Sony | DSC-S90 | Sony DSC-S90 Instrucţiuni de utilizare

Camerã foto
Cyber-shot
Manual de instrucþiuni
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie manualul cu instrucþiuni
de folosire, dupã care sã pãstraþi
documentaþia pentru a o putea consulta
ulterior.
Pornire
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt plasate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Utilizarea Interfeþei de reglaje
Numãr model DSC-S60/S80/ST80/S90
Utilizarea meniului
Utilizarea calculatorului
Imprimarea imaginilor statice
Numãr serial _________________
Conectarea camerei la televizor
Soluþionarea defecþiunilor
Informaþii suplimentare
Index
DSC-S60/S80/ST80/S90
© 2005 Sony Corporation
1
Informaþii de reglementare
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile, nu expuneþi
aparatul la ploaie sau
umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-S60
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16450 W. Bernardo Dr.
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Acest simbol este marcat
pentru
a
atenþiona
utilizatorul asupra prezenþei,
în interiorul aparatului, a
unor zone neizolate în care
existã
“tensiuni
periculoase”, suficient de
mari pentru a reprezenta un
pericol de electrocutare
pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru
a
atenþiona
utilizatorul asupra prezenþei
unor instrucþiuni importante
de folosire sau de întreþinere
în documentaþia care
însoþeºte aparatul.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
2
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-S90
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16450 W. Bernardo Dr.
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual poate conduce la
imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice. Acest echipament
genereazã, foloseºte ºi poate radia energie
cu frecvenþã radio, iar în cazul în care nu
este instalat ºi folosit conform instrucþiunilor
poate cauza interferenþe dãunãtoare pentru
sistemul de radiocomunicaþii. Totuºi, nu
existã nici o garanþie cã nu vor apãrea
interferenþe cu unele instalaþii. Dacã acest
aparat cauzeazã interferenþe cu recepþia radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea
sau pornirea echipamentului, utilizatorul
este sfãtuit sã încerce eliminarea acestor
interferenþe prin una dintre urmãtoarele
mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Pentru clienþii din S.U.A. ºi din
Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU NICHEL - METAL HIDRID
Acumulatoarele (bateriile)
cu Nichel - Metal Hidrid
sunt reciclabile.
Puteþi ajuta la protejarea mediului
înconjurãtor returnând bateriile la punctele
de colectare ºi la locurile de reciclare cele
mai apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
bateriilor-acumulator, apelaþi la numãrul
gratuit:
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
internet:
http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu NichelMetal Hidrid defecte sau din care curge
lichid.
În atenþia clienþilor din
Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri (9,8 feet).
Notã pentru clienþii din
Marea Britanie
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o siguranþã care prezintã
aceleaºi caracteristici ºi care este aprobatã
de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcatã
cu semnele sau ).
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB, etc.).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
3
Note privind utilizarea camerei foto
Tipuri de “Memory Stick” ce
pot fi utilizate (nu sunt furnizate)
Suportul de înregistrare IC utilizat de aceastã
camerã foto este “Memory Stick”. Existã
douã tipuri de “Memory Stick”.
• “Memory Stick” : care se foloseºte
introducându-se direct în camera foto.
• “Memory Stick Duo” : care se utilizeazã
introducându-se în prealabil într-un
Adaptor Memory Stick Duo
Adaptor Memory Stick Duo
• Pentru detalii legate de “Memory Stick”,
consultaþi ºi pagina 108.
Note privind acumulatoarele
Nichel - Metal Hidrid
• Încãrcaþi ambele acumulatoare Ni - MH care
v-au fost furnizate, înainte de a utiliza
camera foto pentru prima datã. (T pasul
1 la pagina 11).
• Bateriile pot fi încãrcate chiar dacã nu sunt
complet consumate. De asemenea, puteþi
utiliza bateriile chiar dacã nu sunt complet
încãrcate, folosind capacitatea parþialã a
acestora, indiferent cât este.
• Dacã intenþionaþi sã nu utilizaþi
acumulatoarele o perioadã mai lungã de
timp, consumaþi-le complet energia, apoi
depozitaþi-le într-un loc uscat ºi rãcoros
pentru a menþine funcþiile bateriilor (pagina
110).
• Pentru detalii legate de bateriile pe care le
puteþi utiliza, consultaþi pagina 110.
4
Note privind acumulatorul tip
NP-NH25 (furnizat numai cu
DSC-ST80)
• Consultaþi manualul de utilizare al Staþiei
Cyber-shot.
Lentilele Carl Zeiss
Aceastã camerã foto este echipatã cu lentile
Carl Zeiss care sunt capabile sã reproducã
imagini clare cu contrast excelent.
Lentilele acestui aparat au fost produse în
sistemul de asigurare a calitãþii atestat de
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele
de calitate ale Carl Zeiss din Germania.
Nu se acordã despãgubiri
pentru conþinutul înregistrãrii
• Nu se acordã despãgubiri în cazul în care
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile
din cauza camerei digitale sau a suportului
de înregistrare, etc.
Recomandare de realizare a
unei copii de siguranþã a
memoriei interne
• În cazul în care opriþi alimentarea deschizând
capacul compartimentului pentru baterii/
”Memory Stick” etc., atunci când
indicatorul luminos de acces este aprins,
este posibil ca datele din memoria internã
sã se deterioreze. Aveþi grijã sã realizaþi o
copie de siguranþã a acestor date pentru a
evita riscul pierderii lor. Pentru detalii legate
de realizarea unei astfel de copii de siguranþã
a datelor, consultaþi paginile 38, 73.
Note privind înregistrarea/
redarea
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie secþiunea
“Mãsuri de precauþie” (pagina 113) înainte
de a acþiona camera foto.
• Înainte de a înregistra evenimente unicat,
vã recomandãm sã realizaþi înregistrãri de
probã pentru a vã asigura cã aparatul
funcþioneazã corect.
• Aveþi grijã sã nu udaþi camera foto. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece vã
poate fi afectatã ireversibil vederea sau
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redate sau înregistrarea corectã
a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte sã mai utilizaþi aparatul
(pagina 113).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea sau pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
Ecran LCD, vizor LCD (numai
pentru modelele ce dispun de
un vizor LCD) ºi lentile
• Ecranul LCD, ºi vizorul LCD sunt produse
printr-o tehnologie de foarte mare precizie
astfel încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali.
Totuºi, este posibil ca unele puncte
minuscule negre ºi/sau luminoase (de
culoare albã, roºie, albastru sau verde) sã
aparã constant pe ecranul LCD sau în
vizor. Apariþia acestor puncte este normalã
în procesul de producþie ºi nu afecteazã
în nici un fel înregistrarea.
• Aveþi grijã când aºezaþi camera lângã o
fereastrã sau afarã. Expunerea ecranului
LCD, a vizorului sau a lentilelor la luminã
solarã directã o perioadã îndelungatã,
poate genera disfuncþionalitãþi.
• Nu apãsaþi puternic ecranul LCD. Ecranul
se poate decolora ºi pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Este posibil ca imaginile sã lase urme pe
ecranul LCD atunci când vã aflaþi în spaþii
cu temperaturã scãzutã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Camera este echipatã cu lentile sensibile.
Aveþi grijã sã nu ciocniþi lentilele ºi nici sã
nu le aplicaþi o forþã prea mare.
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemului de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs. precum ºi
redarea sau montarea cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera dvs.
nu este garantatã.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Imaginile folosite în acest
manual
Fotografiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt imagini reproduse ºi nu imagini
reale filmate cu aceastã camerã foto.
Despre ilustraþii
Ilustraþiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt ale modelului DSC-S60, în cazul
în care nu este menþionat alt model.
5
Pentru utilizarea optimã a camerei foto
Pregãtirea camerei ºi înregistrarea în modul de reglare automatã
Citiþi mai întâi aceastã secþiune
Verificarea accesoriilor furnizate
1 Pregãtirea acumulatorului
2 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
3 Introducerea unui “Memory Stick” (nefurnizat)
4 Selectarea dimensiunii imaginii
5 Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul
automat de reglaj); Înregistrarea imaginilor
statice (Selecþia Scenei)
6 Vizualizarea imaginilor / ªtergerea imaginilor
Familiarizarea cu camera foto
• Înregistraþi imaginile folosind reglajele dumneavoastrã
preferate (Înregistrare automatã dupã un program /
Înregistrarea manualã)
T pagina 41
• Beneficiaþi de diverse modalitãþi de înregistrare / redare
cu ajutorul meniului
T pagina 44
• Modificarea reglajelor stabilite din oficiu
T pagina 60
Conectarea camerei foto la calculator sau la imprimantã
• Copiaþi imaginile pe un calculator ºi bucuraþi-vã de
plãcerea de a realiza montaje în diferite moduri
T pagina 71
• Imprimaþi imaginile conectând camera direct la
imprimantã (numai pentru imprimante care acceptã
standardul PictBridge)
T pagina 85
6
Cuprins
Note privind utilizarea camerei foto ................................................ 4
Folosirea camerei
Citiþi mai întâi aceastã secþiune .................................................... 10
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune ............... 25
Focalizare – Focalizarea cu succes asupra unui subiect .............................. 25
Expunere – Reglarea intensitãþii luminoase .................................................. 26
Culoare – În legãturã cu efectele iluminãrii .................................................... 28
Calitate – În legãturã cu “dimensiunea imaginii” ºi “calitatea imaginii” ........... 28
Identificarea pãrþilor...................................................................... 30
Indicatori de ecran........................................................................ 32
Modificarea interfeþei de ecran ..................................................... 36
Numãrul de imagini statice ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate . 37
Dacã nu aveþi o unitate “Memory Stick”
(Înregistrarea în memoria internã) ............................................. 38
Durata de funcþionare a bateriilor ºi numãrul de imagini
ce pot fi înregistrate/redate ....................................................... 39
Utilizarea selectorului rotativ de mod ............................................ 41
Selecþia Scenei ........................................................................ 42
Folosirea meniului
Utilizarea elementelor meniului .................................................. 44
Elementele meniului ................................................................... 45
Meniul de înregistrare ................................................................... 46
(Expunere)
9 (Focalizare)
(Metoda de mãsurare)
WB (Echilibrul de alb)
ISO
(P. Calitate)
MODE (Modul înregistrare)
(Interval)
± (Nivelul bliþului)
PFX (P.Effect)
(Saturaþie)
(Contrast)
(Claritate)
(Reglaje)
7
Meniul pentru vizualizare ............................................................... 53
(Director)
- (Protejare)
DPOF
(Imprimare)
(Succesiune de imagini)
(Redimensionare)
(Rotire)
(Secþionare)
(Reglaje)
Trimming (Pãstrarea zonei mãrite)
Folosirea interfeþei de reglaje
Utilizarea elementelor de reglaj .................................................. 60
Camera 1 ............................................................................... 61
Modul de focalizare automatã (AF)
Mãrire digitalã
Data / Ora
Reducerea efectului de ochi roºii
Iluminarea AF
Reluarea automatã
Camera 2 ............................................................................... 64
Simboluri mãrite
Internal Memory Tool ................................................................ 65
Formatare
Memory Stick Tool ................................................................... 66
Formatare
Crearea directorului de înregistrare
Modificarea directorului de înregistrare
Copie
Setup 1 ................................................................................... 68
Iluminarea din spate a ecranului LCD
Semnal sonor
Limbã
Iniþializare
Setup 2 .................................................................................... 69
Numãrul fiºierului
Conectare USB
Ieºire Video
Potrivirea ceasului
8
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows ................................................ 71
Copierea imaginilor pe calculator ................................................. 73
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate pe un calculator
(folosind o unitate de memorie “Memory Stick”) ....................... 80
Utilizarea aplicaþiilor software furnizate ......................................... 81
Utilizarea unui calculator Macintosh .............................................. 82
Imprimarea imaginilor statice
Imprimarea imaginile statice ........................................................ 85
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge 86
Imprimarea imaginilor la un magazin specializat ........................... 89
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor ................................................ 91
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ............................................................. 93
Indicatori ºi mesaje de avertizare ............................................... 104
Informaþii suplimentare
În legãturã cu unitatea “Memory Stick” ........................................ 108
În legãturã cu încãrcãtorul pentru baterii. Informaþii despre baterii 110
Mãsuri de precauþie ................................................................... 113
Specificaþii ................................................................................. 114
Index ................................................................................. 116
9
Citiþi mai întâi aceastã secþiune
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încãrcãtor tip BC-CS2A/CS2B pentru
bateriile Ni-MH (1)
Cablu de alimentare (1)
(DSC-S90/S80)
• Cablu USB, A/V multifuncþional (1)
(DSC-S90/S80/S60)
• Baterii Nichel-Metal Hidrid tip HR6
(mãrimea AA) (2) (DSC-S90/S80),
Baterii alcaline R6 (mãrimea AA)
(2) (DSC-S60)
• Cutie pentru baterii (1) (DSC-S90/
S80)
• Staþie Cyber-shot (DSC-ST80)
- Staþie Cyber-shot CSS-SA (1)
- Cablu de conectare A/V (1)
- Cablu USB (1)
- Adaptor de reþea AC-LS5 (1)
- Cablu de alimentare (1)
- Acumulator (NP-NH25) (1)
- Manual de instrucþiuni pentru
Staþia Cyber-shot (1)
• Curea de prindere a aparatului(1)
Nu este furnizatã unitatea de memorie
“Memory Stick”
Camera are propria sa memorie internã
(32 MB), însã se recomandã achiziþionarea
unei unitãþi de memorie “Memory Stick”.
• CD-ROM (care conþine aplicaþiile
software Cyber-shot) (1)
• Manual de instrucþiuni (acest
manual) (1)
Note înainte de utilizare
• Încãrcaþi bateriile furnizate înainte de a
utiliza camera foto pentru prima datã.
(Numai pentru DSC-S90/S80/ST80)
• Camera este un instrument de precizie. Aveþi
grijã sã nu loviþi lentilele sau ecranul LCD ºi
nici sã nu aplicaþi forþe mari asupra lor. Ataºaþi
cureaua de prindere a camerei pentru a evita
deteriorarea sa prin cãdere, etc.
Bridã
prindere
de
Informaþii suplimentare în legãturã cu acest produs precum ºi rãspunsuri
la întrebãrile cele mai frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã de internet
destinatã clienþilor. http://www.sony.net/
10
1
Pregãtirea bateriilor
Pentru modelul DSC-ST80 consultaþi manualul “Staþia Cyber-shot”.
1 Introduceþi bateriilor.
Numai pentru
DSC-S90/S80
Respectaþi polaritatea 3/# ºi
introduceþi bateriile în aparat
3 Spre o prizã de perete
Încãrcãtor pentru
baterii
Indicator luminos
pentru înregistrare
Aprins : se încarcã
Oprit : încãrcare încheiatã
(scoateþi bateriile)
Cablu de
alimentare
2 Conectaþi cablul de alimentare.
• Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete uºor accesibilã din apropiere.
• Încãrcãtorul de baterii nu este decuplat de la sursa de alimentare cu energie cât timp este
cuplatã la prizã, chiar dacã indicatorul luminos CHARGE nu este aprins. Dacã apar probleme
în timpul folosirii încãrcãtorului întrerupeþi imediat alimentarea deconectând ºtecherul de
la prizã.
• Când se încheie încãrcarea, decuplaþi cablul de alimentare de la priza de perete ºi scoateþi
bateriile Nichel-Metal Hidrid.
Baterii nichel - metal hidrid
Durata încãrcãrii
NH-AA-DA × 2 (furnizate cu DSC-S90/S80)
cca. 6 ore
• Durata de timp, exprimatã în ore, necesarã pentru încãrcarea unor baterii Nichel-Metal
Hidrid complet descãrcate, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F). În anumite
condiþii sau circumstanþe încãrcarea poate dura mai mult.
• Indicatorul luminos CHARGE poate rãmâne aprins mai mult de ºase ore, fãrã ca aceasta sã
reprezinte o disfuncþionalitate.
4 Introduceþi bateriile în aparat.
Partea
de jos
Deschideþi capacul în
timp ce apãsaþi OPEN.
Respectaþi 3/# ºi introduceþi bateriile.
11
Baterii disponibile
Puteþi utiliza baterii (acumulatoare) Nichel-Metal Hidrid tip HR 15/51:HR6 (mãrimea AA)/
baterii alcaline R6 (mãrimea AA) / acumulator NP-NH25 / Baterii Oxy Nichel Primary ZR6
(mãrimea AA).
T (pagina 110)
Utilizarea adaptorului de reþea
Puteþi conecta camera foto cu ajutorul unui adaptor de reþea AC-LS5K (care nu este furnizat).
T (pagina 31). Consultaþi ºi documentaþia care însoþeºte adaptorul de reþea.
Pentru a verifica perioada de autonomie rãmasã
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni aparatul ºi a putea vedea ora pe ecranul LCD.
• Este posibil ca în anumite situaþii
Indicatorul
Semnificaþia
aceastã informaþie sã nu fie corectã .
perioadei de
simbolului
• Când utilizaþi baterii alcaline / baterii
autonomie
Oxy Nichel Primary, este posibil ca
Suficientã energie rãmasã.
indicatorul perioadei de autonomie
rãmase sã nu prezinte informaþii
Bateria este încãrcatã pe
corecte.
jumãtate.
•
Când
este utilizat adaptorul de reþea
Bateria este aproape
(care
nu este furnizat), informaþiile
descãrcatã, înregistrarea /
legate
de perioada de autonomie nu
redarea va înceta curând.
sunt afiºate.
Schimbaþi bateriile cu
altele complet încãrcate
sau încãrcaþi bateriile
(acumulatoarele) folosite.
(Indicatorul
de
avertisment clipeºte).
Pentru a scoate bateriile din aparat
Þineþi camera cu capacul care acoperã compartimentul pentru baterii în sus, deschideþi-l ºi
scoateþi bateriile. Aveþi grijã sã nu scãpaþi bateriile pe jos.
Pentru a utiliza camera foto în strãinãtate – Surse de alimentare
Puteþi folosi camera foto, încãrcãtorul (furnizat cu DSC-S90/S80) ºi adaptorul de reþea (care
nu este furnizat) în orice þarã sau regiune unde tensiune de alimentare din reþeaua localã este
alternativã ºi are valori cuprinse între 100 V ºi 240 V, iar frecvenþa este de 50/60 Hz. Folosiþi
un adaptor pentru ºtecher achiziþionat din comerþ [a] dacã este necesar, în funcþie de modelul
de prizã [b].
• Nu folosiþi un transformator electric
(convertor portabil) deoarece poate cauza
disfuncþionalitãþi.
12
2
Pornirea camerei / potrivirea ceasului
Selectaþi
.
Apãsaþi butonul POWER.
Indicator luminos
Potrivirea ceasului folosind butonul de
comandã.
1 Selectaþi formatul dorit de afiºare a datei apãsând zonele
v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
2 Selectaþi fiecare element cu ajutorul b/B ºi stabiliþi valoarea
numericã folosind zonele v/V ale butonului de comandã,
apoi apãsaþi z.
3 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi z.
• Pentru a renunþa, selectaþi [Cancel] ºi apãsaþi z.
13
Pentru a modifica data ºi ora
Selectaþi [Clock Set] din interfaþa
anterior. T (pagina 70)
(Setup) ºi executaþi procedura de la pasul 3 prezentat
În legãturã cu interfaþa pentru ceas
• Dacã la Pasul 3-1aþi selectat [D/M/Y], potriviþi ora într-un ciclu de 24 de ore.
• 12:00 AM reprezintã miezul nopþii, iar 12:00 PM este la prânz.
Când porniþi alimentarea
• Dacã nu potriviþi ceasul, interfaþa pentru Potrivirea ceasului va apãrea ori de câte ori este
pornitã camera.
• Nu atingeþi zona lentilelor deoarece capacul se deschide, iar sistemul de lentile se extinde.
Totodatã nu lãsaþi mult timp camera cu sistemul de lentile extins dacã alimentarea este
opritã deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Interfaþa de mai jos este afiºatã când camera este pornitã pa doua oarã sau ulterior.
Pentru a opri alimentarea
Apãsaþi din nou butonul POWER.
• Când camera foto este alimentatã de la baterii ºi nu o folosiþi o perioadã mai lungã de timp,
aparatul se opreºte în mod automat pentru a se evita consumarea inutilã a bateriei (Funcþia
de oprire automatã a alimentãrii).
Alegerea limbii folosite
Puteþi modifica interfaþa pentru a prezenta mesajele într-o anumitã limbã. Pentru schimbarea
reglajelor de limbã, apãsaþi MENU pentru a fi afiºatã interfaþa meniului. Selectaþi (Setup)
cu ajutorul butonului de comandã, apoi selectaþi [
limba doritã. T (pagina 68)
14
Language] din
(Setup1) ºi selectaþi
3 Introduceþi o unitate “Memory Stick” (care
nu este furnizatã)
Partea cu borne
Introduceþi complet cardul de memorie “Memory Stick” în
aparat, pânã ce se aude un clic.
Când nu este introdus nici un “Memory Stick” în aparat
Camera înregistreazã / redã imagini folosind memoria internã (32 MB).
T (pagina 38)
4
Selectaþi dimensiunea imaginii
1
2 Apãsaþi
Selectaþi modul.
(Dimensiunea
imaginii).
Imagine staticã :
3 Selectaþi dimensiunea cu v/V.
Selectaþi
.
Selectaþi
.
Film :
• Interfaþa de mai sus este pentru imagini statice.
Pentru filme, selectaþi [640(Fine)] (numai la
“Memory Stick PRO”), [640 (Standard)] sau [160]
4 Apãsaþi
(Dimensiunea imaginii)
pentru a se definitiva reglajul.
Butonul
15
În legãturã cu dimensiunea imaginilor statice
Pentru detalii privind dimensiunea imaginilor T pagina 28.
Dimensiunea
imaginii
4 M (2304×1728)
(reglaj implicit )
3:2 (2304×1536)*
Exemple
Nr. imagini Imprimare
• Pentru imprimarea de imagini cu
dimensiunea A4 sau A5 cu densitate
foarte mare.
Mai
puþine
Mai fin
Mai
multe
Mai
grosier
3 M (2048×1536)
1 M (1280×960)
VGA (E-Mail)
(640×480)
• Pentru imprimarea în format de carte
poºtalã.
• Pentru fotografierea unui numãr mare
de imagini
• Pentru transmiterea imaginilor ataºate
prin E-mail sau pentru prezentarea lor
pe pagina dvs. de internet.
* Imaginile sunt înregistrate având acelaºi raport al laturilor de 3:2 ca ºi hârtia fotograficã sau
cãrþile poºtale etc.
În legãturã cu numãrul de imagini statice ºi cu perioadele de
înregistrare a filmelor
Numãrul de imagini statice care pot fi înregistrate ºi perioada de timp cât se pot înregistra
filme depind de dimensiunea selectatã a imaginilor .
Pentru detalii privind numãrul de imagini ºi durata T (pag. 37)
Imagini statice
Numãrul maxim de imagini ce
se pot înregistra
Filme
Perioada de timp maximã de
înregistrare
• Numãrul de imagini care pot fi înregistrate ºi durata de timp pot diferi în funcþie de
condiþiile de înregistrare.
Pentru a scoate memoria “Memory Stick”
Indicator luminos
de acces
Deschideþi capacul, apoi împingeþi cu o singurã miºcare
cardul de memorie.
Când indicatorul luminos de acces este aprins
Nu deschideþi capacul ºi nici nu opriþi alimentarea deoarece datele se pot deteriora.
16
5
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
(Modul automat de reglaj)
Þinerea corectã a camerei
1
Selectaþi modul.
Imagine staticã (mod de reglaj
automat) :
Selectaþi
.
Selectaþi
.
Film :
Poziþionaþi subiectul în centrul
careului de focalizare.
2 Butonul
declanºator
(la pag. 18)
Butonul de
mãrire
Butonul de comandã
Utilizarea butonului de comandã
Folosirea bliþului
pentru imagini statice
Verificarea ultimei
imagini înregistrate
(Revedere rapidã)
Înregistrarea prim
planurilor (Macro)
Continuã...
Utilizarea
cronometrului propriu
17
2
Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
Imagine staticã :
Apãsaþi ºi menþineþi
pe jumãtate apãsat
pentru a focaliza
Indicatorul AE/AF blocat
Clipeºte T luminos/
semnal sonor
Apãsaþi complet
Se aude obturatorul
Careul telemetrului de focalizare automatã
Film :
Apãsaþi complet
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou, complet butonul
declanºator.
Utilizarea funcþiei de mãrire
Buton de mãrire
• Nu puteþi schimba scala de mãrire când înregistraþi un film.
• Când scala de mãrire depãºeºte 3×, camera utilizeazã [Digital Zoom] (mãrirea digitalã)
Pentru detalii privind reglajele pentru [Digital Zoom] ºi calitatea imaginii T (pagina 61)
18
Verificarea ultimei imagini statice pe care aþi înregistrat-o
(Revedere rapidã)
Apãsaþi secþiunea b 7 a butonului de comandã.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie, apãsaþi din nou b.
• Imaginea poate apãrea grosierã imediat dupã ce începe redarea.
• Pentru a ºterge imaginea, apãsaþi
(Delete) ºi selectaþi [Delete] folosind v al
butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Selectarea unui mod de funcþionare a bliþului pentru imagini
statice
Înainte de pasul 2, apãsaþi de mai multe ori v ( ) la butonul de comandã pânã ce este
selectat modul dorit.
Nici un indicator
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul în care se înregistreazã este întunecos
sau dacã subiectul vizat este poziþionat contra luminii (Reglaj stabilit din oficiu)
Bliþ forþat
Încetinire sincronã (Bliþ forþat)
Viteza obturatorului scade în spaþii întunecate pentru ca fundalul care nu este luminat
de bliþ sã fie clar înregistrat.
Fãrã bliþ
• Distanþa de înregistrare (când pentru [ISO] este aleasã varianta [Auto]).
În partea W : cuprinsã între circa 0,2 ºi 4,5 m (între 7 7/8in. ºi 178 1/2in.)
În partea T : cuprinsã între circa 0,5 ºi 2,5m (între 19 3/4in. ºi 98 1/2in.).
• Bliþul lumineazã stroboscopic de douã ori, prima datã pentru a regla cantitatea de luminã,
iar a doua pentru înregistrarea propriu-zisã.
Înregistrarea prim-planurilor (Macro)
Înainte de pasul 2, apãsaþi de mai multe ori B ( ) la butonul de comandã.
Pentru a renunþa, apãsaþi din nou B.
• Se recomandã stabilirea pentru mãrire a valorii extreme din partea W.
• Domeniul de focalizare se îngusteazã ºi este posibil sã nu fie focalizat întreg subiectul.
• Viteza de autofocalizare scade.
Distanþa minimã de înregistrare faþã de suprafaþa lentilelor
Pentru valoarea extremã din partea W : Aproximativ 10 cm (4 in.)
Pentru valoarea extremã din partea T : Aproximativ 50 cm (19 3/4 in.)
Folosirea cronometrului propriu
Înainte de pasul 2, apãsaþi V ( ) la butonul
de comandã.
Apãsaþi butonul declanºator, indicatorul
luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi se
aude un semnal sonor pânã ce obturatorul este
acþionat (circa 10 secunde mai târziu).
Indicator luminos
al cronometrului
propriu
19
Dacã înregistraþi o imagine staticã sau un subiect care este dificil
de focalizat
• Dacã subiectul este mai aproape decât circa 50 cm (19 3/4 in.), apelaþi la modul Macro
(coloana din stânga).
• Când camera nu poate focaliza în mod automat pe un subiect, indicatorul AE/AF blocat
începe sã clipeascã rar ºi semnalul sonor nu se aude. Recompuneþi cadrul ºi focalizaþi din
nou.
Subiectele care sunt greu de focalizat sunt :
– Subiecte aflate la distanþã mare de camerã
ºi întunecate
– Subiecte care contrasteazã slab cu fundalul
– Subiecte vãzute printr-un geam
– Subiecte care se deplaseazã rapid
– Subiecte care reflectã lumina sau care au
un finisaj strãlucitor
– Subiecte care lumineazã intermitent
– Subiecte poziþionate contra luminii
Pentru a identifica elementele de pe ecran
T (pagina 32)
Pentru a opri ecranul LCD
Apãsaþi de mai multe ori
(Afiºaj/Ecran LCD pornit/oprit). Utilizaþi vizorul pentru a
economisi energia bateriilor sau pentru a înregistra imagini când este dificil sã urmãriþi
imaginile pe ecranul LCD.
Buton
20
Înregistrarea imaginilor statice
(Selecþia scenei)
1
Folosiþi Selecþia scenei pentru a alege modul
dorit (
,
,
,
,
,
,
).
• Pentru detalii legate de aceste moduri, citiþi în continuare.
2
Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
Pentru a renunþa la Selecþia scenei
Puneþi selectorul rotativ de mod în altã poziþie decât cea pentru Selecþia Scenei.
Continuã...
21
Modurile de Selecþie a scenei
Sunt predefinite urmãtoarele moduri care sã se potriveascã anumitor condiþii de înregistrare.
Modul amurg (Twilight )*
Vã permite sã înregistraþi scene de noapte de la distanþe mari, fãrã a
pierde atmosfera nocturnã.
Modul portret în amurg (Twilight portrait)*
Folosiþi aceastã variantã când vreþi sã înregistraþi portrete de persoane
aflate în spaþii întunecate.
Modul flacãrã de lumânare (Candle)*
Puteþi fotografia spaþii luminate de lumânãri fãrã a fi alteratã atmosfera.
Zãpadã (Snow)
Vã permite sã creaþi senzaþia de luminozitate în cadrul scenelor care
conþin mult alb.
Modul plajã (Beach)
Când fotografiaþi pe þãrmul mãrii sau pe malul unui lac, albastrul apei
este înregistrat cu claritate dacã folosiþi aceastã variantã.
Modul peisaj (Landscape)
Aparatul focalizeazã numai pe subiecte aflate la mari distanþe pentru a
fotografia peisaje, etc.
Modul imagine delicatã (Soft snap)
Acest mod vã permite sã fotografiaþi chipuri de oameni, flori, etc.
într-o atmosferã delicatã.
* Deoarece viteza obturatorului este mai micã în astfel de condiþii, vã recomandãm sã folosiþi un
trepied.
Pentru a utiliza funcþiile stabilite cu ajutorul butonului de Selecþie
a scenei
Înainte de a înregistra la pasul 2, selectaþi reglajele cu ajutorul butonului de comandã.
Unele funcþii nu sunt disponibile, în funcþie de modul stabilit la Selecþia scenei. Când apãsaþi
butonul pentru a selecta funcþiile care nu pot fi combinate cu Selecþia Scenei, se aude un
semnal sonor. T (pagina 42)
22
6 Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
1
Selectaþi
.
2
Selectaþi o imagine folosind b/B.
Imagine staticã : este afiºatã
dimensiunea imaginii
Film : este afiºat
Butonul
Butonul
/
Film :
Pentru redarea unui film, apãsaþi z.
B
Indicator
redare
Butonul
Buton de comandã
Derulare / Rulare rapidã : b/B
(revenire la redarea normalã : z)
Volum : v/V
Oprirea redãrii : z
• Filmele cu imagini de dimensiune [160]
sunt afiºate mai mici.
Pentru a ºterge imagini
1 Este afiºatã imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi ºi apãsaþi
2 Selectaþi [Delete] cu v, apoi apãsaþi z.
(ºterge).
Pentru a renunþa la ºtergere
Selectaþi [Exit], apoi apãsaþi z.
23
Pentru a vizualiza o imagine mãritã (mãrire la redare)
Când este afiºatã o imagine staticã, apãsaþi butonul
pentru a o mãri.
Pentru a renunþa la mãrire, apãsaþi .
Pentru a stabili zona care sã fie mãritã : v/V/b/B
Pentru a renunþa la mãrirea la redare : z
Pentru a fi stocate imaginile mãrite : [Trimming] T pagina 59
Pentru a fi afiºat un ecran index
Apãsaþi
(index), apoi selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B.
Pentru a reveni al afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z. Pentru afiºarea interfeþei
urmãtoare (precedente), apãsaþi b/B.
Dacã apãsaþi din nou, apare ecranul care
prezintã simultan ºaisprezece imagini.
Pentru a ºterge imaginile în modul index de afiºare
1 Când este afiºat un ecran index, apãsaþi
(Delete) ºi selectaþi [Select] folosind
secþiunile v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
2 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi folosind butoanele v/V/b/B, apoi apãsaþi
z pentru a apãrea indicatorul
(Delete) pe imaginea selectatã.
Pentru a renunþa la selecþie
Selectaþi o imagine pe care anterior aþi selectat-o
pentru a fi ºtearsã, apoi apãsaþi z pentru a ºterge
indicatorul
de pe imagine.
3 Apãsaþi
(Delete).
4 Selectaþi [OK] cu ajutorul butonului B, apoi apãsaþi z.
• Pentru a ºterge toate imaginile din director, selectaþi [All In This Folder] cu v/V la pasul
1 în loc de [Select], apoi apãsaþi z.
24
Folosirea camerei
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor
imagini mai bune
Focalizare
Expunere
Culoare
Calitate
Aceastã secþiune descrie operaþiile de bazã
necesare pentru a putea folosi corespunzãtor
camera foto. Sunt descrise procedurile de
utilizare a diferitelor funcþii ale camerei cum
ar fi selectorul rotativ de mod (pagina 41),
meniurile (pagina 44) ºi altele.
Focalizare
Focalizarea cu succes asupra unui
subiect
Când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, camera regleazã în mod automat focalizarea
(Auto Focus). Aveþi grijã sã apãsaþi butonul declanºator numai pe jumãtate.
Apãsaþi complet
butonul pe direcþie
verticalã.
Apãsaþi pe
jumãtate
butonul, apoi
Indicatorul clipeºte
, rãmâne aprins/se
emite un semnal sonor
Apãsaþi complet
butonul
Pentru a înregistra o imagine staticã dificil de focalizat T [Focus] (pagina 47)
Dacã imaginea este neclarã ºi dupã focalizare, este posibil sã fie aºa din cauza miºcãrii
involuntare a aparatului. T Citiþi “Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare” (de la
pagina 26, în continuare).
Continuã...
25
Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare
Menþineþi camera în poziþie stabilã, având mâinile în lateralã. Pentru a þine camera nemiºcatã
vã puteþi sprijini de un copac sau de o clãdire lângã care vã aflaþi. Se recomandã utilizarea
unui trepied ºi folosirea bliþului în spaþii întunecate.
Expunere
Reglarea intensitãþii luminii
Puteþi obþine diferite imagini reglând expunerea ºi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintã
cantitatea de luminã pe care camera foto o primeºte când eliberaþi obturatorul.
Expunere :
Viteza obturatorului = Perioada de timp
cât camera primeºte luminã
Apertura = Dimensiunea orificiului prin
care lumina pãtrunde în aparat
ISO = Sensibilitatea la înregistrare
Supraexpunere = prea multã luminã. Imaginea are prea mult alb
Expunere corectã
Subexpunere = prea puþinã luminã. Imaginea este prea întunecatã
26
Pentru expunere este aleasã automat valoarea corectã atunci când este ales modul automat
de reglaj. Ea poate fi reglatã ºi manual, cu ajutorul funcþiilor urmãtoare :
[Manual exposure] (expunere manualã)
Vã permite reglarea manualã a vitezei obturatorului ºi a valorii aperturii. T pagina 42
[EV] (diferenþa faþã de expunerea stabilitã de camera foto)
Vã permite sã reglaþi expunerea care a fost determinatã de camera foto. T pagina 46
[Metering mode] (metoda de mãsurare)
Vã permite sã schimbaþi partea subiectului unde se vor efectua mãsurãtorile pentru
determinarea expunerii. T pagina 48
Caracteristici ale
vitezei obturatorului
Mai repede
Obiectele aflate
în miºcare par cã
s-au oprit.
Mai încet
Obiectele aflate
în miºcare par sã
continue
deplasarea.
Caracteristici ale aperturii
(valoarea F)
Deschis
Domeniul de
focalizare se
îngusteazã atât
în faþã, cât ºi în
adâncime.
Închis
Domeniul de
focalizare se lãrgeºte
atât în faþã, cât ºi
în adâncime.
Reglarea sensibilitãþii ISO
ISO este unitatea de mãsurã (pentru sensibilitate) care aratã câtã luminã primeºte un dispozitiv
de formare a imaginii (echivalent cu filmele foto). Chiar dacã expunerea este aceeaºi, imaginile
vor diferi în funcþie de sensibilitatea ISO.
Parametrul [ISO] este folosit pentru reglarea sensibilitãþii T pagina 49
Sensibilitate ISO mare
Sunt înregistrate imagini luminoase chiar ºi atunci când se
fotografiazã în spaþii întunecate. Imaginea tinde însã sã
prezinte zgomot.
Sensibilitate ISO scãzutã
Înregistreazã o imagine mai uniformã, care însã poate fi mai
întunecatã.
27
Culoare
În legãturã cu efectele de luminã
Culoarea aparentã a subiectului este afectatã de condiþiile de iluminare.
Exemplu : Culoarea unei imagini este influenþatã de sursele de iluminare
Starea vremii /
iluminare
Daylight
(lumina zilei)
Cloudy
(înnorat)
Fluorescent
Incandescent
Caracteristicile
luminii
Alb
(standard)
Albãstrui
Tentã albastrã
Roºiatic
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de reglaj automat.
Puteþi regla însã ºi manual tonurile de culoare cu ajutorul opþiunii [White Bal] (pagina 49).
Calitate
În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea
imaginii
O imagine digitalã este alcãtuitã dintr-o colecþie de puncte minuscule denumite pixeli.
Dacã imaginea conþine un numãr mare de puncte înseamnã cã este de mari dimensiuni, cã
ocupã mai multã memorie ºi cã prezintã subiectul pânã în mici detalii. “Dimensiunea imaginii”
este exprimatã prin numãrul de pixeli.
Cu toate cã diferenþele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine ºi procesarea
datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimatã sau prezentatã pe monitorul unui
calculator personal.
Descrierea pixelilor ºi a dimensiunii imaginii
1 Dimensiunea imaginii : 4 M
2.304 pixeli × 1.728 pixeli = 3.981.312 pixeli
2 Dimensiunea imaginii : VGA (E-Mail)
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
28
Alegerea dimensiunii imaginii (T pasul 4 la pagina 15)
Multe puncte (Calitate
superioarã a imaginii ºi fiºier
de dimensiune mai mare
:
b Exemplu
Imprimare
Puþine puncte (Calitate
slabã a imaginii, dar fiºier de
dimensiune redusã
ataºatã care sã
b Imagine
fie transmisã prin e-mail
Dimensiunea imaginii
4 M (2304×1728)
3:2 (2304×1536)*
Mai mare
pânã la
dimensiune A4
Exemplu :
Instrucþiuni de utilizare
• Pentru imprimarea de imagini cu dimensiunea
A4 sau A5 cu densitate foarte mare.
3 M (2048×1536)
1 M (1280×960)
VGA (E-Mail)
(640×480)
Mai micã
• Pentru imprimarea în format de carte poºtalã.
• Pentru fotografierea unui numãr mare de imagini
• Pentru transmiterea prin E-mail a imaginilor
ataºate sau pentru prezentarea lor pe pagina
dvs. de internet.
* Imaginile sunt înregistrate având raportul laturilor de 3:2 ca ºi hârtia fotograficã sau cãrþile poºtale
etc.
Stabilirea calitãþii imaginii (raportul de compresie) în combinaþie
- pagina 49
Puteþi stabili raportul de compresie când sunt memorate imaginile digitale. Când alegeþi un
raport de compresie mare, imaginile sunt lipsite de fineþea detaliilor însã este obþinut un
fiºier de dimensiuni mai mici.
29
Identificarea pãrþilor
Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze.
qa Multiconector (74, 91)
qs Sistem de prindere al trepiedului
• Folosiþi un trepied al cãrui ºurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm (7/32
inch). Nu veþi putea prinde în
siguranþã camera de trepiede care au
ºuruburi mai lungi ºi este posibil sã
deterioraþi camera foto.
qd Capacul compartimentului pentru
baterii / “Memory Stick” (11, 15)
qf Butonul OPEN (11, 15)
q g Capac pentru compartimentul
cablului de reþea Pentru a utiliza
adaptorul de reþea AC-LS5K (care nu
este furnizat)
1 Buton declanºator (pag. 17)
2 Selector rotativ de mod (41)
3 Indicator luminos POWER (13)
4 Buton POWER (13)
5 Lentile
6 Microfon
7 Fereastra vizorului
8 Bliþ (17)
9 Indicator luminos al cronometrului
propriu (17) / Sursã de luminã AF
(63)
0 Inelul lentilelor
Ataºare
Desprindere
Nu prindeþi cablul când închideþi capacul
30
7 La înregistrare : Butoane de
mãrire (W/T) (17)
/
(pentru
La redare : Buton
mãrirea la redare) / Buton
(Index) (23)
8 Buton
oprit) (36)
(Afiºaj / LCD pornit /
9 Buton MENU (44)
0 Buton de comandã
Meniu activ: v/V/b/B/z (13)
Meniu oprit: / / 7/
(17)
Selector rotativ de mod “M”:
Viteza obturatorului / Valoarea
aperturii (42)
qa Indicator luminos de acces (15)
(Dimensiunea
qs Buton
imaginii/ªtergere) (15, 23)
1 Indicator luminos corespunzãtor
stãrii AE/AF blocat / I n d i c a t o r
luminos al cronometrului propriu
(verde) (17)
2 Indicator de încãrcare a bliþului/
Indicator luminos (portocaliu) de
înregistrare (17)
3 Difuzor
4 Vizor (17)
5 Ecran LCD
6 Bridã de prindere a curelei (10)
31
Indicatori de ecran
1
Pentru detalii legate de funcþionare,
consultaþi paginile indicate între paranteze.
Indicatori
Semnificaþie
y
Perioada rãmasã de
autonomie (pag. 12)
z
Indicator AE/AF blocat
(p. 17)
Când înregistraþi imagini statice
Mod de înregistrare (41, 50)
Echilibrul de alb (49)
Starea de aºteptare / modul
de înregistrare a unui film
(pag. 17)
STBY REC
/
/
Când înregistraþi filme
/
/
/
Selector rotativ de mod
(Selecþia scenei) (pag. 17)
/
PM
SL
Selector rotativ de mod
(pag. 41)
Modul bliþ (pag. 17)
Reducerea efectului de ochi
roºii (pag. 62)
Claritate (pag. 52)
Saturaþie (pag. 52)
Contrast (pag. 52)
Iluminare AF (pag. 63)
Metoda de mãsurare
(pag. 48)
Efecte de imagine (pag. 52)
2
Indicatori
Semnificaþie
v bB
V
Modul de reglare manualã
a expunerii (42)
Macro (pag. 61)
S AF M AF
Modul AF (47)
Indicatorul careului
telemetrului
32
1.0 m
Distanþã prestabilitã de
focalizare (pag. 47)
z Return
z Set
Expunere reglatã manual
(42)
3
Indicatori
4
Semnificaþie
Indicatori
Dimensiunea imaginii
(pagina 15)
FINE STD
Avertisment de vibraþii (26)
• Vã semnaleazã cã vibraþiile
vã vor împiedica sã
înregistraþi imagini clare.
Puteþi fotografia chiar dacã
apar vibraþii, însã vã
recomandãm sã folosiþi
bliþul sau un trepied pentru
a diminua efectele
vibraþiilor.
Calitatea imaginii (pag. 49)
Directorul de înregistrare
(66)
• Acest simbol nu apare la
folosirea memoriei interne.
Capacitatea rãmasã
neocupatã din memoria
internã (37)
Semnificaþie
E
Avertisment pentru baterie
consumatã (39)
+
pe “Memory Stick” (37)
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
(48)
00:00:00
[00:28:05]
Durata înregistrãrii [durata
maximã a înregistrãrii] (37)
Careul telemetrului de auto
focalizare.
1/30”
Interval “Multi burst” (51)
400
Numãrul rãmas de imagini
ce mai pot fi înregistrate (37)
Capacitatea rãmasã liberã
C:32:00
Cronometrul propriu (17)
5
Afiºaj de autodiagnosticare
(104)
Indicatori
Semnificaþie
Histogramã (36, 46).
Data / Ora (62)
Numãrul ISO (49)
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului (42)
125
Viteza obturatorului (42)
F3.5
Valoarea aperturii (42)
+2.0EV
Valoarea nivelului EV (46)
(nu este afiºat
pe ecran la pag.
precedentã)
Meniu / Ghidul meniului
(43)
33
Când sunt redate imagini
statice
1
Indicatori
Semnificaþie
y
Perioada rãmasã de
autonomie (pag. 11)
Dimensiunea imaginii
(pagina 15)
Modul de înregistrare
(41, 50)
N
Când sunt redate filme
Redare (23)
Volum (23)
-
Protect (54)
Marcaj pentru imprimare
(DPOF) (89)
Schimbarea directorului (53)
• Acestea nu apar când
folosiþi memoria internã a
aparatului
1.3
Step
Scala de mãrire (23)
Redare cadru cu cadru (50)
12 / 16
2
Indicatori
Semnificaþie
101-0012
Numãr director - fiºier (53)
Barã de evoluþie pentru
redare (23)
34
3
Indicatori
4
Semnificaþie
Indicatori
Conectare PictBridge (87)
Director de înregistrare (66)
• Aceasta nu apare când
utilizaþi memoria internã.
Nu decuplaþi cablul multifuncþional /USB (88)
+2.0EV
Valoarea nivelului EV (46)
Numãrul ISO (49)
Director de redare (53)
• Aceasta nu apare când
utilizaþi memoria internã.
Metoda de mãsurare
(pag. 48)
Bliþ
Capacitatea rãmasã
neocupatã din memoria
internã (37)
Echilibrul de alb (49)
Capacitatea rãmasã a liberã
500
Viteza obturatorului (42)
pe “Memory Stick” (37)
F3.5
Valoarea aperturii (42)
Imaginea redatã (23)
8/8 12/12
Numãrul imaginii / Numãrul
de imagini înregistrate în
directorul selectat (53)
C:32:00
Afiºaj de autodiagnosticare
(104)
5
Contor (23)
Indicatori
00:00:12
Semnificaþie
Semnificaþie
Histogramã (36, 46).
• Când afiºarea histogramei
este dezactivatã apare
simbolul
2005 1 1
.
Data/ora la care a fost
înregistratã imaginea
redatã (62)
Meniu / Ghidul meniului
(44)
bB BACK/
NEXT
Selecteazã imaginile
v VOLUME Regleazã volumul
V
35
Modificarea interfeþei de ecran
La fiecare apãsare a butonului
(Afiºaj /
LCD pornit /oprit), afiºajul se modificã dupã
cum este prezentat mai jos.
Histogramã activã
Interfaþa histogramei
(pagina 46)
Indicatori opriþi
Ecranul LCD oprit
Indicatori porniþi
• Când pentru interfaþa histogramei este
aleasã varianta pornit (on), informaþiile
legate de imagini sunt afiºate în timpul
redãrii.
• Histograma nu este afiºatã :
La înregistrare, în urmãtoarele situaþii:
– Când este afiºat meniul,
– Când se înregistreazã filme.
La redare, în urmãtoarele situaþii :
– Când este afiºat meniul,
– În modul index,
– Când folosiþi mãrirea la redare,
– Când este rotitã o imagine staticã,
– Când sunt redate filme.
36
• Poate exista o diferenþã mare între
histograma afiºatã în timpul înregistrãrii
ºi cea din timpul redãrii în urmãtoarele
cazuri :
– Când bliþul lumineazã stroboscopic,
– Când viteza obturatorului este micã sau
mare.
• Este posibil ca histograma sã nu fie afiºatã
în cazul imaginilor înregistrate cu alte
camere.
• Când ecranul LCD este oprit :
– funcþia de mãrire digitalã nu acþioneazã
(pagina 61).
– pentru opþiunea [AF Mode] este aleasã
varianta [Single] (pagina 61).
– Dacã selectaþi (modul bliþ) /
(cronometru propriu) / (macro) când
ecranul LCD este oprit, imaginea va fi
afiºatã pe ecran aproximativ 2 secunde.
Numãrul de imagini statice ºi durata filmelor
ce pot fi înregistrate
Tabelul de mai jos prezintã numãrul aproximativ de imagini statice ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate pe un “Memory Stick” formatat cu aceastã camerã foto. Valorile pot varia în
funcþie de condiþiile de înregistrare.
Numãrul de imagini care pot fi înregistrate folosind memoria internã este echivalent cu cel
corespunzãtor unui “Memory Stick” de 32 MB.
Numãrul de imagini statice
(Calitatea imaginii este [Fine] -pe rândul de sus- ºi [Standard] pe rândul de jos. )
-în numãr de imaginiCapacitate
Mãrime
4M
3:2
3M
1M
VGA
(E-Mail)
32MB
16
30
16
30
20
37
50
93
196
491
64MB
32
60
32
60
41
74
101
187
394
985
128MB
256MB
512MB
65
121
65
151
82
149
202
376
790
1975
119
216
119
216
148
264
357
649
1428
3571
242
440
242
440
302
537
726
1320
2904
7261
1GB
2GB
494
898
494
898
617
1097
1482
2694
5928
14821
1012
1841
1012
1841
1266
2250
3038
5524
12154
30385
• Numãrul de imagini din tabel este valabil când pentru [Mode] este aleasã varianta [Normal].
• Când pentru [Mode] este aleasã varianta [Multi Burst], dimensiunea unei singure imagini
statice este de 1M.
• Dacã numãrul rãmas de imagini statice care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999,
este afiºat indicatorul “>9999”.
• Imaginile pot fi redimensionate ulterior ([Resize], pagina 56).
Durata de înregistrare a filmelor
(ore:minute:secunde)
• Filmele cu dimensiune de [640(Fine)] pot fi înregistrate numai pe un “Memory Stick PRO”.
• Pentru detalii privind dimensiunile imaginilor ºi calitatea acestora, vezi pagina 28.
• Când sunt redate cu aceatã camerã foto imagini înregistrate cu modele de echipamente
Sony anterioare, afiºajul poate diferi de dimensiunea realã a imaginilor.
37
Dacã nu aveþi o unitate “Memory Stick”
(Înregistrarea în memoria internã)
Camera foto are o memorie internã de 32 MB. Aceastã memorie nu poate fi detaºatã. Puteþi
înregistra imagini folosind memoria internã, chiar ºi atunci când în aparat nu este introdus
nici un card de memorie “Memory Stick”.
• Filmele ale cãror imagini au dimensiunea [640(Fine)] nu pot fi înregistrate în memoria
internã.
Când este introdus în aparat un
card “Memory Stick” (care nu
este furnizat)
[Recording] (înregistrare) : imaginile sunt
înregistrate pe “Memory Stick”.
[Playback] (redare) : sunt redate imaginile
înregistrate pe “Memory Stick”.
[Menu, Setup etc.] (meniu, reglaje etc.) :
Diferite funcþii pot fi aplicate
imaginilor stocate pe “Memory
Stick”.
Când în aparat nu este
introdus un card “Memory
Stick”
[Recording] (înregistrare) : imaginile sunt
înregistrate în memoria internã.
[Playback] (redare) : sunt redate imaginile
înregistrate în memoria internã.
[Menu, Setup etc.] (meniu, reglaje etc.) :
Diferite funcþii pot fi aplicate
imaginilor stocate în memoria internã.
În legãturã cu datele stocate în memoria internã
Vã recomandãm sã copiaþi datele (copie de siguranþã) fãrã greºealã, folosind una dintre
urmãtoarele metode.
Pentru a copia datele pe “Memory Stick” (copie de siguranþã)
Pregãtiþi un “Memory Stick” cu capacitatea de 32 MB sau mai mult, apoi parcurgeþi procedura
explicatã la [Copy] (copiere) -pagina 67.
Pentru a copia datele pe hard disk-ul calculatorului dvs. (copie
de siguranþã)
Parcurgeþi procedura explicatã la pagina 73-77, fãrã a introduce nici un card de memorie
“Memory Stick” în camera foto.
• Nu puteþi transfera datele de imagini de pe “Memory Stick” în memoria internã.
• Conectând camera ºi calculatorul printr-un cablu multi-funcþional (DSC-S90/S80/S60) sau
prin Staþia Cyber-shot (DSC-ST80), puteþi copia datele stocate în memoria internã pe un
calculator, însã nu puteþi copia datele de pe calculator în memoria internã.
38
Durata de funcþionare a bateriilor ºi numãrul
de imagini care pot fi înregistrate/redate
Tabelele urmãtoare prezintã estimativ numãrul de imagini ce pot fi înregistrate/redate ºi
duratele de timp cât poate fi folositã camera foto (perioadele de autonomie) în condiþiile
fotografierii în modul [NORMAL], cu bateriile complet încãrcate, într-un spaþiu unde
temperatura este de 25°C (77°C). Aproximarea numãrului de imagini ce pot fi înregistrate sau
redate þine cont de necesitatea schimbãrii unitãþii de memorie “Memory Stick”. Este posibil
ca în realitate, numerele sã fie mai mici decât cele indicate în tabele, în funcþie de condiþiile de
folosire a camerei.
• Capacitatea bateriilor scade în timp precum ºi odatã cu creºterea numãrului de utilizãri
(pagina 110).
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate / vizualizate ºi durata de funcþionare a bateriilor
descresc în urmãtoarele condiþii :
– La temperaturi scãzute ale mediului înconjurãtor,
– Când folosiþi bliþul,
– Dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– Dacã este utilizatã frecvent funcþia de mãrire,
– Când pentru opþiunea [LCD Backlight] este aleasã varianta [Bright],
– Dacã pentru opþiunea [AF Mode] este aleasã varianta [Monitor],
– Dacã energia bateriilor este scãzutã.
Când se fotografiazã imagini statice
DSC-S90
Baterii
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alcaline*2
Acumulator
NP-NH25*3
DSC-S80/ST80/S60
Ecran Nr. de Durata
LCD imagini de viaþã
(aprox.) (min.)
On
420
210
Off
590
295
On
80
40
Off
150
75
On
490
245
Off
700
350
Baterii
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alcaline*2
Acumulator
NP-NH25*3
Ecran Nr. de Durata
LCD imagini de viaþã
(aprox.) (min.)
On
440
220
Off
590
295
On
100
50
Off
150
75
On
510
255
Off
700
350
*1 Furnizat cu DSC-S90/DSC-S80
*2 Furnizat cu DSC-S60
*3 Furnizat cu DSC-ST80
• Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– Când pentru opþiunea
(P-Qualitycalitatea imaginii) este aleasã varianta
[Fine],
– Când pentru opþiunea [AF Mode] este
aleasã varianta [Single],
– Când se înregistreazã o imagine la
fiecare 30 sec.
– Când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei.
– Când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze.
– Când se porneºte ºi se opreºte aparatul o
datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera &
Imaging Products Association)
• Numãrul de imagini înregistrate nu depinde
de dimensiunea imaginii.
Continuã...
39
Când se vizualizeazã imagini statice
DSC-S90
Baterii
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alcaline*2
Acumulator
NP-NH25*3
DSC-S80/ST80/S60
Nr. de
imagini
(aprox.)
9000
Durata de
viaþã
(min.)
450
5300
10500
260
520
Baterii
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alcaline*2
Acumulator
NP-NH25*3
Nr. de
imagini
(aprox.)
10000
Durata de
viaþã
(min.)
500
7000
11800
350
590
*1 Furnizat cu DSC-S90/DSC-S80
*2 Furnizat cu DSC-S60
*3 Furnizat cu DSC-ST80
• Imaginile sunt vizualizate câte una singurã pe ecran, în ordine, la intervale de circa trei
secunde.
La înregistrarea filmelor
DSC-S90
Ecran LCD Ecran LCD
pornit
oprit
(aprox.)
(aprox.)
210 min.
300 min.
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alcaline*2
60 min.
120 min.
240 min.
360 min.
Acumulator
3
NP-NH25*
Baterii
DSC-S80/ST80/S60
Ecran LCD Ecran LCD
pornit
oprit
(aprox.)
(aprox.)
220 min.
300 min.
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alcaline*2
90 min.
120 min.
260 min.
360 min.
Acumulator
3
NP-NH25*
Baterii
*1 Furnizat cu DSC-S90/DSC-S80
*2 Furnizat cu DSC-S60
*3 Furnizat cu DSC-ST80
• La înregistrarea filmelor în mod continuu, dimensiunea imaginilor fiind de [160].
40
Utilizarea selectorului rotativ de mod
Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei pe care vreþi sã o folosiþi.
Selector rotativ de mod
Buton de comandã
: Înregistrarea filmelor
T (pagina 17)
: Redare / montaj
T (pagina 23)
Moduri de înregistrare a imaginilor statice
:
Modul de reglaj automat
Permite înregistrarea cu uºurinþã atunci când reglajele sunt stabilite automat.
T (pagina 17)
: Modul de Selecþie a Scenei
Vã permite sã înregistraþi folosind unele reglaje predefinite, adecvate scenei
vizate. T (pagina 17)
P:
Modul de înregistrare automatã folosind un program
Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã automat (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii). Puteþi totodatã sã selectaþi ºi diferite
reglaje folosind meniul.
(Pentru detalii legate de funcþiile disponibile T pagina 45)
M:
Modul de înregistrare cu reglarea manualã a expunerii
Vã permite sã înregistraþi dupã reglarea manualã a expunerii (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii) (pagina 42).
Puteþi totodatã sã selectaþi diferite reglaje folosind meniul.
(Pentru detalii legate de funcþiile disponibile T pagina 45)
41
Selecþia scenei
Pentru detalii T (pasul 5, pagina 17)
Pentru a fotografia o imagine corespunzãtor condiþiilor de înregistrare, camera stabileºte o
combinaþie de funcþii.
( : puteþi selecta reglajul dorit)
Modul
Bliþ
Cadrul asociat
telemetrului AF
Focalizare
predefinitã
Echilibru
de alb
∞
—
SL
—
Auto
—
Center AF
0,5 m / 1,0 m
3,0 m / 7,0 m
Burst /
Multi Burst
—
—
/
/
—
∞
/
Pentru a regla manual expunerea
1 Apãsaþi z al butonului de comandã când selectorul rotativ de mod este în poziþia M.
Indicatorul “Set” aflat în partea din stânga jos a ecranului se transformã în “Return”, iar
camera trece în modul de reglare manualã a expunerii.
2 Efectuaþi reglajele folosind butonul de comandã.
b/B : aperturã (valoarea F)
V/v : viteza obturatorului
“Return”
Valoarea
aperturii
Viteza obturatorului
3 Înregistraþi imaginea.
42
• Când pentru mãrire este aleasã o valoare
din extremitatea W, puteþi stabili o
aperturã de F2.8 sau F 5.6.
• Când pentru mãrire este aleasã o valoare
din extremitatea T, puteþi stabili o aperturã
de F5.2 sau F 10.
• Puteþi alege o vitezã a obturatorului
cuprinsã între 1/1000 ºi 30 secunde.
• Diferenþa dintre expunerea obþinutã în
urma reglajelor ºi expunerea corectã
apreciatã de camera foto, apare pe ecran
sub forma valorii EV (pagina 46). Dacã
aceastã valoare este 0EV, înseamnã cã
valoarea stabilitã este consideratã optimã
de cãtre camera foto.
• Pentru a utiliza funcþia de Revedere rapidã (Quick Review), cea de înregistrare a primplanurilor (Macro) sau cronometrul propriu, ori pentru a schimba modul de funcþionare a
bliþului, apãsaþi z pentru a renunþa la reglarea manualã a expunerii dupã pasul 1.
(Indicatorul “Return” se modificã devenind “Set”.)
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (Bliþ forþat) sau
(Fãrã bliþ).
• Când valoarea vitezei obturatorului este stabilitã de o secundã sau mai mult, aceasta este
urmatã de simbolul [“], spre exemplu 1“.
• Dacã alegeþi o vitezã scãzutã a obturatorului, folosiþi un trepied pentru a evita efectele
vibraþiilor.
• Dacã selectaþi 1/6 secunde sau o vitezã mai micã a obturatorului, este automat activatã
funcþia NR slow shuter (obturator lent) pentru a fi redus zgomotul imaginii, iar pe ecran
apare indicaþia “NR”.
• Dacã selectaþi viteze mici ale obturatorului, procesarea datelor dureazã mai mult timp.
43
Folosirea meniului
Utilizarea elementelor meniului
Selector rotativ
de mod
Butonul v/V/b/B
Butonul z
Butonul MENU
Buton de
comandã
1 Porniþi alimentarea ºi alegeþi poziþia doritã a selectorului rotativ
de mod.
Elementele disponibile diferã în funcþie de poziþia selectorului rotativ de mod.
2 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
3
Selectaþi elementul de meniu dorit folosind secþiunile b/B
ale butonului de comandã.
• Dacã elementul dorit nu este vizibil,
menþineþi apãsat b/B pânã ce acesta este
afiºat în interfaþã.
• Apãsaþi z dupã ce selectaþi un element
având selectorul rotativ de mod în poziþia
.
4 Selectaþi varianta de reglaj doritã folosind V/v.
Varianta de reglaj aleasã de dvs. apare mãritã pe ecran ºi este aplicatã.
5 Apãsaþi MENU pentru ca meniul sã disparã.
• Dacã existã un element de meniu care nu este afiºat, marcajele v/V apar pe marginile
spaþiului unde sunt afiºate de obicei elementele de meniu. Pentru afiºarea unui element
care nu apare pe ecran, selectaþi cu ajutorul butonului de comandã unul dintre aceste
marcaje.
• Nu puteþi selecta elementele care apar de culoare gri.
44
Elementele meniului
Pentru detalii privind
funcþionarea T pagina 44
Poziþia selectorului
rotativ de mod
( : disponibil)
Meniul de înregistrare (pagina 46)
(EV)
—
(Focalizare)
—
—
—
(Metoda de mãsurare)
—
—
—
—
(Echilibrul de alb)
(Calitatea imaginilor)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Interval)
—
—
—
—
(Nivelul bliþului)
—
—
—
(Modul înregistrare)
(Efecte de imagine)
—
—
(Saturaþie)
—
—
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
(Claritate)
—
—
—
—
—
(Reglaje)
Meniul pentru vizualizare (pagina 53)
(Director)
—
—
—
—
—
(Protecþie)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Imprimare)
—
—
—
—
—
(Succesiune de imagini)
—
—
—
—
—
(Redimensionare)
—
—
—
—
—
(Rotire)
—
—
—
—
—
(Secþionare)
—
—
—
—
—
(Reglaje)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Pãstrarea zonei mãrite)
45
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea T pag. 44
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
Regleazã manual expunerea.
Spre –
Spre +
V+2.0EV
Spre + : imaginea devine mai luminoasã.
0EV
Expunerea este stabilitã automat de camera foto.
v–2.0EV
Spre – : imaginea devine mai întunecatã.
• Pentru detalii legate de expunere T pagina 26
• Valoarea de compensare poate fi aleasã în trepte de 1/3 EV.
• Când subiectul este extrem de luminos sau de întunecat, sau când utilizaþi bliþul, este
posibil ca reglarea expunerii sã nu fie eficientã.
z Reglarea opþiunii [EV] cu ajutorul
histogramei afiºate
Întunecat
A Numãr de pixeli
B Luminozitate
Luminos
Histograma este un grafic care prezintã
luminozitatea unei imagini. Puneþi mai întâi
selectorul rotativ de mod într-una dintre
poziþiile P sau Scene, apoi apãsaþi de mai
multe ori butonul
pentru a fi afiºatã
histograma. Graficul afiºat indicã o imagine
întunecatã dacã valorile sunt concentrate
spre stânga, respectiv o imagine luminoasã
când valorile sunt concentrate spre dreapta.
Histograma este utilã ca referinþã pentru
verificarea expunerii ºi pentru stabilirea
valorii [EV].
• Histograma este afiºatã ºi în urmãtoarele cazuri, fãrã a putea însã sã reglaþi expunerea.
– Când selectorul rotativ de mod este în poziþia
– Când este redatã o singurã imagine
– În timpul Reluãrii rapide
46
sau M
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Puteþi schimba metoda de focalizare. Utilizaþi meniul când este dificil sã obþineþi o focalizare
corespunzãtoare folosind modul automat.
∞ (distanþã nelimitatã)
7,0m
3,0m
1,0m
0,5m
Center AF
( )
Focalizeazã pe subiect folosind distanþe prestabilite pânã
la subiect. (Focalizare prestabilitã)
• Când înregistraþi un subiect aflat dincolo de o plasã
sau de un geam, este dificil sã obþineþi focalizarea
corespunzãtoare dacã folosiþi modul automat. În aceste
cazuri, este preferabilã folosirea opþiunii [Focus].
Focalizeazã automat pe un subiect poziþionat în
apropierea centrului cadrului vizat.
• Utilizând aceasta facilitate împreunã cu funcþia AF
blocat veþi putea înregistra imagini având compoziþia
doritã.
Careul telemetrului
de auto focalizare
Indicatorul careului
telemetrului de auto
focalizare
Multi AF (Multipoint AF) Focalizeazã automat pe un subiect calculând distanþa
(Imagine staticã
)
pânã la mai multe puncte din careul telemetrului.
• Acest mod este util când subiectul nu se aflã în centrul
(Film )
cadrului vizat.
Careul telemetrului
de auto focalizare
Indicatorul careului
telemetrului de auto
focalizare
• AF este prescurtarea pentru Auto Focalizare (focalizare automatã).
• Informaþia legatã de reglajul distanþei corespunzãtoare opþiunii [Focus] este aproximativã.
Dacã îndreptaþi lentilele în sus sau în jos, eroarea va creºte.
• Alegerea distanþei este limitatã de varianta stabilitã la Selecþia Scenei (pagina 42)
• Când înregistraþi filme, se recomandã varianta [Multi AF] deoarece Auto Focalizarea
acþioneazã chiar dacã apar unele vibraþii.
• Dacã folosiþi [Digital Zoom] (mãrirea digitalã) sau [AF Illuminator] (Sursa AF), au
prioritate la deplasare AF subiectele poziþionate în sau lângã centrul cadrului. În acest
caz indicatorul
sau
clipeºte, iar careul telemetrului de auto focalizare nu este
afiºat.
47
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
z Dacã subiectul este în afara zonei de focalizare
Când subiectul fotografiat se aflã la marginea cadrului (sau a ecranului), sau când folosiþi
varianta [Center AF], este posibil ca aparatul sã nu focalizeze pe subiectul aflat la margine.
Într-un astfel de caz, procedaþi aºa cum este arãtat în continuare.
1 Recompuneþi imaginea astfel încât subiectul sã fie poziþionat în centrul careului asociat
telemetrului de focalizare automatã ºi apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator (AF lock).
Indicatorul AE/AF blocat
Careul telemetrului
de auto focalizare
Câtã vreme nu apãsaþi complet butonul declanºator, puteþi relua procedura de mai sus de
câte ori doriþi.
2 Când indicatorul AE/AF blocat înceteazã sã clipeascã rãmânând pornit, reveniþi la imaginea
completã pe care doriþi sã o fotografiaþi ºi apãsaþi complet butonul declanºator.
Selecteazã metoda de mãsurare care stabileºte în ce parte a subiectului sã se efectueze
mãsurãtorile pentru determinarea expunerii.
Spot
Se efectueazã mãsurãtori numai într-o zonã a subiectului.
(Exponometrul punctual) • Aceastã funcþie este utilã când subiectul este iluminat
din spate sau când existã un contrast puternic între
(
)
subiect ºi fundal.
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
Poziþionat pe subiect .
Multi (Mãsurãtoare în
mai multe puncte)
Împarte cadrul în mai multe regiuni ºi efectueazã
mãsurãtori în fiecare dintre ele. Camera determinã o
expunere bine echilibratã.
• Pentru detalii legate de expunere T pagina 26.
• Când utilizaþi exponometrul punctual se recomandã ca pentru [9] (Focus) sã alegeþi
varianta [Center AF] pentru a focaliza pe zona unde se efectueazã mãsurarea (pagina
47).
48
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Ajusteazã tonurile de culoare în funcþie de condiþiile de iluminare din fiecare situaþie, spre
exemplu atunci când culorile unei imagini înregistrate sunt nepotrivite.
(Incandescent)
Ajustare pentru spaþii în care condiþiile de iluminare se
modificã rapid, spre exemplu la o petrecere sau în locuri
cu luminã puternicã, cum ar fi studiourile foto.
(Fluorescent)
Ajustare pentru spaþii iluminate cu lãmpi fluorescente.
(Înnorat)
Ajustare pentru cer noros.
(Lumina zilei)
Ajustare pentru înregistrarea în aer liber, a scenelor de
noapte, a firmelor cu neon, a focurilor de artificii, a
rãsãritului de soare sau a momentelor dinainte sau de
dupã apusul soarelui.
Auto
Regleazã automat echilibrul de alb
• Pentru detalii legate de [WB] T pagina 28.
• În condiþii de iluminare cu surse fluorescente intermitente, este posibil ca echilibrul de alb
sã nu acþioneze corect, chiar dacã selectaþi
(Fluorescent).
Selecteazã o sensibilitate luminoasã mãsuratã în unitãþi de mãsurã ISO. Cu cât numãrul este
mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicatã.
400
200
100
80
Selectaþi un numãr mare când fotografiaþi în spaþii
întunecate sau când înregistraþi subiecte care se
deplaseazã rapid, respectiv un numãr mic pentru a obþine
o imagine de calitate foarte bunã.
Auto
• Pentru detalii legate de sensibilitatea [ISO] T pagina 27.
• Þineþi seama cã zgomotul imaginii tinde sã creascã pe mãsurã ce numãrul reprezentând
sensibilitatea ISO se mãreºte.
• Pentru [ISO] este aleasã varianta [Auto] corespunzãtoare modului Scene.
Selecteazã calitatea imaginilor statice.
Fine (FINE)
Înregistrare de calitate foarte bunã (compresie micã).
Standard (STD)
Înregistrare de calitate normalã (compresie mare).
• Pentru detalii legate de calitatea imaginii T pagina 28.
49
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Stabileºte dacã aparatul sã efectueze înregistrãri în mod continuu sau nu atunci când apãsaþi
butonul declanºator.
Multi Burst (
Burst (
)
)
(Normal)
La apãsarea butonului declanºator sunt înregistrate 16
cadre succesive sub forma unei singure imagini statice.
• Aceastã facilitate este utilã spre exemplu pentru a vã
urmãri poziþia în timpul efectuãrii unui sport.
• Puteþi stabili intervalul de înregistrare pentru modul
Multi Burst cu ajutorul opþiunii [Interval] (pagina 51).
Înregistreazã numãrul maxim de imagini succesive
(consultaþi tabelul urmãtor) la apãsarea ºi menþinerea
apãsat a butonului declanºator.
• Când dispare indicaþia “Recording”, puteþi înregistra
urmãtoarea imagine.
Nu înregistreazã în mod continuu.
În legãturã cu [Multi Burst]
• Puteþi reda imagini înregistrate folosind [Multi Burst] aplicând procedura urmãtoare.
– Pentru a face pauzã / a relua dupã pauzã : Apãsaþi secþiunea z a butonului de comandã.
– Pentru redarea cadru cu cadru : Apãsaþi b/B în modul pauzã. Apãsaþi z pentru reluarea
redãrii în serie.
• Nu puteþi utilizaurmãtoarele funcþii în modul [Multi Burst] :
– Mãrirea inteligentã (Smart Zoom)
– Bliþ (Flash)
– Inserarea datei ºi orei
– Divizarea unei serii de imagini înregistrate în modul [Multi Burst]
– ªtergerea unui cadru dintr-o serie de imagini înregistrate în modul [Multi Burst]
– Stabilirea unui interval dintre cadre diferit de [1/30] când selectorul rotativ de mod este
pus în poziþia
– Stabilirea unei viteze a obturatorului mai micã de 1/30 secunde când pentru selectorul
rotativ de mod este aleasã varianta M.
• La redarea unei serii de imagini înregistrate în modul [Multi Burst] folosind un calculator
sau o camerã care nu beneficiazã de funcþia Multi Burst , imaginea este afiºatã ca o unicã
imagine alcãtuitã din 16 cadre.
• Dimensiunea imaginilor înregistrate în modul [Multi Burst] este de 1 M.
• Este posibil sã nu puteþi înregistra imagini în modul [Multi Burst] în funcþie de modul
stabilit pentru Scenã (pagina 42).
În legãturã cu [Burst]
• Pentru bliþ este aleasã varianta (fãrã bliþ).
• La înregistrarea folosind cronometrul propriu, este înregistratã o serie de cel mult cinci
imagini.
• Când pentru selectorul rotativ de mod este aleasã varianta M, nu puteþi alege pentru viteza
obturatorului în modul [Burst] valori de 1/6 secunde sau mai scãzute.
• Când bateria are puþinã energie sau când unitatea “Memory Stick” este complet ocupatã,
înregistrarea în modul [Burst] se opreºte.
• Este posibil sã nu puteþi înregistra imagini în modul [Burst] în funcþie de modul stabilit
pentru Scenã (pagina 42).
50
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Numãrul maxim de înregistrãri continue
(Unitate de mãsurã : nr. imagine)
Selecteazã intervalul dintre cadre pentru modul [Multi Burst] (pagina 50).
1/7.5 (1/7.5”)
1/15 (1/15”)
1/30 (1/30”)
• Acest reglaj nu poate fi efectuat când în meniu pentru
[Mode] (modul înregistrare) este aleasã altã valoare în
afarã de [Multi Burst] (pagina 50).
Regleazã cantitatea de luminã a bliþului.
+ ( +)
Spre + : Creºte nivelul bliþului.
Normal
– ( –)
Spre – : Scade nivelul bliþului.
• Pentru a modifica nivelul bliþului T pasul 5 de la pagina 19.
51
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Permite înregistrarea unei imagini folosind efecte speciale.
B&W(
Sepia (
)
)
Off
Înregistreazã imagini monocrome (alb-negru).
Înregistreazã imagini sepia (care par fotografii vechi)
Nici un efect.
• Acest reglaj nu este menþinut când alimentarea este opritã.
Regleazã saturaþia imaginii.
+(
)
Spre + : Culori mai luminoase.
Normal
–(
)
Spre + : Culori mai întunecate.
Regleazã contrastul imaginii.
+(
)
Spre + : Creºte contrastul.
Normal
–(
)
Spre – : Scade contrastul.
Regleazã claritatea imaginii.
+(
)
Spre + : Creºte claritatea imaginii.
Normal
–(
)
Consultaþi pagina 60.
52
Spre – : Scade claritatea imaginii.
Meniul pentru vizualizare
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
Pentru detalii privind
funcþionarea T pag. 44
.
Selecteazã directorul care conþine imaginea care doriþi sã fie redatã (numai când folosiþi o
unitate “Memory Stick”).
OK
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel
Renunþã la selecþie.
1 Selectaþi directorul dorit folosind secþiunile b/B ale butonului de comandã.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
z În legãturã cu opþiunea [Folder]
Camera stocheazã imaginile în directorul stabilit al unitãþii “Memory Stick” (pagina 66).
Puteþi schimba directorul sau sã creaþi altul nou.
• Pentru a crea un director nou T [Create REC. Folder] (Crearea unui director de
înregistrare) (pagina 66)
• Pentru a schimba directorul în care sã fie înregistrate imaginile T [Change REC. Folder]
(Schimbarea directorului de înregistrare) (pagina 67)
• Când sunt create mai multe directoare pe “Memory Stick”, iar prima sau ultima imagine din
director este afiºatã, vor apãrea urmãtoarele indicatoare :
: Deplasarea la directorul precedent.
: Deplasarea la directorul urmãtor.
: Deplasarea fie la directorul precedent, fie la urmãtorul.
53
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Protejeazã imaginile împotriva ºtergerii accidentale.
Protect (-)
Urmaþi procedura de mai jos.
Exit (Ieºire)
Pãrãseºte funcþia de protecþie.
Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul imagine unicã
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi.
2 Apãsaþi MENU pentru a apãrea meniul.
3 Selectaþi [-] (Protect) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Imaginea este protejatã, iar indicatorul - (protejare) apare pe imaginea respectivã.
-
4 Pentru a proteja alte imagini, selectaþi imaginea doritã folosind b/B, apoi apãsaþi z.
Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul index
1 Apãsaþi
(index) pentru afiºarea în mod index.
2 Apãsaþi MENU pentru a apãrea meniul.
3 Selectaþi [-] (Protect) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [Select] folosind v/V, apoi apãsaþi z.
5 Selectaþi folosind v/V/b/B imaginea pe care vreþi sã o protejaþi, apoi apãsaþi z.
Pe imaginea selectatã apare indicatorul - de culoare verde.
- (verde)
6 Repetaþi pasul 5 pentru a proteja ºi alte imagini.
7 Apãsaþi MENU.
8 Selectaþi [OK] folosind B, apoi apãsaþi z.
Indicatorul - devine de culoare albã. Imaginile selectate sunt protejate.
• Pentru a proteja toate imaginile din director, selectaþi [All In This Folder] (Toate din acest
director) la pasul 4 ºi apãsaþi z. Selectaþi [On] cu B, apoi apãsaþi z.
54
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Pentru a renunþa la protecþie
În modul imagine unicã
Apãsaþi z la pasul 3 sau 4 al procedurii “Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul
imagine unicã”.
În modul index
1 Selectaþi imaginea a cãrei protecþie stabilitã la pasul 5 al procedurii “Pentru protejarea
imaginilor afiºate în modul index” vreþi sã o eliminaþi.
2 Apãsaþi z, pentru ca indicatorul - sã devinã de culoare gri.
3 Repetaþi operaþia de mai sus pentru fiecare imagine pe care vreþi sã o deprotejaþi.
4 Apãsaþi MENU, selectaþi [OK] folosind B, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la protecþia tuturor imaginilor din director
Selectaþi [All In This Folder] (Toate din acest director) la pasul 4 al procedurii “Pentru
protejarea imaginilor afiºate în modul index”, apoi apãsaþi z. Selectaþi [Off] cu B, apoi
apãsaþi z.
• Þineþi seama cã la formatarea suportului de înregistrare sunt ºterse toate datele conþinute
de acesta, inclusiv imaginile protejate, ºi cã ulterior datele nu mai pot fi recuperate.
• Operaþia de protejare a unei imagini poate dura mai mult timp.
Este ataºat marcajul
(pagina 89).
(marcat pentru imprimare) imaginilor pe care doriþi sã le imprimaþi
Vezi pagina 86.
Imaginile înregistrate sunt redate în ordine (Slide show - succesiune de imagini).
Interval
3 sec.
5 sec.
Stabileºte intervalul dintre douã imagini în cazul
succesiunilor de imagini.
10 sec.
30 sec.
1 min.
55
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Image (imagine)
Folder (Director)
Sunt redate toate imaginile din directorul selectat.
All (Toate)
Sunt redate toate imaginile de pe “Memory Stick”.
Repeat (repetare)
On (pornit)
Sunt redate imaginile în buclã continuã.
Off (oprit)
Dupã ce au fost redate toate imaginile,
succesiunea de imagini se terminã.
Start
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel (renunþã)
Se renunþã la succesiunea de imagini.
1 Selectaþi [Interval], [Image] (imagine) ºi [Repeat] (repetare) folosind v/V/b/B ale
butonului de comandã.
2 Selectaþi [Start] folosind V/B, apoi apãsaþi z.
Începe succesiunea de imagini.
Pentru ca succesiunea de imagini sã se încheie apoi apãsaþi z, selectaþi [Exit] cu B, apoi
apãsaþi z.
• În timpul succesiunii de imagini, puteþi afiºa imaginea precedentã/urmãtoare cu b/B.
• Perioada de timp [Interval], dintre imagini, este estimativã, putând varia în funcþie de
dimensiunea imaginii, etc.
Puteþi modifica dimensiunea imaginii înregistrate (Resize - redimensionare) ºi sã o memoraþi
sub forma unui fiºier nou. Imaginea originalã este în continuare reþinutã dupã redimensionare.
4M
3M
Reglajul pentru dimensiune este doar o aproximaþie.
T Pasul 4, pagina 15
1M
VGA
Cancel
Se renunþã la redimensionare.
1 Afiºaþi pe ecran imaginea pe care vreþi sã o redimensionaþi.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [
] (redimensionare) cu b/B, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi dimensiunea doritã cu v/V, apoi apãsaþi z.
Imaginea redimensionatã este stocatã în directorul de înregistrare sub forma celui mai
nou fiºier.
• Pentru detalii legate de [Image Size] (dimensiunea imaginii) T pagina 15.
• Nu puteþi modifica dimensiunea imaginilor filmelor sau a celor înregistrate [Multi Burst].
56
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
• Când dimensiunea imaginii este modificatã de la o valoare mai scãzutã la una mai mare,
calitatea imaginii se deterioreazã.
• Nu puteþi redimensiona o imagine pânã la raportul laturilor de 3:2.
• Când redimensionaþi o imagine cu raportul laturilor de 3:2, în partea de sus ºi de jos a
imaginii apar benzi negre.
Imaginea staticã este rotitã.
Imaginea este rotitã. Urmaþi procedura de mai jos.
OK
Cancel
Determinã rotirea. Urmaþi procedura de mai jos.
Se renunþã la rotaþie.
1 Afiºaþi pe ecran imaginea care vreþi sã fie rotitã.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [
4 Selectaþi [
] (rotire) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
] (rotire) folosind v, apoi rotiþi imaginea cu b/B.
5 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi roti imagini protejate, filme sau imagini înregistrate [Multi Burst].
• Este posibil sã nu puteþi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• Când vizualizaþi imagini pe un calculator, este posibil ca informaþiile legate de rotire sã nu
fie preluate, în funcþie de aplicaþia software folositã.
Secþioneazã filmele sau ºterge porþiunile care nu sunt necesare ale filmelor. Aceastã funcþie
se recomandã a fi folositã când memoria internã sau cea de pe “Memory Stick” este
insuficientã sau când doriþi sã ataºaþi filme unor mesaje transmise prin poºta electronicã.
• Þineþi seama sã filmul original va fi ºters ºi cã numãrul care îi corespunde este omis. Þineþi
de asemenea cont cã filmele odatã secþionate nu mai pot fi restaurate.
OK
Vedeþi procedura urmãtoare.
Cancel
Se renunþã la secþionare.
Continuã...
57
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Exemplu: Secþionarea filmului cu numãrul 101_0002
În continuare este descris un exemplu de secþionare a unui film numerotat cu 101_0002 ºi
ºtergerea lui în urmãtoarea configuraþie a fiºierului.
1. Secþionarea scenei A.
Punct de secþionare
101_0002 este secþionat în 101_0004 ºi 101_0005.
2. Secþionarea scenei B.
Punct de secþionare
101_0005 este secþionat în 101_0006 ºi 101_0007.
3. ªtergerea scenelor A ºi B dacã acestea nu sunt necesare.
ªtergere
ªtergere
4. Rãmân numai scenele dorite.
Procedurã
1 Afiºaþi pe ecran filmul care vreþi sã fie secþionat.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [
] (secþionare) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Începe redarea filmului.
58
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
5 Apãsaþi z în punctul unde vreþi sã fie secþionat filmul.
• Când doriþi sã stabiliþi mai exact punctul, selectaþi [c/C] (cadru înapoi/înainte) ºi fixaþi
punctul de secþionare folosind b/B.
• Dacã doriþi sã modificaþi punctul de secþionare, selectaþi [Cancel]. Redarea filmului este
reluatã.
6 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
7 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Filmul este secþionat.
• Filmelor secþionate le sunt alocate numere noi, dupã care sunt înregistrate ca cele mai
recente filme din directorul de înregistrare selectat.
• Nu puteþi secþiona urmãtoarele tipuri de imagini :
– imagini statice,
– filme care nu sunt suficient de lungi pentru a fi secþionate (care sunt mai scurte de circa
douã secunde)
– filme protejate (pagina 54).
Vezi pagina 60.
Se înregistreazã imagini mãrite (T pasul 6, pagina 23 ) sub forma unui nou fiºier.
Trimming
Urmãriþi procedura de mai jos.
Return (revenire)
Se renunþã la mãrire.
1 Apãsaþi MENU în timpul mãririi la redare pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [Trimming] B al butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi dimensiunea doritã cu v/V, apoi apãsaþi z.
Imaginea este stocatã, iar cea originalã este afiºatã din nou.
• Imaginea mãritã este înregistratã în directorul de înregistrare selectat, sub forma celui mai
nou fiºier, imaginea originalã fiind în continuare pãstratã.
• Este posibil sã scadã calitatea imaginilor mãrite.
• Nu puteþi mãri o imagine astfel încât sã ajungã la un raport al laturilor de 3:2.
• Nu puteþi mãri imagini afiºate în modul Revedere rapidã.
59
Folosirea interfeþei de reglaje
Utilizarea elementelor reglaj
Puteþi modifica reglajele efectuate din oficiu cu ajutorul Interfeþei de reglaje.
Buton v/V/b/B
Selector rotativ
de mod
Buton z
Buton MENU
Buton de
comandã
1
2
3
Porniþi alimentarea.
Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
Apãsaþi B la butonul de comandã pentru a selecta
(Setup).
4 Apãsaþi v/V/b/B la butonul de comandã
pentru a selecta elementul de reglaj asupra
cãruia vreþi sã acþionaþi.
Careul care înconjoarã elementul selectat devine de
culoare galbenã.
5
Apãsaþi z pentru a stabili valoarea doritã.
Pentru a opri afiºarea interfeþei de reglaje
(Setup), apãsaþi MENU.
Pentru a renunþa la reglajele
(Setup).
Selectaþi [Cancel] în cazul în care aceastã indicaþie apare pe ecran, apoi apãsaþi z la butonul
de comandã. Dacã respectiva indicaþie nu apare, selectaþi din nou reglajul anterior.
• Valoarea stabilitã este menþinutã ºi dupã ce este opritã alimentarea.
60
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
Camera 1
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
Modul AF (Focalizarea Automatã)
Selecteazã modul de funcþionare cu focalizare automatã.
Single (S AF)
Focalizarea este reglatã automat când este apãsat ºi
menþinut pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
Acest mod este util la înregistrarea subiectelor statice.
Monitor (M AF)
Focalizarea este reglatã automat înainte de a fi apãsat
ºi menþinut pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
Acest mod scurteazã perioada de timp necesarã pentru
focalizare.
• Consumul bateriilor este mai rapid decât în modul
[Single].
• Când înregistraþi folosind vizorul, ecranul LCD fiind oprit, camera funcþioneazã în modul
[Single].
Digital Zoom (Mãrire digitalã)
Selecteazã modul mãrire digitalã. Camera mãreºte imaginile folosind mãrirea opticã (pânã la
maxim 3×). Când scala de mãrire depãºeºte 3×, camera va folosi fie mãrirea inteligentã, fie pe
cea digitalã de precizie.
Smart
(Mãrire inteligentã)
(
)
Imaginile sunt mãrite digital, fãrã aproape nici o
distorsiune. Aceasta nu este disponibilã când
dimensiunea imaginii este [4M] sau [3:2].
• Scala maximã de mãrire corespunzãtoare Mãririi
inteligente este prezentatã în tabelul de mai jos.
Precision
(Mãrire de precizie)
(
)
Toate dimensiunile imaginilor sunt mãrite pânã la maxim
6×, însã calitatea imaginii scade.
Off ( )
Nu este utilizatã mãrirea digitalã.
Dimensiunea imaginii ºi scala de mãrire maximã la folosirea Mãririi inteligente.
Dimensiune
Scala maximã de mãrire
4M
—
3M
aprox. 3,4 ×
1M
aprox. 5,4 ×
VGA (E-mail)
aprox. 10 ×
Continuã...
61
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
• Când apãsaþi butonul de mãrire (zoom), pe ecranul LCD apare indicatorul scalei de mãrire,
aºa cum este ilustrat în continuare.
Partea dinspre W a acestei scale reprezintã zona
mãririi optice, iar cea dinspre T este zona mãririi
digitale
Indicatorul scalei de mãrire
• Scala maximã de mãrire corespunzãtoare mãririi inteligente/mãririi de precizie include scala
mãririi optice.
• Careul asociat telemetrului AF nu este afiºat când folosiþi mãrirea digitalã. Indicatorii
sau
clipesc ºi are loc focalizarea automatã (AF). Are prioritate subiectul aflat în centrul
cadrului.
• Când utilizaþi mãrirea inteligentã, este posibil ca imaginea de pe ecranul LCD sã parã
grosierã. Aceast fenomen nu afecteazã deloc imaginea înregistratã.
Date / Time (data / ora)
Stabileºte modul în care data ºi ora sã fie suprapuse peste imagini. Selectaþi aceastã opþiune
înainte de înregistrare.
• În timp ce fotografiaþi, indicaþiile temporale (data ºi ora) nu sunt afiºate în schimb apare
indicatorul
. Data ºi ora vor fi afiºate numai la redare, cu roºu, în colþul din dreapta-jos
al imaginii.
Day&Time (data ºi ora)
Suprapune data, ora ºi minutele.
Date
Suprapune anul, luna ºi ziua.
• Data inseratã este exprimatã sub forma stabilitã de
dvs. T pasul 2, pagina 13
Off
Nu este suprapusã data ºi ora.
• Nu puteþi insera data ºi ora peste imaginile filmelor sau peste cele înregistrate în modul
[Multi Burst].
• Data ºi ora suprapuse nu pot fi ºterse ulterior.
Red Eye Reduction (reducerea efectului de ochi-roºii)
Este diminuat fenomenul de ochi-roºii când
este utilizat bliþul. Selectaþi aceastã opþiune
înainte de a înregistra.
On (
Off
62
)
Reduce fenomenul de ochi-roºii.
• Bliþul lumineazã stroboscopic de douã sau mai multe
ori înainte de înregistrare.
Nu este utilizatã funcþia de reducere a fenomenului de
ochi-roºii.
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
• Deoarece dureazã câteva secunde pânã ce butonul declanºator este acþionat, menþineþi
aparatul nemiºcat pentru a evita efectele vibraþiilor. Totodatã, nu lãsaþi subiectul sã se
deplaseze.
• Este posibil ca reducerea efectului de ochi roºii sã nu fie realizatã corespunzãtor în funcþie
de diferenþele individuale, de distanþa pânã la subiect, de faptul cã iluminarea stroboscopicã
dinaintea înregistrãrii este sau nu vãzutã de subiect sau de alte condiþii.
AF Illuminator (sursã AF)
Sursa AF furnizeazã luminã care ajutã la focalizarea cu mai multã uºurinþã pe subiecte aflate
în spaþii întunecate. Sursa AF emite luminã roºie care permite camerei foto sã focalizeze mai
uºor când butonul declanºator este pe jumãtate apãsat, pânã ce focalizarea este blocatã. În
aceast moment apare indicatorul
.
Auto
Este utilizatã Sursa AF.
Off
Nu este utilizatã Sursa AF.
• Dacã subiectul nu primeºte suficientã luminã de la Sursa AF sau dacã subiectul nu
contrasteazã suficient cu fundalul, focalizarea nu se va realiza. (Se recomandã o distanþã
cuprinsã între 3,5 m (W) / 2,5 m (T).)
• Focalizarea este realizatã atât timp cât lumina provenitã de la sursa AF ajunge la subiect,
chiar dacã aceasta cade uºor descentrat pe subiect.
• Când este aleasã Focalizarea la distanþe predefinite (pagina 47), funcþia [AF Illuminator]
nu acþioneazã.
sau cel
clipeºte, iar
• Careul asociat telemetrului AF nu este afiºat. Indicatorul
focalizarea automatã acþioneazã, acordând prioritate subiectului aflat în centrul cadrului.
• Sursa AF nu acþioneazã când la Selecþia scenei este aleasã una dintre variantele (modul
(modul peisaj).
amurg) sau
• Lumina emisã de sursa AF este foarte strãlucitoare. Cu toate cã nu reprezintã un pericol,
nu priviþi de aproape, direct spre sursa AF.
Auto Review (Reluare automatã)
Imaginea staticã este afiºatã pe ecran timp de circa douã secunde imediat dupã ce a fost
înregistratã.
On
Este utilizatã funcþia Auto Review.
Off
Nu este utilizatã funcþia Auto Review.
• Nu puteþi înregistra urmãtoarea imagine în timpul Reluãrii automate. Dacã apãsaþi pe
jumãtate butonul declanºator în aceastã perioadã, imaginea afiºatã dispare ºi puteþi
înregistra imediat urmãtoarea imagine.
63
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
Camera 2
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
Enlarged icon (Simboluri mãrite)
Indicatorul reglajului este temporar mãrit când apãsaþi (Modul bliþ),
sau (Macro).
64
On
Indicatorii sunt mãriþi.
Off
Indicatorii nu sunt mãriþi.
(Cronometru propriu)
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
Internal Memory Tool
Acest element nu este afiºat când este introdus un card “Memory Stick” în aparat.
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul .
Format (Formatare)
Este formatatã memoria internã.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria internã, chiar dacã
imaginile sunt protejate.
OK
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la formatare.
1 Selectaþi [OK] cu v la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in internal memory will be erased Ready?” (Vor fi ºterse toate
datele din memoria internã. Acum?).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea se încheie.
65
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
Memory Stick Tool
Acest element este afiºat numai când este introdus un card “Memory Stick” în aparat.
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul .
Format (Formatare)
Este formatatã memoria “Memory Stick”. Cardurile de memorie “Memory Stick” disponibile
în comerþ sunt deja formatate ºi pot fi utilizate imediat.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria “Memory Stick”,
inclusiv imaginile protejate.
OK
Urmãriþi procedura urmãtoare.
Cancel
Se renunþã la formatare.
1 Selectaþi [OK] cu v la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in Memory Stick will be erased Ready?” (Vor fi ºterse toate
datele de pe Memory Stick. Acum?).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea se încheie.
Create REC. Folder (Crearea directorului de înregistrare)
Este creat un director în memoria “Memory Stick” în care sã fie înregistrate imaginile.
OK
Urmãriþi procedura urmãtoare.
Cancel
Se renunþã la crearea directorului.
1 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de
comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de crearea a directorului.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Este creat un nou director cãruia îi este alocat un numãr mai mare cu o unitate decât
numãrul maxim existent ºi care devine directorul curent de înregistrare.
• Pentru detalii legate de director, vezi pagina 53.
• Dacã nu creaþi un director nou, cel cu numãrul “101MSDCF” este selectat ca director de
înregistrare.
• Puteþi crea directoare pânã la numãrul maxim de “999MSDCF”.
• Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat pânã ce este creat sau selectat un altul.
• Directoarele nu pot fi ºterse cu camera. Pentru a ºterge un director, apelaþi la calculatorul
personal, etc.
• În fiecare director pot fi stocate cel mult 4000 de imagini. În momentul în care se atinge
capacitatea maximã a unui director, este creat în mod automat u altul.
• Pentru mai multe informaþii, consultaþi “Locaþiile de memorie ale fiºierelor cu imagini ºi
denumirile lor” (pagina 79).
66
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
Change REC. Folder (Schimbarea directorului de înregistrare)
Este schimbat directorul de înregistrare curent.
OK
Urmãriþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la schimbarea directorului de înregistrare.
1 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de selecþie a directorului.
2 Selectaþi directorul dorit cu b/B, ºi [OK] cu v, apoi z.
• Nu puteþi selecta directorul cu numãrul “100MSDCF” ca director de înregistrare.
• Nu puteþi deplasa imaginile înregistrate, dintr-un director în altul.
Copy (Copiere)
Sunt copiate toate imaginile din memoria internã pe “Memory Stick”.
OK
Urmãriþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la operaþia de copiere.
1 Introduceþi în aparat un card de memorie “Memory Stick” cu capacitatea de 32 MB sau
mai mare.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in Memory Stick will be copied Ready?” (Vor fi copiate toate
datele de pe Memory Stick. Acum?).
3 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Începe copierea.
• Utilizaþi baterii cu Nichel-Metal hidrid complet încãrcate sau adaptorul de reþea (nu este
furnizat). Dacã folosiþi baterii cu prea puþinã energie, care se consumã în cursul procesului,
copierea poate eºua, iar datele pot fi deteriorate.
• Nu puteþi copia imagini individual.
• Imaginile originale din memoria internã sunt reþinute dupã copiere. Pentru a ºterge
conþinutul memorie interne, scoateþi cardul “Memory Stick” dupã copiere, apoi parcurgeþi
procedura [Format] (formatare) corespunzãtoare opþiunii
Internal Memory Tool (pagina
65).
• Nu puteþi selecta un director copiat pe “Memory Stick”.
• La copierea datelor, marcajele
(marcaj de imprimare) ataºate imaginilor sunt ºterse.
67
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
Setup 1
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
LCD Backlight (Iluminarea ecranului LCD)
Selecteazã luminozitatea ecranului LCD când aparatul este alimentat de la baterii.
Bright (luminos)
Ecranul este mai luminos.
Normal
Dark (întunecat)
Ecranul este mai întunecat.
• Dacã alegeþi varianta [Bright], bateriile se vor consuma mai rapid.
Beep (Semnal sonor)
Selecteazã sunetul produs când acþionaþi camera foto.
Shutter (sunet obturator)
Declanºeazã sunetul scos de obturator când apãsaþi
butonul declanºator.
On
Activeazã semnalul sonor/sunetul scos de obturator
când apãsaþi butonul de comandã / butonul
declanºator.
Off
Opreºte emiterea semnalului sonor / sunetul scos
obturator.
Language (Limbã)
Alege limba utilizatã la afiºarea elementelor de meniu, a avertismentelor ºi a mesajelor.
Initialize (Iniþializare)
Readuce reglajele la valorile stabilite din oficiu.
OK
Urmaþi procedura de mai jos.
Cancel
Se renunþã la operaþia de iniþializare.
1 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “Initialize all settings Ready?” (Vor fi iniþializate toate reglajele. Acum?).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Reglajele revin la valorile stabilite din oficiu.
• Aveþi grijã ca alimentarea sã nu se întrerupã în timpul operaþiei de iniþializare.
68
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 60
Setup 2
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul
.
File Number (Numãrul fiºierului)
Stabileºte metoda de alocare de numere fiºierelor cu imagini.
Series (În serie)
Alocã numere succesive fiºierelor chiar dacã directorul
de înregistrare sau unitatea “Memory Stick” sunt
schimbate. (Când cardul “Memory Stick” înlocuit
conþine un fiºier cu un numãr mai mare decât ultimul
numãr alocat, se atribuie unui fiºier nou un numãr mai
mare cu o unitate decât numãrul maxim alocat.)
Reset (Iniþializare)
Se începe de la numãrul 0001 ori de câte ori este
schimbat directorul. (Când directorul de înregistrare
conþine un fiºier, se atribuie unui fiºier nou un numãr
mai mare cu o unitate decât numãrul maxim alocat.)
USB Connect (Conectare USB)
Stabileºte modul USB utilizat pentru a conecta camera foto la un calculator sau la o imprimantã
care acceptã standardul PictBridge, prin intermediul cablului multifuncþional (DSC-S90/S80/
S60) sau a staþiei Cyber-shot (DSC-ST80).
PictBridge
Conectarea camerei foto la o imprimantã care acceptã
standardul PictBridge (pagina 86).
PTP
Când este aleasã varianta [PTP] (Picture Transfer
Protocol - Protocol de transfer al imaginii) ºi camera
este conectatã la un calculator, imaginile de directorul
de înregistrare selectat de camera foto sunt copiate pe
calculator. (Compatibil cu Windows XP ºi Mac OS X.)
Normal
Conectarea camerei la calculator (pagina 74).
Video Out (Ieºire video)
Alege semnalul video de ieºire în funcþie de echipamentul conectat.
NTSC
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
NTSC (spre exemplu pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
PAL (spre exemplu pentru Europa).
69
Pentru detalii privind funcþionarea T pag. 44
Clock Set (Potrivirea ceasului)
Stabileºte data ºi ora.
70
OK
Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã,
apoi apãsaþi z. Ulterior parcurgeþi procedura explicatã
la “Potrivirea ceasului” T pag. 13
Cancel
Se renunþã la potrivirea ceasului.
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows
Pentru detalii legate de utilizarea
calculatorului Macintosh, consultaþi
secþiunea “Utilizarea Calculatorului
Macintosh” de la pagina 82.
Copierea imaginilor pe calculator (pag. 73)
Vizualizarea imaginilor
pe calculator
Pregãtire
Instalarea driver-ului USB.
• Instalarea driverului USB
nu este necesarã dacã
folosiþi Windows XP.
Folosirea aplicaþiei “PicturePackage” (pag. 81)
Vizualizarea imaginilor stocate pe
calculator
Instalarea “PicturePackage”
(pagina 81)
Stocarea imaginilor pe un CD-R
Crearea unei compoziþii video
muzicale / Succesiune de imagini
Imprimarea imaginilor
Crearea unui video CD folosind “ImageMixer” (pag. 81)
Crearea unui video CD
“ImageMixer VCD2” este
instalat automat când se
instaleaz㠓PicturePackage”.
71
Configuraþia recomandatã
Pentru calculatorul conectat la camerã, este
recomandatã urmãtoarea configuraþie.
Configuraþie recomandatã la
copierea imaginilor
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition sau Windows XP Professional.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare este un sistem de operare
actualizat (upgrade) cãtre cele mai sus
menþionate sau dacã mediul de operare
este multiplu (multi-boot).
Procesor :
Pentium MMX la 200MHz sau mai rapid
Conector USB :
Conector USB standard
Monitor :
Rezoluþie minimã 800 × 600 pixeli, (culoare
pe 16 biþi, 65000 culori) sau mai mult.
Configuraþie recomandatã pentru
aplicaþiile “PicturePackage” /
“ImageMIxer VCD2”
Software :
Macromedia Flash Player 6.0 sau versiuni
ulterioare, Windows Media Player 7.0 sau
versiuni ulterioare, DirectX 9.0b sau versiuni
ulterioare,
Placã de sunet :
stereo pe 16 biþi, cu difuzoare
Memorie :
64 MB sau mai mult (se recomandã 128MB
sau mai mult)
Hard disc :
Spaþiul liber pe disc necesar pentru instalare
este de circa 500 MB
Monitor :
Placã video (compatibilã cu driverul Direct
Draw) cu 4 MB VRAM.
• Pentru crearea automatã a compoziþiilor
video muzicale / Succesiunilor de imagini
(pagina 81), este necesar un procesor
Pentium III la 500 MHz sau mai rapid.
72
• Dacã folosiþi “ImageMixer VCD2” este
necesar un procesor Pentium III la 800
MHz sau mai rapid.
• Acest software este compatibil cu
tehnologia DirectX. Pentru a putea fi
utilizat trebuie instalat “DirectX”.
• La folosirea dispozitivelor de înregistrare
este necesarã o aplicaþie software separatã
pentru a scrie discuri CD-R.
Note privind conectarea
camerei la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea pentru toate
sistemele de operare menþionate anterior.
• Dacã doriþi sã conectaþi simultan douã sau
mai multe dispozitive USB la un singur
calculator, este posibil ca unele dispozitive
-inclusiv camera foto- sã nu funcþioneze,
în funcþie de tipurile de dispozitive USB
folosite.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã folosiþi
un hub USB.
• Conectaþi camera folosind o interfaþã USB
compatibilã cu transferul USB de vitezã
mare (USB 2.0) care vã va permite un
transfer superior (vitezã de transfer mare).
Aceastã camerã este compatibilã cu HiSpeed USB (USB 2.0).
• Conexiunile USB la calculator sunt de douã
feluri, [Normal] (varianta stabilitã din
oficiu) ºi [PTP]. În aceastã secþiune este
descrisã varianta [Normal] pentru
exemplificare. Detalii legate de [PTP]gãsiþi
la pagina 69.
• La revenirea calculatorului din starea
Suspend sau Sleep se poate întâmpla sã
nu se reactiveze în acelaºi timp ºi
comunicarea dintre calculator ºi camera
digitalã.
Copierea imaginilor pe calculator
Aceastã secþiune descrie procesul folosind
spre exemplificare un calculator Windows.
Puteþi copia imagini de la camera foto la
calculator dupã cum urmeazã.
3 Faceþi clic pe [Next].
Pentru un calculator cu fantã
pentru “Memory Stick”
Scoateþi unitatea “Memory Stick” din
camerã, introduceþi-o în fanta care-i este
destinatã la calculator, apoi copiaþi imaginile.
Pentru un calculator fãrã fantã
pentru “Memory Stick”
Urmaþi Etapele de la 1 la 5 ale procedurii de
la pagina 73 la 77 pentru a copia imagini.
• Interfeþele afiºate la copierea imaginilor de
pe “Memory Stick” pe calculator sunt
utilizate aºa cum este prezentat în exemplu.
Începe instalarea driverului USB.
Sunteþi anunþat prin afiºare în momentul
în care aceastã operaþie s-a încheiat.
4
Faceþi clic pe butonul alãturat
indicaþiei [Yes, I want to restart my
computer now] (Da, doresc
repornirea calculatorului) pentru a-l
marca, apoi faceþi clic pe [Finish].
Etapa 1 : Instalarea driver-ului
USB
• Un driver este un program software care
permite echipamentelor conectate la calculator sã funcþioneze corespunzãtor.
• Dacã utilizaþi Windows XP, începeþi cu
Etapa 2.
• Când aplicaþia “PicturePackage” este deja
instalatã, Etapa 1 nu este necesarã.
NOTÃ : Nu conectaþi camera în acest
moment la calculator.
1 Închideþi toate aplicaþiile software
Calculatorul reîncarcã sistemul de operare
(restart). De aceastã datã conexiunea
USB este pregãtitã pentru funcþionare.
Scoateþi CD-ROM-ul când se încheie
instalarea.
care ruleazã pe calculator.
• Dacã folosiþi Windows 2000 înregistraþi-vã ca Administratori (Administrator
autorizat).
2
Introduceþi CD-ROM-ul în
calculator, iar când apare interfaþa
cu meniul de instalare faceþi clic
pe [USB Driver].
Este afiºatã interfaþa “InstallShield Wizard”.
• Dacã interfaþa cu meniul de instalare nu
apare, faceþi clic dublu pe (My Computer) T
(PICTURE PACKAGE).
73
Etapa 2 : Pregãtirea camerei
ºi a calculatorului
Etapa 3 : Conectarea camerei
ºi a calculatorului
1 Introduceþi în camera foto unitatea
• În cazul modelului DSC-ST80, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat împreunã
cu staþia Cyber-shot.
“Memory Stick” având înregistrate
pe ea imaginile care vã
intereseazã.
• Dacã doriþi sã copiaþi imaginile în
memoria internã a aparatului, acest pas
nu este necesar.
Spre mufa
multiconector
2 Introduceþi în camera foto baterii
încãrcate suficient sau cuplaþi
aparatul la o prizã de perete prin
intermediul adaptorului de reþea
(nu este furnizat).
• Când copiaþi imaginile din camera foto pe
calculator folosind alimentarea de la
baterii, operaþia poate eºua sau
informaþiile se pot deteriora în cazul
întreruperii alimentãrii.
• În cazul modelului DSC-ST80, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat împreunã
cu staþia Cyber-shot.
3 Puneþi selectorul rotativ de mod
în poziþia
, apoi porniþi camera
foto ºi calculatorul.
Cablu
multifuncþional
Spre conectorul USB
• La folosirea mediului Windows XP se
lanseazã automat interfaþa AutoPlay.
Pe afiºajul cu cristale lichide al camerei
foto apare mesajul “USB Mode Normal”.
Indicatori
de acces*
La realizarea pentru prima datã a
conexiunii USB, calculatorul ruleazã
automat programul pentru a recunoaºte
camera foto. Vã rugãm sã aºteptaþi.
* Pe durata comunicãrii dintre camerã ºi
calculator, indicatorii de acces devin roºii.
Nu acþionaþi calculatorul pânã ce indicatorii
de acces nu devin de culoare albã.
• Dacã mesajul “USB Mode Normal” nu
apare, alegeþi pentru [USB Connect]
varianta [Normal] (pagina 69).
74
Etapa 4-A:Copierea imaginilor
pe calculator
• Pentru Windows 98/98SE/2000/Me, urmaþi
procedura explicatã la “Etapa 4-B :
Copierea imaginilor pe calculator” pag. 76.
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents”
1
Dupã realizarea conexiunii USB
la Etapa 3, faceþi clic pe [Copy
pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and
Camera wizard] T [OK] pentru ca
interfaþa sã aparã automat pe
ecran.
Este afiºatã interfaþa “Picture Name and
Destination” (Denumirea imaginii ºi
destinaþia ei).
4
Începe copierea imaginilor. Când copierea
se încheie, pe ecran apare interfaþa “Other
Options” (Alte opþiuni).
• Aceastã secþiune prezintã un exemplu
de copiere a imaginilor în directorul
“My Documents”.
Este afiºatã interfaþa “Scanner and
Camera Wizard”.
2 Faceþi clic [Next].
Sunt afiºate imaginile stocate pe cardul
“Memory Stick” al camerei.
• Dacã în camerã nu este introdusã nici o
unitate “Memory Stick”, vor fi afiºate
imaginile din memoria internã a camerei.
3
Faceþi clic pe butonul corespunzãtor imaginilor care nu vã
intereseazã pentru a le dezactiva
marcajul ºi pentru ca acestea sã
nu fie copiate, apoi faceþi clic
[Next].
Selectaþi o denumire ºi o
destinaþie pentru imagini, apoi
faceþi clic [Next].
5
Faceþi clic pe butonul corespunzãtor indicaþiei [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] (Nimic. Am încheiat lucrul
cu aceste imagini) pentru a-l
selecta, apoi faceþi clic [Next].
Continuã...
75
Este afiºatã interfaþa “Completing the
Scanner and Camera Wizard”.
6 Faceþi clic [Finish].
Interfaþa dispare.
• Pentru a continua copierea altor imagini
deconectaþi cablul multifuncþional
(DSC-S90/S80/S60) sau staþia Cybershot (DSC-ST80) (pagina 78), apoi
recuplaþi-le. Dupã aceea urmaþi
procedura explicatã la “Etapa 3 :
Conectarea camerei ºi a calculatorului”
de la pagina 74
Etapa 4-B: Copierea imaginilor pe calculator
• Pentru Windows XP, urmaþi procedura
explicatã la “Etapa 4-A : Copierea
imaginilor pe calculator” pag. 75.
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul “My
Documents”.
1 Faceþi dublu clic pe [My Computer]
T [Removable Disk] T [DCIM].
Dacã simbolul “Removable Disk” nu este
afiºat, consultaþi pagina 99.
2
Faceþi dublu-clic pe directorul
unde sunt stocate fiºierele cu
imagini pe care vreþi sã le copiaþi.
Apoi faceþi clic-dreapta pe un
fiºier pentru a fi afiºat meniul, dupã
care faceþi clic pe [Copy].
• În legãturã cu destinaþia de stocare a
fiºierelor cu imagini, gãsiþi detalii la
pagina 79.
76
3 Faceþi dublu clic pe directorul [My
Documents]. Faceþi apoi clicdreapta în fereastra “My
Documents” pentru a fi afiºat
meniul ºi apoi clic pe [Paste].
Etapa 5 : Vizualizarea
imaginilor pe calculator
Aceastã secþiune descrie procedeul de
vizionare a imaginilor din directorul “My
Documents”
1
Fiºierele cu imagini sunt copiate în
directorul “My Documents”.
• Dacã în directorul de destinaþie a
copierii existã o imagine cu aceeaºi
denumire, va fi afiºat mesajul de
confirmare a operaþiei de suprascriere.
Dacã datele noi sunt suprascrise peste
cele deja existente, datele fiºierului
original vor fi ºterse. Pentru a copia un
fiºier cu imagini pe calculator fãrã a-l
suprascrie peste un altul, modificaþi
denumirea fiºierului, apoi copiaþi-l.
Þineþi însã seama cã, dupã modificarea
denumirii unui fiºier, este posibil ca
acesta sã nu mai poatã fi redat de
camera dvs. foto (pagina 80).
Faceþi clic pe [Start] T [My
Documents].
Este afiºat conþinutul directorului “My
Documents”.
• Dacã nu folosiþi Windows XP, faceþi un
clic dublu pe [My Documents] de pe
desktop.
2
Faceþi dublu-clic pe fiºierul cu
imaginea doritã.
Imaginea va fi afiºatã.
77
Pentru a ºterge conexiunea
USB
• În cazul modelului DSC-ST80, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat împreunã
cu staþia Cyber-shot.
Efectuaþi procedura urmãtoare în cazurile în
care :
• Deconectaþi cablul multifuncþional.
• Înlocuiþi unitatea “Memory Stick”.
• Introduceþi o unitate “Memory Stick”
dupã copierea unor imagini din memoria
internã.
• Opriþi camera digitalã.
Pentru utilizatorii de Windows
2000 / Me / XP
1 Faceþi clic dublu pe , pe bara cu
simbolurile programelor rezidente.
Faceþi dublu clic aici
2 Faceþi clic pe
(Sony DSC) T [Stop].
3 Confirmaþi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceþi clic pe [OK].
4 Faceþi clic pe [OK].
• Pasul 4 nu este necesar în mediul
Windows XP.
5 Deconectaþi cablul multifuncþional,
scoateþi cardul “Memory Stick” sau
opriþi camera. Dacã, dupã copierea unor
imagini din memoria internã cãtre calculator, veþi dori sã copiaþi imagini de pe
un “Memory Stick”, introduceþi unitatea
“Memory Stick”.
Pentru utilizatorii de Windows
98 sau de Windows 98SE
1 Verificaþi dacã indicatorii de acces (vezi
pagina 74) sunt de culoare albã.
2 Deconectaþi cablul multifuncþional,
scoateþi cardul “Memory Stick” sau
opriþi camera. Dacã, dupã copierea unor
imagini din memoria internã cãtre calculator, veþi dori sã copiaþi imagini de pe
un “Memory Stick”, introduceþi unitatea
“Memory Stick”.
78
Locaþia de memorie a
fiºierelor cu imagini ºi
denumirea acestora
Fiºierele cu imagini înregistrate de camera
foto sunt grupate în directoare în memoria
“Memory Stick”.
Exemplu : structura directoarelor
în Windows XP
• Nu se pot înregistra imagini în directoarele
“100MSDCF” ºi “MSSONY”. Imaginile
din aceste directoare pot fi doar
vizualizate.
• Pentru informaþii suplimentare despre
directoare consultaþi paginile 53, 66.
Fiºierele cu imagini sunt denumite în modul
urmãtor. ssss reprezintã un numãr
oarecare cuprins între 0001 ºi 9999.
Secþiunea numericã a numelui unui fiºier
înregistrat în modul film ºi cea a fiºierului cu
imagini index corespunzãtor sunt aceleaºi.
- Fiºiere cu imagini statice :
DSC0ssss. JPG
- Fiºiere cu filme :
MOV0ssss. MPG
- Fiºiere cu imagini index înregistrate odatã
cu un film :
MOV0ssss. THM
A Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu o camerã foto digitalã ce
nu dispune de funcþia de creare a unui
director nou.
B Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu camera dvs. foto.
Dacã nu au fost create noi directoare,
existã numai directorul “101MSDCF”.
Memoria internã nu conþine decât
directorul “101_SONY”.
C Director care conþine datele imaginilor
unui film, etc., care au fost înregistrate
cu o camerã care nu dispune de funcþia
de creare a unui director nou.
79
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate
pe un calculator (folosind o unitate de memorie
“Memory Stick”)
Aceastã secþiune foloseºte ca exemplu un
calculator Windows.
Când un fiºier cu imagini copiat pe calculator,
nu mai rãmâne pe unitatea de memorie
“Memory Stick”, puteþi revedea respectiva
imagine cu ajutorul camerei foto copiind
fiºierul ce o conþine de pe calculator pe un
card “Memory Stick”.
• Pasul 1 nu este necesar dacã numele
fiºierului stabilit cu camera foto nu a fost
schimbat.
• În funcþie de dimensiunea imaginii, este
posibil sã nu o puteþi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator
ºi a celor fotografiate cu alte echipamente
decât aceastã camerã foto nu este
garantatã.
• Dacã nu existã un director în care sã fie
stocate fiºierele cu imagini, creaþi mai întâi
unul cu ajutorul camerei foto (pagina 66),
apoi copiaþi aici fiºierele cu imagini.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea care vã intereseazã,
apoi
clic
pe
[Rename]
(redenumire). Schimbaþi numele
fiºierului alocându-i unul de
forma “DSC0ssss”.
ssss reprezintã oricare numãr
cuprins între 0001 ºi9999.
80
• Dacã sunt afiºate mesaje de avertizare
privind suprascrierea datelor, introduceþi
alte cifre la Pasul 1.
• În funcþie de configurarea calculatorului,
poate sã aparã ºi extensia. Extensia în cazul
imaginilor statice este “JPG”, iar cea în
cazul unui film este “MPG”. Nu modificaþi
aceastã extensie.
2 Copiaþi fiºierul de imagine într-un
director al unitãþii “Memory
Stick”, respectînd procedura de
mai jos.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea, apoi clic pe [Copy].
2 Faceþi dublu clic pe [Removable Disk]
sau din [Sony MemoryStick] aflate
în [My Computer].
3 Faceþi clic-dreapta pe directorul
[sssMSDCF] inclus în directorul
[DCIM], apoi faceþi clic pe [Paste].
• sss reprezintã un numãr cuprins
între 100 ºi 999.
Utilizarea aplicaþiilor software furnizate
Aceastã secþiune foloseºte ca exemplu
procedura pentru un calculator Windows.
Prezentarea software-ului
furnizat
Discul CD-ROM furnizat conþine douã
aplicaþii: “Picture Package” ºi “Image Mixer”.
Picture Package
Instalarea aplicaþiilor
Puteþi instala aplicaþiile software “Picture
Package” ºi “Image Mixer VCD2” pe
calculatorul dvs. folosind procedeul urmãtor.
• Dacã nu aþi instalat încã driverul USB
(pagina 73), nu conectaþi camera foto la
calculator înainte de a instala aplicaþia software “Picture Package” (excepþie: Windows XP).
• Pentru Windows 2000/XP trebuie sã vã
conectaþi ca Administrator.
• Driverul USB este instalat în mod automat
la instalarea aplicaþiei “Picture Package”.
1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi
discul (CD-ROM) ce v-a fost
furnizat în dispozitivul de citire a
discurilor.
Este afiºatã interfaþa cu meniul de
instalare.
• În cazul în care aceasta nu apare, faceþi
Iatã ce puteþi face :
A Sã înregistraþi un disc Video CD.
Va apare interfaþa “Image Mixer VCD2”.
B Sã realizaþi o succesiune de imagini sau
un montaj video cu sunet.
dublu clic pe
(Picture Package).
C Sã copiaþi imaginile pe un disc CD-R.
D Sã vizualizaþi pe calculator imaginile ºi
filmele.
2 Faceþi clic pe [Picture Package].
Cum se lanseazã funcþiile :
Faceþi clic pe una dintre variantele A – D,
apoi faceþi clic pe butonul aflat în partea din
dreapta-jos a ecranului.
(My Computer) T
Este afiºatã interfaþa “Choose Setup
Language” (Alegerea limbii utilizate).
3
Selectaþi limba doritã, apoi faceþi
clic de douã ori pe [Next].
În continuare este folositã pentru
exemplificare interfaþa pentru limba
englezã.
Apare fereastra “License Agreement”
(Convenþie de licenþã).
Citiþi cu atenþie convenþia. Dacã
acceptaþi termenii acesteia, marcaþi
caseta de confirmare corespunzãtoare
afirmaþiei “I accept the terms of the license
agreement”(Accept termenii convenþiei
de licenþã), apoi apãsaþi [Next].
Continuã...
81
4 Urmaþi instrucþiunile de pe ecran Utilizarea unui
pentru a completa instalarea.
calculator Macintosh
• În cazul în care nu sunt deja instalate,
vor fi instalate “Image Mixer VCD2”
ºi “DirectX”.
• Daþi un restart calculatorului dvs. la
apariþia mesajului care cere aceasta,
urmãrind instrucþiunile de pe ecran.
5 Scoateþi discul CD-ROM din cititor
la apariþia dupã instalare a
simbolurilor “PicturePackage
Menu” ºi “PicturePackage
Destination Folder”.
Pentru a lansa aplicaþiile
•
Faceþi dublu-clic pe simbolul
“PicturePackage Menu” de pe desktop.
Pentru informaþii referitoare la
utilizarea aplicaþiilor
Faceþi clic pe [?] din colþul din dreapta sus
al fiecãrei ferestre, pentru a fi afiºat ecranul
de informaþii on-line.
Suportul tehnic pentru aplicaþia
“PicturePackage”/”ImageMixer
VCD2” este asigurat de Pixela User
Support Center. Pentru informaþii
suplimentare, consultaþi instrucþiunile
ce însoþesc discul furnizat.
82
Puteþi copia imagini pe calculator ºi puteþi
crea un CD video folosind “ImageMixer
VCD2” (furnizat).
Configuraþia recomandatã
S.O.(preinstalat) : Mac OS 9.1, 9.2 sau
Mac OS X (v10.0 - v10.3)
Conector USB : standard
Configuraþia recomandatã
pentru utilizarea aplicaþiei
“ImageMixer VCD2”
SO (preinstalat) : Mac OS X (v10.1.5 sau
versiuni ulterioare)
CPU : iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac seriile G3/G4
Memorie : 128 MB sau mai mult (se
recomandã 256 MB sau mai mult)
Hard Disk : Spaþiul liber pe disc necesar
pentru instalare : aproximativ 250 MB.
Monitor : 1024×768 puncte sau mai mult,
32000 culori sau mai multe.
• Trebuie instalat anterior QuickTime 4 sau
versiuni ulterioare (se recomandã
QuickTime 5).
Note privind conectarea
camerei foto la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor enumerate anterior.
• Dacã veþi conecta douã sau mai multe
echipamente USB simultan la acelaºi
calculator, este posibil ca unele aparate,
inclusiv camera dvs. foto, sã nu
funcþioneze, depinzând de tipul de
echipamente USB utilizate.
• Nu este garantatã funcþionarea când
folosiþi un hub USB.
Utilizarea unui calculator Macintosh (continuare)
• Deoarece camera dvs. este compatibilã
cu Hi-Speed USB (USB 2.0), puteþi realiza
un transfer rapid de date prin conectarea
la o interfaþã USB compatibilã Hi-Speed
USB (USB 2.0)
• Existã douã moduri de conectare USB la
calculator: [Normal] ºi [PTP]. Varianta
aleasã din oficiu este modul [Normal]. În
aceastã secþiune este descris spre
exemplificare modul [Normal]. Pentru
detalii privind conectarea [PTP], vezi
pagina 69.
• Când calculatorul revine din starea
Suspend sau Sleep, este posibil sã nu fie
reluatã simultan ºi comunicarea dintre
camera dvs. ºi calculator.
Copierea ºi vizualizarea
imaginilor pe calculator
1
Pregãtirea
camerei
ºi
a
calculatorului Macintosh.
Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa
2 : Pregãtirea camerei ºi a calculatorului”
de la pagina 73.
2 Conectarea cablului USB.
Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa
3 : Conectarea camerei la calculator” de
la pagina 74.
• În cazul modelului DSC-ST80,
consultaþi manualul de instrucþiuni
furnizat împreunã cu staþia Cyber-shot.
3
Copierea fiºierelor cu imagini în
calculatorul Macintosh.
1 Faceþi dublu clic pe pictograma nourecunoscutã de pe desktop T
[DCIM] T folderul în care doriþi sã
fie stocate imaginile copiate.
2 Marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop)
fiºierele cu imagini peste pictograma
hard disk-ului. Fiºierele cu imagini
sunt copiate pe hard disk.
• Pentru detalii privind localizarea
imaginilor ºi denumirile fiºierelor, vezi
pagina 79.
4
Vizualizarea imaginilor pe
calculatorul personal.
Faceþi dublu clic pe pictograma hard
disk-ului T pe fiºierul cu imaginea
doritã din directorul ce conþine fiºierele
copiate.
83
Utilizarea unui calculator Macintosh (continuare)
Deconectarea cablului multifuncþional, scoaterea unitãþii
“Memory Stick” sau oprirea camerei
foto
Marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop) simbolul
drive-ului pentru “Memory Stick” peste
simbolul “Trash”, apoi decuplaþi cablul
multifuncþional, scoateþi unitatea “Memory
Stick” sau opriþi camera foto.
• Dacã utilizaþi Mac OS X v10.0, parcurgeþi
procedura de mai sus, etc., dupã ce aþi
oprit calculatorul.
Crearea unui CD video
folosind “ImageMixer VCD2”
1 Porniþi calculatorul Macintosh ºi
introduceþi în drive-ul CD-ROM discul
ce v-a fost furnizat.
2 Faceþi dublu clic pe simbolul CD-ROM.
3 Copiaþi fiºierul [IMXINST.SIT] din
directorul [MAC] pe hard disk.
4 Faceþi dublu-clic pe fiºierul
[IMXINST.SIT] din directorul în care
s-a copiat.
5 Faceþi dublu-clic pe fiºierul extras
[ImageMixerVCD2_Install].
6 Introduceþi denumirea ºi parola dorite,
dupã ce apare interfaþa cu informaþii
privind utilizatorul. Începe instalarea
aplicaþiei software.
Lansarea “ImageMixer VCD2”
Accesaþi directorul [ImageMixer] din
[Application], apoi faceþi clic pe [ImageMixer
VCD2].
• Puteþi crea un fiºier de imagine compatibil
cu funcþia de scriere de CD-uri video.
Pentru a salva datele în format video CD
pe un disc CD-R, veþi avea nevoie de
aplicaþia Toast (care nu este furnizatã)
realizatã de Roxio.
Instalarea “ImageMixer VCD2”
• Când calculatorul este pornit, închideþi
toate celelalte aplicaþii software înainte de
a instala “ImageMixer VCD2”.
• Reglajele de ecran recomandate sunt
1024×768 puncte sau mai mult ºi 32000 de
culori sau mai multe.
84
Pentru informaþii referitoare la
utilizarea software-ului
Faceþi clic pe [?] din colþul din dreapta sus
al fiecãrei ferestre, pentru a fi afiºat ecranul
de informaþii on-line.
Suportul tehnic pentru aplicaþia
“ImageMixer VCD2” este asigurat de
Pixela User Support Center. Pentru
informaþii suplimentare, consultaþi
instrucþiunile ce însoþesc discul
furnizat.
Imprimarea imaginilor statice
IMPRIMAREA IMAGINILOR STATICE
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
(pagina 86)
Puteþi imprima imagini conectând camera direct la o
imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibil㠓Memory
Stick”
Puteþi imprima imagini conectând camera direct la o
imprimantã compatibil㠓Memory Stick”. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni al imprimantei.
Imprimarea folosind un calculator
Puteþi copia imaginile pe un calculator folosind aplicaþia
“Picture Package” (furnizatã), iar apoi le puteþi imprima.
Imprimarea la un magazin specializat (pagina 89)
Puteþi duce modulul de memorie “Memory Stick” pe
care au fost stocate imagini la un magazin specializat
în imprimarea imaginilor fotografice. Puteþi ataºa un
marcaj
(de imprimare) imaginilor care au prioritate
la tipãrire.
85
Imprimarea directã folosind
compatibilã PictBridge
Chiar dacã nu aveþi la dispoziþie un
calculator, puteþi printa cu uºurinþã imaginile
înregistrate cu camera dvs. foto dacã o
conectaþi la o imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge.
o
imprimantã
Etapa 1: Pregãtirea camerei
Pregãtiþi camera pentru a o conecta la
imprimantã prin cablul multifuncþional.
Butonul MENU
• “PictBridge” este bazat pe un standard
CIPA. (CIPA : Camera & Imaging Products
Associacion - Asociaþia pentru Camere
ºi Produse pentru Imagine)
Butonul Index
În modul imagine unicã
Puteþi imprima o imagine unicã pe o foaie.
Butonul de comandã
• Se recomandã utilizarea adaptorului de
reþea (care nu este furnizat) pentru a evita
întreruperea alimentãrii în cursul imprimãrii.
1
Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat
meniul.
În modul index
Puteþi imprima mai multe imagini la o
dimensiune redusã pe o singurã foaie. Puteþi
imprima fie o aceeaºi imagine de mai multe
ori (1), fie un grup de mai multe imagini
(2).
2 Apãsaþi B la butonul de comandã
pentru a alege
3 Selectaþi [
(Setup).
] (Setup2) folosind V,
apoi selectaþi [USB Connect] cu
v/V/B.
4 Selectaþi [PictBridge] folosind B/
v, apoi apãsaþi z.
• În funcþie de imprimantã, este posibil ca
funcþia de imprimare Index sã nu fie
disponibilã.
• Numãrul de imagini tipãrite la o singurã
imprimare index diferã în funcþie de printer.
• Nu se pot imprima filmele.
• Când este recepþionatã o notificare de
eroare de la imprimantã, indicatorul
clipeºte timp de circa cinci secunde.
Verificaþi imprimanta.
86
Este stabilit modul USB de funcþionare.
• Ecranul LCD se opreºte în momentul
conectãrii camerei la imprimantã, în cazul
în care nu este aleasã varianta
[PictBridge]. Aveþi grijã sã alegeþi
pentru [USB Connect] varianta
[PictBridge].
Etapa 2: Conectarea camerei
la imprimantã
• În cazul modelului DSC-ST80, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat împreunã
cu staþia Cyber-shot.
1 Conectaþi mufa multiconector a
Etapa 3: Imprimarea
La finele etapei 2 apare meniul de imprimare,
indiferent de poziþia comutatorului de mod.
1 Selectaþi tipul de imprimare dorit,
folosind v/V, apoi apãsaþi z.
camerei cu cea USB a imprimantei prin intermediul cablului
multifuncþional (furnizat cu DSCS90/S80/S60).
[All In This Folder] (Toate din acest
director)
Sunt imprimate toate imaginile din
respectivul director.
[DPOF image] (Imagine DPOF)
Sunt imprimate toate imaginile însoþite
de marcajul
(pagina 89), indiferent
ce imagine este afiºatã.
[Select] (Imaginea selectatã)
Imaginile sunt selectate , apoi sunt
imprimate toate imaginile selectate.
1 Selectaþi cu ajutorul b/B imaginea
care vreþi sã fie imprimatã, apoi apãsaþi
z.
Pe imaginea selectatã apare marcajul
.
• Pentru a fi imprimate ºi alte imagini,
repetaþi acest pas.
2 Selectaþi [Print] cu ajutorul V, apoi
apãsaþi z.
[This image] (Aceastã imagine)
Este imprimatã imaginea afiºatã.
• Dacã selectaþi [This Image] ºi alegeþi
pentru [Index] varianta [On] la
pasul 2, veþi putea imprima un grup
cu aceeaºi imagine ca la modul
index.
Spre mufa
multiconector
Cablu
multifuncþional
/Cablu USB
Spre mufa USB
2
Porniþi camera ºi imprimanta.
Dupã ce este realizatã conexiunea,
pe ecranul LCD al camerei apare
indicatorul
.
Camera va porni în modul redare, iar pe
ecranul LCD vor fi afiºate o imagine ºi meniul
de imprimare.
2
Stabiliþi reglajul de imprimare cu
ajutorul v/V/b/B.
[Index]
Pentru a fi imprimate imagini index,
selectaþi [On].
87
[Size] (dimensiune)
Este stabilitã dimensiunea colii de hârtie.
[Date] (data)
Pentru a fi inseratã data ºi ora pe imagini,
selectaþi [Data] sau [Day&Time].
• Dacã selectaþi [Date] pentru opþiunea
privind inserarea datei pe imagini,
aceasta va fi exprimatã în forma
stabilitã (T pasul 2, pagina 13). În
funcþie de imprimanta folositã, este
posibil ca opþiunea privind data sã nu
fie disponibilã.
[Quantity] (cantitate)
• Când pentru [Index] este aleasã
varianta [Off] :
Alegeþi numãrul de coli pe care sã fie
imprimatã imaginea selectatã. Aceasta
va apare o singurã datã pe fiecare din
coli.
• Când pentru [Index] este aleasã
varianta [On] :
Alegeþi numãrul de grupuri de imagini
care sã fie imprimate ca imagini index.
• Când la Pasul 1 este selectatã opþiunea
[This image] :
Alegeþi numãrul de exemplare ale unei
imagini ce pot fi aranjate pe o singurã
coalã.
• În funcþie de numãrul de imagini-index,
este posibil sã nu poatã fi toate incluse
pe o singurã coalã de hârtie.
3 Selectaþi [OK] folosind V/B, apoi
apãsaþi z.
Imaginea este imprimatã.
• Nu deconectaþi cablul USB cât timp
indicatorul
(Nu deconectaþi
cablul multifuncþional/ cablul USB)
este afiºat pe ecranul LCD.
Indicatorul
88
Pentru a imprima alte imagini.
Dupã Pasul 3, selectaþi altã imagine folosind
v/V, apoi reluaþi de la pasul 1.
Imprimarea în modul index
Efectuaþi “Etapa 1: Pregãtirea camerei”
(pagina 86) ºi “Etapa 2: Conectarea camerei
la calculator” (pagina 87), apoi continuaþi
dupã cum este arãtat în continuare.
La conectarea camerei foto cu imprimanta,
este afiºat meniul de imprimare. Apãsaþi
[Cancel] pentru a pãrãsi acest meniu.
(Index).
1 Apãsaþi
Apare ecranul index.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [ ] (Print -imprimare) folosind
B, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi tipul de imprimare dorit apãsând
b/B, apoi apãsaþi z.
[Select] (Imaginea selectatã)
Selecteazã imaginile ºi apoi le imprimã
pe toate. Alegeþi cu ajutorul v/V/b/B
imaginea care vreþi sã fie imprimatã, apoi
apãsaþi z, pentru a fi afiºat marcajul .
(Repetaþi acest pas pentru a fi marcate ºi
alte imagini). Apoi, apãsaþi MENU.
[DPOF image] (Imagine DPOF)
Sunt imprimate toate imaginile însoþite
de marcajul
(marcaj pentru
imprimare), indiferent ce imagine este
afiºatã.
[All In This Folder] (Toate din acest
director)
Sunt imprimate toate imaginile din acel
director.
5 Efectuaþi paºii 2 ºi 3 de la “Etapa 3:
Imprimarea”(pagina 87).
Imprimarea imaginilor la un magazin specializat
Puteþi duce o unitate de memorie “Memory
Stick” care conþine imagini fotografiate cu
camera dvs. la un magazin care oferã servicii
de imprimare fotograficã. În cazul în care
magazinul dispune de servicii compatibile
DPOF, este convenabilã marcarea anterioarã
a imaginilor care vreþi sã fie imprimate cu
(marcaj pentru imprimare), pentru a nu fi
nevoiþi a face selecþia imaginilor la magazin.
• Imaginile din memoria internã nu pot fi
imprimate direct din camerã. Copiaþi
imaginile pe o unitate de memorie
“Memory Stick” ºi transportaþi unitatea
“Memory Stick” la magazin.
• Înainte de a transporta datele la magazin
pentru a fi imprimate, aveþi întotdeauna
grijã sã realizaþi o copie de siguranþã pe
un disc.
• Nu puteþi stabili numãrul de foi imprimate.
Marcarea imaginilor în modul
imagine unicã
Ce este DPOF ?
DPOF (Digital Print Order Format - Format
digital al comenzii de imprimare) este o
funcþie care vã permite sã ataºaþi un marcaj
(marcaj de imprimare) imaginilor pe care
vreþi sã le imprimaþi ulterior.
• Imaginile care au marcajul
(marcaj de
imprimare) pot fi imprimate fie cu un printer
care corespunde standardului DPOF, fie
cu unul care acceptã standardul
PictBridge.
• Nu puteþi marca pentru imprimare filme.
• Dacã marcaþi imagini înregistrate în modul
Multi Burst, toate imaginile vor fi
imprimate pe o singurã coalã împãrþitã în
16 pãrþi.
Buton de comandã
MENU
1
Afiºaþi imaginea care doriþi a fi
imprimatã.
2
Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat
meniul.
3 Selectaþi DPOF folosind b/B, apoi
apãsaþi z.
Marcajul
este ataºat imaginii afiºate.
Când duceþi o unitate “Memory
Stick” la un magazin
specializat
• Contactaþi în prealabil respectivul magazin
pentru a afla dacã este acceptat tipul de
“Memory Stick” utilizat de dvs.
• În cazul în care apelaþi la un magazin care
nu acceptã unitãþi de memorie “Memory
Stick”, copiaþi imaginile care vreþi sã fie
imprimate pe un alt suport de înregistrare,
spre exemplu pe un disc CR-R ºi
transportaþi-le astfel.
• Când luaþi un “Memory Stick Duo”, aveþi
grijã sã luaþi un un adaptor pentru Memory
Stick Duo.
4
Pentru a continua ataºarea de
marcaje de imprimare ºi altor
imagini, afiºaþi-le cu ajutorul b/
B, apoi apãsaþi z.
Pentru a înlãtura marcajul
modul imagine unicã.
în
Apãsaþi butonul z la Pasul 3 sau 4.
89
Marcarea imaginilor afiºate
în modul index
1 Afiºaþi ecranul index. (T pasul 6,
pagina 23).
2
Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat
meniul.
3 Selectaþi DPOF folosind b/B, apoi
apãsaþi z.
4
Selectaþi [Select] cu ajutorul v/
V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi ataºa marcajul
în cazul
opþiunii [All In This Folder] (Toate din
acest director).
5
Selectaþi imaginea care vreþi sã
fie marcatã folosind v/V/b/B,
apoi apãsaþi z.
apare de culoare verde pe
Marcajul
imaginea selectatã.
Marcaj
de
culoare verde
6
Repetaþi Pasul 5 pentru a
marca ºi alte imagini.
7
Apãsaþi MENU.
8
Selectaþi [OK] cu B, apoi
apãsaþi z.
Marcajul
90
devine de culoare albã.
Pentru a renunþa la aplicarea marcajelor de
imprimare, selectaþi [Cancel] la Pasul 4,
respectiv [Exit] la Pasul 8 dupã care apãsaþi
z.
Pentru a înlãtura marcajele în
modul index
La Pasul 5 selectaþi imaginile al cãror marcaj
doriþi sã îl înlãturaþi, apoi apãsaþi z.
Pentru a înlãtura toate
marcajele ataºate imaginilor
dintr-un director
Selectaþi [All In This Folder] la Pasul 4, apoi
apãsaþi z. Selectaþi [Off], dupã care apãsaþi
z.
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteþi viziona imaginile pe un ecran TV
conectând camera la televizor.
Înainte de a conecta camera cu televizorul
prin cablul A/V opriþi ambele aparate.
• În cazul modelului DSC-ST80, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat împreunã
cu staþia Cyber-shot.
1
3
Puneþi selectorul de mod în
poziþia
ºi porniþi camera.
Selector de mod
Conectaþi cablul multifuncþional
(furnizat cu DSC-S90/S80/S60) la
mufa multiconector a camerei ºi
la mufele de intrare audio/video
ale aparatului TV.
Buton de comandã
Spre mufele de
intrare audio/video
Fotografiile luate cu camera dvs. vor apãrea
pe ecranul televizorului.
Apãsaþi pe b/B ale butonului de comandã
pentru a alege imaginea doritã.
• La folosirea camerei în strãinãtate poate fi
necesar sã modificaþi semnalul video de
ieºire pentru a se potrivi cu sistemul de
culoare al televizorului dvs. (pagina 69).
Spre mufa
multiconector
Cablu
multifuncþional
• Aºezaþi camera foto cu ecranul în sus.
• În cazul în care televizorul dvs. are mufe
de intrare stereo, conectaþi mufa audio
(neagrã) a cablului multifuncþional la mufa
audio - stângã a televizorului.
2
Porniþi televizorul ºi alegeþi
pentru intrarea TV/video calea
“video”.
• Pentru amãnunte consultaþi manualul de
instrucþiuni al televizorului.
91
Despre sistemele
culoare TV
de
Pentru a putea urmãri imagini pe un ecran
TV aveþi nevoie de un televizor cu o mufã
de intrare video ºi cablul multifuncþional
(furnizat cu DSC-S90/S80/S60) sau cablul
A/V (furnizat cu DSC-ST80). Sistemul de
culoare TV trebuie sã fie acelaºi cu al camerei
dvs. Verificaþi lista urmãtoare :
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America
Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine,
Guyana, Jamaica, Japonia, Korea, Mexic,
Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela,
etc.
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica
Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda,
Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandã, Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacia, Spania,
Suedia, Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco,
Rusia, Ukraina, etc.
92
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate de la pagina 94 la pagina 103.
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi pagina 104.
2 Scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou dupã circa un minut,
apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (paginile 68).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã þineþi seama cã atunci când trimiteþi camera la reparat, vã daþi implicit
acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne a aparatului.
93
Baterii ºi alimentare
În cazul modelului DSC-ST80, consultaþi ºi manualul de instrucþiuni furnizat împreunã cu
staþia Cyber-shot.
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase nu este corect sau, deºi este
afiºat un indicator care aratã cã perioada de autonomie este suficientã,
alimentarea înceteazã prea repede.
• Aceste fenomene se întâmplã dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte
ridicatã sau foarte scãzutã (pagina 110).
• La folosirea bateriilor alcaline sau a celor Oxy Nickel Primary, perioada rãmasã de
funcþionare poate sã nu fie corect afiºatã.
• Bateriile sunt descãrcate. Montaþi baterii încãrcate sau înlocuiþi-le cu unele noi (pasul 1,
pagina 11).
• Bornele bateriilor sau conectorii de pe capacul compartimentului sunt murdari, din care
cauzã bateriile nu sunt suficient încãrcate. Curãþaþi-le cu puþinã vatã etc. (pagina 110).
• Când folosiþi baterii cu nichel-metal hidrid, indicaþia privind perioada de timp rãmasã
diferã de cea realã deoarece este afectatã de “efectul de memorie” (pagina 110) etc.
Încãrcaþi complet bateriile pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Bateriile sunt definitiv uzate (pagina 110). Înlocuiþi-le cu altele noi.
Bateriile se descarcã prea repede.
• Încãrcaþi suficient bateriile (pasul 1, pagina 11).
• Aparatul este utilizat în locuri cu temperaturã extrem de scãzutã (pagina 110).
• Bateriile sunt definitiv uzate (pagina 110). Înlocuiþi-le cu altele noi.
Camera foto nu poate fi pornitã.
• Bateriile nu sunt corect montate. Montaþi-le corect (pasul 1, pagina 11).
• Bateriile sunt descãrcate. Montaþi baterii încãrcate sau înlocuiþi-le cu unele noi (pasul 1,
pagina 11).
• Bateriile sunt definitiv uzate (pagina 110). Înlocuiþi-le cu altele noi.
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã nu acþionaþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aparatul se va
opri automat pentru a nu se consuma inutil bateriile. Reporniþi camera foto (pasul 2,
pagina 13).
• Bateriile sunt descãrcate. Montaþi baterii încãrcate sau înlocuiþi-le cu unele noi (pasul 1,
pagina 11).
94
Înregistrarea imaginilor statice / filmelor
Ecranul LCD nu porneºte deºi alimentarea este pornitã.
• Porniþi ecranul (pagina 36).
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne sau a unitãþii “Memory Stick” (pagina 33).
Dacã acestea sunt complet ocupate, faceþi urmãtoarele :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pasul 6, pagina 23).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick”.
• Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick” în poziþia ce permite
înregistrarea (pagina 108).
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada în care se încarcã bliþul.
• Puneþi selectorul rotativ de mod în altã poziþie decât
sau
când înregistraþi imagini
statice.
• Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia
când înregistraþi filme.
• Dimensiunea imaginii este aleasã [640 (Fine)] când înregistraþi un film. Luaþi una dintre
urmãtoarele mãsuri :
– Stabiliþi altã dimensiune pentru imagine în afarã de [640 (Fine)].
– Utilizaþi o unitate “Memory Stick PRO” (pagina 108).
Subiectul nu este vizibil pe ecranul LCD.
• Puneþi selectorul rotativ de mod înaltã poziþie decât
(pagina 41).
Înregistrarea dureazã mult.
• Este activatã funcþia NR slow shutter (NR - reducerea zgomotului) (pagina 42). Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Imaginea nu este focalizatã.
• Subiectul este prea apropiat. Înregistrarea are loc în modul Macro (pentru prim planuri).
Verificaþi dacã aþi poziþionat lentilele la o distanþã mai mare decât distanþa minimã permisã
care este de aproximativ 10 cm (4 in.) (W) / circa 50 cm (193/4 in.) (T) (pasul 5, pagina 19).
• La selecþia scenei este aleasã un dintre variantele (amurg) sau
(peisaj) când
înregistraþi imagini statice.
• Este aleasã o distanþã prestabilitã de focalizare. Treceþi în modul focalizare automatã
(pagina 47).
• Consultaþi secþiunea “Dacã subiectul este în afara zonei de focalizare” de la pagina 48.
Mãrirea nu acþioneazã.
• Nu puteþi modifica scala de mãrire când înregistraþi filme.
Funcþia de mãrire digitalã de precizie nu este activã.
• Alegeþi pentru opþiunea [Digital Zoom] varianta [Precision] (pagina 61).
• Aceastã funcþie nu poate fi utilizatã la înregistrarea unui film.
Continuã...
95
Nu acþioneazã mãrirea inteligentã.
• Alegeþi pentru opþiunea [Digital Zoom] varianta [Smart] (pagina 61).
• Aceastã funcþie nu poate fi utilizatã când :
– Dimensiunea imaginii este stabilitã de [4M] sau [3:2].
– Fotografiaþi în modul [Multi Burst].
– Înregistraþi filme.
Bliþul nu funcþioneazã.
• Pentru bliþ este aleasã varianta
(fãrã bliþ) (pagina 19).
• Nu puteþi folosi bliþul când :
– Pentru [MODE] (Modul Înregistrare) este aleasã varianta [Burst] sau [MultiBurst]
(pagina 50)
– Pentru Modul Scenã este aleasã una dintre variantele
(amurg) sau
(flacãrã de
lumânare), ori este selectatã poziþia
(film) când înregistraþi imagini statice (pasul 5,
pagina 17).
• Alegeþi pentru bliþ varianta (bliþ forþat) (pasul 5, pagina 19) pentru a înregistra imagini
statice când la Selecþia Scenei este aleasã una dintre variantele :
(peisaj), (zãpadã)
sau
(plajã).
Funcþia de înregistrare a prim planurilor (Macro) nu acþioneazã.
• La Selecþia Scenei este aleasã una dintre variantele :
(flacãrã de lumânare) (pagina 42).
(amurg),
(peisaj) sau
Data ºi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaþi corect data ºi ora (pasul 2, pagina 13).
Valoarea F a aperturii ºi viteza obturatorului clipesc când apãsaþi ºi menþineþi
pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
• Expunerea este incorectã. Reglaþi corect expunerea (pagina 46).
Imaginea este prea întunecatã.
• Fotografiaþi un subiect care are o sursã de luminã în spatele sãu. Selectaþi modul de
mãsurare (pagina 48) sau reglaþi expunerea (pagina 46).
• Luminozitatea ecranului este prea scãzutã. Reglaþi luminozitatea LCD (pagina 68).
• Porniþi ecranul LCD (pagina 36).
Imaginea este prea luminoasã.
• Fotografiaþi un subiect luminat de o sursã concentratã de luminã, aflat într-un spaþiu
întunecat cum ar fi o scenã. Reglaþi expunerea (pagina 46).
• Luminozitatea ecranului LCD este prea mare. Reglaþi luminozitatea ecranului LCD (pagina
68).
Culorile imaginii sunt incorecte.
• Este activã funcþia Efecte de imagine. Renunþaþi la folosirea acestei funcþii (pagina 52).
96
Apar dungi luminoase verticale când fotografiaþi un subiect foarte luminos.
• Are loc un fenomen de pãtare. Acesta nu reprezintã o defecþiune.
La vizualizarea imaginilor pe ecranul LCD în spaþii întunecate, acestea
prezintã zgomot.
• Camera funcþioneazã astfel încât sã mãreascã vizibilitatea ecranului LCD iluminând
temporar imaginea în condiþii de luminozitate redusã. Aceasta nu are nici o influenþã
asupra imaginii înregistrate.
Ochii subiectului înregistrat apar roºii.
(SETUP) varianta [On]
• Alegeþi pentru opþiunea [Red Eye Reduction] din meniul
(pagina 62).
• Apropiaþi-vã de subiect ºi fotografiaþi de la o distanþã mai micã decât cea recomandatã
pentru înregistrarea cu ajutorul bliþului (pasul 5, pagina 19).
• Mãriþi luminozitatea în camera unde fotografiaþi ºi înregistraþi imaginea.
Imaginea vãzutã prin vizor nu indicã domeniul real de înregistrare.
• Când subiectul este prea aproape, are loc efectul de paralaxã. Pentru a ºti exact care este
domeniul înregistrat, folosiþi ecranul LCD.
Nu puteþi fotografia imagini succesive.
• Capacitatea memoriei interne sau cea a unitãþii “Memory Stick” este complet ocupatã.
ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã. (pasul 6, pagina 23).
• Energia rãmasã a bateriilor este scãzutã. Montaþi baterii încãrcate sau înlocuiþi-le cu
unele noi.
În vizor apar forme necunoscute.
• Aceasta se datoreazã structurii vizorului ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
97
Vizualizarea imaginilor
Pe lângã instrucþiunile de mai jos, consultaþi ºi secþiunea “Calculator” (pagina 99).
Camera foto nu poate reda imagini
• Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia
(pagina 41).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantatã redare unei imagini cu aceastã camerã foto dacã a fost modificatã cu
ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Renunþaþi la comunicarea USB (pagina 77).
Imaginea este grosierã la începutul redãrii.
• Imaginea afiºatã devine grosierã pentru scurt timp deoarece are loc procesarea de
imagine. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Imaginile nu pot fi redate cu ajutorul unui televizor.
• Verificaþi [Video Out] pentru a vedea dacã pentru reglajul semnalului video de ieºire al
camerei este aleasã varianta corespunzãtoare sistemului de culoare al televizorului
(pagina 69).
• Verificaþi dacã este corectã conexiunea (pagina 91).
• Este conectat cablul multifuncþional. Decuplaþi-l respectând procedura corectã (p. 77).
Imaginile nu apar pe ecran.
• Dacã este cuplat cablul AV, deconectaþi-l (pagina 91).
ªtergerea imaginilor / realizarea de montaje
Camera foto nu poate ºterge o imagine.
• Renunþaþi la protecþie (pagina 55).
• Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick” în poziþia ce permite
înregistrarea (pagina 108).
Aþi ºters imaginea din greºealã.
• Odatã ce aþi ºters o imagine, nu o mai puteþi recupera. Vã recomandãm sã puneþi
comutatorul de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick” în poziþia LOCK (blocat)
pentru a evita ºtergerea accidentalã a datelor (pagina 108).
Funcþia de redimensionare nu acþioneazã.
• Filmele ºi imaginile Multi Burst nu pot fi redimensionate.
Nu puteþi ataºa un marcaj de imprimare (DPOF).
• Marcajele de imprimare (DPOF) nu pot fi ataºate filmelor.
Nu puteþi secþiona un film.
• Filmul nu este suficient de lung pentru a putea fi secþionat (este mai scurt de 2 secunde).
• Filmele protejate nu pot fi secþionate. Renunþaþi la protecþie (pagina 55).
• Imaginile statice nu pot fi secþionate.
98
Calculator
Nu ºtiþi dacã sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaþi secþiunea “Configuraþia recomandat㔠(pagina 72 pentru Windows, respectiv
82 pentru Macintosh).
Nu puteþi instala driver-ul USB.
• În Windows 2000, înregistraþi-vã ca Administrator (Administratori autorizaþi) (pag. 73).
Calculatorul folosit nu recunoaºte camera foto.
• Porniþi camera (pasul 2, pagina 13).
• Când nivelul de energie al bateriilor este scãzut, puneþi baterii încãrcate sau înlocuiþi-le
cu unele noi (pasul 1, pag. 11) ori utilizaþi adaptorul de reþea (nefurnizat) (pag. 30).
• Folosiþi cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau staþia Cyber-shot (DSC-ST80)
(pagina 74).
• Deconectaþi cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau staþia Cyber-shot (DSC-ST80)
atât de la calculator cât ºi de la camerã, ºi reconectaþi-l mai bine. Verificaþi dacã pe
ecranul LCD este afiºat mesajul “USB Mode Normal” (pagina 74).
• Alegeþi pentru [USB Connect] varianta [Normal] în meniul
Setup (pagina 69).
• Decuplaþi toate echipamentele în afarã de tastaturã ºi mouse de la conectorii USB ai
calculatorului.
• Conectaþi direct camera la calculator fãrã a utiliza un hub USB sau alte dispozitive
intermediare (pagina 74).
• Driverul USB nu este instalat. Instalaþi driver-ul USB (pagina 73).
• Calculatorul dvs. nu recunoaºte bine dispozitivul deoarece aþi conectat camera la
calculator prin cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau staþia Cyber-shot (DSCST80) înainte de a instala “USB Driver” de pe CD-ul furnizat. ªtergeþi dispozitivul depistat
în mod eronat de calculator , apoi reinstalaþi driver-ul USB (citiþi în continuare).
Simbolul discului nu este afiºat pe ecranul calculatorului când conectaþi
camera foto cu calculatorul.
• Urmaþi procedura de mai jos pentru a instala din nou driver-ul USB. Pentru calculatoarele
Windows este valabilã procedura urmãtoare :
1 Faceþi clic-dreapta pe [My Computer] pentru a fi afiºat meniul, apoi pe [Properties].
Apare fereastra “System Properties”.
2 Faceþi clic pe [Hardware] T [Device Manager].
• Pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows 98 / 98SE / Me, faceþi clic pe
butonul [Device Manager].
Apare “Device Manager”.
3 Faceþi clic-dreapta pe [ Sony DSC], apoi pe [Uninstall] T [OK].
Driverul este înlãturat.
4 Instalaþi driverul USB (pagina 73).
Nu puteþi copia imagini.
• Conectaþi corect camera cu calculatorul folosind cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/
S60) sau staþia Cyber-shot (DSC-ST80) (pagina 74).
• Urmaþi procedura de copiere adecvatã pentru sistemul de operare al calculatorului
(paginile 75 ºi 83).
• Este posibil sã nu puteþi înregistra pe un “Memory Stick” formatat cu calculatorul.
Utilizaþi o unitate “Memory Stick” formatatã cu camera dvs. foto (pagina 66).
Continuã...
99
Dupã realizarea unei conexiuni USB, aplicaþia “Picture Package” nu porneºte
automat.
• Rulaþi meniul “Picture Package Menu” ºi marcaþi [Settings].
• Realizaþi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pagina 74).
Imaginea nu poate fi redatã pe calculator.
• Dacã utilizaþi aplicaþia software “Picture Package”, consultaþi documentaþia Help la care
aveþi acces fãcând clic pe simbolul plasat în colþul din dreapta-sus al fiecãrei ferestre.
• Consultaþi producãtorul calculatorului sau pe cel al aplicaþiei software.
Imaginea ºi sonorul sunt întrerupte de zgomot la redarea unui film pe
calculator.
• Este redat un film direct din memoria internã sau de pe “Memory Stick”. Copiaþi filmul pe
hard disk-ul calculatorului, apoi redaþi filmul de pe hard disk (pagina 73).
Nu puteþi imprima o imagine.
• Verificaþi reglajele imprimantei.
Imaginile odatã copiate pe calculator nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul
camerei foto.
• Copiaþi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “101MSDCF”
(pagina 79).
• Acþionaþi corect camera foto (pagina 80).
“Memory Stick”
Nu puteþi introduce unitatea “Memory Stick” în aparat.
• Introduceþi corect memoria “Memory Stick” în compartimentul sãu (pasul 3, pagina 15).
Nu puteþi înregistra în memoria “Memory Stick”.
• Puneþi comutatorul de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick” în poziþia ce
permite înregistrarea (pagina 108).
• Unitatea de memorie “Memory Stick” este complet ocupatã. ªtergeþi imaginile ce nu vã
intereseazã (pasul 6, pagina 23).
• Utilizaþi o unitate de memorie “Memory Stick PRO” (pagina 37) când înregistraþi filme cu
dimensiunea imaginilor de [640 (Fine)].
Nu puteþi formata memoria “Memory Stick”.
• Puneþi comutatorul de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick” în poziþia ce
permite înregistrarea (pagina 108).
Aþi formatat din greºealã memoria “Memory Stick”.
• Prin formatare sunt ºterse toate informaþiile din memoria “Memory Stick”. Nu le mai
puteþi recupera. Vã recomandãm sã puneþi comutatorul de protejare la scriere a memoriei
“Memory Stick” în poziþia LOCK (blocat) pentru a evita ºtergerea accidentalã a datelor
(pagina 108).
100
•
Memoria internã
Nu puteþi reda datele din memoria internã.
• Este introdusã o unitate “Memory Stick” în camera foto. Scoateþi-o (pasul 3, pagina 15).
Nu puteþi înregistra în memoria internã.
• Este introdusã o unitate “Memory Stick” camera foto. Scoateþi-o (pasul 3, pagina 15).
Capacitatea liberã a memoriei interne nu creºte nici dacã sunt copiate datele
stocate de aceasta pe o unitate “Memory Stick”.
• Datele nu sunt ºterse din memoria internã dupã copiere. Executaþi comanda [Format]
(pagina 65) pentru a formata memoria internã dupã copierea datelor.
Nu puteþi copia datele din memoria internã pe “Memory Stick”.
• Memoria “Memory Stick” este complet ocupatã. Verificaþi capacitatea rãmasã liberã.
Nu puteþi copia datele de pe unitatea “Memory Stick” sau de pe calculator
în memoria internã.
• Datele de pe “Memory Stick” sau de pe calculator nu pot fi copiate în memoria internã.
Imprimantã care acceptã standardul PictBridge
Nu poate fi stabilitã conexiunea.
• Camera nu poate fi conectatã la o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge.
Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta acceptã sau nu standardul
PictBridge.
• Verificaþi dacã imprimanta este pornitã ºi dacã poate fi conectatã cu camera digitalã.
• Alegeþi pentru opþiunea [USB Connect] varianta [PictBridge] în meniul
(SETUP)
(pagina 69).
• Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau staþia
Cyber-shot (DSC-ST80). Dacã apare un mesaj de eroare indicat de imprimantã, consultaþi
documentaþia ce o însoþeºte.
Ecranul LCD se opreºte atunci când conectaþi camera la imprimantã.
• Alegeþi pentru [USB Connect] varianta [PictBridge] ºi conectaþi din nou camera.(p. 86)
Nu puteþi imprima imaginile.
• Verificaþi dacã imprimanta ºi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului
cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau a staþiei Cyber-shot (DSC-ST80).
• Porniþi imprimanta. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
• Dacã selectaþi [Exit] în timpul operaþiei de imprimare, este posibil sã nu puteþi printa în
continuare. Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul cablul multifuncþional (DSC-S90/
S80/S60) sau staþia Cyber-shot (DSC-ST80). Dacã în continuare nu puteþi imprima,
deconectaþi cablul, opriþi imprimanta, reporniþi-o ºi apoi cuplaþi din nou cablul.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca imaginile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu
alte aparate decât aceastã camerã foto sã nu poatã fi imprimate.
Continuã...
101
Operaþia de imprimare este anulatã.
• Aþi decuplat cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau staþia Cyber-shot (DSCST80) înainte sã disparã simbolul
USB).
(nu deconectaþi cablul multifuncþional /cablul
Nu puteþi insera data sau sã imprimaþi imagini în modul index.
• Imprimanta nu beneficiazã de aceste funcþii. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru
a afla dacã aparatul beneficiazã sau nu de aceste funcþii.
• În funcþie de imprimantã, este posibil ca data sã nu fie inseratã în modul-index. Consultaþi
producãtorul imprimantei.
În zona în care ar trebui sã aparã data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile care nu conþin data înregistrãrii nu pot fi imprimate cu datã. Alegeþi pentru
opþiunea [Date] varianta [Off] ºi imprimaþi imaginea din nou (pagina 88).
Nu puteþi selecta dimensiunea de imprimare.
• Întrebaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta vã poate asigura
dimensiunea doritã.
Nu puteþi imprima imaginile la dimensiunea selectatã.
• Deconectaþi cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau staþia Cyber-shot (DSCST80)ºi apoi recuplaþi-l când modificaþi dimensiunea hârtiei dupã ce imprimanta a fost
conectatã la camera foto.
• Reglajele de imprimare ale camerei diferã de cele ale printer-ului. Modificaþi fie reglajele
camerei foto (pagina 88), fie pe cele ale imprimantei.
Nu puteþi acþiona camera foto dupã ce s-a renunþat la imprimare.
• Aºteptaþi o vreme pentru cã imprimanta executã procedura de renunþare la imprimare. În
funcþie de imprimantã, aceastã operaþie poate dura mai mult.
102
Altele
Camera nu funcþioneazã.
• Folosiþi tipul de baterii recomandate pentru aceastã camerã foto (pagina 110).
• Nivelul de energie rãmas al bateriilor este scãzut. (Este afiºat indicatorul E). Încãrcaþi
bateriile sau înlocuiþi-le cu unele noi (pasul 1, pagina 11).
Deºi alimentarea este pornitã, camera nu funcþioneazã.
• Sistemul intern nu acþioneazã corespunzãtor. Scoateþi ºi apoi puneþi la loc dupã circa un
minut bateriile, apoi porniþi camera.
Nu puteþi identifica un indicator pe ecranul LCD.
• Consultaþi pagina 32.
Lentilele se aburesc.
• A condensat umezeala pe lentile. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa o orã la temperatura
camerei pentru a se evapora umezeala, înainte de a încerca sã o mai folosiþi (pagina 113).
Camera se încãlzeºte dacã o folosiþi mult timp.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Lentilele nu se miºcã la oprirea camerei.
• Bateriile sunt descãrcate. Înlocuiþi-le cu altele încãrcate (pasul 1, pagina 11) sau folosiþi
adaptorul de reþea (care nu este furnizat).
Când porniþi camera foto este afiºatã interfaþa de Clock Set (de potrivire a
ceasului)
• Potriviþi din nou data ºi ora (pasul 2, pagina 13).
103
Indicatori ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare
Dacã este afiºat un cod care începe cu o literã, camera dvs. beneficiazã de un afiºaj de
auto-diagnosticare. Aceastã funcþie prezintã starea camerei dvs. pe ecran printr-un cod
alcãtuit dintr-o literã ºi patru cifre. Consultaþi tabelul de mai jos ºi luaþi mãsurile sugerate.
Ultimele douã cifre (simbolizate prin ss) vor fi diferite în funcþie de starea camerei. Dacã nu
reuºiþi sã rezolvaþi nici dupã ce aþi încercat de câteva ori acþiunile corective sugerate în
continuare, contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
C : 32 : ss
• A apãrut o problemã hardware legatã de camera dvs. foto. Opriþi ºi reporniþi alimentarea.
C : 13 : ss
• Camera nu poate citi sau scrie date pe unitatea “Memory Stick ”. Reintroduceþi de câteva
ori unitatea “Memory Stick” în aparat.
• Este introdusã o unitate “Memory Stick ” neformatatã. Formataþi unitatea “Memory
Stick” (pagina 65, 66).
• Unitatea “Memory Stick” introdusã în aparat nu poate fi utilizatã de camera dvs. digitalã
sau datele stocate aici sunt deteriorate. Introduceþi o nouã unitate “Memory Stick”
(pagina 108).
E : 61 : ss
E : 91 : ss
E : 92 : ss
• A apãrut o problemã pe care nu o puteþi rezolva dvs. Iniþializaþi camera (pagina 68), apoi
porniþi din nou alimentarea.
104
Mesaje
Dacã este afiºat vreunul dintre urmãtoarele mesaje, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
Turn the power off and on again (Opriþi ºi reporniþi alimentarea)
• Eroarea apãrutã se datoreazã unei probleme a lentilelor.
E
• Nivelul de energie al bateriilor este scãzut. Încãrcaþi-le (pasul 1, pagina 11). În funcþie de
condiþiile de funcþionare, de cele de mediu sau de tipul de baterii, indicatorul E poate
fi afiºat intermitent chiar dacã perioada rãmasã de funcþionare este de încã 5 sau 10
minute.
System error (Eroare de sistem)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea (pasul 2, pagina 13).
Internal memory error (Eroare a memoriei interne)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea (pasul 2, pagina 13).
Memory Stick error (Eroare de Memory Stick)
• Introduceþi corect unitatea “Memory Stick” în aparat.
• Unitatea “Memory Stick” introdusã în camera foto nu este compatibilã cu aceasta (pagina
108).
• Cardul “Memory Stick” este deteriorat.
• Zona cu borne a cardului “Memory Stick” este murdarã.
Memory Stick type error (Eroare legatã de tipul de Memory Stick)
• Unitatea “Memory Stick” introdusã în camera foto nu este compatibilã cu aceasta (pagina
108).
Format error (Eroare de formatare)
• Formataþi din nou unitatea “Memory Stick” (paginile 65, 66).
Memory Stick locked (Memory Stick blocat)
• Puneþi comutatorul de protejare la scriere a unitate “Memory Stic” în poziþia ce permite
înregistrarea (pagina 108).
No memory space in internal memory (Memorie internã complet ocupatã)
No memory space in Memory Stick (Memory Stick complet ocupat)
• ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pasul 6, pagina 23).
Read only memory (Memoria poate fi doar cititã)
• Nu puteþi înregistra sau ºterge imagini în/din aceastã memorie “Memory Stick”.
Continuã...
105
Mesaje
(continuare)
No file (Nici un fiºier)
• În memoria internã nu a fost înregistratã nici o imagine.
No file in this folder (Nici un fiºier în acest director)
• În acest director nu a fost înregistratã nici o imagine.
• Nu aþi acþionat corect la copierea imaginilor de pe calculatorul personal (pagina 80).
Folder error (Eroare de director)
• În memoria “Memory Stick” existã deja un director care conþine în denumire aceleaºi prime
trei cifre. (spre exemplu 123MSDCF ºi 123ABCDE). Selectaþi alt director sau creaþi un
nou director (pagina 66).
Cannot create more folders (Nu mai pot fi create directoare suplimentare)
• Directorul ale cãrui prime trei cifre din nume sunt “999” existã în memoria “Memory Stick”.
Nu puteþi sã mai creaþi alte directoare.
Cannot record (Nu se poate înregistra)
• Camera nu poate înregistra imagini în directorul ales. Selectaþi alt director (pagina 67).
File error (Eroare de fiºier)
• A apãrut o eroare la redarea imaginii.
File protect (Fiºier protejat)
• Eliminaþi protecþia (pagina 55).
Image size over (Dimensiunea imaginii este prea mare)
• Încercaþi sã redaþi o imagine cu o dimensiune care nu este acceptatã de camera dvs. foto.
Cannot divide (Nu se poate diviza)
• Filmul nu este suficient de lung pentru a fi secþionat (este mai scurt de 2 secunde).
• Fiºierul nu conþine un film.
Invalid operation (Operaþie ne acceptatã)
• Încercaþi sã redaþi un fiºier creat cu alt echipament decât aceastã camerã foto.
(Indicator de avertizare cu privire la vibraþii)
• Camera poate tremura din motive de iluminare insuficientã. Utilizaþi bliþul, montaþi camera
pe un trepied sau aºezaþi-o într-o poziþie stabilã.
106
Mesaje
(continuare)
640 (Fine) is not available (Dimensiunea 640 (Fine) nu este disponibilã)
• Pentru filmele cu dimensiune de [640 (Fine)] poate fi folositã numai memorie “Memory
Stick PRO”. Introduceþi o unitate “Memory Stick PRO” sau alegeþi altã dimensiune în
afarã de [640 (Fine)].
Enable printer to connect (Conectarea imprimantei)
• Pentru opþiunea [USB Connect] este aleasã varianta [PictBridge], însã camera este
cuplatã cu o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge. Verificaþi imprimanta.
• În anumite situaþii, este posibil sã nu se poatã stabili conexiunea. Deconectaþi ºi apoi
recuplaþi cablul multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau staþia Cyber-shot (DSC-ST80).
Dacã imprimanta transmite un mesaj de eroare, consultaþi documentaþia care v-a fost
furnizatã împreunã cu aceasta.
Connect to PictBridge device (Conectare la un echipament PictBridge)
• Aþi încercat sã imprimaþi imaginile înainte sã fie stabilitã conexiunea cu imprimanta.
Conectaþi o imprimantã care acceptã standardul PictBridge.
No printable image (Imaginea nu poate fi imprimatã)
• Aþi încercat sã folosiþi [DPOF image] fãrã a aplica pe imagini marcajul DOPF (comanda
pentru imprimare).
• Aþi încercat sã aplicaþi varianta [All In This Folder] (toate din acest director) unui director
ce conþine numai filme. Nu puteþi imprima filme.
Printer busy (Imprimatã ocupatã)
Paper error (Eroare legatã de hârtie)
No paper (Nu este hârtie)
Ink error (Eroare legatã de cernealã)
Low Ink (Puþinã cernealã)
No Ink (Nu mai este cernealã)
• Verificaþi imprimanta.
Printer error (Eroare de imprimantã)
• Verificaþi imprimanta.
• Verificaþi dacã imaginea pe care vreþi sã o imprimaþi nu este deterioratã.
• Nu s-a încheiat încã transmisia datelor cãtre imprimantã. Nu deconectaþi cablul
multifuncþional (DSC-S90/S80/S60) sau cablul USB (DSC-ST80).
Processing (Procesare)
• Imprimanta este în curs de desfãºurare a procedurii de renunþare la o operaþie de
imprimare, timp în care nu puteþi printa. Procedura poate dura mai mult timp, în funcþie
de imprimanta folositã.
107
Informaþii suplimentare
În legãturã cu unitatea “Memory Stick”
“Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate nou,
compact ºi portabil.
Tipurile de “Memory Stick” ce pot fi utilizate
pentru aceastã camerã sunt prezentate în
tabelul urmãtor. Nu putem garanta însã
funcþionarea adecvatã a tuturor funcþiilor
“Memory Stick”.
Tipul de
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
Memory Stick
a
Memory Stick (Magic
Gate/compatibil cu
vitezã mare de transfer)
a*2*3
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(MagicGate/compatibil
cu vitezã mare de
transfer)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Mem. Stick Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3*4
Mem. Stick PRO Duo*1
a*2*3*4
*1 Când folosiþi un “Memory Stick Duo” pentru
aceastã camerã foto, aveþi grijã sã îl introduceþi
mai întâi într-un adaptor Memory Stick Duo.
*2 Memoriile “MagicGate Memory Stick” ºi
“Memory Stick PRO” beneficiazã de funcþii
MagicGate. MagicGate este o tehnologie de
protejare a drepturilor de autor care foloseºte
criptarea datelor. Operaþiile de înregistrare/
redare care necesitã funcþii MagicGate nu sunt
disponibile pe aceastã camerã.
*3 Folosind interfaþa paralelã puteþi beneficia de
transferul datelor la vitezã mare.
*4 Pot fi înregistrate filme cu dimensiunea de
[640 (Fine)] .
• Nu se garanteazã funcþionarea cu aceastã
camerã a unei unitãþi “Memory Stick”
formatate cu calculatorul.
• Durata de citire/scriere a datelor diferã în
funcþie de utilizarea combinatã a unei
108 unitãþi “Memory Stick” cu alt dispozitiv.
Note privind utilizarea unitãþii
“Memory Stick” (nu este
furnizatã)
• Nu puteþi înregistra, nu puteþi realiza
montaje ºi nici nu puteþi ºterge imagini
când comutatorul de protecþie la scriere
este în poziþia LOCK (blocat).
Poziþionarea sau forma clapetei de protecþie
poate diferi în funcþie de felul unitãþii
“Memory Stick” utilizate.
Conector
Comutator
de protecþie
la scriere
Zona de notare
• Nu scoateþi unitatea “Memory Stick” în
timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi unitatea de memorie
“Memory Stick” sau dacã opriþi camera
în timp ce aceasta citeºte sau scrie date;
– dacã utilizaþi unitatea “Memory Stick”
în locuri supuse acþiunii câmpurilor
electrostatice sau zgomotului electric.
• Vã recomandãm sã realizaþi copii de
siguranþã ale tuturor datelor importante.
• Nu ataºaþi nici un alt material în afarã de
etichetele furnizate în zona destinatã
acestora.
• Când lipiþi etichetele furnizate, aveþi grijã
sã respectaþi zona care le este destinatã.
Nu depãºiþi zona respectivã.
• Când deplasaþi sau depozitaþi memoria
“Memory Stick” , puneþi-o în cutia cu care
v-a fost furnizatã.
În legãturã cu unitatea “Memory Stick”
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice bornele unitãþii de memorie
“Memory Stick”.
• Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos
unitatea de memorie “Memory Stick”.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick”.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick” în urmãtoarele feluri de locuri :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar
fi în interiorul unei maºini parcate la
soare,
– în locuri expuse la radiaþii solare directe,
– în locuri umede sau în apropierea unor
materiale corozive.
(continuare)
• Pentru a formata o unitate “Memory Stick
Duo” introduceþi-o mai întâi în adaptorul
Memory Stick Duo ºi apoi introduceþi
adaptorul în aparat.
• Când unitatea “Memory Stick Duo” are
clapetã de protejare la scriere, puneþi-o în
poziþia deblocat.
Note privind utilizarea unei
unitãþi “Memory Stick PRO”
(nu este furnizatã)
Pentru aceastã camerã foto a fost confirmatã
funcþionarea corespunzãtoare a unitãþilor de
memorie “Memory Stick PRO” cu
capacitatea de pânã la 2 GB.
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick Duo” (nu
este furnizat)
• Dacã utilizaþi o unitate “Memory Stick
Duo” pentru aceastã camerã, aveþi grijã
sã o introduceþi mai întâi într-un adaptor
Memory Stick Duo. Dacã introduceþi o
unitate “Memory Stick Duo” într-un
aparat care foloseºte carduri “Memory
Stick” fãrã a ataºa în prealabil adaptorul
cerut, este posibil sã nu o mai puteþi
scoate din echipamentul respectiv.
• Aveþi grijã sã introduceþi unitatea
“Memory Stick Duo” în poziþia corectã în
adaptorul sãu.
• Dacã folosiþi unitatea “Memory Stick Duo”
în cazul unui aparat compatibil “Memory
Stick”, introduceþi-o mai întâi în adaptorul
Memory Stick Duo, având grijã sã fie în
poziþia corectã în adaptor. Introducerea în
direcþie greºitã poate conduce la
deteriorarea echipamentului.
• Nu introduceþi adaptorul Memory Stick
Duo, într-un aparat compatibil “Memory
Stick” fãrã a fi introdus mai întâi unitatea
de memorie “Memory Stick Duo” în
adaptor, deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
109
În legãturã cu încãrcãtorul pentru baterii.
Informaþii despre baterii.
x În legãturã cu încãrcãtorul
pentru baterii (furnizat cu
DSC-S90/S80)
• Nu încãrcaþi nici un alt fel de baterii în
afara celor Nichel-Metal Hidrid marca
Sony cu încãrcãtorul care v-a fost furnizat.
Dacã încercaþi sã încãrcaþi alte feluri de
baterii (cum ar fi baterii cu mangan, baterii
cu litiu primar, baterii Ni-Cd) decât cele
recomandate, acelea se pot supraîncãlzi,
se poate scurge lichid coroziv din ele sau
pot exploda reprezentând pericol de arsuri
sau de alte accidente.
• Scoateþi bateriile încãrcate din încãrcãtor.
Dacã le menþineþi la încãrcat mult timp
dupã ce au fost încãrcate se pot încãlzi
prea tare, se poate scurge lichid coroziv
din ele, pot exploda sau pot apãrea ºocuri
electrice.
• Dacã încãrcaþi baterii de mare capacitate,
altele decât cele furnizate, cu încãrcãtorul
furnizat este posibil sã le nu puteþi încãrca
pânã la capacitate maximã.
• Dacã indicatorul CHARGE lumineazã
intermitent, poate însemna cã a apãrut o
eroare legatã de baterii sau cã aþi introdus
alte baterii decât cele recomandate.
Verificaþi dacã aþi folosit tipul de baterii
recomandate la specificaþii, scoateþi toate
bateriile ºi înlocuiþi-le cu altele sau cu
unele noi apoi verificaþi din nou dacã
încãrcãtorul funcþioneazã corect. Dacã
acesta funcþioneazã corect acum
înseamnã cã problema era legatã de baterii.
• Dacã încãrcãtorul de baterii este murdar,
este posibil ca operaþia de încãrcare sã nu
se desfãºoare cu succes. Curãþaþi
încãrcãtorul cu o bucatã de pânzã curatã
ºi uscatã, etc.
110
Baterii care pot fi utilizate :
– HR 15/51 : baterii Nichel -Metal Hidrid tip
HR6 (mãrimea AA) (2)
• NH-AA-DA (2) (furnizate cu DSC-S90/
S80)
• NH-AA-2DB gemene etc.
– Acumulator NP-NH25 (furnizat pentru
DSC-ST80)
– Baterii alcaline R6 (mãrimea AA) (2)
(furnizate cu DSC-S60)
– Baterii Oxi Nichel Primar ZR6 (mãrimea AA)
(2)
Baterii care nu pot fi utilizate
pentru camera dvs. :
– Baterii cu mangan,
– Baterii cu litiu,
– Baterii Ni-Cd.
Dacã folosiþi aceste tipuri de baterii, nu
putem garanta cã aparatul va lucra la întreaga
sa capacitate din cauza comportamentului
bateriilor care poate prezenta scãderi de
x În legãturã cu bateriile
tensiune.
Nichel-Metal Hidrid
• Nu îndepãrtaþi sigiliile externe ºi nu
deterioraþi bateriile. Nu folosiþi niciodatã
baterii cãrora le-au fost scoase sigiliile,
parþial sau total, ori care sunt cumva
crãpate deoarece poate curge lichidul din
interior, pot exploda sau se pot
supraîncãlzi cauzând arsuri sau accidente.
De asemenea se poate deteriora
încãrcãtorul.
• Când deplasaþi bateriile Nichel-Metal
Hidrid, puneþi-le neapãrat în cutia lor
(furnizatã cu DSC-S90/S80). Dacã bornele
+/– vin în contact, existã pericol de
încãlzire excesivã sau de incendiu.
• Dacã bornele bateriilor Nichel -Metal Hidrid
sunt murdare, este posibil ca încãrcarea
sã nu se desfãºoare corect. Curãþaþi din
când în când bornele bateriilor ºtergându-le cu o bucatã de pânzã curatã ºi uscatã.
În legãturã cu încãrcãtorul pentru baterii. Informaþii
despre baterii. (continuare)
• În momentul achiziþionãrii sau când
bateriile Nichel-Metal Hidrid nu au fost
utilizate o perioadã îndelungatã de timp
este posibil sã nu se încarce complet.
Acesta este un comportament tipic pentru
bateriile Nichel-Metal Hidrid ºi nu
reprezintã o disfuncþionalitate. Aceastã
problemã se corecteazã în mod normal prin
folosirea ºi reîncãrcarea lor repetatã.
• Dacã reîncãrcaþi bateriile Nichel-Metal
Hidrid înainte sã se descarce complet, este
posibil sã aparã aºa-numitul efect de
memorie*, iar încãrcarea se va opri înainte
de atingerea capacitãþii maxime. Încãrcarea
la capacitate maximã a bateriilor NichelMetal Hidrid dupã epuizarea completã a
energiei înmagazinate ar trebui sã
corecteze aceastã problemã.
* “Efect de memorie” - situaþie în care o
baterie acceptã temporar sã fie
încãrcatã la o capacitate mai micã
decât cea maximã.
• Pentru a folosi pânã la epuizare bateriile
Nichel-Metal Hidrid, puneþi aparatul în
modul succesiune de imagini (slide show)
(pag. 39) ºi lãsaþi-l aºa pânã ce bateriile se
descarcã complet.
• Nu folosiþi simultan baterii noi cu baterii
uzate.
• Nu udaþi bateriile deoarece nu sunt
rezistente la apã.
Utilizarea corectã a bateriilor NichelMetal Hidrid
• Bateriile Nichel-Metal Hidrid se descarcã
în mod natural în timp chiar dacã nu sunt
folosite. Vã recomandãm sã le reîncãrcaþi
înainte de a le folosi.
• Performanþele bateriilor descresc în spaþii
cu temperaturi scãzute, iar durata de viaþã
a acestora scade în astfel de condiþii.
Pentru a utiliza mai mult timp bateriile vã
recomandãm sã le pãstraþi în cutia lor,
într-un buzunar apropiat de corpul dvs.
pentru a le încãlzi ºi sã le introduceþi în
camera foto chiar înainte de a le folosi.
• Dacã bornele bateriilor sau terminalele de
pe capacul compartimentului pentru baterii
al camerei foto sunt murdare, este posibil
ca durata de viaþã a bateriilor sã se scurteze
foarte mult. ªtergeþi din când în când
bornele bateriilor ºi terminalele camerei cu
o bucatã de pânzã curatã ºi uscatã pentru
a le curãþa.
• Dacã la înregistrare folosiþi des bliþul ºi
operaþia de mãrire, energia bateriilor se va
consuma mai repede.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
baterii de rezervã care sã asigure o duratã
de înregistrare de douã sau trei ori mai
mare decât perioada de înregistrare
estimatã. Totodatã vã recomandãm sã
efectuaþi un test de înregistrare înainte de
a folosi efectiv camera foto.
Durata de viaþã a bateriilor NichelMetal Hidrid
• Durata de viaþã a bateriilor este limitatã.
Capacitatea acestora scade puþin câte
puþin în timp ºi pe mãsurã ce le folosiþi tot
mai mult. Când durata de funcþionare a
bateriilor s-a diminuat considerabil, o
posibilã cauzã este aceea cã durata lor de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã
cumpãraþi alte baterii.
• Durata de viaþã a bateriilor depinde de
condiþiile de pãstrare, de cele de operare ºi
de mediu, fiind diferite pentru fiecare baterie
în parte.
Continuã...
111
În legãturã cu încãrcãtorul pentru baterii. Informaþii
despre baterii. (continuare)
În legãturã cu bateriile alcaline
ºi cu cele Oxi Nichel Primar
• Bateriile alcaline ºi cele Oxi Nichel Primar
au o duratã de viaþã mai scurtã comparativ
cu cea a bateriilor Nichel-Metal Hidrid. Din
acest motiv alimentarea se poate întrerupe
chiar dacã indicatorul perioadei de
autonomie rãmase aratã cã existã
suficientã energie înmagazinatã în bateriile
alcaline.
• Existã o diferenþã mare în ceea ce priveºte
performanþa între diversele tipuri de baterii
ºi în funcþie de producãtorii lor, iar în unele
cazuri perioada acestora de viaþã poate fi
foarte scurtã. Aceste diferenþe sunt mai
evidente la temperaturi scãzute ºi este
posibil chiar sã nu puteþi înregistra dacã
temperatura mediului este mai micã de 5°C
(41°F).
• Nu folosiþi simultan baterii noi cu baterii
uzate.
• Este posibil ca indicatorul duratei de
autonomie sã nu prezinte corect aceastã
informaþie când folosiþi baterii alcaline sau
baterii Oxi Nichel Primar.
• Datoritã caracteristicilor bateriilor alcaline
ºi a celor Oxi Nichel Primar, existã o
diferenþã mare între perioada de
autonomie disponibilã la înregistrare ºi cea
pentru redare. Din acest motiv este posibil
ca aparatul sã se opreascã având sistemul
de lentile extins când comutaþi selectorul
rotativ de mod. Într-un astfel de caz,
înlocuiþi bateriile cu altele noi sau cu unele
Nichel-Metal Hidrid complet încãrcate.
Precauþii privind acumulatorul
NP-NH25
• Consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat
împreunã cu staþia Cyber-shot.
112
Mãsuri de precauþie
x Nu lãsaþi aparatul în
urmãtoarele locuri
x În legãturã cu temperaturile
de funcþionare
• În locuri cu temperaturã foarte mare.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maºinã
parcatã la soare, este posibil sã se
deformeze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto. Praful ºi
nisipul pot genera disfuncþionalitãþi, iar
uneori acestea nu pot fi remediate.
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C (între
32°F ºi 104°F). Dacã sunt folosite baterii
alcaline sau Oxi Nichel Primar, temperaturile
trebuie sã fie cuprinse între 5°C ºi 40°C (între
41°F ºi 104°F). Nu este recomandatã
fotografierea în locuri cu temperaturi extrem
de ridicate sau de scãzute, care nu se
încadreazã în intervalul indicat mai sus.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful, etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful, etc.
Curãþarea suprafeþei camerei.
Curãþaþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã. Nu
folosiþi urmãtoarele deoarece pot deteriora
finisajul sau carcasa :
• substanþe chimice cum ar fi tinerul, benzina,
alcoolul, insecticide sau oricare altele,
• nu atingeþi aparatul având pe mâini
substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu lipici sau
cu vinil.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã sau dacã este plasatã
într-o camerã umedã, este posibil ca
umezeala sã condenseze în interiorul sau pe
exteriorul acesteia. Condensarea umezelii
poate cauza disfuncþionalitãþi aparatului.
Condensarea umezelii poate avea loc
cu uºurinþã când :
• Aparatul este adus dintr-un spaþiu cu
temperaturã scãzutã -cum ar fi o pârtie de
schi- în încãperi încãlzite.
• Camera este scoasã afarã la temperaturi
foarte ridicate dintr-un spaþiu rãcoros cum
ar fi o încãpere sau interiorul unei maºini
cu aer condiþionat.
Pentru a preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera foto dintr-un loc cu
temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, izolaþi aparatul într-o
pungã de plastic ºi lãsaþi-o în noile condiþii,
pentru adaptare, circa o orã.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentilele din
interiorul aparatului imaginile nu vor fi clare.
Continuã...
113
Mãsuri
(continuare)
de
precauþie
x Bateria reîncãrcabilã tip
pastilã din interiorul
aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã tip pastilã este
încãrcatã continuu atât timp cât folosiþi
camera. Dacã însã veþi utiliza camera foto
numai pe perioade scurte de timp, bateria
tip pastilã se descarcã treptat, iar dacã nu
folosiþi deloc aparatul aproximativ o lunã,
aceasta se va descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
tip pastilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
bateria tip pastilã este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare
Montaþi baterii cu o capacitate suficientã
sau conectaþi camera la o prizã de perete cu
ajutorul adaptorului de reþea (care nu este
furnizat) ºi lãsaþi aparatul timp de 24 de ore
sau mai mult cu alimentarea opritã.
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
6,85 mm (tip 1/2,7) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
cca. 4.231.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
cca. 4.065.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Tessar
lentile care mãresc 3×
f = între 6 ºi 18 mm
(între 39 - 117 mm la conversia
în camerã foto de 35mm)
F2,8 - 5,2
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automatã,
• Manual - expunere reglatã manual,
• Selecþia scenei - 7 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent - fluorescent,
• Incandescent - incandescent.
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
Imagini statice: Exif Ver. 2.2,
compatibil JPEG, compatibil DPOF
Filme : compatibil cu MPEG1 (mono)
Mediu de înregistrare
• Memorie internã de 32 MB
• “Memory Stick”
Bliþ : Distanþa recomandatã (când pentru
sensibilitatea ISO este aleasã
varianta Auto)
W : între 0,2 ºi 4,5 m
(de la 7 7/8 in. la 178 1/2 in.)
T : între 0,5 ºi 2,5 m
(de la 19 3/4 in. la 98 1/2 in.)
[Conectori de intrare ºi de
ieºire]
114
Multiconector
Comunicaþie USB
USB de mare vitezã
(compatibilã USB 2.0)
Specificaþii
(continuare)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit
DSC-S90 :
6,2 cm (tip 2,5) drive TFT
DSC-S80/ST80/S60 :
5,1 cm (tip 2,0) drive TFT
Numãrul total de puncte
115.200 (480×240) puncte
[Alimentare, caracteristici
generale]
Alimentare :
HR 15/51 : baterii Nichel -Metal Hidrid
tip HR6 (mãrimea AA) (2),
(furnizate cu DSC-S90/S80)
2,4 V
Baterii alcaline R6 (mãrimea AA) (2),
(furnizate cu DSC-S60)
3V
Baterii NP-NH25 (1),
(furnizate cu DSC-ST80)
Baterii Oxi Nichel Primar ZR6
(mãrimea AA) (2, nu sunt
furnizate), 3V
Adaptor de reþea tip AC-LS5K (nu
este furnizat), 4,2 V
Consum de putere
(la înregistrare cu ecranul LCD pornit)
• DSC-S90 : 1,1 W
• DSC-S80/ST80/S60 : 1,0 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C (între 32°F ºi 104°F)
(Dacã sunt folosite baterii alcaline sau
Oxi Nichel Primar, temperatura trebuie
sã fie cuprinsã între 5°C ºi 40°C (între
41°F ºi 104°F.)
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C (între -4°F ºi 140°F)
Dimensiuni
cca. 96,6 × 64,4 × 40,1 mm
(3 7/8 × 2 5/8 × 1 5/8 inch)
(L/Î/A, exclusiv protuberanþele
maxime).
Masa DSC-S90 :
cca. 253 g (8 oz) (inclusiv douã
baterii ºi cureaua de prindere)
DSC-S80/ST80/S60 :
cca. 249 g (8 oz) (inclusiv douã
baterii ºi cureaua de prindere)
Microfon : Microfon cu condensator cu
electret
Difuzor :
difuzor dinamic
Imprimare Exif : compatibil
PRINT Image Matching III : compatibil
PictBridge : compatibil.
x Încãrcãtor de baterii Ni-MH
tip BC-CS2A/CS2B (furnizat
cu DSC-S90/S80)
Cerinþe privind alimentarea :
curent alternativ, tensiune între 100V
ºi 240V, frecvenþã 50/60 Hz,
putere 3W
Tensiune la ieºire :
AA : c.c. 1,4 V ; 400mA × 2
AAA : c.c. 1,4 V ; 160mA × 2
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C (între 32°F ºi 104°F)
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C (între -4°F ºi 140°F)
Dimensiuni :
aprox. : 71 × 30 × 91 mm
(2 7/8 × 1 3/16 × 3 5/8 × inch) (L/Î/A)
Masa : cca. 90 g (3 oz)
În cazul modelului DSC-ST80, consultaþi ºi
manualul de instrucþiuni al Staþiei Cybershot.
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
115
Index
A
Accesorii furnizate 10
Acumulatoare (baterii) 111
Încãrcare 11
Montare/Demontare 11
Indicatorul energiei
rãmase 11
AE/AF, indicator 17-19
AF blocat 48
AF, Center 47
AF, Mod ~ 61
Alimentare, funcþia de oprire
automatã 13
Aperturã 26, 42
Autodiagnosticare, afiºaj 104
Auto Focus 25
Auto Review 63
Careul telemetrului de
autofocalizare 47
CD-ROM 73
Ceas, potrivire 70
Center AF 47
Claritate 52
Cloudy 49
Compresie, raport 29
Comutator de protejare la
scriere 108
Conectare
Calculator 74
Imprimantã 87
TV 91
Condensarea umezelii 113
Contrast 52
Copiere 67
Copierea imaginilor statice pe
calculator 73
B
Crearea directorului de
Baterile internã reîncãrcabilã
înregistrare 66
114
Cronometru propriu 19
Beach, mod 22
Culoare 28
Bliþ 49
Curãþare 113
Bliþ, nivel 51
Curea de prindere 10
Bliþ, mod 19
Bliþ forþat 19
D
Bliþ, încetinire sincronã 19
Data 62
Burst 50
Data & Ora 62
Buton declanºator
Data/Ora 62
Apãsat pe jumãtate 25
Delete 23
Denumirea fiºierelor 79
C
Direct X 72
Cablu A/V 91
Director 53
Cablu de alimentare 11
Creare 66
Cablu multifuncþional 74, 91
Schimbare 67
Calculator
Divide 57
Configuraþii recomandate
DOPF 89
72, 82
Durata înregistrãrii 37
Copierea imaginilor 73
Macintosh 82
E
Software 81
Vizualizarea cu ajutorul Echilibrul de alb 49
camerei a imaginilor Auto 49
Bliþ 49
stocate pe calculator 80
Fluorescent 49
Windows 71
Incandescent 49
Calitatea imaginilor 28, 49
Înnorat 49
Camera 1 61
Lumina zilei 49
Camera 2 64
Ecran, vezi LCD
116
Efecte de imagine 52
EV 46
Expunere 32, 42
Reglare automatã 32
Reglare manualã 42
Exponometru punctual 48
Extensie 80
F
F, valoare 32, 42
Film, înregistrare 41
Fine 49
Fiºier, denumire 79
Fiºier, numãr 69
Fiºier, locaþie de stocare 79
Fluorescent 49
Focalizare 25, 47
Focalizare,
distanþe prestabilite 47
Formatare 65, 66
H
Histogramã 36, 46
I
Identificarea pãrþilor 30
ImageMixer VCD2 84
Imprimare 85
Directã 86
Imagine unicã 86
La un magazin specializat 89
Marcaj 89
Mod index 86
Incandescent 49
Index, mod 86
Index, ecran 23
Indicator 32
Indicator încruciºat al
exponometrului punctual 47
Iniþializare 68
Instalare 73, 81, 84
Interval 51
ISO 26, 27, 49
Index (continuare)
Î
Memory Stick 108
Încãrcare acumulatoare Comutator de protejare la
scriere 108
(baterii) 11
Formatare 66
Încetinire sincronã 19
Introducere/Scoatere 15
Înregistrarea
Numãr de imagini/durata
unui film 18, 41
înregistrãrii 37
unei imagini statice 18
Modul de reglaj automat 17
dupã un program
Mod 50
automat 41
Beach (plajã) 22
Flash (Bliþ) 22
J
Candle (flacãrã de
JPG 79
lumânare) 22
Imagine unicã 86
Index 86
L
Înregistrare (REC Mode) 50
Limbã 13, 68
Landscape (peisaj) 22
Locaþie de stocare a fiºierelor Soft Snap (imagine
79
delicatã) 22
Lumina zilei 49
Snow (zãpadã) 22
Luminozitatea LCD 68
Twilight (amurg) 22
LCD
Twilight portrait (portret în
Indicator 32
amurg) 22
Luminozitate 68
Monitor 61
Modificarea ecranului 36
Monocrom 52
MPG 79
M
Multi AF 47
M AF 61
Multi Burst 34
Macintosh, calculator 82
Multi-patern, mãsurare 48
Configuraþie recomandatã Multipoint AF 47
82
Macro 19
N
Marcaj de imprimare 89
Neclarã, imagine ~ 26
Mãrire digitalã 61
NR slow shutter 43
Mãrirea unei imagini 23
NTSC 62
Mãrire 17
Numãrul imaginilor 37
Inteligentã 61
Opticã 61
de Precizie 61
O
Mãsuri de precauþie 113
Opticã, mãrire 61
Meniu
OS 72, 82
Elemente 45
Înregistrare 46
P
Vizualizare 53
P.Effect 52
Metoda de mãsurare 48
PAL 69
Memorie internã 38
Paralax 97
Formatare 65
Pãstrarea zonei mãrite 59
PC , vezi calculator
PFX 52
PictBridge 86
PicturePackage 81
Pixeli 28
Pixeli eficace 114
Protejare 54
PTP 69
R
Raport de compresie 29
REC Mode 50
Redare, vezi vizualizare
Redare/Montaj 41
Redimensionare 56
Reducerea efectului de
ochi-roºii 62
Revedere automatã 63
Revedere rapidã 19
Rotirea imaginilor 57
S, ª
S AF 61
Saturaþie 52
Scenã 21, 22
Schimbarea directorului de
înregistrare 67
Semnal sonor 68
Sepia 52
Setup 1 68
Setup 2 69
Setup (interfaþa de reglaje)
Camera 1 61
Camera 2 64
Internal Memory Tool 65
Memory Stck Tool 66
Setup 1 68
Setup 2 69
Simboluri mãrite 64
Single 61
Sistem de prindere al
trepiedului 31
Software 81
Soluþionarea defecþiunilor 93
Specificaþii 114
Standard 49
Subexpunere 26
Succesiune de imagini 55
Supraexpunere 26
117
Index (continuare)
ª
U
ªterge 23
T
Trepied 31
Trimming (pãstrarea zonei
mãrite) 59
TV 91
Þ
Þinerea camerei 17
W
Umezealã, condensare 113 WB (echilibru de alb) 49
USB, conectare 69
Windows, calculator 71
USB, driver 73
Configuraþie recomandatã
Utilizarea camerei în 72
strãinãtate 11
V
Valoare F 32, 42
VGA 15
Video CD 81, 84
Video Out 69
Viteza obturatorului 27, 42
Vizualizare
Film 23
Imagine staticã 23
Meniu 53
Volum 23
Mãrci înregistrate
•
este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick
Duo”
, “Memory Stick PRO Duo”,
,
precum ºi “MagicGate”,
sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
• Picture Package este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media ºi DirectX sunt mãrci înregistrate sau mãrci
comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, QuickTime, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt
mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Apple Computer, Inc.
• Macromedia ºi Flash sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Macromedia,
Inc. din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Intel
Corporation.
În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general,
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare în acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
http://www.sony.net/
118
Download PDF