Sony | DSC-HX90V | Sony DSC-HX90V Cameră foto compactă HX90V cu zoom optic 30x Instrucţiuni de utilizare

4-572-610-11(1) (RO)
Cameră foto digitală
Manual de instrucţiuni
„Ghid de asistenţă”
(manual web)
Consultaţi „Ghid de asistenţă” pentru
instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/
DSC-HX90V/DSC-HX90/DSC-WX500
Română
Mai multe informaţii despre cameră
(„Ghid de asistenţă”)
„Ghid de asistenţă” este un manual online. Puteţi citi
documentul „Ghid de asistenţă” pe computer sau
telefonul inteligent.
Trebuie consultat pentru instrucţiuni detaliate cu privire
la numeroasele funcţii ale camerei.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/
Vizualizarea ghidului
Această cameră este prevăzută cu un ghid de instrucţiuni încorporat.
Fn (Funcţie)
MENU
/
(Ghid integrat în ap./Ştergere)
Ghid integrat în ap.
Camera afişează explicaţii pentru elementele MENU/Fn (Funcţie) şi valorile
de setare.
1 Apăsaţi butonul MENU sau butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi elementul dorit şi apoi apăsaţi butonul / (Ghid integrat în ap./
Ştergere).
RO
2
Sugestie de înregistrare
Camera afişează sugestii cu privire la înregistrarea de imagini pentru modul
de înregistrare selectat.
1 Apăsaţi butonul / (Ghid integrat în ap./Ştergere) în modul de
înregistrare de imagini.
2 Selectaţi sugestia de înregistrare dorită, după care apăsaţi z pe rotiţa
de control.
Se va afişa sugestia de înregistrare.
• Puteţi derula ecranul cu ajutorul v/V şi puteţi schimba sugestiile de
înregistrare cu b/B.
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii. Notaţi numărul de
serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model WW247506 (DSC-HX90V)
WW408340 (DSC-HX90)
WW220188 (DSC-WX500)
Nr. de serie ____________________________
Nr. model AC-UB10C/AC-UB10D
Nr. de serie ____________________________
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi
unitatea la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE, RESPECTAŢI CU ATENŢIE ACESTE
INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte cu priza de perete, folosiţi un adaptor
de conector ataşat care să aibă configuraţia adecvată pentru priza de perete.
RO
3
ATENŢIE
[ Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca
incendii sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact cu bornele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi expunerea directă la razele
soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
[ Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi adaptorul
c.a. de la priza de perete imediat ce apare o defecţiune în timpul utilizării aparatului.
[ Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
RO
4
[ Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul de date
în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul de date
(USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea
privind compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare
mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
[ Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au
sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
RO
5
Verificarea elementelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează numărul de bucăţi.
• Cameră (1)
• Acumulator NP-BX1 (1)
• Cablu micro USB (1)
• Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D (1)
• Cablu de alimentare (de la reţea) (nefurnizat în S.U.A. şi Canada) (1)
• Curea de mână (1)
• Manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/cu o singură atingere (NFC) (1)
Acest ghid explică funcţiile care necesită o conexiune Wi-Fi.
Pentru mai multe detalii privind funcţiile Wi-Fi/cu o singură atingere
(NFC), consultaţi documentul „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/cu
o singură atingere (NFC)” (furnizat) sau „Ghid de asistenţă” (pagina 2).
Despre setarea limbii
Schimbaţi limba de pe ecran înainte să utilizaţi camera, dacă este nevoie
(pagina 19).
Despre ilustraţii
În ilustraţiile folosite în acest manual apare modelul DSC-HX90V, cu excepţia
cazurilor în care se specifică altceva.
RO
6
Identificarea componentelor
DSC-HX90V/HX90
G Bliţ
• Nu acoperiţi bliţul cu degetul.
• Atunci când utilizaţi bliţul, glisaţi
comutatorul (Ieşire bliţ). Dacă
nu folosiţi bliţul, apăsaţi-l în
jos manual.
H Clapetă de reglare a dioptriei
I Vizor
A Buton ON/OFF (Alimentare)
B Declanşator
C Selector de mod
(Auto inteligent)/
(Auto superior)/ (Auto
programat)/
(Prioritate
diafragmă)/ (Prioritate
declanş.)/
(Expunere
manuală)/
(Reapelare
memorie)/
(Film)/
(iFoto pan. prin bal.)/
(Selectare scenă)
D Pentru înregistrarea de imagini:
Clapetă W/T (zoom)
Pentru vizualizare: Clapetă
(Index)/Clapetă pentru
zoom la redare
E Lampă temporizator/
Iluminator AF
F Receptor GPS (încorporat,
doar pentru DSC-HX90V)
• Atunci când utilizaţi vizorul,
glisaţi în jos comutatorul de ieşire
a vizorului (1), apoi trageţi
ocularul din vizor până ce
face un clic (2).
• Atunci când priviţi prin vizor,
se activează modul vizor, iar
atunci când îndepărtaţi faţa de
vizor, modul de vizualizare
revine la modul monitor.
J Comutator de ieşire vizor
K
(N Mark)
• Atingeţi marca atunci când
conectaţi camera la un telefon
inteligent prevăzut cu
funcţia NFC.
• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
fără fir pe rază scurtă.
L Inel de control
M Obiectiv
RO
7
I Terminalul Multi/Micro USB
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
J Antena Wi-Fi (încorporată)
K Cârlig pentru curea
L Rotiţă de control
M Butonul
(Redare)
N Butonul / (Ghid integrat
în ap./Ştergere)
A Microfon
B Comutatorul
C Monitor
(Ieşire bliţ)
• Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat şi puteţi
înregistra o imagine în jos sau
puteţi face un autoportret, în
timp ce urmăriţi monitorul.
A Clapeta de blocare a bateriei
B Slot de introducere a bateriei
C Orificiu pentru mufa de trepied
D Senzor pentru ochi
E Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (Funcţie)
Pentru vizualizare: Butonul
(Trimitere la tel. int.)
F Butonul MOVIE (Film)
G Butonul MENU
H Lampă de încărcare
RO
8
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
D Lampă de acces
E Slot pentru card de memorie
F Mufă micro HDMI
G Capac de baterie/
card de memorie
H Boxă
DSC-WX500
G
(N Mark)
• Atingeţi marca atunci când
conectaţi camera la un telefon
inteligent prevăzut cu
funcţia NFC.
• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
fără fir pe rază scurtă.
H Obiectiv
A Buton ON/OFF (Alimentare)
B Declanşator
C Selector de mod
(Auto inteligent)/
(Auto superior)/ (Auto
programat)/
(Prioritate
diafragmă)/ (Prioritate
declanş.)/
(Expunere
manuală)/
(Reapelare
memorie)/
(Film)/
(iFoto pan. prin bal.)/
(Selectare scenă)
D Pentru înregistrarea de imagini:
Clapetă W/T (zoom)
Pentru vizualizare: Clapetă
(Index)/Clapetă pentru
zoom la redare
E Lampă temporizator/
Iluminator AF
F Bliţ
A Microfon
B Comutatorul
C Monitor
(Ieşire bliţ)
• Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat şi puteţi
înregistra o imagine în jos sau
puteţi face un autoportret, în
timp ce urmăriţi monitorul.
• Nu acoperiţi bliţul cu degetul.
• Atunci când utilizaţi bliţul, glisaţi
comutatorul (Ieşire bliţ). Dacă
nu folosiţi bliţul, apăsaţi-l în
jos manual.
RO
9
D Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (Funcţie)
Pentru vizualizare: Butonul
(Trimitere la tel. int.)
E Butonul MOVIE (Film)
F Butonul MENU
G Lampă de încărcare
H Terminalul Multi/Micro USB
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
I Antena Wi-Fi (încorporată)
J Cârlig pentru curea
K Rotiţă de control
L Butonul
(Redare)
M Butonul / (Ghid integrat
în ap./Ştergere)
A Clapeta de blocare a bateriei
B Slot de introducere a bateriei
C Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
D Lampă de acces
E Slot pentru card de memorie
F Mufă micro HDMI
G Capac de baterie/
card de memorie
H Boxă
RO
10
Introducerea acumulatorului
Clapeta de blocare a bateriei
1
2
Deschideţi capacul.
Introduceţi acumulatorul.
• În timp ce apăsaţi clapeta de blocare a bateriei, introduceţi acumulatorul
conform ilustraţiei. Asiguraţi-vă că clapeta de blocare a bateriei se
blochează după introducere.
• Dacă închideţi capacul iar bateria este introdusă incorect, puteţi
deteriora camera.
RO
11
Încărcarea acumulatorului
Pentru clienţii din
SUA şi Canada
Cablu de alimentare
(de la reţea)
Pentru clienţii din ţări/regiuni
diferite de SUA şi Canada
1
2
RO
12
Lampă de încărcare
Aprinsă: Încărcare
Stinsă: Încărcare finalizată
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau
încărcare întreruptă
temporar deoarece
temperatura camerei
nu se încadrează într-un
interval corespunzător
Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul
cablului micro USB (furnizat).
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
Lampa de încărcare se aprinde cu culoarea portocaliu şi procesul de
încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta este descărcat parţial.
• Dacă lampa de încărcare clipeşte şi încărcarea nu a fost finalizată,
scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
Note
• Dacă lampa de încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a. este
conectat la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că încărcarea
este oprită temporar deoarece temperatura nu se încadrează în intervalul
recomandat. Când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcarea
este reluată. Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale
între 10 °C şi 30 °C.
• Acumulatorul poate fi încărcat ineficient dacă secţiunea cu terminal
a acumulatorului este murdară. În acest caz, ştergeţi uşor urmele de praf cu
o pânză moale sau un tampon cu vată pentru a curăţa secţiunea cu terminal
a bateriei.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la cea mai apropiată priză de perete (mufă
de perete). În cazul în care intervin probleme de funcţionare în timpul utilizării
adaptorului c.a., deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete)
imediat pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, cablul
micro USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
• Este posibil ca adaptorul c.a. AC-UD11 (comercializat separat) să nu fie disponibil
în anumite ţări/regiuni.
x Timp de încărcare (încărcare completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 230 min. dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat).
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate
dura mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
13
x Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer cu
ajutorul cablului micro USB. Conectaţi camera la computer cu camera oprită.
La o mufă USB
• În cazul în care conectaţi camera la un computer, iar alimentarea este
pornită, bateria nu se încarcă, însă camera va fi alimentată de computer,
ceea ce vă permite să importaţi imagini pe computer fără a vă face griji că
se consumă bateria.
Note
• Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat la
o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
• Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din modul
de repaus după stabilirea conexiunii USB între computer şi cameră. Acest lucru
poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei. Înainte de pornirea/
oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea computerului din modul de
repaus, deconectaţi camera de la computer.
• Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat
sau modificat.
RO
14
x Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate şi redate
DSC-HX90V/HX90:
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare
(imagini statice)
Monitor
—
Aprox. 390 imagini
Vizor
—
Aprox. 360 imagini
Înregistrare
normală de
filme
Monitor
Aprox. 70 min.
—
Vizor
Aprox. 75 min.
—
Înregistrare
continuă de
filme
Monitor
Aprox. 105 min.
—
Vizor
Aprox. 115 min.
—
Vizualizare (imagini statice)
Aprox. 290 min.
Aprox. 5800 imagini
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare (imagini statice)
—
Aprox. 400 imagini
Înregistrare normală de filme
Aprox. 75 min.
—
Înregistrare continuă de filme
Aprox. 110 min.
—
Vizualizare (imagini statice)
Aprox. 330 min.
Aprox. 6600 imagini
DSC-WX500:
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat
complet. Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării în
următoarele condiţii:
– Utilizarea unui suport Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)
(comercializat separat)
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– [GPS activ./dezact.] este setat la [Dezactivat] (doar pentru DSC-HX90V).
– [Calitate afişaj] este setat la [Standard].
RO
15
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat la [Afişare toate info].
– Înregistrare de imagini la intervale de 30 de secunde.
– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
– Bliţul clipeşte o dată după două înregistrări.
– Alimentarea porneşte şi se opreşte o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute pentru înregistrarea de filme se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Setare înreg.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se porneşte/
opreşte înregistrarea în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se porneşte/
opreşte camera etc.
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă
prin apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul,
nu se utilizează.
x Alimentare
Puteţi utiliza înregistrarea/redarea cu adaptorul c.a. AC-UD10 (comercializat
separat) sau AC-UD11 (comercializat separat) pentru alimentare în timpul
înregistrării sau redării de imagini, fără a consuma durata de utilizare
a bateriei.
Note
• Puteţi înregistra şi reda imagini folosind energia de la baterie, în timp ce adaptorul
c.a. este conectat la cameră. Camera se opreşte atunci când bateria este epuizată.
RO
16
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
Asiguraţi-vă că colţul teşit
este orientat corect.
1
2
3
Deschideţi capacul.
Introduceţi cardul de memorie.
• Cu colţul teşit orientat conform ilustraţiei, introduceţi cardul de
memorie până când se aude un clic.
Închideţi capacul.
RO
17
x Carduri de memorie care pot fi utilizate
Card de
memorie
Pentru
imagini
statice
Pentru filme
MP4
Memory Stick
PRO Duo
AVCHD
XAVC S
(Doar pentru
Mark2)
—
Memory Stick
PRO-HG Duo™
—
Memory Stick
Micro™ (M2)
Card de memorie
SD
Card de memorie
SDHC
Card de memorie
SDXC
Card de memorie
microSD
Card de memorie
microSDHC
Card de memorie
microSDXC
(Doar pentru
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
—
—
*2
—
*2
*1
Clasă de viteză SD 4:
sau mai rapid sau clasă de viteză UHS 1:
sau mai rapid
*2
Cardurile de memorie care îndeplinesc toate următoarele condiţii:
– Capacitate de 64 GB sau mai mult;
– Clasă de viteză SD 10:
, sau clasă de viteză UHS 1:
sau mai rapid.
• Pentru detalii privind numărul de imagini statice şi durata de înregistrare pentru
filme, consultaţi paginile de la 33 până la 34. Verificaţi tabelele pentru a selecta un
card de memorie de capacitatea dorită.
Note
• Nu se garantează funcţionarea corectă a tuturor cardurilor de memorie. Pentru
carduri de memorie produse de alţi producători, în afară de Sony, consultaţi-vă
cu producătorii produselor.
• Dacă folosiţi un Suport Memory Stick Micro sau carduri de memorie microSD
cu această cameră, asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul corespunzător.
RO
18
x Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul
Card de memorie: Împingeţi cardul de memorie înăuntru o singură dată
pentru a scoate cardul de memorie.
Acumulator: Glisaţi clapeta de blocare a bateriei. Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Note
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie/acumulatorul dacă lampa de acces
(pagina 8, 10) este aprinsă. Acest lucru poate determina deteriorarea datelor
de pe cardul de memorie.
Setarea limbii şi a ceasului
ON/OFF (Alimentare)
Rotiţă de control
Selectaţi elementele: v/V/b/B
Setaţi valoarea numerică a datei
şi a orei: v/V/ /
Setaţi: z
1
2
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Ecranul de setare a limbii apare atunci când porniţi camera pentru
prima dată.
• Este posibil să fie nevoie să aşteptaţi puţin până porneşte camera,
pentru a o putea utiliza.
Selectaţi o limbă dorită, după care apăsaţi z pe rotiţa
de control.
Se afişează ecranul de setare a datei şi a orei.
3
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi
apăsaţi z.
RO
19
4
Selectaţi o locaţie geografică dorită, urmând instrucţiunile
de pe ecran şi apăsaţi z.
5
Setaţi [Ora de vară], [Data/Ora] şi [Format dată], după care
apăsaţi z.
• Atunci când setaţi [Data/Ora], miezul nopţii este 12:00 AM iar prânzul
este 12:00 PM.
6
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat şi apăsaţi z.
Înregistrarea de imagini statice/filme
Declanşator
Clapetă W/T
(zoom)
Selector de mod
W: micşorare
T: mărire
: Auto inteligent
: Film
MOVIE
Înregistrarea de imagini statice
1
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
Când imaginea este focalizată, se aude un bip şi indicatorul z se aprinde.
2
Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura
imaginea.
Filmare
RO
20
1
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
2
Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
• Folosiţi maneta W/T (zoom) pentru a modifica scala de zoom.
Note
• Dacă folosiţi funcţia de zoom în timpul înregistrării unui film, se va înregistra şi
sunetul de funcţionare al camerei. Sunetul camerei tinde să fie înregistrat în special
atunci când [Viteză zoom] este setat la [Rapid] şi când [Funcţie zoom pe inel]
este setat la [Rapid]. Sunetul de funcţionare al butonului MOVIE poate fi şi el
înregistrat la finalizarea înregistrării filmului.
• Intervalul de înregistrare panoramică poate fi redus, în funcţie de subiect şi de
modul în care este înregistrat. De aceea, chiar şi când se setează [360°] pentru
înregistrarea panoramică, imaginea înregistrată poate să acopere mai puţin
decât 360 de grade.
• Filmarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute, dacă setările
camerei sunt setările implicite şi atunci când temperatura ambientală este
aproximativ 25 °C. După finalizarea filmării, puteţi reporni înregistrarea dacă
apăsaţi din nou butonul MOVIE. Înregistrarea se poate opri pentru a proteja
camera în funcţie de temperatura ambientală.
Vizualizarea imaginilor
W: micşorare
T: mărire
Rotiţă de control
(Redare)
/
(Ghid integrat în ap./Ştergere) Selectaţi imagini: B (următoarea)/
b (anterioară)
sau rotiţi rotiţa
de control
Setaţi: z
1
Apăsaţi butonul
(Redare).
RO
21
x Selectarea imaginii următoare/anterioare:
Selectaţi o imagine apăsând B (următoarea)/b (anterioară) pe rotiţa de
control sau rotind rotiţa de control. Apăsaţi z din centrul rotiţei de control
pentru a vizualiza filme.
x Ştergerea unei imagini
1 Apăsaţi butonul / (Ghid integrat în ap./Ştergere).
2 Selectaţi [Ştergere] cu v de pe rotiţa de control şi apăsaţi z.
x Reluarea înregistrării de imagini
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos.
Prezentarea altor funcţii
Inel de control
(Doar pentru DSC-HX90V/
HX90)
MENU
Fn (Funcţie)
Rotiţă de control
x Rotiţă de control
RO
22
DISP (Conţinut afişaj): Vă permite să modificaţi afişajul de pe ecran.
(Mod acţionare): Vă permite să comutaţi metodele de înregistrare de
imagini, cum ar fi fotografiere unică, fotografiere continuă sau fotografiere cu
variaţia expunerii.
/
(Comp. expunere/Creativitate foto): Vă permite să reglaţi
luminozitatea imaginii./Vă permite să operaţi camera intuitiv şi să înregistraţi
cu uşurinţă imagini creative.
(Mod bliţ): Vă permite să selectaţi un mod bliţ pentru imagini statice.
x Butonul Fn (Funcţie)
Vă permite să înregistraţi 12 funcţii şi să apelaţi aceste funcţii în timpul
înregistrării de imagini.
1 Apăsaţi butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând v/V/b/B de pe rotiţa de control.
3 Selectaţi valoarea de setare prin rotirea rotiţei de control sau a inelului
de control.
x Inel de control (doar pentru DSC-HX90V/HX90)
Funcţiile dvs. preferate pot fi atribuite inelului de control. Atunci când
înregistraţi imagini, setările stabilite pot fi schimbate prin simpla rotire
a inelului de control.
x Elemente din meniu
(Setări fotografiere)
Dimens. imag.
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
Format imagine
Selectează raportul de aspect pentru imaginile statice.
Calitate
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice.
Panoramă: dimens.
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
Panoramă: direcţie
Setează direcţia de înregistrare pentru imagini
panoramice.
Format fişier
Selectează formatul de fişier film.
Setare înreg.
Selectează dimensiunea cadrului de film înregistrat.
Mod acţionare
Setează modul de acţionare, de exemplu pentru
fotografiere continuă.
Setări variaţie exp.
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Stabileşte fotografierea cu temporizator în modul de
variaţie, ordinea de fotografiere pentru variaţiile de
expunere şi variaţiile echilibrului de alb.
Mod bliţ
Stabileşte setările pentru bliţ.
Compensare bliţ
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Ajustează intensitatea luminii bliţului.
Reducere ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se
foloseşte bliţul.
RO
23
Mod focalizare
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Zonă de focalizare
Iluminator AF
RO
Selectează zona de focalizare.
Configurează iluminatorul AF care asigură lumina în
cazul scenelor întunecate, pentru a facilita focalizarea.
Comp. expunere
Compensează luminozitatea întregii imagini.
ISO
Reglează sensibilitatea luminoasă.
Mod măsurare
Selectează metoda de măsurare a luminozităţii.
Echilibru de alb
Ajustează tonurile de culoare ale imaginii.
DRO/HDR auto
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Compensează automat luminozitatea şi contrastul.
Stil creativ
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit. Puteţi
regla, de asemenea, contrastul, saturaţia şi claritatea.
Efect imagine
24
Selectează metoda de focalizare.
Selectează filtrul de efect dorit, pentru a obţine
o expresie mai impresionantă şi mai artistică.
Amplificator focaliz.
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Măreşte imaginea înainte de înregistrare, astfel încât
să puteţi verifica focalizarea.
NR ISO mare
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Setează procesarea cu reducerea zgomotului pentru
fotografiere cu sensibilitate ridicată.
Centrare AF cu bloc.
Setează funcţia de urmărire a subiectului şi focalizare
continuă atunci când se apasă butonul central pe
ecranul de înregistrare de imagini.
Detecţie zâmbet/faţă
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de ajustare
automată a diferitelor setări. Setează opţiunea de
declanşare automată a obturatorului atunci când
se detectează un zâmbet.
Efect piele fină
Setează Efectul piele fină şi nivelul acestuia.
Încadrare auto ob.
Analizează scena atunci când se capturează feţe,
prim-planuri sau subiecţi urmăriţi cu funcţia AF cu
blocare şi ajustează şi salvează automat o altă copie
a imaginii, cu o compoziţie mai impresionantă.
Selectare scenă
Selectează setările presetate care se potrivesc
diferitelor scene.
Film
Selectează modul de înregistrare, pentru a corespunde
subiectului sau efectului.
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de filme.
Decl. auto lent
Setează funcţia care ajustează automat viteza
obturatorului în conformitate cu luminozitatea
mediului ambiant în modul film.
Nivel refer. microfon
Selectează nivelul microfonului în timpul înregistrării
unui film.
Red. zgomot vânt
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării
unui film.
Listă sugestii înreg.
Afişează lista de sugestii de înregistrare.
Reapelare memorie
Selectează o setare înregistrată în prealabil, atunci
când selectorul de mod este setat la MR (Reapelare
memorie).
Memorie
Înregistrează modurile dorite sau setările de
fotografiere.
(Setări personalizate)
Haşură
Afişează dungi pentru reglarea luminozităţii.
Asistent MF
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării
manuale.
Timp mărire focal.
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Setează intervalul de timp în care imaginea va fi
afişată în formă mărită.
Caroiaj
Setează un afişaj tip caroiaj pentru a permite alinierea
la un cadru structural.
Afişaj marcaj
Stabileşte dacă se afişează marcajul pe monitor, atunci
când se înregistrează filme.
Setări marcaj
Setează marcajul care se afişează pe monitor, atunci
când se înregistrează filme.
Revizuire auto
Setează revizuirea automată pentru afişarea imaginii
capturate după înregistrare.
RO
25
Buton DISP
Nivel de vârf
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Subliniază conturul intervalelor de focalizare cu
o culoare specifică, în cazul focalizării manuale.
Culoare de vârf
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de conturare.
Ghid setări expunere
Setează ghidul afişat când setările de expunere sunt
modificate în ecranul de înregistrare.
Viteză zoom
Setează viteza zoomului, atunci când utilizaţi clapeta
de zoom.
Setare zoom
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea Zoom imag. clară
şi Zoom digital în cazul utilizării funcţiei de zoom.
FINDER/MONITOR
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
RO
26
Setează tipul de informaţii care să fie afişate pe
monitor sau în vizor* prin apăsarea DISP de pe
rotiţa de control.
* Doar pentru DSC-HX90V/HX90
Setează metoda de comutare între vizor şi monitor.
Declanşare fără card
Stabileşte dacă să fie declanşat obturatorul atunci
când nu este introdus niciun card de memorie.
Autoportret/temp.
Setează dacă se utilizează temporizatorul cu decalaj
de 3 secunde atunci când ecranul este înclinat în sus,
la aproximativ 180 grade.
Înregistrare feţe
Înregistrează sau modifică persoana căreia i se acordă
prioritate la focalizare.
Scriere dată
Stabileşte dacă se înregistrează data fotografierii pe
imaginile statice.
Setări meniu funcţii
Personalizează funcţiile afişate atunci când se apasă
butonul Fn (Funcţie).
Setări cheie person.
Asociază o funcţie dorită cu butonul şi inelul
de control*.
* Doar pentru DSC-HX90V/HX90
Funcţie zoom pe inel
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Setează funcţia de zoom a inelului de control. Atunci
când selectaţi [Rapid], poziţia de zoom se deplasează
în conformitate cu gradul de rotaţie al inelului de
control. Atunci când selectaţi [Pas], puteţi deplasa
poziţia de zoom pe un pas fix din distanţa focală.
Buton MOVIE
Stabileşte dacă butonul MOVIE este întotdeauna
activ.
(Fără fir)
Trimitere la tel. int.
Transferă imagini pentru a fi afişate pe un telefon
inteligent.
Trim. către computer
Efectuează copii de rezervă ale imaginilor prin
transferul acestora pe un computer conectat la reţea.
Vizualiz. pe televizor
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor cu funcţie de
reţea activată.
O sing. ating. (NFC)
Atribuie o aplicaţie funcţiei O sing. ating. (NFC).
Puteţi apela aplicaţia în timpul înregistrării de imagini
dacă atingeţi de cameră un telefon inteligent cu
funcţia NFC activată.
Mod avion
Puteţi configura acest dispozitiv să nu execute
comunicări fără fir şi funcţii GPS*.
* Doar pentru DSC-HX90V
Împingere WPS
Puteţi înregistra cu uşurinţă punctul de acces
pe cameră, prin apăsarea butonului WPS.
Setări punct acces
Puteţi înregistra punctul de acces manual.
Editare nume dispoz.
Puteţi modifica numele dispozitivului din
Wi-Fi Direct etc.
Afişare adresă MAC
Afişează adresa MAC a camerei.
Reset. SSID/parolă
Resetează SSID şi parola conexiunii telefonului
inteligent.
Setare resetare reţea
Resetează toate setările de reţea.
RO
27
(Aplicaţie)
Listă aplicaţii
Afişează lista de aplicaţii. Puteţi selecta aplicaţia pe
care doriţi să o utilizaţi.
Introducere
Afişează instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei.
(Redare)
Ştergere
Şterge o imagine.
Mod vizualizare
Setează modul în care sunt grupate imaginile pentru
redare.
Index imagine
Afişează mai multe imagini simultan.
Rotire afişaj
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Setează direcţia de redare a imaginii înregistrate.
Prezen. diapozitive
Afişează o prezentare de diapozitive.
Rotire
Mărire imagine
Roteşte imaginea.
Măreşte imaginile redate.
Red. imag. statică 4K
Scoate imagini statice cu rezoluţie 4K pe un televizor
conectat prin HDMI care acceptă 4K.
Protejează
Protejează imaginile.
Reg. interval mişc.
Reglează intervalul de afişare a urmăririi subiecţilor
în [Video în mişcare], unde urmărirea mişcării
subiectului va fi afişată în timpul redării de filme.
Specif. imprimare
Adaugă un marcaj de comandă de imprimare pentru
o imagine statică.
Efect estetic
Retuşează faţa unei persoane pe o imagine statică
şi salvează imaginea retuşată sub forma unei
noi imagini.
(Setare)
RO
28
Luminozit. monitor
Setează luminozitatea monitorului.
Luminozitate vizor.
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Setează luminozitatea pentru vizorul electronic.
Temp. culoare vizor
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Setează temperatura de culoare pentru vizor.
Setări volum
Setează volumul pentru redare filme.
Semnale audio
Setează sunetul de funcţionare al camerei.
Setări GPS
(Doar pentru
DSC-HX90V)
Setează funcţia GPS.
Setări încărcare
Setează funcţia de încărcare a camerei atunci când se
foloseşte un card Eye-Fi.
Meniu fragment
Stabileşte dacă se afişează meniul fragmentat de
fiecare dată când apăsaţi butonul MENU.
Ghid selector moduri
Activează sau dezactivează ghidul selectorului de mod
(explicaţia fiecărui mod de înregistrare de imagini).
Confirmare ştergere
Setează dacă se preselectează Ştergere sau Revocare pe
ecranul de confirmare a ştergerii.
Calitate afişaj
Setează calitatea afişajului.
Timp pornire ec. en.
Setează perioada de timp după care camera se opreşte
automat.
Fcţ. pt. închiderea VF
(Doar pentru
DSC-HX90V/HX90)
Stabileşte dacă se opreşte alimentarea când vizorul
este închis.
Selector PAL/NTSC
(doar pentru modelele
compatibile 1080 50i)
Prin modificarea formatului TV al dispozitivului,
se poate înregistra într-un format film diferit.
Mod demo
Activează sau dezactivează redarea demonstrativă
a unui film.
Setări HDMI
Stabileşte setările pentru HDMI.
Conexiune USB
Setează metoda de conectare la USB.
Setare USB LUN
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea funcţiilor
conexiunii USB. Setat pe [Multiplu] în condiţii
normale şi pe [Individual] numai atunci când
conexiunea dintre cameră şi computer sau
componenta AV nu poate fi stabilită.
RO
29
Alimentare prin USB
Limbă
RO
30
Setează dacă se alimentează sau nu folosind
conexiunea USB.
Selectează limba.
Setare dată/oră
Setează data şi ora şi ora de vară.
Setare zonă
Setează locul de utilizare.
Format
Formatează cardul de memorie.
Număr fişier
Setează metoda folosită pentru a aloca numere de
fişiere unor imagini statice şi filme.
Selectare folder REC
Modifică folderul selectat pentru stocarea imaginilor
statice şi a filmelor (MP4).
Folder nou
Creează un nou folder pentru stocarea imaginilor
statice şi a filmelor (MP4).
Nume folder
Setează formatul de folder pentru imagini statice.
Recuperare BD im.
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini şi
permite înregistrarea şi redarea.
Info suport afişare
Afişează timpul de înregistrare rămas pentru filme şi
numărul de imagini statice care pot fi înregistrate pe
cardul de memorie.
Versiune
Afişează versiunea software-ului camerei.
Resetare setare
Restaurează setări la valorile implicite.
Caracteristicile PlayMemories Home™
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi
filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar pentru
importul de filme XAVC S şi AVCHD pe computer.
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini
de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi următoarele
funcţii:
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea de
discuri cu
filme
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Încărcarea de
imagini în
serviciile de reţea
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala PlayMemories Home.
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a utiliza PlayMemories Online
sau alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia
PlayMemories Online sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Utilizaţi următorul URL pentru aplicaţiile Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser), furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011, a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris
cu PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home,
succesorul software-ului PMB.
RO
31
x Cerinţe de sistem
Puteţi găsi cerinţele de sistem pentru software la următorul URL:
http://www.sony.net/pcenv/
x Instalarea PlayMemories Home pe un computer
1
Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi
următorul URL şi instalaţi PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Pentru detalii referitoare la PlayMemories Home, consultaţi pagina
de asistenţă PlayMemories Home următoare (doar în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• După finalizarea instalării, PlayMemories Home porneşte.
2
Conectaţi camera direct la computer cu ajutorul cablului
micro USB (furnizat).
• În PlayMemories Home se pot instala funcţii noi. Conectaţi camera
la computer chiar dacă PlayMemories Home este deja instalat
pe computer.
Note
• Nu deconectaţi cablul micro USB (furnizat) de la cameră în timp ce este afişat
ecranul de operare sau ecranul de acces. Acest lucru poate deteriora datele.
• Pentru a deconecta camera de la computer, faceţi clic pe
de pe bara de
activităţi, apoi faceţi clic pe [Scoatere DSC-HX90V], [Scoatere DSC-HX90]
sau [Scoatere DSC-WX500].
RO
32
Adăugarea de funcţii pe cameră
Puteţi adăuga funcţiile dorite pe cameră prin conectarea la site-ul web de
descărcare de aplicaţii
(PlayMemories Camera Apps™) pe internet.
http://www.sony.net/pmca/
• După ce aţi instalat o aplicaţie, puteţi apela aplicaţia respectivă dacă atingeţi
un telefon inteligent Android cu funcţia NFC activată de marca N de pe
cameră, folosind funcţia [O sing. ating. (NFC)].
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare
pentru filme
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie.
x Imagini statice
[
Dimens. imag.]: L: 18M
Dacă [
Format imagine] este setat la [4:3]*
Capacitate
Calitate
Standard
Fin
2 GB
400 de imagini
280 imagini
* Dacă setarea [
Format imagine] este diferită de [4:3], puteţi înregistra mai
multe imagini decât numărul indicat mai sus.
RO
33
x Filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare pe un
card de memorie formatat cu această cameră.
(h (oră), m (minute))
Capacitate
2 GB
64 GB
60p 50M/50p 50M
—
2 h 35 m
30p 50M/25p 50M
—
2 h 35 m
24p 50M*
—
2 h 35 m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
9m
6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
8m
5h5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
9m
6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
8 h 15 m
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
8m
5 h 20 m
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
10 m
8 h 25 m
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
30 m
22 h
Setare înreg.
* doar pentru modelele compatibile 1080 60i
• Fotografierea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute
(o specificaţie limită pentru produs). Durata maximă de înregistrare continuă
pentru un film în format MP4 (28M) este de aproximativ 20 minute (limitată
de restricţia de 4 GB pentru dimensiunea fişierului).
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este
mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai
multă memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
RO
34
Note cu privire la utilizarea camerei
Funcţii încorporate în această cameră
• Acest manual descrie fiecare dintre funcţiile dispozitivelor compatibile/
incompatibile cu funcţia GPS, ale dispozitivelor compatibile 1080 60i şi ale
dispozitivelor compatibile 1080 50i.
– Pentru a afla dacă este acceptată funcţia GPS pe camera dvs., verificaţi numele
modelului camerei dvs.
Compatibile GPS: DSC-HX90V
Incompatibile GPS: DSC-HX90, DSC-WX500
– Pentru a verifica dacă camera este un dispozitiv compatibil 1080 60i sau
1080 50i, verificaţi dacă are următoarele marcaje pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Această cameră este compatibilă cu filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de înregistrare standard existente care înregistrează
printr-o metodă de intercalare, această cameră înregistrează cu ajutorul unei
metode progresive. Aceasta măreşte rezoluţia şi creează o imagine mai uniformă şi
mai realistă. Filmele înregistrate în format 1080 60p/1080 50p pot fi redate doar pe
dispozitivele care acceptă 1080 60p/1080 50p.
• Dacă vă aflaţi la bordul unui avion, setaţi [Mod avion] la [Activat].
Pe dispozitive compatibile GPS (doar pentru DSC-HX90V)
• Utilizaţi GPS-ul în conformitate cu reglementările din ţările şi regiunile în care
folosiţi produsul.
• Dacă nu înregistraţi informaţiile de localizare, setaţi [GPS activ./dezact.] la
[Dezactivat].
Cu privire la utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice sau
impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordaţi
o atenţie sporită obiectivului.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Camera nu este rezistentă la praf, stropire sau apă.
• Nu orientaţi camera spre soare sau alte surse de lumină puternică. Acest lucru
poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei.
• În cazul formării de condens de la umezeală, acesta trebuie îndepărtat înainte de
utilizarea camerei.
• Nu zguduiţi sau loviţi camera. Acest lucru poate afecta funcţionarea şi este posibil
să nu mai puteţi înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
RO
35
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în următoarele locaţii
• În medii cu temperaturi sau umezeală extreme.
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul camerei se poate
deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Depozitarea sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• În locuri cu vibraţii puternice
• În apropierea unor surse de unde radio puternice, de radiaţii sau cu câmp
magnetic puternic. În caz contrar, camera poate să nu înregistreze sau să nu
redea corect imaginile.
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi camera împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca
defectarea camerei, în unele situaţii fără şanse de reparare.
Cu privire la transport
• Nu vă aşezaţi pe un scaun sau în alt loc în timp ce aveţi camera în buzunarul de la
spate al pantalonilor sau fustei, deoarece camera se poate defecta sau deteriora.
Obiectivul ZEISS
Camera este echipată cu un obiectiv ZEISS care poate reproduce imagini clare cu
un contrast excelent. Obiectivul camerei a fost fabricat în cadrul unui sistem de
asigurare a calităţii certificat de ZEISS în conformitate cu standardele de calitate
ZEISS din Germania.
Note cu privire la monitor, vizorul electronic
(doar pentru DSC-HX90V/HX90) şi obiectiv
• Monitorul şi vizorul electronic sunt fabricate cu ajutorul unei tehnologii de
precizie foarte înaltă şi peste 99,99% din pixeli sunt operaţionali în vederea
utilizării eficace. Cu toate acestea, pot exista unele mici puncte întunecate şi/sau
luminoase (de culoare albă, roşie, albastră sau verde) care apar pe monitor şi pe
vizorul electronic. Aceste puncte sunt normale în procesul de fabricaţie şi nu
afectează înregistrarea.
• Nu ţineţi camera de monitor sau vizor.
• Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau alte obiecte în obiectiv în timpul utilizării.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul sub vizor atunci când apăsaţi vizorul în jos.
• Nu apăsaţi cu forţa vizorul în jos cât timp ocularul este tras în afară.
• În cazul în care pe unitatea vizorului se lipesc particule de apă, praf sau nisip,
acest lucru poate cauza o defecţiune.
RO
36
Note cu privire la înregistrarea de imagini cu ajutorul vizorului
(doar pentru DSC-HX90V/HX90)
Această cameră este prevăzută cu un vizor Organic Electro-Luminescence cu
rezoluţie înaltă şi contrast puternic. Camera este concepută cu un vizor uşor
de vizualizat, prin echilibrarea corespunzătoare a diferitelor elemente.
• Imaginea poate fi uşor distorsionată în colţurile vizorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă doriţi să verificaţi fiecare detaliu al compoziţiei, puteţi folosi
şi monitorul.
• Dacă mişcaţi camera în timp că vă uitaţi în vizor sau vă mişcaţi ochii, imaginea
din vizor poate fi distorsionată sau culoarea imaginii se poate modifica. Aceasta
este o caracteristică a obiectivului sau a dispozitivului de afişaj şi nu reprezintă
o defecţiune. Atunci când înregistraţi o imagine, vă recomandăm să priviţi în
zona centrală a vizorului.
Note cu privire la bliţ
• Nu ţineţi camera de bliţ în timpul transportului sau nu manipulaţi bliţul cu
brutalitate.
• În cazul în care în unitatea bliţului pătrunde apă, praf sau nisip, acesta se
poate defecta.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul sub bliţ când îl împingeţi în jos.
Accesorii Sony
Utilizaţi numai accesorii originale marca Sony; în caz contrar, pot surveni
defecţiuni. Este posibil ca accesoriile marca Sony să nu se găsească pe piaţă
în unele ţări sau regiuni.
Cu privire la temperatura camerei
Camera şi bateria se pot încinge în urma utilizării continue, dar acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
Despre protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi înregistra
filme sau, alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării, pe ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din nou
sau să nu puteţi înregistra filme.
Despre încărcarea bateriei
• Dacă încărcaţi o baterie care nu a fost utilizată o perioadă îndelungată, este posibil
ca aceasta să nu se încarce la capacitate maximă.
Acest lucru este o caracteristică a bateriei. Încărcaţi din nou bateria.
• Bateriile care nu au fost folosite mai mult de un an pot fi deteriorate.
RO
37
Avertisment cu privire la drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Nu se oferă nicio garanţie pentru conţinutul deteriorat sau
înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea de imagini înregistrate sau date audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare etc.
Vă recomandăm să faceţi copii de siguranţă ale datelor importante.
Curăţarea suprafeţei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ştergeţi
suprafaţa cu o pânză uscată. Pentru a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei:
– Nu expuneţi camera la produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul,
şerveţelele de unică folosinţă, substanţele insectifuge, crema de protecţie solară
sau insecticidul.
Întreţinerea monitorului
• Crema de mâini sau hidratantă lăsată pe monitor poate dizolva învelişul de
protecţie al acestuia. În cazul depunerii unei astfel de substanţe pe monitor,
ştergeţi-o imediat.
• Ştergerea forţată cu şerveţele de hârtie sau cu alte materiale poate deteriora
învelişul.
• Dacă pe monitor rămân amprente sau impurităţi, se recomandă îndepărtarea
uşoară a impurităţilor şi apoi ştergerea monitorului cu o cârpă moale.
Note cu privire la LAN fără fir
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul neautorizat
sau utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe cameră, în urma pierderii sau
furtului acesteia.
Note privind securitatea în timpul utilizării produselor LAN fără fir
• Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi o reţea LAN fără fir securizată, pentru a evita
hackingul, accesul terţilor rău intenţionaţi sau alte vulnerabilităţi.
• Este important să setaţi caracteristicile de securitate atunci când utilizaţi o reţea
LAN fără fir.
• Dacă apare o problemă de securitate deoarece nu s-a adoptat nicio măsură de
siguranţă sau din cauza circumstanţelor inevitabile din timpul utilizării unei
reţele LAN fără fir, Sony nu îşi asumă răspunderea pentru pierderi sau daune.
RO
38
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Dispozitiv de imagine: Senzor
Exmor R™ CMOS de 7,82 mm
(tip 1/2,3)
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 18,2 megapixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 21,1 megapixeli
Obiectiv: Obiectiv cu zoom ZEISS
Vario-Sonnar T 30×
f = 4,1 mm – 123 mm (24 mm –
720 mm (echivalent film 35 mm))
F3.5 (W) – F6.4(T)
Pentru înregistrarea de filme
(16:9): 26,5 mm – 795 mm*1
Pentru înregistrarea de filme (4:3):
32,5 mm – 975 mm*1
*1
Dacă [
SteadyShot] este
setat la [Standard]
SteadyShot: Optic
Format fişier (imagini statice): Acceptă
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline),
compatibil DPOF
Format fişier (filme):
Format XAVC S (acceptă formatul
XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Format AVCHD (compatibil cu
formatul AVCHD Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut
cu Dolby Digital Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Filme (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Suport de înregistrare: Suport Memory
Stick PRO Duo, Suport Memory
Stick Micro, carduri SD, carduri
de memorie microSD
Bliţ: Interval bliţ (sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat)
setată pe Automat):
Aprox. 0,3 m până la 5,4 m (W)/
Aprox. 2,5 m până la 3,0 m (T)
[Conectori intrare/ieşire]
Conector HDMI: Mufă micro HDMI
Terminal Multi/Micro USB*:
Comunicare USB
Comunicare USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
[Vizor] (doar pentru DSC-HX90V/HX90)
Tip: Vizor electronic (Organic
Electro-Luminescence)
Număr total de puncte: 638 400 puncte
Acoperire cadru: 100%
Factor de mărire: Aprox. 0,50 ×
(echivalent formatului 35 mm) cu
obiectiv 50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular: Aprox. 20 mm de la
ocular, 19,2 mm de la cadrul
ocularului la –1 m–1
* Reglarea dioptriei:
–4,0 m–1 până la +3,0 m–1
[Monitor]
Monitor LCD:
Unitate TFT 7,5 cm (tip 3.0)
Număr total de puncte: 921 600 puncte
RO
39
RO
40
[Alimentare, generală]
[LAN fără fir]
Alimentare: Acumulator NP-BX1,
3,6 V
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D,
5V
Consum de energie:
DSC-HX90V/HX90:
Aprox. 1,4 W (în timpul
înregistrării de imagini cu
monitorul)
Aprox. 1,5 W (în timpul
înregistrării de imagini cu vizorul)
DSC-WX500:
Aprox. 1,4 W (în timpul
înregistrării de imagini)
Temperatură de funcţionare:
Între 0 °C şi 40 °C
Temperatură de stocare:
Între –20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (conform CIPA) (aprox.):
DSC-HX90V/HX90:
102,0 mm × 58,1 mm × 35,5 mm
(l/î/a)
DSC-WX500:
101,6 mm × 58,1 mm × 35,5 mm
(l/î/a)
Greutate (conform CIPA) (Aprox.):
DSC-HX90V/HX90:
245 g (inclusiv acumulatorul
NP-BX1, Suport Memory Stick
PRO Duo)
DSC-WX500:
236 g (inclusiv acumulatorul
NP-BX1, Suport Memory Stick
PRO Duo)
Microfon: Stereo
Boxă: Monaurală
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
Standard acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă: 2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/manuală
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
NFC: Conform NFC Forum Type 3
Tag
DSC-HX90V Nr. model WW247506
DSC-HX90 Nr. model WW408340
DSC-WX500 Nr. model WW220188
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D
Necesar de putere: 100 V până la
240 V c.a., 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune la ieşire: 5 V c.c., 0,5 A
Acumulator reîncărcabil NP-BX1
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 4,2 V c.c.
Tensiune nominală: 3,6 V c.c.
Tensiune de încărcare maximă:
4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Capacitate: Normală 4,5 Wh
(1 240 mAh)
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt
mărci comerciale ale Panasonic
Corporation şi Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi/sau
în alte ţări.
• Mac este marcă comercială
înregistrată Apple Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele
Unite şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance.
• Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea,
mărcile ™ sau ® pot să nu fie folosite
în toate situaţiile din acest manual.
Pentru informaţii suplimentare
cu privire la acest produs şi
răspunsurile la întrebările
frecvente, puteţi accesa site-ul
nostru Web de asistenţă pentru
clienţi.
RO
41
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising