
Viteza obturatorului scade în spaþii
întunecate pentru ca fundalul care nu
este luminat de bliþ sã fie înregistrat clar.
: Bliþ forþat oprit
13
Folosirea cronometrului propriu
Apãsaþi în mod repetat V ( ) la butonul de
comandã, pânã ce este selectat modul dorit.
10 sec (
) : Stabilirea unei întârzieri de 10
secunde cu cronometrul propriu
2 sec (
) : Stabilirea unei întârzieri de 2
secunde cu cronometrul propriu
(Nici un indicator) : Nu este utilizat
cronometrul propriu.
Apãsaþi butonul declanºator, indicatorul
luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi
se aude un semnal sonor pânã ce obturatorul
este acþionat.
Indicator luminos
al cronometrului
propriu
DISP Schimbarea modului de afiºare
Apãsaþi v ( DISP ) la butonul de comandã.
De fiecare datã când apãsaþi v (DISP)
interfaþa afiºatã comutã între variantele :
Indicatori porniþi
r
Indicatori porniþi*
r
Histogramã pornitã*
r
Indicatori opriþi*
* Luminozitatea ecranului LCD este mãritã.
14
Pentru a modifica dimensiunea
fotografiei
Apãsaþi butonul (dimensiunea imaginii),
apoi apãsaþi v/V pentru a selecta
dimensiunea doritã.
Pentru a opri meniul Image Size
(dimensiunea imaginii), apãsaþi din nou
butonul .
Dimensiune
Informaþii orientative
Imprimare pânã la A3
Raportul laturilor 3:2
Imprimare pânã la A4
Imprimare pânã la 13×18cm
Pentru e-mail
Afiºarea 16:9 HDTV
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
Butonul
Butonul
(mãrirea la redare)
(Index) /
(mãrirea la redare)
2 Buton de comandã
(USB)
Terminal
• A/V OUT (lateral)
1 Buton
Buton
(ªtergere)
(Redare)
1 Apãsaþi
(Redare).
Dacã apãsaþi butonul B (Redare) când alimentarea este opritã, camera porneºte în
modul redare. Dacã apãsaþi din nou acest buton, se trece în modul înregistrare.
2 Selectaþi o imagine folosind
b / B de la butonul de comandã.
Film :
Apãsaþi z pentru redarea unui film. (Apãsaþi din nou z pentru a opri redarea.)
Pentru rulare rapidã apãsaþi B, iar pentru derulare apãsaþi b. (Apãsaþi din nou z pentru
a reveni la redarea normalã.)
• Nu puteþi asculta sunetul pe durata redãrii filmelor cu ajutorul acestei camere. Pentru
a asculta sonorul conectaþi echipamente externe cum ar fi un televizor, boxe etc.
Pentru a ºterge imagini
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi ºi apãsaþi
2 Selectaþi [Delete] cu v, apoi apãsaþi z.
(ªtergere).
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Apãsaþi în timpul prezentãrii unei fotografii.
Pentru a renunþa la mãrire, apãsaþi .
Pentru a stabili zona care sã fie mãritã : v/V/b/B
Pentru a renunþa la mãrirea la redare : z
Pentru a fi afiºatã interfaþa index
Apãsaþi
(Index), apoi selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B. Pentru afiºarea
interfeþei index urmãtoare (precedente), apãsaþi b/B.
Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z.
15
Pentru a ºterge imaginile în modul index
1 Când este afiºatã o interfaþã index, apãsaþi (ªtergere) ºi selectaþi [Select] folosind
secþiunile v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
2 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi folosind butoanele v/V/b/B, apoi apãsaþi
z pentru a apãrea indicatorul
(ªtergere) pe imaginea selectatã.
3 Apãsaþi
(ªtergere).
4 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi z.
Pentru a vizualiza imagini pe ecranul TV
Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului A/V dedicat care v-a fost furnizat.
• Aliniaþi marcajul de tip sãgeatã de pe conectorul cablului A/V cu cel triunghiular aflat
alãturi de mufa A/V OUT ºi conectaþi cablul la camera foto.
Terminal
A/V OUT
(USB) •
Spre mufele de
intrare audio / video
Cablu A/V dedicat (furnizat)
16
Indicatori de ecran
La fiecare apãsare a butonului v (DISP), datele de ecran ºi indicatoarele sunt pornite ºi
oprite.
Când fotografiaþi
1
Indicatori
Semnificaþie
y
Perioada rãmasã de autonomie
z
Indicator AE/AF blocat
Mod de înregistrare
Echilibrul de alb
STBY REC
Când filmaþi
P
Starea de aºteptare /
înregistrarea unui film
Comutator de
(Selecþia scenei)
mod
Comutator de
(Program Auto)
mod
Modul camera
Modul redare
Modul bliþ
SL
Încãrcarea bliþului
La redare
S
×1.6 Scala de mãrire
P
Reducerea efectului de
ochi roºii
Claritate
Metoda de mãsurare
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Modul de culoare
-
Protecþie
Marcaj pentru imprimare
(DPOF)
1.3
N
Scala de mãrire
Redare
17
4
2
Indicatori
Semnificaþie
Indicatori
Macro
Indicatorul zonei de
autofocalizare
1.0m
101-0012
Avertisment de vibraþii
E
Distanþa prestabilitã de
focalizare
Numãr director-fiºier
Bara de evoluþie a redãrii
+2.0EV
Numãrul ISO
Semnificaþie
Bliþ
Conectare PictBridge
Echilibrul de alb
+
Director de înregistrare
Director de redare
Capacitatea rãmasã liberã
în memoria internã.
Capacitatea rãmasã a
liberã pe “Memory Stick”.
0:12
[00:00:40]
Durata înregistrãrii [durata
maximã a înregistrãrii]
12
Numãr rãmas de fotografii
ce mai pot fi înregistrate
Cronometru propriu
Numãrul ISO
00:00:12
Numãr imagine / Numãr de
imagini înregistrate în
directorul selectat
Contor
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
Zone de focalizare ale
telemetrului de auto
focalizare
Schimbarea directorului
12/12
Valoarea expunerii
Metoda de mãsurare
Dimensiunea imaginii
101
Avertisment pentru
acumulator consumat
Conectare PictBridge
3
Indicatori
Semnificaþie
500
Viteza obturatorului
F2.8
Valoarea aperturii
5
Indicatori
Semnificaþie
Histogramã
125
Viteza obturatorului
F2.8
Valoarea aperturii
+2.0EV
Valoarea expunerii
2008 1 1
9:30 AM
Data/ora la care a fost
înregistratã imaginea
redatã
bB BACK/
Selecteazã imaginile
NEXT
Meniu
18
Modificarea reglajelor – Meniu / Reglaje
2 Buton MENU
1 Comutator de mod
3 Buton de comandã
1 Buton
(Redare)
Buton z
1
Înregistrare : porniþi camera foto, apoi reglaþi comutatorul de mod.
Redare : apãsaþi butonul
(Redare).
Elementele disponibile diferã în funcþie de poziþia comutatorului de mod ºi de modul
Înregistrare / Redare ales.
2
3
Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
Selectaþi elementul de meniu dorit folosind secþiunile b/B ale butonului
de comandã.
• Dacã elementul dorit nu este vizibil, menþineþi apãsat b/B pânã ce acesta este afiºat
pe ecran.
• Apãsaþi z dupã ce selectaþi un element în modul Redare.
4
Selectaþi varianta de reglaj doritã folosind V/v.
Varianta de reglaj aleasã de dvs. apare mãritã pe ecran ºi este aplicatã.
5
Apãsaþi MENU pentru ca meniul sã disparã.
Pentru a selecta un element de reglaj (Setup)
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul MENU sau selectaþi
(Reglaj) la pasul 3 dupã care apãsaþi B.
Selectaþi, folosind v/V/b/B, elementul care vreþi sã
fie ajustat, apoi apãsaþi z.
19
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 19
Elemente de meniu
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de poziþia comutatorului de mod ºi de
reglajele efectuate. Pe ecran apar numai elementele disponibile.
Meniul de înregistrare
COLOR (Modul culoare)
EV
9 (Focalizare)
(Metoda de mãsurare)
Modificã vivacitatea imaginii sau adaugã efecte
speciale.
Ajusteazã expunerea.
Schimbã metoda de focalizare.
Stabileºte metoda de mãsurare.
WB (Echilibrul de alb)
Ajusteazã tonurile de culoare.
ISO (Sensibilitate)
Selecteazã sensibilitatea luminoasã.
Mode (Modul înregistrare)
Selecteazã metoda de înregistrare continuã.
± (Nivelul bliþului)
Ajusteazã cantitatea de luminã emisã de bliþ.
(Claritate)
Ajusteazã claritatea imaginii.
(Reglaje)
Modificã elementele de reglaj.
Meniul de vizualizare
(Director)
- (Protecþie)
Previne ºtergerea accidentalã a imaginilor.
DPOF (Marcaj de imprimare)
Adaugã marcaje pentru ordinea de imprimare.
(Imprimare)
Imprimã fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge.
(Succesiune imagini)
Este redatã o serie de imagini.
(Redimensionare)
Modificã dimensiunea imaginilor înregistrate.
(Rotire)
Rotirea fotografiilor.
(Reglaje)
Modificã elementele de reglaj.
Trimming (Pãstrare zonã mãritã)
20
Selecteazã directorul de vizualizare a imaginilor.
Este înregistratã o imagine mãritã (Opþiune
disponibilã numai pentru mãrirea la redare).
Elemente de reglaj
Camera
Digital Zoom (Mãrire digitalã)
Selecteazã modul de mãrire digitalã.
Function Guide
(Ghidul funcþiilor)
Afiºeazã descrierea funcþiilor când acþionaþi
camera.
Red Eye Reduction
Diminueazã efectul de ochi roºii când este utilizat
(Reducerea efectului de ochi roºii) bliþul.
Auto Review (Reluare automatã) Aºeazã imaginea înregistratã pe ecran pentru
circa douã secunde, imediat dupã fotografiere.
Internal Memory Tool
Format (Formatare)
Formateazã memoria internã.
Memory Stick Tool
Format (Formatare)
Formateazã memoria “Memory Stick Duo”.
Create REC. Folder
(Creare director înregistrare)
Este creat un director pe “Memory Stick Duo”
destinat înregistrãrii imaginilor.
Change REC. Folder
(Schimbare director înregistrare)
Modificã directorul curent folosit pentru înregistrarea
imaginilor.
Copy (Copiere)
Copiazã toate imaginile din memoria internã pe un
“Memory Stick Duo”.
Setup 1
Beep (Semnal sonor)
Language (Limbã)
Initialize (Iniþializare)
Alege sunetul care sã fie emis la acþionarea
camerei.
Este aleasã limba care sã fie utilizatã la afiºarea
elementelor de meniu, a avertismentelor ºi a
mesajelor.
Reglajele sunt iniþializate, revenind la variantele
stabilite implicit.
Setup 2
USB Connect
(Conectare USB)
Selecteazã modul USB care sã fie utilizat când este
conectatã camera la un calculator sau la o
imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge
prin intermediul cablului USB dedicat.
Video Out
(Ieºire video)
Stabileºte semnalul video de ieºire în funcþie de
sistemul TV color al echipamentului video conectat.
Clock Set (Potrivirea ceasului) Este stabilitã data ºi ora exactã.
21
Utilizarea calculatorului
Puteþi vizualiza cu ajutorul unui calculator imaginile înregistrate cu camera digitalã. Aveþi
totodatã posibilitatea de a utiliza fotografiile ºi filmele înregistrate de camerã, mai mult ca
oricând, beneficiind de aplicaþiile software. Pentru detalii, consultaþi Manualul de instrucþiuni
“Cyber-shot Handbook” de pe discul CD-ROM (furnizat).
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB
ºi cu aplicaþia software (furnizatã)
Pentru utilizatorii de
Windows
Conexiune USB
Pentru utilizatorii de
Macintosh
Windows 2000 Professional
Mac SO 9.1 / 9.2 / Mac
SP4, Windows XP* SP2
Windows Vista*
SO X (v 10.1 ÷10.4 )
Windows 2000 Professional Nu este compatibil
Aplicaþia software
SP4, Windows XP* SP2
“Picture Motion Browser”
Windows Vista*
* Nu sunt acceptate ediþia pe 64 biþi ºi cea Starter.
• Sistemele de operare mai sus menþionate trebuie sã fie instalate la livrare.
• Dacã sistemul dvs. de operare nu acceptã conexiuni USB, folosiþi un “Memory Stick
Reader / Writer” achiziþionat din comerþ.
• Pentru mai multe detalii legate de mediul de operare pentru aplicaþia software “Picture
Motion Browser”, consultaþi Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”.
22
Consultarea Manualului de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook”
Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook” de pe discul CD-ROM (furnizat)
explicã în detaliu modul de utilizare al camerei
foto. Pentru a putea consulta acest manual,
este necesarã instalarea programului Adobe
Reader.
Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul CD-
pe calculator fiºierul “Handbook.pdf”
stocat în directorul [GB].
ROM în drive-ul pentru CD-ROM
(furnizat).
Apare interfaþa de mai jos :
CD-ROM în drive-ul pentru CD-ROM
(furnizat).
2 Selectaþi directorul “Handbook” ºi copiaþi
3 Dupã ce se încheie copierea, faceþi dublu
clic pe “Handbook.pdf”.
Când faceþi clic pe butonul [Cyber-shot
Handbook], apare interfaþa de copiere
“Cyber-shot Handbook”.
2 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a copia.
• Când instalaþi “Cyber-shot Handbook”,
va fi instalat în mod automat ºi “Cybershot Step-up Guide”.
3 Dupã ce se încheie instalarea, faceþi dublu
clic pe trimiterea directã (shortcut) creatã
pe desktop.
23
Durata de funcþionare a bateriilor ºi
capacitatea memoriei
Autonomia asiguratã de baterii ºi numãrul de imagini
ce pot fi înregistrate / vizualizate
Numerele indicate în continuare, presupun
cã bateriile sunt noi ºi utilizate într-un spaþiu
unde temperatura este de 25°C. Numerele
din tabele indicã estimativ câte imagini pot
fi înregistrate/redate þinând cont de
necesitatea schimbãrii unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”. Este posibil ca în
realitate, numerele sã fie mai mici decât cele
indicate în tabele, în funcþie de condiþiile de
folosire a camerei.
La fotografiere
Baterie
Alcaline
Durata de Numãr de
viaþã (min.) imagini
aprox. 50
aprox. 100
• Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– Când se înregistreazã o imagine la
fiecare 30 sec.
– Când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei.
– Când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze.
– Când se porneºte ºi se opreºte aparatul
o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera &
Imaging Products Association)
• Numãrul de imagini înregistrate /
autonomia bateriilor nu se modificã în
funcþie de dimensiunea imaginii.
La vizionarea de fotografii
Baterie
Alcaline
Durata de Numãr de
viaþã (min.) imagini
aprox. 350 aprox. 7000
• Imaginile sunt vizionate pe rând, una câte
una, în ordine, la intervale de circa trei
secunde.
24
Note legate de baterii
• Capacitatea bateriilor scade pe mãsurã ce
creºte numãrul de utilizãri, precum ºi odatã
cu trecerea timpului.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate /
vizualizate ºi durata de funcþionare a
bateriilor descresc în urmãtoarele condiþii:
– la temperaturi scãzute ale mediului
înconjurãtor,
– când folosiþi bliþul,
– dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– dacã este utilizatã frecvent funcþia de
mãrire,
– dacã iluminarea ecranului LCD este
puternicã,
– dacã energia bateriilor este scãzutã.
• Valorile indicate pentru bateriile alcaline
sunt calculate în baza normelor comerciale,
ºi nu sunt valabile în cazul oricãror baterii
alcaline, indiferent de condiþii. Valorile pot
varia în funcþie de producãtorul bateriilor,
de tipul acestora, de condiþiile de mediu ºi
de reglajele aparatului etc.
• Bateriile alcaline furnizate sunt numai
pentru probarea aparatului. Este posibil
sã fie necesarã achiziþionarea de baterii
suplimentare pentru folosirea obiºnuitã a
aparatului.
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate
Numãrul de fotografii ºi durata de timp în cazul filmelor pot varia în funcþie de condiþiile de
înregistrare ºi de suportul de înregistrare.
• Deºi capacitatea de suportului dvs. de înregistrare este aceeaºi cu cea indicatã în tabelul
de mai jos, numãrul de fotografii, durata filmelor poate diferi.
• Pentru detalii legate de dimensiunea imaginilor, consultaþi pagina 14.
Numãrul aproximativ de fotografii
Capacitate Memorie
internã
Dimensiune
-în numãr de imagini-
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
cca.
22 MB
• Numãrul de fotografii din tabel este valabil când pentru [Mode] este aleasã varianta
[Normal].
• Dacã numãrul rãmas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este
afiºatã indicaþia “>9999”.
• Imaginile pot fi redimensionate ulterior ([Resize], pagina 20).
• Dacã o imagine a fost înregistratã cu un model anterior de camerã digitalã marca Sony ºi
apoi este redatã de aceast aparat foto, este posibil ca ea sã nu aparã la dimensiunea realã.
25
Durata aproximativã de înregistrare a filmelor
Numerele care apar în tabelul de mai jos indicã durata maximã aproximativã obþinutã prin
însumarea duratelor tuturor filmelor. Perioada maximã de timp cât puteþi înregistra în mod
continuu este de circa 10 minute.
-Unitãþi de mãsurã : ore:minute:secundeCapacitate Memorie
internã
cca.
22 MB
Dimensiune
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
• Raportul laturilor imaginilor de film (cadrelor) este de 320 × 240.
26
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate în continuare ºi consultaþi
Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” (PDF).
2 Scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou dupã circa un minut,
apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (paginile 21).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei digitale la un centru de service
pentru a fi reparatã, vã daþi implicit acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne.
Baterii ºi alimentare
Indicatorul energiei rãmase a bateriilor este incorect, sau alimentarea se
întrerupe chiar dacã este afiºat un indicator ce sugereazã cã este suficientã
energie.
• Acest fenomen apare dacã folosiþi camera foto în spaþii cu temperaturã extrem de ridicatã
sau de scãzutã.
• Dacã folosiþi baterii alcaline sau baterii Oxi-Nichel Primar (nu sunt furnizate), perioada de
autonomie rãmasã este posibil sã nu fie corect indicatã.
• Bateriile sunt descãrcate. Montaþi baterii noi sau încãrcaþi bateriile cu hidrurã de Nichel
-Metal care nu sunt furnizate (pag. 9).
• Dacã folosiþi baterii cu hidrurã de Nichel -Metal, fie polii acestora sau bornele capacului
compartimentului pentru baterii sunt murdari, fie bateriile nu sunt suficient încãrcate.
Curãþaþi bornele ºi polii bateriilor cu puþinã vatã etc.
• Dacã folosiþi baterii cu hidrurã de Nichel -Metal, perioada de autonomie rãmasã diferã de
cea realã datoritã efectului de memorie etc. Descãrcaþi în totalitate ºi apoi încãrcaþi
complet bateriile pentru ca indicaþia afiºatã sã fie corectã.
• Bateriile sunt complet uzate. Înlocuiþi-le cu altele noi.
Bateriile se descarcã prea repede.
• Utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte scãzutã.
• Bateriile sunt descãrcate. Înlocuiþi-le cu baterii noi.
• Dacã folosiþi baterii cu hidrurã de Nichel -Metal, încãrcaþi-le suficient.
27
Alimentarea camerei se opreºte automat când este deschis capacul
compartimentului pentru baterii / “Memory Stick Duo”.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Opriþi camera înainte de a deschide capacul
compartimentului pentru baterii / “Memory Stick Duo”.
Nu puteþi porni camera.
• Montaþi corect acumulatorul (pag. 9).
• Conectaþi corect adaptorul de reþea (nu este furnizat).
• Bateriile sunt descãrcate. Înlocuiþi-le cu baterii noi sau încãrcaþi bateriile cu hidrurã de
Nichel -Metal (pag. 9).
• Bateriile sunt complet uzate. Înlocuiþi-le cu altele noi.
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã nu acþionaþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aparatul se va
opri automat pentru a nu se consuma inutil bateriile. Reporniþi camera foto (pag. 11).
• Bateriile sunt descãrcate. Înlocuiþi-le cu baterii noi sau baterii cu hidrurã de Nichel Metal încãrcate (pag. 9).
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne ºi a cardului “Memory Stick Duo”
(pag. 25, 26). Dacã acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 15).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada în care se încarcã bliþul.
• Puneþi comutatorul de mod în altã poziþie decât
• Puneþi comutatorul de mod în poziþia
când fotografiaþi.
când înregistraþi filme.
Nu puteþi suprapune data înregistrãrii peste imagine.
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini. Puteþi însã sã
imprimaþi sau sã stocaþi imagini având data inseratã, folosind “Picture Motion Browser”.
Apar benzi verticale când înregistraþi un subiect foarte luminos.
• Are loc fenomenul de difuzie, iar în imagine apar benzi albe, negre, roºii, purpurii sau de
alte culori. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apãsaþi butonul
(Redare) (pag. 15).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantatã redare unei imagini cu aceastã camerã foto dacã fiºierul ce o conþine
a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de
camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB.
28
Mãsuri de precauþie
x Nu utilizaþi / pãstraþi aparatul
în urmãtoarele feluri de locuri
• Unde temperatura este foarte mare, foarte
scãzutã sau unde umiditate este ridicatã.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maºinã
parcatã la soare, este posibil sã se
deformeze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei ºi astfel pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor mecanice.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip.
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto. Acestea
pot genera disfuncþionalitãþi, care uneori
nu pot fi remediate.
x La transport
Nu vã aºezaþi pe un scaun sau în alt loc
având camera în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau al fustei, deoarece camera
se poate deteriora.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea suprafeþei camerei.
ªtergeþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã. Nu
folosiþi urmãtoarele deoarece pot deteriora
finisajul sau carcasa :
• substanþe chimice cum ar fi tinerul, benzina,
alcoolul, insecticide, substanþe de
protecþie solarã sau oricare altele,
• nu atingeþi aparatul având pe mâini
substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu adeziv sau
cu vinil.
x În legãturã cu temperaturile de
funcþionare
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C (între
32°F ºi 104°F). Nu este recomandatã
fotografierea în locuri cu temperaturi extrem
de ridicate sau de scãzute, care nu se
încadreazã în intervalul indicat mai sus.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, este posibil ca umezeala
sã condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncþionalitãþi aparatului.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentilele, imaginile
nu vor fi clare.
x Despre bateria reîncãrcabilã
din interiorul aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în
mod continuu atât timp cât folosiþi camera.
Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe
perioade scurte de timp, bateria se va
descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc
aparatul aproximativ o lunã, aceasta se va
descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
respectiva baterie este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei interne
Introduceþi în aparat baterii încãrcate cu
suficientã energie ºi lãsaþi camera timp de
24 de ore sau mai mult cu alimentarea opritã.
29
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
7,20 mm (tip 1/2,5) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
cca. 7.410.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
cca. 7.201.000 pixeli
Lentile : obiectiv ce mãreºte de 3×
f = între 5,8 ºi 17,4 mm
(între 35 - 105 mm la conversia
în camerã foto de 35 mm)
F2,8 (W) ~ 4,8 (T)
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automatã,
• Selecþia scenei - 7 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent - fluorescent,
• Incandescent - incandescent,
• Flash - bliþ,
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
• Fotografii : Exif Ver. 2.21, compatibil
JPEG, compatibil DPOF
• Filme: AVI (JPEG animat)
Mediu de înregistrare
• Memorie internã (aprox. 22 MB)
• “Memory Stick Duo”
Bliþ : Distanþa recomandatã (când pentru
sensibilitatea ISO este aleasã
varianta Auto) :
W : între 0,5 ºi 3,5 m
T : între 0,5 ºi 2,0 m
[Conectori de intrare ºi de ieºire]
Terminal
(USB) • A/V OUT :
Comunicaþie Video, Audio (mono), USB
Comunicaþie USB :
USB de mare vitezã (compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit: 6,0 cm (tip 2,4) drive TFT
Numãrul total de puncte
112.320 (480×234) puncte
30
[Alimentare, caracteristici
generale]
Alimentare :
2 Baterii alcaline LR6 (mãrimea AA) : 3 V
2 Baterii HR15/51:HR6 (mãrimea AA) cu
hidrurã de Nichel-Metal – nu sunt
furnizate : 2,4 V
2 baterii ZR6 (mãrimea AA Oxi-Nichel
primar) – nu sunt furnizate : 3 V
Adaptor de reþea tip AC-LS5K (nu este
furnizat) : 4,2 V
Consum de putere (la înregistrare) :
1,2 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
cca. 91,4 × 61,0 × 29,1 mm
(L/Î/A, exclusiv zonele proeminente).
Masa :
cca. 189 g (inclusiv douã baterii ºi
cureaua de prindere etc.)
Microfon :
Monofonic
Difuzor
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge :
Compatibil.
Design-ul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
Mãrci înregistrate
•
este marcã de comerþ a Sony Corporation.
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick Micro” precum ºi “MagicGate”,
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX ºi Windows Vista sunt mãrci comerciale înregistrate sau
mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt mãrci comerciale
sau mãrci înregistrate ale Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Google este marcã înregistratã a Google Inc.
• Adobe ºi Reader sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite ºi / sau în alte þãri.
• În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mãrci
comerciale înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare în acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
• “Memory Stick”,
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor.
http://www.sony.ro
31
Download PDF

advertising