Sony | CDX-GT33U | Sony CDX-GT33U Instrucţiuni de utilizare

Compact Disc Player
FM/MW/LW
InstrucŃiuni de operare
Pentru a anula redarea demonstraŃiei(DEMO), consultaŃi pagina 4.
CDX-GT33U
Pentru instalare şi conexiuni, consultaŃi manualul
furnizat referitor la instalare/conexiuni.
Această etichetă se află pe partea inferioară a
echipamentului.
Avertisment pentru clienŃi: informaŃiile
următoare se aplică numai echipamentelor
vândute în Ńările în care se aplică directivele
UE.
Producătorul acestui echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia.
ReprezentanŃa Autorizată pentru EMC şi securitatea
produsului este Sony Deutchland GmbH, Hidelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
probleme de service sau garanŃie se va vedea adresa
furnizată în documente de service sau garanŃie.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi uzate (aplicabil în
Ńările Uniunii Europene şi în
alte Ńări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie
dus şi depus la punctele de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
AsiguraŃi -vă de modul corect de debarasare de acest
produs, pentru a împiedica eventualele consecinŃe
negative asupra mediului şi asupra sănătăŃii umane.
Prin reciclarea materialelor ajutaŃi la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse, contactaŃi
autorităŃile locale, serviciul de salubritate local sau
magazinul de la care aŃi cumpărat produsul.
2
Windows Media şi logo-ul
Windows sunt mărci sau
mărci înregistrate ale
Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau alte Ńări.
Avertisment, dacă sistemul de contact
al maşinii dvs. nu are poziŃie ACC
AsiguraŃi-vă că setaŃi funcŃia Auto Off (pagina13).
Unitatea se va închide complet şi automat în
intervalul de timp stabilit după ce unitatea este
oprită, fapt care previne descărcarea bateriei.
Dacă nu setaŃi funcŃia Auto Off , apăsaŃi şi
ŃineŃi apăsat butonul OFF până când dispare
afişajul de pe ecran, de fiecare dată când opriŃi
contactul.
CUPRINS
OperaŃiuni preliminare
Dispozitive USB
Discuri redate de acestă unitate……………………….4
Resetarea unităŃii………………………………………..4
Anularea modului DEMO……………………………….4
Setarea ceasului ……………………………………..…4
Detaşarea panoului frontal………………………….….5
Ataşarea panoului frontal.………………….….….5
Redarea unui dispozitiv USB………………………….11
Elementele display-ului..………………………….12
Redare repetată şi aleatorie……………………...12
Amplasarea butoanelor şi operaŃii de bază
Unitatea principală …………………………….…..6
Căutarea unei piese………………………………….…8
Căutarea unei piese după nume
- Quick-BrowZer……………………………………8
CD
Elementele display-ului….…………………..…... 9
Redare repetată şi aleatorie.……………………. 9
Radio
Memorarea şi recepŃionarea posturilor radio ........…..9
Memorare automată - BTM ...............…………....9
Memorarea manuală…..............………………….9
RecepŃionarea posturilor memorate...............…..9
Reglarea automată ………….................………...9
RDS ………………..................………………………..10
Privire de ansamblu............……………………...10
Setarea AF şi TA………….................…………..10
Selectarea PTY .…................……………………11
Setarea CT…….................………………………11
Alte funcŃii
Schimbarea setărilor de sunet....................…………12
Reglarea caracteristicilor de sunet
-BAL/FAD………...............………………….……12
Personalizarea curbei egalizatorului
- EQ3 .……………......................………………..12
Reglarea elementelor de configurare- SET....….......13
Utilizarea echipamentului opŃional ........................…14
Echipament audio auxiliar...................………....14
Telecomanda RM-X114......................................14
Telecomanda rotativă RM-X4S.....…….….….…15
InformaŃii suplimentare
PrecauŃii ………………..………………………………16
ObservaŃii privind discurile …………...………….16
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/
AAC .……………………………………………..…16
ÎntreŃinere …………….…………………………….…..16
Scoaterea unităŃii …………………….………………..17
SpecificaŃii ….…………………………………………..18
Ghid al problemelor de funcŃionare.…………….……19
Afişare mesaje de eroare.…..................…….…..20
Site suport
Dacă doriŃi să aflaŃi ultimele informaŃii despre acest produs, vizitaŃi site-ul de mai jos:
http://support.sony-europe.com/
Oferă informaŃii despre:
• Modele şi producători de playere audio digitale compatibile.
• Fişierele MP3/WMA/AAC suportate.
3
OperaŃiuni preliminare
Discuri redate de această unitate
Această unitate poate reda CD-DA (ce conŃine
deasemenea CD TEXT) şi CD-R/CD-RW (fişiere
MP3/WMA/AAC (pagina 16)).
Tipuri de discuri
Eticheta de pe disc
CD-DA
Setarea ceasului
Ceasul foloseşte un indicator digital de 24 de ore.
1 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul de selectare.
Va apare fereastra pentru setări.
2 ApăsaŃi butonul de selectare de mai multe
ori, până apare „CLOCK-ADJ”.
+.
3 ApăsaŃi
Indicatorul pentru oră va lumina intermitent.
4 RotiŃi discul de control al volumului pentru a
seta ora şi minutele.
Pentru a mişca indicatorul digital, apăsaŃi
-/+.
MP3
WMA
AAC
5 ApăsaŃi butonul de selectare.
Setarea este completă, iar ceasul porneşte.
Pentru a afişa ceasul, apăsaŃi
. Pentru
a vă întoarce la fereastra anterioară, apăsaŃi
din nou.
Resetarea unităŃii
Când folosiŃi unitatea pentru prima dată, după
înlocuirea bateriei maşinii, sau după modificarea
conexiunilor, trebuie să resetaŃi unitatea.
DetaşaŃi panoul frontal (pagina 5) şi apăsaŃi butonul
RESET (pagina 6) cu un obiect cu varf subŃire,
precum un pix.
Notă
Prin apăsarea butonului RESET veŃi şterge setările de
ceas şi unele înregistrări.
Anularea modului DEMO
PuteŃi anula display-ul de demonstraŃie, care apare la
oprire.
1 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul de selecŃie.
Dispare display-ul de setare.
2 ApăsaŃi butonul de selecŃie în mod repetat până
apare „DEMO”.
3 RotiŃi butonul de control pentru a selecta
„DEMO-OFF”.
4 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul de selecŃie.
Setarea este completă, iar display-ul revine la
modul normal de redare/recepŃie.
4
Sfat
PuteŃi seta ceasul automat, cu ajutorul
caracteristicii RDS (pagina 11).
Detaşarea panoului frontal
PuteŃi detaşa panoul frontal al acestei unităŃi pentru
a împiedica furtul.
Alarmă de atenŃionare
Dacă întoarceŃi butonul pentru contact în
poziŃia OFF, fără a detaşa panoul frontal, timp de
câteva secunde va suna alarma de atenŃionare.
Alarma va suna doar dacă folosiŃi amplificatorul
încorporat.
1 ApăsaŃi
.
Unitatea este închisă.
2 ApăsaŃi
, apoi trageŃi afară spre
dumneavoastră.
Note
• Nu scăpaŃi pe jos şi nu exercitaŃi o presiune exagerată
pe panoul frontal şi pe fereastra pentru afişare.
• Nu supuneŃi panoul frontal la căldură/temperaturi
ridicate sau umezeală. EvitaŃi să îl lăsaŃi într–o maşină
parcată, sau pe panoul de bord/suportul din spate.
• Nu detaşaŃi panoul frontal în timpul redării unui
dispozitiv USB. În caz contrar, datele de pe USB se pot
pierde.
Ataşarea panoului frontal
AngrenaŃi partea (A) a panoului frontal în partea (B) a
unităŃii, conform imaginii, apoi apăsaŃi latura stângă în
poziŃie până auziŃi un clic.
Notă
Nu puneŃi nimic pe suprafaŃa interioară a panoului frontal.
5
Amplasarea butoanelor şi operaŃii de bază
Unitatea principală
Această secŃiune conŃine instrucŃiuni cu privire la
amplasarea butoanelor şi operaŃii de bază.
Pentru detalii, consultaŃi paginile corespunzătoare.
Pentru modul de folosire al dispozitivului USB,
consultaŃi secŃiunea „Dispozitive USB”, de la
pagina 11.
Butonul OFF
Pentru oprire; opreşte sursa.
Butonul
(BROWSE) pagina 8
Pentru a intra în modul Quick-BrowZer.
Disc/buton de selectare pagina 8, 12
Pentru reglarea volumului/selectarea categoriei
de căutare (rotiŃi); selectaŃi elementele de
setare (apăsaŃi şi rotiŃi).
Butonul SOURCE.
Pentru pornire; schimbă sursa
(Radio/CD/USB/AUX).
Slot pentru disc
IntroduceŃi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Fereastra pentru afişare
Terminal USB pagina 11
Pentru conectarea dispozitivului USB.
Butonul
(eject).
Pentru scoaterea discului.
Buton
pagina 5
6
(eliberare panou frontal)
Buton
(BACK) pagina 8
Pentru a reveni la display-ul anterior.
Receptor pentru telecomandă.
Butoane SEEK +/CD/USB:
Pentru a trece peste melodii (apăsaŃi); pentru a
trece continuu peste melodii (apăsaŃi, apoi
apăsaŃi din nou timp de aproximativ 1secundă şi
ŃineŃi apăsat); a derula înapoi/înainte o melodie
(apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat).
Radio:
Pentru a recepŃiona posturi de radio automat
(apăsaŃi); pentru a găsi un post de radio manual
(apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat).
Butonul MODE pagina 9
Pentru a selecta banda radio (FM/MW/LW)
Butonul EQ3 (egalizator) pagina 12
Pentru a selecta un tip de egalizator (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM sau OFF).
Butonul AF (FrecvenŃe alternative)
Butonul TA (AnunŃare trafic)
Butonul PTY (Tipul programului)
pagina 10, 11
Pentru a seta AF şi TA (apăsaŃi); pentru a
selecta PTY (apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat) în RDS.
Buton RESET (localizat în spatele
panoului frontal) pagina 4
Butoane numerice
CD:
: ALBUM -/+
Pentru a trece peste albume (apăsaŃi);
pentru a trece continuu peste albume
(apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat).
: REP pagina 9
: SHUF pagina 9
: DM +
ÎmbunătăŃeşte sunetul comprimat
digital, precum MP3.
Pentru a activa funcŃia DM +, setaŃi
„DM + ON”. Pentru a anula, setaŃi “DM+
OFF”.
: PAUSE
Pentru a face o pauză în redare. Pentru a
anula, apăsaŃi din nou.
Radio: Pentru a recepŃiona posturile de radio
memorate (apăsaŃi); pentru a memora posturi de
radio (apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat).
Buton DSPL (display)/(scrol) pagina 9, 10, 12
Pentru a modifica elementele display-ului
(apăsaŃi); pentru a derula elementele display-ului
(apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat).
Mufă de intrare AUX pagina 14
Pentru a conecta un dispozitiv audio portabil.
Notă
Când scoateŃi/introduceŃi un disc, deconectaŃi
dispozitivul USB pentru a preveni deteriorarea
discului.
7
Căutarea unei piese
Căutarea după elemente sărite
- modul Jump
Când într-o categorie sunt multe elemente, puteŃi
căuta elementul dorit în mod rapid.
Căutarea unei piese după nume
- Quick-BrowZer
PuteŃi căuta o piesă pe CD sau USB după categorie.
(BROWSE)
1 ApăsaŃi
+ în modul Quick-BrowZer.
Va apare următorul ecran:
Disc control/
buton selectare
Număr curent al elementului
Numărul total de elemente de la acest nivel.
Apoi va apare numele elementului.
2 RotiŃi discul de control pentru a selecta elementul
dorit , sau un element aflat lângă cel dorit. Va sări în
paşi de 10% din numărul total de elemente.
(Înapoi)
1 ApăsaŃi
SEEK (căutare) -/+
(BROWSE).
Unitatea intră în modul Quick-BrowZer şi apare lista
de căutare categorii.
2 RotiŃi discul pentru a selecta categoria de
căutare dorită, apoi apăsaŃi pe aceasta
pentru a confirma.
3 RepetaŃi pasul 2 până se selectează piesa
dorită.
Începe redarea.
Pentru a reveni la afişajul anterior.
ApăsaŃi
(înapoi)
Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer
ApăsaŃi
(BROWSE).
Notă
Când intraŃi în modul Quick-BrowZer, setarea de
redare repetată/aleatoare este anulată.
8
3 ApăsaŃi discul de control.
Afişajul revine la modul Quick-BrowZer, iar
elementul selectat apare.
4 RotiŃi discul de control pentru a selecta elementul
dorit şi apăsaŃi pe acesta. Va începe redarea dacă
elementul selectat este o piesă audio.
Pentru a anula modul JUMP
ApăsaŃi
(BACK) sau
CD
Radio
Memorarea şi recepŃionarea posturilor
radio
Elementele display-ului
PrecauŃii
Atunci când căutaŃi un post de radio în timp ce
conduceŃi maşina, folosiŃi Best Tuning Memory (BTM)
(cea mai bună memorie de reglare), pentru a preveni
accidentele.
Sursă
1
1
Nume melodie* , Nume disc/artist* ,
2
1
Nume artist* Număr album* , Nume album*1,
Număr melodie/Timp de redare scurs, Ceas.
*1 Este afişată informaŃia despre CD TEXT,
MP3/WMA/AAC.
*2 Numărul albumului este afişat numai atunci când
este schimbat.
Pentru a schimba elementele display-ului
apăsaŃi
.
,
Sfat
Elementele display-ului diferă în funcŃie de tipul
discului, format de înregistrare şi setări.
Redare prin repetare şi redare aleatorie
1
În timpul redării, apăsaŃi
(REP) sau
(SHUF) în mod repetat, până apare
setarea dorită.
SelectaŃi
Pentru a reda
melodia în mod
repetat.
albumul în mod
repetat.
albumul în ordine
aleatorie.
discul în ordine
aleatorie.
Memorare automată – BTM
1 ApăsaŃi
în mod repetat, până
când apare „TUNER”.
Pentru a schimba banda, apăsaŃi
de
mai multe ori. PuteŃi selecta dintre FM1, FM2,
FM3, MW sau LW.
2 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul de
selectare.
Va apare fereastra pentru setare.
3 ApăsaŃi butonul de selectare de mai
multe ori, până apare „BTM”.
4 ApăsaŃi
Unitatea memorează posturile de radio în
ordinea frecvenŃei, pe butoanele numerice.
Atunci când setarea este memorată, se aude un
beep de confirmare.
Memorare manuală
1 În timp ce recepŃionaŃi postul de radio pe
care doriŃi să îl memoraŃi, apăsaŃi şi ŃineŃi
apăsat un buton numerotat de la 1 până la 6,
până când apare „MEM”.
Notă
Dacă încercaŃi să memoraŃi alt post de radio pe acelaşi
buton numeric, postul de radio memorat anterior va fi
înlocuit.
Sfat
Când este memorat un post de radio RDS, este memorată
şi setarea AF/TA (pagina 10).
RecepŃionarea posturilor de radio memorate
1 SelectaŃi banda, apoi apăsaŃi un buton
*Atunci când este redat un MP3/WMA/AAC.
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaŃi
sau
numeric (de la 1 până la 6).
Reglare automată
1 SelectaŃi banda, apoi apăsaŃi
pentru a căuta postul de radio.
Scanarea se opreşte în momentul în care unitatea
recepŃionează un post de radio. RepetaŃi această
procedură până ce veŃi recepŃiona postul de radio
dorit.
Sfat
Dacă ştiŃi frecvenŃa postului de radio pe care doriŃi
să–l ascultaŃi, apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat
pentru
a localiza frecvenŃa aproximativă, apoi apăsaŃi
în mod repetat, pentru a regla frecvenŃa
dorită (reglare manuală).
9
Setarea AF şi TA
RDS
1 ApăsaŃi
în mod repetat, până
apare setarea dorită.
Privire de ansamblu
Posturile radio FM cu serviciul Sistem de date radio
(RDS) trimit informaŃii digitale imperceptibile împreună
cu semnalul obişnuit al programului radio.
SelectaŃi
AF-ON
Elementele display-ului
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
Pentru a
activa AF şi pentru a
dezactiva TA.
activa TA şi pentru a
dezactiva AF.
activa atât AF, cât şi TA
dezactiva atât AF, cât şi TA.
Memorarea posturilor de radio RDS cu
setarea AF şi TA
Banda radio, FuncŃie
FrecvenŃă *2 (Nume serviciu program), Număr
presetat, Ceas, date RDS
*1 În timpul informaŃiilor despre trafic, „TA” se aprinde
intermitent. În timpul recepŃionării unui astfel de post de
radio se aprinde „TP”.
2
* În timp ce recepŃionaŃi postul RDS, în partea stângă a
indicaŃiei de frecvenŃă este afişat „*”.
Pentru a schimba elementele display-ului
apăsaŃi
RecepŃionarea anunŃurilor de urgenŃă
Având AF sau TA pornite, anunŃurile de urgenŃă vor
întrerupe automat sursa selectată în mod curent.
,
Servicii RDS
Această unitate furnizează automat servicii RDS
astfel:
AF (FrecvenŃe alternative)
Selectează şi reglează postul de radio cu cel mai
puternic semnal din reŃea. Folosind această
funcŃie, puteŃi asculta acelaşi program continuu, în
timpul unei călătorii pe distanŃă mare, fără a trebui
să reglaŃi manual postul de radio respectiv.
TA (AnunŃuri din trafic)/TP (Program trafic)
Furnizează informaŃii /programe curente din trafic.
Orice informaŃii/programe recepŃionate vor
întrerupe sursa selectată curent.
PTY (Tipuri de programe)
Afişează tipul programului recepŃionat curent.
De asemenea, caută tipul programului dvs.
selectat.
CT (Ora)
Datele CT din transmisia RDS setează
ceasul.
Note
• În funcŃie de Ńară/regiune, este posibil ca nu toate
funcŃiile RDS să fie disponibile.
• RDS nu va funcŃiona dacă semnalul este prea slab, sau
dacă postul de radio la care v-aŃi oprit nu transmite date
RDS.
10
PuteŃi preseta posturile RDS împreună cu setarea
AF/TA. Dacă folosiŃi funcŃia BTM, doar posturile de
radio RDS sunt memorate cu aceeaşi setare AF/TA.
Dacă efectuaŃi presetarea manual, puteŃi preseta
atât posturile RDS, cât şi pe cele non-RDS cu setarea
AF/TA pentru fiecare.
1 SetaŃi AF/TA, apoi memoraŃi postul de radio cu BTM
sau manual.
Sfat util
Dacă reglaŃi volumul în timpul unui anunŃ în trafic, acel
nivel va fi reŃinut în memorie pentru următoarele anunŃuri
în trafic, independent de volumul obişnuit.
Păstrarea unui program regional –
REG
Atunci când funcŃia AF este pornită: această setare
din fabrică a unităŃii restricŃionează recepŃionarea
într-o anumită regiune, astfel încât să nu fiŃi trecut la
alt post de radio regional, cu o frecvenŃă mai
puternică.
Dacă părăsiŃi zona de recepŃie a acestui program
regional, setaŃi „REG-OFF” din configuraŃie în timpul
recepŃiei FM (pagina 13).
Notă
Această funcŃie nu este valabilă în Marea Britanie şi în
alte câteva regiuni.
FuncŃia Local Link (Conexiune locală)
(numai în Marea Britanie)
Această funcŃie vă permite să selectaŃi alte posturi
locale, chiar dacă acestea nu sunt memorate pe
butoanele dumneavoastră numerice.
1 În timpul recepŃiei FM, apăsaŃi un buton numeric (de
la 1 la 6) pe care este memorat un post de radio
local.
2 În interval de 5 secunde, apăsaŃi din nou un buton
numeric al postului de radio local.
RepetaŃi procedura până la recepŃionarea
postului de radio.
Dispozitive USB
Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului
USB folosit, vizitaŃi site-ul suport.
Site suport
http://support.sony-europe.com/
Selectarea PTY
1 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul
•
(PTY) în timpul recepŃiei FM.
•
•
Apare numele tipului curent de program, dacă
postul transmite date PTY.
2 ApăsaŃi
(PTY) în mod repetat,
până apare tipul programului dorit.
3 ApăsaŃi
Unitatea începe să caute un post de radio, care să
transmită tipul programului selectat.
Tipuri de programe
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Afaceri curente),
INFO (InformaŃii), SPORT (Sporturi),
EDUCATE (EducaŃie), DRAMA (teatru),
CULTURE (Cultură), SCIENCE (ŞtiinŃă),
VARIED (Diverse), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (AudiŃie
uşoară), LIGHT M (Clasic uşor), OTHER M
(Alte tipuri demuzică), WEATHER (Vreme),
FINANCE (Financiar), CHILDREN (Programe
pentru copii), SOCIAL A (Chestiuni sociale),
RELIGION (Religie), PHONE IN (telefoane în
direct), TRAVEL (Călătorii), LEISURE
(Petrecerea timpului liber), JAZZ (Muzică jazz),
COUNTRY (Muzică country), NATION M
(Muzică naŃională), OLDIES (Muzică veche),
FOLK M (Muzică folk), DOCUMENT
(Documentare)
Se pot folosi dispozitive USB tip MSC (Mass
Storage Class) şi MTP (Media Transfer Protocol)
conforme cu standardul USB.
Codec-ul corespondend este MP3 (.mp3), WMA
(.wma) şi AAC (.m4a).
Se recomandă back-up de date pe un dispozitiv
USB.
Notă
ConectaŃi dispozitivul USB după pornirea motorului.
În funcŃie de dispozitivul USB, acesta se poate
deteriora dacă este conectat înainte de pornirea
motorului.
Schimbarea setărilor de sunet
1 ConectaŃi dispozitivul USB la terminalul USB.
Când folosiŃi un cablu pentru conectare, folosiŃi
cablul furnizat odată cu dispozitivul USB.
Redarea porneşte.
Dacă un dispozitiv USB este deja conectat, pentru a
începe redarea , apăsaŃi
în mod repetat
până apare „USB”.
Notă
Nu puteŃi folosi această funcŃie în Ńările/regiunile unde
datele PTY nu sunt disponibile.
ApăsaŃi
Setarea CT
1 SetaŃi „CT-ON” în configuraŃie
(pagina 13).
1 OpriŃi redarea dispozitivului USB.
2 ScoateŃi dispozitivul USB.
Note
• Este posibil ca funcŃia CT să nu funcŃioneze, chiar
dacă este recepŃionat un post de radio RDS.
• Este posibil să existe o diferenŃă între ora setată de
funcŃia CT şi ora reală.
pentru a opri redarea.
Îndepărtarea dispozitivului USB.
Dacă scoateŃi dispozitivul USB în timpul redării,
datele de pe acesta se pot pierde.
Note
•
Nu folosiŃi dispozitive USB prea mari sau prea grele.
Acestea pot cădea din cauza vibraŃiilor, sau pot
cauza slăbirea conexiunii.
•
Nu scoateŃi panoul frontal în timpul redării unui
dispozitiv USB. În caz contrar, datele de pe USB se
pot pierde.
•
Unitatea nu poate recunoaşte dispozitive USB via un
hub USB.
11
Alte funcŃii
Elementele display-ului
Schimbarea setărilor de sunet
chimbarea setărilor pentru sunet
Reglarea caracteristicilor de sunet
– BAL/FAD
Sursa
Nume melodie, Nume artist, Număr album*,
Nume album, Număr melodie/Timp de redare
scurs, Ceas.
* Numărul albumului este afişat numai când
este schimbat albumul.
Pentru a schimba elementele display-ului
apăsaŃi DSPL.
Note
•
Elementele display-ului vor fi diferite, în funcŃie de
dispozitivul USB, formatul de înregistrare şi setări.
Pentru detalii vizitaŃi site-ul suport.
•
Numărul maxim de date afişate este:
foldere (albume): 128
fişiere (melodii) per folder: 500
•
Nu lăsaŃi un dispozitiv USB într-o maşină parcată
deoarece se poate deteriora.
•
În funcŃie de volumul de date stocate, redarea poate
începe mai greu.
•
Fişierele DRM ( Digital Rights Management) nu sunt
redate întotdeauna.
• În timpul redării sau derulării înainte/înapoi a unui
fişier VBR (Variable Bit Rate) MP3/WMA/AAC, este
posibil ca timpul de redare scurs să nu fie afişat
corect.
Redare repetată şi aleatorie
1
În timpul redării, apăsaŃi
(REP) sau
(SHUF) în mod repetat, până apare
setarea dorită.
SelectaŃi
Pentru a reda
melodia în mod
repetat.
albumul în mod
repetat.
albumul în ordine
aleatorie.
dispozitiv în ordine
aleatorie.
1 ApăsaŃi butonul de selectare de mai multe
ori, până apar „BAL” sau „FAD”.
Acestea se schimbă după cum urmează:
1
1
1
MID*
HI*
LOW*
BAL (de la stânga la dreapta)
FAD (din faŃă în
spate)
AUX*2
*1 Când este activat EQ3 (pagina 12).
*2
Când este activată sursa AUX (pagina 14).
2 RotiŃi discul de control al volumului
pentru a regla caracteristica selectată.
După 5 secunde, setarea este completă, iar
ecranul revine la modul normal de redare/recepŃie.
3 ApăsaŃi
(BACK)
Setarea este completă, iar display-ul revine la
modul normal de redare/recepŃie.
Personalizarea curbei egalizatorului –
EQ3
„CUSTOM” al EQ3 vă permite să efectuaŃi propriile
setări ale egalizatorului.
1 SelectaŃi o sursă, apoi apăsaŃi
în mod repetat, pentru a selecta
„CUSTOM”.
2 ApăsaŃi butonul de selectare de mai
multe ori, până apare „LOW” , „MID” sau
„HI”.
3 RotiŃi discul de control al volumului
pentru a regla elementul selectat.
Nivelul volumului este reglabil în paşi de 1 dB, de
la -10 dB până la +10 dB.
RepetaŃi paşii 2 şi 3 pentru a regla curba
egalizatorului.
Pentru a reveni la curba egalizatorului setată în
fabrică, apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul de selectare
înainte ca setarea să fie definitivată.
4 ApăsaŃi
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaŃi
sau
(BACK)
Setarea este realizată, iar ecranul revine la modul
normal de redare/recepŃie.
Sfat util
Celelalte tipuri de egalizator sunt deasemenea reglabile.
Aj
usta
rea articolelor de setare - SET
12
MONO (Mod mono) *2
Reglarea elementelor de configurare SET
Pentru a îmbunătăŃi recepŃia FM slabă,
selectaŃi modul de recepŃie mono.
- „MONO-ON”: pentru a asculta transmisii
stereo în mod mono.
- „MONO-OFF” (•): pentru a asculta transmisii
stereo în modul stereo.
REG*2 (Regional)
Pentru a seta „REG-ON” (•) sau „REG-OFF”
(pagina 10).
LOUD (intensitatea sunetului).
Pentru a permite o audiŃie clară la un nivel coborât
al volumului.
- „LOUD-ON”: pentru întărirea basului şi a
sunetului de frecvenŃă înaltă.
- „LOUD-OFF” (•): pentru a nu mări intensitatea
basului şi a sunetelor de înaltă frecvenŃă.
1 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul de
selectare.
Apare ecranul pentru setare.
2 ApăsaŃi butonul de selectare în mod
repetat, până apare elementul dorit.
3 RotiŃi discul de control al volumului
Pentru a selecta setarea (de exemplu,
„ON” sau „OFF”).
4 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul de selectare.
Setarea este completă, iar ecranul revine la modul
normal de afişare/redare.
Notă
Elementele afişate sunt diferite, în funcŃie de sursă şi de
setare.
PuteŃi seta următoarele elemente (pentru detalii,
urmăriŃii referinŃele de pe pagină):
„•” indică setările din fabrică.
BTM (pagina 9)
*1
Când unitatea este oprită.
Când este recepŃionat FM.
*2
CLOCK-ADJ (Reglare ceas) (pagina 4)
CT (Ora)
Pentru a seta „CT-ON” sau „CT-OFF” (•)
(pag10,11).
BEEP
Pentru a seta „BEEP-ON” (•) sau „BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX audio)
Pentru a seta afişarea sursei „AUX-A-ON” (•) sau
„AUX-A-OFF” (pagina 14).
A.OFF (Oprire Auto)
Pentru oprirea automată după un interval de timp
dorit, când unitatea este închisă: „A.OFF-NO” (•),
„A.OFF-30S” (Secunde), „A-OFF-30M (Minute)”,
sau „A-OFF-60M (Minute)”.
DEMO (DemonstraŃie)
Pentru a seta „DEMO-ON” (•) sau „DEMO-OFF”.
DIM (PotenŃiometru)
Pentru schimbarea luminozităŃii ecranului.
-„DIM-ON”: pentru a lumina ecranul.
-„DIM- OFF” (•): pentru dezactivarea
potenŃiometrului .
M.DSPL (Motion display)
Pentru selectarea modului Motion Display.
- „M-DSPL-SA” (•): pentru a expune elemente
în mişcare şi analizor de spectru.
- „M-DSPL-OFF”: pentru dezactivarea funcŃiei
Motion Display.
A.SCRL (Derulare auto)
Pentru a derula automat un element lung afişat,
atunci când discul/albumul/melodia este
schimbat(ă).
- „A.SCRL-ON” (•): pentru derulare.
- „A.SCRL-OFF”: pentru a nu derula.
LOCAL (Mod de căutare locală).
-„LOCAL-ON”: pentru recepŃionarea numai a
posturilor de radio cu cel mai puternic semnal.
-„LOCAL-OFF” (•): pentru recepŃionarea
normală.
13
Folosirea echipamentului opŃional
Telecomanda RM-X114
Butoanele corespunzătoare de pe telecomandă
controlează aceleaşi funcŃii ca şi cele ale unităŃii.
Echipament audio auxiliar
Conectând un dispozitiv audio portabil opŃional la
mufa de intrare AUX (mufa mini stereo) a unităŃii, iar
apoi selectând pur şi simplu sursa, puteŃi asculta la
difuzoarele maşinii . Nivelul volumului este reglabil
pentru orice diferenŃă dintre unitate şi dispozitivul
audio portabil. UrmaŃi procedura de mai jos:
Conectarea dispozitivului audio portabil
1 OpriŃi dispozitivul audio portabil.
2 OpriŃi volumul unităŃii.
3 ConectaŃi-vă la unitate.
Butoanele următoare de pe telecomandă au şi
funcŃii/butoane diferite de unitate.
Butonul DSPL (display)
Pentru a schimba elementele display-ului.
Butoanele
Pentru a controla CD-ul/radio-ul/USB-ul, ca şi
butonul SEEK -/+ de pe unitate.
Butonul SOUND
La fel cu butonul de selectare de pe
unitate.
Cablu de
conectare*
(nefurnizat)
*FolosiŃi o fişă dreaptă.
Butonul LIST
Pentru selectarea PTY în RDS.
Butoanele
Pentru comanda CD, ca şi butoanele 1 / 2
(ALBUM -/+) de pe unitate.
Butonul ATT (atenuare).
Reglarea nivelului volumului
Pentru atenuarea sunetului. Pentru anulare, apăsaŃi
din nou.
Înainte de redare, reglaŃi volumul pentru fiecare
dispozitiv audio conectat.
*Nu este disponibil pentru această
unitate.
1 OpriŃi volumul unităŃii.
2 ApăsaŃi
în mod repetat, până
apare „AUX”.
Apare „ AUX FRONT IN”.
3 PorniŃi redarea dispozitivului audio portabil la volum
moderat.
4 SetaŃi la unitate volumul la care ascultaŃi în mod
obişnuit.
5 ApăsaŃi butonul de selectare în mod repetat, până
apare „AUX” şi rotiŃi discul de control al volumului
pentru a regla nivelul de intrare ( - 8 dB, până la
+18 dB).
.
14
Notă
Dacă unitatea este oprită, iar afişajul dispare, acesta
nu poate fi operat cu ajutorul telecomenzii decât dacă
butonul SOURCE al unităŃii este apăsat, sau dacă
introduceŃi un disc pentru a activa unitatea.
Schimbarea direcŃiei de operare
Telecomanda rotativă RM-X4S
Ataşarea etichetei
AtaşaŃi eticheta indicatoare în funcŃie de modul în care
doriŃi să montaŃi telecomanda rotativă.
DirecŃia de operare a comenzilor este setată din
fabrică, după cum este ilustrat mai jos.
Pentru
mărire
Pentru
micşorare
Localizarea butoanelor
Butoanele corespunzătoare de pe telecomanda
rotativă comandă aceleaşi funcŃii ca şi cele de pe
unitate.
Dacă trebuie să montaŃi telecomanda rotativă pe
latura dreaptă a volanului, puteŃi inversa direcŃia de
operare.
1 În timp ce apăsaŃi comanda VOL, apăsaŃi şi ŃineŃi
apăsat
.
Următoarele butoane de pe telecomanda rotativă
determină execuŃia unor operaŃii diferite de către
unitate.
Butonul ATT (atenuare).
Pentru atenuarea sunetului. Pentru anulare,
apăsaŃi din nou.
Butonul SEL (selectare).
Acelaşi cu butonul de selectare de pe unitate.
În timpul modului Quick-BrowZer,
este inactiv
Butonul PRESET/DISC*
CD/USB: Aceeaşi funcŃie ca şi butoanele 1 / 2
(ALBUM -/+) de pe unitate (apăsaŃi şi rotiŃi)
Radio: Pentru a recepŃiona staŃii memorate (apăsaŃi şi
rotiŃi)
Butonul VOL (volum)
Aceeaşi funcŃie ca şi discul de control al volumului de
pe unitate (rotiŃi).
Butonul SEEK/AMS
Aceeaşi funcŃie ca şi butonul SEEK -/+ de pe unitate
(rotiŃi, sau rotiŃi şi ŃineŃi).
Butonul DSPL (display)
Pentru schimbarea elementelor display-ului.
*Nu este disponibil pentru această unitate.
15
InformaŃii suplimentare
Discuri care nu pot fi redate de această
unitate
PrecauŃii
-
• Dacă maşina dumneavoastră a fost parcată în
bătaia directă a soarelui, lăsaŃi unitatea să se
răcească înainte de a o porni.
• Antena aeriană va ieşi automat în timpul
funcŃionării unităŃii.
-
CD-R/CD-RW cu o calitate a înregistrării slabă.
CD-R/CD-RW înregistrate cu echipamente de
înregistrare incompatibile.
CD-R/CD-RW finalizate incorect.
CD-R/CD-RW care nu au fost înregistrate în
format CD sau MP3 conform cu Nivel 1/Nivel 2
ISO9660, Joliet/Romeo sau multi-sesiune.
Condensarea umezelii
Dacă umezeala condensează în interiorul unităŃii,
scoateŃi discul şi aşteptaŃi aproximativ o oră, până se
evaporă umezeala;în caz contrar, unitatea nu va
funcŃiona corespunzător.
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA
Pentru a menŃine o calitate înaltă a
sunetului
FiŃi atenŃi să nu vărsaŃi suc sau alte băuturi
pe unitate sau pe discuri.
Note referitoare la disc
•
•
•
Nu expuneŃi discurile la căldură/temperaturi
ridicate. EvitaŃi să le lăsaŃi într -o maşină parcată,
sau pe panoul de bord/suportul din spate al
maşinii.
Înainte de redare curăŃaŃi discurile cu
un material textil pentru
curăŃare. ŞtergeŃi fiecare
disc dinspre centru în
exterior. Nu folosiŃi
solvenŃi precum
benzină, tiner,
substanŃe de curăŃare
de pe piaŃă.
Acest produs este destinat redării discurilor
conforme cu standardul Compact Disc (CD).
Discurile duale (DualDiscs) şi unele discuri
codificate cu tehnologii de protecŃie a dreptului
de autor nu sunt conforme cu standardul CD, prin
urmare nu pot fi redate de această unitate.
•
Discuri ce nu pot fi redate de acestă unitate
-
Discuri cu etichete, bandă adezivă sau hartie
lipită. Utilizarea acestora poate cauza un defect
sau deteriorarea unităŃii.
Discurile cu forme în afara standardului (în formă
de inimă, pătrate, în formă de stea) Dacă
încercaŃi aceasta, puteŃi deteriora unitatea.
CD-uri de 8 cm (3 ¼ inch).
-
-
Dacă aveŃi întrebări sau probleme legate de această
unitate, care nu se regăsesc în acest manual,
consultaŃi cel mai apropiat dealer Sony.
ÎntreŃinere
Înlocuirea bateriei de litiu a telecomenzii
În condiŃii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Durata de viaŃă poate fi mai scurtă, în funcŃie de
condiŃiile de utilizare.) Atunci când bateria se consumă
şi devine slabă, aria telecomenzii devine mai scurtă.
ÎnlocuiŃi bateria cu o baterie de litiu CR2025 nouă.
Utilizarea unui alt tip de baterie prezenta risc de
incendiu sau explozie.
RM-X114
Note despre discuri CD-R/CD-RW
-
-
16
Numărul maxim de: (numai CD-R/CD-RW)
- foldere (albume): 150 (inclusiv rădăcina).
- fişiere (melodiile) şi foldere: 300 (dacă numele
unor foldere/fişiere conŃin multe caractere, acest
număr poate fi mai mic de 300).
- caracterele afişabile pentru numele unui
folder/fişier sunt 32 (Joliet), sau 64 (Romeo).
Dacă discul este înregistrat în Multi Session şi
începe cu o sesiune CD-DA este recunoscut ca
disc CD-DA, iar celelalte sesiuni nu sunt redate.
Cu + în
sus
Note despre bateria de litiu
• Nu ŃineŃi bateria de litiu la îndemâna copiilor. În cazul în
care bateria este înghiŃită, consultaŃi imediat un doctor.
• ŞtergeŃi bateria cu o cârpă moale, pentru a asigura un
contact bun.
• RespectaŃi polaritatea corectă la instalarea bateriei.
• Nu ŃineŃi bateria cu ajutorul cleştilor metalici, în caz
contrar, poate avea loc un scurt circuit.
Scoaterea unităŃii
1 ScoateŃi garnitura de protecŃie.
DetaşaŃi panoul frontal (pagina 5).
PrindeŃi ambele capete ale graniturii de protecŃie
şi trageŃi afară.
AVERTISMENT
În caz de manevrare greşită, bateria poate
exploda.
Nu reîncărcaŃi, dezasamblaŃi sau aruncaŃi în foc.
Înlocuirea siguranŃelor
La înlocuirea siguranŃelor,
asiguraŃi-vă că o folosiŃi
pe cea care se potriveşte
ratei de amperaj a
siguranŃei originale.
Dacă siguranŃa se arde
verificaŃi conexiunea de
alimentare şi înlocuiŃi
siguranŃa. Dacă după
înlocuire, siguranŃa
SiguranŃa (10 A)
se arde din nou, este
posibil să existe un defect intern. Într-un astfel de caz,
consultaŃi cel mai apropiat dealer Sony.
CurăŃarea conectorilor
În cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul
frontal nu sunt curaŃi, este posibil ca unitatea să nu
funcŃioneze corespunzător. Pentru a preveni acest
lucru, detaşaŃi panoul frontal (pagina 5) şi curăŃaŃi
conectorii cu un băŃ cu capăt din bumbac. Nu apăsaŃi
prea tare. În caz contrar, conectorii se pot deteriora.
2 ScoateŃi unitatea
IntroduceŃi ambele chei de eliberare simultan,
până se aude un clic.
AgăŃaŃi cu
faŃa spre
interior
TrageŃi de cheile de eliberare simultan
pentru a debloca unitatea.
Unitatea principală
Partea din spate a panoului
Frontal
Note
• Din motive de siguranŃă, opriŃi contactul înainte de
curăŃarea conectorilor şi scoateŃi cheia din contact.
• Nu atingeŃi niciodată conectorii direct cu degetele
sau cu un dispozitiv din metal.
TrageŃi unitatea afară din suport.
17
SpecificaŃii
SecŃiunea Player CD
Raport semnal zgomot: 120 dB
Răspunsul în frecvenŃă: 10-20.000 Hz
Perturbări ale semnalului audio înregistrat: sub
limita măsurabilă
SecŃiunea Tuner
FM
Gama de recepŃie: 87,5 – 108,0 MHz
Terminal antenă aeriană: Conector extern antenă
FrecvenŃă intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilizabilă: 10 dBf
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal-zgomot : 70 dB (mono),
Separare: 40 dB la 1 kHz
Răspunsul în frecvenŃă: 20 - 15.000 Hz
MW/LW
Gama de recepŃie:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Terminal antenă aeriană: Conector extern antenă
FrecvenŃă intermediară: 25 kHz
Sensibilitate: MW: 26 µV, LW: 45 µV
SecŃiunea USB Player
InterfaŃă: USB (Full-speed)
Intensitate maximă: 500 mA
SecŃiunea amplificator de putere
Ieşiri: Ieşiri de difuzor
ImpedanŃă difuzor: 4 - 8 ohmi
Putere maximă de ieşire: 45 W x 4 (la 4 ohmi)
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu poată furniza
toate aceste accesorii. Pentru informaŃii detaliate,
contactaŃi dealer-ul.
Tehnologia de codificare MPEG Layer-3 audio şi
brevetele licenŃiate de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii în afara
produsului este interzisă fără deŃinerea unei licenŃe
din partea Microsoft sau a unei sucursale a Microsoft.
Furnizorii de conŃinut folosesc tehnologia de
management a drepturilor digitale pentru Windows
Media din acest dispozitiv („WM-DRM”) cu scopul de a
proteja integritatea conŃinutului („ConŃinut sigur”) ,
astfel încât proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile
de autor din acest conŃinut să nu fie delapidate. Acest
dispozitiv foloseşte programul WM-DRM pentru a rula
Secure Content (conŃinut sigur) („WM-DRM
Software”). Dacă securitatea programului WM-DRM
din acest dispozitiv a fost compromisă, proprietarii
Secure Content („Secure Content Owners”) pot
solicita ca Microsoft să revoce dreptul WM-DRM
Software de a achiziŃiona noi licenŃe de copiere,
afişare şi/sau rulare a Secure Content. Revocarea nu
va altera capacitatea WM-DRM Software de a rula
conŃinut neprotejat. De fiecare dată când descărcaŃi o
licenŃă pentru Secure Content de pe Internet sau de
pe un PC , veŃi primi şi o listă cu WM-DRM Software
revocat. De asemenea, corelat cu astfel de licenŃe,
Microsoft poate să descarce în dispozitivul
dumneavoastră liste de revocare din partea Secure
Content Owners.
Design-ul şi specificaŃiile se supun schimbărilor
fără notificare.
InformaŃii generale
Ieşiri:
Terminal de control releu antenă aeriană
Intrări:
Terminal de intrare telecomandă
Terminal comandă ATT telefon
Terminal de intrare antenă aeriană
Mufă AUX de intrare (mufă mini stereo)
Comenzi ton:
Jos: ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Mediu: ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Sus: ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
CerinŃe de alimentare: Bateri de maşină 12 V DC
(împământare negativă)
Dimensiuni: Aprox. 178 x 50 x 179 mm
(7 1/8 x 2 x 7 1/8 inch) (l/î/a)
Dimensiuni de montare: Aprox. 182 x 53 x 162 mm
(7 1/4 x 2 1/8 x 6 1/2 inch) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Accesoriu furnizat:
Componente pentru instalare şi
conexiuni (1 set)
Echipament/accesorii opŃionale:
Telecomandă card: RM-X114
Telecomandă rotativă : RM-X4S
18
• La cablajele imprimate nu s-au folosit ignifuganŃi pe
bază de halogeni.
• La confecŃionarea carcaselor nu s-au folosit
ignifuganŃi pe bază de halogeni.
• ProtecŃiile de ambalare sunt confecŃionate din
hârtie.
Ghid al problemelor de funcŃionare
Următoarea listă vă va ajuta la remedierea
problemelor pe care le-aŃi putea întâlni în cazul unităŃii
dumneavoastră. Înainte de a parcurge lista de mai jos,
verificaŃi conexiunea şi procedurile de operare.
FuncŃia Auto Off nu operează
Unitatea este pornită. FuncŃia Auto Off acŃionează
după oprirea unităŃii.
→ OpriŃi unitatea.
Redare CD
Dacă problema nu este rezolvată, vizitaŃi următorul
site:
Discul nu poate fi încărcat.
Site suport
• Există un alt disc deja încărcat.
• Discul a fost introdus forŃat cu faŃa în jos, sau în
manieră greşită.
http://support.sony-europe.com/
Discul nu este redat.
GeneralităŃi
Unitatea nu este alimentată cu energie
electrică.
• VerificaŃi conexiunea. Dacă totul este în ordine,
verificaŃi siguranŃa.
• Dacă unitatea este oprită iar afişajul dispare,
acesta nu poate fi operat cu telecomanda.
→ PorniŃi unitatea.
Antena aeriană nu se extinde.
Antena aeriană nu are o cutie de releu.
Nu există sunet.
• Volumul este prea mic.
• Este activată funcŃia ATT, sau funcŃia Telephone
ATT (când cablul de interfaŃă al telefonului de
maşină este conectat la cablul ATT).
• PoziŃia comenzii regulatorului de intensitate
sonoră „FAD” nu este setată pentru un sistem cu
2 difuzoare.
Nu există semnal beep
• Semnalul beep este anulat (pagina 13).
ConŃinutul memoriei a fost şters.
• Butonul RESET a fost apăsat.
→ ReluaŃi programarea.
• Cablul sau bateria pentru alimentare au fost
deconectate.
• Cablul pentru alimentare nu este conectat
corespunzător.
Posturile de radio memorate şi ora corectă
sunt şterse.
S-a ars siguranŃa.
Zgomot la comutarea poziŃiei de contact.
Cablurile nu se potrivesc cu conectorul de
alimentare al maşinii.
În timpul redării sau al recepŃiei, porneşte
modulul DEMO
Dacă timp de 5 minute nu se efectuează nici o
operaŃie cu setul „DEMO-ON”, atunci modulul
demonstrativ porneşte.
→ SetaŃi „DEMO-OFF” (pagina 13).
Afişajul dispare din/nu apare pe ecran.
• Butonul este setat la „DIM-ON” (pagina 13).
• Afişajul dispare dacă apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat
butonul OFF.
→ ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul OFF al unităŃii
până apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pagina 17).
• Este vorba despre un disc murdar sau defect.
• CD-R-urile/CD-RW-urile nu sunt pentru utilizare
audio (pagina 16).
Fişierele MP3/WMA/AAC nu pot fi redate.
Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea
MP3/WMA/AAC. Pentru detalii despre discurile
redabile şi formate, vizitaŃi site-ul suport.
Redarea fişierelor MP3/WMA/AAC durează
mai mult decât a altor fişiere.
Următoarele discuri pornesc redarea mai greu:
- un disc înregistrat cu structură arbore
complicată.
- un disc înregistrat în Multi Session.
- un disc la care mai pot fi adăugate date.
Elementele display-ului nu pot fi derulate
• În cazul discurilor cu foarte multe caractere,
acestea nu pot fi derulate.
• „A.SCRL” este setat pe „OFF”.
→SetaŃi „A.SCRL-ON” (pagina 13).
→ ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul DSPL
(SCRL).
Există întreruperi sonore
• Instalarea nu este corect efectuată.
→ InstalaŃi unitatea la un unghi mai mic de 45˚
într-o parte mai rezistentă a maşinii.
• Disc defect sau murdar.
Butoanele de operare nu funcŃionează.
Discul nu se ejectează.
ApăsaŃi butonul RESET (pagina 4).
RecepŃie radio
Posturile nu pot fi recepŃionate.
Sunetul este interferat de zgomote.
• ConectaŃi un cablu (albastru) al antenei aeriene
sau cablul (roşu) de la sursa auxiliară de
alimentare la cablul de alimentare al
amplificatorului de antenă al maşinii (numai dacă
maşina dvs. are antenă aeriană FM/MW/LW
încorporată în geamul din spate/lateral).
• VerificaŃi conexiunea antenei maşinii.
• Antena auto aeriană nu iese.
→ VerificaŃi conexiunea cablului de comandă al
antenei aeriene.
• VerificaŃi frecvenŃa.
Reglarea pre-setată nu este posibilă
• StocaŃi frecvenŃa corectă în memorie.
• Semnalul de transmisie este prea slab.
19
Reglarea automată nu este posibilă.
• Setarea modului local de căutare nu este
corectă.
→ Reglarea se opreşte frecvent:
SetaŃi „LOCAL-ON” (pagina 13).
→Reglarea nu se opreşte la un post:
SetaŃi „LOCAL-OFF” (pagina 13).
• Semnalul de transmisie este prea slab
→EfectuaŃi reglarea manuală.
În timpul recepŃiei FM, indicatorul „ST” se
aprinde intermitent.
• ReglaŃi frecvenŃa cu acurateŃe.
• Semnalul de transmisie este prea slab
→ SetaŃi „MONO-ON” (pagina 13).
Un program FM transmis stereo se aude
mono.
Unitatea se află în mod de recepŃie mono.
→ SetaŃi „MONO-OFF” (pagina 13).
RDS
CĂUTAREA porneşte după câteva secunde de
la audiŃie.
Postul radio este non-TP sau are semnal slab.
→ DezactivaŃi TA (pagina 10).
Nu aveŃi anunŃuri legate de trafic.
• ActivaŃi TA (pagina 10).
• Postul radio nu transmite anunŃuri legate de
trafic
chiar dacă este TP.
→ SchimbaŃi postul radio.
PTY afişează „-------------.”
• Postul de radio curent nu este post RDS.
• Datele RDS nu au fost recepŃionate.
• Postul de radio nu specifică tipul programului
Redare USB
Nu puteŃi reda elemente via HUB USB.
Această unitate nu poate recunoaşte dispozitive
USB via un HUB USB.
Nu se pot reda elemente.
Un dispozitiv USB nu funcŃionează.
→ ReconectaŃi-l.
Se aude un beep.
În timpul redării, dispozitivul USB a fost
deconectat.
→ Înainte de a deconecta un dispozitiv USB, mai
întâi opriŃi redarea pentru a proteja datele.
Sunetul este internitent.
La o rată de transfer date mai mare de 320
kbps, sunetul poate fi intermitent.
Mesaje de eroare
VERIFICARE
Unitatea confirmă conectarea unui dispozitiv
USB.
→AşteptaŃi să se termine confirmarea de
conexiune.
ERROR
• Discul este murdar sau este introdus invers.
→ CurăŃaŃi discul sau introduceŃi-l corect.
• A fost introdus un disc gol.
• Discul nu poate fi redat din cauza unei probleme
→ IntroduceŃi alt disc.
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut automat.
→ ReconectaŃi-l.
ApăsaŃi
pentru a scoate discul.
FAILURE
Conexiunea difuzoarelor/amplificatoarelor este
incorectă.
→ Se va consulta manualul de instalare/conectare
al acestui model şi se va verifica conexiunea.
HUB NOT SUPRT
HUB-ul USB nu este suportat de această unitate.
L.SEEK +/Modul local de căutare este pornit în timpul
recepŃiei automate.
NO AF
Nu există frecvenŃă alternativă la postul de radio
curent.
→ ApăsaŃi butonul SEEK -/+ în timp ce clipeşte
numele programului de serviciu. Unitatea începe
să caute altă frecvenŃă cu aceleaşi date de
identificare a programului (PI) (apare „PI SEEK”).
NO DEV (nu există dispozitiv)
Butonul SOURCE este selectat fără ca dispozitivul
USB să fie conectat. În timpul redării, cablul USB
sau dispozitivul USB s-a deconectat.
→ VerificaŃi conexiunea dispozitivului USB sau a
cablului USB.
NO MUSIC
Discul/disp. USB nu conŃine un fişier muzical.
→ IntroduceŃi un CD cu muzică.
→ ConectaŃi un dispozitiv USB ce conŃine fişiere
audio.
NO NAME
Melodia nu are un nume de
disc/album/artist/piesă.
NO TP
Unitatea va continua să caute posturi
de radio TP disponibile.
NO TRACK
Elementul de pe USB selectat nu conŃine un
album/piesă.
OFFSET
Este posibil să existe un defect intern.
→ VerificaŃi conexiunea. Dacă indicatorul de
eroare rămâne pe ecran consultaŃi cel mai
apropiat dealer Sony.
OVERLOAD
Dispozitivul USB este supraîncărcat.
→DeconectaŃi dispozitivul USB, apoi schimbaŃi
sursa apăsând SOURCE.
→Indică un dispozitiv USB defect, sau
incompatibil.
20
READ
Unitatea citeşte toate informaŃiile despre melodie
şi album de pe disc.
→ AşteptaŃi până ce se termină citirea iar redarea
începe automat. În funcŃie de structura discului,
poate dura mai mult de un minut.
RESET
Unitatea CD nu funcŃionează din cauza unei
probleme.
→ ApăsaŃi butonul RESET (pagina 4).
USB NO SUPRT ( USB nesuportat)
Dispozitivul USB nu este suportat.
→ Pentru detalii privind compatibilitatea cu
dispozitivul USB, vizitaŃi site-ul suport.
sau
În timpul derulării înapoi sau înainte aŃi ajuns la
începutul sau la sfârşitul discului şi nu puteŃi
merge mai departe.
„__„
Caracterul nu poate fi afişat cu unitatea.
Dacă aceste soluŃii nu vă ajută la îmbunătăŃirea
situaŃiei, consultaŃi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceŃi unitatea la reparat din cauza unei
probleme de redare a CD-ului, aduceŃi şi discul folosit
în momentul apariŃiei problemei.
Cuprins
Ńinere
Îndepărtarea unităŃii
21
Download PDF

advertising