Sony | KDL-40BX440 | Sony KDL-40BX440 Instrucţiuni de utilizare

A-E7Y-100-62(1)
LCD TV
Instrucţiuni de utilizare
Ghid de pornire
Vizionarea emisiunilor TV
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Utilizarea funcţiilor butonului
MENU
Informaţii suplimentare
KDL-40BX440 / 32BX340
Introducere
Vă mulţumim că aţi ales acest produs
Sony.
Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să
citiţi cu atenţie acest manual, după care
să îl păstraţi pentru a-l putea consulta
ulterior.
Note privind
funcţionarea
televizorului digital
• Orice funcţii legate de televizorul digital
(
) vor fi active numai în ţările sau
zonele în care sunt difuzate semnale
digitale terestre DVB-T (MPEG-2 și
H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveţi
acces la servicii de cablu compatibile
DVB-C (MPEG-2 și H.264/MPEG-4
AVC). Vă rugăm să verificaţi la dealer-ul
local dacă puteţi recepţiona semnal
DVB-T în zona unde locuiţi sau să
întrebaţi furnizorul dvs. de servicii prin
cablu dacă acest televizor este potrivit
pentru serviciul lor de cablu DVB-C.
• Furnizorul de servicii prin cablu poate
solicita taxe suplimentare pentru astfel
de servicii și este posibil să vi se solicite
aderarea la termenii și condiţiile de lucru
ale respectivilor furnizori.
• Deși acest televizor respectă
specificaţiile DVB-T și DVB-C, nu poate
fi garantată compatibilitatea cu
programele digitale terestre DVB-T și
DVB-C prin cablu care vor fi difuzate în
viitor.
• Unele funcţii ale televizorului digital este
posibil să nu fie disponibile în anumite
ţări/regiuni, iar serviciile de cablu DVB-C
este posibil să nu fie puse la dispoziţie
de anumiţi furnizori.
Producătorul acestui aparat este:
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea
electromagnetică si siguranţa
produselor este: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice problemă de service sau de
garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce
insoţesc aparatul.
~
• Ilustraţiile utilizate în acest manual
sunt cele ale seriei
KDL-40BX440, cu excepţia
cazului în care se menţionează
altceva.
2 RO
Informaţii legate de
mărci
•
este marcă înregistrată a DVB
Project.
• HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite ale Americii și în alte ţări.
• Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories. „Dolby” și simbolul dublu
D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA” și
sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
Unde se află eticheta de
identificare
Etichetele cu numărul modelului, data
fabricaţiei (lună/an) și tensiunea de
alimentare (în conformitate cu regulile de
siguranţă în vigoare) se află în partea
posterioară a televizorului sau pe ambalaj.
Cuprins
Ghid de pornire
4
Informaţii privind siguranţa ............................................................................................10
Măsuri de precauţie ........................................................................................................11
Prezentare generală a telecomenzii..............................................................................13
Prezentare generală a butoanelor și a indicatoarelor televizorului ...........................15
Vizionarea emisiunilor TV
Vizionarea emisiunilor TV ...............................................................................................16
Utilizarea ghidului electronic de programe digitale (EPG)
.................................18
Utilizarea Listă de progr. Digitale
.........................................................................19
Utilizarea echipamentelor opţionale
Conectarea echipamentelor opţionale .........................................................................21
Vizionarea imaginilor preluate de la echipamentul conectat......................................22
Redarea fișierelor Fotografie/Muzică/Video prin USB ................................................23
Utilizarea BRAVIA Sync cu Control pentru HDMI ........................................................26
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Navigarea prin meniul TV ...............................................................................................27
Setări ................................................................................................................................28
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor (dispozitiv de montare pe perete)...........................................39
Specificaţii .......................................................................................................................42
Remedierea defecţiunilor ...............................................................................................45
: numai pentru canale digitale
• Înainte de operarea televizorului, vă rugăm să citiţi „Informaţii privind siguranţa” (pagina 10). Păstraţi acest manual
pentru consultări ulterioare.
• Instrucţiunile privind „Instalarea dispozitivului de montare pe perete” sunt incluse în manualul de instrucţiuni al acestui
televizor.
3 RO
Ghid de pornire
1: Verificarea
accesoriilor
2: Montarea
suportului
Suport de așezare pe masă (1)
~
Șuruburi pentru suport (M5 × 16) (3)
• Pentru o calitate optimă a imaginii, nu expuneţi ecranul
la iluminare sau lumină solară directă.
Telecomandă RM-ED049 (1)
Baterii format AA (2)
x Pentru a introduce bateriile în
telecomandă
Împingeţi
pentru a
deschide
Urmaţi etapele de asamblare necesare pentru
montarea pe un suport TV.
1
Consultaţi broșura atașată a suportului de
așezare pe masă pentru montarea adecvată
pentru unele modele TV.
2
Amplasaţi televizorul cu ecranul orientat în
jos, pe o suprafaţă plată și stabilă, acoperită
cu o lavetă groasă și moale.
3
Fixaţi suportul de televizor corespunzător
marcajelor
ce indică orificiile pentru
șuruburi, folosind șuruburile care v-au fost
furnizate.
~
• Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi
bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu amestecaţi baterii
vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic. Este posibil ca în
anumite regiuni, salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm consultaţi autorităţile
dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o scăpaţi pe jos și
nu călcaţi pe ea, nu vărsaţi lichid de niciun fel.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc apropiat de o sursă
de căldură, în bătaia directă a razelor soarelui, sau întro încăpere umedă.
Lavetă groasă și
moale
~
• Aveţi grijă să nu loviţi suportul de așezare pe masă de
muchia suprafeţei la montaj.
~
• Ţineţi suportul de așezare pe masă cu o mână pentru
a evita căderea acestuia în timpul montajului.
4 RO
~
3: Conectarea
unei antene/
cablu/VCR/
DVD recorder
Conectarea numai a unei antene/a
unui cablu
Semnal terestru
sau cablu
Cablu coaxial
Conectarea unei antene/cablu/VCR/
DVD recorder cu mufă SCART
Cablu coaxial
Semnal
terestru sau
cablu
Cablu scart
Cablu coaxial
VCR/DVD recorder
(Continuare)
5 RO
Ghid de pornire
• Televizorul este foarte greu, deci trebuie așezat, de
către două sau mai multe persoane, pe o bucată de
stofă groasă și moale.
• Dacă utilizaţi o șurubelniţă electrică, stabiliţi cuplul de
torsiune la aproximativ 1,5 N·m (15 kgf·cm).
• Aveţi grijă să strângeţi bine cele trei șuruburi incluse;
altfel, televizorul poate cădea.
• Utilizaţi o șurubelniţă corespunzătoare pentru a fixa
șuruburile strâns, fără a deteriora capul șurubului.
• Asiguraţi o distanţă între cablul de alimentare și locaţia
de instalare a suportului, la momentul instalării
suportului.
• Nu atingeţi interiorul părţii de jos a suportului
televizorului, pentru a evita rănirile.
Conectarea unei antene/cablu/VCR/
DVD recorder cu HDMI
4: Prevenirea
răsturnării
televizorului
Cablu
coaxial
Semnal
terestru
sau cablu
Cablu
HDMI
Cablu coaxial
VCR/DVD recorder
1
Montaţi un șurub pentru lemn (cu diametrul
de 4 mm, nu este furnizat) în suportul TV.
2
Introduceţi un șurub de fixare (M4, nu este
furnizat) în orificiul destinat acestuia din
carcasa televizorului.
3
Prindeţi șurubul pentru lemn și șurubul de
fixare cu un cablu rezistent (nu este furnizat).
Lungimea șurubului mecanic M4 diferă în
funcţie de diametrul cablului. Consultaţi
ilustraţia de mai jos.
Șurub M4
Cablu
6-8 mm
Suportul
televizorului
z
• Pentru a fixa bine televizorul, se folosește un set Sony
suplimentar, cu curea de susţinere. Pentru a
achiziţiona un set, contactaţi cel mai apropiat centru de
service Sony. Pregătiţi numele modelului de televizor,
pentru referinţă.
6 RO
5: Selectarea limbii,
a ţării/regiunii și
a locaţiei
3
Apăsaţi pe F/f pentru a selecta limba
afișată pe ecranele de meniuri, apoi apăsaţi
pe .
Language
Select language.
4
Next
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
selecta ţara/regiunea în care veţi utiliza
televizorul.
Dacă ţara/regiunea în care doriţi să utilizaţi
televizorul nu apare pe listă, selectaţi „-” în locul
unei ţări/regiuni.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
seta codul PIN.
z
• Se poate utiliza orice cod PIN, cu excepţia codului
0000. Pentru modificarea ulterioară a codului PIN,
consultaţi pagina 36.
6
3,4,5,6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
selecta tipul locaţiei în care veţi utiliza
televizorul.
Această opţiune selectează mod Imagine iniţial
adecvat pentru condiţiile de iluminare specifice
din aceste medii.
În modul Magazin, unele setări vor fi resetate
periodic pentru utilizarea în modul Magazin.
1
Conectaţi televizorul la priza de reţea
(220-240 V c.a., 50 Hz).
2
Apăsaţi "/1 din partea laterală a
televizorului.
Când porniţi televizorul pentru prima dată, pe
ecran apare meniul Limbă.
~
• Când porniţi televizorul, indicatorul de alimentare
luminează în culoarea verde.
7 RO
Ghid de pornire
Select
6: Căutare
automată a
televizorului
1
Apăsaţi G/g pentru a selecta „Start”, apoi
apăsaţi .
Dacă nu modificaţi ordinea de memorare a
canalelor analogice în televizor, apăsaţi HOME
pentru a trece la pasul următor.
~
• Acest pas va apărea dacă sunt găsite canale
analogice.
Mesajul „Configurare încheiată” va apărea pe
ecran. Apăsaţi .
Acum, televizorul a acordat toate canalele
disponibile.
z
• Actualizare sistem USB
Puteţi actualiza sistemul TV utilizând memoria USB.
Obţineţi informaţii de pe site-ul web de mai jos.
http://support.sony-europe.com/TV/
x Pentru a acorda televizorul pentru
conexiunea prin cablu
1
2
Apăsaţi F/f pentru a selecta „Antenă” sau
„Cablu”, apoi apăsaţi .
Selectaţi „Antenă” pentru a recepţiona emisiuni
TV terestre prin intermediul unei antene
externe. Selectaţi „Cablu” dacă sunteţi
abonatul unei reţele de televiziune prin cablu
care nu utilizează un dispozitiv set-top box
extern.
Dacă selectaţi „Cablu”, apare ecranul pentru
selectarea tipului de căutare. Vedeţi „Pentru a
acorda televizorul pentru conexiunea prin
cablu” (pagina 8).
Apoi, televizorul începe să caute toate canalele
digitale disponibile, urmate de toate canalele
analogice disponibile. Această operaţie poate
dura ceva mai mult timp, astfel că, în timpul
execuţiei nu apăsaţi niciunul din butoanele
televizorului sau telecomenzii.
„Căutare rapidă” : canalele sunt acordate în
funcţie de informaţiile furnizate de operatorul de
cablu, în limitele semnalului de intrare difuzat.
Setarea recomandată pentru „Frecvenţa” și „ID
reţea” este „Auto”.
Această opţiune este recomandată pentru
căutarea rapidă, dacă operatorul de cablu
acceptă această funcţie.
Dacă nu se poate realiza căutarea prin
„Căutare rapidă”, utilizaţi metoda „Căutare
completă” de mai jos.
„Căutare completă” : Toate canalele
disponibile sunt căutate și memorate. Această
procedură poate necesita timp.
Această opţiune este recomandată când
metoda „Căutare rapidă” nu este acceptată de
furnizorul de servicii prin cablu.
2
Dacă apare un mesaj pentru confirmarea
conexiunii antenei
Nu s-au găsit canale digitale sau analogice.
Verificaţi toate conexiunile de antenă/cablu și
apăsaţi
pentru a reîncepe căutarea
automată.
3
Sortare programe (Numai în modul analogic):
Modifică ordinea de memorare a canalelor
analogice în televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe
care doriţi să-l mutaţi la o nouă poziţie, apoi
apăsaţi g.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie
pentru canal, apoi apăsaţi .
8 RO
Apăsaţi f pentru a selecta „Start”.
Televizorul începe să caute canale. Nu apăsaţi
niciun buton al televizorului sau al telecomenzii.
~
• În unele ţări, puteţi selecta „Antenă” în loc de
„Cablu” pentru a recepţiona programe transmise
de posturi de televiziune prin cablu.
Apăsaţi și F/f pentru a selecta „Căutare
rapidă” sau „Căutare completă”, apoi apăsaţi
.
~
• Unii furnizori de servicii prin cablu nu acceptă „Căutare
rapidă”. Dacă nu sunt detectate canale prin metoda
„Căutare rapidă”, utilizaţi „Căutare completă”.
Detașarea
suportului de
așezare de masă
de la televizor
~
1
Ghid de pornire
• Nu detașaţi suportul de așezare pe masă decât în
cazul montării televizorului pe perete.
Amplasaţi televizorul cu ecranul orientat în
jos, pe o suprafaţă plată și stabilă, acoperită
cu o lavetă groasă și moale.
~
• Aveţi grijă să nu loviţi suportul de așezare pe masă
de muchia suprafeţei atunci când așezaţi
televizorul cu ecranul orientat în jos.
2
Demontaţi șuruburile indicate de marcajele
și
de la televizor. Nu demontaţi alte
șuruburi.
Lavetă groasă și
moale
~
• Ţineţi suportul de așezare pe masă cu o mână, pentru
a evita căderea acestuia în timpul demontării.
z
• Înainte de a porni televizorul, asiguraţi-vă că acesta
este în poziţie verticală. Televizorul nu trebuie pornit cu
ecranul LCD orientat în jos, pentru a evita o uniformitate
inegală a imaginii.
9 RO
Informaţii
privind
siguranţa
Cablul de alimentare
Pentru a evita riscul de incendii, șocuri
electrice sau alte deteriorări și răniri,
manevraţi cablul de alimentare și
ștecherul respectând următoarele:
–
Ţineţi de partea inferioară a
panoului, nu de cea frontală.
Instalaţi și utilizaţi televizorul conform
instrucţiunilor prezentate în continuare,
pentru a evita riscurile de incendii,
șocurile electrice sau deteriorări/răniri.
• Feriţi televizorul de șocuri mecanice și
de vibraţii prea puternice în timpul
transportului.
• Când duceţi aparatul la reparat sau
când vă mutaţi, împachetaţi-l în
ambalajul original.
Instalarea
Ventilaţie
• Televizorul trebuie instalat în apropierea
unei prize ușor accesibile.
• Așezaţi televizorul numai pe o suprafaţă
stabilă și plată.
• Instalarea televizorului pe perete trebuie
executată numai de către persoane
calificate.
• Din motive de siguranţă, se recomandă
cu insistenţă utilizarea accesoriilor
Sony, inclusiv:
– Dispozitivul de montare pe perete
SU-WL500
• Asiguraţi-vă că utilizaţi numai șuruburile
furnizate cu dispozitivul de montare pe
perete atunci când atașaţi cârligele de
montare la televizor. Șuruburile furnizate
sunt proiectate așa cum se poate
observa în figură, atunci când este
măsurată distanţa de la suprafaţa de
atașare până la cârligul de montare.
Diametrul și lungimea șuruburilor diferă
în funcţie de modelul dispozitivului de
montare pe perete. Utilizarea altor
șuruburi decât a celor furnizate poate
avea ca rezultat deteriorarea internă a
televizorului sau căderea acestuia etc.
8 mm - 12 mm
• Nu acoperiţi niciodată fantele de aerisire
și nu introduceţi obiecte în interiorul
carcasei aparatului.
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul
televizorului, așa cum este indicat mai
jos.
• Se recomandă cu insistenţă să utilizaţi
dispozitivul de montare pe perete
furnizat de firma Sony, pentru că acesta
asigură o ventilaţie adecvată.
Instalare/Configurare
Șurub (furnizat cu
dispozitivul de montare
pe perete)
Cârlig de montare
Cârlig de atașare pe
spatele televizorului
Transportul
• Înainte de a deplasa televizorul,
decuplaţi toate cablurile.
• La transportul unui televizor de mari
dimensiuni, este recomandată
participarea a două sau trei persoane.
• Pentru transportul televizorului, apucaţil așa cum este prezentat în imagine. Nu
supuneţi la presiuni ecranul LCD și nici
cadrul din jurul ecranului.
Instalarea pe perete
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul
televizorului.
Instalarea pe un suport
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul
televizorului.
• Pentru a asigura o ventilaţie
corespunzătoare și a evita adunarea
prafului și a murdăriei:
– Nu așezaţi televizorul culcat, cu
susul în jos, pe spate sau lateral.
– Nu puneţi televizorul pe un raft, pe
covor, în pat sau într-un dulap.
– Nu acoperiţi televizorul cu materiale
textile, de exemplu draperie, și nici
cu alte obiecte, de exemplu ziare
etc.
– Nu instalaţi televizorul așa cum este
arătat mai jos.
Circulaţia aerului este blocată.
• Când ridicaţi sau mutaţi televizorul,
apucaţi-l ferm de partea sa inferioară.
Perete
10 RO
Perete
–
–
–
–
–
–
Utilizaţi exclusiv cablu de alimentare
marca Sony, nu de la alte firme.
Introduceţi complet ștecherul în priză.
Acest aparat poate funcţiona doar la
tensiuni de 220 – 240 V, curent
alternativ.
Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă
să decuplaţi cablul de alimentare,
pentru siguranţa dvs., și aveţi grijă să
nu vă încurcaţi picioarele între cabluri.
Decuplaţi cablul de alimentare de la
priză înainte de a deplasa sau de a
depana televizorul.
Ţineţi cablul de alimentare la distanţă
de surse de căldură.
Decuplaţi ștecherul de reţea de la
priză și curăţaţi-l cu regularitate. Dacă
există praf pe ștecher și acesta se
umezește, este posibil ca izolaţia să
fie deteriorată, ceea ce poate duce la
declanșarea de incendii.
Note
• Nu utilizaţi cablul de alimentare furnizat
la alte echipamente.
• Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi
excesiv cablul de alimentare. Firele din
interior se pot dezizola sau se pot rupe.
• Nu modificaţi cablul de alimentare.
• Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare.
• Nu trageţi de conductorul de cablu
pentru a-l decupla de la priză.
• Nu conectaţi prea multe aparate la
aceeași priză de reţea.
• Nu utilizaţi un ștecher care nu se
potrivește cu priza.
Moduri de utilizare
interzisă
Nu instalaţi/utilizaţi televizorul în locaţii,
medii înconjurătoare sau situaţii de genul
celor prezentate mai jos, deoarece este
posibil ca televizorul să producă incendii,
șocuri electrice, deteriorări și/sau leziuni.
Locaţia:
• În exterior (la lumină solară directă), pe
malul mării, pe o navă sau barcă, în
interiorul unui vehicul, în instituţii
medicale, în locuri instabile, în
apropierea apei, în locuri supuse la
ploaie, umezeală sau fum.
• În cazul în care televizorul este așezat în
vestiarul unei băi publice sau a unor băi
termale, televizorul se poate defecta din
cauza sulfului din atmosferă etc.
Curăţare:
Nu pulverizaţi apă sau detergent direct pe
televizor. Poate picura în partea de jos a
ecranului sau pe componentele
exterioare și poate pătrunde în interior,
determinând apariţia unei defecţiuni.
Mediul înconjurător:
• Unde este foarte cald sau umed, unde
există mult praf; în spaţii unde există
insecte care pot pătrunde în interior; în
locaţii unde poate fi supus la vibraţii
mecanice, în apropierea unor obiecte
cu flăcări deschise (lumânări, etc).
Televizorul nu trebuie expus la picături
sau stropire, și nu trebuie așezate
deasupra lui recipiente ce conţin
lichide, de exemplu vaze.
• Nu așezaţi televizorul într-un spaţiu
umed sau cu praf ori într-o încăpere cu
fum uleios sau aburi (în apropierea
meselor de gătit sau a
umidificatoarelor). Se pot produce
incendii, șocuri electrice sau deteriorări.
Situaţii:
• Nu manevraţi televizorul cu mâinile ude,
cu carcasa demontată, sau având
atașate dispozitive care nu au fost
recomandate de producător. Decuplaţi
televizorul de la priză, precum și antena
de exterior în timpul furtunilor.
• Nu instalaţi televizorul astfel încât să fie
proeminent într-un spaţiu deschis. Se
pot înregistra vătămări corporale sau
există pericolul să fie lovit cu diverse
obiecte.
Piese defecte:
• Nu aruncaţi obiecte spre televizor.
Sticla ecranului se poate sparge la
impact, cauzând răniri grave.
• Dacă se sparge carcasa televizorului,
nu o atingeţi înainte de a decupla cablul
de alimentare de la priză. În caz contrar,
pot apărea șocuri electrice.
• Nu supuneţi afișajul LCD unor șocuri
sau impacturi puternice. Sticla ecranului
se poate sparge sau crăpa, provocând
răni.
Când aparatul nu
funcţionează
• Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile,
decuplaţi-l de la reţea din motive
ecologice și de siguranţă.
• Deoarece televizorul nu este decuplat
de la reţea dacă este doar oprit,
scoateţi ștecherul din priză pentru
deconectarea completă.
• Anumite televizoare pot fi dotate cu
facilităţi care solicită ca televizorul să fie
lăsat în standby pentru a funcţiona
corespunzător.
Pentru copii
• Nu lăsaţi copiii să se caţere pe televizor.
• Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni
la îndemâna copiilor, deoarece pot fi
înghiţite accidental.
În cazul în care apar
următoarele probleme...
Opriţi și decuplaţi imediat aparatul de la
priză dacă survine vreuna dintre
problemele prezentate mai jos.
Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui centru
de service Sony ca o persoană calificată
să verifice televizorul.
Când:
–
–
–
–
Este deteriorat cablul de alimentare.
Ștecherul nu se potrivește cu priza.
Televizorul a fost deteriorat prin
cădere, lovire sau izbirea cu un alt
obiect.
Vreun obiect sau lichid a pătruns în
interiorul carcasei.
Măsuri de
precauţie
Vizionarea la televizor
• Asiguraţi o iluminare moderată a
camerei, deoarece nu este
recomandată vizionarea televizorului o
perioadă îndelungată de timp, în condiţii
de iluminare scăzută, deoarece vă
poate fi afectată vederea.
• Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea la
un nivel ridicat al volumului, deoarece
vă poate fi afectat auzul.
Atenţie
Ecranul LCD
Pentru a preveni extinderea incendiului,
păstraţi lumânările sau alte flăcări
deschise departe de acest produs în
orice moment.
• Deși ecranul LCD este produs
folosindu-se o tehnologie de înaltă
precizie și 99,99% sau mai mult dintre
pixeli funcţionează, este posibilă
existenţa unor minuscule puncte negre
sau a unora luminoase (roșii, albastre
sau verzi) care să apară în mod
constant pe ecranul LCD. Aceasta este
o proprietate structurală a ecranului
LCD și nu constituie o disfuncţionalitate.
• Nu împingeţi și nu zgâriaţi filtrul frontal, și
nu așezaţi obiecte pe partea de sus a
acestui televizor. Imaginea poate deveni
neuniformă sau ecranul LCD se poate
deteriora.
• Dacă televizorul este utilizat într-un loc
cu temperatură scăzută, poate apărea
un efect de prelungire neregulată a
liniilor orizontale, sau imaginea poate
deveni întunecată. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune. Fenomenul va
dispărea pe măsură ce temperatura
crește.
• Pot apărea imagini remanente în cazul
în care sunt afișate în mod continuu
imagini statice. Acestea pot să dispară
după câteva momente.
• Ecranul și carcasa se încălzesc când
televizorul este în uz. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Ecranul LCD conţine o cantitate mică
de cristale lichide. Unele tuburi
fluorescente utilizate la acest televizor
conţin de asemenea mercur (cu
excepţia televizorului LCD cu lumină de
fundal cu LED-uri). Respectaţi
instrucţiunile și regulamentele locale în
vigoare cu privire la salubrizare.
Manevrarea și curăţarea
suprafeţei ecranului/
carcasei televizorului
Decuplaţi conductorul de reţea de la priză
înainte de a curăţa televizorul.
Pentru a evita degradarea materialului sau
deteriorarea acoperirii ecranului,
respectaţi următoarele măsuri de
precauţie.
• Pentru a îndepărta praful de pe ecran și
carcasă, ștergeţi ușor cu o cârpă
moale. Dacă praful este persistent,
ștergeţi cu o cârpă moale, ușor umezită
într-o soluţie slabă de detergent.
• Nu pulverizaţi apă sau detergent direct
pe televizor. Poate să picure în partea
de jos a ecranului sau pe
componentele exterioare, fiind posibilă
apariţia unei defecţiuni.
(Continuare)
11 RO
• Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă,
substanţe de curăţare alcaline/acide,
praf de curăţat sau solvenţi volatili, cum
ar fi alcoolul, benzina, diluantul sau
insecticidele. Utilizarea unor astfel de
materiale sau contactul prelungit cu
materiale din cauciuc sau vinil poate
duce la degradarea suprafeţei ecranului
și a materialului carcasei.
• Se recomandă aspirarea periodică a
orificiilor de ventilare pentru a asigura
ventilarea corespunzătoare.
• Când ajustaţi unghiul de vizionare al
televizorului, deplasaţi lent aparatul,
pentru a evita desprinderea sau
alunecarea de pe suportul său stabil.
Echipamentul opţional
• Păstraţi componentele opţionale sau
oricare alte dispozitive care emit radiaţii
electromagnetice la distanţă de
televizor. În caz contrar, pot apărea
distorsiuni și/sau zgomot.
• Acest echipament a fost testat și s-a
aflat astfel că este în conformitate cu
limitele stabilite prin Directiva EMC
pentru utilizarea cablului de conexiune
pentru semnal, mai scurt de 3 metri.
Bateriile
• Respectaţi polaritatea corectă când
introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu
amestecaţi baterii vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic.
Este posibil ca în anumite regiuni,
salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm
consultaţi autorităţile dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o
scăpaţi pe jos și nu călcaţi pe ea, nu
vărsaţi lichid de niciun fel.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc
apropiat de o sursă de căldură, în
bătaia directă a razelor soarelui, sau
într-o încăpere umedă.
Dezafectarea
televizorului
Dezafectarea
echipamentelor
electrice și
electronice vechi
(valabil în
Uniunea
Europeană și în celelalte ţări
europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol de pe produs sau de pe
ambalajul acestuia indică faptul că nu
trebuie considerat deșeu menajer. În
schimb, trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice și electronice.
Prin dispensarea corespunzătoare de
acest produs, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător și a sănătăţii
oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta
la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi
primăria locală, compania locală de
salubrizare a deșeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
12 RO
Dezafectarea
bateriilor uzate
(aplicabil în
Uniunea
Europeană și alte
ţări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia simbolurile
anumitor substanţe chimice. Simbolurile
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu și
pentru sănătatea umană, care, în caz
contrar, pot fi provocate de către
manipularea și eliminarea greșită a
acestor baterii. Reciclarea acestor
materiale va ajuta la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor
care pentru siguranţa, performanţa sau
integritatea datelor necesită o conexiune
permanentă cu bateria încorporată,
aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de
service. Pentru a vă asigura că bateriile
vor fi dezafectate corespunzător, predaţi
produsul la sfârșitul duratei de funcţionare
la centrele de colectare pentru deșeuri
electrice și electronice. Pentru celelalte
tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi
secţiunea în care este explicat modul
neprimejdios de îndepărtare a bateriei din
produs. Predaţi bateria uzată la un centru
de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei,
vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul
de preluare a deșeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Se recomandă setarea
„Actualizare automată” la
„Pornit”, pentru a permite
adăugarea automată de noi
servicii digitale, pe măsură
ce acestea devin
disponibile.
Selectaţi „Setări” t „Configurare canal”
t „Configurare digitală” t „Configurare
tehnică” t „Actualizare automată”.
z
• Se recomandă setarea „Actualizare
automată” la „Pornit”, pentru a permite
adăugarea automată de noi servicii
digitale, pe măsură ce acestea devin
disponibile. Dacă se setează la „Oprit”,
apariţia de noi servicii digitale va fi
comunicată printr-un mesaj pe ecran,
iar serviciile nu vor fi adăugate automat.
Disponibilitatea acestei funcţii depinde
de regiunea/ţara în care vă aflaţi. Dacă
funcţia nu este disponibilă, efectuaţi
„Programare automată digitală” pentru a
adăuga noi servicii.
Prezentare generală a telecomenzii
1
/
– (Alegerea intrării)
• În modul TV: Apăsaţi pentru a afișa o listă de intrări.
2 SYNC MENU
Afișează meniul echipamentului HDMI conectat. În timpul vizionării
altor imagini de intrare sau programe TV, „Selectare dispozitiv HDMI”
este afișat când butonul este apăsat.
~
• Opţiunea „Control pentru HDMI” (BRAVIA Sync) este disponibilă numai
cu echipament conectat marca Sony care are sigla BRAVIA Sync sau
BRAVIA Theatre Sync sau este compatibil cu Control pentru HDMI.
3 BRAVIA Sync (pagina 26)
./X/x/>/m/N/M: Puteţi utiliza echipamentul
compatibil BRAVIA Sync, conectat la televizor.
4 Butoane colorate (pagina 17, 19)
5 GUIDE /
– EPG (ghidul electronic de programe
digitale) (pagina 18)
6 RETURN /
Revine la ecranul precedent al oricărui meniu afișat.
7 HOME (pagina 27)
8 DIGITAL – Mod digital (pagina 16)
ANALOG – Mod analogic (pagina 16)
9
– Mod Ecran (pagina 17)
0 Butoane numerotate
• În modul TV: Selectează canalele. Pentru numerele de canale 10 și
mai mari, apăsaţi pe a doua și a treia cifră, într-o succesiune rapidă.
• În modul Text: Introduceţi numărul de pagini, din trei cifre, pentru
selectarea paginii.
qa
qs
qd
qf
/ – Text (pagina 17)
2 +/– – Volum
% – Suprimă sonorul
"/1 – TV în standby
Trece temporar televizorul în starea de standby sau îl reactivează.
qg
/
– Afișare informaţii/Text
• În modul digital: Afișează scurte detalii ale programului urmărit în
prezent.
• În modul analogic: Afișează informaţii precum numărul curent al
canalului și formatul ecranului.
• În modul Text (pagina 17): Prezintă informaţii ascunse (de exemplu:
răspunsuri la întrebări).
qh
F/f/G/g/
• În modul digital: Apăsaţi pe
pentru a adăuga un canal la lista de
Favorite goală sau pentru a afișa lista de Favorite.
qj OPTIONS
Apăsaţi pentru a afișa o listă care cuprinde comenzi rapide către unele
meniuri cu setări. Opţiunile listate variază în funcţie de intrarea și
conţinutul curente.
qk AUDIO
Apăsaţi pentru a modifica modul Sunet dual (pagina 30).
ql SCENE – Selectare mod (pagina 17)
(Continuare)
13 RO
w;
– Setări Subtitrare
Apăsaţi pentru a modifica limba subtitrării (pagina 34) (numai în modul
digital).
wa PROG +/–/
/
• În modul TV: Selectează canalul următor (+) sau anterior (-).
• În modul Text (pagina 17): Selectează pagina următoare ( ) sau
anterioară ( ).
ws
– Canalul anterior
Apăsaţi pentru a reveni la ultimul canalul vizionat (mai mult de cinci
secunde).
z
• Butonul numeric 5 și butoanele N, PROG + și AUDIO au puncte
palpabile. Utilizaţi punctele palpabile ca referinţă când utilizaţi televizorul.
14 RO
Prezentare generală a butoanelor
și a indicatoarelor televizorului
1 "/1 – Power
Pornește sau oprește televizorul.
~
• Pentru deconectarea completă a televizorului,
scoateţi ștecherul din priză.
• Când porniţi televizorul, indicatorul de alimentare
luminează în culoarea verde.
2 CH +/–/
/
• În modul TV: Selectează canalul următor (+)
sau anterior (-).
• În meniul TV: Realizează deplasare în sus ( )
sau în jos ( ) printre opţiuni.
3 2 +/–/
/
• În modul TV: Mărește (+) sau reduce (-)
volumul.
• În meniul TV: Realizează deplasare la dreapta
( ) sau la stânga ( ) printre opţiuni.
4
/
– Alegerea intrării/OK
• În modul TV: Selectează sursa de intrare dintre
echipamentele conectate la mufele TV
(pagina 22).
• În meniul TV: Selectează meniul sau opţiunea
și confirmă setarea.
5 HOME (pagina 27)
6 Senzor lumină
Nu obstrucţionaţi senzorul cu niciun obiect,
deoarece poate fi afectată funcţionarea acestuia
(pagina 38).
Senzor telecomandă
• Recepţionează semnale în infraroșu de la
telecomandă.
• Nu amplasaţi niciun obiect pe senzor,
deoarece funcţionarea sa poate fi afectată.
7
– Indicator Fără imagine / Setare
temporizator
• Luminează în culoarea verde când imaginea
este oprită (pagina 38).
• Luminează în culoarea portocalie când
temporizatorul de oprire este setat (pagina 36).
8 1 – Indicator standby
Luminează în culoarea roșie când televizorul este
în modul standby.
9 " – Indicator alimentare
Luminează în culoarea verde când televizorul este
pornit.
~
• Asiguraţi-vă că televizorul este complet oprit înainte de
decuplarea cablului de alimentare. Decuplarea
cablului de alimentare în timp ce televizorul este pornit
poate determina indicatorul să rămână aprins sau
poate cauza funcţionarea defectuoasă a televizorului.
15 RO
Vizionarea emisiunilor TV
Vizionarea
emisiunilor TV
1
Apăsaţi butonul "/1 din partea laterală a
televizorului pentru a-l porni.
Dacă televizorul este în modul standby
(indicatorul 1 (standby) de pe panoul frontal al
televizorului este de culoare roșie), apăsaţi
butonul "/1 al telecomenzii pentru a porni
televizorul.
2
Apăsaţi DIGITAL/ANALOG pentru a
comuta între modurile digital și analogic.
Canalele disponibile variază în funcţie de mod.
3
Apăsaţi butoanele numerotate sau PROG
+/– pentru a selecta un canal al televizorului.
Pentru a selecta numerele de canale 10 și mai
mari utilizând butoanele numerotate, apăsaţi pe
a doua și a treia cifră, într-o succesiune rapidă.
Pentru a selecta un canal folosind ghidul
electronic de programe digitale (EPG), vedeţi
pagina 18.
În modul digital
Este afișată pentru scurt timp o informaţie.
Aceasta poate conţine următoarele simboluri.
: Serviciu de date (Aplicaţie de difuzare)
: Servicii radio
: Serviciu codificat/cu abonament
: Mai multe limbi audio disponibile
: Subtitrări disponibile
: Subtitrări disponibile pentru persoanele cu
deficienţe auditive
: Vârsta minimă recomandată a persoanelor
care vizionează programul curent (între 3 și
18 ani)
: Blocare de către părinţi
: Blocare program digital
2
3
3
16 RO
Operaţii suplimentare
Pentru
Acţionaţi astfel
Reglarea volumului
Apăsaţi 2 + (creștere)/
- (reducere).
Accesa Tabelul cu
indexul programelor
(numai în modul
analogic)
Apăsaţi . Pentru a selecta
un canal analogic, apăsaţi
F/f, apoi apăsaţi .
x Pentru a accesa Text
Apăsaţi /. De fiecare dată când apăsaţi /, afișajul
se modifică ciclic astfel:
Text t Text peste imaginea TV (mod mixt) t Fără
Text (ieșire din serviciul Text)
Pentru a selecta o pagină, apăsaţi butoanele
numerotate sau
/ .
Pentru a avea acces la informaţii ascunse, apăsaţi
.
Zoom panoram.*
Afișează imagini 4:3
normale, cu imitarea
efectului de ecran lat.
Imaginea 4:3 este
extinsă pentru a umple
întreg ecranul.
Normal
Afișează imagini
convenţionale în formatul
4:3 (de exemplu, fără
efectul de ecran lat) în
proporţiile corecte.
z
• Dacă în partea de jos a paginii Text apar patru
elemente colorate, Fastext este disponibil. Fastext vă
permite accesarea rapidă și ușoară a paginilor. Apăsaţi
butonul colorat corespunzător pentru a accesa pagina.
14:9*
Când selectaţi opţiunea modului dorit, se setează
automat calitatea optimă a sunetului și a imaginii
pentru modul selectat.
1
2
Apăsaţi SCENE pe telecomandă.
Complet
Extinde o imagine 4:3 pe
orizontală, pentru a
umple un ecran de
format 16:9.
Apăsaţi pe F/f pentru a selecta modul, apoi
apăsaţi pe .
„Auto”: Asigură automat o calitate optimă a
imaginii și a sunetului, în funcţie de sursa de
intrare. Este posibil să nu apară niciun efect, în
funcţie de echipamentele conectate.
„General”: Setările curente ale utilizatorului.
„Fotografie”: Redă imagini care reproduc
textura și culoarea unei fotografii tipărite.
„Muzică”: Transpune sunete clare și
dinamice, exact ca într-un concert.
„Cinema”: Oferă o imagine și un sunet
dinamic de cinematograf.
„Joc”: Asigură cele mai bune imagini și un
sunet de o calitate deosebită pentru ca dvs. să
vă bucuraţi din plin de practicarea jocurilor.
„Grafică”: Transpune imagini detaliate mai
clare, pentru a reduce oboseala oculară la
vizionare îndelungată.
„Sport”: Asigură imagini realiste, însoţite de
sunet spaţial, ca și când aţi fi pe stadion.
~
• Cu excepţia opţiunilor „Auto”, „General” și „Muzică”,
dacă este selectat oricare mod, selectarea modului
imagine din meniul cu imagini nu este posibilă eliminaţi mai întâi selecţia modului.
x Pentru a modifica manual formatul
ecranului, în vederea adaptării la
semnalul de intrare difuzat
Zoom*
Sunt afișate imagini în
format cinemascopic
(format cutie de scrisori),
la proporţiile corecte.
Subtitrare*
Sunt afișate imagini în
format cinemascopic
(format cutie de scrisori),
cu subtitrările afișate pe
ecran.
* Părţi din partea de sus și de jos a imaginii pot fi scoase.
~
• În funcţie de semnal, este posibil ca unele formate de
ecran să nu poată fi selectate.
• Există posibilitatea ca unele caractere și/sau litere din
partea de sus și de jos a imaginii să nu fie vizibile în
„Zoom panoram.”.
z
• Puteţi ajusta poziţia verticală a imaginii când selectaţi
„Zoom”, „14:9” sau „Subtitrare”. Apăsaţi F/f pentru a
vă deplasa în sus sau în jos (de exemplu, pentru a citi
subtitrarea).
Apăsaţi
în mod repetat pentru a selecta formatul
de ecran dorit.
17 RO
Vizionarea emisiunilor TV
Afișează imaginile 14:9 la
proporţiile corecte. Ca
rezultat, zonele negre de
pe margine sunt vizibile
pe ecran.
Metodă selectare mod
Utilizarea ghidului electronic de
programe digitale (EPG)
*
GUIDE
003
11:30
Wwwwwwwwwwwwww
12:00
Homes Under the ...
Nighbours
The Jermy Kyle ...
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
ITV3
WWWWWWW
011
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
No Event information
i
House
The N...
Crime Hour: Midso...
Anterior
Cracker
Următor
Acord
12:30
Ready Steady Cook
004
Selectare
Vin 16 Mar 11:35
Introduceţi numărul programului
Vin 16 Mar
Informaţii
13:30
Afterlife
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
1
2
Extraordinaly People: Britains Identity
ER
-1 zi
În modul digital, apăsaţi pe GUIDE.
Efectuaţi operaţia dorită, așa cum este
indicat în tabelul următor sau cum este afișat
pe ecran.
+1 zi
TOOLS Opţiuni
EPG (Ghid electronic de programe digitale)
* Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în anumite ţări/regiuni.
Pentru
Acţionaţi astfel
A urmări un program
Apăsaţi pe F/f/G/g pentru a selecta programul sau introduceţi
numărul programului dorit utilizând tastele numerice, apoi apăsaţi pe
A opri ghidul EPG
Apăsaţi pe GUIDE.
~
• Dacă a fost selectată o restricţie de vârstă pentru programe, pe ecran va apărea un mesaj care solicită un cod PIN.
Pentru detalii, vedeţi „Blocare de către părinţi” la pagina 36.
18 RO
.
Utilizarea Listă de progr.
Digitale
*
Caracteristica Favorite vă permite să specificaţi până la patru liste de programe
favorite.
Favorite 1
001
BBC ONE
002
BBC TWO
003
1
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
BBC Three
007
ITV2
008
ABC
009
BBC NEWS
~
Anterior
• Dacă lista Favorite a fost deja selectată anterior, apăsaţi pe
Favorite.
Următor
Punere în funcţiune
Selectare
În modul digital, apăsaţi pe HOME și selectaţi „Listă de progr. Digitale”,
apoi apăsaţi pe G/g pentru a selecta lista Favorite.
Acord
RETURN Înapoi
2
Efectuaţi operaţia dorită, așa cum este indicat în tabelul următor sau cum
este afișat pe ecran.
* Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în anumite ţări/regiuni.
Pentru
Acţionaţi astfel
A crea lista Favorite pentru prima
dată
1 Apăsaţi pentru a selecta „Da”.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite.
3 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl adăugaţi, apoi
apăsaţi .
4 Apăsaţi pe F/f pentru a stabili poziţia și apăsaţi pe
pentru a o
memora.
5 Apăsaţi pe
RETURN pentru a finaliza configurarea.
A urmări un canal
1 Apăsaţi pe G/g pentru a selecta lista Favorite.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul, apoi apăsaţi
.
A opri lista Favorite
Apăsaţi pe
RETURN.
Adăugaţi canale în lista Favorite
în curs de editare
1 Apăsaţi pe butonul albastru pentru a vedea Meniu Favorite.
2 Apăsaţi pe butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care doriţi
să o editaţi.
3 Apăsaţi pe F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l adăugaţi,
apoi apăsaţi pe .
4 Apăsaţi pe F/f pentru a stabili poziţia și apăsaţi pe pentru a o
memora.
Modificaţi ordinea canalelor
memorate în lista Favorite
1 Apăsaţi pe butonul albastru pentru a vedea Meniu Favorite.
2 Apăsaţi pe butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care doriţi
să o editaţi.
3 Apăsaţi pe sau pe g pentru a trece la lista de Favorite.
4 Apăsaţi pe F/f pentru a selecta canalul a cărui poziţie doriţi să o
modificaţi, apoi apăsaţi pe .
5 Apăsaţi pe F/f pentru a stabili poziţia și apăsaţi pe pentru a o
memora.
Eliminaţi canale din lista Favorite
în curs de editare
1 Apăsaţi pe butonul albastru pentru a vedea Meniu Favorite.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care doriţi să
o editaţi.
3 Apăsaţi pe g și pe F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l
eliminaţi, apoi apăsaţi pe .
4 Apăsaţi pe butonul albastru pentru a elimina canalul.
(Continuare)
19 RO
Vizionarea emisiunilor TV
Listă de progr. Digitale
pentru a accesa lista
Pentru
Acţionaţi astfel
A elimina toate canalele din lista
Favorite curentă
1 Apăsaţi pe butonul albastru pentru a vedea Meniu Favorite.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care doriţi să
o editaţi.
3 Apăsaţi butonul albastru.
4 Apăsaţi pe G/g pentru a selecta „Da”, apoi apăsaţi pentru
confirmare.
20 RO
Utilizarea echipamentelor opţionale
Conectarea echipamentelor
opţionale
Puteţi conecta o gamă largă de echipamente opţionale la televizor. Cablurile de conectare nu sunt furnizate.
Player DVD
Decodor
PC (ieșire HDMI)
Echipament
pentru jocuri video
Player DVD
Aparat de redare a discurilor Blu-ray
Cameră video digitală
A
B
C
Decodor
Recorder DVD
VCR
Utilizarea echipamentelor opţionale
Echipament pentru jocuri
video/Cameră video DVC
D
E
Echipament audio Hi-Fi
cu intrare audio optică
G
F
Player DVD cu ieșire
pe componente
PC
H Card CAM
Cameră video digitală/Cameră foto
I digitală/Mediu de stocare USB
J
Căști/
Echipament
audio Hi-Fi
21 RO
Vizionarea
imaginilor
preluate de la
echipamentul
conectat
Simbol pe
ecran
Component
HDMI1
sau
HDMI2
Porniţi echipamentul conectat, apoi efectuaţi
una dintre următoarele operaţii.
Pentru un VCR depistat automat
(pagina 8)
În modul analogic, apăsaţi PROG +/– sau
butoanele numerotate pentru a selecta canalul
video.
Pentru alte echipamente conectate
Apăsaţi
pentru a afișa lista echipamentelor
conectate. Apăsaţi F/f pentru a selecta sursa de
intrare dorită, apoi apăsaţi . (Elementul evidenţiat
este selectat la trecerea a două secunde fără nicio
operaţie, după apăsarea pe butonul F/f.)
Descriere
Pentru a vedea echipamentele
conectate la G.
HDMI IN 1 sau HDMI IN 2
Pentru a vedea echipamentul
conectat la A sau B.
Semnalele de intrare digitale video
și audio sunt de la echipamentul
conectat.
Dacă echipamentul are o mufă DVI,
conectaţi-o la mufa HDMI IN 1
printr-o interfaţă adaptor DVI-HDMI
(nu este furnizată) și conectaţi
mufele de ieșire audio ale
echipamentului la mufele audio din
soclurile HDMI IN 1.
Conectaţi la priza HDMI IN 2 pentru
a vizualiza fotografii sau imagini pe
ecran de la un PC sau de la o
cameră video digitală.
AV1
Pentru a vedea echipamentele
conectate la C.
PC
Pentru a vedea echipamentele
conectate la F.
z
Intrări
• Este recomandată utilizarea unui
cablu PC cu inel de ferită, cum ar fi
„Conector, D-sub 15” (ref. 1-793504-11, disponibil la centrul de
service Sony) sau a unui cablu
echivalent.
Digital
Analog
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
AV2
Component
PC
Pentru un dispozitiv USB
Consultaţi pagina 23.
Pentru a vedea echipamentele
conectate la D.
Când conectaţi un echipament
mono, conectaţi la mufa
AV2
L.
~
• Asiguraţi-vă că folosiţi numai cablu HDMI certificat,
care poartă sigla HDMI. Recomandăm utilizarea unui
cablu HDMI Sony.
• Când sunt conectate echipamente compatibile HDMI,
comunicaţiile cu echipamentele conectate sunt
acceptate. Consultaţi pagina 26 pentru configurarea
acestei comunicaţii.
22 RO
Pentru a
conecta
Acţionaţi astfel
CAM (modul
Pentru utilizarea serviciilor Pay per
de acces
View.
condiţionat) H Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat cu CAM. Opriţi
televizorul la introducerea sau la
scoaterea modulului CAM.
~
• CAM nu este acceptat în unele ţări/
regiuni. Verificaţi acest lucru la
dealerul dumneavoastră autorizat.
USB I
Puteţi reda fișierele fotografie/
muzică/video stocate pe o cameră
foto digitală Sony sau o cameră
video (pagina 23).
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL) E
1
Conectaţi la televizor un dispozitiv USB
acceptat.
2
3
Apăsaţi HOME.
Acţionaţi astfel
Revenirea la modul Apăsaţi DIGITAL/ANALOG.
TV normal
Apăsaţi F/f pentru a selecta „Fotografie”,
„Muzică” sau „Video”, apoi apăsaţi .
Apare lista cu fișiere sau cu directoare.
4
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta un fișier
sau un director, apoi apăsaţi .
După ce aţi selectat un director, selectaţi un
fișier, apoi apăsaţi .
Redarea începe.
Utilizaţi un cablu audio optic.
Operaţie suplimentară
Pentru
Puteţi reda la televizor fișierele fotografie/muzică/
video memorate pe o cameră foto digitală Sony
sau pe o cameră video Sony prin intermediul unui
cablu USB sau a unui dispozitiv de stocare USB.
~
• Calitatea imaginii poate fi mai slabă atunci când utilizaţi
„Fotografie”, deoarece imaginile pot fi mărite, în funcţie
de fișier. De asemenea, este posibil ca imaginile să nu
umple întreg ecranul, în funcţie de dimensiunea și
formatul imaginii.
• Este posibil, atunci când utilizaţi „Fotografie”, ca
afișarea fișierelor foto să dureze un anumit timp.
• Numele fișierului și al directorului utilizează setul de
caractere UTF-8.
• În timp ce televizorul accesează date de pe un
dispozitiv USB, reţineţi următoarele:
– Nu opriţi televizorul și nici dispozitivul USB conectat.
– Nu deconectaţi cablul USB.
– Nu scoateţi dispozitivul USB.
– Datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
• Firma Sony nu poate fi făcută răspunzătoare pentru
nicio deteriorare sau pierdere a datelor de pe
suporturile de înregistrare din cauza funcţionării
defectuoase a oricărui dispozitiv conectat sau a
televizorului.
• Setaţi modul de conectare USB al camerei foto la Auto
sau „Mass Storage” atunci când conectaţi o cameră
foto digitală Sony. Pentru mai multe informaţii privind
modul de conectare USB, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat cu camera digitală.
• USB Photo Viewer acceptă sistemele de fișiere FAT16
și FAT32.
• Sunt acceptate până la 300 de fișiere într-un director.
• În funcţie de specificaţiile exacte ale fișierului, unele
fișiere, inclusiv cele modificate pe un PC, nu pot fi
redate, nici chiar dacă formatul de fișier este acceptat.
(Continuare)
23 RO
Utilizarea echipamentelor opţionale
Căști sau
Conectaţi cu un cablu audio sau la
echipament
căști. Puteţi asculta sunetul
audio Hi-Fi J televizorului prin sistemul stereo sau
de la căști.
Nivelul sunetului de la difuzoarele
externe poate fi modificat prin
apăsarea butoanelor de volum ale
telecomenzii.
Redarea fișierelor
Fotografie/
Muzică/Video
prin USB
• Examinaţi site-ul web de mai jos pentru informaţii
actualizate despre dispozitivele USB compatibile.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
1
x Operaţie de bază a opţiunii
Fotografie/Muzică/Video
2
Apăsaţi OPTIONS în cursul redării, apoi
apăsaţi F/f pentru a selecta „Imagine” și
apăsaţi .
Selectaţi un fișier video.
Consultaţi „Redarea fișierelor Fotografie/
Muzică/Video prin USB” (pagina 23).
Puteţi controla dispozitivul USB conectat, folosind
telecomanda televizorului.
Element
Descriere
3
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta articolul,
apoi apăsaţi .
m/M
Derulează rapid fișierul înapoi/înainte,
când este apăsat în timpul redării.
4
Apăsaţi F/f/G/g pentru a regla setarea,
apoi apăsaţi .
./>
Trece la începutul fișierului anterior/
următor.
N
Începe redarea.
X
Întrerupe redarea.
x
Oprește redarea.
x Utilizarea opţiunilor de redare
Apăsaţi pe butoanele colorate pentru a afișa o listă
care conţine comenzile rapide la câteva meniuri cu
setări. Opţiunile listate variază în funcţie de intrarea
și conţinutul curente.
Fotografie
„Efect diaporamă”: Se selectează un efect
pentru o diaporamă.
„Viteză diaporamă”: Se selectează durata
diaporamei.
„Amestecare”: Redă un fișier în ordine aleatoare.
„Zoom”: Mărește imaginea („1×”, „2×” sau „4×”).
Muzică
„Redare ţintă”: Se selectează pentru a reda
toate fișierele sau un singur fișier selectat.
„Amestecare”: Redă fișierele în ordine aleatoare.
„Redare sunet”: Se selectează un difuzor
(pagina 30).
Video
„Redare ţintă”: Se selectează pentru a reda
toate fișierele sau un singur fișier selectat.
„Zoom”*: Mărește imaginea („1×”, „2×”, „4×” sau
„Complet”).
„Redare sunet”: Se selectează un difuzor
(pagina 30).
General
„Repetare”: Redă un fișier în mod repetat.
„Sortează după”: Modifică ordinea fișierelor.
„Selectare dispozitiv”: Se selectează un
dispozitiv USB.
x Pentru a seta imaginea (Video)
Puteţi regla calitatea imaginii fișierului video de pe
USB.
24 RO
x Pentru a reda o fotografie ca
diaporamă (Fotografie)
Cu fotografiile dvs., puteţi reda o diaporamă. Se
pot seta opţiunile „Efect diaporamă” și „Viteză
diaporamă”.
1
Selectaţi o fotografie.
Consultaţi „Redarea fișierelor Fotografie/
Muzică/Video prin USB” (pagina 23).
2
Apăsaţi butonul verde în modul de vizualizare
imagini în miniatură sau apăsaţi OPTIONS
când este afișată o fotografie, apoi apăsaţi
F/f pentru a selecta „Diaporamă” și apăsaţi
.
Pentru a opri o diaporamă
Apăsaţi
RETURN sau HOME.
Format video pe USB
Extensie
Conţinut
.avi
AVI
Codec video
XviD
Codec audio
MPEG1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2ch)
MPEG2 MP
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
Format muzică pe USB
Extensie
.mp3
Codec audio
MP3
.wma
WMA v8
Format fotografie pe USB
Extensie
.jpg, .jpeg
Codec imagine
JPEG
Acceptă DCF2.0 sau EXIF2.21.
~
• Nu se garantează redarea formatelor de fișiere menţionate mai sus.
25 RO
Utilizarea echipamentelor opţionale
.mp4
.mov
.3gp
Utilizarea BRAVIA
Sync cu Control
pentru HDMI
x Pentru a conecta echipamentul care
este compatibil cu Control pentru
HDMI
Funcţia Control pentru HDMI permite televizorului
să comunice cu echipamentul conectat care este
compatibil cu această funcţie, folosind facilitatea
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
De exemplu, conectând la televizor un echipament
Sony compatibil cu Control pentru HDMI (prin
cabluri HDMI), le veţi putea controla simultan.
Verificaţi dacă aţi conectat echipamentul în mod
corect și efectuaţi setările necesare.
x Pentru realizarea setărilor Control
pentru HDMI
Control pentru HDMI
• Oprește automat echipamentele conectate
când comutaţi televizorul în modul standby
folosind telecomanda.
• Pornește automat televizorul și îl comută pe
intrarea corespunzătoare echipamentului
conectat când echipamentul începe redarea.
• Dacă porniţi un sistem audio conectat în timp ce
televizorul este pornit, ieșirea de semnal sonor
comută de la difuzorul televizorului la sistemul
audio.
• Reglează volumul (2 +/–) și suprimă sonorul
(%) sistemului audio conectat.
• Puteţi acţiona echipamentul Sony conectat care
are sigla BRAVIA Sync cu telecomanda
televizorului, apăsând butoanele:
– ./X/x/>/m/N/M pentru a acţiona
direct echipamentul conectat.
– SYNC MENU pentru afișarea pe ecran a meniului
echipamentului HDMI conectat.
După afișarea meniului, acesta poate fi folosit
utilizând F/f/G/g, , butoanele colorate și
RETURN.
– Selectaţi „Comandă dispozitiv”, apoi selectaţi
opţiunea dorită pentru utilizarea echipamentului.
– Consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului
pentru a afla comenzile disponibile.
– Selectaţi „Comandă TV” pentru a deschide meniul
TV sau meniul opţiunilor TV.
• Dacă funcţia „Control pentru HDMI” a
televizorului este setată la „Pornit”, funcţia
„Control pentru HDMI” a echipamentului
conectat este, de asemenea, comutată automat
la „Pornit”.
26 RO
Conectaţi echipamentul compatibil și televizorul cu
un cablu HDMI. Când conectaţi un sistem audio,
aveţi grijă să conectaţi și mufa DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) a televizorului și a sistemului audio
utilizând un cablu audio optic (pagina 21).
Reglajele aferente funcţiei Control pentru HDMI
trebuie realizate atât la televizor, cât și la
echipamentul conectat. Consultaţi secţiunea
„Reglaj HDMI” pagina 37 pentru setările care
trebuie efectuate la televizor. Pentru configurarea
echipamentului conectat, consultaţi manualul de
instrucţiuni al acestuia.
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Navigarea prin meniul TV
Butonul „MENU” vă permite să beneficiaţi de diferitele caracteristici convenabile ale acestui televizor. Puteţi
selecta cu ușurinţă canalele sau sursele de intrare și modifica setările pentru televizor.
1
Apăsaţi HOME.
HOME
Listă de progr. Digitale
EPG digital
Fotografie
Muzică
Video
Setări
2
Apăsaţi F/f pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi
.
Pentru a părăsi meniul, apăsaţi HOME.
Simbolul categoriei media
Descriere
Puteţi selecta Listă de progr. Digitale (pagina 19).
EPG digital
Puteţi selecta EPG (Ghid electronic de programe digitale) (pagina 18).
Fotografie
Puteţi vizualiza fișiere foto prin intermediul dispozitivelor USB
(pagina 23).
Muzică
Puteţi asculta fișiere muzicale prin intermediul dispozitivelor USB
(pagina 23).
Video
Puteţi viziona fișiere video prin intermediul dispozitivelor USB
(pagina 23).
Setări
Vă permite să efectuaţi setări și reglaje avansate (pagina 28).
~
• Opţiunile pe care le puteţi regla variază în funcţie de situaţie.
• Opţiunile indisponibile sunt afișate cu gri sau nu sunt afișate.
27 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Listă de progr.
Digitale
Setări
Imagine
Mod imagine
Selectează modul imagine.
„Strălucitor”: Pentru un contrast și o claritate îmbunătăţită a imaginii.
„Standard”: Pentru o imagine standard. Se recomandă pentru utilizarea la
domiciliu.
„Personal”: Vă permite să salvaţi setările preferate.
„Cinema”: Pentru conţinutul care are la bază imagini de film. Adecvat pentru a
crea un mediu similar sălilor de cinema.
„Fotografie”: Pentru vizualizarea standard a fotografiilor.
„Sport”: Optimizează calitatea imaginii pentru a viziona emisiuni sportive.
„Joc”: Pentru o imagine standard adecvată jocurilor.
„Grafică”: Optimizează calitatea imaginii pentru a vizualiza elemente grafice.
~
• „Mod imagine” se setează în funcţie de setarea „Selectare mod”.
Anulare
Resetează toate setările „Imagine”, cu excepţia „Mod imagine”, la valorile stabilite
din fabrică.
Retroiluminare
Ajustează luminozitatea din fundal.
~
• Prin diminuarea luminozităţii ecranului, consumul de energie se va diminua.
Contrast
Crește sau reduce contrastul imaginilor.
Luminozitate
Crește sau reduce luminozitatea imaginilor.
Culoare
Crește sau reduce intensitatea culorii.
Nuanţă
Crește sau reduce intensitatea tonurilor de verde și de roșu.
z
• „Nuanţă” poate fi ajustată numai în cazul unui semnal color NTSC (de exemplu, benzi
video din S.U.A.).
Claritate
Mărește sau atenuează claritatea imaginii.
Temperatură
culori
Mărește sau reduce gradul de alb al imaginii.
„Rece”: Conferă culorilor albe o tentă albastră.
„Neutru”: Conferă culorilor albe o tentă neutră.
„Cald”: Conferă culorilor albe o tentă roșiatică.
Reducere
zgomot
Reduce zgomotul de imagine (imagine albicioasă) într-un semnal slab de emisie.
„Auto”: Reduce automat paraziţii de imagine.
„Intens/Mediu/Redus”: Modifică efectul de reducere a zgomotului.
„Oprit”: Dezactivează caracteristica „Reducere zgomot”.
Red. zgomot
MPEG
Reduce zgomotul imaginii în cazul pieselor video comprimate MPEG.
28 RO
Mod Film
Asigură o succesiune mai bună a imaginilor la redarea pe DVD sau VCR a
imaginilor înregistrate pe peliculă, reducând neclaritatea și aspectul granular al
imaginii.
„Auto”: Asigură reproducerea ca atare a conţinutului programelor care au la bază
imagini de film.
„Oprit”: Dezactivează caracteristica „Mod Film”.
~
• Dacă semnalul de imagine conţine neregularităţi sau prea mult zgomot, funcţia „Mod Film”
va fi oprită automat, chiar dacă aţi selectat „Auto”.
Setări avansate
Particularizează în detaliu funcţia Imagine.
„Anulare”: Resetează toate setările avansate la valorile stabilite din fabrică.
„Îmb. avansată contrast”: Reglează automat opţiunea „Retroiluminare” și
„Contrast”, alegând varianta optimă în funcţie de luminozitatea ecranului. Acest
reglaj este eficient mai ales în cazul imaginilor întunecate și va mări contrastul
scenelor întunecate.
„Corecţie negru”: Accentuează zonele negre ale imaginii pentru un efect mai
puternic al contrastului.
„Gamma”: Reglează balansul dintre zonele luminoase și cele întunecate ale
imaginii.
„Îmbunătăţire alb”: Accentuează nuanţele de alb.
„Culori vii”: Face culorile mai strălucitoare.
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
~
• Opţiunea „Setări avansate” nu este disponibilă când „Mod imagine” este setat la „Strălucitor”.
Sunet
Mod sunet
Selectează modul sunet.
„Dinamic”: Intensifică claritatea și prezenţa sunetului pentru o mai bună
inteligibilitate și pentru realism muzical.
„Standard”: Îmbunătăţește claritatea, detaliile și prezenţa sunetului.
„Voce clară”: Face mai clar sunetul vocilor.
Anulare
Resetează toate setările „Sunet” la valorile stabilite din fabrică.
Egalizator
Ajustează setările pentru frecvenţa sunetului.
Apăsaţi G/g pentru a selecta frecvenţa dorită pentru sunet, apoi apăsaţi F/f
pentru a regla setarea și apăsaţi . Setările reglate vor fi recepţionate când
selectaţi opţiunile „Mod sunet”. Dacă selectaţi „Anulare”, veţi seta opţiunea
„Egalizator” la setările iniţiale.
~
• Reglarea unei frecvenţe mai mari va afecta sunetul de frecvenţă mai mare și reglarea unei
frecvenţe mai joase va afecta sunetul de frecvenţă mai joasă.
Balans
Accentuează balansul difuzorului stânga sau dreapta.
Volum automat
Menţine un nivel constant de volum, chiar și la apariţia de spaţii libere în nivelul
volumului (de exemplu, mesajele publicitare au un volum mai ridicat decât
programele în sine).
Compensare
volum
Setează un nivel independent de volum pentru fiecare echipament conectat la TV.
(Continuare)
29 RO
Surround
Selectează modul surround.
„Pornit”: Asigură efecte spaţiale, astfel că vă veţi bucura de un sunet audio
spaţial pe două canale, numai cu ajutorul celor două difuzoare interne ale
televizorului.
„Stereo simulat”: Adaugă un efect de tip surround la programele mono.
„Cinema”: Asigură efecte spaţiale, exact ca cele ale sistemelor audio de ultimă
generaţie din cinematografe.
„Muzică”: Asigură efecte spaţiale, astfel încât veţi avea senzaţia că sunteţi
înconjurat de sunetul unei săli de concerte.
„Sport”: Asigură efecte spaţiale, astfel încât veţi avea senzaţia că sunteţi
spectator în tribunele unei competiţii sportive.
„Joc”: Asigură efecte spaţiale care amplifică sunetul jocurilor.
„Oprit”: Pentru recepţie stereo sau mono normale.
~
• „Surround” se setează în funcţie de setarea „Selectare mod”.
Amplificator bas
Reproduce un sunet mai amplu pentru un impact mai puternic, amplificând
sunetele joase.
Sunet Dual
Selectează sunetul de la difuzor în cazurile programelor stereo sau bilingve.
„Stereo”, „Mono”: Pentru o emisiune stereo.
„A”/„B”/„Mono”: Pentru o transmisie bilingvă, selectaţi „A” pentru canalul 1 de
sunet, „B” pentru canalul 2 de sunet sau „Mono” pentru un canal mono, dacă este
disponibil.
z
• Dacă selectaţi alt echipament conectat la televizor, setaţi „Sunet Dual” la „Stereo”, „A” sau
„B”.
Redare sunet
Activează/dezactivează difuzoarele interne ale televizorului.
„Difuzoare TV”: Difuzoarele televizorului sunt pornite pentru a se putea asculta
sunetul de la televizor prin intermediul acestora.
„Sistem Audio”: Difuzoarele televizorului sunt oprite pentru a se asculta sunetele
de la televizor numai prin echipamentul audio extern conectat la mufele de ieșire
audio.
Ieșire audio
„Variabilă”: Când utilizaţi un sistem audio extern, volumul de la ieșirea audio se
poate regla utilizând telecomanda televizorului.
„Fixă”: Ieșirea audio de la televizor este fixă. Folosiţi opţiunea de reglare a
volumului receptorului pentru a ajusta volumul (și alte setări audio) cu ajutorul
sistemului dvs. audio.
Căști asociate cu Activează/dezactivează difuzoarele interne ale televizorului când conectaţi căști la
acesta.
difuzor
Volum căști
Reglează volumul căștilor.
~
• Această opţiune nu este disponibilă când „Căști/Ieșire audio” este setat la „Ieșire audio”.
Sursă audio
HDMI/DVI
30 RO
Când se conectează un dispozitiv DVI, comută semnalul audio pentru intrarea
HDMI. Selectaţi dintre opţiunile „Auto”, „HDMI Audio” și „Audio PC”.
Setări avansate
„Gamă dinamică”: Compensează diferenţele dintre nivelul audio al diverselor
canale (numai pentru audio Dolby Digital).
~
• Este posibil ca efectul să nu fie operaţional sau să varieze în funcţie de program, indiferent
de setarea „Gamă dinamică”.
„Ieșire audio digitală”: Selectează semnalul audio redat de la mufa DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului. Setaţi la „Auto” când conectaţi un
echipament compatibil cu Dolby Digital. Setaţi la „PCM” când conectaţi un
echipament incompatibil cu Dolby Digital.
„Mod conversie audio”: Setaţi metoda de conversie audio de la sunetul
multicanal la sunetul pe două canale.
• „Surround”: Selectaţi pentru a obţine performanţe surround maxime sau când utilizaţi
produse externe cu Pro Logic.
• „Stereo”: Selectaţi pentru a obţine o ieșire stereo.
~
• „Mod sunet”, „Anulare”, „Egalizator”, „Balans”, „Volum automat”, „Compensare volum”, „Surround” și „Amplificator bas”
nu sunt disponibile când se setează opţiunea „Redare sunet” la „Sistem Audio”.
Ecran
Modifică formatul ecranului. Pentru detalii despre formatul ecranului, vedeţi
pagina 17.
Format ecran
(numai în modul
PC)
„Normal”: Afișează imaginea la dimensiunea sa originală.
„Complet 1”: Mărește imaginea pentru a umple aria de afișare verticală,
menţinând în același timp proporţiile sale originale.
„Complet 2”: Mărește imaginea pentru a umple aria de afișare.
Format automat
„Pornit”: Selectaţi „Pornit” pentru a modifica automat setarea „Format ecran” în
baza conţinutului.
„Oprit”: Dacă vă deranjează frecvent modificări ale ecranului, selectaţi „Oprit”.
Alegeţi una dintre opţiunile „Format ecran” când această funcţie este setată la
„Oprit”.
Presetat 4:3
Selectează formatul implicit de ecran pentru imaginile 4:3.
Aria de afișare
automată
„Pornit”: Reglează automat aria de afișare în baza conţinutului.
„Oprit”: Dezactivează caracteristica „Arie de afișare automată”. Alegeţi una dintre
opţiunile „Aria de afișare”.
Aria de afișare
Ajustează aria de afișare a imaginii.
„Toţi pixelii”: Afișează imaginile la dimensiunea originală atunci când lipsesc părţi
din imagine.
„Normal”: Afișează imaginile la dimensiunea recomandată.
„+1”: Afișează imaginile la dimensiunea lor originală.
„-1”: Mărește imaginea astfel încât marginile să se afle în afara ariei vizibile de
afișare.
~
• Este posibil ca, în funcţie de semnalul de intrare afișat, aceste opţiuni să se modifice.
Deplasare
orizontală
Reglează poziţia orizontală a imaginii.
(Continuare)
31 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Format ecran
Deplasare
verticală
Reglează poziţia pe verticală a imaginii când opţiunea „Format ecran” este setată
la „Zoom”, „14:9” sau „Subtitrare”.
Dimensiune
verticală
Reglează dimensiunea verticală a imaginii când opţiunea „Format ecran” este
setată la „Zoom panoram.”.
Ajustări PC
Particularizează ecranul TV ca monitor PC.
z
• Această opţiune este disponibilă numai dacă se recepţionează un semnal PC.
• Este posibil ca opţiunea „Ajustare automată” să nu funcţioneze adecvat în cazul anumitor
semnale de intrare. În aceste cazuri, reglaţi manual parametrii „Fază”, „Densitate caracter”,
„Deplasare orizontală” și „Deplasare verticală”.
„Format ecran”: Selectaţi „Normal” pentru a afișa la dimensiunea imaginii iniţiale.
Selectaţi „Complet 1” pentru a mări imaginea și a umple aria de afișare, menţinând
proporţiile sale originale. Selectaţi „Complet 2” pentru a mări imaginea și a umple
aria de afișare.
„Anulare”: Resetează toate „Ajustări PC” la valorile stabilite din fabrică, cu
excepţia opţiunii „Format ecran”.
„Ajustare automată”: Reglează automat poziţia de afișare și faza imaginii în
modul PC.
„Fază”: Reglează imaginea când o parte a textului sau a imaginii afișate este
neclară.
„Densitate caracter”: Mărește sau reduce dimensiunea orizontală a imaginii.
„Deplasare orizontală”: Deplasează imaginea la stânga sau la dreapta.
„Deplasare verticală”: Deplasează imaginea în sus sau în jos.
Configurare canal
Setare Semnal
analogic
„Programare automată analogă” (numai în modul analogic):
Programează toate canalele analogice disponibile. De regulă, nu trebuie să
procedaţi astfel în cursul operării, deoarece canalele sunt deja programate în
momentul instalării televizorului. Totuși, această opţiune vă permite să repetaţi
procesul (de exemplu, să reprogramaţi televizorul după o schimbare de domiciliu
sau să căutaţi canale noi lansate de posturile de televiziune).
„Presetare prog. man.” (numai în modul analogic): Modifică setarea
canalului analogic disponibil.
Apăsaţi
pentru a selecta programul pe care doriţi să-l modificaţi.
Sistem
Programează manual canalele de program.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta „Sistem”, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta unul dintre sistemele de difuzare TV, apoi
apăsaţi .
B/G: Pentru ţările/regiunile din Europa de Vest
I: Pentru Marea Britanie
D/K: Pentru ţările/regiunile din Europa de Est
L: Pentru Franţa
~
• În funcţie de ţara/regiunea selectată pentru „Ţara”, este posibil ca această opţiune să fie
indisponibilă.
Canal
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta „Canal”, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta „S” (pentru canalele difuzate prin cablu) sau
„C” (pentru canalele recepţionate terestru), apoi apăsaţi g.
32 RO
3
Găsiţi canalele după cum urmează:
În cazul în care nu cunoașteţi numărul canalului (frecvenţa)
Apăsaţi F/f pentru a căuta următorul canal disponibil. La găsirea unui canal,
căutarea va fi sistată. Pentru a continua căutarea, apăsaţi F/f.
În cazul în care cunoașteţi numărul canalului (frecvenţa)
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce numărul canalului dorit sau pe cel
corespunzător videocasetofonului dvs.
4
Apăsaţi
pentru a trece la „Confirmare”, apoi apăsaţi
.
Repetaţi procedura de mai sus pentru a preseta alte canale manual.
Etichetă
Atribuie canalului selectat un nume ales de dvs., având până la șapte litere sau
cifre.
AFT
Vă permite efectuarea manuală a acordului fin al numărului de program selectat,
atunci când presupuneţi că un ușor reglaj ar putea ameliora calitatea imaginii.
~
• Opţiunea „Filtru audio” nu este disponibilă când opţiunea „Sistem” este setată la „L”.
Sari peste
Sunt omise canalele analogice neutilizate atunci când apăsaţi PROG +/- pentru
a selecta canale. (Puteţi selecta în continuare un canal omis utilizând butoanele
numerotate.)
Confirmare
Salvează modificările aduse la setările „Presetare prog. man.”.
„Sortare programe” (numai în modul analogic): Modifică ordinea de
memorare a canalelor analogice în televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l mutaţi la o nouă
poziţie, apoi apăsaţi g.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie pentru canal, apoi apăsaţi .
(Continuare)
33 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
Filtru audio
Îmbunătăţește sunetul pentru canalele individuale, în cazul distorsiunilor în
transmisiunile mono. Uneori un semnal difuzat non-standard poate cauza
distorsiuni ale sunetului sau anularea intermitentă a sunetului la urmărirea
programelor mono.
Dacă nu aveţi probleme cu distorsiuni ale sunetului, vă recomandăm să lăsaţi
această opţiune la setarea standard „Oprit”.
Configurare
digitală
„Acord digital”
• „Programare automată digitală”:
Programează canalele digitale disponibile.
Această opţiune permite reprogramarea televizorului după schimbarea
domiciliului sau căutarea canalelor noi lansate de posturile de televiziune.
Apăsaţi .
• „Gama programării automate”:
• „Normal”: Caută canalele disponibile din regiunea/ţara dvs.
• „Complet”: Caută canalele disponibile, indiferent de regiune/ţară.
~
• Puteţi rula „Programare automată digitală” după o schimbare de reședinţă, după
schimbarea furnizorilor de servicii sau pentru a căuta noi canale lansate.
• „Editare listă programe”:
Elimină canalele digitale nedorite memorate în televizor și modifică ordinea
canalelor digitale memorate în televizor.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl eliminaţi sau să îl
mutaţi la o nouă poziţie.
Apăsaţi pe butoanele numerotate pentru a introduce numărul din trei cifre al
programului postului dorit.
2 Eliminaţi canalele digitale sau modificaţi ordinea canalelor digitale după cum
urmează:
Pentru a elimina un canal digital
Apăsaţi . După apariţia unui mesaj de confirmare, apăsaţi G pentru a selecta „Da”,
apoi apăsaţi .
Pentru a schimba ordinea canalelor digitale
Apăsaţi g, apoi apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie pentru canal și apăsaţi G.
3 Apăsaţi pe
RETURN.
~
• Când este selectat „Cablu”, este posibil ca această funcţie să fie indisponibilă în unele ţări.
• „Programare manuală digitală”:
Programează manual canalele digitale.
1 Selectaţi „Tip căutare”, apoi selectaţi „Canal” sau „Frecvenţa”.
2 Setaţi celelalte elemente în consecinţă.
3 Selectaţi „Scanare înainte” sau „Scanare înapoi”, apoi începeţi acordul manual.
4 Când s-au găsit canale disponibile, selectaţi „Da” sau „Nu”.
5 Selectaţi „Da” pentru a stoca programul. Pe ecran va apărea mesajul „Doriţi să
continuaţi căutarea?”. Dacă selectaţi „Da”, se va căuta canalul/frecvenţa
următoare. Dacă selectaţi „Nu”, este afișat ecranul anterior.
~
• Opţiunea Programare manuală digitală pentru Cablu este posibilă numai când utilizatorul
are la dispoziţie servicii digitale prin cablu, care au fost găsite utilizând Căutare completă
DVB-C.
„Configurare subtitrare”
• „Setări subtitrare”: Când este selectată opţiunea „Deficienţe de auz”, este
posibil ca subtitrarea să fie însoţită de unele elemente de asistenţă vizuală (în
cazul în care canalele TV transmit aceste informaţii).
• „Prima limbă preferată”: Selectează limba preferată în care sunt afișate
subtitrările.
• „A doua limbă preferată”: Selectează a doua limbă preferată în care sunt
afișate subtitrările.
„Configurare audio”
• „Tip audio”: Comută la transmisiile pentru cei cu deficienţe de auz când este
selectată opţiunea „Deficienţe de auz”.
• „Prima limbă preferată”: Selectează limba preferată utilizată pentru un
program. Unele canale digitale pot difuza coloana sonoră în mai multe limbi
pentru unele programe.
34 RO
• „A doua limbă preferată”: Selectează a doua limbă preferată utilizată pentru
un program. Unele canale digitale pot difuza coloana sonoră în mai multe limbi
pentru unele programe.
• „Descriere audio”: Asigură descrierea audio (naraţiunea) pentru informaţiile
vizuale, în cazul în care canalele TV difuzează aceste informaţii.
• „Procent Descriere audio”: Ajustează sonorul TV principal și nivelurile de
ieșire Descriere audio.
z
• Această opţiune este disponibilă numai când „Descriere audio” este setat la „Pornit”.
• „Nivel audio MPEG”: Ajustează nivelul sonorului audio MPEG.
„Configurare tehnică”
• „Actualizare automată”: Permite televizorului să detecteze și să memoreze
noile servicii digitale, pe măsură ce acestea devin disponibile.
z
• Se recomandă setarea „Actualizare automată” la „Pornit”, pentru a permite adăugarea
automată de noi servicii digitale, pe măsură ce acestea devin disponibile. Dacă se
setează la „Oprit”, apariţia de noi servicii digitale va fi comunicată printr-un mesaj pe ecran,
iar serviciile nu vor fi adăugate automat. Disponibilitatea acestei funcţii depinde de
regiunea/ţara în care vă aflaţi. Dacă funcţia nu este disponibilă, efectuaţi „Programare
automată digitală” pentru a adăuga noi servicii.
~
• Când este selectat „Cablu”, este posibil ca această funcţie să fie indisponibilă în unele ţări.
• „Oră vară/iarnă automată”: Setează dacă se comută automat între ora de
vară și cea de iarnă.
• „Pornit”: Comută automat între ora de vară și cea de iarnă, în conformitate cu
calendarul.
• „Oprit”: Ora este afișată în funcţie de diferenţa de fus orar setată prin opţiunea „Fus
orar”.
~
• Când este selectat „Cablu”, este posibil ca această funcţie să fie indisponibilă în unele ţări.
• „Înlocuire serviciu”: Selectaţi „Pornit” pentru a schimba automat canalul dacă
postul de televiziune schimbă transmisia programului vizualizat la un canal diferit.
„Configurare Modul CA”
Permite accesul la serviciul pay TV (televiziune cu plată), după ce aţi obţinut modulul de
acces condiţionat (CAM) și un card de vizionare. Consultaţi pagina 21 pentru localizarea
soclului
(PCMCIA).
35 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
• „Actualizare software”: Acest televizor este capabil să recepţioneze
upgrade-uri software prin intermediul semnalului de emisie. În vederea primirii de
upgrade-uri, opţiunea Actualizare sistem din meniul Configurare tehnică trebuie
setată la „Pornit”. La detectarea unui upgrade, utilizatorul va fi informat, printr-o
serie de imagini pe ecran, cu privire la modul în care trebuie procedat. Nu
deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare pe durata procedurii de
instalare.
• „Informaţii de sistem”: Afișează versiunea software actuală și nivelul
semnalului.
• „Fus orar”: Vă permite să selectaţi manual fusul orar corespunzător zonei unde
vă aflaţi, dacă nu coincide cu cel stabilit implicit pentru ţara/regiunea dvs.
Blocare de către părinţi
Setează restricţionarea programelor în funcţie de vârstă. Orice program care nu îndeplinește restricţia de
vârstă poate fi urmărit numai după introducerea corectă a unui cod PIN.
~
• Pentru operatorii de cablu din Olanda, codul PIN trebuie introdus când ratingul programului depășește sau este egal
cu vârsta specificată.
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce codul dvs. PIN.
Dacă nu aţi setat anterior un cod PIN, apare un ecran de introducere a codului PIN. Urmaţi instrucţiunile din „Cod
PIN” mai jos.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta restricţia de vârstă sau „Nu” (pentru vizionare nerestricţionată), apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi pe
RETURN.
Cod PIN
Pentru setarea codului PIN pentru prima dată
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
2 Apăsaţi pe
RETURN.
Pentru modificarea codului PIN
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce codul dvs. PIN.
2 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
3 Apăsaţi pe
RETURN.
z
• Codul PIN 9999 este acceptat întotdeauna.
Schimbaţi Codul
PIN
Selectare pentru a schimba codul PIN.
Evaluare de către Selectaţi vârsta celui mai tânăr telespectator (3 ~ 18). Selectaţi „Nu” pentru a nu
avea înregistrări.
părinţi
Este posibil ca aceste elemente selectabile să se modifice, în funcţie de setarea
efectuată pentru ţară.
Blocare program
digital
Blochează/deblochează programele și verifică starea programelor.
1 Apăsaţi pe butoanele numerotate pentru a introduce codul PIN existent sau
pentru a-l seta pe cel nou.
pentru a comuta
2 Apăsaţi F/f pentru a naviga între programe și apăsaţi
între „Blocat” și „Deblocat”.
Blocare intrare
externă
Blochează o intrare externă, pentru a nu fi vizionată. Pentru a viziona o intrare
externă blocată, selectaţi „Deblocat”.
Punere în funcţiune
Pornire automată Accesează automat modul de vizualizare în miniatură a fișierului fotografie/muzică/
video redat ultimul, atunci când se pornește televizorul și se conectează un
USB
dispozitiv USB la portul USB, care este apoi pornit.
Temporizator
oprire
Setează o perioadă de timp după care televizorul comută automat în modul
standby.
Când este activată opţiunea „Temporizator oprire”, indicatorul (Setare
temporizator) aflat pe panoul frontal al televizorului luminează în culoarea
portocalie.
z
• Când opriţi televizorul și îl reporniţi, funcţia „Temporizator oprire” este resetată la „Oprit”.
• Un mesaj de notificare apare pe ecran cu un minut înainte de trecerea televizorului în
modul standby.
36 RO
Pornire automată Începe pornirea iniţială pentru selectarea limbii, a ţării/regiunii și a locaţiei și
programează toate canalele digitale și analogice disponibile. De regulă, nu trebuie
să efectuaţi această operaţie, deoarece limba și ţara/regiunea sunt deja selectate
și canalele deja programate la instalarea televizorului. Totuși, această opţiune vă
permite să repetaţi procesul (de exemplu, să reprogramaţi televizorul după
schimbarea domiciliului).
Limba
Selectează limba în care sunt afișate meniurile.
Logo de pornire
Selectaţi „Pornit”, pentru a se afișa sigla când porniţi televizorul. Selectaţi „Oprit”
pentru a dezactiva această funcţie.
Setare AV
„Presetări AV”
Atribuie un nume oricărui echipament conectat la mufele din partea laterală și din
spatele aparatului. Numele va fi afișat pentru scurt timp pe ecran atunci când
echipamentul este selectat.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta sursa de intrare dorită, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta opţiunea dorită mai jos, apoi apăsaţi .
• AV1 (sau HDMI1/HDMI2/Component/PC), CABLU, SAT, VIDEO, DVD/BD, HOME
THEATRE, JOC, CAM, CAMERĂ DIGITALĂ, PC: Utilizează una dintre etichetele
presetate pentru a asocia un nume unui echipament conectat.
• „Editează”: Creează propria dvs. etichetă.
Apăsaţi G/g pentru a selecta caracterul greșit. Apoi, apăsaţi F/f pentru a
selecta caracterul corect.
2 Repetaţi procedura din pasul 1 până la finalizarea introducerii numelui,
apoi apăsaţi .
„Intrare AV2/Component”
Comută între intrarea pe componente și intrarea AV2. Dacă selectaţi „Auto”,
televizorul detectează semnalul de conexiune la bornă și comută la intrarea pe
componente sau la intrarea AV2.
~
• Utilizarea simultană a intrării pe componente și a intrării AV2 nu este posibilă.
„Căști/Ieșire audio”
Setează ieșirea de sunet la căști sau la sistemul audio extern conectat la televizor.
Deconectează căștile de la televizor când selectaţi „Ieșire audio”.
Reglaj HDMI
Permite televizorului să comunice cu echipamentele care sunt compatibile cu
funcţia Control pentru HDMI și sunt conectate la mufele HDMI ale televizorului.
Ţineţi seama că reglajul de comunicaţie trebuie efectuat și la echipamentul
conectat.
„Control pentru HDMI”: Stabilește interconectarea sau nu a operaţiunilor
televizorului și ale echipamentului conectat compatibil cu Control pentru HDMI.
„Oprire dispozitive”: Când opţiunea este setată la „Pornit”, echipamentul
conectat compatibil cu funcţia Control pentru HDMI este oprit la comutarea
televizorului în modul standby cu ajutorul telecomenzii.
„Pornire automată TV”: Când opţiunea este setată la „Pornit”, televizorul va
porni când pornește și echipamentul conectat compatibil cu Control pentru HDMI.
„Listă dispozitive HDMI”: Afișează o listă a echipamentelor conectate
compatibile cu Control pentru HDMI.
„Butoane de control dispozitiv”: Selectaţi funcţiile cu butoane ale
telecomenzii televizorului pentru a acţiona echipamentul conectat.
• „Niciuna”: Dezactivează controlul de la telecomanda televizorului.
(Continuare)
37 RO
Utilizarea funcţiilor butonului MENU
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta litera sau numărul dorit („_” pentru un
spaţiu liber), apoi apăsaţi g.
Dacă introduceţi un caracter greșit
• „Normal”: Pentru operaţii de bază, precum butoanele de navigare (sus, jos,
stânga sau dreapta etc.).
• „Butoane de acord”: Pentru operaţii de bază și acţionarea butoanelor
asociate canalelor, precum PROG +/– sau (0-9) etc. Util când se controlează
un tuner sau un dispozitiv set-top box etc. prin intermediul telecomenzii.
• „Butoane de meniu”: Pentru operaţii de bază și acţionarea butoanelor
HOME/OPTIONS. Util la selectarea meniurilor unui player BD etc. prin
intermediul telecomenzii.
Actualizare
sistem USB
Actualizează sistemul TV utilizând memoria USB.
Asistenţă produs Afișează informaţii privind produsul aferent televizorului.
Setări standard
Readuce toate setările la valorile stabilite din fabrică. După finalizarea acestei
proceduri, se afișează ecranul iniţial de configurare.
Eco
Anulare
Resetează toate setările „Eco” la valorile stabilite din fabrică.
Mod economic
Selectează modul economic pentru a reduce consumul de energie electrică al
televizorului.
„Standard”: Setări implicite.
„Redus”: Reduce consumul de energie electrică al televizorului.
„Fără imagine”: Întrerupe imaginea. Puteţi asculta sunetul cu imaginea
dezactivată.
TV inactiv
standby
Selectează durata („1h”, „2h” sau „4h”) după care televizorul este trecut automat
în modul standby, dacă nu este acţionat în perioada specificată.
Senzor lumină
Optimizează automat reglajele de imagine în funcţie de lumina din camera în care
funcţionează televizorul.
~
• Nu obstrucţionaţi senzorul cu niciun obiect, pentru că poate fi afectată funcţionarea.
Verificaţi poziţia senzorului (pagina 15).
Gestiune curent
PC
Când această opţiune este setată la „Pornit”, trece în modul standby dacă nu se
recepţionează niciun semnal PC. Disponibilă numai la intrarea PC.
~
• Eficienţa energetică reduce consumul de energie și, astfel, economisește bani prin reducerea facturilor la energia
electrică.
• Când aparatul nu funcţionează
– Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile, decuplaţi-l de la reţea din motive ecologice și de siguranţă.
– Deoarece televizorul nu este decuplat de la reţea dacă este doar oprit, scoateţi ștecherul din priză pentru
deconectarea completă.
– Anumite televizoare pot fi dotate cu facilităţi care solicită ca televizorul să fie lăsat în standby pentru a funcţiona
corespunzător.
38 RO
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor
(dispozitiv de montare pe perete)
x Pentru clienţi:
Pentru protejarea produsului și din motive de siguranţă, Sony recomandă insistent ca instalarea
televizorului dvs. să fie făcută de un dealer Sony sau de o parte contractantă autorizată. Nu
încercaţi să îl instalaţi dvs. înșivă.
x Pentru dealerii și contractanţii Sony:
Acordaţi deplină atenţie protejării în timpul instalării, întreţinerii periodice și examinării acestui
produs.
Televizorul poate fi montat utilizând dispozitivul de montare pe perete SU-WL500 (comercializat
separat).
• Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu dispozitivul de montare pe perete pentru a
executa corect instalarea acestuia.
• Consultaţi „Detașarea suportului de așezare pe masă a televizorului” (pagina 9).
~
• Amplasaţi televizorul cu ecranul orientat în jos, pe o suprafaţă plată și stabilă, acoperită cu o lavetă groasă și moale,
atunci când fixaţi cârligul de montare.
Informaţii suplimentare
Șurub
(+PSW6 × 16)
Cârlig de montare
Lavetă groasă și moale
Orificiul rectangular
Notă privind instalarea
Când se utilizează dispozitivul de montare pe perete SU-WL500, spaţiul dintre perete și televizor va fi de
6 cm. Folosiţi acest spaţiu liber pentru a dirija cablurile către televizor.
6 cm
(Continuare)
39 RO
Pentru instalarea acestui produs, este necesar ca persoana care execută operaţia să dispună de
suficientă experienţă, în special pentru a determina rezistenţa peretelui care urmează să susţină greutatea
televizorului. Aveţi grijă să încredinţaţi prinderea aparatului de perete unui dealer Sony sau unor
contractanţi autorizaţi și acordaţi atenţia corespunzătoare siguranţei în cursul operaţiei de instalare. Firma
Sony nu este răspunzătoare de niciun fel de deteriorare sau de rănire cauzată de manevrarea
defectuoasă sau de montarea inadecvată a televizorului.
Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea
televizorului
Punct central ecran
Unitate de măsură: cm
Dimensiunea ecranului
Numele modelului
Dimensiune
centrală ecran
Lungimea pentru fiecare unghi de montare
Unghi (0°)
Unghi (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40BX440
98,0
60,1
12,2
42,7
15,1
33,3
57,0
46,1
KDL-32BX340
79,0
49,7
17,6
43,0
14,8
29,3
47,2
46,3
Valorile din tabelul de mai sus pot diferi puţin în funcţie de instalare.
AVERTISMENT
Peretele pe care va fi instalat televizorul trebuie să fie capabil să suporte o greutate de cel puţin patru ori mai
mare decât cea a televizorului. Consultaţi „Specificaţii” (pagina 42) pentru greutatea televizorului.
40 RO
Tabelul/diagrama de localizare a șuruburilor și a cârligului
de fixare
Numele modelului
Locaţia șurubului
Locaţia cârligului de fixare
KDL-40BX440
d, g
b
KDL-32BX340
e, g
c
Locaţia șurubului
a*
b
c
Informaţii suplimentare
* Locaţia cârligului de fixare „a” nu
poate fi utilizată pentru modele.
41 RO
Specificaţii
Sistem
Sistem ecran
Ecran LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide)
Sistem TV
În funcţie de ţara/regiunea selectată
Analogic: B/G, D/K, L, I
Digital: DVB-T, DVB-C
Sistem Culoare/Video
Analogic: PAL, PAL60 (doar intrare video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (doar intrare video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Acoperirea de canal
Analogic: 46,25 - 855,25 MHz
Digital: VHF/UHF
Ieșire audio
8W + 8W
Mufe intrare/ieșire
Antenă
/
Bornă externă 75 ohmi pentru VHF/UHF
AV1
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN/
AV2
Conector scart cu 21 pini, inclusiv intrare audio/video, intrare RGB, intrare S-Video și ieșire audio/video
pentru TV.
COMPONENT IN
Formate acceptate: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi, 0,3 V sincronizare negativă/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
AV2 Intrare video (mufe fono)
Intrare audio (mufe fono)
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: PCM liniar pe două canale
32, 44,1 și 48 kHz, 16, 20 și 24 de biţi, Dolby Digital
PC (vedeţi pagina 44)
Audio analogic (mini mufă) (doar HDMI 1)
HDMI IN 1, 2
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Ieșire audio (stânga/dreapta), căști (mini mufă)
Intrare PC (15 D-sub) (vedeţi pagina 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmi, fără sincronizare pe verde/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmi, sincronizare verticală/orizontală: nivel TTL
Intrare audio PC (mini mufă)
PC IN
Port USB
Slot pentru CAM (modul de acces condiţionat)
Numele modelului
KDL-
40BX440
32BX340
Alimentare și altele
Cerinţe de alimentare
220 V – 240 V c.a., 50 Hz
Clasa de eficienţă
energetică
C
Aprox. 101,6 cm / 40 inch
Dimensiune Imagine
(măsurată pe diagonală)
Consum de
putere
119 W
în modul
„Acasă”/
„Standard”
81,0 W
160 W
în modul
„Magazin”/
„Strălucitor”
105 W
Consum de energie
mediu anual*1
165 kWh
Consum energie la
standby*2
0,25 W
Rezoluţie ecran
1.920 puncte (orizontal) × 1.080 linii (vertical)
42 RO
Aprox. 80,0 cm / 32 inch
112 kWh
1.366 puncte (orizontal) × 768 linii (vertical)
Numele modelului
KDL-
40BX440
32BX340
Dimensiuni
(L × Î × A)
(Aprox.)
(cu suport) 98,0 × 63,9 × 22,0 cm
79,0 × 53,4 × 19,3 cm
(fără suport) 98,0 × 60,1 × 9,4 cm
79,0 × 49,7 × 9,1 cm
Masă
(Aprox.)
(cu suport) 13,5 kg
(fără suport) 12,4 kg
9,2 kg
8,5 kg
Accesorii furnizate
Consultaţi „1: Verificarea accesoriilor” la pagina 4.
Accesorii opţionale
Consultaţi „Instalarea accesoriilor (dispozitiv de montare pe perete)” la pagina 39.
*1
Consumul de energie anual, pe baza consumului de energie electrică al televizorului cu o funcţionare de 4 ore pe zi
timp de 365 de zile. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat televizorul.
*2 Puterea specificată în standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
Designul și specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Informaţii suplimentare
43 RO
x Schema de referinţă a semnalelor de intrare PC pentru PC IN
și HDMI IN 1/2
Pentru KDL-40BX440
Semnale Orizontal (Pixeli)
Vertical (Linii)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Prevederi VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Prevederi VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Pentru KDL-32BX340
Semnale Orizontal (Pixeli)
Vertical (Linii)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Prevederi VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Prevederi VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Intrarea PC a acestui televizor nu acceptă „Sync on Green” (sincronizare pe verde) sau „Composite Sync” (sincronizare
compusă).
• Intrarea PC a acestui televizor nu acceptă semnale intercalate.
• Intrarea PC a acestui televizor acceptă semnalele din schema de mai sus cu o frecvenţă verticală de 60 Hz.
44 RO
Remedierea
defecţiunilor
Verificaţi dacă indicatorul 1 (standby)
luminează intermitent în culoarea roșie roșie.
Când luminează intermitent
Funcţia de autodiagnosticare este activă.
Apăsaţi butonul "/1 din partea laterală a
televizorului pentru a-l opri, decuplaţi televizorul de
la reţea și informaţi dealerul dvs. sau un centru de
service Sony.
Când nu luminează intermitent
1
2
Consultaţi soluţiile din tabelul de mai jos.
Dacă problema persistă, apelaţi la personal de
service calificat pentru remedierea
televizorului.
Programele nu sunt color
• Selectaţi „Anulare” (pagina 28).
La vizionarea unui semnal provenit de la mufele
COMPONENT IN/
AV2, culorile lipsesc sau
sunt neregulate
• Verificaţi conexiunea mufelor
COMPONENT IN/
AV2 și verificaţi ca toate mufele să fie ferm cuplate
la mufele pereche corespunzătoare.
Sunet
Sunetul lipsește, dar imaginea este bună
• Apăsaţi 2 + sau % (Suprimare sonor).
• Verificaţi dacă opţiunea „Redare sunet” este setată la
„Difuzoare TV” (pagina 30).
• Dacă este utilizată intrarea HDMI cu Super Audio CD
sau DVD-Audio, este posibil ca semnalele audio să nu
fie transmise la ieșire prin mufa DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
Canale
z
• Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Centrul Sony
de informaţii pentru clienţi, la adresa sau telefonul care
apar pe certificatul de garanţie furnizat.
Nu apare nicio imagine (ecranul este negru) și nu
se aude sonorul
• Verificaţi conexiunea antenei/cablului.
• Conectaţi televizorul la priză și apăsaţi butonul "/1 din
partea laterală a televizorului.
• Dacă indicatorul 1 (standby) se aprinde roșu, apăsaţi
"/1.
Nu apare nicio imagine și nicio informaţie de
meniu de la echipamentul conectat la conectorul
scart
• Apăsaţi butonul
pentru a afișa lista echipamentelor
conectate, apoi selectaţi intrarea dorită.
• Verificaţi conexiunea dintre echipamentul opţional și
televizor.
Imagini duble sau remanente
• Verificaţi conexiunea antenei/cablului.
• Verificaţi poziţionarea și orientarea antenei.
Pe ecran apar doar efect de zăpadă și zgomot
• Verificaţi ca antena să nu fie ruptă sau îndoită.
• Verificaţi dacă durata de viaţă a antenei a expirat (în
condiţii de utilizare obișnuită, aceasta este de 3-5 ani,
respectiv de 1-2 ani pe litoral).
Imaginea sau sonorul prezintă zgomot când
urmăriţi un canal TV
• Reglaţi „AFT” (reglaj automat fin) pentru a obţine o mai
bună recepţie a imaginii (pagina 33).
Pe ecran apar puncte minuscule negre și/sau
luminoase
• Imaginea unei unităţi de afișare este formată din pixeli.
Punctele minuscule (pixeli) negre și/sau luminoase de
pe ecran nu reprezintă disfuncţionalităţi.
Unele canale nu au semnal
• Canal codificat/numai cu abonament. Abonaţi-vă la
serviciul pay TV (televiziune cu plată).
• Canalul este utilizat numai pentru date (fără imagine și
sunet).
• Contactaţi difuzorul de programe pentru a afla detalii
legate de transmisie.
Canalele digitale nu sunt afișate
• Contactaţi un instalator local pentru a afla dacă
transmisia digitală este disponibilă în zona unde vă
aflaţi.
• Treceţi la o antenă cu amplificare superioară.
General
Televizorul se oprește automat (intră în modul
standby)
• Verificaţi dacă opţiunea „Temporizator oprire”
(pagina 36) sau „TV inactiv standby” (pagina 38) este
activată.
• Dacă nu a fost recepţionat niciun semnal și nu a fost
efectuată nicio operaţie în modul TV timp de
15 minute, televizorul trece automat în modul standby.
Imaginea și/sau sunetul sunt distorsionate
• Protejaţi televizorul de sursele de zgomot electric cum
ar fi automobilele, motocicletele, uscătoarele de păr
sau echipamentele optice.
• Când instalaţi un echipament opţional, lăsaţi un spaţiu
suficient între acesta și televizor.
• Verificaţi conexiunea antenei/cablului.
• Menţineţi la distanţă cablul de antenă și cablul TV de
celelalte cabluri de conectare ale televizorului.
Telecomanda nu funcţionează
• Înlocuiţi bateriile.
(Continuare)
45 RO
Informaţii suplimentare
Imagine
Canalul dorit nu poate fi selectat
• Comutaţi între modurile analogic și digital și selectaţi
canalul analogic/digital dorit.
Echipamentul HDMI nu apare în „Listă dispozitive
HDMI”
• Verificaţi dacă echipamentul este compatibil cu funcţia
Control pentru HDMI.
Dacă mesajul „Mod Afișare Magazin: Pornit” este
afișat pe ecran
• Televizorul este setat la modul „Magazin”. Trebuie să
setaţi din nou „Acasă” pentru „Locaţie” din procedura
„Pornire automată” (pagina 7).
Nu s-au găsit servicii (programe) de televiziune
prin cablu de către funcţia „Programare
automată digitală”.
• Verificaţi conexiunea prin cablu sau configuraţia de
acord.
• Încercaţi opţiunea „Programare automată digitală”
selectând „Antenă” în loc de „Cablu”.
46 RO
Pentru informaţii utile despre produsele Sony
A-E7Y-100-62(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising