Sony | DSC-HX350 | Sony DSC-HX350 Cameră foto compactă HX350 cu zoom optic 50x Instrucţiuni de utilizare

4-595-949-11(1) (RO)
Cameră foto digitală
Manual de instrucţiuni
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de asistenţă”
pentru instrucţiuni detaliate cu privire
la numeroasele funcţii ale camerei. Ghidul
de asistenţă este disponibil în limba engleză.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1640/h_zz/
DSC-HX350
Română
Mai multe informaţii despre cameră
(„Ghid de asistenţă”)
„Ghid de asistenţă” este un manual online. Puteţi citi
documentul „Ghid de asistenţă” pe computer sau telefonul
inteligent.
Trebuie consultat pentru instrucţiuni detaliate cu privire
la numeroasele funcţii ale camerei.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1640/h_zz/
Vizualizarea ghidului
Această cameră este prevăzută cu un ghid de instrucţiuni încorporat.
Fn (Funcţie)
MENU
(Ghid integrat în ap.)
Ghid integrat în ap.
Camera afişează explicaţii pentru elementele din MENU/Fn (Funcţie)
şi valorile de setare.
1 Apăsaţi butonul MENU sau butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi elementul dorit şi apoi apăsaţi butonul (Ghid integrat în ap.).
RO
2
Sugestie de înregistrare
Camera afişează sfaturi cu privire la înregistrarea de imagini pentru modul
de înregistrare selectat.
1 Apăsaţi butonul (Ghid integrat în ap.) în modul de înregistrare de
imagini.
2 Selectaţi sugestia de înregistrare dorită, după care apăsaţi z pe buton.
Se va afişa sugestia de înregistrare.
• Puteţi derula ecranul cu ajutorul v/V şi puteţi schimba sugestiile de
înregistrare cu b/B.
RO
3
Înregistrarea proprietarului
Notaţi numerele de model şi de serie
(amplasate pe produs) în spaţiul de mai
jos. Folosiţi aceste numere de câte ori
apelaţi la distribuitorul dumneavoastră
Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model DSCNr. de serie ____________________
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de
incendiu sau de electrocutare,
nu expuneţi unitatea la ploaie
sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE PENTRU
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE
RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE,
RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte
cu priza de perete, folosiţi un adaptor de
conector ataşat, care să aibă configuraţia
adecvată pentru priza de perete.
RO
4
ATENŢIE
[ Acumulator
În cazul manipulării incorecte
a acumulatorului, acesta poate exploda,
poate provoca incendii sau chiar arsuri
chimice. Respectaţi următoarele măsuri
de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la
şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele
metalice să intre în contact cu bornele
bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai
mari de 60 °C, cum ar fi expunerea
directă la razele soarelui sau într-o
maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea
în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion
deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul
cu un încărcător original Sony sau un
dispozitiv compatibil de încărcare
a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna
copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic
sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu
promptitudine, conform instrucţiunilor.
Folosiţi o priză de perete apropiată, atunci
când utilizaţi adaptorul c.a./încărcătorul
de baterii furnizat sau recomandat.
În cazul în care intervin probleme de
funcţionare în timpul utilizării acestui
produs, deconectaţi imediat conectorul
de la priza de perete, pentru a-l decupla
de la sursa de alimentare.
Dacă utilizaţi produsul cu o lampă de
încărcare, reţineţi că produsul nu este
deconectat de sursa de alimentare chiar
dacă lampa se stinge.
[ Aviz
În cazul în care electricitatea statică
sau undele electromagnetice întrerup
transferul de date în curs (eroare),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi
şi conectaţi din nou cablul de date
(USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în
reglementarea privind compatibilitatea
electromagnetică atunci când se folosesc
cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe
specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
[ Aviz pentru clienţii din ţările în
care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului
în UE: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia
[ Casarea bateriilor şi
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent
pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică
faptul că produsul şi
bateria nu trebuie
tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii
sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
a deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau de
integritate a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru
a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau
a bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
RO
5
Verificarea elementelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează numărul de bucăţi.
• Cameră (1)
• Acumulator NP-BX1 (1)
• Cablu micro USB (1)
• Adaptor c.a. (1)
• Cablu de alimentare (de la reţea) (furnizat în unele ţări/regiuni) (1)
• Curea de umăr (1)
• Capac pentru obiectiv (1)
• Manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
Despre setarea limbii
Schimbaţi limba de pe ecran înainte să utilizaţi camera, dacă este nevoie
(pagina 24).
RO
6
Identificarea componentelor
K Inel manual
• Când comutatorul Zoom/
Focalizare este setat la AF/
ZOOM, rotiţi inelul manual
pentru a executa funcţia de zoom.
• Când comutatorul Zoom/
Focalizare este setat la MF sau
DMF, rotiţi inelul manual pentru
a regla focalizarea.
A Buton Fn (Funcţie)
B Buton CUSTOM (Personalizare)
• Puteţi atribui o funcţie dorită
butonului CUSTOM.
C Declanşator
D Pentru înregistrarea de imagini:
Clapetă W/T (zoom)
Pentru vizualizare: Clapeta
(Index)/Clapeta
(Zoom de
redare)
E Lampă temporizator/
Iluminator AF
F Obiectiv
G Bliţ
• Apăsaţi butonul (Ieşire bliţ)
pentru a utiliza bliţul. Bliţul nu
iese automat.
• Dacă nu folosiţi bliţul, apăsaţi-l
înapoi în corpul camerei.
H Buton (Ieşire bliţ)
I Cârlig pentru cureaua de umăr
J Comutator Zoom/Focalizare
A Microfon stereo
B Vizor
C Buton MOVIE (Film)
D Buton
(Redare)
E Buton FINDER/MONITOR
• Camera nu comută automat între
afişajul de pe monitor şi afişajul
de pe vizor. Comutaţi afişajul
apăsând acest buton.
F Butonul ON/OFF (Alimentare)
şi lampa de alimentare/încărcare
RO
7
G Selector de mod
(Auto inteligent)/
(Auto superior)/
(Auto programat)/
(Prioritate diafragmă)/
(Prioritate declanş.)/
(Expunere manuală)/
1/2 (Reapelare memorie)/
(Film)/
(iFoto pan. prin
bal.)/
(Selectare scenă)
H Selector de control
I Buton de control
J Buton central
K Buton (Ghid integrat în ap.)/
(Ştergere)
L Buton MENU
D Mufă micro HDMI
E Difuzor
F Monitor
A Capac de baterie/card de
memorie
B Slot de introducere a bateriei
C Clapetă de blocare a bateriei
D Lampă de acces
E Slot pentru card de memorie
F Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
A Selector de reglare a dioptriei
• Ajustaţi selectorul de reglare
a dioptriei în funcţie de vederea
dvs. până când imaginea afişată
pe vizor este clară.
• Atunci când reglaţi nivelul
dioptriei, îndreptaţi camera către
o zonă luminoasă pentru a regla
mai uşor nivelul dioptriei.
B Terminal Multi/Micro USB*
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
C Capac de conector
RO
8
* Pentru detalii cu privire la accesoriile
compatibile cu terminalul Multi/
Micro USB, vizitaţi site-ul Web Sony
sau consultaţi distribuitorul local
Sony sau unitatea de service Sony
autorizată locală. Operaţiunile
realizate cu accesoriile fabricate de
alţi producători nu sunt garantate.
Introducerea acumulatorului
Clapetă de blocare a bateriei
1
2
Deschideţi capacul.
Introduceţi acumulatorul.
• În timp ce apăsaţi clapeta de blocare a bateriei, introduceţi acumulatorul
conform ilustraţiei. Asiguraţi-vă că clapeta de blocare a bateriei se
blochează după introducere.
• Dacă închideţi capacul iar bateria este introdusă incorect, puteţi
deteriora camera.
RO
9
Încărcarea acumulatorului
Lampă de alimentare/încărcare
Aprinsă: încărcare în curs
Stinsă: încărcarea s-a încheiat
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă
temporar deoarece temperatura camerei nu
se încadrează într-un interval corespunzător
1
2
RO
10
Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul
micro-cablului USB (furnizat).
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
Lampa de alimentare/încărcare se aprinde cu culoarea portocaliu
şi procesul de încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta este încărcat parţial.
• Dacă lampa de alimentare/încărcare clipeşte şi încărcarea nu a fost
finalizată, scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
• Pentru unele ţări/regiuni, conectaţi cablul de alimentare (cablul de
reţea) la adaptorul c.a., apoi conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete
(mufa de perete).
Note
• Dacă lampa de alimentare/încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a.
este conectat la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că
încărcarea este oprită temporar deoarece temperatura nu se încadrează în
intervalul recomandat. Când temperatura revine în intervalul corespunzător,
încărcarea este reluată. Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi
ambientale între 10 °C şi 30 °C.
• Acumulatorul poate fi încărcat ineficient dacă secţiunea cu terminal
a acumulatorului este murdară. În acest caz, ştergeţi uşor urmele de praf cu
o pânză moale sau un tampon cu vată pentru a curăţa secţiunea cu terminal
a bateriei.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la cea mai apropiată priză de perete (mufă
de perete). În cazul în care intervin probleme de funcţionare în timpul utilizării
adaptorului c.a., deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete)
imediat pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, micro-cablul
USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
x Timp de încărcare (încărcare completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 230 minute dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat). Lampa de alimentare/încărcare se aprinde şi apoi
se stinge imediat, atunci când acumulatorul este încărcat complet.
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate
dura mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
11
x Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer
cu ajutorul cablului Micro USB.
La o mufă USB
• În cazul în care conectaţi camera la un computer, iar alimentarea este
pornită, bateria nu se încarcă, însă camera va fi alimentată de computer,
ceea ce vă permite să importaţi imagini pe computer fără a vă face griji că
se consumă bateria.
Note
• Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat la
o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
• Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din modul
de repaus după stabilirea conexiunii USB între computer şi cameră. Acest lucru
poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei. Înainte de pornirea/
oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea computerului din modul de
repaus, deconectaţi camera de la computer.
• Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat
sau modificat.
RO
12
x Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate şi redate
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare
(imagini statice)
Monitor
Aprox. 150 min.
Aprox. 300 de imagini
Vizor
Aprox. 190 min.
Aprox. 380 de imagini
Înregistrare
normală de filme
Monitor
Aprox. 50 min.
—
Vizor
Aprox. 55 min.
—
Înregistrare
continuă de filme
Monitor
Aprox. 85 min.
—
Vizor
Vizualizare (imagini statice)
Aprox. 95 min.
—
Aprox. 250 min.
Aprox. 5000 de imagini
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat
complet. Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării în
următoarele condiţii:
– Utilizarea unui Suport Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Sony
(comercializat separat).
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– [Calitate afişaj] este setat la [Standard].
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat la [Afişare toate info].
– Se înregistrează imagini la intervale de 30 de secunde.
– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
– Bliţul este folosit o dată după două înregistrări.
– Alimentarea este pornită şi oprită o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute de filmare se bazează pe standardul CIPA şi, este valabil
pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Setare înreg.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se porneşte/
opreşte înregistrarea în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se porneşte/
opreşte camera, etc.
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă prin
apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul, nu se
utilizează.
RO
13
x Alimentare
Puteţi utiliza adaptorul c.a. (furnizat) pentru alimentare în timpul înregistrării
şi redării de imagini, ceea ce reduce consumul energiei din acumulator.
Note
• Camera nu se activează dacă nu mai are deloc energie în baterie. Introduceţi
un acumulator suficient de încărcat în cameră.
• Nu scoateţi niciodată acumulatorul cât timp lampa de acces (pagina 8) este
aprinsă. Datele de pe cardul de memorie ar putea fi deteriorate.
• Cât timp alimentarea este pornită, acumulatorul nu se încarcă, în ciuda conectării
camerei la adaptorul c.a.
• În anumite condiţii, este posibil să se alimenteze energie şi de la baterie, chiar dacă
utilizaţi adaptorul c.a.
• Cât timp camera este alimentată de la conexiunea USB, temperatura din interiorul
camerei va creşte, iar durata disponibilă de înregistrare continuă se poate scurta.
RO
14
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
Asiguraţi-vă că colţul teşit este
orientat corect.
1
2
3
Deschideţi capacul.
Introduceţi cardul de memorie.
• Cu colţul teşit orientat conform ilustraţiei, introduceţi cardul
de memorie până când se aude un clic.
Închideţi capacul.
RO
15
x Carduri de memorie care pot fi utilizate
Card de memorie
Pentru imagini
statice
Pentru filme
MP4
Memory Stick PRO Duo
AVCHD
(numai Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
(numai Mark2)
Card de memorie SD
Card de memorie SDHC
Card de memorie SDXC
Card de memorie microSD
Card de memorie microSDHC
Card de memorie microSDXC
* Clasă de viteză SD 4 (
*
*
*
*
*
*
*
*
) sau mai rapid
• Pentru detalii privind numărul de imagini statice şi durata de înregistrare pentru
filme, consultaţi paginile de la 28 până la 29. Verificaţi tabelele pentru a selecta
un card de memorie de capacitatea dorită.
Note
• Nu se garantează funcţionarea corectă a tuturor cardurilor de memorie. Pentru
carduri de memorie produse de alţi producători, în afară de Sony, consultaţi-vă
cu producătorii produselor.
• Dacă folosiţi Suporturi Memory Stick Micro sau carduri de memorie microSD
cu această cameră, asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul corespunzător.
x Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul
Card de memorie: Împingeţi cardul de memorie înăuntru o singură dată
pentru a scoate cardul de memorie.
Acumulator: Glisaţi clapeta de blocare a bateriei. Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Note
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie/acumulatorul dacă lampa de acces
(pagina 8) este aprinsă. Acest lucru poate determina deteriorarea datelor de
pe cardul de memorie.
RO
16
Setarea ceasului
ON/OFF (Alimentare)
Buton de control
Selectaţi elementele: v/V/b/B
Setaţi: z
1
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Afişajul de setare a datei şi orei apare atunci când porniţi camera pentru
prima dată.
• Este posibil să fie nevoie să aşteptaţi puţin până porneşte camera pentru
a o putea utiliza.
2
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi apăsaţi
z de pe butonul de control.
3
Selectaţi o locaţie geografică dorită, urmând instrucţiunile
de pe ecran şi apăsaţi z.
4
Setaţi [Ora de vară], [Data/Ora] şi [Format dată], după care
apăsaţi z.
• Atunci când setaţi [Data/Ora], miezul nopţii este 12:00 AM iar prânzul
este 12:00 PM.
5
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat şi apăsaţi z.
RO
17
Înregistrarea de imagini statice/filme
Declanşator
Selector de mod
: Auto inteligent
: Film
MOVIE
Clapetă W/T
(zoom)
W: micşorare
T: mărire
Înregistrarea de imagini statice
1
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
Când imaginea este focalizată, se aude un bip şi indicatorul z se aprinde.
2
Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura
imaginea.
Filmare
1
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
2
Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
• Folosiţi maneta W/T (zoom) pentru a modifica raportul de zoom.
Note
RO
18
• Nu trageţi manual bliţul în sus. Acest lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă folosiţi funcţia de zoom în timpul înregistrării unui film, se va înregistra şi
sunetul de funcţionare al camerei. Sunetul de funcţionare al butonului MOVIE
poate fi şi el înregistrat la finalizarea înregistrării filmului.
• Intervalul de înregistrare panoramică poate fi redus, în funcţie de subiect şi de
modul în care este înregistrat. De aceea, chiar şi când se setează [360°] pentru
înregistrarea panoramică, imaginea înregistrată poate să acopere mai puţin decât
360 de grade.
• Filmarea continuă este posibilă cel mult 29 de minute, dacă setările camerei sunt
setările implicite şi atunci când temperatura ambientală este aproximativ 25 °C.
După finalizarea filmării, puteţi reporni înregistrarea dacă apăsaţi din nou butonul
MOVIE. Înregistrarea se poate opri pentru a proteja camera în funcţie de
temperatura ambientală.
Vizualizarea imaginilor
Selector de control
W: micşorare
T: mărire
Buton de control
(Redare)
(Ştergere)
1
Apăsaţi butonul
Selectaţi imagini:
B (următoarea)/b (anterioară)
sau rotiţi selectorul de control
Setaţi: z
(Redare).
• Atunci când redaţi pe această cameră imagini de pe un card de memorie
înregistrate cu alte camere, este afişat ecranul de înregistrare pentru
fişierul de date.
x Selectarea imaginii următoare/anterioare
Selectaţi o imagine apăsând B (următor)/b (anterior) pe butonul de control.
Apăsaţi z din centrul butonului de control pentru a vizualiza filme.
x Ştergerea unei imagini
1 Apăsaţi butonul (Ştergere).
2 Selectaţi [Ştergere] cu v de pe butonul de control şi apăsaţi z.
x Reluarea înregistrării de imagini
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos.
RO
19
Prezentarea altor funcţii
Selector de control
Fn (Funcţie)
MENU
Buton de control
x Buton de control
DISP (Conţinut afişaj): Vă permite să modificaţi afişajul de pe ecran.
(Mod acţionare): Vă permite să comutaţi metodele de înregistrare de
imagini, cum ar fi fotografiere unică, fotografiere continuă sau fotografiere
cu variaţia expunerii.
(Comp. expunere): Vă permite să compensaţi expunerea şi luminozitatea
întregii imagini.
(Creativitate foto): Vă permite să operaţi camera intuitiv şi să înregistraţi
cu uşurinţă imagini creative.
(Mod bliţ): Vă permite să selectaţi un mod bliţ pentru imagini statice.
z (AF cu blocare): Camera urmăreşte subiectul şi reglează focalizarea
automat, chiar şi atunci când subiectul este în mişcare.
x Buton Fn (Funcţie)
Vă permite să înregistraţi 12 funcţii şi să apelaţi aceste funcţii în timpul
înregistrării de imagini.
1 Apăsaţi butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând v/V/b/B de pe butonul de control.
3 Selectaţi setarea dorită prin rotirea selectorului de control.
x Selector de control
RO
20
Puteţi modifica imediat setarea adecvată pentru fiecare mod de înregistrare,
prin simpla rotire a selectorului de control.
x Elemente din meniu
(Setări fotografiere)
Dimens. imag.
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
Format imagine
Selectează raportul de aspect pentru imaginile statice.
Calitate
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice.
Panoramă: dimensiune
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
Panoramă: direcţie
Setează direcţia de înregistrare pentru imagini
panoramice.
Format fişier
Selectează formatul de fişier film.
Setare înreg.
Selectează dimensiunea cadrului de film înregistrat.
Mod acţionare
Setează modul de acţionare, de exemplu pentru
fotografiere continuă.
Mod bliţ
Stabileşte setările pentru bliţ.
Compensare bliţ
Ajustează intensitatea luminii bliţului.
Reducere ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se foloseşte
bliţul.
Zonă de focalizare
Selectează zona de focalizare.
Iluminator AF
Setează iluminatorul AF care asigură lumina în cazul
scenelor întunecate, pentru a facilita focalizarea.
Comp. expunere
Compensează luminozitatea întregii imagini.
ISO
Setează sensibilitatea ISO.
Mod măsurare
Selectează metoda de măsurare a luminozităţii.
Echilibru de alb
Ajustează tonurile de culoare ale imaginii.
DRO/HDR auto
Compensează automat luminozitatea şi contrastul.
Stil creativ
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit. Puteţi
regla, de asemenea, contrastul, saturaţia şi claritatea.
Efect imagine
Selectează filtrul de efect dorit, pentru a obţine
o expresie mai impresionantă şi mai artistică.
Amplificator focaliz.
Măreşte imaginea înainte de înregistrare, astfel încât
să puteţi verifica focalizarea.
NR ISO ridicat
Setează procesarea cu reducerea zgomotului pentru
fotografiere cu sensibilitate ridicată.
RO
21
AF cu blocare
Setează funcţia de urmărire a unui subiect şi de
focalizare continuă.
Detecţie zâmbet/faţă
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de reglare
automată a diferitelor setări. Setează opţiunea de
declanşare automată a obturatorului atunci când
se detectează un zâmbet.
Efect piele fină
Setează Efectul piele fină şi nivelul acestuia.
Încadrare auto ob.
Analizează scena atunci când se capturează feţe, primplanuri sau subiecţi urmăriţi cu funcţia AF cu blocare
şi ajustează şi salvează automat o altă copie a imaginii,
cu o compoziţie mai impresionantă.
Selectare scenă
Selectează setările presetate care se potrivesc
diferitelor scene.
Film
Selectează modul de înregistrare, pentru a corespunde
subiectului sau efectului.
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de filme.
Decl. auto lent
Setează funcţia care reglează automat viteza
obturatorului în conformitate cu luminozitatea
mediului ambiant în modul film.
Nivel refer. microfon
Setează nivelul de referinţă pentru microfon în timpul
înregistrării filmelor.
Red. zgomot vânt
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării unui
film.
Listă sugestii înreg.
Afişează lista de sugestii de înregistrare.
Memorie
Înregistrează modurile dorite sau setările camerei.
(Setări personalizate)
Asistent MF
RO
22
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării
manuale.
Timp mărire focal.
Setează intervalul de timp în care imaginea va fi
afişată în formă mărită.
Caroiaj
Setează un afişaj cu grilă care permite alinierea cu un
contur structural.
Revizuire auto
Setează revizuirea automată pentru afişarea imaginii
capturate după înregistrare.
Nivel de vârf
Subliniază conturul intervalelor de focalizare cu
o culoare specifică, în cazul focalizării manuale.
Culoare de vârf
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de conturare.
Ghid setări expunere
Setează ghidul afişat când setările de expunere sunt
modificate în ecranul de înregistrare.
Setare zoom
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea Zoom imag. clară
şi Zoom digital în cazul utilizării funcţiei de zoom.
Scriere dată
Stabileşte dacă se înregistrează data fotografierii pe
imaginea statică.
Setări meniu funcţii
Personalizează funcţiile afişate atunci când se apasă
butonul Fn (Funcţie).
Setări cheie person.
Asociază o funcţie dorită cu butonul.
Buton MOVIE
Stabileşte dacă butonul MOVIE este întotdeauna
activ.
(Redare)
Ştergere
Şterge o imagine.
Mod vizualizare
Setează modul în care sunt grupate imaginile pentru
redare.
Index imagine
Afişează mai multe imagini simultan.
Prezen. diapozitive
Afişează o prezentare de diapozitive.
Rotire
Mărire imagine
Roteşte imaginea.
Măreşte imaginile redate.
Red. imag. statică 4K
Scoate imagini statice cu rezoluţie 4K pe un televizor
conectat prin HDMI care acceptă 4K.
Protejează
Protejează imaginile.
Reg. interval mişc.
Reglează intervalul de afişare a urmăririi subiecţilor
în [Video în mişcare], unde urmărirea mişcării
subiectului va fi afişată în timpul redării de filme.
Specif. imprimare
Adaugă un marcaj de comandă de imprimare pentru
o imagine statică.
RO
23
(Setare)
Luminozit. monitor
Setează luminozitatea monitorului.
Setări volum
Setează volumul pentru redare de filme.
Semnale audio
Setează sunetele de funcţionare ale camerei.
Setări încărcare
Setează funcţia de încărcare a camerei atunci când
se foloseşte un card Eye-Fi.
Meniu fragment
Stabileşte dacă se afişează meniul fragmentat de
fiecare dată când apăsaţi butonul MENU.
Ghid selector moduri
Activează sau dezactivează ghidul selectorului de
moduri (explicaţia fiecărui mod de înregistrare de
imagini).
Calitate afişaj
Setează calitatea afişajului.
Timp pornire ec. en.
Setează intervalele de timp pentru comutarea
automată în modul de economisire a energiei.
Selector PAL/NTSC*
Prin modificarea formatului TV al dispozitivului,
se poate înregistra într-un format film diferit.
Mod demo
Activează sau dezactivează redarea demonstrativă
a unui film.
Rezoluţie HDMI
Setează rezoluţia atunci când camera este conectat
la un televizor HDMI.
CTRL PT. HDMI
Operează camera de pe un televizor care acceptă
BRAVIA™ Sync.
Conexiune USB
Setează metoda de conectare la USB.
Setare USB LUN
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea funcţiilor
conexiunii USB. Setat pe [Multiplu] în condiţii
normale şi pe [Individual] numai atunci când
conexiunea dintre cameră şi computer sau
componenta AV nu poate fi stabilită.
Alimentare prin USB
Setează dacă se alimentează prin conexiunea USB
atunci când camera este conectată la un computer
sau la un dispozitiv USB cu un cablu micro USB.
Limbă
RO
24
Selectează limba.
Setare dată/oră
Setează data şi ora şi ora de vară.
Setare zonă
Setează locul de utilizare.
Format
Formatează cardul de memorie.
Număr fişier
Setează metoda folosită pentru a aloca numere de
fişiere unor imagini statice şi filme.
Selectare folder REC
Modifică folderul selectat pentru stocarea imaginilor
statice şi a filmelor (MP4).
Folder nou
Creează un folder nou pentru stocarea de imagini
statice şi filme (MP4).
Nume folder
Setează numele formatului pentru imagini statice.
Recuperare BD im.
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini şi
permite înregistrarea şi redarea.
Info suport afişare
Afişează timpul de înregistrare rămas pentru filme
şi numărul de imagini statice care pot fi înregistrate
pe cardul de memorie.
Versiune
Afişează versiunea software-ului camerei.
Resetare setare
Restabileşte setările aparatului foto la valorile
implicite.
* În cazul în care comutaţi acest element, va fi nevoie să formataţi cardul de
memorie la o setare compatibilă cu sistemul PAL, respectiv NTSC. De asemenea,
reţineţi că este posibil să nu puteţi reda filme înregistrate cu sistemul NTSC pe
un televizor cu sistem PAL.
RO
25
Utilizarea software-ului
Prin instalarea următorului software pe computerul dvs., utilizarea camerei
va fi mai convenabilă.
• PlayMemories Home™: Importă imaginile pe computerul dvs. şi vă permite
să le utilizaţi în diferite moduri (pagina 27).
Puteţi descărca şi instala acest software pe computer de pe următoarele
URL-uri.
1
Utilizând browserul de internet de pe computerul dvs.,
accesaţi unul din următoarele URL-uri, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran, pentru a descărca software-ul
dorit.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Aveţi nevoie de o conexiune la internet.
• Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi pagina de asistenţă
sau pagina de Ajutor a software-ului.
RO
26
Importarea imaginilor pe computer şi utilizarea
acestora (PlayMemories Home)
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi
filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar pentru
importul de filme AVCHD pe computer.
http://www.sony.net/pm/
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini
de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi următoarele
funcţii:
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea de
discuri cu
filme
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Încărcarea de
imagini în
serviciile de reţea
Note
• Aveţi nevoie de o conexiune la internet pentru a utiliza PlayMemories Online sau
alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia
PlayMemories Online sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser), furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011, a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris cu
PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home,
succesorul software-ului PMB.
• În PlayMemories Home se pot instala funcţii noi. Conectaţi camera la computer
chiar dacă PlayMemories Home este deja instalat pe computer.
• Nu deconectaţi cablul micro USB (furnizat) de la cameră în timp ce este afişat
ecranul de operare sau ecranul de acces. Acest lucru poate deteriora datele.
• Pentru a deconecta camera de la computer, faceţi clic pe
de pe bara de
activităţi, apoi faceţi clic pe [Scoatere DSC-HX350].
RO
27
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare
pentru filme
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare poate varia în funcţie
de condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie.
x Imagini statice
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile sunt
definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru testare.
[
Dimens. imag.]: L: 20M
Dacă [
Calitate
Format imagine] este setat la [4:3]*
Numărul de imagini statice
8 GB
64 GB
Standard
1150 imagini
9600 imagini
Fin
810 imagini
6500 imagini
* Dacă setarea [
Format imagine] este diferită de [4:3], puteţi înregistra mai
multe imagini decât numărul indicat mai sus.
RO
28
x Filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare pe un card
de memorie formatat cu această cameră.
Durata disponibilă de înregistrare
(o (oră), m (minute))
Format
fişier
Setare înreg.
8 GB
32 GB
AVCHD
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
40 m
3o
6o
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
1o
4o5m
8 o 15 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
35 m
2 o 30 m
5o5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
40 m
3o
6o
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1o
4o5m
8 o 15 m
1440×1080 12M
1 o 20 m
5 o 30 m
11 o 5 m
VGA 3M
4 o 55 m
20 o
40 o 10 m
MP4
64 GB
• Filmarea continuă este posibilă cel mult 29 de minute, dacă setările camerei sunt
setările implicite şi atunci când temperatura ambientală este aproximativ 25 °C.
Durata maximă de înregistrare continuă pentru un film în format MP4 (12M)
este de aproximativ 15 minute (limitată de restricţia de 2 GB pentru dimensiunea
fişierului).
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este
mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai
multă memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
RO
29
Note cu privire la utilizarea camerei
Funcţii încorporate în această cameră
• Acest manual descrie dispozitivele compatibile 1080 60i şi dispozitivele
compatibile 1080 50i.
– Pentru a verifica dacă camera este un dispozitiv compatibil 1080 60i sau
un dispozitiv 1080 50i, verificaţi dacă are următoarele marcaje pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Această cameră este compatibilă cu filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de înregistrare standard existente care înregistrează
printr-o metodă de intercalare, această cameră înregistrează cu ajutorul unei
metode progresive. Aceasta măreşte rezoluţia şi creează o imagine mai uniformă
şi mai realistă. Filmele înregistrate în format 1080 60p/1080 50p pot fi redate
doar pe dispozitivele care acceptă 1080 60p/1080 50p.
Cu privire la utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice sau
impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordaţi
o atenţie sporită obiectivului.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Camera nu este rezistentă la praf, stropire sau apă.
• Nu expuneţi direct obiectivul la fascicule, cum ar fi fasciculele laser. Acest lucru
poate deteriora senzorul de imagine şi poate cauza funcţionarea incorectă
a camerei.
• Nu expuneţi camera la lumina soarelui şi nu înregistraţi imagini cu camera
orientată spre soare pe perioade îndelungate. Mecanismul intern se poate
deteriora.
• În cazul formării de condens de la umezeală, acesta trebuie îndepărtat înainte
de utilizarea camerei.
• Nu zguduiţi sau loviţi camera. Acest lucru poate afecta funcţionarea şi este posibil
să nu mai puteţi înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
RO
30
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în următoarele locaţii
• În medii cu temperaturi sau umezeală extreme.
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul camerei se poate
deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Depozitarea sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• În locuri cu zdruncinături sau vibraţii puternice
• În apropierea unor surse de unde radio puternice, de radiaţii sau cu câmp
magnetic puternic. În caz contrar, camera poate să nu înregistreze sau să nu
redea corect imaginile.
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi camera împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca
defectarea camerei, în unele situaţii fără şanse de reparare.
Obiectivul ZEISS
Camera este echipată cu un obiectiv ZEISS care poate reproduce imagini clare cu
un contrast excelent. Obiectivul camerei a fost fabricat în cadrul unui sistem de
asigurare a calităţii certificat de ZEISS în conformitate cu standardele de calitate
ZEISS din Germania.
Note cu privire la monitor, vizorul electronic şi obiectiv
• Monitorul şi vizorul electronic sunt fabricate cu ajutorul unei tehnologii de
precizie foarte înaltă şi peste 99,99% din pixeli sunt operaţionali în vederea
utilizării eficace. Cu toate acestea, pot exista unele mici puncte întunecate şi/sau
luminoase (de culoare albă, roşie, albastră sau verde) care apar pe monitor şi pe
vizorul electronic. Aceste puncte sunt normale în procesul de fabricaţie şi nu
afectează înregistrarea.
• Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau alte obiecte în obiectiv în timpul utilizării.
Note cu privire la bliţ
• Nu ţineţi camera de bliţ în timpul transportului sau nu manipulaţi bliţul cu
brutalitate.
• În cazul în care în unitatea bliţului pătrunde apă, praf sau nisip, acesta se poate
defecta.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul sub bliţ când îl împingeţi în jos.
Accesorii Sony
Utilizaţi numai accesorii originale marca Sony; în caz contrar, pot surveni
defecţiuni. Este posibil ca accesoriile marca Sony să nu se găsească pe piaţă în unele
ţări sau regiuni.
Cu privire la temperatura camerei
Corpul camerei şi bateria se pot încălzi în timpul utilizării - acest lucru este normal.
RO
31
Despre protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi înregistra
filme sau alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării, pe ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din
nou sau să nu puteţi înregistra filme.
Despre încărcarea bateriei
• Dacă încărcaţi o baterie care nu a fost utilizată o perioadă îndelungată, este posibil
ca aceasta să nu se încarce la capacitate maximă.
Acest lucru este o caracteristică a bateriei. Încărcaţi din nou bateria.
• Bateriile care nu au fost folosite mai mult de un an pot fi deteriorate.
Avertisment cu privire la drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Nu se oferă nicio garanţie pentru conţinutul deteriorat sau
înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea de imagini înregistrate sau date audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare etc.
Vă recomandăm să faceţi copii de siguranţă ale datelor importante.
Curăţarea suprafeţei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ştergeţi
suprafaţa cu o pânză uscată. Pentru a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei:
– Nu expuneţi camera la produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul,
şerveţelele de unică folosinţă, substanţele insectifuge, crema de protecţie solară
sau insecticidul.
Întreţinerea monitorului
• Crema de mâini sau hidratantă lăsată pe monitor poate dizolva învelişul de
protecţie al acestuia. În cazul depunerii unei astfel de substanţe pe monitor,
ştergeţi-o imediat.
• Ştergerea forţată cu şerveţele de hârtie sau cu alte materiale poate deteriora
învelişul.
• Dacă pe monitor rămân amprente sau impurităţi, se recomandă îndepărtarea
uşoară a impurităţilor şi apoi ştergerea monitorului cu o cârpă moale.
RO
32
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Dispozitiv de imagine: Senzor 7,82 mm
(tip 1/2.3) Exmor R™ CMOS
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 20,4 megapixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 21,1 megapixeli
Obiectiv: Obiectiv cu zoom ZEISS
Vario-Sonnar T 50×
f = 4,3 mm – 215 mm
(24 mm – 1 200 mm
(echivalent film 35 mm))
F2.8 (W) – F6.3(T)
Pentru înregistrarea de filme
(16:9): 26,5 mm – 1 325 mm*1
Pentru înregistrarea de filme (4:3):
32,5 mm – 1 625 mm*1
*1
Dacă [
SteadyShot] este setat
la [Standard]
Diametru filtru: 55 mm
SteadyShot: Optic
Format fişier (imagini statice):
Acceptă JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), compatibil DPOF
Format fişier (filme):
Format AVCHD (compatibil
cu formatul AVCHD Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut
cu Dolby Digital Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Filme (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Suport de înregistrare: Suporturi
Memory Stick PRO Duo, Suporturi
Memory Stick Micro, carduri SD,
carduri de memorie microSD
Bliţ: Interval bliţ (sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat)
setată la Automat):
Aprox. 0,5 m până la 8,5 m (W)/
Aprox. 2,4 m până la 3,5 m (T)
[Conectoare de intrare şi ieşire]
Conector HDMI: Mufă micro HDMI
Terminal Multi/Micro USB*:
Comunicare USB
Comunicare USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
[Vizor]
Tip: Vizor electronic
Număr total de puncte:
201 echivalent 600 puncte
Acoperire cadru: 100%
[Monitor]
Monitor LCD:
Unitate TFT 7,5 cm (tip 3.0)
Număr total de puncte:
921 600 puncte
RO
33
[Alimentare, generală]
Alimentare: Acumulator, 3,6 V
Adaptor c.a. 5 V
Consum de energie:
Aprox. 1,4 W (în timpul
înregistrării de imagini
cu monitorul)
Aprox. 1,1 W (în timpul
înregistrării de imagini cu vizorul)
Temperatură de funcţionare:
Între 0 °C şi 40 °C
Temperatură de depozitare:
Între –20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (conform CIPA)
(Aprox.):
129,6 mm × 93,2 mm × 103,2 mm
(l/î/a)
Greutate (conform CIPA) (Aprox.):
652 g (inclusiv acumulatorul
NP-BX1, Suporturi Memory Stick
PRO Duo)
Microfon: Stereo
Difuzor: Monofonic
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
Acumulator reîncărcabil NP-BX1
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 4,2 V c.c.
Tensiune nominală: 3,6 V c.c.
Tensiune de încărcare maximă:
4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Capacitate: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
RO
34
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt
mărci comerciale ale
Panasonic Corporation
și Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi/sau
în alte ţări.
• Mac este marcă comercială
înregistrată Apple Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile
™ sau ® pot să nu fie folosite în
toate situaţiile din acest manual.
Software-ul aplicat
GNU GPL/LGPL
Produsul include un software eligibil
pentru următoarea GNU Licenţă
publică GNU (denumită în
continuare „GPL”) sau GNU Licenţă
publică minoră GNU (denumită
în continuare „LGPL”).
Prin prezenta vă informăm că aveţi
dreptul să accesaţi, să modificaţi şi
să redistribuiţi codul sursă pentru
aceste programe software în
conformitate cu prevederile GPL/
LGPL.
Codul sursă este pus la dispoziţie
pe web. Pentru descărcare, accesaţi
următorul URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat să nu ne contactaţi
în legătură cu conţinutul codului
sursă.
Licenţele (în limba engleză) sunt
stocate în memoria internă
a produsului.
Stabiliţi o conexiune de stocare în
masă între produs şi computer
pentru a citi licenţele din folderul
„PMHOME” - „LICENSE”.
Pentru informaţii suplimentare
cu privire la acest produs şi
răspunsurile la întrebările
frecvente, puteţi accesa site-ul
nostru Web de asistenţă pentru
clienţi.
RO
35
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising