Sony | DSC-W290 | Sony DSC-W290 W290 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

4-130-215-41(1)
Digitalni fotoaparat
Aparat foto digital
DSC-W270/W275/W290
Priručnik za upotrebu ·········································
HR
Manual de instrucţiuni ······································
RORO
© 2009 Sony Corporation
Hrvatski
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili
udara struje jedinicu nemojte izlagati
kiši ni vlazi.
VAŽNE
SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE
UPUTE
OPASNOST
POZORNO SLIJEDITE
OVE UPUTE KAKO
BISTE SMANJILI
OPASNOST OD
POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može izravno utaknuti
u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija
odgovara mrežnoj utičnici.
POZOR
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno
rukuje može se rasprsnuti, prouzročiti požar
pa čak i kemijske opekline. Držite se sljedećih
mjera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati
udarcima ili primjeni sile kao npr. udarcima
čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da
metalni predmeti ne dođu u dodir s
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad
60°C npr. na mjestima izloženim izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili vozilima parkiranim na
suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litij-ionske
baterije.
• Baterijsku jedinicu obvezno punite
originalnim Sonyjevim punjačom baterije ili
drugim uređajem kojim se može puniti
baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dosega male
djece.
• Baterijsku jedinicu držite na suhom mjestu.
• Zamijenite samo s baterijom iste vrste ili
ekvivalentnom baterijom po preporuci
Tvrtke Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na
način opisan u uputama.
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svjetlo, dovod
električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu
utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
2HR
Za korisnike u Europi
[ Upozorenje korisnicima u
zemljama u kojima se primjenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation
sa sjedištem na adresi 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i
sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja u vezi s
popravcima i jamstvom obratite se na
pojedinačne adrese navedene u jamstvenim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da
udovoljava ograničenjima iz EMC direktive
EU o uporabi priključnih kabela kraćih od
3 m.
[ Pozor
Elektromagnetska polja određenih
frekvencija mogu prouzročiti smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetsko
polje prouzroče prekid prijenosa podataka,
ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite pa
ponovno uključite vezni kabel (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih
vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili uređaj.
HR
3HR
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija ne smije zbrinjavati
kao ostali kućni otpad. Ona treba biti zbrinuta
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija.
Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom
mjestu, pomažete i sprječavate moguće
negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje,
koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog
sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije
zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj
predajte odgovarajućem sabirnom centru za
recikliranje električnih i elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz
uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu
gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
4HR
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje fotoaparata ........................................... 7
Prije početka snimanja ............................................... 9
Provjera isporučenih dodataka ................................................................. 9
Dijelovi fotoaparata ................................................................................. 10
Punjenje baterijske jedinice ..................................................................... 11
Umetnite baterijsku jedinicu / »Memory Stick Duo« karticu
(prodaje se zasebno) ............................................................................... 13
Podešavanje sata .................................................................................... 16
Snimanje / pregledavanje fotografija
...... 18
Snimanje fotografija................................................................................. 18
Pregledavanje slika.................................................................................. 19
Korištenje funkcija snimanja
................................................. 20
Prikaz s minimalnim brojem indikatora (Jednostavno snimanje)............. 20
Detekcija osmjeha i automatsko okidanje (okidanje na osmjeh)............. 21
Automatska detekcija uvjeta snimanja (Prepoznavanje scena)............... 22
Izoštravanje na licu osobe (Otkrivanje lica) ............................................. 24
Snimanje izbliza (Makrosnimanje) ........................................................... 25
Korištenje samookidača .......................................................................... 25
Odabir moda bljeskalice.......................................................................... 26
Promjena prikaza na zaslonu .................................................................. 26
Odabir veličine slike prema namjeni........................................................ 27
Korištenje moda snimanja koji odgovara sceni (Odabir scene) .............. 28
Snimanja videozapisa.............................................................................. 30
Korištenje funkcija pregledavanja
..................................... 32
Pregledavanje uvećanih slika (reprodukcijski zum) ................................. 32
Pretraživanje slika (indeksni prikaz)......................................................... 32
Pregledavanje fotografija uz glazbu (Dijaprojekcija) ................................ 33
Odabir formata prikaza (Način prikaza) ................................................... 34
Brisanje slika
................................................................................... 35
Brisanje slika ........................................................................................... 35
Brisanje svih slika (Format)...................................................................... 36
5HR
Priključivanje na druge uređaje
........................................... 37
Pregledavanje slika na TV prijemniku ...................................................... 37
Ispis fotografija ........................................................................................ 37
Korištenje fotoaparata s računalom......................................................... 39
Promjena postavki fotoaparata
........................................... 43
Promjena zvučnih signala ........................................................................ 43
Korištenje prikaza MENU......................................................................... 44
Korištenje prikaza
(Postavke) ............................................................ 47
Ostalo
................................................................................................... 49
Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu ............................................ 49
Više informacija o fotoaparatu (»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«) ... 52
Rješavanje problema ............................................................................... 53
Mjere opreza ............................................................................................ 56
Tehničke specifikacije.............................................................................. 57
6HR
x Napomene vezane za korištenje fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i »Memory Stick Duo«
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi
baterijsku jedinicu ili »Memory Stick Duo«
karticu dok gori svjetlo pristupa podacima.
U protivnom bi se mogli oštetiti podaci u
unutarnjoj memoriji ili na »Memory Stick
Duo« kartici. Obvezno napravite
sigurnosnu kopiju kako biste sačuvali svoje
podatke.
O upravljačkim datotekama
Kad u fotoaparat umetnete »Memory Stick
Duo« bez upravljačke datoteke i uključite
ga, dio kapaciteta »Memory Stick Duo«
kartice bit će iskorišten za upravljačku
datoteku koja se izrađuje automatski.
Može malo potrajati dok ne budete mogli
nastaviti s uporabom fotoaparata.
Napomene o snimanju /
reprodukciji
• Prije početka snimanja napravite probno
snimanje kako bi se uvjerili u ispravnost
fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine,
prskanja tekućine i nije vodootporan.
Prije početka rada s fotoaparatom
pročitajte »Mjere opreza« (str. 56).
• Izbjegavajte izlaganje fotoaparata
djelovanju vode. Ako voda dopre u
unutrašnjost fotoaparata može doći do
kvara. U nekim slučajevima fotoaparat
neće biti moguće popraviti.
• Fotoaparat nemojte usmjeravati prema
suncu ili nekom drugom jakom izvoru
svjetlosti. To može prouzročiti kvar
fotoaparata.
• Ne koristite fotoaparat blizu izvora jakih
radio valova ili radijacije. U protivnom
snimanje i reprodukcija slika možda neće
ispravno funkcionirati.
• Korištenje fotoaparata na prašnjavim i
pjeskovitim mjestima može prouzročiti
neispravan rad.
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
otklonite je prije upotrebe fotoaparata
(str. 56).
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati.
Mogli biste prouzročiti kvar pa možda
nećete moći snimati slike. Nadalje, medij
snimanja se može pokvariti ili se mogu
oštetiti slikovni podaci.
• Prije uporabe očistite površinu leće
objektiva. Toplina bljeska može
uzrokovati lijepljenje prljavštine na
površini bljeskalice ili promjenu njezine
boje što će rezultirati nedovoljnom
jakošću bljeska.
Napomene o LCD zaslonu i
objektivu
• LCD zaslon proizveden je tehnologijom
najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na
LCD zaslonu ipak se može pojaviti
nekoliko crnih ili svijetlih točaka (bijele,
crvene, plave ili zelene boje). Ove točke
su normalni rezultat proizvodnog
postupka i ne utječu na kvalitetu snimka.
• Kad baterija oslabi objektiv bi se mogao
prestati gibati. Umetnite napunjenu
baterijsku jedinicu i ponovno uključite
fotoaparat.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrijati zbog
dugotrajne upotrebe, to nije posljedica
neispravnog rada.
O zaštiti protiv pregrijavanja
Ovisno o fotoaparatu i temperaturi
baterije, možda nećete moći snimati
videozapise ili se fotoaparat može
automatski isključiti iz sigurnosnih razloga.
Prije isključivanja, na LCD zaslonu će se
pojaviti upozorenje ili će fotoaparat
prestati snimati videozapise.
7HR
O kompatibilnosti slikovnih
podataka
• Fotoaparat udovoljava DCF (Design rule
for Camera File system), univerzalnom
standardu japanskog udruženja JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony ne jamči da će ovaj fotoaparat moći
reproducirati slike snimljene ili obrađene
na drugim uređajima niti da će drugi
uređaji moći reproducirati slike snimljene
ovim fotoaparatom.
Upozorenje o autorskom pravu
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravom. Nedozvoljeno
presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskom
pravu.
Bez naknade za oštećene podatke
ili neuspjeh snimaka
Sony ne može nadoknaditi štetu zbog
neuspjelih snimaka ili oštećenja podataka
koji su rezultat neispravnog rada
fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Ilustracije
Ilustracije korištene u ovom priručniku
snimljene su fotoaparatom DSC-W290
osim kad je drukčije navedeno.
8HR
Prije početka snimanja
Provjera isporučenih dodataka
• Punjač baterije BC-CSGD/BC-CSGE
• Vrpca za nošenje (1)
(1)
• Meka torbica (1) (samo DSC-W275)
• Električni kabel (1) (ne isporučuje se za
• Punjiva baterijska jedinica NP-BG1 (1)/
Kutija za bateriju (1)
• CD (1)
– Cyber-shot aplikacijski softver
– »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«
– »Prošireni vodič za fotoaparat Cybershot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik)
(1)
x Korištenje vrpce za
nošenje
• USB, A/V višenamjenski kabel (1)
Pričvrstite vrpcu na fotoaparat i provucite
ruku kroz petlju da bi spriječili pad i
oštećenje fotoaparata.
Prije početka snimanja
SAD i Kanadu)
Šipkica za
pričvršćivanje vrpce
9HR
Dijelovi fotoaparata
A Okidač
B Tipka osmjeha
C Bljeskalica
D Tipka napajanja ON/OFF
Prije početka snimanja
E Zvučnik
F Mikrofon
G Svjetlo samookidača/okidanja na
osmjeh/AF svjetlo
H Objektiv
I LCD zaslon
J Za snimanje: Tipka zuma W/T
Za pregledavanje: tipka
(reprodukcijski zum)/ (indeks)
K Birač moda
L Otvor za vrpcu za nošenje
M Tipka
(reprodukcija)
N Kontrolna tipka
Izbornik uključen: v/V/b/B/z
Izbornik isključen: DISP/ / /
O Tipka (Brisanje)
P Tipka MENU
Q Višenamjenska priključnica
R Navoj za tronožac
Donja strana
• Koristite tronožac s navojem od
najviše 5,5 mm. U protivnom nećete
moći dovoljno dobro pričvrstiti
fotoaparat, pa se može oštetiti.
S Poklopac za bateriju/»Memory
Stick Duo«
T Utor za »Memory Stick Duo«
U Svjetlo pristupa podacima
V Polugica za vađenje baterije
W Utor za umetanje baterije
10HR
Punjenje baterijske jedinice
baterijsku
1 Umetnite
jedinicu u punjač baterije.
•
Baterija se može puniti čak i kad je
djelomično puna.
punjač
2 Uključite
baterije u zidnu
Za korisnike u SAD-u i Kanadi
Priključak
utičnicu.
Ako nastavite punjenje
baterijske jedinice oko jedan
sat nakon što se ugasi
CHARGE svjetlo, baterija će
trajati malo duže (puni
kapacitet).
CHARGE svjetlo
Svijetli: Punjenje
Ugašeno: Punjenje završeno
(standardni kapacitet)
Prije početka snimanja
Baterijska jedinica
CHARGE svjetlo
Za korisnike iz ostalih država/područja osim
SAD i Kanade
Električni kabel
CHARGE svjetlo
3 Kad je punjenje završeno, isključite punjač baterije.
11HR
x Vrijeme punjenja
Vrijeme punjenja do punog
kapaciteta
Standardno vrijeme punjenja
oko 330 min
oko 270 min
Napomene
• Gornja tablica prikazuje vrijeme potrebno za punjenje potpuno ispražnjene baterijske
Prije početka snimanja
jedinice pri temperaturi od 25°C. Ovisno o uvjetima korištenja i okolnostima, punjenje
baterije može trajati duže.
• Uključite punjač baterije u najbližu zidnu utičnicu.
• Kad je punjenje završeno, isključite električni kabel iz zidne utičnice i izvadite baterijsku
jedinicu iz punjača baterije.
• Koristite isključivo baterijsku jedinicu u punjač baterije marke Sony.
x Vrijeme trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti /
prikazati
Vrijeme trajanja baterije
(min)
Snimanje fotografija
Pregledavanje
fotografija
Br. slika
DSC-W290
oko 150
oko 300
DSC-W270/W275
oko 165
oko 330
DSC-W290
oko 340
oko 6800
DSC-W270/W275
oko 400
oko 8000
Način mjerenja se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Napomena
• Vrijeme trajanja baterije i broj fotografija mogu odstupati od prikazanih vrijednosti u
ovisnosti o postavkama fotoaparata.
zUporaba fotoaparata u inozemstvu
Možete koristiti fotoaparat, punjač baterije (isporučeno) i AC-LS5K ispravljač
izmjenične struje (prodaje se zasebno) u bilo kojoj državi ili regiji s mrežnim naponom u
rasponu od 100 V do 240 V i frekvencijom 50/60 Hz.
Nemojte koristiti elektronski transformator (putni pretvarač). To može prouzročiti
neispravan rad.
12HR
Umetnite baterijsku jedinicu /
»Memory Stick Duo« karticu
(prodaje se zasebno)
1 Otvorite poklopac.
Okrenite stražnju stranu »Memory
Stick Duo« kartice u smjeru objektiva i
gurnite je u ležište dok ne klikne.
Prije početka snimanja
»Memory Stick
2 Umetnite
Duo« (prodaje se zasebno).
3 Umetnite baterijsku jedinicu.
Umetnite bateriju gurajući polugicu u
smjeru strelice.
4 Zatvorite poklopac.
13HR
Prije početka snimanja
x »Memory Stick« kartice koje
možete koristiti
x Kad »Memory Stick Duo«
nije umetnut
»Memory Stick Duo«
Slike se pohranjuju u unutarnju
memoriju fotoaparata (oko 11 MB).
Za kopiranje slika iz unutarnje
memorije na »Memory Stick Duo«
karticu, umetnite »Memory Stick
Duo« u fotoaparat, zatim odaberite
MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. "Memory Stick") t
[Kopiranje].
S ovim fotoaparatom možete koristiti
»Memory Stick PRO Duo« ili »Memory
Stick PRO-HG Duo«.
Podatke o broju slika / vremenu snimanja
naći ćete na stranicama 28, 31. Ovaj
fotoaparat ne podržava ostale vrste
»Memory Stick« kartica ni kartice drugih
marki.
»Memory Stick«
Ne možete koristiti »Memory Stick«.
x Vađenje »Memory Stick
Duo«
Svjetlo pristupa podacima
x Vađenje baterijske jedinice
Polugica za vađenje baterije
Gurnite polugicu za izbacivanje baterije.
Pazite da vam baterija ne ispadne.
x Provjera preostalog
kapaciteta baterije
Indikator preostalog kapaciteta bit će
prikazan u lijevom gornjem kutu
LCD zaslona.
Uvjerite se da ne gori svjetlo pristupa
podacima, zatim jednim potezom
ugurajte »Memory Stick Duo« karticu.
Napomena
• Nikad ne vadite »Memory Stick Duo« /
baterijsku jedinicu dok gori svjetlo
pristupa podacima. Tako možete
prouzročiti oštećenje podataka na
»Memory Stick Duo« kartici i u
unutarnjoj memoriji.
14HR
Visok kapacitet
Nizak kapacitet
Napomene
• Potrebno je oko minutu da indikator
Prije početka snimanja
prikaže točnu vrijednost preostalog
kapaciteta.
• Indikator preostalog kapaciteta možda
neće prikazati točnu vrijednost u
određenim uvjetima.
• Kad se koristi baterijska jedinica NP-FG1
(prodaje se zasebno), iza indikatora
preostalog kapaciteta prikazat će se
vrijeme u minutama.
• Kapacitet punjenja baterije opada s
vremenom i čestom uporabom. Kad se
vrijeme rada tek napunjene baterijske
jedinice značajno smanji, treba ju
zamijeniti. Kupite novu baterijsku
jedinicu.
• Uključen fotoaparat koji se ne koristi,
automatski će se isključiti nakon tri
minute (funkcija automatskog
isključivanja).
15HR
Podešavanje sata
tipku napajanja
1 Pritisnite
ON/OFF.
Fotoaparat je uključen.
• Može potrajati neko vrijeme dok ne
fotoaparat ne počne fumkcionirati.
Prije početka snimanja
Tipka napajanja ON/OFF
postavku
2 Odaberite
pomoću v/V na kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite z.
Format dat. i vrem.: Odaberite
format prikaza datuma i vremena.
Ljetno vrijeme: Odaberite ljetno/
zimsko računanje vremena isključeno
ili uključeno.
Dat. i vrijeme: Podešava datum i
vrijeme.
Kontrolna tipka
Odaberite brojeve i željene postavke pomoću v/V/b/B,
3 zatim
pritisnite z.
•
Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
4 Odaberite [Idi na sljed.], zatim pritisnite z.
16HR
željeno područje
5 Odaberite
pomoću b/B na kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite z.
Napomena
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. Korištenjem »PMB« s CD-a
Prije početka snimanja
[U redu], zatim
6 Odaberite
pritisnite z.
(isporučeno), možete tiskati ili pohranjivati slike s datumom.
x Ponovno podešavanje datuma i vremena
Pritisnite tipku MENU, zatim odaberite
(str. 48).
(Postavke) t
(Postavke sata)
17HR
Snimanje / pregledavanje fotografija
Snimanje fotografija
fotoaparat na
1 Podesite
(Inteligentno autom. podeš.),
zatim pritisnite tipku
napajanja ON/OFF.
Za snimanje videozapisa namjestite
birač moda na
(Snimanje filma)
(str. 30).
Tipka napajanja
ON/OFF
Snimanje / pregledavanje fotografija
fotoaparat
2 Držite
čvrsto kao na slici.
Tipka zuma W/T
• Pritisnite tipku T za
povećanje, tipku W za
smanjenje slike.
pritisnite
3 Dopola
okidač za izoštravanje
Okidač
Oznaka stabilizacije
slike (SteadyShot)
slike.
označava da je aktivna
funkcija stabilizacije slike
(SteadyShot). Kad završi
izoštravanje začut će se »bip« i
osvijetliti indikator z.
Najmanja udaljenost za
snimanje iznosi oko 10 cm (W)/
50 cm (T) (mjereno od leće
objektiva).
4 Pritisnite okidač dokraja.
Fotografija je snimljena.
18HR
Birač moda
Indikator
blokade
AE/AF
Pregledavanje slika
tipku za
1 Pritisnite
reprodukciju .
Prikazat će se zadnja snimljena
fotografija.
• Fotografije na »Memory Stick Duo«
snimljene drugim fotoaparatima koje
se ne mogu reproducirati na ovom
fotoaparatu moguće je prikazati u
[Prikaz mape] (str. 34).
(reprodukcija)
x Odabir sljedeće / prethodne
slike
Odaberite sliku pomoću B (sljedeća) /
b (prethodna) na kontrolnoj tipki.
Kontrolna tipka
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na
kontrolnoj tipki, zatim pritisnite z.
Snimanje / pregledavanje fotografija
Tipka
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač dopola.
x Isključite fotoaparat
Pritisnite tipku ON/OFF.
Kontrolna tipka
Tipka
(Brisanje)
19HR
Korištenje funkcija snimanja
Prikaz s minimalnim brojem indikatora
(Jednostavno snimanje)
Ovo je mod s minimalnim brojem postavki. Veličina teksta se poveća, te se
indikatori bolje vide.
birač moda na
1 Namjestite
(Jednostavno snimanje).
Funkcija
Odabir postavki
Samookidač
Na kontrolnoj tipki pritisnite
ili [Samookidač isključen].
Veličina slike
Pritisnite MENU t odaberite [Velika] ili [Mala] iz [Veličina slike].
Bljeskalica
Na kontrolnoj tipki pritisnite
t odaberite [Automatska
bljeskalica] ili [Bljeskalica isključena] / Pritisnite MENU t
[Bljeskalica] t odaberite [Autom.] ili [Isključeno].
t odaberite [Samookidač za 10 s]
zO modu jednostavnog pregledavanja
Kad pritisnete tipku reprodukcije
s biračem moda na
(Jednostavno
snimanje), tekst na zaslonu reprodukcije se poveća te ga je lakše čitati. Nadalje, broj
funkcija dostupnih u ovom modu je ograničen.
Tipka (Brisanje): Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu.
Odaberite [U redu] t z.
Tipka MENU:
Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu pomoću
[Izbriši jednu sliku] i izbrisati sve slike iz mape pomoću [Izbriši sve
slike].
20HR
Detekcija osmjeha i automatsko okidanje
(okidanje na osmjeh)
1 Pritisnite tipku osmjeha
.
Tipka osmjeha
da fotoaparat
2 Pričekajte
detektira osmjeh.
Okvir detekcije lica
Indikator osjetljivosti detekcije osmjeha
Korištenje funkcija snimanja
Kad razina osmjeha prijeđe b točku na
indikatoru, fotoaparat automatski
snima sliku. Ako ponovno pritisnete
tipku osmjeha , funkcija okidanja na
osmjeh će se isključiti.
• Ako se pritisne okidač dok traje
detekcija osmjeha, fotoaparat će
snimiti sliku, a zatim se vratiti u mod
okidanja na osmjeh.
zSavjeti za bolju detekciju osmjeha
1 Neka vam pramenovi kose ne
pokrivaju na oči.
2 Okrenite lice prema fotoaparatu tako
da bude što više u razini s njim.
Postotak detektiranih osmjeha je veći
kad su očni kapci malo spušteni.
3 Nasmijte se jasno, otvorenih usta.
Smijeh se lakše detektira kad se vide
zubi.
21HR
Automatska detekcija uvjeta snimanja
(Prepoznavanje scena)
birač moda na
1 Namjestite
(Inteligentno autom. podeš.).
fotoaparat prema
2 Usmjerite
objektu.
Kad fotoaparat prepozna scenu, ikona
funkcije prepoznavanja scene, (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak
pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje) ili
(Portret) pojavit
će se na LCD zaslonu.
Ikona funkcije prepoznavanja scene
okidač dopola za izoštravanje objekta, zatim
3 Pritisnite
snimajte slike.
22HR
zSnimanje dviju slika s različitim postavkama i odabir bolje slike
Pritisnite tipku MENU, zatim odaberite
(Prepoznavanje scena) t
(Napredno) pomoću v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
Kad fotoaparat prepozna scenu koju je teško snimiti ( (Sumrak),
(Portret u
sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na
protusvjetlu)), mijenja postavke prema donjoj tablici i snima dvije slike s različitim
efektima.
Drugi snimak
Snimak u modu spore
sinkronizacije
Snimak s povećanom osjetljivošću za smanjenje
zamućenja
Snimak u modu spore
sinkronizacije koristeći lice
koje je najbolje
osvijetljeno bljeskalicom
kao referentno
Snimak s povećanom osjetljivošću koristeći lice koje
je najbolje osvijetljeno bljeskalicom za smanjenje
zamućenja
Snimak u modu spore
sinkronizacije
Snimak s duljim vremenom ekspozicije bez povećanja
osjetljivosti
Snimak s bljeskalicom
Snimak s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i
kontrastom (DROplus)
Snimak uz korištenje lica
koje je najbolje
osvijetljeno bljeskalicom
kao referentnog
Snimak s referentnim licem i podešenim pozadinskim
osvjetljenjem i kontrastom (DROplus)
Prilikom snimanja u modu prepoznavanja scene postavljenom na [Napredno],
fotoaparat automatski snima dvije slike kad prepozna scenu
(Portret). Automatski
se odabire, prikazuje i snima slika osobe bez zatvorenih očiju.
Korištenje funkcija snimanja
Prvi snimak
23HR
Izoštravanje na licu osobe (Otkrivanje lica)
Fotoaparat detektira lice osobe i izoštrava na njemu. Možete odabrati lice s
prednošću izoštravanja.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Otkrivanje lica)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t željeni mod t z.
(Isključeno): Bez funkcije detekcije
lica.
(Autom.): Automatski odabire i
izoštrava na licu s prednošću.
(Djeca kao prioritet): Detektira i snima s prednošću izoštravanja na
dječjem licu.
(Odrasli kao prioritet): Detektira i snima s prednošću izoštravanja na
licu odrasle osobe.
zMarkiranje lica s prednošću (Pohranjivanje odabranog lica)
1 Pritisnite z na kontrolnoj tipki dok je aktivna funkcija detekcije lica. Time je prvo
lice slijeva markirano kao lice s prednošću i okvir mijenja boju u narančastu
.
2 Svakim pritiskom na z okvir prednosti se pomiče za jedno lice udesno. Pritisnite
z nekoliko puta dok narančasti okvir (
) ne pomaknete na lice koje želite
markirati.
3 Za poništavanje markiranja (isklj.) dovedite narančasti okvir na prvo lice zdesna i
ponovno pritisnite z.
24HR
Snimanje izbliza (Makrosnimanje)
Možete snimiti izbliza prekrasne slike objekata malih dimenzija, npr. kukaca i
cvijeća.
(Makrosnimanje) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, zatim odaberite
željeni mod pomoću b/B t z.
(Autom.): Fotoaparat automatski
pomiče žarište s udaljenih objekata na
objekte u blizini.
Držite fotoaparat u ovom modu.
(Makrosnimanje uključeno): Fotoaparat će namjestiti žarište na bliske
objekte.
Odaberite Makrosnimanje uključeno kod snimanja objekata iz blizine.
• Kad je fotoaparat u modu inteligentnog samopodešavanja ili video modu, snimanje izbliza
podešeno je na [Autom.].
Korištenje samookidača
(Samookidač) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, zatim odaberite
Korištenje funkcija snimanja
Napomena
željeni mod pomoću v/V t z.
(Samookidač isključen): Bez
samookidača.
(Samookidač za 10 s): Snimanje sa
zadrškom od 10 sekundi. Ovu postavku koristite kad želite uključiti sebe u
sliku. Za poništavanje odabira ponovno pritisnite .
(Samookidač za 2 s): Snimanje sa zadrškom od 2 sekunde. Time se
sprječava zamućenje zbog trzaja fotoaparata prilikom okidanja.
okidač.
2 Pritisnite
Treperi svjetlo samookidača i čuje se »bip« dok se ne aktivira zatvarač.
25HR
Odabir moda bljeskalice
(Bljeskalica) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, zatim odaberite
željeni mod pomoću b/B t z.
(Automatska bljeskalica): Bljeskalica
se aktivira u uvjetima nedovoljne
osvijetljenosti ili pozadinskog svjetla.
(Bljeskalica uključena): Bljeskalica je uvijek uključena.
(Polag. sinkr. (bljesk. uklj.)): Bljeskalica je uvijek uključena. Vrijeme
ekspozicije je dugo da bi se na tamnom mjestu jasno snimila pozadina do koje
ne dopire svjetlo bljeskalice.
(Bljeskalica isključena): Bljeskalica nije uključena.
Napomene
• [Bljeskalica uključena] i [Polag. sinkr. (bljesk. uklj.)] nisu dostupni kad je fotoaparat u
modu inteligentnog samopodešavanja.
• Bljeskalica se ne može koristiti kod burst i bracket snimanja.
Promjena prikaza na zaslonu
DISP (zaslonski prikaz) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, zatim odaberite
željeni mod pomoću v/V.
(Svijetlo + samo slika): Podešava zaslon
na veće osvjetljenje i prikazuje samo slike.
(Svijetlo + histogram): Podešava veću
osvijetljenost zaslona i prikazuje graf svjetline slike.
(Svijetlo): Podešava zaslon na veće osvjetljenje i prikazuje informaciju.
(Uobičajeno): Podešava zaslon na standardno osvjetljenje i prikazuje
informaciju.
zPostavka histograma i osvijetljenosti zaslona
Histogram je graf koji prikazuje svjetlinu slike. Kad je graf viši zdesna to znači da je slika
svijetla, kad je viši slijeva znači da je slika tamna.
• Kad pregledavate slike u uvjetima jakog vanjskog svjetla, pojačajte osvjetljenje zaslona.
Međutim, u tom slučaju će se baterija brže prazniti.
26HR
Odabir veličine slike prema namjeni
Veličina fotografije određuje veličinu pripadajuće slikovne datoteke koja će se
snimiti prilikom fotografiranja.
Što je slika veća, nakon ispisa na papiru velikog formata vidjet će se više detalja.
Što je slika manja, broj slika koje se mogu snimiti bit će veći. Odaberite veličinu
slike sukladno načinu na koji namjeravate pregledavati slike.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
tipki t željena veličina t z.
Veličina slike
Upute za korištenje
(4000×3000)
Za ispis do veličine A3+
(3264×2448)
Za ispis do veličine A3
(2592×1944)
Za ispis do veličine A4
(2048×1536)
Za ispis do veličine L/2L
(640×480)
Za privitke elektronske pošte
Br. slika
Ispis
Manje
Visoka
rezolucija
Više
Niska
rezolucija
(4000×2672)
Format 3:2, kao kod fotopapira i
razglednica
Manje
Visoka
rezolucija
(4000×2248)
Za pregledavanje na televiziji visoke
razlučivosti.
Manje
Visoka
rezolucija
Više
Niska
rezolucija
Korištenje funkcija snimanja
(Veličina slike)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
(1920×1080)
27HR
Napomena
• Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9 možda će nedostajati rubovi snimke.
x Broj fotografija koje se mogu snimiti
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet Unutarnja
memorija
Veličina
Oko
11 MB
»Memory Stick Duo« formatiran na ovom fotoaparatu
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Napomene
• Broj fotografija može odstupati ovisno o uvjetima snimanja i mediju za snimanje.
• Kad je broj slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojavit će se indikator »>9999«.
• Kad se na ovom fotoaparatu prikazuju slike snimljene drugim fotoaparatom, slika možda
neće biti prikazana u pravoj veličini.
Korištenje moda snimanja koji odgovara
sceni (Odabir scene)
birač moda na
1 Namjestite
(Odabir scene).
Prikazat će se popis opcija odabira scene.
28HR
željenu opciju pomoću
2 Odaberite
v/V/b/B na kontrolnoj tipki t z.
Ako želite prijeći na drugu vrstu scene
pritisnite tipku MENU.
(Visoka osjetljivost):
Snima slike bez bljeskalice
čak i pri slabom osvjetljenju.
(Sladokusac): Snima
servirana jela u prekrasnim
bojama.
(Plaža): Snima scene
na obali mora ili jezera sa
življim plavim tonovima vode.
(Snijeg): Snima jasnije
snježne scene u bijelom.
(Krajolik): Snima
izoštravajući na udaljenim
objektima.
(Vatromet): Snima
vatromet u svoj njegovoj
ljepoti.
(Portret u sumrak):
Snima jasne slike osoba na
tamnim mjestima bez gubitka
kvalitete noćnog okruženja.
(Podvodno): Snima
podvodne scene u prirodnim
bojama s fotoaparatom u
vodonepropusnom kućištu.
Korištenje funkcija snimanja
(Meko snimanje):
Snima slike s mekšim
ozračjem, prikladno za
portrete, cvijeće i sl.
(Sumrak): Snima noćne
scene bez gubitka kvalitete
noćnog okruženja.
Napomena
• Bljeskalica nije aktivna u nekim vrstama scene.
29HR
Snimanja videozapisa
birač moda na
1 Namjestite
(Snimanje filma).
2 Za početak snimanja pritisnite okidač dokraja.
3 Za završetak snimanja ponovno pritisnite okidač dokraja.
x Reprodukcija videozapisa
1 Pritisnite tipku reprodukcije
i pritisnite B (slijedeće) / b (prethodno) na
kontrolnoj tipki za odabir videozapisa kojeg želite vidjeti.
2 Pritisnite z.
Tipka
Reprodukcijska funkcija
z
Pauza
B
Premotavanje unaprijed
b
Premotavanje unatrag
V
Prikazuje kontrolni izbornik glasnoće. Podesite glasnoću pomoću v/V.
x Veličina slike
Što su veće dimenzije slike, veća je kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi
(prosječni protok bitova u sekundi), reproducirana slika bit će jasnija.
Veličina videozapisa
30HR
Prosječni protok
bitova
Upute za korištenje
1280×720(kvalitetno)
9 Mb/s
Snimanje videozapisa najviše kvalitete za
reprodukciju na HDTV
1280×720(standardno)
6 Mb/s
Snimanje videozapisa standardne kvalitete
za reprodukciju na HDTV
VGA
3 Mb/s
Snimanje videozapisa veličine pogodne za
prijenos na Internet
x Maksimalno vrijeme snimanja
U donjoj tablici su navedene približne vrijednosti maksimalnih vremena snimanja.
Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve videozapise. Maksimalno
vrijeme neprekidnog snimanja je 29 minuta.
(Jedinica: sat : minute : sekunde)
Kapacitet Unutarnja
memorija
Veličina
Oko
11 MB
»Memory Stick Duo« formatiran na ovom fotoaparatu
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720
(kvalitetno)
–
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720
(standardno)
–
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
0:00:10
Napomene
za snimanje.
• Vrijeme neprekidnog snimanja će odstupati ovisno uvjetima snimanja (o temperaturi i sl.).
• Videozapisi veličine podešene na [1280×720] mogu se snimati samo na »Memory Stick
PRO Duo«.
Korištenje funkcija snimanja
• Vrijeme snimanja može odstupati od navedenog u ovisnosti o uvjetima snimanja i mediju
31HR
Korištenje funkcija pregledavanja
Pregledavanje uvećanih slika
(reprodukcijski zum)
tipku reprodukcije
1 Pritisnite
za prikaz slike, zatim
pritisnite tipku
(reprodukcijski zum).
Slika je uvećana dva puta,
prikazan je središnji dio slike.
omjer uvećanja i
2 Podesite
položaj na slici.
Tipka : Uvećava.
W strana tipke zuma W/T: Poništava
uvećanje.
v/V/b/B na kontrolnoj tipki:
Podešava položaj na slici.
Označava dio slike koji je uvećan
Pretraživanje slika (indeksni prikaz)
tipku reprodukcije
1 Pritisnite
za prikaz slike, zatim
pritisnite
prikaz).
•
tipku (indeksni
Ponovno pritisnite tipku
indeksnog prikaza
za prikaz
dodatnih slika.
sliku pomoću v/V/b/
2 BOdaberite
na kontrolnoj tipki.
•
32HR
Za povratak na prikaz samo jedne slike
pritisnite z.
Pregledavanje fotografija uz glazbu
(Dijaprojekcija)
tipku reprodukcije
za
1 Pritisnite
prikaz slike, zatim pritisnite tipku
MENU.
Tipka MENU
(Dijaprojekcija)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite z.
Odaberite [Početak] pomoću v na kontrolnoj tipki, zatim
3 pritisnite
z.
zOdabir popratne glazbe
Željenu glazbenu datoteku sa CD-ova ili iz MP3 mape možete prebaciti na fotoaparat i
iskoristiti za popratnu glazbu uz prezentaciju. Za prijenos glazbenih datoteka na računalo
instalirajte softver »Music Transfer« (isporučeno) (str. 40), zatim slijedite dolje navedeni
postupak.
1 Pritisnite MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Preuzimanje glazbe]
t [U redu].
2 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala.
3 Pokrenite i koristite »Music Transfer«.
Za podrobnije informacije o korištenju »Music Transfer« vidjeti »help« u »Music
Transfer«.
Korištenje funkcija pregledavanja
Prezentacija fotografija započinje.
• Za završetak prezentacije pritisnite z.
33HR
Odabir formata prikaza (Način prikaza)
Omogućuje odabir formata prikaza za pregledavanje više slika istovremeno kad
se koristi »Memory Stick Duo«.
tipku reprodukcije
za
1 Pritisnite
prikaz slike, zatim pritisnite tipku
MENU.
Tipka MENU
(Način prikaza)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t željeni mod t z.
(Prikaz datuma): Prikazuje slike po
datumu snimanja.
(Prikaz događaja): Analizira slike po
datumima i njihov broj, automatski organizira slike u grupe i prikazuje ih.
(Favoriti): Prikaz slika koje su obilježene kao favoriti.
(Prikaz mape): Prikazuje i organizira slike u mape.
Napomena
• Ako ne možete reproducirati slike snimljene drugim fotoaparatom, prikažite ih u [Prikaz
mape].
34HR
Brisanje slika
Brisanje slika
tipku reprodukcije
za
1 Pritisnite
prikaz slike, zatim pritisnite tipku
(Brisanje).
Tipka
(Brisanje)
Pritisnite v/V na kontrolanoj
2 tipki
za odabir željene postavke.
Sve u rasponu datuma: Možete
izbrisati sve slike u prikazanom rasponu
datuma. U ovisnosti o načinu prikaza,
Tipka MENU
može se odabrati [Sve u ovoj mapi] ili
[Sve u događaju].
Višestruke slike: Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom. Odaberite
slike, pritisnite z, zatim pritisnite tipku MENU za brisanje slika.
Ova slika: Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu.
Izlaz: Poništava brisanje.
Brisanje slika
35HR
Brisanje svih slika (Format)
Možete izbrisati sve podatke pohranjene na »Memory Stick Duo« kartici ili
unutarnjoj memoriji. Ako je umetnuta kartica »Memory Stick Duo«, brišu se svi
podaci pohranjeni na »Memory Stick Duo«. Ako nije umetnuta kartica »Memory
Stick Duo«, brišu se svi podaci pohranjeni u unutarnjoj memoriji.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki,
zatim pritisnite z.
(Alat mod. "Memory Stick") ili
(Alat interne
3 Odaberite
memorije) pomoću v/V/b/B na kontrolnoj tipki, zatim
pritisnite [Format] t z.
4 Odaberite [U redu], zatim pritisnite z.
Napomena
• Formatiranjem se za stalno brišu svi podaci, uključujući i zaštićene slike i podatke je
nemoguće povratiti.
36HR
Priključivanje na druge uređaje
Pregledavanje slika na TV prijemniku
fotoaparat pomoću višenamjenskog kabela
1 Spojite
(isporučeno) na TV prijemnik.
U višenamjensku
priključnicu
U A/V ulazne
priključnice
Višenamjenski kabel
zPregledavanje slika na TV prijemniku visoke razlučivosti (HD TV)
• Slike snimljene ovim fotoaparatom mogu se gledati na HD TV prijemniku kad je spojen
s fotoaparatom preko adapterskog kabela HD izlaza (prodaje se zasebno). Upotrijebiti
adapterski kabel HD izlaza kompatibilan s Type2b.
• Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u izborniku
(Glavne postavke) na
prikazu postavki.
Napomena
kvaliteti slike. Ako vaš TV prijemnik ne prikazuju slike ili prikazane slike titraju, moguće je
da TV ima samo PAL sustav. Pokušajte podesiti postavku [Video Out] na [PAL] (str. 48).
Ispis fotografija
Ako vaš pisač podržava PictBridge, slike možete izravno ispisivati koristeći
sljedeći postupak.
Na fotoaparatu najprije omogućite USB vezu s pisačem.
Priključivanje na druge uređaje
• [Video Out] je tvornički postavljen na [NTSC] kako biste mogli uživati u maksimalnoj
fotoaparat na printer pomoću višenamjenskog
1 Spojite
kabela (isporučeno).
pisač.
2 Uključite
Nakon uspostavljanja veze na zaslonu će se pojaviti indikator
.
37HR
MENU t
(Ispis)
3 Pritisnite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t željeni mod t z.
(Ova slika): Ispišite trenutno odabranu
sliku.
(Višestruke slike): Pritisnite b/B za
prikaz slike, zatim z.
Tipka MENU
željenu postavku, zatim pritisnite [U redu] t z.
4 Odaberite
Fotografija je ispisana.
Napomena
• Ako se niste uspjeli spojiti na pisač podesite [USB povezivanje] u izborniku
(Glavne
postavke) na [PictBridge].
zIspis u fotolaboratoriju
Na uređajima za ispis u fotolaboratoriju nije moguće ispisati slike pohranjene u
unutarnjoj memoriji fotoaparata. Kopirajte slike na »Memory Stick Duo«, zatim odnesite
»Memory Stick Duo« u fotolaboratorij.
Način kopiranja: Pritisnite MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. "Memory
Stick") t [Kopiranje] t [U redu].
Za podrobnije informacije obratite se svom lokalnom fotolaboratoriju.
zDodavanje datuma na slike
Ovaj fotoaparat nema funkciju za dodavanje datuma na slike. Razlog ovome je da se
izbjegne dupliciranje datuma prilikom ispisa.
Ispis u fotolaboratoriju:
Možete zatražiti ispis slika s dodanim datumom. Za podrobnije informacije obratite se
svom lokalnom fotolaboratoriju.
Ispis kod kuće:
Spojite fotoaparat na pisač koji podržava PictBridge, pritisnite tipku MENU, zatim
podesite [Ispis] t [Datum] na [Datum] ili [Dan i vrijeme].
Dodavanje datuma na slike pomoću PMB:
Datum na slike možete izravno dodati pomoću isporučenog softvera »PMB« instaliranog
na računalo (str. 40). Međutim, kod ispisa slika s već dodanim datumom može doći do
dvostrukog ispisivanja datuma, ovisno o postavkama za ispis. Podrobnije informacije o
»PMB« naći ćete na stranici »PMB Guide« (str. 41).
38HR
Korištenje fotoaparata s računalom
x Korištenje »PMB (Picture Motion Browser)«
Možete bolje nego ikad uživati u snimljenim slikama koristeći prednosti softvera
»PMB« koji se nalazi na CD-u (isporučeno).
Osim funkcija navedenih niže, softver nudi dodatne funkcije za uživanje u vašim
slikama. Podrobnije informacije naći ćete u »PMB Guide« (str. 41).
Kopirajte na
računalo
Kalendar
Medijski servis
Pregledavanje slika u
kalendaru.
Prijenos slika na medijski
servis.
CD/DVD
Ispis slika s datumom.
Snimanje podatkovnog diska
pomoću CD ili DVD pogona
za snimanje.
Prebacivanje na
fotoaparat
Priključivanje na druge uređaje
Ispis
Prebacivanje slika na »Memory
Stick Duo« njihovo
pregledavanje.
Napomena
• »PMB« nije kompatibilan s računalima Macintosh.
39HR
x Faza 1: Instalacija »PMB« (isporučeno)
Softver (isporučeno) možete instalirati na sljedeći način. »Music Transfer« se
instalira pri instalaciji »PMB«.
• Prijavite se kao administrator.
1 Provjerite konfiguraciju svog računala.
Preporučena konfiguracija za korištenje softvera »PMB« i »Music
Transfer«
OS (instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili više (za reprodukciju/obradu videozapisa
u visokoj razlučivosti: Intel Pentium 4 2,8 GHz ili više/ Intel Pentium D
2,8 GHz ili više/ Intel Core Duo 1,66 GHz ili više/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
ili više)
RAM: 512 MB ili više (za reprodukciju/uređivanje videozapisa u visokoj
razlučivosti: 1 GB ili više)
Tvrdi disk (kapacitet diska potreban za instalaciju): približno 500 MB
Zaslon: rezolucija: 1.024 × 768 ili više
Video memorija: 32 MB ili više (preporučuje se 64 MB ili više)
*1 64-bitne inačice i Starter (Edition) (inačica za početnike) nisu podržane.
*2 Starter (Edition) inačica nije podržana.
računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
2 Uključite
Pojavit će se prikaz izbornika za instalaciju.
na [Install] (instaliraj).
3 Kliknite
Na zaslonu će se pojaviti »Choose Setup
Language«.
4 Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu.
5 Kad instalacija završi izvadite CD.
40HR
x Faza 2: Kopiranje slika na računalo pomoću »PMB«
fotoaparat umetnite bateriju napunjenu do punog
1 Ukapaciteta,
zatim pritisnite tipku reprodukcije .
fotoaparat na računalo.
2 Spojite
Na zaslonu fotoaparata pojavit će se poruka »Povezivanje…«.
1 U USB priključnicu
Višenamjenski
kabel
2 U višenamjensku
priključnicu
• Za vrijeme prijenosa podataka na zaslonu će biti prikazan indikator
. Nemojte ništa
raditi na računalu dok je prikazan taj indikator. Kad se indikator promijeni u
,
možete nastaviti koristiti računalo.
na tipku [Import] (kopiranje).
3 Kliknite
Podrobnije informacije naći ćete u »PMB Guide«.
x Faza 3: Prikaz uputa »PMB Guide«
•
Za pristup »PMB Guide« iz izbornika
početak: Kliknite na [Start] (početak) t
[All Programs] (svi programi) t [Sony
Picture Utility] (Sonyjev uslužni program
za rad sa slikama) t [Help] (pomoć) t
[PMB Guide].
Priključivanje na druge uređaje
radnoj površini dvaput kliknite
1 Na
ikonu
(PMB Guide).
Napomene
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel s fotoaparata dok radi ili dok je na zaslonu
prikazana poruka »Pristupanje…«. Ako to učinite mogli biste oštetiti podatke.
• Ako koristite bateriju s malo preostalog kapaciteta možda nećete uspjeti prebaciti sve
podatke ili se podaci mogu oštetiti. Preporučuje se uporaba mrežnog ispravljača (prodaje se
zasebno) i USB /AV/ DC IN višenamjenskog kabela (prodaje se zasebno).
41HR
x Korištenje fotoaparata s Macintosh računalom
Možete kopirati slike na svoje Macintosh računalo. Međutim »PMB« nije
podržan. Slike prebačene na »Memory Stick Duo« možete prikazati u [Prikaz
mape].
Na Macintosh računalo možete instalirati »Music Transfer«.
Preporučena konfiguracija računala
Za spajanje fotoaparata na računalo preporučljivo je da računalo ima sljedeću
konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ MacOSX (v10.1 do v10.5)
USB priključnica: standardna
Preporučena konfiguracija za korištenje »Music Transfer«
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
RAM: Potrebno je najmanje 64 MB radne memorije (preporučljivo je 128 MB
ili više)
Tvrdi disk (kapacitet diska potreban za instalaciju): približno 500 MB
42HR
Promjena postavki fotoaparata
Promjena zvučnih signala
Možete podesiti zvučne signale koji prate rad fotoaparata.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki,
zatim pritisnite z.
Odaberite (Glavne postavke) pomoću v/V/b/B na
3 kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite [Zvučni signal] t željeni mod
t z.
Zatvarač: Uključuje zvučni signal kod otvaranja zaslona prilikom okidanja.
VIsoko/Nisko: Uključuje bip/zvučne signale kod pritiska na okidač/
kontrolnu tipku. Ako želite smanjiti glasnoću signala, odaberite [Nisko].
Isključeno: Isključuje zvučne signale kod pritiska na okidač/kontrolnu tipku.
Promjena postavki fotoaparata
43HR
Korištenje prikaza MENU
Prikazuje dostupne funkcije za lakše podešavanje u modu snimanja i
reprodukcije. Na zaslonu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u
pojedinom modu.
Odaberite
(Postavke) t [Glavne postavke] t [Pokretanje] za povratak na
izvorne postavke.
prikaz izbornika pritisnite tipku
1 Za
MENU.
Tipka MENU
željenu opciju iz
2 Odaberite
izbornika pomoću v/V/b/B na
kontrolnoj tipki. Dok traje
reprodukcija, odabir potvrdite
pritiskom na z.
3 Za zatvaranje prikaza izbornika pritisnite tipku MENU.
x Prikaz MENU u modu snimanja
Opcija
Opis
Način snimanja filma
Mijenja postavke prema vrsti scene u video modu.
(
Veličina slike
Način snimanja
Autom./
Visoka osjetljivost/
Podešava veličinu slike.
(
/
/
/
/
/
/
(
1280×720(kvalitetno)/
/
)
1280×720(standardno)/
VGA)
Odabire način neprekidnog snimanja.
(
Uobičajeno/
BRK±1.0EV)
Brzo snimanje/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV,
EV
Ručno podešava ekspoziciju.
ISO
Odabir osjetljivosti na svjetlo.
(–2,0EV do +2,0EV)
(Autom./ISO 80 do ISO 3200)
44HR
Podvodno)
Opcija
Opis
Balans bijele boje
Podešava tonova boje prema postojećim uvjetima osvjetljenja.
(
Autom./
Dnevno svjetlo/
Oblačno/
Fluorescentna rasvjeta 1,
Fluorescentna rasvjeta 2,
Fluorescentna rasvjeta 3/n Svjetlo sa žarnom niti/
Bljeskalica)
Bijeli bal. za podv.
snimanje
Podešava boju pri podvodnom snimanju.
Izoštravanje
Mijenja način izoštravanja.
(
Autom./
Podvodno 1,
(
Višestruki AF/
3.0 m/7.0 m/ )
Podvodno 2)
Središnji AF/
Spot AF/0.5 m/1.0 m/
Način mjerenja svjetla
Odabire dio objekta za mjerenje kako bi se odredila ekspozicija.
Prepoznavanje scena
Automatski detektira uvjete snimanja i snima.
Osjetljivost otkr.
osmijeha
Odabire razinu osjetljivosti za detekciju osmjeha.
Otkrivanje lica
Odabire lice s prednošću izoštravanja prilikom korištenja funkcije
detekcije lica.
(
Višestruko/
(
(
Autom./
Spot)
Napredno)
Velik osmijeh/
(
Razina bljeskalice
Središnje/
Normalan osmijeh/
Isključeno/
Autom./
Odrasli kao prioritet)
Blag osmijeh)
Djeca kao prioritet/
Podešava jakost svjetlosti bljeskalice.
(
/
Standardno/
)
Smanjenje zatvaranja
očiju
Postavlja funkciju sprječavanja zatvorenih očiju.
Smanjenje ef. crvenih
očiju
Podešava za smanjenje učinka crvenih očiju.
DRO
Odabire najbolje vrijednosti svjetline i kontrasta.
U boji
Mijenja boje slike i dodaje specijalne efekte.
SteadyShot
Odabire način sprečavanja zamućenja.
(
(
(
(
(Postavke)
Isključeno)
Autom./
Isključeno/
Uobič./
Snimanje/
Uključeno/
Isključeno)
DRO standard/
Žive boje/
Sepija/
Kontinuirano/
Mijenja postavke fotoaparata.
DRO plus)
Crno-bijelo)
Isključeno)
Promjena postavki fotoaparata
(
Autom./
45HR
x Prikaz MENU u modu pregledavanja
Opcija
(Dijaprojekcija)
Opis
Automatski reproducira slike jednu za drugom uz specijalne efekte i
glazbu.
(Popis datuma)
Odabire popis datuma za reprodukciju.
(Popis događaja)
Odabire grupu događaja za reprodukciju.
(Način prikaza)
Mijenja način prikaza.
(
Prikaz datuma/
mape)
Prikaz događaja/
(Filtriranje prema
licima)
Reproducira slike odabrane po nekom kriteriju.
(Dodavanje/ukl.
Favorita)
Dodaje slike u favorite i uklanja ih iz favorita.
(Retuširanje)
(
Isključeno/
Osmijesi)
Svi ljudi/
Djeca/
Favoriti/
Prikaz
Bebe/
(
Ova slika/
Višestruke slike/
Dodaj sve u rasponu
datuma*/
Ukloni sve u rasp. datuma*)
* Prikazani tekst se razlikuje u ovisnosti o načinu prikaza.
Retušira fotografije.
(
Obrezivanje/
Ispravak efekta crvenih očiju/
Maskiranje neoštrina/
Meko izoštravanje/
Djelomična
boja/
Riblje oko/
Križni filtar/
Radijalno zamućenje/
Retro/
Sretna lica)
(Višefunkc. prom.
veličine)
(Brisanje)
Mijenja veličinu slike u prema namjeni.
(
HDTV/
Blog/e-pošta)
Briše slike.
(
Ova slika/
Višestruke slike/
Sve u rasponu datuma*)
* Prikazani tekst se razlikuje u ovisnosti o načinu prikaza.
(Zaštita)
Sprječava nehotično brisanje.
(
Ova slika/
Višestruke slike)
Dodaje oznaku naloga za ispis na sliku »Memory Stick Duo« koju
želite ispisati.
(
(Ispis)
(Rotacija)
(Odabir mape)
(Postavke)
46HR
Ova slika/
Višestruke slike)
Ispisuje na pisaču koji podržava PictBridge.
(
Ova slika/
Višestruke slike)
Služi za zakretanje fotografija.
Odabire mapu za pregled slika.
Mijenja postavke koje nisu postavke snimanja.
Korištenje prikaza
(Postavke)
Možete promijeniti izvorne postavke.
(Postavke snimanja) pojavljuje se samo kad se prikaz postavki otvori iz moda
snimanja.
prikaz izbornika pritisnite tipku
1 Za
MENU.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki,
zatim pritisnite z.
Odaberite željenu opciju pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
3 tipki,
zatim pritisnite z.
4 Za zatvaranje prikaza popisa postavki pritisnite tipku MENU.
Opcija
Opis
(Postavke
snimanja)
AF osvjetljivač
AF osvjetljenje priskrbljuje dodatno svjetlo za
lakše izoštravanje u tamnim uvjetima.
Mreža
Prikazuje ili ne mrežu linija na zaslonu.
Digitalni zum
Odabire mod digitalnog zuma.
Konverzijska leća
Omogućuje ispravno izoštravanje kad se pričvrsti
konverzijski objektiv.
Autom. orijentacija
Kad zakrenete fotoaparat za snimanje portreta
(okomita orijentacija), uređaj detektira promjenu
položaja i prikazuje sliku u okomitoj orijentaciji.
Automatski pregled
Prikazuje snimku na zaslonu približno dvije
sekunde nakon snimanja.
Promjena postavki fotoaparata
Kategorija
47HR
Kategorija
Opcija
Opis
(Glavne
postavke)
Zvučni signal
Odabire ili isključuje zvučne signale koji prate rad
fotoaparata.
Language Setting
Odabire jezik za prikaz opcija izbornika,
upozorenja i poruka.
Funkcijski vodič
Odabire ili ne prikaz funkcijskog vodiča pri radu s
fotoaparatom.
(Alat mod.
"Memory Stick")
(Alat interne
memorije)
(Postavke sata)
48HR
Pokretanje
Vraća postavke na izvorne vrijednosti.
Pokazni način rada
Odabire ili ne demonstraciju rada funkcija
okidanja na osmjeh i prepoznavanja scene.
COMPONENT
Odabire vrstu izlaznog signala ovisno o
priključenom TV prijemniku.
Videoizlaz
Podešava izlazni video signal prema TV sustavu
boja spojene video opreme.
Prikaz širokog zuma
Prilikom reprodukcije na HD TV prijemniku
fotografije formata 4:3 i 3:2 bit će reproducirane u
formatu 16:9.
USB povezivanje
Odabire USB način spajanja pomoću
višenamjenskog kabela fotoaparata s računalom
ili pisačem koji podržava PictBridge.
Preuzimanje glazbe
Mijenja glazbene datoteke pomoću »Music
Transfer«.
Formatiranje glazbe
Briše sve glazbene datoteke s popratnom
glazbom pohranjene u fotoaparatu.
Format
Formatira »Memory Stick Duo«.
Stvar. mape za sn.
Izrađuje mapu za snimanje slika na »Memory
Stick Duo« kartici.
Prom. mape za sn.
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje
slika.
Izbr. mapu za snim.
Briše mape na »Memory Stick Duo« kartici.
Kopiranje
Kopira sve slike iz unutarnje memorije na
»Memory Stick Duo«.
Broj datoteke
Odabire način pridjeljivanja brojeva slikovnim
datotekama.
Format
Formatira unutarnju memoriju.
Broj datoteke
Odabire način pridjeljivanja brojeva slikovnim
datotekama.
Postavka područja
Podešava vrijeme na lokalno vrijeme odabranog
područja.
Postav. dat. i vrem.
Podešava datum i vrijeme.
Ostalo
Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu
Ikone koje su prikazane na zaslonu pokazuju status fotoaparata.
Prikaz na zaslonu možete promijeniti pomoću DISP (zaslonski prikaz) na
kontrolnoj tipki (str. 26).
Kod snimanja fotografija
A
Prikaz
Značenje
Preostali kapacitet baterije
Kapacitet baterije nizak
Veličina slike
• U modu
(Jednostavno snimanje),
broj ikona koje se prikazuju je ograničen.
Odabir scene
Kod snimanja videozapisa
Položaj birača moda
(inteligentno
samopodešavanje,
samoprogramiranje,
video mod)
Ikona funkcije
prepoznavanja scene
Mod video snimanja
Balans bijelog
Z vrijeme reprodukcije
Mod mjerenja
SteadyShot
Vibracije
Prepoznavanje scene
Indikator osjetljivosti
detekcije osmjeha
Ostalo
DRO
Omjer uvećanja zuma
49HR
Prikaz
Značenje
Mod boje
C
Prikaz
Mapa za snimanje
Spajanje PictBridge
Način prikaza
Mapa za reprodukciju
96
Broj slika koje se još
mogu snimiti
12/12
Broj slike / broj snimaka
u odabranoj mapi
100Min
Preostalo vrijeme
snimanja
Filtriranje po licima
Favoriti
Nalog za ispis (DPOF)
Memorijski medij za
snimanje / reprodukciju
(»Memory Stick Duo«,
unutarnja memorija)
Prebačeno pomoću PMB
Mijenjanje mape
Reprodukcijski zum
AF osvjetljivač
Zaštita
Smanjenje učinka crvenih
očiju
B
Prikaz
Značenje
Mod mjerenja
z
Indikator blokade AE/
AF
Mod bljeskalice
ISO400
ISO vrijednost
Punjenje bljeskalice
Smanjenje šuma kod
dugog vremena
ekspozicije
Balans bijelog
125
Vrijeme ekspozicije
F3.5
Otvor zaslona
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
Indikator okvira AF
tražila
1.0 m
Vrijednost podešena
poluautomatski
Snimanje izbliza
50HR
Značenje
SNIMANJE
Na čekanju
Video snimanje aktivno /
na čekanju
0:12
Vrijeme snimanja
(min:sek)
101-0012
Broj mape-datoteke
2009 1 1
9:30 AM
Datum / vrijeme snimanja
reproducirane slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju slika
bB BACK/
NEXT
Odabiranje slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
ISO 400
ISO vrijednost
D
Prikaz
Značenje
Samookidač
C:32:00
Samodijagnostička
funkcija
Odredište
Upozorenje o
pregrijanosti
Konverzijski objektiv
Detekcija lica
Burst/bracket snimanje
Upravljačka datoteka
napunjena
Okvir AF tražila
Oznaka za točku
mjerenja
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
500
Vrijeme ekspozicije
F3.5
Otvor zaslona
Spajanje PictBridge
N
Reprodukcija
Reprodukcijska traka
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Zemljopisna širina i
dužina
Histogram
• Kad je prikaz
histograma
onemogućen
prikazuje se
.
Glasnoća
Ostalo
51HR
Više informacija o fotoaparatu (»Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot«)
»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«, koji detaljno opisuje kako koristiti
fotoaparat, nalazi se na CD-u (isporučeno). U njemu ćete naći detaljne upute za
korištenje mnogobrojnih funkcija ovog fotoaparata.
•Za čitanje »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« potreban je Adobe Reader.
Ako ga nemate na računalu, možete ga preuzeti s internetske stranice:
http://www.adobe.com/
x Za korisnike OS Windows
1
2
Uključite računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
Kliknite na »Cyber-shot
Handbook«.
»Prošireni vodič za fotoaparat Cybershot«, koje sadrže informacije o
dodacima za fotoaparat instaliraju se
zajedno s priručnikom.
3
Pokrenite »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« pritiskom na
ikonu na radnoj površini.
x Za korisnike OS Macintosh
52HR
1
2
Uključite računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
3
Nakon zavrženog kopiranja, dvaput pritisnite na
»Handbook.pdf«.
Odaberite mapu [Handbook] i kopirajte datoteku
»Handbook.pdf« iz mape [HR] na računalo.
Rješavanje problema
U slučaju problema s fotoaparatom isprobajte sljedeća rješenja.
1 Pogledajte u »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« (PDF) i popis
rješenja problema naveden niže.
Ako se na zaslonu pojavi npr. »C/E:ss:ss«, vidjeti »Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot«.
2 Izvadite baterijsku jedinicu, pričekajte oko minutu, vratite
baterijsku jedinicu i uključite fotoaparat.
3 Vratite postavke na tvorničke vrijednosti (str. 47).
4 Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom servisu.
Prilikom popravka fotoaparata u slučaju potrebe bit će provjerena unutarnja
memorija i svi podaci na njoj. Tvrtka Sony se obvezuje da neće kopirati ni
pohranjivati takve podatke.
Baterijska jedinica i napajanje
Baterijska jedinica se ne može umetnuti.
• Umetnite baterijsku jedinicu tako da gurnete polugicu za vađenje baterije (str. 13).
Fotoaparat se ne može uključiti.
• Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vrijeme dok fotoaparat ne
proradi.
• Pravilno umetnite baterijsku jedinicu (str. 13).
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu (str. 11).
• Baterijska jedinica je istrošena. Zamijenite je novom.
• Koristite preporučenu baterijsku jedinicu.
• Ovisno o fotoaparatu i temperaturi baterije, fotoaparat se može automatski isključiti iz
Ostalo
Fotoaparat se neočekivano isključuje.
sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na LCD zaslonu prethodno pojaviti obavijest
o sigurnosnom isključivanju.
• Ako se uključeni fotoaparat ne koristi tijekom približno tri minute, doći će do
automatskog isključivanja kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite
fotoaparat (str. 16).
• Baterijska jedinica je istrošena. Zamijenite je novom.
53HR
Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog
stanja.
• Baterija će se trošiti brže i njezin preostali kapacitet bit će manji od prikazanog u
sljedećim slučajevima:
– Kad se fotoaparat koristi na ekstremnim temperaturama.
– Kod čestog korištenju bljeskalice i zuma.
– Kod čestog uključivanja i isključivanja fotoaparata.
– Kad povećate osvijetljenost zaslona koristeći DISP postavke (zaslonskog prikaza).
• Kad dođe do odstupanja između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog
stanja. Da biste uklonili odstupanje između prikaza preostalog vremena rada baterije i
stvarnog stanja, ispraznite bateriju do kraja.
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu (str. 11).
• Baterijska jedinica je istrošena. Zamijenite je novom.
Baterijska jedinica ne može se puniti dok je umetnuta u fotoaparat.
• Baterijsku jedinicu ne možete puniti pomoću ispravljača izmjenične struje (prodaje se
zasebno). Za punjenje koristite punjač baterije (isporučeno).
Tijekom punjenja baterije treperit će CHARGE indikator.
• Izvadite baterijsku jedinicu i ponovno je umetnite pazeći da to učinite ispravno.
• Možda je temperatura neprimjerena za punjenje. Ponovite punjenje baterijske jedinice
pri temperaturi unutar odgovarajućeg raspona (10°C – 30°C).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite slobodni kapacitet unutarnje memorije ili »Memory Stick Duo« (str. 28, 31).
Ako nema slobodnog prostora, postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 35).
– Zamijenite »Memory Stick Duo«.
• Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni bljeskalica.
• Kod snimanja fotografija birač moda ne smije biti namješten na
(Snimanje filma).
• Namjestite birač moda na
(Snimanje filma) kad snimate videozapise.
• Videozapisi veličine podešene na [1280×720] mogu se snimati samo na »Memory Stick
PRO Duo«. Kad snimate na bilo koji drugi medij osim »Memory Stick PRO Duo«,
podesite veličinu videozapisa na [VGA].
• Fotoparat je u modu demonstarcije rada funkcije okidanja na osmjeh. Podesite
[Pokazni način rada] na [Isključeno].
Na slici se pojavljuju bijele, crne, crvene, ljubičaste ili pruge druge boje ili je
cijela slika crvenkasta.
• Ova pojava se zove razmazivanje. Ne radi se o neispravnom radu.
54HR
Pregledavanje slika
Nije moguće reproducirati slike.
• Pritisnite tipku za reprodukciju
(str. 19).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija
slikovnih datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
• Možda nećete moći reproducirati slike s »Memory Stick Duo« kartice snimljene
drugim fotoaparatom. Reproducirajte ih u modu pregledavanja mape (str. 34).
• To je posljedica kopiranja slika s računala na »Memory Stick Duo« bez uporabe
»PMB«. Reproducirajte ih u modu pregledavanja mape (str. 34).
Ostalo
55HR
Mjere opreza
Nemojte koristiti / pohranjivati
fotoaparat na sljedećim mjestima
• Mjestima s krajnje visokom ili krajnje
niskom temperaturom i vlažnim mjestima
Na mjestima kao što je vozilo parkirano
na suncu kućište fotoaparata može se
deformirati što može prouzročiti
neispravnosti u radu.
• Mjestima izravno izloženim suncu ili blizu
grijanja
Kućište fotoaparata može promijeniti
boju ili se deformirati što može
prouzročiti neispravnosti u radu.
• Mjestima izloženim trešnji
• Blizu jakih magnetskih polja
• Mjestima gdje ima pijeska i prašine
Pazite da pijesak ili prašina ne dospiju u
fotoaparat. Ovo može prouzročiti
neispravnosti u radu fotoaparata koje se
u nekim slučajevima neće moći otkloniti.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sjedati s fotoaparatom u
stražnjem džepu hlača ili suknje jer time
možete prouzročiti neispravnosti u radu ili
oštećenje fotoaparata.
O čišćenju fotoaparata
Čišćenje LCD zaslona
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl.,
obrišite površinu zaslona koristeći LCD
komplet za čišćenje (prodaje se zasebno).
Čišćenje objektiva
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl.,
obrišite površinu leće mekom krpom.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom
krpom malo navlaženom u vodi, zatim
prijeđite površinu suhom krpom. Za
sprječavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat djelovanju
kemijskih sredstava tipa razrjeđivača,
benzina, alkohola, krpa za jednokratnu
uporabu, sredstava za odbijanje kukaca,
preparata za sunčanje ili insekticida.
– Nemojte dodirivati fotoaparat rukama na
kojima ima ostataka bilo kojeg od gore
navedenih sredstava.
56HR
– Nemojte dozvoliti da fotoaparat bude u
doticaju s gumom ili vinilom tijekom
dužeg vremena.
O radnim temperaturama
okruženja
Vaš fotoaparat predviđen je za korištenje u
rasponu temperatura okruženja od 0°C do
40°C. Snimanje na jako hladnim ili jako
toplim mjestima izvan ovog intervala
temperatura nije preporučljivo.
O kondenzaciji vlage
Ako se fotoaparat prenese s hladnog na
toplo mjesto, u unutrašnjosti ili na površini
fotoaparata može se kondenzirati vlaga.
Kondenzirana vlaga može prouzročiti
neispravnosti u radu fotoaparata.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte oko sat
vremena da vlaga ispari. Ako pokušate
snimati dok je unutrašnjost objektiva
zamagljena od vlage, slika koju snimite
neće biti jasna.
O unutarnjoj punjivoj sigurnosnoj
bateriji
Ovaj fotoaparat ima unutarnju punjivu
bateriju koja služi za mjerenje vremena i
održavanje drugih postavki kad je
fotoaparat isključen.
Punjiva sigurnosna baterija se puni
neprekidno prilikom korištenja
fotoaparata. Međutim, ako fotoaparat
koristite samo na kratko ili ako ga uopće
ne koristite tijekom mjesec dana, punjiva
sigurnosna baterija će se potpuno
isprazniti. U tom slučaju obvezno napunite
punjivu bateriju prije korištenja
fotoaparata.
Čak i kad ova baterija nije napunjena, još
uvijek možete koristiti fotoaparat, ali
datum i vrijeme neće neće biti prikazani na
zaslonu.
Način punjenja unutarnje punjive
sigurnosne baterije
Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu u
fotoaparat i držite fotoaparat isključen
tijekom 24 sata.
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Uređaj za snimanje: 7,79 mm (1/2.3 tip) CCD
senzor u boji, filter primarnih boja
Ukupni broj piksela fotoaparata:
Oko 12,4 megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
Oko 12,1 megapiksela
Objektiv: Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar s
optičkim zumom od 5×
f = 5 mm – 25 mm (28 mm – 140 mm
(ekvivalent 35 mm filma))
F3,3 (W) – F5,2 (T)
Pri snimanju videozapisa (16:9): 31 mm –
155 mm
Pri snimanju videozapisa (4:3): 37 mm –
185 mm
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
prepoznavanje scene (10 načina)
Balans bijelog: Automatski, dnevno svjetlo,
oblačno, fluorescentno svjetlo 1, 2, 3,
svjetlo žarulje, bljeskalica
Balans bijelog kod podvodnog snimanja:
Automatski, podvodni 1, 2
Vremenski interval za burst snimanje:
Oko 1,8 sekundi
Formati datoteka:
Fotografije: kompatibilan s JPEG (DCF
Ver.2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) i
DPOF
Videozapisi: MPEG-4 Visual
Memorijski mediji: Unutarnja memorija
(oko 11 MB), »Memory Stick Duo«
Bljeskalica: Doseg bljeska (ISO osjetljivost
(preporučeni indeks ekspozicije)
podešena na automatski odabir):
Oko 0,2 m do 3,0 m (W) /
oko 0,5 m do 1,9 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
LCD ploča:
DSC-W290: 7,5 cm (3.0 tip) TFT pogon
DSC-W270/W275: 6,7 cm (2.7 tip) TFT
pogon
Ukupan broj točaka: 230 400 (960 × 240)
točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Punjiva baterijska jedinica
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (prodaje se zasebno), 3,6 V
AC-LS5K mrežni ispravljač (prodaje se
zasebno), 4,2 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
DSC-W290: 1,1 W
DSC-W270/W275: 1,0 W
Radna temperatura okruženja: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: –20°C do +60°C
Dimenzije:
DSC-W290: 97,6 × 57,4 × 22,6 mm (Š/V/D,
isključujući izbočine)
DSC-W270/W275: 97,6 × 56,6 × 22,6 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Masa (s baterijskom jedinicom NP-BG1 i
»Memory Stick Duo«):
DSC-W290: Oko 174 g
DSC-W270/W275: Oko 164 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif ispis: kompatibilan
PRINT Image Matching III: kompatibilan
PictBridge: kompatibilan
BC-CSGD/BC-CSGE punjač
baterije
Potrebna snaga: 100 V do 240 V izmjenično,
50/60 Hz, 2 W
Izlazni napon: 4,2 V istosmjerno, 0,25 A
Radna temperatura okruženja: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: –20°C do +60°C
Dimenzije: Oko 83 × 55 × 24 mm
(Š/V/D)
Masa: Oko 55 g
Ostalo
Višenamjenski priključak Type2b (AVizlaz(SD/HD komponenta)/USB/DCulaz):
Video izlaz
Audio izlaz (stereo)
USB veza
USB veza: Hi-speed USB (kompatibilna s
USB 2.0)
[LCD zaslon]
57HR
Punjiva baterijska jedinica NP-BG1
Zaštitni znaci
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maximum voltage: 4,2 V istosmjerno
Nazivni napon: 3,6 V istosmjerno
Najveća jakost struje punjenja: 1,44 A
Najveći napon punjenja: 4,2 V istosmjerno
Kapacitet:
tipično: 3,4 Wh (960 mAh)
najmanje: 3,3 Wh (910 mAh)
• Sljedeći znaci su zaštitni znaci Sony
Izvedba i tehničke specifikacije podložne
su promjenama bez prethodne obavijesti.
Corporation.
, »Cyber-shot«, »Memory
, »Memory Stick PRO«,
, »Memory Stick
Duo«,
, »Memory Stick
PRO Duo«,
,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
, »Memory Stick
Micro«, »MagicGate«,
,
»PhotoTV HD«, »Info LITHIUM«
• Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista su ili registrirani zaštitni znaci ili
zaštitni znaci Microsoft Corporation u
Sjedinjenim američkim državama ili
drugim zemljama.
• Macintosh i Mac OS su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci Apple Inc.
• Intel, MMX, i Pentium su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci Intel
Corporation.
• Adobe i Reader su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci Adobe Systems
Incorporated u Sjedinjenim američkim
državama ili drugim zemljama.
• Nadalje, nazivi proizvoda i sustava
korišteni u ovom priručniku uglavnom su
zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i nisu
konzistentno korištene u ovom
priručniku.
Stick«,
®
58HR
Ostalo
59HR
Română
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de foc
sau de incendii, nu expuneţi aparatul
la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE
CU PRIVIRE LA
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL!
PENTRU A EVITA
PERICOLUL DE
INCENDIU SAU DE
ELECTROCUTARE,
URMAŢI ÎNTOCMAI
ACESTE
INSTRUCŢIUNI.
În cazul în care forma ștecărului nu
permite introducerea sa în priza de
curent, folosiţi un adaptor potrivit
configuraţiei prizei.
2RO
ATENŢIONARE
[ Acumulatorul
În cazul în care acumulatorul nu este mânuit
corect, acesta poate exploda, poate declanșa
un incendiu sau poate cauza arsuri de natură
chimică. Reţineţi următoarele atenţionări.
• Nu îl dezasamblaţi.
• Nu zdrobiţi și nu supuneţi acumulatorul la
șocuri sau interacţiuni violente, cum ar fi
lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el.
• Nu scurtcircuitaţi contactele acumulatorului
și nu lăsaţi obiecte din metal să intre în
contact cu acestea.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperatură
înaltă de peste 60 °C, cum ar fi în bătaia
directă a razelor solare sau într-o mașină
parcată în soare.
• Nu îl incineraţi și nu îl aruncaţi în foc.
• Nu manevraţi baterii cu litiu-ion deteriorate
sau care prezintă scurgeri.
• Încărcaţi acumulatorul numai utilizând un
încărcător original Sony sau un dispozitiv
care poate încărca acumulatorul.
• Ţineţi acumulatorul departe de accesul
copiilor mici.
• Menţineţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi-l numai cu un tip identic sau
echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi acumulatorii uzaţi întotdeauna
după cum se specifică în instrucţiuni.
[ Încărcătorul de baterie
Chiar dacă ledul CHARGE nu este aprins,
încărcătorul nu este deconectat de la priza de
curent CA atâta timp cât fișa sa este introdusă
în priza de perete. Dacă apar probleme în
timpul utilizării încărcătorului, opriţi imediat
alimentarea acestuia cu electricitate prin
scoaterea fișei din priza de curent.
Pentru clienţii din Europa
[ Notă pentru clienţii din ţările care
aplică Directivele UE
Producătorul acestui produs este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC și siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
probleme de service sau garanţie, vă rugăm să
consultaţi adresele indicate în documentele
separate de service sau de garanţie.
Acest produs a fost testat și s-a stabilit că
respectă limitele indicate în Directiva EMC
pentru utilizarea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
[ ATENŢIE
Câmpurile electromagnetice la anumite
frecvenţe pot influenţa imaginea și sunetul
acestei unităţi.
[ Notă
Dacă electricitatea statică sau
electromagnetismul determină sistarea la
jumătate a transferului de date (nereușită),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și conectaţi
din nou cablul (USB etc.).
[ Dezafectarea echipamentelor
electrice si electronice vechi (Se
aplica pentru tarile membre ale
uniunii europene si pentru alte
tari europene cu sisteme de
colectare separata)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indica faptul ca acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice si
electronice. Asigurându-va ca acest produs
este dezafectat in mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului si a sanatatii umane, daca
produsul ar fi fost dezafectat in mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, va rugam sa contactaţi
primăria din orașul dumneavoastră, serviciul
de salubritate local sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
RO
3RO
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană și
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu
trebuie considerată reziduu menajer.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi provocate
de către manipularea și eliminarea greșită a
acestor baterii. Reciclarea acestor materiale
va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită
o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele de
service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi produsulul
la sfârșitul duratei de funcţionare la centrele
de colectare pentru deșeuri electrice și
electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei
din produs. Predaţi bateria uzată la un centru
de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria , serviciul de
preluare a deșeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
4RO
Cuprins
Observaţii privind utilizarea aparatului foto .............................................. 7
Pregătirea pentru utilizare
...................................... 9
Verificarea accesoriilor livrate.................................................................... 9
Identificarea părţilor componente ........................................................... 10
Încărcarea acumulatorilor........................................................................ 11
Introducerea acumulatorilor / unui „Memory Stick Duo”
(se vinde separat) .................................................................................... 13
Fixarea orei.............................................................................................. 16
Fotografierea / vizualizarea
imaginilor .................................................................................. 18
Fotografierea ........................................................................................... 18
Vizualizarea imaginilor ............................................................................. 19
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
................................... 20
Afișarea indicatoarelor minime (Fotografiere facilă) ................................ 20
Detectarea zâmbetelor și fotografierea automată
(Declanșator zâmbet) .............................................................................. 21
Detectarea automată a condiţiilor de fotografiere
(Recunoaștere scenă).............................................................................. 22
Focalizarea pe faţa subiectului (Detecţie feţe)......................................... 24
Realizarea de prim-planuri (Macro) ......................................................... 25
Utilizarea temporizatorului....................................................................... 25
Selectarea unui mod al bliţului ................................................................ 26
Modificarea afișajului ecranului ............................................................... 26
Selectarea dimensiunii imaginii, pentru a se potrivi cu utilizarea ............ 27
Utilizarea modului de fotografiere care corespunde scenei
(Selectare scenă) ..................................................................................... 29
Realizarea filmelor ................................................................................... 31
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
...................................... 33
Vizualizarea unei imagini mărite (Redare cu zoom) ................................. 33
Căutarea unei imagini (Index imagini)...................................................... 33
Vizualizarea imaginilor statice cu muzică (Prezentare imagini) ............... 34
Selectarea formatului de afișare (Mod vizualizare) .................................. 35
5RO
Ștergerea imaginilor
................................................................... 36
Ștergerea imaginilor................................................................................. 36
Ștergerea tuturor imaginilor (Format)....................................................... 37
Conectarea la alte dispozitive
.............................................. 38
Vizualizarea imaginilor pe un televizor ..................................................... 38
Imprimarea imaginilor statice................................................................... 39
Utilizarea aparatului foto cu un computer................................................ 41
Modificarea setărilor aparatului foto
............................... 45
Modificarea sunetelor de funcţionare ...................................................... 45
Utilizarea opţiunilor de MENU.................................................................. 46
Utilizarea opţiunilor
(Setări)................................................................ 49
Altele ..................................................................................................... 51
Lista de pictograme afișate pe ecran ...................................................... 51
Mai multe despre aparatul foto („Manual de utilizare a Cyber-shot”)...... 54
Probleme tehnice..................................................................................... 55
Măsuri de siguranţă ................................................................................. 58
Date tehnice............................................................................................. 60
6RO
x Observaţii privind utilizarea
aparatului foto
Crearea unei copii de siguranţă a
memoriei interne și a „Memory
Stick Duo”
Nu închideţi aparatul foto și nu scoateţi
acumulatorii sau „Memory Stick Duo” în
timp ce ledul de acces este aprins. În caz
contrar, datele din memoria internă sau de
pe „Memory Stick Duo” pot fi afectate. Nu
uitaţi să creaţi o copie de siguranţă, pentru
a vă proteja datele.
Fișierele de gestionare
Atunci când introduceţi un „Memory Stick
Duo” fără un fișier de gestionare în
aparatul foto și porniţi aparatul foto, o
parte din capacitatea „Memory Stick Duo”
este automat utilizată pentru a crea un
fișier de gestionare. Pot trece câteva
minute până când veţi reuși să executaţi
următoarea operaţiune.
Observaţii despre înregistrare /
redare
• Înainte de a începe înregistrarea, faceţi
un test, pentru a vă asigura că aparatul
foto funcţionează corect.
• Aparatul foto nu este rezistent la praf,
stropi sau apă. Citiţi secţiunea „Măsuri de
siguranţă” (pagina 58) înainte de a utiliza
aparatul foto.
• Evitaţi expunerea aparatului foto la apă.
Dacă apa pătrunde în interiorul
aparatului foto, pot apărea defecţiuni. În
unele cazuri, aparatul foto nu poate fi
reparat.
• Nu orientaţi aparatul foto către soare sau
către o altă lumină puternică. Pot apărea
defecţiuni ale aparatului foto.
• Nu utilizaţi aparatul foto în apropierea
unui loc unde există unde radio puternice
sau radiaţii. În caz contrar, este posibil ca
aparatul foto să nu înregistreze sau să
redea corect imaginile.
• Aparatul foto se poate defecta dacă este
utilizat în locuri unde există nisip sau
praf.
• În cazul apariţiei condensului, acesta va fi
îndepărtat înainte de a utiliza aparatul
foto (pagina 58).
• Nu scuturaţi și nu loviţi aparatul.
Aparatul se poate defecta și este posibil
ca imaginile să nu fie înregistrate. În plus,
mediul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau imaginile pot fi afectate.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de
utilizare. Căldura degajată de bliţ poate
determina decolorarea sau aderenţa
murdăriei de pe / la suprafaţa bliţului,
rezultatul fiind o emisie de lumină
insuficientă.
Observaţii despre ecranul LCD și
obiectiv
• Ecranul LCD este fabricat cu o
tehnologie de înaltă precizie, care asigură
funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.
Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot
apărea niște mici puncte de culoare
neagră și / sau luminoase (albe, roșii,
albastre sau verzi). Aceste puncte sunt un
rezultat normal al procesului de
producţie și nu afectează înregistrarea.
• Atunci când energia bateriei scade, este
posibil ca obiectivul să nu se mai miște.
Introduceţi acumulatori încărcaţi și
reporniţi aparatul foto.
Temperatura aparatului foto
Aparatul foto și bateria se pot încălzi din
cauza funcţionării continue, însă acest
lucru nu reprezintă o defecţiune.
Protecţia la supraîncălzire
În funcţie de temperatura aparatului foto și
a bateriei, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau aparatul foto se poate
închide automat, din motive de protecţie.
Pe ecranul LCD va apărea un mesaj înainte
ca aparatul foto să se închidă sau înainte de
a nu mai putea înregistra filme.
7RO
Compatibilitatea datelor despre
imagini
• Aparatul foto este în conformitate cu
standardul universal DCF (Design rule
for Camera File system), stabilit de
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Sony nu garantează că aparatul foto va
reda imaginile înregistrate sau editate cu
alte echipamente sau că alte echipamente
vor reda imaginile înregistrate cu
aparatul foto.
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Este posibil ca programele de televiziune,
filmele, casetele video și alte materiale să
se afle sub incidenţa legii drepturilor de
autor. Înregistrarea neautorizată a acestor
materiale poate reprezenta o încălcare a
prevederilor legii drepturilor de autor.
Nu se acordă despăgubiri pentru
deteriorarea conţinutului sau
pentru erorile de înregistrare
Sony nu acordă despăgubiri pentru erorile
de înregistrare sau pentru pierderea sau
deteriorarea conţinutului înregistrat din
cauza unei defecţiuni a aparatului foto sau
a mediului de înregistrare etc.
Despre ilustraţii
Ilustraţiile din acest manual sunt valabile
pentru modelul DSC-W290, dacă nu există
alte indicaţii specifice.
8RO
Pregătirea pentru utilizare
Verificarea accesoriilor livrate
• Încărcător de baterie BC-CSGD /
• Curea de mână (1)
BC-CSGE (1)
• Husă de transport, din material moale
(1) (numai pentru DSC-W275)
• Cablu de alimentare (1) (nu este
• CD-ROM (1)
• Acumulatori reîncărcabili NP-BG1 (1) /
casetă pentru baterie (1)
– Softul Cyber-shot
– „Manual de utilizare a Cyber-shot”
– „Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”
• Manual de instrucţiuni (manualul de
faţă) (1)
x Utilizarea curelei de mână
• Cablu USB, A / V cu mufă cu multiple
utilizări (1)
Atașaţi cureaua și introduceţi mâna prin
buclă, pentru a împiedica defectarea
aparatului foto ca urmare a posibilului
contact cu solul.
Inel
Pregătirea pentru utilizare
furnizat în SUA și Canada)
9RO
Identificarea părţilor componente
Pregătirea pentru utilizare
Partea de jos
A Buton declanșator
B Butonul
(Zâmbet)
C Bliţ
D Butonul ON/OFF (Pornire /
oprire)
E Difuzor
F Microfon
G Led temporizator /
Led declanșator zâmbet /
Sursă luminoasă AF
H Obiectiv
I Ecran LCD
J Pentru fotografiere: Butonul W/T
(zoom)
Pentru vizualizare:
butonul (Redare cu zoom) /
butonul
(Index)
K Butonul de selectare a modului
L Inel pentru cureaua de mână
M Butonul
(Redare)
N Butonul de comandă
Meniu activat: v/V/b/B/z
Meniu dezactivat: DISP/ / /
O Butonul (Șterge)
P Butonul MENU
Q Conector cu utilizări multiple
R Orificiu pentru trepied
• Folosiţi un trepied cu șurub mai scurt
de 5,5 mm. În caz contrar, nu veţi
putea fixa corect aparatul foto, acesta
putându-se defecta.
S Capac baterie / „Memory Stick
Duo”
T Fantă pentru „Memory Stick Duo”
U Led de acces
V Clapetă de scoatere a bateriei
W Fantă de introducere a bateriei
10RO
Încărcarea acumulatorilor
acumulatorii în
1 Introduceţi
încărcător.
•
Puteţi încărca bateria chiar dacă
aceasta este parţial încărcată.
2 Conectaţi
încărcătorul la priza
Pentru clienţii din SUA și Canada
Priză
de perete.
În cazul în care continuaţi să
încărcaţi acumulatorii timp de
aproximativ încă o oră după
ce ledul CHARGE se stinge,
încărcarea va dura puţin mai
mult (încărcare completă).
Ledul CHARGE
Aprins: Se încarcă
Stins: Încărcare terminată
(încărcare normală)
Pregătirea pentru utilizare
Acumulatori
Ledul CHARGE
Pentru clienţii din alte ţări / regiuni decât SUA
și Canada
Cablu de
alimentare
Ledul CHARGE
terminarea procesului de încărcare, deconectaţi
3 După
încărcătorul.
11RO
x Durata de încărcare
Durata de încărcare completă
Durata de încărcare normală
Aprox. 330 de min.
Aprox. 270 de min.
Observaţii
• În tabelul de mai sus este indicată durata necesară pentru încărcarea unor acumulatori
Pregătirea pentru utilizare
complet descărcaţi, la o temperatură de 25°C. Încărcarea poate dura mai mult timp, în
funcţie de condiţiile de utilizare și de circumstanţe.
• Conectaţi încărcătorul la cea mai apropiată priză de perete.
• După terminarea procesului de încărcare, scoateţi cablul de alimentare din priză și scoateţi
acumulatorii din încărcător.
• Folosiţi acumulatori sau încărcătoare Sony originali(e).
x Durata de viaţă a bateriei și numărul de imagini pe care le
puteţi înregistra / vizualiza
Durata de viaţă a
bateriei (min.)
Nr. de imagini
DSC-W290
Aprox. 150
Aprox. 300
DSC-W270/W275
Aprox. 165
Aprox. 330
Vizualizarea imaginilor DSC-W290
statice
DSC-W270/W275
Aprox. 340
Aprox. 6800
Aprox. 400
Aprox. 8000
Realizarea de
fotografii statice
Metoda de calcul se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Observaţie
• Durata de viaţă a bateriei și numărul de imagini statice pot varia în funcţie de setările
aparatului foto.
zFolosirea aparatului foto în străinătate
Puteţi folosi aparatul foto, încărcătorul de baterie (livrat) și adaptorul CA AC-LS5K (se
vinde separat) în orice ţară sau regiune în care alimentarea electrică este între 100 V și
240 V CA, 50 / 60 Hz.
Nu utilizaţi un transformator electronic (transformator de călătorie). Acesta poate
provoca defecţiuni.
12RO
Introducerea acumulatorilor / unui
„Memory Stick Duo” (se vinde
separat)
1 Deschideţi capacul.
Cu contactele orientate către obiectiv,
introduceţi „Memory Stick Duo” până
când se fixează în poziţie.
Pregătirea pentru utilizare
„Memory Stick
2 Introduceţi
Duo” (se vinde separat).
3 Introduceţi acumulatorii.
Introduceţi bateria apăsând clapeta în
direcţia indicată de săgeată.
4 Închideţi capacul.
13RO
Pregătirea pentru utilizare
x „Memory Stick”-uri pe care
le puteţi utiliza
x Dacă nu a fost introdus un
„Memory Stick Duo”
„Memory Stick Duo”
Imaginile sunt stocate în memoria
internă a aparatului foto (aproximativ
11 MB).
Pentru a copia imagini din memoria
internă pe un „Memory Stick Duo”,
introduceţi „Memory Stick Duo” în
aparatul foto și selectaţi MENU t
(Setări) t
(Instrument
"Memory Stick") t [Copiază].
Puteţi utiliza și un „Memory Stick PRO
Duo” sau un „Memory Stick PRO-HG
Duo” cu acest aparat foto.
Pentru informaţii suplimentare despre
numărul de imagini care pot fi înregistrate /
durata înregistrării, vezi paginile 28, 32.
Alte tipuri de „Memory Stick” sau carduri
de memorie nu sunt compatibile cu acest
aparat foto.
„Memory Stick”
Nu puteţi utiliza un „Memory Stick” cu
acest aparat foto.
x Scoaterea „Memory Stick
Duo”
Led de acces
Verificaţi ca ledul de acces să nu fie
aprins și apoi împingeţi „Memory
Stick Duo” o dată.
Observaţie
• Nu scoateţi niciodată „Memory Stick
Duo” / acumulatorii atunci când ledul de
acces este aprins. În caz contrar, datele de
pe „Memory Stick Duo” / din memoria
internă se pot deteriora.
14RO
x Scoaterea acumulatorilor
Clapetă de scoatere
a bateriei
Împingeţi clapeta de scoatere a
bateriei. Aveţi grijă să nu lăsaţi
acumulatorii să cadă.
x Verificarea nivelului de
încărcare a bateriei
Un indicator al nivelului de încărcare
apare în partea stângă sus a ecranului
LCD.
Ridicat
Scăzut
Observaţii
încărcare apare după aproximativ un
minut.
• Este posibil ca acest indicator să nu fie
corect, în anumite cazuri.
• Dacă folosiţi acumulatorii NP-FG1 (se
vinde separat), minutele sunt, de
asemenea, afișate după indicatorul
nivelului de încărcare.
• Bateria se uzează în timp și prin utilizare
repetată. Atunci când durata de
funcţionare scade semnificativ, deși aţi
efectuat încărcarea, acumulatorii trebuie
să fie înlocuiţi. Achiziţionaţi alţi
acumulatori.
• Dacă aparatul foto este pornit și nu îl
utilizaţi timp de aproximativ trei minute,
acesta se închide automat (funcţia
Închidere automată).
Pregătirea pentru utilizare
• Indicatorul corect al nivelului de
15RO
Fixarea orei
butonul ON/OFF
1 Apăsaţi
(Pornire / oprire).
Aparatul foto este pornit.
• Poate dura o vreme până când
aparatul foto este pornit și îl puteţi
utiliza.
Pregătirea pentru utilizare
Butonul ON/OFF (Pornire / oprire)
o opţiune de
2 Selectaţi
setare cu v/V de pe
butonul de comandă și
apăsaţi z.
Format dată și oră: Selectaţi formatul
de afișare a datei și orei.
Ora de vară: Selectaţi Ora de vară
activat / dezactivat.
Dată și oră: Fixează data și ora.
Butonul de
comandă
Selectaţi valoarea numerică și o setare dorită cu v/V/
3 b/B
și apăsaţi z.
•
Miezul nopţii este indicat ca 12:00 AM, iar amiaza, ca 12:00 PM.
4 Selectaţi [Salt la urm.] și apăsaţi z.
16RO
zona dorită cu b/B
5 Selectaţi
de pe butonul de comandă și
apăsaţi z.
Observaţie
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB”
de pe CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.
Pregătirea pentru utilizare
6 Selectaţi [OK] și apăsaţi z.
x Fixarea unor alte date și ore
Apăsaţi butonul MENU și selectaţi
(Setări) t
(Setări ceas) (pagina 50).
17RO
Fotografierea / vizualizarea imaginilor
Fotografierea
aparatul foto la
1 Fixaţi
(Autoreglare inteligentă) și
apăsaţi butonul ON/OFF
(Pornire / oprire).
Pentru a realiza filme, fixaţi butonul de
selectare a modului la
(Mod film)
(pagina 31).
Butonul ON/OFF
(Pornire / oprire)
Fotografierea / vizualizarea imaginilor
aparatul foto
2 Ţineţi
nemișcat, așa cum
Butonul W/T (zoom)
se arată în imagine.
• Apăsaţi butonul T pentru
a mări și butonul W
pentru a micșora.
butonul
3 Apăsaţi
declanșator pe jumătate,
Buton declanșator
Marcajul
SteadyShot
pentru a focaliza.
este afișat pentru a indica
faptul că SteadyShot funcţionează.
Atunci când imaginea este
focalizată, se aude un bip, iar
indicatorul z se aprinde. Cea mai
mică distanţă de fotografiere este
de aproximativ 10 cm (W)/50 cm
(T) (de la obiectiv).
complet butonul
4 Apăsaţi
declanșator.
Fotografia este realizată.
18RO
Butonul de
selectare a modului
Blocarea
AE / AF
Vizualizarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
(Redare).
Este afișată ultima fotografie realizată.
• Atunci când imaginile de pe „Memory
Stick Duo”, înregistrate cu alte aparate
foto, nu pot fi redate pe acest aparat,
vizualizaţi imaginile în [Vizualizare
folder] (pagina 35).
(Redare)
x Selectarea imaginii următoare /
precedente
Selectaţi o imagine cu B (următor) /
b (precedent) de pe butonul de comandă.
Butonul de
comandă
x Ștergerea unei imagini
1 Apăsaţi butonul (Șterge).
2 Selectaţi [Această imagine] cu v de pe
butonul de comandă și apăsaţi z.
Fotografierea / vizualizarea imaginilor
Butonul
x Revenirea în modul de
fotografiere
Apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
x Închide aparatul foto
Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire /
oprire).
Butonul de comandă
Butonul
(Șterge)
19RO
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Afișarea indicatoarelor minime (Fotografiere
facilă)
Acest mod reduce numărul minim de setări. Dimensiunea textului crește și
indicatoarele sunt mai ușor de observat.
butonul de selectare a
1 Fixaţi
modului la
(Fotografiere facilă).
Acţiune
Modificarea setărilor
Temporizator
Apăsaţi
de pe butonul de comandă t Selectaţi [Temporizator
10 s] sau [Temporizator dezactivat].
Dimens. imag.
Apăsaţi MENU t Selectaţi [Mare] sau [Mică] din [Dimens. imag.].
Bliţ
Apăsaţi
de pe butonul de comandă t Selectaţi [Bliţ auto] sau
[Bliţ dezactivat] / Apăsaţi MENU t [Bliţ] t Selectaţi [Auto] sau
[Dezactivat].
zDespre modul Vizualizare facilă
La apăsarea butonului
(Redare) cu butonul de selectare a modului fixat la
(Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de
citit. În plus, funcţiile pe care le puteţi utiliza sunt limitate.
Butonul (Șterge): Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă.
Selectaţi [OK] t z.
Butonul MENU:
Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă cu [Ștergere
imagine unică], șterge toate imaginile dintr-un folder cu [Ștergere
toate imaginile].
20RO
Detectarea zâmbetelor și fotografierea
automată (Declanșator zâmbet)
1 Apăsaţi butonul
(Zâmbet).
Butonul
(Zâmbet)
ca zâmbetul să fie
2 Așteptaţi
detectat.
Cadrul Detecţie feţe
Indicatorul Sensibilitate detect. zâmbet
zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Atunci când nivelul de zâmbet
depășește punctul b de pe indicator,
aparatul foto realizează automat
fotografii. Atunci când apăsaţi din nou
butonul
(Zâmbet), funcţia
Declanșator zâmbet este dezactivată.
• Chiar dacă apăsaţi butonul
declanșator în timpul utilizării
funcţiei Declanșator zâmbet, aparatul
foto realizează fotografia și revine la
modul Declanșator zâmbet.
1 Nu acoperiţi ochii cu bretonul.
2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul
foto, dacă se poate, la același nivel cu
aparatul foto. Procentul de detectare
este mai mare atunci când ochii sunt
îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul
este mai ușor de detectat atunci când
se văd dinţii.
21RO
Detectarea automată a condiţiilor de
fotografiere (Recunoaștere scenă)
butonul de selectare a
1 Fixaţi
modului la
(Autoreglare
inteligentă).
aparatul foto către
2 Orientaţi
subiect.
Atunci când aparatul foto recunoaște o
scenă, o pictogramă Recunoaștere scenă,
(Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină
fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro) sau
(Portret)
este afișată pe ecranul LCD.
Pictograma Recunoaștere
scenă
butonul declanșator pe jumătate, pentru a vă
3 Apăsaţi
focaliza pe subiect, și apoi realizaţi fotografia.
22RO
z
Realizarea a două fotografii cu setări diferite și selectarea
fotografiei preferate
Apăsaţi butonul MENU și selectaţi
(Recunoaștere scenă) t
(Avansat) cu
v/V/b/B de pe butonul de comandă.
Atunci când aparatul foto recunoaște o scenă greu de fotografiat, [ (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal)], modifică setările după cum urmează și realizează două
fotografii, cu efecte diferite.
A doua fotografie
Realizată în modul
Sincronizare lentă
Realizată cu sensibilitate mărită, pentru a reduce
neclaritatea
Realizată în modul
Sincronizare lentă, folosind
chipul cel mai iluminat de
bliţ ca referinţă
Realizată cu sensibilitate mărită, folosind chipul cel
mai iluminat de bliţ ca referinţă, pentru a reduce
neclaritatea
Realizată în modul
Sincronizare lentă
Realizată cu un timp de expunere mai scurt, fără
sensibilitate mărită
Realizată cu bliţ
Realizată cu luminozitatea fundalului și contrastul
reglate (DROplus)
Realizată folosind chipul
cel mai iluminat de bliţ ca
referinţă
Realizată cu chipul, luminozitatea fundalului și
contrastul reglate (DROplus)
În momentul fotografierii cu funcţia Recunoaștere scenă setată la [Avansat], aparatul
realizează automat două fotografii atunci când
(Portret) este recunoscut. O imagine
fără ochi închiși este automat selectată, afișată și înregistrată.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Prima fotografie
23RO
Focalizarea pe faţa subiectului (Detecţie feţe)
Aparatul foto detectează faţa subiectului și se focalizează pe aceasta. Puteţi
selecta subiectul care va avea prioritate la focalizare.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU
(Detecţie feţe) cu
2 Selectaţi
v/V/b/B de pe butonul de
comandă t modul dorit t z.
(Dezactivat): Nu utilizează funcţia
Detecţie feţe.
(Auto): Selectează și se focalizează
automat pe o faţă prioritară.
(Prioritate copil): Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe
faţa copilului.
(Prioritate adult): Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe
faţa adultului.
zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată)
1 Apăsaţi z de pe butonul de comandă în timpul Detecţie faţă. Faţa aflată în cel mai
îndepărtat punct din stânga este înregistrată ca faţă prioritară, iar cadrul se
modifică în unul portocaliu
.
2 De fiecare dată când apăsaţi z, faţa prioritară se deplasează cu o faţă la dreapta.
Apăsaţi z de mai multe ori, până când cadrul portocaliu (
) ajunge deasupra
feţei pe care doriţi să o înregistraţi.
3 Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi cadrul portocaliu pe faţa
aflată în cel mai îndepărtat punct din dreapta și apăsaţi din nou z.
24RO
Realizarea de prim-planuri (Macro)
Puteţi realiza prim-planuri minunate ale subiecţilor mici, cum ar fi insectele sau
florile.
(Macro) de pe butonul de
1 Apăsaţi
comandă și selectaţi modul dorit cu
b/B t z.
(Auto): Aparatul foto reglează automat
focalizarea de la subiecţii la distanţă la primplan.
Setaţi aparatul în acest mod, de obicei.
(Macro activat): Aparatul foto reglează focalizarea cu prioritate pe
subiecţii aflaţi în prim-plan.
Setaţi Macro activat la fotografierea subiecţilor apropiaţi.
• Modul Macro este setat la [Auto] atunci când aparatul foto este în modul Autoreglare
inteligentă sau în modul Film.
Utilizarea temporizatorului
(Temporizator) de pe
1 Apăsaţi
butonul de comandă și selectaţi
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Observaţie
modul dorit cu v/V t z.
(Temporizator dezactivat):
Temporizatorul nu este utilizat.
(Temporizator 10 s): Fotografierea
începe după 10 secunde. Utilizaţi această setare dacă doriţi să vă includeţi pe
dvs. în imagine. Pentru a anula, apăsaţi din nou .
(Temporizator 2 s): Fotografierea începe după 2 secunde. Astfel, se
împiedică apariţia neclarităţii din cauza instabilităţii la apăsarea butonului
declanșator.
butonul declanșator.
2 Apăsaţi
Ledul temporizatorului se aprinde intermitent și se aude un bip, până la
acţionarea declanșatorului.
25RO
Selectarea unui mod al bliţului
(Bliţ) de pe butonul de
1 Apăsaţi
comandă și selectaţi modul dorit cu
b/B t z.
(Bliţ auto): Se aprinde intermitent
atunci când lumina sau lumina de fundal este
insuficientă.
(Bliţ activat): Bliţul funcţionează continuu.
(Sincron. lentă (bliţ activat)): Bliţul funcţionează continuu. Timpul de
expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a putea surprinde clar
fundalul care nu este în raza bliţului.
(Bliţ dezactivat): Bliţul nu funcţionează.
Observaţii
• [Bliţ activat] și [Sincron. lentă (bliţ activat)] nu sunt disponibile atunci când aparatul foto
este în modul Autoreglare inteligentă.
• Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală sau cu variaţie de expunere.
Modificarea afișajului ecranului
DISP (afișaj ecran) de pe
1 Apăsaţi
butonul de comandă și selectaţi
modul dorit cu v/V.
(Luminos + numai imagine): Fixează
ecranul la o luminozitate mai mare și afișează
numai imaginile.
(Luminos + histogramă): Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și
reproduce grafic luminozitatea imaginii.
(Luminos): Fixează ecranul la o luminozitate mai mare și afișează
informaţiile.
(Normal): Fixează ecranul la luminozitatea standard și afișează
informaţiile.
26RO
zSetările histogramei și luminozităţii
O histogramă reprezintă un grafic care arată luminozitatea imaginii. Graficul indică o
imagine luminoasă atunci când este orientat către dreapta și o imagine întunecată atunci
când este orientat către stânga.
• Dacă vizualizaţi imaginile la lumină exterioară puternică, măriţi luminozitatea
ecranului. Cu toate acestea, energia bateriei poate scădea mai repede în astfel de
condiţii.
Selectarea dimensiunii imaginii, pentru a se
potrivi cu utilizarea
1 Apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este
înregistrat la realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe
detalii atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea
imaginii este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini. Selectaţi
dimensiunea imaginii adecvată modului în care veţi vizualiza imaginile.
(Dimens. imag.) cu
2 Selectaţi
v/V/b/B de pe butonul de
comandă t dimensiunea dorită
t z.
27RO
Dimensiune
imagine
Instrucţiuni de utilizare
Nr. de
imagini
Imprimarea
(4000×3000)
Pentru fotografii până la A3+
Mai puţine
Fină
(3264×2448)
Pentru fotografii până la A3
(2592×1944)
Pentru fotografii până la A4
(2048×1536)
Pentru fotografii până la L/2L
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
Mai multe
Mărită
(4000×2672)
Format de imagine 3:2, ca pentru
fotografii și cărţi poștale
Mai puţine
Fină
(4000×2248)
Pentru vizualizarea pe un televizor de
înaltă definiţie.
Mai puţine
Fină
Mai multe
Mărită
(1920×1080)
Observaţie
• Atunci când imprimaţi imagini realizate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca ambele
margini să fie decupate.
x Numărul de imagini statice care pot fi înregistrate
(Unităţi: Imagini)
Capacitate Memoria
internă
Dimensiune
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
2847
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
VGA
28RO
Aprox.
11 MB
„Memory Stick Duo” formatat cu acest aparat foto
Observaţii
• Numărul de imagini statice poate varia în funcţie de condiţiile de fotografiere și de mediul
de înregistrare.
• Atunci când numărul de imagini realizabile rămase depășește 9.999, apare indicatorul
„>9999”.
• La redarea unei fotografii realizate cu alte aparate foto pe acest aparat, este posibil ca
fotografia să nu apară la dimensiunea reală.
Utilizarea modului de fotografiere care
corespunde scenei (Selectare scenă)
butonul de selectare a
1 Fixaţi
modului la
(Selectare scenă).
Este afișată o listă de moduri Selectare scenă.
Dacă doriţi să comutaţi la altă scenă,
apăsaţi butonul MENU.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Selectaţi modul dorit cu v/V/b/B
2 de
pe butonul de comandă t z.
29RO
(Sensibilitate înaltă):
Realizează fotografii fără bliţ,
chiar și în condiţii de lumină
redusă.
(Specialităţi culinare):
Realizează fotografii în culori
minunate ale preparatelor
culinare.
(Plajă): Realizează
fotografii ale malului mării
sau lacului, surprinzând cu
intensitate albastrul apei.
(Instantaneu
estompat): Realizează
fotografii mai calde atunci
când este vorba de portrete
ale oamenilor, flori etc.
(Zăpadă): Realizează
fotografii clare ale peisajelor de
iarnă în culori albe.
(Peisaj): Realizează
fotografii cu focalizare pe un
subiect aflat la distanţă.
(Artificii): Realizează
fotografii ale artificiilor, în toată
splendoarea lor.
(Portret crepuscul):
Realizează fotografii clare ale
oamenilor aflaţi într-un loc
întunecat, fără ca atmosfera
nocturnă să se piardă.
(Crepuscul): Realizează
fotografii nocturne ale
peisajelor, fără ca atmosfera
să se piardă.
Observaţie
• Bliţul nu funcţionează în anumite moduri.
30RO
(Subacvatic): Realizează
fotografii în culori naturale ale
peisajelor subacvatice, atunci
când este folosită carcasa
rezistentă la apă.
Realizarea filmelor
butonul de selectare a
1 Fixaţi
modului la
(Mod film).
complet butonul declanșator, pentru a începe
2 Apăsaţi
înregistrarea.
din nou, complet, butonul declanșator, pentru a
3 Apăsaţi
încheia înregistrarea.
x Vizionarea filmelor
Buton
Funcţia Redare
z
Pauză
B
Rapid înainte
b
Rapid înapoi
V
Afișează ecranul de control al volumului. Reglaţi volumul cu v/V.
x Dimensiune imagine
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
1 Apăsaţi butonul
(Redare) și B (următor) / b (precedent) de pe butonul de
comandă pentru a selecta un film pe care să îl vizionaţi.
2 Apăsaţi z.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât crește și calitatea. Cu cât
cantitatea de date pe secundă (rata de biţi medie) este mai mare, cu atât este mai
prelucrată imaginea redată.
Dimensiunea cadrelor
filmului
Rata de biţi
medie
Instrucţiuni de utilizare
1280×720 (fin)
9 Mbps
Realizarea unui film de cea mai înaltă
calitate, în vederea afișării pe HDTV
1280×720 (standard)
6 Mbps
Realizarea unui film la calitate standard, în
vederea afișării pe HDTV
VGA
3 Mbps
Realizare la o dimensiune a imaginii
potrivită pentru încărcarea pe WEB
31RO
x Durata maximă de înregistrare
În tabelul de mai jos sunt indicate duratele maxime aproximative de înregistrare.
Acestea sunt duratele totale ale tuturor filmelor. Fotografierea continuă este
posibilă timp de aproximativ 29 de minute.
(Unităţi: oră : minut : secundă)
Capacitate Memoria
internă
Dimensiune
Aprox.
11 MB
„Memory Stick Duo” formatat cu acest aparat foto
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720 (fin)
—
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720
(standard)
—
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30
11:16:10
VGA
Observaţii
• Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de fotografiere și de mediul de
înregistrare.
• Durata de fotografiere continuă diferă în funcţie de condiţiile de fotografiere (temperatură
etc.).
• Filmele a căror dimensiune este fixată la [1280×720] pot fi înregistrate numai pe un
„Memory Stick PRO Duo”.
32RO
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Vizualizarea unei imagini mărite (Redare cu
zoom)
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine,
după care apăsaţi butonul
(Redare cu zoom).
Dimensiunea imaginii este dublată
faţă de dimensiunea anterioară,
accentul fiind pus pe centrul
imaginii.
scara de zoom și
2 Reglaţi
poziţia.
Arată zona afișată a întregii
imagini
Căutarea unei imagini (Index imagini)
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine,
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Butonul : Mărește.
Butonul W al butonului W/T (zoom):
Micșorează.
v/V/b/B de pe butonul de comandă:
Reglează poziţia.
după care apăsaţi butonul
(Index imagini).
•
Apăsaţi din nou butonul
(Index imagini) pentru a afișa
un ecran de index cu și mai multe
imagini.
33RO
Selectaţi o imagine cu v/V/b/B
2 de
pe butonul de comandă.
•
Pentru a reveni la ecranul imaginii
unice, apăsaţi z.
Vizualizarea imaginilor statice cu muzică
(Prezentare imagini)
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine statică,
după care apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU
(Prezentare imagini)
2 Selectaţi
cu v/V/b/B de pe butonul de
comandă și apăsaţi z.
[Pornire] cu v de pe butonul de comandă și apăsaţi
3 Selectaţi
z.
Succesiunea de imagini este iniţiată.
• Apăsaţi z pentru a încheia succesiunea de imagini.
zAlegerea muzicii de fundal
Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-urile dvs. sau fișiere MP3 pe aparatul
foto, pentru a le reda în timpul succesiunii de imagini. Pentru a transfera fișiere muzicale,
instalaţi softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dvs. (pagina 42), după care urmaţi
pașii de mai jos.
1 Apăsaţi MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Descarcă muzică] t
[OK].
2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs.
3 Lansaţi și utilizaţi „Music Transfer”.
Pentru informaţii suplimentare despre „Music Transfer”, vezi ajutorul „Music Transfer”.
34RO
Selectarea formatului de afișare (Mod
vizualizare)
Vă permite să selectaţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor multiple
atunci când utilizaţi „Memory Stick Duo”.
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, după
care apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU
(Mod vizualizare)
2 Selectaţi
cu v/V/b/B de pe butonul de
comandă t modul dorit t z.
Observaţie
• Atunci când nu puteţi reda imaginile înregistrate cu alte aparate foto, vizualizaţi-le în
[Vizualizare folder].
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
(Vizualizare dată): Afișează
imaginile după dată.
(Vizualiz. eveniment): Analizează
datele și frecvenţa fotografiilor realizate la o anumită dată, organizează
automat imaginile pe grupuri și le afișează.
(Favorite): Afișează imaginile înregistrate ca Favorite.
(Vizualizare folder): Afișează și organizează imaginile pe foldere.
35RO
Ștergerea imaginilor
Ștergerea imaginilor
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, după
care apăsaţi butonul
(Șterge).
Butonul
(Șterge)
v/V de pe butonul de
2 Apăsaţi
comandă pentru a selecta
setarea dorită.
Toate din interval temporal: Puteţi
șterge toate imaginile din intervalul
Butonul MENU
temporal afișat. După modul de
vizualizare, această opţiune va fi [Toate
din acest folder] sau [Toate din eveniment].
Imagini multiple: Puteţi selecta și șterge mai multe imagini. Selectaţi
imaginea, apăsaţi z, după care apăsaţi butonul MENU pentru a șterge.
Această imagine: Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă.
Ieșire: Anulează ștergerea.
36RO
Ștergerea tuturor imaginilor (Format)
Puteţi șterge toate datele stocate pe un „Memory Stick Duo” sau în memoria
internă. Dacă introduceţi un „Memory Stick Duo”, toate datele stocate pe
„Memory Stick Duo” sunt șterse. Dacă nu introduceţi un „Memory Stick Duo”,
toate datele stocate în memoria internă sunt șterse.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU
Selectaţi
(Setări) cu V de pe
2 butonul
de comandă și apăsaţi
z.
(Instrument "Memory Stick") sau
(Instrument
3 Selectaţi
memorie int.) cu v/V/b/B de pe butonul de comandă și
4 Selectaţi [OK] și apăsaţi z.
Observaţie
Ștergerea imaginilor
apăsaţi [Format] t z.
• Prin formatare sunt șterse permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate, iar aceste
date nu pot fi recuperate.
37RO
Conectarea la alte dispozitive
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
aparatul foto la televizorul cu cablul cu mufă cu
1 Conectaţi
multiple utilizări (livrat).
La multiconector
La mufele de
intrare audio /
video
Cablu cu mufă cu multiple utilizări
zVizualizarea imaginilor pe un televizor HD (de înaltă definiţie)
• Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto conectând aparatul foto la un
televizor HD (de înaltă definiţie) cu ajutorul cablului adaptor de ieșire HD (se vinde
separat). Folosiţi un cablu adaptor pentru ieșirea HD, de Type2b potrivit.
• Setaţi [COMPONENT] la [HD(1080i)] din
(Setări principale) în ecranul de setare.
Observaţie
• Setarea [Ieșire video] este configurată din fabrică la modul [NTSC], pentru a vă oferi o
calitate maximă a imaginilor filmate. Dacă imaginile nu apar pe televizor sau sunt instabile,
probabil că televizorul dumneavoastră este numai PAL. Încercaţi să schimbaţi setarea
[Ieșire video] la [PAL] (pagina 50).
38RO
Imprimarea imaginilor statice
Dacă aveţi o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi imprima imagini prin
următoarea procedură.
Mai întâi, setaţi aparatul foto pentru activarea conexiunii USB între aparat și
imprimantă.
aparatul foto la imprimantă cu cablul cu mufă cu
1 Conectaţi
multiple utilizări (livrat).
imprimanta.
2 Porniţi
După realizarea conexiunii, apare indicatorul
.
MENU t
(Imprimare)
3 Apăsaţi
cu v/V/b/B de pe butonul de
comandă t modul dorit t z.
(Această imagine): Imprimaţi
imaginea afișată în momentul de faţă.
(Imagini multiple): Apăsaţi b/B pentru
a afișa imaginea, apoi z.
Butonul MENU
setarea dorită, apoi [OK] t z.
4 Selectaţi
Imaginea este imprimată.
Observaţie
(Setări principale) la [PictBridge].
zImprimarea la un centru de imprimare
La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate
în memoria internă. Copiaţi imaginile pe un „Memory Stick Duo” și duceţi „Memory
Stick Duo” la centrul de imprimare.
Modalitatea de copiere: Apăsaţi MENU t
(Setări) t
(Instrument "Memory
Stick") t [Copiază] t [OK].
Pentru informaţii suplimentare, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare fotografică.
Conectarea la alte dispozitive
• Dacă nu aţi reușit să conectaţi imprimanta, verificaţi dacă aţi setat [Conectare USB] din
39RO
zSuprapunerea datelor pe imagini
Acest aparat foto nu dispune de o funcţie de suprapunere a datei pe o imagine. Motivul
constă în împiedicarea duplicării datei în timpul imprimării.
Imprimarea la un centru de imprimare:
Puteţi solicita imprimarea imaginilor cu o dată suprapusă. Pentru informaţii
suplimentare, luaţi legătura cu un centru de imprimare fotografică.
Imprimarea la domiciliu:
Conectaţi imprimanta compatibilă PictBridge și apăsaţi butonul MENU, după care setaţi
[Imprimare] t [Dată] la [Dată] sau la [Ziua și ora].
Suprapunerea datelor pe imagini cu ajutorul PMB:
Cu softul „PMB” livrat instalat pe un PC (pagina 42), puteţi suprapune direct data pe o
imagine. Cu toate acestea, reţineţi că, la imprimarea imaginilor cu o dată suprapusă, este
posibil ca data să fie duplicată, în funcţie de setările de imprimare. Pentru informaţii
suplimentare despre „PMB”, vezi „PMB Guide” (pagina 43).
40RO
Utilizarea aparatului foto cu un computer
x Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”
Vă puteţi bucura mai mult ca oricând de imaginile înregistrate, folosind softul, iar
„PMB” este inclus pe un CD-ROM (livrat).
Există și multe alte funcţii, pe lângă cele enumerate mai jos, care vă permit să vă
bucuraţi de imaginile dvs. Pentru informaţii suplimentare, vezi „PMB Guide”
(pagina 43).
Importarea pe
computer
Calendar
Serviciul media
Încărcarea imaginii pe serviciul
media.
Vizualizarea imaginilor
într-un calendar.
CD / DVD
Imprimarea imaginilor
cu data realizării
acestora.
Crearea unui disc folosind un
inscriptor de CD-uri sau de
DVD-uri.
Exportarea pe
aparatul
foto
Conectarea la alte dispozitive
Imprimare
Exportarea imaginilor pe un
„Memory Stick Duo” și
vizualizarea acestora.
Observaţie
• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.
41RO
x Etapa 1: Instalarea „PMB” (livrat)
Puteţi instala softul (livrat) conform următoarei proceduri. La instalarea „PMB”,
„Music Transfer” este de asemenea instalat.
• Conectaţi-vă ca Administrator.
1 Verificaţi mediul dvs. computerizat
Mediul recomandat pentru utilizarea „PMB” și „Music Transfer”
SO (preinstalat): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid (pentru redarea /
editarea filmelor de înaltă definiţie: Intel Pentium 4 2,8 GHz sau mai rapid /
Intel Pentium D 2,8 GHz sau mai rapid / Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai
rapid / Intel Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid)
Memorie: 512 MB sau mai mult (pentru redarea / editarea filmelor de înaltă
definiţie: 1 GB sau mai mult)
Hard disk (spaţiul necesar pentru instalare): Aproximativ 500 MB
Afișaj: Rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai mult
Memorie video: 32 MB sau mai mult (recomandat: 64 MB sau mai mult)
*1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în
2 Porniţi
unitatea CD-ROM.
Apare ecranul meniului de instalare.
clic pe [Install] (Instalare).
3 Faceţi
Apare ecranul „Choose Setup
Language”.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
5 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
42RO
x Etapa 2: Importarea imaginilor pe computerul dvs. folosind
„PMB”
acumulatori complet încărcaţi în aparatul foto și
1 Introduceţi
apăsaţi butonul
(Redare).
aparatul foto la computerul dvs.
2 Conectaţi
„Se conectează...” apare pe ecranul aparatului foto.
1 La o mufă USB
Cablu cu
mufă cu
multiple
utilizări
•
2 La multiconector
este afișat pe ecran în timpul sesiunii de comunicare. Nu folosiţi computerul în
timp ce indicatorul este afișat. Atunci când indicatorul se modifică la
, puteţi
utiliza din nou computerul.
clic pe butonul [Import] (Importare).
3 Faceţi
Pentru informaţii suplimentare, vezi „PMB Guide”.
dublu clic pe pictograma
1 Faceţi
(PMB Guide) de pe desktop.
•
Pentru a accesa „PMB Guide” din meniul
de pornire: Faceţi clic pe [Start] (Start) t
[All Programs] (Toate programele) t
[Sony Picture Utility] (Utilitar pentru
imagini Sony) t [Help] (Ajutor) t
[PMB Guide].
Conectarea la alte dispozitive
x Etapa 3: Vizualizarea „PMB Guide”
43RO
Observaţii
• Nu deconectaţi cablul cu mufă cu multiple utilizări de la aparatul foto în timp ce aparatul
foto funcţionează sau în timp ce indicatorul „Se accesează...” apare pe ecranul aparatului
foto. În caz contrar, datele se pot vicia.
• La utilizarea unei baterii cu puţină energie rămasă, este posibil să nu puteţi transfera datele
sau datele să fie viciate. Se recomandă utilizarea adaptorului CA (se vinde separat) și a
cablului USB / AV / CC IN cu mufă cu multiple utilizări (se vinde separat).
x Utilizarea aparatului foto cu computerul dvs. Macintosh
Puteţi copia imagini pe computerul dvs. Macintosh. Cu toate acestea, „PMB” nu
este compatibil. Atunci când imaginile sunt exportate pe „Memory Stick Duo”,
vizualizaţi-le în [Vizualizare folder].
Puteţi instala „Music Transfer” pe computerul dvs. Macintosh.
Mediul computerizat recomandat
Următorul mediu este recomandat pentru un computer conectat la aparatul foto.
Mediul recomandat pentru importarea imaginilor
SO (preinstalat): Mac OS 9.1/9.2 / Mac OS X (de la v10.1 la v10.5)
Mufă USB: Livrată standard
Mediul recomandat pentru utilizarea „Music Transfer”
SO (preinstalat): Mac OS X (de la v10.3 la v10.5)
Memorie: 64 MB sau mai mult (se recomandă 128 MB sau mai mult)
Hard disk (spaţiul necesar pentru instalare): Aproximativ 50 MB
44RO
Modificarea setărilor aparatului foto
Modificarea sunetelor de funcţionare
Puteţi seta sunetul produs la acţionarea aparatului foto.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU
(Setări) cu V de pe
2 Selectaţi
butonul de comandă și apăsaţi
z.
Selectaţi (Setări principale) cu v/V/b/B de pe butonul de
3 comandă
și apăsaţi [Bip] t modul dorit t z.
Declanșator: Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul
declanșator.
Înalt/Jos: Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul de comandă / declanșator. Dacă doriţi să reduceţi volumul, selectaţi
[Jos].
Dezactivat: Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.
Modificarea setărilor aparatului foto
45RO
Utilizarea opţiunilor de MENU
Afișează funcţiile disponibile pentru setarea facilă atunci când aparatul foto este
în modul de fotografiere sau de redare. Pe ecran sunt afișate numai opţiunile
disponibile pentru fiecare mod.
Selectaţi
(Setări) t [Setări principale] t [Iniţializare] pentru a iniţializa
setările la parametrii impliciţi.
butonul MENU pentru a
1 Apăsaţi
afișa ecranul meniului.
Butonul MENU
opţiunea dorită a
2 Selectaţi
meniului cu v/V/b/B de pe
butonul de comandă. În timpul
redării, confirmaţi apăsând z.
3 Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul meniului.
x MENU în modul de fotografiere
Opţiune
Descriere
Mod realizare film
Modifică setările conform modului scenei de film.
(
Dimens. imag.
Mod REC
Auto/
Sensibilitate înaltă/
Stabilește dimensiunea imaginii.
(
/
/
/
/
(
1280×720 (fin)/
/
/
/
)
1280×720 (standard)/
VGA)
Selectează fotografierea continuă.
(
Normal/
BRK±1.0EV)
Rafală/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV,
EV
Reglează manual expunerea.
ISO
Selectează o sensibilitate luminoasă.
(de la –2,0EV la +2,0EV)
(Auto/ISO 80 la ISO 3200)
46RO
Subacvatic)
Opţiune
Descriere
Balans de alb
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din
jur.
(
Auto/
Zi/
Înnorat/
Lumină fluorescentă 1,
Lumină fluorescentă 2,
Lumină fluorescentă 3/
n Incandescent/
Bliţ)
Balans de alb subacvatic
Reglează culorile la fotografierea subacvatică.
Focalizare
Modifică metoda de focalizare.
(
Auto/
Subacvatic 1,
(
Multi AF/
7.0 m/ )
Mod măsurare
Subacvatic 2)
AF central/
Punct AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/
Setează care parte a subiectului va fi măsurată pentru a stabili
expunerea.
(
Multi/
Centru/
Punct)
Recunoaștere scenă
Detectează automat condiţiile de fotografiere și realizează
fotografia.
Sensibilitate detect.
zâmbet
Stabilește nivelul de sensibilitate pentru detectarea zâmbetului.
Detecţie feţe
Selectează subiectul prioritar pentru reglarea focalizării la utilizarea
funcţiei Detecţie feţe.
(
(
Auto/
Avansat)
Zâmbet larg/
Zâmbet normal/
(
Dezactivat/
adult)
Auto/
Prioritate copil/
Intensitate bliţ
Reglează intensitatea bliţului.
Reducere ochi închiși
Setează funcţia Reducere ochi închiși.
(
(
/
Standard/
Auto/
Zâmbet ușor)
Prioritate
)
Dezactivat)
Reducere efect ochi roșii
Setează reducerea efectului de ochi roșii.
DRO
Optimizează luminozitatea și contrastul.
Mod culoare
Modifică aspectul viu al imaginii sau adaugă efecte speciale.
SteadyShot
Selectează modul antineclaritate.
(Setări)
Modifică setările aparatului foto.
(
(
(
Activat/
Dezactivat/
Normal/
Dezactivat)
DRO standard/
Intens/
Fotografiere/
Sepia/
Continuu/
DRO plus)
Alb-negru)
Dezactivat)
Modificarea setărilor aparatului foto
(
Auto/
47RO
x MENU în modul de vizualizare
Opţiune
Descriere
(Prezentare imagini)
Redă imaginile succesiv, cu efecte și muzică.
(Listă date)
Selectează lista de redare după dată.
(Listă evenimente)
(Mod vizualizare)
Selectează grupul de evenimente ce va fi redat.
Comută la modurile de vizualizare.
(
(Filtrează după feţe)
(Retușează)
Vizualiz. eveniment/
Favorite/
Redă imaginile filtrate după anumite criterii.
(
(Adaugă/Șterge
Favorite)
Vizualizare dată/
Vizualizare folder)
Dezactivat/
Zâmbete)
Toţi oamenii/
Copii/
Copii mici/
Adaugă imagini la Favorite sau șterge imagini din Favorite.
(
Această imagine/
Imagini multiple/
Ad. toate din
interv. temp.*/
Șterge tot din interv. temp.*)
* Textul afișat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare.
Retușează imaginile statice.
(
Decorare/
Corectează efect ochi roșii/
Anulează
mascarea/
Contur șters/
Culoare parţială/
Obiectiv
superangular/
Accentuare iluminare/
Neclaritate radială/
Retro/
Feţe fericite)
(Redimens.
multifuncţională)
(Șterge)
Modifică dimensiunea imaginii în funcţie de utilizare.
(
HDTV/
Blog/E-mail)
Șterge imagini.
(
Această imagine/
Imagini multiple/
Toate din interval
temporal*)
* Textul afișat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare.
(Protejează)
Împiedică ștergerea din greșeală.
(
Această imagine/
Imagini multiple)
Adaugă un marcaj Imprimare la imaginea pe care doriţi să o
imprimaţi de pe un „Memory Stick Duo”.
(
Imagini multiple)
Imprimă imagini folosind o imprimantă compatibilă PictBridge.
(
Această imagine/
Imagini multiple)
(Rotește)
Rotește o imagine statică.
(Selectează folder)
(Setări)
48RO
Această imagine/
(Imprimare)
Selectează folderul pentru vizualizarea imaginilor.
Modifică alte setări decât cele de fotografiere.
Utilizarea opţiunilor
(Setări)
Puteţi modifica setările implicite.
(Setări fotografiere) sunt afișate numai atunci când setările au fost accesate
din modul de fotografiere.
butonul MENU pentru a
1 Apăsaţi
afișa ecranul meniului.
Butonul MENU
(Setări) cu V de pe
2 Selectaţi
butonul de comandă și apăsaţi
z.
Selectaţi opţiunea dorită cu v/V/b/B de pe butonul de
3 comandă
și apăsaţi z.
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul de setare.
Opţiune
Descriere
(Setări
fotografiere)
Sursă luminoasă AF
Sursa luminoasă AF furnizează lumina secundară,
pentru a vă putea focaliza mai ușor pe un subiect
în mediile întunecate.
Caroiaj
Selectează dacă pe ecran va fi afișat caroiajul sau
nu.
Zoom digital
Selectează modul zoom digital.
Obiectiv conversie
Face setări pentru obţinerea focalizării potrivite
la atașarea unui obiectiv de conversie.
Orientare automată
Atunci când aparatul foto este rotit pentru a
realiza o fotografie tip portret (pe verticală),
aparatul foto înregistrează modificarea poziţiei și
afișează imaginea în poziţia portret.
Revizualiz.
automată
Afișează imaginea înregistrată pe ecran timp de
aproximativ două secunde, imediat după
realizarea unei fotografii statice.
Modificarea setărilor aparatului foto
Categorie
49RO
Categorie
Opţiune
Descriere
(Setări
principale)
Bip
Selectează sau dezactivează sunetul produs la
acţionarea aparatului foto.
Language Setting
Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile
de meniu, avertismente și mesaje.
Ghid funcţionare
Selectează dacă ghidul de funcţionare va fi afișat
sau nu atunci când utilizaţi aparatul foto.
Iniţializare
Iniţializează setările la parametrii impliciţi.
Mod demo
Setează vizionarea unei demonstraţii a funcţiilor
Declanșator zâmbet și Recunoaștere scenă.
COMPONENT
Selectează tipul de ieșire pentru semnalul video,
conform televizorului conectat.
Ieșire video
Setează ieșirea semnalului video conform
sistemului de culoare TV al echipamentului video
conectat.
Zoom pe tot ecranul
Redă imaginile statice cu un format de imagine de
4:3 și 3:2 în formatul de imagine 16:9 pe un
televizor HD (de înaltă definiţie).
Conectare USB
Selectează modul USB la conectarea aparatului
foto la un computer sau o imprimantă
compatibilă PictBridge, folosind un cablu cu mufă
cu multiple utilizări.
Descarcă muzică
Modifică fișierele muzicale folosind „Music
Transfer”.
Format muzică
Șterge toate melodiile de fundal stocate pe
aparatul foto.
Format
Formatează „Memory Stick Duo”.
Creează folder
REC.
Creează un folder de înregistrare a imaginilor pe
„Memory Stick Duo”.
Modif. folder REC.
Modifică folderul folosit în momentul de faţă
pentru înregistrarea imaginilor.
Șterg. folder REC
Șterge foldere de pe „Memory Stick Duo”.
Copiază
Copiază toate imaginile din memoria internă pe
„Memory Stick Duo”.
Număr fișier
Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de
numere imaginilor.
Format
Formatează memoria internă.
Număr fișier
Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de
numere imaginilor.
Setare zonă
Reglează ora în funcţie de fusul orar din zona
selectată.
Setare dată și oră
Fixează data și ora.
(Instrument
"Memory Stick")
(Instrument
memorie int.)
(Setări ceas)
50RO
Altele
Lista de pictograme afișate pe ecran
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (afișaj ecran) de pe butonul de
comandă (pagina 26).
La realizarea de fotografii statice
A
Afișaj
Indicaţie
Energia disponibilă
Avertisment baterie
descărcată
Dimensiune imagine
• Pictogramele sunt limitate în modul
(Fotografiere facilă).
Selectare scenă
La realizarea de filme
Butonul de selectare a
modului (Autoreglare
inteligentă, Programare
auto, Film)
Pictograma Recunoaștere
scenă
Modul de realizare a
filmelor
La redare
Balansul de alb
Modul de măsurare
SteadyShot
Avertizare asupra
vibraţiilor
DRO
Altele
Recunoaștere scenă
Indicatorul Sensibilitate
detect. zâmbet
51RO
Afișaj
Indicaţie
Scalare zoom
Modul de culoare
B
Afișaj
Indicaţie
z
Blocarea AE / AF
ISO400
Sensibilitatea ISO
Timpul de expunere scurt
NR
Conectarea la PictBridge
Modul de vizualizare
125
Timp expunere
F3.5
Valoarea diafragmei
+2.0EV
Valoarea expunerii
Filtrare după feţe
Favorite
Indicatorul cadrului de
identificare în intervalul
AF
1.0 m
Protecţie
Marcajul Imprimare
(DPOF)
Export PMB
Macro
REC
Stand-by
Înregistrarea unui film /
film în așteptare
0:12
Durata de înregistrare
(m:s)
101-0012
Numărul fișierului folderului
2009 1 1
9:30 AM
Data / ora înregistrării
imaginii redate
z STOP
z PLAY
Ghidul de funcţionare
pentru redarea imaginilor
bB BACK/
NEXT
Selectarea imaginilor
V VOLUME
Reglarea volumului
Redarea cu zoom
52RO
Valoarea Semimanual
C
Afișaj
D
Indicaţie
Afișaj
Folderul de redare
96
Numărul de imagini
înregistrabile
12/12
Numărul imaginii /
numărul de imagini
înregistrate în folderul
selectat
100Min
Indicaţie
Temporizatorul
Folderul de înregistrare
C:32:00
Afișajul de diagnosticare
automată
Destinaţia
Indicatorul de
supraîncălzire
Obiectivul de conversie
Detecţie feţe
Durata înregistrabilă
În rafală / Variaţie
expunere
Mediul de redare /
înregistrare („Memory
Stick Duo”, memoria
internă)
Fișier de gestionare plin
Cadru de identificare în
intervalul AF
Modificarea folderului
Sursa luminoasă AF
Reducerea efectului de
ochi roșii
Modul de măsurare
Marcaj măsurare parţială
Modul bliţului
+2.0EV
Valoarea expunerii
Încărcarea bliţului
500
Timp expunere
F3.5
Valoarea diafragmei
Balansul de alb
Conectarea la PictBridge
N
ISO 400
Sensibilitatea ISO
Redarea
Bara de redare
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Afișajul latitudinii și
longitudinii
Histogramă
apare atunci când
•
afișarea histogramei
este dezactivată.
Volumul
Altele
53RO
Mai multe despre aparatul foto („Manual de
utilizare a Cyber-shot”)
„Manual de utilizare a Cyber-shot”, în care este explicată în detaliu utilizarea
aparatului foto, este inclus pe CD-ROM (livrat). Consultaţi-l pentru instrucţiuni
complexe despre multiplele funcţii ale aparatului foto.
•Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi „Manual de utilizare a Cyber-shot”.
Dacă programul nu este instalat pe computerul dvs., îl puteţi descărca de pe
pagina de web:
http://www.adobe.com/
x Pentru utilizatorii de Windows
1
Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în
unitatea CD-ROM.
2
Faceţi clic pe „Cyber-shot
Handbook”.
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”,
care conţine informaţii despre accesoriile
aparatului foto, este instalat
concomitent.
3
Porniţi „Manual de utilizare a Cyber-shot” cu ajutorul
scurtăturii de pe desktop.
x Pentru utilizatorii de Macintosh
54RO
1
Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în
unitatea CD-ROM.
2
Selectaţi folderul [Handbook] și copiaţi fișierul
„Handbook.pdf” din folderul [RO] pe computerul dvs.
3
La finalul copierii, faceţi dublu clic pe „Handbook.pdf”.
Probleme tehnice
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
1 Citiţi instrucţiunile de mai jos și consultaţi „Manual de utilizare a
Cyber-shot” (PDF).
Dacă pe ecran apare un cod precum „C/E:ss:ss”, consultaţi „Manual
de utilizare a Cyber-shot”.
2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un minut, reintroduceţi
acumulatorii și porniţi aparatul foto.
3 Iniţializaţi setările (pagina 49).
4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony local
autorizat.
La repararea aparatului foto cu memoria internă sau funcţia fișiere muzicale
inclusă, datele de pe aparatul foto pot fi verificate rapid, pentru determinarea și
remedierea defecţiunilor. Sony nu va copia sau salva aceste date.
Acumulatorii și alimentarea
Nu puteţi introduce acumulatorii.
• Introduceţi corect acumulatorii, împingând clapeta de scoatere a bateriei (pagina 13).
Nu puteţi porni aparatul foto.
• După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când
aparatul foto pornește.
Aparatul foto se închide brusc.
Altele
• Introduceţi corect acumulatorii (pagina 13).
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi (pagina 11).
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi. Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
• Utilizaţi acumulatori recomandaţi.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide
automat, din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte
ca aparatul foto să se închidă.
• Dacă nu acţionaţi aparatul foto timp de aproximativ trei minute atunci când este
pornit, aparatul se închide automat, pentru a împiedica epuizarea acumulatorilor.
Porniţi din nou aparatul foto (pagina 16).
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi. Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
55RO
Indicatorul de energie rămasă nu este corect.
• Energia bateriei este consumată rapid, și energia reală rămasă va fi mai puţină decât
cea arătată de indicator în următoarele cazuri:
– Atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.
– Atunci când folosiţi frecvent bliţul și zoomul.
– Atunci când porniţi și închideţi repetat aparatul foto.
– Atunci când măriţi luminozitatea ecranului cu setările DISP (afișaj pe ecran).
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă.
Descărcaţi complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta
indicaţia.
• Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatorii încărcaţi (pagina 11).
• Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi. Înlocuiţi-i cu acumulatori noi.
Nu puteţi încărca acumulatorii atunci când aceștia se află în aparatul foto.
• Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi
încărcătorul (livrat) pentru a încărca bateria.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei.
• Scoateţi și reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă aceștia sunt corect instalaţi.
• Temperatura poate să fie nepotrivită pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi din nou
acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare potrivit (de la 10°C la 30°C).
Realizarea de fotografii statice / filme
Nu puteţi înregistra imagini.
• Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe „Memory Stick Duo” (paginile
28, 32). Dacă sunt pline, faceţi una dintre următoarele:
– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 36).
– Schimbaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.
• La realizarea unei fotografii statice, fixaţi butonul de selectare a modului la un alt mod
decât
(Mod film).
• Fixaţi butonul de selectare a modului la
(Mod film) atunci când realizaţi filme.
• Filmele a căror dimensiune este fixată la [1280×720] pot fi înregistrate numai pe un
„Memory Stick PRO Duo”. Atunci când folosiţi un mediu de înregistrare altul decât
„Memory Stick PRO Duo”, setaţi dimensiunea imaginii filmului la [VGA].
• Aparatul foto este în modul demonstrativ Declanșator zâmbet. Setaţi [Mod demo] la
[Dezactivat].
Pe imagine apar dungi albe, negre, roșii, mov sau de altă culoare sau imaginea
este roșiatică.
• Acest fenomen poartă denumirea de pătare. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
56RO
Vizualizarea imaginilor
Nu puteţi reda imaginile.
• Apăsaţi butonul
(Redare) (pagina 19).
• Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un
computer sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB.
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii stocate pe „Memory Stick Duo” și
realizate cu alte aparate foto. Redaţi aceste imagini în modul Vizualizare folder
(pagina 35).
• Acest lucru se datorează copierii imaginilor din computerul dvs. pe „Memory Stick
Duo” fără să folosiţi „PMB”. Redaţi aceste imagini în modul Vizualizare folder
(pagina 35).
Altele
57RO
Măsuri de siguranţă
Nu utilizaţi / depozitaţi aparatul
foto în următoarele locuri
• Într-un loc foarte cald, rece sau umed
În locuri precum o mașină parcată la
soare, carcasa aparatului foto se poate
deforma și acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• În lumina directă a soarelui sau lângă un
radiator
Carcasa aparatului foto se poate decolora
sau deforma și acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• Într-un loc supus vibraţiilor puternice
• În apropierea unui loc unde există un
câmp magnetic puternic
• În locuri unde există nisip sau praf
Nu permiteţi ca nisipul sau praful să
pătrundă în aparatul foto. Acest lucru
poate determina defectarea aparatului
foto și, în unele cazuri, defecţiunile nu pot
fi reparate.
Transportarea aparatului foto
Nu vă așezaţi pe un scaun sau într-un alt
loc cu aparatul foto ţinut în buzunarul de la
spate al pantalonilor sau fustei, deoarece
acest lucru poate provoca o funcţionare
defectuoasă sau defectarea aparatului foto.
Curăţarea aparatului foto
Curăţarea ecranului LCD
Ștergeţi suprafaţa ecranului cu un kit de
curăţare LCD (se vinde separat), pentru a
îndepărta amprentele, praful etc.
Curăţarea obiectivului
Ștergeţi obiectivul cu o cârpă moale,
pentru a îndepărta amprentele, praful etc.
Curăţarea suprafeţei aparatului foto
Curăţaţi suprafaţa aparatului foto cu o
cârpă moale, ușor umezită cu apă, după
care ștergeţi suprafaţa cu o cârpă uscată.
Pentru a împiedica deteriorarea aspectului
sau a carcasei:
– Nu expuneţi aparatul foto la produse
chimice, de exemplu diluant, benzină,
alcool, cârpe de unică folosinţă,
insectifuge, creme de protecţie solară sau
insecticide.
58RO
– Nu atingeţi aparatul foto dacă mâna dvs.
a intrat în contact cu substanţele de mai
sus.
– Nu lăsaţi aparatul foto în contact cu
cauciucul sau vinilul pe o perioadă lungă
de timp.
Temperaturile de funcţionare
Aparatul dvs. foto este proiectat să
funcţioneze la temperaturi între 0°C și
40°C. Fotografierea în locuri foarte reci sau
foarte calde, unde temperatura este în
afara acestui interval, nu este recomandată.
Condensul
Dacă aparatul foto este adus direct dintrun loc rece într-un loc cald, umezeala se
poate condensa în interiorul sau la
exteriorul aparatului foto. Această
condensare a umezelii poate determina
defectarea aparatului foto.
Dacă apare condens
Închideţi aparatul foto și așteptaţi
aproximativ o oră, pentru ca umezeala să
se evapore. Reţineţi că, dacă încercaţi să
realizaţi fotografii cu urme de umezeală în
interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.
Bateria internă reîncărcabilă, de
rezervă
Acest aparat foto este echipat cu o baterie
internă reîncărcabilă, care reţine data și ora
și alte setări, indiferent dacă aparatul foto
este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă este
încărcată continuu cât timp folosiţi
aparatul foto. Cu toate acestea, dacă
utilizaţi aparatul foto pentru perioade
scurte de timp, se descarcă treptat și, dacă
nu utilizaţi deloc aparatul foto timp de
aproximativ o lună, se descarcă complet. În
acest caz, nu uitaţi să încărcaţi această
baterie reîncărcabilă înainte de a utiliza
aparatul foto.
Cu toate acestea, chiar dacă această baterie
reîncărcabilă nu este încărcată, puteţi
totuși folosi aparatul foto, dar data și ora
nu vor fi indicate.
Metoda de încărcare a bateriei interne
reîncărcabile, de rezervă
Introduceţi acumulatori încărcaţi în
aparatul foto și lăsaţi aparatul foto închis
timp de 24 de ore sau mai mult.
Altele
59RO
Date tehnice
Aparat foto
[Sistem]
Dispozitiv imagini: 7,79 mm (tip 1/2,3) CCD
color, filtru de culoare primar
Numărul total de pixeli ai aparatului foto:
Aprox. 12,4 megapixeli
Numărul efectiv de pixeli ai aparatului foto:
Aprox. 12,1 megapixeli
Obiectiv: Obiectiv Carl Zeiss Vario-Tessar
zoom 5×
f = 5 mm – 25 mm (28 mm – 140 mm
(echivalent film 35 mm))
F3,3 (W) – F5,2 (T)
La înregistrarea de filme (16:9):
31 mm – 155 mm
La înregistrarea de filme (4:3):
37 mm – 185 mm
Controlul expunerii: Expunere automată,
Selectare scenă (10 moduri)
Balansul de alb: Automat, Zi, Înnorat,
Fluorescent 1, 2, 3, Incandescent, Bliţ
Balansul de alb subacvatic: Automat,
Subacvatic 1, 2
Durata de înregistrare pentru modul În rafală:
Aprox. 1,8 secunde
Formatul fișierului:
Imagini statice: compatibil JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline),
compatibil DPOF
Filme: MPEG-4 Visual
Medii de înregistrare: Memoria internă
(aprox. 11 MB), „Memory Stick Duo”
Bliţ: Intervalul bliţului [sensibilitatea ISO
(indicele de expunere recomandat) setată
la Automat]:
Aprox. de la 0,2 m la 3,0 m (W) / aprox. de
la 0,5 m la 1,9 m (T)
[Conectori intrare și ieșire]
Mufă cu multiple utilizări Type2b [AV-out
(componentă SD / HD) / USB / CC-in]:
Ieșire video
Ieșire audio (stereo)
Comunicare USB
Comunicare USB: USB de mare viteză
(compatibil USB 2.0)
60RO
[Ecran LCD]
Panou LCD:
DSC-W290: 7,5 cm (tip 3,0) unitate TFT
DSC-W270/W275: 6,7 cm (tip 2,7) unitate
TFT
Numărul total de puncte:
230 400 (960 × 240) puncte
[Alimentare, general]
Alimentare: Acumulatori reîncărcabili
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (se vinde separat), 3,6 V
Adaptor CA AC-LS5K (se vinde separat),
4,2 V
Consum de energie (la fotografiere):
DSC-W290: 1,1 W
DSC-W270/W275: 1,0 W
Temperatură de funcţionare: de la 0°C la 40°C
Temperatură de depozitare:
de la –20°C la +60°C
Dimensiuni:
DSC-W290: 97,6 × 57,4 × 22,6 mm
(lăţime / înălţime / adâncime, excluzând
proeminenţele)
DSC-W270/W275: 97,6 × 56,6 × 22,6 mm
(lăţime / înălţime / adâncime, excluzând
proeminenţele)
Greutate (inclusiv acumulatorii NP-BG1 și
„Memory Stick Duo”):
DSC-W290: Aprox. 174 g
DSC-W270/W275: Aprox. 164 g
Microfon: Monoaural
Difuzor: Monoaural
Imprimare Exif: Compatibil
PRINT Image Matching III: Compatibil
PictBridge: Compatibil
Încărcător de baterie BC-CSGD /
BC-CSGE
Cerinţe de alimentare: CA de la 100 V la
240 V, 50 / 60 Hz, 2 W
Tensiune de ieșire: 4,2 V c.c., 0,25 A
Temperatură de funcţionare: de la 0°C la 40°C
Temperatură de depozitare: de la –20°C la
+60°C
Dimensiuni: Aprox. 83 × 55 × 24 mm (lăţime /
înălţime / adâncime)
Greutate: Aprox. 55 g
Acumulatori reîncărcabili NP-BG1
Mărci înregistrate
Baterie utilizată: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 4,2 V c.c.
Tensiune nominală: 3,6 V c.c.
Curent maxim de încărcare: 1,44 A
Tensiune maximă de încărcare: 4,2 V c.c.
Capacitate:
obișnuită: 3,4 Wh (960 mAh)
minimă: 3,3 Wh (910 mAh)
• Următoarele mărci reprezintă mărci
Designul și datele tehnice pot fi modificate
fără preaviz.
comerciale ale Sony Corporation.
, „Cyber-shot”, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,”
,
“PhotoTV HD”, „Info LITHIUM”
• Microsoft, Windows, DirectX și Windows
Vista sunt fie mărci comerciale
înregistrate, fie mărci comerciale ale
Microsoft Corporation din SUA și / sau
alte ţări.
• Macintosh și Mac OS sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc.
• Intel, MMX și Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Intel Corporation.
• Adobe și Reader sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Adobe Systems
Incorporated din SUA și / sau alte ţări.
• În plus, denumirile sistemelor și
produselor din acest manual sunt, în
general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, marcajul ™
sau nu este utilizat în toate cazurile în
acest manual.
®
Altele
61RO
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovori na najčešća pitanja mogu se naći na
internetskim stranicama tvrtke Sony za podršku
korisnicima (Sony Customer Support Website).
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest
produs și răspunsuri la întrebările frecvente pe
site-ul web de asistenţă clienţi.
Ispisano na 70% ili više recikliranom papiru s tintom na
bazi biljnoga ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
Tipărit pe hârtie reciclată în proporţie de 70% sau mai
mult, cu cerneală pe bază de ulei vegetal fără compuși
organici volatili (VOC).
Printed in China
Download PDF

advertising