Sony | KDL-26E4020 | Sony KDL-32V4710 Instrucţiuni de utilizare

Televizor color digital cu ecran LCD
Manual de instrucþiuni
© 2008 Sony Corporation
1
Introducere
Vã mulþumim cã aþi ales acest produs Sony.
Înainte de a utiliza televizorul, vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest
manual dupã care sã îl pãstraþi pentru a-l putea consulta ulterior.
Dezafectarea televizorului
Dezafectarea echipamentelor electrice
ºi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriþi sã îl dezafectaþi. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclãrii echipamentelor electrice ºi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
Notã privind funcþionarea televizorului digital
• Oricare funcþii legate de televizorul digital (
) vor fi active
numai în þãrile sau zonele unde sunt difuzate semnale digitale
terestre DVB-T (MPEG2 ºi MPEG4 AVC) sau unde aveþi
acces la servicii de cablu compatibile DVB-C (MPEG2 ºi
MPEG4 AVC). Vã rugãm sã verificaþi la dealer-ul local dacã
puteþi recepþiona semnal DVB-T în zona unde locuiþi ºi dacã
existã furnizori de servicii de cablu compatibile DVB-C
adecvate pentru acest aparat TV.
• Furnizorul de servicii prin cablu poate solicita taxe suplimentare
pentru astfel de servicii ºi este posibil sã vi se solicite aderarea
la termenii ºi condiþiile de lucru ale respectivilor difuzori.
• Deºi acest televizor respectã specificaþiile DVB-T ºi DVB-C,
nu poate fi garantatã compatibilitatea cu programele digitale
terestre DVB-T ºi DVB-C prin cablu care vor fi difuzate în
viitor.
• Unele funcþii ale televizorului digital este posibil sã nu fie
disponibile în anumite þãri/regiuni, iar serviciile de cablu
DVB-C este posibil sã nu fie puse la dispoziþie de anumiþi
furnizori.
Pentru mai multe informaþii legate de funcþionalitatea DVB-C,
vã rugãm sã consultaþi adresa de internet :
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Dezafectarea bateriilor uzate (Valabil
în Uniunea Europeanã ºi în celelalte
state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi.
Puteþi ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate
de tratarea inadecvatã a acestor reziduuri dezafectând în mod
corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodatã
la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din
motive de siguranþã, de asigurare a performanþelor sau de
integritate a datelor necesitã conectarea permanentã a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de
personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea
duratei de viaþã a acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice ºi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã citiþi secþiunea
referitoare la demontarea în siguranþã a acumulatorului ºi sã le
duceþi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vã
rugãm sã consultaþi biroul local, serviciul de preluare a deºeurilor
sau magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Producãtorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC ºi pentru siguranþa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau
chestiuni legate de garanþie, vã rugãm sã apelaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru service sau
garanþie.
2
Informaþii privind mãrcile înregistrate
•
este marcã înregistratã a DVB Project.
• Produs sub licenþã de la BBE Sound Inc. Licenþiat de BBE
Sound Inc. sub unul sau mai multe dintre urmãtoarele patente
US : 5510752, 5736897. BBE ºi simbolul BBE sunt mãrci
comerciale ale BBE Sound Inc.
• Produs sub licenþã de la Dolby Laboratories. “Dolby” ºi simbolul
dublu D ; sunt mãrci comerciale ale Dolby Laboratories.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface
sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale
HDMI Licesing LLC.
? Note
• Ilustraþiile utilizate în acest manual prezintã modelul
KDL-40W4000, cu excepþia cazului în care este altfel
specificat.
• Litera “x” care apare în denumirile modelelor, corespunde
indicaþiei numerice asociatã variaþiei de culoare.
Pentru informaþii utile legate de produsele
marca Sony, consultaþi adresa de internet :
http://www.sony-europe.com/myproduct
Cuprins
Ghid de pornire
Verificarea accesoriilor ...................................................................................................................................... 4
Informaþii privind siguranþa ................................................................................................................................ 9
Mãsuri de precauþie ......................................................................................................................................... 10
Prezentarea butoanelor telecomenzii ........................................................................................................... 11
Prezentarea butoanelor ºi a indicatoarelor televizorului ............................................................................ 12
Vizionarea televizorului
Vizionarea televizorului .................................................................................................................................... 13
* ............................................................................................................................ 15
Consultarea Ghidului
* .................................................................................................... 16
Folosirea listei de programe favorite
Folosirea echipamentelor opþionale
Conectarea echipamentelor opþionale ........................................................................................................... 17
Urmãrirea imaginilor preluate de la echipamentele conectate ..................................................................... 18
Utilizarea BRAVIA Sync (Comandã pentru HDMI) ........................................................................................... 19
Folosirea funcþiilor meniului
Prezentarea meniului TV HOME (XMB™) .......................................................................................................
Reglaje ............................................................................................................................................................
“Picture” (Imagine) .....................................................................................................................................
“Sound” (Sunet) .........................................................................................................................................
“Features” (Facilitãþi) ..................................................................................................................................
“Set-up” (Reglaje) ......................................................................................................................................
“Analogue Set-up” (Reglaje pentru canale analogice) .............................................................................
” (Reglaje pentru canale digitale
) ......................................................................
“Digital Set-up
Foto ..................................................................................................................................................................
Photo Frame - Fotografie ...........................................................................................................................
USB Photo Viewer - Vizualizarea fotografiilor folosind o conexiune USB .................................................
21
22
22
23
24
25
28
29
32
32
32
Informaþii suplimentare
Specificaþii ....................................................................................................................................................... 33
Soluþionarea defecþiunilor ............................................................................................................................... 36
* : numai pentru canale digitale
* Vã rugãm sã þineþi seama cã aceastã funcþie este
posibil sã nu fie disponibilã în anumite þãri / regiuni.
Vã rugãm ca înainte de utilizare, sã citiþi cu atenþie capitolul “Informaþii privind
siguranþa” al acestui manual. Pãstraþi manualul pentru a putea fi consultat ºi ulterior.
3
1 : Verificarea accesoriilor 2 : Montarea suportului
• Cablu de alimentare (1) (numai pentru KDL-52W4xxx,
KDL 46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx)
• Telecomandã RM-ED011 (1)
• Telecomandã RM-ED011 W (1) (numai pentru
KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx)
• Baterii mãrimea AA (tip R6) (2)
• Suport (1) (cu excepþia KDL-52W4xxx, KDL-26E4xxx)
• ªuruburi pentru suport (4) (numai pentru KDL-46W4xxx,
KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL-37V4xxx)
• ªuruburi pentru suport (3) (numai pentru KDL-32W4xxx,
KDL-32E4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx)
Pentru a introduce
telecomandã
bateriile
în
Apãsaþi ºi ridicaþi capacul
pentru a-l deschide
? Note
• Þineþi seama de marcajele de polaritate atunci când introduceþi
bateriile în telecomandã.
• Nu folosiþi simultan mai multe feluri de baterii ºi nici baterii
vechi împreunã cu unele noi.
• Dispensaþi-vã de bateriile uzate într-un mod corespunzãtor
din punct de vedere ecologic. În anumite regiuni pot exista
reglementãri speciale privind dispensarea de bateriile uzate.
Vã rugãm sã consultaþi autoritãþile locale.
• Manevraþi cu grijã telecomanda. Nu o scãpaþi pe jos, nu cãlcaþi
pe ea ºi nici nu vãrsaþi lichide de nici un fel peste ea.
• Nu puneþi telecomanda în locuri apropiate de surse de cãldurã
sau supuse radiaþiilor solare directe, ºi nici nu o lãsaþi în spaþii
cu umiditate crescutã.
4
(cu excepþia modelelor KDL-52W4xxx,
KDL-26E4xxx)
1
Desfaceþi cutia de carton ºi scoateþi suportul ºi suruburile.
2
Aºezaþi televizorul pe suport. Aveþi grijã sã nu aparã
interferenþe cu cablurile.
3 : Conectarea antenei / a
unui aparat video / a
unui recorder DVD
Conectarea unei antene / a unui cablu
Semnal terestru sau cablu
Cablu coaxial
3
Fixaþi suportul de televizor folosind ºuruburile care v-au
fost furnizate.
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-37V4xxx
KDL-32W4xxx
KDL-32E4xxx
KDL-32V4xxx
KDL-26V4xxx
Conectarea unei antene / a unui cablu / a
unui aparat video / a unui recorder DVD
? Notã
• Dacã folosiþi o ºurubelniþã electricã, stabiliþi momentul forþei
de aproximativ 1,5 N•m (15 kgf•cm).
Cablu coaxial
Semnal terestru
sau cablu
Cablu Scart
Cablu coaxial
Aparat video /
recorder DVD
5
4 : Prevenirea rãsturnãrii
televizorului
7 : Realizarea configurãrii
iniþiale
1 Montaþi un ºurub pentru lemn (cu diametrul de 4 mm, nu
este furnizat) în suportul TV.
2 Introduceþi un surub (M5 × 12, nu este furnizat) în orificiul
destinat acestuia din carcasa televizorului.
3 Prindeþi ºurubul pentru lemn ºi pe celãlalt printr-un cablu
rezistent.
3, 4, 5
5 : Conectarea cablurilor
KDL-52W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
1
Conectaþi televizorul la o prizã de perete (220 - 240 V
curent alternativ, 50 Hz).
2
Apãsaþi butonul 1 al televizorului.
Când porniþi televizorul pentru prima datã, pe ecran apare
meniul de selecþie a limbii (Language).
3
Apãsaþi G/g/f/F pentru a selecta limba în care sã fie
afiºate interfeþele meniurilor, apoi apãsaþi
6 : Prinderea laolaltã a
cablurilor
6
.
4
Televizorul începe cãutarea tuturor canalelor digitale
disponibile, urmate apoi de toate canalele analogice. Aceastã
operaþie poate dura ceva vreme, aºa cã vã rugãm sã aveþi
rãbdare ºi sã nu apãsaþi nici un alt buton al televizorului sau
al telecomenzii.
Apãsaþi f/F pentru a selecta þara/regiunea în care
urmeazã sã fie folosit televizorul, apoi apãsaþi
.
Dacã apare un mesaj care vã solicitã confirmarea
conectãrii antenei
Nu au fost gãsite nici un fel de canale analogice sau digitale.
Verificaþi conexiunile antenei / cablului ºi apãsaþi butonul 3
pentru a reporni operaþia de depistare automatã a posturilor.
3
Dacã þara/regiunea în care utilizaþi televizorul nu apare în
listã selectaþi “—” în locul unei þãri/regiuni.
5
Apãsaþi f/F pentru a selecta locul unde urmeazã sã fie
folosit televizorul, apoi apãsaþi
? Notã
.
Când apare meniul de ordonare a programelor (Program
Sorting), urmaþi paºii descriºi la secþiunea “Ordonarea
programelor” (pagina 28).
Dacã nu doriþi sã modificaþi ordinea în care sunt stocate
canalele analogice în memoria televizorului, apãsaþi
RETURN pentru a trece la pasul 4.
4
• Sony recomandã sã selectaþi varianta “Home” pentru
economisirea energiei.
Pentru detalii, consultaþi pag. 24.
5
Aceastã operaþie selecteazã modul iniþial de imagine, adecvat
pentru condiþii obiºnuite de iluminare în astfel de spaþii.
8 : Depistarea automatã
a posturilor TV
1
Selectaþi OK, apoi apãsaþi 3.
Pentru detalii, consultaþi pag. 19.
6
Apãsaþi
.
Televizorul are acum fixate în memorie toate canalele TV
disponibile.
? Notã
• Când nu poate fi recepþionat un canal digital difuzat sau dacã
este selectatã, la pasul 3 (pag. 7), o regiune în care nu existã
difuzori de semnal digital, ora trebuie reglatã dupã pasul 3.
2
Apãsaþi f/F pentru a selecta “Antenna” sau “Cable”, apoi
apãsaþi
.
Dacã selectaþi “Cable”, apare interfaþa de selecþie a tipului
de parcurgere. Consultaþi secþiunea “Realizarea acordului
TV pentru conexiunea prin cablu”, la pagina 8.
7
Realizarea acordului TV pentru
conexiunea cablului digital
1
Apãsaþi
.
2 Apãsaþi F/f pentru a selecta “Quick Scan” sau “Full Scan”,
apoi apãsaþi
.
“Quick Scan” : Canalele sunt depistate în funcþie de
informaþiile stabilite de furnizorul de cablu, incluse
în semnalul emis.
Reglajul recomandat pentru “Frequency”
(frecvenþã), “Network ID” (identitatea reþelei) ºi
“Symbol Rate” (rata simbolurilor) este “Auto”
Aceastã opþiune este recomandatã pentru depistarea
rapidã a posturilor asistatã de operatorul de cablu.
Dacã nu sunt depistate posturile cu “Quick Scan”,
vã rugãm sã apelaþi la metoda “Full Scan”
prezentatã mai jos.
“Full Scan” : Toate canalele disponibile sunt depistate ºi
stocate în memorie. Efectuarea operaþiei poate dura
mai mult timp. Aceastã opþiune este recomandatã
când varianta “Quick Scan” nu este pusã la dispoziþie
de furnizorul de cablu.
Pentru informaþii suplimentare legate de furnizorii
de cablu acceptaþi, consultaþi adresa de internet :
Detaºarea suportului de
televizor
?Notã
• Nu detaºaþi suportul televizorului decât în cazul în care doriþi
sã montaþi aparatul pe perete.
KDL-52W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-37V4xxx
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
3
Apãsaþi f pentru a selecta “Start”, apoi apãsaþi
.
Televizorul începe cãutarea canalelor. Nu apãsaþi nici unul
dintre butoanele telecomenzii.
?Notã
• Anumiþi furnizori de programe de cablu nu pun la dispoziþie
facilitatea “Quick Scan”. În cazul în care în urma folosirii
funcþiei “Quick Scan” nu este depistat nici un program, folosiþi
varianta “Full Scan”.
8
KDL-26E4xxx
KDL-32W4xxx
KDL-32E4xxx
KDL-32V4xxx
KDL-26V4xxx
Informaþii privind
siguranþa
Montarea pe perete
Instalare / Configurare
Instalaþi ºi utilizaþi televizorul conform instrucþiunilor prezentate
în continuare, pentru a evita riscurile de incendii, ºocurile
electrice sau deteriorãri / rãniri.
Montarea aparatului
• Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize uºor
accesibile.
• Aºezaþi televizorul numai pe o suprafaþã stabilã ºi platã.
• Montarea televizorului pe perete trebuie executatã de cãtre
persoane calificate.
• Din motive de siguranþã, se recomandã cu insistenþã utilizarea
accesoriilor Sony, inclusiv :
– KDL-52W40xx / KDL-52W42xx / KDL-46W40xx /
KDL-46W42xx / KDL-40W40xx / KDL-40W42xx /
KDL-32W40xx / KDL-32W42xx / KDL-40E40xx / KDL32E40xx / KDL-37V45xx / KDL-37V47xx / KDL32V45xx/ KDL-32V47xx :
dispozitivul de montare pe perete SU-WL500,
– KDL-26V45xx/ KDL-26V47xx / KDL-26E40xx :
dispozitivul de montare pe perete SU-WL100,
– KDL-46W40xx / KDL-46W42xx / KDL-40W40xx /
KDL-40W42xx / KDL-32W40xx / KDL-32W42xx /
KDL-40E40xx / KDL-32E40xx / KDL-37V45xx / KDL37V47xx / KDL-32V45xx / KDL-32V47xx :
suportul SU-FL300M.
Ventilaþie
Montarea pe un suport
Lãsaþi cel puþin atât spaþiu în jurul aparatului
• Pentru a asigura o ventilaþie corespunzãtoare ºi a evita adunarea
prafului ºi a murdãriei :
– Nu aºezaþi aparatul culcat, cu susul în jos sau pe vreuna
dintre feþele laterale sau pe cea din spate.
– Nu aºezaþi aparatul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un
dulap.
– Nu acoperiþi aparatul cu materiale textile -cum ar fi o
draperie- ºi nici cu alte obiecte, spre exemplu ziare etc.
– Nu instalaþi televizorul aºa cum este aratat mai jos:
Circulaþia aerului
este blocatã
Transport
• Înainte de a deplasa aparatul, decuplaþi
toate cablurile acestuia.
• La transportul unui televizor de mari
dimensiuni este recomandatã
participarea a 2 - 3 persoane.
• Pentru transportul televizorului
apucaþi-l aºa cum este prezentat în
imaginea alãturatã. Nu supuneþi la
presiuni ecranul LCD ºi nici cadrul
din jurul acestuia.
• Când ridicaþi sau transportaþi
televizorul, apucaþi-l ferm de partea
sa inferioarã.
• Feriþi televizorul de ºocuri mecanice
ºi de vibraþii prea puternice în timpul
transportului.
• Când duceþi aparatul la reparat sau
când vã mutaþi, împachetaþi-l în
ambalajul original.
Lãsaþi cel puþin atât spaþiu în jurul aparatului
Perete
Circulaþia aerului
este blocatã
Perete
Cablul de alimentare
Aveþi grijã sã
prindeþi televizorul
de partea sa de jos,
nu de cea frontalã
• Nu acoperiþi niciodatã fantele de aerisire ºi nici nu introduceþi
obiecte în interiorul carcasei aparatului.
• Se recomandã cu insistenþã sã folosiþi dispozitivul de montare
pe perete furnizat de firma Sony, pentru cã acesta asigurã o
ventilaþie adecvatã.
• Lãsaþi suficient spaþiu de jur-împrejurul televizorului, aºa cum
este indicat în imaginea urmãtoare :
Pentru a evita riscul de incendii, ºocuri electrice sau alte
deteriorãri ºi rãniri, manevraþi cablul de alimentare ºi ºtecãrul
respectând urmãtoarele :
– Utilizaþi numai cabluri de alimentare marca Sony, nu produse
de alte firme.
– Introduceþi complet ºtecãrul în prizã.
– Acest aparat poate funcþiona doar la tensiuni de 220 - 240 V,
în curent alternativ.
– Când conectaþi alte cabluri, aveþi grijã sã decuplaþi cablul de
alimentare de la reþea pentru siguranþa dvs. ºi aveþi grijã sã nu
vã încurcaþi piciorul între cabluri.
– Decuplaþi cablul de alimentare de la prizã înainte de a deplasa
sau de a depana televizorul.
– Menþineþi cablul de alimentare la distanþã de sursele de cãldurã.
9
– Decuplaþi cablul de la prizã ºi curãþaþi-l în mod regulat. Dacã
existã praf pe cablu ºi acesta se umezeºte, este posibil sã fie
deterioratã izolaþia, ceea ce poate conduce la declanºarea de
incendii.
Note
• Nu folosiþi cablul de alimentare la alte echipamente.
• Nu ciupiþi, nu îndoiþi ºi nu rãsuciþi prea mult cablul de
alimentare. Firele conductoare din interior se pot dezizola
sau se pot rupe.
• Nu modificaþi cablul de alimentare.
• Nu aºezaþi obiecte grele pe cablul de alimentare.
• Nu trageþi de cablul de alimentare propriu-zis pentru a-l decupla
de la prizã
• Aveþi grijã sã nu conectaþi prea multe echipamente la aceeaºi
prizã.
• Nu folosiþi un ºtecãr care nu se potriveºte cu priza.
Moduri de utilizare interzise
Nu plasaþi / utilizaþi echipamentul în locaþii, spaþii sau situaþii
cum ar fi cele prezentate mai jos, deoarece este posibil ca
televizorul sã producã incendii, ºocuri electrice, accidente sau
sã se deterioreze.
Localizare :
În exterior (la luminã solarã directã), pe malul mãrii, pe o navã
sau barcã, în interiorul unui vehicul, în instituþii medicale, în
locuri instabile, în apropierea apei, în locuri supuse la ploaie,
umezealã sau fum.
Spaþii :
Unde este foarte cald sau umed, unde existã mult praf ; în spaþii
unde existã insecte care pot pãtrunde în interior ; în locaþii unde
poate fi supus la vibraþii mecanice, în apropierea unor obiecte
cu flãcãri deschise (lumânãri etc.). Aparatul TV nu trebuie expus
la stropire ºi nu trebuie aºezate deasupra lui recipiente ce conþin
lichide, spre exemplu vaze.
Situaþii :
Nu manipulaþi televizorul cu mâinile ude, cu carcasa demontatã
sau având ataºate dispozitive care nu au fost recomandate de
producãtor. Decuplaþi televizorul de la prizã, precum ºi antena
de exterior în timpul furtunilor.
Piese defecte
• Nu aruncaþi obiecte spre televizor deoarece sticla ecra-nului
poate exploda la impact, cauzând rãniri grave.
• Dacã se sparge carcasa televizorului, nu o atingeþi înainte de a
decupla cablul de alimentare de la prizã ; în caz contrar, pot
apãrea ºocuri electrice.
Când aparatul nu funcþioneazã
• Dacã nu folosiþi televizorul câteva zile, decuplaþi-l de la reþea
din motive ecologice ºi de siguranþã.
• Aparatul nu este decuplat de la reþea dacã este doar oprit.
Pentru deconectarea completã, decuplaþi cablul de alimentare
de la prizã.
• Anumite aparate TV pot fi dotate cu facilitãþi care solicitã ca
televizorul sã fie lãsat în stare de aºteptare pentru a funcþiona
corespunzãtor.
Pentru copii
• Nu lãsaþi copii sã se caþere pe televizor.
• Nu lãsaþi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor,
deoarece pot fi înghiþite accidental.
În cazul în care apar urmãtoarele probleme...
Opriþi ºi decuplaþi imediat aparatul de la prizã dacã survine
vreuna dintre problemele prezentate mai jos.
Solicitaþi dealer-ului dvs. sau unui centru de service Sony ca o
persoanã calificatã sã verifice televizorul, înainte de a mai fi
folosit, atunci când :
– este deteriorat cablul de alimentare.
– ºtecãrul nu se potriveºte cu priza.
– televizorul a fost deteriorat prin cãdere, lovire sau izbirea cu
un alt obiect.
– vreun obiect sau vreun lichid a pãtruns în interiorul carcasei.
10
Mãsuri de precauþie
Vizionarea televizorului
• Asiguraþi o iluminare moderatã a camerei, deoarece nu este
recomandatã vizionarea televizorului o perioadã îndelungatã
de timp, în condiþii de iluminare scãzutã, deoarece vã poate
fi afectatã vederea.
• Când folosiþi cãºtile, evitaþi audierea la un nivel ridicat al
volumului deoarece vã poate fi afectat auzul.
Ecran LCD
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o tehnologie de înaltã
precizie ºi are 99,99 % dintre pixeli operaþionali efectiv.
Totuºi, este posibilã existenþa unor minuscule puncte negre
sau a unora luminoase (roºii, albastre sau verzi) care sã
aparã în mod constant pe ecranul LCD. Aceste puncte
reprezintã o proprietate structuralã a panoului LCD ºi nu
constituie o disfuncþionalitate.
• Nu împingeþi ºi nu zgâriaþi filtrul frontal al ecranului. Nu
aºezaþi obiecte pe partea de sus a acestui aparat deoarece
imaginea poate prezenta neregularitãþi sau ecranul LCD se
poate deteriora.
• Dacã acest aparat este folosit într-un loc cu temperaturã
scãzutã, pot apãrea dâre sau imaginea se poate întuneca.
Aceasta nu reprezintã o defecþiune, iar fenomenul va
dispãrea dacã temperatura mediului ambiant revine la
normal.
• Pot apãrea imagini remanente în cazul în care sunt afiºate în
mod continuu imagini statice. Acestea pot sã disparã dupã
câteva momente.
• Ecranul ºi carcasa se pot încãlzi dupã o utilizare îndelungatã
a televizorului. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Ecranul LCD conþine mici cantitãþi de cristale lichide. Tubul
fluorescent folosit pentru acest televizor conþine, de
asemenea, mercur. Respectaþi instrucþiunile ºi regulamentele
în vigoare cu privire la dezafectarea acestui aparat.
Manevrarea ºi curãþarea ecranului / carcasei TV
Decuplaþi cablul de alimentare de la prizã înainte de a curãþa
televizorul.
Pentru a evita degradarea ecranului sau deteriorarea acoperirii
acestuia urmaþi recomandãrile de mai jos :
• Pentru a îndepãrta praful de pe ecran ºi carcasã, ºtergeþi-l
uºor cu o pânzã moale. Dacã mai rãmâne praf, ºtergeþi
suprafaþa cu o pânzã moale, uºor umezitã într-o soluþie
slabã de detergent.
• Nu folosiþi niciodatã pastã abrazivã, substanþe de curãþare
alcaline / acide, praf de curãþat sau solvenþi puternici, cum
ar fi alcoolul, benzina, tinerul sau insecticidele. Folosirea
unor astfel de materiale sau menþinerea în contact prelungit
a suprafeþei ecranului sau carcasei cu obiecte de cauciuc
sau de vinil poate conduce la deteriorarea acestora.
• Când ajustaþi unghiul de vizionare al televizorului, deplasaþi
lent aparatul pentru a evita desprinderea sau alunecarea de
pe suportul sãu stabil.
Echipament opþional
Pãstraþi componentele opþionale sau oricare alte dispozitive
care emit radiaþii electromagnetice la distanþã de televizor. În
caz contrar, pot apãrea distorsiuni ºi / sau zgomot.
Prezentarea butoanelor telecomenzii
1 ]/1 – TV standby :
Trece temporar televizorul în starea de aºteptare sau îl reporneºte.
2 AUDIO
Modul analogic : apãsaþi pentru a schimba modul sunet dual (pag. 24).
Modul digital : apãsaþi pentru a selecta limba pentru coloana sonorã (pag. 30).
3
GUIDE
– Subtitle :
Apãsaþi pentru a fi afiºate subtitlurile pentru programul curent în cazul în care
canalele TV furnizeazã astfel de informaþii (numai în modul digital) (pag. 30).
4 t/
Alegerea intrãrii / Menþinerea textului :
• În modul TV : Este aleasã sursa de intrare dintre echipamentele conectate la
mufele televizorului (pag. 18).
• În modul Text (pag. 14) : Este menþinutã afiºatã pagina curentã.
5 F/f/G/g/
6 OPTIONS (paginile 14, 19)
Permite accesul dvs. la diferite opþiuni de vizualizare ºi modificã sau realizeazã
reglaje corespunzãtor sursei ºi formatului de ecran alese.
7 HOME (pag. 21)
Afiºeazã meniul TV Home.
8 Butoane colorate (pag. 14, 15, 16) :
9 Butoane numerotate
• În modul TV : Sunt selectate canalele. Pentru canalele cãrora le corespund
numere mai mari sau egale cu 10, cea de a doua, respectiv cea de a treia cifrã
trebuie introduse neîntârziat.
• În modul Text : Sunt introduse trei cifre care sã reprezinte numãrul paginii pe
care vreþi sã o selectaþi.
0
– Favorite (pag. 16) :
/
qa PROG +/– /
• În modul TV : Selecteazã canalul urmãtor (+) sau pe cel precedent (–).
• În modul Text (pag. 14) : Selecteazã pagina urmãtoare ( ) sau pe cea
precedentã ( ).
qs
– : Canalul precedent
Se revine la canalul care a fost vizionat anterior (mai mult de cinci secunde).
qd % – Suprimarea sonorului
z Observaþie
• Butoanele Audio, PROG+, N ºi
cel cu numãrul 5 au puncte tactile.
Utilizaþi aceste puncte tactile ca
referinþã când acþionaþi televizorul.
qf 2 +/- – Volum
qg / – Text (pag. 14)
qh
qj
/ RETURN
Se revine la interfaþa precedentã a oricãrui meniu afiºat.
– GUIDE (pag. 15)
qk ANALOG – Modul analogic (pag. 13)
ql DIGITAL – Modul digital (pag. 13)
w; BRAVIA Sync (pag. 19)
wa
ws
– Modul ecran (pag. 14)
/
– Info / Afiºarea textului
• În modul digital : Afiºeazã detalii legate de programul curent.
• În modul analogic : De fiecare datã când apãsaþi
/
, informaþiile de pe
ecran se modificã dupã cum urmeazã : Sunt afiºate informaþii cum ar fi numãrul
canalului curent ºi modul de ecran T Este afiºatã ora T Informaþiile nu sunt
afiºate.
• În modul Text (pagina 14) : Prezintã informaþii ascunse (spre exemplu:
rãspunsuri la întrebãri).
11
Prezentarea butoanelor ºi a indicatoarelor
televizorului
1 HOME (pag. 21)
HOME
2 t/
– Alegerea intrãrii / OK :
• În modul TV : Este aleasã sursa de intrare
dintre echipamentele conectate la mufele
televizorului (pagina 18).
• În meniul TV : Selecteazã meniul sau opþiunea ºi confirmã
alegerea.
32+/-/
/
• În modul TV : Creºte (+) sau diminueazã (-) volumul
sonor.
• În meniul TV : Asigurã deplasarea stânga (
( ) printre opþiuni.
4 PROG + /- /
) / dreapta
/
• În modul TV : Alege canalul urmãtor (+) sau pe cel
precedent (-).
• În meniul TV : Asigurã deplasarea în meniu, în sus (
sau în jos ( ).
5 1 – Power :
Porneºte / opreºte televizorul.
)
?Notã
• Pentru a deconecta complet televizorul, decuplaþi ºtecãrul
de la prizã.
(numai pentru KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx
6 Senzor de luminã
Nu obstrucþionaþi senzorul cu nici un obiect deoarece poate
fi afectatã funcþionarea.
7 Senzor pentru telecomandã
• Recepþioneazã semnale IR de la telecomandã.
• Nu acoperiþi senzorul pentru telecomandã deoarece poate
fi afectatã funcþionarea.
8
– Indicator de oprire a imaginii / Indicator
Timer
• Devine luminos, de culoare verde când imaginea este opritã
(pag. 24).
• Devine luminos, de culoare portocalie când este activat
cronometrul pentru oprirea automatã (pag. 25).
8 1 – Indicatorul stãrii de aºteptare :
Devine luminos, de culoare roºie când televizorul este în
standby.
9 ]
– Indicator de alimentare (Power) / Indicator
pentru
înregistrare
(REC)
cu
ajutorul
cronometrului
• Devine luminos, de culoare verde, când televizorul este
pornit.
• Devine luminos, de culoare portocalie, când cronometrul
pentru înregistrare este activat (pag. 15).
• Devine luminos, de culoare roºie, în timpul înregistrãrii
folosind cronometrul.
? Note
• Verificaþi ca televizorul sã fie complet oprit înainte de a decupla cablul de alimentare. Deconectarea cablului de alimentare cât timp
televizorul este pornit poate face ca indicatorul sã ramânã aprins, putând cauza defecþiuni ale televizorului.
• Nu acoperiþi senzorii deoarece poate fi afectatã funcþionarea.
12
Vizionarea televizorului
Vizionarea televizorului
1
Apãsaþi butonul 1 al televizorului pentru a-l porni.
Dacã televizorul este în starea de aºteptare (indicatorul 1
din partea frontalã a aparatului este de culoare roºie), apãsaþi
butonul TV ]/1 al telecomenzii pentru a porni aparatul.
2
Apãsaþi butoanele DIGITAL pentru a trece în modul digital
sau ANALOG pentru a trece în modul analogic.
Canalele disponibile variazã în funcþie de modul ales.
3
Apãsaþi butoanele numerotate sau PROG+/- pentru a
alege un canal.
Pentru a alege cu ajutorul butoanelor numerotate un canal
cãruia îi este atribuit un numãr mai mare sau egal cu 10, cea
de a doua ºi de a treia cifrã trebuie introduse într-un interval
de 2 douã secunde.
Pentru a selecta un canal digital folosind Ghidul, consultaþi
pagina 15.
În modul digital
Este afiºatã pentru scurt timp o informaþie. Informaþia
poate conþine urmãtoarele simboluri.
Servicii radio
Serviciu codificat / subscriere
Mai multe limbi pentru coloana sonorã
Subtitluri disponibile
Subtitluri disponibile pentru persoanele cu deficienþe
auditive
Vârsta minimã recomandatã a persoanelor care
vizioneazã programul curent (între 4 ºi 18 ani)
Restricþionarea accesului de cãtre pãrinþi
c
Programul curent, în curs de înregistrare
Operaþii suplimentare
Pentru
Acþionaþi astfel
A porni televizorul
din modul Standby,
fãrã sonor
Apãsaþi %. Apãsaþi 2 +/– pentru a
stabili nivelul volumului.
A ajusta volumul
Apãsaþi 2 + (mãrire) /– (descreºtere).
13
Pentru a avea acces la Text
14:9*
Apãsaþi /. De fiecare datã când apãsaþi / , indicaþia de pe
ecran se modificã ciclic astfel:
Text T Text peste imaginea TV (modul mix) T Fãrã Text
(pãrãseºte serviciul Text)
Pentru a selecta o paginã, apãsaþi butoanele numerotate sau pe
cele PROG +/–.
Pentru a menþine afiºatã o anumitã paginã, apãsaþi t/
Pentru a avea acces la informaþii ascunse, apãsaþi
/
.
.
z Observaþie
• Dacã în partea de jos a paginii Text apar patru elemente
colorate, înseamnã cã este disponibil serviciul Fastext. Acesta
vã permite sã aveþi acces rapid ºi uºor la pagini. Apãsaþi
butonul colorat corespunzãtor pentru a avea acces la pagina
care vã intereseazã.
Modalitatea manualã de schimbare a modului
de ecran pentru a se potrivi cu semnalul
difuzat
Apãsaþi de mai multe ori butonul
de ecran dorit.
pentru a selecta formatul
Smart*
Sunt afiºate imagini cu raportul laturilor de 14:9 la proporþiile
corecte. Vor apãrea zone de culoare neagrã la marginile laterale
ale ecranului.
* Pãrþile de sus ºi de jos ale imaginii pot fi eliminate.
?Notã
• Unele caractere ºi / sau litere din partea de sus ºi de jos a
imaginii este posibil sã nu fie vizibile în modul Smart. Într-un
asemenea caz, puteþi sã selectaþi “Vertical Size” folosind
meniul “Screen Settings” (pag. 26) ºi sã reglaþi imaginea pe
verticalã pentru ca aceasta sã fie vizibilã.
z Observaþii
• Când pentru “Auto Format” este aleasã varianta “On”,
televizorul va selecta în mod automat cel mai potrivit mod
compatibil cu programul difuzat (pag. 26).
• Puteþi ajusta poziþia imaginii când selectaþi “Smart”, “Zoom”
sau “14:9”. Apãsaþi F/f pentru deplasarea în sus sau în jos
(de ex. pentru citirea subtitlurilor).
Utilizarea meniului Options
Apãsaþi OPTIONS pentru a fi afiºate urmãtoarele opþiuni când
vizionaþi programul TV.
Sunt afiºate programe obiºnuite, în format 4:3 cãrora le sunt
aplicate efecte de ecran panoramic. Imaginea 4:3 este lãrgitã
pentru a umple ecranul.
4:3
Opþiuni
Descriere
Picture Mode (Modul imagine)
Pagina 22.
Sound Effect (Efecte de sunet)
Pagina 23.
Speaker (Boxe)
Pagina 27.
Subtitle
Setting
(Reglarea Pagina 30.
subtitrãrii) - numai în modul digital
Sleep Timer (Cronometru pentru Pagina 25.
oprirea automatã)
Sunt afiºate imagini obiºnuite cu dimensiunile 4:3 (spre exemplu
pentru ecran TV care nu este panoramic) la proporþiile corecte.
Power Saving (Economisirea Pagina 24.
energiei)
Wide
System information
(Informaþii legate de sistem)
- numai în modul digital
Sunt afiºate imagini panoramice (16:9) cu proporþiile corecte.
Zoom*
Sunt afiºate imagini în format cinemascopic (letter box), la
dimensiunile corecte.
14
Pagina 31.
Consultarea Ghidului
*
1 În modul digital, apãsaþi GUIDE.
2 Efectuaþi operaþia doritã, aºa cum este indicat în tabelul urmãtor
sau cum este afiºatã pe ecran.
* Vã rugãm sã þineþi seama cã aceastã funcþie este posibil sã nu fie
disponibilã în anumite þãri/regiuni.
Pentru
Acþionaþi astfel
A urmãri un program
Apãsaþi F/f/G/g pentru a selecta programul, apoi apãsaþi 3.
A opri ghidul
Apãsaþi butonul
A ordona pe categorii informaþiile despre programe
– Category list
1
2
A alege programul care sã fie
înregistrat – Timer REC
1
Apãsaþi butoanele F/f/G/g pentru a selecta programul pe care vreþi sã îl înregistraþi, apoi
/ .
apãsaþi
2
3
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta “Timer REC”.
GUIDE.
Apãsaþi butonul albastru.
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta o categorie, apoi apãsaþi 3.
Apãsaþi butonul
pentru a regla cronometrul televizorului ºi pe cel al aparatului video/
recorder DVD.
de pe
Alãturi de informaþiile legate de program, este afiºat simbolul c. Indicatorul
panoul frontal al televizorului devine luminos, de culoare portocalie.
z Observaþie
• Pentru a înregistra programul în curs de vizionare, apãsaþi
A stabili care program sã fie
afiºat automat pe ecranul TV la
pornire – Reminder
/
.
1
Apãsaþi butoanele F/f/G/g pentru a selecta viitorul program care vreþi sã fie afiºat, apoi
apãsaþi
/ .
2
Apãsaþi F/f pentru a selecta “Reminder”, apoi apãsaþi butonul
.
Alãturi de informaþiile legate de program, este afiºat simbolul c. Indicatorul
panoul frontal al televizorului devine luminos, de culoare portocalie.
de pe
? Notã
• Dacã treceþi televizorul în starea de aºteptare, acesta va porni automat când programul care
vã intereseazã este gata sã înceapã.
A potrivi ora ºi data programului
pe care vreþi sã îl înregistraþi
– Manual timer REC
1
Apãsaþi butoanele F/f/G/g pentru a selecta viitorul program care vreþi sã fie afiºat, apoi
apãsaþi
/ .
2
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta “Manual timer REC” (înregistrare manualã cu
ajutorul cronometrului), apoi apãsaþi butonul
.
3
4
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta data, apoi apãsaþi g.
5
6
Stabiliþi, în acelaºi mod ca la pasul 3, ora la care sã înceapã ºi cea la care sã se termine
programul.
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta programul, apoi apãsaþi butonul
.
Apãsaþi butonul
pentru a regla cronometrul televizorului ºi pe cel al aparatului video /
recorderului DVD.
Alãturi de informaþiile legate de program apare simbolul
. Indicatorul
al televizorului
(aflat în partea frontalã) devine luminos, de culoare portocalie.
z Observaþie
• Pentru a înregistra programul în curs de vizionare, apãsaþi
/
.
15
Pentru
Acþionaþi astfel
A anula o înregistrare sau
avertizare – Timer list
1
2
3
Apãsaþi butonul
/
.
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta “Timer list”, apoi apãsaþi butonul
.
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta programul pe care vreþi sã îl anulaþi, apoi apãsaþi
.
butonul
4
Apãsaþi butoanele F/f pentru a selecta “Cancel Timer”, apoi apãsaþi butonul
Este afiºatã o interfaþã de confirmare a faptului cã vreþi sã anulaþi programul.
5
Apãsaþi butoanele G/g pentru a selecta “Yes”, apoi apãsaþi butonul
.
pentru a confirma.
? Note
• Puteþi regla cronometrul de înregistrare al aparatului video / al recorder-ului DVD al televizorului numai pentru aparatele video /
recorder-ele DVD compatibile Smartlink. Dacã aparatul dvs. video / recorderul DVD nu este compatibil Smartlink, va fi afiºat un
mesaj care sã vã aminteascã sã potriviþi cronometrul aparatului video / recorder-ului DVD.
• O datã ce începe înregistrarea, puteþi trece televizorul în starea de aºteptare, însã nu opriþi complet televizorul deoarece
înregistrarea va fi anulatã.
• Dacã a fost selectatã o restricþie de vârstã pentru programe, pe ecran va apãrea un mesaj care vã va solicita codul pin. Pentru mai
multe detalii, consultaþi secþiunea “Restricþionarea accesului de cãtre pãrinþi” de la pagina 30.
Folosirea Listei de programe favorite
*
Facilitatea Favourite (Lista de programe favorite) vã permite sã
selectaþi programele din 4 liste cu programe favorite.
1
2
În modul digital, apãsaþi
.
Efectuaþi operaþia doritã aºa cum este prezentat în tabelul de mai jos
sau cum este afiºatã pe ecran.
Lista de programe digitale favorite
* Vã rugãm sã þineþi seama cã aceastã funcþie este posibil sã nu fie disponibilã în anumite þãri / regiuni.
Pentru
Acþionaþi astfel
A crea pentru prima datã Lista
cu programe favorite
1
Apãsaþi butoanele G/g pentru a selecta canalul pe care vreþi sã îl introduceþi în listã, apoi
apãsaþi butonul
.
Canalele care sunt stocate în lista de programe favorite, sunt marcate cu simbolul
.
2
Apãsaþi butonul galben pentru a selecta lista “Favourite 2” sau “Favourite 3”.
1
2
Apãsaþi butonul galben pentru a parcurge lista “Favourite”.
A urmãri un canal
Apãsaþi F/f pentru a selecta un canal, apoi apãsaþi butonul
A opri lista de programe favorite Apãsaþi
A adãuga sau elimina canale din
Lista curentã de programe
favorite
A elimina toate canalele din Lista
curentã de programe favorite
16
1
2
3
.
RETURN.
Apãsaþi butonul albastru.
Apãsaþi butonul galben pentru a selecta lista pe care doriþi sã o modificaþi.
Apãsaþi butoanele F/f/G/g pentru a selecta canalul pe care vreþi sã îl adãugaþi sau sã îl
eliminaþi din listã, apoi apãsaþi butonul
.
1
2
Apãsaþi butonul albastru.
3
4
Apãsaþi butonul albastru.
Apãsaþi butonul galben pentru a selecta lista de programe favorite pe care vreþi sã o
modificaþi.
Apãsaþi butonul G/g pentru a selecta “Yes”, apoi apãsaþi
pentru confirmare.
Folosirea echipamentelor opþionale
Conectarea echipamentelor opþionale
Puteþi conecta o gamã largã de echipamente opþionale la televizorul dumneavoastrã. Cablurile de conectare nu sunt furnizate.
Player DVD cu ieºire
pe componente
Sistem audio
Player DVD
PC (ieºire HDMI)
Player de disc Blu-ray
Camerã video digitalã
Decodor digital
PC
Echipament pentru
jocuri video
Player DVD
Decodor
Echipament audio
Hi-Fi cu intrare
audio opticã
Recorder DVD
Aparat video
Decodor
Exclusiv pentru service
Card CAM
USB
Echipament audio
Hi-Fi
I
PC (ieºire HDMI)
Player de disc Blu-ray
Camerã video digitalã
Camerã DVC
Cãºti
17
Urmãrirea imaginilor
preluate de la echipamentele conectate
Porniþi echipamentul conectat, apoi efectuaþi una dintre
urmãtoarele operaþii.
• Când este conectat un echipament compatibil cu “Comandã
pentru HDMI”, este acceptatã comunicaþia cu acesta.
Consultaþi pag. 19 pentru a stabili aceastã comunicaþie.
• Când cuplaþi un sistem audio cu mufã HDMI, aveþi grijã sã
realizaþi conexiunea ºi la mufa HiFi.
Component Pentru a urmãri echipamentul conectat
la mufa C.
PC
la mufa H.
z Observaþie
• Se recomandã sã utilizaþi un cablu PC cu
feritã, cum ar fi “Connector, D-sub 15”
(ref. 1-793-504-11), disponibil la centrele de service Sony) sau unul
echivalent.
Pentru echipamentul conectat la mufele scart folosind
un cablu scart cu 21 de pini cu toate firele
Porniþi redarea la echipamentul conectat.
Imaginea provenitã de la echipamentul conectat apare pe ecran.
Pentru un aparat video / recorder DVD depistat
automat
În modul analogic, apãsaþi butoanele PROG +/- sau butoanele
numerotate pentru a selecta canalul video.
Pentru alte echipamente conectate
Apãsaþi t /
pentru a afiºa lista echipamentelor conectate.
Apãsaþi F/f pentru a selecta sursa de intrare doritã, apoi apãsaþi
. (Elementul activat este selectat dacã trec 2 secunde fãrã a
fi efectuatã nici o operaþie dupã apãsarea butonului
.)
Daca aþi stabilit ca sursã de intrare opþiunea “Skip” din meniul
“AV Preset” (pag. 26), acea intrare nu apare în listã.
z Observaþie
• Pentru a reveni la modul TV obiºnuit, apãsaþi DIGITAL sau
ANALOG.
Simbol afiºat pe Descriere
ecran
AV1
Pentru a urmãri echipamentul conectat
la mufa A.
AV2
Pentru a urmãri echipamentul conectat
la mufa B.
? Notã
• SmartLink este o legãturã directã între
televizor ºi aparatul video/recorder-ul
DVD.
AV3
Pentru a urmãri echipamentul conectat
la mufa L.
HDMI 1
HDMI IN 1*.
Pentru a urmãri echipamentul conectat
la mufa D.
HDMI 2
HDMI IN 2*.
Pentru a urmãri echipamentul conectat
la mufa E.
Dacã echipamentul are o mufã DVI,
conectaþi-o la mufa HDMI IN prin
adaptorul de interfaþã DVI-HDMI (nu
este furnizat) ºi conectaþi ieºirea audio a
echipamentului la mufa audio HDMI IN.
HDMI 3
?
HDMI IN 3*.
Pentru a urmãri echipamentul conectat
la mufa K.
*
Note
• Aveþi grijã sã utilizaþi un cablu HDMI care poartã sigla HDMI.
18
Pentru a urmãri echipamentul conectat
Pentru a
conecta
Acþionaþi astfel
Mufe M
Realizaþi conexiunea la mufa i pentru a
asculta sonorul TV prin cãºti.
Modul de acces Pentru a utiliza serviciile Pay Per View.
condiþionat
Pentru detalii, consultaþi manualul de
(CAM) I
instrucþiuni care însoþeºte dispozitivul dsv.
CAM. Pentru a utiliza CAM, detaºaþi
capacul de cauciuc al slotului CAM. Opriþi
televizorul când conectaþi dispozitivul la
slotul CAM. Când nu folosiþi CAM, vã
recomandãm sã puneþi la loc capacul
slotului CAM.
? Notã
•CAM nu este disponibil în toate þãrile.
Vã rugãm sã întrebaþi dealer-ul dvs.
autorizat.
Echipament
Hi-Fi audio G
Realizaþi conexiunea la mufele audio de
ieºire
pentru a asculta sonorul de la
televizor prin intermediul echipamentului Hi-Fi audio.
DIGITAL AUDIO Folosiþi un cablu audio optic.
OUT (OPTICAL)
F
USB J
Folosiþi memoria USB pentru prezentarea
fotografiilor.
Operaþii suplimentare
Pentru
Acþionaþi astfel
A reveni la funcþionarea obiºnuitã Apãsaþi DIGITAL sau
a televizorului
ANALOG.
Utilizarea meniului Options
Apãsaþi OPTIONS pentru afiºarea urmãtoarelor opþiuni când
vizionaþi imagini de la un echipament conectat.
Opþiuni
Descriere
Picture Mode (modul imagine)
- cu excepþia modului intrare PC
Vezi pagina 22.
Display Mode (modul de afiºare)
- numai în modul intrare PC
Vezi pagina 22.
Sound Effect (efecte de sunet)
Vezi pagina 23.
Speaker (boxe)
Vezi pagina 27.
PAP (2 imagini afiºate)
- cu excepþia modului intrare PC
Vezi pagina 19.
PIP (imagine în imagine)
- numai în modul intrare PC
Vezi pagina 19.
Auto Adjustment (reglaj automat)
- numai în modul intrare PC
Vezi pagina 26.
Horizontal Shift
(comutare orizontalã)
- numai în modul intrare PC
Vezi pagina 26.
Sleep Timer (cronometrul de oprire Vezi pagina 25.
automatã)
- cu excepþia modului intrare PC
Power Saving (modul economic)
Vezi pagina 24.
Pentru a viziona simultan douã imagini
– PAP (Picture And Picture)
Puteþi vedea simultan douã imagini (de la o intrare externã ºi un
program TV) pe ecranul televizorului.
Conectaþi echipamentul opþional (pag. 17) ºi aveþi grijã ca
imaginile de la echipament sã aparã pe ecran (pag. 18).
? Note
• Aceastã funcþie nu este disponibilã pentru o intrare PC.
• Nu puteþi modifica dimensiunea imaginilor.
• Nu puteþi afiºa imagini de la o intrare video analogicã TV în
spaþiul dedicat imaginilor de la televizor, în timpul prezentãrii
unor imagini preluate de la un echipament extern AV1, AV2
sau AV3.
1 Apãsaþi OPTIONS.
2 Apãsaþi F/f pentru a selecta “PAP”, apoi apãsaþi
.
Imaginea de la echipamentul conectat este afiºatã în partea
stângã, iar programul TV apare în partea dreaptã.
3
Apãsaþi butoanele numerotate sau PROG +/– pentru a
selecta canalul TV.
Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe
ecran
Apãsaþi
sau
RETURN.
z Observaþie
• Imaginea încadratã de un chenar verde are sonor. Puteþi stabili
ca sonorul sã provinã de la imaginea din stânga sau din dreapta,
comutând prin apãsarea butoanelor G/g.
Pentru a viziona simultan douã imagini
– PIP (Picture In Picture)
Puteþi vedea simultan douã imagini (de la calculator ºi un
program TV) pe ecranul televizorului.
Conectaþi un calculator (pag. 17) ºi aveþi grijã ca imaginile de la
calculator sã aparã pe ecran.
1 Apãsaþi OPTIONS pentru a fi afiºat meniul Options.
2 Apãsaþi F/f pentru a selecta “PIP”, apoi apãsaþi .
Imaginea de la calculatorul conectat este afiºatã pe întreg
ecranul, iar cea a programului TV apare într-un colþ din
dreapta.
Puteþi utiliza F/f/G/g pentru a deplasa pe ecran imaginea
televizorului.
3
Apãsaþi butoanele numerotate sau PROG +/– pentru a
selecta canalul TV.
Pentru a reveni la afiºarea unei singure imagini pe
ecran
Apãsaþi
RETURN.
z Observaþie
• Puteþi schimba imaginile cu sonor selectând “PC Sound / TV
Sound” din meniul Options.
Utilizarea BRAVIA Sync
(Comandã pentru HDMI)
Funcþia de comandã pentru HDMI permite televizorului sã
comunice cu echipamentul conectat care este compatibil cu
aceastã funcþie, folosind facilitatea HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Spre exemplu, conectând la televizor un echipament compatibil
cu comanda pentru HDMI marca Sony (prin cabluri HDMI),
veþi putea acþiona împreunã cele douã aparate.
Aveþi grijã sã conectaþi ºi sã configuraþi în mod corect
echipamentele compatibile pentru a putea utiliza funcþia HDMI.
Funcþii de comandã HDMI
• Opreºte automat echipamentul interconectat când opriþi
televizorul.
• Porneºte automat televizorul ºi îl comutã automat pe intrarea
corespunzãtoare echipamentului conectat, când echipamentul
începe redarea.
• Dacã porniþi un sistem audio conectat câtã vreme televizorul
este pornit, ieºirea de semnal sonor comutã de la boxele
televizorului la sistemul audio.
• Regleazã volumul (2 +/–) ºi suprimã sonorul ( % ) sistemului
audio conectat.
• Puteþi acþiona echipamentul Sony conectat care are sigla
BRAVIA Sync cu telecomanda, apãsând butoanele :
– N/x/X/m/M pentru a acþiona direct echipamentul
conectat,
– SYNC MENU pentru afiºarea pe ecran a meniului
echipamentului HDMI conectat. Dupã afiºarea meniului,
acesta poate fi acþionat utilizând F/f/G/g ºi
.
– OPTIONS pentru afiºarea “Device Control”, apoi selectaþi
opþiunile din “Menu”, “Options” ºi “Content List” pentru
a acþiona echipamentul.
– Consultaþi manualul de instrucþiuni al echipamentului pentru
a afla comenzile disponibile.
19
Pentru a conecta echipamentul care este
compatibil cu comanda pentru HDMI
Conectaþi echipamentul compatibil ºi televizorul prin cablul
HDMI. Când conectaþi un sistem audio, aveþi grijã sã conectaþi
ºi mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului ºi
a sistemului audio utilizând un cablu audio optic. Pentru detalii,
consultaþi pag. 18.
Realizarea reglajelor aferente comenzii
pentru HDMI
Reglajele aferente comenzii pentru HDMI trebuie realizate atât
la televizor, cât ºi la echipamentul conectat. Consultaþi secþiunea
HDMI Set-up de la pag. 27 pentru a afla reglajele de efectuat la
televizor. Pentru configurarea echipamentului conectat,
consultaþi manualul de instrucþiuni al acestuia.
Butoane pentru utilizarea echipamentului opþional
1
m / N/ M / x / X : puteþi acþiona un echipament
compatibil cu BRAVIA Sync care este cuplat la televizor.
2 THEATRE :
Puteþi activa sau dezactiva modul Theatre. Când acest mod
este activ, sunt stabilite automat ieºirea audio optimã (dacã
televizorul este conectat cu un sistem audio care utilizeazã
un cablu HDMI) ºi calitatea imaginii pentru conþinutul bazat
pe film.
z Observaþie
• Dacã opriþi televizorul, modul Theatre este ºi el oprit.
3 SYNC MENU :
Este afiºat meniul pentru echipamentul HDMI conectat.
Când vizionaþi semnalul provenit de la alte intrãri sau alte
programe TV, la apãsarea butonului este afiºat “HDMI
Device selection”.
? Notã
• Comanda pentru HDMI (BRAVIA Sync) este disponibilã numai
pentru echipamente marca Sony care au sigla BRAVIA Sync
sau care sunt compatibile cu comanda pentru HDMI.
20
Folosirea funcþiilor meniului
Prezentarea meniului TV Home (XMB™)
XMB™ (XrossMediaBar) este un meniu cu facilitãþi ºi surse de intrare pentru BRAVIA care apare pe ecranul televizorului. XMB ™
reprezintã o manierã simplã de selectare a programelor ºi de realizare a reglajelor pentru televizoarele BRAVIA. Apãsaþi butonul
HOME al telecomenzii pentru a accesa XMB™ .
1 Apãsaþi butonul HOME.
Pe ecran apare meniul TV HOME.
Bara cu categoriile media
Bara cu obiectele categoriilor
2 Apãsaþi G/g pentru a selecta o categorie.
Simbolul categoriei media
Settings - reglaje
Descriere
Vã permite sã efectuaþi reglaje avansate ºi ajustãri. Pentru detalii legate de reglaje,
consultaþi pag. 22.
Photo - foto
Vã permite sã selectaþi “USB Photo Viewer” sau “Picture Frame” (pag. 32).
Digital - digital
Vã permite sã selectaþi un canal digital, lista de programe Favorite (pag. 16) sau Ghidul
(pag. 15). Aveþi totodatã posibilitatea de a selecta un canal cu ajutorul butoanelor
numerotate sau a celor PROG +/–.
Analogue - analogic
Vã permite sã selectaþi un canal analogic.
Aveþi totodatã posibilitatea de a selecta un canal cu ajutorul butoanelor
numerotate sau a celor PROG +/–.
Pentru ca lista canalelor analogice sã nu mai fie afiºatã, alegeþi pentru “Programme List
Display” varianta “Off” (pag. 28).
External Inputs intrãri externe
Vã permite sã selectaþi echipamentul conectat la televizor.
Pentru a asocia o etichetã unei intrãri externe, consultaþi “AV Preset” (pag. 26).
3 Apãsaþi F/f pentru a selecta un element, apoi apãsaþi
4 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran.
5 Apãsaþi butonul HOME pentru a pãrãsi meniul.
.
? Note
• Opþiunile pe care le puteþi regla variazã în funcþie de situaþie.
• Opþiunile care nu sunt disponibile sunt afiºate de culoare gri sau nu sunt afiºate.
21
Settings (Reglaje)
Picture – Imagine
Picture Mode
Selecteazã modul imagine cu excepþia sursei de intrare PC. Opþiunile pentru “Picture
Mode” pot diferi în funcþie de reglajul “Video / Photo” (pag. 24).
“Vivid” :
(“Shop”, pag. 7) pentru a accentua contrastul ºi claritatea imaginii.
“Standard” : (“Home”, pag. 7) pentru imagini standard. Se recomandã pentru
utilizarea la domiciliu.
“Cinema” : pentru vizionarea conþinutului bazat pe film. Varianta cea mai indicatã
pentru a viziona într-un mediu similar cu al unei sãli de cinematograf.
Acest reglaj de imagine a fost dezvoltat în colaborare cu Sony Picture
Entertainment, pentru ca filmele sã fie reproduse cu fidelitate, respectând
intenþia creatorilor lor.
“Photo” :
stabileºte calitatea optimã a imaginilor în cazul fotografiilor.
Display Mode
Selecteazã modul de afiºare pentru sursa de intrare PC.
“Video” :
pentru imagini video.
“Text” :
pentru text, grafice sau tabele.
Reset (Iniþializare)
Readuce toate elementele de reglaj pentru imagine, cu excepþia “Picture Mode” ºi “Display
Mode” (numai în modul PC), la variantele stabilite din fabricã.
Backlight
Ajusteazã luminozitatea din fundal.
Contrast (Contrast)
Creºte sau descreºte contrastul imaginilor.
Brightness
Creºte sau descreºte luminozitatea imaginilor.
(Modul imagine)
(Modul afiºare)
- numai pentru PC mode / PC
Input / HDMI PC Input
(Iluminarea de fundal)
(Luminozitate)
Colour (Culoare)
Creºte sau descreºte intensitatea de culoare.
Hue
Creºte sau descreºte tonurile de verde ºi de roºu.
(Tonalitate)
Colour Temperature
(Temperatura de culoare)
?
Notã
“Hue” poate fi ajustat numai în cazul unui semnal color NTSC (ex. benzi video din S. U. A.)
Creºte sau descreºte gradul de alb al imaginii.
“Cool” :
Conferã culorilor albe o tentã albastrã.
“Neutral” :
Conferã culorilor albe o tentã neutrã.
“Warm1 / Warm2” :
Conferã culorilor albe o tentã roºie. Tenta roºiaticã
“Warm2” este mai accentuatã comparativ cu tenta
roºiatic㠓Warm1”.
z Observaþie
• “Warm 1” ºi “Warm 2” nu sunt disponibile când pentru opþiunea “Picture Mode” este
aleasã varianta “Vivid”.
Sharpness (Claritate)
Creºte sau diminueazã claritatea imaginii.
Noise Reduction
Reduce zgomotul imaginii (imagine ninsã) în cazul în care semnalul transmis este slab.
(Reducerea zgomotului)
“Auto” : Zgomotul imaginilor este redus în mod automat (numai în modul analogic).
“High” / “Medium” / “Low” : Modificã efectul reducerii zgomotului.
“Off” : Opreºte facilitatea de Reducere a zgomotului.
z Observaþie
• Varianta “Auto” nu este disponibilã pentru AV1, AV2, AV3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
Component, PC ºi în modul digital.
22
MPEG Noise Reduction
Reduce zgomotul imaginii în cazul pieselor video comprimate MPEG.
Advanced Settings
Particularizeazã Funcþia Picture (imagine) în detaliu. Când pentru “Picture mode” alegeþi
variantele “Cinema” sau “Standard”, puteþi stabili / modifica aceste reglaje.
“Adv. Contrast Enhancer” : Regleazã automat opþiunea “Backlight” ºi “Contrast”
alegând vaianta optimã în funcþie de luminozitatea
ecranului. Acest reglaj este eficient mai ales în cazul
imaginilor întunecate. Va fi mãrit contrastul scenelor
întunecate.
“Live Colour” : Face culorile mai vii.
“Colour Space” (cu excepþia KDL-32W4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx) :
Modificã gama de reproducere a culorilor. “Wide” reproduce culorile vii, iar “Standard” pe cele standard.
(Reducerea
MPEG)
zgomotului
(Reglaje avansate)
z Observaþie
• “Live Colour” nu este disponibil când pentru “Colour Space” se alege “Standard”.
• “Advanced Settings” nu este disponibil când pentru “Picture Mode” se alege “Vivid”.
* Variantele “Noise Reduction”, “MPEG Noise Reduction” ºi “Advanced Settings” nu sunt disponibile pentru PC.
Sound – Sunet
Sound Effect
(Efect sonor)
Selecteazã efectul sonor.
“Dynamic” : intensificã claritatea ºi prezenþa sonorã pentru o mai mare inteligibilitate
ºi un realism muzical superior utilizând “BBE High definition Sound
System”.
“Standard” : accentueazã claritatea, detaliile ºi prezenþa sonorã utilizând “BBE High
definition Sound System”.
“Clear Voice”: face mai clar sunetul vocilor.
“Dolby Virtual”: utilizeazã boxele TV pentru a stimula efectul de învãluire produs de
un sistem multicanal.
“BBE ViVA”: varianta BBE ViVA produce imagini 3D naturale, cu mai mare acurateþe
muzicalã ºi sonor Hi-Fi. Claritatea sonorului poate fi amelioratã folosind
BBE în timp ce adâncimea ºi înãlþimea imaginii cu sonor sunt extinse
prin procesul sonor 3D (proprietatea BBE). Sonorul BBE ViVA este
compatibil cu toate programele TV, inclusiv ºtiri, muzicã, dramã, filme,
sport ºi jocuri electronice.
z Observaþii
• Dacã pentru “Auto Volume” alegeþi “On”, “Dolby Virtual” se schimbã în “Standard”.
• Dacã sunt conectate cãºtile, pentru “Sound Effect” este stabilitã varianta “Off”.
Reset (Iniþializare)
Readuce toate reglajele de sunet la variantele stabilite din fabricã.
Treble (Sunete înalte)
Ajusteazã sunetele de frecvenþã mai înaltã.
Bass (Sunete joase)
Ajusteazã sunetele de frecvenþã mai joasã.
Balance (Echilibru)
Accentueazã echilibrul sunetului de la boxa din stânga sau din dreapta.
Auto Volume
Menþine constant nivelul volumului chiar dacã apar variaþii de volum (ex. spoturile publicitare
au tendinþa de a avea sonorul mai puternic decât restul programelor).
(Meniþinerea automatã a
nivelului volumului)
Volume Offset
z Observaþie
• Dacã pentru “Sound Effect” se stabileºte opþiunea “Dolby Virtual”, pentru “Auto Volume”
varianta devine “Off”.
Regleazã nivelul volumului intrãrii curente, relativ la celelalte intrãri.
(Volumul relativ)
23
Dual Sound
(Sunet dual)
Selecteazã sunetul de la boxe în cazurilor programelor stereo sau bilingve.
“Stereo” / “Mono” :
Pentru programele difuzate stereo.
“A” / “B” / “Mono” :
Pentru un program bilingv, selectaþi “A” pentru canalul 1 de
sunet, “B” pentru al doilea canal de sunet sau “Mono” pentru
un canal mono, dacã este disponibil.
z Observaþie
• Dacã selectaþi alt echipament conectat la televizor, alegeþi pentru “Dual Sound” varianta
“Stereo”, “A” sau “B”.
z Observaþie
• “Sound Effect”, “Treble”, “Bass”, “Balance” ºi “Auto Volume” nu sunt disponibile dacã pentru “Speaker” este aleasã varianta
“Audio System”.
Features – Facilitãþi
Quick Start
Televizorul porneºte mai repede decât de obicei în urmãtoarele douã ore dupã trecerea în
starea de aºteptare. Consumul de energie va fi însã mai mare, în acest caz, în starea de
aºteptare decât în mod obiºnuit.
Power Saving
Selecteazã modul economic de funcþionare pentru a reduce consumul de energie al
televizorului.
Când este selectatã opþiunea “Picture Off”, imaginea este opritã, iar indicatorul
(Imagine
opritã) din partea frontalã a televizorului se aprinde fiind de culoare verde. Sonorul rãmâne
nemodificat.
“Standard Power” (putere standard) : Varianta implicitã.
“Reduced Power” (putere redusã) :
Consumul de putere al televizorului este diminuat.
“Picture Off” (imagine opritã) :
Imaginea televizorului este opritã. Puteþi asculta
sonorul fãrã a urmãri imaginile.
Light Sensor
“On” (pornit) :
(Pornire rapidã)
(Economisirea energiei)
(Senzor de luminã)
“Off” (oprit) :
?
Optimizeazã automat reglajele de imagine în funcþie de lumina din
camera în care funcþioneazã televizorul.
Opreºte facilitatea “Light Sensor”.
Notã
• Aveþi grijã sã nu acoperiþi cu nimic senzorul pentru telecomandã deoarece poate fi afectatã
aceastã funcþie. Consultaþi pagina 12 pentru infromaþii suplimentare legate de senzor.
Logo Illumination
Activeazã sau dezactiveazã iluminarea siglei Sony din partea frontalã a televizorului.
(Siglã luminoasã)
– cu excepþia KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx)
Film Mode
(Modul film)
Asigurã o calitate mai bunã a imaginilor care este optimizatã pentru film la redarea imaginilor
DVD înregistrate din film ºi a celor în format nonprogresiv (intercalat).
“Auto” :
Detecteazã tipul imaginilor (video sau film) ºi optimizeazã calitatea
acestora. Apelaþi la aceastã variantã pentru utilizarea standard.
“Off” :
Opreºte facilitatea “Film Mode”
z Observaþii
• Dacã semnalul imaginilor conþine neregularitãþi sau prea mult zgomot, facilitatea “Film
Mode” va fi opritã automat, chiar dacã aþi selectat una dintre variantele “Auto”.
• Facilitatea “Film Mode” nu este disponibilã când pentru “Video / Photo” se alege “Photo”
sau când este detectatã o fotografie, fiind stabilitã varianta “Video-A”.
Video / Photo
(Video / Foto)
24
Asigurã calitatea adecvatã a imaginii selectând opþiunea în funcþie de sursa de intrare (date
video sau fotografii).
“Video-A” :
Asigurã calitatea imaginii, în funcþie de sursa de intrare, de datele
video sau de fotografii la conectarea directã a echipamentelor marca
Sony care au capacitatea de a transmite la ieºire semnal HDMI, care
acceptã modul “Video-A”.
“Video” :
Asigurã calitatea adecvatã pentru imagini în miºcare.
“Photo” :
Asigurã calitatea adecvatã pentru fotografii.
? Note
• Este stabilitã varianta “Video” când modul Video-A nu este acceptat de echipamentul
conectat, chiar dacã este selectatã varianta “Video-A”.
• Facilitatea “Video/Photo” este disponibilã numai pentru HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ºi
Component în formatele 1080i ºi 1080p.
x.v. Colour
–
cu excepþia KDL-32W4xxx,
KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx
Photo Colour Space
(Spaþiul de culoare foto)
– cu excepþia KDL-32W4xxx,
KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx
Timer Settings
(Reglaje pentru
cronometru)
Afiºeazã imagini în miºcare care sunt mai fidele sursei originale prin adaptarea spaþiului de
culoare al sursei.
? Note
• Pentru reglaj este stabilitã varianta “Normal” când semnalul de intrare este HDMI
(RGB)m chiar dacã este selectat㠓x.v.Colour”.
• Facilitatea este disponibilã numai pentru HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ºi Component în
formatele 720p, 1080i ºi 1080p.
Selecteazã opþiunea (sRGB, sYCC, Adobe RGB) astfel încât sã fie adecvatã spaþiului de
culoare transmis la ieºire de echipamentul conectat la mufele HDMI, la cele de intrare pe
componente sau USB.
? Note
• Selectaþi “sYCC” când este utilizat un echipament care accept㠓x.v.Colour”.
• Facilitatea “Photo Colour Space” este disponibilã numai pentru HDMI 1, HDMI 2,
HDMI 3 ºi Component în formatele 1080i ºi 1080p.
• Nu este disponibilã dacã pentru “Colour Space” este aleasã varianta “Wide” (pag. 23).
Regleazã cronometrul pentru a porni / opri televizorul.
Cronometru de oprire automatã
Stabileºte perioada de timp dupã care televizorul se opreºte automat, trecând în starea de
aºteptare.
Când este activatã opþiunea Sleep Timer, indicatorul
(Cronometru) aflat în partea
frontalã a televizorului se aprinde, fiind de culoare portocalie.
z Observaþii
• Dacã opriþi televizorul ºi îl reporniþi, funcþia “Sleep Timer” este readusã la varianta “Off”
(este dezactivatã).
• Pe ecranul TV apare mesajul de avertizare : “Sleep timer will end soon” cu circa un minut
înainte ca televizorul sã treacã în starea de aºteptare.
On Timer Settings (Reglaje folosind cronometrul)
“On timer” (cu cronometrul) : Stabileºte pentru cronometru ora la care televizorul sã
porneascã din starea de aºteptare.
“Timer Mode” (modul cronometru) : Stabileºte perioada de timp doritã.
“Time” (ora) : Stabileºte ora la care sã fie pornit televizorul.
“Duration” : Selecteazã perioada de timp dupã care televizorul trece din nou în
starea de aºteptare.
Clock Set (Potrivirea ceasului)
Vã permite sã reglaþi manual ceasul. Când televizorul recepþioneazã canale digitale, ceasul
nu poate fi potrivit manual deoarece este reglat de codul temporal al semnalului difuzat.
Set-up – Reglaje
Auto Start-up
Porneºte configurarea iniþialã care permite stabilirea limbii ºi a þãrii / regiunii ºi a locului, dupã
care sunt depistate toate canalele digitale sau analogice disponibile. În mod obiºnuit, nu aveþi
nevoie sã efectuaþi aceastã operaþie deoarece limba ºi þara/ regiunea sunt deja selectate, iar
canalele au fost deja memorate la pornirea televizorului pentru prima datã (pagina 6).
Aceastã operaþie vã permite însã sã repetaþi procesul (spre exemplu sã depistaþi din nou
posturile TV dacã vã schimbaþi domiciliul sau pentru a cãuta noi canale care au fost lansate de
difuzorul de programe).
Language
Selecteazã limba care sã fie folositã la afiºarea meniurilor.
(Pornire automatã)
(Limbã)
25
Screen Settings
“Screen Format” :Pentru detalii legate de formatul de ecran, consultaþi : “Modalitatea
manualã de schimbare a modului de ecran pentru a se potrivi cu semnalul
difuzat” (pagina 14).
“Auto Format” : Modificã automat formatul de ecran conform semnalului difuzat.
Pentru a menþine reglajele efectuate, alegeþi varianta “Off”.
“Display Area” : Ajusteazã zona de afiºare pe ecran a imaginilor de la surse 1080i/p ºi
720p, când pentru “Screen Format” este aleasã varianta “Wide”.
• “Auto” :
În timpul difuzãrii de programe digitale, sunt afiºate imagini conform
reglajelor recomandate de staþia care furnizeazã programul.
• “Full Pixel” : Afiºeazã imaginile la dimensiunea originalã.
• “Normal” : Afiºeazã imaginile la dimensiunea recomandatã.
“Horizontal Shift”: Stabileºte poziþia pe orizontalã a imaginii.
“Vertical Shift” : Regleazã poziþia pe verticalã a imaginii când pentru “Screen Format”
este aleasã una dintre variantele “Smart”, “Zoom” sau “14:9”.
“Vertical Size” : Ajusteazã dimensiunea verticalã a imaginii când pentru “Screen
Format” este aleasã varianta “Smart”.
PC Settings
“Screen Format” :Selecteazã un mod de ecran pentru afiºarea semnalului de intrare de la
calculatorul dvs.
• “Full 1” :
Mãreºte imaginea pentru a umple pe verticalã zona de afiºare,
menþinând raportul original între laturile orizontalã - verticalã.
• “Full 2” :
Mãreºte imaginea pentru a umple zona de afiºare.
“Reset” :
Iniþializeazã reglajele pentru calculator, readucându-le la variantele
stabilite din fabricã.
“Auto Adjustment” : Regleazã automat poziþia interfeþei, faza ºi opþiunea pitch pentru
imagine când televizorul recepþioneazã un semnal de intrare de la
calculatorul conectat.
(Reglaje de ecran)
(Reglaje de calculator)
z Observaþie
Este posibil ca “Auto Adjustment” sã nu funcþioneze bine în cazul anumitor semnale de
intrare. În aceste cazuri, reglaþi manual opþiunile “Phase”, “Pitch” ºi “Horizontal Shift”.
“Phase”:
Regleazã faza când ecranul este instabil.
“Pitch” :
Regleazã opþiunea pitch (înãlþime) când imaginea conþine benzi
verticale nedorite.
“Horizontal Shift” :
Stabileºte poziþia pe orizontalã a imaginii.
“Power Management”: Trece televizorul în starea de aºteptare dacã nu este recepþionat
nici un semnal timp de 30 de secunde la intrarea PC.
AV Set-up
(Reglaj audio/video)
AV Preset (Audio- video predefinit)
Atribuie denumiri oricãrui echipament conectat la mufele din partea lateralã sau din spate
a aparatului. Denumirile vor fi afiºate pentru scurtã vreme pe ecran când este selectat
echipamentul respectiv. Puteþi omite o intrare la care nu este conectat nici un echipament.
1
2
Apãsaþi F/f pentru a selecta sursa de intrare doritã, apoi apãsaþi
.
Apãsaþi F/f pentru a selecta opþiunea doritã de mai jos, apoi apãsaþi
.
• -, CABLE, SAT, VCR, DVD/BD, GAME, AUDIO SYSTEM, CAM, PC :
Utilizaþi una dintre etichetele predefinite pentru a atribui o denumire
echipamentului conectat.
• “Edit” : Vã permite sã creaþi propria dvs. etichetã.
1
Apãsaþi F/f pentru a selecta litera sau numãrul dorit (“_” pentru un spaþiu liber),
apoi apãsaþi g.
Dacã aþi introdus un caracter greºit
Apãsaþi G/g pentru a selecta caracterul greºit, apoi apãsaþi F/f pentru a selecta
caracterul corect care sã îl înlocuiascã.
2
3
Repetaþi procedura de la pasul 1 pânã ce denumirea este completã
Selectaþi “OK”, apoi apãsaþi
.
• “Skip” :
Omite o sursã de intrare la care nu este conectat nici un echipament,
când apãsaþi F/f pentru a selecta sursa de intrare.
26
AV2 Input (Intrare AV2)
Stabileºte care semnal sã intre prin mufa cu eticheta
/
/
AV2 din partea din
spate a televizorului.
“Auto”:
Comutã automat între semnalele RGB de intrare, la cele de intrare S
video, de intrare video compus, în funcþie de semnalul de intrare.
“RGB” :
Este primit la intrare semnal RGB
“S Video” :
Este primit la intrare semnal S Video.
“Composite” : Este primit la intrare semnal video compus.
AV2 Output (Ieºirea AV2)
Stabileºte care semnal sã fie transmis la ieºire prin mufa cu eticheta
/
/
AV2
din partea din spate a televizorului. Dacã veþi conecta un aparat video / un recorder DVD
sau un alt echipament de înregistrare la mufa
/
/
AV2, puteþi înregistra de la
echipamentul conectat la alte mufe ale televizorului.
• “TV” : Transmite la ieºire semnal.
• “Auto”: Transmite la ieºire semnale afiºate pe ecranul TV (cu excepþia semnalelor de
la mufele HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
/
COMPONENT IN ºi de la
/
).
mufele PC IN
Speaker (Boxe)
Porneºte / opreºte boxele interne ale televizorului.
• “TV Speaker” :
Boxele televizorului sunt pornite pentru a putea asculta sonorul
TV prin boxele acestui aparat.
• “Audio System” : Boxele televizorului sunt oprite pentru a putea asculta sonorul TV
numai prin intermediul boxelor echipamentelor audio externe
conectate la mufele audio de ieºire ale televizorului.
Când este conectat un echipament compatibil cu comanda HDMI,
îl puteþi porni cu ajutorul televizorului cu care este interconectat.
Acest reglaj trebuie efectuat dupã conectarea echipamentului.
Audio Out (Ieºire audio)
• “Variable” : Semnalul audio transmis la ieºire de sistemul dvs. audio poate fi comandat
cu telecomanda televizorului.
• “Fixed” :
Semnalul audio transmis la ieºire de televizor este fixat. Utilizaþi comanda
de volum a receptorului dvs. sonor pentru a ajusta volumul (ºi a efectua
alte reglaje de sunet) prin intermediul sistemului audio.
z Observaþie
“Audio Out” nu este disponibil pentru sistemul audio conectat la televizor prin mufele
HDMI.
HDMI Set-up
(Reglaje HDMI)
Aceasta este utilizat pentru a regla echipamentele compatibile HDMI conectate la mufele
HDMI. Þineþi seama cã reglajul de interconectare trebuie efectuat ºi la echipamentul HDMI
conectat.
Comanda HDMI
Stabileºte dacã sã fie interconectate televizorul ºi echipamentul compatibil HDMI. Dacã
este aleasã varianta “On”, veþi avea acces la urmãtoarele elemente de meniu.
Auto Device Off (Oprirea automatã a echipamentului)
Dacã alegeþi varianta “On”, echipamentul compatibil HDMI va fi pornit ºi oprit cu
televizorul interconectat.
Auto TV On (Pornirea automatã a televizorului)
Dacã alegeþi varianta “On” ºi dacã este pornit echipamentul de comandã compatibil, cuplat
HDMI, televizorul va porni automa ºi va afiºa semnalul de la intrarea HDMI a echipamentului
conectat.
Device List Update (Actualizarea listei de echipamente)
Creeazã sau actualizeazã lista cu echipamente HDMI conectate. Pot fi conectate pânã la
14 echipamente (compatibile cu “Comanda pentru HDMI”), dintre care la o singuã mufã
pot fi cuplate cel mult 4 aparate. Aveþi grijã sã actualizaþi lista de echipamente HDMI
conectate (“HDMI Device List”) când modificaþi conexiunile sau reglajele acestui tip de
aparate (“Comandã pentru HDMI”). Selectaþi-le manual, unul câte unul, pânã ce obþineþi o
imagine corectã, timp de câteva secunde.
HDMI Device List (Lista de echipamente HDMI)
Afiºeazã o listã a echipamentelor de “Comandã pentru HDMI” care au fost conectate.
Product information
Afiºeazã informaþii despre televizorul dvs.
(Informaþii legate de produs)
27
All Reset
(Iniþializare completã)
Readuce toate reglajele la valorile stabilite din fabricã ºi apoi lanseazã interfaþa de Auto
Start-up (Pornire automatã).
z Observaþii
• Aveþi grijã sã nu opriþi televizorul în timpul acestei perioade (care dureazã circa 30 de
secunde) sau sã apãsaþi oricare dintre butoane.
• Vor fi iniþializate toate reglajele, inclusiv lista programelor digitale favorite, þara/regiunea,
limba, canalele depistate automat etc.
Analogue Set-up – Reglaje pentru canale analogice
Programme List
Display (Interfaþa cu
Selectaþi “Off” pentru ca lista canalelor analogice de la XMB™ (XrossMediaBar) sã nu mai
fie afiºatã.
Auto Tuning
(Depistarea automatã)
Depisteazã toate canalele analogice disponibile.
Aceastã opþiune vã permite însã sã redepistaþi canalele disponibile dupã schimbarea domiciliului
sau dacã doriþi sã cãutaþi noi posturi oferite de compania de difuzare.
Programme Sorting
Modificã ordinea în care canalele analogice sã fie memorate la televizor.
lista programelor)
(Ordonarea programelor)
Manual Programme
Preset
(Fixarea manualã a
programelor în memorie)
1
Apãsaþi F/f pentru a selecta canalul pentru care doriþi sã stabiliþi o altã poziþie, apoi
apãsaþi
.
2
Apãsaþi F/f pentru a alege noua poziþie a canalului respectiv, apoi apãsaþi
.
Înainte de a selecta “Label” / “AFT” / “LNA” / “Audio Filter” / “Skip” / “Decoder” apãsaþi
PROG +/- pentru a selecta numãrul de program alocat canalului. Nu puteþi alege un numãr de
program care este stabilit a fi omis (pagina 26).
Program / Sistem / Canal
Fixeazã manual programele corespunzãtoare canalelor din meniu.
1
2
3
4
5
6
Apãsaþi F/f pentru a selecta “Programme”, apoi apãsaþi
.
Apãsaþi F/f pentru a selecta numãrul de program pe care doriþi sã-l depistaþi manual
(dacã doriþi depistarea semnalului de la aparatul video / recorder DVD, alegeþi canalul
cu numãrul 00), apoi apãsaþi
RETURN.
Apãsaþi F/f pentru a selecta “System”, apoi apãsaþi
.
Apãsaþi F/f pentru a selecta unul dintre urmãtoarele sisteme de difuzare TV, apoi
apãsaþi
RETURN.
B/G : Pentru þãrile/regiunile din Europa de vest.
I : Pentru Marea Britanie.
D/K : Pentru þãrile/regiunile din Europa de est.
L : Pentru Franþa.
Apãsaþi F/f pentru a selecta “Channel”, apoi apãsaþi
.
Apãsaþi F/f pentru a selecta “S” (pentru canalele difuzate prin cablu) sau “C” (pentru
canalele recepþionate terestru), apoi apãsaþi g.
7 Gãsiþi canalele dupã cum urmeazã :
Dacã nu cunoaºteþi numãrul canalului (frecvenþa)
Apãsaþi F/f pentru a cãuta urmãtorul canal disponibil. La depistarea unui canal, cãutarea
înceteazã. Pentru a continua cãutarea, apãsaþi F/f.
Dacã ºtiþi numãrul canalului (frecvenþa)
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce numãrul canalului dorit sau pe cel
corespunzãtor aparatului video / recorder-ului DVD.
8 Apãsaþi pentru a selecta “Confirm”, apoi
9 Apãsaþi f pentru a selecta “OK”, ºi apãsaþi
28
.
.
Manual Programme
Preset
(Fixarea manualã a
programelor în memorie)
–continuare–
Repetaþi procedura anterioarã pentru a fixa manual ºi alte programe.
Label (etichetã)
Atribuie câte un nume stabilit de dvs., alcãtuit din cel mult 5 caractere, canalului selectat.
Acest nume va fi afiºat pentru scurt timp pe ecran când este selectat canalul. Pentru a
introduce caractere, urmaþi paºii de la 1 la 3 ai procedurii “Edit” (pag. 26).
AFT (acord fin)
Efectueazã acordul fin pentru programele depistate manual, atunci când presupuneþi cã un
uºor reglaj ar putea ameliora calitatea imaginii.
Puteþi regla acordul fin într-un domeniu cuprins între –15 ºi +15. Când este selectatã varianta
“On”, acordul fin se realizeazã automat.
Audio Filter (Filtru audio)
Este îmbunãtãþitã calitatea sunetului pentru canalele individuale, în caz de distorsiuni ale
programelor difuzate mono. Uneori un semnal difuzat ne-standard poate cauza distorsiuni ale
sunetului sau întreruperi temporare ale acestuia, la vizionarea unor programe mono.
Dacã nu apar nici un fel de distorsiuni ale sunetului, vã recomandãm sã lãsaþi pentru aceastã
opþiune varianta stabilitã din fabric㠓Off”.
? Notã
• Nu puteþi recepþiona sonor stereo sau dual dacã este aleasã una dintre variantele “Low” sau
“High”.
LNA
Este îmbunãtãþitã calitatea imaginii pentru canalele individuale în cazul în care semnalele
difuzate sunt foarte slabe (imaginea prezintã zgomot).
Dacã nu observaþi ameliorarea calitãþii imaginii deºi aþi ales varianta “On”, vã recomandãm
sã lãsaþi pentru aceastã opþiune varianta “Off” (varianta implicitã).
Skip (Omisiune)
Sunt omise canalele care nu sunt folosite, atunci când apãsaþi PROG +/– pentru a selecta
canale. (Puteþi în continuare sã selectaþi un canal omis, cu ajutorul butoanelor numerotate.)
Decoder (Decodor)
Vizualizeazã ºi înregistreazã canale codificate, selectate când folosiþi un decodor cuplat direct
la conectorul scart
/
AV1 sau la conectorul scart
/
/
AV2 prin
intermediul unui aparat video / recorder DVD.
? Notã
În funcþie de þara/regiunea selectatã corespunzãtor opþiunii “Country” (pagina 7), aceastã
opþiune este posibil sã nu fie disponibilã.
Confirm (Confirmare)
Stocheazã modificãrile efectuate de dvs. asupra opþiunilor disponibile pentru Fixarea manualã
a programelor în memorie.
Digital Set-up
Digital Tuning
(Depistarea digitalã)
– Reglaje pentru canale digitale
Digital Auto Tuning (Depistare digitalã automatã)
Depisteazã toate canalele TV digitale disponibile.
Aceastã opþiune vã permite însã sã redepistaþi canalele disponibile dupã schimbarea domiciliului
sau dacã doriþi sã cãutaþi noi posturi oferite de compania de difuzare. Pentru detalii, consultaþi
“Depistarea automatã a posturilor TV” de la pagina 7.
Programme Sorting (Ordonarea programe)
Eliminã orice canale digitale nedorite reþinute de televizor ºi modificã ordinea canalelor
digitale memorate de televizor.
1
Apãsaþi F/f pentru a selecta canalul pe care doriþi sã îl eliminaþi sau sã îl deplasaþi
într-o altã poziþie.
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce numãrul de 3 cifre care corespunde
postului difuzat dorit.
29
Digital Tuning
2
(Depistarea digitalã)
–continuare–
Eliminaþi sau modificaþi ordinea canalelor digitale dupã cum urmeazã :
Pentru a elimina canalul digital
Apãsaþi
. Dupã apariþia unui mesaj de confirmare, apãsaþi G pentru a selecta “Yes”,
apoi
.
Pentru a schimba ordinea canalelor digitale
Apãsaþi g , apoi F/f pentru a selecta noua poziþie de canal ºi apãsaþi G.
3
Apãsaþi
RETURN.
Digital Manual Tuning
Depisteazã manual canalele digitale. Acestã facilitate este disponibilã când pentru “Digital
Auto Tuning” este aleasã varianta “Antenna” (Antenã).
1
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a selecta numãrul de canal pe care vreþi sã îl
depistaþi manual, apoi apãsaþi F/f pentru a depista canalul.
2
Când sunt gãsite canalele disponibile, apãsaþi F/f pentru a selecta canalul care vreþi
sã fie memorat, apoi apãsaþi
.
3
Apãsaþi F/f pentru a selecta numãrul de program unde vreþi sã fie memorat noul
canal, apoi apãsaþi
.
Repetaþi procedura de mai sus pentru a depista manual alte canale.
Subtitle Set-up
“Subtitle Setting” :
(Reglaje pentru subtitrare)
“Subtitle Language” :
Audio Set-up
(Reglaje pentru
coloana sonorã)
“Audio Type” :
“Audio Language” :
“Audio Description” :
“Mixing Level”* :
“Dynamic Range” :
“Optical Out” :
Când este selectatã opþiunea “For Hard Of Hearing” (din
motive de audiþie slabã), pot apãrea pe ecran unele indicaþii
ajutãtoare împreunã cu subtitlurile (dacã sunt transmise
astfel de informaþii pentru canalul TV respectiv).
Alege limba care sã fie utilizatã pentru afiºarea subtitlurilor.
Comutã pe semnalul difuzat pentru persoane cu probleme
auditive când este selectatã opþiunea “For Hard Of Hearing”
(din motive de audiþie slabã).
Alege limba care sã fie utilizatã pentru coloana sonorã a
programului. Unele canale digitale pot difuza coloana sonorã
în mai multe limbi pentru unele programe.
Pune la dispoziþie relatarea sonorã (povestirea) a informaþiilor
vizuale, în cazul în care postul respectiv furnizeazã acest
serviciu.
Ajusteazã nivelul de ieºire pentru sonorul TV principal ºi
pentru cel corespunzãtor facilitãþii “Audio Description”.
Compenseazã diferenþele dintre nivelul audio al diverselor
canale. Þineþi seama cã aceastã funcþie este posibil sã nu aibã
nici un efect asupra anumitor canale.
Selecteazã semnalul audio care sã fie transmis la ieºire prin
conectorul DIGIAL AUDIO OUT (OPTICAL) aflat în partea
din spate a televizorului. Alegeþi varianta “Auto” când este
conectat un echipament compatibil cu Dolby Digital,
respectiv alegeþi varianta “PCM” când este conectat un
echipament incompatibil.
z Observaþie
* Aceastã opþiune este disponibilã numai când pentru “Audio Description” este aleasã
varianta “On”:.
Radio Display
(Afiºare radio)
30
Dupã 20 de secunde de ascultare a unui post de radio fãrã a apãsa nici un buton, este afiºat
fundalul de ecran.
Puteþi sã selectaþi culoarea acestuia, sã alegeþi afiºarea aleatorie a culorii sau puteþi sã prezentaþi
o succesiune de imagini (pag. 32).
Pentru a renunþa temporar la afiºarea fundalului colorat, apãsaþi oricare buton.
Parental lock
(Restricþionarea
accesului copiilor)
PIN Code (Codul PIN)
Stabileºte pentru programe o restricþie legatã de vârsta utilizatorilor. Orice program care
depãºeºte nivelul de vârstã impus de restricþie, poate fi vizionat numai dupã introducerea
codului PIN.
1
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce codul PIN existent.
Dacã nu aþi stabilit anterior un cod PIN, apare o interfaþã unde trebuie sã stabiliþi codul
PIN. Urmaþi instrucþiunile privind “Codul PIN” de mai jos.
2
Apãsaþi butoanele F/f pentru a stabili restricþia în funcþie de vârstã care se aplicã sau
apãsaþi “None” (în cazul vizionãrii unor programe nerestricþionate), apoi apãsaþi
butonul
.
3
Apãsaþi
RETURN.
Pentru a stabili codul PIN pentru prima datã
1
2
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
Apãsaþi
RETURN.
Pentru a schimba codul PIN
1
2
3
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce codul PIN existent.
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
Apãsaþi
RETURN.
z Observaþie
Codul PIN 9999 este întotdeauna acceptat.
Technical Set-up
(Reglaje tehnice)
“Auto Service Update” : permite ca televizorul sã detecteze ºi sã stocheze noile servicii
digitale pe mãsurã ce acestea devin disponibile.
z Observaþie
Pentru a se putea actualiza serviciul, televizorul trebuie lãsat în stare de aºteptare din când în
când.
“Software Download” : permite televizorului sã recepþioneze automat actualizãri gratuite
ale software-ului transmise prin antena / cablul existente (dacã
este cazul). Se recomandã ca pentru aceastã opþiune sã fie aleasã
întotdeauna varianta “On”. Dacã nu doriþi ca software-ul sã fie
actualizat, alegeþi pentru aceastã opþiune varianta “Off”.
z Observaþie
Pentru a se putea actualiza software-ul, televizorul trebuie lãsat în stare de aºteptare din când
în când.
“System Information” : afiºeazã versiunea curentã de software ºi nivelul semnalului.
z Observaþie
Dacã bara de semnal este de culoare roºie (fãrã semnal) sau portocalie (semnal slab), verificaþi
conectarea antenei ºi a cablului.
CA Module Set-up
(Reglajul modulului CA)
“Time Zone” :
vã permite sã selectaþi manual fusul orar corespunzãtor zonei
unde vã aflaþi, dacã nu este valabil cel stabilit implicit pentru þara
/ regiunea dvs.
“Auto DTS” :
stabileºte dacã sã se treacã automat sau nu de la ora de varã la cea
de iarnã ºi invers.
• “Off” : ora este afiºatã conform diferenþei de fus orar stabilitã
folosind facilitatea “Time Zone”.
• “On” : se comutã automat între ora de varã ºi cea de iarnã.
Permite accesul dvs. la serviciul pay TV (televiziune cu platã) dupã ce aþi obþinut modulul de
acces condiþionat (CAM) ºi un card de vizionare. Consultaþi pagina 17 pentru a localiza fanta
(PCMCIA).
31
Photo (Foto)
Opþiuni
Descriere
Set-up
Puteþi sã realizaþi reglaje avansate pentru
succesiunea de imagini ºi sã stabiliþi ordinea
de afiºare a reprezentãrilor de dimensiuni
reduse ale imaginilor.
Picture Frame – Fotografie
Pentru o anumitã perioadã de timp, pe ecran este afiºatã o
fotografie selectatã de dvs., apoi televizorul trece automat în
starea de aºteptare.
Utilizarea meniului Options
Apãsaþi butonul OPTIONS pentru a fi afiºate urmãtoarele
opþiuni.
Opþiuni
Descriere
Selecþia imaginii
Apãsaþi F/f/G/g pentru a selecta o
fotografie, apoi apãsaþi
pentru a
efectua reglajul.
Duratã
Selecteazã perioada de timp doritã.
z Observaþii
• Fotografia este selectatã de la un dispozitiv USB care trebuie
sã rãmânã conectat la televizor.
• Dacã este activat “Sleep Timer”, televizorul va trece în starea
de aºteptare.
USB Photo Viewer –
Vizualizarea fotografiilor folosind o
conexiune USB
Puteþi viziona fotografii (în format JPEG) stocate în memoria
unei camere foto digitale sau a unei camere video realizând
conexiunea acestora la televizor printr-un cablu USB sau folosind
un suport media USB.
1 Conectaþi la televizor un dispozitiv USB compatibil.
2 Apãsaþi HOME.
3 Apãsaþi G/g pentru a selecta “Photo”, apoi apãsaþi F/f
pentru a selecta “USB Photo Viewer”, dupã care apãsaþi
.
Pe ecran apare interfaþa cu reprezentãri de dimensiuni reduse
ale imaginilor.
4 Apãsaþi F/f/G/g pentru a selecta fotografia sau directorul
pe care doriþi sã îl vizionaþi, apoi apãsaþi
.
5 Apãsaþi
RETURN pentru a reveni la afiºarea interfeþei
cu imagini de dimensiuni reduse.
Operaþii suplimentare
Apãsaþi G/f pentru a selecta o opþiune, apoi apãsaþi
.
Opþiuni
Descriere
Selecþia
dispozitivului
Apãsaþi G/g pentru a selecta un dispozitiv,
în cazul în care sunt mai multe conectate
la televizor. Imaginile BRAVIA reprezintã
varianta predefinitã.
Succesiune de
imagini
Sunt afiºate fotografiile una câte una.
32
Utilizarea meniului Options
Apãsaþi butonul OPTIONS pentru a fi afiºate urmãtoarele
opþiuni.
Opþiuni
Descriere
Picture Mode
- modul imagine
Consultaþi pag. 22.
Sleep Timer
- cronometru
prorpiu
Consultaþi pag. 25.
Power Saving
- economisirea
energiei
Consultaþi pag. 24.
? Note
• “USB photo viewer” acceptã numai fotografii JPEG
compatibile DCF.
• Când conectaþi o camerã foto digitalã marca Sony, stabiliþi ca
mod de conectare USB al acesteia varianta “Auto” sau “Mass
Storage”. Pentru mai multe informaþii legate de modul de
conectare USB, consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat
pentru respectiva camerã digitalã.
• “USB photo viewer” acceptã numai sistemul de fiºiere FAT32.
• Câtã vreme televizorul acceseazã datele de pe suportul media,
þineþi seama de urmãtoarele :
– nu opriþi televizorul sau dispozitivul USB conectat,
– nu decuplaþi cablul USB,
– nu detaºaþi suportul media de înregistrare.
În caz contrar, este posibil sã fie deteriorate datele de pe
suportul media.
• Nu utilizaþi un dispozitiv USB care nu este acceptat deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Firma Sony nu poate fi fãcutã rãspunzãtoare pentru nici un fel
de deteriorãri sau pierderi de date de pe suportul media care
apar datoritã disfuncþionalitãþilor echipamentului conectat
sau ale televizorului.
• Verificaþi adresa de internet de mai jos pentru actualizarea
informaþiilor legate de dispozitivele USB compatibile :
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Informaþii suplimentare
Specificaþii
Aparat TV :
Cerinþe privind alimentarea :
220 - 240 V curent alternativ ; 50 Hz
Dimensiunea ecranului :
KDL-52xxxxx : 52 inch
KDL-46xxxxx : 46 inch
KDL-40xxxxx : 40 inch
KDL-37xxxxx : 37 inch
KDL-32xxxxx : 32 inch
KDL-26xxxxx : 26 inch
Rezoluþie de ecran (nr. de puncte) :
• 1920 puncte (orizontal) × 1080 linii (vertical)
– numai pentru KDL-52W4xxx, KDL-46W4xxx, KDL40W4xxx, KDL-32W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL32E4xxx
• 1366 puncte (orizontal) × 768 linii (vertical)
– numai pentru KDL-37V4xxx, KDL-32V4xxx, KDL26V4xxx, KDL-26E4xxx
Consum de putere* :
• KDL-52W4xxx :
223 W (mod Home / Standard)
253 W (mod Shop / Vivid)
• KDL-46W4xxx :
225 W (mod Home / Standard)
243 W (mod Shop / Vivid)
• KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx :
176 W (mod Home / Standard)
201 W (mod Shop / Vivid)
• KDL-37V4xxx :
138 W (mod Home / Standard)
155 W (mod Shop / Vivid)
• KDL-32E4xxx, KDL-32W4xxx :
120 W (mod Home / Standard)
143 W (mod Shop / Vivid)
• KDL-32V4xxx :
111 W (mod Home / Standard)
122 W (mod Shop / Vivid)
• KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx :
88 W (mod Home / Standard)
98 W (mod Shop / Vivid)
* Pentru detalii legate de modul Home sau de cel Shop,
consultaþi pag. 7.
Consum în starea de aºteptare* :
0,19 W sau mai puþin
* Puterea specificatã în starea de aºteptare este atinsã
dupã ce televizorul încheie procesele interne necesare.
Dimensiuni (L×Î×A) :
• KDL-52W4xxx :
cca. 126.2 x 87.1 x 34.7 cm (cu suport)
cca. 126.2 x 82.9 x 11.9 cm (fãrã suport)
• KDL-46W4xxx :
cca. 112.0 x 78.2 x 30.7 cm (cu suport)
cca. 112.0 x 74.2 x 11.5 cm (fãrã suport)
• KDL-40W4xxx
cca. 98.6 x 68.4 x 27.9 cm (cu suport)
cca. 98.6 x 64.6 x 11.0 cm (fãrã suport)
• KDL-40E4xxx :
cca. 100.6 x 69.5 x 28.3 cm (cu suport)
cca. 100.6 x 64.5 x 11.4 cm (fãrã suport)
• KDL-37V4xxx :
cca. 92.0 x 64.9 x 27.9 cm (cu suport)
cca. 92.0 x 61.0 x 11.0 cm (fãrã suport)
• KDL-32W4xxx, KDL-32V4xxx :
cca. 79.4 x 57.7 x 24.2 cm (cu suport)
cca. 79.4 x 54.0 x 9.9 cm (fãrã suport)
• KDL-32E4xxx :
cca. 81.4 x 58.7 x 24.1 cm (cu suport)
cca. 81.4 x 54.0 x 10.4 cm (fãrã suport)
• KDL-26V4xxx :
cca. 65.9 x 50.5 x 24.2 cm (cu suport)
cca. 65.9 x 46.6 x 9.5 cm (fãrã suport)
• KDL-26E4xxx :
cca. 68.4 x 47.5 x 18.6 cm (cu suport)
cca. 68.4 x 46.9 x 10.1 cm (fãrã suport)
Masa :
• KDL-52W4xxx :
cca. 38.0 kg (cu suport)
cca. 32.0 kg (fãrã suport)
• KDL-46W4xxx :
cca. 29.0 kg (cu suport)
cca. 25.0 kg (fãrã suport)
• KDL-40W4xxx
cca. 21.5 kg (cu suport)
cca. 18.5 kg (fãrã suport)
• KDL-40E4xxx :
cca. 22.0 kg (cu suport)
cca. 19.0 kg (fãrã suport)
• KDL-37V4xxx :
cca. 20.5 kg (cu suport)
cca. 17.5 kg (fãrã suport)
• KDL-32W4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-32E4xxx :
cca. 15.5 kg (cu suport)
cca. 13.0 kg (fãrã suport)
• KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx :
cca. 12.5 kg (cu suport)
cca. 10.0 kg (fãrã suport)
Sistem de panou :
Panoul LCD (Liquid Criystal Display - afiºaj cu cristale lichide)
Sistem TV :
Analogic : În funcþie de þara/regiunea aleasã: B/G/H,D/K, L, I
Digital :
DVB-T / DVB-C
Sistem color / video :
Analogic :
Digital :
PAL, SECAM
NTSC 3,58 ; 4,43 (doar Intrare Video)
MPEG-2 MP@ML / HL, H.264 /
MPEG-4 AVC
HP@L4.0, MP@L3.0
Antenã :
Terminal extern 75 ohm pentru VHF / UHF
33
Specificaþii - continuare
i
Acoperirea de canal
Analogic :
:
E2 - E12
slot pentru CAM (modul de acces condiþionat)
UHF
:
E21 - E69
port USB
Formate acceptate : fiºiere JPEG bazate pe formatul
DCF
CATV :
Digital :
S1 - S20
HYPER
: S21 - S41
D/K
:
R1 - R12, R21 - R69
L
:
F2 - F10, B-Q, F21 - F69
I
:
UHF B21 - B69
VHF / UHF
/
AV1
conector Scart cu 21 de pini (standard CENELEC)
inclusiv intrare audio/video, intrare RGB, ieºire
audio/video TV.
/
AV2 (SMARTLINK)
conector Scart cu 21 de pini (standard CENELEC)
inclusiv intrare audio/video, intrare RGB, intrare S
Video, ieºire audio/video selectabilã ºi interfaþã
SMARTLINK.
AV3 Intrare video (mufe fono)
AV3
Intrare audio (mufe fono)
Ieºire audio (stânga / dreapta) - mufe fono
COMPONENT IN
Formate acceptate : 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p,
576p, 576i, 480p, 480i
Y : 1Vp-p, 75 ohm, 0,3 V sincronizare negativã
PB / CB : 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR / CR : 0,7 Vp-p, 75 ohm,
o
Intrare audio (mufe fono)
500 m Vrms,
HDMI IN 1, 2, 3
Video : 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i,
480p, 480i
Audio : PCM liniar pe douã canale
32 ; 44,1 ºi 48 kHz, 16, 20 ºi 24 biþi
PC (consultaþi tabelul)
Minimufã audio analogicã :
500 m Vrms (numai HDMI IN 2)
PC IN
Intrare PC (15 pini, D-sub),
G : 0,7 Vp-p, 75 ohmi, fãrã sincronizare pe verde
B : 0,7 Vp-p, 75 ohmi, fãrã sincronizare pe verde
R : 0,7 Vp-p, 75 ohmi, fãrã sincronizare pe verde
HD : 1-5 Vp-p
VD : 1-5 Vp-p
intrare PC audio (minimufã)
34
mufã opticã digitalã DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL). Semnal audio Dolby Digital sau PCM
de la DVB în funcþie de difuzor, PCM audio de la
oricare altã sursã de intrare.
Ieºire audio (mufe fono)
Ieºire audio :
Mufe :
/
mufã cãºti
VHF
10 W + 10 W (RMS)
Accesorii opþionale
• KDL-52W40xx / KDL-52W42xx / KDL-46W40xx /
KDL-46W42xx / KDL-40W40xx / KDL-40W42xx /
KDL-32W40xx / KDL-32W42xx / KDL-40E40xx /
KDL-32E40xx / KDL-37V45xx / KDL-37V47xx /
KDL-32V45xx/ KDL-32V47xx:
sistem de prindere de perete SU-WL500
• KDL-26V45xx/ KDL-26V47xx / KDL-26E40xx :
sistem de prindere de perete SU-WL100
• KDL-46W40xx / KDL-46W42xx / KDL-40W40xx /
KDL-40W42xx / KDL-32W40xx / KDL-32W42xx /
KDL-40E40xx / KDL-32E40xx / KDL-37V45xx /
KDL-37V47xx / KDL-32V45xx / KDL-32V47xx:
supot TV de tip SU-FL300M.
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate fãrã sã fiþi
avizaþi.
Schema de referinþã a semnalelor de intrare PC pentru
Semnale
Orizontal
(pixeli)
Vertical
(linii)
Frecvenþã
orizontalã
(kHz)
PC
Frecvenþã
verticalã
(Hz)
Standard
ghidaj
ghidaj
• Intrarea PC a acestui televizor nu accept㠓Sync on Green” (sincronizare pe verde) sau “Composite Sync” (sincronizare
compusã).
• Intrarea PC a acestui televizor nu acceptã semnale intercalate.
• Intrarea PC a acestui televizor acceptã semnalele cu frecvenþa verticalã de 60 Hz prezentate în tabelul de mai sus. Pentru alte
semnale, va fi afiºat mesajul “No signal” (fãrã semnal).
Schema de referinþã a semnalelor de intrare PC pentru HDMI IN 1, 2, 3
Semnale
Orizontal
(pixeli)
Vertical
(linii)
Frecvenþã
orizontalã
(kHz)
Frecvenþã
verticalã
(Hz)
Standard
ghidaj
ghidaj
*
Numai pentru modelele : KDL-52W4xxx, KDL-46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-32W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx.
** Numai pentru modelele : KDL-37V4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx.
35
Soluþionarea defecþiunilor
Verificaþi dacã indicatorul 1 (Stare de aºteptare) lumineazã intermitent, fiind de culoare roºie.
Dacã acest indicator lumineazã intermitent
Funcþia de autodiagnosticare este activã.
1 Numãraþi de câte ori clipeºte indicatorul 1 (Stare de aºteptare) între intervalele de pauzã de 2 secunde.
Spre exemplu, indicatorul clipeºte de 3 ori, apoi face o pauzã de 2 secunde, dupã care clipeºte din nou de 3 ori.
2 Apãsaþi butonul 1 al televizorului (aflat în partea de sus a aparatului) pentru a-l opri, decuplaþi televizorul de la reþea, apelaþi
dealer-ul dvs. sau un centru de service Sony ºi descrieþi modul în care clipeºte indicatorul (de câte ori clipeºte).
Dacã indicatorul nu lumineazã intermitent
1 Consultaþi tabelul de mai jos, pentru a afla soluþia probabilã.
2 Dacã problema persistã, apelaþi la persoane calificate pentru service.
Imagine
Problemã
Soluþie
Nu apare nici o imagine (ecranul este
negru) ºi nu se aude sonorul.
g Verificaþi conectarea antenei / cablului.
g Conectaþi televizorul la prizã ºi apãsaþi butonul de pornire 1, de deasupra aparatului.
g Dacã indicatorul 1 (stare de aºteptare) este luminos ºi roºu, apãsaþi butonul ]/1.
Nu apare nici o imagine ºi nici o
informaþie privind meniul de la
echipamentul conectat prin
conectorul Scart.
g Apãsaþi butonul
/
pentru a fi afiºatã lista elementelor conectate, apoi selectaþi
intrarea doritã.
g Verificaþi conexiunea dintre echipamentul opþional ºi televizor.
Imaginea este dublã sau prezintã
umbre - numai în modul analogic.
g Verificaþi antena / cablurile de conectare.
g Verificaþi poziþionarea ºi orientarea antenei.
Pe ecran apare doar efect de
zãpadã ºi zgomot - numai în modul
analogic.
g Verificaþi dacã antena este ruptã sau îndoitã.
g Verificaþi dacã durata de viaþã a antenei a expirat. (În condiþii de utilizare obiºnuitã,
aceasta este de 3-5 ani, respectiv de 1-2 ani la malul mãrii).
Imaginea sau sonorul prezintã
zgomot când urmãriþi un canal TV
- numai în modul analogic.
g Efectuaþi reglajul “ATF” (reglajul fin) pentru a obþine o mai bunã recepþie a imaginii
(pagina 28).
Pe ecran apar puncte minuscule
negre ºi/sau luminoase.
g Imaginea ecranului este compusã din pixeli. Punctele minuscule (pixeli) negre ºi/sau
luminoase nu reprezintã disfuncþionalitãþi.
Deºi programele sunt difuzate color,
ele sunt recepþionate alb-negru.
g Selectaþi “Reset” (iniþializare) (pagina 22).
Imaginile sunt lipsite de culoare sau
au culoare neregulatã când vizionaþi
semnal de la mufele
/
COMPONENT IN.
g Verificaþi conexiunile mufelor
/
COMPONENT IN ºi aveþi grijã ca fiecare mufã
sã fie ferm cuplatã la conectorii corespunzãtori.
Imaginea îngheaþã pe ecran sau
prezintã blocaje.
g Verificaþi nivelul semnalului (pag. 31). Dacã bara de semnal este roºie (fãrã semnal) sau
portocalie (semnal slab), verificaþi conexiunea antenei / cablului.
g Detaºaþi dispozitivul USB conectat. Acesta poate fi deteriorat sau este posibil sã nu fie
compatibil cu televizorul dvs.
Consultaþi urmãtoarea adresã de internet pentru a afla informaþii legate de dispozitivele
USB compatibile : http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Sunet
Problemã
Imaginea este bunã, dar nu existã
sonor.
36
Cauzã / Soluþie
g Apãsaþi unul dintre butoanele 2 +/- sau % (suprimarea sonorului).
g Verificaþi dacã pentru “Speaker” este aleasã varianta “TV Speaker” (pagina 27).
Problemã
Imaginea este bunã, dar nu existã
sonor (continuare).
Cauzã / Soluþie
g Când este utilizatã intrarea HDMI cu Super Audio CD sau DVD-Audio, este posibil ca
semnalele audio sã nu fie transmise la ieºire prin mufa DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Canale
Problemã
Cauzã / Soluþie
Canalul dorit nu poate fi selectat.
g Comutaþi între modurile analogic ºi digital pentru a selecta canalul analogic / digital
dorit.
Unele canale sunt goale.
g Numai pentru canale Codificate / cu Subscriere. Înscrieþi-vã la serviciul pay TV (televiziune
cu platã).
g Canalul este folosit numai pentru date (fãrã imagine ºi sunet).
g Contactaþi difuzorul de programe pentru a afla detalii legate de transmisie.
Nu sunt afiºate canalele digitale.
g Contactaþi un instalator local pentru a afla dacã transmisia digitalã este disponibilã în
zona unde vã aflaþi.
g Treceþi la o antenã cu amplificare (gain) superioarã.
Probleme generale
Problemã
Cauzã / Soluþie
Imaginea ºi / sau sunetul sunt
distorsionate
g Protejaþi televizorul de sursele de zgomot electric cum ar fi automobilele, motocicletele,
uscãtoarele de pãr sau echipamentele optice.
g Când instalaþi un echipament opþional, lãsaþi un spaþiu suficient între acesta ºi televizor.
g Verificaþi conexiunea antenei / cablurilor.
g Menþineþi la distanþã cablul de antenã ºi cablul TV de celelalte cabluri de conectare ale
televizorului.
Televizorul se opreºte automat (trece
în starea de aºteptare).
g Verificaþi dacã este activã funcþia “Sleep Timer” sau verificaþi reglajul pentru duratã
“Duration” corespunzãtor opþiunii “On Timer” (pagina 25).
g Dacã nu a fost recepþionat nici un semnal ºi nu a fost efectuatã nici o operaþie în modul
TV timp de 10 minute, televizorul trece automat în starea de aºteptare.
Televizorul porneºte automat.
g Verificaþi dacã este activã opþiunea “On Timer” (pagina 25).
Unele surse de intrare nu pot fi
selectate.
g Alegeþi opþiunea “AV Preset” ºi anulaþi varianta “Skip” (omitere) pentru respectiva
sursã de intrare (pagina 26).
Telecomanda nu funcþioneazã.
g Înlocuiþi bateriile.
Un canal nu poate fi adãugat la lista
de programe Favorite.
g Lista de programe Favorite poate conþine pânã la 999 de canale.
Echipamentul HDMI nu apare în lista
dispozitivelor HDMI.
g Verificaþi dacã echipamentul dvs. este unul compatibil cu comanda HDMI.
Nu sunt depistate toate canalele.
g Consultaþi pagina de internet care furnizeazã informaþii legate de cablu :
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Nu puteþi selecta “Off” la “Comandã
pentru HDMI”
g Dacã la televizor este conectat vreun echipament audio compatibil cu “Comanda
pentru HDMI”, nu puteþi selecta varianta “Off” din acest meniu. Dacã doriþi sã comutaþi
ieºirea audio ºi sã ascultaþi sonorul prin boxele televizorului, selectaþi “TV Speaker” din
meniul “Speaker” (pag. 27).
http://www.sony.ro/
37
Download PDF

advertising