Sony | DSC-S780 | Sony DSC-S750 Instrucţiuni de utilizare

Camerã foto digitalã
Cyber-shot
Manual de instrucþiuni
DSC-S750 / S780
Pentru detalii legate de funcþionare, vã rugãm sã
consultaþi cu ajutorul unui calculator atât manualul de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” (pdf), cât ºi pe cel
“Cyber-shot Step-up Guide” aflate pe discul CD-ROM
(furnizat).
Manual de instrucþiuni
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm sã citiþi cu atenþie prezentul manual de instrucþiuni,
dupã care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior.
© 2008 Sony Corporation
1
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSC-S750 / S780
Numãr serial _________________
ATENÞIE
Pentru a diminua
pericolele de
incendii sau de
electrocutãri,
urmaþi cu grijã
instrucþiunile din
acest manual.
Pentru a reduce pericolele de
incendii sau electrocutãri, nu
expuneþi aparatul la ploaie sau
umezealã.
Atenþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu altul de
acelaºi tip, în caz contrar existând riscul de
incendii sau de accidente.
Nu expuneþi acumulatorul la surse de cãldura
excesivã, cum ar fi radiaþiile solare, focul sau
altele similare.
Mãsuri de siguranþã
– Pãstraþi acest manual de
instrucþiuni
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi toate
avertizãrile, mãsurile de precauþie ºi
instrucþiunile de pe aparat precum ºi cele
prezente în documentaþia de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcþioneazã
alimentate de baterii sau de alte surse,
consultaþi manualul de instrucþiuni.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau puteþi scurtcircuita anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
2
Instalare
Service
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã aflatã
în apropierea apei, lângã cada sau chiuveta
din baie, lângã chiuveta din bucãtãrie, lângã
maºina de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în vecinãtatea unei piscine etc.
Deteriorãri care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– Dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul.
– Dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei.
– Dacã aparatul a fost supus la ploaie sau
udat.
– Dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa.
– Dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în instrucþiunile de
folosire. Reglarea necorespunzãtoare a
altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
corespunzãtoare va fi necesar ulterior un
volum de muncã important din partea unei
persoane calificate.
– Când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitatea
de a se apela la service.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
acordând în special atenþie la conectori,
ºtecãr ºi alte puncte în care cablul iese din
aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, pe un
trepied, pe sisteme de prindere sau pe o masã
instabilã deoarece acesta poate sã cadã ºi
sã cauzeze grave accidentãri unui copil sau
unui adult ºi deteriorãri importante
aparatului. Folosiþi numai suporturi, trepiede
sisteme de prindere sau mese recomandate
de producãtor pentru a aºeza camera.
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã
sau într-un dulap închis pentru ca
ventilaþia sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire, a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi decuplaþi antena sau
cablul de alimentare. Astfel va putea fi
evitatã deteriorarea camerei cauzatã de
descãrcãri electrice sau de scurgerile de
energie din reþea.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la alte riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Pentru clienþii din S.U.A. ºi
din Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni
de Litiu sunt reciclabile.
Puteþi ajuta la
conservarea mediului
returnând acumulatoarele la punctele de
colectare ºi la locurile de
reciclare cele mai
apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaþi la numãrul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
internet:
http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
Acumulator
Acest dispozitiv respectã Partea a 15-a a
Regulamentului FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare ºi
(2) Acest aparat trebuie sã accepte orice
interferenþã recepþionatã, inclusiv
interferenþe care pot determina acþiuni
nedorite.
Acest aparat digital din Clasa B corespunde
standardului canadian ICES-003.
Încãrcãtor pentru
acumulator
Acest echipament de alimentare trebuie
corect orientat, în poziþie verticalã sau
orizontalã.
Pentru conectarea la reþea într-o altã þarã
decât cea a dsv., folosiþi un adaptor de ºtecãr
pentru a asigura compatibiltatea cu priza de
perete.
4
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a a
Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Doar pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
În atenþia clienþilor din
Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Dezafectarea echipamentelor
electrice ºi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
5
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor)
uzate (Valabil în
Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state
europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
6
Notã pentru clienþii din þãrile în
care se aplicã Directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã vã apelaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o alta care prezintã aceleaºi
caracteristici ºi care este aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care pierdeþi capacul, contactaþi cel mai
apropiat service Sony.
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ .............................................................................. 2
Mai întâi citiþi aceste informaþii ....................................................................... 4
Note privind utilizarea camerei digitale ............................................................ 8
Pornire ................................................................................................... 9
Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................................... 9
1 Pregãtirea acumulatorului .......................................................................... 10
2 Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick Duo” (nu este furnizat) .. 11
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului ........................................................ 13
Înregistrarea simplificatã a imaginilor .............................................. 14
Comutator de mod / Zoom / Bliþ / Prim-planuri / Cronometru propriu / Ecran /
Dimensiunea imaginilor ................................................................................ 15
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ................................................... 17
Indicatori de ecran .............................................................................. 19
Modificarea reglajelor – Meniu / Reglaj ........................................... 21
Elemente de meniu ...................................................................................... 22
Elemente de reglaj ....................................................................................... 23
Utilizarea calculatorului ..................................................................... 24
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB ºi
cu aplicaþia software (furnizatã) ............................................................... 24
Consultarea Manualului de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” ..................... 25
Durata de funcþionarea a acumulatorului ºi capacitatea memoriei 26
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de imagini ce pot fi
înregistrate / vizualizate .......................................................................... 26
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate .......................... 27
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................. 29
Acumulator ºi alimentare .............................................................................. 29
Înregistrarea fotografiilor / filmelor ................................................................. 30
Vizualizarea imaginilor ................................................................................. 30
Mãsuri de precauþie ........................................................................... 31
Specificaþii ........................................................................................... 32
7
Note privind utilizarea camerei digitale
Realizarea de copii de
siguranþã pentru memoria
internã ºi pentru unitatea
“Memory Stick Duo”
• Nu opriþi camera ºi nu scoateþi acumulatorul
sau unitatea “Memory Stick Duo” câtã
vreme indicatorul luminos de acces este
aprins deoarece datele din memoria internã
sau cele de pe “Memory Stick Duo” pot fi
distruse. Protejaþi întotdeauna datele prin
realizarea de copii de siguranþã.
Note privind înregistrarea/
redarea
• Înainte de a începe sã fotografiaþi, vã
recomandãm sã realizaþi înregistrãri de
probã pentru a vã asigura cã aparatul
funcþioneazã corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie
secþiunea “Mãsuri de precauþie” (pag. 31)
înainte de a acþiona camera foto.
• Aveþi grijã sã nu udaþi camera foto. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redarea sau înregistrarea
corectã a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte sã mai utilizaþi aparatul
(pag. 31).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea ori la pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
8
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastrã sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD. Apariþia
acestor puncte este normalã în procesul
de producþie ºi nu afecteazã în nici un fel
înregistrarea.
• Când energia acumulatorului scade, este
posibil ca lentilele sã nu se mai deplaseaze.
Introduceþi un acunulator încãrcat, apoi
reporniþi aparatul.
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemul de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs. precum ºi
redarea sau montarea cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera dvs.
nu este garantatã de cãtre Sony.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Nu se acordã despãgubiri
pentru deteriorarea conþinutului sau pentru eºuarea
înregistrãrii
Sony nu poate acorda despãgubiri pentru
eºuarea înregistrãrii sau pentru pierderea
datelor cauzate de disfuncþionalitãþi ale camerei digitale, a suportului de înregistrare etc.
Relativ la înregistrãri
Ilustraþiile din acest manual sunt preluate de
la modelul DSC-S750m dacã nu este altfel
menþionat.
Pornire
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încãrcãtor BC-CSK (1)
• Cablu USB dedicat (1)
• Cablu A/V dedicat (1)
• Cablu de alimentare (1)
(nu este furnizat pentru S.U.A ºi Canada)
• Curea de prindere a aparatului (1)
• Acumulator NP-BK1 (1)
• CD-ROM (1) care conþine :
– aplicaþia software Cyber-shot,
– manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook”,
– manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Step-up Guide”
• Manual de instrucþiuni (acest manual)
(1)
Ataºaþi cureaua de prindere a camerei
pentru a evita deteriorarea sa prin cãdere.
Bridã de prindere
9
1 Pregãtirea acumulatorului
Pentru clienþii din S.U.A.
ºi din Canada
Pentru clienþii din afara
Statelor Unite ºi a Canadei
Conector
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
Cablu de alimentare
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
1 Introduceþi acumulatorul în încãrcãtor.
• Acumulatorul trebuie introdus complet, apãsându-l uºor din partea din spate, pânã ce
se aude un clic.
2 Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete.
Indicatorul luminos CHARGE se aprinde ºi începe încãrcarea.
Când indicatorul luminos CHARGE se stinge, încãrcarea se încheie (Încãrcare obiºnuitã).
Este posibil ca indicatorul luminos CHARGE sã se opreascã dacã temperatura mediului
ambiant este în afara intervalului admis (10°C - 30°C), deoarece încãrcatorul trece în
stare de aºteptare.
Durata de încãrcare
Durata de încãrcare
completã
Aprox. 300 min.
Durata de încãrcare
practicã
Aprox. 240 min.
• Tabelul de mai sus, prezintã durata de timp necesarã pentru încãrcarea unui acumulator
complet descãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C. În anumite condiþii sau
circumstanþe încãrcarea poate dura mai mult.
• Consultaþi pag. 26 pentru a afla numãrul de imagini ce pot fi înregistrate.
• Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete uºor accesibilã, din apropiere.
• Încãrcãtorul nu este decuplat de la reþea cât timp este conectat la prizã, chiar dacã indicatorul
luminos CHARGE nu este aprins. Dacã apar probleme în timpul folosirii încãrcãtorului
întrerupeþi imediat alimentarea deconectând ºtecherul de la prizã.
• Când se încheie încãrcarea, decuplaþi cablul de alimentare de la priza de perete ºi scoateþi
acumulatorul din încãrcãtor.
• Proiectat pentru utilizarea cu un acumulator compatibil, marca Sony.
10
2 Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick
Duo” (nu este furnizat)
Capacul compartimentului pentru acumulator /
“Memory Stick Duo”
Introduceþi
cardul
“Memory Stick Duo” cu
partea cu borne orientatã spre ecranul LCD,
pânã ce se aude un clic.
Pârghie de
scoatere a
acumulatorului
Aliniaþi marcajul v al slotului
pentru acumulator cu cel similar
de pe acumulator. Introduceþi
acumulatorul în timp ce apãsaþi
ºi menþineþi apãsatã pârghia de
scoatere a acestuia.
1 Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi unitatea “Memory Stick Duo” (nu este furnizatã).
3 Introduceþi acumulatorul.
4 Închideþi capacul compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
Dacã nu existã nici un “Memory Stick Duo” introdus în aparat
Camera înregistreazã / redã imagini folosind memoria internã (aproximativ 22 MB).
Pentru a afla autonomia rãmasã
Apãsaþi butonul 1 (POWER) pentru a porni aparatul ºi a consulta perioada de autonomie
rãmasã, afiºatã pe ecranul LCD.
Indicatorul energiei
rãmase a
acumulatorului
Semnificaþia
Energia Acumulasimbolului
rãmasã torul este
este
aproape
suficientã. complet
încãrcat.
Acumulatorul este
pe
jumãtate
plin.
Energie scãzutã, înregistrarea / redarea va înceta
curând.
Schimbaþi acumulatorul cu altul complet încãrcat sau
încãrcaþi-l pe acesta. (Indicatorul de
avertizare clipeºte.)
• Poate dura circa un minut pânã ce este afiºatã corect autonomia rãmasã.
• În anumite condiþii ºi circumstanþe, autonomia rãmasã poate sã nu fie corect afiºatã.
• Când porniþi alimentarea pentru prima datã, este afiºatã interfaþa de potrivire a ceasului
(pag. 13).
11
Pentru a scoate acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo”
Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / cardul “Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
Aveþi grijã ca indicatorul luminos de
acces sã nu fie aprins, apoi apãsaþi
unitatea “Memory Stick Duo“ printr-o
singurã miºcare.
Acumulator
Deplasaþi pârghia de scoatere a
acumulatorului.
• Aveþi grijã sã nu scãpaþi acumulatorul din mânã.
• Nu scoateþi acumulatorul sau cardul “Memory Stick Duo” câtã vreme este aprins indicatorul
luminos de acces deoarece datele de pe “Memory Stick Duo” / din memoria internã pot fi
distruse.
12
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
1 Buton POWER
Buton de comandã
Buton z
1 Apãsaþi butonul 1 POWER.
2 Potriviþi ceasul atingând butoanele de pe ecran.
1 Atingeþi formatul dorit de afiºare a datei cu v/V, apoi apãsaþi z.
2 Atingeþi elementul care sã fie reglat cu b/B, apoi stabiliþi valoarea numericã cu v/V
ºi apãsaþi z.
3 Atingeþi [OK] cu B, dupã care apãsaþi z.
• Camera nu beneficiazã de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Folosind “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM (furnizat), puteþi imprima sau stoca imaginile cu datã.
• Miezul nopþii este indicat ca 12:00 AM, iar prânzul apare ca 12:00PM.
Pentru a modifica data ºi ora
Selectaþi [Clock Set] din interfaþa
(Setup) (pag. 21).
Când porniþi alimentarea
• Dacã nu potriviþi ceasul, interfaþa pentru potrivirea ceasului va apãrea ori de câte ori este
pornitã camera.
• Când camera foto este alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi circa trei minute, se
opreºte în mod automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului (Funcþia de oprire
automatã a alimentãrii).
13
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
Buton declanºator
Buton Macro
Buton de Zoom (W/T)
Buton DISP
Comutator de mod
Buton bliþ
Buton de comandã
Sistem de prindere
a trepiedului (jos)
Buton
(dimensiunea imaginii)
Buton pentru
cronometrul
propriu
1 Selectaþi modul dorit cu comutatorul de mod.
Fotografie (modul de reglaj automat) : selectaþi
Film : selectaþi .
.
2 Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând mâinile pe lângã corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul zonei de
focalizare.
3 Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
Fotografie :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat butonul
declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde
clipeºte, se aude un semnal sonor, indicatorul
înceteazã a mai clipi ºi rãmâne aprins.
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
Se aude sunetul emis de obturator.
Indicator AE/AF blocat
Film :
Apãsaþi complet butonul declanºator.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou, complet, butonul declanºator.
14
Comutator de mod / Zoom / Bliþ / Prim-planuri /
Cronometru propriu / Ecran / Dimensiunea imaginilor
Utilizarea comutatorului de mod
Puneþi comutatorul de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei dorite.
Auto Adjustment (Mod de reglaj automat)
Permite înregistrarea simplificatã, aplicând reglaje efectuate automat.
P
Program Auto (Mod automat de înregistrare dupã un program)
Permite înregistrarea cu expunerea stabilitã automat (atât viteza obturatorului, cât ºi
valoarea aperturii). Puteþi selecta diverse reglaje folosind meniul.
Movie (Film)
Sunt înregistrate filme însoþite de sonor.
High Sensitivity (Sensibilitate înaltã)
Vã permite sã fotografiaþi fãrã a folosi bliþul, chiar ºi în condiþii de iluminare slabã.
Soft snap (Modul imagine delicatã)
Vã permite sã înregistraþi chipurile persoanelor în tonuri mai calde
Landscape (Modul peisaj)
Aparatul focalizeazã pe subiecte aflate la distanþã.
Twilight portrait (Modul portret în amurg)
Vã permite sã obþineþi imagini clare ale persoanelor aflate în întuneric, fãrã a pierde
atmosfera nocturnã din jur.
Twilight (Modul amurg)
Vã permite sã înregistraþi scene de noapte, fãrã a pierde atmosfera nocturnã.
Beach (Modul plajã)
Când fotografiaþi pe þãrmul mãrii sau pe malul unui lac, albastrul apei este înregistrat
în culori vii.
Snow (Modul zãpadã )
Sunt fotografiate mai clar scene de iarnã care conþin mult alb.
W/T Utilizarea zoom-ului (mãrire)
Apãsaþi butonul T pentru a mãri imaginea,
respectiv butonul W pentru a anula mãrirea
efectuatã.
Macro (înregistrarea prim
planurilor)
Apãsaþi de mai multe ori b ( ) la butonul
de comandã pânã ce este selectat modul
dorit.
Nici un indicator : Funcþia macro este opritã.
Macro On :
în partea W : circa 5 cm sau mai departe,
în partea T : circa 35 cm sau mai departe
de la partea frontalã a obiectivului.
Bliþ (Selectarea unui mod de
funcþionare a bliþului pentru
fotografiere)
Apãsaþi repetat B ( ) de la butonul de
comandã pânã ce este selectat modul dorit.
Nici un indicator : Bliþ automat
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul
unde se fotografiazã este insuficient
iluminat (Reglaj implicit).
Bliþ forþat ( ) : Pornit
SL Încetinire sincronã : Bliþ forþat pornit
Viteza obturatorului scade în spaþii
întunecate pentru ca fundalul care nu
este luminat de bliþ sã fie înregistrat clar.
: Bliþ forþat oprit
15
Folosirea cronometrului propriu
Apãsaþi în mod repetat V ( ) la butonul de
comandã, pânã ce este selectat modul dorit.
10 sec ( ) : Stabilirea unei întârzieri de 10
secunde cu cronometrul
propriu
2 sec ( ) : Stabilirea unei întârzieri de 2
secunde cu cronometrul
propriu
(Nici un indicator) : Nu este utilizat
cronometrul propriu.
Apãsaþi butonul declanºator, indicatorul
luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi
se aude un semnal sonor pânã ce obturatorul
este acþionat.
Indicator luminos
al cronometrului
propriu
Pentru a modifica dimensiunea
fotografiei
Apãsaþi butonul (dimensiunea imaginii),
apoi apãsaþi v/V pentru a selecta
dimensiunea doritã.
Pentru a opri meniul Image Size
(dimensiunea imaginii), apãsaþi din nou
butonul .
Dimensiune
Informaþii orientative
: 8M
(doar la DSC-S780)
Imprimare pânã la A3
: 7M
(doar la DSC-S750)
Imprimare pânã la A3
: 3:2
Raportul laturilor 3:2
: 5M
Imprimare pânã la A4
: 3M
Imprimare pânã la
13×18cm
: VGA
Pentru E-mail
: 16:9
DISP Schimbarea modului de afiºare
Apãsaþi v ( DISP ) la butonul de comandã.
De fiecare datã când apãsaþi v (DISP)
interfaþa afiºatã comutã între variantele :
Indicatori porniþi
r
Indicatori porniþi*
r
Histogramã pornitã*
r
Indicatori opriþi*
* Luminozitatea ecranului LCD este mãritã.
16
Afiºarea 16:9 HDTV
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
Butonul
(Index) /
Butonul
(mãrirea la redare)
(mãrirea la redare)
Difuzor (lateral)
Terminal
(USB)
• A/V OUT
Buton de comandã
1 Buton
(Redare)
Buton
(ªtergere)
1 Apãsaþi
(Redare).
Dacã apãsaþi butonul B (Redare) când alimentarea este opritã, camera porneºte în
modul redare. Dacã apãsaþi din nou acest buton, se trece în modul înregistrare.
2 Selectaþi o imagine folosind
b / B de la butonul de comandã.
Film :
Apãsaþi z pentru redarea unui film. (Apãsaþi din nou z pentru a opri redarea.)
Pentru rulare rapidã apãsaþi B, iar pentru derulare apãsaþi b. (Apãsaþi din nou z pentru
a reveni la redarea normalã.)
Apãsaþi V pentru afiºarea interfeþei de comandã a volumului, apoi apãsaþi b/B pentru
a regla volumul.
Pentru a ºterge imagini
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi ºi apãsaþi
2 Selectaþi [Delete] cu v, apoi apãsaþi z.
(ªtergere).
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Apãsaþi în timpul prezentãrii unei fotografii.
Pentru a renunþa la mãrire, apãsaþi .
Pentru a stabili zona care sã fie mãritã : v/V/b/B
Pentru a renunþa la mãrirea la redare : z
Pentru a fi afiºatã interfaþa index
Apãsaþi
(Index), apoi selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B. Pentru afiºarea
interfeþei index urmãtoare (precedente), apãsaþi b/B.
Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z.
17
Pentru a ºterge imaginile în modul index
1 Când este afiºatã o interfaþã index, apãsaþi (ªtergere) ºi selectaþi [Select] folosind
secþiunile v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
2 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi folosind butoanele v/V/b/B, apoi apãsaþi
z pentru a apãrea indicatorul
(ªtergere) pe imaginea selectatã.
3 Apãsaþi (ªtergere).
4 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi z.
Pentru a vizualiza imagini pe ecranul TV
Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului A/V dedicat care v-a fost furnizat.
• Aliniaþi marcajul de tip sãgeatã de pe conectorul cablului A/V cu cel triunghiular v aflat
alãturi de mufa A/V OUT ºi conectaþi cablul la camera foto.
Terminal
A/V OUT
(USB) •
Spre mufele de
intrare audio / video
Cablu A/V dedicat (furnizat)
Marcaj sub formã de sãgeatã (în spate)
18
Indicatori de ecran
La fiecare apãsare a butonului v (DISP), interfaþa se modificã (pag. 16).
Când fotografiaþi
Indicatori
STBY REC
P
Semnificaþie
Starea de aºteptare /
înregistrarea unui film
Comutator de
(Selecþia scenei)
mod
Comutator de
(Program Auto)
mod
Modul camera
Modul redare
Când filmaþi
SL
Modul bliþ
Încãrcarea bliþului
S
×1.6 Scala de mãrire
P
Reducerea efectului de
ochi roºii
Claritate
Detecþia feþelor
La redare
Metoda de mãsurare
Modul de culoare
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Protecþie
-
Marcaj pentru imprimare
(DPOF)
1.6
1
Indicatori
Semnificaþie
y
Perioada rãmasã de autonomie
z
Indicator AE/AF blocat
N
Scala de mãrire
Redare
Volum
Mod de înregistrare
Echilibrul de alb
19
4
2
Indicatori
Semnificaþie
Indicatori
Macro
Indicatorul zonei de
autofocalizare
1.0m
101-0012
Avertisment de vibraþii
E
Distanþa prestabilitã de
focalizare
Numãr director-fiºier
Bara de evoluþie a redãrii
Avertisment pentru
acumulator consumat
Conectare PictBridge
+2.0EV
Valoarea expunerii
Numãrul ISO
Metoda de mãsurare
3
Indicatori
Semnificaþie
Semnificaþie
Bliþ
Conectare PictBridge
Dimensiunea imaginii
•
este numai pentru
DSC-S780
•
este numai pentru
DSC-S750
Echilibrul de alb
+
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
Zone de autofocalizare
Director de înregistrare
Schimbarea directorului
101
Director de redare
Capacitatea rãmasã liberã
în memoria internã.
Capacitatea rãmasã a
liberã pe “Memory Stick”.
500
Viteza obturatorului
F2.8
Valoarea aperturii
5
Indicatori
Semnificaþie
Histogramã
0:12
[00:00:40]
Durata înregistrãrii [durata
maximã a înregistrãrii]
12
Numãr rãmas de fotografii
ce mai pot fi înregistrate
125
Viteza obturatorului
Cronometru propriu
F2.8
Valoarea aperturii
Numãrul ISO
+2.0EV
Valoarea expunerii
12/12
Numãr imagine / Numãr de
imagini înregistrate în
directorul selectat
2008 1 1
9:30 AM
Data/ora la care a fost
înregistratã imaginea
redatã
00:00:12
Contor
bB BACK/
Selecteazã imaginile
V Volum
Regleazã volumul
NEXT
Meniu
20
Modificarea reglajelor – Meniu / Reglaje
2 Buton MENU
1 Comutator de mod
3 Buton de comandã
1 Buton
(Redare)
Buton z
1
Înregistrare : porniþi camera foto, apoi reglaþi comutatorul de mod.
Redare : apãsaþi butonul
(Redare).
Elementele disponibile diferã în funcþie de poziþia comutatorului de mod ºi de modul
Înregistrare / Redare ales.
2
3
Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
Selectaþi elementul de meniu dorit folosind secþiunile b/B ale butonului
de comandã.
• Dacã elementul dorit nu este vizibil, menþineþi apãsat b/B pânã ce acesta este afiºat
pe ecran.
• Apãsaþi z dupã ce selectaþi un element în modul Redare.
4
Selectaþi varianta de reglaj doritã folosind V/v.
Varianta de reglaj aleasã de dvs. apare mãritã pe ecran ºi este aplicatã.
5
Apãsaþi MENU pentru ca meniul sã disparã.
Pentru a selecta un element de reglaj (Setup)
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul MENU sau selectaþi
(Reglaj) la pasul 3 dupã care apãsaþi B.
Selectaþi, folosind v/V/b/B, elementul care vreþi sã
fie ajustat, apoi apãsaþi z.
21
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 21
Elemente de meniu
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de modul de lucru (înregistrare / redare)
ales pentru camera foto ºi de poziþia comutatorului de mod la înregistrare. Pe ecran apar
numai elementele disponibile la momentul respectiv.
Meniul de înregistrare
Face Detection
(Detecþia Feþelor)
Detecteazã figurile subiectelor ºi ajusteazã
focalizarea etc.
COLOR (Modul culoare)
Modificã vivacitatea imaginii sau adaugã efecte
speciale.
EV
9 (Focalizare)
(Metoda de mãsurare)
Ajusteazã expunerea.
Schimbã metoda de focalizare.
Stabileºte metoda de mãsurare.
WB (Echilibrul de alb)
Ajusteazã tonurile de culoare.
ISO (Sensibilitate)
Selecteazã sensibilitatea luminoasã.
Mode (Modul înregistrare)
Selecteazã metoda de înregistrare continuã.
± (Nivelul bliþului)
Ajusteazã cantitatea de luminã emisã de bliþ.
(Claritate)
Ajusteazã claritatea imaginii.
(Reglaje)
Modificã elementele de reglaj.
Meniul de vizualizare
(Director)
- (Protecþie)
Previne ºtergerea accidentalã a imaginilor.
DPOF (Marcaj de imprimare)
Adaugã marcaje pentru ordinea de imprimare.
(Imprimare)
Imprimã fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge.
(Succesiune imagini)
Este redatã o serie de imagini.
(Redimensionare)
Modificã dimensiunea imaginilor înregistrate.
(Rotire)
Rotirea fotografiilor.
(Reglaje)
Modificã elementele de reglaj.
Trimming (Pãstrare zonã mãritã)
22
Selecteazã directorul de vizualizare a imaginilor.
Este înregistratã o imagine mãritã (Opþiune
disponibilã numai pentru mãrirea la redare).
Elemente de reglaj
Camera
Digital Zoom (Mãrire digitalã)
Selecteazã modul de mãrire digitalã.
Function Guide
(Ghidul funcþiilor)
Afiºeazã descrierea funcþiilor când acþionaþi
camera.
Red Eye Reduction
Regleazã funcþia de diminuare a efectului de ochi
(Reducerea efectului de ochi roºii) roºii.
Auto Review (Reluare automatã) Aºeazã imaginea înregistratã pe ecran pentru
circa douã secunde, imediat dupã fotografiere.
Internal Memory Tool
Format (Formatare)
Formateazã memoria internã.
Memory Stick Tool
Format (Formatare)
Formateazã memoria “Memory Stick Duo”.
Create REC. Folder
(Creare director înregistrare)
Este creat un director pe “Memory Stick Duo”
destinat înregistrãrii imaginilor.
Change REC. Folder
(Schimbare director înregistrare)
Modificã directorul curent folosit pentru înregistrarea
imaginilor.
Copy (Copiere)
Copiazã toate imaginile din memoria internã pe un
“Memory Stick Duo”.
Setup 1
Beep (Semnal sonor)
Language (Limbã)
Initialize (Iniþializare)
Alege sunetul care sã fie emis la acþionarea
camerei.
Este aleasã limba care sã fie utilizatã la afiºarea
elementelor de meniu, a avertismentelor ºi a
mesajelor.
Reglajele sunt iniþializate, revenind la variantele
stabilite implicit.
Setup 2
USB Connect
(Conectare USB)
Selecteazã modul USB care sã fie utilizat când este
conectatã camera la un calculator sau la o
imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge
prin intermediul cablului USB dedicat.
Video Out
(Ieºire video)
Stabileºte semnalul video de ieºire în funcþie de
sistemul TV color al echipamentului video conectat.
Clock Set (Potrivirea ceasului) Este stabilitã data ºi ora exactã.
23
Utilizarea calculatorului
Puteþi vizualiza cu ajutorul unui calculator imaginile înregistrate cu camera digitalã. Aveþi
totodatã posibilitatea de a utiliza fotografiile ºi filmele înregistrate de camerã, mai mult ca
oricând, beneficiind de aplicaþiile software. Pentru detalii, consultaþi Manualul de instrucþiuni
“Cyber-shot Handbook” de pe discul CD-ROM (furnizat).
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB
ºi cu aplicaþia software (furnizatã)
Pentru utilizatorii de
Windows
Conexiune USB
Pentru utilizatorii de
Macintosh
Windows 2000 Professional
Mac SO 9.1 / 9.2 / Mac
SP4, Windows XP* SP2
Windows Vista*
SO X (v 10.1 ÷10.4 )
Windows 2000 Professional Nu este compatibil
Aplicaþia software
SP4, Windows XP* SP2
“Picture Motion Browser”
Windows Vista*
* Nu sunt acceptate ediþia pe 64 biþi ºi cea Starter.
• Calculatorul dvs. trebuie sa aibã preinstalat unul dintre sistemele de operare mai sus
menþionate. Nu sunt acceptate actualizãri ale sistemelor de operare.
• Dacã sistemul dvs. de operare nu acceptã conexiuni USB, copiaþi imaginile pe un card
“Memory Stick Duo” introdus în slotul Memory Stick al calculatorului sau folosiþi un
dispozitiv “Memory Stick Reader / Writer” achiziþionat din comerþ.
• Pentru mai multe detalii legate de mediul de operare pentru aplicaþia software “Picture
Motion Browser”, consultaþi Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”.
24
Consultarea Manualului de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook”
Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook” de pe discul CD-ROM (furnizat)
explicã în detaliu modul de utilizare al camerei
foto. Pentru a putea consulta acest manual,
este necesarã instalarea programului Adobe
Reader.
Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul
pe calculator fiºierul “Handbook.pdf”
stocat în directorul [GB].
CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru
CD-ROM .
Apare interfaþa de mai jos :
CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru
CD-ROM.
2 Selectaþi directorul “Handbook” ºi copiaþi
3 Dupã ce se încheie copierea, faceþi dublu
clic pe “Handbook.pdf”.
Când faceþi clic pe butonul [Cyber-shot
Handbook], apare interfaþa de copiere
“Cyber-shot Handbook”.
2 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a copia.
• Când instalaþi “Cyber-shot Handbook”,
va fi instalat în mod automat ºi “Cybershot Step-up Guide”.
3 Dupã ce se încheie instalarea, faceþi dublu
clic pe trimiterea directã (shortcut) creatã
pe desktop.
25
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi
capacitatea memoriei
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de
imagini ce pot fi înregistrate / vizualizate
Numerele din tabelele urmãtoare sunt
estimate în condiþiile în care acumulatorul
furnizat este complet încãrcat, iar aparatul
este folosit când temperatura mediului
ambiant este de 25°C. Aproximarea
numãrului de imagini ce pot fi înregistrate
sau redate þine cont de necesitatea
schimbãrii unitãþii de memorie “Memory Stick
Duo”.
Este posibil ca, în realitate, numerele sã fie
mai mici decât cele indicate în tabele, în
funcþie de condiþiile de folosire a camerei.
La înregistrarea fotografiilor
Durata de viatã
acumulator (min.)
DSC-S780
aprox. 135
DSC-S750
aprox. 140
Nr. de imagini
aprox. 270
aprox. 280
• Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– dacã pentru [Face Detection] este aleasã
varianta [Off],
– când se înregistreazã o imagine la fiecare
30 sec,
– când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei,
– când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze,
– când se porneºte ºi se opreºte aparatul
o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging
Products Association).
• Autonomia acumulatorului / numãrul de
imagini înregistrate nu se modificã
indiferent de dimensiunea imaginii.
26
La vizualizarea fotografiilor
Durata de viatã
acumulator (min.)
DSC-S780
aprox. 360
DSC-S750
aprox. 400
Nr. de imagini
aprox. 7200
aprox. 8000
• Vizionarea, pe rând, a câte unei singure
imagini, la intervale de 3 secunde.
Note legate de acumulator
• Energia acumulatorului scade pe mãsurã
ce creºte numãrul de utilizãri, precum ºi
odatã cu trecerea timpului.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate /
vizualizate ºi durata de funcþionare a
acumulatorului descreºte în urmãtoarele
condiþii :
– la temperaturi scãzute ale mediului
înconjurãtor,
– când folosiþi frecvent bliþul,
– dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– dacã este utilizatã frecvent funcþia de
mãrire,
– dacã iluminarea ecranului LCD este
puternicã,
– dacã energia acumulatorului este
scãzutã,
– dacã este activatã funcþia Face
Detection (Detecþia feþelor) (fiind
aleasã varianta [On]).
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate
Numãrul de fotografii ºi durata de timp în cazul filmelor pot varia în funcþie de condiþiile de
înregistrare ºi de suportul de înregistrare.
• Deºi capacitatea de suportului dvs. de înregistrare este aceeaºi cu cea indicatã în tabelul
de mai jos, numãrul de fotografii, durata filmelor poate diferi.
• Pentru detalii legate de dimensiunea imaginilor, consultaþi pagina 16.
Numãrul aproximativ de fotografii
Capacitate
Dimensiune
Memorie
internã
-în numãr de imagini-
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
cca.
22 MB
• Numãrul de imagini din tabel este valabil când pentru [Mode] este aleasã varianta [Normal].
• Dacã numãrul rãmas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este
afiºatã indicaþia “>9999”.
• Imaginile pot fi redimensionate ulterior ([Resize], pagina 22).
• Dacã o imagine a fost înregistratã cu un model anterior de camerã digitalã marca Sony ºi
apoi este redatã de aceast aparat foto, este posibil ca ea sã nu aparã la dimensiunea realã.
27
Durata aproximativã de înregistrare a filmelor
Numerele care apar în tabelul de mai jos indicã durata maximã aproximativã obþinutã prin
însumarea duratelor tuturor filmelor. Perioada maximã de timp cât puteþi înregistra în mod
continuu este de circa 10 minute.
-Unitãþi de mãsurã : ore:minute:secundeCapacitate Memorie
internã
cca.
22 MB
Dimensiune
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
• Raportul laturilor imaginilor de film (cadrelor) este de 320 × 240.
28
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate în continuare ºi consultaþi
Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” (pdf).
2 Scoateþi acumulatorul ºi introduceþi-l din nou dupã circa un
minut, apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (pagina 23).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei foto digitale la un centru de service
pentru a fi reparatã, vã daþi implicit acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne ºi al
fiºierelor de muzicã.
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaþi corect acumulatorul astfel încât sã împingã pârghia de eliberare a acumulatorului
(pag. 11).
Nu puteþi porni camera.
• Dupã montarea acumulatorului în aparat, poate fi necesarã o scurtã perioadã de timp
pânã ce camera poate fi acþionatã.
• Montaþi corect acumulatorul (pag. 11).
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 10).
• Acumulatorul este complet uzat. Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
• Folosiþi tipul de acumulator recomandat.
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aceasta se va opri
automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului. Reporniþi camera (pag. 13).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu un altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încãrcat.
• Nu se poate încãrca acumulatorul folosind adaptorul de reþea (nu este furnizat).
29
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase este incorect.
• Acest fenomen apare dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã.
• Indicaþia privind perioada de timp rãmasã diferã de cea realã. Descãrcaþi complet ºi apoi
încãrcaþi complet acumulatorul pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 10).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu altul nou.
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne ºi a cardului “Memory Stick Duo” (pag. 27
- 28). Dacã acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 17).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada cât se încarcã bliþul.
• Când fotografiaþi, puneþi comutatorul de mod în altã poziþie decât .
• Puneþi comutatorul de mod în poziþia , când înregistraþi filme.
Când înregistraþi un subiect luminos, apar dungi verticale în imagine.
• Apare fenomenul de difuzie, ºi în imagine apar dungi de culoare albã, neagrã, roºie sau
purpurie. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
(redare) (pag. 17).
• Apãsaþi butonul
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantatã de cãtre Sony redarea unei imagini cu aceastã camerã foto dacã
fiºierul ce o conþine a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã
cu alt model de camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB.
30
Mãsuri de precauþie
x Nu utilizaþi / pãstraþi aparatul
în urmãtoarele feluri de locuri
• Unde temperatura este foarte mare, foarte
scãzutã sau unde umiditate este ridicatã.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maºinã
parcatã la soare, este posibil sã se
deformeze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei ºi astfel pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor mecanice.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip.
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto. Acestea
pot genera disfuncþionalitãþi, care uneori
nu pot fi remediate.
x La transport
Nu vã aºezaþi pe un scaun sau în alt loc
având camera în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau al fustei, deoarece camera
se poate deteriora.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea suprafeþei camerei.
ªtergeþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã.
Deoarece finisajul sau carcasa se pot
deteriora, la curãþare nu folosiþi urmãtoarele:
• substanþe chimice cum ar fi tinerul, benzina,
alcoolul, insecticide, substanþe de
protecþie solarã sau oricare altele,
• nu atingeþi aparatul având pe mâini
substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu adeziv sau
cu vinil.
x În legãturã cu temperaturile de
funcþionare
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C.
Nu este recomandatã fotografierea în locuri
cu temperaturi extrem de ridicate sau de
scãzute, care nu se încadreazã în intervalul
indicat mai sus.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, este posibil ca umezeala
sã condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncþionalitãþi aparatului.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentilele, imaginile
nu vor fi clare.
x Despre bateria reîncãrcabilã
din interiorul aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în
mod continuu atât timp cât folosiþi camera.
Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe
perioade scurte de timp, bateria se va
descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc
aparatul aproximativ o lunã, aceasta se va
descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
respectiva baterie este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei interne
Introduceþi în aparat un acumulator încãrcat
cu suficientã energie ºi lãsaþi camera timp
de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea
opritã.
31
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
• DSC-S780 :
7,18 mm (tip 1/2.5) CCD color
Filtru pentru culori primare
• DSC-S750 :
7,20 mm (tip 1/2.5) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
• DSC-S780 :
cca. 8.286.624 pixeli
• DSC-S750 :
cca. 7.410.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
• DSC-S780 :
cca. 8.083.560 pixeli
• DSC-S750 :
cca. 7.201.000 pixeli
Lentile : obiectiv ce mãreºte de 3×
f = între 5,8 ºi 17,4 mm
(între 35 - 105 mm la conversia
în camerã foto de 35 mm)
F2,8 (W) ÷ 4,8 (T)
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automatã,
• Selecþia scenei - 7 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent - fluorescent,
• Incandescent - incandescent,
• Flash - bliþ.
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
• Fotografii : Exif Ver. 2.21, compatibil
JPEG, compatibil DPOF
• Filme: AVI (JPEG animat)
Mediu de înregistrare
• Memorie internã (aprox. 22 MB)
• “Memory Stick Duo”
Bliþ :
Distanþa recomandatã (când
pentru sensibilitatea ISO este
aleasã varianta Auto) :
W : între 0,5 ºi 3,5 m
T : între 0,5 ºi 2,0 m
32
[Conectori de intrare ºi de ieºire]
Terminal
(USB) • A/V OUT :
Comunicaþie Video, Audio (mono), USB
Comunicaþie USB :
USB de mare vitezã (compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit: 6,2 cm (tip 2,5) drive TFT
Numãrul total de puncte
153.600 (640×240) puncte
[Alimentare, caracteristici
generale]
Alimentare :
Acumulator NP-BK1 ; 3,6 V
Adaptor de reþea AC-LS5K
(nu este furnizat) ; 4,2 V
Consum de putere (la înregistrare) :
• DSC-S780 :
1,3 W
• DSC-S750 :
1,2 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
cca. 90,8 × 56,0 × 26,5 mm
(L/Î/A, exclusiv zonele proeminente).
Masa :
cca. 150 g (inclusiv acumulatorul NP-BK1
ºi cureaua de prindere etc.)
Microfon :
Monofonic
Difuzor :
Monofonic
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge :
Compatibil.
x Încãrcãtor pentru
acumulator tip BC-CSK
Cerinþe privind alimentarea :
curent alternativ, tensiune între 100V ºi
240V, frecvenþã 50/60 Hz, putere 2,2 W
Tensiune / curent la ieºire :
4,2 V curent continuu ; 0,33 A
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
aprox. : 62 × 24 × 91 mm (L/Î/A)
Masa : cca. 75 g
x Acumulator NP-BK1
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximã :
4,2 V curent continuu
Tensiune nominalã :
3,6 V curent continuu
Tensiune maximã la încãrcare :
4,2 V curent continuu
Intensitatea maximã a curentului la
încãrcare :
1,4 A
Capacitate :
3,4 Wh (970 mAh)
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
Mãrci înregistrate
•
, “Cyber-shot” sunt mãrci de comerþ a Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
, precum ºi “MagicGate”,
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista ºi DirectX sunt mãrci comerciale înregistrate sau
mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt mãrci comerciale
sau mãrci înregistrate ale Apple Inc.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Adobe ºi Reader sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite ºi / sau în alte þãri.
• În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mãrci
comerciale înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare, în acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
33
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor.
http://www.sony.ro
34
Download PDF

advertising