Sony | DSC-WX350 | Sony DSC-WX350 Cameră compactă WX350 cu zoom optic 20x Instrucţiuni de utilizare

4-531-892-11(1) (RO)
Cameră foto digitală fixă
Manual de instrucţiuni
DSC-WX350
RO
Manual de instrucţiuni
Mai multe informaţii despre cameră
(„Ghid de asistenţă”)
„Ghid de asistenţă” este un manual online. Trebuie consultat
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la numeroasele funcţii
ale camerei.
1 Accesaţi pagina de asistență Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Selectaţi ţara sau regiunea.
3 Căutaţi numele modelului de cameră pe pagina
de asistenţă.
• Verificaţi numele modelului menţionat pe partea inferioară
a camerei.
RO 2
Verificarea elementelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează numărul de piese.
• Cameră (1)
• Acumulator reîncărcabil NP-BX1 (1)
• Cablu micro USB (1)
• Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D (1)
• Cablu de alimentare (de la reţea) (nefurnizat în S.U.A., Canada şi China) (1)
• Curea de mână (1)
• Manual de instrucţiuni (acest manual) (1)
• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/cu o singură atingere (NFC) (1)
Acest Ghid descrie funcţia care utilizează Wi-Fi.
3 RO
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii. Notaţi numărul de serie
în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi la distribuitorul dumneavoastră
Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model DSC-WX350
Nr. de serie _____________________________
Nr. model AC-UB10C/AC-UB10D
Nr. de serie _____________________________
RO 4
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi
unitatea la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE
URMAŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte cu priza de perete, folosiţi un adaptor de conector
ataşat care să aibă configuraţia adecvată pentru priza de perete.
ATENŢIE
[ Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca incendii
sau chiar arsuri chimice.
5 RO
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile, aruncarea
sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact cu terminalele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi expunerea directă la razele
soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
[ Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi adaptorul c.a.
de la priza de perete imediat ce apare o defecţiune în timpul utilizării aparatului.
Cablul de alimentare (de la reţea), dacă este furnizat, este conceput special pentru a fi utilizat
doar împreună cu această cameră şi nu trebuie folosit cu alte echipamente electrice.
RO 6
Pentru clienţii din Europa
[ Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu cerinţele
de bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să
accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
7 RO
[ Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul de date în
curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea privind
compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare mai scurte
de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa imaginea şi sunetul acestei
unităţi.
[ Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu
un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt casate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeuri. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale.
RO 8
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi
electronice sunt tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Pentru clienţii care au achiziţionat camera de la un magazin
din Japonia destinat turiştilor
[ Notă
Unele marcaje de certificare pentru standardele acceptate de cameră pot fi confirmate
pe ecranul camerei.
Selectaţi MENU t
(Setare) 6 t [Logo omologare].
Dacă afişarea este imposibilă din cauza unor probleme precum avarierea camerei, contactaţi
distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.
9 RO
Introducerea acumulatorului
Clapetă pentru
scoaterea bateriei
1
2
RO 10
Deschideţi capacul.
Introduceţi acumulatorul.
Încărcarea acumulatorului
Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
Pentru clienţii
din SUA, Canada
şi China
Pentru clienţii
din ţări/regiuni
diferite de SUA,
Canada şi China
Cablu de
alimentare
(De la reţea)
11 RO
Lampă de încărcare
Aprinsă: Încărcare în curs
Stinsă: Încărcare finalizată
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă
temporar deoarece temperatura camerei
nu se încadrează într-un interval corespunzător
RO 12
1
2
Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul
cablului micro USB (furnizat).
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, cablul micro USB
(furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
x Timp de încărcare (completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 230 minute dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat).
13 RO
x Încărcarea prin conectare la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer cu ajutorul
cablului micro USB.
T La o mufă USB
RO 14
x Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care pot fi
înregistrate şi redate
Durată de utilizare totală
Număr de imagini
Aprox. 235 min.
Aprox. 470 imagini
Înregistrare reală (filme)
Aprox. 70 min.
—
Înregistrare continuă
(filme)
Aprox. 100 min.
Vizualizare
(imagini statice)
Aprox. 330 min.
Înregistrare
(imagini statice)
—
Aprox. 6600 imagini
• Numărul se bazează pe standardul CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
15 RO
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
Asiguraţi-vă că colţul teşit este orientat corect.
1
2
RO 16
Deschideţi capacul.
Introduceţi cardul de memorie (comercializat separat).
x Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul
Card de memorie: Împingeţi cardul de memorie înăuntru o singură dată pentru
a scoate cardul de memorie.
Acumulator: Glisaţi clapeta pentru scoaterea bateriei. Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Setarea ceasului
ON/OFF (Alimentare)
Rotiţă de control
Selectaţi elementele: v/V/b/B/ /
Setaţi: z
17 RO
1
2
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi
apăsaţi z de pe rotiţa de control.
3
Selectaţi o locaţie geografică dorită, urmând instrucţiunile
de pe ecran şi apoi apăsaţi -z.
4
Setaţi [Ora de vară], [Data/Ora] şi [Format dată], după care
apăsaţi z.
5
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat şi apoi apăsaţi z.
x Pentru a seta din nou data şi ora
Selectaţi MENU t
(Setare) 4 t [Setare dată/oră] pentru a deschide afişajul
pentru setarea datei şi orei.
RO 18
Înregistrarea de imagini statice/filme
Declanşator
Clapetă W/T
(Zoom)
Selector de mod
: Auto inteligent
: Mod film
MOVIE
W: micşorare
T: mărire
Înregistrarea de imagini statice
1
Apăsaţi declanşatorului jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
2
Apăsaţi declanşatorului în jos până la capăt pentru a captura
imaginea.
19 RO
Filmare
1
2
RO 20
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) din nou pentru a opri
înregistrarea.
Vizualizarea imaginilor
W: micşorare
T: mărire
Rotiţă de control
(Redare)
(Ştergere)
1
Apăsaţi butonul
Selectaţi imaginile: B (următorul)/
b (anteriorul) sau rotiţi rotiţa de control
Setaţi: z
(Redare).
21 RO
x Pentru a selecta imaginea următoare/anterioară
Selectaţi o imagine apăsând B (următorul)/b (anteriorul) pe rotiţa de control
sau rotind rotiţa de control.
Apăsaţi z pe rotiţa de control pentru a vizualiza filme.
x Pentru a şterge o imagine
1 Apăsaţi butonul
(Ştergere).
2 Selectaţi [Ştergere] cu v de pe rotiţa de control şi apoi apăsaţi z.
RO 22
Caracteristicile PlayMemories Home™
Redarea de imagini
importate de
pe cameră.
Importul de imagini de pe cameră
Puteţi utiliza următoarele funcţii în cazul
computerelor Windows.
Vizualizarea
imaginilor
pe Calendar
Crearea
de discuri
cu filme
Partajarea imaginilor
în PlayMemories
Online™
Încărcarea
de imagini
în serviciile
de reţea
23 RO
Descărcarea PlayMemories Home
Puteţi descărca PlayMemories Home de la următorul URL:
www.sony.net/pm/
• Pentru detalii cu privire la aplicaţiile pentru computere Mac,
accesaţi următorul URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Mediu de computer recomandat
Puteţi verifica cerinţele de sistem pentru software
la următorul URL.
www.sony.net/pcenv/
RO 24
Note cu privire la utilizarea camerei
Cu privire la utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice sau impactul
cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordaţi o atenţie sporită
obiectivului.
Cu privire la fişierele bază de date
Dacă introduceţi un card de memorie care nu conţine un fişier bază de date în cameră
şi porniţi alimentarea, o parte din capacitatea cardului de memorie este folosită automat
pentru crearea unui fişier bază de date. Este posibil să fie nevoie să aşteptaţi puţin până
veţi putea efectua următoarea operaţie. În cazul în care intervine o eroare legată
de fişierul bază de date, importaţi toate imaginile pe computer folosind PlayMemories
Home şi formataţi cardul de memorie.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Pentru a asigura o funcţionare stabilă a cardului de memorie, este recomandat să
folosiţi această cameră pentru a formata cardul de memorie la prima utilizare împreună
cu această cameră. Nu uitaţi că formatarea va şterge toate datele înregistrate pe cardul
de memorie. Aceste date nu pot fi restaurate. Nu uitaţi să efectuaţi copii de rezervă
ale datelor importante pe un computer sau pe alt dispozitiv de stocare.
25 RO
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Camera nu este rezistentă la praf, stropire sau apă.
• Evitaţi expunerea camerei la apă. Infiltrarea apei în interiorul camerei poate determina
deteriorarea acesteia. În unele situaţii, camera nu poate fi reparată.
• Nu orientaţi camera spre soare sau alte surse de lumină puternică. Acest lucru poate
determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei.
• Nu folosiţi camera în apropierea unor surse de unde radio puternice sau de radiaţii.
În caz contrar, camera poate să nu înregistreze sau să nu redea corect imaginile.
• Utilizarea camerei în medii cu nisip sau praf poate provoca defecţiuni.
• Nu zguduiţi sau nu loviţi camera. Acest lucru poate afecta funcţionarea şi este posibil
să nu mai puteţi înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de utilizare. Căldura emisă de bliţ poate arde praful
de pe suprafaţa bliţului care poate fumega. Ştergeţi suprafaţa bliţului cu o pânză moale
pentru a îndepărta impurităţile sau praful etc.
Cu privire la temperatura camerei
Camera şi bateria se pot încinge în urma utilizării continue dar acest lucru nu reprezintă
o defecţiune.
RO 26
Cu privire la protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi înregistra
filme sau, alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera. Înainte
de întreruperea alimentării, pe ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai putea înregistra
filme. În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când scade temperatura
camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte de răcirea suficientă a camerei
şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din nou sau să nu puteţi
înregistra filme.
Notă cu privire LAN fără fir
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul neautorizat sau
utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe cameră, în urma pierderii sau furtului
acesteia.
Avertisment cu privire la drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi protejate
cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate reprezenta
o încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
27 RO
Nu se oferă nicio compensare pentru conţinutul deteriorat sau
înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi compensaţii pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea conţinutului înregistrat din cauza funcţionării
necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare etc.
Cu privire la condens şi umezeală
În cazul în care camera este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul
cu temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens în interiorul sau pe exteriorul
camerei. Condensul poate provoca defectarea camerei.
În cazul formării de condens
Opriţi camera şi aşteptaţi în jur de o oră să se evaporeze umezeala. Reţineţi că,
în eventualitatea în care încercaţi să înregistraţi imagini cu obiectivul umed,
nu veţi obţine imagini clare.
Modul de depozitare a acumulatorului
Pentru a preveni pătarea terminalului, scurtcircuitarea etc., nu uitaţi să folosiţi o pungă
de plastic etc. pentru a feri unitatea de materialele metalice în timpul transportului
sau depozitării.
RO 28
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Dispozitiv de imagine: Senzor 7,82 mm (tip 1/2.3) Exmor R™ CMOS
Numărul total de pixeli ai camerei: Aprox. 21,1 Megapixeli
Număr efectiv de pixeli ai camerei: Aprox. 18,2 Megapixeli
Obiectiv: Obiectiv cu zoom Sony G 20×
f = 4,3 mm – 86 mm (25 mm – 500 mm (echivalent peliculă de 35 mm))
F3.5 (W) – F6.5 (T)
Pentru filmare (16:9): 27 mm – 540 mm*
Pentru filmare (4:3): 33 mm – 660 mm*
* Dacă [
SteadyShot] este setat la [Standard]
SteadyShot: Optic
Format fişier:
Imagini statice: Compatibil JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatibil DPOF
Filme (format AVCHD):
Format AVCHD compatibil Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
29 RO
Audio: Dolby Digital 2ch, prevăzut cu Dolby Digital Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Filme (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Suport de înregistrare: Suport Memory Stick PRO Duo™, Suport Memory Stick
Micro™, carduri SD, carduri de memorie microSD
Bliţ: Interval bliţ (sensibilitate ISO (Index de expunere recomandat) setată la Automat):
Aprox. 0,2 m până la 4,3 m (W)
Aprox. 2,0 m până la 2,4 m (T)
[Conectoare de intrare şi ieşire]
Conector HDMI: Minimufă HDMI
Terminal Multi/Micro USB*: Comunicare USB
Comunicare USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Acceptă dispozitive compatibile cu Micro USB.
[Ecran]
Ecran LCD: Unitate 7,5 cm (tip 3.0) TFT
Număr total de puncte: 460 800 puncte
RO 30
[Alimentare, generală]
Alimentare: Acumulator reîncărcabil NP-BX1, 3,6 V
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D, 5 V
Consum de energie (în timpul înregistrării de imagini) Aprox. 1,0 W
Temperatură de funcţionare: 0 °C până la 40 °C
Temperatură de depozitare: –20 °C până la +60 °C
Dimensiuni (conform CIPA):
96 mm × 54,9 mm × 25,7 mm (L/Î/A)
Masă (conform CIPA) (inclusiv acumulatorul NP-BX1, Suport Memory Stick PRO Duo):
Aprox. 164 g
Microfon: Stereo
Difuzor: Monofonic
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III: Compatibil
[LAN fără fir]
Standard acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă: 2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare: WPS (Wi-Fi Protected Setup)/manual
31 RO
Metodă de acces: Mod de infrastructură
NFC: Compatibil NFC Forum Type 3 Tag
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D
Necesar de putere: 100 V până la 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune la ieşire: 5 V CC, 0,5 A
Temperatură de funcţionare: 0 °C până la 40 °C
Temperatură de depozitare: –20 °C până la +60 °C
Dimensiuni:
Aprox. 50 mm × 22 mm × 54 mm (L/Î/A)
Acumulator reîncărcabil NP-BX1
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 4,2 V CC
Tensiune nominală: 3,6 V CC
Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V CC
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Capacitate: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
RO 32
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla „AVCHD Progressive” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Mac este marcă comercială înregistrată Apple Inc. în Statele Unite ale Americii
şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc.
• Android, Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• iPhone şi iPad sunt mărci ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite şi în alte ţări.
• Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
33 RO
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Sigla SDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Google Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest manual sunt, în general,
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau
producătorilor respectivi.
Cu toate acestea, mărcile ™ sau ® pot să nu fie descrise în acest manual.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest produs şi răspunsurile
la întrebările frecvente, puteţi accesa site-ul nostru Web de asistenţă
pentru clienţi.
RO 34
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising