Sony | DSC-T90 | Sony DSC-T90 T90 Cameră digitală compactă Instrucţiuni de utilizare

Pornire
Cameră foto digitală
Înregistrarea / redarea
imaginilor
Manual de instrucţiuni
Utilizarea funcţiilor de
fotografiere
DSC-T90
Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiţi
cu atenţie prezentul manual de instrucţiuni, după
care să păstraţi documentaţia pentru a o putea
consulta ulterior.
Utilizarea funcţiilor de
vizionare
Ştergerea imaginilor
Conectarea la alte
echipamente
Modificarea reglajelor
camerei
© 2009 Sony Corporation
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului. Notaţi
numărul serial în spaţiul care-i este rezervat
în continuare. Specificaţi aceste numere ori
de câte ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în
legătură cu acest produs.
Număr model DSC-T90
Număr serial _________________
Pentru protecţia dvs., vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile privind siguranţa, înainte
de a acţiona aparatul, după care să păstraţi acest
manual pentru a-l putea consulta ulterior.
Acordaţi atenţie şi respectaţi toate avertizările,
măsurile de precauţie şi instrucţiunile de pe aparat precum şi cele prezente în documentaţia de
utilizare.
Utilizare
ATENŢIE
Pentru a reduce pericolele de incendii
sau electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru clienţii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenţiona utilizatorul
asupra prezenţei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care există “tensiuni
periculoase”, suficient de mari
pentru a reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat pentru
a atenţiona utilizatorul asupra
prezenţei unor instrucţiuni
importante de folosire sau
de întreţinere (de service) în
documentaţia care însoţeşte
aparatul.
2
Măsuri de siguranţă
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acţionat numai dacă este
alimentat de una dintre sursele de alimentare indicate pe eticheta ataşată acestuia. Dacă nu sunteţi siguri de caracteristicile reţelei de alimentare
de la dvs. de acasă, consultaţi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice. Pentru acele aparate care funcţionează alimentate de
baterii sau de alte surse, consultaţi manualul de
instrucţiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu de
alimentare cu un ştecăr de curent alternativ polarizat (ştecăr care are o lamă mai lată decât
cealaltă).
Ştecărul se va potrivi la priză într-o singură poziţie, această facilitate reprezentând o măsură de
precauţie. Dacă nu puteţi introduce ştecărul în
priză într-o anumită poziţie, încercaţi în poziţie
inversă. Dacă nici aşa nu reuşiţi să cuplaţi ştecărul la priză, contactaţi un electrician pentru a
vă instala o priză corespunzătoare. Nu neglijaţi
rolul de protecţie al ştecărului polarizat introducându-l cu forţa în priză.
Suprasarcină
Nu cuplaţi prea multe echipamente, cabluri de
alimentare sau aparatură electrocasnică la o priză de perete, pentru a nu depăşi valoarea capacităţii acesteia, deoarece pot fi generate incendii
sau şocuri electrice.
Pătrunderea unor obiecte sau a unor lichide în interiorul aparatului
Nu introduceţi nici un fel de obiecte prin fantele
de aerisire ale aparatului, deoarece puteţi atinge
puncte cu tensiune periculoasă sau puteţi scurtcircuita anumite piese din interiorul aparatului,
ceea ce poate produce incendii sau şocuri electrice. Nu vărsaţi nici un fel de lichide deasupra
camerei foto.
Elemente ataşate
Nu folosiţi elemente ataşate care nu sunt
recomandate de producător, deoarece pot fi
periculoase.
Curăţare
Decuplaţi aparatul de la priza de perete înainte
de a-l curăţa sau lustrui. Nu folosiţi substanţe
de curăţare lichide şi nici sub formă de aerosoli.
Folosiţi o bucată de pânză uşor umezită cu apă
pentru a curăţa exteriorul aparatului.
Astfel va putea fi evitată deteriorarea camerei
cauzată de descărcări electrice sau de scurgerile
de energie din reţea.
Instalare
Deteriorări care necesită service
Decuplaţi aparatul de la reţea şi apelaţi la un service pentru a beneficia de ajutorul unei persoane
calificate în următoarele condiţii :
– Dacă este deteriorat sau uzat cablul de alimentare sau ştecărul.
– Dacă a pătruns vreun lichid sau vreun obiect în
interiorul carcasei.
– Dacă aparatul a fost supus la ploaie sau udat.
– Dacă aparatul a suferit un şoc puternic prin
cădere sau dacă i s-a deteriorat carcasa.
– Dacă aparatul nu funcţionează în mod normal
când urmaţi instrucţiunile de utilizare. Reglaţi
numai acele butoane care sunt specificate în
instrucţiunile de folosire. Reglarea necorespunzătoare a altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru readucerea
aparatului la o funcţionare corespunzătoare va
fi necesar ulterior un volum de muncă important din partea unei persoane calificate.
– Când aparatul suferă o modificare clară a performanţelor, ceea ce indică necesitatea de a se
apela la service.
Apă şi umezeală
Nu utilizaţi aparatul alimentat la o priză aflată
în apropierea apei, lângă cada sau chiuveta din
baie, lângă chiuveta din bucătărie, lângă maşina
de spălat, într-o pivniţă umedă sau în vecinătatea unei piscine etc.
Protecţia cablului de alimentare
Aşezaţi cablul de alimentare în aşa fel încât să nu
fie prins sub sau între alte obiecte şi fiind atenţi
în special la conectori, la ştecăr şi la punctele în
care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aşezaţi aparatul pe un suport, trepied, sisteme de prindere sau o masă instabilă deoarece
acesta poate să cadă şi să cauzeze grave accidentări unui copil sau unui adult şi deteriorări
importante aparatului. Folosiţi numai suporturi,
trepiede, sisteme de prindere sau mese recomandate de producător pentru a aşeza camera.
Ventilaţie
Fantele şi orificiile din carcasa aparatului sunt
necesare pentru a se asigura o ventilaţie corespunzătoare. Pentru a asigura o bună funcţionare
a camerei şi pentru a o proteja de supraîncălzire,
aceste fante şi orificii nu trebuie niciodată acoperite sau blocate.
– Nu acoperiţi niciodată fantele şi orificiile de
aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaţi fantele şi orificiile de aerisire prin
aşezarea aparatului pe pat, pe o canapea, pătură sau pe alte suprafeţe similare.
– Nu aşezaţi aparatul în stare de funcţionare în
spaţii înguste cum ar fi într-o bibliotecă sau
într-un dulap închis pentru ca ventilaţia să fie
adecvată.
– Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor surse de
încălzire, a unor contoare de căldură şi nici nu
îl expuneţi la lumină solară directă.
Descărcări electrice
Pentru o protejare suplimentară a aparatului
în timpul furtunilor cu descărcări electrice
sau când acesta este lăsat nefolosit pentru o
perioadă îndelungată de timp, decuplaţi-l de la
priza de perete şi decuplaţi antena sau cablul de
alimentare.
Service
Service
Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepărtarea carcasei
vă poate expune la tensiuni periculoase sau la
alte riscuri.
Apelaţi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea părţilor componente
Dacă este necesară înlocuirea unei părţi
componente, aveţi grijă ca persoana de la service
să folosească piese de schimb specificate de
producător, care au aceleaşi caracteristici ca şi
cele originale.
Înlocuirea neautorizată sau necorespunzătoare a
pieselor poate conduce la incendii, şocuri electrice sau la apariţia altor elemente de risc.
Verificări privind siguranţa
După orice operaţie de service sau după orice
reparaţie la care a fost supus aparatul, solicitaţi
persoanei de la service să efectueze verificările
de rutină legate de siguranţă (aşa cum sunt ele
specificate de producător) pentru a vă asigura că
aparatul poate fi folosit în condiţii de siguranţă.
3
Note privind utilizarea camerei digitale
ATENŢIE
Acumulator
Dacă acumulatorul este manevrat în mod
necorespunzător, acesta poate exploda, cauzând
incendii sau arsuri chimice.
Luaţi următoarele măsuri de precauţie :
• Nu dezasamblaţi acumulatorul.
• Nu loviţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici un
fel de şocuri sau forţe ; nu loviţi cu ciocanul, nu
scăpaţi pe jos şi nu călcaţi pe acumulator.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu puneţi bornele
acumulatorului în contact cu obiecte metalice.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi mai
mari de 60°C, cum ar fi la radiaţii solare directe
sau în maşina parcată la soare.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi acumulatorul în
foc.
• Nu manevraţi baterii cu litiu deteriorate sau din
care se scurge lichidul coroziv.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu ajutorul
unui încărcător original marca Sony sau a unui
dispozitiv ce poate încărca acumulatorul.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor
mici.
• Menţineţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul numai cu unul de acelaşi
tip sau cu un altul echivalent, recomandat de
Sony.
• Dezafectaţi neîntârziat acumulatorul uzat
conform instrucţiunilor.
Înlocuiţi acumulatorul numai cu unul de tipul
specificat. În caz contrar, există pericol de
incendiu şi de accidentări.
Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi foarte
ridicate cum ar fi la lumină solară directă, foc sau
alte surse de căldură similare.
4
Pentru clienţii din S.U.A. şi din
Canada
Reciclarea ACUMULATOARElor cu
ioni de lITIU
Acumulatoarele cu Ioni de Litiu
sunt reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea
mediului returnând acumulatoarele
la punctele de colectare şi la
locurile de reciclare cele mai
apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaţii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaţi pagina de internet:
http://www.rbrc.org/
Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de litiu
defecte sau din care curge lichid.
Încărcător pentru acumulator
Acest dispozitiv alimentat de la reţea trebuie
orientat corect, fie în poziţie verticală, fie montat
pe podea.
Pentru clienţii din S.U.A.
UL este o organizaţie recunoscută internaţional,
ce activează în domeniul siguranţei.
Acestui produs i-a fost acordată Listarea UL.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest
produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numărul de mai jos este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DSC-T90
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
Atenţie
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a
se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice. Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor
poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Totuşi, nu există
nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe
cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează
interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi
sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea
acestor interferenţe prin una dintre următoarele
măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legătură ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Secţiunea B a Părţii a 15-a a regulamentului
FCC.
În atenţia clienţilor din Europa
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
5
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva EMC
pentru folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenţe pot influenţa imaginea şi sonorul
acestui aparat.
Notificare
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de
date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de
comunicaţie (USB etc.).
Dezafectarea
echipamentelor
electrice şi electronice
vechi (Valabil în
Uniunea Europeană
şi în celelalte state
europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs
sau acumulatorului acestuia, vă rugăm consultaţi
biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde le-aţi achiziţionat.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. Notă pentru clienţii din Marea
Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită
cu o alta care prezintă aceleaşi caracteristici şi
care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS
1362 (marcată cu semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără
capac. În cazul în care pierdeţi capacul, contactaţi
cel mai apropiat service Sony.
6
Cuprins
MĂSURI DE SIGURANŢĂ............................................................................................ 2
Note privind utilizarea camerei digitale ........................................................................ 4
Pornire. ........................................................................................................................... 11
Verificarea accesoriilor furnizate ................................................................................ 11
Identificarea părţilor componente................................................................................ 12
Încărcarea acumulatorului ......................................................................................... 13
Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick Duo” (comercializat separat).... 15
Setarea ceasului ........................................................................................................ 17
Înregistrarea / vizionarea imaginilor .................................................. 18
Înregistrarea imaginilor............................................................................................... 18
Vizionarea imaginilor................................................................................................... 19
Utilizarea funcţiilor de fotografiere..................................................... 20
Afişarea unui număr minim de indicatoare (Fotografiere facilă)................................. 20
Detecţia zâmbetelor şi fotografierea declanşată de zâmbet (Declanşator zâmbet).... 21
Recunoaşterea automată a condiţiilor de fotografiere (Recunoaşterea scenei)......... 22
Fotografierea prim-planurilor (Macro / Focalizare apropiată)...................................... 24
Utilizarea temporizatorului.......................................................................................... 25
Alegerea modului de funcţionare a bliţului.................................................................. 25
Schimbarea ecranului de afişare................................................................................ 26
Focalizarea într-un anumit punct al cadrului............................................................... 27
Focalizarea pe faţa subiectului (Detecţia Feţelor)....................................................... 27
Alegerea unei dimensiuni adecvate a imaginii............................................................ 28
Utilizarea modului de fotografiere potrivit pentru spaţiul în care se înregistrează
(Selecţia Scenei)..................................................................................................... 30
Înregistrarea filmelor................................................................................................... 31
7
Utilizarea funcţiilor de vizionare......................................................... 33
Vizualizarea unei imagini mărite (Zoom la redare) . ....................................................... 33
Afişarea imaginilor pe întreg ecranul (Zoom panoramic)................................................ 33
Rotirea unei imagini orientate pe verticală (Imagine rotită temporar)............................. 34
Vizionarea imaginilor pe un fond muzical (Prezentare de imagini)................................. 34
Căutarea unei imagini (Index imagini)............................................................................. 35
Selectarea formatului de ecran (Modul vizualizare)........................................................ 35
Ştergerea imaginilor............................................................................. 37
Ştergerea imaginii curent afişate..................................................................................... 37
Ştergerea mai multor imagini.......................................................................................... 37
Ştergerea tuturor imaginilor (Formatare)......................................................................... 38
Conectarea la alte echipamente.......................................................... 39
Vizionarea imaginilor la televizor..................................................................................... 39
Imprimarea fotografiilor................................................................................................... 39
Utilizarea camerei împreună cu un calculator................................................................. 41
Modificarea reglajelor camerei............................................................ 45
Schimbarea semnalelor sonore de acţionare.................................................................. 45
Utilizarea interfeţei HOME............................................................................................... 45
Utilizarea elementelor de meniu...................................................................................... 48
Utilizarea funcţiilor în modul Programare Auto................................................................ 50
Altele...................................................................................................... 51
Lista simbolurilor afişate pe ecran................................................................................... 51
Vizualizarea manualului “Cyber-shot Handbook“............................................................ 53
Soluţionarea problemelor................................................................................................ 54
Măsuri de precauţie......................................................................................................... 57
Specificaţii....................................................................................................................... 58
8
Note privind utilizarea camerei digitale
Copii de siguranţă pentru memoria
internă şi pentru cardul “Memory Stick
Duo”
Nu opriţi camera şi nu scoateţi bateriile sau cardul
“Memory Stick Duo” câtă vreme indicatorul
luminos de acces este aprins deoarece datele din
memoria internă sau cele de pe “Memory Stick
Duo” pot fi distruse. Protejaţi întotdeauna datele
prin realizarea de copii de siguranţă.
Cu privire la fişierele de gestionare
Când introduceţi în camera foto un card
“Memory Stick Duo” ce nu conţine un fişier
de gestionare şi porniţi alimentarea, o parte din
capacitatea cardului de memorie este folosită
automat pentru a crea un fişier de gestionare.
Este necesară o anumită perioadă de timp până
ce puteţi efectua următoarea operaţie.
Note privind înregistrarea/redarea
• Înainte de a înregistra, vă recomandăm să
realizaţi înregistrări de probă pentru a vă
asigura că aparatul funcţionează corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf, stropire
sau la apă. Citiţi cu atenţie secţiunea “Măsuri
de precauţie” (pag. 57) înainte de a acţiona
camera foto.
• Aveţi grijă să nu udaţi camera foto. Dacă
pătrunde apă în interiorul aparatului pot
apărea disfuncţionalităţi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte
surse de lumină puternică deoarece poate fi
deteriorată camera foto.
• Nu folosiţi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiţătoarelor de
radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a
imaginilor poate fi imposibilă.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf sau nisip
poate conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.
• În cazul în care condensează umezeala în
interiorul camerei foto, aveţi grijă ca aceasta
să se evapore înainte să mai utilizaţi aparatul
(pag. 57).
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a înregistra
imagini, aceasta poate face inutilizabil suportul de memorie sau poate conduce la deteriorarea ori la pierderea datelor de imagine.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de utilizare.
Datorită căldurii, impurităţile de pe suprafaţa
bliţului se pot decolora sau se pot lipi de acesta,
conducând la o emisie insuficientă de lumină.
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie
de foarte mare precizie astfel încât 99,99%
dintre pixeli să fie operaţionali. Totuşi, este
posibil ca unele puncte minuscule negre şi/
sau luminoase (de culoare albă, roşie, albastră
sau verde) să apară constant pe ecranul LCD.
Apariţia acestor puncte este normală în
procesul de producţie şi nu afectează în nici
un fel înregistrarea.
• Dacă ecranul este stropit cu apă sau cu alte
lichide, ştergeţi-l neîntârziat cu o bucată
de pânză moale. Lăsând picături de lichide
pe suprafaţa ecranului LCD calitatea
acesteia se poate deteriora şi pot apărea
disfuncţionalităţi.
Vă rugăm să folosiţi accesorii originale,
marca Sony
Dacă sunt utilizate accesorii produse de alte
companii decât firma Sony, pot apărea dereglaje
ale camerei.
• Folosirea de cutii cu magneţi pentru camera
foto, fabricate de alţi producători, poate
conduce la apariţia de probleme legate de
alimentare.
Despre temperatura camerei foto
Camera şi acumulatorul se pot încălzi foarte tare
din cauza utilizării continue, fără ca aceasta să
reprezinte o disfuncţionalitate.
Protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a
acumulatorului, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau ca alimentarea să se
oprească automat pentru a proteja aparatul.
Într-un astfel de caz, pe ecran apare un mesaj
înainte de a se opri alimentarea sau de a înceta
înregistrarea filmelor.
9
Compatibilitatea datelor de imagine
• Această cameră respectă standardul universal
privind sistemul de Reguli de Proiectare
pentru Fişierele Camerei (DCF) stabilit de
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs., precum şi redarea
sau realizarea de montaje cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera foto nu
este garantată de către Sony.
Măsuri de precauţie privind drepturile de
autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate prin legea
drepturilor de autor. Înregistrarea neautorizată a
acestora poate să contravină prevederilor acestei
legi.
Nu se acordă despăgubiri pentru
deteriorarea conţinutului sau pentru
eşuarea înregistrării
Sony nu poate acorda despăgubiri în cazul în
care înregistrarea eşuează sau când conţinutul
este pierdut, ori deteriorat din cauza unei
disfuncţionalităţi a camerei, a suportului de
înregistrare etc.
10
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încărcător pentru acumulator BC-CSD (1)
• Cablu de alimentare (1) (nu este furnizat
pentru Statele Unite şi Canada)
• CD-ROM (1) care conţine :
– aplicaţia software Cyber-shot,
– manualul de instrucţiuni “Cyber-shot
Handbook”,
– manualul de instrucţiuni “Ghidul Cyber-shot
Step-up”
• Manual de instrucţiuni (acest manual)
(1)
Folosirea curelei de prindere a camerei
Camera este furnizată cu o curea de prindere.
Ataşaţi această curea de brida camerei, după care
treceţi mâna prin bucla formată pentru a evita
deteriorarea aparatului prin cădere.
Bridă de prindere
• Acumulator NP-BD1 (1) / cutie pentru
acumulator (1)
• Instrument grafic (1)
• Cablu USB, A/V pentru conectorul
multifuncţional (1)
Folosirea instrumentului grafic
Instrumentul grafic se foloseşte pentru acţionarea
ecranului tactil. Acest instrument se ataşează de
cureaua de prindere a camerei.
Notă
• Nu ţineţi camera de acest accesoriu când vă
deplasaţi deoarece aceasta poate să cadă.
• Curea de prindere a aparatului (1)
Despre staţia Cyber-shot
Camera nu este compatibilă cu staţia Cybershot.
11
Identificarea părţilor componente
1 Cursor de zoom (W/T)
2 Buton declanşator
3 Microfon
4 Buton ON/OFF (pornire/oprire
alimentare)
5 Bliţ
6 Indicator luminos al temporizatorului/
Indicator luminos pentru declanşator
zâmbet / Sursă luminoasă AF
7 Obiectiv
8 Capacul obiectivului
9 Ecran LCD / Ecran tactil
0 Buton
(Redare)
qa Bridă de prindere a curelei / şnurului
qs Difuzor
Partea de jos
qd Capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick Duo”
qf Sistem de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de
prindere este mai mic de 5,5 mm. În caz
contrar, nu veţi putea prinde în siguranţă
camera de trepied şi este posibil să
deterioraţi aparatul.
qg Pârghie de scoatere a
acumulatorului
qh Indicator luminos de acces
qj Fantă pentru “Memory Stick Duo”
qk Fantă pentru acumulator
ql Multiconector
12
Încărcarea acumulatorului
1 Introduceţi acumulatorul în
încărcător.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă
acesta nu este complet descărcat.
Acumulator
2 Conectaţi încărcătorul la o priză de
perete.
Pentru clienţii din S.U.A. şi din Canada
Conector
Dacă încărcarea acumulatorului continuă
încă o oră după ce indicatorul luminos
ÎNCĂRCARE s-a stins, autonomia va fi
puţin mai îndelungată (complet încărcat).
Indicatorul luminos Încărcare
Aprins : acumulatorul se încarcă.
Stins : Încărcarea s-a încheiat (Încărcare
obişnuită).
Indicator luminos încărcare
Pentru clienţii din afara Statelor Unite şi
a Canadei
Cablu de
alimentare
Indicator luminos încărcare
3 Când încărcarea s-a încheiat, deconectaţi încărcătorul .
13
Durata de încărcare
Durata de încărcare completă
Durata de încărcare obişnuită
Aprox. 220 min.
Aprox. 160 min.
NOTE
• În tabelul anterior, este indicată durata de timp necesară pentru încărcarea unui acumulator complet
descărcat, la o temperatură a mediului ambiant de 25°C. În anumite condiţii sau circumstanţe,
încărcarea poate dura mai mult.
• Conectaţi încărcătorul la cea mai apropiată priză de perete.
• Încărcătorul nu este decuplat de la reţea cât timp este conectat la priză, chiar dacă indicatorul luminos
ÎNCĂRCARE nu este aprins. Dacă apar probleme în timpul folosirii încărcătorului, întrerupeţi imediat
alimentarea, deconectând ştecherul de la priză.
• Când se încheie încărcarea, decuplaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi scoateţi acumulatorul
din încărcător.
• Proiectat pentru utilizarea cu baterii şi încărcător pentru acumulator compatibile, marca Sony.
Durata de funcţionare a acumulatorului şi numărul de imagini care pot fi
înregistrate / redate.
Durata de funcţionare
(în minute)
Număr de imagini
Înregistrarea fotografiilor
Aprox. 110
Aprox. 220
Vizionarea fotografiilor
Aprox. 240
Aprox. 4800
Metoda de măsurare este bazată pe standardul CIPA (CIPA : Asociaţia pentru Camere şi Produse de
Imagine).
NOTĂ
• Durata de funcţionare a acumulatorului şi numărul de fotografii variază în funcţie de reglajele
camerei.
z Utilizarea camerei digitale în străinătate Puteţi folosi camera foto, încărcătorul (furnizat) şi adaptorul de reţea AC-LS5K (care nu este
furnizat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea din reţeaua locală este alternativă şi are valori
cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
14
Introducerea acumulatorului / a unui card
“Memory Stick Duo” (comercializat separat)
1 Deschideţi capacul compartimentului
pentru acumulator.
2 Introduceţi cardul “Memory Stick Duo”
(comercializat separat).
Introduceţi cardul “Memory Stick Duo” în
cameră, cu partea cu borne îndreptată spre
obiectiv, până ce ajunge în poziţia corectă şi
se aude un clic.
3 Introduceţi acumulatorul.
Verificaţi orientarea acumulatorului şi
introduceţi-l în compartiment până ce este
fixat în poziţia corectă.
4 Închideţi capacul compartimentului
Pârghie de eliberare a
acumulatorului
pentru acumulator.
• Dacă închideţi capacul cu acumulatorul aflat
în compartiment într-o poziţie incorectă, se
poate deteriora camera.
15
Suporturi media “Memory Stick”
ce pot fi utilizate
Card “Memory Stick Duo“
Cu această cameră pot fi folosite şi unităţi
de memorie “Memory Stick PRO Duo“ sau
“Memory Stick PRO-HG Duo“.
Pentru detalii despre numărul de imagini /timpul
de înregistrare, consultaţi paginile 29, 32. Alte
tipuri de “Memory Stick“ sau carduri de memorie
nu sunt compatibile cu camera.
Dacă nu este introdus nici un
“Memory Stick Duo” în cameră
Imaginile sunt stocate în memoria internă (aprox.
11 MB). Pentru a copia imagini din memoria
internă pe o unitate “Memory Stick Duo”,
introduceţi cardul în camera foto, atingeţi
şi selectaţi [Copiere] de la [Instrument memorie],
corespunzător
(Gestionare Memorie).
Pentru a scoate acumulatorul
Pârghie de scoatere a
acumulatorului
Card “Memory Stick”
Nu puteţi folosi “Memory Stick“ cu această
cameră.
Deplasaţi pârghia de scoatere
a acumulatorului.
Aveţi grijă să nu cadă
acumulatorul pe jos.
Pentru a afla autonomia rămasă
Pentru a scoate cardul “Memory
Stick Duo”
Indicatorul pentru perioada de autonomie rămasă
apare în partea din stânga sus a ecranului LCD.
Indicator luminos
de acces
Verificaţi ca indicatorul luminos
de acces să nu fie aprins, apoi
apăsaţi o dată pe “Memory Stick
Duo”
NOTĂ
• Nu scoateţi cardul “Memory Stick Duo” /
acumulatorul câtă vreme este aprins indicatorul
luminos de acces deoarece pot fi distruse datele
de pe “Memory Stick Duo” / din memoria
internă.
16
NOTE
• Poate dura circa un minut până ce este afişată
corect autonomia rămasă.
• În anumite condiţii, autonomia rămasă poate să
nu fie corect afişată.
• Dacă este utilizat acumulatorul NP-FD1
(comercializat separat), după simbolul
energiei rămase, apare şi indicaţia minutelor.
• Capacitatea acumulatorului descreşte cu timpul
şi în urma folosirilor repetate. Dacă timpul de
funcţionare pentru o încărcare a scăzut simţitor,
acumulatorul trebuie înlocuit. Achiziţionaţi un
nou acumulator.
• Când camera foto este alimentată de acumulator
şi nu o acţionaţi circa trei minute, se opreşte în
mod automat pentru a se evita uzarea inutilă a
acumulatorului (Funcţia de oprire automată a
alimentării).
Setarea ceasului
1 Deplasaţi în jos capacul obiectivului.
Camera este pornită.
• Puteţi porni camera şi prin apăsarea
butonului ON/OFF (alimentare).
• Poate fi necesară o perioadă de timp
pentru ca alimentarea să pornească şi să
permită operarea.
Buton ON/OFF
(pornire/oprire alimentare)
Capacul
obiectivului
2 Atingeţi formatul de afişare dorit
pentru dată, apoi atingeţi
.
3 Atingeţi fiecare element, apoi stabiliţi
valoarea numerică atingând v/V.
• Miezul nopţii este indicat ca 12:00 AM,
iar prânzul apare ca 12:00PM.
4 Atingeţi [OK].
NOTE
• Camera nu dispune de facilitatea de supra-imprimare a datei peste imagine. Folosind “PMB“ de pe
CD-ROM-ul furnizat, puteţi imprima sau salva imagini care conţin data.
Pentru a modifica data şi ora
Apăsaţi
T
(Setări) T [Setări ceas] (pagina 47).
17
Înregistrarea imaginilor
1 Coborâţi capacul obiectivului.
Camera porneşte.
Capacul obiectivului
2 Menţineţi camera în poziţie fixă, după
cum este arătat.
Deplasaţi pârghia de mărire (W/T) spre
partea T pentru a mări imaginea sau
deplasaţi-o spre W pentru a reveni la
mărimea anterioară.
3 Apăsaţi butonul declanşator
până la jumătate, pentru a realiza
focalizarea.
Este afişat marcajul
care arată că funcţia
SteadyShot (de stabilizare a imaginii) este
activă. Când focalizarea s-a realizat, se aude
un semnal sonor şi indicatorul z se aprinde.
Cea mai mică distanţă de înregistrare este de
circa 8 cm (W) / 50 cm (T) de la obiectiv.
Buton Zoom (W/T)
Buton declanşator
Marcaj
SteadyShot
AE/AF blocat
4 Apăsaţi complet butonul declanşator.
Imaginea este înregistrată.
18
Redarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
(redare).
Este afişată ultima imagine înregistrată.
• Când imaginile din “Memory Stick Duo“
înregistrate cu alte camere nu pot fi redate
cu această cameră, vor fi afişate imagini în
modul [Vizualizare director] (pagina 35).
Butonul
(redare)
Selectarea imaginii următoare /
precedente
Atingeţi pe ecran
(următoarea) /
(precedenta).
Ştergerea unei imagini
Atingeţi
(ştergere), apoi atingeţi [OK].
Revenirea la fotografiere
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
Oprirea camerei
Închideţi capacul obiectivului.
• Puteţi opri camera şi prin apăsarea butonului ON / OFF (alimentare).
19
Afişarea unui număr minim de indicatoare
(Fotografiere facilă)
Acest mod reduce la minim numărul de setări şi creşte dimensiunea textului pentru o mai bună
vizibilitate.
1 Atingeţi
(Mod REC) T (Fotografiere facilă) T
.
Acţiune
Temporizator
Cum se schimbă
(Temporizator) T Selectaţi
(Temporizator 10 sec.)
(Temporizator oprit) sau
Dimensiunea imaginii
T Selectaţi [Mare] sau [Mică] pentru [Dimensiunea imaginii]
Bliţ
T Selectaţi [Auto] sau [Off] pentru [Bliţ]
Revenirea la afişarea obişnuită
Atingeţi
20
(Mod REC) T
(Reglare automată inteligentă) T
.
Detecţia zâmbetelor şi fotografierea
declanşată de zâmbet
(Declanşator zâmbet)
1 Atingeţi
(Zâmbet).
2 Aşteptaţi detecţia unui zâmbet.
De fiecare dată când nivelul de zâmbet
depăşeşte punctul b al indicatorului, camera
înregistrează în mod automat imagini. Când
atingeţi din nou simbolul (Zâmbet), acest
mod de înregistrare este anulat.
• Dacă apăsaţi butonul declanşator în timpul
modului de înregistrare Declanşator zâmbet
camera înregistrează o imagine, după care
revine în modul Declanşator zâmbet.
Chenar de Detecţie a feţei
Indicator de Sensibilitate la detecţia zâmbetelor
z Sfaturi pentru a surprinde mai bine zâmbetul
1 Nu acoperiţi ochii cu părul.
2 Încercaţi să orientaţi faţa spre partea
frontală a camerei, pe cât posibil la acelaşi
nivel. Rata de detecţie este mai ridicată
când ochii nu sunt complet deschişi.
3 Zâmbiţi clar, permiţând dinţilor să fie
văzuţi. Este mai simplu de detectat un
zâmbet când aceştia se văd.
21
Recunoaşterea automată a condiţiilor de
fotografiere
(Recunoaşterea Scenei)
1 Atingeţi
(Mod REC) T
(Reglare automată inteligentă) T
sau
.
2 Îndreptaţi camera spre subiect.
Când camera recunoaşte scena, se afişează
(Amurg), (Portret în amurg),
(Trepied
pentru înregistrarea în amurg),
(Contra
luminii),
(Portret contra luminii),
(Peisaj),
(Macro) sau
(Portret), Dacă
nu este recunoscută scena de către cameră,
pe ecran apare simbolul
.
Simbol pentru Recunoaşterea scenei
3 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza, apoi apăsaţi-l complet
pentru ca imaginea să fie înregistrată.
22
z Alegerea imaginii preferate după ce au fost
înregistrate două fotografii cu reglaje diferite
Atingeţi
T
(Recunoaşterea scenei) T
(Avansat).
Atunci când camera recunoaşte scene cum ar fi : (Amurg), (Portret în amurg),
(Trepied
pentru înregistrarea în amurg), (Contra luminii), (Portret contra luminii), care ridică probleme
în a fi fotografiate clar, camera înregistrează automat încă o fotografie folosind un efect diferit,
obţinut prin schimbarea setărilor. Consultaţi pentru detalii tabelul de mai jos.
Prima imagine
Fotografiere cu sincronizare lentă
Fotografiere cu sincronizare lentă
luându-se ca reper faţa iluminată
stroboscopic de bliţ
Fotografiere cu sincronizare lentă
Fotografiere cu bliţ
Fotografiere luându-se ca reper faţa
iluminată stroboscopic de bliţ
A doua imagine
Se înregistrează cu sensibilitate mărită şi cu
diminuarea mişcărilor involuntare.
Se înregistrează cu sensibilitate mărită,
luându-se ca reper faţa şi cu diminuarea
mişcărilor involuntare.
Se înregistrează cu o viteză a obturatorului şi
mai redusă, fără a fi mărită sensibilitatea.
Se înregistrează reglându-se luminozitatea şi
contrastul fundalului (DROplus).
Se înregistrează ajustându-se luminozitatea şi
contrastul feţei şi ale fundalului (DROplus).
Când este aleasă varinta [Advanced], camera înregistrează automat două imagini consecutive
atunci când recunoaşte condiţiile pentru
(Portret). Aparatul va selecta, va afişa şi va
înregistra fotografia automat imaginea în care persoana are ochii deschişi.
23
Fotografierea prim-planurilor
(Macro / Focalizare apropiată)
Puteţi înregistra fotografii frumoase, în plan apropiat, ale unor subiecte mici cum ar fi insectele sau
florile.
1 Atingeţi
.
(Macro) T modul dorit T
: Auto
Camera ajustează automat focalizarea pentru
ca subiectele aflate la distanţă să apară în
plan apropiat.
În mod obişnuit, alegeţi acest mod pentru
camera dvs.
Macro On :
Camera ajustează focalizarea acordând prioritate subiectelor aflate la distanţă.
Alegeţi această variantă pentru a înregistra subiecte aflate aproape de camera foto.
Focalizarea apropiată activată :
Utilizaţi acest mod de fotografiere pentru subiecte aflate la distanţă şi mai mică decât
fotografierea Macro.
Blocat în partea W : aproximativ între 1 şi 20 cm.
NOTE
• Nu puteţi selecta (Macro On) când camera este în modul Reglare automată inteligentă.
• Pentru modul Macro este aleasă varianta
(Auto) când camera este în Modul Film sau
Declanşator zâmbet.
24
Utilizarea temporizatorului
1 Atingeţi
dorit T
.
(Temporizator) T modul
(Temporizator oprit) :
Nu este utilizat temporizatorul.
(Temporizator 10 sec) :
Este stabilită o întârziere de 10 secunde
cu temporizatorul. Folosiţi această opţiune
atunci când doriţi să apăreţi şi dvs. în
fotografie. Pentru a renunţa, atingeţi
.
(Temporizator 2 sec) :
Este stabilită o întârziere de 2 secunde cu temporizatorul. Aceasta înlătură neclaritatea datorată
mişcării provocate de apăsarea butonului declanşator.
2 Apăsaţi butonul declanşator.
Indicatorul luminos al temporizatorului clipeşte şi se aude un semnal sonor până ce obturatorul
este acţionat.
Alegerea modului de funcţionare a bliţului
1 Atingeţi
(Bliţ) T modul dorit T
.
: Bliţ auto
Bliţul luminează dacă spaţiul unde se
fotografiază este insuficient iluminat sau
dacă este iluminat din spate.
: Bliţ activat
Bliţul luminează întotdeauna.
: Sincronizare lentă (Bliţ activat)
Bliţul luminează întotdeauna. Viteza obturatorului scade în spaţii întunecate pentru ca fundalul
care nu este luminat de bliţ să fie înregistrat clar.
: Bliţ dezactivat
Bliţul nu acţionează.
NOTE
• Nu puteţi utiliza (Bliţ activat) sau
(Sincronizare lentă (Bliţ activat)) atunci când camera este
în Modul de reglare automată inteligentă.
• Bliţul nu poate fi folosit în modul Rafală sau Variaţie expunere.
25
Schimbarea ecranului de afişare
1 Atingeţi
T modul dorit T
.
(Normal) :
Sunt afişate butoanele şi simbolurile.
(Simplu) :
Sunt afişate numai butoanele.
(Numai imagine) :
Nu sunt afişate butoanele şi simbolurile.
NOTĂ
• Simbolul
dispare de pe ecran dacă este selectată varianta [Numai imagine]. Pentru a fi din
nou afişate butoanele, atingeţi centrul ecranului. Ecranul revine temporar la varianta [Normal].
z Setări pentru histogramă şi luminozitate
Opţiunile următoare pot fi accesate prin atingerea simbolului
.
Histogramă :
Histograma este o diagramă care indică luminozitatea unei imagini. Diagrama indică o imagine
luminoasă când valorile sunt concentrate spre partea dreaptă a graficului, respectiv o imagine
întunecată când valorile sunt concentrate spre partea din stânga a acestuia.
Luminozitate :
Opţiunea stabileşte luminozitatea ecranului ([Normal] / [Luminos]). Când sunt vizualizate imagini
în condiţiile în care vă aflaţi afară, într-un spaţiu puternic luminat, alegeţi varianta [Luminos].
În aceste condiţii, energia acumulatorului va fi consumată mai rapid.
26
Focalizarea într-un anumit punct al
cadrului
Pentru a modifica poziţia punctului de focalizare este suficient să atingeţi un punctul din cadru în
care doriţi să se realizeze focalizarea.
1 Îndreptaţi camera către subiect, apoi
atingeţi punctul din cadru unde doriţi
să fie realizată focalizarea.
• Puteţi muta punctul de focalizare de câte
ori doriţi înainte de a apăsa pe jumătate
butonul declanşator.
• În cazul în care doriţi ca focalizarea să fie
realizată în mod automat de către cameră,
atingeţi
.
: Este detectată o faţă
: Nu este detectată nici o faţă
Focalizarea pe faţa subiectului
(Detecţia feţelor)
Camera detectează figurile subiectelor dvs. şi ajustează automat focalizarea. Puteţi alege prioritatea
subiectului pentru reglarea focalizării.
1 Atingeţi
T
T modul dorit T
(Detecţia feţelor)
.
(La atingere) :
Este detectată faţa, atunci când este atinsă pe
ecran o zonă a feţei.
(Auto) :
Este selectată faţa când camera este în modul
de focalizare automată.
(Prioritate copil) :
Este acordată prioritate detecţiei şi înregistrării feţelor de copil.
(Prioritate adult) :
Este acordată prioritate detecţiei şi înregistrării feţelor de adult.
27
Alegerea unei dimensiuni adecvate a
imaginii
Această funcţie determină mărimea fişierului de imagine care va fi înregistrat atunci când
fotografiaţi.
Cu cât dimensiunea fişierului este mai mare, cu atât sunt mai fine detaliile reproduse atunci când
imaginea este imprimată pe o hârtie de format mare. Dacă dimensiunile fişierelor sunt mici, puteţi
înregistra mai multe imagini. Alegeţi dimensiunea de imagine potrivită modului în care veţi viziona
imaginile.
1 Atingeţi
T
(Dimensiunea
imaginii) T dimensiunea dorită T
.
Dimensiunea
fotografiilor
Exemple
Ecran LCD
Imprimare până la dimensiunea A3+ (4000×3000) Imprimare până la dimensiunea A43 (3264×2448)
(2592×1994
Imprimare până la dimensiunea A4 (2048×1536) Imprimare până la dimensiunea L/L2
Pentru înregistrarea de imagini destinate
(640×480)
transmiterii prin E-mail
Pentru raportul laturilor fotografiilor 3:2,
(4000×2672) destinate imprimării foto sau cărţilor poştale.
Imaginile sunt afişate cu
raportul laturilor de 4:3 sau
3:2.
(4000×2248)
Vizualizare la televizoare de înaltă definiţie.
(1920×1080)
Imaginile vor acoperi în
întregime ecranul.
NOTĂ
• La imprimarea imaginilor fotografiate în formatul 16:9, ambele margini vor fi tăiate.
28
Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate
Unitate de măsură : număr de imagini
Capacitate Memorie
internă
Dimensiune
12M
8M
5M
3M
VGA
3:2 (11M)
16:9 (9M)
16:9 (2M)
aprox.
11 MB
2
2
3
7
70
2
2
11
Card “Memory Stick Duo” formatat cu această cameră foto
256 MB
512 MB
40
56
68
144
1383
43
44
230
84
118
143
301
2897
91
94
482
1 GB
173
242
293
617
5924
187
192
987
2 GB
4 GB
8 GB
351
493
595
1253
12030
380
390
2005
693
972
1174
2472
23730
751
770
3955
1401
1963
2372
4991
47910
1516
1555
7986
16 GB
2847
3991
4821
10140
97390
3082
3162
16230
NOTE
• Numărul de fotografii poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de suportul de stocare
folosit.
• Dacă numărul rămas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este afişată
indicaţia “>9999”.
• Când sunt redate cu această cameră foto, imagini înregistrate cu alte camere foto, dimensiunea
imaginii afişate poate diferi de cea reală.
29
Utilizarea modului de fotografiere potrivit
pentru spaţiul în care se înregistrează
(Selecţia scenei)
1 Alegeţi modul de fotografiere.
Pentru a alege
/
/
/
/ :
Atingeţi
(Mod REC) T modul dorit
T
.
Pentru a selecta
/
/
Atingeţi
(Mod REC) T
scenei) T modul dorit T
(Sensibilitate înaltă) :
Vă permite să fotografiaţi fără a
folosi bliţul, chiar şi în condiţii
de iluminare slabă.
(Instantaneu estompat):
Sunt înregistrate imagini într-o
atmosferă delicată, adecvată
pentru portrete, flori etc.
(Peisaj) :
Aparatul focalizează numai pe
subiecte aflate la distanţe mari
pentru a fotografia peisaje etc.
(Portret în amurg) :
Vă permite să obţineţi imagini
clare ale persoanelor aflate în
întuneric, fără a pierde atmosfera
nocturnă ce le înconjoară.
(Amurg) :
Vă permite să înregistraţi scene
de noapte de la distanţe mari, fără
a pierde atmosfera nocturnă.
/
/
/
:
(Selecţia
.
(Specialităţi culinare) :
Vă permite să înregistraţi
mâncăruri în culori delicioase.
(Plajă) :
Vă permite să înregistraţi clar
albastrul apei când vă aflaţi pe
malul unui lac sau al mării.
(Zăpadă) :
Vă permite să fotografiaţi
imagini clare în cazul scenelor
în alb cu zăpadă.
(Artificii) :
Vă permite imortalizarea
focurilor de artificii în întreaga
lor splendoare.
(Subacvatic) :
Vă permite să înregistraţi în culori
naturale imagini subacvatice,
folosind husa destinată acestui
scop.
(Declanşator rapid) :
Vă permite să înregistraţi
subiecte în mişcare aflate spaţii
luminoase.
NOTĂ
• Bliţul nu este activ în toate modurile de fotografiere.
30
Înregistrarea filmelor
1 Atingeţi
film) T
(Mod REC) T
.
(Mod
2 Apăsaţi complet butonul declanşator, pentru a începe înregistrarea.
3 Apăsaţi încă o dată complet butonul declanşator pentru a opri înregistrarea.
Vizionarea filmelor
Apăsaţi butonul
(redare) şi atingeţi pe ecran butoanele
alege filmul de vizionat.
Buton
(următor) /
(precedent) pentru a
Acţiune
Reglarea volumului
B
Redare
x
Stop
M/m
Rulare rapidă înainte / rapidă înapoi
Dimensiunea imaginii
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este superioară. Cu cât sunt
redate mai multe cadre pe secundă (viteza medie de transfer), cu atât redarea este mai cursivă.
Dimensiunea imaginilor Viteza medie de
Posibilităţi de utilizare
de film
transfer
Înregistrare la calitate superioară a filmelor
1280×720 (Fin)
9 Mbps
pentru afişarea pe ecranul unui televizor de înaltă
definiţie.
Înregistrare la calitate standard a filmelor pentru
1280×720 (Standard)
6 Mbps
afişarea pe ecranul unui televizor de înaltă
definiţie.
Pentru înregistrarea de imagini cu dimensiune
VGA
3 Mbps
adecvată pentru Internet.
31
Durata maximă de înregistrare
Tabelul de mai jos arată durata maximă aproximativă de înregistrare a filmelor. În tabel este
indicată perioada totală pentru toate fişierele de film. Înregistrarea continuă este posibilă timp de
aproximativ 29 de minute.
Unităţi de măsură : ore:minute:secunde
Capacitate Memorie
internă
Dimensiune
1280×720
(Fin)
1280×720
(Standard)
VGA
aprox.
11 GB
Card “Memory Stick Duo” formatat cu această cameră
foto
256
MB
512
MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
–
0:03:00 0:06:40 0:13:50 0:28:30 0:56:20 1:53:50
3:51:40
–
0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:09:20 0:19:50 0:40:50 1:23:20 2:44:30 5:32:30 11:16:10
NOTE
• Durata de timp poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de suportul de înregistrare.
• Durata de înregistrare continuă diferă în funcţie de condiţiile de înregistrare (temperatură etc.).
Numerele din tabelul de mai sus sunt valabile când pentru opţiunea [Luminozitate] din interfaţa
(ecran de afişare) este aleasă varianta [Normal].
• Filmele a căror dimensiune pentru imagini este stabilită la [1280×720] pot fi înregistrate numai pe
“Memory Stick PRO Duo”.
32
Vizualizarea unei imagini mărite
(Zoom la redare)
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a fi
afişată o imagine, apoi atingeţi zona care
vreţi să fie mărită.
Imaginea este mărită de două ori, menţinându-se
în centrul ecranului zona atinsă.
Când pentru
este aleasă varianta [Numai
imagine], atingeţi zona centrală a ecranului, apoi
atingeţi-o pe cea care doriţi să fie mărită.
2 Ajustaţi scala de mărire şi poziţia.
Scara de mărire creşte la fiecare atingere a
ecranului.
/ / / : este ajustată poziţia.
: este schimbată scara de mărire.
: sunt activate / dezactivate / / /
: este anulat zoom-ul la redare.
.
Prezintă zona afişată din
imaginea integrală
Afişarea imaginilor pe întreg ecranul
(Zoom panoramic)
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a fi
afişată fotografia, apoi atingeţi
.
• Atingeţi din nou
pentru a renunţa la
mărirea pe întreg ecranul a imaginii.
33
Rotirea unei imagini orientate pe verticală
(Imagine rotită temporar)
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru
a fi afişată fotografia, apoi selectaţi
imaginile orientate pe verticală, după
care atingeţi
.
• Atingeţi din nou
pentru a renunţa la
afişarea fotografiei rotite.
Vizionarea de imagini pe un fond muzical
(Prezentare de imagini)
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru
a fi afişată fotografia, apoi atingeţi
(succesiune de fotografii).
2 Atingeţi [Pornire].
Începe prezentarea succesiunii de fotografii.
• Pentru a încheia prezentarea, atingeţi ecranul, după care atingeţi [Ieşire].
z Selectarea fondului muzical
Puteţi transfera fişierul de muzică dorit de pe CD-uri sau dintre fişierele MP3 la cameră, pentru
ca acesta să fie redat în timpul prezentării succesiunii de fotografii. Pentru a transfera fişiere de
muzică, instalaţi pe calculator aplicaţia software “Music Transfer” (furnizată), pag. 42, apoi
parcurgeţi următoarele etape :
1 Atingeţi
Muzică].
T
(Prezentare de fotografii) T [Instrument de muzică] T [Preluare
2 Realizaţi o conexiune USB între camera şi calculatorul dvs.
3 Lansaţi aplicaţia “Music Transfer” instalată pe calculator şi acţionaţi.
Pentru detalii legate de “Music Transfer”, consultaţi documentaţia Help a acestei aplicaţii.
34
Căutarea unei imagini (Image Index)
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a
fi afişată o fotografie, apoi atingeţi
(Index imagini).
• Dacă atingeţi
, puteţi stabili numărul de
imagini ce pot fi afişate în interfaţa index, 12
sau 20.
2 Atingeţi butoanele
/
pentru a trece
la altă pagină.
• Pentru a reveni la afişarea unei singure imagini
pe ecran, atingeţi miniatura corespunzătoare
fotografiei respective.
Selectarea formatului de ecran
(Modul vizualizare)
Vă permite să selectaţi formatul de ecran pentru vizualizarea mai multor imagini când folosiţi
cardul “Memory Stick Duo”.
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a
fi afişată o fotografie, apoi atingeţi
(Image Index) T
T modul dorit
(Mod vizualizare)
(Vizualizare dată) : imaginile sunt afişate
după dată.
(Vizualizare eveniment) : sunt analizate
datele şi frecvenţa de înregistrare, sunt
organizate automat imaginile în grupuri
şi afişate astfel.
(Favorite) : sunt afişate imaginile înregistrate ca favorite.
(Vizualizare director) : imaginile sunt afişate şi organizate pe directoare.
35
Localizarea facilă a imaginilor de afişat
Alegeţi Vizualizare dată / Vizualizare eveniment / Vizualizare director :
Când folosiţi un “Memory Stick Duo”, atingeţi
(Listă date), (Listă evenimente) sau
selectat) pentru a localiza cu uşurinţă imaginile dorite.
(Director
Listă date : afişează o listă
a imaginilor înregistrate la
data respectivă.
Listă evenimente:
afişează o listă a imaginilor
înregistrate cu ocazia
evenimentului selectat.
Director selectat : atingeţi
[OK] pentru a fi afişată o
listă a imaginilor conţinute
de directorul selectat.
Când stabiliţi ca favorite anumite imagini :
Puteţi afişa imaginile înregistrate în categoria Favorite împărţite în şase grupuri.
Favorite : este afişată o listă a imaginilor înregistrate
cu numărul respectiv în categoria
Favorite.
NOTĂ
• Când nu puteţi reda imagini înregistrate cu alte camere, vizualizaţi-le folosind opţiunea
[Vizualizare director].
36
Ştergerea imaginii curent afişate
1 Atingeţi
(Ştergere) T [OK] (pag. 19).
Ştergerea mai multor imagini
1 Atingeţi
(Index imagine) T (Ştergere).
2 Selectaţi imaginile care să fie şterse.
1 Atingeţi / pentru a trece la altă pagină,
apoi atingeţi imaginile pe care doriţi să le
ştergeţi.
Marcajul
este ataşat imaginilor
selectate.
2 Repetaţi pasul 1.
3 Atingeţi
T [OK].
Puteţi comuta între afişarea unei singure imagini şi afişarea mai multora in înterfaţa index, folosind
/
, când selectaţi imaginile.
Ştergerea după dată, după eveniment sau a elementelor dintr-un
director
T (Ştergere) T
(Toate din director temporal),
din acest director) T
T [OK].
(Toate din eveniment) sau
(Toate
• Imaginile sunt afişate în [Vizualizare director], când folosiţi memoria internă.
37
Ştergerea tuturor imaginilor
(Formatare)
Puteţi şterge toate datele stocate pe “Memory Stick Duo” sau în Memoria internă. Dacă este
introdus un “Memory Stick Duo”, vor fi şterse toate datele stocate pe acesta. Dacă nu este introdus
nici un card “Memory Stick Duo”, vor fi şterse toate datele din memoria internă.
1 Atingeţi
T
(Gestionare
Memorie) T [Instrument memorie] T
T [Formatare] T
.
2 Atingeţi [OK].
NOTĂ
• Prin operaţia de formatare sunt şterse definitiv toate datele, inclusiv imaginile protejate.
38
Vizionarea imaginilor la televizor
1 Conectaţi camera la televizor prin intermediul cablului cu terminal multifuncţional
(furnizat).
Spre conectorul
multifuncţional
Spre mufele de
intrare audio / video
Cablu pentru conectorul multifuncţional
NOTĂ
• Pentru opţiunea [Ieşire video] este aleasă din fabrică varianta [NTSC] pentru a vă permite
urmărirea filmelor la calitate optimă a imaginilor. Dacă imaginea TV nu este afişată sau dacă este
instabilă, este posibil să folosiţi un televizor ce acceptă numai standardul PAL. Încercaţi să alegeţi
pentru [Ieşire video] varianta [PAL] (pag. 47).
z Pentru vizionarea imaginilor la un televizor HD (înaltă definiţie)
• Puteţi vizualiza imaginile înregistrate cu camera conectând acest aparat la un televizor HD
(înaltă definiţie) printr-un cablu adaptor pentru ieşirea HD (comercializat separat). Folosiţi un
cablu adaptor pentru ieşirea HD compatibil cu tipul 1a.
• Stabiliţi pentru [COMPONENT] varianta [HD(1080i)] din [Setări principale 2], selectând
(Setări) în interfaţa HOME.
Imprimarea fotografiilor
Dacă aveţi o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi imprima imaginile prin următoarea
procedură.
1 Conectaţi camera la imprimantă prin cablul cu terminal multifuncţional (furnizat).
2 Porniţi imprimanta şi apăsaţi butonul (Redare).
După realizarea conexiunii, apare indicatorul
.
39
3 Atingeţi
T
(Imprimare) T
elementul dorit T
.
(Această imagine) : este imprimată
imaginea curent afişată.
(Imagini multiple) : atingeţi / pentru
a afişa imaginea, apoi atingeţi imaginea care
vreţi să fie imprimată.
4 Atingeţi elementul de reglaj dorit, apoi
atingeţi [OK].
Imaginea este imprimată.
NOTĂ
• Dacă nu este stabilită conexiunea între cameră şi imprimantă, decuplaţi cablul pentru conectorul
multifuncţional, atingeţi
T
(Setări) T [Setări principale] T
T [USB Connect]
T
T [PictBridge] T
şi reluaţi procedura de la pasul 1.
z Imprimarea la un magazin specializat
Nu puteţi imprima la un magazin specializat imagini stocate în memoria internă, direct din camera
dvs. Copiaţi imaginile pe un “Memory Stick Duo”, apoi duceţi cardul de memorie “Memory
Stick Duo” la magazin.
Pentru copiere : Atingeţi
T
T [Copiere] T
(Gestionare memorie) T [Instrument memorie] T
T [OK].
Pentru detalii, solicitaţi asistenţă de la personalul magazinului specializat.
z Suprapunerea datei pe imagini
Această cameră nu dispune de o funcţie care să permită suprapunerea datei pe imagini. Motivul
pentru aceasta este evitarea copierii datei în cursul imprimării.
Imprimarea la un magazin specializat :
Puteţi solicita ca imaginile să fie imprimate cu dată. Pentru detalii, solicitaţi asistenţă de la
personalul magazinului specializat.
Imprimarea la domiciliu :
Conectaţi imprimanta compatibilă PictBridge şi apăsaţi butonul
T [Imprimare] T de la [Data] la [Data] sau [Data şi ora].
(Redare), apoi setaţi
Suprapunerea datelor pe imagini folosind PMB :
Puteţi suprapune direct data pe imagini cu ajutorul aplicaţiei software “PMB” instalate pe
calculator (pag. 42). Ţineţi însă seama că atunci când imaginile au data imprimată, în funcţie
de setări este posibil ca data să fie copiată prin imprimare. Pentru detalii legate de “PMB”,
consultaţi “Ghidul PMB” de la pag. 43.
40
Utilizarea camerei împreună cu un
calculator
Utilizarea “PMB (Picture Motion Browser)”
Vă puteţi bucura mai mult ca oricând de imaginile înregistrate beneficiind de aplicaţia software şi de
“PMB” conţinute de discul CD-ROM (furnizat).
Există funcţii suplimentare, pe lângă cele prezentate mai jos, care vă vor amplifica plăcerea de a urmări
imaginile.
Pentru detalii, consultaţi “PMB Guide” (pag. 43).
Import la
calculator
Calendar
Vizualizarea imaginilor
sub formă de calendar
Service media
Transmiterea imaginii
către service-ul media.
Imprimare
Imprimarea imaginilor
având data inserată.
CD/DVD
Crearea unui disc cu date folosind
drive-ul pentru scrierea de CD-uri
sau pe cel pentru DVD-uri.
Export la
cameră
Exportul datelor către un
card “Memory Stick Duo” şi
vizualizarea acestora.
NOTĂ
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.
41
Etapa 1 : Instalarea aplicaţiei “PMB” (furnizată)
Puteţi instala software-ul furnizat urmând procedura de mai jos. La instalarea "PMB", este instalată
şi aplicaţia "Music Transfer".
• Înregistraţi-vă ca administrator.
1 Verificaţi configuraţia recomandată pentru calculator.
Configuraţie recomandată pentru utilizarea aplicaţiilor “PMB” şi “Music Transfer”
Sistem de operare (preinstalat) : Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP1
Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid (pentru redarea / montajul filmelor cu înaltă
definiţie se recomandă Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai rapid /
Intel Pentium D la 2,8 GHz sau mai rapid / Intel Core Duo la
1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core Duo la 1,2 GHz sau mai
rapid),
Memorie : 512 MB sau mai mult (pentru redarea / montajul filmelor cu înaltă definiţie se recomandă
1 GB sau mai mult),
Hard disk : spaţiul liber pe hard disk necesar pentru instalare este de circa 500 MB,
Monitor : rezoluţie de ecran : 1024 × 768 puncte sau mai mult,
Memorie video : 32 MB sau mai mult (se recomandă : 64 MB sau mai mult).
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi nici cea Starter (Ediţie).
*2 Nu este acceptată ediţia Starter (Ediţie).
2 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
3 Faceţi clic pe [Install].
Este afişată interfaţa de alegere a limbii folosite la
“Choose Setup Language”.
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru ca instalarea să fie definitivată.
5 Scoateţi discul CD-ROM din calculator după ce aţi instalat software-ul.
42
Etapa 2 : Importul imaginilor la calculator cu ajutorul “PMB”
1 Introduceţi în camera foto un acumulator complet încărcat, apoi apăsaţi butonul
(redare).
2 Conectaţi camera la calculator.
Pe ecranul camerei apare indicaţia “Se conectează...”.
1 Spre o mufă USB
Cablu pentru
terminalul
multifuncţional
2 Spre conectorul
multifuncţional
• Pe durata sesiunii de comunicare dintre cameră şi calculator, pe ecran apare simbolul
Nu acţionaţi calculatorul câtă vreme acest indicator este afişat. Puteţi folosi din nou
calculatorul după ce indicatorul afişat este înlocuit cu simbolul
.
.
3 Faceţi clic pe butonul [Import].
Pentru detalii, consultaţi “Ghidul PMB”.
Etapa 3 : Vizualizarea “Ghidului PMB”
1 Faceţi dublu-clic pe simbolul
(Ghid PMB) de pe desktop.
• Pentru a accesa “Ghid PMB” de la meniul de pornire : Faceţi clic pe [Start] T [Toate programele]
T [Utilitarul Sony Picture] T [Help] T [Ghid PMB].
NOTE
• Nu decuplaţi cablul pentru conectorul multifuncţional de la cameră câtă vreme aceasta funcţionează
sau când pe ecranul acesteia apare indicaţia “Se accesează...” deoarece se pot deteriora datele.
• Când utilizaţi un acumulator care are puţină energie rămasă, este posibil să nu puteţi transfera datele
sau ca acestea să se deterioreze. Se recomandă utilizarea adaptorului de c.a. (comercializat separat)
şi a cablului USB / A/V / DC IN pentru conectorul multifuncţional (comercializat separat).
43
Utilizarea camerei dvs. împreună cu un calculator Macintosh
Puteţi copia imagini pe calculatorul dumneavoastră Macintosh. Aplicaţia “PMB” nu este însă
compatibilă cu calculatoarele Macintosh. Când imaginile sunt exportate pe cardul “Memory Stick
Duo”, acestea pot fi vizualizate cu [Vizualizare director].
Puteţi instala aplicaţia “Music Transfer” pe un calculator Macintosh.
Configuraţia recomandată pentru calculator
Pentru calculatorul conectat la camera digitală, este recomandată următoarea configuraţie.
Configuraţia recomandată pentru importul imaginilor
S.O.(preinstalat) : Mac OS 9.1 / 9.2 / Mac OS X (v10.1 ÷ v10.5)
Conector USB : standard
Configuraţia recomandată pentru utilizarea “Music Transfer”
SO (preinstalat) : Mac OS X (v10.3 ÷ v10.5)
Memorie : 64 MB sau mai mult (se recomandă 128 MB sau mai mult)
Hard Disk : spaţiul liber pe hard disk necesar pentru instalare : aprox. 50 MB.
44
Schimbarea semnalelor sonore de
acţionare
Puteţi stabili ce sunet să fie emis când acţionaţi camera.
1 Atingeţi
T
(Setări) T [Setări
principale] T
T [Semnal sonor] T
T modul dorit T
.
Declanşator : activează sunetul emis de
obturator când butonul declanşator este
apăsat.
Tare / Încet : activează semnalul sonor /
sunetul emis de obturator când acţionaţi
afişajul tactil / când apăsaţi butonul
declanşator. Dacă doriţi să reduceţi
volumul, selectaţi [Încet].
Off (dezactivat) : dezactivează semnalul
sonor / sunetul emis de obturator.
Utilizarea interfeţei HOME
În interfaţa HOME, operaţiile disponibile pentru camera dvs. sunt organizate în mod convenabil, pe
categorii, cum ar fi înregistrare, vizionare şi imprimare, pentru a putea fi selectate cu uşurinţă.
Pe ecran sunt afişate numai elementele disponibile pentru fiecare mod.
Înregistrare (Shooting)
Element
Înregistrare (Shooting)
Descriere
Sunt înregistrate fotografii sau filme.
45
Vizionare imagini (View Images)
Element
Vizionare dată*
Vizionare eveniment*
Favorite*
Vizualizare director
Descriere
Imaginile sunt prezentate după dată.
Sunt analizate datele de înregistrare şi frecvenţa acestora, după care
imaginile sunt organizate automat pe grupuri şi afişate.
Sunt prezentate imaginile înregistrate ca favorite.
Imaginile sunt afişate şi organizate pe directoare.
* Aceste elemente sunt afişate numai când în camera foto este introdus un card “Memory Stick
Duo”.
Prezentare de fotografii (Slideshow)
Element
Prezentare de fotografii
Instrument de muzică
Descriere
Imaginile sunt afişate succesiv, permiţând adăugarea de efecte şi a
unui fond muzical.
Preluare muzică : schimbă fondul muzical al prezentării de
fotografii.
Formatare muzică : şterge toată muzica asociată prezentării de
fotografii.
Imprimare (Print)
Element
Imprimare
Descriere
Sunt imprimate fotografii.
Gestionare memoriei (Manage Memory)
Element
Instrument memorie
- Instrument pentru
Memory Stick
Descriere
Formatare :
este formatat un “Memory Stick Duo”.
este creat un nou director pe cardul “Memory
Creare director REC :
Stick Duo”.
Schimbare director REC : este schimbat directorul pentru înregistrarea
imaginilor.
este şters un director de pe cardul “Memory
Ştergere director REC :
Stick Duo”.
sunt copiate toate imaginile înregistrate din
Copiere :
memoria internă, pe un “Memory Stick Duo”.
este aleasă metoda care să fie utilizată pentru
File Number :
atribuirea numărului de fişier imaginilor.
este formatată memoria internă.
Instrument memorie Formatare :
- Instrument memorie File Number :
este aleasă metoda care să fie utilizată pentru
internă
atribuirea numărului de fişier imaginilor.
46
Setări (Settings)
Element
Reglaje principale Reglaje principale 1
Reglaje principale Reglaje principale 2
Setări fotografiere Setări fotografiere 1
Setări fotografiere Setări fotografiere 2
Setări ceas
Alegere limbă
Descriere
Semnal sonor :
selectează semnalul sonor care să fie emis când
este acţionată camera.
este afişat ghidul funcţiilor.
Ghidul funcţionare :
se revine la reglajele implicite ale camerei.
Iniţializare :
sunt corectate corespondenţele inadecvate
Calibrare :
dintre apăsarea butoanelor şi acţiunile efectuate
din motive de poziţionare incorectă pe ecran.
este modificat butonul care să acţioneze camera
Carcasă :
când este folosită carcasa (înveliş rezistent la
apă).
prezintă demonstraţii pentru utilizarea funcţiilor
Mod demo :
Declanşator zâmbet şi Recunoaşterea scenei.
stabileşte semnalul video în funcţie de terminalul
COMPONENTE :
TV conectat.
stabileşte modul de transmitere la ieşire a
Ieşire video :
semnalului în funcţie de sistemul conectat.
stabileşte formatul imaginilor pentru televizorul
Tip TV :
ce urmează a fi conectat.
stabileşte modul de utilizare când camera este
Conectare USB :
conectată la calculator sau la imprimantă.
luminează intermitent la focalizarea în spaţii
Sursă luminoasă AF :
slab luminate.
afişează linii pentru a putea fi uşor încadrat
Caroiaj :
subiectul într-o poziţie orizontală sau
verticală.
selectează metoda de realizare a măriri dincolo
Zoom digital :
de zoom-ul optic.
recunoaşte modificările de orientare şi salvează
Orientare automată :
imaginile cu orientarea adecvată.
Revizualizare automată: afişează imaginile pe ecran timp de circa două
secunde după înregistrarea unei fotografii.
Stabilirea datei şi orei.
Alegerea limbii care să fie folosită pentru elementele meniului, pentru
avertizări şi pentru mesaje.
47
Utilizarea elementelor de meniu
Sunt afişate funcţiile disponibile pentru reglarea facilă când camera este în modul de înregistrare sau
de redare. Pe ecran apar numai elementele disponibile la momentul respectiv.
Pentru a readuce camera la configuraţia stabilită din fabrică, atingeţi
T
(Setări) T [Setări
principale 1] T [Iniţializare].
Meniul pentru modul înregistrare
Element
Dimensiunea imaginii
Descriere
Selectarea dimensiunii imaginii.
(
Mod REC
EV
(Expunere)
ISO
(Sensibilitate)
Echilibrul de alb
Balans de alb subacvatic
Focalizare
Mod de măsurare
Recunoaşterea scenei
Sensibilitatea la detecţia
zâmbetelor
Detecţia feţelor
48
/
/
/
/
/
/
/
)
(
1280×720 (Fin) /
1280×720 (Standard) /
VGA )
Selectarea metodei de fotografiere continuă.
(
Normal /
Rafală / BRK±0.3EV/BRK±0.7EV/BRK±1.0EV)
Ajustarea manuală a expunerii.
(de la -2,0EV la +2,0EV)
Stabileşte sensibilitatea ISO.
(ISO AUTO / de la ISO80 la ISO3200)
Ajustează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare din jur.
(
Auto /
Zi /
Înnorat /
Lumină fluorescentă 1,
Lumină fluorescentă 2,
Lumină fluorescentă 3,
n Incandescent /
Bliţ)
Ajustează culorile la înregistrarea subacvatică.
(
Auto /
Subacvatic 1,
Subacvatic 2)
Schimbă metoda de focalizare.
distanţă nelimitată)
Stabileşte partea subiectului unde să fie efectuată măsurarea pentru
determinarea expunerii.
(
Multi /
Centru)
Sunt detectate automat condiţiile de înregistrare, după care se fotografiază.
(
Auto /
Avansată)
Este stabilit nivelul de sensibilitate la detecţia zâmbetelor.
( Zâmbet larg /
Zâmbet obişnuit /
Zâmbet vag)
Stabilirea subiectului căruia să i se acorde prioritate la ajustarea focalizării
când este utilizată detecţia feţelor.
( La atingere /
Auto /
Prioritate copil /
Prioritate adult)
Element
Nivel bliţ
Reducere ochi închişi
Reducere fenomen de
ochi roşii
DRO
Descriere
Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ.
( /
Standard / )
Ajustarea funcţiei de reducere a ochilor închişi care apar în imagine.
( Auto /
Dezactivat)
Diminuează fenomenul de ochi roşii.
(
Auto /
Activ /
Dezactivat)
Optimizează luminozitatea şi contrastul.
(
Oprit /
DRO standard /
DRO plus)
Mod culoare
Modifică intensitatea imaginii sau adaugă efecte speciale.
SteadyShot (Stabilitate)
(
Normal /
Intens /
Schimbă metoda de focalizare.
Setări fotografiere
Sepia /
(
Fotografiere /
Continuu /
Selectează setările pentru fotografiere.
Alb-Negru)
Dezactivat)
Meniul în modul vizionare
Element
(Listă date)
Descriere
Selectarea listei datelor de redare.
(Listă evenimente)
Selectează grupul de evenimente care să fie redat.
(Selectare director)
Selectează directorul de vizualizare a imaginilor.
(Mod vizualizare)
(Filtrare după figuri)
(Prezentare imagini)
(Adăugare /
Eliminare
favorite)
(Retuşare)
(Pictură)
(Redimensionare
multifuncţională)
Comută între modurile de vizualizare
(
Vizualizare dată /
Vizualizare eveniment /
Favorite /
Vizualizare director)
Redarea imaginilor alese pentru a îndeplini anumite condiţii.
(
Dezactivat/
Toate persoanele/
Copii/
Zâmbete)
Este redată o serie de imagini cu efecte şi cu muzică.
Copii mici/
Adăugarea imaginilor la secţiunea Favorite sau eliminarea din această
secţiune.
(
Această imagine /
Mai multe imagini /
Adăugare toate din
intervalul temporal* /
Elimină toate din intervalul temporal*)
* Textul afişat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare.
Retuşează fotografiile.
(
Păstrare zonă mărită /
Corecţie ochi roşii /
Anulare
mască /
Contur şters /
Parţial color /
Obiectiv
superangular /
Accentuare iluminare /
Neclaritate radială /
Retro /
Feţe fericite)
Desenează pe fotografii şi stochează rezultatul ca pe o nouă imagine.
Este modificată dimensiunea imaginii în funcţie de utilizare.
(
HDTV /
Blog / E-mail)
49
Element
(Ştergere)
(Protecţie)
Descriere
Şterge imaginile.
( Această imagine /
Imagini multiple /
Toate imaginile din
intervalul temporal*)
* Textul afişat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare.
Previne ştergerea accidentală a imaginilor.
(
Această imagine /
Imagini multiple /
Toate din intervalul
temporal* /
Elimină toate din intervalul temporal*)
* Textul afişat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare.
(Marcaj de imprimare) Adaugă un marcaj pentru ordinea de imprimare pe imaginea pe care vreţi să o
tipăriţi de pe “Memory Stick Duo”.
(
Această imagine /
Imagini multiple /
Toate din intervalul
temporal* /
Elimină toate din intervalul temporal*).
* Textul afişat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare.
Imprimă fotografii folosind o imprimantă compatibilă cu standardul
(Imprimare)
PictBridge.
( Această imagine /
Imagini multiple /
Toate din intervalul
temporal*).
* Textul afişat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare.
(Rotire)
(Setări volum)
Roteşte o fotografie
Reglează volumul.
Utilizarea funcţiilor în modul Programare
auto
Puteţi modifica reglajele pentru Focalizare, Modul de
măsurare, ISO şi EV când pentru [Mod REC] (modul
de înregistrare) este aleasă varianta
(Programare
Auto).
Element
50
Descriere
(Focalizare)
Modifică metoda de focalizare.
(
Multi AF /
AF centru /
7,0 m /
distanţă nelimitată)
(Mod de măsurare)
Stabileşte modul de măsurare.
(
Multi /
Centru /
Punct AF / 0,5m / 1,0m / 3,0m /
Punct)
(ISO - Sensibilitate)
Stabileşte sensibilitatea ISO.
(ISO AUTO / de la ISO80 la ISO3200)
(EV)
Ajustează expunerea.
(de la -2,0 EV la +2,0 EV)
Lista simbolurilor afişate pe ecran
Simbolurile sunt afişate pe ecran pentru a indica
starea camerei.
Puteţi selecta setările afişate atingând indicaţia
aflată în partea din dreapta-jos a ecranului
(pag. 26).
1
Simbol
Semnificaţie
Energia rămasă a bateriilor
Avertizare de energie scăzută
Când fotografiaţi
Recunoaşterea scenei
Simboluri pentru scenele
recunoscute
Indicator de sensibilitate la
Detecţia zâmbetelor
Scala de zoom
• În modul
Fotografiere facilă este afişat
un număr limitat de indicatori.
Modul de vizualizare
Filtrare după figuri
Când filmaţi
Export PMB
Favorite
Protejare
Marcaj pentru ordinea de
imprimare
Scala de zoom
2
La redare
Simbol
Semnificaţie
Dimensiunea imaginilor
SteadyShot
Director de înregistrare
96
Numărul de imagini ce pot fi
înregistrate
51
Simbol
Semnificaţie
8/8
Numărul imaginii / Numărul
de imagini înregistrate în
directorul selectat.
Durata înregistrării
100 Min
Suport media de înregistrare/
redare
(“Memory Stick Duo”,
memorie internă)
Conectare PictBridge
Simbol
Sursă luminoasă AF
Carcasă
Fişier de gestionare complet
ocupat
Avertisment de temperatură
ridicată
Volum
C:32:00
Schimbarea directorului
Director de redare
Balans de alb
Mod de înregistrare
4
Simbol
Semnificaţie
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Afişare latitudine şi
longitudine
AE /AF blocat
z
NR - Obturator lent
Detecţia feţelor
Mod de măsurare
125
Focalizare
F3.5
iso400
+2.0 ev
Avertizare de vibraţii
Atingeţi indicatorul AF
Afişaj de autodiagnosticare
Histogramă
•
apare când este
dezactivată interfaţa cu
histograma.
Conectare PictBridge
DRO
Semnificaţie
Mod culoare
Timp de expunere
(viteza obturatorului)
Valoarea diafragmei
Număr ISO
Valoarea expunerii
Mod de măsurare
Bliţ
Reducere efect ochi roşii
Balans de alb
Nivel bliţ
Încărcare bliţ
Macro / Focalizare auto
Mod bliţ
3
Simbol
Semnificaţie
Zona de autofocalizare
REC
Standby
0:12
Înregistrare film / Standby
film
Durata înregistrării (min:sec)
N
Redare
Bara de evoluţie a redării
Marcaj în cruce pentru
măsurare punctuală
Temporizator
52
0:00:12 Contor
101-0012
Număr director - fişier
2009 1 1
9:30 am
Data/ ora înregistrării
imaginii redate
Vizualizarea manualului de instrucţiuni
“Cyber-shot Handbook“
Manualul de instrucţiuni “Cyber-shot Handbook”, furnizat pe CD-ROM, explică în detaliu modul
de funcţionare al camerei foto. Consultaţi acest manual pentru a afla instrucţiuni amănunţite
referitoare la multe dintre funcţiile camerei.
• Pentru a citi manualul de instrucţiuni “Cyber-shot Handbook”, aveţi nevoie de aplicaţia Adobe
Reader. Dacă aceasta nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de la adresa de internet :
http://www.adobe.com/
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniţi calculatorul, introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru CD-ROM.
2 Faceţi clic pe [Cyber-shot Handbook].
• În acelaşi timp va fi instalat şi “Cyber-shot
Step-up Guide” care conţine informaţii despre
accesoriile camerei.
3 Lansaţi manualul “Cyber-shot Handbook” de la trimiterea directă (shortcut)
creată pe desktop.
Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Porniţi calculatorul, introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru citirea
acestuia.
2 Selectaţi directorul [Handbook] şi copiaţi pe calculator fişierul “Handbook.pdf”
stocat în directorul [GB].
3 După ce se încheie copierea, faceţi dublu clic pe “Handbook.pdf”.
53
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare şi consultaţi Manualul de
instrucţiuni “Cyber-shot Handbook” (pdf).
Dacă pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaţi Manualul de instrucţiuni
“Cyber-shot Handbook”.
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi
porniţi alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (pag. 47).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că prin trimiterea camerei foto digitale la un centru de service pentru
a fi reparată, vă daţi implicit acordul să fie verificat conţinutul memoriei interne şi al fişierelor de
muzică. Sony nu va copia şi nu va salva nici unele dintre aceste date.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi corect acumulatorul apăsând şi menţinând apăsată pârghia de eliberare a acumulatorului
(pagina 15).
Nu puteţi porni camera.
• După montarea acumulatorului în aparat, poate fi necesară o scurtă perioadă de timp până ce
camera poate fi acţionată.
• Montaţi corect acumulatorul (pagina 15).
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat (pagina 13).
• Acumulatorul este complet uzat. Înlocuiţi acumulatorul cu altul nou.
• Folosiţi tipul de acumulator recomandat.
Alimentarea se opreşte brusc.
• În funcţie de temperatura camerei şi a acumulatorului, este posibil ca alimentarea să fie oprită
automat pentru a fi protejat aparatul. Într-un astfel de caz, pe ecranul LCD este afişat un mesaj,
înainte ca aparatul să se oprească.
• Dacă nu folosiţi camera circa 3 minute când alimentarea este pornită, aceasta se va opri automat
pentru a se evita uzarea inutilă a acumulatorului. Reporniţi camera (pagina 16).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu un altul nou.
54
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect.
• Energia acumulatorului se va consuma mai rapid şi energia rămasă reală a acumulatorului va fi
mai redusă decât cea indicată în următoarele cazuri :
– utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte scăzută,
– folosiţi frecvent bliţul sau operaţia de mărire (zoom),
– porniţi şi opriţi în mod repetat alimentarea,
– pentru opţiunea de luminozitate [Luminozitate] a afişajului
aţi ales varianta [Luminos].
• Indicaţia privind perioada de timp rămasă diferă de cea reală. Descărcaţi complet şi apoi
încărcaţi complet acumulatorul pentru a corecta indicaţia afişată.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat (pagina 13)
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încărcat când este în interiorul camerei.
• Nu se poate încărca acumulatorul folosind adaptorul de reţea (comercializat separat). Folosiţi
încărcătorul pentru această operaţie.
Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în timpul încărcării acumulatorului.
• Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul în aparat, având grijă să fie corect montat.
• Temperatura poate fi inadecvată pentru operaţia de încărcare. Încercaţi să încărcaţi încă o dată
acumulatorul într-un loc în care temperatura este cuprinsă în intervalul dorit de temperaturi
(între 10°C şi 30°C).
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne şi a cardului “Memory Stick Duo” (paginile 29,
32). Dacă acestea sunt complet ocupate, luaţi una dintre următoarele măsuri :
– ştergeţi imaginile care nu vă interesează (pagina 37);
– schimbaţi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în perioada cât se încarcă bliţul.
• Când fotografiaţi, puneţi comutatorul de mod în altă poziţie decât
(Mod Film).
• Puneţi comutatorul de mod în poziţia
(Mod Film), când înregistraţi filme.
• Filmele cu dimensiunea imaginilor de [1280×720] pot fi înregistrate numai pe un card “Memory
Stick PRO Duo”. Când înregistraţi folosind un alt suport de înregistrare decât un card “Memory
Stick PRO Duo”, alegeţi pentru imaginile de film varianta [VGA].
• Camera este în modul demonstrativ pentru Declanşator zâmbet. Alegeţi pentru [Mod demo]
varianta [Dezactivat] (Off).
Când înregistraţi un subiect luminos, apar dungi verticale albe, negre, roşii, violet
sau de altă culoare sau întregul ecran capătă o tentă roşiatică.
• Apare fenomenul de difuzie. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
55
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apăsaţi butonul (redare) (pagina 19).
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată de către Sony redarea unei imagini cu această cameră foto dacă fişierul ce o
conţine a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de
cameră decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Ştergeţi conexiunea USB.
• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini stocate pe “Memory Stick Duo”, înregistrate cu
alte camere foto. Redaţi astfel de imagini folosind “Vizualizare director” (pagina 35).
• Aceasta este cauzată de copierea imaginilor de pe calculator pe “Memory Stick Duo”, fără a
folosi aplicaţia “PMB”. Redaţi astfel de imagini folosind “Folder View” (pagina 35).
56
Măsuri de precauţie
x Nu utilizaţi / păstraţi aparatul în astfel
de locuri:
• Unde temperatura este foarte mare, foarte
scăzută sau unde umiditatea este ridicată. În
astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată
la soare, este posibil să se deformeze corpul
camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea
surselor de încălzire. Este posibil să se deformeze sau să se
decoloreze corpul camerei şi astfel pot apărea
disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor mecanice.
• În câmpuri magnetice puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip. Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să
pătrundă în camera dvs. foto. Praful şi nisipul
pot genera disfuncţionalităţi, iar uneori acestea
nu pot fi remediate.
x La transport
Nu vă aşezaţi pe un scaun sau în alt loc având
camera în buzunarul de la spate al pantalonilor sau
al fustei, deoarece camera se poate deteriora.
x Despre curăţarea aparatului
Curăţarea ecranului LCD
Curăţaţi suprafaţa ecranului folosind un set
de curăţare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepărta amprentele, praful etc.
Curăţarea lentilelor
Ştergeţi lentilele cu o bucată de pânză moale
pentru a îndepărta amprentele, praful etc.
Curăţarea suprafeţei camerei
Ştergeţi suprafaţa camerei cu o bucată de
pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi
suprafaţa cu pânză uscată. Deoarece pot fi
deteriorate finisajul sau carcasa, nu folosiţi
următoarele :
• substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină,
alcool, insecticide, substanţe de protecţie
solară sau oricare altele,
• nu atingeţi aparatul având mâinile murdare de
substanţe ca cele mai sus menţionate,
• evitaţi contactul îndelungat cu adeziv sau cu
vinil.
x În legătură cu temperaturile de
funcţionare
Camera este proiectată pentru a fi folosită la
temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu
este recomandată fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute,
care nu se încadrează în intervalul indicat mai
sus.
x În legătură cu condensarea umezelii
Când camera este adusă direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută într-unul cu
temperatură ridicată, este posibil ca umezeala
să condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncţionalităţi aparatului.
Dacă a condensat umezeala
Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră
să se evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă
încercaţi să fotografiaţi cât timp există umezeală
condensată pe lentile nu veţi putea înregistra
imagini clare.
x Despre bateria reîncărcabilă din
interiorul aparatului
Această cameră are în interior o baterie
reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute
data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul
este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod
continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă
veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte
de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă
nu folosiţi deloc aparatul aproximativ o lună,
aceasta se va descărca în totalitate.
În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria
reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.
Puteţi folosi camera digitală cu toate că
respectiva baterie este descărcată, atât timp cât
nu înregistraţi data şi ora.
Metoda de încărcare a bateriei interne de
siguranţă
Introduceţi acumulatorul încărcat în camera foto
şi lăsaţi aparatul timp de 24 de ore sau mai mult
cu alimentarea oprită.
57
Specificaţii
x Camera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine 7,79 mm (tip 1/2,3) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numărul total de pixeli ai camerei
cca. 12,4 Megapixeli
Numărul de pixeli eficace ai camerei
cca. 12,1 Megapixeli
Obiectiv :
Carl Zeiss Vario-Tessar obiectiv ce măreşte
de 4×
f = între 6,18 şi 24,7 mm (între 35 - 140 mm
la conversia în cameră foto de 35 mm)
F3,5 (W) ~ F4,6 (T)
Când filmaţi (16:9) : 38 - 152 mm
Când filmaţi (4:3) : 46 - 184 mm
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automată,
• Selecţia scenei - 11 moduri
Variante de reglaj pentru balansul de alb
• Automatic - automată,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent 1, 2, 3,
• Incandescent,
• Flash - bliţ
Variante de reglaj pentru balansul de alb la
înregistrarea subacvatică
• Auto - automat
• Underwater 1, 2
Intervalul de înregistrare pentru modul
Rafală :
aprox. 0,57 secunde
Sistemul de înregistrare :
• Fotografii : compatibil JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline,
compatibil DPOF
• Filme: compatibil MPEG-4 Visual
Suportul de înregistrare
• Memorie internă (aprox. 11 MB)
• “Memory Stick Duo”
Bliţ : Raza de acţiune (când pentru
sensibilitatea ISO -index de expunere
recomandat- este aleasă varianta AUTO):
• W : între 0,08 şi 2,9 m • T : între 0,5 şi 2,3 m
58
[Conectori de intrare şi de ieşire]
Multiconector tip 1 a (ieşire AV (componente
SD / HD / USB / intrare c.c.) : ieşire video,
ieşire audio (mono),
comunicaţie USB
Comunicaţie USB
USB de mare viteză (compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit:
• panoramic (16:9);
7,5 cm (tip 3,0) drive TFT
Numărul total de puncte
230.400 (960 × 240) puncte
[Alimentare, caracteristici generale]
Alimentare :
• Acumulator NP-BD1
: 3,6 V
NP-FD1
: 3,6 V (comercializat separat)
• Adaptor de reţea AC-LS5K (comercializat
separat) ; 4,2 V
Consum de putere (în timpul înregistrării)
• 1,0 W
Interval de temperaturi la funcţionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
• 93,6 × 57,2 × 15,0 mm (L/Î/A) (exclusiv zonele proeminente)
Masa (inclusiv acumulator NP-BD1, card “Memory Stick Duo”) :
• cca. 151 g
Microfon : Monofonic
Difuzor : Monofonic
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge : Compatibil.
Mărci înregistrate
x Încărcător pentru acumulator
tip BC-CSD
Cerinţe privind alimentarea :
• tensiune între 100V şi 240V (c. a.),
• frecvenţă 50/60 Hz,
• putere 2,2 W
Tensiune la ieşire c.c. :
4,2 V
Curent continuu la ieşire ;
0,33 A
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
aprox. : 62 × 24 × 91 mm (L/Î/A)
Masa :cca. 75 g
x Acumulator NP-BD1
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximă :
4,2 V curent continuu
Tensiune nominală :
3,6 V curent continuu
Curent maxim la încărcare :
1,24 A A
Tensiune maximă la încărcare :
4,2 V curent continuu
Capacitate :
obişnuită : 2,4 Wh (680 mAh)
minimă : 2,3 Wh (620 mAh)
• Următoarele mărci sunt mărci de comerţ ale
Sony Corporation :
, “Cyber-shot“, “Memory
Stick”,
, “Memory Stick PRO”, , “Memory Stick Duo”
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “Memory Stick PRO-HG
Duo”,
,“MagicGate”,
, “BRAVIA”, “PhotoTV HD“,
“InfoLITHIUM“.
• Microsoft, Windows, Windows Vista şi
DirectX sunt mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Microsoft Corporation
din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• Macintosh şi MacOS sunt mărci comerciale
sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
• Intel, MMX şi Pentium sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Adobe şi Reader sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale Adobe
Systems Incorporated în Statele Unite şi / sau
în alte ţări.
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor
folosite în acest manual sunt, în general, mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi.
În continuare, în acest manual nu vor apărea,
însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
59
Informaţii suplimentare legate de acest
produs şi răspunsuri la întrebările cele
mai frecvente pot fi găsite pe pagina
noastră de internet destinată clienţilor.
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising