Sony | CDX-GT620U | Sony CDX-GT620U Instrucţiuni de utilizare

SONY
3-275-494-22 (1)
Compact Disc Player
FM/MW/LW
Instrucţiuni de folosire
Pentru a anula redarea demonstraţiei (DEMO), consultaţi
pagina 14.
Pentru instalare şi conecta re, consultaţi manualul furnizat
referitor la instalare/conexiuni.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Această etichetă se află pe partea
inferioară a echipamentului.
Producătorul acestui produs este
Sony Corporation, 1-7-1- Konan, Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice chestiuni legate de service
sau garanţie, vă rugăm să luaţi legătura la adresele afişate în
documentele separate pentru service
şi garanţii.
Reciclarea
echipamentelor electrice
şi electronice uzate
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv
nu trebuie tratat ca deşeu menajer obişnuit.
Produsul respectiv trebuie dus şi depus la
punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de debarasare de
acest produs, pentru a împiedica eventualele
consecinţe negative asupra mediului şi asupra
sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor naturale.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestor produse, contactaţi
autorităţile locale sau interesaţi -vă la
magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Accesoriu aplicabil: telecomandă rotativă.
Reciclarea bateriilor (aplicabil în
ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiate).
Acest simbol prezent pe baterii sau pe ambalaj semnifică
faptul că bateriile respective furnizate cu acest echipament
nu trebuie tratate ca deşeu menajer obişnuit. Asiguraţi -vă de
modul corect de debarasare de aceste baterii, pentru a
împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului
şi asupra sănătăţii
umane, care în caz contrar ar putea fi determinate prin
debarasarea incorectă a deşeului acestor baterii. Prin
reciclarea material elor ajutaţi la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care, fin motive de siguranţă,
performanţă sau integritate a datelor, necesită o conectare
permanentă la o baterie încorporată, această baterie trebuie
înlocuită doar prin intermediul per sonalului service calificat.
Pentru a asigura tratarea corectă a bateriei, înmânaţi
produsul la sfârşitul duratei de viaţă la un punct de
colectare în vigoare, pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, ved eţi
secţiunea referitoare la modul în care bateria trebuie scoasă
din produs în manieră sigură. Predaţi bateria la un punct de
colectare în vigoare pentru reciclarea deşeurilor din baterii.
Pentru mai multe informaţii detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale, serviciul de tratare a deşeurilor menajere
sau interesaţi-vă la magazinul de la care aţi cumpărat
produsul.
“ATRAC”, “ATRAC CD”, SonicStage şi siglele acestora
sunt mărci ale Sony Corporation.
“WALKMAN” şi sigla “WALKMAN” sunt mărci înregistrate
ale Sony Corporation.
Logo-urile Microsoft,
Windows Media şi
Windows sunt mărci
sau mărci înregistrate
ale Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau
alte ţări.
Avertisment dacă sistemul de
contact al maşinii dvs. nu are poziţie
ACC
Asiguraţi-vă că setaţi funcţia Auto Off (pagina 14). Unitatea se va
închide complet şi automat în intervalul de timp stabilit
după ce unitatea este oprită, fapt care previne descărca rea
bateriei.
Dacă nu setaţi funcţia Auto Off, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
până ce dispare afişajul de pe ecran, de fiecare dată
când opriţi contactul.
Cuprins
Bine aţi venit! …………………… …..……….4
Alte funcţii
Să începem
Resetarea unităţii ……………………………...4
Pregătirea telecomenzii card ……… …………4
Setarea ceasului …………………… ……….…4
Scoaterea panoului frontal ……… …………….5
Montarea panoului frontal … ……………….5
Introducerea discului în unitate …………….....5
Scoaterea discului … ………………………5
Amplasarea comenzilor şi a operaţiilor
de bază
Unitatea principală ………………… …..……..6
Telecomanda card RM -X151 ……………..….6
Căutarea unei melodii – Quick-BrowZer …….8
CD
Articole afişate ………………………… …….... 9
Redare repetată şi aleatorie ……… …….…… 9
Radio
Memorarea şi receptarea posturilor radio …...9
Memorarea automată - BTM ……………..9
Memorarea manuală …………… …………9
Recepţionarea posturilor memorate ……..9
Reglarea automată …………… ……….…..9
RDS ………………………………… ……..……10
Privire generală ………………..………….10
Setarea AF şi TA……… …..………………10
Selectarea PTY ……… …………………….11
Setarea CT ……………… ………………….11
Dispozitive USB
Redare dispozitiv USB ……… ……………….…11
Articole afişate ………… ………………………..12
Audiţie muzicală pe dispozitiv audio ti p
Mass Storage Class …… ………………………..12
Audiţie muzicală pe „Walkman”
(Dispozitiv audio ATRAC) …… ………………....12
Schimbarea setărilor pentru sunet …… ………….13
Ajustarea caracteristicilor sonore… ……….…..13
Personalizarea curbei egalizatorulu i
EQ 3 ………………………………….……13
Ajustarea articolelor de configurare
SET …………………… ……………….…..13
Utilizarea echipamentului opţional ….…………14
Echipament audio auxiliar … ………………..14
Telecomandă rotativă ……… ……………….15
Informaţii suplimentare
Precauţii …………………………………….……16
Observaţii privind discurile …… ………….….16
Despre dispozitivele USB …… …………..…..17
Comanda de redare a fişierelor MP3/
WMA /AAC (CD-R/RW sau
Mass Storage Class)……………………..……...17
Despre fişierele MP3 ……… ………….………17
Despre fişierele WMA …………………….…..17
Despre fişierele AAC ……… …………………17
Despre fişierele ATRAC …… …………………17
Întreţinere …………………… …………..………..18
Scoaterea unităţii ……………… …………….…..18
Specificaţii ………………… ………….…………..19
Rezolvarea problemelor …… ……………………20
Afişare erori/Mesaje .....……... .................…..22
Bine aţi venit!
Vă mulţumim că aţi ales să achiziţionaţi acest Player pentru compact
disc de la Sony. Vă puteţi bucura de călătoria cu maşina, mulţumită
următoarelor funcţii.
 Redare CD
Puteţi reda CD-DA (conţinând de asemenea CD TEXT) şi CD -R/CDRW (fişiere MP3/WMA/AAC) pagina 17)).
Tipul
discului
CD-DA
Să începem
Resetarea unităţii
Înainte de prima operare a unităţii, sau după
înlocuirea bateriei maşinii sau după schimbarea
conexiunilor, trebuie să resetaţi unitatea.
Detaşaţi panoul frontal şi apăsaţi butonul RESET
cu un obiect ascuţit, cum ar fi un pix.
Butonul
RESET
Eticheta de pe disc
Observaţie
Apăsarea butonului RESET va determina
ştergerea setării pentru ceas şi unele conţinuturi
memorate.
MP3
WMA
AAC
-
 Recepţie radio
Puteţi memora până la 6 posturi de radio pentru fiecare bandă
(FM1, FM2, FM3, MW şi LW).
- BTM (Best Tuning Memory – Cea mai bună memorie de reglare):
unitatea selectează posturi cu semnale puternice şi le
memorează.
 Servicii RDS
- puteţi folosi postul FM cu Radio Data System (Sistem de date radio
– RDS).
 Funcţia de căutare
QuickBrowZer: Puteţi căuta rapid şi uşor o melodie pe un CD sau
dispozitiv USB conectat la această unitate (pagina 8).
 Ajustarea sunetului
- EQ 3 stage 2: Puteţi alege pe oricare dintre cele 7 curbe de
egalizator presetate.
- DSO (Organizator Sonor D inamic): Creează un câmp sonor mai
ambiental, folosind sinteza virtuală a difuzorului, pentru a mări
sunetul difuzoarelor, chiar dacă acestea sunt instalate în partea de
jos a uşii.
- Digital Music Plus (DM+): Îmbunătăţeşte sunetul comprimat digital,
precum MP3.
 Operarea dispozitivelor opţionale
Dispozitivul USB: Puteţi conecta un dispozitiv USB Mass Storage
Class sau „Walkman” (dispozitiv audio ATRAC) la terminalul frontal
USB. Pentru detalii referitoare la dispozitivele pe care le puteţi folosi,
consultaţi Despre dispozitivele USB (pagina 17) sau Website -ul de
asistenţă Sony (pagina 22).
 Conectarea echipamentelor auxiliare
O mufă AUX de intrare pe partea frontală a unităţii permite
conectarea unui dispozitiv audio portabil.
Pregătirea telecomenzii cu card
Înainte de prima utilizare a telecomenzii cu card,
scoateţi pelicula de izolare.
Recomandare
Pentru a vedea care este modalitatea de înlocuire a
bateriei, vedeţi „Înlocuirea bateriei de litiu a
telecomenzii” de la pagina 18.
Setarea ceasului
Ceasul foloseşte un indicator digital de 24 de ore.
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de selectare.
Apare fereastra pentru setări.
2 Apăsaţi butonul de selectare de mai multe
ori, până ce apare „CLOCK -ADJ”.
3 Apăsaţi
Indicaţia pentru oră va
lumina intermitent.
4 Rotiţi de comanda volumului pentru a seta
ora şi minutele.
Pentru a mişca indicatorul digital, apăsaţi
-/+.
5
Apăsaţi butonul de selectare.
Configuraţia este definitivată iar ceasul porneşte.
Pentru a afişa ceasul, apăsaţi
. Pentru a
vă întoarce la fereastra anterioară, apăsaţi
.
Recomandare
Puteţi seta ceasul automat, cu ajutorul
caracteristicii RDS (pagina 11).
Scoaterea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru
împiedica furtul.
Alarmă de amintire
Dacă rotiţi cheia de oprire a motorului în poziţia
OFF fără a detaşa panoul frontal, va suna alarma
de amintire timp de câteva secunde. Alarma va
suna doar dacă folosiţi amplificatorul încorporat.
1 Apăsaţi
.
Unitatea este închisă.
2 Apăsaţi OPEN.
Panoul frontal este basculat în jos.
3 Glisaţi panoul fron tal spre dreapta, apoi trageţi uşor capătul
stâng al panoului frontal.
Observaţie
Nu plasaţi nimic pe suprafaţa interioară a
panoului frontal.
Introducerea discului în unitate
1 Apăsaţi butonul OPEN.
2 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
3 Închideţi panoul frontal.
Redarea începe automat.



Observaţii
Nu lăsaţi să cadă şi nu exercitaţi tensiune în exces asupra panoului
frontal şi a ferestrei de afişare.
Nu supuneţi panoul frontal la căldură/temperaturi ridicate sau la
umezeală. Evitaţi să-l lăsaţi în maşina parcată sau pe tabloul de
bord/suportul de sub luneta spate.
Nu scoateţi panoul frontal în timpul redării dispozitivului USB, în caz
contrar datele de pe USB pot fi deteriorate.
Ataşarea panoului frontal
Aşezaţi gaura
a panoului frontal pe axul
al unităţii, apoi
apăsaţi uşor partea stângă în interior.
Apăsaţi butonul SOURCE al unităţii (sau introduceţi un disc) pentru a
opera unitatea.
Scoaterea discului
1 Apăsaţi butonul OPEN.
2 Apăsaţi
.
Discul este scos.
3 Închideţi panoul frontal.
Amplasarea butoanelor de comandă şi operaţiile de bază
Unitatea principală
Panoul frontal scos
Telecomanda RM-X151
Această secţiune cuprinde instrucţiuni referitoare la
locaţia comenzilor şi a operaţiilor de bază. Pentru
mai multe detalii, vedeţi paginile respective.
Pentru operarea dispozitivului USB, vedeţi
„Dispozitive USB” la pagina 11.
Butoanele corespunzătoare de pe telecomandă
controlează aceleaşi funcţii ca şi cele de pe unitate.
1 Butonul OFF
Pentru oprire; opreşte sursa.
2 Butonul Q (BROWSE) pagina 8
Pentru introducerea modului Quick -BrowZer.
3 Butonul de selectare/formare comandă pagina
8, 13
Pentru reglarea volumului (rotiţi); selectează articole
(apăsaţi şi rotiţi).
4 Butonul SOURCE Sursă)
Pentru
pornire;
schimbă
(Radio/CD/USB/AUX).
5 Ecranul de afişare.
sursa
6 Terminalul USB pagina 11
Pentru conectarea la dispozitivul USB.
7 Butonul OPEN (deschidere) pagina 5
8 Butonul
(înapoi) pagina 8
Pentru a reveni la fereastra anterioară.
9 Receptor pentru telec omanda cu card
10 Butoanele SEEK -/+
CD/USB:
Pentru a trece peste melodii (apăsaţi); trece continuu peste melodii
(apăsaţi, apoi apăsaţi din nou în interval de aproximativ 1 secundă şi
apăsaţi); derulare înapoi/înainte (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
Radio:
Pentru a regla posturi de radio automat (păsaţi); găsiţi manual un
post de radio (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
11 Butonul MODE pagina 9, 12
Pentru a selecta o bandă radio (FM/MW/LW); selectează modul de
redare al dispozitivului audio ATRAC.
12 Butonul AF (F recvenţe alternative)/TA (Anunţuri în
trafic)/PTY (Tip program) pagina 10, 11
Pentru setarea AF şi TA (apăsaţi); selectaţi PTY (apăsaţi şi ţineţi
apăsat) în RDS.
13 Butoane numerotate
CD/USB:
Pentru a sări peste albume (apăsaţi); treceţi continuu peste albume
(apăsaţi şi ţineţi apăsat).
pagina 9
pagina 9
pagina 4
Pentru activarea funcţiei DM+, setaţi „DM0 – ON”. Pentru anulare,
setaţi „DM+ - OFF”.
Pentru pauză în redare. Pentru anulare, apăsaţi din nou.
Radio:
Pentru recepţionarea posturilor ra dio (apăsaţi); memorare posturi de
radio (păsaţi şi ţineţi apăsat).
14 Butonul DSPL (ecran)/SCRL (derulare) pagina 9, 10
pentru a schimba articolele de afişare (apăsaţi); derularea articolelor
afişate (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
15 Mufa de input AUX pagi na 14
Pentru conectarea unui dispozitiv audio portabil.
16 Butonul RESET pagina 14
17 Butonul
(scoatere) pagina 5
Pentru scoaterea discului.
18 Slot pentru disc pagina 5
Pentru introducerea discului.
Următoarele butoane de pe telecomanda cu card
au şi ele butoane/funcţii diferite de cele ale
unităţii. Înainte de utilizare, scoateţi folia
izolatoare (pagina 4).
19 Butoanele
Pentru comanda CD/radio/USB, ca şi SEEK -/+
de pe unitate.
Configurarea, setarea sonoră, etc. pot fi operate
cu ajutorul
20 Butonul DSPL (ecran)
Pentru schimbarea articolelor de afişare.
21 Butonul VOL (volum) +/ Pentru reglarea volumului.
22 Butonul ATT (atenuare).
Pentru atenuarea sunetului. Pentru anulare,
apăsaţi din nou.
23 Butonul SEL (selectare)
La fel ca şi butonul de selectare de pe unitate. În
timpul modului Quick -BrowZer, butonul SEL
(selectare) este inactiv.
24 Butoanele
.
Pentru comanda CD/USB, ca şi
(ALBUM -/+) de pe unitate.
Configurarea, setarea sonoră, etc. pot fi operate
cu ajutorul butoanelor
.
25 Butonul SCRL (derulare)
Pentru derularea articolelor afişate.
26 Butoane numerotate
Pentru recepţionarea posturilor de radio
memorate (apăsaţi); memorarea posturilor de
radio (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
Observaţii
 La scoaterea/introducerea unui disc, ţ ineţi
dispozitivul USB deconectat, pentru a evita
deteriorarea discului.
 Dacă unitatea este oprită iar afişajul dispare,
acesta nu poate fi operat fără telecomandă
decât dacă butonul SOURCE de pe unitate
este apăsat, sau dacă introduceţi un disc
pentru a activa mai întâi unitatea.
Căutarea unei melodii – QuickBrowZer
Puteţi căuta o melodie de pe un CD sau un dispozitiv USB (Walkman/Mass Storage Class) uşor, după categorie.
(RĂSFOIRE):
Pentru
intrarea/ieşirea
QuickBrowZer.
din
modul
Buton pentru comandă:
Pentru
selectarea
articolului
confirmarea articolului (apăsaţi).
(rotiţi);
(ÎNAPOI):
Pentru a reveni la fereastra anterioară.
1 Apăsaţi
(RĂSFOIRE).
Unitatea intră în modul Quick_BrowZ er, iar lista categoriilor de căutare apare.
Articolele afişate diferă în funcţie de tipul de dispozitiv sau disc.
2 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta categoria de căutare dorită, apoi apăsaţi pentru a confirma.
3 Repetaţi pasul 2 până la s electarea melodiei dorite.
Începe redarea.
Pentru a reveni la fereastra anterioară
Apăsaţi
(ÎNAPOI).
Pentru a ieşi din modul Quick -BrowZer
Apăsaţi
(RĂSFOIRE).
Observaţii
 La intrarea în modul Quick_BrowZer, setarea de repetare/redar e aleatorie este anulată.
 În funcţie de dispozitivul USB, este posibil ca articolele de afişare să nu apară corect.
 În funcţie de dispozitivul USB, este posibil ca în timpul modului Quick_BrowZer să nu fie emis nici un sunet.
CD
Radio
Memorarea şi recepţionarea posturilor de
radio
Precauţii
Atunci când recepţionaţi posturi de radio în timpul
conducerii maşinii, folosiţi Best Tuning Memory
(BTM) (Cea mai bună memorie de reglare),
pentru a preveni accidentele.
Articole de afişare
Memorare automată – BTM
1 Apăsaţi
apare „TUNER”.
Pentru a schimba banda, apăsaţi
de mai
multe ori. Puteţi selecta dintre FM1, FM2, FM3,
MW sau LW.
Sursă
Numărul melodiei/Timpul de redare scurs/Numele
discului/artistului/Numărul albumului* /Numele albumului, Numele
melodiei Informaţii despre text, Ceasul
* Numărul albumului este afişat doar în momentul schimbării
albumului..
Pentru a schimba articolele de afişare
DSPL.
, apăsaţi butonul
Recomandare
Articolele afişate vor diferi în funcţie de tipul discului, de formatul
înregistrat şi de setări. Pentru detalii referitoare la
MP3/WMA/AAC, vedeţi pagina 17.
Redare repetată şi aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi 3 (REP) sau 4 (SHUF) de mai multe
ori până apare setarea dorită.
Selectaţi
Track
Album* 1
Shuffle Album*
Shuffle disc
de mai multe ori, până ce
Pentru a reda
melodia în mod repetat
albumul în mod repetat
albumul în mod aleatoriu
discul în mod aleatoriu
3 Apăsaţi butonul de selectare în mod repetat,
până apare „BTM”.
4 Apăsaţi SEEK -/+.
Unitatea stochează posturi radio în ordinea
frecvenţei pe butoanele numerotate.
În momentul memorării setării, se aude un
semnal sonor .
Memorarea manuală
1 În timpul recepţiei postului radio pe care
doriţi să-l memoraţi, apăsaţi şi ţineţi apăsat un
buton numerotat (de la 1 la 6) până ce apare
„MEM”.
Observaţie
Dacă încercaţi să tocaţi alt post de radio pe
acelaşi buton numerotat, postul de radio m emorat
anterior va fi înlocuit.
Recomandare
Când este memorat un post RDS,
este
memorată şi setarea AF/TA (pagina 10).
Recepţionarea posturilor de radio memorate
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi un buton
numerotat (de la 1 la 6).
* La redarea unui MP3/WMA/AAC.
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaţ i „
„Shuf 0ff”.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de selectare.
Apare ecranul pentru configurare.
off” sau
Reglarea automată
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi SEEK -/+
pentru a căuta postul de radio.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post de radio. Repetaţi această
procedură până ce recepţionaţi postul de radio
dorit.
Recomandare
Dacă ştiţi care este frecven ţa postului de
radio pe care doriţi să-l ascultaţi, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul SEEK -/+ pentru a localiza frecvenţa
aproximativă, apoi apăsaţi SEEK -/+ de mai multe ori pentru a
ajusta frecvenţa dorită (reglare manuală).
RDS
Privire generală
Posturile de radio FM cu serviciul RDS (Sistem de date radio)
emit informaţii imperceptibile auzului împreună cu semnalul
obişnuit de programe radio.
Selectaţi
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
Articole de afişare
Pentru
a activa AF şi pentru a
dezactiva TA.
a activa TA şi pentru a
dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
dezactiva atât AF, cât şi
TA.
Memorarea posturilor de radio RDS cu
setarea AF şi TA
Puteţi pre-seta posturile RDS împreună cu
setarea AF/TA. Dacă folosiţi funcţia BTM, doar
posturile de radio RDS sunt memorate cu aceeaşi
setare AF/TA.
Dacă efectuaţi pre-setarea manual, puteţi pre seta atât posturile RDS, cât şi pe cele non-RDS
cu setarea AF/TA pentru fiecare.
Banda radio
TA/TP* 1
Frecvenţă* 2 (nume serviciu programe), număr pre -setat,
ceasul, date RDS.
*1 În timpul informaţiilor din trafic, „TA” luminează intermitent; „TP”
se aprinde atunci când un astfel de post radio este recepţionat.
*2 În timp ce se recepţionează postul RDS, în partea stângă a
indicaţiei de frecvenţă este afişat „*”.
Pentru a schimba articolele de afişare
Setarea AF şi TA
1 Apăsaţi
de mai multe ori, până ce
apare setarea dorită.
, apăsaţi DSPL.
Servicii RDS
Această unitate furnizează automat servicii RDS astfel:
AF (Frecvenţe alternative)
Selectează şi reglează postul de radio cu cel mai puternic sem nal
din reţea. Folosind această funcţie, puteţi asculta continuu
acelaşi program în timpul unei călătorii pe distanţă mare, fără a
trebui să reglaţi acelaşi post de radio manual.
TA (Anunţuri din trafic)/TP (Program trafic)
Furnizează informaţii /programe curente din trafic. Orice
informaţii/programe recepţionate vor întrerupe sursa selectată
curent.
PTY (Tipuri de programe)
Afişează tipul programului recepţionat curent.
De asemenea, caută tipul programului dvs. selectat.
CT (Ora ceasului)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
Observaţii
 În funcţie de ţară/regiune, este posibil ca nu toate funcţiile RDS
să fie disponibile.
 RDS nu va funcţiona dacă semnalul este prea slab, sau dacă
postul radio la care v-aţi oprit nu transmite d ate RDS.
1 Setaţi AF/TA, apoi memoraţi postul de radio cu
BTM sau manual.
Primirea anunţurilor de urgenţă
Cu AF sau TA pornite, anunţurile de urgenţă vor
întrerupe automat sursa selectată curent.
Recomandare
Dacă reglaţi volumul în timpul unui anunţ din
trafic, acel nivel va fi stocat în memorie pentru
anunţurile din trafic ulterioare, independent de
volumul obişnuit.
Păstrarea unui program regional – REG
Atunci când funcţia AF este pornită: această setare
din fabrică a unităţii restricţionează recepţionarea
într-o anumită regiune, astfel încât să nu fiţi trecut
la alt post de radio regional, cu o frecvenţă mai
puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui program
regional, setaţi „Regional off” din configuraţie î n
timpul recepţiei FM (pagina 14 ).
Observaţie
Această funcţie nu este valabilă în Marea Britanie
şi în alte câteva regiuni.
Funcţia Local Link (Conexiune locală) (doar în
Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să selectaţi alte
posturi locale, chiar dacă acestea nu sunt
memorate pe butoanele dvs. numerotate.
1 În timpul recepţiei FM, apăsaţi un buton
numerotat (de la 1 la 6) pe care este memorat
un post de radio local.
2 În interval de 5 secunde, apăsaţi din nou un buton numerotat al
postului de radio local.
Repetaţi procedura până la recepţionarea postului radio.
Dispozitive USB
Redarea dispozitivului USB
1 Deschideţi capacul USB.
Selectarea PTY
1 Apăsaţi butonul AF/TA (PTY) în timpul recepţiei FM.
Apare numele tipului curent de program, dacă postul transmite date
PTY.
2 Apăsaţi butonul AF/TA (PTY) de mai multe ori, până apare
tipul programului dorit.
3 Apăsaţi SEEK -/+.
Unitatea începe să caute un post de radio care să transmită tipul
programului selectat.
Tipuri de programe
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Afaceri curente), INFO (Informaţii), SPORT
(Sporturi), EDUCATE (Educaţie), DRAMA (teatru), CULTURE
(Cultură), SCIENCE (Ştiinţă), VARIED (Diverse), POP M(Muzică
pop), ROCK M(Muzică rock), EASY M (Audiţie uşoară), LIGHT M
(Clasic uşor), CLASSICS (Clasic), OTHER M (Alte tipuri de muzică),
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar), CHILDREN (Programe
pentru copii), SOCIAL A (Chestiuni sociale), RELIGION (Religie),
PHONE IN (telefoane în direct), TRAVEL (Călătorii), LEISURE
(Petrecerea timpului liber), JAZZ (Muzică jazz), COUNTRY (Muzică
country), NATION M (Muzică naţională), OLDIES (Muzică veche),
FOLK M (Muzică folk), DOCUMENT (Documentare).
Observaţie
Nu puteţi folosi această funcţie în ţările/regiunile unde datele PTY nu
sunt disponibile.
Setarea CT
1 Setaţi „CT-ON” în configuraţie (pagina 13).
Observaţii
 Este posibil ca funcţia CT să nu funcţioneze chiar dacă este
recepţionat un post de radio RDS.
 Este posibil să existe o diferenţă între ora setată de funcţia CT şi ora
reală.
2 Conectaţi dispozitivul USB la terminalul
USB.
Începe redarea.
Dacă aţi conectat deja alt dispozitiv USB,
pentru a începe redarea, apăsaţi SOURCE de
mai multe ori, până ce apare „USB”.
Apăsaţi OFF pentru a opri redarea.
Observaţii
 Înainte de a scoate un dis pozitiv USB,
asiguraţi-vă că opriţi mai întâi redarea.
Dacă scoateţi dispozitivul USB în timpul
redării, este posibil ca datele cuprinse de
acesta să fie deteriorate.
 Nu folosiţi dispozitivele USB atât de mari
sau de grele încât să cadă din cauza
vibraţiilor, sau încât să determine o
conexiune slabă.
 Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării
dispozitivului USB, altfel datele de pe USB
pot fi deteriorate.
Redare repetată şi aleatorie
Articole de afişare
1 În timpul redării, apăsaţi 3 (REP) sau 4 (SHUF) de
mai multe ori până apare setarea dorită.
Selectaţi
Dispozitiv Audio ATRAC: AAD
Mass Storage Class: USB
Număr melodie/artist/Album/listă de redare/gen, Nume
melodie/artist/Album/listă de redare/gen, timp de redare
scurs, ceas.
Pentru a schimba articolele de afişare
, apăsaţi butonul
DSPL.
Recomandare
Articolele afişate vor diferi în funcţie de formatul şi setările
înregistrate. Pentru detalii cu privire la MP3/WMA/AAC/ATRAC,
vedeţi pagina 17.
Observaţie
Afişakul va diferi în funcţie de tipul de USB Mass Storage Class,
şi de Dispozitivul Audio ATRAC.
Audiţie muzicală pe un dispozitiv audi o tip Mass Storage Class
Redare repetată şi aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi 3 (REP) sau 4 (SHUF) de mai multe ori,
până apare setarea dorită.
Selectaţi
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DEVICE
Pentru a reda
m elodia în mod repetat
albumul în mod repetat
albumul în mod aleatoriu
dispozitivul în mod aleatoriu
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaţi „
repetare) sau „SHUF OFF” (Anulare ordine aleatorie).
off” (Anulare
Audiţie muzicală pe un „Walkman” (dispozitiv audio ATRAC)
1 În timpul redării, apăsaţi butonul MODE de mai multe ori, până
apare setarea dorită.
Articolul se schimbă după cum urmează:
ALBUM → MELODIE → GEN → LISTĂ DE REDARE → ARTIST
Pentru a reda
TRACK
melodia de mai multe ori.
ALBUM
albumul de mai multe ori.
ARTIST
artistul de mai multe ori.
PLAYLIST
lista de redare de mai
multe ori.
GENRE
SHUF ALBUM
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
SHUF GENRE
SHUF DEVICE
genul de mai multe ori.
albumul în ordine aleatorie.
artistul în ordine aleatorie.
lista de redare în ordine
aleatorie.
genul în ordine aleatorie.
dispozitivul în ordine
aleatorie.
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaţi
„
OFF” sau „SHUF OFF”.
Alte funcţii
Schimbarea setărilor pentru sunet
Ajustarea caracteristicilor sonore
1 Apăsaţi butonul de selectare de mai multe ori, până apare
articolul dorit.
2 Rotiţi discul de comandă a volumului pentru a ajusta
articolul selectat.
După 3 secunde, setarea este completă iar ecranul revine la
modul normal de redare/recepţie.
Puteţi selecta următoarele articole (pentru detalii, vedeţi
referinţele de pagină):
„•” indică setările pre-stabilite.
EQ3
Pentru a selecta un tip de egalizator: „XPLOD”, „VOCAL”,
„EDGE”, „CRUISE”, „SPACE”, „GRAVITY”, „CUSTOM” sau
„OFF” (•).
DSO
Pentru selectarea modului DSO: „1”, „2”, „3” sau „OFF (•)”. Cu cât
numărul este mai mare, cu atât mai mare este efectul.
LOW* 1, MID* 2, HI* 1 (pagina 13)
Pentru personalizarea curbei egalizatorului
BAL (Balanţa)
Pentru ajustarea balansului dintre difuzorul stâng şi cel drept:
„RIGHT -10” – „CENTER” (•) – „LEFT-10”.
FAD (atenuator intensit ate)
Pentru ajustarea balanţei dintre difuzorul drept şi cel stâng:
„FRONT – „CENTER” (•) – „REAR”.
SUB (volum subwoofer)
Pentru ajustarea volumului subwoofer-ului: „+10 dB” – „0 dB” (•) –
„-10 dB”
(„ATT” este afişat la cea mai joasă setare).
AUX* 2 (nivel AUX)
Pentru reglarea volumului pentru fiecare echipament auxiliar
conectat. Această setare neagă necesitatea de reglare a
volumului dintre surse (pagina 14).
Nivel reglabil: „+18 dB” – „0 dB” – „-8 dB”.
*1 Când este activat EQ3.
*2 Când este activată sursa AUX.
Personalizarea curbei egalizatorului –EQ3
„CUSTOM” de la EQ3 vă permite să efectuaţi propriile setări ale
egalizatorului.
1 Selectaţi o sursă, apoi apăsaţi butonul de selectare de mai
multe ori pentru a selecta „EQ3”.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta „Custom”.
3 Apăsaţi butonul de selectare de mai
multe ori, până apare „LOW”, „MID”
sau „HI”.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
regla articolul selectat.
Nivelul volumului este ajustabil în paşi
de câte 1 dB, de la -1+ dB până la + 10
Db.
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a ajusta curba
egalizatorului.
Pentru a restaur a curba setată în fabrică a
egalizatorului, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
selectare înainte ca setarea să fie definitivată.
După 3 secunde, setarea este completă iar
ecranul
revine
la
modul
normal
de
redare/recepţie.
Recomandare
Şi alte tipuri de egalizator sunt ajustabile.
Ajustarea articolelor de setare - SET
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de selectare.
Apare ecranul pentru setare.
2 Apăsaţi butonul de selectare de mai multe ori,
până apare articolul dorit.
3 Rotiţi butonul de comandă al volumului pentru
a selecta setarea (de exemplu, „ON” sau
„OFF”).
4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de selectare.
Setarea este completă iar ecranul revine la modul
normal de afişare/redare.
Observaţie
Articolele afişate vor diferi în funcţie de sursă şi de
setare.
Puteţi seta următoarele art icole (pentru detalii,
urmăriţi detaliile de pe pagină):
„•” indică setările din fabrică.
CLOCK-ADJ (Ajustare ceas) (pagina 4)
CT (Ora ceasului)
Pentru a seta „CT-ON” sau „CT-OFF” (•) (pagina
10, 11).
BEEP
Pentru a seta „BEEP-ON” (•) sau „BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX audio)
Pentru a schimba afişarea sursei „AUX-A-ON” (•)
sau „AUX-A-OFF” (pagina 14).
*1 Când unitatea este oprită.
*2 Când este recepţionat FM.
Pentru oprirea automată după un interval de tim p dorit, când unitatea este
închisă: „A.OFF-NO” (•), „A.OFF-30S” (Secunde), „A-OFF-30M (Minute)”,
Utilizarea echipamentului opţional
sau „A-OFF-60M (Minute)”.
Echipament audio auxiliar
DEMO * 1 (Demonstraţie)
Conectând un dispozitiv audio portabil opţional la
Pentru a seta „DEMO -ON” (•) sau „DEMO-OFF”.
mufa de intrare AUX (mini mufa stereo) de pe
unitate, iar apoi sele ctând pur şi simplu sursa,
puteţi efectua audiţia la difuzoarele maşinii. Nivelul
DIMMER
volumului este ajustabil pentru orice diferenţă
Pentru a schimba luminozitatea ecranului.
dintre unitate şi dispozitivul audio portabil. Urmaţi
-„DIMMER-AT” (•): pentru a micşora luminozitatea ecranului.
procedura de mai jos:
-„DIMMER-OFF”:
pentru dezactivarea atenuatorului
de
luminozitate.
Conectarea dispozitivului audio portabil
-„DIMMER-ON”: pentru a întuneca ecranul.
1 Închideţi dispozitivul audio portabil.
2 Opriţi volumul unităţii.
ILLUMI (Iluminare)
3 Conectaţi-vă la unitate.
Pentru a schimba culoarea iluminării: „ILLUMI -1” (•) sau „ILLUMI2”
A.OFF (Oprire Auto)
M.DSPL (Afişare în mişcare)
Pentru selectarea modului Motion Display .
- „M.DSPL-SA” (•): pentru afişarea tiparelor de mişcare şi
analizatorul cu spectru.
- „M-DSPL-ON” (•): pentru afişarea tiparelor de mişcare.
- „M-DSPL-OFF”: pentru dezactivarea afişării în mişcare.
A.SCRL (Derulare auto)
Pentru a derula automat articolul lung afişat, atunci când
albumul/melodia/discul este schimbat(ă).
„A.SCRL-ON” (•): pentru derulare.
„A.SCRL-OFF”: pentru ne-derulare.
LOCAL (Mod de căutare locală).
-„LOCAL-ON”: pentru receptarea d oar a posturilor radio cu
semnale puternice.
-„LOCAL-OFF” (•): pentru recepţionarea normală.
MONO (Mod monaural) * 2
Pentru a îmbunătăţi recepţia FM slabă, selectaţi modul de
receptare monaural.
-„MONO-ON”: pentru audiţia stereo în monaural.
- „MONO-OFF” (•): pentru audiţie stereo în stereo.
REG*2 (Regional)
Pentru a seta „REG-ON” (•) sau „REG-OFF” (pagina 10).
LPF (Low Pass Filter – Filtru trecere joasă)
Pentru selectarea frecvenţei de întrerupere a subwoofer -ului:
„LPF OFF” (•), „LPF 125 Hz” sau „LPF 78 Hz”.
LOUD (intensitatea sunetului).
Pentru audiţie clară la nivel coborât al volumului.
- „LOUD-ON”: pentru întărirea basului şi a sunetului de
frecvenţă înaltă.
- „LOUD-OFF” (•): pentru a nu mări intensitatea basului şi a
sunetelor de înaltă frecvenţă.
BTM (pagina 9)
Cablu de conectare *
(Nefurnizat)
*Asiguraţi-vă că folosiţi un cablu direct.
Ajustarea nivelului volumului
Asiguraţi-vă că ajustaţi volumul pentru fiecare
dispozitiv audio conectat înainte de redare.
1 Opriţi volumul unităţii.
2 Apăsaţi
de mai multe ori, până ce
apare „AUX”.
Apare „FRONT IN”.
3 Începeţi redarea dispozitivului audio portabi l la
volum moderat.
4 Setaţi volumul uzual de audiţie al unităţii.
5 Reglaţi nivelul de intrare (pagina 13).
Telecomandă rotativă RM -X4S
Ataşarea etichetei
Ataşaţi o etichetă pentru indicare în funcţie de modalitat ea în care
doriţi să montaţi telecomanda rotativă.
Amplasarea comenzilor
Butoanele corespunzătoare de pe telecomanda
controlează aceleaşi funcţii ca şi cele de pe unitate.
rotativă
Următoarele comenzi de pe telecomanda rotativă necesită
operare diferită de cele de pe unitate.
Butonul SEL (selectare)
Ca şi butonul de selectare al unităţii. În timpul modului
QuickBrowZer, butonul SEL (selectare) este inactiv.
Comanda PRESET/DISC
CD/USB: Ca şi butoanele ½ (ALBUM -/+) de pe unitate
(împingeţi şi rotiţi).
Radio: Pentru recepţionarea posturilor radio (împingeţi şi
rotiţi).
Comanda VOL (volum)
Aceeaşi ca şi rotirea manetei pe unitate (rotiţi).
Comanda SEEK/AMS
Aceeaşi ca şi butonul SEEK -/+ de pe unitate (rotiţi, sau rotiţi
şi ţineţi).
Butonul DSPL (afişare)
Pentru schimbarea articolelor de afişare.
Schimbarea direcţiei de operare
Direcţia de operare a comenzilor este setată în fabrică, vedeţi
ilustraţia.
Pentru a creşte
Pentru a descreşte
Dacă trebuie să montaţi telecomanda
rotativă pe latura dreaptă a coloanei de
direcţie, puteţi inversa direcţia de operare.
1 În timp ce apăsaţi comanda VOL, apăsaţi
şi ţineţi apăsat SEL.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
 Dacă maşina dvs. a fost parcată la lumina directă a soarelui,
lăsaţi unitatea să se răcească înainte de a o opera.
 Antena de putere se va prelungi automat în timpul funcţionării
unităţii.
Condensarea umezelii
Într-o zi ploioasă sau într -o zonă cu nivel ridic at al umidităţii,
poate avea loc condensarea umezelii în interiorul lentilelor şi
al ecranului unităţii. Dacă se întâmplă acest lucru, unitatea nu
va opera corespunzător. Astfel, scoateţi discul şi aşteptaţi
aproximativ o oră, până ce umezeala se va fi eva porat.
Pentru a menţine o calitate înaltă a sunetului
Fiţi atenţi să nu vărsaţi suc sau alte băuturi răcoritoare pe
unitate sau pe discuri.
Note referitoare la disc
 Pentru a menţine curat un disc, nu îi atingeţi suprafaţa. Ţineţi
discul de margini.
 Păstraţi-vă discurile în carcase sau în plicurile pentru discuri
atunci când nu le folosiţi.
 Nu supuneţi discurile la căldură/temperaturi ridicate. Evitaţi să
le lăsaţi într-o maşină parcată sau pe panoul de bord/suportul
cu lunetă din spate.
 Nu
ataşaţi
etichete,
sau
nu
folosiţi
cerneală
lipicioasă/reziduuri. Este posibil ca aceste discuri să se
oprească la folosire, cauzând funcţionări proaste, sau
deteriorarea discului.
 Nu folosiţi discurile cu etichete sau abţibilduri ataşate.
Utilizarea unor astfel de discuri poate cauza următoarele
disfuncţii:
- Incapacitatea de scoatere a discului (din cauza unei etichete
sau a unui abţibild care se dezlipeşte şi care încurcă
mecanismul de scoatere).
- Incapacitatea de citire corectă a datelor audio (de exemplu,
sare în redare, sau nu efectuează redarea), din cauza
micşorării cauzate de căldură a unui abţibild sau a unei
etichete care cauzează deformarea unui disc.
 Discurile cu forme în afara standardului (în formă de inimă,
pătrate, în formă de stea) nu pot fi redate de a ceastă unitate.
Dacă încercaţi aceasta, puteţi deteriora unitatea. Nu folosiţi
astfel de discuri.
 Nu puteţi reda CD-uri de 8 cm (3 ¼ ţoli).
Înainte de redare, curăţaţi
discurile cu un material
pentru curăţare, disponibil
pe piaţă. Ştergeţi fiecare
disc dinspre centru în
exterior. Nu folosiţi solvenţi
precum benzina, diluanţi,
substanţe de curăţare de
pe piaţă, sau pulverizator
antistatic destinat discurilor
analoage.
Observaţii despre discurile CD -R/CD-RW
 Este posibil ca, în funcţ ie de echipamentul folosit
pentru înregistrare sau de starea discului, unele
CD-R-uri/CD-RW-uri să nu poată fi redate de
această unitate.
 Nu puteţi reda un CD-R/CD-RW nu este finalizat.
 Unitatea este compatibilă cu formatul de nivel
1/nivel 2 ISO 9660, Jol iet/Romeo în formatul de
expansiune, şi Multi Sesiune.
 Numărul maxim de:
- Dosare (albume): 150 (inclusiv rădăcina şi
dosarele goale).
- fişierele (melodiile) şi dosarele conţinute într -un
disc: 300 (dacă numele unui dosar/fişier conţin
multe caractere, acest număr poate deveni mai
mic de 300).
- caracterele afişabile pentru numele unui
dosar/fişier sunt 32 (Joliet), sau 64 (Romeo).
 Dacă discul este înregistrat în Multi Session, doar
prima melodie a formatului primei sesiuni este
recunoscută şi redată (orice alt format este sărit).
Prioritatea
formatului
este
CD -DA
şi
MP3/WMA/AAC.
- Dacă prima melodie este CD -DA, doar CD-DA
din prima sesiune este redat.
- Dacă prima melodie nu este CD -DA, este redată
sesiunea MP3/WMA/AAC. Dacă discul nu
cuprinde date în nici unul dint re aceste formate,
va fi afişat mesajul „NO MUSIC”.
Discurile cu muzică criptate cu tehnologii pentru
protejarea dreptului de autor
Acest produs este destinat redării discurilor care se
conformează standardului Compact Disc (CD).
Recent, diverse discuri m uzicale încifrate cu
tehnologii pentru protecţia dreptului de autor sunt
comercializate de unele societăţi de înregistrare.
Luaţi aminte că printre aceste discuri, există unele
care nu sunt conforme cu standardul CD şi care este
posibil să nu poată fi reda te de acest produs.
Observaţie asupra DualDiscs
Un DualDisc este un disc cu două feţe,
care se potriveşte materialului înregistrat
DVD pe o parte, cu materialul audio digital
pe cealaltă latură. Totuşi, deoarece latura
cu materialul audio nu este confor mă cu standardul Compact
Disc (CD), redarea cu acest produs nu este garantată.
Despre dispozitivele USB
 Pot fi folosite Mass Storage Class şi dispozitivele USB tip
dispozitiv audio ATRAC cu USB standard. Totuşi, această
unitate nu poate recunoaşte dispo zitivele USB via USB HUB.
Pentru detalii referitoare la compatibilitatea dispozitivului dvs.
USB, vizitaţi website-ul de asistenţă de la Sony (pagina 22).
 Codec-ul corespunzător este diferit în funcţie de tipul
dispozitivului.
- Mass Storage Class: MP3/WMA/A AC
- Dispozitiv audio ATRAC: ATRAC/MP3/WMA/AAC
 Fişierele DRM (management drepturi digitale), altele decât
ATRAC, nu pot fi redate.
 Numărul maxim de date afişabile este următorul.
Mass Storage Class:
- dosare (albume): 128, fişiere (melodii)pentru fiecare dosar :
500
Dispozitivul audio ATRAC: ATRAC/MP3/WMA/AAC
- album/artist/lista de redare/genuri: 65535, fişiere: 65535.
Observaţii
 Dacă folosiţi un cablu, pentru conectare utilizaţi -l pe cel
furnizat cu dispozitivul USB.
 Nu folosiţi un dispozitiv USB atât de mare sau atât de greu
încât să intervină în opraţia de conducere a maşinii.
 Nu lăsaţi dispozitivul USB într -o maşină parcată, deoarece pot
avea loc disfuncţii.
 Poate dura mai mult timp pentru ca redarea să înceapă, în
funcţie de cantitatea de date înregistrate .
 Este recomandat să faceţi copii de siguranţă ale datelor de pe
un dispozitiv USB.
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA
Doar (album)
Despre fişierele MP3
 MP3, care înseamnă MPEG -1 Audio Layer3, este un standard de format prin
comprimare a unui fişier muzical. Acesta
comprimă datele audio ale CD -ului la
aproximativ 1/10 din mărimea sa originală.
 Versiunile de denumire a ID3 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 şi 2.4 se aplică doar la MP3. Numele ID3
are 15/30 de caractere (1.0 şi 1.1), sau
63/126 caractere (2.2, 2.3 şi 2.4).
 La numirea unui fişier MP3., asiguraţi -vă c ă
adăugaţi extensia de fişier „.mp3” la numele
fişierului.
 În timpul redării sau al derulării înapoi/înainte
a unui fişier MP3 VBR (rata variabi lă de biţi),
este posibil va timpul scurs de redare să nu
fie afişat exact.
Observaţie
Dacă redaţi un MP3 cu rată înaltă de biţi, , cum
ar fi 320 kbps, sunetul poate fi redat intermitent.
Despre fişierele WMA
 WMA, care înseamnă Windows Media
Audio, este un standard de format cu
comprimare a fişierului muzical. Acesta
comprimă datele audio CD la aproximativ
1/22* din mărimea sa originală.
 Eticheta WMA are 63 de caractere.
 Când denumiţi un fişier WMA, asiguraţi -vă că
adăugaţi extensia de fişier „.wma” la n umele
fişierului.
 În timpul derulării înainte/înapoi a fişierului
WMA VBR, este posibil va timpul scurs de
redare să nu fie afişat exact.
*doar pentru 64 kbps
Observaţie
Redarea următoarelor fişiere WMA nu este
suportată:
- comprimare fără pierdere.
Fişier
(melodie)
MP3/WMA/AAC
Despre fişierele AAC
 AAC, adică Advanced Audio Coding
(Codificare audio avansată), este un
standard de comprimare de fişier muzical.
Acesta comprimă datele de pe un CD audio
la aproximativ 1/11* din mărimea sa
originală.
 Eticheta AAC are 126 de caractere.
 La denumirea unui fişier AAC, asiguraţi -vă
că adăugaţi extensia „.m4a” la numele
fişierului.
 În timpul redării sau al derulării înainte/înapoi
a unui fişier AAC cu VBR (rată variabilă de
biţi), este posibil ca timpul de redare scurs să
nu fie afişat corect.
*doar pentru 128 kbps
Observaţie
Redarea următoarelor fişiere AAC nu este suportată:
- comprimare fără pierdere
- protejat pentru drepturile de autor .
Despre fişierele ATRAC
Formatul ATRAC3plus
ATRAC3, care înseamnă Codificare adaptoare de transformare
acustică 3, este o tehnologie de comprimare audio. Aceasta
comprimă datele CD audio la aproximativ 1/10 din mărimea sa
originală. ATRAC3plus, care este un format extins al ATRAC3,
comprimă datele CD audio la aproximativ 1/20 din mărimea sa
originală. Unitatea acceptă atât formatul ATRAC3, cât şi formatul
ATRAC3plus. Sunt afişate caracterele pentru informaţii text scrise de
SonicStage.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la unitate, care nu sunt
acoperite de acest manual, consultaţi cel mai apropia t dealer Sony.
Întreţinere
Înlocuirea bateriei de litiu a telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an. (Durata de
viaţă a serviciului poate fi mai scurtă, în funcţie de condiţiile de
utilizare.) Atunci când bateria se consumă şi devine slabă, aria de
acţiune a telecomenzii card devine mai scurtă. Înlocuiţi bateria cu o
baterie de litiu CR2025 nouă. Utilizarea unei alte baterii poate
prezenta risc de incendiu sau explozie.
La
înlocuirea
siguranţelor, asiguraţi vă că o folosiţi pe cea
care se potriveşte ratei
de amperaj aflate pe
siguranţa
originală.
Dacă
siguranţa
explodează, verificaţi
conexiunea
la
electricitate şi înlocuiţi
siguranţa. Dacă după
înlocuire
siguranţa
explodează din nou,
este posibil să existe o
disfuncţie internă. Într un astfel de caz,
consultaţi
cel
mai
apropiat dealer Sony.
Curăţarea conectorilor
În cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul
frontal nu sunt curaţi, este posibil ca unitatea să
nu funcţioneze corespunzător. Pentru a preveni
acest lucru, detaşaţi panoul frontal (pagina 15) şi
curăţaţi conectorii cu un băţ din bumbac înmuiat
în alcool. Nu forţaţi prea mult. În caz contrar,
conectorii pot fi deteriora ţi.
cu partea + în sus
Unitatea principală
Partea
d in spate a
panoului frontal
Observaţii despre bateria de litiu
- Nu ţineţi bateria de litiu la îndemâna copiilor. În cazul în care
bateria este înghiţită, consultaţi un doctor imediat.
- Ştergeţi bateria cu o cârpă moale, pentru a asigura un contact bun.
- Respectaţi polaritatea corectă la instalarea bateriei.
- Nu ţineţi bateria cu ajutorul cleştilor metalici, în caz contrar, poate
avea loc un scurt circuit.
AVERTISMENT
În caz de manevrare greşită, bateria poate exploda.
Nu reîncărcaţi, dezasamblaţi sau arun caţi în foc.
Observaţii
 Din motive de siguranţă, opriţi contactul înainte
de curăţarea conectorilor, şi scoateţi cheia din
conectorul de contact.
 Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele
sau cu un dispozitiv din metal.
Îndepărtarea unităţii
1 Scoateţi gulerul pentru protecţie.
1 Detaşaţi panoul frontal (pagina 15).
2 Ciupiţi ambele margini ale gulerului de protecţie, apoi
scoateţi-l.
2 Îndepărtaţi unitatea
1 Introduceţi ambele chei de eliberare simultan, până ce fac un
declic.
Cârlig cu faţa în interior
2 Trageţi de cheile de e liberare pentru a aduce
unitatea la starea iniţială.
3 Scoateţi unitatea din montare prin glisare.
Specificaţii
Secţiunea Player CD
Raport semnal zgomot : 120 dB
Răspunsul în frecvenţă: 10-20.000
Hz
Perturbări ale semnalului
audio: sub limita măsurabilă
Secţiunea Tuner
FM
Gama de recepţie: 87,5 – 108,0 MHz
Terminal antenă: Conector extern antenă
Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz/450 kHz
Sensibilitate utilizabilă: 9 dBf
Capacitate de selectare : 75 dB la 400 kHz
Raport semnal /zgomot: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Distorsionare armonică la 1 kHz : 0,5% (stereo), 0,3%
(mono)
Separare: 35 dB la 1 kHz
Răspunsul în frecvenţă : 30-15.000 Hz
MW/LW
Gama de recepţie:
MW: 531 – 1.602 MHz
LW: 153 – 279 kHz
Terminal antenă: Conector extern antenă
Frecvenţă
intermediară :
10,7
MHz/450 kHz
Sensibilitate: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Secţiunea Player USB
Interfaţă: USB (viteză maximă)
Curent maxim: 500 mA
Secţiunea amplificator d e putere
Putere: putere difuzor (conectori sigilaţi siguri)
Impedanţă difuzor : 4 - 8 ohmi
Debit maxim electricitate: 52 W x 4 (la 4 ohmi)
Informaţii generale
Debite: Terminal output-uri audio (faţă/spate)
Terminal output subwoofer (mono)
Releu antenă electrică
Terminal comandă amplificator de putere
Input-uri: Terminal comandă ATT telefon
Terminal de intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă
Terminal intrare mufă AUX (mini mufă
stereo)
Comenzi ton: Jos: ± 10 dB la 60 Hz
(XPLOD)
Mediu: ± 10 dB la 1 kHz
(XPLOD)
Sus: ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinţe de alimentare: Baterie de maşină 12 V DC
(împământare negativă)
Dimensiuni: Aprox. 178 x 50 x 183 mm (7 1/8 x 2 x
7 1/8 ţoli) (l/î/a)
Dimensiuni de montare : Aprox. 182 x 53 x 162
mm (7 ¼ x 2 1/8 x 6 ½ ţoli) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Accesorii furnizate: Componente pentru instalare
şi conexiuni (1 set)
Telecomandă card: RM -X151
Accesorii opţionale:
Telecomanda rotativă: RM -X4S
Este posibil ca dealer -ul dvs. să nu poată furniza
toate aceste accesorii. Pentru informaţii detali ate,
întrebaţi dealer-ul.
Tehnologia de încifrare MPEG Layer -3 audio şi
brevetele licenţiate de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţ ia acestei tehnologii în afară
de acest produs este interzisă fără licenţă din partea
Microsoft sau a unei subsidiare autorizate Microsoft.
Furnizorii de conţinut folosesc tehnologia de management a
drepturilor de conţinut pentru Media Windows cuprinsă î n acest
dispozitiv („WM-DRM”), pentru protecţia integrităţii conţinutului
acesteia („Securizare conţinut”) astfel încât drepturile de
proprietate intelectuală, inclusiv dreptul de autor, din cadrul
acestui conţinut să nu fie folosit neconform cu drepturile . Acest
dispozitiv foloseşte software WM -DRM pentru redarea
conţinutului securizat („Software WM -DRM”). Dacă securitatea
Software-ului WM-DRM din cadrul acestui dispozitiv este
compromisă, deţinătorii Conţinutului securizat („Deţinătorii
conţinutului securizat”) pot cere ca Microsoft să revoce dreptul
Software-ului WM-DRAM de a achiziţiona noi licenţe de copiere,
afişare şi/sau redare a conţinutului securizat. Revocarea nu
alterează capacitatea Software -ului WM-DRM de a reda
conţinut neprotejat. Dispozitivul dvs. va primi o listă cu conţinut
revocat al software-ului WM-DRM de fiecare dată când veţi
descărca o licenţă a Conţinutului securizat de pe Internet sau
un calculator. Alături de această licenţă, Microsoft poate
descărca şi listele de revocare pe dispo zitivul dvs., în numele
Deţinătorilor conţinutului securizat.
Design-ul şi specificaţiile se supun schimbărilor fără notificare.
 Izolatorii halogenaţi pentru foc nu sunt folosiţi în cazul
anumitor tablouri de conexiuni imprimate.
 Izolatorii halogenaţi pentru foc nu sunt folosiţi în dulapuri.
 Pernele pentru ambalare sunt făcute din hârtie.
Soluţionarea defectelor
Următoarea listă vă va ajuta la remedierea
problemelor pe care le -aţi putea întâlni în cazul
unităţii dvs. Înainte de a parcurge lista de mai jos,
verificaţi conexiunea şi procedurile de operare.
Informaţii generale
Unitatea nu este alimentată cu energie
electrică.
 Verificaţi conexiunea. Dacă totul este în
ordine, verificaţi siguranţa.
 Dacă unitatea este oprită iar afişajul dispare,
acesta nu poate fi operat cu telecomanda
card.
→ Porniţi unitatea.
Antena pentru electricitate nu se extinde.
Antena pentru electricitate nu are o cutie de
releu.
Nu este emis nici un sunet.
 Volumul este prea coborât.
 Este activată funcţia ATT, sau funcţia Telephone
ATT (când cablul de interfaţă al telefonului de
maşină este conectat la cablul ATT).
 Poziţia comenzii regulatorului de intensitate
sonoră „FAD” nu este setată pen tru un sistem cu
2 difuzoare.
Nu este emis nici un semnal sonor
 Semnalul sonor este anulat (pagina 13).
 Un amplificator opţional de electricitate este
conectat şi nu folosiţi amplificatorul încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 A fost apăsat butonul RESET.
→ Memoraţi din nou.
 Cablul sau bateria pentru alimentare cu
electricitate au fost deconectate.
 Cablul de conectare la electricitate nu este
conectat corespunzător.
Posturile de radio memorate şi ora corectă sunt
şterse.
Siguranţa a explodat.
Zgomot la comutarea poziţiei de contact.
Cablurile nu sunt potrivite corect cu conectorul
secundar de putere al maşinii.
În timpul redării sau recepţiei, este iniţiat modul
demonstrativ
Dacă timp de 5 minute nu se efectuează nici o
operaţie cu setarea „ DEMO-ON”, este iniţiat modul
de demonstraţie.
→ Setaţi „DEMO-OFF” (pagina 14)
Afişajul dispare din/nu apare pe ecran.

Reostatul este setat la „DIM MER-ON” (pagina
14).
 Afişajul dispare dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF.
→Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF al unităţii până ce apare
afişajul.
 Conectorii sunt murdari (pagina 18).
Funcţia Auto Off nu operează
Unitatea este pornită. Funcţia Auto Off acţionează după oprirea
unităţii.
→ Opriţi unitatea.
Operarea telecomenzii cu card nu este posibil ă.
Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat pelicula izolatoare (pagina 4).
DSO nu funcţionează.
În funcţie de tipul interiorului maşinii sau de tipul de muzică, este
posibil ca DSO să nu aibă efectul dorit.
Redare CD/MD
Discul nu poate fi încărcat
 Există un alt disc deja încărcat.
 Discul a fost introdus forţat cu faţa în jos sau în altă manieră
greşită.
Discul nu este redat
 Este vorba despre un disc murdar sau defect.
 CD-R-urile/CD-RW-urile nu sunt pentru utilizare audio (pagina
16).
Fişierele MP3/WMA/AAC nu pot fi redate.
Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea MP3/WMA /AAC
(pagina 17).
-
Redarea fişierelor MP3/WMA /AAC durează mai mult decât a
altor fişiere.
Iată o listă cu discuri a căror începere a redării durează mai mult:
un disc înregistrat cu structură complicată a arborelui.
un disc înregistrat în Multi Session.
un disc la care mai pot fi adăugate date.
Articolele de afişare nu pot fi derulate
 În cazul discurilor cu foarte multe caractere, acestea nu pot fi
derulate.
 „A.SCRL” este setat l a „OFF”.
→ Setaţi „A.SCRL-ON” (pagina 14)
→ apăsaţi şi ţineţi apăsat DSPL (SCRL).
Există întreruperi sonore
 Instalarea nu este corect efectuată.
→ Instalaţi unitatea la un unghi mai mic de 45˚ într -o parte mai
rezistentă a maşinii.
 Disc defect sau murda r.
Butoanele de operare nu funcţionează.
Discul nu poate fi scos.
Apăsaţi butonul RESET (pagina 4).
Recepţia radio
Posturile nu pot fi recepţionate.
Sunetul este interferat de zgomote.
 Conectaţi un cablu de electric itate pentru
comanda antenei (albastru) sau cablul
secundar de alimentare cu electricitate (roşu)
la compresorul cablului de alimentare cu
electricitate (doar dacă maşina dvs. are
antenă FM/MW/LW încorporată în geamul din
spate/lateral).
 Verificaţi conexiunea antenei maşinii.
 Antena auto nu va urca.
→Verificaţi conexiunea cablului de electricitate
pentru comanda antenei.
 Verificaţi frecvenţa.
 Când modul DSO este pornit, sunetul este
uneori întrerupt de zgomote.
→ Setaţi modul DSO la „ OFF” (pagina 13).
Reglarea pre-setată nu este posibilă
 Memoraţi frecvenţa corectă în memorie.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
Reglarea automată nu este posibilă.
 Setarea modului local de căutare este
incorectă.
→ Reglarea se opreşte prea frecvent:
Setaţi „LOCAL-ON” (pagina 14).
→ Reglarea nu se opreşte la un post de
radio: Setaţi „MONO-ON” (pagina 14).
 Semnalul de transmisie este prea slab
→Efectuaţi reglarea manuală.
În timpul recepţiei FM, indicatorul „ST”
semnalizează.
 Reglaţi frecvenţa cu acurateţe.
 Semnalul de transmisie este prea slab
→ Setaţi „MONO-ON” (pagina 14).
Un program FM transmis stereo este auzit
monaural.
Unitatea se află în mod de recepţie monaural.
→ Setaţi „MONO-OFF” (pagina 14).
RDS
CĂUTAREA porneşte după câteva secunde
de la audiţie.
Postul radio este non-TP sau are semnal slab.
→ Dezactivaţi TA (pagina 1 0).
Nu aveţi anunţuri legate de trafic.
 Activaţi TA (pagina 10).
 Postul radio nu transmite anunţuri legate de
trafic chiar dacă este TP.
→ Schimbaţi postul radio.
PTY afişează „
”.
 Postul de radio curent nu este post RDS.
 Datele RDS nu au fost recepţionate.
 Postul de radio nu specifică tipul programului.
Redare USB
Nu puteţi reda articole via USB HUB.
Această unitate nu poate recunoaşte dispozitivele USB via USB
HUB.
→ Asiguraţi-vă că aţi conectat un dispozitiv sau
un cablu USB.
Nu puteţi reda articolele.
Un dispozitiv USB nu funcţionează.
→ Reconectaţi-l.
NO MUSIC
Discul/dispozitivul USB nu conţine un fişier
muzical.
→ Introduceţi un CD cu muzică în această
unitate.
→ Conectaţi un dispozitiv USB care cuprinde un
fişier muzical.
Redarea cu ajutorul USB durează mai mult.
Dispozitivul USB conţine fişiere cu structură complicată a arborelui.
Se aude un semnal sonor.
În timpul redării, dispozitivul USB a fost deconect at.
→ Înainte de deconectarea unui dispozitiv USB, asiguraţi -vă că opriţi
redarea înainte pentru a proteja datele.
Sunetul este intermitent.
La o rată a biţilor mai mare de 320 de kbps, sunetul poate fi
intermitent.
Afişare/Mesaje de eroare
CHECKING
Unitatea confirmă conectarea unui dispozitiv USB.
→ Aşteptaţi până la terminarea confirmării conectării.
ERROR
 Discul este murdar sau este introdus invers.
→ Curăţaţi discul sau introduceţi -l corect.
 A fost introdus un disc gol.
 Discul nu poate fi redat din cauza unei probleme
→ Introduceţi alt disc.
 Dispozitivul USB nu a fost recunoscut automat.
→ Reconectaţi-l.
 Apăsaţi
pentru a scoate discul.
FAILURE
Conectarea difuzoarelor /amplificatoarelor este incorectă.
→ Vezi manualul de ghidare a instalării /conexiunilor acestui model şi
verificaţi conexiunea.
HUB NO SPRT
USB HUB nu este suportat de această unitate.
L.SEEK +/Modul local de căutare este pornit în timpul receptării automate.
NO AF
Nu există frecvenţă alternativă la postul de radio curen t.
→ Apăsaţi butonul SEEK -/+ în timp ce clipeşte numele programului
de serviciu. Unitatea începe să caute altă frecvenţă cu aceleaşi date
de identificare a programului (PI) (apare „PI SEEK”).
NO DEV (nu există nici un dispozitiv)
SOURCE este selectat fă ră un dispozitiv USB conectat. Un
dispozitiv USB sau un cablu USB a fost deconectat în timpul redării.
NO INFO
Fişierul MP3/WMA/AAC nu conţine informaţii text.
NO NAME
Melodia nu are un nume de melodie/album.
NO TP
Unitatea va continua să caute posturi de radio TP
disponibile.
NO TRACK
Articolul selectat din cadrul dispozitivului USB nu
conţine nici un album/melodie.
OFFSET
Este posibil să existe o disfuncţie internă.
→ Verificaţi conexiunea. Dacă indicatorul de
eroare rămâne pe ecran consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
OVERLOAD
Dispozitivul USB este supra -încărcat.
→ Deconectaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi
sursa apăsând SOURCE.
→ Indică faptul că dispozitivul USB este stricat,
sau că este conectat un dispozitiv care nu este
suportat.
READ
Unitatea citeşte toate informaţiile despre melodie
şi album de pe disc/dispozitivul USB.
→ Aşteptaţi până ce se termină citirea iar redarea
începe automat. În funcţie de structura
discului/dispozitivului USB, poate dura mai mult
de un minut.
RESET
Unitatea CD nu poate fi operată din cauza unei
probleme.
→ Apăsaţi butonul RESET (pagina 4).
USB NO SPRT (Nu există suport USB)
Dispozitivul USB conectat nu este suportat.
→ Conectaţi un dispozitiv USB al clasei Mass
Storage (pagina 17).
„
” sau „
”
În timpul derulării înapoi sau înainte, aţi ajuns la începutul sau la
sfârşitul discului, şi nu puteţi merge mai departe.
„-„
Caracterul nu poate fi afişat în cadrul unităţii.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută la îmbunătăţirea situaţiei, consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi unitatea la reparat din cauza unei probleme de redare a
CD-ului, aduceţi şi discul folosit în momentul apariţiei problemei.
Site asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să aflaţi cele mi recente
informaţii în asistenţa acest ui produs, vizitaţi site -ul web de
mai jos:
http://support.sony-europe.com/
Download PDF

advertising