Sony | DSC-T2 | Sony DSC-T2 Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Camerã foto digitalã
Cyber-shot
Manual de instrucþiuni
DSC-T2
Pentru detalii legate de funcþionare, vã rugãm sã
consultaþi, cu ajutorul unui calculator, ºi Manualele de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”ºi “Cyber-shot Stepup Guide” furnizate pe CD-ROM.
Înainte de a utiliza acest aparat, vã rugãm sã citiþi cu atenþie prezentul manual de instrucþiuni,
dupã care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior.
© 2007 Sony Corporation
1
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model DSC-T2
Numãr serial _________________
ATENÞIE
Pentru a reduce posibilitatea de
producere de incendii sau de
electrocutãri, nu expuneþi
aparatul la ploaie sau umezealã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care existã
“tensiuni
periculoase”,
suficient de mari pentru a
reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor instrucþiuni importante de folosire sau
de întreþinere (de service) în
documentaþia care însoþeºte
aparatul.
2
Mãsuri de siguranþã
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi toate
avertizãrile, mãsurile de precauþie ºi
instrucþiunile de pe aparat precum ºi cele
prezente în documentaþia de utilizare.
Utilizare
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcþioneazã
alimentate de baterii sau de alte surse,
consultaþi manualul de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are o lamã
mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã
poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã nici
aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,
contactaþi un electrician pentru a vã instala
o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi rolul
de protecþie al ºtecãrului polarizat
introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau puteþi scurtcircuita anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã aflatã
în apropierea apei, lângã cada sau chiuveta
din baie, lângã chiuveta din bucãtãrie, lângã
maºina de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în vecinãtatea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
fiind atenþi în special la conectori, la ºtecãr
ºi la punctele în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,
sisteme de prindere sau o masã instabilã
deoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzeze
grave accidentãri unui copil sau unui adult
ºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþi
numai suporturi, trepiede, sisteme de
prindere sau mese recomandate de
producãtor pentru a aºeza camera.
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a camerei ºi pentru a o proteja
de supraîncãlzire, aceste fante ºi orificii nu
trebuie niciodatã acoperite sau blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã
sau într-un dulap închis pentru ca
ventilaþia sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire, a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete ºi decuplaþi antena sau
cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitatã deteriorarea
camerei cauzatã de descãrcãri electrice sau
de scurgerile de energie din reþea.
Service
Defecþiuni care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul,
– dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei,
– dacã aparatul a fost expus la ploaie sau
dacã a fost udat,
– dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa,
– dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în instrucþiunile de
folosire. Reglarea necorespunzãtoare a
altor butoane poate conduce la
deteriorarea camerei foto. Pentru
readucerea aparatului la o funcþionare
corespunzãtoare va fi necesar ulterior un
volum de muncã important din partea unei
persoane calificate,
– când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitatea
de a se apela la service.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la alte riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Mãsurã de precauþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul de tipul
indicat la specificaþii, în caz contrar putând
rezulta incendii sau accidente.
Nu expuneþi acumulatorul la cãldurã excesivã
cum ar fi radiaþiile solare directe, focul sau
altele similare.
Pentru clienþii din S.U.A. ºi din
Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni
de Litiu sunt reciclabile.
Puteþi ajuta la
conservarea mediului
returnând acumulatoarele la punctele de
colectare ºi la locurile de reciclare cele mai
apropiate de dvs.
Pentru mai multe informaþii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaþi la numãrul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaþi pagina de
internet:
http://www.rbrc.org/
Atenþie : Nu manevraþi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
Încãrcãtor pentru
acumulator
Acest echipament de alimentare trebuie
corect orientat, în poziþie verticalã sau
orizontalã.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
4
Numãrul de mai jos este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DSC-T2
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon :
858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– reorientarea sau repoziþionarea antenei de
recepþie,
– mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor,
– conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul,
– consultarea unui dealer sau a un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Doar pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
În atenþia clienþilor din
Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC pentru folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestui aparat.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau
electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Notã pentru clienþii din þãrile
unde sunt în vigoare directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã vã adresaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
5
Dezafectarea
acumulatorului uzat
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite, pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
6
Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o alta care prezintã aceleaºi
caracteristici ºi care este aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care pierdeþi capacul, contactaþi cel mai
apropiat service Sony.
CUPRINS
MÃSURI DE SIGURANÞÃ .............................................................................. 2
Mai întâi citiþi aceste informaþii ....................................................................... 4
Note privind utilizarea camerei digitale ............................................................ 8
Pornire ................................................................................................... 9
Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................................... 9
1 Pregãtirea acumulatorului .......................................................................... 11
2 Introducerea acumulatorului ....................................................................... 12
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului ........................................................ 14
Înregistrarea simplificatã a imaginilor .............................................. 16
Dimensiunea imaginii / Cronometru propriu / Mod de înregistrare / Bliþ /
Prim-plan / Afiºaj ................................................................................... 17
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ................................................... 19
Selectarea modului de redare a imaginilor .................................................... 20
Utilizarea facilitãþii Fotomontaj (SCRAPBOOK) ............................................ 22
Descrierea diverselor funcþii – HOME / Meniu ............................... 23
Utilizarea interfeþei HOME ............................................................................ 23
Elementele interfeþei HOME ......................................................................... 24
Utilizarea elementelor de meniu ................................................................... 25
Elementele meniului ..................................................................................... 26
Utilizarea calculatorului ..................................................................... 28
Conectarea camerei la calculator ................................................................. 28
Consultarea Manualului de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” ..................... 29
Utilizarea aplicaþiilor software furnizate ......................................................... 29
Indicatori de ecran .............................................................................. 31
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi capacitatea memoriei . 34
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de imagini care pot fi
înregistrate / vizualizate .......................................................................... 34
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate .......................... 35
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................. 36
Acumulator ºi alimentare .............................................................................. 36
Înregistrarea fotografiilor / filmelor ................................................................. 37
Vizualizarea imaginilor ................................................................................. 37
Mãsuri de precauþie ........................................................................... 38
Specificaþii ........................................................................................... 39
7
Note privind utilizarea camerei digitale
Copii de siguranþã pentru
memoria internã ºi pentru
cardul “Memory Stick Duo”
• Nu opriþi camera ºi nu detaºaþi acumulatorul
sau unitatea “Memory Stick Duo” câtã
vreme indicatorul luminos de acces este
aprins deoarece datele din memoria internã
sau cele de pe “Memory Stick Duo” pot fi
distruse. Protejaþi întotdeauna datele prin
realizarea de copii de siguranþã.
Note privind înregistrarea/
redarea
8
• Înainte de a începe înregistrarea, vã
recomandãm sã realizaþi înregistrãri de
probã pentru a vã asigura cã aparatul
funcþioneazã corect.
• Acest aparat nu este rezistent la praf,
stropire sau la apã. Citiþi cu atenþie
secþiunea “Mãsuri de precauþie” (pag. 38)
înainte de a acþiona camera foto.
• Evitaþi expunerea camerei foto la apã. Dacã
pãtrunde apã în interiorul aparatului pot
apãrea disfuncþionalitãþi care uneori sunt
iremediabile.
• Nu îndreptaþi camera spre soare sau spre
alte surse de luminã puternicã deoarece
poate fi deterioratã camera foto.
• Nu folosiþi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiþãtoarelor
de radiaþii. Redarea sau înregistrarea
corectã a imaginilor poate fi imposibilã.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care condenseazã umezeala în
interiorul camerei foto, aveþi grijã ca aceasta
sã se evapore înainte de a mai utiliza aparatul
(pag. 38).
• Nu agitaþi ºi nu loviþi camera. Pe lângã
disfuncþionalitãþi ºi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face
inutilizabil suportul de memorie sau poate
conduce la deteriorarea ori la pierderea
datelor de imagine.
• Curãþaþi suprafaþa bliþului înainte de
utilizare. Datoritã cãldurii, impuritãþile de
pe suprafaþa bliþului se pot decolora sau se
pot lipi de acesta, conducând la o emisie
insuficientã de luminã.
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o
tehnologie de foarte mare precizie astfel
încât 99,99% dintre pixeli sã fie
operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele
puncte minuscule negre ºi/sau luminoase
(de culoare albã, roºie, albastrã sau verde)
sã aparã constant pe ecranul LCD.
Apariþia acestor puncte este normalã în
procesul de producþie ºi nu afecteazã în
nici un fel înregistrarea.
• Dacã ecranul LCD este stropit cu apã sau
cu alte lichide ºi se umezeºte, ºtergeþi-l
imediat cu o bucatã de pânzã moale; în
caz contrar îi poate fi afectatã calitatea sau
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Aceastã camerã respectã standardul
universal privind sistemul de Reguli de
Proiectare pentru Fiºierele Camerei (DCF)
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Nu este garantatã redarea cu aceastã
camerã a imaginilor înregistrate sau a celor
cu care s-au efectuat montaje folosind
alte echipamente, precum nici redarea cu
alte echipamente a imaginilor înregistrate
cu camera dvs.
Mãsuri de precauþie privind
drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video ºi alte materiale pot fi protejate prin
legea drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestora poate sã contravinã
prevederilor acestei legi.
Nu se acordã despãgubiri în
cazul deteriorãrii conþinutului
sau a eºurãrii înregistrãrii
Nu se acordã despãgubiri în cazurile în care
înregistrarea sau redarea nu este posibilã
sau dacã este pierdut sau deteriorat
conþinutul înregistrat din cauza unor
disfuncþionalitãþi ale camerei digitale sau ale
suportului de înregistrare etc.
Pornire
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încãrcãtor pentru acumulator
BC-CSD (1)
• Cablu de alimentare (1) (nu este
furnizat pentru Statele Unite ºi Canada)
• Adaptor USB pentru conectorul
multifuncþional (1) / Capacul
adaptorului USB (1)
• Cablu USB (lung) (1) / Cablu USB
(scurt) (1) /
• Acumulator NP-BD1 (1) / Cutie
pentru acumulator (1)
• ªnur de prindere
• Paint pen - instrument grafic (1)
• Suport adaptor (1)
Puteþi aºeza camera în Staþia Cyber-shot
(nu este furnizatã) folosind suportul
adaptor.
• CD-ROM (1) ce conþine :
– aplicaþia software Cyber-shot,
– Manualul de instrucþiuni “Cybershot Handbook”
– Manualul de instrucþiuni “Cybershot Step-up Guide” (1)
• Manual de instrucþiuni (acesta) (1)
Despre paint pen (instrument grafic)
• Cu acest instrument puteþi desena sau
aplica elemente grafice peste fotografii.
• Ataºaþi instrumentul grafic de ºnurul de
prindere (cum este prezentat alãturat).
• Nu þineþi camera de acest accesoriu când vã
deplasaþi deoarece aceasta poate sã cadã.
9
Despre ºnurul de prindere
Ataºaþi ºnurul de prindere ºi treceþi mâna
prin bucla formatã de acesta pentru a evita
deteriorarea camerei prin cãdere.
Bridã
Ataºarea adaptorului USB pentru multiconector / capacul adaptorului USB
• În funcþie de momentul ºi locul unde utilizaþi camrea foto, conectaþi adaptorul USB
pentru multiconector fie prin intermediul cablului lung, fie prin a celui scurt.
• Prindeþi capacul adaptorului USB de cablul USB când îl transportaþi într-un bagaj.
• Aveþi grijã sã nu agãþaþi ºi sã nu loviþi puternic adaptorul sau cablul deoarece se pot
deteriora.
Capacul adaptorului USB
Adaptor USB pentru
multiconector
Cablu USB
10
1 Pregãtirea acumulatorului
Pentru clienþii din S.U.A.
ºi din Canada
Pentru clienþii din afara
Statelor Unite ºi a Canadei
Conector
Spre priza de perete
Spre priza
de perete
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
Cablu de alimentare
Indicator luminos
CHARGE (încãrcare)
1 Introduceþi acumulatorul în încãrcãtor.
2 Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete.
Indicatorul luminos CHARGE se aprinde ºi începe încãrcarea.
Când indicatorul luminos CHARGE se stinge, încãrcarea s-a încheiat (Încãrcare practicã).
Dacã încãrcarea acumulatorului continuã încã o orã (pânã ce acesta este complet
încãrcat), autonomia va fi puþin mai îndelungatã.
Durata de încãrcare
Durata de încãrcare
completã
Aprox. 220 min.
Durata de încãrcare
practicã
Aprox. 160 min.
• În tabelul anterior, este indicatã durata de timp necesarã pentru încãrcarea unui acumulator
complet descãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C. În anumite condiþii sau
circumstanþe, încãrcarea poate dura mai mult.
• Pentru detalii legate de numãrul de imagini ce pot fi înregistrate, consultaþi pag. 34.
• Conectaþi încãrcãtorul la cea mai apropiatã prizã de perete.
• Încãrcãtorul nu este decuplat de la reþea cât timp este conectat la prizã, chiar dacã indicatorul
luminos CHARGE nu este aprins. Dacã apar probleme în timpul folosirii încãrcãtorului,
întrerupeþi imediat alimentarea, deconectând ºtecherul de la prizã.
• Când se încheie încãrcarea, decuplaþi cablul de alimentare de la priza de perete ºi scoateþi
acumulatorul din încãrcãtor.
• Proiectat pentru utilizarea cu baterii compatibile, marca Sony.
11
2 Introducerea acumulatorului
Capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick Duo”
Inchis
Pârghie de
scoatere a
acumulatorului
Deschis
Aliniaþi marcajul v al slotului pentru
acumulator cu marcajul v de pe partea
lateralã a acumulatorului. Apãsaþi ºi menþineþi
apãsatã pârghia de scoatere ºi introduceþi
acumulatorul în aparat.
1 Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator/“Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi acumulatorul.
3 Închideþi capacul compartimentului pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
Pentru a afla autonomia rãmasã
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni aparatul ºi a consulta perioada de autonomie
rãmasã, afiºatã pe ecranul LCD.
Indicatorul energiei
rãmase a acumulatorului
Starea
Energia Acumulaacumulatorului rãmasã torul este
este
aproape
suficientã. complet
încãrcat.
Acumulatorul este
pe
jumãtate
încãrcat.
Energia
acumulatorului
este scãzutã,
înregistrarea /
redarea va înceta curând.
Schimbaþi acumulatorul cu altul nou
sau încãrcaþi complet acumulatorul.
(Indicatorul de
avertizare clipeºte.)
• Dacã este utilizat acumulatorul NP-FD1 (nu este furnizat), dupã simbolul energiei rãmase,
apare ºi indicaþia minutelor (
60 Min).
12
• Poate dura circa un minut pânã ce este afiºatã corect autonomia rãmasã.
• În anumite condiþii, autonomia rãmasã poate sã nu fie corect afiºatã.
• Când porniþi camera pentru prima datã, este afiºatã interfaþa de potrivire a ceasului
(pag. 14).
Pentru a scoate acumulatorul
Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / pentru cardul “Memory Stick
Duo” ºi scoateþi acumulatorul.
Deplasaþi pârghia de scoatere a acumulatorului.
Aveþi grijã sã nu scãpaþi acumulatorul din mânã.
• Nu scoateþi acumulatorul câtã vreme este aprins indicatorul luminos de acces deoarece
datele de pe “Memory Stick Duo” / memoria internã pot fi distruse.
• Utilizaþi acumulatorul NP-BD1 (furnizat) numai pentru aceastã camerã foto.
Pentru a introduce un card “Memory Stick Duo” (nu este furnizat)
Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / pentru cardul “Memory Stick
Duo” pentru a introduce cardul de memorie.
Introduceþi cardul “Memory Stick Duo” în aparat
cu partea cu borne îndreptatã spre lentile.
Indicator luminos de acces
Pentru a scoate cardul “Memory Stick Duo”, apãsaþi-l cu o singurã miºcare.
• Nu scoateþi “Memory Stick Duo” câtã vreme este aprins indicatorul luminos de acces
deoarece datele de pe “Memory Stick Duo” / memoria internã pot fi distruse.
• Chiar dacã este introdus cardul “Memory Stick Duo” în camera foto, imaginile nu vor fi
stocate pe acesta pânã ce nu va fi complet ocupatã memoria internã. Pentru a stoca
imagini pe “Memory Stick Duo”, copiaþi-le (exportaþi-le) de pe memoria internã pe “Memory
Stick Duo”.
13
3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului
Buton POWER
Obiectiv
Capacul obiectivului
Afiºaj tactil
1 Apãsaþi butonul POWER sau deplasaþi în jos capacul obiectivului.
2 Potriviþi ceasul atingând butonul de pe afiºajul tactil.
1 Atingeþi formatul dorit de afiºare a datei, apoi atingeþi
.
2 Atingeþi fiecare element, apoi stabiliþi valoarea numericã atingând v/V.
3 Atingeþi [OK].
La atingerea butoanelor afiºajului tactil
Efectuaþi reglajele cu aceastã camerã atingând uºor cu
degetul butoanele sau simbolurile ce apar pe ecran.
• Când elementul pe care vreþi sã îl reglaþi nu apare pe
ecran, atingeþi v/V pentru a schimba pagina.
• Puteþi reveni la interfaþa precedentã atingând [BACK].
• Dacã atingeþi [?] sunt afiºate informaþiile conþinute de ghidul de acþionare relativ la
elementul respectiv. Pentru ca informaþiile sã disparã, apãsaþi din nou [?].
• Când atingeþi partea din dreapta sus a ecranului în timp ce înregistraþi, simbolurile
dispar pentru un moment de pe ecran. Dacã degetul este ridicat, simbolurile reapar pe
ecran.
14
Pentru a regla din nou data ºi ora
Atingeþi [HOME], apoi atingeþi
(Settings) T
(Clock Settings) din (pag. 23, 24).
Note legate de pornirea alimentãrii
• Dupã ce acumulatorul este introdus în camera foto, poate trece o perioadã de timp pânã
când aparatul poate fi acþionat.
• Când camera foto este alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi circa trei minute, se
opreºte în mod automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului (Funcþia de oprire
automatã a alimentãrii).
Cum se deschide capacul obiectivului
1 Puneþi degetul pe marginea de sus a capacului obiectivului, aºa cum este prezentat în
imaginea de mai jos.
2 Apãsaþi uºor capacul obiectivului pentru ca acesta sã gliseze în jos.
1
2
Capacul obiectivului
• Þineþi bine camera cu ambele mâini ºi aveþi grijã sã nu vã scape pe jos.
15
Înregistrarea simplificatã a imaginilor
(Modul automat de reglaj)
Microfon
Buton declanºator
Obiectiv
Bliþ
Indicator luminos
pentru cronometrul
propriu / zâmbet
declanºator
Buton W/T
(Zoom )
Capacul obiectivului
Afiºaj tactil
Sistem de prindere a trepiedului (jos)
1 Deschideþi capacul obiectivului.
2 Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând coatele lipite ferm de corp.
Poziþionaþi subiectul
în centrul zonei de
focalizare sau atingeþi
punctul de focalizare.
• Pe ecran apare simbolul dacã este detectatã o faþã în zona atinsã, respectiv simbolul
dacã este detectat alt obiect decât o figurã umanã. Atingeþi
pentru a anula
aceastã funcþie.
3 Înregistrarea cu ajutorul butonului declanºator.
La fotografiere :
1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat butonul
declanºator pentru a focaliza.
Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde
clipeºte, se aude un semnal sonor, indicatorul
înceteazã a mai clipi ºi rãmâne aprins.
2 Apãsaþi complet butonul declanºator.
Indicator AE/AF blocat
La filmare :
Atingeþi [HOME], apoi atingeþi
(Settings) T [
Movie Mode] (pag. 24), sau
atingeþi simbolul pentru alegerea modului de înregistrare, apoi atingeþi (Movie Mode).
Utilizarea funcþiei de mãrire :
Apãsaþi butonul T pentru a mãri, sau apãsaþi W pentru a anula opreaþia de mãrire.
16
Dimensiunea imaginii / Cronometru propriu / Mod de
înregistrare / Bliþ / Prim-planuri / Afiºaj
Folosirea
propriu
1 Schimbarea dimensiunii imaginilor
2 Utilizarea cronometrului propriu
3 Schimbarea modului de înregistrare
4 Alegerea unui mod de funcþionare a
bliþului pentru fotografiere
5 Înregistrarea prim planurilor
6 Schimbarea interfeþei de ecran
Schimbarea
imaginii
dimensiunii
Atingeþi simbolul dimensiunii imaginii de pe
ecran. Atingeþi elementul de reglaj dorit,
apoi [BACK].
cronometrului
Atingeþi simbolul de cronometru propriu de
pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj dorit,
apoi BACK.
Cronometru propriu oprit (
):
Nu este utilizat cronometrul
propriu
Cronometru propriu 10 sec ( ) :
Este stabilitã o întârziere de 10
secunde cu cronometrul propriu.
Cronometru propriu 2 sec ( ) :
Este stabilitã o întârziere de 2
secunde cu cronometrul propriu.
Apãsaþi butonul declanºator, indicatorul
luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi
se aude un semnal sonor pânã ce obturatorul
este acþionat.
Pentru fotografii
Imprimare pânã la A3
Pentru raportul laturilor
fotografiilor 3:2
Imprimare pânã la A4
Imprimare pânã la 10×15
cm sau 13×18 cm
Înregistrare la dimensiuni reduse pentru e-mail
Înregistrare cu raportul
laturilor HDTV
Pentru filme
(Fine)
(Standard)
Filmare la înaltã calitate
pentru afiºarea la
televizor.
Filmare la calitate
standard pentru afiºare la
televizor.
Înregistrare de imagini cu
dimensiuni reduse care sã
fie transmise prin e-mail
Schimbarea
înregistrare
modului
de
Atingeþi simbolul modului de înregistrare de
pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj dorit,
apoi [BACK].
Auto Adjustment
(Mod de reglaj automat) :
Permite fotografierea folosind
reglajele efectuate automat.
Scene Selection (Selecþia Scenei):
Permite înregistrarea folosind
reglajele prestabilite în funcþie de
scenã.
Program Auto (Program
automat):
Permite înregistrarea cu expunerea
stabilitã automat (atât viteza
obturatorului, cât ºi valoarea
aperturii). Puteþi totdatã selecta
diverse reglaje folosind meniul.
Movie mode (Modul film) :
Permite înregistrarea de filme însoþite
de sonor.
17
Scene Selection (Selecþia Scenei)
High Sensitivity (Sensibilitate înaltã):
Vã permite sã fotografiaþi fãrã a folosi
bliþul, chiar ºi în condiþii de iluminare
slabã.
Smile Shutter (Zâmbet declanºator) :
Când butonul declanºator este complet
apãsat ºi camera detecteazã un zâmbet,
obturatorul este eliberat automat pentru
a fi înregistratã imaginea. Dacã menþineþi
apãsat butonul declanºator sau dupã
înregistrarea a 6 imagini, este pãrãsitã
interfaþa “Zâmbet declanºator”.
Soft Snap (Imagine delicatã) : Acest
mod vã permite sã înregistraþi imagini
conþinând portrete etc. pe un fundal
estompat.
Twilight Portrait (Portret în amurg) :
Vã permite sã obþineþi imagini clare ale
persoanelor aflate în întuneric, fãrã a
pierde atmosfera nocturnã din jur.
Twilight (Amurg) : Vã permite sã
înregistraþi scene de noapte, fãrã a
pierde atmosfera nocturnã a scenei
vizate.
Landscape (Peisaj) : Aparatul
focalizeazã pe subiecte aflate la distanþã
pentru a înregistra peisaje etc.
Hi-Speed Shutter (Obturator rapid) :
Vã permite sã înregistraþi subiecte aflate
în miºcare, în spaþii cu luminozitate mare.
Beach (Plajã) : Când fotografiaþi pe
þãrmul mãrii sau pe malul unui lac,
albastrul apei este înregistrat în culori
vii.
Snow (zãpadã) : Vã permite sã
înregistraþi scene de iarnã, cu
luminozitate mare.
Fireworks (Focuri de artificii) : S u n t
imortalizate focurile de artificii în întreaga
lor splendoare.
18
Bliþ (Alegerea modului de
funcþionare a bliþului la
fotografiere)
Atingeþi simbolul de bliþ de pe ecran.
Atingeþi elementul de reglaj dorit, apoi
[BACK].
Bliþ reglat automat (
):
Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul
unde se fotografiazã este insuficient
iluminat sau dacã este iluminat din spate
(reglaj implicit).
Bliþ pornit ( )
Încetinire sincronã (
Bliþ forþat
pornit) :
Viteza obturatorului scade în spaþii
întunecate pentru ca fundalul care nu
este luminat de bliþ sã fie înregistrat clar.
Bliþ forþat oprit (
)
Macro / Close focus
(Înregistrarea prim-planurilor /
Focalizare la micã distanþã)
Atingeþi simbolul Macro / Close focus de
pe ecran. Atingeþi elementul de reglaj pentru
bliþ dorit, apoi [BACK].
Macro Off ( ) :
Macro On (
):
• În partea W : circa 8 cm sau mai departe
• În partea T : circa 25 cm sau mai departe
Focalizarea la micã distanþã activã (
):
Blocat în partea W : aproximativ între 1
ºi 20 cm
Schimbarea interfeþei afiºate
Atingeþi [DISP] de pe ecran pentru a
modifica interfaþa corespunzãtoare selecþiei
scenei.
Reglare afiºaj : Este stabilit dacã sã fie
afiºate sau nu simboluri pe ecran.
Luminozitate LCD : Este stabilitã
luminozitatea ecranului LCD.
Afiºarea histogramei : Este stabilit dacã
sã fie sau nu afiºatã histograma pe ecran.
Vizualizarea / ºtergerea imaginilor
Procedura de mai jos vã prezintã cum sã vizualizaþi imagini stocate în memoria internã.
Puteþi vizualiza imagini fie în modul redare obiºnuitã, fie în cel fotomontaj (scrapbook) în
care imaginile sunt prezentate pe un fundal.
Difuzor
Buton
(redare)
Buton SCRAPBOOK
Buton T/W
(Zoom)
Multiconector (în partea de jos)
1 Apãsaþi butonul
(Redare).
• Dacã apãsaþi butonul
(Redare) când camera este opritã, aceasta porneºte automat
în modul redare. Dacã apãsaþi din nou butonul
(Redare), se trece în modul
înregistrare.
2 Atingeþi ]b (precedent) / B[ (urmãtor) de pe ecran, pentru a selecta o
imagine.
Film :
Atingeþi B pentru redarea unui film.
Pentru rulare / derulare rapidã : m/M (Atingeþi B sau x pentru a reveni la redarea
normalã).
Reglarea volumului : Atingeþi
, apoi reglaþi volumul sonor cu
/ .
Atingeþi din nou
. Scala de reglare a volumului dispare.
Stop : atingeþi x .
Pentru a ºterge imagini
1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi, apoi atingeþi
2 Selectaþi [OK] .
[Delete] (ªtergere).
Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare)
Atingeþi o fotografie de pe ecran, pentru a fi mãritã zona respectivã. Atingeþi
imaginea sã revinã la dimensiunea anterioarã.
v/V/b/B :
Este ajustatã poziþia.
[BACK] :
Este anulatã mãrirea la redare.
:
pentru ca
Sunt activate / dezactivate v/V/b/B.
• Imaginea poate fi mãritã ºi cu ajutorul butonului de mãrire (T/W).
19
Selectarea modului de redare a imaginilor
Imaginile stocate de camera foto sunt împãrþite în grupuri în funcþie de evenimente ºi sunt
redate ca albume. Puteþi stabili modul de redare a imaginilor din album pentru a fi mai uºor de
cãutat.
Listã de albume
O singurã imagine
Index
Calendar
Pentru a fi afiºatã interfaþa index
Când atingeþi
(Index) câtã vreme este vizualizatã o singurã imagine, aceasta va fi afiºatã
în fiecare album în modul index.
Atingeþi / pentru a fi afiºatã pagina precedentã / urmãtoare.
(Index)
• Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe ecran, atingeþi reprezentarea de dimensiuni
reduse a respectivei imagini.
Pentru a vizualiza imaginile din Lista albumului
Atingeþi
(Lista albumului) în interfaþa index pentru a vizualiza imaginile în funcþie de lista
albumului.
Modificaþi luna înainte sau anterior cu / ºi treceþi la albumul dinainte / dinapoi cu / .
Atingeþi albumul pentru a reveni la interfaþa index.
Lista albumului
Denumirea
albumului
Album /
Favorite /
Partajate
20
• Dacã adãugaþi imagini categoriei Favorite sau Partajate, în interfaþa meniului (pag. 25),
atingeþi simbolurile
(Favorite) sau (Partajate) pentru a vizualiza imaginile din fiecare
listã.
• Puteþi vizualiza imagini din listele Favorite / Partajate în interfaþa index prin atingerea listei
respective.
Pentru vizualizarea în modul Calendar
Atingeþi
(Calendar) în interfaþa index pentru a vizualiza imaginile în funcþie de data
calendaristicã.
Alegeþi un an urmãtor / anterior celui afiºat cu b/B ºi alegeþi luna precedentã / urmãtoare cu
v/V.
Calendar
• Atingeþi reprezentarea de dimensiuni reduse a imaginii pentru a reveni la interfaþa index a
albumului, care include imaginea atinsã.
Pentru a ºterge imaginile în modul index
1 Atingeþi când este afiºatã interfaþa index.
2 Atingeþi centrul imaginii pe care vreþi sã o ºtergeþi, pentru a-i ataºa marcajul.
În caseta de bifare corespunzãtore imaginii apare marcajul .
Pentru a renunþa la ºtergere, atingeþi din nou imaginea pentru ca marcajul de ºtergere sã
fie dezactivat.
3 Atingeþi
, apoi atingeþi [OK] .
• Pentru a ºterge toate imaginile din album, selectaþi
(Whole Album -Întregul album)
corespunzãtor (ªtergere) din interfaþa meniului, apoi atingeþi [OK] .
Pentru a reda o serie de imagini (Succesiune de imagini)
Atingeþi
.
Fundalul muzical se va schimba împreunã cu varianta aleasã pentru [Effect] (Efecte). Puteþi
transfera ºi modifica muzica în funcþie de preferinþele dvs.
1 Atingeþi [HOME]. Apoi selectaþi [Music Tool] [Download Music] din
[Printing,
Other] (pag. 24).
2 Instalaþi pe calculator aplicaþia software conþinutã de discul CD-ROM furnizat.
3 Conectaþi camera la calculator prin intermediul cablului USB.
4 Lansaþi aplicaþia “Music Transfer” instalatã pe calculatorul dvs. ºi alegeþi altã piesã
muzicalã.
Pentru detalii legate de schimbarea fundalului muzical, consultaþi documentaþia Help a
aplicaþiei “Music Transfer”.
21
Pentru a vizualiza imagini pe ecranul TV
Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului cu terminal multifuncþional (nu este
furnizat).
Spre conectorul
multifuncþional
Spre mufele de
intrare audio / video
Cablu cu terminal multifuncþional (nu este furnizat)
Pentru vizionarea la un televizor HD (înaltã definiþie), este necesar un cablu adaptor cu ieºire
HD. Dacã pentru dimensiunea imaginii alegeþi varianta [16:9], puteþi înregistra imagini la o
dimensiune care sã umple întregul ecran TV.
• Filmele nu pot fi redate la transmiterea la ieºire a semnalului în formatul HD (1080i).
Utilizarea facilitãþii Fotomontaj (SCRAPBOOK)
În paralel cu realizarea unui album la camera foto, este creat în mod automat ºi un fotomontaj
(scrapbook) în care imaginile din album sunt prezentate pe un fundal adecvat. Fotomontajul
creat de camerã poate fi vizualizat numai cu ajutorul acesteia.
1 Apãsaþi butonul SCRAPBOOK.
• Dacã alimentarea camerei este opritã, aceasta va porni la apãsarea butonului
SCRAPBOOK ºi toate imaginile vor fi redate în modul Fotomontaj.
2 Atingeþi v/V, apoi atingeþi albumul care vreþi sã fie redat.
v/V : deplasare înainte / înapoi în lista albumului.
/ : alegerea unei luni anterioare / urmãtoare.
3 Atingeþi b/B pentru a trece la pagina urmãtoare.
: Trecerea automatã la pagina urmãtoare. Pentru a vã opri la o anumitã paginã,
atingeþi imaginea.
22
• Camera va alege automat poziþia imaginii afiºate.
• Atingeþi imaginea pentru a vedea o singurã imagine pe ecran.
• Puteþi schimba fundalul paginilor de fotomontaj din interfeþa meniului prin selectarea
coperþii.
Descrierea diverselor funcþii – HOME/Meniu
Utilizarea interfeþei HOME
Interfaþa HOME reprezintã calea de acces cãtre toate funcþiile camerei dvs. ºi poate fi apelatã
indiferent de modul de funcþionare folosit (înregistrare / redare).
Puteþi apela aceastã interfaþã indiferent de modul de funcþionare ales pentru camera foto
(înregistrare / redare).
1 Apãsaþi butonul [HOME] pentru a fi afiºatã interfaþa HOME.
Element
Categorie
[HOME]
2 Atingeþi categoria pe care vreþi sã o folosiþi.
3 Atingeþi un element al categoriei pe care vreþi sã îl reglaþi.
Când selectaþi categoria
(Manage Memory - gestionarea
memoriei) sau (Settings - reglaje).
1 Atingeþi categoria pentru care vreþi sã modificaþi reglajele.
2 Atingeþi elementul de reglaj dorit. Atingeþi v/V pentru a fi afiºate ºi alte elemente de
reglaj.
3 Atingeþi varianta de reglaj pe care vreþi sã o modificaþi, apoi atingeþi valoarea doritã pentru
a o stabili.
• Atingeþi [×] sau [BACK] pentru a reveni la interfaþa precedentã.
23
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 23
Elementele interfeþei HOME
Atingeþi [HOME] pentru a fi afiºate elementele de mai jos. Detalii legate de acestea sunt
afiºate pe ecran, de cãtre ghid, sub formã de explicaþii.
Categorie
Elemente
Shooting (Înregistrare)
Reglaj automat
Selecþia scenei
Program automat
Modul film
View Images (Vizualizare) Lista albumului
Calendar
Succesiune de imagini
Memory Stick
Printing (Imprimare),
Imprimare
Other (Altele)
Ustensile pentru muzicã
Preluare muzicã
Manage Memory
(Gestionarea memoriei)
Ustensile pentru memorie
Ustensile pentru Memory Stick
Formatare
Creare director REC
Schimbare
Mass Storage
director REC
Formatare muzicã
Ustensile pentru memoria internã
Formatare
Settings (Reglaje)
Reglaje de bazã
Reglaje de bazã 1
Semnal sonor
Iniþializare
Reglaje de bazã 2
Conectare USB
Ieºire video
Ghidul funcþiilor
Calibrare
COMPONENTE
Reglaje pentru înregistrare
Reglaje pentru înregistrare 1
Iluminare AF
Caroiaj
Modul AF
Mãrire digitalã
Reglaje pentru înregistrare 2
Orientare
Reluare automatã
automatã
Nivel zâmbet
Reglaje pentru ceas
Reglaje legate de limba utilizatã
24
Utilizarea elementelor de meniu
1 Atingeþi [MENU] pentru a fi afiºatã interfaþa meniulului.
Atingeþi [?] pentru
ca acest ghid sã
nu mai fie afiºat.
[MENU]
• În funcþie de modul selectat, vor fi afiºate anumite elemente.
2 Atingeþi elementul dorit .
• Dacã elementul dorit nu este afiºat, continuaþi sã atingeþi v/V pânã ce acesta apare pe
ecran.
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
• Când este afiºatã indicaþia
pentru a confirma.
în ghidul funcþiilor în cursul redãrii imaginilor, atingeþi
4 Atingeþi [BACK] pentru a opri afiºarea meniului.
25
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 25
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de modul stabilit (înregistrare / vizualizare)
ºi în modul înregistrare. Pe ecran apar numai elementele disponibile la momentul respectiv.
Meniul de înregistrare
REC Mode (Modul înregistrare)
EV (Expunere)
Selecteazã metoda de înregistrare
continuã.
Regleazã expunerea.
Focus (Focalizare)
Schimã metoda de focalizare.
Metering Mode (Metoda de mãsurare) Stabileºte metoda de mãsurare.
26
White Balance (Echilibrul de alb)
Ajusteazã tonurile de culoare.
Color Mode (Modul culoare)
Modificã vivacitatea imaginii sau adaugã
efecte speciale.
Flash Level (Nivelul bliþului)
Stabileºte cantitatea de luminã emisã de
bliþ.
Red Eye Reduction
(Reducere fenomen de ochi roºii)
Diminueazã fenomenul de ochi roºii .
Face Detection
(Detecþia feþelor)
Detecteazã feþele subiectului din cadrul
vizat ºi ajusteazã focalizarea etc.
SteadyShot (Stabilitate)
Selecteazã modul de eliminare a
neclaritãþilor.
SETUP (Reglaje)
Selecteazã elementele de reglaj pentru
înregistrare.
Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 25
Meniul de vizualizare
(Adãugare/ Eliminare
Favorite) / (Eliminare
Favorite)
Adaugã sau eliminã imagini în/din categoria Favorite.
(Adãugare/ Eliminare
marcaj de partajare)
(Eliminare marcaj)
Adaugã sau eliminã rezervarea de preluare a
imaginilor pe internet.
(Retuº)
Retuºeazã imaginile.
(Picturã)
Deseneazã pe fotografii ºi stocheazã rezultatul ca
pe o nouã imagine.
(Succesiune imagini)
Este redatã o serie de imagini.
(ªtergere)
ªterge imaginile.
(Protecþie)
Previne ºtergerea accidentalã a imaginilor.
(Prezentare album)
Revine la interfaþa Albumului.
(Imprimare)
Imprimã fotografii folosind o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge.
(Rotire)
Roteºte o fotografie.
(Import)
Importã imagini de pe “Memory Stick Duo”.
(Export)
Exportã imagini de pe “Memory Stick Duo”
(Selectare director)
Selecteazã directorul de vizualizare a imaginilor.
(Reglaje de volum)
Regleazã volumul.
(Fundal)
Modificã fundalul fotomontajului.
27
Utilizarea calculatorului
Utilizând aplicaþia “Picture Motion Browser” furnizatã pe discul CD-ROM (furnizat), puteþi
atât sã vizualizaþi la calculator imagini înregistrate cu camera foto, cât ºi sã preluaþi imagini
stocate pe calculator la camera foto.
Pentru detalii legate de utilizarea camerei digitale, consultaþi Manualul de instrucþiuni “Cybershot Handbook”.
• Nu pot fi instalate alte aplicaþii software pe aceastã camerã foto.
• Numãrul maxim de imagini ce pot fi stocate în memoria internã este de 40.000.
Conectarea camerei la calculator
Adaptor USB pentru
conectorul multifuncþional
Mufã USB
Cablu USB
1 Conectaþi adaptorul USB pentru conectorul multifuncþional ºi cablul USB,
apoi conectaþi cablul USB la camera foto.
2 Apãsaþi butonul
(Redare) la camera foto ºi porniþi calculatorul.
• Introduceþi un acumulator suficient încãrcat în camera foto. Când copiaþi imagini la calculator folosind un acumulator prea puþin încãrcat, este posibil ca, în cazul în care energia
acestuia este epuizatã, operaþia de copiere sã eºueze sau ca datele de imagine sã se
deterioreze.
• Se recomandã utilizarea adaptorului de reþea (nu este furnizat) ºi a cablului USB, AV, DC IN
pentru conectorul multifuncþional (nu este furnizat) sau a Staþiei Cyber-shot (nu este
furnizatã).
28
Consultarea
Manualului de
instrucþiuni “Cybershot Handbook”
Manualul de instrucþiuni “Cyber-short Handbook” de pe CD-ROM (furnizat) explicã în
detaliu modul de utilizare a camerei foto.
Pentru vizualizare este necesarã aplicaþia
software Adobe Reader.
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul, introduceþi discul
CD-ROM (furnizat) în drive-ul pentru
CD-ROM .
Apare interfaþa de mai jos :
Utilizarea aplicaþiilor
software furnizate
Sistemul de operare recomandat pentru utilizarea “Picture
Motion Browser” ºi “PMB
Portable”
Microsoft Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2 sau Windows Vista*.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi ºi
cele Starter (Ediþie)
• Sistemele de operare mai sus menþionate
trebuie sã fie instalate la livrare.
• “Picture Motion Browser” ºi “PMB
Portable” nu sunt compatibile cu
calculatoarele Macintosh.
• Pentru mai multe detalii legate de mediul
de operare consultaþi Manualul de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” sau
“Picture Motion Browser Guide”.
Utilizarea “Picture Motion
Browser”
Când faceþi clic pe butonul [Cyber-shot
Handbook], apare interfaþa de copiere
“Cyber-shot Handbook”.
2 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a copia.
Când faceþi clic pe butonul “Cyber-shot
Handbook”, sunt instalate ambele
manuale de instrucþiuni “Cyber-shot
Handbook” ºi “Cyber-shot Step-up
Guide.
3 Dupã ce se încheie instalarea, faceþi dublu
clic pe trimiterea directã (shortcut) creatã
pe desktop.
“Picture Motion Browser” este instalat
pentru a putea folosi mai eficient fotografiile
ºi filmele înregistrate cu camera dvs.
Utilizând “Picture Motion Browser” puteþi
face urmãtoarele :
• sã importaþi imagini înregistrate cu aceastã
camerã foto, album cu album, ºi sã le
urmãriþi la calculator ;
• sã preluaþi cu camera foto imagini de la
calculator ;
• sã organizaþi imaginile de la calculator în
albume ºi sã le vizionaþi ;
• sã ajustaþi, sã imprimaþi, sã puneþi pe
internet ºi sã modificaþi data fotografiilor;
• sã editaþi un album ;
• sã denumiþi un album ; numãrul de cuvinte
ce pot fi afiºate variazã în funcþie de ecran.
29
Instalarea aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
1 Introduceþi discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul pentru CD-ROM.
2 Faceþi clic pe [Install].
3 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a instala aplicaþia software.
• Pentru detalii, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”. Pentru avea acces la
“Picture Motion Browser Guide”, faceþi
dublu clic pe simbolul “Picture Motion
Browser Guide” de pe desktop.
Lansarea aplicaþiei “Picture Motion
Browser”
Faceþi dublu clic pe simbolul
“Picture
Motion Browser” de pe desktop sau din
meniul Start : Faceþi clic pe [Start] T [All
Programs] (în Windows 2000, [Programs])
T [Sony Picture Utility] T [Picture
Motion Browser].
Pãrãsirea “Picture Motion Browser”:
din colþul din
Faceþi clic pe butonul
dreapta sus al ecranului.
Utilizarea “PMB Portable”
Dacã introduceþi imagini marcate pentru
partajare în memoria internã, in interfaþa
meniului (pag. 27), puteþi sã transferaþi
aceste imagini la calculator sau sã le preluaþi
pe internet folosind aplicaþia “PMB
Portable” a camerei foto. Aplicaþia este
totodatã utilã la conectarea camerei la un
calculator care nu are instalat “Picture
Motion Browser ”.
Etapele de urmat la utilizarea unui calculator
care nu are instalatã aplicaþia software
“Picture Motion Browser”.
1 Conectaþi camera la calculator.
2 Selectaþi [PMB_Portable] de la utilitarul
AutoPlay.
Este lansatã aplicaþia “PMB Portable”.
30
• Dacã nu apare utilitarul AutoPlay, faceþi
clic pe [Start] T [My Computer] (în
Windows Vista, [Computer]) T
(Removable Disk), apoi faceþi dublu-clic
pe [PMB_p.exe].
• La calculatoarele care au instalatã aplicaþia
“Picture Motion Browser Guide”, este
afiºatã interfaþa care vã permite preluarea
imaginii la calculator sau pe internet.
• Pentru detalii legate de utilizarea “PMB
Portable”, consultaþi documentaþia Help
a aplicaþiei “PMB Portable”.
• La lansarea pentru prima datã a “PMB
Portable” este afiºatã interfaþa conþinând
Convenþia de licenþã. Citiþi cu atenþie
convenþia. În cazul încare sunteþi de acord
cu termenii stipulaþi de aceasta, treceþi la
interfaþa urmãtoare.
• Pentru afiºarea interfeþei cu Convenþia de
licenþã pentru “PMB Portable”, faceþi
dublu clic pe directorul [app] de pe
drive-ul extern (Removable Disk), faceþi
dublu clic pe [EULA], apoi selectaþi limba
doritã.
Alegerea unei alte limbi pentru
“PMB Portable”
Limbile disponibile sunt limba englezã ºi cea
aleasã în cursul operaþiei de instalare a
“Picture Motion Browser”.
1 Porniþi camera ºi conectaþi-o la calculator
prin intermediul cablului USB.
2 Faceþi clic pe [Start] T [All Programs]
T [Sony Picture Utility] T [Tools] T
[PMB Portable Maintenance Tool].
Este lansatã aplicaþia [PMB Portable
Maintenance Tool].
3 Alegeþi limba doritã.
4 Faceþi clic pe [Start] T [OK]
5 La afiºarea interfeþei de încheiere, faceþi
clic pe [OK].
Indicatori de ecran
Atingeþi [DISP] de pe ecran pentru a trece
la interfaþa de selecþie (pag. 18).
Când fotografiaþi
Acþionarea afiºajului
Puteþi modifica reglajele atingând
urmãtoarele : 1, 2, 3.
• La atingerea unui simbol sunt afiºate
informaþii despre elementul respectiv.
Pentru ca acestea sã nu mai aparã, atingeþi
[?] (pag. 14)
1
Indicatori
HOME
Semnificaþie
Este afiºatã interfaþa
HOME.
Dimensiunea imaginii
Cronometrul propriu
Reglaje pentru modul de
înregistrare
Când filmaþi
Modul de înregistrare
(Selecþia scenei).
• Atingeþi
la alegerea
modului de înregistrare
pentru a selecta modul
de Selecþia Scenei.
MENU
Este afiºatã interfaþa
MENU.
Trecere în modul index.
La redare
Sunt redate succesiuni de
imagini.
Sunt ºterse imagini.
Este selectat directorul de
redare.
Se revine de la interfaþa
index la cea cu o singurã
imagine.
31
Indicatori de ecran
2
Indicatori
BACK
Semnificaþie
Se revine la interfaþa
precedentã.
Este anulatã focalizarea
pe subiectul selectat prin
operaþia de atigere.
Indicatorii de ecran de la 4 la 7 prezintã
configurarea curentã.
4
Indicatori
Energia rãmasã a
acumulatorului
Variante de reglaj pentru
bliþ.
5
Reglaje pentru primplanuri / Focalizare la micã
distanþã
DISP
Semnificaþie
Zâmbet declanºator
(numãr de fotografii)
Scala de mãrire
Este schimbatã interfaþa
afiºatã.
Încãrcarea bliþului
Este reglat volumul.
Suportul de înregistrare
(memoria internã,
“Memory Stick Duo”)
Steady Shot
Mãrire la redare
Activeazã/ dezactiveazã
v/V/b/B.
Director de înregistrare
x
Stop
Asistenþa AF
N
Redare
Avertizare de vibraþie
Afiºeazã imaginea
anterioarã / urmãtoare.
6
Favorite
2
Marcaj de partajare
Marcaj de bifare
3
Indicatori
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Protecþie
Semnificaþie
Mãrirea la redare
Reglaje pentru modul
autofocalizare / focalizare
la distanþe prestabilite
Director de redare
Schimbarea directorului
Metoda de mãsurare
Variante de reglaj pentru
numãrul ISO.
+2 EV
Reglaj pentru expunere.
5
Indicatori
C:32:00
Semnificaþie
Afiºaj autodiagnosticare
Cronometrul propriu
00:25:05
32
Durata disponibilã de
înregistrare (orã:min:sec)
Indicatori
Semnificaþie
Reducerea efectului de
ochi roºii
Nivelul bliþului
Modul de înregistrare
n
Semnificaþie
Conectare PictBridge
Numãrul de imagini ce pot
fi înregistrate
• Numãrul de imagini ce
pot fi înregistrate variazã
în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
96
Dimensiunea imaginii
Conectare PictBridge
+2.0EV
Valoarea expunerii
F3.5
Valoarea aperturii
Numãrul ISO
125
Viteza obturatorului
Detecþia feþei
Metoda de mãsurare
Atingere indicator AF
Bliþ
Echilibrul de alb
Modul color
Zona de focalizare
automatã
Avertizare de energie
scãzutã a acumulatorului.
AWB
Echilibrul de alb
n
6
Indicatori
Semnificaþie
z
AE/AF blocat
Obturator lent pentru
reducerea zgomotului
+2.0EV
Valoarea expunerii
Histogramã
• Când afiºarea histogramei este dezactivatã
apare simbolul
.
F3.5
Valoarea aperturii
125
Viteza obturatorului
Modul bliþ
• Când pentru [Display
Setup] este aleasã varianta
[Image Only], sunt afiºate
numai reglajele curente.
Standby
REC
Stare de aºteptare /
filmare
0:12
Ora înregistrãrii (m:s)
N
Redare
Macro / Focalizare la micã
distanþã
• Când pentru [Display
Setup] este aleasã varianta
[Image Only], sunt afiºate
numai reglajele curente.
8/8
Indicatori
Numãrul imaginii /
Numãrul de imagini
înregistrate în directorul
selectat
Numãrul ISO
Scalã de redare
00:00:12
Contor
DISC00123
Numãr fiºier (memoria
internã)
101-0012
Numãr director-fiºier
(“Memory Stick Duo”)
2007 1 1
9:30 AM
Data înregistratã / ora
redãrii imaginii
33
Durata de funcþionare a acumulatorului ºi
capacitatea memoriei
Autonomia asiguratã de acumulator ºi numãrul de
imagini ce pot fi înregistrate / vizualizate
Tabelele de mai jos sunt valabile în condiþiile
în care acumulatorul furnizat este complet
încãrcat ºi este utilizat într-un spaþiu unde
temperatura este de 25°C.
Þineþi seama cã, în realitate, numerele pot sã
fie mai mici decât cele indicate în tabele, în
funcþie de condiþiile de folosire a camerei.
La fotografiere
Autonomia
acumulatorului
(min.)
Numãrul de
imagini
aprox. 140
aprox. 280
• Fotografierea în urmãtoarele condiþii :
– dacã pentru [REC Mode] este aleasã
varianta [Normal],
– dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Single],
– dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Shooting],
– când se înregistreazã o imagine la fiecare
30 sec.,
– când mãrirea este comutatã alternativ
între capetele W ºi T ale scalei,
– când bliþul lumineazã stroboscopic la
fiecare douã poze,
– când se porneºte ºi se opreºte aparatul
o datã la fiecare zece poze.
• Metoda de mãsurare se bazeazã pe
standardul CIPA (CIPA : Camera &
Imaging Products Association)
• Numãrul de imagini înregistrate /
autonomia acumulatorului nu se schimbã
în funcþie de dimensiunea imaginii.
34
La vizualizarea fotografiilor
Autonomia
acumulatorului
(min.)
aprox. 250
Numãrul de
imagini
aprox. 5000
• Vizionarea pe rând a câte unei singure
imagini, la intervale de 3 secunde.
Note legate de acumulator
• Energia acumulatorului scade pe mãsurã
ce creºte numãrul de utilizãri, precum ºi
odatã cu trecerea timpului.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate /
vizualizate ºi durata de funcþionare a
acumulatorului descreºte în urmãtoarele
condiþii :
– la temperaturi scãzute ale mediului
înconjurãtor,
– când folosiþi frecvent bliþul,
– dacã porniþi ºi opriþi de multe ori camera,
– dacã este utilizatã frecvent funcþia de
mãrire,
– dacã iluminarea este puternicã,
– dacã pentru [AF MODE] este aleasã
varianta [Monitor],
– dacã pentru [SteadyShot] este aleasã
varianta [Continuous],
– când energia acumulatorului este
redusã,
– dacã funcþia Face Detection este
activatã.
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi
înregistrate
Numãrul de fotografii ºi durata de timp disponibilã pentru înregistrarea filmelor pot varia în
funcþie de condiþiile de înregistrare.
Numãrul de fotografii ºi durata filmelor înregistrate pot diferi, chiar ºi în cazul în care capacitãþile
sunt identice cu cele precizate mai jos.
Numãrul aproximativ de fotografii
Capacitate Memorie
internã
Aprox.
Dimensiune
4 GB
-în numãr de imaginiCard “Memory Stick Duo” formatat cu
aceastã camerã foto
• Numerele sunt cele valabile la utilizarea acestei camere foto. Numãrul maxim de imagini ce
pot fi stocate folosind aplicaþia “Picture Motion Browser” este 40.000. Numãrul maxim de
imagini ce pot fi stocate într-un album este de 4.000.
• Numãrul de fotografii din tabel este valabil când pentru [REC Mode] este aleasã varianta
[Normal].
• Dacã numãrul rãmas de fotografii care mai pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, este
afiºatã indicaþia “>9999”.
• Când sunt redate, cu aceastã camerã foto, imagini înregistrate cu modele anterioare de
camere foto marca Sony, dimensiunea imaginii afiºate poate diferi de cea realã.
Durata aproximativã de înregistrare a filmelor
Numerele ce apar în tabelul de mai jos reprezintã durata de timp maximã, aproximativã, cât se
poate înregistra ; valoarea este obþinutã prin însumarea tuturor perioadelor corespunzãtoare
fiºierelor de film. Durata maximã de timp cât puteþi înregistra în mod continuu, este de circa
10 minute.
-ore:minute:secunde-
Capacitate Memorie
internã
Dimensiune
cca.
4 GB
Card “Memory Stick Duo” formatat cu aceastã
camerã foto
• Aceastã camerã foto nu este compatibilã cu înregistrãrile HD ºi nu poate reda filme.
• La mãsurarea capacitãþii suportului media, 1 GB reprezintã 1 miliard de biþi, o parte dintre
aceºtia fiind utilizaþi pentru gestionarea datelor.
35
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile
prezentate în continuare.
1 Verificaþi elementele prezentate în continuare ºi consultaþi
Manualul de instrucþiuni “Cyber-shot Handbook” (pdf).
Dacã pe ecran apare un cod de forma “C/E:ss:ss”, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Cyber-shot Handbook”.
2 Scoateþi acumulatorul, aºteptaþi aproximativ un minut,
reintroduceþi acumulatorul în aparat, apoi porniþi alimentarea.
3 Iniþializaþi reglajele (pagina 24).
4 Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local
Sony.
Vã rugãm sã luaþi la cunoºtinþã cã prin trimiterea camerei foto digitale la un centru de service
pentru a fi reparatã, vã daþi implicit acordul sã fie verificat conþinutul memoriei interne ºi
fiºierele de muzicã incluse, pentru a fi verificat dacã au fost ameliorate simptomele. Sony nu
va copia ºi nici nu va stoca aceste date.
Acumulator ºi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaþi corect acumulatorul apãsând pârghia de eliberare a acestuia (pag. 12).
Nu puteþi porni camera.
• Dupã montarea acumulatorului în aparat, poate fi necesarã o scurtã perioadã de timp
pânã ce camera poate fi acþionatã.
• Montaþi corect acumulatorul (pag. 12).
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 11).
• Acumulatorul este complet uzat. Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou.
• Folosiþi tipul de acumulator recomandat (pag. 9).
Alimentarea se opreºte brusc.
• Dacã nu folosiþi camera circa 3 minute când alimentarea este pornitã, aceasta se va opri
automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului. Reporniþi camera (pag. 14).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu un altul nou.
36
Indicatorul perioadei de autonomie rãmase este incorect.
• Acest fenomen apare dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau
foarte scãzutã.
• Apare o diferenþã între indicaþia indicatorului autonomei rãmase afiºatã ºi perioada realã
cât camera mai beneficiazã de autonomie. Descãrcaþi complet ºi apoi încãrcaþi complet
acumulatorul pentru a corecta indicaþia afiºatã.
• Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat (pag. 11).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiþi-l cu altul nou.
Acumulatorul nu poate fi încãrcat.
• Nu puteþi încãrca acumulatorul cu ajutorul adaptorului de reþea (nu este furnizat). Folosiþi
încãrcãtorul pentru a încãrca acumulatorul.
Înregistrarea fotografiilor / filmelor
Camera dvs. foto nu poate înregistra imagini.
• Verificaþi capacitatea liberã a memoriei interne ºi a cardului “Memory Stick Duo” (pag.
33). Dacã acestea sunt complet ocupate, luaþi una dintre urmãtoarele mãsuri :
– ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã (pag. 19).
– ªtergeþi imaginile din memoria internã dupã copierea lor pe o unitate “Memory Stick
Duo”.
• Nu puteþi înregistra imagini în perioada cât se încarcã bliþul.
• Puneþi comutatorul de mod în altã poziþie decât
în meniul HOME, când fotografiaþi.
• Puneþi comutatorul de mod în poziþia
în meniul HOME, când înregistraþi filme.
Nu puteþi insera data înregistrãrii peste imagine.
• Aceastã camerã nu are o facilitate de suprapunere a datei peste imagini. Puteþi însã sã
imprimaþi sau sã stocaþi imagini având data inseratã, folosind “Picture Motion Browser”.
Când înregistraþi un subiect foarte luminos, apar dungi verticale în imagine.
• Apare fenomenul de difuzie, ºi în imagine apar dungi de culoare albã, neagrã, roºie,
purpurie sau alte benzi. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Apãsaþi butonul
(redare) sau pe cel SCRAPBOOK (pag. 19).
• Aþi modificat denumirea fiºierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Sony nu garanteazã redarea de imagini cu aceastã camerã foto, dacã fiºierele ce le conþin
au fost modificate cu ajutorul calculatorului sau dacã au fost înregistrate cu alt model de
camerã foto.
• Camera foto este în modul USB. ªtergeþi conexiunea USB.
• La redarea imaginilor de pe “Memory Stick Duo”, alegeþi pentru
(Memory Stick)
varianta
(Vizualizarea imaginilor) în meniul HOME.
• Imaginile de pe “Memory Stick Duo” nu pot fi redate cu opþiunea scrapbook (fotomontaj).
37
Mãsuri de precauþie
x Nu utilizaþi / nu pãstraþi aparatul
în astfel de locuri:
• Unde temperatura este foarte mare, foarte
scãzutã sau unde umiditatea este ridicatã.
Spre exemplu : într-o maºinã parcatã la
soare, este posibil sã se deformeze corpul
camerei sau pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în
apropierea surselor de încãlzire.
Este posibil sã se deformeze sau sã se
decoloreze corpul camerei ºi astfel pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• În locuri supuse vibraþiilor mecanice.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip.
Aveþi grijã sã nu lãsaþi praful sau nisipul
sã pãtrundã în camera dvs. foto deoarece
pot genera disfuncþionalitãþi care uneori
nu pot fi remediate.
x La transport
Nu vã aºezaþi pe un scaun sau în alt loc
având camera în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau al fustei, deoarece camera
se poate deteriora.
x Despre curãþarea aparatului
Curãþarea ecranului LCD
Curãþaþi suprafaþa ecranului folosind un set
de curãþare LCD (nu este furnizat) pentru a
îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea lentilelor
ªtergeþi lentilele cu o bucatã de pânzã moale
pentru a îndepãrta amprentele, praful etc.
Curãþarea suprafeþei camerei
ªtergeþi suprafaþa camerei cu o bucatã de
pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi
ºtergeþi suprafaþa cu pânzã uscatã. Pentru
a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei,
respectaþi urmãtoarele :
• nu expuneþi camera la substanþe chimice
cum ar fi tiner, benzinã, alcool, insecticide,
substanþe de protecþie solarã sau oricare
altele,
• nu atingeþi aparatul având mâinile murdare
de substanþe ca cele mai sus menþionate,
• evitaþi contactul îndelungat cu adeziv sau
cu vinil.
38
x În legãturã cu temperaturile de
funcþionare
Camera este proiectatã pentru a fi folositã la
temperaturi cuprinse între 0°C ºi 40°C. Nu
este recomandatã fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scãzute,
care nu se încadreazã în intervalul indicat
mai sus.
x În legãturã cu condensarea
umezelii
Când camera este adusã direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperaturã ridicatã, este posibil ca umezeala
sã condenseze în interiorul sau pe exteriorul
acesteia. Þineþi seama cã în cazul în care
înregistraþi având umezealã condensatã pe
lentile, imaginile obþinute nu vor fi clare.
Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o
orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã
dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã
umezealã condensatã pe lentile, imaginile
înregistrate nu vor fi clare.
x Despre bateria reîncãrcabilã
din interiorul aparatului
Aceastã camerã are în interior o baterie
reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute
data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã
aparatul este pornit sau oprit.
Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în
mod continuu atât timp cât folosiþi camera.
Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe
perioade scurte de timp, bateria se va
descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc
aparatul aproximativ o lunã, aceasta se va
descãrca în totalitate.
În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto.
Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã
respectiva baterie este descãrcatã, atât timp
cât nu înregistraþi data ºi ora.
Metoda de încãrcare a bateriei interne
Introduceþi acumulatorul încãrcat în camera
video ºi lãsaþi aparatul timp de 24 de ore sau
mai mult cu alimentarea opritã.
Specificaþii
xCamera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD color
Filtru pentru culori primare
Numãrul total de pixeli ai camerei
cca. 8.286.000 pixeli
Numãrul de pixeli eficace ai camerei
cca. 8.083.000 pixeli
Obiectiv :
Carl Zeiss Vario-Tessar obiectiv ce
mãreºte de 3×
f = între 6,33 ºi 19 mm
(între 38 - 114 mm la conversia
în camerã foto de 35 mm)
F3,5 ~ 4,3
Comanda expunerii
• Automatic - expunere automatã,
• Selecþia scenei - 10 moduri
Variante de reglaj pentru echilibrul de alb
• Automatic - automatã,
• Daylight - lumina zilei,
• Cloudy - înnorat,
• Fluorescent 1, 2, 3,
• Incandescent,
• Flash - bliþ
Formatul fiºierului (compatibil DCF)
• Fotografii : Exif Ver. 2.21, compatibil
JPEG,
• Filme: compatibil cu MPEG1 (mono)
Suportul de înregistrare
• Memorie internã (aprox. 4 GB)
• “Memory Stick Duo”
Bliþ :
Raza de acþiune (când pentru
sensibilitatea ISO -index de
expunere recomandat- este aleasã
varianta AUTO) :
W : între 0,1 ºi 3,2 m
T : între 0,25 ºi 2,8 m
[Conectori de intrare ºi de ieºire]
Multiconector : ieºire video,
ieºire audio (mono),
comunicaþie USB
Comunicaþie USB
USB de mare vitezã
(compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panoul LCD :
6,7 cm (tip 2,7) drive TFT
Numãrul total de puncte
230.400 (960 × 240) puncte
[Alimentare, caracteristici
generale]
Alimentare :
Acumulator
NP-BD1 : 3,6 V
NP-FD1 : 3,6 V (nu este furnizat)
Adaptor de reþea AC-LS5K
(nu este furnizat) ; 4,2 V
Consum de putere (în timpul înregistrãrii)
1,0 W
Interval de temperaturi la funcþionare
0°C ÷ +40°C
Interval de temperaturi la depozitare
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
cca. 86,8 × 56,8 × 20,2 mm (L/Î/A)
(exclusiv zonele proeminente)
Masã (inclusiv acumulator NP-BD1,
instrument grafic ºi ºnur de prindere) :
cca. 156 g
Microfon :
Monofonic
Difuzor :
Monofonic
Imprimare Exif : Compatibil
PRINT Image Matching III : Compatibil
PictBridge :
Compatibil.
39
x Încãrcãtor pentru
acumulator tip BC-CSD
Cerinþe privind alimentarea :
• tensiune între 100V ºi 240V
(curent alternativ),
• frecvenþã 50/60 Hz,
• putere 2,2 W
Tensiune la ieºire :
4,2 V curent continuu ; 0,33 A
Intervalul de temperaturi la funcþionare :
0°C ÷ +40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
-20°C ÷ +60°C
Dimensiuni :
aprox. : 62 × 24 × 91 mm (L/Î/A)
Masa : cca. 75 g
40
x Acumulator NP-BD1
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximã :
4,2 V curent continuu
Tensiune nominalã :
3,6 V curent continuu
Capacitate :
2,4 Wh (680 mAh)
Design-ul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
Mãrci înregistrate
•
, “Cyber-shot” sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick Micro” precum ºi “MagicGate”,
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• “Photo TV HD” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX ºi Windows Vista sunt mãrci comerciale înregistrate sau
mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh, MacOS, iMac, iBook, PowerBook, PowerMac ºi eMac sunt mãrci comerciale
sau mãrci înregistrate ale Apple, Inc.
• Intel, MMX ºi Pentium sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Google este marcã înregistratã a Google Inc.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Reader sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Adobe
Systems Incorporated din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• În plus, denumirile produselor ºi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mãrci
comerciale înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În continuare în acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite pe pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor.
http://www.sony.ro
41
Download PDF

advertising