Sony | DSC-W300 | Sony DSC-W300 Instrucţiuni de utilizare

Camerã foto digitalã
Cuprins
Manual de
instrucþiuni
Operaþii de bazã
“Cyber-shot
Handbook”
Utilizarea funcþiilor pentru
înregistrare
DSC-W300
Personalizarea configuraþiei
Înainte de a utiliza camera foto, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual,
manualul cu instrucþuni de folosire
precum ºi pe cel ”Cyber-shot Step-up
Guide”, dupã care sã pãstraþi
documentaþia pentru a o putea consulta
ulterior.
Utilizarea funcþiilor de
vizualizare
Conectarea camerei la un
televizor
Folosirea calculatorului
Imprimarea fotografiilor
Soluþionarea defecþiunilor
Informaþii suplimentare
Index
© 2008 Sony Corporation
1
Note privind utilizarea camerei
Tipuri de “Memory Stick” ce
pot fi utilizate (nu sunt furnizate)
“Memory Stick Duo” : se poate utiliza
cu aceastã camerã foto.
Puteþi utiliza un card
“Memory Stick Duo”
pentru camera dvs.
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã foto.
Nu puteþi utiliza un
card “Memory Stick ”
pentru camera dvs.
Nu pot fi utilizate alte carduri de
memorie
• Pentru detalii legate de “Memory Stick
Duo”, consultaþi pagina 136.
Când folosiþi o unitate “Memory
Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory Stick”
Puteþi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un Adaptor Memory
Stick Duo (nu este furnizat).
Adaptor Memory Stick Duo
Note privind acumulatorul
• Înainte de a utiliza camera foto pentru prima
datã, încãrcaþi acumulatorul care v-a fost
furnizat.
• Acumulatorul poate fi încãrcat chiar dacã
nu este complet descãrcat. De asemenea,
puteþi utiliza acumulatorul chiar dacã nu
este complet încãrcat, folosind capacitatea
parþialã a acestuia, indiferent cât este.
• Dacã intenþionaþi sã nu utilizaþi acumulatorul
o perioadã mai lungã de timp, consumaþi
complet energia sa, scoateþi-l din camera
foto ºi apoi depozitaþi-l într-un loc uscat ºi
rãcoros pentru a-i menþine în bunã stare
funcþiile.
• Pentru detalii legate de acumulator,
consultaþi pagina 138.
2
Lentilele Carl Zeiss
Aceastã camerã foto este echipatã cu lentile
Carl Zeiss care sunt capabile sã reproducã
imagini clare, cu contrast excelent.
Lentilele acestui aparat au fost produse în
sistemul de asigurare a calitãþii atestat de
Carl Zeiss, în conformitate cu standardele
de calitate ale Carl Zeiss din Germania.
Ecran LCD ºi lentile
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie, astfel
încât peste 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastrã sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD. Apariþia
acestor puncte este normalã în procesul
de producþie ºi nu afecteazã în nici un fel
înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roºii, albastre sau
verzi
• Aveþi grijã când aºezaþi camera lângã o
fereastrã sau afarã. Expunerea ecranului
LCD sau a obiectivului la luminã solarã
directã o perioadã îndelungatã, poate
genera disfuncþionalitãþi.
• Nu apãsaþi puternic ecranul LCD. Ecranul
se poate decolora ºi pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Este posibil ca imaginile sã lase urme pe
ecranul LCD atunci când vã aflaþi în spaþii
cu temperaturã scãzutã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Aveþi grijã sã nu ciocniþi lentilele mobile ºi
nici sã nu le aplicaþi o forþã prea mare.
Imaginile folosite în acest
manual
Ilustraþiile utilizate ca exemple în acest
manual sunt imagini reproduse ºi nu imagini
reale înregistrate cu aceastã camerã foto.
Cuprins
Note privind utilizarea camerei ....................................................... 2
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune ................. 7
Focalizare – Focalizarea cu succes asupra unui subiect .......................... 7
Expunere – Reglarea intensitãþii luminoase ............................................... 9
Culoare – În legãturã cu efectele de luminã ............................................. 10
Calitate – În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea imaginii ....................... 11
Bliþ – În legãturã cu utilizarea bliþului ........................................................ 13
Identificarea pãrþilor...................................................................... 14
Indicatori de ecran........................................................................ 16
Modificarea interfeþei de ecran ..................................................... 20
Utilizarea memoriei interne........................................................... 22
Operaþii de bazã
Utilizarea comutatorului de mod ................................................... 23
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) ... 24
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei) ................................. 28
Înregistrarea folosind reglarea manualã a expunerii ...................... 34
Vizualizarea imaginilor ................................................................. 36
Vizualizarea fotografiilor ca o succesiune de imagini .................... 38
ªtergerea imaginilor .................................................................... 42
Descrierea diverselor funcþii – HOME / Meniu .............................. 44
Elementele meniului ..................................................................... 47
Utilizarea funcþiilor pentru înregistrare
Meniul de înregistrare ................................................................. 49
Scene Selection (Selecþia Scenei) : Folosirea Selecþiei Scenei
Image Size (Dimensiunea imaginii) : Alegerea dimensiunii imaginii
Flash (Bliþ) : Reglarea bliþului
Face Detection (Detecþia feþei) : Detectarea feþei subiectului
Smile Detection (Detecþia zâmbetelor) : Reglarea funcþiei de detecþie a zâmbetelor
Smile Detection Sensibility (Sensibiltiatea de detecþie a zâmbetelor) : Reglarea funcþiei
de sensibilitate la detecþie a zâmbetelor
REC Mode (Modul de înregistrare) : Alegerea metodei de înregistrare continuã
Scene Recognition (Recunoaºterea scenei) : Determinarea scenei de înregistrat ºi
fotografierea acesteia
3
Cuprins
EV : Ajustarea intensitãþii luminoase
ISO (Sensibilitate) : Stabilirea sensibilitãþii luminoase
Metering Mode (Metoda de mãsurare) : Alegerea metodei de mãsurare
Focus (Focalizare) : Schimbarea metodei de focalizare
White Balalance (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare
Underwater White Balalance (Echilibrul de alb subacvativ) : Ajustarea tonurilor de
culoare la înregistrarea subacvaticã
Flash Level (Nivelul bliþului ) : Stabilirea cantitãþii de luminã emisã de bliþ
Red Eye Reduction (Reducerea efectului de ochi roºii)
DRO (Optimizatorul domeniului D) : Optimizarea luminozitãþii ºi a contrastului
Noise Reduction (Reducerea zgomotului) : Ajustarea reducerii zgomotului
Color Mode (Modul de culoare) : Modificarea vivacitãþii imaginilor sau adãugarea de
efecte speciale
Color Filter (Filtru de culoare) : Funcþia de stabilire a filtrului de culoare
Color Saturation (Saturaþie de culoare) : Ajusarea saturaþiei de culoare
Contrast (Contrast) : Reglarea contrastului
Sharpness (Claritate) : Reglarea claritãþii
SteadyShot (Stabilizator de imagine) : Selectarea modului de eliminare a neclaritãþii
Shooting Setting (Reglaje pentru înregistrare) : Selectarea reglajelor pentru
înregistrare
Utilizarea funcþiilor de vizualizare
Selectarea modul de vizualizare ................................................... 68
(Date View - Vizualizarea dupã datã) : Imaginile sunt afiºate în funcþie de datã
(Folder View - Vizualizarea dupã director) : Imaginile sunt afiºate în funcþie de
directorul cãruia îi aparþin
(Favorite - Favorite) : Afiºarea imaginilor înregistrate ca favorite
Meniul de vizualizare .................................................................... 69
(ªtergere) : ªtergerea imaginilor
(Modul de vizualizare) : Comutarea între diverse moduri de vizualizare disponibile
(Lista datelor) : Selectarea datei de redare la folosirea vizualizãrii dupã datã
(Selecþie dupã figuri) : Redarea imaginilor alese pentru a satisface anumite condiþii
(Adãugare / Eliminare favorite) : Adãugarea sau eliminarea de imagini la categoria
favorite
(Succesiune de imagini) : Prezentarea unei serii de imagini
(Retuºare) : Retuºarea fotografiilor dupã înregistrare
(Redimensionare cu mai multe scopuri) : Modificarea dimensiunii imaginii în
funcþie de utilizarea acesteia
(Protecþie) : Evitarea ºtergerii accidentale a imaginilor
4
(Marcaj de imprimare) : Ataºarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
(Imprimare) : Tipãrirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante
(Rotire) : Rotirea unei fotografii
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare a imaginilor
Personalizarea configuraþiei
Personalizarea reglajelor ºi a facilitãþii de gestionare a memoriei80
Gestionarea memoriei ............................................................ 82
Memory Tool — Instrument pentru Memory Stick ............................. 82
Formatare
Crearea directorului de înregistrare
Schimbarea directorului de înregistrare
Copiere
Memory Tool — Instrument pentru memoria internã ......................... 84
Formatare
Reglaje .................................................................................. 85
Main settings — Reglaje principale 1 ................................................ 85
Semnal sonor
Ghidul funcþiilor
Iniþializare
Modul Smile demo
Main settings — Reglaje principale 2 ................................................ 87
Conexiune USB
COMPONENT
Ieºire video
Mãrire la format panoramic
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 1 ................................ 89
Iluminarea de asistenþã
Caroiaj
Modul AF (Focalizarea Automatã)
Zoom digital (Mãrire digitalã)
Lentile de conversie
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 2 ................................ 92
Orientare automatã
Reluare automatã
Potrivirea ceasului ............................................................................. 93
Alegerea limbii .................................................................................... 94
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor ................................................ 95
5
Cuprins
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows ................................................ 98
Instalarea software-ului (furnizat) ................................................. 100
Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã) 102
Copierea imaginilor pe calculator folosind “Picture Motion Browser .
.......................................................................................... 103
Copierea imaginilor pe calculator fãrã a folosi aplicaþia “Picture
Motion Browser” ................................................................ 107
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate pe un calculator
(folosind o unitate de memorie “Memory Stick Duo”) .......... 109
Utilizarea aplicaþiei software “Music Transfer” (furnizatã) ............. 110
Utilizarea unui calculator Macintosh ............................................ 111
Vizualizarea “Cyber-shot Step-up Guide”.................................... 113
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimã fotografiile ....................................................... 114
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge115
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat ....................... 118
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ........................................................... 120
Indicatoare ºi mesaje de avertizare ............................................ 131
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în strãinãtate — surse de alimentare . 135
Despre “Memory Stick Duo” ....................................................... 136
Despre acumulator ..................................................................... 138
Despre încãrcãtorul pentru acumulator ........................................ 140
Index
Index .......................................................................................... 141
6
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini
mai bune
Focalizare
Expunere
Culoare
Calitate
Bliþ
Aceastã secþiune descrie operaþiile de bazã
necesare pentru a putea folosi corespunzãtor
camera foto. Sunt descrise procedurile de
utilizare a diferitelor funcþii ale camerei, cum
ar fi : comutatorul de mod (pag. 23), interfaþa
HOME (pag. 44) ºi meniurile (pag. 46).
Focalizare Focalizarea cu succes asupra unui subiect
Când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, camera regleazã în mod automat focalizarea
(Auto Focus). Aveþi grijã sã apãsaþi butonul declanºator numai pe jumãtate.
Nu apãsaþi brusc ºi
complet butonul
declanºator.
Apãsarea pe
jumãtate a
butonului
declanºator
Indicatorul AE/AF
blocat clipeºte ,
Indicatorul rãmâne
aprins/se emite un
semnal sonor
Apãsaþi
complet
butonul
declanºator
Pentru a fotografia subiecte pentru care focalizarea este dificil de reglat T [Focus] (pag. 58)
Dacã imaginea este neclarã ºi dupã focalizare, este posibil sã fie aºa din cauza miºcãrii
involuntare a aparatului. T Citiþi “Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare” (în
continuare).
7
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare
Camera s-a miºcat în mod accidental când aþi înregistrat imaginea. Vom denumi aceasta
“agitarea camerei”. Pe de altã parte, dacã subiectul s-a deplasat când aþi înregistrat, vom
denumi aceasta “subiect neclar”.
Agitarea camerei
Cauzã
Mâinile sau corpul dvs. tremurã când þineþi
camera ºi apãsaþi butonul declanºator,
întreaga imagine rezultatã fiind neclarã.
Ce puteþi face pentru a reduce
neclaritatea
• Folosiþi un trepied sau aºezaþi camera pe
o suprafaþã platã, stabilã pentru a
menþine aparatul nemiºcat.
• Înregistraþi folosind cronometrul cu
întârziere de 2 secunde ºi stabilizaþi
camera þinând ferm , în lateralã, braþul cu
care fotografiaþi, dupã ce apãsaþi butonul
declanºator.
Subiect neclar
Cauzã
Cu toate cã menþineþi camera în poziþie
stabilã, subiectul se deplaseazã în cursul
perioadei de expunere, astfel cã acesta va
apãrea neclar când este apãsat butonul
declanºator.
Ce puteþi face pentru a reduce
neclaritatea
• Selectaþi
(modul Înaltã sensibilitate)
sau
(modu Sensibilitate maximã) la
Selecþia Scenei.
• Selectaþi o sensibilitate ISO mai mare
pentru ca viteza obturatorului sã creascã
ºi apãsaþi butonul declanºator înainte ca
subiectul sã se miºte.
Note
• Funcþia de eliminare a neclaritãþilor este activatã din fabricã, aceasta fiind varianta
implicitã de reglaj. Astfel rezultatul agitãrii camerei este redus în mod automat. Aceastã
funcþie nu este însã eficientã în cazul subiectelor neclare.
• În plus, agitarea camerei ºi subiectele neclare apar frecvent în condiþii de iluminare
slabã sau de vitezã redusã a obturatorului, cum este cazul în modurile Twilight ºi
Twilight Portret. Când folosiþi aceste moduri, þineþi seama de consideraþiile de mai
sus.
8
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
Expunere
Reglarea intensitãþii luminoase
Puteþi obþine diferite imagini reglând expunerea ºi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintã
cantitatea de luminã pe care camera foto o primeºte când eliberaþi obturatorul.
Expunere :
Viteza obturatorului = Perioada de
timp cât camera primeºte luminã
Aperturã = Dimensiunea orificiului prin
care lumina pãtrunde în aparat
Sensibilitate ISO (Index de
expunere recomandat) =
Sensibilitatea la înregistrare
Supraexpunere =
prea multã luminã.
Imaginea are prea
mult alb
Pentru expunere este aleasã automat
valoarea corectã atunci când este ales modul
automat de reglaj. Expunerea poate fi reglatã
ºi manual, cu ajutorul funcþiilor urmãtoare :
Expunere corectã
Manual exposure (expunere reglatã
manual)
Vã permite sã reglaþi manual viteza
obturatorului ºi apertura (pag. 34)
Subexpunere =
prea puþinã luminã.
Imaginea este prea
întunecatã
Reglaj EV (diferenþa faþã de expunerea
stabilitã de camera foto)
Vã permite sã reglaþi expunerea care a fost
determinatã de camera foto (pag. 55).
Metering mode (metoda de mãsurare)
Vã permite sã schimbaþi partea subiectului
unde se vor efectua mãsurãtorile pentru
determinarea expunerii (pag. 57).
9
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
Reglarea sensibilitãþii ISO (Index de expunere recomandat)
Sensibilitatea ISO este o unitate de mãsurã a vitezei pentru suporturile de înregistrare care
încorporeazã un senzor de imagine care recepþioneazã luminã. Chiar dacã expunerea este
aceeaºi, imaginile vor diferi în funcþie de sensibilitatea ISO. Pentru a ajusta sensibilitatea
ISO, consultaþi pagina 56.
Sensibilitate ISO crescutã
Sunt înregistrate imagini luminoase chiar ºi atunci când se fotografiazã
în spaþii întunecate, viteza obturatorului fiind mãritã pentru a fi reduse
neclaritãþile. Imaginea tinde însã sã prezinte zgomot.
Sensibilitate ISO scãzutã
Este înregistratã o imagine mai uniformã, care însã poate fi mai
întunecatã, dacã expunerea este insuficientã.
Culoare
În legãturã cu efectele de luminã
Culoarea aparentã a subiectului este afectatã de condiþiile de iluminare.
Exemplu : Culoarea unei imagini este influenþatã de sursele de iluminare
Starea vremii / Daylight
iluminare
(lumina zilei)
Cloudy
(înnorat)
Caracteristici
ale luminii
Albãstrui
Alb
(standard)
Fluorescent Incandescent
Verzui
Roºiatic
Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de autoreglaj.
Puteþi regla însã ºi manual tonurile de culoare cu ajutorul opþiunii [White Bal] (pag. 60).
10
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
Calitate
În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea
imaginii
O imagine digitalã este alcãtuitã dintr-o colecþie de puncte minuscule denumite pixeli.
Dacã imaginea conþine un numãr mare de pixeli înseamnã cã este de mari dimensiuni, cã
ocupã mai multã memorie ºi cã prezintã subiectul pânã în mici detalii. “Dimensiunea imaginii”
este exprimatã prin numãrul de pixeli.
Cu toate cã diferenþele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine ºi durata de timp
necesarã procesãrii datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimatã sau prezentatã pe
monitorul unui calculator personal.
Descrierea pixelilor ºi a dimensiunii imaginii
1 Dimensiunea imaginii : 13 M
4224 pixeli × 3168 pixeli = 13.381.638 pixeli
2 Dimensiunea imaginii : VGA
640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
Alegerea dimensiunii imaginii (pag. 12)
Pixel
Mulþi pixeli (Calitate
superioarã a imaginii ºi fiºier
de dimensiune mai mare)
Puþini pixeli (Calitate mai
slabã a imaginii, însã o
dimensiune mai redusã a
fiºierului)
:
b Exemplu
Imprimare pânã la
dimensiune A3+
b
Exemplu :
Imagine care poate
fi ataºatã pentru a
fi transmisã prin
poºta electronicã
11
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
Varianta implicitã este marcatã cu simbolul
Dimensiunea
fotografiilor
.
Exemple
13 M
(4224 × 3168)
Imprimare pânã la A3+
3:2 (8M)* 1
4224 × 2816)
Pentru raportul laturilor fotografiilor 3:2
8M (3264 × 2448)
Imprimare pânã la A3
5 M (2592×1944)
Imprimare pânã la A4
3 M (2048×1536)
Imprimare pânã la 10×15 cm, respectiv
pânã la 13×18 cm
VGA (640×480)
Pentru înregistrarea de imagini cu
dimensiune redusã destinate transmiterii
prin E-mail
16:9 (10M) *2
(4224× 2376)
Pentru vizualizarea pe ecranele unor
televizoare HDTV ºi pentru imprimare A3
16:9 (2M) *2
(1920 × 1080)
Pentru vizualizarea pe ecranele unor
televizoare HDTV
Nr.
imagini
Mod de
imprimare
Mai puþine
Mai fin
Mai multe
Mai grosier
Mai puþine
Mai fin
Y
Y
Mai multe
Mai grosier
* 1 Fotografiile sunt înregistrate având raportul laturilor de 3:2, ca ºi hârtia fotograficã sau cãrþile
poºtale etc.
* 2 Ambele margini ale fotografiei pot fi eliminate la imprimare (pag. 128).
Dimensiunea
imaginilor de film
Cadre / secundã
Posibilitãþi de utilizare
640 (Fine) (640×480)
Aprox. 30
Înregistrare la calitate înaltã a filmelor
pentru afiºarea pe ecran.
640 (Standard)
(640×480)
Aprox. 17
Înregistrare la calitate standard a
filmelor pentru afiºarea pe ecran.
320 (320×240)
Aprox. 8
Pentru înregistrarea de imagini cu
dimensiune redusã destinate
transmiterii prin E-mail
• Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este superioarã.
• Cu cât sunt redate mai multe cadre pe secundã, cu atât redarea este mai cursivã.
12
Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune
În legãturã cu utilizarea bliþului
Bliþ
Când folosiþi bliþul, ochii subiectului pot apãrea roºii sau pot apãrea puncte neclare, circulare,
de culoare albã. Aceste fenomene pot fi reduse urmând paºii descriºi în continuare.
Fenomenul “ochi roºii”
Fenomenul este cauzat de reflexia luminii bliþului pe vasele de sânge de pe retina ochilor
subiectelor vizate, acestea având ochii larg deschiºi în locuri întunecate.
Camera
Ochi
Retinã
Cum poate fi diminuat fenomenul “ochi roºii” ?
• Alegeþi pentru [Red Eye Reduction] varianta [On] (pag. 63).
• Selectaþi (modul Înaltã sensibilitate)* sau
(modul Sensibilitate maximã) la Selecþia
Scenei (pag. 29). (Bliþul este oprit automat.)
• Când ochii subiectului devin roºii, corectaþi imaginea cu [Retouch] în meniul de vizualizare
(pag. 72) sau cu aplicaþia software “Picture Motion Browser”.
“Puncte circulare albe”
Apariþia acestora este cauzatã existenþa în aer, în apropierea obiectivului a unor particule (de
praf, de polen etc.) care reflectã lumina emisã de bliþ apãrând în imagini sub forma unor pete
circulare albe.
Camera
Subiect
Particule (praf,
polen etc.) din aer
Cum pot fi reduse “punctele circulare albe” ?
• Iluminaþi spaþiul unde fotografiaþi ºi înregistraþi subiectul fãrã bliþ.
• Selectaþi (modul Înaltã sensibilitate)* sau
Extra High Sensitivity (modul Sensibilitate
maximã)* la Selecþia Scenei. (Bliþul este oprit automat.)
* Chiar dacã selectaþi
(modul Înaltã sensibilitate) sau
(modul Sensibilitate
maximã) la Selecþia Scenei, este posibil ca viteza obturatorului sã scadã în condiþii de
iluminare slabã sau în spaþii întunecate. În astfel de cazuri, utilizaþi un trepied sau
stabilizaþi camera þinând ferm, în lateralã, braþul cu care fotografiaþi, dupã ce apãsaþi
butonul declanºator.
13
Identificarea pãrþilor
Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze.
Partea de jos
1 Buton POWER
2 Buton declanºator (24)
3 Indicator luminos POWER
4 Bliþ (26)
5 Microfon
6 Obiectiv
7 Difuzor (în partea de jos)
8 Fereastra vizorului
9 Indicator luminos al cronometrului propriu (27) / Indicator
luminos Smile Shutter (32) /
Iluminare de asistenþã AF (89)
1 Indicator luminos AE / AF blocat
(verde)
2 Indicator luminos de încãrcare a
bliþului / Indicator luminos de
înregistrare (portocaliu)
3 Vizor
4 Ecran LCD (20)
5 Buton MENU (46)
6 Buton
(Redare) (36)
7 Pentru înregistrare : Buton de
zoom (W/T) (25)
Pentru vizualizare : Buton
/
(pentru mãrire la redare) (36) /
Buton
(Index) (37)
8 Bridã de prindere a curelei
9 Comutator de mod (23)
0 Buton HOME (44)
14
Identificarea pãrþilor
qa Buton de comandã
Meniu activ: v/V/b/B/z (46)
Meniu oprit: DISP /
/
/
(20, 26, 27)
Când comutatorul de mod este în poziþia
M : Viteza obturatorului / Apertura (34)
qs Buton
(38)
(succesiune de imagini)
qd Sistem de prindere a trepiedului
(în partea de jos a aparatului)
• Folosiþi un trepied al cãrui ºurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu
veþi putea prinde în siguranþã camera
de trepiede care au ºuruburi mai lungi
ºi este posibil sã deterioraþi aparatul.
qf Multiconector (în partea de jos)
Utilizat în urmãtoarele situaþii :
• La realizarea unei conexiuni USB între
camera foto ºi calculator.
• La realizarea unei conexiuni la mufele
de intrare audio / video ale
televizorului.
• La realizarea conexiunii cu o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge.
qg Capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick Duo”
qh Compartiment pentru acumulator
qj Slot pentru “Memory Stick Duo”
qk Indicator luminos de acces
ql Pârghie de eliberare a
acumulatorului
15
Indicatori de ecran
La fiecare apãsare a butonului v (DISP),
interfaþa se modificã (pag. 20).
Consultaþi paginile indicate între paranteze
pentru a afla detalii legate de funcþionare.
Indicatori
Semnificaþie
Echilibrul de alb (60, 62)
Când fotografiaþi
Modul înregistrare în
rafalã / Valori adiacente
(53)
Metoda de mãsurare (57)
Detecþia feþei (51) /
Detecþia zâmbetelor (52)
Steady Shot (67)
• În varianta implicitã,
când este apãsat pe
jumãtate butonul declanºator, în funcþie de
reglajul stabilit pentru
Steady Shot apare unul
dintre aceºti indicatori.
• În modul simplificat de înregistrare apar
mai puþini indicatori
Când filmaþi
DRO (63)
Reducerea zgomotului
(64)
1
Indicatori
Avertizare de vibraþie
• Indicã faptul cã vibraþiile
vã pot împiedica sã
înregistraþi imagini clare
în spaþii insuficient
iluminate. Puteþi înregistra imagini chiar dacã
apare avertizarea de
vibraþii. Vã recomandãm
însã sã activaþi funcþia
de eliminare a neclaritãþilor, folosind bliþul
pentru o iluminare mai
bunã sau trepiedul ori alt
sistem pentru a stabiliza
camera (pag. 8).
Semnificaþie
Energia rãmasã a
acumulatorului
Avertisment de energie
scãzutã (131)
Dimensiunea imaginii (49)
Indicator de sensibilitate
la detecþia zâmbetelor /
Numãr de imagini (32)
Comutator de mod /
Meniu (Selecþia Scenei)
(28)
PM
16
Comutator de mod
(Program automat) (23)
×1.5
Scala de zoom (de mãrire)
(25, 90)
Indicatori de ecran
Indicatori
Semnificaþie
3
Modul color (64)
Indicatori
Director de înregistrare (82)
• Acesta nu apare când este
folositã memoria internã.
Filtru de culoare (65)
Contrast (66)
Numãrul de imagini rãmas
de înregistrat
96
Suport de înregistrare
(“Memory Stick Duo”,
memoria internã)
Claritate (66)
Saturaþia culorilor (66)
00:25:05
2
Indicatori
Semnificaþie
Asistenþã AF (89)
z RETURN Ghidul funcþiilor pentru exz SET
punerea reglatã manual (34)
REC
/Standby
Reducerea efectului de
ochi roºii (63)
Indicator AE/AF blocat
(24)
SL
Starea de aºteptare /
înregistrarea unui film
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
+2.0EV
Valoarea expunerii (55)
0:12
Durata înregistrãrii
(minunte:secunde)
Zona de autofocalizare (58)
1.0 m
Modul bliþ (26)
Încãrcarea bliþului
Lentile de conversie (91)
Numãrul ISO (56)
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului
• Când viteza obturatorului
scade sub o anumitã
valoare în condiþii de
iluminare slabã, funcþia
NR slow shutter (obturator lent pentru reducerea
zgomotului ) se activeazã
automat pentru a reduce
zgomotul imaginii.
Durata de înregistrare
rãmasã (ore : min : sec)
Recunoaºterea scenei
(54)
Modul de reglare manualã
a expunerii (34)
z
Semnificaþie
4
Indicatori
Semnificaþie
Cronometrul propriu (27)
C:32:00
Afiºaj de autodiagnosticare
(131)
Baza de date completã (134)
+
Marcajul încruciºat al exponometrului punctual (57)
Zone de autofocalizare (58)
Histogramã (20)
Valoare semimanualã (59)
Macro (26)
17
Indicatori de ecran
La redarea fotografiilor
Indicatori
DPOF
2.0
Semnificaþie
Marcaj pentru ordinea de
imprimare (118)
Scala de mãrire (36)
Conectare PictBridge
(117)
• Nu decuplaþi cablul
pentru mufa multifuncþionalã câtã vreme este
afiºat acest simbol.
La redarea filmelor
2
Indicatori
N
Semnificaþie
Redare (36)
Barã de evoluþie a redãrii
1
Indicatori
00:00:12
Contor
101-0012
Numãr director - fiºier (79)
2008 1 1
9:30 AM
Data/ora la care a fost
înregistratã imaginea
redatã
Perioada de autonomie
rãmasã
z STOP
z PLAY
Ghidul funcþiilor pentru
redarea imaginii
Avertisment de energie
scãzutã (131)
bB BACK/
Selecteazã imaginile
Dimensiunea imaginii (49)
V VOLUME
Regleazã volumul
Semnificaþie
Conectare PictBridge
(116)
Modul vizualizare (68)
Filtru pentru alegerea
tipului de figuri (70)
Favorite (68)
Protecþie (77)
Volum (36)
18
NEXT
Histogramã (20).
• Când afiºarea histogramei este dezactivatã
apare simbolul
.
Indicatori de ecran
3
Indicatori
Semnificaþie
Director de redare (79)
• Acest simbol nu apare dacã
folosiþi memoria internã.
8/8 12/12
Numãrul imaginii/Numãrul
de imagini înregistrate în
directorul selectat
Suport de redare
(“Memory Stick Duo”,
memoria internã)
Schimbare director (79)
• Acesta nu apare când
este folositã memoria
internã.
Metoda de mãsurare (57)
Bliþ
AWB
C:32:00
Echilibrul de alb (60)
Afiºaj de autodiagnosticare (131)
Numãrul ISO (56)
+2.0EV
Valoarea expunerii (55)
500
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
19
Modificarea interfeþei de ecran
Buton v (DISP)
(Comutator de
interfaþã)
La fiecare apãsare a butonului v (DISP),
afiºajul se modificã dupã cum este prezentat
mai jos.
Indicatori porniþi
Indicatori porniþi*
Histogramã activã* În cursul redãrii,
sunt afiºate
informaþiile legate
de imagine
Indicatori opriþi*
Interfaþa
histogramei
Ecran LCD oprit
* Luminozitatea ecranului LCD este mãritã
20
• Dacã priviþi imaginile în luminã puternicã
de exterior, creºteþi luminozitatea ecranului
LCD. În astfel de condiþii, energia
acumulatorului va scãdea însã mai repede.
• Histograma nu este afiºatã în urmãtoarele
situaþii :
La înregistrare :
– când este afiºat meniul,
– când se înregistreazã filme.
La redare :
– când este afiºat meniul,
– în modul index,
– când folosiþi mãrirea la redare,
– când este rotitã o fotografie,
– când sunt redate filme,
– când este afiºatã Lista favoritelor,
– când este afiºatã Lista datelor.
• Nu puteþi opri ecranul LCD în cursul redãrii
imaginii.
• Poate exista o diferenþã mare între
histograma afiºatã în timpul înregistrãrii
ºi cea din timpul redãrii, în urmãtoarele
cazuri :
– când bliþul lumineazã stroboscopic,
– când viteza obturatorului este micã sau
mare.
• Este posibil ca histograma sã nu fie afiºatã
în cazul imaginilor înregistrate cu alte
camere.
• Când ecranul LCD este oprit, mãrirea
digitalã nu funcþioneazã. Când selectaþi
(modul bliþ) / (cronometrul propriu) /
(macro), imaginea este afiºatã pentru
circa douã secunde.
• Dacã opriþi alimentarea ºi apoi o reporniþi
când ecranul LCD este oprit, indicatorii
vor fi activi.
Modificarea interfeþei de ecran
z Ajustarea expunerii EV (valoarea
expunerii) folosind histograma
Întunecat
Luminos
Histograma este un grafic care prezintã
luminozitatea unei imagini. Apãsaþi în mod
repetat butonul v (DISP) pentru a fi afiºatã
histograma în interiorul ecranului. Graficul
afiºat indicã o imagine luminoasã dacã
valorile sunt concentrate spre dreapta,
respectiv o imagine întunecatã când valorile
sunt concentrate spre stânga.
A Numãr de pixeli
B Luminozitate
• Histograma este afiºatã ºi în cazuri în care
este redatã o singurã imagine, dar nu puteþi
regla expunerea.
21
Utilizarea memoriei interne
Camera are o memorie internã de 15 MB. Aceastã memorie nu poate fi scoasã din aparat.
Puteþi înregistra imagini în memoria internã, chiar dacã nu existã nici o unitate “Memory
Stick Duo” introdusã în aparat.
• Filmele cu dimensiunea de [640(Fine)] nu pot fi înregistrate în memoria internã.
Dacã în aparat este introdusã
o unitate “Memory Stick Duo”
[Recording] : imaginile sunt înregistrate pe
“Memory Stick Duo”.
[Playback] : sunt redate imaginile de pe
“Memory Stick Duo”.
[Menu, Settings etc] : imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” le pot
fi aplicate diferite funcþii.
Memoria
internã
Dacã nu este introdusã nici o
unitate “Memory Stick Duo” în
aparat
[Recording] : imaginile sunt înregistrate în
memoria internã.
[Playback] : sunt redate imaginile stocate
în memoria internã.
[Menu, Settings etc] : imaginilor din
memoria internã le pot fi
aplicate diferite funcþii.
Despre datele de imagine stocate în memoria internã
Vã recomandãm sã copiaþi (sã faceþi o copie de siguranþã) datele evitând erorile, folosind
una dintre urmãtoarele metode :
Pentru a copia (copie de siguranþã) datele pe o unitate “Memory
Stick Duo”
Pregãtiþi o unitate “Memory Stick Duo” cu suficient spaþiu liber, apoi parcurgeþi procedura
explicatã la secþiunea [Copy] (pag. 83).
Pentru a copia (copie de siguranþã) datele pe hard diskul unui
calculator
Parcurgeþi procedura explicatã la paginile 103, 104 sau 107, 108 fãrã a avea nici un card
“Memory Stick Duo” introdus în aparat.
• Nu puteþi muta datele de imagine de pe un “Memory Stick Duo” în memoria internã.
• Cuplând camera la un calculator printr-un cablu pentru mufa multifuncþionalã, puteþi
copia, pe calculator, datele stocate în memoria internã, însã nu veþi putea copia date de pe
calculator în memoria internã.
22
Operaþii de bazã
Utilizarea comutatorului de mod
Puneþi comutatorul de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei pe care vreþi sã o folosiþi.
Comutator de mod
:
Modul de reglaj automat
Permite înregistrarea cu uºurinþã atunci când reglajele sunt stabilite automat.
(pagina 24)
EASY : Modul de înregistrare facilã
Vã permite sã fotografiaþi folosind minimul de funcþii necesare ºi beneficiind de
indicatori uºor vizibili (pagina 25)
P:
Modul de înregistrare automatã folosind un program*
Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã automat (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii)
M:
Modul de reglare manualã a expunerii*
Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã manual (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea aperturii) (pagina 34)
:
/
Modul film
Permite înregistrarea filmelor cu sonor.
(pagina 24)
/
/
/ SCN :
Modul de Selecþie a Scenei
Vã permite sã înregistraþi folosind unele reglaje predefinite, adecvate scenei
vizate. Puteþi selecta
, , , ,
, , ,
din meniu când
comutatorul de mod este în poziþia SCN (pagina 28).
* Puteþi selecta diverse reglaje folosind meniul. (Pentru detalii legate de funcþiile
disponibile, consultaþi pagina 47).
23
Înregistrarea imaginilor
(Modul automat de reglaj)
Buton declanºator
Buton Macro (prim-planuri)
Buton DISP
Buton
pentru bliþ
Buton de zoom
(mãrire)
Comutator de mod
Buton MENU
Buton pentru cronometrul
propriu
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton de comandã
1 Selectaþi funcþia doritã cu comutatorul de mod.
Când fotografiaþi (modul automat de reglaj) : Selectaþi
Când filmaþi : Selectaþi .
2
.
Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând mâinile pe lângã corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul zonei de
focalizare.
3 Înregistrarea cu butonul declanºator.
Când fotografiaþi :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat butonul declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde clipeºte, se aude un semnal sonor,
indicatorul înceteazã a mai clipi ºi rãmâne aprins.
Indicator AE/AF blocat
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
La filmare :
Apãsaþi complet butonul declanºator.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou, complet butonul declanºator.
24
Înregistrarea imaginilor (Modul automat de reglaj)
Dacã înregistraþi o fotografie a unui subiect care este dificil de
focalizat
• Distanþa minimã de înregistrare este de circa 5 cm (W) / 34 cm (T) de la obiectiv.
• Când camera nu poate focaliza în mod automat pe un subiect, indicatorul AE/AF blocat
începe sã clipeascã rar ºi semnalul sonor nu se aude. În plus, zona de autofocalizare
dispare. Recompuneþi cadrul ºi focalizaþi din nou.
Subiectele greu de focalizat sunt :
– subiecte aflate la distanþã mare de camerã ºi întunecate,
– subiecte care contrasteazã slab cu fundalul,
– subiecte vãzute printr-un geam,
– subiecte care se deplaseazã rapid,
– subiecte care reflectã lumina sau care au un finisaj strãlucitor,
– subiecte care lumineazã intermitent,
– subiecte poziþionate contra luminii.
EASY Utilizarea modului de înregistrare facilã
Puneþi comutatorul de mod în poziþia EASY.
Dimensiunea textului creºte ºi indicatorii devin mai uºor vizibili. Camera înregistreazã imagini
aplicând reglajele optime, astfel cã singurele elemente pe care trebuie sã le ajustaþi sunt
Dimensiunea imaginii (Mare / Micã) - pag. 50, Bliþ (Auto / Oprit) - pag. 50 ºi Cronometrul
propriu (10 sec. / oprit) (pag. 27).
• Iluminarea devine în mod automat mai puternicã ºi acumulatorul se cosumã mai rapid.
W/T Utilizarea funcþiei de mãrire
Apãsaþi T pentru a mãri imaginea sau apãsaþi W pentru a revoca operaþia de mãrire.
• Când scala de mãrire depãºeºte 5×, camera utilizeazã funcþia Digital Zoom (mãrirea digitalã).
Pentru detalii privind reglajele pentru [Digital Zoom] ºi calitatea imaginii, consultaþi
pagina 90.
• Nu puteþi schimba scala de mãrire în timpul filmãrii.
25
Înregistrarea imaginilor (Modul automat de reglaj)
Bliþ (Selectarea unui mod de funcþionare a bliþului pentru
fotografiere)
Apãsaþi de mai multe ori B ( ) la butonul de
comandã, pânã ce este selectat modul dorit.
(Nici un indicator) : Bliþul lumineazã automat.
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul în care se înregistreazã este întunecos sau dacã
subiectul este poziþionat contra luminii (Reglaj stabilit implicit).
: Bliþ forþat pornit
SL : Încetinire sincronã (Bliþ forþat pornit)
Viteza obturatorului scade în spaþii întunecate pentru ca fundalul care nu este
luminat de bliþ sã fie înregistrat clar.
: Bliþ forþat oprit
• Bliþul lumineazã stroboscopic de douã ori. Prima datã pentru a regla cantitatea de luminã.
• Pe durata încãrcãrii bliþului este afiºat simbolul
.
Înregistrarea prim-planurilor (Macro)
Apãsaþi în mod repetat butonul b ( ) la butonul
de comandã, pânã ce este selectat modul dorit.
(Nici un indicator) : Auto
Camera ajusteazã automat focalizarea de la subiecte aflate la distanþã mare la prim-plan.
În mod obiºnuit, alegeþi acest mod.
: Macro
Camera ajusteazã focalizarea acordând prioritate subiectelor din prim-plan. Alegeþi varianta
Macro On când înregistraþi subiecte apropiate de camerã.
• Viteza de autofocalizare scade când înregistraþi imagini în modul Macro.
• Se recomandã stabilirea pentru mãrire a valorii extreme din partea W.
26
Înregistrarea imaginilor (Modul automat de reglaj)
Folosirea cronometrului propriu
Apãsaþi V ( ) la butonul de comandã de mai
multe ori pânã ce este selectat modul dorit.
Nici un indicator : Nu este utilizat cronometrul propriu
: Este stabilitã o întârziere de 10 secunde cu cronometrul propriu
: Este stabilitã o întârziere de 2 secunde cu cronometrul propriu
Apãsaþi butonul declanºator. Indicatorul luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi se
aude un semnal sonor pânã când obturatorul este acþionat.
Indicator luminos al
cronometrului propriu
Pentru a renunþa, apãsaþi din nou V (
).
• Utilizaþi întârzierea de 2 secunde, pentru a evita apariþia imaginilor neclare. Obturatorul va
fi eliberat la 2 secunde dupã apãsarea butonului declanºator, ceea ce reduce miºcãrile
involuntare ale mâinii ce apar la apãsarea acestui buton.
• În modul Easy Shooting (Înregistrare facilã), puteþi selecta numai una dintre variantele :
(10 sec) sau
(Oprit).
27
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei)
Buton MENU
Buton declanºator
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton de comandã
Comutator de mod
Selecþia modului (
1
/
/
/ SCN ) cu comutatorul de mod
/
Selectaþi modul dorit de la Selecþia Scenei (
/
/
/
/ SCN ) cu
/
) din SCN
comutatorul de mod.
2 Înregistraþi cu butonul declanºator.
Selectarea modului (
/
/
/
/
/
/
1 Selectaþi SCN cu comutatorul de mod.
2 Apãsaþi butonul MENU ºi selectaþi una dintre variantele
/
/
/
/
/
/
folosind v/V/b/B de la butonul de comandã (pag. 49).
3 Înregistraþi cu butonul declanºator.
• Pentru detalii legate de mod, consultaþi pagina urmãtoare.
Pentru a renunþa la Selecþia Scenei
Puneþi comutatorul de mod în alt mod decât cele de la selecþia scenei.
28
/
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei)
Modurile de Selecþie a scenei
Urmãtoarele moduri sunt predefinite, pentru a se potrivi cu condiþiile de înregistrare.
Moduri ce pot fi selectate cu comutatorul de mod
Sensibilitate înaltã (High Sensitivity)
Vã permite sã fotografiaþi fãrã a folosi bliþul, în condiþii de iluminare slabã, reducând
neclaritãþile.
Sensibilitate maximã (Extra High Sensitivity)
Vã permite sã fotografiaþi imagini luminoase fãrã a folosi bliþul, în spaþii slab iluminate unde
existã condiþii sã aparã miºcãri involuntare ale mâinii cu toate cã este activatã funcþia
(Sensibilitate înaltã). Dimensiunea imaginii este stabilitã de [3M].
Rafalã de mare vitezã (Extra High-speed Burst)
Vã permite sã fotografiaþi cel mult 5 cadre pe secundã într-o rafalã de mare vitezã. Intervalul
de înregistrare este de circa 0,2 secunde.
Dimensiunea imaginii este stabilitã de [3M].
Zâmbet declanºator (Smile Shutter)
Când camera detecteazã un zâmbet, obturatorul este declanºat automat. Pentru detalii,
consultaþi pag. 32.
Moduri ce pot fi selectate din meniul de ecran
Imagine delicatã (Soft Snap)
Vã permite sã fotografiaþi portrete, flori etc. într-o atmosferã mai neutrã, care sã le punã în
valoare.
29
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei)
Modul peisaj (Landscape)
Aparatul focalizeazã numai pe subiecte aflate la distanþe mari pentru a fotografia peisaje etc.
Modul portret în amurg (Twilight portrait)*
Vã permite sã obþineþi imagini clare ale persoanelor aflate în întuneric, fãrã a pierde atmosfera
nocturnã ce le înconjoarã.
Modul amurg (Twilight )*
Vã permite sã înregistraþi scene de noapte de la distanþe mari, fãrã a pierde atmosfera nocturnã.
Modul plajã
(Beach)
Când fotografiaþi pe þãrmul mãrii sau pe malul unui lac, albastrul apei este înregistrat cu
claritate dacã folosiþi aceastã variantã.
Zãpadã (Snow)
Când fotografiaþi scene de iarnã cu multã zãpadã sau alte spaþii unde întregul ecran apare
alb, utilizaþi acest mod pentru a evita difuzia culorilor ºi pentru a înregistra imagini clare.
Focuri de artificii (Fireworks*)
Vã permite imortalizarea focurilor de artificii în întreaga lor splendoare.
30
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei)
Înregistrare subacvaticã (Underwater)
Vã permite sã înregistraþi în culori naturale imagini subacvatice, folosind husa destinatã
acestui scop.
* Când înregistraþi imagini folosind modurile
[Twilight Portrait], [Twilight] sau
[Fireworks]
viteza obturatorului este mai micã. Pentru a evita obþinerea de imagini neclare, vã recomandãm sã
folosiþi un trepied.
Funcþii care pot fi folosite împreunã cu Selecþia scenei
Pentru a fotografia în mod corespunzãtor scenei vizate, camera stabileºte o combinaþie de
funcþii. Unele facilitãþi nu sunt disponibile, în funcþie de modul ales pentru Selecþia scenei.
: puteþi selecta reglajul dorit
Macro
Flash
(prim(bliþ)
plan)
Smile
Detection
Face
Smile
SensitiDetection Detection
vity
(detecþia (detecþia
(sensibilitate
feþelor)
zâmbetelor)
la detecþia
zâmbetelor)
Burst
(înregistrare
în rafalã) /
Bracket
(cadre
succesive)
Red Eye
White
Reduction Self-timer
Balance
(reducere (cronometru
(echilibru
efect ochi propriu)
de alb)
roºii)
*1 : Nu poate fi selectatã varianta [Flash] pentru opþiunea [White Balance].
*2 : La înregistrarea cu ajutorul cronometrului a unei serii de cel mult 5 imagini.
*3 : Nu poate fi selectatã varianta [Off], pentru opþiunea [Face Detection].
*4 : Puteþi utiliza [Under White Balance] în loc de [White Balance].
31
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei)
Înregistrarea în modul Smile Shutter (Zâmbet declanºator)
Când camera detecteazã un zâmbet, obturatorul este eliberat în mod automat.
1 Selectaþi modul
(Smile Shutter) cu comutatorul de mod.
2 Apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator pentru a ajusta focalizarea în timp ce camera
este îndreptatã spre subiectul de înregistrat.
3 Apãsaþi complet butonul declanºator.
Funcþia Smile Shutter trece în stare de aºteptare.
Marcaj de Detecþie a zâmbetelor / Numãr de imagini
Chenar de Detecþie a zâmbetelor (portocaliu)
Indicator de Sensibilitate la detecþia zâmbetelor
Aceasta indicã nivelul curent de zâmbet.
Când nivelul de zâmbet ajunge la cel stabilit cu ajutorul Indicatorului de Sensibilitate la
detecþia zâmbetelor (marcat de b), camera acþioneazã automat obturatorul ºi sunt înregistrate
pânã la 6 imagini. Dupã înregistrarea imaginilor, indicatorul luminos Smile Shutter se aprinde
(pag. 14).
4 Apãsaþi din nou, complet, butonul declanºator pentru a pãrãsi modul Smile Shutter Detecþia zâmbetelor.
• Când funcþia Smile Shutter este în stare de aºteptare, indicatorul de înregistrare lumineazã
intermitent, fiind de culoare portocalie.
• Înregistrarea folosind Smile Shutter se încheie automat dacã fie cardul “Memory Stick
Duo”, fie memoria internã sunt complet ocupate, respectiv dupã înregistrarea a ºase
imagini.
• Puteþi selecta subiectul care are prioritate la detecþia zâmbetelor cu [Smile Detection]
(pag. 52).
• Dacã nu este detectat nici un zâmbet, apelaþi la opþiunea [Smile Detection Sensitivity]
(pag. 52).
• Camera poate înregistra imaginea în mod automat dacã persoana aflatã în chenarul de
detecþie a zâmbetelor (portocaliu) zâmbeºte dupã ce aþi apãsat complet butonul declanºator.
• Este posibil ca imaginea sã nu fie focalizatã dacã distanþa dintre camerã ºi subiect se
modificã dupã apãsarea completã a butonului declanºator. Dacã luminozitatea spaþiului în
care se înregistreazã se modificã, este posibil sã nu fie obþinutã expunerea adecvatã.
• Este posibil ca feþele sã nu fie corect detectate :
– dacã este prea multã luminã sau prea întuneric,
– dacã faþa subiectului este parþial acoperitã de ochelari de soare, de mãºti, de pãlãrii etc.,
– dacã subiectul nu este îndreptat spre aparat.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este posibil sã nu fie corect depistate zâmbetele.
• Nu puteþi utiliza funcþia Digital Zoom.
• Nu puteþi modifica raportul de mãrire când funcþia Smile Shutter este în stare de aºteptare.
32
Înregistrarea de fotografii (Selecþia Scenei)
z Pentru o mai bunã înregistrare a zâmbetelor
1 Nu acoperiþi ochii cu bretonul.
2 Încercaþi sã orientaþi faþa subiectului spre camera foto ºi sã poziþionaþi aparatul,
pe cât posibil, la acelaºi nivel cu aceasta. Gradul de detecþie este mai ridicat
când ochii sunt uºor strânºi.
3 Aveþi grijã ca subiectul sã zâmbeascã fãrã echivoc. Zâmbetul este mai uºor de
detectat dacã se vãd dinþii.
33
Înregistrarea folosind reglarea manualã a
expunerii
Buton declanºator
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton de comandã
Comutator de mod
1 Selectaþi M cu comutatorul de mod ºi apãsaþi z la butonul de comandã.
• Indicaþia [SET] se modificã în [RETURN] în partea din stânga jos a ecranului, iar
camera comutã în modul de reglare manualã a expunerii.
2 Ajustaþi manual expunerea folosind butonul de comandã.
b/B : aperturã (valoarea F)
v/V : viteza obturatorului
Valoarea aperturii
Viteza obturatorului
• Selectaþi o valoare a aperturii, dintre cele de mai jos :
- când zoom-ul ia valori dinspre W, puteþi selecta pentru aperturã una dintre valorile
F2.8, F5.6 sau F8.0 (folosind filtrul intern ND),
- când zoom-ul ia valori dinspre T, puteþi selecta pentru aperturã una dintre valorile
F5.5, F11 sau F16 (folosind filtrul intern ND).
• Puteþi selecta o vitezã a obturatorului cuprinsã între 30 ºi 1/1000 secunde.
Diferenþa dintre reglajul stabilit ºi cel apreciat ca adecvat de cãtre camera digitalã
apare sub forma valorii EV (pag. 55) pe ecran. 0 EV indicã valoarea consideratã optimã
de camerã.
3 Înregistraþi cu butonul declanºator.
34
• Pentru ca sã selectaþi un mod de funcþionare a bliþului, sã înregistraþi în modul Macro sau
cu ajutorul cronometrului ori sã schimbaþi modul de afiºare, apãsaþi z pentru a pãrãsi
modul manual de stabilire a expunerii (pe ecran, indicaþia [RETURN] se modificã în [SET]).
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele (bliþ pornit) sau
(bliþ oprit).
• Vitezele obturatorului de o secundã sau mai mari sunt indicate sub forma [”], spre exemplu
[1”].
• Când stabiliþi o vitezã a obturatorului mai scãzutã, se recomandã utilizarea unui trepied
pentru a fi evitate efectele nedorite ale vibraþiilor.
• Dacã viteza obturatorului scade sub o anumitã valoare, funcþia de reducere a zgomotului
datorat obturatorului lent (NR slow shutter) este activatã automat pentru a fi redus zgomotul
imaginilor, iar în partea de jos a ecranului apare simbolul
.
• Dacã selectaþi viteze scãzute ale obturatorului, procesarea datelor dureazã mai mult timp.
35
Vizualizarea imaginilor
(Index) /
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton
(Mãrire la redare)
Buton
(Mãrire la redare)
Buton MENU
Buton HOME
Buton de comandã
Butonul
1
Apãsaþi butonul
(Redare)
(Redare).
• Dacã apãsaþi butonul
(Redare) când alimentarea este opritã, camera porneºte
automat în modul redare. Pentru a trece în modul înregistrare, apãsaþi din nou butonul
(Redare).
2
Selectaþi o imagine folosind b / B de la butonul de comandã.
Film :
Apãsaþi z pentru redarea unui film. (Apãsaþi din nou z pentru a opri redarea.)
Apãsaþi b pentru a derula / B pentru a rula rapid înainte filmul. (Apãsaþi z pentru a
reveni la redarea normalã.)
Pentru a fi afiºatã interfaþa de reglare a volumului apãsaþi V, apoi apãsaþi b/B pentru a
ajusta volumul.
• Filmele cu dimensiunea imaginii de [320] sunt afiºate la scarã redusã.
• Este posibil sã nu puteþi reda anumite imagini care au fost înregistrate cu modele anterioare
de camere foto marca Sony. Apãsaþi butonul HOME, selectaþi [ Folder View] de la
(View Images), apoi redaþi aceste imagini.
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Apãsaþi butonul în timpul prezentãrii unei fotografii.
Pentru a renunþa la mãrire, apãsaþi .
Pentru a stabili poziþia : v/V/b/B
Pentru a renunþa la mãrirea la redare : z.
Indicã zona afiºatã din imaginea integralã
În cazul de faþã, este mãritã zona centralã a
fotografiei.
• Pentru stocarea imaginilor mãrite, consultaþi [Trimming] (pag. 72).
36
Vizualizarea imaginilor
Pentru a fi afiºatã o interfaþã index
Apãsaþi butonul
(Index) pentru a fi afiºatã interfaþa index în timp ce este prezentatã o
fotografie. Selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B.
Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z.
• În varianta implicitã, interfaþa prezentatã este cea Date View (dacã folosiþi un card “Memory
Stick Duo”), respectiv Folder View (dacã folosiþi memoria internã).
(Vizualizarea imaginilor) din interfaþa HOME
Puteþi modifica View Mode selectând
când folosiþi un card “Memory Stick Duo” (pag. 68).
• De fiecare datã când apãsaþi butonul
(Index), numãrul de imagini care apar în interfaþa
index creºte.
• Când folosiþi cardul “Memory Stick Duo”, dacã existã mai multe directoare, selectaþi bara
de alegere a directoarelor folosind b, apoi selectaþi data / directorul dorit cu v/V.
Barã pentru selecþia directoarelor
37
Vizualizarea fotografiilor ca o succesiune
de imagini
Fotografiile sunt redate în succesiv beneficiind de diverse efecte ºi fiind însoþite de un fond
muzical.
Buton z
Buton v/V/b/B
Buton de comandã
Butonul
(Redare)
1 Apãsaþi butonul
Buton
(succesiune de imagini)
(Slideshow).
Apare interfaþa de reglaj.
2
Apãsaþi din nou butonul
(Slideshow).
Începe prezentarea succesiunii de imagini.
• Reglajul este menþinut pânã ce este modificat.
• Alte reglaje în afarã de [Image] ºi de [Filter by Face] sunt stocate pânã data viitoare, când
sunt schimbate.
• Uneori, funcþia [Filter by Face] nu poate fi utilizatã, în cazul unor imagini înregistrate cu
modele anterioare de camere foto, marca Sony.
Pentru a se încheia succesiunea de imagini
Apãsaþi butonul (Slideshow).
• Succesiunea de imagini nu poate face pauzã.
Pentru ca sã fie reglat volumul muzicii
Apãsaþi butonul V pentru a fi afiºatã interfaþa de reglaj pentru volum, apoi apãsaþi b/B
pentru a-l ajusta.
38
Vizualizarea fotografiilor ca o succesiune de imagini
Pentru a modifica reglajul
În interfaþa de reglaje de la Pasul 1, selectaþi fiecare element cu butoanele v/V, apoi apãsaþi
z. Elementele ce pot fi modificate sunt prezentate în continuare.
Variantele implicite sunt marcate cu simbolul .
Image – Pentru aceastã opþiune este stabilitã varianta [Folder] dacã nu este introdus
un card de memorie “Memory Stick Duo” (nu este furnizat)
All
Redarea tuturor fotografiilor, în ordine.
Folder - director
Redarea fotografiilor din directorul selectat,
corespunzãtoare datei alese sau din categoria Favorite.
• Variantele [Folder] ºi [This date] pot fi selectate numai
dacã folosiþi modul View asociat.
This date - aceastã datã
Favorites 1 - 6 - favorite
Filter by Faces – Pentru aceastã opþiune este stabilitã varianta [Off] dacã nu este
introdus un card de memorie “Memory Stick Duo” (nu este furnizat)
Off - oprit
All people - toþi oamenii
Children - copii
Infants - copii mici
Smiles - zâmbete
Sunt alese imaginile afiºate în funcþie de condiþiile
selectate.
• Uneori, imaginile sunt afiºate din greºalã sau sunt
ascunse. Pentru a anula acest filtru, selectaþi [Off].
• Este posibil ca acest mod de selecþie sã nu fie
disponibil pentru imagini înregistrate cu modele
anterioare de camere foto marca Sony.
39
Vizualizarea fotografiilor ca o succesiune de imagini
Effects – Efecte
Simple
Succesiune de imagini simplã, în care intervalul dintre fotografii
este predeterminat.
• Intervalul de redare este reglabil. Acest efect vã permite sã vã
bucuraþi deplin de imaginile dvs.
Basic
Nostalgic
Succesiune de imagini de bazã, adecvatã pentru o gamã largã
de scene.
Stylish
Succesiune de imagini expresivã ce reproduce atmosfera
scenelor de film.
Active
Succesiune de imagini modernã, cu un tempo mediu.
Face 1 : Basic
Succesiune de imagini cu tempo rapid, adecvatã pentru scenele
pline de acþiune.
Succesiune de imagini cu tempo mediu ºi efecte cum ar fi mãrirea
figurilor care apar în fotografii ºi afiºarea mai multor imagini
simultan. Adecvatã pentru a obþine optimul în cazul imaginilor
Face 2 : Nostalgic
care conþin figuri de persoane.
Face 3 : Stylish
Succesiune de imagini lentã care pune în evidenþã figurile care
apar în fotografii. Acestea sunt mãrite ºi sunt afiºate mai multe,
simultan.
Succesiune de imagini plinã de viaþã, cu un tempo ridicat, care
pune în valoare imaginile care conþin feþe umane. Figurile care
apar în fotografii sunt mãrite ºi sunt afiºate mai multe imagini
simultan.
Music – Muzicã
Muzica redatã este determinatã implicit, în funcþie de efectul pe care îl selectaþi. Puteþi
personaliza reglajul stabilind orice fel de muzicã pentru fiecare efect, în funcþie de
preferinþe. Este totodatã posibil sã alegeþi dintre mai multe variante de fundal sonor
(BGM).
40
Music 1
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Simple].
Music 2
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Basic].
Music 3
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Nostalgic].
Music 4
Reglajul implicit pentru o succesiune de imagini de tipul [Stylish].
Music 5
Reglajul pentru o succesiune de imagini de tipul [Active].
Music 6
Reglajul pentru o succesiune de imagini de tipul [Face 1 : Basic].
Music 7
Reglajul pentru o succesiune de imagini de tipul [Face 2 : Nostalgic].
Music 8
Reglajul pentru o succesiune de imagini de tipul [Face 3 : Stylish].
Off
Nu este folositã muzicã.
Back
Se revine la interfaþa de reglaje.
Vizualizarea fotografiilor ca o succesiune de imagini
Alte reglaje
Interval
Reglajul stabilit este [Auto] dacã nu este selectatã varianta [Simple] pentru [Efects].
1 sec
3 sec
Stabileºte intervalul la care sunt afiºate imaginile în cazul unei
succesiuni de imagini de tipul [Simple].
5 sec
10 sec
Auto
Intervalul este stabilit pentru a fi adecvat elementului ales la [Effect]
(efecte).
Repeat – Repetare
On
Redarea imaginilor în buclã continuã.
Off
Dupã redarea tuturor imaginilor, succesiunea de imagini se încheie.
z Pentru a adãuga sau a schimba fiºierele de muzicã
Puteþi transfera muzica doritã de pe CD-uri sau fiºiere MP3 la camera foto pentru a fi redate
în paralel cu succesiunea de imagini. Puteþi transfera muzica folosind facilitatea [ Music
Tool] corespunzãtoare (Succesiune de imagini) din interfaþa HOME ºi aplicaþia software
“Music Transfer” (furnizatã) instalatã la un calculator. Pentru detalii consultaþi paginile 110
ºi 112.
• Puteþi înregistra pânã la opt piese muzicale cu camera foto. Cele opt piese muzicale
înregistrate din fabricã (Music 1 - 8) pot fi înlocuite cu cele transferate de dvs.
• Lungimea maximã a fiecãrui fiºier de muzicã redat de camerã este de 5 minute.
• Dacã nu puteþi reda un fiºier de muzicã din cauza deteriorãrii acestuia sau apariþiei altor
disfuncþionalitãþi, executaþi operaþia [Format Music] (formatarea fiºierului de muzicã)
(pag. 110) ºi transferaþi din nou muzica.
41
ªtergerea imaginilor
Butonul
(Index)
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Butonul MENU
Butonul
(Redare)
Buton de comandã
1
Apãsaþi butonul
2
Apãsaþi butonul MENU în timp ce sunt afiºate imagini în modul imagine
(Redare).
unicã sau în modul index.
3
Selectaþi
[Delete] cu v/V de la butonul de comandã.
4 Selectaþi metoda doritã de ºtergere, cu b/B, alegând una dintre variantele
[This image] (Aceastã imagine), [Multiple Images] (Mai multe imagini) ºi
[All Images in Date Range] (Toate imaginile cu data respectivã) / [All In
This Folder] (Toate din acest director), apoi apãsaþi z.
• Opþiunile afiºate pot diferi în funcþie de Modul View selectat (pag. 68).
Când selectaþi [This image] (aceastã imagine)
Este ºtearsã imaginea curentã selectatã.
Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
42
ªtergerea imaginilor
Dacã selectaþi varianta [Multiple Images] (Mai multe imagini)
Sunt selectate ºi ºterse simultan mai multe imagini.
1 Selectaþi imaginile pe care vreþi sã le ºtergeþi, apoi apãsaþi z. În caseta de bifare
corespunzãtoare acestora apare marcajul .
O singurã imagine
Interfaþa index
2 Apãsaþi MENU.
3 Selectaþi [OK] cu ajutorul butonului v, apoi apãsaþi z.
• Dupã ce selectaþi [Multiple Images] în interfaþa index, puteþi ºterge toate imaginile dintr-un
director alegând bara de selecþie a directorului cu b ºi ataºând acestuia marcajul .
Dacã selectaþi varianta [All Images in Date Range] (Toate imaginile
de la respectiva datã) / [All In This Folder] (Toate din acest director)
Sunt ºterse simultan toate imaginile din cu data, respectiv din directorul selectate.
Selectaþi [OK] cu ajutorul butonului v, apoi apãsaþi z.
43
Descrierea diverselor funcþii – HOME /
Meniu
Utilizarea interfeþei HOME
HOME este interfaþa de bazã utilizatã pentru a accesa diverse funcþii disponibile, indiferent
dacã sunteþi în modul înregistrare / vizionare.
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Butonul HOME
Buton de comandã
1
Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
Categorie
Element
Ghid
2
Selectaþi o categorie cu b/B de la butonul de comandã.
3 Selectaþi un element cu v/V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi afiºa interfaþa HOME când este realizatã o conexiune PictBridge sau una USB.
• Camera este trecutã în modul înregistrare sau vizualizare prin apãsarea încã o datã a
butonului HOME.
44
Învãþarea diverselor funcþii – HOME / Meniu
Elementele interfeþei HOME
Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºate elementele de mai jos. Pe ecran sunt afiºate numai
elementele disponibile. Detalii legate de acestea sunt afiºate pe ecran, de cãtre ghid, sub
formã de explicaþii.
Categorie
Elemente
Shooting (Înregistrare)*
Înregistrare (pag. 23)
View Images (Vizualizare) Vizualizare dupã datã (pag. 68)
Vizualizare dupã director (pag. 68)
Favorite (pag. 68)
Slide show
(Succesiune de imagini)
Succesiune de imagini (pag. 38)
Ustensile pentru muzicã (pag. 110)
Preluare muzicã
Format muzicã
Print (Imprimare),
Imprimare (pag. 115)
Manage Memory
(Gestionarea memoriei)
Ustensile pentru memorie
Ustensile pentru Memory Stick (pag. 82)
Formatare
Creare director REC
Schimbare
Copiere
director REC
Ustensile pentru memoria internã (pag. 84)
Formatare
Settings (Reglaje)
Reglaje de bazã
Reglaje de bazã 1 (pag. 85)
Semnal sonor
Ghidul funcþiilor
Iniþializare
Mod demonstrativ
pentru zâmbete
Reglaje de bazã 2 (pag. 87)
Conectare USB
COMPONENT
Ieºire video
Interfaþa de mãrire la
ecran panoramic
Reglaje pentru înregistrare
Reglaje pentru înregistrare 1 (pag. 89)
Asistenþã AF
Caroiaj
Modul AF
Mãrire digitalã
Lentile de conversie
Reglaje pentru înregistrare 2 (pag. 92)
Orientare
Reluare automatã
automatã
Reglaje pentru ceas (pag. 93)
Reglaje legate de limba utilizatã (pag. 94)
* Va fi aplicat modul înregistrare selectat cu ajutorul comutatorului de mod.
45
Învãþarea diverselor funcþii – HOME / Meniu
Utilizarea elementelor de meniu
Butonul MENU
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Buton de comandã
1
Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
Ghidul funcþiilor
Reglajul [Off] stabilit pentru [Function Guide] va
conduce la oprirea funcþiei de ghidare (pag. 85)
• Meniul va fi afiºat numai când camera este în modul de înregistrare sau în cel de redare.
• În funcþie de modul selectat, vor fi afiºate anumite elemente.
2
Selectaþi un element cu ajutorul v/V de la butonul de comandã.
3
Selectaþi reglajul dorit folosind b/B.
• Dacã elementul dorit nu este afiºat, menþineþi apãsat v/V pânã ce acesta apare pe ecran.
• Dacã reglajul dorit nu este afiºat, menþineþi apãsat b/B pânã ce acesta apare pe ecran.
• Apãsaþi z dupã ce aþi selectat un element de reglaj în modul redare.
4 Apãsaþi butonul MENU pentru ca meniul sã nu mai fie afiºat.
46
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de modul în care lucreazã camera
(înregistrare/ vizualizare) ºi de poziþia comutatorului de mod. Pe ecran sunt afiºate numai
elementele disponibile.
( : variantã disponibilã)
Poziþia comutatorului de mod :
Scenã
Meniul de înregistrare (pagina 49)
Scene Selection (Selecþia scenei)
—
Image Size (Dimensiunea imaginii)
Flash (Bliþ)
—
—
—
*1
—
Face Detection (Detecþia feþei)
*1
—
—
Smile Detection (Detecþia zâmbetelor)
—
—
—
—
Smile Detection Sensitivity
(Sensibilitate la detecþia zâmbetelor)
—
—
—
—
—
Scene Recognition
(Recunoaºterea scenei)
—
EV (Expunere)
—
—
—
—
—
*2
—
2
—
2
*
—
*2
—
*
—
—
—
ISO (Sensibilitate)
—
—
*2
Metering Mode (Metoda de mãsurare)
—
—
2
*
Focus (Focalizare)
—
—
*2
White Balance (Echilibrul de alb)
—
—
*2
Underwater White Balance (Echilibrul
de alb pentru înregistrare subacvaticã)
—
—
Flash Level (Nivelul bliþului)
—
—
Red Eye reduction
(Reducere efect de ochi roºii)
—
*2
—
REC Mode (Modul înregistrare)
*2
—
—
*2
—
—
—
—
—
*
—
—
2
DRO (Optimizatorul domeniului D)
—
—
—
Noise Reduction (Reducerea zgomotului)
—
—
—
Color Mode (Modul culoare)
—
—
*
Color Filter (Filru de culoare)
—
—
*2
—
Color Saturation (Saturaþie de culoare)
—
—
*2
—
Contrast (Contrast)
—
—
*2
—
Sharpness (Claritate)
—
—
SteadyShot (Înregistrare stabilã)
—
—
(Shooting Settings)
(Reglaje pentru înregistrare)
—
2
—
—
—
*1 Elementele care pot fi selectate sunt limitate comparativ cu alte moduri (pag. 25).
*2 Funcþionarea este limitatã în funcþie de Modul de Selecþie a scenei ales (pag. 31).
47
Elementele meniului
Meniul de vizualizare (pag. 69)
(ªtergere)
(Mod de prezentare)
(Listã date)
(Alegere dupã figuri)
(Adãugare / Eliminare Favorite)
(Succesiune de imagini)
(Retuº)
(Redimensionare cu mai multe
scopuri)
(Marcaj de imprimare)
(Rotire)
(Protecþie)
(Imprimare)
(Selectare director)
48
Utilizarea funcþiilor pentru înregistrare
Meniul de înregistrare
În continuare sunt descrise funcþiile disponibile pentru modul înregistrare, când este folosit
butonul MENU. Pentru detalii legate de modul de acþionare a meniului, consultaþi pag. 46.
Modurile care pot fi selectate apar de culoare albã.
Nu este disponibil
Moduri selectate din interfaþa meniului, când
comutatorul de mod este în poziþia SCN
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Scene Selection (Selecþia scenei) : Folosirea Selecþiei scenei
Selecteazã scena din meniu.Vã permite sã înregistraþi imagini folosind reglajele prestabilite,
pentru diverse condiþii, pagina 28.
Image Size (Dimensiunea imaginii) : Alegerea dimensiunii imaginii
Pentru detalii, consultaþi pagina 11.
Pentru fotografii
Selecteazã dimensiunea imaginii pentru
înregistrarea fotografiilor.
• Pentru [Image Size] este aleasã varianta [3M] când la Selecþia scenei este aleasã una dintre
variantele
(Extra High Sensitivity - Sensibilitate maximã) sau
(Extra High-speed
Burst - Rafalã la vitezã foarte mare).
49
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
Pentru modul facil de înregistrare (Easy)
Selecteazã dimensiunea de fotografie care sã fie înregistratã în modul Easy Shooting.
Large (mare)
Înregistreazã imagini la dimensiune [13M].
Small (mic)
Înregistreazã imagini la dimensiunea [3M].
Pentru filme
(Fine)
Selecteazã dimensiunea imaginii pentru filmele
înregistrate.
(Standard)
Flash (Bliþ) : Reglarea bliþului
Selecteazã reglajul pentru bliþ care sã fie utilizat în modul Easy Shooting.
Auto
Off (oprit)
50
Bliþul lumineazã intermitent când iluminarea nu este
suficientã sau când subiectul este poziþionat contra luminii.
Bliþul nu este utilizat.
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Face Detection (Detecþia feþelor) : Detectarea feþei subiectului
Stabileºte dacã sã fie utilizatã sau nu funcþia de detecþie a feþelor ºi selecteazã prioritatea
subiectului pentru reglarea focalizãrii la utilizarea funcþiei.
Detecteazã figurile subiectelor dvs. ºi ajusteazã automat focalizarea, bliþul, expunerea,
echilibrul de alb ºi reducerea efectului de ochi roºii.
(Off - oprit)
(Auto - automat)
Nu este utilizatã funcþia de detecþie a feþei.
Este selectatã faþa asupra cãreia camera sã
focalizeze automat.
Marcaj pentru
detecþia feþei
Chenar de detecþie
a feþei (portocaliu)
Chenar de detecþie
a feþei (alb)
(Child Priority - prioritatea
acordatã copiilor)
Focalizeazã cu prioritate asupra feþelor de copii.
(Adult Priority - prioritate
acordatã adulþilor)
Focalizeazã cu prioritate asupra feþelor de adulþi.
• Funcþia Face Detection (detecþia feþei) nu acþioneazã la folosirea zoom-ului digital.
• În modul
(Soft Snap), funcþia Face Detection (detecþia feþei) este activatã.
• În modul
(Soft Snap), varianta implicitã pentru Face Detection (detecþia feþei) este
[Auto].
• Când este selectat modul EASY (înregistrare facilã), nu este afiºat nici un chenar de
detecþie a feþelor, cu toate cã este stabilitã varianta [Auto] pentru [Face Detection] (detecþia
feþei).
• Pot fi detectate pânã la 8 feþe în cadrul pe care îl înregistraþi. Când înregistraþi folosind
varianta
(Soft Snap) din modul Selecþia Scenei, numãrul de feþe ce pot fi detectate în
cadrul vizat este însã limitat la 4.
• Când camera detecteazã mai multe subiecte, aceasta va decide care este subiectul principal ºi va acorda prioritate focalizãrii asupra lui. Chenarul de detecþie a feþelor pentru
subiectul principal devine de culoare portocalie.
• Chenarul zonei de focalizare va deveni de culoare verde când apãsaþi pe jumãtate butonul
declanºator.
• Este posibil ca feþele sã nu fie corect detectate dacã :
– este prea întuneric sau prea multã luminã,
– feþele sunt parþial ascunse de ochelari de soare, mãºti, pãlãrii etc.
– subiectele nu au feþele orientate spre camera foto.
• În anumite condiþii, este posibil ca adulþii sau copii sã nu fie recunoscuþi.
51
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Smile Detection (Detecþia zâmbetelor) : Reglarea funcþiei de detecþie a zâmbetelor
Selecteazã prioritatea care sã fie acordatã funcþiei Smile Shutter. Pentru detalii legate de
funcþia Smile Shutter, consultaþi pag. 32.
(Auto) - automat
Detecteazã ºi înregistreazã automat figurile zâmbitoare
(Child Priority)
- prioritate copii
Detecteazã ºi înregistreazã cu prioritate figuri de copii.
(Adult Priority)
- prioritate adulþi
Detecteazã ºi înregistreazã cu prioritate figuri de adulþi.
• În anumite condiþii, este posibil ca zâmbetele sã nu fie corect detectate.
Smile Detection Sensitivity (Sensibilitatea la detecþia zâmbetelor) : Reglarea
sensibilitãþii de detecþie a zâmbetelor
Stabileºte nivelul de sensibilitate la detecþia zâmbetelor când la Selecþia Scenei este aleasã
varianta (Smile Shutter). Pentru detalii, consultaþi pag. 32.
(Low) - jos
Detecteazã un zâmbet larg.
(Medium) - mediu
Detecteazã un zâmbet obiºnuit.
(High) - ridicat
Detecteazã chiar ºi un zâmbet discret.
• În anumite condiþii, este posibil ca zâmbetele sã nu fie corect detectate.
52
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
REC Mode (Modul înregistrare) : Alegerea metodei de înregistrare continuã
Stabileºte dacã sã se înregistreze în mod continuu sau nu la apãsarea butonului declanºator.
(Normal)
Burst (
)
Nu înregistreazã în mod continuu.
Înregistreazã pânã la 100 de imagini succesive la apãsarea
ºi menþinerea butonului declanºator apãsat.
• Pentru bliþ este aleasã varianta
BRK ± 0,3 EV
BRK ± 0,7 EV
BRK ± 1,0 EV
(Bliþ forþat oprit).
Înregistreazã o serie de trei imagini cu valori ale expunerii
variate în mod automat (Expuneri adiacente).
Cu cât valoarea expunerii adiacente este mai mare, cu
atât variaþia de expunere este mai pronunþatã.
• Când nu puteþi stabili valoarea corectã a expunerii,
înregistraþi în modul Expuneri adiacente, în care
expunerea are 3 valori diferite. Veþi putea ulterior sã
alegeþi imaginea cu expunerea cea mai bunã.
• Modul Expuneri adiacente nu este disponibil când
comutatorul de mod este în poziþia .
• Pentru bliþ este aleasã varianta (Bliþ forþat oprit).
În legãturã cu Burst - modul rafalã
• Când folosiþi cronometrul propriu, este înregistratã o serie de cel mult cinci imagini.
• Când se înregistreazã în modul Burst, comutatorul de mod fiind în poziþia M, nu puteþi
selecta o vitezã a obturatorului de 1/3 secunde sau mai lentã.
• Intervalul de înregistrare este de aproximativ 0,5 secunde. Intervalul de înregistrare devine
mai lung, în funcþie de reglajul stabilit pentru dimensiunea imaginii.
• Când acumulatorul are puþinã energie sau când memoria internã ori când unitatea “Memory
Stick Duo” sunt complet ocupate, înregistrarea în modul Burst se opreºte.
• Focalizarea, echilibrul de alb ºi expunerea au valorile stabilite pentru prima imagine, iar
aceste reglaje sunt aplicate ºi celorlalte fotografii.
În legãturã cu Expunerile adiacente (Exposure Bracket)
• Focalizarea ºi echilibrul de alb sunt stabilite pentru prima imagine, aceleaºi valori fiind
folosite ºi pentru celelalte imagini.
• Când se înregistreazã în modul Burst, comutatorul de mod fiind în poziþia M, nu puteþi
selecta o vitezã a obturatorului de 1/3 secunde sau mai lentã.
• Când expunerea este reglatã manual (pag. 55), aceasta este schimbatã în funcþie de
luminozitatea stabilitã.
• Intervalul de înregistrare este acelaºi cu cel stabilit pentru modul Burst, însã poate fi mai
lung în funcþie de condiþiile de înregistrare.
• Dacã subiectul este prea luminos sau prea întunecat, este posibil sã nu puteþi înregistra în
mod adecvat folosind valorile adiacente selectate.
53
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
Scene Recognition (Recunoaºterea scenei) : Determinarea scenei de înregistrat
ºi fotografierea acestei
Camera detecteazã automat condiþiile de înregistrare, cum ar fi un subiect poziþionat contra
luminii sau o secenã de noapte, dupã care fotografiazã.
(Off - oprit)
Nu este utilizatã funcþia de recunoaºtere a feþei.
(Auto - automat)
Camera detecteazã condiþii cum ar fi iluminarea
din spate a subiectului sau scenele nocturne ºi
înregistreazã imaginea folosind reglajele optime.
Dacã aparatul nu recunoaºte scena, fotografia
este înregistratã ca ºi când pentru funcþia de
Recunoaºtere a scenei a fost aleasã varianta [Off]
(oprit).
Marcajul reglajului curent
Marcaj de recunoaºtere a
scenei
(Advanced - avansat)
Camera înregistreazã o imagine fãrã a utiliza
funcþia de Recunoaºtere a scenei ºi o alta folosind
aceastã funcþie (în total 2 fotografii).
Simbolul + apare în dreptul marcajului de
Recunoaºtere a scenei.
Când camera nu recunoaºte scena, va înregistra
o singurã imagine.
În aceast caz, imaginea este înregistratã ca ºi
când pentru funcþia de Recunoaºtere a scenei a
fost aleasã varianta Off (oprit).
Despre scenele ce pot fi recunoscute
Camera poate identifica scena optimã ºi afiºeazã marcajul corespunzãtor. Pot fi recunoscute
urmãtoarele tipuri de scene :
Amurg
Portret în amurg
Trepied pentru înregistrarea în amurg
Contra luminii
Portret contra luminii
La apãsarea pe jumãtate a butonului declanºator, când este afiºat marcajul, acesta devine de
culoare verde ºi este confirmatã Recunoaºterea scenei.
54
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
• Este posibil ca Recunoaºterea scenei sã nu acþioneze corect în urmãtoarele situaþii :
– în timpul înregistrãrii burst
– când folosiþi mãrirea digitalã.
• Pentru bliþ este aleasã una dintre variantele
(Bliþ auto) sau (Bliþ forþat oprit).
• Când pentru funcþia Face Detection este aleasã varianta [Off], iar pentru Scene Recognition
este aleasã varianta [Auto] sau [Advanced], reglajul implicit pentru Face Detection devine
[Auto].
• Când pentru funcþia Face Detection este aleasã varianta [Off], scenele
(Portret în
amurg) ºi (Portret contra luminii) nu pot fi detectate.
• Scenele
(Trepied pentru înregistrarea în amurg) nu pot fi recunoscute uneori, în spaþii
unde existã vibraþii care sunt transmise camerei, cu toate cã aceasta este fixatã pe un
trepied.
• Uneori, poate fi încetinit obturatorul în cazul în care o anumitã scenã este recunoscutã ca
fiind de tipul
(Trepied pentru înregistrarea în amurg). Aveþi grijã ca aparatul sã fie
menþinut nemiºcat în cursul fotografierii.
• Marcajul curent de înregistrare ºi cel pentru Recunoaºterea scenei sunt afiºate indiferent
de reglajul pentru afiºarea pe ecran (pag. 20).
• În funcþie de situaþie, este posibil ca aceste scene sã nu fie recunoscute.
EV : Ajustarea intensitãþii luminoase
Expunerea este reglatã manual.
Spre –
Spre +
+2.0EV
Spre + : imaginea devine mai luminoasã.
0EV
Expunerea este stabilitã automat de camera foto.
–2.0EV
Spre – : imaginea devine mai întunecatã.
• Pentru detalii legate de expunere, consultaþi pagina 9.
• Pentru detalii legate de Înregistrarea folosind expunerea reglatã manual, consultaþi pagina
34.
• Valoarea de compensare poate fi aleasã în trepte de 1/3 EV.
• Când subiectul este înregistrat în condiþii extrem de luminoase sau de întunecate, sau când
utilizaþi bliþul, este posibil ca reglarea expunerii sã nu fie eficientã.
55
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
ISO : Stabilirea sensibilitãþii luminoase
Selecteazã sensibilitatea ISO.
Sensibilitate
ISO scãzutã
(Automat)
Sensibilitate
ISO ridicatã
Puteþi reduce neclaritatea imaginilor în spaþii întunecate
sau când înregistraþi subiecte care se deplaseazã rapid
mãrind valoarea sensibilitãþii ISO (selectând un numãr
mare). Când sensibilitatea creºte, imaginile tind sã fie
afectate de un nivel mai ridicat de zgomot. Selectaþi
numãrul corespunzãtor sensibilitãþii ISO în funcþie de
condiþiile de înregistrare.
• Pentru detalii legate de sensibilitatea ISO, consultaþi pagina 9.
• Când la Selecþia scenei este aleasã varianta
Extra High Sensitivity (Sensibilitate
maximã), sensibilitatea este mãritã pânã la 6400.
• Când alegeþi opþiunile Burst sau
Extra High-speed Burst (Rafalã la vitezã foarte mare),
puteþi selecta numai una dintre variantele [ISO AUTO], [ISO 400] sau [ISO 800].
• Când alegeþi opþiunile Burst sau Exposure Bracket (expuneri adiacente), puteþi selecta
numai una dintre variantele [ISO AUTO], ºi de la [ISO 80] la [ISO 400].
• Când înregistraþi în condiþii de luminozitate ridicatã, camera accentueazã automat tonurile
de culoare pentru se evita ca acestea sã aparã prea ºterse (cu excepþia cazului în care
pentru [ISO] este aleasã varianta [ISO 80]).
56
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Metering Mode (Metoda de mãsurare) : Alegerea metodei de mãsurare
Selecteazã metoda de mãsurare care stabileºte în ce parte a subiectului sã se efectueze
mãsurãtorile pentru determinarea expunerii.
Multi (Mãsurãtoare Împarte cadrul în mai multe regiuni ºi efectueazã
mãsurãtori în fiecare dintre ele. Camera determinã o
în mai multe puncte)
expunere bine echilibratã (Mãsurãtoare Multi-patern).
Efectueazã mãsurãtori în centrul imaginii ºi determinã
Center
(Mãsurãtoare în centru) expunerea în funcþie de luminozitatea subiectului din acel
punct (Mãsurãtoare în centru).
Se efectueazã mãsurãtori numai într-o zonã a subiectului
(Mãsurãtoare punctualã).
(Mãsurãtoare punctualã)
- numai pentru fotografii • Aceastã funcþie este utilã când subiectul este iluminat
din spate sau când existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal.
Spot
Marcajul încruciºat al
exponometrului punctual
Poziþionaþi-l pe subiect .
• Pentru detalii legate de expunere, consultaþi pagina 9.
• Când utilizaþi Mãsurãtoarea punctualã sau pe cea în centru, se recomandã ca pentru
[Focus] sã alegeþi varianta [Center AF], pentru a focaliza pe zona unde se efectueazã
mãsurarea (pag. 58).
• Puteþi selecta metoda de mãsurare numai dacã pentru [Face Detection] este aleasã varianta
[Off].
57
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
Focus (Focalizare) : Schimbarea metodei de focalizare
Puteþi schimba metoda de focalizare. Utilizaþi meniul când este dificil sã obþineþi o focalizare
corespunzãtoare folosind modul automat.
Multi AF
Focalizeazã automat pe un subiect calculând distanþa
pânã la mai multe puncte din zona de focalizare.
• Acest mod este util când subiectul nu se aflã în centrul
cadrului vizat.
Zona de autofocalizare
(numai pentru fotografii)
Indicatorul zonei de
autofocalizare
Center AF
Focalizeazã automat pe un subiect poziþionat în centrul
zonei de focalizare.
• Utilizând aceastã facilitate împreunã cu funcþia AF
blocat veþi putea înregistra imagini având compoziþia
doritã.
Zona de autofocalizare
Indicatorul zonei de
autofocalizare
Spot AF
Focalizeazã automat pe subiecte de dimensiuni foarte
reduse sau pe zone restrânse.
• Utilizând aceastã facilitate împreunã cu funcþia AF
blocat veþi putea înregistra imagini având compoziþia
doritã. Menþineþi camera nemiºcatã pentru ca subiectul
sã nu iasã din zona de autofocalizare.
Zona de autofocalizare
Indicatorul zonei de
autofocalizare
58
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Focalizeazã rapid, în mod automat, pe zona situatã la în
jurul distanþei prestabilite (Focalizare semimanualã).
1,0m
• Se focalizeazã pe un subiect situat în orice zonã a
3,0m
telemetrului, în mod semimanual.
• Acest mod este util pentru înregistrarea repetatã a
7,0m
unui subiect aflat la aceeaºi distanþã.
• Folosiþi varianta “Semi manual” când este dificil sã
∞ (distanþã nelimitatã) obþineþi o focalizare de acurateþe în modul de focalizare
automat, spre exemplu la înregistrarea unui subiect
printr-un geam sau printr-o plasã.
0,5m
• AF este prescurtarea pentru Auto Focalizare (focalizare automatã).
• Dacã folosiþi Digital Zoom (mãrirea digitalã) sau AF Illuminator (iluminarea de asistenþã
AF), zona de autofocalizare este dezactivatã ºi este afiºat un alt chenar, cu linie punctatã,
care marcheazã noua zonã de autofocalizare. În acest caz, camera focalizeazã pe subiectele
poziþionate în centrul ecranului.
• Puteþi schimba metoda de focalizare numai dacã pentru [Face Detection] este aleasã
varianta [Off].
• Când filmaþi, puteþi selecta numai variantele [Multi AF] sau [∞].
• Reglajul de distanþã stabilit semimanual, conþine unele erori ºi acestea cresc când butonul
de zoom este stabilit spre partea T sau când lentilele sunt îndreptate în sus sau în jos.
z Dacã subiectul este în afara zonei de focalizare
Când subiectul fotografiat se aflã la marginea cadrului
(sau a ecranului) sau când folosiþi varianta [Center AF]
sau [Spot AF], este posibil ca aparatul sã nu focalizeze
pe respectivul subiect.
Într-un astfel de caz, procedaþi aºa cum este arãtat în
continuare.
1 Recompuneþi imaginea astfel încât subiectul sã fie poziþionat în centrul zonei de focalizare
automatã ºi apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator pentru a focaliza pe subiect (AF
lock).
Zona de autofocalizare
Indicatorul AE / AF blocat
Câtã vreme nu apãsaþi complet butonul declanºator, puteþi relua procedura de mai sus
de câte ori doriþi.
2 Când indicatorul AE/AF blocat înceteazã sã clipeascã
rãmânând pornit, reveniþi la imaginea completã pe
care doriþi sã o fotografiaþi ºi apãsaþi complet
butonul declanºator.
59
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
White Balalance (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare
Ajusteazã tonurile de culoare în funcþie de condiþiile de iluminare din fiecare situaþie, spre
exemplu atunci când culorile unei imagini înregistrate sunt nepotrivite.
(Auto)
(Lumina zilei)
(Înnorat)
Regleazã automat echilibrul de alb.
Reglaj pentru înregistrarea în aer liber, în zile
însorite, pentru imortalizarea scenelor de searã
ºi a celor nocturne, a
reclamelor luminoase cu
neon sau a focurilor de
artificii.
Ajustare pentru cer
noros sau pentru spaþii
întunecoase.
(Luminã fluorescentã 1) / [Luminã fluorescentã 1] : Variantã de reglaj pentru
spaþii iluminate cu luminã fluorescentã albã.
(Luminã fluorescentã 2) /
[Luminã fluorescentã 2] : Variantã de reglaj pentru
(Luminã fluorescentã 3)
spaþii iluminate cu luminã fluorescentã albã
naturalã.
[Luminã fluorescentã 3] : Variantã de reglaj pentru
spaþii iluminate cu luminã fluorescentã albã,
de zi.
(Incandescent)
60
Ajustare pentru spaþii
iluminate cu lãmpi cu
incandescenþã sau în
locuri cu luminã puternicã, cum ar fi studiourile
foto.
Meniul de înregistrare
(Bliþ)
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Adaptare în funcþie de
condiþiile stabilite
pentru bliþ.
(One push - o singurã
apãsare)
Echilibrul de alb este reglat în funcþie de sursa de
luminã. Culoarea albã memoratã în modul [One Push
Set] devine culoarea albã de bazã. Folosiþi acest
mod când [Auto] sau alte moduri nu pot regla în
mod corespunzãtor culoarea.
(One push set - reglare
printr-o singurã apãsare)
Este memoratã culoarea albã de bazã care va fi
utilizatã în modul [One Push].
• Aceastã variantã nu este disponibilã când se
încarcã bliþul.
• Pentru detalii legate de echilibrul de alb, consultaþi pagina 10.
• În condiþii de iluminare cu surse fluorescente intermitente, este posibil ca echilibrul de alb
sã nu acþioneze corect, chiar dacã selectaþi [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2],
[Fluorescent Light 3].
• Cu excepþia modurilor [Flash] ºi [One Push], pentru echilibrul de alb ([White Balance]) este
aleasã automat varianta [Auto] când înregistraþi folosind bliþul.
• Dacã la Selecþia scenei este selectatã varianta
[Underwater], puteþi utiliza [Underwater
White Balance] în loc de [White Balance].
• Nu puteþi selecta [Flash], când sunt înregistrate filme.
Pentru a capta culoarea albã de bazã în modul [One Push Set]
Sunt memorate tonurile de alb de bazã folosite în modul [One push] (o singurã apãsare).
Dupã ce selectaþi [One push], procedaþi astfel :
1 Încadraþi un obiect alb, spre exemplu o coalã de hârtie, care sã umple ecranul, aflat în
aceleaºi condiþii de iluminare în care veþi înregistra subiectul.
2 Apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi [White Balance] cu v/V la butonul de comandã ºi [One Push Set] cu b/B,
apoi apãsaþi z.
4 Pentru un moment ecranul devine negru. Când reglajul echilibrului de alb a fost
efectuat ºi memorat, se revine la interfaþa de înregistrare.
• Dacã indicatorul
clipeºte în timp ce înregistraþi, echilibrul de alb nu a fost reglat sau nu
poate fi stabilit. Folosiþi modalitatea automatã de reglare a echilibrului de alb.
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera cât timp operaþia [One push Set] este în curs de desfãºurare.
• Când modul bliþ este (Bliþ forþat activ) sau SL (Încetinire sincronã), echilibrul de alb
este adaptat condiþiilor în care bliþul lumineazã.
• Când pentru [Color Filter] este aleasã altã variantã decât [Off], nu poate fi capturatã
culoarea albã de bazã.
61
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
Underwater White Balance (Echilibru de alb subacvatic) : Ajustarea tonurilor
de culoare la înregistrarea subacvaticã
Ajusteazã tonurile de culoare la înregistrarea folosind
(Underwater-subacvatic) pag. 31.
(Auto – automat)
Camera ajusteazã automat tonurile de culoare la
înregistrarea subacvaticã, pentru ca acestea sã parã
naturale.
(Underwater 1 –
subacvatic 1)
Reglaj pentru condiþii subacvatice în care tonurile de
albastru sunt puternice.
(Underwater 2 –
subacvatic 2)
Reglaj pentru condiþii subacvatice în care tonurile de
verde sunt puternice.
(Flash – bliþ)
Reglaj pentru utilizarea subacvaticã a bliþului.
• În funcþie de culoarea apei, este posibil ca echilibrul de alb subacvatic sã nu fie corect
reglat chiar dacã selectaþi una dintre variantele [Underwater 1] sau [Underwater 2].
• Dacã înregistraþi folosind bliþul pentru care a fost stabilitã o altã variantã decât modul
[Flash], pentru [Underwater White Balance] este aleasã opþiunea [Auto].
Flash Level (Nivelul bliþului) : Stabilirea cantitãþii de luminã emisã de bliþ
Regleazã cantitatea de luminã a bliþului.
– (–)
Spre – : Scade nivelul bliþului.
(Normal)
+ (+)
Spre + : Creºte nivelul bliþului.
• Pentru a modifica nivelul bliþului, pag. 26.
• Dacã subiectul este prea luminos sau prea întunecat, acest reglaj nu este eficient.
62
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
Red Eye Reduction : Reglarea funcþiei de reducere a fenomenului de ochi roºii
Bliþul lumineazã intermitent de douã sau de mai
multe ori înainte de înregistrare pentru a fi
diminuat fenomenul de ochi roºii care poate
apãrea când este utilizat bliþul.
(Auto)
Bliþul lumineazã automat pentru a reduce fenomenul de ochi
roºii când este activatã funcþia de detecþie a feþelor.
(On)
Bliþul lumineazã întotdeauna pentru a reduce fenomenul
de ochi roºii
(Off)
Nu este utilizatã funcþia de reducere a fenomenului de
ochi roºii.
• Deoarece dureazã circa o secundã pânã ce butonul declanºator este acþionat, menþineþi
aparatul nemiºcat pânã la eliberarea obturatorului pentru a evita efectele vibraþiilor. Totodatã,
nu lãsaþi subiectul sã se deplaseze în aceastã perioadã.
• Este posibil ca reducerea efectului de ochi roºii sã nu fie realizatã corespunzãtor în funcþie
de diferenþele individuale, de distanþa pânã la subiect, de faptul cã iluminarea stroboscopicã
dinaintea înregistrãrii nu este vãzutã de subiect sau de alte condiþii. Într-un astfel de caz,
puteþi corecta fenomenul de ochi roºii folosind funcþia [Retouch] (retuºare) din meniul de
vizualizare dupã înregistrare, pag. 72.
• Când nu este utilizatã funcþia de detecþie a feþelor, bliþul nu va ilumina pentru a reduce
fenomenul de ochi roºii, chiar dacã este selectatã varianta [Auto].
DRO (Optimizatorul domeniului D) : Optimizarea luminozitãþii ºi a contrastului
Camera analizeazã scena de înregistrat ºi corecteazã automat luminozitatea ºi contrastul
pentru a ameliora calitatea imaginii.
(Off)
(DRO standard)
(DRO plus)
Nu sunt realizate ajustãri.
Camera ajusteazã automat luminozitatea ºi contrastul întregii
scene
Camera ajusteazã automat, zonã cu zonã, luminozitatea ºi
contrastul imaginii.
• DRO este abrevierea pentru “Dynamic Range Optimizer” - optimizatorul registrului
dinamic, funcþie care optimizeazã automat diferenþele dintre zonele luminoase ºi cele
întunecate ale imaginii.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este posibil sã nu fie obþinute efecte de corecþie.
• Când este aleasã varianta [DRO plus], tineþi cont de urmãtoarele :
– procesarea imaginilor necesitã timp,
– pentru funcþia ISO pot fi stabilite numai variantele [AUTO] sau cele de la [80] la [400],
– când este selectat modul Burst sau Bracket, se renunþã la folosirea variantei [DRO plus]
ºi este stabilitã varianta [DRO standard].
63
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Noise reduction (Reducerea zgomotului) : Ajustarea funcþiei de diminuare a
zgomotului
Este ajustat echilibrul rezoluþie / zgomot pentru imaginile înregistrate.
(–)
Spre – : este redus gradul de reducere a zgomotului.
Aceastã variantã pune accentul pe rezoluþia imaginilor.
(Normal)
(+)
Spre + : este accentuat gradul de reducere a zgomotului.
Aceastã variantã pune accentul pe eliminarea zgomotului.
COLOR Mode (Modul culoare) : Modificarea vivacitãþii imaginilor sau adãugarea de
efecte speciale
Puteþi modifica luminozitatea imaginii, însoþind-o de diverse efecte.
Normal
Stabileºte pentru imagini culori standard.
VIVID (culori vii)
Stabileºte pentru imagini culori luminoase ºi adânci.
REAL (culori
reale)
64
Stabileºte pentru imagini culori naturale (reale).
Meniul de înregistrare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
SEPIA (sepia)
Stabileºte pentru imagini varianta de culoare sepia.
B&W (alb-negru)
Stabileºte pentru imagini varianta monocromã.
• La înregistrarea filmelor, puteþi selecta numai una dintre variantele [Normal], [B&W] sau
[Sepia].
COLOR Filter (Filtru de culoare) : Ajustarea funcþiei Filtru de culoare
Puteþi adãuga efecte de culoare imaginii, creând senzaþia cã a fost utilizat un filtru de culoare.
Off - oprit
Nu este utilizat nici un filtru de culoare.
(Red - roºu)
Sunt utilizate culori care accentueazã roºul apusului de
soare etc.
(Green - verde)
Sunt utilizate culori care pun în evidenþã verdele blând
ºi crud al frunzelor tinere etc.
(Blue - albastru)
Sunt utilizate culori care pun în evidenþã albastrul cerului
ºi al mãrii etc.
65
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
(Warm - cald)
(Cool - rece)
Culorile imaginilor ce conþin persoane ºi peisaje etc.
devin calde.
Culorile imaginilor ce conþin persoane ºi peisaje etc.
devin reci.
Color Saturation (Saturaþie de culoare) : Ajustarea saturaþiei culorilor
Ajusteazã luminozitatea (gradul de saturaþie a culorilor) imaginilor.
(–)
Spre – : rezultã culori mai estompate.
(Normal)
(+)
Spre + : rezultã culori mai luminoase.
Contrast (Contrast) : Ajustarea contrastului
Regleazã contrastul imaginii.
(–)
Spre – : Scade contrastul.
(Normal)
(+)
Spre + : Creºte contrastul.
Sharpness (Claritate) : Ajustarea claritãþii
Ajusteazã claritatea imaginii.
(–)
Spre – : Scade claritatea imaginii.
(Normal)
(+)
66
Spre + : Creºte claritatea imaginii.
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de înregistrare
SteadyShot (Stabilizator de imagine) : Selectarea modului de eliminare a neclaritãþii
Selecteazã modul de eliminare a neclaritãþii.
(Shooting)
(Înregistrare)
(Continuous)
(Continuu)
(Off) (Oprit)
Activeazã funcþia de eliminare a neclaritãþilor când este
apãsat pe jumãtate butonul declanºator.
Activeazã întotdeauna funcþia de eliminare a neclaritãþilor. Puteþi stabiliza imaginea chiar în cursul mãririi
unui subiect îndepãrtat.
• Consumul energiei acumulatorului este mai rapid
decât în modul [Shooting] (înregistrare).
Nu este utilizatã funcþia de eliminare a neclaritãþilor.
• Când este selectat modul Auto Adjustment sau cel Easy Shooting, pentru funcþia de
eliminare a neclaritãþilor [SteadyShot] va fi stabilitã varianta [Shooting] (înregistrare).
• Pentru filme, opþiunile disponibile sunt numai [Continuous] ºi [Off]. Varianta implicitã este
[Continuous].
• Este posibil ca funcþia de eliminare a neclaritãþilor sã nu acþioneze în mod adecvat în
urmãtoarele cazuri :
– când camera este agitatã prea puternic,
– când viteza obturatorului este redusã, spre exemplu la înregistrarea scenelor de noapte.
Shooting Settings (Reglaje de înregistrare) : Selectarea reglajelor pentru
înregistrare
Sunt selectate reglajele pentru funcþia de înregistrare. Elementele care apar în acest meniu
sunt aceleaºi cu cele corespunzãtoare elementului [
Shooting Settings] (Reglaje de
înregistrare) din interfaþa HOME. Consultaþi pagina 45, 89.
67
Utilizarea funcþiilor de vizualizare
Selectarea modului de vizualizare
Când folosiþi camera cu un card de memorie “Memory Stick Duo”, puteþi selecta din interfaþa
HOME modalitatea de redare a imaginilor (Modul View).
Când folosiþi memoria internã, imaginile sunt afiºate numai în modul Folder View (Vizualizarea
imaginilor dintr-un director).
1 Atingeþi [HOME] pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
2 Atingeþi
(Vizualizarea imaginilor) cu b/B la butonul de comandã.
3 Atingeþi metoda doritã de la View Mode v/V, apoi apãsaþi z.
(Date View - vizualizare dupã datã) : Imaginile sunt afiºate în funcþie de datã.
Imaginile de pe “Memory Stick Duo” sunt sortate în funcþie de datã, iar reprezentãrile de
dimensiuni reduse ale acestora apar pe ecran, în ordine calendaristicã.
Varianta implicitã este [Date View].
(Folder View - vizualizare dupã director) : Imaginile sunt afiºate în funcþie de
directorul cãruia aparþin.
Folosind opþiunea [Create REC. Folder] (crearea unui director de înregistrare) din [Memoy
Tool], sunt afiºate imaginile cuprinse în fiecare director. Dacã nu este creat un director nou,
toate imaginile sunt localizate în directorul “101MSDCF”. Pentru detalii legate de director,
consultaþi paginile 79, 78.
(Favorites - favorite) : Afiºarea imaginilor înregistrate ca favorite.
Aceastã facilitate afiºeazã imaginile înregistrate ca Favorite (pag. 70).
Sunt afiºate imaginile care
Numãrul de imagini au cea mai recentã datã
înregistrate ca favorite
1 Selectaþi cu v/V/b/B de la butonul de comandã, grupul Favorite care vreþi sã fie redat,
apoi apãsaþi z.
Vor fi afiºate toate imaginile din grupul Favorite selectat.
2 Apãsaþi z dupã ce selectaþi imaginea care vreþi sã fie redatã în modul “o singurã imagine”.
68
Meniul de vizualizare
Aceastã secþiune explicã elementele de meniu disponibile când apãsaþi butonul MENU în
modul redare. Pentru detalii legate de modul de utilizare a meniului, consultaþi pagina 43.
Puteþi selecta modul de redare afiºat de culoare albã.
Disponibil
Nedisponibil
Modul de vizualizare (Vizualizare dupã
datã / Vizualizare din director / Favorite)
Memoria
internã
(Delete - ºtergere) : ªtergerea imaginilor
Selecteazã ºi ºterge imaginile din interfaþa cu o singurã imagine sau din cea index, consultaþi
pag. 39.
(Aceastã imagine)
ªterge imaginea curentã selectatã.
• Acest element apare numai în modul o singurã
imagine.
(Mai multe imagini)
Selecteazã ºi ºterge mai multe imagini.
(Toate imaginile cu data
respectivã)
ªterge toate imaginile din directorul selectat.
• Elementul afiºat diferã în funcþie de Modul de
vizualizare selectat.
(Toate imaginile din director)
(View Mode - Modul de vizualizare) : Comutarea între diverse
moduri de vizualizare disponibile
Selectaþi Modul de vizualizare. Acest element are aceeaºi funcþie ca
din interfaþa HOME. Consultaþi pag. 68.
(Vizualizarea imaginilor)
(Date List - Lista datelor) : Selectarea datei de redare la folosirea
vizualizãrii dupã datã.
Aceastã facilitate selecteazã data imaginilor care sã fie redate când se apeleazã la Date View.
1 Apãsaþi butonul MENU când este afiºatã o singurã imagine sau mai multe în modul index.
2 Selectaþi [Date List] cu v/V de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z. Este afiºatã o listã
a datelor (calendaristice).
3 Selectaþi folosind v/V/b/B data pentru care vreþi sã fie afiºate imaginile ºi apãsaþi z.
69
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
(Filter by Faces - Selecþie dupã figuri) : Redarea imaginilor
alese pentru a satisface anumite condiþii
Aceastã facilitate sorteazã imaginile dupã anumite criterii, dupã care le afiºeazã pe cele alese.
(Off - oprit)
(All people - toate persoanele)
(Children - copii)
Imaginile nu sunt sortate.
Imaginile sunt sortate dupã anumite criterii,
dupã care sunt afiºate.
(Infants - bebelusi)
(Smiles - zâmbete)
• Este posibil ca uneori imaginile sã fie afiºate sau ascunse în mod eronat.
• Este posibil ca sortarea imaginilor înregistrate cu modele anterioare de camere Sony sã nu
se poatã realiza.
(Add / Remove Favorites - Adãugare / Eliminare favorite):
Adãugarea sau eliminarea de imagini la categoria favorite
Este selectatã o imagine care este adãugatã sau eliminatã din categoria Favorite.
(This image - aceastã imagine)
Sunt adãugate sau eliminate imaginile selectate
ca favorite.
• Aceastã variantã apare numai în modul o
singurã imagine.
(Multiple Images - mai multe Sunt selectate mai multe imagini care sunt
imagini)
adãugate sau eliminate de la Favorite.
(Add all in date range - adãugarea Sunt adãugate toate maginile selectate ca
favorite de la o anumitã datã.
tuturor de la o anumitã datã)
• Aceastã variantã apare numai în timpul
afiºãrii listei de date de la Date View.
(Remove all in date range - Sunt eliminate toate imaginile selectate care
eliminarea tuturor cu aceeaºi datã) au o anumitã datã sau care fac parte dintre
Favorite.
(Remove all in Favorites - • Elementul afiºat diferã în funcþie de modul
Eliminarea tuturor de la favorite)
de vizualizare selectat.
• Acest element apare numai în modul index.
Pentru a adãuga o imagine la categoria Favorite
1 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o adãugaþi grupului Favorite, în timp ce imaginile sunt
afiºate câte una pe ecran.
2 Atingeþi [MENU] pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [Add / Remove Favorites] cu v/V de la butonul de comandã ºi selectaþi [This
Image] cu b/B, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi cu v/V/b/B grupul de Favorite cãruia vreþi sã îi fie adãugatã imaginea, apoi
apãsaþi z.
5 Apãsaþi butonul MENU.
6 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
70
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Pentru a selecta ºi a adãuga mai multe imagini la categoria Favorite
1 Atingeþi [MENU] în modul de afiºare a unei singure imagini sau în cel index.
2 Selectaþi [Add / Remove Favorites] cu v/V de la butonul de comandã ºi selectaþi
[Multiple Image] cu b/B, apoi apãsaþi z.
3 Selectaþi cu v/V/b/B grupul de Favorite cãruia vreþi sã îi fie adãugatã imaginea, apoi
apãsaþi z.
În modul de afiºare a unei singure imagini :
4 Afiºaþi imaginea care vreþi sã fie adãugatã cu b/B, apoi apãsaþi z.
Marcajul
este ataºat imaginii selectate.
5 Apãsaþi b/B, pentru a fi afiºate ºi altã imagine care sã fie adãugatã, apoi apãsaþi z.
6 Apãsaþi butonul MENU.
7 Atingeþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
În modul de afiºare index :
4 Selectaþi cu v/V/b/B imaginea care vreþi sã fie adãugatã, apoi apãsaþi z.
Marcajul
este ataºat imaginii selectate.
5 Pentru a fi adãugate ºi alte imagini, repetaþi pasul 4.
Pentru a selecta toate imaginile cu o anumitã datã, selectaþi bara cu b, apoi apãsaþi z.
6 Apãsaþi butonul MENU.
7 Atingeþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Pentru a selecta toate imaginile de la o anumitã datã
1 Atingeþi [MENU] în modul de afiºare index.
2 Afiºaþi indicaþia (Adãugare / Eliminare favorite) atingând v/V la butonul de comandã.
3 Atingeþi [Add all in date range] (adãugarea tuturor de la o anumitã datã) cu b/B, apoi
apãsaþi z.
4 Selectaþi cu v/V/b/B grupul de Favorite la care vreþi sã fie adãugate imaginile, apoi
apãsaþi z.
5 Atingeþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Pentru a elimina imagini de la Favorite
Selectaþi imaginea care vreþi sã fie eliminatã de la Favorite, urmând aceleaºi etape ca ºi la
“Pentru a selecta ºi a adãuga mai multe imagini la categoria Favorite”.
Marcajul
dispare.
• Selectaþi [REMOVE ALL IN DATE RANGE] (Eliminarea tuturor cu aceeaºi datã) /
[REMOVE ALL IN FAVORITES] (Eliminarea tuturor de la favorite) pentru a elimina toate
imaginile corespunzãtoare datei selectate, respectiv grupului Favorite ales.
(Slide Show - succesiune de imagini) : Prezentarea unei serii
de imagini
Acest element are aceeaºi funcþie ca ºi apãsarea butonului
Consultaþi pagina 38.
(Slide Show).
71
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
(Retouch - retuºare) : Retuºarea fotografiilor
Sunt adãugate efecte sau sunt realizate corecþii pentru o imagine înregistratã ºi este înregistrat
un nou fiºier. Imaginea originalã este reþinutã.
Pentru a retuºa fotografii
1 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o retuºaþi, în timpul afiºãrii unei singure imagini.
2 Apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi [Retouch] cu butoanele v/V la butonul de comandã, selectaþi modul dorit cu
b/B, apoi apãsaþi z.
4 Retuºaþi imaginile urmând paºii descriºi în continuare pentru fiecare mod.
(Trimming)
Imaginii îi este aplicatã mãrirea la redare, o parte a acesteia fiind
eliminatã.
1 Apãsaþi butonul W/T pentru mãri imaginea.
2 Stabiliþi punctul cu v/V/b/B, apoi apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi [Image Size] cu v/V, apoi apãsaþi z.
Selectaþi dimensiunea imaginii cu v/V , alegând astfel
dimensiunea la care sã fie înregistratã imaginea, apoi apãsaþi
z.
4 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
• Dimensiunea pânã la care imaginea poate fi mãritã depinde de
imagine.
• Calitatea imaginilor mãrite se poate deteriora.
(Red Eye
Correction)
Corecteazã fenomenul de ochi roºii cauzat de bliþ.
Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
• În funcþie de imagine este posibil sã nu puteþi corecta fenomenul
de ochi roºii.
72
Meniul de vizualizare
(Mascarea
neclaritãþilor)
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Imaginea conþinutã într-o zonã stabilitã de dvs. devine mai clarã.
1 Stabiliþi zona unde se aflã imaginea pe care doriþi sã o retuºaþi
cu v/V/b/B, apoi apãsaþi butonul MENU.
2 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
• În funcþie de imagine, este posibil sã nu fie suficientã corecþia
aplicatã, iar calitatea imaginii sã se deterioreze.
(Soft Focus)
Spaþiul din jurul subiectului apare estompat pentru ca subiectul
sã fie scos in evidenþã.
1 Apãsaþi zona centralã a imaginii pe care vreþi sã o retuºaþi, cu
v/V ºi apãsaþi butonul MENU.
2 Selectaþi [LEVEL] cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
Selectaþi nivelul de retuºare, cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
3 Stabiliþi gradul dorit de retuºare cu T/W.
4 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
(Partial color)
Fundalul subiectului ales este monocrom pentru a fi evidenþiat.
1 Stabiliþi cu v/V/b/B punctul central al imaginii pe care doriþi
sã o retuºaþi, apoi apãsaþi butonul MENU.
2 Ajustaþi nivelul de retuºare dorit cu butonul W/T.
3 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
73
Meniul de vizualizare
(Fisheye Lens)
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Este aplicat efectul ochi de peºte în jurul unui anumit punct, ales.
1 Stabiliþi cu v/V/b/B punctul central al imaginii pe care doriþi
sã o retuºaþi, apoi apãsaþi butonul MENU.
2 Selectaþi [Level] cu v/V ºi apãsaþi z. Ajustaþi nivelul de retuºare
cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
3 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
(Cross Filter)
Surselor de luminã le este aplicat un efect accentuat de iluminare.
1 Selectaþi [Level] cu v/V ºi apãsaþi z. Ajustaþi nivelul de retuºare
cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
2 Reglaþi nivelul de retuºare dorit cu butonul W/T.
3 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
(Radial Blur)
Este stabilit punctul central pentru desfãºurarea miºcãrii în
fotografie.
1 Stabiliþi punctul central al imaginii pe care vreþi sã o retuºaþi
folosind v/V/b/B, apoi apãsaþi butonul MENU.
2 Reglaþi nivelul de retuºare dorit cu butonul W/T.
3 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
74
Meniul de vizualizare
(Retro)
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Imaginea este estompatã prin diminuarea focalizãrii ºi scãderea
luminii spaþiului înconjurãtor, pentru ca imaginea sã parã
înregistratã cu un aparat vechi.
1 Selectaþi [Level] folosind v/V, apoi apãsaþi z.
Selectaþi nivelul de retuºare, cu v/V, apoi apãsaþi z.
2 Reglaþi nivelul de retuºare dorit cu butonul W/T.
3 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
(Happy Faces)
Aceastã facilitate pune un zâmbet pe figura persoanei pe care
vreþi sã o fotografiaþi. Când camera detecteazã o figurã care poate
fi retuºatã, aplicã un chenar în jurul acesteia.
1 Selectaþi [Level] folosind v/V, apoi apãsaþi z.
Selectaþi nivelul de retuºare, cu v/V, apoi apãsaþi din nou z.
2 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
• În funcþie de imagine, este posibil ca retuºarea sã nu fie posibilã.
75
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
(Multi-Purpose Resize - redimensionare cu mai multe
scopuri ) : Modificarea dimensiunii imaginii în funcþie de utilizarea acesteia
Puteþi modifica raportul laturilor ºi dimensiunea imaginilor înregistrate.
Puteþi alege ca imaginile sã treacã la un raport al laturilor de 16:9 pentru vizionarea la înaltã
definiþie, respectiv sã fie transformate la dimensiunea VGA pentru a fi adecvate afiºãrii pe un
blog sau ataºãrii mesajelor transmise prin poºta electronicã.
HDTV (
Raportul laturilor imaginilor este modificat de la 4:3 / 3:2 la 16:9 ºi
stocat la dimeniunea 2M.
)
Blog / E-mail (
)
Raportul laturilor imaginilor este modificat de la 16:9 / 3:2 la 4:3 la
dimensiune VGA.
1 Selectaþi imaginea care vreþi sã fie retuºatã când este afiºatã o singurã imagine pe ecran.
2 Apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi [Multi-purpose Resize] (Redimensionare cu mai multe scopuri) cu v/V la butonul
de comandã, alegeþi dimensiunea doritã pentru imagine cu b/B , apoi apãsaþi z.
4 Stabiliþi aria care vreþi sã fie mãritp cu W/T.
5 Stabiliþi punctul cu v/V/b/B , dupã care apãsaþi butonul MENU.
6 Selectaþi [OK] cu v/V ºi apãsaþi z.
• Pentru detalii legate de dimensiunea imaginii, consultaþi paginile 11.
• Nu puteþi redimensiona filme.
• Nu puteþi redimensiona imagini astfel încât sã treaca de la dimensiunea VGA la [HDTV].
• În urma operaþiei de mãrire sau a mai multor operaþii de redimensionare, calitatea imaginii
se poate reduce.
76
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de vizualizare
(Protecþie) : Evitarea ºtergerii accidentale a imaginilor
Protejeazã imaginile împotriva ºtergerii accidentale. Indicatorul - (Protect) va apãrea pe
imaginile protejate.
(Aceastã imagine)
(Mai multe imagini)
Protejeazã / deblocheazã imaginea curentã care este
selectatã.
• Acest element apare numai în modul de afiºare a
unei singure imagini.
Selecteazã ºi protejeazã / deblocheazã mai multe
imagini.
Pentru protejarea unei imagini
1 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi cât
timp este afiºatã câte o singurã imagine.
2 Apãsaþi butonul MENU.
3 Selectaþi [Protect] folosind v/V ºi selectaþi [This
Image] cu b/B, apoi apãsaþi z.
Pentru selectarea ºi protejarea imaginilor
1 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºatã câte o singurã imagine sau imagini în interfaþa index.
2 Selectaþi [Protect] folosind v/V ºi selectaþi [Multiple Images] cu b/B, apoi apãsaþi z.
În modul de afiºare a unei singure imagini :
3 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi cu b/B, apoi apãsaþi z.
Imaginii selectate îi este ataºat simbolul .
4 Apãsaþi b/B pentru a fi afiºate alte imagini pe care vreþi sã le protejaþi, apoi apãsaþi z.
5 Apãsaþi butonul MENU.
6 Selectaþi [OK] folosind v, apoi apãsaþi z.
În modul index :
3 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi cu b/B/v/V, apoi apãsaþi z.
Imaginii selectate îi este ataºat simbolul .
4 Pentru a proteja alte imagini, repetaþi pasul 3.
Pentru a selecta toate imaginile de la data / din director / din grupul favorite, selectaþi
bara de selecþie cu b, apoi apãsaþi z.
5 Apãsaþi butonul MENU.
6 Selectaþi [OK] folosind v, apoi apãsaþi z.
• Þineþi seama cã prin formatare sunt ºterse toate datele conþinute de suportul de înregistrare,
inclusiv imaginile protejate, ºi cã ulterior datele nu mai pot fi recuperate.
• Operaþia de protejare a unei imagini poate dura mai mult timp.
77
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
Meniul de vizualizare
Pentru a renunþa la protecþie
Selectaþi imaginea a cãrei protecþie vreþi sã o eliminaþi ºi deblocaþi-o efectuând aceeaºi
procedurã parcursã pentru a o proteja.
Indicatorul - (protejare) dispare.
DPOF (Marcaj de imprimare) : Ataºarea marcajelor pentru ordinea de imprimare
Este ataºat marcajul DPOF (marcaj pentru imprimare) imaginilor pe care doriþi sã le imprimaþi
Consultaþi pagina 118.
(Aceastã imagine)
(Mai multe imagini)
Ataºeazã marcajul de imprimare DPOF imaginii curent
selectate. ªterge marcajul de imprimare DPOF de pe
imaginea curent selectatã.
Selecteazã imaginile ºi ataºeazã acestora marcajul de
imprimare DPOF. ªterge marcajul de imprimare DPOF
deja ataºat.
(Imprimare) : Tipãrirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante
Imprimarea imaginilor înregistrate cu camera foto.
Consultaþi pagina 115.
(Rotire) : Rotirea unei fotografii
Fotografia este rotitã.
1 Afiºaþi pe ecran fotografia care vreþi sã fie rotitã.
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [Rotate] (rotire) folosind v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [
], apoi rotiþi imaginea cu b/B.
5 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi roti imagini protejate sau filme.
• Este posibil sã nu puteþi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• Când vizualizaþi imagini pe un calculator, este posibil ca informaþiile legate de rotire sã nu
fie preluate, în funcþie de aplicaþia software folositã.
78
Meniul de vizualizare
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 46
(Selectarea directorului) : Alegerea directorului de vizualizare
a imaginilor
Selecteazã directorul care conþine imaginea care doriþi sã fie redatã.
1 Selectaþi directorul dorit folosind secþiunile b/B ale
butonului de comandã.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la selecþia directorului
Selectaþi [Exit] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
z În legãturã cu directorul
Camera stocheazã imaginile în directorul stabilit al unitãþii “Memory Stick Duo”. Puteþi sã
schimbaþi directorul sau sã creaþi altul nou.
• Pentru a crea un director nou T [Create REC. Folder] (Crearea unui director de
înregistrare) (pag. 82).
• Pentru a schimba directorul în care sã fie înregistrate imaginile T [Change REC. Folder]
(Schimbarea directorului de înregistrare) (pag. 83)
• Când sunt create mai multe directoare pe “Memory Stick Duo”, iar prima sau ultima
imagine din director este afiºatã, vor apãrea urmãtoarele indicatoare :
: Deplasarea la directorul precedent.
: Deplasarea la directorul urmãtor.
: Deplasarea fie la directorul precedent, fie la urmãtorul.
79
Personalizarea configuraþiei
Personalizarea reglajelor ºi a facilitãþii
de gestionare a memoriei
Puteþi modifica reglajele implicite apelând la
interfaþa HOME.
(Gestionarea memoriei) sau
Butonul z
Butonul v/V/b/B
Butonul HOME
Buton de comandã
1
(Reglaje) din
Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
2 Selectaþi
(Gestionarea memoriei) sau
(Reglaje) cu b/B de la butonul
de comandã.
3 Selectaþi elementul dorit cu v/V, apoi apãsaþi z.
4
Selectaþi cu v/V elementul care vã intereseazã, apoi apãsaþi z.
• La apãsarea butonului b, este afiºatã interfaþa HOME.
80
Personalizarea reglajelor ºi a facilitãþii de gestionare a memoriei
5
Selectaþi varianta de reglaj doritã cu v/V, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la modificarea reglajului
Selectaþi [Cancel] dacã este afiºat un element de reglaj, apoi apãsaþi z. Dacã nu este, apãsaþi
b la butonul de comandã.
• Acest reglaj este menþinut chiar dacã alimentarea este opritã.
• Camera este trecutã în modul înregistrare sau în cel de vizualizare prin apãsarea, încã o
datã, a butonului HOME.
81
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Memory Tool — Instrument pentru Memory Stick
Acest element apare numai dacã este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Format (Formatare)
Este formatatã memoria “Memory Stick Duo”. Cardurile de memorie “Memory Stick Duo”
disponibile în comerþ sunt deja formatate ºi pot fi utilizate imediat.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria “Memory Stick
Duo”, inclusiv imaginile protejate.
1 Selectaþi [Format] cu v/V la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in Memory Stick will be erased” (Vor fi ºterse toate datele de pe
Memory Stick.).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea începe.
Pentru a renunþa la formatare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
Create REC. Folder (Crearea directorului de înregistrare)
Este creat un director în memoria “Memory Stick Duo” în care sã fie înregistrate imaginile.
1 Selectaþi [Create REC. Folder] (Crearea directorului
de înregistrare) cu secþiunile v/V ale butonului de
comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de creare a directorului.
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Este creat un nou director cãruia îi este alocat un numãr mai mare cu o unitate decât
numãrul maxim existent ºi care devine directorul curent de înregistrare.
Pentru a renunþa la crearea fiºierelor
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
82
• Dacã nu creaþi un director nou, cel cu numãrul “101MSDCF” este selectat ca director de
înregistrare.
• Puteþi crea directoare pânã la numãrul maxim de “999MSDCF”.
• Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat pânã ce este creat sau selectat un altul.
• Directoarele nu pot fi ºterse cu camera. Pentru a ºterge un director, apelaþi la calculatorul
personal etc.
• În fiecare director pot fi stocate cel mult 4000 de imagini. În momentul în care se atinge
capacitatea maximã a unui director, este creat în mod automat un altul.
• Pentru mai multe informaþii, consultaþi “Locaþiile de memorie ale fiºierelor cu imagini ºi
denumirile fiºierelor” (pag. 105).
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Change REC. Folder (Schimbarea directorului de înregistrare)
Este schimbat directorul de înregistrare curent.
1 Selectaþi [Change REC. Folder] (Schimbarea directorului de înregistrare) folosind
v/V de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare interfaþa de selecþie a directorului.
2 Selectaþi directorul dorit cu b/B, ºi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Pentru a renunþa la schimbarea directorului de înregistrare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
• Nu puteþi selecta directorul cu numãrul “100MSDCF” ca director de înregistrare.
• Nu puteþi deplasa imaginile înregistrate dintr-un director în altul.
Copy (Copiere)
Sunt copiate toate imaginile din memoria internã pe un “Memory Stick Duo”.
1 Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” cu suficientã capacitate liberã.
2 Selectaþi [Copy] cu v/V de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in internal memory will be copied.” (Vor fi copiate toate datele
din memoria internã.).
3 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z.
Începe copierea.
Pentru a renunþa la copiere
Selectaþi [Cancel] la pasul 3, apoi apãsaþi z.
• Utilizaþi un acumulator complet încãrcat. Dacã încercaþi sã copiaþi fiºiere de imagine folosind
un acumulator care mai are puþinã energie, aceasta se poate epuiza cauzând eºuarea
operaþiei de copiere sau chiar deteriorarea datelor.
• Nu puteþi copia imagini separate.
• Imaginile originale din memoria internã sunt reþinute ºi dupã copiere. Pentru a ºterge
conþinutul memoriei interne, scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” dupã copiere, apoi
executaþi operaþia de formatare [Format] din [Internal Memory Tool] (pag. 84).
• Pe “Memory Stick Duo” este creat un nou director ºi în acesta sunt copiate toate datele.
Nu puteþi alege un anumit director ca destinaþie pentru datele de copiat.
• Marcajul DPOF (de imprimare) nu este copiat.
83
Gestionarea memoriei
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Memory Tool — Instrument pentru Memoria
internã
Acest element nu apare dacã este introdus un card “Memory Stick Duo” în aparat.
Format (Formatare)
Este formatatã memoria internã.
• Þineþi seama cã prin formatare datele sunt ºterse definitiv din memoria internã, inclusiv
imaginile protejate.
1 Selectaþi [Format] cu v/V la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “All data in internal memory will be erased” (Vor fi ºterse toate datele din
memoria internã.).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Formatarea se încheie.
Pentru a renunþa la formatare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
84
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Reglaje
Main Settings — Reglaje principale 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Beep (Semnal sonor)
Selecteazã sunetul care sã fie produs când acþionaþi camera foto.
Shutter (sunetul
emis de obturator)
Este emis sunetul produs de obturator când apãsaþi
butonul declanºator.
On
Activeazã semnalul sonor/sunetul emis de obturator
când apãsaþi butonul de comandã / butonul
declanºator.
Off
Opreºte emiterea semnalului sonor / a sunetului produs
de obturator.
Function Guide (Ghidul funcþiilor)
Când acþionaþi camera, este afiºat ghidul funcþiilor.
On (pornit)
Este afiºatã descrierea funcþiilor.
Off (oprit)
Nu este afiºatã descrierea funcþiilor.
Initialize (Iniþializare)
Readuce reglajele la valorile stabilite din oficiu.
Chiar dacã acþionaþi aceastã funcþie, imaginile stocate sunt reþinute în memoria internã.
1 Selectaþi [Initialize] cu v/V de la butonul de comandã, apoi apãsaþi z.
Apare mesajul “Reset to default settings” (Vor fi iniþializate toate reglajele).
2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Reglajele revin la valorile stabilite implicit.
Pentru a renunþa la iniþializare
Selectaþi [Cancel] la pasul 2, apoi apãsaþi z.
• Aveþi grijã ca alimentarea sã nu se întrerupã în timpul operaþiei de iniþializare.
85
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Smile demo mode (Demonstraþie pentru Zâmbet declanºator)
Puteþi urmãri o demonstraþie pentru modul Zâmbet declanºator
On (pornit)
Este prezentatã o demonstraþie relativ la utilizarea modului
Zâmbet declanºator.
Off (oprit)
Nu este prezentatã demonstraþia.
1 Alegeþi la Selecþia Scenei modul
(Smile Shutter), pag. 29.
2 Îndreptaþi camera spre subiectul care vã intereseazã ºi apãsaþi complet butonul declanºator.
Demonstraþia începe.
• Dacã nu acþionaþi camera circa 15 secunde, demonstraþia va începe automat chiar dacã
butonul declanºator nu este apãsat.
• Puteþi pãrãsi temporar demonstraþia dupã ce aceasta este începutã prin apãsarea completã
a butonului declanºator.
• Cu toate cã aparatul acþioneazã obturatorul când este detectatã o figurã zâmbitoare, nu
este înregistratã nici o imagine.
• Pentru a înregistra efectiv folosind facilitatea Smile Shutter, alegeþi varianta [Off] pentru
[Smile demo mode].
86
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Main Settings — Reglaje principale 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
USB Connect (Conexiune USB)
Stabileºte modul USB utilizat pentru a conecta camera foto la un calculator sau la o imprimantã
care acceptã standardul PictBridge prin intermediul cablului pentru mufa multifuncþionalã.
Auto
Camera recunoaºte automat ºi regleazã comunicarea
cu un calculator sau cu o imprimantã compatibilã
PictBridge (pag. 103 ºi 115).
• Dacã nu pot fi conectate camera ºi o imprimantã
compatibilã PictBridge când este stabilitã varianta
[AUTO], alegeþi varianta [PictBridge].
• Când camera, calculatorul sau un alt echipament USB
nu poate fi conectat dacã este stabilitã varianta
[AUTO], încercaþi varianta [Mass Storage].
PictBridge
La conectarea camerei foto la o imprimantã care
acceptã standardul PictBridge (pag. 115).
PTP / MTP
Când camera este conectatã la un calculator, este
lansatã automat interfaþa de asistenþã la copiere ºi toate
imaginile din directorul de înregistrare de la camera
foto sunt copiate pe calculator (cu Windows Vista /
XP, Mac OS X).
Mass Storage
Este stabilitã conexiunea Mass Storage între camerã
ºi calculator sau cu un alt echipament USB (pag. 103).
COMPONENT
Selecteazã unul dintre tipurile de semnale video de ieºire SD ºi HD(1080i), corespunzãtor
televizorului conectat. Consultaþi pagina 89.
HD (1080i)
Selectaþi aceastã variantã pentru a conecta camera la
un televizor cu înaltã definiþie care acceptã semnale
1080i.
SD
Selectaþi aceastã variantã pentru a conecta camera la
un televizor care nu este compatibil cu semnalele de
tipul HD (1080i).
87
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Video Out (Ieºire video)
Este stabilit semnalul video de ieºire în funcþie de sistemul TV color al echipamentului video
conectat. Sistemul TV color diferã în funcþie de þãri sau regiune. Dacã doriþi sã vizualizaþi
imaginile pe ecranului unui televizor, consultaþi pagina 91 pentru a afla ce sistem este valabil
în þara sau regiunea în care este utilizatã camera foto (pag. 97).
NTSC
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
NTSC (spre exemplu pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta
PAL (spre exemplu pentru Europa).
Wide Zoom Display (Mãrire la format panoramic)
În cursul redãrii cu un televizor cu înaltã definiþie, fotografiile în format 4:3 ºi 3:2 sunt redate
având un raport al laturilor de 16:9. În acest caz, zonele din partea de sus ºi de jos ale imagini
sunt decupate puþin.
On
Imaginile sunt redate la un raport al laturilor de 16:9.
Off
Nu este utilizatã funcþia Wide Zoom Display.
• Singurele imagini care pot fi redate în format panoramic sunt cele cu raportul laturilor de 4:3
ºi de 3:2. Filmele, imaginile cu raportul laturilor de 16:9 ºi imaginile portret nu pot fi mãrite.
• Imaginile afiºate pe ecranul LCD al camerei nu sunt modificate.
88
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 1
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
AF Illuminator (Iluminarea de asistenþã)
Iluminarea de asistenþã AF furnizeazã luminã de umplere care ajutã la focalizarea cu mai multã
uºurinþã pe subiecte aflate în spaþii întunecate. Asistenþa AF emite luminã roºie care permite
camerei foto sã focalizeze mai uºor când butonul declanºator este pe jumãtate apãsat, pânã
.
ce focalizarea este blocatã. În acest moment apare indicatorul
Auto
Este utilizatã Iluminarea de asistenþã AF.
Off
Nu este utilizatã Iluminarea de asistenþã AF.
• Dacã subiectul nu primeºte suficientã luminã prin iluminarea de asistenþã AF sau dacã
subiectul nu contrasteazã suficient cu fundalul, focalizarea nu se va realiza. Se recomandã
o distanþã de aproximativ 3,0 m (zoom : W) ºi 2,0 m (zoom : T).
• Focalizarea este realizatã atât timp cât lumina provenitã de la Iluminarea de asistenþã AF
ajunge la subiect, chiar dacã aceasta cade uºor descentrat pe subiect.
• Iluminarea de asistenþã AF nu poate fi utilizatã :
– când este utilizatã varianta semi-manualã (pag. 59) ;
– când la Selecþia scenei este aleasã una dintre variantele (Twilight),
(Landscape)
sau (Fireworks),
– când filmaþi.
• Când folosiþi iluminarea de asistenþã AF, zona de autofocalizare este dezactivatã ºi este
afiºatã o altã zonã de focalizare încadratã într-un chenar marcat cu linie punctatã. În acest
caz, focalizarea automatã acþioneazã acordând prioritate subiectului aflat aproape de centrul
cadrului.
• Lumina emisã de asistenþa AF este foarte strãlucitoare. Cu toate cã nu reprezintã un
pericol, nu priviþi de aproape, direct spre sursa de luminã de asistenþã.
Grid Line (Caroiaj)
Caroiajul este alcãtuit din linii verticale ºi orizontale perpendiculare, care au rol orientativ,
ajutându-vã sã poziþionaþi cu mai mare uºurinþã subiectul în cadru.
On
Este afiºat caroiajul.
Off
Caroiajul nu este afiºat.
• Liniile caroiajului nu apar în imaginile înregistrate.
89
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Modul AF (Focalizarea automatã)
Selecteazã modul de funcþionare cu focalizare automatã.
Single
Focalizarea este reglatã automat când este apãsat ºi menþinut
pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
Acest mod este util la înregistrarea subiectelor statice.
Monitor
Focalizarea este reglatã automat înainte de a fi apãsat ºi
menþinut pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
Acest mod scurteazã perioada de timp necesarã pentru
focalizare.
• Energia acumulatorului se consumã mai rapid decât în modul
[Single].
• Modul AF (focalizarea automatã) nu funcþioneazã când la Selecþia scenei este aleasã
varianta (Fireworks).
• Când este activatã una dintre funcþiile Detecþia feþelor sau Detecþia zâmbetelor, modul AF
funcþioneazã ca ºi cum ar fi selectatã opþiunea [Monitor].
• Când este utilizatã varianta semi-manualã, este selectatã automat varianta [Single].
Zoom Digital (Mãrire digitalã)
Selecteazã modul de mãrire digitalã. Camera mãreºte imaginile folosind mãrirea opticã (pânã
la maxim 3×). Când scala de mãrire depãºeºte 3×, camera va folosi fie mãrirea inteligentã, fie
pe cea digitalã de precizie.
90
Smart
(Mãrire
inteligentã)
(S )
Imaginile sunt mãrite digital, fãrã aproape nici o distorsiune.
Aceasta nu este disponibilã când dimensiunea imaginii este
[13M], [3:2 (12M)] sau [16:9 (10M)]
• Scala maximã de mãrire corespunzãtoare variantei “Smart zoom”
este prezentatã în tabelul de mai jos.
Precision
(Mãrire digitalã
de precizie)
(P )
Toate dimensiunile imaginilor sunt mãrite pânã la aproximativ
6×, inclusiv zoom-ul optic de 3×. Þineþi însã seama cã, dacã este
depãºit coeficientul corespunzãtor zoom-ului optic, calitatea
imaginilor se va diminua.
Off
Nu este utilizatã mãrirea digitalã.
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Dimensiunea imaginii ºi scala de mãrire maximã la folosirea Mãririi
inteligente (Smart zoom) – inclusiv zoom optic de 3×
Dimensiune
Scala de mãrire maximã
8M
aprox.
3,9 ×
5M
aprox.
4,9 ×
3M
aprox.
6,2 ×
VGA
aprox. 19,0 ×
16:9 (2M)
aprox.
6,6 ×
• Când la Selecþia scenei este selectat una dintre variantele
Extra High Sensitivity
Extra High-speed Burst (Rafalã la vitezã foarte mare), mãrirea
(Sensibilitate maximã) sau
inteligentã nu funcþioneazã.
• Nu puteþi utiliza mãrirea digitalã :
– la Selecþia Scenei este selectat modul (Smile Shutter),
– dacã ecranul LCD este oprit,
– la înregistrarea de filme.
Conversion Lens (Lentile de conversie)
Efectueazã reglaje pentru obþinerea focalizãrii adecvate când montaþi lentilele de conversie
(nu sunt furnizate). Ataºaþi adaptorul pentru obiectiv (nu este furnizat), apoi montaþi lentilele
de conversie.
Tele (
Wide (
Off
)
Sunt ataºate lentile de conversie pentru distanþã.
)
Sunt ataºate lentile de conversie panoramice.
Nu sunt ataºate lentile de conversie.
• Dacã este utilizat bliþul încorporat, lumina acestuia poate fi blocatã, în imagine apãrând
umbre nedorite.
• Verificaþi compoziþia imaginii pe ecranul LCD la înregistrare.
• Pentru înregistrarea prim-planurilor este aleasã varianta
(Auto).
• Aria de mãrire disponibilã este limitatã.
• Aria de focalizare disponibilã este limitatã.
• Iluminarea de asistenþã AF nu emite luminã.
• Nu puteþi selecta varianta semi-manualã.
• Dacã înregistraþi imagini folosind lentile de conversie (nu sunt furnizate), camera poate
focaliza ºi pe subiecte aflate în apropiere, în cazul în care se apeleazã la modurile de
înregistrare (Twilight) sau (Landscape).
• Dacã înregistraþi imagini folosind lentile de conversie (nu sunt furnizate), este posibil sã
nu puteþi înregistra focurile de artificii în întreaga lor splendoare.
• Consultaþi ºi documentaþia care însoþeºte lentilele de conversie.
91
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Shooting Settings — Reglaje de înregistrare 2
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul
.
Auto Orientation (Orientare automatã)
Când rotiþi camera pentru a înregistra imagini portret (verticale), aparatul reþine poziþia ºi
afiºeazã imaginea în poziþia portret.
On
Sunt înregistrate imagini cu orientarea corectã.
Off
Funcþia de Orientare automatã este dezactivatã.
• În pãrþile din dreapta ºi din stânga ale imaginilor verticale apar benzi de culoare neagrã.
• În funcþie de unghiul de înregistrare al camerei, este posibil ca orientarea imaginii sã nu fie
corectã. Dacã orientarea nu este corectã, puteþi roti imaginea folosind procedura de la
pagina 78.
• Nu puteþi utiliza facilitatea Orientare automatã dacã la Selecþia scenei este selectat modul
(Subacvatic).
Auto Review (Reluarea automatã)
Imaginea înregistratã este afiºatã pe ecran timp de circa douã secunde imediat dupã
fotografiere.
On
Este utilizatã funcþia Auto Review.
Off
Nu este utilizatã funcþia Auto Review.
• Dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator în aceastã perioadã, imaginea afiºatã dispare
ºi puteþi înregistra imediat urmãtoarea imagine.
• Nu puteþi utiliza funcþia de Reluare automatã :
– când la Selecþia scenei este selectatã varianta
Extra High Sensitivity (Sensibilitate
maximã),
– la înregistrarea Burst (în rafalã) / Bracket (cu valori adiacente),
– dacã pentru [Scene Recognition] este aleasã una dintre variantele [Auto] sau [Advanced].
92
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Potrivirea ceasului
Clock Settings (Potrivirea ceasului)
Sunt stabilite data ºi ora.
1 Selectaþi [
Clock Settings] corespunzãtor
(Reglaje) din interfaþa HOME.
2 Apãsaþi z la butonul de comandã.
3 Selectaþi formatul de afiºare a datei cu v/V, apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi fiecare element în parte cu b/B ºi stabiliþi valoarea numericã adecvatã folosind
v/V, apoi apãsaþi z.
5 Selectaþi [OK], apoi apãsaþi z.
• Miezul nopþii este indicat sub forma 12:00 AM, iar miezul zilei (prânzul) apare ca 12:00 PM.
Pentru a renunþa la potrivirea ceasului
Selectaþi [Cancel] la pasul 5, apoi apãsaþi z.
93
Reglaje
Pentru detalii privind
funcþionarea 1 pag. 80
Alegerea limbii
Language Setting (Alegerea limbii)
Alege limba utilizatã la afiºarea elementelor de meniu, a avertismentelor ºi a mesajelor.
94
Conectarea camerei la un televizor
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteþi viziona imaginile pe ecranul unui televizor, conectând camera la aparatul TV.
Conexiunea diferã în funcþie de tipul de televizor la care este conectatã camera foto.
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor
prin intermediul cablului furnizat pentru mufa multifuncþionalã.
Înainte de a conecta camera cu televizorul opriþi ambele aparate.
1
Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului pentru mufa
multifuncþionalã (furnizat).
1 Spre mufele de
intrare audio/video
Galben
Negru
Buton
(redare)
Buton de comandã
2 Cãtre mufa
multifuncþionalã
• În cazul în care televizorul dvs. are mufe de intrare stereo, conectaþi mufa audio (neagrã) a
cablului pentru mufa multifuncþionalã la mufa audio din partea stângã a televizorului.
2
Porniþi televizorul ºi stabiliþi intrarea.
• Pentru amãnunte, consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului.
3
Apãsaþi butonul
(redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apãrea pe ecranul televizorului.
Apãsaþi secþiunile b/B ale butonului de comandã pentru a alege imaginea doritã.
• La folosirea camerei în strãinãtate, poate fi necesar sã modificaþi semnalul video de ieºire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 88).
95
Vizualizarea imaginilor la televizor
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor
HD (cu înaltã definiþie)
Puteþi viziona imaginile la înaltã calitate* conectând camera la un televizor HD prin intermediul
unui cablu adaptor HD output (nu este furnizat).
Înainte de a conecta camera cu televizorul opriþi ambele aparate.
* Imaginile înregistrate la dimensiunea [VGA], nu pot fi redate în format HD.
• În modul [Wide Zoom Display], fotografiile cu un raport al laturilor de 4:3 sau 3:2 pot fi
redate în format 16:9 (pag. 88).
• În modul [Multi-Purpose Resize], raportul poate fi reconvertit la 16:9 pentru vizualizare la
înaltã definiþie (pag. 76).
1
Conectaþi camera la un televizor HD (înaltã definiþie) prin intermediul
unui cablu adaptor HD Output (nu este furnizat).
1 Spre mufele de
intrare audio/video
Buton
Verde / Albastru /
Roºu
Alb / Roºu
(redare)
Buton de comandã
Cablu adaptor
HD Output (nu
este furnizat)
2
2 Cãtre mufa
Buton HOME
multifuncþionalã
Porniþi televizorul ºi stabiliþi intrarea adecvatã.
• Pentru amãnunte consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului.
96
Vizualizarea imaginilor la televizor
3
Apãsaþi butonul
(redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apãrea pe ecranul televizorului.
Apãsaþi secþiunile b/B ale butonului de comandã pentru a alege imaginea doritã.
• Alegeþi pentru [COMPONENT] varianta [HD(1080i)] din [Main Settings 2] selectând
(Reglaje) în interfaþa HOME (pag. 87).
• La folosirea camerei în strãinãtate poate fi necesar sã modificaþi semnalul video de ieºire
pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 88).
• Nu pot fi redate filme transmise la ieºire în formatul [HD(1080i)] de semnal. Când vizionaþi
filme, alegeþi pentru [COMPONENT] varianta [SD] (pag. 87).
Despre “PhotoTV HD”
Aceastã camerã este compatibilã cu standardul “PhotoTV HD”.
Conectând dispozitive compatibile PhotoTV HD, marca Sony, prin intermediul unui cablu
adaptor HD Output (nu este furnizat), veþi avea acces la o nouã lume a fotografiilor pe care
o puteþi admira confortabil la calitatea uimitoare Full HD (Înaltã definiþie completã).
PhotoTV HD vã permite sã percepeþi în detalii fine ºi cu expresii fotografice texturi ºi tonuri
de culoare subtile.
• Este necesarã realizarea de reglaje la televizor. Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni al televizorului.
Despre sistemele TV color
Pentru a putea urmãri imaginile pe ecranul TV aveþi nevoie de un televizor cu o mufã de
intrare video ºi de un cablu pentru mufa multifuncþionalã. Sistemul de culoare TV trebuie sã
fie acelaºi cu cel al camerei foto. Consultaþi lista urmãtoare pentru a afla sistemul TV color
utilizat în þara sau regiunea în care vã aflaþi.
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine,
Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandã, Olanda,
Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc.
Sistem PAL-M
Brazilia
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina etc.
97
Folosirea calculatorului
Utilizarea unui calculator Windows
Pentru detalii legate de utilizarea calculatorului
Macintosh, consultaþi secþiunea “Utilizarea unui
calculator Macintosh” de la pagina 111.
Ilustraþiile interfeþelor care apar în aceastã
secþiune corespund versiunii în limba englezã.
Instalaþi mai întâi aplicaþiile software (furnizate) (pag. 100)
• Instalaþi aplicaþia software :
– “Picture Motion Browser”
– “Music Transfer”
Copierea imaginilor pe calculator (pag. 103)
• Copierea imaginilor la calculator folosind “Picture Motion
Browser”
• Savurarea imaginilor folosind “Picture Motion Browser”
ºi “Music Transfer” astfel:
– vizualizarea imaginilor stocate la calculator
– realizarea de montaje ale imaginilor
– identificarea pe hãrþi online a locurilor unde au fost
înregistrate fotografiile
– crearea unui disc cu imaginile înregistrate (este necesar
un dispozitiv de inscripþionare de CD-uri sau de
DVD-uri)
– imprimarea sau stocarea fotografiilor cu datã
– Adãugarea / modificarea muzicii pentru succesiunea
de imagini (folosind “Music Transfer”)
98
Utilizarea unui calculator Windows
Configuraþia recomandatã
Pentru calculatorul conectat la camerã, este
recomandatã urmãtoarea configuraþie.
Configuraþie recomandatã la
copierea imaginilor
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2 sau Windows Vista*.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare este un sistem de operare
actualizat (upgrade) pânã la variantele mai
sus menþionate sau dacã mediul de
operare este multiplu (multi-boot).
Conector USB : conector USB standard.
Configuraþie recomandatã pentru
aplicaþia “Picture Motion
Browser” ºi “Music Transfer”
Sistem de operare (preinstalat) :
Microsoft Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2 sau Windows Vista*.
Procesor :
Pentium III 500 MHz sau mai rapid (se
recomandã Pentium III 800 MHz sau mai
rapid)
Memorie :
256 MB sau mai mult (se recomandã
512 MB sau mai mult)
Hard disk :
spaþiul liber pe hard disk necesar pentru
instalare este de circa 400 MB.
Monitor :
• rezoluþie de ecran : 1024×768 puncte sau
mai mult.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi ºi
Starter Edition.
Note privind conectarea
camerei la calculator
• Mediul de operare al calculatorului trebuie
sã satisfacã ºi cerinþele sistemului de
operare.
• Nu este garantatã funcþionarea pentru toate
sistemele de operare menþionate anterior.
• Dacã doriþi sã conectaþi simultan douã sau
mai multe dispozitive USB la un singur
calculator, este posibil ca unele dispozitive
-inclusiv camera foto- sã nu funcþioneze,
în funcþie de tipurile de dispozitive USB
folosite.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã folosiþi
un hub USB.
• Conectaþi camera folosind o interfaþã USB
compatibilã cu transferul USB de vitezã
mare (USB 2.0) care vã va permite un
transfer superior (vitezã de transfer mare).
Aceastã camerã este compatibilã cu
Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Existã patru modalitãþi de realizare a
conexiunii USB, când cuplaþi un calculator:
– [Auto] (varianta implicitã),
– [Mass Storage],
– [PictBridge],
– [PTP / MTP].
Aceastã secþiune descrie pentru exemplificare modalitãþile corespunzãtoare
variantelor [Auto] ºi [Mass Storage].
Pentru detalii legate de [PictBridge] ºi [PTP
/ MTP] consultaþi pagina 87.
• La revenirea calculatorului din starea
Suspend sau Sleep se poate întâmpla sã
nu se reactiveze în acelaºi timp ºi
comunicarea dintre calculator ºi camera
digitalã.
Asistenþã tehnicã
Informaþii suplimentare legate de
acest produs, precum ºi rãspunsuri
la cele mai frecvente întrebãri puteþi
gãsi pe Site-ul nostru de Internet
dedicat clienþilor.
http://www.sony.ro/
99
Instalarea software-ului (furnizat)
Puteþi instala software-ul furnizat urmând
procedura de mai jos.
• Înregistraþi-vã ca administrator.
4
1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi
discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
Este afiºatã interfaþa cu meniul de
instalare.
5
• Dacã aceasta nu apare, faceþi clic dublu
pe [Computer] (respectiv pe [My
Computer], în Windows XP / 2000) T
(SONYPICTUTIL).
• În Windows Vista, poate apãrea
interfaþa AutoPlay. Selectaþi “Run
Install.exe” ºi urmaþi instrucþiunile
conþinute de aceasta pentru a continua operaþia de instalare.
2 Faceþi clic pe [Install].
Este afiºatã interfaþa de alegere a limbii
folosite la afiºare pe ecran “Choose
Setup Language”.
3 Selectaþi limba doritã, apoi faceþi
clic pe [Next].
100
Selectaþi regiunea ([Region]) ºi
þara/ zona ([Country / Area]), dupã
care faceþi clic pe [Next].
Citiþi cu atenþie convenþia. Dacã
acceptaþi termenii stipulaþi, faceþi clic pe
butonul alãturat mesajului [I accept the
terms of the license agreement] (accept
termenii convenþiei de licenþã) ºi apoi
faceþi clic pe [Next].
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe
ecran pentru ca instalarea sã fie
definitivatã.
• Când apare mesajul care vã solicitã
repornirea calculatorului pentru
confirmare, reporniþi-l urmând
instrucþiunile de pe ecran.
• În funcþie de sistemul de operare utilizat
de calculatorul dumneavoastrã, poate
fi instalat Direct X.
6 Scoateþi discul din calculator dupã
ce aþi instalat software-ul.
• Instalaþi urmãtoarele aplicaþii software:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Instalarea software-ului (furnizat)
Dupã instalarea aplicaþiei software, pe
desktop sunt create simbolurile de trecere
directã (shortcut) pentru “Picture Motion
Browser”, “PMB Guide” ºi “Music
Transfer”.
• Faceþi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa
“Picture Motion Browser”.
• Faceþi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa “PMB
Guide”.
• Faceþi dublu-clic pe acest
simbol pentru a lansa
“Music Transfer”.
101
Utilizarea aplicaþiei software “Picture
Motion Browser” (furnizatã)
Puteþi utiliza mai mult ca oricând fotografiile
ºi filmele înregistrate cu camera digitalã,
profitând de aplicaþia software furnizatã.
Aceastã secþiune prezintã succint aplicaþia
“Picture Motion Browser”.
Prezentare generalã a
aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
Cu “Picture Motion Browser” puteþi :
• Sã importaþi imagini înregistrate cu camera
ºi sã le afiºaþi la calculator.
• Sã organizaþi imaginile pe calculator în
ordine cronologicã, în funcþie de data la
care au fost înregistrate, pentru a le
viziona.
• Sã copiaþi imagini de pe calculator pe un
suport media.
• Sã retuºaþi (de exemplu cu Red Eye
Correction etc.), sã imprimaþi ºi sã
transmiteþi fotografii sub formã de
documente ataºate, sã modificaþi data
înregistrãrii ºi altele.
• Fotografiile pot fi imprimate sau stocate
având data inseratã.
• Puteþi crea un disc cu date folosind un
drive pentru inscripþionat discuri CD sau
DVD.
• Pentru detalii consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
Lansarea “PMB Guide”
Faceþi dublu-clic pe simbolul (
Guide) de pe desktop.
PMB
Pentru a avea acces la “PMB Guide” din
meniul Start, faceþi clic pe [Start] T [All
Programs] (in Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Help] T
[PMB Guide].
102
Lansarea ºi pãrãsirea
aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
Lansarea “Picture Motion
Browser”:
Faceþi dublu clic pe simbolul
(Picture
Motion Browser) de pe desktop sau din
meniul Start : Faceþi clic pe [Start] T [All
Programs] (în Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [PMB – Picture
Motion Browser].
• Când lansaþi pentru prima datã aplicaþia
“Picture Motion Browser”, pe ecran apare
un mesaj de confirmare asociat cu Information Tool (ustensilã de informare).
Selectaþi [Start]. Aceastã funcþie vã
informeazã asupra noutãþilor apãrute, spre
exemplu asupra variantelor actualizate de
software. Puteþi modifica ulterior acest
reglaj.
Pãrãsirea “Picture Motion
Browser”:
Faceþi clic pe butonul
dreapta sus al ecranului.
din colþul din
Copierea imaginilor pe calculator folosind
“Picture Motion Browser”
Pregãtirea camerei ºi a
calculatorului
Conectarea camerei ºi a
calculatorului
1 Introduceþi în camera foto cardul
“Memory Stick Duo” având
înregistrate pe ea imaginile care
vã intereseazã.
• Când copiaþi imagini în memoria internã,
acest pas nu este necesar.
2 Spre multiconector
2 Introduceþi în camera foto un
acumulator suficient încãrcat sau
cuplaþi aparatul la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea (nu este furnizat) ºi
printr-un cablu USB / AV / DC IN
pentru mufa multifuncþionalã (nu
este furnizat).
• Când copiaþi imaginile de la camera
foto pe calculator folosind alimentarea
de la un acumulator care mai are puþinã
energie înmagazinatã, operaþia poate
eºua sau informaþiile se pot deteriora
în cazul în care acumulatorul se
descarcã prea repede.
3 Porniþi calculatorul, apoi apãsaþi
butonul
1 Spre o mufã USB
Cablu pentru
mufa
multifuncþionalã
Pe afiºajul cu cristale lichide al camerei foto
apare mesajul “Connecting...”.
Indicatori
de acces*
(redare).
La realizarea pentru prima datã a conexiunii
USB, calculatorul ruleazã în mod automat
programul pentru a recunoaºte camera foto.
Vã rugãm sã aºteptaþi.
* Pe durata sesiunii de comunicare dintre camerã
ºi calculator, pe ecran apare simbolul
.
Nu acþionaþi calculatorul câtã vreme acest
indicator este afiºat. Puteþi folosi din nou
calculatorul dupã ce indicatorul afiºat este
înlocuit cu simbolul
.
Butonul
(redare)
• Dacã nu apare indicaþia “Mass Storage”,
alegeþi pentru [USB Connect] varianta
[Mass Storage] (pag. 87).
103
Copierea imaginilor pe calculator folosind “Picture Motion
Browser”
Copierea imaginilor pe
calculator
Vizualizarea imaginilor pe
calculator
1 Cuplaþi camera la calculator aºa
Când importul de imagini se încheie, este
lansatã aplicaþia “Picture Motion Browser”.
Sunt afiºate reprezentãrile de mici dimensiuni
ale imaginilor importate
cum este indicat la secþiunea
“Conectarea
camerei
la
calculatorul dvs.”
Dupã realizarea conexiunii USB, interfaþa
[Import Media Files] a “Picture Motion
Browser” apare în mod automat.
• Directorul “Pictures” (în Windows XP /
2000, “My Pictures”) este stabilit ca
director implicit pentru “Viewed folders”.
• Dacã utilizaþi slotul Memory Stick,
consultaþi pagina 107.
• Dacã apare fereastra AutoPlay Wizard,
închideþi-o.
Organizaþi imaginile pe calculator în ordine
calendaristicã, în funcþie de data la care au
fost înregistrate. Pentru detalii, consultaþi
“PMB Guide”.
2 Importaþi imaginile.
Pentru a începe importul imaginilor, faceþi
clic pe butonul [Import].
Exemplu : Interfaþa de afiºare a
imaginilor înregistrate
într-o anumitã lunã.
În mod implicit, imaginile sunt importate
în directorul creat în “Pictures” (în Windows XP / 2000, “My Pictures”) care este
denumit cu data la care avut loc importul.
• Pentru detalii legate de “Picture Motion
Browser”, consultaþi “PMB Guide”.
104
Copierea imaginilor pe calculator folosind “Picture Motion
Browser”
Pentru a ºterge conexiunea
USB
Efectuaþi mai întâi procedurile de la 1 la 4
dacã :
• Deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã.
• Scoateþi cardul “Memory Stick Duo”.
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto dupã copierea imaginilor
din memoria internã.
• Opriþi camera digitalã.
Locaþia de memorie a
fiºierelor cu imagini ºi
denumirea acestora
Fiºierele cu imagini înregistrate de camera
foto sunt grupate în directoare în memoria
internã sau pe cardul “Memory Stick Duo”.
Exemplu : structura directoarelor
în Windows Vista
1 Faceþi clic dublu pe simbolul de
deconectare din bara cu simbolurile
programelor rezidente.
Windows Vista
Faceþi dublu clic aici
Windows XP / Windows 2000
Faceþi dublu clic aici
2 Faceþi clic pe
(USB Mass Storage
Device) T [Stop].
3 Confirmaþi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceþi clic pe [OK].
4 Faceþi clic pe [OK].
Dispozitivul este deconectat.
• Pasul 4 nu este necesar în mediul
Windows XP / Windows Vista.
A Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu o camerã foto digitalã care
nu dispune de funcþia de creare a unui
director nou.
B Director care conþine datele imaginilor
înregistrate cu camera dvs. foto.
Dacã nu au fost create directoare noi,
existã numai urmãtoarele directoare :
– pe “Memory Stick Duo” :
“101MSDCF”,
– în memoria internã :
“101_SONY”.
• Nu se pot înregistra imagini în directoarele
“100MSDCF”. Imaginile din aceste
directoare pot fi doar vizualizate.
• Nu se pot înregistra/reda imaginile în/din
directorul “MISC”.
105
Copierea imaginilor pe calculator folosind “Picture Motion
Browser”
• Fiºierele cu imagini sunt denumite în modul
urmãtor. ssss reprezintã un numãr
oarecare cuprins între 0001 ºi 9999.
Secþiunea numericã a numelui unui fiºier
înregistrat în modul film ºi cea a fiºierului
cu imagini index corespunzãtor sunt
aceleaºi.
– Fiºiere cu fotografii :
DSC0ssss. JPG
– Fiºiere cu filme :
MOV0ssss. MPG
– Fiºiere cu imagini index înregistrate
odatã cu un film :
MOV0ssss. THM
• Pentru informaþii suplimentare despre
directoare consultaþi paginile 79 ºi 82.
106
Copierea imaginilor pe calculator fãrã a
folosi “Picture Motion Browser”
Puteþi copia imagini la calculator fãrã a folosi
aplicaþia “Picture Motion Browser” dupã
cum urmeazã :
Pentru un calculator cu slotul
Memory Stick
Scoateþi cardul “Memory Stick Duo” din
camerã ºi introduceþi-l în adaptorul Memory
Stick Duo. Introduceþi adaptorul Memory
Stick Duo în calculator ºi copiaþi imaginile.
• Puteþi copia imaginile prin introducerea
cardului “Memory Stick Duo” în slotul
Memory Stick al calculatorului dvs. chiar
dacã versunile de sistem de operare
folosite sunt : Windows 95 / 98 / 98
Second Edition / NT / Me.
• Dacã nu este recunoscut cardul “Memory
Stick PRO Duo”, consultaþi pag. 126.
Pentru un calculator fãrã slotul
Memory Stick
Realizaþi conexiunea USB ºi urmaþi Etapele
pentru a copia imaginile.
• Interfeþele afiºate în aceastã secþiune
reprezintã exemple pentru copierea
imaginilor de pe un card “Memory Stick
Duo”.
• Camera nu este compatibilã cu variantele
Windows 95 / 98 / 98 Second Edition / NT
/ Me de sistem de operare.
Când utilizaþi un calculator fãrã slot de
Memory Stick Duo, utilizaþi un dispozitiv
de citire / scriere pentru Memory Stick
pentru a copia imagini de pe “Memory
Stick Duo” pe calculatorul dvs.
• Pentru a copia imagini din memoria internã
pe calculatorul dvs., copiaþi mai întâi
imaginile pe un card “Memory Stick Duo”,
apoi pe calculator.
Copierea imaginilor pe un
calculator
– Windows XP/Vista
Aceastã secþiune descrie un exemplu de
copiere a imaginilor în directorul
“Documents” (pentru calculatoare ce
utilizeazã sistemul de operare Windows XP:
“My Documents”).
1
Pregãtirea camerei ºi a
calculatorului.
• Parcurgeþi aceeaºi procedurã descrisã
la “Pregãtirea camerei ºi a calculatorului” de la pag. 103.
2 Conectaþi camera la calculator
prin cablul pentru mufa multifuncþionalã.
Parcurgeþi aceeaºi procedurã descrisã la
“Pregãtirea camerei ºi a calculatorului”
de la pag. 103.
• Dac㠓Picture Motion Browser” este
deja instalat, este lansat automat
[Import Media Files] la “Picture Motion
Browser”. Selectaþi [Cancel] pentru a
încheia.
107
Copierea imaginilor pe calculator fãrã a folosi “Picture Motion
Browser”
3 Faceþi clic pe [Open folder to view 6 Faceþi dublu clic pe directorul
files] (Pentru Windows XP : Open
folder to view files] T [OK] ) când
interfaþa de asistenþã apare
automat pe desktop.
[Documents] (pentru Windows XP:
[My Documents] ). Faceþi apoi clicdreapta în fereastra “Documents”
pentru a fi afiºat meniul ºi apoi clic
pe [Paste].
1
2
• Dacã interfaþa de asistenþã (wizard) nu
apare automat, urmaþi procedura: T
“Pentru Windows 2000”.
4 Faceþi dublu clic pe [DCIM].
5 Faceþi dublu-clic pe directorul
unde sunt stocate fiºierele cu
imagini pe care vreþi sã le copiaþi.
Apoi faceþi clic-dreapta pe un
fiºier pentru a fi afiºat meniul, dupã
care faceþi clic pe [Copy].
1
2
• Consultaþi pagina 105 pentru detalii
privind locaþia din memorie a imaginilor
stocate.
108
Fiºierele cu imagini sunt copiate în
directorul “Documents” (pentru
Windows XP : “My Documents”).
• Dacã în directorul de destinaþie a copierii
existã o imagine cu aceeaºi denumire,
va fi afiºat mesajul de confirmare a
operaþiei de suprascriere. Dacã datele
noi sunt suprascrise peste cele deja
existente, datele fiºierului original vor
fi ºterse. Pentru a copia un fiºier cu
imagini pe calculator fãrã a-l suprascrie
peste un altul, modificaþi denumirea
fiºierului, apoi copiaþi-l. Þineþi însã
seama cã, dupã modificarea denumirii
unui fiºier, este posibil ca acesta sã nu
mai poatã fi redat de camera dvs. foto
(pag. 109).
Pentru Windows 2000
Faceþi dublu-clic pe [My Computer] T
[Removable Disk] dupã conectarea camerei
la calculator, apoi efectuaþi pasul 4.
Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor
stocate pe un calculator (folosind o unitate de
memorie “Memory Stick Duo”)
Aceastã secþiune foloseºte ca exemplu un
calculator Windows.
Când un fiºier cu imagini copiat pe calculator
nu mai rãmâne pe unitatea de memorie
“Memory Stick Duo”, puteþi revedea
respectiva imagine cu ajutorul camerei foto,
exportând (copiind) fiºierul ce o conþine la
camera digitalã cu ajutorul aplicaþiei “Picture
Motion Browser”.
• În funcþie de dimensiunea imaginii, este
posibil sã nu o puteþi vizualiza.
• Redarea imaginilor procesate pe calculator
ºi a celor fotografiate cu alte echipamente
decât aceastã camerã foto nu este
garantatã de cãtre Sony.
1 Conectaþi camera la calculator ºi
lansaþi aplicaþia “Picture Motion
Browser” (pag. 102, 103).
2
Selectaþi în fereastra pricipalã
fotografiile care sã fie copiate.
3 În meniul [Manipulate], selectaþi
[Open with External Program] T
[Image Export Tool].
4 Urmaþi apoi instrucþiunile afiºate
pe ecran ºi exportaþi fiºierele de
imagine pe cardul “Memory Stick
Duo”.
• Pentru detalii legate de “Picture Motion
Browser”, consultaþi manualul de
instrucþiuni “PMB Guide”.
Pentru a exporta imagini la camera
digitalã fãrã a folosi aplicaþia
“Picture Motion Browser”
• Imaginile copiate prin procedura de mai
jos nu pot fi redate folosind facilitãþile
Date View (Vizualizare dupã datã), “Filter
by Faces” (Selecþie dupã figuri) ºi nu pot
fi înregistrate ca Favorite. Redaþi aceste
imagini cu camera dvs. folosind “Folder
View” (pag. 68).
• Omiteþi paºii 1 ºi 2 dacã denumirea
fiºierului stabilitã cu camera nu a fost
modificatã.
1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea, apoi clic pe [Rename].
2 Schimbaþi denumirea fiºierului în
“DSC0ssss”. Introduceþi un
numãr cuprins între 0001 ºi 9999
pentru ssss.
• Dacã apare un mesaj de confirmare a
suprascrierii, introduceþi un alt numãr.
• În funcþie de configurarea calculatorului,
poate sã aparã ºi extensia. În cazul
fotografiilor extensia este “JPG”, iar cea
în cazul unui film este “MPG”. Nu
modificaþi aceastã extensie.
3 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu
imaginea, apoi clic pe [Copy].
4 Faceþi dublu clic pe [Removable Disk]
sau pe [Sony MemoryStick] aflate în
[Computer] ([My Computer] în cazul
Windows XP).
5 Faceþi clic-dreapta pe directorul
[sssMSDCF] inclus în directorul
[DCIM], apoi faceþi clic pe [Paste].
• sss reprezintã un numãr cuprins
între 100 ºi 999.
• Dacã pe “Memory Stick Duo” nu existã
directoare, creaþi mai întâi unul cu camera
foto (pag. 82), apoi copiaþi fiºierele de
imagine.
109
Utilizarea aplicaþiei software “Music
Transfer” (furnizatã)
Puteþi schimba fiºierele de muzicã care sunt
prestabilite din fabricã cu altele pe care le
preferaþi, folosind aplicaþia “Music
Transfer” de pe discul furnizat. Aveþi de
asemenea posibilitatea de a ºterge sau de a
adãuga aceste fiºiere oricând doriþi.
Adãugarea / Schimbarea
fiºierelor de muzicã cu
ajutorul aplicaþiei “Music
Transfer”
Formatele muzicale pe care le puteþi
transfera cu ajutorul aplicaþiei “Music
Transfer” sunt prezentate în continuare :
• Fiºiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• Muzicã de pe CD-uri,
• Piese muzicale anterior înregistrate cu
aceastã camerã.
1 Apãsaþi butonul HOME pentru a fi
afiºatã interfaþa HOME.
2
3
Selectaþi
(Slideshow) cu b/B
de la butonul de comandã,
selectaþi [ Music Tool] cu v/V,
apoi apãsaþi z.
Selectaþi [Download Music] cu
v/V, apoi apãsaþi z.
Este afiºat mesajul “Connect to PC”
(conectare la calculator).
4
Realizaþi o conexiune USB între
camera digitalã ºi calculator.
5 Lansaþi “Music Transfer”.
6 Urmaþi instrucþiunile de pe ecran
pentru a adãuga / modifica
fiºierele de muzicã.
110
• Pentru a reveni la fiºierul de muzicã stabilit
din fabricã pentru aceastã camerã.
1 Efectuaþi operaþia [Format Music] la pasul
3.
2 Executaþi operaþia [Restore defaults] din
“Music Transfer”.
Toate fiºierele de muzicã revin la cele
stabilite implicit din fabricã, iar pentru
[Music] din meniul [Slide Show] este
aleasã varianta [Off].
• Puteþi iniþializa fiºierele de muzicã
readucându-le la varianta implicitã,
folosind [Initialize] (pag. 85), însã astfel
veþi iniþializa ºi alte elemente de reglaj.
• Pentru detalii legate de “Music Transfer”,
apelaþi ºi la documentaþia on-line din
“Music Transfer”.
Utilizarea unui calculator Macintosh
Puteþi copia imagini pe calculatorul
dumneavoastrã Macintosh.
• Aplicaþia “Picture Motion Browser” nu este
compatibilã cu calculatoarele Macintosh.
Configuraþia recomandatã
pentru calculator
Pentru calculatorul conectat la camera
digitalã, este recomandatã urmãtoarea
configuraþie.
Configuraþia recomandatã
pentru copierea imaginilor
S.O.(preinstalat) : Mac OS 9.1 / 9.2 / Mac
OS X (v10.1 ÷ v10.5)
Conector USB : standard
Configuraþia recomandatã
pentru utilizarea “Music
Transfer”
SO (preinstalat) : Mac OS X (v10.3 ÷
v10.5)
CPU : iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac seriile G3/ G4/ G5, Mac mini.
Memorie : 64 MB sau mai mult (se
recomandã 128 MB sau mai mult)
Hard Disk : Spaþiul liber pe hard disk
necesar pentru instalare : aprox. 250 MB.
Aceastã camerã este compatibilã cu
Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Existã patru modalitãþi de realizare a
conexiunii USB, când cuplaþi un calculator:
– [Auto] (varianta implicitã),
– [Mass Storage],
– [PictBridge],
– [PTP / MTP].
Aceastã secþiune descrie pentru exemplificare modalitãþile corespunzãtoare
variantelor [Auto] ºi [Mass Storage].
Pentru detalii legate de [PictBridge] ºi [PTP
/ MTP] consultaþi pagina 81.
• Când calculatorul revine din starea
Suspend sau Sleep, este posibil sã nu fie
reluatã simultan ºi comunicarea dintre
camera dvs. ºi calculator.
Copierea ºi vizualizarea
imaginilor pe calculator
1
2
Note privind conectarea
camerei foto la calculator
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor enumerate anterior.
• Dacã veþi conecta douã sau mai multe
echipamente USB simultan la acelaºi
calculator, este posibil ca unele aparate,
inclusiv camera dvs. foto, sã nu
funcþioneze, depinzând de tipul de
echipamente USB utilizate.
• Nu este garantatã funcþionarea când
folosiþi un hub USB.
• Conectaþi camera folosind o interfaþã USB
compatibilã cu transferul USB de vitezã
mare (USB 2.0) care vã va permite un
transfer superior (vitezã de transfer mare).
3
Pregãtirea camerei ºi a calculatorului Macintosh.
Efectuaþi procedura descrisã la
Pregãtirea camerei ºi a calculatorului” de
la pagina 103.
Conectaþi camera la calculator
prin intermediul cablului pentru
mufa multifuncþionalã.
Efectuaþi procedura descrisã la
Conectarea camerei la calculator” de la
pag. 103.
Copierea fiºierelor cu imagini la
calculatorul Macintosh.
1 Faceþi dublu clic pe pictograma nourecunoscutã T [DCIM] T folderul
în care doriþi sã fie stocate imaginile
copiate.
2 Marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop)
fiºierele cu imagini peste pictograma
hard disk-ului. Fiºierele cu imagini
sunt copiate pe hard disk.
111
Utilizarea unui calculator Macintosh
• Pentru detalii privind localizarea
imaginilor ºi denumirile fiºierelor,
consultaþi pagina 105.
4
Vizualizarea imaginilor pe
calculatorul personal.
Faceþi dublu clic pe pictograma hard
diskului T pe fiºierul cu imaginea doritã
din directorul ce conþine fiºierele copiate
pentru a-l deschide.
Pentru a ºterge conexiunea
USB
Mai întâi marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop)
simbolul drive-ului sau cel pentru unitatea
de memorie “Memory Stick Duo” peste
simbolul “Trash” când efectuaþi procedurile
de mai jos sau când camera este deconectatã
de la calculator :
• decuplaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã,
• scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”,
• introduceþi o unitate “Memory Stick Duo”
în camera foto dupã copierea imaginilor
din memoria internã,
• opriþi camera foto.
Adãugarea / schimbarea
fiºierelor de muzicã folosind
“Music Transfer”
Puteþi înlocui fiºierele de muzicã stabilite din
fabricã, cu altele pe gustul dvs. Puteþi
totodatã sã ºtergeþi sau sã adãugaþi fiºierele
implicite oricând vreþi.
Formatele muzicale pe care le puteþi
transfera cu ajutorul aplicaþiei “Music
Transfer” sunt prezentate în continuare :
• Fiºiere MP3 stocate pe hard diskul
calculatorului dvs.,
• Muzicã de pe CD-uri,
• Piese muzicale anterior înregistrate cu
aceastã camerã.
112
Pentru a instala “Music
Transfer”
• Închideþi toate celelalte aplicaþii software
înainte de a instala “Music Transfer”.
• Pentru instalare este necesar sã vã
înregistraþi ca Administrator.
1 Porniþi calculatorul Macintosh ºi
introduceþi discul CD (furnizat) în
cititorul CD-ROM.
2 Faceþi dublu-clic pe
(SONYPICTUTIL).
3 Faceþi clic dublu pe [Music Transfer.pkg]
din directorul [MAC].
Începe instalarea programului.
Pentru a adãuga / schimba
fiºiere de muzicã
Vedeþi «Adãugarea / Schimbarea fiºierelor
de muzicã folosind “Music Transfer”» la
pagina 110.
Asistenþã tehnicã
Informaþii suplimentare legate de
acest produs, precum ºi rãspunsuri
la cele mai frecvente întrebãri puteþi
gãsi pe Site-ul nostru de Internet
dedicat clienþilor.
http://www.sony.ro/
Vizualizarea “Cyber-shot Step-up Guide”
Când instalaþi “Cyber-shot Handbook”, este
instalat ºi “Cyber-shot Step-up Guide”.
Acesta din urmã vã va furniza detalii legate
de acþionarea camerei ºi a accesoriilor
opþionale.
Vizualizarea cu Windows
Faceþi dublu clic pe
Guide) de pe desktop.
(Step-up
Pentru a avea acces la “Step-up Guide” din
meniul Start, faceþi clic pe [Start] T [All
Programs] (in Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Step-up
Guide].
Vizualizarea cu Macintosh
1 Copiaþi directorul [stepupguide] în
directorul cu acelaºi nume de pe
calculatorul dvs.
2
Selectaþi directoarele
[stepupguide], [language], iar
apoi directorul [GB] de pe discul
CD-ROM (furnizat) ºi copiaþi toate
fiºierele în directorul [GB], apoi
suprascrieþi-le peste fiºierele din
directorul [img] stocat în
[stepupguide] care a fost copiat pe
calculator la pasul 1. Suprascrieþi
fiºierele în directorul [img] cu
fiºierele din directorul [GB].
3 Dupã ce copierea se încheie,
faceþi dublu-clic pe
“stepupguide.hqx” din
directorul [stepupguide] pentru
a-l decomprima, apoi faceþi clic
dublu pe fiºierul “stepupguide”
generat.
• Dacã nu este instalat nici un instrument
de decomprimare pentru fiºiere HQX,
instalaþi Stuffit Expander.
113
Imprimarea fotografiilor
Cum se imprimã fotografiile
Când imprimaþi fotografii înregistrate în modul [16:9],
ambele margini ale acestora pot fi eliminate, aºa cã aveþi
grijã sã verificaþi înainte de imprimare (pagina 122).
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
(pagina 115)
Puteþi tipãri fotografii conectând camera direct la o
imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibil㠓Memory
Stick”
Puteþi tipãri fotografii conectând camera direct la o
imprimantã compatibil㠓Memory Stick”. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni al imprimantei.
Imprimarea folosind un calculator
Puteþi copia fotografiile pe un calculator folosind
aplicaþia “Picture Motion Browser”, iar apoi le puteþi
imprima.
Puteþi imprima fotografii ce conþin data la care au fost
înregistrate (pagina 102)
Imprimarea la un magazin specializat (pagina 118)
Puteþi duce cardul de memorie “Memory Stick Duo”
pe care au fost stocate imagini înregistrate cu camera
dvs. la un magazin specializat în imprimarea imaginilor
fotografice. Puteþi ataºa un marcaj DPOF (de imprimare)
imaginilor care vreþi sã fie tipãrite.
114
Imprimarea directã folosind
compatibilã PictBridge
Chiar dacã nu aveþi la dispoziþie un
calculator, puteþi printa cu uºurinþã
fotografiile înregistrate cu camera dvs. foto
dacã o conectaþi la o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge.
• “PictBridge” este bazat pe un standard
CIPA. (CIPA : Camera & Imaging Products
Associacion - Asociaþia pentru Camere
ºi Produse pentru Imagine)
• Nu se pot imprima filmele.
• Când este recepþionatã o notificare de
eroare de la imprimantã, indicatorul
clipeºte pe ecranul camerei. Verificaþi
imprimanta conectatã.
o
imprimantã
Etapa 1: Pregãtirea camerei
Pregãtiþi camera pentru a o conecta la
imprimantã prin cablul pentru mufa
multifuncþionalã. Când conectaþi camera la
o imprimantã care este recunoscutã dacã
pentru [USB Connect] este aleasã varianta
[AUTO], Etapa 1 nu este necesarã.
Butonul
MENU
Butonul de
comandã
Butonul
HOME
• Se recomandã utilizarea unui acumulator
complet încãrcat pentru a se evita
întreruperea alimentãrii în cursul imprimãrii.
1 Apãsaþi butonul HOME pentru a fi
afiºatã interfaþa HOME.
2 Selectaþi
(Settings) cu b/B de
la butonul de comandã, selectaþi
[
Main settings] cu v/V, apoi
apãsaþi z.
3
Selectaþi [Main settings 2] cu
v/V , selectaþi [USB Connect],
apoi apãsaþi z.
4 Selectaþi [PictBridge] cu v/V, apoi
apãsaþi z.
Este stabilit modul USB de funcþionare.
115
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
Etapa 2: Conectarea camerei
la imprimantã
1 Conectaþi camera la imprimantã.
2 Spre mufa
multifuncþionalã
1 Spre
mufa USB
2
Cablu pentru mufa
multifuncþionalã
Porniþi imprimanta. Apãsaþi
butonul
camera.
(Redare) ºi porniþi
Dupã ce este realizatã conexiunea, pe ecranul LCD al
camerei apare indicatorul
.
3 Apãsaþi butonul MENU, selectaþi
[Print] cu butoanele v/V de la
butonul de comandã, apoi
apãsaþi z.
116
Camera va porni în modul redare, iar pe
ecranul LCD vor fi afiºate o imagine ºi meniul
de imprimare.
Etapa 3: Selectarea imaginilor
pe care doriþi sã le
imprimaþi
Selectaþi [This Image] (Aceastã
imagine) sau [Multiple Images] (Mai
multe imagini) cu butoanele v/V,
apoi apãsaþi z.
Dacã selectaþi [This Image] (Aceastã
imagine)
Este imprimatã imaginea selectatã. Treceþi
la pasul 4.
Dacã selectaþi [Multiple Images] (Mai
multe imagini)
Puteþi imprima mai multe imagini selectate.
1 Selectaþi cu ajutorul v/V/b/B imaginea
care vreþi sã fie imprimatã, apoi apãsaþi
z.
Pe imaginea selectatã apare marcajul .
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul.
3 Selectaþi [OK] cu butonul de comandã,
apoi apãsaþi z.
• Pentru a imprima toate imaginile cu data /
din directorul / din grupul favorite,
selectaþi [Multiple Images] din interfaþa
index, activaþi bara de selecþie a
directorului respectiv cu b, ºi ataºaþi
marcajul în caseta de bifare.
Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge
Etapa 4: Imprimare
1 Stabiliþi reglajele pentru imprimare cu v/V/b/B de la butonul de
comandã.
2
Selectaþi [OK] folosind v, apoi
apãsaþi z.
Imaginea este imprimatã.
• Nu deconectaþi cablul pentru mufa
multifuncþionalã cât timp indicatorul
(Conectare PictBridge) este
afiºat pe ecranul LCD.
Indicatorul
[Quantity] (cantitate)
Alegeþi numãrul de exemplare în care sã
fie imprimatã fotografia selectatã.
• În funcþie de numãrul de imagini, este
posibil sã nu poatã fi toate incluse pe
o singurã coalã de hârtie.
[Layout] (aºezare în paginã)
Selecteazã numãrul de imagini pe care
vreþi sã le imprimaþi împreunã pe o
singurã coalã.
Etapa 5 : Încheierea
imprimãrii
Verificaþi dacã interfaþa a revenit la cea de la
Etapa 2 ºi decuplaþi cablul pentru mufa
multifuncþionalã de la camera foto.
[Size] (dimensiune)
Este stabilitã dimensiunea colii de hârtie.
[Date] (datã)
Pentru a fi inseratã data ºi ora pe imagini,
selectaþi [Date] sau [Day&Time].
• Dacã alegeþi varianta [Date], data va fi
exprimatã în forma selectatã de
dumneavoastrã (pag. 93). În funcþie de
imprimantã, este posibil ca opþiunea
privind data sã nu fie disponibilã.
117
Imprimarea fotografiilor la un magazin
specializat
Puteþi duce o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” care conþine imagini fotografiate
cu camera dvs. la un magazin care oferã
servicii de imprimare fotograficã. În cazul în
care magazinul dispune de servicii
compatibile DPOF, este convenabilã
marcarea anterioarã a imaginilor care vreþi
sã fie imprimate cu DPOF (marcaj pentru
imprimare), pentru a nu fi nevoiþi a face
selecþia imaginilor la magazin.
• Imaginile din memoria internã nu pot fi
imprimate direct din camerã. Copiaþi
imaginile pe o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” ºi transportaþi
unitatea “Memory Stick Duo” la magazin.
• Când doriþi sã suprapuneþi data peste
imagini, consultaþi personalul unui
magazin care oferã servicii de imprimare a
fotografiilor.
Marcarea
selectate
unei
Buton MENU
Ce este DPOF ?
DPOF (Digital Print Order Format - Format
digital al comenzii de imprimare) este o
funcþie care vã permite sã ataºaþi un marcaj
DPOF (marcaj de imprimare) imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” pe care vreþi sã le
imprimaþi ulterior.
• Imaginile care au marcajul DPOF (marcaj
de imprimare) pot fi imprimate fie cu un
printer care corespunde standardului
DPOF, fie cu unul care acceptã standardul
PictBridge.
• Nu puteþi marca filme pentru a fi imprimate.
• Puteþi aplica marcajul DPOF (marcaj de
imprimare) la cel mult 999 imagini
Când duceþi cardul “Memory
Stick” la un magazin
specializat
• Contactaþi în prealabil respectivul magazin
pentru a afla dacã este acceptat tipul de
“Memory Stick Duo” utilizat de dvs.
• În cazul în care apelaþi la un magazin care
nu acceptã unitãþi de memorie “Memory
Stick Duo”, copiaþi imaginile care vreþi sã
fie imprimate pe un alt suport de
înregistrare, spre exemplu pe un disc
CD-R ºi transportaþi-le astfel.
• Când luaþi un “Memory Stick Duo”, aveþi
grijã sã aveþi la dvs. ºi un adaptor pentru
Memory Stick Duo.
• Înainte de a transporta datele la magazin
pentru a fi imprimate, aveþi întotdeauna
grijã sã realizaþi o copie de siguranþã pe
un disc.
• Nu puteþi stabili numãrul de foi ce vor fi
imprimate.
118
imagini
Buton de
comandã
Buton
(redare)
1 Apãsaþi butonul
(redare).
2 Selectaþi imaginea care doriþi a fi
imprimatã.
3 Apãsaþi MENU pentru a fi
afiºat
meniul.
4
Selectaþi DPOF folosind v/V de
la butonul de comandã ºi selectaþi
[This image] cu b/B, apoi apãsaþi
z.
Marcajul DPOF este ataºat imaginii.
Pentru a înlãtura marcajul
Selectaþi imaginea al cãrei marcaj doriþi sã
fie eliminat, apoi repetaþi Paºii 3 ºi 4.
Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat
Selectarea ºi marcarea
imaginilor
1
Apãsaþi MENU cât timp imaginile
5
Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi
z.
Marcajul DPOF apare pe ecran.
O singurã imagine
sunt afiºate în modul imagine
unicã sau în cel index.
2
Selectaþi [DPOF] cu v/V de la
butonul de comandã ºi selectaþi
[Multiple Images] cu b/B, apoi
apãsaþi z.
3
Interfaþã index
Selectaþi o imagine pe care vreþi
sã o marcaþi folosind butonul de
comandã, apoi apãsaþi z.
Marcajul
este ataºat imaginii
selectate.
O singurã imagine
Pentru a renunþa la selecþie
Pentru a renunþa, selectaþi [Exit] la Pasul 5,
dupã care apãsaþi z.
Pentru a înlãtura marcajul
Interfaþã index
Selectaþi imaginile al cãror marcaj doriþi sã îl
înlãturaþi, apoi apãsaþi z la pasul 3.
Pentru a marca toate imaginile
dintr-un director
4
Apãsaþi butonul MENU.
Pentru a marca toate imaginile cu data / din
directorul / din grupul favorite, selectaþi
[Multiple Images] din interfaþa index,
deplasaþi bara cu b, apoi plasaþi marcajul
în caseta de bifare.
119
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate de la pagina 121 la pagina 130.
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi pagina 131.
2 Scoateþi acumulatorul, aºteptaþi un minut, apoi reintroduceþi-l
în aparat ºi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (paginile 85).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã la trimiterea camerei la un service pentru a fi reparatã, este
posibil sã fie verificat conþinutul memoriei interne ºi al fiºierelor de muzicã.
Consultaþi paginile indicate mai jos pentru a gãsi explicaþii ale simptomelor ºi cauzelor precum
ºi acþiunile corective care se impun.
120
Acumulator ºi alimentare121
“Memory Stick Duo”
127
Fotografierea /
Înregistrarea filmelor
121
Memoria internã
127
Vizualizarea imaginilor
121
Imprimare
128
ªtergerea imaginilor
125
Imprimantã compatibilã
PictBridge
128
Calculator
126
Altele
129
Soluþionarea defecþiunilor
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaþi corect acumulatorul, împingând pârghia de scoatere a acestuia.
Nu puteþi porni camera.
• Dupã montarea acumulatorului în camerã, poate trece o perioadã de timp pânã ce aparatul
este alimentat.
• Montaþi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 138). Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
• Utilizaþi un acumulator de tipul recomandat.
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera circa trei minute atunci când este alimentatã de acumulator,
aceasta se va opri automat pentru a se evita consumul inutil al energiei acestuia. Reporniþi
camera.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 138). Înlocuiþi-l cu altul nou.
Indicatorul de autonomie este incorect.
• Acest fenomen apare dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã.
• Indicaþia privind perioada de timp rãmasã diferã de cea realã. Descãrcaþi complet ºi apoi
încãrcaþi complet acumulatorul pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat.
• Acumulatorul este complet uzat (pagina 138). Înlocuiþi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încãrcat.
• Nu puteþi încãrca acumulatorul folosind adaptorul de reþea (care nu este furnizat). Folosiþi
încãrcãtorul pentru a încãrca acumulatorul.
Fotografierea / Înregistrarea filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne sau a cardului “Memory Stick Duo”. Dacã
acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 42).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada în care se încarcã bliþul.
• Când fotografiaþi, alegeþi o altã poziþie decât
pentru comutatorul de mod.
• Când filmaþi, alegeþi pentru comutatorul de mod poziþia .
• Dimensiunea imaginii este aleasã [640 (Fine)] când înregistraþi un film. Luaþi una dintre
urmãtoarele mãsuri :
– Stabiliþi altã dimensiune pentru imagine în afarã de [640 (Fine)].
– Utilizaþi o unitate “Memory Stick PRO Duo”.
121
Soluþionarea defecþiunilor
Funcþia Smile Shutter nu este activã.
• Apãsaþi complet butonul declanºator.
• Nu este înregistratã nici o imagine dacã nu este detectatã nici o figurã zâmbitoare
(pag. 32).
• Pentru [Smile demo mode] este aleasã varianta [On]. Alegeþi pentru aceastã opþiune
varianta [Off] (pag. 86).
Subiectul nu este vizibil pe ecran.
• Camera dvs. este în modul Redare. Apãsaþi butonul
înregistrare (pag. 36).
(Redare) pentru a trece în modul
Funcþia de eliminare a neclaritãþilor nu acþioneazã.
• Funcþia de eliminare a neclaritãþilor nu acþioneazã când pe ecran apare simbolul
.
• Funcþia de eliminare a neclaritãþilor nu acþioneazã corespunzãtor când sunt înregistrate
scene de noapte.
• Înregistraþi dupã ce apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator ; nu apãsaþi brusc, complet
acest buton.
• Confirmaþi cã reglajul stabilit pentru [Conversion Lens] este corect (pag. 91).
Înregistrarea dureazã mult timp.
• Este activatã funcþia NR slow shutter (NR - reducerea zgomotului) (pag. 17). Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Pentru [DRO] este aleasã varianta [DRO plus] (pag. 63). Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Imaginea nu este focalizatã.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaþi dacã aþi poziþionat obiectivul la o distanþã mai
mare decât distanþa minimã permisã care este de aproximativ 5 cm (W) / circa 34 cm (T)
la înregistrare (pag. 25).
• Când fotografiaþi, este aleasã una dintre variantele (Twilight),
(Landscape) sau
(Fireworks), în modul de Selecþie a scenei.
• Este selectatã funcþia semi-manual. Alegeþi modul de focalizare automatã (pag. 58).
• Confirmaþi cã reglajul stabilit pentru [Conversion Lens] este corect (pag. 91).
• Consultaþi secþiunea “Dacã nu se focalizeazã pe subiect” (pag. 59).
Funcþia de mãrire nu acþioneazã.
• În funcþie de dimensiunea imaginii, este posibil sã nu puteþi folosi mãrirea inteligentã
când (pag. 90).
• Dacã la Selecþia scenei este aleasã una dintre variantele
Extra High Sensitivity
(Sensibilitate maximã) sau
Extra High-speed Burst (Rafalã la vitezã foarte mare),
funcþia de Mãrire inteligentã nu este activã.
• Mãrirea digitalã nu poate fi utilizatã la înregistrarea filmelor.
• Nu poate fi modificatã scala de mãrire :
– când funcþia Smile Shutter este în stare de aºteptare (pag. 32),
– la înregistrarea filmelor,
• Confirmaþi cã reglajul stabilit pentru [Conversion Lens] este corect (pag. 91).
122
Soluþionarea defecþiunilor
Bliþul nu funcþioneazã.
• Pentru bliþ este aleasã varianta
(bliþ forþat oprit) (pag. 26).
• Nu puteþi folosi bliþul :
– când pentru [REC Mode] (Modul înregistrare) este aleasã varianta [Burst] sau Expuneri
adiacente, pag. 53 ;
(Hight Sensitivity),
– când în modul Selecþia scenei este aleasã una dintre variantele
(Extra High Sensitivity),
(Extra High-speed Burst),
(Twilight) sau
(Fireworks) (pag. 31) ;
– când filmaþi.
• Alegeþi pentru bliþ varianta (bliþ forþat activ) când comutatorul de mod este în poziþia
M sau dacã la Selecþia Scenei este aleasã una dintre variantele :
(Landscape),
(Beach), (Snow) sau
(Underwater) (pag. 26).
Imaginea conþine pete neclare când înregistraþi folosind bliþul.
• Lumina bliþului este reflectatã de particulele de praf, de polen etc. din aer ºi apar în
imagine. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 13).
Funcþia de înregistrare a prim planurilor (Macro) nu acþioneazã.
(Landscape),
• În modul Selecþia Scenei este aleasã una dintre variantele :
sau
(Fireworks) (pag. 30).
(Twilight)
Înregistrarea prim planurilor (Macro) nu poate fi opritã.
• Nu existã o funcþie dedicatã opririi forþate al înregistrãrii prim-planurilor. În modul
(Auto), înregistrarea la distanþã este posibilã chiar ºi în condiþii de înregistrare a primplanurilor.
Data ºi ora nu sunt afiºate pe ecranul LCD.
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul înregistrãrii. Ele vor fi afiºate numai în timpul redãrii.
Nu puteþi suprapune data înregistrãrii peste imagine.
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini (pag. 128).
Puteþi sã imprimaþi sau sã stocaþi imagini având data inseratã, folosind “Picture Motion
Browser” (pag. 102).
Valoarea F a aperturii ºi viteza obturatorului clipesc când apãsaþi ºi menþineþi
pe jumãtate apãsat butonul declanºator.
• Expunerea este incorectã. Reglaþi corect expunerea (pag. 55).
Ecranul este prea întunecat sau prea luminos.
• Reglaþi luminozitatea ecranului LCD (pag. 20).
Imaginea este prea întunecatã.
• Fotografiaþi un subiect care are o sursã de luminã în spatele sãu (este poziþionat contra
luminii). Selectaþi metoda de mãsurare convenabilã (pag. 57) sau reglaþi expunerea
(pag. 55).
123
Soluþionarea defecþiunilor
Imaginea este prea luminoasã.
• Reglaþi expunerea (pag. 55).
Culorile imaginii sunt incorecte.
• Alegeþi pentru [Color Mode] (modul culoare) varianta [Normal] (pag. 64).
• Alegeþi pentru [Color Filter] (modul filtru de culoare) varianta [Off] (pag. 65).
Când este înregistrat un subiect foarte luminos, în imagine apar benzi
verticale.
• Apare un fenomen de difuzie, iar în imagine apar dungi albe, negre, roºii, purpurii sau de
alt fel. Acest fenomen nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Intreaga imagine capãtã o tentã roºiaticã atunci când este înregistrat un
subiect luminos.
• Acest fenomen este denumit “smear” (pãtare) ºi poate apãrea în modurile M sau
(Soft Snap) etc. dacã viteza obturatorului este prea mare sau dacã valoarea stabilitã
pentru F este prea micã. Imaginea înregistratã nu va fi însã afectatã în nici un fel.
Imaginile vizualizate pe ecran în spaþii întunecate, prezintã zgomot.
• Camera funcþioneazã astfel încât sã mãreascã vizibilitatea ecranului LCD iluminând
temporar imaginea în condiþii de luminozitate redusã. Aceasta nu are nici o influenþã
asupra imaginii înregistrate.
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roºie.
• Alegeþi pentru [Red Eye Reduction] varianta [On] (pag. 63).
• Apropiaþi-vã de subiect ºi fotografiaþi de la o distanþã mai micã decât cea recomandatã
pentru înregistrarea cu ajutorul bliþului.
• Mãriþi luminozitatea în camera unde fotografiaþi ºi înregistraþi imaginea.
• Retuºaþi imaginea cu ajutorul opþiunii [Red Eye Correction] (pag. 72).
Pe ecran apar ºi rãmân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncþionalitate. Aceste puncte nu vor fi însã înregistrate (pag. 2).
Imaginea vãzutã prin vizor nu corespune cu cadrul înregistrat efectiv.
• Fenomenul de paralaxã apare când subiectul este apropiat. Într-un astfel de caz, verificaþi
cadrul care va fi înregistrat urmãrind imaginea de pe ecranul LCD.
• Imaginile nu pot fi verificate prin vizor cât timp este utilizatã mãrirea digitalã.
Nu puteþi fotografia imagini succesive.
• Memoria internã sau cardul “Memory Stick Duo” sunt complet ocupate. ªtergeþi imaginile
care nu vã intereseazã (pag. 42).
• Energia rãmasã a acumulatorului este scãzutã. Folosiþi un acumulator încãrcat.
124
Este înregistratã aceeaºi imagine de mai multe ori.
• Pentru [REC Mode] este aleasã varianta [Burst] sau pentru [Scene Recognition] este
aleasã opþiunea [Advanced] (pag. 53, 54).
Soluþionarea defecþiunilor
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
(Redare) (pag. 36).
• Apãsaþi butonul
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 109).
• Sony nu garanteazã redarea unei imagini cu aceastã camerã foto dacã fiºierul ce o
conþine a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu o altã
camerã decât cea a dvs.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB (pag. 105).
• Nu este posibilã redarea dacã pentru funcþia Smile Shutter este aleasã starea de aºteptare.
Puteþi înregistra pãrãsind starea de aºteptare ºi apãsând complet butonul declanºator.
• Este posibil sã un puteþi reda anumite imagini stocate pe “Memory Stick Duo”, dacã
acestea au fost înregistrate cu modele anterioare de camere digitale, marca Sony. Redaþi
aceste imagini în modul Folder View (pag. 68).
• Aceasta este cauzatã de copierea imaginilor de pe calculator pe “Memory Stick Duo”
fãrã a se apela la aplicaþia “Picture Motion Browser” (pag. 109). Redaþi aceste imagini în
modul Folder View (pag. 68).
Nu sunt afiºate data ºi ora.
• Indicatorii de ecran sunt opriþi. Afiºaþi indicatorii apãsând secþiunea v (DISP) de la
butonul de comandã (pag. 20).
Imaginea este grosierã la începutul redãrii.
• Imaginea afiºatã devine grosierã dupã ce începe redarea, din cauza procesãrii de imagine.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Zonele laterale (stânga - dreapta) sunt afiºate de culoare neagrã.
• Pentru [Auto Orientation] este aleasã varianta [On] (pag. 92).
Nu se aude muzica la redarea succesiunii de imagini.
• Transferaþi fiºierele de muzicã la camerã, folosind aplicaþia “Music Transfer” (pag. 110).
• Verificaþi dacã reglajul de volum ºi cel pentru succesiunea de imagini (pag. 38).
Imaginile nu apar pe ecranul televizorului.
• Verificaþi [Video Out] pentru a vedea dacã pentru semnalul video de ieºire al camerei este
ales sistemul de culoare corespunzãtor televizorului (pag. 88).
• Verificaþi dacã este corectã conexiunea (pag. 95).
• Când conectorul USB al cablului pentru mufa multifuncþionalã este cuplat la un alt
echipament, decuplaþi-l (pag. 105).
• Aþi încercaþi sã redaþi filme în cursul transmiterii la ieºire a semnaului HD (1080i). Filmele
nu pot fi prezentate la o calitate a imaginilor corespunzãtoare înaltei definiþii. Alegeþi
pentru [COMPONENT] varianta [SD] (pag. 87).
ªtergerea imaginilor
Camera foto nu poate ºterge o imagine.
• Renunþaþi la protecþia imaginii (pag. 77).
125
Soluþionarea defecþiunilor
Calculator
Nu ºtiþi dacã sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaþi secþiunea “Configuraþia recomandat㔠de la pagina 99 pentru Windows,
respectiv de la pagina 111 pentru Macintosh.
Memoria “Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscutã de un calculator
care are slot pentru “Memory Stick”.
• Verificaþi dacã atât calculatorul, cât ºi dispozitivul de citire/scriere Memory Stick acceptã
“Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de calculatoare ºi de dispozitive de citire/scriere
Memory Stick produse de alte companii decât Sony, sunt rugaþi sã contacteze
respectivele firme.
• Dacã nu este acceptatã o unitate “Memory Stick PRO Duo”, conectaþi camera la calculator (pag. 103 ºi 111). Calculatorul recunoaºte “Memory Stick PRO Duo”.
Calculatorul folosit nu recunoaºte camera foto.
• Porniþi camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scãzut, montaþi un acumulator încãrcat
sau utilizaþi adaptorul de reþea (care nu este furnizat), pag. 103.
• Alegeþi pentru [USB Connect] varianta [Mass Storage] (pag. 87).
• Folosiþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (furnizat), pag. 103.
• Deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã atât de la calculator, cât ºi de la camerã,
ºi reconectaþi-l mai bine.
• Decuplaþi toate echipamentele în afarã de camerã, de tastaturã ºi de mouse de la conectorii
USB ai calculatorului.
• Conectaþi direct camera la calculator fãrã a utiliza un hub USB sau alte dispozitive
intermediare (pag. 103).
Nu puteþi copia imagini.
• Conectaþi corect camera cu calculatorul efectuând o conexiune USB (pag. 103).
• Urmaþi procedura de copiere adecvatã pentru sistemul de operare al calculatorului (pag.
107 ºi 111).
• Dacã înregistraþi imagini pe o unitate “Memory Stick Duo” formatatã pe calculator, este
posibil sã nu puteþi copia imaginile la calculator. Utilizaþi o unitate “Memory Stick Duo”
formatatã cu camera dvs. foto (pag. 82).
Dupã realizarea unei conexiuni USB, aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
porneºte automat.
• Realizaþi conexiunea USB dupã pornirea calculatorului (pag. 103).
Nu pot fi redate imagini pe calculator.
• Dacã utilizaþi aplicaþia software “Picture Motion Browser”, consultaþi documentaþia
“PMB Guide” (pag. 102).
• Consultaþi producãtorul calculatorului sau pe cel al aplicaþiei software.
126
Soluþionarea defecþiunilor
Nu ºtiþi sã utilizaþi aplicaþia “Picture Motion Browser”.
• Consultaþi documentaþia “PMB Guide” (pag.102).
Imaginea ºi sonorul sunt întrerupte de zgomot la redarea unui film pe
calculator.
• Este redat un film direct din memoria internã sau de pe “Memory Stick Duo”. Copiaþi
filmul pe hard disk-ul calculatorului, apoi redaþi filmul de pe hard disk (pag. 103).
Nu puteþi imprima o fotografie.
• Consultaþi manualul de utilizare al imprimantei.
Imaginile odatã copiate pe calculator nu mai pot fi vizualizate cu ajutorul
camerei foto.
• Copiaþi imaginile într-un director recunoscut de camera foto, cum ar fi “101MSDCF”
(pag. 105).
• Urmaþi procedurile corecte (pag. 109).
• Imaginile care sunt copiate fãrã a fi folositã aplicaþia “Picture Motion Browser” nu sunt
afiºate în modul Date View. Pentru a le vedea, folosiþi modul Folder View.
“Memory Stick Duo”
Nu puteþi introduce unitatea “Memory Stick Duo” în aparat.
• Introduceþi memoria în poziþie corectã, în compartimentul sãu.
Aþi formatat din greºealã memoria “Memory Stick Duo”.
• Prin formatare sunt ºterse toate datele din memoria “Memory Stick Duo”. Nu le mai
puteþi recupera.
Memoria internã
Nu puteþi reda sau înregistra imagini din memoria internã.
• Este introdus un card “Memory Stick Duo” în camera foto. Scoateþi-l.
Nu puteþi copia datele din memoria internã pe “Memory Stick Duo”.
• Memoria “Memory Stick Duo” este complet ocupatã. Copiaþi imaginea pe un card
“Memory Stick Duo” care are suficient spaþiu liber.
Nu puteþi copia datele de pe unitatea “Memory Stick Duo” sau de pe calculator
în memoria internã.
• Aceastã facilitate nu este disponibilã.
127
Soluþionarea defecþiunilor
Imprimare
Consultaþi ºi secþiunea urmãtoare “Imprimantã compatibilã PictBridge” împreunã cu
urmãtoarele elemente.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tãiate.
• În funcþie de imprimanta utilizatã, toate marginile imaginii pot sã fie eliminate. In special
când imprimaþi o fotografie înregistratã la dimensiunea [16:9], este posibil ca marginile
sale laterale sã fie eliminate.
• La tipãrirea imaginilor cu ajutorul propriei dvs. imprimante, renunþaþi la facilitatea trimming
ºi la reglajele cu privire la lipsa marginilor. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a
afla dacã aceasta beneficiazã de funcþiile respective sau nu.
• Când vreþi sã imprimaþi imagini digitale la un magazin specializat, întrebaþi personalul
dacã imaginile pot fi tipãrite fãrã a le fi tãiate ambele margini.
Nu pot fi imprimate fotografii care sã conþinã data.
• Puteþi imprima imagini având data inseratã dacã folosiþi “Picture Motion Browser”
(pag. 102).
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datelor peste imagini. Totuºi, deoarece
imaginile înregistrate cu camera conþin informaþii legate de data înregistrãrii, puteþi imprima
fotografii cu data suprapusã peste acestea, dacã imprimanta sau aplicaþia software pot
recunoaºte informaþii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaþiile Exif, consultaþi
producãtorul imprimantei sau al aplicaþiei software.
• Dacã apelaþi la un magazin de imprimare a fotografiilor, solicitaþi-le suprapunerea datelor
pe imagini.
Imprimantã compatibilã PictBridge
Nu poate fi stabilitã conexiunea.
• Camera nu poate fi conectatã direct la o imprimantã care nu acceptã standardul PictBridge.
Consultaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta acceptã sau nu standardul
PictBridge.
• Verificaþi dacã imprimanta este pornitã ºi dacã poate fi conectatã cu camera digitalã.
• Alegeþi pentru opþiunea [USB Connect] varianta [PictBridge] (pag. 87).
• Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã. Dacã apare un
mesaj de eroare indicat de imprimantã, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
128
Nu puteþi imprima imaginile.
• Verificaþi dacã imprimanta ºi camera foto sunt corect conectate prin intermediul cablului
pentru mufa multifuncþionalã.
• Porniþi imprimanta. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi documentaþia ce o însoþeºte.
• Dacã selectaþi [Exit] în timpul operaþiei de imprimare, este posibil sã nu puteþi printa în
continuare. Deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã. Dacã
în continuare nu puteþi imprima, deconectaþi cablul, opriþi imprimanta, reporniþi-o ºi apoi
cuplaþi din nou cablul.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile modificate cu ajutorul unui calculator sau cele înregistrate cu
alte aparate decât aceastã camerã sã nu poatã fi imprimate.
Soluþionarea defecþiunilor
Operaþia de imprimare este anulatã.
• Confirmaþi cã aþi decuplat cablul pentru mufa multifuncþionalã înainte ca simbolul
(conectare PictBridge) sã disparã.
Nu puteþi sã inseraþi data sau sã imprimaþi imagini în modul index.
• Imprimanta nu beneficiazã de aceste funcþii. Consultaþi producãtorul imprimantei pentru
a afla dacã aparatul beneficiazã sau nu de aceste funcþii.
• În funcþie de imprimantã, este posibil ca data sã nu fie inseratã în modul index. Consultaþi
producãtorul imprimantei.
În zona în care ar trebui sã aparã data, apare simbolul “---- -- --”.
• Imaginile care nu conþin data înregistrãrii nu pot fi imprimate cu data inseratã. Alegeþi
pentru opþiunea [Date] varianta [Off] ºi imprimaþi imaginea din nou (pag. 117).
Nu puteþi selecta dimensiunea de imprimare.
• Întrebaþi producãtorul imprimantei pentru a afla dacã aceasta vã poate asigura
dimensiunea doritã.
Nu puteþi imprima imaginile la dimensiunea selectatã.
• Deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã ºi apoi recuplaþi-l dacã modificaþi
dimensiunea hârtiei dupã ce imprimanta a fost conectatã la camera foto.
• Reglajele de imprimare ale camerei diferã de cele ale printer-ului. Modificaþi fie reglajele
camerei foto (pag. 117), fie pe cele ale imprimantei.
Nu puteþi acþiona camera foto dupã ce s-a renunþat la imprimare.
• Aºteptaþi o vreme pentru cã imprimanta executã procedura de renunþare la imprimare. În
funcþie de imprimantã, aceastã operaþie poate dura mai mult.
129
Soluþionarea defecþiunilor
Altele
Nu poate fi iniþializat numãrul fiºierului.
• Dacã înlocuiþi suportul de înregistrare, nu puteþi iniþializa numãrul fiºierului cu camera.
Pentru iniþializarea numerelor fiºierelor, efectuaþi operaþia [Format] (pag. 82, 84) ºi cea
apoi pe cea [Initialize] (pag. 85). Datele de pe cardul “Memory Stick Duo” sau din
memoria internã vor fi însã ºterse, iar toate reglajele efectuate vor fi iniþializate, inclusiv
data.
Camera nu funcþioneazã cu sistemul obiectiv extins.
• Nu încercaþi sã forþaþi deplasarea sistemului obiectiv dacã acesta ºi-a întrerupt miºcarea.
• Introduceþi un acumulator încãrcat în aparat, apoi reporniþi camera.
• Nu detaºaþi niciodatã acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo” dacã indicatorul luminos
de acces este aprins, deoarece se pot deteriora datele conþinute de cardul de memorie
sau de memoria internã.
Lentilele se aburesc.
• A condensat umezeala pe lentile. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa o orã, înainte de a încerca
sã o mai folosiþi.
Lentilele nu se miºcã la oprirea camerei.
• Acumulatorul este descãrcat. Înlocuiþi-l cu altul încãrcat.
Camera se încãlzeºte dacã o folosiþi mult timp.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Când porniþi camera foto este afiºatã interfaþa de Clock Set (de potrivire a
ceasului)
• Potriviþi din nou data ºi ora (pag. 93).
• S-a descãrcat bateria internã, reîncãrcabilã a camerei. Introduceþi un acumulator încãrcat
ºi lãsaþi camera timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea opritã.
Doriþi sã modificaþi data sau ora.
• Potriviþi din nou data ºi ora (pag. 93).
130
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare
Mesaje
Dacã este afiºat un cod care începe cu o
literã, camera dvs. beneficiazã de un afiºaj
de auto-diagnosticare. Ultimele douã cifre
(simbolizate prin ss) vor fi diferite în funcþie
de starea camerei. Dacã nu reuºiþi sã
rezolvaþi problema nici dupã ce aþi încercat
de câteva ori acþiunile corective sugerate în
continuare, este posibil sã fie necesarã
repararea camerei. Contactaþi dealer-ul dvs.
Sony sau un service Sony autorizat.
Dacã este afiºat vreunul dintre urmãtoarele
mesaje, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
C : 32 : ss
• A apãrut o problemã hardware legatã de
camera dvs. foto. Opriþi ºi reporniþi
alimentarea.
For use with compatible battery
only (Pentru utilizarea exclusiv a unui
C : 13 : ss
• Camera nu poate citi sau scrie date pe
unitatea “Memory Stick Duo ”. Opriþi
ºi reporniþi camera sau introduceþi de
câteva ori unitatea “Memory Stick
Duo” în aparat.
• A survenit o eroare de formatare a
memoriei interne sau este introdusã o
unitate “Memory Stick Duo”
neformatatã. Formataþi memoria internã
sau unitatea “Memory Stick Duo” (pag.
82, 84).
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în aparat nu poate fi utilizatã
de camera dvs. digitalã sau datele
stocate aici sunt deteriorate.
Introduceþi o nouã unitate “Memory
Stick Duo”.
E : 61 : ss
E : 62 : ss
E : 91 : ss
• A apãrut o disfuncþionalitate. Iniþializaþi
camera (pag. 85), apoi porniþi din nou
alimentarea.
E
• Nivelul de energie al acumulatorului
este scãzut. Încãrcaþi-l imediat. În
funcþie de condiþiile de funcþionare
sau de tipul de acumulator, indicatorul
E poate fi afiºat intermitent chiar dacã
perioada rãmasã de funcþionare este
de încã 5 sau 10 minute.
acumulator compatibil)
• Acumulatorul folosit nu este de tip
NP-BG1 (furnizat) ºi nici de tipul
NP-FG1 (nu este furnizat).
System error (Eroare de sistem)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea.
Internal memory error
(Eroare a memoriei interne)
• Opriþi ºi reporniþi alimentarea.
Reinsert the Memory Stick
(Reintroduceþi unitatea Memory Stick)
• Introduceþi corect unitatea “Memory
Stick Duo” în aparat.
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în camera foto nu poate fi
folositã (pag. 136).
• Cardul “Memory Stick Duo” este
deteriorat.
• Zona cu borne a cardului “Memory
Stick Duo” este murdarã.
Memory Stick type error
(Eroare legatã de tipul de Memory Stick)
• Unitatea “Memory Stick Duo”
introdusã în camera foto nu este
compatibilã cu aceasta (pag. 136).
131
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Cannot access Memory Stick
Access denied (Nu puteþi accesa cardul
Memory Stick. Acces interzis)
• Folosiþi un card “Memory Stick” cu
acces controlat.
Error formatting Memory Stick
Error formatting intenal memory
(Eroare de formatare a cardului Memory
Stick, respectiv a Memoriei interne)
• Formataþi din nou suportul de
înregistrare (paginile 82 ºi 84).
Memory Stick locked
(Memory Stick blocat)
• Unitatea “Memory Stick Duo” folositã
are un comutator de protecþie la scriere,
care este în poziþia LOCK (blocat).
Puneþi comutatorul de protejare la
scriere în poziþia ce permite înregistrarea.
No memory space in internal
memory
(Memoria internã complet ocupatã)
No memory space in Memory Stick
(Memory Stick complet ocupat)
• ªtergeþi imaginile ºi fiºierele care nu vã
intereseazã (pag. 42).
Read only memory
(Memoria poate fi doar cititã)
• Nu puteþi înregistra sau ºterge imagini
în/din aceastã memorie “Memory Stick
Duo”.
No images (Nici o imagine)
• În memoria internã nu a fost înregistratã
nici o imagine care sã poatã fi redatã.
• În acest director nu a fost înregistratã
nici o imagine care sã poatã fi redatã.
• Directorul selectat nu conþine fiºiere
care sã poatã fi redate ca o succesiune
de imagini.
132
Folder error (Eroare de director)
• În memoria “Memory Stick Duo” existã
deja un director care conþine în
denumire aceleaºi prime trei cifre (spre
exemplu 123MSDCF ºi 123ABCDE).
Selectaþi alt director sau creaþi un nou
director (pag. 82, 83).
Cannot create more folders
(Nu mai pot
suplimentare)
fi
create
directoare
• Directorul ale cãrui prime trei cifre din
nume sunt “999” existã în memoria
“Memory Stick Duo”. Nu puteþi sã mai
creaþi alte directoare.
File error (Eroare de fiºier)
• A apãrut o eroare la redarea imaginii.
Sony nu garanteazã redarea cu aceastã
camerã a fiºierelor de imagine care au
fost prelucrate pe calculator sau care
au fost înregistrate cu alte camere foto.
Read only folder (Directoare ce pot fi
doar citite)
• Aþi selectat un director care nu poate fi
stabili ca director de înregistrare la
camera dvs. Selectaþi un alt director
(pag. 83).
File protect (Fiºier protejat)
• Eliminaþi protecþia (pag. 77).
Image size over limit
(Dimensiunea imaginii depãºeºte limita)
• Încercaþi sã redaþi o imagine cu o
dimensiune care nu este acceptatã de
camera dvs. foto.
(Vibration warning indicator)
(Indicator de avertizare cu privire la vibraþii)
• Camera poate tremura din motive de
iluminare insuficientã. Utilizaþi bliþul,
porniþi funcþia de eliminare a
neclaritãþilor sau montaþi camera pe un
trepied pentru a o stabiliza.
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
640 (Fine) is not available
(Dimensiunea 640 (Fine) nu este
disponibilã)
• Pentru filmele cu dimensiune de 640
(Fine) poate fi folositã numai memorie
“Memory Stick PRO Duo”. Introduceþi
o unitate “Memory Stick PRO Duo”
sau alegeþi altã dimensiune în afarã de
[640 (Fine)].
Macro is invalid (Nu este disponibilã
înregistrarea prim-planurilor)
• În condiþiile de configurare curente, nu
este disponibilã funcþia de înregistrare
a prim-planurilor (pag. 31).
Flash settings cannot be changed
(Nu pot fi modificate reglajele pentru bliþ)
• În timpul acestor reglaje, bliþul nu este
disponibil (pag. 31).
Maximum number of images
already selected (Este deja selectat
numãrul maxim de imagini)
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini când
folosiþi [Multiple Images].
• Puteþi selecta pânã la 999 de fiºiere când
folosiþi [All Images in Date Range], [All
In This Folder] sau [All In Favorites].
• Puteþi stabili pânã la 999 de fiºiere ca
Favorite ºi puteþi adãuga marcajul DPOF
la cel mult 999 fiºiere. Renunþaþi la selecþie.
Low battery power (Acumulatorul nu
are suficientã energie)
• La copierea pe “Memory Stick Duo” a
imaginilor înregistrate în memoria
internã, folosiþi un acumulator complet
încãrcat.
Printer busy (Imprimatã ocupatã)
Paper error (Eroare legatã de hârtie)
No paper (Nu este hârtie)
Ink error (Eroare legatã de cernealã)
Low Ink (Puþinã cernealã)
No Ink (Nu mai este cernealã)
• Verificaþi imprimanta.
Printer error (Eroare de imprimantã)
• Verificaþi imprimanta.
• Verificaþi dacã fotografia pe care vreþi
sã o imprimaþi nu este deterioratã.
• Nu s-a încheiat încã transmisia datelor
cãtre imprimantã. Nu deconectaþi cablul
pentru mufa multifuncþionalã.
Processing (Procesare)
• Imprimanta este în curs de desfãºurare
a procedurii de renunþare la o operaþie
de imprimare, timp în care nu puteþi
printa. Procedura poate dura mai mult
timp, în funcþie de imprimanta folositã.
• Dacã selectaþi toate fiºierele de imagine
cu data / din directorul / din grupul
favorite, procesarea poate dura mai
mult timp.
Error Formatting Music (Eroare
apãrutã la formatarea fiºierului de muzicã)
• ªtergeþi fiºierul de muzicã sau înlocuiþi-l cu un fiºier de muzicã obiºnuit.
• Executaþi operaþia [Format Music]
(formatarea fiºierului de muzicã), apoi
preluaþi noi fiºiere de muzicã.
Error Formatting Music (Eroare
legatã de formatarea fiºierului de muzicã)
• Executaþi operaþia [Format Music]
(formatarea fiºierului de muzicã).
Operation cannot be executed
for movie files (Operaþia nu poate fi
efectuatã pentru fiºiere de film)
• Aþi selectat o funcþie care nu este
disponibilã pentru filme.
Operation cannot be executed
when using a PictBridge
connection (Operaþia nu poate fi
efectuatã la utilizarea unei conexiuni
PictBridge)
• Anumite funcþii nu sunt active când
camera este conectatã la o imprimantã
compatibilã PictBridge.
133
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Operation cannot be executed
for unsupported files (Operaþia nu
poate fi efectuatã pentru fiºiere ce nu sunt
acceptate)
• Procesarea sau alte funcþii de montaj ale
camerei nu pot fi aplicate fiºierelor de
imagine care au fost procesate pe un
calculator sau imaginilor înregistrate
cu alte camere.
Operation cannot be executed
during HD (1080i) output (Operaþia
nu poate fi efectuatã în cursul transmisiei
de semnale HD (1080i))
• Anumite funcþii nu sunt active când
camera este conectatã la un televizor
cu înaltã definiþie (HD).
Unable to detect face for retouch
(Nu poate fi detectatã faþa de retuºat)
• În funcþie de imagine, este posibil sã nu
puteþi corecta fenomenul de ochi roºii.
Turn the power off and on again
(Opriþi ºi porniþi din nou camera foto)
• A apãrut o disfuncþionalitate legatã de
obiectiv.
Self-Timer is invalid (Cronometrul
propriu nu este disponibil)
• Cronometrul propriu nu poate fi utilizat
în configuraþia respectivã (pag. 31).
Recover data (Recuperarea datelor)
Recovering data (Se recupereazã
datele)
• Camera recupereazã datele etc. în cazul în
care imaginile au fost ºterse de pe un
calculator etc.
• Numãrul de imagini îl depãºeºte pe cel
care poate fi gestionat de camera dvs.
(mai puþine de 20.000) ªtergeþi imaginile
din Date View.
134
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei digitale în strãinãtate
— surse de alimentare
Puteþi folosi camera foto, încãrcãtorul (furnizat) ºi adaptorul de reþea AC-LS5K (care nu
este furnizat) în orice þarã sau regiune unde tensiunea din reþeaua localã este alternativã ºi
are valori cuprinse între 100 V ºi 240 V, iar frecvenþa este de 50/60 Hz.
• Nu folosiþi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
135
Despre “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact ºi
portabil.
Tipurile de “Memory Stick Duo” ce pot fi
utilizate pentru aceastã camerã sunt
prezentate în tabelul urmãtor. Nu putem
garanta însã funcþionarea adecvatã a tuturor
funcþiilor pentru orice “Memory Stick Duo”.
Tipul de
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
Memory Stick Duo (fãrã
Magic Gate)
a*1
Memory Stick Duo
(cu Magic Gate)
a*2
MagicGate Memory
Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
* 1 Folosind interfaþa paralelã puteþi
beneficia de transferul datelor la vitezã
mare.
* 2 Cardurile “Memory Stick Duo”,
“MagicGate Memory Stick Duo” ºi
“Memory Stick PRO Duo” beneficiazã
de funcþii MagicGate. MagicGate este
o tehnologie de protejare a drepturilor
de autor care foloseºte codarea datelor.
Operaþiile de înregistrare/redare care
necesitã funcþii MagicGate nu sunt
disponibile pe aceastã camerã.
*3 Pot fi înregistrate filme la dimensiune
[640 (Fine)].
* 4 Camera nu este compatibilã cu
transferul paralel de date pe 8 biþi. Este
acceptat transferul paralel de date pe 4
biþi echivalent cu “Memory Stick PRO
Duo”.
• Acest produs este compatibil cu “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” este
abrevierea pentru “Memory Stick Micro”.
• Nu se garanteazã funcþionarea cu aceastã
camerã a unei unitãþi “Memory Stick Duo”
formatate cu calculatorul.
136
• Viteza de citire/scriere a datelor diferã în
funcþie de utilizarea combinatã a unei
unitãþi “Memory Stick Duo” cu alt
dispozitiv.
• Nu scoateþi cardul “Memory Stick Duo”
din aparat în cursul citirii / scrierii datelor.
• Este posibil ca datele sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” sau dacã opriþi
camera în timp ce aceasta citeºte sau
scrie date;
– dacã utilizaþi unitatea “Memory Stick
Duo” în locuri supuse acþiunii
câmpurilor electrostatice sau
zgomotului electric.
• Vã recomandãm sã realizaþi copii de
siguranþã ale tuturor datelor importante.
• Nu apãsaþi prea tare când scrieþi ceva în
zona de notare.
• Nu lipiþi etichete, nici pe cardul “Memory
Stick Duo” propriu-zis ºi nici pe adaptorul
Memory Stick Duo.
• Când deplasaþi sau depozitaþi memoria
“Memory Stick Duo”, puneþi-o în cutia cu
care v-a fost furnizatã.
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice bornele unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”.
• Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”.
• Nu demontaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
• Nu lãsaþi cardul Memory Stick Duo la
îndemâna copiilor mici, deoarece existã
riscul de a fi înghiþit.
• Nu introduceþi nimic altceva în slotul
pentru “Memory Stick Duo”. În caz
contrar pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo ” în urmãtoarele locuri :
– cu temperaturi ridicate, cum ar fi în
interiorul unei maºini parcate la soare,
– expuse la radiaþii solare directe,
– umede sau în apropierea unor materiale
corozive.
Despre “Memory Duo Stick”
Note privind utilizarea unui
adaptor pentru “Memory Stick
Duo” (nu este furnizat)
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick PRO Duo”
(nu este furnizat)
• Pentru a utiliza o unitate “Memory Stick
Duo” cu un dispozitiv compatibil cu
“Memory Stick”, aveþi grijã sã introduceþi
“Memory Stick Duo” mai întâi într-un
adaptor adecvat. Dacã introduceþi o
unitate “Memory Stick Duo” într-un
aparat care foloseºte carduri “Memory
Stick” fãrã adaptorul cerut, este posibil sã
nu o mai puteþi scoate din echipamentul
respectiv.
• La introducerea unui “Memory Stick Duo”
într-un adaptor, aveþi grijã sã îl poziþionaþi
corect, apoi sã îl introduceþi complet.
Introducerea în direcþie greºitã poate
conduce la apariþia de disfuncþionalitãþi.
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick
Duo” introdusã într-un adaptor Memory
Stick Duo pentru un echipament
compatibil “Memory Stick”, aveþi grijã sã
fie corect poziþionat în adaptor.
Introducerea în direcþie greºitã poate
conduce la deteriorarea echipamentului.
• Nu introduceþi adaptorul Memory Stick
Duo, într-un aparat compatibil “Memory
Stick” fãrã a fi introdus mai întâi unitatea
de memorie “Memory Stick Duo” în adaptor, deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Pentru aceastã camerã foto a fost
confirmatã funcþionarea corespunzãtoare
a unitãþilor de memorie “Memory Stick
PRO Duo” cu capacitatea de pânã la 8 GB.
Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick Micro” (nu
este furnizat)
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick
Micro” la aceastã camerã foto, este
necesar un adaptor M2 pentru dimensiune
Duo. Dacã introduceþi un card “Memory
Stick Micro” în camera foto fãrã a folosi
un adaptor M2 pentru Duo, este posibil
sã nu îl mai puteþi scoate din aparat.
• Nu lãsaþi cardul “Memory Stick Micro” la
îndemâna copiilor deoarece poate fi
înghiþit în mod accidental.
137
Despre acumulator
Încãrcarea acumulatorului
Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul la
o temperaturã a mediului ambiant cuprinsã
între 10°C ºi 30°C. Dacã încãrcarea
acumulatorului are loc în afara intervalului de
temperaturã indicat mai sus, este posibil ca
încãrcarea sã nu fie eficientã.
Folosirea efectivã a
acumulatorului
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi scãzute ale mediului, iar
perioada cât acesta poate fi folosit în locuri
rãcoroase este mai scurtã. În astfel de
cazuri, pentru a prelungi durata de folosire
a acumulatorului vã recomandãm
urmãtoarele :
– puneþi acumulatorul într-un buzunar
aproape de corpul dvs. pentru a-l încãlzi
ºi montaþi-l în camera foto cu puþin timp
înainte de a începe sã înregistraþi.
• Utilizarea frecventã a funcþiei de mãrire ºi a
bliþului conduc la consumarea mai rapidã
a energiei acumulatorului.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei foto o perioadã de douã
- trei ori mai lungã decât durata previzionatã
a înregistrãrii ºi sã efectuaþi fotografii de
probã înainte de a înregistra ce vã
intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
• Nu lãsaþi camera foto în spaþii cu temperaturi
ridicate cum ar fi în interiorul unei maºini
parcate la soare.
138
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã nu veþi folosi acumulatorul o perioadã
îndelungatã, este necesar ca o datã pe an
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
folosit pânã la epuizarea totalã a energiei
sale, înainte de a fi pãstrat într-un loc uscat
ºi rãcoros. Repetaþi operaþia de încãrcaredescãrcare o datã pe an cu scopul de a-l
menþine într-o formã corespunzãtoare de
funcþionare.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul,
lãsaþi camera alimentatã de acumulator în
modul de redare a unei succesiuni de
imagini (slide show) (pag. 38) pânã ce
energia acumulatorului se epuizeazã.
• Pentru a evita murdãrirea sau producerea
de scurt-circuite la bornele acumulatorului,
când vã deplasaþi sau când îl depozitaþi,
puneþi acumulatorul în cutia sa (furnizatã).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Durata de viaþã a acumulatorului este
limitatã. Capacitatea acestuia scade puþin
câte puþin în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi
tot mai mult. Când durata de funcþionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã
cumpãraþi alt acumulator.
• Durata de viaþã a acumulatorului variazã în
funcþie de condiþiile de pãstrare, de cele de
operare ºi de mediu, pentru fiecare
acumulator în parte.
Acumulatoare compatibile
• Acumulatorul de tip NP-BG1 (furnizat) poate
fi utilizat numai pentru modelele de camere
Cyber-shot compatibile cu tipul G.
• Dacã utilizaþi un acumulator de tip NP-FG1
(nu este furnizat), dupã indicatorul energiei
rãmase poate apãrea ºi numãrul de minute
(60 Min).
Despre încãrcãtorul pentru acumulator
În legãturã cu încãrcãtorul
pentru acumulator
• Nu încãrcaþi nici un alt fel de acumulator în
afara celor tip NP-BG sau NP-FG în
încãrcãtorul care v-a fost furnizat. Dacã
încercaþi sã încãrcaþi alte tipuri de
acumulatoare decât cele recomandate,
acelea se pot supraîncãlzi, se poate scurge
lichid coroziv din ele sau pot exploda când
încercaþi sã le încãrcaþi, prezentând riscuri
de arsuri ºi electrocutãri.
• Scoateþi acumulatorul încãrcat din
încãrcãtor. Dacã menþineþi acumulatorul
în încãrcãtor dupã ce a fost încãrcat,
durata sa de viaþã se poate diminua.
• Dacã indicatorul CHARGE lumineazã
intermitent, scoateþi acumulatorul încãrcat,
apoi reintroduceþi-l în încãrcãtor pânã ce
se aude un clic. Dacã indicatorul continuã
sã lumineazã intermitent, poate însemna
cã a apãrut o eroare legatã de acumulator
sau cã aþi introdus alt acumulator decât
cel recomandat. Verificaþi dacã aþi folosit
tipul de acumulator recomandat la
specificaþii. Dacã acumulatorul folosit este
de tipul indicat, scoateþi-l ºi înlocuiþi-l cu
altul sau cu unul nou apoi verificaþi din
nou dacã încãrcãtorul funcþioneazã
corect. Dacã acesta funcþioneazã corect
acum, înseamnã cã problema era legatã de
acumulator.
139
Despre staþia Cyber-shot
Despre staþia Cyber-shot
Staþia Cyber-shot CSS-HD2 (nu este furnizatã) este compatibilã cu camera dvs. digitalã.
Utilizarea acestei staþii (nu este furnizatã) vã permite sã încãrcaþi mai rapid acumulatorul decât
cu încãrcãtorul furnizat ºi sã realizaþi cu mai mare uºurinþã conectarea la televizor.
Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat împreunã cu Staþia Cyber-shot.
140
Index
A
Acumulator ...................... 139
Adãugare / Eliminare favorite .
........................................... 70
Ajustare EV ................. 21, 55
AE/AF blocat, indicator 24, 59
AF blocat ........................... 59
AF, Center ......................... 58
AF, Mod ~ ......................... 90
Aperturã .............................. 9
Asistenþã AF ...................... 89
Autodiagnosticare,
afiºaj .......................... 131
Autofocalizare ............... 7, 58
Auto orientare .................... 92
Autoreglaj, mod ................. 24
B
Beach, mod ........................ 30
Bliþ, nivel ............................ 62
Bliþ, mod ...................... 26, 50
Bliþ forþat pornit/ oprit ....... 26
Bliþ, încetinire sincronã ...... 26
BRK ................................... 53
Burst .................................. 53
Buton declanºator
Apãsare pe jumãtate ....... 7
B&W .................................. 65
C
Cablu pentru mufa
multifuncþionalã .. 103, 116
Calculator ........................... 98
Configuraþii recomandate ..
.............................. 99, 111
Copierea imaginilor103, 111
Macintosh ................... 111
Software ...................... 100
Vizualizarea cu ajutorul
camerei a imaginilor
stocate pe calculator109
Windows ....................... 98
Calitatea imaginilor ............ 11
Caroiaj ................................ 89
Ceas, potrivire ................... 93
Center AF .......................... 58
Claritate ............................. 66
Cloudy (înnorat) ................ 60
COMPONENT ................. 87
Comutator de mod ............. 23
Conectare
Calculator .................... 103
Imprimantã ................. 116
TV ................................. 95
Contrast ............................. 66
Copiere .............................. 83
Copierea imaginilor pe
calculator ....................... 103
Corecþie de ochi roºii .......... 72
Crearea directorului REC ... 82
Cronometru propriu .......... 27
Culoare ............................... 10
Cross filter ......................... 74
D
Datã ................................... 93
Daylight ............................. 60
Delete ........................... 42, 69
Formatare ................ 82, 84
Denumirea fiºierului ......... 105
Detecþia feþelor ................... 51
Detecþia zâmbetelor ........... 52
Dimensiunea imaginii ... 11, 49
Direct X ........................... 100
Director (de înregistrare) ... 83
Creare ............................ 82
Selectare ........................ 79
Schimbare ...................... 83
DISP .................................. 20
DPOF ........................ 78, 118
DRO .................................. 63
E
Easy Shooting, mod~ ......... 25
Echilibrul de alb ................. 60
Auto .............................. 60
Bliþ ................................ 60
Fluorescent 1, 2, 3 ........ 60
Incandescent ................. 60
Înnorat .......................... 60
Lumina zilei .................. 60
Echilibrul de alb subacvatic 62
Ecran, vezi LCD ............... 20
schimbare interfaþã ........ 20
indicatori ....................... 16
iluminare ....................... 20
EV ...................................... 55
Expunere .............................. 9
Expuneri adiacente ............. 53
Extensie ............................ 109
Extra High Sensitivity, mod~29
Extra High-speed Burst, mod~
........................................... 29
F
Face detection .................... 51
Favorite .............................. 68
Filtru de culoare ................. 65
Filter by Faces ................... 70
Fish eye, obiectiv ............... 74
Fiºier, denumire ............... 105
Fiºier, locaþie de stocare ... 105
Flash (echilibrul de alb) ...... 61
Fluorescentã 1, 2, 3 luminã~60
Foc de artificii (Fireworks) 30
Focalizare ................ 7, 25, 58
Formatare ..................... 82, 84
Format muzicã ................. 110
G
Ghidul funcþiilor ................. 85
Gestionarea memoriei ........ 82
Internal Memory Tool .. 84
Memory Stick Tool ...... 82
H
Happy Faces ..................... 75
HD (1080i) ........................ 87
Histogramã ......................... 20
High sensitivity, mod~ ....... 29
HOME ............................... 44
I
Identificarea pãrþilor ........... 14
Imprimare .................. 78, 114
la magazin ................... 118
directã ......................... 115
Incandescent ...................... 60
Index, afiºaj ........................ 37
Indicatori ............................ 16
Indicatori de avertizare .... 131
Iniþializare .......................... 85
Instalare ........................... 100
Interfaþã index .................... 37
Interfaþã LCD ..................... 20
Internal Memory Tool ...... 84
ISO ........................... 9, 10, 56
141
Index
Î
Înregistrare facilã ................ 25
Încãrcãtor pentru acumulator .
......................................... 139
Încetinire sincronã .............. 26
Înregistrare
filme .............................. 24
fotografii ....................... 24
J
JPG .................................. 106
L
Landscape, mod ................. 30
Lentile de conversie ........... 91
Lentile “ochi de peºte” ...... 74
Limbã, alegere .................... 94
Lista datelor ....................... 69
Locaþie de stocare a
fiºierelor ..................... 105
Lumina zilei (Daylight) ...... 60
Luminozitatea LCD ........... 20
LCD, ecran ~ ...................... 20
Indicatori ....................... 16
Luminozitate ................ 20
Modificarea ecranului ... 20
M
Macintosh, calculator ...... 111
Configuraþiea
recomandatã ........... 111
Macro ................................ 26
Marcaj de imprimare .. 78, 118
Marcaj încruciºat pentru
mãsurãtoarea punctualã .. 57
Mãsurãtoarea punctualã .... 57
Mass Storage ..................... 87
Mãrire
Digitalã .......................... 90
Digitalã de Precizie ..... 90
Inteligentã ................... 90
la redare ......................... 36
Opticã ..................... 25, 90
Memoria internã ................ 22
Meniu
Elemente ....................... 47
Vizualizare .................... 69
Mesaje de avertizare ........ 131
Metoda de mãsurare .......... 57
Mãsurãtoare bazatã pe
centru ............................ 57
142
Memory Stick Duo ......... 136
Memory Stick Duo Tool .. 82
Mod
Beach (plajã) ................. 30
Extra High Sensitivity
(Sensibilitate maximã) 29
Extra High-speed Burst
(Rafalã la vitezã foarte mare)
...................................... 29
Fireworks (focuri de
artificii) ..................... 30
High sensitivity (Înaltã
sensitivitate) .............. 29
Landscape (peisaj) ........ 30
Portrait (portret ) .......... 30
Smail Shutter (zâmbet
declanºator) .................. 29
Snow (zãpadã) .............. 30
Soft Snap (imagine delicatã)
...................................... 30
Twilight (amurg) .......... 30
Twilight portrait (portret
în amurg) ................ 30
Underwater (subacvatic) 31
Mod înregistrare
(REC Mode) ................. 53
Mod culoare ....................... 64
Mod de reglaj automat ....... 24
Monitor ............................. 90
MPG ................................ 106
Multi AF ............................ 57
Multiconector .... 95,103 , 116
Multi-patern, mãsurare ...... 57
Music Tool ...................... 110
Muzicã, transfer ~ ... 110, 102
MTP .................................. 87
N
Neclarã, imagine ~ ................ 8
NR slow shutter ................ 17
NTSC ................................. 88
O
Obiectiv Fisheye ................ 74
Ochi roºii
corecþie .......................... 72
reducere ......................... 63
Opticã, mãrire .............. 25, 90
Orientare automatã ............ 92
One push ........................... 61
One push set ...................... 61
P
PAL .................................... 88
Partial Color ....................... 73
PC , vezi calculator ........... 98
PictBridge .................. 87, 115
Picture Motion Browser .. 102
Pixeli .................................. 11
Protejare ............................. 77
Preluarea muzicii .............. 110
Program automat ................ 23
PTP .................................... 87
R
Radial Blur ......................... 74
Real .................................... 64
Reducerea efectului de
ochi-roºii ....................... 59
Rotirea imaginilor ............... 78
Redimensionarea în mai multe
scopuri ......................... 76
Reglaje ................................ 85
de înregistrare 1 ............. 89
de înregistrare 2 ............. 92
principale 1 ................... 85
principale ...................... 87
Reglarea manualã a expunerii34
Reluare automatã ............... 92
Retuºare ............................. 72
Retro .................................. 75
S
Saturaþie de culoare ............ 66
Schimbarea directorului REC77
Selecþia directorului ............ 79
Selecþia Scenei .............. 28, 49
Semnal sonor ...................... 85
Semimanual ........................ 59
Sepia .................................. 60
Settings (reglaje) ................ 85
SD ...................................... 87
Single .................................. 90
Sistem de operare ....... 99, 111
Smile Detection .................. 52
Smile demo, mod~ .............. 86
Smile Detection Sensitivity
(Sensibilitatea la detecþia
zâmbetelor) .................. 52
Smile Shutter
(Zâmbet declanºator)29, 32
Snow, mod~ ....................... 30
Soft Snap, mod~ ................ 30
Software ........... 100, 102, 110
Index
Soft focus ........................... 73
Soluþionarea defecþiunilor . 120
SPOT AF ........................... 58
Spot metering ..................... 57
SteadyShot (stabilizator de
imagine) ......................... 67
Subacvatic .......................... 31
Subexpunere ......................... 9
Succesiune de imagini ... 38, 71
Supraexpunere ..................... 9
ª
ªtergere ........................ 42, 69
Formatare ................. 82, 84
ªtergerea imaginilor ............ 42
T
Transformator electronic . 135
Trimming (pãstrarea zonei
mãrite) ............................ 72
TV ...................................... 95
Twilight, mod ..................... 30
Twilight portrait, mod ....... 30
Þ
W
Þinerea camerei .................. 24 White Balance (echilibru de alb)
........................................... 60
Windows, calculator .......... 98
U
Configuraþie
recomandatã .............. 99
USB, conectare .................. 87
Wide Zoom Display .......... 88
Utilizarea camerei
în strãinãtate ................ 135
Unsharp masking ............... 73
Underwater (subacvatic) .... 31 Z
Zonã de focalizare automatã ..
....................................... 7, 58
V
Zoom (mãrire) .................... 25
VGA .................................. 12
Zoom digital .................. 90
Video Out ........................... 88
Zoom digital de precizie 90
Viteza obturatorului ............. 9
Zoom optic ............. 25, 90
Vivid (vivacitate) ................ 64
Zoom inteligent ............. 90
Vizualizare
Zâmbet declanºator ...... 29, 32
dupã datã ...................... 68
imaginilor din director ... 68
Imagini .......................... 36
Meniu ........................... 69
Volum ................................. 36
View, mod .................... 68, 69
143
Note legate de licenþã
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat” ºi “zlib” sunt furnizate împreunã cu camera dvs.
foto. Vã punem la dispoziþie aceste aplicaþii software în baza unor acorduri de licenþã cu
proprietarii drepturilor de autor. La cererea acestora, avem obligaþia sã vã informãm de
urmãtoarele. Vã rugãm sã citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din directorul “License” de
pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba englezã) pentru “C Library”, “Expat” ºi “zlib”.
Despre software GNU GPL/LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General Public License), denumite în continuare “LGPL”,
sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL / LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi “LGPL”.
Pentru a vedea un document PDF, vã este necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în care
aceasta nu este instalatã pe calculatorul dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet Adobe
Systems :
http://www.adobe.com/
Informaþii suplimentare legate de acest produs, precum
ºi rãspunsuri la cele mai frecvente întrebãri puteþi gãsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienþilor.
http://www.sony.ro
144
Download PDF

advertising