Sony | VRD-MC6 | Sony VRD-MC6 MC6 DVD-felvevő Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\00COV.fm
VRD-MC6.book Page 1 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Többfunkciós
DVD-felvevő
Másolási mód választás
8
A DVDirect bemutatása
22
Felvételi előkészületek
29
Másolás Handycam®
videokameráról
38
Másolás videoeszközről
55
Fényképek másolása
60
Ellenőrzés képernyőn
65
Beállítások
67
Hibaelhárítás, hivatkozások
72
További információk
85
Kezelési útmutató
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
© 2009 Sony Corporation
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
meretezett.indd 1
2009. 09. 28. 19:54:27
meretezett.indd 4
2009. 09. 28. 19:54:28
VRD-MC6
4-159-395-01(1)
7925000058A
Egy SD (szabványos felbontású) lemez készítése
egy HD (nagyfelbontású) videó átalakításával
AV-vezeték (a Handycam tartozéka)
A/V OUT
A Handycam-hoz
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
Ha átalakít egy a Handycam videokamerán (merevlemezen, beépített memórián,
„Memory Stick Duo” kártyán) lévő HD (nagyfelbontású) videót SD (szabványos
felbontású) videová, ügyeljen, hogy az AV-vezetéket a DVDirect-hez csatlakoztassa.
(Piros)
(Fehér)
(Sárga)
A DVDirect-hez
A Handycam vagy Handycam állomás
rendelkezik A/V OUT csatlakozóval.
A részleteket lásd a használati útmutató „Felvételi előkészületek” fejezet „Vezetékek
csatlakoztatása a felvételhez” szakasz „Audio-, videovezeték (AV-vezeték)”
bekezdésében.
 Megjegyzések
HD (nagyfelbontású) videók SD (szabványos felbontású) videóvá történő
átalakításakor nem használhat USB-vezetéket.
Ha a videó nem jelenik meg a DVDirect kijelzőjén, annak ellenére, hogy a használati
útmutató utasításai szerint végezte el a csatlakoztatást, működtetheti azt a [Menu]
képernyőről. Nyomja meg a RETURN gombot a [Menu] képernyő megjelenítéséhez és
válassza ki a [VIDEO IN] opciót a [Video  DVD] menüben.
I
meretezett.indd 2
2009. 09. 28. 19:54:28
A lezárásról
A DVDirect készülékkel készült lemezt le kell zárni, hogy lejátszható legyen egyéb
DVD-készülékeken.
Ha kiveszi a lemezt a DVDirect készülékből a felvétel befejezése után, az alábbi
képernyő jelenhet meg.
Ahhoz, hogy a lemez egyéb DVD-készülékeken is lejátszható legyen, válassza a
[Yes] opciót.
A lezárás részleteit lásd a használati útmutató „Beállítások” fejezet „A Setup menü
használata” szakasz „Lemez lezárása” bekezdésében.
II
meretezett.indd 3
2009. 09. 28. 19:54:28
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 2 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Biztonsági elõírások
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő
burkolaton található.
Védje a készüléket a cseppenő vagy
fröccsenő víztől, és ne tegyen a készülékre
folyadékkal teli edényeket, például vázákat.
Ne helyezze a készüléket zárt térbe, pl.
szekrénybe vagy hasonló helyre.
FIGYELEM!
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja, növekszik a
szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a DVDfelvevő olyan lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne
szerelje szét a készüléket.
A készülék besorolása CLASS 1 LASER
(1. osztályú lézerberendezés). A CLASS 1
LASER PRODUCT jelölés a készülék alján
található.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
Ez a jelölés arra
figyelmezteti a
felhasználót, hogy a
készülék burkolatán belül
szigeteletlen „veszélyes
feszültség” található,
melynek nagysága
elegendő ahhoz, hogy
áramütést okozzon egy
személynek.
Ez a jelölés fontos
üzemeltetési és
karbantartási (javítási)
teendőre figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez
mellékelt útmutatóban.
Ez a címke a készülék alján található.
Fontos biztonsági utasítások
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
2) Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3) Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
4) Kövessen minden utasítást.
5) Ne használja a készüléket víz közelében.
6) Csak száraz ruhával tisztítsa.
2
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 3 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
7) Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A
gyártó utasításainak megfelelően helyezze
üzembe.
8) Ne helyezze el hőforrás, például radiátor,
hősugárzó, kályha vagy egyéb hőt
kibocsátó eszköz (például rádióerősítő)
közelébe.
9) Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt
típusú csatlakozódugasz biztonsági
funkcióit. A polarizált csatlakozódugasz
esetén a két érintkező egyike szélesebb,
mint a másik. A földelt csatlakozódugasz
egy harmadik, földelés érintkezővel
rendelkezik. A széles érintkező vagy a
harmadik érintkező az Ön biztonságát
szolgálja. Ha a csatlakozódugasz nem
illeszkedik a hálózati aljzatba, cseréltesse ki
a hálózati aljzatot egy villanyszerelővel.
10) Óvja a hálózati csatlakozóvezetéket a
rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a
csatlakozódugasznál, hálózati aljzatnál, és
ahol a készülékből kilép.
11) Kizárólag a gyártó által ajánlott
kiegészítőket használjon.
12) Kizárólag a gyártó által ajánlott vagy a
készülékkel árusított kocsit, állványt,
konzolt vagy asztalt használjon. Kocsi
használatakor ügyeljen a kocsi és a
készülék együttes mozgatásakor a
felborulás okozta sérülések megelőzésére.
FCC megfelelõségi nyilatkozat
13) Villámlás és vihar esetén vagy, ha
hosszabb ideig nem használja, húzza ki a
készüléket.
14) A javítást bízza szakemberre. Ha a
készülék bármilyen módon megsérül,
például a hálózati csaltakozóvezeték vagy
csatlakozódugasz megsérül, folyadék
ömlik, vagy valamilyen tárgy kerül a
készülékbe, a készüléket eső vagy pára éri,
nem működik megfelelően vagy leesett,
javítás szükséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek
az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő
módosítása vagy átalakítása után a
készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.
Jelen készülék bevizsgálása során
megállapítást nyert, hogy a készülék az
FCC 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú
digitális készülékekre vonatkozó
határértékeket elégíti ki. A határértékeket
úgy állapították meg, hogy a zavaró
hatásokkal szemben jelentős védelmet
biztosítsanak, a készülék lakásban történő
alkalmazása esetén.
Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
állít elő, használ fel és sugározhat ki, ennél
fogva – a gyártó által előírtaktól eltérő
felszerelése illetve használata esetén –
zavarhatja a rádiókommunikációt.
Nincs azonban semmilyen garancia arra
nézve, hogy egy konkrét telepítés esetén
nem jelentkezik zavaróhatás.
Amennyiben jelen készülék okozza a rádió,
illetve tv-vételben fellépő zavaróhatást (ezt
a készülék ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani), akkor javasoljuk a
felhasználónak, hogy az alábbi, esetleges
megoldások alkalmazásával tegyen
kísérletet a zavaró hatások kiküszöbölésére.
- Az antenna másik irányba való átállítása
vagy áthelyezése.
- A készülék és a vevőberendezés közötti
távolság növelése.
- A készülék egy másik hálózati
csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása,
amely nem abban a leágazásban található,
amelyre ez a készülék csatlakozik.
- Szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy
tv- vagy rádiószerelő véleményét.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327
3
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 4 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Megjegyzések a hálózati tápegységrõl
• Kérjük, ügyeljen arra, hogy a lehető legközelebb
lévő és könnyen hozzáférhető hálózati aljzatot
használja.
• Csak a mellékelt hálózati tápegységet és
hálózati csatlakozóvezetéket használja.
• Ne használjon eltérő típusú hálózati
tápegységet, mert üzemzavart okozhat.
• A hálózati tápegységet könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
• Ne érintse meg a hálózati tápegységet nedves
kézzel.
• Ha a hálózati tápegység rendellenességét észleli,
azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
• Szükség esetén használjon a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő, a
kereskedelemben kapható hálózati csatlakozó
átalakítót.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a
készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a
hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a
hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a
készülék kikapcsolt állapotban van.
A névtábla a készülék alján található.
4
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 5 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
• A DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick és logoik a Sony Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
• Az AVCHD és az AVCHD logo a Sony Corporation és a Panasonic Corporation védjegyei.
• A „PLAYSTATION” a Sony Computer Entertainment Inc. védjegye.
• Az egyéb az útmutatóban előforduló rendszerek és terméknevek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben az útmutatóban a ™ és ® jelölések nincsenek feltűntetve.
• A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
• A termékben felhasznált szoftver az eSOL Co. Ltd. engedélyével került felhasználásra.
A termékünk garanciája csak akkor érvényes, ha a mellékelt tartozékokat és a megadott vagy
ajánlott rendszer környezetben alkalmazza, a dokumentációnak megfelelően, valamint kizárólag
erre a DVDirect készülékre érvényes. A vevőszolgálatunk és felhasználói támogatásunk kizárólag
a termék ezen garanciális feltételeinek megfelelően alkalmazható.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget a számítógép vagy egyéb eszköz
meghibásodásáért, egy különleges hardver eszközzel való inkompatibilitásért, a szoftver nem
megfelelő telepítése által okozott problémákért, adatvesztésért, lemezek vagy egyebek véletlen
vagy baleset miatti károsodásáért, melyek a termék használata közben következnek be.
Ez a termékre vonatkozó garancia és felhasználói támogatás kizárólag a garanciaszelvényen
feltüntetett országokban és értékesítési területeken érvényes.
A termék műszaki jellemzői a termékfejlesztés következtében előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A szerzõi jogokról
A tv-műsorok, filmek, videokazetták, lemezek és egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt
állhatnak. Az ilyen anyagok engedély nélküli felvétele ellenkezhet a szerzői jogi
rendelkezésekkel. Ha a készüléket kábeltelevíziós adások felvételére szeretné használni,
szükség lehet a kábeltelevíziós műsorszóró és/vagy a műsor tulajdonosának engedélyére.
5
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\02TOC.fm
VRD-MC6.book Page 6 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások ........................ 2
A másolási mód kiválasztása
Válassza ki a másolási módot ......... 8
A másolás módja A
HD Handycam® csatlakoztatása és
HD (nagyfelbontású) videofelvétel
másolása ..................................... 10
A másolás módja B
HD Handycam® csatlakoztatása és
a videofelvételek SD (szabványos
felbontású) minőségűvé
alakítása ...................................... 12
A másolás módja C
HD Handycam® csatlakoztatása és
SD (szabványos felbontású)
videofelvételek másolása............. 14
A másolás módja D
SD Handycam® csatlakoztatása és
SD (szabványos felbontású)
videofelvételek másolása............. 16
A másolás módja E
Egyéb videoeszköz csatlakoztatása
és SD (szabványos felbontású)
videofelvételek másolása............. 18
Fénykép másolása Handycam®
videokameráról vagy
memóriakártyáról ......................... 20
A DVDirect bemutatása
Az útmutatóról ............................... 22
Jellemzők....................................... 24
Videofelvételek készítése ............ 24
Fényképfelvételek készítése........ 24
Mielőtt hozzákezdene .................. 25
Felvételi elõkészületek
A készülék bekapcsolása ..............29
Egy lemez behelyezése.................30
Vezetékek csatlakoztatása a
felvételhez....................................31
USB-vezeték (csak Handycam®
videokamera esetén) ................. 31
DV (i.LINK) vezeték...................... 33
Audio-, videovezeték
(AV-vezeték) ............................. 34
Memóriakártya ............................. 36
A DVDirect működéséről ...............37
Másolás Handycam®
videokameráról
A teljes tartalom átmásolása..........38
Csak új videofelvételek másolása..40
Lejátszási lista másolása ...............43
Indexkép listák másolása...............45
Tartalmak másolása és összevonása
(8 cm-es lemezről) .......................48
Kézi másolás .................................50
Egygombos lemezírás ...................52
Másolás videoeszközrõl
A teljes tartalom átmásolása..........55
Kézi másolás .................................57
Fényképek másolása
A teljes tartalom átmásolása..........60
Indexkép listák másolása...............62
A csomag tartalma......................... 26
Alkatrészek és kezelőszervek ....... 27
Főegység ..................................... 27
6
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\02TOC.fm
VRD-MC6.book Page 7 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Ellenõrzés a képernyõn
Videofelvételek ellenőrzése .......... 65
Lejátszás közbeni műveletek ....... 65
Fényképek ellenőrzése ................. 66
További információk
Óvintézkedések............................. 85
Minőségtanúsítás .......................... 87
Tárgymutató .................................. 89
Lejátszás közbeni műveletek ....... 66
Beállítások
A Setup menü használata ............. 67
Rec Quality (felvételi mód) ........... 67
Leállítás időzítő ............................ 67
Auto Chapter (önműködő
fejezetjelek ................................. 68
DVD-menü.................................... 68
Diavetítés háttérzenével............... 68
Diavetítés létrehozása.................. 68
Lemez lezárása ............................ 69
Lemez törlése............................... 69
System Info (rendszer
információ .................................. 70
Auto Shut Off (önműködő
kikapcsolás) ............................... 70
Demo (bemutató) ......................... 70
Color System (színrendszer)........ 70
Language (nyelv).......................... 71
Hibaelhárítás, hivatkozások
Hibaelhárítás ................................. 72
Támogatott lemezek és
memóriakártyák........................... 76
Felvételi idő és videofelvétel
hosszúság ................................... 79
A kész lemezekről ......................... 81
Az SD (szabványos felbontású)
lemezekről ................................. 81
A HD (nagyfelbontású)
lemezekről ................................. 82
A fénykép lemezekről ................... 83
7
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 8 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Másolási mód kiválasztása
Videofelvételek
Válassza ki a másolási módot
A videoeszköznek vagy a létrehozandó lemez típusának legjobban
megfelelő másolási módot és csatlakoztatási módot válassza ki.
A létrehozni kívánt lemez típusának kiválasztása
A következőkben a videofelvételek másolási módjának kiválasztását írjuk le. Fényképek
másolásáról bővebben a 20. oldalon olvashat.
HD (nagyfelbontású) videó egy az egyben történő másolása.
HD (nagyfelbontású) lemez (AVCHD formátum)
AVCHD formátummal kompatibilis eszköz
Kompatibilis
lejátszók
Sony Blu-ray lemez
lejátszó, felvevő
Playstation3®
Nem lejátszható DVD-lejátszókon vagy felvevőkön.
Lejátszás különböző típusú DVD-lejátszókról.
SD (szabványos felbontású) lemez
DVD-lejátszó, -felvevő
Számítógép
Kompatibilis
lejátszók
8
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 9 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A Handycam® elnevezésről
Ebben az útmutatóban a Handycam® kifejezés a Sony videokamerát jelent. A nagyfelbontású
Handycam® és az AVCHD Handycam® a Sony HD (nagyfelbontású) videokamerát jelent.
Milyen képminõségû
a videó?
A másolási mód kiválasztása
Milyen eszközzel
rögzítette a videót?
: Nagyfelbontás
: Szabványos felbontás
A másolás módja
Nagyfelbontású
Handycam®
b 10. oldal
SD (szabványos
felbontású)
Handycam®
Egyéb videoeszköz
(videokamera, VHS
felvevő stb.)
HD
(nagyfelbontású)
lemez létrehozása
nem lehetséges.
HD (nagyfelbontású) lemez
létrehozása nem lehetséges.
A másolás módja
Felvétel közben SD
(szabványos felbontású)
minőségre alakítva.
Nagyfelbontású
Handycam®
b 12. oldal
b 14. oldal
SD (szabványos
felbontású)
Handycam®
*
Egyéb videoeszköz
(videokamera, VHS
felvevő stb.)
* Felvétel közben SD
(szabványos felbontású)
minőségre alakítva.
b 16. oldal
b 18. oldal
9
9
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 10 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Videofelvételek
A másolás módja
HD Handycam® csatlakoztatása és HD
(nagyfelbontású) videó másolása
Milyen adathordozót
használ a Handycam®?
A Handycam®
csatlakoztatása és
beállítása.
Használjon USB-vezetéket
Merevlemez
(A Handycam® videokamerához
tartozékként van, vagy külön is
megvásárolható.)
A
b 31. oldal
Használjon USB-vezetéket
Beépített memória
(A Handycam® videokamerához
tartozékként van, vagy külön is
megvásárolható.)
„Memory Stick
Duo”
A
b 31. oldal
Helyezze be a „Memory Stick
Duo” kártyát az aljzatba*1
b 36. oldal
*1 Videofelvételt másolhat, ha USB-vezetékkel
csatlakoztat egy Handycam® videokamerát.
A felvétel nem lehetséges.
8 cm-es lemez
SD (szabványos felbontású)
minõségre átalakítva másolható.
Részletekért lásd „A másolási mód
típusa” B fejezetet (12. oldal).
A felvétel nem lehetséges.
DV kazetta
SD (szabványos felbontású)
minõségre alakítva másolható.
Részletekért lásd „A másolási mód
típusa” B fejezetet (12. oldal).
10
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 11 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Másolási mód kiválasztása és
lemez létrehozása
Nyomja meg a
gombot a
Handycam®
videokamerán
A teljes
tartalom
másolása
A Handycam® teljes
tartalma
Csak az új
videofelvételek másolása
Csak az új videókat a
Handycam®
videokamerán
Lejátszási
lista
másolása
A Handycam®
lejátszási listája
Indexkép
listák
másolása
A másolási mód kiválasztása
Egygombos
lemezírás
Jelenet és rögzítési
dátum szerinti
választás
38. oldal
40. oldal
43. oldal
45. oldal
—
38. oldal
40. oldal
43. oldal
45. oldal
52. oldal*2
38. oldal
40. oldal
A
52. oldal
A
43. oldal
45. oldal
*2 A másolás csak akkor lehetséges, ha a csatlakoztatta a Handycam®-et egy USB-vezetékkel.
Csak néhány modell támogatja az Egygombos lemezírás (One Touch Disc Burn) műveletet.
11
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 12 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Videofelvételek
A másolás módja
HD Handycam® csatlakoztatása és a
videofelvételek SD (szabványos felbontású)
minőségűvé alakítása
Milyen adathordozót
használ a Handycam®?
A Handycam®
csatlakoztatása és
beállítása
Használjon AV-vezetéket
Merevlemez
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
Használjon AV-vezetéket
Beépített memória
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
Használjon AV-vezetéket
8 cm-es lemez
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
Használjon AV-vezetéket
„Memory Stick
Duo”
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
Használjon AV-vezetéket
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
DV kazetta
Használjon DV (i.LINK) vezetéket
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
Állítsa a Handycam® [i.LINK CONV]
beállítását [ON] értékre.
b 33. oldal
12
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 13 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Másolási mód kiválasztása és
lemez létrehozása
A másolási mód kiválasztása
Kézi másolás
A Handycam® működése közbeni
50. oldal
50. oldal
50. oldal
50. oldal
57. oldal
A teljes tartalom másolása
A Handycam® teljes tartalma
55. oldal
Kézi másolás
A Handycam® működése közbeni felvétel
57. oldal
13
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 14 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Videofelvételek
A másolás módja
HD Handycam® csatlakoztatása és SD
(szabványos felbontású) videofelvételek
másolása
Milyen adathordozót
használ a Handycam®?
A Handycam®
csatlakoztatása és beállítása
Használjon USB-vezetéket
Merevlemez
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
A
b 31. oldal
Használjon USB-vezetéket
Beépített memória
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
A
b 31. oldal
Használjon USB-vezetéket
8 cm-es lemez
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
„Memory Stick
Duo”
A
b 31. oldal
Helyezze be a „Memory Stick
Duo” kártyát az aljzatba*1
b 36. oldal
*1 Videofelvételt másolhat, ha USB-vezetékkel
csatlakoztat egy Handycam® videokamerát.
Használjon DV (i.LINK) vezetéket
DV kazetta
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 33. oldal
Használjon AV-vezetéket
Minden fenti adathordozó
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
14
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 15 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Másolási mód kiválasztása és
lemez létrehozása
Tartalmak
Csak az új
Lejátszási
másolása és videofelvéte- lista
összevonása lek másolása másolása
Indexkép
listák
másolása
A Handycam®
teljes tartalma
A videó egy
Csak az új videókat A Handycam® Jelenet és
lemezre történő a Handycam®
lejátszási listája rögzítési dátum
szerinti választás
összevonása
videokamerán
52. oldal
38. oldal
—
40. oldal
43. oldal
45. oldal
—
38. oldal
—
40. oldal
43. oldal
45. oldal
—
38. oldal
48. oldal
—
—
—
52. oldal*2
38. oldal
—
40. oldal
43. oldal
45. oldal
A
gombot a
Handycam®
videokamerán
A másolási mód kiválasztása
Egygombos A teljes
lemezírás
tartalom
Nyomja meg a
másolása
A
A
A teljes tartalom másolása
A Handycam® teljes tartalma
Kézi másolás
A Handycam® működése közbeni felvétel
55. oldal
57. oldal
—
50. oldal
*2 A másolás csak akkor lehetséges, ha a csatlakoztatta a Handycam® videokamerát egy USB-vezetékkel.
Csak néhány modell támogatja az Egygombos lemezírás (One Touch Disc Burn) műveletet.
15
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 16 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Videofelvételek
A másolás módja
SD Handycam® csatlakoztatása és SD
(szabványos felbontású) videofelvételek
másolása
Milyen adathordozót
használ a Handycam®?
A Handycam®
csatlakoztatása és beállítása
Használjon USB-vezetéket
Merevlemez
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
A
b 31. oldal
Használjon USB-vezetéket
Beépített memória
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
A
b 31. oldal
Használjon USB-vezetéket
8 cm-es lemez
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
„Memory Stick
Duo”
A
b 31. oldal
Helyezze be a „Memory Stick
Duo” kártyát az aljzatba*1
b 36. oldal
*1 Videofelvételt másolhat, ha USB-vezetékkel
csatlakoztat egy Handycam® videokamerát.
DV kazetta
D8 (Digital 8) kazetta
Minden fenti adathordozó
Egyéb adathordozók
(8 mm-es kazetta, MICROMV kazetta stb.)
Használjon DV (i.LINK) vezetéket
(Külön megvásárolható.)
b 33. oldal
Használjon AV-vezetéket
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
16
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 17 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Másolási mód kiválasztása és
lemez létrehozása
Tartalmak
Csak az új
Lejátszási
másolása és videofelvéte- lista
összevonása lek másolása másolása
Indexkép
listák
másolása
gombot a
Handycam®
videokamerán
A Handycam®
teljes tartalma
52. oldal
38. oldal
—
40. oldal
43. oldal
45. oldal
—
38. oldal
—
40. oldal
43. oldal
45. oldal
—
38. oldal
48. oldal
—
—
—
—
38. oldal
—
40. oldal
43. oldal
45. oldal
A videó egy
lemezre történő
összevonása
A másolási mód kiválasztása
Egygombos A teljes
lemezírás
tartalom
Nyomja meg a
másolása
Csak az új videó- A Handycam® Jelenet és
kat a Handycam® lejátszási listája rögzítési dátum
szerinti választás
videokamerán
A
A
A
A teljes tartalom másolása
A Handycam® teljes tartalma
Kézi másolás
A Handycam® működése közbeni felvétel
55. oldal
57. oldal
—
50. oldal
17
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 18 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Videofelvételek
A másolás módja
Egyéb videoeszköz csatlakoztatása és SD
(szabványos felbontású) videofelvételek
másolása
Milyen adathordozót
használ a Handycam®?
A videoeszköz
csatlakoztatása és beállítása
USB-vezetéken keresztüli másolás nem
lehetséges.
DV csatlakozóval rendelkező,
DV kimeneti jelű videoeszköz
Használjon DV (i.LINK) vezetéket
(Külön megvásárolható.)
b 33. oldal
Használjon AV-vezetéket
AV OUT kimenettel
rendelkező videoeszköz
(A DVDirect készülékhez tartozék, vagy
külön is megvásárolható.)
b 34. oldal
18
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 19 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A teljes tartalom másolása
A Handycam® teljes tartalma
A másolási mód kiválasztása
Másolási mód kiválasztása és
lemez létrehozása
Kézi másolás
A Handycam® működése közbeni felvétel
55. oldal
57. oldal
—
57. oldal
19
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 20 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Fényképek
Fénykép másolása a Handycam® videokameráról
vagy memóriakártyáról
A fényképek JPEG fájl formátumban kerülnek rögzítésre. A lemez tartalmáról diavetítést készíthet.
Milyen típusú az
adathordozó vagy a
memóriakártya?
A Handycam®, memóriakártya csatlakoztatása és
beállítása
Adathordozó
Merevlemez
Használjon USB-vezetéket
(A Handycam® videokamerához tartozék,
vagy külön is megvásárolható.)
Beépített memória
b 31. oldal
A
8 cm-es lemez
„Memory Stick Duo”
Memóriakártya
„Memory Stick Duo”
„Memory Stick”
SD kártya
xD Picture memóriakártya
Helyezze be a
memóriakártyát az aljzatba
b 36. oldal
20
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 21 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A teljes
tartalom
másolása
A Handycam®
teljes tartalma
A létrehozott lemez
A másolási mód kiválasztása
Másolási mód kiválasztása
és lemez létrehozása
Indexkép listák
másolása
Jelenet és rögzítési
dátum szerinti
választás
Fénykép lemez
• A fénykép (JPEG fájl) átmásolásra került.
JPEG
60. oldal
62. oldal
A
Lejátszható számítógépen vagy JPEG
fájlok lejátszására alkalmas DVDlejátszón, vagy felvevőn.
A teljes
tartalom
másolása
A Handycam®
teljes tartalma
Indexkép listák
másolása
Jelenet és rögzítési
dátum szerinti
választás
Diavetítés lemez
• A fénykép (JPEG fájl) átmásolásra került.
• A diavetítés lemez (szabványos
felbontású) elkészült.
JPEG
Slideshow
60. oldal
62. oldal
Lejátszható számítógépen vagy
kereskedelmi forgalomban kapható
DVD-lejátszón, -felvevőn.
21
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 22 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A DVDirect bemutatása
Az útmutatóról
MIelőtt megkezdi a lemezről a video- vagy fényképfelvétel készítését, olvassa el „A másolási
mód kiválasztása” oldalakat.
„A másolási mód kiválasztása” szakasz bemutatja a készülék csatlakoztatásához szükséges
eszközöket és végigvezeti Önt a felvételi eljáráson.
Videofelvételek
A másolási mód kiválasztása (8. oldal)
Használja „A másolási mód típusának kiválasztása” (8. oldal) eljárást a készülékhez
megfelelő másolási mód meghatározásához, és a létrehozni kívánt lemeztípus
kiválasztásához. Ezután a 10–18. oldalakon lévő „A másolási mód típusa (A–E)”
szakasz használatával határozza meg a csatlakoztatást és a készülék működését.
m
Felvételi elõkészületek (29. oldal)
Csatlakoztassa az eszközt a DVDirect készülékhez „A másolási mód típusa (A–E)”
alapján. Szükség esetén állítsa be az eszközt.
m
Másolás (38., 55. oldal)
Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő másolási módot (A–E). Kövesse a jelen
útmutató hivatkozott oldalán lévő utasításokat.
m
Fényképek
A másolási mód kiválasztása és felvételi elõkészületek (20. oldal)
Határozza meg a csatlakozást és a készülék működését, majd, ha szükséges, állítsa be az
eszközt.
m
Másolás (60., 62. oldal)
Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő másolási módot. Kövesse a jelen útmutató
hivatkozott oldalán lévő utasításokat.
22
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 23 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Ikonok
Ebben az útmutatóban a szakaszok fejléce különféle ikonokkal van megjelölve, az eszköztől
vagy a működéstől függően. Ezeket az ikonokat használja a csatlakoztatás és az eszköz
működésének meghatározásához.
Ikon
Jelentés
Handycam® videokamerával a beépített memóriába
felvételkor használható funkciók
Handycam® videokamerával 8 cm-es lemezre felvételkor
használható funkciók
Handycam® videokamerával „Memory Stick Duo” kártyához
használható funkciók
Handycam® videokamerával DV vagy D8 (Digital8) kazettára
felvételkor használható funkciók
Különbözõ DV csatlakozóval ellátott videokamerákkal
használható funkciók
Különbözõ videokamerákkal vagy videokészülékekkel (például
VHS kazettás videofelvevõ) használható funkciók
„Memory Stick”, „Memory Stick Duo” SD memóriakártya és
xD-Picture Card adathordozókra felvett fényképekhez
használható funkciók
A Handycam® elnevezésrõl
Ebben az útmutatóban a Handycam® Sony videokamerát jelent. A nagyfelbontású
Handycam® HD (nagyfelbontás) kompatibilis videokamerát jelent.
A képekrõl
Ebben az útmutatóban a „képek” elnevezés fényképeket (állókép) és videofelvételeket
egyaránt jelenthet.
A DVDirect-rõl
Ebben az útmutatóban a „DVDirect” a VRD-MC6 készüléket jelenti.
Az útmutató ábráiról
Elképzelhető, hogy az útmutatóban lévő, a készülék képernyőjét ábrázoló illusztrációk nem
egyeznek meg teljesen a képernyőn látható képpel.
23
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
A DVDirect bemutatása
Handycam® videokamerával merevlemezre felvételkor
használható funkciók
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 24 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Jellemzõk
A DVDirect használatával egyszerűen készíthet video- vagy fényképfelvételeket.
Videofelvételek készítése
HD (nagyfelbontású) lemezek (AVCHD-formátum)
HD (nagyfelbontású) videofelvételeket készíthet egy nagyfelbontású Handycam®
videokamerával. A létrehozott lemezek AVCHD-kompatibilis eszközön játszhatók le.
Az AVCHD-lemez kompatibilitását lásd a „Megjegyzések a HD (nagyfelbontású) lemez
kompatibilitásáról” szakaszban (82. oldal).
Az alábbiakról készíthet videofelvételeket:
Nagyfelbontású Handycam® (merevlemez, beépített memória, „Memory Stick Duo”)
SD (szabványos felbontású) lemezek
Különböző videokamerákról és AV-eszközökről közvetlenül készíthet videofelvételeket
lemezekre SD (szabványos felbontású) képminőséggel. A létrehozott lemezek DVDlejátszókon és egyéb DVD-eszközökön játszhatók le.
Az alábbiakról készíthet videofelvételeket:
• Handycam®
• Videokamera
• AV-eszköz, például VHS kazettás videofelvevő
Fényképek, felvételek készítése
Digitális fényképezőgéppel memóriakártyára vagy a csatlakoztatott Handycam®
videokamerával készített fényképeket archiválhat közvetlenül merevlemezre.
Az alábbiakról archiválhat fényképeket:
• Handycam® (merevlemez, beépített memória, 8 cm-es lemez, „Memory Stick Duo”)
• Memóriakártya („Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, SD kártya, xD-Picture Card)
24
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 25 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Mielõtt hozzákezdene
Megjegyzések a lemezek másolásáról
*1 HD (nagyfelbontású) videofelvétel, SD (szabványos felbontású) videofelvétel vagy fényképek
*2 Merevlemez, beépített memória, 8 cm-es lemez vagy „Memory Stick Duo”
25
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
A DVDirect bemutatása
• Nem másolhat:
- másolásvédelmi jellel ellátott videofelvételeket (műsoros DVD-lemez, VHS kazetta,
műholdas vagy CATV szolgáltatók egyes műsorai stb.),
- digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített, és annak memóriakártyáján
tárolt videofelvétel,
- nem a DVDirect készülékkel készített lezáratlan lemezen lévő videofelvételeket.
• Az alábbi HD (nagyfelbontású) videofelvételeket eredeti állapotukban nem másolhatja
lemezre. Ezek a HD (nagyfelbontású) videofelvételek SD (szabványos felbontású)
minőségre átalakítva másolhatók:
- 8 cm-es DVD-lemezre nagyfelbontású Handycam® videokamerával felvett HD
videofelvételek (HDV-formátum).
- DV-kazettára nagyfelbontású Handycam® videokamerával felvett HD videofelvételek
(HDV-formátum).
- HD (nagyfelbontás) kompatibilis nagyfelbontású Handycam® készüléktől eltérő
videokamerával készített HD videofelvételek.
• Nem másolhat egyszerre képeket, ha többféle képtípus*1 található Handycam®
videokamerán vagy „Memory Stick Duo” kártyán.
• Nem másolhat egyszerre különböző adathordozón található képeket, ha többféle
adathordozó-típus*2 található a Handycam® videokamerában.
• Ha számítógéppel vagy Playstation 3® készülékkel törli vagy szerkeszti a Handycam®
videokamerán lévő videofelvételeket, elképzelhető, hogy nem tudja megfelelően átmásolni
a videofelvételeket a Handycam® videokamera DVDirect készülékhez csatlakoztatásával.
A videofelvétel törléséhez vagy szerkesztéséhez a Handycam® videokamerát használja.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 26 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A csomag tartalma
Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az alábbiakat.
Ha ezek bármelyike hiányzik vagy megsérült, kérjük, keresse fel a márkakereskedést.
A zárójelben lévő szám az alkatrész darabszámát jelzi.
VRD-MC6 (DVDirect) készülék (1 db)
Hálózati tápegység (1 db)
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Kezelési útmutató (ez a dokumentum) (1 db)
b Megjegyzés
• A helyi szabványoknak megfelelő hálózati csatlakozóvezetéket használjon.
26
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 27 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Alkatrészek és kezelõszervek
Fõegység
Elõlap és oldalak
AUDIO IN
L
2
VIDEO IN
3
DV IN
4
0
qa
qs
HANDYCAM
5 67 8 9
A AUDIO IN csatlakozók (34. oldal)
L „Memory Stick Duo” aljzat (36. oldal)
B VIDEO IN csatlakozó (34. oldal)
b Megjegyzés
C DV IN csatlakozó (33. oldal)
D USB (A-típusú) aljzat (31. oldal)
E 1 (főkapcsoló) gomb (29. oldal)
F Fedőlap (28. oldal)
G Lemeztálca (30. oldal)
H Vész-lemezkiadó nyílás
Ha a Z (lemezkiadó) gombbal nem
tudja kivenni a lemezt, kapcsolja ki a
DVDirect készüléket, és helyezzen egy
tűt vagy kiegyenesített gémkapcsot a
furatba a lemeztálca kinyitásához.
• A „Memory Stick Duo” kártyához a többi
memóriakártyától eltérő aljzat szükséges.
Ügyeljen, hogy a „Memory Stick Duo” kártyát a
„Memory Stick Duo” aljzatba, a többi
memóriakártya típust pedig a multimemóriakártya aljzatba helyezze be. Ha a
„Memory Stick Duo” kártyát a multimemóriakártya aljzatba helyezi, a kártya
beszorulhat.
I Z (lemezkiadó) gomb (30. oldal)
J Multi-memóriakártya aljzat (36. oldal)
Ide helyezze be a „Memory Stick”, SD
kártyát vagy xD-Picture Card kártyát.
K Memóriakártya hozzáférésjelző LED
Sárgán világít, amikor a készülék
memóriakártya műveletet végez.
Ne helyezze
ebbe az aljzatba.
„Memory Stick Duo”
27
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
A DVDirect bemutatása
R
1
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 28 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Fedõlap
1
R
AUDIO IN
L
2
3
VIDEO IN
DV IN
RETURN
ENTER
4
HANDYCAM
5
A Kijelző
A kezelőképernyő és a lejátszó eszköz
vagy memóriakártya képének
megjelenítése.
C RETURN gomb (67. oldal)
D STOP gomb (38., 57., 65., 66. oldal)
E RECORD gomb (38., 57. oldal)
B V/v/B/b kurzor, ENTER gomb (57.,
65., 66. oldal)
Hátlap
DC IN 12V
1
A DC IN csatlakozó (29. oldal)
b Megjegyzés
• A fém alkatrészek, például csatlakozók stb. a
DVDirect használata után melegek lehetnek. Ez
nem meghibásodás.
28
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 29 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Felvételi elõkészületek
A készülék bekapcsolása
1 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati
tápegységhez.
2 Illessze a hálózati tápegység csatlakozóját a DVDirect DC IN aljzatába.
hálózati aljzathoz.
DVDirect
A DC IN
aljzathoz
DC IN 12V
Hálózati
Hálózati
tápegység
csatlakozóvezeték
A hálózati
aljzathoz
b Megjegyzések
• Ügyeljen, hogy a mellékelt hálózati tápegységet és hálózati csatlakozóvezetéket használja.
• Ne használjon sérült vezetéket, például alakváltozást szenvedett csatlakozódugasszal rendelkező
vezetéket.
4 Nyomja meg a 1 (főkapcsoló) gombot.
A képernyő megvilágítás bekapcsolása és a DVDirect logo megjelenése után megjelenik a
feltételes képernyő.
29
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Felvételi elõkészületek
3 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték hálózati csatlakozódugaszát a
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 30 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Egy lemez behelyezése
1 Nyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot.
A lemeztálca kinyílik.
A lemeztálca félig kinyílik. Kézzel nyissa ki teljesen.
2 Helyezze a lemezt a lemeztálcára, a felvételi oldallal lefelé, majd nyomja be a
lemeztálcát a nyíl irányában.
b Megjegyzés
• Ne érintse meg a lemez felvételi oldalát.
Nyomja meg a lemezt, amíg a helyére kattan.
Nyomja meg a lemeztálcát, amíg teljesen bezáródik.
b Megjegyzés
• A lemeztálca fémalkatrészei és a kiadott lemez meleg lehet. Ez nem meghibásodás.
30
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 31 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Vezetékek csatlakoztatása a felvételhez
A csatlakoztatási típusokat és beállításokat lásd „Handycam® videokamera vagy egyéb
videokészülék csatlakoztatása és beállítása” szakaszban az Ön készülékére vonatkozó
„Másolási módok típusa (A–E)” részt a 10–20. oldalon.
USB-vezeték (csak Handycam® videokamera esetén)
b Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a videokamera hálózati csatlakozóvezetéke csatlakoztatva legyen a hálózati
tápegységhez.
z Hasznos tanács
• A videokamera típusától függően elképzelhető, hogy a REC üzemmódról egyéb módba kell átkapcsolni,
például PLAY vagy EDIT. Az üzemmódok részleteit lásd a videokamera kezelési útmutatójában.
HANDYCAM
2 Csatlakoztassa a videokamerát a DVDirect készülékhez.
USB aljzat
USB aljzat (A-típus)
USB-vezeték
(mini B-típus)
(külön megvásárolható)
z Hasznos tanács
• Ha a Handycam® nem rendelkezik USB aljzattal, használjon a Handycam® videokameráját támogató
Handycam® állomást.
3 A videokamera LCD-képernyőjén megjelenik az USB SELECT képernyő.
Érintse meg az LCD-képernyőn a megfelelő adathordozó gombját.
Ügyeljen, hogy azt az adathordozót válassza, amely a felvenni kívánt képeket tartalmazza.
A videokamera típusától függően a videokamera gombjainak elnevezése eltérő lehet.
31
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Felvételi elõkészületek
1 Kapcsolja be a videokamerát.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 32 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A gombok neve az [USB SELECT] képernyőn
A Handycam® tároló
adathordozója
Gomb neve
Merevlemez meghajtó
[
USB CONNECT] [
Beépített memória
[
USB CONNECT] stb.
COMPUTER] [
HDD] stb.
8 cm-es lemez
[
USB CONNECT] [
COMPUTER] stb.
„Memory Stick Duo”
[
USB CONNECT] [
COMPUTER] stb.
z Hasznos tanácsok
• Egyes videokamerák USB MODE képernyővel rendelkeznek az [USB SELECT] képernyő helyett. Ha a
videokamera megjeleníti az USB MODE képernyőt, ugorja át a 3. lépést.
• Ha a kamkorder rendelkezik [USB SPEED] beállítással, válassza az [AUTO] opciót (az [AUTO] az
alapértelmezett beállítás).
b Megjegyzés
• Az alábbiak másolásához a csatlakoztatáshoz egy audio-, videovezetékre (AV-vezeték) lesz szüksége az
USB-vezeték helyett:
– „PhotoMOVIE” a Handycam® videokamerában lévő 8 cm-es lemezről,
– VR módban a Handycam® videokamerában formázott 8 cm-es lemezről.
32
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 33 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
DV (i.LINK) vezeték
1 Kapcsolja be a videokamerát.
b Megjegyzés
2 Állítsa a videokamerát lejátszás üzemmódba.
• A lejátszás művelet a videokamerától függően eltérő lehet. A legtöbb videokamerán kapcsolja a
főkapcsoló-üzemmódváltó gombot lejátszásra, PLAY/EDIT vagy VTR üzemmódba a video
lejátszáshoz. A részleteket lásd a videokamera kezelési útmutatójában.
• A HD (nagyfelbontású) videofelvételek nagyfelbontású Handycam® (HDV) videokamerával
másolásakor a DV (i.LINK) vezetékkel csatlakoztatva, válassza a Handycam ® videokamerán az
[i.LINK CONV] opció [ON] beállítását. Ezzel átalakíthatja a HD (nagyfelbontású) videofelvételeket
SD (szabványos) minőségre.
3 Csatlakoztassa a videokamerát a DVDirect készülékhez.
DV IN
DV csatlakozó
DV IN csatlakozó
DV (i.LINK) vezeték (külön megvásárolható)
b Megjegyzések
• A DV (i.LINK) vezeték csak DV vagy D8 (Digital8) kazettákhoz használatos. Nem készíthet
videofelvételt MICROMV vagy HDV videokamerákról (HDV formátum) és egyéb i.LINK csatlakozóval
rendelkező digitális videokészülékekről. Ezekhez az eszközökhöz audio-, videovezeték (AV-vezeték)
szükséges.
• Az alábbi modellek nem támogatják a felvételt DV (i.LINK) vezetékkel. Használjon audio-,
videovezetéket.
– DCR-VX700, DCR-VX1000, HDR-FX1, HDR-FX7, HDR-FX1000.
33
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Felvételi elõkészületek
• Ellenőrizze, hogy a videokamera hálózati csatlakozóvezetéke csatlakoztatva legyen a hálózati
tápegységhez.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 34 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Audio-, videovezeték (AV-vezeték)
1 Kapcsolja be a videokészüléket.
b Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a videokamera hálózati csatlakozóvezetéke csatlakoztatva legyen a hálózati
tápegységhez.
2 Indítsa el a videolejátszást a videokészüléken.
• A lejátszás művelet a videokamerától függően eltérő lehet. A legtöbb videokamerán kapcsolja a
főkapcsoló-üzemmódváltó gombot lejátszásra, PLAY/EDIT vagy VTR üzemmódba a video
lejátszáshoz vagy felvételhez. A több adathordozóval rendelkező videokamerák esetén meg kell adni
az adathordozót (merevlemez, „Memory Stick Duo”, 8 cm-es lemez vagy beépített memória). A
részleteket lásd a videokészülék kezelési útmutatójában.
• Válassza ki a Handycam® (DV, D8) videokamera [A/V t DV OUT] [OFF] beállítását (az [OFF] az
alapértelmezett beállítás).
3 Csatlakoztassa a videoeszközt a DVDirect készülékhez.
Használjon (külön megvásárolható) audio-, videovezetéket vagy (külön megvásárolható)
AV-vezetéket a videoeszköz DVDirect készülékhez csatlakoztatásához.
z Hasznos tanács
• Az egyes készülékek csatlakozói eltérőek lehetnek. A megfelelő vezetéket lásd a készülék kezelési
útmutatójában.
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
Audio-, videovezetékek esetén:
Az AUDIO/VIDEO OUT
csatlakozókhoz
AUDIO IN csatlakozók
VIDEO IN csatlakozó
Audio-, videovezeték (külön megvásárolható)
34
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
VRD-MC6.book Page 35 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A/V OUT csatlakozó
A/V
A/V OUT
vagy
AUDIO IN csatlakozók
VIDEO IN csatlakozó
Felvételi elõkészületek
AV-vezeték (külön megvásárolható vagy a videoeszköz tartozéka)
35
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 36 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Memóriakártya
Videofelvételek vagy fényképek memóriakártyáról átmásolásához illessze be a
memóriakártyát a DVDirect megfelelő memóriakártya aljzatába.
b Megjegyzés
• A DVDirect csak Handycam® videokamera „Memory Stick Duo” kártyájáról támogatja az átmásolást.
Egyéb memóriakártyáról nem másolhat videofilmeket.
Helyezze be a memóriakártyát, például a „Memory Stick” kártyát, a megfelelő
aljzatba.
„Memory Stick Duo”
„Memory Stick”
SD memóriakártya
xD-Picture Card
Kattanásig tolja be a memóriakártyát az aljzatba. Az eltávolításhoz nyomja meg a kártyát,
majd húzza ki.
b Megjegyzések
• Ne használjon egyszerre több memóriakártya aljzatot. Csak egy memóriakártyát illesszen egy
memóriakártya aljzatba.
• Ne helyezzen be másik memóriakártyát a lemez felvétele közben, mert írási hiba történhet.
• Ne használjon „Memory Stick Duo” kártyát „Memory Stick Duo” átalakítóval a multi memóriakártya
aljzatban.
• Soha ne távolítsa el a memóriakártyát, amikor a memóriakártya hozzáférésjelző LED világít, mert a
memóriakártya adatai megsérülhetnek.
• Az eltávolított memóriakártya meleg lehet. Ez nem meghibásodás.
36
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 37 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A DVDirect mûködésérõl
A készülék bekapcsolása után a DVDirect önműködően érzékeli a beillesztett
memóriakártyát, lemezeket és a csatlakoztatott eszközök bemenőjelét. Egy üzenet jelenik meg
a kijelzőn, amely ismerteti a felvétel előkészítését. Ennél az üzenetnél önműködően a felvételi
eljárásra léphet, bonyolult gombokkal végzett műveletek nélkül.
A bekapcsolás után a RETURN gomb megnyomásakor megjelenik a [Menu] képernyő. Kézi
felvételi műveleteket végezhet a menüpontok kiválasztásával. A menüpontok az alábbiak.
Felvételi elõkészületek
,
Menü
Mûködés
Video b DVD
SD (szabványos felbontású) videofelvétel lemezre másolása.
Photo b DVD
Fényképek lemezre másolása.
DVD Preview
A létrehozott lemez lejátszása.
AVCHD Dubbing
HD (nagyfelbontású) videofelvétel lemezre másolása.
Setup
Különféle beállítások módosítása.
Megjegyzések a képek többszöri másolásáról
A Handycam® videokamerán vagy a „Memory Stick Duo” kártya több képet tartalmaz, a
képek az útmutatóban a továbbiakban ismertetettek szerint kerülnek átmásolásra.
(A képek másolási sorrendje a következő: HD (nagyfelbontású) videofelvétel – SD
(szabványos felbontású) videofelvétel – fényképek.)
A Handycam® videokamerára vagy „Memory Stick Duo”
kártyán lévő felvételek típusa
HD
(nagyfelbontású)
video
SD (szabványos
felbontású) video
Fénykép
a
a
a
a
a
a
a
Átmásolandó kép típusa
HD (nagyfelbontású) video
HD (nagyfelbontású) video
a
HD (nagyfelbontású) video
a
SD (szabványos felbontású) video
SD (szabványos felbontású) videofelvétel másolásához használja a [Menu] képernyő [Video
b DVD] menüpontját. Fénykép átmásolásához használja a [Menu] képernyő [Photo b DVD]
menüpontját.
37
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 38 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Másolás Handycam® videokameráról
A teljes tartalom átmásolása
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
(felvétel) gomb egyszeri megnyomásával
video-felvételeket rögzítsen egy lemezre a
DVDirect készülékhez csatlakoztatott
videokameráról vagy a „Memory Stick
Duo” nyílásba helyezett „Memory Stick
Duo” kártyáról. Ez az egyik egyszerűbb
másolási üzemmód, a videofelvételek
kiválasztásának mellőzésével.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a felvételhez
szükséges vezetékeket (31. oldal).
2 Ellenőrizze, hogy a [Full] üzenet
megjelent-e a kijelző jobb felső
részén, és nyomja meg a
(felvétel) gombot a felvétel
elindításához.
b Megjegyzés
• Lásd a korábbi „Megjegyzés a lemezre
másoláshoz” részt a 25. oldalon.
1 Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő
üzenetet.
A DVDirect megkezdi a felvételt. A
(felvétel) gomb a felvétel közben
világít. A következő üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
Ha a DVDirect készülék érzékeli az
USB aljzatra csatlakoztatott
videokameráról vagy a „Memory Stick
Duo” nyílásba helyezett „Memory Stick
Duo” kártyáról érkező jelet, az [USB]
vagy a [M.S.Duo] üzenet jelenik meg a
kijelző bal felső részén.
Ha az USB aljzatra videokamerát
csatlakoztat, a következő üzenetek
jelennek meg a kijelzőn.
A létrehozott lemez típusa
: HD (nagyfelbontású) videó
Bemenet típusa
: SD (szabványos
felbontású) videó
Másolási
mód
A szükséges lemezek száma
38
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 39 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
3 Ha az [Insert a blank DVD.] üzenet
megjelenik, helyezzen be egy
üres lemezt.
Ha a tartalom nem fér rá egy lemezre, a
készülék önműködően kiadja a lemezt,
amikor az megtelik. Vegye ki a kész
lemezt és helyezzen be egy üreset. A
felvétel önműködően folytatódik.
Másolás Handycam® videokameráról
Következő lemez,
szükséges lemezek száma
4 Vegye ki a kész lemezt.
Ha a felvétel befejeződött, a lemez
önműködően lezárásra kerül.
A felvétel megállítása
Amikor lemezt cserél, nyomja meg a
(állj) gombot.
Felvétel közben nem állíthatja meg a
másolást.
39
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 40 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Csak új videofelvételek másolása
Lehetősége van csak az újonnan felvett
tartalmak másolására, amelynek a korábbi
tartalmait már egyszer lemezre rögzítette
(az [Incremental] vagy az egygombos
lemezírás kiválasztásával). Mivel a
DVDirect készülék önműködően érzékeli
az új videofelvételeket, nem szükséges
megkeresnie azokat.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a felvételhez
szükséges vezetékeket (31. oldal).
2 Nyomja meg a B vagy a b gombot
az [Incremental] funkció
kiválasztásához, és a felvétel
elindításához nyomja meg a
(felvétel) gombot.
b Megjegyzés
• Lásd a korábbi „Megjegyzés a lemezre
másoláshoz” részt a 25. oldalon.
1 Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő
üzenetet.
Ha a DVDirect készülék érzékeli az
USB aljzatra csatlakoztatott
videokameráról vagy a „Memory Stick
Duo” nyílásba helyezett „Memory Stick
Duo” kártyáról érkező jelet, az [USB]
vagy a [M.S.Duo] üzenet jelenik meg a
kijelző bal felső részén.
Ha az USB aljzatra videokamerát
csatlakoztat, a következő üzenetek
jelennek meg a kijelzőn.
A DVDirect megkezdi a felvételt. A
(felvétel) gomb a felvétel közben
világít. A következő üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
A létrehozott lemez típusa
: HD (nagyfelbontású) videó
: SD (szabványos
felbontású) videó
Bemenet
típusa
Másolási
mód
A szükséges lemezek száma
40
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 41 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
3 Ha az [Insert a blank DVD.] üzenet
megjelenik, helyezzen be egy
üres lemezt.
Ha a tartalom nem fér rá egy lemezre, a
készülék önműködően kiadja a lemezt,
amikor az megtelik. Vegye ki a kész
lemezt és helyezzen be egy üreset. A
felvétel önműködően folytatódik.
z Hasznos tudnivaló
6 A V vagy a v gombbal válassza ki
Következő lemez,
szükséges lemezek száma
az [OK] opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
4 Ha a felvétel befejeződött, a Z
(lemezkiadás) gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
Ha HD (nagyfelbontású) videofelvételt
másol lemezre, a készülék önműködően
lezárja és kiadja a lemezt. Ha SD
(szabványos felbontású) videofelvételt
másol lemezre, egy üzenet jelenik meg,
hogy lezárja-e a lemezt. Ugorjon az 5.
lépésre.
A lezárás befejezésekor, a lemeztálca
kinyílik.
A felvétel megállítása
5 A lemez lezárásához a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes]
opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
Amikor lemezt cserél, nyomja meg a
(állj) gombot.
Felvétel közben nem állíthatja meg a
másolást.
Ha a [No] opciót választja, a készülék
lezárás nélkül kiadja a lemezt.
Kihagyhatja a következő 6. lépést.
41
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás Handycam® videokameráról
• A lemez lezárásakor a lemez lejátszható lesz
másik DVD-eszközön. A lezárással kapcsolatos
részleteket lásd a [Lemez lezárása] részben a 69.
oldalon.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 42 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Megjegyzés az új videofelvételek
másolásához
A DVDirect készülék felvétel történetének
törlésekor, a felvétel az adathordozón
található első videofelvételtől kezdődik. A
DVDirect készüléken tárolt felvétel történet
törlődik, ha:
• a DVDirect készülékben vagy a
videokamerában az előző felvétel során
használt „Memory Stick Duo” kártyától
eltérő kártyát használ vagy,
• a csatlakoztatott videokamera eltér az
előző felvétel során használttól.
Megjegyzés a „Memory Stick Duo”
kártya használatához
Ha egy videokamera és egy másik eszköz
(digitális fényképezőgép stb.) között
megosztott „Memory Stick Duo” kártyáról
másol, ellenőrizze, hogy a képeket felvevő
eszköz órája megfelelően be legyen állítva.
Ha az órabeállítás nem pontos, az új
videofelvételek másolása nem megfelelően
működik.
42
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 43 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Lejátszási lista másolása
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
videokamera lejátszási listájában szereplő
videofelvételeket rögzítsen. A lejátszási
lista létrehozásának részleteit lásd a
videokamera kezelési útmutatójában.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a felvételhez
szükséges vezetékeket (31. oldal).
2 Nyomja meg a B vagy a b gombot
a [Playlist] funkció kiválasztásához, és a felvétel elindításához
nyomja meg a
(felvétel)
gombot.
b Megjegyzés
• Lásd a korábbi „Megjegyzés a lemezre
másoláshoz” részt a 25. oldalon.
üzenetet.
Ha a DVDirect készülék érzékeli az
USB aljzatra csatlakoztatott
videokameráról vagy a „Memory Stick
Duo” nyílásba helyezett „Memory Stick
Duo” kártyáról érkező jelet, az [USB]
vagy a [M.S.Duo] üzenet jelenik meg a
kijelző bal felső részén.
Ha az USB aljzatra videokamerát
csatlakoztat, a következő üzenetek
jelennek meg a kijelzőn.
A DVDirect megkezdi a felvételt. A
(felvétel) gomb a felvétel közben
világít. A következő üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
A létrehozott lemez típusa
: HD (nagyfelbontású) videó
Bemenet
típusa
: SD (szabványos
felbontású) videó
Másolási
mód
A szükséges lemezek száma
43
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás Handycam® videokameráról
1 Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 44 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
3 Ha az [Insert a blank DVD.] üzenet
megjelenik, helyezzen be egy
üres lemezt.
Ha a tartalom nem fér rá egy lemezre, a
készülék önműködően kiadja a lemezt,
amikor az megtelik. Vegye ki a kész
lemezt és helyezzen be egy üreset. A
felvétel önműködően folytatódik.
z Hasznos tudnivaló
• A lemez lezárásakor a lemez lejátszható lesz
másik DVD-eszközön. A lezárással kapcsolatos
részleteket lásd a [Lemez lezárása] részben a 69.
oldalon.
6 A V vagy a v gombbal válassza ki
Következő lemez,
szükséges lemezek száma
az [OK] opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
4 Ha a felvétel befejeződött, a Z
(lemezkiadás) gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
Ha HD (nagyfelbontású) videofelvételt
másol lemezre, a készülék önműködően
lezárja és kiadja a lemezt. Ha SD
(szabványos felbontású) videofelvételt
másol lemezre, egy üzenet jelenik meg,
hogy lezárja-e a lemezt. Ugorjon az 5.
lépésre.
A lezárás befejezésekor, a lemeztálca
kinyílik.
A felvétel megállítása
5 A lemez lezárásához a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes]
opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
Amikor lemezt cserél, nyomja meg a
(állj) gombot.
Felvétel közben nem állíthatja meg a
másolást.
Ha a [No] opciót választja, a készülék
lezárás nélkül kiadja a lemezt.
Kihagyhatja a következő 6. lépést.
44
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 45 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Indexkép listák másolása
Videofelvételt készíthet indexképekkel
kiválasztva.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a felvételhez
szükséges vezetékeket (31. oldal).
b Megjegyzés
• Lásd a korábbi „Megjegyzés a lemezre
másoláshoz” részt a 25. oldalon.
üzenetet.
Ha a DVDirect készülék érzékeli az
USB aljzatra csatlakoztatott
videokameráról vagy a „Memory Stick
Duo” nyílásba helyezett „Memory Stick
Duo” kártyáról érkező jelet, az [USB]
vagy a [M.S.Duo] üzenet jelenik meg a
kijelző bal felső részén.
Ha az USB aljzatra videokamerát
csatlakoztat, a következő üzenetek
jelennek meg a kijelzőn.
A létrehozott lemez típusa
: HD (nagyfelbontású) videó
Bemenet
típusa
: SD (szabványos
felbontású) videó
3 A V vagy a v gombbal válassza ki
a [Thumbnail] vagy [Shooting
Date] opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
4 A B/V/v/b gombokkal válassza ki a
másolni kívánt indexképet vagy
felvételi dátumot, és a kijelöléshez
nyomja meg az ENTER gombot.
Az ENTER gomb megnyomásával beés kikapcsolhatja a kijelölést.
Kiválasztott jelenet
Másolási
mód
A szükséges lemezek száma
Másolásra
kijelölt
jelenet
2 Nyomja meg a B vagy a b gombot
a [Select Videos] funkció
kiválasztásához.
Készítés dátuma
45
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás Handycam® videokameráról
1 Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 46 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
5 A felvétel elindításához nyomja
meg a
(felvétel) gombot.
Következő lemez,
szükséges lemezek száma
A DVDirect megkezdi a felvételt. A
(felvétel) gomb a felvétel közben
világít. A következő üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
7 Ha a felvétel befejeződött, a Z
(lemezkiadás) gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
Ha HD (nagyfelbontású) videofelvételt
másol lemezre, a készülék önműködően
lezárja és kiadja a lemezt. Ha SD
(szabványos felbontású) videofelvételt
másol lemezre, egy üzenet jelenik meg,
hogy lezárja-e a lemezt. Ugorjon a 8.
lépésre.
6 Ha az [Insert a blank DVD.] üzenet
megjelenik, helyezzen be egy
üres lemezt.
Ha a tartalom nem fér rá egy lemezre, a
készülék önműködően kiadja a lemezt,
amikor az megtelik. Vegye ki a kész
lemezt és helyezzen be egy üreset. A
felvétel önműködően folytatódik.
8 A lemez lezárásához a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes] opciót
és nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a [No] opciót választja, a készülék
lezárás nélkül kiadja a lemezt.
Kihagyhatja a következő 9. lépést.
z Hasznos tudnivaló
• A lemez lezárásakor a lemez lejátszható lesz
másik DVD-eszközön. A lezárással kapcsolatos
részleteket lásd a [Lemez lezárása] részben a 69.
oldalon.
46
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 47 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
9 A V vagy a v gombbal válassza ki
az [OK] opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
Másolás Handycam® videokameráról
A lezárás befejezésekor, a lemeztálca
kinyílik.
A felvétel megállítása
Amikor lemezt cserél, nyomja meg a
(állj) gombot.
Felvétel közben nem állíthatja meg a
másolást.
47
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 48 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Tartalmak másolása és összevonása (8 cm-es
lemezrõl)
Ha egynél több 8 cm-es lemezről akar
másolni, a tartalmukat összevonhatja és
rögzítheti egy normál 12 cm-es lemezre.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a felvételhez
szükséges vezetékeket (31. oldal).
b Megjegyzés
• Lásd a korábbi „Megjegyzés a lemezre
másoláshoz” részt a 25. oldalon.
1 Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő
A DVDirect megkezdi a felvételt. A
(felvétel) gomb a felvétel közben
világít. A következő üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
üzenetet.
Ha a DVDirect készülék érzékeli az
USB aljzatra csatlakoztatott videokameráról érkező jelet, az [USB] üzenet
jelenik meg a kijelző bal felső részén.
Bemenet típusa
Másolási mód
3 Egy 8 cm-es lemezről való felvétel
befejezése.
2 Nyomja meg a B vagy a b gombot a
[Consolidation] funkció kiválasztásához, és a felvétel elindításához
nyomja meg a
(felvétel) gombot.
Ha egy másik 8 cm-es lemezről készít
másolatot, cserélje ki a 8 cm-es lemezt a
videokamerában egy új 8 cm-es
lemezre, és nyomja meg a
(felvétel)
gombot a felvétel folytatásához.
4 Ha a felvétel az összes 8 cm-es
lemezről befejeződött, a Z
(lemezkiadás) gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
Egy üzenet jelenik meg, hogy lezárja-e
a lemezt.
48
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 49 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
5 A lemez lezárásához a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes]
opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a [No] opciót választja, a készülék
lezárás nélkül kiadja a lemezt.
Kihagyhatja a következő 6. lépést.
Másolás Handycam® videokameráról
z Hasznos tudnivaló
• A lemez lezárásakor a lemez lejátszható lesz
másik DVD-eszközön. A lezárással kapcsolatos
részleteket lásd a [Lemez lezárása] részben a 69.
oldalon.
6 A V vagy a v gombbal válassza ki
az [OK] opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
A lezárás befejezésekor, a lemeztálca
kinyílik.
b Megjegyzés
• Felvétel közben nem állíthatja meg a másolást.
49
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 50 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Kézi másolás
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
DVDirect készülékkel videofelvételt
rögzítsen a csatlakoztatott videokamera
kézi vezérlése közben.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30. oldal)
és csatlakoztassa a felvételhez szükséges audio-,
videovezetéket (AV-vezeték) (34. oldal).
z Hasznos tudnivaló
A csatlakoztatott videokameráról
megjelenik a videofelvétel.
z Hasznos tudnivaló
• Ha a [Format disc for DV/VIDEO recording?]
üzenet megjelenik az üres lemez behelyezése
után, válassza ki az [OK] opciót. A lemez
formázása több másodpercig is eltarthat. Ennél
az üzenetnél HD (nagyfelbontású) videofelvételeket nem másolhat a formázott lemezre.
• A másoláshoz szükséges előkészítés befejezésekor, a DVDirect készülék érzékeli a VIDEO IN
csatlakozóra csatlakoztatott videokamera jelét, és a
4. lépésben látható kijelzőkép önműködően
megjelenik. Az 1–3. lépés kihagyható.
1 Nyomja meg a RETURN gombot.
Megjelenik a [Menu] képernyő.
2 Ellenőrizze, hogy kiválasztotta a
[Video b DVD] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
3 A V vagy a v gombbal válassza ki
a [VIDEO IN] opciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
4 Indítsa el a lejátszást a videokamerán, és nyomja meg a
(felvétel) gombot a DVDirect
készüléken.
A [Recording] üzenet megjelenik a
kijelzőn, és a felvétel közben a
(felvétel) gomb világít. A következő
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
50
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 51 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A felvétel szüneteltetése
Felvétel közben nyomja meg a
(felvétel) gombot. A felvétel
folytatásához nyomja meg ismét a
(felvétel) gombot.
9 A V vagy a v gombbal válassza ki
az [OK] opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
5 A felvétel leállításához nyomja
meg a
(állj) gombot.
ismételje meg a 4. és 5. lépést.
7 Ha a felvétel befejeződött, a Z
(lemezkiadás) gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
Egy üzenet jelenik meg, hogy lezárja-e
a lemezt.
8 A lemez lezárásához a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes] opciót
és nyomja meg az ENTER gombot.
A lezárás befejezésekor, a lemeztálca
kinyílik.
b Megjegyzések
• A lemez behelyezése után azonnal indítsa el a
felvételt. Ha az indítás előtt több mint 10 perccel
helyezte be a lemezt, a
(felvétel) gomb
megnyomása után a másolási folyamat indítása
eltarthat néhány másodpercig.
• Ha megnyomja a
(állj) gombot, esetenként
lemezforgási zaj hallható.
Ha a [No] opciót választja, a készülék
lezárás nélkül kiadja a lemezt. A 9.
lépést kihagyhatja.
z Hasznos tudnivalók
• A lemez lezárásakor a lemez lejátszható lesz
másik DVD-eszközön. A lezárással kapcsolatos
részleteket lásd a [Lemez lezárása] részben a 69.
oldalon.
• DVD+RW lemez használatakor, a lezárás nem
szükséges. A 8–9. lépéseket kihagyhatja.
51
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás Handycam® videokameráról
6 További videofelvétel rögzítéséhez,
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 52 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Egygombos lemezírás
Ez az üzemmód lehetővé teszi a
videofelvétel videokameráról lemezre
másolását, a videokamera DISC BURN
gombjának egyszeri megnyomásával.
Korábban felvett, további videofelvételeket
is lemezre másolhat, mintha csak egy új
videofelvételt másolna (40. oldal).
3 Csatlakoztassa a videokamerát a
DVDirect készülékhez.
• A „Memory Stick Duo” kártyáról történő
egygombos lemezírás csak a „Memory Stick
Duo” adattárolást használó videokamerák esetén
támogatott.
(Használható Handycam® (2009. áprilisi állapot
szerint): HDR-CX7, HDR-TG1, HDR-CX12)
• A Hybrid Plus Handycam® DUBBING gombja
nem ugyanúgy működik, mint a DISC BURN
gomb. A DUBBING gomb megnyomásával
nem indul el a DVDirect készülékkel a felvétel.
1 Kapcsolja be a DVDirect
USB csatlakozó (A-típus)
HANDYCAM
b Megjegyzések
USB-vezeték
(külön
megvásárolható)
készüléket (29. oldal) és helyezzen
be egy lemezt (30. oldal).
2 Kapcsolja be a videokamerát.
b Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatva legyen a hálózati tápegységhez.
USB csatlakozó
(mini-B típus)
Az USB SELECT megjelenik a
videokamera LCD-képernyőjén.
52
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 53 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
4 Érintse meg a DISC BURN
gombot a videokamera LCDképernyőjén vagy nyomja meg a
DISC BURN (
) gombot a
videokamerán.
Érintse meg a [DISC
BURN] vagy a [DVD
BURN] gombot
5 Ha az [Insert a blank DVD.] üzenet
megjelenik, helyezzen be egy
üres lemezt.
Ha a videokamera tartalma nem fér rá
egy lemezre, a készülék önműködően
kiadja a lemezt, amikor az megtelik.
Vegye ki a kész lemezt és helyezzen be
egy üreset. A felvétel önműködően
folytatódik.
A DVDirect készülék elindítja a
felvételt.
Ha a videokamera adattárolóját HD
(nagyfelbontású) és SD (szabványos
felbontású) videofelvételek is vannak:
A HD (nagyfelbontású) videofelvételek
lesznek a lemezre másolva (25. oldal).
b Megjegyzések
• A videokamerától függően a videokamera LCDképernyőjén megjelenő kijelzés vagy a gomb
nevei eltérhetnek (pl. DVD BURN)
• Ebben az egygombos lemezírás üzemmódban
csak a videokamera merevlemezéről másolhat át
videofelvételeket (vagy „Memory Stick Duo”
kártyáról, ha a videokamera csak „Memory
Stick Duo” adattárolóval rendelkezik). Ez az
üzemmód nem tesz lehetővé más adattárolóról
való felvételt.
6 Ha a felvétel befejeződött, a Z
(lemezkiadás) gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
Ha HD (nagyfelbontású) videofelvételt
másol lemezre, a készülék önműködően
lezárja és kiadja a lemezt. Ha SD
(szabványos felbontású) videofelvételt
másol lemezre, egy üzenet jelenik meg,
hogy lezárja-e a lemezt. Ugorjon a 7.
lépésre.
7 A lemez lezárásához a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes] opciót
és nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a [No] opciót választja, a készülék
lezárás nélkül kiadja a lemezt.
Kihagyhatja a következő 8. lépést.
53
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás Handycam® videokameráról
Következő lemez,
szükséges lemezek száma
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 54 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
z Hasznos tudnivaló
• A lemez lezárásakor a lemez lejátszható lesz
másik DVD-eszközön. A lezárással kapcsolatos
részleteket lásd a [Lemez lezárása] részben a 69.
oldalon.
8 A V vagy a v gombbal válassza ki
az [OK] opciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
A lezárás befejezésekor, a lemeztálca
kinyílik.
A felvétel megállítása
Amikor lemezt cserél, nyomja meg a
(állj) gombot.
Felvétel közben nem állíthatja meg a
másolást.
54
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 55 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Másolás videoeszközökrõl
A teljes tartalom átmásolása
Ez az üzemmód lehetővé teszi teljes
videokazetta felvételét lemezre. A
DVDirect önműködően vezérli a
csatlakoztatott videoeszköz lejátszását.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a DV (i.LINK)
vezetéket a felvételhez (33. oldal).
z Hasznos tanács
4 Nyugtázza a képernyőn
megjelenő üzenetet.
Amikor a DVDirect érzékeli a DV IN
aljzathoz csatlakoztatott videokamera
jelét, a képernyő bal felső sarkában
megjelenik a [DV] felirat.
Bemenet típus Másolási mód
• Ha elvégezte az átmásolás összes előkészületét,
a DVDirect érzékeli a DV IN aljzathoz
csatlakoztattott videokamera jelét és a kijelzőn
önműködően megjelenik 4. lépésben. Az 1–3.
lépéseket átugorhatja.
Megjelenik a [Menu] képernyő.
2 Ellenőrizze, hogy a [Video b DVD]
legyen kiválasztva, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 A V vagy v gombbal válassza ki a
[DV IN] opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
5 Ellenőrizze, hogy a [Full]
megjelenjen a képernyő jobb
felső részén, majd nyomja meg a
(felvétel) gombot a felvétel
megkezdéséhez.
A DVDirect a videoeszközön a lejátszás
elindításával egy időben megkezdi a
felvételt. Ha a videokazetta nincs az
elején, önműködően visszacsévél és a
DVDirect megkezdi a felvételt. A
kijelzőn megjelenik a [Recording]
üzenet, és a
(felvétel) gomb
világítani kezd. A kijelzőn megjelenik a
következő képernyő.
55
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás videoeszközökrõl
1 Nyomja meg a RETURN gombot.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 56 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A felvétel szüneteltetése
Felvétel közben nyomja meg a
(felvétel) gombot. A felvétel
folytatásához nyomja meg ismét a
(felvétel) gombot.
A felvétel leállítása
Nyomja meg az
(állj) gombot, majd
nyomja meg a RETURN gombot. A
felvétel leáll, és a DVDirect készülék
visszatér a 4. lépésben látható
képernyőre.
6 Vegye ki az elkészült lemezt.
A felvétel befejezésekor a lemez
önműködően lezárásra kerül.
z Hasznos tanács
• A felvétel önműködően leáll 2 perc üres szakasz
után vagy a Dv kazetta végének elérésekor.
56
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 57 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Kézi másolás
Ez az üzemmód lehetővé teszi a
videofelvételt a DVDirect készülékre a
csatlakoztattott videoeszköz lejátszását
kézzel vezérelve.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a vezetékeket a
felvételhez (33-34. oldal).
z Hasznos tanács
• Ha elvégezte az átmásolás összes előkészületét,
a DVDirect érzékeli a VIDEO IN vagy a DV IN
aljzathoz csatlakoztatott készülék videojelét és a
kijelzőn önműködően megjelenik 4. lépésben.
Az 1–3. lépéseket átugorhatja.
Megjelenik a [Menu] képernyő.
2 Ellenőrizze a [Video b DVD]
kiválasztását, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
megfelelően legyen
csatlakoztatva a DVDirect
készülékhez.
DV (i.LINK) vezetékkel
csatlakoztatáskor:
A képernyő bal felső sarkában
megjelenik a [DV] felirat, a jobb felső
sarokban pedig a másolási mód. A B
vagy b gombbal válassza ki a [Manual]
opciót.
Bemenet típus Másolási mód
3 A V vagy v gombbal válassza ki a
videoeszközhöz csatlakoztatott
bemenetet és nyomja meg az
ENTER gombot.
AV-vezetékkel csatlakoztatáskor:
A [VIDEO] megjelenik a képernyő bal
felső sarkában. Folytassa az 5. lépéssel.
A videoeszköz (i.LINK) vezetékkel
csatlakoztatásakor válassza ki a [DV
IN] opciót. A videoeszköz AVvezetékkel csatlakoztatásakor válassza a
[VIDEO IN] opciót.
57
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás videoeszközökrõl
1 Nyomja meg a RETURN gombot.
4 Ellenőrizze, hogy a videoeszköz
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 58 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
z Hasznos tanács
• A [Format disc for DV/VIDEO recording?]
üzenet megjelenésekor egy üres lemez
behelyezése után, válassza ki az [OK] opciót. A
lemez formázása néhány másodpercet vehet
igénybe. HD (nagyfelbontású) videofelvételeket
nem készíthet az ezen üzenet alatt formázott
lemezre.
A felvétel szüneteltetése
Felvétel közben nyomja meg a
(felvétel) gombot. A felvétel
folytatásához nyomja meg ismét a
(felvétel) gombot.
z Hasznos tanács
5 Indítsa el a lejátszást a
videoeszközön, majd nyomja meg
a
(felvétel) gombot a DVDirect
készüléken a felvétel
megkezdéséhez.
A felvétel közben megjelenik a
[Recording] üzenet a képernyőn, és a
(felvétel) gomb világít. A
képernyőn megjelenik a következő.
• A DVDirect készülék önműködően elindítja és
leállítja a felvételt, amikor érzékeli a
csatlakoztatott videoeszköz a videojelet.
Például:
– ha megnyomja a
(felvétel) gombot,
mielőtt a csatlakoztatott videoeszköz
megkezdené a lejátszást, a DVDirect készülék
szünet módba kapcsol. Amikor a videoeszköz
megkezdi a lejátszást, a DVDirect
önműködően megkezdi a videofelvételt.
– Ha felvétel közben leállítja a lejátszást a
videoeszközön, a videojel megszakad és a
DVDirect készülék szünetelteti a lejátszást.
Ha folytatja a lejátszást a videoeszközön, a
DVDirect készülék is folytatja a felvételt.
Amikor a DVDirect készülék várakozik a
videojelre, a DVDirect képernyőjén megjelenik
a [Waiting for input signal.] (várakozás
videojelre) üzenet. Ha a készülék 2 percig nem
érzékel videojelet, a DVDirect leállítja a
felvételt. (Mivel egyes a videoeszközök mindig
továbbítanak kimenőjelet a működési
képernyőjükkel vagy a tv-képernyővel, ez az
opció ezekkel a videoeszközökkel nem működik
a fent leírtak szerint.)
6 A felvétel leállításához nyomja
meg az
(állj) gombot.
58
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 59 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
7 További videofelvétel
készítéséhez ismételje meg az 5–
6. lépéseket.
10 A V vagy v gombbal válassza ki
az [OK] opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
8 Amikor a lemez felvételét
befejezte, nyomja meg a Z
(lemezkiadás) gombot.
9 A lemez lezárásához a V vagy v
Ha a [No] opciót választja, és
megnyomja a b gombot, a lemez lezárás
nélkül kerül kiadásra. Az alábbi, 10.
lépést átugorhatja.
Amikor a lezárás befejeződött, a
lemeztálca kinyílik.
b Megjegyzés
• Kezdje meg azonnal a felvételt a lemez
behelyezése után. A felvételi eljárás
megkezdése igénybe vehet néhány percet a
(felvétel) gomb megnyomása után, ha a lemezt
több, mint 10 perccel a kezdés előtt helyezte be.
• Ha megnyomja az
(állj) gombot, a lemez
forgásának zaja lehet hallható egy pillanatig.
z Hasznos tanács
• A lemez lezárása a lemez egyéb DVDkészülékeken lejátszhatóvá tételét jelenti. A
lezárás részleteit lásd a [Lemez lezárása]
szakaszban (69. oldal).
59
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Másolás videoeszközökrõl
gombokkal válassza ki a [Yes]
opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 60 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Fényképek másolása
A teljes tartalom másolása
Ebben az üzemmódban egyetlen gomb
(felvétel) megnyomásával másolhat
fényképeket a DVDirect készülékhez
csatlakoztatott videokameráról vagy a
memóriakártya aljzatba helyezett
memóriakártyáról egy lemezre. Ez az egyik
legegyszerűbb másolási mód, nincs szükség
a fényképek kiválasztására a videokamerán
vagy a memóriakártyán. Először kapcsolja
be a DVDirect készüléket (29. oldal),
helyezzen be egy lemezt (30. oldal) és
csatlakoztassa a felvételhez a vezetékeket
(31. oldal) vagy helyezze be a
memóriakártyát (36. oldal).
1 Hagyja jóvá a kijelzőn megjelenő
üzenetet.
2 Győződjön meg róla, hogy a [Full]
jelenik meg a kijelző jobb felső
sarkában, majd nyomja meg a
(felvétel) gombot a másolás
elindításához.
A DVDirect elkezdi a másolási
műveletet. A
(felvétel) gomb a
másolás időtartama alatt világít. A
következő jeleink meg a kijelzőn.
Ha a DVDirect az USB aljzathoz
csatlakoztatott videokameráról vagy a
memóriakártya aljzatba helyezett
memóriakártya felől jelet érzékel, az
[USB] vagy a memóriakártya típusa
jelenik meg a kijelző bal felső sarkában.
A következő jelenik meg a kijelzőn, ha
videokamera csatlakozik az USB
aljzathoz.
Bemenet típusa Másolási mód
3 Ha a másolás befejeződött
nyomja meg a Z (lemezkiadás)
gombot.
A lemez lezárásának jóváhagyását kérő
üzenet jelenik meg. Ugorjon a 4.
lépésre. Ha a [Slideshow Creation]
opció [ON] értékre van állítva, akkor a
diavetítés létrehozása után a lemez
önműködően le lesz zárva, és a
lemeztálca kinyílik. A lépéseket 4-től 6ig kihagyhatja.
4 A lemez lezárásához, a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes]
opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
60
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 61 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Ha a [No] opciót választja, akkor a
lemezt lezárás nélkül kiadja a készülék.
A lépéseket 5-től 6-ig kihagyhatja.
A lezárás befejezése után a lemeztálca
kinyílik.
z Hasznos tanács
• A lezárással tesszük a lemezt olvashatóvá más
DVD-készülékek számára. A lezárás részleteiről
bővebben a [Finalize disc] (Lemez lezárása)
fejezetben olvashat a 69. oldalon.
az [OK] opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
• Diavetítés létrehozásakor a fényképek (JPEG
fájlok) és az SD (szabványos felbontású)
képminőségű diavetítések is a lemezre lesznek
másolva.
• Diavetítéses lemez lezárása hosszabb ideig is
eltarthat. A lezárás időtartama a lemezen lévő
fényképek számától és méretétől függ (például
kb. 20 vagy több percig tart 50 db (6 millió
képpontos fénykép) másolása a lemezre.
6 Diavetítés létrehozásához a V
vagy a v gombbal válassza ki a
[Yes] opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha a [No] opciót választja, akkor nem
lesz diavetítés létrehozva.
61
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Fényképek másolása
5 A V vagy a v gombbal válassza ki
z Hasznos tanácsok
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 62 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Indexkép listák másolása
Ebben az üzemmódban kiválaszthat és
másolhat fényképeket a videokameráról
vagy egy digitális fényképezőgép
memóriakártyájáról egy lemezre. A képeket
kiválaszthatja az indexképek közül vagy a
készítés dátuma alapján.
Először kapcsolja be a DVDirect készüléket
(29. oldal), helyezzen be egy lemezt (30.
oldal) és csatlakoztassa a felvételhez a
vezetékeket (31. oldal) vagy helyezze be a
memóriakártyát (36. oldal).
1 Hagyja jóvá a kijelzőn megjelenő
üzenetet.
3 A V vagy a v gombbal válassza ki
a [Thumbnail] vagy a [Shooting
Date] opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha a DVDirect az USB aljzathoz
csatlakoztatott videokameráról vagy a
memóriakártya aljzatba helyezett
memóriakártya felől jelet érzékel, az
[USB] vagy a memóriakártya típusa
jelenik meg a kijelző bal felső sarkában.
A következő jelenik meg a kijelzőn, ha
videokamera csatlakozik az USB
aljzathoz.
Memóriakártya típusa Másolási mód
4 A B/V/v/b gombokkal válassza ki
az indexkép vagy készítés dátuma
alapján, amit másolni kíván, majd
nyomja meg az ENTER gombot a
kijelöléshez.
Az ENTER gombbal váltogathatja, hogy
egy elem kijelölt vagy ne kijelölt legyen.
Aktuális kép, átmásolt
képek száma
Másolásra
kijelölt kép
2 A B vagy a b gombbal válassza ki
a [Select Photos] opciót.
Készítési dátum
62
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 63 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
z Hasznos tanács
• Ha az indexképek böngészése közben
megnyomja a
(állj) gombot, akkor a
kiválasztott kép teljes méretben jelenik meg. A
b gomb minden egyes megnyomásával a kép
90°-kal jobbra lesz elforgatva. A B gomb
minden egyes megnyomásával pedig 90°-kal
balra lehet elforgatni a képet.
7 A lemez lezárásához, a V vagy a v
gombbal válassza ki a [Yes]
opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha a [No] opciót választja, akkor a
lemezt lezárás nélkül kiadja a készülék.
A lépéseket 8-től 9-ig kihagyhatja.
5 A felvétel elindításához nyomja
meg a
(felvétel) gombot.
A DVDirect elkezdi a másolási
műveletet. A
(felvétel) gomb a
másolás időtartama alatt világít. A
következő jeleink meg a kijelzőn.
• A lezárással tesszük a lemezt olvashatóvá más
DVD-készülékek számára. A lezárás részleteiről
bővebben a [Finalize disc] (Lemez lezárása)
fejezetben olvashat a 69. oldalon.
8 A V vagy a v gombbal válassza ki
az [OK] opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
6 Ha a másolás befejeződött
nyomja meg a Z (lemezkiadás)
gombot.
A lemez lezárásának jóváhagyását kérő
üzenet jelenik meg. Ugorjon a 7.
lépésre. Ha a [Slideshow Creation]
opció [ON] értékre van állítva, akkor a
diavetítés létrehozása után a lemez
önműködően le lesz zárva, és a
lemeztálca kinyílik. A lépéseket 7-től 9ig kihagyhatja.
9 Diavetítés létrehozásához a V
vagy a v gombbal válassza ki a
[Yes] opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha a [No] opciót választja, akkor nem
lesz diavetítés létrehozva.
63
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Fényképek másolása
z Hint
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 64 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A lezárás befejezése után a lemeztálca
kinyílik.
z Hasznos tanácsok
• Diavetítés létrehozásakor a fényképek (JPEG
fájlok) és az SD (szabványos felbontású)
képminőségű diavetítések is a lemezre lesznek
másolva.
• Diavetítéses lemez lezárása hosszabb ideig is
eltarthat. A lezárás időtartama a lemezen lévő
fényképek számától és méretétől függ (például
kb. 20 vagy több percig tart 50 db (6 millió
képpontos fénykép) másolása a lemezre.
64
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\09PLA.fm
VRD-MC6.book Page 65 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Ellenõrzés a képernyõn
Videofelvételek ellenõrzése
Csak a DVDirect készülékkel létrehozott
lemezeket lehet lejátszani.
b Megjegyzések
• A DVDirect készüléktől eltérő, egyéb
videokészülékkel létrehozott lemezeket nem lehet
lejátszani. A DVDirect nem támogatja egyéb
DVD-lemezek vagy a DVDirect készülékbe
helyezett memóriakártyák tartalmának lejátszását.
• A videofelvételek ellenőrzése közben nincs hang.
• A videót nem lehet átirányítani külső eszközre,
például tv-készülékre.
• HD (nagyfelbontású) lemez lejátszása nem
lehetséges.
1 Kapcsolja be a DVDirect készülé-
ket és helyezzen be egy DVDirect
készülékkel létrehozott lemezt.
z Hasznos tanács
2 Nyomja meg a RETURN gombot.
az ellenőrizni kívánt tételt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Kiválasztott
tétel
01/ 04
A DVDirect elkezdi a lejátszást.
Lejátszás közbeni mûveletek
Gomb
Mûvelet
A lejátszás megállítása.
B/b
Az elõzõ vagy a következõ
tétel megjelenítése.
RETURN
Visszatérés a DVDmenübe vagy a [Menu]
kijelzésre.
A [Menu] jelenik meg a kijelzőn.
3 A V vagy a v gombokkal válassza
ki a [DVD Preview] opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Egy lezáratlan lemez behelyezésekor a
lejátszás önműködően elindul.
Lezárt lemez lejátszásához ugorjon a 4.
lépéshez.
65
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Ellenõrzés a képernyõn
• Ha a DVDirect bekapcsolása után egy lezárt
lemezt helyez be, akkor a lejátszás önműködően
elindul (vagy a DVD-menü jelenik meg). A 2–3.
lépéseket kihagyhatja.
4 A V/v/B/b gombokkal válassza ki
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\09PLA.fm
VRD-MC6.book Page 66 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Fényképek ellenõrzése
Csak a DVDirect készülékkel létrehozott
lemezeket lehet lejátszani.
b Megjegyzések
• A DVDirect készüléktől eltérő, egyéb
videokészülékkel létrehozott lemezeket nem lehet
lejátszani. A DVDirect nem támogatja egyéb
DVD-lemezek vagy a DVDirect készülékbe
helyezett memóriakártyák tartalmának lejátszását.
• A videofelvételek ellenőrzése közben nincs hang.
• A videót nem lehet átirányítani külső eszközre,
például tv-készülékre.
1 Kapcsolja be a DVDirect készülé-
ket és helyezzen be egy DVDirect
készülékkel létrehozott lemezt.
z Hasznos tanács
• Ha a DVDirect bekapcsolása után egy lezárt
lemezt helyez be, akkor a lejátszás önműködően
elindul (vagy a DVD-menü jelenik meg). A 2–3.
lépéseket kihagyhatja.
2 Nyomja meg a RETURN gombot.
A kijelzőn megjelenik a [Menu].
3 A V vagy a v gombokkal válassza
ki a [DVD Preview] opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4 A V vagy a v gombbal válassza ki
a [Photo Slideshow] opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a DVD-menü. Ha kiválaszt
egy tételt és megnyomja az ENTER
gombot, a tételen belül lévő képek
önműködően megjelennek egymás után.
A kiválasztott képek megjelenítéséhez
válassza ki az [Original Photos] opciót.
Lejátszás közbeni mûveletek
Fénykép megjelenítés (Eredeti képek)
Gomb
Mûvelet
V/v
Az elõzõ vagy a következõ
fénykép megjelenítése
/
RETURN
Visszatérés a [Menu]
kijelzésre
Fénykép diavetítés
Gomb
Gomb
B/b
Az elõzõ vagy a következõ
tétel megjelenítése
/
RETURN
Visszatérés a DVDmenübe
A fényképek megjelennek diavetítést
nem tartalmazó, illetve lezáratlan lemez
behelyezésekor. Ha diavetítést tartalmazó lemezt helyezett be, a [Photo preview
options] üzenet jelenik meg. Ugorjon a
4. lépésre.
66
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 67 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Beállítás
A Setup menü használata
A lemezek létrehozásának számos beállítási
lehetősége a Setup menü ablakban található.
1 Kapcsolja be a DVDirect készüléket és nyomja meg a RETURN
gombot.
A [Menu] jelenik meg a kijelzőn.
2 A V vagy a v gombokkal válassza
ki a [Setup] opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
c HQ
Legjobb képminőség
HSP
Jó képminőség
SP
Normál képminőség
LP
A normál képminőségtől rosszabb
minőség
SLP
Alacsony képminőség. Több videót is
rögzíthet egy lemezre.
z Hasznos tanács
• A lemez felvételi helyigénye a felvételi módtól
függ (80. oldal).
Leállítás idõzítõ
3 A V vagy a v gombokkal válasszon
c OFF (Ki)
A felvétel nem áll le önműködően.
30 minutes (perc)–8 hours (óra)
A felvétel önműködően leáll a beállított
időtartam eltelte után. Választható opciók:
30 perc, 60 perc, 90 perc, 2 óra, 3 óra, 4
óra, 6 óra vagy 8 óra.
b Megjegyzés
c A gyári beállítást jelöli.
Rec Quality (felvételi mód)
Válassza ki a felvételi minőséget SD
(szabványos felbontású) felvételhez.
Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha
a DV IN vagy a VIDEO IN csatlakozón
keresztül csatlakoztatott videoeszközt.
• A leállítás időzítő beállítás törlődik, ha:
– a másolás befejeződött,
– másolás közben megnyomja a
(állj)
gombot vagy, ha
– kikapcsolja a készüléket.
67
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Beállítás
ki egy menüpontot jóváhagyásra
vagy változtatásra, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Válassza ki az időtartamot, ami után
önműködően leáll az SD (szabványos
felbontású) minőségben történő másolás.
A leállítás időzítő csak akkor áll
rendelkezésre, ha a VIDEO IN aljzaton
keresztül csatlakoztatta a videoeszközt
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 68 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Auto Chapter (önmûködõ
fejezetjelek)
Határozzon meg egy időtartamot, amelynél
a fejezetjelek önműködően létrejönnek az
SD (szabványos felbontású) lemezen.
Az Auto Chapter opció csak akkor áll
rendelkezésre, ha a DV IN vagy a VIDEO
IN csatlakozón keresztül csatlakoztatott
videoeszközt.
OFF (ki)
Fejezetek nem lesznek létrehozva.
c 5 minutes (5 perc)
A fejezetjelek körülbelül 5 perces
időközönként kerülnek beszúrásra.
Diavetítés háttérzene
A diavetítés lemezre háttérzenét is
rögzíthet.
OFF (ki)
Nincs háttérzene.
c ON (ne)
Háttérzene kerül rögzítésre.
MP3
Kedvenc zenéjét (MP3 fájl) is beállíthatja
háttérzeneként. Helyezzen be egy
memóriakártyát a kiválasztott zenével
(MP3 fájl) a DVDirect memóriakártya
aljzatába a lemez létrehozása előtt.
10 minutes (10 perc)
b Megjegyzés
A fejezetjelek körülbelül 10 perces
időközönként kerülnek beszúrásra.
• Csak egyetlen műsorszámot (MP3 fájlt)
mentsen a memóriakártya gyökérkönyvtárába.
Ha több fájl is van a memóriakártya
gyökérkönyvtárában, akkor nem biztos, hogy a
kívánt műsorszám lesz beállítva a DVD-menü
háttérzenéjeként.
• Ha a létrehozott diavetítéses lemezt másnak is
odaadja, győződjön meg róla, hogy a háttérzene
nem jogvédett-e.
• Néhány MP3 fájl nem alkalmazható
háttérzeneként.
15 minutes (15 perc)
A fejezetjelek körülbelül 15 perces
időközönként kerülnek beszúrásra.
DVD-menü
Válasszon ki egy háttérképet a DVDirect-el létrehozott lemezek DVD menüképernyőjéhez.
c A, B, C, D
4 kép közül választhat. alapértelmezett
értékben az [A] kép van beállítva.
JPEG
Beállíthatja a kedvenc fényképét (JPEG
fájl) háttérképként. Helyezzen be egy
memóriakártyát a kiválasztott képpel
(JPEG fájl) a DVDirect memóriakártya
aljzatába a lemez létrehozása előtt.
b Megjegyzés
• Csak egyetlen képet (JPEG fájlt) mentsen a
memóriakártya gyökérkönyvtárába. Ha több kép
is van a memóriakártya gyökérkönyvtárában,
akkor nem biztos, hogy a kívánt kép lesz
beállítva a DVD-menü háttérképeként.
• Néhány fénykép (JPEG fájl) nem alkalmazható
a DVD-menü háttérképeként.
Diavetítés létrehozása
Állítsa be, hogy a fényképek lemezre
másolása után legyen-e önműködő
diavetítés létrehozás.
c OFF (ki)
A diavetítés nem jön létre önműködően.
Ha a másolás után megnyomja a Z
(lemezkiadás) gombot, mindig egy üzenet
jelenik meg, mely megkérdezi, hogy
szeretne-e diavetítést létrehozni.
ON (be)
Másolás után önműködően létrejön a
diavetítés és a lemezlezárás. A lemez
lejátszató lesz bármely DVD-lejátszón.
68
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 69 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Lemez lezárás
Később is lezárhatja a lemezt, ha lezárás
nélkül veszi ki.
3 A V vagy a v gombbal válassza ki az
[OK] opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
z Hasznos tanácsok
• A lezárással tesszük a lemezt olvashatóvá más
DVD-készülékek számára. Ha nem zárja le a
lemezt a DVDirect készülékkel, akkor az nem
lesz lejátszható más DVD-eszközökön.
• Lezárt lemezhez már nem lehet fényképet vagy
videót hozzáadni.
• Ha DVD+RW lemezt használ és a videokamerát
a DVDirect VIDEO IN vagy DV IN aljzatához
csatlakoztatta a másolás előtt, akkor nem
szükséges a lezárás. Bármikor hozzáadhat
videót DVD+RW lemezhez a DVDirect
készülékkel, és a lemez lejátszható lesz bármely
DVD-eszközzel.
1 Helyezze be a lezárni kívánt lemezt, a
V vagy a v gombbal válassza ki a
[Finalize disc] opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A DVDirect elkezdi a lemez lezárását.
Ha fényképeket tartalmazó lemezt
helyez be, akkor a [Create a slideshow?]
(Diavetítés létrehozása?) üzenet jelenik
meg. Diavetítés létrehozásához, a V
vagy a v gombbal válassza ki a [Yes]
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha befejeződött a másolás, a
[Complete] üzenet jelenik meg.
b Megjegyzés
Lemez törlése
2 A V vagy a v gombbal válassza ki a
[Yes] opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Minden tartalmat törölhet a DVD+RW
vagy DVD-RW lemezről. A törölt lemez
újra felhasználható üres lemezként.
b Megjegyzés
• Ne feledje, hogy ez a művelet minden adatot
töröl a lemezről.
1 Helyezze be a törölni kívánt lemezt, a
V vagy a v gombbal válassza ki az
[Erase disc]opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
69
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Beállítás
• A lemez lezárása eltarthat egy pár percig. (A
lemez tartalmától függően a teljes lezárás ideje
változhat. Diavetítés létrehozásával a lezárás
ideje megnövekedhet.)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 70 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A rendszer szoftver változatának
megjelenítéséhez válassza ki a [System
Info] opciót.
z Hasznos tanács
• A rendszer szoftver egy beépített szoftver, ami a
DVDirect készüléket működteti.
2 A V vagy a v gombbal válassza ki a
[Yes] opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Auto Shut Off (önmûködõ
kikapcsolás)
Ha 2 órán keresztül semmilyen gombot
nem nyom meg, a készülék önműködően
kikapcsol.
OFF (ki)
A készülék nem kapcsol ki önműködően.
ON (be)
A készülék önműködően kikapcsol.
Demo (bemutató)
3 A V vagy a v gombbal válassza ki a
[Yes] opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A DVDirect önműködően bemutató
lejátszásába kezd, ha egy ideig nem
használja.
OFF (ki)
Bemutató letiltása.
c ON (be)
Bemutató engedélyezése.
Color System (színrendszer)
A DVDirect elkezdi a lemez törlését.
Ha befejeződött a törlés, a [Complete]
üzenet jelenik meg.
System Info (rendszer
információ)
Ellenőrizheti a DVDirect rendszer szoftverváltozatát.
A videoeszköznek megfelelő színrendszert
állítja be.
NTSC
Válassza ki ezt az opciót, ha NTSC
színrendszerű videoeszközt csatlakoztatott.
PAL
Válassza ki ezt az opciót, ha PAL
színrendszerű videoeszközt csatlakoztatott.
70
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 71 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
b Megjegyzések
• Ne változtassa meg a színrendszer típusát, ha
nem szükséges. A megfelelő színrendszer előre
be van állítva, a használati ország, illetve
területnek megfelelően megváltoztatható.
• A lemezre másolás nem lehetséges, ha a
DVDirect színrendszere nem egyezik meg a
csatlakoztatott videokamera színrendszerével.
• A lemez nem lejátszható, ha a DVDirect
színrendszere nem egyezik meg a lejátszó
eszköz színrendszerével.
Language (nyelv)
Válassza ki a kijelzés nyelvét.
Beállítás
71
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 72 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Hibaelhárítás, hivatkozások
Hibaelhárítás
Ha az alábbi problémák valamelyikét tapasztalja a DVDirect használatakor, használja ezt
a hibaelhárítási útmutatót a probléma
megoldásához, mielőtt a szervizhez fordulna.
Lásd még a Handycam® videokamera vagy a
videoeszköz kezelési útmutatóját.
Általános
SD (szabványos felbontású) videolemez készítése HD (nagyfelbontású)
videó átalakításával
• Csatlakoztassa a Handycam® videokamerát
a DVDirect készülékhez egy audio-,
videovezetékkel vagy AV-vezetékkel (34.
oldal). A csatlakoztatáshoz nem
használható USB-vezeték.
A bemenet módosítása
• A DVDirect készülék önműködően érzékeli
a csatlakoztatott eszközök videojelét és
kiválasztja a bemeneti aljzatot. Kapcsolja
be a csatlakoztatott eszközöket és állítsa be
videofelvételhez.
• A bemenet kézi módosításához válassza ki a
bemeneti csatlakozót a menüben ([Menu]).
• HD (nagyfelbontású) videofelvételkor
válassza ki az [USB] vagy [Memory card]
opciót a [Menu] [AVCHD Dubbing]
menüpontjában. SD (szabványos
felbontású) videofelvételkor válassza ki a
[VIDEO IN], [DV IN], [USB] vagy
[Memory card] opciót a [Menu] [Video b
DVD] menüpontjában.
Tápellátás
A DVDirect készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze a hálózati csatlakozóvezeték
megfelelő csatlakoztatását (29. oldal).
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket és
válassza le a videoeszközt a DVDirect
készülékről. Távolítsa el a memóriakártyát.
Ezután csatlakoztassa újra a videoeszközt a
DVDirect készülékhez (vagy helyezze be
ismét a memóriakártyát) és kapcsolja be.
Csatlakoztatás és mûködés
A Handycam® videokamera USBvezetékkel van csatlakoztatva,
azonban a DVDirect készülék nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a DVDirect készülék
támogatja-e a Handycam® videokamerát.
• Ellenőrizze, hogy a Handycam®
videokamera megfelelően be legyen állítva
az USB-csatlakozásra és az USB-vezeték
megfelelően legyen csatlakoztatva a
Handycam® videokamerához (31. oldal).
• Válassza le az USB-vezetéket a DVDirect
készülékről. Kapcsolja ki a Handycam®
videokamerát és DVDirect készüléket,
majd kapcsolja vissza.
• A csatlakozó kiválasztásához a [Menu]
menüben válassza ki az [USB] opciót a
[Menu] [AVCHD dubbing] menüpontjában
HD (nagyfelbontású) videofelvételkor. SD
(szabványos felbontású) videofelvétel
készítésekor válassza ki az [USB] opciót a
[Menu] [Video b DVD] menüpontjában.
• Ha követi a kijelzőn megjelenő üzeneteket,
a DVDirect készüléket önműködően
működteti a Handycam videokamerán
tárolt videofelvétel képminősége (HD
(nagyfelbontás) vagy SD (szabványos
felbontás)). Kövesse a kijelzőn megjelenő
üzenetet.
A Handycam® videokamera DV
(i.LINK) vezetékkel van
csatlakoztatva, azonban a DVDirect
készülék nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a Handycam®
videokamera PLAY/EDIT üzemmódra
legyen állítva. CAMERA üzemmódban
nem másolhat videofelvételeket a
DVDirect készülékkel (33. oldal).
• Válassza le a DV (i.LINK) vezetéket a
DVDirect készülékről. Kapcsolja ki a
Handycam® videokamerát és a DVDirect
készüléket, majd kapcsolja vissza.
72
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 73 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Egy videoeszköz a DVDirect
készülék VIDEO IN aljzatához van
csatlakoztatva, azonban a
lejátszáskor nem jelenik meg videó a
DVDirect készülék képernyőjén.
• Ellenőrizze, hogy az audio-, videovezeték
megfelelően legyen csatlakoztatva a
videoeszköz A/V OUT aljzatához.
• A DVDirect nem érzékel bemenőjeleket a
csatlakoztatott videoeszköztől. Kapcsolja
be a videoeszközt és állítsa be vagy indítsa
el a lejátszást.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenet
típus legyen kiválasztva. Válassza a
[Menu] [Video b DVD] menüpontjának
[VIDEO IN] beállítását.
A szükséges lemezek száma nem
jelenik meg a képernyőn a
felvételkor.
• Sok videó felvételekor elképzelhető, hogy
az információ megjelenítése hosszabb időt
vesz igénybe.
• A DVDirect készülék ellenőrzi a lemezt és
olvasási műveletet végez. Ez nem
meghibásodás.
Egyéb videoeszközök nem játsszák
le a létrehozott HD (nagyfelbontású)
lemezt.
• A DVD-lejátszók általában nem
alkalmasak HD (nagyfelbontású) lemezek
lejátszására. A HD lemezek lejátszásához
AVCHD-kompatibilis lejátszó (pl. Blu-ray
lemezlejátszó vagy felvevő) szükséges (82.
oldal).
Az egyéb videoeszközök nem
alkalmasak a létrehozott fényképlemez lejátszására.
• JPEG fájlok lejátszására alkalmas
videoszköz szükséges.
Egy diavetítést tartalmazó lemez
lejátszásakor képzaj jelenik meg.
• A diavetítésben lejátszott képek
képminősége azonos a videolemezekkel.
JPEG képfájlok megjelenítésére alkalmas
DVD-lejátszó esetén a fényképek
magasabb minőségben jelennek meg.
Üzenetek
Lejátszás
Egyéb videoeszközök nem játsszák
le a létrehozott SD (szabványos
formátumú) lemezt.
• Elképzelhető, hogy a lemez nincs lezárva.
Zárja le a lemezt a DVDirect készülékkel
(69. oldal).
• Elképzelhető, hogy egyes videoeszközök
nem működnek megfelelően bizonyos
lemeztípusokkal.
• Elképzelhető, hogy a videoeszköz nem
támogatja a lemeztípust (pl. DVD+R,
DVD+RW, DVD+R DL). Ellenőrizze,
Unusable disc inserted. Insert a
compatible disc.
• Nem kompatibilis lemezt helyezett be.
Helyezzen be egy kompatibilis lemezt (76.
oldal).
• Az egyéb videoeszközön felvett DVD-RW
vagy DVD+RW lemezek nem
támogatottak. Törölje le a lemezen lévő
videofelvételeket vagy fényképeket a
[Menu] [Setup] menüpontjának [Erase
disc] opciójával. A letörölt lemez üres
lemezként újra felhasználható (69. oldal).
73
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Hibaelhárítás, hivatkozások
A DVDirect készülékbe lemez
behelyezésekor a lemez pörgésének
hangja hallható.
hogy a videoeszköz támogatja-e a
lemeztípust.
• CPRM-kompatibilis DVD-RW és DVD-R
lemezek lejátszásához a lejátszónak is
CPRM-kompatibilisnek kell lenni.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 74 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
No input signal.
• Elképzelhető, hogy nem megfelelő
csatlakozót választott. Válassza ki a
bemeneti csatlakozót a [Menu] [Video b
DVD] menüpontjában.
• A DVDirect készülék nem tudja érzékelni a
csatlakoztatott eszközök bemenőjelét.
Kapcsolja be a csatlakoztatott
videoeszközt. Indítsa el a lejátszást a
videoeszközön.
• Ellenőrizze, hogy a DVDirect megfelelően
legyen csatlakoztatva a videoeszköz
kimenetéhez.
• Válassza le az összes vezetéket. Kapcsolja
ki a DVDirect készüléket és a
videoeszközt, majd kapcsolja be ismét.
Csatlakoztassa újra a videoeszközt a
DVDirect készülékhez.
Insert DVD created by this unit.
• Egy másik eszközzel készített lemezt
helyezett be. Másik videoeszközzel
készített lemez nem játszható le.
Cannot record to this disc in the
selected operation.
• A használható lemezek a felvételi
módszertől függően eltérőek (76. oldal).
(Például egy USB-vezetékkel csatlakoztatott Handycam videokamerán tárolt video
nem vehető fel DVD+R DL lemezre.)
Setup camcorder for USB
connection.
• Elképzelhető, hogy a Handycam
videokamera USB-csatlakozó beállítása
nem megfelelő. A csatlakoztatás a
DVDirect készülékhez számítógéphez
csatlakoztatáshoz hasonló.
Set USB SPEED setting on the
camcorder to „AUTO”.
• Elképzelhető, hogy a Handycam
videokamera USB SPEED beállítása nem
„AUTO”. Válassza ki a Handycam
videokamera USB SPEED opciójának
„Auto” beállítását.
No valid video or photo found in the
camcorder.
• A videokamera vagy a memóriakártya nem
tartalmaz videofelvételt vagy fényképeket.
No valid video found in the
camcorder.
• A videokamera vagy a memóriakártya nem
tartalmaz felvehető videot.
• Ha a Handycam videokamera csak HD
(nagyfelbontású) videofelvételt tartalmaz, a
[Menu] [Video b DVD] menüpontját
választhatja ki. HD (nagyfelbontású)
videofelvételhez válassza a [Menu]
[AVCHD dubbing] menüpontját.
No valid photo found in the
camcorder.
• A videokamera vagy a memóriakártya nem
tartalmaz fényképeket.
The disc is full.
• Elképzelhető, hogy akkor sem tud felvenni
a lemezre, ha a lemez valójában még nincs
tele, azonban a videotételek száma elérte a
felvehető legtöbbet. (Videofelvételek:
összesen 49 tétel másolható egy lemezre.
Fényképek: összesen 2000 fénykép
másolható egy lemezre. Egyes esetekben
előfordulhat, hogy nem tudja a
legmagasabb számú tételt felvenni.)
Unknown USB device found.
Connect supported camcorder.
• Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott a DVDirect készülék USB aljzatához.
74
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 75 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Camcorder error. Check the
camcorder.
• Ellenőrizze, hogy a videokamera
megfelelően legyen csatlakoztatva a
DVDirect készülékhez, USB-vezetékkel.
Ellenőrizze, hogy a videokamera be legyen
kapcsolva.
• Nem kompatibilis „Memory Stick Duo”
kártyát helyezett a Handycam videokamera
„Memory Stick” aljzatába. Például
Handycam videokamerától eltérő
videoeszközzel vagy számítógéppel felvett
videofelvételt tartalmazó „Memory Stick
Duo” nem játszható le.
• Ha a videokamera bemutató videofelvételt
tartalmaz, elképzelhető, hogy a
videokamera nem működik megfelelően.
Törölje le a bemutató videofelvételt a
videokameráról.
Memory card error. Check the
memory card.
Hibaelhárítás, hivatkozások
• Nem kompatibilis „Memory Stick Duo”
kártyát vagy memóriakártyát helyezett be.
Például a Handycam videokamerától eltérő
videoeszközzel felvett videofelvételt
tartalmazó memóriakártya nem
kompatibilis.
System error.
• Ha ez az üzenet többször megjelenik,
elképzelhető, hogy a DVDirect készülék
meghibásodott.
75
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 76 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Támogatott lemezek és memóriakártyák
Lemezek
A DVDirect készülékkel az alábbi lemezek kompatibilisek, azonban a lemezek nem minden
lemezművelet támogatott.
Lemeztípus
Lemez jelölés
Használható
lemez
akár 16 × sebességû
adathordozó
DVD+R
DVD+R DL
(kétrétegû)
Támogatott változat
*
akár 8 × sebességû
adathordozó
DVD+RW
akár 8 × sebességû
adathordozó
DVD+RW
nagysebességû
akár 8 × sebességû
adathordozó
DVD-R
akár 16 × sebességû
adathordozó
DVD-R DL
(kétrétegû)
DVD-RW
akár 6 × sebességû
adathordozó
* Kizárólag a DV IN vagy VIDEO IN csatlakozóhoz csatlakoztatáskor használja.
b Megjegyzés
• A Blu-ray lemez, DVD-R DL (kétrétegű), CD-R, CD-RW és 8 cm-es lemezek nem támogatottak.
Megjegyzések a lemezek használatáról
• Korábban felvett (lezáratlan) lemezekre videofelvételhez csatlakoztassa a videokamerát a
DVDirect készüléknek ugyanahhoz a csatlakozójához, amelyen a korábbi felvételeket
készítette. Például, nem adhat hozzá felvételeket a lemezhez a VIDEO IN csatlakozóval, ha
korábban az USB aljzattal készítette a lemezt.
• Nem adhat hozzá felvételeket számítógéppel vagy egyéb DVD-eszközzel készített lemezhez.
• HD (nagyfelbontású) videofelvételek másolásakor mindig új lemezt használjon. Nem adhat
hozzá HD (nagyfelbontású) videofelvételeket ahhoz a lemezhez, amelyre korábban már
készített HD (nagyfelbontású) videofelvételeket.
76
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 77 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
• A kereskedelemben kapható írható lemezek minősége eltérő lehet. Elképzelhető, hogy a
szabványnak nem megfelelő lemezekre nem tud felvételt készíteni.
• Egyes felvett lemezek nem játszhatók le a lejátszó eszközökön a felvételi minőség, a lemez
fizikai állapota vagy a lejátszó eszköz és a lejátszó szoftver jellemzői miatt. A nem
megfelelően lezárt lemezek nem játszhatók le.
„Memory Stick”
A DVDirect készülék az alábbi „Memory Stick” típusokat támogatja, azonban a megfelelő
működés nem garantált minden „Memory Stick” termék esetén.
„Memory Stick” típus
Olvasás
Memory Stick
a
Memory Stick
(MagicGate, nagysebességû adatátvitellel kompatibilis)
a*1
Memory Stick Duo
a
Memory Stick Duo
(MagicGate, nagysebességû adatátvitellel kompatibilis)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1 *2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1 *3 *4
Megjegyzések a „Memory Stick” használatáról
• Ha eltolja az írásvédelem kapcsolót LOCK helyzetbe egy hegyes tárggyal, nem készíthet,
szerkeszthet vagy törölhet képeket.
Csatlakozó
Írás engedélyezett állás
LOCK
Írásvédett
állás
LOCK
Felirat terület
77
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Hibaelhárítás, hivatkozások
*1 A MagicGate funkciót igénylő adatok nem olvashatók a DVDirect készülékkel.
*2 A Sony Memory Stick PRO Duo működése 8 Gb-ig támogatott.
*3 A Sony Memory Stick PRO-HG Duo működése 16 Gb-ig támogatott.
*4 A 8 bites párhuzamos adatátvitel nem támogatott.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 78 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
• A „Memory Stick” kártyát a multi memóriakártya aljzatba, a „Memory Stick Duo” kártyát a
„Memory Stick Duo” aljzatba helyezze be. Ha a „Memory Stick Duo” kártyát átalakítóval
helyezi be a multi memóriakártya aljzatba, elképzelhető, hogy a DVDirect nem működik
megfelelően.
• Nem minden memóriakártya művelet támogatott a kártya átalakítókkal.
• Az írásvédelem kapcsolót egy vékony tárggyal tolja el.
• A „Memory Stick” kártyát a videokamera vagy digitális fényképezőgép formátumában
használja. Elképzelhető, hogy a számítógéppel formázott „Memory Stick” nem működik
megfelelően.
• Az írásvédelem kapcsoló helyzete és alakja a használt „Memory Stick” kártyától függően
eltérő lehet.
• Ne távolítsa el a „Memory Stick” kártyát amikor a felvétel folyamatban van vagy a
memóriakártya hozzáférésjelző LED világít.
• Az alábbi esetekben az adatok megsérülhetnek.
- Ha a „Memory Stick” kártyát eltávolítja vagy a DVDirect készüléket kikapcsolja, amikor
az adatok olvasás folyamatban van.
- Ha a „Memory Stick” kártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak teszi ki.
SD memóriakártya, xD-Picture Card
A DVDirect készülék a következő memóriakártyákhoz rendelkezik aljzattal, azonban nem
minden memóriakártya művelet támogatott.
• SD Memory Card*1
• SDHC Memory Card*2
• xD-Picture Card
*1 Az SD memóriakártya működése 2 Gb-ig támogatott.
*2 Az SDHC memóriakártya működése 4 Gb-ig támogatott.
Megjegyzések a memóriakártyák használatáról
• Ne használjon a kereskedelemben kapható kártya átalakítót, mert elképzelhető, hogy a
DVDirect készülékkel nem működik megfelelően.
• Ne használjon fémből készült memóriakártya átalakítót, mert meghibásodást okozhat.
• A DVDirect készülék nem olvassa a másolásvédelemmel ellátott adatokat.
78
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 79 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Felvételi idõ és videofelvétel hosszúság
A felvételhez szükséges idõ
Videofelvétel készítésekor a felvételhez szükséges idő a videofelvétel készítésekor használt
REC üzemmód beállítástól (FH, HQ, SP vagy LP) és a videofelvétel képkocka-számától függ.
Jellemzően több idő szükséges a videofelvétel lemezre felvételéhez, ha a videofelvétel
magasabb képminőség (bitsűrűség) beállítással készült. Az alábbi ábra általános becslést nyújt
a felvételhez szükséges időről.
HD (nagyfelbontású) videofelvétel készítése
(1 órányi videofelvétel átmásolásához szükséges idõ)
Üzemmód
Videokamera USBvezetékkel csatlakoztatva
A DVDirect készülék
„Memory Stick Duo”
aljzatával
FH
kb. 40 perc*
kb. 80 perc*
HQ
kb. 25 perc*
kb. 50 perc*
SP
kb. 20 perc
kb. 35 perc
LP
kb. 15 perc
kb. 30 perc
* Két lemez szükséges.
SD (szabványos felbontású) videofelvétel készítése
(1 órányi videofelvétel átmásolásához szükséges idõ)
Üzemmód
A DVDirect készülék
„Memory Stick Duo”
aljzatával
HQ
kb. 35 perc
kb. 35 perc
SP
kb. 25 perc
kb. 25 perc
LP
kb. 15 perc
kb. 15 perc
Hibaelhárítás, hivatkozások
Videokamera USBvezetékkel csatlakoztatva
(nem 8 cm-es lemez
esetén)
z Hasznos tanács
• Ha a videokamera a DVDirect készülék DV IN vagy VIDEO IN csatlakozójához van csatlakoztatva,
akkor a felvételhez szükséges idő megegyezik a videofelvétel hosszával.
79
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 80 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A videofelvételhez rendelkezésre álló lemez terület (felvehetõ idõ)
Az alábbi táblázat általános becslést nyújt a lemezen videofelvételre felhasználható
lemezterületről (felvehető időről).
HD (nagyfelbontású) lemezek (AVCHD formátum)
A videofelvétel hossza a Handycam® videokamera REC üzemmód beállításától függ.
A videofelvételhez használt REC mód beállítás DVD-R, -RW, +R, +RW
FH
kb. 30 perc
HQ
kb. 55 perc
SP
kb. 1 óra 10 perc
LP
kb. 1 óra 35 perc
SD (szabványos felbontású) lemez (USB csatlakozással vagy „Memory Stick Duo”
aljzaton)
A videofelvétel hossza a Handycam® videokamera REC üzemmód beállításától függ.
A videofelvételhez használt REC mód beállítás DVD-R, -RW, +R, +RW
HQ
kb. 1 óra
SP
kb. 1 óra 30 perc
LP
kb. 3 óra
SD (Standard Definition) discs (DV IN or VIDEO IN connector)
A videofelvétel hossza a DVDirect készülék [Rec Quality] (REC mód) beállításától függ (67.
oldal).
A DVDirect készülék REC mód (felvételi
minõség) beállítása
DVD-R, -RW, +R, +RW
HQ
kb. 1 óra
HSP
kb. 1 óra 30 perc
SP
kb. 2 óra
LP
kb. 3 óra
SLP
kb. 6 óra
z Hasznos tanács
• DVD+R DL használatakor a felvételi idő a fentiek 1,8-szorosa.
80
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 81 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A kész lemezekrõl
A DVDirect DVD-menüt hoz létre az SD (szabványos felbontású) és a diavetítés lemezeken.
A DVD-menü megjelenik a lemezlejátszóba behelyezésekor és alkalmazásával kiválaszthatók
a videofelvételek dátum vagy indexkép alapján.
A létrehozandó lemez típusától és a felvételhez használt csatlakoztatott eszköztől függően a
lemezek kialakítása eltérő, és lehet néhány korlátozás. Lásd az alábbiakat.
Az SD (szabványos felbontású) lemezekrõl
Az SD (szabványos felbontású) lemezek kialakítása
(DV IN vagy VIDEO IN csatlakozó)
DVD-menü
Lemez
Tétel
Fejezet
Felvétel kezdete Felvétel vége
A DVD-menü megjeleníti a DVDirect készüléken létrehozott felvétel kezdő és befejező
pontja között létrehozott tételek indexképeit.
Minden tétel, fejezet önműködően jön létre a Setup menü [Auto Chapter] menüpontjának
beállításai szerint (68. oldal).
Hibaelhárítás, hivatkozások
Az SD (szabványos felbontású) lemezek kialakítása
(USB aljzat vagy „Memory Stick Duo” aljzat)
DVD-menü
Lemez
Tétel
Jelenet
Fejezet
• A DVD-menü megjeleníti a felvételi dátum változásakor létrehozott tételek indexképeit.
Minden tétel, fejezet (a videofelvétel megszakítási pontjai a lemezen) önműködően jönnek
létre a videokamerán a felvétel kezdő és befejező pontjai között.
81
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 82 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
• Ha eltérő REC üzemmódban (HQ, SP stb. beállítás a videokamerán), különböző
képaránnyal (16:9 vagy 4:3 beállítás a videokamerán) készült videofelvételek másol vagy a
lemezhez hozzáad videofelvételeket, a tételek (még azonos felvételi dátum esetén is)
elkülönülhetnek.
A HD (nagyfelbontású) lemezekrõl
Megjegyzések a HD (nagyfelbontású) lemezek kompatibilitásáról
• Egy HD (nagyfelbontású) lemez nem játszható le egy nem AVCHD-kompatibilis DVDlejátszón, vagy felvevőn.
• Ne helyezzen be HD (nagyfelbontású) lemezt egy nem AVCHD-kompatibilis DVDlejátszóba vagy felvevőbe, mert elképzelhető, hogy a DVD-lejátszó vagy felvevő nem adja
ki a lemezt vagy letörli egyes részeit.
• Egy HD (nagyfelbontású) lemez AVCHD-kompatibilis Blu-ray lemezlejátszón, felvevőn,
Playstation 3® vagy egyéb kompatibilis eszközön játszható le.
Kész lemezek típusa és kompatibilis eszközök
HD (nagyfelbontású) (nagyfelbontású videókat tartalmazó) lemez
Igen
Nem
DVD-eszköz
Igen
AVCHD formátummal
kompatibilis eszköz
Számítógép*
SD (szabványos felbontású) (szabványos felbontású videókat tartalmazó) lemez
Igen
Igen
Igen
DVD-eszköz
AVCHD formátummal
kompatibilis eszköz
Számítógép
* Először telepítse az AVCHD-kompatibilis alkalmazást a számítógépre. Akkor is előfordulhat,
hogy a videolejátszás zajos, hogy a kép ugrik vagy hangkiesés, ha a számítógépes környezet
megfelel a követelményeknek. (Ez nem a felvett lemez minőségétől függ.)
82
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 83 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
A HD (nagyfelbontású) lemezek kialakítása
• A DVD-menü nem hozható létre.
• A fejezetek (a lemezen lévő video megszakítási pontjai) önműködően jönnek létre
jelenetenként a videokamera elindítási és leállítási pontja között.
• Egy HD (nagyfelbontású) videolemez nem nézhető meg a DVDirect kijelzőjén előnézetben.
A fénykép lemezekrõl
A kész fénykép DVD-lemezek
• A fényképek JPEG formátumban kerülnek átmásolásra a lemezre. A fényképekhez (JPEG
fájlok) a fájlnevek a lemezre másolás sorrendjében kerülnek hozzárendelésre.
• A lemez lezárásakor kiválaszthatja a diavetítés létrehozását (60., 62.oldal), amivel
diavetítést készíthet a fényképek tárolása mellett.
• A DVDirect készülékkel létrehozott fénykép lemezt megnézheti a készülék kijelzőjén vagy
számítógép DVD-meghajtójával, valamint JPEG képfájlok megjelenítésére alkalmas DVDlejátszóval. A diavetítés lemez hagyományos DVD-lejátszón is megtekinthető.
z Hasznos tanács
• A diavetítés fényképeinek képminősége megegyezik az SD (szabványos felbontású) videofelvétellel.
Számítógép DVD-meghajtójának vagy JEPG képfájlok megjelenítésére alkalmas DVD-lejátszó
használata esetén jobb minőségben is megtekintheti a képeket.
b Megjegyzések
• Egy lemezre összesen 2000 fénykép másolható.
• Nem másolhat videofelvételeket és fényképeket ugyanarra a lemezre.
A diavetítés lemezek kialakítása
Hibaelhárítás, hivatkozások
Lemez
Tétel
1. fejezet
2. fejezet
99. fejezet
10 fénykép
• A diavetítés lemez tételekből és fejezetekből áll, ahogy az SD (szabványos formátumú)
lemezek.
• Minden 10 fényképhez létrejön egy fejezet.
• Tételenként 99 fejezet hozható létre.
83
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 84 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
b Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy egyes lejátszók nem tudják megjeleníteni a DVD-menüt.
z Hasznos tanácsok
• A DVD-menü háttérképeként használhatja a gyári beállítás képeit vagy a kedvenc fényképét (68. oldal).
• Beállíthat háttérzenét is a diavetítés lemez lejátszásához (68. oldal).
84
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 85 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
További információk
Óvintézkedések
Mûködtetési és tárolási körülmények
• Ne ragasszon címkéket a lemezre.
A DVDirect készüléket ne tárolja illetve
működtesse forró vagy párás környezetben
vagy olyan helyeken, ahol erős rázkódásnak
vagy napsütésnek van kitéve.
Tisztítás
Használjon puha, száraz ruhát a DVDirect
külső felületeinek tisztítására. Ne
használjon súrolószert, eldobható törlőt,
mint például papírtörlő, mert ezek
károsíthatják a külső felületet.
Szállítás
Szállítás előtt távolítsa el a DVDirect
készülékből a lemezt és csomagolja vissza
az eredeti csomagolásába.
Páralecsapódás
Ne tegye ki a DVDirect készüléket hirtelen
hőmérsékletváltozásnak. Ne használja a
készüléket közvetlenül azután, hogy egy
hideg helyről meleg helyre vitte át vagy a
szoba hőmérséklete hirtelen megváltozott,
mert páralecsapódás képződhet a készülék
belsejében. Ha a hőmérséklet a DVDirect
használata közben változik meg hirtelen,
tartsa a készüléket bekapcsolva, de ne
használja legalább egy óráig.
• Mindig a szélénél fogja meg a lemezt.
Soha ne érintse meg a felületét.
A memóriakártyák helyes kezelése
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki
erős ütésnek a memóriakártyát.
• Ne szerelje szét és ne próbálja meg
átalakítani a memóriakártyát.
• A memóriakártya kártya érintkezőit ne
érintse meg kézzel vagy fémtárggyal.
• Ne használja a memóriakártyát magas
nedvességtartalmú környezetben és ne
öntsön rá folyadékot.
• Ne használja vagy tárolja a memóriakártyát az alábbi körülmények között:
- túlságosan meleg helyen, például tűző
napon lévő járműben, közvetlen
napfénynek kitett helyen vagy fűtőtest
közelében,
- közvetlen napfényen,
- magas páratartalmú helyen,
- maró hatású anyagok közelében,
- magas portartalmú helyen,
- elektrosztatikus vagy elektromágneses
zajokkal terhelt környezetben,
- mágneses tér közelében.
85
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
További információk
A lemezek helyes kezelése
• Ne tárolja a lemezeket koszos, párás
környezetben, közvetlen napfénynek
kitéve vagy erős hőforrás közelében.
• A fontos adatok védelme érdekében
mindig tartsa a lemezt a tokjában.
• Az írható lemezeket másolás előtt ne
tisztítsa meg lemeztisztítóval, használjon
ecsetet a szennyeződések eltávolítására.
• Ha az lemez irható felülete poros vagy
karcos, akkor előfordulhat, hogy az adat
nem megfelelően lesz felírva rá. Kezelje
a lemezeket körültekintően.
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 86 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
• A fontos adatok védelmének érdekében a
memóriakártyát mindig a saját tokjában
szállítsa és tárolja.
• Ne távolítsa el a memóriakártya, illetve
ne kapcsolja ki a készüléket miközben a
DVDirect adatokat olvas a kártyáról,
mert megsérülhetnek az adatok.
A HDMI-vezeték helyes kezelése
• A megfelelő irányban tartsa a HDMIvezetéket, mikor csatlakoztatja a HDMI
aljzathoz.
• Ügyeljen rá, hogy ütközésig tolja be a
HDMI-vezetéket csatlakoztatáskor.
• A DVDirect szállítása vagy mozgatása
előtt távolítsa el a HDMI-vezetéket.
86
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 87 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a VRD-MC6 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Felvétel és másolás
Támogatott fénykép formátum*
JPEG, DCF2.0 kompatibilis
Létrehozható lemezek
• Szabványos felbontású (SD) lemez*1
• Nagyfelbontású (HD) lemez (AVCHD
formátum)
• Fénykép lemez (JPEG fájlok*2, adat
DVD)
• Diavetítés lemez (JPEG fájlok*2, DVD
VIDEO formátum)
*1 Legfeljebb 49 tétel rögzíthető.
*2 Legfeljebb 2000 fénykép rögzíthető.
Néhány esetben nem rögzíthető a lemezre a
legmagasabb számú fénykép.
Írható lemezek*1
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R DL*2
* A következő JPEG fájlok támogatottak.
Képpontok száma: legfeljebb 8192 × 8192
Fájlméret: legfeljebb 7,2 MB
Lejátszás
Lejátszható lemezek
VRD-MC6* készülékkel létrehozott
lemezek.
(Egyéb lemezek nem támogatottak.)
* HD (nagyfelbontású) lemezek nem
lejátszhatóak.
Kimenet
A DVDirect beépített LCD-kijelzője.
1
* Csak 12 cm-es lemezt használjon.
*2 Csak a DV IN vagy VIDEO IN aljzatokat
használja.
Támogatott bemeneti eszközök (Videó
felvétel)
Támogatott bemeneti eszközök
(Fénykép felvétel)
®
• Handycam (merevlemez, „Memory
Stick Duo”, 8 cm-es lemez, beépített
memória)
• „Memory Stick Duo”, „Memory Stick
PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG
Duo”, „Memory Stick”, „Memory Stick
PRO”, SD memóriakártya, SDHC
memóriakártya, xD-Picture
memóriakártya.
DV IN*1
4 érintkezős i.LINK (IEEE1394), S100,
DVC-SD bemenet
VIDEO IN
1 Vp-p, 75 Ω
AUDIO IN
2 Vrms (az impedancia nagyobb, mint 47
kΩ)
USB aljzat*2
„A” típus
*1 Csak DV digitális videokameráról érkező
jelekhez.
*2 Csak Handycam® (merevlemez, „Memory
Stick Duo”, DVD, beépített memóriás)
csatlakoztatására.
87
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
További információk
• Handycam® (merevlemez, „Memory
Stick Duo”, 8 cm-es lemez, beépített
memória)
• Handycam® (DV, D8)
• DV digitális videokamera, DV aljzattal
rendelkező videoeszköz
• Videó és audio aljzattal rendelkező
videoeszközök
Bemenet, kimenet Illesztõ
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 88 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Memóriakártya meghajtó
„Memory Stick Duo”
„Memory Stick”*
SD memóriakártya*
xD-Picture Card memóriakártya*
* Multi-memóriakártya aljzat
Általános
Energiaellátás
12 V, egyenáram (a DC IN aljzatból
táplálva)
Teljesítményfelvétel
3,0W
Hálózati tápegység*
Típus: AC-NB12 A
Bemenet: 100 V–240 V, 50/60 Hz-es
váltóáram
Kimenet: 12 V, 2,5 A, egyenáram
* Az országnak illetve területnek megfelelő
hálózati vezetéket használjon.
Méret*
Kb. 144 × 52 × 156 mm (szé × ma × mé)
* A legnagyobb kinyúlásokat is beleszámítva.
Tömeg
Kb. 660 g
Üzemi hõmérséklet
5–35°C-ig
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
88
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\13IDX.fm
VRD-MC6.book Page 89 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
Tárgymutató
A
F
L
AUDIO IN csatlakozók ....... 34
Fejezetek.............................. 81
Leállítás időzítő ................... 67
Audio-, videovezeték........... 34
Felvételhez szükséges idő.... 79
Lejátszási lista...................... 43
AVCHD Dubbing................ 37
Fénykép kiválasztás
videoeszközről történő
másolás ......................... 62
másolás Handycam®
videokameráról............... 43
Lemez
B
egy kép megjelenítése .. 63
Törlés ............................... 69
Beállítás ............................... 37
kijelölt kép.................... 62
Lezárás............................. 69
AVCHD formátum ........ 24, 82
Bemeneti jel......................... 37
Formázás.................... 50, 58
Folytatásos
másolás Handycam®
videokameráról............. 40
Bemenet választás ......... 55, 57
Bemutató ............................. 70
Felvételi idő ..................... 80
Támogatott lemezek......... 76
H
D
Lemez behelyezése .......... 30
Handycam® videokamera.... 23
M
Diavetítés létrehozása.......... 68
HD (nagyfelbontású)
lemezek.................... 24, 80, 83
Memóriakártya............... 36, 76
Diavetítés háttérzene ........... 68
HDV formátum.................... 25
Diavetítés........... 61, 63, 66, 83
DISC BURN........................ 53
„Memory Stick”............. 23, 77
„Memory Stick Duo” ........... 78
DV (i.LINK) vezeték........... 33
I
Menü .................................... 37
DV IN csatlakozó ................ 33
Indexkép ........................ 45, 62
N
DVD-menü .......................... 68
J
NTSC ................................... 70
DVD Preview ...................... 37
Jelenet .................................. 81
E
JPEG fájl.................. 61, 64, 68
O, Ö
K
One Touch Disc Burn .......... 52
DVD BURN ........................ 53
Ellenőrzés
Fényképek .................... 66
Képek................................... 23
Videofelvételek ............ 65
Készítési dátum.............. 45, 62
Kézi
®
másolás Handycam
videokameráról .............. 50
másolás videoeszközről ........................ 57
Nyelv.................................... 71
Önműködő fejezetjelek ........ 68
Önműködő kikapcsolás........ 70
Összevonás másolás
8 cm-es lemezről................. 48
P
PAL...................................... 70
PhotobDVD......................... 37
R
Rec Quality (felvételi minőség)
67
RETURN ............................. 37
89
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\13IDX.fm
VRD-MC6.book Page 90 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
S
SD (szabványos felbontású)
lemezek .................... 24, 80, 81
SD kártya ............................. 78
Setup menü .......................... 67
Színrendszer......................... 70
System Info.......................... 70
T
Teljes
másolás Handycam®
videokameráról .............. 38
másolás videoeszközről . 55
Title (Cím) ........................... 81
U
USB-vezeték ........................ 31
USB aljzat............................ 31
V
VIDEO IN bemenet ............. 34
VideobDVD ........................ 37
Videó kiválasztás
másolás Handycam®
videokameráról .............. 45
kijelölt jelenet................. 45
X
xD-Picture Card
memóriakártya ..................... 78
90
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\13IDX.fm
VRD-MC6.book Page 91 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\VRD-MC6\02 tocheck\vrd-mc6_kesz\14BCO.fm
VRD-MC6.book Page 92 Monday, September 28, 2009 7:46 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
P/N 7925000045A
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Download PDF