Sony | HVL-F20S | Sony HVL-F20S Bliţ extern pentru camerele α cu obiective interschimbabile Instrucţiuni de utilizare

Bliţ
Manual de instrucţiuni
Terminal inteligent pentru accesorii
© 2011 Sony Corporation
HVL-F20S
RO
Înainte de a acţiona acest produs, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni, după care să
îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile sau scurtcircuitele, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Menţineţi bateriile sau alte obiecte ce pot fi înghiţite de copii în locuri inaccesibile acestora. Dacă
vreun astfel de obiect a fost totuşi înghiţit, contactaţi imediat un doctor.
Scoateţi imediat bateriile şi întrerupeţi utilizarea dacă...
• produsul a căzut pe jos sau dacă a fost supus unui şoc în urma căruia a fost expusă partea interioară
a aparatului;
• produsul degajă un miros neobişnuit, este cald sau scoate fum.
Nu dezasamblaţi aparatul. Se pot produce şocuri electrice dacă este atins vreun circuit de înaltă tensiune
din interiorul acestuia.
Măsuri de siguranţă importante
Ori de câte ori folosiţi echipamentul de fotografiat, trebuie să respectaţi anumite măsuri
de precauţie de bază, inclusiv următoarele :
• Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza echipamentul.
• Supravegheaţi cu atenţie orice aparat utilizat de către sau în apropierea copiilor. Nu
lăsaţi nesupravegheat nici un echipament în stare de funcţionare.
• Aveţi grijă când atingeţi părţile încălzite ale aparatului, deoarece pot apărea arsuri.
• Nu folosiţi aparate cu cablul deteriorat, care au căzut pe jos sau care s-au deteriorat
decât după ce au fost verificate de o persoană calificată de la service.
• Lăsaţi echipamentul să se răcească în totalitate înainte de a-l depozita. Înfăşuraţi cablul
lejer în jurul aparatului când îl depozitaţi .
• Pentru a diminua riscul de şocuri electrice, nu imersaţi aparatul în apă sau în alte
lichide.
2
• Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu dezasamblaţi dvs. acest aparat, ci adresaţi-vă
unei persoane calificate în cazul în care sunt necesare operaţii de service sau reparaţii.
Reasamblarea incorectă a aparatului poate conduce la producerea de şocuri electrice
ulterior, când acesta este folosit.
• Utilizarea unui accesoriu care nu a fost recomandat de producător poate prezenta riscuri
de incendiu, de electrocutare sau de rănire a persoanelor.
• Bateriile se pot încinge sau pot exploda în urma folosirii inadecvate.
• Folosiţi numai baterii de tipul specificat în acest manual de instrucţiuni.
• Nu montaţi bateriile fără să respectaţi polaritatea (+/–) indicată.
• Nu expuneţi bateriile la foc sau la temperaturi înalte.
• Nu încercaţi să reîncărcaţi (decât bateriile reîncărcabile), să scurtcircuitaţi sau să
dezasamblaţi bateriile.
• Nu folosiţi simultan baterii de diverse tipuri sau mărci şi nici cu starea de încărcare
diferită.
• Nu transportaţi camera într-o geantă etc. dacă bliţul este montat la aceasta, deoarece
se poate deteriora camera sau bliţul.
Păstraţi acest manual de instrucţiuni
AVERTIZARE
Nu atingeţi becul bliţului în timpul funcţionării deoarece acesta este fierbinte după declanşare.
3
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil
în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.
4
Notă pentru clienţii din Statele Unite
Echipamentul se conformează Părţii a 15-a a regulamentului FCC.
Funcţionarea sa trebuie să respecte următoarele două condiţii :
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe dăunătoare, şi
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte interferenţele recepţionate, inclusiv acelea ce pot cauza acţiuni
nedorite.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot
conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în
cazul în care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe
dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici o garanţie că nu vor
apărea interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia
radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Notă pentru clienţii din Canada
Acest echipament digital din clasa B respectă standardul canadian ICES-003.
5
Cuprins
Măsuri de siguranţă importante ................................................................................... 2
Înainte de utilizare ........................................................................................................ 7
Facilităţi ........................................................................................................................ 8
Identificarea părţilor componente ................................................................................ 9
Montarea şi demontarea bliţului ................................................................................. 10
Operaţii de bază
Comutator BOUNCE .................................................................................................. 12
Comutator TELE ........................................................................................................ 14
Panou de extindere a acţiunii bliţului ......................................................................... 16
Ajustarea automată a balansului de alb cu ajutorul informaţiilor legate de
temperatura de culoare ......................................................................................... 17
Informaţii suplimentare
Întreţinere ................................................................................................................... 17
Compatibilitate ........................................................................................................... 17
Note privind utilizarea ................................................................................................ 18
Specificaţii .................................................................................................................. 19
Ghid de punere în funcţiune rapidă
Să înregistrăm o fotografi e folosind bliţul ! ................................................................ 21
Folosirea bliţului în diverse situaţii ! ........................................................................... 21
6
Înainte de utilizare
Citiţi manualul de instrucţiuni al acestei unităţi, iar pentru detalii consultaţi-l şi pe cel furnizat împreună
cu camera dvs.
Acest bliţ nu este rezistent la praf, la stropire sau la apă.
Nu aşezaţi acest bliţ în următoarele feluri de locuri :
Deoarece bliţul se poate defecta, indiferent dacă acesta este în stare de funcţionare sau depozitat, aveţi
grijă să nu îl plasaţi în niciunul dintre următoarele feluri de locuri :
• spaţii supuse la radiaţii solare directe, cum ar fi pe bordul maşinii sau în apropierea unor surse de
încălzire, poate conduce la deformarea sau la deteriorarea acestuia,
• spaţii supuse la vibraţii excesive,
• locuri în care câmpul electromagnetic este puternic,
• locuri cu mult nisip
În locuri cum ar fi o plajă sau alte zone cu mult nisip, sau unde pot apărea nori de praf, aveţi grijă să
protejaţi aparatul de nisip şi de praf pentru a nu se deteriora.
Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de utilizare. Căldura radiată de bliţ poate face ca impurităţile de
pe suprafaţa acestuia să emane fum sau să ardă. Dacă suprafaţa bliţului se murdăreşte, ştergeţi-l cu
o bucată de pânză moale şi uscată.
7
Facilităţi
• Acest bliţ este destinat utilizării împreună cu o cameră dotată cu un terminal inteligent pentru accesorii.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei pentru a afla dacă aceasta este dotată cu un astfel de
terminal.
• Acest bliţ extern simplu şi de dimensiuni reduse este alimentat de către acumulatorul camerei dvs.
şi nu necesită o baterie pentru bliţ.
• Originala facilitate BOUNCE, de reflexie a luminii emise de bliţ, permite schimbarea direcţiei razelor
de lumină active prin acţionarea unui singur comutator.
• Posibilitatea de corecţie automată a balansului de alb folosind informaţiile legate de temperatura de
culoare.
• Bliţul este pornit şi oprit prin ridicarea sau coborârea becului acestuia.
• Bliţul poate realiza reducerea efectului de ochi roşii.
• Folosiţi poziţia TELE cu ajutorul comutatorului [TELE position] (poziţia TELE) în care lumina emisă
de bliţ poate ajunge la distanţe mai mari. Puteţi înregistra un subiect aflat la circa 5 m beneficiind de
o iluminare suficientă (ISO100, F4).
8
Identificarea părţilor componente
1 Becul bliţului
2 Comutator BOUNCE (poziţia implicită: [BOUNCE])
3 Comutator TELE (poziţia implicită: [Standard])
4 Conector
Notă :
Nu atingeţi conectorul
4 Şurub de fixare
5 Panou de extindere a acţiunii bliţului
6 Capac de protecţie a conectorului
9
Montarea bliţului şi înregistrarea
1 După ce verificaţi dacă este oprită camera, ataşaţi bliţul la suportul inteligent pentru
accesorii, al camerei.
2
Ţineţi această unitate ferm în timp ce o prindeţi cu ajutorul şurubului de fixare.
Strângeţi bine şurubul pentru a fixa bine bliţul.
Dacă şurubul nu poate fi prins cu uşurinţă, strângeţi-l din partea frontală.
Notă :
• Cuplaţi complet acest bliţ la terminalul pentru accesorii al camerei şi prindeţi-l bine cu şurubul.
Aveţi grijă ca unitatea să fie ataşată în siguranţă.
3 Porniţi camera.
4 Când doriţi să se declanşeze bliţul, ridicaţi becul acestuia.
• Nu atingeţi becul bliţului.
• Bliţul poate emite lumină numai când becul este ridicat.
• Coborâţi becul când urmează să nu folosiţi bliţul.
10
5 Alegeţi pentru cameră modul dorit de înregistrare şi cel de acţionare a bliţului.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei pentru detalii legate de modurile de înregistrare şi
de cel de acţionare a camerei.
• Când alegeţi pentru cameră modul [S (Shutter Priority)] - Prioritate timp de expunere sau pe cel
[M (Manual Exposure)] - Expunere manuală, nu puteţi selecta o viteză a obturatorului mai mare
decât cea de sincronizare a bliţului*.
* Viteza de sincronizare a bliţului reprezintă viteza maximă a obturatorului care poate fi utilizată
la folosirea bliţului.
6 După ce această unitate este complet încărcată, apăsaţi butonul declanşator pentru
a înregistra o imagine.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei pentru detalii legate de modurile de înregistrare şi
de cel de acţionare a camerei.
Note
• Energia necesară pentru acest bliţ este furnizată de cameră. Când camera încarcă bliţul, simbolul
apare intermitent pe ecranul LCD al camerei. Nu puteţi apăsa butonul declanşator când acest
simbol clipeşte. În funcţie de condiţiile de utilizare, numărul de înregistrări ce pot fi efectuate cu
cameră este posibil să fie, de asemenea, diminuat.
• Încărcarea bliţului poate dura mai mult timp decât în mod obişnuit, dacă este folosit la temperaturi
reduse.
• Dacă bliţul este declanşat succesiv într-o perioadă scurtă de timp, încărcarea poate dura mai mult
timp decât în mod obişnuit, pentru ca temperatura acestuia să nu crească prea mult.
• Este posibil ca bliţul să nu se declanşeze când camera este în modul înregistrare [Intelligent Auto]
(Auto inteligent)
• Când transportaţi camera cu bliţul montat, aveţi grijă să nu o prindeţi de bliţ. Ţineţi întotdeauna
de corpul camerei.
Pentru a demonta bliţul de la cameră
Opriţi camera şi demontaţi bliţul parcurgând, în sens invers, aceleaşi etape ca la
montare.
Note
• După demontarea bliţului de la cameră, ataşaţi întotdeauna capacul de protecţie la conectorul
bliţului.
• Demontaţi întotdeauna bliţul de la cameră înainte de a-l depozita într-o cutie etc.
11
Comutator BOUNCE
Dacă bliţul emite lumină direct către un subiect, exact în faţa unui perete, este posibil ca pe acesta să
apară umbre nedorite.
Când se înregistrează într-o cameră cu tavanul relativ jos, puteţi atenua aceste umbre punând comutatorul
BOUNCE în poziţia [BOUNCE], pentru ca becul bliţului să fie rabatat în sus şi lumina să fie emisă
către tavan. Razele de lumină reflectate de plafon vor ilumina subiectul, producând o imagine cu
lumină mai blândă.
Când înregistraţi în aer liber, puneţi comutatorul BOUNCE în poziţia [DIRECT] înainte de a folosi
bliţul.
• BOUNCE : becul bliţului este reglat la 75 grade în sus (lumina bliţului este reflectată).
• DIRECT : becul bliţului este orientat la 0 grade (lumina bliţului este directă).
12
Rotiţi comutatorul BOUNCE până ce ajunge în poziţia dorită.
Note
• Rotiţi ferm comutatorul BOUNCE până ce marcajul A este aliniat cu marcajul poziţiei dorite.
• Plafonul sau podeaua care reflectă lumina emisă de bliţ trebuie să fie de culoare albă sau de o culoare
foarte deschisă. Dacă acestea sunt colorate, este posibil ca imaginea să fie afectată. Suprafaţa de
reflexie nu trebuie să fie un plafon foarte înalt sau de sticlă.
• Când este stabilită varianta [BOUNCE], raza de acţiune a bliţului este redusă. Dacă o imagine este
subexpusă (fotografia obţinută este întunecată), apropiaţi-vă de subiect, creşteţi sensibilitatea ISO
sau măriţi diafragma.
13
Comutator TELE
La înregistrarea în aer liber, dacă un subiect este prea departe de cameră pentru a fi ajuns de lumina
emisă de acest bliţ (subiectul se află în afara razei de acţiune a bliţului), puneţi comutatorul TELE al
acestei unităţi în poziţia [TELE]. Lumina emisă de bliţ va putea ajunge, în aceste condiţii, la distanţe
mai mari.
Poziţia standard
Poziţia TELE
Note
• Puneţi comutatorul TELE în poziţia [Standard] pentru înregistrarea obişnuită.
• Bliţul iluminează pe o rază mai restrânsă atunci când este aleasă varianta TELE, decât atunci când
este stabilită poziţia Standard.
• Când este folosit comutatorul TELE, rotiţi-l ferm până ce marcajul B ajunge în poziţia dorită.
• Dacă unghiul obiectivului este mai mare decât cel stabilit pentru bliţ, zonele din afara razei de
acţiune a bliţului este posibil să fie mai întunecate. Consultaţi “Raza de acţiune a bliţului” pentru a
afla variantele disponibile pentru fiecare poziţie.
• Comutatorul TELE este activat numai când comutatorul BOUNCE este în poziţia [DIRECT].
14
Starea bliţului în funcţie de poziţionarea comutatoarelor
Comutatorul
BOUNCE
DIRECT
BOUNCE
Comutatorul TELE
Când panoul de extindere a
Când panoul de extindere a
acţiunii bliţului este detaşat
acţiunii bliţului este ataşat*
Poziţia Standard
Poziţia Standard
Echivalent cu 12 mm
Echivalent cu 16 mm
Număr ghidare : 7
Număr ghidare : 14
Folosit pentru înregistrarea
Folosit pentru înregistrarea
obişnuită.
obişnuită.
Poziţia TELE
Poziţia TELE
Nu poate fi utilizat în mod
Echivalent cu 35 mm
corect.
Număr ghidare : 20
Folosit pentru înregistrarea
la distanţe mai mari, unde
lumina bliţului nu ajunge.
Număr ghidare : 20
Folosit pentru înregistrarea în interiorul clădirilor.
* Pentru utilizarea cu un Convertor ultra panoramic VCL-ECU1.
15
Panou de extindere a acţiunii bliţului
Când folosiţi pentru cameră un Convertor ultra panoramic achiziţionat separat (echivalentul unei
distanţe focale de 12 mm), lumina emisă de bliţ poate acoperi o rază de acţiune mai mare dacă ataşaţi
panoul de extindere a acţiunii bliţului la acesta. (Acest panou de extindere a acţiunii bliţului nu este
compatibil cu convertorul superangular achiziţionat separat VCL-ECF1.)
Montarea panoului de extindere a acţiunii bliţului
1 Puneţi comutatorul TELE în poziţia [Standard].
2
Aliniaţi marcajul proeminent de pe comutatorul TELE cu canelura de pe partea
interioară a panoului de extindere a acţiunii bliţului şi glisaţi-l deasupra.
Note
• Panoul de extindere a acţiunii bliţului este eficient numai când comutatorul BOUNCE este în poziţia
[DIRECT]. Verificaţi înainte de utilizare.
• Când ataşaţi panoul de extindere a acţiunii bliţului, aveţi grijă ca acesta să fie orientat exact în sus.
• Păstraţi panoul în interiorul buzunarului husei de transport, când nu este folosit.
16
Ajustarea automată
a balansului de
alb cu ajutorul
informaţiilor legate
de temperatura de
culoare
Întreţinere
Balansul de alb este ajustat automat pe baza
informaţiilor legate de temperatura de culoare
transmise de această unitate când bliţul emite
lumină (cu o cameră dotată cu un terminal
inteligent pentru accesorii).
Dacă se murdăreşte conectorul acestei unităţi,
ştergeţi-l cu un beţişor badijonat cu puţină vată.
Nu atingeţi conectorul direct cu mâna.
• Această funcţie este disponibilă când comutatorul
BOUNCE este în poziţia [DIRECT].
Detaşaţi acest bliţ de la cameră şi ştrergeţi-l cu
o bucată de pânză moale şi uscată. Suflaţi uşor
pentru a îndepărta nisipul de pe această unitate.
Pentru a şterge petele, folosiţi o bucată de pânză
uşor umezită într-o soluţie slabă de detergent,
apoi ştergeţi suprafaţa cu altă pânză moale, curată
şi uscată. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum
ar fi tiner-ul sau benzina, pentru a nu deteriora
finisajul carcasei.
Compatibilitate
Pentru informaţii legate de camerele digitale cu
obiective interschimbabile care sunt compatibile
cu acest bliţ, vizitaţi adresa noastră de internet:
http://www.sony.net/
17
Note privind utilizarea
La înregistrare
• Acest bliţ emite o lumină puternică şi de aceea nu trebuie îndreptat direct către ochii unei
persoane.
• Nu transportaţi camera apucând-o de bliţul montat. Ţineţi întotdeauna de corpul camerei.
• La ridicarea sau coborârea becului bliţului, aveţi grijă să nu vă fie prinse degetele în sistemul ce îl
roteşte. Este posibil să fiţi rănit.
• Dacă montaţi un obiectiv tip A la cameră folosind o montură de adaptare, înregistrarea folosind bliţul
nu se recomandă deoarece uneori zonele apropiate pot apărea întunecate, iar lumina bliţului poate
fi blocată de obiectiv.
• Nu folosiţi bliţul dacă mâna dvs. sau o mănuşă etc. acoperă becul acestuia. Totodată, aveţi grijă să
nu atingeţi becul bliţului o anumită perioadă de timp după utilizarea bliţului. Este posibil să cauzeze
arsuri, să degaje fum sau să fie produse disfuncţionalităţi.
Temperatură
• Bliţul poate fi utilizat în intervalul de temperaturi : 0°C - 40°C.
• Nu expuneţi bliţul la temperaturi extrem de înalte (de ex. într-un autovehicul parcat la soare) sau la
umiditate ridicată.
• O variaţie mare a temperaturii poate conduce la condensarea umezelii în interiorul bliţului. Când
deplasaţi bliţul dintr-un spaţiu cu temperatură scăzută, cum ar fi o pârtie de schi, într-unul cu
temperatură ridicată, puneţi-l într-o pungă de plastic etanşă. Permiteţi bliţului să ajungă la temperatura
camerei înainte de a-l scoate din pungă.
• Acest bliţ nu este rezistent la apă. Aveţi grijă ca bliţul să nu intre în contact cu apa sau nisipul atunci
când este folosit pe malul apei, de exemplu. Contactul cu apa, nisipul, praful sau sarea poate conduce
la disfuncţionalităţi.
18
Specificaţii
Raza de acţiune a bliţului de zoom
Poziţia Standard
Distanţa focală : echivalentă cu 16 mm (Echivalent cu formatul de 35 mm, cu distanţa focală de
24 mm)
Poziţia TELE
Distanţa focală : echivalentă cu 35 mm (Echivalent cu formatul de 35 mm, cu distanţa focală de
50 mm)
Cu panoul de extindere a acţiunii bliţului ataşat
Distanţa focală : Echivalentă cu 12 mm (Echivalent cu formatul de 35 mm, cu distanţa focală de
18 mm)
Raza de acţiune a bliţului
Număr de ghidare (ISO 100·m)
Poziţia Standard : 14
Poziţia TELE : 20
Cu panoul de extindere a acţiunii bliţului : 7
Poziţia Standard
Diafragmă (F)
2,8
4
5,6
8
ISO100
1-5
1-3,5
1-2,5
1-1,5
ISO200
1-7
1-5
1-3,5
1-2,5
ISO400
1-10
1-7
1-5
1-3,5
* Când comutatorul BOUNCE este în poziţia [DIRECT].
ISO800
1-14
1-10
1-7
1-5
ISO1600
1-20
1-14
1-10
1-7
(unitatea de măsură : m)
Poziţia TELE
Diafragmă (F)
2,8
4
5,6
8
ISO100
1-7
1-5
1-3,5
1-2,5
ISO200
1-10
1-7
1-5
1-3,5
ISO400
1-14
1-10
1-7
1-5
* Când comutatorul BOUNCE este în poziţia [DIRECT].
ISO800
1-20
1-14
1-10
1-7
ISO1600
1-28
1-20
1-14
1-10
(unitatea de măsură : m)
Cu panoul de extindere a acţiunii bliţului ataşat
Diafragmă (F)
2,8
4
5,6
ISO100
1-2,5
1-1,5
1
ISO200
1-3,5
1-2,5
1-1,5
ISO400
1-5
1-3,5
1-2,5
* Când comutatorul BOUNCE este în poziţia [DIRECT].
ISO800
1-7
1-5
1-3,5
ISO1600
1-10
1-7
1-5
(unitatea de măsură : m)
19
Interval pentru bliţ :
0,1 - 5 secunde
Comanda bliţului :
măsurători la preiluminarea cu bliţul
Dimensiuni (aprox.) :
60 mm × 71 mm × 53 mm (L × Î × A)
Masă (aprox.) :
63 g
Elemente incluse :
• bliţ (1)
• panou de extindere a acţiunii bliţului (1)
• capac protector al conectorului (1)
• husă pentru transport (1)
• documentaţie imprimată (1)
Valorile funcţiilor conţinute în acest manual de instrucţiuni se bazează pe condiţiile de testare ale firmei
Sony.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Mărci comerciale
este marcă de comerţ a Sony Corporation.
Terminal inteligent pentru accesorii
20
Ghid de punere în funcţiune rapidă
HVL-F20S
Să înregistrăm o fotografie
folosind bliţul !
Porniţi camera şi ridicaţi becul bliţului.
Aveţi grijă să opriţi camera înainte de
a monta bliţul.
Când marcajul
dispare, apăsaţi
butonul declanşator pentru a fotografia.
Folosirea bliţului în diverse situaţii !
Înregistrarea unui portret în interiorul unei
clădiri (iluminare indirectă cu bliţul rabatat).
Rotiţi comutatorul BOUNCE până în poziţia
[BOUNCE]
Fotografia va avea uşoare umbre naturale.
Plafonul etc. cu înălţimea mai mică de 3 m
(de preferinţă de culoare foarte deschisă)
BOUNCE
Dacă fotografia pare prea întunecată, încercaţi să vă
apropiaţi de subiect sau să măriţi sensibilitatea ISO
Cu bliţul furnizat împreună cu camera dvs.
(HVL-F7S)
Înregistrarea unui portret în aer liber
Rotiţi comutatorul BOUNCE până în
poziţia [DIRECT]
DIRECT
Cu bliţul extern HVL-F20S
(iluminare indirectă cu bliţul rabatat)
21
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising