Sony | CDX-GT550UI | Sony CDX-GT550UI GT550UI Unitate frontală MP3/CD cu control direct al playerului iPod/iPhone Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/ MW/ LW Player CD
Manual de instrucţiuni
RO
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO), citiţi pagina 6
CDX-GT550UI
© 2010 Sony Corporation
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi această unitate
în bordul maşini. Pentru instalare şi conexiuni citiţi
manualul de instrucţiuni furnizat.
Acest marcaj se află pe partea de jos a carcasei.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele separate
pentru service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
ZAPPIN şi Quick-BrowZer sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
Windows Media este marcă de comerţ înregistrată sau
marcă de comerţ a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în afara acestui
produs este interzisă fără a deţine licenţă Microsoft sau
fără a fi autorizate de sucursale ale Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi
în alte ţări.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
2
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 19). Aparatul se va opri complet,
în mod automat, după perioada de timp stabilită,
evitându-se consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/OFF),
de fiecare dată când opriţi maşina, până ce afişajul se
stinge.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
Căutarea unei piste
Discuri ce pot fi redare de acest aparat .................. 6
Iniţializarea aparatului ........................................... 6
Anularea modului DEMO ...................................... 6
Potrivirea ceasului .................................................. 6
Detaşarea panoului frontal ..................................... 7
Ataşarea panoului frontal .................................. 7
Căutarea unei piste după denumirea acesteia
– Quick-BrowZer™ ........................................ 15
Căutare omiţând elemente
– Modul Jump ................................................. 15
Căutare în ordine alfabetică
– Căutare alfabetică ........................................ 16
Căutarea unei piste ascultând pasaje ale pistelor
– ZAPPIN™ ................................................... 16
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază ................................................ 8
Radio
Fixarea în memoria aparatului şi recepţia posturilor
de radio ............................................................. 10
Fixarea automată în memorie – BTM ............. 10
Fixarea manuală în memorie........................... 10
Recepţionarea unui post fixat.......................... 10
Acordul automat ............................................. 10
RDS ...................................................................... 10
Prezentare generală ......................................... 10
Reglaje pentru AF şi TA.................................. 11
Alegerea PTY.................................................. 11
Reglajul CT ..................................................... 11
CD
Elementele afişajului ...................................... 12
Redarea repetitivă şi aleatorie ......................... 12
Reglaje de sunet şi reglaje generale
Modificarea reglajelor de sunet ...........................17
Ajustarea parametrilor sunetului.....................17
Funcţii avansate pentru sunet
Advanced Sound Engine.................................17
Alegerea caracteristicii sonore
– EQ7 .............................................................17
Personalizarea curbei egalizorului
–EQ7 personalizate ........................................17
Optimizarea sunetului prin aliniere temporală
– Poziţia de audiţie.........................................18
Ajustarea poziţiei de audiţie ...........................18
DM+ avansat ...................................................19
Folosirea difuzoarelor din spate ca subwoofer
– Rear Bass Enhancer - Accentuarea
frecvenţelor joase .........................................19
Configurarea opţiunilor – SET ............................19
Alte funcţii
Dispozitive USB
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB ........... 12
Elementele afişajului ....................................... 13
Redarea repetitivă şi aleatorie ......................... 13
Utilizarea echipamentelor opţionale .................... 20
Echipamente audio auxiliare........................... 20
Telecomanda-card RM-X114.......................... 21
Informaţii suplimentare
iPod
Redarea de la iPod ............................................... 13
Elementele afişajului ....................................... 14
Omiterea albumelor, fişierelor podcast,
genurilor muzicale, listelor de redare şi
artiştilor ........................................................ 14
Redarea repetitivă şi aleatorie ......................... 14
Acţionarea directă a unui iPod
– Comanda realizată de către pasageri ................. 15
4
Măsuri de precauţie ....................................... 21
Note privind discurile ............................... 21
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/
AAC....................................................... 22
Despre iPod .............................................. 22
Întreţinere ...................................................... 22
Demontarea aparatului .................................. 23
Specificaţii..................................................... 24
Soluţionarea problemelor .............................. 25
Afişaje de eroare / Mesaje ............................. 27
Instalare/conexiuni
Măsuri de precauţie ....................................... 28
Echipament folosit în ilustraţii
(nu este furnizat .......................................... 28
1 Lista părţilor ............................................ 29
2 Exemple de conectare ............................. 29
3 Diagrama conexiunilor ............................ 30
4 Detaşarea ramei de fixare ........................ 32
5 Exemplu de montare ............................... 33
6 Ataşarea şi detaşarea panoului frontal ..... 33
Avertizare ...................................................... 34
Butonul RESET (iniţializare) ........................ 34
Diagrama conexiunilor de alimentare ........... 34
Site de asistenţă tehnică
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http:// support.sony-europe.com//
Sunt furnizate informaţii legate de :
• Modelele şi producătorii de playere audio digitale
• Fişiere MP3 / WMA / AAC acceptate
5
Punerea în funcţiune
Discuri ce pot fi redate de
acest aparat
Puteţi reda discuri CD-DA (inclusiv cele care conţin CD
TEXT) şi CD-R/CD-RW (fişiere MP3/ WMA/AAC pag. 21).
Tipul de disc
CD-DA
Eticheta discului
MP3
WMA
AAC
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de reglaj.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce apare
mesajul “CLOCK ADJ“ apoi apăsaţi-l.
Indicaţia orei va începe să clipească.
3
Rotiţi butonul de selecţie pentru a potrivi ora
şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi
(SEEK) –/+.
4
După stabilirea minutelor, apăsaţi butonul de
selecţie.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul porneşte.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL). Apăsaţi din nou
(DSPL) pentru a reveni la interfaţa anterioară.
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau după
înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după modificarea
unor conexiuni electrice va trebui să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag.6) şi apăsaţi butonul RESET
(pag. 9) cu ajutorul unui obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi
un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Anularea modului DEMO
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative ce apare
în timpul opririi.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
2
Rotiţi butonul de selecţie, până ce apare
indicaţia “DEMO”.
3
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
“DEMO-OFF”, apoi apăsaţi-l.
Configurarea este încheiată.
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(BACK).
Interfaţa revine la modul obişnuit de redare/recepţie.
6
Observaţie
• Puteţi potrivi ceasul în mod automat, folosind facilitatea
RDS (pag. 11) .
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a
preveni furtul.
Ataşarea panoului frontal
Introduceţi partea A a panoului frontal în partea B a
aparatului, după cum este ilustrat, apoi împingeţi partea
stângă în poziţie până ce se produce un clic.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare
timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă
amplificatorul încorporat este utilizat.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF).
Aparatul se opreşte.
2
Apăsaţi , apoi scoateţi panoul trăgând
înspre dvs.
Notă
• Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în partea din spate a maşinii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării unui
dispozitiv USB, deoarece datele conţinute de acela se
pot deteriora.
7
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază
Această secţiune conţine instrucţiuni despre
localizarea butoanelor şi operaţiile de bază.
Pentru detalii, consultaţi paginile indicate.
1 Butoane SEEK-/+
Radio :
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă
(apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD / USB :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a omite
mai multe piste succesive (apăsaţi, apoi apăsaţi
încă odată în secunda următoare şi menţineţi
apăsat) ; pentru a derula rapid înapoi/înainte o
pistă (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
2 Butonul (căutare) pag. 15
Apăsaţi pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer™.
3 Buton SOURCE / OFF
Apăsaţi acest buton pentru a porni alimentarea/
a schimba sursa de semnal (Radio/CD/USB/
AUX).
• Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
• Apăsaţi timp de 2 secunde sau mai mult pentru
a opri alimentarea şi pentru a opri afişajul.
4 Buton de volum/selecţie pag. 17, 19
Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru a
alege un element de reglaj (apăsaţi şi rotiţi).
8
5 Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus),
începe redarea.
6 Fereastra de afişare
7 Butonul Z (eject)
Folosit pentru a scoate discul.
8 Mufa USB pag. 12, 13
Pentru a conecta un dispozitiv USB.
9 Buton
pag. 6
de eliberare a panoului frontal
0 Butonul (BACK) / MODE pag. 10, 15
Apăsaţi pentru : a reveni la interfaţa afişată
anterior / a selecta banda de frecvenţe radio
(FM/MW/LW).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru : a intra /
părăsi modul de comandă de către pasageri.
qa Senzorul telecomenzii card
qs Buton ZAP pag. 16
Pentru a intra în modul de ZAPPIN™.
qd Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) /
PTY (tipul emisiunii) pag. 11
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a
selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
qf Butonul RESET (localizat în spatele
panoului frontal) pag. 6
qg Butoane numerotate
Radio:
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD /USB :
(1)/(2) : ALBUM –/+ (în timpul redării
unui fişier MP3/WMA/AAC)
Pentru a omite albume (apăsaţi); pentru
a omite în mod continuu albume (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
(3) : REP* pag. 12, 13, 14
(4) : SHUF pag. 12, 13, 14
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
qh DSPL (afişaj) / SCRL (defilare) pag. 10,
12, 13, 14, 15
Pentru schimbarea elementelor afişate (apăsaţi);
pentru parcurgerea elementelor afişate (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
qj Mufa de intrare AUX pag. 20
Pentru conectarea unui dispozitiv audio
portabil.
* Acest buton are un punct tactil.
Notă
• Când scoateţi/introduceţi un disc, deconectaţi orice
dispozitiv USB pentru a evita deteriorarea discului.
9
Radio
Fixarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
RDS
Prezentare generală
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp ce conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de date
radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriu-zis, şi un
semnal de informaţie digitală, care nu se aude.
Elementele afişajului
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF) până ce
este afişată indicaţia “TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod repetat
butonul (MODE). Puteţi alege dintre FM1, FM2,
FM3, MW sau LW.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va fi afişat meniul de configurare.
3 Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişată
indicaţia “BTM“, apoi apăsaţi acest buton.
Aparatul va memora posturile de radio în ordinea
frecvenţelor şi le va aloca butoane numerotate.
La terminarea operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Fixarea manuală în memorie
1 După ce aţi făcut acordul pe frecvenţa
unui
post pe care doriţi să îl fixaţi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre
butoanele numerotate (între (1) şi (6)) până
ce este afişată indicaţia “MEM“.
Notă
• Dacă asociaţi unui post un buton numerotat deja alocat,
vechea frecvenţă va fi înlocuită cu cea actuală.
Observaţie
• La fixarea unui post de radio RDS, este memorat şi
reglajul AF/TA (pag. 11).
A TA/TP*1
B Banda de frecvenţe radio, Funcţia
C Frecvenţa*2 (denumirea serviciului pentru program),
numărul prestabilit, ceasul, datele RDS.
*1 Indicaţia “TA“ clipeşte pe durata recepţionării de
informaţii legate de trafic, iar cea “TP” se aprinde
când este recepţionat un astfel de post.
*2 Pe durata recepţiei unui post RDS, în stânga indicaţiei
de frecvenţă este afişat un asterisc“*“.
Pentru a schimba elementele C afişate, apăsaţi (DSPL).
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii RDS,
după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe cea mai puternică
frecvenţă a postului din reţea. Folosind această funcţie,
puteţi asculta continuu acelaşi program şi nu sunteţi
nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe parcursul unei
călătorii mai lungi.
Recepţionarea unui post fixat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi un
buton numerotat (de la (1) la (6)).
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi programele
de trafic. Orice informaţie/program recepţionat va
întrerupe sursa curentă de semnal.
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi apăsaţi
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
(SEEK) –/+ pentru a căuta un post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când aparatul
detectează un post de radio. Repetaţi procedura până
găsiţi postul dorit.
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului dorit,
apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) +/– pentru a
localiza cu aproximaţie frecvenţa, apoi apăsaţi în mod
repetat butonul (SEEK) +/– pentru a realiza acordul
fin (reglaj manual).
10
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile în cazul
în care semnalul radio este prea slab sau dacă postul
recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până ce
apare reglajul dorit.
Selectaţi
AF-ON
Pentru
a activa AF şi a dezactiva TA.
TA-ON
a activa TA şi a dezactiva AF.
AF/TA-ON
a activa atât AF, cât şi TA.
AF/TA-OFF
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi un buton
numerotat (între (1) şi (6)) asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post
local, într-un interval de 5 secunde. Repetaţi această
procedură până ce este recepţionat un post local.
Alegerea PTY
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA) (PTY) în
timp ce recepţionaţi un post FM.
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/TA.
Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai posturile
RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual, puteţi
prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu reglajele
AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM sau
Denumirea tipului curent de program apare dacă postul
transmite date PTY.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
tipul de program dorit, apoi apăsaţi acest
buton.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REGIONAL
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la o
anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un alt
post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post regional,
alegeţi opţiunea “REG-OFF” la configurare, în timpul
recepţiei FM (pag. 20).
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFAIR (noutăţi în afaceri), INFO
(informaţii), SPORT (sport), EDUCATE (programe
educaţionale), DRAMA (teatru), CULTURE (programe
culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi),
POP M (muzică pop), ROCK M (muzică rock), EASY
M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică de divertisment),
CLASSICS (muzică clasică), OTHER M (altă muzică),
WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe), CHILDREN
(programe pentru copii), SOCIAL A (programe sociale),
RELIGION (programe religioase), PHONE IN (dialog
cu ascultătorii), TRAVEL (turistice), LEISURE
(divertisment), JAZZ (muzică jazz), COUNTRY
(muzică country), NATION M (muzică populară),
OLDIES (melodii mai vechi), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Această funcţie nu operează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în Marea Britanie
şi în alte zone.
Reglajul CT
1 Alegeţi “CT-ON“
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă este
recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin serviciul
CT şi ora reală.
în timpul reglajelor (pag.
19).
11
Dispozitive USB
CD
Elementele afişajului
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
A Sursă
B Numărul pistei*1, Disc/numele artistului*1, Numele
artistului*1, Numărul albumului*2, Denumirea
albumului*1, Numărul pistei/ Durata de redare scursă,
Ceas.
*1 Sunt afişate informaţii legate de CD TEXT, MP3/
WMA/AAC.
*2 Numărul albumului este afişat numai la schimbarea
albumului.
Pentru a schimba elementele B afişate, apăsaţi (DSPL).
Observaţie
• Elementele afişate diferă în funcţie de model, de tipul
discului, de formatul de înregistrare şi de reglaje.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 Pe durata redării, apăsaţi (3) (REP) sau (4)
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa Mass
Storage) şi MTP (Protocolul de Transfer Media)
compatibile cu standardul USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) şi AAC (.mp4).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a datelor
de pe dispozitivul USB.
Notă
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi motorul. În
funcţie de acest dispozitiv, pot apărea disfuncţionalităţi
sau deteriorări ale acestuia dacă este cuplat înainte de
pornirea motorului.
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB.
Când folosiţi un cablu, utilizaţi-l pe cel furnizat
împreună cu dispozitivul USB conectat.
(SHUF) până ce este afişat modul de redare
dorit.
Alegeţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
în mod repetat un album.
ALBUM*
SHUF ALBUM* în mod aleatoriu un album
în mod aleatoriu un disc.
SHUF DISC
* La redarea de fişiere MP3/ WMA/ AAC.
După 3 secunde, reglajul este complet.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi “
OFF“ sau “SHUF OFF“ .
Începe redarea.
Pentru a începe redarea, în cazul în care dispozitivul
USB este deja conectat, apăsaţi în mod repetat butonul
(SOURCE/OFF) până ce este afişată indicaţia “USB“.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (SOURCE/OFF) timp de 1
secundă pentru a opri redarea.
Decuplarea dispozitivului USB
1 Opriţi redarea materialului de pe dispozitivul
USB.
2 Detaşaţi dispozitivul USB.
Dacă acesta este decuplat în timpul redării datelor
pe care le conţine, este posibil ca dispozitivul
USB să se deterioreze.
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea grele,
care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot cauza o
întrerupere a conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de pe un
dispozitiv USB, deoarece datele se pot deteriora.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB
prin intermediul unui hub USB.
12
iPod
Elementele afişajului
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu iPod-ul dvs.,
citiţi secţiunea “Despre iPod” de la pagina 22 sau vizitaţi
situl de asistenţă tehnică.
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod” este
folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui iPod şi
ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care este altfel
specificat în text sau în ilustraţii.
A Sursă
B Denumirea pistei, Numele artistului, Numărul
albumului*, Denumirea albumului, Numărul pistei /
Durata de redare scursă, Ceas.
* Numărul albumului este afişat numai când albumul
este schimbat.
Pentru a modifica elementele afişate pe ecran B, apăsaţi
(DSPL).
Note
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, consultaţi site-ul de asistenţă tehnică.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 128
– fişiere (piste) : 500.
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată la soare,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil
să treacă mai mult timp până la începerea redării.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil
să nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri de fişiere
MP3/WMA/AAC :
– cu compresie cu pierderi reduse (lossless)
– protejate la copiere.
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
Redarea de la iPod
Înainte de a conecta un iPod, reduceţi volumul sonor al
acestui aparat.
1
Conectaţi dispozitivul iPod la terminalul
USB prin intermediul cablului cu conector de
cuplare şi cu mufă USB.
Dispozitivul iPod va porni automat, iar pe ecranul
iPod-ului va apărea interfaţa de mai jos.*
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişat
modul dorit.
Selectaţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetitiv o pistă.
ALBUM
în mod repetitiv un album.
SHUF ALBUM
în mod aleatoriu un album.
SHUF DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
După 3 secunde, reglajul se încheie.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
Observaţie
• Vă recomandăm să conectaţi cablul USB RC-100IP
(nu este furnizat) la conectorul de cuplare.
Începe automat redarea pistelor de la iPod din punctul
unde s-a oprit anterior. Dacă este deja conectat un
iPod, pentru a porni redarea apăsaţi de mai multe
ori butonul (SOURCE/OFF), până ce apare indicaţia
“USB”. (Când este recunoscut iPod-ul, pe ecran apare
indicaţia “IPD”).
* În cazul în care a fost conectat un iPod touch (tactil)
sau un iPhone sau dacă iPod-ul a redat ultima dată
folosind comanda pasageră, nu va fi afişată sigla pe
ecran.
Continuă în pagina următoare T
13
2
Ajustaţi volumul sonor.
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă pentru a
opri redarea.
Decuplarea dispozitivului iPod
1 Opriţi redarea cu dispozitivul iPod.
2 Detaşaţi iPod-ul.
Precauţii relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB, volumul
sonor al telefonului va fi reglat chiar de către iPhone.
Pentru a evita creşterea bruscă a volumului după
efectuarea unui apel, nu măriţi volumul acestui aparat în
cursul unei convorbiri telefonice.
Note
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării de la iPod,
deoarece se pot deteriora datele.
• Acest aparat nu poate recunoaşte un iPod prin
intermediul unui hub USB.
Observaţii
• Când cheia de contact este pusă în poziţia ACC şi
aparatul este pornit, iPod-ul se va reîncărca.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării, pe
ecranul acestui aparat apare indicaţia “NO DEV”.
Modul reluare
Când iPod-ul este conectat la conectorul de cuplare,
modul acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării, în modul stabilit la iPod.
În modul reluarea redării, nu vor funcţiona butoanele
următoare :
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Observaţie
• Când se modifică albumul / fişierul podcast / genul /
artistul/ lista de redare, numărul elementului respectiv
este afişat pentru un moment.
Notă
• Unele litere stocate la iPod nu vor fi corect afişate.
Omiterea albumelor, fişierelor
podcast, genurilor muzicale,
listelor de redare şi artiştilor
Pentru
a omite
Apăsaţi
(1)/ (2) (ALBUM -/+)
[apăsaţi o dată pentru fiecare]
a omite în mod Apăsaţi şi menţineţi apăsat (1)/ (2)
continuu
(ALBUM -/+)
[menţineţi până ajungeţi în punctul
dorit]
Redarea repetitivă şi aleatorie
1
În cursul redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişată
varianta dorită.
Pentru
TRACK
Apăsaţi
în mod repetitiv o pistă.
ALBUM
în mod repetitiv un album.
PODCAST
în mod repetitiv un fişier
podcast.
în mod repetitiv un artist.
ARTIST
Elementele afişajului
PLAYLIST
GENRE
A Indicaţia sursei (iPod)
B Numărul pistei, Numele artistului, Denumirea albumului, Numărul pistei/ Durata de redare scursă, Ceas.
Pentru a schimba elementele B afişate, apăsaţi (DSPL).
în mod repetitiv o listă de
redare.
în mod repetitiv un gen.
SHUF ALBUM
în mod aleatoriu albume.
SHUF PODCAST
SHUF GENRE
în mod aleatoriu fişiere
podcast.
în mod aleatoriu piesele
artiştilor.
în mod aleatoriu o listă de
redare.
în mod aleatoriu un gen.
SHUF DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
După 3 secunde, reglajul este complet.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
14
Căutarea unei piste
Acţionarea directă a unui
iPod – Comanda realizată de
către pasageri
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
– Quick- BrowZer™
Puteţi acţiona un iPod conectat direct la terminalul de
conectare.
Puteţi căuta cu uşurinţă, după categorie, o pistă de pe CD
sau de pe un dispozitiv USB.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE)
1
Apăsaţi (BROWSE).
Aparatul trece în modul de căutare Quick-BrowZer şi
este afişată lista de categorii de căutare.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
categoria dorită, apoi apăsaţi-l pentru a
confirma alegerea.
3
Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista dorită.
Va începe redarea.
în cursul redării.
Este afişat mesajul “MODE IPOD” şi veţi putea
acţiona direct iPod-ul.
Pentru a schimba elementul afişat
Apăsaţi (DSPL).
Elementele afişate se succed după cum urmează :
Denumirea pistei T Numele artistului T Denumirea
albumului T MODE IPOD T Ceas
Pentru a părăsi modul comandă realizată
de către pasageri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE).
Va apărea indicaţia “MODE AUDIO” şi modul de redare
se va schimba, devenind “RESUMING”.
Note
• Volumul poate fi reglat numai de la această unitate.
• Dacă este părăsit acest mod, reglajul de redare
repetitivă va fi oprit.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
Apăsaţi (BACK).
Pentru a părăsi modul Quick-BrowZer
Apăsaţi (BROWSE).
Note
• După ce intraţi în modul de căutare Quick-BrowZer,
reglajele pentru redarea repetitivă şi pentru cea
aleatorie sunt anulate.
Căutare omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
Când într-o categorie sunt mai multe elemente, îl puteţi
căuta rapid pe cel care vă interesează.
1 Apăsaţi (SEEK) + în modul Quick-BrowZer.
Va apărea următoarea interfaţă.
A Numărul elementului curent
B Numărul total de elemente de pe stratul curent.
Apoi este afişată denumirea elementului.
2 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
elementul dorit sau unul aflat în apropierea
celui care vă interesează.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ 10 % din
numărul total de elemente.
3 Apăsaţi butonul de selecţie
Interfaţa revine la modul Quick-BrowZer şi este afişat
elementul selectat.
Continuă în pagina următoare T
15
4 Rotiţi butonul de selecţie pentru a selecta
elementul dorit şi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, redarea începe.
Pentru a renunţa la modul Jump (Salt)
Apăsaţi butonul (BACK) sau pe cel (SEEK) –.
Notă
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie într-un interval
de 7 secunde, modul Jump este anulat.
Căutare în ordine alfabetică
– Căutare alfabetică
Căutarea unei piste
ascultând fragmente ale
pistelor – ZAPPIN™
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje din
fiecare pistă de pe CD sau de pe dispozitivul USB, puteţi
căuta o anumită pistă pe care doriţi să o ascultaţi.
Modul ZAPPIN este adecvat pentru căutarea unei piste în
modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie repetitivă.
1
Atunci când la aparat este conectat un iPod, puteţi căuta
un elementul dorit într-o listă alfabetică.
1 Apăsaţi (SEEK) + în modul Quick-BrowZer.
Va fi afişată o listă alfabetică.
Apăsaţi (ZAP) în cursul redării.
După ce pe ecran apare indicaţia “ZAPPIN”, redarea
începe cu un pasaj din următoarea pistă.
Pasajul este redat o anumită perioadă de timp, stabilită,
după care se aude un clic şi începe redarea următorului
pasaj.
Pistă
(ZAP) apăsat
2 Rotiţi butonul de selecţie pentru a selecta prima
literă a elementului dorit, apoi apăsaţi-l.
Va fi afişată o listă cu elemente în ordine alfabetică,
începând cu litera aleasă.
Dacă nu este găsită nici o piesă al cărei nume începe
cu litera aleasă, va fi afişată indicaţia “NOT FOUND“
(nimic găsit).
2
Pasajul din fiecare pistă care
va fi redat în modul ZAPPIN.
Apăsaţi butonul de selecţie sau pe cel (ZAP)
când se ajunge la redarea pistei dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei selectate,
de la început.
Pentru căutarea unei alte piste folosind din nou modul
ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
3 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, va începe redarea
acesteia.
Pentru a renunţa la căutarea alfabetică
Apăsaţi butonul
(BACK) sau pe cel (SEEK) –.
Va fi afişată o listă de căutare pe categorii.
Note
• În modul de căutare alfabetică, nu este luat în
considerare un simbol sau un articol (a/an/the)
dinaintea literei selectate.
• Este posibil ca numai modul Jump de căutare să fie
disponibil, în funcţie de elementul căutat ales.
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie într-un interval de
5 secunde, modul de căutare alfabetică este părăsit.
16
Observaţii
• Puteţi selecta durata unui pasaj de 6 sec./ 15 sec./
30 sec. (pag. 20). Nu puteţi selecta pasajul care să
fie redat dintr-o pistă.
• Apăsaţi (SEEK) –/+ în modul ZAPPIN pentru
a omite o pistă.
• Apăsaţi (1) / (2) (ALBUM –/+) în modul
ZAPPIN pentru a omite un album.
• Puteţi confirma redarea unei piste şi prin apăsarea
butonului (BACK).
Reglaje de sunet şi
reglaje generale
Modificarea reglajelor de
sunet
Ajustarea parametrilor sunetului
1 Apăsaţi în timpul recepţiei/redării butonul de
selecţie.
2
3
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
elementul de reglaj dorit, apoi apăsaţi acest
buton.
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
varianta dorită, apoi apăsaţi acest buton.
4
Apăsaţi
(BACK).
Reglajul se încheie şi afişajul revine la starea normală
de redare/recepţie.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
EQ7 PRESET (pag. 17).
Funcţii avansate pentru
sunet – Advanced Sound
Engine
Advanced Sound Engine, noua tehnologie Sony pentru
sunet, creează o atmosferă sonoră ideală în interiorul
maşinii prin procesarea digitală a semnalului. Advanced
Sound Engine conţine următoarele facilităţi : EQ7, Poziţia
de audiţie, DM+ avansat şi accentuarea frecvenţelor joase
din spate.
Alegerea caracteristicii sonore –
EQ7 prestabilite
Puteţi alege o curbă de egalizare dintre 7 variante
(“XPLOD“, “VOCAL“, “EDGE“, “CRUISE“, “SPACE“,
“GRAVITY”, “CUSTOM” şi “OFF“).
1
Apăsaţi butonul de selecţie în timpul
recepţiei/redării.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“EQ7 PRESET“, apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
curba de egalizare dorită, apoi apăsaţi-l.
EQ7 SETTING (pag. 17).
POSITION
SET POSITION (stabilirea poziţiei de audiţie) (pag.
18).
ADJ POSITION*1 (ajustarea poziţiei de audiţie)
(pag. 18).
SET SW POS*1*2 (stabilirea poziţiei subwooferului)
(pag. 18).
BALANCE (Balans)
Ajustează balansul dintre difuzoarele din dreapta şi
cele din stânga “RIGHT-15“–“CENTER“–“LEFT15“.
FADER (Gradare)
Ajustează nivelul relativ “FRONT-15“–“CENTER“–
“REAR-15“.
4
Apăsaţi
(BACK).
Reglajul se încheie şi afişajul revine la modul normal
de recepţie/redare.
Pentru a anula curba de egalizare, alegeţi “OFF“ la pasul 3.
Observaţie
• Reglajul de egalizare este memorat pentru fiecare sursă
în parte.
DM+ (pag. 19)
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ7
RB ENH (Accentuarea frecvenţelor joase din spate)
(pag. 19)
Varianta “CUSTOM“ (personalizat) vă permite să stabiliţi
o curbă de egalizare personalizată.
SW LEVEL*2 (nivelul subwooferului)
Ajustează volumul subwooferului : “+10 dB” – “0
dB” – “–10 dB” (în cazul celui mai jos nivel este afişat
mesajul “ATT“).
1
Alegeţi o sursă, apoi apăsaţi butonul de
selecţie.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“EQ7 SETTING“, apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“BASE“, apoi apăsaţi-l.
Puteţi alege una din curbele prestabilite ca bază pentru
modificările dvs..
Dacă nu doriţi să personalizaţi pornind de la una din
curbele prestabilite, treceţi la pasul 5.
4
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
curba de bază dorită , apoi apăsaţi-l.
AUX VOL*3 (nivelul AUX)
Ajustează volumul pentru fiecare echipament auxiliar
conectat : între “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Acest reglaj elimină necesitatea de a mai regla nivelul
volumului între surse.
*1 Când pentru “SET POSITION“ este aleasă varianta
“OFF“.
*2 Când pentru ieşirea audio a fost aleasă varianta
“SUB-OUT“ (pag. 19).
*3 Când este activată sursa AUX (pag. 20).
Continuă în pagina următoare T
17
5
Stabilirea curbei de egalizare.
1 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege o
bandă de frecvenţe, apoi apăsaţi-l.
BAND1 :
BAND2 :
BAND3 :
BAND4 :
BAND5 :
BAND6 :
BAND7 :
63 Hz
160 Hz
400 Hz
1 kHz
2,5 kHz
6,3 kHz
16,0 kHz
2 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege nivelul
sonor, apoi apăsaţi-l.
Nivelul sonor este ajustabil în trepte de 1 dB, de la
-6dB la +6dB.
Puteţi, de asemenea, să stabiliţi aproximativ poziţia
subwooferului relativ la poziţia dvs. de audiţie dacă :
– pentru ieşirea audio este aleasă varianta “SUB-OUT”
(pag. 19),
– pentru poziţia de ascultare a fost aleasă o altă variantă
decât “OFF”.
Opţiunile pentru “SET SW POS“ (poziţia subwooferului)
sunt indicate mai jos.
“NEAR“ (A): Aproape
“NORMAL“ (B): Normal
“FAR“ (C): Departe
1
Apăsaţi în timpul recepţiei/redării butonul de
selecţie.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“SET POSITION“, apoi apăsaţi acest buton.
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
dintre “FRONT L“, “FRONT R“, “FRONT“,
sau “ALL“, apoi apăsaţi acest buton.
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“SET SW POS”, apoi apăsaţi acest buton.
Dacă alegeţi “FRONT L“, “FRONT R“, “FRONT“
sau “ALL“ la pasul 3, puteţi stabili şi poziţia
subwooferului.
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege dintre
“NEAR“, “NORMAL“ sau “FAR“, apoi apăsaţi acest
buton.
3
4
Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a ajusta şi alte benzi de
frecvenţă.
6
Apăsaţi de două ori
(BACK).
Curba de egalizare este stocată la secţiunea “CUSTOM“
şi afişajul revine la modul normal de recepţie/redare.
Optimizarea sunetului prin
aliniere temporală - Poziţia de
audiţie
Aparatul poate modifica localizarea sunetului prin
întârzierea semnalului de la fiecare difuzor, pentru a se
potrivi cu poziţia dvs. şi pentru a produce o atmosferă
sonoră naturală, care vă dă senzaţia că sunteţi în centru,
indiferent de locul dvs. în maşină.
Variantele pentru “POSITION“ (poziţie) sunt indicate
mai jos.
5
Pentru a anula reglajul poziţiei de audiţie, selectaţi “OFF“
la pasul 3.
Ajustarea poziţiei de audiţie
Puteţi efectua un reglaj fin al poziţiei de audiţie.
1
Apăsaţi în timpul recepţiei/redării butonul de
selecţie.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“ADJ POSITION”, apoi apăsaţi acest buton.
Rotiţi butonul de selecţie pentru ajusta
poziţia de audiţie, apoi apăsaţi acest buton.
Variantele de reglaj sunt “+3“ – “CENTER“ – “-3“.
3
“FRONT L“ (1): Faţă stânga
“FRONT R“ (2): Faţă dreapta
“FRONT“ (3): Centru faţă
“ALL“ (4): În centrul maşinii
“OFF“ : Fără ajustare de poziţie
18
Apăsaţi
(BACK).
Afişajul revine la modul normal de recepţie/redare.
4
Apăsaţi
(BACK).
Afişajul revine la modul normal de recepţie/redare.
DM+ avansat
Configurarea opţiunilor- SET
Funcţia DM+ Advanced îmbunătăţeşte compresia digitală
a sunetului prin restaurarea frecvenţelor înalte pierdute
prin compresie.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de configurare.
1
Apăsaţi în timpul recepţiei butonul de
selecţie.
2
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“DM+“, apoi apăsaţi acest buton.
Rotiţi butonul de selecţie pentru a fi afişat
elementul dorit, apoi apăsaţi acest buton.
3
3
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“ON“, apoi apăsaţi acest buton.
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
valoarea dorită, apoi apăsaţi acest buton.*
Reglajul este încheiat.
4
Apăsaţi
(BACK).
Afişajul revine la modul normal de redare.
Observaţie
• Reglajul DM+ este memorat pentru fiecare sursă în
parte.
Folosirea difuzoarelor din spate
ca subwoofer – Rear Bass
ENHANCER – accentuarea
frecvenţelor joase
Funcţia Rear Bass Enhancer accentuează frecvenţele
joase aplicând un filtru trece-jos (pag. 20) semnalului
pentru difuzoarele din spate. Funcţia permite ca aceste
difuzoare să funcţioneze ca subwoofer în cazul în care nu
este conectat un subwoofer.
1
Apăsaţi în timpul recepţiei/redării butonul de
selecţie.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
“RB ENH“, apoi apăsaţi acest buton.
Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
dintre variantele “1“, “2“ sau “3“, apoi
apăsaţi acest buton.
3
4
Apăsaţi
(BACK).
Afişajul revine la modul normal de recepţie/redare.
4
Apăsaţi
(BACK).
Afişajul revine la modul normal de recepţie/redare.
* Pentru CLOCK-ADJ şi BMT, pasul 4 nu este necesar.
Notă
• Elementele afişate diferă în funcţie de sursă şi de
reglajele efectuate.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 6)
CT (Indicaţie temporală) (pag. 10, 11).
Activează funcţia CT : “ON” şi “OFF”.
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
AUX-A*1 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”, “OFF”
(pag. 20).
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit interval
de timp de la apăsarea butonului : “NO” (nu), “30S”
(după 30 secunde), “30M” (după 30 minute) sau
“60M” (după 60 de minute)”.
REAR/SUB*1 (subwoofer/amplificator)
Comută ieşirea audio : “SUB-OUT” (subwoofer),
“REAR-OUT” (amplificator).
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”, “OFF”.
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului “ON”, “OFF”.
ILLUM (Iluminare)
Schimbă culoarea în care este iluminat afişajul : “1”,
“2.”
M. DSPLAY (Afişaj dinamic)
Selectează modul de Afişaj dinamic :
– “SA” : pentru a prezenta elemente predefinite, în
mişcare şi analizorul spectral,
– “OFF” : pentru a dezactiva afişajul dinamic.
Continuă în pagina următoare T
19
Alte funcţii
AUTO SCR (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă automat
ecranul, pentru a putea fi citite : “ON”, “OFF”.
LOCAL (Mod de căutare local)
– “ON” : sunt depistate numai posturile de radio cu
semnal puternic.
– “OFF” : acordul pe frecvenţe se face în mod
normal.
MONO*2 (Modul monofonic)
Selectaţi modul de recepţie monofonic pentru a
îmbunătăţi recepţia posturilor FM cu semnal slab :
“ON”, “OFF”.
REGIONAL*2 (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită regiune : “ON”,
“OFF” (pag. 11).
ZAPPIN TIME (Perioada Zappin)
Selectează perioada de redare pentru funcţia ZAPPIN
– “Z-TIME-1 (cca. 6 sec.)”,
“Z.TIME-2 (cca. 15 sec.)”,
“Z.TIME-3 (cca. 30 sec.)”.
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil opţional
la mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo) a aparatului,
urmată de simpla alegere a sursei, puteţi asculta sonorul
prin difuzoarele autoturismului dvs. Nivelul volumului
sonor poate fi reglat astfel încât să compenseze orice
diferenţă dintre acest aparat şi dispozitivul audio portabil.
Urmaţi procedura de mai jos :
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
ZAP BEEP (semnal sonor Zappin)
Pentru emiterea unui semnal sonor între pasajele unei
piste : “ON“ (cu semnal) şi “OFF“ (fără semnal).
LPF FREQ*3 (Filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
subwoofer : “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”.
LPF SLOP*3 (Panta filtrului trece-jos)
Selectează panta pentru filtrul trece jos : “1”, “2” “3“.
SW PHASE*4 (Faza subwooferului)
Selectează faza pentru subwoofer: “NORM”, “REV”
HPF FREQ (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
difuzoarele frontale / din spate : “OFF“, “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOP (Panta filtrului trece-sus)
Selectează panta filtrului HPF (filtrul este activ numai
dacă pentru HPF FREQ a fost aleasă altă variantă
decât “OFF“) : “1”, “2” “3“.
LOUDNESS (Intensitatea dinamicii)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a se obţine
un sunet clar la nivele reduse ale volumului sonor :
“ON”, “OFF”.
BTM (pag. 10)
1
* Când aparatul este oprit.
*2 Când este recepţionat un post FM.
*3 Când pentru ieşirea audio a fost aleasă varianta
“SUB-OUT“ sau când pentru funcţia Rear Bass
Enhancer a fost aleasă altă variantă decât “OFF“.
*4 Când pentru ieşirea audio a fost aleasă varianta
“SUB-OUT“.
20
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă de cilindrică dreaptă.
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul fiecărui
dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) în mod repetat, până
ce este afişat mesajul “AUX“.
După aceasta apare mesajul “AUX FRONT IN“.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio portabil la un
nivel moderat al volumului sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
5 Reglaţi nivelul de intrare (pag. 17).
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Telecomanda card RM-X114
Butoanele de la telecomandă, acţionează aceleaşi funcţii
ca şi butoanele corespunzătoare de la acest aparat.
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce umezeala se
evaporă. În caz contrar aparatul nu va funcţiona în mod
corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste aparat
sau peste discuri.
Note privind discurile
Următoarelor butoane ale telecomenzii le corespund
butoane / funcţii diferite ale aparatului.
• Buton DSPL (afişaj)
Pentru a schimba elementele afişate.
• Buton SOURCE
Pentru a porni / a schimba sursa de semnal (Radio /
CD / USB / AUX)
• Butoane < / , (SEEK –/+)
Pentru a controla funcţiile Radio/ CD/ USB / în acelaşi
mod cu butonul (SEEK) –/+ de la aparat.
• Buton SOUND
Acelaşi rol ca butonul de selecţie de la aparat.
• Buton OFF
Pentru a opri aparatul / sursa / a încheia apelul.
• Buton LIST
Pentru a selecta PTY corespunzător funcţiei RDS.
• Butoane M/m (DISC* / PRESET +/–)
Pentru a selecta posturi de radio fixate în
memorie (Radio).
Pentru a acţiona CD-ul/ dispozitivul USB,
acţionează în acelaşi mod cu butoanele (1) / (2)
(ALBUM +/-) ale aparatului.
• Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la nivelul
anterior, apăsaţi încă o dată acest buton.
* Nu este disponibil pentru acest aparat.
Note
• Dacă aparatul este oprit şi pe ecran nu este nimic afişat,
acesta nu poate fi acţionat cu telecomanda-card decât
dacă butonul (SOURCE/OFF) este apăsat în prealabil
sau dacă este introdus mai întâi un disc pentru a-l
activa.
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau la
surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de
curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor care
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile
duale şi cele de muzică la codarea cărora au fost
folosite tehnologii de protejare a drepturilor de autor
nu corespund standardului CD şi de aceea este posibil
să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă
încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă de
inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se poate
deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă începe cu o
sesiune CD-DA, va fi recunoscut ca disc CD-DA, iar
restul sesiunilor nu vor fi redate.
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R / CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai puţine, dacă
denumirile de fişiere/ directoare conţin prea multe
caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier : 32 (Joliet) sau 64
(Romeo).
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
Continuă în pagina următoare T
21
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de muzică,
înregistrate în format CD sau MP3 corespunzător
standardului ISO 9660 Level 1 / Level 2, Joliet/
Romeo sau cu sesiune multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA / AAC
MP3/WMA/
AAC
Director (album)
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Fişier MP3/WMA/
AAC (pistă)
Cu electrodul pozitiv +
orientat în sus
Despre iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri de iPod,
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod înainte
de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod touch (a 2-a generaţie)
– iPod touch (prima generaţie)
– iPod classic
– iPod cu video*
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Comanda de către pasageri nu este disponibilă pentru
iPod nano (prima generaţie) sau iPod cu video
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) sau “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă că
un accesoriu electronic a fost special creat pentru a
se conecta la iPod sau, respectiv, la iPhone şi a fost
certificat de dezvoltator că respectă standardele Apple
de performanţă.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea acestuia
cu standardele privind siguranţa şi cu regulamentele în
vigoare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat
care nu sunt lămurite în acest manual, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
22
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Siguranţă (10A)
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pag. 7) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
Demontarea aparatului
1 Scoateţi rama de siguranţă.
1 Detaşaţi panoul frontal (pag. 7).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini ale
ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
2 Scoateţi aparatul din locaş.
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
23
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 µV,
LW : 45 µV
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 500 mA
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru difuzoare
Impedanţa difuzoarelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminale audio de ieşire (spate/subwoofer
comutabile)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de
putere
Intrări :
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Terminal de intrare al comenzii de la distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Terminal de intrare pentru semnalul USB
24
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria
maşinii (împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 162 mm
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Piese pentru montare şi realizarea
conexiunilor (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Telecomandă card RM-X114
Cablu USB pentru conectare la iPod : RC-100IP
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele din
accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi acestuia
informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi următoarea
adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în fereastra
de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“DIM-ON” (pag. 19).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 23).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Probleme generale
Recepţie radio
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT sau cea Telefon ATT
(când cablul de interfaţă al telefonului maşinii este
conectat la cablul ATT).
• Poziţia comenzii de gradare “FADER” nu este reglată
pentru un sistem de 2 difuzoare.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 19).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse.
S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul de
alimentare a accesoriilor de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe modul
demonstrativ.
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de 5
minute, când este aleasă varianta “DEMO-ON”,
începe prezentarea demonstrativă.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 19).
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu)
la cablul de alimentare pentru amplificatorul
antenei maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o antenă
FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu este
corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent: alegeţi
varianta “LOCAL-ON” (pag. 20)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui post de
radio : alegeţi varianta “LOCAL-OFF” (pag. 20).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 20).
Un program FM difuzat stereo se aude mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO-OFF” (pag. 20).
Continuă în pagina următoare T
25
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 11).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 11).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Numele programului de servicii clipeşte.
Programul în curs de recepţie nu are frecvenţe
alternative.
T Apăsaţi (SEEK) +/- în timp ce numele
programului de servicii clipeşte. Va apărea
mesajul “PI SEEK“ şi aparatul începe să caute o
altă frecvenţă pentru aceleaşi date PI (identificare
program).
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie inversă
sau într-un mod greşit.
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW care nu
este unul audio (pag. 21).
Nu pot fi redate fişiere MP3 / WMA / AAC.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu versiunea
MP3 / WMA / AAC. Pentru detalii legate de discurile
şi formatele compatibile, vizitaţi site-ul de internet
pentru asistenţă.
Durează mai mult timp până ce începe redarea
fişierelor MP3 / WMA /AAC decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este posibil ca
acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “AUTO SCR” s-a ales varianta “OFF”.
T Alegeţi “A.SCRL-ON” (pag. 20).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
26
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de 45°
într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
Butoanele de acţionare nu funcţionează.
Nu este scos discul din aparat.
• Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
Redare USB
Nu puteţi reda piese prin intermediul unui hub
USB.
• Acest aparat nu recunoaşte dispozitive USB prin
intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate pistele.
• Dispozitivul USB nu funcţionează.
T Reconectaţi-l.
Durează mai mult timp până ce începe redarea
pieselor de la dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere organizate
într-o structură arborescentă complicată.
Este emis un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost decuplat dispozitivul USB.
T Înainte de decuplarea dispozitivului USB, aveţi
grijă să opriţi redarea pentru a proteja datele.
Sonorul este intermitent.
• Sonorul poate fi intermitent la viteze de transfer mai
mari de 320 kbps.
Afişaje de eroare / mesaje
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de eroare rămâne
pe ecran, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv USB.
T Aşteptaţi până ce se încheie confirmarea conexiunii.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi sursa
apăsând butonul (SOURCE/OFF).
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul USB este
deteriorat sau că este conectat unul care nu este
acceptat.
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut automat.
T Reconectaţi dispozitivul USB.
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de piste şi de album
de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea va
începe automat. În funcţie de structura informaţiilor
de pe disc, poate dura mai mult de un minut până la
începerea redării.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea difuzoarelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare al acestui
model şi verificaţi conexiunea.
RESET (Iniţializare)
• Acest aparat sau dispozitivul USB nu pot fi acţionate din
cauza unei probleme.
T Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
HUB NO SUPRT (Nu se acceptă hub)
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile USB.
L. SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul depistării
automate a posturilor.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi site-ul de internet destinat asistenţei
pentru clienţi.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de radio
curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare intermitent
denumirea service-ului unui program. Aparatul
începe căutarea unei alte frecvenţe cu aceleaşi date PI
(Identificare de program) (apare mesajul “PI SEEK”).
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată varianta USB ca sursă fără a fi conectat un
dispozitiv USB. Un dispozitiv USB sau un cablu USB a
fost decuplat în cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul USB.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în acest aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere de
muzică.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi ajuns la
începutul sau la sfârşitul discului şi nu mai puteţi continua
redarea.
“
”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia, consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza problemelor de redare
a compact discurilor, aveţi grijă să aduceţi cu dvs. şi discul la
care aţi constatat problemele.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei / numele artistului
nu sunt notate pe pistă.
NOT FOUND (Nu a fost găsit)
• Nu există elemente care încep cu litera selectată în timpul
căutării alfabetice.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio TP
disponibile.
27
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie
• Această unitate este destinată exclusiv alimentării cu
curent continuu de 12 volţi şi împământare (masă)
negativă.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi în părţile
mobile ale maşinii (de ex. şinele fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor, scoateţi cheia de
contact pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 3 la unitate şi la
difuzoare înainte de efectua conexiunea la alimentarea
auxiliară.
• Trageţi toate firele de împământare (masă) către un
punct comun de împământare (masă).
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu bandă
izolatoare electrică orice cablu liber neconectat.
Note referitoare la cablul de alimentare (galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună cu
alte componente stereo, circuitele maşinii trebuie să
suporte un amperaj mai mare decât suma amperajelor
siguranţelor fuzibile ale tuturor unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă amperajul
necesar, conectaţi unitatea direct la bateria maşinii.
28
Echipament folosit în
ilustraţii (nu este furnizat)
Difuzor frontal
Difuzor spate
Subwoofer activ
Amplificator de putere
Lista părţilor
Exemple de conectare
2–A
1 Rama de fixare
2 Adaptor de antenă
(exterioară)
IEŞIRE AUDIO
SPATE / SUB
3 Cablu de
alimentare/
difuzoare
5 Rama de protecţie
4 Chei de extracţie
7 6
Piese de fixare
• Numerele încercuite sunt folosite mai departe în text
pentru a indica părţile componente respective.
• Rama de fixare 1 este ataşată unităţii înainte de
transport. Înainte de a monta unitatea, folosiţi cheile
de extracţie 4 pentru a detaşa rama 1 de la unitate.
Pentru detalii, vedeţi “4 Detaşarea ramei de fixare“ la
pag. 32. Cifrele încercuite sunt folosite mai departe în
text pentru a indica părţile componente respective.
• Păstraţi cheile de extracţie 4 în vederea utilizării
ulterioare, deoarece ele sunt necesare la demontarea
unităţii din bordul maşinii.
Note pentru 2-A
• Aveţi grijă să conectaţi firul împământare (masă)
înainte de a conecta amplificatorul .
• Alarma va emite sunet doar dacă este folosit
amplificatorul încorporat .
2–B
IEŞIRE AUDIO
SPATE / SUB
ATENŢIE
Manevraţi cu grijă rama de fixare 1 pentru a evita să vă
răniţi la degete.
Ancore
Notă
• Înainte de instalare, aveţi grijă ca ancorele de pe
ambele părţi ale ramei de fixare 1 să fie îndoite înspre
interior cu 2 mm. Dacă ancorele sunt drepte sau îndoite
spre exterior, aparatul nu va fi bine fixat şi poate să iasă
din locaş.
29
Diagrama conexiunilor
*1 de la antena
maşinii (exterioară)
IEŞIRE AUDIO
SPATE / SUB*3
Curent maxim de
alimentare 0,3 A
Siguranţă
10A
Cu dungi albastru - alb
Albastru deschis
Vedeţi diagrama conexiunilor
de alimentare la pag. 34
A Către mufa AMP REMOTE IN a unui
amplificator de putere (opţional)
Această conexiune este exclusiv pentru amplificator.
Conectarea oricărui alt sistem poate deteriora
unitatea.
B Către cablul de interfaţă a unui telefon de
maşină
30
Intrare TELECOMANDĂ*4
*1 Notă pentru conectarea antenei exterioare
În cazul în care antena (exterioară a) maşinii este de tip ISO (Organizaţia Internaţională pentru Standardizare),
folosiţi pentru conectare adaptorul furnizat 2. Conectaţi mai întâi antena (exterioară) a maşinii la adaptorul
furnizat, apoi conectaţi adaptorul la mufa de antenă (exterioară) a unităţii principale.
2
* Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*3 Ieşirea audio AUDIO OUT poate fi comutată pentru SUB şi REAR. Pentru detalii, vedeţi pag. 20.
*4 Este posibil să fie necesar un adaptor separat.
1
Boxă, spate,
dreapta
Boxă, spate,
–
dreapta
Boxă, faţă,
+
dreapta
Boxă, faţă,
–
dreapta
+
Violet
2
3
Gri
4
5
6
7
Verde
8
Boxă, faţă,
stânga
Boxă, faţă,
–
stânga
Boxă, spate,
+
stânga
Boxă, spate,
–
stânga
+
Alb
Polarităţile negative ale poziţiilor
2, 4, 6 şi 8 au fire cu dungi.
De la conectorul pentru
difuzoare al maşinii
De la conectorul de
alimentare al maşinii
4 Galben
5
Bleu
alimentare
alimentare
7 Roşu
continuă
comandată
comanda
împămânantenei
9 Negru
tare
exterioare
Poziţiile 1, 2, 3 şi 6 nu au pini
31
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără cutie releu,
conectarea acestei unităţi folosind firul de alimentare 3
furnizat poate deteriora antena (exterioară).
Note referitoare la cablurile de alimentare şi
comandă
• Cablul de comandă al antenei (albastru) furnizează +12
V C.C. atunci când porniţi receptorul sau când activaţi
funcţiile AF (frecvenţe alternative) sau TA (anunţuri de
trafic).
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/LW
(exterioară) încorporată în geamurile din spate sau
laterale, conectaţi cablul (albastru) de comandă al
antenei (exterioare) sau cablul (roşu) de alimentare
pentru accesorii la terminalul amplificatorului de antenă
existent. Pentru detalii, consultaţi dealer-ul dvs.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi folosite
cu această unitate.
Conectarea pentru menţinerea memoriei
Atunci când este conectat cablul galben de alimentare,
circuitele de memorie sunt permanent alimentate chiar
dacă cheia de contact este în poziţia oprit.
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel ca unitatea
să nu influenţeze operaţiile obişnuite de conducere.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse prafului,
murdăriei, vibraţiilor excesive sau temperaturilor
mari cum are fi în lumina directă a soarelui sau lângă
conducte de încălzire..
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi exclusiv piesele
furnizate pentru instalare.
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de 45°.
Detaşarea ramei de
fixare
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi rama de
fixare 1 de la unitate.
1 Introduceţi împreună ambele chei de
Note despre conectarea difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a cupla difuzoarele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 şi 8 ohm, de
putere adecvată, pentru a evita deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul maşinii, şi
nu conectaţi bornele difuzoarelor dreapta cu cele ale
difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei unităţi la
borna negativă (–) a difuzorului.
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea de
difuzoare active (cu amplificator încorporat) poate
deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi cablul
de difuzor încorporat al maşinii dacă unitatea are un
fir comun negativ (–) pentru difuzoarele din dreapta şi
din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul la
celălalt.
Note despre conexiune
• În cazul în care difuzoarele şi amplificatorul nu sunt
corect conectate, va fi afişat mesajul “FAILURE“
(eşec). În acest caz, verificaţi dacă amplificatorul şi
difuzoarele sunt corect conectate.
32
extracţie 4 între unitate şi rama de fixare 1
până ce se produce un clic.
Cu cârligul orientat
spre interior
2 Trageţi în jos rama de
fixare 1, apoi trageţi în
sus unitatea pentru a le
detaşa.
Exemplu de montare
Ataşarea şi detaşarea
panoului frontal
Montarea în bordul maşinii
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi panoul
frontal.
1
Pentru detaşare
Înainte de a detaşa panoul frontal, aveţi grijă să apăsaţi şi
să menţineţi apăsat butonul (SOURCE/OFF). Apăsaţi
şi trageţi panoul în afară, către dvs.
2
3
Îndoiţi aceste gheare în afară
pentru o potrivire exactă, dacă
este necesar.
Pentru ataşare
Bordul maşinii
Potriviţi partea A a panoului cu partea B a unităţii, aşa
cum este ilustrat mai jos, şi împingeţi partea stângă în
poziţie până ce se produce un clic.
Perete
ignifug
Aveţi grijă ca cele 4 ancore ale
ale ramei de protecţie 5 să
fie potrivite corespunzător în
orificiile unităţii.
33
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţia
ACC
Conector de alimentare auxiliar
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 11).
Aparatul se va opri complet, în mod automat, după
perioada de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/OFF),
de fiecare dată când opriţi maşina, până ce afişajul se
stinge.
A
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Butonul RESET (iniţializare)
După ce aţi terminat instalarea şi efectuarea conexiunilor,
aveţi grijă să apăsaţi butonul RESET (iniţializare) cu un
pix cu bilă etc. după detaşarea panoului frontal.
4 Galben
B
Diagrama conexiunilor de
alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate diferi în
funcţie de tipul maşinii. Verificaţi diagrama de conectare
a alimentării auxiliare pentru a fi siguri că legăturile au
fost realizate corect. Există 3 tipuri de bază (ilustrate mai
jos). Este posibil să fiţi nevoit să inversaţi poziţiile firului
roşu cu cel galben la cablul de alimentare al aparatului
stereo al maşinii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi conectarea corectă
a alimentării comandate, conectaţi unitatea la alimentarea
maşinii. Pentru orice problemă sau întrebare care nu sunt
acoperite în acest manual, vă rugăm să consultaţi dealerul
dvs.
alimentare
continuă
7
Roşu
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
C
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Maşină fără poziţie ACC
34
alimentare
comandată
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising