Sony | DPP-FP55 | Sony DPP-FP55 Használati útmutató

2-682-264-12 (1)
Mielőtt hozzákezdene
Digitális fényképnyomtató
Előkészületek
Nyomtatási alapfunkciók
Változatos nyomtatási
lehetőségek
Nyomtatás PictBridge
rendszerű fényképezőgépről
(PictBridge üzemmód)
Nyomtatás számítógépről (PC
üzemmód)
DPP-FP55
Hibaelhárítás
Egyéb információk
Kezelési útmutató
A nyomtató használatba vétele előtt gondosan
olvassa át ezt a kezelési útmutatót, és őrizze
meg, mert később még szüksége lehet rá.
 2006 Sony Corporation
DPP-FP55
Egyszerûsített útmutató
Kövesse az 1–6. lépésekben ismertetett műveleteket a „Memory Stick”, „Memory
Stick Duo” vagy SD memóriakártyán található képek kinyomtatásához. A műveletek
részletes magyarázatairól és az egyéb nyomtatási lehetőségekről a kezelési útmutatóban olvashat.
1
Ellenőrizze a csomagolás tartalmát.
A csillaggal jelölt tartozékok szükségesek a próbanyomtatáshoz.
Színes próbanyomtató csomag*
• 10 ív képeslap méretű nyomtató
papír
• 10 nyomtatásra elegendő festékkazetta
A részletekről a kezelési útmutató 10.
oldalán olvashat.
Papírtartó tálca*
Nyomtató*
Hálózati tápegység
(AC-S2425)*
Hálózati vezeték*
Tisztítópatron
• Kezelési útmutató
• Egyszerűsített útmutató (ez a
nyomtatvány)*
• Garanciajegy (Egyes régiókban
a garanciaszelvény nincs
mellékelve.)
• Sony végfelhasználói licence szerződés
• CD-ROM lemez (Sony DPP-FP55
nyomtató meghajtóprogram és
Picture Motion Browser program
Ver. 1.1)
Külön megvásárolható nyomtató csomag
A 101,6 × 152,4 mm-es képeslap
méretű nyomtatáshoz:
SVM-F40P
• 40 ív 101,6 × 152,4 mm méretű nyomtatópapír
(2 × 20 íves csomag)
• 40 nyomtatásra elegendő festékkazetta
• 2 db, 40 nyomtatásra elegendő festékkazetta
SVM-F120P
• 120 ív 101,6 × 152,4 mm méretű nyomtatópapír
(6 × 20 íves csomag)
• 2 db, 40 nyomtatásra elegendő festékkazetta
SVM-F80P
• 80 ív 101,6 × 152,4 mm méretű nyomtatópapír
(4 × 20 íves csomag)
2
Készítse elő a próbanyomtatáshoz szükséges
tartozékokat.
Egy a fenti példához hasonló nyomat elkészítéséhez készítse elő az 1-es lépésben
csillaggal megjelölt tartozékokat:
– Nyomtató*
– Próbanyomtató csomag* (nyomtatópapír és festékkazetta)
– Hálózati tápegység*
– Hálózati vezeték*
– Papírtartó tálca*
Megjegyzés a nyomtatócsomagról
A nyomtatáshoz nyomtatópapírt és festékkazettát tartalmazó nyomtatócsomagra
van szüksége.
Ha a mellékelt nyomtatócsomag kifogy, kérjük vásároljon egy új nyomtatócsomagot.
Folytatódik
3
Helyezze be a festékkazettát.
Csak a nyomtatóhoz tervezett festékkazettát használjon.
1Húzza és nyissa ki a kazettarekesz ajtaját.
2Tolja be a festékkazettát a a nyíl irányában, bekattanásig.
Nyíl
3Csukja be kazettarekesz ajtaját.
4
A nyomtatópapír behelyezése.
1Nyissa ki a papírkiadó tálcát (), majd csúsztassa el () és emelje
ki a papírtartó tálca fedelét ().
2Helyezze be a nyomtatópapírt a tálcába.
A bélyegző jelölés nézzen a papír betöltési
irányba és a papírtartó tálca felé.
A védőlapot a papírokkal együtt helyezze be, majd vegye ki.
Védőlap
Betöltési irány
3Csukja be a papírtartó tálca fedelét () és csúsztassa a papír
betöltési irányba ().
Tartsa nyitva a
papírkiadó tálcát.
4Húzza ki és nyissa ki a nyomtató papírtartó tálca rekeszének fedelét
és helyezze be a papírtartó tálcát a nyomtatóba.
Tolja be egyenesen,
ütközésig.
Folytatódik
5
Csatlakoztatás az áramforráshoz.
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték egyik végét a fali konnektorhoz, a
másik végét pedig a hálózati tápegységhez. Ezután csatlakoztassa a nyomtató DC
IN 24 V aljzatához a a hálózati tápegység csatlakozódugóját.
Hálózati
tápegység
Hálózati csatlakozóvezeték
6
A fali
konnektorhoz
Nyomtasson ki egy képet.
Készen áll a nyomtatásra. A memóriakártyától vagy az egyéb használni
kívánt adathordozótól függően a nyomtatás művelete eltérő. Ez a segédlet a
memóriakártyán tárolt képek kiválasztását és nyomtatását ismerteti.
Ha a Pictbridge kompatibilis
digitális fényképezőgépéről
szeretne képet nyomtatni,
olvassa el a kezelési útmutató
46. oldalán leírtakat.
Az egyéb külső eszközök, pl.
digitális fényképezőgép vagy
USB memória használatáról a
18., 19. oldalon olvashat.
Ha számítógépéről szeretne
képet nyomtatni, olvassa el a
használati útmutató 47–61.
oldalát.

Memóriakártya
aljzat

SD kártya
„Memory Stick”,
„Memory Stick Duo”*
*„Memory Stick Duo”
adapter használata
szükséges.


/// gombok
 (be/készenlét)
kapcsoló
PRINT gomb

/
gombok
ENTER gomb
Előkészületek
Készítse elő a kívánt memóriakártyát a nyomtatáshoz.
Készítse elő a kinyomtatni kívánt képet
tartalmazó memóriakártyát („Memory
Stick”, „Memory Stick Duo”* vagy SD
kártya).
*„Memory Stick Duo” adapter használata
szükséges.
Folytatódik


Helyezzen egy memóriakártyát a
megfelelő aljzatba.
Ha több kártyát helyez be egyszerre,
előfordulhat, hogy a nyomtató nem
ismeri fel a kívánt kártyát. Csak azt a
memóriakártyát helyezze be, melyről
nyomtatni akar.
Kapcsolja be a nyomtatót a 
(be/készenlét) kapcsolóval.
A memóriakártyán tárolt képek egyike
megjelenik.
Kép megjelenítése
Válasszon ki egy képet
nyomtatásra.
A /// gombok ismételt
megnyomásával jelenítse meg a
kinyomtatni kívánt képet.
Kép kiválasztása a képlistából.()
Nyomja meg a (kicsinyítés) gombot a képlista megjelenítéséhez.
A /// gombok ismételt megnyomásával
léptesse a piros keretet a kinyomtatni kívánt
képre.
(Az előnézeti kép megjelenítéséhez nyomja
meg a (nagyítás) gombot.)
A nyomtatási minőség beállítása.()
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a nyomtatási minőség kijelzése.
Állítsa be a nyomtatási minőséget.
A nyomtatási minőség javításához:
Nyomja meg a  gombot.
A nyomtatási minőség csökkentéséhez:
Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomtatás
Nyomja meg a PRINT gombot.
Miközben a PRINT jelző kékeszölden
világít, a nyomtató készen áll a nyomtatási műveletre.
Ha a nyomtatás elkészült és a nyomtatópapír automatikusan elhagyja a
nyomtatót, vegye ki a papírtálcáról.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
FIGYELEM
A Sony nem vállal semmilyen felelősséget a
nyomtató vagy a memóriakártya használatából
illetve meghibásodásából eredő véletlenszerű
vagy következményes kárért, valamint a felvétel
elvesztéséért.
Vigyázat
A bizonyos frekvenciáknál fellépő elektromágneses
mezők befolyásolhatják e nyomtató képminőségét.
Megjegyzés
Ha az adatátviteli folyamatot statikus elektromosság vagy
elektromágneses tér megszakítja, indítsa újra a szoftvert,
vagy húzza ki és dugja vissza az USB-vezetéket.
HU
Az európai vásárlók számára
Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján
megállapították, hogy a készülék megfelel az EMC
direktívák 3 méternél rövidebb csatlakozóvezetékek
használatára vonatkozó határértékeinek.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
CD-tartalmak, tv-műsorok, szerzői jogvédelem
alá eső művek, pl. képek vagy kiadványok, illetve
bármilyen egyéb, hasonló anyagok – kivéve a
saját felvételeket vagy összeállításokat – másolása,
szerkesztése vagy kinyomtatása csak saját vagy
családi célra engedélyezett. Hacsak nem Ön a
szerzői jog tulajdonosa, vagy nincs birtokában a
szerzői jog tulajdonosának felhatalmazása, a másolni
kívánt anyagnak az említett korlátozást meghaladó
felhasználása sértheti a szerzői jogokat, és ezért a
szerzői jog tulajdonosa kártérítési igénnyel léphet fel.
Amikor ezzel a nyomtatóval fényképeket nyomtat,
szerkeszt, stb. különösen ügyeljen arra, hogy a
szerzői jogokat ne sértse meg. Portrék, arcképek
engedély nélküli felhasználása vagy módosítása
szintén sértheti a tulajdonos jogait.
Vannak olyan bemutatók, előadások vagy kiállítások,
amelyeken bármilyen fényképezés (képrögzítés)
tilos.
Készítsen biztonsági mentést
A nyomtató helytelen üzemeltetése vagy meghibásodása miatti adatvesztés elkerülése érdekében
mindig másolja az adatokat egy biztonsági tárolóegységre.
Információ
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A HIBÁS TERMÉKEKBŐL
VAGY BÁRMELY TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT,
VESZTESÉGEKÉRT VAGY A FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT.
Megjegyzések az LCD-képernyőhöz
• A tv-készüléken megjelenített kép nem egyezik a
kinyomtatott képpel, mivel minden tv foszfor eljárása
vagy jellemzője különböző. A megjelenített képet csak
mintaként kezelje.
• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A képernyő elszíneződhet, és meghibásodhat.
• Az LCD-képernyő meghibásodhat, ha hosszú ideig
közvetlen napfény éri.
• Az LCD-képernyő rendkívül korszerű gyártástechnológiával készült, a hatékony képpontok aránya nagyobb
mint 99,99%. Esetenként azonban fekete pontok
és/vagy világos fénypontok (fehér, piros, kék vagy
zöld) jelenhetnek meg az LCD-képernyőn. Ez a gyártási
folyamat velejárója, nem hibajelenség.
• Hideg helyen maradványkép (utófénylés) jelensége
észlelhető a képernyőn. Nem hibajelenség.
Védjegyek és szerzői jogok
• A Cyber-shot a Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory Stick PRO”,
a
, a „Memory Stick Duo”,
a
, a „Memory Stick PRO
Duo”, a
, a „MagicGate” és a
a Sony Corporation védjegye.
• A VAIO a Sony Corporation védjegye.
• A Microsoft, a Windows® és a DirectX a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és más országokban.
• Az IBM és a PC/AT az International Business Machines
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A true type betűkészletek raszterezési műveletéhez a
FreeType Team szoftvert alkalmazzák.
• Ez a szoftver részben a független JPEG Group munkáján alapul.
• Libtiff
Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.
Jelen szoftver és a dokumentáció külön engedély nélkül, szabadon használatható, másolható, átalakítható,
terjeszthető és értékesíthető.
• Zlib
© 1995–2002 Jean-loup Gailly és Mark Adler
• Minden egyéb itt említett vállalat és terméknév
a megfelelő vállalatok védjegye, vagy bejegyzett
védjegye. Ezen kívül a „™” és „®” jelzések nincsenek
mindenütt feltüntetve a kezelési útmutatóban.
HU
Fontos tudnivalók a
felhasználók számára
Szoftver © 2006 Sony Corporation
Dokumentáció © 2006 Sony Corporation
Minden jog fenntartva. A kezelési útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben vagy egészben történő
sokszorosítása, fordítása, vagy átírása bármilyen számítógép által olvasható formátumra a Sony Corporation
előzetes beleegyezése nélkül tilos.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET
A VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZETES VAGY
KÜLÖNLEGES KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL
ATTÓL, HOGY EZ ANYAGI KÁRON, SZERZŐDÉSEN VAGY BÁRMI MÁSON ALAPUL, ÉS A
SZOFTVERREL, KEZELÉSI ÚTMUTATÓVAL,
EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL, A HASZNÁLATTAL
KAPCSOLATBAN, VAGY ATTÓL FÜGGETLENÜL
MERÜL FEL.
A CD-ROM csomag ragasztócsíkjának felszakításával
elfogadja a szerződés feltételeit. Amennyiben nem
fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, küldje vissza
a borítékot felbontatlan állapotban a csomag egyéb
tartalmával együtt a kereskedőnek, akitől vásárolta.
A Sony Corporation fenntartja a kezelési útmutató és
az itt található információ előzetes bejelentés nélküli
változtatásának jogát.
Az itt ismertetett szoftverhez tartozhat egy különálló
felhasználói szerződés is.
A szoftverhez mellékelt olyan adatok, mint például
mintaképek, nem módosíthatók, vagy sokszorosíthatók, csak személyes felhasználás céljából. A szoftver
engedély nélküli sokszorosítását a szerzői jogok védelmével kapcsolatos törvény bünteti.
Ne felejtse el, hogy mások portréinak, vagy szerzői
jogvédelem alá eső munkáinak sokszorosítása, vagy
módosítása sérti a szerzők által fenntartott jogokat.
Tartalomjegyzék
Mielőtt hozzákezdene
Mire használható ez a nyomtató?........... 6
Kezelőszervek azonosítása..................... 8
Előkészületek
1A csomag tartalmának
ellenőrzése..................................... 10
2A nyomtatócsomag előkészítése.... 11
Papírméretek............................. 11
Külön megvásárolható nyomtatócsomagok............................. 11
3A festékkazetta behelyezése............ 12
4A nyomtatópapír behelyezése......... 13
5Csatlakoztatás hálózati
áramforráshoz................................ 16
Memóriakártya behelyezése................. 17
„Memory Stick” kártya behelyezése.. 17
SD-kártya behelyezése.................. 18
Kamera vagy egyéb külső eszköz
csatlakoztatása............................... 18
Nyomtatási alapfunkciók
A kiválasztott képek nyomtatása ......... 20
Egy kép nyomtatása..................... 20
Több kép nyomtatása.................... 22
Az LCD-képernyő használata................ 24
Előnézeti kép.............................. 24
Képlista.................................... 25
HU
Változatos nyomtatási
lehetõségek
Kép szerkesztése.................................. 26
Az Edit menü bekapcsolása............ 26
A kép méretének növelése és
csökkentése............................... 27
A kép mozgatása......................... 27
A kép forgatása .......................... 27
A kép beállítása.......................... 28
Különleges szűrő használata........... 28
A vörösszem-hatás csökkentése....... 29
A kép mentése és nyomtatása......... 30
Nyomtatás számítógépről
A szoftver telepítése............................. 47
A szoftver telepítése..................... 47
A nyomtató kezelőprogram
telepítése ................................. 48
A Picture Motion Browser
telepítése.................................. 51
Fényképek nyomtatása a Picture Motion
Browser szoftverből....................... 53
Nyomtatás más szoftverből............. 60
Hibaelhárítás
Képösszeállítás és naptár készítése
(Creative Print)............................... 31
Probléma esetén.................................. 62
A Creative Print menü bekapcsolása.. 31
Képösszeállítások készítése............ 32
Naptár készítése.......................... 34
Ha a papír elakad.................................. 80
Ha egy hibaüzenet jelenik meg............. 77
A nyomtató belsejének tisztítása.......... 80
Nyomtatás egyszerűbben
(Index/DPOF/All)............................ 35
Egyéb információk
Diavetítés ........................................... 37
Előírások.............................................. 82
Kép keresése . ..................................... 38
A memóriakártyákról............................ 83
Képek törlése....................................... 39
A „Memory Stick” memóriakártyáról ................................. 83
Néhány szó az SD-kártyáról............ 86
A kiválasztott képek törlése............ 40
A „Memory Stick” formázása ......... 40
A nyomtatási beállítások
megváltoztatása (Set Up)............... 41
Minőségtanúsítás................................. 87
A nyomtató jellemzőinek
megváltoztatása (Option)............... 44
Fogalommagyarázat............................. 90
Nyomtatási tartomány................... 89
Tárgymutató......................................... 91
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
Képek nyomtatása digitális
fényképezőgépről........................... 46
HU
Mielőtt hozzákezdene
Mire használható ez a nyomtató?
Nyomtatás memóriakártyáról
vagy külső eszközről
. 20–25. oldal
Nyomtatás a nyomtató LCDképernyője segítségével
„Memory Stick”,
(„Memory Stick Duo”)
vagy SD-kártya
A kiválasztott kép nyomtatása
. 20. oldal
Digitális fényképezőgép vagy
egyéb külső
eszköz
Nyomtatás PictBridge
kompatibilis kameráról
Egyképes
alapnyomtatás
Változatos nyomtatási lehetőségek
. 26–36. oldal
. 46. oldal
Nagyított/kicsinyített/
áthelyezett/elforgatott
nyomtatás
(. 27. oldal)
Osztottképes
nyomtatás
(. 32. oldal)
Nyomtatás számítógépről
. 47–61. oldal
Egyszerű
nyomtatás
(Index/DPOF/All
nyomtatás)
(. 35. oldal)
Naptár nyomtatás
(. 34. oldal)
Diavetítést
futtathat.
. 37. oldal
Egy képet
megkereshet
vagy törölhet.
. 39. oldal
Módosíthatja a nyomtató és a nyomtatás
beállításait.
. 41., 44. oldal
HU
Kényelmi funkciók
Sokoldalú nyomtatás
xNyomtathat szegélyes vagy szegély nélküli
formátumban is. (. 42. oldal)
xDiavetítést tekinthet meg a memóriakártyán
vagy a külső eszközön található képekből.
(. 37. oldal)
xA mellékelt szoftver segítségével egyszerűen
nyomtathat képeket a számítógépről is.
(. 47. oldal)
xEgyszerűen nyomtathat képet a PictBridge
kompatibilis digitális
fényképezőgépekről.
(. 46. oldal)
xEgyszerűen nyomtathat közvetlenül
a memóriakártyáról vagy a külső
tárolóeszközről*. (. 18. oldal)
Kimagasló képminőséget biztosító
funkciók a valósághű nyomtatás
érdekében
xA nyomtató professzionális nyomtatási rendszere maximálisan valósághű képet állít elő.
xA Super Coat 2 technológia garancia az
időtállóságra, illetve a párával és ujjlenyomatokkal szembeni ellenállóságra.
xAz automatikus képfinomítás funkció (Auto
Fine Print 3) elemzi a kép információit, és
ennek megfelelően korrigálja a képet.
(. 42. oldal)
xEz a nyomtató támogatja az Exif 2.21
rendszert, így automatikusan
beállítja az Exif 2.21
nyomtatási szabvánnyal
kompatibilis digitális fényképezőgéppel
felvett képet, és finomított minőségben
nyomtatja ki azt. (. 42. oldal)
xEgy adott képen csökkentheti a vörösszemhatást, beállíthatja a fényerőt, színtelítettséget és egyéb képjellemzőket, ami a
minőség további finomítását jelenti.
(. 29. oldal)
(* Nem garantáljuk a hibátlan működést minden
külső tárolóeszköz-típus esetében.)
HU
Mielőtt hozzákezdene
xJól látható, 2 hüvely (5,1 cm) képátlójú
TFT folyadékkristályos színes kijelző,
mely leegyszerűsíti a képek megtekintését,
szerkesztését, feldolgozását, mentését és
nyomtatását. Ezen kívül, szöveges üzenetek segítenek Önnek az adott művelet
végrehajtásában.
xA nagysebességű CPU egység lehetővé teszi
a képek gyors feldolgozását, előnézetét és
nyomtatását.
xA mellékelt 20 lapos papírtartó tálca segítségével folyamatosan 20 papírra nyomtathat.
(. 14. oldal)
Kezelőszervek azonosítása
A részletekért lapozzon a zárójelben látható
oldalakra.
Nyomtató előlapja
1
1 (be/készenlét) kapcsoló/jelző
(16., 20. oldal)
2MENU gomb
3 (kicsinyítés) (nagyítás) gomb
(24. oldal)
4LCD-képernyő (24. oldal)
5Nyílgombok (f/F/g/G)
6
ENTER gomb
7PRINT gomb/jelző (21. oldal)
8CANCEL gomb
9Memóriaműködés jelző
(17., 18. oldal)
0Papírtálca-rekesz fedele (15. oldal)
qa
Papírtálca-rekesz (15. oldal)
qs
SD CARD meghajtó (18. oldal)
qd
MEMORY STICK PRO STD/DUO
meghajtó (17. oldal)
Nyomtató jobb oldala
qf
Festékkazetta eltávolító kar
(12. oldal)
qg
Festékkazetta (12., 13. oldal)
qh
Festékkazetta tartó fedele
(12., 13. oldal)
HU
Nyomtató hátoldala
1Szellőzőnyílások
2DC IN 24V aljzat (16. oldal)
Ehhez az aljzathoz kell csatlakoztatni a
mellékelt hálózati tápegységet.
3 USB-aljzat (49. oldal)
Ha a nyomtatót PC módban használja, a
számítógépet ezen a csatlakozón keresztül
csatlakoztassa.
4PictBridge csatlakozó
(19., 46. oldal)
Papírtálca
1Papírkiadó tálca (13., 14. oldal)
2Papírtartó tálca fedele
(13., 14. oldal)
HU
Mielőtt hozzákezdene
Nyomtató bal oldala
1
A csomag tartalmának ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok megtalálhatóak-e a nyomtató dobozában.
Papírtartó tálca (1 darab)
Hálózati tápegység
(AC-S2425) (1 db)
Hálózati vezeték* (1 db)
* Az ábrán látható hálózati vezeték csak a 120 V-os
hálózati feszültséghez használható. A nyomtató
forgalomba hozásának helyétől függően a hálózati
vezeték csatlakozódugaszának alakja és műszaki
adatai eltérhetnek.
Tisztítópatron (1 db)
10 HU
CD-ROM lemez (1 darab)
– Sony DPP-FP55 nyomtató meghajtó
szoftver Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition/Windows®
2000 Professional/Windows®
Millennium Edition operációs
rendszerekhez.
– Picture Motion Browser 1.1 verzió.
•
•
•
•
•
Színes nyomtatócsomag (1 darab)
Kezelési útmutató (ez a füzet, 1 darab)
Egyszerűsített útmutató (1 darab)
Garanciajegy (1 darab)*
Sony végfelhasználói szerződés (1 darab)
* Vannak olyan régiók, ahol a garanciaszelvény
nincs mellékelve.
2A nyomtatócsomag
előkészítése
A képek nyomtatásához szüksége
lesz egy nyomtatócsomagra. A
mellékelt nyomtatócsomag 10 db
képeslap méretű nyomtatópapírt
és 10 kép nyomtatásához elegendő
festékkazettát tartalmaz.
A papírméret a következő:
• Képeslap méret (101,6 × 152,4 mm) (4 × 6
hüvelyk)
(a szegély nélküli maximális nyomtatási
méret)
Külön megvásárolható nyomtatócsomagok
A nyomtatócsomagot a nyomtatási célnak
megfelelően válassza ki:
Képeslap méretű nyomtatáshoz:
SVM-F40P
• 40 darab képeslap méretű fényképpapír (2
darab 20 lapos csomag)
• Festékkazetta 40 nyomathoz
SVM-F80P
• 80 darab képeslap méretű fényképpapír (4
darab 20 lapos csomag)
• Két festékkazetta, egyenként 40 nyomathoz
SVM-F120P
• 120 darab képeslap méretű fényképpapír (6
darab 20 lapos csomag)
• Három festékkazetta, egyenként 40 nyomathoz
Megjegyzések a nyomtatócsomagok
használatához
• Kizárólag az ehhez a nyomtatóhoz gyártott
nyomtatócsomagot használja. Ha eltérő típusú
festékpapírt és festékkazettát használ, a nyomtatásban üzemzavar keletkezhet.
• A feliratos oldallal ellentétes felület a nyomtatási
felület. Ha a nyomtatási felület porral vagy ujjlenyomatokkal szennyeződik, a nyomtatás minősége
nem lesz megfelelő. Soha ne érintse meg a nyomtatási felületet.
• Nyomtatás előtt soha ne hajtsa be
vagy válassza szét a nyomtatópapírt a
perforáció mentén.
• A már egyszer felhasznált nyomtatópapírra
nem szabad újra nyomtatni, és a festékkazettában nem szabad visszacsévélni a
szalagot. Ellenkező esetben a nyomtató
megsérülhet.
• A festékkazettát nem szabad szétszerelni.
• Ne húzza ki a szalagot a festékkazettából.
Megjegyzések a nyomtatócsomagok
tárolásához (a minőségi nyomatok
érdekében)
• A részlegesen felhasznált festékkazettát és nyomtatópapírt az eredeti csomagolásában vagy hasonló
zacskóban tárolja.
• Kerülje a nyomtatócsomag olyan elhelyezését,
ahol magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, pornak, vagy közvetlen napfénynek van
kitéve.
• A gyártástól számított két éven belül használja fel
a nyomtatócsomagot.
Megjegyzés a nyomatok tárolásához
A nyomatokra nem szabad celofánszalagot vagy
műanyagtörlőt erősíteni. Ne tegye a kinyomtatott
fényképet műanyag asztalvédő alá.
11 HU
Előkészületek
Papírméretek
Megjegyzés
Vannak olyan országok, ahol egyes modellek nem
kerülnek forgalomba.
3 A festékkazetta
behelyezése
1 Húzza meg és nyissa ki a
A festékkazetta eltávolítása
Amikor a festékkazetta kifogy, hibaüzenet jelenik meg az LCD-képernyőn.
Nyissa ki a festékkazetta tartó fedelét, tolja fel
a kioldó kart, és vegye ki a használt kazettát.
festékkazetta tartó fedelét.
Kioldó kar
2 Tolja be a festékkazettát a
nyomtatóba a nyíl irányában,
ütközésig.
Megjegyzések
Nyíl
3 Zárja be a festékkazetta tartó
fedelét.
• Mindig a nyomtatópapírral együtt szállított festékkazettát használja.
• Ne érintse meg a festékszalagot, és ne tárolja
a festékkazettát poros helyen. A festékszalagra
kerülő ujjlenyomatok és por gyenge minőséget
eredményezhetnek.
12 HU
Festékszalag
• Soha ne nyúljon kézzel a festékkazetta tartóba.
A fej magas hőmérsékletet ér el, különösen
folyamatos nyomtatás közben.
4 A nyomtatópapír behelyezése
1 Nyissa ki a papírtartó tálca fedelét.
2 Csúsztassa a papírtartó tálca fedelét a papírbehúzással ellentétes
irányba (1) és felemelve nyissa ki
azt (2).
• Ne vegye ki a festékkazettát nyomtatás közben.
Megjegyzések a festékkazetta tárolásával
kapcsolatban
• Kerülje a festékkazetta magas hőmérsékleten, magas páratartalmú helyen történő elhelyezését, és ne
tegye ki por vagy közvetlen napfény hatásának.
• A részlegesen használt festékkazettát eredeti csomagolásában tárolja.
Folytatódik
13 HU
Előkészületek
• Ne csévélje vissza a szalagot a festékkazettában,
és visszacsévélt szalaggal ne használja a festékkazettát. Ellenkező esetben a megfelelő nyomtatási
minőség nem garantálható, és a nyomtatóban
üzemzavar keletkezhet.
• Ha a festékkazetta nem kattan a helyére, vegye
ki, és helyezze be újra. Ha a szalag meglazult,
csévélje a nyíl irányába a megfeszítéshez.
3 Helyezze a nyomtatópapírt a tálcába.
4 Távolítsa el a védőlapot.
Legfeljebb 20 lapot tölthet be.
Pörgesse át a nyomtatópapírt, majd helyezze a tálcára a nyomtatható oldalával
(jelzés nélküli oldal) felfelé.
A védőlapot a nyomtatópapírral együtt
helyezze be.
Nyomtatási felület
5 Zárja le a papírtartó tálca fedelét
(1), és tolja a papírbehúzási irányba (2).
A papírkiadó tálca maradjon nyitva.
Papírbehúzási
irány
A bélyeg helye
(képeslap méret) a
behúzás irányába
nézzen.
Képeslap méretű nyomtatópapír esetén a bélyeg
a behúzás irányába
nézzen.
Megjegyzés
Ne érintse meg a nyomtatási felületet. Az
ujjlenyomat a nyomtatási felületen ronthatja
a nyomtatási minőséget.
14 HU
6 Húzza meg, és nyissa ki a nyomtató
papírtartó tálca rekeszének fedelét.
Ha nyomtatás közben kifogy a papír, hibaüzenet jelenik meg a nyomtató LCD-képernyőjén. Vegye ki a papírtartót és töltse fel
papírral.
Megjegyzések
Tolja be egyenesen, ütközésig a tálcát.
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a papírtálcát nehogy ferdén
tolja be. Ellenkező esetben a nyomtatás nem
lesz megfelelő.
Megjegyzések a nyomtatópapírok tárolásához
• Kerülje a papírok oly módon történő tárolását,
hogy a nyomtatott oldaluk egymással vagy
gumi, műanyag (PVC, lágyítószer) termékekkel
érintkezzen hosszú ideig; színelváltozás, vagy a
kép minőségének romlása következhet be.
• Kerülje a papírok tárolását olyan helyen, ahol
magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak,
pornak, és közvetlen napfény hatásának vannak
kitéve.
• A megbontott csomagból kimaradt papírokat
mindig az eredeti csomagolásában tárolja.
15 HU
Előkészületek
7 Helyezze be a tálcát a nyomtatóba.
• Nyomtatás közben ne vegye ki a papírtartó tálcát.
• A papírbeszorulás és a nyomtató meghibásodásának elkerülése érdekében ügyeljen az alábbiakra:
– Ne írjon, vagy gépeljen a papír nyomtatási
felületére. Nyomtatás után használjon olaj alapú
(filc) tollat az íráshoz. A nyomtatópapírra nem
lehet gépelni.
– Ne ragasszon matricát vagy bélyeget a nyomtatási felületre.
– Ne hajtsa össze vagy hajlítsa meg a nyomtatópapírt.
– Ha egy félig teli tálcára újabb papírlapokat
helyez, ellenőrizze, hogy a lapok teljes száma
ne haladja meg a 20-at.
– Ne használja ugyanazt a nyomtatópapírt kétszer. A kép fedettsége nem lesz nagyobb, ha
kétszer nyomtat ugyanarra a papírra.
– Mindig csak az ehhez a nyomtatóhoz előírt
nyomtatópapírt használja.
– Ne használja fel újra a nyomtatóból kijövő, de
még üres nyomtatópapírt.
5Csatlakoztatás hálózati áramforráshoz
1 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
vezeték egyik végét a mellékelt hálózati tápegységhez.
2 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
vezeték másik végét a fali konnektorba.
3 Csatlakoztassa a hálózati tápegy-
séget a nyomtató DC IN 24V aljzatához.
A 1 (be/készenlét) jelző pirosan világít.
A DC IN 24V
aljzatba
Hálózati tápegység (tartozék)
Fali konnektorhoz
Hálózati vezeték
(tartozék)
16 HU
Megjegyzések
• A hálózati tápegységet könnyen elérhető fali
konnektorhoz kell csatlakoztatni. Ha bármilyen
probléma merül fel a tápegységgel kapcsolatban,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fali
konnektorból.
• Miután befejezte a hálózati tápegység használatát,
húzza ki azt a nyomtató DC IN 24V aljzatából.
• A nyomtató mindaddig feszültség alatt áll, amíg a
fali konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is,
ha maga a készülék ki van kapcsolva.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír többször ki-be
mozog a nyomtatóban. Ügyeljen arra, hogy a papírkiadó nyílást ne gátolja a hálózati tápegység vagy a
hálózati vezeték.
• Kizárólag a nyomtatóhoz mellékelt hálózati tápegységet használja. Ne használjon eltérő típusú
tápegységet, mert üzemzavar keletkezhet.
• Ha a hálózati tápegység vezetéke leválik a tápegységről vagy megsérül, ne használja tovább, mert
veszélyes lehet.
• Ne zárja rövidre a hálózati tápegység DC csatlakozódugaszát fémtárggyal. A készülék meghibásodhat.
• Ne használja a hálózati tápegységet szűk térben,
például a falhoz közeli szűk helyen.
Memóriakártya behelyezése
Helyezzen be egy „Memory Stick” vagy
„Memory Stick Duo” kártyát a MEMORY
STICK PRO STD/DUO meghajtóba.
Mivel ez a nyomtató „Memory Stick”/
„Memory Stick Duo” meghajtóval van
felszerelve, nincs szükség Memory Stick Duo
adapter használatára.
Előkészületek
A „Memory Stick” (vagy „Memory Stick
Duo”) kártyán vagy az SD-kártyán tárolt képek
nyomtatásához helyezze a kártyát a megfelelő
nyílásba.
Ha több memóriakártyát is behelyez a
készülékbe, az elsőként behelyezett kártya
rendelkezik elsőbbséggel. Ha bekapcsoláskor
a nyomtatóban több memóriakártya van, a
felismerési sorrend a következő: „Memory
Stick” (vagy „Memory Stick Duo”) és SDkártya.
A nyomtatóban használható memóriakártyatípusokról bővebben a 83–86. oldalon olvashat.
„Memory Stick” kártya behelyezése
Megjegyzések a memóriakártya használatához
• Ne próbálja meg erőszakkal behelyezni vagy
kivenni a memóriakártyát. A kártya vagy a nyomtató károsodhat.
• Amíg a memóriaműködés jelző villog, a memóriakártyát nem szabad kivenni. A kártya vagy a
nyomtató károsodhat.
• Az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen
biztonsági másolatot a memóriakártya tartalmáról. Nem vállalunk felelősséget az adatok károsodásáért, vagy elvesztéséért.
• Ellenőrizze a memóriakártyát, és megfelelő irányban helyezze be. Ha erőszakkal rossz irányban
helyezi be a kártyát, a kártya és a meghajtó megsérülhet.
• Ellenőrizze a memóriakártyát, és mindig a számára kijelölt meghajtóba helyezze be. Ha egy
másik meghajtóba helyezi be, a memóriakártya
megsérülhet, illetve előfordulhat, hogy nem lehet
kivenni a meghajtóból.
• Amikor a memóriakártyát kiveszi, mindig fogja
meg a kezével, mert kiugorhat és eltalálhatja a
szemét, így súlyos sérülést okozhat.
A memóriaműködés jelző
villog, amíg a nyomtató
a memóriakártya adatait
olvassa.
Úgy helyezze
be, hogy a b jelzés a bal felső
sarokban legyen.
A „Memory Stick” eltávolítása
Nyomja be kissé a „Memory Stick” kártyát a
meghajtóba. Miután a kártya kiugrik, óvatosan
vegye ki.
17 HU
SD-kártya behelyezése
Helyezze be az SD-kártyát a készülék SD
CARD meghajtójába.
Kamera vagy egyéb külső
eszköz csatlakoztatása
Ha kameráról vagy külső eszközről kíván
nyomtatni, első lépésként csatlakoztassa
azt a nyomtatóhoz. Olyan külső eszközt
csatlakoztathat, amely támogatja a cserélhető
adathordozókat. A PictBridge kompatibilis
digitális kamera csatlakoztatásáról bővebben a
46. oldalon olvashat.
Megjegyzés
A memóriaműködés
jelző villog, amíg a
nyomtató a memóriakártya adatait olvassa.
Úgy helyezze be,
hogy a b jelzés
a nyomtató felé
mutasson.
A nyomtató SD-kártya meghajtójában az alábbi adathordozókat használhatja:
• SD-memóriakártya
• MiniSD-kártya (miniSD-kártya adapter
szükséges)
• MMC normál memóriakártya
• RS-MMC memóriakártya (MMC adapter
használata szükséges)
Az SD-kártya eltávolítása
Nyomja be kissé az SD-kártyát a meghajtóba.
Miután a kártya kiugrik, óvatosan vegye ki.
Megjegyzések
• Amikor az SD-memóriakártyát kiveszi, mindig
fogja meg a kezével, mert kiugorhat és eltalálhatja
a szemét, így súlyos sérülést okozhat.
• Ha mini SD-kártyát használ, helyezze azt a mini
SD-kártya adapterbe. Ha adapter nélkül helyezi be
a nyomtatóba, előfordulhat, hogy nem tudja majd
kivenni.
18 HU
Ha a nyomtatóba memóriakártyát helyezett, a nyomtató nem tudja a PictBridge aljzathoz csatlakoztatott
külső készülék jeleit fogadni. Ilyen esetben vegye ki
a memóriakártyát.
1 Készítse elő nyomtatásra a cserélhető adathordozókat támogató
digitális kamerát vagy egyéb külső
eszközt.
A csatlakoztatás előtt elvégzendő beállítások és műveletek a külső eszköz típusától
függően eltérhetnek. A részletek tekintetében olvassa el a külső eszköz kezelési
útmutatóját. (Sony Cyber-shot digitális
kamera esetében például az „USB
Connect” menüpontban a „Mass Storage”
vagy a „Normal” opciót kell kiválasztani.)
2 Csatlakoztassa a kamerát vagy a
külső eszközt a nyomtató PictBridge
aljzatához.
Használja a digitális kamerához vagy
a külső készülékhez mellékelt USBvezetéket.
A PictBridge aljzathoz
(A-típusú USB)
Előkészületek
Kamera vagy egyéb
külső eszköz
Az USB-aljzathoz
Megjegyzések
• A szükséges USB-vezeték típusa eltérő lehet a
digitális fényképezőgéptől függően. A nyomtató oldalon A-típusú csatlakozódugóval, a
fényképezőgép oldalon az előírt típusú csatlakozódugóval ellátott USB-vezetéket használjon.
• Nem garantáljuk a csatlakoztathatóságot minden
cserélhető adathordozóval működő külső eszközhöz.
• Használjon 3 méternél rövidebb, kereskedelmi
forgalomban kapható USB-vezetéket.
• Amíg a külső eszköz memóriaműködés jelzője
villog, ne kapcsolja ki a készüléket és ne húzza ki
az USB-vezetéket. A külső eszközön tárolt adatok
sérülhetnek. Nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért vagy adatsérülésért.
19 HU
Nyomtatási alapfunkciók
A kiválasztott képek
nyomtatása
Ez a fejezet ismereti, hogyan lehet megjeleníteni
a memóriakártyán vagy külső
eszközön tárolt képeket a
nyomtató LCD-képernyőjén,
majd kinyomtatni azokat.
Szegély nélküli hagyományos nyomtatás
Mielőtt hozzákezdene
Hajtsa végre az 1–5 előkészítő lépéseket
(10–16. oldal), és a következőket:
• „Memóriakártya behelyezése” (17. oldal)
vagy „Kamera vagy egyéb külső eszköz
csatlakoztatása” (18. oldal).
Mielőtt hozzákezdene a nyomtatáshoz, ellenőrizze, hogy csak az az adathordozó kapcsolódik-e a nyomtatóhoz, amelyik a kinyomtatni
kívánt képeket tartalmazza. Az éppen nyomtatott képet tartalmazó adatforrás neve az
LCD-képernyő bal felső részén ellenőrizhető.
Egy kép nyomtatása
1 Nyomja meg a 1 (be/készenlét) gombot a nyomtató bekapcsolásához.
A nyomtató 1 (be/készenlét) jelzője
zöldessárgán világít.
Megjegyzés
Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször
ki-be mozog a nyomtatóban. Ügyeljen arra, hogy
nyomtatás közben a nyomtató mögött elegendő
szabad hely maradjon.
A bemenőjel kiválasztása a
nyomtatón
Ezen a nyomtatón nincs bemenetválasztó
kapcsoló. Amikor behelyez egy memóriakártyát vagy csatlakoztat egy külső eszközt,
az adathordozón lévő kép automatikusan
megjelenik. Ha több memóriakártyát helyezett
be vagy egy külső eszközt csatlakoztatott, az
elsőként csatlakoztatott adathordozó képei
élveznek prioritást. Ha bekapcsoláskor a
nyomtatóban több memóriakártya van, illetve
a nyomtató több külső eszközhöz kapcsolódik,
a felismerési sorrend a következő: „Memory
Stick” (vagy „Memory Stick Duo”), SD-kártya, a PictBridge aljzathoz csatlakoztatott
külső eszköz, az USB-aljzathoz csatlakoztatott
számítógép.
20 HU
A memóriakártyán vagy a külső eszközön
tárolt képek egyike megjelenik az LCD-képernyőn.
2 A
g/G/f/F gombokkal válassza ki
a nyomtatni kívánt képet.
A képek egy képlistában jelennek meg.
Hasznos tudnivaló
Amikor a nyomtató készen áll a nyomtatásra,
a PRINT jelző zöldeskéken világít. (Ha nem,
ellenőrizze a nyomtatópapírt és a festékkazettát.)
4 Amikor a nyomtatás befejeződik
és a nyomtatóból a papír automatikusan kiemelkedik, vegye ki azt a
tálcából.
Kép kiválasztása a listából
Nyomja meg a (kicsinyítés) gombot.
Az egyképes előnézeti képernyő helyett
a képlista jelenik meg. A g/G/f/F
gombokkal mozgassa a piros keretet
(kurzort) a nyomtatni kívánt képre.
3 Nyomja meg a PRINT gombot.
A kiválasztott kép nyomtatása elkezdődik.
Nyomtatás közben a PRINT jelző villog,
és a nyomtatási folyamat az LCD-képernyőn követhető.
Megjegyzések a nyomtatáshoz
• Amíg a memóriaműködés jelző világít az
LCD-képernyőn, ne helyezze be vagy vegye ki
a memóriakártyát, illetve ne csatlakoztassa vagy
húzza ki a külső eszközt.
• Soha ne mozdítsa el vagy kapcsolja ki a nyomtatót
nyomtatás közben; a festékkazetta vagy a papír
beragadhat. Ha mégis kikapcsolta a nyomtatót,
hagyja a helyén a papírtálcát, és kapcsolja be a
nyomtatót. Ha a nyomtatott papír a nyomtatóban
marad, vegye ki és kezdje elölről a műveletet
az 1. lépéstől.
• Nyomtatás közben a nyomtatópapír ki többször
ki-be mozog a nyomtatóban. Ne érintse meg,
és ne húzza ki a félig kiemelkedő papírt. Várja
meg, amíg a nyomtatás befejezés után a nyomtató
teljesen ki nem tolja azt.
• Ügyeljen arra, hogy nyomtatás közben a nyomtató
mögött elegendő szabad hely maradjon.
21 HU
Nyomtatási alapfunkciók
Több példány nyomtatása
1Nyomja meg az ENTER gombot
a nyomtatási példányszám megjelenítéséhez.
2A f/F gombbal növelheti vagy
csökkentheti a példányszámot.
3Az ENTER gomb megnyomásával
tárolja a példányszám beállítást.
Egy másik oldal megjelenítése
• A következő oldal megjelenítéséhez
mozgassa a piros keretet a képlista alsó
sorára, és nyomja meg a F gombot.
• Az előző oldal megjelenítéséhez mozgassa a piros keretet a képlista felső
sorára, és nyomja meg a f gombot.
Több kép nyomtatása
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan
választhat ki több képet, hogyan adhatja
meg a nyomtatási példányszámot, és hogyan
nyomtathatja ki azokat egyszerre.
1 Nyomja meg a 1 (be/készenlét)
gombot a nyomtató bekapcsolásához.
A nyomtató 1 (be/készenlét) jelzője
zöldessárgán világít.
A memóriakártyán vagy a külső eszközön
tárolt képek egyike megjelenik az LCDképernyőn.
Visszakapcsolás egyképes előnézetre
Mozgassa a piros keretet a kívánt képre,
és nyomja meg a (nagyítás) gombot.
3 A g/G/f/F gombokkal mozgassa
a piros keretet a nyomtatni kívánt
képre, és nyomja meg az ENTER
gombot.
2 Nyomja meg a
(kicsinyítés) gombot a képlista bekapcsolásához.
Az egyképes előnézeti képernyő helyett a
képlista jelenik meg. A piros keret a kurzor aktuális pozícióját jelzi.
A nyomtatási mennyiség jelzés „1” lesz.
Nyomtatási mennyiség jelzés
Piros keret (kurzor)
22 HU
4 Használja a f/F gombot a példányszám beállításához.
• A példányszám növeléséhez nyomja
meg a f gombot.
• A példányszám csökkentéséhez nyomja
meg a F gombot.
• A példányszám nullázásához tartsa
nyomva két másodpercig a F gombot.
Egyetlen képből maximum 20 példányt
nyomtathat.
7 Amikor a nyomtatás befejeződik és
a papír automatikusan kiemelkedik,
vegye ki a fényképet a tálcából.
Hasznos tudnivaló
A nyomtatás akkor is megkezdhető, ha a festékkazetta maradék kapacitása kevesebb, mint a beállított
példányszám. Ha a festékkazetta kifogy nyomtatás
közben (és egy üzenet jelenik meg), kövesse az
utasításokat a festékkazetta cseréjéhez (12. oldal).
Nyomtatási alapfunkciók
• Egy másik kép megjelenítéséhez nyomja meg a g/G gombot.
• A kiválasztás törléséhez nyomja meg a
CANCEL gombot.
5 Ismételje a 3-as és 4-es lépést to-
vábbi képek kiválasztásához, és a
példányszám megadásához.
A korábban kiválasztott képek piros kerettel jelennek meg.
A kiválasztás törlése
1A g/G/f/F gombokkal mozgassa a
piros keretet arra a képre (a képlistán),
melynek törölni szeretné a kiválasztását, és nyomja meg az ENTER gombot.
2Nyomja meg ismételten a F gombot
mindaddig, míg a példányszám „0”
nem lesz.
A kiválasztás törlődik.
6 Nyomja meg a PRINT gombot.
Megkezdődik a kiválasztott képek nyomtatása.
Nyomtatás közben a PRINT jelző villog,
és a nyomtatási folyamat az LCD-képernyőn követhető.
A nyomtatás megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot. Ha
több példányt nyomtat, akkor az aktuálisan nyomtatott példány után kerül megszakításra a nyomtatás.
23 HU
Az LCD-képernyő használata
Nyomtatás előtt választhat az előnézeti és a
képlistás megjelenítés közül, így egyszerűen
megtekintheti vagy ellenőrizheti a kívánt
képet.
• Nyomja meg többször a (kicsinyítés)
gombot.
A kép mérete egészen a normál nagyságig
csökken, majd a képernyő átvált a képlistás
megjelenítésre.
• Nyomja meg többször a (nagyítás) gombot.
A képernyő a képlistás megjelenítésről képről átvált az előnézetre. Ezután a kép mérete
legfeljebb 5× nagyságig növelhető.
Egy másik kép megjelenítése vagy kiválasztása
Nyomja meg a g/G/f/F gombot. Egyképes
előnézet esetén egy újabb kép jelenik meg.
Képlista esetén a piros keret (mely a kiválasztott képet jelöli) elmozdul.
Előnézeti kép
Kiválasztott adathordozó (memóFestékkazetta típusa
riakártya vagy
(P: képeslap/C: tiszkülső eszköz)*
títópatron)
Hozzárendelt
Kiválasztott képek
fájl/DPOF/
száma/Összes
Védettség
kép száma
jelzők**
Kép sorszáma
(mappa-fájl száma)
Képadatok
kijelzése (ha
az „Image
data display”
menüpontban az
„ON” opció van
kiválasztva).
Mentési dátum
(év/hónap/nap)
Görgetősáv az
Nyomtatási
aktuális kép
tanácsok
helyzetének
jelzésére.
* Bemenet jelzések
A csatlakoztatott eszköznek megfelelő ikon jelenik meg:
: „Memory Stick” vagy „Memory Stick Duo”
: SD-kártya
: külső eszköz
24 HU
** Hozzárendelt fájl/DPOF/Védettség jelzők
• Hozzárendelt fájl jelzése:
A kép – a megjelenített képen kívül – egy
hozzárendelt fájllal is rendelkezik (mozgóképfájl
vagy kisméretű email fájl).
• DPOF jelzés:
A kép digitális fényképezőgéppel létrehozott
DPOF beállításokat tartalmaz.
• Védettség jelzés:
A képet védetté tették digitális fényképezőgéppel.
Képlista
Nyomtatási alapfunkciók
Piros keret (kurzor)
Nyomtatási tanácsok
Görgetősáv az aktuális
kép helyzetének jelzésére.
25 HU
Változatos nyomtatási
lehetőségek
Kurzor
Kép szerkesztése
Edit menu
Az Edit menü bekapcsolása
Megjelenítheti az Edit menüt, majd szerkesztheti a képet, képhatást választhat hozzá stb.
Az Edit menüben használható gombok
g/G/f/F/ENTER
PRINT
CANCEL
Menüikon
/ MENU
1 Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt
Funkció
A megfelelő gomb megnyomásával növelheti vagy
csökkentheti a kép méretét.
Elmozdítja a képet.
Jelenítse meg a képet az előnézeti képernyőn vagy mozgassa a piros keretet a
kívánt képre a képlistán.
Elforgatja a képet.
Beállítja a kép minőségét.
Szűrőt rendel a képhez.
nyomtatón.
Csökkentheti a vörösszemhatást.
Törli az utolsó szerkesztési
műveletet, és visszaállítja a
képet az eredeti állapotba.
Menti a szerkesztett képet.
Kilép az Edit menüből.
képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot a
Megjelenik a menüsáv.
Edit menü ikon
Menüsáv
Kilépés a menü üzemmódból
Nyomja meg ismét a MENU gombot. Az
előző ablak jelenik meg.
3 Válassza ki az
(Edit) menüt a
g/G gombbal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az Edit menü.
26 HU
Hasznos tudnivaló
A kép szerkesztése közben a MENU gombbal bekapcsolhatja a főmenüt, és módosíthatja egyes Set Up
menüpontok beállítását.
A kép méretének növelése és
csökkentése
3 Mozgassa a képet a g/G/f/F gombokkal.
A kép a kívánt irányba mozog.
1 Kapcsolja be az Edit menüt
(26. oldal).
2 A
(nagyítás) gombbal növelheti,
a (kicsinyítés) gombbal csökkentheti a kép méretét.
A megfelelő gomb minden egyes megnyomásakor a kép mérete nagyobb, vagy
kisebb lesz:
: maximum 200 százalékig
: maximum 60 százalékig
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kép pozíciója rögzítésre kerül.
A kép forgatása
1 Kapcsolja be az Edit menüt
Megjegyzés
A nagyított kép minősége – a mérettől függően – gyengébb lehet.
A kép mozgatása
1 Kapcsolja be az Edit menüt
2
(26. oldal).
A g/G gombokkal válassza ki a
(Rotate) menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Rotate menü.
Forgató
ikon
Forgató
ikon
Rotate
menü
Rotate
menü
(26. oldal).
2 A g/G gombokkal válassza ki a
(Position) menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kép jobb és bal oldalán, illetve alatta és
fölötte megjelenik a b/B/4/V ikon, és a
mozgatás megkezdhető.
Folytatódik
27 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
Hasznos tudnivaló
Az előnézetben megtekintett kép nyomtatásához
nyomja meg a PRINT gombot (30. oldal).
3 Használja a f/F gombot a kép
Ha a „Brightness” funkciót választotta.
forgatási irányának kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
• Rotate 90° Clockwise: az ENTER
gomb minden egyes megnyomására a
kép 90°-kal jobbra fordul.
• Rotate 90° Counterclockwise:
az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a kép 90°-kal balra
fordul.
Hasznos tudnivaló
Az előnézetben megtekintett kép nyomtatásához
nyomja meg a PRINT gombot (30. oldal).
A kép beállítása
1 Kapcsolja be az Edit menüt
2
(26. oldal).
A g/G gombokkal válassza ki az
(Adjust) menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Adjust (beállító) menü.
Beállító ikon
Beállító menü
Beállító csúszka
4 Mozgassa a csúszkát a megfelelő
pozícióba a kívánt szint beállításához.
• Brightness: nyomja meg a G gombot a
kép világosításához vagy a g gombot a
sötétítéséhez.
• Tint: nyomja meg a G gombot a kép
kékebbé, vagy a g gombot a pirosabbá
tételéhez.
• Saturation: nyomja meg a G gombot a
kép színeinek mélyítéséhez, vagy a g
gombot a színek világosításához.
• Sharpness: nyomja meg a G gombot
a kép körvonalainak kiemeléséhez,
vagy a g gombot a körvonalak visszaállításához.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Hasznos tudnivaló
Az előnézetben megtekintett kép nyomtatásához
nyomja meg a PRINT gombot (30. oldal).
3 Használja a f/F gombot a kívánt
beállító eszköz kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a beállító csúszka.
28 HU
Különleges szűrő használata
1 Kapcsolja be az Edit menüt
(26. oldal).
2 A g/G gombokkal válassza ki a
(Filter) menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Filter (szűrő) menü.
Szűrő menü
Szűrő ikon
A vörösszem-hatás csökkentése
Csökkentheti a vakuval fényképezett téma
szemében kialakuló vörösszem-hatást.
Megjegyzés
Ha nagyítást, kicsinyítést, forgatást, mozgatást
végez a képen a vörösszem-hatás csökkentés
után, előfordulhat, hogy a vörösszem-hatás
csökkentésnek nem lesz hatása. A vörösszemhatás csökkentést az egyéb szerkesztési műveletek után végezze el.
1 Kapcsolja be az Edit menüt
3 A f/F gombokkal válassza ki a
kívánt szűrőtípust.
Megjelenik a beállító keret a képen, mely
jelzi a vörösszem-hatás csökkentés tartományát.
Beállító keret
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A szűrő érvénybe lép.
Hasznos tudnivaló
Az előnézetben megtekintett kép nyomtatásához
nyomja meg a PRINT gombot (30. oldal).
3 Állítsa be a keret helyzetet és
méretét.
Külön-külön végezze el a vörösszemhatás beállítást a bal és jobb szem esetében.
A beállító keret mozgatása
1A g/G gombokkal válassza ki a
(Position) funkciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Folytatódik
29 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
• Sepia: A kép egy régi fényképhez
fog hasonlítani, melyeken a színek
fakultak.
• Monochrome: A kép fekete-fehérré
válik.
• Paint: A kép festményhez hasonló
megjelenést kap.
• Fish-eye: A kép olyan lesz, mintha
halszem objektívvel készítették volna.
• No Filter: Eltávolítja a szűrőt a képről
(alapbeállítás).
2
(26. oldal).
A g/G gombokkal válassza ki a
(Red-eye reduction) menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2 Mozgassa a keretet a g/G/f/F
gombokkal.
gombokkal.
A keret a kiválasztott irányban mozog.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A keret az aktuális pozícióban kerül
rögzítésre.
A beállító keret méretének
beállítása
A g/G gombokkal válassza ki az
(nagyítás) vagy a
(kicsinyítés) opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az ENTER gomb minden egyes megnyomásakor a keret nagyobb vagy kisebb
lesz.
A méret beállításához használhatja a
nyomtató (nagyítás) vagy
(kicsinyítés) gombjait is.
Hasznos tudnivaló
Állítsa a keret méretét a szem méretének
2×–7×-esére.
4 A g/G gombokkal válassza ki az
opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ezzel beállította a vörösszem-hatás
csökkentés tartományát.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Megjelenik a Red-eye reduction menü.
Ha a másik szemre is szeretné elvégezni a
beállítást, ismételje meg a 3–5. lépéseket.
A beállítás törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot az 5-ös
lépésben (az ENTER helyett). A vörösszemhatás csökkentés törlésre kerül, és a 2-es lépés
ablaka jelenik meg.
Hasznos tudnivaló
Az előnézetben megtekintett kép nyomtatásához
nyomja meg a PRINT gombot (30. oldal).
30 HU
A kép mentése és nyomtatása
A kép nyomtatása
1 Nyomja meg a PRINT gombot.
A példányszám beállítására szolgáló
párbeszédablak jelenik meg.
2 Használja a f/F gombot a
példányszám beállításához.
• A példányszám növeléséhez nyomja
meg a f gombot.
• A példányszám csökkentéséhez nyomja
meg a F gombot.
• A példányszám nullázásához tartsa
nyomva két másodpercig a F gombot.
3 A PRINT gombbal indítsa el a
nyomtatást.
Az előnézetben látott képet kinyomtatja a
készülék.
A kép mentése
Amikor befejezte a szerkesztést vagy a kreatív
nyomtatást, illetve ha kiválasztja a
(mentés) opciót, megjelenik egy párbeszédablak,
melyben meg kell adni azt az adathordozót,
ahová a képet menteni szeretné. A mentett fájl
új sorszámot kap.
Hasznos tudnivaló
A kiválasztott kép nem kerül felülírásra.
1 Válassza ki a kívánt adathordozót.
A f/F gombokkal válassza ki az adathordozót („Memory Stick” vagy „SD Card”),
majd nyomja meg az ENTER gombot.
R.
A dátum beállítására vonatkozó párbeszédablak jelenik meg. Elmentheti a
dátumot a képpel együtt.
2 Állítsa be a dátumot.
A f/F gombokkal válassza ki a megfelelő
számjegyet, illetve a g/G gombbal a
beviteli mezőt (nap, hónap vagy év).
Nyomja meg az ENTER gombot.
Képösszeállítás és naptár készítése (Creative
Print)
A Creative Print menü
bekapcsolása
Miután megjelenítette a Creative Print menüt,
naptárat vagy képösszeállítást készíthet a
memóriakártyán vagy a külső eszközön
található képekkel.
A Creative Print menüben használható
gombok
g/G/f/F/ENTER
Változatos nyomtatási lehetőségek
PRINT
A szerkesztett kép új képként kerül mentésre. Egy párbeszédablakban megjelenik
az új fájl sorszáma (mappa-fájl szám).
Ha például a „100-0001” jelenik meg, a
„100” a mappa sorszámát, a „0001” a fájl
sorszámát jelenti.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
CANCEL
MENU
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
Creative Print menü ikon
Menüsáv
Megjegyzés
A kép mentése közben ne kapcsolja ki a nyomtatót,
és ne vegye ki a memóriakártyát. A memóriakártya
károsodhat.
Kilépés a menüből
Nyomja meg ismét a MENU gombot. Az
előző ablak jelenik meg.
Folytatódik
31 HU
2 Válassza ki a
(Creative Print)
menüt a g/G gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Creative Print menü.
Képösszeállítások készítése
2-, 4-, 9-, 13- vagy 16képes képösszeállítást
készíthet.
1 Jelenítse meg a Creative Print
menüt (31. oldal).
2 A g/G gombokkal válassza ki a
„Split Image” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képösszeállítás sablonok megjelennek.
A művelet félbeszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot. Az előző
lépés ablaka jelenik meg. Lehetnek olyan lépések, melyek nem vonhatók vissza.
Hasznos tudnivaló
A kreatív nyomtatási funkció használata közben
a MENU gombbal bekapcsolhatja a főmenüt, és
módosíthatja egyes menüpontok beállítását.
A kreatív nyomat mentése (30. oldal)
• A kép mentéséhez válassza a
ablakban.
ikont az
Kilépés a kreatív menüből
• A művelet közben nyomja meg a MENU
gombot, és válassza ki a „Creative Print
Complete” opciót.
• Jelenítse meg az előnézeti képet, majd a
g/G/f/F gombokkal válassza ki a
ikont, és nyomja meg az ENTER gombot.
A kép mentését kérő párbeszédablak megjelenhet (30. oldal).
3 A g/G gombokkal válassza ki a kívánt sablont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott sablon előnézete megjelenik.
Képterület
Hasznos tudnivaló
Az egyes területeket tetszőleges sorrendben
választhatja ki, és állíthatja be.
32 HU
4 A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt területet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a kép kiválasztására szolgáló
ablak.
Eszköz Művelet
/ A nyomtató megfelelő gombjának
megnyomásával növelheti vagy
csökkentheti a kép méretét.
Mozgassa a beállító keretet a
g/G/f/F gombbal, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Az ENTER gomb minden
megnyomásakor a kép 90°-kal
jobbra fordul.
7 A g/G/f/F gombokkal válassza ki
5 A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
Megjelenik a kép pozíciójának beállítására szolgáló ablak.
A kiválasztott kép megjelenik a
megfelelő képterületen. Ha többképes
képösszeállítást készít, a 3–7. lépések
megismétlésével válasszon képeket ki a
többi képterületre is.
Beállító eszközök
6 Állítsa be a kép méretét és pozícióját.
Hasznos tudnivaló
Az előnézetben megtekintett kép nyomtatásához
nyomja meg a PRINT gombot (30. oldal).
A g/G gombokkal válassza ki a kívánt
eszközt, és nyomja meg az ENTER gombot.
Folytatódik
33 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
kívánt képet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
az
funkciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Naptár készítése
Kedvenc képeivel díszített
egyedi megjelenésű naptárat készíthet.
1 Jelenítse meg a
Creative Print menüt (31. oldal).
2 A g/G gombokkal válassza ki
a „Calendar” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a naptártípus kiválasztására
szolgáló ablak.
4 Válasszon ki egy képet.
Ha többképes sablont használ, ismételje
az alábbi eljárást, amíg minden egyes
területhez ki nem választott egy képet.
1 A g/G/f/F gombokkal válasszon ki
egy képterület, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A képlista megjelenik (32. oldal).
2 A g/G/f/F gombokkal válassza ki
a kívánt képet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a képméretet és pozíciót
beállító ablak. A beállítás módját lásd a
33. oldal 6. lépésénél.
3 A g/G gombokkal válassza ki az
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott kép megjelenik a megfelelő területen.
5 Állítsa be a naptárat.
3 A g/G gombokkal válassza ki a kívánt sablont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
1 A g/G/f/F gombokkal válassza ki a
naptárterületet, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a naptárbeállító ablak.
Megjelenik a kiválasztott sablon előnézete.
Képterület
Naptár terület
Hasznos tudnivaló
A képterületeket vagy naptárterületeket
tetszőleges sorrendben választhatja ki, és
állíthatja be.
34 HU
2 Használja a f/F gombokat a kívánt
menüelem kiválasztásához, illetve a
g/G gombokat a kívánt érték beállításához.
Menüelem
Művelet
Start Y/M
Állítsa be a naptár kezdőhónapját és
évét. A g/G gombokkal válassza ki
a hónap vagy az év beviteli mezőt,
majd a f/F gombokkal állítsa be
az értéket. Nyomja meg az ENTER
gombot.
Start Day
Állítsa be a hét kezdőnapját (a bal
szélső elem a naptárban). Használja
a f/F gombokat a „Sunday” (vasárnap) vagy „Monday” (hétfő)
kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3A g/G/f/F gombokkal válassza ki
az
funkciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A naptár megjelenik a naptár területen.
Hasznos tudnivaló
Az előnézetben megtekintett kép nyomtatásához
nyomja meg a PRINT gombot (30. oldal).
Az Easy Printing menü lehetővé teszi, hogy a
memóriakártyán vagy a külső eszközön tárolt
képek közül egyszerre többet is kinyomtasson.
A nyomtató a következő három nyomtatási
lehetőséget kínálja:
• Index nyomtatás
Nyomtathat egy kisméretű képekből álló
listát (index) a memóriakártyán vagy a külső
eszközön található képekről, így egyszerűen
áttekintheti az adathordozó tartalmát.
A kisméretű képek oldalankénti száma
automatikusan kerül kiszámításra. A képek
a megfelelő sorszámmal (mappa-fájl szám)
együtt kerülnek kinyomtatásra.
Kép sorszáma
Dátum (ha a dátumnyomtatás be van
kapcsolva)
• Nyomtatás DPOF beállításokkal
A DPOF (digitális nyomtatási sorrend
formátum) beállításokat tartalmazó képek
mellett a
jelzés látható a képlistában.
Ezeket a képeket egyszerre nyomtathatja
ki. A képek a beállított példányszámban
és a megjelenített sorrendben kerülnek
nyomtatásra.
• Az összes kép nyomtatása (All)
A memóriakártyán vagy a külső eszközön
tárolt összes képet kinyomtathatja egyszerre.
A képek egyenként kerülnek kinyomtatásra,
a sorszámuknak megfelelően.
Folytatódik
35 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
Color of Day
Állítsa be a szombati és a vasárnapi
napok színét a naptárban. Nyomja
meg a G gombot, majd a f/F gombokkal válassza ki a szombati és a
vasárnapi napok színét. Nyomja meg
az ENTER gombot.
Nyomtatás egyszerűbben
(Index/DPOF/All)
Megjegyzések
Megjegyzés
• A képek nyomtatásra történő előkészítésével
kapcsolatban olvassa el a digitális fényképezőgép
kezelési útmutatóját.
• Lehetnek olyan digitális fényképezőgépek,
melyek nem támogatják a DPOF funkciót,
illetve a nyomtató nem támogatja a digitális
fényképezőgépek egyes funkcióit.
1 Nyomja meg a MENU gombot a
nyomtatón.
A menüsáv megjelenik.
Easy Printing ikon
Menüsáv
Kilépés a menüből
Nyomja meg ismét a MENU gombot. Az
előző ablak jelenik meg.
2 Válassza ki az
(Easy Printing)
menüt a g/G gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Easy Printing menü.
Easy Printing menü
3 A f/F gombbal válassza ki az
„Index Print”, a „DPOF Print” vagy a
„Print All” funkciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
A megerősítést kérő párbeszédablak jelenik meg.
36 HU
Ha a „DPOF Print” funkció használata esetén
nincsenek DPOF-jelölésű képek az adathordozón, hibaüzenet jelenik meg.
4 A g/G gombbal válassza ki a
„Yes” opciót a nyomtatás megkezdéséhez, illetve a „No” opciót a
feladat törléséhez, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha a „Yes” opciót választja, a nyomtatás megkezdődik. Nyomtatás közben a PRINT jelző
villog, és a nyomtatási folyamat a képernyőn
követhető.
A nyomtatás megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot. Ha
több példányt nyomtat, akkor az aktuálisan nyomtatott példány után kerül
megszakításra a nyomtatás.
5 Amikor a nyomtatás befejeződött és
a papír automatikusan kiemelkedik,
vegye ki azt a tálcából.
Hasznos tudnivalók
• A nyomtatás akkor is megkezdhető, ha a festékkazetta maradék kapacitása kevesebb, mint a
beállított példányszám. Ha a festékkazetta kifogy
nyomtatás közben (és egy üzenet jelenik meg),
kövesse az utasításokat a festékkazetta cseréjéhez
(12. oldal).
• Ha a „Date Print” beállításnál az „On” opciót
választotta ki a beállító menüben, a kép felvételi
(vagy mentési) dátuma szintén nyomtatásra kerül
(43. oldal).
3 A f/F gombokkal válassza ki a
Diavetítés
A memóriakártyán vagy a külső eszközön
tárolt képekből diavetítést állíthat össze. Kézi
vezérléssel is kinyomtathatja az éppen látható
képet.
A művelet során használható gombok
g/G/f/F/ENTER
PRINT
CANCEL
MENU
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Menüsáv
Slideshow menü ikon
2 A g/G gombokkal válassza ki a
(Slideshow) ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a Slideshow menü.
Slideshow menü
Megjelenik a képváltás beállítására szolgáló párbeszédablak.
4 A f/F gombokkal válassza ki az
„Automatic” (automatikus) vagy a
„Manual” (kézi) képváltási módot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
5 A f/F gombokkal válassza ki az
„Execute” funkciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
• Ha az „Automatic” beállítást választja:
a memóriakártyán vagy a külső eszközön lévő képek egymás után automatikusan megjelennek.
• Ha a „Manual” beállítást választja: a
képlistában kurzorral kiválasztott kép
jelenik meg. A képek közötti váltáshoz
használja a g/G/f/F gombokat.
Az aktuálishoz képest balra, jobbra,
feljebb, lejjebb található kép jelenik
meg.
A diavetítés megszakítása
Nyomja meg a CANCEL gombot.
A megjelenített kép kinyomtatása
A diavetítés kézi vezérlése esetén a PRINT
gomb megnyomásával kinyomtathatja az
éppen megjelenített képet.
Megjegyzések
• A képtől függően a megjelenítés hosszabb időbe
telhet.
• Az indexképek között sérülés vagy egyéb ok miatt
nem szereplő képeket nem lehet megjeleníteni.
37 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
Megjelenik a menüsáv.
„Switch” funkciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
3 A f/F gombokkal válassza ki a ke-
Kép keresése
Fájlsorszám vagy dátum alapján megkereshet
egy képet a memóriakártyán vagy a külső
eszközön.
A művelet során használható gombok
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
resési feltételt, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a keresési kritérium beállítására szolgáló párbeszédablak.
4 A g/G gombokkal válasszon kritériumot, majd a f/F gombokkal
állítsa be a számértéket.
• Ha a „By File NO.” opciót
választja:
Adja meg a fájlok kezdő és záró sorszámát (mappa- és fájlszámok), melyeket
szeretne megkeresni:
Kezdő sorszám
Záró sorszám
Image Search menü ikon
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot. Az előző
ablak jelenik meg.
2 A g/G gombokkal válassza ki az
(Image Search) ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Image Search menü.
Hasznos tudnivaló
Ha egy adott fájlt keres, mindkét mezőbe
ugyanazt az értéket írja be.
• Ha a „By Date” opciót választja:
Adja meg a keresendő fájlok kezdő és
záró dátumát:
Kezdő dátum
Záró dátum
Image Search menü
Hasznos tudnivaló
Ha egy adott dátumhoz tartozó fájlt keres,
mindkét mezőbe ugyanazt az értéket írja be.
38 HU
• Ha a „By Folder NO.” opciót
választja:
Adja meg a keresendő képek mappájának sorszámát:
Képek törlése
Törölheti a „Memory Stick” kártyán található
képeket, illetve formázhatja a memóriakártyát.
A művelet során használható gombok
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A keresés elkezdődik. Amikor a keresés
befejeződött, megjelenik a keresés eredménye.
Ha a keresés eredménytelen
6 Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a képlista.
• Ha a „By File No.” vagy a „By Date”
opciót választotta, a megtalált képeken
megjelenik a „01” jelölés, ami a
nyomtatási példányszámot jelöli. A
kiválasztott képeket egyszerűen áttekintheti a képlistában.
• Ha a „By Folder No.” opciót
választotta, a mappa első vagy utolsó
képe jelenik meg.
Megjegyzések
• Törlés és formázás közben ne vegye ki a memóriakártyát és ne kapcsolja ki a nyomtatót. A kártya,
a nyomtató, vagy a külső eszköz meghibásodhat.
Előfordulhat, hogy a képek is megsérülnek.
• Ha egy képet törölt, azt már nem állíthatja vissza.
Törlés előtt kétszer is ellenőrizze, hogy a megfelelő képet választotta-e ki.
• A „Memory Stick” formázásakor minden fájl (a
képfájlokkal együtt) törlésre kerül.
• Külső eszközről nem törölhet képet.
• A „Memory Stick” kártyán kívül egyéb adathordozó nem formázható.
A megtalált kép kinyomtatása
A g/G/f/F gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt képet, és nyomja meg az ENTER
gombot. A f/F gombokkal állítsa be a
példányszámot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha több képet is szeretne kinyomtatni, ismételje meg az előbbi műveletet.
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a
PRINT gombot. A kiválasztott képet a beállított példányszámban nyomtatja ki a készülék.
39 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
A „No images were found” üzenet jelenik meg.
MENU
A kiválasztott képek törlése
Kiválaszthatja a törölni kívánt képeket a memóriakártyán.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
Menüsáv
Delete/Format menü ikon
4 A g/G/f/F gombokkal mozgassa
a szemeteskuka szimbólumot a
törölni kívánt képre, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megerősítést kérő párbeszédablak jelenik
meg.
5 A g/G gombokkal válassza ki az
„OK” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott kép törlésre kerül. További
képek törléséhez ismételje a 4–5. lépéseket.
Hasznos tudnivaló
Ha szeretne kilépni a menüből, nyomja
meg a MENU gombot. Az előző ablak
jelenik meg.
2 A g/G gombokkal válassza ki a
(Delete/Format) ikont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Delete/Format menü.
Delete/Format menü
Ha a Delete/Format menüből szeretne kilépni,
nyomja meg a MENU vagy a CANCEL gombot.
Megjegyzések
• Ha egy hozzárendelt fájl jelzéssel ( ) ellátott
képet töröl, akkor a hozzárendelt mozgókép vagy
e-mail fájl szintén törlésre kerül.
• A képvédelmi szimbólummal ( ) ellátott képek
nem törölhetők.
A „Memory Stick” formázása
Formázhatja a „Memory Stick” kártyát.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
2 A g/G gombokkal válassza ki a
3 A f/F gombokkal válassza ki a
„Delete Image” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a képlista.
Szemetes szimbólum
(Delete/Format) ikont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A Delete/Format menü jelenik meg.
3 A f/F gombokkal válassza ki a
„Memory Stick Format” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Egy megerősítést kérő párbeszédablak
jelenik meg.
4 A g/G gombokkal válassza ki az
„OK” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A nyomtató megformázza a „Memory
Stick” kártyát.
Megjegyzés
A „Memory Stick” kártya formattálásakor minden
adat (a képekkel együtt) törlésre kerül.
40 HU
A nyomtatási beállítások
megváltoztatása (Set Up)
A Set Up menü lehetővé teszi, hogy módosítsa
a 42. és 43. oldalon felsorolt nyomtatási beállításokat.
2 A g/G gombokkal válassza ki a
(Set Up) ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a Set Up menü.
Set Up menü
A műveletben használható gombok
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Menüsáv
Set Up menü ikon
Megjegyzés
A nem módosítható menüpontok kiszürkítve
jelennek meg, és nem választhatók ki.
3 A kívánt menüpont kiválasztásához
használja a f/F gombokat, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a kiválasztott menüpont beállítására szolgáló ablak.
4 A menüpont értékének beállításá-
hoz használja a f/F gombokat, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha szeretne kilépni a menüből, nyomja
meg a MENU gombot. Az előző ablak
jelenik meg.
A beállítás érvénybe lép.
Hasznos tudnivaló
A Set Up menüből a MENU gomb megnyomásával
léphet ki.
Folytatódik
41 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
Megjelenik a menüsáv.
Menüpont
Beállítások
Tartalom
Auto Fine Print 3
Photo*/
•Photo: automatikusan finomítja a képet, mely így Vivid természetesebb formában és kiváló minőségben nyomtatható. (Javasolt beállítás)
•Vivid: automatikusan beállítja a képet, hogy nagyobb
élességgel, és élénkebb színekkel kerüljön kinyomtatás-
ra, mint Photo üzemmódban.
Megjegyzések
• A képadatok nem módosulnak.
• Számítógépről történő nyomtatás esetén a nyomtató
kezelőszoftverének Auto Fine Print 3 beállítása elsőbbséget
élvez. PictBridge üzemmódban ez a beállítás marad érvényben.
Off
A kép nyomtatása korrekció nélkül.
Exif Print
On*
Az Exif Print (Exif 2.21) szabvánnyal kompatibilis
digitális fényképezőgéppel készített kép nyomtatási
minőségét optimalizálja.
Megjegyzés
A képadatok nem módosulnak.
Off
A képet változtatás nélkül nyomtatja.
Borders Yes
Szegéllyel nyomtatja a képeket.
Megjegyzés
A kép típusától függően előfordulhat, hogy az alsó és felső, vagy a
jobb és bal szélét levágva nyomtatja ki a készülék.
Fehér szegély nélkül nyomtatja a képeket.
No*
Megjegyzés
Digitális fényképezőgéppel felvett 4:3 arányú kép nyomtatása
esetén a felső és alsó részek levágásra kerülnek, és a kép 3:2
arányú képként kerül nyomtatásra.
42 HU
*: Alapértelmezett beállítási érték
Menüpont
Beállítások
Tartalom
Date Print
On
A felvételi dátummal együtt nyomtatja ki a képet DCF
(Design rule for Camera File system) formátumú fájl
esetén. A dátum csak akkor nyomtatható ki, ha a kép DCF
formátumú.
Ha a képet a nyomtatóval szerkesztette, majd mentette, a
mentési dátum kerül nyomtatásra.
Off*
Dátum nélkül nyomtatja a képet.
Beállíthatja a nyomat színeit és élességét. Használja a g/G
gombokat a színelem („R” (piros), „G” (zöld) vagy „B”
(kék)), illetve az „S” (élesség) kiválasztásához, majd a f/F
gombokkal állítsa be a kívánt értéket. (*R:0/G:0/B:0/S:0)
R:A piros és kék színelemet állítja be. Minél magasabb az
érték, annál pirosabb a kép, mintha piros fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint, annál sötétebb a kép, mintha
kék fényt kapna.
G:A zöld és lila színelemet állítja be. Minél magasabb az
érték, annál zöldebb a kép, mintha zöld fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint, annál sötétebb a kép, mintha
lila fényt kapna.
B:A kék és sárga színelemet állítja be. Minél magasabb
az érték, annál kékebb a kép, mintha kék fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint, annál sötétebb a kép, mintha
sárga fényt kapna.
S:Minél magasabb az érték, annál határozottabbak a
körvonalak.
*: Alapértelmezett beállítási érték
A beállítások törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot. A beállítások visszakapcsolnak a módosítást megelőző állapotra.
43 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
Color Setting A nyomtató jellemzőinek
megváltoztatása
(Option)
2 A g/G gombokkal válassza ki az
(Option) ikont, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Option menü.
Option menü
Az Option menü lehetővé teszi a következő
oldalon felsorolt jellemzők megváltoztatását.
A művelet során használható gombok
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüsáv.
Menüsáv
Option menü ikon
3 A kívánt jellemző kiválasztásához
használja a f/F gombokat, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a kiválasztott jellemző beállítására szolgáló ablak (lásd a következő
oldalon).
A nem látható jellemzők megjelenítéséhez
görgesse az ablakot a f/F gombokkal.
Megjegyzés
A nem módosítható jellemzők kiszürkítve jelennek meg, és nem választhatók ki.
4 A nyomtatási jellemző értékének
Ha szeretne kilépni a menüből, nyomja
meg a MENU gombot. Az előző ablak
jelenik meg.
beállításához használja a f/F gombokat, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Hasznos tudnivaló
Ha szeretne kilépni a Set Up menüből, nyomja meg a
MENU gombot.
44 HU
Menüpont
Beállítások
Listing Order
Ascending*
A képlista ablakban a képek növekvő sorrendben, a legkisebb sorszámúval kezdve jelennek meg.
Tartalom
Descending
A képlista ablakban a képek csökkenő sorrendben, a legnagyobb sorszámúval kezdve jelennek meg.
A képlista ablakban az indexkép (miniatűr kép, melyet indexként használhat) nélküli képek ikonként jelennek meg.
Off
A képlista ablakban az indexkép (miniatűr kép, melyet
indexként használhat) nélküli képek eredeti képként jelennek meg.
Image Data Display
On
A képlista ablakban a képinformáció (fájltípus, fényképezési körülmények, stb.) megjelenik.
Off*
A képlista ablakban nem jelenik meg képinformáció.
Date Display Order
Válasszon dátumformátumot (év, hónap és nap) az alábbiak közül:
• Y/M/D*
• M/D/Y
•D/M/Y
LCD Backlight
Az LCD háttérvilágításának fényerejét két fokozatban szabályozhatja:
Bright*/Dark
Demonstration Mode
On*
Ha a nyomtatóhoz nincs adathordozó csatlakoztatva, és
legalább 3 percig nem működteti azt, automatikusan bekapcsol a bemutató üzemmód, mely illusztrálja a nyomtató
különböző funkcióit. A bemutató kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
Off
A bemutató nem kapcsol be.
Language
Kiválaszthatja a vezérlőmenü nyelvét. A vásárlás helyétől függően az alábbi
nyelvek közül választhat:
angol*/francia/olasz/német/spanyol/orosz/koreai/kínai (egyszerűsített)
*: Alapértelmezett beállítási érték
Megjegyzés
A nem látható opciók megjelenítéséhez görgesse az ablakot a f/F gombokkal.
A beállítások törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot. A beállítások visszakapcsolnak a változtatás előtti állapotra.
45 HU
Változatos nyomtatási lehetőségek
Icon
On*
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
Képek nyomtatása digitális fényképezőgépről
Ha egy PictBridge kompatibilis digitális
fényképezőgépet csatlakoztat a nyomtatóhoz,
közvetlenül nyomtathatja a fényképezőgépben
tárolt képeket.
Mielőtt hozzákezdene
Hajtsa végre az 1–5 előkészítő lépéseket
(10–16. oldal), és a következőket:
1 Készítse elő a digitális fényképezőgépét a PictBridge kompatibilis
nyomtatásra.
A csatlakoztatás előtt elvégzendő beállítások és műveletek a digitális fényképezőgép típusától függően eltérhetnek. A
részletek tekintetében olvassa el a digitális
fényképezőgép kezelési útmutatóját.
(Sony Cyber-shot digitális kamera esetében például az „USB Connect” menüpontban a „PictBridge” vagy az „Auto”
opciót kell kiválasztani.)
Megjegyzés
Ha DSC-T1 típusú fényképezőgépe van, frissítenie kell a készülék szoftverét.
5 A digitális fényképezőgép kezelő-
szerveivel indítsa el a nyomtatást.
A nyomtató az alábbi nyomtatási
lehetőségeket támogatja:
• Egyképes nyomtatás.
• Összes kép nyomtatása.
• Index-kép nyomtatás.
• DPOF nyomtatás.
• Szegélyes/Szegély nélküli nyomtatás.
• Dátum nyomtatás.
A nyomtatási műveletre vonatkozó megjegyzéseket a 21. oldalon olvashatja.
Megjegyzések
• Ha kicseréli a festékkazettát, miközben a nyomtató
egy digitális fényképezőgéphez csatlakozik, előfordulhat, hogy a kép nyomtatása nem lesz megfelelő.
Ilyen esetben húzza ki a digitális fényképezőgép
csatlakozóvezetékét, majd csatlakoztassa újra.
• Ha a digitális fényképezőgépről történő nyomtatáskor nem állítja be a nyomtatási minőséget a
fényképezőgéppel, a nyomtató a Set Up menüben
beállított értéknek megfelelő minőségben készíti el
a nyomatot.
A PictBridge csatlakozóhoz („A” típusú USB)
2 Csatlakoztassa a nyomtató hálózati
vezetékét a fali konnektorhoz
(16. oldal).
3 Nyomja meg a 1 (be/készenlét)
gombot a nyomtató bekapcsolásához (20. oldal).
A nyomtató 1 (be/készenlét) jelzője
sárgászölden világít.
4 Csatlakoztassa a PictBridge kompatibilis digitális fényképezőgépet a
nyomtató PictBridge aljzatához
(18. oldal).
Amikor PictBridge kompatibilis fényképezőgépet csatlakoztat a nyomtatóhoz,
a nyomtató kijelzőjén a „The printer is
being connected to PictBridge camera”
felirat jelenik meg.
46 HU
Fényképezőgép
vagy egyéb eszköz
Az USB-aljzathoz
Nyomtatás számítógépről
Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépről szeretne nyomtatni, telepítenie kell a mellékelt szoftvert a számítógépre.
Ebben a fejezetben ismertetjük a mellékelt
szoftverek telepítésének módját, és a képek
nyomtatását a mellékelt Picture Motion
Browser szoftverrel.
Olvassa el számítógépe kezelési útmutatóját is.
A szoftvert csak akkor kell telepíteni, amikor a
nyomtatót legelső alkalommal csatlakoztatja a
számítógéphez.
A mellékelt CD-ROM lemezről
A mellékelt CD-ROM lemez a következő
szoftvert tartalmazza:
• Nyomtató meghajtó program a DPP-FP55
készülékhez: a szoftver leírja a nyomtató
igényeit és lehetővé teszi a nyomtatást
számítógépről.
• Picture Motion Browser: A Sony eredeti
szoftvere, mely lehetővé teszi a fényképek
kezelését: bemásolás, rendezés, feldolgozás,
nyomtatás.
A szoftver telepítése
Rendszerkövetelmények
A mellékelt nyomtató meghajtó és Picture
Motion Browser szoftver használatához
számítógépének meg kell felelnie az alábbi
követelményeknek:
Megjegyzések
• USB-hub (elosztó) használata vagy több
csatlakoztatott USB-eszköz (pl. másik nyomtató)
esetén nem garantálható a nyomtató hibátlan
működése. Ilyen esetben egyszerűsítse le a
csatlakozást a nyomtató és a számítógép között.
• A nyomtató nem használható egyszerre másik
USB-eszközzel.
Folytatódik
47 HU
Nyomtatás
Nyomtatás PictBridge
PictBridge fényképezőgépről
fényképezőgépről
Nyomtatás számítógépről
Operációs rendszer: gyári telepítésű Windows®
XP Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000 Professional/
Windows® Millennium Edition (IBM
PC/AT kompatibilis)
(A Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, a Windows 98 Second Edition, a
Windows NT és a Windows 2000 egyéb
változatai (pl. Server) nem támogatott.)
Processzor: Pentium III 500 MHz vagy
gyorsabb (Pentium III 800 MHz vagy
gyorsabb ajánlott)
RAM: 128 MB vagy több (256 MB vagy több
ajánlott).
Merevlemez: 200 MB vagy több (A Windows
verziótól függően több szabad helyre lehet
szükség. A képadatok kezeléséhez további
merevlemez kapacitás szükséges.)
Megjelenítés:
Képernyő terület: 800 × 600 képpont vagy
több
Színek: 16 bites színmélység vagy jobb
• Adatkommunikáció vagy nyomtatás közben ne
húzza ki, és ne csatlakoztassa az USB-kábelt. A
nyomtatóban üzemzavar keletkezhet.
• Nyomtatás közben soha ne kapcsolja a számítógépet készenléti vagy hibernált állapotba. A nyomtatás nem lesz megfelelő.
• Nem garantáljuk, hogy a fenti rendszerkövetelményeknek megfelelő összes számítógép típussal
hibamentesen működik a nyomtató.
• A Picture Motion Browser szoftver támogatja a
DirectX technológiát, ezért előfordulhat, hogy
telepítenie kell a DirectX szoftvert is.
A nyomtató kezelőprogram
telepítése
1 A nyomtató még ne legyen csatlakoztatva a számítógéphez.
Megjegyzés
Ha ennél a pontnál csatlakoztatja a nyomtatót
a számítógéphez, akkor az alábbi párbeszédablakok jelenhetnek meg:
• Windows Me esetén: „Add New Hardware
Wizzard” (Új hardver hozzáadása varázsló)
• Windows 2000/XP esetén: „Found
Hardware Wizzard” (Új hardver telepítése
varázsló)
Ilyen esetben szüntesse meg a nyomtató
csatlakozását a számítógéppel, majd
kattintson a „Cancel” (Mégse) gombra a
párbeszédablakban.
Megjegyzések
• A szoftvertelepítés megkezdése előtt zárjon
be minden futó alkalmazást.
• Ebben az útmutatóban a Windows XP
Professional operációs rendszerben
megjelenő párbeszédablakokat tüntettük
fel, hacsak külön nincs megemlítve. A
telepítés menete és a párbeszédablakok
tartalma operációs rendszerenként eltérő
lehet.
3 Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.
A telepítés automatikusan elindul, és a
telepítő ablak megjelenik.
Megjegyzés
Ha a telepítő ablak nem jelenik meg, kattintson
duplán a CD-ROM lemez „Setup.exe” fájljára.
4 Kattintson az „Installing Printer
Driver” (Kezelőprogram telepítése)
gombra.
2 Kapcsolja be a számítógépet és
indítsa el a Windows operációs
rendszert.
• Ha a szoftvert Windows® 2000
Professional operációs rendszer
alá telepíti vagy eltávolítja, a
Windows-ba „Administrator”-ként
(Rendszergazdaként) vagy „Power
User”-ként (Regisztrált felhasználóként) kell bejelentkezni.
• Ha a szoftvert Windows® XP Pro
fessional/Windows® XP Home Edition operációs rendszer alá telepíti vagy
eltávolítja, a Windows-ba „Computer Administrator”-ként (Rendszergazdaként) kell bejelentkezni.
48 HU
A „Sony DPP-FP55 - InstallShield
Wizard” (Sony DPP-FP55 - Telepítésvarázsló) párbeszédablak jelenik meg.
5 Kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Megjelenik a végfelhasználói szerződés
párbeszédablak.
6 Jelölje ki az „I accept the terms of
the license agreement” (Elfogadom
a végfelhasználói szerződés feltételeit) opciót, majd kattintson a
„Next” gombra.
11Kösse össze a nyomtató és a számítógép USB-aljzatát.
Ha az „I do not accept the terms of the
license agreement” (Nem fogadom el
a végfelhasználói szerződés feltételeit)
opciót jelöli ki, nem folytathatja a
telepítést.
USB-aljzathoz
(B-típus)
Windows alapú
számítógép
7 Kattintson az „Install” (Telepítés)
gombra.
8 Csatlakoztassa a nyomtatót a megfelelő áramforráshoz (16. oldal).
Nyomja meg a 1 (be/készenlét)
gombot a nyomtató bekapcsolásához (20. oldal).
12Kattintson a „Finish” (Befejezés)
gombra.
A nyomtató kezelőprogram telepítése
befejeződött. Ha a szoftver a számítógép
újraindítását kéri, indítsa újra a számítógépet.
9
A nyomtató 1 (be/készenlét) jelzője sárgászölden világít.
13•
10Kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
A telepítés befejezéséhez kattintson a „Complete” (Kész) gombra,
és vegye ki a CD-ROM lemezt a
számítógépből. Őrizze meg, mert
később még szüksége lehet rá.
• A Picture Motion Browser szoftver
telepítéséhez kattintson az
„Installing the Picture Motion
Browser” ikonra, és kövesse az
51. oldalon leírt lépéseket.
Folytatódik
49 HU
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
A nyomtató automatikusan PC üzemmódba kapcsol, és a nyomtató telepítése automatikusan megkezdődik.
Amikor a nyomtató telepítése befejeződött, az „InstallShield Wizard Complete”
(A telepítésvarázsló kész) párbeszédablak
jelenik meg.
A „Ready to install the program” (A
telepítésre készen áll) párbeszédablak
jelenik meg.
A „Printer Connection” (Nyomtató kapcsolódás) párbeszédablak jelenik meg.
USBaljzathoz
Megjegyzések
• Ha telepítés közben a szoftver kéri a nyomtató
kezelőprogramját tartalmazó CD-ROM behelyezését, adja meg a következő mappát:
– Windows Me esetén: D:\Driver\winme
– Windows 2000/XP esetén: D:\Driver\win2000.xp
A „D” a számítógép CD-ROM meghajtóját jelenti,
és a rendszertől függően más betűjel is lehet.
• A nyomtató kezelőprogram újratelepítéséhez vagy
eltávolításához szüksége lesz a mellékelt CDROM-ra. Őrizze meg gondosan a lemezt.
• Ha a telepítés nem sikerül, válassza le a nyomtatót
a számítógépről, indítsa újra a számítógépet és
ismételje meg a telepítést a 3-as lépéstől kezdve.
• A telepítés után nem a „Sony DPP-FP55” lesz
az alapértelmezés szerinti nyomtató. Minden
alkalmazáshoz állítsa be külön a megfelelő
nyomtatót.
• A nyomtató használatbavétele előtt olvassa el
a Readme fájl tartalmát (CD-ROM c English
mappa c Readme.txt).
A telepítés ellenőrzése
Nyissa meg a „Printers and Faxes” (Nyomtatók
és faxok) (csak Windows XP Home Edition/XP
Professional esetén), vagy a „Printers” (Nyomtatók) mappát a „Control Panel”-ből (Vezérlőpultból). Ha a „Sony DPP-FP55” megjelenik
a „Printers and Faxes” (Nyomtatók és faxok)
vagy a „Printers” (Nyomtatók) ablakban, akkor
a nyomtató kezelőprogram telepítése sikeres
volt.
A nyomtató kezelőprogram
eltávolítása
Ha a nyomtató kezelőprogramra már nincs
szüksége, távolítsa el számítógépe merevlemezéről a következők szerint:
1 Húzza ki az USB-vezetéket a nyomtatóból és a számítógépből.
2 Helyezze be a mellékelt CD-ROM
lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába.
A telepítő automatikusan elindul, és megjelenik a telepítő ablak.
3 Kattintson az „Installing Printer
Driver” (Kezelőprogram telepítése)
gombra.
A „Sony DPP-FP55 – InstallShield
Wizard” (Sony DPP-FP55 – Telepítésvarázsló) párbeszédablak jelenik meg.
4 Kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Megjelenik a végfelhasználói szerződés
párbeszédablak.
5 Jelölje ki az „I accept the terms of
the license agreement” (Elfogadom
a végfelhasználói szerződés feltételeit) opciót, majd kattintson a
„Next” (Tovább) gombra.
A szoftver eltávolításának megerősítését
kérő párbeszédablak jelenik meg.
6 Kattintson a „Yes” (Igen) gombra.
A számítógép újraindítását kérő párbeszédablak jelenik meg.
50 HU
7 Kattintson a „Yes, I want to restart
my computer now” (Igen, most
akarom újraindítani a számítógépet)
opcióra, majd az „OK” gombra.
Megjegyzések
• A szoftvertelepítés megkezdése előtt zárjon
be minden futó alkalmazást.
• Ebben az útmutatóban a Windows XP
Professional operációs rendszerben megjelenő párbeszédablakokat tüntettük fel,
hacsak külön nincs megemlítve. A telepítés
menete és a párbeszédablakok tartalma
operációs rendszerenként eltérő lehet.
2 Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.
A telepítés automatikusan elindul, és a
telepítő ablak megjelenik.
Miután a számítógép újraindult, a megfelelő fájlok törlődnek, és az eltávolítás
befejeződik.
3 Kattintson az „Installing Picture
Motion Browser” gombra.
A „Picture Motion Browser Setup” futni
kezd, és megjelenik a „Choose Setup
Language” (Válassza ki a telepítés
nyelvét) párbeszédablak.
4 Válassza ki a telepítés nyelvét, és
kattintson a „Next” gombra.
A Picture Motion Browser
telepítése
1 Kapcsolja be a számítógépet és
indítsa el a Windows operációs
rendszert.
• Ha a szoftvert Windows® 2000
Professional operációs rendszer alá
telepíti vagy eltávolítja, a Windows-ba
(Rendszergazdaként) vagy „Power
User”-ként (Regisztrált felhasználóként) kell bejelentkezni.
• Ha a szoftvert Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition
operációs rendszer alá telepíti vagy
eltávolítja, a Windows-ba „Computer
Administrator”-ként (Rendszergazdaként) kell bejelentkezni.
A „Sony Picture Utility Setup” (Sony
Picture Utility telepítás) párbeszédablak
jelenik meg.
Folytatódik
51 HU
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
Az eltávolítás ellenőrzése
Válassza a „Printers and Faxes” (Nyomtatók
és faxok) (csak Windows XP Home Edition/
XP Professional esetén), vagy a „Printers”
(Nyomtatók) mappát a „Control Panel”-ből
(Vezérlőpultból) a „DPP-FP55” jelenlétének
ellenőrzésére. Ha nem jelenik meg, akkor
sikeres volt az eltávolítás.
Megjegyzések
Ha a telepítő ablak nem jelenik meg, kattintson
duplán a CD-ROM lemez „Setup.exe” fájljára.
5 Kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Megjelenik a végfelhasználói szerződés
párbeszédablak.
6 Jelölje ki az „I accept the terms of
the license agreement” (Elfogadom
a végfelhasználói szerződés feltételeit) opciót, majd kattintson a
„Next” (Tovább) gombra.
8 Kattintson az „Install” (Telepítés)
gombra.
A „Setup Status” párbeszédablak megjelenik.
Amikor a telepítés befejeződött, az
„InstallShield Wizard Complete” (A
telepítésvarázsló kész) párbeszédablak
jelenik meg.
9 Kattintson a „Finish” (Befejezés)
gombra.
A célmappa megadását kérő párbeszédablak jelenik meg.
7 Ellenőrizze a célmappát, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
A Picture Motion Browser telepítése
befejeződött. Ha a szoftver a számítógép
újraindítását kéri, indítsa újra a számítógépet.
10Vegye ki a CD-ROM lemezt a
számítógépből, és őrizze meg.
Megjegyzések
A „Ready to install the program” (Telepítésre készen áll) párbeszédablak jelenik meg.
52 HU
• Ha a telepítés nem sikerül, ismételje meg a telepítési műveletet a 2. lépéstől kezdve.
• A Picture Motion Browser újratelepítéséhez vagy
eltávolításához szüksége lesz a mellékelt CDROM-ra. Őrizze meg gondosan a lemezt.
Miután a szoftvert telepítette
A Windows Asztalon megjelenik a
ikon
és egy hivatkozás a nyomtató internetes
regisztrálásához. Ha a regisztrálás megtörtént,
a vevőszolgálat az alábbi címen érhető el:
http://www.sony.net/registration/di/
A Picture Motion Browser
eltávolítása
Ha a szoftverre már nincs szüksége, távolítsa
el számítógépe merevlemezéről a következők
szerint:
1 Kattintson a „Start” - „Settings” (Beállítások) - „Control Panel” (Vezérlőpult) (Windows® XP esetén „Start” - „Control Panel” (Vezérlőpult)) parancsra.
2 Kattintson kétszer a „Add/Remove
Programs” (Programok hozzáadása
ás eltávolítása)” ikonra.
A vezérlőpult megjelenik.
3 Válassza ki a „Sony Picture Utility”
A Picture Motion Browser szoftverrel a számítógépen tárolt fényképeket képeslap méretben
nyomtathatja ki.
1 Indítsa el a Picture Motion Browser
szoftver az alábbi módszerek
egyikével:
• Kattintson kétszer a
(Picture Motion
Browser) ikonra az Asztalon.
• Kattintson a „Start” - „All Program”
(Minden program) (Windows 2000
esetén „Programs” (Programok) „Sony Picture Utility” - „Picture
Motion Browser” parancssorra.
Amikor a Picture Motion Browser szoftvert legelőször futtatja, megjelenik egy
párbeszédablak, mely kéri a képtároló
mappa regisztrálását. Ha már vannak
képek a „My Pictures” (Saját képek)
mappában, kattintson a „Register Now”
gombra.
A megfelelő fájlok törlődnek.
Ha a képeket nem a „My Pictures” (Saját
képek) mappába mentette, kattintson a
„Register Later” gombra. Olvassa el a
„Képtároló mappa regisztrálása” című
fejezetet (59. oldal).
Folytatódik
53 HU
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
szoftvert és kattintson a „Change/
Remove” (Módosítás/Eltávolítás)
(Windows® XP esetén „Remove”
(Eltávolítás)) gombra.
Fényképek nyomtatása a
Picture Motion Browser
szoftverből
Hogyan érhető el a „My pictures”
(Saját képek) mappa?
• Windows Me/2000 esetén:
Kattintson a „Documents”
(Dokumentumok) - „My Pictures” Saját
képek) parancssorra az Asztalon.
• Windows XP esetén:
Kattintson a „Start” - „My Pictures”
(Saját képek) parancssorra.
2 Kattintson arra a mappára, mely
a nyomtatni kívánt képeket tartalmazza.
Az alábbi példában a „Sample” mappát
választjuk ki.
A Megjelenik a Picture Motion Browser
főablaka.
3 Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, és kattintson a
tatás) ikonra.
A főablak képmegjelenítési módjának kiválasztása
A főablakban kétféle módon jelenítheti
meg a fényképeket.
A kétféle nézet közül a „Folder” és a
„Calendar” fül segítségével választhat.
• „Folder” nézet
A képek mappákba rendezve, indexképek formájában jelennek meg.
• „Calendar” nézet
A képek felvételi dátum szerint vannak
rendezve, és naptári dátum szerint,
index-képek formájában jelennek meg.
„Calendar” nézetben év, hónap vagy
óra szerint is rendezheti a képeket.
54 HU
(nyom-
A nyomtatási párbeszédablak megjelenik.
4 A „Print” legördülő listából válassza
ki a „Sony DPP-FP55” típust, majd
kattintson a „Properties” gombra.
Válassza ki a használni kívánt nyomtatót.
Menüelemek
Printer
Funkciók
Válassza a „Sony DPP-FP55”
típust.
Paper size
A legördülő listából válassza ki
a papírméretet a nyomtatáshoz:
• P méret
• L méret
Menüelemek
Megjegyzés
Megjegyzés
Lehetnek olyan régiók, ahol az L
méret nem kapható.
Print options
• Ha kiválasztja, a
nyomtatott kép a teljes
nyomtatási területet kitölti.
Előfordulhat, hogy a
kép szélei lemaradnak a
nyomatról.
• Ha nem választja ki, a kép
szélei nem maradnak le a
nyomatról.
Hasznos tudnivaló
Borderless
• Ha kiválasztja, szegély
nélküli képet nyomtathat.
• Ha nem választja ki,
szegéllyel nyomtatja ki a
képet.
A monitoron megjelenített
képre nincs hatással a
beállítás.
• Ha nem jelöli ki, a kép beállítás nélkül kerül nyomtatásra.
Megjegyzés
Ha nem jelöli ki ezt az opciót,
a „Color reproduction / Picture
quality” menüpont „Auto Fine
Print 3” beállítása érvényben
marad. A „Color reproduction
/ Picture quality” menüpont
beállításának módosításához
kövesse a Properties menüpontnál leírtakat.
Properties Beállíthatja a tájolást, a képminőséget és egyéb részleteket.
Ha a „Properties” opcióra kattint,
a kiválasztott nyomtatóhoz tartozó
dokumentum-tulajdonságok
párbeszédablak jelenik meg.
Hasznos tudnivaló
Ha szegély nélkül kíván
nyomtatni, a „Zoom the image
until the print area is full”
(Képméret csökkentése a
nyomtatási terület kitöltésével)
opciót ki kell jelölni a Print
options menüpontban.
Folytatódik
55 HU
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
Ha szegély nélkül kíván
nyomtatni (Borderless Print),
ezt az opciót ki kell jelölni.
Funkciók
Apply Exif Print
• Ha kiválasztja, az Exif Print
(Exif 2.21) kompatibilis
digitális fényképezőgéppel
készített kép esetén a kép
minőségének beállítása
automatikusan megtörténik.
5 A „Paper/Output” fülön adja meg
Menüelemek Funkciók
Copies
a papírméretet.
Megadhatja a nyomtatási
példányszámot.
Megjegyzés
Az alkalmazott szoftvertől
függően a szoftverben beállított nyomtatási mennyiség
elsőbbséget élvezhet az itt
megadott értékkel szemben.
Enlarge/
Reduce
Menüelemek
Paper size
Funkciók
A legördülő listából válassza
ki a papírméretet a nyomtatáshoz:
• P méret
• L méret
Jelölje ki a következők
egyikét a kép körüli szegély
megadásához:
• with border: a kép szegélylyel kerül nyomtatásra.
• borderless: a kép szegély
nélkül kerül nyomtatásra.
Orientation Válassza ki a kép tájolását a
nyomtatásnál:
• Portrait (álló).
• Landscape (fekvő).
• Rotates 180 degrees
(elforgatás 180 fokkal).
Megjegyzés
Az alkalmazott szoftvertől
függően előfordulhat, hogy
a kép tájolása akkor sem
változik, ha kiválasztja az
álló vagy fekvő opciót.
56 HU
Állítsa be azt a százalékot,
amivel nagyítani vagy
kicsinyíteni szeretné a kinyomtatott képet.
Ha kijelöli az „Upper left
reference” opciót, beállíthatja
a nagyítás vagy kicsinyítés
kiinduló pontját.
• Ha nem jelöli ki, a kép
nagyítása vagy kicsinyítése
a középponthoz viszonyítva történik. Általában ezt
az opciót válassza.
• Ha kijelöli, a kép nagyítása
vagy kicsinyítése a bal
felső sarokhoz viszonyítva
történik.
Bizonyos számítógépes
alkalmazásoknál ezt a
beállítást kell használni.
Ha a kijelöletlen opcióval
történő nyomtatás nem
nyújtja a kívánt eredményt,
jelölje ki ezt az opciót.
Print preview
Ha kijelöli, előnézeti kép
jelenik meg a nyomtatás
előtt.
6 A „Graphics” fülön állítsa be a szín-
Menüelemek Funkciók
reprodukciót és a képminőséget.
•ICM (rendszer): a „Settings”
legördülő listából válassza ki a
következő korrekciós eljárások
egyikét:
–Graphics: ha grafikát, vagy
élénk színeket használt.
–Match: ha pontos színeket
szeretne.
–Pictures: ha fényképet vagy
képet nyomtat.
Megjegyzés
Menüelemek
Funkciók
ExifPrint
Jelölje ki, ha Exif Print (Exif 2.21)
kompatibilis digitális fényképezőgéppel készített képet kíván beállítani és nyomtatni. A nyomtató
kezelőprogram színkonverziót
és Exif fényképezési adatokat
használ a kép beállításához. Ez
az opció csak a Picture Motion
Browser szoftverrel használható.
Red-eye reduction
Jelölje ki, ha automatikusan
csökkenteni szeretné a vakuval
fényképezett személyen kialakuló
vörösszem-hatást.
Megjegyzések
• Ha kijelöli ezt az opciót, válassza
ki a „Preview” funkciót is, hogy
megtekintse a képet nyomtatás
előtt. Ellenőrizze, hogy a vörösszem-hatás csökkentés funkció
megfelelően dolgozta-e fel a képet.
Folytatódik
57 HU
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
Color reproduction/Picture quality
Válassza ki a beállítást a legördülő
listából:
•Off: a kép megváltoztatott beállítás nélkül kerül nyomtatásra.
•Auto Fine Print 3: a „Settings”
legördülő listából válassza a
következő korrekciós eljárások
egyikét:
–Photographical: automatikusan
finomítja a képet, mely így természetes formában és kiváló
minőségben nyomtatható.
(Ajánlott opció.)
–Vivid: a képet fokozott élességgel és élénkebb színekkel
nyomtatja ki. (Ebben az üzemmódban az élesség korrekció
nagyobb mértékű, így élénkebbé teszi a képet.)
Az ICM beállítás csak ICM kompatibilis alkalmazással használható.
Ha olyan szoftverből nyomtat,
mely nem támogatja az ICM
rendszert, a kép helytelen színekkel
kerülhet nyomtatásra.
Menüelemek Funkciók
• A vörösszem-hatás csökkentési funk-
ció automatikusan bekapcsol, és a
korrekció mértéke nem módosítható.
Ha a vörösszem-hatás csökkentés
nem kielégítő, használja a Picture
Motion Browser szoftver megfelelő
funkcióját.
• A vörösszem-hatás csökkentés csak akkor lehetséges, ha mellékelt CD-ROM
„Setup.exe” fájljával telepítette a szoftvert. A részletek tekintetében olvassa el
a Readme.txt fájlt.
Print settings
Beállítja a színelemeket és az élességet.
R (piros): a piros és kék elemi
színeket állítja be. Minél magasabb az érték, annál pirosabb a
kép, mintha piros fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint, annál
sötétebb a kép, mintha világoskék fényt kapna.
G (zöld): a zöld és lila elemi
színeket állítja be. Minél magasabb az érték, annál zöldebb a
kép, mintha zöld fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint, annál
sötétebb a kép, mintha bíbor
fényt kapna.
B (kék): a kék és sárga elemi
színeket állítja be. Minél magasabb az érték, annál kékebb a
kép, mintha kék fényt kapna.
Minél alacsonyabb a szint, annál
sötétebb a kép, mintha sárga
fényt kapna.
Sharp (élesség): minél magasabb
az érték, annál határozottabbak a
körvonalak.
58 HU
7 Kattintson az „OK” gombra.
Megjelenik a nyomtatási párbeszédablak.
8 Kattintson a „Print” opcióra.
Elkezdődik a nyomtatás.
Ha kiválasztotta a „Print Preview” opciót
az 5-ös lépésben
Megjelenik az előnézeti ablak. Ellenőrizze
a beállítások eredményét, majd kattintson
a „Print” gombra.
A nyomtatás folytatódik. Feltétlenül olvassa
el a „Megjegyzések a nyomtatáshoz” című
fejezetet is a 21. oldalon.
A Picture Motion Browser szoftver
további jellemzőit a Picture Motion
Browser súgójában olvashatja el.
Megjegyzés
Mozgókép fájl, illetve RAW-fájl nem nyomtatható
ezzel a nyomtatóval.
Hasznos tudnivalók
• Ha a főablak képterületén egyszerre több képet
szeretne kiválasztani, kattintson az első kiválasztani kívánt képre, majd a Shift gombot nyomva
tartva az utolsóra.
• Ha nem egymást követő képeket szeretne kiválasztani, kattintson a megfelelő képekre, miközben
a Ctrl gombot nyomva tartja.
• A nyomtatási előnézeti állapotban is lehetséges.
• Ha a nyomtató kezelőprogramjában az ICM
funkció beállítása ON, a nyomtató automatikusan
a megfelelő színbeállítást alkalmazza.
Képtároló mappa regisztrálása
Megjegyzés
Teljes meghajtót nem regisztrálhat.
3 Kattintson a „Yes” gombra.
A képadatok regisztrációja megkezdődik.
4 Kattintson a „Close” gombra.
A Picture Motion Browser szoftverrel nem tekinthetők meg azok a képek, melyeket közvetlenül a számítógép merevlemezére mentett.
Először regisztrálnia kell a megfelelő képtároló
mappát az alábbiak szerint:
1 Kattintson a „File” – „Registered
Viewed Folder” parancssorra vagy a
(Register Folders to View) ikonra.
A mappa regisztrálására szolgáló ablak
megjelenik.
Megjegyzések
• A képek importálásához kiválasztott célmappát a szoftver automatikusan regisztrálja.
• A fentiek szerint regisztrált mappa regisztrációja nem törölhető.
Kattintson a „Tool” - „Setting” - „Viewed
folder” parancssorra.
Hasznos tudnivalók
2 Válassza ki a regisztrálni kívánt
mappát, és kattintson a „Register”
gombra.
• Ha a kijelölt mappa almappákat is tartalmaz, a
regisztráció azokra is kiterjed.
• Amikor a szoftvert először futtatja, megjelenik a
„Képek” mappa regisztrálását kérő üzenet.
• A képek számától függően a regisztrációs folyamat
hosszabb ideig is eltarthat.
Folytatódik
59 HU
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
A képtároló mappa kijelölésének módosítása
A nyomtatás megszakítása
1 Kattintson kétszer a nyomtató ikonra a tálcán, és nyissa meg a „Print”
párbeszédablakot.
2 Kattintson a dokumentum nevére,
melynek nyomtatását meg kívánja
szakítani, majd válassza a „Cancel”
opciót a „Document” menüből.
Megjelenik a törlés megerősítését kérő
párbeszédablak.
3 Kattintson a „Yes” gombra.
A nyomtatási feladat törlődik.
Megjegyzés
Ne törölje a folyamatban lévő feladatot, mert papírelakadás fordulhat elő.
Nyomtatás más szoftverből
A DPP-FP55 nyomtatóval történő nyomtatáshoz használhat kereskedelmi forgalomban
kapható egyéb szoftvert is. Válassza a
„DPP-FP55” nyomtatót a nyomtató párbeszédablakban, majd válassza ki a papírméretet az
oldalbeállítás ablakban. A nyomtatási beállításokkal kapcsolatos részletek tekintetében
olvassa el az 56. és 57. oldal 5-ös és 6-os
lépéseit.
A „Paper Size” menüpont „Borderless”
opciójáról
Ha nem a Picture Motion Browser szoftvert
használja, előfordulhat, hogy a kép szegéllyel
együtt kerül kinyomtatásra, hiába választotta
ki a szegély nélküli nyomtatást (a „Sony DPPFP55 Properties” ablak „Paper/Output” fülének
„Paper size” részében).
Ha a szegély nélküli nyomtatási opciót választja, a nyomtató a szegély nélküli nyomtatáshoz
tartozó nyomtatási információkat továbbítja az
alkalmazáshoz. Egyes alkalmazások azonban
szegéllyel nyomtatják a képet a kiválasztott
tartományon belül is.
Ilyen esetben a következők egyikét végezze el
a kép szegély nélküli nyomtatásához:
• Ha be tudja állítani a nyomtatási tartományt
az alkalmazással, akkor válasszon a
nyomtatási tartományt kitöltő képméretet.
Például válassza a „Teljes oldalas fénykép
nyomtatás” vagy hasonló opciót.
• Állítson be nagyobb értéket az „Enlarge/
Reduce” szövegdobozban a „DPP-FP55
Properties” párbeszédablak „Paper/Output”
fülén.
Ha a nagyobb érték kiválasztása után is szegély
marad a kinyomtatott kép jobb oldalán és
az alján, jelölje ki az „Upper left reference”
opciót.
Mindkét esetben ellenőrizze a képet nyomtatás
előtt az előnézeti képernyőn.
60 HU
A tájolás beállítása
Az alkalmazott szoftvertől függően előfordulhat, hogy a kép tájolása akkor sem változik, ha
kiválasztja az álló vagy a fekvő opciót.
A nyomtató kezelőprogram „szegéllyel/
szegély nélkül” opciójának beállítása
Ha az alkalmazott szoftver rendelkezik „szegéllyel/szegély nélkül” opcióval, javasoljuk,
hogy a szegély nélküli opciót használja a
nyomtató kezelőprogram beállításánál.
Nyomtatási mennyiség beállítás a
„Properties” párbeszédablakban
Az alkalmazott szoftvertől függően az alkalmazásban beállított nyomtatási mennyiség prioritást élvezhet a nyomtató kezelőprogram ablakában beállított értékkel szemben.
Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről
Exif Print beállítás a „Graphics” fülön
A „Color reproduction/Picture quality”
opció Exif Print beállítása csak a Picture
Motion Browser szoftvert támogatja. Ha más
alkalmazást használ egy kép nyomtatásához,
és kijelöli ezt az opciót, elképzelhető, hogy a
kép nem megfelelő színekkel lesz kinyomtatva.
Ilyen esetben szüntesse meg a kijelölést.
61 HU
Probléma esetén
Ha a nyomtató működésében az alábbi rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja meg a leírt
módon elhárítani azt. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Áramellátás
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Nem kapcsolható
be a készülék a
1 (be/készenlét)
gombbal.
• Megfelelően csatlakoztatta a
hálózati vezetéket?
cCsatlakoztassa biztonságosan a hálózati
vezetéket egy fali konnektorhoz.
(.16. oldal)
Képek megjelenítése
Ok/Megoldás
Tünet
Ellenőrzés
Az LCD-képernyőn nem jelenik
meg kép.
cHa PictBridge funkcióval ellátott fény• Megjelenik a „The printer
képezőgépet vagy egy számítógépet csatis being connected to a
lakoztatott a nyomtatóhoz, és a nyomtató
PictBridge camera.” vagy
PictBridge/PC üzemmódban működik, a
a „The printer is being
képernyőn nem jelenik meg a kép.
connected to a PC.” üzenet a
nyomtató LCD-képernyőjén? Ha memóriakártyát vagy külső eszközt
csatlakoztatott, a képek megjelenítésének
elsőbbségi sorrendje a következő:
„Memory Stick” c „SD Card” c „Külső
eszköz”
62 HU
• Látható valamilyen
hibaüzenet (ok/megoldás) az
LCD-képernyőn?
cKövesse az üzenetek tartalmát, és próbálja
megoldani a problémát. (.77. oldal)
• Megfelelően helyezte be
a memóriakártyát (külső
eszközt)?
cHelyezze be megfelelően a memóriakártyát (külső eszközt). (.17, 18. oldal)
• Tartalmaz a memóriakártya
(vagy a külső eszköz)
digitális fényképezőgéppel
vagy más eszközzel felvett
képet?
cHelyezze be azt a memóriakártyát vagy
külső eszközt, mely a fényképeket tartalmazza.
Tünet
A képlistában
szereplő egyes
képek nem
jeleníthetők
meg, vagy
megjeleníthetők,
de nem
nyomtathatók.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
• Láthatók indexképek a
képlistában?
cHa a kép megjelenik, de nem nyomtatható,
akkor a nyomtatáshoz használt fájl sérült.
cHa nincs kép a memóriakártyán vagy a külső
eszközön, a „No image file” üzenet jelenik
meg.
cHa egy kép nem kompatibilis a DCF (Design
rule for Camera File system) rendszerrel, a
nyomtatás akkor is nehézségekbe ütközhet, ha
a kép megjelenik a számítógép monitoron.
• Megjelenik az alábbi
szimbólum a listában?
image li
cHa a bal oldalon látható szimbólum jelenik
meg, a JPEG fájlt valószínűleg számítógéppel
hozta létre, vagy nem tartalmaz indexkép
adatot.
Válassza ki a szimbólumot és nyomja meg
a
(nagyítás) gombot az előnézeti kép
megjelenítéséhez. Ha az előnézeti kép
megjelenik, a kép kinyomtatható. Ha ugyanez
a jel jelenik meg, a kép nem kompatibilis
a fájlformátummal és a nyomtatás nem
lehetséges.
• A képet számítógépen
hozta létre?
• Több mint 9999 kép van
a memóriakártyán vagy a
külső eszközön?
cA nyomtató legfeljebb 9999 képet tud
megjeleníteni, menteni, törölni vagy kezelni.
Ha több mint 9999 kép van a memóriakártyán
vagy a külső eszközön, használja számítógépét vagy a PictBridge üzemmódot a képek
megjelenítéséhez és kezeléséhez.
63 HU
Hibaelhárítás
• Megjelenik az alábbi
cHa a bal oldalon látható szimbólum jelenik
szimbólum a képlistában?
meg, a kép formátuma kompatibilis ugyan, de
image li
az indexkép adatok vagy az eredeti képadatok
nem nyithatók meg.
Válassza ki a szimbólumot és nyomja
meg a
(nagyítás) gombot az előnézeti
kép megjelenítéséhez. Ha az előnézeti
kép megjelenik, a kép kinyomtatható. Ha
ugyanez a jel jelenik meg, a nyomtatás nem
lehetséges.
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A képlista egyes
képei nem
jeleníthetők
meg, vagy
megjeleníthetők,
de nem
nyomtathatók.
• Elnevezett vagy átnevezett
egy képet a számítógépével?
cHa elnevez vagy átnevez egy képfájlt a
számítógépen, és a fájl nevében nem csak
számok és betűk szerepelnek, a fájlnév
nem jelenik meg megfelelően vagy a kép
nem látható a nyomtatón (olvasási hiba).
• Beállította a nyomtatási
mennyiséget a képlistában?
cHa több képet is kijelölt a „Több kép
nyomtatása” fejezetben leírtak szerint,
akkor nem nyomtathatja ki azt a képet,
amelyiken a kurzor áll. Nyomja meg
az ENTER gombot a kiválasztáshoz, és
állítsa be a példányszámot. (.21. oldal)
• 8 vagy több mappaszint
található a memóriakártyán
vagy a külső eszközön.
cA nyomtató nem tudja megjeleníteni a
képeket a 8. vagy mélyebb szinten lévő
mappákban.
A fájlnév nem
megfelelően
jelenik meg.
• Elnevezett vagy átnevezett
egy képet számítógépével?
cHa elnevez vagy átnevez egy képfájlt
a számítógépen, és a fájl nevében nem
csak számok és betűk szerepelnek, a
fájlnév nem jelenik meg megfelelően.
Számítógéppel készített fájlok esetén a fájl
első 8 karaktere jelenik meg fájlnévként.
Az Edit menüben
üres területek
vannak a
megtekintett
kép felső és alsó
részén.
• Nincs túlságosan
megnyújtva a kép
függőlegesen vagy
vízszintesen?
cHa egy képet túlságosan megnyújt
függőlegesen vagy vízszintesen, üres
részek jelenhetnek meg az Edit menüben.
cDigitális fényképezőgéppel készített
fotók képaránya általában 3:4. Ha egy
képet szerkeszt vagy képeslap méretben
kinyomtat, a fotó vízszintesen megnyújtott
képként kerül mentésre, felső és alsó
szegélye hiányzik, helyette fekete sáv
jelenik meg.
64 HU
Nyomtatás
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A papíradagolás
nem működik.
• Megfelelően helyezte be a
papírt a tálcába?
cHa a papír nincs megfelelően a
készülékben, a nyomtató problémát
jelezhet. Ellenőrizze a következőket:
• Megfelelő papírt és festékkazettát
helyezett be? (.11. oldal)
• A nyomtatópapírt a megfelelő tájolással
helyezte a nyomtatóba? (.14. oldal)
• Nem tett túl sok papírt a tálcába?
(.14. oldal)
• Alaposan összerázta a papírt?
• Nem hajlította meg vagy hajtotta össze a
papírt nyomtatás előtt?
• A nyomtatóhoz előírt papírt
használja?
cHasználja a nyomtatóhoz előírt papírt. Ha
inkompatibilis papírt használ, üzemzavar
keletkezhet. (.11. oldal)
• Beragadt a papír?
cHa a nyomtató nem tudja adagolni a
papírt, hibaüzenet jelenik meg. Vegye
ki a papírtálcát és ellenőrizze a papír
beragadását. (.80. oldal)
• A nyomtatási folyamat
közepén történik ez?
cA nyomtatópapír részben kiemelkedhet
nyomtatás közben. Csak akkor vegye ki a
papírt, amikor az teljesen kiemelkedett a
nyomtatóból.
A nyomtatópapír
részben
kiemelkedik a
nyomtatási eljárás
közben.
65 HU
Hibaelhárítás
Tünet
Nyomtatási eredmény
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A kinyomtatott
kép gyenge
minőségű.
• Előnézeti képet nyomtatott?
cA digitális fényképezőgéptől függően
az előnézeti kép az elsődleges képekkel
együtt megjelenhet a listában. Az előnézeti
képek minősége nem olyan jó, mint az
elsődleges képeké. Ne felejtse el, hogy az
előnézeti képek törlésével az elsődleges
képek adatai is megsérülhetnek.
• 480 képpontnál (szélesség
vagy magasság) kisebb
méretű képet nyomtatott?
Megjelenik a következő
szimbólum a képlistában?
cHa a kép helyett a baloldali szimbólum
jelenik meg, akkor ez egy kisméretű kép.
A kis méret miatt a minőség gyenge lesz.
cMódosítsa a digitális fényképezőgép
képméret beállítását.
• Az Edit menüvel
felnagyította a képet?
cA felnagyított kép – a mérettől függően
– gyengébb minőségben nyomtatható.
• Por kerülhetett a
festékkazettára?
cTörölje le a festékkazetta műanyag részére
rakódott port.
• Por vagy ujjlenyomat
kerülhetett kerülhetett a
nyomtatási felületre?
cNe érintse meg a nyomtatási felületet
(jelzés nélküli fényes oldal). Az ujjlenyomatok csökkenthetik a nyomtatási minőséget.
• Használt papírt helyezett be? cNe nyomtasson használt papírra. Ha
kétszer nyomtatja ugyanazt a képet
a papírra, a nyomat fedése nem lesz
erőteljesebb.
66 HU
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A kinyomtatott
kép gyenge
minőségű.
• RAW formátumban készített
képet?
cHa RAW formátumban fotóz, rendszerint
egy nagytömörítésű JPEG fájl is tárolásra
kerül. Mivel a nyomtató nem támogatja a
RAW fájlformátumot, ezért a JPEG fájlt
használhatja a nyomtatáshoz. A RAW
fájl a számítógépről nyomtatható ki. A
részletek tekintetében olvassa el a digitális
fényképezőgép kezelési útmutatóját.
Mi a RAW fájl?
A RAW egy fájlformátum, mely lehetővé
teszi a tömörítetlen, feldolgozatlan adatok
tárolását a digitális fényképezőgépeken.
A digitális fényképezőgép RAW
formátumban történő fotózási
képességével kapcsolatban olvassa el
annak kezelési útmutatóját.
• Olyan AdobeRGB
kompatibilis digitális
fényképezőgépet használt,
ami nem kompatibilis a
DCF 2.0 szabvánnyal, és
AdobeRGB üzemmódban
készített képet?
cA DCF 2.0 rendszernek megfelelő
AdobeRGB képfájl színkorrekción megy
át, de amelyik nem kompatibilis a DCF
2.0 rendszerrel, azt korrekció nélkül
nyomtatja ki a készülék.
67 HU
Hibaelhárítás
Mi az AdobeRGB?
Az AdobeRGB egy olyan színrendszer,
melyet az Adobe System Incorporated
használ alapértelmezett beállításként
képfeldolgozó szoftvereiben, például az
Adobe Photoshop-ban. Az AdobeRGB
– mely a DCF 2.0 szabvánnyal kibővített
opcionális színrendszer - meghatározza
a nyomtatóiparban gyakran használt
színtartományokat.
Ha szeretné tudni, hogy digitális fényképezőgépe támogatja-e az AdobeRGB
színrendszert, olvassa el a fényképezőgép
kezelési útmutatóját.
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Az előnézeti
kép minősége és
színezete eltér a
nyomtatott képtől.
cA foszfor eljárások és az LCD-képernyők
profiljainak különbsége miatt ne
hagyatkozzon kizárólag a képernyőn
megjelenő képre. A képminőség beállításához a következőket teheti:
– Menü – Set Up – Color Setting (.43. oldal)
– Menü – Edit – Adjust (.28. oldal)
A nyomtatott
kép eltérő, ha
közvetlenül a
nyomtatóba
helyezett
memóriakártyáról
vagy külső
eszközről, illetve
a számítógépről
nyomtatja ki azt.
cA nyomtató belső feldolgozási
rendszerének és a számítógépes szoftver
feldolgozási eljárásának különbsége miatt
a kinyomtatott képek eltérők lehetnek.
A dátum nem
nyomtatható ki.
• Kiválasztotta az „On” opciót cVálassza ki a „Date Print” menüpont „On”
a „Date Print” menüpontban? beállítását a Set Up menüben. (.43. oldal)
• A kép megfelel a DCF
szabványnak?
A dátum
önmagától
a képre
nyomtatódott.
cA készülék „Date Print” funkciója a DCF
szabványnak megfelelő képeket támogatja.
• Kiválasztotta az „Off” opciót cVálassza ki a „Date Print” menüpont „Off”
a „Date Print” menüpontban? beállítását a Set Up menüben. (.43. oldal)
cMódosítsa a digitális fényképezőgép
• A digitális fényképezőgép
beállításait.
dátumozási funkciója be volt
kapcsolva?
68 HU
Tünet
Ellenőrzés
A kép nem tölti ki • A Set Up menü „Borders”
beállításánál a „Yes” opciót
a teljes nyomtatási
választotta?
tartományt.
Ok/Megoldás
cA Menü – Set Up – Borders menüben
válassza ki a „Borders” menüpont „No”
beállítását. (.42. oldal)
cA digitális fényképezőgép típusától
függően a képarány eltérő lehet, így
a kép nyomtatáskor nem fedi a teljes
nyomtatható területet.
A „Borders”
menüpont
„No” beállítása
ellenére a kép
mindkét oldalon
szegéllyel kerül
kinyomtatásra.
• A kép szerkesztésekor és
mentésekor kiválasztotta a
„Borders” menüpont „Yes”
beállítását?
cHa képeslap méretű képet szerkeszt
és ment, akkor az nyomtatási képként
kerül elmentésre (az üres területekkel
együtt). Ha a „Borders” menüpont „No”
beállításával nyomtat, a szegélyek akkor
is megmaradnak a kép oldalán. Szegély
nélküli nyomtatáshoz szerkessze és mentse
a képet a „Borders” menüpont „No”
beállításával. (.42. oldal)
A képnek csak
egy része kerül
kinyomtatásra.
• A Set Up menü „Borders”
beállításánál a „Yes” opciót
választotta?
cA teljes képterület nyomtatásához válassza
ki a „Borders” menüpont „Yes” beállítását.
(.42. oldal)
A nyomtatott
kép vízszintesen
nyújtott.
• Elforgatta a képet vagy
végzett vele más műveletet?
cA digitális fényképezőgéptől függően
a kép függőlegesen nyújtott lehet,
ha elforgatta vagy feldolgozta azt
a fényképezőgéppel. Ez nem a
nyomtató hibáját jelzi, hanem azt,
hogy újraszerkesztette a képet a
fényképezőgéppel.
A nyomtatott kép
ferde.
• Megfelelően helyezte be a
papírtálcát?
cEgyenesen mozgatva helyezze be újból
ütközésig a tálcát.
Fehér vonalak
vagy pontok
jelennek meg
a kinyomtatott
képeken.
Piszkos a nyomtatófej vagy a papír útja.
Használja a mellékelt tisztítókazettát a fej
és a papírút tisztításához. (.80. oldal)
69 HU
Hibaelhárítás
• Megfelelő a képarány
beállítás?
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A kép túl világos
vagy sötét, illetve
piros, sárga vagy
zöld árnyalatú.
cÁllítsa be a képet a Menü – Edit – Adjust
menüpontban. (.28. oldal)
A fotózott téma
szeme pirosan
jelenik meg.
cÁllítsa be a vörösszem-hatás csökkentést
a Menü – Edit – Red-eye reduction
menüpontban. (.29. oldal)
A vörösszemcsökkentésnek
nem érezhető a
hatása.
cA beállító keret mérete 2–7-szerese legyen
a szem méretének. (.29. oldal)
• Nagyította, kicsinyítette,
forgatta vagy mozgatta a
képet a vörösszem-hatás
csökkentés után?
cA vörösszem-hatás csökkentés nem
működik megfelelően, ha más szerkesztési
műveletet is végez, mint például nagyítás,
kicsinyítés, forgatás vagy mozgatás.
Először ezeket a műveleteket végezze el,
majd utána használja a vörösszem-hatás
csökkentést.
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Beállítások
Tünet
• A Creative Print menüt
A „Borders”
használja?
beállítás „Yes/No”
opciójának nincs
hatása.
70 HU
cA Creative Print menüben sablonokat
használ, ezért nem választhatja ki
a szegéllyel/szegély nélkül történő
nyomtatást.
Kép mentése vagy törlése
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A képet nem
sikerül menteni.
• Nem törlésvédett a memóriakártya vagy a külső eszköz?
cKapcsolja ki a védelmet és ismételje meg
a mentést.
• Nincs LOCK pozícióban a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
cCsúsztassa a törlésvédő kapcsolót az írást
engedélyező állásba. (.85. oldal)
• Megtelt a memóriakártya?
cTörölje a felesleges képeket
(.39. oldal), vagy cserélje ki a memóriakártyát egy olyanra, melyen elegendő
hely van. Mentse el ismét a képet.
A képet nem
sikerül törölni.
• Nem törlésvédett a memória- c Kapcsolja ki a védelmet és ismételje meg
kártya vagy a külső eszköz?
a törlést.
• Tárolt a képhez DPOF
beállítást?
c Törölje a DPOF beállítást a digitális
fényképezőgéppel.
• Nincs LOCK pozícióban a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
cCsúsztassa a törlésvédő kapcsolót az írást
engedélyező állásba. (.85. oldal)
• „Memory Stick-ROM”
adathordozót használ?
cA „Memory Stick-ROM” kártyáról nem lehet
képet törölni, illetve nem lehet formázni azt.
Véletlenül letörölt
egy képet.
Véletlenül formázta a „Memory
Stick” kártyát.
• Nincs LOCK pozícióban a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
c Csúsztassa a törlésvédő kapcsolót az írást
engedélyező állásba. (.85. oldal)
• „Memory Stick-ROM”
adathordozót használ?
cA „Memory Stick-ROM” kártyáról nem lehet
képet törölni, illetve nem lehet formázni azt.
cA „Memory Stick” formázásakor minden
adat törlésre kerül, és nem állítható vissza.
A véletlen formázás elkerülése érdekében
állítsa törlésvédő kapcsolót LOCK
pozícióba. (.85. oldal)
71 HU
Hibaelhárítás
Nem sikerül
megformázni a
„Memory Stick”
kártyát.
cTörlés után nem állítható vissza a kép.
Egyebek
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
cHa a festékkazetta nem kattan a helyére,
vegye ki, majd helyezze be újra. Ha a
festékszalag túl laza, csévélje fel a nyíl
irányában és feszítse meg azt.
(.13. oldal)
Nem sikerül
megfelelően
behelyezni a
festékkazettát.
cKapcsolja ki, majd ismét be a készüléket a
1 (be/készenlét) gombbal. Miután elhallgat a motor, próbálja meg kivenni a festékkazettát. Ha ez nem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba egy Sony szervizzel vagy keresse fel a vásárlás helyét.
Nem sikerül
kivenni a
festékkazettát.
Beragadt a papír.
• Megjelent egy hibaüzenet ?
cA papír beszorult. Olvassa el a „Ha a
papír elakad” című részt (.80. oldal),
és vegye ki a papírt a nyomtatóból. Ha a
beszorult papír nem távolítható el, lépjen
kapcsolatba egy Sony szervizzel.
A nyomtatás
félúton megáll.
• Narancssárgán villog a
memóriaműködés jelző?
cA kép fájlmérete nagy, ezért tovább tart a
nyomtatás előtti feldolgozása. Amint az
adatfeldolgozás befejeződik, a nyomtatás
megkezdődik.
• Megjelent egy hibaüzenet?
cA papír beszorult. Olvassa el a „Ha a
papír elakad” című részt (.80. oldal),
és vegye ki a papírt a nyomtatóból. Ha a
beszorult papír nem távolítható el, lépjen
kapcsolatba egy Sony szervizzel.
• Világít valamelyik jelző?
cHa nem világít egyik jelző sem, a
nyomtatófej túlmelegedett. Várjon, amíg
a fej lehűl, és a nyomtató folytatja a
nyomtatást.
72 HU
Csatlakoztatás digitális fényképezőgéphez
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
Nem jelenik meg
a PictBridge
jelzés a digitális
fényképezőgép
LCD-képernyőjén.
• Megfelelően csatlakoztatta a
digitális fényképezőgépet?
cCsatlakoztassa megfelelően a vezetéket.
• Bekapcsolta a készüléket a 1 cKapcsolja be a készüléket a 1 (be/
(be/készenlét) gombbal?
készenlét) gombbal.
• Támogatja a digitális
fényképezőgép belső
szoftvere a nyomtatót?
cEllenőrizze a digitális fényképezőgép
honlapját.
• Megjelent a „The printer
is being connected to a
PictBridge camera.” üzenet?
cAz üzenet nem jelenik meg, amíg a
nyomtató Edit, Creative Print vagy egyéb
menü üzemmódban működik. Lépjen ki
a menüből, majd csatlakoztassa újra a
vezetéket.
cHúzza ki a vezetéket a digitális fényképezőgépből és a nyomtatóból, majd csatlakoztassa újból. Esetleg kapcsolja ki és be a
digitális fényképezőgépet és a nyomtatót.
• A fényképezőgép USB
beállítása „PictBridge”?
cA fényképezőgép menüjében válassza ki az
USB funkció PictBridge beállítását.
• Folyamatban van egy
nyomtatás?
cA nyomtatás befejezése után
csatlakoztassa újból a vezetéket.
cA nyomtatóban túlfeszültség lépett fel.
Húzza ki a hálózati vezetéket, majd
csatlakoztassa ismét. Nyomja meg a 1
(be/készenlét) gombot.
Nem sikerül
leállítani a
nyomtatást
a CANCEL
gombbal.
cAz aktuális feladatot követő nyomtatás
kerül törlésre.
cA digitális fényképezőgép típusától függően
előfordulhat, hogy a nyomtatást nem lehet
leállítani a nyomtató kezelőszerveivel.
Használja a digitális fényképezőgép gombjait
a nyomtatás megállításához. Olvassa el a
digitális fényképezőgép kezelési útmutatóját.
Az index
nyomtatás nem
lehetséges.
• Megjelent a „There were
images for which printing
data could not be created”
üzenet?
cA nyomtató nem tud index képeket nyomtatni a DPOF nyomtatási funkcióval. Az
index nyomtatáshoz helyezze be a megfelelő memóriakártyát (.17. oldal) vagy
hasz-náljon külső tárolóeszközt
(.18. oldal).
73 HU
Hibaelhárítás
Leválasztotta,
majd újból csatlakoztatta az USBkábelt, de semmi
nem történt.
Csatlakozatás számítógéphez
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A nyomtatóba
helyezett memóriakártyán vagy
a külső eszközön
lévő képek nem
jelennek meg a
számítógépen.
cA nyomtató nem rendelkezik olyan
funkcióval, mellyel a megtekintheti a
memóriakártyán vagy a külső eszközön
tárolt képeket.
Elveszett a mellékelt CD-ROM
lemez, és újat
szeretne igényelni.
cTöltse le a nyomtató meghajtót a Vevőszolgálat honlapjáról (.88. oldal)
vagy keresse fel a vásárlás helyét.
A nyomtató
kezelőprogramot
nem sikerül
telepíteni.
• Biztos benne, hogy
pontosan követte a telepítési
utasításokat?
cKövesse a kezelési útmutatóban leírt
eljárást a kezelőprogram telepítéséhez
(.48. oldal). Hiba esetén indítsa
újra a számítógépet, és ismételje meg a
telepítést.
• Fut egyéb alkalmazás is?
cLépjen ki minden alkalmazásból és
telepítse újra a kezelőprogramot.
• Megfelelően adta meg a CD- cKattintson kétszer a „My Computer”
(Sajátgép) ikonra, majd a CD-ROM ikonra
ROM meghajtó elérési útját?
a megnyílt ablakban. Kövesse a kezelési
útmutatóban leírt eljárást a kezelőprogram
telepítéséhez.
74 HU
• Telepítette az USB
kezelőprogramot?
cElőfordulhat, hogy az USB kezelőprogram
telepítése nem megfelelően történt.
Kövesse a kezelési útmutatóban leírt
eljárást a kezelőprogram telepítéséhez.
• Tudja olvasni az Intézővel a
CD-ROM lemezt?
cHa a CD-ROM lemez hibás, az „Explorer”
(Intéző) nem tudja azt olvasni. Ha
hibaüzenet jelenik meg a számítógépen,
ellenőrizze azt, és szüntesse meg a hiba
forrását. Telepítse újra a kezelőprogramot.
A hiba tartalmával kapcsolatban olvassa el
a számítógép kezelési útmutatóját.
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A nyomtató
kezelőprogramot
nem sikerül
telepíteni.
• Fut víruskereső vagy
hasonló alkalmazás a
számítógépen?
cHa víruskereső vagy hasonló alkalmazás fut a
számítógépen, állítsa le azt, és kezdje elölről
a kezelőprogram telepítését.
cHa Windows XP/2000 Professional
• Rendszergazdaként
jelentkezett be a Windows
rendszerben szeretné telepíteni a
XP/2000 Professional
kezelőprogramot, akkor „Administrator”-ként
rendszerbe?
(Rendszergazdaként) kell bejelentkeznie.
c Ha a Windows Asztalon az állapotjelző nem
jelez problémát, ellenőrizze a nyomtató LCDképernyőjét.
Ha a nyomtató problémát jelez, végezze el a
következőket:
1. Kapcsolja ki a nyomtatót a 1 (be/készenlét) gombbal, majd kapcsolja be újból.
2.Húzza ki a hálózati vezetéket, várjon 5–10
másodpercet, majd csatlakoztassa újból a
vezetéket.
3.Indítsa újra a számítógépet.
Ha ez a művelet nem oldja meg a problémát,
keresse fel a vásárlás helyét vagy a Sony
szervizt.
A nyomtató
nem reagál a
számítógépről
történő
nyomtatásra.
c Húzza ki az USB-vezetéket, majd
csatlakoztassa újra.
• Nem a Picture Motion
Browser szoftvert
használja?
c Ha nem a Picture Motion Browser szoftvert
használja, elképzelhető, hogy a képet akkor is
szegéllyel nyomtatja ki a készülék, ha szegély
nélküli nyomtatást választott. Ilyen esetben
hajtsa végre a következők egyikét, a szegély
nélküli nyomtatáshoz:
–Ha be tudja állítani a nyomtatási
tartományt az alkalmazással, állítson be
olyan tartományt, mely teljesen kitölti a
képméretet.
–Állítson be nagyobb értéket az „Enlarge/
Reduce” szövegdobozban a „Sony DPPFP55 Properties” párbeszédablak „Paper/
Output” fülén. (.56. oldal)
75 HU
Hibaelhárítás
A kép akkor is
szegéllyel kerül
nyomtatásra,
ha a „Borders”
menüpontban
a „No” opciót
választotta ki.
• Jelent meg hibaüzenet,
mely szerint hiba történt
a dokumentumok
USB-aljzaton történő
továbbításakor?
Tünet
Ellenőrzés
Ok/Megoldás
A színreprodukció • Kijelölte a „Sony DPP-FP55 c A „Color reproduction/Picture quality”
Properties” párbeszédablak
rész Exif Print beállítása csak a Picture
nem megfelelő.
„Graphics” fülén az „Exif
Motion Browser szoftvert támogatja. Más
Print” opciót?
alkalmazásból történő nyomtatás esetén
törölje az „Exif Print” opciót.
• Beállította a „Sony DPPFP55 Properties” párbeszéd
ablak „Graphics” fülén az
„ICM” opciót?
cAz ICM beállítás csak akkor érvényes,
ha ICM kompatibilis alkalmazást
használ. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás
támogatja-e az ICM-rendszert.
Az előnézeti
kép nem tükrözi
a nyomtatási
beállításokat a
„Sony DPP-FP55
Properties” ablak
„Graphics” fülén.
cA nyomtatási beállítások a nyomtató
paramétereire vannak hatással, nem pedig
az előnézeti képre.
Nincs hatása a
„Sony DPP-FP55
Properties” ablak
„Paper/Output”
fülén elvégzett
nyomtatási
mennyiség
beállításnak.
cA futtatott alkalmazástól függően az
alkalmazásban beállított nyomtatási
mennyiség prioritást élvezhet a nyomtató
kezelőprogramban beállított értékkel
szemben.
76 HU
Ha egy hibaüzenet jelenik meg
Ha valamilyen hiba lép fel, hibaüzenet jelenhet meg az LCD-képernyőn. Kövesse az alábbiakban
ismertetett megoldást a probléma kiküszöböléséhez.
Nyomtató
Hibaüzenet
Jelentés/Megoldás
Errors occured with printer. Turn it off
and on, then retry.
cHiba történt a nyomtatóban. Húzza ki a nyomtató
hálózati vezetékét, csatlakoztassa újra, és ismételje
meg a nyomtatási műveletet. Ha ismét bekövetkezik a
hibajelenség, keresse fel a vásárlás helyét vagy a Sony
szervizt.
Adattároló
Jelentés/Megoldás
No Memory Stick./No SD Card./No
External Device.
cNem helyezett „Memory Stick” memóriakártyát vagy
SD-kártyát a nyomtatóba. Esetleg nem csatlakoztatott
külső eszközt. Helyezzen be egy memóriakártyát vagy
csatlakoztasson külső eszközt. (.17., 18. oldal)
The Memory Stick is protected.
cÍrásvédett „Memory Stick” kártyát helyezett be.
A képek nyomtatóval történő mentéséhez és
szerkesztéséhez kapcsolja ki a „Memory Stick”
írásvédelmét.
An incompatible Memory Stick/SD
Card/External Device is inserted.
cA nyomtató által nem támogatott „Memory Stick”
kártyát, SD-kártyát vagy külső eszközt használ.
Minden esetben kompatibilis adathordozót használjon.
(.83–86. oldal)
No image file.
cNincs képfájl a memóriakártyán vagy a külső
eszközön, melyet a nyomtató kezelni tudna. Helyezzen
be olyan adathordozót, mely a nyomtató által
megjeleníthető képeket tartalmaz.
No DPOF file.
cNincsenek DPOF-beállítású képek a memóriakártyán.
Helyezze el a nyomtatási (DPOF) jelölést a digitális
fényképezőgéppel.
Cannot delete a protected image.
cVédett kép törléséhez szüntesse meg a törlésvédelmet
a digitális fényképezőgéppel.
You cannot delete a DPOF image.
cA DPOF-jelölésű képek törlése csak akkor lehetséges,
ha törli a nyomtatási (DPOF) jelölést a digitális
fényképezőgéppel.
77 HU
Hibaelhárítás
Hibaüzenet
Hibaüzenet
Jelentés/Megoldás
Protected. Cancel protect then try
again.
cA „Memory Stick” törlésvédett. Oldja fel a
törlésvédelmet. (.85. oldal)
The Memory Stick/SD Card is full.
cNincs szabad memória a kiválasztott memóriakártyán.
Törölje a szükségtelen képeket, vagy helyezzen be egy
másik memóriakártyát.
The Memory Stick/SD card/External
Device has trouble.
cHiba következett be. Ha ezek az üzenetek gyakran
megjelennek, ellenőrizze a memóriakártya vagy a
külső eszköz állapotát egy másik készülékkel.
Write error in Memory Stick/SD card.
Memory Stick Format Error
Festékkazetta
Hibaüzenet
Jelentés/Megoldás
No print cartridge. Set a new print
cartridge and press [PRINT].
cNincs festékkazetta a nyomtatóban. Helyezze a
festékkazettát a nyomtatóba. (.12. oldal)
Ha a „cleaning cartridge” jelenik meg, helyezze be a
tisztítókazettát. (.80. oldal)
No print cartridge. Set the print
cartridge for the P Size and press
[PRINT].
Print cartridge is empty.
cCserélje ki a festékkazettát. (.12. oldal)
Print cartridge is empty. Set a new
print cartridge for the P Size and press
[PRINT].
Wrong print cartridge. Set the print
cartridge for the P Size and press
[PRINT].
78 HU
cHelyezzen be megfelelő méretű festékkazettát és papírt
a nyomtatóba. (.12–15. oldal)
Nyomtatópapír
Hiba
Jelentés/Megoldás
No paper tray. Set the print paper for
the P Size and press [PRINT].
No print paper. Set the print paper for
the P Size and press [PRINT].
cNincs a papír a nyomtatóban.
–Nincs a papírtálca a nyomtatóban.
–Nincs papír a papírtálcában.
–Elfogyott a papír.
Bármelyik üzenet jelenik meg, helyezzen papírt a
tálcába, és helyezze a tálcát a nyomtatóba.
(.13–15. oldal)
Cleaning sheet is not placed.
Set the cleaning sheet and press
[PRINT].
cNincs tisztítópapír a nyomtató papírtálcájában.
Helyezzen tisztítópapírt a tálcába, majd helyezze a
tálcát a nyomtatóba. (.80. oldal)
Wrong print paper.
Set the print paper for the P Size and
press [PRINT].
cA papír és a festékkazetta nem egyezik. Ellenőrizze,
hogy a nyomtatóba helyezett festékkazetta és papír
mérete összhangban van-e. (.14. oldal)
Paper jam. Remove Print Paper.
cBeszorult a papír. Lásd a „Ha a papír elakad”
című részt (.80. oldal), és vegye ki a papírt a
nyomtatóból. Ha a beszorult papírt nem sikerül
kivenni, lépjen kapcsolatba egy Sony szervizzel.
Hibaelhárítás
79 HU
Ha a papír elakad
Ha a papír elakad, hibaüzenet jelenik meg, és a
nyomtatás leáll.
Húzza ki a nyomtató hálózati vezetékét, és
szüntesse meg az elakadást. Ha szükséges,
vegye ki a papírtálcát, majd távolítsa el az
elakadt papírt.
A nyomtató belsejének
tisztítása
Ha a kinyomtatott képen fehér vonal vagy
pontok láthatók, használja a mellékelt tisztítókészletet, illetve a mellékelt nyomtatócsomag védőlapját (tisztítópapír) a nyomtató
belsejének tisztításához.
Hasznos tudnivaló
Húzza ki lassan
az elakadt
papírt.
A tisztításhoz használhatja a külön megvásárolható
nyomtatócsomag védőlapját is.
1 Nyissa ki a festékkazetta tartó re-
keszt és vegye ki a festékkazettát
(12. oldal).
2 Helyezze be a mellékelt tisztítókaVegye ki a papírtartó tálcát
az elakadt papír
eltávolításához.
zettát a nyomtatóba, és zárja be a
festékkazetta tartó rekeszt.
Megjegyzés
Ha nem tudja eltávolítani az elakadt papírt, keresse fel
a vásárlás helyét.
3 Vegye ki a papírtálcát a
nyomtatóból. Ha a papírtálcán van
nyomtatópapír, vegye ki.
Megjegyzés
Javasoljuk, hogy képeslap méretű tisztítópapírt
használjon.
80 HU
4 Helyezze a tisztítópapírt a
papírtálcára.
Helyezze a tisztítópapírt a be nem nyomtatott felülettel felfelé a papírtálcára.
nem nyomtatott felülettel felfelé
Megjegyzések
• Csak akkor végezze el a tisztítást, ha fehér vonalak
vagy pontok láthatók a nyomaton.
• Ha a nyomtató a megszokott minőséget nyújtja, a
tisztítás nem javítja a nyomtatási minőséget.
• A mellékelt tisztítókazettával maximum 20 alkalommal végezhet tisztítást. Minél többször végez
tisztítást, annál jobban veszít tisztítóhatásából a
kazetta.
• A tisztítópapírt ne helyezze a nyomtatópapírra,
mert papírbeszorulás vagy egyéb probléma fordulhat elő.
• Ha a tisztítás nem javítja a nyomtatási minőséget,
ismételje meg a művelet néhányszor.
5 Helyezze a papírtálcát a nyomtatóba
és nyomja meg a PRINT gombot.
A tisztítópapír és a tisztítókazetta
eltávolítják a szennyeződést a nyomtató
belsejéből. Miután a tisztítás befejeződött,
a tisztítópapírt automatikusan kiadja a
készülék.
6 Vegye ki a tisztítópapírt és a
tisztítókazettát a nyomtatóból.
Hibaelhárítás
Hasznos tudnivalók
• A tisztítópapírt és a tisztítókazettát javasolt egy
helyen tárolni.
• A tisztítópapírral maximum kb. 20 alkalommal
javasolt tisztítást végezni.
Amikor a tisztítás befejeződik
Helyezze vissza a papírtálcát és a papírt a
nyomtatóba.
81 HU
Egyéb információk
Előírások
A biztonság
• Ügyeljen arra, hogy ne tegyen vagy ejtsen
nehéz tárgyat a hálózati vezetékre, és óvja
azt a sérülésektől. A nyomtatót ne működtesse sérült hálózati vezetékkel.
• Ha a nyomtatóba folyadék vagy idegen tárgy
kerül, azonnal húzza ki a hálózati vezetéket a
fali konnektorból, és a további használat előtt
vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.
• Ne bontsa meg a nyomtató burkolatát.
• A hálózati vezetéket a csatlakozódugasznál
fogva húzza ki a konnektorból. Soha ne a
vezetéket fogja meg.
• Ha a nyomtatót hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból.
• Óvatosan kezelje a nyomtatót.
• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében, a tisztítás és javítás előtt mindig húzza
ki a fali konnektorból a nyomtató hálózati
vezetékét.
Az elhelyezés
• Ne tegye a nyomtatót olyan helyre, ahol az
alábbi hatásoknak van kitéve:
– Rázkódás.
– Magas páratartalom.
– Erős por.
– Közvetlen napfény.
– Szélsőségesen hideg vagy meleg
környezet.
környezet.
• Ne használja a nyomtatót más elektromos
berendezések közelében. A nyomtató nem
működik megfelelően elektromágneses hullámok hatása alatt.
• Ne tegyen nehéz tárgyat a nyomtatóra.
• Hagyjon elegendő helyet a nyomtató körül,
hogy a szellőzőnyílások szabadon maradjanak. Ha azokat eltakarja, a készülék
túlmelegedhet.
82 HU
A hálózati tápegység
• Csak a nyomtatóhoz mellékelt hálózati
tápegységet használja. Ne használjon más
típusú hálózati tápegységet, mert üzemzavar
keletkezhet.
• A mellékelt hálózati tápegységet ne használja
más készülékhez.
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót, mert túlmelegedés és üzemzavar fordulhat elő.
• Ha a hálózati tápegység csatlakozóvezetéke
megsérül, ne használja tovább, mert veszélyforrás lehet.
Páralecsapódás
Ha a nyomtatót hideg helyről meleg helyre
viszi, vagy erősen párás légterű, meleg szobában hagyja, a készülék belsejében páralecsapódás alakulhat ki. Ilyen esetben a nyomtató
nagy valószínűséggel nem fog működni,
és meghibásodhat, ha mégis megpróbálja
használni. Páralecsapódás esetén húzza ki a
hálózati vezetéket, és legalább 1 órán keresztül
ne használja a nyomtatót.
A készülék szállítása
A nyomtató szállítása előtt vegye ki a készülékből a papírtálcát, a festékkazettát, a memóriakártyát, illetve húzza ki a külső eszközt
és a hálózati tápegységet, majd csomagolja
vissza a nyomtatót (és perifériáit) az eredeti
csomagolóanyagba.
Ha már nincsenek meg az eredeti csomagolóanyagok, használjon azokhoz hasonló csomagolóanyagot, hogy a nyomtató ne sérüljön meg
szállítás közben.
A készülék tisztítása
Tisztítsa meg a készülék burkolatát száraz,
vagy kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha törlőkendővel. Ne használjon súrolószert vagy oldószert, mint például benzin
vagy alkohol, mert azok károsíthatják a készülék külső felületét.
Korlátozások a dokumentumok
másolásával kapcsolatban
Ha dokumentumokat másol ezzel a nyomtatóval, kiemelt figyelmet fordítson az alábbiakra:
• A pénzjegyek, pénzérmék vagy értékpapírok
másolását a törvény bünteti.
• Kitöltetlen tanúsítványok, engedélyek, útlevelek, magánokiratok és fel nem használt
bélyegek másolását a törvény szintén bünteti.
• A tv-műsorok, filmek, videoszalagok és
mások portréi szerzői jogi védelem alá
eső anyagok lehetnek. Az ilyen anyagok
engedély nélküli másolása törvénybe
ütközik.
A memóriakártyákról
A „Memory Stick” memóriakártyáról
Mi is az a „Memory Stick”?
A „Memory Stick” egy kompakt, hordozható
és sokoldalú IC adathordozó akkora tárolási
kapacitással, mely meghaladja a floppy lemez
kapacitását. Mivel a „Memory Stick” a készülékekből kivehető, a kompatibilis készülékek
közötti adatcserén/adatmegosztáson kívül a
memóriakártya külső (biztonsági) adattárolásra
is használható (cserélhető lemez).
Az „Memory Stick” fajtái
A memóriakártya alábbi típusai állnak rendelkezésre, változatos felhasználási lehetőségekkel:
Folytatódik
83 HU
Egyéb információk
• „Memory Stick” (a „MagicGate” rendszerrel
nem kompatibilis): a „Memory Stick”
bármilyen típusú adatok tárolására képes,
kivéve a „MagicGate” másolásvédelmi
technológiával ellátott adatokat.
• „MagicGate Memory Stick”: „MagicGate”
másolásvédelmi technológiával ellátott memóriakártya.
• „Memory Stick” (a „MagicGate” rendszerrel
kompatibilis): tartalmazza a „MagicGate”
másolásvédelmi technológiát, és támogatja
a nagysebességű adatátvitelt. Használható
minden „Memory Stick” kompatibilis eszközzel. (Az adatátviteli sebesség a „Memory
Stick” kompatibilis eszköztől függ.)
• „Memory Stick PRO”: tartalmazza a
„MagicGate” másolásvédelmi technológiát.
A „Memory Stick PRO” memóriakártya
csak „Memory Stick PRO” kompatibilis
eszközökkel használható.
• „Memory Stick-ROM”: a „Memory StickROM” memóriakártya csak olvasható típusú
adathordozó. Adatok nem menthetők rá, és
nem törölhetők róla.
xA „Memory Stick Duo” és a „Memory
Stick PRO Duo” kártyákról
A „Memory Stick Duo” méretben kisebb a
„Memory Stick” kártyánál. Ha Duo adapterbe
helyezi, mérete egyező lesz a hagyományos
méretű „Memory Stick” kártyával, és használható a normál méretű „Memory Stick” kompatibilis eszközökkel.
xA „Memory Stick Micro” („M2”)
kártyáról
A „Memory Stick Micro” („M2”) memóriakártya a „Memory Stick Duonál” is kisebb
adathordozó. Az M2 kártyához olyan adaptert
mellékelnek, mellyel a normál méretű, illetve
a „Memory Stick Duo” méretű kártyákkal
kompatibilis eszközökben is használható.
A megfelelő méretű adapterbe helyezve a
„Memory Stick Micro” a normál méretű
„Memory Stick PRO” vagy „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyákkal is kompatibilissé válik.
84 HU
A nyomtatóban használható
„Memory Stick” típusok
Ez a nyomtató az alábbi „Memory Stick”
műveletek végrehajtására képes*4:
Funkció
Memory Stick típusa
Adathordozó (Memory Stick
PRO*2 kivételével)
Memory
Stick (nem
kompatibilis a
MagicGate
rendszerrel)
Memory
Stick
(MagicGate
kompatibilis)
Kijelzés/
Nyomtatás
IGEN
IGEN*1
Törlés/
Mentés/
Formázás
IGEN
IGEN*1
MagicGate
Memory
Stick
Memory
Stick
*1A „MagicGate” másolásvédelemmel ellátott adatok
olvasása/írása nem lehetséges.
*2A nyomtató memóriakártya meghajtója mind a
normál, mind a Duo méretű kártyával kompatibilis.
A normál méretű „Memory Stick” és a kompakt
„Memory Stick Duo” adapter nélkül használható.
*3Ha a nyomtatóban „Memory Stick Micro” kártyát
kíván használni, helyezze azt egy M2 adapterbe.
Ha M2 adapter nélkül helyezi be a „Memory Stick
Micro” kártyát, előfordulhat, hogy nem tudja majd
kivenni azt.
*4Ez a nyomtató a FAT32 fájlrendszert támogatja. A
nyomtató a tesztek során alkalmasnak bizonyult
a 4 GB-os és annál kisebb kapacitású, Sony
Corporation által gyártott „Memory Stick”
használatára. Nem tudjuk garantálni azonban az
összes „Memory Stick” adathordozó hibátlan
működését.
Mi is az a „MagicGate”?
A „MagicGate” egy a Sony által kifejlesztett
másolásvédelmi technológia. Ez a technológia
hitelesítést és kódolást biztosít; a „Memory
Stick” adathordozó és a „MagicGate” rendszerrel ellátott eszköz között kölcsönös
ellenőrzés zajlik le, mely megállapítja, hogy
az eszköz képes-e megfelelően felvenni
és lejátszani a másolásvédett adatokat. Az
adatkódolás az ellenőrzés után történik.
Az adatok lejátszásakor is megtörténik a
hitelesítés. Csak a hitelesítést követően történik meg az adatok eredeti formába történő
visszaállítása és lejátszása. A másolásvédett
adatokat kizárólag a hitelesítésen átesett készülékkel lehet lejátszani.
Ez a nyomtató nem támogatja a „Magic Gate”
szabványt, ezért nem tudja olvasni és felírni
a „MagicGate” másolásvédelemmel ellátott
adatokat.
• A számítógéppel felvett adatokat a nyomtató nem
minden esetben képes megjeleníteni.
• A „Memory Stick” formázásához használja
a nyomtató vagy a digitális fényképezőgép
formázási parancsát. Ha a „Memory Stick” kártyát
számítógéppel formázza, a képek nem minden
esetben jelennek meg megfelelően.
• A „Memory Stick” formázásakor minden adat,
beleértve a védett képeket is, törlődik. A fontos
adatok véletlen letörlésének megakadályozása
érdekében a formázás megkezdése előtt feltétlenül
ellenőrizze a memóriakártya tartalmát. Ez
a nyomtató nem támogatja a „Magic Gate”
szabványt, ezért nem tudja olvasni és felírni a
„MagicGate” másolásvédelemmel ellátott adatokat.
Csatlakozó
Törlésvédő kapcsoló
Törlésvédelem
feloldva
Törlésvédelem
bekapcsolva
Megjegyzések a használathoz
Címke helye.
• A memóriakártyára nem vehetők fel, nem
szerkeszthetők és nem törölhetők az adatok, ha a
törlésvédő kapcsolót LOCK pozícióba kapcsolta.
• Ha törlésvédő kapcsoló nélküli „Memory Stick
Duo” kártyát használ, ügyeljen arra, nehogy
véletlenül letörölje vagy átalakítsa az adatokat.
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyán szeretné beállítani a törlésvédelmet, használjon egy hegyes eszközt.
• A címke számára kialakított helyre kizárólag a
mellékelt címkét szabad felragasztani. A mellékelt
címkét csak a kijelölt helyre szabad ragasztani. A
címke ne lógjon le a memóriakártyáról.
• Amikor a kijelölt terültre felragasztott címkére ír
valamit, ne gyakoroljon túlzottan nagy nyomást a
memóriakártyára.
• Az adatok védelme érdekében a „Memory Stick”
kártyát a mellékelt tokban tárolja és hordozza.
• A „Memory Stick” kártya érintkezőit soha ne
érintse meg kézzel vagy fémtárggyal.
• A „Memory Stick” kártyát nem szabad hajlítani,
ütögetni vagy leejteni.
• A „Memory Stick” kártyát nem szabad szétszedni
vagy átalakítani.
• Óvja a „Memory Stick” kártyát a víztől.
Folytatódik
85 HU
Egyéb információk
• Ne helyezzen be egyszerre több „Memory Stick”
memóriakártyát, mert üzemzavar keletkezhet a
nyomtatóban.
• Ha „Memory Stick” memóriakártyát használ,
ügyeljen arra, hogy megfelelő pozícióban helyezze be azt. Nem megfelelő behelyezés esetén üzemzavar keletkezhet a nyomtatóban.
• A „Memory Stick Duo” és a „Memory Stick
Micro” memóriakártyát tartsa távol a gyermekektől, mert véletlenül lenyelhetik azt.
• Amíg a nyomtató adatokat ír vagy olvas, ne vegye
ki a „Memory Stick” memóriakártyát.
• Az alábbi körülmények között az adatok sérülhetnek:
– Az adatok felírása vagy olvasása közben a
„Memory Stick” kártyát kiveszi vagy a nyomtatót kikapcsolja.
– A „Memory Stick” kártyát statikus elektromosságnak vagy zajnak kitett környezetben
használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Ne tárolja vagy használja a „Memory Stick”
kártyát az alábbi körülmények között:
– Az előírt üzemi paramétereket meghaladó
körülmények között, például a napon parkoló
gépkocsiban, nyáron, a tűző napon vagy fűtőtest
közelében.
– Magas páratartalmú helyen vagy maró hatású
anyagok közelében.
Néhány szó az SD-kártyáról
A nyomtató SD-meghajtója SD-memóriakártyák*1 és standard MMC-memóriakártyák*2
kezelésére képes.
*1Ez a nyomtató a FAT32 fájlrendszert támogatja. A
nyomtató a tesztek során alkalmasnak bizonyult
a 2 GB-os és annál kisebb kapacitású SD-kártyák
kezelésére. MiniSD-kártya csak a megfelelő
adapterrel használható.
*2A nyomtató a tesztek során alkalmasnak bizonyult
a 128 MB-os és annál kisebb kapacitású MMCkártyák kezelésére.
Nem tudjuk garantálni az összes SD-kártya/
standard MMC-kártya hibátlan működését.
Megjegyzések a használattal kapcsolatban
• Ha memóriakártyát használ, ügyeljen arra,
hogy megfelelő pozícióban helyezze be azt a
meghajtóba.
• A másolásvédelemmel ellátott adatokat ez a készülék nem tudja felírni vagy olvasni. (SD-kártya)
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki erős
ütésnek a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne próbálja meg átalakítani a
memóriakártyát.
• Ne tegye ki a kártyát víz hatásának.
• Ne használja a memóriakártyát magas nedvességtartalmú környezetben, mert könnyen olvashatatlanná válhat.
• Ne használja vagy tárolja a memóriakártyát az
alábbi körülmények között:
– Túlságosan hideg vagy meleg helyen, például
tűző napon hagyott gépkocsiban, közvetlen
86 HU
napfénynek kitett helyen vagy fűtőtest
közelében.
– Közvetlen napfényben.
– Magas páratartalmú helyen vagy maró hatású
anyagok közelében.
– Elektrosztatikus vagy elektromágneses zajokkal
terhelt környezetben.
• A memóriakártyát minden esetben az eredeti
tokjában tárolja és szállítsa.
• Ne vegye ki a memóriakártyát a nyomtatóból, és
ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben az adatokat
ír vagy olvas (a memóriaműködés jelző villog).
Ellenkező esetben a tárolt adatok megsérülhetnek
vagy törlődhetnek.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy
a Sony DPP-FP55 digitális fényképnyomtató az IpM-BkM 2/1984. (III.10.)
számú együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek:
Folytatódik
87 HU
Egyéb információk
x Nyomtató
Nyomtatási rendszer Festékszublimációs nyomtatás (sárga/bordó/ciánkék 3 menetes)
Felbontás
300 (V) × 300 (F) dpi
Egyenértékű nyomtatási minőség
3 színű tintasugaras 4800 × 4800 dpi *1
6 színű tintasugaras 3810 × 3810 dpi *2
Színátmenetek
256 szintű (8 bit minden színhez (sárga/
bordó/ciánkék)), kb. 16 770 000 szín
Nyomtatási méret Képeslap (4 × 6 hüvelyk) méret:
101,6 × 152,4 mm (maximum, szegély nélkül)
Nyomtatási idő (papíronként)
Képeslap (4 × 6 hüvelykes) méret: kb. 67
másodperc
(a nyomtatóba helyezett memóriakártyáról
történő nyomtatás esetén, az adatfeldolgozási és átviteli idő nélkül)
Be/kimeneti csatlakozók USB 1.1 verziószámú USB-csatlakozó (B-típus)
Nagysebességű adatátvitel nem támogatott.
PictBridge csatlakozó
Meghajtó
„Memory Stick” meghajtó
SD-kártya meghajtó
Kompatibilis fájlformátumok
JPEG: DCF 2.0 kompatibilis, Exif 2.21 kompatibilis, JFIF*3
TIFF: Exif 2.21 kompatibilis
BMP*4:24 bites Windows formátum
Lehetnek olyan fájlformátumok, melyek
nem kompatibilisek.
Maximálisan kezelhető képpontok
száma
6400 (V) × 4800 (F) képpont (az index
képek és egyes kreatív nyomatok kivételével)
Kezelhető fájlok maximális száma
9999 kép memóriakártyánként/külső
eszközönként
Festékkazetta/Papír
Lásd „A nyomtatócsomag előkészítése”
című fejezetet a 11. oldalon.
LCD-képernyő
5 cm-es (2.0 hüvelykes) TFT-képernyő
Képpontok száma:
86 636 (358 × 242)
Üzemi feszültség DC IN aljzat, 24 V egyenfeszültség
(készenléti állapotban kevesebb mint 1 W)
Üzemi hőmérséklet 5–35°C
Méretek Kb. 175 × 60 × 137 mm (szé × ma × mé,
(maximális kinyúlások nélkül)
(306 mm mélység, ha a papírtálca be van
helyezve.)
Tömeg Kb. 1,1 kg (a papírtálca, a nyomtatócsomag és a hálózati tápegység nélkül)
Mellékelt tartozékok
Lásd „A csomag tartalmának ellenőrzése”
című fejezetet a 10. oldalon.
x AC-S2425 hálózati tápegység
Üzemi feszültség
100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5–0,75 A
Névleges kimenőfeszültség
DC 24 V, 2,2 A
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek Kb. 60 × 30,5 × 122 mm (szé × ma × mé,
maximális kinyúlások nélkül)
Tömeg Kb. 305 g
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
*1
*2
*3
*4
16 × 16 mátrix esetén: 300 × 16 = 4800 dpi
12,7 × 12,7 mátrix esetén: 300 × 12,7 = 3810 dpi
Alapsoros JPEG: 4:4:4, 4:2:2 vagy 4:2:0
formátum
A Picture Motion Browser szoftverrel
nem nyomtatható.
Vásárlói támogatást nyújtó honlap
A termékkel kapcsolatos legfrissebb információkat az alábbi weboldalon találhatja meg:
http://www.sony.net/
88 HU
Nyomtatási tartomány
Képeslap méret
152,4 mm
(1800 képpont)
4 hüvelyk
(1200 képpont)
95,5 mm/
(1128 képpont)
101,6 mm/
146,3 mm
(1790 képpont)
Szegélyes nyomtatási
tartomány
Szegély nélküli
nyomtatási tartomány
Perforáció
A fenti ábra 2:3 arányú kép nyomtatására vonatkozik.
A nyomtatási tartomány eltérő a szegéllyel és szegély nélkül történő nyomtatás esetén.
Egyéb információk
89 HU
Fogalommagyarázat
Auto Fine Print 3
Ez a funkció automatikusan korrigálja
a képminőséget annak érdekében, hogy
színgazdagabb, tisztább és megkapóbb
fényképet nyomtathasson. Különösen
hatásos a sötét, kontúrszegény, gyengén
kontrasztos felvételek esetén. A funkció
kiválóan reprodukálja a bőr színét, a fák
élénk zöld levelét vagy az ég tiszta kékjét.
DCF (Design rule for Camera File
system)
Ez a nyomtató megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által kidolgozott
DCF-szabványnak (Design rule for Camera
File system), mely biztosítja a kompatibilitást és az átjárhatóságot a digitális
fényképezőgépek és egyéb készülékek
között. A teljeskörű kompatibilitás és
átjárhatóság azonban nem garantálható.
DPOF (Digital Print Order Format)
Formátum, mely a digitális fényképezőgéppel felvett képek automatikus nyomtatásához
szükséges információk rögzítésére szolgál.
Ezeket a nyomtatási információkat az előhívó labor vagy az otthoni fényképnyomtató
használja fel. Ez a nyomtató támogatja a
DPOF rendszert, és képes automatikusan kinyomtatni a DPOF formátummal megjelölt
képeket (a beállított példányszámban).
Exif 2.21 (Exif Print)
Az Exif (Exchangeable image file format
for digital cameras) Print a digitális
fényképnyomtatás világszabványa. Az
Exif Print rendszert támogató digitális
fényképezőgépek minden felvételhez külön
tárolják a felvételi körülményeket leíró
adatokat. A nyomtató a tárolt Exif Print
adatok alapján automatikusan úgy állítja be a
nyomtatási paramétereket, hogy az elkészült
kép a lehető legélethűbb legyen*1.
90 HU
*1 Amikor az „Auto Fine Print 3” funkció
engedélyezve van, és az Exif Print (Exif
2.21) rendszerrel kompatibilis digitális
fényképezőgéppel készít egy felvételt (JPEG
fájlt), a készülék úgy állítja be a fotót,
hogy annak minősége optimális legyen a
nyomtatáskor.
Cserélhető adattároló
Nagymennyiségű adat tárolására alkalmas
eszközök, beleértve minden lemeztípust
(floppy lemez, merevlemez, optikai lemez)
és szalagos adattárolót. Az ideiglenes
(flash) memóriával ellentétben a cserélhető
adattárolók a számítógép vagy egyéb eszköz
kikapcsolása után is megőrzik az adatokat.
„Memory Stick”/SD-memóriakártya
Kompakt, könnyű, hordozható adattároló.
A részletek tekintetében lapozzon a
83–86. oldalra.
PictBridge
A Camera & Imaging Products Association
szabványa, mely lehetővé teszi a PictBridge
eszközök közvetlen csatlakozását a nyomtatóhoz, számítógép használata nélkül. Így
akár rögtön a felvétel helyszínén is nyomtathat képet.
Indexképek
Az eredeti felvételeket reprezentáló miniatűr
képek, a digitális fényképezőgéppel rögzített fényképek egyszerű áttekintésére. A
képlistában a nyomtató ilyen miniatűröket
alkalmaz.
Tárgymutató
A
Áttekintés 6
Auto Fine Print 3 42
B
Be/készenlétjelző 16, 20, 22, 46, 49
Be/készenlétkapcsoló 20, 22, 46, 49
Beállítás 41
Behelyezés
Memóriakártya 17
Festékkazetta 12
Nyomtatópapír 13
Bemenet jelzők 24
Bemenőjel kiválasztása 20
Bemutató üzemmód 45
C
Csatlakoztatás hálózati áramforráshoz 16
D
H
Hálózati tápegység 16
Halszemhatás 29
Hibaelhárítás 62
I
Ikon 45
Index nyomtatás 35
K
Kép beállítása 28
Kép forgatása 27
Kép keresése 38
Kép mentése 30
Kép mozgatása 27
Kép nagyítása és
kicsinyítése 27
Képösszeállítás 32
Kép törlése 39
Képadatok kijelzése 24, 45
Képlista 25
Kijelzések módosítása 24
Kreatív nyomtatás 31
Külső eszköz 18
L
E
Mellékelt tartozékok 10
Memóriaműködés jelző 17, 18
Memory Stick
Formázás 40
Behelyezés 17
Megjegyzések a használathoz 85
Típusai 83
Műszaki adatok 87
Edit menü 26
Előírások 82
Előnézet 24
Exif Print 42
F
Festékkazetta 12
Formázás 40
LCD-háttérvilágítás 45
LCD-képernyő 24
Listázási sorrend 45
M
Nagyítás/kicsinyítés 24
Naptár 34
Nyelv 45
Nyomtatás egyszerűbben 35
Nyomtatás
Szerkesztett/Creative
Print kép 30
Számítógépről 47
PictBridge
fényképezőgépről 46
Memóriakártyáról/külső
eszközről 20
Több példányban 21
Több kép egyszerre 22
Nyomtatási minőség 21, 23, 30
Nyomtatási tartomány 89
Nyomtató jellemzők 44
Nyomtatócsomag 11
Nyomtatópapír 11, 14
O
Összes nyomtatása 35
P
Papírbeszorulás 80
Papírtálca 13
Papírtálca fedele 13
PictBridge csatlakozó 19, 46
PictBridge fényképezőgép 46
Picture Motion Browser 47
PRINT 21
91 HU
Egyéb információk
Dátum nyomtatás 43
Dátumformátum 45
DC IN 24V 16
Diavetítés 37
DPOF 35
N
R
Rendszerkövetelmények 47
S
SD-kártya
Behelyezés 18
Típusai 86
Speciális szűrő 28
Szegélyes/Szegély nélküli nyomtatás 42
Szépia 29
Szerkesztett kép mentése/
nyomtatása 30
Színbeállítás 43
Szűrő 28
T
Telepítés
Picture Motion Browser
51
Nyomtató kezelőprogram
48
Tisztítás 80
Törlésvédő kapcsoló 85
U
USB-aljzat 49
V
Vörösszem-hatás csökken-
tés 29
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising