Sony | CDX-GT420U | Sony CDX-GT420U Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/ MW/ LW
- CD player
Manual de instrucþiuni
Pentru a anula prezentarea demonstrativã (DEMO),
consultaþi pagina 13.
CDX-GT424U
CDX-GT420U
© 2007 Sony Corporation
1
Pentru instalare ºi conectare consultaþi
manualul de instalare / conectare ce v-a
fost furnizat.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Aceastã etichetã (Produs LASER din
Clasa 1) este localizatã în partea de jos a
ºasiului.
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC ºi pentru siguranþa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã vã adresaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeanã ºi în
celelalte state cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice. Dezafectând în mod corect acest produs veþi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinþe negative asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvatã a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodatã la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vã
rugãm consultaþi biroul local, serviciul de
preluare a deºeurilor sau magazinul de unde
aþi achiziþionat produsul.
Accesoriul la care se aplicã : telecomanda.
2
Dezafectarea
acumulatorului uzat (Valabil în
Uniunea Europeanã ºi în
celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive de siguranþã, de asigurare a performanþelor sau de integritate a datelor
necesitã conectarea permanentã a acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service. Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi
corect tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite, pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice. Pentru orice alt fel
de baterii, vã rugãm sã citiþi secþiunea
referitoare la demontarea în siguranþã a
acumulatorului ºi sã le duceþi la punctele
de colectare pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vã rugãm sã
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
“ATRAC”, “ACTRAC AD, SonicStage ºi
siglele lor sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
“WALKMAN” ºi sigla “WALKMAN” sunt
mãrci înregistrate ale Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media ºi sigla Windows sunt
mãrci comerciale sau mãrci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ºi/sau în alte þãri.
Cuprins
Bun venit ! .......................................... 4
Pornire
Iniþializarea aparatului ......................... 5
Pregãtirea cardului de telecomandã .... 5
Potrivirea ceasului .............................. 5
Detaºarea panoului frontal ................. 5
Ataºarea panoului frontal ............... 5
Poziþionarea butoanelor ºi
operaþii de bazã
Unitatea de bazã ................................. 6
Cardul de telecomandã RM-X151 ....... 6
Cãutarea unei piste – Quick-BrowZer . 8
CD
Elementele afiºate pe ecran ................. 8
Redarea repetitivã ºi aleatorie a
pistelor ................................................ 8
Radio
Introducerea în memorie ºi
recepþionarea posturilor de radio ........ 9
Memorarea automatã
- BMT (Best Tuning Memory) ........ 9
Memorarea manualã ........................ 9
Recepþionarea posturilor de radio
stocate în memorie ........................... 9
Depistarea automatã a posturilor .... 9
RDS (Sistem de date radio) ................. 9
Prezentare generalã ....................... 10
Stabilirea AF ºi TA ........................ 10
Selectarea PTY .............................. 10
Reglaj CT ....................................... 11
Dispozitive USB
Redarea cu dispozitive USB .............. 11
Elemente afiºate ................................ 11
Ascultarea muzicii de la un dispozitiv
audio tip Clasã Mass Storage ........... 11
Ascultarea muzicii de la un “Walkman”
(Dispozitiv Audio ATRAC) ............... 11
Alte funcþii
Modificarea reglajelor de sunet ........ 12
Ajustarea caracteristicilor de sunet
– BAL / FAD / SUB ....................... 12
Particularizarea curbei egalizorului
– EQ3 ............................................. 12
Ajustarea elementelor de reglaj ........ 12
Utilizarea echipamentelor opþionale .. 13
Echipament audio auxiliar .............. 13
Buton rotativ RM-X4S .................. 13
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie .......................... 14
Note legate de discuri ................... 14
În legãturã cu dispozitivele USB
Ordinea de redare a fiºierelor MP3 /
WMA / AAC (CD-R / RW sau Clasa
Mass Storage) ............................... 15
Despre fiºierele MP3 ..................... 16
Despre fiºierele WMA .................. 16
Despre fiºierele AAC ..................... 16
Despre fiºierele ATRAC ................ 16
Întreþinere ......................................... 16
Demontarea aparatului ...................... 17
Specificaþii ........................................ 17
Soluþionarea defecþiunilor ................. 18
Afiºaje de eroare / Mesaje ............. 20
3
Bun venit !
Vã mulþumim cã aþi achiziþionat acest CD
player Sony. Puteþi sã beneficiaþi de
diversele sale facilitãþi folosind urmãtoarele
funcþii.
• Redarea compact discurilor
Pot fi redate CD-DA (ce conþin ºi CD
TEXT) ºi CD-R/CD-RW (fiºiere MP3 /
WMA/AAC) (pag. 16).
Tipuri
de discuri
Eticheta discului
CD-DA
MP3
WMA
ACC
• Recepþia radio
– Pot fi stocate în memorie pânã la 6
posturi de radio pentru fiecare bandã
(FM1, FM2, FM3, MW ºi LW).
– BTM (Best Tuning Memory –
Memorarea optimã a posturilor de
radio) : aparatul selecteazã posturile de
radio cu semnal puternic ºi le stocheazã
în memorie.
• Servicii RDS
Puteþi utiliza posturi de radio FM care
beneficiazã de serviciul RDS – Sistemul
de date radio.
• Funcþia de cãutare
Quick-BrowZer : Puteþi cãuta rapid ºi
facil o anumitã pistã de pe un CD sau de
pe un dispozitiv USB conectat la acest
aparat (pag. 8).
4
• Reglaje de sunet
– EQ3 etapa 2 : Puteþi alege oricare dintre
cele 7 curbe prestabilite ale egalizorului
– Digital Music Plus (DM+) : Este
îmbunãtãþitã digital compresia
sunetului, de exemplu MP3.
• Acþionarea dispozitivelor opþionale
Dispozitiv USB : La terminalul USB din
partea frontalã a aparatului poate fi
conectat un dispozitiv USB din clasa
Mass Storage sau un “Walkman”
(dispozitiv audio ATRAC). Pentru detalii,
consultaþi vã rugãm secþiunea “În
legãturã cu dispozitivele USB” (pag. 16)
sau pagina de internet a firmei Sony
(pag. 21).
• Conectarea de echipamente auxiliare
Mufa de intrare AUX din partea frontalã
a aparatului permite conectarea unui
echipament audio portabil.
Atenþionare pentru cazul în care
maºia nu are poziþia ACC
Verificaþi dacã aþi activat funcþia de
Oprire automatã (pag. 13).
Aparatul se va opri complet ºi automat
la momentul stabilit, dupã ce aparatul
este oprit, pentru a evita descãrcarea
bateriei.
Dacã nu activaþi funcþia de oprire
automatã, apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul (OFF) pânã ce se stinge afiºajul
ori de câte ori opriþi automobilul.
Observaþie
• Puteþi regla automat ceasul apelând la facilitatea
RDS (pag. 11).
Pornire
Iniþializarea aparatului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oarã,
dupã înlocuirea bateriei maºinii sau dupã schimbarea
conexiunilor trebuie sã iniþializaþi aparatul.
Îndepãrtaþi panoul frontal ºi apãsaþi butonul RESET
(de iniþializare) cu un obiect cu vârf ascuþit, cum ar
fi un pix.
Buton RESET
(buton de
iniþializare)
Notã
• Apãsând butonul RESET (de iniþializare)
reglajele ceasului ºi unele dintre cele ale
conþinutului memorat vor fi anulate.
Pregãtirea
telecomandã
cardului
de
Înainte de a utiliza cardul de
telecomandã pentru prima
datã, îndepãrtaþi foiþa
izolatoare.
Observaþie
• Pentru detalii legate de înlocuirea bateriilor,
citiþi secþiunea “Înlocuirea bateriei cu litiu a
cardulului de telecomandã”, de la pag. 17.
Potrivirea ceasului
Ceasul foloseºte indicaþia digitalã de 24 ore.
1
2
3
4
5
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de
selecþie.
Detaºarea panoului frontal
Puteþi detaºa panoul frontal al aparatului pentru a
evita ca acesta sã fie furat.
Alarmã de atenþionare
Dacã puneþi cheia de contact în poziþia OFF fãrã a
scoate ºi panoul frontal, alarma de atenþionare va
emite timp de câteva secunde un semnal de
atenþionare.
Semnalul sonor de avertizare va fi emis numai
dacã este utilizat amplificatorul încorporat.
1
2
Apãsaþi butonul (OFF).
Aparatul este oprit.
Apãsaþi butonul
, apoi trageþi
panoul spre dvs.,
în afarã.
Note
• Nu scãpaþi pe jos panoul frontal ºi nici nu apãsaþi
prea tare panoul sau fereastra de afiºare.
• Nu supuneþi panoul frontal la temperaturi
ridicate sau la încãlzire ºi nici la umezealã prea
mare. Evitaþi sã îl lãsaþi în maºina parcatã sau
sã îl aºezaþi sub parbriz sau sub geamul din
spate al maºinii.
• Nu detaºaþi panoul frontal în timpul redãrii unui
dispozitiv USB, deoarece se pot deteriora datele.
Ataºarea panoului frontal
Prindeþi partea notatã cu A a panoului frontal cu
partea B a aparatului, aºa cum este prezentat mai
jos, apoi apãsaþi partea din stânga în poziþia indicatã
de sãgeatã pânã ce se aude un clic.
Este afiºatã interfaþa de reglaje.
Apãsaþi de mai multe ori butonul de
selecþie pânã ce apare “CLOCK-ADJ”.
Apãsaþi butonul (SEEK) +.
Indicaþia orei clipeºte pe ecran.
Rotiþi butonul de reglaj pentru a stabili
ora ºi minutele.
Pentru a deplasa indicaþia digitalã, apãsaþi
(SEEK) +/–.
Apãsaþi butonul de selecþie.
Reglajul se încheie ºi ceasul porneºte.
Notã
• Nu aºezaþi nimic pe suprafaþa interioarã a
panoului frontal.
Pentru a fi afiºat ceasul, apãsaþi (DSPL). Apãsaþi
din nou (DSPL) pentru ca ecranul sã revinã la
interfaþa precedentã.
5
Poziþionarea butoanelor ºi operaþii de bazã
Unitatea de bazã
Cardul de telecomandã
RM-X151
de cãutare (rotire) ; selecþia elementelor de
reglaj (apãsare ºi rotire).
4 Butonul SOURCE
Pentru a porni alimentarea ; selecteazã sursa
(Radio / CD / USB / AUX).
5 Slot de disc
La introducerea discului (cu eticheta în sus,
începe redarea).
6 Fereastra de afiºare
7 Terminal USB pag. 11
Pentru conectarea dispozitivului USB.
8 Buton Z (scoaterea discului)
Pentru a fi scos discul din aparat.
Aceastã secþiune conþine instrucþiuni
legate de amplasarea butoanelor ºi de
operaþiile de bazã. Consultaþi paginile
indicate pentru a obþine mai multe detalii.
Pentru acþionarea dispozitivelor USB,
consultaþi pagina 11 “Dispozitive USB”.
Butoanele corespunzãtoare ale cardului de
telecomandã au aceleaºi funcþii cu cele ale
aparatului.
1 Buton OFF
Pentru a opri alimentarea ; oprirea sursei.
2 Buton
(BROWSE) pag. 8
Pentru a trece în modul Quick-BrowZer.
3 Butonul rotativ de comandã /
Buton de selecþie pag. 8, 12
Pentru reglarea volumului / selctarea tipului
6
9Buton (eliberare panou frontal) pag.5
0 Buton (BACK) pag. 8
Pentru a se reveni la interfaþa precedentã.
qa Receptor pentru cardul de
telecomandã
qs Butonul SEEK +/–
CD / USB
Omiterea pistelor (apãsare) ; omiterea
continuã a pistelor (apãsare , apoi reapãsare
într-un interval de 1 sec. ºi menþinere) ;
deplasarea rapidã înainte / înapoi pe o pistã
(apãsare ºi menþinere apãsat).
Radio :
Gãsirea automatã a posturilor (apãsare) ;
gãsirea manualã a posturilor de radio
(apãsare ºi menþinere apãsat).
qd Butonul MODE pag. 9
Pentru a selecta banda de frecvenþe (FM /
MW / LW) ; selecteazã modul de redare al
Dispozitivului Audio ATRAC.
qf Buton EQ3 (egalizor) pag. 12
Pentru a selecta tipul de egalizor (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM sau OFF).
qg Buton AF (frecvenþe alternative)
TA (anunþuri despre trafic) /
PTY (tip de program) pag. 10, 11
Pentru a alege AF ºi TA (apãsare) ; pentru
a selecta PTY (apãsare ºi menþinere apãsat)
în RDS.
Urmãtoarele butoane ale cardului de
telecomandã au ºi alte funcþii decât cele
corespunzãtoare ale aparatului.
Detaºaþi foiþa izolatoare înainte de a folosi
telecomanda (pag. 4).
w; Butoane < (.) / , (>)
Pentru a acþiona CD / radio / USB la fel ca
(SEEK) –/+ la aparat.
Configurare, reglaj de sunet etc. poate fi
acþionat de < / ,.
wa Buton DISPLAY (afiºaj)
Schimbarea elementelor interfeþei.
ws Buton VOL (volum) +/–
Reglarea volumului.
qh Buton RESET pag. 4
wd Buton ATT (atenuare)
qj Butoane numerice
CD / USB
(1) / (2) : ALBUM – / +
wf Buton SEL (selectare)
Aflat în spatele panoului frontal.
Omiterea albumelor (apãsare) ;
omiterea continuã a albumelor
(apãsare ºi menþinere apãsat).
(3) : REP pag. 9
(4) : SHUF pag. 9
(5) : DM+ pag. 4
Pentru a activa funcþia DM+, alegeþi
“DM+-ON”. Pentru a o dezactiva,
alegeþi “DM+-OFF”.
(6) : PAUSE
Pentru ca redarea sã facã o pauzã.
Pentru a o anula, apãsaþi încã o datã.
Radio
Recepþionarea unui post de radio stocat în
memorie (apãsare) ; memorarea posturilor
(apãsare ºi menþinere apãsat).
qk Buton DSPL (afiºaj) /
SCRL (parcurgere) pag. 9
Pentru modificarea elementelor interfeþei
(apãsare) ; parcurgerea elementelor afiºate
(apãsare ºi menþinere apãsat).
ql Mufã de intrare AUX pag. 13
Pentru conectarea unui echipament portabil.
Atenuarea sonorului. Pentru anulare,
apãsaþi din nou.
Aceeaºi funcþie ca butonul de selecþie al
aparatului. În modul Quick-BrowZer,
(SEL) (selecþia) este inactivã.
wg Butoane M (+) / m (–)
Pentru comanda CD/USB, la fel ca ºi (1) /
(2) (ALBUM – / +) de la aparat.
Configurarea, reglaje de sunet etc. pot fi
acþionate cu M m.
wh Buton SCRL (parcurgere)
Pentru parcurgerea elementelor afiºate.
wj Butoane numerotate
Pentru recepþionarea posturilor de radio
stocate (apãsare) ; memorarea posturilor
(apãsare ºi menþinere apãsat).
Note
• La scoaterea / introducerea unui disc, aveþi
grijã sã fie decuplate dispozitivele USB pentru
ca discul sã nu se deterioreze..
• Dacã aparatul este oprit ºi afiºajul dispare, nu
poate fi acþionat cu telecomanda decât dacã
este apãsat butonul (SOURCE) al aparatului
sau dacã este introdus un disc pentru a activa
mai întâi apratatul.
Despre capacul USB
Când nu folosiþi terminalul USB (7), utilizaþi
capacul USB furnizat pentru a evita pãtrunderea
prafului ºi a murdãriei în interior. Nu lãsaþi la
dispoziþia copiilor capacul USB pentru a nu fi
înghiþit accidental.
7
Cãutarea unei piste — QuickBrowZer
Puteþi cãuta cu uºurinþã o pistã de pe un CD sau de
pe un dispozitiv USB (“WALKMAN” / Clasa Mass
Storage) în funcþie de categorie.
OFF
BROWSE
PUSH ENTER / SELECT
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
EQ3
(BROWSE) :
Pentru a intra sau a
pãrãsi modul QuickBrowZer.
Buton de comandã rotativ:
Pentru a selecta un
element (rotire) ;
pentru a confirma un
element (apãsare).
(Înapoi) :
Pentru a reveni la
interfaþa precedentã.
1 Apãsaþi
(BROWSE).
Aparatul trece în modul Quick-BrowZer ºi este
afiºatã lista cu tipurile de cãutare disponibile.
Elementele afiºate diferã în funcþie de tipul de
dispozitiv sau de disc.
2
3
Rotiþi butonul de comandã pentru a
selecta categoria de cãutare doritã,
apoi apãsaþi-l pentru a confirma
alegerea.
Repetaþi pasul 2 pânã ce este selectatã
pista care vã intereseazã.
Începe redarea.
Pentru a reveni la interfaþa precedentã
Apãsaþi
(Înapoi).
Pentru a pãrãsi modul Quick-BrowZer
Apãsaþi
(BROWSE).
Note
• La intrarea în modul Quick-BrowZer, reglajul
redare repetitivã / aleatoare este anulat.
• În funcþie de dispozitivul USB, elementele
interfeþei este posibil sã nu aparã în corect.
• În funcþie de dispozitivul USB, este posibil sã nu
fie transmis la ieºire sonorul în modul QuickBrowZer.
8
CD
Elementele afiºate pe ecran
A Sursã
B Numãrul pistei / Durata de redare scursã ,
Denumire disc / artist, Numãr album*,
Denumire album, Denumire pistã, Informaþii
sub formã de text, Ceas
* Numãrul albumului este afiºat numai când se
trece la alt album.
Pentru a schimba elementele afiºate B , apãsaþi
(DISPL).
Observaþie
Elementele care apar pe afiºaj diferã în funcþie de
tipul de disc, de formatul de înregistrare ºi de
reglajele efectuate. Pentru detalii legate de MP3 /
WMA / AAC, consultaþi pag. 16.
Redarea repetitivã ºi aleatorie
1 În cursul redãrii, apãsaþi de mai multe
ori butonul (3) (REP) sau (4) (SHUF)
pânã ce pe ecran apare varianta doritã.
Selectaþi
Pentru
TRACK
Repetarea pistei.
ALBUM
Repetarea albumului.
SHUF ALBUM*
Redarea aleatoare a
pieselor albumului.
SHUF DISC
Redarea aleatoare a
pieselor de pe disc.
* La redarea unui fiºier MP3 / WMA / AAC.
Pentru revenirea la modul obiºnuit de redare,
selectaþi “ OFF” sau “SHUF OFF”.
RADIO
Introducerea în memorie ºi recepþionarea posturilor de radio
Atenþie
Când depistaþi posturi de radio în timp ce conduceþi
maºina, utilizaþi facilitatea BTM – Best Tuning
Memory (Memorarea optimã a posturilor de radio) pentru a evita un accident.
Memorarea automat㠖 BTM
1 Apãsaþi în mod repetat (SOURCE)
pânã
ce se afiºeaz㠓TUNER”.
Pentru a schimba banda, apãsaþi de mai multe
ori (MODE). Puteþi alege una dintre variantele
FM1, FM2, FM3, MW sau LW.
2
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de
selecþie.
Este afiºatã interfaþa de reglaj.
3
Apãsaþi de mai multe ori butonul de
selecþie pânã ce apare “BTM”.
4
Apãsaþi butonul (SEEK) +.
Aparatul memoreazã posturile de radio în
ordinea frecvenþelor alocându-le butoanele
numerotate.
Când este memoratã alocarea se aude un semnal
sonor.
Memorarea manualã
1 În timp ce recepþionaþi
postul de radio
pe care vreþi sã îl memoraþi, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat un buton numerotat
(de la (1) la (6)) pânã ce pe ecran apare
“MEM”.
Notã
• Dacã încercaþi sã introduceþi în memorie un alt
post de radio corespunzãtor unui buton deja
alocat, noul post îl va înlocui pe cel vechi.
Observaþie
• Când este memorat un post de radio RDS,
reglajul AF/TA este reþinut ºi el (pag. 10).
Recepþionarea posturilor de radio
stocate în memorie
1 Selectaþi banda de frecvenþe, apoi
apãsaþi un buton numerotat ((1) la (6)).
Depistarea automatã a posturilor de
radio.
1 Selectaþi banda de frecvenþe, apoi
apãsaþi (SEEK) –/+ pentru a cãuta un
post de radio.
Parcurgerea se încheie când aparatul
recepþioneazã un post de radio. Repetaþi
procedura pânã ce recepþionaþi postul dorit.
Observaþie
• Dacã ºtiþi frecvenþa postului de radio pe care
vreþi sã îl ascultaþi, apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul (SEEK) –/+ pentru a localiza aproximativ frecvenþa, apoi apãsaþi în mod repetat
butonul (SEEK) –/+ pentru a realiza acordul
fin pe frecvenþa doritã (acord manual).
RDS – Sistem de date radio
Prezentare generalã
Posturile de radio FM care beneficiazã de Sistemul
de date radio (RDS) transmit informaþii digitale în
afara domeniului acustic în paralel cu semnalul
programului de radio obiºnuit.
Elemente afiºate
A TA / TP*1
B Bandã de frecvenþe radio, Funcþie, Frecvenþã *2
(Denumirea serviciului programului), Numãrul
alocat, Ceas, date RDS.
*1 Indicaþia “TA” clipeºte în timpul recepþionãrii
de informaþii legate de trafic. Indicaþia “TP”
este luminoasã cât timp este recepþionat un
astfel de post de radio.
*2 Pe durata recepþionãrii unui post de radio RDS,
în stânga indicaþiei de frecvenþã apare “*”.
Pentru a schimba elementele afiºate B , apãsaþi
(DISPL).
Servicii RDS
Acest aparat furnizeazã automat servicii RDS dupã
cum urmeazã :
AF (Frecvenþe alternative)
Selecteazã ºi revine la postul de radio cu
semnalul cel mai puternic din reþea. Utilizând
aceastã funcþie, puteþi asculta în mod continuu
acelaºi program în timp ce conduceþi pe
distanþe lungi, fãrã a trebui sã depistaþi manual,
periodic acelaºi post de radio.
TA (Anunþuri legate de trafic) / TP (Programe
legate de trafic)
Difuzeazã informaþii / programe legate de
trafic. Orice informaþie / program recepþionat
va întrerupe programul curent selectat.
9
PTY (Tipuri de program)
Afiºeazã tipul de program recepþionat la
momentul respectiv. Totodatã, cautã tipul de
program selectat de dvs.
CT (Indicaþia ceasului)
Datele CT recepþionate de la serviciile RDS,
ajusteazã indicaþia temporalã.
Note
• În funcþie de þarã / de regiune, este posibil sã nu
fie disponibile toate funcþiile RDS..
• RDS nu va funcþiona dacã tãria semnalului este
prea redusã sau dacã postul de radio pe care îl
ascultaþi nu transmite date RDS.
Stabilirea AF ºi TA
1 Apãsaþi în mod repetat
Dacã pãrãsiþi zona de recepþionare a programului
regional, stabiliþi varianta de reglaj “REG-OFF” în
cursul recepþiei FM (pag. 13).
Notã
• Aceastã funcþie nu este disponibilã în Marea
Britanie ºi în alte zone.
Funcþia de Legãturã localã (exclusiv
pentru Marea Britanie)
Aceastã funcþie vã permite sã selectaþi alte posturi
de radio locale din zona unde vã aflaþi, chiar dacã
acestea nu au alocate butoane numerotate.
1
În cursul recepþiei FM, apãsaþi butonul
numerotat (de la (1) la (6)) care este alocat
postului de radio local.
2
Într-un interval de 5 sec., apãsaþi din nou
butonul numerotat corespunzãtor postului de
radio local.
Repetaþi aceasã procedurã pânã ce este
recepþionat postul de radio local.
butonul(AF/TA)
pânã ce este afiºat reglajul dorit.
Selectaþi
Pentru
AF-ON
a activa AF ºi a dezactiva TA.
TA-ON
a activa TA ºi a dezactiva AF.
AF, TA-ON
a activa atât AF, cât ºi TA.
AF, TA-OFF
a dezactiva atât AF, cât ºi TA.
Selectarea PTY
1 Apãsaþi ºi menþineþi
apãsat butonul
(AF/TA) (PTY) în cursul recepþiei FM.
Stocarea posturilor de radio RDS cu
reglaj AF ºi TA
Puteþi fixa în memorie un post de radio RDS,
împreunã cu reglajele AF / TA. Dacã utilizaþi funcþia
BMT, sunt reþinute numai posturile de radio cu
aceleaºi reglaje AF/TA.
Dacã realizaþi reglaje manuale, puteþi fixa în
memorie atât posturi RDS, cât ºi altele care nu
beneficiazã de serviciul RDS cu reglajele AF/TA
stabilite pentru fiecare în parte.
1 Stabiliþi AF/TA, apoi stocaþi în memorie postul
de radio cu BTM sau manual.
Recepþionarea anunþurilor de
urgenþã
În cazul în care este activã una dintre funcþiile AF
sau TA, anunþurile de urgenþã vor întrerupe automat sursa curent selectatã.
Observaþie
• Dacã ajustaþi nivelul volumului în cursul unui
anunþ legat de trafic, acel nivel este reþinut în
memorie ºi este utilizat ºi la anunþurile ulterioare,
independent de nivelul obiºnuit al volumului.
Recepþionarea
regional — REG
unui
program
Când este activã funcþia AF : reglajele din fabricã
ale acestui aparat restricþioneazã recepþia la o
anumitã regiune, astfel cã nu se va comuta pe un
alt post regional cu semnal mai puternic.
10
Denumirea tipului de program curent apare în
cazul în care postul transmite date PTY.
2
Apãsaþi (AF/TA) (PTY) de mai multe ori
pânã ce apare tipul de program dorit.
3
Apãsaþi (SEEK) –/+.
Aparatul începe cãutarea unui post de radio
care difuzeazã tipul de program selectat.
Tipuri de programe
NEWS (ªtiri), AFFAIRS (Chestiuni curente), INFO
(Informaþii), SPORT (Sport), EDUCATE
(Educaþie), DRAMA (Dramã), CULTURE
(Culturã), SCIENCE (Stiinþã), VARIED (Varietãþi),
POP M (Muzicã Pop), ROCK M (Muzicã Rock),
EASY M (Muzicã uºoarã), LIGHT M (Muzicã
Clasicã), CLASSICS (Clasic), OTHER M (Alte
tipuri de Muzicã), WEATHER (Vreme), FINANCE
(Finanþe), CHILDREN (Programe pentru copii),
SOCIAL A (Chestiuni sociale), RELIGION
(Religie), PHONE IN (Telefon In), TRAVEL
(Cãlãtorii), LEISURE (Divertisment), JAZZ
(Jazz), COUNTRY (Muzicã Country), NATION M
(Muzicã popularã), OLDIES (Muzicã de altã datã),
FOLK M (Muzicã Folk), DOCUMENT
(Documentare)
Notã
• Nu puteþi utiliza aceastã funcþie în þãri / regiuni
unde nu sunt disponibile datele PTY.
Reglaj CT
1 Stabiliþi
varianta de reglaj “CT-ON”
(pagina 13).
Note
• Funcþia CT este posibil sã nu fie disponibilã
chiar dacã este recepþionat un post RDS.
• Poate exista o diferenþã între indicaþia temporalã
stabilitã de funcþia CT ºi ora realã.
Dispozitive USB
Redarea cu dispozitive USB
1 Conectaþi dispozitivul USB
la terminalul
USB.
Observaþie
• Elementele afiºate vor diferi în funcþie de format
ºi de reglaje. Pentru detalii legate de MP3 /
WMA / AAC / ATRAC, consultaþi pag. 16.
Notã
• Afiºajul diferã în funcþie de dispozitivul folosit
USB de tip Clasã Mass Storage sau Audio
ATRAC.
Ascultarea muzicii de la un dispozitiv audio tip Clasã Mass Storage
Redarea repetitivã sau aleatorie
1 În cursul redãrii, apãsaþi de mai multe
ori
butonul (3) (REP) sau (4)) (SHUF) pânã ce
apare varianta de reglaj doritã.
Selectaþi
Pentru
TRACK
Repetarea pistei.
ALBUM
Repetarea albumului.
SHUF ALBUM
Redarea aleatoare a
pieselor albumului.
SHUF DEVICE
Redarea aleatoare a pieselor
de la dispozitivul conectat.
Începe redarea.
Dacã este deja conectat un dispozitiv USB,
pentru a porni redarea apãsaþi de mai multe ori
(SOURCE) pânã ce apare indicaþia “USB”.
Pentru revenirea la modul obiºnuit de redare,
selectaþi “ OFF” sau “SHUF OFF”.
Apãsaþi (OFF) prentru a opri redarea.
Ascultarea muzicii de la un “Walkman” (dispozitiv audio ATRAC)
1 În cursul redãrii, apãsaþi de mai multe
Note
• Înainte de a deconecta un dispozitiv USB, aveþi
grijã sã îl opriþi. Dacã veþi deconecta un
dispozitiv USB în cursul redãrii, datele de pe
dispozitivul USB se pot deteriora.
• Nu folosiþi dispozitive USB prea grele sau prea
mari, care pot sã cadã din cauza vibraþiilor
sau care pot conduce la pierderea legãturii.
• Nu detaºaþi panoul frontal în cursul redãrii cu
un dispozitiv USB, deoarece datele USB pot fi
deteriorate.
Elemente afiºate
ori butonul (MODE) pânã ce pe ecran
apare varianta doritã.
Opþiunile disponibile se succed astfel :
ALBUM T TRACK (pistã) T GENRE (gen)
PLAYLIST (listã de redare) T ARTIST
Redarea repetitivã sau aleatorie
1 În cursul redãrii, apãsaþi de mai multe
ori
butonul (3) (REP) sau (4)) (SHUF) pânã ce
apare varianta de reglaj doritã.
Selectaþi
A Dispozitiv Audio ATRAC : AAD
Clasa Mass Storage : USB
B Pistã/ Album/ Artist/ Listã de redare/ Numãr gen
Pistã/ Album/ Artist/ Listã de redare/ Numãr gen,
durata scursã de redare, Ceas
Pentru a schimba elementele afiºate B , apãsaþi
(DISPL).
Pentru
TRACK
Repetarea pistei.
ALBUM
Repetarea albumului.
ARTIST
Repetarea muzicii artistului.
PLAYLIST
Repetarea listei de redare.
GENRE
Repetarea genului.
SHUF ALBUM
Redarea aleatoare a
pieselor albumului.
11
Selectaþi
Pentru
SHUF ARTIST
Redarea aleatoare a pieselor
artistului.
Repetaþi paºii 2 ºi 3 pentru a ajusta curba
egalizorului.
Pentru a reveni la curba stabilitã din fabricã
pentru egalizor, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de selecþie înainte ca reglajul sã se încheie.
Dupã 3 secunde, reglajul este definitivat ºi afiºajul revine la modul normal de redare / recepþie.
SHUF PLAYLIST Redarea aleatoare a pieselor
din lista de redare.
SHUF GENRE
Redarea aleatoare a pieselor
de genul respectiv.
SHUF DEVICE
Redarea aleatoare a pieselor
dispozitivului.
Pentru revenirea la modul obiºnuit de redare,
selectaþi “ OFF” sau “SHUF OFF”.
Alte funcþii
Observaþie
• Pot fi reglate ºi alte tipuri de egalizoare.
Ajustarea elementelor de reglaj
1
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de
selecþie.
Este afiºatã interfaþa de reglaj.
2
Apãsaþi de mai multe ori butonul de
selecþie pânã ce este afiºat elementul
dorit.
Modificarea reglajelor de sunet
Ajustarea caracteristicilor sunetului
— BAL / FAD / SUB
Puteþi ajusta echilibrul, gradarea ºi volumul
subwoofer-ului.
1
3
Rotiþi butonul de comandã pentru a
selecta varianta de reglaj doritã (de
exemplu “ON”- pornit sau “OFF”- oprit).
Apãsaþi de mai multe ori butonul de
selecþie pânã ce este afiºatã una dintre
indicaþiile “BAL”, “FAD” sau “SUB”.
Opþiunile se succed dupã cum urmeazã :
4
LOW* 1 (joase) T MID* 1 (medii) T HI* 1
(înalte) T BAL (echilibru stânga-dreapta)
T FAD (gradare faþã-spate) T SUB* 2
(volum subwoofer) T AUX*3
Notã
• Elementele afiºate diferã în funcþie de sursã ºi de
reglaj.
*1 Când este activã funcþia EQ3 (pag. 12).
*2 Când pentru ieºirea audio este aleasã varianta
“SUB” (pag. 13).
“ATT” este afiºat la reglajul cel mai de jos ºi
poate fi reglat în cel mult 21 de paºi.
*3 Când este activã sursa AUX (pag. 13).
Particularizarea curbei egalizorului
— EQ3
Varianta “CUSTOM” a funcþiei EQ3 vã permite
sã realizaþi propria configurare a egalizorului.
1
Selectaþi o sursã, apoi apãsaþi de mai
multe ori (EQ3) pentru a selecta
“CUSTOM”.
2
Apãsaþi în mod repetat butonul de
selecþie pânã ce apare una dintre
indicaþiile “LOW”, “MID” sau “HI”.
3
Rotiþi butonul de comandã pentru a regla
elementul selectat.
Nivelul volumului poate fi ajustat în trepte de
1 dB, de la – 10 dB la + 10 dB.
12
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de
selecþie.
Configurarea se încheie ºi afiºajul revine la
modul obiºnuit de redare / recepþie.
Pot fi stabilite urmãtoarele elemente (urmaþi
trimiterile la paginile indicate ca referinþã) :
“• ” indicã varianta implicitã.
CLOCK-ADJ (Reglare ceas) - pag. 4
CT (Potrivire ceas)
Pentru a alege “CT-ON” sau “CT-OFF” ( ) pag. 10, 11.
BEEP (Semnal sonor)
Pentru a alege “BEEP-ON” ( ) sau “BEEP-OFF”
AUX-A*1 (Surse audio auxiliare)
Pentru a alege pentru sursa auxiliarã varianta
“AUX-A-ON” ( ) sau “AUX-A-OFF (pag. 13).
A.OFF (Oprire automatã)
Pentru a opri automat aparatul, dupã un anumit
interval de timp.
– “A.OFF-NO” ( ), “A.OFF-30S (sec.)”,
“A.OFF-30M (min.) sau “A.OFF-60M (min.)”.
SUB / REAR*1
Pentru a comuta ieºirea audio.
– “SUB-OUT” ( ) : semnal de ieºire la subwoofer
– “REAR-OUT” : semnal de ieºire la un amplificator de putere.
DEMO (Demonstraþie)
Pentru a alege “DEMO-ON” ( ) sau “DEMOOFF”.
DIM (Reglaj de luminozitate)
Pentru a modifica luminozitatea afiºajului.
– “DIM-ON” : pentru un afiºaj mai întunecat
– “DIM-OFF” ( ) : afiºaj mai luminos
M.DSPL (Afiºaj animat)
Pentru a selecta modul afiºaj animat.
– “M.DSPL-SA” ( ) : pentru afiºarea de mostre
animate ºi a analizorului spectal
– “M.DSPL-OFF” : dezactivarea afiºajului
animat.
A.SCRL (Parcurgerea automatã)
Pentru ca elemente cu lungime mare sã parcurgã
automat ecranul la schimbarea discului / albumului
/ pistei
– “A.SCRL-ON” ( ): informaþiile parcurg ecranul
– “A.SCRL-OFF” : informaþiile nu sunt parcurse
pe ecran
Utilizarea
opþionale
echipamentelor
Echipament audio auxiliar
Conectând un dispozitiv audio portabil opþional la
mufa de intrare AUX (mini mufã stereo) a aparatului
ºi apoi selectând pur ºi simplu sursa doritã, puteþi
asculta sonorul prin boxele autovehiculului. Nivelul
volumului este reglabil ; urmaþi procedura
urmãtoare :
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriþi echipamentul audio portabil.
2 Reduceþi volumul sonor al aparatului.
3 Conectaþi echipamentul portabil la aparat.
LOCAL (Modul de cãutare localã)
– “LOCAL-ON” : pentru recepþionarea numai a
posturilor de radio cu semnal puternic.
– “LOCAL-OFF” ( ) : pentru recepþie normalã.
MONO* 2 (Modul mono)
Pentru amelioarea recepþiei FM slabe, selectaþi
modul de recepþie mono.
– “MONO-ON” : pentru a asculta mono sonorul
difuzat stereo
– “MONO-OFF” ( ) : pentru a asculta stereo
sonorul difuzat stereo.
REG*2 (Regional)
Pentru a alege “REG-ON” ( ) sau “REG-OFF”
(pag. 10).
Cablu de conectare* (nu este furnizat)
* Aveþi grijã sã folosiþi un conector tip drept.
Ajustarea nivelului volumului
Aveþi grijã sã reglaþi volumul fiecãrui echipament
audio conectat înainte de redare.
1
2
Reduceþi volumul sonor al aparatului.
Apãsaþi de mai multe ori (SOURCE) pânã ce
apare indicaþia “AUX”.
Este afiºatã indicaþia “AUX FRONT IN”
LPF* (Filtru trece jos)
Pentru a selecta frecvenþa de tãiere pentru
subwoofer : “LPF-OFF” ( ), “LPF125Hz” sau
“LPF 78Hz”.
3 Porniþi redarea la dispozitivul audio portabil, la
LOUD (Încãrcare)
Pentru a permite sã audiaþi clar ºi la nivele scãzute
ale volumului.
– “LOUD-ON” : pentru a fi întãriþi baºii ºi frecvenþele înalte
– “LOUD-OFF” ( ) : pentru a nu fi întãrite nici
frecvenþele joase, nici cele înalte.
ce apare indicaþia “AUX” ºi rotiþi butonul de
comandã pentru a regla nivelul de intrare
(între – 8dB ºi +18dB).
3
BTM (pag. 9)
*1 Când aparatul este oprit.
*2 La recepþionarea unui post FM.
*3 Când pentru ieºirea audio se alege “SUB”.
un volum moderat.
4 Stabiliþi volumul de audiþie uzual pentru aparat.
5 Apãsaþi în mod repetat butonul selectat pânã
Buton rotativ RM-X4S
Ataºarea etichetei
Ataºaþi eticheta indicatoare în funcþie de modul în
care urmeazã sã montaþi butonul rotativ.
13
Localizarea comenzilor
Comenzile corespunzãtoare de pe butonul rotativ
acþioneazã aceleaºi funcþii ca ºi butoanele
aparatului.
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie
• Dacã maºina dvs. a fost parcatã la soare, lãsaþi
aparatul sã se rãceascã înainte de a-l porni.
• Antena se va întinde automat când aparatul este
în funcþiune.
Condensarea umezelii
Urmãtoarele comenzi ale butonului rotativ
necesitã acþionãri diferite de la aparat.
• Buton ATT (Atenuare)
Pentru atenuarea sonorului. Pentru a anula
efectul, apãsaþi din nou acelaºi buton.
• Buton SEL (Selecþie)
La fel ca butonul de selecþie al aparatului.
În modul Quick-BrowZer, butonul (SEL) selecþie
este inactiv.
• Comandã PRESET / DISC
CD/USB : La fel ca (1) / (2) (ALBUM –/+) la
aparat (apãsaþi ºi rotiþi).
Radio : Pentru recepþia posturilor de radio
stocate în memorie (apãsaþi ºi rotiþi).
• Comandã VOL (Volum)
La fel ca butonul rotativ al aparatului (rotiþi).
• Comandã SEEK / AMS
La fel ca (SEEK) –/+ la aparat (rotiþi sau rotiþi ºi
menþineþi).
• Buton DISPL (Afiºaj)
Pentru a schimba elementele afiºate.
Schimbarea direcþiei de acþionare
În zilele ploiase sau în zone cu umiditate foarte
mare, este posibil ca umezeala sã condenseze pe
lentilele din interiorul aparatului ºi pe afiºaj. În
astfel de situaþii, aparatul nu mai funcþioneazã
corespunzãtor. Pentru a remedia problema, scoateþi
discul ºi aºteptaþi aproximativ o orã pânã ce se
evaporã umezeala.
Pentru a menþine
superioarã a sunetului
calitatea
Aveþi grijã sã nu vãrsaþi suc sau alte lichide pe
aparat sau peste discuri.
Note legate de discuri
• Pentru a menþine curat un disc, nu atingeþi
suprafaþa sa. Manevraþi-l apucându-l de muchii.
• Pãstraþi discurile în cutiile lor sau în suportul
pentru discuri atunci când nu le folosiþi.
• Nu expuneþi discurile la surse de cãldurã /
temperaturi ridicate. Evitaþi sã lãsaþi discurile
în maºina parcatã, sub geamul din spate sau sub
parbrizul maºinii.
• Nu lipiþi etichete ºi nu folosiþi discuri murdare de
cernealã sau de alte reziduri. Astfel de discuri se
pot opri din rotaþie în timpul redãrii cauzând
disfuncþionalitãþi sau putându-se distruge discul.
Direcþia de acþionare a comenzilor este stabilitã
din fabricã aºa cum este prezentat în imaginea de
mai jos :
Creºtere
Descreºtere
Dacã doriþi sã montaþi butonul rotativ în partea
dreptã a volanului, puteþi schimba direcþia de
acþionare a acestuia.
1
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul (SEL) în timp
ce þineþi apãsatã comanda VOL.
14
• Nu utilizaþi nici un fel de discuri cu etichete sau
abþibilduri lipite.
La folosirea unor astfel de discuri pot apãrea
urmãtoarele feluri de probleme :
– Imposibilitatea de a scoate discul din aparat
(din cauza dezlipirii etichetei sau a abþibildului
care poate împiedica mecanismul de scoatere
a discului).
– Imposibilitatea de a citi corect datele audio
(spre exemplu apariþia unor omisiuni de redare
sau neredarea) cauzatã de topirea etichetei
sau abþibildului care sã ducã la îndoirea discului.
• Discurile cu forme ne-standard (cum ar fi cele în
formã de inimã, de stea sau cele rectangulare)
nu pot fi redate de acest aparat.
Încercarea de a utiliza astfel de discuri poate
conduce la deteriorarea aparatului. Nu folosiþi
discuri de acest fel.
• Nu pot fi redate CD-uri de 8 cm.
• Înainte de redare, ºtergeþi
discurile cu o bucatã de pânzã
de ºters ce se poate achiziþiona
din comerþ. ªtergerea discului
trebuie fãcutã de la centru spre
exterior. Nu folosiþi solvenþi
cum ar fi benzina, tinerul,
substanþe de curãþire disponibile în comerþ sau
spray antistatic pentru discuri analogice.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Este posibil ca unele discuri CD-R / CD-RW sã nu
fie redate de acest aparat (în funcþie de
echipamentul folosit pentru înregistrarea lor ºi
de condiþiile în care a avut loc înregistrarea).
• Nu poate fi redat un CD-R / CD-RW care nu are
sesiunea de înregistrare finalizatã.
• Aparatul este compatibil cu formatul ISO 9660
nivel 1 / nivel 2, cu cel Joliet / Romeo în format
extins ºi cu cel Sesiune multiplã.
• Numãrul maxim :
– de directoare (albume) : 150 (inclusiv rãdãcina
ºi directoarele goale) ;
– de fiºiere (piste) ºi directoare conþinute de un
disc : 300 (dacã denumirea unui director /
fiºier conþine multe caractere, acest numãr
scade sub 300) ;
– de caractere ce pot fi afiºate pentru denumirea
unui director / fiºier este 32 (Joliet) sau 64
(Romeo).
• Când un disc este înregistrat în sensiune multiplã,
este recunoscut ºi redat numai formatul primei
piste a primei sesiuni (orice alt format este omis).
Prioritatea în funcþie de format este CD-DA ºi
MP3 / WMA / AAC.
– Dacã prima pistã este una CD-DA, atunci va
fi redatã numai aceasta ;
– Când prima pistã nu este CD-DA, este redatã
sesiunea MP3 / WMA / AAC. Dacã discul nu
conþine date în nici unul dintre aceste formate,
apare mesajul “NO MUSIC” (fãrã muzicã).
Discuri muzicale codificate pentru
protejarea drepturilor de autor
Acest produs este destinat redãrii discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
În ultima vreme sunt puse în vânzare diferite
discuri de muzicã codificate cu ajutorul tehnologiei
de protejare a copyright-ului, de cãtre unele
companii de înregistrare. Vã rugãm sã þineþi seama
cã printre aceste discuri, existã unele ce nu
corespund standardului CD, fiind posibil sã nu poatã
fi redate de acest aparat.
Note privind Discurile duble
(DualDiscs)
Un disc dublu este un disc cu douã feþe care asociazã
materialul înregistrat pe o parte a DVD-ului cu
materialul audio digital de pe cealaltã faþã.
Deoarece partea cu materialul audio nu corespunde
standardului Compact Disc (CD), redarea unui astfel
de produs nu este garantatã.
Despre dispozitive USB
• Pot fi utilizate echipamente USB din Clasa Mass
Storage ºi cele Audio ATRAC compatibile cu
standardul USB. Acest aparat nu poate recunoaºte
dispozitive USB prin intermediul unui HUB USB.
Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivelor USB, vizitaþi adresa de internet a
firmei Sony, care furnizeazã asistenþã (pag. 21).
• Codec-ul (codare - decodare) corespunzãtor diferã
în funcþie de tipul de dispozitiv.
– clasa Mass Storage : MP3 / WMA / AAC
– dispozitiv audio ATRAC : ATRAC / MP3 /
WMA / AAC.
• Nu pot fi redate alte fiºiere DRM (Digital Rights
Management) în afarã de ATRAC.
• Numãrul maxim de date ce pot fi afiºate este :
Clasa Mass Storage :
– directoare (albume) : 128, cu cel mult 500 de
fiºiere (piste) într-un director,
Dispozitiv audio ATRAC : ATRAC / MP3 / WMA
/ AAC
– albume/ artiºti/ liste de redare/ genuri: 65.535;
piste 65.535.
Note
• Dacã trebuie folosit un cablu, folosiþi-l pe cel
furnizat pentru dispozitivul USB conectat.
• Nu folosiþi dispozitive USB care sunt prea mari
sau prea grele ºi care vã pot împiedica sã
conduceþi maºina.
• Nu lãsaþi dispozitivul USB în maºina parcatã,
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Poate dura o vreme pânã sã înceapã redarea,
în funcþie de cantitatea de date înregistrate.
• Se recomandã realizarea de copii de siguranþã.
Ordinea de redare a fiºierelor MP3 /
WMA / ACC (CD-R/RW sau Clasa Mass
Storage)
Director (Album)
Fiºier MP3 / WMA /
AAC (Pistã)
15
Despre fiºierele MP3
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) reprezintã o
tehnologie standard ºi un format dedicat
compresiei secvenþelor sonore. Fiºierul este
comprimat pânã la aproximativ 1/10 din
dimensiunea sa originalã.
• Marcajul ID3, versiunile 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ºi 2.4
se aplicã numai fiºierelor MP3. Marcajul ID3
este 15 / 30 caractere (1.0 ºi 1.1), respectiv 63/
126 caractere (2.2, 2.3 ºi 2.4).
• Când denumiþi un fiºier MP3, aveþi grijã sã
adãugaþi numelui extensia “.mp3”.
• În cursul redãrii sau a rulãrii rapide înainte sau
înapoi a fiºierelor MP3 cu vitezã de transfer a
datelor variabilã (VBR), durata de redare scursã
este posibil sã nu fie afiºatã cu acurateþe.
Notã
• Dacã este redat un fiºier MP3 cu vitezã mare de
transfer, de ordinul a 320 kbps, sunetul poate fi
intermitent.
Despre fiºierele WMA
Despre fiºierele ATRAC
Formatul ATRAC3plus
ATRAC3 înseamnã Adaptive Transform Acoustic Coding3 ºi reprezintã o tehnologie de compresie
audio. Acesta comprimã datele audio CD de circa
1/10 faþã de dimensiunea originalã.
ATRAC3plus, care este formatul extins al
ATRAC3, comprimã datele audio CD de circa
1/20 faþã de dimensiunea originalã. Aparatul acceptã
ambele formate (ATRAC3 ºi ATRAC3plus).
Caracterele pentru informaþiile text scrise de
SonicStage sunt afiºate.
Dacã aveþi întrebãri sau probleme legate de aparatul
dvs. care nu sunt detaliate în acest manual, vã
rugãm consultaþi cel mai apropiat dealer Sony.
Întreþinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a cardului
de telecomandã
• WMA înseamnã Windows Media Audio ºi
reprezintã un standard pentru formatul de
compresie a fiºierelor de muzicã. Acesta
comprimã datele audio CD de circa 1/22* faþã de
dimensiunea originalã.
• Marcajul WMA este de 63 de caractere.
• Când denumiþi un fiºier WMA, aveþi grijã sã
adãugaþi numelui extensia “.wma”.
• În cursul redãrii sau a rulãrii rapide înainte sau
înapoi a fiºierelor WMA cu vitezã de transfer a
datelor variabilã (VBR), durata de redare scursã
este posibil sã nu fie afiºatã cu acurateþe.
* numai pentru 64 kbps
Notã
• Nu este acceptatã redarea fiºierelor WMA cu
compresie lossless.
În condiþii de utilizare obiºnuite, bateria va dura
circa 1 an. (Durata de viaþã poate fi mai scurtã, în
funcþie de condiþiile de utilizare.) Când bateria cu
litiu se consumã, este posibil ca distanþa de acþionare
dintre telecomandã ºi aparat sã scadã sau este posibil
ca telecomanda sã nu funcþioneze corespunzãtor.
În acest caz, înlocuiþi bateria cu o alta cu litiu, tip
CR2025. Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
Despre fiºierele AAC
Note legate de bateria cu litiu
• Nu lãsaþi bateria cu litiu la întemâna copiilor. În
cazul în care este înghiþitã accidental o astfel de
baterie, consultaþi imediat un doctor.
• ªtergeþi bateria cu o bucatã de pânzã moale
pentru a asigura un contact bun.
• Aveþi grijã sã respectaþi polaritatea indicatã.
• Nu prindeþi bateria cu o pensetã metalicã,
deoarece pot apãrea scurtcircuite.
• AAC înseamnã Advanced Audio Coding ºi
reprezintã un standard pentru formatul de
compresie a fiºierelor de muzicã. Acesta
comprimã datele audio CD de circa 1/11* faþã de
dimensiunea originalã.
• Marcajul AAC este de 126 de caractere.
• Când denumiþi un fiºier AAC, aveþi grijã sã
adãugaþi numelui extensia “.m4a”.
• În cursul redãrii sau a rulãrii rapide înainte sau
înapoi a fiºierelor AAC cu vitezã de transfer a
datelor variabilã (VBR), durata de redare scursã
este posibil sã nu fie afiºatã cu acurateþe.
* numai pentru 128 kbps
Notã
• Nu este acceptatã redarea fiºierelor AAC :
– cu compresie lossless.
– protejate la copiere
16
Partea cu +
orientatã în sus
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze dacã
nu este manevratã corect. Nu o reîncãrcaþi, nu
o demontaþi ºi nu o aruncaþi în foc.
Înlocuirea siguranþei
Când înlocuiþi siguranþa, aveþi grijã sã folosiþi una
nouã cu acelaºi amperaj ca cel al siguranþei iniþiale.
Dacã sare siguranþa, verificaþi
conectarea ºi înlocuiþi
siguranþa. Dacã siguranþa se
arde din nou dupã înlocuire,
este posibil sã existe o
defecþiune internã a aparatului. În acest caz consultaþi cel
mai apropiat dealer Sony.
Siguranþã (10 A)
Curãþarea conectorilor
Este posibil ca aparatul sã nu funcþioneze
corespunzãtor în cazul în care conectorii dintre
aparat ºi panoul frontal nu sunt curaþi. Pentru a
preveni aceasta, desfaceþi panoul frontal (vezi
pagina 5) ºi curãþaþi conectorii cu puþinã vatã. Nu
apãsaþi prea puternic deoarece este posibil sã fie
deterioraþi conectorii.
Unitatea de bazã
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Din motive de siguranþã, opriþi maºina ºi scoateþi
cheia din contact înainte de a curãþa conectorii.
• Nu atingeþi niciodatã conectorii direct cu degetele
sau cu vreun obiect metalic.
Demontarea aparatului
1
Detaºarea manºonului de protecþie
1 Detaºaþi panoul frontal (pag. 5).
2 Prindeþi ambele chei de demontare de cadrul
de protecþie
Orientaþi cheia de demontare
aºa cum este indicat
3 Trageþi în afarã cheile de demontare pentru a
scoate cadrul de protecþie.
2
Scoaterea aparatului
1
Introduceþi ambele chei de demontare
simultan, pânã ce se aude un clic.
Cu cârligul îndreptat
spre interior
2 Trageþi în afarã cheile de demontare pentru
a disloca aparatul.
3 Scoateþi aparatul din locaºul sãu.
Specificaþii
Secþiunea CD player
Raportul semnal-zgomot : 120 dB
Frecvenþa de rãspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou ºi fluctuaþii : Sub limita mãsurabilã
Secþiunea tuner
FM
Domeniu de acord : 87,5 - 108.0 MHz
Terminal antenã : Conector antenã externã
Frecvenþã intermediarã : 10,7 MHz/450 kHz
Sensibilitate utilã : 9 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal-zgomot : 67 dB (stereo)
69 dB (mono)
Distorsiune armonicã la 1 kHz :
0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Separare :
35 dB la 1 kHz
Frecvenþa de rãspuns :
30 - 15.000 Hz
MW / LW
Domeniu de acord :
MW : 531 - 1,602 kHz
LW : 153 - 279 kHz
Terminal antenã : Conector antenã externã
Frecvenþã intermediarã : 10,7 MHz / 450 kHz
Sensibilitate :
MW : 30 µV
LW : 40 µV
17
Secþiunea player USB
Interfaþã : USB (vitezã completã)
Intensitatea maximã a curentului : 500mA
Secþiunea amplificator de putere
Ieºiri : Ieºiri boxã (conectori bine izolaþi)
Impedanþã boxe : 4 - 8 ohmi
Putere maximã la ieºire : 52 W × 4 (la 4 ohm)
Generalitãþi
Ieºiri :
Conector de ieºire audio (comutabil
subwoofer / spate)
Conector de comandã al releului antenei
Terminal de comandã al amplificatorului de putere
Intrãri : Terminal (senzor) de intrare pentru
telecomndã
Terminal de comandã ATT pentru
semnalul de la telefon
Mufã de intrare AUX (mini mufã stereo)
Domeniul de variaþie a tonului :
Frecvenþe joase : ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Frecvenþe medii : ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Frecvenþe înalte: ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinþe privind alimentarea :
12 V curent continuu de la bateria maºinii
(împãmântare negativã)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm (l / î / a)
Dimensiuni pentru montare :
cca. 182 × 53 × 162 mm (l / î / a)
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandã card RM-X151
Set de piese pentru instalare ºi
conectare (1)
Accesorii opþionale :
Buton de comandã rotativ RM-X4S
Este posibil ca dealer-ul dvs. sã nu dispunã de unele
dintre accesoriile prezentate mai sus. Vã rugãm sã
solicitaþi informaþii detaliate de la dealer.
Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 ºi
patente sub licenþã de la Fraunhofer IIS ºi Thomson
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectualã ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii în
exteriorul acestui produs este înterzisã fãrã licenþã
de la Microsoft sau de la sucursale Microsoft.
Soluþionarea defecþiunilor
Lista de mai jos vã poate fi de folos în soluþionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaþi
dacã sunt realizate corect conexiunile ºi dacã sunt
respectate procedurile de funcþionare.
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaþi conexiunea. Dacã totul este corect,
verificaþi siguranþa.
• Dacã aparatul este oprit ºi afiºajul dispare, nu
poate fi acþionat cu telecomanda.
T Porniþi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are o cutie de releu.
Nu se aude sunetul
• Volumul este prea scãzut.
• Este activatã funcþia ATT sau cea Telefon ATT
(când cablul de interfaþã al telefonului de maºinã
este conectat la cablul ATT).
• Poziþia comenzii de gradare “FAD” nu este
reglatã pentru sistemul de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 13).
• Este conectat un amplificator de putere opþional
ºi nu este utilizat amplificatorul încorporat al
aparatului.
A fost ºters conþinutul memoriei
aparatului
• A fost apãsat butonul RESET (de iniþializare).
T Stocaþi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate.
• Cablul de alimentare nu este conectat
corespunzãtor.
Posturile de radio memorate ºi indicaþia
ceasului sunt ºterse. S-a ars siguranþa.
Face zgomot când este schimbatã poziþia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate cu conectorul
dispozitivului de alimentare de la maºinã.
În cursul redãrii sau recepþiei, începe
modul demonstrativ.
• Dacã nu este efectuatã nici o operaþie timp de 5
minute, fiind stabilitã varianta “DEMO-ON”,
începe procedura demonstrativã.
T Alegeþi varianta “DEMO-OFF” (pag. 13).
18
Dispare afiºajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afiºare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasã
varianta “DIM-ON” (pag. 13).
• Afiºajul dispare dacã apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul (OFF).
T Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul (OFF)
pânã ce apare afiºajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 17).
Funcþia de oprire automatã nu acþioneazã.
• Aparatul este pornit. Funcþia Auto Off (Oprire
automatã) activeazã dupã oprirea aparatului.
T Opriþi aparatul.
Nu este posibilã acþionarea cardului de
telecomandã.
• Verificaþi dacã foiþa izolatoare a fost îndepãrtatã
(pag. 4).
Redarea CD-urilor
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Existã deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forþat în poziþie
inversã sau pe o direcþie greºitã (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aþi încercat sã redaþi un disc CD-R / CD-RW care
nu este unul audio (pag. 15).
Nu pot fi redate fiºiere MP3 / WMA / AAC.
• Discul este incompatibil cu formatul ºi cu
versiunea MP3 / WMA / AAC (pag. 16).
Dureazã mai mult timp pânã ce începe
redarea fiºierelor MP3 / WMA / AAC decât
în cazul altora.
• Dureazã mai mult timp pânã ce începe redarea
urmãtoarelor discuri :
– un disc cu o structurã arborescentã complicatã,
– un disc înregistrat în sesiune multiplã,
– un disc pe care pot fi adãugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este
posibil ca acestea sã nu parcurgã ecranul.
• Pentru “A.SCRL” este aleasã varianta “OFF”.
T Alegeþi varianta “A.SCRL-ON” (pag. 13).
T Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul (DSPL).
Butoanele de acþionare nu funcþioneazã.
Nu este scos discul din aparat.
• Apãsaþi butonul RESET (pag. 4).
Recepþie radio
Posturile de radio nu pot fi recepþionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conectaþi cablul de comandã al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roºu) la
cablul de alimentare pentru amplificatorul de
antenã al maºinii (Numai dacã maºina dvs. are
încorporatã în geamul din spate/lateral o antenã
FM/MW/LW).
• Verificaþi conectarea antenei de maºinã.
• Antena auto nu se întinde.
T Verificaþi conexiunea cablului de comandã al
antenei.
• Verificaþi frecvenþa.
Nu este posibilã gãsirea posturilor deja
fixate.
• Fixaþi frecvenþa corectã în memorie.
• Semnalul recepþionat este prea slab.
Nu este posibilã depistarea automatã a
posturilor de radio
• Varianta aleasã pentru modul local de cãutare nu
este corectã.
T Depistarea posturilor se opreºte frecvent :
alegeþi varianta “LOCAL-ON” (pag. 13)
T Aparatul nu se opreºte la depistarea unui
post de radio : alegeþi varianta “MONO-ON”
(pag. 13).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaþi depistarea manualã a posturilor de
radio.
În timpul recepþiei MF, indicaþia “ST” apare
intermitent.
• Fixaþi mai exact frecvenþa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeþi varianta “MONO-ON” (pag. 13).
Un program FM difuzat stereo se aude
mono.
• Aparatul este în modul de recepþie mono.
T Alegeþi varianta “MONO-OFF” (pag. 13).
Apar omisiuni ale sunetului.
• Nu este corect modul în care a fost montat
aparatul.
T Instalaþi aparatul la un unghi mai mic de 45°
într-o zonã rezistentã a maºinii.
• Discul este murdar sau defect.
19
RDS
Operaþia de cãutare SEEK începe dupã
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaþi funcþia TA (pag. 10).
Nu sunt recepþionate anunþuri legate de
trafic.
• Dezactivaþi funcþia TA (pag. 10).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaþii
legate de trafic deºi este folositã facilitatea TP.
T Depistaþi unu alt post de radio.
PTY afiºeaz㠓- - - - - - - -”
• Postul de radio curent nu furnizeazã servicii RDS.
• Nu au fost recepþionate datele RDS.
• Postul de radio nu specificã tipul de program.
Redare USB
Nu puteþi reda piese prin intermediul unui
HUB USB.
• Acest aparat nu recunoaºte dispozitive USB prin
intermediu unui HUB USB.
Afiºaje de eroare / Mesaje
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmã conectarea unui dispozitiv
USB.
T Aºteptaþi pânã ce se încheie confirmarea
conexiunii.
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curãþaþi sau aºezaþi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemã ºi nu poate fi redat.
T Introduceþi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut automat.
T Reconectaþi dispozitivul USB.
• Apãsaþi Z pentru a scoate discul din aparat.
FAILURE (Eºec)
• Nu este corectã conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaþi manualul de instalare / conectare
ale acestui model ºi verificaþi conexiunea.
HUB NO SUPRT (Nu este acceptat un HUB USB)
• Acest aparat nu acceptã un hub USB.
Nu pot fi redate pistele.
• Dispozitivul USB nu funcþioneazã.
T Reconectaþi-l.
L. SEEK +/– (Cãutare localã)
• Modul de cãutare localã este pornit în cursul
depistãrii automate a posturilor.
Dureazã mai mult timp pânã ce începe
redarea pieselor de la dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB conþine fiºiere organizate
într-o structurã arborescentã complicatã.
NO AF (Fãrã AF)
• Nu existã frecvenþe alternative pentru postul de
radio curent.
T Apãsaþi (SEEK) –/+ câtã vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui program. Aparatul începe cãutarea unei alte
frecvenþe cu aceleaºi date PI (Identificare de
program) (apare mesajul “PI SEEK”).
Este emis un semnal sonor.
• În cursul redãrii, a fost decuplat dispozitivul USB.
T Înainte de decuplarea dispozitivului USB,
aveþi grijã sã opriþi redarea pentru a proteja
datele.
Sonorul este intermitent.
• Sonorul poate fi intermintent la viteze de transfer
mai mari de 320 kbps.
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectat (SOURCE) fãrã a fi conectat un
dispozitiv USB. Un dispozitiv USB sau un cablu
USB a fost decuplat în cursul redãrii.
T Aveþi grijã sã cuplaþi dispozitivul ºi cablul
USB.
NO INFO (Nici o informaþie)
• Informaþiile text nu sunt scrise în fiºierul MP3 /
WMA / ACC.
NO MUSIC (Nici un fel de muzicã)
• Discul / dispozitivul USB nu conþine fiºiere de
muzicã.
T Introduceþi un CD cu muzicã în acest aparat.
T Conectaþi un dispozitiv USB care conþine
fiºiere de muzicã.
20
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei nu sunt
notate pe pistã.
NO TP (Fãrã TP)
• Aparatul va continua sã caute posturile de radio
TP disponibile.
NO TRACK (Nici o pistã)
• Elementul selectat la dispozitivul USB nu conþine
un album / o pistã.
OFFSET (Disfuncþionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncþionalitate internã.
T Verificaþi conexiunea. Dacã indicaþia de
eroare rãmâne pe ecran, consultaþi cel mai
apropiat dealer Sony.
OVERLOAD (Supraîncãrcare)
• Dispozitivul USB este supraîncãrcat.
T Decuplaþi dispozitivul USB, apoi schimbaþi
sursa apãsând butonul (SOURCE).
T Este o indicaþie a faptului cã aparatul este
deteriorat sau cã este conectat cu un
echipament care nu este acceptat.
READ (Citire)
• Aparatul citeºte toate informaþile legate de piste
ºi de album de pe disc / de la dispozitivul USB.
T Aºteptaþi pânã la încheierea citirii ºi redarea
va începe automat. În funcþie de structura
informaþiilor de pe disc / de pe dispozitivul
USB, poate trece mai mult de un minut pânã
la începerea redãrii.
RESET (iniþializare)
• Aparatul CD nu poate fi acþionat din cauza unei
probleme.
T Apãsaþi butonul RESET (pag. 4).
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Conectaþi un dispozitiv USB din clasa Mass
Storage (pag. 16).
“
” sau “
”
• În cursul redãrii rapide înainte sau înapoi, aþi
ajuns la începutul sau la sfârºitul discului ºi nu
mai puteþi continua redarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afiºat de acest aparat.
Dacã aceste soluþii nu vã ajutã sã îmbunãtãþiþi
situaþia, consultaþi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacã duceþi aparatul la reparat din cauza
problemelor de redare a compact discurilor, aveþi
grijã sã aduceþi cu dvs. ºi discul de la care au început
problemele.
Dacã aveþi întrebãri sau dacã doriþi
informaþii de asistenþã de ultimã orã pentru
acest produs, vã rugãm sã consultaþi
adresa de internet :
http://support.sony-europe.com
Furnizorii de conþinut muzical utilizeazã tehnologia
de gestionare a drepturilor digitale pentru Windows
Media conþinutã de acest dispozitiv (“WM-DRM”)
pentru a proteja integritatea conþinutului (“Secure
Content” - Conþinut asigurat) astfel încât
proprietatea lor intelectualã, inclusiv drepturile
de autor, sã nu fie însuºite în mod inadecvat.
Acest dispozitiv utilizeazã software WM-DRM
pentru a reda Conþinut asigurat (“WM-DRM
software”). Dacã siguranþa software-ului WMDRM conþinut de acest aparat a fost compromisã,
proprietarii Conþinutului asigurat (“Secure Content
Owners”) pot solicita ca Microsoft sã revoce dreptul
software-ului WM-DRM de a realiza noi copii cu
licenþe, sã afiºeze ºi / sã redea Conþinut asigurat.
Revocarea nu altereazã capacitatea software-ului
WM-DRM de a reda conþinut care nu este protejat.
O listã a software-ului WM-DRM revocat este
transmis dispozitivului dvs. ori de câte ori preluaþi
o licenþã de Conþinut asigurat de pe Internet sau de
la un calculator. Microsoft poate, relativ la o astfel
de licenþã, sã transmitã dispozitivului dvs. liste de
revocare, din partea proprietarilor conþinutului
asigurat (Secure Content Owners).
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate fãrã sã
fiþi avizaþi.
• Nu sunt utilizate reziduuri ale flãcãrilor halogenate
la realizarea circuitelor integrate.
• Nu sunt utilizate reziduuri ale flãcãrilor halogenate
la realizarea carcasei.
• Elementele de ambalaj sunt realizate din hârtie.
http://www.sony.ro/
21
Download PDF