Sony | DSC-T700 | Sony DSC-T700 Instrucţiuni de utilizare

Cameră foto digitală
Manual de instrucţiuni
Pornire
DSC-T700
Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm
să citiţi cu atenţie acest ghid de acţionare,
după care să păstraţi documentaţia pentru
a o putea consulta ulterior.
Înregistrarea / vizionarea
imaginilor
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Utilizarea funcţiilor de vizionare
Ştergerea imaginilor
Conectarea la alte echipamente
Modificarea reglajelor camerei
© 2008 Sony Corporation
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt
notate în partea de jos a aparatului. Notaţi numărul serial
în spaţiul care-i este rezervat în continuare. Specificaţi
aceste numere ori de câte ori apelaţi la dealer-ul dvs.
Sony în legătură cu acest produs.
Număr model DSC-T700
Număr serial _________________
Măsuri de siguranţă
Pentru protecţia dvs., vă rugăm să citiţi cu atenţie toate
instrucţiunile privind siguranţa, înainte de a acţiona
aparatul, după care să păstraţi acest manual pentru a-l
putea consulta ulterior.
Acordaţi atenţie şi respectaţi toate avertizările, măsurile
de precauţie şi instrucţiunile de pe aparat precum şi cele
prezente în documentaţia de utilizare.
Utilizare
ATENŢIE
Pentru a reduce posibilitatea de producere
de incendii sau de electrocutări, nu
expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru clienţii din S.U.A.
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acţionat numai dacă este alimentat
de una dintre sursele de alimentare indicate pe eticheta
ataşată acestuia. Dacă nu sunteţi siguri de caracteristicile
reţelei de alimentare de la dvs. de acasă, consultaţi
dealer-ul dvs. sau compania de furnizare a energiei
electrice. Pentru acele aparate care funcţionează
alimentate de baterii sau de alte surse, consultaţi
manualul de instrucţiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu de alimentare
cu un ştecăr de curent alternativ polarizat (ştecăr care are
o lamă mai lată decât cealaltă).
Ştecărul se va potrivi la priză într-o singură poziţie,
această facilitate reprezentând o măsură de precauţie.
Dacă nu puteţi introduce ştecărul în priză într-o anumită
poziţie, încercaţi în poziţie inversă. Dacă nici aşa
nu reuşiţi să cuplaţi ştecărul la priză, contactaţi un
electrician pentru a vă instala o priză corespunzătoare.
Nu neglijaţi rolul de protecţie al ştecărului polarizat
introducându-l cu forţa în priză.
Acest simbol este marcat
pentru a atenţiona utilizatorul
asupra prezenţei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care există “tensiuni
periculoase”, suficient de mari
pentru a reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat pentru
a atenţiona utilizatorul asupra
prezenţei unor instrucţiuni
importante de folosire sau
de întreţinere (de service) în
documentaţia care însoţeşte
aparatul.
2
Suprasarcină
Nu cuplaţi prea multe echipamente, cabluri de alimentare
sau aparatură electrocasnică la o priză de perete, pentru
a nu depăşi valoarea capacităţii acesteia, deoarece pot fi
generate incendii sau şocuri electrice.
Pătrunderea unor obiecte sau a unor lichide în
interiorul aparatului
Nu introduceţi nici un fel de obiecte prin fantele de
aerisire ale aparatului, deoarece puteţi atinge puncte cu
tensiune periculoasă sau puteţi scurtcircuita anumite
piese din interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau şocuri electrice. Nu vărsaţi nici un fel de
lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataşate
Nu folosiţi elemente ataşate care nu sunt recomandate de
producător, deoarece pot fi periculoase.
Curăţare
Decuplaţi aparatul de la priza de perete înainte de a-l
curăţa sau lustrui. Nu folosiţi substanţe de curăţare
lichide şi nici sub formă de aerosoli. Folosiţi o bucată
de pânză uşor umezită cu apă pentru a curăţa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apă şi umezeală
Nu utilizaţi aparatul alimentat la o priză aflată în
apropierea apei, lângă cada sau chiuveta din baie, lângă
chiuveta din bucătărie, lângă maşina de spălat, într-o
pivniţă umedă sau în vecinătatea unei piscine etc.
Protecţia cablului de alimentare
Aşezaţi cablul de alimentare în aşa fel încât să nu fie
prins sub sau între alte obiecte şi fiind atenţi în special la
conectori, la ştecăr şi la punctele în care cablul iese din
aparat.
Accesorii
Nu aşezaţi aparatul pe un suport, trepied, sisteme de
prindere sau o masă instabilă deoarece acesta poate
să cadă şi să cauzeze grave accidentări unui copil sau
unui adult şi deteriorări importante aparatului. Folosiţi
numai suporturi, trepiede, sisteme de prindere sau mese
recomandate de producător pentru a aşeza camera.
Ventilaţie
Fantele şi orificiile din carcasa aparatului sunt necesare
pentru a se asigura o ventilaţie corespunzătoare. Pentru a
asigura o bună funcţionare a camerei şi pentru a o proteja
de supraîncălzire, aceste fante şi orificii nu trebuie
niciodată acoperite sau blocate.
– Nu acoperiţi niciodată fantele şi orificiile de aerisire cu
haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaţi fantele şi orificiile de aerisire prin aşezarea
aparatului pe pat, pe o canapea, pătură sau pe alte
suprafeţe similare.
– Nu aşezaţi aparatul în stare de funcţionare în spaţii
înguste cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap
închis pentru ca ventilaţia să fie adecvată.
– Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor surse de încălzire
a unor contoare de căldură şi nici nu îl expuneţi la
lumină solară directă.
Service
Deteriorări care necesită service
Decuplaţi aparatul de la reţea şi apelaţi la un service
pentru a beneficia de ajutorul unei persoane calificate în
următoarele condiţii :
– Dacă este deteriorat sau uzat cablul de alimentare sau
ştecărul.
– Dacă a pătruns vreun lichid sau vreun obiect în
interiorul carcasei.
– Dacă aparatul a fost supus la ploaie sau udat.
– Dacă aparatul a suferit un şoc puternic prin cădere sau
dacă i s-a deteriorat carcasa.
– Dacă aparatul nu funcţionează în mod normal când
urmaţi instrucţiunile de utilizare. Reglaţi numai acele
butoane care sunt specificate în instrucţiunile de
folosire. Reglarea necorespunzătoare a altor butoane
poate conduce la deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcţionare corespunzătoare
va fi necesar ulterior un volum de muncă important
din partea unei persoane calificate.
– Când aparatul suferă o modificare clară a
performanţelor, ceea ce indică necesitatea de a se apela
la service.
Service
Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul, deoarece
demontarea sau îndepărtarea carcasei vă poate expune la
tensiuni periculoase sau la alte riscuri.
Apelaţi pentru service numai la persoane calificate.
Înlocuirea părţilor componente
Dacă este necesară înlocuirea unei părţi componente,
aveţi grijă ca persoana de la service să folosească piese
de schimb specificate de producător, care au aceleaşi
caracteristici ca şi cele originale.
Înlocuirea neautorizată sau necorespunzătoare a pieselor
poate conduce la incendii, şocuri electrice sau la apariţia
altor elemente de risc.
Verificări privind siguranţa
După orice operaţie de service sau după orice reparaţie
la care a fost supus aparatul, solicitaţi persoanei de
la service să efectueze verificările de rutină legate de
siguranţă (aşa cum sunt ele specificate de producător)
pentru a vă asigura că aparatul poate fi folosit în condiţii
de siguranţă.
Descărcări electrice
Pentru o protejare suplimentară a aparatului în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau când acesta este
lăsat nefolosit pentru o perioadă îndelungată de timp,
decuplaţi-l de la priza de perete şi decuplaţi antena sau
cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitată deteriorarea camerei cauzată de
descărcări electrice sau de scurgerile de energie din reţea.
3
Mai întâi citiţi aceste informaţii
Măsură de precauţie
Pentru clienţii din S.U.A.
Înlocuiţi acumulatorul numai cu unul de tipul indicat la
specificaţii, în caz contrar putând rezulta incendii sau
accidente.
Nu expuneţi acumulatorul la căldură excesivă cum ar fi
cea provenită de la soare, de la foc sau de la alte surse
similare.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest produs,
puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Pentru clienţii din S.U.A. şi din Canada
Reciclarea ACUMULATOARElor cu ioni
de lITIU
Acumulatoarele cu Ioni de Litiu sunt
reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea mediului
returnând acumulatoarele la punctele
de colectare şi la locurile de reciclare
cele mai apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaţii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaţi pagina de internet:
http://www.rbrc.org/
Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de litiu defecte
sau din care curge lichid.
Încărcător pentru acumulator
Acest echipament de alimentare trebuie corect orientat,
în poziţie verticală sau orizontală.
4
Numărul de mai jos este alocat numai pentru chestiuni
legate de FCC.
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DSC-T700
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon :
858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a
Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa îndeplineşte
următoarele două condiţii : (1) Acest aparat nu
cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat
trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina acţiuni
nedorite.
Atenţie
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce
nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la
imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se încadra
în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform
Părţii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt
stabilite pentru asigurarea unei protecţii rezonabile
împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile
casnice. Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia
energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care nu
este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate
cauza interferenţe dăunătoare pentru sistemul de
radiocomunicaţii. Totuşi, nu există nici o garanţie
că nu vor apărea interferenţe cu unele instalaţii.
Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia
radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să
încerce eliminarea acestor interferenţe prin una dintre
următoarele măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt circuit
electric faţă de cel la care este cuplat receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician radio/TV
experimentat pentru ajutor.
În atenţia clienţilor din Europa
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în
limitele stabilite de Directiva EMC pentru folosirea
cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe pot
influenţa imaginea şi sonorul acestui aparat.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul
cauzează întreruperi ale transferului de date (eşuează
transferul), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi apoi
conectaţi din nou cablul de comunicaţie (USB etc.).
Cablul de legătură ce v-a fost furnizat trebuie utilizat
cu echipamentul pentru a se încadra în limitele impuse
dispozitivelor digitale prin Subpartea B a Părţii a 15-a a
regulamentului FCC.
5
Dezafectarea
echipamentelor
şi electronice vechi (Valabil în
electrice
Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor
electrice şi electronice. Dezafectând
în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
6
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. Puteţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de
siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la
încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele
de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului
şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică
Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele separate
pentru service sau garanţie.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un
conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu
o alta care prezintă aceleaşi caracteristici şi care este
aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată cu
semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil,
nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea siguranţei.
Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac. În cazul în
care pierdeţi capacul, contactaţi cel mai apropiat service
Sony.
7
CUPRINS
MĂSURI DE SIGURANŢĂ............................................................................................................................ 2
Mai întâi citiţi aceste informaţii...................................................................................................................... 4
Note privind utilizarea camerei digitale ...................................................................................................... 10
Pornire.............................................................................................................11
Verificarea accesoriilor furnizate ................................................................................................................ 11
Identificarea părţilor..................................................................................................................................... 12
Încărcarea acumulatorului .......................................................................................................................... 13
Introducerea acumulatorului . ..................................................................................................................... 15
Potrivirea ceasului ...................................................................................................................................... 17
Înregistrarea/ vizionarea imaginilor ............................................................... 18
Înregistrarea imaginilor................................................................................................................................ 18
Vizionarea imaginilor................................................................................................................................... 19
Stocarea imaginilor...................................................................................................................................... 20
Utilizarea funcţiilor de fotografiere.................................................................. 21
Detecţia zâmbetelor şi fotografierea declanşată de zâmbet (Smile Shutter).............................................. 21
Recunoaşterea automată a condiţiilor de fotografiere (Scene Recognition)............................................... 22
Fotografierea prim-planurilor (Prim-planuri / fotografiere la mică distanţă)................................................. 23
Utilizarea temporizatorului........................................................................................................................... 23
Alegerea modului de funcţionare a bliţului.................................................................................................. 24
Focalizarea într-un anumit punct al cadrului............................................................................................... 25
Focalizarea pe faţa subiectului (Detecţia Feţelor)....................................................................................... 25
Alegerea unei dimensiuni potrivite a imaginii.............................................................................................. 26
Utilizarea modului de fotografiere potrivit cu spaţiul în care se înregistrează (Scene Selection)................ 28
Înregistrarea filmelor.................................................................................................................................... 29
Afişarea unui număr minim de indicatori (Easy Shooting)........................................................................... 30
8
Utilizarea funcţiilor de vizionare...................................................................... 31
Vizionarea unei imagini mărite ................................................................................................................... 31
Afişarea imaginilor pe întregul ecran . ........................................................................................................ 31
Rotirea unei imagini orientate vertical......................................................................................................... 32
Vizionarea imaginilor pe un fond muzical.................................................................................................... 32
Vizionarea imaginilor pe afişajul album ...................................................................................................... 33
Căutarea unei imagini................................................................................................................................. 34
Alegerea formatului de afişare.................................................................................................................... 34
Ştergerea imaginilor....................................................................................... 36
Ştergerea imaginii afişate............................................................................................................................ 36
Ştergerea mai multor imagini...................................................................................................................... 36
Ştergerea tuturor imaginilor (formatare)...................................................................................................... 37
Conectarea la alte echipamente..................................................................... 38
Urmărirea imaginilor la televizor.................................................................................................................. 38
Imprimarea fotografiilor............................................................................................................................... 39
Utilizarea camerei cu un un calculator....................................................................................................... 40
Modificarea reglajelor camerei....................................................................... 45
Modificarea afişajului pe ecran.................................................................................................................... 45
Stabilirea unei parole pentru accesul la memoria internă........................................................................... 46
Folosirea interfeţei HOME........................................................................................................................... 47
Folosirea elementelor de meniu.................................................................................................................. 49
Folosirea funcţiilor în modul Program Auto................................................................................................. 51
Altele.............................................................................................................. 52
Vizionarea manualului “Cyber-shot Handbook“........................................................................................... 52
Lista elementelor afişate pe ecran.............................................................................................................. 53
Rezolvarea problemelor.............................................................................................................................. 55
Măsuri de precauţie..................................................................................................................................... 57
Specificaţii................................................................................................................................................... 58
9
Note privind utilizarea
camerei digitale
Copii de siguranţă pentru memoria internă şi
pentru cardul “Memory Stick Duo”
• Nu opriţi camera şi nu detaşaţi acumulatorul sau
unitatea “Memory Stick Duo” câtă vreme indicatorul
luminos de acces este aprins deoarece datele din
memoria internă sau cele de pe “Memory Stick
Duo” pot fi distruse. Protejaţi întotdeauna datele prin
realizarea de copii de siguranţă.
Despre gestiunea fişierelor
Atunci când introduceţi în aparat o unitate “Memory
Stick Duo” fără fişier de gestiune şi porniţi alimentarea,
o parte din memoria disponibilă este folosită în mod
automat pentru a crea fişierul de gestiune. Această
operaţia poate dura câtva timp.
Note privind înregistrarea/redarea
• Înainte de a înregistra, vă recomandăm să realizaţi
înregistrări de probă pentru a vă asigura că aparatul
funcţionează corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf, stropire sau la
apă. Citiţi cu atenţie secţiunea “Măsuri de precauţie”
(pagina 57) înainte de a acţiona camera foto.
• Aveţi grijă să nu udaţi camera foto. Dacă pătrunde apă
în interiorul aparatului pot apărea disfuncţionalităţi
care uneori sunt iremediabile.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte surse de
lumină puternică deoarece poate fi deteriorată camera
foto.
• Nu folosiţi camera în apropierea surselor de unde radio
puternice sau a emiţătoarelor de radiaţii. Redarea sau
înregistrarea corectă a imaginilor poate fi imposibilă.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf sau nisip poate
conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.
• În cazul în care condensează umezeala în interiorul
camerei foto, aveţi grijă ca aceasta să se evapore
înainte să mai utilizaţi aparatul (pagina 57).
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă
disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a înregistra
imagini, aceasta poate face inutilizabil suportul de
memorie sau poate conduce la deteriorarea ori la
pierderea datelor de imagine.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de utilizare. Datorită
căldurii, impurităţile de pe suprafaţa bliţului se pot
decolora sau se pot lipi de acesta, conducând la o
emisie insuficientă de lumină.
10
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie de foarte
mare precizie astfel încât 99,99% dintre pixeli să
fie operaţionali. Totuşi, este posibil ca unele puncte
minuscule negre şi/sau luminoase (de culoare albă,
roşie, albastră sau verde) să apară constant pe ecranul
LCD. Apariţia acestor puncte este normală în procesul
de producţie şi nu afectează în nici un fel înregistrarea.
• Dacă ecranul este stropit cu apă sau cu alte lichide,
ştergeţi-l neîntârziat cu o bucată de pânză moale.
Lăsând picături de lichide pe suprafaţa ecranului
LCD calitatea acesteia se poate deteriora şi pot apărea
disfuncţionalităţi.
Note privind compatibilitatea datelor de imagine
• Această cameră respectă standardul universal privind
sistemul de Reguli de Proiectare pentru Fişierele
Camerei (DCF) stabilit de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor înregistrate
cu camera, dvs. precum şi redarea sau realizarea de
montaje cu alte echipamente a imaginilor înregistrate
cu camera dvs. nu este garantată de către Sony.
Măsuri de precauţie privind drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte
materiale pot fi protejate prin legea drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizată a acestora poate să contravină
prevederilor acestei legi.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrării
Nu se acordă despăgubiri în cazul în care înregistrarea
sau redarea nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni a
camerei digitale, a suportului de înregistrare etc.
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încărcător pentru acumulator BC-CSD (1)
• Cablu de alimentare (1) (nu este furnizat pentru
Statele Unite şi Canada)
• CD-ROM (1) care conţine :
–aplicaţia software Cyber-shot
– Manualele de instrucţiuni “Cyber-shot
Handbook”
– “Cyber-shot Step-up Guide”
• Prezentul manual de instrucţiuni (1)
Despre cureaua de prindere
Ataşaţi cureaua de prindere a camerei după care treceţi
mâna prin bucla formată de aceasta, pentru a evita
deteriorarea aparatului prin cădere etc.
Bridă de prindere
• Acumulator NP-BD1 (1) / Cutie pentru
acumulator (1)
Despre paint pen (instrument grafic)
• Folosiţi acest instrument pentru a acţiona panoul tactil.
Ataşaţi instrumentul grafic de şnurul de prindere.
• Paint pen - instrument grafic (1)
• Cablu USB, A/V cu terminal multifuncţional (1)
NOTĂ
• Nu ţineţi camera de acest accesoriu când vă deplasaţi
deoarece aceasta poate să cadă.
• Curea de prindere a aparatului (1)
• Plăcuţă pentru staţie G (1)
Această plăcuţă este folosită la montarea camerei în
staţia Cyber-shot (nu este furnizată).
11
Identificarea părţilor
1 Cursor de zoom (W/T)
2 Buton declanşator
3 Microfon
4 Buton POWER
5 Indicator luminos POWER
6 Bliţ
7 Indicator luminos al cronometrului
propriu/ Indicator luminos pentru zâmbetul
declanşator / Iluminare de asistenţă AF
8 Obiectiv
9 Capacul obiectivului
0 Ecran LCD / Afişaj tactil
qa Buton
(Redare)
qs Bridă de prindere a curelei
qd Difuzor
Partea de jos
qf Capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick Duo”
qg Sistem de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere este
mai mic de 5,5 mm. În caz contrar, nu veţi putea
prinde în siguranţă camera de trepied şi este posibil
să deterioraţi aparatul.
qh Pârghie de scoatere a acumulatorului
qj Indicator luminos de acces
qk Slot pentru “Memory Stick Duo”
ql Slot pentru acumulator
w; Multiconector
12
Încărcarea acumulatorului
1Introduceţi acumulatorul în încărcător.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta nu
este complet descărcat.
Acumulator
2Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.
Dacă încărcarea acumulatorului continuă încă o oră
după ce indicatorul luminos CHARGE s-a stins,
autonomia va fi puţin mai îndelungată (complet
încărcat).
Pentru clienţii din S.U.A. şi din Canada
Conector
Indicatorul luminos CHARGE
Aprins : acumulatorul se încarcă.
Stins : Încărcarea s-a încheiat (Încărcare obişnuită).
Indicator luminos CHARGE (încărcare)
Pentru clienţii din afara Statelor Unite şi a
Canadei
Cablu de
alimentare
Indicator luminos CHARGE (încărcare)
3 Când
încărcarea s-a încheiat, deconectaţi
încărcătorul .
13
Durata de încărcare
Durata de încărcare completă
Durata de încărcare obişnuită
Aprox. 220 min.
Aprox. 160 min.
NOTE
• În tabelul anterior, este indicată durata de timp necesară pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat, la o
temperatură a mediului ambiant de 25°C. În anumite condiţii sau circumstanţe, încărcarea poate dura mai mult.
• Conectaţi încărcătorul la cea mai apropiată priză de perete.
• Încărcătorul nu este decuplat de la reţea cât timp este conectat la priză, chiar dacă indicatorul luminos CHARGE nu este
aprins. Dacă apar probleme în timpul folosirii încărcătorului, întrerupeţi imediat alimentarea, deconectând ştecherul de
la priză.
• Când se încheie încărcarea, decuplaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi scoateţi acumulatorul din încărcător.
• Proiectat pentru utilizarea cu baterii compatibile, marca Sony.
Durata de funcţionare a acumulatorului şi numărul de imagini care pot fi
înregistrate / redate.
Durata de funcţionare
(în minute)
Număr de imagini
Înregistrarea imaginilor statice
Aprox. 100
Aprox. 200
Vizionarea imaginilor statice
Aprox. 210
Aprox. 4200
• Metoda de măsurare este bazată pe standardul CIPA (CIPA : Asociaţia pentru Camere şi Produse de Imagine).
NOTĂ
• Durata de funcţionare a acumulatorului şi numărul de imagini statice variază în funcţie de reglajele camerei.
z Utilizarea camerei digitale în străinătate Puteţi folosi camera foto, încărcătorul (furnizat) şi adaptorul de reţea AC-LS5K (care nu este furnizat) în orice ţară
sau regiune unde tensiunea din reţeaua locală este alternativă şi are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa
este de 50/60 Hz.
Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
14
Introducerea acumulatorului
capacul compartimentului pentru
1 Deschideţi
acumulator.
2 Introduceţi acumulatorul.
Aliniaţi marcajul v al acumulatorului cu pârghia
de scoatere a acumulatorului, apoi introduceţi
acumulatorul apăsând pârghia în direcţia săgeţii.
3 acumulator.
Închideţi capacul compartimentului pentru
15
Pentru a afla autonomia rămasă
“Memory Stick Duo“
Indicatorul pentru perioada de autonomie rămasă apare
în partea din stânga sus a ecranului LCD.
NOTE
• Poate dura circa un minut până ce este afişată corect
autonomia rămasă.
• În anumite condiţii, autonomia rămasă poate să nu fie
corect afişată.
• Dacă este utilizat acumulatorul NP-FD1 (nu este
furnizat), după simbolul energiei rămase, apare şi
indicaţia minutelor.
• Capacitatea acumulatorului descreşte cu timpul şi în
urma folosirilor repetate. Dacă timpul de funcţionare
pentru o încărcare a scăzut simţitor, acumulatorul
trebuie înlocuit. Achiziţionaţi un nou acumulator.
Pentru a scoate acumulatorul
Pârghia de scoatere
a acumulatorului
Indicator luminos
de acces
Deplasaţi pârghia de
scoatere a acumulatorului.
Aveţi grijă să nu scăpaţi
acumulatorul din mână.
NOTĂ
• Nu scoateţi acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo”
(nu este furnizat) câtă vreme este aprins indicatorul
luminos de acces deoarece datele pot fi distruse.
Medii de înregistrare care pot fi
folosite
Camera înregistrează / redă imagini folosind memoria
aproximativ 4GB de memorie internă care vă permit să
înregistraţi multe imagini, chiar dacă în aparat nu este
introdusă o unitate “Memory Stick Duo“ (nu este furnizată).
La introducerea unei unităţi “Memory Stick Duo“, imaginile
sunt înregistrate pe “Memory Stick Duo“.
16
Cu această cameră pot fi folosite şi unităţi de memorie
“Memory Stick PRO Duo“ sau “Memory Stick PRO-HG
Duo“.
Pentru detalii despre numărul de imagini /timpul de
înregistrare, consultaţi paginile 27, 30. Alte tipuri
de “Memory Stick“ sau carduri de memorie nu sunt
compatibile cu camera.
“Memory Stick“
Nu puteţi folosi “Memory Stick“ cu această cameră.
NOTĂ
• Nu se pot transfera imagini între memoria internă şi
unitatea “Memory Stick Duo” introdusă în aparat.
Pentru a introduce unitatea de
memorie “Memory Stick Duo“ (nu
este furnizată)
Deschideţi capacul compartimentului, apoi introduceţi
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”.
Având partea cu borne
orientată către obiectiv,
introduceţi “Memory Stick
Duo“ până ce se produce
un clic.
Pentru a scoate unitatea “Memory Stick Duo”, apăsaţi o
dată spre interior unitatea “Memory Stick Duo” .
Potrivirea ceasului
1 Deplasaţi în jos capacul obiectivului.
Buton POWER
Camera este pornită.
• Puteţi porni camera şi prin apăsarea butonului
POWER.
• Poate fi necesară o perioadă de timp pentru ca
alimentarea să pornească şi să permită operarea.
Capacul
obiectivului
2 Atingeţi formatul de afişare dorit pentru
dată, apoi atingeţi
.
3 Atingeţi
fiecare element, apoi stabiliţi
valoarea numerică atingând v/V.
• Miezul nopţii este indicat ca 12:00 AM, iar prânzul
apare ca 12:00PM.
4 Atingeţi [OK].
NOTE
• Camera nu dispune de facilitatea de supra-imprimare a datei peste imagine. Folosind “PMB“ de pe CD-ROM-ul
furnizat, puteţi imprima sau salva imagini care conţin data.
• În cazul în care camera este pornită şi nu acţionaţi camera pentru aproximativ 3 minute, camera se opreşte în mod
automat (funcţia Auto power-off).
Pentru a modifica data şi ora
Apăsaţi
T
(Settings) T [Clock Settings] (pagina 48).
17
Înregistrarea imaginilor
1 Coborâţi capacul obiectivului.
Camera porneşte.
Capacul obiectivului
2 Menţineţi camera în poziţie fixă, după cum
Buton Zoom (W/T)
este arătat.
Deplasaţi pârghia de mărire (W/T) spre partea T
pentru a mări imaginea sau deplasaţi-o spre W
pentru a reveni la mărimea anterioară.
3 Apăsaţi
butonul declanşator până la
jumătate, pentru a realiza focalizarea.
care arată că funcţia
Este afişat marcajul
SteadyShot (de stabilizare a imaginii) este activă.
Când focalizarea s-a realizat, se aude un semnal sonor
şi indicatorul z se aprinde. Cea mai mică distanţă de
înregistrare este de circa 8 cm (W) / 50 cm (T) de la
obiectiv.
4 Apăsaţi complet butonul declanşator.
Imaginea este înregistrată.
18
Buton
declanşator
Marcaj
SteadyShot
AE/AF
blocat
Redarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
(redare).
Este afişată ultima imagine înregistrată.
• Când imaginile din “Memory Stick Duo“
înregistrate cu alte camere nu pot fi redate cu
această cameră, vor fi afişate imagini în modul
[Folder View] (pagina 34).
Butonul
(redare) Selectarea imaginii următoare /
precedente
Atingeţi pe ecran
(următoarea) /
(precedenta).
Ştergerea unei imagini
Atingeţi
(ştergere), apoi atingeţi [OK].
Revenirea la fotografiere
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
Oprirea camerei
Închideţi capacul obiectivului.
• Puteţi opri camera şi prin apăsarea butonului POWER.
19
Stocarea imaginilor
Această cameră dispune de aproximativ 4GB de memorie internă, în care pot fi stocate multe imagini.
Puteţi importa imagini de la un calculator către cameră şi puteţi să le vizionaţi oricând, folosind camera.
1 Exportaţi
imaginile către cameră folosind
“PMB“
• Pentru detalii despre conexiunea cu calculatorul
sau despre “PMB“ consultaţi pagina 40.
Vizionarea imaginilor stocate
Puteţi viziona imaginile stocate folosind funcţiile de redare a unei succesiuni de imagini sau de album. Puteţi organiza
un mare număr de imagini folosind modul de vizionare dorit şi puteţi căuta cu uşurinţă între imagini.
Succesiune de imagini
(pagina 32)
Album (pagina 33)
Mod de vizionare (pagina 34)
20
Detecţia zâmbetelor şi fotografierea
declanşată de zâmbet (Smile Shutter)
1 Atingeţi
(REC mode) T
Adjustement) T
sau
(simbolul zâmbetului).
(Auto
T
2 Aşteptaţi detecţia unui zâmbet.
De fiecare dată când nivelul de zâmbet depăşeşte
punctul b al indicatorului, camera înregistrează în
mod automat imagini. Când atingeţi din nou simbolul
(simbolul zâmbetului), acest mod de înregistrare
este anulat.
• Dacă apăsaţi butonul declanşator în timpul acestui
mod de înregistrare (Smile Shutter) camera
înregistrează imaginea în modul de autoreglaj
(Auto Adjustement), după care revine în modul
Smile Shutter.
Chenar de Detecţie a feţei
Indicator de Sensibilitate la detecţia zâmbetelor
z Idei pentru a surprinde mai bine zâmbetul
1 Nu acoperiţi ochii cu părul.
2 Încercaţi să orientaţi faţa spre partea frontală a
camerei, pe cât posibil la acelaşi nivel. Rata de
detecţie este mai ridicată când ochii sunt plasaţi la
distanţă mai mică.
3 Zâmbiţi clar, permiţând dinţilor să fie văzuţi. Este
mai simplu de detectat un zâmbet când aceştia se
văd.
21
Recunoaşterea automată a condiţiilor de
fotografiere (Recunoaşterea Scenei)
Camera detectează automat condiţiile de înregistrare, după care fotografiază.
1 Atingeţi
(REC Mode) T
Adjustement) T
sau
2 Atingeţi
T
(Auto
.
(Scene Recognition) T modul dorit T
.
(Off - oprit) : Nu este utilizată funcţia de recunoaştere a scenei.
(Auto - automat) : Când camera recunoaşte condiţiile de fotografiere, înregistrează imaginea folosind reglajele optime. (Advanced - avansat) : Când camera recunoaşte condiţiile de fotografiere, înregistrează imaginea folosind reglajele optime.
(Portret în amurg), (Trepied pentru înregistrarea în amurg),
În plus, când camera recunoaşte (Amurg),
(Contra luminii),
(Portret contra luminii), este fotografiată altă imagine. Când camera recunoaşte condiţiile pentru
(Portrait) este activată funcţia Anti Blink.
NOTĂ
• Funcţia de recunoaştere automată a condiţiilor de fotografiere nu acţionează în modurile
(Fotografiere la mică distanţă) sau Burst.
(Prim-plan),
z Când camera recunoaşte condiţiile de fotografiere
Atunci când camera recunoaşte condiţiile de fotografiere,
este afişat simbolul (Amurg),
(Portret în amurg),
(Trepied pentru înregistrarea în amurg),
(Contra
luminii),
(Portret contra luminii),
(Peisaj),
(Prim-plan) sau
(Portret).
Simbolul pentru detecţia automată
Simbolul pentru
valoarea reglajului
22
Când camera nu recunoaşte scena, imaginea este
înregistrată ca şi cum pentru funcţia Scene Recognition
este stabilită varianta [Off] (oprit).
Fotografierea prim-planurilor (Primplanuri / fotografiere la mică distanţă)
Puteţi înregistra frumoase fotografii de aproape ale unor subiecte mici cum ar fi insectele sau florile.
1 Atingeţi
(Macro) T modul dorit T
.
: Auto
Camera ajustează automat focalizarea pentru ca
subiectele aflate la distanţă să apară în prim-plan.
În mod obişnuit, alegeţi acest mod pentru camera
dvs.
Macro On :
Camera ajustează focalizarea acordând prioritate
subiectelor aflate la distanţă.
Alegeţi această variantă pentru a înregistra subiecte
aflate aproape de camera foto.
Focalizarea la mică distanţă activă :
Utilizaţi acest mod de fotografiere pentru subiecte
aflate la distanţă şi mai mică decît fotografierea
Macro.
Blocat în partea W : aproximativ între 1 şi 20 cm.
Utilizarea temporizatorului
1 Atingeţi
dorit T
(temporizatorul) T modul
.
(Temporizatorul) :
Nu este utilizat temporizatorul.
(Temporizatorul 10 sec) :
Este stabilită o întârziere de 10 secunde cu
temporizatorul. Folosiţi această opţiune atunci
când doriţi să apăreţi şi dvs. în fotografie. Pentru a
renunţa, atingeţi
.
(Temporizatorul 2 sec) :
Este stabilită o întârziere de 2 secunde cu temporizatorul. Aceasta înlătură neclaritatea datorată mişcării provocate
de apăsarea butonului declanşator.
2 Apăsaţi butonul declanşator.
Indicatorul luminos al temporizatorului clipeşte şi se aude un semnal sonor până ce obturatorul este acţionat.
23
Alegerea modului de funcţionare a bliţului
1 Atingeţi
:
Bliţ pornit
Bliţul luminează întotdeauna.
: Încetinire sincronă
Bliţul luminează întotdeauna. Viteza obturatorului
scade în spaţii întunecate pentru ca fundalul care
nu este luminat de bliţ să fie înregistrat clar.
.
: Bliţ reglat automat
Bliţul luminează dacă spaţiul unde se fotografiază
este insuficient iluminat sau dacă este iluminat din
spate.
(Bliţ) T modul dorit T
: Bliţ oprit
Bliţul nu acţionează.
NOTE
• Nu puteţi utiliza (Bliţ pornit) sau
(Încetinire sincronă) atunci când pentru funcţia de recunoaştere automată a
condiţiilor a fost aleasă una din variantele [Auto] sau [Advanced].
• Chiar când bliţul este pornit, este posibil ca acesta să nu opereze în modul Burst.
24
Focalizarea într-un anumit punct al
cadrului
Pentru a modifica poziţia punctului de focalizare este suficient să atingeţi un punctul din cadru în care doriţi să se
realizeze focalizarea.
1 Îndreptaţi camera către subiect, apoi atingeţi
punctul din cadru unde doriţi să fie realizată
focalizarea.
• Puteţi muta punctul de focalizare de câte ori doriţi
înainte de a apăsa pe jumătate butonul declanşator.
• În cazul în care doriţi ca focalizarea să fie realizată
în mod automat de către cameră, atingeţi
.
: Este detectată o faţă
: Nu este detectată nici o faţă
Focalizarea pe faţa subiectului (Detecţia
feţelor)
Detectează figurile subiectelor dvs. şi ajustează automat focalizarea. Puteţi alege prioritatea subiectului pentru reglarea
focalizării.
1 Atingeţi
modul dorit T
(Detecţia feţelor) T
T
.
(When touched - la atingere)
Detectează figura când este atinsă o zonă de pe
ecran care conţine o faţă.
(Auto - automat)
Este selectată faţa asupra căreia camera să
focalizeze automat.
(Child Priority - prioritate acordată copiilor)
Acordă prioritate detecţiei şi înregistrării feţelor de
copii.
(Adult Priority - prioritate acordată adulţilor)
Acordă prioritate detecţiei şi înregistrării feţelor de adulţi.
25
Alegerea unei dimensiuni potrivite a
imaginii
Această funcţie determină mărimea fişierului de imagine care va fi înregistrat atunci când fotografiaţi.
Cu cât dimensiunea fişierului este mai mare, cu atât sunt mai fine detaliile reproduse atunci când imaginea este
imprimată pe o hârtie de format mare. Dacă dimensiunile fişierelor sunt mici, puteţi înregistra mai multe imagini.
Alegeţi dimensiunea de imagine potrivită modului în care veţi viziona imaginile.
1 Atingeţi
T
(Dimensiunea
imaginii) T dimensiunea dorită T
.
Dimensiunea
fotografiilor
Exemple
10 M (3648×2736)
Imprimare până la dimensiunea A3+ 5 M (2592×1944)
Imprimare până la dimensiunea A4 3M
(2048×1536)
Imprimare până la dimensiunea L/L2
VGA (640×480)
Pentru înregistrarea de imagini destinate
transmiterii prin E-mail
3:2 (8M)
(3648×2432)
Pentru raportul laturilor fotografiilor 3:2,
destinate imprimării foto sau cărţilor poştale.
Ecran LCD
Imaginile sunt afişate cu raportul laturilor de
4:3 sau 3:2.
16:9 (7M) Afişare la televizoare HDTV de înaltă definiţie.
(3648×2056)
16:9 (2M)
(1920×1080)
Imaginile vor acoperi în întregime ecranul.
NOTĂ
• La imprimarea imaginilor fotografiate în formatul 16:9, ambele margini vor fi tăiate.
26
Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate
Cifrele din tabelul de mai jos indică numărul de imagini atunci când pentru [REC Mode] a fost aleasă varianta
[Normal].
Unitate de măsură : număr de imagini
Capacitate
Dimensiune
Memorie
internă
aprox.
4 GB
Card “Memory Stick Duo” formatat cu această cameră foto
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
5M
3M
VGA
3:2(8M)
988
1566
2512
24120
996
56
89
144
1385
57
118
188
301
2898
119
242
384
617
5925
244
493
781
1253
12030
497
972
1541
2472
23730
980
1963
3111
4991
47910
1980
3991
6324
10140
97390
4024
16:9(7M)
16:9(2M)
1048
4020
60
230
126
483
257
987
523
2005
1031
3955
2083
7986
4234
16230
NOTE
• Numărul de fotografii poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de mediul de stocare folosit.
• Dacă numărul rămas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este afişată indicaţia “>9999”.
• Când sunt redate cu această cameră foto, imagini înregistrate cu alte camere foto, dimensiunea imaginii afişate
poate diferi de cea reală.
• Atunci când memoria internă conţine multe imagini, operarea poate fi uşor încetinită.
27
Utilizarea modului de fotografiere potrivit
cu spaţiul în care se înregistrează
1 Alegeţi modul de fotografiere.
Pentru a alege
Atingeţi
.
/
/
/
/
:
(REC Mode) T modul dorit T
Pentru a alege
/
/
/
Atingeţi
(REC Mode) T
Selection) T modul dorit T
/
/
:
(Scene
.
Sensibilitate înaltă (High
Sensitivity)
Vă permite să fotografiaţi fără a
folosi bliţul, în condiţii de iluminare
slabă.
Modul gurmand (Gourmet)
Vă permite să înregistraţi mâncăruri
în culori delicioase.
Modul plajă (Beach)
Vă permite să înregistraţi clar
albastrul apei când vă aflaţi pe malul
unui lac sau al mării.
Modul peisaj (Landscape)
Aparatul focalizează numai pe
subiecte aflate la distanţe mari pentru
a fotografia peisaje etc.
Fundal estompat (Soft Snap)
Sunt înregistrate imagini într-o
atmosferă delicată, adecvată pentru
portrete, flori etc.
Modul portret în amurg (Twilight portrait)*
Vă permite să obţineţi imagini clare
ale persoanelor aflate în întuneric,
fără a pierde atmosfera nocturnă ce le
înconjoară.
Modul amurg (Twilight )*
Vă permite să înregistraţi scene de
noapte de la distanţe mari, fără a
pierde atmosfera nocturnă.
NOTĂ
• Bliţul nu este activ în toate modurile de fotografiere.
28
Zăpadă (Snow)
Vă permite să fotografiaţi imagini
clare în cazul scenelor în alb cu
zăpadă.
Focuri de artificii
(Fireworks)
Vă permite imortalizarea
focurilor de artificii în întreaga lor
splendoare.
Înregistrare subacvatică (Underwater)
Vă permite să înregistraţi în culori
naturale imagini subacvatice,
folosind husa destinată acestui scop.
Obturator rapid (High-speed
shutter)
Permite înregistrarea subiectelor în
mişcare aflate spaţii luminoase.
Înregistrarea filmelor
1 Atingeţi
T
(REC mode) T
(Movie Mode)
.
2 Apăsaţi complet butonul declanşator, pentru a începe înregistrarea.
3 Apăsaţi încă o dată complet butonul declanşator pentru a opri înregistrarea.
Vizionarea filmelor
Apăsaţi butonul
vizionat.
Buton
(redare) şi atingeţi pe ecran butoanele
(următor) /
(precedent) pentru a alege filmul de
Acţiune
Controlul volumului
B
Redare
x
Stop
M/m
Rulare rapidă înainte / rapid înapoi
Dimensiunea imaginii
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este superioară. Cu cât sunt redate mai multe
cadre pe secundă, cu atât redarea este mai cursivă.
Dimensiunea imaginilor de
film
Cadre / secundă
Posibilităţi de utilizare
640 (Fine) (640×480)
Aprox. 30
640 (Standard) (640×480)
Aprox. 17
320 (320×240)
Aprox. 8
Înregistrare la calitate înaltă a filmelor pentru afişarea pe
ecranul TV.
Înregistrare la calitate standard a filmelor pentru afişarea pe
ecranul TV.
Pentru înregistrarea de imagini cu dimensiune redusă destinate
transmiterii prin E-mail
29
Durata maximă de înregistrare
Tabelul de mai jos arată durata maximă aproximativă de înregistrare a filmelor. Perioada maximă de timp cât puteţi
înregistra în mod continuu este de circa 10 minute.
Unităţi de măsură : ore:minute:secunde
Capacitate
Dimensiune
640 (Fine)
640 (Standard)
320
Memorie
internă
Card “Memory Stick Duo” formatat cu această cameră foto
aprox.
4 GB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:50:10
3:00:50
12:03:30
0:02:50
0:10:20
0:41:30
0:06:00
0:21:40
1:25:20
0:12:20
0:44:20
2:57:40
0:25:00
1:30:10
6:01:00
0:49:20
2:58:00
11:52:00
1:39:40
5:59:20
23:57:30
3:22:50
12:10:20
48:41:50
NOTE
• Durata de timp poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de suportul de înregistrare.
• Când folosiţi un “Memory Stick Duo”, filmele a căror dimensiune pentru imagini este stabilită la [640(Fine)], pot fi
înregistrate numai pe “Memory Stick PRO Duo”.
• Această cameră foto nu este compatibilă cu înregistrările HD şi nu poate reda filme.
• Atunci când memoria internă conţine multe imagini, operarea poate fi uşor încetinită.
.
Afişarea unui număr minim de indicatori
(Easy Shooting)
Acest mod reduce numărul minim de reglaje şi face mai uşor de perceput indicatorii afişaţi.
1 Atingeţi
(REC mode) T
Shooting) T
.
(Easy
Element controlat
Ce trebuie făcut pentru modificare
Cronometrul propriu
Alegeţi
(10 secunde cronometrate) sau
(dezactivat) folosind butonul
Dimensiunea imaginii
T Alegeţi [Large] sau [Small] pentru [Image Size].
Bliţ
T Alegeţi [Auto] sau [Off] pentru [Bliţ]
Revenirea la afişajul normal
Atingeţi
30
(REC Mode) T
(Auto Adjustment) T
.
.
Vizualizarea unei imagini mărite
(Playback zoom - mărire la redare)
1 Apăsaţi butonul
(Playback) pentru a fi afişată
o imagine, apoi atingeţi zona care vreţi să fie
mărită.
Imaginea este mărită de două ori, menţinându-se în centrul
ecranului zona atinsă.
Când pentru
este aleasă varianta [Image Only],
atingeţi zona centrală a ecranului, apoi atingeţi-o pe cea
care doriţi să fie mărită.
2 Ajustaţi
scala de mărire şi poziţia.
Scara de mărire creşte la fiecare atingere a ecranului.
/
/ / : este ajustată poziţia.
: Este modificată scara de mărire.
: Sunt activate / dezactivate / /
: Este anulată mărirea la redare.
/
.
Prezintă zona afişată din imaginea
integrală
Afişarea imaginilor pe întreg ecranul
(Wide Zoom)
1 Apăsaţi butonul
(Playback) pentru a fi afişată
fotografia, apoi atingeţi
.
• Atingeţi din nou
pentru a renunţa la mărirea pe
întreg ecranul a imaginii.
31
Rotirea unei imagini orientate pe verticală
(Afişarea imaginii rotită temporar)
1 Apăsaţi butonul
(Playback) pentru a fi afişată
fotografia, apoi selectaţi imaginile orientate pe
verticală, după care atingeţi .
• Atingeţi din nou
fotografiei rotite.
pentru a renunţa la afişarea
Vizionarea fotografiilor cu muzică
(Slideshow - Succesiune de fotografii)
1 Apăsaţi butonul
(Playback) pentru a fi afişată
fotografia, apoi atingeţi
(succesiune de
fotografii).
2 Atingeţi
[Start].
Începe prezentarea succesiunii de fotografii.
• Pentru a încheia prezentarea, atingeţi ecranul, după care atingeţi [Exit].
z Selectarea fondului muzical
Puteţi transfera fişierul de muzică dorit de pe CD-uri sau dintre fişierele MP3 la cameră, pentru ca acesta să fie redat
în timpul prezentării succesiunii de fotografii. Pentru a transfera fişiere de muzică, instalaţi pe calculator aplicaţia
software “Music Transfer” (furnizată), pag. 41, apoi parcurgeţi următoarele etape :
1 Atingeţi
T
(View Images 2) T [Music Tool] T [Download Music].
2 Realizaţi o conexiune USB între camera şi calculatorul dvs.
3 Lansaţi aplicaţia “Music Transfer” instalată pe calculator şi acţionaţi.
Pentru detalii legate de “Music Transfer”, consultaţi documentaţia Help a acestei aplicaţii.
32
Vizionarea imaginilor aranjate în pagini de
album foto
Începe prezentarea automată a imaginilor pe un fundal ornamentat ca un album de fotografii.
1 Apăsaţi butonul
(Playback) pentru a fi afişată
fotografia, apoi atingeţi
T
(Album foto)
T
.
2 Treceţi la o altă pagină cu ajutorul
/ .
/
: Salvarea imaginilor pe mediul de stocare
: Selectarea fundalului.
: Pornirea redării automate.
Atingeţi ecranul pentru a opri redarea automată.
: Ieşire
: Revenire la coperta frontală
NOTĂ
• Afişarea albumului foto nu este disponibilă dacă pentru modul vizionare este aleasă varianta [Folder View].
z Selectarea metodei de salvare
[Save This Page] (salvarea acestei pagini) : este salvată pagina curent vizualizată.
[Select pages and save] (selectarea paginilor şi salvarea lor) : atingeţi
/
pentru a fi afişată imaginea
dorită, apoi atingeţi respectiva imagine pentru a fi salvată.
[Save All Pages in Scarpbook] (salvarea tuturor paginilor din albumul foto) : sunt salvate toate paginile din
albumul foto.
Dimensiunea imaginilor salvate este de 3M.
33
Căutarea unei imagini (Image Index)
1 Apăsaţi butonul
(Playback) pentru a fi afişată
o fotografie, apoi atingeţi
(Image Index).
, puteţi stabili numărul de imagini ce
• Dacă atingeţi
pot fi afişate în interfaţa index, 12 sau 20.
2 Atingeţi butoanele
/
pentru a trece la altă
pagină.
• Pentru a reveni la afişarea unei singure imagini pe ecran,
atingeţi miniatura corespunzătoare fotografiei respective.
Selectarea formatului de ecran
(Modul vizualizare)
Vă permite să selectaţi formatul de ecran pentru vizualizarea mai multor imagini.
1 Apăsaţi butonul
(Playback) pentru a fi afişată
o fotografie, apoi atingeţi
(Image Index) T
(View Mode) T modul dorit
(Date View) : imaginie sunt afişate după dată.
(Event View) : sunt analizate datele şi frecvenţa de
înregistrare, sunt organizate automat imaginile în
grupuri şi afişate astfel.
(Favorites) : sunt afişate imaginile înregistrate ca
favorite.
(Folder View) : imaginile sunt afişate şi organizate pe
directoare.
34
Localizarea facilă a imaginilor de afişat
Alegeţi Vizualizarea după dată / Vizualizarea evenimentului / Vizualizare după
director :
Atingeţi
dorite.
(lista datelor),
(lista evenimentelor) sau
(directorul selectat) pentru a localiza cu uşurinţă imaginile
Date List (Lista datelor) : afişează
o listă a imaginilor înregistrate la data respectivă.
Event List (Lista evenimentelor):
afişează o listă a imaginilor
înregistrate cu ocazia
evenimentului selectat.
Select Folder (Directorul
selectat) : atingeţi [OK]
pentru a fi afişată o listă
a imaginilor conţinute de
directorul selectat.
Când stabiliţi ca favorite anumite imagini :
Puteţi afişa imaginile înregistrate în categoria Favorite împărţite în şase grupuri.
Favorites (Favorite) : este afişată o listă a imaginilor înregistrate
cu numărul respectiv în categoria Favorite.
NOTĂ
• Când nu puteţi reda imagini înregistrate cu alte camere, vizualizaţi-le folosind opţiunea [Folder View] (Vizualizare
director).
35
Ştergerea imaginii curent afişate
1 Atingeţi
(Delete) T [OK] (pag. 19).
Ştergerea mai multor imagini
1 Atingeţi
(Image Index) T
(Delete).
2 Selectaţi imaginile care să fie şterse.
1 Atingeţi /
pentru a trece la altă pagină, apoi
atingeţi imaginile pe care doriţi să le ştergeţi.
Marcajul
este ataşat imaginilor selectate.
2 Repetaţi pasul 1.
3 Atingeţi
T [OK].
Puteţi comuta între afişarea unei singure imagini şi
afişarea mai multora in înterfaţa index, folosind
,
când selectaţi imaginile.
Ştergerea după dată, după eveniment sau a elementelor dintr-un fişier
T (Ştergere) T
T [OK].
36
(Toate cu acea dată),
(Toate de la eveniment) sau
(Toate din acest director) T
Ştergerea tuturor imaginilor
(Formatare)
Puteţi şterge toate datele stocate pe “Memory Stick Duo” sau în Memoria internă. Dacă este introdus un “Memory Stick
Duo”, vor fi şterse toate datele stocate pe acesta. Dacă nu este introdus nici un card “Memory Stick Duo”, vor fi şterse
toate datele din memoria internă. Prin formatare sunt şterse definitiv toate datele, inclusiv imaginile protejate.
1 Atingeţi
T
(Manage Memory gestiunea memoriei) T [Memory Tool] (Instrument
de memorie) T
T [Format] T
.
2 Atingeţi [OK].
37
Vizionarea imaginilor la televizor
1 Conectaţi camera la televizor prin intermediul cablului cu terminal multifuncţional (furnizat).
Spre conectorul
multifuncţional
Spre mufele de
intrare audio / video
Cablu cu terminal multifuncţional
z Pentru vizionarea imaginilor la un televizor HD (înaltă definiţie)
• Puteţi vizualiza imaginile înregistrate cu camera conectând acest aparat la un televizor HD (înaltă definiţie)
printr-un cablu adaptor pentru ieşirea HD (nu este furnizat) sau o staţie Cyber-shot (nu este furnizată).
• Stabiliţi pentru [COMPONENT] varianta [HD(1080i)] din [Main Setting 2], selectând
(Settings) în interfaţa
HOME.
• Nu puteţi vizualiza filme transmise la ieşire în format de semnal [HD(1080i)]. Stabiliţi pentru [COMPONENT]
varianta [SD] când vizionaţi filme.
38
Imprimarea fotografiilor
Dacă aveţi o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi imprima imaginile prin următoarea procedură.
Mai întâi, reglaţi camera astfel încât să fie activată conexiunea USB dintre cameră şi imprimantă.
1 Atingeţi
T
(Settings - Reglaje) T [Main
Settings] (Reglaje de bază) T
[USB Connect]
T
T [PictBridge] T
Este stabilit modul USB
.
2 Conectaţi camera la imprimantă prin cablul cu terminal multifuncţional (furnizat).
3 Porniţi imprimanta.
După realizarea conexiunii, apare indicatorul
4 Atingeţi
T
.
(Print) T elementul dorit T
.
(Această imagine) : este imprimată imaginea curent afişată.
(Mai multe imagini) : atingeţi
imprimată.
/
pentru a afişa imaginea, apoi atingeţi imaginea care vreţi să fie 5 Atingeţi elementul de reglaj dorit, apoi atingeţi [OK].
Imaginea este imprimată.
z Imprimarea la un magazin specializat
Nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă la un magazin specializat, direct din camera dvs. Exportaţi
imaginile pe un “Memory Stick Duo” cu “PMB”, apoi duceţi cardul de memorie “Memory Stick Duo” la magazin.
1 Importaţi imaginile la calculator (pag. 42).
2 Introduceţi cardul “Memory Stick Duo” în cameră.
3 Selectaţi imaginile care să fie exportate, apoi faceţi clic pe
din partea de sus a ecranului T [Cyber-shot
(Album/Photo Library supported)].
4 Selectaţi [Cyber-shot(Memory Stick)] corespunzător driver-ului, apoi faceţi clic pe [Export].
Pentru detalii, consultaţi “PMB Guide”.
Când doriţi să suprapuneţi data pe imagini, solicitaţi asistenţă de la personalul magazinului specializat.
39
Utilizarea camerei împreună cu un
calculator
Utilizarea “PMB (Picture Motion Browser)”
Vă puteţi bucura mai mult ca oricând de imaginile înregistrate beneficiind de aplicaţia software şi de “PMB” conţinute de
discul CD-ROM (furnizat).
Există funcţii suplimentare, pe lângă cele prezentate mai jos, care vă vor amplifica plăcerea de a urmări imaginile.
Pentru detalii, consultaţi “PMB Guide”.
Import la
calculator
Calendar
Vizualizarea imaginilor
sub formă de calendar
Imprimare
Imprimarea imaginilor
având data inserată
ca o ştampilă.
DVD
Crearea unui disc cu date folosind
drive-ul pentru scrierea de CD-uri
sau pe cel pentru DVD-uri.
Service media
Transmiterea imaginii
către service-ul media.
Export la
cameră
Utilizarea “PMB Portable”
Camera conţine o aplicaţie “PMB Portable” care vă permite să transmiteţi cu uşurinţă imagini către un service media. Cu
această aplicaţie, puteţi de asemenea să preluaţi imagini de la un calculator care nu are instalat “PMB”.
Pentru detalii, consultaţi documnentaţia “Help” a aplicaţiei “PMB Portable”.
NOTĂ
• Aplicaţiile “PMB” şi “PMB Portable” nu sunt compatibile cu calculatoarele Macintosh.
40
Instalarea aplicaţiei “PMB” (furnizată)
Puteţi instala software-ul furnizat urmând procedura de mai jos. La instalarea "PMB", este instalată şi aplicaţia "Music
Transfer".
• Înregistraţi-vă ca administrator.
1 Verificaţi configuraţia recomandată pentru calculator.
Configuraţie recomandată pentru utilizarea aplicaţiilor “PMB” şi “Music Transfer”
Sistem de operare (preinstalat) : Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP3 / Windows Vista SP1*,
Procesor : Pentium III 500 MHz sau mai rapid (se recomandă Pentium III 800 MHz sau mai rapid),
Memorie : 256 MB sau mai mult (se recomandă 512 MB sau mai mult),
Hard disk : spaţiul liber pe hard disk necesar pentru instalare este de circa 400 MB.
Monitor : rezoluţie de ecran : 1024×768 puncte sau mai mult.
* Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi Starter (Ediţie).
2 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
3 Faceţi clic pe [Install].
Este afişată interfaţa de alegere a limbii folosite la “Choose
Setup Language”.
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru ca instalarea să fie definitivată.
5 Scoateţi discul din calculator după ce aţi instalat software-ul.
41
Importul imaginilor la calculator cu ajutorul “PMB”
1 Introduceţi în camera foto un acumulator complet încărcat, apoi apăsaţi butonul
2 Conectaţi camera la calculator.
(redare).
Pe ecranul camerei apare indicaţia “Connecting...” (Se conectează...).
1 Spre o mufă USB
Cablu pentru terminalul
multifuncţional
2 Spre conectorul
multifuncţional
• Pe durata sesiunii de comunicare dintre cameră şi calculator, pe ecran apare simbolul
.
Nu acţionaţi calculatorul câtă vreme acest indicator este afişat. Puteţi folosi din nou calculatorul după ce indicatorul
afişat este înlocuit cu simbolul
.
3 Faceţi clic pe butonul [Import].
Pentru detalii, consultaţi “PMB Guide”.
NOTE
• Nu decuplaţi cablu pentru terminalul multifuncţional de la cameră câtă vreme aceasta funcţionează sau când pe
ecranul acesteia apare indicaţia “Accessing...” (Se accesează...) deoarece se pot deteriora datele.
• Când utilizaţi un acumulator care are puţină energie rămasă, este posibil să nu puteţi transfera datele sau ca acestea să
se deterioreze. Se recomandă utilizarea adaptorului de c.a. (nu este furnizat) şi a cablului USB / A/V / DC IN pentru
terminalul multifuncţional (nu este furnizat).
42
Exportul imaginilor la cameră folosind aplicaţia “PMB”
Puteţi selecta şi exporta automat imaginile care nu au fost încă exportate în memoria internă.
1 Conectaţi camera la calculator.
Dacă apare interfaţa de asistenţă AutoPlay Wizard, închideţi-o.
2 Faceţi dublu-clic pe (PMB) de pe desktop pentru a lansa “PMB”.
3 Faceţi clic pe , în partea de sus a ecranului.
Apare interfaţa de export facil.
Pentru detalii, consultaţi “PMB Guide”.
Vizualizarea “PMB Guide”
1 Faceţi dublu-clic pe simbolul
(PMB Guide) de pe desktop.
• Pentru a accesa “PMB Guide” de la meniul de pornire : Click [Start] T [All Programs] T [Sony Picture Utility]
T [Help] T [PMB Guide].
43
Utilizarea “PMB Portable”
1 Conectaţi camera la calculator.
Când conectaţi camera la calculatorul dvs., apare interfaţa de asistenţă AutoPlay Wizard [PMBPORTABLE].
• Dacă nu apare interfaţa de asistenţă dorită, faceţi clic pe [Computer] (în Windows XP/2000, [My Computer]) T
[PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu-clic pe “PMB_P.exe”.
2 Faceţi clic pe “PMB Portable” din interfaţa de asistenţă “AutoPlay Wizard”.
Apare interfaţa User Agreement (Acordul utilizatorului).
3 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a definitiva instalarea.
Este lansată aplicaţia “PMB Portable”.
Pentru detalii, consultaţi documentaţia aplicaţiei “PMB Portable”.
NOTĂ
• Realizaţi întotdeauna conexiunea la o reţea când folosiţi aplicaţia “PMB Portable”.
Utilizarea camerei dvs. împreună cu un calculator Macintosh
Puteţi copia imagini pe calculatorul dumneavoastră Macintosh. Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele
Macintosh, însă puteţi instala aplicaţia “Music Transfer” pe un calculator Macintosh. Când imaginile sunt exportate la
cameră, le puteţi viziona cu [Folder View] (Vizionare director).
Configuraţia recomandată pentru calculator
Pentru calculatorul conectat la camera digitală, este recomandată următoarea configuraţie.
Configuraţia recomandată pentru importul imaginilor
S.O.(preinstalat) : Mac OS 9.1 / 9.2 / Mac OS X (v10.1 ÷ v10.5)
Conector USB : standard
Configuraţia recomandată pentru utilizarea “Music Transfer”
SO (preinstalat) : Mac OS X (v10.3 ÷ v10.5)
Memorie : 64 MB sau mai mult (se recomandă 128 MB sau mai mult)
Hard Disk : spaţiul liber pe hard disk necesar pentru instalare : aprox. 250 MB.
44
Modificarea interfeţei afişate pe ecran
1 Atingeţi
T modul dorit T
.
(Normal) : sunt afişate butoanele şi simbolurile
(Simplu) : sunt afişate numai butoanele
(Numai imagine) : nu sunt afişate nici butoane,
nici simboluri
NOTĂ
• Simbolul
dispare de pe ecran dacă este selectată redarea [Image Only] (numai imagine). Pentru afişarea butoanelor,
atingeţi zona centrală a ecranului. Se revine temporar la afişarea în modul [Normal].
z Histograma şi reglajele privind luminozitatea
Atingând
pe ecran, puteţi accesa următoarele reglaje :
Histograma : este un grafic care prezintă luminozitatea imaginii. Graficul afişat indică faptul că imaginea este
luminoasă când valorile sunt concentrate în partea dreaptă, respectiv că imaginea este întunecată
când valorile sunt concentrate în partea stângă.
Luminozitate : acest reglaj ajustează luminozitatea imaginilor ([Normal] / [Bright]). Când vizionaţi imagini în
aer liber, în condiţii de luminozitate înconjurătoare crescută, alegeţi varianta [Bright] (luminos). În
cazul alegerii acestei variante, energia acumulatorului se va diminua însă mai rapid.
45
Stabilirea parolei de blocare pentru
memoria internă
Puteţi stabili o parolă care să împiedice redarea imaginilor din memoria internă de către alte persoane.
1 Atingeţi
Settings] T
T
(Settings) T [Main
T [Password Lock] T
.
T TOUCH;/+=
2 Introduceţi un număr de 4 cifre, la alegere T atingeţi [OK].
3 Reintroduceţi acelaşi număr de 4 cifre T atingeţi [OK] T [OK].
Introducerea parolei şi redarea imaginilor
Este afişată interfaţa de introducere a parolei T introduceţi parola stabilită T atingeţi [OK].
Renunţarea la parola stabilită pentru cameră
Atingeţi
T
(Settings) T [Main Settings] T
care reprezintă parola stabilită de dvs. T [OK] T [OK].
T [Password Lock] T
NOTĂ
• Nu puteţi stabili o parolă pentru imaginile de pe “Memory Stick Duo”.
46
T introduceţi numărul
Utilizarea interfeţei HOME
În interfaţa HOME, operaţiile disponibile pentru camera dvs. sunt organizate în mod convenabil, pe categorii cum ar fi
înregistrare, vizionare şi imprimare, pentru a putea fi selectate cu uşurinţă.
Pe ecran sunt afişate numai elementele disponibile.
Shooting - înregistrare
Element
Descriere
Shooting
(Înregistrare)
Sunt înregistrate fotografii sau filme.
View Images 1 - Vizionare imagini 1
Element
Descriere
Date View
(Vizionare după dată)
Imaginile sunt prezentate după dată.
Event View
(Vizionare eveniment)
Sunt analizate datele de înregistrare şi frecvenţa acestora, după care
imaginile sunt organizate automat pe grupuri şi afişate.
Favorites
(Favorite)
Sunt prezentate imaginile înregistrate ca favorite.
Folder View
(Vizionare director)
Imaginile sunt afişate şi organizate pe directoare.
View Images 2 - Vizionare imagini 2
Element
Descriere
Slideshow
(Succesiune de fotografii)
Imaginile sunt prezentate succesiv, permiţând adăugarea de efecte şi a
unui fond muzical.
Music Tool
(Instrument de muzică)
Download Music (Preluare muzică) : schimbă fondul muzical al
succesiunii de fotografii.
Format Music (Formatare muzică) : şterge toată muzica asociată
succesiunii de fotografii.
Scrapbook
(Album foto)
Este asociat un fundal pentru ca fotografiile să apară ca într-un album de
fotografii.
Print - imprimare
Element
Descriere
Print
(Imprimare)
Imprimă fotografii.
47
Manage Memory - Gestiunea memoriei
Element
Descriere
Memory Tool
(Instrument de memorie)
Format (Formatare) : formatează mediu de înregistrare.
Create REC. Folder (Creare director de înregistrare) : este creat un nou
director pe mediul de înregistrare.
Change REC. Folder (Schimbare director de înregistrare) : este schimbat
directorul pentru înregistrarea imaginilor.
Settings - Reglaje
Element
Descriere
Main Settings - Main
settings 1
(Reglaje de bază 1)
Beep (Semnal sonor) : selectează semnalul sonor care să fie emis când
este acţionată camera
Function Guide (Ghidul funcţiilor) : este afişat ghidul funcţiilor.
Initialize (Iniţializare) : se revine la reglajele implicite ale camerei.
Calibration (Calibrare) : sunt corectate corespondenţele inadecvate dintre
apăsarea butoanelor şi acţiunile efectuate din motive
de poziţionare incorectă pe ecran.
Housing (Carcasă) : este modificat butonul care să acţioneze camera când
este folosită carcasa (înveliş rezistent la apă).
Demo Mode (Mod demo) : prezintă demonstraţii pentru utilizarea funcţiilor
Smile Shutter (Detector zâmbet) şi Scene Recognition
(Recunoaşterea scenei).
Main Settings - Main
settings 2
(Reglaje de bază 2)
USB Connect (Conectare USB) : stabileşte modul de utilizare când camera
este conectată la calculator sau la imprimantă.
LUN Settings (Reglaje LUN) : stabileşte mediu de înregistrare ale cărui
imagini să fie afişate la calculator sau de către un alt
dispozitiv, la cuplarea camerei prin conexiune USB
COMPONENT (Componete) : stabileşte semnalul video în funcţie de
terminalul TV conectat.
Video Out (Ieşire video) : stabileşte modul de transmitere la ieşire a
semnalului în funcţie de sistemul conectat.
TV TYPE (Tip TV) : stabileşte formatul imaginilor pentru televizorul ce
urmează a fi conectat
Password Lock (Parolă de blocare) : stabileşte parola care să nu permită
redarea imaginilor din memoria internă.
Shooting Settings - Shooting AF Illuminator (Sursă luminoasă AF) : luminează intermitent la focalizarea
settings 1
în spaţii slab luminate.
(Reglaje de înregistrare 1)
Grid Line (Caroiaj) : afişează linii pentru a putea fi uşor încadrat subiectul
într-o poziţie orizontală sau verticală.
AF Mode (Mod AF) : selectează modul de funcţionare cu autofocalizare.
Digital Zoom (Zoom digital) : selectează metoda de realizare a măriri dincolo
de zoom-ul optic.
Shooting Settings - Shooting Auto Orientation (Orientare automată) : recunoaşte modificările de orientare
settings 2
şi salvează imaginile cu orientarea adecvată.
(Reglaje de înregistrare 2)
Auto Review (Reluare automată) : afişează imaginile pe ecran timp de circa
două secunde după înregistrarea unei fotografii.
Clock Settings
(Reglaje oră)
Stabileşte data şi ora.
Language Setting
(Stabilirea limbii)
Alege limba care să fie folosită pentru elementele meniului, pentru avertizări
şi pentru mesaje.
48
Utilizarea elementelor de meniu
Sunt afişate funcţiile disponibile pentru reglarea facilă când camera este în modul de înregistrarea sau de redare.
Pe ecran apar numai elementele disponibile la momentul respectiv.
Meniul pentru modul înregistrare
Element
Descriere
Image Size
(Dimensiunea imaginii)
Selectează dimensiunea fotografiei
Scene Recognition
(Recunoaşterea scenei)
Sunt detectate automat condiţiile de înregistrare, după care se
fotografiază.
Face Detection
(Detecţia feţelor)
Selectează prioritatea asupra subiectului pentru a fi ajustată focalizarea
când este utilizată detecţia feţelor.
(
la atingere /
Auto /
Prioritate copil /
Prioritate adult)
Smile Detection Sensitivity
(Sensibilitatea la detecţia
zâmbetelor)
Este stabilit nivelul de sensibilitate la detecţia zâmbetelor.
medie / ridicată)
( scăzută /
REC Mode
(Modul înregistrare)
Selectează metoda de înregistrare continuă.
EV
(Valoarea expunerii)
Ajustează expunerea.
(de la -2,0EV la +2,0EV)
Metering Mode
(Modul de măsurare)
Stabileşte partea subiectului unde să fie efectuată măsurarea pentru
determinarea expunerii.
Focus
(Focalizare)
Schimbă metoda de focalizare.
distanţă nelimitată)
White Balance (Echilibrul de alb)
Ajustează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare din jur.
Underwater White Balance (Echilibru de alb la înregistrarea
subacvatică)
Ajustează culorile la înregistrarea subacvatică.
(
Auto /
Zi /
Înnorat /
Lumină fluorescentă 1,
Lumină fluorescentă 3, n Incandescent /
fluorescentă 2,
(
Auto /
Subacvatic 1,
Subacvatic 2 /
Lumină
Bliţ)
Bliţ)
49
Element
Descriere
Flash Level
(Nivelul bliţului)
Ajustează cantitatea de lumină emisă de bliţ.
Anti Blink
(Reducere ochi închişi)
Ajustează funcţia de reducere a ochilor închişi care apar în imagine.
Oprit)
Red Eye Reduction
(Reducere fenomen de ochi roşii)
Diminuează fenomenul de ochi roşii.
Pornit /
Oprit)
DRO
(Optimizarea luminozităţii şi
contrastului)
Optimizează luminozitatea şi contrastul.
(
Oprit /
Color Mode
(Modul culoare)
Modifică intensitatea imaginii sau adaugă efecte speciale.
SteadyShot (Stabilitate)
Selectează modul de eliminare a neclarităţilor
/ Intens /
(
Shooting Settings
(Reglaje la înregistrare)
Înregistrare /
Continuu /
Alb-Negru)
Oprit)
Selectează reglajele la înregistrare.
Meniul în modul vizionare
Element
Descriere
(Lista datelor)
Selectarea listei datelor de redare.
(Lista evenimentelor)
Selectează grupul de evenimente care să fie redat.
(Director selectat)
(Modul vizualizare)
(Filtrare după figuri)
Selectează directorul de vizualizare a imaginilor.
Comută între modurile de vizualizare
Vizionare după dată /
Vizionare eveniment /
(
Vizionare director)
Redarea imaginilor alese pentru a îndeplini anumite condiţii.
(
Oprit /
Zâmbete)
Toate persoanele /
Copii /
Copii mici /
(Succesiune imagini)
Este redată o serie de imagini cu efecte şi cu muzică.
(Album foto)
Prezintă imaginile pe un fundal asemănător cu cel al albumelor foto.
(Adăugare / Eliminare
favorite)
Adăugarea imaginilor la secţiunea Favorite sau eliminarea din această
secţiune.
(
Această imagine /
Mai multe imagini /
Elimină toate cu acea dată*)
acea dată* /
(Adăugare / Eliminare
marcaj de partajare)
50
Favorite /
Adăugare toate cu
Marchează / anulează marcarea imaginilor care să fie transferate către
un serviciu media.
Această imagine /
Mai multe imagini /
(
dată* /
Elimină toate cu acea dată*)
Adăugare toate cu acea
(Retuşare)
Retuşează fotografiile.
(Pictură)
Desenează pe fotografii şi stochează rezultatul ca pe o nouă imagine.
Element
Descriere
(Redimensionare cu mai
multe scopuri)
Este modificată dimensiunea imaginii în funcţie de utilizare.
Şterge imaginile.
(Ştergere)
(
Această imagine /
intervalul temporal*)
Mai multe imagini /
Toate imaginile din
Previne ştergerea accidentală a imaginilor.
(Protecţie)
Această imagine /
Mai multe imagini /
Toate din intervalul
(
Elimină toate din intervalul temporal*)
temporal* /
(Marcaj de imprimare)
Adaugă un marcaj pentru ordinea de imprimare pe imaginea pe care
vreţi să o tipăriţi.
Această imagine /
Mai multe imagini /
Toate din intervalul
(
Elimină toate din intervalul temporal*)
temporal* /
(Imprimare)
Imprimă fotografii folosind o imprimantă compatibilă cu standardul
PictBridge.
Această imagine /
Mai multe imagini /
Toate din intervalul
(
temporal*)
(Rotire)
Roteşte o fotografie.
(Reglaje de volum)
Reglează volumul.
* Textul afişat diferă în funcţie de fiecare mod de vizualizare (View Mode).
Utilizarea funcţiilor în modul Program
automat
Puteţi modifica reglajele pentru Focalizare, pentru Modul de
măsurare, ISO şi EV când pentru [REC Mode] (mod înregistrare)
este aleasă varianta
(Program Auto).
Element
(Focalizare)
Descriere
Modifică metoda de focalizare.
distanţă nelimitată)
(Mod de măsurare)
Stabileşte modul de măsurare.
(Sensibilitate ISO)
Stabileşte sensibilitatea ISO.
(ISO AUTO / de la ISO80 la ISO3200)
(EV)
Ajustează expunere.
(de la -2,0EV la +2,0EV)
51
Vizualizarea manualului de instrucţiuni
“Cyber-shot Handbook“
Manualul de instrucţiuni “Cyber-shot Handbook”, furnizat pe CD-ROM, explică în detaliu modul de funcţionare al
camerei foto. Consultaţi acest manual pentru a afla instrucţiuni amănunţite referitoare la multe dintre funcţiile camerei.
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniţi calculatorul, introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru CD-ROM.
2• Faceţi
clic pe [Cyber-shot Handbook].
În acelaşi timp va fi instalat şi “Cyber-shot Step-up
Guide” care conţine informaţii despre accesoriile
camerei.
3 Lansaţi manualul “Cyber-shot Handbook” de la trimiterea directă (shortcut) creată pe desktop.
Pentru utilizatorii de Macintosh
1 Porniţi calculatorul, introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru citirea acestuia.
2 Selectaţi directorul [Handbook] şi copiaţi pe calculator fişierul “Handbook.pdf” stocat în directorul [GB].
3 După ce se încheie copierea, faceţi dublu clic pe “Handbook.pdf”.
52
Lista indicatorilor afişaţi pe ecran
Indicatorii sunt afişaţi pe ecran pentru a informa despre statului camerei.
Puteţi selecta reglajul pentru afişaj atingând indicaţia
din partea din dreapta sus a ecranului (pagina 45).
1
Când fotografiaţi
Indicatori
Semnificaţie
Energia rămasă a acumulatorului
Avertisment de energie scăzută
Dimensiunea imaginii
Conectare PictBridge
Indicator de sensibilitate la
detecţia zâmbetelor
• Indicatorii sunt în număr limitat în modul EASY.
Când filmaţi
Scala de zoom (de mărire)
×1.3
Modul vizualizare
Filtru pentru alegerea tipului de
figuri
Export PMB
Favorite
Marcaj comun
Protecţie
DPOF
La redare
2.0
Marcaj (DPOF) pentru ordinea de
imprimare
Mărire la redare
2
Indicatori
Semnificaţie
SteadyShot
Director de înregistrare
Director de redare
96
8/8
Numărul de imagini ce mai pot fi
înregistrate
Numărul imaginii / numărul de
imagini înregistrate în directorul
selectat
53
Indicatori
Semnificaţie
00:25:05
Durata cât se poate înregistra
(ore:min:sec)
Suportul de înregistrare / redare
(“Memory Stick Duo” / memoria
internă)
Conectare PictBridge
Schimbarea directorului
Recunoaşterea scenei
4
Indicatori
Semnificaţie
z
Blocaj AE / AF
Obturator lent pentru reducerea zgomotului
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
Numărul ISO
+2.0EV
Valoarea expunerii
Nivelul bliţului
Metoda de măsurare
Reducerea efectului de
ochi roşii
Nivelul bliţului
Încărcarea bliţului
Bliţ
Echilibrul de alb
AWB
n
Modul înregistrare
Macro / Close focus
• Afişat când pentru [Display
Setup] este aleasă varianta
[Image Only]
Detecţia feţelor
Metoda de măsurare
Focalizare
Modul bliţ
• Afişat când pentru [Display
Setup] este aleasă varianta
[Image Only]
Iluminare de asistenţă AF
Avertizare de vibraţie
Atingerea indicatorului de focalizare automată
Înregistrare subacvatică
n
Echilibrul de alb
3
Indicatori
Semnificaţie
Zonă de autofocalizare
Cronometrul propriu
DRO
Fişier de gestiune plin
Volum
Afişaj autodiagnosticare
Histogramă
• Când afişarea histogramei este
dezactivată apare simbolul
.
54
Filmare / Stare de aşteptare pentru
filmare
0:12
Durata înregistrării (minute:secunde)
N
Redare
Bara de redare
Modul color
C:32:00
REC
Standby
0:00:12
Contor
101-0012
Numărul directorului / fişierului
2008 1 1
9:30 AM
Data/ora la care a fost înregistrată
imaginea redată.
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare şi consultaţi Manualul de instrucţiuni
“Cyber-shot Handbook” (pdf).
Dacă pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaţi Manualul de instrucţiuni “Cyber-shot
Handbook”.
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (pagina 48).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că prin trimiterea camerei foto digitale la un centru de service pentru a fi reparată, vă
daţi implicit acordul să fie verificat conţinutul memoriei interne şi al fişierelor de muzică. Sony nu va copia şi nu va
salva nici unele dintre aceste date.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi corect acumulatorul pentru apăsând şi menţinând apăsată pârghia de eliberare a acumulatorului (pagina 15).
Nu puteţi porni camera.
• După montarea acumulatorului în aparat, poate fi necesară o scurtă perioadă de timp până ce camera poate fi
acţionată.
• Montaţi corect acumulatorul (pagina 15).
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat (pagina 13).
• Acumulatorul este complet uzat. Înlocuiţi acumulatorul cu altul nou.
• Folosiţi tipul de acumulator recomandat.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Dacă nu folosiţi camera circa 3 minute când alimentarea este pornită, aceasta se va opri automat pentru a se evita
uzarea inutilă a acumulatorului. Reporniţi camera (pagina 17).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu un altul nou.
55
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect.
• Acest fenomen apare dacă
– utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte scăzută.
– folosiţi frecvent bliţul sau operaţia de mărire (zoom).
– porniţi şi opriţi în mod repetat alimentarea.
– pentru opţiunea de luminozitate [Brightness] a afişajului
aţi ales varianta [Bright] (luminos).
• Indicaţia privind perioada de timp rămasă diferă de cea reală. Descărcaţi complet şi apoi încărcaţi complet
acumulatorul pentru a corecta indicaţia afişată.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat (pagina 13)
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încărcat când este în interiorul camerei..
• Nu se poate încărca acumulatorul folosind adaptorul de reţea (nu este furnizat). Folosiţi încărcătorul pentru această
operaţie.
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne şi a cardului “Memory Stick Duo” (paginile 27, 30). Dacă acestea
sunt complet ocupate, luaţi una dintre următoarele măsuri :
– Ştergeţi imaginile care nu vă interesează (pagina 36).
– Schimbaţi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în perioada cât se încarcă bliţul.
• Când fotografiaţi, puneţi comutatorul de mod în altă poziţie decât .
• Puneţi comutatorul de mod în poziţia , când înregistraţi filme.
• Dimensiunea imaginii este aleasă [640 (Fine)] când înregistraţi filme. Luaţi una dintre următoarele măsuri :
– Stabiliţi altă dimensiune pentru imagini, în afară de [640 (Fine)].
– Înregistraţi imagini în memoria internă sau pe o unitate “Memory Stick PRO Duo”.
Când înregistraţi un subiect luminos, apar dungi verticale în imagine.
• Apare fenomenul de difuzie, şi în imagine apar dungi de culoare albă, neagră, roşie sau purpurie. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apăsaţi butonul
(redare) (pagina 19).
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată de către Sony redarea unei imagini cu această cameră foto dacă fişierul ce o conţine a fost
modificat cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Ştergeţi conexiunea USB.
• Este posibil să nu puteţi reda anumite imagini stocate pe “Memory Stick Duo”, înregistrate cu alte camere foto.
Redaţi astfel de imagini folosind “Folder View” (pagina 34).
• Aceasta este cauzată de copierea imaginilor de pe calculator pe “Memory Stick Duo”, fără a folosi aplicaţia “Picture
Motion Browser”. Redaţi astfel de imagini folosind “Folder View” (pagina 34).
56
Măsuri de precauţie
x Nu utilizaţi / păstraţi aparatul în astfel de
locuri:
• Unde temperatura este foarte mare, foarte scăzută
sau unde umiditatea este ridicată. În astfel de locuri
cum ar fi într-o maşină parcată la soare, este posibil
să se deformeze corpul camerei sau pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea
surselor de încălzire. Este posibil să se deformeze sau să se decoloreze
corpul camerei şi astfel pot apărea disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor mecanice.
• În zone plasate în câmpuri magnetice puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip. Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să pătrundă
în camera dvs. foto. Praful şi nisipul pot genera
disfuncţionalităţi, iar uneori acestea nu pot fi
remediate.
x La transport
Nu vă aşezaţi pe un scaun sau în alt loc având camera
în buzunarul de la spate al pantalonilor sau al fustei,
deoarece camera se poate deteriora.
x Despre curăţarea aparatului
Curăţarea ecranului LCD
Curăţaţi suprafaţa ecranului folosind un set de curăţare
LCD (nu este furnizat) pentru a îndepărta amprentele,
praful etc.
Curăţarea lentilelor
Ştergeţi lentilele cu o bucată de pânză moale pentru a
îndepărta amprentele, praful etc.
Curăţarea suprafeţei camerei
Ştergeţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale,
uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa cu pânză
uscată. Deoarece pot fi deteriorate finisajul sau carcasa,
nu folosiţi următoarele :
• substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool,
insecticide, substanţe de protecţie solară sau oricare
altele,
• nu atingeţi aparatul având mâinile murdare de substanţe
ca cele mai sus menţionate,
• evitaţi contactul îndelungat cu adeziv sau cu vinil.
x În legătură cu temperaturile de
funcţionare
Camera este proiectată pentru a fi folosită la temperaturi
cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu este recomandată
fotografierea în locuri cu temperaturi extrem de ridicate
sau de scăzute, care nu se încadrează în intervalul indicat
mai sus.
x În legătură cu condensarea umezelii
Când camera este adusă direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată,
este posibil ca umezeala să condenseze în interiorul sau
pe exteriorul acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncţionalităţi aparatului.
Dacă a condensat umezeala
Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră să se
evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă încercaţi să
fotografiaţi cât timp există umezeală condensată pe
lentile nu veţi putea înregistra imagini clare.
x Măsuri de precauţie la dezafectarea
camerei
Formatarea memoriei interne a camerei nu şterge
complet toate datele conţinute de aceasta. De aceea, când
dezafectaţi camera, se recomandă distrugerea efectivă a
corpului fizic al camerei.
x Despre bateria reîncărcabilă din
interiorul aparatului
Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă
cu ajutorul căreia sunt reţinute data, ora şi alte reglaje,
indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod continuu
atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă veţi utiliza
camera foto numai pe perioade scurte de timp, bateria
se va descărca treptat, iar dacă nu folosiţi deloc aparatul
aproximativ o lună, aceasta se va descărca în totalitate.
În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria reîncărcabilă
înainte de a utiliza camera foto.
Puteţi folosi camera digitală cu toate că respectiva
baterie este descărcată, atât timp cât nu înregistraţi data
şi ora.
Metoda de încărcare a bateriei interne
Introduceţi acumulatorul încărcat în camera foto şi lăsaţi
aparatul timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea
oprită.
57
Specificaţii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine 7,7 mm (tip 1/2,3) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numărul total de pixeli ai camerei
cca. 10,3 Megapixeli
Numărul de pixeli eficace ai camerei
cca. 10,1 Megapixeli
Obiectiv :
Carl Zeiss Vario-Tessar obiectiv ce măreşte de 4×
f = între 6,18 şi 24.7 mm (între 35 - 140 mm la
conversia în cameră foto de 35 mm)
F3,5 (W) ~ 4,6 (T)
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automată,
• Selecţia scenei - 11 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automată,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent 1, 2, 3,
• Incandescent,
• Flash - bliţ
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb la
înregistrarea subacvatică
• Auto - automat
• Underwater 1, 2
• Flash - bliţ
Formatul fişierului (compatibil DCF)
• Fotografii : Exif Ver. 2.21, compatibil JPEG, compatibil DPOF
• Filme: compatibil cu MPEG1 (mono)
Suportul de înregistrare
• Memorie internă (aprox. 4GB*)
• “Memory Stick Duo”
* La măsurarea capacităţii unei memorii, 1GB echivalează 1
miliard de bytes, dintre care o porţiune sunt folosiţi pentru
gestiunea sistemului şi/sau a fişierelor de aplicaţii. Capacitatea
la dispoziţia utilizatorului este de aproximativ 3.71 GB.
Bliţ : Raza de acţiune (când pentru sensibilitatea ISO -index de expunere recomandat- este
aleasă varianta AUTO) :
• W : între 0,8 şi 4,3 m • T : între 0,5 şi 3,4 m
[Conectori de intrare şi de ieşire]
Multiconector : ieşire video,
ieşire audio (mono),
comunicaţie USB
Comunicaţie USB
USB de mare viteză (compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit:
• panoramic (16:9);
8,8cm (tip 3,5) drive TFT
Numărul total de puncte
921.600 (1920 × 480) puncte
[Alimentare, caracteristici generale]
Alimentare :
Acumulator NP-BD1: 3,6 V
NP-FD1: 3,6 V (nu este furnizat)
Adaptor de reţea AC-LS5K (nu este furnizat) ; 4,2 V
Consum de putere (în timpul înregistrării)
• 1,2 W
Interval de temperaturi la funcţionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
• 95,0 × 58,4 × 16,4 mm (L/Î/A) (exclusiv zonele proeminente)
Masa (inclusiv acumulator NP-BD1, instrument grafic şi şnur de prindere) :
• cca. 160 g
Microfon : Monofonic
Difuzor : Monofonic
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge : Compatibil.
x Încărcător pentru acumulator tip BC-CSD
Cerinţe privind alimentarea :
• tensiune între 100V şi 240V (curent alternativ),
• frecvenţă 50/60 Hz,
• putere 2,2 W
Tensiune la ieşire :
4,2 V curent continuu ; 0,33 A
Intervalul de temperaturi la funcţionare : 0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
aprox. : 62 × 24 × 91 mm (L/Î/A)
Masa : cca. 75 g
x Acumulator NP-BD1
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximă :
4,2 V curent continuu
Tensiune nominală :
3,6 V curent continuu
Capacitate :
2,4 Wh (680 mAh)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
58
Mărci înregistrate
• Următoarele mărci sunt mărci de comerţ ale Sony Corporation.
, “Cyber-shot“, “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick Micro”, “Memory Stick PROHG Duo”,
,“MagicGate”,
, “PhotoTV HD“, “InfoLITHIUM“.
• Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• Macintosh şi MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
• Intel, MMX şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
• Adobe şi Reader sunt mărci comerciale sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi / sau
în alte ţări.
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare, în acest manual nu vor apărea, însă, în
fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
59
Informaţii suplimentare legate de acest
produs şi răspunsuri la întrebările cele
mai frecvente pot fi găsite pe pagina
noastră de internet destinată clienţilor.
http://www.sony.ro
60
Download PDF

advertising