Sony | DSC-RX100M4 | Sony DSC-RX100M4 RX100 IV - stăpânul vitezei, cu senzor CMOS suprapus de tip 1.0, ataşat la memorie Instrucţiuni de utilizare

4-574-160-11(1) (RO)
Cameră foto digitală
Manual de instrucţiuni
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi „Ghidul de asistenţă” pentru
instrucţiuni detaliate cu privire la numeroasele
funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
DSC-RX100M4
Română
Mai multe informaţii despre cameră
(„Ghid de asistenţă”)
„Ghid de asistenţă” este un manual online. Puteţi citi
documentul „Ghid de asistenţă” pe computer sau telefonul
inteligent.
Trebuie consultat pentru instrucţiuni detaliate cu privire
la numeroasele funcţii ale camerei.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
Vizualizarea ghidului
Această cameră este prevăzută cu un ghid de instrucţiuni încorporat.
Fn (Funcţie)
MENU
C/
(Ştergere)
In-Camera Guide
Camera afişează explicaţii pentru elementele MENU/Fn (Funcţie) şi valorile
de setare.
1 Apăsaţi butonul MENU sau butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi elementul dorit şi apoi apăsaţi butonul C/ (Ştergere).
RO
2
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii. Notaţi numărul de
serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model WW481040 (DSC-RX100M4)
Nr. de serie ____________________________
Nr. model AC-UB10C/AC-UB10D
Nr. de serie ____________________________
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi
unitatea la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE, RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte cu priza de perete, folosiţi un adaptor
de conector ataşat care să aibă configuraţia adecvată pentru priza de perete.
ATENŢIE
[ Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca
incendii sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact cu bornele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi expunerea directă
la razele soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a acumulatorului.
RO
3
•
•
•
•
Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
Păstraţi acumulatorul uscat.
Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
[ Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi adaptorul
c.a. de la priza de perete imediat ce apare o defecţiune în timpul utilizării aparatului.
[ Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul
de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul
de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea
privind compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare
mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
RO
4
[ Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au
sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
RO
5
Verificarea elementelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează numărul de bucăţi.
• Cameră (1)
• Acumulator NP-BX1 (1)
• Cablu micro USB (1)
• Adaptor c.a. (1)
• Cablu de alimentare (de la reţea) (nefurnizat în S.U.A. şi Canada) (1)
• Curea de mână (1)
• Adaptor de curea (2)
(Adaptoarele de curea se utilizează pentru anexarea curelei de umăr
(comercializată separat), conform procedurii ilustrate.)
• Manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/cu o singură atingere (NFC) (1)
Acest ghid explică funcţiile care necesită o conexiune Wi-Fi.
Pentru mai multe detalii privind funcţiile Wi-Fi/cu o singură atingere
(NFC), consultaţi documentul „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/cu
o singură atingere (NFC)” (furnizat) sau „Ghid de asistenţă” (pagina 2).
Despre setarea limbii
Schimbaţi limba de pe ecran înainte să utilizaţi camera, dacă este nevoie
(pagina 16).
RO
6
Identificarea componentelor
A Buton ON/OFF (Alimentare)
B Lampă de alimentare/încărcare
C Declanşator
D Selector de mod
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
E Pentru înregistrarea de imagini:
Clapetă W/T (zoom)
Pentru vizualizare:
Clapetă
(Index)/Clapetă
pentru zoom la redare
F Lampă temporizator/
Iluminator AF
G Bliţ
• Nu acoperiţi bliţul cu degetul.
• Atunci când utilizaţi bliţul, glisaţi
comutatorul (Ieşire bliţ).
Dacă nu folosiţi bliţul, apăsaţi-l
în jos manual.
H Clapetă de reglare a dioptriei
RO
7
I Vizor
R Monitor
• Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
• Atunci când utilizaţi vizorul,
glisaţi în jos comutatorul de ieşire
a vizorului (1), apoi trageţi
ocularul din vizor până ce face
un clic (2).
• Atunci când priviţi prin vizor, se
activează modul vizor, iar atunci
când îndepărtaţi faţa de vizor,
modul de vizualizare revine
la modul monitor.
J Microfon
K Comutator de ieşire vizor
L Cârlig pentru curea
M
(Marcă N)
• Atingeţi marca atunci când
conectaţi camera la un telefon
inteligent prevăzut cu
funcţia NFC.
• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
wireless pe rază scurtă.
N Inel de control
O Obiectiv
P Senzor pentru ochi
Q Comutatorul (Ieşire bliţ)
RO
8
S Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (Funcţie)
Pentru vizualizare: Butonul
(Send to Smartphone)
T Butonul MOVIE (Film)
U Terminalul Multi/Micro USB
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
V Mufă micro HDMI
W Butonul MENU
X Antena Wi-Fi (încorporată)
Y Rotiţă de control
wh Butonul
(Redare)
wj Butonul C/ (Personalizare/
Ştergere)
wk Slot de introducere a bateriei
wl Clapeta de blocare a bateriei
e; Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
ea Lampă de acces
es Slot pentru card de memorie
ed Capac de baterie/card
de memorie
ef Difuzor
Introducerea acumulatorului
Clapeta de blocare a bateriei
1
2
Deschideţi capacul.
Introduceţi acumulatorul.
• În timp ce apăsaţi clapeta de blocare a bateriei, introduceţi
acumulatorul conform ilustraţiei. Asiguraţi-vă că clapeta
de blocare a bateriei se blochează după introducere.
• Dacă închideţi capacul iar bateria este introdusă incorect,
puteţi deteriora camera.
RO
9
Încărcarea acumulatorului
Pentru clienţii din SUA
şi Canada
Cablu de alimentare
(de la reţea)
Pentru clienţii din ţări/regiuni diferite
de SUA şi Canada
1
2
RO
10
Lampă de alimentare/încărcare
Aprinsă: Încărcare în curs
Stinsă: Încărcare finalizată
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau
încărcare întreruptă
temporar deoarece
temperatura camerei
nu se încadrează într-un
interval corespunzător
Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul
cablului micro USB (furnizat).
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
Lampa de alimentare/încărcare se aprinde cu culoarea portocaliu şi
procesul de încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta este încărcat parţial.
• Dacă lampa de alimentare/încărcare clipeşte şi încărcarea nu a fost
finalizată, scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
Note
• Dacă lampa de alimentare/încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul
c.a. este conectat la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că
încărcarea este oprită temporar deoarece temperatura nu se încadrează în
intervalul recomandat. Când temperatura revine în intervalul corespunzător,
încărcarea este reluată. Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi
ambientale între 10 °C şi 30 °C.
• Acumulatorul poate fi încărcat ineficient dacă secţiunea cu terminal a
acumulatorului este murdară. În acest caz, ştergeţi uşor urmele de praf cu o pânză
moale sau un tampon cu vată pentru a curăţa secţiunea cu terminal a bateriei.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la cea mai apropiată priză de perete (mufă de
perete). În cazul în care intervin probleme de funcţionare în timpul utilizării
adaptorului c.a., deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete)
imediat pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, cablul micro
USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
• Este posibil ca adaptorul c.a. AC-UD11 (comercializată separat) să nu fie
disponibil în anumite ţări/regiuni.
x Timp de încărcare (încărcare completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 230 min., dacă se foloseşte adaptorul
c.a. (furnizat). Lampa de alimentare/încărcare se aprinde şi apoi se stinge
imediat, atunci când acumulatorul este încărcat complet.
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate
dura mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
11
x Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer cu
ajutorul cablului micro USB. Conectaţi camera la computer cu camera oprită.
La o mufă USB
Note
• Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat
la o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
• Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din modul
de repaus după stabilirea conexiunii USB între computer şi cameră. Acest lucru
poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei. Înainte de pornirea/
oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea computerului din modul de
repaus, deconectaţi camera de la computer.
• Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat
sau modificat.
RO
12
x Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate şi redate
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare
(imagini statice)
Monitor
—
Aprox. 280 imagini
Vizor
—
Aprox. 230 imagini
Înregistrare
normală de
filme
Monitor
Aprox. 45 min.
—
Vizor
Aprox. 45 min.
—
Înregistrare
continuă de
filme
Monitor
Aprox. 80 min.
—
Vizor
Aprox. 85 min.
—
Vizualizare (imagini statice)
Aprox. 200 min.
Aprox. 4000 imagini
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat
complet. Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării în
următoarele condiţii:
– Se utilizează un suport Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)
(comercializată separat).
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– [Display Quality] este setat la [Standard].
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat la [Display All Info.].
– Se înregistrează imagini la intervale de 30 de secunde.
– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
– Bliţul clipeşte o dată după două înregistrări.
– Alimentarea porneşte şi se opreşte o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute pentru înregistrarea de filme se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se porneşte/
opreşte înregistrarea în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se porneşte/
opreşte camera etc.
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă
prin apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul,
nu se utilizează.
RO
13
x Alimentare
Puteţi utiliza adaptorul c.a. (furnizat) pentru alimentare în timpul înregistrării
şi redării de imagini, ceea ce reduce consumul energiei din acumulator.
Note
• Camera nu se activează dacă nu mai are deloc energie în baterie. Introduceţi
un acumulator suficient de încărcat în cameră.
• Dacă utilizaţi camera în timp ce aceasta este alimentată de la o priză de perete,
asiguraţi-vă că pe monitor se afişează pictograma (
).
• Nu scoateţi acumulatorul în timpul alimentării de la o priză de perete.
Dacă scoateţi acumulatorul, camera se va opri.
• Nu scoateţi niciodată acumulatorul cât timp lampa de acces (pagina 8)
este aprinsă. Datele de pe cardul de memorie ar putea fi deteriorate.
• Cât timp alimentarea este pornită, acumulatorul nu se încarcă, în ciuda
conectării camerei la adaptorul c.a.
• În anumite condiţii, este posibil să se alimenteze energie şi de la baterie,
chiar dacă utilizaţi adaptorul c.a.
• Cât timp camera este alimentată de la conexiunea USB, temperatura din interiorul
camerei va creşte, iar durata disponibilă de înregistrare continuă se poate scurta.
Introducerea unui card de memorie
(comercializată separat)
Asiguraţi-vă că colţul teşit este
orientat corect.
1
2
RO
14
3
Deschideţi capacul.
Introduceţi cardul de memorie.
• Cu colţul teşit orientat conform ilustraţiei, introduceţi cardul
de memorie până când se aude un clic.
Închideţi capacul.
x Carduri de memorie care pot fi utilizate
Card de memorie
Memory Stick PRO Duo
Pentru
imagini
statice
Pentru filme
MP4
AVCHD
XAVC S
(numai Mark2) (numai Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Card de memorie SD
Card de memorie SDHC
Card de memorie SDXC
Card de memorie microSD
Card de memorie microSDHC
Card de memorie microSDXC
—
—
(numai Mark2) (numai Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
—
—
*2
—
*2
*1
Clasă de viteză SD 4:
sau mai rapid sau clasă de viteză UHS 1:
sau mai rapid
Cardurile de memorie care îndeplinesc toate următoarele condiţii:
– Capacitate de 64 GB sau mai mult;
– Clasă de viteză SD 10:
, sau clasă de viteză UHS 1:
sau mai rapid.
Când se înregistrează la 100 Mbps sau mai mult, este obligatorie clasa de viteză
UHS 3:
.
• Pentru detalii privind numărul de imagini statice şi durata de înregistrare pentru
filme, consultaţi paginile de la 30 până la 31. Verificaţi tabelele pentru a selecta
un card de memorie de capacitatea dorită.
*2
Note
• Nu se garantează funcţionarea corectă a tuturor cardurilor de memorie. Pentru
carduri de memorie produse de alţi producători, în afară de Sony, consultaţi-vă
cu producătorii produselor.
• Dacă folosiţi Suporturi Memory Stick Micro sau carduri de memorie microSD
cu această cameră, asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul corespunzător.
x Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul
Card de memorie: Împingeţi cardul de memorie înăuntru o singură dată
pentru a scoate cardul de memorie.
Acumulator: Glisaţi clapeta de blocare a bateriei. Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Note
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie/acumulatorul dacă lampa de acces
(pagina 8) este aprinsă. Acest lucru poate determina deteriorarea datelor de
pe cardul de memorie.
RO
15
Setarea limbii şi a ceasului
Lampă alimentare/încărcare (verde)
ON/OFF (Alimentare)
Rotiţă de control
Selectaţi elementele:
v/V/b/B Setaţi valoarea numerică
a datei şi a orei: v/V/ /
Setaţi: z
1
2
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Ecranul de setare a limbii apare atunci când porniţi camera pentru prima dată.
• Este posibil să fie nevoie să aşteptaţi puţin până porneşte camera,
pentru a o putea utiliza.
Selectaţi o limbă dorită, după care apăsaţi z pe rotiţa
de control.
Se afişează ecranul de setare a datei şi a orei.
3
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi
apăsaţi z.
4
Selectaţi o locaţie geografică dorită, urmând instrucţiunile
de pe ecran şi apăsaţi z.
5
Setaţi [Daylight Savings], [Date/Time] şi [Date Format],
după care apăsaţi z.
• Atunci când setaţi [Date/Time], miezul nopţii este 12:00 AM iar prânzul
este 12:00 PM.
RO
16
6
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat şi apăsaţi z.
Înregistrarea de imagini statice/filme
Declanşator
Clapetă W/T
(zoom)
Selector de mod
W: micşorare
T: mărire
: Auto Mode
: Movie
MOVIE
Înregistrarea de imagini statice
1
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos
pentru focalizare.
Când imaginea este focalizată, se aude un bip şi indicatorul z se aprinde.
2
Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru
a captura imaginea.
Filmare
1
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
2
Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
• Folosiţi maneta W/T (zoom) pentru a modifica scala de zoom.
Note
• Dacă folosiţi funcţia de zoom în timpul înregistrării unui film, se va înregistra şi
sunetul de funcţionare al camerei. Sunetul camerei tinde să fie înregistrat în special
atunci când [Zoom Speed] este setat la [Fast] şi când [Zoom Func. on Ring] este
setat la [Quick]. Sunetul de funcţionare al butonului MOVIE poate fi şi el
înregistrat la finalizarea înregistrării filmului.
• Filmarea continuă este posibilă timp de un maxim aproximativ de 29 minute, dacă
setările camerei sunt setările implicite şi atunci când temperatura ambientală este
aproximativ 25 °C. După finalizarea filmării, puteţi reporni înregistrarea dacă
apăsaţi din nou butonul MOVIE. Înregistrarea se poate opri pentru a proteja
camera în funcţie de temperatura ambientală.
RO
17
Vizualizarea imaginilor
W: micşorare
T: mărire
Rotiţă de control
(Redare)
C/
1
Selectaţi imagini: B (următoarea)/
b (anterioară) sau rotiţi
(Ştergere)
rotiţa de control
Setaţi: z
Apăsaţi butonul
(Redare).
x Selectarea imaginii următoare/anterioare:
Selectaţi o imagine apăsând B (următoarea)/b (anterioară) pe rotiţa de
control sau rotind rotiţa de control. Apăsaţi z din centrul rotiţei de control
pentru a vizualiza filme.
x Ştergerea unei imagini
1 Apăsaţi butonul C/ (Ştergere).
2 Selectaţi [Delete] cu v de pe rotiţa de control şi apăsaţi z.
x Reluarea înregistrării de imagini
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos.
RO
18
Prezentarea altor funcţii
Inel de control
MENU
Fn (Funcţie)
Rotiţă de control
x Rotiţă de control
DISP (Conţinut afişaj): Vă permite să modificaţi afişajul de pe ecran.
(Drive Mode): Vă permite să comutaţi metodele de înregistrare de
imagini, cum ar fi fotografiere unică, fotografiere continuă sau fotografiere
cu variaţia expunerii.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): Vă permite să reglaţi
luminozitatea imaginii./Vă permite să operaţi camera intuitiv şi să înregistraţi
cu uşurinţă imagini creative.
(Flash Mode): Vă permite să selectaţi un mod bliţ pentru imagini statice.
x Butonul Fn (Funcţie)
Vă permite să înregistraţi 12 funcţii şi să apelaţi aceste funcţii în timpul
înregistrării de imagini.
1 Apăsaţi butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând v/V/b/B de pe rotiţa de control.
3 Selectaţi valoarea de setare prin rotirea rotiţei de control sau a inelului
de control.
x Inel de control
Funcţiile dvs. preferate pot fi atribuite inelului de control. Atunci când
înregistraţi imagini, setările stabilite pot fi schimbate prin simpla rotire
a inelului de control.
RO
19
x Elemente din meniu
(Camera Settings)
Image Size
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
Aspect Ratio
Selectează raportul de aspect pentru imaginile statice.
Quality
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice.
Img. Size(Dual Rec)
Stabileşte dimensiunea imaginilor statice înregistrate
în timpul înregistrării unui film.
Quality(Dual Rec)
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice
înregistrate în timpul înregistrării unui film.
File Format
Selectează formatul de fişier film.
Record Setting
Selectează dimensiunea cadrului de film înregistrat.
Dual Video REC
HFR Settings
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
Panorama: Direction
Setează direcţia de înregistrare pentru imagini
panoramice.
Drive Mode
Stabileşte modul de declanşare, de exemplu pentru
înregistrarea continuă de imagini.
Bracket Settings
Stabileşte fotografierea cu temporizator în modul
de variaţie, ordinea de fotografiere pentru variaţiile
de expunere şi variaţiile balansului de alb.
Flash Mode
Stabileşte setările pentru bliţ.
Flash Comp.
Ajustează intensitatea luminii bliţului.
Red Eye Reduction
Reduce efectul de ochi roşii atunci când
se foloseşte bliţul.
Focus Mode
Selectează metoda de focalizare.
AF Illuminator
20
Stabileşte setările de înregistrare cu High Frame Rate.
Panorama: Size
Focus Area
RO
Setează dacă se înregistrează simultan un film XAVC S
şi un film MP4 sau un film AVCHD şi un film MP4.
Selectează zona de focalizare.
Configurează iluminatorul AF care asigură lumina în
cazul scenelor întunecate, pentru a facilita focalizarea.
Exposure Comp.
Compensează luminozitatea întregii imagini.
ISO
Reglează sensibilitatea luminoasă.
ISO AUTO Min. SS
Stabileşte cea mai mică viteză a obturatorului la care
sensibilitatea ISO începe să se modifice, în modul
[ISO AUTO].
ND Filter
Stabileşte funcţia care reduce volumul de lumină.
Puteţi seta o viteză a obturatorului mai mică,
puteţi reduce valoarea diafragmei etc.
Metering Mode
Selectează metoda de măsurare a luminozităţii.
White Balance
Ajustează tonurile de culoare ale imaginii.
DRO/Auto HDR
Compensează automat luminozitatea şi contrastul.
Creative Style
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit. Puteţi
regla, de asemenea, contrastul, saturaţia şi claritatea.
Picture Effect
Selectează filtrul de efect dorit, pentru a obţine
o expresie mai impresionantă şi mai artistică.
Picture Profile
Modifică setări cum sunt culoarea şi tonul pentru
înregistrarea de filme.
Focus Magnifier
Măreşte imaginea înainte de înregistrare, astfel încât
să puteţi verifica focalizarea.
Long Exposure NR
Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru
imaginile înregistrate cu o viteză a obturatorului
de 1/3 secundă sau mai mare.
High ISO NR
Setează procesarea de reducere a zgomotului pentru
imaginile înregistrate cu sensibilitate ridicată.
Center Lock-on AF
Setează funcţia de urmărire a subiectului şi focalizare
continuă atunci când se apasă butonul central pe
ecranul de înregistrare de imagini.
Smile/Face Detect.
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de ajustare
automată a diferitelor setări. Setează opţiunea de
declanşare automată a obturatorului atunci când
se detectează un zâmbet.
Auto Dual Rec
Setează declanşarea automată a obturatorului, atunci
când se detectează o compoziţie impresionantă, ce
include o persoană, în timpul înregistrării de filme.
Soft Skin Effect
Setează efectul de piele fină şi nivelul acestuia.
Auto Obj. Framing
Analizează scena atunci când se capturează feţe, primplanuri sau subiecţi urmăriţi cu funcţia Lock-on AF
şi ajustează şi salvează automat o altă copie a imaginii,
cu o compoziţie mai impresionantă.
RO
21
Auto Mode
Puteţi înregistra imagini selectând fie Intelligent
Auto, fie Superior Auto.
Scene Selection
Selectează setările presetate care se potrivesc
diferitelor scene.
High Frame Rate
Selectează modul de expunere în timpul înregistrării
cu High Frame Rate, pentru a corespunde subiectului
sau efectului.
Movie
Selectează modul de expunere pentru a corespunde
subiectului sau efectului.
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de imagini
statice. Reduce neclaritatea provocată de tremurul
camerei atunci când se înregistrează imagini cu
camera în mână.
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de filme.
Color Space
Modifică gama de culori reproductibile.
Auto Slow Shut.
Setează funcţia care ajustează automat viteza
obturatorului în conformitate cu luminozitatea
mediului ambiant în modul film.
Audio Recording
Setează dacă se înregistrează sunetul atunci când
se înregistrează un film.
Micref Level
Selectează nivelul microfonului în timpul înregistrării
unui film.
Wind Noise Reduct.
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării
unui film.
Memory recall
Selectează o setare înregistrată în prealabil atunci
când selectorul de mod este setat la MR (Reapelare
memorie). Se poate înregistra scala de zoom optic etc.
Memory
Înregistrează modurile dorite sau setările camerei.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Focus Magnif. Time
RO
22
Afişează dungi pentru reglarea luminozităţii.
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării manuale.
Setează intervalul de timp în care imaginea
va fi afişată în formă mărită.
Grid Line
Setează un afişaj tip caroiaj pentru a permite alinierea
la un cadru structural.
Marker Display
Stabileşte dacă se afişează marcajul pe monitor,
atunci când se înregistrează filme.
Marker Settings
Setează marcajul care se afişează pe monitor,
atunci când se înregistrează filme.
Auto Review
Setează revizuirea automată pentru afişarea imaginii
capturate după înregistrare.
DISP Button
Setează tipul de informaţii care să fie afişate
pe monitor sau în vizor, prin apăsarea DISP
de pe rotiţa de control.
Peaking Level
Sporeşte conturul intervalelor de focalizare cu
o culoare specifică în cazul focalizării manuale.
Peaking Color
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de conturare.
Exposure Set. Guide
Setează ghidul afişat atunci când se modifică setările
de expunere pe ecranul de înregistrare de imagini.
Live View Display
Stabileşte dacă sunt reflectate sau nu setări precum
compensarea expunerii pe afişajul de pe ecran.
Pre-AF
Stabileşte dacă se realizează sau nu focalizarea
automată înainte de a apăsa până la jumătate
declanşatorul.
Zoom Speed
Setează viteza zoomului, atunci când utilizaţi
clapeta de zoom.
Zoom Setting
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea Clear Image
Zoom şi Digital Zoom în cazul utilizării funcţiei
de zoom.
FINDER/MONITOR
Setează metoda de comutare între vizor şi monitor.
Release w/o Card
Stabileşte dacă să fie declanşat obturatorul atunci
când nu este introdus niciun card de memorie.
AEL w/ shutter
Stabileşte dacă se realizează AEL atunci când se
apasă declanşatorul până la jumătate. Acest lucru
este util atunci când doriţi să reglaţi focalizarea
şi expunerea separat.
Shutter Type
Stabileşte dacă se utilizează un declanşator mecanic,
sau electronic, atunci când se înregistrează
imagini statice.
RO
23
Self-portrait/ -timer
Setează dacă se utilizează temporizatorul cu decalaj
de 3 secunde atunci când ecranul este înclinat în sus,
la aproximativ 180 grade.
Face Registration
Înregistrează sau modifică persoana căreia i se acordă
prioritate la focalizare.
Write Date
Stabileşte dacă se înregistrează data fotografierii
pe imaginile statice.
Function Menu Set.
Personalizează funcţiile afişate atunci când se apasă
butonul Fn (Funcţie).
Custom Key Settings
Asociază o funcţie dorită cu butonul şi inelul
de control.
Zoom Func. on Ring
Setează funcţia de zoom a inelului de control. Atunci
când selectaţi [Quick], poziţia de zoom se deplasează
în conformitate cu gradul de rotaţie al inelului de
control. Atunci când selectaţi [Step], puteţi muta
poziţia de zoom pe un pas fix din distanţa focală.
MOVIE Button
Stabileşte dacă butonul MOVIE este întotdeauna activ.
Wheel Lock
Stabileşte dacă se dezactivează temporar rotiţa
de control cu ajutorul butonului Fn în timpul
înregistrării de imagini. Puteţi dezactiva/activa
rotiţa de control dacă ţineţi apăsat butonul Fn.
(Wireless)
RO
24
Send to Smartphone
Transferă imagini pentru a fi afişate pe un telefon
inteligent.
Send to Computer
Efectuează copii de rezervă ale imaginilor prin
transferul acestora pe un computer conectat la reţea.
View on TV
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor cu funcţie
de reţea activată.
One-touch(NFC)
Atribuie o aplicaţie funcţiei O sing. ating. (NFC).
Puteţi apela aplicaţia în timpul înregistrării
de imagini dacă atingeţi de cameră un telefon
inteligent cu funcţia NFC activată.
Airplane Mode
Puteţi configura acest dispozitiv să nu comunice
wireless.
WPS Push
Puteţi înregistra cu uşurinţă punctul de acces
pe cameră prin apăsarea butonului WPS.
Access Point Set.
Puteţi înregistra punctul de acces manual.
Edit Device Name
Puteţi modifica numele dispozitivului din
Wi-Fi Direct etc.
Disp MAC Address
Afişează adresa MAC a camerei.
SSID/PW Reset
Resetează numele SSID şi parola pentru conexiunea
cu telefonul inteligent.
Reset Network Set.
Resetează toate setările de reţea.
(Application)
Application List
Afişează lista de aplicaţii. Puteţi selecta aplicaţia
pe care doriţi să o utilizaţi.
Introduction
Afişează instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei.
(Playback)
Delete
Şterge o imagine.
View Mode
Setează modul în care sunt grupate imaginile
pentru redare.
Image Index
Afişează mai multe imagini simultan.
Display Rotation
Setează direcţia de redare a imaginii înregistrate.
Slide Show
Prezintă o diaporamă
Rotate
Roteşte imaginea.
Enlarge Image
Măreşte imaginile redate.
Protect
Protejează imaginile.
Motion Interval ADJ
Reglează intervalul de afişare a urmăririi subiecţilor
în [Motion Shot Video], unde urmărirea mişcării
subiectului va fi afişată în timpul redării de filme.
Specify Printing
Adaugă un marcaj de comandă de imprimare pentru
o imagine statică.
Beauty Effect
Retuşează faţa unei persoane pe o imagine statică şi
salvează imaginea retuşată sub forma unei noi imagini.
RO
25
(Setup)
Monitor Brightness
Setează luminozitatea monitorului.
Viewfinder Bright.
Setează luminozitatea pentru vizorul electronic.
Finder Color Temp.
Setează temperatura culorilor pentru vizor.
Volume Settings
Setează volumul pentru redarea de filme.
Audio signals
Setează sunetul de funcţionare al camerei.
Upload Settings
Setează funcţia de încărcare a camerei atunci când
se foloseşte un card Eye-Fi.
Tile Menu
Stabileşte dacă se afişează meniul fragmentat
de fiecare dată când apăsaţi butonul MENU.
Mode Dial Guide
Activează sau dezactivează ghidul selectorului de mod
(explicaţia fiecărui mod de înregistrare de imagini).
Delete confirm.
Setează dacă se preselectează Delete sau Cancel
pe ecranul de confirmare Delete.
Display Quality
Setează calitatea afişajului.
Pwr Save Start Time
Setează perioada de timp după care camera se opreşte
automat.
Function for VF close
Stabileşte dacă se opreşte alimentarea când vizorul
este închis.
NTSC/PAL Selector
Prin modificarea formatului TV al dispozitivului,
se poate înregistra într-un format film diferit.
Demo Mode
Activează sau dezactivează redarea demonstrativă
a unui film.
TC/UB Settings
Setează codul temporal (TC) şi bitul de utilizator (UB).
HDMI Settings
4K Output Sel.
RO
26
Stabileşte setările pentru HDMI.
Stabileşte cum se înregistrează şi se redau filme 4K
prin HDMI, atunci când camera este conectată
la un recorder/player extern care acceptă 4K.
USB Connection
Setează metoda de conectare la USB.
USB LUN Setting
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea funcţiilor
conexiunii USB. Setat pe [Multi] în condiţii normale
şi pe [Single] numai atunci când conexiunea dintre
cameră şi computer sau componenta AV nu poate
fi stabilită.
USB Power Supply
Language
Setează dacă se alimentează prin conexiunea USB
atunci când camera este conectată la un computer
sau la un dispozitiv USB cu un cablu micro USB.
Selectează limba.
Date/Time Setup
Setează data şi ora şi ora de vară.
Area Setting
Setează locul de utilizare.
Copyright Info
Setează informaţii privind drepturile de autor
pentru imaginile statice.
Format
Formatează cardul de memorie.
File Number
Setează metoda folosită pentru a aloca numere
de fişiere unor imagini statice şi filme.
Select REC Folder
Modifică folderul selectat pentru stocarea imaginilor
statice şi a filmelor (MP4).
New Folder
Creează un nou folder pentru stocarea imaginilor
statice şi a filmelor (MP4).
Folder Name
Setează formatul de folder pentru imagini statice.
Recover Image DB
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini şi
permite înregistrarea şi redarea.
Display Media Info.
Afişează timpul de înregistrare rămas pentru filme
şi numărul de imagini statice care pot fi înregistrate
pe cardul de memorie.
Version
Afişează versiunea software-ului camerei.
Setting Reset
Restaurează setările la valorile implicite.
RO
27
Utilizarea software-ului
Prin instalarea următorului software pe computerul dvs., utilizarea camerei
va fi mai convenabilă.
• PlayMemories Home™: Importă imaginile pe computerul dvs. şi vă permite
să le utilizaţi în diferite moduri (pagina 29).
• Image Data Converter: Afişează imaginile RAW şi le procesează.
• Remote Camera Control: Controlează o cameră conectată la computer
printr-un cablu USB.
Puteţi descărca şi instala acest software pe computer de pe următoarele URL-uri.
1
Utilizând browserul de internet de pe computerul dvs.,
accesaţi unul din următoarele URL-uri, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran, pentru a descărca
software-ul dorit.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Aveţi nevoie de o conexiune la internet.
• Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi pagina de asistenţă
sau pagina de Ajutor a software-ului.
Note
• Atunci când utilizaţi Remote Camera Control, selectaţi butonul MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote] şi apoi conectaţi
camera la computer.
RO
28
Importarea imaginilor pe computer şi utilizarea
acestora (PlayMemories Home)
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice
şi filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar
pentru importul de filme XAVC S şi AVCHD pe computer.
http://www.sony.net/pm/
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini
de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile
şi următoarele funcţii:
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea de
discuri cu
filme
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Încărcarea de
imagini în
serviciile de reţea
Note
• Aveţi nevoie de o conexiune la internet pentru a utiliza PlayMemories Online
sau alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia
PlayMemories Online sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser), furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011, a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris
cu PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home,
succesorul software-ului PMB.
• În PlayMemories Home se pot instala funcţii noi. Conectaţi camera la computer
chiar dacă PlayMemories Home este deja instalat pe computer.
• Nu deconectaţi cablul micro USB (furnizat) de la cameră în timp ce este afişat
ecranul de operare sau ecranul de acces. Acest lucru poate deteriora datele.
• Pentru a deconecta camera de la computer, faceţi clic pe
de pe bara de
activităţi, apoi faceţi clic pe [Eject DSC-RX100M4].
RO
29
Adăugarea de funcţii pe cameră
Puteţi adăuga funcţiile dorite pe cameră prin conectarea la site-ul web de
descărcare de aplicaţii
(PlayMemories Camera Apps™) pe internet.
http://www.sony.net/pmca/
• După ce aţi instalat o aplicaţie, puteţi apela aplicaţia respectivă dacă atingeţi
un telefon inteligent Android cu funcţia NFC activată de marca N de pe
cameră, folosind funcţia [One-touch(NFC)].
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare
pentru filme
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare poate varia în funcţie
de condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie.
x Imagini statice
[
Image Size]: L: 20M
Dacă [
Aspect Ratio] este setat la [3:2]*
Capacitate
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
64 GB
1150 imagini
690 imagini
510 imagini
235 imagini
355 imagini
9600 imagini
5500 imagini
4150 imagini
1900 imagini
2850 imagini
* Dacă setarea [
Aspect Ratio] este diferită de [3:2], puteţi înregistra mai multe
imagini decât numărul indicat mai sus. (Cu excepţia cazului în care [
Quality]
este setat pe [RAW].)
x Filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare
pe un card de memorie formatat cu această cameră. Durata de înregistrare
pentru filme XAVC S şi AVCHD este durata de înregistrare atunci când
[Dual Video REC] este setat pe [Off].
RO
30
(h (oră), m (minute))
Capacitate
Record Setting
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*
24p 60M*
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
8 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 m
55 m
35 m
40 m
55 m
1 h 15 m
2h5m
1 h 15 m
2h5m
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
1 h 15 m
2h5m
6h
8 h 15 m
5h5m
6h
8 h 15 m
35 m
5 h 20 m
1h
8 h 25 m
2 h 35 m
22 h
* numai când [NTSC/PAL Selector] este setat pe [NTSC].
• Filmarea continuă este posibilă timp de un maxim aproximativ de 29 minute, dacă
setările camerei sunt setările implicite şi atunci când temperatura ambientală este
aproximativ 25 °C. Durata maximă de înregistrare continuă pentru un film în
format MP4 (28M) este de aproximativ 20 minute (limitată de restricţia de 4 GB
pentru dimensiunea fişierului).
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este
mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai
multă memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de subiect sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
RO
31
Note cu privire la utilizarea camerei
Funcţii încorporate în această cameră
• Această cameră este compatibilă cu filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de înregistrare standard existente care înregistrează
printr-o metodă de intercalare, această cameră înregistrează cu ajutorul unei
metode progresive. Aceasta măreşte rezoluţia şi creează o imagine mai uniformă
şi mai realistă. Filmele înregistrate în format 1080 60p/1080 50p pot fi redate doar
pe dispozitivele care acceptă 1080 60p/1080 50p.
• Această cameră este compatibilă cu înregistrarea 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Filmele pot fi înregistrate la rezoluţie mai mare decât formatul HD.
• Dacă vă aflaţi la bordul unui avion, setaţi [Airplane Mode] la [On].
Cu privire la utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice
sau impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs.
Acordaţi o atenţie sporită obiectivului.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi o înregistrare de probă pentru
a verifica funcţionarea corectă a camerei.
• Camera nu este rezistentă la praf, stropire sau apă.
• Nu expuneţi camera la lumina soarelui şi nu înregistraţi imagini cu camera orientată
spre soare pe perioade îndelungate. Mecanismul intern se poate deteriora.
• În cazul formării de condens de la umezeală, acesta trebuie îndepărtat înainte
de utilizarea camerei.
• Nu zguduiţi sau loviţi camera. Acest lucru poate afecta funcţionarea şi este
posibil să nu mai puteţi înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare
poate deveni inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în următoarele locaţii
• În medii cu temperaturi sau umezeală extreme.
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul camerei se poate
deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Depozitarea sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• În locuri cu vibraţii puternice
• În apropierea unor surse de unde radio puternice, de radiaţii sau cu câmp
magnetic puternic. În caz contrar, camera poate să nu înregistreze sau
să nu redea corect imaginile.
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi camera împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca
defectarea camerei, în unele situaţii fără şanse de reparare.
Cu privire la transport
RO
32
• Nu vă aşezaţi pe un scaun sau în alt loc în timp ce aveţi camera în buzunarul de
la spate al pantalonilor sau fustei, deoarece camera se poate defecta sau deteriora.
Obiectivul ZEISS
Camera este echipată cu un obiectiv ZEISS care poate reproduce imagini clare
cu un contrast excelent. Obiectivul camerei a fost fabricat în cadrul unui sistem
de asigurare a calităţii certificat de ZEISS în conformitate cu standardele
de calitate ZEISS din Germania.
Note cu privire la monitor, vizorul electronic şi obiectiv
• Monitorul şi vizorul electronic sunt fabricate cu ajutorul unei tehnologii de
precizie foarte înaltă şi peste 99,99% din pixeli sunt operaţionali în vederea
utilizării eficace. Cu toate acestea, pot exista unele mici puncte întunecate şi/
sau luminoase (de culoare albă, roşie, albastră sau verde) care apar pe monitor
şi pe vizorul electronic. Aceste puncte sunt normale în procesul de fabricaţie
şi nu afectează înregistrarea.
• Nu ţineţi camera de monitor sau vizor.
• Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau alte obiecte în obiectiv în timpul utilizării.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul sub vizor atunci când apăsaţi vizorul în jos.
• Nu apăsaţi cu forţa vizorul în jos cât timp ocularul este tras în afară.
• În cazul în care pe unitatea vizorului se lipesc particule de apă, praf sau nisip,
acest lucru poate cauza o defecţiune.
Note cu privire la înregistrarea de imagini cu ajutorul vizorului
Această cameră este prevăzută cu un vizor Organic Electro-Luminescence cu
rezoluţie înaltă şi contrast puternic. Camera este concepută cu un vizor uşor
de vizualizat, prin echilibrarea corespunzătoare a diferitelor elemente.
• Imaginea poate fi uşor distorsionată în colţurile vizorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă doriţi să verificaţi fiecare detaliu al compoziţiei, puteţi folosi
şi monitorul.
• Dacă mişcaţi camera în timp că vă uitaţi în vizor sau vă mişcaţi ochii, imaginea
din vizor poate fi distorsionată sau culoarea imaginii se poate modifica. Aceasta
este o caracteristică a obiectivului sau a dispozitivului de afişaj şi nu reprezintă
o defecţiune. Atunci când înregistraţi o imagine, vă recomandăm să priviţi în zona
centrală a vizorului.
Note cu privire la bliţ
• Nu ţineţi camera de bliţ în timpul transportului sau nu manipulaţi bliţul cu brutalitate.
• În cazul în care în unitatea bliţului pătrunde apă, praf sau nisip, acesta
se poate defecta.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul sub bliţ când îl împingeţi în jos.
Accesorii Sony
Utilizaţi numai accesorii originale marca Sony; în caz contrar, pot surveni
defecţiuni. Este posibil ca accesoriile marca Sony să nu se găsească pe piaţă
în unele ţări sau regiuni.
Cu privire la temperatura camerei
Camera şi bateria se pot încinge în urma utilizării continue, dar acest lucru
nu reprezintă o defecţiune.
RO
33
Despre protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi înregistra
filme sau, alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării, pe ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din nou
sau să nu puteţi înregistra filme.
Despre încărcarea bateriei
• Dacă încărcaţi o baterie care nu a fost utilizată o perioadă îndelungată,
este posibil ca aceasta să nu se încarce la capacitate maximă.
Acest lucru este o caracteristică a bateriei. Încărcaţi din nou bateria.
• Bateriile care nu au fost folosite mai mult de un an pot fi deteriorate.
Avertisment cu privire la drepturile de autor
• Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
• Pentru a preveni utilizarea ilegală a [Copyright Info], lăsaţi [Set Photographer]
şi [Set Copyright] goale atunci când împrumutaţi sau transferaţi camera.
• Sony nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru probleme sau daune provocate
de utilizarea neautorizată a [Copyright Info].
Nu se oferă nicio garanţie pentru conţinutul deteriorat sau
înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea de imagini înregistrate sau date audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare etc.
Vă recomandăm să faceţi copii de siguranţă ale datelor importante.
Curăţarea suprafeţei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ştergeţi
suprafaţa cu o pânză uscată. Pentru a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei:
– Nu expuneţi camera la produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul,
şerveţelele de unică folosinţă, substanţele insectifuge, crema de protecţie solară
sau insecticidul.
Întreţinerea monitorului
• Crema de mâini sau hidratantă lăsată pe monitor poate dizolva învelişul de
protecţie al acestuia. În cazul depunerii unei astfel de substanţe pe monitor,
ştergeţi-o imediat.
• Ştergerea forţată cu şerveţele de hârtie sau cu alte materiale poate deteriora învelişul.
• Dacă pe monitor rămân amprente sau impurităţi, se recomandă îndepărtarea
uşoară a impurităţilor şi apoi ştergerea monitorului cu o cârpă moale.
Note cu privire la LAN wireless
RO
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul neautorizat
sau utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe cameră, în urma pierderii sau
34 furtului acesteia.
Note privind securitatea în timpul utilizării produselor LAN wireless
• Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi o reţea LAN wireless securizată, pentru
a evita hackingul, accesul terţilor rău intenţionaţi sau alte vulnerabilităţi.
• Este important să setaţi caracteristicile de securitate atunci când utilizaţi
o reţea LAN wireless.
• Dacă apare o problemă de securitate deoarece nu s-a adoptat nicio măsură
de siguranţă sau din cauza circumstanţelor inevitabile din timpul utilizării unei
reţele LAN wireless, Sony nu îşi asumă răspunderea pentru pierderi sau daune.
Note privind înregistrarea cu High Frame Rate
Viteza de redare
Viteza de redare variază aşa cum se arată mai jos, în funcţie de alocarea
[
Frame Rate] şi [
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M*
240fps/250fps
de 10 ori mai lent
480fps/500fps
de 20 ori mai lent
960fps/1000fps
de 40 ori mai lent
Record Setting
30p 50M/
25p 50M
de 8 ori mai lent/
de 10 ori mai lent
de 16 ori mai lent/
de 20 ori mai lent
de 32 ori mai lent/
de 40 ori mai lent
60p 50M/
50p 50M
de 4 ori mai lent/
de 5 ori mai lent
de 8 ori mai lent/
de 10 ori mai lent
de 16 ori mai lent/
de 20 ori mai lent
* numai când [NTSC/PAL Selector] este setat pe [NTSC].
[
Priority Setting] şi durata înregistrabilă
Priority Setting
Quality Priority
Shoot Time Priority
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Număr de pixeli
efectiv citit de
senzorul de
imagine
1824 × 1026
1676 × 566
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
800 × 270
Durata
înregistrabilă
Aprox. 2 secunde
Aprox. 4 secunde
Note
• Sunetul nu va fi înregistrat.
• Filmul va fi înregistrat în format XAVC S HD.
RO
35
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Dispozitiv de imagine: Senzor CMOS
de 13,2 mm × 8,8 mm (tip 1.0)
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 20,1 megapixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 21,0 megapixeli
Obiectiv: Obiectiv cu zoom ZEISS
Vario-Sonnar T 2.9×
f = 8,8 mm – 25,7 mm (24 mm –
70 mm (echivalent film 35 mm))
F1.8 (W) – F2.8(T)
Pentru înregistrarea de filme
(HD 16:9): 25,5 mm – 74 mm*1
Pentru înregistrarea de filme
(4K 16:9): 28 mm – 80 mm
*1 Dacă [
SteadyShot]
este setat la [Standard]
SteadyShot: Optic
Format fişier (imagini statice):
compatibil JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), RAW (Sony ARW
2.3 Format), compatibil DPOF
Format fişier (filme):
Format XAVC S (acceptă formatul
XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Format AVCHD (compatibil cu
formatul AVCHD Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut
cu Dolby Digital Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
RO
36
Filme (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Suport de înregistrare: Suporturi
Memory Stick PRO Duo, Suporturi
Memory Stick Micro, carduri SD,
carduri de memorie microSD
Bliţ: Interval bliţ (sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat)
setată pe Auto):
Aprox. 0,4 m până la 10,2 m (W)/
Aprox. 0,4 m până la 6,5 m (T)
[Conectori intrare/ieşire]
Conector HDMI: Mufă micro HDMI
Terminal Multi/Micro USB*:
Comunicare USB
Comunicare USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
[Vizor]
Tip: Vizor electronic (Organic
Electro-Luminescence)
Număr total de puncte:
2 359 296 puncte
Acoperire cadru: 100%
Factor de mărire: Aprox. 0.59 ×
(echivalent formatului 35 mm) cu
obiectiv 50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular: Aprox. 20 mm de
la ocular, aprox. 19,2 mm
de la cadrul ocularului –1 m–1
Reglarea dioptriei:
–4,0 m–1 până la +3,0 m–1
[Monitor]
[LAN wireless]
Monitor LCD:
Unitate TFT 7,5 cm (tip 3.0)
Număr total de puncte:
1 228 800 puncte
Standard acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă: 2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare: Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) / manual
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
NFC: Conform NFC Forum Type 3 Tag
[Alimentare, generală]
Alimentare: Acumulator reîncărcabil
NP-BX1, 3,6 V
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D, 5 V
Consum de energie:
Aprox. 1,9 W (în timpul
înregistrării de imagini cu
monitorul)
Aprox. 2,3 W (în timpul
înregistrării de imagini cu vizorul)
Temperatură de funcţionare:
Între 0 °C şi 40 °C
Temperatură de depozitare:
Între –20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (conform CIPA) (aprox.):
101,6 mm × 58,1 mm × 41,0 mm
(l/î/a)
Greutate (conform CIPA) (Aprox.):
298 g (inclusiv acumulatorul
NP-BX1, Suporturi Memory Stick
PRO Duo)
Microfon: Stereo
Difuzor: Monaural
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
Nr. model WW481040
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D
Necesar de putere: 100 V până la 240 V
c.a., 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune la ieşire: 5 V c.c., 0,5 A
Acumulator reîncărcabil NP-BX1
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 4,2 V c.c.
Tensiune nominală: 3,6 V c.c.
Tensiune de încărcare
maximă: 4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Capacitate: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
RO
37
Mărci comerciale
RO
38
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic
Corporation şi Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi/sau
în alte ţări.
• Mac este marcă comercială
înregistrată Apple Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele
Unite şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi Protected
Setup sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a NFC
Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile
™ sau ® pot să nu fie folosite în toate
situaţiile din acest manual.
Pentru informaţii suplimentare
cu privire la acest produs şi
răspunsurile la întrebările
frecvente, puteţi accesa site-ul
nostru web de asistenţă pentru
clienţi.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising