Sony | DSC-T70 | Sony DSC-T70 Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Camerã foto digitalã
Cyber-shot
Manual de instrucþiuni
DSC-T70 / T75 / T200
Pentru detalii legate de funcþionare, vã rugãm sã
consultaþi, cu ajutorul unui calculator, ºi Manualele de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”ºi “Cyber-shot Stepup Guide” furnizate pe CD-ROM.
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm sã citiþi cu atenþie prezentul manual de instrucþiuni,
dupã care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior.
© 2007 Sony Corporation
1
Mãsuri de siguranþã
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSC-T70 / T75 / T200
Numãr serial _________________
ATENÞIE
Pentru a reduce posibilitatea de
producere de incendii sau de
electrocutãri, nu expuneþi
aparatul la ploaie sau umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care existã
“tensiuni
periculoase”,
suficient de mari pentru a
reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor instrucþiuni importante de folosire sau
de întreþinere (de service) în
documentaþia care însoþeºte
aparatul.
2
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi toate
avertizãrile, mãsurile de precauþie ºi
instrucþiunile de pe aparat precum ºi cele
prezente în documentaþia de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcþioneazã
alimentate de baterii sau de alte surse,
consultaþi manualul de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are o lamã
mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã
poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã nici
aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,
contactaþi un electrician pentru a vã instala
o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi rolul
de protecþie al ºtecãrului polarizat
introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau puteþi scurtcircuita anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã aflatã
în apropierea apei, lângã cada sau chiuveta
din baie, lângã chiuveta din bucãtãrie, lângã
maºina de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în vecinãtatea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
fiind atenþi în special la conectori, la ºtecãr
ºi la punctele în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,
sisteme de prindere sau o masã instabilã
deoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzeze
grave accidentãri unui copil sau unui adult
ºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþi
numai suporturi, trepiede, sisteme de
prindere sau mese recomandate de
producãtor pentru a aºeza camera.
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã
sau într-un dulap închis pentru ca
ventilaþia sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire, a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi decuplaþi antena sau
cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitatã deteriorarea
camerei cauzatã de descãrcãri electrice sau
de scurgerile de energie din reþea.
Service
Defecþiuni care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul,
– dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei,
– dacã aparatul a fost expus la ploaie sau
dacã a fost udat,
– dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa,
– dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în instrucþiunile de
folosire. Reglarea necorespunzãtoare a
altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
corespunzãtoare va fi necesar ulterior un
volum de muncã important din partea unei
persoane calificate,
– când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitatea
de a se apela la service.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la alte riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Mãsurã de precauþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul de tipul
indicat la specificaþii, în caz contrar putând
rezulta incendii sau accidente.
Nu expuneþi acumulatorul la cãldurã excesivã
cum ar fi radiaþiile solare directe, focul sau
altele similare.
Pentru clienþii din S.U.A. ºi din
Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni
de Litiu sunt reciclabile.
Puteþi ajuta la
conservarea mediului
returnând acumulatoarele la punctele de
colectare ºi la locurile de reciclare cele mai
apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaþi la numãrul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
internet:
http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
Cablu adaptor cu ieºire HD
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a a
Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Acest aparat digital din clasa B respectã
standardul canadian ICES-003.
Încãrcãtor pentru
acumulator
4
Acest echipament de alimentare trebuie
corect orientat, în poziþie verticalã sau
orizontalã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai jos este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-T200
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon :
858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-T70, DSC-T75
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon :
858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– reorientarea sau repoziþionarea antenei de
recepþie,
– mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor,
– conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul,
– consultarea unui dealer sau a un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Doar pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
În atenþia clienþilor din
Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
5
Notã pentru clienþii din þãrile
unde sunt în vigoare directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã vã adresaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o alta care prezintã aceleaºi
caracteristici ºi care este aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care pierdeþi capacul, contactaþi cel mai
apropiat service Sony.
6
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ .............................................................................. 2
Mai întâi citiþi aceste informaþii ....................................................................... 4
Note privind utilizarea camerei digitale ............................................................ 8
Pornire ................................................................................................... 9
Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................................... 9
1 Pregãtirea acumulatorului .......................................................................... 10
2 Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick Duo” (nu este furnizat) 11
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului ........................................................ 13
Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Mod automat de reglaj) .... 15
Dimensiunea imaginii / Cronometru propriu / Modul de înregistrare / Bliþ /
Prim-plan / Afiºaj ...................................................................................... 16
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ................................................... 19
Descrierea diverselor funcþii – HOME / Meniu ............................... 22
Utilizarea interfeþei HOME ............................................................................ 22
Elementele interfeþei HOME ......................................................................... 23
Utilizarea elementelor de meniu ................................................................... 24
Elementele meniului ..................................................................................... 25
Utilizarea calculatorului ..................................................................... 26
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB ºi
cu aplicaþia software “Picture Motion Browser” (furnizatã) ........................ 26
Consultarea Manualului de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” ..................... 27
Indicatori de ecran .............................................................................. 28
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi capacitatea memoriei . 32
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de imagini care pot fi
înregistrate / vizualizate .......................................................................... 32
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate .......................... 33
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................. 34
Acumulator ºi alimentare .............................................................................. 34
Înregistrarea fotografiilor / filmelor ................................................................. 35
Vizualizarea imaginilor ................................................................................. 35
Mãsuri de precauþie ........................................................................... 36
Specificaþii ........................................................................................... 37
7
Note privind utilizarea camerei digitale
Copii de siguranþã pentru
memoria internã ºi pentru
cardul “Memory Stick Duo”
• Nu opriþi camera ºi nu detaºaþi acumulatorul
sau unitatea “Memory Stick Duo” câtã
vreme indicatorul luminos de acces este
aprins deoarece datele din memoria internã
sau cele de pe “Memory Stick Duo” pot fi
distruse. Protejaþi întotdeauna datele prin
realizarea de copii de siguranþã.
Note privind înregistrarea/
redarea
• Înainte de a începe înregistrarea, vã
recomandãm sã realizaþi înregistrãri de
probã pentru a vã asigura cã aparatul
funcþioneazã corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie
secþiunea “Mãsuri de precauþie” (pag. 36)
înainte de a acþiona camera foto.
• Evitaþi expunerea camerei foto la apã. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redarea sau înregistrarea
corectã a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte de a mai utiliza aparatul
(pag. 36).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea ori la pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
Note privind ecranul LCD ºi
lentilele
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastrã sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD.
Apariþia acestor puncte este normalã în
procesul de producþie ºi nu afecteazã în
nici un fel înregistrarea.
• Dacã ecranul LCD este stropit cu apã sau
cu alte lichide ºi se umezeºte, ºtergeþi-l
imediat cu o bucatã de pânzã moale; în
caz contrar îi poate fi afectatã calitatea sau
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemul de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Nu este garantatã redarea cu aceastã
camerã a imaginilor înregistrate sau a celor
cu care s-au efectuat montaje folosind
alte echipamente, precum nici redarea cu
alte echipamente a imaginilor înregistrate
cu camera dvs.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Nu se acordã despãgubiri
pentru deteriorarea conþinutului înregistrãrii
Nu se acordã despãgubiri în cazurile în care
înregistrarea sau redarea nu este posibilã
sau dacã este pierdut sau deteriorat
conþinutul înregistrat din cauza unor
disfuncþionalitãþi ale camerei digitale sau ale
suportului de înregistrare etc.
Relativ la ilustraþii
8
Ilustraþiile utilizate în acest manual sunt ale
modelului DSC-T200 dacã nu este altfel
menþionat.
Pornire
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încãrcãtor pentru acumulator
BC-CSD (1)
• Cablu de alimentare (1) (nu este
furnizat pentru Statele Unite ºi Canada)
• Acumulator NP-BD1 (1) / Cutie
pentru acumulator (1)
• Suport adaptor (1)
Puteþi aºeza camera în Staþia Cyber-shot
(nu este furnizatã) folosind suportul
adaptor.
• Cablu USB, A/V cu terminal
multifuncþional (1)
• Cablu adaptor pentru ieºirea HD (1)
(numai pentru modelul DSC-T75)
• Paint pen - instrument grafic (1)
• ªnur de prindere
• CD-ROM (1) ce conþine :
– aplicaþia software Cyber-shot,
– Manualul de instrucþiuni “Cybershot Handbook”
– Manualul de instrucþiuni “Cybershot Step-up Guide” (1)
• Manual de instrucþiuni (acesta) (1)
Despre paint pen (instrument grafic)
• Cu acest instrument puteþi desena sau
aplica elemente grafice peste fotografii.
• Ataºaþi instrumentul grafic de ºnurul de
prindere (cum este prezentat alãturat).
• Nu þineþi camera de acest accesoriu când vã
deplasaþi deoarece aceasta poate sã cadã.
DSC-T70/T75
Ataºarea ºnurului de prindere
Bridã
Ataºaþi ºnurul de prindere ºi treceþi mâna
prin bucla formatã de acesta pentru a evita
deteriorarea camerei prin cãdere.
DSC-T200
Bridã
9
1 Pregãtirea acumulatorului
Pentru clienþii din S.U.A.
ºi din Canada
Pentru clienþii din afara
Statelor Unite ºi a Canadei
Conector
Spre priza de perete
Spre priza
de perete
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
Cablu de alimentare
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
1 Introduceþi acumulatorul în încãrcãtor.
2 Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete.
Indicatorul luminos CHARGE se aprinde ºi începe încãrcarea.
Când indicatorul luminos CHARGE se stinge, încãrcarea s-a încheiat (Încãrcare practicã).
Dacã încãrcarea acumulatorului continuã încã o orã (pânã ce acesta este complet
încãrcat), autonomia va fi puþin mai îndelungatã.
Durata de încãrcare
Durata de încãrcare
completã
Aprox. 220 min.
Durata de încãrcare
practicã
Aprox. 160 min.
• În tabelul anterior, este indicatã durata de timp necesarã pentru încãrcarea unui acumulator
complet descãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C. În anumite condiþii sau
circumstanþe, încãrcarea poate dura mai mult.
• Pentru detalii legate de numãrul de imagini ce pot fi înregistrate, consultaþi pag. 32.
• Conectaþi încãrcãtorul la cea mai apropiatã prizã de perete.
• Încãrcãtorul nu este decuplat de la reþea cât timp este conectat la prizã, chiar dacã indicatorul
luminos CHARGE nu este aprins. Dacã apar probleme în timpul folosirii încãrcãtorului,
întrerupeþi imediat alimentarea, deconectând ºtecherul de la prizã.
• Când se încheie încãrcarea, decuplaþi cablul de alimentare de la priza de perete ºi scoateþi
acumulatorul din încãrcãtor.
• Proiectat pentru utilizarea cu baterii compatibile, marca Sony.
10
2 Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick
Duo” (nu este furnizat)
Capacul
compartimentului
pentru acumulator /
“Memory Stick Duo”
Deschis Inchis
Introduceþi cardul “Memory
Stick Duo” în aparat cu
partea cu borne îndreptatã
spre lentile.
Pârghie de
scoatere a
acumulatorului
Aliniaþi marcajul v al slotului pentru
acumulator cu marcajul v de pe partea
lateralã a acumulatorului. Apãsaþi ºi
menþineþi apãsatã pârghia de scoatere
ºi introduceþi acumulatorul în aparat.
1 Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator/“Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi complet cardul “Memory Stick Duo” (nu este furnizat) pânã
ce se aude un clic.
3 Introduceþi acumulatorul.
4 Închideþi capacul compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
Dacã nu existã nici un “Memory Stick Duo” introdus în aparat
Camera înregistreazã / redã imagini folosind memoria internã (aproximativ 31 MB).
11
Pentru a afla autonomia rãmasã
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni aparatul ºi a consulta perioada de autonomie
rãmasã, afiºatã pe ecranul LCD.
Indicatorul energiei
rãmase a bateriilor
Semnificaþia
simbolului
Energia Acumularãmasã torul este
este
aproape
suficientã. complet
încãrcat.
Acumulatorul este
pe
jumãtate
încãrcat.
Energia
acumulatorului
este scãzutã,
înregistrarea /
redarea va înceta curând.
Schimbaþi acumulatorul cu altul nou
sau încãrcaþi complet acumulatorul.
(Indicatorul de
avertizare clipeºte.)
• Dacã este utilizat acumulatorul NP-FD1 (nu este furnizat), dupã simbolul energiei rãmase,
apare ºi indicaþia minutelor (
60 Min).
• Poate dura circa un minut pânã ce este afiºatã corect autonomia rãmasã.
• În anumite condiþii, autonomia rãmasã poate sã nu fie corect afiºatã.
• Când porniþi camera pentru prima datã, este afiºatã interfaþa de potrivire a ceasului
(pag. 13).
Pentru a scoate acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo”
Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / pentru cardul “Memory Stick
Duo”.
“Memory Stick Duo”
Aveþi grijã ca indicatorul luminos
de acces sã nu fie aprins, apoi
apãsaþi unitatea “Memory Stick
Duo“ printr-o singurã miºcare.
Acumulator
Deplasaþi pârghia de scoatere
a acumulatorului.
Aveþi grijã sã nu scãpaþi
acumulatorul din mânã.
• Nu scoateþi acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo” câtã vreme este aprins indicatorul
luminos de acces deoarece datele de pe “Memory Stick Duo” / memoria internã pot fi
distruse.
• Utilizaþi acumulatorul NP-BD1 (furnizat) numai pentru aceastã camerã foto.
12
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
Buton POWER
Obiectiv
Afiºaj tactil
Capacul obiectivului
1 Apãsaþi butonul POWER sau deplasaþi în jos capacul obiectivului.
2 Potriviþi ceasul atingând butonul de pe afiºajul tactil.
1 Atingeþi formatul dorit de afiºare a datei, apoi atingeþi [T].
2 Atingeþi fiecare element, apoi stabiliþi valoarea numericã atingând v/V.
3 Atingeþi [OK].
La atingerea butoanelor afiºajului tactil
Efectuaþi reglajele cu aceastã camerã atingând uºor cu
degetul butoanele sau simbolurile ce apar pe ecran.
• Când elementul pe care vreþi sã îl reglaþi nu apare pe
ecran, atingeþi v/V pentru a schimba pagina.
• Puteþi reveni la interfaþa precedentã atingând [BACK].
• Dacã atingeþi [?] sunt afiºate informaþiile conþinute de ghidul de acþionare relativ la
elementul respectiv. Pentru ca informaþiile sã disparã, apãsaþi din nou [?].
• Când atingeþi partea din dreapta sus a ecranului în timp ce înregistraþi, simbolurile
dispar pentru un moment de pe ecran. Dacã degetul este ridicat, simbolurile reapar pe
ecran.
13
Pentru a modifica data ºi ora
Atingeþi [HOME], apoi atingeþi
(Settings) T [
Clock Settings] din (pag. 22, 23).
Când porniþi alimentarea
• Dupã ce acumulatorul este introdus în camera foto, poate trece o perioadã de timp pânã
când aparatul poate fi acþionat.
• Când camera foto este alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi circa trei minute, se
opreºte în mod automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului (Funcþia de oprire
automatã a alimentãrii).
14
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
(Modul automat de reglaj)
Buton Zoom (W/T)
Buton declanºator
Microfon
Indicator luminos
pentru cronometrul
propriu
Bliþ
DSC-T70/T75
Capacul obiectivului
Microfon
Sistem de prindere a trepiedului (jos)
1 Deschideþi capacul obiectivului.
2 Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând coatele lipite ferm de corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul zonei de
focalizare sau atingeþi
punctul de focalizare.
• Pe ecran apare simbolul dacã este detectatã o faþã în zona atinsã, respectiv simbolul
dacã este detectat alt obiect decât o figurã umanã.
3 Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
La fotografiere :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat
butonul declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare
verde clipeºte, se aude un semnal sonor,
indicatorul înceteazã a mai clipi ºi rãmâne
aprins.
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
Indicator AE/AF blocat
La filmare :
Atingeþi [HOME], apoi atingeþi
(Settings) T [
Movie Mode] (pag. 22), sau
atingeþi simbolul pentru alegerea modului de înregistrare, apoi atingeþi
(Movie Mode).
Utilizarea funcþiei de mãrire :
Deplasaþi pârghia de mãrire (W/T) spre partea T pentru a mãri imaginea sau deplasaþi-o
spre W pentru a reveni la mãrimea anterioarã.
15
Dimensiunea imaginii / Cronometru propriu / Mod de
înregistrare / Bliþ / Prim-planuri / Afiºaj
1 Schimbarea dimensiunii imaginilor
2 Utilizarea cronometrului propriu
3 Schimbarea modului de înregistrare
4 Alegerea unui mod de funcþionare a bliþului
pentru fotografiere
5 Înregistrarea prim planurilor
6 Schimbarea interfeþei de ecran
Schimbarea dimensiunii imaginii
Atingeþi simbolul dimensiunii imaginii de pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj dorit, apoi
[BACK].
Pentru fotografii
Imprimare pânã la A3
Pentru raportul laturilor fotografiilor 3:2
Imprimare pânã la A4
Imprimare pânã la 10×15 cm sau 13×18 cm
Înregistrare la dimensiuni reduse pentru e-mail
Înregistrare cu raportul laturilor HDTV
Pentru filme
(Fine)
(Standard)
Filmare la înaltã calitate pentru afiºarea la televizor.
Filmare la calitate standard pentru afiºare la televizor.
Înregistrare de imagini cu dimensiuni reduse care sã fie transmise
prin e-mail
Folosirea cronometrului propriu
Atingeþi simbolul de cronometru propriu de pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj dorit, apoi
BACK.
Cronometru propriu oprit (
):
Nu este utilizat cronometrul propriu
Cronometru propriu 10 sec ( ) :
Este stabilitã o întârziere de 10 secunde
cu cronometrul propriu.
Cronometru propriu 2 sec ( ) :
Este stabilitã o întârziere de 2 secunde
cu cronometrul propriu.
Apãsaþi butonul declanºator, indicatorul luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi se
aude un semnal sonor pânã ce obturatorul este acþionat.
16
Schimbarea modului de înregistrare
Atingeþi simbolul modului de înregistrare de pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj dorit,
apoi [BACK].
Auto Adjustment
(Mod de reglaj automat)
Permite fotografierea folosind reglajele efectuate
automat.
Scene Selection
(Selecþia Scenei)
Permite înregistrarea folosind reglajele prestabilite
în funcþie de scenã.
Program Auto
Permite înregistrarea cu expunerea stabilitã automat
(atât viteza obturatorului, cât ºi valoarea aperturii).
Puteþi totdatã selecta diverse reglaje folosind meniul.
Movie mode
Permite înregistrarea de filme însoþite de sonor.
Scene Selection (Selecþia Scenei)
High Sensitivity
(Sensibilitate înaltã)
Vã permite sã fotografiaþi fãrã a folosi bliþul, chiar ºi
în condiþii de iluminare slabã.
Smile Shutter
(Zâmbet declanºator)
Când butonul declanºator este complet apãsat ºi
camera detecteazã un zâmbet, obturatorul este eliberat
automat pentru a fi înregistratã imaginea. Dacã menþineþi apãsat butonul declanºator sau dupã înregistrarea
a 6 imagini, este pãrãsitã interfaþa “Zâmbet declanºator”.
Soft Snap
(Imagine delicatã)
Acest mod vã permite sã înregistraþi imagini conþinând
portrete etc. pe un fundal estompat.
Twilight Portrait
(Portret în amurg)
Vã permite sã obþineþi imagini clare ale persoanelor aflate în întuneric, fãrã a pierde atmosfera nocturnã din jur.
Twilight
(Amurg)
Vã permite sã înregistraþi scene de noapte, fãrã a pierde
atmosfera nocturnã a scenei vizate.
Landscape
(Peisaj)
Aparatul focalizeazã pe subiecte aflate la distanþã pentru
a înregistra peisaje etc.
Hi-Speed Shutter
(Obturator rapid)
Vã permite sã înregistraþi subiecte aflate în miºcare, în
spaþii cu luminozitate mare.
Beach
(Plajã)
Când fotografiaþi pe þãrmul mãrii sau pe malul unui lac,
albastrul apei este înregistrat în culori vii.
Snow
(zãpadã)
Vã permite sã înregistraþi scene de iarnã, cu luminozitate
mare.
Fireworks
(Focuri de artificii)
Sunt imortalizate focurile de artificii în întreaga lor
splendoare.
17
Bliþ (Alegerea modului de funcþionare a bliþului la fotografiere)
Atingeþi simbolul de bliþ de pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj dorit, apoi [BACK].
):
Bliþ reglat automat (
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul unde se fotografiazã este insuficient iluminat
sau dacã este iluminat din spate (reglaj implicit).
Bliþ pornit ( )
Încetinire sincronã (
Bliþ forþat pornit) :
Viteza obturatorului scade în spaþii întunecate pentru ca fundalul care nu este luminat de
bliþ sã fie înregistrat clar.
Bliþ forþat oprit (
)
Macro / Close focus (Înregistrarea prim-planurilor / Focalizare la
micã distanþã)
Atingeþi simbolul Macro / Close focus de pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj pentru bliþ
dorit, apoi [BACK].
Macro Off ( ) :
Macro On (
):
• În partea W :
DSC-T200 :
DSC-T70 / T75 :
• În partea T :
DSC-T200 :
DSC-T70 / T75 :
circa 8 cm sau mai departe
circa 8 cm sau mai departe
circa 80 cm sau mai departe
circa 25 cm sau mai departe
Focalizarea la micã distanþã activã (
):
Blocat în partea W : aproximativ între 1 ºi 20 cm
Schimbarea interfeþei afiºate
Atingeþi [DISP] de pe ecran pentru a modifica interfaþa corespunzãtoare selecþie scenei.
Reglare afiºaj :
Luminozitate LCD : :
Afiºarea histogramei :
18
Este stabilit dacã sã fie afiºate sau nu simboluri pe ecran.
Este stabilitã luminozitatea ecranului LCD.
Este stabilit dacã sã fie sau nu afiºatã histograma pe ecran.
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
Buton
DSC-T70/T75
(redare)
Cursor de mãrire
(W / T)
Difuzor
Difuzor
Multiconector (în partea de jos)
1 Apãsaþi butonul
(Redare).
• Dacã apãsaþi butonul
(Redare) când camera este opritã, aceasta porneºte automat
în modul redare. Dacã apãsaþi din nou butonul
(Redare), se trece în modul
înregistrare.
2 Atingeþi ]b (precedent) / B[ (urmãtor) de pe ecran, pentru a selecta o
imagine.
Film :
Atingeþi B pentru redarea unui film.
Pentru rulare / derulare rapidã : m/M . (Atingeþi B sau x pentru a reveni la redarea
normalã.)
Reglarea volumului : Atingeþi
, apoi reglaþi volumul sonor cu
/ .
Atingeþi din nou
. Scala de reglare a volumului dispare.
Stop : atingeþi x .
Pentru a ºterge imagini
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi, apoi atingeþi
2 Selectaþi [OK] .
[Delete] (ªtergere).
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Atingeþi o fotografie de pe ecran, pentru a fi mãritã zona respectivã. Atingeþi
imaginea sã revinã la dimensiunea anterioarã.
v/V/b/B :
Este ajustatã poziþia.
[BACK] :
Este anulatã mãrirea la redare.
:
pentru ca
Sunt activate / dezactivate v/V/b/B.
• Imaginea poate fi mãritã ºi cu ajutorul cursorului de mãrire (W/T).
19
Pentru a fi afiºatã interfaþa index
Atingeþi
(Index) pentru a fi afiºatã interfaþa index.
Atingeþi / pentru a fi afiºatã pagina precedentã / urmãtoare.
Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe ecran, atingeþi reprezentarea de dimensiuni
reduse a respectivei imagini.
• Puteþi accesa interfaþa index selectând [ Image Index] din
(View Images) în interfaþa
HOME.
• Dacã atingeþi [DISP] în modul index, puteþi stabili numãrul de imagini afiºate în interfaþa
index.
Pentru a ºterge imaginile în modul index
1 Atingeþi când este afiºatã interfaþa index.
2 Atingeþi reprezentarea de dimensiuni reduse a imaginii pe care vreþi sã o ºtergeþi, pentru
a-i ataºa marcajul.
În caseta de bifare corespunzãtore imaginii apare marcajul .
Pentru a renunþa la ºtergere, atingeþi din nou imaginea pentru ca marcajul de ºtergere sã
fie dezactivat.
3 Atingeþi [T], apoi atingeþi [OK] .
• Pentru a ºterge toate imaginile din director, selectaþi
(All In This Folder -Toate din
acest director) corespunzãtor (ªtergere) din interfaþa meniului, apoi atingeþi [OK] .
Pentru a reda o serie de imagini (Succesiune de imagini)
Atingeþi [
].
Pentru a vizualiza imagini pe ecranul TV
Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului cu terminal multifuncþional (furnizat).
Spre conectorul
multifuncþional
Spre mufele de
intrare audio / video
Cablu cu terminal multifuncþional (furnizat)
Pentru vizionarea la un televizor HD (înaltã definiþie), este necesar un cablu adaptor cu ieºire
HD (numai pentru modelul DSC-T75). Dacã pentru dimensiunea imaginii alegeþi varianta
[16:9], puteþi înregistra imagini la o dimensiune care sã umple întregul ecran TV.
• Filmele nu pot fi redate la transmiterea la ieºire a semnalului în formatul HD (1080i).
20
Conectaþi camera la un televizor HDTV prin intermediul cablului adaptor pentru ieºire HD
(numai pentru modelul DSC-T75).
Spre multiconector
Alb / Roºu
Verde / Albastru / Roºu
Cablu adaptor pentru ieºirea HD
(numai pentru modelul DSC-T75)
• Conectorii cablului pentru mufele video (Verde / Albastru / Roºu) au aceleaºi culori ca ºi
mufele respective.
21
Descrierea diverselor funcþii – HOME/Meniu
Utilizarea interfeþei HOME
Interfaþa HOME reprezintã calea de acces cãtre toate funcþiile camerei dvs.
Puteþi apela aceastã interfaþã indiferent de modul de funcþionare ales pentru camera foto
(înregistrare / redare).
1 Apãsaþi butonul [HOME] pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
Element
Categorie
[HOME]
2 Atingeþi categoria pe care vreþi sã o folosiþi.
3 Atingeþi un element al categoriei pe care vreþi sã îl reglaþi.
Când selectaþi categoria
(Manage Memory - gestionarea
memoriei) sau (Settings - reglaje).
1 Atingeþi categoria pentru care vreþi sã modificaþi reglajele.
• Acestã procedurã este funcþionalã numai când selectaþi
(Reglaje)
2 Atingeþi elementul de reglaj dorit. Atingeþi v/V pentru a fi afiºate ºi alte elemente de
reglaj.
3 Atingeþi varianta de reglaj pe care vreþi sã o modificaþi, apoi atingeþi valoarea doritã pentru
a o stabili.
• Atingeþi [×] sau [BACK] pentru a reveni la interfaþa precedentã.
22
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 22
Elementele interfeþei HOME
Atingeþi [HOME] pentru a fi afiºate elementele de mai jos. Detalii legate de acestea sunt
afiºate pe ecran, de cãtre ghid, sub formã de explicaþii.
Categorie
Elemente
Shooting (Înregistrare)
Reglaj automat
Selecþia scenei
Program automat
Modul film
View Images (Vizualizare) O singurã imagine
Interfaþã index
Succesiune de imagini
Printing (Imprimare),
Imprimare
Other (Altele)
Ustensile pentru muzicã
Preluare muzicã
Manage Memory
(Gestionarea memoriei)
Ustensile pentru memorie
Ustensile pentru Memory Stick
Formatare
Creare director REC
Schimbare
Copiere
director REC
Formatare muzicã
Ustensile pentru memoria internã
Formatare
Settings (Reglaje)
Reglaje de bazã
Reglaje de bazã 1
Semnal sonor
Iniþializare
Lucrul cu husã
Reglaje de bazã 2
Conectare USB
Ieºire video
Ghidul funcþiilor
Calibrare
COMPONENTE
Tip TV
Reglaje pentru înregistrare
Reglaje pentru înregistrare 1
Iluminare AF
Caroiaj
Modul AF
Mãrire digitalã
Reglaje pentru înregistrare 2
Orientare
Reluare automatã
automatã
Nivel zâmbet
Reglaje pentru ceas
Reglaje legate de limba utilizatã
23
Utilizarea elementelor de meniu
1 Atingeþi [MENU] pentru a fi afiºatã interfaþa meniulului.
Atingeþi [?] pentru
ca acest ghid sã
nu mai fie afiºat.
[MENU]
• În funcþie de modul selectat, vor fi afiºate anumite elemente.
2 Atingeþi elementul dorit .
• Dacã elementul dorit nu este afiºat, continuaþi sã atingeþi v/V pânã ce acesta apare pe
ecran.
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
4 Atingeþi [BACK] pentru a opri afiºarea meniului.
24
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 24
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de modul stabilit (înregistrare / vizualizare)
ºi în modul înregistrare. Pe ecran apar numai elementele disponibile la momentul respectiv.
Meniul de înregistrare
REC Mode (Modul înregistrare)
EV (Expunere)
Selecteazã metoda de înregistrare
continuã.
Regleazã expunerea.
Focus (Focalizare)
Schimã metoda de focalizare.
Metering Mode (Metoda de mãsurare) Stabileºte metoda de mãsurare.
White Balance (Echilibrul de alb)
Ajusteazã tonurile de culoare.
Color Mode (Modul culoare)
Modificã vivacitatea imaginii sau adaugã
efecte speciale.
Flash Level (Nivelul bliþului)
Stabileºte cantitatea de luminã emisã de
bliþ.
Red Eye Reduction
(Reducere fenomen de ochi roºii)
Diminueazã fenomenul de ochi roºii .
Face Detection
(Detecþia feþelor)
Detecteazã feþele subiectului din cadrul
vizat ºi ajusteazã focalizarea etc.
SteadyShot (Stabilitate)
Selecteazã modul de eliminare a
neclaritãþilor.
SETUP (Reglaje)
Selecteazã elementele de reglaj pentru
înregistrare.
Meniul de vizualizare
(Retuº)
Retuºeazã imaginile.
(Picturã)
Deseneazã pe fotografii ºi stocheazã rezultatul ca
pe o nouã imagine.
(Redimensionare
multiplã)
Este modificatã dimensiunea imaginii în funcþie de
utilizare.
(Afiºare panoramicã)
(Succesiune imagini)
(ªtergere)
(Protecþie)
(Marcaj de imprimare)
Fotografiile sunt afiºate în format 16:9.
Este redatã o serie de imagini.
ªterge imaginile.
Previne ºtergerea accidentalã a imaginilor.
Adaugã un marcaj pentru ordinea de imprimare pe
imaginea pe care vreþi sã o tipãriþi.
(Imprimare)
Imprimã fotografii folosind o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge.
(Rotire)
Roteºte o fotografie.
(Selectare director)
Selecteazã directorul de vizualizare a imaginilor.
(Reglaje de volum)
Regleazã volumul.
25
Utilizarea calculatorului
Cu ajutorul unui calculator, puteþi vizualiza imaginile înregistrate cu camera digitalã. Utilizând
aplicaþia software de pe CD-ROM (furnizat), puteþi beneficia mai mult ca oricând de fotografiile
ºi de filmele înregistrate de camera digitalã. Pentru detalii, consultaþi Manualul de instrucþiuni
“Cyber-shot Handbook” de pe CD-ROM (furnizat).
Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB
ºi cu aplicaþia software (furnizatã)
Pentru utilizatorii de
Windows
Conexiune USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2,
Windows Vista*
Aplicaþia software Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2,
“Picture Motion
Windows Vista*
Browser”
Pentru utilizatorii de
Macintosh
Mac SO 9.1 / 9.2 / Mac
SO X (v 10.1 ÷10.4 )
Nu este compatibil
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi ºi cele Starter (Ediþie)
• Sistemele de operare mai sus menþionate trebuie sã fie instalate la livrare. Nu sunt acceptate
sistemele de operare actualizate.
• Dacã sistemul dvs. de operare nu acceptã conexiuni USB, folosiþi un “Memory Stick
Reader / Writer” achiziþionat din comerþ.
• Pentru mai multe detalii legate de mediul de operare pentru aplicaþia software “Picture
Motion Browser” pentru Cyber-shot, consultaþi Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook”.
26
Consultarea Manualului de instrucþiuni
“Cyber-shot Handbook”
Manualul de instrucþiuni “Cyber-short Handbook” de pe CD-ROM (furnizat) explicã în
detaliu modul de utilizare a camerei foto.
Pentru vizualizare este necesarã aplicaþia
software Adobe Reader.
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul
CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru
CD-ROM .
Apare interfaþa de mai jos :
Pentru utilizatorii de Macintosh
Pentru a vizualiza “Cyber-short Handbook”
1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi discul
CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru CDROM.
2 Selectaþi directorul [Handbook] ºi copiaþi
pe calculator fiºierul “Handbook.pdf”
stocat în directorul [GB].
3 Dupã ce se încheie copierea, faceþi dublu
clic pe “Handbook.pdf”.
Când faceþi clic pe butonul [Cyber-shot
Handbook], apare interfaþa de copiere
“Cyber-shot Handbook”.
2 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a copia.
Când faceþi clic pe butonul “Cyber-shot
Handbook”, sunt instalate ambele
manuale de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook” ºi “Cyber-shot Step-up
Guide.
3 Dupã ce se încheie instalarea, faceþi dublu
clic pe trimiterea directã (shortcut) creatã
pe desktop.
27
Indicatori de ecran
Atingeþi [DISP] de pe ecran pentru a trece
la interfaþa de selecþie (pag. 18).
Indicatori
Semnificaþie
Cronometrul propriu
Când fotografiaþi
Reglaje pentru modul de
înregistrare
Modul de înregistrare
(Selecþia scenei).
• Atingeþi
la alegerea
modului de înregistrare
pentru a selecta modul
de Selecþia Scenei.
MENU
Este afiºatã interfaþa
MENU.
2
Indicatori
BACK
Când filmaþi
Semnificaþie
Se revine la interfaþa
precedentã.
Este anulatã focalizarea
pe subiectul selectat prin
operaþia de atigere.
Variante de reglaj pentru
bliþ.
Reglaje pentru primplanuri / Focalizare la micã
distanþã
Acþionarea afiºajului
Puteþi modifica reglajele atingând
urmãtoarele : 1, 2, 3.
• La atingerea unui simbol sunt afiºate
informaþii despre elementul respectiv.
Pentru ca acestea sã nu mai aparã, atingeþi
[?] (pag. 13)
1
Indicatori
HOME
DISP
3
Indicatori
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Semnificaþie
Semnificaþie
Reglaje pentru modul
autofocalizare / focalizare
la distanþe prestabilite
• [0,5m] este valabilã doar
pentru DSC-T70 / T75.
Metoda de mãsurare
Este afiºatã interfaþa
HOME.
Variante de reglaj pentru
numãrul ISO.
Dimensiunea imaginii
0EV
28
Este schimbatã interfaþa
afiºatã.
Reglaj pe pentru
expunere.
Indicatori de ecran
Indicatorii de ecran de la 4 la 7 prezintã
configurarea curentã.
Indicatori
Semnificaþie
Modul color
4
Indicatori
Semnificaþie
Energia rãmasã a
acumulatorului
5
6
Indicatori
Semnificaþie
Zona de focalizare
automatã
Zâmbet declanºator
(numãr de fotografii)
Scala de mãrire
Încãrcarea bliþului
C:32:00
Avertizare de energie
scãzutã a acumulatorului.
Afiºaj de autodiagnosticare
Histogramã
5
Indicatori
Semnificaþie
Steady Shot
Suportul de înregistrare
(“Memory Stick Duo,
memoria internã”)
Director de înregistrare
Asistenþa AF
Avertizare de vibraþie
Cronometrul propriu
96
Numãrul de imagini ce pot
fi înregistrate
00:00:00
Durata disponibilã de
înregistrare (orã:min:sec)
7
Indicatori
Semnificaþie
z
AE/AF blocat
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
Numãrul ISO
+2.0EV
Macro / Focalizare la micã
distanþã
• Când pentru [Display
Setup] este aleasã varianta
[Image Only], sunt afiºate
numai reglajele curente.
Reducerea efectului de
ochi roºii
Modul bliþ
• Când pentru [Display
Setup] este aleasã varianta
[Image Only], sunt afiºate
numai reglajele curente.
Nivelul bliþului
Modul de înregistrare
Detecþia feþei
Atingere indicator AF
Lucru cu husã
n
Echilibrul de alb
Valoarea expunerii
Standby
REC
Stare de aºteptare /
filmare
0:12
Durata înregistrãrii
(minute : secunde)
29
Când sunt redate fotografii
2
Indicatori
BACK
Semnificaþie
Se revine la interfaþa
precedentã.
Este reglat volumul.
x
Stop
N
Redare
Mãrire la redare
Activeazã/ dezactiveazã
v/V/b/B.
Când sunt redate filme
Afiºeazã imaginea
anterioarã / urmãtoare.
m/M
Rulare rapidã înainte /
înapoi.
DISP
Este schimbatã interfaþa
afiºatã.
Indicatori de ecran
Acþionarea afiºajului
Puteþi modifica reglajele atingând
urmãtoarele : 1, 2.
Indicatorii de la 3 la 5 prezintã starea
curentã a configurãrii.
3
Indicatori
1
Indicatori
HOME
Semnificaþie
Energia rãmasã a
acumulatorului
Semnificaþie
Dimensiunea imaginii
Este afiºatã interfaþa
HOME.
Trecere în modul index.
Sunt redate succesiuni de
imagini.
Sunt ºterse imagini.
MENU
DPOF
Este afiºatã interfaþa
MENU.
Este selectat directorul de
redare.
30
Marcaj de bifare
Se revine de la interfaþa
index la cea cu o singurã
imagine.
Marcaj pentru imprimare
(DPOF)
Protecþie
Mãrirea la redare
C:32:00
Afiºaj de autodiagnosticare
4
Indicatori
5
Semnificaþie
Indicatori
Avertisment de baterie
consumatã
Conectare PictBridge
8/8 12/12
Semnificaþie
Suportul de redare
(“Memory Stick Duo,
memoria internã”)
125
Viteza obturatorului
F3.5
Valoarea aperturii
Director de redare
ISO 400
Numãr ISO
Numãrul imaginii /
Numãrul de imagini
înregistrate în directorul
selectat
+2.0EV
Valoarea expunerii
Conectare PictBridge
Schimbarea directorului
Director de înregistrare
Metoda de mãsurare
Bliþ
AWB
Echilibrul de alb
n
N
Redare
Scalã de redare
00:00:00
Contor
101-0012
Numãr director-fiºier
2007 1 1
9:30 AM
Data înregistratã / ora
redãrii imaginii
Histogramã
• Când afiºarea histogramei este dezactivatã
apare simbolul
.
31
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi
capacitatea memoriei
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de
imagini ce pot fi înregistrate / vizualizate
Tabelele de mai jos prezintã numerele de
imagini ce pot fi înregistrate / vizualizare ºi
autonomia acumulatorului (furnizat) valabile
în condiþiile în care acumulatorul furnizat
este complet încãrcat ºi este utilizat într-un
spaþiu unde temperatura este de 25°C.
Numerele de imagini ce pot fi înregistrate
sau redate, care apar în tabele, iau în
consideraþie necesitatea schimbãrii unitãþii
de memorie “Memory Stick Duo”. Þineþi
seama cã, în realitate, numerele pot sã fie
mai mici decât cele indicate în tabele, în
funcþie de condiþiile de folosire a camerei.
Autonomia Numãr de
acumulato- imagini
rului (min.)
aprox.
aprox.
DSC-T200
210
4420
DSC-T70/T75
220
4400
• Vizionarea pe rând a câte unei singure
imagini, la intervale de 3 secunde.
Note legate de acumulator
La fotografiere
Autonomia Numãr de
acumulato- imagini
rului (min.)
aprox.
aprox.
DSC-T200
125
250
DSC-T70/T75
135
270
• Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– dacã pentru [REC Mode] este aleasã
varianta [Normal],
– dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Single],
– dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Shooting],
– când se înregistreazã o imagine la fiecare
30 sec.,
– când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei,
– când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze,
– când se porneºte ºi se opreºte aparatul
o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera &
Imaging Products Association)
• Numãrul de imagini înregistrate /
autonomia acumulatorului nu se schimbã
în funcþie de dimensiunea imaginii.
32
La vizualizarea fotografiilor
• Energia acumulatorului scade pe mãsurã
ce creºte numãrul de utilizãri, precum ºi
odatã cu trecerea timpului.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate /
vizualizate ºi durata de funcþionare a
acumulatorului descreºte în urmãtoarele
condiþii :
– la temperaturi scãzute ale mediului
înconjurãtor,
– când folosiþi frecvent bliþul,
– dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– dacã este utilizatã frecvent funcþia de
mãrire,
– dacã iluminarea este puternicã,
– dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Monitor],
– dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Continuous],
– când energia acumulatorului este
redusã,
– dacã funcþia Face Detection este activã.
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate
Numãrul de fotografii ºi durata de timp disponibilã pentru înregistrarea filmelor pot varia în
funcþie de condiþiile de înregistrare.
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor înregistrate pot varia, chiar ºi în cazul în care capacitãþile
sunt identice cu cele precizate mai jos.
Numãrul aproximativ de fotografii
Capacitate Memorie
internã
Dimensiune
-în numãr de imagini-
Card “Memory Stick Duo” formatat cu
aceastã camerã foto
Aprox.
31 MB
• Numãrul de fotografii din tabel este valabil când pentru [REC Mode] este aleasã varianta
[Normal].
• Dacã numãrul rãmas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este
afiºatã indicaþia “>9999”.
• Când sunt redate, cu aceastã camerã foto, imagini înregistrate cu modele anterioare de
camere foto marca Sony, dimensiunea imaginii afiºate poate diferi de cea realã.
Durata aproximativã de înregistrare a filmelor
Numerele ce apar în tabelul de mai jos reprezintã durata de timp maximã, aproximativã, cât se
poate înregistra ; valoarea este obþinutã prin însumarea tuturor perioadelor corespunzãtoare
fiºierelor de film. Durata maximã de timp cât puteþi înregistra în mod continuu, este de circa
10 minute.
-ore:minute:secunde-
Capacitate Memorie
internã
Dimensiune
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
cca.
31 MB
• Filmele a cãror dimensiune pentru imagini este stabilitã la [640(Fine)], pot fi înregistrate
numai pe “Memory Stick PRO Duo”.
• Aceastã camerã foto nu este compatibilã cu înregistrãrile HD ºi nu poate reda filme.
33
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate în continuare ºi consultaþi
Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” (pdf).
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”.
2 Scoateþi acumulatorul, aºteptaþi aproximativ un minut,
reintroduceþi acumulatorul în aparat, apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (pagina 23).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei foto digitale la un centru de service
pentru a fi reparatã, vã daþi implicit acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne ºi
fiºierele de muzicã.
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaþi corect acumulatorul apãsând ºi þinând apãsatã pârghia de eliberare a acestuia
(pag. 11).
Nu puteþi porni camera.
• Dupã montarea acumulatorului în aparat, poate fi necesarã o scurtã perioadã de timp
pânã ce camera poate fi acþionatã.
• Montaþi corect acumulatorul (pag. 11).
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 10).
• Acumulatorul este complet uzat. Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
• Folosiþi tipul de acumulator recomandat (pag. 9).
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aceasta se va opri
automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului. Reporniþi camera (pag. 13).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu un altul nou.
34
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase este incorect.
• Acest fenomen apare dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã.
• Apare o diferenþã între indicaþia indicatorului autonomei rãmase afiºatã ºi perioada realã
cât camera mai beneficiazã de autonomie. Descãrcaþi complet ºi apoi încãrcaþi complet
acumulatorul pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 10).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încãrcat câtã vreme este introdus în camera foto.
• Folosiþi încãrcãtorul (furnizat) pentru a încãrca acumulatorul.
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne ºi a cardului “Memory Stick Duo” (pag.
33). Dacã acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 19).
– Schimbaþi unitatea “Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada cât se încarcã bliþul.
• Puneþi comutatorul de mod în altã poziþie decât
, când fotografiaþi.
• Puneþi comutatorul de mod în poziþia ,când înregistraþi filme.
• Dimensiunea imaginii este aleasã [640 (Fine)] când înregistraþi filme. Luaþi una dintre
urmãtoarele mãsuri :
– Stabiliþi altã dimensiune pentru imagini în afarã de [640 (Fine)].
– Utilizaþi o unitate “Memory Stick PRO Duo”.
Nu puteþi insera data înregistrãrii peste imagine.
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datei peste imagini. Puteþi însã sã
imprimaþi sau sã stocaþi imagini având data inseratã, folosind “Picture Motion Browser”.
Când înregistraþi un subiect foarte luminos, apar dungi verticale în imagine.
• Apare fenomenul de difuzie, ºi în imagine apar dungi de culoare albã, neagrã, roºie,
purpurie sau alte benzi. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apãsaþi butonul
(redare) (pag. 19).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantatã redarea de imagini cu aceastã camerã foto, dacã fiºierele ce le conþin
au fost modificate cu ajutorul calculatorului sau dacã au fost înregistrate cu alt model de
camerã foto.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB.
35
Mãsuri de precauþie
x Nu utilizaþi / nu pãstraþi aparatul
în astfel de locuri:
• Unde temperatura este foarte mare, foarte
scãzutã sau unde umiditatea este ridicatã.
Spre exemplu : într-o maºinã parcatã la
soare, este posibil sã se deformeze corpul
camerei sau pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei ºi astfel pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor mecanice.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip.
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto deoarece
pot genera disfuncþionalitãþi care uneori
nu pot fi remediate.
x La transport
Nu vã aºezaþi pe un scaun sau în alt loc
având camera în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau al fustei, deoarece camera
se poate deteriora.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea suprafeþei camerei
ªtergeþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã. Pentru
a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei,
respectaþi urmãtoarele :
• nu expuneþi camera la substanþe chimice
cum ar fi tiner, benzinã, alcool, insecticide,
substanþe de protecþie solarã sau oricare
altele,
• nu atingeþi aparatul având mâinile murdare
de substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu adeziv sau
cu vinil.
36
x În legãturã cu temperaturile de
funcþionare
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C. Nu
este recomandatã fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scãzute,
care nu se încadreazã în intervalul indicat
mai sus.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, este posibil ca umezeala
sã condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Þineþi seama cã în cazul în care
înregistraþi având umezealã condensatã pe
lentile, imaginile obþinute nu vor fi clare.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentile, imaginile
înregistrate nu vor fi clare.
x Despre bateria reîncãrcabilã
din interiorul aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în
mod continuu atât timp cât folosiþi camera.
Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe
perioade scurte de timp, bateria se va
descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc
aparatul aproximativ o lunã, aceasta se va
descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
respectiva baterie este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei interne
Introduceþi acumulatorul încãrcat în camera
video ºi lãsaþi aparatul timp de 24 de ore sau
mai mult cu alimentarea opritã.
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
cca. 8.286.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
cca. 8.083.000 pixeli
Obiectiv :
• DSC-T200
Carl Zeiss Vario-Tessar obiectiv
ce mãreºte de 5×
f = între 5,8 ºi 29 mm
(între 35 - 175 mm la conversia
în camerã foto de 35 mm)
F3,5 ~ 4,4
• DSC-T70 / T75
Carl Zeiss Vario-Tessar obiectiv
ce mãreºte de 3×
f = între 6,33 ºi 19 mm
(între 38 - 114 mm la conversia
în camerã foto de 35 mm)
F3,5 ~ 4,3
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automatã,
• Selecþia scenei - 10 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent 1, 2, 3,
• Incandescent,
• Flash - bliþ
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
• Fotografii : Exif Ver. 2.21, compatibil
JPEG, compatibil DPOF
• Filme: compatibil cu MPEG1 (mono)
Suportul de înregistrare
• Memorie internã (aprox. 31 MB)
• “Memory Stick Duo”
Bliþ :
Raza de acþiune (când pentru
sensibilitatea ISO -index de
expunere recomandat- este aleasã
varianta AUTO) :
• DSC-T200
W : între 0,1 ºi 3,7 m
T : între 0,8 ºi 2,9 m
• DSC-T70 / T75
W : între 0,1 ºi 3,0 m
T : între 0,25 ºi 2,5 m
[Conectori de intrare ºi de ieºire]
Multiconector :
ieºire video,
ieºire audio (mono),
comunicaþie USB
Comunicaþie USB
USB de mare vitezã (compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD folosit:
• DSC-T200
panoramic (16:9);
8,8cm (tip 3,5) drive TFT
• DSC-T70 / T75
panoramic (16:9);
7,5cm (tip 3,0) drive TFT
Numãrul total de puncte
230.400 (960 × 240) puncte
[Alimentare, caracteristici
generale]
Alimentare :
Acumulator
NP-BD1 : 3,6 V
NP-FD1 : 3,6 V (nu este furnizat)
Adaptor de reþea AC-LS5K
(nu este furnizat) ; 4,2 V
Consum de putere (în timpul înregistrãrii)
• DSC-T200 :
1,0 W
• DSC-T70 / T75 :
1,0 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (pentru ambele modele) :
• DSC-T200 :
cca. 93,5 × 59,3 × 20,4 mm (L/Î/A)
(exclusiv zonele proeminente)
• DSC-T70 / T75 :
cca. 90,0 × 56,4 × 20,7 mm (L/Î/A)
(exclusiv zonele proeminente)
37
Masa (inclusiv acumulator NP-BD1,
instrument grafic ºi ºnur de prindere) :
• DSC-T200 :
cca. 186 g
• DSC-T70 / T75 :
cca. 156 g
Microfon :
Monofonic
Difuzor :
Monofonic
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge :
Compatibil.
x Încãrcãtor pentru
acumulator tip BC-CSD
Cerinþe privind alimentarea :
• tensiune între 100V ºi 240V
(curent alternativ),
• frecvenþã 50/60 Hz,
• putere 2,2 W
Tensiune la ieºire :
4,2 V curent continuu ; 0,33 A
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
aprox. : 62 × 24 × 91 mm (L/Î/A)
Masa : cca. 75 g
38
x Acumulator NP-BD1
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximã :
4,2 V curent continuu
Tensiune nominalã :
3,6 V curent continuu
Capacitate :
2,4 Wh (680 mAh)
Design-ul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
Mãrci înregistrate
•
, “Cyber-shot” sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick Micro” precum ºi “MagicGate”,
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX ºi Windows Vista sunt mãrci comerciale înregistrate sau
mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt mãrci comerciale
sau mãrci înregistrate ale Apple, Inc.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Google este marcã înregistratã a Google Inc.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Reader sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Adobe
Systems Incorporated din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mãrci
comerciale înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare în acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor.
http://www.sony.ro
39
Download PDF

advertising