Sony | DPF-A73 | Sony DPF-A73 A73 Digitális fotókeret Használati útmutató

DPF-A-E73_EN.book Page 1 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
4-174-751-11(1)
Használat előtt
Digitális
képkeret
Alapműveletek
Haladó műveletek
DPF-A73, DPF-E73
Számítógépes műveletek
Hibaüzenetek
Hibaelhárítás
További információk
Kézikönyv a digitális képkeret használatához
Kezelési útmutató
A készülék használatának megkezdése előtt, kérjük, figyelmesen
olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később
még szüksége lehet rá.
A tulajdonos feljegyzése
A típus és sorozatszám a készülék hátoldalán található.
Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi rovatba. Ha a
termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel,
hivatkozzon erre a sorozatszámra.
Típusszám: DPF-A73, DPF-E73
Sorozatszám ________________________
© 2010 Sony Corporation
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\020REG.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 2 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Ne tegye ki az elemeket magas
hőmérséklet, például közvetlen
napsugárzás, tűz vagy egyéb
hatásának.
FIGYELEM!
Csak az előírt típusú
csereakkumulátort használja.
Ellenkező esetben személyi sérülés
vagy tűz keletkezhet.
A használt elemeket a helyi
előírásoknak megfelelően dobja ki.
Az európai vásárlók számára
Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján
megállapították, hogy a készülék megfelel az EMC
Direktívák 3 méternél rövidebb csatlakozóvezetékek
használatára vonatkozó határértékeinek.
Vigyázat
A bizonyos frekvenciáknál fellépő elektromágneses
mezők befolyásolhatják e digitális képkeret
nyomtatási minőségét.
Megjegyzés
Ha az adatátviteli folyamatot statikus elektromosság
vagy elektromágneses tér megszakítja, indítsa újra a
szoftvert, vagy húzza ki és dugja vissza az
adatvezetéket (USB stb.).
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta. A fenti előírás erre a
tartozékra is vonatkozik: távvezérlő
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Vannak olyan elemek, melyeknél a fenti
szimbólummal együtt vegyjeleket is
feltüntetnek. A higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelét
akkor tüntetik fel, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. Olyan termékek
esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elem megfelelő kezelésének biztosítása érdekében
a termék élettartamának végén adja le a terméket
elektromos vagy elektronikus termékek gyűjtőhelyén.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon
szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását
részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára
kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
2 HU
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\020REG.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 3 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és
az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Megjegyzés a
felhasználók számára
Program © 2010 Sony Corporation
Dokumentáció © 2010 Sony Corporation
Minden jog fenntartva. A kezelési útmutató vagy az
itt bemutatott szoftver részben vagy egészben történő
sokszorosítása, fordítása, vagy átírása bármilyen
számítógép által olvasható formátumra a Sony
Corporation előzetes beleegyezése nélkül tilos.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET A VÉLETLENSZERŰ,
KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES
KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZ
ANYAGI KÁRON, SZERZŐDÉSEN VAGY
BÁRMI MÁSON ALAPUL, ÉS A SZOFTVERREL,
KEZELÉSI ÚTMUTATÓVAL, EGYÉB
INFORMÁCIÓKKAL, A HASZNÁLATTAL
KAPCSOLATBAN, VAGY ATTÓL
FÜGGETLENÜL MERÜL FEL.
A Sony Corporation fenntartja a jogot a kezelési
útmutatóban leírt adatok előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatására.
Az itt ismertetett szoftverhez tartozhat egy különálló
felhasználói szerződés is.
A szoftverhez mellékelt olyan adatok, mint például
mintaképek, nem módosíthatók, vagy
sokszorosíthatók, csak személyes felhasználás
céljából. A szoftver engedély nélküli sokszorosítását
a szerzői jogok védelmével kapcsolatos törvény
bünteti.
Ne felejtse el, hogy a portrék vagy a szerzői
jogvédelem alá eső munkák sokszorosítása, vagy
módosítása sérti a szerzők által fenntartott jogokat.
Az útmutatóban használt ábrákról
és képernyőfényképekről
Az útmutatóban található ábrák és
képernyőfényképek a DPF-A73 típusra
vonatkoznak, ha másképp nincs feltüntetve.
Az útmutatóban található ábrák és
képernyőfényképek eltérhetnek a ténylegesen
láthatótól.
3 HU
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\020REG.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 4 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A készülék használata elõtt
Megjegyzések a lejátszáshoz
A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
Néhány szó a védjegyekről
CD-tartalmak, tv-műsorok, szerzői jogvédelem alá
eső művek, pl. képek vagy kiadványok, illetve
bármilyen egyéb, hasonló anyagok – kivéve a saját
felvételeket vagy összeállításokat – másolása,
szerkesztése vagy kinyomtatása csak saját vagy
családi célra engedélyezett. Hacsak nem Ön a szerzői
jog tulajdonosa, vagy nincs birtokában a szerzői jog
tulajdonosának felhatalmazása, a másolni kívánt
anyagnak az említett korlátozást meghaladó
felhasználása sértheti a szerzői jogokat, és ezért a
szerzői jog tulajdonosa kártérítési igénnyel léphet fel.
Amikor ezzel a digitális képkerettel fényképeket
jelenít meg, különösen ügyeljen arra, hogy a szerzői
jogokat ne sértse meg. Portrék, arcképek engedély
nélküli felhasználása vagy módosítása szintén sértheti
a tulajdonos jogait.
Vannak olyan bemutatók, előadások vagy kiállítások,
amelyeken bármilyen fényképezés (képrögzítés) tilos.
Felelősségvállalás
A Sony nem vállal semmilyen felelősséget a digitális
képkeret vagy a memóriakártya használatából illetve
meghibásodásából eredő véletlenszerű vagy
következményes kárért, valamint a felvétel
elvesztéséért.
Készítsen biztonsági mentést
A digitális képkeret helytelen üzemeltetése vagy
meghibásodása miatti adatvesztés elkerülése
érdekében mindig másolja az adatokat egy biztonsági
tárolóegységre.
Megjegyzések az LCD-képernyőhöz
• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A képernyő
elszíneződhet, és meghibásodhat.
• Az LCD-képernyő meghibásodhat, ha hosszú ideig
közvetlen napfény éri.
• Az LCD-képernyő rendkívül korszerű
gyártástechnológiával készült, a hatékony
képpontok aránya nagyobb mint 99,99%.
Esetenként azonban fekete pontok és/vagy világos
fénypontok (fehér, piros, kék vagy zöld)
jelenhetnek meg az LCD-képernyőn. Ezek a pontok
a gyártási folyamat természetes velejárói, és a
lejátszás minőségét nem befolyásolják.
• Hideg helyen maradványkép (utófénylés) jelensége
észlelhető a képernyőn. Nem hibajelenség.
4 HU
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\010TOC.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 5 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Tartalomjegyzék
A készülék használata elõtt .............4
Használat elõtt
A képkeret változatos felhasználási
lehetõségei .....................................7
Fõbb jellemzõk ................................8
A mellékelt tartozékok ...................10
A készülék kezelõszervei ...............11
Digitális fényképkeret .....................11
Távvezérlõ ......................................12
Alapmûveletek
A távvezérlõ elõkészítése ..............13
Az állvány használata ....................14
A képkeret felszerelése a falra ............15
A díszkeret cseréje
(csak a DPF-E73 típusnál) ............16
A képkeret bekapcsolása ..............17
Az óra beállítása ............................19
A memóriakártya behelyezése ......20
Kijelzési módok .............................21
Diavetítés képernyõ ......................23
Óra és naptár kijelzési mód ...........24
Egyképes kijelzési mód .................25
Képindex kijelzés ..........................26
Haladó mûveletek
Diavetítés ......................................28
A diavetítés paramétereinek beállítása
28
Képek másolása a memóriakártyáról a belsõ memóriába ........30
A lejátszandó eszköz kiválasztása .....32
Egy kép kimásolása a belsõ
memóriából a memóriakártyára ....32
Egy kép törlése .............................34
A képméret és helyzet
beállítása ......................................35
A kép nagyítása és
kicsinyítése ..................................... 35
A kép forgatása .............................. 35
Az önmûködõ ki- és bekapcsolási
funkció beállítása ..........................36
Az alapbeállítások módosítása ......37
A beállítás menete .......................... 37
Beállítható menüpontok ................. 38
Számítógépes mûveletek
Csatlakoztatás számítógéphez ......40
Rendszerkövetelmények ................. 40
Csatlakoztatás számítógéphez, képek
másolásához .................................. 40
A számítógép leválasztása .............. 41
Hibaüzenetek
Ha megjelenik egy hibaüzenet .......42
Hibaelhárítás
Ha hiba történik ............................44
5 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\010TOC.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 6 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
További információk
Óvintézkedések .............................48
Elhelyezés ...................................... 48
Tisztítás .......................................... 48
Korlátozások dokumentumok
másolásával kapcsolatban ............. 48
Ha a képkeretre már nincs
szüksége ........................................ 48
A memóriakártyákról ....................49
„Memory Stick” ............................. 49
SD memóriakártya ......................... 50
xD-Picture Card ............................. 50
Megjegyzések a memória-kártyák
használatához ................................ 50
Minõségtanúsítás .........................51
Védjegyek és szerzõi jogok ............ 52
Tárgymutató .................................53
6 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\030C01.fm
Master: Right.L0
DPF-A-E73_EN.book Page 7 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Használat elõtt
A képkeret változatos felhasználási lehetõségei
A Sony DPF-A73, DPF-A73E73 digitális képkeret a digitális fényképezőgéppel vagy egyéb
eszközzel készült képek számítógép nélküli megjelenítésére alkalmas.
Használat előtt
7 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\030C01.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 8 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Fõbb jellemzõk
x Különféle memóriakártyák
támogatása
A készülék változatos fajtájú
memóriakártyákat támogat, pl. “Memory
Stick”, SD-memóriakártya és xD-Picture
Card. Csak helyezze be a digitális
fényképezőgépből vagy egyéb eszközből
kivett memóriakártyát, és azonnal
megnézheti a képeket. (.20., 49. oldal)
x Különböző üzemmódok
A megjelenített kép önműködően lapozható,
ahogy például egy albumot lapozhat.
Kiválaszthat különböző képvetítési módokat,
például csak kép, óra és naptár nézet.
Módosíthatja a lejátszási beállításokat,
például a megjelenítési sorrendet. (.28.
oldal)
x Képek másolása a belső memóriába
Az albumhoz hozzáadott képek mentésre
kerülnek a belső memóriába. (.30. oldal)
x Különböző megjelenítési módok
Különböző megjelenítési módokat
alkalmazhat, például diavetítés, óra és naptár
kijelzés, továbbá egyképes és képindex
megjelenítés. (.21. oldal)
* Ha miniSD, miniSDHC1, microSD,
microSDHC 2 vagy „Memory Stick
Micro” adathordozót 3 kíván használni,
helyezze azt a megfelelő illesztőbe.
8 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\030C01.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 9 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
x Képek kimásolása
Kimásolhatja a belső memóriában lévő
képeket a memóriakártyára. (.32. oldal)
x Elhelyezés faliképként
A képkeretet falra akasztva is használhatja.
(.lásd a Kezelési útmutató 11. oldalán)
Használat előtt
* Ha miniSD, miniSDHC1, microSD,
microSDHC 2 vagy „Memory Stick
Micro” adathordozót 3 kíván használni,
helyezze azt a megfelelő illesztőbe.
x Önműködő képforgatás
A képkeret önműködően a megfelelő
helyzetbe forgatja a képet. Ez a funkció a
képkeret függőleges és vízszintes
elhelyezése esetén is működik. (.14.
oldal)
9 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\030C01.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 10 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A mellékelt tartozékok
Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbiakat.
Digitális képkeret (1 db)
Állvány (1 db)
Az állvány felszerelése (.14. oldal)
,
A védőlap eltávolítása
(.13. oldal)
Távvezérlő (1 db)
,
Hálózati tápegység (1 db)
Az áramforrás csatlakoztatása
(.17. oldal)
,
Cserélhető díszkeret (csak DPF-E73)
Kezelési útmutató (ez az útmutató) (1 db)
CD-ROM (Digital Photo Frame
Handbook) (1 db)
Garanciaszelvény (1 db)
(Egyes országokban a garanciaszelvény
nincs mellékelve.)
A mellékelt CD-ROM a Digital Photo Frame
Handbook kézikönyvet tartalmazza, mely
részletesen ismerteti a képkeret beállításának és
használatának lépéseit. A kézikönyv elolvasásához
helyezze a CD-ROM lemezt a számítógépébe, és
kattintson kétszer a kézikönyv ikonra. (A kézikönyv
olvasásához telepített Adobe Acrobat Reader
szoftver szükséges.)
10 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\030C01.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 11 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A készülék kezelõszervei
x Digitális fényképkeret
Előlap
Használat előtt
LCD-képernyő
Távvezérlés érzékelő
Sony logo (csak a DPF-A73 típusnál)
(.18. oldal)
Hátoldal
VIEW MODE gomb (.21. oldal)
1 (be/készenlét) gomb
Készenlét jelző
MENU gomb
Kurzormozgató (B/b/v/V) gombok, ENTER (
) gomb
BACK gomb
Működés jelző
Memóriakártya meghajtó (20. oldal)
Furatok a falra történő felerősítéshez
Az állvány tárolórekesze
folytatódik
11 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\030C01.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 12 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
USB B aljzat (.40. oldal)
Állvány (.14. oldal)
DC IN 5 V aljzat
x Távvezérlõ
VIEW MODE gombok
1 (be/készenlét) gomb
SLIDE-SHOW (
) gomb
CLOCK (
) gomb
SINGLE gomb
INDEX (
) gomb
MENU gomb
Nagyítás ( ) gomb
Kurzormozgató (B/b/v/V) gombok
ENTER (
) gomb
BACK gomb
Kicsinyítés ( ) gomb
SELECT DEVICE gomb
ROTATE (
) gomb
IMPORT (
DELETE (
) gomb
) gomb
Az útmutató utasításai
Az útmutatóban ismertetett utasítások a távvezérlőre vonatkoznak. Ha a készülék
kezelőszerveivel a távvezérlőtől eltérően kell végrehajtani a műveletet, az útmutató hasznos
tudnivalóként közli.
12 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right.L0
DPF-A-E73_EN.book Page 13 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Alapmûveletek
Az elem cseréje a távvezérlőben
A távvezérlõ
elõkészítése
Ha a távvezérlő nem működik, cserélje ki az
elemet (CR2025 lítium elem).
A mellékelt lítium elem (CR2025) már be van
helyezve a távvezérlőbe. Használatba vétel
előtt húzza ki a védőlapot az ábrán látható
módon.
Nyomja be a fület.
2
Húzza ki az elemtartót.
Alapműveletek
1
Védőlap
A távvezérlő használata
Irányítsa a távvezérlő felső részét a képkeret
távvezérlés érzékelője felé.
3
Távvezérlés
érzékelő
Vegye ki a régi elemet az
elemtartóból, és helyezze be az új
elemet.
Az elem behelyezésekor a „+” oldal
nézzen felfelé.
Megjegyzések
• Az előírttól eltérő elem használata az elem
tönkremenetelét okozhatja.
• A használt elemeket a helyi törvényi előírásoknak
megfelelően dobja ki.
• Ne hagyja a távvezérlőt nagyon forró és párás
helyen.
• Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen anyag a
távvezérlőbe, például az elem cseréjekor.
Megjegyzés
A képkeret leeshet, ha falra akasztott állapotban a
készülék kezelőszerveit használja. Működtesse
inkább a távvezérlő kezelőszerveivel.
folytatódik
13 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 14 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
• Az elem nem megfelelő használata az elektrolit
kifolyását és korróziót okozhat.
– Ne töltse újra az elemet.
– Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki az elemet, nehogy a kifolyó elektrolit
kárt okozzon a távvezérlőben.
Az állvány használata
1
– Az elem nem megfelelő behelyezése, rövidre
zárása, szétszerelése, túlhevítése vagy tűzbe
dobása az elem törését és szivárgását okozhatja.
2
Fogja meg szilárdan a képkeretet,
és illessze az állványt a hátoldalon
lévő furatba.
Csavarozza be az állványt ütközésig
a készülékbe.
A készülék vízszintes vagy
függőleges tájolása
Az állvány elmozdítása nélkül, a képkeretet
függőleges vagy vízszintes helyzetben is
felállíthatja.
14 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 15 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Ha a képkeretet álló tájolással helyezi el, a
képeket önműködően elforgatja a készülék (ha
szükséges).
A képkeret felszerelése a falra
1
Készítsen elő olyan csavarokat
(külön megvásárolható), melyek
megfelelnek a képkeret hátoldalán
lévő furatoknak.
4 mm
Több mint 25 mm
Alapműveletek
4,2 mm
Megjegyzések
• Ellenőrizze, hogy a képkeret biztosan áll-e. Nem
megfelelő felállítás esetén a képkeret felborulhat.
• Ha a képkeretet álló tájolással helyezi el, a Sony
logo nem világít (csak a DPF-A73-nál).
• A kép kézi vezérléssel is elfordítható (35. oldal).
• Az állvány tárolórekeszében mágnes található. Ne
tegyen olyan tárgyat (pl. bankkártya vagy
hitelkártya) a képkeret közelébe, melyre a mágneses
tér veszélyt jelenthet.
Ha a képkeretet hagyományos (katódsugárcsöves)
tv-készülék közelébe helyezi, színelváltozás léphet
fel a képernyőn.
8,6 mm
Furatok a falra
szereléshez
2
Csavarozza a külön
megvásárolható csavarokat a falba.
Csak annyira csavarozza be a csavarokat,
hogy azok 2,5–3 mm-re kiálljanak a
falból.
Hasznos tudnivaló
Ha az állványt szeretné eltávolítani a készülékből, a
forgatás megkönnyítése érdekében csévéljen
gumiszalagot az állvány köré.
2,5–3 mm
3
Illessze a képkeret hátoldalán lévő
furatokat a csavarokhoz, majd
akassza rájuk a készüléket.
folytatódik
15 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 16 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Megjegyzések
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő
csavarokat használjon. Ha nem a fal anyagának
megfelelő csavarokat használ, a csavarok a
becsavarozáskor megsérülhetnek. Ha lehetséges, a
csavarokat a fal megerősített részébe csavarozza be.
• Ha szeretné kicserélni a memóriakártyát, vegye le a
képkeretet a falról és helyezze biztos felületre, majd
hajtsa végre a cserét.
• Ha a képkeretet a falra szereli, az állványt helyezze
a tárolórekeszbe.
Mivel az állvány tárolórekeszében mágnes
található, az állványt csatlakoztatva hagyhatja a
készülékhez.
• Csatlakoztassa a hálózati tápegység vezetékét a
képkerethez, majd akassza fel a képkeretet a falra,
csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez és a hálózati aljzathoz.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen
felszerelés és használat, a természeti katasztrófa stb.
miatt előforduló balesetekért és károkért.
A díszkeret cseréje
(csak a DPF-E73 típusnál)
Az eredeti díszkeretet kicserélheti a mellékelt
díszkerettel.
1
2
Toljon be egy hosszú, vékony hegyű
eszközt az állvány tárolórekeszének
közelében lévő nyílásba, és
szabadítsa fel a készülék előlapját.
Válassza le a díszkeretet.
16 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 17 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
3
Helyezze az új díszkeretet a
készülékre úgy, hogy a távvezérlés
érzékelő számra fenntartott furat a
helyére kerüljön.
Távvezérlés érzékelő
A képkeret
bekapcsolása
1
2
Csatlakoztassa a hálózati
tápegység vezetékét a képkeret
hátoldalán lévő DC IN 5 V aljzathoz.
Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a hálózati aljzathoz.
4
Pattintsa a helyére a díszkeretet a
négy sarkánál.
A DC IN 5 V
aljzathoz
DC dugasz
DC-vezeték
Hálózati
aljzathoz
Hálózati tápegység
AC dugasz
Ha az AC dugasz nincs a
tápegységen
Az AC dugasz felerősítése
Erősítse az AC dugaszt a hálózati
tápegységhez az alábbiak szerint:
Ha a dugasz
megfelelően a helyére
kerül, a PUSH fül
kattanó hangot ad.
folytatódik
17 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Alapműveletek
A fényképkeret önműködően bekapcsol.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 18 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Az AC dugasz eltávolítása a hálózati
aljzatból
Ha az AC dugasz véletlenül a hálózati aljzatban
marad, az alábbi módon távolítsa el
(segédeszköz nélkül):
Kikapcsolás
Tartsa nyomva a 1 (be/készenlét) gombot a
készüléken vagy a távvezérlőn mindaddig, míg
a képkeret ki nem kapcsol. A készenlét jelző
színe pirosról zöldre változik.
Megjegyzés
Fém érintkezők az AC dugasz hátoldalán.
Ha a hálózati vezeték csatlakoztatásával már
bekapcsolta a készüléket, ugorja át a következő
fejezetet.
A képkeret bekapcsolása
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
készülék vagy a távvezérlő 1 (be/készenlét)
gombját. A készenlét jelző színe pirosról zöldre
változik. Az előlapon lévő Sony logo világítani
kezd (csak a DPF-A73 típusnál).
• Ne húzza ki a képkeretből a hálózati tápegységet,
mielőtt a készenlét jelző pirosra vált, mert ezzel
károsíthatja a képkeretet.
• A készülékhez lehető legközelebb lévő és könnyen
hozzáférhető hálózati aljzatot használja.
• Ne helyezze el a képkeretet nem biztos helyzetbe,
például egyenetlen vagy ferde felületre.
• A hálózati tápegységet könnyen elérhető hálózati
aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha valamilyen
probléma merül fel a tápegység használata közben,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati
aljzatból.
• Ne zárja rövidre a hálózati tápegység
csatlakozódugaszát valamilyen fémtárggyal, mert
az üzemzavart okozhat.
• Ne működtesse a hálózati tápegységet szűk térben,
például a fal és a bútor között.
• A hálózati tápegység AC dugaszát megfelelően kell
csatlakoztatni, mert a meglazult csatlakoztatás miatt
a képkeret kikapcsolhat, ha arrébb helyezi azt.
• Használat után húzza ki a hálózati tápegységet a
képkeret DC IN 5 V aljzatából, és a hálózati
vezetéket húzza ki a hálózati aljzatból.
• Ne húzza ki a képkeretből a hálózati tápegységet és ne
kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a készenlét jelző
pirosra vált, mert ezzel károsíthatja a képkeretet.
• Az AC dugaszt a „PUSH” fül megnyomásával
távolíthatja el a hálózati tápegységről. A hálózati
tápegység használatakor azonban az AC dugaszt
nem kell eltávolítani. Ellenőrizze, hogy az AC
dugasz megfelelően csatlakozik-e a hálózati
tápegységhez. Az AC dugaszt az ábra szerint,
ütközésig rá kell tolni a hálózati tápegység
megfelelő részére, amíg egy kattanás nem hallható.
• A képkeret forgalomba hozásának helyétől függően
az AC dugasz alakja változhat.
• Ha nem kellő körültekintéssel jár el, az AC dugasz
leválhat a hálózati tápegységről, és a hálózati
aljzatban maradhat. Ilyen esetben fogja meg
(száraz) kézzel az AC dugaszt az ábra szerint, és
húzza ki a hálózati aljzatból. Ne használjon
segédeszközt. Ne érjen hozzá a fém érintkezőkhöz.
18 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 19 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
• Ellenőrizze, hogy az AC dugasszal és a hálózati
tápegységgel minden rendben van-e, majd tolja rá
az AC dugaszt a hálózati tápegységre, amíg
kattanást nem hall.
• Ha bármilyen probléma lép fel az AC dugasszal
vagy a hálózati tápegységgel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Az óra beállítása
1
2
A legelső beállítások
A B/b gombbal válassza ki a
(Settings) menüt.
Hasznos tudnivaló
Ha memóriakártya behelyezése nélkül
bekapcsolja a képkeretet, az alábbi
nyitóképernyő jelenik meg.
4
A v/V gombbal válassza ki a [Date/
time settings] menüpontot, és
nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a dátumot.
1 A v/V gombbal válassza ki a [Date]
funkciót, és nyomja meg a
gombot.
2 A B/b gombbal válassza ki az év, hónap
és nap beállítására szolgáló mezőt, majd
a v/V gombbal állítsa be az értéket, és
gombot.
nyomja meg a
5
Állítsa be az órát.
1 A v/V gombbal válassza ki a [Time]
funkciót, és nyomja meg a
gombot.
2 A B/b gombbal válassza ki az óra, perc
és másodperc beállítására szolgáló
mezőt, majd a v/V gombbal állítsa be az
gombot.
értéket, és nyomja meg a
6
Válassza ki a dátumformátumot.
1 A v/V gombbal válassza ki a [Date
Display Order] opciót, majd nyomja meg
gombot.
folytatódik
19 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Alapműveletek
A B/b gomb csak akkor működőképes, ha a
készülék nem bemutató üzemmódban működik,
vagy ha nem az óra- vagy naptárbeállító menü
(24. oldal) látható a képernyőn.
3
Ha 10 másodpercig nem működteti a
képkeretet, bekapcsol a bemutató üzemmód.
Ha az üzemi kapcsolón kívül bármilyen más
gombot megnyom, a készülék visszakapcsol a
nyitóképernyőre.
Ha a nyitóképernyő látható, nyomja meg a
MENU gombot, majd állítsa be a dátumot és az
időt.
Nyomja meg a MENU gombot.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 20 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
2 A v/V gombbal válassza ki a formátumot,
gombot.
majd nyomja meg a
• Y-M-D (év, hónap, nap)
• M-D-Y (hónap, nap, év)
• D-M-Y (nap, hónap, év)
7
Állítsa be a naptárban a hét
kezdőnapját.
Beállíthatja a naptár bal szélső oszlopában
megjelenő napot.
1 A v/V gombbal válassza ki a [First day
of the week] opciót, majd nyomja meg a
gombot.
2 A v/V gombbal válasszon a [Sunday]
(vasárnap) vagy [Monday] (hétfő)
beállítás közül, majd nyomja meg a
gombot.
8
Válassza ki az időkijelzési módot.
Óvatosan illessze be a memóriakártyát a
megfelelő aljzatba úgy, hogy a címkés
oldala Ön felé nézzen (ha a képkeretet
hátulról nézi).
Ha a memóriakártyát megfelelően helyezte be,
a memóriaműködés jelző villog. Ha a memóriaműködés jelző nem villog, vegye ki és helyezze
be újból, megfelelő módon a memóriakártyát.
xD-Picture Card
(A aljzat)
1 A v/V gombbal válassza ki a [12hr/
24hr display] menüpontot, és nyomja
meg a
gombot.
2 A v/V gombbal válassza ki a [12 hours]
vagy [24 hours] kijelzési módot, és
nyomja meg a
gombot.
9
A memóriakártya
behelyezése
Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő kikapcsol.
SD memóriakártya
(A aljzat)
„Memory
Stick”
(A aljzat)
“Memory Stick
Duo”
(Slot B aljzat)
Memóriaműködés jelző
Megjegyzés
Ha miniSD, miniSDHC 1, microSD,
microSDHC 2 vagy „Memory Stick Micro”
memóriakártyát 3 használ, helyezze be a
megfelelő illesztőbe.
1
2
3
20 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 21 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A képkerettel használható memóriakártyák
részleteit lásd a 49–50. oldalon. A támogatott
fájlformátumokat lásd a Kezelési útmutató 26.
oldalán.
Amikor behelyez egy memóriakártyát
A memóriakártya behelyezésekor a
memóriakártyán lévő képek önműködően
megjelennek. Ha képmegjelenítés közben
kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a
készüléket, a képvetítés a legutoljára
megjelenített képpel folytatódik.
Kijelzési módok
A megjelenítési módot a VIEW MODE
gombokkal választhatja ki.
1
Nyomja meg a megfelelő VIEW
MODE gombot.
VIEW MODE gombok
Alapműveletek
Megjegyzés
Óra és naptár kijelzési mód esetén kapcsoljon át
diavetítés, egyképes megjelenítés vagy index
üzemmódba (lásd a következő fejezetet).
A lejátszandó eszköz kiválasztása
Nyomja meg a SELECT DEVICE (32. oldal)
gombot.
A memóriakártya eltávolítása
Vegye ki a memóriakártyát az aljzatból, a
behelyezéssel ellentétes irányban.
Amíg a memóriaműködés jelző villog, a
memóriakártyát nem szabad kivenni.
Óra és naptár kijelzési módban a
memóriaműködés jelző nem villog.
Megjegyzések
• A képkeret memóriakártya-meghajtója szabványos
és Duo „Memory Stick” kompatibilis, ezért nincs
szüksége Memory Stick illesztőre.
• A „Memory Stick” (Standard, Duo), SD
memóriakártya, MMC, xD-Picture Card több célú
aljzat önműködően felismeri a kártyatípust.
• Ne helyezzen egyszerre több memóriakártyát az A,
B aljzatokba. Ha több memóriakártyát helyez be,
üzemzavar keletkezhet.
Megjelenik a kívánt kijelzési mód.
.
1
Diavetítés
(.23. oldal)
2
Óra és naptár
(.24. oldal)
3
Egyképes
kijelzés
(.25. oldal)
4
Index
(.26. oldal)
Hasznos tudnivalók
• Ha a képkeretet a készüléken lévő
gombokkal működteti, nyomja meg a
képernyő bal felső részén lévő VIEW
MODE gombot, majd a V gombbal
mozgassa a kurzort a kiválasztó mezőbe, és
a B/b gombbal válassza ki a kívánt
kijelzési módot.
folytatódik
21 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 22 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
• A képkeret VIEW MODE gombját is
használhatja, mozgassa a kurzort a
kiválasztó mezőbe, és válassza ki a kívánt
kijelzési módot.
Kijelzés kiválasztó mező
Stílusválasztó mező
2
A B/b/v/V gombbal válasszon
stílust, és nyomja meg a
gombot.
A kijelző a kiválasztott megjelenési
stílusra vált.
Hasznos tudnivalók
• Ha a kurzor a kijelzés kiválasztó mezőben
van, a v gombbal mozgassa a stílusválasztó
mezőbe.
• A stílusválasztó mezőben a kurzort a
jelenleg kiválasztott mód ikonjával:
,
vagy
, illetve a
képernyő VIEW MODE gombjával
mozgathatja.
,
Megjegyzés
Ha a képkeretet hosszabb ideig nem működteti,
a készülék önműködően azt a stílust alkalmazza,
amelyiken a kurzor áll.
22 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 23 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Diavetítés képernyõ
Kijelzés
Stílus
Leírás
A képek egymás után, a teljes képernyőt kitöltve jelennek
meg.
Slideshow
Egyképes
Egyszerre több kép megjelenítése.
Alapműveletek
Többképes
A képek megjelenítése a pillanatnyi idő és dátum
feltüntetésével.
Óra
A képek egymás utáni megjelenítése, a naptár feltüntetésével.
A pillanatnyi dátum és idő is látható.
Naptár
Véletlenszerű
A képek megjelenítése a diavetítési stílusok és a képhatások
véletlenszerű váltogatásával.
A képek véletlen sorrendű megjelenítése
Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a [Slideshow Settings]
menü [Shuffle] menüpontjának beállítása [ON] (.29.
oldal).
Hasznos tudnivaló
• Beállíthatja a diavetítés képváltási időközét,
képhatását, listázási sorrendjét vagy színhatását is.
Lásd az „A diavetítés paramétereinek beállítása”
című részt (28. oldal).
• Ha diavetítés közben megnyomja a
gombot a
készüléken, a képkeret egyképes megjelenítési
módba kapcsol.
• Ha diavetítés közben kikapcsolja, majd újra
bekapcsolja a készüléket, a képvetítés a legutoljára
megjelenített képpel folytatódik.
23 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 24 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Óra és naptár kijelzési mód
Óra 1
Óra 2
Óra 3
Óra 4
Óra 5
Óra 6
Óra 7
Óra 8
Óra 9
Óra 10
Naptár 1
Naptár 2
Naptár 3
Megjegyzés
Óra és naptár kijelzési mód esetén csak a
(Settings) menü használható.
24 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 25 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Egyképes kijelzési mód
Kijelzés
Stílus
Leírás
A kép eredeti méretarányú megjelenítése. A képváltáshoz
használja a B/b gombot.
Teljes kép
Képernyőhöz
igazítva
Teljes kép (Exif
adatokkal)
Képernyőhöz
igazítva (Exif
adatokkal)
Teljes kép megjelenítése a képinformációkkal (kép száma, fájl
neve és a felvételi dátum) együtt. A képváltáshoz használja a
B/b gombot.
A képinformációkról bővebben a „Néhány szó az információs
kijelzésről” című részben olvashat (27. oldal).
Képernyőhöz igazított megjelenítés a képinformációkkal (kép
száma, fájl neve és a felvételi dátum) együtt. (A fénykép
képarányától függően a kép széléről lemaradhatnak részletek.)
A képváltáshoz használja a B/b gombot.
A képinformációkról bővebben a „Néhány szó az információs
kijelzésről” című részben olvashat (27. oldal).
25 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Alapműveletek
A kép megjelenítése a teljes képernyőt kitöltve.
(A fénykép képarányától függően a kép széléről
lemaradhatnak részletek.)
A képváltáshoz használja a B/b gombot.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 26 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Képindex kijelzés
Kijelzés
Stílus
Leírás
Nagyméretű indexképek. A kívánt képet a
B/b/v/V gombokkal választhatja ki.
index
Index 1
Normál méretű indexképek. A kívánt képet a
B/b/v/V gombokkal választhatja ki.
Index 2
Hasznos tudnivaló
• Az indexkép a digitális fényképezőgéppel rögzített
fénykép kisméretű előnézeti képe.
• Ha a képindex-képernyőn kiválasztja a kívánt képet
a B/b/v/V gombbal, és megnyomja
gombot, a
képkeret egyképes megjelenítési módba kapcsol.
26 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\040C02.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 27 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Néhány szó az információs
kijelzésről
4 Egyéb beállítások
Ikon
Jelentés
Képvédelem jelzés
Kapcsolt fájl jelzése
(Akkor jelenik meg, ha a
pillanatnyi képhez egyéb fájl (pl.
mozgókép vagy kisméretű email)
is csatolva van.
5 Kép száma (mappa-fájl száma)
Ikon
Jelentés
Belső memória
Megjegyzés
Csak alfanumerikus karakterek jelennek meg.
„Memory Stick” memóriakártya
SD Memory Card memóriakártya
6 Felvételi dátum, idő
xD-Picture Card memóriakártya
3 Képadatok
– Fájlformátum (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2,
JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Képfelbontás (szélesség × magasság)
– Adathordozó gyártmánya
– Adathordozó típusjele
– Zársebesség (pl. 1/8)
– Zárnyílás (pl. F2.8)
– Expozíció (pl. +0.0EV)
– Képforgatási adat
27 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Alapműveletek
Az alábbi információkat ellenőrizheti.
1 Kijelzési mód (egyképes módban)
– Teljes kép
– Képernyőhöz igazított
– Teljes kép (Exif képadatokkal)
– Képernyőhöz igazított (Exif
képadatokkal)
2 Képsorrend, képek összes száma
A kijelzett kép adathordozó információi:
Akkor jelenik meg, ha a kép kompatibilis a
DCF szabvánnyal.
Ha a kép nem kompatibilis a DCF
szabvánnyal, a fájlnév jelenik meg.
Ha a számítógépen nevezte el vagy nevezte
át a fájlt, és a fájlnév nem csak
alfanumerikus karaktert tartalmaz,
elképzelhető, hogy a képkeret nem tudja
megfelelően megjeleníteni. A számítógépen
vagy egyéb eszközön létrehozott fájl
esetében a fájlnévből csak 10 karakter
jelenik meg.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Left.L0
DPF-A-E73_EN.book Page 28 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Haladó mûveletek
A diavetítés paramétereinek
beállítása
Diavetítés
1
Nyomja meg a
gombot.
(SLIDE-SHOW)
Hasznos tudnivalók
• Ha a képkeretet a készüléken lévő gombokkal működteti, nyomja meg a képernyő
felső részén lévő VIEW MODE gombot,
majd a V gombbal mozgassa a kurzort a
kiválasztó mezőbe, és a B/b gombbal
válassza ki a
(Slideshow) opciót.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot.
A B/b gombbal válassza ki a
(Settings) menüt.
A v/V gombbal válassza ki a
[Slideshow Settings] menüpontot,
és nyomja meg a
gombot.
• Ha a kurzor a kijelzés kiválasztó mezőben
van, a v gombbal mozgassa a stílusválasztó
mezőbe.
• A stílusválasztó mezőben a kurzort a
VIEW MODE gomb ismételt
megnyomásával mozgathatja.
kijelzés kiválasztó mező
4
A v/V gombbal válassza ki a kívánt
paramétert, és nyomja meg a
gombot.
A beállítható paramétereket lásd a
következő oldalakon lévő táblázatban.
Megjegyzések
Stílusválasztó mező
2
A B/b/v/V gombbal válasszon
stílust, és nyomja meg a
gombot.
A diavetítési módokat lásd a „Diavetítés
képernyő” című részben (23. oldal).
• Ha a memóriakártyán tárolt képeket diavetítésként
játssza le, vegye figyelembe a következőket.
– A memóriakártyák sajátosságai miatt a képek
gyakori vetítése adatsérülést okozhat.
– Kevés számú képpel ne folytasson diavetítést
hosszú ideig. Adathiba fordulhat elő.
– Javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen
biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt
képekről.
• Ha a képkeret pl. diavetítés üzemmódban működik,
bizonyos paraméterek nem módosíthatók. Az ilyen
paraméterek kiszürkítve jelennek meg, és nem
választhatók ki.
• Ha a képkeretet kikapcsolja, vagy alaphelyzetbe
állítja, a diavetítés az első képtől kezdődik.
• Ha a képernyő fényerejét túl magasra állítja, a
képek nézegetése közben hányingere támadhat.
Ügyeljen arra, hogy a képkeret fényerejét ne állítsa
túl magas értékre.
28 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 29 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
*: gyárilag beállított érték
Menüpont
Beállítás
Leírás
Slideshow
Settings
Interval
Az alábbi képváltási időközök közül választhat: 3 másodperc, 7
másodperc*, 20 másodperc, 1 perc, 5 perc, 30 perc, 1 óra, 3 óra, 12 óra, 24
óra.
Megjegyzés
A kiválasztott diavetítési mód, a színhatás vagy a képméret függvényében
előfordulhat, hogy a beállított képváltási időköz nem érvényesül.
Effect
Color effect
Display Mode
Az előző kép középről a 4 sarok felé haladva eltűnik,
és megjelenik a következő kép.
Vert. blinds
A következő kép függőleges irányban felülről lefelé,
redőnyszerűen jelenik meg.
Horiz. blinds
A következő kép vízszintes irányban, redőnyszerűen
jelenik meg.
Fade*
Az előz kép fokozatosan elhalványul, miközben a
következő kép fokozatosan megjelenik.
Wipe
A következő kép eltünteti az előzőt a képernyőről.
Random
A fenti képhatások véletlen sorrendű változtatása.
ON
A képek véletlenszerű kiválasztása.
OFF*
Véletlenszerű kiválasztás kikapcsolása.
Color*
Színes képmegjelenítés.
Sepia
Szépia árnyalatú képmegjelenítés.
Monochrome
Egyszínű (monokróm) képmegjelenítés.
Az egyképes megjelenítési mód kiválasztása:
Megjegyzés
Az eredeti képadatok nem módosulnak.
Entire image*
A teljes kép megjelenítése az eredeti képarány
változatlanul hagyásával, kinagyítva. (A kép alsó,
felső, jobb és bal széle körül üres rész maradhat.)
Fit to screen
A kép kinagyítása a középpontból kiindulva úgy, hogy
a teljes képernyőt kitöltse.
Megjegyzés
A kiválasztott diavetítési mód függvényében
előfordulhat, hogy a beállított megjelenítési mód nem
érvényesül.
29 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Haladó műveletek
Shuffle
Center cross
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 30 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Diavetítési képernyő
Képek másolása a
memóriakártyáról a
belsõ memóriába
A képkeretet digitális albumként is
használhatja, a fontos képeket a belső
memóriába másolva.
Képindex-képernyő
Hasznos tudnivalók
• A belső memóriába másoláskor az [Image import
size] menüpontban beállíthatja, hogy mentés előtt
kívánja-e legjobb méretre alakítani a képeket, vagy
az eredeti méretet változatlanul hagyja (38. oldal).
• Ha az [Image import size] menüpontban a [Resize]
opciót választja ki, kb. 250 képet másolhat a belső
memóriába. Az [Original] beállítás esetén a
bemásolható képek száma az eredeti képmérettől
függ.
1
Ha a képernyőn a memóriakártya
egyik képe látható, nyomja meg az
(IMPORT) gombot.
Hasznos tudnivaló
Ha a képkeret gombjait használja, a MENU
gomb megnyomása után válassza ki az
(Editing) menüt a B/b gombbal, majd az
[Import] opciót a v/V gombbal, és nyomja meg
a
gombot.
Egyképes nézet
2
A v/V gombbal válassza ki az
[Import this image], [Import multiple
images] vagy [Import all images]
opciót, és nyomja meg a
gombot.
Ha az [Import this image] opciót választja,
a készülék a pillanatnyi képet másolja az
albumba. Ugorjon az 5. lépésre. (Ezt az
opciót diavetítés közben nem lehet
kiválasztani.)
Az [Import multiple images] opció esetén
kiválaszthatja a másolni kívánt képeket.
Ugorjon a 3. lépésre.
Az [Import all images]opció esetén
megjelenik a képlista. Minden kép
kijelölésre kerül. Ugorjon a 4. lépésre.
30 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 31 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
3
A B/b/v/V gombbal válassza ki a
másolni kívánt képet, és nyomja
meg a
gombot.
A kiválasztott képeken lévő
jelölőnégyzetben „” szimbólum
látható. E művelet ismétlésével
jelölje ki az összes másolni kívánt
képet.
7
Amikor a megerősítést kérő
képernyő megjelenik, nyomja meg a
gombot.
Megjegyzések
• Az „Import to the internal memory” opció nem
választható ki a belső memóriában lévő képek
esetén.
• A képek másolása közben ne tegye a következőket,
mert a képkeret, a memóriakártya vagy a képadatok
sérülhetnek:
– a készülék kikapcsolása,
– a memóriakártya eltávolítása,
– egy másik memóriakártya behelyezése.
Hasznos tudnivaló
4
5
Haladó műveletek
A kijelölés megszüntetéséhez válassza ki
a kívánt képet, és nyomja meg a
gombot. A „” eltűnik a képről.
Az indexképek méretét a [ / ] gombbal
módosíthatja a képlista képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a mappa kiválasztásának
megerősítését kérő képernyő.
A v/V gombbal válassza ki a kívánt
mappát, és nyomja meg a
gombot.
Megjelenik egy ablak, ahol el kell dönteni,
hogy a kiválasztott képet kívánja-e a belső
memóriába másolni vagy sem.
Hasznos tudnivaló
Ha a [New folder] opciót választja, a készülék
önműködően létrehoz egy új mappát.
6
A v/V gombbal válassza a [Yes]
opciót, és nyomja meg a
gombot.
A készülék a belső memória kiválasztott
mappájába másolja a képet.
31 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 32 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A lejátszandó eszköz
kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy a memóriakártya vagy a
belső memória képeit kívánja-e megjeleníteni.
1
Nyomja meg a SELECT DEVICE
gombot.
Egy kép kimásolása a
belsõ memóriából a
memóriakártyára
A belső memóriából kimásolhatja a kívánt
képeket egy memóriakártyára.
1
2
3
Amikor a belső memóriában lévő
kép látható a képernyőn, nyomja
meg a MENU gombot.
A B/b gombbal válassza ki az
(Editing) menüt.
A v/V gombbal válassza ki az
[Export] opciót, és nyomja meg a
gombot.
Egyképes képernyő
Hasznos tudnivalók
• Ha a készülék gombjait használja, nyomja
meg a MENU gombot, majd a B/b
gombokkal válassza ki a
(Select
device) menüt.
• Ha a kiválasztandó memóriakártya nincs a
készülékben, helyezze be azt.
Megjegyzés
Óra és naptár nézetben a
menü nem választható ki.
2
(Select device)
A v/V gombbal válassza ki a kívánt
adathordozót, és nyomja meg a
gombot.
Megjelennek a kiválasztott adathordozón
lévő képek.
4
A v/V gombbal válassza ki az [Export
this image], [Export multiple images]
vagy [Export all images] opciót, és
gombot.
nyomja meg a
Ha az [Export this image] opciót választja,
a készülék a pillanatnyi képet másolja az
eszközre. Ugorjon a 7. lépésre. (Ezt az
opciót diavetítés közben nem lehet
kiválasztani.)
Az [Export multiple images] opció esetén
kiválaszthatja a másolni kívánt képet.
Ugorjon az 5. lépésre.
Az [Export all images] opció esetén
megjelenik a képlista. Minden kép
kijelölésre kerül. Ugorjon a 6. lépésre.
32 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 33 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
5
6
7
A B/b/v/V gombbal válassza ki a
kimásolni kívánt képet a képlistáról,
majd nyomja meg a
gombot.
9
A v/V gombbal válassza a [Yes]
opciót, és nyomja meg a
gombot.
A kimásolás végrehajtásra kerül.
A kiválasztott képeken lévő
jelölőnégyzetben „” szimbólum látható.
E művelet ismétlésével jelölje ki az összes
másolni kívánt képet.
A kijelölés megszüntetéséhez válassza ki
a kívánt képet, és nyomja meg a
gombot. A „” eltűnik a képről.
10 Amikor a megerősítést kérő
Nyomja meg a MENU gombot.
A képek kimásolása közben ne tegye a következőket,
mert a képkeret, a memóriakártya vagy a képadatok
sérülhetnek:
Megjelenik a cél-memóriakártya
kiválasztására szolgáló képernyő.
A kép átmásolása megtörténik a
kiválasztott memóriakártyára.
Megjegyzés
– a készülék kikapcsolása,
– a memóriakártya eltávolítása,
– egy másik memóriakártya behelyezése.
Hasznos tudnivalók
• Használhatja a képkereten lévő MENU gombot is.
• Az indexképek méretét a [ / ] gombbal
módosíthatja a képlista képernyőn.
• Kiszürkítve láthatók, és nem választhatók ki azok
az eszközök, melyeket a képkeret nem ismer fel.
8
A v/V gombbal válassza ki a kívánt
mappát, és nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a kimásolás végrehajtásának
megerősítését kérő képernyő.
Hasznos tudnivaló
Ha a [New folder] opciót választja, a készülék
önműködően létrehoz egy új mappát.
33 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Haladó műveletek
A v/V gombbal válassza ki a kívánt
memóriakártyát, és nyomja meg a
gombot.
képernyő megjelenik, nyomja meg a
gombot.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 34 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Egy kép törlése
1
Hasznos tudnivaló
A v/V gombbal válasszon a [Delete
this image], [Delete multiple images]
vagy [Delete all images] opciók
közül, majd nyomja meg a
gombot.
Ha a [Delete this image] opciót választja,
a készülék a pillanatnyi képet törli.
Ugorjon az 5. lépésre. (Ezt az opciót
diavetítés közben nem lehet kiválasztani.)
A [Delete multiple images] opció esetén
kiválaszthatja a törölni kívánt képet.
Ugorjon a 3. lépésre.
A [Delete all images] opció esetén
megjelenik a képlista. Minden kép
kijelölésre kerül. Ugorjon a 4. lépésre.
3
A B/b/v/V gombbal válassza ki a
törölni kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
A kiválasztott képeken megjelenik a „”
szimbólum.
E művelet ismétlésével jelölje ki az összes
törölni kívánt képet.
A kijelölés megszüntetéséhez válassza ki
a kívánt képet, és nyomja meg a
gombot. A „” eltűnik a képről.
4
A v/V gombbal válassza ki a [Yes]
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A kép törlődik.
Amikor egy fénykép látható a
képernyőn, nyomja meg a
(DELETE) gombot.
Ha a készülék gombjait használja, nyomja meg
a MENU gombot, majd a B/b gombokkal
válassza ki az
(Editing) menüt, a v/V
gombbal a [Delete] funkciót, majd nyomja meg
a
gombot.
2
5
6
Amikor a megerősítést kérő
képernyő megjelenik, nyomja meg a
gombot.
Megjegyzések
• A képek törlése közben ne tegye a következőket,
mert a képkeret, a memóriakártya vagy a képadatok
sérülhetnek:
– a készülék kikapcsolása,
– a memóriakártya eltávolítása,
– egy másik memóriakártya behelyezése.
• Ha a [Cannot delete a protected file.] (Védett kép
nem törölhető.) üzenet jelenik meg, a fájl „csak
olvasható” hozzáférési státuszt kapott
(számítógéppel). Ilyen esetben csatlakoztassa a
képkeretet számítógéphez, és a számítógéppel
törölje a fájlt.
• A belső memória teljes tárterülete a teljes törlést
követően sem azonos a maradék tárterülettel.
• Ha a törlés már megkezdődött, a törölt képet akkor
sem lehet visszaállítani, ha a törlést félbeszakítja. A
törlés megkezdése előtt alaposan ellenőrizze a
törölni kívánt képeket.
Hasznos tudnivaló
Az indexképek méretét a [ / ] gombbal
módosíthatja a képlista képernyőn.
A belső memória formattálása
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A B/b gombbal válassza ki a
(Settings) menüt.
3
A v/V gombbal válassza ki az [Initialize]
opciót és nyomja meg a
gombot.
4
A v/V gombbal válassza ki a [Format
internal memory] funkciót és nyomja meg
a
gombot.
A belső memória formattálásának engedélyezését kérő képernyő megjelenik.
5
A v/V gombbal válassza ki a [Yes]
opciót, és nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
34 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 35 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A képméret és helyzet
beállítása
A kép nagyítása és kicsinyítése
Egyképes kijelzési módban a képet nagyíthatja
vagy kicsinyítheti.
A kép nagyításához nyomja meg a
(nagyítás) gombot a távvezérlőn. A
nagyított kép kicsinyítéséhez nyomja
meg a (kicsinyítés) gombot.
Egyképes kijelzési módban elforgathatja a
képernyőn látható képet.
Ha a képkeret beépített menüjét
használja
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot
egyképes kijelzési módban.
A B/b gombbal válassza ki az
(Editing) menüt.
A v/V gombbal válassza ki a
[Rotate] funkciót és nyomja meg a
gombot.
A nagyított vagy kicsinyített kép
mentése (Körbevágás és mentés)
1Amíg a nagyított vagy kicsinyített kép látható a
képernyőn, nyomja meg a MENU gombot.
2A v/V gombbal válassza ki a mentési módot.
Ha a [Save as new image] opciót választja, a
készülék új képként menti a fényképet.
Folytassa a 3 lépéssel.
Az [Overwrite] opció esetén, a készülék felülírja az
eredeti fényképet. Folytassa az 5 lépéssel.
3A v/V gombbal válassza ki a mentési
céleszközt, és nyomja meg a
gombot.
4 A v/V gombbal válassza ki a mentési
célmappát, és nyomja meg a
gombot.
5 A v/V gombbal válassza ki a [Yes] opciót, és
nyomja meg a
gombot.
A készülék menti a képet.
6 Ha a mentés után megerősítést kérő képernyő
jelenik meg, nyomja meg a
gombot.
Hasznos tudnivaló
Ha a nagyított képet elmozdítja a B/b/v/V
gombokkal, és megnyomja a MENU gombot az 1
lépésben, a készülék körbevágja a képet a képernyőn
látható méretre, és menti azt.
Megjegyzések
• Csak a JPEG fájlok (kiterjesztés: JPG) felülírása
lehetséges.
• A képmérettől függően a kép nagyítása ronthatja a
kép minőségét.
• A képkeret gombjaival nem lehet nagyítani a képet.
4
A v/V gombbal válassza ki a forgatás
gombot.
irányát és nyomja meg a
•
:
a kép elforgatása 90°-kal az óramutató
járásával megegyező irányban.
•
:
a kép elforgatása 90°-kal az óramutató
járásával ellentétes irányban.
5
A v/V gombbal válassza ki az [OK]
opciót és nyomja meg a
gombot.
Hasznos tudnivalók
• A forgatáshoz a távvezérlő
(ROTATE) gombját
is használhatja. E gomb minden megnyomásakor a
kép 90°-kal elfordul az óramutató járásával
ellentétes irányba.
• A beépített memóriában tárolt képek elforgatási
információja a készülék kikapcsolása után is
megőrződik.
• A képindex-képernyő is elforgatható.
35 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Haladó műveletek
A gomb minden megnyomásakor a képméret
növekszik. A kép az eredeti méret legfeljebb
ötszörösére nagyítható. A nagyított képet
lefelé, felfelé, jobbra és balra mozgathatja.
A kép forgatása
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 36 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A B/b gombbal válassza ki az óra vagy
perc beállító mezőt, majd a v/V
gombbal állítsa be annak értékét, és
nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a kívánt dátumot.
A v/V gombbal válassza ki az [Auto
ON day] vagy az [Auto OFF day]
opciót, és nyomja meg a
gombot.
A v/V válassza ki a napot, amikor ezt a
funkciót használni kívánja, majd
nyomja meg a
gombot az időzítő
ellenőrzéséhez. A v/V gombbal
válassza ki az [OK] opciót, és nyomja
meg a
gombot.
Az önmûködõ ki- és
bekapcsolási funkció
beállítása
Beállíthatja az időzítőt, melynek segítségével a
képkeretet önműködően ki- vagy
bekapcsolhatja.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot.
A B/b gombbal válassza ki a
(Settings) menüt.
A v/V gombbal válassza ki az [Auto
Power ON/OFF] funkciót, és nyomja
meg a
gombot.
Megjelenik az [Auto Power ON/OFF]
funkció beállítására szolgáló ablak.
Az önműködő ki- vagy bekapcsolás
időpontja perc pontossággal is beállítható.
Hasznos tudnivaló
Amikor az [Power-OFF timer] menüpontban
beállított időpont elérkezik, a képkeret
önműködően kikapcsol.
Amikor az [Power-ON timer] menüpontban
beállított időpont elérkezik, a képkeret
önműködően bekapcsol készenléti állapotból.
4
Nyomja meg a MENU gombot.
1 Válassza ki az önműködő művelet
típusát.
A v/V gombbal válasszon a [Power-ON
timer] vagy a [Power-OFF timer]
funkció közül, és nyomja meg a
gombot. Ezután a v/V gombbal
válassza ki az [Enable] opciót, és
gombot.
nyomja meg a
2 Állítsa be a [Power-ON timer] vagy a
[Power-OFF timer] funkció működési
idejét.
A v/V gombbal állítsa be az [Auto ON
time] vagy [Auto OFF time] időpontot,
és nyomja meg a
gombot.
36 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 37 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Az alapbeállítások
módosítása
4
A v/V gombbal válassza ki a
beállítani kívánt paramétert, és
nyomja meg a
gombot.
Ezzel a módszerrel egyenként beállíthatja
a kívánt paramétereket (38. oldal).
Az alábbi beállításokat módosíthatja:
•
•
•
•
diavetítés beállításai,
önműködő ki- vagy bekapcsolás,
dátum és idő beállítás,
általános beállítások (listázási sorrend, Sony
logo ki- és bekapcsolás* stb.),
* A Sony logo bekapcsolása csak a DPFA73 esetén lehetséges.
• nyelv beállítás,
• memória törlése.
Megjegyzés
Ha a képkeret például diavetítés üzemmódban
működik, egyes beállítások nem módosíthatók.
Ezek szürkével jelennek meg, és nem
választhatók ki.
5
A v/V gombbal válassza ki a
beállítás értékét, majd nyomja meg
gombot.
A beállítás menete
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A B/b gombbal válassza ki a
(Settings) menüt.
6
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü bezáródik.
A gyári beállítások
visszaállítása
1
2
3
A v/V gombbal válassza ki a
beállítani kívánt jellemzőt, és
nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a kiválasztott jellemző
beállítási képernyője.
Nyomja meg a MENU gombot, majd a
B/b/v/V gombbal válassza ki a
(Settings) – [Initialize] funkciót.
A v/V gombbal válassza ki az [Initialize
settings] funkciót, és nyomja meg a
gombot.
Minden módosított menübeállítás (az óra
kivételével) visszakapcsol a gyári beállítási
értékre.
Hasznos tudnivaló
Használhatja a képkereten lévő MENU gombot is.
A fenti példa a [Slideshow Settings]
(diavetítés beállítása) képernyőt ábrázolja.
folytatódik
37 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Haladó műveletek
A v/V gomb minden megnyomásakor az
érték megváltozik. Számértékek esetén a
V gombbal növelheti, a v gombbal
csökkentheti az értéket.
A
gombbal érvényesítheti a beállítást.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 38 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Beállítható menüpontok
*: gyári beállítási érték
Menü
Menüpont
Slideshow
Settings
Olvassa el a „Diavetítés” című fejezetet (28. oldal).
Leírás
Auto Power
ON/OFF
Az időzítő segítségével a képkeretet a beállított időpontban önműködően ki- vagy
bekapcsolhatja. Az alábbi paraméterek beállítására nyílik lehetőség. (.36. oldal)
Power-ON
timer
Az önműködő bekapcsoláshoz beállíthatja az időzítőt (óra/perc), és
beprogramozhatja az önműködő bekapcsolási időpontot.
Power-OFF
timer
Az önműködő kikapcsoláshoz beállíthatja az időzítőt (óra/perc), és
beprogramozhatja az önműködő kikapcsolási időpontot.
Date/time
Settings
A dátum, idő, hét kezdőnapja stb. beállítása (.19. oldal).
General
Settings
Listing Order
A képek megjelenési sorrendjének beállítása. Ez a sorrend a diavetítési
funkcióra [Slideshow Settings] van hatással.
Shoot. Date
A képek önműködő megjelenítése a felvételi dátum
szerinti sorrendben.
Megjegyzés
Ha a képek bemásolásához az Image import size
setting menü [Resize] funkcióját használja, a képkeret
az Exif felvételi dátumokat használja a dátum
frissítéséhez, ezért a képek sorrendje gyakorlatilag
azonos lesz az Exif felvételi dátum szerinti sorrenddel.
Number Order*
A képek megjelenítése a fájlnév szerinti sorrendben.
Auto display
orientation
ON*/OFF: beállíthatja, hogy a képkeret önműködően érzékelje, és
szükség esetén elforgassa-e a képeket.
LCD backlight
Az LCD-képernyő fényerejét 10 fokozatban módosíthatja (1 és 10*
között.
Image import
size
Resize*
Ha memóriakártyáról másol be képeket, ezzel a
beállítással a képméret módosítása után mentheti
azokat a belső memóriába. Így több kép mentésére
nyílik lehetőség, de a képminőség csökkenése
észrevehető lesz, ha a fényképeket számítógép vagy
egyéb eszköz közvetítésével nagyképernyőn jeleníti
meg.
Original
A képek tömörítés nélküli mentése a belső memóriába.
Nincs minőségromlás, de csak kevesebb képet tud
elmenteni.
Sony logo ON/
OFF (csak a
DPF-A73-nél)
ON*/OFF: beállíthatja, hogy a képkereten lévő Sony logo világítson-e
vagy sem.
38 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\050C03.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 39 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
*: gyári beállítási érték
Menü
Menüpont
Leírás
System
Information
Version
A képkeret firmware verziószámának kijelzése.
Internal
memory
Memory
capacity
A belső memória teljes tárterületének megjelenítése.
Remaining
capacity
A belső memória szabad tárterületének megjelenítése.
Language
Setting
Az LCD-képernyőn megjelenő nyelv beállítása.
Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Simplified Chinese,
Traditional Chinese, Dutch, Portuguese
Megjegyzés
Az alapértelmezett nyelv egyes országokban eltérő lehet.
Initialize
Format internal
memory
A belső memória formázása.
Initialize
settings
Az összes beállítás (kivéve a [Date/time settings] menüpont dátum és idő
beállítását) visszaállítása az alapértelmezett értékre.
39 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Haladó műveletek
Megjegyzések
• Az összes kép törlődik a belső memóriáról.
• Ne formázza meg a belső memóriát számítógéppel vagy egyéb külső
eszközzel.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\060C04.fm
Master: Left.L0
DPF-A-E73_EN.book Page 40 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Számítógépes mûveletek
Csatlakoztatás
számítógéphez
A képkeretet csatlakoztathatja számítógéphez a
képkeret belső memóriáján lévő képek
megjelenítéséhez és másolásához, illetve a
számítógépen lévő képek másolásához.
Rendszerkövetelmények
A képkeretet az alábbi
rendszerkövetelményeknek megfelelő
számítógéphez csatlakoztathatja.
Csatlakoztatás számítógéphez, képek másolásához
Megjegyzés
Az ebben a szakaszban szereplő példákban az
operációsrendszer angol nyelvű Windows Vista. Más
operációsrendszer esetén a képernyőábrák és feliratok
eltérőek lehetnek.
1
2
x Windows
Csatlakoztassa a képkeretet az
elektromos hálózathoz. (.Mellékelt
kezelési útmutató, 12. oldal)
Csatlakoztassa a számítógépet és a
képkeretet egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-vezetékkel.
Javasolt operációsrendszer: Microsoft
Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP
SP3
Aljzat: USB aljzat
x Macintosh
Javasolt operációsrendszer: Mac OS X (10.4
vagy újabb)
Aljzat: USB aljzat
Az USB B aljzathoz
Megjegyzések
• Problémát okozhat, ha több USB-eszközt
csatlakoztat a számítógéphez, vagy ha USB elosztót
(hubot) használ. Ilyen esetben egyszerűsítse le a
csatlakozást.
• Másik, egyidejűleg csatlakoztatott USB-eszközről
nem kezelheti a képkeretet.
• Ne húzza ki az USB-vezetéket adatátvitel közben.
• A rendszerkövetelményeknek megfelelő
számítógépekkel sem garantált a hibamentes
működés.
• A képkeret számítógéppel vagy Sony digitális
fényképnyomtatóval működik együtt. Egyéb
eszközök csatlakoztatásakor elképzelhető, hogy
azok nem ismerik fel a képkeret belső memóriáját.
Számítógép
Az USB aljzathoz
Megjegyzés
3 méternél rövidebb, B-típusú USB-vezetéket
használjon.
3
Kapcsolja be a képkeretet. (.17.
oldal)
40 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\060C04.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 41 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
4
Ha az [AutoPlay] ablak megjelenik a
számítógép képernyőjén, kattintson
az [Open folder to view files] opcióra.
Ha az [AutoPlay] ablak nem jelenik meg,
kattintson a [Computer (My Computer)]
ikonra a Start menüben, és nyissa meg a
Cserélhető eszközt.
5
Vigye a kurzort ebbe az ablakba,
kattintson a jobb egérgombbal, és
válassza ki a [New] – [Folder]
opciót.
Adjon nevet az új mappának. Ebben az
útmutatóban a mappát példaképpen
„sony”-nak nevezzük el.
mentésre, ezért a képkeret belső memóriájába
kevesebb képet tud elmenteni.
• Előfordulhat, hogy a számítógéppel átalakított vagy
mentett fájlokat nem lehet megjeleníteni. A
számítógéppel „csak olvashatóvá” tett fájlokat nem
lehet törölni. Mielőtt a fájlokat a képkeret belső
memóriájába mentené, szüntesse meg a „csak
olvasható” állapotot.
A számítógép leválasztása
Miután leválasztotta a képkeretet a
számítógépről, húzza ki az USB-vezetéket
vagy kapcsolja ki a képkeretet.
1
2
6
7
ikonra a
Kattintson az
(USB Mass
Storage Device) t [Stop]
parancsra.
Miután kijelölte az eltávolítani kívánt
meghajtót, kattintson az [OK]
gombra.
Kattintson kétszer a „sony” mappára.
Nyissa meg azt a mappát, mely a
másolni kívánt képeket tartalmazza,
és a „húzd és ejtsd” módszerrel
másolja át a fájlokat az új mappába.
Megjegyzések
• Ha a számítógépről a képkeret belső memóriájába
kívánja átmásolni a képeket, hozzon létre egy új
mappát a belső memóriában, és abba másolja a
képeket. Ha nem hoz létre új mappát, legfeljebb 512
képet másolhat át. Ezen kívül, az átmásolható képek
száma tovább csökkenhet a fájlnév hosszúsága és
betűtípusa függvényében.
• Ha egy képet a számítógéppel átalakít vagy ment, a
képkeret index-képernyőjén stb. nem a felvételi
dátumnak megfelelő sorrendben fog megjelenni,
mivel a mentés vagy átalakítás miatt a felvételi
dátum módosul vagy törlődik.
• Ha a számítógépről képeket másol a képkeret belső
memóriájába, a képfájlok tömörítés nélkül kerülnek
41 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Számítógépes műveletek
3
Kattintson kétszer a
feladatkezelő tálcán.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\070C05.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 42 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Hibaüzenetek
Ha megjelenik egy hibaüzenet
Hiba esetén megjelenik az alábbi hibaüzenetek egyike a képkeret LCD-képernyőjén. A probléma
megoldásához hajtsa végre a megadott utasításokat.
Hibaüzenet
Jelentés, megoldás
No Memory Stick./ No SD
Memory Card./No xD-Picture
Card.
• Nem helyezett be memóriakártyát. Helyezzen egy
memóriakártyát a megfelelő meghajtóba. (.20. oldal)
An incompatible Memory Stick is
inserted. /An incompatible SD
Memory Card is inserted./An
incompatible xD-Picture Card is
inserted.
• Nem támogatott típusú memóriakártyát helyezett be. A
képkeret által támogatott memóriakártyát használjon.
No images on file.
• Nincs olyan képfájl a memóriakártyán, melyet a képkeret
kezelni tudna. Helyezzen be olyan memóriakártyát, mely a
képkeret által megjeleníthető képeket tartalmaz.
Cannot delete a protected file.
• Egy védett fájl törléséhez kapcsolja ki a védelmet a
digitális fényképezőgéppel vagy a számítógéppel.
Memory card is protected. Remove • A memóriakártya írásvédett. Kapcsolja ki az írásvédelmet.
protection then try again.
(.49. oldal)
The Memory Stick is full. /The SD
Memory Card is full./The xDPicture Card is full. /The internal
memory is full.
• Nem menthető több adat, mert a memóriakártya vagy a
belső memória megtelt. Töröljön képeket, illetve
használjon szabad hellyel rendelkező memóriakártyát.
• Memóriakártya esetén:
Hiba történt. Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát
megfelelően helyezte-e be. Ha ez a hibaüzenet gyakran
megjelenik, ellenőrizze a memóriakártya állapotát egy a
képkerettől eltérő eszközzel.
Write error on the Memory Stick. / • A belső memória esetén:
Write error on the SD Memory
Formázza meg a belső memóriát.
Card./Write error on the xD-Picture
Megjegyzés
Card./Write error on the internal
Kérjük ne feledje, hogy a belső memória formázásakor minden, a
memory.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the SD Memory
Card./Error reading the xD-Picture
Card./Error reading the internal
memory.
memóriakártyákról bemásolt kép törlődik.
The Memory Stick is read only.
• „Memory Stick-ROM” kártyát helyezett be. A képek
mentéséhez „Memory Stick” használata javasolt.
The Memory Stick is protected.
• Védett „Memory Stick” kártyát helyezett be. A képek
szerkesztéséhez és mentéséhez kapcsolja ki az
írásvédelmet.
42 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\070C05.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 43 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Hibaüzenet
Jelentés, megoldás
Memory card format not supported. • Digitális fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázza
meg a memóriakártyát.
Megjegyzés
Kérjük ne feledje, hogy formázáskor a memóriakártyán tárolt összes
kép törlődik.
Cannot open the image.
• A kép nem jeleníthető meg és a fájl nem nyitható meg, ha a
képkeret nem támogatja annak típusát.
Hibaüzenetek
43 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\080C06.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 44 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Hibaelhárítás
Ha hiba történik
Mielőtt szervizbe viszi a képkeretet, ellenőrizze az alábbi útmutatót a probléma esetleges
megoldásához. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba egy Sony márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.
Energiaellátás
Jelenség
Ellenőrzés
Ok, megoldás
A készülék nem
kapcsol be.
• Megfelelően be van dugva a
hálózati csatlakozóvezeték?
c Dugja be megfelelően a
csatlakozódugaszt.
Képek megjelenítése
Ha a készülék be van kapcsolva, de nem jelennek meg képek, vagy a beállítás képernyő nem érhető
el, végezze el az alábbi ellenőrzéseket.
Jelenség
Ellenőrzés
Nem jelennek meg • Megfelelően helyezte be a
képek a
memóriakártyát?
képernyőn.
• A memóriakártya tartalmaz
digitális fényképezőgéppel
vagy egyéb eszközzel
rámentett képeket?
Ok, megoldás
c Helyezze be megfelelően a
memóriakártyát. (.20. oldal)
c Helyezzen be olyan memóriakártyát,
melyen vannak képek.
c Ellenőrizze a megjeleníthető
fájlformátumot. (.Kezelési útmutató,
26. oldal)
• A fájlformátum DCF
kompatibilis?
c Elképzelhető, hogy a nem DCF
kompatibilis fájlok nem jeleníthetők meg
a képkerettel, akkor sem, ha számítógépen
megjeleníthetők.
• A képkeret óra és naptár
üzemmódban működik?
c Válasszon ki egy másik üzemmódot a
képkereten. (.21. oldal)
• Számítógéppel mentette
A képek
megjelenítése nem
ezeket a képeket?
a felvételi
• Számítógéppel módosította
dátumnak
ezeket a képeket?
megfelelő
sorrendben
történik.
c A felvételi dátum módosulhat, vagy
törlődhet, ha a képet számítógéppel
átalakítja vagy menti. Emiatt a fényképek
nem a felvételi, hanem a módosítási
dátumnak megfelelő sorrendben jelennek
meg.
44 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\080C06.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 45 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Jelenség
Ellenőrzés
Ok, megoldás
Egyes képek nem
jelennek meg.
• Indexkép nézetben
megjelennek a képek?
c Ha a kép indexkép nézetben megjelenik,
de egyképes nézetben nem, elképzelhető,
hogy a képfájl sérült, akkor is, ha az
indexkép adatai megfelelőek.
c Elképzelhető, hogy a nem DCF
kompatibilis fájlok nem jeleníthetők meg
a képkerettel, akkor sem, ha számítógépen
megjeleníthetők.
c Ha a bal oldali ábra jelenik meg,
elképzelhető, hogy a képkeret nem
támogatja a képfájl formátumát. Például a
számítógéppel létrehozott JPEG fájlok
esetén. Elképzelhető, hogy a képfájl
támogatott, de nem tartalmaz indexkép
adatot. Válassza ki a jelzést, majd a
• A képeket egy számítógépes
gombbal váltson egyképes nézetre. Ha
alkalmazással hozta létre?
ismét a bal oldali jelzés jelenik meg, a kép
nem jeleníthető meg, mert a képkeret nem
támogatja a formátumát.
• Megjelenik az alábbi
szimbólum képindex
nézetben?
c Ha a bal oldali ábra jelenik meg, a képkert
támogatja a képfájlt, azonban az indexkép
adat vagy a kép maga nem nyitható meg.
Válassza ki a jelzést, majd nyomja meg a
gombot. Ha ismét a bal oldali ábra
jelenik meg, a kép nem jeleníthető meg.
• Több mint 4999 kép van a
memóriakártyán?
c A képkeret legfeljebb 4999 képfájlt tud
lejátszani, elmenteni, törölni vagy egyéb
módon kezelni.
• Átnevezte a fájlt
számítógéppel vagy egyéb
eszközzel?
c Ha a számítógépen nevezte el vagy
nevezte át a fájlt, és a fájlnév nem csak
alfanumerikus karaktert tartalmaz,
elképzelhető, hogy a képkeret nem tudja
megjeleníteni.
• Öt vagy több szint van a
memóriakártya
mappaszerkezetében?
c A képkeret az 5. szintnél mélyebben lévő
fájlokat nem tudja megjeleníteni.
folytatódik
45 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Hibaelhárítás
• Megjelenik az alábbi
szimbólum képindex
nézetben?
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\080C06.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 46 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Jelenség
Ellenőrzés
Ok, megoldás
A fájlnév nem
jelenik meg
megfelelően.
• Átnevezte a fájlt
számítógéppel vagy egyéb
eszközzel?
c Ha a számítógépen nevezte el vagy
nevezte át a fájlt, és a fájlnév nem csak
alfanumerikus karaktert tartalmaz,
elképzelhető, hogy a képkeret nem tudja
megfelelően megjeleníteni. A
számítógépen vagy egyéb eszközön
létrehozott fájl esetében a fájlnévből csak
10 karakter jelenik meg.
Megjegyzés
Csak alfanumerikus karakterek jelennek meg.
Képek mentése és törlése
Jelenség
Ellenőrzés
Ok, megoldás
Nem lehet
elmenteni a képet.
• A memóriakártya írásvédett? c Kapcsolja ki az írásvédelmet, és próbálja
ismét a mentést.
• Nincs [LOCK] állásban a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
c Tolja az írásvédelmi kapcsolót
engedélyezett helyzetbe.
• A memóriakártya megtelt?
c Helyezzen be elegendő szabad hellyel
rendelkező memóriakártyát, vagy törölje a
felesleges képeket. (.34. oldal)
• A belső memória megtelt?
c Törölje a felesleges képeket. (.34.
oldal)
• Számítógépről a belső
memóriába másolt képeket,
de nem hozott létre új
mappát?
c Ha nem hoz létre új mappát, legfeljebb
512 képet menthet a belső memóriába.
Ezen kívül, az átmásolható képek száma
tovább csökkenhet a fájlnév hosszúsága és
betűtípusa függvényében. Ha
számítógépről a belső memóriába másol
képeket, feltétlenül hozzon létre egy új
mappát a belső memóriában, és abba
másolja a képeket.
46 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\080C06.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 47 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Jelenség
Ellenőrzés
A képet nem
sikerül törölni.
• A memóriakártya írásvédett? c Kapcsolja ki az írásvédelmet a megfelelő
készülékkel, és próbálja ismét a törlést.
Ok, megoldás
• Nincs [LOCK] állásban a
memóriakártya törlésvédő
kapcsolója?
c Tolja az írásvédelmi kapcsolót
engedélyezett helyzetbe.
• „Memory Stick-ROM”
adathordozót használ?
c „Memory Stick-ROM” kártyáról nem
lehet törölni, és nem lehet a kártyát
formázni.
• A kép törlésvédett?
c Egyképes üzemmódban ellenőrizze a
képadatokat. (.27. oldal)
cA
jelöléssel ellátott fájl „csak
olvasható”. A képkerettel nem törölhető.
Véletlenül letörölt
egy képet.
—
c A letörölt képeket nem lehet
visszaállítani.
Képkeret
Jelenség
Ellenőrzés
Semmi sem
történik a képkeret
működtetésekor.
Ok, megoldás
—
c Szüntesse meg, majd állítsa vissza a
készülék áramellátását. (.17. oldal)
Távvezérlő
Ellenőrzés
Ok, megoldás
Semmi sem
történik a
távvezérlő
használatakor.
• Megfelelően helyezte be az
elemet a távvezérlőbe?
c Cserélje ki az elemet. (.13. oldal)
c Helyezzen be egy elemet. (.13. oldal)
c Megfelelő helyzetben helyezze be az
elemet. (.13. oldal)
—
• Eltávolította a védőlapot a
távvezérlőből?
c Irányítsa a távvezérlő felső végét a
képkeret távvezérlés érzékelője felé.
(.13. oldal)
c Távolítson el minden akadályt a
távvezérlő és a képkeret távvezérlés
érzékelője közül.
c Távolítsa el a védőlapot. (.13. oldal)
47 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Hibaelhárítás
Jelenség
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\090ADD.fm
Master: Left.L0
DPF-A-E73_EN.book Page 48 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
További információk
Óvintézkedések
legalább 1 órán keresztül ne használja a
képkeretet.
A készülék szállítása
Elhelyezés
• Ne tegye a képkeretet olyan helyre, ahol az
alábbi hatásoknak van kitéve:
– rázkódás,
– magas páratartalom,
– magas portartalom,
– közvetlen napfény,
– szélsőség esen alacsony vagy magas
hőmérséklet.
• Ne használja a képkeretet más elektromos
berendezések közelében. A képkeret nem
működik megfelelően elektromágneses
hullámok hatása alatt.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a képkeretre.
A hálózati tápegység
• A képkeret kikapcsolt állapotában is
feszültség alatt van, amíg a hálózati
tápegységen keresztül csatlakoztatva van a
hálózati aljzathoz.
• Csak a képkerethez mellékelt hálózati
tápegységet használja. Ne használjon más
típusú hálózati tápegységet, mert üzemzavar
keletkezhet.
• A mellékelt hálózati tápegységet ne
használja más készülékhez.
• Ne használjon elektronikus
feszültségátalakítót, mert túlmelegedés és
üzemzavar fordulhat elő.
• Ha a hálózati tápegység vezetéke megsérül,
ne használja tovább, mert veszélyes lehet.
Páralecsapódás
Ha a képkeretet hideg helyről meleg helyre
viszi, vagy erősen párás légterű, meleg
szobában hagyja, a készülék belsejében
páralecsapódás alakulhat ki. Ilyen esetben a
képkeret nagy valószínűséggel nem fog
működni, és meghibásodhat, ha mégis
megpróbálja használni. Páralecsapódás esetén
húzza ki a képkeret hálózati vezetékét, és
A képkeret szállítása előtt vegye ki a
készülékből a memóriakártyát, illetve húzza ki
a hálózati tápegységet, majd csomagolja vissza
a képkeretet (és tartozékait) az eredeti
csomagolóanyagba.
Ha már nincsenek meg az eredeti
csomagolóanyagok, használjon azokhoz
hasonló csomagolóanyagot, hogy a képkeret ne
sérüljön meg szállítás közben.
Tisztítás
Tisztítsa meg a képkeret burkolatát száraz,
vagy kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha törlőkendővel. Ne
használjon súrolószert vagy oldószert, mint
például benzin vagy alkohol, mert azok
károsíthatják a készülék külső felületét.
Korlátozások dokumentumok
másolásával kapcsolatban
A tv-műsorok, filmek, videoszalagok és mások
portréi szerzői jogi védelem alá eső anyagok
lehetnek. Az ilyen anyagok engedély nélküli
felhasználása törvénybe ütközik.
Ha a képkeretre már nincs
szüksége
A belső memória tartalma a [Format internal
memory] utasítással sem törlődik
visszavonhatatlanul. Ha a képkeretre már nincs
szüksége, javasoljuk, hogy fizikailag
semmisítse meg azt.
48 HU
DPF-A73, DPF-E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\090ADD.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 49 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
A memóriakártyákról
„Memory Stick”
A képkerettel használható
„Memory Stick” típusok
A képkerettel az alábbi „Memory Stick”*1
típusok használhatók:
„Memory Stick”
típusa
Képlejátszás
Törlés/
Mentés
„Memory Stick”*2
(nem kompatibilis
a „MagicGate”
rendszerrel)
OK
OK
„Memory Stick”*2
(kompatibilis a
„MagicGate”
rendszerrel)
OK*5
OK*5
„MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5 *6
OK*5 *6
„Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
OK*5
OK*5
• A képkeret által támogatott „Memory Stick”
típusokat lásd a „Memory Stick” kompatibilitási információk részben a Sony honlapján:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Válassza ki az országot, ahol használja a
képkeretet, majd válassza a „Digital Photo
Frame” opciót a területi oldalon.)
• Ne helyezzen be több „Memory Stick”
kártyát egyszerre, mert a képkeret
meghibásodását okozhatja.
• Ha „Memory Stick Micro” kártyát használ a
képkerettel a „Memory Stick Micro” kártyát
„M2” átalakítóval kell behelyezni.
• Ha „M2” átalakító nélkül helyezi be a
„Memory Stick Micro” kártyát a képkeretbe,
elképzelhető, hogy nem tudja kivenni a
„Memory Stick Micro” kártyát.
• Ha a „Memory Stick Micro” kártyát
behelyezi egy „M2” átalakítóba, az „M2”
átalakítót pedig egy „Memory Stick Duo”
átalakítóba, elképzelhető, hogy a képkeret
nem működik megfelelően.
• A „Memory Stick” formázásához használja a
digitális fényképezőgép formázás funkcióját.
Ha számítógéppel formázza meg a „Memory
Stick” kártyát, elképzelhető, hogy a képek
nem jelennek meg megfelelően.
• A „Memory Stick” formázásakor minden
adat, a védett fájlokat is beleértve, törlődik.
A fontos adatok véletlen törlésének
megelőzése érdekében a formázás előtt
ellenőrizze a „Memory Stick” tartalmát.
• A memóriakártyára nem vehetők fel, nem
szerkeszthetők és nem törölhetők az adatok,
ha a törlésvédő kapcsolót LOCK állásba
kapcsolta.
• A címke számára kialakított helyre kizárólag
a mellékelt címkét szabad felragasztani. A
mellékelt címkét csak a kijelölt helyre
szabad ragasztani. A címke ne lógjon le a
memóriakártyáról.
49 HU
DPF-A73, DPF-E73 4-174-751-11 (1)
További információk
*1 A képkeret támogatja a FAT32 használatát. A
képkeret működése 16 GB vagy kisebb tárterületű,
Sony Corporation által gyártott „Memory Stick”
kártyával tesztelt. Nem garantált a működése
minden „Memory Stick” adathordozóval.
*2 A képkeret mind a szabványos, mind a Duoméretű adathordozóval kompatibilis. „Memory
Stick Duo” átalakító nélkül, mind a szabványos
méretű „Memory Stick”, mind a kompakt méretű
„Memory Stick Duo” adathordozóval használható.
*3 Ha a képkerettel „Memory Stick Micro” kártyát
használ, M2 átalakítóba helyezze be.
*4 Az „M2” a „Memory Stick Micro” rövidítése.
Ebben a szakaszban az „M2” a „Memory Stick
Micro” megnevezésére használatos.
*5 A „MagicGate” szerzői jogvédelmet igénylő
adatolvasás és -írás nem végezhető el. A
„MagicGate” a Sony által azonosításra és
titkosításra kifejlesztett másolásvédelmi eljárás.
*6 A képkeret nem támogatja a 8 bites párhuzamos
adatátvitelt.
Megjegyzések a használatról
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\090ADD.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 50 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
SD memóriakártya
A képkeret SD memóriakártya aljzata az
alábbiakkal használható:
• SD memóriakártya*1,
• miniSD kártya, microSD kártya
(átalakító szükséges)*2,
• SDHC memóriakártya*3,
• miniSDHC memóriakártya, microSDHC
memóriakártya
(átalakító szükséges.)*2
• MMC normál memóriakártya.*4
A működés nem garantált minden SD
memóriakártya és MMC normál
memóriakártya típussal.
*1 A képkeret működése 2 GB és kisebb tárterületű
SD memóriakártyával tesztelt.
*2 Egyes kereskedelemben kapható kártya átalakítók
hátsó részén kinyúló rész található. Elképzelhető,
hogy az ilyen típusú átalakítók nem működnek a
képkerettel.
*3 A képkeret működése 32 GB és kisebb tárterületű
SDHC memóriakártyával tesztelt.
*4 A képkeret működése 2 GB és kisebb tárterületű
MMC normál memóriakártyával tesztelt.
Megjegyzések a használatról
A másolásvédelemmel ellátott adatok olvasása és
írása nem lehetséges.
xD-Picture Card
A képkeret xD-Picture Card aljzatával xDPicture Card*5 memóriakártyát használhat.
Nem minden memóriakártya művelet
támogatott és nem garantált minden xD-Picture
Card típus működése.
*5 A képkeret működése 2 GB és kisebb tárterületű
xD-Picture Card memóriakártyával tesztelt.
Megjegyzések a memóriakártyák használatához
• Ha memóriakártyát használ, ügyeljen arra,
hogy megfelelő állásban helyezze be azt.
Nem megfelelő behelyezés esetén
üzemzavar keletkezhet a képkeretben.
• A memóriakártya behelyezésekor csak a
kártya egy részét kell beilleszteni, ezért ne
erőltesse a kártyát, mert a memóriakártya és/
vagy a képkeret meghibásodhat.
• Ne vegye ki a kártyát és ne kapcsolja ki a
képkeretet amikor a képkeret adatok írását
vagy olvasását végzi, vagy a hozzáférés
kijelző villog, mert az adatok
olvashatatlanná válhatnak vagy
törlődhetnek.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Elképzelhető, hogy a számítógépen
feldolgozott adatok nem jelennek meg a
képkereten.
• A kártya szállításakor vagy tárolásakor
helyezze azt a mellékelt tartóba.
• A memóriakártya kártya érintkezőit soha ne
érintse meg kézzel vagy fémtárggyal.
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki
erős ütésnek a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne próbálja meg
átalakítani a memóriakártyát.
• Ne tegye ki a memóriakártyát víz hatásának.
• Ne tárolja vagy használja a memóriakártyát
az alábbi körülmények között:
– Az előírt üzemi paramétereket meghaladó
körülmények között, például a napon
parkoló járműben, nyáron, a tűző napon
vagy fűtőtest közelében.
– Magas páratartalmú helyen vagy maró
hatású anyagok közelében.
– Elektrosztatikus vagy elektromágneses
zajokkal terhelt környezetben.
50 HU
DPF-A73, DPF-E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\090ADD.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 51 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DPF-A73,
DPF-E73 típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelelnek a következő műszaki
jellemzőknek.
x Képkeret
Típus
Működés közben
DPF-A73, DPF- legnagyobb
E73
terhelésnél
normál
üzemmódban*
A hálózati
tápegységgel együtt
7,0 W
6,8 W
* A normál üzemmód meghatározása: képvetítés a
belső memóriában tárolt képekkel, memóriakártya
behelyezése vagy külső eszköz csatlakoztatása
nélkül, az alapbeállítások használatával.
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek
DPF-A73, DPF-E73:
[Az állvány nyitott állapotában]
kb. 212 × 142 × 115,2 mm
(szé × ma × mé)
[Falra akasztva]:
kb. 212 × 142 × 39,3 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg
DPF-A73: kb. 435 g
DPF-E73: kb. 450 g
(hálózati tápegység nélkül)
Mellékelt tartozékok
Lásd “A mellékelt tartozékok” című
szakaszt a 10. oldalon.
51 HU
DPF-A73, DPF-E73 4-174-751-11 (1)
További információk
LCD-képernyő
LCD:
DPF-A73, DPF-E73: 18 cm,
TFT aktív mátrix
Képpontok száma:
DPF-A73, DPF-E73: 336 960
(480 × 3 (RGB) × 234) képpont
Látható képernyő terület
Képernyő képaránya: 16:10
LCD-képernyőterület:
DPF-A73, DPF-E73: 16,3 cm
Képpontok teljes száma:
DPF-A73, DPF-E73: 303 264
(432 × 3 (RGB) × 234) képpont
LCD háttérvilágítás élettartama
20 000 óra
(a fényerő felére csökkenéséig)
Be- és kimeneti csatlakozók
USB aljzat (B-típus, nagysebességű USB)
Meghajtók
„Memory Stick PRO” (normál, Duo),
SD memóriakártya, MMC, xD-Picture
Card meghajtó
Kompatibilis fájlformátumok
JPEG: DCF 2.0 kompatibilis, Exif 2.21
kompatibilis, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 kompatibilis
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bites Windows
formátum
RAW (csak előnézet*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 vagy korábbi verzió)
(Egyes képfájl formátumok nem
kompatibilisek.)
A megjeleníthető képpontok
legnagyobb száma
8000 (V) × 6000 (F) képpont*3
Fájlrendszer
FAT12/16/32,
szektorméret 2048 bájt vagy kisebb
Képfájl neve
DCF formátum, 128 karakter, 5 vagy
kevesebb szintű
Kezelhető fájlok legnagyobb száma
4999 kép memóriakártyánként
Belső memória tárterülete*4
128 MB
(kb. 250 kép*5 tárolható.)
Energiaellátási követelmények
DC IN aljzat, 5 V, egyenáram
Teljesítményfelvétel
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\090ADD.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 52 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
x Hálózati tápegység
Védjegyek és szerzõi jogok
Energiaellátási követelmények
100–240 V, 50/60 Hz-es hálózati
váltóáram
0,3 A
Névleges kimeneti feszültség
5 V, 2 A
Méretek
kb. 45 × 72 × 50 mm
(szé × ma × mé)
(legnagyobb kinyúlások nélkül)
Tömeg
kb. 110 g
További részletek a hálózati tápegység
adattábláján olvashatók.
• Az
, Cyber-shot,
,
„Memory Stick”,
, „Memory
Stick Duo”,
,
„MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”,
, , „Memory
Stick-ROM”,
,
„MagicGate”, és a
a Sony
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a Windows Vista
a Microsoft Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac operációsrendszer az
Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
• Az
vagy az xD-Picture Card™ a
FUJIFILM Corporation védjegye.
• Az SD logo védjegy.
• Az SDHC logo védjegy.
• Az iType™ és az alkalmazott betűkészletek
a Monotype Imaging Inc. tulajdonát képezik.
Az iType™ a Monotype Imaging Inc.
védjegye.
• Ez a szoftver részben a független JPEG
Group munkáján alapul.
• Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics,
Inc.
• Minden egyéb itt említett vállalat és
terméknév a megfelelő vállalatok védjegye,
vagy bejegyzett védjegye. Ezen kívül a ™ és
®
jelzések nincsenek mindenütt feltüntetve a
kezelési útmutatóban.
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
*1:4:4:4, 4:2:2 vagy 4:2:0 formátumú tömörítetlen
JPEG.
*2:A RAW fájlok indexkép előnézetként jelennek
meg.
*3:Legalább 17 bit szükséges függőleges és vízszintes
irányban. A 20:1 vagy ennél nagyobb arányú kép
nem jelenik meg megfelelően. Ha a kép képaránya
kisebb 20:1-nél, akkor is jelentkezhetnek
problémák az index-képernyőn, diavetítés közben
vagy egyéb esetben.
*4:A tárterület számításánál 1 MB 1 000 000 bájtnak
felel meg. A valós tárterületet a kezeléshez és
alkalmazásokhoz szükséges fájlok csökkentik. A
DPF-A73, DPF-E73 esetén kb. 100 MB a hasznos
tárterület.
*5:A becsült érték 2 000 000 képpontos
fényképezőgéppel készült képek elmentésére
vonatkoznak. A fényképkészítés körülményeitől
függően az érték változhat.
Vásárló támogatási honlap
A termékkel kapcsolatos legfrissebb információkat
az alábbi honlapon találhatja meg:
http://www.sony.net/
52 HU
DPF-A73, DPF-E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\010IX.fm
Master: Right
DPF-A-E73_EN.book Page 53 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
Tárgymutató
A
Állvány használata 14
Általános beállítások 38
B
Be- és kikapcsolás 18
Beállítások módosítása 37
Beállítások törlése 39
Belső memória formázása
34, 39
Bemásolás a belső
memóriába 30
Bemásolt kép mérete 38
Cs
Csatlakoztatás
számítógép 40
D
Dátum, idő beállítása 19, 38
DC IN 5 V 17
Diavetítés 23
Diavetítés beállításai 29
színhatás 29
megjelenés 29
hatások 29
időköz 29
véletlenszerű 29
Díszkeret cseréje 16
E
Egyképes kijelzési mód 25
Elem cseréje a
távvezérlőben 13
Elhelyezés álló vagy fekvő
tájolással 14
F
Főbb jellemzők 8
Gy
Ó, Ö
Gyári beállítások 37, 38
Óra és naptár kijelzési mód
24
Óvintézkedések 48
Önműködő ki és
bekapcsolás 36, 38
H
Hálózati tápegység 17
Hibaelhárítás 44
Hibaüzenetek 42
I
Információs kijelzés 27
K
Kép elforgatása 35
Kép kimásolása 32
Kép nagyítása, kicsinyítése
35
Kép törlése 34
Képindex-képernyő 26
Kisméretű fájl 27
L
R
Rendszer információk 39
Rendszerkövetelmények
Macintosh 40
Windows 40
T
Távvezérlő 13
Tisztítás 48
Törlésvédő kapcsoló 49
U
USB B aljzat 40
Lejátszó eszköz 32
Listázási sorrend 38
M
Memória törlése 39
Memóriakártya
behelyezése 20
Memóriakártya
eltávolítása 21
Memóriakártya meghajtó 20
Memóriakártyák 49
„Memory Stick” 49
megjegyzések a
használathoz 50
SD memóriakártya 50
xD-Picture Card 50
Memóriaműködés jelző 11,
20
Minőségtanúsítás 51
Ny
Nyelv kiválasztása 39
53 HU
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\010IX.fm
Master: Blank
DPF-A-E73_EN.book Page 54 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\010IX.fm
Master: Blank
DPF-A-E73_EN.book Page 55 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\DPF-A73, ~E73 oi1+2\02 vegleg\100BCO.fm
Master: Left
DPF-A-E73_EN.book Page 54 Monday, April 26, 2010 3:38 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Sony Corporation
DPF-A73/E73 4-174-751-11 (1)
Download PDF

advertising