Sony | DSC-HX60 | Sony DSC-HX60 Cameră foto compactă HX60 cu zoom optic 30x Instrucţiuni de utilizare

4-529-918-51(1) (RO)
Cameră foto
digitală fixă
Manual de instrucţiuni
DSC-HX60/HX60V
Română
Mai multe informaţii despre cameră
(„Ghid de asistenţă”)
„Ghid de asistenţă” este un manual online. Trebuie consultat
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la numeroasele funcţii
ale camerei.
1 Accesaţi pagina de asistență Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Selectaţi ţara sau regiunea.
3 Căutaţi numele modelului de cameră pe pagina
de asistenţă.
• Verificaţi numele modelului menţionat pe partea
inferioară a camerei.
Vizualizarea ghidului
Această cameră este prevăzută cu un ghid de instrucţiuni încorporat.
Fn (Funcţie)
MENU
(Ghid integrat în ap.)
Ghid integrat în ap.
Camera afişează explicaţii pentru elementele din MENU/Fn (Funcţie) şi
valorile de setare.
1 Apăsaţi butonul MENU sau butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi elementul dorit şi apoi apăsaţi butonul (Ghid integrat în ap.).
RO
2
Sfat cu privire la înregistrarea de imagini
Camera afişează sfaturi cu privire la înregistrarea de imagini pentru modul
de înregistrare selectat.
1 Apăsaţi butonul (Ghid integrat în ap.) în modul fotografiere.
2 Selectaţi sfatul pentru înregistrare de imagini dorit, după care apăsaţi z
pe rotiţa de control.
Se va afişa sfatul pentru înregistrare de imagini.
• Puteţi derula ecranul cu ajutorul v/V şi puteţi schimba sfaturile pentru
înregistrarea de imagini cu b/B.
RO
3
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii. Notaţi numărul de
serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model DSC-HX60/DSC-HX60V
Nr. de serie _____________________________
Nr. model AC-UB10C/AC-UB10D
Nr. de serie _____________________________
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi
unitatea la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE, RESPECTAŢI CU ATENŢIE ACESTE
INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte cu priza de perete, folosiţi un adaptor
de conector ataşat, care să aibă configuraţia adecvată pentru priza de perete.
ATENŢIE
[ Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca
incendii sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
RO
4
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact cu bornele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi expunerea directă la razele
soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a acumulatorului.
•
•
•
•
Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
Păstraţi acumulatorul uscat.
Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
[ Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi adaptorul
c.a. de la priza de perete (mufa de perete) imediat ce apare o defecţiune în timpul utilizării
aparatului.
Pentru clienţii din Europa
[ Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul
de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul
de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea
privind compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare
mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa imaginea şi sunetul acestei
unităţi.
RO
5
[ Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie
cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt casate
în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeuri.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate a
datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice sunt tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Verificarea elementelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează numărul de piese.
• Cameră (1)
• Acumulator reîncărcabil NP-BX1 (1)
• Cablu micro USB (1)
• Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D (1)
• Cablu de alimentare (de la reţea) (nefurnizat în S.U.A. şi Canada) (1)
• Curea de mână (1)
• Capac pentru talpă (1) (ataşat de cameră)
• Manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o singură atingere (NFC) (1)
Acest ghid explică funcţiile care necesită o conexiune Wi-Fi.
RO
6
Identificarea componentelor
H Bliţ
• Apăsaţi butonul (Ieşire bliţ)
pentru a utiliza bliţul. Bliţul
nu iese automat.
• Dacă nu folosiţi bliţul, apăsaţi-l
înapoi în corpul camerei.
I Microfon
J Difuzor
K Obiectiv
A Selector de compensare
a expunerii
B Butonul ON/OFF (Pornire)
C Declanşator
D Pentru înregistrarea de imagini:
Clapetă W/T (zoom)
Pentru vizualizare:
Clapetă
(Index)/
Clapetă
(Zoom redare)
E Lampă cu temporizator/
Iluminator AF
F Selector de mod
(Auto inteligent)/
(Auto superior)/
(Auto programat)/
(Prioritate diafragmă)/
(Prioritate declanş.)/
(Expunere manuală)/
(Reapelare memorie)/
(Film)/
(iFoto pan. prin bal.)/
(Selectare scenă)
G Talpă de interfaţă multiplă*
A Butonul (Ieşire bliţ)
B
(Marcă N)
• Atingeţi marca atunci
când conectaţi camera la
un telefon inteligent prevăzut
cu funcţia NFC.
• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare fără
fir pe rază scurtă.
C Ecran LCD
D Butonul MOVIE (Film)
E Butonul
(Redare)
F Rotiţă de control
RO
7
G Receptor GPS (încorporat,
doar pentru DSC-HX60V)
H Lampă de încărcare
I Terminalul Multi/Micro USB*
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
J Senzor Wi-Fi (încorporat)
K Cârlig pentru cureaua de umăr
L Butonul MENU
M Butonul (Ghid integrat în
ap.)/ (Ştergere)
N Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (Funcţie)
Pentru vizualizare: Butonul
(Trim. la tel. inteligent)
RO
8
A Slot de introducere a bateriei
B Slot pentru card de memorie
C Lampă de acces
D Clapetă pentru scoaterea bateriei
E Capac de baterie/card
de memorie
F Minimufă HDMI
G Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera iar
aceasta se poate deteriora.
* Pentru detalii cu privire la accesoriile
compatibile cu talpa de interfaţă
multiplă şi terminalul Multi/Micro
USB, vizitaţi site-ul Web Sony sau sau
consultaţi distribuitorul local sau
Sony unitatea de service Sony
autorizată locală. De asemenea, puteţi
utiliza accesoriile care sunt
compatibile cu talpa pentru accesorii.
Operaţiile realizate cu accesoriile
fabricate de alţi producători nu sunt
garantate.
Introducerea acumulatorului
Clapetă pentru scoaterea bateriei
1
2
Deschideţi capacul.
Introduceţi acumulatorul.
• În timp ce apăsaţi clapeta de scoatere a bateriei, introduceţi
acumulatorul conform ilustraţiei. Asiguraţi-vă că maneta de
scoatere a bateriei se blochează după introducere.
• Dacă închideţi capacul iar bateria este introdusă incorect, puteţi
deteriora camera.
RO
9
Încărcarea acumulatorului
Pentru clienţii din SUA şi Canada
Cablu de
alimentare
(de la reţea)
Pentru clienţii din ţări/regiuni
diferite de SUA şi Canada
1
2
RO
10
Lampă de încărcare
Aprinsă: Încărcare
Stinsă: Încărcare finalizată
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă
temporar deoarece temperatura camerei nu
se încadrează într-un interval corespunzător
Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul
micro-cablului USB (furnizat).
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
Lampa de încărcare se aprinde cu culoarea portocaliu şi procesul de
încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta este descărcat parţial.
• Dacă lampa de încărcare clipeşte şi încărcarea nu a fost finalizată,
scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
Note
• Dacă lampa de încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a. este
conectat la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că încărcarea
este oprită temporar deoarece temperatura nu se încadrează în intervalul
recomandat. Când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcarea
este reluată. Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale
între 10 °C şi 30 °C.
• Acumulatorul poate fi încărcat ineficient dacă secţiunea cu terminal
a acumulatorului este murdară. În acest caz, ştergeţi uşor urmele de praf
cu o pânză moale sau un tampon cu vată pentru a curăţa secţiunea cu terminal
a bateriei.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la cea mai apropiată priză de perete (mufă
de perete). În cazul în care intervin probleme de funcţionare în timpul utilizării
adaptorului c.a., deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete)
imediat pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, cablul
micro USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
x Timp de încărcare (completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 230 minute dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat).
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate
dura mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
11
x Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer
cu ajutorul cablului micro USB.
La o mufă USB
• În cazul în care conectaţi camera la un computer iar alimentarea este oprită,
bateria nu este încărcată dar camera va fi alimentată de computer ceea ce vă
permite să importaţi imagini pe computer fără a vă face griji că se consumă
bateria.
Note
• Reţineţi următoarele aspecte atunci când încărcarea se face prin intermediul
computerului:
– Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat
la o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
– Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din
modul de repaus după stabilirea conexiunii USB între computer şi cameră.
Acest lucru poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei. Înainte
de pornirea/oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea computerului
din modul de repaus, deconectaţi camera de la computer.
– Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat
sau modificat.
x Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate şi redate
RO
12
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare (imagini statice)
Aprox. 190 min.
Aprox. 380 imagini
Înregistrare normală de filme
Aprox. 55 min.
—
Înregistrare continuă de filme
Aprox. 90 min.
—
Vizualizare (imagini statice)
Aprox. 310 min.
Aprox. 6200 imagini
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat
complet. Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării în
următoarele condiţii:
– Utilizarea unui Suport Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Sony (comercializat
separat).
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– [GPS activ./dezact.] este setat la [Dezactivat] (doar pentru DSC-HX60V)
– [Calitate afişaj] este setat la [Standard]
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA şi,
este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat la [Afişare toate info].
– Înregistrare de imagini la intervale de 30 de secunde.
– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
– Bliţul este folosit o dată după două înregistrări.
– Alimentarea este pornită şi oprită o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute de filmare se bazează pe standardul CIPA şi, este valabil
pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Setare înreg.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se porneşte/
opreşte înregistrarea în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se porneşte/
opreşte camera, etc.
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă prin
apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul, nu sunt
operate.
x Alimentare
Puteţi utiliza adaptorul c.a. AC-UD10 (comercializat separat) sau AC+UD11
(comercializat separat) pentru alimentare în timpul înregistrării şi redării
de imagini.
Note
• Dacă înregistraţi sau redaţi imagini atunci când camera este conectată
la adaptorul c.a. furnizat, aparatul nu va fi alimentat prin adaptorul c.a.
RO
13
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
Asiguraţi-vă că colţul teşit este
orientat corect.
1
2
3
RO
14
Deschideţi capacul.
Introduceţi cardul de memorie (comercializat separat).
• Cu colţul teşit orientat conform ilustraţiei, introduceţi cardul
de memorie până când se aude un declic.
Închideţi capacul.
x Carduri de memorie care pot fi utilizate
Card de memorie
Pentru imagini
statice
Pentru filme
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(doar Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
C
D
Memory Stick Micro™ (M2)
(doar Mark2)
Card de memorie SD
(Clasa 4 sau mai
rapid)
Card de memorie SDHC
(Clasa 4 sau mai
rapid)
Card de memorie SDXC
(Clasa 4 sau mai
rapid)
Card de memorie microSD
(Clasa 4 sau mai
rapid)
Card de memorie microSDHC
(Clasa 4 sau mai
rapid)
Card de memorie microSDXC
(Clasa 4 sau mai
rapid)
• În acest manual, produsele din tabel sunt denumite colectiv în felul următor:
A: Suport Memory Stick PRO Duo
B: Suport Memory Stick Micro
C: Card SD
D: Card de memorie microSD
Note
• Dacă folosiţi un Suport Memory Stick Micro sau carduri de memorie microSD
cu această cameră, asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul corespunzător.
x Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul
Card de memorie: Împingeţi cardul de memorie înăuntru o singură dată
pentru a scoate cardul de memorie.
Acumulator: Glisaţi clapeta pentru scoaterea bateriei. Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Note
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie/acumulatorul dacă lampa de acces
(pagina 8) este aprinsă. Acest lucru poate determina deteriorarea datelor de
pe cardul de memorie.
RO
15
Setarea ceasului
ON/OFF (Alimentare)
Rotiţă de control
Selectaţi elementele: v/V/b/B/ /
Setaţi: z
1
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Afişajul de setare a datei şi orei apare atunci când porniţi camera pentru
prima dată.
• Este posibil să fie nevoie să aşteptaţi puţin până porneşte camera pentru
a o putea utiliza.
2
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi
apăsaţi z de pe rotiţa de control.
3
Selectaţi o locaţie geografică dorită, urmând instrucţiunile
de pe ecran şi apoi apăsaţi z.
4
Setaţi [Ora de vară], [Data/Ora] şi [Format dată], după care
apăsaţi z.
• Atunci când setaţi [Data/Ora], miezul nopţii este 12:00 AM iar prânzul
este 12:00 PM.
5
RO
16
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat şi apoi apăsaţi z.
Înregistrarea de imagini statice/filme
Declanşator
Clapetă W/T
(zoom)
W: micşorare
T: mărire
Selector de mod
MOVIE
: Auto inteligent
: Film
Nu acoperiţi bliţul (A).
Înregistrarea de imagini statice
1
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
Când imaginea este focalizată, se aude un semnal sonor şi indicatorul z
se aprinde.
2
Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura
imaginea.
Filmare
1
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
2
Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
• Folosiţi clapeta W/T (zoom) pentru a modifica raportul de zoom.
Note
• Nu trageţi manual bliţul în sus. Acest lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă folosiţi funcţia de zoom în timpul înregistrării unui film, se va înregistra
şi sunetul de funcţionare al camerei. Sunetul de funcţionare al butonului MOVIE
poate fi şi el înregistrat la finalizarea înregistrării filmului.
• Intervalul de înregistrare panoramică poate fi redus, în funcţie de subiect sau
de modul de înregistrare a acestuia. În consecinţă, chiar dacă [360°] este setat
pentru înregistrare panoramică, imaginea înregistrată poate avea mai puţin
de 360 de grade.
RO
17
• Filmarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute dacă setările
camerei sunt setările implicite şi, atunci când temperatura ambientală este
aproximativ 25 °C. După finalizarea filmării, puteţi reporni înregistrarea dacă
apăsaţi din nou butonul MOVIE. Înregistrarea se poate opri pentru a proteja
camera în funcţie de temperatura ambientală.
Vizualizarea imaginilor
W: micşorare
T: mărire
Rotiţă de control
(Redare)
(Ştergere)
1
Apăsaţi butonul
Selectaţi imagini: B (următoarea)/
b (anterioară)
sau rotiţi rotiţa
de control
Setaţi: z
(Redare).
• Când redaţi cu această cameră imaginile de pe un card de memorie
înregistrate cu alte camere, apare ecranul de înregistrare a fişierului
de date.
x Selectarea imaginii următoare/anterioare:
Selectaţi o imagine apăsând B (următoarea)/b (anterioară) pe rotiţa de
control sau rotind rotiţa de control. Apăsaţi z din centrul rotiţei de control
pentru a vizualiza filme.
x Ştergerea unei imagini
RO
18
1 Apăsaţi butonul (Ştergere).
2 Selectaţi [Ştergere] cu v de pe rotiţa de control şi apoi apăsaţi z.
x Reluarea înregistrării de imagini
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos.
Prezentarea altor funcţii
Fn (Funcţie)
MENU
Rotiţă de control
x Rotiţă de control
DISP (Conţinut afişaj): Vă permite să modificaţi afişajul de pe ecran.
(Mod acţionare): Vă permite să comutaţi metodele de fotografiere,
cum ar fi fotografiere unică, fotografiere continuă sau fotografiere cu variaţia
expunerii.
(Creativitate foto): Vă permite să operaţi camera intuitiv şi să înregistraţi
cu uşurinţă imagini creative.
(Mod bliţ): Vă permite să selectaţi un mod bliţ pentru imagini statice.
z (AF cu blocare): Camera urmăreşte subiectul şi reglează automat focalizarea
chiar dacă subiectul este în mişcare.
x Butonul Fn (Funcţie)
Vă permite să înregistraţi 12 funcţii şi să apelaţi aceste funcţii în timpul
înregistrării de imagini.
1 Apăsaţi butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând v/V/b/B de pe rotiţa de control.
3 Selectaţi valoarea de setare prin rotirea rotiţei de control.
RO
19
x Elemente din meniu
(Setări fotografiere)
Dimens. imag.
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
Format imagine
Selectează raportul de aspect pentru imaginile statice.
Calitate
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice.
Panorama: Dimensiune
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
Panorama: Direcţie
Setează direcţia de înregistrare pentru imagini
panoramice.
Format fişier
Selectează formatul de fişier film.
Setare înreg.
Selectează dimensiunea cadrului de film înregistrat.
Mod acţionare
Stabileşte modul de acţionare, de exemplu pentru
fotografiere continuă.
Mod bliţ
Stabileşte setările pentru bliţ.
Compensare bliţ
Ajustează intensitatea luminii bliţului.
Reduc. ef. ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se foloseşte
bliţul.
Mod focalizare
Selectează metoda de focalizare.
Zonă de focalizare
Selectează zona de focalizare.
Iluminator AF
ISO
Reglează sensibilitatea luminoasă.
Mod măsurare
Selectează modul de măsurare care stabileşte
porţiunea din subiect care va fi măsurată pentru
a determina expunerea.
Echilibru de alb
Ajustează tonurile de culoare ale imaginii.
DRO/HDR auto
Compensează automat luminozitatea şi contrastul.
Stil creativ
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit.
Efect imagine
Selectează filtrul de efect dorit pentru a obţine
o expresie mai impresionantă şi mai artistică.
NR ISO mare
RO
20
Configurează iluminatorul AF care asigură lumina în
cazul scenelor întunecate pentru a facilita focalizarea.
Setează procesarea cu reducerea zgomotului pentru
fotografiere cu sensibilitate ridicată.
AF cu blocare
Setează funcţia de urmărire a unui subiect şi de
continuare a focalizării.
Detecţie zâmbet/faţă
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de ajustare
automată a diferitelor setări. Setează opţiunea de
declanşare automată a obturatorului atunci când
se detectează un zâmbet.
Efect piele fină
Setează Efectul piele fină şi nivelul acestuia.
Încadrare auto ob.
Analizează scena atunci când se capturează feţe,
prim-planuri sau subiecţi urmăriţi cu funcţia AF cu
blocare şi ajustează şi salvează automat o altă copie
a imaginii cu o compoziţie mai impresionantă.
Selectare scenă
Selectează setările presetate care se potrivesc
diferitelor scene.
Film
Selectează modul de înregistrare pentru a corespunde
subiectului sau efectului.
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de filme.
Decl. auto lent
Setează funcţia care ajustează automat viteza
obturatorului ca urmare a luminozităţii mediului.
Nivel refer. microfon
Setează nivelul de referinţă al microfonului atunci
în timpul filmării.
Red. zgomot vânt
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării
de filme.
Listă sugestii înreg.
Afişează lista de sugestii pentru înregistrare.
Memorie
Înregistrează modurile dorite sau setările
de fotografiere.
(Setări personalizate)
Asistent MF
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării
manuale.
Caroiaj
Setează un afişaj tip caroiaj pentru a permite alinierea
la un cadru structural.
Revizuire auto
Setează revizuirea automată pentru afişarea imaginii
capturate după înregistrare.
Ghid de setare a
expunerii
Setează ghidul afişat când setările de expunere sunt
modificate în ecranul de înregistrare.
RO
21
Setare zoom
Scriere dată
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea Zoom imag. clară
şi Zoom digital în cazul utilizării funcţiei de zoom.
Stabileşte dacă se înregistrează data fotografierii
pe imaginile statice.
Setări meniu funcţii
Personalizează funcţiile afişate atunci când se apasă
butonul Fn (Funcţie).
Buton MOVIE
Stabileşte dacă butonul MOVIE este întotdeauna
activ.
(Fără fir)
RO
22
Trim. la tel. inteligent
Transferă imagini pentru a fi afişate pe un telefon
inteligent.
Trimitere către
computer
Efectuează copii de rezervă ale imaginilor prin
transferul acestora pe un computer conectat la reţea.
Vizualizare pe televizor
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor cu funcţie
de reţea activată.
O sing. ating. (NFC)
Atribuie o aplicaţie funcţiei O sing. ating. (NFC).
Puteţi apela aplicaţia în timpul înregistrării de imagini
dacă atingeţi un telefon inteligent cu funcţia NFC
activată de cameră.
Mod avion
Puteţi configura acest dispozitiv să nu comunice fără
fir şi să nu execute funcţiile GPS.
Împingere WPS
Puteţi înregistra cu uşurinţă punctul de acces
pe cameră prin apăsarea butonului WPS.
Setări punct acces
Puteţi înregistra punctul de acces manual.
Editare nume dispoz.
Puteţi modifica numele dispozitivului din
Wi-Fi Direct etc.
Afişare adresă MAC
Afişează adresa MAC a camerei.
Reset. SSID/parolă
Resetează numele SSID şi parola pentru conexiunea
cu telefonul inteligent.
Setare resetare reţea
Resetează toate setările de reţea.
(Aplicaţie)
Listă aplicaţii
Afişează lista de aplicaţii. Puteţi selecta aplicaţia
pe care doriţi să o utilizaţi.
Introducere
Afişează instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei.
(Redare)
Ştergere
Şterge o imagine.
Mod vizualizare
Setează modul în care sunt grupate imaginile pentru
redare.
Index imagine
Afişează mai multe imagini simultan.
Prezen. diapozitive
Prezintă o diaporamă.
Rotire
Roteşte imaginea.
Mărire imagine.
Măreşte imaginile redate.
Red. imag. statică 4K
Scoate imagini statice cu rezoluţie 4K pe un televizor
conectat prin HDMI care acceptă 4K.
Protejează
Protejează imaginile.
Reg. interval mişc.
Reglează intervalul de afişare a urmăririi subiecţilor
în [Video în mişcare], unde urmărirea mişcării
subiectului va fi afişată în timpul redării de filme.
Specif. imprimare
Adaugă un marcaj de comandă de imprimare pentru
o imagine statică.
(Setare)
Luminozit. monitor
Setează luminozitatea ecranului.
Luminozitate vizor.
Dacă se foloseşte un vizor electronic (comercializat
separat), setează luminozitatea vizorului electronic.
Setări volum
Setează volumul pentru redare filme.
Semnale audio
Setează sunetul de funcţionare al camerei.
Setări GPS
(doar pentru
DSC-HX60V)
Setează funcţia GPS.
Setări încărcare
Setează funcţia de încărcare a camerei atunci când se
foloseşte un card Eye-Fi.
RO
23
Meniu fragment
Stabileşte dacă se afişează meniul fragmentat
de fiecare dată când apăsaţi butonul MENU.
Ghid selector moduri
Activează sau dezactivează ghidul selectorului
de mod (explicaţia fiecărui mod de fotografiere).
Calitate afişaj
Setează calitatea afişajului.
Timp pornire ec. en.
Setează perioada de timp după care camera se opreşte
automat.
Selector PAL/NTSC
(doar pentru modelele
compatibile 1080 50i)
Mod demo
Activează sau dezactivează redarea de filme
demonstrative.
Rezoluţie HDMI
Setează rezoluţia atunci când camera este conectată
la un televizor HDMI.
CTRL FOR HDMI
Operează camera de pe un televizor care acceptă
BRAVIA™ Sync.
Conexiune USB
Setează metoda de conectare la USB.
Setare USB LUN
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea funcţiilor
conexiunii USB.
Alimentare prin USB
Setează dacă să alimentaţi sau nu prin conexiunea USB.
Limbă
RO
24
Prin modificarea formatului TV al dispozitivului,
se poate înregistra într-un format film diferit.
Selectează limba.
Setare dată/oră
Setează data şi ora şi, ora de vară.
Setare zonă
Setează locul de utilizare.
Format
Formatează cardul de memorie.
Număr fişier
Stabileşte metoda folosită pentru a aloca numere
de fişiere unor imagini statice şi filme.
Selectare folder REC
Modifică folderul selectat pentru stocarea imaginilor.
Folder nou
Creează un folder nou pentru stocarea de imagini
statice şi filme (MP4).
Nume folder
Setează numele folderului pentru imagini statice.
Recuperare BD im.
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini şi
permite înregistrarea şi redarea.
Info suport afişare
Afişează timpul de înregistrare rămas pentru filme
şi numărul de imagini statice care pot fi înregistrate
pe cardul de memorie.
Versiune
Afişează versiunea software-ului camerei.
Resetare setare
Restaurează setări la valorile implicite.
RO
25
Caracteristicile PlayMemories Home™
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi
filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar pentru
importul de filme AVCHD pe computer.
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini
de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi următoarele
funcţii:
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea
de discuri
cu filme
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Încărcarea
de imagini în
serviciile de reţea
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala PlayMemories Home.
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a utiliza PlayMemories Online
sau alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia
PlayMemories Online sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Utilizaţi următorul URL pentru aplicaţiile Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser), furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011, a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris
cu PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home,
succesorul software-ului PMB.
RO
26
x Cerinţe de sistem
Puteţi găsi cerinţele de sistem pentru software la următorul URL:
www.sony.net/pcenv/
x Instalarea PlayMemories Home pe un computer
1
Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi
următorul URL şi instalaţi PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Pentru detalii referitoare la PlayMemories Home, consultaţi pagina
de asistenţă PlayMemories Home următoare (doar în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• După finalizarea instalării, PlayMemories Home porneşte.
2
Conectaţi camera direct la computer cu ajutorul microcablului USB (furnizat).
• În PlayMemories Home se pot instala funcţii noi. Conectaţi camera
la computer chiar dacă PlayMemories Home este deja instalat pe
computer.
Note
• Nu deconectaţi micro-cablul USB (furnizat) de la cameră în timp ce este afişat
ecranul de operare sau ecranul de acces. Acest lucru poate deteriora datele.
• Pentru a deconecta camera de la computer, faceţi clic pe
de pe bara de activităţi,
apoi faceţi clic pe
(pictograma de deconectare). În cazul Windows Vista, faceţi
clic pe
de pe bara de activităţi.
RO
27
Adăugarea de funcţii pe cameră
Puteţi adăuga funcţiile dorite pe cameră prin conectarea la site-ul Web de
descărcare de aplicaţii
(PlayMemories Camera Apps™) pe Internet.
http://www.sony.net/pmca
• După ce aţi instalat o aplicaţie, puteţi apela aplicaţia respectivă dacă atingeţi
un telefon inteligent Android cu funcţia NFC activată de marca N de pe
cameră, folosind funcţia [O sing. ating. (NFC)].
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare
pentru filme
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare poate varia în funcţie
de condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie.
x Imagini statice
[
Dimens. imag.]: L: 20M
Dacă [
Format imagine] este setat la [4:3]*
Capacitate
Calitate
2 GB
Standard
295 imagini
Fin
200 imagini
* Dacă setarea [
Format imagine] este diferită de [4:3], puteţi înregistra mai
multe imagini decât numărul indicat mai sus.
RO
28
x Filme
Tabelul de mai jos indică duratele de înregistrare maxime aproximative.
Acestea reprezintă duratele totale pentru toate fişierele de film. Înregistrarea
continuă este posibilă timp de aproximativ 29 minute (o specificaţie limită
pentru produs). Durata maximă de înregistrare continuă pentru un film în
format MP4 (12M) este de aproximativ 15 de minute (limitată de restricţia
de 2 GB pentru dimensiunea fişierului).
(h (oră), m (minute))
Capacitate
Setare înreg.
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
VGA 3M
15 m
1 h 10 m
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este
mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai
multă memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
RO
29
Note cu privire la utilizarea camerei
Funcţii încorporate în această cameră
• Acest manual descrie dispozitivele compatibile 1080 60i şi dispozitivele
compatibile 1080 50i.
– Pentru a verifica dacă camera acceptă funcţia GPS, verificaţi numele modelului
de cameră.
Compatibil GPS: DSC-HX60V
Incompatibil GPS: DSC-HX60
– Pentru a verifica dacă camera este un dispozitiv compatibil 1080 60i
sau 1080 50i, verificaţi dacă are următoarele marcaje pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Această cameră este compatibilă cu filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de înregistrare standard existente care înregistrează
printr-o metodă de intercalare, această cameră înregistrează cu ajutorul unei
metode progresive. Aceasta măreşte rezoluţia şi creează o imagine mai uniformă
şi mai realistă.
• Dacă vă aflaţi la bordul unui avion, setaţi [Mod avion] la [Activat].
Cu privire la dispozitivele compatibile GPS (doar DSC-HX60V)
• Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările din ţările şi regiunile în care
folosiţi funcţia.
• Dacă nu înregistraţi informaţiile despre locaţie, setaţi [GPS activ./dezact.] la
[Dezactivat].
Cu privire la utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice sau
impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordaţi
o atenţie sporită obiectivului.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Camera nu este rezistentă la praf, stropire sau apă.
• Nu orientaţi camera spre soare sau alte surse de lumină puternică. Acest lucru
poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei.
• În cazul formării de condens de la umezeală, acesta trebuie îndepărtat înainte
de utilizarea camerei.
• Nu zguduiţi sau loviţi camera. Acest lucru poate afecta funcţionarea şi este posibil
să nu mai puteţi înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
RO
30
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în următoarele locaţii
• În medii cu temperaturi sau umezeală extreme.
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul camerei se poate
deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• În locuri cu zdruncinături sau vibraţii puternice
• În apropierea unor surse de unde radio puternice, de radiaţii sau cu câmp
magnetic puternic
În astfel de locuri, camera poate să nu înregistreze sau să nu redea corect imaginile.
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi camera împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca
defectarea camerei şi, în unele situaţii, fără şanse de reparare.
Note cu privire la ecran şi obiectiv
• Ecranul este fabricat cu ajutorul unei tehnologii de precizie foarte înaltă şi,
peste 99,99% din pixeli sunt operaţionali în vederea utilizării eficace. Cu toate
acestea, pe ecran pot să apară unele mici puncte întunecate şi/sau luminoase
(de culoare albă, roşie, albastră sau verde). Aceste puncte sunt normale în procesul
de fabricaţie şi nu afectează înregistrarea.
• Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau alte obiecte în obiectiv în timpul utilizării.
Note cu privire la bliţ
• Nu ţineţi camera de bliţ în timpul transportului sau nu manipulaţi bliţul
cu brutalitate.
• În cazul în care în unitatea bliţului pătrunde apă, praf sau nisip, acesta se poate
defecta.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul sub bliţ când îl împingeţi în jos.
Cu privire la temperatura camerei
Camera şi bateria se pot încinge în urma utilizării continue dar acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
Despre protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi înregistra
filme sau, alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării, pe ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din nou
sau să nu puteţi înregistra filme.
RO
31
Despre încărcarea bateriei
• Dacă încărcaţi o baterie care nu a fost utilizată o perioadă îndelungată, este posibil
ca aceasta să nu se încarce la capacitate maximă.
Acest lucru este o caracteristică a bateriei. Încărcaţi din nou bateria.
• Bateriile care nu au fost folosite mai mult de un an pot fi deteriorate.
Avertisment cu privire la drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Nu se oferă nicio garanţie pentru conţinutul deteriorat sau
înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea conţinutului înregistrat din cauza funcţionării
necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare, etc.
Curăţarea suprafeţei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ștergeți
suprafaţa cu o pânză uscată. Pentru a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei:
– Nu expuneţi camera la produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul,
şerveţelele de unică folosinţă, substanţele insectifuge, crema de protecţie solară
sau insecticidul.
Întreţinerea ecranului
• Crema de mâini sau hidratantă lăsată pe ecran poate dizolva învelişul de protecţie
al acestuia. În cazul depunerii unei astfel de substanţe pe ecran, ştergeţi-o imediat.
• Ştergerea forţată cu şerveţele de hârtie sau cu alte materiale poate deteriora
învelişul.
• Dacă pe ecran rămân amprente sau impurităţi, se recomandă îndepărtarea uşoară
a impurităţilor şi apoi ştergerea ecranului cu o pânză moale.
Note cu privire LAN fără fir
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul neautorizat
sau utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe cameră, în urma pierderii sau
furtului acesteia.
RO
32
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Dispozitiv de imagine: Senzor CMOS
7,82 mm (tip 1/2,3 ) Exmor R™
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 21,1 Megapixeli
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 20,4 Megapixeli
Obiectiv: Obiectiv cu zoom Sony G 30×
f = 4,3 mm – 129 mm (24 mm –
720 mm (echivalent film 35 mm))
F3.5 (W) – F6.3 (T)
Pentru filmare (16:9):
26,5 mm – 795 mm*
Pentru filmare (4:3):
32,5 mm – 975 mm*
* Dacă [
SteadyShot] este setat
la [Standard]
SteadyShot: Optic
Format fişier:
Imagini statice: compatibil JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
compatibil DPOF
Filme (format AVCHD): Format
compatibil AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut
cu Dolby Digital Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Filme (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Suport de înregistrare: Suport Memory
Stick PRO Duo, Suport Memory
Stick Micro, carduri SD, carduri
de memorie microSD
Bliţ: Interval bliţ (sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat)
setată pe Auto):
Aprox. 0,25 m până la 5,6 m (W)/
Aprox. 2,0 m până la 3,0 m (T)
[Conectoare de intrare şi ieşire]
Conector HDMI: Minimufă HDMI
Terminalul Multi/Micro USB*:
Comunicare USB
Comunicare USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Acceptă dispozitive compatibile cu
Micro USB.
[Ecran]
Ecran LCD: Unitate
7,5 cm (tip 3,0) TFT
Număr total de puncte:
921 600 puncte
[Alimentare, generală]
Alimentare: Acumulator reîncărcabil
NP-BX1, 3,6 V
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D,
5V
Consum de energie (în timpul
fotografierii)
Aprox. 1,2 W
Temperatură de funcţionare:
0 °C până la 40 °C
Temperatură de depozitare:
–20 °C până la +60 °C
Dimensiuni (conform CIPA):
108,1 mm × 63,6 mm × 38,3 mm
(L/Î/A)
Greutate (conform CIPA) (Aprox.):
272 g (inclusiv acumulatorul
NP-BX1, Suport Memory Stick
PRO Duo)
Microfon: Stereo
RO
33
Difuzor: Monofonic
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
[LAN fără fir]
Standard acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă: 2,4GHz
Protocoale de securitate acceptate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/manuală
Metodă de acces:
Mod de infrastructură
NFC: Conform NFC Forum Type 3 Tag
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D
Necesar de putere: 100 V până la 240 V
CA, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune la ieşire: 5 V CC, 0,5 A
Temperatură de funcţionare:
0 °C până la 40 °C
Temperatură de depozitare:
–20 °C până la +60 °C
Dimensiuni (aprox.):
50 mm × 22 mm × 54 mm (L/Î/A)
Acumulator reîncărcabil NP-BX1
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 4,2 V CC
Tensiune nominală: 3,6 V CC
Tensiune de încărcare maximă:
4,2 V CC
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Capacitate: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
RO
34
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt
mărci comerciale ale Panasonic
Corporation și Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi,
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Windows şi Windows Vista sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
• Mac este marcă comercială
înregistrată Apple Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele
Unite şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sunt mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
• Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile
™ sau ® pot să nu fie folosite în toate
situaţiile din acest manual.
Pentru informaţii suplimentare
cu privire la acest produs şi
răspunsurile la întrebările
frecvente, puteţi accesa site-ul
nostru Web de asistenţă pentru
clienţi.
RO
35
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising