Sony | DSC-RX10 | Sony DSC-RX10 Cameră RX10 cu obiectiv F2,8 de 24-200 mm Instrucţiuni de utilizare

4-477-083-42(1) (RO)
Cameră foto
digitală fixă
Manual de instrucţiuni
DSC-RX10
Română
Mai multe informaţii despre cameră
(„Ghid de ajutor”)
„Ghid de ajutor” este un manual online. Trebuie consultat
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la numeroasele funcţii
ale camerei.
1 Accesaţi pagina de asistenţă Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Selectaţi ţara sau regiunea.
3 Căutaţi numele modelului de cameră pe pagina
de asistenţă.
• Verificaţi numele modelului menţionat pe partea
inferioară a camerei.
Vizualizarea ghidului
Această cameră este prevăzută cu un ghid de instrucţiuni încorporat.
MENU
(Ştergere)
Ghid încorporat în cameră
Camera afişează explicaţii pentru elementele din MENU şi valorile de setare.
1 Apăsaţi butonul MENU sau butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi elementul dorit şi apoi apăsaţi butonul (Ştergere).
RO
2
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii. Notaţi numărul de serie
în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model WW808143 (DSC-RX10)
Nr. de serie ____________________________
RO
Nr. model AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Nr. de serie ____________________________
DSC-RX10 Nr. model WW808143
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi
unitatea la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte cu priza de perete, folosiţi un adaptor
de conector ataşat, care să aibă configuraţia adecvată pentru priza de perete.
ATENŢIE
[ Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca
incendii sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact cu bornele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C (140 °F), cum ar fi expunerea directă
la razele soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
RO
3
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
[ Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi adaptorul
c.a. de la priza de perete imediat ce apare o defecţiune în timpul utilizării aparatului.
Pentru clienţii din Europa
[ Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că această cameră foto digitală fixă
WW808143 este în conformitate cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul
de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul
de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea
privind compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare
mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
RO
4
[ Casarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
RO
predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
[ Eliminarea bateriilor uzate (valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs.
Predaţi bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
RO
5
Verificarea articolelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează numărul de piese.
• Camera (1)
• Acumulator reîncărcabil NP-FW50 (1)
• Micro-cablu USB (1)
• Adaptor c.a. AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Cablu de alimentare (de la reţea) (nefurnizat în S.U.A. şi Canada) (1)
• Curea de umăr (1)
• Capac pentru obiectiv (1)
• Parasolar (1)
• Capac pentru sabot (1) (ataşat de cameră)
• Capac pentru ocular (1) (ataşat de cameră)
• Manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
RO
6
Identificarea componentelor
A Comutator ON/OFF
(alimentare)
B Declanşator
C Pentru înregistrarea de imagini:
Manetă W/T (zoom)
Pentru vizualizare:
Manetă
(Index)/Manetă pentru zoom
la redare
D Lampă cu temporizator/
Iluminator AF
E Index diafragmă
F Obiectiv
G Inel manual
• Puteţi face zoom cu ajutorul
inelului manual în modul
Focalizare automată. Puteţi regla
focalizarea cu ajutorul inelului
manual în modul Focalizare
manuală sau în modul Focalizare
manuală directă.
H Butonul rotativ de compensare
a expunerii
I Bliţ
J Sabot de interfaţă multiplă*
K Buton rotativ pentru mod
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
L Cârlig pentru cureaua de umăr
M Buton rotativ pentru modul
de focalizare
N Inel de diafragmă
A Butonul
(Iluminarea
panoului de afişaj)
B Microfon
C Vizor
D Buton rotativ de reglare
a dioptriei
E Butonul MOVIE (Film)
F Butonul (Ieşire bliţ)
G Panoul de afişaj
RO
RO
7
H Butonul C (Particularizare)
I Cârlig pentru cureaua de umăr
J Slot pentru card de memorie
K Capac pentru card de memorie
L Lampă de acces
L Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul AEL (blocare AE)
Pentru vizualizare: Butonul
(Zoom redare)
M Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (Funcţie)
Pentru vizualizare: Butonul
(Trimitere pe smartphone)
N Butonul (Ştergere/Ghid
încorporat în cameră)
O Butonul
(Redare)
A Butonul MENU
B Boxă
C Mufa m (microfon)
• Dacă se conectează un microfon
extern , camera comută de pe
microfonul intern pe microfonul
extern. Dacă microfonul extern
este alimentat prin conector,
microfonul va fi alimentat
de cameră.
D Mufă i (căşti)
E Terminal multiplu
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
F Minimufă HDMI
G Lampă de încărcare
H Senzor de lumină
I Ecran LCD
J Rotiţă de control
K Buton rotativ de control
RO
8
A Comutator de declic pentru
diafragmă
• Setaţi comutatorul de declic
pentru diafragmă pe poziţia OFF
atunci când înregistraţi filme.
Dacă modificaţi valoarea
diafragmei în timp ce înregistraţi
un film cu comutatorul de declic
pentru diafragmă setat pe ON,
se va înregistra şi sunetul
diafragmei.
B Senzor Wi-Fi (încorporat)
C
(Marcă N)
• Atingeţi marca atunci
când conectaţi camera la un
dispozitiv smartphone prevăzut
cu funcţia NFC.
• NFC (Comunicare în câmp
apropiat) este un standard
internaţional pentru tehnologia
de comunicare wireless
pe rază scurtă.
D Manetă pentru scoaterea bateriei
E Slot de introducere a bateriei
F Capac pentru placa de conexiune
* Pentru detalii cu privire la accesoriile
compatibile cu sabotul de interfaţă
multiplă, vizitaţi site-ul Web Sony
sau consultaţi distribuitorul local
Sony sau unitatea de service Sony
RO
autorizată locală. De asemenea,
puteţi utiliza accesoriile care sunt
compatibile cu sabotul pentru
accesorii. Operaţiile realizate
cu accesoriile fabricate de alţi
producători nu sunt garantate.
Trebuie folosit în cazul utilizării
unui adaptor c.a. AC-PW20
(comercializat separat).
Introduceţi placa de conexiune
în compartimentul bateriei şi apoi
treceţi cablul prin capacul plăcii
de conexiune după cum se arată
mai jos.
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablul
atunci când închideţi capacul.
G Capac pentru baterie
H Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm (7/32 inches).
În caz contrar, nu veţi putea fixa
bine camera iar aceasta se poate
deteriora.
RO
9
Introducerea acumulatorului
Manetă pentru scoaterea bateriei
1
2
RO
10
Deschideţi capacul.
Introduceţi acumulatorul.
• În timp ce apăsaţi maneta de scoatere a bateriei, introduceţi
acumulatorul conform ilustraţiei. Asiguraţi-vă că maneta de scoatere
a bateriei se blochează după introducere.
• Dacă închideţi capacul iar bateria este introdusă incorect, puteţi
deteriora camera.
Încărcarea acumulatorului
Pentru clienţii din SUA şi Canada
RO
Cablu de alimentare
(de la reţea)
Pentru clienţii din ţări/regiuni diferite
de SUA şi Canada
1
2
Lampă de încărcare
Aprinsă: Încărcare în curs
Stinsă: Încărcare finalizată
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau
încărcare întreruptă
temporar deoarece
temperatura camerei
nu se încadrează într-un
interval corespunzător
Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul
micro-cablului USB (furnizat).
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
Lampa de încărcare se aprinde cu culoarea portocaliu şi procesul
de încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta este descărcat parţial.
• Dacă lampa de încărcare clipeşte şi încărcarea nu a fost finalizată,
scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
RO
11
Note
• Dacă lampa de încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a.
este conectat la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă
că încărcarea este oprită temporar deoarece temperatura nu se încadrează
în intervalul recomandat. Când temperatura revine în intervalul corespunzător,
încărcarea este reluată. Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi
ambientale între 10 °C şi 30 °C (50 °F şi 86 °F).
• Acumulatorul poate fi încărcat ineficient dacă secţiunea cu terminal a
acumulatorului este murdară. În acest caz, ştergeţi uşor urmele de praf cu o pânză
moale sau un tampon cu vată pentru a curăţa secţiunea cu terminal a bateriei.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la cea mai apropiată priză de perete (mufă
de perete). În cazul în care intervin probleme de funcţionare în timpul utilizării
adaptorului c.a., deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete)
imediat pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, micro-cablul
USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
• Camera nu este alimentată în timpul înregistrării/redării dacă este conectată
la o priză de perete cu adaptorul c.a. furnizat. Pentru a alimenta camera în timpul
înregistrării/redării, folosiţi adaptorul c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
x Timp de încărcare (completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 310 min. dacă se foloseşte adaptorul
c.a. (furnizat).
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C (77 °F). Încărcarea
poate dura mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
12
x Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer
cu ajutorul micro-cablului USB.
RO
La o mufă USB
Note
• Reţineţi următoarele aspecte atunci când încărcarea se face prin intermediul
computerului:
– Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat
la o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
– Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din
modul de repaus după stabilirea conexiunii prin USB între computer şi cameră.
Acest lucru poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei. Înainte
de pornirea/oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea computerului
din modul de repaus, deconectaţi camera de la computer.
– Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat
sau modificat.
RO
13
x Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate şi redate
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare
(imagini statice)
Ecran LCD
Aprox. 210 min.
Aprox. 420 de imagini
Vizor
Aprox. 170 min.
Aprox. 340 de imagini
Înregistrare
normală de filme
Ecran LCD
Aprox. 70 min.
—
Vizor
Aprox. 70 min.
—
Înregistrare
continuă de filme
Ecran LCD
Aprox. 145 min.
—
Vizor
Vizualizare (imagini statice)
Aprox. 145 min.
—
Aprox. 315 min.
Aprox. 6300
de imagini
Note
RO
14
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat
complet. Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării
în următoarele condiţii:
– Utilizarea unui suport „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) Sony
(comercializat separat)
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală între 25 °C (77 °F).
– [Display Quality] este setat la [Standard]
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA şi,
este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat la [Display All Info.].
– Înregistrare de imagini la intervale de 30 de secunde.
– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
– Bliţul clipeşte o dată după două înregistrări.
– Alimentarea porneşte şi se opreşte o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute pentru înregistrarea de filme se bazează pe standardul CIPA
şi, este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se porneşte/
opreşte înregistrarea în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se porneşte/
opreşte camera, etc.
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă prin
apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul, nu sunt
operate.
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
RO
Asiguraţi-vă că colţul teşit
este orientat corect.
1
2
3
Deschideţi capacul.
Introduceţi cardul de memorie (comercializat separat).
• Cu colţul teşit orientat conform ilustraţiei, introduceţi cardul
de memorie până când se aude un declic.
Închideţi capacul.
RO
15
x Carduri de memorie care pot fi utilizate
Card de memorie
Pentru imagini
Pentru filme
statice
Memory Stick XC-HG Duo
A Memory Stick PRO Duo
(doar Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
B
C
Memory Stick Micro (M2)
(doar Mark2)
Card de memorie SD
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie SDHC
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie SDXC
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie microSD
(Clasa 4 sau mai rapid)
D Card de memorie microSDHC
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie microSDXC
(Clasa 4 sau mai rapid)
• În acest manual, produsele din tabel sunt denumite colectiv în felul următor:
A: suport „Memory Stick PRO Duo”
B: suport „Memory Stick Micro”
C: Card SD
D: Card de memorie microSD
Note
• Dacă folosiţi un suport „Memory Stick Micro” sau carduri de memorie microSD
cu această cameră, asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul corespunzător.
x Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul
Card de memorie: Împingeţi cardul de memorie înăuntru o singură dată
pentru a scoate cardul de memorie.
Acumulator: Glisaţi maneta pentru scoaterea bateriei. Aveţi grijă să nu
vă scape acumulatorul pe jos.
Note
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie/acumulatorul dacă lampa de acces
(pagina 7) este aprinsă. Acest lucru poate determina deteriorarea datelor
de pe cardul de memorie.
RO
16
Setarea ceasului
ON/OFF (alimentare)
RO
Rotiţă de control
Selectaţi elementele: v/V/b/B/ /
Setaţi: z
1
Setaţi comutatorul ON/OFF (Alimentare) pe ON.
Afişajul de setare a datei şi orei apare atunci când porniţi camera pentru
prima dată.
• Este posibil să fie nevoie să aşteptaţi puţin până porneşte camera pentru
a o putea utiliza.
2
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi
apăsaţi z de pe rotiţa de control.
3
Selectaţi o locaţie geografică dorită, urmând instrucţiunile
de pe ecran şi apoi apăsaţi z.
4
Setaţi [Daylight Savings], [Date/Time] şi [Date Format],
după care apăsaţi z.
• Atunci când setaţi [Date/Time], miezul nopţii este 12:00 AM iar
prânzul este 12:00 PM.
5
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat şi apoi apăsaţi z.
RO
17
Înregistrarea de imagini statice/filme
Declanşator
Buton rotativ
pentru mod
Manetă W/T
(zoom)
: Auto Mode
: Movie
W: micşorare
T: mărire
MOVIE
Înregistrarea de imagini statice
1
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
Când imaginea este focalizată, se aude un semnal sonor şi indicatorul z
sau
se aprinde.
2
Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura
imaginea.
Filmare
1
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
2
Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
• Folosiţi maneta W/T (zoom) pentru a modifica scala de zoom.
Note
RO
18
• Nu trageţi manual bliţul în sus. Acest lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă folosiţi funcţia de zoom în timpul înregistrării unui film, se va înregistra
şi sunetul de funcţionare al camerei. Sunetul de funcţionare al butonului
MOVIE poate fi şi el înregistrat la finalizarea înregistrării filmului.
• Filmarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute dacă setările
camerei sunt setările implicite şi atunci când temperatura ambientală este
aproximativ 25 °C (77 °F). După finalizarea filmării, puteţi reporni înregistrarea
dacă apăsaţi din nou butonul MOVIE. Înregistrarea se poate opri pentru
a proteja camera în funcţie de temperatura ambientală.
Vizualizarea imaginilor
W: micşorare
T: mărire
RO
Rotiţă de control
(Redare)
(Ştergere)
1
Apăsaţi butonul
Selectaţi imagini: B (următoarea)/
b (anterioară) sau
rotiţi rotiţa de control
Setaţi: z
(Redare).
x Selectarea imaginii următoare/anterioare:
Selectaţi o imagine apăsând B (următoarea)/b (anterioară) pe rotiţa
de control sau rotind rotiţa de control. Apăsaţi z din centrul rotiţei
de control pentru a vizualiza filme.
x Ştergerea unei imagini
1 Apăsaţi butonul (Ştergere).
2 Selectaţi [Delete] cu v de pe rotiţa de control şi apoi apăsaţi z.
x Reluarea înregistrării de imagini
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos.
RO
19
Prezentarea altor funcţii
Puteţi opera şi alte funcţii cu ajutorul rotiţei de control, cu butonul MENU, etc.
MENU
Buton rotativ de control
Fn (Funcţie)
Rotiţă de control
x Rotiţă de control
DISP (Display Contents): Vă permite să modificaţi afişajul de pe ecran.
z (Eye AF): Focalizează pe ochii unei persoane atunci când apăsaţi acest
buton. Înregistraţi imagini apăsând declanşatorul în timp ce ţineţi apăsat pe z.
x Butonul Fn (Funcţie)
Vă permite să înregistraţi 12 funcţii şi să apelaţi aceste funcţii în timpul
înregistrării de imagini.
1 Apăsaţi butonul Fn (Funcţie).
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând v/V/b/B de pe rotiţa de control.
3 Selectaţi valoarea de setare prin rotirea rotiţei de control.
x Buton rotativ de control
Puteţi modifica instantaneu setarea corespunzătoare pentru fiecare mod
de înregistrare prin simpla rotire a butonului rotativ de control.
RO
20
x Elemente din meniu
(Camera Settings)
Image Size
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
Aspect Ratio
Selectează raportul de aspect pentru imaginile statice.
Quality
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice.
Panorama: Size
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
Panorama: Direction
Stabileşte direcţia de înregistrare pentru imaginile
panoramice.
File Format
Selectează formatul fişierelor de filme.
Record Setting
Selectează dimensiunea cadrului de film înregistrat.
Drive Mode
Stabileşte modul de declanşare, de exemplu pentru
înregistrarea continuă.
Flash Mode
Stabileşte setările pentru bliţ.
Flash Comp.
Ajustează intensitatea luminii bliţului.
Red Eye Reduction
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se foloseşte
bliţul.
Focus Area
Selectează zona de focalizare.
AF Illuminator
Configurează iluminatorul AF care asigură lumina în
cazul scenelor întunecate pentru a facilita focalizarea.
ISO
Reglează sensibilitatea luminoasă.
ND Filter
Stabileşte funcţia care reduce volumul de lumină.
Puteţi seta o viteză a obturatorului mai mică, puteţi
reduce valoarea diafragmei, etc.
Metering Mode
Selectează modul de măsurare care stabileşte
porţiunea din subiect care va fi măsurată pentru
a determina expunerea.
White Balance
Ajustează tonurile de culoare ale imaginii.
DRO/Auto HDR
Compensează automat luminozitatea şi contrastul.
Creative Style
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit.
Picture Effect
Selectează filtrul de efect dorit pentru a obţine
o expresie mai impresionantă şi mai artistică.
Focus Magnifier
Măreşte imaginea înainte de înregistrare astfel încât
să puteţi verifica focalizarea în detaliu.
Long Exposure NR
RO
Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului
pentru imaginile înregistrate cu o viteză
a obturatorului de 1/3 secundă sau mai mare.
RO
21
High ISO NR
RO
22
Configurează procesarea de reducere a zgomotului
pentru înregistrare de imagini cu sensibilitate ridicată.
Lock-on AF
Setează funcţia de urmărire a subiectului
şi de continuare a focalizării.
Smile/Face Detect.
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de ajustare
automată a diferitelor setări. Setează opţiunea
de declanşare automată a obturatorului atunci
când se detectează un zâmbet.
Soft Skin Effect
Setează efectul Soft Skin Effect şi nivelul acestuia.
Auto Obj. Framing
Analizează scena atunci când se capturează feţe,
prim-planuri sau subiecţi urmăriţi cu funcţia
Lock-on AF şi, ajustează şi salvează automat o altă
copie a imaginii cu o compoziţie mai impresionantă.
Auto Mode
Puteţi înregistra imagini selectând fie Intelligent
Auto, fie Superior Auto.
Scene Selection
Selectează setările presetate care se potrivesc
diferitelor scene.
Movie
Selectează modul de expunere pentru a corespunde
subiectului sau efectului.
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de imagini
statice. Reduce neclaritatea provocată de tremurul
camerei atunci când se înregistrează imagini
cu camera în mână.
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de filme.
Color Space
Modifică gama de culori reproductibile.
Auto Slow Shut.
Setează funcţia care ajustează automat viteza
obturatorului în conformitate cu luminozitatea
mediului.
Audio Recording
Setează înregistrarea sunetului în timpul filmării.
Audio Rec Level
Reglează nivelul de înregistrare audio în timpul
filmării.
Audio Out Timing
Setează timpul de ieşire audio în timpul filmării.
Wind Noise Reduct.
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării
de filme.
Memory
Înregistrează modurile dorite sau setările camerei.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Afişează dungi pentru reglarea luminozităţii.
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării
manuale.
Focus Magnif. Time
Setează intervalul de timp în care imaginea
va fi afişată în formă mărită.
Grid Line
Setează un afişaj cu grilă care permite alinierea
cu un contur structural.
Audio Level Display
Stabileşte dacă se afişează sau nu nivelul audio
pe ecran.
Auto Review
Setează examinarea automată pentru afişarea imaginii
capturate după înregistrare.
Butonul DISP
Setează modurile de afişaj pe ecran care pot fi
selectate dacă apăsaţi DISP de pe rotiţa de control.
Peaking Level
Sporeşte conturul intervalelor de focalizare cu
o culoare specifică în cazul focalizării manuale.
Peaking Color
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de vârf.
Exposure Set. Guide
Setează ghidul afişat atunci când se modifică setările
de expunere pe ecranul de înregistrare de imagini.
Live View Display
Stabileşte dacă sunt reflectate sau nu setări precum
compensarea expunerii pe afişajul de pe ecran.
Pre-AF
Stabileşte dacă se realizează sau nu focalizarea
automată înainte de a apăsa până la jumătate
declanşatorul.
Zoom Setting
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea Clear Image
Zoom şi Digital Zoom în cazul utilizării funcţiei
de zoom.
FINDER/MONITOR
Stabileşte metoda de comutare între vizor şi ecran.
AEL w/ shutter
Stabileşte dacă se realizează AEL atunci când se apasă
declanşatorul până la jumătate.
Exp.comp.set
Stabileşte dacă se reflectă valoarea de compensare
a expunerii asupra compensării cu bliţ.
Bracket order
Setează ordinea de înregistrare a imaginilor pentru
suportul de expunere şi suportul de balans de alb.
Face Registration
Înregistrează sau modifică persoana căreia i se acordă
prioritate la focalizare.
Write Date
RO
Stabileşte dacă se înregistrează data fotografierii
pe imaginile statice.
RO
23
Function Menu Set.
Particularizează funcţiile afişate atunci când se apasă
butonul Fn (Funcţie).
Custom Key Settings
Asociază o funcţie dorită cu butonul şi butonul
rotativ.
Zoom Func. on Ring
Setează funcţia de zoom a inelului manual. Atunci
când selectaţi [Step], puteţi muta poziţia de zoom
pe un pas fix din distanţă focală.
Butonul MOVIE
Stabileşte dacă butonul MOVIE este întotdeauna
activ.
Dial/Wheel Lock
Stabileşte dacă se dezactivează butonul rotativ
de control şi rotiţa de control temporar cu ajutorul
butonului Fn în timpul înregistrării de imagini. Puteţi
dezactiva/activa butonul rotativ de control şi rotiţa
de control dacă ţineţi apăsat butonul Fn.
(Wireless)
RO
24
Trimitere pe
smartphone
Transferă imagini de pe afişaj pe un dispozitiv
smartphone.
Send to Computer
Realizează copii de rezervă ale imaginilor prin
transferul acestora pe un computer conectat la o reţea.
View on TV
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor cu funcţie
de reţea activată.
Ctrl w/ Smartphone
Înregistrează imagini statice controlând camera la
distanţă cu ajutorul unui dispozitiv smartphone.
Airplane Mode
Puteţi configura acest dispozitiv să nu comunice
wireless.
WPS Push
Puteţi înregistra cu uşurinţă punctul de acces
pe cameră prin apăsarea butonului WPS.
Access Point Set.
Puteţi înregistra punctul de acces manual.
Edit Device Name
Puteţi modifica numele dispozitivului cu Wi-Fi
Direct, etc.
Disp MAC Address
Afişează adresa MAC a camerei.
SSID/PW Reset
Resetează numele SSID şi parola pentru conexiunea
cu dispozitivul smartphone.
Reset Network Set.
Resetează toate setările de reţea.
(Playback)
Delete
Şterge o imagine.
View Mode
Setează modul în care sunt grupate imaginile pentru
redare.
Image Index
Afişează mai multe imagini în acelaşi timp.
Display Rotation
Setează direcţia de redare a imaginii înregistrate.
Slide Show
Prezintă o diaporamă
Rotate
Roteşte imaginea.
Enlarge Image
RO
Măreşte imaginile de redare.
4K Still Image PB
Scoate imagini statice cu rezoluţie 4K pe un televizor
conectat prin HDMI-care acceptă 4K.
Protect
Protejează imaginile.
Specify Printing
Adaugă un marcaj de comandă de imprimare pentru
o imagine statică.
(Setup)
Monitor Brightness
Setează luminozitatea ecranului.
Viewfinder Bright.
Dacă se foloseşte un vizor electronic, setează
luminozitatea vizorului electronic.
Finder Color Temp.
Setează temperatura culorilor pentru vizor.
Volume Settings
Setează volumul pentru redarea de filme.
Audio signals
Setează sunetul de funcţionare al camerei.
Upload Settings
Setează funcţia de încărcare a camerei atunci când
se foloseşte un card Eye-Fi.
Tile Menu
Stabileşte dacă se afişează meniul de titlu de fiecare
dată când apăsaţi butonul MENU.
Mode Dial Guide
Activează sau dezactivează butonul rotativ pentru
mod (explicaţia fiecărui mod de înregistrare
de imagini).
Delete confirm.
Setează dacă se preselectează Delete sau Cancel
pe ecranul de confirmare Delete.
Display Quality
Setează calitatea afişajului.
RO
25
Pwr Save Start Time
Setează perioada de timp după care camera se opreşte
automat.
PAL/NTSC Selector
(doar pentru modelele
compatibile 1080 50i)
Dacă se modifică formatul de televizor
al dispozitivului, este posibilă înregistrarea
într-un format de film diferit.
Demo Mode
Activează sau dezactivează redarea demonstrativă
a unui film.
HDMI Resolution
Setează rezoluţia atunci când camera este
conectată la un televizor HDMI.
CTRL FOR HDMI
Operează camera de pe un televizor care acceptă
„BRAVIA” Sync.
HDMI Info. Display
Selectează dacă se afişează sau nu informaţii
pe televizor în cazul conectării la un televizor
compatibil HDMI.
USB Connection
Setează metoda de conectare prin USB.
USB LUN Setting
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea funcţiilor
conexiunii USB.
Language
Setează data şi ora şi, ora de vară.
Area Setting
Setează locul de utilizare.
Format
Formatează cardul de memorie.
File Number
Stabileşte metoda folosită pentru a aloca numere
de fişiere unor imagini statice şi filme.
Select REC Folder
Modifică folderul selectat pentru stocarea imaginilor.
New Folder
Creează un folder nou pentru stocarea de imagini
statice şi filme (MP4).
Folder Name
Stabileşte formatul de folder pentru imaginile statice.
Recover Image DB
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini
şi permite înregistrarea şi redarea.
Display Media Info.
Afişează timpul de înregistrare rămas pentru filme
şi numărul de imagini statice care pot fi înregistrate
pe cardul de memorie.
Version
Afişează versiunea software-ului camerei.
Setting Reset
Restabileşte setările la valorile implicite.
RO
26
Selectează limba.
Date/Time Setup
Caracteristicile „PlayMemories Home”
Software-ul „PlayMemories Home” vă permite să importaţi imagini statice şi
filme pe computer şi să le folosiţi. „PlayMemories Home” este necesar pentru
importul de filme AVCHD pe computer.
RO
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi
următoarele funcţii.
Vizualizarea
imaginilor
pe Calendar
Crearea
de discuri
cu filme
Partajarea de imagini în
„PlayMemories Online”
Încărcarea
de imagini în
serviciile de reţea
z Instalarea „PlayMemories Home”
Puteţi instala „PlayMemories Home” de la următorul URL:
www.sony.net/pm/
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala „PlayMemories Home”.
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a utiliza „PlayMemories Online”
sau alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia
„PlayMemories Online” sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Vizitaţi următorul URL pentru software-ul Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Dacă software-ul „PMB (Picture Motion Browser)” furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011 a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris
cu „PlayMemories Home” în timpul instalării. Folosiţi „PlayMemories Home”,
succesorul software-ului „PMB”.
RO
27
x Instalarea „PlayMemories Home” pe un computer
1
Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi
următorul URL şi, faceţi clic pe [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
instalarea.
• Pentru detalii referitoare la „PlayMemories Home”, consultaţi pagina
de asistenţă PlayMemories Home următoare (doar în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
z Adăugarea funcţiilor disponibile
în „PlayMemories Home”
Atunci când conectaţi camera la computer,
funcţiile pot fi adăugate în „PlayMemories
Home”. Vă recomandăm să conectaţi
camera la computer chiar dacă
„PlayMemories Home” este deja instalat
pe computer.
La terminalul
multiplu
La o mufă USB
Note
• Nu deconectaţi micro-cablul USB (furnizat) de la cameră în timp ce este afişat
ecranul de operare sau ecranul de acces. Acest lucru poate deteriora datele.
• Pentru a deconecta camera de la computer, faceţi clic pe
de pe bara
de activităţi, apoi faceţi clic pe
(pictograma de deconectare). În cazul
Windows Vista, faceţi clic pe
de pe bara de activităţi.
RO
28
Caracteristicile „Image Data Converter”
Mai jos sunt furnizate câteva exemple de funcţii disponibile în cazul utilizării
„Image Data Converter”.
RO
• Puteţi edita imagini RAW cu ajutorul mai multor funcţii de corecţie,
cum ar fi curbele de ton sau claritatea.
• Puteţi ajusta imaginile cu balansul de alb, luminozitatea şi Creative Style, etc.
• Puteţi salva imaginile statice afişate şi editate pe computer.
Există două moduri de salvare a imaginilor RAW: salvare şi păstrare
ca date RAW sau salvare într-un format de fişier de uz general.
• Puteţi afişa şi compara imaginile RAW/JPEG înregistrate cu această cameră.
• Puteţi ierarhiza imaginile pe cinci niveluri.
• Puteţi seta eticheta de culoare.
x Instalarea „Image Data Converter”
1
Descărcaţi software-ul de pe următorul URL şi instalaţi-l
pe computer.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Cum puteţi vizualiza „Ghidul Image Data Converter”
Pentru detalii referitoare la modul de utilizare a aplicaţiei „Image Data
Converter”, consultaţi „Ghidul Image Data Converter”.
1
Pentru Windows:
Faceţi clic pe [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Pentru Mac:
Porniţi Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t
[Image Data Converter Ver.4] t Pe bara de meniu, selectaţi
„Help” t “Ghidul Image Data Converter”.
• În cazul Windows 8, porniţi „Image Data Converter Ver.4” t Pe bara
de meniu, selectaţi „Help” t “Ghidul Image Data Converter”.
• Pentru detalii referitoare la „Image Data Converter”, puteţi consulta
şi „Ghid de ajutor” al camerei (pagina 2) sau pagina de asistenţă
„Image Data Converter” următoare (doar în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
RO
29
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare
pentru filme
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare poate varia în funcţie
de condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie.
x Imagini statice
[
Image Size]: L: 20M
Dacă [
Aspect Ratio] este setat la [3:2]*
Capacitate
Calitate
2 GB
Standard
295 de imagini
Fine
170 de imagini
Extra fine
125 de imagini
RAW & JPEG
58 de imagini
RAW
88 de imagini
* Dacă setarea [
Aspect Ratio] este diferită de [3:2], puteţi înregistra mai multe
imagini decât numărul indicat mai sus. (Cu excepţia cazului în care [
Quality]
este setat pe [RAW].)
x Filme
Tabelul de mai jos indică duratele de înregistrare maxime aproximative.
Acestea reprezintă duratele totale pentru toate fişierele de film. Înregistrarea
continuă este posibilă timp de aproximativ 29 minute (o specificaţie limită
pentru produs). Durata maximă de înregistrare continuă pentru un film în
format MP4 (12M) este de aproximativ 15 de minute (limitată de restricţia
de 2 GB pentru dimensiunea fişierului).
(h (oră), m (minute))
Capacitate
Setare
înregistrare
RO
30
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
15 m
VGA 3M
1 h 10 m
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este
mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai
multă memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect RO
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
Note cu privire la utilizarea camerei
Funcţii încorporate în această cameră
• Acest manual descrie dispozitivele compatibile 1080 60i şi dispozitivele
compatibile 1080 50i.
Pentru a verifica dacă camera este un dispozitiv compatibil 1080 60i sau
un dispozitiv 1080 50i, verificaţi dacă are următoarele marcaje pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Această cameră este compatibilă cu filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de înregistrare standard existente care înregistrează
printr-o metodă de intercalare, această cameră înregistrează cu ajutorul unei
metode progresive. Aceasta măreşte rezoluţia şi creează o imagine mai uniformă
şi mai realistă.
Despre utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice sau
impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordaţi
o atenţie sporită obiectivului.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Această cameră este rezistentă la praf şi la umezeală dar nu este impermeabilă
sau rezistentă la stropire.
• Nu orientaţi camera spre soare sau alte surse de lumină puternică. Acest lucru
poate determina defectarea camerei.
• În cazul formării de condens de la umezeală, acesta trebuie îndepărtat înainte
de utilizarea camerei.
• Nu zguduiţi sau loviţi camera. Acest lucru poate afecta funcţionarea şi este posibil
să nu mai puteţi înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
RO
31
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în următoarele locaţii
• În medii cu temperaturi sau umezeală extreme
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul camerei se
poate deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Depozitarea sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• În locuri cu vibraţii puternice
• În apropierea unor surse de unde radio puternice, de radiaţii sau cu câmp
magnetic puternic. În caz contrar, camera poate să nu înregistreze sau să nu redea
corect imaginile.
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi camera împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca
defectarea camerei şi, în unele situaţii, fără şanse de reparare.
Obiectivul Carl Zeiss
Camera este echipată cu un obiectiv Carl Zeiss care poate reproduce imagini clare
cu un contrast excelent. Obiectivul camerei a fost fabricat în cadrul unui sistem
de asigurare a calităţii certificat de Carl Zeiss în conformitate cu standardele
de calitate Carl Zeiss din Germania.
Note cu privire la ecran, vizorul electronic şi obiectiv
• Ecranul LCD şi vizorul electronic sunt fabricate cu ajutorul unei tehnologii
de precizie foarte înaltă şi, peste 99,99% din pixeli sunt operaţionali în vederea
utilizării eficace. Cu toate acestea, pot exista unele mici puncte întunecate şi/sau
luminoase (de culoare albă, roşie, albastră sau verde) care apar pe ecran şi pe
vizorul electronic. Aceste puncte sunt normale în procesul de fabricaţie şi
nu afectează înregistrarea.
• Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau alte obiecte în obiectiv în timpul utilizării.
Note cu privire la înregistrarea de imagini cu ajutorul vizorului
Această cameră este prevăzută cu un vizor Organic Electro-Luminescence cu
rezoluţie înaltă şi contrast puternic. Vizorul permite un unghi de vizionare mare
şi confort de vizualizare la distanţă. Această cameră este concepută cu un vizor
de vizionare uşoară prin echilibrarea corespunzătoare a diferitelor elemente.
• Imaginea poate fi uşor distorsionată în colţurile vizorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă doriţi să verificaţi fiecare detaliu al imaginii realizate, puteţi
folosi şi ecranul LCD.
• Dacă mişcaţi camera în timp că vă uitaţi în vizor sau vă mişcaţi ochii, imaginea
din vizor poate fi distorsionată sau culoarea imaginii se poate modifica. Aceasta
este o caracteristică a obiectivului sau a dispozitivului de afişaj şi, nu reprezintă
o defecţiune. Atunci când înregistraţi o imagine, vă recomandăm să priviţi în zona
centrală a vizorului.
RO
32
Note cu privire la bliţ
• Nu ţineţi camera de bliţ în timpul transportului sau nu manipulaţi bliţul
cu brutalitate.
• În cazul în care în unitatea bliţului pătrunde apă, praf sau nisip, acesta se
poate defecta.
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetul sub bliţ când îl împingeţi în jos.
RO
Despre temperatura camerei
Camera şi bateria se pot încinge în urma utilizării continue dar acest lucru
nu reprezintă o defecţiune.
Despre protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi înregistra
filme sau, alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării, pe ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din nou
sau să nu puteţi înregistra filme.
Despre încărcarea bateriei
Dacă încărcaţi o baterie care nu a fost utilizată o perioadă îndelungată, este posibil
ca aceasta să nu se încarce la capacitate maximă.
Acest lucru este o caracteristică a bateriei şi, nu reprezintă o defecţiune. Încărcaţi
din nou bateria.
Avertisment cu privire la drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Nu se oferă nicio garanţie pentru conţinutul deteriorat sau
înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea conţinutului înregistrat din cauza funcţionării
necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare, etc.
Curăţarea suprafeţei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ştergeţi
suprafaţa cu o pânză uscată. Pentru a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei:
– Nu expuneţi camera la produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul,
şerveţelele de unică folosinţă, substanţele insectifuge, crema de protecţie solară
sau insecticidul.
RO
33
Întreţinerea ecranului
• Crema de mâini sau hidratantă lăsată pe ecran poate dizolva învelişul de protecţie
al acestuia. În cazul depunerii unei astfel de substanţe pe ecran, ştergeţi-o imediat.
• Ştergerea forţată cu şerveţele de hârtie sau cu alte materiale poate deteriora
învelişul.
• Dacă pe ecran rămân amprente sau impurităţi, se recomandă îndepărtarea uşoară
a impurităţilor şi apoi ştergerea ecranului cu o pânză moale.
Note cu privire LAN wireless
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul neautorizat
sau utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe camera, în urma pierderii sau
furtului acesteia.
Note cu privire la casarea/transferul camerei
Pentru protejarea datelor personale, realizaţi următoarele atunci când casaţi sau
transferaţi camera.
• Resetaţi toate setările camerei prin executarea funcţiei [Setting Reset] (pagina 26).
• Ştergeţi toate feţele de persoane înregistrate din [Face Registration] (pagina 23).
RO
34
Specificaţii
Cameră
[System]
Dispozitiv de imagine: Senzor Exmor
R CMOS 13,2 mm × 8,8 mm
(tip 1,0)
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 20,9 Megapixeli
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 20,2 Megapixeli
Obiectiv: Obiectiv Carl Zeiss VarioSonnar T* 8.3× zoom
f = 8,8 mm – 73,3 mm (24 mm –
200 mm (echivalent film 35 mm))
F2.8
Pentru filmare (16:9):
26 mm – 212 mm*1
Pentru filmare (4:3):
31 mm – 259 mm*1
*1
Dacă [
SteadyShot] este setat
pe [Standard]
SteadyShot: Optic
Controlul expunerii: Expunere
automată, Prioritate diafragmă,
Prioritate obturator, Expunere
manuală, Selectarea scenei
Balans de alb: Automat, Lumina zilei,
Umbră, Înnorat, Incandescent,
Fluorescent (Alb cald/Alb rece/
Alb de zi/Lumina zilei), Bliţ,
Temperatura culorilor/Filtru
de culoare, Particularizat
Format de fişier:
Imagini statice: compatibil JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
RAW (format Sony ARW 2.3),
compatibil DPOF
Filme (format AVCHD): Format
compatibil AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut
cu Dolby Digital Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă
Dolby Laboratories.
RO
Filme (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Suport de înregistrare: suport
„Memory Stick PRO Duo”, suport
„Memory Stick Micro”, carduri SD,
carduri de memorie microSD
Bliţ: Interval bliţ (sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat)
setată pe Auto):
Aprox. 1.0 m până la 10.2 m
(3,28 ft. până la 33,46 ft.)
[Input and Output connectors]
Conector HDMI: Minimufă HDMI
Terminal multiplu*:
Comunicare USB
Comunicare USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Mufă pentru microfon: Mini jack
3,5 mm stereo
Mufă căşti: Minimufă 3,5 mm stereo
* Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
[Viewfinder]
Tip: Vizor electronic
Număr total de puncte:
1.440.000 puncte
Acoperire cadru: 100%
Factor de mărire: 0,70 × (echivalent
format 35 mm) cu obiectiv 50 mm
la infinit, –1 m–1 (dioptrie)
Punct ocular: Aprox. 23 mm
de la ocular, 21,5 mm de la cadrul
ocularului –1 m–1 (dioptrie)
Reglarea dioptriei:
–4,0 m–1 până la +3,0 m–1
(dioptrie)
RO
35
[Screen]
[Wireless LAN]
Ecran LCD: Unitate
7,5 cm (tip 3,0) TFT
Număr total de puncte:
1 228 800 puncte
Standard acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă: 2,4GHz
Protocoale de securitate acceptate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/manuală
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
NFC: Conform NFC Forum Type 3 Tag
[Power, general]
Alimentare: Acumulator reîncărcabil
NP-FW50, 7,2 V
Adaptor c.a. AC-UB10/UB10B/
UB10C/UB10D, 5 V
Consum de energie:
Aprox. 2,1 W (în timpul
înregistrării de imagini
cu ecranul LCD)
Aprox. 2,7 W (în timpul
înregistrării de imagini cu vizorul)
Temperatură de funcţionare: 0 °C până
la 40 °C (32 °F până la 104 °F)
Temperatură de depozitare: –20 °C
până la +60 °C (–4 °F până la
+140 °F)
Dimensiuni (conform CIPA):
129,0 mm × 88,1 mm × 102,2 mm
(5 1/8 inches × 3 1/2 inches ×
4 1/8 inches) (L/Î/A)
Greutate (conform CIPA) (Aprox.):
813 g (1 lb 12.7 oz) (inclusiv
acumulatorul NP-FW50, suport
„Memory Stick PRO Duo”)
Microfon: Stereo
Boxă: Monofonic
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
Adaptor c.a. AC-UB10/UB10B/
UB10C/UB10D
Necesar de putere: 100 V CA până
la 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune la ieşire: 5 V CC, 0,5 A
Temperatură de funcţionare: 0 °C până
la 40 °C (32 °F până la 104 °F)
Temperatură de depozitare: –20 °C până
la +60 °C (–4 °F până la +140 °F)
Dimensiuni (aprox.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 inches × 7/8 inches ×
2 1/4 inches) (L/Î/A)
Acumulator reîncărcabil
NP-FW50
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 8,4 V CC
Tensiune nominală: 7,2 V CC
Tensiune de încărcare maximă: 8,4 V CC
Curent de încărcare maxim: 1,02 A
Capacitate: Normală 7,7 Wh
(1.080 mAh)
Minim 7,3 Wh (1.020 mAh)
Dimensiuni maxime (aprox.):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(1 5/16 inches × 3/4 inches ×
1 13/16 inches) (L/Î/A)
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
RO
36
Mărci comerciale
• Următoarele mărci sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
, „Cyber-shot”,
„Memory Stick XC-HG Duo”,
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick
Duo”, „Memory Stick Micro”,
„PlayMemories Home”, sigla
„PlayMemories Home”,
„PlayMemories Online”, sigla
„PlayMemories Online”,
„PlayMemories Mobile”, sigla
„PlayMemories Mobile”
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic
Corporation şi Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI
High-Definition Multimedia
Interface şi, sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite ale Americii şi în
alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi
în alte ţări.
• Mac este marcă comercială
înregistrată a Apple Inc..
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc. şi/sau a filialelor
acesteia în Statele Unite ale Americii
şi în anumite alte ţări.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android, Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sunt
mărci comerciale înregistrate
RO
ale Wi-Fi Alliance.
• Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile
™ sau ® nu sunt folosite în toate
situaţiile din acest manual.
Pentru informaţii suplimentare
cu privire la acest produs
şi răspunsurile la întrebările
frecvente, puteţi accesa site-ul
nostru Web de asistenţă pentru
clienţi.
RO
37
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising