Sony | DSC-T20 | Sony DSC-T20 Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Camerã foto digitalã
Cyber-shot
Ghid de acþionare
DSC-T20 / T25
Pentru detalii legate de funcþionare, vã rugãm sã
consultaþi, cu ajutorul unui calculator, ºi Manualul de
instrucþiuni ºi Ghidul de configurare furnizate pe CD-ROM.
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest ghid de acþionare, dupã
care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior.
© 2007 Sony Corporation
1
Mãsuri de siguranþã
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSC-T20 / DSC-T25
Numãr serial _________________
ATENÞIE
Pentru a reduce posibilitatea de
producere de incendii sau de
electrocutãri, nu expuneþi
aparatul la ploaie sau umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care existã
“tensiuni
periculoase”,
suficient de mari pentru a
reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor instrucþiuni importante de folosire sau
de întreþinere (de service) în
documentaþia care însoþeºte
aparatul.
2
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi toate
avertizãrile, mãsurile de precauþie ºi
instrucþiunile de pe aparat precum ºi cele
prezente în documentaþia de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcþioneazã
alimentate de baterii sau de alte surse,
consultaþi manualul de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are o lamã
mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã
poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã nici
aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,
contactaþi un electrician pentru a vã instala
o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi rolul
de protecþie al ºtecãrului polarizat
introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau puteþi scurtcircuita anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã aflatã
în apropierea apei, lângã cada sau chiuveta
din baie, lângã chiuveta din bucãtãrie, lângã
maºina de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în vecinãtatea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
fiind atenþi în special la conectori, la ºtecãr
ºi la punctele în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,
sisteme de prindere sau o masã instabilã
deoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzeze
grave accidentãri unui copil sau unui adult
ºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþi
numai suporturi, trepiede, sisteme de
prindere sau mese recomandate de
producãtor pentru a aºeza camera.
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã
sau într-un dulap închis pentru ca
ventilaþia sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi decuplaþi antena sau
cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitatã deteriorarea
camerei cauzatã de descãrcãri electrice sau
de scurgerile de energie din reþea.
Service
Deteriorãri care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– Dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul.
– Dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei.
– Dacã aparatul a fost supus la ploaie sau
udat.
– Dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa.
– Dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în instrucþiunile de
folosire. Reglarea necorespunzãtoare a
altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
corespunzãtoare va fi necesar ulterior un
volum de muncã important din partea unei
persoane calificate.
– Când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitatea
de a se apela la service.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la alte riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Mãsurã de precauþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul de tipul
indicat la specificaþii, în caz contrar putând
rezulta incendii sau accidente.
Pentru clienþii din S.U.A. ºi
din Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni
de Litiu sunt reciclabile.
Puteþi ajuta la
conservarea mediului
returnând acumulatoarele la punctele de
colectare ºi la locurile de
reciclare cele mai
apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaþi la numãrul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
internet:
http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
Cablu adaptor pentru ieºirea HD
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a a
Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Acest aparat digital din clasa B corespunde
standardului Canadian ICES-003.
Încãrcãtor pentru
acumulator
4
Acest echipament de alimentare trebuie
corect orientat, în poziþie verticalã sau
orizontalã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai jos este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-T20 / DSC-T25
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o alta care prezintã aceleaºi
caracteristici ºi care este aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care pierdeþi capacul, contactaþi cel mai
apropiat service Sony.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Doar pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
În atenþia clienþilor din
Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Dispensarea de echipamentele
electrice ºi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeanã ºi
în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un
produs sau pe ambalajul
acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în
momentul în care doriþi sã vã
dispensaþi de el.
El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclãrii echipamentelor electrice
ºi electronice. Dispensându-vã în mod corect
de acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vã rugãm
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
5
Note privind utilizarea camerei digitale
Copii de siguranþã pentru
memoria internã ºi pentru
cardul “Memory Stick Duo”
Note privind ecranul LCD
Note privind înregistrarea/
redarea
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Nu opriþi camera ºi nu detaºaþi acumulatorul
sau unitatea “Memory Stick Duo” câtã
vreme indicatorul luminos de acces este
aprins deoarece datele din memoria internã
sau cele de pe “Memory Stick Duo” pot fi
distruse. Protejaþi întotdeauna datele prin
realizarea de copii de siguranþã.
• Înainte de a înregistra, vã recomandãm sã
realizaþi înregistrãri de probã pentru a vã
asigura cã aparatul funcþioneazã corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie
secþiunea “Mãsuri de precauþie” (pag. 30)
înainte de a acþiona camera foto.
• Aveþi grijã sã nu udaþi camera foto. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redarea sau înregistrarea
corectã a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte sã mai utilizaþi aparatul
(pag. 30).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea ori la pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
6
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastrã sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD. Apariþia
acestor puncte este normalã în procesul
de producþie ºi nu afecteazã în nici un fel
înregistrarea.
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemul de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu camera dvs. precum ºi
redarea sau montarea cu alte echipamente
a imaginilor înregistrate cu camera dvs.
nu este garantatã.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Nu se acordã despãgubiri
pentru conþinutul înregistrãrii
Nu se acordã despãgubiri în cazul în care
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile
din cauza camerei digitale, a suportului de
înregistrare etc.
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ .............................................................................. 2
Mai întâi citiþi aceste informaþii ....................................................................... 4
Note privind utilizarea camerei digitale ............................................................ 6
Pornire ................................................................................................... 8
Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................................... 8
1 Pregãtirea acumulatorului ............................................................................ 9
2 Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick Duo” (nu este furnizat) 10
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului ........................................................ 12
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (mod automat de reglaj) ..... 13
Zoom / Bliþ / Prim plan / Cronometru propriu / Afiºaj ..................................... 14
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ................................................... 15
Descrierea diverselor funcþii – HOME / Meniu ............................... 18
Utilizarea interfeþei HOME ............................................................................ 18
Elementele interfeþei HOME ......................................................................... 19
Utilizarea elementelor de meniu ................................................................... 20
Elementele meniului ..................................................................................... 21
Utilizarea calculatorului ..................................................................... 22
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB ºi
cu aplicaþia software (furnizatã) ............................................................... 22
Consultarea Manualului de instrucþiuni ºi a Ghidului de configurare .............. 23
Indicatori de ecran .............................................................................. 24
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi capacitatea memoriei . 26
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de imagini care pot fi
înregistrate / vizualizate .......................................................................... 26
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate .......................... 27
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................. 28
Acumulator ºi alimentare.............................................................................. 28
Înregistrarea fotografiilor / filmelor ................................................................. 29
Vizualizarea imaginilor ................................................................................. 29
Mãsuri de precauþie ........................................................................... 30
Specificaþii ........................................................................................... 31
7
Pornire
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încãrcãtor pentru acumulator
BC-CSG / BC-CSGB /BC-CSGC (1)
• Cablu USB, A/V cu terminal
multifuncþional (1)
• Cablu de alimentare (1) (nu este
furnizat pentru Statele Unite ºi Canada)
• Cablu adaptor pentru ieºirea HD (1)
– numai pentru modelul DSC-T25
• Acumulator NP-BG1 (1) / Cutie
pentru acumulator (1)
• Curea de prindere a aparatului (1)
• CD-ROM (care conþine aplicaþia
software Cyber-shot / Manualul de
instrucþiuni) / Ghidul de configurare
(1)
• Ghid de acþionare (acest manual) (1)
Ataºaþi cureaua de prindere a camerei
dupã care treceþi mâna prin ea, pentru a
evita deteriorarea aparatului prin cãdere
etc.
8
Bridã de
prindere
1 Pregãtirea acumulatorului
Pentru clienþii din S.U.A.
ºi din Canada
Pentru clienþii din afara
Statelor Unite ºi a Canadei
Conector
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
Cablu de alimentare
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
1 Introduceþi acumulatorul în încãrcãtor.
2 Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete.
Indicatorul luminos CHARGE se aprinde ºi începe încãrcarea.
Când indicatorul luminos CHARGE se stinge, încãrcarea s-a încheiat (Încãrcare practicã).
Dacã încãrcarea acumulatorului continuã încã o orã (pânã ce acesta este complet încãrcat),
autonomia va fi puþin mai îndelungatã.
Durata de încãrcare
Durata de încãrcare
completã
Aprox. 330 min.
Durata de încãrcare
practicã
Aprox. 270 min.
• Durata de timp necesarã pentru încãrcarea unui acumulator complet descãrcat, la o
temperaturã a mediului ambiant de 25°C. În anumite condiþii sau circumstanþe încãrcarea
poate dura mai mult.
• Pentru detalii legate de numãrul de imagini ce pot fi înregistrate, consultaþi pag. 26.
• Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete uºor accesibilã, din apropiere.
• Încãrcãtorul nu este decuplat de la reþea cât timp este cuplat la prizã, chiar dacã indicatorul
luminos CHARGE nu este aprins. Dacã apar probleme în timpul folosirii încãrcãtorului
întrerupeþi imediat alimentarea deconectând ºtecherul de la prizã.
• Când se încheie încãrcarea, decuplaþi cablul de alimentare de la priza de perete ºi scoateþi
acumulatorul din încãrcãtor.
• Proiectat pentru utilizarea cu baterii compatibile, marca Sony.
9
2 Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick
Duo” (nu este furnizat)
Capacul
compartimentului
pentru acumulator /
“Memory Stick Duo”
Introduceþi cardul
“Memory Stick Duo” cu
partea cu borne orientatã
spre ecranul LCD.
Introduceþi acumulatorul în
timp ce apãsaþi pârghia de
scoatere a acumulatorului cu
cu un colþ al acumulatorului.
1 Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator/“Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi unitatea “Memory Stick Duo” (nu este furnizatã) complet în
aparat, pânã ce se aude un clic.
3 Introduceþi acumulatorul.
4 Închideþi capacul compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
Dacã nu existã nici un “Memory Stick Duo” introdus în aparat
Camera înregistreazã / redã imagini folosind memoria internã (aproximativ 31 MB).
10
Pentru a afla autonomia rãmasã
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni aparatul ºi a consulta perioada de autonomie rãmasã,
afiºatã pe ecranul LCD.
Indicatorul energiei
rãmase a bateriilor
Semnificaþia
simbolului
Energia Acumularãmasã torul este
este
aproape
suficientã. complet
încãrcat.
Acumulatorul este
pe
jumãtate
încãrcat.
Energia
acumulatorului
este scãzutã,
înregistrarea /
redarea va înceta curând.
Schimbaþi acumulatorul cu altul nou
sau încãrcaþi complet acumulatorul.
(Indicatorul de
avertizare clipeºte.)
• Poate dura circa un minut pânã ce este afiºatã corect autonomia rãmasã.
• În anumite circumstanþe, autonomia rãmasã poate sã nu fie corect afiºatã.
• Când porniþi alimentarea pentru prima datã, este afiºatã interfaþa de potrivire a ceasului
(pag. 12).
Pentru a scoate acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo”
Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / pentru cardul “Memory Stick
Duo”.
“Memory Stick Duo”
Aveþi grijã ca indicatorul
luminos de acces sã nu
fie aprins, apoi apãsaþi
unitatea “Memory Stick
Duo“ printr-o singurã
miºcare.
Acumulator
Deplasaþi pârghia de
scoatere a acumulatorului.
Aveþi grijã sã nu scãpaþi
acumulatorul din mânã.
• Nu scoateþi acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo” câtã vreme este aprins indicatorul
luminos de acces deoarece datele de pe “Memory Stick Duo” pot fi distruse.
11
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
Buton POWER
Capacul
lentilelor
Buton de comandã
Buton HOME
Buton z
1 Apãsaþi butonul POWER sau deplasaþi în jos capacul obiectivului.
2 Potriviþi ceasul folosind butonul de comandã.
1 Selectaþi formatul dorit de afiºare a datei cu v/V, apoi apãsaþi z.
2 Selectaþi elementul care sã fie reglat cu b/B, apoi stabiliþi valoarea numericã cu v/V
ºi apãsaþi z.
3 Selectaþi [OK], dupã care apãsaþi z.
Pentru a modifica data ºi ora
Apãsaþi butonul HOME ºi selectaþi [
Clock Settings] din
(Settings) (pag. 18).
Când porniþi alimentarea
• Dupã montarea acumulatorului la camera foto, poate trece o perioadã scurtã de timp pânã
ce aparatul este alimentat.
• Când camera foto este alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi circa trei minute, se
opreºte în mod automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului (Funcþia de oprire
automatã a alimentãrii).
12
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
(Mod automat de reglaj)
Procedura urmãtoare este destinatã înregistrãrii de fotografii.
Microfon
Bliþ
Buton declanºator
Buton Zoom
Indicatorul
cronometrului
propriu
Buton MENU
Buton de comandã
Sistem de
prindere a
trepiedului
(jos)
Buton HOME
Capacul lentilelor
Buton DISP
Obiectiv
Buton Bliþ
Buton cronometru propriu
Buton Macro
1 Deplasaþi în jos capacul obiectivului.
2 Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând mâinile pe lângã corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul zonei de
focalizare.
3 Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
La fotografiere :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat
butonul declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare
verde clipeºte, se aude un semnal sonor,
indicatorul înceteazã a mai clipi ºi rãmâne
aprins.
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
Se aude sunetul emis de obturator.
La filmare :
Apãsaþi butonul HOME ºi selectaþi [
Indicator AE/AF blocat
Movie Mode] din
(Înregistrare) (pag. 18).
13
Zoom / Bliþ / Prim plan / Cronometru propriu / Afiºaj
Folosirea zoom-ului (funcþia de
mãrire)
Apãsaþi butonul
pentru a mãri imaginea
ºi apãsaþi pentru a anula operaþia de zoom.
Folosirea cronometrului propriu
Apãsaþi în mod repetat V (
) la butonul
de comandã pânã ce este selectat modul
dorit.
Bliþ (Alegerea modului de func-
: Stabilirea unei întârzieri de 10 secunde
cu cronometrul propriu
: Stabilirea unei întârzieri de 2 secunde
cu cronometrul propriu
La apãsarea butonului declanºator,
indicatorul luminos al cronometrului propriu
clipeºte ºi se aude un semnal sonor pânã ce
obturatorul este acþionat.
þionare a bliþului la fotografiere)
Apãsaþi în mod repetat B ( ) de la butonul
de comandã pânã ce este selectat modul
dorit.
: Bliþul se declanºeazã automat.
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul
unde se fotografiazã este insuficient
iluminat sau poziþionat contra luminii
(Reglaj implicit).
Bliþ forþat ( ) : Pornit
Încetinire sincronã : Bliþ forþat pornit
Viteza obturatorului scade în spaþii
întunecate pentru ca fundalul care nu
este luminat de bliþ sã fie înregistrat clar.
: Bliþ forþat oprit
Macro/ Close focus (înregistrarea
prim planurilor / focalizare la micã
distanþã)
Apãsaþi în mod repetat b ( ) de la butonul
de comandã pânã ce este slectat modul dorit.
Macro Off : Funcþia Macro este opritã.
Macro On : Funcþia Macro este pornitã.
În partea W : circa 8 cm sau mai departe
În partea T : circa 25 cm sau mai departe
Close focus enabled : Focalizarea la micã
distanþã este activã (Fixatã în zona W :
aproxinativ între 1 ºi 20 cm)
14
: Nu este utilizat cronometrul propriu.
DISP Schimbarea interfeþei afiºate
Apãsaþi v (DISP) la butonul de comandã.
La fiecare apãsare a butonului v (DISP),
interfaþa se modificã astfel :
T Iluminarea ecranului LCD
este ridicatã
r
Histograma activã
r
Indicatori opriþi
r
Indicatori activi
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
Buton
(redare)
Difuzor
Cursor
(Index) /
(mãrirea la redare)
Butonul
(mãrirea la redare)
Buton MENU
Buton de comandã
Conector multifuncþional
(în partea de jos)
Buton HOME
1 Apãsaþi butonul
(Redare).
• Dacã apãsaþi butonul
(Redare) când alimentarea este opritã, camera porneºte
automat în modul redare. Dacã apãsaþi din nou acest buton, se trece în modul
înregistrare.
2 Selectaþi o imagine folosind
b / B de la butonul de comandã.
Film :
Apãsaþi z pentru redarea unui film. (Apãsaþi din nou z pentru a opri redarea.)
Pentru rulare rapidã apãsaþi B, iar pentru derulare apãsaþi b. (Apãsaþi din nou z pentru
a reveni la redarea normalã.)
Apãsaþi V pentru a fi afiºatã interfaþa de reglare a volumului, apoi apãsaþi b/B pentru
a regla volumul sonor.
Pentru a ºterge imagini
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi, apoi apãsaþi MENU.
2 Selectaþi [Delete] (ªtergere) cu v ºi selectaþi [This Image] cu b/B, apoi apãsaþi z.
3 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z.
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Apãsaþi în timpul prezentãrii unei fotografii.
Pentru a anula operaþia de mãrire la redare : .
Ajustaþi zona mãritã folosind : v/V/b/B.
Pentru a renunþa la mãrirea la redare, apãsaþi z.
Pentru a fi afiºatã interfaþa index
Apãsaþi butonul
(Index) pentru a fi afiºatã interfaþa index când este afiºatã o fotografie.
Apoi selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B.
Pentru a reveni al afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z.
• Puteþi accesa interfaþa index selectând [ Index Display] din interfaþa HOME.
• De fiecare datã când apãsaþi butonul
(Index), se modificã numãrul de imagini din
interfaþa index.
15
Pentru a ºterge imaginile în modul index
1 Apãsaþi MENU când este afiºatã interfaþa index.
2 Selectaþi [Delete] cu v ºi selectaþi [Multiple Images] (imagini multiple) cu b/B, apoi
apãsaþi z.
3 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi folosind v/V/b/B, apoi apãsaþi z.
In caseta de bifare corespunzãtore imaginii apare marcajul .
Pentru a renunþa la o selecþie, selectaþi imaginea pe care o aleseseþi pentru a fi ºtearsã,
apoi apãsaþi din nou z.
4 Apãsaþi MENU ºi selectaþi [OK] cu v, dupã care apãsaþi z.
• Pentru a ºterge toate imaginile din director, selectaþi [All In This Folder] (Toate din
acest director), apoi apãsaþi z la pasul 2.
Pentru a reda o serie de imagini (Succesiune de imagini)
Selectaþi [ Slide Show] corespunzãtor
[OK] folosind v, dupã care apãsaþi z.
(View Images) în interfaþa HOME, apoi selectaþi
Pentru a vizualiza imagini pe ecranul TV
Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului cu terminal multifuncþional (furnizat).
Spre mufele de
intrare audio / video
Spre conectorul
multifuncþional
Cablu cu terminal
multifuncþional
16
Conectaþi camera la televizor HDTV prin intermediul cablului adaptor pentru ieºirea HD
(numai pentru modelul DSC-T25).
Spre conectorul
multifuncþional
Alb / Roºu
Verde / Albastru / Roºu
Cablu adaptor pentru
ieºirea HD (numai pentru
modelul DSC-T25)
• Cablul pentru mufele video (Verde / Albastru / Roºu) are conectorii de aceleaºi culori cu
mufele corespunzãtoare.
17
Descrierea diverselor funcþii – HOME/Meniu
Utilizarea interfeþei HOME
Interfaþa HOME este o interfaþã care reuneºte toate funcþiile camerei dvs.
Din aceastã interfaþã puteþi sã selectaþi modul de înregistrare sau pe cel de redare sau sã
modificaþi reglajele funcþiilor.
Butonul z
Buton de comandã
Buton HOME
1 Apãsaþi butonul HOME pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
Categorie
Element
Ghid
2 Selectaþi o categorie folosind
b/B de la butonul de comandã.
3 Selectaþi un element cu ajutorul v/V, apoi apãsaþi z.
Când selectaþi categoria
(Manage Memory - gestionarea
memoriei) sau (Settings - reglaje).
1 Selectaþi elementul dorit folosind v/V.
• Acestã procedurã este necesarã numai când selectaþi
(Reglaje)
2 Deplasaþi chenarul cu B ºi selectaþi un element de reglaj cu v/V, apoi apãsaþi z.
3 Selectaþi varianta de reglaj doritã cu v/V, apoi apãsaþi z.
• Pentru a trece în modul înregistrare, apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator.
18
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 18
Elementele interfeþei HOME
Urmãtoarele categorii ºi elemente sunt afiºate când apãsaþi butonul HOME.
O descriere a categoriei sau a elementului selectat este afiºatã de cãtre ghid, pe ecran.
Categorie
Shooting (Înregistrare)
Elemente
Reglaj automat
Selecþia scenei
Program automat
Modul film
View Images (Vizualizare) O singurã imagine
Interfaþã index
Succesiune de imagini
Printing (Imprimare),
Imprimare
Other (Altele)
Ustensile pentru muzicã
Preluare muzicã Format muzicã
Manage Memory
(Gestionarea memoriei)
Ustensile pentru memorie
Ustensile pentru Memory Stick
Formatare
Creare director REC
Schimbare
Copiere
director REC
Ustensile pentru memoria internã
Formatare
Settings (Reglaje)
Reglaje de bazã
Reglaje de bazã 1
Semnal sonor
Iniþializare
Reglaje de bazã 2
Conectare USB
Ieºire video
Ghidul funcþiilor
COMPONENT
Reglaje pentru înregistrare
Reglaje pentru înregistrare 1
Iluminare AF
Caroiaj
Modul AF
Mãrire digitalã
Reglaje pentru înregistrare 2
Orientare
Reluare automatã
automatã
Reglaje pentru ceas
Reglaje legate de limba utilizatã
19
Utilizarea elementelor de meniu
Buton MENU
Butonul z
Buton de comandã
1 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul.
Ghidul funcþiilor
• Meniul va fi afiºat numai când camera este în modul de înregistrare sau în cel de redare.
• În funcþie de modul selectat, vor fi afiºate anumite funcþii.
2 Selectaþi un element cu ajutorul v/V de la butonul de comandã.
• Dacã elementul dorit nu este afiºat, menþineþi apãsat v/V pânã ce acesta apare pe
ecran.
3 Selectaþi reglajul dorit folosind
b/B de la butonul de comandã.
• Dacã reglajul dorit nu este afiºat, menþineþi apãsat b/B pânã ce acesta apare pe ecran.
• Apãsaþi z dupã ce aþi selectat un element în modul redare.
4 Apãsaþi butonul MENU pentru ca meniul sã nu mai fie afiºat.
20
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 20
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de modul ales pentru camera foto.
Meniul de înregistrare este disponibil numai în modul înregistrare, iar meniul de vizualizare
este disponibil numai în modul redare.
De asemenea, în funcþie de modul de înregistrare selectat (cum ar fi Modul automat de reglaj,
Selecþia scenei, Modul de înregistrare dupã un program, Modul film), în interfaþa HOME
sunt disponibile elemente diferite.
Meniul de înregistrare
Scene Selection
(Selecþia scenei)
Selecteazã, în funcþie de scenã, reglajele
prestabilite.
Image Size
(Dimensiunea imaginii)
Selecteazã calitatea fotografiei.
Face Detection
(Detecþia suprafeþelor)
Detecteazã feþele (subiectului) din cadrul vizat ºi
ajusteazã focalizarea ºi alte reglaje (prea mult).
REC Mode
(Modul înregistrare)
Selecteazã metoda de înregistrare continuã.
Color Mode
(Modul culoare)
Modificã vivacitatea imaginii sau adaugã efecte
speciale.
ISO (Sensibilitate)
Selecteazã sensibilitatea luminoasã.
EV (Expunere)
Regleazã expunerea.
Metering Mode
(Metoda de mãsurare)
Stabileºte metoda de mãsurare.
Focus (Focalizare)
Schimã metoda de focalizare.
White Bal (Echilibrul de alb)
Ajusteazã tonurile de culoare.
Flash Level (Nivelul bliþului) Ajusteazã cantitatea de luminã emisã de bliþ.
Red Eye Reduction
Diminueazã fenomenul de ochi roºii la
(Reducere fenomen de ochi roºii) folosirea roºii la folosirea bliþului.
SteadyShot (Stabilitate)
Selecteazã modul de eliminare a neclaritãþilor.
SETUP (Reglaje)
Selecteazã elementele de reglaj.
Meniul de vizualizare
(ªtergere)
ªterge imaginile.
(Succesiune imagini)
Este redatã o serie de imagini.
(Retuº)
Retuºeazã imaginile.
(Protecþie)
(Marcaj de imprimare)
Previne ºtergerea accidentalã a imaginilor.
Adaugã marcaje pentru ordinea de imprimare.
(Imprimare)
Imprimã fotografii folosind o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge.
(Rotire)
Roteºte o fotografie.
(Selectare director)
Selecteazã directorul de vizualizare a imaginilor.
21
Utilizarea calculatorului
Puteþi vizualiza cu ajutorul unui calculator imaginile înregistrate cu camera digitalã. Aveþi
totodatã posibilitatea de a utiliza fotografiile ºi filmele înregistrate de camerã, mai mult ca
oricând, beneficiind de aplicaþiile software. Pentru detalii, consultaþi Manualul de instrucþiuni.
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB
ºi cu aplicaþia software (furnizatã)
Conexiune USB
Pentru utilizatorii de
Windows
Pentru utilizatorii de
Macintosh
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Mac SO 9.1 / 9.2 / Mac
SO X (v 10.1 ÷10.4 )
Windows 2000 Professional
Aplicaþia software
“Picture Motion Browser” Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Nu este compatibil
• Sistemele de operare mai sus menþionate trebuie sã fie instalate la livrare.
• Dacã sistemul dvs. de operare nu acceptã conexiuni USB, folosiþi un “Memory Stick
Reader / Writer” achiziþionat din comerþ.
• Pentru mai multe detalii legate de mediul de operare pentru aplicaþia software “Picture
Motion Browser” pentru Cyber-shot, consultaþi Manualul de instrucþiuni.
22
Consultarea Manualului de instrucþiuni ºi a
Ghidului de configurare
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul CDROM în drive-ul pentru CD-ROM
(furnizat).
Apare interfaþa de mai jos :
Pentru utilizatorii de Macintosh
Porniþi calculatorul ºi introduceþi discul CDROM (furnizat) în drive-ul pentru CD-ROM.
Urmaþi instrucþiunile de mai jos
Pentru a consulta manualul de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”
1 Selectaþi directorul [Handbook] ºi copiaþi
pe calculator fiºierul “Handbook.pdf”
stocat în directorul [GB].
2 Dupã ce se încheie copierea, faceþi dublu
Când faceþi clic pe butonul [Cyber-shot
Handbook], apare interfaþa de copiere
“Cyber-shot Handbook”.
2 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a copia.
Când faceþi clic pe butonul “Cyber-shot
Handbook”, vor fi instalate atât “Cybershot Handbook”, cât ºi Ghidul de
configurare (“Cyber-shot Step-up
Guide”)
3 Dupã ce se încheie instalarea, faceþi dublu
clic pe trimiterea directã (shortcut) creatã
pe desktop.
clic pe “Handbook.pdf”.
Pentru a vedea ghidul de configurare
“Cyber-shot Step-up Guide”
1 În directorul [stepupguide] de pe CD-
ROM, existã un alt director numit
[stepupguide]. Copiaþi acest director pe
calculator.
2 Selectaþi [stepupguide], [language] apoi
directorul [GB] de pe CD-ROM.
Copiaþi toate fiºierele în directorul [GB]
de pe CD-ROM, apoi suprascrieþi-le în
directorul [img] din [stepupguide] care a
fost copiat pe calculator la pasul 1 de mai
sus.
3 Dupã ce se încheie copierea, faceþi dublu
clic pe “stepupguide.hqx” din directorul
[stepupguide] pentru a-l decomprima,
dupã care faceþi dublu-clic pe fiºierul
“stepupguide” generat.
• Dacã nu este instalatã o aplicaþie pentru
decomprimarea fiºierelor HQX, instalaþi
Stuffit Expander.
23
Indicatori de ecran
La fiecare apãsare a butonului v (DISP),
interfaþa se modificã (pag. 14).
Când fotografiaþi
1
Indicatori
Semnificaþie
Perioada rãmasã de autonomie
E
Avertisment de energie
scãzutã
Dimensiunea imaginii
Mod de înregistrare
(Selecþia scenei)
Când filmaþi
P
Mod de înregistrare
(Program)
Echilibrul de alb
Modul de înregistrare
Metoda de mãsurare
Detecþia feþei
Steady Shot
La redare
Avertizare de vibraþie
Cronometrul propriu
Protecþie
DPOF
Marcaj pentru ordinea de
imprimare
Conectare PictBridge
S
Scala de zoom (de mãrire )
P
1.3
Scala de zoom (de mãrire )
Modul color
Volum
Conectare PictBridge
24
Indicatori
2
Semnificaþie
Indicatori
Semnificaþie
96
1.0 m
Distanþã prestabilitã de
focalizare
Numãrul de imagini ce mai
pot fi înregistrate
12/12
z
Blocaj AE & AF
Numãrul de imagini /
Numãrul de imagini
înregistrate în directorul
selectat
00:00:00
Durata de înregistrare
rãmasã
Numãrul ISO
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
+2.0EV
Valoarea expunerii
Schimbarea directorului
Asistenþa AF
Reducerea efectului de
ochi roºii
Indicatorul careului
telemetrului AF
Metoda de mãsurare
Macro / Focalizare la micã
distanþã
N
Modul bliþ
Încãrcarea bliþului
Redare
Bara de evoluþie a redãrii
n
Standby REC Standby / înregistrare film
00:00:12
Contor
Histogramã
• Când afiºarea histogramei
este dezactivatã apare
simbolul
.
101-0012
Numãrul directorului /
fiºierului
2007 1 1
9:30 AM
Data/ora la care a fost înregistratã imaginea redatã.
z STOP
z PLAY
Ghid pentru redarea
imaginilor.
bB BACK/
Selecteazã imaginile
NEXT
C:32:00
Indicatori
Semnificaþie
Suportul de înregistrare /
redare
Afiºaj de autodiagnosticare
Numãrul ISO
+2,0EV
Valoarea expunerii
500
Viteza obturatorului
F3,5
Valoarea aperturii
4
Indicatori
C:32:00
Semnificaþie
Afiºaj de autodiagnosticare
Careul telemetrului de
autofocalizare
V VOLUME Regleazã volumul
2
Echilibrul de alb
+
Marcaj încruciºat al
exponometrului punctual
Histogramã
Director de înregistrare
Director de redare
25
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi
capacitatea memoriei
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de
imagini ce pot fi înregistrate / vizualizate
Tabelele urmãtoare prezintã estimativ
numãrul de imagini ce pot fi înregistrate/
redate ºi duratele de timp cât poate fi folositã
camera foto (autonomia) în condiþiile
fotografierii în modul [Normal], cu bateriile
complet încãrcate, într-un spaþiu unde
temperatura este de 25°C. Aproximarea
numãrului de imagini ce pot fi înregistrate
sau redate þine cont de necesitatea
schimbãrii unitãþii de memorie “Memory Stick
Duo”. Este posibil ca în realitate, numerele
sã fie mai mici decât cele indicate în tabele,
în funcþie de condiþiile de folosire a camerei.
• Energia acumulatorului scade pe mãsurã
ce creºte numãrul de utilizãri, precum ºi
odatã cu trecerea timpului.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate /
vizualizate ºi durata de funcþionare a
acumulatorului descreºte în urmãtoarele
condiþii :
– La temperaturi scãzute ale mediului
înconjurãtor,
– Când folosiþi frecvent bliþul,
– Dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– Dacã este utilizatã frecvent funcþia de
mãrire,
– Dacã iluminarea ecranului LCD este
puternicã,
– Dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Monitor],
– Dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Continuous],
– Dacã energia acumulatorului este
scãzutã.
– Dacã pentru [Face Detection] este aleasã
varianta [On].
La fotografiere
Numãr de
imagini
aprox.
380
26
Durata de
viaþã (min.)
aprox.
190
• Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– Dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Single],
– Dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Shooting],
– Când se înregistreazã o imagine la
fiecare 30 sec.
– Când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei.
– Când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze.
– Când se porneºte ºi se opreºte aparatul
o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera &
Imaging Products Association)
• Numãrul de imagini înregistrate /
autonomia acumulatorului nu se schimbã
în funcþie de dimensiunea imaginii.
La vizualizarea fotografiilor
Numãr de
imagini
aprox.
Durata de
viaþã (min.)
aprox.
7200
360
• Vizionarea pe rând a câte unei singure
imagini, la intervale de 3 secunde.
La filmare
Durata de
viaþã (min.)
aprox.
160
• Filmare continuã la o dimensiune a
imaginilor de [320].
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate
Numãrul de fotografii ºi durata de timp disponibilã pentru înregistrarea filmelor pot varia în
funcþie de condiþiile de înregistrare ºi / sau de suportul de înregistrare.
• Puteþi selecta dimensiunea de imagine care sã fie aplicatã când înregistraþi din meniu 20,
21.
Numãrul aproximativ de fotografii
Capacitate Memorie
internã
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
Dimensiune
• Numãrul de fotografii din tabel este valabil când pentru [REC Mode] este aleasã varianta
[Normal].
• Dacã numãrul rãmas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este
afiºatã indicaþia “>9999”.
• Când sunt redate, cu aceastã camerã foto, imagini înregistrate cu modele anterioare de
camere foto marca Sony, dimensiunea imaginii afiºate poate diferi de cea realã.
Durata aproximativã de înregistrare a filmelor
Capacitate Memorie
internã
Dimensiune
-ore:minute:secunde-
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
cca.
31 MB
• Filmele a cãror dimensiune pentru imagini este stabilitã la [640(Fine)], pot fi înregistrate
numai pe “Memory Stick PRO Duo”.
• Dimensiunea fiºierelor de film este limitatã la circa 2 GB fiecare. Dacã fiºierul ajunge la o
dimensiune apropiatã de 2 GB, înregistrarea se întrerupe automat.
• Aceastã camerã foto nu este compatibilã cu înregistrãrile HD ºi nu poate reda filme.
27
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate în continuare ºi consultaþi
Manualul de instrucþiuni (pdf).
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi Manualul de
instrucþiuni.
2 Scoateþi acumulatorul ºi introduceþi-l din nou dupã circa un
minut, apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (pagina 19).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei foto digitale la un centru de service
pentru a fi reparatã, vã daþi implicit acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne ºi
fiºierele de muzicã.
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaþi corect acumulatorul folosind o muchie a acestuia pentru a împinge pârghia de
eliberare a acumulatorului (pag. 10).
Nu puteþi porni camera.
• Dupã montarea acumulatorului în aparat, poate fi necesarã o scurtã perioadã de timp
pânã ce camera poate fi acþionatã.
• Montaþi corect acumulatorul (pag. 10).
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 9).
• Acumulatorul este complet uzat. Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
• Folosiþi tipul de acumulator recomandat (pag. 8).
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aceasta se va opri
automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului. Reporniþi camera (pag. 12).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu un altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încãrcat.
• Nu se poate încãrca acumulatorul folosind adaptorul de reþea (nu este furnizat).
28
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase este incorect.
• Acest fenomen apare dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã.
• Indicaþia privind perioada de timp rãmasã diferã de cea realã. Descãrcaþi complet ºi apoi
încãrcaþi complet acumulatorul pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 9).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu altul nou.
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne ºi a cardului “Memory Stick Duo” (pag.
27). Dacã acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 15).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Cardul “Memory Stick Duo” folosit are un comutator de protecþie la scriere, care este în
poziþia LOCK (blocat). Puneþi comutatorul de protejare la scriere al cardului “Memory
Stick Duo” în poziþia ce permite înregistrarea.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada cât se încarcã bliþul.
• Selectaþi un alt mod de înregistrare decât [ Movie Mode] folosind interfaþa HOME
când fotografiaþi.
• Selectaþi [ Movie Mode] folosind interfaþa HOME când înregistraþi filme.
• Dimensiunea imaginii este aleasã [640 (Fine)] când înregistraþi filme. Luaþi una dintre
urmãtoarele mãsuri :
– Stabiliþi altã dimensiune pentru imagini în afarã de [640 (Fine)].
– Utilizaþi o unitate “Memory Stick PRO Duo”.
Nu puteþi insera data înregistrãrii peste imagine.
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datei peste imagini. Puteþi însã sã
imprimaþi sau sã stocaþi imagini având data inseratã, folosind “Picture Motion Browser”.
Când înregistraþi un subiect foarte luminos, apar dungi verticale în imagine.
• Apare fenomenul de difuzie, ºi în imagine apar dungi de culoare albã, neagrã, roºie sau
purpurie. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apãsaþi butonul
(redare) (pag. 15).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantatã redarea unei imagini cu aceastã camerã foto dacã fiºierul ce o conþine
a fost modificat cu ajutorul calculatorului sau dacã a fost înregistratã cu alt model de
camerã decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB.
29
Mãsuri de precauþie
x Nu utilizaþi / pãstraþi aparatul
în astfel de locuri:
• Unde temperatura este foarte mare, foarte
scãzutã sau unde umiditatea este ridicatã.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maºinã
parcatã la soare, este posibil sã se
deformeze corpul camerei sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei ºi astfel pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor mecanice.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto. Praful ºi
nisipul pot genera disfuncþionalitãþi, iar
uneori acestea nu pot fi remediate.
x La transport
Nu vã aºezaþi pe un scaun sau în alt loc
având camera în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau al fustei, deoarece camera
se poate deteriora.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea suprafeþei camerei
ªtergeþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã.
Deoarece pot deteriora finisajul sau carcasa
nu folosiþi urmãtoarele :
• substanþe chimice cum ar fi tiner, benzinã,
alcool, insecticide, substanþe de protecþie
solarã sau oricare altele,
• nu atingeþi aparatul având mâinile murdare
de substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu adeziv sau
cu vinil.
30
x În legãturã cu temperaturile de
funcþionare
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C. Nu
este recomandatã fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scãzute,
care nu se încadreazã în intervalul indicat
mai sus.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, este posibil ca umezeala
sã condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Condensarea umezelii poate cauza
disfuncþionalitãþi aparatului.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentile, imaginile nu
vor fi clare.
x Despre bateria reîncãrcabilã
din interiorul aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în
mod continuu atât timp cât folosiþi camera.
Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe
perioade scurte de timp, bateria se va
descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc
aparatul aproximativ o lunã, aceasta se va
descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
respectiva baterie este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei interne
Introduceþi acumulatorul încãrcat în camera
video ºi lãsaþi aparatul timp de 24 de ore sau
mai mult cu alimentarea opritã.
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
cca. 8.286.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
cca. 8.083.000 pixeli
Lentile : Carl Zeiss Vario-Tessar
obiectiv ce mãreºte de 3×
f = între 6,33 ºi 19,0 mm
(între 38 - 144 mm la conversia
în camerã foto de 35 mm)
F3,5 ~ 4,3
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automatã,
• Selecþia scenei - 9 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent 1, Fluorescent2,
Fluorescent3,
• Incandescent,
• Flash - bliþ,
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
• Fotografii : Exif Ver. 2.21, compatibil
JPEG, compatibil DPOF
• Filme: compatibil cu MPEG1 (mono)
Suportul de înregistrare
• Memorie internã (aprox. 31 MB)
• “Memory Stick Duo”
Bliþ : Raza de acþiune (când pentru
sensibilitatea ISO -index de expunere recomandat- este aleasã
varianta Auto) :
W : între 0,1 ºi 3,0 m
T : între 0,25 ºi 2,5 m
[Conectori de intrare ºi de ieºire]
Multiconector :
ieºire video,
ieºire audio (mono),
comunicaþie USB
Comunicaþie USB
USB de mare vitezã (compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit: 6,2cm (tip 2,5) drive TFT
Numãrul total de puncte
230.400 (960×240) puncte
[Alimentare, caracteristici
generale]
Alimentare :
Acumulator NP-BG1 ; 3,6 V
adaptor de reþea AC-LS5K
(nu este furnizat) ; 4,2 V
Consum de putere (la înregistrare) :
1,0 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
cca. 89,7 × 55,7 × 22,8 mm
(L/Î/A, exclusiv zonele proeminente).
Masa :
cca. 159 g (inclusiv acumulator NPBG1 ºi cureaua de prindere etc.)
Microfon : Monofonic
Difuzor :
Monofonic
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge : Compatibil.
31
x Încãrcãtor pentru
acumulator tip BC-CSG /
BC-CSGB / BC-CSGC
Cerinþe privind alimentarea :
curent alternativ, tensiune între 100V
ºi 240V, frecvenþã 50/60 Hz,
• putere (BC-CSG / BC-CSGC) 2,0 W
• putere (BC-CSGB) 2,6 W
Tensiune la ieºire :
4,2 V curent continuu ; 0,25 A
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
aprox. : 62 × 24 × 91 mm (L/Î/A)
Masa : cca. 75 g
x Acumulator NP-BG1
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximã :
4,2 V curent continuu
Tensiune nominalã :
3,6 V curent continuu
Capacitate :
3,4 Wh (960 mAh)
Design-ul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
Mãrci înregistrate
•
este marcã de comerþ a
Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
, “Memory Stick
PRO”,
Duo”
, “Memory Stick
,
PRO Duo”,
“Memory Stick Micro” precum ºi
“MagicGate”,
sunt
mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows ºi DirectX sunt mãrci
comerciale înregistrate sau mãrci
comerciale ale Microsoft Corporation din
Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook,
PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt mãrci
comerciale sau mãrci înregistrate ale Apple
Computer, Inc.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci
comerciale sau mãrci comerciale
înregistrate ale Intel Corporation.
• Google este marcã înregistratã a Google
Inc.
• În plus, denumirile produselor ºi sistemelor
folosite în acest manual sunt, în general,
mãrci comerciale înregistrate sau mãrci
comerciale ale dezvoltatorilor ºi
producãtorilor respectivi. În continuare în
acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor.
32
http://www.sony.ro
Download PDF