Sony | AC-UD10 | Sony AC-UD10 Adaptor/încărcător c.a. Instrucţiuni de utilizare

Adaptor de c.a. tip USB
Manual de instrucţiuni
RO
AC-UD10
© 2011 Sony Corporation
Fabricat în China
Cuprins
Înainte de a acţiona produsul, vă rugăm să citiţi
cu atenţie acest manual de utilizare pe care vă
recomandăm să îl păstraţi pentru a putea fi consultat
ulterior.
Măsuri de precauţie ............................................3
Modul de utilizare a adaptorului de c.a. ............4
Folosirea adaptorului de c.a. în străinătate.........5
Specificaţii..........................................................5
ATENŢIE
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în
care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclării echipamentelor
electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată
la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Pentru clienţi :
Informaţiile următoare se referă numai la
echipamentele comercializate în ţările în care
se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau garanţie.
2
Acest dispozitiv este compatibil
cu echipamentele “Cyber-shot”,
“Handycam” şi “Bloggie” dotate
cu posibilitatea de reîncărcare prin
USB.
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de
echipament. Vă rugăm să verificaţi specificaţiile
echipamentelor dvs. “Cyber-shot”, “Handycam”
şi “Bloggie” sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa
Plăcuţa ce conţine denumirea produsului şi informaţii importante privind tensiunea de funcţionare, consmul
de putere etc. se află în partea din spate a aparatului, spre exterior.
• Înainte de a acţiona unitatea, verificaţi dacă tensiunea de funcţionare a acestui aparat este aceeaşi cu cea
din reţeaua de alimentare cu energie electrică din zona unde vă aflaţi.
• Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul propriu-zis
a fost oprit.
• Decuplaţi cablul de alimentare de la priza de perete dacă acest aparat urmează să nu fie folosit o perioadă
mai lungă de timp. Pentru aceasta, apucaţi de ştecăr şi nu trageţi niciodată de cablul propriu-zis.
• Dacă în acest aparat pătrunde vreun lichid sau vreun obiect solid, decuplaţi echipamentul de la priză şi
aveţi grijă să fie verificat de o persoană calificată înainte de a mai fi folosit în continuare.
• Pentru a evita accidentările, nu dezasamblaţi produsul. Pentru service, apelaţi la serviciile unor persoane
calificate.
Privind instalarea
Nu amplasaţi adaptorul de c.a. în spaţii precum cele enumerate mai jos :
• unde este supus la temperaturi extreme (de exemplu într-o maşină cu ferestrele închise, pe timp de vară)
• unde este expus la radiaţii solare directe sau în apropierea surselor de căldură,
• unde este supus la vibraţii sau la şocuri mecanice,
• unde există câmpuri magnetice puternice ( de exemplu în apropierea unui magnet, a unei boxe sau a
televizorului),
• unde există mult praf.
Privind funcţionarea
• Verificaţi dacă tensiunea şi curentul de alimentare pentru acest echipament coincid cu cele din reţea,
furnizate la priză.
• Pentru siguranţă, dacă intrarea de curent este prea mare, unitatea va fi oprită automat.
• Nu conectaţi această unitate la un radio sau la un echipament cu tuner de radio deoarece poate fi generat
zgomot.
• Pentru prevenirea deteriorării, aveţi grijă să nu scăpaţi unitatea pe jos pentru a o proteja de şocuri mecanice.
• După utilizare, decuplaţi unitatea de la priza de perete şi de la echipamentul folosit.
• Decuplarea de la priza de c.a. trebuie efectuată trăgând de unitate, nu trăgând de cablul USB.
• Pentru a evita producerea de scurtcircuite, nu permiteţi ca terminalul unităţii să intre în contact cu vreun
obiect metalic.
Privind curăţarea
• Curăţaţi carcasa cu o bucată de pânză moale şi uscată. Dacă aceasta este foarte murdară, poate fi ştearsă
cu o pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de detergent, după care trebuie ştearsă cu o altă pânză
uscată.
• Nu folosiţi nici un fel de solvenţi, cum ar fi alcoolul, tinerul sau benzina deoarece se poate deteriora
finisajul unităţii.
• Dacă folosiţi vreo substanţă chimică de curăţare, aveţi grijă să citiţi în prealabil instrucţiunile de utilizare
furnizate.
• Dacă unitatea este stropită cu orice tip de sovent, cum ar fi un insecticid sau dacă rămâne în contact o
perioadă îndelungată de timp cu cauciuc sau vinil, finisajul exterior al carcasei se poate deteriora.
3
Modul de utilizare a adaptorului de c.a.
1 Conectaţi adaptorul de c.a. la echipament (Cyber-shot, Handycam, Bloggie etc) prin
intermediul cablului USB (furnizat împreună cu camera).
Cablu USB (furnizat împreună cu camera dvs.)
pentru conectarea la această unitate
2 Conectaţi cablul de alimentare cu c.a. al adaptorului la o priză de perete.
3 Comutaţi echipamentul în starea de încărcare.
Este posibil ca echipamentul să nu trebuiască trecut în starea de reîncărcare (consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru acesta).
Note
• Conectaţi cablul de alimentare cu c.a. al adaptorului la o priză de perete. În cazul în care sesizaţi apariţia
vreunei probleme, decuplaţi imediat adaptorul de la reţea.
• Folosiţi adaptorul la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între 0°C şi 40°C.
• Nu sunt garantate performanţele adaptorului dacă acesta este conectat folosindu-se un hub USB sau un
cablu prelungitor USB. Urmaţi indicaţiile privind conectarea recomandate pentru echipamentul folosit :
Cyber-shot, Handycam, Bloggie etc.
4
Folosirea adaptorului de c.a.
în străinătate
Puteţi folosi adaptorul de c.a. în orice ţară sau
regiune unde energia electrică furnizată în reţea are
următoarele caracteristici :
• tensiunea cuprinsă între : 100 V şi 240 V c.a.,
• frecvenţa 50 Hz/60 Hz,
Dacă, în ţara pe care o vizitaţi, forma de ştecăr
utilizată pentru cuplarea la priză diferă de cea
acestui adaptor, folosiţi pentru conectarea la reţea
un adaptor de ştecăr adecvat.
Vă rugăm să consultaţi cea mai apropiată agenţie
de voiaj pentru a vă informa cu privire la tipul de
adaptor pentru priză necesar pentru cuplarea la reţea
a acestei unităţi.
Specificaţii
Tensiunea de intrare
100 V – 240 V c.a.,
50 Hz/ 60 Hz
Tensiunea nominală la ieşire DC 5.0 V
5,0 V c.c.
Intensitatea nominală a curentului electric
1500 mA
Dimensiuni (aproximative)
78 mm × 22 mm × 36 mm
Masa
45 g
Elemente furnizate
• adaptor de c.a. (AC-UD10) (1)
• cablu de alimentare cu energie de la reţea
(1)
• Manual de instrucţiuni (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să
fiţi anunţaţi în prealabil.
5
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă
rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising