Sony | DSC-G1 | Sony DSC-G1 Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Camerã foto digitalã
Cyber-shot
Manual de instrucþiuni
DSC-G1
Pentru detalii legate de funcþionare, vã rugãm sã
consultaþi cu ajutorul unui calculator ºi manualul de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” furnizat pe CD-ROM.
Manual de instrucþiuni
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest manual, dupã care sã îl
pãstraþi pentru a putea fi consultat ulterior.
© 2007 Sony Corporation
1
Mãsuri de siguranþã
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSC-G1
Numãr serial _________________
ATENÞIE
Pentru a reduce posibilitatea de
producere de incendii sau de
electrocutãri, nu expuneþi
aparatul la ploaie sau umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care existã
“tensiuni
periculoase”,
suficient de mari pentru a
reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor
instrucþiuni importante de
folosire sau de întreþinere în
documentaþia care însoþeºte
aparatul.
2
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi toate
avertizãrile, mãsurile de precauþie ºi
instrucþiunile de pe aparat precum ºi cele
prezente în documentaþia de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcþioneazã
alimentate de baterii sau de alte surse,
consultaþi manualul de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are douã lame,
una mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã
poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã nici
aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,
contactaþi un electrician pentru a vã instala
o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi rolul
de protecþie al ºtecãrului polarizat
introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau puteþi scurtcircuita anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã aflatã
în apropierea apei, lângã cada sau chiuveta
din baie, lângã chiuveta din bucãtãrie, lângã
maºina de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în vecinãtatea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
fiind atenþi în special la conectori, la ºtecãr
ºi la punctele în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,
sisteme de prindere sau o masã instabilã
deoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzeze
grave accidentãri unui copil sau unui adult
ºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþi
numai suporturi, trepiede, sisteme de
prindere sau mese recomandate de
producãtor pentru a aºeza camera.
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã
sau într-un dulap închis pentru ca
ventilaþia sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire, a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi detaºaþi antena sau
cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitatã deteriorarea
camerei cauzatã de descãrcãri electrice sau
de scurgerile de energie din reþea.
Service
Deteriorãri care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– Dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul.
– Dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei.
– Dacã aparatul a fost supus la ploaie sau
udat.
– Dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa.
– Dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în instrucþiunile de
folosire. Reglarea necorespunzãtoare a
altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
corespunzãtoare va fi necesar ulterior un
volum de muncã important din partea unei
persoane calificate.
– Când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitatea
de a se apela la service.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la alte riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Note privind funcþia LAN fãrã
fir
Funcþia LAN fãrã fir este destinatã utilizãrii
în þãrile sau regiunile de unde aþi achiziþionat
aceastã camerã foto digitalã, cu excepþia
cazurilor în care este altfel specificat.
Mãsurã de precauþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul de tipul
indicat la specificaþii, în caz contrar putând
rezulta incendii sau accidente.
Pentru clienþii din S.U.A. ºi
din Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni
de Litiu sunt reciclabile.
Puteþi ajuta la conservarea mediului returnând acumulatoarele
uzate la punctele de
colectare ºi la locurile de
reciclare cele mai
apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaþi la numãrul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
internet:
http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
Acest echipament corespunde prevederilor
Pãrþii 15 din Regulamentul FCC ºi
reglementãrilor RSS-Gen din regulamentul
IC. Funcþionarea sa respectã urmãtoarele
douã condiþii :
(1) Acest dispozitiv nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare ºi
(2) Acest dispozitiv trebuie sã accepte orice
interferenþe recepþionate, inclusiv interferenþe care pot genera operaþii nedorite.
4
NOTÃ IMPORTANTÃ
Pentru a corespunde reglementãrilor FCC /
IC de expunere la frecvenþe radio, trebuie sã
fie satisfãcute urmãtoarele cerinþe privind
instalarea antenei ºi configurarea
echipamentului : antena trebuie montatã de
producãtor ºi nu pot fi efectuate nici un fel
de modificãri.
Echipamentul ºi antena sa (sau antenele sale)
nu trebuie plasate în acelaºi loc cu ºi nici nu
trebuie sã lucreze în conjuncþie cu nici o altã
antenã sau emiþãtor.
Funcþia LAN fãrã fir este destinatã utilizãrii
în Statele Unite ºi în Canada.
Pentru clienþii din Canada
Acest aparat digital din Clasa B corespunde
standardului Canadian ICES-003.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai jos este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-G1
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Notã :
DSC-G1 trebuie utilizat cu Staþia Cyber-shot
model UC-GA ºi cu un adaptor de reþea de
tipul AC-LS5.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Dovezile ºtiinþifice disponibile pânã în
prezent nu indicã asocierea de probleme de
sãnãtate cu utilizarea echipamentelor fãrã fir
(wireless) de micã putere. Nu existã însã nici
o dovadã cã aceste echipamente fãrã fir de
micã putere sunt complet inofensive. În
timpul funcþionãrii, echipamentele fãrã fir de
micã putere emit energie cu frecvenþã radio
(RF) de nivel redus, în domeniul
microundelor. În timp ce nivele ridicate de
radio frecvenþã pot influenþa starea de
sãnãtate (prin încãlzirea þesuturilor),
expunerea la radio frecvenþã cu nivele
scãzute care nu produc efecte de creºtere a
temperaturii, nu cauzeazã efecte adverse
cunoscute care sã afecteze sãnãtatea.
Numeroase studii legate de expunerea la
radiaþii cu frecvenþã radio de nivel scãzut
nu au depistat nici o reacþie biologicã
datoratã acestora. Anumite studii, însã, au
sugerat cã pot apãrea anumite efecte
biologice, dar astfel de afirmaþii nu au fost
confirmate de cercetãri ulterioare. Modelul
DSC-G1 a fost testat ºi s-a ajuns la concluzia
cã respectã reglementãrile actuale ale FCC
cu privire la limitele de expunere la radiaþii
pentru echipamente necontrolate, precum ºi
Instrucþiunile FCC cu privire la expunerea la
frecvenþe radio (RF) din Suplimentul C pânã
la OET65.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui
tehnician radio/TV experimentat pentru
ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Doar pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
5
În atenþia clienþilor din
Europa
Prin prezenta, Sony Corporation declarã cã
aceastã camerã foto digitalã DSC-G1
respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi
importante ale Directivei 1999/5/EC. Pentru
detalii, vã rugãm accesaþi adresa de internet
URL : http://www.compliance.sony.de/
Funcþia LAN fãrã fir poate fi utilizatã în
urmãtoarele þãri sau regiuni : Austria, Belgia,
Cehia, Cipru, Danemarca, Elveþia, Estonia,
Liechtenstein, Luxemburg, Finlanda, Franþa,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda,
Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
În afara acestora, funcþia LAN fãrã fir este
destinatã utilizãrii în þara sau regiunea de
unde aþi achiziþionat camera foto.
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Pentru utilizarea în Norvegia
Utilizarea acestui echipament radio nu este
permisã pe o aria geograficã cu raza de
20 km ºi centrul la Ny-Alesund, Svalb ard.
Dezafectarea
echipamentelor
electrice ºi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice. Dezafectând în
mod corect acest produs veþi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinþe negative
asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvatã a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodatã la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vã
rugãm consultaþi biroul local, serviciul de
preluare a deºeurilor sau magazinul de unde
aþi achiziþionat produsul.
Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o alta care prezintã aceleaºi
caracteristici ºi care este aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care pierdeþi capacul, contactaþi cel mai
apropiat service Sony.
Pentru clienþii din Singapore
Conform standardelor
IDA DB00353
6
Note privind utilizarea camerei digitale
Copii de siguranþã pentru
memoria internã ºi pentru
cardul “Memory Stick Duo”
• Nu opriþi camera ºi nu detaºaþi acumulatorul
sau unitatea “Memory Stick Duo” câtã
vreme indicatorul luminos de acces este
aprins deoarece datele din memoria internã
sau cele de pe “Memory Stick Duo” pot fi
distruse. Protejaþi întotdeauna datele prin
realizarea de copii de siguranþã.
Note privind înregistrarea/
redarea
• Înainte de a înregistra evenimente unicat,
vã recomandãm sã realizaþi înregistrãri de
probã pentru a vã asigura cã aparatul
funcþioneazã corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie secþiunea
“Mãsuri de precauþie” (pag. 37) înainte de
a acþiona camera foto.
• Aveþi grijã sã nu udaþi camera foto. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redarea sau înregistrarea
corectã a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte sã mai utilizaþi aparatul
(pag. 37).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea ori la pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastrã sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD. Apariþia
acestor puncte este normalã în procesul
de producþie ºi nu afecteazã în nici un fel
înregistrarea.
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemul de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs. precum ºi
redarea sau montarea cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera dvs.
nu este garantatã.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Nu se acordã despãgubiri
pentru conþinutul înregistrãrii
Nu se acordã despãgubiri în cazul în care
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile
din cauza camerei digitale, a suportului de
înregistrare etc.
7
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ .............................................................................. 2
Mai întâi citiþi aceste informaþii ....................................................................... 4
Note privind utilizarea camerei digitale ............................................................ 7
Pornire ................................................................................................. 10
Verificarea accesoriilor furnizate ................................................................... 10
1 Introducerea acumulatorului în aparat ........................................................ 11
2 Încãrcarea acumulatorului ......................................................................... 13
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului ........................................................ 15
4 Conectarea camerei la calculator .............................................................. 16
Consultarea manualului de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” ..................... 16
Instalarea aplicaþiei software ......................................................................... 17
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) . 18
Zoom / Bliþ / Prim plan / Cronometru propriu / Dimensiunea imaginii
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ................................................... 20
Mod de acþionare – interfaþa Home / Meniul .................................... 22
Utilizarea interfeþei HOME ............................................................................ 22
Elementele listei HOME ............................................................................... 24
Utilizarea elementelor de meniu ................................................................... 26
Elementele meniului ..................................................................................... 27
Utilizarea aplicaþiilor software cu ajutorul calculatorului ............... 28
Aplicaþia “Album Editor” ................................................................................ 28
Aplicaþia “Picture Motion Browser” ................................................................ 28
Utilizarea funcþiei LAN fãrã fir ........................................................... 29
Transferul de imagini între camere digitale DSC-G1 ...................................... 29
Publicarea imaginilor prin intermediul unui punct de acces ........................... 29
Ascultarea muzicii ............................................................................... 30
Importul fiºierelor de muzicã ......................................................................... 30
Redarea muzicii ........................................................................................... 30
Indicatori de ecran .............................................................................. 31
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi capacitatea memoriei . 33
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de imagini care pot fi
înregistrate / vizualizate .......................................................................... 33
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate .......................... 34
8
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................. 35
Acumulator ºi alimentare.............................................................................. 35
Înregistrarea fotografiilor / filmelor ................................................................. 36
Vizualizarea imaginilor ................................................................................. 36
Mãsuri de precauþie ........................................................................... 37
Specificaþii ........................................................................................... 38
9
Pornire
Verificarea accesoriilor furnizate
• Staþie Cyber-shot (1)
• Adaptor de reþea AC-LS5 (1)
• Cablu USB (1)
• Cablu A/V (1)
• Curea de prindere (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Acumulator NP-FR1 (1) /
Cutie pentru acumulator (1)
Ataºaþi cureaua de prindere a camerei,
pentru a evita deteriorarea aparatului prin
cãdere etc.
10
• CD-ROM (care conþine aplicaþia
software Cyber-shot / Manualul de
instrucþiuni Cyber-shot Handbook)
(1)
• Manualul de instrucþiuni (acest manual)
(1)
Bridã de
prindere
1 Introducerea acumulatorului în aparat
Partea din spate a acumulatorului
Capacul compartimentului
pentru acumulator /
“Memory Stick Duo”
Aºezaþi acumulatorul astfel încât
marcajele v de pe partea
lateralã a acestuia sã fie
orientate în aceeaºi direcþie ca
marcajul v de pe capacul
compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick Duo”.
Pârghie de
scoatere a
acumulatorului
În timp ce þineþi apãsatã
pârghia de scoatere a
acumulatorului cu muchia
acestuia, introduceþi acumulatorul în aparat.
1 Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator/ “Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi acumulatorul în aparat.
3 Închideþi capacul compartimentului pentru acumulator/ “Memory Stick
Duo”.
Pentru a scoate acumulatorul.
Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick Duo” ºi scoateþi
acumulatorul.
Indicator luminos de acces
Glisaþi pârghia de scoatere a
acumulatorului.
• Aveþi grijã sã nu scãpaþi acumulatorul din mâini.
• Nu scoateþi niciodatã acumulatorul câtã vreme este aprins indicatorul luminos de acces
deoarece datele pot fi distruse.
11
La înregistrarea pe un card “Memory Stick Duo” (nu este
furnizat)
Puteþi înregistra imagini ºi pe un card “Memory Stick Duo” (care nu este furnizat), în loc sã
înregistraþi în memoria internã.
Indicator luminos de
acces
Introduceþi cardul “Memory Stick
Duo“ cu bornele orientate, aºa
cum este prezentat în imaginea
alãturatã.
Apãsaþi cardul “Memory Stick Duo“ printr-o singurã miºcare pentru a-l scoate din aparat.
• Nu scoateþi cardul “Memory Stick Duo” câtã vreme este aprins indicatorul luminos de
acces deoarece datele pot fi distruse.
• Dacã pentru [Default Media] este aleasã varianta [Internal Memory] prin intermediul
interfeþei Home, imaginile sunt înregistrate în memoria internã, chiar dacã este introdus un
card “Memory Stick Duo” în aparat (pag. 24).
12
2 Încãrcarea acumulatorului
Indicator
luminos CHG
(încãrcare)
Adaptor de reþea
Cablu de alimentare
Mufã DC IN
Marcaj v
1 Conectaþi cablului adaptorului de reþea (furnizat) la mufa DC IN a staþiei
Cyber-shot (furnizatã).
2 Conectaþi cablul de alimentare la adaptorul de reþea ºi cuplaþi adaptorul
la o prizã de perete.
3 Aºezaþi camera foto în staþia Cyber-shot.
Indicatorul luminos CHG se aprinde ºi începe încãrcarea.
Când indicatorul luminos CHG se stinge, încãrcarea s-a încheiat (Încãrcare completã).
Durata de încãrcare
Acumulator
NP-FR1
Durata de încãrcare
completã
Aprox. 240 min.
• Durata de timp necesarã pentru încãrcarea unui acumulator complet descãrcat (furnizat),
la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C. În anumite condiþii sau circumstanþe încãrcarea
poate dura mai mult.
• Pentru detalii legate de durata de autonomie a acumulatorului, consultaþi pag. 33.
• Încãrcãtorul nu este decuplat de la reþea cât timp este cuplat la prizã, chiar dacã indicatorul
luminos CHG nu este aprins. Dacã apar probleme în timpul folosirii încãrcãtorului,
întrerupeþi imediat alimentarea deconectând ºtecherul de la prizã.
• Nu folosiþi adaptorul de reþea dacã este plasat în spaþii strâmte, cum ar fi între perete ºi
mobilã.
• Dacã nu acþionaþi camera o perioadã mai lungã de timp, decuplaþi adaptorul de reþea atât de
la mufa DC IN a staþiei Cyber-shot, cât ºi de la priza de perete.
13
Pentru a afla autonomia rãmasã
Deschideþi capacul obiectivului sau apãsaþi butonul POWER pentru a porni aparatul ºi a
afla autonomia rãmasã, care va fi afiºatã pe ecranul LCD. Dacã aceastã perioadã de timp nu
este afiºatã, comutaþi interfaþa apãsând butonul DISP (comutatorul interfeþelor).
Buton DISP
(comutatorul interfeþelor)
Ecran LCD
Autonomia rãmasã
• Poate dura circa un minut pânã ce este afiºatã corect autonomia rãmasã.
• În funcþie de mod, este posibil sã aparã numai simbolul
.
• În anumite circumstanþe, autonomia rãmasã poate sã nu fie corect afiºatã.
• Când porniþi alimentarea pentru prima datã, este afiºatã interfaþa de potrivire a ceasului
(pag. 15).
14
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
Capacul obiectivului
Pârghie OPEN
(CAMERA)
Buton POWER
Sus
Stânga :
deplasaþi
butonul spre
ecranul LCD
Dreapta :
deplasaþi butonul
spre obiectiv
Buton z
Jos
Buton de comandã
Buton HOME
1 Apãsaþi butonul POWER sau deschideþi capacul obiectivului.
2 Potriviþi ceasul folosind butonul de comandã.
1 - 1 Selectaþi [Area], apoi apãsaþi z.
- 2 Selectaþi aria doritã, apoi apãsaþi z.
2 - 1 Selectaþi [Daylight Savings], apoi apãsaþi z.
- 2 Selectaþi [On] sau [Off] corespunzãtor orei de varã, apoi apãsaþi z.
3 - 1 Selectaþi [Date display order], apoi apãsaþi z.
- 2 Selectaþi ordinea doritã de afiºare, apoi apãsaþi z.
4 - 1 Selectaþi fiecare element ºi stabiliþi valoarea numericã, apoi apãsaþi z.
- 2 Reglaþi toate elementele.
5 - 1 Selectaþi [OK], apoi apãsaþi z.
Pentru a modifica data ºi ora
Apãsaþi butonul HOME ºi selectaþi [
Settings] T [
Clock Set] (pag. 25).
Când porniþi alimentarea
• Când camera foto este alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi circa trei minute, se
opreºte în mod automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului (Funcþia de oprire
automatã a alimentãrii).
15
4 Conectarea camerei la calculator
Dacã folosiþi aplicaþiile software conþinute de discul CD-ROM (furnizat), puteþi afiºa imaginile
înregistrate cu camera pe calculator. Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni
“Cyber-shot Handbook”.
Buton CONNECT
Mufã USB
Conectaþi cablul USB la mufa USB a staþiei Cyber-shot ºi la mufa USB a
calculatorului, apoi apãsaþi butonul CONNECT.
Consultarea manualului de instrucþiuni
“Cyber-shot Handbook”
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul
CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru
disc.
Apare interfaþa de mai jos :
Când faceþi clic pe butonul [Cyber-shot
Handbook], apare fereastra de copiere
“Cyber-shot Handbook”. Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran pentru a copia.
16
2 Dupã ce se încheie instalarea, faceþi dublu
clic pe trimiterea directã (shortcut) creatã
pe desktop.
Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi discul
CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru CDROM.
Selectaþi directorul “Handbook” ºi
copiaþi pe calculator fiºierul
“Handbook.pdf” stocat în directorul
“GB”.
2 Dupã ce se încheie copierea, faceþi dublu
clic pe “Handbook.pdf”.
Instalarea aplicaþiilor software
Sistemele de operare compatibile cu aplicaþiile software “Album
Editor” ºi “Picture Motion Browser”
Sistemele de operare compatibile sunt : Windows 2000 Professional (SP4 sau versiuni
ulterioare), Windows XP Home Edition sau Windows XP Professional.
• Sistemele de operare mai sus menþionate trebuie sã fie instalate la livrare.
• Aplicaþiile software “Album Editor” ºi “Picture Motion Browser” nu sunt compatibile cu
calculatoarele Macintosh.
• Pentru mai multe detalii legate de mediul de operare pentru aplicaþiile software “Album
Editor” ºi “Picture Motion Browser”, consultaþi Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook”.
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru CD-ROM.
Apare interfaþa de mai jos :
Când faceþi clic pe butonul [Install], apare interfaþa “Choose Setup Language”.
2 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran pentru ca instalarea sã fie definitivatã.
3 Dupã ce se încheie instalarea, faceþi dublu clic pe trimiterea directã (shortcut) creatã pe
desktop.
17
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
(Modul automat de reglaj)
Microfon
Pârghie OPEN
(CAMERA)
Capacul obiectivului
Buton declanºator
Buton W / T (Zoom)
Buton
/
Buton DISP
Buton de comandã
(Film/Foto)
Buton
/
(dimensiunea
Buton
imaginii)
Sistem de prindere
a trepiedului (jos)
(Bliþ)
Buton / (Macro /
Lupã)
Buton
(Cronometru propriu)
1 Deschideþi capacul obiectivului glisând pârghia OPEN (CAMERA).
Deschideþi capacul pânã ce se aude un clic.
2 Selectaþi un mod cu ajutorul butonului
La fiecare apãsare a butonului
Foto.
/
/
(Film / Foto)
(Film / Foto), se comutã între modurile Film ºi
3 Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând mâinile pe lângã corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul ecranului
LCD.
4 Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
Pe lângã imaginea originalã, în memoria internã este înregistratã ºi o imagine de album,
de dimensiuni reduse.
La fotografiere :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat butonul declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde clipeºte, se aude un semnal sonor,
indicatorul înceteazã a mai clipi ºi rãmâne aprins.
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
Se aude sunetul emis de obturator.
18
La filmare :
Apãsaþi complet butonul
declanºator.
Pentru a opri înregistrarea,
apãsaþi din nou, complet,
butonul declanºator.
Indicator AE/AF blocat
Folosirea zoom-ului (funcþia de
mãrire)
Apãsaþi butonul de zoom.
• Când scala de mãrire depãºeºte 3×, camera
utilizeazã zoom-ul digital (mãrirea digitalã).
Bliþ (Alegerea modului de funcþionare a bliþului la fotografiere)
Apãsaþi în mod repetat (Bliþ) pânã ce este
selectat modul dorit.
: Bliþul se declanºeazã automat.
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul
unde se fotografiazã este insuficient
iluminat (Reglaj implicit).
: Bliþ forþat ( ) - Pornit
: Încetinire sincronã-Bliþ forþat pornit
Viteza obturatorului scade în spaþii
întunecate pentru ca fundalul care nu
este luminat de bliþ sã fie înregistrat clar.
: Bliþ forþat oprit
Macro / Magnifying Glass
(înregistrarea prim planurilor)
Apãsaþi în mod repetat
pânã ce este
selectat modul dorit.
Macro off : Funcþia Macro este opritã
(variantã implicitã).
Macro on : Funcþia Macro este pornitã.
În partea W : circa 8 cm sau mai departe
În partea T : circa 25 cm sau mai departe
Magnifying Glass on : Funcþia
Magnifying Glass este pornitã.
Aproximativ între 1 ºi 20 cm.
Folosirea cronometrului propriu
Apãsaþi în mod repetat
pânã ce este
selectat modul dorit.
Pentru
a
modifica
dimensiunea imaginii
Apãsaþi butonul
(dimensiunea
imaginii), apoi selectaþi dimensiunea doritã
cu ajutorul butonului de comandã.
Pentru a reveni la meniul Image Size
(dimensiunea imaginii), apãsaþi din nou
butonul
.
Fotografii
Dimensiune
Raportul laturilor 3:2
Imprimare pânã la 13×18cm
Imprimare pânã la 9×13cm
Pentru e-mail (640×480)
Afiºarea 16:9 HDTV
Filme
Dimensiune
Indicator luminos
pentru cronometrul
propriu
Informaþii orientative
Afiºate la televizor
Pentru e-mail
În legãturã cu numãrul de fotografii
ce pot fi înregistrate ºi de durata
disponibilã pentru înregistrarea de
filme
Numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate
ºi durata disponibilã pentru înregistrarea
filmelor variazã în funcþie de dimensiunea
aleasã pentru imagini. Indicaþia temporalã
porneºte, la apãsarea butonului DISP
(comutator de interfaþã).
Fotografii
Numãrul maxim de fotografii
ce pot fi înregistrate
: Nu este utilizat cronometrul propriu.
: Stabilirea unei întârzieri de 10 secunde
cu cronometrul propriu
: Stabilirea unei întârzieri de 2 secunde
cu cronometrul propriu
La apãsarea butonului declanºator,
indicatorul luminos al cronometrului propriu
clipeºte ºi se aude un semnal sonor pânã ce
obturatorul este acþionat.
Informaþii orientative
Imprimare pânã la A4
Filme
Durata maximã de înregistrare
• Numãrul maxim de fotografii ce pot fi
înregistrate ºi durata disponibilã diferã în
funcþie de condiþiile de înregistrare (p. 34).
19
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
Buton POWER
Buton
(mãrire la
redare) /
(Index)
Butonul
(mãrirea la redare)
Buton
(redare)
Buton (Delete)
Buton de comandã
Buton BACK
1 Apãsaþi butonul
(Redare).
• Când capacul obiectivului este închis, apãsând butonul POWER camera trece în
modul redare.
2 Selectaþi o imagine deplasând butonul de comandã C/c.
Depasând butonul spre C este afiºatã imaginea precedentã, iar deplasându-l spre c
este afiºatã imaginea urmãtoare.
Film :
Apãsaþi z pentru redarea unui film. (Apãsaþi din nou z pentru a opri redarea.)
Þineþi apãsat butonul de comandã spre C pentru derulare, iar pentru rulare rapidã þineþi
apãsat spre c. (Apãsaþi din nou z pentru a reveni la redarea normalã.)
Deplasaþi butonul de comandã spre X/x pentru a regla volumul sonor.
Pentru a ºterge imagini
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi, apoi apãsaþi
(Delete).
2 Selectaþi [Original Image Only] (Numai imaginea originalã) sau [Original & Album
Images] (Imagini originale ºi de album) cu butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Apãsaþi în timpul prezentãrii unei fotografii.
Pentru a anula operaþia de mãrire apãsaþi .
Ajustarea zonei mãrite : deplasaþi butonul de comandã spre C/c/X/x.
Pentru a renunþa la mãrirea la redare : apãsaþi BACK.
20
Pentru a fi afiºatã interfaþa index
(Index) pentru a trece la interfaþa index. De fiecare datã când apãsaþi
Apãsaþi butonul
butonul DISP (Comutator de interfaþã), interfaþa afiºatã pe ecran se modificã, aºa cum este
prezentat în continuare.
DISP (comutator de interfaþã)
DISP (comutator de interfaþã) sau buton
(Index)
Selectaþi o imagine cu ajutorul butonului de comandã.
Pentru a reveni la interfaþa cu o singurã imagine, apãsaþi z.
Pentru a vizualiza imagini pe ecranul TV
Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului A/V (furnizat).
Spre mufa A/V OUT
(STEREO)
Spre mufele de
intrare audio / video
Cablu A/V
21
Mod de acþionare – interfaþa Home/Meniul
Utilizarea interfeþei Home
Interfaþa Home este interfaþa principalã utilizatã pentru a accesa diverse funcþii ale camerei.
Puteþi acceasa aceastã interfaþã Home atât din modul de înregistrare, cât ºi din cel de redare.
Sus
Dreapta
Stânga
Jos
Butonul z
Buton de comandã
Buton HOME
1 Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºatã interfaþa Home (principalã).
Categorie
Element
Ghid
2 Selectaþi o categorie, deplasând butonul de comandã spre C/c.
3 Selectaþi un element, deplasând butonul de comandã spre X/x.
4 Apãsaþi z pentru a efectua reglajul.
22
Când este selectat [ ] (Media Tool - instrument media) sau
[ ] (Settings - reglaje).
1
Când selectaþi [
Main] din [ ] (Settings), alegeþi elementul dorit
deplasând butonul de comandã spre X/x.
2 Deplasaþi butonul de comandã spre c pentru a selecta aria de selecþie a
elementului ºi deplasaþi-vã spre X/x pentru a selecta elementul dorit,
apoi apãsaþi z.
3 Selectaþi varianta de reglaj doritã, deplasând butonul de comandã spre
X/x, apoi apãsaþi z.
23
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 22
Elementele listei HOME
Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºate elementele de mai jos.
Când folosiþi ghidul, pe ecran sunt afiºate detalii legate de aceste elemente.
Categorie
Elemente
Camera (Camera)
Foto
Film
Viewer (Vizualizare)
Album
Memory Stick
Ultima imagine
Ultima imagine vizionatã
Succesiune de imagini
Music (Muzicã)
Player audio
Communication
Inregistrãri pentru colaborare
(Comunicaþie)
Toolbox (Instrumentar)
Imagini cadou
Print
Imagini puse la dispoziþie
Media Tools
(Instrumente media)
General
Spaþiu media
Suport media
implicit
Memory Stick
Formatare
Numãr fiºier
Album de verificare
Creare director REC
Schimbare director
REC (înregistrare)
Memoria internã
Parcurgere imagini
Formatare completã
24
Formatare
Categorie
Settings (Reglaje)
Elemente
Principal
Sunet
Semnal sonor
AVLS
Interfaþã
Limbã
Ghid funcþii
Design Home
Luminozitate LCD
Preferinþe
Iniþializare
Ieºire video
Conectare USB
Potrivirea ceasului
Potrivire ceas
Camerã
Dimensiune
imagini (foto)
Dimensiune imagini
(film)
Modul AF
Zoom digital
Reducere ochi
roºii
Asistenþã AF
Stabilizare
Orientare automatã
Muzicã
Repetitiv
MEGA BASS
Oprire automatã
Reþea
Punct de acces
Economisire energie
reþea
Apelativ
Parolã pentru schimbul
de imagini
25
Utilizarea elementelor de meniu
Selectarea unei funcþii de înregistrare sau de redare din meniu.
Sus
Dreapta
Stânga
Buton de comandã
Jos
Butonul z
Buton MENU
1 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
• În funcþie de modul selectat, vor fi afiºate funcþii diferite.
Ghidul funcþiilor
Alegând pentru [Function Guide] varianta [Off],
ghidul funcþiilor este oprit (pag. 25).
2
Selectaþi un element de meniu deplasând butonul de comandã spre
X/x.
3 Alegeþi o variantã de reglaj deplasând butonul de comandã spre C/c.
• Pentru a apãrea un element care nu este afiºat, deplasaþi butonul de comandã spre C/
c pânã ce acesta apare pe ecran.
• Apãsaþi z dupã selectarea unui element în modul redare.
4 Apãsaþi butonul MENU pentru a opri meniul.
26
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 26
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de modul ales pentru camera foto.
Pe ecran apar numai elementele disponibile la momentul respectiv.
Meniul de înregistrare
Camera
Scene (Scenã)
Selecteazã modul corespunzãtor pentru fotografii.
Auto :
Permite fotografierea cu uºurinþã, folosind
reglajele stabilite automat.
Program : Permite fotografierea cu expunerea
reglatã automat (atât viteza obturatorului,
cât ºi valoarea aperturii). Aveþi ºi
posibilitatea de a selecta diverse reglaje
folosind meniul.
Selecþia Scenei :
Vã permite sã fotografiaþi folosind reglajele predefinite, adecvate pentru scena
vizatã.
Selecteazã elementul SCN din meniu.
EV (Expunere)
Regleazã expunerea.
Focus (Focalizare)
Schimbã metoda de focalizare.
Metering Mode
(Metoda de mãsurare)
Stabileºte metoda de mãsurare.
White Bal (Echilibrul de alb)
Ajusteazã tonurile de culoare.
ISO (Sensibilitate)
Selecteazã sensibilitatea luminoasã.
REC Mode
(Modul înregistrare)
Selecteazã metoda de înregistrare continuã.
Flash Level (Nivelul bliþului) Ajusteazã cantitatea de luminã emisã de bliþ.
Camera Set.
(Reglarea camerei)
Modificã elementele de reglaj pentru înregistrare.
Meniul de vizualizare
(Album) /
(Director) Cautã un album în ordine cronologicã sau combinã
ori împarte în mai multe secþiuni albumul creat de
camera foto.
(Gestionarea imaginilor)ªterge imaginile sau le protejazã împotriva ºtergerii
accidentale.
(Editarea imaginilor)
Rotirea imaginilor sau modificarea dimensiunii lor.
(Etichetã)
Aplicã etichete imaginilor.
(Cãutare)
Cautã imaginile dorite.
(Imprimare)
Imprimã imagini.
(Succesiune imagini)
Este redatã o serie de imagini.
(Import) /
Copiazã imaginile stocate pe “Memory Stick Duo”
într-un album (Import), respectiv copiazã imaginile
din Album pe un card “Memory Stick Duo” (Export).
(Detalii)
(Export)
Afiºeazã date detaliate legate de imaginea selectatã.
27
Utilizarea aplicaþiilor software cu ajutorul
calculatorului
Pentru detalii privind utilizarea aplicaþiilor software, consultaþi manualul de instrucþiuni
“Cyber-shot Handbook” sau documentaþia Help a software-ului respectiv.
Aplicaþia “Album Editor”
Cu aplicaþia “Album Editor” (furnizatã), puteþi utiliza calculatorul pentru a cãuta cu uºurinþã
imagini sau pentru a edita reglaje pentru album ºi proprietãþi pentru imaginile stocate cu
camera foto.
“Album Editor” vã permite :
• sã denumiþi un album,
• sã cãutaþi informaþii,
• sã combinaþi albume sau sã împãrþiþi unul
• sã realizaþi copii de siguranþã ale tuturor
în mai multe secþiuni,
datelor conþinute de camera foto
• sã ataºaþi comentarii imaginilor,
Se recomandã realizarea, în mod regulat,
• sã editaþi proprietãþi pentru o imagine sau
de copii de siguranþã ale datelor din camera
pentru un album,
foto.
• sã copiaþi imagini din camera foto pe un
• sã restauraþi datele conþinute de camera
foto pornind de la o copie de siguranþã
calculator,
• sã copiaþi imagini de pe calculator, în
efectuatã pe un calculator personal.
camera foto,
Pentru a accesa documentaþia Help, faceþi clic pe [Start] T [All Programs] (la Windows
2000, pe [Programs]) T [Sony Picture Utility] T [Help] T [Album Editor].
Lansarea ºi oprirea aplicaþiei “Album Editor”
Pornirea “Album Editor”
Apãsaþi butonul CONNECT al staþiei Cyber-shot.
Pãrãsirea “Album Editor”
din colþul din dreapta sus al ecranului.
Faceþi clic pe butonul
Aplicaþia “Picture Motion Browser”
Puteþi utiliza fotografiile ºi filmele realizate
cu camera dvs. mai mult ca oricând, datoritã
aplicaþiilor software puse la dispoziþie.
Cu “Picture Motion Browser” puteþi :
• Sã organizaþi imaginile pe calculator în
ordine cronologicã, în funcþie de data la
care au fost înregistrate, pentru a le
viziona.
• Sã retuºaþi, sã imprimaþi ºi sã transmiteþi
fotografii sub formã de documente
ataºate, sã modificaþi data înregistrãrii
precum ºi alte operaþii.
Pentru a avea acces la Help, faceþi clic pe
[Start] T [All Programs] (in Windows 2000,
[Programs]) T [Sony Picture Utility] T
[Help] T [Picture Motion Browser].
28
Lansarea ºi oprirea aplicaþiei
“Picture Motion Browser”
Pornirea “Picture Motion Browser”
Faceþi dublu clic pe simbolul
(Picture
Motion Browser) de pe desktop sau din
meniul Start : Faceþi clic pe [Start] T [All
Programs] (în Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Picture
Motion Browser].
Pãrãsirea “Picture Motion Browser”
din colþul din
Faceþi clic pe butonul
dreapta sus al ecranului.
Utilizarea funcþiei LAN fãrã fir
Camera foto este compatibilã cu DLNA (Digital Living Network Alliance) care permite
conectarea la un dispozitiv DLNA-activ prin intermediul funcþiei LAN fãrã fir.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”.
Transferul de imagini între camere digitale DSC-G1
Este stabilitã o conexiune directã între camere foto digitale DSC-G1, fãrã a fi necesar un
punct de acces (modul Ad-hoc).
Apãsând butoanele WLAN ale echipamentelor, se creeazã simultan o reþea fãrã fir între
acestea.
Înregistrãri pentru colaborare
O imagine înregistratã cu aceastã camerã foto poate fi transmisã în mod automat cãtre alte
camere digitale conectate prin intermediul reþelei fãrã fir WLAN. O imagine poate fi vãzutã în
comun de cel mult 4 camere foto.
Imagini cadou
Puteþi schimba o imagine stocatã în memoria acestei camere cu alte camere digitale
interconectate printr-o reþea fãrã fir WLAN.
Când utilizatorul care permite accesul selecteazã o imagine care sã fie transmisã, dispozitivul
receptor afiºeazã imaginea respectivã în aria de afiºare index.
Publicarea imaginilor prin intermediul unui punct de
acces
Este realizatã conexiunea în reþea prin intermediul unui punct de acces (modul Infrastructurã).
Camera este compatibilã cu standardele DLNA 1.0. Prin intermediul unui punct de acces,
puteþi viziona cu un televizor activ DLNA, imaginile pãstrate în memoria camerei dvs., fãrã a
conecta echipamentele printr-un cablu A/V.
29
Ascultarea muzicii
Puteþi reda fiºiere MP3 stocate în directorul “MUSIC” din memoria internã.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”.
Importul fiºierelor de muzicã
Aceastã secþiune prezintã un exemplu de realizare a operaþiei de import a fiºierelor de muzicã
în directorul “My Music”.
1 Conectaþi camera la un calculator ºi apãsaþi butonul CONNECT.
2 Faceþi clic pe [Start] T [My Music].
Este afiºat conþinutul directorului “My Music”.
3 Faceþi clic pe fiºierul de muzicã dorit, apoi faceþi clic pe [Copy].
4 Faceþi dublu-clic pe [My Computer] T [Removable Disk] T [Music]. Dupã aceasta
faceþi clic-dreapta pe fereastra “My Music” pentru a afiºa meniul apoi faceþi clic pe
[Paste].
Fiºierul de muzicã este importat în directorul “MUSIC”.
• Þineþi seama cã aceastã camerã foto nu acceptã formatele ATRAC3 ºi nici ATRAC3plus.
Sunt acceptate numai fiºiere în formatul MP3.
Redarea muzicii
1 Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºatã interfaþa Home.
Selectaþi [ ] (Music) T [ Audio Player] cu butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Este afiºatã interfaþa player.
2 Apãsaþi z.
Începe redarea.
Pentru a dezactiva butoanele
Apãsaþi .
Pentru a se face o pauzã
Apãsaþi z.
Pentru a se trece la pista urmãtoare / precedentã
Deplasaþi butonul de comandã spre C/c.
Pentru reglarea volumului
Deplasaþi butonul de comandã spre X/x pentru a ajusta volumul sonor.
30
Indicatori de ecran
Când fotografiaþi
Indicatori
Semnificaþie
Tãria semnalelor radio din
reþea
Dimensiunea imaginii
[400]
Numãrul de imagini ce mai
pot fi înregistrate
[00:00:00]
Durata maximã
înregistrare
Când filmaþi
de
Conectare PictBridge
Tastaturã de cãutare
Modul index
12/12
La redare
Numãrul de imagini /
Numãrul de imagini
înregistrate în directorul
selectat
2
Indicatori
Semnificaþie
Reglajul selectat de meniu
Scala de mãrire
1
Indicatori
60 min
Volum
Semnificaþie
AVLS
Autonomia rãmasã
C:32:00
Afiºaj autodiagnosticare
Suportul de înregistrare /
Suportul de destinaþie
pentru imagini originale
00:00:12
Contor
Barã de evoluþie a redãrii
Director de înregistrare/
Director de redare
Steady Shot
31
2
Indicatori
NXM
my
Indicatori
Semnificaþie
Etichetã
2007/01/01
9:30AM
Data/ora la care a fost
înregistratã imaginea redatã
Semnificaþie
Redare
N redare
X pauzã
M rulare rapidã
m derulare
y cadru cu cadru
(avans )
cadru cu cadru
(derulare )
Ghid de acþionare filme
>/M omitere/
rulare rapidã
./m omitere/
derulare
y cadru cu cadru
(avans )
cadru cu cadru
(derulare )
Dimensiunea imagii
- 30fps
Numãrul de cadre pe
secundã
-
Protecþie
Comentariu
Etichetã
Copie de siguranþã pe PC
(realizare/anulare)
Analiza imaginii (realizare/
anulare)
Imaginea originalã (stocatã
/ nestocatã)
Conectare PictBridge
2007/01/01
----
Arie de informare
3
Indicatori
4
Indicatori
Semnificaþie
C:32:00
Afiºaj de autodiagnosticare
Avertizare de energie
redusã a bateriei
Semnificaþie
z (verde)
z (roºu)
AE /AF blocat
Înregistrarea unui film
E
00:00:00
Durata de înregistrare
+ 2.0EV
Valoarea expunerii
Standby
Starea de aºteptare pentru
film
+
Marcaj încruciºat al
exponometrului punctual
Careul telemetrului de
autofocalizare
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
+2.0EV
Valoarea Expunerii
Numãrul ISO
DSC00012
Numãrul fiºierului
s
Detecþia culorii
Detecþia feþei
Evenimentul cel mai
recent înregistrat
5
Indicatori
Semnificaþie
Asistenþa AF
Avertizare de vibraþii
Cronometru propriu
Modul bliþ
Macro / Lupã
32
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi
capacitatea memoriei
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de
imagini ce pot fi înregistrate / vizualizate
Tabelele urmãtoare prezintã estimativ
numãrul de imagini ce pot fi înregistrate/
redate ºi duratele de timp cât poate fi folositã
camera foto (autonomia) în condiþiile
fotografierii în modul [ ] (Normal), cu
bateriile complet încãrcate, într-un spaþiu
unde temperatura este de 25°C.
În realitate, este posibil ca numerele sã fie
mai mici decât cele indicate în tabele, în
funcþie de condiþiile de folosire a camerei.
• Energia acumulatorului scade pe mãsurã
ce creºte numãrul de utilizãri, precum ºi
odatã cu trecerea timpului.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate /
vizualizate ºi durata de funcþionare a
acumulatorului descreºte în urmãtoarele
condiþii :
– La temperaturi scãzute ale mediului
înconjurãtor,
– Când folosiþi frecvent bliþul,
– Dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– Dacã este utilizatã frecvent funcþia de
mãrire,
– Dacã iluminarea ecranului LCD este
puternicã,
– Dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Monitor],
– Dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Continuous],
– Dacã energia acumulatorului este
scãzutã.
– În cursul conexiunii la o reþea.
La fotografiere
Numãr de
imagini
aprox.
280
Durata de
viaþã (min.)
aprox.
140
• Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– Dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Single],
– Dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Shooting],
– Când se înregistreazã o imagine la
fiecare 30 sec.
– Când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei.
– Când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze.
– Când se porneºte ºi se opreºte aparatul
o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera &
Imaging Products Association)
• Numãrul de imagini înregistrate /
autonomia acumulatorului nu se schimbã
în funcþie de dimensiunea imaginii.
La vizionarea fotografiilor
Numãr de
imagini
aprox.
Durata de
viaþã (min.)
aprox.
4000
200
• Vizionarea pe rând a câte unei singure
imagini, la intervale de 3 secunde.
La filmare
Durata de
viaþã (min.)
aprox.
110
• Filmare continuã la o dimensiune a
imaginilor de [320].
33
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate
Numãrul de fotografii ºi durata de timp în cazul filmelor pot varia în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
• Pentru detalii legate de dimensiunea imaginilor, consultaþi pagina 19.
Numãrul aproximativ de fotografii
-în numãr de imaginiCapacitate Memorie Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
internã
camerã foto
Dimensiune
aprox.
2GB
• Numãrul de fotografii din tabel este valabil când pentru [REC Mode] este aleasã varianta
[ ] (Normal).
• Dacã numãrul rãmas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este
afiºatã indicaþia “>9999”.
• Puteþi redimensiona imaginile ulterior folosind facilitatea [ ] (Edit Image), pag. 27.
Durata aproximativã de înregistrare a filmelor
-ore:minute:secundeMemorie
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
Capacitate
internã
camerã foto
Dimensiune
aprox.
2GB
• Durata maximã a înregistrãrilor este de douã ore pe fiecare sesiune.
• Când sunt redate, cu aceastã camerã foto, imagini înregistrate cu modele anterioare de
camere foto marca Sony, dimensiunea imaginii afiºate poate diferi de cea realã.
• La mãsurarea capacitãþii suportului media, 1 GB este egal cu 1 miliard de biþi, o parte a
acesteia fiind utilizatã pentru operaþii de gestionare a datelor.
• Dimensiunea fiºierelor de film ce pot fi înregistrate este de pânã la circa 2 GB fiecare. Dacã
fiºierul ajunge la o dimensiune apropiatã de 2 GB, înregistrarea se întrerupe automat.
34
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate în continuare ºi consultaþi
Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”.
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi Manualul de
instrucþiuni.
2 Scoateþi acumulatorul ºi introduceþi-l din nou dupã circa un minut,
apoi porniþi alimentarea.
3 Deschideþi capacul obiectivului ºi
apãsaþi cu un obiect cu vârf ascuþit
butonul RESET aflat în partea de jos a
aparatului, apoi reporniþi camera foto.
Dacã efectuaþi operaþia de mai sus, reglajele
temporale vor fi ºterse.
Buton RESET
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei foto digitale la un centru de service
pentru a fi reparatã, vã daþi implicit acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne ºi al
fiºierelor de muzicã.
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaþi corect acumulatorul folosind muchia acestuia pentru a împinge pârghia de
eliberare (pag. 11).
Nu puteþi porni camera.
• Montaþi corect acumulatorul (pag. 11).
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 13).
• Acumulatorul este complet uzat. Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
• Folosiþi tipul de acumulator recomandat (pag. 10).
• Capacul obiectivului nu este complet deschis. Deschideþi capacul pânã ce se aude un
clic.
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aceasta se va opri
automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului. Reporniþi camera (pag. 15).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu un altul nou.
35
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase este incorect.
• Acest fenomen apare dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã.
• Indicaþia privind perioada de timp rãmasã diferã de cea realã. Descãrcaþi complet ºi apoi
încãrcaþi complet acumulatorul pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 13).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu altul nou.
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne ºi a cardului “Memory Stick Duo” (pag.
34). Dacã acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 20).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Când capacitatea liberã a memoriei interne nu este suficientã, nu puteþi înregistra imagini
chiar dacã existã suficient spaþiu liber pe “Memory Stick Duo”. Aceasta se datoreazã
faptului cã aparatul înregistreazã simultan cu imaginile originale ºi imagini în Albumul
din memoria internã. ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã.
• Cardul “Memory Stick Duo” folosit are un comutator de protecþie la scriere, care este în
poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere a cardului “Memory
Stick Duo” în poziþia ce permite înregistrarea.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada cât se încarcã bliþul.
• Selecþia modului Film / Foto nu este corectã. Alegeþi modul dorit folosind butonul
(Film / Foto)
/
Nu puteþi insera data înregistrãrii peste imagine.
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini. Puteþi însã sã
imprimaþi imagini având data inseratã.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Nu existã Imaginea de album deoarece aþi importat imaginea de la calculator la camera
foto prin conexiunea Mass Storage. Efectuaþi operaþia [Scan Images] (pag. 24).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator. Efectuaþi operaþia
[Scan Images] (pag. 24).
• Nu este garantatã redarea unei imagini cu aceastã camerã foto dacã fiºierul ce o conþine
a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de
camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB.
36
Mãsuri de precauþie
x Nu utilizaþi / pãstraþi aparatul
în astfel de locuri:
• Unde temperatura este foarte mare, foarte
scãzutã sau unde umiditatea este ridicatã
- cum ar fi într-o maºinã parcatã la soare deoarece este posibil sã se deformeze
corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei ºi astfel pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor mecanice.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto. Praful ºi
nisipul pot genera disfuncþionalitãþi, iar
uneori acestea nu pot fi remediate.
x La transport
Nu vã aºezaþi pe un scaun sau în alt loc
având camera în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau al fustei, deoarece camera
se poate deteriora.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea suprafeþei camerei
ªtergeþi carcasa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã. Nu
folosiþi urmãtoarele deoarece pot deteriora
finisajul sau carcasa :
• substanþe chimice cum ar fi tiner, benzinã,
alcool, insecticide, substanþe de protecþie
solarã sau oricare altele,
• nu atingeþi aparatul având mâinile murdare
de substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu adeziv sau
cu vinil.
x În legãturã cu temperaturile de
funcþionare
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C. Nu
este recomandatã fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scãzute,
care nu se încadreazã în intervalul indicat
mai sus.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, este posibil ca umezeala
sã condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncþionalitãþi aparatului.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentile, imaginile nu
vor fi clare.
x Despre bateria reîncãrcabilã
din interiorul aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în
mod continuu atât timp cât folosiþi camera.
Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe
perioade scurte de timp, bateria se va
descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc
aparatul aproximativ o lunã, aceasta se va
descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
respectiva baterie este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei interne
Introduceþi acumulatorul încãrcat în camera
video sau cuplaþi camera la o prizã de perete
prin intermediul adaptorului de reþea ºi al
staþiei Cyber-shot ºi lãsaþi-o timp de 24 de
ore sau mai mult cu alimentarea opritã.
37
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
cca. 6.183.000 pixeli
Numãrul de pixeli efectivi ai camerei
cca. 6.003.000 pixeli
Lentile : Carl Zeiss Vario-Tessar
obiectiv ce mãreºte de 3×
f = între 6,33 ºi 19,0 mm
(între 38 - 114 mm la conversia
în camerã foto de 35 mm)
F3,5 ~ 4,3
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automatã,
• Selecþia scenei - 10 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent - fluorescent,
• Incandescent - incandescent,
• Flash - bliþ,
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
• Fotografii : Exif Ver. 2.21, compatibil
JPEG, compatibil DPOF
• Filme: compatibil cu MPEG-4 (stereo)
Mediu de înregistrare
• Memorie internã (aprox. 2 GB)
• “Memory Stick Duo”
Bliþ : Raza de acþiune (când pentru
sensibilitatea ISO este aleasã
varianta Auto - recomandatã fiind
Expunerea Index) :
W : între 0,1 ºi 2,8 m
T : între 0,25 ºi 2,2 m
[Conectori de intrare ºi de ieºire]
Multiconector
Comunicaþie USB :
USB de mare vitezã (compatibil USB 2.0)
Mufã cãºti :
Minimufã stereo
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit:
8,8cm (tip3,5) drive TFT
Numãrul total de puncte
921.000 (1920×480) puncte
38
[Alimentare, caracteristici
generale]
Alimentare :
Acumulator NP-FR1 : 3,6 V
Adaptor de reþea AC-LS5K : 4,2 V
Consum de putere (la înregistrare) :
1,7 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
• La înregistrare
cca. 113,8 × 71,7 × 25,3 mm
(L/Î/A, exclusiv zonele proeminente).
• La redare
cca. 93,3 × 71,7 × 25,3 mm
(L/Î/A, exclusiv zonele proeminente).
Masã :
cca. 238 g (inclusiv acumulator NP-FR1
ºi cureaua de prindere etc.)
Microfon : Stereo
Difuzor :
Mono (cãºti stereo -nu sunt furnizate-)
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge : Compatibil.
x Staþie Cyber-shot UC-GA
[Conectori de intrare ºi de ieºire]
Mufã A/V OUT (Stereo) :
Minimufã Video de ieºire, audio de
ieºire (stereo)
Mufã USB :
Mini-B
Conexiune USB :
USB de mare vitezã (compatibil USB 2.0)
Mufã DC IN
Conector pentru camerã
x Adaptor de reþea AC-LS5
Caracteristici la intrare :
100V ÷ 240 V curent alternativ
50 / 60 Hz
11 W
Caracteristici la ieºire :
4,2 V curent continuu*
* Citiþi indicaþiile de pe eticheta adaptorului de
reþea pentru specificaþii suplimentare.
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
cca. 48 × 29 × 81 mm
(L/Î/A, exclusiv zonele proeminente).
Masa :
cca. 130 g (exclusiv cablul de
alimentare)
x Acumulator NP-FR1
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximã :
4,2 V curent continuu
Tensiune nominalã :
3,6 V curent continuu
Capacitate :
4,4 Wh (1220 mAh)
Design-ul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
Mãrci înregistrate
•
este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”
, “Memory Stick PRO Duo”,
, precum ºi
“MagicGate”,
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• ATRAC3, ATRAC3plus sunt mãrci înregistrate ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows ºi DirectX sunt mãrci comerciale înregistrate sau mãrci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt mãrci comerciale
sau mãrci înregistrate ale Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Google este marcã înregistratã a Google Inc.
• În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mãrci
comerciale înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare, în acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
39
Note legate de licenþã
ACEST PRODUS SE AFLÃ ÎN
PORTOFOLIUL DE LICENÞÃ AL
PATENTULUI MPEG-4 VISUAL PENTRU
UZ PERSONAL ªI NONCOMERCIAL
PENTRU :
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI MPEG-4 VISUAL
(“MPEG-4 VIDEO”)
ªI / SAU
(ii) DECODARE MPEG-4 VIDEO CARE A
FOST CODATÃ DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE
NON-COMERCIALÃ ªI / SAU
OBÞINUTÃ DE LA UN FURNIZOR
VIDEO LICENÞIAT PENTRU A
FURNIZA MPEG-4 VIDEO.
NU ESTE GARANTATÃ NICI O LICENÞÃ
ªI NU VA FI IMPLICATÃ ÎN NICI UN ALT
TIP DE UTILIZARE.
INFORMAÞII SUPLIMENTARE POT FI
OBÞINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAÞI <HTTP://MPEGLA.COM>
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”,
“zlib”, “libjpeg” ºi “Wireless software” sunt
furnizate împreunã cu camera dvs. video. Vã
punem la dispoziþie aceste aplicaþii software
în baza unor acorduri de licenþã cu
proprietarii drepturilor de autor. La cererea
acestora, avem obligaþia sã vã informãm de
urmãtoarele. Vã rugãm sã citiþi cele mai jos.
Citiþi “License1.pdf” din directorul
“License” de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele
(în limba englezã) pentru “C Library”,
“Expat”, “zlib” “libjpeg” ºi “Wireless
software”.
Despre software GNU GPL/
LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru
GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General
Public License), denumite în continuare
“LGPL”, sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a
accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în
condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL /
LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a
îl prelua, duceþi-vã la urmãtoarea adresã :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru
chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi
“LGPL”.
Pentru a vedea un document PDF, vã este
necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul
în care aceasta nu este instalatã pe
calculatorul dvs., o puteþi prelua de pe
pagina de internet Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor.
http://www.sony.ro
40
Download PDF

advertising